Page 1

1


สารบัญ 8 เรื่องจากปก 12 นวศิลป์ รายงานพิเศษ 14 Sign Step แม่น�้ำสเตนเลส 20 สังคมข่าว

ร้อนแค่ไหน ก็ทนไหว หากใช้ สเตนเลส เกรดเหมาะสม

22 คมช่างเล่าเรื่อง 25

หลากหลายงานช่าง

อันตรายจากการใช้ ปลั๊กพ่วง

ซูโม่

28 ซี บี เอส อลูมิเนียม กระจก มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 30 อาร์ต นูโว มุมสเตนเลส 34 เยี่ยมร้านค้า

สนิม ที่เกิดจากสภาวะขาดอากาศ

36 ขนาดดอกสว่าน แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 40 ปฎิทินข่าว 42 คมช่าง ไอที 43 MagicPlan มุมกฎหมาย 44 พระมรณะภาพ มรดกตกอยู่ที่ ใคร สุขภาพ 46 รอบรู้งานช่าง

อยากหุ่นดี ต้องรู้เรื่องไขมัน

50 ไต้หวัน พยากรณ์จักรราศี 52 ประจ�ำเดือนเมษายน ฮวงจุ้ย 54 สบายๆ สไตล์คมช่าง

ปลากับฮวงจุ้ย


7

ปีที่ 2 ฉบับที่ 19

ประจ�ำเดือนเมษายน 2558 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน นิตยสารคมช่าง ก็เข้าสู่ฉบับที่ 19 แล้วครับ ทุกอย่างผ่านไปรวดเร็ว มากครับ ก็เข้าสู่ปีใหม่ไทย ก็คือ ”วันสงกรานต์” นิตยสารคมช่าง ก็จะคงความสวยงามและสาระ ที่เต็มเปี่ยม จากนักเขียนรับเชิญหลายๆท่าน ครับ...เรานิตยสารคมช่าง จะมุ่งมั่นที่จะ สร้างสรรค์สังคมตลอดไป

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

ความยากล�ำบากคือ บ่อเกิดแห่งความแข็งแกร่ง (สุภาษิตญี่ปุ่น)

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


สังคมข่าว

•8

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวความพร้อม การจัด งานสถาปนิก’58 โดยร่วมกับคณะผู้จัดงาน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ซึ่งภายในงาน บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 20 บริษัท ที่ได้ร่วมน�ำเสนอสินค้า นวัตกรรมของเมืองไทยในปี 2558 นี้ ณ ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอรี่ คุณชไมพร ตันติวงศ์ ตัวแทนกรรมการ สวอท. (ที่สามจากซ้าย) ร่วมงานประชุมสัมมนา “Manufacturing Industry Innovation Forum 2015” จัดโดย Nikkei BP ในหัวข้อ “ประโยชน์ของไทยจากเทคโนโลยีญีปุ่นเพื่อสร้างโรงงานที่แข็งแกร่งที่สุดในเอเซีย”

ที่โรงแรม Grand Millennium สุขุมวิท ซอยอโศก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีผู้บรรยายจากหน่วยงานดังนี้ • Nissan Motor Asia Pacific Co., Ltd. (ประเทศไทยต่อการผลิตรถระดับโลก) • Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (Japanese Monozukuri in Thailand) • Mitsubishi Electric Corporation (อนาคตการผลิตและ FA Total Solution) • Siam Compressor Industry Co., Ltd. (พนักงานท้องถิ่นที่น�ำการพัฒนาปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต)


สังคมข่าว

•10

บริษัท ชาร์เตอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของความรู้ เรื่องสเตนเลส จึงได้จัดกิจกรรม “คริสตัล สัญจร“ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้ใช้ส เตนเลสทั่วประเทศ โดยครั้งนี้ ได้ร่วมกับร้านชุ่งหลี่ โดยใช้ชื่ิอ “งานชุ่งฟลีแฟร์“ พร้อมบริษัทฯ ห้างร้านชั้นน�ำร่วมออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพ ในราคาพิเศษจาก ทั่วประเทศ และกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย เมื่อวันที่ 15 มีนายน ที่ผ่านมา

อ.กนก แนวพานิช คอลัมนิสต์อาวุโส มุมสเตนเลสในนิตยสารคม ช่าง ก�ำลังบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสเตนเลส ในงานซุ่งหลีแฟร์ จ.จันทบุรี


11


เรื่องจากปก

•12

อาร์ต นูโว ตามพจนานุกรมศิลปะ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ก�ำหนดเป็นศัพท์ภาษาไทย ไว้ว่า “นวศิลป์” เป็นชื่อเรียกลักษณะของ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และศิลปะประยุกต์ ที่ได้รับ ความนิยมสูงสุดในช่วง ค.ศ. 1890-1905 (ตรงกับ พ.ศ. 2433-2448 ในสมัยรัชกาลที่ 5)

มีความลักษณะพิเศษด้วยการใช้รูปทรง แบบอินทรีย์รูปหรือรูปทรงที่มีลักษณะเป็น ธรรมชาติ มีการใช้เส้นที่อ่อนช้อยเลื่อนไหล มี การผสมผสานลวดลายต่างๆ โดยมีจุดเด่น อยู่ ที่การน�ำลดทอนรูปแบบจากธรรมชาติ โดย เฉพาะดอกไม้ ใบไม้ เปลือกหอย เถาวัลย์ และ พืชอื่นๆ น�ำมาออกแบบเป็นลวดลาย เกาะเกี่ยว เลื้อยพัน ทับซ้อน ด้วยเส้นโค้งที่อ่อนช้อย งดงาม โดยประดิษฐ์เป็นลวดลายประดับ ทั้ง ภายในและภายนอกอาคาร ตลอด จนเครื่องใช้ ของประดับบ้าน และ เครื่องแต่งกาย ท�ำให้อาร์ตนูโว เป็น รูปแบบทางศิลปะที่มักถูกน�ำมาใช้ใน การประดับตกแต่งเสมอๆ แม้ กระทั่งในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใน อาคารพาณิชย์ เช่น ร้าน อาหารฝรั่งเศส ร้านขาย เสื้อผ้าสตรี และกิจการ

เกี่ยวกับความงามอื่นๆ โดยได้แรงบันดาล ใจมาจากรูปทรง สีสันในธรรมชาติ และสี จากพืชพันธุ์หลากชนิดในฤดูกาลต่างๆ เช่น โทนสีส้ม สีน�้ำตาล ในฤดูใบไม้ร่วง โทนสีเขียวเข้ม สีเขียวตอง ในฤดูใบไม้ผลิ สีสันของดอกไม้ เช่น สีขาวนวลของดอก มะลิ สีม่วงของดอกไอริส และสีแดงของด อกป๊อบปี้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการน�ำวัสดุ และธาตุ จากธรรมชาติ มาใช้ในการประดับตกแต่ง เพิ่มเติมอาทิเช่น เช่น งาช้าง เงิน และ ทองแดง น�ำมาใช้ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับในเมืองไทย ส่วนใหญ่จะน�ำมา ประยุกต์แบบลวดลายเพื่อมาใช้กับงาน Wrought Iron หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “เหล็กอิตาลี” ด้วยการน�ำลักษณะของ ลวดลายที่อ่อนช้อยงดงามนี้มาใช้ กับราว บันได ประตูรั้ว ฯลฯ ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมกัน มากในปัจจุบัน •


13


รายงานพิเศษ

•14


15

ศิลปะกับการด�ำเนินชีวิตของผู้คนในแต่ละวัน บางครั้งก็กลมกลืนกันจนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ นิตยสารคม ช่างฉบับนี้จะพาทุกท่านมารู้จักกับ ศิลปะการตีเหล็กชั้นสูงที่เรียกว่า Wrought Iron หรือที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า “เหล็ก ดัดอิตาลี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานสถาปัตยกรรมชื่อดังหลายแห่งทั่วโลก นอกจากนี้ยังแฝงอยู่กับสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจ�ำวันอีกด้วย

WROUGHT IRON

ศิลปะที่แตกต่าง

เอกลักษณ์ความงามที่โดดเด่น เมื่อศิลปะไม่เคยหยุดนิ่ง เหล็ก Wrought Iron หรือสเตนเลส รูปแบบเดิมๆ ทั้งทรง กลมและทรงเหลี่ยม ดูจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ไปแล้วส�ำหรับ คุณกนกวุฒิ โกมลวิภาต เจ้าของและผู้บริหารบริษัท Sign Step ที่รับ ออกแบบและประกอบงานเหล็ก Wrought Iron รวมถึงเป็นผู้บุกเบิกตลาดเหล็กอิตาลี ในประเทศไทย และเป็นเจ้าแรกที่ก้าวข้าม ขีดจ�ำกัดของงานดีไซน์ เปิดโลกของการ ออกแบบเหล็กและสเตนเลสให้กว้างขึ้น ต่อย อดการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เสนอ ทางเลือกที่แตกต่างและหลากหลายด้วย คุณภาพผลงานที่การันตีด้วยประสบการณ์ กว่า 20 ปี ท�ำให้ Sign Step เป็นผู้น�ำในด้าน เหล็กดัดอิตาลีและงานสเตนเลสอันดับต้นๆ ของประเทศไทย

ก้าวแรกจากการเรียนรู้ เหล็ก Wrought Iron ได้ถูกน�ำเข้ามาที่ประเทศไทยครั้งแรกใน ปี 2533 โดยนักออกแบบระดับโลกชาวอิตาลี ที่มีชื่อว่า Frantini Alvaro และผมเองก็โชคดีที่ได้มีโอกาสเข้าไปท�ำงานร่วมกับคุณอัล วาโร ได้เรียนรู้วิธีการผลิตเหล็ก Wrought Iron ทุกขั้นตอน รวม ถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ ในการท�ำลวดลาย การท�ำสี ที่เป็นความรู้ ใหม่ส�ำหรับผม ซึ่งตอนนั้นประเทศไทยของเรามีแค่อัลลอยด์ เหล็ก สเตนเลส ธรรมดาๆ Wrought Iron จึงเป็นความแปลกใหม่ที่น่า สนใจ ผสมผสานความอ่อนช้อยงดงามกับความแข็งแรงทนทานของ เนื้อเหล็กได้อย่างลงตัว รวมถึงยังขายได้ราคาดีอีกด้วย หลังจากนั้น เมื่อผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท�ำงานกับคุณ อัลวาโรมาได้ประมาณ 2 ปี ผมก็ออกมาเปิดร้านเล็กๆ เป็นของตัว เองในชื่อว่า “กุหลาบเหล็ก” รับผลิตชิ้นงานจากเหล็ก Wrought Iron ในรูปแบบต่างๆ เมื่อมีลูกค้ารู้จักมากขึ้น งานก็เริ่มเยอะขึ้น จึงตัดสินใจขยายธุรกิจออกเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ก่อนจดทะเบียน เป็นรูปแบบบริษัท Sign Step เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา


รายงานพิเศษ

•16

ด้วยประสบการณ์ผลิตงาน “wrought iron” มากกว่า 20 ปี ของเรา ท�ำให้เราสามารถ มองเห็น “ข้อจ�ำกัด” ในการออกแบบทั้งงานเหล็กและงานสแตนเลส ซึ่งอุปสรรคนั้นก็คือความ จ�ำกัด “ของวัสดุ” ที่มีเพียงแค่ “ทรงกลมและสี่เหลี่ยม” ให้เลือกใช้ “เป้าหมาย” ของเราคือการเปิดโลกของการออกแบบงานเหล็กและสแตนเลสให้กว้างยิ่งขึ้น ท่านจะสามารถ “ก้าวข้ามข้อจ�ำกัด” นั้นด้วยรูปทรงวัสดุ “ดีไซน์ ใหม่” จากเรา Sign Step

สินค้ารูปแบบใหม่ เน้นดีไซน์และคุณภาพ บริษัทฯ ของเราเป็นโรงงานประกอบงานเหล็ก Wrought Iron โดยเฉพาะ ซึ่งรับทั้งงานออกแบบและผลิตชิ้นงาน เช่น ประตูรั้ว ราวบันได้ เฟอร์นิเจอร์ หรือชิ้นงานพิเศษต่างๆ ตาม แบบที่ลูกค้าต้องการ โดยเรามีเครื่องมือการผลิตครบครัน ทั้ง เครื่องจักรที่เราน�ำเข้ามาเอง รวมถึงโรงงานผลิตที่ส่วนใหญ่ผม จะดูแลงานผลิตเองทุกขั้นตอน ช่างส่วนใหญ่อยู่กับเรามานาน ทุกคนมีประสบการณ์และความช�ำนาญเฉพาะด้าน สามารถ สร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างละเอียด มีคุณภาพและรวดเร็ว

ส่วนใหญ่งานของเรา คือการออกแบบชิ้นงาน ต่างๆ ให้กับลูกค้า โดยมีทั้งลูกค้าทั่วไป ลูกค้าที่ท�ำ โครงการบ้านเดี่ยว โรงแรม ฯลฯ และเมื่อเราเดิน ทางมาถึงจุดนึง ผมก็อยากเพิ่มตัวเลือกใหม่ๆ ให้ กับลูกค้าที่ชอบความแปลกใหม่และสวยงาม รวม ถึงเริ่มเบื่อกับท่อเหล็กรูปแบบเดิมๆ อย่างทรงกลม หรือทรงเหลี่ยม ก็มานั่งคิดว่าควรจะเป็นอะไร รูป แบบไหน ก็เลยกลายเป็นสินค้าตัวใหม่ที่ก�ำลังบุก ตลาด เพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น


17

สินค้ากลุ่มใหม่ของเราจะเน้นความสวยงามและความแปลกใหม่ ที่มีทั้งท่อเหล็กรูปไข่ รูปสี่เหลี่ยมขอบโค้ง รูปบัว เหล็กท่อมือจับรูปบัว เหล็กท่อมือจับรูปเห็ด โดยเราดีไซน์ออกมาเพื่อลดความจ�ำเจน่าเบื่อของท่อเหล็กแบบกลมหรือ แบบเหลี่ยมที่เห็นกันเป็นประจ�ำทุกวัน ซึ่งแต่ละประเภทก็จะมีหลากหลายขนาด สามารถน�ำไปต่อยอดการใช้งานได้ หลากหลายรูปแบบ เช่น ท�ำเฟรมงานสเตนเลสอย่าง กรอบประตู กรอบหน้าต่าง รั้ว ราวบันได ราวกันตก รวมถึง เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกหรูหรา ภูมิฐานในราคาที่ไม่แพง ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจส�ำหรับโครงการที่อยู่ อาศัยต่างๆ หรือโรงแรมทั่วไป เพราะนอกจากความสวยงาม ทันสมัยและคลาสสิคแล้ว เรายังเน้นวัสดุที่ได้มาตรฐาน เหล็กคุณภาพดี และสเตนเลสคุณภาพเกรด 304 ที่เหมาะกับการใช้งานทุกรูปแบบอีกด้วย โดยมีนักบริหารรุ่นใหม่ไฟ แรง คุณสุทธิกิตติ์ โกมลวิภาต ดูแลในส่วนนี้ ด้วยโรงงานของเราที่มีก�ำลังการผลิตกว่า 1000 เส้น ต่อวัน

สินค้ารุ่นนี้ทาง Sign Step ได้ดีไซน์ขึ้นมาเอง และเป็น เจ้าแรกที่ท�ำการจัดจ�ำหน่าย โดยเห็นว่าคนสมัยนี้ให้คุณค่า กับงานศิลปะมากขึ้น ชอบงานที่เน้นดีไซน์ ความเป็น ธรรมชาติ และตามหาความแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลา เรา หวังว่าท่อเหล็กรูปแบบใหม่ๆ ที่เราได้คิดค้นขึ้นมา จะตอบ โจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น ทั้งด้าน ดีไซน์และการใช้งาน แต่ละแบบจะมีทั้งงานเหล็กแท้ และส เตนเลสในรูปแบบเดียวกัน มีให้เลือกหลากหลายขนาดตาม ความต้องการ เพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าแต่ละกลุ่ม


รายงานพิเศษ

•18


19

งานศิลปะที่มีคุณค่าไม่แพ้มูลค่า ผมอยู่ในวงการเหล็ก Wrought Iron หรือเหล็กดัดอิตาลีมานาน ด้วย คุณสมบัติพิเศษของเหล็กดัดอิตาลีที่มีความแข็งแรงทนทาน ใช้เหล็กที่มีคาร์บอน ต�่ำกว่า 1% ท�ำให้เป็นสนิมได้ยาก มีความเหนียวและสามารถดัดโค้งได้ดี ผสม ผสานกับเสน่ห์ของการดีไซน์ที่มีความอ่อนช้อยสวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท�ำให้ตอนนี้เหล็ก Wrought Iron ยังไม่มีสินค้าตัวไหนที่จะมาทดแทนได้ รวมถึง คู่แข่งก็ยังน้อย ยังสามารถขยายตลาดได้อีกไกล เมื่อผนวกกับคนไทยที่เริ่มให้ คุณค่าทางศิลปะมากขึ้น Wrought Iron จึงจัดเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ อยู่เสมอ ยิ่งถ้าเราดึงความแตกต่างออกมาให้โดดเด่นอย่างถูกที่ถูกเวลา ก็จะสามารถ ครองใจลูกค้าได้ทุกยุคทุกสมัย แต่สิ่งส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อธุรกิจในตอนนี้ก็คือ การแข่งขันทางด้านราคา การขายสินค้าก็อปปี้ในราคาต�่ำกว่ามาตรฐาน ท�ำให้คนมองว่า Wrought Iron มี คุณภาพต�่ำ รายละเอียดต่างๆ เช่น การดัด การเชื่อม การท�ำสี ก็ไม่สวยงาม เหมือนเมื่อก่อน โดยเฉพาะคุณค่าทางศิลปะก็จะลดลงไปด้วย พูดตรงๆ ว่าเหล็ก อิตาลีไม่ใช่ใครก็ท�ำได้ ต้องมีความรู้และประสบการณ์ค่อนข้างมาก เราจึงมีช่าง ที่มีประสบการณ์ มีความช�ำนาญและความสามารถเฉพาะทางที่จะมาช่วย สนับสนุนในส่วนนี้ เราเองก็ต้องพยายามหนักขึ้น เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้า ของเรา ส่วนใหญ่ลูกค้าของเราจะมาจากการบอกต่อแบบปากต่อปาก หลายท่าน ไว้วางใจในฝีมือ มั่นใจในคุณภาพและใช้บริการกันมายาวนาน รวมถึงลูกค้าใหม่ ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เราจึงพยายามใส่ใจทุกขั้นตอนให้ดีที่สุด เมื่อความสวยงามและศิลปะเข้ามามีอิทธิพลทางจิตใจของผู้คนในสมัยนี้ บริษัทและห้างร้านแต่ละแห่งจึงต้อง พัฒนาสินค้าของตนเองให้สวยงามโดดเด่น สร้างความแตกต่างเพื่อดึงดูดใจลูกค้า อีกทั้งยังต้องสามารถครองใจลูกค้า ด้วย คุณภาพงานที่ยั่งยืน เรื่องราวที่นิตยสารคมช่างน�ำมาเสนอในฉบับนี้ หวังว่าคงจะ ท�ำให้หลายๆ ท่าน เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ • บริษัท ซายน์ สเต็ป จ�ำกัด ขอเชิญพบกับผลิตภัณฑ์ ไอเดียรูปแบบใหม่ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบได้ หลากหลายมากยิ่งขึ้น พบกันได้ที่บูธ D811 วันที่ 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ Hall 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท ซายน์ สเต็ป จ�ำกัด 18/2 หมู่ 17 ซอยกาญจนาภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ : 02-138-9767, 081-840-0258, 083-293-7391 แฟกซ์ : 02-138-9767

Email : signstep.th@gmail.com www.signstep.com


•20

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

สเตนเลสเป็นวัสดุมหัศจรรย์ชนิดหนึ่งก็ว่าได้ ท�ำไมน่ะ หรือ ก็เพราะสเตนเลสมีข้อดีหลายหลาก เช่น ทนทานต่อ การกัดกร่อนสูง มีความทนทานและเพิ่มความแข็งได้ด้วย การขึ้นรูปงาน การลดความหนา ลดขนาด มีความ สวยงาม มีพื้นผิวที่สวยงามในรูปแบบต่างๆ กัน ปลอดภัย ต่อสุขภาพสูง ถูกสุขลักษณะ จึงถูกน�ำไปใช้งานในด้าน อาหารและโภชนาการ รวมถึงด้านการแพทย์ และประโย ชน์อื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงคุณสมบัติทนความเย็นและ ความร้อนสูงอีกด้วย ผู้ใช้สเตนเลสในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน ก็มีการ ใช้งานสเตนเลสที่มีอุณหภูมิสูงต�่ำ แตกต่างกันออกไป เช่น อุตสาหกรรมที่ต้องเก็บแก๊สเหลว สเตนเลสที่น�ำมา ผลิตเพื่อเก็บแก๊สเหล่านี้จึงต้องทนทานในสภาพความเย็น

ระดับติดลบ แต่ในขณะที่ในบางอุตสาหกรรมต้องทนกับ ความร้อนสูงๆ เช่น งานเตาหลอม เตาอบ ฉนวนกั้น ความร้อน ดังนั้น การเลือกเกรดสเตนเลสที่เหมาะสมกับ การใช้งานจึงเป็นเรื่องที่ส�ำคัญมาก เกรดสเตนเลสในกลุ่มที่ใช้งานแพร่หลาย ที่สามารถทน ความร้อนสูง ที่ราคาไม่สูงมากนัก คือ เกรด 310 ซึ่ง เกรดนี้ถือเป็นสแตนเลสที่อยู่ในกลุ่มออสเทนนิติก (Austenitic) หรือบางคนนิยมเรียกว่า ซีรี่ย์ 3 ซึ่งส เตนเลส ที่อยู่ในกลุ่มนี้ ก็ได้แก่ เช่น สเตนเลส เกรด 304, 309, 316, 321, 347 และ 310 โดยสเตนเลสเกรด 310 จะพิเศษกว่าสเตนเลสเกรดอื่นๆ ตรงที่สามารถทน ความร้อนได้มากกว่า คือสามารถทนได้ถึง 1200๐C เลย ทีเดียว


21

ในขณะที่เกรด 309 ก็มีคุณสมบัติทนความร้อน แต่ระดับความร้อนที่สามารถทนได้ จะอยู่ที่อุณหภูมิ ประมาณ 900๐C และถ้าเปรียบเทียบกับสเตนเลส เกรด 304 ซึ่งใช้กันทั่วไปในตลาด ก็จะทนความ ร้อนได้แค่ 200-400๐C เท่านั้น ซึ่งหากเราน�ำส เตนเลสไปใช้ในอุณหภูมิที่สูงเกินไป ฟิล์มออกไซด์ที่ ปกป้องผิวสเตนเลสจะแตกหลุดออก เป็นผลให้อายุ การใช้งานสั้นลง เกิดความเสียหาย และอาจจะเกิด อันตรายร้ายแรงได้ หากการใช้งานเกี่ยวข้องกับงาน ความดันสูง สารเคมีอันตราย หรือความร้อนสูงๆ ดังนั้นหากต้องการน�ำสเตนเลสไปใช้ในที่อุณหภูมิ สูงๆ เช่น หม้อต้ม เตาหุง เตาอบ เตาหลอม เตา อบอ่อน ฉนวนกั้นความร้อน หรือการใช้งานที่ต้อง อยู่ในอุณหภูมิสูงๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานานๆ ควร พิจารณาเป็นอย่างยิ่งถึงเกรดสเตนเลสที่น�ำมาใช้ งาน การศึกษาเรื่องการใช้งานของสเตนเลสอย่างลึก ซึ้งเป็นเรื่องส�ำคัญมาก เนื่องจากจะได้ใช้คุณสมบัติ ของสเตนเลสอย่างคุ้มค่าแล้ว ก็ยังได้รับความ ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินอีกด้วย การปรึกษาผู้ รู้และผู้จ�ำหน่าย ก็จะช่วยให้ผู้ใช้ลดความเสี่ยงด้านนี้ ด้วยเช่นกัน •

บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนสถาปนิก นักออกแบบ และผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมงานสถาปนิก พบสินค้านวัตกรรมใหม่ๆ จากบูธแม่น�้ำสเตนเลส พร้อมไอเดียหลากหลาย ในการใช้ สเตนเลสส�ำหรับงานตกแต่งและงานสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะ ลวดโปรไฟล์เพื่องานตกแต่ง หลากหลายรูปทรง ที่ต่อยอด ความคิดสร้างสรรค์ในงานออกแบบได้ไม่รู้จบ และสเตนเลส เกรตติ้ง หน้าตัด สามเหลี่ยม ทนทาน ใช้งาน ร่วมกับวัสดุอื่นๆ ได้ดี ......พบกันได้ที่บูธ D502 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารชาเลนเจอร์ Hall 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


•22

หลากหลายงานช่ าง นายช่างตี๋ ช่างเทคนิคประจำ�แท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ พี่น้อง ชาวนิตยสารคมช่าง ผมนายช่างตี๋ ฉบับนี้ขอน�ำเสนอ เรื่องอันตรายจากการใช้ปลั๊กพ่วง เรื่อง ใกล้ตัวเลยครับ ทุกท่านใช้กันเป็นประจ�ำ เริ่มตั่งแต่งการเลือกซื้อ และการใช้งาน ของดีราคาถูกมักไม่ค่อยมีครับ การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอย่างที่หลายๆ คนคิด สาเหตุการเกิดไฟไหม้อาจมาได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการประมาท และอีกสาเหตุที่มักเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งการใช้ปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้ มาตราฐานคือหนึ่งในจุดก�ำเนิดของเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้

ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานท�ำให้เกิดไฟไหม้ได้ ปลั๊กพ่วงมีสายไฟที่น�ำไปเสียบจุดหลักเพียงเส้นเดียว และน�ำมากระจายออกไปหลายช่อง โดยมักจะเสียบกันจน เต็มรางปลั๊กไฟ ท�ำให้กระแสไฟเข้าเกินที่ปลั๊กไฟเหล่านั้น จะรับได้ โดยปลั๊กพ่วงที่มีฟิวส์ไม่ได้มาตรฐาน อาจไม่มีตัว ช่วยในการตัดกระแสไฟที่ดี ท�ำให้เกิดความร้อนจนท�ำให้ ฉนวนหุ้มสายไฟหลอมละลาย จนกระทั่งสายทองแดง ภายในแตะกัน ท�ำให้กระแสไฟลัดวงจร ซึ่งจะท�ำให้เกิด

ปลั๊กพ่วงที่ปลอดภัย • มีสัญลักษณ์ มอก. • ผลิตจากวัสดุได้มาตรฐานเป็นพลา สติเอวีซี เพราะมีทนความร้อนดี กว่าพลาสติกพีวีซี • ควรมีสวิตซ์เปิดปิด • ไม่มีต�ำหนิหรือว่ามีสายทองแดง ยื่นยาวออกมาจากฉนวน

ความร้อนสูงมากขึ้น จนอาจท�ำให้ไฟลุกติดได้ง่าย หาก เป็นปลั๊กไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม) ก็จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ใหน้อยลงได้ ปลั๊กพ่วงที่ดีต้องไม่ติดไฟเมื่อความร้อนถึงจุดหนึ่งหรือ ถ้าหากติดไฟก็ไม่ลุกลาม ถ้าลุกลามไฟจะต้องไม่ไปติดที่ ตัวปลั๊กพ่วง กล่าวคือ ถ้าใช้ปลั๊กพ่วงที่ได้รับมาตรฐาน มอก. แล้วอาจจะลดการละลายได้ช้าลงหรือหากร้อนมาก ก็จะเกิดโอกาสการติดไฟได้น้อย ทั้งนี้นอกจากการเลือกใช้ ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพแล้ว พฤติกรรมการใช้งานก็เป็น ตัวแปรหนึ่งที่ส�ำคัญมากเช่นกัน

เนื่องจากจะท�ำให้เกิดไฟดูดหรือ อุบัติเหตุต่างๆ ได้ • มีสายไฟของชุดสายพ่วงที่มีฉนวน หุ้ม 2 ชั้น รวมถึงเต้าเสียบและ เต้ารับมีแรงดันไฟฟ้าที่ก�ำหนดไม่ เกิน 250 โวลต์


23

วิธีการใช้ปลั๊กพ่วง • ใช้ปลั๊กพ่วง รางปลั๊กไฟ ที่มี คุณภาพ • ปิดสวิตซ์อุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนที่จะ เสียบลงไปที่เต้าเสียบ • ปิดสวิตซ์เต้าเสียบ ก่อนที่จะเสียบ อุปกรณ์ลงไป • ไม่ควรน�ำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟ มากมาเสียบปลั๊กไฟสายพ่วง เดียวกัน • ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า จนเต็มราง เพราะอาจท�ำให้เกิด การใช้กระแสไฟฟ้าเกินก�ำหนด เป็นเหตุให้ไปสู่การเกิดไฟลัดวงจร ได้

• ควรตรวจ ปลั๊กไฟสายพ่วงอยู่ เสมอว่ามีการช�ำรุดหรือเสียหาย เกิดขึ้นหรือไม่ • หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น สายไฟ ร้อน เกิดประกายไฟและมีเสียงดัง ให้หยุดใช้งานทันที • ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจาก ปลั๊กไฟสายพ่วงทุกครั้งหลังใช้งาน พร้อมถอดเต้าเสียบของสายพ่วง ออกจากปลั๊กที่ติดกับผนัง • ไม่ควรต่อปลั๊กพ่วงไปอีกหลายต่อ • ใช้ปลั๊กพ่วงสวิตซ์แยก

ก่อนจากกันก็หวังว่าท่านคงเลือก ใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ไม่ใช่เฉพาะ เรื่องปลั๊กพ่วงนะครับ และอย่าใช้ สายไฟเปลือยไปเกี่ยวคัทเอาท์เลย ครับ อันตรายจาการสปาร์ค อาจ เกิดเพลิงไหม้ได้ ขอบคุณและสวัสดี ครับ •


สวอท.

•24

สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลาง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และท�ำ กิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่างไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็น ที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง เคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ในต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรมเอเซีย” เป็น หอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและคนฝึกงานจาก ประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และศึกษาเรียนรู้ จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึกผูกพันแน่นแฟ้น และมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้น ในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมาเมือง ไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม นานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจาก ประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่ง ประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอ เวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติ บาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึก อบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับ อนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้องตามที่กองต�ำรวจสันติบาล แนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

สัมมนาพิเศษ โค้งสุดท้ายกับการรุก-รับก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจ ASEAN ปี 2558 [บริบทที่ผู้ประกอบการต้องตระหนัก] วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 12 โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขมุวิท 18-20

ด้วยเดือน ธันวาคม 2558 นี้ ประเทศไทยและเพื่อนบ้านในเขตเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ รวมตัวตกลงเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียน นอกจากนี้ยังมีการเชิญประเทศคู่ค้า ในเขตอื่นๆ เข้าร่วมอีก เช่น ASEAN+3 (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี), ASEAN +6 (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์), ASEAN+8 (จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี, อินเดีย, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, รัสเซีย และ สหรัฐเมริกา) ท�ำให้เพิ่มโอกาสในการท�ำการค้าและการลงทุนสู่ภูมิภาคนี้ ดังนั้นนักธุรกิจไทยเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อลดอุปสรรค และสร้างความพร้อมในอนาคต

• เจาะลึกถึงความได้เปรียบของแต่ละประเทศที่เราต้องเข้าใจ บทบาทและทรัพยากรและ สิทธิประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี • ให้ความรู้ในสิ่งที่จะเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ • ผู้ประกอบการจะต้องต้องตระหนักและวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการองค์ในอนาคต เช่น สินค้า ตลาด เงินลงทุน ไอที บุคลากร คู่ค้า เป็นต้น • การสร้างมาตรฐานในกระบวนการท�ำงาน เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ พึงพอใจของลูกค้า หรือภูมิใจให้ผู้บริโภค • แนะน�ำวีธีคิดและวิเคราะห์ในการท�ำ Productivity Improvement ท�ำ การลดต้นทุน เพื่อให้เพิ่มผลก�ำไรแบบนั่งยืน • สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการแบ่งปันความรู้ และสร้างคนให้จงรักภักดีอยู่คู่กับองค์กร • สร้างทางเลือกโดยหาแหล่งลงทุน เพื่อประโยชน์ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี • ค้นหาวิธีการท�ำการค้าสมัยใหม่ ให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ • สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ที่ยินดีจับมือเดินไปพร้อมกับเราทุกที่เราไป HIGHLIGHT : เรียนรู้หลักการส�ำคัญ รู้เขารู้เราและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ / หลักการวิเคราะห์คู่ค้า และพัฒนาคนในองค์กร และลดต้นทุนทางธุรกิจ / เทคนิคการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อ เผชิญกับสถานการณ์ที่ ไม่ได้คาดคิด / การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า, คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อ สร้างความสา เร็จอย่างยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจ

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


25

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

คมช่างเล่บูราจิตเรืร พิ่อบูลงย์ กรรมการ สวอท.

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ดิฉันมีโอกาสต้อนรับ ผู้บริหาร ระดับสูงของบริษัทผลิตอุปกรณ์กีฬา จากประเทศญี่ปุ่น ต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร มีโรงงานผลิต บริษัทฯ ตัวแทนจ�ำหน่ายหลายแห่ง กระจายอยู่ทุกภูมิภาคทั่วโลก รวม ถึงมีโรงงานผลิตในประเทศไทย ท่านดูแลสุขภาพ ดูแข็งแรง ท่านได้รับฟังกิติศัพท์ของมวยไทย มานานสนใจอยากชม มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ของคนไทย มาประเทศไทย ครั้งนี้ จึงพาท่านไปดูการชกมวยไทย ณ.สนามมวย ลุมพินี (แห่งใหม่) ถนนรามอินทรา กม.2 ท่านก็ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง นิตยสารคมช่างฉบับนี้ จึงขอน�ำเรื่องราว ของมวยไทย และมวยปล�้ำญี่ปุ่น (ซูโม่) มาเรียบเรียงเล่าสู่กันดังนี้ค่ะ

มวยไทย : ศิลปะการต่อสู้ของคนไทย ประวัติความเป็นมา ประมาณ พ.ศ. 1200 มี ส�ำนักวิชชา ที่เรียกว่า “มัยศาสตร์”ที่ตั้ง คือเขาสมอ คอน แขวงเมืองลพบุรี (ละโว้) เปิดท�ำการฝึกฝน ความช�ำนาญในการต่อสู้ป้องกันตัวและศึกสงคราม ส�ำหรับชายชาตรี แยกเป็น ส�ำนักหลวง และ ส�ำนัก ราษฎร์ บ้างฝึกเรียนร่วมกับเพลงดาบ กระบี่ กระบอง พลอง ทวน ง้าวและมีดหรือการต่อสู้อื่นๆ เพื่อใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวและใช้ในการสงคราม ต่อมาพระมหากษัตริย์และขุนนางแม่ทัพนายกอง และชาวบ้านทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นชาย จะมีการ แข่งขันต่อสู้-ประลองกันในงานวัด และงานเทศกาล โดยมีค่ายมวยและส�ำนักมวยต่างๆ ส่งนักมวยและ ครูมวยเข้าแข่งขันชิงรางวัล-เดิมพัน เมื่อไทยเสียกรุงแก่พม่า นายขนมต้ม ครูมวย ชาวอยุธยา ซึ่งถูกกวาดต้อนเป็นเชลยศึกได้ชกมวย กับชาวพม่าชนะหลายครั้งเป็นที่ปรากฏถึงความ เก่งกาจเหี้ยมหาญของวิชามวยไทย กีฬามวยไทย ได้รับความนิยมมากในสมัยต้น รัตนโกสินทร์ ยุคที่เฟื่องฟูที่สุดคือ รัชกาลที่ 5 พระองค์ได้ศึกษาฝึกฝนการชกมวยไทยและโปรดให้ จัดการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยคัดเลือกนัก มวยฝีมือดีจากภาคต่างๆ มาประลองแข่งขัน และ พระราชทานแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ บรรจุการสอน มวยไทยเป็นวิชาบังคับ ในโรงเรียนฝึกหัดครู พลศึกษา มีการชกมวยถวาย หน้าพระที่นั่งเป็นประจ�ำ มี ท่าจรดมวยแบบมวยโคราช ซึง่ เน้นการยืดตัวตัง้ ตระหง่าน พร้อมที่จะรุกและรับโดยเน้น การใช้เท้าและหมัดเหวี่ยง ต่อมาได้เป็นแบบ อย่างในการฝึกหัด มวยไทย


คมช่างเล่าเรื่อง •26

ยุคแรกการแข่งขันมวยไทยใช้ การพันมือด้วยเชือก จนกระทั่ง นาย แพ เลี้ยงประเสริฐ นักมวยจากท่า เสา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อย นายเจียร์ นักมวยเขมร ด้วยหมัดเหวี่ยงควาย ถึงแก่ความตาย จึงเปลี่ยนมาสวม นวมแทน ต่อมาเริ่มมีการก�ำหนด กติกาในการชก และมีเวทีมาตรฐาน ขึ้นแห่งแรกคือเวทีมวยลุมพินีและ เวทีมวยราชด�ำเนินจัดแข่งขัน มวยไทยมาจนปัจจุบัน ต่อมา พ.ศ. 2554 กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีมติ ให้ก�ำหนดเอา วันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็น “วันมวยไทย” โดยถือเอาวันขึ้นครอง ราชย์ของพระเจ้าเสือ

ซูโม่ : SUMO มวยปล�้ำญี่ปุ่น กีฬาประจ�ำชาติญี่ปุ่น ซูโมถือก�ำเนิดขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 8 เป็นความบันเทิงส�ำหรับขุนนาง เจ้านายในราชส�ำนักเกียวโต (เมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่น)ซึ่งจะท�ำการ คัดเลือกทหารในกองทัพที่แข็งแรงให้มาประลองมวยปล�้ำหน้าพระที่นั่ง ก่อน จะพัฒนามาเป็นกีฬาของเหล่าซามุไรในเวลาต่อมาจึงกลายเป็นกีฬาอย่างเป็น ทางการ โดยจัดแข่งขันตามศาลเจ้าต่างๆในลัทธิชินโต ริ้วขบวนต่างๆ เครื่อง แต่งกายและพิธีกรรมของกีฬาซูโม่ ในปัจจุบันเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ที่ล้วน มีอิทธิพลมาจากลัทธิชินโตทั้งสิ้น ประเพณีที่ยึดถือในกีฬาซูโม่นั้นมีความเก่าแก่มาก ยึดถือเป็นแบบปฏิบัติ ต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน เช่น การโปรยเกลืออันเป็นสัญลักษณ์แสดงความ บริสุทธิ์การใช้ชีวิตของนักปล�้ำซูโม่นั้นถูกก�ำหนดด้วยประเพณีปฏิบัติอัน เคร่งครัด อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยสมาคมซูโม่ การด�ำเนินชีวิตในทุก ด้าน นับตั้งแต่อาหารการกิน ไปจนกระทั่งการแต่งกาย


27

ลักษณะการแต่งกาย นักมวยคู่ปล�้ำจะมีรูปร่างอ้วนใหญ่และจะต้องมีน�้ำ หนักตัวจะต้องไม่ต�่ำกว่า 75 กก. การแต่งกายที่ส�ำคัญ ของนักกีฬาซูโม่คือการนุ่งผ้าเตี่ยว ช่วงเอวของนักซูโม่จะ พันไว้ด้วยผ้าขนมีลักษณะคล้ายเข็มขัดมีชื่อที่เรียกว่า“มา วาชิ”ซึ่งเป็นผ้าแถบแข็งพับทบซ�้ำเพื่อรัดกระชับหน้าท้อง และประคองกระดูกสันหลังส่วนล่างของนักกีฬาที่มีรูป ร่างใหญ่และน�้ำหนักมาก เพื่อที่จะได้เคลื่อนไหวได้โดยไม่ เกิดอันตราย มีผู้ช�ำนาญท�ำให้อย่างรัดกุม กติกาการแข่งขัน เนื่องจากซูโม่เป็นกีฬาที่มีเกียรติ ผู้ที่ก้าวไปถึง ต�ำแหน่ง ”โยโกสุนะ” ซึ่งเป็นต�ำแหน่งสูงสุดของซูโม่ ถือว่าเป็นผู้พิชิตอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุด การแข่งขันซูโม่ จะไม่มีการแบ่งรุ่นตามน�้ำหนัก นักซูโม่ที่ตัวเล็กสุดอาจ ต้องต่อสู้กับนักซูโม่ที่ตัวใหญ่สุดอย่างช่วยไม่ได้ เป้าหมาย ของนักซูโม่คือทั้งสองฝ่ายต้องพยายามล้มคู่ต่อสู้ให้ลงไป นอนบนพื้นสังเวียน ท�ำให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของ ร่างกายนอกเหนือจากฝ่าเท้าแตะกับพื้น หรือดันคู่ต่อสู้ให้ ก้าวเท้าออกไปนอกวงกลมขนาดเล็กให้ได้ (เรียกว่า ”โย ริกิริ”) การแข่งขันยกหนึ่งจะใช้เวลาประมาณ6วินาที ส�ำหรับข้อห้ามในการแข่งขันนั้นคือ ห้ามโจมตีต�่ำกว่าเอว ลงไป ฤดูกาลแข่งขันซูโม่ ในประเทศญี่ปุ่นจะมีการจัดแข่งขันกีฬาซูโม่อาชีพอย่าง สม�่ำเสมอทุกเดือนคี่ของปีมีสถานที่แข่งขันเป็นที่รู้จักกัน ดี คือที่ เรียวโกกุ, โตเกียว, โอซาก้า, นาโกย่า, ฟูกูโอกะ เป็นต้น มักเริ่มต้นการแข่งขันในวันอาทิตย์ ใช้เวลา 2 อาทิตย์ในการแข่งขัน ซึ่งวันสุดท้ายจะจบลงที่วันอาทิตย์ พอดี การแข่งขันจัดแบ่ง 4 รุ่นคือ ไลท์เวท, มิดเดิ้ลเวท, เฮฟวี่เวท, โอเพ่น

นักกีฬาซูโม่อาชีพจะถูกจัดอันดับตามความ สามารถ ล�ำดับต�่ำสุดที่เข้าแข่งขันเรียกว่า “จูเรียว” ซึ่งมี ล�ำดับตัวเลขของขั้นประลองความสามารถ ก่อนจะไต่ ล�ำดับขึ้นจนสู่ขั้นสูงสุดเป็น มะเอะกะชิระ, โคะโมะซุบิ, เซกิวะเกะ, โอเซกิ ตามล�ำดับและต�ำแหน่งสูงสุดที่ นักกีฬาซูโม่ทุกคนใฝ่ฝันคือสุดยอดแชมเปี้ยน หรือ ”โยะ โกะสึนะ” ถือเป็นเกียรติสูงส่งในฐานะแม่ทัพใหญ่นักกีฬา ซูโม่ และถือเป็นบุคคลส�ำคัญของประเทศญี่ปุ่น ซูโม่ เป็นกีฬาที่น่าทึ่งที่ประมวลเอาหลายสิ่งหลาย อย่างเข้าไว้ด้วยกัน ทั้งพละก�ำลัง เทคนิค พิธีกรรม โบราณ ระเบียบที่ว่าด้วยความประพฤติ แนวคิดที่เกี่ยว กับศาสนา ระบบอาวุโสตลอดจนการฝึกซ้อมที่สืบทอดกัน มารุ่นต่อรุ่นจากยุคศักดินา การก้าวขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใน กีฬาชนิดนี้ จ�ำเป็นต้องอาศัยก�ำลังกาย-ใจที่กล้าแกร่ง ต้องผ่านการพักผ่อนไม่เพียงพอ คลุกดินอาบเหงื่อต่างน�้ำ การถูกกดขี่ข่มเหง การต้องคอยรับใช้ ประกอบอาหาร วิ่งส่งของ ตลอดจนขัดหลังให้กับผู้อื่นเพียงเพื่อแลกกับที่ อยู่ที่กิน หากต้องการเงินเดือนก็ต้องก้าวขึ้นไปอยู่ในชั้น แนวหน้าให้ได้ ก็จะได้ทั้งชื่อเสียงเงินตอบแทน การได้ชมนักซูโม่ที่มีชื่อเสียงอย่าง ”Musashimar” แชมป์ซูโม่ของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ซึ่งปกติหากเป็นการ แข่งขันซูโม่จริงๆ ในระยะประชิดติดขอบเวทีค่าเข้าชม ต้องเสียเงินเป็นแสนเยนเลยทีเดียว (ประมาณ 30,000 บาท) ส่วนอัตราค่าเข้าชมมวยไทย ที่สนามมวยลุมพินี และสนามมวยราชด�ำเนิน ค่าเข้าชม 2,000, 1,800 และ 1,500 บาท แล้วพบกันฉบับหน้าค่ะ •


เยี่ยมร้านค้า

•28

“การบริการ” เป็นหัวใจส�ำคัญ ของทุกๆ ธุรกิจ และยังถือเป็นปัจจัย อันดับต้นๆ ที่มีส่วนส�ำคัญในการ ตัดสินใจซื้อของลูกค้า เช่นเดียวกัน กับร้าน ซี บี เอส อลูมิเนียม ร้าน วัสดุก่อสร้างที่ครองใจลูกค้าด้วยรอย ยิ้มและการบริการที่จริงใจมายาวนา นกว่า 30 ปี โดยเจ้าของร้านคือ คุณ บุญศรี มโนชีวะ ที่เริ่มต้น บริหารธุรกิจของตนเองตั้งแต่ปี 2530 ซึ่งในช่วงแรกเริ่ม ได้ขายสิน ค้าเป็นอลูมิเนียมและกระจกพร้อม ติดตั้ง มีหน้าร้านอยู่ที่พระโขนง ซึ่ง เน้นงานติดตั้งเป็นหลัก จากนั้นก็เริ่ม ขยายธุรกิจ ย้ายร้านมาที่บางพลี จ.สมุทรปราการ มีสินค้าและบริการ ที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อเป็นทาง เลือกใหม่ให้กับลูกค้า

ใส่ ใจความต้องการของลูกค้า บริการด้วยความจริงใจ

59/1 ม.14 ถ.กิ่งแก้ว 31-33 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี สมุทรปราการ 10540


29

คุณบุญศรี เล่าให้เราฟังว่า “เนื่องจากใน ปัจจุบันนวัตกรรมสินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เราเองก็อยากเป็นตัว เลือกอันดับแรกๆ ของลูกค้า ที่จะมีสินค้าครบ ครันทั้งสถาปัตย์ภายในและภายนอก มาร้าน เดียวได้ครบทุกอย่างตามที่ลูกค้าต้องการ ก็ เลยค่อยๆ พัฒนาร้านของเราให้สามารถตอบ โจทย์ลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้น” “จุดเด่นของร้านเรา คือการจ�ำหน่ายสินค้า พร้อมติดตั้ง การบริการจึงเป็นหัวใจหลักใน การดึงดูดลูกค้า ต้องให้ค�ำปรึกษาลูกค้าได้ตรง จุด สามารถแนะน�ำเกี่ยวกับสินค้าและการใช้ งานได้ การรู้ใจลูกค้า คือหัวใจแห่งความส�ำเร็จ เมื่อลูกค้าพึงพอใจ ก็จะกลับมาใช้บริการของ เราอีก” เมื่อธุรกิจมาพร้อมอุปสรรค คุณบุญศรีเล่า ให้ฟังต่อว่า “ปัญหามีมาให้แก้ทุกวัน โดย เฉพาะความต้องการของลูกค้ามีความหลาก หลายมาก ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถให้ บริการลูกค้าได้ถูกใจทุกคน แต่เราก็พยายาม ท�ำอย่างสุดความสามารถ มีบางกรณีที่ลูกค้า ไปเจอแบบมาจากเมืองนอก แล้วมาสัง่ ให้เราท�ำ อยากได้เหมือนในแบบ ก็ต้องแก้ไขปัญหา เฉพาะหน้า ท�ำความเข้าใจกับลูกค้า แนะน�ำ และหาวิธีดัดแปลงโดยใช้วัสดุและคุณภาพที่ ใกล้เคียงกันเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ และยังได้ ราคาที่ถูกลงอีกด้วย หรือลูกค้าบางรายมาสั่ง ท�ำสินค้า สรุปรูปแบบกันเรียบร้อย เสร็จแล้ว ไม่ชอบก็ต้องกลับมาแก้ไขกันใหม่ ซึ่งบางครั้ง อาจท�ำให้เราท้อบ้าง แต่ปัญหาเหล่านี้ก็เป็น ส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เราโตขึ้น”

“เป้าหมายในอนาคต เราจะยังผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าที่มี คุณภาพและทันสมัยมากขึ้น ตามให้ทันนวัตกรรมใหม่ๆ มี ผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกสรร จริงๆ แล้วการท�ำ ธุรกิจได้ให้อะไรเรามากมาย นอกจากการท�ำให้ลูกค้ามีความสุขที่ ได้ใช้บริการของเราแล้ว ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่านั้น คือการที่เรา ได้เพื่อนทางธุรกิจ เหนื่อยๆ ก็มานั่งคุยกัน ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆ มีอะไรก็แนะน�ำช่วยเหลือกัน พึ่งพาอาศัยกัน ท�ำให้สนุกในการ ท�ำงานมากขึ้น” ปัจจุบันร้าน ซี บี เอส อลูมิเนียม ตั้งอยู่ที่บางพลี จ.สมุทรปราการ หากใครสนใจก็สามารถแวะไปเยี่ยมชมหรือ สอบถามสินค้าเพิ่มเติมได้เลยครับ ด้วยประสบการณ์การท�ำงานที่ ยาวนาน พร้อมการให้บริการที่เป็นเลิศ รับรองว่าไม่ผิดหวัง แล้ว พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ •


มุมสวยช่วยสร้างสรรค์ •30


31


มุมสวยช่วยสร้างสรรค์ •32


33


•34

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

ฉบับที่ผ่านมาท่านคงได้รู้และเข้าใจแล้วว่าปัญหาที่เกิดหลายๆ ครั้งเกิดจากผู้ใช้งาน มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อาจจะฟังข้อมูลเกี่ยวกับ สเตนเลสที่บอกต่อๆ กันมา หรือได้รับค�ำแนะน�ำที่ผิดมา ซึ่งท�ำให้สเตนเลสเอง เกิดสนิมขึ้นมา โดยรู้เท่าไม่ถึงการ ในบางกรณีก็สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที แต่บางกรณีก็สายจนเกินไป ท�ำให้ต้องเกิดข้อพิพาท กันระหว่าง ร้านช่างผู้ผลิต รวมไปถึงการเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ในการแก้ไขปัญหาสนิมที่ปรากฎอยู่บนพิ้นผิวสเตนเล สนั่นเอง มาในฉบับนี้เราคงกลับมาศึกษาเกี่ยวกับ กรณีศึกษาการเกิดสนิมขึ้นจากสภาวะขาดอากาศ ในการท�ำปฏิกิริยา กับผิวสเตนเลส โดยอาจจะเป็นความหวังดี หรือการป้องกันรอย ความสกปรกต่างๆ แต่ท้ายที่สุดก็เกิดคราบสนิมขึ้นมา ก่อนที่จะส่งมอบงานให้ลูกค้าเสียก่อนครับ รูปเปรียบเทียบ : • คราบสนิมบนผิวสเตนเลส ราวจับสถานีรถไฟฟ้า

คราบสนิม ห่อหุ้มด้วยพลาสติก

สาเหตุการเกิด : • ผลกระทบจากการขาดการท�ำปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจน ใน อากาศกับโครเมียมที่ผิวสเตนเลส • การขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าของงานหรือช่าง ในงานสเตนเลส • การเลือกผิวสเตนเลสที่มีอัตราความเสี่ยง ในการที่จะเกิดสนิม ในกรณีนี้เลือกผิว Hairline ซึ่งจะมีร่อง และรอยเส้นสามารถ ท�ำให้คราบผิวละอองปกปิดผิวสเตนเลส แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ไม่ได้ ควรมีความถี่ในการท�ำความสะอาด ที่เหมาะสม ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : • ปัจจัยข้อที่ 2 และ 3 มาจากขบวนการ และผู้ใช้สุดท้าย

วิธีการแก้ไข : • ทุกครั้งก่อนห่อหุ้มด้วยพลาสติกนั้น ควรใช้ กระดาษพันบนผิวสเตนเลสก่อน แล้วจึงใช้ พลาสติกพันซ�้ำหลวมๆ อีกที • ควรเลือกผิวสเตนเลสให้เหมาะสมกับสถาน ที่ ที่จะติดตั้ง กรณีใช้ภายนอกให้ใช้ผิวเงา (BA) จะดีที่สุด ดูแลง่าย ไม่ยุ่งยากในการ ท�ำความสะอาด แต่ถ้าจะใช้ผิวด้าน หรือผิว ที่มีรอยร่อง เช่น Hairline , No.3 , No.4 , Emboss แล้วควรจะมีความถี่ในการ ท�ำความสะอาด จะท�ำให้ปัญหาเรื่องสนิม เกิดขึ้นน้อย หรือไม่เกิดขึ้นเลย • ก่อนห่อหุ้มควรจะท�ำความสะอาดผิว ให้ ปราศจากคราบไขมันจากการจับ คราบฝุ่น ผงละอองต่างๆ ถ้าเป็นไปได้หลังท�ำความ สะอาดแล้วควรเช็ดให้แห้ง แล้วใช้ฝุ่นแป้ง มันลูปที่ผิวไว้ก่อนห่อด้วย กระดาษ แล้ว ตามด้วยพลาสติกจะดีมาก • อธิบายถึงผลที่จะเกิดขึ้นให้ผู้เกี่ยวข้องได้ เข้าใจถ้าห่อหุ้มผิวสเตนเลส ด้วยพลาสติก โดยตรง เพื่อลดข้อถกเถียงกันว่าใครเป็นผู้ ท�ำให้เกิดปัญหาสนิมบนสเตนเลส • การเช็ดท�ำความสะอาด ก่อนห่อหุ้ม ควร เช็ดด้วย อาเซโตน หรือเอสทิลแอลกอฮอล์ หรือ น�้ำประปาเท่านั้น อย่าใช้ทินเนอร์ หรือน�้ำมันสน หรือ สารเคมีอื่นๆ •


35


รอบรู้งานช่าง

•36

สวัสดีครับ ดอกสว่านมีมากมายหลายขนาด บ้างจะบอกขนาดเป็น นิ้ว บ้างจะบอกมิล เราจึงวางเปรียบเทียบขนาดทั้งสองแบบให้เห็นกัน เลยครับ Inch. (นิ้ว)

1/64 1/32 3/64 1/16 5/64 3/32 7/64 1/8 (1 หุน) 9/64 5/32 11/64 3/16 (1 1/2 หุน) 13/64 7/32 15/64 1/4 (2 หุน) 17/64 9/32 19/64 5/16 21/64 11/32 23/64 3/8 (3 หุน) 25/64 13/32 27/64 7/16 29/64 15/32 31/64

mm. (มม.)

0.3692 0.7950 1.4913 1.5875 1.9837 2.3825 2.7788 3.1750 3.5712 3.9700 4.3663 4.7625 5.1587 5.5575 5.9538 6.3500 6.7462 7.1450 7.5413 7.9375 8.3337 8.7325 9.1288 9.5250 9.9212 10.3200 10.7163 11.1125 11.5087 11.9075 12.3038

Inch. (นิ้ว)

1/2 (4 หุน) 33/64 17/32 35/64 9/16 37/64 19/32 39/64 5/8 (5 หุน) 41/64 21/32 43/64 11/16 45/64 23/32 47/64 3/4 (6 หุน) 49/64 25/32 51/64 13/16 53/64 27/32 55/64

mm. (มม.)

12.7000 13.0962 13.4950 13.8913 14.2875 14.6387 15.0825 15.4788 15.8750 16.2712 16.6700 17.0663 17.4625 17.8587 18.2575 18.6538 19.0500 19.4462 19.8450 20.2413 20.6375 21.0337 21.4325 21.8288

Inch. (นิ้ว)

7/8 (7 หุน) 57/64 29/32 59/64 15/16 61/64 31/32 63/64 1

mm. (มม.)

22.2250 22.6212 23.0200 23.4163 23.8125 24.2087 24.6075 25.0038 25.4000


37


แนะนำ�ผลิตภัณฑ์

•38

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TIGER TGS-40

ปั๊มลมแบบเงียบ ไม่ ใช้น้ำ�มัน ปั๊มลมไม่ใช้น�้ำมัน เสียงเงียบ รุ่นใหม่ หัวปั๊มออกแบบ พิเศษ เสียงเงียบ 55-60 dB ปั้มลมชนิดขับตรง แบบไร้ น�้ำมัน เสียงเงียบ บ�ำรุงรักษาง่าย ลดค่าใช้จ่ายเรื่องน�้ำมัน หล่อลื่น ระบบลูกสูบจากสหรัฐอเมริกา ลูกปืน NSK จาก ญี่ปุ่น และส่วนประกอบวาล์วจากสวีเดน ให้อายุการใช้งาน ยาวนานกว่า ผลิตลมต่อเนื่อง ไม่ใช้น�้ำมันในการหล่อลื่น เป็นเทคโนโลยีของพูม่าโดยเฉพาะ เหมาะส�ำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการมาตรฐาน ซึ่งต้องปราศจาก อัตรายจาก สารปนเปื้อน, อุตสหกรรมยา, คลินิกทันตกรรม และท่าน ที่ต้องการความเงียบ อัตตราการผลิตลมที่เร็ว สามารถผลิตลมได้ 159 ลิตร/นาที ก�ำลัง 550W.(ประมาณ 0.75 แรงม้า) ระดับความดังของเสียง 55-60 dB. น�้ำหนัก 37 kg. •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH GSR BITDRIVE

สว่านไขควงไร้สาย สว่านไขควงอเนกประสงค์ขนาดกะทัดรัดที่จะช่วยให้งานตกแต่ง งานก่อสร้าง หรือ แม้แต่งานซ่อมแซมสะดวก และง่ายดายกว่าที่เคย สว่านไขควงคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมฟัง ก์ชั่น ที่ง่าย มีLED แสงไฟส�ำหรับพื้นที่การท�ำงานทั้งหมดที่มืด มีขนาดกะทัดรัดเหมาะกับ การจัดการที่ง่ายกว่า สามารถติดสายได้หรือจะถอดสายออกได้เพื่อการจัดการความ ปลอดภัย มีแบตเตอรี่ในตัว 3.6V/1.5Ah ด้วยเทคโนโลยี Li-Ion, ECP •

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUMO MIG-152

เครื่องเชื่อม MIG สามารถเชือ่ มแบบกระเป๋าหิว้ ที่ให้แนวเชือ่ มไมมีสแลกปกคลุมจึงไม เสียเวลาในการเคาะสแลกออก ไมมีเขม่าและควันขณะเชื่อม สามารถมองเห็นการหลอมละลายของการเชื่อมได้อยางชัดเจน การ เชื่อมกระทําได้เร็วจึงประหยัดเวลาและลดต้นทุนการผลิต งานเชื่อม มีการเสียรูปน้อย มีคุณภาพของแนวเชื่อมสูง สามารถเชื่อมงานที่มี ระยะหางรอยต่อมากๆได้อย่างต่อเนื่อง มีแรงดันไฟฟ้า 1 Phase AC 220 V ±15% มีความถี่ 50 Hz ก�ำลังไฟ 5.2 A ให้กระแสไฟเชื่อม 40-130 A •


39

•••••••••••••••••••••••••••

SKIL 580

ไม้วัดมุมแบบดิจิตอล ฉากวัดองศา วัดมุม ตัวเลข ดิจิตอล ระดับน�้ำวัดมุม วัดความ เอียง เครื่องมือวัดองศา แบบ Digital Skilmeasurer (Digital Angle Finder) โครงสร้างท�ำจาก Aluminum มีช่วงมุมที่วัด 0 - 220๐ ค่าความคลาดเคลื่อนมุม ± 0.5๐ และค่าความคลาดเคลื่อนระดับน�้ำ 1 mm./m. ให้ความละเอียด 0.1๐ ใช้แบตเตอรี่ 9V ก้อนเดียว (ใช้งานได้ 20 ชั่วโมง) เครื่องจะดับเองใน 5 นาที หากเปิดเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน มีขนาดโดยรวม 2.8 x 5.8 x 38 ซม. น�้ำหนัก 530 กรัม • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


เปิดโลกผลิตภัณฑ์

•40

AICA วัสดุปิดผิวอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น มิติใหม่ของวัสดุปิดผิวส�ำหรับงานตกแต่งภายใน อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ด้วยความประณีตละเอียดอ่อนของผู้ ออกแบบชาวญี่ปุ่น ผนวกกับเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กว่า 80 ปีของไอกะ ท�ำให้วัสดุตกแต่งภายในของ ไอกะ (AICA) มีความประณีต ทนทานต่อรอยขีดข่วน รวมถึงยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ อาทิเช่น แผ่นลามิเนตปิดผิวลด คราบมัน แผ่นลามิเนตปิดผิวที่ใช้ท�ำขอบได้ รวมถึงวัสดุลายไม้กันน�้ำและกันลามไฟ นอกจากนี้ ไอกะยังมีระบบปิด ผิวที่หลากหลาย ที่ช่วยให้การติดตั้งง่าย รวดเร็ว คุมงบประมาณได้ และที่ส�ำคัญช่วยให้ทุกงานของคุณมีความ สวยงาม ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่ บริษัท แอลเอสเอ็กซ์ จ�ำกัด (LSX) ตัวแทนจ�ำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-617-8885 หรือที่เว็บไซต์ www.lsx.co.th และ facebook.com / lsxthailand •


41

Navdy อุปกรณ์แสดงเส้นทาง เพื่อคนใช้รถใช้ถนน นาฟดี้ (Navdy) อุปกรณ์ แสดงเส้นทาง ข้อมูล และการ แจ้งเตือนต่างๆ ด้วยการฉาย ภาพขึ้นโปรเจคเตอร์ไซส์ กะทัดรัด เพื่อช่วยให้คนขับ โฟกัสอยู่กับถนนแทนที่จะก้มดูมือถือ นาฟดี้ เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กกะทัดรัด มาพร้อมหน้าจอแบบโปร่งใสส�ำหรับฉาย ภาพและข้อความแสดงให้คนขับรถดู โดยตัวนาฟดี้จะท�ำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนผ่านแอพพลิเคชั่น ใช้งานได้ทั้งระบบ ปฏิบัติการ iOS และ Android ด้วยบลูทูธ ซึ่งแทนที่คุณจะมาพะวงอยู่กับดูข้อมูลต่างๆ บนมือถือ นาฟดี้ จะแสดงข้อมูล ตามที่ตั้งค่าไว้ขึ้นมาบนจอแผ่นใสขนาด 5.1 นิ้ว ไม่ว่าจะเป็นความเร็วรถที่ก�ำลังขับ เส้นทางที่ต้องการไป แชร์ต�ำแหน่ง ที่ตัวเองอยู่ รับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาโดยที่คุณแค่โบกมือผ่านหน้าจอไปทางซ้าย หากจะวางก็โบกมือไปทางขวา รวมถึงสามารถส่งข้อความ เปิดเพลง ทวิตเตอร์ผ่านเสียงได้อีกด้วย ถือเป็น Gadget ที่เหมาะส�ำหรับคนที่ชอบใช้มือ ถือขณะขับรถ และช่วยให้คุณปลอดภัยตลอดการเดินทาง รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.navdy.com •

โคมไฟ LED พลังงาน จากเม็ดทราย นักออกแบบสร้างสรรค์ ดาเนียลลี โทรฟี่ ได้เปิดตัวโคมไฟ LED ที่ส่องสว่างจากเม็ดทรายที่ค่อยๆ ร่วงหล่นลงมา พร้อมดีไซน์ทันสมัย ที่เหมาะส�ำหรับการตกแต่งบ้านหรือโต๊ะท�ำงาน โดยโคมไฟรูปแบบนาฬิกาทรายนี้มี 2 ขนาดด้วย กัน นั่นคือขนาดตั้งพื้นและขนาดตั้งโต๊ะ โดยหลักการท�ำงานของนาฬิกาทรายตัวนี้จะอาศัยการควบคุมของพลังงานจลน์ จาก เม็ดทรายที่ร่วงหล่น เปรียบเหมือนกับระบบเปิดปิด ใช้งานด้วยการหมุนกลับด้าน ส�ำหรับรูปแบบตั้งโต๊ะนั้นมีรูป ร่างเฉียงลดหลั่นกันลงมา และออกแบบมาให้สะดวกในการปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งและทิศทางแสงให้ได้ดีที่สุด นอกจาก จะน�ำเอาแนวคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบให้สวยงามแล้ว จุดมุ่งหมายของการน�ำนาฬิกาทรายเข้ามา เป็นแรงบันดาลใจนั้นคือ ต้องการสื่อสารให้ผู้คนตระหนักถึงแหล่งพลังงานที่ก�ำลังหมดไป ดังเช่นเม็ดทรายที่ร่วงหล่นลง ไปทุกที •


ปฎิทินข่าว

•42

............................................................ ............................................................ Furniture Factory Outlet 2015 งานสถาปนิก 58 28 เม.ย. - 3 พ.ค. 2558 18 - 26 เมษายน 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่ง งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยบ้าน รวมพล โรงงานเฟอร์นิเจอร์ ลด กรรมใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 29 แสดงศักยภาพทางการออกแบบของ กระหน�่ำ ทั้งผู้ผลิต และผู้น�ำเข้า เฟอร์นิเจอร์ รายใหญ่ ประชันราคา สถาปนิกไทยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสู่เวที โลก โดยปีนี้มุ่งเน้นการโชว์ศักยภาพ ให้ผู้บริโภค ถูกแล้วถูกอีก • ............................................................ ทางวิชาชีพของสถาปนิกชาวไทย และ Best of OTOP Festival 2015 แสดงสินค้าศูนย์กลางนวัตกรรมวัสดุ 22 - 28 เมษายน 2558 ก่อสร้าง-ตกแต่งของอาเซียน • ............................................................ @ เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก เพื่อสร้างเอกลักษณ์และการผลิต Big Bike 2015 สินค้าโดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา 28 เม.ย. - 5 พ.ค. 2558 ท้องถิ่นมาพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่ม @ TERMINAL 21 ผนวกกับองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยก พบกับสุดยอดมอเตอร์ไซค์หลาก ระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและ หลายแบรนด์ดัง พร้อมอุปกรณ์ตกแต่ บริการ เพิ่มมูลค่าการจ�ำหน่าย งบิ๊กไบค์คู่ใจ ที่น�ำมาให้เลือกซื้อกัน และเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน อย่างเต็มที่ภายในงาน ถูกใจคนรัก สร้างเครือข่าย ขยายช่องทางการ เหล่าสิงห์นักบิดอย่างแน่นอน • ............................................................ ตลาด • ............................................................ INTERNATIONAL BANGKOK BIKE 2015 Mini Motor Show 2015 30 เม.ษ. - 3 พ.ค. 2558 @ อิมแพค เมืองทองธานี 23 - 29 เมษายน 2558 รวบรวมจักรยาน, แฟชั่น เสื้อผ้า @ เซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา ส�ำหรับผู้ปั่นจักรยานรวมถึงอุปกรณ์ มหกรรมยานยนต์ย่านฝั่งธนฯ ที่เร้าใจที่สุดและพบกับโปรโมชั่นมาก จักรยานและบริการต่างๆ เพื่อส่ง เสริมและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ มายที่คุณไม่ควรพลาด • ............................................................ ผู้ประกอบการ ธุรกิจจักรยาน รวมถึง Thailand Tour 2015 สนับสนุนและผลักดันกีฬาประเภท 23 เม.ย. - 6 พ.ค. 2558 จักรยานให้เป็นที่สนใจในวงกว้าง • ............................................................ @ ศูนย์การค้าโรบินสัน สระบุรี Home in Style @ เดอะมอลล์ บางแค งานที่รวบรวมกลุ่ม ท่องเที่ยว 30 เม.ย. - 6 พ.ค. 2558 แพ็คเกจทัวร์ Hotel ท่องเที่ยว @ เดอะมอลล์ บางแค โรงแรมภาคกลาง, ภาคเหนือ, งานแสดงบ้านและคอนโดเพื่ออยู่ ภาคอีสาน, ภาคใต้ การแสดงศิลป อาศัยและการลงทุน เลือกซื้อและ วัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน 4 ภาค จับจอง ข้อเสนอพิเศษสุด คุณภาพดี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว • ท�ำเลเด่นจากบริษัทอสังหาฯ ชั้นน�ำ •

............................................................ MONEY EXPO 2015 7 - 10 พฤษภาคม 2558 @ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยธนาคาร สถาบันการเงิน น�ำ เสนอการบริการทางการเงินและการ ลงทุนครบวงจร และการลงทุนใน ตลาดหลักทรัพย์ พร้อมโปรโมชั่น แคมเปญพิเศษ และมีสัมมนาจากกูรู ด้านการเงินการธนาคารชื่อดัง • ............................................................ SUBCON THAILAND 2015

13 - 16 พฤษภาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วง การผลิตที่ส�ำคัญที่สุดในภูมิภาค อาเซียน ผู้ผลิตและผู้ซื้อชิ้นส่วนชั้นน�ำ อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องจักร เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ จะมีโอกาสพบกับผู้ซื้อ ชิ้นส่วนรายใหญ่ระดับโลก • ............................................................ INTERMACH 2015 13 - 16 พฤษภาคม 2558 @ ไบเทค บางนา อินเตอร์แมค 2015 จะน�ำเสนอ เครื่องจักรไฮเทคมากมายจากผู้ผลิต ระดับโลกที่จะปรากฏสู่สายตาผู้เข้า ชมระดับคุณภาพจากภาคธุรกิจ จาก หลายประเทศซึ่งมองว่างานนี้เป็นเวที ส�ำคัญส�ำหรับการน�ำเสนอนวัตกรรม และเครื่องจักรอุตสาหกรรมล่าสุดซึ่ง หลายรายการน�ำมาเปิดตัวในภูมิภาค นี้เป็นครั้งแรก •


43

............................................................ SHEET METAL ASIA 2015

13 - 16 พฤษภาคม 2558 @ ไบเทค บางนา งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักร ส�ำหรับงานโลหะแผ่น ระดับภูมิภาค อาเซียน เป็นงานแสดงที่ใหญ่ใน ประเทศไทยและส�ำคัญที่สุดงานหนึ่ง ในอาเซียน ซึ่งรวบรวมเครื่องจักร ส�ำหรับงานโลหะแผ่นครบวงจรที่สุดที่ คนในอุตสาหกรรม ภายในงานมี เทคโนโลยีล่าสุดอย่างเครื่องตัด ไฟเบอร์เลเซอร์ เครื่องตัดพับ เครื่อง เจาะ วอเตอร์เจ็ท และเครื่องจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โลหะแผ่นอย่างครบวงจร โดยผู้ผลิต ชั้นน�ำทั่วโลกเลือกงานชีท เมทัล เอเชีย 2015 ในเปิดตัวเทคโนโลยี ล่าสุดนี้ครั้งแรกในอาเซียนและ ประเทศไทย •

สวัสดีครับ คมช่างฉบับนี้ขอ แนะน�ำแอพฯ ที่ช่วยให้สามารถ วาดแปลนบ้านหรือห้องให้เป็น เรื่องง่ายๆ เพียงแค่ถ่ายรูป ก็ สามารถสร้างแปลนสวยๆ พร้อม มาตราส่วนให้เราได้แล้ว! ส�ำหรับผู้ที่มีความรู้เรื่องการ เขียนแบบอยู่บ้าง นี่ก็อาจจะเป็น เครื่องมือที่ช่วยคุณพรีเซนต์งาน แบบคร่าวๆ ให้ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คมช่างไอที

แอพฯ สร้างแปลนง่ายๆ

ได้ด้วยตัวเอง

โดยเริ่มจาก ต้องถ่ายภาพห้องที่ต้องการท�ำขึ้นมาก่อน โดยยืนอยู่ กลางห้องแล้วค่อยๆ ถ่ายไปทีละ shot จนครบทุกด้าน (ปกติแล้วก็จะ ประมาณ 7-8 shot) ส�ำหรับด้านที่เป็นประตู ก็จะมี tool ให้ใช้งานอย่าง ง่ายดาย และยังสามารถ modify ผังบ้านที่มีอยู่ได้ด้วยฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น ฟังก์ชั่นการ ปรับรูปทรงห้องที่ต้องการปรับ ฟังก์ชั่นเพิ่มประตู-หน้าต่าง หรือเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งจะมี icon รูปประตู หน้าต่าง บันได เฟอร์นิเจอร์ให้ เลือก เลือกความกว้างของประตูหน้าต่างได้ด้วย นอกจากนี้เรายังสามารถน�ำแปลนของแต่ละห้อง จับมาเรียงต่อกันให้ กลายเป็น floor plan บ้านได้ทั้งหลังอีกด้วย เมื่อเสร็จเรียบร้อย ยัง สามารถเลือกได้ว่า อยาก save ให้เป็น format ไหน ไม่ว่าจะเป็น .DXF เพื่อ import เข้าไปในโปรแกรมออกแบบ AutoCAD หรือโปรแกรม SketchUp , PDF document และ .JPEG ส�ำหรับเก็บไว้ดูเอง หากสนใจ MAGICPLAN ก็ลองดาวน์โหลดมาทดลองใช้ดู อย่างน้อย ก็ช่วยให้เราได้สะดวกมากยิ่งขึ้น •


•44

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

เมษายนของทุกปีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาต่าง ได้หยุดงานกันเป็นเวลายาวพร้อมเดินทางเยี่ยม ญาติและกลับมาเริ่มต้นท�ำงานอย่างมีความสุข ครับ มุมกฎหมายกับทนายวิรัตน์รับใช้ท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เห็นว่ากระแสพระก�ำลังเป็นที่สนใจของผู้คน ในสังคม ทั้งต่อต้าน มุ่งหมายจ�ำกัดฝ่ายหนึ่ง สร้าง ฝ่ายหนึ่ง รวมทั้งการปฏิรูปสงฆ์ ผมจะไม่ก้าวล่วงถึงความศรัทธา ความเชื่ออัน เป็นแนวทางการด�ำเนินชีวิตของแต่ละคน เพราะ ต่างคนต่างมีเสรีภาพที่จะนับถือ ไม่ว่าจะเป็น พุทธ คริสต์ อิสลาม จีน แขก ล้วนแต่เป็นวงศ์สัมพันธ์ที่ เกื้อกูลซึ่งกันและกันโบราณว่าน�้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า

วันนี้สังคมได้บ่มเพาะความเกลียดชังระหว่างกันขึ้นมาใน สมองเป็นก้อนที่ใหญ่มากขึ้น จะด้วยเหตุผลกลใดสุดที่จะ บรรยายในเวลานี้ จนลืมคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่ต้องพึ่งพา ซึ่งกันและกัน มีการฆ่าฝ่ายตรงข้ามเพื่อรักษาไว้ซึ่งอ�ำนาจฝ่าย ตนอย่างเหี้ยมโหด แม้กระทั่งพระยังถูกมือปืนลั่นไกสังหาร ถึงแก่มรณภาพไปที่อุดรธานี ในช่วงที่ปิดต้นฉบับอยู่นี้ เรื่องพระผู้คนจ�ำนวนหนึ่งมีความสงสัยว่าเมื่อพระรูปหนึ่ง ถึงแก่มรณภาพแล้วมรดกของพระภิกษุไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงิน ทองที่ได้มาทั้งก่อนและหลังที่เป็นพระนั้นสายตาของกฎหมายมี วิธีการจัดการอย่างไร การที่พระภิกษุมีทรัพย์สินในขณะที่อยู่ในสมณะเพศ ต่อมา ได้มรณภาพนั้น แต่เดิมก่อนประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ว่าด้วยมรดก มีก�ำหนดอยู่ในกฎหมายลักษณะ มรดกบทที่ 36 ซึ่งก�ำหนดให้ทรัพย์สินของพระภิกษุซึ่ง มรณภาพ ถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนอุปสมบท และไม่ได้น�ำ เข้ามาปกครองอยู่ในอาราม ย่อมเป็นมรดกของพระภิกษุนั้น อันตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม แต่ถ้าเอามาปกครองอยู่ในอารามก็ตกเป็นสมบัติของวัดไม่ เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรม ในส่วนทรัพย์สินที่ได้มา ขณะอยู่ในสมณะเพศ ไม่ว่าจะได้มาจากการที่มีผู้ท�ำบุญถวาย หรือโดยทางใดก็ตาม ย่อมตกเป็นสมบัติของวัดเสมอ เว้นแต่ ภิกษุนั้นจะได้อุทิศให้แก่ผู้ใด ในปัจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรณีที่พระภิกษุเป็นเจ้า มรดก โดยก�ำหนดอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 1623 และมาตรา 1624 กฎหมายได้แยกทรัพย์สินของพระภิกษุออกเป็น 2 ประเภท คือ ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอยู่ในสมณะเพศ กับทรัพย์สินที่ มีอยู่ก่อนอุปสมบท ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างอยู่ ในสมณเพศ ตามมาตรา 1623 หมายความว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ว่า พระภิกษุจะได้มาในทางใด หากพระภิกษุยังไม่มรณภาพ พระ ภิกษุมีสิทธิจ�ำหน่ายจ่ายโอน ใช้สอย หรือยกให้ใครขณะมีชีวิตก็ สามารถท�ำได้ ต่อมาเมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ กฎหมาย ก�ำหนดให้ทรัพย์สินเหล่านั้นตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิล�ำเนา ของพระภิกษุนั้น ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนอุปสมบท ตามมาตรา 1624 หมายความว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ว่าจะ เป็นอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ ถ้าได้มาก่อนอุปสมบท เป็นพระภิกษุ และไม่ว่าจะน�ำทรัพย์สินนั้นเข้ามาในวัดหรือไม่


45

เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพ ทรัพย์สินเหล่านั้นไม่ตกเป็น สมบัติของวัด แต่ให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ บุคคลนั้น คือพระภิกษุที่มรณภาพนั้นจะจ�ำหน่ายโดยประการ ใดตามกฎหมายก็ได้ การที่บุคคลได้ทรัพย์สินมาก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ แต่ ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุ แล้วนั้น ย่อมถือว่าได้ทรัพย์สินนั้นมาก่อนอุปสมบท ทรัพย์สิน นั้นจึงไม่ตกเป็นสมบัติของวัด แต่พระภิกษุนั้นอาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ เมื่อบุคคลใดจะ ยกทรัพย์มรดกให้แก่ทายาท กฎหมายได้ก�ำหนดทายาทไว้ 2 แบบ คือ แบบแรกเรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” ได้แก่ คู่สมรส ลูกหลาน และญาติที่กฎหมายจัดไว้ 6 ล�ำดับซึ่งจะไม่ขอกล่าว ในที่นี้ กับทายาทซึ่งมีสิทธิตามพินัยกรรม ที่เรียกว่า ”ผู้รับ พินัยกรรม” ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ห้ามพระภิกษุมาฟ้องหรือเรียกร้องมรดกในฐานะทายาท โดยธรรม เว้นแต่จะสึกออกมาเสียก่อนและเรียกร้องภายใน เวลาตามที่กฎหมายก�ำหนด นั่นคือจากข้อความกฎหมายที่ยก มานี้ พระภิกษุสามารถรับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรม หรือ ในฐานะผู้รับพินัยกรรมก็ได้ทั้งสิ้น เพียงแต่ขอให้สึกออกมาฟ้อง เรียกร้องภายในก�ำหนดอายุความตามกฎหมาย คือ 1 ปี นับ แต่เจ้ามรดกตาย หรือเมื่อทายาทโดยชอบธรรมรู้หรือควรรู้ว่า เจ้ามรดกตายแล้ว ฉะนั้นถ้าท่านอยากได้ก็สึกออกมา ขอเพียง แต่อย่าถึงขนาดนุ่งห่มเหลืองมาฟ้องฉอดๆ ต่อศาลก็แล้วกัน “ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณ เพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ตกเป็นสมบัติของวัด ที่เป็นภูมิล�ำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้ จ�ำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือโดยพินัยกรรม” กฎหมายได้ เขียนไว้ชัดเจนว่า ในระหว่างที่บุคคลใดยังบวชเป็นพระอยู่ หาก มีญาติโยมที่ศรัทธาและได้ถวายข้าวของ ทรัพย์สินเงินทองใดๆ ให้แก่พระภิกษุรูปนั้น ย่อมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน เมื่อ พระภิกษุรูปนั้นมรณภาพลงไปเมื่อใด ทรัพย์สินที่ท่านได้รับมา ในระหว่างอุปสมบทดังกล่าว ก็จะตกเป็นสมบัติของวัดที่พระ ภิกษุรูปนั้นจ�ำพรรษาอยู่ทันที แต่มีข้อยกเว้นว่า ทรัพย์สินจะไม่ ตกเป็นสมบัติของวัดถ้าขณะยังมีชีวิตพระภิกษุรูปนั้นได้จ�ำหน่าย จ่ายโอน หรือยกทรัพย์สินชิ้นใดให้คนหนึ่งคนใดไปเสียก่อน หรือว่าพระภิกษุรูปนั้นได้ท�ำพินัยกรรมยกทรัพย์สินใดให้แก่คน ที่ท่านระบุชื่อไว้ในพินัยกรรม ก็ต้องเป็นไปตามนั้น วัดจะมา เรียกร้องสมบัติดังกล่าวไม่ได้

“ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็น พระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของ บุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจ�ำหน่ายโดยประการใด ตามกฎหมายก็ได้” ก่อนบวชถ้าพระภิกษุรูปใดมี ทรัพย์สินอยู่อย่างไร กฎหมายเขียนไว้ชัดว่าไม่ตก เป็นสมบัติของวัด ดังนั้น บุคคลที่มีสิทธิได้รับ ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อนบวชของท่าน ก็คือทายาทของ ท่าน พ่อแม่ ภรรยา บุตร ก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วน แต่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็สามรถท�ำการ จ่ายโอน หรือท�ำพินัยกรรมยกให้ใครโดยเฉพาะ ก็ได้เช่นกัน •

ถาม ผู้อ่านคมช่างรายหนึ่งต้องการหย่ากับ ภรรยาโดยนิตินัย แต่ในชีวิตจริง ยังอยู่ด้วย กัน เผื่อวันข้างหน้ามีปัญหาทางการเงินหวังว่า เจ้าหนี้จะไม่สามารถบังคับยึดทรัพย์ได้จริง หรือไม่ ตอบ ไม่จริงเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องบังคับได้ ครับ เมื่อสามี ภรรยา ได้หนังสือตกลงหย่า และจดทะเบียนหย่าระหว่างสามีกับภรรยา แสดงเจตนาลวงโดยสมรู้ระหว่างกันกระท�ำขึ้น หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการกระท�ำขึ้นโดยสมยอม จึงไม่ผูกพันโจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ซึ่งเป็นบุคคล ภายนอก ดังนั้นการคิดจะหย่ากันโดยนิตินัย เพื่อกัน ไม่ให้เจ้าหนี้ทั้งหลายมาบังคับเอากับทรัพย์สิน ก็จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป หากเจ้าหนี้รู้ว่า สามีภรรยายังใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันเหมือนเดิม ก็ยังฟ้องยึดทรัพย์ได้เหมือนเดิมอยู่ดี ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหา กฎหมาย มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


สุขภาพ

•46

เราใช้เวลาคิดหาวิธีก�ำจัดไขมันออกจากตัวตลอดเวลาท�ำให้ไขมันในร่างกายเราอาจเป็นเนื้อเยื่อหนึ่งที่มีการศึกษา มากที่สุดในโลก เราหยิกและดึงไขมันรอบๆ ตัวเราโดยหวังว่ามันจะหายไปในทันใดยังกับว่ามันเป็นของไม่จ�ำเป็นที่แทบ ไม่สร้างประโยชน์อะไรเลยนอกเสียจากเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารู้ว่า เราอ้วนแล้วนะ กินมากเกินไปแล้วนะ มีคนจ�ำนวนน้อยมากที่เข้าใจไขมันในร่างกายเราอย่างแท้จริงว่ามันคืออะไร ท�ำไมคนต้องมีไขมันด้วย และอะไรที่ คนเราสามารถท�ำได้ (และท�ำไม่ได้) เพื่อก�ำจัดมันออกไป ตอนนี้จึงถึงเวลาแก้ไขความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับไขมันกันแล้ว หยุดออกก�ำลังกาย กล้ามเนื้อไม่ได้กลายเป็นไขมัน เพราะเมื่อคุณหยุดออกก�ำลังกายเป็นระยะเวลา หนึ่งกล้ามเนื้อที่เคยแน่นกระชับแข็งแรงของคุณจะ เริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นอ่อนปวกเปียกคล้ายกับฟองน�้ำ การออกก�ำลังกายแบบฝึกฝนกล้ามเนื้อท�ำให้เสริม สร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้จริงๆ ดังนั้นเมื่อ หยุดฝึกฝน กล้ามเนื้อก็จะหดตัวลง และร่างกายก็ จะเริ่มสะสมไขมันเล็กน้อยระหว่าง เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ จึงรู้สึกอ่อนแอลง เซลล์กล้าม เนื้อไม่สามารถเปลี่ยนเป็นไขมันได้ เวลาที่เรามีหน้าท้องป่องออกมา นอกจากจะเป็นไขมันแล้วอาจจะเกิดจาก ที่ท้องเรามีลมเยอะก็เป็นได้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการร่างกายปฏิเสธอาหาร ท้อง ผูก ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ทานอาหารรสเค็ม เคี้ยวอาหารไม่ละเอียด กิน อาหารค�ำใหญ่ หรืออาหารที่มีแก๊ซเยอะ เช่น ถั่ว ฉะนั้นก็ควรมาแก้กันที่สาเหตุกันเลยดีกว่า • ค่อยๆ ทานอาหาร ไม่ควรรีบ และเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน • เลิกกินอาหารที่มีลมเยอะๆ เช่น ข้าวสาลี • ทานผัก ผลไม้ให้มาก และดื่มน�้ำเยอะๆ เพื่อป้องกันท้องผูก • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และลดอาหารเค็ม ท�ำให้บวมน�้ำและท้องอืด • ทานอาหารที่ช่วยขับปัสสาวะ เช่น ขึ้นฉ่าย หัวหอม • ควรดื่มน�้ำไม่ต�่ำกว่าวันละ 8 แก้ว โดยแบ่งเป็นดื่มทีละน้อย แต่ดื่มบ่อยๆ • ออกก�ำลังกายกระชับไขมันหน้าท้อง • การใช้ แคลเซียม 1000 มิลลิกรัม/วัน อาจจะช่วยลดอาการบวมน�้ำได้

ลดไขมันเฉพาะส่วนไม่ได้ การลดไขมันเฉพาะส่วนหรือการ พยายามก�ำจัดไขมันแค่ในส่วนหนึ่ง ของร่างกายนั้นไม่มีทางเป็นจริงได้ หากออกก�ำลังกายโดยมุ่งไปที่กล้าม เนื้อหน้าท้องหรือขาอย่างหนัก กล้ามเนื้อข้างใต้ชั้นไขมันในส่วนนั้น จะถูกฝึกฝนให้แข็งแรงขึ้น และจะดู เพรียวขึ้นเพราะสาเหตุนี้ แต่เมื่อลด ไขมันออกไปมันจะเป็นการลดที่ค่อน ข้างเป็นระบบอยู่แล้ว ถ้าในตอนเริ่ม ต้นเป็นคนอ้วนกลมและก็ลดน�้ำหนัก ลง คุณอาจลดน�้ำหนักได้แต่จะยังมี ส่วนโค้งกลมอยู่ และหากรอบเอว ของคุณยังอ้วนกลมอยู่แล้วคุณ พยายามออกก�ำลังให้หน้าท้องแบน ราบ ไม่ว่าคุณจะซิทอัพมากแค่ไหน คุณจะไม่มีทางได้หน้าท้องแบนราบ ในทันที เพราะเมื่อไขมันเริ่มลดลง โครงร่างหรือส่วนโค้งเว้าตามเอว, ต้นแขน, ต้นขาของคุณจะยังมีเคร้า โครงคล้ายแบบเดิม เพียงแต่มันมี ขนาดเล็กลง


47

เซลล์ไขมันไม่เป็นเพียง ที่เก็บส่วนเกิน มันเคยถูกคิดว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆ ว่าเป็นเพียงถุงใส่ไขมัน เป็นแค่ สถานที่กักเก็บแคลอรี่ส่วนเกิน แต่ ความคิดนั้นต้องเปลีี่ยนไป เซลล์ไข มันสร้างฮอร์โมนหลายชนิดไปตาม กระแสเลือดที่ส่งสัญญาณทางเคมี ให้แก่ส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งมีผล ต่อสุขภาพของเราอย่างมาก และ เซลล์ไขมันไม่ได้อยู่นิ่งเฉยๆ ไขมัน เคลื่อนไหวเข้าและออกจากเซลล์ไข มันอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่า ร่างกายต้องการใช้พลังงานแค่ไหน เมื่อไร ควรจะมีไขมันในร่างกาย การมีไขมันในตัวมากเกินไปจะ เพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ ต่างๆ แต่ก็จ�ำเป็นต้องมีไขมันอยู่ จ�ำนวนหนึ่ง เพราะไขมันยังกักเก็บ วิตามินที่ละลายในไขมัน โดยท�ำ หน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อน และเย็นที่จะมาท�ำลายคุณค่าของ วิตามิน และท�ำหน้าที่เป็นเบาะ รองรับแรงกระแทกรอบๆ อวัยวะ ส�ำคัญๆ ในร่างกายแม้แต่ที่ส้นเท้า ระดับไขมันที่ดีต่อสุขภาพส�ำหรับ ผู้ชายคือ 15% และส�ำหรับผู้หญิงคือ 22%

ไขมันมีน�้ำหนัก น้อยกว่ากล้ามเนื้อ จริงๆ แล้วไขมันมีความหนา แน่นน้อยกว่ากล้ามเนื้อจะถูกต้อง กว่า ซึ่งบ่งบอกว่าไขมันหนึ่งกิโลกรัม กินพื้นที่ในร่างกายมากกว่ากล้าม เนื้อหนึ่งกิโลกรัม นี่คือสาเหตุท�ำให้ คนที่มีกล้ามเนื้อใหญ่โตมักจะมีน�้ำ หนักตัวมากกว่าที่คุณคิดไว้ เพราะ ร่างกายของพวกเขาอัดแน่นไปด้วย มัดกล้ามเนื้อที่เรียงตัวกันแน่นโดย ไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายเท่ากับไขมัน


•48


49


•50

สบายๆ สไตล์ คมช่าง

นายสาระบันเทิง

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกนิตยสารคมช่าง ทุก ท่านครับ ระหว่างที่เขียนต้นฉบับก็ปลายเดือน มีนาคมแล้วครับเตรียมตัวหยุดยาววันปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์นิตยสารคมช่างเข้าปีที่ 2 จะเข้า ฉบับที่ 19 แล้ว ก็ขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านและ ผู้สนับสนุนทุกท่าน ในนามคอลัมภ์นายสาระ บันเทิง ครับฉบับนี้ ยังอยู่กับงานแต่งงานต่อจาก ฉบับที่แล้ว เที่ยวนี้พาไปเที่ยวกินและสัมผัสงานแต่งงานที่ ไต้หวันครับ สามเดือนมานี้น�้ำหนักขึ้นเลย งาน แต่งงานสามงานสามประเทศ แต่ก็เป็น ประสบการณ์และความทรงจ�ำเวลาไต้หวันเร็วกว่า ประเทศไทย 1 ชั่วโมง เดินทางกันเลยครับนั่ง เครื่องจากสุวรรณภูมิมาลงสนามบินเถาหยวน อยู่ ติดกับไทเป ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง เศษ นั่งรถบัสมาสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไป เมืองไถหนานสถานที่งานแต่งงานใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 20 นาที สบายครับค่าตั๋วประมาณ 1,800 บาท (ที่นั่งชั้น first class ) พาไปงาน แต่งงานเลยครับ รูปแบบงานไม่ต่างจากบ้านเรา เลยครับ พิธีการเหมือนกันกับบ้านเราและกัมพูชา ไม่แตกต่างกันเอาเป็นว่าผมเอารูปบรรยากาศใน งานมาฝากท่านสมาชิก จริงๆแล้วเจ้าบ่าวเป็นคน เจ้าเนื้อ เพื่องานนี้ลดน�้ำหนักโดยการขี่จักรยาน น�้ำหนักลดมาหลายโลเลยครับ แต่ดูหล่อดี


51

จะจบเรื่องงานแต่งงาน อย่างเดียวได้ยังไง ครับ เพื่อนที่นี่บอกเมืองไถหนาน ขึ้นชื่อเรื่อง อาหารอร่อย ถ้าใครมาไถหนานต้องมาร้านนี้เลย ร้านนี้ขายแต่เนื้อวัวอย่างเดียว มาถึงก็ต้องรอคิว หน้าร้านข้างถนน จะเป็นสุกี้หม้อไฟ ลวกจิ้ม จะมี ผัก เต้าหู้แผ่น วุ้นเส้นเนื้อจะมีสามสี่ชนิดครับ สั่ง มาทุกอย่าง อร่อยเนื้อหวาน นุ่ม น�้ำจิ้มอร่อย ที่ ร้านจะมีข้าวสวยบริการฟรี จะกินกี่ชามก็ได้ แต่ สไตล์ไต้หวันจะมีน�้ำพะโล้หมูสามชั้นลาดข้าวสวย ร้อนๆ ด้วย อร่อยสมค�ำเล่าลือ ถ้ามีโอกาสมา ต้องแวะมาอีก ทานกันห้าคน เก็บเงินไปสี่พันกว่า บาทอิ่ม.... ที่ร้านมีบิลให้ด้วยครับ ถ้าเป็นบ้านเรา มีบิลให้มาก็ไม่แปลกเอาไปหักค่าใช้จ่ายบางคนก็ ทิ้ง แต่ที่ไต้หวันบิลเก็บไว้เลยนะครับ ถ้าโชคดีได้ เงินใช้อีก ร้านค้าที่จดทะเบียนทุกร้านจะออกบิล ให้จะมีเลขที่บิลไว้ ตรวจรางวัลรัฐบาลครับ รางวัลสูงสุด 10 ล้านบาท สองเดือนออกรางวัลที รัฐบาลไต้หวันมีนโยบายนี้ประชาชนชอบครับ ไม่ ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อก็ได้ แต่ให้ขึ้นเงินเฉพาะ คนไต้หวันส่วนที่ไม่ใช่คนไต้หวันไม่ต้องเสียใจเก็บ ใบเสร็จไว้ได้ตามสถานที่ต่างๆ จะมีตู้พลาสติก เอาบิลไปหยอดเลยครับได้บุญครับ ถ้าถูกรางวัล ทางรัฐบาลจะเอาเงินส่วนนั้นไปบริจาคให้กับเด็ก คนชรา คนพิการ ได้บุญหละครับ ฉบับนี้ไปก่อนนะครับ โชคดี มีชัย ทุกท่านครับ •


พยากรณ์จักรราศี

เมษายน •

•52

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน การดำ�เนินงานต่างๆ ตลอดจน การงาน กำ�ลังไปได้สวย มีเกณฑ์โยกย้าย ธุรกิจการค้า จะเดินหน้าอย่างรวดเร็ว เปลีย่ นแปลงอยูห่ ลายอย่าง เช่นเปลีย่ นที่ ท่านต้องระมัดระวังในการบริหารงานให้ ทำ�งาน ได้รบั ข่าวสารการเลือ่ นตำ�แหน่ง มาก มิเช่นนัน้ จะเกิดความผิดพลาดได้งา่ ย ปรับเพิม่ เงินเดือน ได้รบั สถานภาพและ โดยเฉพาะด้านเอกสารสัญญา เอกสาร ความเป็นอยูท่ ด่ี ขี น้ึ ส่วนท่านทีต่ อ้ งเดินทาง การซือ้ ขายต่างๆ ต้องตรวจสอบให้ถถ่ี ว้ น มี ไกล ให้ระมัดระวังให้มาก เพราะอาจเกิด เกณฑ์ขยายกิจการ หรือเพิม่ บริวารมากขึน้ อุบตั เิ หตุได้งา่ ย การเงิน ช่วงนีก้ ารเงินอยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี มีใช้ การเงิน ยังใช้จา่ ยเกินตัว ทำ�ให้ชกั หน้าไม่ถงึ จ่ายคล่องมือ กิจการโครงการต่างๆ ของ หลังในช่วงปลายเดือน โชคลาภยังมีให้เห็น ท่าน จะช่วยเอือ้ ประโยชน์ดา้ น การเงินเป็น ประปราย ได้รบั ของขวัญเล็กๆ น้อยๆ หรือ อย่างดี มีเกณฑ์จดั การปัญหาหนีส้ นิ ทีค่ า้ งคา ของฝากจากแดนไกล ปัญหาหนีเ้ ก่าทีค่ า้ งคา ท่านทีม่ แี ผนใช้เงินก้อนใหญ่หรือเป็นหนี้ ก็ยงั คงจัดการไม่ได้ แต่ยงั มีครอบครัวทีค่ อย ระยะยาว สามารถทำ�ได้ แต่ให้วางแผนการ ให้การช่วยเหลือสนับสนุน เงินให้รอบคอบ ความรัก ช่วงทีต่ อ้ งดูแลใส่ใจกันเป็นพิเศษ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ความรักราบรืน่ เพราะมีโอกาสทะเลาะ หรือไม่เข้าใจกันได้ ดี เป็นช่วงเวลาเก็บเกีย่ วความสุข เห็นอก ง่าย และบางคูก่ อ็ าจถึงขัน้ ต้องเลิกรากันไป เห็นใจ และเข้าใจกันมากขึน้ มีเกณฑ์ได้รบั ให้ระวังเรือ่ งคำ�พูดให้ดี ถนอมน้ำ�ใจกันให้ ข่าวดีจากคนใกล้ตวั หรือเพือ่ นฝูง สำ�หรับ มาก ส่วนคนทีย่ งั โสด ในช่วงนีค้ งต้องอยูก่ บั ท่านทีย่ งั โสด มีโอกาสพบรักกับคนทีเ่ คย เพือ่ นและครอบครัวไปก่อน เพราะแววเนือ้ คู่ แอบชอบมานาน • ยังไม่ปรากฏ •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน ระยะนีจ้ ะเกิดปัญหากับเพือ่ นร่วม งานได้งา่ ย เนือ่ งจากปัญหาด้านการสือ่ สาร เป็นหลัก มีเกณฑ์เดินทางไกล ได้ไปทำ�งาน ต่างถิน่ ต่างแดน ธุรกิจในเดือนนีม้ แี ต่ความ ยุง่ ยาก เหน็ดเหนือ่ ย แต่ก็ได้กำ�ลังใจทีด่ จี าก ครอบครัวและคนใกล้ชดิ การเงิน โดยทัว่ ไปคล่องมือมากกว่าเดือนที่ ผ่านๆ มา มีรายจ่ายไม่คาดฝันเล็กๆ น้อยๆ เข้ามาเป็นระยะ ท่านทีม่ ธี รุ กิจอาจต้องดิน้ รน ด้วยเรือ่ งทุน หรือเงินสำ�รองเพือ่ นำ�มาช่วย สนับสนุนกิจการ มีเกณฑ์ได้โชคทัง้ ทรัพย์สนิ เงินทองหรืออสังหาริมทรัพย์ ความรัก ทีม่ คี แู่ ล้วดูจะมีปญ ั หาไม่เข้าใจกัน บ่อยขึน้ ต่างฝ่ายใช้อารมณ์ ทำ�ให้เรือ่ งง่าย กลายเป็นเรือ่ งยาก พูดให้นอ้ ยฟังให้มากก็จะ ดี ท่านทีย่ งั โสด พักความรักในทางชูส้ าวไว้ ก่อน ในเดือนนีท้ า่ นจะมีความสุข เติมความ อบอุน่ ให้คนในครอบครัวเป็นอย่างดี •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน ท่านจะมีเรีย่ วแรงในการทำ�งาน เพิม่ มากขึน้ หลังจากทีเ่ หน็ดเหนือ่ ยอ่อน ล้ามานาน แต่กต็ อ้ งระวังสภาพจิตใจไว้ ด้วย เพราะจะเกิดการบันดาลโทสะได้งา่ ย หรือเกิดอารมณ์แปรปรวนบ่อยๆ ทำ�ให้ บรรยากาศในทีท่ ำ�งานไม่สดู้ นี กั มีเกณฑ์ได้ เดินทางไกล การเงิน รายรับรายจ่ายอยู่ในระดับพอดี ไม่เดือนร้อนหรือชักหน้าไม่ถงึ หลัง โชคลาภ จะมาจากการทำ�งานมากกว่า อย่าเพิง่ หวัง ลาภลอยหรือโชคลาภทีม่ าจากการเสีย่ งดวง แต่ถา้ ใครอยากลงทุนในช่วงนีก้ ส็ ามารถ ทำ�ได้ แต่เอาแค่พอประมาณจะดีกว่า ความรัก จะเกิดลมพัดหวน คนรักเก่าย้อน กลับมาขอคืนดี หรือมีโอกาสได้พบเจอเพือ่ น เก่าที่ไม่ได้เจอกันมานาน คนโสดในเดือนนี้ จะมีเสน่หม์ ากเป็นพิเศษ ส่วนทีม่ คี แู่ ล้ว ก็จะ รักกันหวานชืน่ มีโอกาสฮันนีมนู รอบสอง •

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ต้องระมัดระวังเกีย่ วกับเรือ่ งการ เสือ่ มเสียชือ่ เสียงให้มาก สิง่ ทีเ่ คยผิดพลาด ในอดีตอาจจะมีคนขุดคุย้ ขึน้ มาได้ในระยะ นี้ แต่ไม่ตอ้ งกังวลใจไป เพราะถ้าท่านทำ� ทุกอย่างถูกต้องตามทำ�นองคลองธรรม ศัตรูกจ็ ะพ่ายแพ้ไปเอง แต่ชว่ งนีท้ ำ�อะไรให้ รอบคอบไว้กอ่ นจะดีกว่า การเงิน ช่วงนีจ้ ะมีสภาพคล่องตัวมากกว่า ในเดือนทีผ่ า่ นๆ มา และยังมีเกณฑ์ทจ่ี ะ ได้รบั โชคลาภจากหลายทาง ทัง้ การงาน ครอบครัว หรือของฝากจากทางไกล ช่วง ปลายเดือนให้ระมัดระวังค่าใช้จา่ ยจะบาน ปลาย ความรัก ท่านทีม่ คี ู่ ให้ระมัดระวังเรือ่ ง ทะเลาะเบาะแว้งจนกลายเป็นเรือ่ งใหญ่โต หมัน่ ไปเทีย่ วหรือทำ�บุญร่วมกันบ่อยๆ ก็จะ ช่วยกระชับความสัมพันธ์ได้ดี ส่วนคนโสด คูก่ ดั อาจจะกลายเป็นคูร่ กั โดยไม่รตู้ วั เปิดตา เปิดใจลองมองคนใกล้ๆ ตัวไว้บา้ งก็ดี

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ทีต่ อ้ งอาศัยการเจรจา หรือการ ปรึกษาหารือกับเพือ่ นร่วมงานหรือผูบ้ งั คับ บัญชา ก็ตอ้ งระมัดระวังคำ�พูดมากเป็น พิเศษ เพราะอาจจะกลายเป็นปากพาซวย ไปได้ การงานมีเกณฑ์โยกย้าย อาจได้เลือ่ น ตำ�แหน่ง หรือย้ายแผนก ย้ายโต๊ะทำ�งาน การเงิน ด้านโชคลาภยังมีมาให้เห็นใน ช่วงต้นเดือน แต่หลังจากวันที่ 5 หรือ 6 เป็นต้นไป อาจมีความฝืดเคืองด้านการเงิน เป็นระยะ จึงไม่ควรลงทุนเสีย่ งโชคด้าน ต่างๆ แบบหวังรวยทางลัด เพราะมีแววเสีย มากกว่าได้ ช่วงปลายเดือนระวังรายจ่าย แบบไม่คาดฝัน ความรัก จะนิง่ ๆ เรือ่ ยๆ ไม่หวานชืน่ เหมือน เดือนก่อนๆ หรือบางท่านอาจต้องห่างไกล กันชัว่ คราวด้วยเรือ่ งงานหรือความจำ�เป็น บางอย่าง ส่วนท่านทีย่ งั โสด อาจมีเพือ่ นใหม่ เข้ามาทำ�ความรูจ้ กั แต่ยงั ไม่มวี แ่ี ววจะเจอ คนทีถ่ กู ใจในช่วงนี้ •


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน สิง่ ทีท่ า่ นต้องระมัดระวังมากทีส่ ดุ ในเดือนนีค้ อื เรือ่ ง การสือ่ สาร ไม่วา่ จะ เป็นตัวหนังสือทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร เช่น สัญญาซือ้ ขายต่างๆ หรือคำ�พูดคำ�จา ต้อง รูจ้ กั ประนีประนอม ใจเย็น อย่าปล่อยให้ อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล เพราะอาจเกิดความ ผิดพลาดได้งา่ ย การเงิน โชควิง่ เข้ามาหาท่านเลยทีเดียว มี โอกาสได้สง่ิ ของทีถ่ กู ใจแบบฟลุคๆ หรือมี โอกาสถูกรางวัลต่างๆ ได้งา่ ยอย่างคาดไม่ ถึง ท่านทีม่ หี นีส้ นิ ก็มเี กณฑ์ได้ปลดหนีแ้ บบ สบายๆ ความรัก ใครทีแ่ ยกย้ายกันไป มีโอกาสได้ กลับมารือ้ ฟืน้ ความหลังกันใหม่อกี ครัง้ และ มีเกณฑ์วา่ จะหวานชืน่ มากกว่าเดิม ส่วน ท่านทีย่ งั โสด เป็นเดือนทีเ่ สน่หแ์ รงไม่เบา มี ทัง้ เด็กทัง้ ผูใ้ หญ่มาให้เลือกกิก๊ กัก๊ เป็นระยะ งานนีม้ ลี นุ้ แน่ๆ •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน ภาพรวมทุกอย่างดูดขี น้ึ มีเกณฑ์ ประสบความสำ�เร็จในหน้าทีก่ ารงาน มี โอกาสได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นตำ�แหน่ง หรือเงิน เดือนขึน้ ส่วนใครทีเ่ ป็นเจ้าของกิจการ ใน ช่วงนีก้ ำ�ไรก็จะผลิดอกออกผลอย่างน่าชืน่ ใจ โดยมีบริวารลูกน้องทีค่ อยให้ความช่วยเหลือ เป็นอย่างดี การเงิน โชคลาภยังมีเข้ามาให้ชน่ื ใจอยู่ บ้าง ด้านการเงินเข้ามาแบบเทน้ำ�เทท่า แต่กต็ อ้ งแลกกับการทำ�งานทีเ่ หน็ดเหนือ่ ย พอสมควร ในเดือนนีค้ วรหาโอกาสทำ�บุญ ทำ�ทาน รักษาศีล หรือไปปฏิบตั ธิ รรมดูบา้ ง เพราะกุศลนีจ้ ะช่วยเกือ้ หนุนสิง่ ต่างๆ รอบตัว ของท่านให้ดขี น้ึ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ดวงความรักอยู่ใน เกณฑ์สขุ สมหวัง เข้าใจกันมากขึน้ อาจมี ข่าวดีหรืองานมงคลต่างๆ สำ�หรับท่านทีย่ งั โสด อาจมีเกณฑ์แต่งงานแบบสายฟ้าแล่ บ หรือเลือกคบหาดูใจกับคนทีเ่ พิง่ รูจ้ กั อย่าง รวดเร็ว •

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนจะ มีปญ ั หาวุน่ วายรุมเร้า ให้มสี ติและรอบคอบ ในการตัดสินใจให้มาก แต่อย่ากังวลใจไป เพราะในช่วงปลายเดือนปัญหาทุกอย่างจะ คลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ มีเกณฑ์ทำ�งาน ไกลบ้านทัง้ ในและต่างประเทศ การเงิน มีโชคลาภเข้ามาเป็นระยะ มีโอกาส ได้เดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ ใช้จา่ ย เงินทองไปกับการซือ้ ความสุขส่วนตัว แต่ ให้ระวังช่วงปลายเดือนจะชักหน้าไม่ถงึ หลัง อย่างไรก็ตาม ยังมีครอบครัวหรือเพือ่ นฝูงที่ คอยช่วยเหลือสนับสนุนเรือ่ งเงินทองให้มีใช้ แบบไม่ขาดมือ ความรัก บรรยากาศอบอวลไปด้วยความ รัก ต่างฝ่ายต่างหยิบยืน่ น้ำ�ใจให้แก่กนั เข้า อกเข้าใจกันมากขึน้ มีโอกาสเดินทางท่อง เทีย่ วร่วมกัน ส่วนท่านทีย่ งั โสด มีโอกาสเจอ คนถูกใจ และอาจคบหาดูใจกันไปจนถึงขัน้ วางแผนการแต่งงาน •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน การงานในเดือนนีด้ จู ะมีอปุ สรรค มากทีเดียว โดยเฉพาะงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ การเดินทาง การสือ่ สาร การประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่งานทีเ่ กีย่ วกับด้านอุตสาหกรรม ก็จะมีเรือ่ งวุน่ วายไม่เว้นแต่ละวัน ให้ระวัง เรือ่ งสภาพจิตใจทีเ่ คร่งเครียด รวมถึงให้ มองเรือ่ งคุณธรรมเป็นหลักในการตัดสินใจ และทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ดว้ ยดี การเงิน อยู่ในเกณฑ์ทด่ี ี มีเงินทองใช้จา่ ย คล่องมือ รวมถึงมีญาติผใู้ หญ่ทค่ี อยให้การ สนับสนุน โชคลาภมีเข้ามาให้ชน่ื ใจอย่าง ต่อเนือ่ ง ได้ทง้ั รางวัล หรือของกินของใช้ท่ี ถูกใจ มีเกณฑ์ได้ปลดหนีก้ อ้ นใหญ่ แต่ให้ ระมัดระวังเรือ่ งสุขภาพ ความรัก ความสัมพันธ์ยงั ขึน้ ๆ ลงๆ เวลาดี ก็ดีใจหาย เวลาร้ายคงไม่ตอ้ งพูดถึง อาจมี แตกหักได้ ให้คอ่ ยๆ ประคับประคองกันไป สำ�หรับท่านทีย่ งั โสด ให้ระวังไปแอบชอบคน ทีม่ เี จ้าของแล้วแบบไม่รตู้ วั •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน การงานในช่วงนี้ให้ระวัง “งานเข้า” การงาน ท่านจะมีปากเสียง ทะเลาะเบาะ แว้งกับบุคคลรอบข้างได้งา่ ย ใครทำ�อะไรให้ ทัง้ ปัญหาเรือ่ งงานและปัญหาทีเ่ กีย่ วกับ เพือ่ นร่วมงาน ทำ�ให้บรรยากาศในทีท่ ำ�งาน ก็รสู้ กึ หงุดหงิดไปเสียหมด ต้องระมัดระวัง ดูจะไม่นา่ รืน่ รมย์เป็นพิเศษ รวมถึงท่านต้อง เรือ่ งคำ�พูดของตนเองให้มาก เพราะอาจเกิด ระมัดระวังเรือ่ งสุขภาพให้มาก มีเกณฑ์โยก ผลกระทบร้ายแรงได้ ท่านทีต่ อ้ งเดินทางไป ย้ายตำ�แหน่งงาน หรือถ้าใครอยากเริม่ หา ทำ�งานไกลๆ จะมีเกณฑ์เกิดอุปสรรคในการ ทำ�งาน ถ้าสามารถเลือ่ นไปก่อนได้กจ็ ะดี งานใหม่ในช่วงนี้ ก็ถอื เป็นโอกาสดี การเงิน ในช่วงนีม้ เี กณฑ์มรี ายจ่ายแบบไม่ การเงิน หากท่านไม่มกี ารวางแผนการเงิน คาดฝัน เช่นเสียเงินไปกับการรักษาสุขภาพ ล่วงหน้าไว้กอ่ น มีหวังจะต้องไปหยิบยืมหรือ อุบตั เิ หตุ ให้หลีกเลีย่ งการกระทำ�ทีโ่ ลดโผน กูย้ มื เงินจากทีอ่ น่ื เป็นแน่ ในเดือนนีย้ งั ไม่ใช่ หรือเสีย่ งอันตรายทุกประเภท มีเกณฑ์การกู้ โอกาสดีในการลงทุนทำ�อะไรใหม่ๆ ควรงด หนีย้ มื สินก้อนใหญ่ หรือรับภาระหนีส้ นิ แทน ไปก่อน เพราะจะได้ไม่คมุ้ เสีย ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ให้ระวังปัญหา คนอืน่ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ช่วงนี้ให้ระวังเรือ่ ง เรือ่ งมือทีส่ าม ทีต่ อ้ งให้ทา่ นมานัง่ เคลียร์กนั ยกใหญ่ ลองหาเวลาว่างไป ท่องเทีย่ วด้วย คำ�พูด ทำ�ให้ผดิ ใจกันได้งา่ ย ทำ�อะไรก็ เหมือนจะผิดไปเสียหมด ขอให้ใจเย็นๆ นิง่ กันเพือ่ กระชับความสัมพันธ์ ส่วนท่านทีย่ งั ไว้กอ่ น แล้วปัญหาจะค่อยๆ คลีค่ ลายไปเอง โสด ระวังคนไม่ดจี ะเข้ามาหลอกลวง ให้ดู ส่วนท่านทีย่ งั โสด ยังไม่มีใครทีน่ า่ สนใจผ่าน กันไปนานๆ • มาในช่วงนี้ •


ฮวงจุ้ย

•54

การจัดที่อยู่อาศัย ต้องมีการปรับ สมดุลของบ้านให้สัมพันธ์กับธาตุทั้งสี่ใน ทางฮวงจุ้ย ที่มี ดิน น�้ำ ลม ไฟ ถ้าหากจัดได้ ลงตัว ก็จะช่วยเสริมให้เจริญรุ่งเรือง มีเงินทอง คล่องตัว บางแห่งก็นิยมใช้ตู้ปลา มาจัดวางเพื่อ เสริมความเจริญ แต่ปัญหามีอยู่ว่าจะจัดวางตั้งตรง ไหนจึงจะเสริมได้จริงๆ รูปทรงอย่างไรจึงจะเสริมธาตุ ได้ดียิ่งขึ้น รูปทรงของตู้ปลา ควรเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมยาว เพราะเป็นธาตุไม้ เชื่อว่าจะ ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้า เพราะน�้ำจะช่วยส่งเสริมไม้ ตามหลัก หรือจะเป็นทรงกลม ที่ถือว่าเป็นธาตุน�้ำ ก็เป็นมงคลเช่น กัน จะช่วยเสริมส่งพลังน�ำ้ ด้วยกันให้ดยี งิ่ ขึน้ ถ้าเป็นบ่อปลา หรือสระน�ำ ้ ต้องมีลักษณะโค้งมน ไม่มีเหลี่ยม หรือมุมแหลม ซึ่งมีลักษณะไม่เป็น มงคลกับคนในบ้าน ส่วนในเรื่องของลักษณะของตู้ปลานั้นมีหลายรูปทรงซึ่งแต่ละรูปทรงนั้นก็ ยังมีความที่เกี่ยวข้องกับหลักของ 5 ธาตุ ดังนี้ กลม ธาตุทอง ทองช่วยส่งเสริมพลังของน�้ำจึงถือว่าเป็นมงคล สี่เหลี่ยมยาวหรือผืนผ้า ธาตุไม้ ตู้ลักษณะนี้จึงเป็นมงคลเพราะน�้ำให้ก�ำเนิดไม้ ถึงน�้ำจะอ่อนพลังลงไป แต่ก็ช่วยให้ไม้เจริญขึ้นได้ ซึ่งจะว่าไปแล้วตู้ปลาลักษณะนี้ จะมีให้เห็นอยู่ทั่วไป นั่นเอง หกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม เป็นลักษณะของธาตุดินไม่ส่งเสริมน�้ำ พลังข่มซึ่งกันและกันจึงไม่เใช้หมาะใช้ สี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ธาตุดิน ดินข่มน�้ำ ท�ำให้เกิดพลังข่มซึ่งกันและกัน จึงไม่ควรใช้ตู้ปลาลักษณะนี้ เช่นกัน สามเหลี่ยม เป็นธาตุไฟ เมื่อน�้ำเจอกับไฟ ตีกันยุ่งเหยิง จึงไม่ควรเลือกใช้

ลักษณะที่ดีของตู้ปลา ตู้ปลา หรือบ่อเลี้ยงปลา ควรมี การไหลเวียนของน�้ำ ให้น�้ำ เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตาม หลักฮวงจุ้ย หมายถึง ลักษณะของ เงินที่หมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆ และ น�้ำที่ใช้เลี้ยงปลา ควรจะใส สะอาด มองเห็นตัวปลา มองแล้วรู้สึกผ่อน คลาย และสบายใจต้องหมั่นดูแล ความสะอาด แม้แต่หินประดับหรือ ต้นไม้ในตู้ก็ควรจะดูแลปล่อยให้ปลา ตายหรือหินเป็นตะใคร่ ต้นไม้ ประดับเน่า ก็ควรจะจัดมาเสริมใหม่ ทันที่


55

ต�ำแหน่ง ควรอยู่ในทิศที่เสริมกับธาตุน�้ำ เช่น วางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะดีมากๆ และอาจจัดวางตามปีเกิดได้ดังเช่น ชวด = ทิศตะวันตก, ฉลู = ทิศใต้, ขาล = ทิศตะวันออก, เถาะ = ทิศ เหนือ, มะโรง = ทิศตะวันตก, มะเส็ง = ทิศใต้, มะเมีย = ทิศตะวัน ออก, มะแม = ทิศเหนือ, วอก = ทิศ ตะวันตก, ระกา = ทิศใต้, จอ = ทิศ ตะวันออก, กุน = ทิศเหนือ ถ้าเป็นทิศที่มีประตูใหญ่อยู่ด้วย จะถือว่าเป็นมงคลมาก เพราะประตู ใหญ่นั้นเป็นจุดที่กระตุ้นการไหล เวียนของโชคลาภ ให้เงินทองไหลมา ไม่ขาดสาย หรือถ้าที่อยู่อาศัย หรือ ที่ท�ำงานตั้งอยู่ตรงทางสามแพร่ง พอดี สามารถแก้ได้ด้วยการน�ำน�้ำพุ มาตั้งไว้บริเวณนั้น เพื่อลดความชั่ว ร้ายต่างๆ ที่จะเข้ามาให้กระจายเป็น พลังที่ดี ในน�้ำพุสามารถใส่ปลาหาง นกยูงได้ ซึ่งเชื่อว่าปลาหางนกยูงลูก ดกแผ่พันธ์เร็ว จึงถือว่าน่าจะมีความ หมายถึงธุรกิจงอกงามเจริญเร็ว

เลี้ยงปลาอะไรดี โดยหลักๆแล้ว ปลาเสริมดวงที่ นิยมกันนั้นมีอยู่ 4 ชนิด ปลาเงิน ปลาทอง ชื่อเป็นมงคลเพื่อให้เงิน ทองไหลมาเทมา เทคนิคการเลี้ยง คือ 9 ตัว ให้เป็นเลขมงคลไว้ก่อน ปลาหมอสี จะส่งผลให้อายุยืน ความมั่นคงมั่งคั่ง ตามชื่อของปลาเพราะตามปกติเวลา สะเดาะห์เคราะห์ส�ำหรับคนป่วยยัง ต้องปล่อยปลาหมอเหมือนกัน ปลามังกร(ปลาอะโรวาน่า) เป็นปลาที่ลักษณะดีสง่างาม เหมาะ กับการเสริมในเรื่องหน้าที่การงาน เสริมบารมี ซึ่งก็เหมาะกับนักธุรกิจ หรือข้าราชการที่อยากเลื่อนขั้นเลื่อน ต�ำแหน่งแม้แต่ตั้งเอาไว้ในต�ำแหน่ง ชื่อเสียง ความส�ำเร็จ ของผังทางฮ วงจุ้ยก็ได้ ปลาคาร์ฟ เป็นเรื่องของการเงินมากกว่าอย่าง อื่น ท�ำการค้าหวังผลก�ำไร ประสบ ความส�ำเร็จ แต่ก็เป็นความ เพลิดเพลินกับความสวยงามของ ปลาก็ท�ำให้ได้พักผ่อนและสบายใจ ส�ำหรับคนเลี้ยงด้วย

จ�ำนวนปลา ส่วนใหญ่คิดว่าต้องเป็นเลขคี่ จึง เป็นมงคล (1 3 5 7 9) ถ้าเป็นเลขคู่ จะไม่เป็นมงคล (2 4 6 8 10) ค�ำว่า “คู่” ซึ่งในภาษาจีนออกเสียงว่า “ซวง” พ้องกับค�ำว่า “บาดเจ็บ” ซึ่ง ออกเสียงว่า “ซ้ง” จึงสรุปเอาว่าไม่ เป็นมงคล แต่ในทางฮวงจุ้ยมีหลัก การวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งดังนี้ 1 ธาตุน�้ำ ช่วยเพิ่มพลังของน�้ำ น�้ำ คือปราณน�ำโชคถือว่าเป็นมงคล 2 ธาตุไฟ ไฟและน�้ำสองพลังคนละ ขั้ว ไม่ประสานกัน ถือว่าธรรมดา 3 ธาตุไม้ ท�ำให้พลังน�้ำอ่อนลง ปราณน�้ำถูกถ่ายเถ ถือว่าไม่มีก�ำลัง 4 ธาตุทอง ช่วยเพิ่มพลังน�้ำให้มาก ขึ้น จึงถึงว่าเป็นมงคล 5 ธาตุดิน ดินข่มน�้ำ น�้ำถูกกังขังไม่ เป็นมงคล 6 ธาตุน�้ำ จะเพิ่มพลังน�้ำ เป็นพวก เดียวกัน ถือว่าเป็นมงคล 7 ธาตุไฟ ถือว่าธรรมดา 8 ธาตุไม้ ไม่เป็นมงคล 9 ธาตุทอง ท�ำให้เกิดพลังหนุนน�้ำ ถือว่าเป็นมงคล 10 ธาตุดิน ดินข่มน�้ำไม่เป็นมงคล อย่างไรก็ดี การวางฮวงจุ้ยใน การเลี้ยงปลาจะให้ดี ถ้าคิดอย่าง จริงจัง ต้องตรวจฮวงจุ้ยกับซินแสที่มี ประสบการณ์อย่างละเอียดทั้งชื่อ เพศ วันเกิด ธาตุ ราศี ต�ำแหน่งบ้าน ทิศทางของบ้าน อาชีพ ฯลฯ ประกอบกันเพื่อหาต�ำแหน่งและ ลักษณะการจัดวางที่ถูกต้อง กันเลย ทีเดียว •


คมช่างบอกต่อ

•56

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จำ�กัด

579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จำ�หน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชงิ่

ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com

www.ureca.co.th

โทร.02-566-4891,02-566-4612

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จำ�หน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

โทร.

1.5”x3.5” 083-036-2968, 091-575-7994

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

02-932-9691, 02-932-9350

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จำ�หน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150


SIGN STEP CO., LTD.

บริษัท ซายน์ สเต็ป จ�ำกัด ออกแบบสั่งทำ� งานเหล็กดัดอิตาลี เกรดพรีเมี่ยม

คงความงาม คลาสสิค ตามสไตล์ยุโรป ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี และผลิตภัณฑ์เหล็ก ท่อและสเตนเลสท่อดีไซน์แปลกใหม่ ท่อเฟรม มือจับ ราวบันไดเหล็ก และสเตนเลส

2 ซอยกาญจนภิเษก 25 ถนนเลียบมอเตอร์เวย์ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.10240

Tel. 081-840-0258, 083-293-7391 Fax. 02-138-9767

จำ�หน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 081-5417611

รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ ตกแต่ง ภายนอก-ภายใน และอลูมิเนียมคอมโพสิต

จันทร์ดา คอนสตรัคชัน ่ มากประสบการณ์ สร้างงานคุณภาพ ด้วยความจริงใจ โทร. 091 056 2541

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….……………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา……………………….….…........................….. ที่อยู่…………………………………................................................……….…......…. จังหวัด…………………………….....................รหัสไปรษณีย์…………….…........ โทร……………………………….................................แฟกซ์……….................….. E-mail………………………………………………………………………....….…......…….

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 140 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง

ราคาประหยัด

227 หมู่บ้านปรีชา 1 ถ.พัฒนาการ 39 แยก 1 สวนหลวง กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 น.- 16:00 น. โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture (ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


Kc19s  
Kc19s  
Advertisement