Page 1


สารบัญ

•6

8 เรื่องจากปก 10 สถาปัตยกรรมโกธิค รายงานพิเศษ 14 สถาปัตยกรรมโกธิคในประเทศไทย หลากหลายงานช่าง 18 สังคมข่าว

อุปกรณ์ป้องกันตาและใบหน้า

21 วันส�ำคัญแปลกๆ ของประเทศญี่ปุ่น แม่น�้ำสเตนเลส 24 กินอาหารสบายใจถ้าเลือกใช้สเตนเลส เยี่ยมร้านค้า 26 บริษัท เกรท อลูมินั่ม จ�ำกัด มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 28 คมช่างเล่าเรื่อง

เส้นสายลวดลายสไตล์ โกธิค

34 การเกิดสนิมของสเตนเลส รอบรู้งานช่าง 36 มุมสเตนเลส

สกรู

38 ปฎิทินข่าว 40 คมช่าง ไอที 42

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

HARD DISK

43 มุมกฎหมาย 44

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

กฎหมายค�้ำประกันฉบับใหม่ SME เข้าถึง แหล่งเงินทุนยากขึ้น

46 โรคหอบหืด สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 สิงโต พยากรณ์จักรราศี 52 ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ ฮวงจุ้ย 54 สุขภาพ

นาฬิกากับฮวงจุ้ย


สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน กลิ่นไอ ฉลองปีใหม่เริ่มจางไป แต่เรายังต้องเดินต่อไป ไม่จะเป็น อย่างไร ก็คงต้องด้นรนกันไป ครับจะอะไรก็แล้วแต่ ก็ขอท่านท�ำ อย่างมีสติ และอดทน “ความยากล�ำบาก” จะพิสูจน์ตัวเราเอง

ปีที่ 2 ฉบับที่ 17

ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ที่ปรึกษา

ความยากล�ำบาก จะก่อให้เกิดศักยภาพ เพื่อจะจัดการกับมัน (โอลิเวอร์ เวนเดลล์ โฮล์มส์ จูเนียร์)

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันทรดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


สังคมข่าว

•8

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ

ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ : bonanuthep@gmail.com

คุณปนาท แซ่หว่อง และคุณวิลาวัณย์ แซ่หว่อง แห่งร้าน เหลืองพานิช จ.สุราษฎร์ธานี ท�ำบุญเลี้ยงพระและเลี้ยง ฉลองเนื่องในพิธีเปิดสาขาใหม่ เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ ผ่านมา

ขอแสดงความยินดีเนื่องในงานฉลองมงคลสมรส ระหว่างนางสาวญานิษฐ์ชา บุญล�ำพู กับ นายณัฏฐชัยนนท์ณ์ วงศ์จร ณ ห้องคอนเวนชั่น ฮอล โรงแรมวีวัน อ.เมือง นครราชสีมา เมื่อวันเสาร์ที่ 24 มกราคม ที่ผ่านมา


9


เรื่องจากปก

•10


11

เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่รุ่งเรือง เกิดขึ้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 12-16 โดย เริ่มขึ้นในประเทศฝรั่งเศสก่อนที่จะเผยแพร่ ไปยังประเทศอังกฤษและต่อไปยังทั่วทวีป ยุโรป ลักษณะเด่นของสถาปัตยกรรมแบบ โกธิคที่เป็นที่รู้จักกันดีคือการใช้โค้งแหลม เพดานสัน และ ค�้ำยันแบบปีก สถาปัตยกรรมโกธิคเป็นสถาปัตยกรรม ที่นิยมใช้ในการสร้างศาสนสถาน, ปราสาท, วัง, ฯลฯ ที่เป็นการแสดงลักษณะการ ก่อสร้างอันมีพลัง ลักษณะรูปทรงของสิ่งก่อ สร้างคเป็นลักษณะที่ก่อให้เกิดความสะเทือน ทางอารมณ์ จึงเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง สถาปัตยกรรมทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ และ สถานที่หลายแห่งก็มีคุณค่าสูงจนสามารถที่ จะได้รับการมอบฐานะให้เป็นมรดกโลกได้ เลยทีเดียว

สถาปัตยกรรมโกธิค Gothic architecture


เรื่องจากปก •12


13

ลักษณะส�ำคัญคือ มีผนังเปิดกว้าง มีส่วนสูงเด่นเป็นพิเศษและ มีแบบที่ออกมา เป็นลายเส้นอันซับซ้อนทุกส่วนล้วนประกอบเข้า ด้วยกันเป็นสัญลักษณ์นิยมทางศาสนา โครงสร้างหลังคาเป็นโค้ง แหลม แรงกดของโครงสร้างหลังคาโค้งแหลม จึงพุ่งเป็นเส้นดิ่ง มากกว่าโค้งครึ่งวงกลมและถ่ายน�้ำหนักจากหลังคาโค้งไปยังเสา (pier) ที่รองรับซึ่งจะสูงชะลูดและมีส่วนค�้ำยันผนังเป็นครีบอยู่ ภายนอกอาคาร ที่เรียกว่า ครีบยัน ซึ่งตั้งต้นจากยอดของเสาด้าน ในเอียงมาจดผนังครีบริมนอก ช่วยรับน�้ำหนักของโค้งอีกด้วย ส่วน น�้ำหนักที่พุ่งออกมาจากด้านข้างของโค้งตรงส่วนข้างของโบสถ์ อาศัยผนัง ครีบด้านนอกรับไว้ ช่วงแต่ละช่วงจึงมีระยะห่างไม่ได้ มาก ดังนั้นส่วนสัดของช่องระหว่างเสาและรูปทรงโบสถ์สมัยโกธิค จะสูงชะลูดและแคบ และเนื่องจากไม่ได้ใช้ผนังรับน�้ำหนักอีกต่อไป จึงสามารถเจาะช่องหน้าต่างซึ่งมักท�ำเป็นรูปวงกลมมีลวดลาย และ ประดับด้วยกระจกสีที่เรียกว่า หน้าต่างกุหลาบ ทางด้านจังหวะในงานสถาปัตยกรรม ในสมัยแรกๆ มักใช้ จังหวะตายตัวและซ�้ำๆ กัน ภายในอาคารมักใช้เสารายเป็นแนว เพื่อดึงความสนใจไปเพียงที่แห่งเดียวคือ แท่นบูชา แต่ต่อมาก็ เปลี่ยนแปลงไปจะใช้จังหวะที่เป็นอิสระมากขึ้น

ภาพวาดในจุดเริ่มต้นของสไตล์ที่เรียกได้ว่า เป็นโกธิคของแท้นั้น ถือเป็นหัวใจส�ำคัญของ ความเชี่ยวชาญพื้นฐานในด้านงานช่างศิลป์ 4 ประการในการท�ำงานได้แก่ ภาพปูนเปียก (Fresco) ภาพบนกระดานไม้ ภาพวาดประกอบ เรื่องราว และด้วยสาเหตุที่มีช่องเปิดมาก ดัง นั้นจึงมักเน้นไปที่การออกแบบกระจกสีบาน หน้าต่าง ส�ำหรับการเขียนภาพในหนังสือเขียน มักจะแสดงรูปคนที่สะโอดสะอง ในชุดเสื้อผ้า อาภรณ์ที่พลิ้ว และโค้งไหวอย่างอ่อนช้อยและมี ความรู้สึก ดูโศกเศร้า มืดมน ปนอยู่ด้วย ลวดลายประดับ มักชอบท�ำเป็นรูปคนหรือ สัตว์ ตามระเบียง หลังคา แล้วเจาะรูตรงปาก เพื่อให้น�้ำฝนผ่าน เวลาฝนตกจะดูเหมือนก�ำลัง พ่นน�้ำออกมา เรียกว่า “การ์กอย” ทั้งภายนอก และภายในอาคาร ทั้งประติมากรรมแบบนูนสูง และแบบลอยตัว มีสัดส่วนสูงชลูดตาม โครงสร้างตัวอาคารส่วนมากท�ำเป็นรูปพระเยซู เน้นรอยย่นบนใบหน้าและไม่ค�ำนึงถึงสัดส่วน จริงของมนุษย์ ดังนั้นจึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า โกธิคมี โครงสร้างผนังที่โปร่งเต็มไปด้วยแสง ที่ใช้ ลักษณะเด่นของเพดานโค้งแหลม การใช้ เพดานโค้งแหลมท�ำให้เกิดการพัฒนาวิธีการ ก่อสร้างหลายอย่างที่ได้ท�ำการ ทดลองกันตาม ที่ต่างจนเมื่อประสบผลส�ำเร็จแล้วจึงได้ท�ำการ เผยแพร่ให้ใช้ได้โดยทั่วไป การพัฒนาก็เพื่อการ ตอบสนองความต้องการทางโครงร่าง, ความ งดงาม และความต้องการทางปรัชญา ความ เปลี่ยนแปลงก็รวมทั้งก�ำแพงปีกนก, ยอดแหลม รายบนหลังคา, หน้าต่างตกแต่งด้วยซี่หินเป็น ลวดลาย ละลวดลายประดับนอกอาคารที่มี่ ละเอียดและวิจิตรบรรจง งานศิลปะโกธิคได้รับความนิยมอย่างมาก ในยุโรป ทั้งฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ เยอรมนี โดยเฉพาะในฝรั่งเศสซึ่งเป็นศูนย์กลงของศิลปะ โกธิค มีการสร้างมหาวิหารตามรูปแบบศิลปะ โกธิคมากมาย และยังวิวัฒนาการกลายมาเป็น ศิลปะแบบเรอเนสซองค์ในสมัยต่อมาอีกด้วย •


รายงานพิเศษ

•14

สถาปัตยกรรมฟื้นฟูโกธิค

Gothic Revival Architecture

ศิลปะที่มีคุณค่าในตนเองอีกลักษณะรูปแบบหนึ่งของโลก ส่งผลต่อกระแสการหวน กลับไปสู่การชื่นชมและสร้างงานศิลปกรรมโกธิคอีกครั้งใน ศตวรรษที่ 18 ทั้งในยุโรปและ อเมริกา จนกลายเป็นยุคที่เรียกว่า Gothic Revival ซึ่งหมายถึงการกลับมาฟื้นฟูศิลปะ แบบโกธิคอีกครั้งหนึ่ง พอถึงต้นคริสตศตวรรษที่ 19 ก็แพร่หลายไปยังประเทศอื่นๆ และมี ลักษณะตามภูมิภาคนั้นๆ ที่เรียกกันว่าโกธิคนานาชาติ (International Gothic) รวมทั้ง ประเทศไทยด้วย

สถาปัตยกรรมฟื้นฟูโกธิค ในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ได้เริ่มมีการติดต่อกับชาติตะวันตกจึงมีการน�ำเอาสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้า มาในเมืองไทยด้วย ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการสร้างสถาปัตยกรรมฟื้นฟูโกธิค กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่วนใหญ่นิยมสร้าง เป็นคริสต์ศาสนสถาน และยังมีวัดพุทธศาสนาอีกด้วย อาทิเช่น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามหลวงที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจ�ำรัชกาล เมื่อ พ.ศ. 2412 ที่มีลักษณะ ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งแบบตะวันตกในสไตล์โกธิค โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล จ.จันทบุรี ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำจันทบูร เป็นโบสถ์ Neo Gothic ที่สวยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดปัจจุบันสร้างขึ้นเป็นหลังที่ 5 พ.ศ. 2448 มีอายุมากกว่า 105 ปี เนื่องจากในปี พ.ศ.2443 มีคริสตชนเพิ่มเป็นจ�ำนวนมากขึ้น จึงสร้างใหม่ ที่มีความกว้าง 20 เมตร ยาว 60 เมตร เริ่มใช้ประกอบพิธีมิสซาในปี พ.ศ.2450 เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูโกธิค ซึ่งเดิมมียอด แหลมแต่ได้รื้อออกเมื่อคราวสงครามโลกครั้ง ที่ 2 ใน พ.ศ. 2483 เพื่อไม่ให้เป็นที่หมายตา ในการโจมตี


15


รายงานพิเศษ

•16

Gothic Revival Architecture สถาปัตยกรรมฟื้นฟูโกธิค ในประเทศไทย

วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร จ.อยุธยา ถือว่าเป็นวัดพุทธศาสนา แห่งเดียวในประเทศไทย ที่สร้างแบบ สถาปัตยกรรมโกธิค เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร ตั้ง อยู่ที่ ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา เป็นวัดในสังกัดคณะ สงฆ์ธรรมยุต รัชกาลที่ 5 สร้างขึ้นเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับ บ�ำเพ็ญพระราชกุศล เมื่อเสด็จฯ แปรพระราชฐานมาประทับที่ พระราชวังบางปะอิน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเลียน แบบโบสถ์ฝรั่ง เป็นศิลปะแบบ Neo Gothic พระอุโบสถของวัดนั้น สร้างเลียนแบบโบสถ์ในคริสต์ศาสนา โดยภายในประดิษฐาน “พระพุทธนฤมลธรรโมภาส” เป็นพระประธาน โดยลักษณะที่ผสม ผสานศิลปะแบบประเพณีนิยม และศิลปะแบบตะวันตกเข้าด้วยกัน ซึ่ง มีพุทธลักษณะคล้ายสามัญชน นอกจากนี้ บริเวณฐานชุกชีก็มีลักษณะ เหมือนที่ตั้งไม้กางเขนแบบโบสถ์ และฝาผนังโบสถ์ด้านหน้าของ พระประธานนั้น เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 5 ที่ ประดับด้วยกระจกสี ตามสไตล์โกธิค


17

โบสถ์แม่พระลูกประค�ำ (กาลหว่าร์) จ.กรุงเทพฯ คริสตังชาวโปรตุเกสที่หลบหนีทหารพม่าที่บุกเข้ามาที่อยุธยา ได้ไปอยู่ บริเวณที่ว่างเปล่าซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน โดยตั้งชื่อว่า “ค่ายแม่พระลูก ประค�ำ”ตามชื่อรูปแม่พระที่น�ำมาจากอยุธยา ต่อมาในปี ค.ศ.1786 พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานที่ดิน จึงได้มีการสร้างโบสถ์หลังแรกบน ที่ดินนี้ โบสถ์หลังแรกนี้สร้างด้วยไม้ยกพื้นสูงเพื่อหนีน�้ำท่วมที่มีประจ�ำ บริเวณนี้ชื่อโบสถ์ว่า โบสถ์กาลหว่าร์มาจากชื่อรูปพระตายที่น�ำมาจาก อยุธยา ค�ำว่า กาลหว่าร์ คือสถานที่ที่ได้ท�ำการตรึงกางเขนพระเยซูเจ้าจึง เรียกชื่อรูปพระตายว่า กาลหว่าร์สร้างขึ้น วัดปัจจุบันเป็นหลังที่ 3 สร้างในปี ค.ศ. 1891 (พ.ศ. 2434) สมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากหลังที่ 2 ช�ำรุดทรุด โทรมมาก การก่อสร้างวัดหลังใหม่ ซึ่งวางโครงสร้างอย่างถาวร ก่อสร้าง ด้วยการก่ออิฐ ถือปูน ซึ่งเป็นลักษณะวิธีการก่อสร้างในสมัยนั้น มีความ โอ่อ่า ในรูปทรงศิลปะแบบ Neo-Gothic หันหน้าลงสู่แม่น�้ำเจ้าพระยา


หลากหลายงานช่าง

•18

นายช่างตี๋ ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซ กลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ พี่น้องชาวนิตยสารคมช่าง ผมนายช่างตี๋ กับคอลัมน์หลากหลายงานช่าง ฉบับนี้มาต่อกันด้วยเรื่อง PPE ในส่วนของ อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและตา (Eye and face protection devices) ส�ำหรับช่วยป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดขึ้นจากวัตถุสารเคมีกระเด็นเข้าตา ใบหน้า หรือป้องกันรังสีที่จะท�ำลายดวงตากันครับ


19

แว่นตานิรภัย (Protective spectacles or Glassess) มี 2 แบบ คือ • แบบไม่มีกระบังข้าง เหมาะ ส�ำหรับใช้งานที่มีเศษโลหะ หรือวัตถุ กระเด็นมาเฉพาะทางด้านหน้า • แบบมีกระบังข้าง เหมาะ ส�ำหรับการใช้งานที่มีเศษโลหะ หรือ วัตถุกระเด็นข้าง เลนส์ที่ใช้ท�ำแว่นตา นิรภัย ต้องได้มาตรฐาน การทดสอบ ความต้านทาน แรงกระแทก แว่นครอบตา (Goggles) เป็นอุปกรณ์ป้องกันตา ที่ปิด ครอบตาไว้ มีหลายชนิด ได้แก่ • แว่นครอบตาป้องกันวัตถุกระแทก เหมาะส�ำหรับงานสะกัด งานเจียระไน • แว่นครอบตาป้องกันสารเคมี เลนส์ ของเว่นชนิดนี้ จะต้านทานต่อแรง กระแทก และสารเคมี • แว่นครอบตาส�ำหรับงานเชื่อม ป้องกันแสงจ้า รังสี ความร้อน และ กระบังป้องกันใบหน้า สะเก็ดไฟจากงานเชื่อโลหะ หรือตัด (Face shield) โลหะ เป็นวัสดุโค้งครอบใบหน้า เพื่อ ป้องกันอันตรายต่อใบหน้า และล�ำคอ จากการกระเด็น กระแทกของวัตถุ หรือสารเคมี หน้ากากเชื่อม เป็นอุปกรณ์ป้องกันใบหน้า และ ดวงตา ซึ่งใช้ในงานเชื่อม เพื่อป้องกัน การกระเด็นของโลหะ ความร้อน แสง จ้า และรังสีจากการเชื่อม

ครอบป้องกันหน้า เป็นอุปกรณ์สวมปกคลุมศีรษะ ใบหน้า และคอ ลงมาถึงไหล่ และ หน้าอก เพื่อป้องกันสารเคมี ฝุ่น ที่ เป็นอันตราย ตัวครอบป้องกันหน้ามี 2 ส่วนคือ ตัวครอบ และเลนส์ ครอบป้องกันใบหน้า แบ่งออก เป็น 2 ชนิด คือ ครอบป้องกันหน้า ชนิดมีไส้กรองสารเคมี และครอบ ป้องกันหน้าชนิดไม่มีไส้กรองสารเคมี แต่จ่ายอากาศเข้าไปโดยใช้ท่ออากาศ บางชนิด อาจมีหมวกนิรภัยติดมาด้วย เพื่อป้องกันอันตรายที่ศีรษะ

ก่อนจากกันในฉบับนี้ ก็ปีใหม่กันแล้ว นะคร๊าบ ขอให้นายช่างทุกทำ�งานด้วยความ ปลอดภัย และ เฮงๆ รวยๆทุกท่านครับ มีขอ เสนอแนะหรือสนใจ สอบถามเรื่องราวต่างก็ส่ง มาที่ Email pp2010352013@gmail.com • อ้างอิง: http://www.chevronthailand.com/contractorsafety/document/tsp24_ppe_thai_version.pdf http://www.npc-se.co.th/knowledge_center/npc_knowledge_detail.asp?id_head=5&id_sub=15&id=649


•20 สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจากค�ำ ว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และ ศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความรู้สึก ผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตาม ประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุมตัวแทน ชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับมา เมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทางชมรม ศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วม ประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์โอ เวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อสันติ บาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและทุนฝึก อบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษาอังกฤษ ว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และ ได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้องตามที่กองต�ำรวจ สันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

ทุนอบรม (บางส่วน) บริหาร ณ ประเทศญี่ปุ่น (ส�ำหรับคนไทยเท่านั้น)

Leadership Management (THLD)

@ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น • เน้นทักษะความเป็นผู้น�ำทั้งของญี่ปุ่นและต่าง ประเทศ, การท�ำงานเป็นฯทีม, การประเมินผลงาน ฯลฯ ค่าใช้จ่าย (หักสนับสนุนแล้ว) ประมาณ 230,000-250,000 เยน (รวมตั๋ว เครื่องบิน ที่พัก อาหาร เบี้ยเลี้ยงและค่า อบรม) โดยช�ำระตรงที่ญี่ปุ่นเมื่อเข้าอบรม

เรียนภาษาญี่ปุ่นระดับพื้น ฐานส�ำหรับผู้เริ่มต้น ณ สมาคมฯ ณ กรุงเทพฯ Fun Japanese for Kids

เรียนทุกวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.- 4 เม.ย. 2015 เวลา 13:30-15:00 น. @ ส�ำนักงานสมาคมฯ อาคาร ไอทีเอฟ สีลม พาเลช ชั้น 13 ถ.สีลม • ภาษาญี่ปุ่นส�ำหรับเด็ก เน้นทักษะที่ส�ำคัญก่อนคือ ฟัง-พูด-อ่าน จากนั้น เป็นการเขียน ค่าใช้จ่าย : 9,800 บาท (เวลาเรียน 30 ชม., หนังสือเรียน 1 ชุด, E-Learning Hiragana-Katakana ของญี่ปุ่น ใช้ได้ 3 เดือน) ภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานส�ำหรับผู้เริ่มต้น

• เน้นทักษะทั้งสี่ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้มีพิ้นฐานที่แน่นแข็งแรงเพื่อ สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ค่าใช้จ่าย : 9,800 บาท (รวมเวลาเรียน 30 ชม., หนังสือเรียน 1 ชุด, ELearning Hiragana-Katakana ของญี่ปุ่น ใช้ได้ 3 เดือน) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


21

คมช่างเล่าเรื่อง

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น บูรจิตร พิบูลย์ กรรมการ สวอท.

วันส�ำคัญ

แปลกๆ ของ

ประเทศญี่ปุ่น !!Promotion!!

แปลญี่ปุ่น-ไทยโครงการ HIDA/AOTS

ราคาพิเศษ 300 บาท/หน้า (ปกติ 500 บาท/หน้า) ด้วยสมาคมศิษย์เก่า AOTS ประเทศไทยจัดโปรโมชั่นพิเศษ งานแปลเอกสารญี่ปุ่นเป็นไทย และ อังกฤษเป็นไทย ส�ำหรับโครงการฝึกอบรมของ HIDA AOTS ประเทศญี่ปุ่น • ภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทย เช่น จดหมายเชิญ ตารางการ อบรม เป็นต้น • เงื่อนไข ต้องเป็นเอกสารส�ำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรม โครงการของ HIDA/AOTS ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น  • ระยะเวลาการแปล 1-3 วันท�ำการ • ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2558 นี้เท่านั้น • ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) 13th Floor, ITF Silom Palace Bldg., 160/179-182 Silom Road, Suriyawong, Bangruk, Bangkok 10500 (ถึง คุณพิมล จรูญวงศ์นิรมล)

ประเทศไทยเรา มีวัน ส�ำคัญส่วนใหญ่จะเป็นวัน ส�ำคัญทางพุทธศาสนา เช่น วัน มาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้า พรรษา วันออกพรรษา วันพืช มงคล วันฉัตรมงคล ฯลฯ ส�ำหรับ ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีวันส�ำคัญแปลกๆ ที่ ส่วนใหญ่จะก�ำหนด เพื่อการณรงค์ให้ ประชาชนได้ท�ำกิจกรรมนั้นๆ และให้ระลึก ถึงสิ่งนั้นๆ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติโดยรวมค่ะ


คมช่างเล่าเรื่อง •22

วันแห่งภาพยนตร์ (Eiga No Hi) ตรงกับวันที่ 1 ของทุกๆ เดือน ที่มา : รณรงค์ให้คนไปดูภาพยนตร์ วันแห่งการจราจรปลอดภัย (Koutsuu Anzen No Hi) ตรงกับวันที่ 1 ของทุกๆ เดือน ที่มา : รณรงค์ให้คนขับรถอย่างปลอดภัย ไม่ขับรถด้วย ความเร็ว วันแห่งข้าว (Okome No Hi) ตรงกับวันที่ 8 และ 28 ของทุกๆเดือน ที่มา : ระลึกถึงข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของชาวญี่ปุ่น วันแห่งแกงกะหรี่ (Curry No Hi) ตรงกับวันที่ 22 มกราคม ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนท�ำและรับประทานแกงกะหรี่ วันแห่งการปวดหัว (Zutsuu No Hi) ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ไม่ให้คนท�ำอะไรมากเกินไปจนปวดหัว วันแห่งชาเขียว (Maccha No Hi) ตรงกับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนดื่มชาเขียวเพื่อสุขภาพ วันแห่งนามสกุล (Myouji No Hi) ตรงกับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่มา : เป็นที่ระลึกส�ำหรับการเริ่มใช้นามสกุลเป็นครั้งแรก ในญี่ปุ่น เมื่อปีเมจิที่ 8 (ค.ศ 1875) วันแห่งแมว (Neko No Hi) ตรงกับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่มา : เนื่องจากแมวที่ญี่ปุ่นร้องว่า “ ขึ้นต้นด้วยคันจิที่เหมือน กับเลข 2 ด้วยกัน 3 อัน วางเรียงกันได้เป็น 222 ซึ่งแปลง เป็นวันที่ได้วันที่ 2/22 วันแห่งบันไดเลื่อน (Escalator No Hi) ตรงกับวันที่ 9 มีนาคม ของทุกปี ที่มา : เป็นวันแรกที่มีการใช้บันไดเลื่อนขึ้นที่ห้างมิตสึโกชิ สาขานิฮงบาชิ ในปีไทโช ที่ 3 (ค.ศ 1914) วันแห่งซากุระ (Sakura No Hi) ตรงกับวันที่ 27 มีนาคม ของทุก ที่มา : สมาคมซากุระแห่งประเทศญี่ปุ่น ตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อ เป็นที่ระลึกส�ำหรับการบานของดอกซากุระ ซึ่งโดยเฉลี่ยจะ บานเต็มที่ ในวันนี้มากที่สุด

วันแห่งการท่องเที่ยว (Tabi No Hi) ตรงกับวันที่ 16 พฤษภาคม ของทุกปี ที่มา : ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น วันแห่งรูปถ่าย (Shashin No Hi) ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี ที่มา : สมาคมรูปถ่ายแห่งประเทศญี่ปุ่น ตั้งวันนี้ขึ้นมาเพื่อ ส่งเสริมการถ่ายรูป วันแห่งนม (Milk No Hi) ตรงกับวันที่ 9 มิถุนายน ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนดื่มนม วันแห่งอุด้ง (Udon No Hi) ตรงกับวันที่ 2 กรกฏาคม ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนรับประทานอุด้ง วันแห่งเรือเหาะตีลังกา (Jet Coaster No Hi) ตรงกับวันที่ 9 กรกฏาคม ของทุกปี ที่มา : เป็นวันแรกที่มีเรือเหาะตีลังกาติดตั้งในสวนสนุกที่ ญี่ปุ่น ในปีโชวะ ที่ 30 (ค.ศ1955) วันแห่งแฮมเบอร์เกอร์ (Hamberger No Hi) ตรงกับวันที่ 20 กรกฏาคม ของทุกปี ที่มา : เป็นวันแรกที่มีร้านแมคโดนัล เปิดขึ้นในญี่ปุ่น ที่ห้า งมิทสึโกชิ ย่านกินซ่า ในปีโชวะ ที่ 46 (ค.ศ 1971) วันแห่งหมากรุกญี่ปุ่น (Majyan No Hi) ตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนเล่นหมากรุกญี่ปุ่น วันแห่งคนอ้วน (Debu No Hi) ตรงกับวันที่ 8 สิงหาคม ของทุกปี ที่มา : เป็นวันที่ระลึกส�ำหรับคนอ้วน วันแห่งเนื้อย่าง (Yakiniku No Hi) ตรงกับวันที่ 29 สิงหาคม ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนทานเนื้อย่าง ตั้งโดยสมาคมเนื้อย่าง แห่งประเทศญี่ปุ่น วันแห่งผัก (Yasai No Hi) ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนทานผัก


23

วันเกิดโดราเอม่อน (Doraemon No Tanjyoubi) ตรงกับวันที่ 3 กันยายน ของทุกปี ที่มา : เป็นวันแรกที่การ์ตูนเรื่องโดราเอม่อนถูกเขียน ขึ้นมา ในปีโชวะ ที่ 45 (ค.ศ.1970) วันแห่งเหล้าญี่ปุ่น (Nihonshu No Hi) ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี ที่มา : รณรงค์ให้คนดื่มเหล้าญี่ปุ่น วันแห่งสุนัข (Inu No Hi) ตรงกับวันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี ที่มา : ส่งเสริมให้คนรักและระลึกถึงสุนัข  วันแห่งอพาร์ตเม้นท์ (Apartment No Hi) ตรงกับวันที่ 6 พฤศจิกายน ของทุกปี ที่มา : เป็นวันแรกที่มีอพาร์ตเม้นท์ตั้งขึ้นในประเทศ ญี่ปุ่น ในย่านอุเอโนะ ในปีเมจิ ที่ 43 (ค.ศ 1910) วันแห่งโรงแรม (Hotel No Hi) ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี ที่มา : เป็นวันแรกที่ Teikoku Hotel โรงแรมแห่งแรก ในญี่ปุ่นเปิดให้ใช้บริการ ในปีเมจิ ที่ 23 (ค.ศ 1890) วันแห่งไก่ทอด ( Fried Chicken No Hi) ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน ของทุกปี ที่มา : เป็นวันแรกที่มีร้านไก่ทอดเคนตักกี้ เปิดในญี่ปุ่น ที่นาโกย่า ในปีโชวะ ที่ 45 (ค.ศ 1970) วันแห่งโซบะ (Soba No Hi) ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ที่มา : เนื่องจากชาวญี่ปุ่นมีประเพณีการทานโซบะข้าม ปี (Toshikoshi Soba) จึงบัญญัติวันนี้ขึ้นเป็นวัน รณรงค์การทานโซบะ จะเห็นว่าประเทศญี่ปุ่น วันไหนๆ ก็เป็นวันส�ำคัญ ได้ค่ะ •

ภาพจากงานเทศกาลประจ�ำปีที่เมืองโกเบ


•24

ขอขอบคุณ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ที่ให้การสนับสนุนบทความเพื่อเป็นสาระประโยชน์ ส�ำหรับวงการสเตนเลสไทย ในนิตยสารคมช่าง

ร้านข้าวแกงริมทาง หรือ ร้านอาหารหรู ในห้างสรรพสินค้าใหญ่โต ร้านอาหารจะเล็กหรือหรูหราใหญ่โตแค่ไหน ย่อมต้องมีการใช้งานอุปกรณ์และภาชนะต่างๆ ที่ต้องใช้ระหว่างการเตรียมอาหาร ล�ำเลียงวัตถุดิบ บรรจุและจัดเก็บ เครื่องปรุง ตลอดจนการปรุงอาหาร การบรรจุอาหารก่อนเสิร์ฟทุกร้าน ไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่หรือร้านเล็กก็ตาม จะมี ความต่างก็ตรงการเลือกใช้วัสดุและภาชนะในการจัดเตรียมและบรรจุอาหาร ว่ามีความปลอดภัย เหมาะกับการบรรจุ อาหารหรือไม่ ซึ่งผู้บริโภคอย่างเราๆ อาจจะต้องใส่ใจแอบมองสักนิด ว่ามีสารปนเปื้อนในอาหารที่เรารับประทานหรือไม่ เพื่อสุขภาพที่ดี

ภาชนะและอุปกรณ์ที่ผลิตจากสเตนเลส มักถูกเลือกใช้งานอย่าง กว้างขวางในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและน�้ำดื่ม น�้ำผลไม้ และ เครื่องดื่มต่างๆ ไม่เพียงแต่ขั้นตอนการปรุงเท่านั้น ยังรวมไปถึง การขนส่ง ล�ำเลียงอาหาร ขั้นตอนการเตรียม รวมไปถึงการจัดวาง แสดงสินค้าด้วย เพราะสเตนเลสเป็นวัสดุที่มีความเป็นกลางสูง ไม่ดูด ซึมรสหรือสารใดๆ ปัจจัยนี้เองที่ท�ำให้สเตนเลสเป็นวัสดุชั้นดี ที่ถูกน�ำไป ใช้งานในกระบวนการผลิตอาหารและเครื่องดื่มอย่างแพร่หลาย ภาชนะบรรจุ งานท่อล�ำเลียง และชิ้นส่วนที่สัมผัสอาหารส่วนใหญ่ มักจะเป็นสเตนเลสเกรด 304 หรือ 316 (กลุ่มสเตนเลสออสเทนนิติค) เนื่องจากมีความทนทานต่อการสึกกร่อน ไม่เป็นสนิม แต่หากถ้าจะจัด เกรดสแตนเลส ที่ถือว่าเป็น “ฟู้ดเกรด” (Food Grade) ที่ได้รับการ ยอมรับนั้น ก็มักจะหมายถึงเกรด 316 ซึ่งถือว่าเป็นเกรดที่มีความ ทนทานต่อการกัดกร่อนสูง ทั้งต่อกรด ความเค็ม ความเปรี้ยว ความ เผ็ด (โดยเฉพาะอาหารไทย รสชาติจัดจ้าน ไม่แพ้ชาติไหน) หรือแม้ กระทั่งการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ต่างๆ ไลน์ผลิตเครื่องดื่มกลุ่มนี้ ก็มักจะถูกออกแบบให้เลือกใช้งานสเตนเลส มากกว่าวัสดุชนิดอื่นๆ ใน บางประเทศถังสเตนเลสถูกน�ำมาใช้ในการหมักไวน์ ทดแทนถังไม้โอ๊ค ซึ่งหายากขึ้นทุกทีอีกด้วย เนื่องจากลดปัญหาการรั่วซึม ทนทาน ท�ำความสะอาดง่าย มีค่าใช้จ่ายในการบ�ำรุงรักษาต�่ำมากเมื่อเปรียบ เทียบกับวัสดุชนิดอื่นๆ นอกจากการผลิตอาหาร หรือ บรรจุอาหารทั่วไปแล้ว เรายังเห็นว่า สเตนเลสยังถูกใช้งานในโรงพยาบาล และด้านเภสัชกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตยารักษาโรค เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ทางการแพทย์ สเตนเลสจึงมักจะถูกเรียกว่าเป็นวัสดุ สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


25

การท�ำความสะอาดอุปกรณ์และภาชนะสเตนเลส การท�ำความสะอาดที่ถูกวิธี สามารถยืดอายุการใช้งานของวัสดุอุปกรณ์ได้เป็นอย่างดี วิธีการเหล่านี้สามารถเลือกน�ำมาใช้ในการท�ำความสะอาดภาชนะสเตนเลสส�ำหรับบรรจุ อาหาร หรือ ในกระบวนการผลิตอาหารได้ 1. ล้างด้วยน�้ำสะอาด หรือ การต้ม นึ่ง ด้วยไอความร้อน 2. การขัดด้วยโลหะ 3. ขัดด้วยผงท�ำความสะอาด หรือ ผงซักฟอก น�้ำยาท�ำความสะอาดจานชาม 4. สารละลายอินทรีย์ 5. กรดไนตริก

ทั้งนี้การท�ำความสะอาดด้วยกรดไนตริก สารละลาย อินทรีย์ หรือวิธีการอื่นๆ ผู้ปฏิบัติงานจ�ำเป็นต้องมีความรู้ หรืออาจจะสอบถาม หรือตรวจสอบวิธีการท�ำความ สะอาดจากผู้ผลิต เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงาน และความทนทานในการใช้งานให้ยาวนานที่สุด โดยไม่ เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติงานเองและผู้บริโภค อาหารที่ดี ก็ส่งผลต่อสุขภาพที่ดี แต่ภาชนะที่ใช้ในการผลิต ก็เป็นเรื่องส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึง ความรับผิดชอบของผู้ผลิตอาหาร ดังนั้น หากเรามีโอกาสแอบมองร้านอาหารที่เราไปรับประทา นบ่อยๆ ว่ามีการเลือกใช้ภาชนะที่เป็นวัสดุที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ เช่น สเตนเลส หรือไม่ ถ้าใช่ ก็น่าจะท�ำให้เรามีความสุขในการรับประทานอาหารอร่อยๆ ได้สุขใจมากขึ้นเป็นสองเท่าเลยทีเดียว •


เยี่ยมร้านค้า

•26

เปิดม่านความส�ำเร็จของนักธุรกิจใจสู้ คุณวิวัฒน์ เตชะกิจเกรียงไกร ที่ผลักดัน บริษัท เกรท อลูมินั่ม จ�ำกัด เข้าสู่เส้นทาง สายธุรกิจก่อสร้างอย่างเต็มตัว นอกจาก คุณภาพและมาตรฐานที่ได้รับความไว้ วางใจจากผู้ใช้บริการทั่วประเทศแล้ว ปัจจุบันยังกลายเป็นศูนย์กลางสินค้าหลาก หลายรูปแบบที่ช่วยสนับสนุนงานโครงการ ของ SCG อีกด้วย

มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการ รักษามาตรฐานให้คงที่ เมื่อมองเห็นโอกาสที่จะเติบโตในธุรกิจสายนี้ คุณวิวัฒน์ จึงใส่เกียร์เดินหน้า บุกตี ตลาดอลูมิเนียมอย่างจริงจัง จากธุรกิจที่ขายเพียงอลูมิเนียมและยิปซัม ก็ค่อยๆ พัฒนา สินค้าและบริการให้หลากหลายมากขึ้น จนลูกค้ามากมายให้ความไว้วางใจ ซึ่งคุณ วิวัฒน์ ได้อธิบายให้ฟังว่า “ในตลาดของวงการก่อสร้าง มีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ เรา จึงต้องพัฒนาสินค้าและการให้บริการอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการจับ จ่ายใช้สอย หรือเลือกได้ตรงตามความต้องการ โดยจุดเด่นของ เกรท อลูมินั่ม เรามี ทีมโครงการของ SCG ที่คอยให้ค�ำปรึกษาส�ำหรับผู้ที่สนใจสินค้าหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ งานก่อสร้างด้านต่างๆ ทางเรายินดีให้บริการลูกค้าทุกระดับเป็นอย่างดี แต่ส่วนที่ ส�ำคัญมากที่สุด คือการรักษามาตรฐาน สินค้าให้คงที่ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในสินค้าของ เราและเกิดการบอกต่อ” “ธุรกิจของผมเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ และค่อยๆ พัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ ในความ เป็นจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การท�ำธุรกิจต้องเรียนรู้หลายอย่าง เช่น การวางแผนงาน การควบคุมคน การแก้ปัญหา รวมทั้งอุปสรรคต่างๆ ที่ชอบเข้ามาในเวลาเดียวกัน แต่ ผมก็จะบอกตัวเองอยู่เสมอว่า การใช้สติแก้ปัญหาและความเพียรพยายามจะท�ำให้ทุก อย่างผ่าน พ้นไปได้ด้วยดี”


27

300, 302, 304, 306, 308 ถ.กาญจนาภิเษก(วงแหวน) แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. : 0-2801-0972-4, 0-2801-00994-5 แฟกซ์ : 0-2455-8882, 0-2801-0975 เวลาท�ำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:30, เสาร์ เวลา 08:00-17:30, อาทิตย์ เวลา 08:00-12:00

ปัจจุบัน บริษัท เกรท อลูมินั่ม จ�ำกัด จ�ำหน่ายสินค้าที่ ครอบคลุมธุรกิจก่อสร้างหลากหลายรูปแบบ รวมถึง ออกแบบ ติดตั้ง อลูมิเนียมรูปพรรณ อลูมิเนียมเส้น กระจก ฝ้ายิบซั่มตราช้าง แผ่นอะคูสติก แผ่นคอมโพสิท แผ่นโพลีคาร์บอเนต อุปกรณ์ชุดประตูบานเปลือย อลูมิ เนียมดัดโค้ง ชุดประตูออโต้ ฯลฯ โดยเป้าหมายในอนาคต คุณวิวัฒน์เองก็ยังจะเดินหน้ายึดมั่นตามนโยบายของ SCG เพื่อน�ำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐาน ราคาย่อมเยา ตอบสนอง การใช้งานได้หลากหลายและเหมาะสม ทั้งนี้ คุณวิวัฒน์ได้ กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “การที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้า และ เกิดการบอกต่อแบบปากต่อปาก คือความส�ำเร็จและผล ตอบแทนที่คุ้มค่ามากกว่าก�ำไรหลายเท่า” นิตยสารคมช่างหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความส�ำเร็จของ เกรท อลูมินั่ม จะเป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นและความ เพียรพยายาม ที่ท�ำให้ทุกคนเห็นว่า อุปสรรคที่ผ่านเข้ามา เป็นเพียงขั้นบันไดเล็กๆ ที่ท�ำให้เราก้าวขึ้นไปสู่ความส�ำเร็จ ได้ และอย่ามองข้ามโอกาสเล็กๆ น้อยๆ ที่ผ่านเข้ามาใน ชีวิต เพราะบางครั้งก็สามารถน�ำเราไปสู่ความส�ำเร็จที่คาด ไม่ถึงได้เช่นเดียวกัน! •


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

•28

เส้นสายลวดลาย สไตล์ โกธิค


29


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ •30


31


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ •32


33


มุมสเตนเลส

•34

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

ฉบับที่ผ่านมาท่านคงได้รู้และเข้าใจแล้วว่าใช่ว่าช่างอย่างเราๆ นั้นก็เป็นได้ หากเรา สร้างสรรค์ผลงานของเรา เพื่อส่งให้กับลูกค้าโดยขาดการตรวจสอบคุณภาพของรอยเชื่อม ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของปัญหาที่จะตามมาในอนาคตไม่ช้าก็เร็ว มาในฉบับนี้เราคงกลับมา ศึกษาเกี่ยวกับ กรณีศึกษาการเกิดปัญหาที่มีผลกระทบต่อการเกิดสนิมของสเตนเลส ฉบับ นี้ลองมาดูกรณีการเกิดสนิมของสเตนเลสกันนะครับ

รูปเปรียบเทียบ : • รอยแตก เปลือกล่อนออกจากเนื้อสเตนเลส สาเหตุการเกิด : • การรีดร้อนที่ไม่ดี • การขาดการตรวจสอบคุณภาพ ตั้งแต่ต้นขบวนการผลิต • เครื่องจักรที่ใช้รีดผลิตภัณฑ์ อาจจะไม่มีมาตรฐาน • ช่วงขบวนการผลิตระหว่างการรีด ปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ไม่ดีพอ • วัตถุดิบในการน�ำมารีดขาดคุณภาพ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : • ปัจจัยข้อที่ 1 มาจากวัตถุดิบ หรือขบวนการแปรรูปวัตถุดิบ วิธีการแก้ไข : • ตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มาใช้ในการแปรรูปได้คุณภาพหรือไม่ • เพิ่มความเข้มในด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า ก่อนส่งสินค้าออกไป • แยกผลิตภัณฑ์ที่เกิดปัญหาออกจากสินค้าชั้นดี เพราะถึงแม้จะเกิดปัญหาไม่สามารถใช้กับงานบาง อย่างได้ แต่ก็สามารถใช้กับงานอีกอย่างหนึ่งที่ ไม่มีผลกระทบต่องานนั้นได้ อย่าตัดสเตนเลสเล้นนั้น เพราะท่านสามารถเครม หรือขอเปลี่ยนเส้นใหม่ได้ ควรระมัดระวังอย่างมาก เพราะถ้าท่านติดตั้งไปแล้วสนิมจะเกิดขึ้นใต้รอยกะเทาะ หรือรอยล่อนนั้น •


35


รอบรู้งานช่าง

•36


37

สกรูเป็นวัสดุส�ำหรับการยึด หรือเหนี่ยวรั้งงานสองชิ้นให้ติดกัน โดยใช้เเรงหมุนเคลื่อนเจาะทะลุ เข้าไปในวัตถุ โดยสกรูนั้นจะมีหลากหลายชนิด และหลากหลายขนาดตามวัตถุประสงค์ของงาน อาทิ เช่น งานไม้ใช้กับเฟอร์นิเจอร์และตามบ้านเรือนทั่วไป หรือสกรูที่ใช้ยึดแผ่นผนังหรือหลังคาเมทรัลชีท ตามโรงงาน สกรู จะมีลักษณะคล้ายๆ กับตะปู ต่างกันตรงที่มีเกลียว และมีหยักที่หัวสกรูเพื่อใช้อุปกรณ์อื่น ช่วยในการหมุนเกลียวให้แน่น โดยหยักที่หัวสกรูนี้มีอยู่หลายต่อหลายแบบ เช่น หัวหกเหลี่ยม หัวสี่ แฉก หัวสองแฉก เป็นต้น โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการหมุนเกลียวก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของหัว สกรู ประโยชน์ของสกรูนับว่ามีความส�ำคัญอย่างมากในการก่อสร้างสิ่งต่างๆ ที่ต้องการความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน วัสดุที่ใช้เอามาท�ำเป็นสกรูจึงจ�ำเป็นต้องเป็นวัสดุที่แข็งแรง อย่าง เช่น เหล็ก สเเตนเลส ทองเหลือง เป็นต้น ตามความเหมาะสมกับงาน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด หาก ใช้งานแบบตากแดด ตากลม ตากฝน อยู่ในที่กลางแจ้ง ก็ควรเลือกสกรูที่ท�ำจากสแตนเลส หรือทอง เหลือง ซึ่งวัสดุพวกนี้จะไม่เป็นสนิม ท�ำให้สกรูยังมีความแข็งแรงทนทานอยู่ได้ สกรูมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือปลายตัดเรียบ และปลายแหลม โดยเกลียวสกรู จะมี 2 แบบใหญ่ๆ แบ่งเป็น เกลียวนิ้ว (Imperal/in) และเกลียวมิล (Metric) และจะแบ่งได้อีก 2 ประเภทคือ เกลียว เรียว taper และเกลียวตรง parallle

รูปแบบสกรู

สกรูเกลียวไม้ Wood Screw เป็นสกรูที่เป็นเกลียวไม้ตลอด ปลายแหลม ไม่ใช้กับหัวน็อตตัวเมีย ใช้ขันเข้าไม้หรือพลาสติกได้ โดยตรง มีหลายแบบขึ้นกับชนิดของหัวสกรู สกรูเกลียว Machine Screw สกรูที่ใช้ร่วมกับหัวน็อตตัวเมีย หรือสลักตัวเมีย มีหัวสกรุหลายแบบ ทั้งเตเปอร์ หัวหนา หัวหกเห ลียม ความยาวรวมคือสกรูตัวผู้ที่ใช้ร่วมกับน็อต สกรูหัวจมหกเหลียม Cap Screw เป็นสกรูที่มีหัวหลายแบบ แต่จะมีลักษณะหัวเป็นหัวจมหกเหลียมที่ใช้กุญแจหัวหกเหลียมขัน มีหัว สกรูหลายแบบ แต่โดยรวม คือ สกรูหัวจม สกรูปลายสว่าน Self-Drilling Screw เป็นสกรูที่มีปลายคล้ายหัวสว่านไขเข้าไปในเนื้อเหล้กได้โดยตรง ไม่ต้องเจาะน�ำ

มาตราฐานของสกรู

อเมริกาเป็นประเทศแรกที่ตั้งมาตรฐานขนาดและการใช้งานของสกรู ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเกลียวหุน เกลียวหุนนั้นมีหลักในการวัดการนิ้ว ซึ่งนึ้วนึงนั้นจะสามารถแยกได้เป็น 8 หุน หรือมีสกรู 8 ตัวนั่นเอง และยังสามารถที่จะแบ่งได้อีก 2 ประเภท คือ เกลียวหยาบและเกลียวละเอียด ต่อมาญี่ปุ่นก็เริ่มคิดค้นมาตรฐานสกรูของตนเองเช่นกัน เรียกว่า เกลียวมิล โดยใช้มิลลิเมตร เป็นหลักในการวัดตัวของสกรู แต่ไม่ได้รับความนิยมเท่า เกลียวหุนมากนัก และประเทศต่างๆก็สร้าง มาตรฐานสกรูของประเทศในตนเองเช่นกัน ดังนั้นจึงมีสกรูมากมาย ให้เลือกใช้แล้วแต่วัตถุประสงค์ที่ จะน�ำไปใช้ •


แนะน�ำผลิตภัณฑ์

•38

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SUMO TC1255 TWIN BLADE

เลื่อยไฟฟ้าใบมีดคู่ ใบเลื่อยคู่คุณภาพสูง พร้อมด้วยก�ำลัง ของมอเตอร์ 1200W ท�ำให้พลังการตัดวัสดุ ต่างๆ ท�ำได้อย่างรวดเร็วและเฉียบคมด้วยใบเลื่อยในชุด เดียว ใบเลื่อยคู่ให้ความลึกในการตัดสูงสุดที่ 30-40 มม. ฟัน เลื่อยท�ำมาจากทังสเตนคาร์ไบด์ สามารถทนความร้อนได้ถึง 1200๐C ด้วย การหมุนสวนทางกันของใบมีดทั้งสองใบ ท�ำให้ตัดได้ง่ายดาย และเมื่อตัดวัสดุที่แข็ง ตัวเลื่อยไม่สั่นสะเทือนและไม่ตีกลับเหมือนเลื่อยทั่วไป ใช้ตัด ไม้เนื้ออ่อน,ไม้เนื้อแข็ง,เหล็ก,ส แตนเลส,คอปเปอร์,พลาสติก,อลูมิเนียม,แผ่นสังกะสี ให้ผิวหน้าตัดเรียบ สวยงาม ไม่เกิดขอบขรุขระ ไม่ เกิดประกายไฟการเผาใหม้เวลาตัด ไม่มีแรงสันสะเทือน ไม่มีแรงดีด ไม่มีแรงตีกลับ ตัดงานได้รวดเร็ว สะอาด ไม่แตกเป็นเศษเล็กๆ มีฝาครอบใบเลื่อย ป้องกันอันตรายจากการสัมผัสใบเลื่อยหรือเศษชิ้นส่วนกระเด็น ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MILWAUKEE C12 IW

บล็อคไร้สาย แรงดันไฟแบตเตอรี่ 12 โวลล์/1.5 แอมป์ ความเร็วรอบ 2,000 รอบ/นาที อัตตรากระแทก 3,000 ครั้ง/นาที แกนจับลูกบล็อค 1/2 (4หุน) แรงบิดสูงสุด 136 นิวตันเมตร น�้ำหนักรวมแบตเตอรี่ 1 กิโลกรัม มีขนาดเล็ก แต่ทรงพลัง และมีด้าม จับที่อ่อนนุ่ม ท�ำให้สามารถท�ำงานได้สดวกสบาย ด้วยความยาวเพียง 165 มม. สามารถ ใช้งานแม้ในพื้นที่ที่มีขนาดจ�ำกัด สามารถให้แรงบิดและแรงกระแทกที่สูง จึงท�ำให้ไม่ จ�ำเป็นต้องออกแรงมาก ห้องเกียร์ท�ำจากวัสดุที่เป็นโลหะแกร่ง เพื่อให้มีความ ทนทานต่อ สภาพการใช้งาน มีไฟ LED ส่องสว่างสามารถท�ำงานได้แม้ในที่มืด พร้อมกับแบตเตอรี่ และแท่นชาร์จ ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถชาร์จได้อย่างรวดเร็วภายใน 30 นาที มีหลอด ไฟแสดงสถานะของแบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถทราบถึงปริมาณแบตเตอรี่ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH GLL 2-50

เลเซอร์ก�ำหนดแนวเส้น เลเซอร์แบบล�ำแสงส�ำหรับวัดแนวระนาบและแนวดิ่ง พร้อมระบบปรับระนาบ อัตโนมัติ ปรับแนวล�ำแสงได้อย่างชัดเจนด้วยตัวเครื่องที่แข็งแกร่งพร้อมที่หุ้ม ด้ามจับแบบนุ่มจึงช่วยป้องกันการกระแทกมองเห็นแนวของแสงเลเซอร์ได้ อย่างชัดเจน ด้วยระยะท�ำงานถึง20 ม. (ไม่ใช่ตัวรับ) ให้ความแม่นย�ำสูง ถึง ±3 มม. ภายในระยะ 10 ม. ใช้ง่านง่ายเพียวปุ่มเดียว โหมดล�ำแสง กากบาท ล�ำแสงแนวนอนและแนวดิ่งเพื่อการปรับแนวที่แม่นย�ำระบบปรับ ระนาบอัตโนมัติในแนวระนาบและแนวดิ่งได้ถึง ±4๐ ระยะท�ำงาน 50 ม. เมื่อใช้ตัวรับ LR 2 Professional (มีหรือไม่มีก็ได้ ให้ความแม่นย�ำสูงถึง ±3 มม. ภายในระยะ 10 ม. ล็อคลูกดิ่งภายในช่วยให้เคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย


39


ปฎิทินข่าว

•40

........................................................... Home Work Home Sale 5 - 16 กพ. 2558 @ ลานโปรโมชั่น ชั้นบี ศูนยืการค้า ฟิวเจอร์พาร์ค ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค เอาใจคุณ พ่อบ้านและคุณแม่บ้าน จัดงาน Home Work Home Sale ยกขบวน สินค้าและของใช้ภายในครัวเรือน อาทิ ชุดเครื่องนอน, จานชาม เซรามิค, กระติกน�้ำแสตนเลส ตลอด จนอุปกรณ์ตกแต่งสวน และอีก มากมาย มาให้คุณเลือกสรรในราคา ลดสูงสุดถึง 50% ครบเครื่องเรื่องบ้าน ............................................................ House&Condo 2015 17-23 กพ. 2558 @ ศูนย์การค้าเมกาบางนา เอาใจคนรักที่อยู่อาศัยที่ก�ำลังมองหา โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ บนท�ำเลที่ดีที่สุด  ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ เพื่ออยู่อาศัยหรือการซื้อเพื่อการ ลงทุน ทุกความต้องการได้ถูก รวบรวมในงานนี้  พร้อมรับข้อเสนอ และโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะภายใน งานนี้เท่านั้น

............................................................ BIKE SHOW 19 - 22 กพ. 2558 @ เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ครั้งแรกในประเทศไทย...กับ งาน เทศกาลจักรยานกลางแจ้ง ตอนกลาง คืน ใหญ่ที่สุดแห่งปี พบกับโชว์พิเศษ “MUSIC BIKE SHOW” เสียงจาก ส่วนต่างๆ ของ “จักรยาน” บรรเลง ร่วมกับเครื่องดนตรีสากล ร่วมโหวต ให้กับ “Angel Rider 2015 สาวนัก ปั่นที่คุณชื่นชอบ ร่วมปั่นกับนางฟ้า ใน “Bike Rally With Angels” การ แข่งขัน BALANCE BIKE RACE ชิง ถ้วยรางวัล ในรายการ “KID CITY CRUIZE Meet&Race v.2” และกิจ กรรมอื่นๆอีกมากมาย ............................................................ TOP OTOP อีสานแฟร์ 19 - 22 กพ. 2558 @ ศูนย์การเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นิทรรศการความรู้และแสดงสินค้าชั้น ดีจากผู้ประกอบการกว่า 50 รายมา จ�ำหน่ายภายในงานฯ จ�ำนวน 50 บูธ “ม่วนซื่น รื่นเริง ชิม ช๊อป สุดยอด สินค้า OTOP ทั่วภาคอีสาน  ในงาน TOP OTOP อีสานแฟร์ คืนความสุข ให้ประชาชน ร่วมสัมมนา Digital OTOP ฟรี พบกับผู้รู้เรื่อง OTOP ตัว จริงเสียงจริง และกิจกรรมลด กระหน�่ำสินค้า OTOP

............................................................ Thai Exports 2015 27 กพ. - 8 มีค. 2558 @ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ ( รัชดาภิเษก) พบกับสินค้าคุณภาพระดับส่งออก ให้ ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิเช่น เครื่องส�ำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ อัญมณี สินค้าสุขภาพและความงาม และอื่นๆ อีกมากมายในราคาสุดพิเศษ ในงาน “Thai Exports 2015” และร่วมลง ทะเบียนรับของที่ระลึกภายในงาน ............................................................ HomeWorks Expo 2015

20 ก.พ. - 1 มี.ค 2558 @ Bitec บางนา มหกรรมสินค้าเพื่อบ้าน เครื่องใช้ ไฟฟ้า และสินค้าไอที ครั้งยิ่งใหญ่ มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษและสินค้า อื่นๆอีกมากมายกว่า 300 แบรนด์ดัง ที่ยกขบวนมาให้ช้อปกันอย่างจุใจ ............................................................ Home in Style 24 กพ. - 2 มีค. 25588 @ เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น G ฝั่ง ส�ำนักงาน งานแสดงบ้านและคอนโดเพื่ออยู่ อาศัยและการลงทุนให้คนรักบ้านได้ เลือกซื้อและจับจอง พบข้อเสนอ พิเศษสุดภายในงาน Home in Style รวมบ้านและคอนโดคุณภาพดีท�ำเล เด่นจากบริษัทอสังหาฯ ชั้นน�ำมาพบ คุณใกล้บ้าน


คมช่างไอที

•42

“ฮาร์ดดิสก์” เป็นอุปกรณ์ที่ส�ำคัญที่สุดของคอมพิวเตอร์ เพราะใช้ ส�ำหรับเก็บข้อมูลจ�ำนวนมหาศาลของผู้ใช้งาน จึงควรทราบวิธีการดูแล คอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันบ้าง เพราะปัญหาคอมพิวเตอร์เสียจากฮาร์ดดิสก์พัง จนไม่สามารถอ่านข้อมูลส�ำคัญข้างในได้นั้น จะสร้างความเสียหายในธุรกิจ และหน้าที่การงานเป็นอย่างมาก โดยสามารถปฏิบัติขั้น ตอนพื้นฐานได้ดังนี้

• ควรสแกนหาไวรัสเป็นประจ�ำ ทุกสัปดาห์ หรือติดตั้งโปรแกรม สแกนไวรัสประจ�ำเครื่องคอมพิวเตอร์ และปรับปรุงโปรแกรมสแกนไวรัสอยู่ เสมอ • ควรลบไฟล์ขยะเป็นประจ�ำทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ โดยการเรียกใช้โปรแกรม อรรถประโยชน์ของวินโดวส์ ได้แก่ disk cleanup • ควรสแกนดิสก์หาพื้นที่เก็บข้อมูลใน ฮาร์ดดิสก์ที่บกพร่อง ซึ่งมักเกิดจากการปิด เครื่องโดยไม่ได้shut down หรือไฟดับ กะทันหัน ซึ่งท�ำได้โดยการเรียกใช้ โปรแกรมcheck disk • ควรจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ให้ เป็นระเบียบ เพื่อเพิ่มเนื้อที่ในการเก็บ ข้อมูลในฮาร์ดดิสก์และเข้าถึงในฮาร์ดิสก์ ได้รวดเร็วขึ้น โดยการเรียกใช้โปรแกรม ยูทิลิที้ของวินโดวส์ ได้แก่ disk defragmenter ซึ่งควรท�ำอย่างน้อยเดือนละ ครั้ง •


43

เปิดโลก ผลิตภัณฑ์ ••••••••••••••••••••• SMART KAPP ไวท์บอร์ดอัจฉริยะ เครื่องใช้ส�ำนักงานของคนท�ำงานยุคใหม่ สมาร์ท แคป (Smart kapp) ไวท์บอร์ดไฮเทค ที่ท�ำงานร่วมกับสมา ร์ทโฟน แท็บเล็ต รวมถึงโน๊ตบุ๊ค ใช้ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยระบบจะท�ำงานผ่านแอพพลิเคชั่นบนตัวเครื่อง นั่นเอง สมาร์ทแคป ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยเพิ่มความ สะดวกสบายในการประชุมงาน ซึ่งทุกอย่างที่คุณเขียนบน กระดานสมาร์ทแคปจะไปปรากฏอยู่บนหน้าจออุปกรณ์ทันที ที่ส�ำคัญยังสามารถแชร์ข้อมูลเป็นลิงก์เพื่อส่งผ่านอีเมล์ได้ สะดวกรวดเร็ว รวมถึงยังสามารถแคปหน้าจอเพื่อบันทึก หรือว่าจะน�ำแฟลชไดรฟ์ไปดึงข้อมูลที่เขียนไว้บนกระดาน ก็ได้ ทั้งนี้ทางผู้ผลิตตั้งราคาจ�ำหน่ายไว้ที่ 899 เหรียญสหรัฐ (หรือประมาณ 28,500 บาท) ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถ เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.smartkapp.com • •••••••••••••••••••••••••• TOOL PEN ปากกาอเนกประสงค์ พร้อมเครื่องมือช่างในตัว ทูล เพ็น (Tool Pen) ปากกาสารพัดประโยชน์ที่มาพร้อม กับเครื่องมือช่างหลากหลาย ใช้งานสะดวกด้วยฟังก์ชั่นการท�ำงาน ที่คุ้มค่า ปากกา ทูล เพ็น ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทมอนเทเวอร์ดี้ (Monteverde) ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะเป็น 6 เหลี่ยม ช่วยให้ จับถนัดมือ อีกทั้งยังพกพาสะดวก ด้วยน�้ำหนักเพียง 38 กรัม มา พร้อมกับอุปกรณ์ช่างที่อยู่บนด้ามปากกาอย่างตัววัดระดับน�้ำ ไม้บรรทัดยาว 4 นิ้ว และมาตรวัดขนาด 3 ระดับ (1:100, 200, และ 300 เมตร) ส่วนไขควงหัวแฉกและหัวแบนอยู่ภายในตัว ปากกา สามารถน�ำออกมาใช้งานได้ตามความเหมาะสม นอกจาก นี้ยังสามารถเป็นปากกา Stylus ที่ใช้ส�ำหรับสมาร์ทโฟนจอทัช สกรีนได้อีกด้วย ปากกาอเนกประสงค์ ทูล เพ็น มีด้วยกันถึง 4 ประเภท ทั้งปากกาลูกลื่น ปากกาหมึกซึม ปากกาโรลเลอร์บอล รวมถึงดินสอกด โดยแต่ละรุ่นราคาก็จะแตกต่างกันออกไป สนใจ เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.monteverdepens.com •


มุมกฎหมาย

•44

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นี้กฎหมายใหม่เรื่องการค�้ำประกันเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วโดย ผู้ค�้ำประกันจะไม่ต้องรับผิดดังแต่ก่อนนี้ดังนั้นท่านผู้อ่านคมช่างที่ได้ยอมตนเข้าผูกพัน ประกันหนี้ใครไว้หรือจะเข้าค�้ำประกันหนี้ใหม่ท�ำควรเข้าใจกันหน่อยครับเหตุผลในการ ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ ค�้ำประกัน และผู้จ�ำนองซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น แต่เป็นเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันตนต่อ เจ้าหนี้ในการที่จะช�ำระหนี้แทนลูกหนี้เท่านั้น โดยข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติปรากฏว่าเจ้าหนี้ ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพ ให้กู้ยืม มักจะอาศัยอ�ำนาจต่อรองที่สูงกว่าหรือ ความได้เปรียบในทางการเงินก�ำหนดข้อตกลงอัน เป็นการยกเว้นสิทธิ ของผู้ค�้ำประกันหรือผู้จ�ำนอง ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ หรือให้ค�้ำประกันหรือผู้ จ�ำนองต้องรับผิดเสมือนเป็นลูกหนี้ชั้นต้น กรณีจึง ส่งผลให้ผู้ค�้ำประกันหรือผู้จ�ำนองซึ่งเป็นประชาชน ทั่วไปไม่ได้รับความคุ้มครองตามเจตนารมณ์ของ กฎหมาย รวมทั้งต้องกลายเป็นผู้ถูกฟ้องล้มละลาย อีกเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นเพื่อสร้างความเป็นธรรม ให้แก่ผู้ค�้ำประกันและผู้จ�ำนอง จึงจ�ำเป็นต้องตรา พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีสาระส�ำคัญดังนี้ ให้การค�้ำประกันหนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไข ต้องก�ำหนด รายละเอียดของหนี้และขอบเขตความรับผิดของผู้ค�้ำประกัน รวม ทั้งจ�ำกัดความรับผิดของผู้ค�้ำประกัน ไว้เฉพาะหนี้ตามสัญญานั้น ก�ำหนดให้ข้อตกลงที่ให้ผู้ค�้ำประกันรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วม หรือในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วมเป็นโมฆะ ให้ข้อตกลงเกี่ยวกับการค�้ำ ประกันที่แตกต่างไปจากบทบัญญัติลักษณะค�้ำประกันเป็นภาระ แก่ผู้ค�้ำประกันเกินสมควร ให้ข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะ เพิ่มเติมหน้าที่ของเจ้าหนี้ในการบอกกล่าวไปยังผู้ค�้ำประกัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัดและผลกรณีเจ้าหนี้มิได้บอกกล่าว และก�ำหนดให้ สิทธิแก่ผู้ค�้ำประกันในการช�ำระหนี้ที่ถึงก�ำหนดได้ ให้ผู้ค�้ำประกัน ได้รับประโยชน์จากการที่เจ้าหนี้กระท�ำการใดๆ อันมีผลเป็นการ ลดจ�ำนวนหนี้ให้แก่ลูกหนี้ด้วย รวมทั้งก�ำหนดให้ข้อตกลงที่ เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ค�้ำประกันเป็นโมฆะให้ผู้ค�้ำประกันหลุดพ้น จากความรับผิดในหนี้อันมีก�ำหนดเวลาแน่นอนและเจ้าหนี้ยอม ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ และห้ามก�ำหนดข้อตกลงไว้ล่วงหน้าให้ผู้ค�้ำ ประกันยินยอมที่จะเป็นประกันหนี้นั้นต่อไป แม้ว่าเจ้าหนี้จะผ่อน ช�ำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้แล้วให้ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ�ำนองที่แตกต่าง ไปจากที่บทบัญญัติลักษณะจ�ำนองอันเป็นภาระแก่ผู้จ�ำนองเกิน สมควร ให้ข้อตกลงนั้นมีผลเป็นโมฆะ

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com


45

ให้ผู้จ�ำนองซึ่งจ�ำนองทรัพย์สินของ ตนไว้เพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะ ต้องช�ำระ ไม่ต้องรับผิดในหนี้นั้นเกิน ราคาทรัพย์สินที่จ�ำนองในเวลาที่บังคับ จ�ำนองหรือเอาทรัพย์จ�ำนองหลุด รวม ถึงให้ข้อตกลงที่ก�ำหนดให้ผู้จ�ำนองต้อง รับผิดเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนดเป็น โมฆะ เว้นแต่กรณีการจ�ำนองทรัพย์สิน ของตนเพื่อประกันหนี้ของนิติบุคคล ซึ่งมิใช่บริษัทมหาชนจ�ำกัด และใน กรณีนั้นมีผู้มีอ�ำนาจบริหารจัดการ นิติบุคคล หรือผู้ถือหุ้นเกินร้อยละยี่สิบ ห้าของหุ้นที่จ�ำหน่ายแล้วของนิติบุคคล นั้นเป็นผู้จ�ำนองทรัพย์ ขั้นตอนในการบังคับจ�ำนองของ ผู้รับจ�ำนองให้ชัดเจนขึ้น รวมถึงให้ ความคุ้มครองผู้จ�ำนองทรัพย์สินของ ตนเพื่อประกันหนี้ของผู้อื่นจากกรณีที่ ผู้รับจ�ำนอง ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ กฎหมายก�ำหนด ขั้นตอนและเงื่อนไข ที่ผู้รับจ�ำนองจะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ เรียกเอาทรัพย์จ�ำนองหลุดแทนการ ขายทอดตลาดเพื่อเรียกเอาทรัพย์ จ�ำนองหลุดแทนการขายทอดตลาดให้ ชัดเจนขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่ากฎหมายนี้จะส่งผลกระทบทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ ประกอบการที่เป็นลูกหนี้, ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ, เจ้าหนี้/ธนาคาร และกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในที่สุด โดยวิเคราะห์ว่าจะมีผลกระทบต่อผู้ บริโภคและผู้ประกอบการที่เป็นลูกหนี้ 5 ประการ ได้แก่ 1. ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ยากขึ้น เหตุจาก การห้ามไม่ให้มีข้อตกลงให้ผู้ค�้ำประกันรับผิดอย่างเดียวกับลูกหนี้ร่วมหรือ เป็นลูกหนี้ร่วม จะท�ำให้นโยบายการพิจารณาให้สินเชื่อของสถาบันการเงิน ต่างๆ มีความเข้มข้นและรัดกุมยิ่งขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบการ SME กู้ได้ยากขึ้น 2. การปรับโครงสร้างหนี้จะท�ำได้ยากมากขึ้น หรือไม่สามารถท�ำได้ เพราะ กฎหมายใหม่ระบุให้เจ้าหนี้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ จะต้องให้ผู้ค�้ำประกัน/ ผู้จ�ำนองตกลงด้วย มิเช่นนั้นผู้ค�้ำประกัน/ผู้จ�ำนองหลุดพ้นจากความรับผิด 3. การจ�ำนอง การบังคับจ�ำนอง และการขายทอดตลาดทรัพย์สิน จะมีปัญหา เพราะกฎหมายใหม่ก�ำหนดว่า ข้อตกลงใดที่ก�ำหนดให้ผู้จ�ำนองรับผิดอย่างผู้ ค�้ำประกัน ข้อตกลงนั้นถือเป็นโมฆะ 4. หลักประกันด้อยค่าลง โดยการที่ผู้จ�ำนองไม่ต้องรับผิดในหนี้ที่เกินราคา ทรัพย์สินที่จ�ำนองในเวลาที่บังคับจ�ำนอง หรือเอาทรัพย์หลุดจ�ำนอง จะส่งผล ต่อการพิจารณาวงเงินสินเชื่อต่อราคาหลักประกันในอนาคต เช่น ปัจจุบัน ธนาคารอาจให้สินเชื่อร้อยละ 90 ของมูลค่าหลักประกัน แต่ต่อไปอาจปรับ ลดวงเงินเหลือเพียงร้อยละ 50 เท่านั้น เพราะธนาคารจะต้องประเมินมูลค่า ทรัพย์สินที่คาดว่าจะได้รับจากการขายทอดตลาดเป็นส�ำคัญ 5. ต้นทุนการเงินของผู้กู้จะสูงขึ้น จากการเพิ่มหน้าที่ของเจ้าหนี้ (ธนาคาร) ใน การบอกกล่าวผู้ค�้ำประกันภายใน 60 วัน เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ส่งผลให้ธนาคาร ต้องคิดค่าใช้จ่ายเหล่านี้กับลูกหนี้เพิ่ม ช่วงนี้อยู่ระหว่างการปรับใช้กฎหมายครับ ผู้ประกอบการ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้ ค�้ำประกัน ผู้จ�ำนอง ต้องปรับตัวเข้าหาสิ่งใหม่ครับ •

ถาม ดิฉันไปซื้อที่ดินแปลงหนึ่งก่อนท�ำสัญญาซื้อขาย ได้ท�ำตรวจสอบชี้เขตแนวเรียบร้อยเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่ได้มี ความเห็นแย้งแต่อย่างใด เป็นการซื้อตามโฉนดที่ดิน ต่อมาเวลาผ่านไปประมาณ 1 ปี ตอนปีใหม่นี้เอง ไปดูที่เพื่อที่ท�ำรั้ว ล้อม ปรากฏว่าคนที่อยู่ข้างเคียงขยายพื้นที่ท�ำรางน�้ำ พอเราท้วงว่าเขาท�ำในที่ดินของเรานะ เขาก็บอกว่าไม่ใช่ที่ดินของ เรา ที่ดินนี้เป็นของเขา จะท�ำยังไงดีค่ะ ตอบ กรณีของคุณที่ดินถูกบุกรุกแล้วละครับ ต้องรีบแจ้งให้ฝั่งที่ดินข้างเคียงท�ำการรื้อถอนอุปกรณ์ที่รุกล�้ำในที่ดินของคุณ หากปล่อยไว้เนินนานไม่ดีอาจถึงขั้นที่ต้องฟ้องร้องต่อศาลให้รื้อถอนก็จะเป็นการเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สมควรเกิดขึ้นครับ ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมาย มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com


สุขภาพ

•46

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหาของคุณปิมปา ถามว่าเวลาอากาศเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็น ลูกสาวอายุ 17 ปีเริ่มมีอาการคัดจมูก น�้ำมูก จาม ต่อ มาเริ่มไอ เหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก หายใจเสียงดังอี้ดๆ อาการดีขึ้นเองเมื่ออากาศอุ่นขึ้นและ สังเกตุว่ายิ่งอากาศเย็นหนาวมากขึ้น อาการไอ หอบเหนื่อยจะเป็นมากขึ้น ลูกสาวมีอาการแบบนี้ มา 2-3 ครั้ง ดิฉันอยากทราบว่าลูกสาวเป็นโรคอะไร จะดูแลรักษาโรคนี้อย่างไรดีค่ะ

สวัสดีท่านสมาชิกนิตยสารคมช่างทุกท่าน เนื่องจากช่วงนี้สภาพอากาศของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง ไปมาอย่างรวดเร็วเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเย็น ท�ำให้ปรับตัวกันไม่ทัน ส่งผลเกิดการเจ็บป่วยตามมาเหมือนลูกสาว คุณปิมปา จากอาการที่เล่าให้ฟังนี้ หมอคิดว่าลูกสาวของคุณน่าจะมีภาวะของทางเดินหายใจตีบแคบน่าที่จะมี อาการของโรคหืด(โรคหอบหืด) ครับ หมอจะน�ำทุกท่านให้รู้จักกับโรคนี้เพื่อจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ห่างไกล จากการเจ็บป่วย เรามามาท�ำความรู้จักกับโรคนี้นะครับ โรคหืด คือโรคที่เกิดจากการอักเสบของผนังหลอดลมภายในปอดอย่างเรื้อรัง ท�ำให้หลอดลมมีปฏิกิริยา ตอบสนองต่อสารก่อภูมิแพ้มากกว่าคนปกติ เมื่อหลอดลมหนาตัวขึ้นจะเกิดการอุดกั้นของหลอดลมทั่วทั้งปอด จะมีอาการไอ แน่นหน้าอก หายใจไม่เต็มปอด หอบเหนื่อย หายใจล�ำบากและมีเสียงหวีด (Wheeze) มักเกิด ในช่วงเวลากลางคืนหรือตอนใกล้รุ่งช่วงอากาศหนาวเย็นมากกว่าตอนกลางวัน สาเหตุ 1.การติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจเมื่อเป็นไข้หวัด การออกก�ำลังกายที่หักโหมมากเกินไป ความเครียด 2.การได้รับสารเคมี สารระคายเคือง สารก่อภูมิแพ้ เช่น สีทาบ้าน น�้ำหอม ควันบุหรี่ ไรฝุ่น ละอองเกสรหญ้า เชื้อรา ฯลฯ 3. มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหอบหืด ได้แก่ พ่อ แม่ พี่น้อง อาการ อาการที่ส�ำคัญมักมีอาการไอน�ำมาก่อน ไอแบบเรื้อรัง จะไอมากขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีน�้ำมูกหรือหวัด ซื้อยาแก้ไข้ หวัด แก้ไอมาทาน อาการไอก็ไม่หาย และมีอาการหอบเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจไม่อิ่ม หายใจล�ำบาก หรือ หายใจมีเสียงหวีด และมักจะเป็นมากขึ้นในเวลากลางคืนมีอากาศหนาวเย็น หรือได้มีการสัมผัสสิ่งกระตุ้นสาร ก่อภูมิแพ้ สรุปสั้นๆ มีอาการ 3 อย่าง คือ ไอ หอบ หายใจมีเสียงหวีด ข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับเฝ้าสังเกตบุคคลในครอบครัวว่าน่าจะเข้าข่ายเป็นโรคหืดหรือไม่ 1.ในขณะที่เราไม่ได้ป่วยเป็นโรคหวัด แต่พบว่ามีอาการหอบ หายใจมีเสียงดังหวีดบ่อยๆ เป็นๆ หายๆ มากกว่า 1 ครั้ง ต่อเดือน 2. ไอหรือหอบมีเสียงดังหวีด ขณะออกก�ำลังกาย 3. ไอกลางคืนมากกว่า 3 ครั้งจนกระทั่งรบกวนการนอนหลับ นอนไม่อิ่ม


47

การวินิจฉัยโรคหืดทางการแพทย์ ใช้หลัก 3 ประการ 1.การซักประวัติผู้ป่วย จะพบว่ามีอาการที่ส�ำคัญดังนี้คือ ไอ หอบ หายใจมีเสียงดังหวีด 2.การตรวจร่างกาย ขณะฟังปอดจะได้ยินเสียงหวีดๆในกรณีที่มีอาการหืดเกิดขึ้น 3.การตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดยการตรวจสมรรถภาพทางปอด ให้ผู้ป่วยเป่าลมเข้าเครื่องมือแล้วท�ำการวัดมีภาวะอุด กั้นของทางเดินหายใจมากน้อยเท่าไรเรียกวิธีการทดสอบนี้ว่า สไปโรเมตรีย์ ส�ำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคหืดค่าที่วัดได้จะน้อย กว่าค่ามาตรฐาน

ความรุนแรงของโรคหืดสามารถจ�ำแนกได้เป็น 4 ระดับ ระดับ 1 อาการนานๆครั้ง ถ้าในช่วงเวลากลางวันจะมีอาการหอบหืดน้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา ที่มีอาการจะเป็นในช่วงเวลาสั้นเช่น 1-2 ชั่วโมงหรือ 2-3 วัน และในช่วงเวลากลางคืนจะเกิดอาการหอบ หืดน้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ระดับ 2 อาการรุนแรงน้อย ถ้าในช่วงเวลากลางวันจะมีอาการหอบหืดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อวัน และในช่วงเวลากลางคืนจะเกิดอาการหอบหืดมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน ผู้ป่วยที่มีความ รุนแรงของโรคตั้งแต่ระดับ 2 นี้เป็นต้นไป เวลาที่เป็นหอบหืดจะเริ่มมีผลรบกวนต่อการด�ำเนินชีวิต กิจกรรมต่างๆรวมถึงการนอน ระดับ 3 อาการรุนแรงปานกลาง ถ้าในช่วงเวลากลางวันจะมีอาการหอบหืดทุกวัน และในช่วงเวลา กลางคืนระดับ 4 อาการรุนแรงมาก ถ้าในช่วงเวลากลางวันจะมีอาการหอบหืดตลอดเวลา และในช่วง เวลากลางคืนจะมีอาการหอบหืดบ่อยๆ แนวทางการรักษา โรคหอบหืดเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้แต่ต้องปฏิบัติตัวและต้องใช้ยาในการรักษาอย่างเคร่งครัด และต่อเนื่อง มีทั้ง ชนิดรับประทาน ฉีดยา และพ่นยา จ�ำแนกยาออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 ยาขยายหลอดลม ใช้รักษาเฉพาะช่วงเวลาที่ผู้ป่วยมีอาการหอบหืด เมื่ออาการหายไปก็จะ หยุดใช้ยาตัวนี้ ยากลุ่มนี้มีฤทธิ์ลดอาการหดเกร็งของหลอดลมเท่านั้น กลุ่มที่ 2 ยาต้านการอักเสบ ใช้ในการป้องกันต้องใช้ยาเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจน กระทั่งอาการของโรคดีขึ้นหรือไม่มีอาการของโรคหืดเลย แพทย์จึงจะให้หยุดการใช้ยาชนิดนี้ ยากลุ่มนี้มี ฤทธิ์ท�ำให้การอักเสบในผนังหลอดลมลดลง จึงเป็นยาหลักในการรักษาโรคหืดเรื้อรัง สิ่งส�ำคัญในการรักษาคือการใช้ยา การตรวจสมรรถภาพทางปอด และการติดตามการรักษาอย่าง ต่อเนื่องจนกระทั่งสามารถควบคุมอาการโรคได้ ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยห้ามหยุดยาเอง ห้ามปรับการใช้ ยาเอง เมื่ออาการดีขึ้น หากท�ำเองจะส่งผลให้การรักษาไม่ได้ประสิทธิภาพ ผู้ป่วยจะเป็นโรคหืดเรื้อรังที่ ยาวนานจนไม่สามารถหยุดการใช้ยาได้


สุขภาพ •48

แนวทางการป้องกัน หลักการป้องกันโรคคือ การป้องกันไม่ให้เกิด อาการก�ำเริบของโรคหืด ผู้ป่วยสามารถด�ำรงชีวิต ประจ�ำวัน ปฏิบัติงาน กิจกรรมต่างๆ การนอนหลับและ ออกก�ำลังกายได้อย่างปกติสุข ไม่ต้องแยกตัวออกจาก สังคมเพราะกลัวจะเกิดอาการหอบหืดเป็นภาระกับผู้อื่น ไม่มีผลกระทบต่อ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ของผู้ป่วย วิธีป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดอาการของโรค สามารถท�ำได้ดังนี้

การสร้างเสริมสุขภาพต่อสู้โรคหืด โรคหืดเป็นภาวะ การเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการแทรกซ้อนที่ รุนแรง เช่น การติดเชื้อในปอด ปอดบวม ก่อให้เกิด ความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง มี ข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจกรรม ไม่สามารถท�ำงานและเข้า สังคมได้ตามปกติและรู้สึกตนเองเป็นภาระต่อครอบครัว ในช่วงที่เกิดอาการของโรคหืด ดังนั้นบทบาทของสมาชิกใน ครอบครัวจะต้องท�ำหน้าที่คอยช่วยเหลือกันในการดูแล เอาใจใส่สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้นหรือแย่ลง เช่น การช่วยควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การดื่ม แอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ การพักผ่อนไม่เพียงพอ การเลี้ยงสัตว์ ที่มีขนสุนัข แมว ฯลฯ การฝึกหายใจบริหารปอดที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจ ช่วยลดความรุนแรง ขณะมีอาการหอบหืดได้ วิธีการให้สูดลมหายใจเข้าลึกๆทาง ปอด แล้วค่อยๆเป่าลมออกช้าๆทางปาก อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อรอบ วันหนึ่งท�ำ 3-4 รอบ บทบาทของครอบครัวเป็น 1. การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและครอบครัว ใน ปัจจัยที่ส�ำคัญในการสนับสนุนคอยช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้ เรื่องที่เกี่ยวกับตัวโรค สาเหตุ และการป้องกัน กับผู้ป่วย ท�ำให้เกิดพลังใจที่เข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคภัย 2. พยายามค้นหาและหลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้ และปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ท�ำให้เกิดการระคายเคือง ที่ต้องเผชิญ การฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยโรคหืด เนื่องจากโรคหืดเป็น ต่อทางเดินหายใจ เช่น ขนสัตว์ ฝุ่นในบ้าน โรคเรื้อรังมีลักษณะเป็นๆหายๆ ระยะเฉียบพลันมีอาการ ที่นอนและหมอนแบบใส่นุ่น ควันบุหรี่ อาหาร กะทันหันเมื่อให้ยารักษาก็จะหายเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไร ทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ น�้ำดื่มเย็นจัด หมั่น เกิดขึ้น เมื่ออากาศเปลี่ยนหรือปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง ได้สิ่ง ท�ำความสะอาด การซักผ้าปูเตียง ผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอนต่างๆ ผ้าห่ม เปิดหน้าต่างให้อากาศ กระตุ้นก็จะเกิดไอ เหนื่อยหอบ หายใจไม่อิ่ม หากได้รับยา รักษาไม่ทันสามารถท�ำให้เสียชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้น หมุนเวียนถ่ายเทภายในห้องนอน ไม่ควรปูพรม ครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือในการฟื้นฟูสภาพของผู้ ในห้องนอน เป็นต้น ป่วยในครอบครัวของท่านให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วที่สุดและคง 3.ควรออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ไม่ต้องออก ให้มีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปที่สามารถควบคุมโรคหืดได้ ก�ำลังกายแบบหักโหม หนักเกินไป เนื่องผู้ป่วย โรคหอบหืดไม่สามารถออกก�ำลังกายได้มากเท่า ให้ปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดอาการก�ำเริบของโรคต่อไป คนปกติ จะมีอาการเหนื่อย แน่นหน้าอก หายใจ สามารถด�ำเนินชีวิตปฏิบัติตัวให้ปอดผู้ป่วยมีสมรรถภาพการ ท�ำงานได้เป็นปกติและไม่ต้องมารับการรักษาแบบฉุกเฉินที่ ไม่ทัน หายใจไม่อิ่ม ภายหลังจากออกก�ำลังกาย โรงพยาบาล ไปได้ไม่นาน ประเภทของการออกก�ำลังกาย ทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยต้องให้ความร่วมมือในการดูแล เช่น ถีบจักรยาน , เดิน, ว่ายน�้ำ เป็นต้น ก่อน สุขภาพตัวเองและปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามหัวข้อความรู้ ออกก�ำลังกายควรใช้ยาขยายหลอดลม 5-10 และการป้องกันโรคที่ได้กล่าวแล้วตอนต้น นาที เนื่องจากช่วงนี้อากาศประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง 4. ดื่มน�้ำเปล่ามากๆ วันละประมาณ 8-10 แก้ว อยู่เรื่อยๆ สมาชิกนิตยสารคมช่างทุกท่านต้องรักษาสุขภาพ เพื่อร่างกายเราจะได้ไม่ขาดน�้ำร่างกายชุ่มชื้น ร่างกายตัวเองให้อบอุ่นเพื่อจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคหืดหรือไม่มี ท�ำให้ช่วยในการละลายเสมหะและเสมหะจะได้ อาการก�ำเริบของโรคครับ สวัสดีครับ • ไม่เหนียว มีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่าง หรือ E-mail : dsriam@kku.ac.th


สบายๆ สไตล์ คมช่าง

•50

นายสาระบันเทิง

ปังๆๆๆๆ....ตุง้ แซ่! ตุง้ แซ่ !ตุง้ แซ่! ตุง้ แซ่! เสียงประทัด จ�ำนวนกว่าพันนัดทีจ่ ดุ ขึน้ ตามด้วยเสียงริว้ กลอง ฉาบ และ เหม่ง ทีส่ ร้างจังหวะเร้าใจ นัน่ เป็นสัญลักษณ์ทจี่ ะเรียกเหล่า ผูค้ นในละแวกที่ได้ยนิ เสียง ให้มาเบิกตาชมการแสดงศิลป วัฒนธรรมของจีนอย่างการเชิดสิงโต การแสดงอันเป็นสิริ มงคลทีเ่ สมือนเป็นการอวยพรให้แก่ผอู้ นื่ การเชิดสิงโตเป็นวัฒนธรรมทีน่ ยิ มมานานในหมูช่ าวจีน โดยสมัยโบราณมักเชิดน�ำในขบวนแห่อนั ศักดิส์ ทิ ธิ์ หรือใน ช่วงเทศกาลตรุษจีน เพราะสิงโตถือเป็นสัตว์มงคลชาวจีน ให้การนับถือ เชือ่ ว่าสามารถสะเดาะเคราะห์ปดั เป่าโชคร้าย และภยันตรายให้หายไปได้ ส�ำหรับบ้านเรา วัฒนธรรมการเชิดสิงโตเริม่ เผยแพร่ให้ เห็นเด่นชัดในสมัยกรุงธนบุรี ซึง่ ในสมัยดังกล่าวได้มชี าวจีน เข้ามาติดต่อค้าขาย และตัง้ ถิน่ ฐานพึง่ พระบรมโพธิสมภาร ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นจ�ำนวนมาก พร้อมทัง้ น�ำเอาวัฒนธรรมต่างๆ ของจีนเข้ามาเผยแพร่ ซึง่ หนึง่ ในนัน้ ก็ คือการเชิดสิงโตนัน่ เอง แม้แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินเองก็ยงั ทรงโปรดให้มกี ารแสดงเชิดสิงโตต่อหน้าพระทีน่ งั่ อยูห่ ลาย ครัง้ เพราะเป็นการแสดงทีส่ วยงาม ผาดโผน รวมถึงมีความ เชือ่ ว่าผูใ้ ดได้ชมการเชิดสิงโตจะมีโชคลาภ เจริญรุง่ เรือง เป็น สิรมิ งคล

ปัจจุบนั วัฒนธรรมการเชิดสิงโตในบ้านเรายังคงได้รบั ความนิยมอย่างไม่เสือ่ มคลาย สามารถพบเห็นได้ทวั่ ไปตาม งานเฉลิมฉลองทีเ่ ป็นสิรมิ งคลต่างๆ โดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วข้องกับ คนไทยเชือ้ สายจีน มักเชิดประกอบกับการแสดงอืน่ ๆ เช่น กายกรรม ต่อตัว หรือปืนเสา เป็นต้น คณะสิงโตในเมืองไทยส่วนใหญ่จะสังกัดอยูก่ บั วัดหรือ ศาลเจ้าและจะมีธรรมเนียมปฎิบตั ทิ างความเชือ่ คล้ายกับ ศิลปะการแสดงอืน่ ๆ เช่น ต้องมีพธิ เี ชิดไหว้ครูกอ่ นการแสดง ขอพรจากบูรพาจารย์กอ่ นการแสดง พิธคี รอบครูประจ�ำปี หรือบูชาหัวสิงโต เป็นการเอาฤกษ์เอาชัย สร้างขวัญ และขอ พรให้การแสดงทีค่ อ่ นข้างอันตราย เสีย่ งต่ออุบตั เิ หตุ ดังนัน้ การสร้างขวัญก�ำลังใจและความเชือ่ มัน่ จึงเป็นเรือ่ งส�ำคัญที่ ไม่ควรมองข้าม ศิลปะการเชิดสิงโตเป็นอีกหนึง่ วัฒนธรรมทีค่ วรค่าแก่ การอนุรกั ษ์ไว้ เพราะนับวันยิง่ หาการแสดงทีส่ มบูรณ์ดไู ด้ยาก เนือ่ งจากการสืบทอดแบบแผนการเชิดสิงโตส่วนใหญ่เป็นการ ถ่ายทอดกันแบบปากต่อปาก ท่าทางต่อท่าทาง หรือครูพกั ลัก จ�ำกันเอาเองไม่คอ่ ยมีตำ� ราเขียนรูปแบบทีช่ ดั เจนเอาไว้นกั แน่นอนว่าท่าทางทีเ่ คยค้นคิดในสมัยโบราณอาจสูญหายไป บ้าง ท�ำให้ศลิ ปะของสิงโตด้อยลงไปอย่างน่าเสียดาย แต่ทงั้ นี้ หลายคณะก็ได้บกุ เบิกท่วงท่าใหม่ๆ ทีเ่ ป็นแบบฉบับของตัว เองขึน้ มาทดแทน เช่น สิงโตมาเลเซีย ทีป่ ระยุกต์เป็นการ เชิดบนเสาดอกเหมย เป็นต้น และถ้าจะให้พดู ถึงรูป แบบการเชิดสิงโตทีน่ บั ถือได้วา่ สวยทีส่ ดุ ในเวลานี้ คงหนีไม่พน้ รูปแบบการเชิด “สิงโตปีระกา” ซึง่ เป็นการเชิดทีย่ งั คงต�ำรับโบราณไว้สมบรูณท์ สี่ ดุ ของเมืองไทยในเวลานี้ และมีเพียงไม่กคี่ ณะ ทีย่ งั คงรักษาการเชิดแบบโบราณนีเ้ อาไว้


51

ลักษณะเด่นของหัวสิงโตแต่ละประเภท

สิงโตแต้จวิ๋ หรือสิงโตปักกิง่ มีลกั ษณะคล้ายหมาจู ตาโต ขนปุกปุย ผูกโบทีศ่ รี ษะและติดกระดิง่ ไว้ทคี่ างนิยมแสดง ตัง้ แต่ 2 ตัวขึน้ ไป สิงโตกวางตุง้ เป็นหัวสิงโตทีพ่ บได้มากทีส่ ดุ ในบ้านเรา นิยมเขียนลวดลายลงบนหัวด้วยสีสนั ทีส่ วยงามประดับด้วยแผ่น กระจกใสหรือกระจกสี มีนอทีห่ น้าผาก และมีเคราทีค่ าง สิงโตไหหล�ำ เป็นสิงโตทีม่ ลี กั ษณะแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ซึง่ ดูคล้ายกับหัวเสือมากกว่าหัวสิงโต สิงโตจีนแคระ มีลกั ษณะคล้ายบุง๋ กีค๋ ว�ำ ่ ใบหน้าจะทาสีให้เป็นลายเขียว เหลือง แดง และมีฟนั ขนาดใหญ่นยิ มท�ำให้ตาก ลอกกลิง้ ไปมาได้

ในยุคสมัยใหม่ สิงโตไม่ได้เป็นเพียงแค่การเชิดเพือ่ อวยพร บุคคลหรือเฉลิมฉลองในเทศกาลส�ำคัญเท่านัน้ หากแต่ยงั เป็นกีฬา ชนิดใหม่ทนี่ า่ สนใจอย่างยิง่ โดยมีการก่อตัง้ สหพันธ์สงิ โตนานาชาติ ขึน้ พร้อมกับให้การเชิดสิงโตถูกบรรจุเป็นกีฬาชนิดใหม่ โดยก�ำหนด วิธกี ารแข่งขันให้มลี กั ษณะเป็นสากลนิยม เน้นความสวยงาม ความ ถูกต้องของท่วงท่า รวมไปถึงการแสดงโลดโผนบนเสาต่างระดับ หรือทีห่ ลายคนรูจ้ กั กันในชือ่ เสาดอกเหมย ซึง่ ถูกคิดค้นโดยกลุม่ ชาวจีนในประเทศมาเลเซีย จากนัน้ จึงมีการจัดการแข่งขันระดับ นานาชาติขนึ้ ตัง้ แต่ปี 1990 เป็นต้นมา ปัจจุบนั สมาพันธ์สงิ โตใน ประเทศไทยอยู่ในความดูแลของสมาคมวูซแู ห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ คุณเงาะธนบุรี อนุรกั ษ์ตำ� นานสิงโตไทย ที่ให้ขอ้ มูล

คณะสิงโตหลวงพ่อฉันสมอ วัดอัปสรสวรรค์วรวิหาร

ได้จดั ตัง้ ขึน้ มาเพือ่ สืบทอดการแสดง การเชิดสิงโตแบบ โบราณ อนุรกั ษ์วฒ ั นธรรม ให้คงอยูส่ บื ไป พร้อมทีจ่ ะช่วย เหลือพวกพ้องในหมูค่ ณะสิงโต โดยนโยบายของคณะคือ ร่วมรักษาศิลปะ มีทกั ษะการละเล่น ไม่ชงิ เด่นกับพวกพ้อง พร้อมสนองมิตรไมตรี สามัคคีหมูส่ งิ โตไทย ”สิงโตคณะหลวงพ่อฉันสมอ วัดอัปสรสวรรค์ฯ” รับแสดงงานมงคลทัว่ ไป สนใจการแสดง ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ คุณต้อม : 085-906-1328 คุณอีด๊ : 081-846-5098 คุณเอ็ด : 083-718-5395


พยากรณ์จักรราศี •52 กุมภาพันธ์

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน ด้านการงานผ่านไปได้อย่างราบรืน่ โดยเฉพาะเมือ่ ผ่านช่วง กลางเดือนไปแล้ว งานก็จะผลิดอกออกผล รอชืน่ ชมกับความส�ำเร็จ ได้เลย มีเกณฑ์ได้รบั ข่าวดีจากผูใ้ หญ่ เช่น การขึน้ เงินเดือน เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง และยังมีผใู้ หญ่คอยอุปถัมภ์ การเงิน เป็นช่วงกอบโกย งานมาเงินดี การเงินโดยรวมคล่องมือดี มาก จะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมด แต่เน้นว่าให้ วางแผนเก็บออมไว้ให้ดี ไม่อย่างนัน้ ได้มาเท่าไหร่กจ็ ะไม่มเี หลือเก็บ มีแนวโน้มใช้จา่ ยไปกับการสังสรรค์ทงั้ เพือ่ นและญาติพนี่ อ้ งสูง ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว คนรักของท่านจะน�ำพาโชคลาภมาให้ หรือ น�ำของขวัญสิง่ ทีท่ า่ นถูกใจมาฝาก ท�ำให้ความรักยิง่ ชืน่ มืน่ ส�ำหรับ ท่านทีย่ งั โสด ท่านจะรวยเสน่หม์ ากในเดือนนี้ รอแจกบัตรคิวกันได้ เลย แถมมีเกณฑ์ได้พบเนือ้ คูอ่ กี ด้วย •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน จากทีเ่ คยติดขัดมีอปุ สรรคมากมาย ในเดือนนีม้ ที ที า่ ว่าจะ ไปได้ดขี นึ้ ท่านจะมีไอเดียใหม่ๆ ในการท�ำงาน การแก้ไขปัญหาก็ เริม่ จะไปในทิศทางทีถ่ กู ต้อง และดีกว่าเดือนทีผ่ า่ นๆ มา บรรยากาศ ในทีท่ ำ� งานจะค่อยๆ ดีขนึ้ แต่กย็ งั คงต้องเหนือ่ ยไปอีกซักพัก การเงิน เป็นเดือนทีผ่ อ่ นคลายเบาสบายกว่าในช่วงเดือนทีผ่ า่ นมา แต่กย็ งั นิง่ นอนใจไม่ได้ ท่านยังคงต้องค�ำนึงถึงเรือ่ งของรายจ่ายอยู่ เสมอ กลางเดือนมีเกณฑ์ใช้จา่ ยมาก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ ง ครอบครัว บุตรและบริวารจะน�ำเรือ่ งที่ไม่สบายอกสบายใจมาให้ ความรัก สถานการณ์ความรักอยู่ในเกณฑ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออก ระมัดระวังเรือ่ งการพูดจา เพราะอาจท�ำให้อกี ฝ่ายคิดมากหรือเข้าใจ ผิด จนท�ำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีก อย่างไรก็ตามอย่าปล่อยให้ อารมณ์อยูเ่ หนือเหตุผล ผลัดกันยอมบ้างก็จะเจอทางออกทีด่ ี •

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน การงานในช่วงนีย้ งั คงไปได้สวย หากจะบอกว่าในเดือนนีม้ ี อุปสรรคผ่านเข้ามา ก็คงเป็นแบบทดสอบทีแ่ สนง่าย เพราะไม่วา่ อะไรจะเกิดขึน้ ชาวราศีมนี ก็จะจัดการได้เรียบร้อยหมดทุกอย่าง รวมถึงยังมีผใู้ หญ่หรือเพือ่ นร่วมงานคอยให้ การสนับสนุนอีกด้วย การเงิน ในเดือนนีต้ อ้ งระมัดระวังเรือ่ งการใช้จา่ ยเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ สูญเสียทรัพย์สนิ เงินทองกับเรือ่ งที่ไม่ควรจะเสีย ด้านโชคลาภยังไม่ เห็นวีแ่ วว ใครทีค่ ดิ จะเสีย่ งโชคเสีย่ งพนัน อาจจะหมดตัวได้ ความรัก บรรยากาศในเดือนนีถ้ อื เป็นกราฟขาลงของคนมีคู่ ความ สัมพันธ์จะไม่สนิทแนบแน่นเหมือนเดิม จะพูดจะท�ำอะไรก็ดขู ดั ใจไป เสียหมด ส่วนท่านทีย่ งั โสด ควรหลีกเลีย่ งการไปกับคนที่ไม่นา่ ไว้ วางใจ เพราะอาจจะถูกล่อลวงไปสูก่ ารกระท�ำที่ไม่เหมาะสมได้ •

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทดี่ ี การงานยังมีความคืบหน้าไป ได้เรือ่ ยๆ ความรีบเร่งจากเดือนทีแ่ ล้วจะค่อยๆ คลายตัวไปจนกลับสู่ สถานการณ์ปกติ การงานจะมีโอกาสดีๆ เข้ามาเหมือนเป็นโชคใหญ่ ขอให้ทา่ นฉกฉวยโอกาสทองทีจ่ ะเกิดขึน้ ให้ดๆี การเงิน ในเดือนนีท้ า่ นจะสามารถจัดการกับรายรับรายจ่ายของตัว ท่านเองได้อย่างดี แถมในเดือนนีก้ ย็ งั มีโชคลาภอยู่ในเกณฑ์ทนี่ า่ ลุน้ สามารถลงทุนเสีย่ งโชคได้เป็นครัง้ คราว แต่อย่าทุม่ จนหมดหน้าตัก เพราะอาจจะได้ไม่คมุ้ เสีย ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว คูข่ องท่านจะน�ำพาโชค น�ำของฝากทีถ่ กู อก ถูกใจ หรือน�ำสิง่ ดีๆ มาให้ทา่ นได้เป็นปลืม้ ส่วนท่านทีย่ งั โสด ให้ เตรียมตัวเตรียมใจไว้ให้ดี เพราะเดือนนีจ้ ะมีคนเข้ามาให้ทา่ นเลือก และอาจจะเป็นการมาอย่างรวดเร็วจนท่านตัง้ ตัวไม่ทนั •

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน ในเดือนนีท้ า่ นจะได้ชน่ื อกชืน่ ใจกับหน้าทีก่ ารงาน และเริม่ เห็นเงาแห่งความส�ำเร็จก่อตัวอย่างชัดเจน ท�ำให้หวั ใจรูส้ กึ กระชุม่ กระชวยมากขึน้ กว่าทีผ่ า่ นมา ได้รบั โอกาสใหม่ๆ ทีต่ อ้ งพิสจู น์ ความสามารถ อาจจะเหนือ่ ยหน่อยแต่ถอื ว่าคุม้ การเงิน เงินทองทีห่ าได้จากการท�ำงานก็มแี นวโน้มทีส่ ดใสขึน้ จนเริม่ มองเห็นอนาคต แต่อย่าประมาทเด็ดขาด เพราะดวงของท่านยังมี ดาวเสาร์ทคี่ อยเพ่งเล็งให้โทษแก่ทา่ นอยู่ ระยะนีจ้ งึ เป็นระยะทีผ่ หู้ ลัก ผูใ้ หญ่ไม่คอ่ ยเกือ้ หนุนหรือคอยอุปถัมภ์คำ�้ ชู จึงต้องระมัดระวังเรือ่ ง การใช้จา่ ย เก็บออมเป็นทุนรอนเมือ่ ยามจ�ำเป็น ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้วมีเกณฑ์จะเกิดปัญหาได้สงู เรือ่ งความไม่ เข้าใจกัน ให้ระมัดระวังเรือ่ งการพูดจา หันหน้าเข้าหากันเมือ่ เกิด ปัญหา ส่วนคนโสดช่วงนีย้ งั ไม่มอี ะไรให้ตนื่ ตาตืน่ ใจ ให้รออีกนิดจะ เจอช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม •

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน เดือนนีท้ า่ นจะรูส้ กึ ขยันขันแข็งมีเรีย่ วแรงในการท�ำสิง่ ต่างๆ ได้อย่างประหลาด มีพลังในการขับเคลือ่ นท�ำให้การงานดูแล้วเป็นไป ในทิศทางทีด่ ขี นึ้ มองเห็นอนาคตเป็นรูปเป็นร่าง แต่ระมัดระวังให้คดิ และท�ำอย่างพอดี อย่าเร่งรัดเกินไป ก็จะเห็นผลดีตอ่ ทุกฝ่าย การเงิน ดาวแห่งโชคลาภก�ำลังเคลือ่ นตัวมาหาท่านแล้ว แต่จะหนัก ไปทางด้านนามธรรมซะมากกว่า เช่นการได้รบั ความรูส้ กึ ดีๆ สติ ปัญญา คุณธรรม ความช่วยเหลือ ความส�ำเร็จ มากกว่าโชคลาภใน ด้านของวัตถุเงินทอง ถือเป็นการเริม่ ต้นสิง่ ดีๆ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว เดือนนีบ้ รรยากาศแห่งความรักจะหวานชืน่ มากขึน้ แถมคนรักยังจะน�ำสิง่ ทีท่ า่ นชอบใจมามอบให้ในช่วงกลาง เดือนอีกด้วย ส่วนท่านทีย่ งั โสด เดือนนีท้ า่ นจะมีเสน่หเ์ พิม่ มากขึน้ เป็นทีถ่ กู ตาต้องใจของคนทีท่ า่ นก�ำลังหมายปอง •


53

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน ในเดือนนีจ้ ะเกิดความขัดข้องหลายประการ ผูค้ นรอบกายก็ มีลบั ลมคมใน คิดอย่างหนึง่ แต่กลับแสดงออกอีกอย่างหนึง่ เป็นที่ นินทาของเพือ่ นร่วมงานได้ ให้ยดึ หลักความถูกต้องเอาไว้ แล้วทุก อย่างจะคลีค่ ลายไปได้ดว้ ยดี การเงิน ในเดือนนี้ ท่านมีเกณฑ์ทจี่ ะสูญเสียทรัพย์สนิ เงินทอง ดังนัน้ ควรระมัดระวังเรือ่ งการใช้จา่ ยเป็นพิเศษ ต้องวางแผนรายรับรายจ่าย ให้รอบคอบ ระวังจะชักหน้าไม่ถงึ หลัง ส�ำหรับการเสีย่ งโชคหรือการ ลงทุนหวังผลก�ำไรแบบก้าวกระโดดนัน้ ระยะนี้ให้ลมื ไปก่อน ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว บรรยากาศความรักในช่วงนีอ้ าจจะดูแห้ง เหีย่ วไปซักนิด อาจต้องมีการแยกจากกันเป็นการชัว่ คราว หรืออย่าง น้อยก็อาจผิดใจงอนกันไปหลายวัน ส่วนคนโสด เป็นช่วงที่ไม่เหมาะ ในการเริม่ คบหาดูใจกับใครทัง้ นัน้ •

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน ในระยะนีส้ ว่ นใหญ่มอี นั ต้องสะดุด หรือติดขัดในด้านการ ท�ำงานลงไป โดยเฉพาะงานต่างๆ ทีต่ อ้ งอาศัยค�ำพูด งานเขียน งาน ข้อมูล และการสือ่ สาร การโฆษณาจะอยู่ในช่วงทีเ่ กิดอุปสรรค มากมาย จึงต้องเพิม่ ความขยันและความละเอียดรอบคอบให้มากขึน้ การเงิน มีเกณฑ์เสียเงินไปกับเรือ่ งของการซือ้ การซ่อมแซมต่างๆ โชคลาภเรือ่ งเงินทองยังไม่เห็นในเดือนนี้ และเป็นช่วงที่ไม่ควรเสีย่ ง โชค หรือหวังรวยทางลัดเป็นอันขาด ความรัก ในเดือนนีท้ งั้ คนมีคแู่ ละคนโสด ยังไม่มโี ชคเรือ่ งความรักสัก เท่าไหร่ ความสัมพันธ์กด็ จู ะไม่ราบรืน่ อย่างทีห่ วัง ความทิฐิ ความ ถือตัว เจ้าแง่เจ้างอน จะเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ความรักไม่สดใส ถ้าหาก ยอมกันคนละนิด ก็จะท�ำให้บรรยากาศความรักดีขนึ้ •

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน อุปสรรคเริม่ ก่อตัวให้เห็นเป็นรางๆ แล้ว โดยเฉพาะเรือ่ งที่ เกีย่ วกับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเดือนนีย้ งั เป็นเดือนทีต่ อ้ งระมัดระวัง เรือ่ งเกีย่ วกับสุขภาพและอุบตั เิ หตุให้มากเป็นพิเศษ อีกทัง้ ไม่ควรเดิน ทางไปในสถานทีเ่ สีย่ ง คับขัน หรือท�ำกิจกรรมใดๆ ทีต่ อ้ งเสีย่ ง อันตรายเป็นอันขาด การเงิน โชคลาภและเงินทองในเดือนนี้ ดูจะเหีย่ วเฉาไปเสียหน่อย โดยรวมแล้วยังไม่คอ่ ยมีอะไรให้นา่ ชืน่ ใจมากนัก การเสีย่ งโชคหรือ การลงทุนหวังผลก�ำไร ควรหลีกเลีย่ งไปก่อนในช่วงนี้ ความรัก ความสัมพันธ์ในระยะนีด้ จู ะไม่คอ่ ยสูด้ นี กั ท่านทีม่ คี แู่ ล้วจะ มีเรือ่ งขุน่ เคืองใจทะเลาะเบาะแว้งกันได้งา่ ยกว่าปกติ หรือเกิดการพูด ไม่เข้าหูกนั ได้งา่ ย ส่วนท่านทีย่ งั โสด เป็นระยะทีห่ วั ใจไม่ กระชุม่ กระชวยเท่าไหร่นกั ยังต้องทนเหงาๆ เศร้าๆ ต่อไปอีกนิด •

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน งานมีแต่อปุ สรรค มองไปทางไหนก็พบเจอแต่ปญ ั หารอบ ด้าน แถมคนรอบข้างยังไม่เป็นมิตรเท่าทีค่ วรอีกด้วย แต่เนือ่ งจาก ดวงชะตาของท่านยังแข็งแกร่งดีอยู่ ในเดือนนีถ้ งึ แม้จะเหน็ดเหนือ่ ย แต่ทา่ นก็จะผ่านไปได้อย่างราบรืน่ การเงิน ในเดือนนีม้ เี กณฑ์จะกระเป๋าฉีกได้ เพราะรายรับรายจ่ายไม่ สมดุลกัน เงินรับมือซ้ายออกมือขวา ดังนัน้ ท่านควรเตรียมแผนรับมือ ไว้ตงั้ แต่เนิน่ ๆ และในระยะนีจ้ ะมีเรือ่ งทีท่ ำ� ให้ทา่ นไม่สบายใจเกีย่ วกับ บุตรหลานอีกด้วย มีเกณฑ์ใช้จา่ ยเงินแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว ความรัก ความสัมพันธ์ยงั อยู่ในบรรยากาศที่ไม่คอ่ ยดีนกั ท่านทีม่ คี ู่ แล้วจะมีปญ ั หาเรือ่ งการหึงหวงเข้ามารบกวนชีวติ คู่ ทางทีด่ คี วรต้อง ด�ำเนินชีวติ ให้ถกู ต้องตามท�ำนองคลองธรรมเข้าไว้ ท่านทีย่ งั โสด ให้ หลีกเลีย่ งการข้องแวะกับ “คนทีม่ เี จ้าของแล้ว” ให้มากทีส่ ดุ •

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน ภาพรวมการงานถือว่าก�ำลังไปได้ดว้ ยดี หากเกิดปัญหาให้ ปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว ก็จะช่วยให้ ท่านผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้อย่างราบรืน่ ด้านสุขภาพต้อง ดูแลเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดเลือดตกยางออกได้งา่ ย ในระยะนีค้ วร เข้าวัดท�ำบุญบ่อยๆ การเงิน ช่วงกลางเดือนเป็นช่วงเวลาทีด่ ี ท่านจะมีโชคลาภในรูปแบบ ทีค่ าดไม่ถงึ แต่ไม่ใช่ในรูปแบบทรัพย์สนิ เงินทอง ครึง่ เดือนหลังการ เงินคล่องตัวมากขึน้ หากท่านอยู่ในหมูน่ กั ลงทุน นักเก็งก�ำไร ก็จะ เห็นผลดีให้ได้ชน่ื ใจ ความรัก ท่านทีม่ คี แู่ ล้ว ความรักความสัมพันธ์จะอยู่ในเกณฑ์ปาน กลาง เดือนนีค้ วามสุขหาได้จากทีบ่ า้ นหรือคนในครอบครัว ไม่ จ�ำเป็นต้องไปหาจากทีอ่ นื่ ส�ำหรับท่านทีย่ งั โสด กระแสลมแห่งความ รักก็ยงั ไม่มที ที า่ ว่าจะพัดผ่าน •

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน การงานในเดือนนี้ ทุกสิง่ ทุกอย่างจะต้องกระท�ำด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบเป็นอย่างสูง การจัดซือ้ จัดจ้างต่างๆ ต้องตรวจ สอบอย่างถีถ่ ว้ น เพราะมีเกณฑ์โดนหลอกจากผูไ้ ม่หวังดี หากใครมา ชักชวนให้ทา่ นเข้าหุน้ ส่วนในระยะนี้ ขอให้ปฏิเสธไปเลยจะดีทสี่ ดุ การเงิน เดือนนีม้ แี นวโน้มทีจ่ ะติดขัดบ้างเล็กน้อย ขอให้ประมาณ การใช้จา่ ยไว้ลว่ งหน้าจะได้ไม่เกิดปัญหาทีหลัง ด้านโชคลาภต่างๆ ใน เดือนนี้ ยังถือว่าไม่นา่ ลงทุนเสีย่ งโชคใดๆ เพราะยังไม่มแี ววเห็นผล เก็บเป็นเงินส�ำรองไว้ใช้จา่ ยยามฉุกเฉินจะดีกว่า ความรัก ทีม่ คี แู่ ล้วบรรยากาศจะหวานชืน่ จนท�ำให้คนรอบข้างอิจฉา ส่วนทีย่ งั โสด มีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจ แต่กจ็ ะมาเร็วไปเร็ว หรือให้ตนื่ เต้นชัว่ ครูช่ วั่ ยาม ควรเตรียมใจพร้อมกับความเปลีย่ นแปลงไว้ดว้ ย •


ฮวงจุ้ย

•54


55

นาฬิกานับว่าเป็นเครื่องประดับส�ำคัญในบ้านไม่ต่าง ไปจากเครื่องใช้อื่นๆ และคงแทบจะไม่มีบ้านไหนไม่ติด นาฬิกาเอาไว้ในบ้าน แต่ถึงอย่างนั้นก็กลับมีกระแสจากฮ วงจุ้ยบางต�ำราบอกว่า นาฬิกาเป็นสิ่งของที่ไม่เป็นมงคล สักเท่าไร หรือบางต�ำราก็บอกว่า ถ้าเลือกนาฬิกาได้ถูก หลักฮวงจุ้ย และจัดวางไว้ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม นาฬิกา ก็ไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของฮวงจุ้ยบ้าน ตามหลักต�ำราฮวงจุ้ยของชาวจีนแล้วนั้น นาฬิกา ไม่ใช่สิ่งของที่เป็นมงคลกับที่อยู่อาศัยมากนัก เนื่องมา จากคนจีนเชื่อกันว่า นาฬิกาเป็นตัวแทนของกาลเวลา มี วันหยุดเดิน มีอายุการใช้งาน ซึ่งหมายความถึงการตาย ได้ นาฬิกาขนาดใหญ่โตเกินความจ�ำเป็นไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก ในหลักฮวงจุ้ย เพราะนาฬิกาขนาดใหญ่จะมีอ�ำนาจ และ พลังในการก�ำหนดวันเวลาของผู้อยู่อาศัยที่เข้มข้น ส่งผล ให้คนในบ้านรู้สึกกดดัน เหมือนท�ำอะไรไม่ทันเวลา เหนื่อยเพราะต้องแข่งกับเวลา และอาจมีอาการ อ่อนเพลียอย่างไม่ทราบสาเหตุได้ และนาฬิกาที่ขนาด ใหญ่เกินความจ�ำเป็น ก็อาจจะยิ่งส่งผลกระทบกับวัน เวลาในการด�ำเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยมากขึ้นด้วย ดังนั้น หลักการแต่งบ้านให้ถูกหลักฮวงจุ้ย จึงไม่ควรเลือกใช้ นาฬิกาขนาดใหญ่เกินไปนั่นเอง นาฬิกาที่ดีตามหลักฮวงจุ้ยก็คือ นาฬิกาลูกตุ้ม และ นาฬิการะฆัง ที่ส่งเสียงกังวาน เพราะการแกว่งของลูก ตุ้มจะช่วยปรับสมดุลพลังงานในบ้านให้สงบลง และเป็น ไปด้วยดี เสริมหลักฮวงจุ้ยบ้านอย่างสะดวก ส่วนเสียงก ริ๊งๆ ของนาฬิการะฆังก็จะช่วยเคลียร์บ้านให้โปร่งใส ก�ำจัดพลังงานด้านลบ ส่งเสริมพลังงานด้านบวก รวมทั้ง วัสดุที่เป็นเหล็กยังหมายถึงนัยยะของความมั่งคั่งร�่ำรวย ดังนั้นถ้าจัดวางนาฬิกาลูกตุ้ม และนาฬิการะฆังไว้ในต�ำ แหน่งเด่นๆ ในบ้าน ก็ช่วยเสริมฮวงจุ้ยบ้านได้เป็นอย่างดี

ข้อก�ำหนดของนาฬิกาตามหลักฮวงจุ้ย • ควรเลือกนาฬิกาลูกตุ้ม หรือนาฬิการะฆังขนาดที่พอ เหมาะกับขนาดห้อง • ควรแขวนหรือวางนาฬิกาไว้ในส่วนห้องโถง ห้องนั่งเล่น หรือห้องครัว • ควรแขวนหรือวางนาฬิกาทางทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียง เหนือ และทิศเหนือของห้องนั่งเล่น • นาฬิกาข้างเตียงควรมีขนาดเล็กก�ำลังดี และถ้าเป็น นาฬิกาดิจิตอลก็ต้องไม่สว่างจนเกินไป • เสียงปลุกนาฬิกาในห้องนอนควรเป็นเสียงที่คุณพอใจ ไพเราะ ไม่แสบหู หรือท�ำให้ตกใจ • อย่าแขวน หรือวางนาฬิกาหน้าประตูบ้าน • อย่าแขวน หรือวางนาฬิกาไว้ในห้องอาหาร เพราะจะส่ง ผลกระทบกับระบบทางเดินอาหาร • อย่าปล่อยให้นาฬิกาช�ำรุด หรือหยุดเดิน เพราะเป็น สัญลักษณ์ของการหยุดนิ่งทุกสิ่งอย่าง แม้กระทั่งชีวิต • อย่าแขวนนาฬิกาไว้สูงจนเกินไป • อย่าแขวน หรือวางนาฬิกาในทิศตะวันออก เนื่องจากมี ความเชื่อว่า อาจจะส่งผลกระทบกับลูกชายคนโต และ ปัญหาสุขภาพของคนในบ้านได้ แม้ว่านาฬิกาจะไม่ใช่ของที่เป็นมงคลกับหลัก ฮวงจุ้ย แต่ในเมื่อเรายังต้องอาศัยนาฬิกาช่วย บอกเวลาในแต่ละวันอยู่ ที่ดีที่สุดก็คือควร เลือกนาฬิกาที่เหมาะสม และจัดวาง นาฬิกาให้ถูกหลักฮวงจุ้ย •


คมช่างบอกต่อ

•56

บริษัท ยูเรก้า อินเตอร์เทรด จ�ำกัด ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้

รับตัดงานโลหะแผ่นตามแบบ เลเซอร์-พันซ์ชิ่ง อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด ตัด-พับ-ดัด ผลิตและจ�ำหน่าย เครื่องครัวสเตนเลส ซิ้งค์ โต๊ะ เตา รถเข็น

โทร. 02-529-3820, 02-529-3836, 081-829-6085, 081-914-8446

บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด 579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220

แฟ็กซ์ 02-908-4075 E-mail: urecaintertrade@hotmail.com อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529 www.ureca.co.th

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

โทร.02-566-4891,02-566-4612

02-932-9691, 02-932-9350 4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) 081-5417611

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จ�ำหน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150 หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จ�ำหน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

1.5”x3.5”

โทร. 083-036-2968, 091-575-7994

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

เอสพี เ อส เทรดิ ง ้ 320/120 ถ.รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 www.spstrading-th.com

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง ราคาประหยัด

227 หมู่บ้านปรีชา 1 ถ.พัฒนาการ 39 แยก 1 สวนหลวง กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 น.- 16:00 น. โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture


จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


59


Kc17s  
Kc17s  
Advertisement