Page 1


•6

สารบัญ

8 สังคมข่าว 10 เรื่องจากปก มาตรฐานอุตสาหกรรม 14 รายงานพิเศษ แม่น�ำ้สเตนเลส 20 หลากหลายงานช่าง อุปกรณ์ป้องกันภัย 23 คมช่างเล่าเรื่อง การชงน�้ำชาแบบญี่ปุ่น 26 เยี่ยมร้านค้า ร้านทรัพย์ทวี โพลีคาร์บอเนต 30 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ ความงาม ผ่านงานสเตนเลส 34 มุมสเตนเลส สนิมที่ตะเข็บรอยเชื่อม 36 รอบรู้งานช่าง สีกันสนิมเหล็ก 38 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 40 ปฎิทินข่าว 42 คมช่าง ไอที เลือกแฟรชไดร์ 43 เปิดโลกผลิตภัณฑ์ 44 มุมกฎหมาย ฟ้องผิดคน อย่าตกใจ 46 สุขภาพ โรคซึมเศร้า 50 สบายๆ สไตล์คมช่าง ตะลุยเซี่ยงไฮ้ (2) 52 พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 54 ฮวงจุ้ย 20 มงคล ห้องและหิ้งพระ


สวัสดีครับท่านผู้อ่าน เวลาช่าง รวดเร็วเหลือเกิน นี่กี่จะสิ้นปีอีก แล้วครับ แต่เวลาที่ผ่านมาก็ท�ำให้ หลายท่าน ได้พบกับเรื่องต่างๆ ที่ ผ่านไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความ ส�ำเร็จ หรือ ความล้มเหลว ใน ฉบับนี้ผมขอพูดถึงเรื่อง “ความล้มเหลว” นิยามหนึ่งของความล้มเหลว ความล้มเหลวไม่ใช่การตกต�่ำ แต่ หมายถึง คุณยังคงแน่นิ่งอยู่ตรง จุดที่คุณล้มเหลวมาแล้ว อย่ายอมเคยชินกับความล้มเหลว จงอย่ายอมปรับตัวเอง ให้เข้ากับความล้มเหลว จงอย่าชินชากับมัน มิฉะนั้นคุณจะล้มเหลวตลอดไป (มัลคอล์ม ฟอร์บส์)

ปีที่ 2 ฉบับที่ 14

ประจ�ำเดือนพฤศจิกายน 2557

ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ลักษิกา ปาจรีย์ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


•8

สังคมข่าว ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้า

ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

laksika.paja@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา นิตยสารคมช่าง ได้ร่วมเป็นผู้สนับรายการศึกมวยยักษ์ ถล่มบัลลังก์โลก ณ เวทีมวยชั่วคราว บริเวณตลาดน�้ำบึงพระยาสุเรนทร์ เขตคลองสามวา โดยมีการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์


9

นิตยสารคมช่าง ได้ร่วมออก บูธกับ ทีเอ็นโพลีคาร์บอเนต ในงานบ้านและสวนแฟร์ เมื่อ วันที่ 1-9 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


•10

เรื่องจากปก

เราๆ ท่านๆ ทั้งหลายคงจะชินตากับสัญลักษณ์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เสมอ ในฉบับนี้จึงอยากจะกล่าวถึงความหมาย และที่มาที่ไปกันสักนิดกับเครื่องหมายที่ เรียกกินติดปากทั่วไปว่า มอก.

ค�ำว่า “มาตรฐาน” ตามความหมายของพจนานุกรม หมายถึงสิ่งที่ถื่อเป็นหลักส�ำหรับเทียบก�ำหนด สิ่งที่ทุกคน ยอมรับ และเข้าใจตรงกัน เมื่อน�ำมาใช้กับอุตสาหกรรม จึงใช้ ค�ำว่า”มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” หรือ มอก. หมายถึง สิ่ง หรือเกณฑ์ทางเทคนิคที่ก�ำหนดขึ้นส�ำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เกณฑ์ ทางเทคนิคนี้จะระบุลักษณะที่ส�ำคัญของผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพของการน�ำ ไปใช้งาน คุณภาพของวัตถุดิบที่น�ำมาผลิต ซึ่งจะรวมถึงวิธีการทดสอบด้วย เพื่อ ใช้เป็นเครื่องตัดสินว่าคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ให้เกิด ความเข้าใจที่ตรงกัน และขจัดความสับสนวุ่นวาย ซึ่งมีคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม(กมอ.) ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากสามฝ่าย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ใช้ และนักวิชาการ มาร่วมกันก�ำหนดมาตรฐานนี้เพื่อให้มาตรฐาน เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของทั้งผู้ ผลิตและผู้ใช้ ตลอดจนมีความถูกต้องทางวิชาการซึ่งสามารถน�ำไปใช้อ้างอิงได้ โดยการจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์ จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการ ก�ำหนดนั้นจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไว้หลายประเภท เช่น ประเภทอาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ วัสดุ ก่อสร้าง ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมาย มอก. ได้นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีคุณภาพเป็นไปตามที่ก�ำหนดการตรวจ สอบของ สมอ. โดยจะน�ำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาตรวจสอบคุณภาพ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ ซึ่งจะตรวจสอบทั้ง ระบบการผลิต และระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงานด้วยว่าผ่านเกณฑ์หรือไม่ จึงจะออกใบอนุญาตให้ผู้ผลิตแสดง เครื่องหมาย มอก .ที่ผลิตภัณฑ์ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดด้วย หลังจากนั้นก็จะมีการติดตามผล โดยการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน และสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง จากโรงงาน สถานที่น�ำเข้า และสถานที่จ�ำหน่าย มาตรวจสอบอย่างสม�่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่แสดง เครื่องหมาย มอก. นั้นยังสามารถรักษาคุณภาพไว้ได้ตามที่ก�ำหนด หรือเครื่องหมาย มอก.ที่อนุญาตให้แสดงกับ ผลิตภัณฑ์นั้น มี 2 เครื่องหมาย


11

1. เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เป็นเครื่องหมายที่แสดงกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานไม่ บังคับ ผู้ผลิตสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มาตรฐานได้ด้วยความสมัครใจ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก�ำหนด ออกมามากที่สุด

2. เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เป็นเครื่องหมายที่แสดงบนผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายก�ำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองความปลอดภัย ให้แก่ผู้บริโภค และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่ เศรษฐกิจของประเทศ ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า และผู้จ�ำหน่าย จะ ต้องผลิต น�ำเข้าและจ�ำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ต้องเป็นไป ตามมาตรฐานเท่านั้น

หมายเลข มอก. คือหมายเลขที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อระบุล�ำดับที่ของการออก มาตรฐานและปีที่ สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐาน ซึ่งจะระบุ อยู่บนตัวสินค้า ตัวอย่างเช่นเครื่องหมายมาตรฐานที่แสดง ว่าสินค้าได้รับมาตรฐานอะไร ความหมายของหมายเลข ที่อยู่กับเครื่องหมาย มอก. มีความหมายดังนี้ เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป กับ มอก.451-2526 ที่มีความหมายว่า เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป ล�ำดับที่ 456 และปี พ.ศ.2526 ในการ ออกเลข มอก.ใช้กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สแตนเลส


เรื่องจากปก •12

ประโยชน์ต่อผู้ผลิต 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 2. ลดรายจ่าย ลดเครื่องจักร ลดขั้นตอนการท�ำงานซ�้ำซ้อน 3. ช่วยให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสม�่ำเสมอ 4. ท�ำให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น และมีราคาถูกลง 5. เพิ่มโอกาสทางการค้า ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการที่มีการก�ำหนดให้สินค้านั้นๆ ต้องได้รับมอก. ประโยชน์ผู้บริ โภค 1. ช่วยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า และ 2. สร้างความปลอดภัยในการน�ำไปใช้ 3. ในกรณีที่ช�ำรุด ก็สามารถหาอะไหล่ได้ง่าย เพราะสินค้ามีมาตรฐานเดียวกัน ใช้ทดแทนกันได้ 4. วิธีการบ�ำรุงรักษาใกล้เคียงกัน ไม่ต้องหัดใช้สินค้าใหม่ทุกครั้งที่ซื้อ 5. ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้นในราคาที่เป็นธรรมคุ้มค่ากับการใช้งาน ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจส่วนรวมหรือประโยชน์ร่วมกัน 1. ช่วยเป็นสื่อกลางเป็นบรรทัดฐานทางการค้า ท�ำให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความ เข้าใจที่ตรงกัน 2. ก่อให้เกิดความยุติธรรมในการซื้อขาย 3. ประหยัดการใช้ทรัพยากรของชาติ ท�ำให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 4. สร้างโอกาสทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย 5. ป้องกันสินค้าคุณภาพต�่ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศ 6. สร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ มาตรฐาน ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ได้มีการก�ำหนดให้มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วไปไม่มีการบังคับ คือจะมีหรือ ไม่มีก็ได้ แต่ถ้าได้รับเครื่องหมาย ก็แสดงถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เครื่องหมาย มอก. จะแสดงถึงคุณภาพที่ได้รับการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในการแสดงให้ เห็นว่า ผู้บริโภคจะได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งได้รับความเป็นธรรมจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ดังนั้น ก่อนซื้อจึงควรสังเกต เครื่องหมาย มอก.อย่างถี่ถ้วน เพื่อความมั้นใจ ก็ควรสังเกตดูให้ดีว่ามีเครื่องหมายและหมายเลข มอก. ถูกต้องตามที่ สมอ. ก�ำหนดหรือไม่ โดยสามารถดูรายละเอียดของเครื่องหมาย มอก. กับผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ในคู่มือซื้อที่ http://buyguide.tisi.go.th • ข้อมูลที่มาจาก : ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม www.tisi.go.th/


13


•14

รายงาน พิเศษ

“แม่น�้ำฯ เป็นองค์กรครอบครัวยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อน โดยผสมผสานความขยันและพากเพียรจากยุคเก่าเข้า กับความกล้าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุค กลากรและสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ความเป็น ผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและ ยั่งยืน”


15

แม่น�้ำสแตนเลส ผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายลวดสแตนเลสที่ส่งออกไปยัง ต่างประเทศ กว่า 35 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังขึ้นเป็นอันดับ 1 ของ ประเทศไทย ในนามของ บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) เริ่มมาจาก คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน ก่อตั้งบริษัท ที่ด�ำเนินกิจการไปด้วยวิสัยทัศน์ ที่กล่าวไว้ว่า “แม่น�้ำสแตนเลส เป็นองค์กรส�ำหรับครอบครัวยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนโดยผสมผสานความขยันและ พากเพียรจากยุคเก่าเข้ากับความกล้าเผชิญการเปลี่ยนแปลงของยุคใหม่โดยใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาบุคกลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่ ความเป็นผู้น�ำในภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ท�ำให้แม่ น�้ำสแตนเลสกลายเป็น ผู้ผลิตอันดับ 1 ในด้านจ�ำนวนการผลิตประเภทสินค้าส แตนเลสรีดเย็น ลวด และ เพลา ทรงยาว ทั้งสแตนเลสและเหล็กคาร์บอน โดย จัดจ�ำหน่ายภายในประเทศไทยและยังส่งออกไปยังต่างประเทศทั่วโลกอีกด้วย

แม่น�้ำสแคนเลส ให้ความส�ำคัญกับขั้นตอนและกระบวนการในการผลิต สินค้าก่อนที่จะน�ำออกไปสู่ตลาดเป็นอย่างมาก โดยจะท�ำการเน้นความส�ำคัญ ด้านการวิจัยเก็บข้อมูลเพื่อน�ำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์อยู่ตลอดเวลา อีกทั้งยังมี การกระตุ้นการพัฒนาทางด้านสินค้าและตัวบุคคลากรภายในองค์กรอยู่อย่าง สม�่ำเสมอ อาทิ การลงทุนเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ การอบรมสัมมนา บุคคลากร มีกิจกรรมบูรณาการความรู้และการพัฒนาการผลิต อีกทั้งยังมีการ ประเมินทักษะของบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เช่น ไคเซ็น (Kaizen) คิวซีซี (QCC) ทีมแม่น�้ำวิจัยและพัฒนา (MENAM R&D) ซึ่งการมีกิจกรรมดังกล่าวจะ ส่งผลให้ แม่น�้ำสแตนเลส มีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและน่าภาคภูมิใจออกสู่ท้อง ตลาด เช่นการเป็นผู้ผลิตลวดเชื่อมสแตนเลสอาร์กอน มิกและทิก (Stainless Steel Argon MIG and TIG Consumable) ลวดเชื่อมสแตนเลสอาร์กอนส�ำหรั บเชื่อมท่อไอเสียยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง ต่อเนื่องท�ำให้แม่น�้ำสแตนเลส กลายเป็นผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายของโลกที่สามารถ ผลิตลวดตาข่ายทนแรงดึงสูงได้ ทั้งนี้แม่น�้ำสแตนเลสยังเป็นองค์กรแรกและ องค์กรเดียวของประเทศไทย ที่ได้รับมาตรฐาน TS16949 ทั้งยังได้การยอมรับ จากอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นและยุโรปในด้านคุณภาพของสินค้าอีกด้วย

คุณสุรพันธ์ วิวัฒนประเสริฐ


รายงานพิเศษ •16

ด้วยผลิคภัณฑ์ลวดเชื่อมที่มี คุณภาพสูง จึงเป็นที่ยอมรับได้รับ ความไว้วางใจไปทั่วโลก ทั้งในยุโรป และอเมริกา โดยมีส่วนแบ่งทางการ ตลาดมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ใน ประเทศไทย และภาคพื้นเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไต้หวัน และญี่ปุ่น

คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการผู้จัดการบริหาร


17


รายงานพิเศษ •18

ปัจจุบัน แม่น�้ำสแตนเลส ได้มีสินค้าจัดจ�ำหน่ายอยู่หลากชนิด โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มสแตนเลส 1. เส้นลวดสแตนเลส (Stainless Wire) ที่มีความหลากหลายของคุณสมบัติ เช่น ลวดสแตนเลสส�ำหรับตีสกรู น็อต หรือลวดที่เหมาะกับการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ อุปกรณ์สมาร์ทโฟน กล้องถ่ายภาพ หรือส�ำหรับผลิต เครื่องครัว งานตกแต่งเช่น ลวดตัดขอบกระเบื้อง และอีกหลากหลายประเภท ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้แม่น�้ำสแตนเลสไวร์เป็นผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในโลก ที่สามารถผลิตลวดตาข่ายทนแรงดึงสูงได้ 2. เพลาสแตนเลส (Stainless Bar) เพลาหุน ขนาดมาตรฐาน ที่เป็นส่วนประกอบในงานอุตสาหกรรมเช่นเพลาแกน มอเตอร์ (Motor Shaft) เพลาแกนพริ้นเตอร์ (Printer Shaft) ชิ้นส่วนยานยนต์ หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ 3. เพลาสแตนเลสที่มีความแม่นย�ำสูง (Precision Bar) ที่มีความเที่ยงตรงตามข้อก�ำหนด (H7, H8, H9) เป็น ที่ยอมรับจากทั่วโลก ด้วยการใช้งานเพลาสแตนเลสพรีซิชั่น อาทิ ใช้เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ในเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรต่างๆ 4. เส้นลวดสแตนเลสรูปทรงพิเศษ เป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆ จากผู้ผลิตทั่วโลกในการท�ำเส้นลวดสแตนเลสที่ มีหน้าตัดหลากหลายรูปทรง ตามความต้องการของลูกค้า เช่น หน้าตัดสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม หยดน�้ำ หรือหน้าตัดอื่นๆ 5. ลวดเชื่อมสแตนเลสอาร์กอนชนิดเติม ทิก และ มิก ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับการยอมรับเป็นอันดับหนึ่ง ในวงการงานเชื่อมทั่วไป ทั้งในเอเชีย ยุโรป และอีกหลายประเทศทั่วโลก

กลุ่มเหล็กอัลลอยและเหล็กคาร์บอน 1. ลวด และเพลาเหล็กตัดง่าย (Free Cutting Carbon Steel) เหมาะส�ำหรับงานกลึง งานตัด เช่น เกรด SUM 22-24L 2. ลวดและเพลาเหล็ก (Carbon Steel for Machine Structural Use) เช่น เกรด S10C-55C ซึ่งเหมาะกับการใช้งานกับเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ 3. ลวดและเพลาเหล็กส�ำหรับการผลิตลูกปืน (High Carbon Chromium Bearing Steel for bearing) อาทิเช่น เกรด SUJ-2 4. ลวดและเพลาเกรดอื่นๆ เช่น SS400, SMn, SCM, SW, SWRCH, SUP, SWRM เป็นต้น ทั้งนี้ลวดเชื่อมอาร์กอนของแม่น�้ำสแตนเลสยังได้รับการรับรองคุณภาพจาก Lloyd’s Register Standard และ Bureau Veritas ซึ่งรับรองคุณภาพงานเชื่อมระดับสูงในการอุตสาหกรรมการต่อเรือ (Shipyard Industry) และ อุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นเครื่องยืนยันความสามารถในการผลิตสินค้าสแตนเลสคุณภาพสูงได้เป็นอย่างมี ประสิทธิภาพ และยังเอาใจผู้บริโภคที่ต้องการประหยัดงบประมาณ โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด์ลวดเชื่อมน้องใหม่ในชื่อ “ไฟท์เตอร์” ส�ำหรับกลุ่มช่างเชื่อมสแตนเลสตกแต่ง และงานเชื่อมทั่วไป โดยมีสินค้าลวดเชื่อมอาร์กอน 2 ประเภท คือ ลวดเชื่อมอาร์กอน มิก ไฟท์เตอร์ และ ลวดเชื่อมอาร์กอน ป้อนเติม


19

ลวดเชื่อมอาร์กอน มิก ไฟท์เตอร์ ด้วยเกรด 308L, 316L, 309L ซึ่งมีขนาด 0.80 มม. 0.90 มม. 1.0 มม. และ 1.20 มม. ได้ผลิตขึ้นมาเพื่องานเชื่อมตกแต่ง และงานเชื่อมทั่วไป ทั้งนี้ยังเหมาะส�ำหรับช่างเชื่อมมืออาชีพ และงานเชื่อมส แตนเลสคุณภาพดี ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาเรื่องการเกิดสนิมตามแนวขอบรอยต่อ งานเชื่อมได้เป็นอย่างดี • หลอมละลายง่าย ให้รอยเชื่อมแข็งแรง ทนทาน มี คุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนได้ดี • มีความประหยัดกว่า ชิ้นงานมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน • เหมาะส�ำหรับเชื่อมสแตนเลสเกรด 304 (18/8) • เหมาะส�ำหรับงานเชื่อมทั่วไป งานเฟอร์นิเจอร์ งานเชื่อม แผ่นสแตนเลส ท่อสแตนเลส และงานเชื่อมอื่นๆ • เหมาะส�ำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องเชื่อมมิกแมก (MIG/MAG)

ลวดเชื่อมอาร์กอน ป้อนเติม ไฟท์เตอร์ โดยมีงานเกรด 304 (18/8) ที่มีขนาด 1.50-1.60 มม.จะใช้ลวดสแตนเลสแท้ 304 ซึ่งมีส่วนผสมของธาตุ นิกเกิลเต็ม 8% ท�ำให้ลดความเสี่ยงจากลวดคุณภาพต�่ำ อีกทั้งยกระดับงานเชื่อมด้วย ลวดเชื่อมเต็มเปอร์เซ็นต์ • ลวดมีความนิ่ม หลอมละลายง่าย ใช้เป็นลวดป้อนเติม • ช่วยประหยัด คุ้มค่า ด้วยคุณสมบัติสแตนเลส 304 (18/8) แท้ • เหมาะส�ำหรับงานเชื่อมทั่วไป งานเฟอร์นิเจอร์ เชื่อมเติมงานหล่อ งานรั้ว ราวเหล็ก ราวส แตนเลส หรืองานเชื่อมอื่นๆ • ใช้ในงานซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์สแตนเลส 304 • เหมาะส�ำหรับการใช้งานร่วมกับเครื่องเชื่อม ทิก อาร์กอน (TIG Argon) ตลอดระยะเวลา 23 ปี ที่ผ่านมา แม่น�้ำสแตนเลส ได้ด�ำเนินธุรกิจไปด้วยความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยังใช้หลักการขับ เคลื่อนพัฒนาธุรกิจไปด้วยความเข้าใจและความต้องการของลูกค้ามาตลอดอย่างต่อเนื่อง จึงไม่แปลกเลยที่จะท�ำให้ “แม่ น�้ำสแตนเลส” ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับ 1 ในใจใครหลายคน เพราะด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ การใส่ใจในขั้นตอนการ ผลิตทุกขั้นตอน และบุคคลากรภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ


•20

หลากหลายงานช่าง นายช่างตี๋ ช่างเทคนิค ประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย

สวัสดีครับ พี่น้องชาวนิตยสารคมช่าง ทุกๆ ท่านคง ทราบดีว่าชีวิตของคนเรา มีเส้นบางๆ กั้นอยู่ระหว่างความ เป็น ความพิการ ความตาย ทุกขณะที่เราต้องด�ำเนินชีวิต ประจ�ำวัน ไม่ว่าในขณะท�ำงานหรือพักผ่อน บางครั้งเรื่อง บางเรื่องไม่คาดคิดเกิดกับคนใกล้ตัวเรา เช่นเหตุการณ์เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 “รถเครนยักษ์ก�ำลังยกตระแกรง เหล็ก เพื่อสร้างสะพานต่างระดับหนองขาม-แหลมฉบัง ขณะฝนตกลมแรงพัด ส่งผลให้เครนยักษ์ล้มทับ รถตู้ที่ถนน ทางหลวงพิเศษมอเตอร์เวย์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ท�ำให้คนขับ รถตู้ชาวไทยเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 5 ราย เป็นชาวญี่ปุ่น 3 และชาวไทย 2 ราย” เรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็คือหนึ่งในคนไทย นั้นเป็นคนที่ผมรู้จักใกล้ชิด ด้วยการบาดเจ็บครั้งนี้ท�ำให้ต้อง ผ่าตัดกะโหลก และโชคดีที่กลับมาเป็นปกติได้ ฉะนั้นเห็น ได้ว่าอันตรายอยู่รอบตัวเรา ทั้งที่เราวิ่งไปหาและมันเข้ามา หาเราเอง ส�ำหรับอาชีพการท�ำงานของพวกเราชาวคมช่าง จึงเป็นการเพิ่มความเสี่ยงภัยในการเกิดอุบัติเหตุโดยไม่ สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นเราจึงจ�ำเป็นต้องรู้ถึงอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน บุคคล และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยกับลักษณะงานที่ เราต้องเกี่ยวข้อง เช่นอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคล PPE ; เรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า สภาวะการเกิดไฟดูด การต่อ สายกราวด์ สายดิน และชนิดของสายไฟฟ้า และอัตราของ กระแสไฟฟ้า ที่ขนาดของสายไฟฟ้าทนได้ เป็นต้น

ฉบับนี้ขอเริ่มด้วยเรื่อง พื้นฐานอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วน บุคคล (PPE ย่อมาจาก Personal Protective Equipment ต�ำราบางเล่มเรียกเป็น PPD ย่อมาจาก Personal Protective Devices ก็มี) PPE มีอะไรบ้าง แบ่งได้หลายชนิดตาม ส่วนของร่างกายที่สวมใส่หรือได้รับการป้องกันที่ส�ำคัญ คือ • อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ใช้ส�ำหรับป้องกันศีรษะจากการกระแทก • อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา • อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน • อุปกรณ์ป้องกันขาและเท้า • อุปกรณ์ป้องกันล�ำตัว ใช้ส�ำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับล�ำตัว • อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ ใช้ส�ำหรับป้องกันไม่ให้สารอันตรายหรือสารพิษที่ปน เปื้อนในอากาศเข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจ • อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง ใช้ส�ำหรับลดระดับเสียงดัง • อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง ใช้ส�ำหรับป้องกันไม่ให้คนท�ำงานในที่สูงตกลงสู่เบื้องล่าง ตัวอย่างของอุปกรณ์ชนิดนี้ คือ เข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) สายรัดตัวนิรภัย (Safety Harness) เชือกนิรภัย (Lanyards) สายช่วยชีวิต (Lifelines)

ผมมีตัวอย่างของ รูปที่ท�ำงานใน Hot work shop ในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการ เชื่อม เจียร ตัดเหล็ก นี้คือสถานที่ท�ำงานจริงๆ ที่เหล่านายช่างมือโปร เขา แต่งตัวกันอย่างไร ส่วนในรายละเอียด เนื่องจากเนื้อหาในแต่ละอุปกรณ์มีรายละเอียดมาก จะค่อยๆ ทยอยลงนะครับ ผมอยากกระตุ้นเตือนให้ช่างอย่างพวกเรา ได้ นึกถึงความปลอดภัย และใส่เครื่องป้องกัน PPE ให้พร้อมในการปฏิบัติงานทุกครั้ง ก็จะเกิดความเคยชินไปเอง จนขาดอุปกรณ์เหล่านี้ไม่ได้


21

อุปกรณ์เหล่านี้ ควรต้องวิเคราะห์ เอาเองว่างานของเราต้องใช้อะไร เช่น โดยพื้นฐานงานช่างทั่วไป ถ้าออกเดิน ภายนอกหรือภายในอาคาร ที่มีการ ก่อสร้างซึ่งอาจมีวัสดุตกหล่น อย่าง น้อยที่สุดท่านต้องใส่หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย (ใส่กันเป็นต้อลมได้ด้วย) รองเท้าเซฟตี่หัวเหล็ก เอียร์ปลั๊กลด เสียงดัง แต่เมื่อเริ่มลงมือท�ำงาน ต้อง ใส่ถุงมือ ทุกครั้งตามแต่ประเภทของ งานที่ท่านท�ำ ถ้าท�ำงานเชื่อมก็ควรใส่ หน้ากากเชื่อม ก่อนจากกันในฉบับนี้ ขอให้นาย ช่างทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงฟิตเปรี๊ยะ ท�ำงานด้วยความปลอดภัยทุกท่านครับ มีขอเสนอแนะหรือสนใจ สอบถาม เรื่องราวต่างก็ส่งมาที่ Email: pp2010352013@gmail.com (ถ้าหาข้อมูลตอบได้นะครับ ไม่มีใคร รอบรู้ทุกเรื่องโดยไม่แสวงหา) •

อ้างอิง : http://www.youtube.com/watch?v=afjunYm7C1Y : http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9570000090125 : http://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book56_1/sanitation.htm


•22

สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจาก ค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความ รู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุม ตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับ มาเมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทาง ชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้า ภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์ โอเวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อ สันติบาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและ ทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้อง ตามที่กองต�ำรวจสันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

2014 Winter Camping School in Japan

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมแคมป์ภาษา ญี่ปุ่นกับประสบการณ์ใหม่ๆ ณ กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย) Highlights : • ห้องเรียนกลุ่มละ 8-12 คน แยกตามระดับผู้เรียน • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมระบบการสอนภาษา ญี่ปุ่นส�ำหรับชาวต่างชาติมามากกว่า 50 ปี • เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น การเขียนพู่กัน การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษโอริงามิของแท้ และมีโอกาสลองอาหารญี่ปุ่นตามธรรมเนียม ดั้งเดิม เป็นต้น ณ เมืองโอซ้าก้า ระหว่าง 10- 20 ธันวาคม 2557 (10 วัน ) ราคาคอร์ส 66,340 บาทต่อท่าน (รวมVAT 7% *ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) *รวมห้องพักเดี่ยวมีห้องน�้ำในตัว, มื้ออาหาร (อาจมียกเว้นบางมื้อตามตารางการเรียน โปรดขอ ข้อมูลเพิ่มเติม), รวมประกันชีวิตและสุขภาพ (ครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาในหลักสูตรเท่านั้น), หนังสือและอุปกรณ์เรียน, ทัวร์โอซาก้าครึ่งวัน+ทัวร์เกียวโต 1 วัน หมายเหตุ : : ตั๋วเครื่องบินซื้อตามอิสระโดยขอให้เดินทางตามไฟล์ทที่แนะน�ำตามตาราง กรณีเดินทางด้วยไฟลท์ แตกต่างจากข้างต้น ผู้อบรมจะต้องเดินทางไปและกลับสนามบิน-ศูนย์อบรมด้วยตนเอง (มีค�ำ แนะน�ำการเดินทาง) : ผู้เรียนจะพักอยู่ที่ HIDA Kansai Training Center กรุงโอซาก้า (KKC) ห้องเดี่ยวมีห้องน�้ำในตัว (ปลอดภัยและเดินทางไปสถานที่ต่างๆสะดวก) : เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม โดยเน้นการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เช่น เวลา การแนะน�ำตัว การถามทาง สถานที่ เป็นต้น (เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานมาเล็กน้อย) : หลักสูตรจะสามารถเปิดได้เมื่อมีผู้สมัคร 18 ท่านขึ้นไป : เมื่อจบหลักสูตร สมารถอยู่ต่อได้โดยรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15 วัน ตามก�ำหนด นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นวีซ่า

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882


23

คมช่างเล่าเรื่อง บูรจิตร พิบูลย์ กรรมการ สวอท.

หลักสูตร @ กรุงเทพฯ สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น

การบริหารความต่างระหว่าง วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น”

บรรยายและจัดการสอนโดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลไทย • รู้จักคนไทย & รู้จักคนญี่ปุ่น นิสัยและวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างไร • ลักษณะระบบองค์กร / บริษัทของญี่ปุ่น • การท�ำธุรกิจของคนญี่ปุ่น • ประเทศไทยจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแบบญี่ปุ่น • ผู้น�ำที่ญี่ปุ่นยกย่อง • ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับลีดเดอร์และคน ท�ำงานหลัก • มุมมองคนญี่ปุ่นต่อคนต่างชาติ • กรณีศึกษาเพื่อเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ของญี่ปุ่นและไทย (แต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อที่แตก ต่างกัน) • หัวข้ออื่นๆ ที่จ�ำเป็นในการท�ำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมกับซูเปอร์ไวเซอร์- ผู้จัดการระดับกลาง ที่ท�ำงานในบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น หรือมีคู่ค้าญี่ปุ่น อบรม 2 วัน 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 (ใกล้ BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2557

Email : alumni@abk-aots.org

www.abk-aots.org

การดื่มชาเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นตั้งแต่ตื่นนอน จนกระทั่งเข้านอน การดื่มชาไม่ได้เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของ ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นรับเข้ามาจากจีน แล้วดัดแปลงให้เข้ากับรสนิยมของ ตน จนกลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก พิธีการชงชานั้นจะต้องบดชาให้เป็นผงละเอียดที่เรียกว่า “มัทฉะ“ (抹茶)

นอกจากวัตถุดิบส�ำคัญนี้แล้ว ก็ยังมีอุปกรณ์อย่างอื่นอีกคือ ถ้วยชา ที่เกือบทุกบ้านจะเลือกใช้ถ้วยที่สวยงาม โชว์ศิลปะหรือ ความพิเศษเฉพาะตัว บางถ้วยมีคุณค่าเป็นมรดกตกทอด ประจ�ำตระกูลกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นก็จะมีกระปุก ส�ำหรับใส่ผงชาเขียว ช้อนตักชาที่เป็นช้อนไม้ไผ่ขนาด เล็กๆ ปลายงอเล็กน้อย ไม้ชงชาจะมีลักษณะ คล้ายๆ ที่ตีไข่แต่ขนาดเล็กกว่า โดยส่วนที่ใช้ คนจะน�ำไม้ไผ่ซี่บางๆ มาดัดให้โค้งงอ ถ้ายิ่ง เป็นพิธีการชั้นสูงก็จะยิ่งมีอุปกรณ์ต่างๆ เยอะขึ้นอีก


คมช่างเล่าเรื่อง •24

รูปแบบการจัดพิธีชงชา มักจัดใน ห้องพิธีชาล�ำดับการชงชา คือ ผู้ชงจะ ใส่มัทฉะ (matcha : ชาสีเขียวป่น) ลง ในถ้วยชาและตักน�้ำร้อนหม้อต้มมาใส่ คนด้วยฉะเซน (chasen : ไม้คนชา) จนแตกฟอง เมื่อได้ที่ก็จะยกถ้วยชาขึ้น หมุนประมาณ 3 ครั้งแล้ววางไว้ด้าน หน้าผู้ดื่ม วิธีดื่ม ยกถ้วยชาขึ้นมาด้วยมือขวาและวาง ลงบนฝ่ามือข้างซ้าย หมุนถ้วยชาเข้าหา ตัวหลังจากดื่มเสร็จแล้วใช้ปลายนิ้วเช็ด ขอบถ้วยชา และใช้ไคชิ (kaishi : กระดาษรองขนม) เช็ดนิ้ว แต่องค์ ประกอบที่ส�ำคัญของพิธีชงชาไม่ใช้แค่ การชงและการดื่มชา สิ่งส�ำคัญอยู่ที่ การชื่นชมคุณค่าและความงามของสิ่ง ต่างๆ เช่น ถ้วยชา เครื่องใช้ในพิธีชงชา ชื่นชมความงามของบรรยากาศรอบๆ ตัวและการสื่อ ประสานใจระหว่างเจ้า บ้านและแขก

การดื่มชาญี่ปุ่น กับพิธีชงชาญี่ปุ่น ชาเขียวอันเลื่องชื่อของชาวญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยกันดีนั้น ประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,000 ปี มีประวัติบันทึกไว้ว่า ชานั้นได้รับอิทธิพลมาจากจีน และเริ่มมีการน�ำเข้าสู่ญี่ปุ่นโดยคณะทูต และคณะสงฆ์ในนิกายมหายานได้ ริเริ่มแบบแผนการดื่มชาในวัดเซน โดยจะปฏิบัติไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติ ธรรม จากนั้นจึงแพร่หลายเข้าสู่ราชส�ำนัก หมู่นักรบขุนนางชั้นสูง ต่อมา เซน ริกิว ก็สร้างแบบแผนของพิธีชงชาขึ้น จนได้รับการยอมรับอย่างยิ่งใน สมัยนั้น นับแต่นั้นพิธีชงชาก็กลายเป็นพิธีที่ประณีต งดงาม ขรึงขลัง จนถือ เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศญี่ปุ่น ที่ใครๆก็อยากลิ้มลองรสชา เขียวจากพิธีการนี้สักครั้ง ชาที่นิยมดื่มและใช้ในพิธีชงชานั้นคือชาเขียว การท�ำไร่ชาของชาวญี่ปุ่น จะนิยมท�ำกันตามเชิงเขาที่กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา และในแต่ละพื้นที่ก็จะให้ รสชาติชาที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและคุณภาพของดิน ซึ่ง ส่วนที่น�ำมาท�ำชาคุณภาพดีนั้นจะเป็นส่วนของยอดอ่อนที่อยู่บนสุด และ เครื่องมือการเก็บชาที่ดีที่สุดคือมือมนุษย์เรานี่แหละค่ะ หลังจากนั้นก็น�ำชา มาแปรรูป ซึ่งจะมีหลายแบบ ทั้งการตากแห้ง การหมัก การอบด้วยไอน�้ำ เดือด การน�ำมาคั่วไปจนถึงการน�ำมารีดใบให้แห้ง ท�ำให้ยุ่ย บิดงอ เพื่อให้ เกิดกลิ่นหอมของชาออกมา ซึ่งชาเขียวที่ใช้ในพิธีการชงชานั้นจะต้องผ่าน การบดให้เป็นผงละเอียดเรียกว่า “มัทฉะ“ (抹茶) ค่ะ นอกจากวัตถุดิบส�ำคัญนี้แล้ว ก็ยังมีอุปกรณ์อย่าง ถ้วยชา ที่เกือบทุก บ้านจะเลือกใช้ถ้วยที่สวยงาม โชว์ศิลปะหรือความพิเศษเฉพาะตัว บางถ้วยมี คุณค่าเป็นมรดกตกทอดประจ�ำตระกูลกันเลยทีเดียว นอกจากนั้นก็จะมี กระปุกส�ำหรับใส่ผงชาเขียว ช้อนตักชาที่เป็นช้อนไม้ใผ่ขนาดเล็กๆ ปลายงอเล็กน้อย ไม้ชงชาจะมีลักษณะคล้ายๆ ที่ตีไข่แต่ขนาดเล็ก กว่า โดยส่วนที่ใช้คนจะน�ำไม้ใผ่ซี่บางๆ มาดัดให้โค้งงอ มีความ ละเอียด 2 แบบ คือ 80 ซี่และ 120 ซี่ ค่ะ และก็จะมีหม้อ ต้มน�้ำร้อน กระบวยตักน�้ำ ผ้าเช็ดอุปกรณ์เป็นหลัก ซึ่ง ยิ่งเป็นพิธีการชั้นสูงก็จะยิ่งมีอุปกรณ์ต่างๆ เยอะขึ้น อีกค่ะ


25

พิธีชงชาหรือ “ชาโนยุ“ (茶の湯) นั้นถือว่าเป็นธรรมเนียมที่เคร่งครัด มี พิธีรีตอง ตั้งแต่ท่าทางการนั่ง การจับเครื่องมือ การตักน�้ำ ไปจนถึงการดื่มเลยทีเดียว ค่ะ ด้วยเหตุนี้จึงมีสถาบันการเรียนการสอนพิธีชงชากันโดยเฉพาะ ซึ่งบางแห่งเรียนกัน เป็นปีๆ เลยล่ะค่ะ ขั้นตอนคร่าวๆ ในพิธีชงชานั้นจะเริ่มจากการเชิญแขกเข้าสู่ห้องชงชา ซึ่งจะจัดแบบเรียบง่าย ขนาดไม่ใหญ่มากนัก มีของตกแต่งอย่างแจกันดอกไม้แบบญี่ปุ่น หรือภาพห้อยประดับผนัง พื้นห้องจะปูด้วยเสื่อทาทามิ ซึ่งจะมีส่วนที่ท�ำเป็นช่องเล็กๆ ส�ำหรับวางเตาและหม้อต้มน�้ำร้อนส�ำหรับชงชาค่ะ จากนั้นผู้ด�ำเนินการชงชาที่แต่งชุดกิโมโนอย่างสวยงามก็จะนั่งลงอย่างสงบนิ่ง เริ่ม เช็ดถ้วยชาอย่างช้าๆ เสร็จแล้วก็จะใช้ช้อนตักผงชาเขียวใส่ถ้วย ตามด้วยการตักน�้ำ ร้อนจากหม้อ ใช้ที่คนชาคนเบาๆ และตีแรงขึ้นจนคล้ายการตีไข่ให้ชาขึ้นฟอง เมื่อ ได้ที่ก็จะยกถ้วยชาขึ้นหมุนประมาณ 3 ครั้งแล้ววางไว้ด้านหน้าผู้ดื่มค่ะ ผู้ดื่มจะ โค้งเล็กน้อย พร้อมยื่นมือขวาจับถ้วยชาขึ้นวางบนฝ่ามือซ้าย หมุนถ้วยชา ตามเข็มนาฬิกา  จากนั้นยกขึ้นดื่มภายใน 3 ครั้งจนหมดค่ะ ว่ากันว่าครั้ง สุดท้ายนั้นต้องดื่มให้มีเสียงดังๆ เป็นการแสดงถึงมารยาทและ ความชื่นชอบในรสชาติของชาด้วยนะคะ ดื่มเสร็จหมุนถ้วยชา กลับมาอีกครั้ง แล้ววางลงค่ะ หลายคนอาจสงสัยท�ำไมต้อง ท�ำการหมุนถ้วยชากลับอีกครั้ง แล้ววางลงค่ะ หากสังเกต ดีๆ การหมุนถ้วยชานี้ ที่บางต�ำราบอกจ�ำนวนครั้งหรือ ระยะการหมุนเป็นองศาเลยนั้น จริงๆ แล้วมันคือการ โชว์ศิลปะความงามของถ้วยชาค่ะ


คมช่างเล่าเรื่อง •26

โดยทางผู้ชงชาจะหมุนถ้วยนั้น และเมื่อผู้ดื่มจะ ยกชาขึ้นดื่มก็จะต้องหมุนถ้วยกลับให้ลวดลายออก ด้านนอก พร้อมๆ กับพิจารณาถึงความ สวยงามของถ้วยชา เมื่อดื่ม เสร็จก่อนจะวางลงก็จะหมุน ให้ลวดลายกลับไปเช่นเดิม ซึ่ง อาจมีการพูดคุยกันถึงความ งามของถ้วยชา ไปจนถึงการ จัดแต่งห้องและบรรยากาศ ต่างๆ ถือเป็นมารยาททที่ดี งามในการดื่มชาค่ะ และหากเป็น พิธีตามแบบโบราณที่ค่อนข้าง เคร่งครัดและเป็นทางการแล้วล่ะก็ ทุกท่วงท่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบจะต้อง สง่างาม นิ่งสงบ เพราะเขาถือเป็น พิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ในลัทธิเซนค่ะ มีธรรมเนียมอีกอย่างก่อนดื่มชา เขียวคือ การทานขนมหวานตาม ฤดูกาลค่ะ โดยเสิร์ฟมาในจานใบเล็ก ที่รองด้วยกระดาษ พร้อมไม้จิ้มขนมที่ เหลาจากไม้อย่างสวยงาม ว่ากันว่า เมื่อทานขนมรสชาติหวานเข้าไป แล้ว ดื่มตามด้วยชาเขียวรสเข้มข้น จะ ท�ำให้ได้รสชาติที่กลมกล่อม เข้ากันเป็นอย่างดีเลยที เดียวค่ะ •


27


•28

เยี่ยมร้านค้า

ความพร้อมในการ จัดจ�ำหน่ายสินค้า ไม่ต้องให้ลูกค้ารอ และการบริการ ด้วยความจริงใจ ร้านทรัพย์ทวีโพลีคาร์บอเนต เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 โดย คุณจิทพร แตงทว หรือคุณฝน ซึ่งเริ่มแรกมาจากการจ�ำหน่ายแผ่นกันสาดก่อน โดยเป็นร้านเล็กๆ จนกระทั้งปัจจุบันได้มีจ�ำหน่ายแผ่นโพลีคาร์บอเนต, แผ่น กันสาด D-lite, แผ่นกันสาดโปรไลท์, แผ่นไวนิล, ไม้เฌอร์ร่า, อลูมิเนียม, แคม ป์ปิ้ง, ท๊อป, ป.ปลา, ซิลิโคน, ยางรอง, อุปกรณ์การติดตั้งทุกชนิด เพิ่มเข้ามา

122/33 ม.1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11000 โทร : 084-427-3754, 081-774-0789, 02-926-6664


29

คุณฝนเล่าให้ฟังว่า แรงบันดาลใจในการท�ำร้านทรัพย์ทวีโพลีคาร์บอเนต คือแรงพลักดันจากครอบครัว เพราะสืบ เนื่องมาจากอดีตครอบครัวของตนโดยมีคุณพ่อคุณแม่ท�ำอาชีพรับเหมาก่อสร้าง และจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ด้านนี้มาก่อนจึง ก่อให้เกิดร้านโพลีคาร์บอเนตขึ้นมา ซึ่งคุณฝนยังยึดหลักอุดมการณ์ในการบริการ คือการมีความขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน เพราะปัจจุบันมีคู่แข่ง และร้านที่ท�ำการขายสินค้าราคาถูกเกินมาตรฐาน หรือแม้แต่การจัดส่งสินค้าแล้วเกิดปัญหา เช่น แผ่นหัก แผ่นมีต�ำหนิ และลูกค้าไม่รับสินค้า มันจึงท�ำให้กลายเป็นปัญหาและอุปสรรค ก็จะต้องท�ำการพูดคุยกับลูกค้าถึง ปัญหาและตกลงเรื่องราคา “หัวใจหลัก คือการบริการที่ประทับใจ เช่น ความรวดเร็วทันใจลูกค้า และรองลงมาคือ คุณภาพของสินค้าที่ต้องได้ คุณภาพ โดยที่ร้านมีจุดเด่นอีกอย่างนั้นก็คือความพร้อมในการจัดจ�ำหน่ายสินค้า ไม่ต้องให้ลูกค้ารอ และการบริการจาก พนักงานด้วยความจริงใจ พูดจามีอัธยาศัยกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ บริการเป็นกันเอง อีกทั้งยังมีการให้เครดิตกับลูกค้า ประจ�ำอีกด้วย” ในด้านของเศรษฐกิจในปัจจุบัน คุณฝนใช้วิธีการศึกษาหาข้อมูล และสอบถามกับลูกค้าโดยตรงเกี่ยวกับตัวสินค้า ที่ทางร้านได้จัดจ�ำหน่ายในการปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มจ�ำนวนลูกค้า และการบริการให้ทันใจ ประทับใจลูกค้าสืบต่อไป •


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

•30


31


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ •32


33


•34

มุมสเตนเลส อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า ปัญหาของ สนิมบนผิวสเตนเลสนั้น ก็เกิดจากการดูแลรักษา อย่างผิดวิธี หรือการเลือกใช้สารเคมีที่มีผลกระทบ ต่อการเกิดสนิมของสเตนเลส จึงต้องมีความระมัดระวัง เป็นพิเศษ เพราะงานสเตนเลสต่างๆ มูลค่างานและค่า ด�ำเนินการผลิตนั้นมีราคาค่อนข้างแพง เพื่อให้งานนั้น ๆ สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และรักษาความสวยงาม อย่างถาวร ฉะนั้นช่างสเตนเลส หรือผู้ขายสเตนเลส ในฐานะที่ท่าน เป็นผู้เชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง ท่านจึงควรแนะน�ำต่อผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ สเตนเลสไปใช้งาน เพื่อที่จะลดการเกิดปัญหากับงานสเตนเลส ซึ่งจะมีผลต่อ การเจริญเติบโตต่อธุรกิจสเตนเลสทั้งระบบ คราวนี้ ลองมาดูกรณีต่อไปนี้ครับ ลักษณะปัญหา : ตะเข็บรอยเชื่อมของท่อสเตนเลสไม่สมบูรณ์ สาเหตุการเกิด การปรับกระแสไฟฟ้าขบวนการเชื่อมไม่ถูกแรงดันอาร์กอนด้านล่างแนว เชื่อมต�่ำ ความเร็วในการเดินผิดปกติ ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 1 มาจากผู้ผลิต วิธีการแก้ไข : ไม่ควรท�ำท่อสเตนเลสนี่ไปใช้ใน งานดัดโค้งขึ้นรูป เพราะจะเกิดการปริแตกที่รอยตะเข็บรอย เชื่อมได้ ควรตรวจสอบก่อนที่ จะท�ำการตัดท่อ และแจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้ผลิตทราบ เพราะเขาจะรับผิดชอบ เปลี่ยน สินค้าให้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าท่อนี้จะใช้ไม่ได้เราสามารถใช้ในงานที่เป็นงานแนวตรงได้ อย่าน�ำท่อที่มีปัญหาการเชื่อมที่ไม่สมบูรณ์ ในการผลิตชิ้นงานที่มีแกนประคองใน เพราะจะท�ำให้เครื่องจักรเสียหายได้ •


35


•36

รอบรู้งานช่าง

สนิม เกิดจากการท�ำปฏิกิริยากันระหว่าง ออกซิเจนและธาตุเหล็ก เกิดเป็นรอยของการเกิดการผุกร่อน เป็นสิ่ง ที่พบเห็นได้ง่ายๆ กับสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีเหล็กเป็นองค์ประกอบ แต่เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆ อาจจะกินเวลา ยาวนาน เกิดขึ้นเมื่อมีเหล็กสัมผัสกับน�้ำและความชื้น โดยจะค่อย ๆ สึกกร่อน กลายเป็นเหล็กออกไซด์ หรือที่เรา รู้จักกันว่า สนิมเหล็ สังเกตได้จากสีและลักษณะอื่นๆ ที่แตกต่างออกไปจากเหล็ก เหล็กเป็นโลหะที่น�ำมาใช้ประโยชน์มากที่สุด เนื่องจากความแข็งแกร่งและมีราคาถูก แต่ข้อบกพร่องที่ส�ำคัญ ที่สุดของก็คือ การเกิดสนิม ประมาณกันว่าปีหนึ่งๆ จะเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็กไปในรูปของสนิมเหล็กถึงเกือบ 1 ใน 7 ของปริมาณเหล็กที่ผลิตได้ ส่วนประกอบส�ำคัญในการเลือกใช้สีกันสนิมสารที่ใช้เป็นส่วนประกอบควรเลือกให้เหมาะสมกับงานเช่น • สีรองพื้นกันสนิมจ�ำพวก อีพ๊อกซี่ จะมีคุณภาพสูงความทนทานมากและทนต่อแรงเสียดทนทานขูดขีด แต่จะ ยุ่งยากต่อเมื่อจะท�ำสีทับหน้าจะต้องใช้สีพวกมีสารประกอบใกล้เคียงกันท�ำ ให้ต้องเพิ่มงบประมาณและยุ่งยาก เพราะสีอีพ๊อกซี่มีราคาสูงและมีส่วนผสมมาก มีขั้นตอนที่ต้องมาผสมเอง ห้ามใช้ต่างยี่ห้อผสมกันและต้องผสมให้ ตามอัตราส่วนเท่านั้นห้ามปรับเปลี่ยน เด็ดขาด ถ้าไม่ช�ำนาญจะท�ำให้สีเสียได้หรือด้อยคุณภาพกันสนิมได้ไม่ดีเท่าที่ ควร การใช้งาน ควรใช้งานที่ต้องการความคงทนของสี ไม่ต้องท�ำสีทับหน้าใหม่บ่อยๆเช่น เสาเหล็กสูงๆ สิ่งก่อสร้าง ใกล้ทะเล เครื่องบิน งานเหล็กที่มีราคาสูง • สีรองพื้นกันสนิมจ�ำพวก อัลขีดเรซิ่น นิยมใช้กันมาก กันสนิมได้พอใช้ มีความยืดหยุ่นของสีดี เนื่องจากเป็น ผงสีจ�ำพวกเรดออกไซด์ ทนต่อแรงเสียดทานและขูดขีดปานกลาง (บางยี่ห้อผสมสารเพิ่มความแข็งแรงของฟิล์มสี ใกล้เคียงสีอีพ๊อกซี่เลยทีเดียว) ใช้งานก็ง่าย ราคาก็มีทั้งถูกและปานกลาง ข้อส�ำคัญที่ควรระวังในการใช้สีประเภทนี้ คือไม่ควรผสมน�้ำมันมากเกินไป จนสีไม่มีสารกันสนิมคงเหลืออยู่ คือ ผสมจางเกินไป และถ้ายี่ห้อไหนให้ใช้น�้ำมัน สนผสม ก็ให้ใช้น�้ำมันสน ถ้าให้ใช้ทินเนอร์ควรใช้ทินเนอร์เท่านั้นผสมตามอัตราส่วน ไม่ควรผสมหลายๆอย่างจะ ท�ำให้สีเสื่อมคุณภาพป้องกันสนิมได้ไม่ดีทั้งที่สีเป็น สีใหม่ การใช้งาน ใช้ได้ตั้งแต่ งานทั่วไป จนถึงงานคุณภาพปาน กลาง ควรทาสีจริงทับหน้าด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดสนิมให้ดียิ่งขึ้น • สีรองพื้นกันสนิมที่มีการผสมสารกันสนิมประเภท ตะกั่วและดีบุกบางเกรดในรูปของสารละลายท�ำให้มีความ คงทนต่อสนิมได้มากขึ้นใน ขณะที่มีการผสมของสารเพิ่มคุณภาพอื่นอีกด้วย เช่นสารต่อต้านการเกิดสนิม ผงสีชนิด เรดเลดสีส้ม สารเพิ่มความแข็งแรงของฟิล์มสี สารเพิ่มการยึดเกาะของสี ท�ำให้สีรองพื้นกันสนิมชนิดนี้ มี ประสิทธิภาพที่ดี นิยมใช้ในงานอุตสาหกรรม งานทางจักรกล งานโครงสร้างขนาดใหญ่ สารผสมไม่ยุ่งยากมากไป นัก สามารถป้องกันการเกิดสนิม ได้ดีเยี่ยม และมีราคาปานกลางจนถึงสูงในบางยี่ห้อ


37

ยังมีสีรองพื้นกันสนิมอีกมากตามประเภทของงาน แต่ที่นิยมใช้กันควรท�ำให้สีรองพื้น กันสนิมมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถป้องกันสนิมได้อย่างแท้จริง จึงควรเลือกสีกันสนิม ให้ถูกและเหมาะสมกับงาน งบประมาณ ค่าแรงงาน เวลาที่ใช้ ควรท�ำสีตามวิธีที่ฉลากที่ผู้ ผลิตก�ำหนด ดูได้จากข้อสังเกตุที่ส�ำคัญๆ 1. พื้นผิวต้องเตรียมให้แห้งปราศจากสนิมหรือสีเก่าคราบน�้ำมัน การทาสีหรือพ่นชั้นแรก ต้องบางๆ และทาสีทับหน้าด้วย แต่ละชั้นสีควรเว้นระยะเวลาทาทับตามที่ฉลากก�ำหนด ทา แห้งแล้วเรียบเนียนเป็นเนื้อเดียวกันหมด 2. ห้ามใช้สีต่างยี่ห้อผสมกัน เฉพาะสีรองพื้นกันสนิม ส่วนสีจริงที่ทาทับไม่ค่อยมีปัญหา ต่างยี่ห้อสามารถทาทับได้ แต่ไม่ควรผสมกันอย่างเด็ดขาด 3. ไม่ควรใช้สีที่หมดอายุ เพราะเคมีจะเสื่อมสภาพ ห้ามผสมสีกับส่วนผสมหรือน�้ำยาผสม แตกต่าง จากผู้ผลิตก�ำหนด ทินเนอร์ที่มีหลายเบอร์ควรเลือกผสมเบอร์ให้ถูกต้อง 4. กรณีสีทับหน้าเป็นสีอ่อน เช่น สีขาว ชมพู หรือครีม ควรเลือกใช้สีรองพื้นกันสนิม-สี อ่อนด้วยเช่น สีรองพื้นกันสนิมสีเทาอ่อน เพราะสีกันสนิมสีเข้มจะท�ำให้สีทับหน้าสีจริง สี อ่อนสีหมองหรือสีผิดเพี้ยนได้มาก 5. สีรองพื้นกันสนิมจะต้องไม่ตกตะกอนนอนก้นกระป๋องมากหรือแข็ง และเมื่อผสมกับ น�้ำมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้เร็ว


•38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

เครื่องวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ 250 ม. Bosch รุ่น GLM 250 VF

ตัวเครือ่ งเหมาะส�ำหรับการใช้งานกลางแจ้ง มาพร้อมช่องมอง ในตัวแบบยืดได้ เพือ่ การ มองเห็นจุดเลเซอร์ได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ในระยะ 250 ม. ทัง้ ยังให้ประสิทธิภาพการวัดและความ เทีย่ งตรงสูงแม้ในสภาพแสงไม่เอือ้ อ�ำนวย เนือ่ งจากมีเลนส์แก้วขนาดใหญ่และฐานรอง เลนส์เซรามิก หน่วยความจ�ำสามารถบันทึกค่าได้ถงึ 30 ค่า ตัวเครือ่ งวัดระยะทางด้วย เลเซอร์มกี ารใช้ วัดสุ IP 54 และยังป้องกันเครือ่ งจากฝุน่ อีกด้วย •

เครื่องตัดอเนกประสงค์ไร้สาย

SKIL รุ่น 2900

ด้วยความเร็ว 10,000 รอบ/นาที และด้ามจับหุม้ ยางนุม่ กันลืน่ หัว กรรไกร 2 แบบส�ำหรับการตัดวัสดุแบบนิม่ และแบบเข็งท�ำให้เครือ่ งตัด อเนกประสงค์ไร้สายตัวนี้ สามารถตัดได้แม่นย�ำทัง้ ตัดตรงและตัดโค้งระบบ เปลีย่ นหัวกรรไกรแบบ “CLIC” ท�ำให้เปลีย่ นหัวกรรไกรได้งา่ ยดายสวิทช์ขนาดใหญ่ ใช้งานง่ายท�ำงานได้ตอ่ เนือ่ งด้วยแบตเตอรี่ 4.8V น�ำ้ หนักเบาเพียง 0.5 กิโลกรัม •

เลื่อยจิ๊กซอว์ MAKITA รุ่น 4327

ด้วยการออกแบบทีจ่ บั ให้เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถ ช่วยให้ใช้ได้สบายยิง่ ขึน้ แผ่นยางถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ใช้ใบเลือ่ ยทีม่ คี วามหนาประมาณ 1.7 มม. เพือ่ การใช้งาน ในการตัดโค้ง เพราะถูกออกแบบมาเพือ่ รองรับ ใบเลือ่ ย ฉลุ ทีม่ คี วามหนาถึง 1.7 มม.มีระบบลดแรงสัน่ สะเทือน ระหว่างท�ำงานท�ำให้รสู้ กึ สบายขึน้ ในขณะท�ำงานมีระบบ ปรับความเร็วของใบเลือ่ ยฉลุ โดยระบบหมุนปุม่ ง่ายต่อ การใช้งานออกแบบมาให้มฝี าครอบช่วยป้องกัน กันเศษฝุน่ ของชิน้ งาน •


39

เครื่องเลเซอร์ก�ำหนดแนวเส้น Bosch รุ่น GLL 2-50

เครือ่ งเลเซอร์แบบล�ำแสงส�ำหรับวัดแนวระนาบและแนวดิง่ พร้อม ระบบปรับระนาบอัตโนมัติ ปรับแนวล�ำแสงได้อย่างชัดเจนด้วยตัว เครือ่ งทีแ่ ข็งแกร่งพร้อมทีห่ มุ้ ด้ามจับแบบนุม่ จึงช่วยป้องกันการ กระแทกมองเห็นแนวของแสงเลเซอร์ได้อย่างชัดเจน ด้วยระยะท�ำงาน ถึง 20 ม. ให้ความแม่นย�ำสูงถึง ±3 มม. ภายในระยะ 10 ม. ใช้งานได้ ง่ายดายเพียวปุม่ เดียว โหมดล�ำแสงกากบาทล�ำแสงแนวนอนและแนวดิง่ เพือ่ การปรับแนวทีแ่ ม่นย�ำระบบปรับระนาบอัตโนมัตใิ นแนวระนาบและแนว ดิง่ มีระยะท�ำงาน 50 ม. ให้ความแม่นย�ำสูงถึง ±3 มม. ภายในระยะ 10 ม. ล็อคลูกดิง่ ภายในช่วยให้เคลือ่ นย้ายได้อย่างปลอดภัย •


•40

ปฎิทินข่าว

................................................ .............................................. ................................................ ................................................ Furniture Show งานแสดงสินค้า Homepo Expo Home in Style 10 - 23 พ.ย. 2557 2014 ครั้งที่ 2 เทศกาลต้องรับปี ใหม่ ครั้งที่ 20 : พาราไดซ์ พาร์ค 15 - 23 พ.ย. 2557 14 - 23 พ.ย. 2557 ปี 2558 ใครที่ก�ำลังมองหาที่อยู่อาศัย : เมืองทองธานี 28 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2557 : เมืองทองธานี เตรียมพบกับมหกรรมงาน งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ : เมืองทองธานี พบกับงานแสดงสินค้าตกแต่ง แสดงบ้านและคอนโด และของตกแต่งบ้านครั้งยิ่ง พบกับมหกรรมสินค้าต้อนรับ บ้าน ที่ลดราคาพร้อมโปรโม คุณภาพดีท�ำเลเด่น เพื่ออยู่ ใหญ่ ที่มีทั้งผลิตภัณฑ์ ปีใหม่ที่รวบรวม ยกขโยงกัน ชั่นภายในงานเพื่อให้ผู้บริโภค อาศัย และการลงทุนให้คุณ เฟอร์นิเจอร์ทุกชนิด ทั้งบิวท์ มาให้ได้เลือกสรรกันอย่าง ได้เลือกสรรซื้อสินค้าที่มี ได้เลือกซื้อบ้านและจับจอง อิน ชุดเครื่องครัว อุปกรณ์ คับคลั่ง อาทิ เฟอร์นิเจอร์ คุณภาพ เช่น กระเบื้อง พร้อมทั้งพบข้อเสนอพิเศษ สุขภัณฑ์ วัสดุตกแต่งภายใน อาหารเครื่องดื่ม หรือของ เซรามิค พรม ม่าน สุดภายในงานอีกมากมาย • ห้องน�้ำ และต่างๆอีก ตกแต่งบ้าน รวมทั้งการจัด เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ปะปา มากมาย • แสดงกลุ่มสินค้าส่งออกที่มา โคมไฟ เครื่องครัว อุปกรณ์ จัดจ�ำหน่ายภายในงานใน ท�ำสวน และสินค้ากลุ่มวัสดุ ราคาที่พิเศษสุดๆ และยังมี ก่อสร้าง • ของช�ำร่วย ของเล่น เครื่อง ................................................ เขียน หรือการ์ดอวยพรปี Bangkok Furniture ใหม่ อีกทั้งยังมี เครื่อง Sale ประดับและเสื้อผ้าของแต่ง 29 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2557 กายอีกมากมาย • : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ งานมหกรรมรวบรวมสินค้า และงานบริการด้านการท่อง เทีย่ วทีม่ าพร้อมโปรโมชัน่ สุด คุม้ ไม่วา่ จะเป็นทีพ่ กั โรงแรม รีสอร์ท หรือจะเป็นด้านการ เดินทางอย่าง สายการบิน รถ เช่า เรือท่องเทีย่ ว อีก มากมาย พร้อมส่วนลดสูงสุด ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ภายในงาน •


41


คมช่างไอที

หลายๆ คนที่ใช้คอมพิวเตอร์ ต้องมองหาแฟลชไดรฟ์ไว้ข้างกายกันทุกคน เพื่อ การเก็บหรือโอนถ่ายข้อมูล เพื่อความสะดวกในการพกพา แต่เวลาจะเลือกแฟลช ไดรฟ์กันนั้น ควรคิดถึงเรื่องใดบ้าง ลองมาพิจารณาง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอนกัน 1. ความจุ โดยค�ำนึงถึงว่าเราเน้นเอาไปเก็บไฟล์ประเภทไหน ซึ่งถ้าเป็นไฟล์เอกสารทั่วไป และมีไฟล์รูปภาพอยู่บ้าง ขนาด 8 GB ก็เพียงพอ แต่ถ้ามีไฟล์หนังหรือไฟล์ที่มี ขนาดค่อนข้างใหญ่ล่ะก็ ควรหาความจุที่ 16 GB ขึ้นไป จะได้ไม่ต้องขนถ่ายไฟล์ที ละหลายๆ ครั้ง 2. มาตรฐานพอร์ตเชื่อมต่อ ซึ่งในปัจจุบันนี้ใช้มาตรฐานการเชื่อมต่อเป็น USB 2.0 เป็นหลัก และมี มาตรฐาน USB 3.0 (นิยมน�ำมาใช้ในแฟลชไดรฟ์ที่มีความจุสูงๆ ตั้งแต่ 16 GB ขึ้น ไป เพื่อความเร็วในการถ่ายข้อมูล) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับประเภทไฟล์ที่เราบันทึกเช่นกัน เช่นไฟล์เอกสารหรือไฟล์ภาพจ�ำนวนไม่มาก USB 2.0 ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว เพราะราคาจะถูกกว่า 3. ขนาดและดีไซน์ที่ตรงใจ เรื่องนี้นับเป็นความชอบโดยส่วนตัวว่าชอบแบบไหน จะมีหลากแบบหลายดีไซน์ จะมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ แล้วแต่ตามความถนัด 4. การรับประกัน เพราะข้อมูลที่บันทึก ภาพถ่าย หรือจะเป็นไฟล์เอกสารส�ำคัญของบริษัทฯ เอา ไว้แล้วเกิดเสียหายในช่วงประกันก็ยังพอส่งให้ทางบริษัที่เป็นผู้รับประกันเป็นคนรับ ผิดชอบได้ 5. ราคา ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าและเหมาะสม ซึ่งถ้างบประมาณไม่มาก ก็อาจจะได้ แฟลชไดรฟ์ขนาด 16 GB แต่เป็น USB 2.0 มาใช้งาน แต่ถ้าเพิ่มเป็น ความจุ 32-64 GB และใช้เป็น USB 3.0 ราคาก็จะสูงตามมา ส�ำหรับ 5 หัวข้อนี้นั้นเป็นเหมือนไกด์ไลน์ง่ายๆ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการมองหาแฟลช ไดรฟ์มาใช้ส่วนตัวสักอันหนึ่ง ซึ่งจะว่าไปแล้วในขณะนี้ แฟลชไดรฟ์เองก็มีความจุ และมาตรฐานการเชื่อมต่อที่ดีขึ้น มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในความคิดเห็นไม่แน่ใน อนาคตแฟลชไดรฟ์ที่มีความจุสูงๆ อาจได้ถึง 1TB ก็เป็นได้ •


43

ปากกาบันทึกเสียง

ALS N16 8GB Fashionable Pen Dictaphone Mini Digital Voice Recorder with MP3 Player เครื่องบันทึกเสียงที่มาในรูปแบบปากกาขนาดพกพา สะดวกสบายในการใช้งานที่อเนกประสงค์ ตัวปากกาเรียบหรูสีด�ำออกแบบมาให้สามารถใช้ได้ในทุกเพศและทุกช่วงวัย ที่ต้องการบันทึกการ สนทนา บันทึกข้อความส�ำคัญ เหตุการณ์ต่างๆ หรืออื่นๆที่เหมาะสม มาพร้อมหน่วยความจ�ำ ขนาด 8 GB สามารถบันทึกเสียงติดต่อกันได้ยาวนานถึง 64 ชั่วโมง ไฟล์ที่ได้จากเครื่อง บันทึกเสียงนั้นยังเป็นไฟล์แบบ MP3 WAV WMA มาพร้อมช่องเสียบสาย USB และหูฟัง ภายในตัวอีกด้วย รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : www.newegg.com •

เปิดโลก ผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์มอื ถือ OPPO N1 mini

แฟบเล็ตดีไซน์เรียบหรู รูปร่างกระทัดรัดเพรียวบาง มาพร้อมลูกเล่นแปลกใหม่ทตี่ วั กล้อง ซึง่ สามารถถ่าย รูปภาพโดยหมุนรอบตัวได้ 195 องศา ด้วยความ ละเอียด 13 ล้านพิกเซล สามารถปรับเปลีย่ นการ ถ่ายได้ทงั้ กล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลัง มีความ สะดวกเพือ่ การถ่ายภาพทีค่ มชัดทุกมุมมอง จุใจไป กับหน้าจอแสดงผล IPS ขนาด 5 นิว้ มีการตอบ สนองการสัง่ งานรวดเร็วด้วยหน่วยประมวลผล Qualcomm Snapdragon 400 (Quad-Core) ตัว เครือ่ งประมวลผลไม่ตดิ ขัดด้วยความเร็ว1.6 GHz พร้อม RAM ขนาด 2 GB และหน่วยความจ�ำภายใน ขนาด 16 GB แบตเตอรีส่ ามารถจุได้ 2140 mAh อีก ทัง้ ยังใช้งานได้อย่างมีเสถียรภาพและมีสสี นั สวยงาม ด้วย ColorOS 1.4 (Android 4.3) รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : http://www.oppo.com •

เครือ่ งนวดตา

Magnetic Acupuncture Eye Massager หากคุณเหน็ดเหนื่อยจากการท�ำงาน ไม่ว่าจะงานบ้าน งานออฟฟิศ หรืองานที่ต้องใช้สายตาจ้องจอคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนทุกวัน เราขอแนะน�ำเครื่องนวดตาตัวนี้ ที่จะมาช่วยคุณลดความ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า อีกทั้งยังช่วยลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ของคุณ อีกด้วย โดยตัวเครื่องจะท�ำการบริหารดวงตาและนวดกระตุ้นรอบ ดวงตาขอบคุณ เพื่อผ่อนคลายให้รู้สึกสบาย ช่วยกระตุ้นการไหล เวียนของโลหิตและเพิ่มความความแข็งแรงให้ผิวรอบดวงตา ช่วยลด ริ้วรอย อีกทั้งทั้งยังชะลอความเสื่อมสภาพของสายตาที่ต้องใช้งาน ทุกวัน และยังผ่อนคลายความตึงเครียด บรรเทาอาการปวดศรีษะ เนื่องจากการใช้สายตา แถมยังช่วยให้คุณนอนหลับผักผ่อนได้อย่าง สบายอีกด้วย รายละเอียดเพิม่ เติมที่ : http://www.szdanlan.manufacturer.globalsources.com •


•44

มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

เมื่อประมาณต้นเดือนตุลาคมนี้ได้รับนายสมพิศ บุญมาก เป็นช่างอยู่ อ�ำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว รับหมายเรียกจากศาลล้มละลายกลาง พร้อมส�ำเนาค�ำฟ้องและเอกสารท้ายค�ำฟ้อง โดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์จ�ำกัด เป็นเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นายสมพิศ บุญมาก เป็นลูกหนี้ เจ้าหน้าที่น�ำหมายมาปิดไว้ที่หน้าบ้านระบุให้ไปศาลในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ 2557 นี้ แล้วมีหมายเหตุบอกว่าถ้าไม่ไปศาลจะเสียสิทธิใน การต่อสู้คดี นายสมพิศ ตกใจมากเพราะในชีวิตตั้งแต่เกิดมาปัจจุบันถึงอายุ 44 ยัง อาศัยอยู่กับแม่ เรียนหนังสือจบ ป.4 หนังสือยังเขียนไม่ค่อยได้ ยังไม่มี ครอบครัว ไม่เคยออกจากบ้านไปไหน มีอาชีพช่างต่อเติมซ่อมแซม ไม่เคยไป เกี่ยวข้องกับบริษัทห้างร้านใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ไม่เคยไปก่อหนี้ กับธนาคารไหน ไม่เคยท�ำสัญญากู้ยืมเงินค�้ำประกัน จ�ำนองใคร ไม่มีหนี้สิน กับใคร ไม่เคยค�้ำประกันเงินกู้ใคร เรียนถามว่าจะท�ำไงดี เรื่องนี้เป็นเรื่องการส่งหมายผิดตัวผิดคน หรือฟ้องผิดตัวผิดคน แน่ละคน รับหมายเรียกศาลย่อมตกอกตกใจ แต่ถ้าเราไม่เคยมีหนี้สินล้นพ้นตัวจริงก็มี ทางแก้ไขได้ คนไม่ผิดย่อมได้รับความคุ้มครอง คนเราในประเทศนี้มีทั้งชื่อ และนามสกุลเหมือนกันก็มี ชื่อเหมือนกันนามสกุลต่างกันก็มี นามสกุล เหมือนกันชื่อต่างกันก็มี ในกรณีที่ฟ้องผิดตัวผิดคนไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกที่เคยเกิดขึ้น โจทก์ ฝ่ายฟ้องคดีมีหน้าที่แสวงหาพยานหลักฐานโดยเฉพาะเลข 13 หลัก เป็น กุญแจส�ำคัญที่จะสืบค้นเข้าหาเป้าหมายบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้กระท�ำผิดเพื่อ ฟ้องได้ถูกตัวถูกคน แต่บางทีค้นไม่ได้ ค้นไม่เจอ บางทีคนสืบค้นเลินเล่อ มี ตัวอย่างเยอะครับ


45

ส�ำหรับคดีนี้ผู้รับหมายเรียกและส�ำเนาค�ำฟ้องควรไป ศาลตามก�ำหนดนัดแม้จะรู้ว่าไม่ใช่เราเพราะจะได้ไม่เป็นผู้ ขัดหมายศาล และเพื่อประโยชน์ของเราเอง ศาลจะได้มี โอกาสสอบถามผู้ถูกหมายเรียกหาความกระจ่างของคดี ควรมอบอ�ำนาจให้ทนายความช่วยท�ำคดีเขียนท�ำให้การ หรือค�ำร้องต่อศาลล้มละลาย ช่วยแสวงหาพยานเพิ่มเติม พร้อมที่จะอ้างเอกสารที่เห็นชัดเจนเปรียบเทียบให้ศาลเห็น ได้ถึงความแตกต่างว่า ตัวจริง ชื่อจริงของบุคคลที่เป็นหนี้ สินล้นพ้นจริงตามส�ำเนาบัตรประตัวประชาชน ตามส�ำเนา ทะเบียนบ้าน ตามส�ำเนาหนังสือรับรองบริษัท ส�ำเนา หนังสือบริคณห์สนธิทะเบียนผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารคนที่ถูก หมายเรียก ส�ำเนาค�ำฟ้องเอกสารท้ายฟ้องที่ผิดตัว ผิดคน ผิดชื่อ รายละเอียดตัวสะกด สระ ที่แตกต่างกัน รูปถ่าย จากฐานข้อมูลของส�ำนักงานทะเบียนราษฎรที่นายทะเบียน รับรองของส�ำนักงานเขตรับรอง ยื่นต่อศาลพร้อมค�ำให้การ และบัญชีพยานไปเลย เมื่อศาลได้อ่านเทียบเคียงรับทราบถึงความเป็นจริงว่า เป็นการฟ้องผิดคนศาลจะได้สั่งคดีในทางที่ถูกต้องเป็น ธรรม หรืออาจจะจ�ำหน่ายคดีออกจากสารบความเฉพาะผู้ที่ ถูกฟ้องผิดคน โจทก์ผู้ฟ้องก็จะได้ทราบ เมื่อโจทก์ทราบ ความจริงว่าฟ้องผิดคนผิดตัว โจทก์ควรถอนฟ้องเฉพาะ จ�ำเลยที่ฟ้องผิดตัว และฟ้องจ�ำเลยที่แท้จริงเป็นคดีใหม่ต่อ ไปครับ •

ถาม เสียงเรียกเข้าทางโทรศัพท์หลังไมค์ คลื่น 91.75 ในวันเวลาที่ผมนั่งจัดรายการวิทยุตอบปัญหากฎหมาย สายต้นทางพูดว่า “ท่านทนาย วันนี้ผมมีปัญหาเพื่อน เกลอกันแท้ๆ สนิทสนมมาตั้งแต่เรียนหนังสือชั้นมัธยม เมื่อเดือนก่อนเพื่อนมันเดือดร้อนเงินบอกว่าต้องการเงิน ท�ำทุนขอกู้สักสองแสนบาท ด้วยความเป็นเพื่อนไว้เนื้อ เชื่อใจผมบอกว่าเอาสักแสนนะเพื่อนและ ควักเงินหนึ่ง แสนส่งมอบให้เพื่อนไป โดยไม่ได้ท�ำหนังสัญญากันไว้ มา วันนี้ผมต้องการเงินคืนแจ้งให้เพื่อนทราบหลายครั้งแล้ว มันบอกว่ายังไม่มีขอเวลาหน่อยผมเลยแจ้งว่าขอท�ำ หนังสือสัญญาหน่อยเพื่อความสบายใจ เพื่อนมันเงียบไม่ ตอบรับ ขอค�ำชี้แนะหน่อยครับ” ตอบ การกู้เงินด้วยวาจา จ�ำนวน 100,000 บาท มีผล ท�ำให้ผู้ให้กู้ไม่สามมารถฟ้องร้องเรียกเงินจ�ำนวนดังกล่าว คืนจากผู้ให้กู้ได้ ตามกฎหมายเป็นไปตามประมวลหมาย แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 การกู้ยืมเงินกว่าสองพัน บาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือ อย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นส�ำคัญ จะฟ้อง ร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่ในการกู้ยืมเงินมีหลักฐานเป็น หนังสือนั้น ท่านว่าจะน�ำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลัก ฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมมา แสดงหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมนั้นได้ เวนคืนแล้ว หรือได้แทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วการ กู้ยืมเงินกว่า 2000 บาท ขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็น หนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมจึงจะฟ้องร้องได้ การตาม กฎหมายผู้กู้จึงอยู่ในฐานะได้เปรียบ เมื่อชวนผู้กู้มาท�ำ สัญญากู้ยืมให้กับผู้ให้กู้ จึงขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กู้แล้วว่า มีใจจะช�ำระหนี้ดังกล่าวหรือไม่ เพราะการยอมเซ็น สัญญากู้ยืมจะท�ำให้ผู้ให้กู้ที่อยู่ในฐานะเสียเปรียบกลับมา มีหลักฐานแห่งการฟ้องร้อง แต่หากผู้กู้มีใจที่จะช�ำระหนี้ จริง ก็คงไม่กลัวต่อการถูกฟ้องร้อง เพราะอย่างไรผู้กู้ก็ จะไม่โกง การเซ็นสัญญากู้ยืมเงินเพื่อมอบให้ผู้ให้กู้ไว้ เป็นหลักฐานจะท�ำให้ผู้ให้กู้เกิดความสบายใจ แม้จะดู คล้ายว่าผู้กู้โง่ แต่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับ ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมาย มาพูดคุย กับทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com


•46

สุขภาพ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ ครอบครัว ฉบับนี้เป็นค�ำถามของคุณมลฤดี ถามมาว่า “มีพี่สาวโสด หน้าที่การงานมั่นคง อายุ 45 ปี ปกติเป็น คนร่าเริง พูดเก่ง มีเพื่อนมาก ท�ำงานสังคม ที่ผ่านมา ประมาณ 1-2 เดือน สังเกตเห็นว่าพี่สาวเปลี่ยนไปมาก คือบ่นแต่ว่าเหนื่อยเพลียไม่สบายใจ เบื่อๆ มีแอบร้องไห้ บ่อยๆ และมีอาการหดหู่ เศร้าๆหงอยเหงา ท้อแท้ เหม่อลอย กลางคืนตีสามตีสี่ก็ยังไม่นอน บางวันไป ท�ำงานไม่ได้ งานการไม่ยอมท�ำทั้งงานบ้านและที่ท�ำงาน หมกตัวนอนอยู่แต่ในห้อง โทรศัพท์ก็ไม่รับไม่ยอมคุย ไม่ออกมาพบปะผู้คน พี่ของดิฉันเป็นอะไร และจะท�ำ อย่างไรดีค๊ะ” จากอาการที่เล่ามา พี่สาวคุณมลฤดี น่าจะเข้าข่าย ของโรคซึมเศร้าครับ หมายถึง อาการผิด ปกติที่บุคคลผู้นั้นแสดงออกทางด้านอารมณ์จะมากหรือ น้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค อาการที่พบเช่น ภาวะ ซึม เศร้าสร้อย โศกเศร้า เสียใจ โดดเดี่ยว อ้างว้าง เฉื่อย ชา เชื่องช้า หดหู่ สะเทือนใจง่าย อ่อนไหว ร้องไห้บ่อย หม่นหมอง ไม่แจ่มใส ไม่สดชื่นเหมือนเดิม รู้สึกเบื่อหน่าย อะไรที่เคยชอบก็ไม่ชอบ เบื่ออาหาร ไม่สนใจสิ่งต่างๆรอบ ตัว นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ความคิดและการ เคลื่อนไหวช้าลง รู้สึกไร้ค่า ต�ำหนิตัวเอง บางคนกลายเป็น คนมีอารมณ์หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย พลุ่งพล่าน กระวนกระวาย ท้อแท้ สิ้นหวัง สมาธิเสียหรือมีความคิด อยากตาย เป็นต้น ผู้ป่วยกลุ่มนี้จัดอยู่ในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต่อการฆ่าตัวตาย ถ้ามีภาวะอาการที่แสดงออกมาด้าน อารมณ์ดังกล่าวเป็นเวลาต่อเนื่องนาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป ถือว่าเป็นผู้มีความผิดปกติทางอารมณ์ที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ในประเทศไทย พบมีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าร้อยละ 10-15 ของ ประชากร พบมากในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โรคนี้ส่งผลกระ ทบต่อการด�ำเนินชีวิต หน้าที่การงาน และกิจวัตรประจ�ำวัน โรคซึมเศร้า (DEPRESSION)

โรคซึมเศร้ามีความสัมพันธ์กับหลายๆ สาเหตุ

เกิดจากความผิดปกติในสมอง ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง ที่ท�ำให้เกิดภาวะ ซึมเศร้า ได้แก่ ซีโรโทนิน (SEROTONIN) และ นอร์อิพิเนฟ ริน (NOREPINEPHRINE) ในกรณีที่มีการหลั่งของสารซีโร โทนินลดลง ท�ำให้การท�ำงานต่างๆ ของร่างกายลดลง เช่น การนอนหลับ ความต้องการทางเพศ เบื่ออาหาร หงุดหงิด ง่าย ถ้าสารนอร์อิพิเนฟรินหลั่งลดลง ท�ำให้เกิดอาการ อ่อนเพลีย มีความผิดปกติทางอารมณ์ ไม่มีสมาธิ ความ ต้องการทางเพศลดลง จึงเป็นสาเหตุท�ำให้ไม่สามารถต่อ ต้านความคิดและอารมณ์ด้านลบของตนเองได้ •ความผิดปกติทางพันธุกรรม การที่มีบุคคลใน ครอบครัวป่วยเป็นโรคนี้ ส่งผลท�ำให้มีโอกาสป่วยเป็นโรค ซึมเศร้าสูงกว่าคนทั่วไปประมาณ 1.5-3 เท่า •ความเจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยที่เป็นโรคหลายโรคและ เรื้อรังยาวนาน เช่น โรคมะเร็ง โรคอัมพาต โรคระบบหัวใจ และหลอดเลือด ผู้ที่มีการเจ็บปวดอย่างรุนแรง ผู้ที่มีความ ผิดปกติของต่อมธัยรอยด์ ต่อมพาราธัยรอยด์ ตับอ่อน เป็นต้น ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลท�ำให้ผู้ป่วยเกิดความ ทุกข์ทรมานด้านร่างกาย และจิตใจตลอดเวลาอย่างมาก จึง เป็นสาเหตุส่งผลให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ •ความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ มักพบได้ในช่วงหนึ่งปี แรกของชีวิต ที่ประสบการณ์กับวิกฤตในชีวิต มีการสูญเสีย ที่ไม่ได้รับการแก้ไขและถูกเก็บกดไว้ในจิตใต้สานึก ท�ำให้ เกิดความคิดทางลบ ว่าตนเองบกพร่อง ไม่ยอมรับตนเอง โทษตัวเอง ตนเองไม่มีคุณค่า ไม่เป็นที่ปรารถนาของใคร ทุกอย่างเกิดจากความผิดพลาดของตนเอง •ความเจ็บป่วยทางด้านสังคม ผู้ป่วยมักประสบกับ เหตุการณ์ที่รุนแรงบางอย่างในชีวิตประจ�ำวัน หรือความ ตึงเครียดจากครอบครัวและสภาพแวดล้อมของสังคม ไม่ สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้ เช่นการสูญเสียสิ่งที่รักและ ผูกพัน สูญเสียผู้เลี้ยงดู บุคคลรอบข้างและคู่ครอง ชีวิต สมรสมีปัญหา การหย่าร้าง ตกงาน การสูญเสียและผิด หวังรอบด้าน ความกดดันจากภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ การเปลี่ยนงาน/ถูกย้ายงาน ความกลัว เป็นต้น •ความผิดปกติทางกาย


47

อาการของโรคซึมเศร้า ผู้ที่ป่วยโรคซึมเศร้า จะมีการ เปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ การด�ำเนินชีวิต และสภาพ จิตใจแตกต่างกันไป เช่น มีความเศร้าโศก ฉุนเฉียว หงุดหงิด ง่าย หวาดกลัว รู้สึกเศร้า หมดหวัง หมดก�ำลังใจ ร้องไห้ง่าย สับสน เบื่อหน่าย ไม่มีชีวิตชีวา วิตกกังวล กระสับกระส่าย กระวนกระวาย นอนไม่หลับหรือส่วนน้อยนอนมากกว่าปกติ สนใจ ในกิจกรรมที่เคยชอบท�ำลดลง เบื่ออาหาร น�้ำหนักลดลง หรือกิน มากกว่าปกติ มีอาการเหมือนป่วยโรคทางกายเรื้อรังแต่หาสาเหตุไม่ พบ เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้องเรื้อรัง ท้องอืด วิงเวียน หายใจไม่อิ่มไม่ เต็มปอด ฯลฯ มองโลกในแง่ร้าย หงุดหงิดร�ำคาญ อารมณ์เสียง่ายกับคน รอบข้าง อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง ความต้องการทางเพศลดลง อารมณ์ ศิลปิน จินตนาการและสมาธิลดลง ความคิดสร้างสรรค์และความจ�ำไม่ดี รู้สึกตนเองล้มเหลว ไร้ค่า หรือรู้สึกผิด เป็นต้น ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งวันนี้ ท่านมีอาการเหล่านี้ บ่อยแค่ไหน 1. เบื่อ ไม่สนใจอยากท�ำอะไร 2. ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้ 3. หลับยากหรือหลับๆตื่นๆหรือหลับมากไป 4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง 5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 6. รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่าตัวเองล้มเหลวหรือครอบครัวผิดหวัง 7. สมาธิไม่ดี เวลาท�ำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ หรือท�ำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ 8. พูดช้า ท�ำอะไรช้าลงจนสังเกตเห็นได้ หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น 9. คิดท�ำร้ายตนเอง หรือคิดว่าถ้าตายไปคงจะดี คะแนน การแปลผล 7-12 เป็นโรคซึมเศร้า ระดับน้อย } ให้การปรึกษา 13-18 เป็นโรคซึมเศร้า ระดับปานกลาง ส่งพบจิตแพทย์ >19 เป็นโรคซึมเศร้า ระดับรุนแรง > 7 ท�ำการประเมินการฆ่าตัวตายด้วยค�ำถาม 8 ข้อ (8Q) ต่อ

นบางวัน เป็นบ่อย เป็นทุกวัน ไม่มีเลย เป็1-7 วัน > 7วัน

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

การรักษาโรค สาเหตุการเกิดโรคนี้มีหลายปัจจัย แนวทางการรักษาจึงมีหลายวิธีคือ เริ่มแรกการรักษาด้วย การกินยาจิตเวช ที่ใช้คือยาต้านซึมเศร้า โดยเฉพาะใน ระยะเฉียบพลัน สิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่ ต้องคอยก�ำกับดูแลคือการกินยาอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอทุก วัน ห้ามลืมกิน ห้ามหยุดยาเอง ห้ามปรับยาเอง เนื่องจาก ผลข้างเคียงของยาที่กินท�ำให้เกิดอาการมือสั่น ปัสสาวะ ล�ำบาก หน้ามืด วิงเวียน เป็นลม ความดันต�่ำ ผู้ป่วยจึงมัก จะไม่ยอมกินยา ไม่ยอมมาพบแพทย์เพื่อติดตามผลการ รักษา


สุขภาพ

•48

การป้องกันโรค ต้องกระท�ำทุกมิติทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เพื่อให้ดูแลตัวเองให้หายจากการเจ็บป่วยไม่เป็นภาระ อยู่ ในสังคมได้อย่างมีความสุข •ด้านร่างกาย ช่วยจัดการในกิจวัตรประจ�ำวัน การดูแล ตนเอง การับประทานอาหารและน�้ำดื่ม การนอนหลับพัก ผ่อน การกระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหว การออกก�ำลังกาย การประเมินการท�ำร้ายตัวเอง การฆ่าตัวตาย เป็นต้น •ด้านสังคม พยายามกระตุ้นให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ไม่ ให้ยู่ตัวคนเดียว จัดเวลาและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กลุ่มเล็กๆ เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยโดยบุคคลใกล้ชิด ครอบครัว เพื่อน สนิทช่วยเหลือประคับประคองในระยะแรกที่มีภาวะซึมเศร้า •ด้านจิตใจและจิตวิญญาณ ครอบครัวและผู้ดูแล จะ ต้องแสดงท่าทีเป็นมิตร ยิ้มแย้ม แจ่มใสใจเย็น ไม่รีบเร่ง ต้องเป็นผู้ฟังที่ดีทนต่อการคิดและพูดช้าของผู้ป่วย เปิด โอกาสให้ผู้ป่วยได้พูดระบายความรู้สึก เคารพและให้ เกียรติเพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย การพูดชมเชยให้ก�ำลังใจ และด้านจิตวิญญาณ เช่น การ สวดมนต์หรือกิจกรรมทางศาสนา เป็นต้น การฟื้นฟูสภาพ ด้วยการดูแลสุขภาพทางจิตใจและสังคม ด้วยการท�ำ จิตบ�ำบัด ครอบครัวบ�ำบัด ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติและผู้ ดูแลให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ ถึงวิธีการดูแลและปัญหาที่พบ ระหว่างการรักษา รับฟังปัญหาโดยให้ผู้ป่วยระบายความ ทุกข์ใจ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว และแพทย์ที่ท�ำการรักษา ครอบครัวและผู้ดูแลจะเป็นกุญแจ ส�ำคัญอย่างมากในความส�ำเร็จของการรักษา ต้องใช้ระยะ เวลาในการรักษานานพอสมควร และจะต้องอาศัยความอด กลั้น อดทน การยอม การเสียสละอย่างมากกับความเจ็บ ป่วยของผู้ป่วยที่แสดงออก เช่น การพูดแล้วไม่เข้าใจ ไม่รู้ เรื่อง ไม่ฟัง ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือกันดูแลทั้ง ทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ตามที่ได้ กล่าวมา ให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับครอบครัวอย่างมี ความสุข พยายามประคับประคองไม่ให้กลับมาเป็นซ�้ำใหม่ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ภาวะการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย

การส่งเสริมสุขภาพ เพื่อผ่อนคลายไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นได้ •การออกก�ำลังกาย อย่างสม�่ำเสมอทุกวัน หรืออย่าง น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ครั้งละ 30 นาที เช่น วิ่งจ๊อกกิ้ง เต้น แอโรบิค เดินเร็ว เป็นต้น สามารถเพิ่มระดับสารเคมีใน สมองที่ชื่อ เซโรโทนิน (SEROTONIN) ที่สามารถรักษาลด ระดับอาการของโรคซึมเศร้าได้ และช่วยท�ำให้ร่างกายหลั่ง สารเอนดอร์ฟิน (ENDORPHIN) สารธรรมชาติที่ออกฤทธิ์ ระงับปวด ท�ำให้เกิดความสุข •การคิดบวก มองโลกในแง่ดี ต้องมีแนวคิดที่ว่าปัญหามี ให้ไว้คิด แล้วย่อมมีทางออก อุปสรรคย่อมมีหนทางแก้ไข หยุดคิดในสิ่งที่บั่นทอนขวัญก�ำลังใจ ท�ำร้ายตัวเองและ ครอบครัว เปลี่ยนมุมมองให้มองโลกในแง่ดีช่วยลดความ วิตกกังวล ท�ำให้ค้นพบแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ •สร้างความสดชื่นเสียงหัวเราะ เช่น การให้รางวัลกับ ชีวิตโดยการท่องเที่ยว ท�ำกิจกรรมที่ชอบ ดูภาพยนตร์ตลก หรืออ่านหนังสือการ์ตูนข�ำขัน ฟังเพลง ซึ่งจะสามารถช่วย คลายความวิตกกังวลและลดความเครียดได้ •หาผู้ที่ไว้ ใจให้ค�ำปรึกษา การพูดคุยกับคนที่เรานับถือ เชื่อใจ ไว้วางใจ โดยการเล่าเรื่องให้ผู้อื่นฟังเป็นการระบาย สิ่งที่เก็บกดเก็บอั้นในใจให้ผ่อนคลาย ลดความฟุ้งซ่าน ได้ เรียนรู้ว่าทุกข์ไม่ได้เกิดกับเราเพียงคนเดียว ยังมีคนที่ทุกข์ มากกว่าเราอีก ท�ำให้มีสติ มีความคิด มีปัญญา สามารถที่ จะปล่อยวางและแก้ไขกับปัญหานั้นได้ •การระบายอารมณ์ อาการซึมเศร้ามักเกิดจากการเก็บ กดอารมณ์โกรธไม่แสดงออก การได้ระบายออกมาจะท�ำให้ สบายดีขึ้นในระดับหนึ่ง เช่น ตะโกนเสียงดัง ร้องไห้ ขว้าง ก้อนหิน/กระดาษที่ก�ำแพง เขียนข้อความระบายความแค้น ลงที่รูปแล้วเหยียบกระโดด เป็นต้น วิธีนี้เป็นการหา ทางออกที่ค่อนข้างจะรุนแรง หากเป็นไปได้ไม่แนะน�ำให้ใช้ วิธีนี้ โรคนี้รักษาให้หายได้ครับ ขอให้ผู้อ่านนิตยสารคมช่าง ทุกท่านมีความสุขปราศจากโรคภัยเบียดเบียน • มีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่าง หรือ E-mail : dsriam@kku.ac.th


สบายๆ สไตล์

•50

คมช่าง

นายสาระบันเทิง

สวัสดีครับ ตามที่ได้สัญญาไว้กับท่านผู้อ่าน ว่าจะพาไปชมวิถีชีวิต ตลาดเช้าที่จีนแบบบ้านๆ ที่เซี่ยงไฮ้ครับ ที่ตลาดเช้านี้พบโดยบังเอิญ ตอน เช้าผมไปเดินออกก�ำลังกายที่สวนสาธารณะ เดินไปเจอตลาดนัด เลยข้ามถนนไปดูว่าเหมือน บ้านเราหรือไม่ ไปชมกันเลยนะครับตามรูปข้าง ล่าง ฉบับหน้าพบกันใหม่นะครับ โชคดี มีชัย •


51


•52

พยากรณ์จักรราศี พฤศจิกายน

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีมีน (15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ในท่านที่เป็นเจ้าของกิจการอยู่นั้น ช่วงเวลานี้เหมาะสม เป็นอย่างยิ่งหากท่านคิดจะขยับขยายกิจการของท่าน หรือแม้แต่ การลงทุนเปิดธุรกิจอันใด ช่วงนี้จะเป็นฤกษ์งามยามดีในการลงทุน เลยทีเดียว การเงิน รายรับและรายจ่ายของท่านจะมีปริมาณเข้าและออกพอกัน ถ้าได้รบั มามากก็อาจจะต้องเสียมาก จะมีรายจ่ายเข้ามาไม่เว้นวัน ขอให้ทา่ นใช้จา่ ยอย่างระมัดระวังเรือ่ งการใช้จา่ ยเป็นอย่างมากใน ช่วงนี้ ความรัก มีเกณฑ์จะได้พบรักแรกพบในช่วงเดือนนี้ ในบางท่าน อาจจะได้พบรักกับคนใกล้ตัวที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี แต่อาจมารู้สึก ดีๆต่อกัน หรือแม้แต่ในท่านที่มีคนรักอยู่แล้ว หากมีปัญหาหรือ อุปสรรคอันใด ในช่วงนี้จะผ่านไปได้ด้วยดี •

การงาน ท่านจะได้พบกับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงเป็น ชิ้นเป็นอัน ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายในด้านต�ำแหน่ง หรือหน้าที่ การงาน หรือกระทั่งในท่านที่เป็นนักลงทุน หรือนักเกร็งก�ำไร ก็ อาจจะหันเหทิศทางไปเพราะเจอเป้าหมายใหม่ได้ และมันค่อนข้าง ไปในทางที่ดีพอสมควร การเงิน รายจ่ายยังคงตามมาติดๆ มีรายรับเข้ามามากก็จะมีราย จ่ายมาก ในบางท่านอาจจะต้องจ่ายเงินก้อนหนัก ให้ระมัดระวังให้ดี เพราะมีเกณฑ์ทจ่ี ะเสียไปแล้วไม่ได้กลับมา ความรัก ช่วงครึ่งเดือนแรกอะไรอาจจะยังไม่เป็นใจเสียเท่าไหร่นัก ท่านจะต้องท�ำใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยท่านไม่ได้เป็นคนก่อ ช่วงนี้ขอ ให้ท่านดูแลเอาใจใส่คนรักให้ดียิ่งขึ้น •

การงาน มีเกณฑ์จะได้พบกับเหตุการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเสียเท่าไหร่ เป็นช่วงที่ต้องขอให้งดในเรื่องการขยับขยายกิจการ หรือการ เปลี่ยนงาน เพราะอาจจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าการประสบ ความส�ำเร็จได้ การเงิน ท่านจะต้องประหยัดเป็นอย่างมากในช่วงนี้ และระมัดระวัง เรือ่ งการใช้เงิน เรียกได้วา่ ต้องพยายามท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ในช่วงนีม้ ี ผลกระทบในเรือ่ งการเงินให้นอ้ ยทีส่ ดุ เลย หากคิดจะกูห้ นีย้ มื สินใน ช่วงนี้ ขอให้ทา่ นงดไว้เสียก่อน ความรัก ในท่านทีม่ คี รอบครัวแล้วอาจจะพบกับปัญหาในครอบครัว เข้ามาให้กงั วลใจ เช่น ความขัดแย้งระหว่างคนรักของท่าน หรือขัด แย้งกับผูใ้ หญ่ ให้ระวังเรือ่ งปากเสียง ส่วนในท่านทีย่ งั โสด มีเกณฑ์จะ พบรักในช่วงปลายเดือน •

การงาน ขอให้ทา่ นมีความอดทน เพราะความส�ำเร็จของท่านก�ำลัง จะเข้ามาในช่วงตอนท้าย อย่าเพิง่ ท้อหรือหมดหวังกับงานทีท่ ำ� ผล ส�ำเร็จก�ำลังจะตามมาถึงท่านในเร็วๆนี้ การเงิน มีเกณฑ์จะมีโชคในเรือ่ งการได้รบั ข่าวดี เช่น การยืนยัน การรับรอง และทรัพย์สนิ อันเป็นสิง่ ของมีคา่ หรือมีราคาสูงมากจะ เป็นตัวสร้างเงินให้ทา่ นโดยตรงในช่วงนี้ ความรัก ช่วงนี้ในท่านทีม่ คี นรักอยูแ่ ล้วอาจจะมีเรือ่ งให้กงั วลหนัก เพราะจะมีปญ ั หาเรือ่ งมือทีส่ ามเข้ามาค่องเกีย่ วในความรักของท่าน อาจเป็นเพราะความส�ำเร็จหรือเสน่หข์ องท่านในช่วงนีท้ เี่ พิม่ มากขึน้ หรืออย่างไร ท�ำให้มคี นเข้ามาถูกใจในตัวท่าน ขอให้หนักแน่นกับ คูร่ กั ของท่านเข้าไว้ •

การงาน มีเกณฑ์พบโชคในช่วงเดือนนี้ ไม่ว่าจะจับต้องอะไรก็จะ พบกับความส�ำเร็จได้ไม่ยากนัก หากเป็นการแข่งขัน ต้องเรียกได้ ว่า “ลอยล�ำมา” เลยทีเดียว การเงิน โชคลาภจะเข้ามาอย่างล้มหลามในช่วงนี้ ซึง่ ตัวท่านเองถือ เป็นบุคคลทีม่ โี ชคลาภและเฮงอยูพ่ อสมควร ด้านรายจ่ายจะมีเข้ามา ประปรายในช่วงกลางเดือนไม่ตอ้ งกังวลอันใด ความรัก เรือ่ งนีเ้ หมือนจะเป็นเรือ่ งรองๆส�ำหรับท่านเลยทีเดียว ช่วงนี้ ท่านอาจจะก�ำลังให้ความสนใจในเรือ่ งหน้าทีก่ ารงานของท่าน จน ท�ำให้ละเลยเรือ่ งความรักไปบ้าง ส�ำหรับคน โสดจะไม่มปี ญ ั หาอันใด แต่ในด้านของคนมีคู่อาจจะก่อให้เกิดการ น้อยใจในคู่รักของท่านได้ ขอให้ท่านใส่ใจคนรักให้มากยิ่งขึ้นใน ช่วงนี้ •

การงาน ควรท�ำตามหน้าที่ของท่านให้ดี อย่าเพิ่งคาดหวังสิ่งอื่น สิ่งใดอันไกล เพราะจะเข้ามากระทบกับสมาธิของท่านได้ ขอ ให้ท่านอยู่กับปัจจุบันของท่าน และท่านจะได้พบกับความส�ำเร็จที่ จะตามมาอย่างแน่นอน การเงิน ในท่านที่ชอบลงทุนหรือชอบเสี่ยง มีเกณฑ์จะเสียเงิน หรือเสียทรัพย์ในช่วงนี้ ให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากในเรื่องการ จับจ่ายหรือลงทุน ความรัก จะมีปัญหาที่ไม่เข้าท่าผุดขึ้นมาทีละเรื่อง สิ่งใดที่ท่านไม่ คิดว่าจะได้พบหรือได้เจอ ท่านอาจจะต้องเตรียมตั้งรับเอาไว้ ขอ ให้ท่านอยู่กับความเป็นจริงและหนักแน่นเข้าไว้ อย่าได้คล้อยตาม หรือหวั่นไหวกับเสียงคนนอกหรือคนอื่นคนไกลที่จะเข้ามายุแยง ในเรื่องความรักของท่าน •


53

ราศีกรกฏ (17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

ราศีพิจิก (17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ในท่านทีท่ ำ� ธุรกิจด้านการค้าขาย อาจจะได้พบกับการ เปลีย่ นแปลงในเรือ่ งของแวดวงกลุม่ ลูกค้าหรือสินค้าครัง้ ส�ำคัญ ใน ช่วงกลางเดือนอาจจะไม่ได้รบั ผลประโยชน์เท่าทีค่ วรนักขออย่าให้ทา่ น ถอดใจและอดทน เพราะในช่วงสิน้ เดือนอาจจะมีขา่ วดีทที่ า่ นคาดหวัง ไว้ตามมา การเงิน ท่านควรจะจัดระเบียบเรื่องการเงินของท่านให้เป็น ระเบียบและชัดเจนยิ่งขึ้น โชคลาภนั้นจะยังมีเข้ามาเรื่อยๆ โดย เฉพาะในช่วงปลายเดือน ความรัก ภายนอกอาจจะเหมือนปกติดี แต่ลึกลงไปในใจของท่าน ยังเต็มไปด้วยความกังวลหรือระแวงคนรัก ส่วนในด้านท่านที่พบ รักหรือเพิ่งเริ่มต้นความรัก ท่านจะรู้สึกเสมือนว่าตนเองได้พบกับ คนที่ใช่แล้ว •

การงาน ขอให้เตรียมรับมือกับภาระหรือหน้าทีอ่ นั หนักหน่วย อาจจะ ยากต่อการควบคุมหรือดูแลของท่าน โดยเฉพาะในท่านทีเ่ ป็นเจ้าของ กิจการหรือผูน้ ำ� บางสิง่ บางอย่างท่านอาจจะต้องยอมรับกับสิง่ ทีม่ นั ค่อนข้างเกินก�ำลังของท่าน ช่วงครึง่ เดือนหลังมีเกณฑ์ได้รบั งาานเพิม่ เข้ามา การเงิน ภาระยังคงที่เข้ามาให้ต้องใช้จ่ายอยุ่เรื่อยๆ แม้ว่าท่านจะ เป็นคนที่ขยันหรือเก็บหอมรอมริบมากมายเสียเท่าไหร่ แต่ถึง อย่างนั้นท่านก็จะได้รับโชคลาภจากความใจบุญของท่าน ที่ไม่ว่า จะเป็นการสร้างกุศลออกไป และจะได้สิ่งตอบแทนดีๆกลับคืนมา ความรัก ช่วงนี้ขอให้ท่านดูแลในเรื่องของสุขภาพของคนใน ครอบครัวท่านให้ดี ไม่ว่าจะเป็นคนรัก หรือบุตรหลานของท่าน •

การงาน ท่านจะได้พบเจอกับความส�ำเร็จที่จะเข้ามาอย่างฟลุคๆ จะเรียกได้ว่าถึงเวลาสุกงอมของมันก็เป็นไปได้ ในช่วงสัปดาห์ที่ สองอาจมีปัญหาหรือเรื่องให้หนักใจเข้ามา ไม่ควรคาดหวังอะไร มาก การเงิน รายได้เข้ามามากก็ตอ้ งเตรียมพบรายจ่ายทีอ่ อกไปมาก พอกัน และในท่านทีท่ ำ� งานประจ�ำรายได้จะมีความมัน่ คงมากยิง่ ขึน้ และจะเห็นได้ชดั ในช่วงครึง่ เดือนหลัง ความรัก ท่านมักจะปล่อยความรักของท่านให้เป็นไปตามยถากรรม คือไม่วา่ จะสุขก็คอื สุข หรือแม้แต่จะทุกข์ทา่ นก็จะปล่อยให้ทกุ ข์ จะมีรกั หรือไม่กแ็ ละแต่จะให้ชะตากรรมเป็นผูช้ กั น�ำ ไม่ดนื้ รนไคว่คว้าหาสิง่ ใด แต่วา่ ในช่วงปลายเดือนเห็นจะอยูเ่ ฉยไม่ได้ จะมีบางสิง่ เข้ามาท�ำให้ทา่ น ต้องลุกขึน้ สูม้ ากขึน้ •

การงาน ในท่านที่ท�ำธุรกิจหรืองานส่วนตัว จะได้พบกับเรื่องดีๆ เป็นอย่างมาก ส่วนในท่านที่ท�ำงานประจ�ำ มีเกณฑ์จะลาออกจา กงาานหรือปรับเปลี่ยนงาน ขอให้ท่านอย่ากดดันตนเองในเรื่อง ของงานมากนัก เพราะจะท�ำให้ท่านวิตก และเครียดได้ การเงิน รายรับรายจ่ายไม่ว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็ยังสามารถ ที่จะผ่อนผันไปได้เรื่อยๆ ให้ระมัดระวังเรื่องการตัดสินใจผิด พลาดในเรื่องเอกสารการใช้จ่าย หรือแม้แต่การท�ำของหาย หลงลืม ผิดสัญญา กระทั้งการถูกโกง ความรัก ท่านอาจจะพบกับความหนักใจเรื่องของการเชื่อใจคนรัก ของท่าน โดยเฉพาะในผู้ที่อยู่ห่างไกลกันหรือเพิ่งเริ่มต้นคบกัน มี เกณฑ์ใช้จ่ายฟุ้มเฟือยเพื่อสานความสัมพันธ์เอาไว้ต่อไป •

การงาน มีแววจะได้พบโอกาสและหนทางอันดีจากหน้าทีก่ ารงาน ของท่าน ในช่วงสัปดาห์แรกการตัดสินใจของท่านอาจจะอยู่ในช่วง ปรวนแปร ไม่เหมาะกับการตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญ เช่น การท�ำสัญญา การนัดหมายทางธุรกิจต่างๆ ช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์ตดิ ขัดในเรือ่ ง หน้าทีก่ ารงาาน การเงิน มีเกณฑ์จะได้พบกับรายจ่ายก้อนหนัก หรือภาระทีท่ า่ นต้อง รับผิดชอบ แต่ทงั้ นีก้ ็ไม่ใช่รายจ่ายทีส่ ญ ู เปล่าเป็นอย่างแน่นอน ความรัก ท่านมักจะคิดอะไรวนเวียนซ�้ำซาก หรือตกอยู่ในห้วง กับดักที่ตนเองสร้างขึ้น ขอให้ท่านพิจารณาตนเองและปรับปรุง ตัวเพื่อให้ท่านไม่กลายเป็นคนหน้าเบื่อ •

การงาน ท่านต้องจับตาและติดตามกระแสสังคมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานของท่าน เพราะจะได้ท�ำให้ท่านตั้งรับและปรับตัวทัน ในช่วงนี้มีเหณฑ์ได้ พลิกโอกาสของท่านในเรื่องหน้าที่การงาน การเงิน มีเกณฑ์พบความขัดแย้งในเรือ่ งของทรัพย์สนิ เงินทอง และ ท่านจะต้องเป็นฝ่ายทีเ่ ข้ามาจัดการ เช่น ทรัพย์สนิ มรดก หรือผล ประโยชน์ที่ให้ผอู้ นื่ เป็นคนดูแลอยู่ ความรัก ความรักไม่ใช่เป้าหมาย และไม่ใช่ของเล่นหากแตะต้อง หรือเผลอใจไปรักกับคนทีผ่ ดิ หรือไม่ควร อาจจะมีปญ ั หาทีต่ ามมาให้ ได้หนักใจ •


•54

ฮวงจุ้ย

การมีห้องพระภายในบ้าน น่าจะเป็นสิ่งที่ชาวพุทธทุก คนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี การเลือกต�ำแหน่งของห้องพระ ภายในบ้านแล้ว การจัดวางสิ่งของภายในห้องพระ ยัง สามารถใช้หลักของฮวงจุ้ย เพื่อเสริมให้บ้านที่อยู่อาศัย มี ความสงบ ร่มเย็น รวมถึงเจ้าบ้านเอง อาจได้รับโชคลาภ หรือเจอพบแต่สิ่งดีๆ ได้เช่นกัน

• ห้องพระควรเป็นห้องชั้นบนสุดของบ้าน เพราะพระเป็น ของสูง • หากตั้งห้องพระไว้ชั้นล่าง ห้องที่อยู่ชั้นบนเหนือห้องพระ ไม่ควรเป็นห้องน�้ำและห้องนอน ควรจะเป็นห้องว่าง ที่ไม่มี คนอยู่ • ห้องพระควรอยู่ในต�ำแหน่งที่มีการระบายอากาศได้ดี เพราะการบูชาพระ จะต้องจุดธูป เทียน หากเป็นต�ำแหน่งที่ อากาศถ่ายเทสะดวก จะท�ำให้ไม่รบกวนสมาธิของผู้ปฎิบัติ ธรรม อีกทั้งยังช่วยลดอันตรายจากควันไฟและเปลวเทียน ไม่ให้ไหม้บ้านได้อีกด้วย • ห้องพระต้องอยู่ในบริเวณที่สงบ เป็นมุมที่ไม่มีผู้คน พลุกพล่าน และตามหลักฮวงจุ้ย ต�ำแหน่งหน้าบ้าน ถือเป็น ต�ำแหน่งโชคลาภ ส่วนต�ำแหน่งหลังบ้าน ถือเป็นต�ำแหน่ง บารมี การจัดฮวงจุ้ยห้องพระจึงควรเลือก 2 ต�ำแหน่งดัง กล่าว จะช่วยเสริมพลังบวกได้มากที่สุด • ห้องพระควรหันทิศไปทางตะวันออก หรือทิศเหนือ ซึ่ง เป็นทิศมงคล • หากไม่สามารถเลือกต�ำแหน่งห้องพระในทิศตะวันออก และทิศเหนือได้ ให้ตั้งหิ้งพระ และองค์พระหันหน้าไปทาง ทิศนั้นๆ แทน • ห้องพระที่ติดกับห้องนอน ต้องระวังเรื่องการวางเตียง หันปลายเท้าไปหาห้องพระ และกรณีที่หันหัวเตียงไปที่ห้อง พระ ต้องพิจารณาว่า ต�ำแหน่งขององค์พระ หรือโต๊ะหมู่ บูชาติดกับหัวเตียงหรือไม่ เพราะถ้าติดกัน เมื่อนอนบน เตียงอาจได้รับอิทธิพลของธาตุไฟ ท�ำให้ปวดหัวง่าย หรือ นอนไม่ค่อยหลับ • ห้องพระไม่ควรติดกับห้องน�้ำ เพราะในหลักฮวงจุ้ย ห้องน�้ำถือว่าเป็นธาตุน�้ำ ส่วนห้องพระถือว่าเป็นธาตุไฟ • ไม่ควรตั้งพระในห้องนอน โดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้ว แต่ หากจ�ำเป็นควรใช้ฉากกั้นให้เป็นสัดส่วน • ไม่ควรตั้งหิ้งพระตรงบันได หรือใต้บันได • ไม่ควรตั้งหิ้งพระอยู่ใต้คาน


55

• ไม่ควรตั้งห้องพระหรือหิ้งพระอยู่เหนือห้องน�้ำ • ห้ามแขวนหิ้งพระกับผนังห้องน�้ำ • หิ้งบูชาต้องสะอาดอยู่เสมอ หากปล่อยให้หิ้งบูชาสกปรก คนในบ้านจะเจ็บป่วย และท�ำมาค้าไม่ขึ้น • หิ้งพระต้องไม่อยู่เหนือประตูซึ่งเป็นช่องทางเดินเข้า-ออก ถ้าจัดตั้งหิ้งพระในมุมที่พลุกพล่าน คนในบ้านจะมีแต่ความ วุ่นวาย • หิ้งบูชาพระไม่ควรหันหน้าตรงกับประตูห้องน�้ำ หรือห้อง ครัว มิเช่นนั้นคนในบ้านจะเจ็บป่วย มีแต่เรื่องขัดแย้ง เงิน ทองรั่วไหล • ถ้าพักอาศัยอยู่ในอพาร์ทเม้นท์หรือคอนโด ควรตั้งหิ้ง พระให้สูงกว่าระดับศีรษะ เพราะหากตั้งหิ้งพระต�่ำกว่า ศีรษะ จะท�ำให้คนในบ้านไม่เจริญก้าวหน้า อาชีพการงาน เติบโตช้า และจะถูกลดต�ำแหน่งงานลง • หิ้งบูชาขนาดใหญ่ จ�ำนวนองค์พระหรือองค์เทพบนหิ้ง ควรมีจ�ำนวนเป็นเลขคี่ เช่น 1,3,5,7,9 องค์ • ไม่ตั้งหิ้งบูชาไว้ใต้คาน มิเช่นนั้นดวงชะตาคนในบ้านจะ ถูกกดทับ ท�ำให้เจริญรุ่งเรืองยาก และมักมีเรื่องให้ปวดหัว อยู่เสมอ • ไม่ควรมองเห็นหิ้งพระได้จากนอกบ้าน เพราะจะถือว่า การตั้งหิ้งพระไม่อยู่ในมุมสงบ แต่ถ้าเป็นร้านค้าขายถือว่า ไม่เป็นไร

นอกจากการก�ำหนดต�ำแหน่งห้องพระ การวางพระ รวมถึงการดูแลหิ้งพระตามหลักของฮวงจุ้ย ผู้ที่อาศัยอยู่ใน บ้าน ก็ควรท�ำการสักการะบูชาพระอย่างต่อเนื่องสม�่ำเสมอ รวมถึงควรท�ำจิตใจให้สงบ เพื่อให้ทุกคนภายในบ้าน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข จนเรียกได้ว่า สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ กันเลย •


คมช่างบอกต่อ 82/15 ม.2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

พงศ์ธเนศโพลี่คาร์บอเนต บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ 579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลส อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

โทร.02-566-4891,02-566-4612

02-932-9691, 02-932-9350 4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) 081-5417611

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จ�ำหน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150 หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จ�ำหน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

1.5”x3.5”

โทร. 083-036-2968, 091-575-7994

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

เอสพี เ อส เทรดิ ง ้ 320/120 ถ.รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 www.spstrading-th.com

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง ราคาประหยัด

70/2 ถ.พัฒนาการ 78 หมู่ 6 ประเทศ กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 เช้า - 4:00 เย็น โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture


•58

ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


59


•60

Kc14s  
Kc14s  
Advertisement