Page 1


•6

สารบัญ

8 สังคมข่าว 10 เรื่องจากปก เหล็กกล่อง

14 รายงานพิเศษ

บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ�ำกัด

20 หลากหลายงานช่าง มาตรฐาน

23 คมช่างเล่าเรื่อง

การปั่นจักรายานของไทยและญี่ปุ่น

26 เยี่ยมร้านค้า

ร้านเอส.บี. สเตนเลส

30 มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ ความงาม ผ่านงานสเตนเลส

34 มุมสเตนเลส

44 มุมกฎหมาย

36 รอบรู้งานช่าง

46 สุขภาพ

38 แนะน�ำผลิตภัณฑ์ 40 ปฎิทินข่าว 42 คมช่าง ไอที

50 สบายๆ สไตล์คมช่าง

สนิมที่เกิดจากสารเคมี

วงแชร์ ฟ้องร้องบังคับคดีได้

การค�ำนวณน�้ำหนักเหล็ก

ไข้เลือดออก

การใช้ โน๊ตบุ๊ก

43 เปิดโลกผลิตภัณฑ์

ตะลุยเซี่ยงไฮ้ (1)

52 พยากรณ์จักรราศี ประจ�ำเดือนตุลาคม

54 ฮวงจุ้ย

ไม้มงคล บนโต๊ะท�ำงาน


7

ปีที่ 2 ฉบับที่ 13

ประจ�ำเดือนตุลาคม 2557 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ฉบับนี้เข้าสู่ปีที่ 2 แล้วครับ ท่านผู้อ่านครับหลายๆครั้ง ท่านต่างมีความ กระตือรือร้นในเรื่องต่างๆ “ความกระตือรือร้น” มันคือ พลังพลัง หรืออาจเรียกว่า “อ�ำนาจของความกระตือรือร้น” ข้อดีใดๆ ของมนุษย์ ล้วนส�ำคัญพอๆ กันก็คือ ”การมีความรู้” การมีความรู้เป็นสิ่งที่จะมาประสานสองส่วนนี้ให้ เกิดพลังประสิทธิภาพก็คือ.. พลังของ ความกระตือรือร้น คุณสามารถจะท�ำอะไรก็ได้ถ้ามีความกระตือรือร้น ความกระตือรือร้นเปรียบเหมือนยีสต์ที่ท�ำให้ความหวัง ของท่านที่เฟื่องฟู สูงส่งไปถึง ดวงดาว ความกระตือรือร้น คือความสว่างเจิดจ้าในดวงตาของ ท่าน มันคือความกระปรี้กระเปร่าในท่วงท่าการเดิน มันคือความกระชับมั่นคงเวลาที่คุณหยิบจับอะไร มันเป็นพลังใจที่ยากแก่การต่อต้าน ผลักดันให้คุณ แปลงความใฝ่ฝันให้กลายเป็นการปฏิบัติจริง นี่ล่ะครับคือ “อ�ำนาจของความกระตือรือร้น”

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ ภาคิน วงศ์วิชัย ลักษิกา ปาจรีย์ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด 8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988) 31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


•8

สังคมข่าว ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้า

ต่างๆ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยร่วมส่งข้อมูลข่าวสารของคุณมาได้ที่ :

laksika.paja@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com

เมื่อวันที่ 25 กันยายน ที่ผ่านมา เฮียเล็ก นักธุกิจอวุโส และ คุณธนกฤต ดุจสิริปภาภร มา เยี่ยมเยียนบริษัท ทีเอ็นฯ จึงได้ พบปะสังสรรค์และปรึกษาธุรกิจ กับคณะผู้บริหารของบริษัท ทีเอ็น โพลี่คาร์บอเนต จ�ำกัด

ตัวแทน บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด เข้าเยี่ยมชมดูการติดตั้งตัวโม่ บนตัวรถอีซูซุ ที่บริษัท ทีคอน เซอร์วิส (2003) จ�ำกัด โดยมีคุณ ธ�ำรงค์ ทวีโชคศิริกุล ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา

คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพานิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท แม่น�้ำสแตนเลสไวร์ จ�ำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัททีเอ็นโพลีคาร์บอเนต และพาเยี่ยมชมโรงงานสเตนเลสคุณภาพ ที่ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจไปทั่วโลก เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ที่ผ่านมา


9


•10

เรื่องจากปก


11

เหล็กกล่อง (Steel Tube) จัดอยู่ในกลุ่มประเภทของเหล็กรูปพรรณ ที่มีรูปร่างแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อ การใช้งาน โดยมีจุดประสงค์หลักคือ การเพิ่มคุณสมบัติของหน้าตัด เพื่อรับแรงต้านทานการเสียรูปขณะใช้งานได้ ดีขึ้น ใช้เป็นเหล็กในโครงสร้างหลักหรือโครงสร้างอื่นๆ เช่น โครงหลังคาเหล็ก คานเหล็ก แต่ก็สามารถดัดแปลง มาเป็นในลักษณะงานตกแต่งได้ด้วย แล้วความคิดสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ และมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


เรื่องจากปก •12

เหล็กกล่อง (Steel Tube) 2 ประเภท

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม /เหล็กแป๊บโปร่ง (Square Steel Tube)

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม หรือ เหล็กแป๊บโปร่ง (Square Steel Tube) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี ความยาว 6,000 มิลลิเมตร/เส้น มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยม มี มุมฉากที่เรียบคม ไม่มนได้มุมฉาก 90 องศา ผิวเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวต้องวัดได้หน่วยมิลลิเมตร ผิดพลาดไม่เกิน 2% ขนาดต้องเท่ากันทุกเส้น เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เหมาะส�ำหรับงาน โครงสร้างทั่วไปที่ไม่รับน�้ำหนักมาก เช่น เสา,นั่งร้าน เป็นต้น สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ น�้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน/เหล็กแป๊บแบน (Rectangular Steel Tube)

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน หรือเหล็กแป๊บแบน (Rectangular Steel Tube) เป็นเหล็ก โครงสร้างรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาว 6,000 มิลลิเมตร/เส้น เหล็กแป๊บ แบน มีลักษณะเป็นท่อสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผิวเรียบไม่หยาบ ขนาดความยาวต้องวัดได้หน่วย มิลลิเมตรผิดพลาดไม่เกิน 2% ขนาดต้องเท่ากันทุกเส้น เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน เหมาะ ส�ำหรับงานก่อสร้างสร้างทั่วไปที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง เช่น เสา,นั่งร้าน,ประตู เป็นต้น สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิด อื่นๆ น�้ำหนักเบา และมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน


13

ขนาดมาตรฐานทั่วไปของเหล็กกล่อง

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม

ขนาด ความยาว 6 m. Inch. mm. 1/2” x 1/2” 12.7 x 12.7

5/8” x 5/8”

15.9 x 15.9

3/4” x 3/4”

19.1 x 19.1

1” x 1”

25.4 x 25.4

11/4” x 11/4” 31.8 x 31.8

11/2” x 11/2” 38.1 x 38.1

ความหนา mm.

น�้ำหนัก KG.

0.6 mm. 0.9 mm. 1.2 mm. 0.6 mm. 0.9 mm. 1.2 mm. 0.6 mm. 0.9 mm. 1.2 mm. 1.6 mm. 0.8 mm. 1.0 mm. 1.2 mm. 1.6 mm. 2.0 mm. 2.8 mm. 1.0 mm. 1.2 mm. 1.6 mm. 2.0 mm. 2.8 mm. 1.2 mm. 1.6 mm. 2.0 mm. 2.3 mm. 2.8 mm. 3.2 mm. 3.2 mm.

1.4 2.1 2.8 1.66 2.5 3.3 2.14 3.2 4.27 5.7 3.6 4.5 5.4 7.2 9.0 12.6 5.8 7.0 9.3 11.5 16.3 8.3 11.0 13.6 15.6 19.1 21.8 58.0

เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมแบน ขนาด ความยาว 6 m. Inch. mm. 1” x 1/2” 25.4 x 12.7

ความหนา mm.

น�้ำหนัก KG.

0.8 mm. 1.2 mm. 11/2” x 3/4” 38.1 x 19.1 0.8 mm. 1.2 mm. 2” x 1” 50.8 x 25.4 1.2 mm. 1.6 mm. 2.0 mm. 2.8 mm. 3” x 11/2” 75 x 38.1 1.2 mm. 1.5 mm. 2.0 mm. 2.8 mm. 4” x 2” 100 x 50 1.8 mm. 2.0 mm. 2.3 mm. 2.8 mm. 3.0 mm. 5” x 2” 125 x 50 2.3 mm. 3.2 mm. 6” x 2” 150 x 50 2.3 mm. 3.2 mm.

2.7 4.0 4.4 6.6 8.2 11.0 13.6 19.1 12.6 15.75 21.0 29.0 24.75 27.5 31.0 38.0 40.5 37.5 52.0 42.0 58.0


•14

รายงาน พิเศษ

ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่า 50 ปี บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ�ำกัด ได้ริเริ่มมาจากธุรกิจครอบครัวเล็กๆ ผันแปรมาเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลิตเครื่องท�ำน�้ำเย็น และยังเป็นผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องผลิตน�้ำ ตู้แช่ อาหาร เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องครัวทุกชนิดอย่างมากมายหลากหลาย อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ใช้ระบบเชื่อม อาร์กอนในถังเก็บน�้ำหรือตู้น�้ำเย็น เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยภายใต้เครื่องหมายการค้า MALLORY ซึ่งหมายถึงการมีคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ รวมถึงยังเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค


15

คุณพ่อสัญชัย ฉัตรวิชัย น้องชาย สุทธิพงศ์ ฉัตรวิชัย (ซ้าย) พี่ชาย สุรพล ฉัตรวิชัย (ขวา)

คุณภาพสินค้า ต้องค�ำนึงถึงสุขภาพ ผู้ ใช้สินค้าด้วย เริ่มต้นจากรุ่นคุณพ่อ ซึ่งก็คือ คุณสัญชัย ฉัตรวิชัยเป็นผู้ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ.2519 ได้จัดท�ำตู้แช่ไร้สารตะกั่วขึ้นมาเป็นเจ้าแรก เนื่องจากในสมัยก่อน มีการตวรจพบสารตะกั่วภายในตู้กดน�้ำของ สถาบันการศึกษาอย่างมากมาย เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย (ในปี พ.ศ.2550 ทาง ส.ค.บ. ได้ออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการผลิตถัง ในตู้น�้ำเย็นเป็นแบบห้ามใช้สารตะกั่วบัดกรี) ซึ่ง บริษัท แสงเอก ซัพพลายส์ จ�ำกัด ได้เล็งเห็นถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก จึงได้ จัดท�ำตู้แช่ไร้สารตะกั่วขึ้น อีกทั้งยังเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย ซึ่ง ใช้อาร์กอนที่มีความปลอดภัยแทนการใช้สารตะกั่ว โดยมีการน�ำ เสนอกระบวนการไปถึงส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อย่างถูกต้อง จนมาถึงในรุ่นปัจจุบันลูกชายทั้ง 2 ของคุณสัญชัย ได้ บริหารต่อเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งก็คือ คุณสุรพล ฉัตรวิชัย (ผู้จัดการฝ่ายการ ตลาด) และคุณสุทธิพงศ์ ฉัตรวิชัย (ผู้จัดการทั่วไป) ได้ท�ำการ บริหารบริษัทฯ ภายใต้นโยบายของคุณสัญชัย ที่กล่าวไว้ว่า “คุณภาพสินค้า ต้องค�ำนึงถึงสุขภาพผู้ใช้สินค้าด้วย”


รายงานพิเศษ •16


17

คุณสุรพล เล่าให้ฟังว่า “ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ได้มีการน�ำเครื่อง กรองน�้ำเข้ามาใช้เพิ่มมากขึ้น โดยผู้จ�ำหน่ายไม่ได้ท�ำการให้ข้อมูลแก่ ผู้บริโภคเท่าที่ควร ท�ำให้พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคในเมือง ไทยยังไม่รู้และเข้าใจเท่าที่ควร ผู้ขายส่วนใหญ่จะท�ำการขายแล้วจบ ไป ทางบริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ�ำกัด จะการมีบริการหลังการ ขาย และคอยให้ข้อมูลลูกค้าอยู่ตลอดเวลาอย่างถูกต้องและครบถ้วน ท�ำให้มียอดลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งบริษัทเองก็ได้รับความไว้ วางใจมาอย่างยาวนาน เนื่องจากการดูแลเอาใจใส่มาอย่างดีตลอด หลายปี โดยสินค้าของเรา จะใช้ผลิตภัณฑ์ในระดับเกรดพรีเมี่ยมทุก ชิ้นในการผลิต ท�ำให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในสินค้าของเรามาตลอด หลายสิบปี”

ถึงแม้การใช้อาร์กอนจะท�ำให้ราคาสูงกว่าการใช้ตะกั่ว 50-60% แต่ก็ท�ำให้มั่นใจได้ว่าไม่มีอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคอย่าง แน่นอน นอกจากเครื่องผลิตน�้ำ ตู้แช่อาหาร ตู้แช่เครื่องดื่ม ยังมีชุด งานครัวสแตนเลส และเครื่องกรองน�้ำ ที่ควบคุมการดูแลภายใต้ เครื่องหมายการค้า “AQUAGUARD” มีการบริการที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านการให้ค�ำ แนะน�ำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้า อีกทั้งมีบริการ หลังการขายแบบ GOLD SERVICE ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัท และยัง ได้ท�ำการพัฒนาเครื่องท�ำน�้ำเย็นขนาดเล็กและใหญ่แบบไร้รอยต่อใน ถังเก็บน�้ำเพื่อความคงทนต่อการใช้งานและปราศจากสิ่งอันตราย อย่างสารตะกั่ว และสารปนเปื้อนอื่นๆ ในถังเก็บน�้ำอีกด้วย

คุณสุรพล ฉัตรวิชัย กิจกรรมพิเศษ 1. ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย ปี 2540-2551 2. หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิส สโมสรต�ำรวจ 3. คณะกรรมการบริหารปิงปองอาวุโสไทย 4. ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิสชุดเยาวชนแห่งชาติสังกัดกรุงเทพมหานคร 5. ผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิส มหาวิทยาลัยศรีปทุม


รายงานพิเศษ •18

​ปัจจุบัน คุณสุรพล และคุณสุทธิพงศ์ ได้ขยายกิจการ และประเภทสินค้าให้หลากหลายมากขึ้น อาทิเครื่องกรอง น�้ำ ตู้แช่ ตู้เย็นต่างๆ เพื่อรองรับตามความต้องการของ ลูกค้ารายเดิมและลูกค้ารายใหม่ ซึ่งมีบริการหลังการขาย แบบ “One Stop Service” เพื่อตอบสนองความ ต้องการในสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ครบครั่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ บริโภคในปัจจุบันต้องการอย่างมาก ท�ำให้ลูกค้ามีความ มั่นใจและเชื่อถือในการบริการ ทั้งนี้บริษัท แสงเอกซัพพลายส์ จ�ำกัด ยังคงมีการ พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านสินค้า และการ บริการให้เหมาะสมกับวิวัฒนาการใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภคต่อไป •


•20

หลากหลาย งานช่าง

นายช่างตี๋ ช่างเทคนิคประจ�ำแท่นผลิตก๊าซกลางอ่าวไทย pp2010352013@gmail.com

สวัสดีครับ พี่น้อง ชาวนิตยสารคม ช่าง ผมนายตี๋ พบกันเป็นครั้งที่สองแล้ว นะครับ คราวนี้ผมจะพูดถึงค�ำว่า “มาตรฐาน” “Standard” (สแตนดาร์ด) คืออะไร เราจะท�ำงานอย่างไรให้งาน ของเรา มาตรฐาน และ ใครเป็นคนตั้ง เอาเฉพาะความหมายก็แย่ละครับ มี หลายส�ำนักที่ให้ค�ำจ�ำกัดความ เราลอง มาดูกันสักสองตัวอย่าง

1.ความหมายตาม พจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน มาตรฐาน [มาดตฺระ-] น. สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ที่ รับรองกันทั่วไป เช่น เวลามาตรฐานกรีนิช สิ่งที่ถือเอาเป็น เกณฑ์ส�ำหรับเทียบก�ำหนดทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ เช่นมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือสินค้านี้ยังไม่เข้ามาตรฐาน 2.ความหมายจากข้อมูลของหน่วยงาน ISO ซึ่งเป็นหน่วยงานมาตรฐานระดับนานาชาติ ได้กล่าวถึง “มาตรฐาน” (Standards) โดยมีใจความว่า ได้ถูกเขียนขึ้น โดยน�ำเอารายละเอียดของความจ�ำเพาะทางเทคนิค หรือ หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เห็นพ้องร่วมกัน เพื่อใช้เป็นกฏ, แนวทาง หรือค�ำนิยามของคุณลักษณะต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ มั่นใจได้ว่า วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์, กระบวนการ หรือบริการ ต่างๆ เหมาะสมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ตัวอย่างเช่น รูปแบบของบัตรเครดิต ที่เราสามารถ ใช้ได้ทั่วไปในทุกๆ พื้นที่บริการ ทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรฐาน ระดับนานาชาติของ ISO ที่ก�ำหนดความหนาของบัตรให้ เป็นมาตรฐานเดียวกัน คือ มีความหนา 0.76 มิลลิเมตร ดังนั้นด้วยคุณสมบัติที่ก�ำหนดไว้ดังกล่าวนี้ เราจึงสามารถ ใช้บัตรนี้ได้ทั่วทุกมุมโลก ครับที่นี้ มาดูความหมาย ตามความคิดของช่างตี๋บ้าง นะครับ ก็คือการที่เราสามารถท�ำงาน หรือชิ้นงานอะไรก็ได้ ที่ท�ำซ�้ำๆกันให้เหมือนเดิมได้ทุกๆครั้ง แบบไม่ต้องดีที่สุด หรือดีมาก เอาแค่ระดับดีก็พอครับ ฟังดูได้ง่าย แต่ท�ำยาก มากครับ เช่นลองตัดเหล็กด้วยมือสักสองชิ้น เราจะพบว่า มันจะมีขนาดที่ไม่เท่ากัน ก็เลยมีคนค้นคิดเครื่องมือแม่แบบ หรือจิ๊ก และพวกโมลต่างๆ ขึ้นมา แถมยังใช้เครื่องจักร หรือ หุ่นยนต์ เข้ามาท�ำงานแทนคน ซึ่งมีความเที่ยงตรง และแม่นย�่ำกว่า


21

ที่นี้ช่างบ้านๆอย่างเราเกี่ยวอะไร เราก็ลองมาตั้ง มาตรฐานให้กับงานของเราดูบ้างครับ ไม่ต้องเอาแบบ คะแนนเต็มสิบ เอาแค่สักเจ็ดเต็มสิบดูนะครับ เป็นต้นว่า รูปแบบชิ้นงาน เช่นกันสาดหน้าต่าง เรามี รูปแบบ A ,B,C ไว้ให้ลูกค้าดู และเราสามาผลิตได้ตามแบบที่เรามี เมื่อเรา ผลิตได้สวยงามและคงที่ เราก็ยกระดับมาตรฐานของเราให้ ได้ตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ครับ เมื่อรูปแบบที่เราท�ำสวยงามและมีมาตรฐาน มีแบบที่ ชัดเจน ก็อย่าลืมจดสิทธิ์บัตร หรือลิขสิทธิ์ของเราด้วยนะ ครับ มีประโยชน์อย่างไรจะเล่าให้ฟังครับ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พศ.2557 ที่ผ่านมา ผมได้มี โอกาสร่วมฟังการบรรยายการสัมมนาเรื่อง “AEC กับการ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ระหว่างประเทศ” ซึ่งจัดขึ้น โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ครั้งนั้น ก็ได้เดินทางร่วมกับ พี่ตุ้ม พี่ ต่อ และ ชาวคณะ TN ก็ได้สาระความรู้ มายกตัวอย่างๆ หนึ่ง ที่น่าสนใจเป็น ผลิตภัณฑ์ “Coco Easy” มะพร้าวเผา มีที่ฝาเปิดพร้อมเสิร์ฟ ที่ถูกคิดค้นขึ้นโดย “คุณบรรพต เคลียพวงพิทย์” กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโค่ อีซี่ จ�ำกัด โดยใช้เวลาร่วม 5 ปี กว่าจะประสบความส�ำเร็จในการติด ฝา ซึ่ง ท่านได้แชร์ ประสบการณ์ โดย คุณบรรพต ได้จด สิทธิ์ บัตรเครื่องหมายการค้า และรูปแบบผลิตภัณฑ์ไว้แล้ว ที่ประเทศไทย แต่ผลิตภัณฑ์ของคุณบรรพต ได้มีโอกาสไป โชว์แสดงสินค้าที่ต่างประเทศ โดยคุณบรรพต ไม่ได้จด สิทธิ์บัตรไว้ ณ.ประเทศที่ได้ไปแสดงสินค้า หลังจากที่งาน แสดงสินค้าผ่านพ้นไปไม่นาน รูปแบบสิ้นค้าของคุณบรรพต ถูกลอกเลียนแบบ และถูกน�ำว่างจ�ำหน่ายอย่างรวดเร็ว ใน ประเทศนั้น โชคดีที่มะพร้าวน�้ำหอมจากประเทศไทยของ เรามีรสชาติ และกลิ่นที่หอมหวานกว่าที่เป็นเอกลักษณ์โดย ธรรมชาติ สินค้าที่เป็นคู่แข่งจึงไม่ได้รับความนิยม เห็นไหม ครับอุตสาห์ค้นคิดมาตั้งนาน แป๊บเดียวโดนเลียนแบบเลย

คุณบรรพต เคลียพวงพิทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคโค่ อีซี่ จ�ำกัด

และอีกแง่คิดจากชีวิตวัยเยาว์และการศึกษา ของ อ.ถวัลย์ ดัชนี ตอนเรียนอยู่ที่ศิลปากรในชั้นปีที่ 1 ท�ำ คะแนนการวาดรูปได้ถึง 100+ แต่เมื่อขึ้นปี 2 กลับท�ำได้แค่ 15 คะแนน เพราะเหตุผลที่ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ให้ ไว้ว่า “ปลาของนายไม่มีกลิ่นคาว นกของนายแหวกว่ายไป ในอากาศไม่ได้ ม้าของนายไม่สามารถที่จะควบหรือวิ่ง ทะยานออกไปได้ นายเป็นเพียงแค่นักลอกรูป มันไม่ใช่งาน ศิลปะ” จากนั้นงานของท่าน อ.ถวัลย์ ก็พัฒนาจนเป็นที่ ยอมรับ มีแง่คิดดีๆ ละนะครับ และตอนนี้การจดสิทธิ์บัตร สามารถจดได้ทั้งตราสัญญาลักษณ์ และรูปแบบผลิตภัณฑ์ และในอนาคต กลิ่นและเสียงก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นกัน ครับ ส่วนขั้นตอนการจดสิทธิ์บัตร คราวหน้าจะมาเล่าให้ฟัง ครับ ก่อนจากกันในฉบับนี้ ขอให้นายช่างทุกท่านมีสุขภาพ แข็งแรงท�ำงานด้วยความปลอดภัย และ ก้าวไปสู่นายช่าง มือโปร ทุกท่านครับ มีขอเสนอแนะหรือสนใจ สอบถาม เรื่องราวต่างก็ส่งมาที่ Email : pp2010352013@gmail.com • ภาพจาก www. http://travel.truelife.com/detail/3063385


•22

สมาคมศิษ ย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรม เทคนิคโพ้นทะเล(ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัวของศิษ ย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดี ระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกัน ของศิษ ย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเลประเทศไทย (สวอท.) ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)

เป็นองค์กรที่สมาชิก และเครือข่ายมาพบปะกัน และ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมหลัก คือ การฝึกอบรม สัมนา ดูงาน เรียนภาษาญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนวัฒธรรม ระหว่าง ไทย -ญี่ปุ่น และศิษย์เก่าทั่วโลก ประวัติตวามเป็นมา สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกันแห่งประเทศไทย เป็นที่รวมของนักศึกษาและผู้ที่เคยไปฝึกงานในประเทศ ญี่ปุ่น ซึ่งเคยใช้ชีวิตร่วมกันในหอพัก ABK (Asia Bunka Kaikan) โตเกียว และหอพักผู้ฝึกงานอื่นๆของ AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) ใน ต่างจังหวัด ซึ่งสร้างขึ้นภายหลัง ค�ำย่อว่า ABK ย่อมาจาก ค�ำว่า Asia Bunka Kaikan ซึ่งแปลว่า “อาคารวัฒนธรรม เอเซีย” เป็นหอพักที่สร้างขึ้นโดย อาจารย์โฮซูมิ ซึ่งเป็นผู้ อ�ำนวยการของ AOTS ด้วยในระยะเริ่มต้น มีนักศึกษาและ คนฝึกงานจากประเทศต่างๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างพี่น้อง และศึกษาเรียนรู้จากกันและกันในหอ ABK จนเกิดความ รู้สึกผูกพันแน่นแฟ้นและมีการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นตามประเทศต่างๆ หลายประเทศ และมีการประชุม ตัวแทนชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นเป็นระยะ ตามเมืองต่างๆ ส�ำหรับประเทศไทย มีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่า ABK ขึ้นในปี พ.ศ. 2509 ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ฝึกงานในญี่ปุ่นกลับ มาเมืองไทยแล้วมากกว่าพันคน ในปี พ.ศ. 2519 ทาง ชมรมศิษย์เก่า ABK ในประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้า ภาพจัดการประชุมนานาชาติครั้งที่ 4 ของ ABK ขึ้นที่ กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีผู้แทนจากประเทศต่างๆ ทั้งสิ้น 15 ประเทศมาร่วมประชุม วันที่ 14 กันยายน 2519 ทางคณะกรรมการบริหารชมรมในปีนั้นจึงลงมติให้ ด�ำเนินเรื่องขออนุญาตจดทะเบียนเป็นสมาคมขึ้นอย่างเป็น ทางการ โดยใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุงกะไคกัน แห่งประเทศไทย” วันที่ 22 กันยายน 2527 เปลี่ยนชื่อใหม่และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้ชื่อว่า “สมาคมศิษย์เก่าเอเซียบุกะไคกันและแอสโซซิเอชันเฟอร์ โอเวอร์ซีส์เทคนิคัลสกอร์ลาชิป (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อ ภาษาอังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” วันที่ 26 พฤษภาคม 2529 ที่ประชุมมีมติตั้งชื่อใหม่ และน�ำเสนออนุญาตต่อ สันติบาลเป็น “สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเชียและ ทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย)” ใช้ชื่อภาษา อังกฤษว่า “ABK & AOTS Alumni Association (Thailand)” และได้รับอนุญาตให้ใช้ชื่อใหม่นี้ เพื่อถูกต้อง ตามที่กองต�ำรวจสันติบาลแนะน�ำให้ใช้ชื่อเป็นภาษาไทย

หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

2014 Winter Camping School in Japan

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ ร่วมแคมป์ภาษา ญี่ปุ่นกับประสบการณ์ใหม่ๆ ณ กรุงโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น (เหมาะกับผู้ที่ยังไม่มีพื้นฐานมาก่อนหรือมีพื้นฐานเล็กน้อย) Highlights : • ห้องเรียนกลุ่มละ 8-12 คน แยกตามระดับผู้เรียน • สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมระบบการสอนภาษา ญี่ปุ่นส�ำหรับชาวต่างชาติมามากกว่า 50 ปี • เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น การเขียนพู่กัน การใส่ชุดยูกาตะ การพับกระดาษโอริงามิของแท้ และมีโอกาสลองอาหารญี่ปุ่นตามธรรมเนียม ดั้งเดิม เป็นต้น ณ เมืองโอซ้าก้า ระหว่าง 10- 20 ธันวาคม 2557 (10 วัน ) ราคาคอร์ส 66,340 บาทต่อท่าน (รวมVAT 7% *ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) *รวมห้องพักเดี่ยวมีห้องน�้ำในตัว, มื้ออาหาร (อาจมียกเว้นบางมื้อตามตารางการเรียน โปรดขอ ข้อมูลเพิ่มเติม), รวมประกันชีวิตและสุขภาพ (ครอบคลุมเฉพาะระยะเวลาในหลักสูตรเท่านั้น), หนังสือและอุปกรณ์เรียน, ทัวร์โอซาก้าครึ่งวัน+ทัวร์เกียวโต 1 วัน หมายเหตุ : : ตั๋วเครื่องบินซื้อตามอิสระโดยขอให้เดินทางตามไฟล์ทที่แนะน�ำตามตาราง กรณีเดินทางด้วยไฟลท์ แตกต่างจากข้างต้น ผู้อบรมจะต้องเดินทางไปและกลับสนามบิน-ศูนย์อบรมด้วยตนเอง (มีค�ำ แนะน�ำการเดินทาง) : ผู้เรียนจะพักอยู่ที่ HIDA Kansai Training Center กรุงโอซาก้า (KKC) ห้องเดี่ยวมีห้องน�้ำในตัว (ปลอดภัยและเดินทางไปสถานที่ต่างๆสะดวก) : เนื้อหาหลักสูตรครอบคลุม โดยเน้นการสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น เช่น เวลา การแนะน�ำตัว การ ถามทาง สถานที่ เป็นต้น (เหมาะกับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานมาเล็กน้อย) : หลักสูตรจะสามารถเปิดได้เมื่อมีผู้สมัคร 18 ท่านขึ้นไป : เมื่อจบหลักสูตร สมารถอยู่ต่อได้โดยรวมระยะเวลาทั้งหมดแล้วไม่เกิน 15 วัน ตามก�ำหนด นโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นในการยกเว้นวีซ่า

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882


23

คมช่างเล่าเรื่อง บูรจิตร พิบูลย์ กรรมการ สวอท.

หลักสูตร @ กรุงเทพฯ สอนโดยอาจารย์ญี่ปุ่น

การบริหารความต่างระหว่าง วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น”

บรรยายและจัดการสอนโดยวิทยากรชาวญี่ปุ่น พร้อมล่ามแปลไทย • รู้จักคนไทย & รู้จักคนญี่ปุ่น นิสัยและวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างไร • ลักษณะระบบองค์กร / บริษัทของญี่ปุ่น • การท�ำธุรกิจของคนญี่ปุ่น • ประเทศไทยจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศญี่ปุ่น • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพแบบญี่ปุ่น • ผู้น�ำที่ญี่ปุ่นยกย่อง • ความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับลีดเดอร์และคน ท�ำงานหลัก • มุมมองคนญี่ปุ่นต่อคนต่างชาติ • กรณีศึกษาเพื่อเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม ของญี่ปุ่นและไทย (แต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อที่แตก ต่างกัน) • หัวข้ออื่นๆ ที่จ�ำเป็นในการท�ำงานร่วมกับคนญี่ปุ่น เนื้อหาหลักสูตรเหมาะสมกับซูเปอร์ไวเซอร์- ผู้ จัดการระดับกลาง ที่ท�ำงานในบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่น หรือมีคู่ค้าญี่ปุ่น อบรม 2 วัน 13-14 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ ซอยสุขุมวิท 20 (ใกล้ BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2557

Email : alumni@abk-aots.org

www.abk-aots.org

การซื้อจักรยาน และการใช้ จักรยาน ของชาวญี่ปุ่น

การขึ้นทะเบียนป้องกันการโจรกรรม

ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อซื้อจักรยานมาใหม่ต้องน�ำไป ลง ทะเบียน กับกรมต�ำรวจของจังหวัดเพื่อเป็นหลักฐานว่าจักรยาน คันนี้เป็นของตนเองจริง การลงทะเบียนนี้สามารถท�ำได้ที่ร้านที่ ซื้อจักรยานได้เลย หรือกรณีที่ได้รับจักรยานต่อจากเพื่อน หรือ ซื้อตอกันมา ก็ต้องตรวจสอบว่าได้รับการลงทะเบียนไว้แล้วหรือ ยัง หากมีการลงทะเบียนไว้แล้วก็ต้องให้ผู้ที่ลงทะเบียนไว้นั้น เขียน เอกสารเปลี่ยนผู้ถือครอง เป็นเอกสารที่แสดงว่า กระผม หรือดิฉัน ขอมอบจักรยานคันนี้ให้แก่คนผู้นี้ โดยจะต้องไปด�ำเนิน การเปลี่ยนทะเบียนป้องกันการโจรกรรมที่ร้านขายจักรยานที่อยู่ ใกล้เคียง หากไม่ด�ำเนินการให้ถูกต้อง หรือไปน�ำจักรยานที่จอด ทิ้งแล้วไปเก็บมาขับขี่ และอาจโดนข้อหายักยอกทรัพย์ได้.


คมช่างเล่าเรื่อง •24

คนไทยปั่นจักยาน เพื่อสุขภาพ และท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และวิถีชุมชน

ประเทศไทยกระแสการปั่นจักรยานของคนไทยเริ่มตื่นตัว (จ�ำนวนประชากร 64 ล้านคน ปั่นจักรยาน 2.2 ล้านคัน คิดเป็น 3.4%) มีการรณณรงค์ให้คนปั่นจักรยานมากขึ้น มีกิจกรรม Car Free Day ซึ่งจัดทั่วประเทศ จัดประจ�ำ หลายๆปีที่ผ่านมา ความหมายของการจัดงาน Car Free day คือการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์นั่งส่วนตัวให้ หันมาใช้รถขนส่งสาธารณะมากขึ้น เริ่มที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายจัดท�ำเส้นทางจักรยาน เพื่ออ�ำนวย ความสะดวกส�ำหรับผู้ใช้จักรยาน และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคลในการเดินทางระยะใกล้ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางเข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลักและเพื่อ การท่องเที่ยวภายในชุมชน แต่ละส�ำนักงานเขตจะส�ำรวจเส้นทางจักรยานที่ประชาชนใช้สัญจร ภายในชุมชน ระหว่างชุมชน ระหว่างพื้นที่เขต และจากชุมชนเข้าสู่ถนนสายหลักหรือระบบ ขนส่งมวลชน ผลของการณรงค์ก็ยังเห็นผลไม่มากนัก ส�ำหรับในต่างจังหวัดก็มีการรณ ณรงค์กิจกรรมนี้เช่นกันโดย และมีนักปั่นที่รวมกลุ่ม หรือตั้งชมรม จัดกิจกรรม น�ำ จักรยานมาปั่นเพื่อออกก�ำลังกายและเพื่อท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ ด้วยกัน เป็นต้น

คนญี่ปุ่น การปั่นจักรยาน เป็นเรื่องปกติ ในชีวิตประจ�ำวัน

ประเทศญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นเมืองแห่งจักรยานมี คนปั่นจักรยาน จ�ำนวนมาก (จ�ำนวนประชากร 127 ล้าน คน ปั่นจักรยาน 72 ล้านคัน คิดเป็น 56%) เรียกได้ว่าคน ทุกอาชีพปั่นจักรยานไปไหนมาไหนในชีวิตประจําวัน กันจน เป็นเรื่องปกติ และสามารถทํา ได้ง่ายๆ มีจักรยานซักคันก็ สามารถไปไหนมาไหนได้ดั่งใจต้องการ สรุปก็คือ จักรยานใน ประเทศญี่ปุ่นก็คือยานพาหนะที่เหมาะสําหรับทุกคน ทุกเพศ และทุกวัย ประเทศญี่ปุ่นจึงมีกฎระเบียบปฏิบัติ ส�ำหรับผู้ขับขี่ จักรยาน ซึ่งประเทศไทยเรายังไม่มี.


25


คมช่างเล่าเรื่อง •26

กฎระเบียบส�ำหรับ คนขี่จักรยานในประเทศญี่ปุ่น

การขับขี่จักรยาน

1. ห้ามขับขี่ด้วยความมึนเมา กรณีที่เมาแล้วขับขี่จะ โดนโทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน1,000,000 เยน กฎหมายควบคุมการดื่มแล้วขับในญี่ปุ่นนั้นเข้มงวดมาก ซึ่ง เป็นผลให้ญี่ปุ่นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนน้อย กว่าที่อื่นๆ 2. การปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นนั้นต้องปั่นด้านซ้ายมือของ ถนน สามารถขี่ได้ทุกที่ ทั้งถนน และทางเท้า ยกเว้นที่มี ป้ายแน่ชัดว่าห้ามขี่ และทางจักรยานบางแห่งจะอยู่แยก ออกมา บางแห่งจะอยู่กับถนน และบางแห่งจะอยู่กับ ทางเท้า การขี่รถชนคนเดินเท้า จักรยานจะเป็นผู้ผิดเสมอ และค่าปรับ ค่าชดเชยสูงมากในประเทศญี่ปุ่นให้สิทธิ์ผู้เดิน เท้าได้ใช้ทางก่อน 3. ห้ามขี่คู่ขนานไปพร้อมกัน 2 คัน เพราะจะกีดขวาง ทางจราจร ขี่ไปเป็นแถวเรียงหนึ่งสะดวกและรวดเร็ว 4.ระหว่างขี่จักรยาน ห้ามคุยโทรศัพท์ ใส่หูฟังและห้าม กางร่ม 5.รถจักรยานต้องมีกระดิ่งติดรถ ไว้ส่งสัญญาณให้ผู้เดิน เท้าได้รับรู้ว่าจะมีจักรยานมาทางด้านหลัง 6. จะต้องเปิดไฟหน้าตอนกลางคืน แต่ไม่ควรสว่าง มากนัก ชาวญี่ปุ่นเขาถือว่าไม่สุภาพถ้าเราเอาไฟจักรยาน สว่างๆไปส่องใส่หน้าผู้เดินถนน ไฟหลังไม่บังคับว่าจะต้อง มี แค่มีทับทิมสะท้อนแสงก็เพียงพอ 7 .ห้ามซ้อนสอง ยกเว้นแต่ว่ากรณีที่ผู้ซ้อนท้ายเป็นเด็ก อายุต�่ำกว่า 6 ปีบริบูรณ์ เด็กที่มีอายุต�่ำกว่า 13 ปี จะต้อง สวมหมวกกันน็อคจักรยาน การจอดจักรยาน จักรยานสามารถจอดได้ทุกๆ ที่ที่ไม่มีป้ายห้าม ส่วน มากเราก็จะจอดในที่ที่คนอื่นเขาจอดกันปลอดภัยไม่มีการ หาย มีแต่อาจจะถูกยกไปโดยเจ้าหน้าที่ หรือ ในบางสถาน ที่ ต้องเข้าไปจอดในสถานที่จอดจักรยาน ที่จอดจะเสียเงิน เล็กน้อย (100 เยน) พบกันในนิตยสารคมช่างฉบับหน้าค่ะ •


27


•28

เยี่ยมร้านค้า

เราไม่มีคู่แข่ง เรามีแต่คู่ค้า เราไม่แข่งขัน แต่เราจะแบ่งปัน ร้านค้าทั่วไปจะเล็กหรือใหญ่ มีอะไรขาดเหลือ มาแบ่งปันกันได้ตลอด เอส.บี.สเตนเลส เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการ วัสดุอุปกรณ์การช่าง กับชื่อเสียงของร้าน ที่ใครหลาย คนในวงการช่างต้องเคยได้ยินกันมาอย่างแน่นอน โดยคุณ สมรัตน์ พิชัยภาพ เจ้าของกิจการร้าน เอส.บี.สเตนเลส ผู้ บุกเบิกร้านเอส.บี.สเตนเลส ด้วยระยะเวลาเพียงแค่ 5 ปี สามารถสร้างชื่อเสียงให้ร้านเป็นที่รู้จักไปทั่วเกือบทั้ง ประเทศไทย ไม่ว่าใครก็ตามที่นึกถึงงานช่าง จะต้องคิดถึง ร้าน ร้านเอส.บี.สเตนเลส เป็นตัวเลือกในใจอันดับต้นๆ แน่นอน คุณสมรัตน์ เล่าให้ฟังว่า ที่กิจการทางร้านได้เจริญ เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น เป็นเพราะ แต่ เดิมก่อนจะมาเปิด ร้านเอส.บี.สเตนเลส ได้เริ่มมาจากการ รับท�ำกระจกอลูมิเนียม และงานสเตนเลสมาก่อน โดย สั่งสมประสบการณ์มายาวนาน 15 ปี ท�ำคุณสมรัตน์ให้อยู่ ในวงการนี้มานาน รวมทั้งตัวคุณสมรัตน์เองเป็นคนชอบ ออกไปพบเจอลูกค้าด้วยตัวเอง ไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้หรือ ไกล ซึ่งบางครั้ง ก็ติดรถส่งสินค้าไปกับทีมงานจัดส่ง และ ได้พบปะพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง ท�ำให้ทราบถึงความ ต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเมื่อเวลาที่สินค้าใน ร้านมีปัญหา ทางร้านก็จะท�ำการแก้ปัญหาให้ทันที โดยมี การตรวจสอบและเปลี่ยนตัวสินค้าให้ลูกค้าอย่างรวดเร็ว ลูกค้าจึงเกิดความประทับใจและกลับมาใช้บริการกันตลอด สอบถามรายละเอียด โทร. 02-514-3141-2 Fax. 02-514-3045 www.sbstainless.com E-mail: sb-71@hotmail.com


29

คุณสมรัตน์ พิชัยภาพ

จุดเด่นของร้าน เอส.บี.สเตนเลส นั้นคือ ราคาสินค้าที่ถูกกว่าที่อื่นๆ อีกทั้งยังมีสินค้าจาก หลากหลายแหล่งผลิต หลากหลายเกรด อย่าง ครบครัน มารวมตัวกันที่ร้าน เอส.บี.สเตนเลส ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ มีการจัดส่งสินค้าออกต่าง จังหวัด และเน้นการห่อบรรจุภัณฑ์เป็นอย่างดี ท�ำให้สินค้าไม่ได้รับความเสียหายระหว่างจัดส่ง โดยสินค้าขึ้นชื่อ ของทางร้าน เอส.บี.สเตนเลส นั้นก็คือ หลังคาไวนิล และอลูมิเนียมลายไม้ อีกทั้ง คุณสมรัตน์ มักมีแนวคิดแปลกใหม่ ออกมาเอาใจลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ โดยมีการ จัดโปรโมชั่นพิเศษขึ้นภายในร้านแทบตลอดทั้ง ปี อาทิ การแจก iPhone5S และของรางวัลอีก มากมาย หรือกระทั่งรางวัลใหญ่อย่าง HONDA CB500X ที่จอดรอผู้โชคดีอยู่ตลอดเวลา •


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

•30

ในฉบับนี้ขออนุญาติน�ำเสนอภาพ ที่แตกต่างออกไปจาก เดิมสักนิด โดยอยากจะให้เห็นผลงานที่สร้างสรรค์ด้วยวัสดุ ที่เป็นสเตนเลส แล้วภาพรวมในมุมมองที่ออกมานั้น จะมี ความวิจิตรสวยงามประการใดครับ •

ความสวยงาม ด้วยมุมมองผ่านงาน สเตนเลส


31


มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ •32


33


•34

มุมสเตนเลส อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า ปัญหาของสนิมบนผิวสเตนเลสนั้น ก็เกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการเกี่ยวกับการน�ำไปใช้งาน หรือหลังส่งงานให้ กับลูกค้าแล้ว ขาดการแนะน�ำความรู้ที่เกี่ยวการเกิดสนิมกับสเตนเลส เมื่อ เกิดปัญหาขึ้น เราจะต้องหาเหตุผลให้พบว่าสาเหตุที่แท้จริงนั้น มาจากไหน ขั้นตอนใด และใครมีส่วนที่เกี่ยวข้องต่อปัจจัยต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดสนิมได้ เราก็สามารถหาวิธีแก้ไขไปในแนวทางที่ถูกต้อง แต่ถ้าไม่แน่ใจหรือหา สาเหตุไม่พบ ก็แนะน�ำให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบริษัทที่เป็นผู้ผลิต และจัด จ�ำหน่าย เป็นผู้วิเคราะห์ต่อไป คราวนี้ลองมาดูกรณีต่อไปนี้ครับ ลักษณะปัญหา : การเกิดสนิมมาจากการใช้สารเคมีสัมผัสกับผิวของสเตนเลส สาเหตุการเกิดสนิม : การใช้สารเคมีประเภทที่มีส่วนประกอบของ Cl (คลอไรด์) เช่น น�้ำยาล้างพื้น หรือประเภทมีกรดผสม เช่น กรดเกลือ เป็นต้น ปราศจากการล้างท�ำความสะอาดสารเคมี เมื่อมีการสัมผัสกับผิวส เตนเลส ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการท�ำความสอาดสเตนเลสอย่างถูกวิธี ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 3 มาจากผู้ใช้งานสุดท้าย และจากการท�ำทรายล้าง วิธีการแก้ไข : ควรท�ำความสะอาดด้วยน�้ำประปา หรือน�้ำสบู่ เพื่อขจัดคราบสารเคมี หรือกรด ออกจากผิวสเตนเลส เลือกและหลีกเลี่ยงสารเคมี ที่ปราศจากกรดเกลือ เป็นส่วนผสม หรือ มีองค์ประกอบของคลอไรด์ ช่างควรแนะน�ำลูกค้าเกี่ยวกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ถ้าท�ำความสะอาด โดยไม่ถูกวิธี และแนะน�ำวิธีการที่ถูกต้องให้ลูกค้า เพื่อลดปัญหาที่จะเกิด ขึ้น อธิบายเหตุและผลของลักษณะการเกิดสนิมจากกรณีตัวอย่างนี้ เพื่อ ท�ำความเข้าใจ เมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นจะได้อ้างอิง อย่างไม่ต้องมีการถก เถียงกัน •


35


รอบรู้งานช่าง

เหล็กแผ่นมาตรฐานขนาด 4’ x 8’ : ความหนา(mm.) x 23.33 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง :เหล็กแผ่นความหนา 3 mm.

: 3 x 23.33 = 70 kg. เหล็กแผ่นมาตรฐานขนาด 5’ x 10’ : ความหนา(mm.) x 36.5 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : เหล็กแผ่นความหนา 6 mm.

: 6 x 36.5 = 219 kg. เหล็กแผ่นตัดเหลี่ยม : ความหนา(mm.) x ความกว้าง(cm.) x ความยาว(cm.) x 0.000785 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : ความหนา 12 mm.

: 12 x 23 x 38 x 0.000785 = 82 kg. เหล็กแผ่นตัดสามเหลี่ยม : ความหนา(mm.) x ความยาวฐาน(cm.) x ควาสูง(cm.) + (2 x 0.000785) = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : ความหนา 20 mm.

: 20 x 46 x 39 + (2 x 0.000785) = 14.1 kg. เหล็กตัดกลม : ความหนา(mm.) xรัศมี (cm.) x รัศมี(cm.) x 0.00247 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : ความหนา 19 mm.

: 19 x 14.5 x 14.5 x 0.00247 = 9.87 kg.

*หมายเหตุ ตัวเลขเส้นผ่าศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm

เหล็กตัดวงแหวน (R2 - r2) x ความหนา(mm.) x 0.00247 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : ความหนา 25 mm. = (14.52 -72) x 25 x 0.00247 =

น�้ำหนัก = 161.25 x 25 x 0.00247 = 10 kg.

*หมายเหตุ ตัวเลขเส้นผ่าศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm.

เหล็กแบน ความกว้าง(mm.) x ความหนา(mm.) x 0.0471 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : ความหนา 12 mm.

: 240 x 12 x 0.0471 = 135.6 kg.


เหล็กฉากพับ : [(A + B - 2 x ความหนา(mm.)] x ความหนา(mm.) x 0.0471 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : หนา 6 mm.

[(60 + 75 - 2 x 6)] x 6 x 0.0471 = (135 - 12) x 6 x 0.0471 = 123 x 6 x 0.0471 = 34.8 kg เหล็กฉากพับตัว U [(A + 2B - 4 x ความหนา(mm.)] x ความหนา(mm.) x 0.0471 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : หนา 8 mm.

[220 + (2 x 115) - 4 x 8] x 8 x 0.0471 = (220 + 230 - 32) x 8 x 0.0471 = 418 x 8 x 0.0471 = 157.5 kg เหล็กฉากพับตัว C : [(A + 2B + 2C - 8 x ความหนา(mm.)] x ความหนา(mm.) x 0.0471 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : ความหนา 4.5 mm.

(175 + 2 X 65 + 2 X 20 - 8 x 4.5) x 4.5 x 0.0471 = (175 + 130 + 40 - 36) x 4.5 x 0.0471 = 309 x 4.5 x 0.0471 = 65.5 kg เหล็กเพลา, เหล็กเส้นกลม : วงนอก(mm.) x 0.006167 x ยาว(m.) = น�้ำหนัก ตัวอย่าง : ความหนา 130 mm.

: 130 x 0.006167 x 4.6 = 479 kg : 225 x 0.006167 x 2.45 = 765 kg ท่อเหล็กหนา : [วงนอก2(mm.) - วงใน2(mm.)] x ยาว(m.) x 0.006167 = น�้ำหนัก ตัวอย่าง :

(432 - 365 ) x 2.78 x 0.006167 = 915 kg (160 -140 ) x 5.55 x 0.006167 = 205kg 


•38

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

เครื่องขัดกระดาษทรายสั่น MAKITA(MCC) No. BO3710

เครือ่ งขัดกระดาษทรายสัน่ มากีตา้ รุน่ B03710 เครือ่ งขัดที่ ออกแบบมาให้มขี นาดคล่องตัวด้วยน�ำ้ หนักเพียง 1.6 กิโลกรัม และ ด้ามจับทีอ่ อกแบบมาให้เข้ากับสรีระศาสตร์ เพือ่ เพิม่ ความสะดวก สบายในการใช้งานมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ยัง ใช้งานสะดวก เหมาะ ทัง้ ส�ำหรับการใช้งานมือเดียว และสองมือ ตัวพืน้ อลูมเิ นียม ยังป้องกันฝุน่ (มีทเี่ ก็บฝุน่ ในตัว) และมีความทนทานสูง ด้านตัว มอเตอร์มกี ำ� ลังสูง อีกทัง้ ระบบระบายความร้อนทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ความเร็วในการขัดนัน้ มี ความเร็วถึง 11,000 ต่อนาที สามารถเปลี่ยนตัวกระดาษทรายได้ง่ายดาย ด้วยตัว ตัดยึดขนาดใหญ่ ที่มาพร้อมด้ามจับขนาดก�ำลังเหมาะมือ และยังมีตัวฉนวนถึง 2 ชั้น เรียกได้ว่ามีความสะดวกสบายทั้งด้านน�้ำหนักที่ก�ำลังพอดี ใช้งานคล่องแคล่วสะดวกสบาย รองรับการท�ำ งานหนักๆได้อีกด้วย •

เลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว MAKTEC No. MT582

เลือ่ ยวงเดือนขนาด 7 นิว้ แมคแทค รุน่ MT582 จุดเด่นอยูท่ ขี่ นาด ทีม่ คี วาม กะทัดรัด และมีนำ�้ หนักตัวเบาเหมาะส�ำหรับงานไม้ทงั้ ในอุตสาหกรรมและด้าน ธุรกิจ ด้วยการท�ำงานของกระแสไฟฟ้า 1500 วัตต์ อีกทัง้ ความเร็วรอบ 4900 รอบ/นาที เหมาะส�ำหรับงานเลือ่ ยซอย เลือ่ ยขวางลายไม้ และเลือ่ ยท�ำมุมใน งานไม้อกี ทัง้ งานวัสดุทค่ี ล้ายๆกัน และยังสามารถใช้งานด้วยมือเปล่าได้ มี ระบบล็อคแกน ช่วยให้เปลีย่ นใบเลือ่ ยได้อย่างง่ายดาย สามารถปรับ ความลึกของการตัดได้อย่างอิสระ (ตัดความลึก 90 องศา ได้ 66 มม. และ 45 องศา ได้ 46 มม.)ด้านการก�ำจัดฝุน่ จะกระท�ำในทิศทาง ทีต่ รงข้ามของล่วงหน้าของตัวเครือ่ ง อีกทัง้ ตัวบอกความลึกในการตัดยัง สามารถอ่านได้งา่ ย และชัดเจน ปลอดภัยด้วยด้ามจับทีท่ ำ� ด้วยยางกันลืน่ เพือ่ หลีกเลีย่ งการลืน่ ไถลในระหว่างการใช้งาน •

เครื่องเซาะร่องไม้(Trimmer) 1/4 นิ้ว MAKTEC

No.MT370 เครือ่ งเซาะร่องไม้ ขนาด ¼ นิว้ แมคเทค รุน่ MT370Z ตัวเครือ่ งท�ำจากอลูมเิ นียม ตัวฐานพลาสติก ใสท�ำให้เห็นงานได้ชดั เจนและมียงั แรงสัน่ สะเทือนทีต่ ำ �่ เหมาะใช้สำ� หรับฉลุลายไม้ให้ได้ตามรูปแบบที่ ต้องการ และสามารถใช้ในการตกแต่งขอบชิน้ งานไม้ และการลบมุมทีช่ นั้ ไม้หรือราวกัน้ ทางด้านการ เซาะร่องบานพับต่างๆนัน้ ยังง่ายดาย เพราะด้วยขนาดเพียง ¼ นิว้ ท�ำให้ใช้งานสะดวกต่อการควบคุม ส่วนในด้านการใช้กำ� ลังไฟฟ้า 530 วัตต์ มีขนาดหัวจับดอก 6 มิลลิเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 82x90 มิลลิเมตร ความเร็วรอบขณะเดินเครือ่ งเปล่า 35,000 รอบ/นาที และกระทัดรัดด้วยขนาด 90x82x199 มิลลิเมตร ทีม่ าพร้อมน�ำ้ หนักตัวเครือ่ งเพียง 1.6 กิโลกรัม •


39


•40

ปฎิทินข่าว

............................................... Health Beauty & House Hold 2014 4 - 14 ตุลาคม 2557 : ศูนย์การค้าพาราไดซ์ปาร์ค เตรียมพบกับมหกรรม สินค้าเพื่อความสวย และ ความงามหลากหลายชนิดให้ เลือกสรรกันอย่างคับคลั่ง รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ภาย ตกแต่งภายในบ้านอีก มากมายในคุณภาพที่ดี พร้อมน�ำเสนอคุณ •

............................................... Homeworks Expo 2014 3 - 12 ตุลาคม 2557 : ไบเทค บางนา พบกับไอเดียดีๆ ของ ตกแต่งบ้าน ส�ำหรับคนรัก บ้าน อีกทั้งสินค้า ซ่อมแซม บ้าน ห้องน�้ำ กระเบื้องนับ ล้านชิ้น ที่สามารถค้นพบ แรงบันดาลใจได้จากสินค้า หลากหลายดีไซน์ สู่ไอเดีย ใหม่ภายในบ้าน ทั้งสินค้าที่ แบ่งเป็นหมวดหมู่ และสินค้า ตกแต่งบ้านสไตล์ใหม่ๆ • ............................................... งานมหกรรมหนังสือ ระดับชาติ ครั้งที่ 19 15 - 26 ตุลาคม 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ มหกรรมการออกบูธ และการจัดจ�ำหน่ายหนังสือ ในราคาพิเศษจากส�ำนัก พิมพ์ชั้นน�ำกว่า 400 แห่ง ทั่วประเทศ ที่น�ำกองทัพ หนังสือดีคุณภาพเยี่ยมมา เอาใจคนรักการอ่านภายใน งานนี้ และกิจกรรมที่น่า สนใจให้ร่วมสนุกมากมาย •

............................................... มหกรรมบ้านและ คอนโดครั้งที่ 31 9 - 12 ตุลาคม 2014 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ใครที่ก�ำลังมองหาที่อยู่ อาศัยเตรียมพบกับมหกรรม บ้านและคอนโดจากหลาก หลายโครงการ ที่พร้อมให้ ค�ำปรึกษาและให้ค�ำแนะน�ำ ในการซื้อที่อยู่อาศัยอย่างถูก วิธี และเลือกชมโครงการใน ท�ำเลต่างๆ และยังพบกับข้อ เสนอสุดพิเศษที่มีแค่เฉพาะ ในงานเท่านั้น • ............................................... Liveing Style @ Home 15 - 24 ตุลาคม 2557 : ศูนย์การค้าสีลม คอมเพล็กซ์ งานแสดงสินค้าเอาใจ คนรักบ้าน ภายในงานเ ตรี ยมพบกับของตกแต่งบ้าน และของใช้ภายในบ้าน กว่า 40 ร้านค้าและแบรนด์ดัง ให้คุณได้เลือกสรรอย่างจุใจ กับสินค้าหลากหลายสไตล์ ทั้งวินเทจ โมเดิร์น หรือ D.I.Y. รวมทั้งของใช้อีก มากมายในราคาพิเศษ •

............................................... Export Sales 2014 10 - 19 ตุลาคม 2557 : กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ ถ.รัชดาฯ พบกับสินค้าคุณภาพส่ง ออก ให้ท่านได้เลือกซื้อ มากมาย อาทิ เครื่องส�ำอาง เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ อัญมณี สินค้าสุขภาพ ความงาม และอื่นๆอีกมากมาย ใน ราคาสุดพิเศษ ลดกระหน�่ำ 70 - 80 % ภายในงาน • ............................................... มหกรรมแฟรนไชส์ สร้างอาชีพ ครั้งที่ 11 16 - 19 ตุลาคม 2557 : เดอะมอลล์บางกะปิ เชิญคนที่อยากท�ำธุรกิจ ส่วนตัวควบคูไ่ ปกับงานประจ�ำ มาชมธุรกิจและมองหาไอ เดียอาชีพที่น่าลงทุนให้ได้ ศึกษาภายในงาน • ............................................... ThaiBev Expo 2014 31 ต.ค. - 2 พ.ย. 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ งานแสดงนิทรรศการ และสินค้าครัง้ ยิง่ ใหญ่ในกลุม่ ไทยเบฟ พบอาณาจักรเครือ่ ง ดืม่ ครบวงจรระดับโลกของ ไทย ในราคาสุดพิเศษ •


41


•42

คมช่างไอที อย่าใช้งานนานเกินไป เพราะพื้นที่ระบายความร้อนค่อนข้างจ�ำกัด แม้จะติดตั้งพัดลมระบายความ ร้อนแล้วก็ตาม แต่ความร้อนบางส่วนยังสะสมอยู่ในภายในเครื่องได้ อาจส่งผลให้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ภายในมีอายุการใช้งานสั้นลง หรืออาจจะใช้ตัวระบายความร้อนแบบรองที่มีพัดลม หรืออาจใช้ยางรองขาตู้ หรือโต๊ะ มารองทั้ง 4 มุม ให้มีพื้นที่ด้านใต้ ก็ใช้ได้เหมือนกัน หลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือน การใส่ไว้ในกระเป๋าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเดินทาง เพื่อป้องกันโน้ตบุ๊คจากการกระทบกระเทือนและกดทับ จอ อาจแตกได้ แม้จะอยู่ในระยะเวลารับประกันก็ไม่สามารถเคลมประกันได้ เพราะไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของตัวสินค้า แบ็คอัพข้อมูลไว้ก่อน อาจมีความบกพร่องทางฮาร์ดแวร์ที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ และไวรัสที่อาจเข้าท�ำลายข้อมูล ดังนั้นการแบ็คอัพหรือการ ส�ำรองข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่ควรท�ำอย่างยิ่ง ไม่ควรเสียบชาร์จตลอดเวลา ควรใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อนจึงจะชาร์จใหม่ เพื่อเป็นการยืดอายุดการใช้งานของแบตเตอรี่ และการเสียบเข้ากับปลั๊ก ไฟต่างๆหากเสียบไม่แน่นหรือลักษณะหลวม ก็อาจเป็นสาเหตุให้อแดปเตอร์พังได้ง่ายๆ เช่นกัน เพราะว่าการที่เราเสียบ ไม่แน่นท�ำให้เกิดการสปาร์คที่ปลั๊กไฟ และเกิดไฟกระชาก และพังได้ในทันที บ�ำรุงรักษาจอ LCD โครงสร้างภายในของจอ LCD ค่อนข้างบอบบาง ควรท�ำความสะอาดโดยใช้น�้ำยาและผ้าส�ำหรับท�ำความสะอาดหน้า จอโดยเฉพาะ หรืออาจจะใช้ผ้าชุบน�้ำธรรมดาหมาดๆ มาเช็ดก็ได้ โดยการเช็ดอย่างเบามือ และเช็ดไปในทางเดียวกัน ห้ามเช็ดแบบหมุนวน เพราะอาจสร้างรอยขีดข่วนได้ ฉีดน�้ำหรือน�้ำยาลงบนผ้าก่อนแล้วจึงน�ำไปเช็ด เพราะหยดหรือละอองน�้ำอาจหลุดเข้าไป ให้เครื่องเสียหายได้ ท�ำความสะอาจอยู่เสมอ เพราะมีซอกมุมที่ฝุ่นผงมีโอกาสเข้าไปสะสมได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นแป้นคีย์บอร์ด ช่องล�ำโพง หรือข้อต่อต่าง ๆ เป็นต้น ควรมีน�้ำยาท�ำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แปรงเล็กๆ หรือเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กไว้ใช้สักเครื่อง หลีกเลี่ยงสิ่งสกปรก ขณะใช้ไม่ควรน�ำอาหาร น�้ำดื่ม เข้ามารับประทานหรือวางใกล้โน้ตบุ๊ค เพราะความชื้นรวมถึงเศษอาหาร อาจหลุดเข้าไป ท�ำความเสียหายภายในได้ เลี่ยงแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์ อาจท�ำให้ไม่สามารถน�ำแผ่นดิสก์ออกจากไดรว์ไม่ได้ ห้ามงัดแงะ ไม่ควรถอดหรือแกะชิ้นส่วนต่างๆ ของโน้ตบุ๊คโดยด้วยตนเอง เพราะอาจท�ำให้เครื่องเสียหายและหมดประกันได้ ถ้าหาก โน้ตบุ๊คมีปัญหาควรส่งศูนย์ซ่อมทันที ไม่ควรพยายามแก้ไขด้วยตนเอง •


43

Betaray ลูกแก้วมหัศจรรย์ เก็บเกีย่ วพลังงานจากแสงจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และเมฆ ท่านที่ยังคงใช้ Solar Cells อยู่อาจมีปัญหากับการที่แผง Solar Cells ให้พลังงานไม่พอในตอนกลางคืนเพราะสามารถ เก็บแสงได้เฉพาะในช่วงเวลาเช้าและบ่ายเตรียมพบกับ นวัตกรรมใหม่ที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และเมฆได้ เบต้าเรย์มีประสิทธิภาพมากกว่าแผง เซลล์แสงอาทิตย์ทั่วไปถึงร้อยละ 35 เบต้าเรย์ถูกออกแบบให้ มีลักษณะเป็นลูกแก้วทรงกลมโปร่งใส เชื่อมต่อกับโครงเหล็ก เพื่อการติดตามแสง ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวพลังงานได้ทั้งจาก ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โดยนวัตกรรมชิ้นนี้นั้นสามารถ Kanz Field Power Desk เปลี่ยนแสงแดดไปเป็นได้ทั้งไฟฟ้าและพลังงานความร้อน โต๊ะท�ำงานพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด พบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://inhabitat.com • กะทัดรัดเคลือ่ นทีไ่ ด้ Kanz Field Power Desk มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิ เธียม ไอออนบนการออกแบบให้มีลิ้นชักส�ำหรับการ ชาร์จอุปกรณ์แบบเปิดปิด เพิ่มพื้นที่ว่างในการท�ำงาน อีกทั้งยังอ�ำนวยความสะดวกให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบหลาก เปิดโลก หลาย ด้วยการรองรับการจ่ายไฟ 12โวล์ต และ 5โวล์ต ผลิตภัณฑ์ โดยตัวโต๊ะนั้นมี 2 แบบให้เลือก แบบที่ 1 มาพร้อมกับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 20วัตต์ ให้พลังงานไปเก็บ สะสมยังแบตเตอรี่ 120 วัตต์ต่อชั่วโมง แบบที่ 2 เป็น แบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 20 วัตต์เช่นเดียวกัน แต่มา พร้อมกับแบตเตอรี่ 240 วัตต์ต่อชั่วโมง  โดยตัวโต๊ะ นั้นท�ำมาจากไม้อัดเบิร์ชบอลติก ขาตั้งท�ำมาจากวัสดุอลู มิเนียมชั้นดี สามารถพับเก็บเพื่อการพกพาที่มาพร้อม กับการกันกระแทก พบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kanzoutdoors.com • Swash นวัตกรรมเครือ่ งท�ำความสะอาดผ้า โดยไม่ตอ้ งใช้นำ�้ และผงซักฟอก ในท่านแม่บ้านที่เบื่อเหนื่อยกับการซักผ้าที่ต้องใช้ทั้งน�้ำทั้งผงซักฟอก พบกับ Swash นวัตกรรมเครื่องท�ำความสะอาดผ้าที่ ไม่ต้องใช้น�้ำและผงซักฟอก ซึ่ง Swash ไม่ใช่แค่เครื่องซักผ้าแต่มันคือเครื่องท�ำความสะอาดผ้า และยังมีความสามารถ ท�ำความสะอาดผ้าได้โดยที่ไม่ต้องใช้น�้ำและผงซักฟอก Swash เป็นเครื่องท�ำความสะอาดผ้าที่ถูกออกแบบมาให้มีลักษณะ บางเพื่อการติดตั้งแบบประหยัดพื้นที่ โดยมีความสูง 4 ฟุต สามารถท�ำความสะอาดได้ด้วยการแขวนเสื้อผ้าบนราวแล้วปิด ฝา หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เทคโนโลยีท�ำงานซึ่งการท�ำงานนั้นใช้เวลาเพียง10 หรือ 15 นาที โดยจะน�ำความสดชื่นคืนมา จากซองท�ำความสะอาดที่ท�ำการแก้ปัญหาเสื้อผ้าด้วยการลบกลิ่นไม่พึงประสงค์ พร้อมทั้งก�ำจัดร้อยเปื้อนด้วยวิธีการส เปรย์และความร้อนอีกด้วย พบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.swash.com •


•44

มุมกฎหมาย ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

สุวิทย์เป็นช่างเหล็กดัดอยู่เชียงใหม่ สมัครใจตกลงเล่นแชร์กับเพื่อนที่สนิทกันเป็นนายวงแชร์ เล่นกัน 10 คน 10 มือ มือละ 3,000 บาท เริ่มเล่นตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วตกลงเปียกันทุกสิ้นเดือน ใครเปียให้ดอกมากก็ได้ไป นายวงแชร์ ได้งวดแรกไป โดยไม่ต้องจ่ายดอก แต่มีหน้าที่ในการจัดการประมูลแชร์ และเก็บเงินมาให้ลูกแชร์ เมื่อลูกแชร์เปียได้ ส่วนสุวิทย์ รอมือสุดท้าย หวังได้ดอกแชร์เยอะหน่อย ปรากฏว่าเมื่อถึงมือสุดท้ายของสุวิทย์เจ้ามือแชร์ไม่ยอมจ่ายให้ ทวง หลายครั้งแล้วเขาบอกว่าไม่มีจ่ายให้รอเอาตอนเกษียน แถมยังเยาะเย้ยบอกว่าหนังสือสัญญาก็ไม่มีถ้าอยากได้ให้ฟ้องเอา อยากรู้ว่าจะท�ำอย่างไรได้บ้าง การเล่นแชร์เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่ กรณีประชาชนทั่วไป ห้ามไม่ให้เป็นท้าวแชร์ ญาติมิตรเพื่อนฝูงเพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการท�ำ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์รวมกันมากกว่า 3 วง หรือมีสมาชิกรวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน หรือ มาค้าขาย มีทั้ง ”ดอกหัก” “ดอกตาม” มีทุนต่อกองกลาง 1 งวดรวมกันทุกวงมากกว่า สุดแท้แต่จะตกลงกัน คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า 300,000 บาท หรือจัดให้มีการเล่นแชร์โดยท้าว “การเล่นแชร์เป็นสิ่งผิดกฎหมาย” ซึ่งความ เข้าใจนี้ถูกต้องเพียงครึ่งเดียวครับ แต่เดิมการ แชร์ได้รับประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นไม่ได้ เล่นแชร์ ไม่มีกฎหมายควบคุมจนกระทั่งได้มี นอกจากเปียเงินกองกลางไปใช้โดยไม่เสียดอก เบี้ย การออกพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 เพื่อควบคุม ก�ำกับและดูแล ดังนั้นหากมีการจัดให้มีการเล่นแชร์ที่ผิดไป การเล่นแชร์ อย่างไรก็ตามการเล่นแชร์ จากนี้ถือได้ว่าเป็นการกระท�ำความผิดตามพระ ของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ด�ำเนินการ ราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 นอกจากนี้ เป็นธุรกิจ ยังคงสามารถท�ำได้และ ยังห้ามมิให้นิติบุคคล เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางกฎหมาย จ�ำกัดและนิติบุคคลประเภทอื่นๆ เป็นท้าวแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์โดยเด็ดขาด กรณีอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีข้อจ�ำกัดอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับการเล่นแชร์ เช่น ห้ามไม่ให้ท�ำการ โฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการ เล่นแชร์ และห้ามมิให้ผู้ใดใช้ชื่อหรือค�ำแสดงชื่อ ในธุรกิจที่มีค�ำว่า “แชร์” การเล่นแชร์นั้นไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องท�ำ สัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะไม่มีแบบ ซึ่ง ถ้าท�ำได้ก็ดี แต่ก็สามารถที่จะฟ้องร้องต่อศาลที่มี เขตอ�ำนาจให้บังคับคดีได้ โดยใช้พยานบุคคล เข้าสืบถึงประเพณีการเล่นแชร์ หรือเอกสารที่ บันทึกกันว่า ใครเป็นนายวงแชร์ มีสมาชิก ประกอบด้วยใครบ้าง เล่นกันหุ้นละกี่บาทเปียกัน วันไหนประกอบ เพื่อให้ศาลเชื่อว่า เล่นแชร์กัน จริง เป็นหนี้แชร์กันจริง


45

ถาม ดาวเป็นเจ้าของบ้านให้เช่า โดยตกลงกับนายน้อยช่างรับเหมาเป็นผู้ เช่า นายน้อยไม่ได้จ่ายค่าเช่ามาตั้งแต่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ดาวได้พยายามติดต่อกับนายน้อยผู้เช่าทางโทรศัพท์แล้ว แต่เขาไม่รับสาย และไม่มีการติดต่อกลับ ตอนนี้อุปกรณ์ เช่นสายฟ้า เครื่องมือช่าง ถังแก๊ส ของเครื่องใช้ของผู้เช่ายังอยู่ในบ้าน อยากเอาของที่อยู่ในบ้านไปขาย มา คิดเป็นค่าเช่า มีสิทธิ์ที่จะท�ำได้หรือไม่ จะผิดกฎหมายหรือไม่ จะมีวิธี จัดการอย่างไรดี เพราะขณะนี้ต้องการจะหาผู้เช่าใหม่ ติดอยู่ตรงที่ยังไม่ กล้าย้ายเอาของของผู้เช่าออก เพราะกลัวผิดกฎหมาย ดาวกับนายน้อยผู้ เช่าไม่ได้ท�ำสัญญาเช่า เป็นการตกลงกันด้วยปากเปล่า ก�ำหนดอายุความแชร์ ปรับไกล้เคียง ตอบ เมื่อผู้เช่าผิดนัดไม่ช�ำระค่าเช่า ส�ำหรับค่าเช่าที่เป็นรายเดือน ท่านผู้ รูปแบบสัญญามากที่สุดคืออายุความตาม ให้เช่าต้องบอกกล่าวแก่ผู้เช่า ให้ช�ำระค่าเช่ามาภายในก�ำหนดไม่น้อยกว่า 15 วัน ต่อเมื่อผู้เช่าไม่ช�ำระค่าเช่ามาภายในก�ำหนดเวลาตามที่บอกกล่าว ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/33มี ก�ำหนดอายุความ 5 ปี นั้น ผู้ให้เช่าจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 560 ในเรื่องนี้มีค�ำพิพากษาศาลฎีกาตัดสินวาง วรรค 2 เจ้าของบ้านผู้ให้เช่า ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีเรียกค่าเช่าค้างช�ำระจากผู้เช่า บรรทัดฐาน ไว้หลายฎีกา ดังตัวอย่าง ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 182/2516 หนี้เงิน ได้ภายในก�ำหนด 5 ปี นับแต่วันที่ผู้เช่าค้างช�ำระค่าเช่า ตาม ป.พ.พ.ม. ค่าแชร์ซึ่งลูกแชร์จะต้องจ่ายให้แก่นายวง 193/33(3) ดังนั้นท่านจึงไม่มีสิทธิที่จะย้ายข้าวของของผู้เช่าออกจากบ้าน แต่อย่างใดเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากได้ท�ำสัญญาเช่ากันไว้ แชร์ อันมีก�ำหนดระยะเวลาใช้เงินคืน ก�ำหนดเป็นรายเดือนนั้น มีอายุความฟ้อง ท่านจะฟ้องคดีบังคับผู้เช่าเรียกค่าเช่าค้างช�ำระค่าเช่าได้ แต่เมื่อปรากฏ ว่าการเช่าบ้านรายนี้ไม่ได้ท�ำสัญญาเช่าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อของผู้เช่า ร้อง 5 ปี และ ฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นส�ำคัญ จึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีบังคับผู้เช่าเรียกค่าเช่าค้าง ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 254/2516 เมื่อ มูลหนี้เป็นหนี้สินในเรื่องการเล่นแชร์ ซึ่ง ช�ำระรายนี้ได้ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 538 จะต้องผ่อนส่งทุนคืนเป็นงวดๆ ทุกเดือน แต่ท่านชอบที่จะใช้สิทธิยึดหน่วงข้าวของผู้เช่าไว้ได้ จนกว่าจะได้รับ ช�ำระหนี้ค่าเช่าค้างช�ำระจากผู้เช่า ตาม ป.พ.พ. มาตรา 241 ผู้ใดเป็นผู้ สิทธิเรียกร้องต้นเงินคืนเป็นงวดๆ อันมี ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วย ก�ำหนดระยะเวลาแน่นอนหนี้เงินต้อง ทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะ บังคับ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง ได้ช�ำระหนี้ก็ได้ แต่ความที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับ เมื่อหนี้นั้นยังไม่ถึง มาตรา 193/33 ซึ่งก�ำหนดอายุความ ก�ำหนด เพียง 5 ปี อนึ่งบทบัญญัติในวรรคก่อนนี้ ท่านมิให้ใช้บังคับ ถ้าการที่เข้าครอบ สรุปศาลฎีกายังแปลความเดิมตาม ค�ำพิพากษาฉบับก่อนๆ จึงเป็นที่แน่นอน ครองนั้นเริ่มมาแต่ท�ำการอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ว่าอายุความสัญญาแชร์ มีก�ำหนดระยะ หากท่านมีความประสงค์หาคนเช่าใหม่ แต่ติดปัญหาที่มีข้าวของของผู้ เช่ายังคงอยู่ในบ้านเช่า ท่านก็ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีปลดเปลื้องทุกข์โดยการ เวลา 5 ปี โดยปรับเข้ากับ มาตรา ขับไล่ผู้เช่า พร้อมบริวารออกจากบ้านเช่าและขนย้ายข้าวของออกไปจาก 193/33 ประมวลกฎหมายแพ่งและ บ้านให้เสร็จสิ้นต่อไปได้ครับ พาณิชย์ครับ ดั้งนั้นตามที่ท่านเป็นสมาชิกวงแชร์ ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับ และไม่ได้รับเงินค่าแชร์ สามารถที่จะฟ้อง ทนายวิรัตน์ได้ที่ : wirat2001@hotmail.com นายวงแชร์ได้ภายในอายุความครับ •


•46

สุขภาพ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ ครอบครัวฉบับนี้เป็นปัญหาของคุณวรพร ถามมาว่า “ลูกสาวอายุ 10 ปี มีไข้ ศีรษะและตามล�ำตัวร้อนเหมือน กับไฟคัดจมูกเล็กน้อย เป็นมา 2-3 วัน ซื้อยาลดไข้ให้ทาน ตัวร้อนลดลงไม่นาน ไข้ขึ้นมาใหม่ อ่อนเพลีย มีอาการเบื่อ อาหารไม่ยอมทานอะไร ผอมลง คุณหมอค่ะ ดิฉันและ ครอบครัวกลุ้มใจมาก กลัวว่าลูกของดิฉันจะเป็นโรคร้าย รุนแรงต่างๆ นาๆ เช่นไข้ไวรัสอีโบล่า ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ ใหม่ ไข้เลือดออกถึงขั้นจะเป็นมะเร็งหรือไม่ค่ะ ขอเรียน ปรึกษาคุณหมอเท่านี้ค่ะ” คุณวรพรไม่ต้องกังวลตกใจมาก ครับ อาการลูกของคุณจากที่เล่ามาน่าจะเข้าได้กับอาการ ของโรคไข้เลือดออกครับ ดังนั้นเรามาท�ำความรู้จักกับโรค ไข้เลือดออกกันดีกว่านะครับ โรคไข้เลือดออก(ไข้เลือดออกเดงกี=Dengue Hemorrhagic Fever)นับว่ายังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญในระดับ ประเทศไทย พบว่ามีการระบาดของโรคทั่วประเทศพบได้ ตลอดทั้งปีพบมากในฤดูฝนเป็นโรคติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีก คนโดยต้องอาศัยยุงลายตัวเมีย(Aedesaegypti) เป็นพาหะน�ำ โรคหลังจากยุงดูดเลือดของผู้ป่วยที่มีเชื้อไวรัสเดงกีไปเข้าในตัว ยุง จะมีการเพิ่มจ�ำนวนเชื้อมากขึ้นจากนั้นประมาณ 7-10 วัน ยุงจะสามารถแพร่เชื้อไวรัสเดงกีไปยังผู้อื่นได้และเชื้อไวรัสเด งกีจะอยู่ในยุงไปตลอดชีวิตเมื่อยุงไปกัดคนปกติจะปล่อยเชื้อ เข้าสู่บุคคลนั้น จนถึงระยะฟักตัวของโรคประมาณ3-15 วันก็ จะแสดงอาการไข้เลือดออกปรากฏออกมาให้เห็นยุงลายมัก นิสัยชอบกัดคนในเวลากลางวันไข้เลือดออกเป็นได้ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่พบได้ทั้งเพศหญิงและเพศชายจากรายงานทาง ระบาดวิทยาพบว่ากลุ่มอายุที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกมากที่สุด คือเด็กอายุ 5-14 ปีผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้แล้วมีโอกาสเป็นซ�้ำได้ถึง 4 ครั้งเนื่องจากเชื้อไข้เลือดออกมีความแตกต่างกันถึง 4 ชนิด และถ้าเป็นซ�้ำครั้งต่อมาผู้ป่วยจะมีอาการรุนแรงมากกว่าเป็น ครั้งแรกและจะมีโอกาสเสียชีวิตสูง

สาเหตุของโรคไข้เลือดออก เป็นเชื้อไวรัส

พบได้ 4 สายพันธ์คือ เดงกี1(DEN1) เดงกี2( DEN2) เดงกี3( DEN3)และเดงกี4(DEN4)เมื่อเราติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดหนึ่งจะ ท�ำให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อเดงกีชนิดนั้นตลอดไปและสามารถ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดอื่นได้แต่ก็ได้เพียงแค่ชั่วคราว เท่านั้น อาการแสดงของโรค เมื่อยุงลายมากัดคนเราก็ จะปล่อยเชื้อไข้เลือดออกเข้าสู่ตัวคนไปตามกระแสเลือด หลัง จากนั้นเชื้อจะมีการเพิ่มจ�ำนวนในร่างกายคนเรา จนกระทั่ง แสดงอาการของไข้เลือดออก ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ระยะดังนี้ 1.ระยะไข้สูง อาการพบได้ตั้งแต่ 2-7 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง เฉียบพลันมักจะเป็นไข้สูงลอยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 39-40 องศาเซลเซียสมีอาการเบื่ออาหารอาเจียนบางรายอาจปวด ศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาจเจ็บคอคอแดงอาจมีอาการปวด ท้องบริเวณลิ้นปี่หรือชายโครงขวา ในวันที่ 2-3 ของระยะไข้ เด็กอาจจะซึมลงหน้าตาแดงตัวแดงและมีจุดเลือดออกเล็กๆ ตามผิวหนังบางรายมีเลือดก�ำเดาไหล 2. ระยะวิกฤต ระยะนี้ผู้ป่วยจะแสดงอาการให้เห็นพบได้ ตั้งแต่ 24-48 ชั่วโมงหลังไข้ลด เมื่อผู้ป่วยเริ่มมีไข้ลดลงอย่าง รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง แบ่งออกได้เป็นสองกรณี ในกรณี แรกผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรง ในขณะที่ผู้ป่วยไข้ เลือดออกที่มีไข้ลดลง โดยปกติน่าจะมีอาการที่ดีขึ้น แต่ผู้ป่วย ไข้เลือดออกกลับมีอาการทั่วไปแย่ลงและรุนแรงมากขึ้น ผู้ป่วย จะมีอาการกระสับกระส่าย เหงื่อออก มือเท้าเย็น ตัวลาย ชีพจรเต้นเร็ว อาเจียนปวดท้อง ซึม ปัสสาวะออกน้อย บางราย อาจมีอาเจียนเป็นเลือด เด็กเล็กจะมีอาการร้องกวน ผู้ป่วยเข้า สู่ภาวะช็อก ในระยะนี้หากไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีถูกต้อง และทันท่วงทีอาจจะเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้น ในกรณีที่สอง ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีอาการไม่รุนแรง เมื่อไข้ลดลง อาการ โดยทั่วไปก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ ผู้ป่วยเริ่มรู้สึกหิวและอยากรับ ประทานอาหาร ต่อมาจะเข้าสู่ระยะฟื้นตัว 3.ระยะฟื้นตัว ผู้ป่วยที่พ้นจากระยะวิกฤตก็จะกลับเข้าสู่ สภาวะปกติอย่างรวดเร็วใน 2-3 วัน เริ่มทานอาหารได้มากขึ้น ปัสสาวะออกมากขึ้น ผื่นแดงคันที่แขนขาทั้งสองข้างจะค่อยๆ ยุบหายไปเองภายใน 1 สัปดาห์


47

ความรุนแรงของโรค ไข้เลือดออกสามารถแบ่ง

การวินิจฉัยโรค ในการวินิจฉัยผู้ป่วยไข้เลือดออก

นั้นต้องอาศัยหลักเกณฑ์การวินิจฉัยอาการทางคลินิก 2 ข้อและ หลักเกณฑ์การตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการอีก 2 ข้อ ดังรายละเอียดดังนี้

อาการทางคลินิก :

1. ไข้แบบเฉียบพลันและสูงลอย 2 - 7 วัน(ไม่มีอาการไข้หวัด ร่วมเช่นน�้ำมูก ไอ ) 2. มีอาการเลือดออกอย่างน้อยการตรวจทูนิเกต์เทสต์ให้ผล บวก( positive tourniquet test คือการใช้สายรัดต้นแขน เหนือข้อศอกข้างใดข้างหนึ่งนาน 5 นาที สังเกตพบจุดเลือด ออกใต้ต่อสายที่รัดมากกว่าหรือเท่ากับ 10 จุดต่อตารางนิ้ว แสดงว่าให้ผลบวกทูนิเกต์) ร่วมกับอาการเลือดออกอื่นๆเช่นจุด เลือดออกที่ผิวหนัง เลือดก�ำเดาไหล อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด 3. ตับโต(มักกดเจ็บ) 4. มีการเปลี่ยนแปลงของระบบไหลเวียนโลหิต เช่น ความดัน ต�่ำ ชีพจรเบาเร็วหรือมีภาวะช็อก

อาการเปลี่ยนแปลงที่พบจากการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติ การ : 1.มีจ�ำนวนเกล็ดเลือดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 เซล/ ลูกบาศก์มิลลิเมตร 2.มีเลือดข้นขึ้น(hemoconcentration=Hct)มากกว่าเดิม 20% เมื่อเทียบกับ Hct เดิม 3.นับเม็ดเลือด(complete blood count = CBC)มีเม็ดเลือด ขาวน้อยกว่า 5,000 เซล/ลูกบาศก์มิลลิเมตร

ระดับความรุนแรงของโรคได้เป็น 4 ระดับดังนี้ ระดับ 1 (Grade I) คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้กับ ไข้เลือดออกร่วมกับมีการตรวจทูนิเกต์เทสต์ให้ผลบวกหรือมี ผลการตรวจเลือด ตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกที่สนับสนุนว่าเป็น ไข้เลือดออกโดยไม่พบภาวะเลือดออกและไม่มีการ เปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพที่ผิดปกติ ระดับ 2 (Grade II) คือกลุ่มผู้ป่วยที่พบว่ามีภาวะเลือด ออกเช่น จุดเลือดออกตามผิวหนัง,เลือดก�ำเดาไหล, อาเจียน เป็นเลือด,ถ่ายด�ำ เป็นต้น แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงของ สัญญาณชีพที่ผิดปกติ ระดับ 3 (Grade III) คือกลุ่มผู้ป่วยที่มีความรุนแรงใน ระดับ 2 เริ่มเข้าสู่ระยะช็อก และพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ สัญญาณชีพที่ผิดปกติได้แก่ ความดันโลหิตต�่ำ, ความดันโลหิต แคบน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 มิลลิเมตรของปรอทเช่น90/70, 100/80, 100/90 มม.ปรอท คล�ำชีพจรเบาเร็ว มือเท้าเย็น ตัว เย็น กระสับกระส่าย เหงื่อออกผิดปรกติ ปัสสาวะออกน้อยลง ระดับ 4 (Grade IV) คือกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าสู่ระยะช็อก อย่างรุนแรง จนวัดความดันไม่ได้ คล�ำชีพจรไม่ได้ มีเลือดออก อย่างมากตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย การดูแลผู้ป่วยตามหลักของเวชศาสตร์ครอบครัว ก็คือ ต้องแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมมิได้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะการรักษา โรคแต่เพียงอย่างเดียว เป็นการดูแลสุขภาพแบบผสมผสาน ครบถ้วนทุกด้าน ตั้งแต่การรักษาพยาบาลผู้ป่วย(treatment) ให้หายจากโรค การป้องกันโรค (Prevention) การส่งเสริมสุข ภาพ (Promotion) และการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) ให้ ค�ำแนะน�ำวิธีการดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัว การพึ่งตนเองด้าน สุขภาพให้เหมาะสม


สุขภาพ

•48

การรักษาโรค ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนและยาที่ใช้ใน

การรักษาจ�ำเพาะส�ำหรับโรคไข้เลือดออกนี้ มีแต่เพียงการ รักษาแบบประคับประคอง (supportive treatment) ตาม อาการที่ปรากฏออกมา แนวทางการดูแลที่ให้กับผู้ป่วยไข้เลือด ออกนั้นสามารถด�ำเนินการได้ 2 ลักษณะคือ อย่างแรกเป็นการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยนอก พบในกรณีผู้ ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงอยู่ในระดับ 1 หรือ 2 แพทย์จะท�ำการ รักษาโดยการให้ยาลดไข้พาราเซทตามอล (ห้ามให้ยาลดไข้ที่มี ส่วนผสมของแอสไพรินเพราะอาจท�ำให้เกิดภาวะเลือดออกใน ทางเดินอาหาร) ให้เช็ดตัว ดื่มน�้ำเกลือแร่ แล้วนัดผู้ป่วยมา ติดตามผลการรักษาทุกวันที่โรงพยาบาลและท�ำการเจาะเลือด เพื่อดูระดับความรุนแรงของโรคเป็นระยะๆ หากความรุนแรง ของโรคเพิ่มมากขึ้นและผลการตรวจเลือดจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว และเกร็ดเลือดลดลงตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดก็จะได้รับไว้รักษาเป็น ผู้ป่วยในโรงพยาบาล อย่างที่สองเป็นการดูแลรักษาแบบผู้ป่วยใน กรณีที่ผู้ป่วยที่ มีอาการรุนแรงมากขึ้น ทานอะไรไม่ได้ มีภาวะเลือดออก รุนแรง และช็อก จ�ำเป็นต้องให้สารน�้ำ (น�้ำเกลือ) ทาง เส้นเลือดเพื่อป้องกันภาวะการขาดน�้ำและสารอาหารใน ร่างกายที่สูญเสียไป การให้เกล็ดเลือดและการให้เลือด (blood transfusion) เมื่อผู้ป่วยมีระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว จากการมีภาวะเลือดออก เช่น เลือดออกในทางเดินอาหาร เลือดออกในสมอง ฯลฯ การป้องกันโรค นับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะ เป็นการป้องกันโรคล่วงหน้าในขณะที่ยังไม่มีการเจ็บป่วยและ การระบาดของโรค เพื่อป้องกันไม่ให้คนป่วยเป็นไข้เลือดออก จะมีวิธีแนวทางการด�ำเนินการดังนี้ • การควบคุมทางกายภาพการด�ำเนินงานก�ำจัดไม่ให้มีแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น กะลา กระป๋อง ยางรถยนต์แจกัน ดอกไม้ ขาตู้กับข้าว ตุ่ม โอ่ง เป็นต้น การท�ำลายแหล่งเพาะ พันธุ์หรือการปิดภาชนะที่ใช้กักเก็บน�้ำด้วยฝาปิดที่มิดชิดเพื่อ ป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ได้ • การควบคุมทางชีวภาพ วิธีที่ได้ผล คือ การปล่อยปลากิน ลูกน�้ำลงในภาชนะเก็บกักน�้ำ • การใช้สารเคมี เพื่อพ่นฆ่าลูกน�้ำหรือตัวยุงลาย • การป้องกันไม่ให้ยุงกัด การนอนกางมุ้ง การใช้น�้ำยากันยุง ทาตามร่างกายแขน ขา ล�ำตัว

การส่งเสริมสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพของ

บุคคลในครอบครัวให้มีสุขภาพที่แข็งแรง เช่นการออกก�ำลัง กายเป็นประจ�ำ การทานอาหารที่สร้างความแงแรงของ ร่างกาย หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัด เช่น เค็มชัด มันจัด หวาน ชัด เพื่อเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ ให้ก�ำลังใจซึ่ง กันและกันที่เป็นไข้เลือดออก การให้ความรักความผูกพันการ ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ ด�ำเนินชีวิตทั้งของผู้ป่วยและสมาชิกทุกคนในครอบครัว สนับสนุนคอยช่วยเหลือด้านต่างๆให้กับผู้ป่วยท�ำให้เกิดพลังใจที่ เข้มแข็งในการต่อสู้กับโรคภัยที่ต้องเผชิญ การฟื้นฟูสภาพ เนื่องจากไข้เลือดออกไม่ท�ำให้เกิด ภาวะความพิการ ดังนั้นการให้ก�ำลังใจคอยช่วยเหลือกันในการ ดูแลเอาใจใส่สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิต วิญญาณ ของสมาชิกในครอบครัว ไม่กลัวหรือกังวลต่อการ เจ็บป่วยที่เกิดขึ้นของบุคคลในครอบครัว ท�ำให้ภาวะความเจ็บ ป่วยที่เกิดฟื้นสภาพกลับสู่สภาพปกติของร่างกายเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นคุณวรพร คงเข้าใจความรู้ความเข้าใจโรคไข้เลือด ออกมากยิ่งขึ้น ถึงสาเหตุการเกิดโรค การดูแลรักษาและการ ควบคุมป้องกันโรค การดูแลสุขภาพของตัวเองและครอบครัว เพื่อจะได้ไม่ให้เกิดการติดต่อของไข้เลือดออกของบุคคลใน ครอบครัวอีกต่อไปในอนาคต สวัสดีครับสมากชิกคมช่างทุก ท่าน •

มีปัญหาสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารคมช่าง หรือ E-mail : dsriam@kku.ac.th


สบายๆ สไตล์

•50

คมช่าง

นายสาระบันเทิง

สวัสดีครับท่านสมาชิกคมช่างทุกท่าน วันนี้ส่งต้นฉบับช้าครับ บก.ตามครับต้องรีบส่ง วันนี้จะพาไปจีนอีกแล้ว พอดีมีโอกาสได้แวะเข้าไปชมงานแสดงสินค้าที่เซี่ยงไฮ้ ชื่องาน China International Hardware Show 2014 เมื่อวันที่ 18-20 ก.ย. ที่ผ่านมา

วันที่ไปมีฝนตกพร�ำๆ มีสินค้าหลากหลายให้ชม วันที่ไปเดินดูแล้วคนไม่เยอะเท่าไหร่ ตามเคย..มีภาพมาฝากกันครับ งานแสดงสินค้าไม่ว่าจะเป็นที่กวางเจาหรือเซี่ยงไฮ้ ราคาโรงแรมขึ้นเป็นเท่าตัวเลย แต่ก็ต้องท�ำใจแหละครับ ในงานมีประมาณ 10 อาคารได้ครับ ถ้าเดินแบบละเอียดวันเดียวไม่มีทางหมดครับ ส่วนผมจ�ำเป็นท�ำเวลาให้ได้ในวัน เดียว มีภารกิจอื่นรออยู่ต่อครับ ได้ไปเจองานศิลปะในสวนสาธารณะที่ท�ำจากสเตนเลสมาฝากกันด้วยครับ


51

ที่ขาดไม่ได้ในคอลัมภ์นี้ก็คือเรื่องกิน ครับพาไปชิมเต้าหู้ เหม็นกันครับ ถ้าใครไม่เคยกินจะบอกว่าเหม็นได้ใจเลย แต่ ส�ำหรับร้านนี้กลิ่นไม่เท่าไหร่ ที่นี่เค้าเปิดเป็นแฟรนไชส์ครับ มีหลายสาขาวัยรุ่นที่นี่นิยมกินกันนะครับ มาทีไรผมเป็นต้อง กินทุกครั้งครับ จะมีน�้ำจิ้มราดแต่ผมจะกินไม่ใส่น�้ำจิ้มครับ ทอดร้อนๆ ผมจะกินกับวาซาบิใส่ซีอิ้วครับ อร่อยสุดยอด ในฉบับหน้าผมจะพาไปชมตลาดนัดยามเช้าที่เซี่ยงไฮ้กัน ครับ ไปชมวิถีชีวิตตลาดแบบบ้านๆ กัน ส�ำรับฉบับนี้แค่นี้ ก่อนนะครับ โชคดีมีชัย •


•52

พยากรณ์จักรราศี ตุลาคม

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกุมภ์ (13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีมีน (15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน ระมัดระวังสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลเอาไว้ให้ดี เพราะ มีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก ทั้งในด้าน การงาน หรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกต่างๆ และมีสิทธิ์ที่จะ พบเจออุปสรรคใหญ่ในการท�ำงาน เช่นการรื้อระบบ ท�ำเนียมที่ดีงามมาก่อน ซึ่งอาจเดือดร้อนกันไปทุกฝ่าย การเงิน มีเกณฑ์จะเสียค่าใช้จา่ ย หรือต้องแบกรับสนับสนุน หรือแม้แต่ไปเป็นหลักประกันให้กบั คนทีล่ ม้ แต่เดือนนีก้ ย็ งั มีดวงด้านโชคลาภอยูพ่ อสมควร ความรัก ในบางท่านอาจก�ำลังเกลียดหรือกลัวเรื่องความ รักใคร่ในช่วงนี้ เพราะมองไม่เห็นหนทางที่ดี ซึ่งอาจจะพบ เจอกับความร้อนไปบ้าง ขอให้ท่านในเย็นต่อปัญหา • การงาน ในช่วงนี้อาจจะได้เป็นที่หมายมั่น และเป็นที่หวัง พึ่งพาจากผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นญาติมิตร หรือแม้แต่ คนแปลกหน้า ให้เตรียมรับมือและท�ำใจกับภาระที่อาจจะ เข้ามาได้ ช่วงนี้ควรงดการลงทุน หรือขยายกิจการไว้ก่อน การเงิน โชคใหญ่อาจจะยังไม่มาอย่างที่ควรจะมี โดย เฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลัง ให้ระวังเรื่องความประมาท เกี่ยวกับการใช้จ่าย คิดรวยทางลัดอาจจะเดือดร้อนได้ ความรัก เป็นช่วงเวลาที่ต้องคบหา หรืออยู่ด้วยกันด้วยใจ จริง จึงจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้ เพราะอาจมีอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆเข้ามา หากมีปัญหา ช่วงนี้อาจเคลียร์ค่อนข้างยาก •

การงาน มีเกณฑ์เห็นความเปลี่ยนแปลงในด้านการท�ำงาน หรือต�ำแหน่ง ขอให้มั่นใจในความคิดและความรู้สึกของตัว เองให้มาก อาจจะพบเจออุปสรรคเข้ามามากพอสมควร การเงิน อาจจะได้พบเจอกับความผิดปกติในด้านเอกสารการ เงิน เช่นอาจจะมีการทุจริตก็เป็นไปได้ และในท่านทีม่ หี นีส้ นิ หรือค�ำ้ ประกันใครไว้ ช่วงครึง่ เดือนหลังให้ระมัดระวังความ เดือดร้อนทีอ่ าจจะเข้ามา ความรัก ความรักอาจไม่คอ่ ยราบรืน่ เท่าทีค่ วร เนือ่ งมาจาก เรือ่ งอืน่ ๆ มาท�ำให้มผี ลกระทบ อาจถึงขัน้ รุนแรงได้ ให้ใส่ใจ ความรูส้ กึ ของคนรักหรือคนในครอบครัวให้ดๆี เพราะอาจมี ปัญหาหรือปากเสียงได้ •

การงาน อาจจะพบกับความหวัน่ ใจในการท�ำงาน เพราะคาด คะเนสิง่ ต่างๆได้ยาก ไม่วา่ จะเป็นปัจจุบนั หรืออนาคต โดย เฉพาะในเรือ่ งการขยับขยาย แต่ทงั้ นีข้ อให้ทา่ นอย่าเพิง่ ท้อ เพราะท่านจะได้รบั บทเรียนส�ำคัญทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ การ พัฒนาด้านการท�ำงานของท่าน การเงิน รายได้จะเห็นเป็นชิน้ เป็นอัน แต่กจ็ ะมีรายจ่ายเข้า มาอยูบ่ า้ ง ซึง่ อาจจะเป็นการเสียโดยไม่ได้คาดคิด ความรัก เพราะมีเหตุการณ์ชวี ติ ด้านอืน่ เข้ามาจึงท�ำให้ชว่ งนี้ ความรักฃอาจไม่เป็นไปอย่างราบรืน่ นัก ฃจะต้องเข้มแข็ง และเป็นทีพ่ งึ่ ให้กบั ครอบครัว และคนรักของท่าน มีเกณฑ์ ทุกข์เพราะผูใ้ หญ่ • การงาน ช่วงต้นเดือนถือเป็นช่วงที่ดีในการจัดการงาน ต่างๆ เพราะหลังจากนั้นอาจจะพบกับอุปสรรคได้ ในท่าน ที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร ช่วงนี้ควรเว้นการเริ่ม งานใหม่หรือการขยายกิจการไว้ก่อน เพราะอาจจะไม่เป็น ช่วงเวลาที่ดีเท่าที่ควร การเงิน มีเกณฑ์พบเจออุปสรรคในเส้นทางการเงินอันสืบ เนือ่ งมาจากการงาน แต่ถงึ อย่างนัน้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ท่าน มีเกณฑ์ได้รบั โชคใหญ่เข้ามา ความรัก ช่วงนีอ้ าจไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่นกั ส�ำหรับคนทีม่ คี รู่ กั ขอ ให้ทา่ นระมัดระวังเรือ่ งความขุน่ มัวกับคูร่ กั คุยและท�ำความ เข้าใจกันด้วยเหตุและผล จะดีกว่าการใช้อารมณ์ • การงาน มีเกณฑ์ได้พบความท้าทาย โดยเฉพาะในท่านที่ เป็นนักธุรกิจ หรือชอบความเสี่ยง ชอบเกร็งก�ำไรอยู่แล้ว ช่วงต้นเดือนถือเป็นช่วงที่ดีเลยทีเดียว การเงิน ในช่วงเดือนแรกๆ อาจมีโชคเข้ามา แต่หลังจาก นั้นอาจจะพบเจอกับปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อย ให้ดูแล และระวังเรื่องทรัพย์สินให้ดี เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ไม่ ควรจะเกิด รวมถึงการถูกหลอกและถูกโกง ความรัก ความรักของในช่วงนี้อาจจะหม่นหมองไปบ้าง ท่านที่มีความรักอย่าได้ฝากฝังความรู้สึก ไว้กับใครคนอื่น มาก ให้ดูแลตัวเองและความรู้สึกตนเองให้ดี หรือถ้ามี ปัญหาไม่ควรใช้อารมณ์ในการก�ำจัดปัญหา •


53

ราศีกรกฏ (17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

ราศีสิงห์ (17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

ราศีกันย์ (17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

ราศีตุลย์ (18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

ราศีพิจิก (17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

ราศีธนู (16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน มีเกณฑ์พบอุปสรรคเล็กน้อย ท�ำให้การท�ำงานไม่ ค่อยราบรืน่ ในช่วงกลางเดือนอาจพบกับความส�ำเร็จอย่างที่ คาดหวังไว้ แต่ทงั้ นีช้ ว่ งอืน่ ๆ ก็ยงั มีความเสีย่ งอยู่ให้ระวัง การเงิน จะมีโชคในเรือ่ งของโชคเก่าๆ แต่ทงั้ นีก้ ย็ งั มีรายจ่าย หรือเรือ่ งทีอ่ าจจะท�ำให้ตอ้ งเสียเงินเข้ามาเช่นกัน ให้ระวังใน เรือ่ งของการลงทุน การเปิดร้าน หรือขยายกิจการต่างๆ ความรัก ในท่านที่มีครอบครัวแล้วแทบไม่มีปัญหาอันใด เลยก็ว่าได้ แต่ทั้งนี้ก็ขอให้ท่านดูแลและใส่ใจคนรักหรือ คนในครอบครัวให้มากๆ อาจจะเป็นจากการท�ำงานหนัก ของท่านจึงท�ำให้ไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักเท่าที่ควร •

การงาน เป็นช่วงเดือนทีด่ ี จะได้รบั ความส�ำเร็จหรือได้รบั ชัย แบบ “ลอยล�ำ” แต่อย่างไรก็ตามในเรือ่ งของการท�ำงานนัน้ ไม่ ค่อยดีเท่าทีค่ ว หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบในช่วงนีอ้ าจยาก กว่าช่วงอืน่ ๆ ระวังเรือ่ งความรอบคอบในการท�ำงานให้มากๆ การเงิน ช่วงนี้อาจต้องเตรียมรับมือกับการใช้จ่ายที่ค่อน ข้างหนัก ที่ส�ำคัญควรระมัดระวังในเรื่องของการกู้หนี้ ยืมสิน หรือถูกเบียดเบียนจากผู้อื่น เพราะอาจจะไม่ได้รับ ผลตอบกลับมาอย่างที่ควร ความรัก อาจไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควร โดยเฉพาะในท่านที่ มีครอบครัวแล้ว ผู้ที่อยู่ในบ้านอาจน�ำความเดือดร้อน ให้ แก่ท่านจนอาจลามไปถึงปัญหาในบ้านเลยทีเดียว •

การงาน ควรเร่งจัดการในเรื่องของหน้าที่การงานก่อน ช่วงกลางเดือน เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนจะดิ้นรนเอา ตัวรอดจากความเดือดร้อน ถึงแม้ตัวท่านจะไม่ค่อยเดือด ร้อนเท่าไหร่นักแต่อาจจะมีคนอื่นน�ำความเดือดร้อนมาให้ การเงิน มีเกณฑ์จะได้จา่ ยรายจ่ายที่ไม่ได้คาดคิด ถึงแม้ทา่ น จะเป็นคนมีฐานะหรือเงินหนาเพียงใดก็ตาม ท่านก็อาจจะถูก เบียดเบียนไปจนถึงทรัพย์สนิ ของท่านได้ ขอให้ระมัดระวัง ความรัก ความรักในช่วงนีอ้ิ าจไม่คอ่ ยดีเท่าทีค่ วร ในท่านทีเ่ พิง่ พบกับรักหรือเริม่ มีหวังกับความรักให้เตรียมใจเพราะอาจจะไม่ เป็นไปอย่างทีค่ าดหวัง และในท่านทีม่ คี รอบครัวแล้วนัน้ จะได้ รับความอุน่ ใจและสบายใจจากคนในครอบครัว •

การงาน จะได้รับผลส�ำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้ง่ายๆ ในช่วง สัปดาห์แรกนับเป็นช่วงเวลาที่ดี แต่หลังจากนั้นอาจจะมี อุปสรรคเข้ามา ให้ท่านระวังในเรื่องการขยับขยายกิจการ หรือเริ่มกิจการใหม่ การเงิน เข้ามือซ้ายก็จ่ายมือขวา เรียกได้ว่าแทบไม่ค่อยมี ก�ำไรเท่าที่ควรนักในช่วงนี้ ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่าย เงินให้ดีๆ แต่มีเกณฑ์จะมีคนมาสนับสนุนในด้านการเงิน อยู่บ้าง ความรัก ช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนเร่ายิ่งนัก นับเป็นเดือนที่ควร ห่างในเรื่องของความรักเป็นที่สุด ไม่ว่าจะในท่านที่ยังโสด หรือมีคู่อยู่แล้ว ก็มีเกณฑ์จะโศกเศร้าได้ •

การงาน ในช่วงต้นเดือนเหมาะแก่การจัดการกับหน้าที่ หาก มีปญ ั หาก็ใก้รบี เคลียร์ในช่วงต้นเดือน เพราะหลังจากนัน้ อาจ จะได้พบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคทีเ่ ข้ามามากมาย มีเกณฑ์ จะได้เปลีย่ นงาน หรือเปลีย่ นต�ำแหน่ง การเงิน ให้ระวังเรือ่ งความเดือดร้อน หรือเงินขาดมือในช่วง นี้ อาจพบกับความผิดหวังเรือ่ งผลประโยชน์ทคี่ วรจะได้ อย่างหวังพึง่ “น�ำ้ บ่อหน้า” เพราะอาจไม่เป็นอย่างทีห่ วัง ความรัก จะมีคนรักที่คอยเป็นก�ำลังใจส�ำคัญและเป็นที่ พึ่งพิงให้ได้ และถึงแม้จะมีอุปสรรคมากเพียงใดขออย่า ได้ประชดประชันตนเอง หรือท�ำพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้มีสติกับทุกเหตุการณ์ • การงาน มีเกณฑ์ที่จะได้ท�ำงานหนักมากขึ้น ซึ่งอาจจะ เป็นเรื่องของความรับผิดชอบที่เกินหน้าที่ หรือการควบ หน้าที่หลายต�ำแหน่ง หากคิดจะต่อสู้หรือจัดการในเรื่อง ต่างๆ ช่วงนี้ให้เผื่อเอาไว้บ้าง หรืออาจจะชะลอไว้ก่อน การเงิน ช่วงนีจ้ ะยังคงมีความมัน่ คงในเรือ่ งของฐานะการ เงิน แต่ปญ ั หาทีเ่ ข้ามาอาจจะเป็นแบบไม่คาดฝันเสียมากกว่า เช่น เครือ่ งประดับหรือของมีคา่ อาจสูญหาย หรือจะเป็น ปัญหาการเสียทรัพย์ ซึง่ มาจากบริวารของท่าน ความรัก ในคนทีม่ คี รอบครัวหรือคนรักอยูแ่ ล้วนัน้ ควรถนอม น�ำ้ ใจกันไว้ให้ดแี ละท่านจะพบแต่ความราบรืน่ ในชีวติ รัก ช่วง นีม้ เี กณฑ์พบเรือ่ งผิดหวังจากรักใหม่ หรือเรือ่ งชูส้ าว •


•54

ฮวงจุ้ย

โต๊ะท�ำงาน เป็นศูนย์ระดมการใช้ความคิดเพื่อสร้างสรรค์งาน ก่อให้เกิดความเครียด รวมถึงความเหนื่อยล้าจาก การท�ำงาน อีกทั้งบางคนยังใช้เวลาอยู่กับโต๊ะท�ำงานมากกว่าห้องนอนด้วยซ�้ำไป การวางไม้ประดับบนโต๊ะท�ำงานก็ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท�ำให้สดชื่น และช่วยผ่อนคลายได้ดี ไม้มงคลที่นิยมปลูกไว้ที่ท�ำงาน มีดังนี้ กระบองเพชร ขนาดกะทัดรัด ราคาถูก ดูแลรักษาง่าย ไม่ต้องคอยรดน�้ำมาก ถ้าน�ำไปวางไว้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์จะช่วยดูดแสง ลดความเข้มของสนามแม่เหล็กอีกด้วย กระบอกเพชรมีหนามแหลมและคงทน จึงเชื่อ ว่าสามารถป้องกันศัตรู หรือคนคิดร้ายกับเราได้ดี ต้นส้ม ผลส้มนั้นเป็นทรงกลม ซึ่งสื่อได้ถึงความกลมเกลียว สามัคคี ถ้าน�ำมาปลูกจะน�ำมาซึ่ง ความโชคดี อยู่เย็นเป็นสุข เห็นได้จากชาวจีนที่นิยมใช้ผล ส้มอวยพรในเทศกาลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตรุษ จีน หรือการ ไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ เฟิร์นเงิน ชื่อนั้นก็ข้องเกี่ยวกับเงินทอง ถือว่าเป็นสิริมงคล สามารถเติบโต ได้ดีในอากาศเย็น เพราะชอบอากาศชื้น อีกทั้งยังช่วยลด อุณหภูมิได้ เมื่อโดนแสงสว่างจะสะท้อนสีเงินออกมา ไม่ ชอบดินแฉะ ฉะนั้นรดน�้ำเพียงวันละครั้งก็พอ หน้าวัว ดอกหน้าวัวมีรูปร่างแปลกตา ออกดอกได้ตลอดปี สีสันโดดเด่นสวยงาม ท�ำให้ลดความตึงเครียดได้ และเชื่อว่าจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ถ้าเบื่อ ความจ�ำเจลองหาเจ้าต้นนี้มาลองปลูกดู อาจจะเลือกเป็นดอกหน้าวัวแคระขนาดเล็กส�ำหรับวางบนโต๊ะ ท�ำงานได้สะดวกดี พลูด่าง ใบมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ จะท�ำให้มีแต่คนรักใคร่ เอ็นดู และยังเสริมบารมี อีกทั้งพลูด่างนั้นสามารถดูดสารพิษใน อากาศได้ดีอีกด้วย วิธีดูแลรักษา ฉีดน�้ำเป็นละออง และน�ำออกแดดบ้าง เพื่อใบที่สดงดงาม บอนสี ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชินิแห่งไม้ใบ เพราะใบมีรูปทรงที่แปลกตาและสวยงาม ในสมัยก่อนนิยมปลูกใน พระราชวังของขุนนางข้าราชการ จึงเชื่อว่าเมื่อปลูกแล้วจะท�ำให้เกิดความสงบสุข และเป็นสิริมงคล ควรปลูกไว้ทาง ทิศตะวันออก ในวันอังคาร


55

แก้วกาญจนา มีความหมายว่า งดงามสว่างไสวและสุกสว่างดุจดั่งทอง เป็นราชาแห่งไม้ประดับ เนื่องจากมีพุ่มขนาดเล็กที่ สวยงาม และมีลวดลายหลากหลาย สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี เลี้ยงดูง่าย ทนทานกับ อากาศแห้งแล้ง จึงอยู่ในห้องแอร์ได้ เหมาะส�ำหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแล เพราะไม่ต้องรดน�้ำก็อยู่ได้นาน สับปะรดสี มีสีสันฉูดฉาด เมื่อมองแล้วท�ำให้สดชื่น เจริญเติบโตช้า แต่ดูแลง่าย ปลูกในร่มได้ เพราะเป็นพืชทนทานต่อแสง น้อย แถมสัปปะรดสีจะคายออกซิเจนออกมาในตอนกลางคืนอีกด้วย เหมาะกับคนที่ต้องท�ำงานถึงดึกดื่น ออมเงิน ชื่อต้นไม้ก็บ่งบอกอยู่แล้วว่า ส่งเสริมในการเรื่องการประหยัด เก็บหอมรอมริบ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ใช้จ่ายอย่าง รู้คุณค่า ควรปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มพลังความเป็น สิริมงคลได้ ต้นไม้ชนิดนี้ชอบแดดจัด ควรน�ำออกไปตากแดดทุกวัน ไผ่กวนอิม มีชื่อใกล้เคียงกับเจ้าแม่กวนอิม จึงถือว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ประกอบพิธีบูชาเทพเจ้า ไผ่กวนอิม ช่วยส่งเสริมทางด้านความเจริญก้าวหน้า ฐานะการ เงินร�่ำรวย มีโชคลาภ และท�ำให้มีสมาธิในการ ท�ำงานมากขึ้น หมั่นรดน�้ำเป็นประจ�ำ ต้นไม้ประดับถึงแม้จะปลูกเพื่อช่วย เสริมมงคลต่างๆ และผ่อนคลายสายตาจาก ความเหนื่อยล้าไปได้บ้าง แต่การพักผ่อนนอน หลับ จะช่วยท�ำให้ร่างกายฟื้นฟูได้ดีที่สุด หา เวลาว่างพักสมอง ท�ำกิจกรรมบันเทิงคลายเครียดเป็นสิ่งที่ดีที่สุด คือ การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ •


•56

คมช่างบอกต่อ 82/15 ม.2 ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

พงศ์ธเนศโพลี่คาร์บอเนต บริษัท เจริญมิตร สเตนเลส จ�ำกัด ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ 579, 581 ถ.รามอินทรา ท่าแร้ง บางเขน กทม. 10220 อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลส อีเมล์ : cms.stainless@gmail.com 02-945-5529

570/24-25 หมู่1 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210

12 ซ.ร่มเกล้า24 ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กทม. 10510 โทร.089-774-4959 จ�ำหน่ายและติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง มุ้งลวด โครงฝ้า ซีลาย โครงผนังเบา แผ่นยิบซั่ม โพลี่ฯ พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด

จ�ำหน่าย: อลูมิเนียมเส้น ชุบและอบสี กระจกใส-ชา หนาและบาง โครงฝ้าเพดาน แผ่นยิบซั่ม มุ้งลวด บานเกล็ด พร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด รับอบเทมเปอร์ เจียรกระจกทุกชนิด และงานดัดโค้งอลูมิเนียม

จ�ำหน่าย : อลูมิเนียมชุดโครงโพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ ท่อสเตนเลส อุปกรณ์งานสเตนเลส แผ่นโพลี่ฯ และเมทัลชีท

โทร.02-566-4891,02-566-4612

02-932-9691, 02-932-9350 4866 ซ.ลาดพร้าว 101 (วัดบึงทองหลาง) 081-5417611

505 ถ.นาคนิวาส (ลาดพร้าว 71) ลาดพร้าว กทม. 10230

จ�ำหน่าย : แผ่นโพลี่คาร์บอเนต อุปกรณ์เตนเลส ชิ้นส่วนเหล็กดัด เหล็กอิตาลี

086-023-0818, 086-893-2637 522 ถ.บางบอน 5 ซ.10 ต.บางบอน อ.บาง กทม. 10150 หจก. ทีเอ็นที. โพลีคาร์บอเนต โทร. 02-988-6666, 080-604-3741 (คุณลิด), 082-795-4266 (คุณเปิ้ล) dakdee300@gmail.com, ple@tnt-polycenter.com, lid@tnt-polycenter.com

จ�ำหน่าย : โพลี่ฯ อลูมิเนียมลายไม้ เมทัลชีท อุปกรณ์เจียร์ขัด แผ่นหลังคาไวนิล ประตูม้วน ประตูรีโมท เครื่องดัด เครื่องเชื่อม เครื่องบาก

ด้วยพื้นที่ ที่พร้อมจะเป็นสื่อกลางในการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ ในธุรกิจของท่าน สู่สาธารณะ ให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

1.5”x3.5”

โทร. 083-036-2968, 091-575-7994

แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

ศูนย์จ�ำหน่ายแผ่นหลังคากันสาด อลูมิเนียมลายไม้ อลูมิเนียมคอมโพสิท อุปกรณ์งานเหล็ก-สเตนเลสทุกชนิด

เอสพี เ อส เทรดิ ง ้ 320/120 ถ.รามค�ำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 www.spstrading-th.com

เฟอร์นิเจอร์ มือ1 จากโรงงานสินค้าดัง ราคาประหยัด

70/2 ถ.พัฒนาการ 78 หมู่ 6 ประเทศ กทม. 10250 ทุกวัน 10:00 เช้า - 4:00 เย็น โทร : 086 980 3559 Email: kelvin-tngroup@live.com www.facebook.com/CheapParadise Discount Store Furniture Store Computers & Electronics Community Page about SB Furniture


ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...…………………. อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: bonanuthep@gmail.com www.komchang.com

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


•60

Kc13s  
Kc13s  
Advertisement