Page 1


6

Siminar

อบรมสัมนา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย) การบริหารความต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น การบริหารด้วยตนเองและการปรับตัวเพื่อ win-win outputs

• “รู้เค้ารู้เรา” รู้จักลักษณะนิสัยวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นและมุมมองที่คนญี่ปุ่นมองคนไทย • ระบบองค์กร(บริษัท)ญี่ปุ่นที่คนไทยควรเข้าใจเพื่อปรับตัว • การท�ำธุรกิจสไตล์คนญี่ปุ่นที่น่าสนใจและค้นคว้า • ระบบการสื่อสารในที่ท�ำงานแบบญี่ปุ่นที่คนไทยสามารถปรับใช้ได้ เช่น Ho-Ren-So • ภาวะความเป็นผู้น�ำที่คนญี่ปุ่นยกย่องและรู้จัก ส่งผลต่อ character ของคนญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้งานกลุ่มที่เน้นบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก (เสมือนจริง) • ค้นหาวิธีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ความเห็นต่างของสองวัฒนธรรม อบรม 18-19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ระดับ Advance เพื่อการค้นหาต้นทุนซ่อนเร้น

เน้นการบริหารงานโดยใช้ MFCA, ภาพรวม ISO14051, การรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อท�ำ MFCA, การท�ำ MFCA ในห่วงโซ่อุปทาน, กรณีศึกษาที่สามารถใช้งานจริงได้และหัวข้อส�ำคัญอื่นๆ) ท�ำภาคฝึกปฎิบัติและน�ำกรณีจริงมาให้ผู้เข้าอบรมฝึกท�ำส่วนบุคคลเพื่อ ให้สามารถน�ำไปปรับใช้กับหน้างานของผู้เข้าอบรมได้จริง รวมถึงการให้ค�ำปรึกษากรณีที่บริษัทจะเริ่มท�ำ MFCA เป็นต้น) อบรม 23 มิถุนายน 255 7 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

Essential MONOZUKURI Management เทคนิคการบริหารภาคปฏิบัติ

• การบริหารที่เข้าใจง่าย + เงื่อนไขของผู้ชนะ • การวิเคราะห์แบบ SWOT • ระบบการควบคุม+ล�ำดับความ ส�ำคัญของเป้าหมาย • Company Target X-Matrix + QMDEI • ข้อต่อต้าน 10 ประการ + Plant Man Power • Work Flow Chart & Process Flow Chart • KPI + Skill Evaluation • QA Training Program + Training Needs • Workshop + Q&A + Bonus Topic อบรม 20-21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ โปรดติดตามกิจกรรมใหม่ๆ ของ สวอท. ปี 2557 นี้ อาทิเช่น

• Symposium on Future Trend of Automotive Industry จากญี่ปุ่น • โครงการภาษาญี่ปุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดจาก AOTS ประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับคนท�ำงานเท่านั้น • การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน Web-based Training (WBT) • บริการให้ค�ำปรึกษาการลดต้นทุนวัสดุและพลังงาน (MFCA & Sakugen) โดยทีมงานจากญี่ปุ่น • Tour Mission ประเทศญี่ปุ่น ชมงานแบบมีความรู้และประสบการณ์ของจริง • จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศในอาเซียน ฯลฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


Editor’s Talk

เปิดฉบับ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบ กันอีกครั้งในคมช่างฉบับที่ 9 ประจ�ำ เดือนพฤษภาคม เป็นเดือนที่เข้าสู่ช่วง กลางปี 2557 ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทางการเมืองอยู่ในขณะนี้พอดิบพอดี แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร ก็ได้แต่ขอ ภาวนาว่าให้จบๆ ลงเอยไปได้ด้วยดีนะ ครับ ส�ำหรับคมช่างฉบับนี้ จะขอเชื่อม โยงจากฉบับที่แล้วสักนิด ในเรื่องของ “ศิลปะวิคตอเรียน” ที่มีความสอดคล้อง กันในรูปแบบและช่วงเวลา เพราะเป็น ลวดลายชนิดหนึ่งที่ทุกๆ คน ที่พบเห็น กันอยู่ตามบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้างทั่วไป จนชินตา แต่คิดว่าหลายคนคงยังไม่ ทราบว่าเจ้าสิ่งนี้นั้นคืออะไร และเค้า เรียกกันว่าอะไร ซึ่งในฉบับนี้ เราจะ กล่าวถึงเจ้าสิ่งนี้กันครับ ที่เรียกว่า “ลายขนมปังขิง”

7


8

Content

สารบัญ

10Iสังคมข่าว

40Iแนะน�ำสามเอ็ม

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

ชนแล้วหนีติดคุก ชนแล้วช่วยรอดคุก

ลวดลายขนมปังขิง

คัดสรรทีมงาน ให้ได้ดั่งใจ

การเปรียบเทียบของ METAL SHEET

9 วิธี ประหยัดไฟเครื่องปรับอากาศ

ร้านพรนครินทร์อลูมินั่ม

ตะลุยเมืองจีน

คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว “ความดันโลหิตสูง”

ประจ�ำเดือนมิถุนายน

44 ของมงคล (3) ตอนจบ

14Iคมช่างเล่าเรื่อง

42Iมุมกฎหมาย

18Iเรื่องจากปก

47Iบอกเล่าธุรกิจ

24Iเรื่องเด่น

48Iคมช่าง ไอที

28Iเยี่ยมร้านค้า

49Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ 50Iสบายๆ สไตล์คมช่าง

30Iมุมสเตนเลส 32Iมุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

พระที่นั่งอภิเศกดุสิต

36Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38Iปฎิทินข่าว 39Iรอบรู้งานช่าง

น�ำ้หนักเหล็ก

52Iสุขภาพ

54Iพยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย 56Iฮวงจุ้ย


9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 9

ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2557

ที่ปรึกษา

ISSN 2287-0768

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ศุภกร จันดา ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ลักษิกา ปาจรีย์ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง

ความแข็งแกร่ง

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน ความแข็งแกร่ง ที่พูดนี้คือ ความอดทนต่อสู้ในการด�ำเนินชีวิต ที่ต้องดิ้นรน ครับในฉบับนี้ก็ขอเก็บมาฝาก บัตรผ่านของผู้ชนะ

ไฟคือบทพิสูจน์ของทองค�ำแท้ ความยากล�ำบากคือบทพิสูจน์ คนที่เข้มแข็ง (เซเนก้า)

ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในวงการก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่สนใจมีความประสงค์ในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวสารของคุณมาได้ที่

Alumni Association (Thailand) จัดการประชุมใหญ่ สามัญ ประจ�ำปี 2556 วันเสาร์ที่ 24 พ.ค 2557 ณ.โรงแรมบางกอกโลตัส สุขุมวิท กรุงเทพฯ มีการแถลงผลการด�ำเนินงาน และ กิจกรรมต่างๆในปี 2556 ที่ผ่านมาให้กับ คณะที่ปรึกษา และสมาชิกรับทราบ พร้อมกับมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯและกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ โดย ท่านนายกฯ สมศรี ชุณหสวัสดิกุล ได้ รับเลือกเป็นนายกสมาคมฯ ต่ออีก 1สมัย

คุณสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ และคุณพิมพิไลย เลิศไพบูลย์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ให้เกียรติมาร่วมประชุม และเป็นประธานในการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ


11

laksika.paja@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com

ขอขอบคุณเฮียเล็ก (นักธุรกิจผู้กว้างขวางด้านอสังหาริมทรัพย์) ที่ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารของ TN POLYCARBONATE และบรรณาธิ กาบริหารรของนิตยสารคมช่าง พร้อมพบปะสังสรรค์ เลี้ยงรับรอง อย่างเป็นกันเอง ณ บ้านพักรับรองส่วนตัวที่สวยงามอันกว้างขวาง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 พค. ที่ผ่านมา


12

Activity Highlight

สังคมข่าว

Global Internship

งานสัมมนา เนื่องในโอกาสการเปิดส�ำนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะประจ�ำประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้น ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภายในงานสัมมนาได้มีการกล่าวแนะน�ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และโครงการนักศึกษา ฝึกงานที่ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง รวมถึงโครงการการฝึกงานในต่างประเทศ โดยสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น และการรายงานความส�ำเร็จของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยหลักสูตรของทางมหาวิทยาลัยจะให้การ สนับสนุนความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้พฒ ั นาศักยภาพด้านการจัดการเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา ณ โรงแรมบางกอก แมรีออท โฮเต็ล สุขุมวิท

Dr.Mutsuji Muto ; Vice President

Dr.Takaaki Takashima ; Professor, Deputy Director

Mr.Satoshi Matsunaga Dr.Masato Aketagawa ; Director of Nagaoka University ; Prosessor of Nagaoka University of Technology (Thai Office) of Technology (Japan) Ms.Nontalee Rujirekhasuwan ; Assistant to Director of Nagaoka University of Technology (Thai Office)

Mr.Shigeki Kobayashi ; Consular

Mr.Hayato Miyazawa ; Student


13

กองบรรณาธิการนิตยสาร”คมช่าง” และผู้บริหาร TN POLYCARBONATE ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ก้าวสู่ปีที่ 38 เมื่อวันที่ 29 พค. 2557 โดยมีคุณพิเชษฐ์ ณ นคร และคุณสาโรจ มณีรัตน์ ให้การต้อนรับ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่ หนังสือพิมพ์มติชน

เมื่อวันที่ 23 พค. ที่ผ่านมา ผู้บริหาร TN POLYCARBONATE เยี่ยมร้าน หจก.จันทบุรีค้าเหล็ก จ.จันทบุรี โดยมี คุณไวพจน์ คุณบุญธรรม และคุณณัฐกานต์ ยืนยง ให้การต้อนรับและพร้อมมอบของที่ระลึก ทางผู้บริหาร TN จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ ด้วยครับ คุณไวพจน์ คุณบุญธรรม และคุณณัฐกานต์ ยืนยง เจ้าของร้าน หจก.จันทบุรีค้าเหล็ก จ.จันทบุรี บริจากโต๊ะสเตนเลส และเงินจ�ำนวน 3,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารโรงอาหาร รร.บ้านแก้ว โดยมีคุณเฉลิมพล ศักดิ์ค�ำ นายกสมาคมผู้ปกครองฯ คณะครูและนักเรียน รร.บ้านแก้ว เป็นผู้รับมอบ


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

คนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นมักออกปากชมว่า เมืองญี่ปุ่นสะอาด พื้นที่สาธารณะ อย่างเช่นสถานีรถไฟ ชุมทางรถเมล์ ที่มีผู้คน เดินสับสนขวักไขว่ ดูสะอาดตา ประเทศญี่ปุ่น -คนญี่ปุ่น มีระบบ ระเบียบหรือก�ำหนดกฎเกณฑ์อะไร คนญี่ปุ่นถึงได้สามารถควบคุม ขยะได้เป็นอย่างดี เพื่อจะได้เปรียบเทียบกับประเทศไทยและคนไทย ดิฉันจึงขอน�ำมาเรียบเรียงในคมช่างฉบับนี้ค่ะ 1. แบ่งประเภทขยะ การจัดแบ่งประเภทใหญ่ๆ คือ

ขยะเผาได้ (burnable garbage/combustible) ขยะเผาไม่ได้ (unburnable garbage/incombustible)

1.ขยะเผาได้ คือขยะจากในครัว(ขยะเศษอาหาร) และขยะเล็กๆน้อยๆ ในบ้านในชีวิตประจ�ำวัน เป็นวัสดุที่เผาไฟได้ ขนาดไม่ใหญ่มากนัก 2.ขยะเผาไม่ได้ คือ พวกขวดแก้ว ภาชนะแก้ว กระป๋องเครื่องดื่ม กระป๋องเหล็กวิลาส (เช่นกระป๋องบรรจุ อาหาร) ขวดพลาสติก ทั้งชนิดบาง (pet bottle) และพลาสติกหนา ฯลฯ 3.ขยะขนาดใหญ่ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน ที่นอนหมอนมุ้ง ไปจนถึง รถจักรยาน ฯลฯ ขยะ ประเภทนี้ อาจมีทั้งที่เผาได้และเผาไม่ได้ 4.ขยะมีพิษหรือขยะอันตราย เช่นพวกภาชนะบรรจุสารเคมี ที่เป็นพิษ ขยะติดเชื้อ (ขยะโรงพยาบาล) กระป๋องทีม่ หี วั ฉีดแบบสเปรย์ ซึง่ อาจระเบิดได้ และขยะที่ถือเป็น วัตถุระเบิด หลอดฟลูออเรสเซนต์และขยะประเภท ของมีคม เช่น มีด เศษแก้ว เศษวัสดุแหลมคมต่างๆ ฯลฯ 5.ขยะทีน่ ำ� ไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตใหม่ได้ (recycle) เช่นกระดาษชนิดต่างๆ ตั้งแต่ หนังสือพิมพ์ หนังสือเล่มนิตยสาร พวกกล่องนม กล่องน�ำ้ ผลไม้ และขวด พลาสติก ขวดเครื่องดื่ม กระป๋องเครื่องดื่ม ขยะเหล่านี้ถือเป็นขยะ รีไซเคิล 6.ขยะที่ต้องแจ้งหน่วยงานพิเศษของรัฐหรือเทศบาลให้มาเก็บ หรือน�ำไปส่ง ที่หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ เช่น คอมพิวเตอร์ และวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องดนตรีขนาดใหญ่ รถจักรยานยนต์ และซากสัตว์ ฯลฯ


15

2. ก�ำหนดวันเวลาทิ้งขยะ วันเวลาที่รถเก็บขยะจะมารับขยะแต่ละประเภท ไป ก�ำจัดนั้น ทางเทสบาทก�ำหนดไว้แน่นอนชัดเจนแลตายตัว ในเอกสารประชาสัมพันธ์ของอ�ำเภอ รวมทั้งแผ่นพับ แผ่นปลิว และปฏิทนิ ตารางวันเวลาในแต่ละปี เอกสารปึก ใหญ่ ทางอ�ำเภอจะแจกให้ทกุ ครัวเรือนในเขตอ�ำเภออย่าง ทัว่ ถึง บางเขตแจกพร้อมกับตะกร้าพลาสติกสองใบ สีเขียว และสีฟ้าสดใส ให้แก่คนที่มาอยู่ใหม่เหมือนเป็นของขวัญ จากเทศบาล

ปฏิทินการทิ้งขยะ (Koganei)

3. ก�ำหนดพื้นที่ทิ้งขยะ จุดทิ้งขยะส�ำหรับอาคารที่พักอาศัยนั้น ขนาดราวๆ หนึง่ ตารางเมตร เป็นพืน้ ซีเมนต์ และก่อขอบขึน้ มาสามด้าน สูงประมาณเอว ด้านหน้าเปิดให้เดินเข้าไปทิ้งขยะได้ สะดวก ทางด้านซ้ายและด้านขวา คนจะน�ำขยะ ก่อน เวลาเก็บในตอนกลางคืนหรือเช้ามืด ก่อนเวลาที่รถจะ มายกขนไป และต้องวางอย่างเรียบร้อยมิดชิด หากขยะเรี่ยราด ผู้ที่ใช้พื้นที่บริเวณนั้นคนใดคนหนึ่งก็ จะต้องรับผิดชอบ ส�ำหรับบ้านเรานั้น หลายหน่วยงานเริ่มด�ำเนินการ แต่ยังสับสน เช่นในบางเขต ในกรุงเทพมหานคร รณรงค์ แจกถังขยะแบบแยกประเภท แต่ขยะทีพ่ นักงาน กทม. ขนขยะไป ก็น�ำไปจุดเดียวกัน วัฒนธรรมการทิ้งขยะชาวญี่ปุ่น ยังไม่จบเพียงเท่า นี้นะคะ ดิฉันจะน�ำเสนอต่อในฉบับหน้าค่ะ •


16

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

ฉบับนี้ขอต่อจากฉบับที่แล้ว ที่ดิฉันได้น�ำเรื่องราวเกี่ยวกับอุปนิสัยและวิธีการ ท�ำงานของคนญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับอุปนิสัยและวิธีการท�ำงานของคนไทย ก็อย่างเช่นเคย หากอุปนิสัยคนญี่ปุ่นข้อไหนเป็นจุดดี (ข้อดี เราก็นำ� ไปปฏิบตั ไิ ด้) อุปนิสัยคนไทย ข้อไหนเป็นจุดเสีย (ข้อด้อย เราก็ปรับปรุงแก้ไข) ท่านอาจน�ำข้อ เปรียบเทียบเหล่านีไ้ ปแนะน�ำบอกกล่าว เปิดทัศนคติในการท�ำงานใหม่ๆให้กบั พนักงาน ในองค์กรของท่าน ซึง่ ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศไทยอีกทางหนึง่ ค่ะ

พฤติกรรมวิธีการท�ำงาน คนญี่ปุ่น

• มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ • วางแผนระยะยาว • ท�ำงานตามล�ำดับความส�ำคัญ • มีระบบการท�ำงาน • ชอบป้องกันปัญหา • ท�ำงานเป็นทีม • ท�ำงานแบบบูรณาการเพือ่ เป้าหมายเดียวกัน • คิดร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน • จงตีตะปูทุกตัวที่โผล่ขึ้นมา (ไม่ท�ำตัวเด่น จะเป็นภัย)

คนไทย

• มองเรื่องเฉพาะหน้า • ไม่ชอบวางแผนระยะยาว • ท�ำงานตามสั่ง • ท�ำงานไม่เป็นระบบ • แก้ปญั หาเก่ง แต่คดิ ไม่ปอ้ งกันก่อน • ท�ำงานเอกเทศ • มองเป้าหมายเฉพาะตน/กลุม่ ของตน • ต่างคนต่างคิด


18

In Cover

เรื่องจากปก


19

ชื่อของลวดลายชนิดหนึง่ มีลกั ษณะ ปรุโปร่ง ตัวลายจะขมวด คดโค้ง หงิกงอ เป็นแง่งคล้ายขิง จึงเรียกกันว่า ”ลวดลายขนมปังขิง” เป็นค�ำที่มาจาก ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นชื่อทับศัพท์ว่า “Gingerbread (จินเจอร์เบรด) มีทมี่ า จากขนมปังขิงสมัยโบราณของชาว ตะวันตก ซึ่งตกแต่งหรูหรา ฟูฟ่ า่ มีครีบ ระบายแพรวพราว นิยมท�ำด้วยวัสดุด้วย ไม้เป็นส่วนมาก น�ำมาใช้ในงาน สถาปัตยกรรมประเภทตกแต่งบ้านเรือน อาคารต่างๆ ประดับตามส่วนต่างๆ ของสถาปัตยกรรมยุโรป เช่น หน้าจั่ว ยอดจั่ว เชิงชาย ลูกกรง เป็นต้น ชาวตะวันตกในสมัยโบราณ นิยม เอาคุกกี้ขนมปังขิง (ซึ่งมีขิงเป็นส่วน ผสมและมีรสชาติของขิงโดดเด่นกว่า รสอื่นๆ) มาสร้างเป็นบ้านตุ๊กตาเล็กๆ ประดับตกแต่งด้วยขนมอมยิ้ม ขนม ขบเคี้ยวหลากหลายชนิดในวัน คริสต์มาส เมื่อกาลเวลาผ่านล่วงเลย ไปลวดลายนี้มีการพัฒนาและดัดแปลง เป็นลายธรรมชาติพนั ธุพ์ ฤกษาและลาย ประดิษฐ์แบบต่างๆ ต่อมานีไ้ ด้รบั ความ นิยมเป็นอย่างมากในราวช่วงยุคสมัยของ สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียที่ 2 (อเล็ก ซานดรินา วิกตอเรีย) แห่งสหราช อาณาจักรอังกฤษ


20

In Cover

เรื่องจากปก


21

สมเด็จพระนางเจ้าวิกตอเรียที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ ทรงครอง ราชย์สมบัตริ ะหว่าง พุทธศักราช ๒๓๘๐-๑๙๐๑) รวมระยะเวลายาวนานถึง 64 ปี เป็นช่วงเวลาที่ประเทศอังกฤษยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลก ยุคของพระองค์นับว่าเป็นยุคที่มีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เกือบทุกด้านเช่นงานมัณฑนศิลป์ งานตกแต่ง งานออกแบบเครื่องเรือน เสื้อผ้า การแต่งกาย และเครื่องประดับ จนได้รับการยกย่องศิลปะในยุคของ พระองค์ให้เป็นศิลปะแบบวิตอเรียน (Victorian Style) หรือยุควิกตอเรีย (ที่ ได้กล่าวถึงในฉบับที่แล้ว) ได้กล่าวกันว่าสมเด็จพระราชินนี าถวิกตอเรียทรงโปรดการเสด็จประทับแรม ในป่าเขตชนบท สถาปนิกจึงได้มกี ารออกแบบพระราชวังฤดูรอ้ นแบบไม้ให้กลมกลืน กับบรรยากาศของป่า เพือ่ ให้เกิดอารมณ์ความรูส้ กึ แบบผ่อนคลาย ร่าเริงอ่อนหวาน เน้นการประดับตกแต่งในแบบผู้หญิง และการตกแต่งประดับอาคารด้วยลวดลาย แบบขนมปังขิงนี้ คือการออกแบบลวดลายทีไ่ ด้รบั อิทธิพลมาจากการตกแต่งลวดลาย ในศิลปะกอทิก (Gothic) ที่ใช้ตกแต่งตามมหาวิหารต่างๆ โดยเฉพาะลายดอกจิก ลายกากบาท ลายเปลวไฟ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ได้มีการพัฒนาออกไปมากมาย จากต้นแบบ ที่ส�ำคัญลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของลวดลาย แบบขนมปังขิงคือ ลายดอกทิวลิป ลายก้านขด ลายเรขาคณิต และลายลูกน�้ำ อาคารบ้านเรือนแบบขนมปังขิงได้แพร่หลายไปทัว่ ยุโรปในช่วงคริสต์ศตวรรษ ที่ 19 โดยมีองั กฤษที่ถือเป็นประเทศต้นก�ำเนิดและได้แพร่หลายไปยังอิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ และเยอรมนี โดยลักษณะที่ว่าแถบนั้น อากาศรุนแรงมาก บ้านที่มีหลังคาก็ต้องน�ำหินก้อนใหญ่ๆ มาทับไว้เพื่อป้องกัน กระเบื้องปลิว ทีนี้บ้านก็เลยดูแข็งๆ ทึบๆ ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอึดอัด เขาจึงใช้วิธี แกะลายไม้ระบายติดอยู่ตามชายคาหน้าต่าง ตามช่องลม เพื่อลดความแข็ง กระด้างของบ้าน และเมื่อถึงยุคของการล่าอาณานิคมชาวอังกฤษและฝรั่งเศส ได้เดินทางมายังประเทศแถบเอเชีย จึงได้น�ำรูปแบบของลวดลายการตกแต่งนี้ เข้ามาด้วย โดยเฉพาะการตกแต่งด้วยลายขนมปังขิงที่ส่วนใหญ่ใช้ไม้เป็นวัสดุที่ เหมาะสมและหาได้ง่ายในประเทศภูมิภาคแถบนี้


22

In Cover

เรื่องจากปก

บ้านสไตล์วิคตอเรียนในประเทศอังกฤษแได้แพร่หลายเข้ามาในไทย หลังจากที่ ชาวต่างชาติเริ่มเข้ามามี บทบาทในประเทศช่วงราวรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ซึง่ ชาวไทยเองก็ชนื่ ชอบความงดงามของลวดลายจนเกิดเป็นกระแสนิยม น�ำเอา ลวดลายขนมปังขิงมาประดับบ้านเรือน โดยเริม่ ต้นขึน้ จากพระราชวัง บ้านขุนนาง เศรษฐี คหบดี และตามวัดวาอารามต่างๆ แล้วความนิยมก็มาสู่พ่อค้า คหบดีในช่วงนัน้ ก็จะมีบา้ นในสไตล์นสี้ ร้างตามกันมามากมาย รวมทัง้ รูปแบบทีเ่ น้น การประดับลวดลายฉลุไม้ ที่เรียกว่า เรือนขนมปังขิง แม้จะน�ำแบบมาจากบ้านสไตล์ต่างประเทศ แต่ก็ใช่ว่าบ้านแบบขนมปังขิงนี้ จะไม่เข้ากับประเทศไทย เพราะลวดลายแกะสลักนัน้ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นช่องลมได้เป็น อย่างดี อีกทั้งยังมีความอ่อนช้อยงดงามเหมาะกับความประณีตละเอียดอ่อนของ คนไทยอีกด้วย จึงมีการดัดแปลงเป็นลายไทยแทนลายฝรัง่ ท�ำให้เกิดความงดงาม มากขึน้ ไปอีก บ้านแบบนี้จงึ ได้รบั ความนิยมอย่างสูง มาตัง้ แต่นนั้ นอกจากบ้านแล้ว งานในลักษณะนี้ยังมีการดัดแปลงมาท�ำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ได้อีกด้วย ต�ำแหน่งของลวดลายขนมปังขิงที่มักจะปรากฏให้เห็นตามส่วนต่างๆ ของอาคาร • ลายฉลุยอดจั่ว และปลายจั่วจรดเชิงชาย • ติดครีบห้อยจากเชิงชาย • ใต้หลังคาหน้าจั่ว นิยมท�ำเป็นแผงตรงบ้าง โค้งบ้าง • บริเวณคอสอง (คือส่วนที่เชื่อมระหว่างเพดานกับฝาผนัง เป็นแผ่นไม้ยาวหน้ากว้าง) • ลูกกรงระเบียง • ช่องลมเหนือประตู หน้าต่าง • ค�้ำยันหรือเท้าแขน • ซุ้มประตูทางเข้าบ้าน • กันสาดหน้าต่าง


23

ส�ำหรับประเทศไทย ลวดลายแบบ ขนมปังขิงมีความสนิทสนมกลมกลืน จนดูราวกับว่าเป็นแบบบ้านเรือนของ เราเอง และรูปแบบของลวดลายมีการ ตกแต่งโดยที่ไม่มีรูปแบบตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน พื้นที่การ ตกแต่ง ความต้องการของเจ้าของ อาคาร การออกแบบของช่างและ สถาปนิกเป็นหลัก เมื่อน�ำเอาความ งดงามของลวดลายไม้ฉลุมาประดับ ตกแต่งบ้านเรือน ซึง่ ดูเหมือนจะผสมผสาน กลมกลืนเข้ากันเป้นอย่างดีกับบ้านไม้ แบบไทยๆ ที่มีหน้าบัน ชายคา ช่องลม ราวระเบียง หรือแม้แต่ค�้ำยัน พอใส่ลวดลายเข้าไป ก็ท�ำให้เรือนไทย ที่งดงามเป็นสง่าอยูแ่ ต่เดิม ให้ดอู อ่ นช้อย อ่อนหวาน อบอุน่ และเย็นสบายยิง่ ขึน้ ซึ่งบางแห่งได้มีการประยุกต์ ดัดแปลง ลวดลายฉลุเป็นลายไทยก็มี ซึ่งลวดลายในลักษณะนี้ หากเป็น ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบ้านเรือนหรือ อาคารหลายหลังได้เปลี่ยนที่วัสดุจาก ไม้ เป็นวัสดุประเภทอื่นกันมานมาก ขึ้น ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานกว่า •


24

Story Highlight

เรื่องเด่น

การน�ำแผ่นเมทัลชีทมาท�ำหลังคาแล้วนัน้ จะมีขอ้ ดีขอ้ เสียอะไรบ้างนัน้ คงพอจะทราบกันอยู่บ้างแล้ว แต่หลาย คนอาจสงสัยว่าจะมีความแตกต่างของวัสดุแต่ละประเภทที่ น�ำมาใช้ทั้งหมดนั้นจะมากน้อยขนาดไหน ในฉบับนี้จึงขอท�ำเป็นสัญลักษญ์ง่ายๆ เพื่อให้เห็น ข้อเปรียบเทียบกันได้ชัดเจนมากขึ้น


25


26


28

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

ร้านพรนครินทร์อลูมินั่ม

มีมนุษย์สัมพันธ์ และเป็นกันเอง เหมือนพี่น้อง

คุณอ�ำพร พันธุ์อายุวัฒนา (พร)


29

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจงานช่างมากมาย หลากหลายรูปแบบ การบริการลูกค้าด้วยความซื่อสัตย์ และบริการด้วยใจอย่างเป็นกันเองย่อมสร้างความไว้ วางใจในการหวนกลับมาซื้อสินค้าอีกรอบกว่าร้านอื่นๆ คุณพร อ�ำพร พันธุ์อายุวัฒนา เจ้าของกิจการร้าน “พรนครินทร์อลูมินั่ม” ซึง่ จ�ำหน่ายอุปกรณ์การช่างอย่าง อลูมเิ นียมโดยสั่งสมประสบการณ์มายาวนานกว่า 20 ปี จากการเริ่มขายแผ่นยิปซั่ม อลูมิเนียม โครงคร่าวซีลาย โครงผนังเบา และอลูมิเนียมชุดกั้นห้องมา จนกระทั้ง ร้านเก่าปิดตัวลง คุณพรจึงท�ำการเปิดร้านขายอลูมิเนียม ที่ตนถนัดต่อด้วยตัวเอง คุณพรเล่าให้ฟังว่า “การซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและ ตนเองนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญ ซึ่งการที่จะซื้อใจลูกค้าได้นั้น จ�ำเป็นต้องมีมนุษย์สัมพันธ์และพูดคุยกันเองกับลูกค้าให้ เปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นน้อง พูดคุยด้วยความเอาใจใส่ คอยแนะน�ำสินค้ามาใหม่และรายละเอียดทีเ่ ป็นประโยชน์ เพื่อให้ลูกค้าพอใจ แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ยงั เจอลูกค้าประเภท ที่ไม่มคี วามซือ่ สัตย์และไม่จริงใจ โดยจะวิธรี บั มือคือจะท�ำการ ปล่อยเครดิตลูกค้าให้น้อยลง” “ซึ่งปัจจุบนั นีเ้ ศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกต�ำ ่ จึงจะไม่ ปล่อยเครดิตให้กบั ลูกค้ารายใหม่ๆ และอุปสรรคส่วนใหญ่ที่ พบเจอคือเงินหมุนเวียนในการลงทุน จึงต้องเตรียมรับมือ โดยการสั่งสินค้ามาเก็บไว้แค่เพียงจ�ำหน่าย โดยถ้าตัวไหน ลูกค้าไม่ได้สั่งก็จะไม่เก็บจนกว่าลูกค้าจะวางเงินมัดจ�ำ สินค้า” คุณพรยังกล่าวต่ออีกว่า “ความส�ำเร็จของตนนัน้ คือการวางรากฐานให้มั่นคงแก่รุ่นลูก สืบไปถึงรุ่นหลาน ในภายภาคหน้าเพื่อจะได้มีกินมีใช้” ร้านพรนครินทร์อลูมินั่ม ตั้งอยู่ที่ ถ.ศรีนครินทร์ จ.สมุทรปราการ เน้นการขายด้วยใจบริการที่ให้ลูกค้า เป็นเสมือนพี่น้อง และคอยให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำดูแล เอาใจใส่ลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม ดิฉันเชื่อว่า ร้านพรนครินทร์อลูมินั่ม จะต้องสร้างความประทับใจให้ กับคุณๆทั้งหลายเป็นอย่างแน่นอน ด้วยประสบการณ์ การขายอลูมิเนียมที่ยาวนาน และการบริการด้วยใจของ เจ้าของร้าน

รับฟรี! หนังสือ

สงครามชีวิต ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ลั ลอย

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ในทุกแง่มุม สู่การก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของวงการประตูอัลลอยเมืองไทย ที่ถ่ายทอดโดย คุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับหนังสือฟรีได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com (หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


30

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า สเตนเลสนั้นก็เป็นสนิมได้ ถ้าเราขาด ความรู้ความเข้าใจหรือไม่ทำ� ความรูจ้ กั กับปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบ กับความสามารถในการต้านทานการ กัดกร่อนของตัวสเตนเลสเอง ไม่ว่าท่านจะเลือกใช้สเตนเลสเกรดดี เท่าไร แต่ปัญหาของการเกิดสนิมนั้น จะมีมาให้ท่านได้ปวดหัว และขบคิด หาวิธีการแก้ไขนั่นเอง คราวนี้มาดู กรณีต่อไปครับ

ลักษณะปัญหา : การเกิดสนิมมาจากการขาดการท�ำปฏิกิริยาของผิวสเตนเลสกับ อากาศ สาเหตุการเกิดสนิม : การใช้สติกเกอร์ปกปิดพื้นผิวของสเตนเลส ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 2 (ตัวช่าง) และ 3 (ผู้ใช้งาน) วิธีการแก้ไข : ลอกสติกเกอร์ออก เปิดผิวสเตนเลสให้สัมผัสอากาศ ตลอดอายุการใช้งาน กรณีสติกเกอร์เกาะแน่น หรือกาวติดพื้นผิว เสื่อมสภาพยังเกาะแน่น อยู่บนพื้นผิวสเตนเลส ใช้น�้ำมันเบนซิน เช็ดท�ำความสะอาด เพื่อก�ำจัดคราบ กาว จากนั้นใช้แอลกอฮอล์ หรืออาเซโตน เช็ดท�ำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง อธิบายให้เจ้าของงานหรือผู้ใช้งาน เข้าใจถึงผลที่จะเกิดขึ้น จากสภาวะ การขาดอากาศที่มีผล ต่อการเกิดสนิมบนผิวสเตนเลส •


32

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

เมื่อกล่าวถึงลวดลายขนมปังขิงในประเทศไทย “พระที่นั่งอภิเศกดุสิต” ถือได้ว่าเป็นพระที่นั่งองค์แรกๆ ที่สร้างขึ้นในเขตพระราชวังดุสิต เป็นพระที่นั่งชั้นเดียว ที่มีลวดลายฉลุไม้ที่เรียกว่า “ลายบุหงา”


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


35


36

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

LF1000 MAKITA

เลื่อย 2 in 1 (กลับด้าน) 260MM

เลื่อย 2 in 1 มากีต้า รุ่น LF1000 มีประสิทธิภาพก�ำลังไฟฟ้า 1,650 วัตต์ มีเอกลักษณ์โดดเด่นต่างจากเลื่อยแบบอื่นตรงที่สามารถ ใช้งานได้ทั้งในรูปแบบตั้งโต๊ะ และแบบ Miter saw ซึง่ สามารถท�ำการ ปรับมุมตามได้ วัสดุที่ใช้นั้นมีความหนาและแข็งแกร่งเป็นอย่างมาก และตัวมอเตอร์ที่มากับตัวเครื่องยังมีความแข็งแรงและทนทานอีกด้วย เหมาะสมส�ำหรับการตัดวัสดุที่มีความหนักและมีความโค้งเป็นที่สุด เครื่องเลื่อย 2 in 1 นี้ยังสามารถโค้งได้สูงสุดถึง 45 องศา ตัวขาตั้ง สามารถพับเก็บได้ท�ำให้สะดวกสบายต่อการขนย้าย แถมยังมีชอ่ งเก็บฝุน่ หมดปัญหาเลอะเทอะจากการใช้งานตามมา ตัวโต๊ะท�ำจากวัสดุอลูมเิ นียม ที่มีความแข็งแรงคงทน เหมาะแก่การใช้งานหนักๆเป็นที่สุด •

WP-255QS MITSUBISHI เครื่องปั๊มน�้ำอัตโนมัติ

เครื่องปั๊มน�ำ้ อัตโนมัติ มิซตู บิชิ รุน่ WP-255QS ก�ำลังมอเตอร์ 250 วัตต์ ให้ระยะทาง ในการส่งน�้ำไกล 19 เมตรด้วยมอเตอร์พลังสูงสามารถส่งก�ำลังน�้ำได้แรง และตัว เครื่องยังมีความทนทานแข็งแรงเป็นอย่างมากเหมาะส�ำหรับ การใช้งานในระยะยาว มีกล่องเก็บสายไฟและชุดอุปกรณ์ ในการเก็บประจุไฟฟ้า (Condenser) ช่วยป้องกันความเสีย หายจากน�ำ ้ แมลงและหนูมาแทะสายไฟอีกด้วย ไม่เพียงเท่านัน้ ตัวเครื่องยังเสริมความมัน่ ใจให้คณุ อีกชัน้ ด้วยกล่องเหล็กพิเศษที่ สามารถครอบอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าอีกชั้นท�ำให้รักษาตัว เครื่องให้ามารถใช้งานและคงอยู่ได้ยาวนานไม่ต้องเปลี่ยน เครื่องปั๊มน�้ำบ่อยๆอีกด้วย •

KI-853-2 KUANI

เครื่องบล๊อกลม 1/2”TWIN HAMMER”

เครื่องบล๊อกลม 1/2 Super Duty คูอานี ระบบ Twin Hammer Mechanism ตัวเครื่องออกแบบและดีไซน์ออกมาให้มีที่ระบายลม ไว้ด้านหน้าของตัวเครื่อง เพื่อช่วยในการระบายลมท�ำให้ยืดอายุในการ ใช้งานให้ยาวนานออกไป คุณสมบัติของตัวเครื่องคือใช้ในการขันน๊อตและ โบลท์ มีความเร็วรอบตัว 8,000 รอบต่อนาที น�้ำหนักสุทธิอยู่ที่ 5.89 ปอนด์ กะทะ ดรัดและสะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างมาก แถมตัวเครื่องยังออกแบบมาเพือ่ รองรับ การใช้งานที่หนักเป็นพิเศษอีกด้วย •


BGA-402RFE

เครื่องเจียร์ไร้สาย MAKITA

เครื่องเจียร์ไร้สาย รุ่น BGA-402RFE ด้วยก�ำลังแรงดันไฟ 18 โวลท์ และขนาดที่กะทัดรัด ท�ำให้เจ้าเครื่องเจียร์รุ่นนี้มีความคล่องตัวในการ ท�ำงาน มีด้ามจับที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานพร้อมยางนุ่มๆที่ รองมือท�ำให้ใช้งานได้สะดวกสบายเป็นอย่างมาก และอีกหนึ่งในความ สามารถของเครื่องเจียร์ไร้สายรุ่นนี้ คือมีระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องถ้าหาก เครื่องไมไ่ด้อยู่ในโหมดที่สวิทช์การใช้งานไม่อยู่ในต�ำแหน่งเปิดพร้อมใช้งานในขณะที่ใส่ แบตเตอรี่อยู่ ท�ำให้หมดกังวงเรื่องอันตรายที่จะตามมาหรืออุปกรณ์จะเสื่อมก่อนเวลา และยังมี ระบบจ�ำกัดกระแสไฟฟ้าในตัวพร้อมสัญญาณไฟเตือนเมื่อคุณใช้งานหนักเกินไป •

AF-301ZK

เครื่องยิงตะปู MAKITA

เครื่องยิงตะปู มากีต้า รุ่น AF-301ZK มีคุณสมบัติโดดเด่นตรงที่น�้ำหนักมี ความเบาเพียง 1.3 กก. ในขณะที่ความยาวของตัวเครื่องมีขนาด 250 มม. ตัวเครื่อง AF-301ZK นี้ ยังมีประสิทธิภาพในการยิงตะปูสูงและแม่นย�ำ ตัว เครื่องมีความทนทานต่อการใช้งาน สะดวกและใช้ง่ายด้วยด้ามจับยางที่ท�ำให้ ถือถนัดและสบายมือ มีระบบหยุดยิงอัตโนมัติป้องกันการเกิดอันตรายจากการ ใช้งาน ตัวท่อสามารถปล่อยหมุนปรับได้ถึง 360 องศาซึ่งท�ำให้ช่วยในการใช้ งานของคุณให้ง่ายขึ้น •


38

Calendar

ปฎิทินข่าว

........................................................ Propak Asia 2014 11 - 14 มิถุนายน 2557 : ไบเทค บางนา งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี กระบวนการผลิต การแปรรูปอาหาร,เครื่องดื่ม และเวชภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ที่ใหญ่ ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย รวบรวมกว่า 43 ประเทศ ........................................................ Bav HI-END Show 2014 12 - 15 มิถุนายน 2557 : โรงแรมแลนด์มาร์ค พบกับเครื่องเสียงระดับไฮเอ็นด์ อาทิ เครื่องเสียงยี่ห้อดัง ล�ำโพงรุ่น ใหม่ล่าสุด พร้อม Accessories ต่างๆ เช่น สายสัญญาณ QED เครื่องกรองไฟ Furman พร้อมโปร โมชั่นพิเศษเฉพาะในงาน •

........................................................ Furniture Show 2014 14 - 22 มิถุนายน 2557 : อิมแพค เมืองทองธานี มหกรรมแสดงเฟอร์นิเจอร์ ที่ รวบรวมผู้ผลิต และผู้จัดจ�ำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย พร้อม โปรโมชั่นอีกมากมาย • ........................................................ Manufacturing Expo 2014 19 - 22 มิถุนายน 2014 : ไบเทค บางนา พบไอเดียก�ำจัดข้อจ�ำกัดในสาย การผลิต อัพเกรดเทคโนโลยี และ ความรู้ใหม่ ขยายเครือข่ายทาง ธุรกิจ และตื่นตาตื่นใจ กับ เครื่องจักร และเทคโนโลยีส�ำหรับ การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ •

........................................................ Commart Next Gen 2014 19 - 22 มิถุนายน 2557 : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มหกรรมกองทัพสินค้าไอที คุณภาพเยี่ยมจากผู้ประกอบการชั้น น�ำในราคาพิเศษ ที่ขนทัพสินค้ามา พร้อมโปรโมชั่นและของแถม มากมาย • ........................................................ มหกรรมชี้ช่องรวย 2014 26 - 29 มิถุนายน 2557 : ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ งานมหกรรมชี้ช่องทางรวย รวบรวมธุรกิจที่ท�ำเงินได้ง่ายๆ หลากหลายประเภทกว่า 100 ธุรกิจ ทั้งมีหน่วยงานรัฐมา ให้ความรู้เกี่ยว กับ SMEs •


The Technic

รอบรู้งานช่าง

vira@tngroup-th.com สวัสดีครับ ในฉบับนี้เรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับน�้ำหนักของเหล็กกันสักหน่อยนะครับ ด้วยที่ว่าขนาดของแผ่นเหล็ก นั้นมีมาตรฐานอยู่ไม่กีข่ นาด แต่ความหนานั้นแตกต่างกันอย่างมากมายหลายขนาดและด้วยลักษณะของเหล็กทีแ่ ตกต่างกัน จึงวางมาให้เห็นตารางในการจัดหมวดหมู่ง่ายๆ สะดวกในการค้นหากันครับ

เหล็กแผ่นด�ำ (น�้ำหนักโดยประมาณ)

ขนาด 4’x 8’ ความหนา (mm.)

1.20 1.40 1.50 1.80 2.00 2.30 2.50 2.80 3.00 3.20 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0 11.0 12.0 15.0 16.0 19.0 20.0 25.0 28.0 30.0 32.0

น�้ำหนัก (Kg.)

28.03 32.70 35.04 42.05 46.72 53.73 58.40 65.41 70.08 74.75 81.76 93.44 105.12 116.80 128.48 140.16 163.52 186.88 210.24 233.60 256.96 280.32 350.40 373.76 443.84 467.20 584.00 654.08 700.80 747.52

ขนาด 5’x 10’ ความหนา (mm.)

2.00 2.30 2.50 2.80 3.00 3.20 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0 11.0 12.0 15.0 16.0 19.0 20.0 25.0 28.0 30.0 32.0

น�้ำหนัก (Kg.)

73.00 83.95 91.25 102.20 109.50 116.80 127.75 146.00 164.25 182.50 200.75 219.00 255.50 292.00 328.50 365.00 401.50 438.00 547.50 584.00 693.50 730.00 912.50 1022.00 1095.00 1168.00

ขนาด 5’x 20’ ความหนา (mm.)

3.00 3.20 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 7.00 8.00 9.00 10.0 11.0 12.0 15.0 16.0 19.0 20.0 25.0 28.0 30.0 32.0

น�้ำหนัก (Kg.)

219.00 233.60 255.50 292.00 328.50 365.00 401.50 438.00 511.00 584.00 657.00 730.00 803.00 876.00 1095.00 1168.00 1387.00 1460.00 1825.00 2044.00 2190.00 2336.00

39


40

3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

สามเอ็ม MR.O ผู้เชี่ยวชาญงาน ช่างและซ่อมบ�ำรุง พบกันอีกแล้วกับ เดือนที่ร้อนสุดๆต้องดูแลรักษาสุขภาพ กันอย่างหนัก งานติดตั้งกลางแดด หรือที่โล่งแจ้งควรมีการพักผ่อนเป็น ระยะนะครับ อย่าหักโหม อันตราย และอาจเกิดอุบัติเหตุ ได้ไม่คุ้มเสีย... ฉบับที่แล้วยังมีข้อมูลค้างคาเรื่อง จานทรายเรียงซ้อนส�ำหรับเจียรงาน ท่อเหลี่ยม ส�ำหรับฉบับนี้ MR.O ขอ เสนอ เคล็ด(ไม่ลับ) ของสินค้า 3M ส�ำหรับขัดรอยเชื่อมสแตนเลสส�ำหรับ ท่อโค้ง กลมขนาดต่างๆมาฝากครับ

ก่อนอื่นผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่าน ผมได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากการส่งจดหมายสนใจทดลองใช้ “แผ่นจานขัด SL รุ่นใหม่”และผมมี โอกาสได้คุยกับเพื่อนบางท่าน ที่ช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลังจากได้ ทดลองใช้ แผ่นจานขัด SL รุ่นใหม่ เลยเอามาเล่าสู่กันฟังด้วยภาพ เข้าใจ ง่ายๆ ไม่ต้อง มโน!!!

ใบเจียรทั่วไป สนใจติดต่อรับตัวอย่างสินค้า

ใบขัดสแตนแลสท่อกลม โค้ง เพียงแจ้งว่าท่านใช้สินค้าอะไร อยู่? ส�ำหรับงานท่อกลม โค้ง ส่งข้อมูลถึง e-mail :

knakmee@mmm.com วันนี้ - 30 มิถุนายน 2557

เทคนิคน่ารู้

เพื่อนเคยลองสังเกตกันมั๊ยครับ ถ้าเราเริ่มต้นเจียรงานด้วยใบเจียรเบอร์ หยาบมากเช่นเบอร์ 24 หรือ 36 กว่าเราจะปัดให้ขึ้นเงาต้องใช้เวลานานมาก เทคนิคมีอยู่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะเจียรงานอะไรให้เพื่อนดูรอยเชื่อมนั้นก่อน ดังนี้ รอยเชื่อมหนา มากกว่า 3 มม. ใช้ใบเจียร เบอร์ 36 รอยเชื่อมหนา 1-3 มม. ใช้ใบเจียร เบอร์ 60 รอยเชื่อมหนา น้อยกว่า 1 มม. ใช้ SL รุ่นใหม่ เจียรได้เลยครับ ถ้ารอยเชื่อมไม่หนามากเราไม่ควรใช้ใบเจียรเบอร์หยาบลงก่อนเลย เพราะเราจะเสียเวลามากในการเก็บรอยเจียรของใบเจียรเบอร์หยาบ ลองท�ำตามดูนะครับแล้วเพื่อนจะลดเวลาการท�ำงานลงไปได้เยอะเลย แล้วพบกันฉบับต่อไปครับ.... •


42

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ท่านผู้อ่านคมช่างฉบับประจ�ำเดือนมิถุนายนนี้ขอน�ำท่านผู้อ่านเรียนรู้การต่อสู้คดีกรณีขับรถชนคนทั้งตายทั้งเจ็บ ผู้ติดตามข่าวคาดว่าต้องติดคุกหัวโตแน่ แต่สุดท้ายศาล รอการลงโทษ ท�ำไมจึงเป็นเช่นนั้น การกระท�ำโดยประมาทคือ การกระท�ำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นอาจใช้ความระมัดระวังได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ ต่างจากการกระท�ำโดยเจตนาคือการกระท�ำที่ประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลร้ายที่เกิดขึ้น ดั้งนั้น ระวางโทษ การ ลงโทษจึงเป็นผลในการใช้ดุลพินิจของศาลพิพากษาตัดสินแตกต่างกัน การขับรถเร็วแล้วเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งตามกฎหมายเรียกว่า ขับรถโดยประมาท ผู้ถูกชน บางรายรอด บางรายบาดเจ็บสาหัส และบางรายถึงแก่ชีวิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยาก ให้เกิดขึ้น ทั้งผู้ขับขี่และผู้เสียหาย การขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย ถือว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ มีโทษถึงจ�ำคุก และยังต้อง ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งฐานละเมิด แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ใช่ว่าผู้กระท�ำผิดต้องถูกจ�ำ คุกเสมอไปผู้กระท�ำผิดอาจได้รับการลดโทษหรือรอการลงโทษ ก็ขึ้นอยู่กับ พฤติการณ์ของผู้กระท�ำผิดว่า มีการแสดงให้เห็นถึงความมีมนุษยธรรม เพียงใด เช่น จอดรถให้ความช่วยเหลือน�ำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล ให้ เงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้บาดเจ็บ หรือญาติผู้เสียชีวิต ส่วนประเภทที่ ขับรถแล้วหนีเมื่อถูกจับก็สมควรได้รับการลงโทษสถานหนัก


43

การขับรถชนคนมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีนัยส�ำคัญ คือ ผู้ใดขับรถก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้ อื่น ไม่ว่าจะเป็นความผิดของผู้ขับขี่หรือไม่ ต้องหยุดรถและให้ความช่วยเหลือตามสมควร และพร้อมแสดงตัว และ แจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ใกล้เคียงทันที พร้อมทั้งต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ และหมายเลขทะเบียนรถแก่ผู้ได้ รับความเสียหาย ในกรณีที่ผู้ขับขี่หลบหนี หรือไม่แสดงตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จะถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้กระท�ำความ ผิด และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจยึดรถคันที่ผู้ขับขี่หลบหนี หรือไม่แสดงตนว่าเป็นผู้ขับขี่จนกว่าคดีถึงที่สุด หากผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตาม มีโทษ คือ จ�ำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำ ทั้งปรับ และหากเป็นเหตุให้บุคคลอื่นได้รับอันตรายสาหัสหรือตาย ต้องรับโทษจ�ำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับตั้งแต่ ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ 2. ประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่มีคนบาดเจ็บสาหัสจะได้รับโทษจ�ำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ หากมีคนตายก็ถือว่าผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาท มีโทษจ�ำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่องละเมิด ถือว่ามีความประมาทเลินเล่อ ท�ำให้บุคคลอื่นได้รับความเสียหาย หรือบาดเจ็บ ซึ่งหากมีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกันได้ก็ไม่ต้องฟ้องร้องกัน แต่หากผู้เสียหายไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสีย หาย ก็ต้องฟ้องทางแพ่งเรียกค่าเสียหาย การขับรถชนคนท�ำให้บาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ความตาย เป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ยอม ความไม่ได้ตามประมวลกฎหมายอาญา ผู้ขับขี่ต้องถูกฟ้องศาล ต�ำรวจจะรวบรวมหลักฐานต่างๆ เพื่อท�ำความเห็นส่งให้อัยการ หลังจากนั้นอัยการจะฟ้องผู้กระท�ำผิดต่อศาลเพื่อให้พิจารณาคดี ซึ่ง ศาลจะพิจารณาจากพยานหลักฐานต่างๆ ว่า ผู้กระท�ำผิดมีความประมาทหรือไม่ เคยกระท�ำผิดใน ท�ำนองเดียวกันหรือไม่ เมื่อชนแล้วแสดงความรับผิดชอบโดยการน�ำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลหรือ ไม่ ตลอดจนมีการชดเชยความเสียหายหรือไม่ ซึ่งหากผู้กระท�ำผิดแสดงถึงความมีมนุษยธรรม พฤติการณ์เหล่านี้ย่อมท�ำให้ศาลท่านปรานีลดโทษจ�ำคุก หรือในกรณีที่ศาลรอการลงโทษ ศาลจะให้ผู้กระท�ำผิดรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติตามระยะเวลาที่ศาลก�ำหนด และให้ท�ำกิจกรรมเพื่อการบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ หากผู้กระท�ำผิดได้เยียวยาความเสียหายโดยน�ำคนบาดเจ็บส่งโรง พยาบาล และเสนอที่จะชดใช้จ�ำนวนเงินที่เหมาะสมแก่เหตุ แต่ผู้เสียหายหรือ ญาติผู้เสียชีวิตปฏิเสธ และเรียกจ�ำนวนเงินค่าเสียหายจากผู้กระท�ำผิด มากเกินสมควรแก่เหตุ ผู้กระท�ำผิดสามารถวางเงินตามจ�ำนวนที่ สมควรต่อศาล เพื่อให้ผู้เสียหายหรือญาติผู้เสียชีวิตมารับจากศาล ในภายหลัง และเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้กระท�ำผิดไม่ได้เพิก เฉยละเลยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด โอกาสที่ผู้ กระท�ำความผิดจะได้รับความปรานีจากศาลด้วยการลด โทษหรือรอการลงโทษก็ยังมีอยู่มากครับ •


44

Law Zone

มุมกฎหมาย

ถาม ผมเป็นช่างซ่อมรถยนต์ครับ หลังเลิกงาน กินเบียร์ 2 กระป๋อง แล้วขับรถกลับบ้านเจอด่านเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตรวจ โดยการเป่าเครื่อง มือวัดแอลกอฮอล์ในร่างกาย ต�ำรวจบอกว่า 65 เปอร์เซ็นต์ เกิน กฎหมายก�ำหนด พาผมไปโรงพัก เข้าห้องขังต้องประกันตัว 20,000 บาท วันรุ่งขึ้นส่งศาล ปรับ 4,000 บาท และพัก การใช้ใบอนุญาต 6 เดือน สงสัยว่ากินเบียร์ 2 กระป๋อง มีความผิดด้วยเกินกฎหมายก�ำหนดหรือ ครับ ตอบ กฎหมายห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถในขณะเมา สุราหรือเมาอย่างอื่น ถ้ามีปริมาณแอลกอฮอล์ ในเลือดตรวจวัดได้เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ วัดจากลมหายใจหรือปัสสาวะ ให้ถือว่าเมาสุรา ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ ตั้งแต่ห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจ�ำทั้ง ปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ในอนุญาตขับขี่ของผู้นั้น มีก�ำหนดไม่น้อยกว่าหกเดือน

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


45

ถาม พี่ชายฉันขับรถตู้โดยสารเวลาประมาณ 21.00-22.00 น. พี่ชายขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ 70-80 วิ่งอยู่ ช่องทางเดินรถที่ 3 บนถนนพหลโยธิน จากมหาวิทยาลัยเกษตรมุ่งหน้าวัดพระศรี เลยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ก่อนขึ้น สะพานบางบัวระหว่างนั้นมีรถจักรยานตัดหน้าอย่างกะทันหัน พยานที่เป็นผู้โดยสารที่นั่งมาในรถตู้ได้รับบาดเจ็บคน หนึ่ง เห็นจักรยานถีบเคลื่อนตัวอยู่ในช่องทางที่ 1 ซ้ายสุด แต่เมื่อช่องทางด้านซ้ายมีรถจอดอยู่มาก ผู้ขับขี่จักรยาน เปลี่ยนมาช่องทางที่ 2 และช่องทางที่ 3 ในลักษณะเสียการทรงตัว พี่ชายดิฉันเบรกหัวรถพ้นไปในจังหวะที่จักรยานล้ม ลงช่วงล้อหลังรถตู้โดนผู้ขับขี่จักรยานท�ำให้ผู้ขับขี่จักรยานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ หลังจากเกิดเหตุทางญาติผู้เสียชีวิต ขอ ไกล่เกลี่ย แต่ขอให้ทางเรารับว่าชนโดยญาติผู้ตายขอให้เราเปลี่ยนข้อเท็จจริงว่าผู้ตายจูงจักรยานข้ามทาง เขาบอกว่า เมื่อเรื่องไปถึงชั้นศาลญาติผู้ตายจะแถลงต่อศาลว่าไม่ติดใจเอาความ คดีเช่นนี้เราควรท�ำอย่างไรคะ ตอบ หากข้อเท็จจริงเป็นดั่งที่ท่านถามมา นับว่าผู้ขับขี่รถจักรยานเปลี่ยนช่องทางตัดหน้ารถพี่ชาย อย่างกระชั้นชิด เป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ซึ่งภาวะที่พี่ชายขับขี่มาด้วยความเร็วดังกล่าว นั้น ย่อมไม่อาจควบคุมบังคับรถให้ไม่ชนได้ตามปกติวิสัย จึงเป็นเหตุที่พี่ชายไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้ง บุคคลต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมาย ได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น จึงถือว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดแต่เหตุสุดวิสัย เมื่อพี่ชายไม่ได้มี ความประมาทเลินเล่อในการขับขี่ หากแต่เหตุที่เกิดเสียหายแก่ ชีวิตเนื่องจากถูกพี่ชายท�ำละเมิด ไม่เป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย ทายาทจึงไม่อาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากพี่ชายได้ในฐานะ เป็นผู้เสียหายที่มีอ�ำนาจจัดการแทนแต่ประการใด และการที่ ญาติผู้เสียหายหารือเพื่อเปลี่ยนข้อเท็จจริงใหม่พึงระวัง อาจส่งผลเสียหายทางคดีครับ ทั้งนี้กฎหมายไม่ ห้ามในการที่พี่ชายช่วยเหลือทายาทผู้ ตายในทางมนุษย์ธรรม


Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

หากเราเปรียบองค์กรเหมือนเป็นเครื่องยนต์ พนักงานในองค์กรก็คงไม่ต่างอะไรกับกลไกขับเคลื่อนที่ท�ำให้ เครื่องยนต์นั้นๆ ท�ำงานได้ ซึ่งถ้าหากมีเหตุใดๆ ที่ท�ำให้ต้องเสียชิ้นส่วนกลไกไปเพียงแค่ส่วนเดียว ก็อาจท�ำให้ เครื่องยนต์นั้นท�ำงานต่อไปไม่ได้ แล้วจะหาอะไหล่ที่เหมาะสมมาทดแทนได้ไหม? หรือถ้าเราพบว่ามีบางชิ้นส่วนที่จะ ช่วยให้เครื่องยนต์ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราจะหาชิ้นส่วนนั้นมาได้อย่างไร? ต้องการเพื่อเป้าหมายอะไร? เริ่มแรกนั้นเราต้องมาวิเคราะห์และพิจารณาให้ดีเสียก่อน ว่าเราต้องการ พนักงานมาเพื่ออะไร? ยิ่งตั้งค�ำถามกับตัวเองให้มากเท่าไร ก็ยิ่งเป็นการก�ำหนดลักษณะพนักงานที่ตรงตามความ ต้องการของเราได้มากเท่านั้น อย่างไรก็ดีควรพิจารณาให้แน่ใจเสียก่อนว่าจ�ำเป็นต้องจ้างพนักงานใหม่จริงไหม หรือมี ทางอื่นที่จะแก้ปัญหานี้ได้หรือไม่ เช่นแทนที่จะจ้างพนักงานเพิ่ม ก็อาจแบ่งหน้าที่หรือเลื่อนขั้นที่เหมาะสมให้พนักงาน ปัจจุบัน มาท�ำหน้าที่ต้องการ เพราะการรับพนักงานใหม่เข้ามาสักคนนั้น ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มากมาย ทั้งใน เรื่องต้นทุนทั้งเงินเดือน โบนัส สวัสดิการที่ต้องเสียเปล่า รวมไปถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมในองค์กรด้วย ท�ำไมถึงอยากได้? ต้องประเมินให้แน่ใจว่ามีความจ�ำเป็นแค่ไหนที่จะต้องรับพนักงานในต�ำแหน่งนี้เข้ามาใน องค์กร หากเป็นเพราะปริมาณคนไม่พอจริงๆ เนื่องจากพนักงานคนเก่าเพิ่งลาออกไป หรือด้วยเหตุผลของการขยาย องค์กรก็ตาม ก็ถือว่าเป็นเหตุผลสมควรที่จะรับพนักงานเข้ามาใหม่ แต่ว่าก็ต้องคิดถึงระยะยาวด้วย เพราะถ้าหากเป็น ช่วงขาดแคลนพนักงานเนื่องจากงานที่เร่งรัดเข้ามาในช่วงระยะเวลาสั้นๆ การเลือกใช้พนักงานสัญญาชั่วคราว ก็ถือ เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะพนักงานชั่วคราว จะสามารถช่วยงานได้ในช่วงเวลาตามที่ก�ำหนดได้ อีกทั้งเรายัง ไม่ต้องเสียสวัสดิการมูลค่ามหาศาลให้กับพนักงานกลุ่มนี้อีกด้วย อะไรคือคุณสมบัติที่ต้องการ? เพื่อให้ขั้นตอนการคัดเลือกพนักงาน เป็นไปอย่างราบรื่น เราควรก�ำหนดคุณสมบัติของผู้มาสมัครไว้ก่อน ซึ่ง ก่อนอื่นเลยต้องดูว่าเราต้องการผู้สมัครที่มีลักษณะแบบไหน จะดู จากบุคลิกภาพ จากความสามารถ หรือจะดูจากประสบการณ์ที่ ผ่านมา โดยลักษณะเหล่านี้ไม่มีข้อใดผิดหรือถูก แต่เหล่านี้ จะต้องถูกตัดสินโดยตัวเราเองว่า ต�ำแหน่งที่ว่างอยู่นั้น ต้องการคนแบบไหนมากที่สุด เช่น ถ้าหากเป็นช่วงที่งานไม่ ยังไม่ค่อยเร่งด่วนมากนัก แต่อยากหาพนักงานไว้เพื่อการ ขยับขยายบริษัทในอนาคตแล้ว อาจไม่ต้องใช้คนที่เก่งมาก หรือความสามารถสูงมากนัก เพราะความรู้เหล่านี้สามารถ ถ่ายทอดให้กันได้ แต่สิ่งที่ควรค�ำนึงถึงเป็นอย่างมากคือ ทัศนคติที่มีต่อการท�ำงาน และการวางแผนในอนาคตว่า ผู้สมัครคนนี้จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหน มีแนวโน้มจะ ลาออกภายในเวลาไม่กี่ปีหรือเปล่า เพราะคนที่เรา ต้องการลักษณะนี้ คือพนักงานทีจ่ ะเป็นกลไกส�ำคัญ ในการขยายงานของเราในอนาคต ซึ่งคงน่า เสียดาย หากเราเทรนพนักงานคนนี้ไว้ทุกอย่าง แต่สุดท้ายกลับลาออกไปในช่วงเวลาส�ำคัญพอดี ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นี่เองที่ท�ำให้การเลือกคุณสมบัติ ของผู้สมัครที่ต่างกันออกไป ซึ่งในฉบับหน้าเราจะมาพูดถึงขั้นตอนการ คัดเลือกบุคคลากร กันต่อไป •

47


48

Komchnag’s IT

คมช่างไอที

ในฉบับนี้ ขอนอกเรื่องไอทีกันสักนิด เพราะอากาศร้อนของปีนี้ ที่วา่ กันว่าอากาศจะ ร้อนเพิม่ ขึน้ กว่าทุกๆ ปี ท�ำให้เครือ่ งปรับอากาศ กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีในชีวิตประจ�ำวัน ดังนั้นเพื่อให้การใช้เครื่องปรับอากาศ 1. ล้างเครื่องปรับอากาศปีละครั้ง ควรจะมีการถอดล้าง ในฤดูร้อนนี้ ประหยัดพลังงาน ประหยัด เพื่อให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จะสามารถ เงินค่าไฟ และเพื่อเป็นการช่วยลดการ ยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าไฟฟ้าได้ 10% ใช้ไฟฟ้าของประเทศ จึงมีข้อแนะน�ำ 2. กันร้อนให้คอนเดนเซอร์ เรามักมองข้ามความส�ำคัญของ ในการใช้เครื่องปรับอากาศอย่าง คอนเดนเซอร์ที่ตั้งอยู่ภายนอก โดยการน�ำไปวางไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสม เช่น ประหยัดกันดีกว่า วางไว้นอกอาคาร กลางแจ้งกลางแดด หรือวางไว้ในที่ลมถ่ายเทไม่สะดวก ท�ำให้ท�ำงานหนัก และลดทอนประสิทธิภาพการท�ำงาน ส่งผลให้สิ้นเปลือง พลังงานและค่าใช้จา่ ย จึงควรตัง้ คอนเดนเซอร์ไว้ในทีร่ ม่ และมีอากาศถ่ายเทสะดวก หรือจัดหาร่มเงาให้เพื่อบังแดด และควรตั้งห่างจากผนังอย่างน้อย 15 ซม. เพื่อให้ ระบายความร้อนได้ดีขึ้น จะประหยัดไฟฟ้าได้ประมาณ 15-20% 3. ปรับอุณหภูมิที่ 25 องศา ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศา เซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่จะท�ำให้ร่างกายรู้สึกสบายและช่วยประหยัดไฟที่สุด โดยการ ปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้นทุกๆ 1๐C จะช่วยประหยัดพลังงานได้ประมาณ 10% 4. ไม่น�ำความชื้นเข้าห้อง อย่าน�ำของชื้นเข้ามาในห้องที่ปรับอากาศ เช่น ไม่ควร ปลูกต้นไม้หรือตากผ้าในห้องที่มีการปรับอากาศ เพราะจะเป็นการเพิ่มความชื้น และท�ำให้ เครื่องปรับอากาศท�ำงานหนักขึ้น 5. ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ควรปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทขณะเปิดเครือ่ งปรับอากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนชื้นจากภายนอกเข้ามา ท�ำให้เครื่องต้องท�ำงานหนักขึ้น 6. ถ่ายเทความร้อนช่วงไม่ใช้ห้อง หากเป็นไปได้ก่อนเปิดเครื่องปรับอากาศสัก 15 นาที ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศภายนอกเข้าไปแทนที่อากาศเก่าในห้อง จะช่วยลดกลิ่นต่างๆ ให้น้อยลง โดยไม่จ�ำเป็นต้องเปิดพัดลมระบายอากาศ ซึ่งจะท�ำให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานหนักขึ้น 7. ไม่น�ำของร้อนเข้าห้อง หลีกเลี่ยงการน�ำเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือภาชนะที่ท�ำให้เกิดความร้อน เพื่อ ไม่เป็นการเพิ่มความร้อนในห้อง อันเป็นสาเหตุให้เครื่องปรับอากาศท�ำงานหนักเกินไป 8. ปิดก่อนออก ควรปิดเครื่องปรับอากาศก่อนจะออกจากห้องอย่างน้อย 30 นาที เพราะยังมีความเย็น หลงเหลืออยู่ จะช่วยประหยัดไฟยิ่งขึ้น 9. เปิดเท่าที่จ�ำเป็น เลือกเปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะที่จ�ำเป็น ก็จะช่วยประหยัดได้ โดยแบ่งสัดส่วนเป็น ห้องๆ ไป เช่นเฉพาะห้องรับแขก หรือห้องนอน


World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

Phantom 2 Vision กล้องติดปีก กล้องที่จะท�ำให้ตัวเราเป็นเสมือน ผู้บังคับการบินด้วยตัวเองสามารถที่ จะมองเห็นภาพบรรยากาศบนท้องฟ้า ด้วยกล้องติดปีก ที่ติดตั้งอยู่ด้านใต้ เฮลิคอปเตอร์บังคับจ�ำนวน 4 ใบพัด โดยที่กล้องจะส่งภาพสดๆ เข้าสู่ สมาร์ทโฟน ได้ทันที พร้อมกับการ์ด ความจ�ำแบบ Micro SD ขนาด 4 GB ในตัวกล้อง ซึ่งมีความเพียงพอกับ ขนาดของภาพจากกล้อง ซึ่งมีความ ละเอียดสูงถึง 14 ล้านพิกเซล และ ภาพวิดโิ อทีค่ วามละเอียด 1080 พิกเซล ด้วยเลนส์ที่ให้มุมกว้างถึง 140 องศา และยังสามารถหมุนกล้องได้เพื่อให้ ได้ภาพในมุมและเฟรมตามที่เรา ต้องการ ตัวเครือ่ งเป็นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ทีย่ าวด้านละ 29 ซม. สามารถพกพา ไปได้สะดวก ด้วยน�ำ้ หนักเพียง 1 กก. สามารถบินได้ตอ่ เนือ่ งเป็นเวลา 25 นาที ใช้งานง่ายด้วยระบบช่วยทรงตัว ขณะบิน และหากบินไปไกลจนมอง ด้วยตาเปล่าไม่เห็น ตัวเครือ่ งก็สามารถ ส่งสัญญาณระบุพิกัดมาได้อีก และ ยังสามารถบินกลับมาหาต�ำแหน่ง ที่เรายืนอยู่ได้โดยอัตโนมัติ สามารถ เข้าไปดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.dji.com/product/ phantom-2-vision-plus •

Fitbit Flex Wristband สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ ตัวช่วยที่คอยบอกอริยาบทและ พฤติกรรมความเป็นอยู่ในชีวิตประจ�ำ วันของเราได้อย่างละเอียด ไม่ว่า จะเป็นการนอนหลับพักผ่อนได้สนิท จริงๆ นานแค่ไหนในแต่ละคืน บันทึก ข้อมูลและปริมาณ calories อาหาร ที่รับประทานในแต่ละมื้อ ที่จะช่วยให้ สามารถ ประเมิน calroies ในชีวิต ประจ�ำวันได้ หรือบอกจ�ำนวนก้าว ที่เดินทั้งหมดในทางราบหรือการ ขึ้นบันได บอกระยะทางที่ใช้เดิน หรือออกก�ำลังกายทั้งวัน โดย เจ้าเครื่องนี้จะ จดจ�ำปริมาณบันทึก ข้อมูลทั้งหมดทุกวัน ผ่านสัญญาณ Wireless ไปยังโทรศัพท์ smartphone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC แสดงผลในรูปแบบกราฟฟิกโดยรวม ทั้งหมด สิ่งเล็กๆที่ชื่อ Fitbit ตัวนี้จึงเป็น เสมือนเพื่อนที่ ให้ก�ำลังใจ ช่วยจดจ�ำ สังเกตพฤติกรรมของเรา ได้ทั้งหมด เพื่อการดูแลสุขภาพ ทั้งการออกก�ำลัง และการควบคุมน�้ำหนักอย่างมี ประสิทธิภาพ สามารถเข้าไปดูข้อมูล เพิม่ เติมได้ที่ http://www.fitbit.com •

Virtuix Omni อุปกรณ์เล่นเกมสุดล�้ำ อุปกรณ์เล่นเกมสุดล�ำ ้ ทีจ่ ะพลิกโฉม บทบาทในการเล่นเกม จากที่เพียงแค่ ขยับนิ้วและนั่งอยู่กับที่ มาเข้าไปเป็น ตัวละครได้จริงๆ ควบคุมตัวละครในเกมส์ ได้ดว้ ยการใช้เซนเซอร์จบั การแสดงออก ของร่างกาย คือมันจะยึดหลักการตอบสนอง ตามอาการของร่างกายเราอย่างเป็น ไปตามธรรมชาติ โดยมันจะประสาน งานร่วมกันกับตัวแว่นสามมิตชิ นิดพิเศษ Oculus Rift VR Heardset ซึ่งเป็น อุปกรณ์การเล่นเกมส์ที่ให้ภาพเสมือนจริง เสมือนตัวเราเข้าไปอยูใ่ นเกมส์นนั้ จริงๆ เรียกได้วา่ เป็นเทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ ทีเ่ หมาะ แก่ผู้ที่ชอบเล่นเกมส์เป็นชีวิตจิตใจ ทั้ง ยังฝึกฝนร่างกายและออกก�ำลังกายไป ในตัว ซึ่งดีกว่าการนั่งเล่นเกมส์อยู่กับ ที่อีกด้วย สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ http://www.virtuix.com •

49


50

KomChang Lifestyle

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง สวัสดีครับ พบกันทุกเดือนครับ สบายดีนะครับ ท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้ เขียนต้นฉบับ บรรยากาศดีครับ อยู่ริม ทะเลระยอง ช่วงเดือนนี้ อากาศร้อนครับ อากาศอย่างนี้ กลางวันร้อนๆ อาบน�้ำเสร็จ ทาแป้ง มองเล่ยะห์ แป้งเก่าแก่ หอมดีครับ แล้วแต่ชอบนะครับ ส�ำหรับฉบับนี้ เที่ยวจีนกันอีกครับ พอดีได้มาที่ปักกิ่ง จังหวะมีงานแสดงสินค้าครับแต่ ไม่ใช่งานเครื่องมือช่าง ถ้าเป็นสมัยเด็กๆ ชอบเลย ชื่องาน HOBBY EXPO CHINA (Beijing) ที่ปักกิ่ง 3 วัน 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557

ที่บอกว่าสมัยเด็กๆ ชอบ ผู้ใหญ่ ยังชอบเลยครับ งานแสดงเกีย่ วกับ รถ เครือ่ งบิน เรือบังคับ และอีกหลายอย่าง ครบครันโดยจัดขึ้นทุกๆ ปีครับ โดยปีนี้จัดขึ้นที่ Beijing Exhibition Center (BEC) กรุงปักกิ่ง เมือ่ เริม่ เข้าประตูมา ก็เจอของเล่นชิน้ แรก เลยครับ บ้านเราเรียกแบบ บ้านๆ ว่า กล้องติดปีก มี 4 ใบพัด 6 ใบพัด มีหลาย ขนาดครับ จิ๋วไปถึงใหญ่ครับ ปัจจุบัน ส่วนมาก ตามสถานีโทรทัศน์ พวก ถ่ายท�ำภาพยนตร์ สารคดีต่างๆใช้กัน แพร่หลายสามารถถ่ายเป็นวีดีโอได้ เห็นวิวมุมสูงบังคับง่าย และก�ำลังมาแรง แล้วก็มาถึงเครื่องบินท�ำจากโฟม ปัจจุบันใช้โฟมฉีด ดูดีครับบินได้จริง และก็เป็นแบบไฟเบอร์เครื่องยนต์เจ๊ท มีอีกหลากหลายทั้ง เรือ รถบังคับ พวกของตกแต่งเช่นยาง ล้อแม็ก มากมายหลายอย่าง เดินชมเพลินจน เริ่มเมื่อย แต่งานแสดงสินค้าของที่นี่ ไม่มีนวดฝ่าเท้าเหมือนบ้านเราครับ


51

หลังจากเดินชมงานจนทั่วแล้วจึงกลับโรงแรมที่พัก ซึ่งห่างกันไม่มากนัก เมื่อเดินมาทั้งวันชักเริ่มหิว ระหว่างทางใกล้ถึงโรงแรมเห็นในซอยมีร้านอาหาร และของขายเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นขาหมูที่คล้ายๆกับบ้านเรา เลยไปนิดก็เจอ กับไก่ย่างไม้ละ 2 หยวน ก็เท่ากับประมาณ 10 บาท ก็หยวนซื้อด้วยความหิว กลายเป็นว่ามีแต่หนังไก่ทั้งน้าน จบจากปักกิ่ง 2 คืน เตรียมเก็บกระเป๋าไปหาเพื่อนเมืองต้าเหลียนต่อ จากที่ไม่ได้มาสองปีแล้ว การเดินทางไปต้าเหลียนปัจจุบันมีให้เลือกสามเส้น ทาง ทางรถยนตร์ระยะทาง 840 กิโลเมตร ประมาณ 10 ชั่วโมง ทางที่สอง เครื่องบินใช้เวลาประมาณชั่วโมงเศษ หรือทางเลือกที่ 3 ด้วยรถไฟไฮสปีด เทรน แต่ส่วนใหญ่ไปทางเครื่องบินจะสะดวกกว่า แต่คราวนี้ต้องเริ่มออกเดิน ทางแต่เช้า เนื่องจากพรรคพวกทีม่ าจากเมืองไทยต้องเดินทางกลับก่อน มาด้วยกัน ก็ต้องไปพร้อมกัน เที่ยวบินของเพื่อนที่จะกลับไทยราวหกโมงเช้าเราก็ต้องจอง ตั๋วไปต้าเหลียนประมาณหกโมงเช้าเช่นกัน ท�ำไงได้ครับเลือดสุพรรณ 55 พัก โรงแรมใกล้สนามบินครับ ใช้เวลาประมาณ 10 นาทีจากโรงแรมมาสนามบิน เช้านี้ก็ต้องตื่นตีสามครึ่งแล้วมาหลับต่อที่สนามบินเอาตีห้ากว่าๆ พระอาทิตย์ ยามเช้ามาให้เห็นแล้ว เรือ่ งของเมืองต้าเหลียนนัน้ เป็นเมืองท่าใหญ่สดุ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การค้าท่องเที่ยว ของมณฑลเหลียวหนิง ครั้ง หนึ่งเคยถูกรัสเซีย ญีป่ นุ่ ยึดครองในช่วงสมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ปัจจุบนั เป็นเมือง ที่มีความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมดีเลิศจนได้รบั การจัดล�ำดับจากสหประชาชาติ ให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทัว่ โลกทีม่ สี ภาพแวดล้อมยอดเยีย่ มในปี 2001 แล้วจะมา พูดถึงกันในฉบับหน้าครับ •


52

HEALTH

สุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับ หมอเวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นปัญหา ของคุณภัทรวดี อายุ 42 ปี อาชีพ หัวหน้า งานบัญชีบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ จาก กรุงเทพมหานคร มีลูก 2 คน ก�ำลังเรียน ระดับประถมศึกษา สามีรบั ราชการระดับหัวหน้า มีคุณแม่ซึ่งเป็นม่าย อายุ 69 ปี ป่วยเป็น โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเกือบ 20 ปีแล้ว คุณพ่อเสียชีวติ แล้วด้วยโรคเบาหวาน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ท�ำงานหนักเพราะ ขยายกิจการ มีปัญหาที่ต้องแก้ไขตลอด ต้องหอบงานมาท�ำต่อที่บ้าน ดื่มกาแฟตลอด วันประมาณ 5-6 ถ้วยเพื่อไม่ให้ง่วงนอน เริ่มรู้สึกว่าตนเอง มีอาการปวดศีรษะตุ้บๆ ปวดไม่มากแต่ปวดเกือบทุกวัน บางครั้งรู้สึก คล้ายเส้นเลือดที่ขมับด้านซ้ายเต้นแรงมาก ต้องใช้มือกดไว้เหมือนกับจะแตก มือแขนด้าน ขวาเริ่มมึนชาบ่อยๆ สับสนมึนงง เวียนศีรษะ ตาพร่ามัว หลงลืมบ่อยๆ บางทีนึกชื่อเพื่อน ร่วมงานไม่ออก ปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะ ตอนกลางคืน 4-5 ครั้ง หิวบ่อย เหนื่อยง่าย จึงไม่ค่อยได้ออกก�ำลังกาย จากที่เล่ามา คุณน่าจะมีภาวะเสี่ยงต่อ การเป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ทั้งสองโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมและสิ่ง แวดล้อม ตามหลักของเวชศาสตร์ครอบครัว เราต้องแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ฉบับนี้ผม จะกล่าวถึงโรคความดันโลหิตสูงก่อนนะครับ

เป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งที่ผู้ป่วยมีความดันในหลอดเลือดแดง สูงกว่าปกติทำ� ให้หวั ใจต้องบีบ ตัวมากขึ้นเพื่อสูบฉีดเลือดให้ไหลเวียนไปตามหลอดเลือด ความดันเลือดประกอบด้วยสองค่า ได้แก่ ความดันในหลอดเลือดขณะที่หัวใจบีบตัว (ความดันช่วงหัวใจบีบ; systole) และความดัน ในหลอดเลือดขณะที่หัวใจคลายตัว (ความดันช่วงหัวใจคลาย; diastole) ความดันเลือดปกติ ขณะพักอยู่ในช่วง 100-140 มิลลิเมตร ปรอทในช่วงหัวใจบีบ และ 60-90 มิลลิเมตรปรอท ในช่วงหัวใจคลาย องค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดไว้ว่าใครที่มีความดันโลหิตสูงกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด 1.ความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ (Primary Hypertension) ความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ เกิดจากอะไร พบในผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90-95 มักพบในกลุ่มคนที่อายุ 40 ปีขึ้น คนที่มีความเครียดสูง ผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเพราะมี ความเครียดและสภาพแวดล้อมที่วุ่นวาย รบกวนจิตใจอารมณ์ เพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังวัยหมดประจ�ำเดือน ผู้ที่มีภาวะน�้ำหนักเกินหรือคนอ้วนมากกว่าคนผอม ผู้ที่ชอบทานเค็ม 2.ความดันโลหิตแบบทุตยิ ภูมิ (Secondary hypertension) พบผูป้ ว่ ยประมาณร้อยละ 5-10 เป็นโรคความดันโลหิตสูงที่ทราบสาเหตุจากความผิดปกติของอวัยวะต่างๆ เช่น เกิดจากโรคไต ความผิดปกติจากระบบต่อมไร้ท่อ โรคเบาหวาน

การแบ่งระดับความดันโลหิต

ในผู้ใหญ่ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ระดับความดันโลหิตสามารถจ�ำแนกตามความรุนแรงได้ดังนี้ ระดับความดันโลหิต

ความดันเหมาะสม (optimal) ความดันปกติ (normal) ความดันเริ่มสูงกว่าปกติ (High normal) ความดันสูงระดับที่ 1 (mild hypertension) ความดันสูงระดับที่ 2 ( moderate hypertension) ความดันสูงระดับที่ 3 (severe hypertension) ความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าตัวบน

ค่าความดันตัวบน (มิลลิเมตรปรอท)

และ/หรือ

ค่าความดันตัวล่าง (มิลลิเมตรปรอท)

< 120 120-129 130-139 140-159 160-179 ≥180 ≥ 140

และ และ/หรือ และ/หรือ และ/หรือ และ/หรือ และ/หรือ และ

< 80 80-84 85-89 90-99 100-109 ≥ 110 < 90

หมายเหตุ 1. เมื่อค่าความดันตัวบน และค่าความดันตัวล่าง อยู่ต่างระดับกัน ให้ถือระดับที่รุนแรงกว่าเป็นเกณฑ์ 2. ความดันโลหิตสูงเฉพาะค่าตัวบนก็แบ่งระดับความรุนแรงเหมือนกันโดยใช้เฉพาะค่าความดันตัวบนเป็นเกณฑ์ ในผู้ป่วยที่มีอายุ ≥ 80 ปี ค่าความดันวัดที่บ้านช่วง daytime (08.00-22.00 น.) ที่จัดว่าเป็นความดันสูง คือ ≥ 145/85 มม.ปรอท


53

อาการโรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มกั จะไม่มอี าการ เนือ่ งจากความดันโลหิตจะเพิม่ อย่างช้าๆท�ำให้รา่ งกายมีการปรับตัวทันไปเรือ่ ยๆจึงไม่แสดง อาการผิดปกติใดๆ ปรากฏออกมาให้เห็น จึงไม่ได้รกั ษาหรือไม่ควบคุมความดันให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถือเป็นปัจจัยเสีย่ งอันดับหนึง่ ของการเสียชีวติ ฉับพลันและโรคอัมพาต รวมถึงโรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ส่วนใหญ่ผู้ป่วยความดันโลหิตจะมาโรงพยาบาลโดยที่ไม่รู้ตัว ว่าเป็นความดันโลหิตสูงด้วยโรคแทรกซ้อนและอาการที่แสดงให้เห็นว่ามีการท�ำลายของอวัยวะต่างๆในร่างกายเราแล้ว เช่น อาการปวดศีรษะ มักจะปวดมึนๆบางคนปวดตลอดวัน ปวดมากเวลาถ่ายอุจจาระ หากเป็นมากจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน เลือดก�ำเดาไหล มีอาการปวดมึน ท้ายทอย ตึงที่ต้นคอ เวียนศีรษะ ตามัว มองไม่เห็นชั่วคราว เหนื่อยง่ายหายใจหอบ ใจสั่น นอนไม่หลับ เจ็บแน่นหน้าอก หิวน�้ำบ่อย ปัสสาวะ บ่อย ปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืน บวมทีเ่ ท้าเวลาบ่ายหรือเย็น ปวดขาเวลาเดินท�ำให้ตอ้ งพักจึงจะเดินต่อได้ อาการมือเท้าชาหรืออ่อนแรงของแขนขา เป็นต้น ส�ำหรับคนที่ความดันโลหิตปกติแนะน�ำให้วัดความดันทุก 2 ปี การรักษาพยาบาล(treatment) โรคทางกายคุณภัทรวดีจะต้องไปพบแพทย์เพือ่ ท�ำการตรวจยืนยันว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงจริง อาจจะต้อง ท�ำการวัดอย่างน้อย 3 ครั้งห่างกันครั้งละ 1-2 นาทีและท�ำการวัดซ�้ำภายใน 1-2 สัปดาห์ แนวทางการรักษาสามารถท�ำได้ 2 ทางคือ การใช้ยา และไม่ใช้ยา การใช้ยารักษา (Pharmacological therapy) ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงทีเ่ ริม่ รูต้ วั ว่าเป็น แพทย์จะท�ำการรักษาโดยการใช้ยา 1 ชนิด หรือมากกว่านัน้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ค่าความดันโลหิตและความรุนแรงของโรค ส�ำหรับการดูแลรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non pharmacological therapy) ในกรณีผู้ป่วยที่เป็นความดันเริ่มสูงกว่าปกติไม่มาก ไม่รุนแรง สามารถรักษาได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรูปแบบการด�ำเนินชีวิต (Life Style Modifications) ได้แก่ การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ การเดินเร็วๆ อย่างน้อย 30 นาทีต่อวันให้ได้สัปดาห์ละ 3 วันหรือท�ำทุกวันก็ได้ การควบคุมและลดน�้ำหนักตัว การวางแผนรับประทานอาหาร การลดปริมาณเกลือโซเดียม ให้รับประทานผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด ลดปริมาณ อาหารไขมัน ลดอาหารเค็ม เลิกหรือลดการสูบบุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น การป้องกันโรค (Prevention) ขัน้ ตอนแรกคือการส่งเสริมสุขภาพเพือ่ ป้องกันมิให้รา่ งกายอยู่ในภาวะเสีย่ งต่อโรค ขัน้ ตอนสองเมือ่ เริม่ มีอาการ ของโรคเกิดขึ้นในระยะนี้ท�ำการป้องกันมิให้อาการของโรคเลวลง ขั้นตอนสามเป็นการฟื้นคืนสภาพจากการเจ็บป่วยเพื่อป้องกันผู้ป่วย ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึน้ โดยใช้การฟืน้ ฟูสมรรถภาพร่างกายให้สามารถท�ำงานได้ดที สี่ ดุ เท่าทีท่ ำ� ได้ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. การรับประทานยา ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่จ�ำเป็นต้องรักษาด้วยยาลดความดันโลหิต จะต้องรับประทานยาให้ถูกต้อง สม�่ำเสมอ ไม่ควรหยุดยา เพิ่มยา ลดยา หรือลืมรับประทานยา 2. การควบคุมอาหาร ลดอาหารประเภทเค็มจัด หวานจัด มันจัด ลดปริมาณเนื้อสัตว์ หลีกเลี่ยงการใช้ผงชูรส รับประทานผัก ผลไม้ใน ปริมาณมากขึ้น อาหารที่มีกากใยสูง เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ผักชนิดต่าง ๆ 3. การมาตรวจตามนัด ผู้ป่วยควรมาตรวจตามนัดทุกครั้งจะได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามผลการรักษาการเปลี่ยนแปลงของ โรคและแก้ไขภาวะที่ผิดปกติได้ทันเวลา 4. การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ ต้องออกก�ำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัยตามความรุนแรงของโรค เช่น เดิน วิ่งเหยาะๆ ว่ายน�้ำ ขี่จักรยาน เต้นแอโรบิก ร�ำมวยจีน เป็นต้น ควรงดออกก�ำลังกายในกรณีทวี่ ดั ความดันตัวบนขณะพักสูงกว่า 200 มม.ปรอท และความดันตัวล่าง ขณะพักสูงกว่า 100 มม.ปรอท 5. การจัดการความเครียดทีเ่ หมาะสมจะช่วยให้ผอ่ นคลายและเป็นผลดีตอ่ การควบคุมรักษาโรคความดันโลหิตสูง เช่นการผ่อนคลายความเครียด ด้วยการฟังเพลง ร้องเพลง การท�ำสมาธิ ท�ำบุญตักบาตร เป็นต้น การสร้างเสริมสุขภาพ (Promotion) โรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะการเจ็บป่วยเรื้อรังส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการแทรกซ้อนในระบบต่าง ๆ ก่อให้เกิดความเครียด ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตนเอง มีข้อจ�ำกัดในการท�ำกิจกรรม ไม่สามารถท�ำงานและเข้าสังคมได้ตามปกติ และรู้สึกตนเองเป็นภาระต่อครอบครัวท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนบทบาทในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างบุคคลในครอบครัว ดังนั้นบทบาทของ สมาชิกในครอบครัวจะต้องท�ำหน้าที่คอยช่วยเหลือกันในการดูแลเอาใจใส่สุขภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณที่มีผลกระทบต่อ คุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยให้ดขี นึ้ หรือแย่ลง เช่น การช่วยควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การสร้างเสริมจิตใจให้เข้มแข็ง การให้ความรัก ความผูกพัน การให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิต การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทุกคนจะต้องพยายามควบคุมความดันให้ได้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่ตลอดเวลา เพื่อ จะได้คงสภาพของร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บป่วย อวัยวะภายในร่างกายส่วนต่างๆไม่ถูกท�ำลายผู้ป่วยความดันโลหิตก็จะไม่เกิดอัมพาตจาก เส้นเลือดในสมองแตกในอนาคต โดยปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคดังหัวข้อที่กล่าวแล้วข้างต้น ท�ำจิตผ่องใสโรคาไม่เบียดเบียน ฉบับหน้าพบกับโรคเบาหวาน ครับ •


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกรกฏ

การงาน เตรียมรับมือกับความขาดตก บกพร่องของสิ่งที่ก�ำลังจะปฎิบัติ เรื่อง ก�ำหนดเวลาอาจท�ำให้ท่านเสียหาย หรืองานทีร่ บั ผิดชอบอาจจะได้รบั ความ ผิดหวัง และยังไม่เหมาะทีจ่ ะเริม่ มองหา หรือเริ่มกิจการใหม่ในช่วงนี้ การเงิน ยังคงเคลียร์กันไม่ลง ไม่ว่า ท่านจะเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ ในเรื่อง การหมุนเงินนั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก มีเกณฑ์เสียทรัพย์โดยใกล้ตัว ความรัก ท่านที่มีคู่อาจมีปากเสียงกัน จากความกดดัน จากค�ำพูดท�ำร้าย จิตใจ หรือท่าที ความระวังสิ่งที่จะ กระท�ำให้มากๆ แม้กระทั้งเรื่องเล็กๆ น้อยๆในชีวิตประจ�ำวัน •

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน ภาพรวมของงานไม่ค่อยมี ความราบรื่นนัก มีปัญหาเข้ามาให้แก้ อยู่เรื่อยๆ จะเป็นช่วงที่ท่านอ่อนแอ ควรรอจังหวะที่ดีกว่านี้อีกสักพักจะได้ ราบรื่นและไม่ต้องมาท�ำซ�้ำในภายภาค หน้า การเงิน มีเกณฑ์ได้รับเงินลับๆ หรือ ผลประโยชน์จากทางไกล ในช่วงกลาง เดือนจะถูกเบียดบียดทรัพย์ให้ระวัง ส่วนท่านที่ท�ำการค้าขายอาจถูกเรียก เก็บค่าใช้จ่ายประเภท ค่าปรับ ค่าหัก หัวคิว และช่วงปลายเดือนจะมีโชคอีก ครั้ง ความรัก ระวังโดนหลอกจากบุคคลใน โซเชียลหรือการติดต่อกันโดนอุปกรณ์ สื่อสารต่างๆ ส่วนในด้านท่านที่มีคน รักหรือครอบครัว มีเกณฑ์ท�ำให้คนรัก เสียใจกับพฤติกรรมของท่าน ควร ปรับปรุงตัวและหันหน้าปรับความ เข้าใจกัน •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีสิงห์

การงาน มีเกณฑ์ก้าวหน้าทางหน้าที่ การงาน แม้ผลประโยชน์บางส่วนอาจ จะไม่เป็นอย่างหวังก็ตาม และถ้าหาก คิดจะขยับขยายกิจการก็จะพบ อุปสรรคเพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้น การเงิน - ส่วนมากจะได้โชคลาภจาก การสิ่งที่รอมาเนิ่นนาน เช่น การขาย บ้านหรือที่ดิน ช่วงนี้รีบท�ำเสียเพราะ จะเห็นผล แต่ในขณะเดียวกัน ก็จะ ต้องเตรียมรับมือกับรายจ่ายเกี่ยวกับ เรื่องในครอบครัว ความรัก - ท่านที่มีคู่นั้นไม่ว่าจะพบ ปัญหาหนักเบาเพียงใด ขอให้มีความ อดทนซึ่งกัน เพื่อประคับประคองคู่ ชีวิตของท่านต่อไป ส่วนคนโสดมี เกณฑ์พบกับความรักครั้งเก่า หรือคน รักเก่าอาจกลับมา •

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน ครึ่งเดือนแรกต้องรับภาระ อย่างหนักหน่วง แต่ท่านจะสามารถ รับมือกับมันได้เป็นอย่างดี มีเกณฑ์ได้ ท�ำงานเพื่อนประโยชน์สาธารณะ หรือ ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ ส่วนตัวของตน ครึ่งเดือนหลังจะมีโชค การเงิน ท่านจะเสียสละท�ำบุญสร้าง กุศล หรือช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความ เต็มใจ ปลายเดือนจะได้โชคใหญ่โดย เฉพาะท่านที่อยู่ในวงการ อสังหาริมทรัพย์ หรือสถานบันเทิง ทางการเงิน ความรัก ท่านที่มีครอบครัวแล้วอาจ พบปัญหาหนักใจจากบุตรหรือสมาชิก ในครอบครัว จะมีภาระให้รับผิดชอบ เพิ่มมากขึ้น ควรใช้ไม้แข็งในการ จัดการปัญหาและความสดชื่นสดใสจะ เกิดขึ้นตามมา •

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีกันย์

การงาน ท่านจะต้องรับมือกับความ เหนื่อยจากภาระและหน้าที่ จะเป็น ปัญหาเล็กน้อยทั่วไปที่ไม่อาจเพิกเฉย ได้ ส่วนท่านที่ค้าขายจะพบปัญหากับ ลูกค้าที่เรื่องมากหรือเบื่อหน่าย ถ้า อดทนจะได้รับผลก�ำไรอย่างมากมาย แต่ต้องระวังในเรื่องของคู่แข่ง การเงิน ในสัปดาห์แรกเป็นช่วงที่ได้ รับแต่ข่าวดีมีความลงตัวทางด้าน ทรัพย์สินเงินทอง แต่ในสัปดาห์ที่สอง จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายหรือถูกเอารัดเอา เปรียบ เมื่อผ่านช่วงนี้ไปจะพบเรื่อง โชคดีและเซอไพรส์พอควร ความรัก มีเกณฑ์ต้องไกลห่างจากคน รักอย่างจ�ำเป็น ถึงแม้จะไม่ใช่การ เลิกรากัน แต่ก็ท�ำให้เศร้าอยู่ไม่น้อย ส่วนคนที่คิดจะกลับไปสานสัมพันธ์กับ รักเก่าช่วงนี้เป็นโอกาศที่ดี แต่อาจจะ ไม่มีความสุขอย่างที่หวัง ท่านจะเก็บ ความหม่นหมองไว้เพียงล�ำพัง •

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ในช่วงต้นเดือนท่านจะได้รับ ข่าวดีในเรื่องงานหรือประสบความ ส�ำเร็จ แต่ท่านต้องท�ำงานหนักมากขึ้น และยังยุ่งหรือลังเลไม่มีความเด็ดขาด ในการตัดสินใจ การเงิน มีเกณฑ์ได้รับโชคจากเรื่อง เก่า เช่น หนี้สินเก่า หรือญาติมิตรเก่า แก่ หรือหากท่านเป็นเจ้าหนี้ก็จะได้หนี้ สินคืนอย่างง่ายดาย ความรัก ความรักของท่านในช่วงนี้ ก�ำลังจะก่อเกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ถึงขั้นดีมาก ส่วนท่านที่มีครอบครัว จะเกิดความรู้สึกเหนื่อยกายใจเป็น อย่างยิ่ง •


May

ประจ�ำเดือนพฤษภาคม

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

การงาน ท่านที่มีหรือก�ำลังมองหาหุ้น ส่วนมีเกณฑ์ปรับตัวเข้าหากันได้ดจี าก ข้อตกลงที่น่าสนใจ และเป็นช่วงที่ดีใน การมองหางานหรือลู่ทางในการสร้าง ความเจริญก้าวหน้า อาจพบอุปสรรค์ บ้างเล็กน้อย ซึ่งโอกาศที่ดีเยี่ยมของ ท่านจะมาช่วงปลายเดือน การเงิน ช่วงกลางเดือนอาจจะถูกเอารัด เอาเปรียบจากผู้อื่น หรือจ�ำเป็นต้องใช้ จ่ายอย่างช่วยไม่ได้ แต่หลังจากนั้นจะ มีโชคเข้ามาไม่ขาด ถ้ามีลูกหนี้ก็จะได้ รับเงินคืนอย่างไม่ยากเย็น และยังได้ โชคจากการแบ่งปันอีกส่วนหนึ่ง ความรัก ในช่วงกลางเดือนนั้นความ รักของท่านจะอยู่ในช่วงอึดอัดหรือมี เรื่องไม่พอใจกัน ท่านสามารถปรับ ความเข้าใจกันได้ และในสัปดาห์ทสี่ าม คนรักเก่ามีเกณฑ์หวนคืนกลับมา •

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ได้เวลาแห่งการลงมือลุยสิ่ง ที่อยากท�ำให้ถึงที่สุด จึงจะคว้าชัยชนะ และประสบความส�ำเร็จ มีอุปสรรค บ้างน้อยใหญ่เข้ามาไม่เว้นวัน และยัง มีเกณฑ์สะสางคดีความ การเงิน เป็นไปอย่างสบายๆ ถึงแม้ รายจ่ายท่านจะมากแต่ก็จะมีเข้ามา เรื่อยๆ เว้นช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์ เสียรายได้ หรือเสียสิง่ ทีค่ วรจะได้ เช่น ถูกตัดลาภ ตัดหักเงินเดือน หักค่าแรง ความรัก บรรยากาศหวานชื่นมื่นยังคง ด�ำเนินต่อไป ส่วนท่านทีร่ กั คนมีเจ้าของ หรือม่ายจะเจอปัญหาเก่าๆของอีกฝ่าย ต้องหาทางช่วยกันแก้จะดีขึ้น คนโสด มีเกณฑ์ตกหลุมรัก •

การงาน ควรจะจัดการงานที่ค้างคา ให้เสร็จสิ้น ไม่วา่ จะเป็นงานทีม่ ปี ญ ั หา หรือไม่มีปัญหา ควรเคลียร์ให้เสร็จ ก่อนกลางเดือน มีเกณฑ์ทำ� งานไม่เสร็จ ตามก�ำหนดเวลา แต่จะมีแรงหนุน มากมายมาช่วงท่านให้ผ่านพ้นไปใน ช่วงปลายเดือน การเงิน ครึ่งเดือนแรกหากมีหนี้สิน ควรรีบจัดการให้เรียบร้อย เพราะช่วง กลางเดือนมีเกณฑ์เสียเงินที่ท่านอาจ ไม่ตงั้ ใจ เช่น การสนับสนุนหน้าทีก่ าร งานของญาติมติ ร หรือเป็นการท�ำบุญ ท�ำทาน ความรัก เป็นเดือนที่ความรักเป็นไป อย่างเรียบง่าย ไม่หวือหวา ซึ่งจะ ท�ำให้เบื่อหน่ายกับชีวิตคู่และเกิดการ น้อยอกน้อยใจในความรักของท่าน คนโสดจะได้พบความรักที่ตื่นเต้นและ ชื่นมื่นรื่นรมย์ •

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน เป็นเวลาที่ควรปล่อยวางให้ งานด�ำเนินไปตามควร ไม่ควรยื่นมือ เข้าไปจัดการเกินความจ�ำเป็น ควร เหลือเผื่อเหลือขาดความผิดพลาด ต่างๆนาๆที่อาจเกิด และจะหวั่นใจกับ เรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจเป็นอย่าง มาก การเงิน โชคใหญ่จะเข้ามาในช่วงสิ้น เดือน ไม่วา่ จะเป็นทรัพย์สนิ ทีห่ มายปอง หรือแม้แต่เงิน อย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ สามารถใช้จา่ ยได้ตามอ�ำเภอใจ เพราะ จะมีเงื่อนไขหรือสิ่งที่จ�ำกัดเข้ามา ความรัก เป็นช่วงที่ไม่ราบรืน่ เลยสักนิด มองไปทางไหนก็เจอแต่สิ่งที่ต้องปรับ ต้องเปลีย่ น เห็นแต่ทางทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ทัง้ นัน้ ถ้าท่านใส่ใจมากความสงบสุข ก็จะลดน้อยลง •

การงาน ในช่วงต้นเดือนคิดจ�ำอะไรให้ รีบท�ำ เพราะจะประสบผลส�ำเร็จอย่าง ง่ายดาย เมื่อพ้นกลางเดือนไป จะพบ อุปสรรค์อย่างมาก อาจเกิดการ เปลี่ยนแปลงครั้งส�ำคัญในหน้าที่การ งานหรือเปลี่ยนอาชีพไปเลย การเงิน เป็นช่วงที่ดีในเรื่องเงินทอง แต่ยังคงมีปัญหามาให้แก้ไขอยู่เรื่อยๆ ในช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์ถกู เบียดเบียน รีดไถ หรือขอความช่วยเหลืออย่าง ยากที่จะปฏิเสธได้ จะมีคนน�ำภาระ เข้ามาให้ท่านท�ำให้เกิดความอึดอัด ความรัก ดวงคู่โคจรมาประกบกัน พอดีระหว่างคู่รักที่คิดอยากหวนคืน กลับมาคบกันอีกครั้ง หรือคู่รักที่ต้อง เริ่มต้นชีวิตคู่ ซึ่งในช่วงสัปดาห์แรกจะ ดีมาก ส่วนคู่ที่มีปัญหากันมาตลอดมี เกณฑ์เลิกรากัน •

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน ในช่วงต้นเดือนท่านจะจัดการ อะไรๆได้ง่ายกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ท่าน จะรู้สึกเครียดและคิดมากเกินความ จ�ำเป็น บ้างก็ถูกรบกวนการท�ำงานท�ำ หน้าที่ด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ท่านที่คิด จะเปลี่ยนงานช่วงนี้เหมาะที่สุด การเงิน จะเกิดการกังวลเรือ่ งเงินทีต่ อ้ ง ใช้จ่าย ถึงแม้มีเงินท่านก็จะไม่กล้าใช้ มากนัก ล�ำพังการด�ำเนินชีวติ ไม่มปี ญ ั หา มากนัก ในช่วงนี้จะมีโชคเข้ามาบ้างถ้า ท่านปล่อยวางไม่เครียดก็จะเห็นค่า ของโชค ความรัก ส�ำหรับคนโสดถือเป็นช่วง เวลาที่ท่านจะต้องรอคอย แต่ส�ำหรับ คนมีคู่นั้นจะได้รับความประทับใจและ ซาบซึ้งจากคนรัก มีเกณฑ์ได้พบเนื้อคู่ ในช่วงนี้ •

55


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

ในฉบับนี้ขอกล่าวถึงต่อจากฉบับที่แล้ว โดย เริ่มที่อันดับที่ 26 ในเรื่องของประดับที่มีไว้เพื่อ ความสวยงาม หรือบูชา หากมีความหมายหรือ ที่มาที่ไป ก็สามารถเสริมความเป็นสิริมงคลกับตัว เราและคนในครอบครัว หรือกิจการ การค้าของ เราได้ ซึ่งเหล่านี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนว่า จะเชื่อแค่ไหน แต่มีไว้ก็ไม่เสียหาย แถมยังมีความ สวยงามอีกด้วย 26. เจ้าแม่กวนอิม หรือพระโพธิสัตว์กวนอิม เทพแห่งความเอื้ออารี ช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ จะประทานพรให้ตามค�ำอธิษฐาน 27. ถั่วลิสง (หลัวฮวาเชิง) ถือเป็นผลไม้มงคลอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับขนานนามว่า เมล็ดพันธุ์แห่งความยั่งยืน ถั่วลิสง สามารถเจริญเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ใต้ดิน เก็บไว้ได้นานไม่เน่าเปื่อย จึงใช้ถั่วลิสง เป็นสัญลักษณ์มงคล แสดงถึงความงอกงามและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง 28. ต้นไผ่ (จู๋) สัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้า การยืดหยุ่น มั่นคง ทนทาน อายุยืน ต้นไม้มงคล เสียงแตกของไม้ไผ่ในกองไฟนั้น ใช้ขับไล่ภูตผีปีศาจได้ (เป็นต้นก�ำเนิดเสียงประทัด) และท�ำให้เกิด ความสงบร่มเย็น ภาษาจีน ค�ำว่า “จู๋” แปลว่า อวยพร ดังนั้น ต้นไผ่จึงเป็นสุดยอดไม้มงคลของการอวยพร ตามความหมายให้ก้าวหน้า รุ่งเรืองอย่างมั่นคงตลอดกาล 29. ปี่เซียะ (ผี่ชิว หรือเผ่เย่า) สัญลักษณ์ของสัตว์มงคลน�ำโชค ป้องกันและก�ำจัดสิ่งอัปมงคล เชื่อกันว่าว่า ปี่เซียะ มีพลังแรงมากในเรื่องการน�ำโชค หากยิ่งได้น�ำไปตั้งคู่กับ “กิเลน”ด้วยแล้ว จะยิ่งมีพลังแรง มากขึ้นไปอีก ผู้ที่จัดตั้งปี่เซียะนั้นควรเป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม จึงจะประสบผล แต่หากมีนิสัยคดโกง ประพฤติผิดศีลธรรม ไม่มีคุณธรรมแล้ว ก็จะได้รับ ผลในทางตรงกันข้าม


57

30. ฮัวฮะ เซียนคู่ องค์หนึ่งมีของวิเศษเป็นใบบัว อีกองค์ถือตลับ กลม เป็นมงคลให้รักใคร่ปรองดองกัน บ้านไหนพี่น้อง ชอบตีกัน สามีภรรยาวิวาทกัน หรือที่ท�ำงานพนักงานไม่ ลงรอยกัน ตั้งฮัวฮะไว้ จะอยู่เย็นเป็นสุข 31. ดอกโบตั๋น ความมั่งคั่ง มีเกียรติ ความสง่างาม 32. ช้าง เป็นสัตว์ที่มีอ�ำนาจ พละก�ำลัง และฉลาด ถือสัตว์ มงคลที่ช่วยน�ำความส�ำเร็จมาให้ 33. เสือ เป็นสัตว์เทพที่มีอ�ำนาจ ใช้ป้องกันภูตผีปีศาจ และคุ้มครอง ชีวิต 34. ชาวประมงตกปลา ให้ได้ก�ำไร มากมาย 35. เต่า อายุยืน แข็งแกร่ง อดทน 36. ลิง ได้ยศศักดิ์ต�ำแหน่งสูงทุกชั่วคน 37.สุนัข ปกป้องทรัพย์สิน 38. เรือใบ ความสะดวกปราศจากอันตราย และน�ำเงินทองเข้ามา 39. ผลท้อ ขจัดภูตผีปีศาจ และป้องกันโรคภัย อายุยืน 40. ง่วนป้อ ความมั่งคั่ง รองรับโชคลาภ เงินทอง

41. ไก่ หงอนที่หัวหมายถึง ความมีสติปัญญาทางหนังสือ เดือยที่เท้าหมายถึง ความองอาจกล้าหาญ สัญชาตญาณ การปกป้องตัวเมีย แสดงถึงความเมตตากรุณา คนจีนใช้ เป็นมงคลในเรื่องของต�ำแหน่งทางการงาน และใช้เพื่อ ป้องกันไฟ 42. จักจั่น อมตะ การฟื้นคืนชีพ เป็นสัญลักษณ์ของความสุข และ หนุ่มสาวตลอดกาล เพราะจักจั่นเป็นแมลงชนิดเดียวที่ มีอายุยืนยาวถึงสิบเจ็ดปี และยังเป็นมงคลแทนการสอบได้ เรียนเก่ง ความส�ำเร็จ 43. ยันต์แปดทิศ (โป๊ยก่วย) ใช้แก้ฮวงจุ้ยที่เสียให้ดีขึ้น และป้องกันสิ่งอัปมงคลต่างๆ 44. ใบไม้ ความสุขสันติ ปัดเป่าความชั่วร้าย

ก็เป็นอันว่าครบทั้ง 44 ชนิด แล้วนะครับ ในฉบับหน้า จะน�ำเสนอที่ว่าด้วยหลักหลักฮวงจุ้ย ในส่วนอื่นๆ กันอีกต่อไปครับ • ขอขอบคุณที่มา : www.7wondersthailand.com


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โปรดระบุขนาด oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc09s  
Kc09s  
Advertisement