Page 1


6

Siminar

อบรมสัมนา สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย) การบริหารความต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น การบริหารด้วยตนเองและการปรับตัวเพื่อ win-win outputs

• “รู้เค้ารู้เรา” รู้จักลักษณะนิสัยวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นและมุมมองที่คนญี่ปุ่นมองคนไทย • ระบบองค์กร(บริษัท)ญี่ปุ่นที่คนไทยควรเข้าใจเพื่อปรับตัว • การท�ำธุรกิจสไตล์คนญี่ปุ่นที่น่าสนใจและค้นคว้า • ระบบการสื่อสารในที่ท�ำงานแบบญี่ปุ่นที่คนไทยสามารถปรับใช้ได้ เช่น Ho-Ren-So • ภาวะความเป็นผู้น�ำที่คนญี่ปุ่นยกย่องและรู้จัก ส่งผลต่อ character ของคนญี่ปุ่น ณ ปัจจุบัน • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าภายใต้งานกลุ่มที่เน้นบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก (เสมือนจริง) • ค้นหาวิธีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ความเห็นต่างของสองวัฒนธรรม อบรม 18-19 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ระดับ Advance เพื่อการค้นหาต้นทุนซ่อนเร้น

เน้นการบริหารงานโดยใช้ MFCA, ภาพรวม ISO14051, การรวมข้อมูลพื้นฐานเพื่อท�ำ MFCA, การท�ำ MFCA ในห่วงโซ่อุปทาน, กรณีศึกษาที่สามารถใช้งานจริงได้และหัวข้อส�ำคัญอื่นๆ) ท�ำภาคฝึกปฎิบัติและน�ำกรณีจริงมาให้ผู้เข้าอบรมฝึกท�ำส่วนบุคคลเพื่อ ให้สามารถน�ำไปปรับใช้กับหน้างานของผู้เข้าอบรมได้จริง รวมถึงการให้ค�ำปรึกษากรณีที่บริษัทจะเริ่มท�ำ MFCA เป็นต้น) อบรม 24-25 เมษายน & 23 มิถุนายน 255 7 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ

Essential MONOZUKURI Management เทคนิคการบริหารภาคปฏิบัติ

• การบริหารที่เข้าใจง่าย + เงื่อนไขของผู้ชนะ • การวิเคราะห์แบบ SWOT • ระบบการควบคุม+ล�ำดับความ ส�ำคัญของเป้าหมาย • Company Target X-Matrix + QMDEI • ข้อต่อต้าน 10 ประการ + Plant Man Power • Work Flow Chart & Process Flow Chart • KPI + Skill Evaluation • QA Training Program + Training Needs • Workshop + Q&A + Bonus Topic อบรม 20-21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมในกรุงเทพฯ โปรดติดตามกิจกรรมใหม่ๆ ของ สวอท. ปี 2557 นี้ อาทิเช่น

• Symposium on Future Trend of Automotive Industry จากญี่ปุ่น • โครงการภาษาญี่ปุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดจาก AOTS ประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับคนท�ำงานเท่านั้น • การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน Web-based Training (WBT) • บริการให้ค�ำปรึกษาการลดต้นทุนวัสดุและพลังงาน (MFCA & Sakugen) โดยทีมงานจากญี่ปุ่น • Tour Mission ประเทศญี่ปุ่น ชมงานแบบมีความรู้และประสบการณ์ของจริง • จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศในอาเซียน ฯลฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS

โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


Editor’s Talk

เปิดฉบับ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน พบ กันอีกครั้งในคมช่างฉบับที่ 8 เดือน พฤษภาคม เป็นอีกเดือนที่มีวันหยุด หลายวันทีเดียวครับ ทั้งวันแรงงาน วัน ฉัตรมงคล และวันวิสาขบูชา ใครที่ อยากไปพักผ่อนยาวๆ ก็วางแผนกันดีๆ นะครับ จะได้เที่ยวกันอย่างมีความสุข ส�ำหรับคมช่างฉบับนี้ ผมจะขอพูด ถึงยุคของศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่ง โดย น�ำรายละเอียดจากหลายๆ ยุคสมัย มา ดัดแปลงรวมเข้าด้วยกัน มีชื่อเรียกว่า “ศิลปะวิคตอเรียน” โดยมีสไตล์การ ตกแต่งที่สื่อถึงความอ่อนช้อยงดงาม ความรักและความอบอุ่น รวมถึงเน้น การวาดลวดลายที่โดดเด่น เป็นศิลปะ ในยุคสมัยของ สมเด็จพระราชินีนาถ วิกตอเรีย แห่งจักรวรรดิอังกฤษ ซึ่ง ศิลปะวิกตอเรียนนั้นได้สะท้อนถึง รสนิยมของสังคมในยุคสมัยของ พระองค์นั่นเอง ความน่าสนใจของ ศิลปะวิคตอเรียนนั้น ยังมีสิ่งที่น่าค้นหา อีกมากมาย ซึ่งผมเองได้รวบรวมมาให้ ท่านผู้อ่านได้ติดตามกันแล้วในคมช่าง ฉบับนี้ครับ

7


8

Content

สารบัญ

10 Iสังคมข่าว

41 Iแนะน�ำสามเอ็ม

ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น

การจัดการทรัพย์สินผู้สาปสูญ

สาเหตุลูกน้อง ไม่ยอมรับ

สมัคร APPLE ID

เที่ยวเมืองจีน 2

คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว นอนกรน

ประจ�ำเดือนพฤษภาคม

44 ของมงคล (2)

14 Iคมช่างเล่าเรื่อง 18 Iเรื่องจากปก

VICTORIAN STYLE

21 Iเรื่องเด่น

ปูหลังคาด้วย METAL SHEET

22 Iมาตรฐานงานเหล็ก (ตอนที่ 3) 28 Iเยี่ยมร้านค้า

หจก. อาร์.เอส. โพลี

42 Iมุมกฎหมาย

45 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ 47 Iบอกเล่าธุรกิจ 48 Iคมช่าง ไอที

50 Iสบายๆ สไตล์คมช่าง

30 Iมุมสเตนเลส 32 Iมุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

52 Iสุขภาพ

37 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ 38 Iปฎิทินข่าว 39 Iรอบรู้งานช่าง

54 Iพยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

VICTORIAN STYLE in EUROPE

DEAD-MAN CONTROL

56 Iฮวงจุ้ย


9

ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

สร้างนิสัยแห่งความส�ำเร็จ 1.ความส�ำเร็จในอาชีพขึ้นอยู่กับการมีวินัยของตนเอง 2.การมีทัศนคติมองโลกในแง่ดี ท่านผู้อ่านครับ ทั้งสองข้อเป็นเพียงพื้นฐานในการก้าวไปสู่ ความส�ำเร็จเท่านั้น ยังมีปัจจัยส�ำคัญอื่นๆ อีกมากมาย ที่รอให้ เราค้นหาค�ำตอบเพื่อเปิดทางแห่งความส�ำเร็จดังตั้งใจ แล้วก ลับมาพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

“ไม่มีสิ่งนี้ ประตูไม่เปิด ความตั้งใจแน่วแน่เท่านั้น ที่จะเปิดประตูสู่ความส�ำเร็จ” (หลุยส์ ปาสเตอร์)

ISSN 2287-0768 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคไชยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพนิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในวงการ

ก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ต่องานช่างหรืองานก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่สนใจมีความประสงค์ในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่ง ข่าวสารของคุณมาได้ที่ E-mail: tuii.lolita@gmail.com หรือ bonanuthep@gmail.com

ความร่วมมือ ระหว่าง 3 ประเทศ (ไทย-ศรีลังกา-ญี่ปุ่น) 1. ABK & AOTS Alumni Association (Thailand) 2. Japan Sri Lanka Technical &Cultural Association 3. WNF (World Network Friendship) The Overseas Human Resources and Industry Development Association (HIDA) 3 หน่วยงาน ผู้ด�ำเนินการและสนับสนุนทุน เพื่อศึกษาดู งาน โดยมีคณะผู้บริหาร นักวิชาการ จากประเทศศรีลังกา มา ศึกษาดูงานในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2557 ในหัวข้อ Study tour on Postharvesting Technology. โครงการศึกษาดูงาน เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว ส�ำหรับคณะผู้บริหาร นักวิชาการ จากประเทศศรีลังกา สวอท. ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพ น�ำคณะผู้บริหาร นัก วิชาการชาวศรีลังกา ไปร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีการเก็บ เกี่ยวของหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการลูกพระดาบสฯ สมุทรปราการ ที่น�ำเสนอตัวอย่างการเพาะพันธุ์ปลานิล, การ เลี้ยงปลาและการปลูกผักไฮโดรพอนิกส์, ศูนย์เกษตรกรรม บางไทร, บริษัท วัชมน ฟู้ด จ�ำกัด (ผู้น�่ำเข้า-ส่งออกผลไม้), บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ำกัด (ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายกะทิ ตราชาวเกาะ), Chatahawal Orchid (ผู้ผลิตและส่งออก กล้วยไม้ไทย, บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จ�ำกัด (ผู้ผลิตและ จ�ำหน่ายเบียร์ไทย)


11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะ จัดงานสัมมนาใน หัวข้อ “Global Internship” เนื่องในโอกาสการเปิด ส�ำนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนากาโอกะประจ�ำ ประเทศไทย โดยจัดตั้งขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต ภายในงานสัมมนาได้มีการกล่าวแนะน�ำมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น และโครงการนักศึกษา ฝึกงานที่ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการการ ฝึกงานในต่างประเทศโดยสถาบันวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศญี่ปุ่น และการรายงานความส�ำเร็จของนักเรียนที่เข้า ร่วมโครงการ ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัทและองค์กรญี่ปุ่น ในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก โดยหลักสูตรของทาง มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีโดยเฉพาะ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพ ด้านการจัดการเทคโนโลยีและพร้อมก้าวเข้าสู่สายอาชีพอย่าง มีคุณภาพ โดยงานสัมมนาได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ ผ่านมา ณ โรงแรมบางกอก แมรีออท โฮเต็ล สุขุมวิท


12

Activity Highlight

สังคมข่าว

ผู้บริหาร TN มาพบปะเยี่ยมเยียนผู้มีอุปการะคุณ

คุณจุไรรัตน์ จิรเจริญเวศน์ (ซ้อยุ้ง) บี เอ็ม สเตนเลศ 11 ถ.โชติวิทยะกุล1 หาดใหญ่ สงขลา 90110

คุณราเชน สนเจริญ หจก. ซากิช เอ็นจิเนียริ่ง 32 ถ.เทศาพัฒนา ซอย11/1 หาดใหญ่ สงขลา 90110

มีโอกาสได้มาเจอคนกันเองด้วยครับ ช่างชาย จากจังหวัดยะลา (ที่2 จากซ้าย) ส่วนอีกคน คุณนภดล จิ๊การช่าง (ขวาสุด) จากเบตง เรื่องงานเนี๊ยบ งานคุณภาพ สุดยอดด้วยกันทั้งคู่ ไม่แพ้กันเลย


13

คุณปริญญา กับ ซ้อแจง ธนพัฒน์สกุลชัย 606 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร.074-220-462 นอกจากมีร้านที่หาดใหญ่แล้ว ยังเปิดสาขา 2 ที่ภูเก็ต ธนพัฒน์สกุลชัย (สาขาภูเก็ต) 67/3 หมู่ 6 ถ.เจ้าฟ้าตะวันตก ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130 โทร. 076-521-617 ไปอุดหนุนกันให้ได้นะครับ


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

กรรมการ สวอท.

ฉบับนี้ดิฉันขอน�ำเรื่องราวเกี่ยวกับ อุปนิสัยและวิธีการท�ำงานของคนญี่ปุ่น เปรียบเทียบกับอุปนิสัยและวิธีการท�ำงาน ของคนไทย ที่บรรดากูรูต่างๆ ได้รวบรวมไว้ อย่างน่าสนใจ จากประสบการณ์ ที่ดิฉันได้ ท�ำงานกับคนญี่ปุ่นและร่วมท�ำกิจกรรมกับ สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรม เอเชีย และ ทุนฝึกอบรบเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) ซึ่งมีกิจกรรมที่ร่วมงานและประสานงานกับ ชาวญี่ปุ่นหลายปี ได้สัมผัสอุปนิสัยและวิธี การท�ำงานของคนญี่ปุ่นหลากหลายมิติ ดิฉัน เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นจากข้อเปรียบเทียบ เหล่านี้ จึงขอน�ำเสนอและเผยแพร่เพื่อเป็น แนวทางในการขยายผลต่อไปค่ะ โดยอุปนิสัยคนญี่ปุ่นข้อไหนเป็นจุดดี (ข้อดี เราก็น�ำไปปฏิบัติได้) อุปนิสัยคนไทย ข้อไหนเป็นจุดเสีย (ข้อด้อย เราก็ปรับปรุง แก้ไข) ท่านอาจน�ำข้อเปรียบเทียบเหล่านี้ไป แนะน�ำบอกกล่าว เปิดทัศนคติในการท�ำงาน ใหม่ๆ ให้กับพนักงานในองค์กรของท่าน ซึ่ง ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ ประเทศไทยอีกทางหนึ่งค่ะ


15

อุปนิสัยและวิธีการท�ำงาน ของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น

• สนใจใฝ่รู้ • เรียนรู้ด้วยตนเอง /รักการอ่าน • เรียนแบบคิดวิเคราะห์ • ชอบจดบันทึก • มีการพัฒนาตลอดเวลา • มุ่งมั่น/เอาจริงเอาจังกับงาน • ชอบความสมบูรณ์แบบ • มีวินัย • ตรงต่อเวลา • บริหารเวลาได้ดี • จัดล�ำดับความส�ำคัญได้ดี • ท�ำงาน หลากหลาย ได้ • ใจเย็น ตัดสินใจช้า • ท�ำตามหมู่คณะ • ยึดระบบ ระเบียบหรือหลักการ • ขาดความยืดหยุ่น • ปรับตัวช้า • ประหยัด/มัธยัสถ์

คนไทย

• เรียนรู้เท่าที่จ�ำเป็น • ชอบถาม/ฟัง มากกว่าเรียนรู้ด้วยตนเอง • เรียนแบบท่องจ�ำ • ไม่ชอบจดบันทึก • ชอบใช้การจ�ำ (แต่จ�ำไม่ได้หมด) • ไม่ค่อยสนใจพัฒนา • พอใจเท่าที่เป็นอยู่ • รักสบาย รักสนุก • ท�ำงานตามหน้าที่ • ท�ำพอให้งานเสร็จ • ไม่ค่อยมีวินัย • ไม่ชอบอยู่ในกฎเกณฑ์ • ไม่รักษาเวลา • บริหารเวลาไม่เก่ง • ชอบตามค�ำสั่ง ทีละเรื่อง • ท�ำ หลากหลาย ไม่ค่อยได้ • ใจร้อน • มีความเป็นปัจเจกชนนิยมสูง • ไม่ยึดติดกับกรอบวิธีการ • มีความยืดหยุ่นสูง • ปรับตัวเก่งและเร็ว • ไม่ค่อยเก็บออม ใจป�้ำ หน้าใหญ่


16

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

7

วัฒนธรรมและมารยาททางธุรกิจชาวญี่ปุ่น

1.ชาวญี่ปุ่น ขี้เกรงใจ รักษาน�้ำใจ ให้ความส�ำคัญต่อ “ความสอดประสาน กลมกลืนกัน” ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล คนญี่ปุ่นจึงไม่ชอบที่จะท�ำให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์ จะไม่แสดงการปฏิเสธ อย่างชัดแจ้ง เช่น เมื่อจะปฏิเสธค�ำเชิญชวนหรือค�ำแนะน�ำ จะเลี่ยงไปตอบด้วยการ พูดว่า “chotto…” ซึ่งก็คือ “ออกจะ…” แล้วก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่า “ไม่สะดวก” ค�ำว่า “chotto” ยังใช้ในเวลาที่อยากจะปฏิเสธด้วย เกี่ยวกับธุรกิจ ส�ำนวนอ้อมๆ ก็ใช้บ่อย เช่น ในกรณีที่ จะปฏิเสธข้อเจรจาทางธุรกิจกับคู่เจรจา ส�ำนวนที่ ใช้บ่อยคือ “kentÔ shitemimasu” ซึ่งมีความหมายว่า “จะลองพิจารณาดู” แต่จริงๆ แล้ว มีความหมายว่า “กรุณาอย่าคาดหวังการตอบรับ” รวมอยู่ด้วย นิสัยขี้เกรงใจของชาวญี่ปุ่น เช่น 1. คุณท�ำอาหารหรือขนมอะไรก็ได้ให้เขากิน พอเขากินแล้ว ถ้าอาหารนั้นอร่อยหรือไม่ก็ตาม เขาก็จะ พูดว่า “โออิชิ” ตลอดเพื่อรักษาน�้ำใจของคุณ จะดีไม่ดีก็ต้องรักษาน�้ำใจไว้ก่อน จะวิจารณ์ทีหลังว่าไม่ อร่อยเมื่อพ้นจากคนท�ำก็ว่ากันอีกที 2. เมื่อคุณชวนเขามาเที่ยวที่บ้าน และถ้าบ้านของคุณคนเยอะและมีเด็กซุกซนส่งเสียงดัง เจ๊าะแจ๊ะ ถ้าเขาพูดว่า “บ้านคุณคนคึกคักจังเลยนะ อบอุ่นจัง” แต่ในใจเขาจะมีความหมายตรงกันข้ามคือ “น่า ร�ำคาญ ท�ำงานมาเหนื่อยๆยังต้องมาเจอคนพวกนี้อีก” 3. ถ้าคุณชวนเขาไปเที่ยว ถ้าเขาพูดว่า “อืม ขอคิดดูก่อนนะ ฉันอาจจะไปก็ได้“ นั้น คุณก็คิดไว้ได้เลย ว่า “เขาไม่ไป” 2. สายตาคนญี่ปุ่น ทุกอย่างในโลกต้องมีค�ำว่า “คาวาอิ” (น่ารัก) ไม่ว่าคุณจะท�ำอะไรออกมาก็ตาม ผลงานนั้นจะสวยหรือไม่สวย เขาก็จะพูดว่า “คาวาอิ” ของทุกอย่าง ที่คนญี่ปุ่นมองจะต้องได้ยินค�ำว่า “คาวาอิ” แม้แต่ก้อนหินริมทางที่ตกอยู่กลางถนน เขาพบแล้วก็ไม่วายที่ จะพูดว่า “คาวาอิ” แล้วเอามาถ่ายรูปกันยกใหญ่ หรือขนาดคุยกับคู่สนทนาที่เป็นหวัดเสียงแหบแห้ง คน ญี่ปุ่นยังต้องพูดว่า “เป็นหวัดสิท่า เสียงน่ารักจังเลย” เขาก็จะพูดว่า “คาวาอิ” จึงไม่แปลกใจเลยว่า ท�ำไม ประเทศญี่ปุ่น จึงมีสิ่งของน่ารักๆ มากมาย ก็เพราะมาจากค�ำว่า “คาวาอิ” นั่นเอง เรื่องราวน่ารักๆ ของคนญี่ปุ่นยังมีให้ติดตามอีกมากมายนะคะ แล้วพบกันใหม่ ในนิตยสารคมช่างฉบับ หน้า สวัสดีค่ะ •


18

In Cover

เรื่องจากปก

VICTORIAN วิคตอเรียน สไตล์ STYLE


19

สวัสดีครับ จากคมช่างฉบับที่ผ่านๆ มา เราได้พูดถึงศิลปะเอาไว้หลากหลายสไตล์ ซึ่ง น่าจะเป็นประโยชน์แก่ชาวช่างทั้งหลายนะครับ มาในฉบับนี้ จึงอยากจะขอกล่าวถึงศิลปะอีก รูปแบบหนึ่ง หรือเรียกว่ายุคศิลปะน่าจะเหมาะ สมกว่า และเป็นยุคสมัยที่น่าสนใจทีเดียวครับ Victorian Style วิคตอเรียน สไตล์ ค�ำนิยามของแบบวิคตอเรียนนี้ อาจกล่าว ได้ว่า เป็นของสหราชอาณาจักรที่เป็นจุดสูงสุด ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม และเป็นยุคสูงสุด ของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งตรงกับสมัยการ ปกครองของสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย ระหว่างปี ค.ศ. 1837 ถึงปี ค.ศ. 1901 โดย ได้น�ำรูปแบบในแนวโกธิค ที่มีบทบาทในช่วงปี คศ. 1855-1885 และได้รวมการฟื้นฟู สถาปัตยกรรมของยุคคลาสิกและกรีก ขึ้นมา อีกด้วย โดยมีปัจจัยหลักที่จะแสดงออกมาใน เรื่องของอ่อนช้อย ความรักและความอบอุ่น เข้ามาอยู่ด้วย และอีกในหนึ่ง อาจกล่าวว่า มี ศิลปะที่อยู่ควบคู่กันก็คือ ศิลปะแบบอาร์ต นูโว (Art Nouveau) โดยศิลปะวิคตอเรียนจะเน้น ลวยลายธรรมชาติของดอกไม้ใบไม้คล้ายๆ กับ Art Nouveau แต่ Victorian จะยึดถือราย ละเอียดในธรรมชาติมากกว่า มีการคลี่คลาย แบบและลวดลายน้อยกว่า


20

In Cover

เรื่องจากปก

ในยุควิตอเรียนตอนต้น ลักษณะ การออกแบบยังเป็นได้ในรูปแบบที่ เรียบง่าย แต่ภายหลังจากเกิด สงครามกลางเมืองขึ้นในประเทศ สถาปัตยกรรมก็ได้มีความซับซ้อนมาก ขึ้น รวมหลายๆ สไตล์ หลายๆ ยุคมา ดัดแปลงใช้ร่วมกัน ซึ่งในสมัยนั้นเป็นที่ นิยมมาก เรียกกันว่า “Eclecticism” ซึ่งหมายถึง การเลือกใช้ให้ผสมผสาน กลมกลืนตามความเหมาะสม บรรยากาศจะเน้นเรื่องความรัก และครอบครัวอบอุ่น ค่อนข้างโรแมน ติก เริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้า จะท�ำให้ เด่นด้วยการใช้กระจกสี “สเตนกลาส” ประดับแต่งด้วยลวดลายต่างๆ ทั้งแบบ โกธิค แบบดอกไม้ ของอาร์ต นูโว บางครั้งก็ผสมกันในแบบเป็นรูปทรง เรขาคณิต ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะ ญี่ปุ่น ซึ่งนิยมกันมากในสมัยวิกตอ เรียนนี้เอง •


21

หลังคาเมทัลชีท(Metal Sheet) เป็นหลังคาที่ท�ำมาจากเหล็กที่มีความ แข็งแรง โดยถูกน�ำมารีดเป็นแผ่นๆซึ่ง มีทั้งแบบส�ำเร็จรูป และแบบสั่งผลิต ตามที่ก�ำหนด โดยตัวหลังคาเมทัลชีท นั้นจะมีการเคลือบสาร Zincalume ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดสนิม เป็น หลังคาที่มีความแข็งแรงทนทานเป็น อย่างมาก และมีสีสันให้เลือกมากมาย ในประเทศไทยนั้นนิยมน�ำหลังคา เมทัลชีทมาท�ำโรงงาน โกดังเก็บสินค้า เป็นส่วนใหญ่ ยังไม่ค่อยนิยมมาปูเป็น หลังคาบ้าน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว หลังคาเมทัลชีทนั้นก็สามารถน�ำมาท�ำ เป็นหลังคาบ้านได้ดีไม่แพ้กระเบื้อง เช่นกัน ข้อดีที่ได้จากหลังคาเมทัลชีท นั้นก็คือ

คงทนแข็งแรง เนื่องจากหลังคาเมทัลชีทผลิตมาจากโลหะ High Tensile Steel ซึ่งมีความ แข็งแรงสูงมาก หมดห่วงเรื่องหลังคาแตกหัก เมื่อต้องกระแทกกับวัตถุที่มี ความแข็ง อย่างในพื้นที่ภาคเหนือที่บางครั้งต้องเจอกับพายุลูกเห็บ หากเป็น หลังคากระเบื้องธรรมดา อาจจะโดนลูกเห็บทะลุทะลวงลงมาได้ แต่หากเป็น เมทัลชีทปัญหาที่ว่านี้ก็จะหมดไป ใช้เวลาน้อยในการติดตั้ง โดยไม่ต้องมาปูทีละแผ่นเล็กๆเหมือนกระเบื้อง สามารถรีดเป็นขนาดที่ ต้องการได้เลย ที่เหลือก็น�ำไปวางและยิงติดกับโครงหลังคาแป๊ปเดียวก็เสร็จ ป้องกันการรั่วซึมได้ดี เนื่องจากหลังคาเมทัลชีทนั้นมีรอยต่อระหว่างแผ่นน้อยมากๆ จึงไม่ค่อยจะ มีจุดให้น�้ำไหลลงมาได้ ลดค่าใช้จ่ายของโครงหลังคา เนื่องมาจากหลังคาเมทัลชีทนั้นเป็นแผ่นเหล็กบางๆ ท�ำให้มีน�้ำหนักน้อย จึงไม่ต้องท�ำโครงหลังคาแข็งแรงมากนัก หากเทียบกับโครงหลังคาที่ต้องปู ด้วยกระเบื้องแล้ว จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณ 20-25% เลย ทีเดียว ดัดแปลงหลังคาเป็นรูปทรงได้ตามต้องการ จะโค้ง จะเป็นคลื่นทะเล หรือจะเป็นหกเหลี่ยม สามารถท�ำได้หมด สามารถปูได้ลาดชัน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการรั่วซึม อายุการใช้งานยาวนาน โดยไม่ต้องซ่อมแซม การน�ำมาปูหลังคาบ้านนั้น จะมีข้อเสียก็คือเรื่องเสียงดังและความร้อน แต่ ในปัจจุบันก็มีวิธีที่ช่วยลดเสียงและความร้อนโดยมีการติดตั้งฉนวนโฟม PU เพิ่มเติมก็สามารถลดปัญหาไปได้เยอะ ตอนนี้อาจจะมีการท�ำหลังคาบ้านด้วยเมทัลชีทไม่มากนัก แต่จาก คุณสมบัติที่โดดเด่นในหลายๆด้าน เชื่อว่าหลังคาเมทัลชีทจะได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางในอนาคตอันใกล้นี้แน่นอนครับ •


22

ทราบกันมั้ยครับว่า “เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็น” ก็มี มาตรฐานชัดเจนเป็นเรื่องเป็นราว ทั้งที่เป็นมาตรฐานแห่งชาติ และมาตรฐานระหว่างประเทศ แต่มาตรฐานแห่งชาติหลาย ประเทศล้วนมีบทบาทส�ำคัญทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ ประเทศผู้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมที่ส�ำคัญของโลก มาตรฐานแห่ง ชาติเหล่านั้นมักใช้อ้างอิงกันอย่างแพร่หลายในการซื้อขาย และ ใช้อ้างอิงในเอกสารสัญญาต่าง ๆ รวมถึงใช้เรียกในงาน วิชาการด้วย


23

มาตรฐานอเมริกา Stainless steel of AMERICA

คมช่างฉบับนี้ จะขอกล่าวถึง บทสรุปในเรื่องมาตรฐานเหล็ก จาก ที่เราได้พูดถึงมาตรฐานของ ประเทศไทยและญี่ปุ่นกันไปแล้วใน ฉบับที่ผ่านมา ส�ำหรับมาตรฐานอเมริกา และยุโรป เป็นอีกสองมาตรฐานที่เรา ควรท�ำความรู้จักและมีความส�ำคัญ ต่อเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกัน

เวลาพูดถึงมาตรฐานอเมริกา เรามักเห็นค�ำน�ำหน้า เกรดสเตนเลสอยู่ 4 ค�ำหลัก คือ AISI, ASTM, UNS และ Type เช่น AISI304, ASTM304, UNS S30400 และ Type304 ค�ำ “AISI” ย่อจาก “American Iron and Steel Institute : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่ง อเมริกา” ส่วน “ASTM” ย่อจาก “American Society of Testing and Materials : สมาคมทดสอบและวัสดุแห่ง อเมริกา” ส่วนค�ำว่า “Type” เป็นค�ำเต็มแปลตรงๆ ว่า “ชนิด” ทั้ง AISI และ ASTM เป็นสถาบันและสมาคมของ ประเทศอเมริกาที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับเหล็กและเหล็กกล้า ดังนั้นการน�ำหน้าด้วยค�ำใดล้วนแสดงถึงการอ้างอิง มาตรฐานอเมริกาทั้งสิ้น ในมาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้องเฉพาะเหล็กกล้าไร้ สนิมแผ่นรีดเย็นที่ส�ำคัญมากมีอยู่ 2 ตัว ได้แก่ ASTM A240/A240M และ ASTM A480/480M โดยทั้งสองฉบับ ใช้ชื่อเกรดเดียวกัน โดยฉบับแรกจะพูดถึงส่วนผสมทาง เคมีและคุณสมบัติเชิงกลของเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดต่างๆ ส่วนฉบับที่สองพูดถึงข้อก�ำหนดทั่วไปเกี่ยวกับเหล็กกล้าไร้ สนิม เช่น ผิวส�ำเร็จ ความหนา ความกว้าง และส่วนเบี่ยง เบน เป็นต้น บางท่านอาจสงสัยว่ามาตรฐาน ASTM อย่าง ASTM A240 ท�ำไมต้องมี “/240M” ตามหลังด้วย จะ เรียก ASTM A240 เฉยๆ ได้หรือไม่ ค�ำตอบก็คือได้ ยิ่ง กว่านั้นจะเรียกเป็น ASTM A240M เฉยๆ ก็ได้เช่นกัน ตัว“M” ในมาตรฐานนี้อาจไม่ชัดเจนนัก แต่หากมาดูใน ASTM A480/480M จะมีความส�ำคัญ และต้องระวังการ ใช้ให้มาก


24

เนื่องจากตัว “M” มีความหมายที่ส�ำคัญ ระหว่างการอ้างอิงแค่ ASTM 480 กล่าวคือ ใน A480 จะมีการก�ำหนดความคลาดเคลื่อนของ มิติต่างๆ เป็นหน่วย นิ้ว และ ปอนด์ จะแสดง ในตารางแนบท้ายหมวด A2 ส่วนการอ้างอิง ASTM A480M จะหมายถึงการก�ำหนด ความคลาดเคลื่อนของมิติเป็นหน่วยมาตรฐาน สากล (SI unit, matrix) อย่าง มิลลิเมตร กิโลกรัม จะแสดงในตารางแนบท้ายหมวดA3    สิ่งหนึ่งที่มักเป็นปัญหา คือ เวลาเราอ้างอิง มาตรฐาน ASTM เรามักเรียกเกรดว่า AISI304 ค�ำ “AISI” น�ำหน้าค�ำนี้ไม่มีในตาราง เรียกเกรดของ ASTM A240/A240M ใน ASTM ใช้แค่ 2 ค�ำคือ UNS และ Type ค�ำถามคือการเรียกเช่นนี้ถูกหรือไม่ ความจริงก็ ไม่ถูกนัก หากจะอ้างว่า AISI304 เป็นรายการ เกรดในมาตรฐาน ASTM แต่หากจะหมายถึง เกรด AISI304 ดังในมาตรฐาน ASTM ย่อม อ้างอิงได้ มีเกรดหนึ่งที่มีการชื้อขายกันมากในเมือง ไทย อย่าง SUH 409L หรือ SUS 409L การที่ อ้างอิงเป็น JIS เนื่องจากเกรดนี้นิยมใช้ ท�ำท่อ ไอเสียในอุตสาหกรรมยานยนต์ และแน่นอน อุตสาหกรรมนี้ญี่ปุ่นกุมส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด และสามารถก�ำหนด คุณลักษณะ (specification) ของผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ด้วย ที่ยกเกรดนี้ เป็นประเด็นก็คือ มีการซื้อขายเกรดนี้ใน มาตรฐานอเมริกาเช่นกัน เรียกชื่อเกรดเป็น AISI 409 และ AISI 409L โดยทั้งที่จริง 409L ไม่พบในมาตรฐานอเมริกา แต่ด้วยอิทธิพลของ การ เรียก SUS 409L ท�ำให้มีการเรียก AISI 409L ล้อกัน เพื่อสื่อให้ชัดเจนลงไปว่าต้องการ เป็นเกรด 409 คาร์บอนต�่ำ (Low carbon) เนื่องด้วยอักษร “L” หลังตัวเลขเกรดเป็นที่ ทราบกันในวงการค้าสเตนเลสอย่างกว้างขวาง ว่าหมายถึงคาร์บอนต�่ำ


25

มาตรฐานยุโรป Stainless steel of AMERICA

การเรียกเหล็กกล้าไร้สนิมในกลุ่มประเทศยุโรปแต่ละ ประเทศยกเว้นประเทศอังกฤษจะมีโครงสร้างคล้ายๆ กัน แต่ไม่เหมือนกันทีเดียว ยิ่งกว่านั้นเมื่อมาใช้ค�ำเรียกเกรด มาตรฐานในประเทศยุโรปเป็นที่รู้จักกันดีในเมืองไทย ในมาตรฐานแห่งสหภาพยุโรป (EN Form) ก็มีความแตก โดยเฉพาะมาตรฐานของประเทศเยอรมัน DIN (Deutsche ต่างกันบ้างแม้จะใช้ค�ำเรียกชื่อเหมือนกันแต่อาจเรียกเลข Normen) นอกจากนี้อาจมีมาตรฐานฝรั่งเศสอย่าง หมายไม่เหมือนกัน และในทางกลับกันอาจมีเลขหมาย AFNOR (Association Francaise Normalization) เหมือนกันแต่ค�ำเรียกชื่อต่างกัน มีส่วนผสมไม่เหมือนกัน มาตรฐานของประเทศอังกฤษอย่าง BS/BSI (British ความจริงเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมต่างชนิดกัน ดังนั้น การที่ standard institution) แต่ในปัจจุบันด้วยความที่กลุ่ม เราเห็นค�ำเรียกเป็นเลขหมายเดียวกันก็ไม่อาจสรุปได้ว่า ประเทศในยุโรปรวมตัวกันเป็นสหภาพยุโรป จึงได้จัดท�ำ เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดเดียวกัน จนกว่าจะอ้างอิงได้ว่า เป็นมาตรฐานแห่งสหภาพยุโรปขึ้นเป็น EN (European มาจากมาตรฐานเดียวกัน      standard) ส่วนชื่อเกรดตามมาตรฐานของประเทศอังกฤษ จะ มาตรฐานยุโรปที่ส�ำคัญส�ำหรับสเตนเลสในปัจจุบัน ประกอบด้วย 7 ตัวอักษร โดย 3 อักษรแรกจะเป็นตัวเลข ได้แก่ EN 10088-1 ว่าด้วยรายชื่อเหล็กกล้าไร้สนิมและ ชื่อเกรดใกล้เคียงกับมาตรฐาน ญี่ปุ่น ไทย และ อเมริกา EN 10088-2 ว่าด้วยข้อมูลทางเทคนิคส�ำหรับสเตนเลส ตามด้วยตัวอักษร “S” ปิดท้ายด้วยเลขหมายอีก 2 ตัว เช่น ชนิดม้วนและแผ่น ส่วน EN 10088-3 ว่าด้วยข้อมูลทาง 304S15 316S11 และ 430S15 ก็คือ SST304 SST316L เทคนิคส�ำหรับสเตนเลสชนิดกึ่งผลิตภัณฑ์ อย่าง แท่ง บาร์ และ SST430 ตามล�ำดับมาตรฐานไทย • และเส้น การเรียกชนิดเหล็กกล้าไร้สนิมทรงแบนรีดเย็นตาม มาตรฐานแห่งสหภาพยุโรปนั้น แยกเป็นการเรียกตามชื่อ (Name)กับการเรียกตามเลขหมาย (Number) ตัวอย่าง เช่น ชื่อเกรดเป็น X5CrNi 18-10 เลขหมายเกรดเป็น 1.4301 ปกติจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ในวงการ การค้านิยมเรียกตามเลขหมายมากกว่าการเรียกชื่อ อย่าง ตัวอย่างที่ยกมา 1.4301 ในมาตรฐาน JIS และ ASTM จะ เทียบได้เป็น SUS 304 และ AISI 304 ตามล�ำดับ


26


28

Visit Dealer

เยี่ยมร้านค้า

รักษามาตรฐานสินค้าและบริการ เพื่อลูกค้าทุกระดับประทับใจ ภายใต้แนวคิดทางธุรกิจในการสร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าที่มี คุณภาพและบริการด้วยใจอย่างเป็นกันเองของร้าน “หจก.อาร์.เอส.โพลี” โดยมีคุณต้อม รัตนาภรณ์ เสรีรักษ์ เป็นหัวเรือใหญ่ในการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้ร้านจ�ำหน่ายแผ่นโพลีคาร์บอเนตและวัสดุท�ำกันสาดอย่าง อาร์.เอส. โพลี เป็นที่รู้จักในเวลาอันรวดเร็ว โดยเริ่มสั่งสมประสบการณ์จากการเป็น พนักงานขายถึง 3 ปี และได้เล็งเห็นถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้า จึงน�ำมาพัฒนาและมุ่งมั่นในการหาสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนอง ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย คุณต้อมเล่าให้ฟังว่า “ปัญหาที่ค่อนข้างหนักใจในการท�ำธุรกิจก็คือ ปัจจุบันมีคู่แข่งทางธุรกิจเยอะขึ้น ท�ำให้ลูกค้าลดลงและมีตัวเลือกใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น รวมถึงราคาสินค้าก็มีการปรับตัวสูงขึ้นท�ำให้ลูกค้าเลือกที่จะใช้ วัสดุอื่นๆ ทดแทน โดยยอมแลกกับคุณภาพสินค้าที่จะลดลงไปด้วย เราจึง ต้องเตรียมรับมือกับปัญหาเหล่านี้ โดยมีแนวทางแก้ไขก็คือ เมื่อลูกค้ามาซื้อ สินค้าภายในร้าน ก็จะคอยให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าไปด้วย ให้ลูกค้ารู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่เลือกซื้อไป อาจมีการปรับราคาสินค้าลง บ้างเพื่อให้สมเหตุสมผลกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน หรือการจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าและอยากมาซื้อของที่ร้านเราอย่าง ต่อเนื่อง และสิ่งส�ำคัญที่ขาดไม่ได้คือการบริการด้วยใจ”

“การมีทีมงานที่ดี จะช่วยให้ธุรกิจก้าวไปได้ ต้องให้ความส�ำคัญกับลูกจ้างเสมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน คอยดูแลเรื่องสวัสดิการ คอยรับฟังปัญหาหรือสิ่งที่เขาต้องการ เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการท�ำงาน ให้อยู่ด้วย กันอย่างมีความสุข”


29

รับฟรี! หนังสือ

สงครามชีวิต ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ลั ลอย “การท�ำให้ลูกค้าพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด เป็นหัวใจในการท�ำธุรกิจเลยก็ว่าได้ แต่อย่างแรกเรา ต้องรักษามาตรฐานสินค้าให้มีคุณภาพอยู่เสมอ ให้ ลูกค้าเชื่อมั่นในสินค้าของเรา และเลือกที่จะใช้บริการ ของเรา รวมถึงปฏิบัติต่อลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุด” คุณต้อมได้พูดถึงทีมงาน อาร์.เอส.โพลี ไว้ว่า “การมีทีมงานที่ดี จะช่วยให้ธุรกิจก้าวไปได้ ต้องให้ ความส�ำคัญกับลูกจ้างเสมือนเขาเป็นส่วนหนึ่งของร้าน คอยดูแลเรื่องสวัสดิการ คอยรับฟังปัญหาหรือสิ่งที่เขา ต้องการ เพื่อน�ำมาปรับใช้ในการท�ำงาน ให้อยู่ด้วยกัน อย่างมีความสุข” อาร์.เอส.โพลี ตั้งอยู่ที่ ถ.เกษตร-นวมินทร์ และมี เป้าหมายทางธุรกิจชัดเจนในการสร้างความเชื่อมั่นให้ เป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจก่อสร้าง รวมถึงการเป็น ตัวเลือกอันดับต้นๆ ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ อย่างไร ก็ตาม ผมเชื่อว่า อาร์.เอส.โพลี จะต้องสร้างความ ประทับใจให้กับกลุ่มลูกค้าหลายๆ ท่าน ทั้งเรื่อง คุณภาพสินค้าและบริการ ใครที่ก�ำลังมองหาร้าน จ�ำหน่ายแผ่นโพลีคาร์บอเนตและวัสดุท�ำกันสาด รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับ •

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ในทุกแง่มุม สู่การก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของวงการประตูอัลลอยเมืองไทย ที่ถ่ายทอดโดย คุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับหนังสือฟรีได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com (หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด)


30

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

...พันด้วยพลาสติก

เหตุก่อสนิม

ฉบับที่แล้วท่านคงเห็นแล้วว่า สเตนเลสนั้นก็เป็นสนิมได้ โดยมาจากการใช้ วัสดุประกอบร่วมที่มีความแตกต่างกัน ท�ำให้เกิดการถ่ายเทไฟฟ้าสถิต ซึ่งจะ เป็นตัวเร่งท�ำให้สเตนเลสเกิดสนิมได้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับ ไม่ว่า จะเป็นราง เพลา ฉาก รับบานประตูสเตนเลส รวมไปถึงนัต และโบลท์ต่างๆ ก็ควรจะเป็นสเตนเลสเหมือนกัน เพิ่มต้นทุนอีกนิดหน่อย แต่ปัญหาที่จะตามมา ให้เรากลุ้มใจ และเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นก็จะไม่มีอีกแล้วครับ เราจะมาดูในกรณี ศึกษาต่อไปครับ ลักษณะปัญหา : การเกิดสนิมที่มาจากการขาดออกซิเจน จะท�ำปฏิกิริยากับผิว สเตนเลส จนไม่สามารถสร้าง พลาสซิฟฟิล์ม หรือโครเมียมออกไซด์ได้ ภาษา ทางเทคนิค เรียกว่า เควิก คลอโรชั่น สาเหตุการเกิดสนิม : - การพันพลาสติกที่พื้นผิวสเตนเลส จะท�ำให้ไม่สามารถสัมผัสกับออกซิเจนใน อากาศได้ - การพันพลาสติกภายนอกอาคารจะเกิดสนิมขึ้นได้เร็วกว่าการพันพลาสติกใน อาคาร - ความไม่เข้าใจในการดูแล ก่อนส่งงานให้กับเจ้าของงาน คิดว่าการพันด้วย พลาสติก จะช่วยป้องกันความสกปรก การรักษาสภาพผิวงานต่าง ๆ - เจ้าของงานไม่ลอกหรือแกะพลาสติกออก เพราะกลัวว่าจะเก่า ไม่สวยงาม ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดปัญหา : ปัจจัยข้อที่ 2 ตัวช่าง (Process) และ 3 วิธีการแก้ไข : - หลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกพันโดยตรงกับชิ้นงานสเตนเลส ควรใช้กระดาษ หนังสือพิมพ์ พันก่อนทุกครั้ง - ใช้ผงแป้งมันลูบไปบนผิวงานก่อนพันด้วยกระดาษถ้าเป็นไปได้ - อธิบายให้เจ้าของงานหรือผู้ว่าจ้าง ให้เข้าใจว่าการที่ผิวสเตนเลสขาดอากาศ นั้นจะเกิดผลอย่างไร - แนะน�ำลูกค้าเมื่อได้รับส่งงานแล้ว ควรรีบลอกพลาสติกออก จะท�ำให้ไม่พบ กับปัญหานี้ - ควรท�ำข้อสัญญา กรณีเจ้าของงาน หรือผู้ว่าจ้างมีความต้องการ ที่จะใช้ พลาสติกพันชิ้นงานสเตนเลส เพื่อให้ผู้ว่าจ้างยอมรับถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น ตามมา •


32

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


33


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


35


36


Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

MMA 200 220v

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter Tigger

เครื่องเชื่อมไฟฟ้าระบบ Inverter พัฒนาจากระบบหม้อแปลงแบบเก่า ใช้งานได้กับ ไฟบ้าน 220 โวลต์ ขนาดกะทัดรัด น�้ำหนักรวมเพียง 8 kg. น�้ำหนักเบา เคลื่อนย้าย ง่าย ใช้งานสะดวก ดีไซน์ทันสมัยพร้อมระบบการเชื่อมที่มีประสิทธิภาพสูง มีระบบ ป้องกันลวดติด และระบบเพิ่มก�ำลังไฟอัตโนมัติ พร้อมพัดลมระบายความร้อนในตัว ปลอดภัยด้วยระบบการป้องกันเครื่องร้อนจัดและกระแสไฟเกิน เหมาะส�ำหรับ อุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลาง เพื่องานเชื่อมที่สมบูรณ์แบบของคุณ • 3709 เครื่องเซาะร่อง MAKITA เครื่องเซาะร่อง Makita รุ่น 3709 ก�ำลังวัตต์สูงถึง 530 วัตต์ น�้ำหนักรวม 1.5 กิโลกรัม เพิ่มความคล่องตัวในการท�ำงาน เหมาะส�ำหรับการลบมุมที่ชั้นไม้ หรือราวกัน การเซาะร่องบานพับต่างๆ ใช้ส�ำหรับฉลุลายไม้ให้ได้ตามรูปแบบที่ ต้องการ การตกแต่งขอบชิ้นงานไม้ รูปทรงมีขนาดกะทัดรัด จับกระชับมือ ใช้งาน สะดวกง่ายต่อการควบคุม สายไฟอยู่ด้านบนสุดของตัวเครื่อง จึงไม่กีดขวางการท�ำงาน มี ฉนวนสองชั้น ท�ำงานได้ราบรื่น ปรับความลึกได้ด้วยระบบฟันเฟือง และมีความเร็วรอบ 30,000 รอบ/นาที • GST 65

เลื่อยฉลุไฟฟ้า Bosch

เลื่อยฉลุไฟฟ้า Bosch รุ่น GST 65 ประสิทธิภาพก�ำลังไฟ 400 วัตต์ โดดเด่นด้วย ดีไซน์ที่เหมาะกับสรีสระศาสตร์ รูปทรงเพรียวบาง มือจับโค้งพร้อมร่องกันลื่น ช่วยให้คุณท�ำงานต่อเนื่องได้อย่างไม่เมื่อยล้า มีสายไฟทรงกรวยที่แข็งแรง มีน�้ำ หนักเพียง 1.6 กิโลกรัม สะดวกสบายในการท�ำงาน เพิ่มความปลอดภัยในการ ท�ำงานด้วยสลักนิรภัย และปุ่มล็อคแบบสองทิศทาง มีความเร็วรอบ 3,100 รอบ/ นาที ระยะตัดลึกไม้/อลูมิเนียม/โลหะ 65/12/3 อัตราช่วงชัก 18 มม. มาพร้อม ประสิทธิภาพการท�ำงานแบบไร้ขีดจ�ำกัด •

HM-0810T

เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า

เครื่องสกัดไฟฟ้า มากีต้า รุ่น HM0810T 11/16” พลังแห่งประสิทธิภาพการท�ำงาน ความ คงทน และขนาดกะทัดรัด มีน�้ำหนักเบา จับกระชับมือ ท�ำงานสะดวกสบาย ด้ามจับท�ำจาก ยางแบบนิ่ม สบายมือ ไม่ปวดเมื่อย และช่วยลดการสั่นสะเทือนของตัวเครื่องและความ อ่อนล้าของผู้ใช้งาน มียางหุ้มรอบหัวสกัดง่ายต่อการจับ หัวเครื่องสกัดสามารถเลื่อน เข้า-ออก ท�ำให้สามารถถอดและใส่ดอกสกัดได้ง่าย มีอัตราการเจาะกระแทกต่อนาที 2,900 และก�ำลังไฟฟ้า 900 วัตต์ ช่วยให้คุณท�ำงานได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว •

37


38

Calendar

ปฎิทินข่าว

........................................................ Home & Decor ideas @ Paradise Park 2-11 พฤษภาคม 2557 : ศูนย์การค้า Paradise Park พบไอเดียใหม่ๆ ในการเลือกซื้อ ที่อยู่อาศัยและอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน จากบริษัทชั้นน�ำและโปรโมชั่น มากมาย • ........................................................ Money Expo 2014 8-11 พฤษภาคม 2557 : อิมแพค เมืองทองธานี ตลาดนัดการเงิน การลงทุน ที่ ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย รวมโปรโมชั่น ต่างๆ ของสถาบันการเงินและ ตลาดหลักทรัพย์ทั่วประเทศ พร้อม ให้ค�ำปรึกษาด้านการลงทุน • ........................................................ Thailand Mobile Expo 2014 8-11 พฤษภาคม 2557 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มหกรรมงานไอที Gadget รวม โปรโมชั่นมากมายจากบริษัทผู้ผลิต และจัดจ�ำหน่ายโทรศัพท์มือถือ Hardware Software และ เทคโนโลยีใหม่ๆ ในราคาสุดพิเศษ •

........................................................ Fashion Watch Fair 2014 9-18 พฤษภาคม 2557 : ศูนย์การค้า Terminal 21 รวมนาฬิกากว่า 400 แบรนด์ดัง มาร่วมลดราคาสูงสุดกว่า 70% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษส�ำหรับคนรัก นาฬิกา • ........................................................ The Biggest Fair 2014 10 -18 พฤษภาคม 2557 : อิมแพค เมืองทองธานี งานแสดงเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ส�ำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องประดับ ลดราคาถูกสุดๆ พร้อมงานแสดง รถยนต์ Supercar • ........................................................ Sheet Metal Asia 2014 15-18 พฤษภาคม 2557 : ไบเทค บางนา งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักร ส�ำหรับงานโลหะแผ่นระดับภูมิภาค อาเซียน รวบรวมเครื่องจักรส�ำหรับ งานโลหะแผ่นครบวงจรที่สุด •

........................................................ มหัศจรรย์ท่องเที่ยวไทย มหัศจรรย์ท่องโลก 2557 15 -18 พฤษภาคม 2557 : ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รวบรวมโปรโมชั่นที่พัก โรงแรม สายการบิน รถเช่า บริษัททัวร์ต่างๆ เอาไว้มากที่สุด เพื่อส่งเสริมการท่อง เที่ยว • ........................................................ Power Buy Expo 2014 23 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2557 : ไบเทค บางนา มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ สินค้าไอที โปรโมชั่นถล่มราคาที่หา ได้เฉพาะในงานนี้เท่านั้น •


The Technic

รอบรู้งานช่าง

ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ

สวัสดีครับ หลายท่านคง เคยใช้กับเครื่องมือช่างประเภท นี้ แต่บางท่านอาจจะไม่ทราบว่า เครื่องมือประเภทนี้ หากเป็นเครื่อง คุณภาพมาตรฐานแล้ว จะต้องมีระบบ ซึ่ง เค้าเรียกกันว่า DEAD-MAN CONTROL รวมอยู่ ด้วย DEAD-MAN CONTROL เป็นระบบที่ติดตั้งอยู่ใน เครื่องมือช่างของเรา ซึ่งรวมไปถึงเครื่องจักร และอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีความเสี่ยงที่จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างการใช้งาน โดยที่ระบบนึ้ ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ในเฉพาะเวลาที่ผู้ใช้มีสติ และสมาธิครบถ้วน เท่านั้น เพราะถ้าผู้ใช้ไม่มีสมาธิ และมีจิตใจเหม่อลอยระหว่างการท�ำงาน ก็จะท�ำให้เกิดอุบัติเหตุในการ ท�ำงานได้ง่ายกว่าผู้ที่ท�ำงานอย่างมีสติ DEAD-MAN CONTROL จะท�ำหน้าที่ก็ต่อเมื่อผู้ควบคุมหรือผู้ใช้งาน กด เหยียบ บีบ หรือด้วยวิธี อื่นๆ ที่จะเป็นการควบคุมเครื่องมือช่างเท่านั้น การน�ำระบบ DEAD-MAN CONTROL มาใช้กับเครื่องเจียรที่สวิทซ์เปิดหรือปิดเครื่องจะถูกปลดล็อก โดยจะท�ำการบังคับให้ผู้ใช้งานต้องเอานิ้วดันสวิทซ์ตลอดเวลาที่ใช้งานเครื่องเจียร ซึ่งถ้าหากผู้ใช้เกิดไม่มี สมาธิระหว่างการใช้เครื่องเจียร ผู้ใช้ก็จะปล่อยนิ้วออกจากสวิทซ์เปิดเครื่องเจียร เครื่องเจียรก็จะหยุดการ ท�ำงานลงอันเป็นผลที่เกิดจากระบบ DEAD-MAN CONTROL ที่บังคับให้ผู้ใช้ต้องคอยใช้นิ้วดันสวิทซ์ไว้ ตลอด เช่นเดียวกัน ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานเครื่องเจียร ผู้ใช้งานเครื่องเจียรก็จะปล่อยนิ้ว ออกจากปุ่มสวิทซ์ เครื่องเจียรก็จะหยุดการท�ำงาน ท�ำให้ความรุนแรงที่เกิดจากอุบัติเหตุลดลง ส�ำหรับการน�ำระบบ DEAD-MAN CONTROL มาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุนั้น สามารถน�ำไป ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือเครื่องมือช่างต่างๆ ในสถานประกอบการต่างๆ ได้ อย่างมากมาย แต่อย่างไรก็ดี เราควรที่จะใช้เครื่องมือช่างอย่างมีสติ และมีความรอบคอบอยู่ตลอดเวลา ครับ เพราะระบบ DEAD-MAN CONTROL สามารถช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้เพียงแค่ระดับนึง เท่านั้น ดังนั้นหากจะมองหาเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่างซึ่งไม่เฉพาะแต่เครื่องเจียรเท่านั้น ในครั้งต่อไปลอง พิจารณาดูสักนิดว่า เครื่องมือเหล่านั้น มีระบบ DEAD-MAN CONTROL หรือไม่ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ •

39


40


3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

41


42

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ท่านผู้อ่านคมช่างฉบับประจ�ำเดือนพฤษภาคมครับ หลายเดือนที่ผ่านมา ประเทศไทยอาจมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยจะสงบสุขมากนัก บางครอบครัวอาจมี ญาติที่สูญหายไปจากหลายๆ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการจัดการ ทรัพย์สินเงินทองของญาติพี่น้องผู้มีส่วนได้เสีย แต่จะจัดการอย่างไรนั้นคือสิ่งที่ ผมจะพูดถึงต่อจากนี้ครับ เมื่อมีคนหายไปจากถิ่นที่อยู่โดยไม่ทราบว่าเป็นตายร้ายดีประการใด ให้ สันนิษฐานก่อนว่าเป็น “ผู้ไม่อยู่” หากมีบุคคลหนึ่งหายไปจากภูมิล�ำเนา โดย ไม่มีผู้ใดทราบข่าวคราวเลย เมื่อหายไปสักระยะเวลาหนึ่ง กฎหมายจึง สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นอาจถึงแก่ความตายแล้วก็ได้ ทรัพย์สินของบุคคลนั้นจึง ต้องมีการจัดการต่อไป การที่กฎหมายสันนิษฐานว่าบุคคลใดตายเช่นนี้ เท่ากับ บุคคลนั้นตายโดยผลของกฎหมาย แต่ก่อนที่กฎหมายจะสันนิษฐานเช่นนั้นได้ เวลาต้องได้ล่วงเลยไปนานพอสมควร ระยะเวลาที่อยู่ระหว่างรอการสันนิษฐาน ของกฎหมายนั้น เราเรียกบุคคลนั้นว่า “ผู้ไม่อยู่” เพื่อที่บุคคลอื่นในครอบครัว จะสามารถจัดการทรัพย์สินหรือกิจการของผู้นั้นไปพลางๆ ก่อนได้ ถ้าบุคคลใดไปจากภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบ อ�ำนาจทั่วไปไว้ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อผู้มีส่วนได้ เสีย หรือพนักงานอัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้ท�ำการอย่างหนึ่งอย่างใดไป พลางก่อน ตามที่จ�ำเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปี นับแต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจากภูมิล�ำเนา หรือถิ่นที่อยู่และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลนั้นประการใดเลย เมื่อบุคคล ตามวรรคหนึ่งร้องขอ ศาลจะตั้งผู้จัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้


43

การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่

ผู้ไม่อยู่ หมายถึงบุคคลที่หายไปจากภูมิล�ำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่มีผู้พบเห็นหรือทราบข่าวก็จะต้องมีผู้ จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลที่ศาลตั้งโดยการร้องขอของผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการร้องขอเพื่อจัดการ ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับ ผู้จัดการทรัพย์สินผู้ไม่อยู่ไว้ดังนี้ครับ 1. ผู้จัดการทรัพย์สินต้อง ท�ำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ให้เสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันทราบค�ำสั่งตั้ง ของศาล แต่สามารถขยายเวลาได้ 2. ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีทรัพย์สินอย่างน้อยสองคน พยานสองคนนั้น เป็นคู่สมรสหรือญาติของผู้ไม่อยู่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่ถ้าไม่มีคู่สมรสหรือหาญาติไม่ได้หรือคู่สมรสและ ญาติไม่ยอมเป็นพยานจะให้ผู้อื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นพยานก็ได้ เรื่องนี้คงเป็นการควบคุมโดยการ พิจารณารับรองมากกว่าจะเป็นการให้ท�ำต่อหน้าพยาน 3. พยานต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมาย 4. ผู้จัดการทรัพย์สินมีอ�ำนาจเช่นเดียวกับตัวแทนผู้รับมอบอ�ำนาจทั่วไป และเมื่อมีความจ�ำเป็นต้อง กระท�ำการเกินขอบอ�ำนาจ ก็ให้ขออนุญาตศาลก่อนและเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะท�ำตามนั้นได้ 5. ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่อาจมีผู้ดูแลมากกว่า 2 คน 2 ฐานะก็ได้ กล่าวคือ คนหนึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบ อ�ำนาจเฉพาะการ อีกคนคือผู้จัดการทรัพย์สิน 6. การควบคุมผู้จัดการทรัพย์สินเป็นไป ดังนี้ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอัยการร้องขอหรือเมื่อศาล เห็นสมควร ศาลอาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้จัดการทรัพย์สินหาประกันอันสมควรในการจัดการ ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ตลอดจนการมอบคืนทรัพย์สินนั้นให้ผู้จัดการทรัพย์สินแถลงถึงความเป็นอยู่แห่ง ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ ถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สิน และตั้งให้ผู้อื่นเป็นผู้จัดการทรัพย์สินต่อไป 7. เรื่องบ�ำเหน็จของผู้จัดการทรัพย์สิน ศาลจะก�ำหนดบ�ำเหน็จให้แก่ผู้จัดการทรัพย์สินโดยจ่ายจาก ทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ 8. ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินสิ้นสุดลงเมื่อผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา หรือผู้ไม่อยู่นั้นไม่ได้กลับมาแต่ได้จัดการ ทรัพย์สินหรือตั้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้ว ผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตาย หรือศาลสั่งให้เป็นคน สาบสูญ ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตาย เป็นคนไร้ความสามารถ เป็นคนเสมือนไร้ความ สามารถ เป็นบุคคลล้มละลาย ศาลถอดถอน 9. ในบางกรณีที่ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินสิ้นสุด กฎหมายก�ำหนดจะต้องแถลงให้ศาลทราบ เพื่อศาล จะได้มีค�ำสั่งเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินต่อไป 10. ให้น�ำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนมาใช้แก่การจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่โดยอนุโลม


44

Law Zone

มุมกฎหมาย

เมื่อผู้ไม่อยู่ กลายเป็นคนสาบสูญ

คนสาบสูญ คือบุคคลที่ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น เสมือนเป็นบุคคลที่ตายตามกฎหมาย เงื่อนไขตลอดจนผล ทางกฎหมายของการเป็นคนสาบสูญ กฎหมายมีวางหลักไว้ ดังนี้ ป.พ.พ. มาตรา 61“ ถ้าบุคคลใดได้ ไปจาภูมิล�ำเนา หรือถิ่นที่อยู่ และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือ ไม่ตลอดระยะเวลาห้าปี เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงาน อัยการร้องขอ ศาลจะสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญก็ได้ ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปี (๑) นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลง ถ้าบุคคล นั้นอยู่ในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือ สงครามดังกล่าว (๒) นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปาง ถูกท�ำลายหรือสูญหายไป (๓) นับแต่วันที่เหตุอันกระทบแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ ใน (๑) หรือ (๒) ได้ผ่านพ้นไปถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ใน อันตรายเช่นว่านั้น •

ท่านถาม - เราตอบ ถาม อยากรู้ว่าห้องพิจารณาคดีหรือว่าบัลลังก์ มีใคร เป็นใครนั่งกันตรงไหนบ้าง ตอบ ผู้พิพากษาคือคนที่นั่งบนบัลลังก์ เป็นผู้พิจารณา คดี ถามโจทก์ ถามจ�ำเลย และพยานจดข้อความที่ พยานเบิกความ ควบคุมการพิจารณาคดี และเป็นผู้ ตัดสินคดี เสมือนหน้าบัลลังก์ เป็นเจ้าหน้าที่ศาล ท�ำหน้าที่ พิมพ์ดีด ถอดเทป งานธุรการตามค�ำสั่งศาล โจทก์ อัยการโจทก์ ทนายโจทก์ คือคนที่น�ำเรื่อง ฟ้องต่อศาล อาจเป็นอัยการ หรือทนายความที่ราษฎร ฟ้องเอง นั่งที่โต๊ะในห้องพิจารณาคดีด้านขวามือของผู้ พิพากษา จ�ำเลย คือผู้ที่ถูกอัยการ ทนายความ หรือราษฎร ฟ้องต่อศาล ทนายความจ�ำเลย คือผู้ช่วยว่าต่าง แก้ต่างให้จ�ำเลย หลุดพ้นจากการฟ้องของโจทก์ ฝั่งของจ�ำเลยจะนั่งอยู่ฝั่ง ซ้ายมือของผู้พิพากษา พยาน พยานโจทก์ พยานจ�ำเลย พยานศาล มีสิทธิ เข้าเบิกความในบัลลังก์ได้ ยกเว้นพยานคู่คือผู้เห็น เหตุการณ์พร้อมกันศาลจะให้เข้าเบิกความทีละคน ประชาชน ประชาชนทุกคนมีสิทธิเข้าฟังการ พิจารณาคดีได้ เว้นแต่เป็นการพิจารณาคดีลับ เช่นคดี ความมั่นคง คดีเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ :

wirat2001@hotmail.com


World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

ToneFone

ไอโฟนเคสดัมเบล    หลายๆ ท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาออก ก�ำลังกาย หรือติดโซเชียลจนเกิด อาการปวดเมื่อยแขนหรือข้อมือ ลอง เปลี่ยน iPhone 5s ให้เป็นดัมเบลด้วย เคส ToneFone หนัก 1-1.5 กิโลกรัม ออกก�ำลังแขนได้ตลอดเวลาแม้ขณะ คุยแชทกับเพื่อน ToneFone เป็นเคสส�ำหรับ iPhone 5s หรือ iPhone 5 ที่ว่ากันว่า มีน�้ำหนักมากที่สุดในโลก ผลิตโดย DesirableBody บริษัทผู้ผลิตสินค้า เกี่ยวกับการออกก�ำลังกาย ซึ่ง ToneFone ถูกออกแบบมาให้รูปร่าง ส่วนหัวและส่วนท้ายมีขนาดใหญ่ เหมือนกับดัมเบล ผลิตจากยางชนิด หนาที่มีความแข็งแรงทนทาน จับกระชับมือ ฝังโลหะที่มีน�้ำหนักไว้ ด้านใน เมื่อน�ำไปใส่เป็นเคส iPhone แล้วจะท�ำให้ผู้ใช้สามารถยก iPhone ขึ้น-ลงเพื่อออกก�ำลังแขนได้ หรือแม้ กระทั่งขณะใช้งาน iPhone ตามปกติ ก็เหมือนได้ออกแรงไปในตัวตลอด เวลาด้วย โดยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นน�้ำ หนัก 1 กิโลกรัม และ 1.5 กิโลกรัม •

Soundwall

กรอบรูปล�ำโพงไร้สาย ส�ำหรับคนที่มีดนตรีในหัวใจทั้ง หลาย คงเคยคิดกันเล่นๆ ว่าอยากให้ บ้านของตัวเองอยู่ในบรรยากาศที่มี เสียงเพลงตลอดเวลา ในขณะเดียวกัน ก็ไม่อยากท�ำลายความสวยงามของ บ้านด้วยล�ำโพงดีไซน์ธรรมดาที่ไม่เข้า กันสักเท่าไร แต่ปัญหานี้ก�ำลังจะหมด ไป เพราะมีผู้คิดค้นล�ำโพงไร้สายแบบ ติดเข้ากับฝาผนังบ้านที่เรียกว่า ซาวด์ วอลล์ (Soundwall) ซึ่งมีรูปลักษณ์ที่ น่าสนใจกว่าล�ำโพงไร้สายทั่วๆ ไปอยู่ ไม่น้อย ความพิเศษของล�ำโพงซาวด์วอลล์ คือ ดีไซน์ของตัวเครื่องที่ดูเหมือน รูปภาพงานศิลปะชิ้นหนึ่งที่ประดับ ตกแต่งอยู่บนฝาผนัง โดยกลไล ทั้งหมดถูกซ่อนอยู่ใต้ผืนผ้าใบที่เต็มไป ด้วยผลงานศิลปะชิ้นเอกที่ผู้ใช้ สามารถเลือกได้ตามรสนิยมส่วนตัว ซึ่งรูปภาพที่ว่านี้เลือกได้ทั้งจากทาง บริษัทผู้ผลิตได้โดยตรง หรือจะน�ำ กลับไปแต่งแต้มตามแต่ไอเดียของ แต่ละคน ก็ได้ ซึ่งจะมาพร้อมกับ เสียงเพลงใส ๆ ที่ดังกระหึ่ม และ ชัดเจน เรียกว่าเป็นล�ำโพงที่มี คุณสมบัติแบบ 2 in 1 เลยทีเดียว •

Healbe GoBe

สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ ส�ำหรับผู้ที่รักสุขภาพ สายรัดข้อ มืออัจฉริยะที่มีชื่อว่า เฮลบี โกบี (Healbe GoBe) จะช่วยตรวจจับ ปริมาณแคลอรี่ที่ร่างกายได้รับโดย อัตโนมัติ ส�ำหรับใครที่ก�ำลังลดความ อ้วนหรือต้องควบคุมปริมาณอาหาร เครื่องมือนี้น่าสนใจทีเดียว จุดเด่นของสายรัดข้อมือเส้นนี้ก็ อยู่ที่ผู้ใช้ไม่จ�ำเป็นต้องจดบันทึกการ กิน ถ่ายรูปอาหาร หรือสแกนบาร์โค้ด ใด ๆ เพราะมันจะตรวจจับกลูโคสใน เซลล์ผ่านทางผิวหนัง โดยใช้ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ชื่อว่า Healbe FLOW ท�ำให้ทราบถึงปริมาณแคลอรี่ ที่ร่างกายได้รับและเผาผลาญได้ รวมถึงตรวจจับภาวะขาดน�้ำ, พฤติกรรมการนอนหลับ และวัดระดับ ความเครียดได้ในเครื่องเดียว นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถจัดเก็บ ข้อมูลทางสุขภาพของตัวเองไปยัง คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต และแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้ ผ่านทางบลูทูธอีกด้วย •

45


Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

47

การเป็นหัวหน้างาน ไม่ใช่แค่เรามีความสามารถในการท�ำงานเท่านั้น แต่ต้องมีทักษะในการบริหารจัดการคนด้วย จะท�ำอย่างไรให้เป็นหัวหน้างาน ที่ดี ลูกน้องให้การยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายนัก อุปสรรคในการเป็นหัวหน้างาน ของคุณอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ คิดเล็กคิดน้อย หยุมหยิมเกินไป ลูกน้องลาป่วยก็จ้องจับผิดว่าป่วยจริงหรือเปล่า ถึงแม้จะรู้ว่าลูกน้องป่วย การเมือง ก็แกล้งท�ำเป็นเฉยๆ บ้างก็ได้ ไม่จ�ำเป็นต้องแสดงออกว่ารู้ทันลูกน้องไป เสียทุกอย่าง ตราบเท่าที่เขายังตั้งใจท�ำงาน และการลาในวันนั้นไม่ได้มีผลกระทบ กับงาน ปล่อยปละละเลยลูกน้อง บางทีก็เป็นเรื่องของความพอดี ไม่จู้จี้มากไป และไม่ยืดหยุ่นจนขาดวินัย หัวหน้าที่ดี ต้องช่างสังเกต รู้ว่าแต่ละคนในทีมก�ำลังท�ำอะไรอยู่ คนไหนไม่ท�ำงาน คนไหนเอาเปรียบ กินแรงเพื่อน ต้องบริหารใหม่ให้เกิดความเหมาะสม ตักเตือนผู้ที่อู้งาน ในขณะเดียวกันก็ ต้องสนับสนุนคนขยันในด้านต่างๆ หรืออาจจะส่งเขาไปฝึกอบรมเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อน�ำ ความรู้กลับมาเพิ่มผลิตผลให้องค์กร เป็นต้น ห่างเหินลูกน้องเกินไป หัวหน้าที่คลุกคลีกับลูกน้องอยู่เสมอ จะเกิดความสนิทสนมและลูกน้องเกิดความไว้ วางใจ เมื่อมีพนักงานใหม่เข้ามาคุณควรพาไปแนะน�ำให้คนในทีมรู้จัก อาจจะเลี้ยง ต้อนรับพนักงานใหม่ เมื่อถึงวันเกิดก็อาจจะมีของขวัญหรือการ์ดสักใบให้บ้าง หรือแม้แต่ จัดงานเลี้ยงส่งลูกน้องที่ลาออก เป็นหัวหน้าไม่จ�ำเป็นต้องอยู่แต่ในห้องแล้ววางมาดเป็น ใหญ่เป็นโต แต่ควรออกมาอยู่เคียงข้างและเป็นก�ำลังใจให้พวกเขาบ้าง หูเบา ลูกน้องที่ชอบประจบเจ้านายมีอยู่ไม่น้อย และการแก่งแย่งชิงดีเพื่อเป็นที่รักของเจ้า นายก็พบเห็นได้อยู่บ่อยๆ ในฐานะหัวหน้า ต้องวางตัวเป็นกลาง มีความยุติธรรม ไม่รัก ลูกน้องคนไหนมากเป็นพิเศษ รวมทั้งใช้วิจารญาณในการตัดสินใจเรื่องต่างๆ อย่าง รอบคอบ หัวหน้าที่หูเบาย่อมก�ำกับควบคุมทีมให้สร้างผลงานที่ดีได้ยาก อาจท�ำให้การ ตัดสินใจผิดพลาด และอาจเป็นที่ติฉินนินทาของลูกน้องทั้งหลายได้ เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกน้อง หากไม่ท�ำตัวให้น่านับถือ การแต่งตัว การวางตัว ดูไม่เป็นมืออาชีพ เอาความคิดของ ตนเองเป็นใหญ่ ไม่ฟังลูกน้อง ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ไม่มีอารมณ์ขัน ผู้ที่ ร่วมงานด้วยย่อมจะอึดอัด ควรปรับปรุงตัวเป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างบรรยากาศการ ท�ำงานให้เป็นมืออาชีพมากขึ้น แล้วลูกน้องก็จะเกิดความเคารพคุณมากขึ้นเอง สาเหตุที่กล่าวมานี้ หากได้เกิดขึ้น ก็ถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงเสียใหม่ ไม่ใช่เพื่อให้ ลูกน้องรัก แต่เพื่อการพัฒนาตนเองสู่การเป็นหัวหน้างานที่ดีนั่นเอง •


48

Komchnag’s IT

คมช่างไอที

สมัคร Apple ID ผู้ใช้ iPhones มือใหม่ ที่อยากดาวน์โหลดแอพฯ จาก App Store มาติดตั้งและใช้งานบน iPhones แต่มีปัญหาตรงที่เราไม่มี Apple ID (Apple ID คือ บัญชีที่เอาไว้โหลดแอพฯ จาก App Store) ท�ำให้เราไม่สามารถดาวน์โหลดแอพฯ ได้ และมีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง คือ ไม่มีบัตรเครดิต ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ การสมัคร Apple ID นั้นมีเทคนิคการสมัครแบบไม่ต้องใช้บัตรเครดิตก็ได้ โดยมีเงื่อนไขคือสามารถดาวน์โหลดได้เฉพาะแอพฯ ที่แจกฟรี เท่านั้น หากต้องการซื้อแอพฯ แบบเสียเงิน สามารถเพิ่มข้อมูลบัตรเดรดิตได้ในภายหลัง

1. เข้าไปที่หน้าหลัก Homepage แล้วกดไปที่ App Store เราก็จะเข้าไป

ยังหน้าของ App Store

Homepage >>> App Store

2. ตอนนี้เราได้อยู่หน้าของ App Store เราจะเลือก App Free ที่เรา

ต้องการมา 1 อัน หลังจากที่เราได้เลือกแล้วเราก็จะเห็นปุ่ม Free แล้วเราก็ กดไปที่ปุ่ม Free ดังภาพด้านล่างนี้

App Free >>> Free

3. ให้เราแตะที่ปุ่ม INSTALL APP หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความ

เตือนดังรูป ให้เลือก Create New Apple ID เพื่อสร้าง Apple ID

INSTALL APP >>> Create New Apple ID

4. จากนั้นเราก็จะไปอยู่หน้า New Account ที่เลือก Store ให้เราเลือก

Store ของประเทศที่ต้องการใช้งาน ขั้นตอนนี้ ให้เลือกเป็น Store Thailand จากนั้นกดปุ่ม Next จากนั้นจะเข้าไปอีกหน้า แล้วเลือกที่ Agree ตามภาพที่ 2 หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความเตือนดังรูปในภาพที่ 3 ให้เลือก Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

Store >>> Thailand >>> Next >>> Agree >>> Agree

5. กรอกข้อมูลอีเมล์ (ควรใช้อีเมลที่ใช้งานอยู่จริง) ก�ำหนดรหัสผ่าน 8

ตัวขึ้นไป และต้องประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข เช่น Bpa123452 เป็นต้น จากนั้นกรอกข้อมูลค�ำถาม ใช้ในกรณีที่ ลืมรหัสผ่าน เสร็จให้กรอกวัน เดือน ปีเกิด และหากต้องการรับข่าวสาร จากแอปเปิลให้กดเลือก Subscribe จากนั้นกด Next

กรอกข้อมูล >>> Next


49

6. กรอกข้อมูลบัตรเครดิต (ขั้นตอนนี้ส�ำคัญ) ในกรณีนี้เราไม่มีบัตร

เครดิตให้เลือกที่ None (สามารถระบุข้อมูลบัตรเครดิตได้ในภายหลัง) จาก นั้นเลื่อนลงมากรอกข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทรให้ครบถ้วน เสร็จแล้วให้กด Next

7. ขั้นตอนการยืนยัน Apple ID ทางแอปเปิลจะส่งอีเมลยืนยันไปยังอีเมล

ที่ ใช้สมัคร ให้เราเข้าไปเช็คอีเมลเพื่อกดยืนยันการสมัคร Apple ID (หากเราเชื่อมต่อหรือซิงก์อีเมลกับ iPhone ไว้ สามารถกดเช็คอีเมลและ ยืนยันการสมัคร Apple ID จาก iPhone ก็ได้)

8. แอปเปิลจะส่งอีเมลยืนยันการสมัคร Apple ID ให้เปิดอีเมลนั้นแล้ว

คลิกลิงก์ Verify Now เพื่อยืนยันการสมัคร

9. จากนั้นกรอกอีเมลที่ใช้สมัคร

และรหัสผ่านให้ถูกต้อง เสร็จแล้วคลิก ปุ่ม Verify Address หากกรอกข้อมูล ถูกต้อง ระบบก็จะแสดงการยืนยัน การสมัคร

10. กลับมาที่ App Store อีกครั้ง กดเลือกแอพฯ ที่ต้องการโหลด จาก

นั้นจะมีข้อความแจ้งเตือนอีกครั้ง ให้กดเลือก Use Existing Apple ID จาก นั้นกรอกอีเมลและรหัสผ่านของ Apple ID username ก็ใส่ อีเมลที่เราใช้สมัครเข้าไปนะครับ แล้วก็ใส่รหัสผ่าน ** อย่าลืมนะครับ รหัสต้องมีตัวอักษรใหญ่ 1 ตัว ตามที่เราสมัคร เพียงแค่ 10 ขั้นตอนเท่านั้น เราก็สามารถโหลดแอพฯ ฟรีจาก App Store ลงบน iPhone ได้ตามต้องการ โดยไม่จ�ำเป็นต้องมีบัตรเครดิต แต่ ถ้าหากต้องการซื้อแอพฯ สามารถเพิ่มเติมข้อมูลบัตรเครดิตได้ในภายหลัง ลองสมัครกันดูนะครับผม •

ขอขอบคุณที่มา จาก : www.tososay.com


50

KomChang Lifestyle

สบายๆ สไตล์คมช่าง

นายสาระ บันเทิง สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ เวลาช่าง ผ่านไปเร็วจริงๆ นะครับ ใกล้จะถึง กลางปีกันอีกแล้ว ใครมีเป้าหมายจะ ท�ำอะไรในปีนี้ต้องเร่งมือกันแล้วนะ ครับ ส�ำหรับฉบับนี้ ยังคงอยู่ที่เรื่อง อาหารการกิน มีของดีก็ต้องเอามาโชว์ กันหน่อยครับ พอดีทริปนี้มาพบลูกค้า ที่หาดใหญ่ “คุณปริญญา” เรียกว่า เป็นเพื่อนกันจะดีกว่าครับ มาถึงก็พากันไปกินของอร่อยกันเลย เป็นเรื่องของปลาๆ กันบ้าง ปลาหา ยากกินดิบๆ ทานคู่กับวาซาบิครับ แนะน�ำร้านนี้เลยครับ ถ้าใครมาหาดใหญ่ ต้องมาทานที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือคนไทย ต้องไม่ พลาดร้านนี้ “เฮียไก่” ชื่อร้านง่ายๆ เรียกติดปาก ขายอาหารทะเลครับ ที่บอก ไว้ว่ากินดิบๆ ต้องนี่เลย “ปลากุดสะหลาด” ที่ร้านเฮียไก่จะมีมาให้ทานกัน แต่ ไม่ได้มีทุกวันนะครับ วันไหนมามีโอกาสได้ทานก็โชคดีมากๆ แล้วล่ะครับ ต้อง บอกว่าร้านนี้ปลาสดมากๆ อย่างตัวที่เห็นนี้ก็ประมาณ 3 กิโลได้ครับ เฮียไก่ (คนกลาง) เจ้าของร้านครับ ร้านอยู่ถนน แสงศรี ซอย 2 ปลาชนิด นี้ มีชื่อเรียกหลายชื่อครับ ครั้งแรกที่ได้ทาน เพื่อนบอกชื่อย�่ำสวาท ส่วนที่ร้าน เรียก เก๋าไฟ เก๋าแดง ปลาเก๋ากุดสะหลาดจุดฟ้า เป็นปลาสายพันธ์ปลาเก๋า ครับ ถ้าจะให้ชัวร์ ใครมาหาดใหญ่อยากจะกินปลากุดสะหลาด ลองโทรถามเฮีย ไก่ก่อนว่าวันนี้มีปลากุดสะหลาดหรือไม่ มาแล้วจะได้ไม่ผิดหวังครับ เบอร์โทร 081-328-8810, 074-225-034 เปิดบริการตั้งแต่ 12.00 น.-23.00 น. เอาแผนที่ไปด้วยเลยครับ


51

เลาะปลาออกมาเป็นส่วนๆ เลยครับ กินดิบๆ เนื้อปลาอร่อยมาก ส�ำหรับใครที่ชอบทานปลาดิบ ถ้าได้ลองทานปลากุดสะหลาด จะหลงเสน่ห์เนื้อ ปลาเลยครับ ทานคู่กับ วาซาบิของร้านเฮียไก่ รับรองว่าติดใจแน่นอนครับ ส่วนหัวกับก้างติดเนื้อ เอาไปท�ำต้มบ๊วยครับ เนื้อปลาหวาน ซดกับน�้ำซุปร้อนๆ คล่องคอดีครับ อีกหนึ่งเมนูความอร่อย “กั้ง ทอดกระเทียม” ที่ร้านจะทอดสองสไตล์ครับ จะมีแบบแห้ง กับไม่ แห้ง ไม่แห้งก็คือเนื้อยังสดๆอยู่ แล้วแต่ชอบครับ กั้งตัวใหญ่พร้อมรสชาติกลมกล่อม มีเท่าไหร่ก็หมด ครับ ส่วนของอร่อยที่หากินยาก ของหวานปิดท้าย รายการ ทีเด็ดของร้านเฮียไก่ ต้องนี่เลยครับ ”เผือกหิมะ” กินร้อนๆ อร่อยครับ ไม่หวานเกินไป ท่านผู้อ่านเริ่มหิวกันเลยใช่มั้ยครับ ผมเองก็ คิดถึงรสชาติอาหารอร่อยๆ ของร้าน “เฮียไก่” ไม่ แพ้กัน ถ้ามีโอกาสต้องกลับไปอีกแน่นอนครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ •


52

HEALTH

สุขภาพ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอต้อนรับทุกท่านสู่คอลัมน์ คุยกับหมอ เวชศาสตร์ครอบครัว ฉบับนี้เป็นการตอบ ปัญหาต่อจากฉบับที่แล้วของคุณวิภาวีถามมา ว่า สามีอายุ 57 ปี นอนกรนสนั่นหวั่นไหว มี เสียงครืดคราดๆ หยุดเป็นช่วงๆ เหมือนคนไม่ หายใจ แต่บ่นว่าอ่อนเพลีย นอนไม่อิ่ม ง่วง หาว นอนช่วงกลางวันตลอดทุกวัน บางทีนั่งดู ทีวีก็นั่งหลับตัวโยกตัวคลอน หรืออ่านหนังสือ ก็นั่งหลับคาโต๊ะ ชอบทานจุบจิบตอนกลางคืน หลัง 5 ทุ่มเที่ยงคืน น�้ำหนักเพิ่มจากเดิมเกือบ 10 กิโลกรัม จากอาการหมอคาดว่าสามีของ คุณ น่าจะมีภาวะนอนกรนและภาวะการหยุด หายใจในขณะหลับ อาการนอนกรน (Snoring) เกิดจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อเพดานอ่อน ลิ้น ล�ำคอ เกิด การอ่อนตัว คนที่อ้วนมากจะมีเนื้อเยื่อผนังคอที่หนาท�ำให้ทางเดินหายใจแคบลง หรือมีก้อน ขวางอยู่ในระบบทางเดินหายใจ เช่น ต่อมทอนซิล ต่อมอดีนอยด์ ซีสท์ของอวัยวะใดอวัยวะ หนึ่งในระบบทางเดินหายใจส่วนบน การที่มีโพรงจมูกอุดตัน เช่น อาการคัดจมูกที่เกิดจากโรค จมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ความผิดปกติของผนังกั้นช่องจมูก เนื้องอกในจมูกและโพรงอากาศข้าง จมูก ริดสีดวงจมูก ไซนัสอักเสบ ก็เป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดอาการนอนกรนได้ และเมื่ออายุมาก ขึ้นอาการนอนกรนจะเพิ่มขึ้นตามอายุ และเป็นอาการที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อภาวะหยุด หายใจในขณะหลับแบ่งได้เป็น 2 แบบคือ 1. แบบธรรมดา ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่นอนกรนแต่มีผลกระทบกับคนรอบ ข้าง คนที่นอนร่วมเตียง 2. แบบอันตราย พบว่ามีภาวะของโรคอื่นๆร่วมด้วย เช่นโรคความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อ หัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งจะท�ำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย ส่วนภาวการณ์หยุดหายใจขณะหลับ (Obstructive sleep apnea :OSA) พบได้ประมาณ ร้อยละ 4 ในเพศชายและร้อยละ 2 ในเพศหญิง อาการนอนกรนเป็นอาการที่บ่งบอกถึงการอุด กั้นในทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อการหยุดหายใจในขณะหลับ ภาวะ หยุดหายใจขณะหลับเริ่มจากการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนบน ท�ำให้ต้องหายใจเข้ามาก ความดันเป็นลบเพิ่มมากขึ้น ระหว่างการหายใจเข้าจะท�ำให้ช่องคอตีบแคบลงกว่าเดิม ท�ำให้มี การขาดจังหวะในการหายใจได้บ่อยครั้งและแต่ละครั้งนานกว่าคนปกติ ถ้ามีการหยุดหายใจ หลายครั้งในขณะนอนหลับจะส่งผลให้ระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดลดน้อยลง สมองก็จะได้รับออกซิเจนน้อยลง เมื่อสมองขาดออกซิเจนก็จะต้องคอยปลุกตัวเองตื่นเพื่อเริ่ม หายใจใหม่ และเมื่อสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอแล้วก็จะสามารถหลับลึกได้อีกครั้ง แต่เมื่อ การหายใจเริ่มขัดขึ้นอีก สมองก็ต้องปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นใหม่วนเวียนเช่นนี้ตลอดคืน และมี อัตราเสี่ยงสูง ที่จะเป็นโรคอื่นๆ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน จากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคของหลอดเลือดในสมอง ตลอดจนการมี สมรรถภาพทางเพศที่เสื่อมลง แบ่งเป็น3ประเภทคือ การหยุดหายใจแบบอุดกั้น (Obstructive apnea) หมายถึงภาวะหยุดหายใจในขณะที่มี การพยายามหายใจเข้า การหยุดหายใจแบบการสั่งงานของสมองผิดปกติ (Central apnea) หมายถึงภาวะหยุด หายใจโดยไม่มีการพยายามหายใจเข้า สาเหตุมักเกิดจากโรคในระบบประสาทส่วนกลาง การหยุดหายใจแบบรวม (Mixed apnea) หมายถึงภาวะหยุดหายใจแบบที่ 1 และ 2 รวม


53

กันคือจะพบภาวะการหยุดหายใจในช่วงแรกที่ไม่มีการพยายามหายใจเข้าแต่ช่วง หลังมีการพยายามหายใจเข้า ตามหลักของเวชศาสตร์ครอบครัวเราต้องแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม (Holistic care)และครอบคลุมแบบผสมผสาน (Comprehensive care) เริ่มจาก การรักษาพยาบาล(treatment)โรคทางกาย คุณวิภาวีจะต้องพาสามีไปพบแพทย์ ทางโสต ศอ นาสิกและลาริงซ์วิทยา เพื่อวินิจฉัยและตรวจ หู คอ จมูกอย่าง ละเอียด ซึ่งประกอบด้วยการตรวจในโพรงจมูก การตรวจหลังโพรงจมูก ช่องปาก คอหอย เพดานอ่อน ลิ้นไก่ ทอนซิล โคนลิ้น กล่องเสียงและ การตรวจพิเศษเพิ่ม เติม เช่น การตรวจการนอนหลับ (Polysomnography) ถือเป็นการตรวจที่มี ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่งในการวินิจฉัย และบอกความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจ ขณะหลับ การตรวจการนอนหลับจะใช้เวลาตรวจช่วงกลางคืนอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเวลาปกติของการนอนหลับในคนทั่วไป ที่เรียกว่าดรรชนีการหยุด หายใจ Apnea index (AI) คือการวัดจ�ำนวนครั้งของการหยุดหายใจที่เกิดขึ้น ภายในเวลา 1 ชั่วโมง ว่ามีการหยุดหายใจจ�ำนวนเท่าไร ในการวัด การหยุด หายใจ-การหายใจน้อยลง แบ่งออกได้ 3 ระดับคือ 1.อาการเล็กน้อย จะมีค่า AHI ระหว่าง 5- 15 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีอาการง่วง นอนหรือนอนหลับ โดยไม่รู้สึกตัว ระหว่างการท�ำกิจกรรมที่ต้องการความสนใจ เล็กๆ น้อยๆ เช่น การดูโทรทัศน์หรือการอ่าน 2.อาการปานกลาง จะมีค่า AHI ระหว่าง 16- 30 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีอาการ ง่วงนอน หรือนอนหลับโดยไม่รู้สึกตัวระหว่างการท�ำกิจกรรมที่ต้องการความ สนใจบางอย่าง เช่น การประชุม หรือ การน�ำเสนอผลงาน 3.อาการรุนแรงมาก จะมีค่า AHI มากกว่า 30 ผู้ป่วยในกลุ่มนี้มีอาการง่วง นอนหรือนอนหลับโดยไม่รู้สึกตัวระหว่างการท�ำกิจกรรมที่ต้องการความสนใจใช้ งานมากขึ้น เช่นการพูดคุย หรือ การขับรถ การรักษามี2วิธีคือ 1. การรักษาโดยวิธีที่ไม่ผ่าตัด (Non-surgical treatment) เช่นการลดน�้ำ หนัก การควบคุมอาหาร การออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ หลีกเลี่ยงยาหรือเครื่องดื่ม ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง เช่น เครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ ยานอนหลับ ยา กล่อมประสาท ฯลฯ หรือการปรับเปลี่ยนท่าทางในการนอน เช่น ไม่ควรนอนใน ท่านอนหงาย เนื่องจากจะท�ำให้เกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าการนอน ในท่าตะแคง การใช้เครื่องมือช่วยท�ำให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้นหรือไม่อุดกั้นขณะ นอนหลับที่เรียกว่า Continuous positive airway pressure (CPAP) 2. การรักษาโดยวิธีผ่าตัด (Surgical treatment) จุดประสงค์ของการ ผ่าตัดคือ เพิ่มขนาดของทางเดินหายใจส่วนบนให้กว้างขึ้น และแก้ไขลักษณะทาง กายวิภาคที่ผิดปกติ ซึ่งน�ำไปสู่การอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจ การป้องกันโรค (Prevention) และการสร้างเสริมสุขภาพ (Promotion) เบื้องต้นต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง และไม่น�ำพาความเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆเข้า มาเพิ่ม เริ่มแรกควรออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมออย่างน้อยครั้งละ 30 นาทีติดต่อ กันให้ได้สัปดาห์ละ 3 วัน และออกก�ำลังกายตามสภาพของร่างกาย ไม่หักโหม นอกจากนี้ควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่ อย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพ ร่างกาย เพิ่มอาหารจ�ำพวกวิตามินเช่น ผัก ผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นแป้งและ น�้ำตาล อาหารที่มีไขมันสูง อาหารที่มีรสจัดเช่นเค็มจัด หวานจัด มันจัด เป็นต้น

การฟื้นฟูสภาพ (Rehabilitation) การดูแลด้านจิตใจ บุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะคู่ชีวิตที่ต้องอดทนต่อเสียง กรนที่รบกวนการนอน การเข้าใจถึงสภาพความจ�ำเป็นใน การแยกห้องนอน การเตรียมใจตัวเองและครอบครัวที่จะ ต้องเห็นสภาพการนอนของสามีคุณที่จะต้องสวมใส่เครื่อง เป่าความ ดันลม (CPAP) ผ่านทางจมูกหรือปาก เพื่อท�ำให้ ทางเดินหายใจขยายตัวเปิดกว้างขึ้นอยู่ตลอดเวลา และ การให้ก�ำลังใจกันในการใช้เครื่องมือดังกล่าว คุณๆ ที่ติดตามคอลัมน์นี้อย่าลืมสังเกตตัวเองและคน ข้างเคียงว่ามีอาการเหล่านี้หรือไม่ หากมี ก็รีบๆพากันไป พบแพทย์หรือปฏิบัติตนตามที่หมอบอกไปนะครับ ดังนี้ 1. การกรน ถือเป็นอาการหลักที่ส�ำคัญที่พบได้มาก ในผู้ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ 2. ตื่นนอนตอนเช้าด้วยความอ่อนล้าไม่สดชื่น หรือมี อาการปวดมึนศีรษะต้องการนอนต่อ รู้สึกว่านอนหลับไม่ เต็มอิ่ม เหมือนว่าไม่ได้หลับนอนมาทั้งคืน ทั้งๆ ที่ได้นอน พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ว หงุดหงิด อารมณ์เสียง่าย 3. มีอาการง่วงนอนในเวลาท�ำงานกลางวัน จนไม่ สามารถจะท�ำงานต่อได้ หรือมีอาการเผลอหลับในขณะ ท�ำงาน เข้าห้องเรียน เข้าฟังประชุม ขณะขับขี่รถ หรือ ขณะอ่านหนังสือ ดูภาพยนตร์ โทรทัศน์ 4. นอนหลับไม่ราบรื่น ฝันร้ายหรือละเมอขณะหลับ นอนกระสับกระส่ายมาก 5. มีอาการหายใจขัด หรือหายใจไม่สะดวกขณะนอน หลับ อาจมีอาการคล้ายส�ำลักน�้ำลาย 6. มีอาการสะดุ้งผวา หรือ หายใจแรงเหมือนขาด อากาศหลังจากหยุดหายใจ 7. ในเด็กอาจมีท่านอนที่ผิดปกติ เช่น ชอบนอน ตะแคง หรือ นอนคว�่ำ หรือ อาจไม่มีสมาธิท�ำอย่างใด อย่างหนึ่งได้นาน (attention deficit disorder) หงุดหงิด ง่าย หรือมีกิจกรรมต่างๆ ท�ำตลอดเวลา หรือมีปัสสาวะ ราดในเวลากลางคืน 8. มีความดันโลหิตสูง ซึ่งยังหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจน 9. ประสิทธิภาพในการท�ำงานหรือผลการเรียนแย่ลง เพราะอาการง่วง, ขาดสมาธิ, พัฒนาการทางสมองและสติ ปัญญา และความจ�ำแย่ลง 10. สมรรถภาพทางเพศลดลง สวัสดีครับพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ •


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

ราศีกรกฏ

การงาน เป็นที่น่าหวัง เพราะอะไรๆ ก็จะกระจ่างชัดเจน ท�ำให้ท่านมั่นใจ มากขึ้น ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ มี เกณฑ์พบช่องทางหารายได้ใหม่ๆ หรือหารายได้เพิ่มขึ้น ท่านที่มีกิจการ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะมีโชคและ พบความส�ำเร็จ การเงิน สัปดาห์แรกต้องใช้จ่ายกับ เรื่องที่จ�ำเป็น และมีส่วนหนึ่งที่ต้อง ตัดใจกับโอกาสที่เสียไป ครึ่งเดือน หลังโชคลาภจะหลั่งไหลมาโดยเฉพาะ ท่านที่ต้องการทุนรอนหรือเงินส�ำรอง จะอุ่นใจมาก ความรัก หากท่านเป็นคนโสด จะมี เกณฑ์ลุ้นพบคนน่ารักน่าใคร่ ท�ำให้ สดชื่นรื่นรมย์ดีนัก และมีโอกาสดีใน การสานสัมพันธ์ คู่รักมีเกณฑ์ได้เดิน ทางหรือท่องเที่ยวในบรรยากาศที่ สนุกสนาน •

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน ท่านที่มีหุ้นส่วนมีเกณฑ์ปรับ กันครั้งใหญ่ บ้างก็จะมีหุ้นส่วนเกิดขึ้น การท�ำงานช่วงนี้ท่านต้องปรับตัวอย่าง กระชั้นชิดบางอย่างก็ต้องกลับล�ำกันที เดียวด้วยเหตุการณ์เฉพาะหน้าหรือ กระแสอื่นๆ การเงิน ส่วนมากได้ผลประโยชน์ราย ได้หรือโชคอย่างเป็นกอบเป็นก�ำ หาก ท่านรู้จักระมัดระวัง หลีกเลี่ยงปัญหา ท่านก็จะสามารถรักษาทรัพย์สินเอาไว้ ได้ ปลายเดือนระวังการใช้จ่ายอย่าง ฟุ้งเฟ้อจนท�ำให้เสียดายภายหลัง ความรัก ท่านที่ยังโสดมีเกณฑ์พบคู่ใน ช่วงกลางเดือน หากท่านมีครอบครัว แล้ว หรือมีความขัดแย้งกันอยู่ก็อาจได้ เวลาแบ่งสมบัติ แบ่งลูกแบ่งหลานกัน ไป แต่จะไม่มีบรรยากาศของการ ทะเลาะวิวาท •

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ราศีสิงห์

การงาน มีเกณฑ์ปรับปรุงที่ท�ำงาน การบริหาร การจัดรูปแบบการท�ำงาน และจะเร่งมือสร้างสรรค์งานที่มี ปัญหา หรือสานต่องานที่วางไว้ ซึ่งนับ ว่าจะเป็นผลดีในอนาคตอันใกล้ ท่าน ที่จะเปลี่ยนต�ำแหน่งการงาน ถือเป็น โอกาสดี การเงิน ผลประโยชน์รายได้เริ่มมี ความมั่นคง เป็นกอบเป็นก�ำ แม้ว่าจะ มีรายจ่ายหรือภาระเพิ่มมากขึ้นก็ตาม สิ้นเดือนให้ระวังการตัดสินใจส�ำคัญใน การใช้จ่ายเงินก้อนหรือสัญญาข้อ ตกลงทางการเงิน ความรัก บรรยากาศเป็นจริงเป็นจังไป หมด ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบ เป็นเวลาที่ท่านจะได้ตัดสินใจเรื่อง ครอบครัว หรือความรักครั้งส�ำคัญ ช่วงเวลาที่ดีในเรื่องความรักความใคร่ จะอยู่ในช่วงกลางเดือน •

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน ท่านจะปรับปรุงการท�ำงาน ขนานใหญ่ อะไรที่ไม่ต้องการ ท่านก็ จะไม่ยื้อและเสียเวลาอีกต่อไป กลาง เดือนเป็นโอกาสที่ดีในการเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง หรือกิจการ การเงิน มีเกณฑ์มีโชคในด้านการเงิน หรือการติดต่อเกี่ยวกับการเงิน การ สร้างเครดิต หรือการกู้หนี้ยืมสิน ช่วง สัปดาห์ที่สามมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ แต่ ก็มีการใช้จ่ายครั้งใหญ่ด้วยเช่นกัน ความรัก เป็นเวลาที่เหมาะกับการ ตัดสินใจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการ เลือกคบหา หรือเลือกที่จะเลิกรา เป็น เดือนที่มีเกณฑ์พบเนื้อคู่และสร้างหลัก ปักฐาน เป็นฝั่งเป็นฝา •

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

ราศีกันย์

การงาน ครึ่งเดือนแรกเป็นช่วงที่ต้อง ใช้ความอดทนอย่างสูงกับบรรยากาศ ในที่ท�ำงาน โดยทั่วไปมีเกณฑ์ เปลี่ยนแปลงในที่ท�ำงานมากมายทั้ง ด้านบวกและด้านลบ ท่านที่เป็น เจ้าของกิจการมีเกณฑ์ได้จัดการกับ บริวารอย่างเด็ดขาด การเงิน การจะได้อะไรมาในเดือนนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องมีการใช้เทคนิค ไหวพริบ แต่ท่านก็มักสมหวังหรือได้ มากกว่าที่หวังเอาไว้ ท่านที่มีคดีความ หรือขัดแย้งเรื่องมรดก ผลประโยชน์ ท่านจะได้รับชัยชนะ ความรัก ท่านที่ก�ำลังโสด จะมีใครซัก คนเข้ามาให้ได้ลุ้น เป็นช่วงท�ำความ รู้จักกัน ท่านที่มีรัก ระวังการท�ำตัว เป็น “พ่อบุญทุ่มแม่บุญทิ้ง” พลีทุก อย่างเพื่อรักอย่างไม่คิดหน้าคิดหลัง หรือไม่มีเหตุผล •

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน ได้เวลาแห่งความส�ำเร็จ ความก้าวหน้า ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน วงการใด ท่านที่ไม่พอใจอยากเปลี่ยน งานก็มีเกณฑ์ที่ดี ดาวแห่งความส�ำเร็จ ก�ำลังส่งถึงราศีของท่านอย่างเต็มที่ อาจถึงขั้นพลิกชีวิตได้ การเงิน เป็นเดือนแห่งความเฮง เป็น เวลาที่ท่านจะได้กอบโกยผลประโยชน์ ปลายเดือนมีเกณฑ์ใช้จ่ายเพื่อความสุข ส�ำราญอันควร เช่น การฉลองความ ส�ำเร็จ ความรัก เมื่อมีโชคมีทรัพย์ จิตใจก็เบ่ง บาน ความรักก็พลอยสดใสไปด้วย คน ที่อยู่รอบข้างก็พลอยมีความสุขไปด้วย เดือนนี้มีเกณฑ์มีงานมงคลใน ครอบครัว อาจเป็นการหมั้นหมาย หรือแต่งงาน •


May

ประจ�ำเดือนพฤษภาคม

ราศีเมษ

ราศีพฤษภ

ราศีเมถุน

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

ราศีตุลย์

ราศีพิจิก

ราศีธนู

การงาน มีเกณฑ์ขัดแย้งเรื่องต�ำแหน่ง หรือปัญหาการเมืองในที่ท�ำงาน บรรยากาศในการท�ำงานดูเคร่งเครียด ผู้ที่ท�ำงานประจ�ำ ระวังการคัดง้างกับ ผู้ใหญ่ แต่ท่านก็จะพบทางออกที่ดี หรือเอาตัวรอดได้ในที่สุด การเงิน ครึ่งเดือนแรกแม้มีโชคใหญ่ แค่ไหนก็จะถูกตัดโชค หรือมีปัญหาไม่ คาดฝันเกิดขึ้น ให้ระวังเรื่องการขัด แย้งด้านผลประโยชน์ กลางเดือนมี เกณฑ์ใช้จ่ายมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องครอบครัว ความรัก ท่านที่มีครอบครัว หรือมี ปัญหาคดีความเกี่ยวกับครอบครัว จะ ได้เวลายุติลงซักที ส่วนความรักทั่วไป ของหนุ่มสาวถือเป็นเวลาชวนชื่นของ คู่รักทั้งปวง แต่ให้ระวังเงินทองจะรั่ว ไหลไปตามอารมณ์ความรัก •

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน ท่านที่ท�ำธุรกิจค้าขายมี เกณฑ์จะล้มเลิก ยกเลิกกิจการไปด้วย เหตุอันควร ท่านที่ท�ำงานแบบรับจ๊อบ รับจ้าง งานใช้ฝีมือ ให้ระวังจะถูกชัก ดาบค่าจ้าง ท่านที่ท�ำงานประจ�ำมี เกณฑ์ของความก้าวหน้า ได้เลื่อนขั้น การเงิน พ้นกลางเดือนไปแล้ว ก็จะได้ เวลาฟื้นฟูสถานะทางการเงิน พบ ความลงตัวในการจัดการบัญชี หรือ เอกสารการเงิน ปลายเดือนมีเกณฑ์ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือของหาย ความรัก เป็นช่วงเวลาของการพบรัก หรือ “รักแรกพบ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในครึ่งเดือนแรก แต่ต้องพิจารณาให้ดี อย่าหลุดลอยไปกับความรักมากเกิน พอดี จนท�ำให้เป็น “ความหลง” ได้ •

การงาน เป็นเวลาที่มาถึงจุดเปลี่ยน ส�ำคัญ บ้างก็โยกย้ายสถานที่ท�ำงาน ย้ายต�ำแหน่ง หรือเปลี่ยนงาน ท่านที่ ท�ำงานประจ�ำ ให้เกรงการเกิดปัญหา ขัดแย้งกับผู้ใหญ่ หรือท�ำอะไรผิด ระเบียบวินัยจากที่เคยมีมา การเงิน เป็นช่วงเวลาที่ท่านเล็งหรือ แสวงหาผลประโยชน์อย่างใจจดใจจ่อ ซึ่งก็หวังที่ได้ดีพอควร มีเกณฑ์มีราย ได้เพิ่มขึ้น ท�ำธุรกิจค้าขาย เก็งก�ำไรก็ มีเกณฑ์ฟลุค ช่วงครึ่งเดือนหลังมี เกณฑ์รับภาระในครัวเรือนเพิ่มขึ้น ความรัก ผู้ที่ยังโสดมีเกณฑ์พบเนื้อคู่ นอกจากนี้ ยังมีเกณฑ์มีรักและมีครรภ์ ไปพร้อมๆ กันด้วย หากอยู่ในวัยที่ไม่ พร้อม ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ •

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน จะพบความชัดเจนในเส้น ทางอาชีพ ท่านที่พบขวากหนามหรือ อุปสรรค จะมีคนช่วยกรุยทางไปด้วย กัน ท�ำให้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ช่วงนี้ท�ำ อะไรให้เน้นเป็นทีม มีผู้ช่วยจึงจะพบ ความส�ำเร็จ มีเกณฑ์ได้ขยายกิจการ การเงิน เรียกได้ว่า “ได้ซ้ายจ่ายขวา” ไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือเงินในการ ท�ำธุรกิจ ช่วงปลายเดือนท่านจะรู้สึก เคืองหรือเสียเปรียบเรื่องข้อตกลงทาง ผลประโยชน์อยู่เหมือนกัน ความรัก ไม่ว่ามีครอบครัวแล้วหรือ เป็นเพียงคู่รัก ก็มักหาความสงบสุขไม่ ค่อยได้ บ้างก็ไม่มีเวลาให้กัน บ้างก็ เกิดความเข้าใจผิดเพราะสื่อสารผิด พลาด หากไม่จ�ำเป็นก็อธิบายให้น้อย ลง เพราะต่างฝ่ายอาจคิดไปอีกแบบ •

การงาน มีเกณฑ์พบความส�ำเร็จใน ช่วงต้นเดือน หลังจากนั้นจะมองหา ทางเปลี่ยนแปลงและขยับขยายต่อไป ท่านที่เป็นนักธุรกิจ หากอยากได้ผล ประโยชน์ชิ้นส�ำคัญต้องใช้เล่ห์กลหรือ เงินตราเป็นเครื่องเบิกทางจึงจะส�ำเร็จ การเงิน เป็นเดือนที่ท่านจะมีโชคน้อย ใหญ่มากมาย แต่ก็มีรายจ่ายอยู่ไม่ น้อย โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสารหรือ เดินทางเพื่อปรนเปรอ หรือมีเกณฑ์ เสียเงินกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซ่อมแซมบ้านเรือน ความรัก ท่านที่มั่นใจแล้วกับความรัก ก็สามารถจัดการตามธรรมเนียม ประเพณีได้เลย ส่วนท่านที่มีปัญหา เรื้อรังกับคู่ครองคนรักถึงขั้นขึ้นโรงขึ้น ศาล ก็จะถึงจุดจบเช่นกัน •

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน นักธุรกิจในช่วงนี้ควรเว้นจาก การเสี่ยงการลงทุนทุกรูปแบบ โดย เฉพาะในครึ่งเดือนแรก ท่านที่มี ปัญหา จะพบทางออกจากการช่วย เหลือหรือการสนับสนุนที่คาดไม่ถึง นับว่าเป็นโชคก็ได้ การเงิน ดาวแห่งโชคเปล่งประกาย อย่างมาก แต่ก็เหมือนบุญมีแต่กรรม บัง ไม่เห็นค่าในสิ่งที่มีค่า กว่าจะรู้ก็ อาจเหลือโอกาสเพียงน้อยนิด ปลาย เดือนให้ระวังเสียรู้เรื่องเงินๆ ทองๆ และระมัดระวังการซื้อหา อสังหาริมทรัพย์ ความรัก มีเกณฑ์ได้เปิดอกต่อกัน ความสัมพันธ์ความรักจะชัดเจนขึ้น ไม่ ว่าจะเป็นการพบหรือการจาก ท่านที่ พบรักช่วงปลายเดือนอาจกลายเป็น ความหลงได้ •

55


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

ในฉบับนี้ขอกล่าวถึงต่อจาก ฉบับที่แล้ว 13 อย่าง เรื่องของ ประดับที่มีไว้เพื่อความสวยงาม หรือบูชา หากมีความหมายหรือที่มา ที่ไป ก็สามารถเสริมความเป็นสิริ มงคลกับตัวเราและคนในครอบครัว หรือกิจการ การค้าของเราได้ ซึ่ง เหล่านี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละ คนว่าจะเชื่อแค่ไหน แต่มีไว้ก็ไม่เสีย หาย แถมยังมีความสวยงามอีกด้วย

14.หงส์ (เฟิงหวง) เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดินี ความงาม เพศหญิง และการเริ่มต้น หรือการ มีชีวิตใหม่ที่ดี หงส์ เป็นสัตว์ในต�ำนานเหมือนมังกร และกิเลน มีลักษณะของนกมงคล ๕ ชนิดประกอบกัน คือ หัวไก่ฟ้า ปากนกแก้ว ตัวเป็ดแมนดาริน ขนนกกระสา และหางนกยูง หงส์เป็นใหญ่ในสัตว์ปีกทั้งหมด ใช้เป็นสื่อแสดงถึงความงาม และความดี ๕ ประการ คือ คุณธรรม ความยุติธรรม ศีลธรรม มนุษยธรรม และสัจธรรม รวมถึงทางศาสตร์ฮวงจุ้ยจะใช้หงส์ ในความหมายของการตั้งต้น ใหม่ที่ดี 15.น�ำ้เต้า (หลู หรือ หู) เป็นสัญลักษณ์ของหมอเทพหรือหมอยา มักใช้แขวนในห้องเด็ก หรือผู้สูงอายุ เพราะเชื่อว่าหมอเทพได้มาอยู่ในห้อง ท�ำให้มี สุขภาพแข็งแรง เด็กๆไม่งอแง และไม่มีภูตผีมารบกวน นอกจากนี้ผลน�้ำเต้ายังเป็นพืชพันธุ์ที่มีเมล็ดมาก มีเครือ ยาว และออกผลไม่จบสิ้น เปรียบเท่ากับหมื่นชั่วคน ใช้ แสดงถึงความเป็นมงคลให้มีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง มี ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง 16.สิงห์ (ไซ หรือจอหงวนไซ) เป็นสัตว์มงคลที่มีอ�ำนาจในภาคพื้นดิน ให้คุณทางด้าน แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง เชื่อกันว่า การจัดตั้งสิงห์ไว้หน้าประตู หรือ ปลายหัวเสา แสดงถึงอ�ำนาจ น่าเกรงขาม เพราะ สิงห์เป็นสัตว์เทพมงคล โดยเฉพาะสิงห์สีเขียวเป็น สัตว์เทพพาหนะของ มัญชุศรีมหา-โพธิสัตว์ (บุ่งชู้ ผ่อสัก) ดังนั้นสิงห์จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งการปกป้อง คุ้มภัย และมีอ�ำนาจขจัดภูตผีปีศาจให้กับสถานที่นั้นๆ


57

21.เป็ดแมนดาริน (อวงเอียง) สัญลักษณ์ของการมีชีวิตคู่ที่มีความสุข การแต่งงาน ตามธรรมชาติของเป็ดแมนดาริน จะอยู่ด้วยกันเป็นคู่ เสมอ จึงใช้อวยพรคู่บ่าวสาวให้มีชีวิตคู่เปี่ยมสุข และซื่อสัตย์ ต่อกัน จึงมีความเชื่อว่า การใช้สัญลักษณ์เป็ดคู่ จะเป็น มงคลสูงสุดในเรื่องของความสมหวังในความรัก 22.ม้า (หม่า) สัญลักษณ์แทนความว่องไว รวดเร็ว ทันที แข็งแรง ไม่หยุด อยู่กับที่ การเดินทาง เลื่อนต�ำแหน่ง ชาวจีนเชื่อกันว่า การจัดวางม้าสามตัวจะสามารถแก้ การแตกแยกได้ หรือใช้ภาพม้าแปดตัว แปดอิริยาบถ เพื่อ 17.คางคกสามขาคาบเหรียญ เสริมความก้าวหน้ารุ่งเรืองในทางธุรกิจการค้า ส�ำเร็จ รวดเร็ว ม้า ยังเป็นสัญลักษณ์แทนค�ำอวยพรให้สุขภาพแข็ง (เซียมซู้ซากิมจี๊ หรือฉางฉุ) มีอีกชื่อว่าคางคกฟ้า เป็นสัตว์น�ำโชค มีมงคลหมายถึงโชค แรงอีกด้วย ลาภ เงินทอง อายุยืน 23.หมู (จู) สัญลักษณ์ของการสอบได้ ทุกเรื่องง่าย สมบูรณ์พร้อม กิน 18.กวาง (หลู้ หรือลก) สัญลักษณ์แทนเทพเจ้าลก ในฮก ลก ซิ่ว ซึ่งหมายถึงยศถา อิ่มนอนหลับ ชาวจีนเชื่อกันว่า การอวยพรโดยใช้รูปหมู หมายถึงการ บรรดาศักดิ์ ความร�่ำรวย รุ่งเรือง มั่งคั่ง อายุยืนยาว ให้สอบได้ ส่วนค�ำว่า “ฮวน”ที่แปลว่าหมูป่าจะ หมายถึง 19. เต่ามังกร ความสนุกสนาน ใช้แทนความหมายดีใจอย่างยิ่ง สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง อายุยืน สุขภาพดี ตั้งใจ 24.แพะ (เหยียงหรือเอี๊ย) มุมานะ น�ำไปสู่ความก้าวหน้า ความส�ำเร็จ อย่างมั่นคง ยืนยาว และรวมถึงความเพิ่มพูนด้านทรัพย์สินเงินทอง และ สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ความรุ่งเรือง และความส�ำเร็จ ป้องกันคุ้มภัยจากสิ่งชั่วร้าย เพราะมีความเชื่อว่า เต่ามังกร คนจีนโบราณยกย่องให้แพะเป็นสัตว์มงคล มีการวาด หรือปั้นลวดลายแพะสามตัว พ่อแม่ลูกกับดวงอาทิตย์ (ซา เป็นลูกตัวที่ ๙ ของพญามังกร ซึ่งออกมาเป็นเต่าหัวเป็น มังกร จึงถือเป็นมงคลสูงสุด เมื่อสัตว์มงคลทั้งสองชนิดมา เอี๊ยไคไข่) ลายแพะสามตัวเปิดประตู (ซาเอี๊ยคุยมึ้ง) ถือเป็น รวมกันไว้ ซึ่งเป็นสุดยอดปรารถนาของชาวจีนในอดีต และ มงคลและเป็นการอวยพร หมายถึงความรุ่งเรือง ความ ส�ำเร็จได้กลับมา อุปมาเหมือนเมื่อฤดูใบไม้ผลิ ความสดชื่น เป็นที่เชื่อถือมาจนถึงปัจจุบัน เขียวชอุ่มสวยงามก็กลับมา 20. กระต่าย (ทู่จื่อ หรือ โท้วบุ๊ง) สัญลักษณ์ให้มีอ�ำนาจ ความสามารถ ความกล้าหาญ และ 25.กุ้ง (เซีย) สัญลักษณ์แห่งความโชคดี ผ่านพ้นอุปสรรค ยุติธรรม ตามความเชื่อ ฝูงกระต่ายบนดวงจันทร์ มีหน้าที่ปรุงยา เชื่อกันว่าลักษณะตัวงอของกุ้ง ท�ำให้ตัวเองมีแรง อายุวัฒนะ จึงวาดลวดลายมงคลเป็นกระต่าย ๓ ตัววิ่งไล่กัน กระโดดได้ไกล ไม่มีอุปสรรคทั้งทางโค้งทางลัด จึงหมายถึง เป็นวงกลม โดยให้หูข้างเดียวของกระต่ายแต่ละตัวอยู่ตรง การท�ำสิ่งใดได้ผลตามที่ปรารถนา สามารถผ่านพ้นอุปสรรค กลางเป็นสามเหลี่ยม เมื่อดูทีละตัวจึงจะเห็นกระต่ายแต่ละ ทั้งหลายได้ และโชคดีในทุกเรื่อง ตัวมีหูสองข้าง ใช้แสดงมงคลถึงการให้มีอ�ำนาจ กล้าหาญ ส�ำหรับในฉบับนี้ ด้วยเนื้อที่จ�ำกัด จึงขอจบตรงสิ่งที่ 25 และยุติธรรม หากใช้สัญลักษณ์ “กระต่ายป่า” จะหมายถึง ในฉบับหน้าจะมาขอกล่าวถึงสิ่งที่ 26 จนครบสิ่งมงคลที่ 44 กันเลย สวัสดีครับ • ความมีอายุยืน ขอขอบคุณที่มา : www.7wondersthailand.com


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โปรดระบุขนาด oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc08s  
Kc08s  
Advertisement