Page 1


6

Siminar

อบรมสัมมนา

“เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ สวอท. ขออวยพรผู้อ่านทุกท่านให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงและการงานเจริญก้าวหน้านะคะ” Shinnen Akemashite Omedetou-gozaimasu แปลว่า “สวัสดีปีใหม่” สมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซีย และทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล (ประเทศไทย) หรือ สวอท. ก่อตั้งในปี พ.ศ.2511 โดยการรวมตัว ของศิษย์เก่า Asia Bunka Kaikan หรือ ABK (ปัจจุบันชื่อว่า ASCA) และผู้ฝึกงานจากโครงการ AOTS (ปัจจุบันชื่อว่า HIDA) มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นศูนย์กลางความสัมพันธ์อันดีระหว่างญี่ปุ่นและไทย ผ่านการท�ำกิจกรรมร่วมกันของศิษย์เก่าจากทั้ง 2 องค์กร

อบรม ณ กรุงเทพฯ โดยวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น (แปลไทย)

การวิเคราะห์ต้นทุนการไหลของวัสดุ (MFCA) ส�ำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

เรียนรู้วิธีการลดต้นทุนวัสดุแนวใหม่ที่มีแนวคิดการรักษา สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน หลักสูตรจะเน้นส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์โดยเฉพาะ และมีเอกสารประกอบกรณีศึกษาใหม่ ทั้งหมด อบรม 21 - 22 มกราคม 2556 ณ โรงแรมAriston ต้นซอยสุขุมวิท 24 (เยื้องทางเข้าห้างเอ็มโพเรี่ยมด้านข้าง)

ภาษาญี่ปุ่น Shin Nihongo No Kiso I mini ระดับพื้นฐาน

เรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานทั้งฟัง พูด อ่านและเขียน โดยอาจารย์ ชาวญี่ปุ่น อบรมทุกวันเสาร์ เวลา 9:00 - 12:00 น. ตั้งแต่ 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2557 ณ ส�ำนักงานสมาคมฯ ถ.สีลม

โปรดติดตามกิจกรรมใหม่ๆ ของ สวอท. ปี 2557 นี้ อาทิเช่น • Symposium on Future Trend of Automotive Industry จากญี่ปุ่น • โครงการภาษาญี่ปุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดจาก AOTS ประเทศญี่ปุ่นส�ำหรับคนท�ำงานเท่านั้น • การเรียนภาษาญี่ปุ่นผ่าน Web-based Training (WBT) • บริการให้ค�ำปรึกษาการลดต้นทุนวัสดุและ พลังงาน (MFCA & Sakugen) โดยทีมงานจาก ญี่ปุ่น • Tour Mission ประเทศญี่ปุ่น ชมงานแบบมีความรู้ และประสบการณ์ของจริง • จับคู่ธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น-ประเทศในอาเซียน ฯลฯ ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมฯ ศิษย์เก่า ABK & AOTS โทร. 02 238 5235~6, 089-994 6882 Email : alumni@abk-aots.org www.abk-aots.org


Editor’s Talk

เปิดฉบับ

สวัสดีปีใหม่ผู้อ่านทุกท่านครับ เวลาผ่านไปเร็วนะ ครับ เผลอแป๊บเดียวก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 5 กันแล้ว ส�ำหรับปีนี้คมช่างก็ยังคงตั้งใจคัดสรรเรื่องราว และสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการงาน ช่างของเราอย่างไม่ลดละ ผมหวังว่าผู้อ่านทุก ท่านคงจะเกิดแรงบันดาลใจดีๆ จากเรื่องราวต่างๆ ที่ทีมงานได้ น�ำมาเสนอในคมช่างฉบับรับปีใหม่นี้ไม่มากก็น้อย คมช่างฉบับนี้ขอเอาใจผู้ที่หลงใหลงานศิลปะกันซักนิด ถ้า พูดถึงค�ำว่า “ศิลปะไม่มีที่สิ้นสุด” คงไม่มีใครปฏิเสธได้ใช่ไหม ครับ ผมจึงขอน�ำท่านผู้อ่านไปสู่โลกของงานศิลปะที่เราอาจจะ เคยเห็นผ่านหูผ่านตากันไปบ้าง อย่างศิลปะที่เรียกว่า “อาร์ต เดคโค” ที่ผสมผสานความสวยงามล�้ำสมัยแฝงกลิ่นอายความ คลาสสิค จนกลายเป็นแรงบันดาลใจของนักออกแบบทั้งงาน สถาปัตยกรรม ยานยนต์รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ทั่วโลก ผมจึงพลาดไม่ได้ที่จะน�ำศิลปะ “อาร์ต เดคโค” และผลงาน ดีๆ จากทั่วทุกมุมโลกมาให้ท่านผู้อ่านได้ชื่นชมกัน รวมถึงความ เป็นมาอันน่าทึ่งของศิลปะแขนงนี้ เรื่องราวที่คมช่างน�ำมาเล่าสู่กันฟังในฉบับนี้ หวังว่าผู้อ่านทุก ท่านคงจะชอบกันนะครับ และอย่าลืมว่า “การมองให้เห็นความ ต่าง คือจุดเริ่มต้นของความส�ำเร็จ” แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า ครับ

7


8

Content

สารบัญ

10 Iสังคมข่าว คมช่างเล่าเรื่อง 14 I ความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-ญี่ปุ่น เรื่องจากปก 16 I ลวดลายสไตล์ อาร์ต เดคโค เยี่ยมร้านค้า 28 I สมพร สแตนเลส 32 Iมุมสเตนเลส มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์ 34 I ART DECCO 38 Iแนะน�ำผลิตภัณฑ์ รอบรู้งานช่าง 41 I การติดตั้งแผ่นปิดครอบลอนเล็ก

MINIWAVE

เคล็ดไม่ลับ 42 I วิธีติดตั้งแผ่นโพลีฯ ลอนเล็ก 43 Iแนะน�ำสามเอ็ม

มุมกฎหมาย 44 I ขอเป็นผูัจัดการมรดก

ท�ำเองได้

บอกเล่าธุรกิจ 46 I 10 กลยุทธ์การท�ำตลาด 48 Iเปิดโลกผลิตภัณฑ์ คมช่าง ไอที 49 I ระบบจานดาวเทียม สบายๆ สไตล์คมช่าง 50 I เที่ยวเมืองจีน สุขภาพ 52 I เวชศาสตร์ครอบครัว พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย 54 I ประจ�ำเดือนมกราคม ฮวงจุ้ย 56 I หลังคา


ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

ประจ�ำเดือนมกราคม 2557

สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่าน ในฉบับนี้เราได้เข้าสู่ปี 2557 กันแล้วนะครับ ใครอยากเริ่มต้นท�ำอะไรในปี ใหม่นี้ คงต้องรีบลงมือ อย่ารอช้านะครับ เมื่อเรายัง มีแรงมีก�ำลัง ก็ต้องสู้กันต่อไปจริงไหมครับ ขอแค่ เรามีความตั้งใจและมีความพยายาม ไม่มีอะไรที่เป็น ไปไม่ได้ เลือกที่จะ “เรียนรู้วิกฤต ให้เป็นโอกาส” อย่าเสียก�ำลังใจกับอะไรง่ายๆ นะครับ ส�ำหรับฉบับนี้ผมมีค�ำคมมาฝาก ขอให้ท่านผู้อ่าน ทุกท่าน จงประสพกับความส�ำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังไว้ ครับ พบกันฉบับหน้า

ISSN 2287-0768 ที่ปรึกษา

รติเทพ ตังคชัยนันท์ นพดล ตันติดลธเนศ เจริญ บุรันชัย ปรีชา วีรรัตนากร ที่ปรึกษาระหว่างประเทศ

บูรจิตร พิบูลย์

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

วิรัตน์ คลี่เกษร กานต์ ปัญจศิริ

บรรณาธิการบริหาร

ยุทธพล สว่างเกษม บรรณาธิการอวุโส

ผศ.นพ.ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น อ.กนก แนวพานิช กองบรรณาธิการ

กนกพร เรืองเลขา ศักดิ์อุดม พูนสวัสดิ์ อนุเทพ ตันติดลธเนศ วีระ สุขประเสริฐ ศิลปกรรม

“จงอย่าปล่อยให้ความรู้สึกเสียก�ำลังใจ เข้ามาครอบง�ำท่านได้เป็นอันขาด แล้วในบั้นปลาย ท่านจะประสบความ ส�ำเร็จอย่างแน่นอน“

สรพงษ์ ภู่ทอง ฝ่ายโฆษณา

กนกพร เรืองเลขา อนุเทพ ตันติดลธเนศ ฝ่ายธุรการและการเงิน

สุดารัตน์ สุยะปุก เจ้าของ

บริษัท ฐิตินันท์ สถาปัตย์ จ�ำกัด

8, 10 ถ.ประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ10510 โทร. 02 914 5986 แยกสีและพิมพ์

ห.จ.ก. เหรียญบุญการพิมพ์(1988)

31/ 4-6 เฉลิมเขต 2 สวนมะลิ ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 โทร. 02 225 8428, 02 225 8429 ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

ยุทธพล สว่างเกษม

นิตยสารคมช่าง เป็นนิตยสารแจกฟรี

9


10

Activity Highlight

สังคมข่าว

มิตรภาพและความร่วมมือ ญี่ปุ่น-ไทย-อียิปต์ Prof Dr. Adel. K. Ismail เลขาธิการ AOTS Alumni Society-Egypt และครอบครัว (Dr. Madiha, Mr.Kareem) จากประเทศอียีปต์ ให้เกียรติมาเยี่ยมและหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง AOTS Alumni Society-Egypt และ ABK&AOTS Alumni Association (Thailand) โดยคุณสมศรี ชุณหสวัสดิกุล นายก สวอท. ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง ณ.กรีฑาสโมสรกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา

ร่วมฝากข่าวประชาสัมพันธ์ กับนิตยสารคมช่าง

“งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” บ้านจงกุลพาณิชย์(เปาอินทร์) บริษัทฯ ทีเอ็นโพลี่คาร์โบเนต จ�ำกัด ร่วมแสดงความยินดีในงานเลี้ยงสังสรรค์ส่ง ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พร้อมร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของเฮียป้อง เจ้าของร้าน จงกุลพาณิชย์ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นของคนใน ครอบครัวและแขกที่มาร่วมงาน พร้อมจัดกิจกรรมพิเศษให้พี่ๆ น้องๆ ร่วม สังสรรค์กันอย่างสนุกสนาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ทางนิตยสารคมช่าง ขอเป็นสื่อกลางในการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ในวงการก่อสร้าง และวงการสเตนเลส เพื่อให้กลุ่มธุรกิจ องค์กร หรือร้านค้าต่างๆ ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บริการ หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ งานช่างหรืองานก่อสร้างในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ที่สนใจมีความ ประสงค์ในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ ส่งข่าวสาร ของคุณมาได้ที่ E-mail: tuii.lolita@gmail.com หรือ

bonanuthep@gmail.com


14

KomChang’s Report

คมช่างเล่าเรื่อง

บูรจิตร พิบูลย์

องค์กรความร่วมมือ ระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในประเทศไทย(3)

กรรมการ สวอท.

องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่น นับว่ามีบทบาทส�ำคัญในการผลักดันให้ ประเทศเกิดการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจการค้า การลงทุน หรือแม้แต่การส่งเสริม เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังที่กล่าวกันไปแล้วใน ฉบับที่ผ่านมา ส�ำหรับฉบับนี้ จะขอพูดถึงองค์กรที่มีส่วนช่วยสนับสนุนประเทศในด้านเทคโนโลยีการผลิต และเทคโนโลยีการจัดการใหม่ๆ ที่รู้จักกันดีในชื่อ JTECS (Japan-Thailand Economic Cooperation Society) เป็นองค์กรซึ่งก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่วมมือสนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมใน ประเทศไทยของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. โดยสนับสนุนให้มีการ พัฒนาขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีการผลิต และการจัดการของอุตสาหกรรมภายใน ประเทศ วันนี้เราจะมาท�ำความรู้จักกับ JTECS องค์กรที่มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาประเทศให้ มากขึ้น

JTECS: Japan-Thailand Economic Cooperation Society สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ(ญี่ปุ่น-ไทย)

JTECS ก่อตั้งเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศไทย โดยการใช้โปรแกรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ฝ่ายญี่ปุ่น : JTECS ท�ำหน้าที่รวบรวมการสนับสนุนทางการจากหน่วยงาน และรัฐบาลญี่ปุ่นส่งเงินมายังประเทศไทย ขณะ เดียวกัน ก็จะยังท�ำหน้าที่ประสานงานเพื่อน�ำเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีการจัดการใหม่ๆ ตลอดถึงผู้เชี่ยวชาญและต�ำรา เอกสารต่างๆ มาร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology Promotion Association (Thailand-Japan) ฝ่ายไทย : มีการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)** [Technology Promotion Association (Thailand-Japan) : TPA] ในปี 2516 โดยมีเหล่าบรรดานักศึกษาและผู้ผ่านการฝึกอบรมทางเทคนิคจากญี่ปุ่น เป็นพลังขับเคลื่อนที่ส�ำคัญและเป็น ฝ่ายรับการสนับสนุนดังกล่าว

หลักการส�ำคัญในความร่วมมือระหว่าง JTECS : ส.ส.ท.

ประการแรก ท่านอาจารย์โฮซุมิ โงอิจิ ประธานกรรมการบริหาร สมาคมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (ญี่ปุ่น-ไทย) ได้ยืนยัน

ต่อกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมว่า “ฝ่ายญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนทางการเงิน (แก่ฝ่ายไทย) แต่จะไม่เข้าไป สั่งการ (ด้านนโยบายการด�ำเนินงาน)” หลักการส�ำคัญนี้ประกันความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองในการก�ำหนดนโยบายและ แผนการท�ำงานของ ส.ส.ท. และช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อนักวิชาการและปัญญาชนไทยได้ว่า ส.ส.ท. มีเจตนารมณ์อย่างแท้จริง ในการรับใช้สังคมไทยโดยส่วนรวม ประการที่สอง คือหลักการที่ว่า “ช่องประสานงาน เพียงช่องทางเดียว” ที่ก�ำหนดให้การสนับสนุนทางการเงินและการ ประสานงานทั้งหมดต้องผ่านเพียงช่องทางเดียว คือ ส.ส.ท ในประเทศไทยและ JTECS ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการ แทรกแซงหรือการสั่งการจากหน่วยงานราชการอื่นๆ ของญี่ปุ่น p

(**ข้อมูลจาก TPA news , 36 ปี ส.ส.ท)


15

การรับประทานอาหาร มารยาทในการรับประทานอาหารของชาวญี่ปุ่น

4

เมื่อท�ำธุรกิจ หรือท�ำงานร่วมกับชาวญี่ปุ่น โอกาสที่จะได้เข้าร่วม รับประทานอาหารกับชาวญี่ปุ่นนั้นย่อมเกิดขึ้นได้ง่ายๆ หรือหากท่านมี โอกาสได้ไปร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์กับชาวญี่ปุ่นและต้องรับประทาน อาหารญี่ปุ่นแล้วล่ะก็ ให้ลองสังเกตและน�ำไปปฏิบัติตามกันได้ค่ะ

ก่อนที่คนญี่ปุ่นจะรับประทานอาหารจะพูดค�ำว่า “itadakimasu อิตะดะคิมัส” แปลว่า จะรับประทานอาหารแล้วนะครับ/นะคะ และงานเลี้ยงที่มีสุราหรือเครื่องดื่ม ตามปกติจะห้ามดื่มเลยทันที ต้องรอจนกว่าจะมีการชนแก้ว(Kanpai) แม้ว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ก็ต้องรอให้ชนแก้วกัน เสร็จก่อนจึงจะเริ่มรับประทานได้

อาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม

การเสริฟอาหารของชาวญี่ปุ่นนั้น จะนิยมจัดเป็นชุดส�ำหรับแต่ละคน ใน ชุดอาหารจะมีถ้วยหรือจานเล็กที่ใส่อาหารแต่ละอย่าง เช่น ของต้ม ของย่าง ผักดอง ฯลฯ นอกจากนี้ต้องมีถ้วย ข้าว (Cha wan) และถ้วยซุป (Shiru wan) อยู่ตรงข้างหน้าคนรับประทาน เป็น ลักษณะดังนี้ ถ้วยข้าวต้องอยู่ซ้ายมือ และถ้วยซุปต้องอยู่ขวามือ ส�ำหรับ ถ้วยข้าวและถ้วยซุป สองถ้วยนี้ ต้องเอามือยกรับประทาน โดย เฉพาะส�ำหรับถ้วยซุปจะไม่มีช้อน ให้ ซึ่งจะต้องรับประทานอย่าง ติดปากเหมือนกับถ้วยน�้ำชา

การใช้ตะเกียบแบบญี่ปุ่น

ตะเกียบเป็นเครื่องมือในการรับประทาน อาหารญี่ปุ่นที่ส�ำคัญที่สุด ส�ำหรับมารยาท ในการรับประทานอาหารของคนญี่ปุ่นนั้น ก็มีข้อห้ามส�ำหรับการใช้ตะเกียบหลายข้อ ที่ค่อนข้างส�ำคัญ การปฏิบัติสิ่งเหล่านี้บน โต๊ะอาหาร จึงเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเป็น อย่างยิ่ง • การก�ำตะเกียบเป็นกิริยาที่ไม่ดี เป็น ลักษณะการจับตะเกียบและถ้วยข้าวด้วย มือเดียวกัน คนญี่ปุ่น เวลารับประทานบะหมี่หรือ • โยเซบาฉิ การเลื่อนชามไปข้างหน้าด้วย อาหารเป็นเส้นโดยเฉพาะ Soba ตะเกี ยบ (จะเคลื่อนย้ายสิ่งใดให้ใช้มือ) บะหมี่แบบญี่ปุ่นสีเทาหรือสีม่วง • ซึคิบาฉิ การเสียบอาหารด้วยตะเกียบ อ่อนที่ท�ำจาก ข้าวบัคฮวีท • ซากุริบาฉิ การเลือกอาหารที่มีรสอร่อย หรือน่ากินในจาน (Buckwheat) ขณะรับ อาหาร (อย่าลืมว่าใครๆ ก็อยากรับประทานของอร่อยในจานเหมือนกัน) ประทานจะส่งเสียง • มาโยอิบาฉิ การถือตะเกียบจดๆ จ้องๆ ไตร่ตรองถึงสิ่งที่จะ ดังมากในการดูด รับประทานบนโต๊ะอาหาร (เลือกไปเลือกมาดูเหมือนจะทิ้งของที่ไม่อร่อย เส้น อันนี้ไม่เสียมารยาท การ ให้คนอื่นรับประทาน ชาวญี่ปุ่นเป็นอะไรที่เก็บความรู้สึก ถึงอยากรับ ส่งเสียงดังเป็นการแสดงถึง ประทานก็ต้องมีมารยาทไว้ก่อน) ความอร่อยของอาหารเส้น • การเสียบตะเกียบไว้บนข้าวก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ • หลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้ว (หลังกินข้าว) ก็จะพูดค�ำ ว่า “gochisousamadeshita โกะจิโซซะมะเดะชิตะ” แปลว่า ขอบคุณ มากครับ/ค่ะ (เป็นการขอบคุณที่ให้ข้าวเรากิน) p ฉบับต้อนรับปีใหม่ มกราคม 2557 ดิฉันขอให้ผู้อ่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และขอขอบคุณที่ติดตามผลงานกันตลอดมาค่ะ

อาหารเส้น


16

In Cover

เรื่องจากปก

ลวดลายสไตล์ อาร์ต เดคโค


17

รูปแบบงานสไตล์ อาร์ต เดคโค นั้น หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าหน้าตาเป็น อย่างไร แต่แท้ที่จริง เราจะเห็นและผ่านตา อยู่แทบตลอดเวลา ไม่ว่าจากภาพยนต์ต่าง ประเทศที่เกี่ยวก้บเมืองลาสเวกัส เมือง แห่งการพนันและแสงสี หรือตึกระฟ้าจาก ภาพยนต์เรื่องคิงคอง อันโด่งดังในตอนจบ ถ้าเป็นเมืองไทยเองจะมีรูปแบบของ อาร์ต เดคโค ที่เราๆจะเห็นกันบ่อยมากที่สุด ทั้ง จากทางทีวีหรือหนังสือพิมพ์ นั่นก็คือ “อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย” นั่นเอง

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 34 ที่ เมืองทองธานี ได้มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นโกสต์ อาร์ต เดคโค คันแรกที่จะขายใน ประเทศไทย เป็นหนึ่งในรถยนต์อาร์ต เดคโค ลิมิเตด เอดิชั่น ซึ่งมีเพียง 35 คันทั่วโลก ค�ำว่า อารต์ เดคโค นี้จึงถือได้ว่าเป็นสไตล์การออกแบบที่ยังคงร่วมสมัยมาจนถึงทุกวันนี้ อาร์ต เดคโค หรือบางทีก็เรียกว่า อาร์ต เดคคอร์ นั้น เป็นสไตล์แห่งศิลปะที่ผสม ผสานอย่างลงตัวระหว่างลวดลายกระจกแก้วคริสตัลอันล�ำ้สมัยที่สื่อถึงความคลาสสิก ของกรีก และโบราณวัตถุของอียิปต์กับยุคแห่งเครื่องจักรกล และการปรับรูปลักษณ์ ยานยนต์ให้ทันสมัยขึ้น ซึ่งมีอิทธิพลต่องานออกแบบแขนงต่างๆ อาทิ สถาปัตยกรรม การออกแบบยานยนต์ การตลาด งานเซรามิคและการผลิตเฟอร์นิเจอร์

อาร์ต เดคโค เป็นความงามในยุคสมัยของความเปลี่ยนแปลง ในวงการศิลปะตราบมาจนถึงทุกวันนี้


18

In Cover

เรื่องจากปก

อาร์ต เดคโค คือยุคแห่งศิลปะที่เต็มไปด้วยสไตล์

ที่งามสง่า ศิลปะเฟื่องฟูอยู่ในช่วงทศวรรษที่ 20 ถึง ทศวรรษที่ 30 นับว่าเป็นช่วงต่อเนื่องจากงานศิลปะ ลวดลายวิจิตรแบบ “อาร์ตนูโว” ลายเครือเถาอัน วิจิตรอ่อนช้อยค่อยคลี่คลายเป็นเส้นสายที่เรียบง่าย ขึ้น คล้ายๆ กับลวดลายกราฟฟิกในยุคสมัยของ “อาร์ต เดคโค” นี้ อาร์ต เดคโค จัดอยู่ในศิลปะยุคสมัยใหม่ โดย เป็นศิลปะในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งชิ้นงานที่เด่นๆ มักจะเป็นเรื่องที่ย้อนกลับมาใกล้ตัว หรือเกี่ยวเนื่อง กับชีวิตประจ�ำวันของผู้คน เป็นงานศิลปะที่จับต้อง ใช้สอยได้ มากกว่าจะเป็นศิลปะที่ได้เพียงแต่ชื่นชม ความงามด้วยสายตาเท่านั้น มีความโดดเด่นที่สอด แทรกอยู่ในงานสถาปัตยกรรม และงานดีไซน์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานออกแบบทางสายแฟชั่น ทั้ง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และลายพิมพ์บนผืนผ้า ต่างๆ ล้วนยังเป็นแรงบันดาลใจให้วงการแฟชั่นหลาย ยุคหลายสมัย มาจนถึง ปัจจุบันทีเดียว

อาร์ท เดคโค ซึ่งเป็นสไตล์การออกแบบที่เกิดขึ้น

ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 20 แต่กลับได้รับการ ยอมรับสูงสุดในเวลาเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือประมาณ ค.ศ. 1908-1935 โดยมี วิวัฒนาการมาจากยุคเริ่มต้นของยุคสมัย ซึ่ง สร้างสรรค์งานออกมาตอบสนองการปฏิวัติ ของวงการวิทยาศาสตร์ สังคม และ เหตุการณ์ต่างๆ ทางการเมืองในช่วงต้น ศตวรรษที่ 20 ในตอนเริ่มต้นนั้น “อาร์ต เดคโค” ไม่ ได้เป็นสิ่งที่คนในยุคนั้นเชื่อถือว่าเป็น “ศิลปะ” สักเท่าไร ส่วนใหญ่จะเรียกกัน มาว่า เป็น “สไตล์” ของยุคสมัยเสีย มากกว่า เพราะความจริงแล้วผลงาน ต่างๆ ล้วนมีอิทธิพลของศิลปะของยุค โมเดิร์น แทบทั้งสิ้น โดยลักษณะของรูปแบบจะ ออกมาในลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งที่เลิศ หรู หากแต่มีความเป็นสื่อสัมผัสที่ ทุกคนสามารถจับต้องได้ ซึ่งได้ รับอิทธิพลมาจากการเดินทาง ท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายของ ธรรมชาติตามแบบฉบับทุ่งหญ้า แอฟริกัน และความลี้ลับ ของสุสานแห่งอียิปต์

สไตล์อาร์ท เดคโค ที่ออกมาจะมีรูปทรงเป็นเหลี่ยมมุมเหมือนทรงเรขาคณิต เน้นวัสดุที่เป็นโครเมี่ยม แก้วใส กระจกเงา เนื้อผ้าสีสด ในขณะที่ภาพที่สื่อออกมาจะเน้น ถึงพาหนะการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน รถยนต์ เรือ หรือเครื่องร่อนต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายของธรรมชาติที่ได้พบเจอระหว่างเดินทาง อาทิ พระอาทิตย์ตก ดอกไม้ใบหญ้า เปลือกหอย เป็นต้น จึงเป็นผลงานที่น�ำไปสู่การตกแต่งที่มีความโดดเด่นแต่แฝงด้วยความเรียบง่าย


19

ด้วยความที่แพร่หลายสู่สังคมในวงกว้าง และยังคงได้รับการน�ำกลับมาสร้างสรรค์ใหม่ ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ที่ไม่ได้สะท้อนให้เห็นเพียงวิธีคิดและวัฒนธรรมแห่งยุคสมัยอันเป็นจุดก�ำเนิดเท่านั้น ทว่ายังคงมี อิทธิพลต่อยุคสมัยต่อๆ มาอีกครั้งแล้วครั้งเล่า จนแทบบางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่า อาร์ต เดคโค (ART DECO) ในยุคของ “อาร์ต เดคโค” ล้วนแสดงออกถึง ความเป็นตัวของตัวเองอย่างสูง ส่วนใหญ่จะ เป็นชิ้นงานที่เรียบง่าย เส้นสาย สะอาดสะอ้าน สีสันมีชีวิต ชีวา แสดงออกถึงความ สง่างาม ทางด้านการ ออกแบบอุตสาหกรรมที่ ประสบความส�ำเร็จ อย่างเช่น การออกแบบรถยนต์ เรือโดยสารขนาด ใหญ่ โทรทัศน์ ซึ่งล้วนสามารถผลิตได้เป็น จ�ำนวนมากโดยเครื่องจักรกล ด้วยความที่ส่วนมากจะเข้ามาอยู่ในชีวิต ประจ�ำวันของผู้คน อย่างเช่น เสื้อผ้า เครื่อง ประดับ และกราฟฟิกดีไซน์ นั่นคงเป็นสาเหตุ หนึ่งที่ “อาร์ต เดคโค” ยังสามารถกลับมาได้อีกแทบ ทุกยุคทุกสมัย ในขณะนั้นทัศนคติต่ออาร์ตเดคโคถือกันว่าเป็น ศิลปะของความหรู ความมีประโยชน์ทางการใช้สอยและ ความเป็นสมัยใหม่ ความนิยมในอาร์ตเดคโคเริ่มลดถอยลง ในปลายคริสต์ทศวรรษ 1930 และต้นคริสต์ทศวรรษ 1940 และในที่สุดก็หมดความนิยมไปจนมาในคริสต์ทศวรรษ 1980 ก็เริ่มมีความนิยมกันขึ้นอีก ครั้งหนึ่ง ตัวอย่างของงานยังเห็นได้ทั่วไปในเกือบทุกประเทศตั้งแต่สหรัฐอเมริกา, สหราช อาณาจักร, สเปน, คิวบา, ประเทศฟิลิปปินส์, ประเทศโรมาเนีย และบราซิล ตัวอย่างที่ เห็นได้เด่นชัดที่สุดก็จากสถาปัตยกรรมตามเมืองใหญ่ๆ เช่น ตามนครนิวยอร์ก อาทิ ตึกไครสเลอร์ (Chrysler Building) และตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire state Building)

ส่วน อาร์ต เดคโค ในประเทศไทยมีให้เห็นทั่วไป โดยรอบ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่มีสถานที่และอาคารที่ได้รับอิทธิพลด้านการ ออกแบบจากอาร์ต เดคโคที่เป็นที่รู้จักอย่าง แพร่หลาย ได้แก่ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และ โรงละครศาลาเฉลิมกรุง เป็นต้น ที่น�ำเส้นสาย ลายไทยมาดัดแปลง ให้กลายเป็น อาร์ต เดตโค แบบไทยๆ แม้แต่ในปัจจุบันก็มีโครงการก่อสร้างใหม่ๆที่เกิด มากมายราวกับดอกเห็ดในกรุงเทพฯ ที่เริ่มน�ำสไตล์ ของ อาร์ท เดคโค กลับมานิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย มากขึ้นในขณะนี้ เมื่อวงการก่อสร้างในบ้านเราหันมาให้ความ สนใจ และนิยมในสไตล์นี้กันมากขึ้น หากเราน�ำมา รูปแบบมาผสมผสานกับงานในสไตล์ของไทยในรูป แบบสมัยใหม่ ก็คงจะออกมามีเสน่ห์และมนต์ขลัง แบบไทยๆ ไม่มากก็น้อย เหมือนกับในอดีตดีกว่า p

ครั้งแล้วครั้งเล่าที่อิทธิพลของศิลปะจากต้นศตวรรษที่ 20 หรือที่รู้จักกันดีว่า ทศวรรษที่ 20 กลับมามีอิทธิพลต่อสังคมร่วมสมัย อาจจะ ด้วยเพราะสไตล์ที่ดูสง่างามและเรียบง่าย ท�ำให้ความงามของ “อาร์ต เดคโค” ยังคงใช้การได้และเป็นที่นิยมข้ามกาลเวลามาจนถึงปัจจุบัน


20


21

ลวดลายในสไตล์ อาร์ต เดคโค ได้ถูกน�ำมาใช้ในงานโลหะเป็นจ�ำนวนมากไม่ว่าจะ เป็นประตูหน้าบ้าน ประตูในบ้าน รั้ว ราวกันตก แต่ถ้าในเมืองไทยก็สามารถน�ำ ลวดลายในสไตล์นี้ มาใช้กับเหล็กดัดกันขโมยได้เป็นอย่างดีและสวยงามแปลกตาแบบมี สไตล์ได้อีกด้วย


22

In Cover

เรื่องจากปก


23

อาร์ต เดคโค ที่ใช้ในงานสเตนเลส

เมื่อกล่าวถึงงานสเตนเลสในสไตล์อาร์ต เดคโค ที่โดดเด่นที่สุด คงจะหนีไม่พ้น ตึกไครส์เลอร์ (Chrysler Building) นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีส่วนตกแต่งภายนอกด้วยสเตนเลสขนาดใหญ่ ทั้งส่วนบนของตึก และหัวนกอินทรีย์ที่ประดับอยู่เป็นที่โดดเด่นอย่างมาก ที่เป็นสไตล์ อาร์ต เดคโค โดยใช้วัสดุจากแผ่นสเตนเลสเป็นจ�ำนวนมาก

ตึกไครส์เลอร์ (Chrysler Building) เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี พ.ศ. 2474 มีความสูงประมาณ 319 เมตร มี 77 ชั้น ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ วิลเลียม แวน อเล็น (William Van Alen)


24

In Cover

เรื่องจากปก


25

งานสเตนเลสในสไตล์อาร์ต เดคโค ในทางสถาปัตยกรรม จะมีให้ เห็นอยู่ทั่วไป ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ถือว่าเป็นงานในสไตล์ที่ร่วมสมัย เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น อาคารที่ืีชื่อว่า “Niagara Mohawk Building” ในเมืองซีราคิวส์ รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา (ภาพใหญ่ซ้าย) หรือประติมากรรมนูนต�่ำที่อาคารร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์ (Rockefeller Center) จากตัวอย่างข้างต้นและอีกหลายสถานที่ แสดงให้เห็นว่างานส เตนเลสสามารถน�ำมาใช้ในสไตล์อาร์ต เดคโค ได้อย่างลงตัวและแพร่ หลายเป็นอย่างมาก p

Rockefeller Center

Niagara Mohawk Building หรือ Niagara Hudson Building ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1932 และก่อสร้างตกแต่งใหม่ในปี 1999 Rockefeller Center มีความสูง 1,250 ฟุต ในเริ่มต้นก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 1931 และมีการตกแต่งเพิ่มเติม แต่ยังคงลักษณะของ Art Deco


รับฟรี!หนังสือ

สงครามชีวิต ศักดิส์ ทิ ธิอ์ ลั ลอย

บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของ “ศักดิ์สิทธิ์อัลลอย” ในทุกแง่มุม สู่การก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของวงการประตูอัลลอยเมืองไทย ที่ถ่ายทอดโดย คุณณัฏฐ์ดนัย เนียรนาทสกุล ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการรับหนังสือฟรีได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก (จอย) 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 แฟกซ์ : 02 914 7600 E-mail : joy_3933@hotmail.com (หนังสือมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

สร้างสรรค์ผลงานที่ถูกใจลูกค้า พร้อมบริการอย่างเป็นกันเอง

“ลูกค้าคือนาย” ค�ำๆ นี้คงใช้ได้กับ หจก. สมพร สแตนเลส อย่างไม่มีข้อสงสัย โดยท�ำธุรกิจเกี่ยวกับประตูรีโมท กระจกอลูมิเนียม บานเลื่อน บานสวิงต่างๆ และงานสเตนเลสเหล็กทุกชนิด บริหารงานและควบคุมคุณภาพ โดย คุณสมพร พูล สวัสดิ์ เจ้าของร้านที่มีประสบการณ์การท�ำงานมาหลายสิบปี ซึ่งให้ ความส�ำคัญกับลูกค้าทั้งด้านการบริการ การสร้างสรรค์ผลงานและ สินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการซื้อสินค้าต่างๆ อย่างแท้จริง คุณสมพร เจ้าของร้าน กล่าวว่า “เรายึดมั่นและพึงระลึกอยู่ เสมอว่า “ลูกค้าเป็นนายเรา” เราจึงพยายามคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด โดยเลือกสินค้าที่มีคุณภาพ และน�ำเสนอสินค้าใหม่ๆ อย่างครบ ครัน เพื่อให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่เหมาะสมกับความต้องการ และที่ ส�ำคัญต้องมีบริการที่ดี งานต้องละเอียดพิถีพิถัน เพื่อให้ลูกค้าไว้ วางใจ กลับมาซื้อสินค้าและบริการของเราอีก ท�ำธุรกิจอย่างตรง ไปตรงมา เรียกง่ายๆ ว่า ถ้าลูกค้าตัดสินใจมาใช้บริการที่ร้านของ เราแล้ว ต้องถูกใจและได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่” “การท�ำธุรกิจของเราผ่านอุปสรรคมามากมายหลายด้านกว่า จะเป็น หจก. สมพร สแตนเลส ในวันนี้ โดยเฉพาะเรื่องการดูแล ควบคุมพนักงาน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งเรื่อง พนักงานขาดลาบ่อย โดยที่งานยังไม่เสร็จ ท�ำให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง และมีผลต่องานของลูกค้า เราจึงต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ ความส�ำคัญกับพนักงานทุกๆ คน คอยใส่ใจพูดคุย ถามไถ่สารทุกข์ สุขดิบ หรือเลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมบ้างในบางโอกาส เพื่อให้เกิดความ รู้สึกเป็นกันเอง ที่นี่เราจึงอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ ต้องใส่ใจดูแล กัน” คุณสมพรกล่าวทิ้งท้ายว่า “อุปสรรคเป็นเรื่องที่เราต้องต่อสู้ เพื่อเอาชนะให้ได้ ส�ำหรับผมเพียงได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ และ ท�ำให้ลูกค้าชอบงานของเรา ผมถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าแล้ว ผมยังมีเป้าหมายอีกไกลในธุรกิจนี้ อย่างเช่น การผลิตสินค้า ส�ำเร็จรูปเพื่อวางจ�ำหน่าย เพื่อเป็นแนวทางให้ลูกค้ามีตัวเลือกใหม่ๆ ผมว่าความอดทนนี่แหละที่จะท�ำให้เราผ่านทุกอย่างไปได้” p


Visit Dealer

29

เยี่ยมร้านค้า

หจก. สมพร สแตนเลส 323 ม.13 (ติดกับสถานีต�ำรวจภูธรต�ำบลท่าพล) ต.ท่าพล อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

คุณสมพร พูลสวัสดิ์ และเลขาฯ

เรายึดมั่นและพึงระลึกอยู่เสมอว่า

“ลูกค้าเป็นนายเรา”


32

Stainless Cornor

มุมสเตนเลส

อ.กนก ไร้สนิม kanokn@gmail.com

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน นี่ก็ เข้าสู่ปีใหม่แล้ว ขอให้ทุกท่านมี ความสุข คิดอะไรขอให้ สมปรารถนานะครับ

ฉบับนี้เราจะมาคุยกันว่า ลักษณะการเกิดสนิมบนสเตนเลสนั้นเป็น อย่างไร เพราะในฉบับต่อไปนั้นจะยกกรณีศึกษาจากปัญหาการเกิดสนิม ของจริง ซึ่งจะท�ำให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจในลักษณะของการเกิดสนิม จะได้ ไม่เกิดความสับสน และหวังว่าท่านจะสามารถน�ำบทความนี้ไปใช้เป็น ความรู้เพื่ออธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ อีกทั้งสามารถน�ำไปอ้างอิงเมื่อท่าน พบเจอกับปัญหาจริง เพื่อลดข้อพิพาทในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้

ลักษณะการเกิดสนิม หรือการกัดกร่อน

สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. การกัดกร่อนแบบลักษณะทั่วๆ ไป เช่น การสึกกร่อนจากการใช้งาน เช่น กะเทาะ กระแทก จากการใช้งานตามปกติ ซึ่งท่านผู้อ่านน่าจะ ทราบกันดีอยู่แล้ว 2. การกัดกร่อนแบบลักษณะเฉพาะ ซึ่งจะแบ่งได้ดังนี้ 2.1 การกัดกร่อนแบบรูเข็ม 2.2 การกัดกร่อนจากความเค้น 2.3 การกัดกร่อนตามขอบเกรน 2.4 การกัดกร่อน เนื่องจากความล้า 2.5 การกัดกร่อนจากการปราศจากการท�ำปฏิกิริยาระหว่างอากาศ กับ โครเมียม 2.6 การกัดกร่อนเนื่องมาจากไฟฟ้าสถิต 2.7 การกัดกร่อนแบบช่องแคบ

เราคงจะมาพูดถึงการกัดกร่อนแบบลักษณะเฉพาะ ซึ่งมีความน่าสนใจมากกว่า

• การกัดกร่อนแบบรูเข็ม เป็นการกัดกร่อนที่เกิดจากสารละลาย ประเภทคลอไรด์ (Cl) ท�ำให้เกิดสนิมแบบเจาะเป็นรู บางที่จะเรียกว่า สนิมแบบ รูเข็ม หรือบางที่อาจจะเรียกแบบเทคนิค คือ “พิทติ้ง คลอโรชั่น” (Pitting Corrosion) • การกัดกร่อนเนื่องจากความเค้น เช่น การดัด การพับ การปั๊มขึ้นรูป การดึง การเจาะ เป็นต้น • การกัดกร่อนตามขอบเกรน ส่วนมากจะมาจากกระบวนการหลอม • การกัดกร่อน เนื่องจากความล้า เช่น การน�ำไปใช้งานในลักษณะต่างๆ • การกัดกร่อนจากการขาดการท�ำปฏิกิริยาระหว่างอากาศ กับโครเมียม เช่น การปิดทับพื้นผิวของสเตนเลส ไม่ว่าจะเป็นการปกคลุมด้วยพลาสติก การทาน�้ำมัน เป็นต้น • การกัดกร่อนเนื่องจากไฟฟ้าสถิต เกิดจากการสัมผัสระหว่างโลหะสองชนิดที่มีความต่างศักย์ที่แตกต่างกัน • การกัดกร่อนแบบช่องแคบ เป็นการเกิดสนิมในลักษณะที่สเตนเลสไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ หลายท่านคงเข้าใจแล้วว่า สเตนเลสเองนั้นที่ป้องกันการเกิดสนิมได้ เพราะบนผิวของสเตนเลสนั้นสามารถสร้างฟิล์มได้ด้วยตัวเอง โดยการท�ำ ปฏิกิริยาระหว่างอากาศ (ออกซิเจน) กับธาตุโครเมียมที่ผสมอยู่ใน สเตนเลส โดยเรียกฟิล์มนี้ว่า “พาสซิฟ ฟิล์ม หรือ โครเมียมออกไซด์” จากบทความนี้ท่านผู้อ่านทุกท่านน่าจะเข้าใจลักษณะการเกิดสนิมกันเป็น อย่างดีแล้ว ท่านจะได้ไม่สับสนในเรื่องปัญหาการเกิดสนิมที่เราจะกล่าวกัน ต่อไปในฉบับหน้าครับ p


34

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์

“ด้วยสีสันตระการตา จากการออกแบบด้วยเส้นสายที่ตัดทอน ผสมกับรูปทรง เรขาคณิต อย่างวิจิตรบรรจง ท�ำให้เกิดผลงานที่หรูหราตระการตา และให้ความรู้สึกถึง ความละเอียดอ่อนพิถีพิถัน แต่มีความมั่นคงที่ทรงพลัง ล้วนเป็นรูปแบบเฉพาะตัวของงาน ในสไตล์ อาร์ต เดคโค”


35


36

Get Idea

มุมสวย ช่วยสร้างสรรค์


37


38

Product Introduce

แนะน�ำผลิตภัณฑ์

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Makita DF330DWE 10.8V

สว่านไขควงไร้สาย Makita รุ่น DF330DWE (พร้อมแบตเตอรี่ BL1013 x 2 ก้อน) ดีไซน์ ด้ามจับให้มีลักษณะจับสะดวก คล่องตัว สามารถปรับระดับแรงบิดได้ถึง 18 แบบ และปรับความเร็วได้ 2 ระดับ คุณสมบัติพิเศษมีไฟ LED ช่วยเพิ่มแสงสว่างขณะท�ำงาน มาพร้อมความสามารถในการเจาะเหล็ก 10 มิลลิเมตร (3/8”) และไม้ 21 มิลลิเมตร (13/16”) มีอัตราการหมุนขณะเดินเครื่องเปล่า สูง : 0-1,300 รอบ/ นาที และต�่ำ : 0-350 รอบ/นาที ก�ำลังไฟ 10.8 โวลต์ ช่วยผ่อนแรงในการท�ำงานของคุณมากยิ่งขึ้น p

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••

Freud Track Saw Blades

คุณสมบัติพิเศษของใบมีดพร้อมใช้อย่าง Freud Track Saw Blades เป็นใบเลื่อยคุณภาพสูง ที่ออกแบบมาถึง 4 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทั้งไม้อัด เมลามีน ลามิเนต และงานทั่วไป ความหนาแน่นของ สารคาร์ไบด์บนใบมีด Freud จะช่วยป้องกันสารตกค้างบนใบมีด รวมถึงท�ำให้วัสดุ หลังการตัดแลดูสะอาด มาพร้อมเทคโนโลยีป้องกันการสั่น สะเทือน การท�ำงานเงียบและราบรื่น นอกจากนี้ยังเคลือบสาร Perma ที่ช่วยป้องกันการเกิดสนิม ให้ใบมีดใช้งานได้ยาวนาน p


•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gearkeeper Convenient Tool Lanyard

เชือกนิรภัยกันตก Convenient Tool Lanyard อุปกรณ์ส�ำคัญส�ำหรับช่าง ที่จะ ช่วยป้องกันไม่ให้อุปกรณ์งานช่างทั้งหลายของคุณตกหล่น โดยเฉพาะเมื่อคุณ ก�ำลังท�ำงานอยู่บนที่สูง โดย Gearkeeper ออกแบบให้เข็มขัดและเชือกเส้นเล็กมี ระบบการยืดหดที่แตกต่างกัน โดยสามารถเหน็บเชือกเส้นเล็กๆ ไว้กับขอเกี่ยว และเลื่อนไปมาได้ทุกที่ที่คุณต้องการ โดยไม่ต้องกลัวว่าอุปกรณ์จะหลุดออกจาก ขอเกี่ยวนั้น เชือกเส้นเล็กสามารถยืดถึง 42 นิ้ว และสะดวกรวดเร็วในการเชื่อมต่อส�ำหรับติดและถอดเครื่อง มือ ช่วยให้คุณท�ำงานได้อย่างสะดวกสบายและคล่องตัวมากขึ้น p •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

BOSCH GSA 10.8 V-LI Professional

เลื่อยอเนกประสงค์ขนาดเล็กส�ำหรับช่างมืออาชีพ เพื่อการควบคุมที่สมบูรณ์แบบและการใช้งานที่ หลากหลายในวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ โลหะ และพลาสติก ออกแบบด้ามจับแบบเส้นรอบวงเล็กและ น�้ำหนักเบา เพียง 1.2 กก. เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ช่วงชักยาว 14.5 มม. และอัตราชัก 3,000 ครั้งต่อนาที เพื่อความรวดเร็วในการตัด มีแสง ไฟ LED ท�ำงานได้แม้ในที่มืด พร้อมตัวแสดงระดับการชาร์จ แบตเตอรี่อ่านง่าย แสดงค่าพลังงานที่เหลืออยู่ รักษาความ ปลอดภัยด้วยระบบ ECP ระบบป้องกันเซลล์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยป้องกันแบตเตอรี่จากการโอเวอร์โหลด พกพา สะดวก ท�ำงานได้ทุกที่ที่คุณต้องการ p


40

Calendar

ปฎิทินข่าว

Home & Decor Ideas @ Paradise Park 13 - 19 มกราคม 2557 : ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

Home & Decor Ideas พบกับไอเดียแปลกใหม่และสร้างสรรค์ใน บ้านของคุณ พร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมากมายของบ้านและที่อยู่อาศัย ที่น�ำมาให้ท่านเลือกสรรหลากหลายสไตล์ ที่เดียวได้ครบทุกความต้องการ เพื่อบ้านของคุณ .................................................................................

Thailand Brands Grand Sale

24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 : อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภายในงานพบสินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งบุรุษและสตรี มากมายน�ำมาลดราคา และพบกับโซน สินค้าโอทอปห้าดาวน�ำมารวมที่งานนี้งานเดียว มาชม ชิม ช้อป กันได้ที่ งานสินค้าแบรนด์ดังครั้งยิ่งใหญ่ประจ�ำปี 2014 .................................................................................

Thailand Mega Show 2014

Insight AEC : Maximizing ASEAN Prosperity

งานแสดงสินค้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยที่จะกลับมาสร้าง ปรากฏการณ์ให้แก่ผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับการก้าวสู่งานแสดง สินค้าระดับภูมิภาคอาเชียนครบทุกองค์ประกอบของไลฟ์สไตล์คนเมือง กับ 9 กลุ่มสินค้าเพื่อการบริโภค อาทิเช่น สินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้า ตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที สินค้าแฟชั่น อินเตอร์แบรนด์ เครื่องประดับและอัญมณี เทศกาลอาหาร ฯลฯ .................................................................................

ครั้งแรกในอาเซียน ที่ผู้แสดงงานและผู้ชมงานจากทั้ง 10 ประเทศ สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาร่วมกันแสวงหาโอกาสใหม่ๆใน ความร่วมมือทั้งทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมให้คุณได้update ทุกๆมุม มองของอาเซียน พร้อมเปิดจินตนาการของคุณอย่างไร้ขีดจ�ำกัด มีคลินิก ให้ค�ำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกิจกรรมพิเศษสัมมนา workshop อีกมากมาย .................................................................................

11 - 19 มกราคม 2557 : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

JAPAN EXPO 2014

25 - 26 มกราคม 2557 : ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มหกรรมญี่ปุ่นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประจ�ำปี 2014 จัดขึ้น โดยหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ และศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เจเอ็ดดูเคชั่น และได้รับการรับรองการจัดงานจากสถานเอกอัครราชทูต ญี่ปุ่นประจ�ำประเทศไทย ภายในงานประกอบด้วยโซนต่างๆ อาทิเช่น การศึกษา หางาน ท่องเที่ยว และกิจกรรมที่น่าสนใจภายในประเทศ ญี่ปุ่น .................................................................................

30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 : IMPACT Challenger เมืองทองธานี

World Health & Beauty Expo 2014 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2557 : อิมแพ็ค เมืองทองธานี

มหกรรมคนรักสุขภาพและความงาม สร้างโอกาสให้กลุ่มเป้าหมาย ได้มีทางเลือกทางด้านสุขภาพและความงาม เพื่อพิจารณาอนาคตของ ตนเองไปในทางที่ดีขึ้น พร้อมช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมทาง ด้านสุขภาพและความงาม และส่งเสริมให้สถาบันทางด้านสุขภาพและ ความงามได้มีพื้นที่ทางการตลาด ประชาสัมพันธ์ผลงาน และวิสัยทัศน์ ของสถาบัน .................................................................................


41

No Secret

เคล็ดไม่ลับ

วิธีการติดตั้ง

แผ่นโพลีคาร์บอเนตชนิดลอนเล็ก สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับผู้อ่านทุกท่าน ปีใหม่นี้ขอ ให้ทุกท่านร�่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา การงาน ขอให้มีความเก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไปด้วยนะครับ หลังจากที่ผมได้สรรหาเทคนิคมากมายมาลงใน คอลัมน์ ”รอบรู้งานช่างกับนายสลิ่ม” อีกทั้งยังได้ มีผู้ติดตามส่งเรื่องราวดีๆ มาให้ทาง E-mail ผมก็ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านด้วยครับ! ฉบับนี้ประเดิมกันด้วยแผ่นหลังคาลอนเล็ก ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเหตุผลที่ท�ำให้นายช่างทั้งหลายติดอกติดใจกัน ก็เป็นเพราะ ใช้อุปกรณ์ในการติดตั้งน้อยและสะดวกรวดเร็วผมขอยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์โพลีคาร์บอเนต MiniWave

1. การเตรียมโครงสร้างจันทัน ระยะควร 98 ซม. โดยส่วนส�ำคัญระยะแปกลาง ความห่างไม่เกิน 50 ซม. (กึ่งกลาง-กึ่งกลาง) (ความลาดเอียงของหลังคาควร มากกว่า 5 องศา เพื่อการไหลผ่านของน�้ำได้ดีและป้องกันไม่ให้เกิดน�้ำขังหรือแผ่น ตกท้องช้าง)

2. เตรียมแผ่นตัดตามขนาดของโครงสร้างหลังคา การยื่นล�้ำแนว ของโครงหลังคา 10-15 ซม.ตามความสวยงาม ก�ำหนดการยึด สกรูจากแผ่นแรก และการซ้อนทับแผ่นโดยประมาณ 2 ลอน 4. การยึดของสกรูปลายแผ่นให้ยึด จากด้านซ้ายไปขวา ก่อนการยึด ของสกรูควรมีการเจาะน�ำแผ่น MiniWave ที่จะยึดแผ่นให้กว้าง กว่าสกรู 2-3 มม. (แผ่นจะขยายตัว เมื่ออากาศร้อนป้องกันไม่ให้อาการ โก่งของแผ่นหรือมีเสียงดัง แผ่น คืนตัวเมื่ออากาศปกติ)

3. การยึดสกรูระยะห่างแปไม่เกิน 50 ซม. โดยการยึดสกรูแปปลายใช้ยึด 3 ตัว/แผ่น (หากการติดตั้งแผ่น MiniWave มีลมแรง มากให้ยึดสกรูแบบลอนเว้นลอนเพื่อความแข็งแรงในการยึดติดของแผ่น) 5. ติดตั้งแผ่นที่ 2 และ 3 ตามวิธีการติดตั้งของแผ่น MiniWave ข้างต้นซึ่งการซ้อนของลอนสามารถใช้ซิลิโคนชนิดเป็นกลางยาแนวของลอนก่อนประกบด้วย Mini Clamping เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วซึมช่วงการซ้อนทับลอนและปิดด้วย Mini Clamping

เห็นไหมครับว่าการติดตั้งแผ่นลอนเล็กมีอุปกรณ์ไม่มากมาย นายช่างทั้งหลายจึงนิยมงานหลังคาแผ่นลอนเล็กอย่างนี้ ส่วนวิธี การติดตั้งแผ่นปิดครอบ (Flashing) นั้นอยู่ใน”คอลัมน์เคล็ดไม่ ลับ” ฉบับนี้ครับ ผมหวังว่าท่านผู้อ่านคมช่างทุกท่านจะมีความสุข สนุกสนาน ได้สาระความรู้กับคอลัมน์รอบรู้งานช่างของนายสลิ่ มกันต่อไป ท่านสามารถแนะน�ำหรือติชมมาได้ที่ E-Mail : vira@tngroup-th.com p


42

The Technic

รอบรู้งานช่าง

เทคนิคการติดตั้ง

แผ่นปิดครอบ

FLASHING

งานหลังคาหากพูดกันถึงเรื่องการติดตั้งแผ่นลอนเล็ก ก็ต้อง มีเรื่องราวขั้นตอนของเทคนิคติดตั้งแผ่นปิดครอบหรือที่เรียกกัน ว่า (Flashing) เพื่อให้งานออกมาสวยตรงใจลูกค้าที่ว่าจ้างและ รับเงินสบายๆ ดังนั้นผมขอแนะน�ำ 5 ขั้นตอนของการติดตั้งแผ่น หลังคาปิดครอบ โดยยกตัวอย่างแผ่นหลังคาโพลี่คาร์บอเนตชนิด ลอนเล็ก MiniWave ที่ก�ำลังเป็นที่นิยมอยู่ตอนนี้นะครับ

1. วัดความสูงของแผ่นลอน MiniWave 4 ซม. ก�ำหนดแนวทั้งสองด้านและท�ำการเซาะร่องผนังลึก 1 - 1.5 ซม. 2. น�ำแผ่นปิดครอบ(Flashing) มาตรฐานกว้างประมาณ 10 ซม. ปิดแผ่นลอนเล็ก 3. ปลายด้านบนแผ่นปิดครอบยึดให้เข้าผนังที่ท�ำการเซาะร่อง ดังข้อที่ 1 4. ยาแนวป้องกันการรั่วซึมกับแผ่นปิดครอบด้านบนด้วยซิลิโคนชนิดเป็นกลาง(Neutral) 5. ยิงสกรูเพื่อยึดแผ่นปิดครอบให้พอดีกันกับต�ำแหน่งแป เพื่อความสวยงามของแผ่นลอนเล็ก

ฉบับนี้ภาพและเทคนิคการติดตั้งแผ่นโพลี่คาร์บอเนตชนิดลอนเล็ก ต้องขอขอบคุณ บริษัท ทีเอ็นโพลี่คาร์โบเนต จ�ำกัด ผมนายสลิ่ม จะน�ำ เทคนิคงานช่างในสาขาอาชีพที่หลากหลายมาเขียนลง ”นิตยสารคมช่าง กับคอลัมน์เคล็ดไม่ลับ” เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านต่อไป E-Mail : vira@tngroup-th.com p


3M Guide

แนะน�ำสามเอ็ม

Cutting Edge Performance

3M MR.O ผู้เชี่ยวชาญงานช่าง และซ่อม บ�ำรุง ขอสวัสดีชาวคมช่างอีกครั้ง ... เราได้ รู้จัก การเลือกใช้สินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ ลด ต้นทุน ด้วยสินค้าคุณภาพไปแล้ว คือ “ใบตัด บาง Gold Series”และ หินเจียร์แบบต่างๆ ... เป็นประจ�ำของทุกปีครับ ก่อนที่จะเราจะได้ สัมผัสกับลมหนาวที่หลายๆคนรอคอย รวม ถึง3M MR.O ด้วย พี่น้องชาวไทยในหลาย พื้นที่ ไม่ว่าจะในภาคกลาง ภาคเหนือ หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มักจะต้องประสบ กับภัยน�้ำท่วม ซึ่งนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง มากขึ้นทุกที

ฉบับนี้ ขึ้นมาก็พูดจาดูดีมีหลักการ รักสังคม รักสิ่งแวดล้อม รักเด็ก (อันหลังนี่ต้องเกิน 18 นะครับ เดี๋ยวเป็นหวัด ไอ คุก..คุก...) เอาล่ะครับ มาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่า ว่าวันนี้ มิสเตอร์สเตนเลสมีอะไรดีๆ จะแนะน�ำเพื่อนๆ กันอีก หลายๆคนได้ทดลองใช้ใบตัด 3M Gold Series กันบ้างแล้วใช่มั้ยครับ ทั้งจากโปรโมชั่นที่มีอยู่ขณะนี้ ที่แถมส�ำหรับท่านที่ซื้อสายพาน 3M 577F (ผ้าทรายบากท่อสีเขียว)แบบยกลัง รวมถึงจากการที่ตัวแทนจ�ำหน่ายร่วมกับทาง 3M น�ำไป ให้ท่านได้ทดลองใช้กันแบบฟรีๆ ถึงที่ร้าน หลายๆท่านก็ประทับใจกับประสิทธิภาพของใบตัดตัวนี้ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นครีบที่ขอบรอยตัดน้อยกว่า หรือ แทบไม่มีเลย ร่องรอยตัดที่เล็กมาก ท�ำให้สามารถท�ำงานและออกแบบงานที่ละเอียดได้ดี ไม่ว่าจะในแนวใดของท่อ เรียกว่าช่วย สร้างสรรค์งานออกแบบใหม่ๆได้ดีเลยทีเดียว รวมถึงความคมที่รู้สึกได้ชัดเจน ด้วยเม็ดทรายส่วน ผสมพิเศษลิขสิทธิ์เฉพาะของ 3M ที่แข็งแกร่งกว่า และแตกตัวต่อเนื่อง ที่เปรียบเสมือนการลับคม ตัวเองตลอดเวลาในการใช้งาน จากการออกไปแนะน�ำเพื่อนๆ ที่ยังไม่เคยใช้ ท�ำให้ทราบว่า สิ่งที่หลายๆท่านเป็นกังวลก่อน การทดลองใช้ คือ เรื่องของความปลอดภัย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ที่ทุกคนให้ความใส่ใจใน เรื่องนี้กันเป็นอย่างมาก เหตุผลที่หลายๆท่านกังวล ก็เพราะความบางเพียง 1.0 มิลลิเมตรของใบ ตัดตัวนี้ ที่พอลองจับดูแล้วรู้สึกสยิว เป็นอย่างมาก ว่ามันจะแตกเข้าหน้า ทะลวงไปข้างหลัง แล้ว ทะลุถึงหัวใจ หรือปล่าว (อ้วกก..) คงต้องขอบอกไว้ในที่นี้เลยว่า ใบตัดนี้แข็งแรงมากจริงๆ ครับ ผลิตด้วยเทคโนโลยีของ 3M โดยเฉพาะ ด้วยโครงสร้างเส้นใยไฟเบอร์ภายในที่ยึดแน่นเป็นพิเศษ เปรียบเสมือนโครงสร้างเหล็กเส้น ที่แม้มีความบางแต่ยืดหยุ่นได้สูง เศษใบตัดไม่หลุดกระเด็นออก มาขณะใช้งาน ซึ่งท�ำให้สามารถที่จะตัดเข้าโค้งได้โดยไม่แตก รวมถึงใบตัดที่ออกแบบมาเพื่อรับ แรงกดจากทั้ง 2 ด้านในการตัด ซึ่งปลอดภัยกว่าการใช้ใบเจียร์มาตัดด้วยซ�้ำ เพราะอันหลังนี่ เป็นการใช้งานผิดประเภท อีกอย่างใบตัดตัวนี้ถูกน�ำไปใช้งานเป็นจ�ำนวนมากในภาคอุตสาหกรรม โดยไม่มีปัญหาใดๆ เพราะฉะนั้นงานสเตนเลสของเราสบายใจได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะใช้ งานใบตัดหรือใบเจียร์ใดๆก็ตาม ควรใส่อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยให้เรียบร้อย อย่าถอดตัว ป้องกันที่เครื่องเจียร์ออก ไม่ประมาทไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนๆครับ p

โปรโมชั่นพิเศษช่วงเปิดตัว... เพียงถ่ายภาพ การใช้งาน สินค้าใบตัด 3M Gold Series ส่งมาที่ e-mail:knakmee@mmm.com รับสินค้าใช้ฟรี จากบริษัท 3M ประเทศไทย จ�ำกัด มูลค่า 1,000 บาท จ�ำนวน 10 รางวัล พบกันได้ใหม่ในฉบับหน้า และเพื่อนๆที่มีค�ำถามสามารถฝากค�ำถามเข้ามาที่ บก. ได้นะครับ สวัสดีครับ p

43


44

Law Zone

มุมกฎหมาย

ทนายวิรัตน์ wirat2001@hotmail.com

ฉบับเดือนมกราคม 2557 นี้ ขอให้ท่านผู้อ่านคมช่างทุกท่านจงมีความสุขกับการท�ำงานในหน้าที่ของตนเองและขอให้มีสุขภาพ กายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมที่จะต่อสู้ในวันต่อๆ ไปนะครับ มาถึงฉบับนี้กันบ้างครับ ผมขออธิบายเรื่องของผู้จัดการ มรดกให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจกันแบบง่ายๆ โดยยกตัวอย่างดังนี้ ครับ มีนายช่างอยู่ 2 คน คือนายช่างเล็กและนายช่างน้อย ที่ อยากจะจัดการมรดกของตนให้เสร็จสิ้นเนื่องจากมีปัญหามานาน แล้วนับแต่แม่ผู้บังเกิดเกล้าได้เสียชีวิตไป ช่างเล็กเป็นลูกชายคน โตอาชีพช่างรับเหมาต่อเติมบ้าน ส่วนช่างน้อยเป็นลูกชายคนรอง มีอาชีพเปิดร้านท�ำแอร์รถยนต์และไดนาโม

ทั้งสองคนเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน บิดาและมารดาไม่ได้ จดทะเบียนสมรส ตายาย และพ่อได้เสียชีวิตไปก่อนหน้าที่แม่จะตายนาน แล้ว เมื่อแม่ตายมีมรดกซึ่งเป็นที่ดินแปลงหนึ่งประมาณ 100 ตารางวาอยู่ ย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรี แม่ไม่ได้ท�ำพินัยกรรมยกที่ดินแปลงนี้ให้กับ ใครก่อนตาย ช่างเล็กผู้พี่ในฐานะบุตร ซึ่งเป็นทายาทโดยชอบด้วยกฎหมาย ไปติดต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีขอรับการโอนที่ดินเพื่อจัดแบ่งกับ ทายาท ทางเจ้าพนักงานที่ดินบอกว่าไม่สามารถจัดการให้ได้ โดยให้ค�ำ แนะน�ำว่า จะต้องไปด�ำเนินการขอเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียก่อน แล้วน�ำค�ำสั่งศาลมาแสดงจึงจะท�ำให้ได้ ในหลักกฎหมายนั้น เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย มรดกจะตกทอดสู่ ทายาททันที แต่ถ้าเจ้ามรดกท�ำพินัยกรรมระบุยกทรัพย์สินเงินทองให้ ทายาทคนใดไว้ก่อนตายก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพราะถือเป็นความประสงค์ ของเจ้ามรดก


45

การร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกนั้นท�ำได้หลายช่องทาง เช่น การยื่นค�ำร้องด้วยตนเองหรือมอบหมายว่าจ้างทนายความ ด�ำเนินการแทนได้ หรืออัยการประจ�ำเขตศาลด�ำเนินการให้ก็ได้ ในบางกรณีศาลได้ให้นิติกรประจ�ำศาลช่วยด�ำเนินการเขียน ค�ำร้องให้ด้วย ผู้ร้องเพียงแต่น�ำเอกสารพยานที่เกี่ยวข้องไป ประกอบการเขียน ถ้ามีความประสงค์ในการด�ำเนินการเอง จะต้องเตรียมเอกสาร เช่น ทะเบียนบ้านผู้ตาย ใบมรณะบัตร ผู้ตายหรือทายาท ทะเบียนบ้านผู้ร้อง ใบเปลี่ยนชื่อ โฉนดที่ดิน ใบสูติบัตรผู้ร้อง หนังสือให้ความยินยอม บัญชีเครือญาติ เป็น เอกสารเพื่อประกอบการเรียงท�ำเป็นค�ำร้องและแสดงต่อศาล ชั้นไต่สวนค�ำร้อง ให้เชื่อว่าเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์สืบมรดกตาม กฎหมายจริง และศาลสั่งให้เป็นผู้จัดการมรดก

แนวการเรียงค�ำร้องขอแนะน�ำพอเป็นแนวทางดังนี้

ข้อ 1 ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย ของนางไพร ณ. บางกรวย ผู้ตาย ปรากฏตามส�ำเนาสูติบัตรเอกสารท้ายค�ำร้องหมายเลข 1 ข้อ 2 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 นางไพร ณ.บางกรวย ได้ถึงแก่กรรมด้วย สาเหตุติดเชื้อในกระแสโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าปรากฏตามใบมรณะบัตร เอกสารท้ายค�ำร้องหมายเลข 2 ข้อ 3 ผู้ตายมีภูมิล�ำเนาสุดท้ายก่อนตายอยู่บ้านเลขที่ 55 แขวงบางกรวย เขต บางกรวย จังหวัดนนทบุรีปรากฏตามส�ำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารท้ายค�ำร้อง หมายเลข 3 ข้อ 4 ผู้ตายมีทรัพย์มรดกที่ไม่ได้ท�ำพินัยกรรมไว้คือที่ดิน โฉนดเลขที่ 88 อยู่ที่ ต�ำบลบางกรวย อ�ำเภอบางกรวยเนื้อที่ประมาณ 100 ตารางวา ราคาประมาณ 400,000 บาท ปรากฏตามเอกสารท้ายค�ำร้องหมายเลข 3 ข้อ 5 ผู้ร้องเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของนางไพร ณ.บางกรวย มีสิทธิ์ได้ รับมรดกตามกฎหมาย นอกจากผู้ร้องแล้วยังมีทายาทอีกคนหนึ่งคือ นายน้อย ณ.บางกรวย ส่วนบิดาและมารดาผู้ตายได้เสียชีวิตไปก่อนแล้ว รายละเอียดตาม บัญชีเครือญาติเอกสารท้ายค�ำร้องหมายเลข 5 และหนังสือให้ความยินยอม เอกสารท้ายค�ำร้องหมายเลข 6 ข้อ 6 ผู้ร้องไปติดต่อขอรับโอนที่ดินเพื่อจะน�ำมาจัดแบ่งแก่ทายาท ผู้มีสิทธิได้ รับมรดกไม่สามารถท�ำได้ เจ้าหน้าที่แนะน�ำว่าต้องไปด�ำเนินการขอเป็นผู้จัดการ มรดกเสียก่อนจึงจะจัดการกับทรัพย์มรดกได้ ข้อ 7 ผู้ร้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นคนวิกลจริต หรือเป็นคนที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามรถ หรือเป็นบุคคลล้มละลายมีหนี้สินพ้น ตัว ด้วยเหตุดังกล่าวที่ได้กราบเรียนต่อศาลที่เคารพ ขอศาลได้โปรดท�ำการไต่สวน ค�ำร้องและมีค�ำสั่งแต่งตั้งผู้ร้องเป็นผู้จัดการมรดกของนางไพร ณ.บางกรวย ต่อไป ด้วย ขอศาลได้โปรดอนุญาต ให้ลงท้ายด้วย ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด และลงชื่อ นายเล็ก ณ.บางกรวย ผู้ร้อง หลายๆ ท่านน่าจะหมดข้อสงสัยกันแล้วนะครับ ส�ำหรับวิธีการร้องขอการเป็น ผู้จัดการมรดก ที่สามารถท�ำได้เองง่ายๆ โดยการเขียนค�ำร้องตามที่ผมได้แนะน�ำไว้ ด้านบน น่าจะคลายความกังวลให้กับผู้ที่ก�ำลังมีปัญหาเหล่านี้ได้บ้างนะครับ ส�ำหรับท่านที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับกฎหมาย สามารถอีเมล์มาพูด คุยกันได้ครับ เรื่องกฎหมายไม่ยากอย่างที่คิด แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ p

ท่านถาม - เราตอบ ช่างรับเหมาก่อสร้าง ผู้อ่านนิตยสารคมช่าง จากจังหวัดเชียงราย

ถาม ผมไปซื้อที่ดินแบ่งขายจากที่ดินจากแปลงใหญ่โดยตกลงในเนื้อที่ 2 งาน หรือ 200 ตารางวา ซื้อในราคา 200,000 บาท ท�ำสัญญาซื้อขาย ไว้แล้ว จ่ายเงินครบถ้วนแล้ว เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินมาท�ำการรังวัด และส่งมอบโฉนดให้กลายเป็นว่า ได้เนื้อที่ตามโฉนดเพียง 135 ตารางวา ยังขาด อีก 65 ตารางวา จะท�ำอย่างไรครับ ตอบ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องปฏิบัติตามสัญญา กล่าวคือผู้ซื้อมอบเงิน ผู้ขายมอบทรัพย์คือที่ดินตามโฉนดที่ระบุไว้ การซื้อขายที่ดินเป็น อสังหาริมทรัพย์ต้องท�ำเป็นหนังสือ และจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่จึงจะสมบูรณ์ กรณีของท่านในชั้นต้นนี้ ขอให้เจรจากับผู้ขายตามจริงว่า ที่ดินได้มาตามที่พนักงานท�ำการรังวัด เนื่องมาจากชี้เขตแนวโดยผู้ขายผิดพลาดคลาด เคลื่อนไป ขอให้ชี้เขตแนวใหม่และท�ำการรังวัดใหม่ เพื่อให้ได้เนื้อที่ครบตามจ�ำนวนครับ

ท่านใดมีข้อสงสัย ส่งค�ำถามหรือปัญหากฎหมายของท่าน มาพูดคุยกับทนายวิรัตน์ได้ที่ wirat2001@hotmail.com


46

Business Talk

บอกเล่าธุรกิจ

การตลาดที่ท�ำได้ง่ายๆ ไม่ต้องลงทุนมากแต่เห็นผลเร็วนั้น ลองท�ำตามวิธีการดังต่อไปนี้

ลงทุนน้อย แต่เห็นผลเร็ว

การท�ำกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดี คือกิจกรรมที่ต้องท�ำ อย่างต่อเนื่องมากกว่าการท�ำๆ หยุดๆ ซึ่งเจ้าของธุรกิจขนาด เล็กหลายๆ ท่าน อาจยังมีความเข้าใจผิดในการท�ำการตลาด อยู่มาก ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ธุรกิจด�ำเนินไปอย่าง ยากล�ำบาก การตลาดที่ต่อเนื่องไม่ใช่การติดค�ำโฆษณาสวย เก๋คู่กับป้ายสินค้าที่วางจ�ำหน่าย แต่การตลาดคือการสื่อสาร ด้วยข้อความที่เหมาะสมกับคนที่เหมาะสมและในช่วงเวลาที่ เหมาะสมอีกด้วย


47

• ท�ำให้ลูกค้ารู้สึกว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ

เป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า ตัวอย่างเช่น Denise McMillan เจ้าของธุรกิจจ�ำหน่ายกระเป๋าพกพาแบบท�ำมือ ที่มีชื่อว่า Plush Creations (www.plushcreations.com) เธอมักจะแนบถุงกุหลาบแห้งกลิ่นหอมขนาดเล็กๆ ไปกับกระเป๋าใส่เครื่องประดับและกระเป๋าใส่ชุดชั้นในที่ เธอจ�ำหน่ายพร้อมเขียนการ์ดด้วยลายมือว่า “ขอบคุณ” ไปด้วยเสมอ และถึงจะเป็นเพียงกระดาษแผ่นเล็กๆ แต่ลูกค้าก็จะรับรู้ได้ว่าตนเองคือ “คนพิเศษ”

• ออกแบบนามบัตรที่ลูกค้าดูแล้วรู้สึกอยากเก็บ

นามบัตรจะกลายเป็นแค่กระดาษแผ่นเล็กๆ ที่เผลอโยนทิ้งได้ เมื่อเสร็จการประชุม ลองลืมภาพนามบัตรแบบเดิมๆ ไปซะ และท�ำเป็นสมุดฉีกที่ มีหมายเลขติดต่อและค�ำโฆษณาธุรกิจไว้ทุกๆ หน้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจ�ำคุณได้เมื่อใช้งานสมุดฉีกเล่มนั้น

• หยุดให้บริการลูกค้าที่ซื้อของเราแน่ๆ อยู่แล้ว แต่หันไปสนใจฐานลูกค้าใหม่แทน

อย่ามัวแต่เพิ่มยอดขายจากลูกค้ากลุ่มเก่าๆ ที่ไม่ช่วยให้ผลก�ำไรงอกเงย หากคุณใส่ใจกิจกรรมการตลาดที่จะสื่อสารถึงลูกค้าเหล่านี้ให้น้อยลง คุณจะมีเวลาและทรัพยากรมากขึ้นไปกับลูกค้าที่จะท�ำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปได้อีกในระยะยาว

• พัฒนาระบบระเบียนไปรษณีย์แล้วส่งจดหมายอย่างทั่วถึง

ธุรกิจส่วนใหญ่นิยมใช้จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-newsletter ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า หรืออาจเป็นเพราะกระแสการตลาดแบบ E-Mail Marketing กลายเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย แค่แน่ใจว่าจดหมายที่ส่งไปมีสิ่งที่ลูกค้าอยากอ่าน จ�ำไว้ว่าวิธีการขายที่ดีที่สุดคือการเล่าเรื่อง

• สร้างโปรไฟล์ที่ดีจากงาน Trade Show และงานประชุมใหญ่ๆ

คุณสามารถสร้างป้ายหรือโปสการ์ดที่มีข้อมูลติดต่อบริษัทของคุณพร้อมแทรกข่าวอัพเดทผลิตภัณฑ์หรือเว็บไซต์เล็กๆ ได้ จากโปรแกรม Publisher ได้เอง

• รวมธุรกิจกับความสนุกเข้าด้วยกัน ในรูปแบบของงานการกุศล

เป็นผู้น�ำงานอีเวนต์ ปาร์ตี้ หรืองานประชุมด้วยเหตุผลที่คุณสนใจเป็นพิเศษ และแสดงให้ทุกคนได้รู้ถึงทักษะความเป็นผู้น�ำแห่งวงการธุรกิจ ขนาดเล็ก ส�ำหรับงานที่เป็นรูปแบบการกุศลนั้นนอกจากจะช่วยสร้างสรรค์สังคมแล้ว ยังสร้างความความประทับใจให้กับลูกค้าในอนาคตอีกด้วย

• สร้างจุดหมายปลายทาง

ยกตัวอย่างจากเมืองนอก ท�ำไมร้านจ�ำหน่ายเครื่องเรือน Ikea ถึงให้บริการรับเลี้ยงเด็กอ่อนและโรงอาหารไปด้วยกัน สิ่งส�ำคัญก็คือ เพื่อให้ ลูกค้าได้เกิดประสบการณ์ที่ดีและอยู่กับร้านไปนานๆ โดยมีจุดมุ่งหมายอื่นๆ ตามมา หรือการนั่งดื่มกาแฟในร้านหนังสือก็ดูจะรื่นรมย์และมีจุดหมาย มากกว่าร้านกาแฟธรรมดาทั่วไป เป็นการดึงลูกค้าแบบง่ายๆ และเห็นผลลัพธ์รวดเร็ว

• ท�ำตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโลกออนไลน์

ลองเข้าไปในกลุ่ม community ของเว็บบอร์ดโลกออนไลน์ต่างๆ แล้วโพสต์ค�ำแนะน�ำดีๆ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือตอบค�ำถามคาใจให้สมาชิกคน อื่นได้เข้าใจอย่างชัดเจนก็ได้ คุณอาจต้องเข้าไปโพสต์หรือตอบบ่อยๆ สักระยะหนึ่งกว่าชื่อเสียงของคุณจะเป็นที่รู้จัก แต่รางวัลที่คุณจะได้รับนั้นคือ คุณจะได้ลูกค้าและได้รับชื่อเสียงที่บอกต่อกันไปแบบปากต่อปาก

• เกาะติดสื่อมวลชนท้องถิ่น

การเห็นคุณในสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ จะสร้างการจดจ�ำที่ดี คุณต้องสร้างเรื่องราวที่เหมาะกับเวลาสถานการณ์และ เป็นเรื่องราวที่ใหม่ น่าสนใจ เริ่มวางแผนสื่อที่ต้องการจะออก และส่งออกข่าวของคุณไปยังช่องทางต่างๆ คุณสามารถท�ำกลยุทธ์แบบนี้ในระยะ เวลาอันสั้นหรืออย่างต่อเนื่องก็ได้

• อย่าปล่อยให้ลูกค้าหลุดมือไปได้ง่ายๆ

การพยายามที่จะดึงลูกค้ากลับมา ค่าใช้จ่ายนั้นถูกกว่าการแสวงหาลูกค้าใหม่มากนัก หากคุณไม่ได้ยินเสียงจากลูกค้ามาสักพักใหญ่ๆ ลองส่ง อีเมลล์ที่ปรับแต่งให้เข้ากับรสนิยมของลูกค้าเพื่อสอบถามลูกค้าว่าเป็นอย่างไรบ้าง หรือถ้าลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ไม่ดีจากร้านของเราไป ยอมรับ และลองหาวิธีแก้ไขความผิดพลาด อาทิเช่น การมอบส่วนลดพิเศษ ก็อาจจะช่วยแก้ไขได้เช่นกัน


48

World Products

เปิดโลกผลิตภัณฑ์

•••••• • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••••

คีย์บอร์ดรักษ์โลก

Adesso หนึ่งในผู้น�ำอุปกรณ์ด้านจัดเก็บข้อมูล เผยโฉมนวัตกรรมคีย์บอร์ดไร้สายรุ่นบางเบา พร้อม ทัชแพดในตัว ขนาดเล็ก กะทัดรัดสะดวกสบาย คล่องตัวในการใช้งาน WKB-4000UB เหมาะ ส�ำหรับพกพาใช้งานได้ทั้งโน้ตบุ๊กและคอมพิวเตอร์พีซี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประหยัดพลังงานด้วยโหมด Sleep เมื่อไม่มีการใช้งาน รองรับสัญญาณไร้สาย บนคลื่นความถี่ 2.4 GHz ด้วย RF Connectivity ที่เพิ่มระยะทางได้ไกลถึง 30 feed เชื่อมต่อด้วย USB Wireless ส�ำหรับคีย์บอร์ดไร้สายนี้มีปุ่มฟังก์ชั่นต่างๆ มาให้อย่าง ครบครัน ตั้งแต่ Numeric Keypad, ปุ่มฟังก์ชั่น F1 - F12 พร้อมทัชแพดในตัวที่รองรับการใช้ งานแบบมัลติทัชมีขนาดความกว้าง 11.75 x 8.25 นิ้ว รองรับการท�ำงานแบตเตอรี่ขนาด AAA p

•••••• • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••

จักรยาน Vanmoof X ADE

จักรยานแบรนด์ดังต้นก�ำเนิดจากประเทศเนเธอร์แลนด์ “แวนมูฟ” เปิดตัวผลงานรุ่น “Limited Edition Vanmoof X ADE” ผลงานการออกแบบของ มาสโลว์ โดยก่อนหน้านี้เขาเคยน�ำจักรยานรุ่นนี้ไปแสดงในเทศกาล Amsterdam Dance Event ซึ่งแวนมูฟ เอ็กซ์ เอดีอี กลายเป็นจักรยานที่ผู้เข้า ชมงานให้ความสนใจมากที่สุด จนทางผู้ผลิตจักรยานเลือกมาท�ำขายจริงให้นักปั่นที่สนใจได้มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของ และกลายมาเป็นที่มาของชื่อ รุ่นจักรยานในที่สุด โดยเอ็กซ์ เอดีอี เป็นจักรยานที่ใช้พื้นฐานในการออกแบบมาจากแวนมูฟ 5.1 เฟรมจากอะลูมิเนียม อะโนไดซ์ หนัก 13 กิโลกรัม พร้อมไฟ LED หน้ารถ และตัวล็อค ABUS สนนราคาจ�ำหน่าย อยู่ที่คันละ 698 ยูโร (หรือประมาณ 29,000 บาท) ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.vanmoof.com p •••••• • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SONY USB Flash Drive

Sony เปิดตัว USB Flash Drive ที่ได้รับการออกแบบพิเศษ มาให้ใช้งาน เฉพาะส�ำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนและ แท็บเล็ตแอนดรอยด์ ที่ต้องการ พื้นที่เก็บข้อมูลนอกเหนือจากในโทรศัพท์ ส�ำหรับ USB Flash Drive อันนี้มาพร้อมพอร์ตเชื่อมต่อแบบ 2-in-1 มีทั้งพอร์ด microUSB และ USB 2.0 สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ได้ โดยมี ความจุ 8GB, 16GB และ 32GB รองรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0.3 ถึง 4.3 ขึ้นไป พร้อมฟังก์ชั่น USB On-the-Go (OTG) ท�ำงานร่วมกับแอพฯ File Manager ของ Sony เพื่อจัดการไฟล์ผ่าน Flash Drive จากสมาร์ทโฟน โดยจะเปิดจ�ำหน่าย ในเดือนมกราคม 2014 นี้ ผ่าน www.store.sony.com p


Komchang’s IT

คมช่างไอที

ทุกวันนี้ก็คงจะมีติดตั้งกับเกือบทุกๆ บ้าน แล้วนะครับ ส�ำหรับจานดาวเทียม และก็คงพอจะทราบรายละเอียดกันบ้าง แต่ส�ำหรับผู้ที่ยังไม่มีหรือ ที่ก�ำลังคิดที่จะติดตั้งเพื่อความบันเทิงหรือรับสาระความรู้ ข่าวสารต่างๆ นั้น อาจจะยังสงสัยในคุณลักษณะและรายละเอียด ในฉบับนี้จึงขอพูดถึงสัก นิดว่าที่เห็นจานกลมๆ ตามหลังคาบ้านทั้งหลายนั้นท�ำไมมันจึงมีความแตกต่าง ทั้งขนาด และรูปร่างหน้าตากันนัก และจะใช้งานแตกต่างกันอย่างไร

สัญญาณที่ส่งมาจากดาวเทียมที่สามารถรับในประเทศไทย ปัจจุบัน จะมีอยู่ 2 ระบบ C-Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกในช่วงความถี่ 3.4-4.2 GHz แบบนี้จะมีฟุตปริ้นกว้าง สามารถส่งสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ได้หลายประเทศ ซึ่งสัญญาณดาวเทียมที่รับได้ จากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นระบบนี้ แต่เนื่องจากสัญญาณครอบคลุมพื้นที่กว้าง ความเข้มสัญญาณจะต�่ำ จึงต้อง ใช้จานขนาด 4-10 ฟุต รับสัญญาณ ภาพจึงจะชัด (รายการส่วนใหญ่เป็นฟรีทีวีของแต่ละประเทศ และส่วนมากสามารถรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ) KU-Band จะส่งคลื่นความถี่กลับมายังโลกในช่วงความถี่ 10-12 GHz สัญญาณที่ส่งครอบคลุม พื้นที่ได้น้อย ใช้กับการส่งสัญญาณภายในประเทศ ส่วนใหญ่ใช้กับระบบการให้บริการ เคเบิ้ลทีวี ภายในประเทศ ความเข้มสัญญาณจะสูง จึงใช้จานขนาดเล็ก 35-75 ซม.

ความแตกต่างระหว่างระบบ C-Band และ Ku-Band

• ความเข้มของสัญญาณในการส่ง C-Band จะเบากว่า Ku-Band • พื้นที่ครอบคลุมของสัญญาณ ( Beam Coverage Area) ระบบ C-Band จะใช้งานเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณได้กว้างขวางทั่วทั้งทวีป แต่ ระบบ Ku-Band จะใช้เพื่อคลอบคลุมพื้นที่เฉพาะในประเทศ ในทางเทคนิคต้องส่งสัญญาณ C-Band ให้มีความเข้มของสัญญาณ น้อยกว่า Ku-Band เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกันได้ • ลักษณะของใบจานรับสัญญาณ C-Band จะเป็นตะแกรงโปร่งหรือทึบ ทรงกลม ขึ้นรูป พาราโบลิค ขนาดทั่วไปเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 - 10 ฟุต ส่วน Ku-Band จะเป็นจานทึบ Offset รูปไข่ ขนาด 0.35 - 1.80 เมตร  • ขนาดของจานรับสัญญาณดาวเทียม ระบบ Ku-Band สามารถใช้ใบจานขนาดเล็กกว่า C-Band ค่อนข้างมาก อาทิเช่น UBC จะใช้ใบจาน offset ขนาด 35 - 75 ซม. ก็สามารถรับ สัญญาณได้ดี ในขณะที่ระบบ C-Band ต้องใช้จานขนาดใหญ่กว่าถึง 2-3 เท่า เพื่อให้รับสัญญาณ ได้ดี  • ลักษณะของแผ่นสะท้อนของใบจาน ระบบ Ku-Band จะเป็นโลหะแผ่นเรียบจะเป็นอลูมีเนียม หรือ เหล็กชุบสี ในขณะที่ C-Band ส่วนใหญ่จะเป็นตะแกรงปั้มเป็นรูเล็กๆ จาน C-Band จาน แบบทึบมีให้เห็นบ้างแต่น้อยมาก และไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากน�้ำหนักมาก และต้านลม จะใช้ จานแบบ C-Band รับสัญญาณระบบ Ku-Band ได้ แต่จะเอาจาน Ku-Band มารับ สัญญาณ C-Band ไม่ได้ นอกจากจะใช้จานขนาดที่ใหญ่มากๆ • หัวรับสัญญาณ ซึ่งในทางเทคนิคเรียกว่า LNBF (Low Noise Block Down Frequency) เป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่สูงให้ต�่ำลงมาจนเหมาะสมกับภาครับของเครื่องรับ สัญญาณ (Receiver) ซึ่งระบบ C-band จะรองรับความถี่ 3.4-4.2 GHz ในขณะที่ Ku-Band รองรับความถี่ 10-12 GHz จึงใช้แทนกันไม่ได้ อาจมีบางรุ่นที่ท�ำแบบ 2 in 1 คือ เอาหัว 2 ระบบบรรจุไว้ใน Case เดียวกัน • เครื่องรับสัญญาณ (Receiver) โดยทั่วไปไม่แตกต่างกันนอกจากผู้ผลิตจะเจตนาให้ตัวเครื่องรับได้เฉพาะระบบ เช่น เครื่องรับ สัญญาณของ UBC จะไม่สามารถน�ำมาใช้รับสัญญาณระบบ C-Band ได้ โดยทั่วไปเครื่องรับสามารถรับสัญญาณได้ทั้ง 2 ระบบ เพียงตั้งค่า LNBF ให้ถูกต้องเท่านั้นเอง ส่วนระบบ Ku-Band เป็นระบบที่ส่งสัญญาณด้วยความถี่สูง ซึ่งจะมีปัญหาการรับสัญญาณ ในขณะฝนตกหนัก การเพิ่มขนาดใบจานอาจช่วยได้บ้างแต่ถ้าฝนตกหนัก เมฆหนาทึบ จะรับสัญญาณไม่ได้ ในขณะที่ C-Band จะ เหนือกว่า ไม่มีปัญหาในขณะฝนตก คราวนี้ก็คงพอจะทราบกันคร่าวๆ กันบ้างแล้วนะครับ ก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับ ว่าแบบไหนที่จะเหมาะกับการใช้งานของเรา มากที่สุด พบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ p

49


50

KomChang Lifestyle

สบายๆ สไตล์คมช่าง

วันหลายๆท่ นี้ผมได้ไาปเดิ นย่าโนตลาดคลองถมที กันวดีใไปสถานที นความเป็่เนดีศูยนวกัย์รนวมของ น คงมี อกาสได้ไปกันมาบ้่รู้จาักงแล้ อุปประสบการณ์ กรณ์เครื่องมืกอ็แช่ตกต่ างนานาชนิ ด และมี ่งจิบยกาแฟของเพื างกันไปครั บ แต่โอกาสเลยไปนั ก่อนบ้านเราจะเรี ก จีนแดง ่อน สนิ(เพราะเป็ ทสมัยที่เนรียคอมมิ นหนังวสืนิอสมาด้ ีชื่อร้านเก๋วๆ) ว่เดีา ๋ย“WeeCoffee” ต์ แต่วยกั ปัจนจุบทีัน่มหมดไปแล้ วนี้เราเรียกกันว่า นายสาระ บันเทิง “ประเทศจีน” มีประชากร ประมาณ 1,300 ล้านคน กับพื้นที่ 9.6 ล้าน สวัสดีครับ สวัสดีปีใหม่ 2557 ครับ วันเวลา เร็วนะครับ เผลอ ตารางกิโลเมตร เวลาที่จีนเร็วกว่าบ้านเราประมาณ 1 ชั่วโมงครับ หน่อยเดียวปีใหม่อีกแล้ว ขณะที่เขียนต้นฉบับอยู่ ก็ปลายเดือนธันวาคม ปัจจุบันคนไทยไปเที่ยวประเทศจีนกันเยอะ รวมทั้งท�ำการค้าธุรกิจร่วมกัน ซะแล้วครับ ที่กรุงเทพฯ อากาศต้องบอกว่า เย็นดีจริงๆ ครับ ฉบับนี้ก็ ก็มากครับ เช่นเดียวกันกับประชาชนคนจีนก็นิยมมาเที่ยวประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ฉบับที่ 5 แล้ว ผมจะพาไปเที่ยวประเทศจีนกันบ้างนะครับ เอา เมื่อลองถามคนจีนว่า ถ้าอยากไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปประเทศไหน เรื่องจากประสบการณ์ที่ไปประเทศจีน มาเล่าสู่กันฟังกันครับ มากที่สุด คนจีนส่วนใหญ่มักตอบว่า “ประเทศไทย” น่าภูมิใจนะครับ สาเหตุหนึ่งที่คนจีนส่วนใหญ่ชอบมาเที่ยวประเทศไทยมากขึ้น ก็ เพราะมีภาพยนตร์จีนมาถ่ายท�ำที่ประเทศไทย และได้รับความนิยมมาก ในประเทศจีน ก็คงเหมือนกับที่คนไทยนิยมดูหนังเกาหลี แล้วอยากไป ประเทศเกาหลีนั่นแหละครับ ส่วนการเดินทางมาประเทศไทยก็แสนง่าย ขับรถมาเองก็ยังได้ครับ ท�ำให้การท่องเที่ยวในประเทศไทยดูครึกครื้น มากขึ้น และยังเพิ่มเงินตราเข้าประเทศได้อีกด้วย กลับมาที่ประเทศจีนกันต่อครับ เรื่องอาหารการกิน ประเทศจีนก็ไม่ แพ้ชาติใดในโลกนะครับ แต่รสชาติอาหารก็จะออกจืดซักนิด อันนี้ก็แล้ว แต่ชอบเลยครับ ผมไปประเทศจีนส่วนใหญ่ ก็จะมีเพื่อนๆ หรือผู้ร่วม ธุรกิจพาไปรับประทานอาหารตามร้านต่างๆ วันนี้ผมก็เลยจะพาไปแนะน�ำ กันครับ


51

อาหารที่จีนโดยส่วนใหญ่รสชาติจะออกจืด แต่ถ้าทานอาหารจีนก็ต้องกินสไตล์เสฉวน รสชาติจะออกเผ็ดครับ ส่วนใหญ่ถ้าผมไปจีน จะไปท�ำธุระซะมากกว่า คนจีนโดยส่วนใหญ่แล้วเวลามีญาติ มีลูกค้า ก็จะพาไปทานอาหารที่ ภัตตาคาร จะสั่งกันเต็มโต๊ะ เขาถือว่ากินต้องกินให้อิ่ม แต่ทางผมจะชอบให้พาไปทานอาหารท้องถิ่นแบบบ้านๆ ที่ขึ้นชื่อใน ย่านนั้นๆ เริ่มจากร้านนี้เลยครับ อยู่ใกล้กวางเจา เวลาไปต้องไปร้านนี้ทุกครั้งครับ อร่อย มีอยู่เมนูหนึ่ง ต้องน�ำเสนอเลยครับ เป็นปลาน�้ำจืดครับ ทาง ร้านจะเอาเนื้อแยกออกจากตัวปลา ส่วนหนังแยกไว้ เอาเนื้อปลาไปปรุงกับเครื่องปรุง เสร็จแล้วเอาไปนึ่ง แล้วน�ำเนื้อปลาไปยัดใส่หนังปลาแล้วน�ำไป ทอดให้หนังกรอบ ทานกับกระเทียม พริกซอย ใส่ซีอิ๊ว ทุกครั้งที่ไปทานร้านนี้ ต้องสั่ง พลาดไม่ได้ครับ เมนูนี้ พริกเม็ดใหญ่ ยัดใส้หมูสับ

ส�ำหรับแกงจืด ต้องร้านนี้ครับ ปกติถ้ากินแกงจืดที่จีน จะจืดสมชื่อ แต่ร้านนี้อร่อยครับ เป็นผักของจีน พร้อมไก่ รสชาติน�้ำซุปกลมกล่อม ส่วนเนื้อไก่เหนียวก�ำลังดี น่าจะเป็นไก่บ้านครับ

บรรยากาศหน้าร้านอยู่ในซอย ร้านนี้คนเยอะตลอดครับ

ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ลูกชิ้นปลา หื่อก้วย ใส่หนังปลา รสชาติดี ส่วนเครื่องปรุงก็หลากหลายครับ นอกจากเรื่องอาหารแล้ว ยังมีเรื่องเล่าอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกนะครับ แต่ขอเอาไว้คุยต่อฉบับหน้า ส�ำหรับปีใหม่นี้ ขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่าน สุขภาพแข็งแรง การค้าเจริญรุ่งเรือง คิดสิ่งใดสมปรารถนาครับ สวัสดีครับ p


52

HEALTH

สุขภาพ

เรื่องสุขภาพ ที่ในปัจจุบันคนทั่วไปกลับมาให้ความสนใจอย่างมากนั้น จะกล่าวว่าเป็น “กระแส” ก็คงไม่ใช่ซะทีเดียว แต่เพราะบทบาทหน้าที่ของ ผู้คนในปัจจุบันล้วนมีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องสุขภาพอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันได้ คมช่างเองจึงได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญในด้านสุขภาพ ที่เราอาจ ละเลยไปบ้างเพราะภาระหน้าที่ต่างๆ ในชีวิตประจ�ำวัน อย่างไรก็ตาม การดูแลสุขภาพยังคงเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจ และควรเริ่มต้นดูแลตัวเองกัน ตั้งแต่วันนี้นะครับ ผศ.นายแพทย์ ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ ขอเรียกสั้นๆ ว่าอาจารย์ หมอ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะครับ ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัว ให้เราเข้าใจง่ายๆ ว่า “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รู้จักกันเป็นอย่างดีในประเทศที่วิทยาการทางการแพทย์เขาเจริญกว่าเรา เช่น แถบยุโรป อังกฤษ อเมริกา เขามีมานานแล้ว เมื่อผู้ป่วยมารับการ รักษาที่โรงพยาบาล จะต้องได้รับการตรวจและวินิจฉัยจากแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวในเบื้องต้นก่อนว่าเป็นอะไร มีสาเหตุมาจากอะไร และควรจะไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านไหน เพราะหลักการของแพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวนั้นจะท�ำการศึกษาและรักษาผู้ป่วยจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพการเจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพตนเองของ บุคคล ครอบครัวและชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและ ครอบครัว หรือครอบครัวและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมการด�ำเนิน ชีวิตของกลุ่มคนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน” เมืองไทยเริ่มมีการศึกษา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตั้งแต่เมื่อไหร่ ประเทศไทยเราเริ่มศึกษาการแพทย์แบบตะวันตกหรือแพทย์แผนปัจจุบัน เมื่อ พ.ศ.2466 และก่อตั้งแพทยสภาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2511แต่ยังไม่มีการ สอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต จนกระทั่ง ในปีพ.ศ.2524 จึงได้มีการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวใน หลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิตครั้งแรกที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ทยอยสอนตามความพร้อม ภาพรวมและบทสรุปของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นอย่างไร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเป็นศิลปะชั้นสูงของการดูแลรักษาสุขภาพ ทีผสมผสานศาสตร์ทางการแพทย์เข้ากับศิลปทางสังคม ด้วยหัวใจของ ความเป็นมนุษย์คือรักษาโรค(Disease)หมายถึง ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ภายในเซลล์ (cell body) หรืออวัยวะต่างๆ(organ) ในร่างกายที่สามารถ ท�ำการตรวจวัดค้นหาออกมาได้ภายใต้อุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยและรักษาความเจ็บป่วย(illness)หมายถึง อาการหรือความรู้สึก นิตยสารดมช่าง ได้รับเกียรติจาก การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแสดงออกมาในผู้ป่วย โดยไม่สามารถท�ำการตรวจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ พบความผิดปกติทางร่างกายนั้นได้ต้องอาศัยการพูดคุยสร้างความคุ้นเคย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว นิยามความเป็นแพทย์ของอาจารย์หมอ จากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครูบาอาจารย์ผมท่านสอนว่า การช่วยชีวิตมนุษย์ หนึ่งชีวิต ถ้าเราช่วยเขา และกรรมการฝึกอบรมและสอบราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ด้วยจิตที่บริสุทธิ์ เท่ากับสร้างเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาหนึ่งองค์ คนเรามี แห่งประเทศไทย ทรัพย์สองอย่าง คือทรัพย์ภายในที่จะตามติดเราไปทุกภพทุกชาติ และ ได้กรุณามาเป็นที่ปรึกษาความรู้ทางการแพทย์และตอบปัญหา ทรัพย์ภายนอกที่อยู่กับเราในชาตินี้ภพนี้ อาชีพแพทย์แค่ด�ำรงชีวิตอย่าง ทางด้านสุขภาพต่างๆ ผ่านคอลัมน์ใหม่ของเรา พอเพียงก็ไม่มีทางจนหรอก บทสรุปในความส�ำคัญทางการแพทย์ ที่มีส่วนช่วยในการปรับเปลี่ยน “คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว” สุขภาพและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น คมช่างหวังว่าสาระประโยชน์เหล่านี้จะ ซึ่งวันนี้เราจะมาท�ำความรู้จักกับ ผศ.นายแพทย์ ฐานพัฒน์ ดิฐสถาพรเจริญ กระตุ้นให้ผู้อ่านเริ่มต้นปรับเปลี่ยนความคิดในการดูแลตัวเอง แล้วพบกัน และความส�ำคัญทางการแพทย์ในด้านเวชศาสตร์ครอบครัวกันครับ ใหม่ฉบับหน้าครับ p

หลักเวชศาสตร์ครอบครัว..

หม้อยาใหญ่ใช้รักษา สารพันปัญหาโรค


53

ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอลัมน์ คุยกับหมอเวชศาสตร์ครอบครัว นะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับส�ำหรับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่าน มา หลายๆ ท่านน่าจะได้ มีเวลาทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในรอบปีทั้งสมหวังผิดหวัง สุขทุกข์ คละเคล้ากันไป เอาเป็นว่าขอให้ทุกท่าน คิดดี ท�ำดี มองทุกอย่างรอบๆ ตัวเราในด้านบวก ให้อภัยในความผิดพลาดที่ผ่านมาของตัวเองและผู้คนรอบข้าง แล้วชีวิตก็จะมีแต่สิ่งที่ดีๆ เข้ามาสู่ทั้งตัวท่าน และครอบครัวนะครับ อย่างไรก็ตามให้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงท�ำสิ่งดีๆ จากตัวเราเองก่อน วันนี้ผมจะพาทุกๆ ท่านไปท�ำความรู้จักกับ “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว” ว่ามี ความเป็นมาเป็นไปและมีความส�ำคัญอย่างไร ก่อนที่จะเข้าสู่สาระส�ำคัญในส่วนอื่นๆ ต่อไปครับ เวชศาสตร์ครอบครัวหมายถึง การศึกษารูปแบบและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลเกี่ยวข้องกับสุขภาพ การเจ็บป่วย และการดูแลสุขภาพตนเอง ของ บุคคลครอบครัวและชุมชน ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลและครอบครัว ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม รวมถึงพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิตของกลุ่ม คนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนว่าเป็นอย่างไร 1. การบริการแพทย์ปฐมภูมิ (Primary care) หมายถึง ระบบบริการทางการแพทย์ที่ตั้งอยู่ใน ชุมชนอยู่ใกล้บ้านผู้ป่วย ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐานได้อย่างทั่วถึง สะดวก สบาย เป็นการดูแลสุขภาพทุกอย่าง ทุกเรื่องตั้งแต่แรก สามารถให้บริการอย่างสม�่ำเสมอ ตาม ความจ�ำเป็นที่ประชาชนต้องการ ให้บริการเชิงสังคมและการบริการเทคนิควิชาการ ในลักษณะการ ท�ำงานเป็นทีมที่เข้าใจและมีความตั้งใจดีต่อผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ มีการสร้างความเชื่อถือ ความไว้ วางใจ การยอมรับซึ่งกันและกัน รวมถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยและครอบครัว 2. บริการทางการแพทย์แบบองค์รวม (Holistic care) คือการดูแล “คน” ไม่ใช่ดูแล “โรค” แพทย์เวชศาตร์ครอบครัวจะไม่มองผู้ป่วยเพียงหนึ่งมุมมอง เฉพาะด้านชีววิทยา (โรค) ของผู้ป่วยแต่ เพียงอย่างเดียว แต่จะมองผู้ป่วยทุกมิติทุกด้านที่มีผลกระทบต่อการเจ็บป่วยในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม บุคคล ครอบครัว และชุมชน (Biomedical psychosocial) เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 3. การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง (Continuing care) คือการดูแลประชาชนในเขตรับผิดชอบ ทุกคนนับตั้งแต่แรก ขณะสบายดี เริ่มป่วย ระยะสุดท้ายของการป่วยจนกระทั่งเสียชีวิต เป็นการ ดูแลตลอดชีวิตของคน ๆ นั้น รวมถึงครอบครัวและชุมชน โดยทีมสุขภาพที่มีความเข้าใจและตั้งใจที่ ดีในการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ความศรัทธา และ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย (doctor-patient relationship) 4. การดูแลแบบครอบคลุมผสมผสาน (Comprehensive care) ดังได้กล่าวข้างต้นแล้ว แพทย์ เวชศาสตร์ครอบครัวมิได้ดูแลผู้ป่วยเฉพาะการรักษาโรคแต่เพียงอย่างเดียว แต่ดูแลสุขภาพครบถ้วน ทุกด้าน ตั้งแต่การรักษาพยาบาลผู้ป่วย (treatment) ให้หายจากโรค การป้องกันโรค (Prevention) การส่งเสริมสุขภาพ (Promotion) และการฟื้นฟูสภาพ (rehabilitation) ให้ค�ำแนะน�ำวิธีการ ดูแลสุขภาพ การปฏิบัติตัว การพึ่งตนเองด้านสุขภาพให้เหมาะสม 5. มีระบบค�ำปรึกษาและการส่งต่อ (Consultation and referral system) ในการดูแลของ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จะเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาเรื่อง ต่างๆ ทุกกลุ่มอายุ ทุกกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง กับการเจ็บป่วย แก่ประชาชนในการตัดสินใจก่อนที่จะได้รับการบริการการแพทย์จากผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางอื่น ๆ นอกจากนี้ท�ำหน้าที่ช่วยเชื่อมประสานและส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม จะเห็นว่าในอนาคตอันใกล้นี้ แพทย์เวชปฏิบัติครอบครัว (Family physician) จะมีบทบาทส�ำคัญส�ำหรับระบบบริการสุขภาพ เป็นแพทย์ที่มี ความรู้ทางการแพทย์อย่างเป็นองค์รวม สิ่งที่ประชาชนคนไทยพึงจะได้รับจากการมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว คือ 1. ได้สิทธิประโยชน์ครอบคลุมบริการพื้นฐานที่จ�ำเป็นทั้งด้านการรักษา การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสภาพ 2. ได้รับบริการที่มีคุณภาพ สามารถเข้าถึงบริการได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องรอนาน 3. มีแพทย์ประจ�ำครอบครัวที่มีความเข้าใจอย่างดียิ่งถึงสภาพปัญหาต่างๆ 4. มีแพทย์ประจ�ำตัว/ประจ�ำครอบครัว เป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆ ทุกเรื่องที่อยู่ใกล้บ้าน 5. ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกินความจ�ำเป็น


54

Horoscope

พยากรณ์จักรราศี อ.ตุ้ย

ราศีมังกร

(15 ม.ค. - 12 ก.พ.)

การงาน: ปัญหาความอืดอาดล่าช้าหรืออื่นๆ ก็ ยังคงกดทับเป็นบ่วงคล้องไม่ให้ท่านโล่งอกโล่ง ใจไปได้ กลางเดือนมีเกณฑ์เสียค่าปรับ หรือ พบความเสียหายจากความบกพร่องในหน้าที่ การงาน ท่านที่ต้องการเปลี่ยนงานหรือโยก ย้าย ช่วงนี้มีเกณฑ์ดี แต่เหมาะที่จะขยับขยาย มากกว่าการเริ่มต้นใหม่ การเงิน: เดือนนี้ไม่มีโชคจากการเสี่ยงหรือ ลาภลอย ที่ส�ำคัญมีเกณฑ์เสียหรือจ่าย ทรัพย์สินเงินทองไปตามภาระหน้าที่และโดย เสน่หาค่อนข้างมาก อีกอย่างหนึ่ง มีเกณฑ์เสีย ทรัพย์สินที่เป็นของรักของชอบใจ เช่น เครื่อง ประดับ ความรัก: ยังดูหม่นหมอง โลกไม่สดใส ท่าน มักจะคิดถึงแต่เรื่องที่ผ่านไปแล้ว ภาพในอดีต ที่เคยผิดหวังจะท�ำให้ท่านลืมแสวงหาความสุข ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้แอบหมายปอง ท่านอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล p

ราศีกรกฏ

(17 ก.ค. - 16 ส.ค.)

การงาน: นับว่าเป็นช่วงเดือนที่ดีในการท�ำ หน้าที่ การบุกเบิก การต่อสู้ แต่เรื่องรายได้ ประจ�ำ หรือคาดหวังผลใดไว้อาจจะไม่ค่อยได้ ดังหวัง ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการจะต้องมี ปัญหาเรื่องบริวารลูกน้อง ให้จัดการอย่าง เด็ดขาดในช่วงต้นเดือนตามระบบกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนนี้จะมีเกณฑ์ความ มั่นคงในอาชีพระดับสูง การเงิน: หากจะมองหาโชคลาภที่ท�ำให้มีความ สุขสดชื่นคงเป็นไปได้ยาก แต่หากเป็นการได้ รับการแบ่งปัน ได้รับการสนับสนุนที่ดี การให้ ด้วยรักใคร่เสน่หา น่าจะโดดเด่นมากกว่า ช่วง กลางเดือนจะมีเกณฑ์ใช้จ่ายมาก มีปัญหาให้ ต้องเสียทรัพย์ ไม่ควรซื้อหาหรือลงทุนใดๆ ความรัก: เหมือนจะไม่มีปัญหา แต่ก็เป็นที่น่า เบื่อหน่าย ไม่ค่อยสบอารมณ์ในเรื่องความ สัมพันธ์ฉันชู้สาว ท่านที่มีครอบครัวแล้วให้ เกรงความบาดหมาง จะมีปัญหาในช่วงต้น เดือนและกลางเดือน p

ราศีกุมภ์

(13 ก.พ. - 14 มี.ค.)

การงาน: ดาวการงานอยู่ในจังหวะของการ เปลี่ยนแปลง มีเกณฑ์จะต้องปรับเปลี่ยนบาง อย่างเพื่อความอยู่รอดอย่างเร่งด่วน บ้างก็ต้อง เปลี่ยนงานใหม่ โยกย้ายต�ำแหน่งหน้าที่การ งาน ขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์หยุดพักจากหน้าที่ เกณฑ์ความส�ำเร็จยังไม่ราบรื่นมากนัก การเงิน: มีเกณฑ์มีโชคอย่างเห็นได้ชัด ทั้งโชค ลาภแบบฟลุคๆ และโดยเสน่หา แต่ยังต้อง หนักใจกับหนี้สินและทุนส�ำรอง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่สอง ท่านอาจต้องน�ำ เงินเก่าเก็บมาใช้จนชวนให้ปวดเศียรเวียนเกล้า ช่วงปลายเดือน จะมีเกณฑ์มีโชคอีกครั้ง ความรัก: ท่านที่มีครอบครัวแล้ว ถึงแม้มีความ สุขก็เป็นสุขอมเศร้า อยู่ในบรรยากาศวังเวงใจ หรือใจหายกับบางสิ่ง บางอย่าง ท่านที่ยังโสด มีเกณฑ์พบรัก เป็นรักที่มีอนาคต และได้สาน สัมพันธ์กันอีกยาว p

ราศีมีน

(15 มี.ค. - 12 เม.ย.)

การงาน: มีเกณฑ์เปลี่ยนงานตั้งแต่ต้นเดือน หรือต้นปีทีเดียว อย่างน้อยๆ ก็จะมีการ เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งหน้าที่ ท่านที่เป็นเจ้าของ กิจการจะอึดอัดกับบริวารที่เป็นลักษณะของ “ลูกน้องผู้มีอิทธิพล” ในที่ท�ำงาน ท�ำให้มีผล ต่องานและความรู้สึกของท่าน ดวงดาวแห่ง ความส�ำเร็จค่อนข้างเด่นชัด แม้มีอุปสรรคหรือ ความขัดแย้งก็ตาม การเงิน: สมหวังในสิ่งที่หวัง มีเกณฑ์มีโชค ใหญ่ หรือได้ทุนเป็นก้อน แต่จะมีปัญหาหรือ อึดอัดใจกับเงินที่ต้องได้จากการแบ่งปัน จาก หุ้นส่วน เช่น การได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือ ล่าช้า ความรัก: ความรักไม่ใช่ปัญหา แต่หากเกิด ความใคร่ จะท�ำให้มีปัญหาได้ ส�ำหรับ บรรยากาศโดยรวมในครอบครัวหรือในความ สัมพันธ์ ก็ยังมีไอร้อนกรุ่นๆ อาจเป็นได้ว่า ท่านเองเป็นผู้สร้างความร้อนนั้น ต้องใจเย็นๆ p

ราศีสิงห์

(17 ส.ค. - 16 ก.ย.)

การงาน: ต้องบากบั่นและเหนื่อยพอควรใน ช่วงนี้ โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่สองของ เดือน ไม่เพียงแต่จะต้องรับมือกับงานหนัก ยัง มีเกณฑ์ได้พบความเสียหาย ขาดทุน หรือล้ม เหลวกับงานบางอย่าง ท่านควรเผื่อใจไว้ล่วง หน้า ช่วงนี้ดาวการงานของท่านไม่ค่อยเข้ม แข็งนัก การเงิน: รายได้หลักหรือรายได้ส�ำคัญๆ มัก จะมีปัญหา แต่หากเป็นเรื่องโชคลาภทั่วไป แม้ แต่โชคฟลุคก็ยังมีโอกาสที่ดี มีเกณฑ์ได้โชคที่ เกี่ยวกับยวดยานพาหนะ หรือได้เครื่องไม้ เครื่องมือที่ต้องการ ความรัก: เป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย หรือท่าน อาจจะไม่อยากใส่ใจนัก แต่ก็ไม่ใช่ช่วงของ ปัญหา เว้นแต่ท่านที่เพิ่งพบรัก หรือพยายาม จีบใครซักคน มีเกณฑ์เสียอารมณ์เสียความ รู้สึกได้ในช่วงกลางเดือน p

ราศีกันย์

(17 ก.ย. - 17 ต.ค.)

การงาน: ในช่วงสัปดาห์แรกยังพอจัดการงาน ไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีปัญหาเรื่องงาน หรือมีคู่กรณีอยู่ก่อนก็จะพบทางออกที่ดี แต่ หลังจากนั้นจะอึดอัดใจมาก ท�ำอะไรก็ติดขัด อาจถึงขั้นยกเลิกกิจการงานบางอย่างไปได้ เดือนนี้ไม่ควรเริ่มต้นกิจการงานใหม่ทั้งปวง เพราะยังไม่เห็นผลดีในอนาคต การเงิน: มองเห็นทางจ่ายทางเสียอยู่มาก หาก ท่านมีหนี้สิน หรือปัญหาการเงินรุมเร้า ในช่วง สัปดาห์ที่สามมีโอกาสดีในการเคลียร์ปัญหาให้ ลงตัว และในช่วงปลายเดือน มีเกณฑ์รับโชค เล็กๆ น้อยๆ อยู่เหมือนกัน ความรัก: บรรยากาศไม่ค่อยดี มองหาความ สดชื่นแจ่มใสแทบไม่มี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ปัญหาเรื่องความส�ำเร็จในชีวิตและการเงิน กลายมาเป็นปัญหารบกวนเรื่องความรักก็เป็น ได้ หากใครที่พบรัก นับเป็นช่วงพบเนื้อคู่ตาม บุพเพสันนิวาสได้เลย p


55

January

ประจ�ำเดือนมกราคม

ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

การงาน: ยังคงเป็นช่วงของความเจริญรุ่งเรือง แต่ก็มีอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องของบริวารลูกน้อง อย่าประมาทเรื่อง บริวารหรือลูกน้องเด็ดขาด เพราะจะท�ำให้งาน ของท่านสะดุดหรืออาจถึงขั้นเสียหายได้ โดย เฉพาะท่านที่ท�ำงานแบบมีก�ำหนดเวลาที่ แน่นอน จะมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูง การเงิน: ไม่ว่าท่านจะเป็นเศรษฐี หรือหาเช้า กินค�่ำ ท่านก็จะอึดอัดคับใจกับเรื่องทรัพย์สิน เงินทองอย่างบอกไม่ถูก หรือแม้ว่าจะมีโชค ใหญ่ หรือมีโชคลาภใดๆ เข้ามาก็ตาม ความ ทุกข์เรื่องทรัพย์ก็ยังคงอัดแน่น บางท่านก็ยัง ท�ำอะไรไม่ถูกกับการจัดสรรทรัพย์สินผล ประโยชน์ที่มี ความรัก: เป็นอีกเรื่องที่ท�ำให้ท่านล�ำบากใจ โดยเฉพาะท่านที่มีคนรักอยู่แล้ว แม้จะไม่ได้ ทะเลาะเบาะแว้งใหญ่โต แต่ก็ถือว่ามี บรรยากาศที่ไม่ค่อยดีนัก ส�ำหรับใครที่มีเกณฑ์ จัดงานแต่งงาน อาจพบอุปสรรคอย่างไม่คาด ฝัน ควรเผื่อใจคอยไปอีกสักหน่อย p

ราศีตุลย์

(18 ต.ค. - 16 พ.ย.)

การงาน: มักจะมีอะไรติดๆ ขัดๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งหากท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ให้เกรง จะถูกปรับ หรือเสียสิทธิ์ที่ควรได้ หรือเสีย เปรียบคู่แข่งอย่างไม่น่าจะเป็น ในช่วงกลาง เดือนเรื่องงานมีเกณฑ์ดีหรือโชคช่วย ให้งานที่ เกินความสามารถส�ำเร็จลุล่วงไปได้ หรือได้ผู้ สนับสนุนส�ำคัญ การเงิน: รายจ่ายมาก เงินแทบไม่พอใช้ ใน ช่วงสัปดาห์สุดท้ายจะมีเกณฑ์ประสบความ ส�ำเร็จในเรื่องการติดต่อด้าน การเงิน การ หมุนเงิน หรือเคลียร์เอกสารสัญญาเรื่องการ เงินได้อย่างไม่คาดฝัน แต่ภาพรวมในเรื่องการ เงินยังถือว่า “ร้อน” ความรัก: แม้จะพบเรื่องที่ชวนให้ล�ำบากใจ ไม่ สมใจกับความรัก แต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่ดีในการ สร้างความมั่นคงให้กับจิตใจ ของท่านเอง ส�ำหรับท่านที่มีครอบครัวแล้ว บุตรของท่านจะ น�ำโชคมาให้ หรือท�ำให้ท่านรู้สึกดี p

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 15 มิ.ย.)

การงาน: ความส�ำเร็จและความก้าวหน้าของ หน้าที่การงานยังด�ำเนินต่อไปได้ คงเพราะจาก ระบบที่ดีของงาน หรือด้วยโชคศักดิ์สิทธิ์อื่นใด ก็ตามที่บันดาลช่วยเหลือ บ้างก็มีผู้ใหญ่ สนับสนุนแน่นหนา ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่เกณฑ์เดือดร้อนด้วยบริวารหรือ ลูกน้อง อาจท�ำให้เสียผลประโยชน์ได้ การเงิน: เห็นแต่ทางเสียมากกว่าทางได้ เป็น ช่วงที่ต้องเสียเงินแบบไม่คาดคิด โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์ที่สองของเดือน ใน ระหว่างนี้ให้เกรงโจรภัย สิ่งที่อันตรายต่อ ทรัพย์สินทุกรูปแบบ หากมีใครหยิบยืมเงินใน ช่วงนี้อาจจะเป็นหนี้สูญได้ มีเกณฑ์ใช้จ่ายมาก เรื่องบ้านหรือรถ ความรัก: เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะเจ็บปวด ชอกช�้ำจิตใจมาก มีเกณฑ์โศกเศร้าทุกข์หนัก เพราะความรัก แต่ท่านก็จะพยายามฟื้นฟูจิตใจ โดยเร็ว ท่านที่ยังโสด ช่วงนี้ยังไม่มีเกณฑ์ที่ดี เรื่องความรัก p

ราศีพิจิก

(17 พ.ย. - 15 ธ.ค.)

การงาน: นับว่าประสบความส�ำเร็จเกินคาด แต่หากเป็นเรื่องของการขยับขยายหรือการ ประสานงานต่างๆ มักจะติดขัด มีปัญหา และ หากมีคดีความหรือมีเรื่องกับลูกค้าหรือคู่แข่ง ท่านมักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ท่านที่มีหุ้นส่วน มีเกณฑ์มีปัญหา ความคิดเห็นคนละทาง จน อาจต้องล้มเลิกกันไป การเงิน: เป็นเดือนแห่งการได้-เสีย หรือได้ ทราบผลชัดเจนว่าต้องเสียอะไรเท่าไหร่ และ ได้อะไรบ้าง แต่ก็ยังนับว่าฝืด หรือต้องเสียเงิน ในเรื่องที่ท่านไม่เต็มใจ ท�ำให้มีอารมณ์ขุ่นมัว ไม่น้อย หากต้องเจรจาเรื่องผลประโยชน์หรือ ขอความร่วมมือ การสนับสนุนเรื่องการเงิน ควรเว้นเดือนนี้ไปก่อน ความรัก: ดาวคู่ครองของท่านยังหาความสุข สงบราบรื่นไม่ได้ มีแต่จะท�ำให้อึดอัดหรือ เบื่อหน่ายกับเรื่องความรักไปเลย ผู้ที่ยังมี ความหวัง ให้อดทนรอจังหวะที่ดีอีกนิด p

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 16 ก.ค.)

การงาน: ท่านจะใจเด็ด หรือมีความเด็ดขาด ในการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบที่ เกิดขึ้น ท่านที่ประกอบกิจการส่วนตัว มี เกณฑ์จะกลับมาแก้ไขงานเก่าที่คิดว่าเสร็จสิ้น ไปแล้ว และมีความทุกข์หรือเสียหายกับ ปัญหาเดิมนี้พอสมควร เรื่องการขยับขยาย หรือความก้าวหน้ายังไม่ใช่เวลาที่ต้องหวัง การเงิน: หนี้สินจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ไม่ ว่าท่านจะเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วงกลางๆ เดือน เรื่องร้อนๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน หรือสมบัติทั้งหลายทั้งปวง จะเป็นเรื่องที่ท่านไม่อยากเกี่ยวข้อง แต่ไม่ สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ ความรัก: ช่วงต้นเดือนมีแนวโน้มที่ดีเรื่องคู่ เรื่องความรัก แต่หลังจากนั้นดูเหมือนเป็น เวลาที่ท่านต้องกล�้ำกลืนฝืนทน หรือหากจะ เต็มกลืนสละละทิ้งจากชีวิตคู่ก็มีความเป็นไป ได้ ท่านที่มีครอบครัวแล้วจะมีเกณฑ์ทุกข์ เพราะบุตร แต่ช่วงปลายเดือนจะพบทางออก ที่ดี p

ราศีธนู

(16 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

การงาน: มีเกณฑ์พบปัญหาที่ท่านไม่สามารถ รับมือได้ หรือปัญหาที่ไม่ใช่ความผิดของใคร อย่างชัดเจน ท่านที่อยากเปลี่ยนงาน หรือ แม้แต่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงก็ยังไม่พบความ ราบรื่น อาจจะเป็นช่วงที่ท่านพักจากหน้าที่การ งานส�ำคัญๆ ก็เป็นได้ การเงิน: รายจ่ายจะมีมากกว่ารายรับ แต่จะได้ อะไรมาในช่วงนี้ มักจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง จากมรดก การแบ่งปัน หรือ การได้โดยเสน่หา หากมีการลงทุน การเก็งก�ำไร คาดหวังอะไร เป็นพิเศษ หรือหวังฟลุคคงไม่สมหวัง ความรัก: แม้ว่าความรักจะไม่สดชื่น ไม่ได้อยู่ ในบรรยากาศแห่งความรัก แต่ความสัมพันธ์ ของท่านกับคนรักก็ยังคง เหนียวแน่น ท่านที่ ยังโสด มีเกณฑ์พบเนื้อคู่ แต่เป็นการพบกันใน บรรยากาศที่ไม่อ�ำนวยมากนัก p


56

Feng Shui

ฮวงจุ้ย

การตกแต่งประตูรั้ว หลายคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้เท่าไหร่ เอาแค่ให้ดูดีดูสวยก็พอแล้ว แต่ถ้าต้องการน�ำหลักฮวงจุ้ยเข้า มาใช้ในการท�ำประตูรั้วให้ถูกลักษณะ การพิจารณาอาจจะมี มากกว่าความสวยงามอย่างเดียว

ตามหลักของฮวงจุ้ยนั้น เรื่อง “ประตูรั้ว” ลวดลายตั้งดีกว่าลายขวาง

การพิจารณาว่า จะใช้ลวดลายของประตูรั้วเป็นแบบใด มีอยู่หลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ความชอบของเจ้าของบ้าน แต่ถ้ามองในเชิงฮวงจุ้ยแล้ว จะบอกว่า ถ้าเป็นแบบ เรียบๆ ลายเส้นธรรมดา ให้ใช้ลายประตูในแนวตั้งดีกว่าแนวขวาง เหตุผลก็เพราะลายประตูขวางจะให้ความรู้สึกที่ไม่ต้อนรับ ติดขัด ไม่ราบรื่น การ ไหลของชี่เข้าสู่บ้าน จะสู้ลวดลายแบบตั้งไม่ได้ ที่จะดูโปร่ง โล่งสบาย ให้ความรู้สึกที่ดี กว่า

ลวดลายเชิงลบ

เช่น ลูกศรพุ่งลงล่าง กากบาท เป็นลักษณะที่ไม่เป็นมงคล ห้ามน�ำสัญลักษณ์ที่ มองดูแล้ว ให้ความรู้สึกในเชิงลบมาใช้กับประตูหน้าบ้าน ลูกศรที่พุ่งลง ให้ความรู้สึกที่ ตกต�่ำ รูปทรงกากบาท บ่งบอกถึงความผิดพลาด

ลวดลายรูปสัตว์

หลายบ้านจะนิยมออกแบบประตูรั้วให้เป็นลวดลายรูปสัตว์ ซึ่งก็ไม่ได้ผิดหลัก ฮวงจุ้ยอะไร เพียงแต่ว่าสัตว์ที่น�ำมาใช้กับประตูหน้าบ้าน ควรใช้สัตว์มงคล เช่น มังกร หงส์ ปลา ไม่ควรใช้สัตว์ดุร้าย เพราะจะเป็นการต้านพลังชี่ที่ดีเข้าสู่บ้าน

ลวดลายมงคลอื่นๆ

แบบของประตูรั้ว อาจจะใช้รูปทรงที่เป็นมงคลอื่นๆได้ เช่น ลวดลายกนกของไทย ที่แสดงถึงความอ่อนช้อย รูปดอกไม้ ดอกบัว ใบไม้ ที่มองดูแล้วสบายใจ สามารถ ใช้ได้ทั้งหมด

หลีกเลี่ยงลวดลายที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ประตูรั้วห้ามใช้ลวดลายที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พระพุทธรูป องค์เทพ ยันต์รูป แบบต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นพลังอิม (หยิน) ที่ไม่เหมาะจะน�ำมาใช้หน้าบ้านที่ ต้องการพลังหยาง พลังอิมจะตัดพลังโชคลาภไม่ให้เข้าบ้าน จะท�ำได้กรณีเดียวก็คือ แก้ไขฮวงจุ้ยที่ไม่ดีที่อยู่ตรงข้ามกับบ้าน เช่น ทางสามแพร่งพุ่งเข้ามา บ้านตรงข้ามกับสุสาน วัด นอกเหนือจากกรณีนี้ห้ามท�ำ เพราะจะไปกระทบกับบ้านตรงข้ามได้ p


57

จะให้ความส�ำคัญกับลวดลายของประตู และวัสดุที่ใช้ท�ำประตูเป็นเรื่องใหญ่


โอกาสดี!

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ หรือเพิ่มยอดขายสินค้า ชื่อ …………………………….…….…….. นามสกุล ……...….………………………….. อาชีพ……………………………....……………………….…........………..…………….… บริษัท/ห้างร้าน/สถาบันศีกษา………………………....................................……….. ที่อยู่…………………………………................................................………..………. จังหวัด……………………………..............................รหัสไปรษณีย์…………………. โทร……………………………….................................แฟกซ์……….............……….. E-mail………………………………………………………………………...………………….

จองหน้าโฆษณาติดต่อ คุณอนุเทพ โทร. 083-036-2968, 091-575-7994 Email: anuthep@komchang.com www.komchang.com

อัตราค่าจัดส่งทั่วประเทศ 12 เดือน 350 บาท ช�ำระเงินที่หมายเลขบัญชี 239-1-32998-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามีนบุรี ชื่อบัญชี บริษัท ฐิตินันท์สถาปัตย์ จ�ำกัด และกรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงิน เพื่อเป็นการยืนยันการช�ำระเงินมาที่ แฟกซ์ : 02 914 7600 หรือ E-mail : joy_3933@hotmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุดารัตน์ สุยะปุก(จอย) โทร. 083 804 8227, 02 914 5986 8,10 ถนนประชาร่วมใจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โปรดระบุขนาด oM oL o XL

(ด่วน ช้าหมด ของที่ระลึกมีจ�ำนวนจ�ำกัด)

เต็มหน้า 8.25 x 11.5

ครึ่งหน้า A 8.25 x 5.75

ครึ่งหน้า B 4.125 x 11.5

1/4 หน้า 4.125 x 5.75

• บริการสร้าง QR Code และลงในหน้าโฆษณา ของท่านฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ เชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์ของท่านได้โดยตรง (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์เป็นของตนเอง) • ลูกค้าที่ลงโฆษณาทุกท่านจะมี QR Code และ ลิ้งค์เว็บไซต์ของท่าน อยู่บนหน้าเว็บไซต์ของ วารสารคมช่าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจสินค้าและบริการ ต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของท่านและ เลือกชมสินค้าได้ทันที (ในกรณีที่ลูกค้ามีเว็บไซต์ เป็นของตนเอง)


Kc05s  
Kc05s  
Advertisement