Page 1

DOMItech C 24 - C 32

C 24

C 32

200

200

C

E

B

D

F

360

119 260

A

219

Ø131

166

A

C

B

D

E F

Ø141

195

B

C

D

E

677

700

A

235

400

700

700

5

400

A

B

C

D

F

cod. 3540R823 — 0/201 (Rev. 00)

60 61 59 80,5

TR - KULLANMA, KURULUM VE BAKøM TALIMATLARø

F 60

60

86

95

E


DOMItech C 24 - C 32 TR

Kombi kapatıldı÷ı zaman, elektronik kartta halen elektrik akımı bulunmaktadır. Sıcak su ve ısıtma iúlemleri devre dıúı bırakılır. Antifriz sistemi aktif kalır. Kombiyi tekrar yakmak için on/off (kısım 7 úek. 1) tuúuna tekrar 5 saniye basınız.

1. GENEL UYARøLAR • Bu kullanım talimatları kitapçı÷ında yer alan uyarıları dikkatlice okuyunuz. • Kombi kurulumu yapıldıktan sonra, çalıúması konusunda kullanıcıyı bilgilendiriniz ve ürünün tamamlayıcı parçası olan ve daha sonra gerekli oldukça baúvurabilece÷i bu kılavuzu vererek saklamasını hatırlatınız. • Kurulum ve bakım iúlemleri, yürürlükteki standartlara ve imalatçının talimatlarına uygun úekilde gerçekleútirilmeli ve mesleki açıdan kalifiye bir personel tarafından yerine getirilmelidir. Cihazın mühürlü ayar parçalarına müdahale yapmak yasaktır. • Hatalı kurulum ya da yetersiz bakım insanlara, hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir. Üretici tarafından sa÷lanan talimatlara uyulmamasından ve uygulamadaki hatalardan kaynaklanan hasarlardan üretici hiçbir úekilde sorumlu tutulamaz. • Herhangi bir temizlik ya da bakım iúlemi gerçekleútirmeden önce, sistem devre anahtarını ve/veya karúı gelen açma kapama aygıtlarını kullanarak, cihazın úebeke güç kayna÷ı ile ba÷lantısını kesiniz. • Cihazda arızaların meydana gelmesi ve/veya yetersiz çalıúması durumunda, cihaz kapatılmalıdır. Cihazı tamir etmeye kalkıúmayınız. Sadece mesleki olarak kalifiye personele baúvurunuz. Ürünlerin herhangi bir onarım-de÷iútirme iúlemi, sadece mesleki olarak kalifiye personel tarafından ve sadece orijinal parçalar kullanılarak yerine getirilmelidir. Yukarıda yer alan koúula uygun hareket edilmemesi ünitenin emniyetini tehlikeye sokabilir. • Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanmıú oldu÷u amaçlar için kullanılmalıdır. Bunun dıúındaki herhangi bir kullanım, yanlıú ve bu nedenle tehlikeli olarak de÷erlendirilir. • Ambalaj parçaları, olası tehlike kayna÷ı oldu÷undan, çocukların eriúebilece÷i yerlerde bırakılmamalıdır. • Bu kılavuzda yer alan resimler, ürünün sadeleútirilmiú görüntüsünü temsil etmektedir. Bu temsili görüntülerde, size temin edilen ürün ile küçük ve önemli olmayan farklar olabilir.

2. KURULUM 2.1 Giriú DOMItech C 24 - C 32 do÷al ve sıvılaútırılmıú petrol gazı (LPG) ile çalıúan ve elektronik ateúlemeli bir brülör, sistem kontrolünü gerçekleútiren bir mikroiúlemci ile donatılmıú, ısıtma ve sıhhi sıcak su üretimi amaçlı yüksek verimli bir ısı üretecidir. 2.2 Komut paneli

9 5 15

1

10 11

13

2.4 Ayarlamalar Yaz/Kıú Ayarı De÷iúikli÷i 2 saniye süreyle yaz/kıú (kısım 6 - úek. 1) tuúuna basınız. Göstergede Yaz sembolü görüntülenir (kısım 10 - úek. 1): kombi sadece sıhhi su da÷ıtımı yapacaktır. Antifriz sistemi aktif kalır. Yaz modunu devre dıúı bırakmak için yaz/kıú (kısım 6 - úek. 1) tuúuna yeniden 2 saniye basınız. Isıtma sıcaklı÷ı ayarı Sıcaklı÷ı minimum 30°C ile maksimum 85°C arasında ayarlamak için ısıtma tuúlarını kullanınız (kısım 3 - úek. 1). bununla birlikte, kombiyi 45°C'nin altında çalıútırmamanız tavsiye edilir.

úek. 4 Sıcaklı÷ı minimum 40°C ile maksimum 55°C arasında ayarlamak için ısıtma tuúlarını kullanınız (kısım 1 - úek. 1).

6

úek. 5

úek. 1 - Kontrol paneli

Ortam sıcaklı÷ının ayarlanması (opsiyonel ortam termostatı ile)

Açıklamalar 1= Sıhhi sıcak su ısı ayarı 3= Isıtma sistemi ısı ayarı 5= Gösterge 6= Reset tuúu - Yaz/Kıú modu seçimi 7= Ekonomi/Konfor modu seçme tuúu - cihaz açma/kapama 9= Sıhhi su çalıúma gösterimi 10 = Yaz modu gösterimi 11 = Isı veya arıza gösterimi 12 = Eco (Ekonomi) modu gösterimi 13 = Isıtma çalıúma gösterimi 15 = Açık brülör ve kullanılan güç gösterimi

Ortam termostatını kullanarak sıcaklık de÷erini oda için istenilen de÷ere ayarlayınız. E÷er ortam termostatı monte edilmiú de÷il ise, kazan, sistemi ayarlanmıú olan sistem çıkıú sıcaklı÷ı de÷erinde tutacaktır. Ortam sıcaklı÷ının ayarlanması (opsiyonel uzaktan kumandalı zamanlayıcı ile) Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolünü kullanarak sıcaklık de÷erini oda için istenen de÷ere ayarlayınız. Kombi ünitesi, sistem suyunu istenilen ortam sıcaklı÷ı de÷erine göre ayarlayacaktır. Uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu cihazın kullanım kılavuzuna bakınız. ECO/COMFORT seçimi

Çalıúma anındaki gösterim Isıtma Ortam Termostatı veya Uzaktan Kumanda aracılı÷ı ile gönderilen ısıtma komutu radyatör üzerindeki sıcak hava lambasının yanması ile belirtilir. Sıhhi su Tesisattan sıcak musluk suyu çekildi÷i anda gönderilen sıcak musluk suyu komutu muslu÷un altındaki sıcak su lambasının yanmasıyla belirtilir. 2.3 Açma ve kapatma Elektrik úebekesine ba÷lantı • • •

Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise antifriz sistemi çalıúmayacaktır. Kıú mevsiminde uzunca süre boyunca kombinin kapalı kalması durumunda donmadan korumak için, kombideki tüm suyun (musluk suyu ve sistem suyunun) tahliye edilmesi önerilmektedir; veya sadece sıhhi suyu tahliye ediniz ve ısıtma sistemine 'de belirtildi÷i gibi uygun bir antifriz ekleyinizsez. 3.3.

Sıhhi su ısı ayarı

reset

3

B

7

eco comfort

12

úek. 3 Sıcak su çekildi÷i zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldı÷ı zaman, kombi derhal otomatik olarak çalıúmaya hazır duruma gelmiú olur.

ølk 5 saniye süresince, göstergede kart yazılımının versiyonu görüntülenir. Kombi üzerindeki gaz muslu÷unu açınız. Sıcak su çekildi÷i zaman veya ortam termostatı ısıtma komutu aldı÷ı zaman, kombi otomatik olarak çalıúmaya hazır duruma gelmiú olur.

Kombi ünitesi, yüksek bir sıhhi su çıkıú hızını ve mükemmel bir kullanıcı rahatlı÷ını garanti altına alan bir fonksiyon ile donatılmıútır. Cihaz çalıúıyor durumdayken (COMFORT modu), kombide bulunan su sıcak halde tutulur, bunun anlamı muslu÷u açtı÷ınız anda hiç beklemenize gerek kalmadan kombi çıkıúından sıcak su alabilece÷iniz anlamına gelmektedir. Kullanıcı, kombi standby modundayken eco/comfort tuúuna basarak cihazı kapatabilir (ECO modu) (kısım 7 - úek. 1). ECO modundayken, göstergede ECO sembolü görüntülenir (kısım 12 - úek. 1). COMFORT modunu aktive etmek için, eco/comfort dü÷mesine tekrar basınız (kısım 7 - úek. 1). Uzaktan kumanda ile ayarlamalar kombiye bir Uzaktan Kumanda (opsiyonel) takl ise, nceki ksmda aklanan A Eer ayarlamalar tabella 1'de belirtilen deerlere gre yaplr. Çizelge 1 Isıtma sıcaklı÷ı ayarı

Ayarlama iúlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden yapılabilir.

Sıhhi su ayarı

Ayarlama iúlemi, Uzaktan Kumanda menüsünde, kombi komut panelinden yapılabilir.

Yaz/Kıú Ayarı De÷iúikli÷i

Yaz modu ayarı, Uzaktan Kumandadan yapılacak bir ısıtma komutuna göre daha önceliklidir.

ECO/COMFORT seçimi

Seçim iúlemi sadece kombinin komut panelinden yapılabilir.

Kombinin kapatılması ve açılması 5 saniye süreyle on/off (kısım 7 - úek. 1) tuúuna basınız.

úek. 2 - Kombinin söndürülmesi

16

TR

cod. 3540R823 - 0/201 (Rev. 00)


DOMItech C 24 - C 32 Ünite hidrolik basınç ayarı

Sistem suyunun özellikleri

Sistem so÷uk haldeyken kombinin hidrometresinden okunan doldurma basıncının de÷eri yaklaúık 1,0 bar de÷erinde olmalıdır. E÷er sistem basıncı belirtilen minimum basınç de÷erinin altına düúerse, kombi durur ve F37 hata sinyalini verir. Doldurma muslu÷u (kısım 1 úek. 6) ile ilk de÷erine getiriniz. øúlemin sonunda, yükleme/doldurma muslu÷unu daima kapatınız.

Suyun 25° Fr sertlik derecesinden (1°F = 10ppm CaCO3) daha sert olması halinde, kombide sert suyun sebep oldu÷u kireç oluúumlarını önlemek amacıyla uygun su kullanımını öneririz. Antifriz sistemi, antifriz sıvısı, katkı maddeleri ve inhibitörler E÷er gerekirse, antifriz sıvısının, katkı maddelerinin ve inhibitörlerin kullanımına (e÷er bu sıvıların veya kimyasal katkı maddelerinin üretici úirketi, bu ürünlerin bu amaç için kullanımının uygun oldu÷unu ve bunların ısı eúanjörüne veya di÷er bileúenlere ve/veya kazan ünitesi ile sistemin aksamlarına zarar vermeyece÷ini garanti ediyorsa) izin verilebilir. Isıtma sistemlerinde kullanımlarının uygun oldu÷u ve kazan ünitesi ile sistemlerinin aksamları ile uyumlu oldu÷u açıkca beyan edilmeyen normal antifriz sıvılarının, katkı maddelerinin veya inhibitörlerin kullanılması yasaktır. 3.4 Gaz ba÷lantısı

B

1

Gaz, yürürlükteki standartlara uygun olarak ilgili bulunan konnektöre (bkz. úek. 7) sert metal borular ile veya devamlı esnek s/çelik duvar boru tesisatı ile ve de sistem ile kombi arasına bir gaz muslu÷u yerleútirmek suretiyle ba÷lanmalıdır. Tüm gaz ba÷lantılarının sıkı bir úekilde ba÷landı÷ından emin olunuz.

A

3.5 Elektrik ba÷lantıları

B

úek. 6 - Doldurma muslu÷u A B

Açık Kapalı

3. KURULUM 3.1 Genel talimatlar KOMBø, BU TEKNøK KULLANIM KøTAPÇIöINDA BELøRTøLMEKTE OLAN BÜTÜN TALøMATLARA, YÜRÜRLÜKTE OLAN øLGøLø ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN BøR ùEKøLDE, øùÇøLøK KURALLARINA TAM OLARAK UYGUNLUK øÇøNDE VE SADECE KALøFøYE BøR PERSONEL TARAFINDAN MONTE EDøLMELøDøR. 3.2 Kurulum yeri Bu cihaz, bir "açık oda" tipidir ve sadece sürekli olarak havalandırılan yerlerde kurulup çalıútırılabilir. Kombiye yanma havası akıúının yetersiz gelmesi durumunda, cihazın normal çalıúması ve duman tahliyesi bundan etkilenecektir. Ayrıca, bu tür úartarda ortaya çıkan dumanlar, kapalı çevre içinde yayılması halinde sa÷lık açısından son derece zararlı olur. E÷er cihaz opsiyonel rüzgara karúı ızgara donanımına sahipse, EN 297 normu A6 uygulamasına göre minimum -5°C ısıda, kısmen korunmuú yerlerde çalıútırılmak için uygundur. Kombi, korunaklı bir úekilde, örne÷in bir saçak altına, bir balkonun içine veya korunaklı bir duvar oyu÷una monte edilmelidir.

B

A

E÷er cihaz bir mobilya içerisine veya yakınına monte edilecekse, muhafazanın çıkartılabilmesi ve normal bakım iúleri için bir açıklık bırakılmalıdır.

Kombinin elektrik kablolarının tesisatı önceden yapılmıú ve elektrik hattına ba÷lantı için bir Y-kablo ve de fiú ile birlikte temin edilmiútir. Ana ba÷lantılar kalıcı bir ba÷lantı úekliyle yapılmalı ve minimum açıklı÷ı en az 3 mm olan kontaklara sahip bir tek-kutuplu siviç ile donatılmalı ve kombi ile hat arasına maksimum 3A de÷erinde bir ara sigorta yerleútirilmelidir. Elektrik ba÷lantılarında kutupların do÷ru olmasına dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi kablo / NÖTR: mavi kablo / TOPRAK: sarı - yeúil tel). Kullanıcının cihazın güç kablosunu asla de÷iútirmemesi gerekmektedir. E÷er kablo hasar görürse, cihazı kapatınız ve bu kablonun sadece profesyonel açıdan kalifiye bir eleman tarafından de÷iútirilmesini sa÷layınız. E÷er de÷iútirecekseniz, sadece maksimum dıú çeper çapı 8 mm olan bir “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 kablosunu kullanınız.

Ortam termostatı (opsiyonel)

B

Dolayısıyla kurulumun yapılaca÷ı yer, toz, yanıcı malzemeler veya nesneler ya da oksitlendirici gaz içermemelidir. Kombi, duvara monte edilmek üzere tasarlanmıútır ve bir duvar montaj braketi ile birlikte teslim edilmektedir. Braketi kapaktaki resimde belirtilen talimatlara göre duvara takınız ve kombiyi monte ediniz. Duvara açılacak montaj deliklerinin yerini tespit için istek üzerine metal bir úablon temin edilebilir. Duvara sabitleme iúlemi, jeneratör için sa÷lam ve etkili bir destek olacak úekilde gerçekleútirilmelidir.

Cihaz, mevcut standartlara uygun bir úekilde verimli ve etkin bir topraklama sistemine do÷ru bir úekilde ba÷lanmalıdır. Mesleki açıdan kalifiye bir personele, topraklama sisteminin verimlili÷ini ve de uygunlu÷unu kontrol ettiriniz; imalatçı, topraklama sistemindeki arıza nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

DøKKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEMøZ DURUMDA OLMALIDIR. 230 V VOLTAJIN, ORTAM TERMOSTATININ TERMøNALLERøNE BAöLANMASI, ELEKTRONøK KARTTA TAMøRø MÜMKÜN OLMAYAN ARIZALARA NEDEN OLACAKTIR. Bir uzaktan kumanda veya zamanlayıcı takarken, bu cihazlar için elektrik beslemesini bunların kontak kesim noktalarından yapmayınız. Bunlar için elektrik/ güç temini için, cihazın tipine ba÷lı olarak direk olarak ana hatta veya akülere ba÷lantı yapılmalıdır.

Elektrik terminaline eriúim Oda/ortam termostatının (kısım 1 úek. 8) veya uzaktan kumandalı zamanlayıcının (kısım 2 úek. 8) ba÷lantısı için elektrik ba÷lantı terminaline úek. 8'de gösterildi÷i gibi kombinin alt kısmından eriúilebilir.

3.3 Su ba÷lantıları

1

Uyarılar

B B

2

Isıtma devresinde bir aúırı-basınç olması durumunda suyun zemin üzerine dökülmesini önlemek amacıyla emniyet valfı çıkıúı, bir bacaya veya toplama borusuna ba÷lanmalıdır. E÷er bunu yapamıyorsanız, tahliye valfı hata verir ve odayı su basar, bu durumdan üretici úirket sorumlu tutulamaz.

A

B 5

4

1

104

6

60

61

59 80,5

103

Ortam Termostatı Ba÷lantısı Uzaktan Kumandalı Zamanlayıcı (OPENTHERM) Ba÷lantısı

2

3

5

4

B

6

Kombi, yetersiz çekim veya duman kanallarının tıkanması durumunda cihazın çalıúmasını durduran bir emniyet cihazı (duman termostatı) ile donatılmıútır. Bu cihaz asla kurcalanmamalı veya devre dıúı bırakılmamalıdır.

152

3

úek. 8 - Elektrik terminaline eriúim 1= 2=

3.6 Hava/duman kanalları

41

2

2

Bacaya ba÷lantı borusunun çapı, geri-akıú-önleme cihazının ba÷lantı borusununkinden daha küçük olmamalıdır. Geri-akıú önleme cihazından baúlayarak, dikey kesit de÷eri en az yarım metre uzunlu÷unda olmalıdır. Baca ba÷lantılarının ve ba÷lantı borularının ebat ve montajı ile ilgili olarak mevcut standartlara riayet edilmelidir.

204

1

260

2

Ba÷lantı iúlemini yapmadan önce, cihazın mevcut yakıt tipi ile çalıúmak üzere ayarlanmıú oldu÷undan emin olunuz ve cihazın bütün borularını dikkatlice temizleyiniz.

Ba÷lantıları, ilgili ba÷lantı noktalarına úek. 7'de belirtildi÷i gibi ve cihaz üzerinde belirtilen sembollere riayet ederek yapınız.

36,5

1

1

36 60

60

90

95

59 121

úek. 7 - Su ba÷lantıları A =DOMItech C 24 - B =DOMItech C 32 1 = Sistem çıkıúı - 2 = Sıcak su çıkıúı 3 = Gaz giriúi - 4 = Sıhhi su giriúi 5 = Sistem giriúi - 6 = Emniyet valfı tahliyesi Not: Cihaz, ısıtma devresinin içerisinde bulunan dahili bir baypas sistemi ile donatılmıútır.

cod. 3540R823 - 0/201 (Rev. 00)

TR

17


DOMItech C 24 - C 32 4. SERVIS VE BAKøM 4.1 Ayarlamalar

+

Gaz temini dönüúümü Bu cihaz hem Do÷al gaz veya LPG ile çalıúabilmektedir ve ayrıca bu iki gazdan birisi ile çalıúmak üzere gerekli ayarları, ambalaj ve veri etiketinde de açık bir úekilde gösterilmiú oldu÷u gibi fabrikada yapılmaktadır. Cihaz, kullanılmak üzere ayarlanmıú oldu÷u gaz türünden farklı bir gaz ile çalıútırılaca÷ı zaman, bir gaz dönüúüm kiti gerekmektedir, lütfen aúa÷ıda açıklandı÷ı úekilde uygulamalar yapınız: 1. 2.

• • • •

4.

I M

R

Ana brülör alev uçlarını de÷iútiriniz ve kullanılmakta olan gazın tipine göre cap. 5 teknik veri tablosunda belirtildi÷i úekilde uçları takınız Gaz tipi için verilen parametreyi düzenleyiniz: • •

3.

F

D

kombiyi standby moduna getiriniz Reset dü÷mesine (kısım 6 - úek. 1) 10 saniye süreyle basınız: göstergede “TS“ yanıp söner Reset dü÷mesine (kısım 6 - úek. 1) basınız: göstergede “P01" görüntülenir. Parametre 00 (metan gazıyla çalıútırmak için) veya 01 (LPG ile çalıútırmak için) tuúlara basınız (kısım. 1 - úek. 1). Reset dü÷mesine (kısım 6 - úek. 1) 10 saniye süreyle basınız. kombi standby moduna geri dönecektir

S

B

E G C

F

A úek. 10 - Gaz valfı

A = Sistem giriúi basınç prizi - B = Sistem çıkıúı basınç prizi C = Modureg elektrik ba÷lantısı- D = Koruyucu kapak E = Minimum basınç ayarı - F = Modureg G = Maksimum basınç ayarı - I = Gaz valfı elektrik ba÷lantısı M = Manometre - R = Gaz çıkıúı S = Gaz giriúi

Kullanılmakta olan gaz tipine göre teknik veriler tablosunda verilen de÷erleri ayarlamak suretiyle brülör minimum ve maksimum basınç de÷erlerini (ref. ilgili paragraf) ayarlayınız Dönüúüm kiti içerisinde bulunan etiketi, dönüúüm iúleminin göstergesi olarak veri etiketinin yakınına yapıútırınız.

TEST modunun aktive edilmesi TEST modunu aktive etmek için ısıtma tuúlarına (kısım 3 - úek. 1) aynı anda 5 saniye süreyle basınız. Kombi, sonraki paragrafta belirtildi÷i gibi ayarlanan maksimum ısıtma ayarında çalıúır. Göstergede, ısıtma sembolleri (úek. 9) yanıp söner; yan tarafta ısıtma gücü görüntülenecektir.

Isıtma gücünün ayarlanması Isıtma gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez. 4.1). Gücü artırmak veya azaltmak için (minimum = 00 - maksimum = 100) úek. 1 - ısıtma tuúlarına basınız (kısım 3). 5 saniye içinde reset dü÷mesine basıldı÷ında, maksimum güç ayarlandı÷ı de÷erde kalacaktır. TEST iúletim modundan çıkınız (bkz. sez. 4.1). Ateúleme gücünün ayarlanması Ateúleme gücünün ayarlanması için, kombiyi TEST moduna ayarlayınız (bkz. sez. 4.1). Gücü artırmak veya azaltmak için (minimum = 00 - maksimum = 60) úek. 1 - sıhhi su tuúlarına basınız (kısım 1 - ). 5 saniye içinde reset dü÷mesine basıldı÷ında, ateúleme gücü ayarlandı÷ı de÷erde kalacaktır. TEST iúletim modundan çıkınız (bkz. sez. 4.1).

IIII

IIIIIIII

IIIIIIII

IIIII

4.2 Servise alma

II I I I

I I I II

I II II I

Kombiyi yakmadan önce

III III

• • • • •

úek. 9 - TEST Modu (ısıtma gücü = %100) TEST modundan çıkmak için, aktivasyon prosedürünü tekrarlayınız. Her durumda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak devre dıúı kalır. Brülör basıncının ayarlanması Kombi ünitesinde bir alev modülasyonu bulundu÷undan, iki tane sabit basınç ayarı mevcuttur: gaz tipine göre teknik veriler tablosunda belirtildi÷i úekilde ayarlanması gerekn minimum ve maksimum de÷erler. • • • • • • • • • • •

Gaz valfından akıú yönünde, “B” basınç noktasına uygun bir manometre takınız. Koruyucu kapa÷ı "D" çıkartınız”. Kombiyi TEST modunda çalıútırınız. “G” vidasını, basınç de÷erini artırmak için saat yönünde ve azaltmak için ise saatin tersi yönde döndürünüz. Gaz valfı üzerinde bulunan "F" modürgdeki iki "C" konnektörden birinin ba÷lantısını kesiniz. "E" vidasını, artırmak için saat yönünde ve azaltmak için de saatin tersi yönünde döndürerek, minimum basınç de÷erini ayarlayınız. Minimum basıncın kararlı durumda kalıp kalmadı÷ına dikkat ederek brülörü söndürünüz ve yakınız. Gaz valfı üzerindeki "F" modürgden ba÷lantısı kesilen "C" konnektörü tekrar ba÷layınız Maksimum basıncın de÷iúmemiú oldu÷undan emin olunuz "D" koruyucu kapaını tekrar takınız. TEST modunu sonlandırmak için, aktivasyon için uyguladı÷ınız iúlemleri tekrarlayınız ya da 15 dakika bekleyiniz.

A

Basıncı kontrol ettikten veya ayarladıktan sonra, ayarlama vidasını boya veya belirli bir conta ile sızdırmaz hale getirilmesi iúlemi zorunludur.

• •

øúletim anındaki kontroller • • • • • • • •

Periyodik kontrol Cihazın zaman içinde düzgün bir úekilde çalıúmaya devam etmesini sa÷lamak için, aúa÷ıdaki kontrol iúlemlerini yıllık olarak kalifiye bir personele yaptırmanız gerekmektedir:

• • • • • • • •

TR

Cihazın çalıútırılması. Yakıt devresinin ve su sistemlerinin hava sızdırmazlı÷ını kontrol ediniz. Kombi çalıúıyorken, baca borusunun ve hava-duman kanallarının etkinli÷ini kontrol ediniz. Kombi ile sistemler arasında suyun do÷ru bir úekilde devir-daim edip etmedi÷ini kontrol ediniz. Gaz valfı modüllerinin, sıcak su üretiminde ısıtma aúamasında do÷ru çalıútı÷ından emin olunuz. Ortam termostatı veya uzaktan kumandalı zamanlayıcı kontrolü vasıtasıyla çeúitli ateúleme ve yakma testleri yapmak suretiyle kombinin iyi ateúleme yaptı÷ından emin olunuz. Ölçek üzerinde belirtilmekte olan yakıt sarfiyat de÷erinin cap. 5 bölümündeki teknik veriler tablosunda verilen de÷er ile aynı oldu÷undan emin olunuz. Herhangi bir ısıtma talebi olmaksızın, brülörlerin sıcak su muslu÷u açıldı÷ı anda do÷ru bir úekilde ateúlendi÷inden emin olunuz. Isıtma iúlemi süresince, sıcak su muslu÷unun açılması ile birlikte ısıtma sirkülatörünün durdu÷undan ve düzenli bir sıcak su üretimi oldu÷undan emin olunuz. Parametrelerin do÷ru bir úekilde programlanmıú oldu÷undan ve istenilen özel bir ihtiyaca cevap verebildi÷inden (kompenzasyon e÷risi, güç, sıcaklıklar, v.s.) emin olunuz.

4.3 Bakım

18

Gaz sisteminin hava-sızdırmazlı÷ını kontrol ediniz. Genleúme tankı ön-dolum basıncının do÷ru oldu÷undan emin olunuz. Su ünitesini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havanın boúaltılmasını sa÷layınız. Sistemde veya kombide herhangi bir su kaça÷ı olmadı÷ından emin olunuz. Elektrik sisteminin do÷ru bir úekilde ba÷lanmıú oldu÷undan ve topraklama siteminin iúlevsel oldu÷undan emin olunuz. Gaz basıncı de÷erinin ısıtma için gerekli olan seviyede oldu÷undan emin olunuz. Kombinin yakınlarında alev alıcı özellikte sıvılar veya malzemeler olmadı÷ından emin olunuz

Kontrol ve emniyet cihazları (gaz valfı, akıú-ölçer, termostatlar, v.s.) do÷ru bir úekilde çalıúıyor olmalıdır. Duman tahliye devresi mükemmel verimlilikte olmalıdır. (Yalıtım odalı kombi: fan, basınç-sivici, vs. - Yalıtımlı oda sızdırmaz durumda olmalıdır: contalar, kablo kelepçeleri, vs.) (Açık odalı kombi: rüzgar-kesici, duman termostatı, vs.) Hava-duman uç parçası ve duman kanallarında herhangi bir tıkanıklık ve kaçak olmamalıdır Brülör ve kombi yüzeyi temiz ve pislik formasyonlarından arındırılmıú durumda olmalıdır. Temizlik iúlemlerinde kimyasal ürünler veya metal fırçalar kullanmayınız. Elektrotlarda bir kireç tabakası olmamalı ve do÷ru bir úekilde konumlandırılmıú olmalıdır. Gaz ve su sistemleri hava geçirmez durumda olmalıdır. So÷uk su sistemindeki su basıncı de÷eri yaklaúık olarak 1 bar olmalıdır; e÷er de÷il ise, bunu bu de÷ere ayarlayınız. Devir-daim pompası tıkanmıú olmamalıdır. Genleúme tankı doldurulmalıdır. Gaz akıúı ve basınç de÷eri ilgili tablolarda verilen de÷erlere denk gelmelidir.

cod. 3540R823 - 0/201 (Rev. 00)


DOMItech C 24 - C 32 4.4 Sorunların giderilmesi

5. ÖZELLIKLER VE TEKNIK VERILER

Arza tehis

126

Kombi, ileri seviye bir otomatik-arza tehis sistemi ile donatlmtr. Kombide bir sorun olmas halinde, gstergede anormallik/arza kodu sembol ile birlikte yanp sner (ksm 11 - úek. 1). Cihazn bloke olmasna neden olan sorunlar vardr (bunlar “A” harfi ile tanmlanr); kombinin almaya devam edebilmesi iin RESET tuuna (ksm 6 - úek. 1) 1 saniye boyunca basl tutmak veya uzaktan kumandadan (opsiyonel) RESET ilemi yapmak yeterlidir; eer kombi almaz ise, arzay gidermek gerekmektedir. Cihazn geici olarak bloke olmasna neden olan dier anormallikler ("F" harfi ile tanmlanr), ayar deerleri kombinin normal alma deer aralna geri geldiinde otomatik olarak ortadan kalkar.

56 78 278 27

Anormal durum çizelgesi Çizelge 2 - Anormal durum listesi Arıza kodu

A01

Arıza

Brülör ateúleme yapmıyor

A02

A03

F04

Brülör kapalı iken alev sinyali var

Aúırı sıcaklık korumasının devreye girmesi

Duman termostatının devreye girmesi (duman termostatı devreye girdikten sonra, kombinin çalıúması 20 dakikalı÷ına durdurulur)

26

Olası neden

Çözüm

Gaz yok

Kombiye normal gaz akıúını kontrol ediniz ve havanın borulardan tahliye edildi÷inden emin olunuz

Elektrot tespit/ateúleme hatası

Elektrot kablo tesisatını kontrol edin ve do÷ru konumlanmıú oldu÷undan ve herhangi bir kalıntı içermedi÷inden emin olunuz

Arızalı gaz valfı

Gaz valfını kontrol ediniz ve de÷iútiriniz

Ateúleme gücü çok düúük

Ateúleme gücünü ayarlayınız

Elektrot arızası

øyonizasyon elektrot kablolarını kontrol ediniz

Kart arızası

Kartı kontrol ediniz

Isıtma sensörü hasar görmüútür

Isıtma sensörünün do÷ru konumda oldu÷undan ve düzgün çalıútı÷ından emin olunuz

Sistemde su sirkülasyonu yok

Sirkülatörü kontrol ediniz

Sistemde hava var

Sistemin havasını boúaltınız

Duman termostatının konta÷ı açıktır

Termostatı kontrol ediniz

Kablolarda kopukluk var

Kablo tesisatını kontrol ediniz

Bacanın ebatları yanlıútır veya tıkalı durumdadır

Duman kanalını de÷iútiriniz

A06

Gaz sisteminde düúük basınç Ateúleme aúamasından sonra Brülör minimum basınç kalibrasyonu alev yetersizli÷i

F10

Çıkıú sensörü 1 arızası

Sensör hasarlı Kablo tesisatında kısa devre Kablolarda kopukluk var Sıhhi su sensöründe arıza

Kablo tesisatında kısa devre

20 21 22 14

340

36

42

114

10

8

44 7

74 9 38

11 32

úek. 11 - Genel görünüm DOMItech C 24 126 78

56 278

27

Gaz basıncını kontrol ediniz Basınç de÷erlerini kontrol ediniz Sensörün kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü de÷iútiriniz

Sensör hasarlı F11

19

81

Kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü de÷iútiriniz

Kablolarda kopukluk var

81

19 26

20 21 22

14

Sensör hasarlı Kablo tesisatını kontrol ediniz veya sensörü de÷iútiriniz

F14

Çıkıú sensörü 2 arızası

F34

Besleme gerilimi 170V altında. Elektrik úebekesi problemi

Elektrik sistemini kontrol ediniz

F35

ùebeke frekansı anormal

Elektrik sistemini kontrol ediniz

F37

Basınç çok düúük Sistem su basıncı do÷ru de÷il Su presostatı ba÷lı de÷il veya hasar görmüú

A41

Sensörlerin konumlandırılması

Çıkıú sensörünün veya sıhhi su sensörünün boru ile ba÷lantısı kesilmiú

Sensörlerin do÷ru konumda oldu÷undan ve düzgün çalıútı÷ından emin olunuz

F42

Isıtma sensöründe arıza

Sensör hasarlı

Sensörü de÷iútiriniz

F43

Eúanjör korumasının devreye Sistemde H2O sirkülasyonu yok girmesi. Sistemde hava var

Sirkülatörü kontrol ediniz

F50

Modureg arızası

Kablo tesisatını kontrol ediniz

Kablo tesisatında kısa devre Kablolarda kopukluk var Elektrik úebekesi problemi

Kablolarda kopukluk var

Sistemi doldurunuz

36

340

114

42

Sensörü kontrol ediniz

10 8 44 7 38 9 74 11 32 úek. 12 - Genel görünüm DOMItech C 32

Sistemin havasını boúaltınız

cod. 3540R823 - 0/201 (Rev. 00)

TR

19


DOMItech C 24 - C 32 7

278

6 3 5 A

H [m H2O]

2

27

4 3

1

2 1

56 114 42

38

36

0

74

0

500

1.000

1.500

2.000

Q [l/h]

32

úek. 15 - Sirkülatör yük / basınç kayıpları DOMItech C 24 A = Kombi yük kayıpları - 1, 2 ve 3 = Sirkülatör hızı

340 14

7 3 6

10

8

11

9

H [m H2O]

úek. 13 - Isıtma hidrolik devresi

278

A

2

5 4

1

3 2 1

27

0

0

500

1.000

1.500

2.000

Q [l/h]

úek. 16 - Sirkülatör yük / basınç kayıpları DOMItech C 32 A = Kombi yük kayıpları - 1, 2 ve 3 = Sirkülatör hızı

56 114 42

38

C

A

36

74

32

340 14

D B

10

8

9

11

úek. 14 - Sıhhi su hidrolik devresi

úek. 17 - Basınç - güç diyagramları A = LPG G20 - B = METAN G20 C = LPG G31 - D = METAN G31

Çizelge 3 - ùekil açıklamaları cap. 5 7 Gaz giriúi

38 Akıú-sivici

8 Sıcak musluk suyu çıkıúı

42 Musluk suyu sıcaklık sensörü

9 Sıcak musluk suyu giriúi

44 Gaz valfı

10 Sistem çıkıúı

47 Modureg

11 Sistem giriúi

56 Genleúme tankı

14 Emniyet valfı

72 Ortam termostatı

19 Yanma odası

74 Isıtma sistemi muslu÷u

20 Brülör grubu

78 Rüzgar-kesici

21 Ana uç

20

81 Ateúleme ve tespit elektrotu

22 Brülör

114 Su presostatı

26 Yalıtımlı yanma odası

126 Duman termostatı

27 Isıtma ve sıcak su için eúanjör

139 Uzaktan zamanlayıcı kontrolü

32 Isıtma sirkülatörü

278 Çift sensör (Emniyet + Isıtma)

36 Otomatik hava tahliyesi

340 Boru Bypass

TR

cod. 3540R823 - 0/201 (Rev. 00)


DOMItech C 24 - C 32 Veri Maks. termik kapasite Min. termik kapasite Isıtma maksimum termik gücü Isıtma minimum termik gücü Sıhhi su maksimum termik gücü Sıhhi su minimum termik gücü Brülör uçları G20 Besleme gazı basıncı G20 Gaz valfı yönünde maks. basınç (G20) Gaz valfı yönünde min. basınç (G20) Maks. gaz çıkıúı G20 Min. gaz çıkıúı G20 Brülör uçları G31 Gaz besleme basıncı G31 Gaz valfı yönünde maks. basınç (G31) Gaz valfı yönünde min. basınç (G31) Maks. gaz çıkıúı G31 Min. gaz çıkıúı G31

Birim kW kW kW kW kW kW n° x Ø mbar mbar mbar m3/s m3/s n° x Ø mbar mbar mbar kg/s kg/s

92/42 EEC Direktifi verim sınıfı

DOMItech C 24 25.8 8.3 23.3 7.0 23.3 7.0 11 x 1.25 20 14.5 1.7 2.73 0.88 11 x 0.79 37.0 35.0 5.0 2.00 0.65

DOMItech C 32 34.4 11.5 31.1 9.7 31.1 9.7 15 x 1.25 20 14.5 1.7 3.64 1.22 15 x 0.79 37.0 35.0 5.0 2.69 0.90

(Q) (Q) (P) (P)

-

NOx Emisyon sınıfı Isıtmada maksimum çalıúma basıncı Isıtmada minimum çalıúma basıncı Isıtma maks. sıcaklı÷ı Isıtma suyu kapasitesi Isıtma genleúme tankı kapasitesi Isıtma genleúme tankı ön dolum basıncı Sıhhi su üretimi için maks. çalıúma basıncı Sıhhi su üretimi için min. çalıúma basıncı Sıhhi su kapasitesi Sıhhi su çıkıúı Dt 25°C Sıhhi su çıkıúı Dt 30°C Koruma derecesi Besleme gerilimi Çekilen elektrik gücü Sıhhi su devresi çekilen elektrik gücü Boú a÷ırlık Cihaz tipi PIN CE

- 3 (<150 mg/kWs) 3 (<150 mg/kWs) bar 3 3 bar 0.8 0.8 °C 90 90 litre 1.0 1.2 litre 7 10 bar 1 1 bar 9 9 bar 0.25 0.25 litre 0.3 0.5 l/dak 13.3 17.8 l/dak 11.1 14.8 IP X5D X5D V/Hz 230V/50Hz 230V/50Hz W 80 90 W 15 15 kg 27 33 B11BS 0461BS0897

(NOx) (PMS) (tmax)

(PMW)

(D)

DBM02.1B

X1

X5

N

X7

L 4

X6

T T

X4

278

126

1 2 3 4 5 6 7

3

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

230V 50 Hz

3 2 1

32

2

1

X3

81

114

47

T .

42

44

38 72

139

úek. 18 - Elektrik úeması

A

Dikkat: Ortam termostatını veya uzaktan kumandalı zamanlayıcıyı ba÷lamadan önce klemens kutusundaki köprüyü çıkarınız.

cod. 3540R823 - 0/201 (Rev. 00)

TR

21


ISITMA ve KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. ve SERVİS A.Ş. Genel Müdürlük Organize Sanayi Bölgesi I. Cadde No: 28 Y. Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL www.ferroli.com.tr


TR

Uygunluk beyani ømalatçi: FERROLI S.p.A. Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR bu cihazin; asagida yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde oldugunu beyan etmektedir:

• • • •

2009/142 Gazla çalistirilan üniteler için Yönetmelik 92/42 Randiman/Verimlilik Yönetmeligi Yönerge 2006/95, Düsük Voltaj 2004/108 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeligi Baskan ve yasal temsilci øú. Dep. Dante Ferroli

kombi.com Ferroli Domitech C24 C32 Bacalı Konvansiyonel Kombi Kullanım Kılavuzu  

Ferroli Domitech C24 C32 Bacalı Konvansiyonel Kombi Kullanım Kılavuzu

kombi.com Ferroli Domitech C24 C32 Bacalı Konvansiyonel Kombi Kullanım Kılavuzu  

Ferroli Domitech C24 C32 Bacalı Konvansiyonel Kombi Kullanım Kılavuzu

Advertisement