Page 1

Î âîçâðàùåíèè Öåðêâè îòïàâøèõ îò íåå ïî íàâåòó äèàâîëüñêîìó Ïðåïîäîáíîìó Ñèìåîíó Ñòîëïíèêó Òðîïàðü, ãëàñ 1-é: Òåðïåíèÿ ñòîëï áûë åñè, ðåâíîâàâûé ïðàîòöåì, ïðåïîäîáíå, Èîâó âî ñòðàñòåõ, Èîñèôó âî èñêóøåíèèõ, è áåçïëîòíûõ æèòåëüñòâó, ñûé â òåëåñè, Ñèìåîíå îò÷å íàø, ìîëè Õðèñòà Áîãà ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Êîíäàê, ãëàñ 2-é: Âûøíèõ èùàé, íèæíèì ñîâîêóïëÿÿéñÿ, è êîëåñíèöó îãíåííóþ ñòîëï ñîäåëàâûé: òåì ñîáåñåäíèê àíãåëîì áûë åñè, ïðåïîäîáíå, ñ íèìè Õðèñòó Áîãó ìîëÿñÿ íåïðåñòàííî î âñåõ íàñ. Ñåäàëåí, ãëàñ 8-é: Êðåñò Ãîñïîäåíü âçåì ìóäðå, è Òîìó äî êîíöà ïîñëåäîâàâ, óìîì íå âîçâðàòèëñÿ åñè â ìèð, áîãîìóäðå: âîçäåðæàíèåì è òðóäû ñòðàñòè óìåðòâèâ, è õðàì óãîòîâèë ñåáå Ãîñïîäó Òâîåìó. Òåìæå è äàðîâàíèé âîçìåçäèÿ ïðèÿë åñè, èñöåëÿòè íåäóæíûÿ, è äóõè îòãîíÿòè, Ñèìåîíå ïðåïîäîáíåéøèèé, ìîëè Õðèñòà Áîãà ãðåõîâ îñòàâëåíèå ïîäàòè ïðàçäíóþùèì ëþáîâèþ ñâÿòóþ ïàìÿòü òâîþ. Ìîëèòâà: Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñèìåîíå! Âîççðè íà íàñ ìèëîñòèâíî è ê çåìëè ïðèâåðæåííûõ âîçâåäè ê âûñîòå íåáåñíåé. Òû ãîðå íà íåáåñè, ìû íà çåìëè íèçó, óäàëåíû îò òåáå, íå òîëèêî ìåñòîì, åëèêî ãðåõìè ñâîèìè è áåççàêîíèè, íî ê òåáå ïðèáåãàåì è âçûâàåì: íàñòàâè íàñ õîäèòè ïóòåì òâîèì, âðàçóìè è ðóêîâîäñòâóé. Âñÿ òâîÿ ñâÿòàÿ æèçíü áûñòü çåðöàëîì âñÿêèÿ äîáðîäåòåëè. Íå ïðåñòàíè, óãîäíè÷å Áîæèé, î íàñ âîïèÿ êî Ãîñïîäó. Èñïðîñè ïðåäñòàòåëüñòâîì ñâîèì ó Âñåìèëîñòèâàãî Áîãà íàøåãî ìèð Öåðêâè Åãî, ïîä çíàìåíèåì êðåñòà âîèíñòâóþùåé, ñîãëàñèå â âåðå è åäèíîìóäðèå, ñóåìóäðèÿ æå è ðàñêîëîâ èñòðåáëåíèå, óòâåðæäåíèå âî áëàãèõ äåëåõ, áîëüíûì èñöåëåíèå, ïå÷àëüíûì óòåøåíèå, îáèæåííûì çàñòóïëåíèå, áåäñòâóþùèì ïîìîùü. Íå ïîñðàìè íàñ, ê òåáå ñ âåðîþ ïðèòåêàþùèõ. Âñè ïðàâîñëàâíèè õðèñòèàíå, òâîèìè ÷óäåñû èñïîëíåííèè è ìèëîñòÿìè îáëàãîäåòåëüñòâîâàííèè, èñïîâåäóþò òÿ áûòè ñâîåãî ïîêðîâèòåëÿ è çàñòóïíèêà. ßâè äðåâíèÿ ìèëîñòè òâîÿ,

499


Î âîçâðàùåíèè Öåðêâè îòïàâøèõ îò íåå ïî íàâåòó äèàâîëüñêîìó

500

è èõæå îòöåì âñåïîìîùåñòâîâàë åñè, íå îòðèíè è íàñ, ÷àä èõ, ñòîïàìè èõ ê òåáå øåñòâóþùèõ. Ïðåäñòîÿùå âñå÷åñòíåé èêîíå òâîåé, ÿêî òåáå æèâó ñóùó, ïðèïàäàåì è ìîëèìñÿ: ïðèèìè ìîëåíèÿ íàøà è âîçíåñè èõ íà æåðòâåííèê áëàãîóòðîáèÿ Áîæèÿ, äà ïðèèìåì òîáîþ áëàãîäàòü è áëàãîâðåìåííóþ â íóæäåõ íàøèõ ïîìîùü. Óêðåïè íàøå ìàëîäóøèå è óòâåðäè íàñ â âåðå, äà íåñîìíåííî óïîâàåì ïîëó÷èòè âñÿ áëàãàÿ îò áëàãîñåðäèÿ Âëàäûêè ìîëèòâàìè òâîèìè. Î, ïðåâåëèêèé óãîäíè÷å Áîæèé! Âñåì íàì, ñ âåðîþ ïðèòåêàþùèì ê òåáå, ïîìîçè ïðåäñòàòåëüñòâîì òâîèì êî Ãîñïîäó, è âñåõ íàñ óïðàâè â ìèðå è ïîêàÿíèè ñêîí÷àòè æèâîò íàø è ïðåñåëèòèñÿ ñî óïîâàíèåì â áëàæåííûÿ íåäðà Àâðààìîâà, èäåæå òû ðàäîñòíî âî òðóäåõ è ïîäâèçåõ íûíå ïî÷èâàåøè, ïðîñëàâëÿÿ ñî âñåìè ñâÿòûìè Áîãà, â Òðîèöå ñëàâèìàãî, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ìîëèòâû ñâÿòûì îá èñöåëåíèè îò áåñíîâàíèÿ Ïðåïîäîáíîìó Ñàââå Êðûïåöêîìó, ÷óäîòâîðöó Òðîïàðü, ãëàñ 8-é:  òåáå, îò÷å, èçâåñòíî ñïàñåñÿ åæå ïî îáðàçó: ïðèèì áî Êðåñò ïîñëåäîâàë åñè Õðèñòó, è äåÿ ó÷èë åñè ïðåçèðàòè óáî ïëîòü, ïðåõîäèò áî, ïðèëåæàòè æå î äóøè, âåùè áåññìåðòíåé. Òåìæå è ñî àíãåëû ñðàäóåòñÿ, ïðåïîäîáíå Ñàââå, äóõ òâîé. Òðîïàðü èíîé, ãëàñ 8-é: Ïóñòûíè ÿâèëñÿ åñè äîáðîå íàñàæäåíèå, ïðåïîäîáíå, îò þíîñòè áî è â ìèðå èçâîëèë åñè ÷èñòîå æèòèå; ðåâíóÿ æå áîëüøåìó, è äîì îòå÷åñêèé îñòàâèë åñè, è, âñÿ êðàñíàÿ ìèðà ñåãî ïðåçðåâ, îò ÷óæäûõ ñòðàí ïðèøåë åñè âî îáèòåëè Áîãîñïàñàåìàãî ãðàäà Ïñêîâà, è ïîñëóøàíèþ ïðåïîäîáíàãî Åâôðîñèíà ïðåäàëñÿ åñè; òàæå ïðîñòèðàëñÿ óìîì åùå ê âÿùøåìó, âñåëèëñÿ åñè â ïóñòûíþ, â íåéæå îáèòåëü ïðå÷åñòíó âîçäâèãë åñè, è ìíîæåñòâî èíîê ñîáðàë åñè, è èõ íàñòàâèë åñè íà ïóòü èñòèííûé. Òåìæå è Õðèñòîñ, Åìóæå â æåðòâó ñåáå ïðèíåñë åñè, âèäåâ òâîÿ áëàãèÿ òðóäû, ÿêî ïðåñâåòëà òÿ ñâåòèëüíèêà, è ïî ïðåñòàâëåíèè ÷óäåñû îáîãàòè, Ñàââî, îò÷å íàø. Ìîëèñÿ óáî ïðèñíî Åìó î ñòðàíå íàøåé, åæå äàðîâàòèñÿ åé íà âðàãè ïîáåäàì, ñòàäó æå òâîåìó îò âðàã íåíàâåòíó ïðåáûòè, è âñåì íàì ñïàñòèñÿ. Êîíäàê, ãëàñ 2-é: ×èñòîòîþ äóøåâíîþ Áîæåñòâåííå âîîðóæèâñÿ, è íåïðåñòàííûÿ ìîëèòâû ÿêî êîïèå âðó÷èâ êðåïêî, ïðîáîë åñè áåñîâñêàÿ îïîë÷åíèÿ, Ñàââå, îò÷å íàø, ìîëè íåïðåñòàííî î âñåõ íàñ. Ìîëèòâà: Ïðåïîäîáíå îò÷å Ñàââî, ïóñòûííûé ïîäâèæíè÷å, â òåëåñè àíãåëå, âîèíå Õðèñòîâ äîáëåñòâåííå, âåðû ïðàâèëî, öåðêâå óòâåðæäåíèå, áëàãî÷åñòèÿ îáðàçå, äîáðîäåòåëåé ñâåòèëî, òðóäîâ, ïîñòà, âîçäåðæàíèÿ, ÷èñòîòû è öåëîìóäðèÿ ïðåäâîäèòåëþ, ïîìîùíè÷å âñåì íóæäàþùèìñÿ, ñòðàíñòâóþùèì âîæäþ, ïëàâàþùèì êîðì÷èþ, îáóðåâàåìûì ïðèñòàíèùå, îñëàáåâàþùèì ïîìîùå, îáèäèìûì çàñòóïëåíèå, ïå÷àëüíûì óòåøåíèå, âäîâèöàì è ñèðûì ïîêðîâå, àë÷óùèì ïèòàíèå, íàãèì îäåÿíèå, ïëà÷óùèì óòåøåíèå, áîëÿùèì èñöåëåíèå, íåíàäåþùèìñÿ íàäåÿíèå, õðèñòèàí âñåõ õîäàòàéñòâî è çàùèùåíèå; ïðèçðè ìèëîñòèâíî íà íû, ïðèïàäàþùèÿ ê ñâÿòûì

501


Ìîëèòâû ñâÿòûì îá èñöåëåíèè îò áåñíîâàíèÿ

502

ìîùåì òâîèì, âíåìëè ìîëèòâàì íàøèì è ïîäàæäü êîåìóæäî îò íàñ áëàãîïîòðåáíàÿ, ïðîñèìàÿ îò òåáå. Âåìû, ñâÿò÷å Áîæèé, ÿêî èìàøå äåðçíîâåíèå êî Âëàäûöå Õðèñòó Áîãó, è åëèêà àùå âîñïðîñèøè ó Íåãî äàñòñÿ íàì. Àùå æå è íåäîñòîéíè åñìû áëàãîäàòè Åãî, îáà÷å òâîÿ ìîëèòâà äà ñîòâîðèò íû åÿ äîñòîéíû, ìíîãî áî ìîæåò ïðèëåæíàÿ ìîëèòâà ïðàâåäíîãî ÿêîæå ðå÷å àïîñòîë. Ñàì óáî òû âîçäâèãíè íàñ èç ãëóáèíû ãðåõîâíûÿ, íåâåðíûÿ ïðîñâåòè, åðåòèêè îáðàòè, çàáëóæäøèÿ â íàñ îò ïðàâîñëàâèÿ ê ïîçíàíèþ èñòèííûÿ âåðû íàñòàâè, âñåé æå Öåðêâè èñõîäàòàéñòâóé ìèð è ñâÿòûíþ, åäèìîìûñëèå â âåðå, óìîâ áëàãîïîñòîÿíèå, ñîðåâíîâàíèå â áëàãî÷åñòèè, åäèíîäóøèå â áðàòîëþáèè, âåðíîñòü ê Îòå÷åñòâó, ðîäèòåëåì áëàãîïîïå÷åíèå î ÷àäåõ, ÷àäîì æå ñòðàõ è ïîñëóøàíèå, äåâñòâóþùèì ÷èñòîòó è öåëîìóäðèå, áðà÷íûì æå âåðíîñòü í íåïîðî÷íîñòü ëîæà, âñåì æå ãðåøíûì ïîêàÿíèå, êàþùèìñÿ ïðîùåíèå, â çëîêëþ÷åíèèõ æå òåðïåíèå è óïîâàíèå, â íàäåæäå æå ñïàñåíèå äàðóé. Èçáàâè æå âñåõ íàñ îò ãëàäà, ãóáèòåëüñòâà, îò òðóñà è ïîòîïà, îò îãíÿ è ìå÷à, îò íàõîæäåíèÿ èíîïëåìåííûõ è ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè, è îò íàïàäåíèÿ âðàæèÿ, è îò òëåòâîðíûõ âåòð, è îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâû, è îò íàïðàñíûå ñìåðòè, è îò âñÿêàãî çëà, äà òàêî âñè òîáîþ ïðîñâåùàåìè, íàñòàâëÿåìè, óòåøàåìè, óòâåðæäàåìè è ñîõðàíÿåìè, ñëàâèì ïðîñëàâèâøàãî òÿ Áîãà, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà è òâîå ïðåäñòàòåëüñòâî, âñåãäà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ñâÿòèòåëþ Ôåîäîñèþ, àðõèåïèñêîïó Óãëèöêîìó è ×åðíèãîâñêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Ïðåóäîáðåí âî àðõèåðååõ, ñâÿòèòåëþ Ôåîäîñèå, áûë åñè ñâåòèëî ñâîåìó ñòàäó, òàæå ïðåñòàâèëñÿ åñè â âå÷íûÿ oáèòåëè. Óìîëè ó Ïðåñòîëà Öàðÿ cëàâû èçáàâèòèñÿ íàì îò íàõîäÿùèõ íà íû çîë è ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì, ñâÿòå, ìîëèòâàìè òâîèìè. Êîíäàê, ãëàñ 4-é: Ïàñòûðåé Íà÷àëüíèêó Õðèñòó òðóäèëñÿ åñè, ñâÿòèòåëþ Ôåîäîñèå, íà ïàæèòè äóõîâíåé ïèòàÿ ñëîâåñíûÿ òâîÿ îâöû, è ïðèÿë åñè îò Õðèñòà Ñïàñà öåëåáåí äàð öåëèòè îò íåìîùè äóøåâíûÿ è òåëåñíûÿ âñÿêîãî ñ âåðîþ ê òåáå ïðèõîäÿùàãî ê öåëåáíûì òâîèì ìîùåì. Ìîëè, ñâÿòå, î ïðèçûâàþùèõ èìÿ òâîå, îò íàâåòîâ âðàæèèõ ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Ìîëèòâà: Ïàñòûðþ äîáðûé ñòàäà Õðèñòîâà, ñâÿòèòåëþ îò÷å íàø Ôåîäîñèå! Ïðèïàäàþùå êî ñâÿòåé èêîíå òâîåé, ìîëèì òÿ ñ âåðîþ è ëþáîâèþ: áóäè íàì ïîìîùíèê è ïîêðîâèòåëü â æèòèè ñåì çåìíåì ìíîãîñêîðáíåì è ìíîãîìÿòåæíåì, ðóêîâîäñòâóÿ íàñ íåâèäèìî ê âåðíîìó èñïîëíåíèþ çàïîâåäåé Õðèñòîâûõ è ñòÿæàíèþ äîáðîäåòåëåé Åâàíãåëüñêèõ, íóæíûõ êî ñïàñåíèþ äóøåâíîìó íàøåìó. Áóäè çàñòóïíèê è îõðàíèòåëü Îòå÷åñòâó íàøåìó, ãðàäó òâîåìó, â íåìæå ñâÿòûìè ìîùàìè òâîèìè ïî÷èâàòè


Ìîëèòâû ñâÿòûì îá èñöåëåíèè îò áåñíîâàíèÿ

503

áëàãîèçâîëèë åñè, è âñåì íàì ê òåáå óñåðäíî ïðèòåêàþùèì è òÿ íà ïîìîùü ïðèçûâàþùèì, îãðàæäàÿ íàñ ïîêðîâîì ìîëèòâ òâîèõ îò âñÿêèõ áåä è ñêîðáåé è áîëåçíåé, è äàðóÿ íàì âñÿ, ÿæå íà ïîëüçó äóø è òåëåñ íàøèõ. Åé ÷óäîòâîð÷å ñâÿòûé è ìèëîñòèâûé! Âåðóåì íåñîìíåííî, ÿêî âñÿ ñèÿ ìîæåøè íàì èñïðîñèòè ó âåëèêîäàðîâèòàãî Áîãà íàøåãî è ÿêî ìîùíî åñòü ïðåäñòàòåëüñòâî òâîå ïðåä ëèöåì Åãî. Ñåãî ðàäè ïðîñèì òÿ: óìîëè Åãî áëàãîñòü çà íû ãðåøíûÿ è íåäîñòîéíûÿ, è ïîäàæòü íàì òâîå ñâÿòîå àðõèïàñòûðñêîå áëàãîñëîâëåíèå, äà îíûì îñåíÿåìè, òèõîå è áîãîóãîäíîå æèòèå ïîæèâåì, áëàãóþ õðèñòèàíñêóþ êîí÷èíó ïîëó÷èòè ñïîäîáèìñÿ è âêóïå ö òîáîþ Öàðñòâèå Íåáåñíîå íàñëåäóåì, ñëàâÿùå âåëèêîå ìèëîñåðäèå Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, â Òðîèöå ñëàâèìàãî è ïîêëàíÿåìîãî Áîãà, è òâîå ñâÿòîå çàñòóïëåíèå, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Mó÷åíèêó Òðèôîíó Òðîïàðü, ãëàñ 8-é: Ìó÷åíèê Òâîé, Ãîñïîäè, Òðèôîí âî ñòðàäàíèè ñâîåì âåíåö ïðèÿò íåòëåííûé îò Òåáå, Áîãà íàøåãî: èìåÿé áî êðåïîñòü Òâîþ, ìó÷èòåëåé íèçëîæè, ñîêðóøè è äåìîíîâ íåìîùíûÿ äåðçîñòè. Òîãî ìîëèòâàìè ñïàñè äóøè íàøà. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Òðîè÷åñêîþ òâåðäîñòèþ ìíîãîáîæèå ðàçðóøèë åñè îò êîíåö, âñåñëàâíå, ÷åñòåí âî Õðèñòå áûâ, è, ïîáåäèâ ìó÷èòåëè âî Õðèñòå Ñïàñèòåëå, âåíåö ïðèÿë åñè ìó÷åíè÷åñòâà òâîåãî è äàðîâàíèÿ Áîæåñòâåííûõ èñöåëåíèé, ÿêî íåïîáåäèì. Ìîëèòâà: Î, ñâÿòûé ìó÷åíè÷å Õðèñòîâ Òðèôîíå, ñêîðûé ïîìîùíè÷å âñåì, ê òåáå ïðèáåãàþùèì, è ìîëÿùèìñÿ ïðåä ñâÿòûì òâîèì îáðàçîì, ñêîðîïîñëóøíûé ïðåäñòàòåëþ! Óñëûøè óáî íûíå è íà âñÿêèé ÷àñ ìîëåíèå íàñ, íåäîñòîéíûõ ðàáîâ òâîèõ, ïî÷èòàþùèõ ñâÿòóþ ïàìÿòü òâîþ, è ïðåäñòàòåëüñòâóé î íàñ ïðåä Ãîñïîäåì íà âñÿêîì ìåñòå, òû áî, óãîäíè÷å Õðèñòîâ, ñâÿòûé ìó÷åíè÷å è ÷óäîòâîð÷å Òðèôîíå, â âåëèêèõ ÷óäåñåõ âîçñèÿâûé, ïðåæäå èñõîäà òâîåãî îò æèòèÿ ñåãî òëåííàãî ìîëèëñÿ åñè êî Ãîñïîäó è èñïðîñèë ó Íåãî äàð ñåé: àùå êòî â êîåé-ëèáî íóæäå, áåäå, ïå÷àëè è áîëåçíè äóøåâíåé èëè òåëåñíåé ïðèçûâàòè íà÷íåò ñâÿòîå èìÿ òâîå, òîé äà èçáàâëåí áóäåò îò âñÿêàãî ïðèëîãà çëàãî, è ÿêîæå òû èíîãäà äùåðü öàðåâó, âî ãðàäå Ðèìå îò äèàâîëà ìó÷èìó, èñöåëèë åñè, ñèöå è íàñ îò ëþòûõ åãî êîçíåé ñîõðàíè âî âñÿ äíè æèâîòà íàøåãî, íàèïà÷å æå â äåíü ñòðàøíûé ïîñëåäíÿãî íàøåãî èçäûõàíèÿ ïðåäñòàòåëüñòâóé î íàñ, áóäè íàì òîãäà ïîìîøíèê, è ñêîðûé ïðîãîíèòåëü ëóêàâûõ äóõîâ, è ê Öàðñòâèþ Íåáåñíîìó ïðåäâîäèòåëü, èäåæå òû íûíå ïðåäñòîèøè ñ ëèêè ñâÿòûõ ó Ïðåñòîëà Áîæèÿ, ìîëè Ãîñïîäà, äà ñïîäîáèò è íàñ ïðè÷àñòíèêàìè áûòè ïðèñíîñóùíàãî âåñåëèÿ è ðàäîñòè, äà ñ òîáîþ êóïíî óäîñòîèìñÿ ñëàâèòè Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Óòåøèòåëÿ Äóõà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ìîëèòâû ñâÿòûì îá èñöåëåíèè îò áåñíîâàíèÿ

504

Ïðåïîäîáíîìó Èðèíàðõó Ðîñòîâñêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: ßêî ìó÷åíèêà äîáðîïðîèçâîëüíà è ïðåïîäîáíûõ óäîáðåíèå, çâåçäó Ðîñòîâñêóþ, â çàòâîðå, óçàõ è âåðèãàõ Ãîñïîäåâè áëàãîóãîäèâøàãî è ÷óäåñ áëàãîäàòü îò Íåãî ïðèåìøàãî, Èðèíàðõà ïðåäèâíàãî ïåñíüìè õâàëåáíûìè ïî÷òèì è, ê íåìó ïðèïàäàþùå, óìèëüíî ãëàãîëåì: îò÷å ïðåïîäîáíå, ìîëè Õðèñòà Áîãà ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Êîíäàê, ãëàñ 2-é: Âîëíåíèé ìíîæåñòâî æåñòîêèì æèòèåì ïðåõîäÿ, èçãíàíèÿ, çàòâîð è óçû æåëåçíûÿ ïðåòåðïåë åñè ìóæåñêè, Èðèíàðøå òåðïåëèâîäóøíå, íàì îñòàâëü îáðàç çëîñòðàäàíèÿ è òåðïåíèÿ òâîåãî, îçàðÿÿ ÷óäåñ áëèñòàíüìè ñ âåðîþ ïðèõîäÿùèõ ê ÷åñòíîìó ãðîáó òâîåìó, ó íåãîæå, ÿêî ïî÷åñòü ïîáåäíóþ, âåðèãè òâîÿ òÿæêèÿ âèäèì, îò íèõæå ïîäàåøè èñöåëåíèÿ íåäóæíûì. Ñåãî ðàäè çîâåì òè: ðàäóéñÿ, Èðèíàðøå, îò÷å ïðåäèâíûé. Ìîëèòâà: Ïðåïîäîáíûé Èðèíàðõ, âåëèêèé â ïîäâèãàõ! Ìíîãî îáèä îò èíîêîâ ìîíàñòûðÿ, â êîòîðîì òû æèë, è ïðåëîìëåíèå ðóêè òû ïðåòåðïåë. ×àñòî áóäó÷è èçãîíÿåì, âñå ýòî êðîòêî è ëþáîâíî ïåðåíîñèë òû Áîãà ðàäè.  çàòâîðå, ïðèêîâàâ ñåáÿ öåïÿìè è îáëîæèâ âåðèãàìè, ìíîãî ëåò ïðåáûë òû, äîñòî÷óäíûé, è òðóäîì ðóê òâîèõ çàðàáîòàííûå äåíüãè òû ðàçäàâàë íèùèì. Õðèñòó ñðàñïÿâøèñü, èçíóðÿë òû òåëî ñâîå, äóõ æå óêðåïèë è î÷èñòèë, è âëàñòü ïðîòèâ áåñîâ îò Áîãà ïðèíÿë è äàð âðà÷åâàòü áåñíîâàòûõ. Ïîýòîìó, ïðèïàäàÿ ê òåáå, ñ âåðîþ è íàäåæäîþ ìîëèì òåáÿ, ñâÿòûé óãîäíèê Áîæèé: ïðîãîíè äóõîâ çëà èç ëþäåé, íàêàçóÿ áåñîâ, äåðçíóâøèõ âîéòè â ñîçäàíèÿ Áîæèè. Óìèëîñåðäèñü, Èðèíàðõ ïðîïîäîáíûé, íàä íåñ÷àñòíûìè è áåçóìíûìè, è èñöåëè èõ, ÷òîáû âûçäîðîâåâ, â äîáðîäåòåëè òå÷åíèå æèçíè ñâîåé ñîâåðøèëè, ïðîñëàâëÿÿ äèâíîãî âî ñâÿòûõ Ñâîèõ ìèëîñòèâîãî Áîãà, òåïåðü è âñåãäà, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ñâÿòèòåëþ Èîàííó Íîâãîðîäñêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 8-é: Äíåñü ñâåòëî êðàñóåòñÿ ñëàâíåéøèé âåëèêèé Íîâàãðàä, èìåÿ ìîùè òâîÿ â ñåáå, ñâÿòèòåëþ Èîàííå, ÿêî ñîëíå÷íûÿ ëó÷è èñïóùàþùèÿ, è ïîäàþùèÿ èñöåëåíèÿ ïðèòåêàþùèì ñ âåðîþ ê ðàöå ìîùåé òâîèõ: ìîëèñÿ Õðèñòó Áîãó, èçáàâèòè ãðàä ñåé íåâðåäèì îò âàðâàðñêàãî ïëåíåíèÿ, è ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè, è îãíåííàãî çàïàëåíèÿ, ñâÿòèòåëþ áîãîìóäðå è ÷óäîíîñ÷å, íåáåñíûé ÷åëîâå÷å è çåìíûé àíãåëå: äà ñîøåäøåñÿ ëþáîâèþ â ïàìÿòü òâîþ, ñâåòëî ïðàçäíóåì, â ïåñíåõ è ïåíèèõ ðàäóþùåñÿ è Õðèñòà ñëàâÿùå, òåáå òàêîâóþ áëàãîäàòü äàðîâàâøàãî èñöåëåíèé, è Båëèêîìó Íîâóãðàäó çàñòóïëåíèå è óòâåðæäåíèå.


Ìîëèòâû ñâÿòûì îá èñöåëåíèè îò áåñíîâàíèÿ

505

Êîíäàê, ãëàñ 4-é: Âîçâåñåëèñÿ ÿâëåííî ×åñòíàÿ Öåðêîâü Õðèñòîâà, â ïàìÿòü äíåñü ïðèñíîñëîâóùàãî ñâÿòèòåëÿ Èîàííà, îò âåëèêàãî Íîâàãðàäà âîçñèÿâøàãî: è âñþ ñòðàíó óäèâèâøàãî ïðåñëàâíûìè ÷óäîäåÿíèè, âñåìè äîáðîäåòåëüìè óêðàñèâøàãîñÿ. È ïî ïðåñòàâëåíèè áî ÷åñòíîå òåëî åãî îáðåòåñÿ íåòëåííî, èñòî÷àþùåå âåëèÿ ÷óäåñà. Òåìæå çîâåì åìó: î, âñåáëàæåííå! Ìîëè Õðèñòà Áîãà íåïðåñòàííî î âñåõ íàñ. Ñëàâíèê íà ñòèõîâíå, ãëàñ 6-é: ×èñòîå æèòèå òâîå ïîõâàëÿåì, ïðå÷åñòíåéøèé Èîàííå áëàæåííå: ñîñóä èçáðàííûé Áîæèé, ìóæ æåëàíèé äóõîâíûõ, è Äóõà Ñâÿòàãî áûë åñè îáèòàëèùå: äóõè æå íå÷èñòûÿ ïîïðàâ, è ñèõ áåç âåñòè ñîòâîðèë åñè. È ïî ïðåñòàâëåíèè òâîåì ê Áîãó, ÿêî æèâ ÿâëÿÿñÿ, è î ïîëåçíûõ íàêàçóÿ. È íûíå ïðåäñòîÿ Ñâÿòåé Òðîèöå ìîëèñÿ, ìèð ìèðó äàðîâàòè, è äóøàì íàøèì âåëèþ ìèëîñòü. Ìîëèòâà: Î, ïðå÷åñòíàÿ è ñâÿùåííàÿ ãëàâî è áëàãîäàòè Ñâÿòàãî Äóõà èñïîëíåííàÿ, Ñïàñîâî ñî Îòöåì îáèòàëèùå, âåëèêèé àðõèåðåå, òåïëûé íàø çàñòóïíè÷å, ñâÿòèòåëþ Èîàííå, ïðåäñòîÿ ó Ïðåñòîëà âñåõ Öàðÿ è íàñëàæäàÿñÿ ñâåòà Åäèíîñóùíûÿ Òðîèöû è õåðóâèìñêè ñî àíãåëû âîçãëàøàÿ ïåñíü òðèñâÿòóþ, âåëèêîå æå è íåèçñëåäîâàííîå äåðçíîâåíèå èìåÿ êî Âñåìèëîñòèâîìó Âëàäûöå, ìîëè ñïàñòèñÿ ïàñòâû Õðèñòîâû ëþäåì, áëàãîñòîÿíèå ñâÿòûõ öåðêâåé óòâåðäè, àðõèåðåè áëàãîëåïèåì ñâÿòèòåëüñòâà óêðàñè, ìîíàøåñòâóþùèÿ ê ïîäâèãîì äîáðàãî òå÷åíèÿ óêðåïè, öàðñòâóþùèé ãðàä è âñÿ ãðàäû ñòðàíû äîáðå ñîõðàíè è âåðó ñâÿòóþ íåïîðî÷íó ñîáëþñòè óìîëè, ìèð âåñü ïðåäñòàòåëüñòâîì òâîèì óìèðè, îò ãëàäà è ïàãóáû èçáàâè íû, è îò íàïàäåíèÿ èíîïëåìåííûõ ñîõðàíè, ñòàðûÿ óòåøè, þíûÿ íàñòàâè, áåçóìíûÿ óìóäðè, âäîâèöû ïîìèëóé, ñèðîòû çàñòóïè, ìëàäåíöû âîçðàñòè, ïëåíåííûÿ âîçâðàòè, íåìîùñòâóþùèÿ èñöåëè, è âåçäå òåïëå ïðèçûâàþùèÿ òÿ è ñ âåðîþ ïðèïàäàþùèÿ è ìîëÿùèÿñÿ òåáå îò âñÿêèõ íàïàñòåé è áåä õîäàòàéñòâîì òâîèì ñâîáîäè, ìîëè î íàñ Âñåùåäðàãî è ×åëîâåêîëþáèâàãî Õðèñòà Áîãà íàøåãî, äà è â äåíü ñòðàøíàãî ïðèøåñòâèÿ Åãî îò øóèÿãî ñòîÿíèÿ èçáàâèò íàñ è ðàäîñòè ñâÿòûõ ïðè÷àñòíèêè ñîòâîðèò ñî âñåìè ñâÿòûìè âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ïðåïîäîáíîìó Ìàêàðèþ Âåëèêîìó, Åãèïåòñêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 1-é: Ïóñòûííûé æèòåëü, è âî ïëîòè Àíãåë, è ÷óäîòâîðåö ÿâèëñÿ åñè, Áîãîíîñíå îò÷å íàø Ìàêàðèå: ïîñòîì, áäåíèåì, ìîëèòâîþ Íåáåñíûÿ äàðîâàíèÿ ïðèèì, èñöåëÿåøè íåäóæíûÿ è äóøè âåðîþ ïðèõîäÿùèõ òè. Ñëàâà Äàâøåìó òåáå êðåïîñòü, ñëàâà Âåí÷àâøåìó òÿ, ñëàâà Äåéñòâóþùåìó òîáîþ âñåì èñöåëåíèÿ.


Ìîëèòâû ñâÿòûì îá èñöåëåíèè îò áåñíîâàíèÿ

506

Êîíäàê, ãëàñ 1-é: Áëàæåííóþ æèçíü ñêîí÷àâ â æèòèè ñ ìó÷åíè÷åñêèìè ëèêè, â çåìëè êðîòêèõ äîñòîéíî âîäâîðèøèñÿ, áîãîíîñíå Ìàêàðèå, è ïóñòûíþ, ÿêîæå ãðàä, íàñåëèâ, áëàãîäàòü ïðèÿë åñè îò Áîãà ÷óäåñ, òåìæå òÿ ïî÷èòàåì. Ìîëèòâà: Î, ïðåïîäîáíå îò÷å Ìàêàðèå! Ìîëèì òÿ ìû, íåäîñòîéíûå, èñïðîñè ïðåäñòàòåëüñòâîì òâîèì ó Âñåìèëîñòèâàãî Áîãà íàøåãî íàì çäðàâèå äóøåâíîå è òåëåñíîå, òèõîå è áîãîóãîäíîå æèòèå è äîáðûé îòâåò íà Ñòðàøíåì Ñóäå Õðèñòîâå. Óãàñè ìîëèòâàìè òâîèìè ðàçææåíû ñòðåëû äèàâîëüñêèÿ, äà íå ïðåêîñíåòñÿ íàì çëîáà ãðåõîâíàÿ, äà áëàãî÷åñòíî ñêîí÷àâøå âðåìåííîå æèòèå, ñïîäîáèìñÿ íàñëåäîâàòè Öàðñòâèå Íåáåñíîå è êóïíî ñ òîáîþ ñëàâèòè Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ïðè çàâèñòè áëèæíåìó Ïðè çàâèñòè áëèæíåìó è ñåòîâàíèè î ñâîèõ íåóäà÷àõ Î Òû, ïðåáëàãèé, ïðåùåäðûé, Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå! Âñÿêîå áëàãî ïðèõîäèò îò Òåáÿ è ÷ðåç Òåáÿ, èç ñîêðîâèùà Òâîåãî âå÷íàãî íåïðåõîäÿùàãî áîãàòñòâà; Òû óäåëÿåøü êàæäîìó ñâîå ïî âîëå Òâîåé. Íå äîïóñòè ìíå ÷ðåç âðåäîíîñíóþ çàâèñòü ñðàâíÿòüñÿ ñ äèàâîëîì. Èçëåé â ñåðäöå ìîå Òâîþ áëàãîñòü, Òâîþ ëþáîâü, Òâîþ âåðíîñòü, ÷òîáû ÿ ñåðäå÷íî ðàäîâàëñÿ äàðàì Òâîèì, êîòîðûå Òû èç ùåäðîé áëàãîñòè ðàçäåëÿåøü ìåæäó íàìè, è Òâîåìó ìèëîñåðäèþ íàä íàìè; ÷òîáû ìû íå îòÿãîùàëè áû äðóã äðóãà çàâèñòüþ, ëîæüþ, õóëîþ è êëåâåòîþ, íî ÷òîáû ìû âñå, Òîáîþ íàì äàííîå, óïîòðåáëÿëè ê õâàëå, ÷åñòè è ñëàâå Òâîåé, ïîçíàâàëè Òåáÿ â Òâîèõ áëàãîäåÿíèÿõ è õâàëèëè, ÷òèëè è ïðîñëàâëÿëè âî âñþ âå÷íîñòü.

507


ÌÎËÈÒÂÛ ÏÐÈ ÍÀÏÀÄÅÍÈÈ ÍÅ×ÈÑÒÎÉ ÑÈËÛ ÒÂÎÐÈÌÛÅ

508


Î ïðîãíàíèè ëóêàâûõ äóõîâ îò ëþäåé è æèâîòíûõ, ïðîòèâ âðåäà ñî ñòîðîíû ýêñòðàñåíñîâ, ìàãîâ è ò.ä. è çëûõ ëþäåé Ïðåïîäîáíîé Ìàðèè Åãèïåòñêîé (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òðîïàðü, ãëàñ 8-é:  òåáå, ìàòè, èçâåñòíî ñïàñåñÿ åæå ïî îáðàçó: ïðèèìøè áî Kðåñò, ïîñëåäîâàëà åñè Õðèñòó, è äåþùè ó÷èëà åñè ïðåçèðàòè óáî ïëîòü, ïðåõîäèò áî, ïðèëåæàòè æå î äóøè, âåùè áåçñìåðòíåé. Òåìæå è ñî aíãåëû ñðàäóåòñÿ, ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèå, äóõ òâîé. Êîíäàê, ãëàñ 4-é: Ãðåõà ìãëû èçáåæàâøè, ïîêàÿíèÿ ñâåòîì îçàðèâøè òâîå ñåðäöå, ñëàâíàÿ, ïðèøëà åñè êî Õðèñòó, Ñåãî Âñåíåïîðî÷íóþ è ñâÿòóþ Ìàòåðü, Ìîëèòâåííèöó ìèëîñòèâíóþ ïðèíåñëà åñè. Îòîíóäóæå è ïðåãðåøåíèé îáðåëà åñè îñòàâëåíèå, è ñî àíãåëû ïðèñíî ñðàäóåøèñÿ. Ìîëèòâà: Î âåëèêàÿ Õðèñòîâà óãîäíèöà, ïðåïîäîáíàÿ ìàòè Ìàðèå! Óñëûøè íåäîñòîéíóþ ìîëèòâó íàñ, ãðåøíûõ (èìåíà), èçáàâè íàñ, ïðåïîäîáíàÿ ìàòè, îò ñòðàñòåé, âîþþùèõ íà äóøè íàøà, îò âñÿêèÿ ïå÷àëè è íàõîäÿøèÿ íàïàñòè, îò âíåçàïíûÿ ñìåðòè è îò âñÿêàãî çëà, â ÷àñ æå ðàçëó÷åíèÿ äóøè îò òåëà îòæåíè, ñâÿòàÿ óãîäíèöà, âñÿêóþ ëóêàâóþ ìûñëü è ëóêàâûå áåñû, ÿêî äà ïðèèìåò äóøè íàøà ñ ìèðîì â ìåñòî ñâåòëî Õðèñòîñ Ãîñïîäü Áîã íàø, ÿêî îò Íåãî î÷èùåíèå ãðåõîâ, è Òîé åñòü ñïàñåíèå äóø íàøèõ, Åìóæå ïîäîáàåò âñÿêàÿ ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå, ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Îá èñöåëåíèè áåñíîâàòûõ è ñòðàæäóùèõ îò íå÷èñòûõ äóõîâ ìîëÿòñÿ ïåðåä èêîíàìè Áîæèåé Ìàòåðè Ñâåíñêî-Ïå÷åðñêîé, Âëàäèìèðî-Îðàíñêîé, Êîíåâñêîé è ¾Èçáàâèòåëüíèöåé¿. Òàêæå ÷èòàþò àêàôèñòû: ñâÿòîìó ìó÷åíèêó Òðèôîíó, ñâÿòèòåëþ Òèõîíó Âîðîíåæñêîìó, ñâÿòîìó Àðõàíãåëó Ìèõàèëó.

509


Î ïðîãíàíèè ëóêàâûõ äóõîâ îò ëþäåé è æèâîòíûõ, ïðîòèâ âðåäà ñî . . .

510

Ñâÿùåííîìó÷åíèêó Êèïðèàíó (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: È íðàâîì ïðè÷àñòíèê, è ïðåñòîëîì íàìåñòíèê àïîñòîëîì áûâ, äåÿíèå îáðåë åñè, Áîãîäóõíîâåííå, â âèäåíèÿ âîñõîä: ñåãî ðàäè ñëîâî èñòèíû èñïðàâëÿÿ, è âåðû ðàäè ïîñòðàäàë åñè äàæå äî êðîâå, ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Êèïðèàíå, ìîëè Õðèñòà Áîãà ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Êîíäàê, ãëàñ 1-é: Îò õóäîæåñòâà âîëøåáíàãî îáðàòèâñÿ, áîãîìóäðå, ê ïîçíàíèþ Áîæåñòâåííîìó, ïîêàçàëñÿ åñè ìèðó âðà÷ ìóäðåéøèé, èñöåëåíèÿ äàðóÿ ÷åñòâóþùèì òÿ, Êèïðèàíå ñî Èóñòèíîþ: ñ íåþæå ìîëèñÿ ×åëîâåêîëþáöó Âëàäûöå ñïàñòè äóøè íàøà. Èêîñ: Öåëåíèé òâîèõ, ñâÿòå, äàðîâàíèÿ ìíå íèçïîñëàâ, è íåäóãóþùåå ìîå ñåðäöå ãíîåì ãðåõîâíûì ìîëèòâàìè òâîèìè èñöåëè, ÿêî äà ñëîâî ïåíèÿ îò ñêâåðíûõ óñòåí ìîèõ íûíå ïðèíåñó òè è âîñïîþ áîëåçíè òâîÿ, ÿæå ïîêàçàë åñè, ñâÿùåííîìó÷åíè÷å, ïîêàÿíèåì äîáðûì è áëàæåííûì è Áîãó ïðèáëèæàþùèìñÿ. Òîãî áî óäåðæàí ðóêîþ, íàïðàâèëñÿ åñè, ÿêî ïî ëåñòâèöå, ê Íåáåñíûì, íåïðåñòàííî ìîëÿñÿ ñïàñòè äóøè íàøà. Ìîëèòâà: Î, ñâÿòûé óãîäíè÷å Áîæèé, ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Êèïðèàíå, ñêîðûé ïîìîùíè÷å è ìîëèòâåííè÷å î âñåõ ê òåáå ïðèáåãàþùèõ. Ïðèèìè îò íàñ íåäîñòîéíûõ õâàëåíèå íàøå, è èñïðîñè íàì ó Ãîñïîäà Áîãà â íåìîùåõ óêðåïëåíèå, â áîëåçíåõ èñöåëåíèå, â ïå÷àëåõ óòåøåíèå è âñåì âñÿ ïîëåçíàÿ â æèçíè íàøåé. Âîçíåñè êî Ãîñïîäó áëàãîìîùíóþ òâîþ ìîëèòâó, äà îãðàäèò íàñ îò ïàäåíèé ãðåõîâíûõ íàøèõ, äà íàó÷èò íàñ èñòèííîìó ïîêàÿíèþ, äà èçáàâèò íàñ îò ïëåíåíèÿ äèàâîëüñêàãî è âñÿêàãî äåéñòâèÿ äóõîâ íå÷èñòûõ è èçáàâèò îò îáèäÿùèõ íàñ. Áóäè íàì êðåïêèé ïîáîðíèê íà âñå âðàãè âèäèìûÿ è íåâèäèìûÿ. Âî èñêóøåíèÿõ ïîäàæäü íàì òåðïåíèå è â ÷àñ êîí÷èíû íàøåÿ ÿâè íàì çàñòóïëåíèå îò èñòÿçàòåëåé íà âîçäóøíûõ ìûòàðñòâàõ íàøèõ. Äà âîäèìûÿ òîáîþ äîñòèãíåì Ãîðíÿãî Èåðóñàëèìà è ñïîäîáèìñÿ â Íåáåñíåì Öàðñòâèè ñî âñåìè ñâÿòûìè ñëàâèòè è âîñïåâàòè Ïðåñâÿòîå èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Câÿòûì óãîäíèêàì: Èîàííó Êðåñòèòåëþ, Èîàííó Áîãîñëîâó, Íèêîëàþ ×óäîòâîðöó, ñâÿùåííîìó÷åíèêó Õàðëàìïèþ, âì÷. Ãåîðãèþ Ïîáåäîíîñöó è äðóãèì ñâÿòûì (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà)


Î ïðîãíàíèè ëóêàâûõ äóõîâ îò ëþäåé è æèâîòíûõ, ïðîòèâ âðåäà ñî . . .

511

Î, âåëèêèå Õðèñòîâû óãîäíèöû è ÷óäîòâîðöû: ñâÿòûé Ïðåäòå÷å è Êðåñòèòåëþ Õðèñòîâ Èîàííå, ñâÿòûé âñåõâàëüíûé àïîñòîëå è íàïåðñòíè÷å Õðèñòîâ Èîàííå, ñâÿòèòåëþ îò÷å Íèêîëàå, ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Õàðëàìïèå, âåëèêîìó÷åíè÷å Ãåîðãèå Ïîáåäîíîñ÷å, îò÷å Ôåîäîðå, ïðîðî÷å Áîæèé Èëèå, ñâÿòèòåëþ Íèêèòå, ìó÷åíè÷å Èîàííå Âîèíå, âåëèêîìó÷åíèöå Âàðâàðî, âåëèêîìó÷åíèöå Åêàòåðèíî, ïðåïîäîáíûé îò÷å Àíòîíèå! Óñëûøèòå íàñ, âàì ìîëÿùèõñÿ, ðàá Áîæèèõ (èìåíà). Âû âåñòå íàøè ñêîðáè è íåäóãè, ñëûøèòå âîçäûõàíèÿ ìíîæåñòâà ê âàì ïðèòåêàþùèõ. Ñåãî ðàäè ê âàì ÿêî ñêîðûì ïîìîùíèêàì è òåïëûì ìîëèòâåííèêàì íàøèì çîâåì: íå îñòàâëÿéòå íàñ (èìåíà) âàøèì ó Áîãà õîäàòàéñòâîì. Ìû ïðèñíî çàáëóæäàåì îò ïóòè ñïàñåíèÿ, ðóêîâîäèòå íàñ, ìèëîñòèâûå íàñòàâíèöû. Ìû íåìîùíû åñìû â âåðå, óòâåðäèòå íàñ, ïðàâîâåðèÿ ó÷èòåëè. Ìû çåëî óáîçè ñîòâîðèõîìñÿ äîáðûõ äåë, îáîãàòèòå íàñ, áëàãîñåðäèÿ ñîêðîâèùà. Ìû ïðèñíî íàâåòóåìè îò âðàã âèäèìûõ è íåâèäèìûõ è îçëîáëÿåìè, ïîìîçèòå íàì, áåçïîìîùíûõ çàñòóïíèöû. Ãíåâ ïðàâåäíûé, äâèæèìûé íà íû çà áåççàêîíèÿ íàøà, îòâðàòèòå îò íàñ âàøèì õîäàòàéñòâîì ó ïðåñòîëà Ñóäèè Áîãà, Åìóæå âû ïðåäñòîèòå íà íåáåñè, ñâÿòûå ïðàâåäíèöû. Óñëûøèòå, ìîëèì âàñ, âåëèöèè Õðèñòîâû óãîäíèöû, âàñ ñ âåðîþ ïðèçûâàþùèÿ è èñïðîñèòå ìîëèòâàìè âàøèìè ó Îòöà Íåáåñíàãî âñåì íàì ïðîùåíèå ãðåõîâ íàøèõ è îò áåä èçáàâëåíèå. Âû áî ïîìîùíèöû, çàñòóïíèöû è ìîëèòâåííèöû, è î âàñ ñëàâó âîçñûëàåì Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ïñàëîì 102 Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, è âñÿ âíóòðåííÿÿ ìîÿ èìÿ ñâÿòîå Åãî. Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, è íå çàáûâàé âñåõ âîçäàÿíèé Åãî, î÷èùàþùàãî âñÿ áåççàêîíèÿ òâîÿ, èñöåëÿþùàãî âñÿ íåäóãè òâîÿ, èçáàâëÿþùàãî îò èñòëåíèÿ æèâîò òâîé, âåí÷àþùàãî òÿ ìèëîñòèþ è ùåäðîòàìè, èñïîëíÿþùàãî âî áëàãèõ æåëàíèå òâîå: îáíîâèòñÿ ÿêî îðëÿ þíîñòü òâîÿ. Òâîðÿé ìèëîñòûíè Ãîñïîäü, è ñóäüáó âñåì îáèäèìûì. Ñêàçà ïóòè Ñâîÿ Ìîèñåîâè, ñûíîâîì Èçðàèëåâûì õîòåíèÿ Ñâîÿ: Ùåäð è Ìèëîñòèâ Ãîñïîäü, Äîëãîòåðïåëèâ è Ìíîãîìèëîñòèâ. Íå äî êîíöà ïðîãíåâàåòñÿ, íèæå âî âåê âðàæäóåò, íå ïî áåççàêîíèåì íàøèì ñîòâîðèë åñòü íàì, íèæå ïî ãðåõîì íàøûì âîçäàë åñòü íàì. ßêî ïî âûñîòå íåáåñíåé îò çåìëè, óòâåðäèë åñòü Ãîñïîäü ìèëîñòü Ñâîþ íà áîÿâøèõñÿ Åãî. Åëèêî îòñòîÿò âîñòîöû îò çàïàä, óäàëèë åñòü îò íàñ áåççàêîíèÿ íàøà. ßêîæå ùåäðèò îòåö ñûíû, óùåäðè Ãîñïîäü áîÿùèõñÿ Åãî. ßêî òîé ïîçíà ñîçäàíèå íàøå, ïîìÿíó, ÿêî ïåðñòü åñìû. ×åëîâåê, ÿêî òðàâà äíèå åãî, ÿêî öâåò ñåëüíûé, òàêî îöâåòåò, ÿêî äóõ ïðîéäå â íåì, è íå áóäåò, è íå ïîçíàåò êòîìó ìåñòà ñâîåãî. Ìèëîñòü æå Ãîñïîäíÿ îò âåêà è äî âåêà íà áîÿùèõñÿ Åãî, è ïðàâäà Åãî íà ñûíåõ ñûíîâ, õðàíÿùèõ çàâåò Åãî, è ïîìíÿùèõ çàïîâåäè Åãî òâîðèòè ÿ. Ãîñïîäü íà Íåáåñè óãîòîâà Ïðåñòîë Ñâîé, è Öàðñòâî Åãî âñåìè îáëàäàåò. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñè Àíãåëè Åãî, ñèëüíèè êðåïîñòèþ, òâîðÿùèè ñëîâî Åãî, óñëûøàòè ãëàñ ñëîâåñ Åãî. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñÿ ñèëû Åãî, ñëóãè Åãî, òâîðÿùèè âîëþ Åãî. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñÿ äåëà Åãî, íà âñÿêîì ìåñòå âëàäû÷åñòâà Åãî, áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ. Ãîñïîäà.


Î ïðîãíàíèè ëóêàâûõ äóõîâ îò ëþäåé è æèâîòíûõ, ïðîòèâ âðåäà ñî . . .

512

Ñâÿòîìó ïðàâåäíîìó Èîàííó, Ðóññêîìó Èñïîâåäíèêó (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Îò çåìëè ïëåíåíèÿ òâîåãî âîççâàâûé òÿ ê Íåáåñíûì ñåëåíèåì, Ãîñïîäü ñîáëþäàåò íåâðåäèìî è öåëüáîíîñíî òåëî òâîå, ïðàâåäíå Èîàííå, òû áî, â Ðîññèè ÿòûé è âî Àñèþ ïðîäàííûé, ïîñðåäå, àãàðÿíñêàãî çëî÷åñòèÿ áëàãî÷åñòíî ïîæèë åñè âî ìíîçå òåðïåíèè è, ñåÿâ çäå ñëåçàìè, æíåøè òàìî íåèçãëàãîëàííîþ ðàäîñòèþ. Òåìæå ìîëè Õðèñòà Áîãà ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Òðîïàðü èñïîâåäíèêàì, ãëàñ 8-é: Ïðàâîñëàâèÿ íàñòàâíè÷å, áëàãî÷åñòèÿ ó÷èòåëþ è ÷èñòîòû, âñåëåííûÿ ñâåòèëüíè÷å, àðõèåðååâ áîãîäóõîâåííîå óäîáðåíèå, Èîàííå ïðåìóäðå, ó÷åíüìè òâîèìè âñÿ ïðîñâåòèë åñè, öåâíèöå äóõîâíàÿ. Mîëè Õðèñòà Áîãà, ñïàñòèñÿ äóøàì íàøûì. Êîíäàê, ãëàñ 2-é: Íàñëàäèâñÿ, áîãîìóäðå, âîçäåðæàíèÿ, è æåëàíèÿ ïëîòñêàÿ òû óñïèë åñè, ÿâèâñÿ âåðîþ âîçâåùàåìü, è ÿêî æèâîòàäðåâî ðàéñêîå ïðîöâåë åñè, Èîàííå îò÷å ñâÿùåííûé. Ìîëèòâà: Î, ñâÿòûé íîâîÿâëåííûé óãîäíè÷å Áîæèé, Èîàííå Ðóññêèé! Ïîäâèãîì äîáðûì ïîäâèçàÿñÿ íà çåìëè, âîñïðèÿë åñè íà íåáåñåõ âåíåö ïðàâäû, åæå óãîòîâàë åñòü Ãîñïîäü âñåì ëþáÿùèì Åãî. Òåìæå âçèðàþùå íà ñâÿòûé òâîé îáðàç, ðàäóåìñÿ î ïðåñëàâíåì ñêîí÷àíèè æèòåëüñòâà òâîåãî è ÷òåì ñâÿòóþ ïàìÿòü òâîþ. Òû æå, ïðåäñòîÿé Ïðåñòîëó Áîæèþ, ïðèèìè ìîëåíèÿ íàøà, ðàá Áîæèèõ (èìåíà), è êî Âñåìèëîñòèâîìó Áîãó ïðèíåñè, î åæå ïðîñòèòè íàì âñÿêîå ïðåãðåøåíèå è ïîìîùè íàì ñòàòè ïðîòèâó êîçíåé äèàâîëüñêèõ, äà èçáàâëüøåñÿ îò ñêîðáåé, áîëåçíåé, áåä è íàïàñòåé è âñÿêàãî çëà, áëàãî÷åñòíî è ïðàâåäíî ïîæèâåì â íûíåøíåì âåöå è ñïîäîáèìñÿ ïðåäñòàòåëüñòâîì òâîèì, àùå è íåäîñòîéíè åñìû, âèäåòè áëàãàÿ íà çåìëè æèâûõ, ñëàâÿùå Åäèíàãî âî ñâÿòûõ Ñâîèõ ñëàâèìàãî Áîãà, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è âî âåêè âåêîâ.

Ïñàëîì 90 Æèâûé â ïîìîùè Âûøíÿãî, â êðîâå Áîãà Íåáåñíàãî âîäâîðèòñÿ. Ðå÷åò Ãîñïîäåâè: Çàñòóïíèê ìîé åñè è Ïðèáåæèùå ìîå, Áîã ìîé, è óïîâàþ íà Íåãî. ßêî Òîé èçáàâèò òÿ îò ñåòè ëîâ÷è, è îò ñëîâåñå ìÿòåæíà, ïëåùìà Ñâîèìà îñåíèò òÿ, è ïîä êðèëå Åãî íàäååøèñÿ: îðóæèåì îáûäåò òÿ èñòèíà Åãî. Íå óáîèøèñÿ îò ñòðàõà íîùíàãî, îò ñòðåëû ëåòÿùèÿ âî äíè, îò âåùè âî òìå ïðåõîäÿøèÿ, îò ñðÿùà, è áåñà ïîëóäåííàãî. Ïàäåò îò ñòðàíû òâîåÿ òûñÿùà, è òìà îäåñíóþ òåáå, ê òåáå æå íå ïðèáëèæèòñÿ, îáà÷å î÷èìà òâîèìà ñìîòðèøè, è âîçäàÿíèå ãðåøíèêîâ óçðèøè. ßêî Òû, Ãîñïîäè,


Î ïðîãíàíèè ëóêàâûõ äóõîâ îò ëþäåé è æèâîòíûõ, ïðîòèâ âðåäà ñî . . .

513

óïîâàíèå ìîå, Âûøíÿãî ïîëîæèë åñè ïðèáåæèùå òâîå. Íå ïðèèäåò ê òåáå çëî, è ðàíà íå ïðèáëèæèòñÿ òåëåñè òâîåìó, ÿêî Àíãåëîì Ñâîèì çàïîâåñòü î òåáå, ñîõðàíèòè òÿ âî âñåõ ïóòåõ òâîèõ. Íà ðóêàõ âîçìóò òÿ, äà íå êîãäà ïðåòêíåøè î êàìåíü íîãó òâîþ, íà àñïèäà è âàñèëèñêà íàñòóïèøè, è ïîïåðåøè ëüâà è çìèÿ. ßêî íà Ìÿ óïîâà, è èçáàâëþ è: ïîêðûþ è, ÿêî ïîçíà èìÿ Ìîå. Âîççîâåò êî Ìíå, è óñëûøó åãî: ñ íèì åñìü â ñêîðáè, èçìó åãî, è ïðîñëàâëþ åãî, äîëãîòîþ äíåé èñïîëíþ åãî, è ÿâëþ åìó ñïàñåíèå Ìîå.

Ïðåïîäîáíîìó÷åíèêó Êîðíèëèþ Ïñêîâî-Ïå÷åðñêîìó (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òðîïàðü, ãëàñ 6-é: Ïñêîâî-Ïå÷åðñêàÿ îáèòåëü, èçäðåâëå ñëàâíàÿ ÷óäåñû èêîíû Áîãîìàòåðíè, ìíîãèÿ èíîêè Áîãîâè âîñïèòà, òàìî è ïðåïîäîáíûé Êîðíèëèé ïîäâèãîì äîáðûì ïîäâèçàñÿ, ÷óäíóþ Áîãîìàòåðü ñëàâÿ, èíîâåðíûÿ ïðîñâåùàÿ, èíîêè è ìíîãèÿ ëþäè ñïàñàÿ, îáèòåëü æå ñâîþ äèâíî óêðàøàÿ è îãðàæäàÿ. Òàìî è ìó÷åíè÷åñòâà âåíåö ïî ìíîãèõ ëåòåõ ïàñòûðñòâà ñâîåãî äîáëåñòíî ïðèÿò. Òåìæå âîñïîèì, ëþäèå, Õðèñòà Áîãà è Ïðå÷èñòóþ Åãî Ìàòåðü âîçáëàãîäàðèì, ÿêî äàðîâà íàì ïðåïîäîáíîìó÷åíèêà ñëàâíà è ìîëèòâåííèêà î äóøàõ íàøèõ äîñòîáëàæåííà. Òðîïàðü îáùèé ïðåïîäîáíîìó÷åíèêó, ãëàñ 8-é:  òåáå, îò÷å, èçâåñòíî ñïàñåñÿ, åæå ïî îáðàçó: ïðèèì áî êðåñò ïîñëåäîâàë åñè Õðèñòó, è äåÿ ó÷èë åñè ïðåçèðàòè óáî ïëîòü, ïðåõîäèò áî, ïðèëåæàòè æå î äóøè, âåùè áåçñìåðòíåé.Òåìæå è ñî àíãåëû ñðàäóåòñÿ, ïðåïîäîáíå Êîðíèëèe, äóõ òâîé. Êîíäàê, ãëàñ 2: ßêî ïîñòíèêà áëàãî÷åñòíà è èñêóñíà, è ñòðàäàëüöà ïðîèçâîëåíèåì ÷åñòíà, è ïóñòûíè æèòåëÿ ñîîáðàçíà, â ïåñíåõ äîñòîéíî âîñõâàëèì Êîðíèëèÿ, ïðèñíîõâàëüíàãî: òîé áî çìèÿ ïîïðàë åñòü. Ìîëèòâà: Î ñâÿòûé ïðåïîäîáíîìó÷åíè÷å Êîðíèëèå! Ìèëîñòèâî ïðèçðè íà ñêîðáè íàøà äóøåâíûÿ è òåëåñíûÿ, è èçáàâó íàì ïîäàæäü; ïîìîçè íàì, ðàáàì Áîæèèì (èìåíà), ñâÿò÷å Áîæèé, èçáàâèòèñÿ îò íàâåòà çëûõ ÷åëîâåê, îò íèõæå è ñàì òû íåâèííî íà çåìëè ïîñòðàäàë åñè; çàùèòè íàñ îò íàñèëèÿ äèàâîëà, ëþòå íà íàñ âîþþùàãî. Óìîëè Ãîñïîäà Áîãà è Ïðå÷èñòóþ Åãî Ìàòåðü äàðîâàòè íàì òèõîå è áåçãðåøíîå æèòèå, áðàòñêóþ íåëèöåìåðíóþ ëþáîâü è ìèðíóþ õðèñòèàíñêóþ êîí÷èíó, äà ÷èñòîþ ñîâåñòèþ ïðåäñòàíåì íåëèöåïðèÿòíîìó ñòðàøíîìó ñóäèëèùó Õðèñòîâó, è â Öàðñòâèè Åãî ïðîñëàâèì Æèâîòâîðÿùóþ Òðîèöó, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Î ïðîãíàíèè ëóêàâûõ äóõîâ îò ëþäåé è æèâîòíûõ, ïðîòèâ âðåäà ñî . . .

514

Ïñàëîì 67 Äà âîñêðåñíåò Áîã, è ðàñòî÷àòñÿ âðàçè Åro, è äà áåæàò îò ëèöà Åãî íåíàâèäÿùèè Åãî. ßêî èñ÷åçàåò äûì, äà èñ÷åçíóò, ÿêî òàåò âîñê îò ëèöà îãíÿ, òàêî äà ïîãèáíóò ãðåøíèöû îò ëèöà Áîæèÿ, à ïðàâåäíèöû äà âîçâåñåëÿòñÿ, äà âîçðàäóþòñÿ ïðåä Áîãîì, äà íàñëàäÿòñÿ â âåñåëèè. Âîñïîéòå Áîãó, ïîéòå èìåíè Åãî, ïóòåñîòâîðèòå âîçøåäøåìó íà çàïàäû. Ãîñïîäü èìÿ Åìó, è ðàäóéòåñÿ ïðåä Íèì. Äà ñìÿòóòñÿ îò ëèöà Åãî, Îòöà ñèðûõ è Ñóäèè âäîâèö: Áîã â ìåñòå ñâÿòåì Ñâîåì. Áîã âñåëÿåò åäèíîìûñëåííûÿ â äîì, èçâîäÿ îêîâàííûÿ ìóæåñòâîì, òàêîæäå ïðåîãîð÷åâàþùûÿ æèâóùûÿ âî ãðîáåõ. Áîæå, âíåãäà èñõîäèòè Òåáå ïðåä ëþäüìè Òâîèìè, âíåãäà ìèìîõîäèòè Òåáå â ïóñòûíè, çåìëÿ ïîòðÿñåñÿ, èáî íåáåñà êàíóøà îò ëèöà Áîãà Ñèíàèíà, îò ëèöà Áîãà Èçðàèëåâà. Äîæäü âîëåí îòëó÷èøè, Áîæå, äîñòîÿíèþ Òâîåìó è èçíåìîæå, Òû æå ñîâåðøèë åñè å. Æèâîòíàÿ Òâîÿ æèâóò íà íåé, óãîòîâàë åñè áëàãîñòèþ Òâîåþ íèùåìó, Áîæå. Ãîñïîäü äàñò ãëàãîë áëàãîâåñòâóþùûì ñèëîþ ìíîãîþ. Öàðü ñèë âîçëþáëåííàãî, êðàñîòîþ äîìó ðàçäåëèòè êîðûñòè. Àùå ïîñïèòå ïîñðåäå ïðåäåë, êðèëå ãîëóáèíå ïîñðåáðåíå, è ìåæäîðàìèÿ åÿ â áëåùàíèè çëàòà. Âíåãäà ðàçíñòâèò Íåáåñíûé öàðè íà íåé, îñíåæàòñÿ â Ñåëìîíå. Ãîðà Áîæèÿ, ãîðà òó÷íàÿ, ãîðà óñûðåííàÿ, ãîðà òó÷íàÿ. Âñêóþ íåïùóåòå ãîðû óñûðåííûÿ? Ãîðà, þæå áëàãîâîëè Áîã æèòè â íåé, èáî Ãîñïîäü âñåëèòñÿ äî êîíöà. Êîëåñíèöà Áîæèÿ òìàìè òåì, òûñÿùà ãîáçóþùèõ, Ãîñïîäü â íèõ â Ñèíàè âî ñâÿòåì. Âîçøåë åñè íà âûñîòó, ïëåíèë åñè ïëåí, ïðèÿë åñè äàÿíèÿ â ÷åëîâåöåõ, èáî íå ïîêàðÿþùûÿñÿ, åæå âñåëèòèñÿ. Ãîñïîäü Áîã áëàãîñëîâåí, áëàãîñëîâåí Ãîñïîäü äåíü äíå, ïîñïåøèò íàì Áîã ñïàñåíèé íàøèõ. Áîã íàø, Áîã åæå ñïàñàòè, è Ãîñïîäíÿ, Ãîñïîäíÿ èñõîäèùà ñìåðòíàÿ. Îáà÷å Áîã ñîêðóøèò ãëàâû âðàãîâ Ñâîèõ, âåðõ âëàñ ïðåõîäÿùèõ â ïðåãðåøåíèèõ ñâîèõ. Ðå÷å Ãîñïîäü: îò Âàñàíà îáðàùó, îáðàùó âî ãëóáèíàõ ìîðñêèõ. ßêî äà îìî÷èòñÿ íîãà òâîÿ â êðîâè, ÿçûê ïåñ òâîèõ, îò âðàã îò íåãî. Âèäåíà áûøà øåñòâèÿ Òâîÿ, Áîæå, øåñòâèÿ Áîãà ìîåãî Öàðÿ, èæå âî ñâÿòåì, ïðåäâàðèøà êíÿçè áëèç ïîþùèõ, ïîñðåäå äåâ òèìïàííèö.  öåðêâàõ áëàãîñëîâèòå Áîãà, Ãîñïîäà îò èñòî÷íèê Èçðàèëåâûõ. Òàìî Âåíèàìèí þíåéøèé âî óæàñå, êíèçè Èóäîâû âëàäûêè èõ, êíÿçè Çàâóëîíè, êíÿçè Íåôôàëèìëè. Çàïîâåæäü, Áîæå, ñèëîþ Òâîåþ, óêðåïè, Áîæå, ñèå, åæå ñîäåëàë åñè â íàñ. Îò õðàìà Òâîåãî âî Èåðóñàëèì Òåáå ïðèíåñóò öàðèå äàðû. Çàïðåòè çâåðåìòðîñòíûì, ñîíì þíåö â þíèöàõ ëþäñêèõ, åæå çàòâîðèòè èñêóøåííûÿ ñðåáðîì, ðàñòî÷è ÿçûêè õîòÿùûÿ áðàíåì. Ïðèèäóò ìîëèòâåííèöû îò Åãèïòà, Åôèîïèà ïðåäâàðèò ðóêó ñâîþ ê Áîãó. Öàðñòâà çåìíàÿ, ïîéòå Áîãó, âîñïîéòå Ãîñïîäåâè, âîçøåäøåìó íà Íåáî íåáåñå íà âîñòîêè, ñå äàñò ãëàñó Ñâîåìó ãëàñ ñèëû. Äàäèòå ñëàâó Áîãîâè, íà Èçðàèëè âåëåëåïîòà Åãî, è ñèëà Åãî íà îáëàöåõ. Äèâåí Áîã âî ñâÿòûõ Ñâîèõ, Áîã Èçðàèëåâ: Òîé äàñò ñèëó è äåðæàâó ëþäåì Ñâîèì, áëàãîñëîâåí Áîã.

Ñâÿùåííîìó÷åíèêó Êèïðèàíó è ìó÷åíèöå Èóñòèíå (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà)


Î ïðîãíàíèè ëóêàâûõ äóõîâ îò ëþäåé è æèâîòíûõ, ïðîòèâ âðåäà ñî . . .

515

Ìîëèòâà: Î ñâÿòèå ñâÿùåííîìó÷åíè÷å Êèïðèàíå è ìó÷åíèöå Èóñòèíà! Âíåìëèòå ñìèðåííîìó ìîëåíèþ íàøåìó. Àùå áî âðåìåííîå æèòèå âàøå ìó÷åíè÷åñêè çà Õðèñòà ñêîí÷àëè åñòå, íî äóõîì îò íàñ íå îòñòóïàåòå åñòå, ïðèñíî ïî çàïîâåäåì Ãîñïîäíèì øåñòâîâàòè íàñ íàó÷àþùå è êðåñò ñâîé òåðïåëèâî íåñòè íàì ïîñîáñòâóþùå. Ñå, äåðçíîâåíèåì êî Õðèñòó Áîãó è Ïðå÷èñòåé Åãî Ìàòåðè ñòÿæàëè åñòå. Òåìæå è íûíå áóäèòå ìîëèòâåííèöû è õîäàòàè î íàñ íåäîñòîéíûõ (èìåíà). Áóäèòå íàì çàñòóïíèöû êðåïöèè, äà çàñòóïëåíèåì âàøèì ñîõðàíÿåìè íåâðåäèìû, îò áåñîâ, âîëõâîâ è îò ÷åëîâåê çëûõ ïðåáóäåì, ñëàâÿùå Ñâÿòóþ Òðîèöó, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ïñàëîì 126 Àùå íå Ãîñïîäü ñîçèæäåò äîì, âñóå òðóäèøàñÿ çèæäóùèè. Àùå íå Ãîñïîäü ñîõðàíèò ãðàä, âñóå áäå ñòðåãèé. Âñóå âàì åñòü óòðåíåâàòè, âîñòàíåòå ïî ñåäåíèè, ÿäóùèè õëåá áîëåçíè, åãäà äàñò âîçëþáëåííûì Ñâîèì ñîí. Ñå äîñòîÿíèå Ãîñïîäíå ñûíîâå, ìçäà ïëîäà ÷ðåâíÿãî. ßêî ñòðåëû â ðóöå ñèëüíàãî, òàêî ñûíîâå îòòðÿñåííûõ. Áëàæåí, èæå èñïîëíèò æåëàíèå ñâîå îò íèõ. Íå ïîñòûäÿòñÿ, åãäà ãëàãîëþò âðàãîì ñâîèì âî âðàòåõ. Òàêæå ðåêîìåíäóåòñÿ ÷èòàòü âå÷åðíþþ ìîëèòâó ¾Äà âîñêðåñíåò Áîã . . . ¿ è öåëèêîì 4-þ êàôèçìó, ïîìèíàÿ íà êàæäîé ¾Ñëàâå. . . ¿ èìÿ ñòðàæäóùåãî.


Îò ìûñëåííûõ áåñîâñêèõ èñêóøåíèé Êðàò÷àéøèé îáðàç èçáàâëåíèÿ îò õóëüíûõ ìûñëåé Àùå ïðèèäåò õóëüíûé ïîìûñë íà Áîãà, ÷èòàé: Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà. . . äî êîíöà: è áóäåò ëè ìîùíî, ñîòâîðè ìåòàíèé, èëè ïîêëîíîâ ÷òî-ëèáî ïî ñèëå. Àùå ïðèèäåò ëè õóëüíûé ïîìûñë íà Ïðå÷èñòûÿ Òàéíû Õðèñòîâû, ÷èòàé: Âåðóþ, Ãîñïîäè, è èñïîâåäóþ, ÿêî Òû âîèñòèíó Õðèñòîñ. . . äî êîíöà è ñîòâîðè ïîêëîíåíèå. Àùå ïðèèäåò õóëüíûé ïîìûñë íà Ïðå÷èñòóþ Áîãîðîäèöó, ÷èòàé êàêîâóþ-ëèáî ìîëèòâó ê Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöå; èëè: Ïîä Òâîå áëàãîóòðîáèå. . . èëè: Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ. . . èëè êàêèé-ëèáî òðîïàðü Áîãîðîäè÷åí, ñ ïîêëîíàìè, ãëàãîëÿ: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî! Àùå êèé ïðèèäåò õóëüíûé ïîìûñë íà êîåãî ñâÿòàãî, ÷èòàé ñèå: Ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíîì, ñâÿòûé (èìÿ), ÿêî àç ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàþ, ñêîðîìó ïîìîùíèêó è ìîëèòâåííèêó î äóøàõ íàøèõ.È ñîòâîðè ïîêëîíîâ ïî ñèëå, ãëàãîëÿ: Ñâÿòûé (èìÿ), ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíîì. Àùå ïðèèäåò õóëüíûé ïîìûñë íà êàêóþ èêîíó, ñîòâîðè ïðåä òîþ èêîíîþ ïîêëîíîâ 15, èëè êîëèêî ìîæåøè, ìîëÿùèñÿ òîìó, èæå íà òîé èêîíå èçîáðàæåí, è òàêî õóëüíûÿ ìûñëè íè âî ÷òîæå âìåíèøè Áîæèåþ ïîìîùèþ. Àìèíü. Ïðèìå÷àíèå: Ñëîâà, âûäåëåííûå êóðñèâîì íå ÿâëÿþòñÿ ÷àñòüþ ìîëèòâ.

Ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Îò þíîñòè Õðèñòà âîçëþáèë åñè, áëàæåííå, è Òîìó Åäèíîìó ðàáîòàòè ïëàìåííå âîæäåëåâ, íåïðåñòàííîþ ìîëèòâîþ è òðóäîì â ïóñòûíè ïîäâèçàëñÿ åñè, óìèëåííûì æå ñåðäöåì ëþáîâü Õðèñòîâó ñòÿæàâ, èçáðàííèê âîçëþáëåí Áîæèÿ Ìàòåðè ÿâèëñÿ åñè. Ñåãî ðàäè âîïèåì òè: ñïàñàé íàñ ìîëèòâàìè òâîèìè, Ñåðàôèìå, ïðåïîäîáíå îò÷å íàø. Êîíäàê, ãëàñ 2-é: Ìèðà êðàñîòó è ÿæå â íåì òëåííàÿ îñòàâèâ, ïðåïîäîáíå, â Ñàðîâñêóþ îáèòåëü âñåëèëñÿ åñè; è òàìî àíãåëüñêè ïîæèâ, ìíîãèì ïóòü áûë åñè êî ñïàñåíèþ. Ñåãî

516


Îò ìûñëåííûõ áåñîâñêèõ èñêóøåíèé

517

ðàäè è Õðèñòîñ òåáå, îò÷å Ñåðàôèìå, ïðîñëàâè, è äàðîì èñöåëåíèé è ÷óäåñ îáîãàòè. Òåìæå âîïèåì òè: ðàäóéñÿ, Ñåðàôèìå, ïðåïîäîáíå îò÷å íàø. Ìîëèòâà: Î, âåëèêèé óãîäíè÷å Áîæèé, ïðåïîäîáíå è Áîãîíîñíå îò÷å íàø Ñåðàôèìå! Ïðèçðè îò Ãîðíèÿ ñëàâû íà íàñ, ñìèðåííûõ è íåìîùíûõ, îáðåìåíåííûõ ãðåõìè ìíîãèìè, òâîåÿ ïîìîùè è óòåøåíèÿ ïðîñÿùèõ. Ïðèíèêíè ê íàì áëàãîñåðäèåì òâîèì è ïîìîçè íàì çàïîâåäè Ãîñïîäíè íåïîðî÷íî ñîõðàíÿòè, âåðó Ïðàâîñëàâíóþ êðåïêî ñîäåðæàòè, ïîêàÿíèå âî ãðåñåõ íàøèõ óñåðäíî Áîãó ïðèíîñèòè, âî áëàãî÷åñòèè õðèñòèàíñòåì áëàãîäàòíî ïðåóñïåâàòè è äîñòîéíû áûòè òâîåãî î íàñ ìîëèòâåííàãî ê Áîãó ïðåäñòàòåëüñòâà. Åé, ñâÿò÷å Áîæèé, óñëûøè íàñ, ìîëÿùèõñÿ òåáå ñ âåðîþ è ëþáîâèþ è íå ïðåçðè íàñ, òðåáóþùèõ òâîåãî çàñòóïëåíèÿ: íûíå è â ÷àñ êîí÷èíû íàøåÿ ïîìîçè íàì è çàñòóïè íàñ ìîëèòâàìè òâîèìè îò çëîáíûõ íàâåòîâ äèàâîëüñêèõ, äà íå îáëàäàåò íàìè òåõ ñèëà, íî äà ñïîäîáèìñÿ ïîìîùèþ òâîåþ íàñëåäîâàòè áëàæåíñòâî îáèòåëè ðàéñêèÿ. Íà òÿ áî óïîâàíèå íàøå íûíå âîçëàãàåì, îò÷å áëàãîñåðäíûé: áóäè íàì âîèñòèííó êî ñïàñåíèþ ïóòåâîæäü è ïðèâåäè íàñ ê íåâå÷åðíåìó ñâåòó æèçíè âå÷íûÿ Áîãîïðèÿòíûì ïðåäñòàòåëüñòâîì òâîèì ó Ïðåñòîëà Ïðåñâÿòûÿ Òðîèöû, äà ñëàâèì è ïîåì ñî âñåìè ñâÿòûìè äîñòîïîêëàíÿåìîå èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Âî âðåìÿ áðàíè ïëîòñêîé Èíàÿ ìîëèòâà (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Ïðåäëîæåíèå òâîå, âðàæå, íà ãëàâó òâîþ, Ìàòè Áîæèÿ, ïîìîçè ìè. (È ÷èòàòü ìíîãî ðàç ¾Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ¿.)

Ìîëèòâà (ñòàðöà Ìàêàðèÿ Îïòèíñêîãî) (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Î, Ìàòè Ãîñïîäà ìîåãî Òâîðöà, Òû êîðåíü äåâñòâà è íåóâÿäàåìûé öâåò ÷èñòîòû. Î, Áîãîðîäèòåëüíèöå! Òû ìè ïîìîçè, íåìîùíîìó ïëîòñêîþ ñòðàñòüþ î áîëåçíåííó ñóùó, åäèíî áî Òâîå, è ñ Òîáîþ Òâîåãî Ñûíà è Áîãà èìåþ çàñòóïëåíèå. Àìèíü.

Ïðàâèëî îò îñêâåðíåíèÿ (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Êîãäà ñëó÷èòñÿ êîìó èñêóñèòèñÿ âî ñíå ïî äåéñòâó äèàâîëþ, âîñòàâ îò îäðà, òâîðèò ïîêëîíû, ãëàãîëÿ: Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå ãðåøíîìó. Çàòåì íà÷àëî îáû÷íîå: Öàðþ Íåáåñíûé, Òðèñâÿòîå, ïî Îò÷å íàø: Ãîñïîäè ïîìèëóé. (12 ðàç). Ñëàâà, è íûíå. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ. . . (Òðèæäû) Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå. . . È òðîïàðè, ãëàñ 7-é: Ïàñòûðþ äîáðûé, äóøó Òâîþ ïîëîæèâûé î íàñ, ñâåäûé ñîêðîâåííàÿ, ñîäåÿííàÿ ìíîþ, Åäèíå Áëàæå, óïàñè ìÿ ðàçóìîì çàáëóæäøàãî, è èñõèòè ìÿ îò âîëêà, Àãí÷å Áîæèé, è ïîìèëóé ìÿ. Îòÿã÷åí ñíîì óíûíèÿ, ïîìðà÷àþñÿ ïðåëåñòèþ ãðåõîâíîþ: íî äàðóé ìè óòðî ïîêàÿíèÿ, ïðîñâåùàÿ î÷è ìûñëåííûÿ, Õðèñòå Áîæå, ïðîñâåùåíèå äóøè ìîåÿ, è ñïàñè ìÿ. Ìãëîþ ãðåõîâíîþ è ñëàñòüìè æèòåéñêèìè ñïëåòàåì óì îêàÿííûÿ äóøè ìîåÿ, ñòðàñòè ðàçëè÷íûÿ ðàæäàåò, è â ïîìûñë óìèëåíèÿ íå ïðèõîäèò. Íî óùåäðè, Ñïàñå, ñìèðåíèå ìîå, è äàæäü ìè ïîìûñë óìèëåíèÿ, äà è àç ñïàñàåì ïðåæäå êîíöà âîççîâó áëàãîóòðîáèþ Òâîåìó: Ãîñïîäè Õðèñòå Ñïàñå ìîé, îò÷àÿííàãî ñïàñè ìÿ è íåäîñòîéíàãî.

518


Âî âðåìÿ áðàíè ïëîòñêîé

519

ßêî âïàäûé â ðàçáîéíèêè, è óÿçâåí, òàêî è àç âïàäîõ âî ìíîãèè ãðåõè, è óÿçâåíà ìè åñòü äóøà. Ê êîìó ïðèáåãíó ïîâèííûé àç: òîêìî ê Òåáå, ìèëîñåðäîìó äóø Âðà÷ó: èçëåé íà ìÿ, Áîæå, âåëèêóþ Òâîþ ìèëîñòü. Ñëàâà: ßêî áëóäíûé ñûí ïðèèäîõ è àç, Ùåäðå: ïðèèìè ìÿ, Îò÷å, âîçâðàùàþùàñÿ, ÿêî åäèíàãî îò íàåìíèê Òâîèõ, Áîæå, è ïîìèëóé ìÿ. È íûíå: Áîãîðîäè÷åí. Èçáàâè, Áîãîðîäèöå, îò îáäåðæàùèõ íàñ ãðåõîâ: ÿêî èíîãî óïîâàíèÿ âåðíèè íå èìàìû, ðàçâå Òåáå, è îò Òåáå ðîæäøàãîñÿ Ãîñïîäà. Ãîñïîäè, ïîìèëóé (40 ðàç). Çàòåì 8 ïîêëîíîâ ñ ìîëèòâîé: Áîæå, ìèëîñòèâ ìè áóäè, è ïðîñòè ìÿ áëóäíàãî çà èìÿ Òâîå Ñâÿòîå. Ìîëèòâà 1, ñâÿòîãî Âàñèëèÿ Âåëèêîãî Ïàêè çàïÿò áûõ îêàÿííûé óìîì è ëóêàâûì îáû÷àåì, ðàáîòàÿ ãðåõó. Ïàêè êíÿçü òüìû è ñòðàñòíûõ ñëàäîñòåé ðîäèòåëü, ïëåíåíà ìÿ ñîòâîðè, è ÿêîæå ðàáà ñìèðåííàãî, òîãî õîòåíèåì, è æåëàíèåì ïëîòñêèì ðàáîòàòè ïðèíóæäàåò ìÿ. È ÷òî ñîòâîðþ, Ãîñïîäè ìîé, è Èçáàâèòåëþ, è Çàñòóïíè÷å óïîâàþùèì íà Òÿ, àùå íå ê Òåáå ïàêè âîçâðàùóñÿ è ïîñòåíþ, è ìèëîñòè èñïðîøó î ñîäåÿííûõ ìíîþ; íî áîþñÿ è òðåïåùó, äà íå êàêî âñåãäà èñïîâåäàÿñÿ, è îòñòóïèòè çëûõ îáåùàâàÿñÿ, è íà êèéæäî ÷àñ ñîãðåøàÿ: è íå âîçäàâ ìîëèòâû ìîåÿ Òåáå Áîãó ìîåìó, äîëãîòåðïåíèå Òâîå âîçäâèãíó ê íåãîäîâàíèþ. È êòî ñòåðïèò ãíåâà Òâîåãî, Ãîñïîäè; âåäûé óáî ìíîæåñòâî ùåäðîò Òâîèõ, è ïó÷èíó ÷åëîâåêîëþáèÿ Òâîåãî, ïàêè âîçâåðçàþ ñåáå íà ìèëîñòü Òâîþ, è âçûâàþ Òè: åæå ñîãðåøèõ, ïðîñòè. Ïîìèëóé ìÿ ïàäøàãî, äàæäü ìè ðóêó ïîìîùè, â òèíå ñëàñòåé ïîãðóæåííîìó. Íå îñòàâè, Ãîñïîäè, ñîçäàíèå Òâîå ðàñòëèòèñÿ áåççàêîíüìè ìîèìè è ãðåõè ìîèìè: íî îáû÷íûì Òâîèì ìèëîñåðäèåì è áëàãîñòèþ ïðèíóæäàåì, èçáàâè îò êàëà è ñêâåðíû òåëåñíûÿ è ñòðàñòíûõ ïîìûøëåíèé, îñêâåðíÿþùèõ âñåãäà äóøó ìîþ îêàÿííóþ: ñå áî, Ãîñïîäè, ÿêîæå çðèøè, íåñòü â íåé ìåñòà ÷èñòà, íî âñÿ ïðîêàçèñÿ, è âñå òåëî îáúÿò ÿçâà. Ñàì óáî, ×åëîâåêîëþá÷å, âðà÷ó äóø è òåëåñ è ìèëîñòè èñòî÷íè÷å, î÷èñòè òó ñëåç ìîèõ òå÷åíèåì, ñèõ èçëèâàÿ íà ìÿ îáèëüíî: èçëåé íà ìÿ ÷åëîâåêîëþáèå Òâîå, è äàæäü ìè èñöåëåíèå è î÷èùåíèå, è èñöåëè ñîêðóøåíèå ìîå, è íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, äà íå ÿêîæå âåùü, ïîÿñò ìÿ îò÷àÿíèÿ îãíü: íî ÿêîæå ðåêë åñè, íåëîæíûé Áîæå, ÿêî âåëèÿ ðàäîñòü áûâàåò íà íåáåñè î åäèíîì ãðåøíèöå êàþùåìñÿ, ñèå ñîòâîðè è íà ìíå ãðåøíåì, è íå çàòâîðè óøèþ áëàãîóòðîáèÿ Òâîåãî, â ìîëèòâå ïîêàÿíèÿ ìîåãî; íî îòâåðçè èõ, è ÿêî êàäèëî èñïðàâè òó ïðåä Òîáîþ: âåñè áî íåìîùü åñòåñòâà Ñîçäàòåëþ, è óäîáü ïîïîëçíîâåíèå þíîñòè, è òÿæåñòü òåëà, è ïðåçèðàåøè ãðåõè, è ïîêàÿíèå ïðèåìëåøè ïðèçûâàþùèõ Òÿ èñòèíîþ. ßêî áëàãîñëîâèñÿ è ïðîñëàâèñÿ ïðå÷åñòíîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ìîëèòâà 2, åãî æå Ìíîãîìèëîñòèâå, íåòëåííå, íåñêâåðíå, áåçãðåøíå Ãîñïîäè, î÷èñòè ìÿ, íåïîòðåáíàãî ðàáà Òâîåãî, îò âñÿêèÿ ñêâåðíû ïëîòñêèÿ è äóøåâíûÿ, è îò íåâíèìàíèÿ è óíûíèÿ ìîåãî ïðèáûâøóþ ìè íå÷èñòîòó, ñî èíåìè âñåìè áåççàêîíèè ìîèìè, è ÿâè ìÿ íåñêâåðíà, Âëàäûêî, çà áëàãîñòü Õðèñòà Òâîåãî, è îñâÿòè ìÿ íàøåñòâèåì


Âî âðåìÿ áðàíè ïëîòñêîé

520

Ïðåñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà: ÿêî äà âîçáíóâ îò ìãëû íå÷èñòûõ ïðèâèäåíèé äèàâîëüñêèõ, è âñÿêèÿ ñêâåðíû, ñïîäîáëþñÿ ÷èñòîþ ñîâåñòèþ îòâåðñòè ñêâåðíàÿ ìîÿ è íå÷èñòàÿ óñòà, è âîñïåâàòè âñåñâÿòîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ìîëèòâà 3 Ãîñïîäè Áîæå íàø, åæå ñîãðåøèõ âî äíè ñåì ñëîâîì, äåëîì è ïîìûøëåíèåì, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö ïðîñòè ìè. Ìèðåí ñîí è áåçìÿòåæåí äàðóé ìè. Àíãåëà Òâîåãî õðàíèòåëÿ ïîñëè, ïîêðûâàþùà è ñîáëþäàþùà ìÿ îò âñÿêàãî çëà, ÿêî Òû åñè õðàíèòåëü äóøàì è òåëåñåì íàøèì, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ìîëèòâà 4, ñâÿòîãî Èîàííà Çëàòîóñòà (24 ìîëèòâû, ïî ÷èñëó ÷àñîâ äíÿ è íî÷è) Ãîñïîäè, íå ëèøè ìåíå íåáåñíûõ Òâîèõ áëàã. Ãîñïîäè, èçáàâè ìÿ âå÷íûõ ìóê. Ãîñïîäè, óìîì ëè èëè ïîìûøëåíèåì, ñëîâîì èëè äåëîì ñîãðåøèõ, ïðîñòè ìÿ. Ãîñïîäè, èçáàâè ìÿ âñÿêàãî íåâåäåíèÿ è çàáâåíèÿ, è ìàëîäóøèÿ, è îêàìåíåííàãî íå÷óâñòâèÿ. Ãîñïîäè, èçáàâè ìÿ îò âñÿêàãî èñêóøåíèÿ. Ãîñïîäè, ïðîñâåòè ìîå ñåðäöå, åæå ïîìðà÷è ëóêàâîå ïîõîòåíèå. Ãîñïîäè, àç ÿêî ÷åëîâåê ñîãðåøèõ, Òû æå ÿêî Áîã ùåäð, ïîìèëóé ìÿ, âèäÿ íåìîùü äóøè ìîåÿ. Ãîñïîäè, ïîñëè áëàãîäàòü Òâîþ â ïîìîùü ìíå, äà ïðîñëàâëþ èìÿ Òâîå ñâÿòîå. Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, íàïèøè ìÿ ðàáà Òâîåãî â êíèçå æèâîòíåé è äàðóé ìè êîíåö áëàãèé. Ãîñïîäè, Áîæå ìîé, àùå è íè÷òîæå áëàãî ñîòâîðèõ ïðåä Òîáîþ, íî äàæäü ìè ïî áëàãîäàòè Òâîåé ïîëîæèòè íà÷àëî áëàãîå. Ãîñïîäè, îêðîïè â ñåðäöå ìîåì ðîñó áëàãîäàòè Òâîåÿ. Ãîñïîäè íåáåñå è çåìëè, ïîìÿíè ìÿ ãðåøíàãî ðàáà Òâîåãî, ñòóäíàãî è íå÷èñòàãî, âî Öàðñòâèè Òâîåì. Àìèíü. Ãîñïîäè, â ïîêàÿíèè ïðèèìè ìÿ. Ãîñïîäè, íå îñòàâè ìåíå. Ãîñïîäè, íå ââåäè ìåíå â íàïàñòü. Ãîñïîäè, äàæäü ìè ìûñëü áëàãó. Ãîñïîäè, äàæäü ìè ñëåçû è ïàìÿòü ñìåðòíóþ, è óìèëåíèå. Ãîñïîäè, äàæäü ìè ïîìûñë èñïîâåäàíèÿ ãðåõîâ ìîèõ. Ãîñïîäè, äàæäü ìè ñìèðåíèå, öåëîìóäðèå è ïîñëóøàíèå. Ãîñïîäè, äàæäü ìè òåðïåíèå, âåëèêîäóøèå è êðîòîñòü. Ãîñïîäè, âñåëè â ìÿ êîðåíü áëàãèõ, ñòðàõ Òâîé â ñåðäöå ìîå. Ãîñïîäè, ñïîäîáè ìÿ ëþáèòè Òÿ îò âñåÿ äóøè ìîåÿ è ïîìûøëåíèÿ è òâîðèòè âî âñåì âîëþ Òâîþ. Ãîñïîäè, ïîêðûé ìÿ îò ÷åëîâåê íåêîòîðûõ, è áåñîâ, è ñòðàñòåé, è îò âñÿêèÿ èíûÿ íåïîäîáíûÿ âåùè.


Âî âðåìÿ áðàíè ïëîòñêîé

521

Ãîñïîäè, âåñè, ÿêî òâîðøè, ÿêîæå Òû âîëèøè, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ è âî ìíå ãðåøíåì, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè. Àìèíü. Ìîëèòâà 5, êî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå Ê Òåáå Ïðå÷èñòåé Áîæèåé Ìàòåðè àç îêàÿííûé ïðèïàäàÿ ìîëþñÿ: âåñè, Öàðèöå, ÿêî áåçïðåñòàíè ñîãðåøàþ è ïðîãíåâëÿþ Ñûíà Òâîåãî è Áîãà ìîåãî, è ìíîãàæäû àùå êàþñÿ, ëîæ ïðåä Áîãîì îáðåòàþñÿ, è êàþñÿ òðåïåùà: íå óæåëè Ãîñïîäü ïîðàçèò ìÿ, è ïî ÷àñå ïàêè òàÿæäå òâîðþ; âåäóùè ñèÿ, Âëàäû÷èöå ìîÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ìîëþ, äà ïîìèëóåøè, äà óêðåïèøè, è áëàãàÿ òâîðèòè äà ïîäàñè ìè. Âåñè áî, Âëàäû÷èöå ìîÿ Áîãîðîäèöå, ÿêî îòíþä èìàì â íåíàâèñòè çëàÿ ìîÿ äåëà, è âñåþ ìûñëèþ ëþáëþ çàêîí Áîãà ìîåãî; íî íå âåì, Ãîñïîæå Ïðå÷èñòàÿ, îòêóäó ÿæå íåíàâèæäó, òà è ëþáëþ, à áëàãàÿ ïðåñòóïàþ. Íå ïîïóùàé, Ïðå÷èñòàÿ, âîëè ìîåé ñîâåðøàòèñÿ, íå óãîäíà áî åñòü, íî äà áóäåò âîëÿ Ñûíà Òâîåãî è Áîãà ìîåãî: äà ìÿ ñïàñåò, è âðàçóìèò, è ïîäàñò áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Äóõà, äà áûõ àç îòñåëå ïðåñòàë ñêâåðíîäåéñòâà, è ïðî÷åå ïîæèë áûõ â ïîâåëåíèè Ñûíà Òâîåãî, Åìóæå ïîäîáàåò âñÿêàÿ ñëàâà, ÷åñòü è äåðæàâà, ñî Áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöåì, è Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Åãî Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Çàòåì ×åñòíåéøóþ Õåðóâèì. . . Ñëàâà, è íûíå. Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû). Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè. È îòïóñò Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå è âñåõ ñâÿòûõ, ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî. Ìîëèòâà îò îñêâåðíåíèÿ. Ãîñïîäè Áîæå íàø, Åäèíå Áëàãèé è ×åëîâåêîëþá÷å, Åäèíå Ñâÿòûé è íà ñâÿòûõ ïî÷èâàÿé, èæå âåðõîâíîìó Òâîåìó àïîñòîëó Ïåòðó ÿâèâûé âèäåíèåì, íè÷òîæå ñêâåðíî, èëè íå÷èñòî ìíåòè, îò Òåáå ñîòâîðåííûõ íà ïèùó è â íàñëàæäåíèå ÷åëîâåêîì, è ñîñóäîì Òâîèì èçáðàííûì, àïîñòîëîì Ïàâëîì âñÿ ÷èñòà ÷èñòûì çàïîâåäàâûé: Òû Ñàì Âëàäûêî Ïðåñâÿòûé ïðèçûâàíèåì ñòðàøíàãî è ïðå÷èñòàãî Òâîåãî Èìåíå, è çíàìåíèåì ñòðàøíîãî è Æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà, áëàãîñëîâè è î÷èñòè ìÿ ðàáà òâîåãî (èìÿ) îñêâåðíèâøàãîñÿ îò âñÿêîãî íåïðÿçíåííîãî äóõà, îò âñÿêàãî ìå÷òàíèÿ è ãàäà ÿäîâèòàãî, îò âñÿêàãî áåççàêîíèÿ è îò âñÿêèÿ ëåñòè, îò âñÿêîãî ïîòâîðà, è âñÿêèÿ ÿçè, è îò âñÿêàãî ïðîòèâíàãî çëîäåéñòâà äèàâîëüñêîãî. È íûíå íåäîñòîéíàãî ìåíå ðàáà Òâîåãî (èìÿ): ñïîäîáè ïî Òâîåìó ìèëîñåðäèþ ñëóæèòè ïðå÷èñòûì Òâîèì Òàèíàì. È ïðåæäå î÷èñòè ìè äóøó è òåëî îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è îñòàâè âñÿêîå ïðåãðåøåíèå, âîëüíîå è íåâîëüíîå, åæå ñîãðåøèõ âî âñÿ äíè æèâîòà ìîåãî, äåëîì, ñëîâîì è ïîìûøëåíèåì, âî äíè è â íîùè, è äî íûíåøíÿãî ÷àñà. Èäàæäü ìè, Ãîñïîäè ñëóæåíèå ñèå ñòðàøíîå íåáåñíûõ ×èíîâ, è ïðè÷àñòèå Ïðå÷èñòûõ Òâîèõ Òàèí, íå â ñóä, íè âî îñóæäåíèå, íî â ïðîùåíèå ãðåõîâ, è â Äóõà Ñâÿòàãî ïðèøåñòâèå, è æèâîò ïðèñíîñóùíûÿ ðàäîñòè, åãîæå óãîòîâàë åñè èñòèííûì Òâîèì ñëóæåáíèêîì. Ñîõðàíè ìÿ, Âëàäûêî Âñåñèëüíå, îò âñÿêàãî ãðåõà è çëîáû, ñîáëþäè íåñêâåðíà è íåïîðî÷íà îò âñÿêèÿ ïðîêàçû ïðîòèâíàãî äèàâîëà:


Âî âðåìÿ áðàíè ïëîòñêîé

522

è äàæäü ìè, Ãîñïîäè, ñëóæèòè Òåáå â ïðåïîäîáèè è ïðàâäå äî ïîñëåäíÿãî äíå è ÷àñà è ñêîí÷àíèÿ ìîåãî: Òû áî åñè áëàãîñëîâëÿÿé è îñâÿùàÿé âñÿ÷åñêàÿ, Õðèñòå Áîæå íàø, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, ñî Áåçíà÷àëüíûì Òâîèì Îòöåì, è ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Òâîèì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ, àìèíü.


Ìîëèòâà äëÿ çàùèòû îò íå÷èñòîé ñèëû (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, îãðàäè ìÿ ñâÿòûìè Òâîèìè aíãåëû è ìîëèòâàìè Âñåïðå÷èñòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè, Ñèëîþ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà, ñâÿòàãî àðõèñòðàòèãà Áîæèÿ Ìèõàèëà è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ ñèë áåçïëîòíûõ; ñâÿòàãî Ïðîðîêà è Ïðåäòå÷è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà; ñâÿòàãî Àïîñòîëà è Åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà; ñâÿùåííîìó÷åíèêà Êèïðèàíà è ìó÷åíèöû Èóñòèíû; ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ, ÷óäîòâîðöà; ñâÿòèòåëÿ Ëüâà åïèñêîïà Êàòàíñêàãî; ñâÿòèòåëÿ Èîàñàôà Áåëãîðîäñêàãî; ñâÿòèòåëÿ Ìèòðîôàíà Âîðîíåæñêàãî; ïðåïîäîáíàãî Ñåðãèÿ èãóìåíà Ðàäîíåæñêàãî; ïðåïîäîáíàãî Ñåðàôèìà Ñàðîâñêàãî, ÷óäîòâîðöà; ñâÿòûõ ìó÷åíèö Âåðû, Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòåðè èõ Ñîôèè; ñâÿòûõ è ïðàâåäíûõ Áîãîîòåö Èîàêèìà è Àííû è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, ïîìîãè ìíå, íåäîñòîéíîìó ðàáó òâîåìó (èìÿ ìîëÿùåãîñÿ), èçáàâè ìÿ îò âñåõ íàâåò âðàæèèõ, îò âñÿêàãî êîëäîâñòâà, âîëøåáñòâà, ÷àðîäåéñòâà è îò ëóêàâûõ ÷åëîâåê, äà íå âîçìîãóò îíè ïðè÷èíèòü ìíå íåêîåãî çëà. Ãîñïîäè, ñâåòîì Òâîåãî ñèÿíèÿ ñîõðàíè ìÿ íà óòðî, íà äåíü, íà âå÷åð, íà ñîí ãðÿäóùèé, è ñèëîþ Áëàãîäàòè Òâîåÿ îòâðàòè è óäàëè âñÿêèÿ çëûÿ íå÷åñòèÿ, äåéñòâóåìûå ïî íàóùåíèþ äèàâîëà. ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî è Ñèëà, è Ñëàâà, Îòöà, è Ñûíà, è Ñâÿòàãî Äóõà. Àìèíü.

523


Íåáåñíûì Ñèëàì (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Íåáåñíûõ âîèíñòâ Àðõèñòðàòèçè, ìîëèì âàñ ïðèñíî ìû íåäîñòîéíèè, äà âàøèìè ìîëèòâàìè îãðàäèòå íàñ êðîâîì êðèë íåâåùåñòâåííûÿ âàøåÿ ñëàâû; ñîõðàíÿþùå íû ïðèïàäàþùèÿ ïðèëåæíî è âîïèþùèÿ: îò áåä èçáàâèòå íû, ÿêî ÷èíîíà÷àëüíèöû âûøíèõ ñèë. Êîíäàê, ãëàñ-2-é: Àðõèñòðàòèçè Áîæèè, ñëóæèòåëèå Áîæåñòâåííûÿ ñëàâû, àíãåëîâ íà÷àëüíèöû, è ÷åëîâåêîâ íàñòàâíèöû, ïîëåçíîå íàì ïðîñèòå è âåëèþ ìèëîñòü, ÿêî Áåçïëîòíûõ Àðõèñòðàòèçè.

524


Ìîëèòâû çàäåðæàíèÿ (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) (Èç ñáîðíèêà ìîëèòâ ñòàðöà Ïàíñîôèÿ Àôîíñêîãî, 1848 ã.) Ñèëà ñèõ ìîëèòâ â óòàåíèè îò ñëóõà è âçîðà ëþäñêàãî, â òàéíîäåéñòâîâàíèè åÿ. ßêî íåïëîäíóþ ñìîêîâíèöó, íà ïîñåöû ìåíå, Ñïàñå, ãðåøíàãî, íî íà ìíîãàÿ ëåòà ïîæäàíèå ìè äàðóé, íàïàÿÿ äóøó ìîþ ñëåçàìè ïîêàÿíèÿ, äà ïëîä ïðèíåñó Òè, Ìíîãîìèëîñòèâå.∗ Ìîëèòâà çàäåðæàíèÿ Ìèëîñåðäíûé Ãîñïîäè, Òû íåêîãäà óñòàìè ñëóæèòåëÿ Ìîèñåÿ, Èèñóñà Íàâèíà, çàäåðæèâàë öåëûé äåíü äâèæåíèå Ñîëíöà è Ëóíû, äîêîëå íàðîä Èçðàèëüñêèé ìñòèë âðàãàì ñâîèì. Ìîëèòâîé Åëèñåÿ ïðîðîêà íåêîãäà ïîðàçèë ñèðèÿí, çàäåðæèâàÿ èõ, è âíîâü èñöåëèë èõ. Òû íåêîãäà âåùàë ïðîðîêó Èñàèè: âîò, ß âîçâðàùó íàçàä íà äåñÿòü ñòóïåíåé ñîëíå÷íóþ òåíü, êîòîðàÿ ïðîøëà ïî ñòóïåíÿì Àõàçîâûì, è âîçâðàòèëîñü ñîëíöå íà äåñÿòü ñòóïåíåé ïî ñòóïåíÿì, ïî êîòîðûì îíî ñõîäèëî.1 Òû íåêîãäà óñòàìè ïðîðîêà Èåçåêèèëÿ çàòâîðèë áåçäíû, îñòàíàâëèâàë ðåêè, çàäåðæèâàë âîäû.2 È Òû íåêîãäà ïîñòîì è ìîëèòâîþ ïðîðîêà Òâîåãî Äàíèèëà çàãðàæäàë óñòà ëüâîâ âî ðâó.3 È íûíå çàäåðæè è çàìåäëè äî áëàãîâðåìåíèÿ âñå çàìûñëû âîêðóã ñòîÿùèõ ìÿ î ìîåì ïåðåìåùåíèè, óâîëüíåíèè, ñìåùåíèè, èçãíàíèè. Òàê è íûíå, ðàçðóøè çëûå õîòåíèÿ è òðåáîâàíèÿ âñåõ îñóæäàþùèõ ìÿ, çàãðàäè óñòà è ñåðäöà âñåõ êëåâåùóùèõ, çëîáñòâóþùèõ è ðûêàþùèõ íà ìÿ, è âñåõ õóëÿùèõ è óíèæàþùèõ ìÿ. Òàê è íûíå, íàâåäè äóõîâíóþ ñëåïîòó íà ãëàçà âñåõ âîññòàþùèõ íà ìÿ è íà âðàãîâ ìîèõ. Íå Òû ëè âåùàë àïîñòîëó Ïàâëó: ãîâîðè è íå óìîëêàé, èáî ß ñ òîáîþ, è íèêòî íå ñäåëàåò òåáå çëà.4 Ñìÿã÷è ñåðäöà âñåõ ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ áëàãó è äîñòîèíñòâó Öåðêâè Õðèñòîâîé. Ïîýòîìó äà íå óìîëêíóò óñòà Ìîè äëÿ îáëè÷åíèÿ íå÷åñòèâûõ è ïðîñëàâëåíèÿ  ïîíåäåëüíèê óòðà íà ñòèõîâíå ñòèõèðà ïîêàÿííàÿ, ãëàñ 7-é Èñ. 38, 8 2 Èåç. 31, 15 3 Åâð. 11, 33 4 Äåÿí. 18, 10

∗ 1

525


Ìîëèòâû çàäåðæàíèÿ

526

ïðàâåäíûõ è âñåõ äèâíûõ äåë Òâîèõ. È äà èñïîëíÿòñÿ âñÿ áëàãàÿ íà÷èíàíèÿ íàøè è æåëàíèÿ. Ê âàì, ïðàâåäíèöû è ìîëèòâåííèöû Áîæèè, íàøè äåðçíîâåííûå ïðåäñòàòåëèå, íåêîãäà ñèëîþ ñâîèõ ìîëèòâ ñäåðæèâàþùèå íàøåñòâèå èíîïëåìåííèêîâ, ïîäõîä íåíàâèäÿùèõ, ðàçðóøèâøèå çëûå çàìûñëû ëþäåé, çàãðàæäàâøèå óñòà ëüâîâ, íûíå îáðàùàþñü ÿ ñ ìîëèòâîþ ìîåé, ñ ìîèì ïðîøåíèåì. È Òû, ïðåïîäîáíûé âåëèêèé Åëèé Åãèïåòñêèé, íåêîãäà îãðàäèâøèé â êðóãå êðåñòíûì çíàìåíèåì ìåñòî ïîñåëåíèÿ ó÷åíèêà ñâîåãî, ïîâåëåë åìó âîîðóæèòüñÿ èìåíåì Ãîñïîäíèì è íå áîÿòüñÿ îòíûíå äåìîíñêèõ èñêóøåíèé.5 Îãðàäè äîì ìîé, â êîåì ÿ æèâó, â êðóãå ìîëèòâ òâîèõ è ñîõðàíè åãî îò îãíåííîãî çàïàëåíèÿ, âîðîâñêîãî íàïàäåíèÿ è âñÿêîãî çëà è ñòðàõîâàíèÿ. È òû, ïðåïîäîáíûé îò÷å Ïîïëèå Ñèðèéñêèé, íåêîãäà ñâîåþ íåïðåñòàííîþ ìîëèòâîþ äåñÿòü äíåé äåìîíà äåðæàâøèé íåïîäâèæíûì è íå ìîãóùèì èäòè íè äíåì, íè íî÷üþ6 ; íûíå îêðåñò êåëèè ìîåé è äîìà (ìîåãî) ñåãî óäåðæè çà îãðàäîþ åãî âñÿ ñîïðîòèâíûÿ ñèëû è âñåõ õóëÿùèõ èìÿ Áîæèå è ïðåçèðàþùèõ ìÿ. È Òû, ïðåïîäîáíàÿ äåâñòâåííèöà Ïèàìà, íåêîãäà ñèëîþ ìîëèòâû îñòàíîâèâøàÿ äâèæåíèå øåäøèõ ïîãóáèòü æèòåëåé òîÿ äåðåâíè, ãäå æèëà, íûíå ïðèîñòàíîâè âñå çàìûñëû âðàãîâ ìîèõ, õîòÿùèõ èçãíàòè ìÿ èç ãðàäà ñåãî è ïîãóáèòè ìÿ: íå äîïóñêàé èì ïðèáëèæàòèñÿ ê äîìó ñåìó, îñòàíîâè èõ ñèëîþ ìîëèòâû ñâîåé: ¾Ãîñïîäè, Ñóäèÿ Âñåëåííîé, Òû, êîòîðîìó íåóãîäíà âñÿêàÿ íåïðàâäà, êîãäà ïðèèäåò ê Òåáå ìîëèòâà ñèÿ, ïóñòü Ñâÿòàÿ Ñèëà îñòàíîâèò èõ íà òîì ìåñòå, ãäå ïîñòèãíåò èõ¿.7 È Òû, áëàæåííûé Ëàâðåíòèé Êàëóæñêèé, ìîëè Áîãà î ìíå, êàê èìåþùèé äåðçíîâåíèå ïðåä Ãîñïîäîì ïðåäñòàòåëüñòâîâàòü î ñòðàæäóùèõ îò êîçíåé äèàâîëüñêèõ. Ìîëè Áîãà î ìíå, äà îãðàäèò Îí ìÿ îò êîçíåé ñàòàíèíñêèõ. È Òû, ïðåïîäîáíûé Âàñèëèé Ïå÷åðñêèé, ñîâåðøè ñâîè ìîëèòâû çàïðåùåíèÿ íàä íàïàäàþùèìè íà ìåíÿ è îòæåíè âñå êîçíè äèàâîëüñêèå îò ìåíå.8 È âû, âñè ñâÿòèè çåìëè Ðîññèéñòåé, ðàçâåéòå ñèëîþ ìîëèòâ ñâîèõ îáî ìíå âñå áåñîâñêèå ÷àðû, âñå äèàâîëüñêèå çàìûñëû è êîçíè äîñàäèòè ìíå è ïîãóáèòè ìÿ è äîñòîÿíèå ìîå. È Òû, âåëèêèé è ãðîçíûé ñòðàæå, àðõèñòðàòèæå Ìèõàèëå, îãíåííûì ìå÷îì ïîñåêàÿé âñå õîòåíèÿ âðàãà ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî è âñåõ ïðèñïåøíèêîâ åãî, õîòÿùèõ ïîãóáèòè ìÿ. Ñòîé íåðóøèìî íà ñòðàæå äîìà ñåãî, âñåõ æèâóùèõ â íåì è âñåãî äîñòîÿíèÿ åãî. È Òû, Âëàäû÷èöå, íå íàïðàñíî èìåíóåìàÿ ¾Íåðóøèìîé ñòåíîé¿, áóäè äëÿ âñåõ âðàæäóþùèõ ïðîòèâ ìåíÿ è çàìûøëÿþùèõ ïàêîñòíàÿ òâîðèòè ìíå, âîèñòèííó íåêîåé ïðåãðàäîé è íåðóøèìîé ñòåíîé, îãðàæäàþùåé ìÿ îò âñÿêîãî çëà è òÿæêèõ îáñòîÿíèé.

5

Ëàâñàèê Äðåâíèé Ïàòåðèê, ñòð. 238-240 7 Ëàâñàèê 8 Êèåâî-Ïå÷åðñêèé Ïàòåðèê 6


Ïðàâèëî îá èçáàâëåíèè îò çëûõ ïîìûñëîâ (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Íà÷àëî îáû÷íîå: Öàðþ Íåáåñíûé, Òðèñâÿòîå, ïî Îò÷å íàø: Ãîñïîäè ïîìèëóé. (12 ðàç) Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ. . . (Òðèæäû) Ïñàëîì 3 Ãîñïîäè, ÷òî ñÿ óìíîæèøà ñòóæàþùèè ìè? Ìíîçè âîñòàþò íà ìÿ, ìíîçè ãëàãîëþò äóøè ìîåé: íåñòü ñïàñåíèÿ åìó â Áîçå åãî. Òû æå, Ãîñïîäè, Çàñòóïíèê ìîé åñè, ñëàâà ìîÿ è âîçíîñÿé ãëàâó ìîþ. Ãëàñîì ìîèì êî Ãîñïîäó âîççâàõ, è óñëûøà ìÿ îò ãîðû ñâÿòûÿ Ñâîåÿ. Àç óñíóõ, è ñïàõ, âîñòàõ, ÿêî Ãîñïîäü çàñòóïèò ìÿ. Íå óáîþñÿ îò òåì ëþäåé, îêðåñò íàïàäàþùèõ íà ìÿ. Âîñêðåñíè, Ãîñïîäè, ñïàñè ìÿ, Áîæå ìîé, ÿêî Òû ïîðàçèë åñè âñÿ âðàæäóþùûÿ ìè âñóå: çóáû ãðåøíèêîâ ñîêðóøèë åñè. Ãîñïîäíå åñòü ñïàñåíèå, è íà ëþäåõ Òâîèõ áëàãîñëîâåíèå Òâîå. Ìîëèòâà 1 Âëàäûêî Ãîñïîäè Áîæå ìîé, Åãîæå â ðóêàõ æðåáèé ìîé, çàñòóïè ìÿ ïî ìèëîñòè Òâîåé, è íå îñòàâè ìÿ ïîãèáíóòè ñî áåççàêîíèè ìîèìè, íèæå âîëè ïîñëåäîâàòè ïîõîòñòâóþùèÿ ïëîòè íà äóõ. Ñîçäàíèå Òâîå åñìü, íå ïðåçðè äåëî ðóêó Òâîåþ, íå îòâðàòèñÿ, óùåäðè, íî íå óíè÷èæè; íå ïðåçðè ìÿ, Ãîñïîäè, ÿêî íåìîùåí åñìü, ÿêî ê Òåáå ïðèáåãîõ, Ïîêðîâèòåëþ ìîåìó Áîãó, èñöåëè äóøó ìîþ, ÿêî ñîãðåøèõ Òåáå. Ñïàñè ìÿ ðàäè ìèëîñòè Òâîåÿ, ÿêî ê Òåáå ïðèâåðæåí åñìü îò þíîñòè ìîåÿ: äà ïîñðàìÿòñÿ èùóùèé îòðèíóòè îò Òåáå, äåÿíüìè íå÷èñòûìè, ïîìûøëåíüìè íåëåïûìè, âîñïîìèíàíüìè íåïîëåçíûìè. Îòãîíè îò ìåíå âñÿêóþ ñêâåðíó, çëîáû èçëèøåñòâî: ÿêî Òû åñè Åäèí Ñâÿò, Åäèí Êðåïêèé, Åäèí Áåçñìåðòíûé, âî âñåõ èìåÿé ìîãóùåñòâî áåçïðèêëàäíîå, è Òîáîþ äàåòñÿ âñåì, ÿæå íà äèàâîëà è åãî âîèíñòâà, êðåïîñòü. ßêî ïîäîáàåò Òåáå âñÿêàÿ ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå, Îòöó è Ñûíó, è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ìîëèòâà 2 Äà îáðàòèòñÿ áîëåçíü òâîÿ íà ãëàâó òâîþ, è íà âåðõ òâîé õóëà òâîÿ äà ñíèäåò, ëóêàâûé áåñå è íå÷èñòíûé: àç áî Ãîñïîäó Áîãó ìîåìó êëàíÿþñÿ, è Òîãî íèêîãäàæå ïîõóëþ. Êàêî áî ìè âîçìîæíî Ñåìó äîñàäèòè, èëè Åãî ïîõóëèòè, Åãîæå ïî âñÿ äíè è íîùè è ÷àñû ñëàâîñëîâëþ, è ïîêëàíÿþñÿ îò âñåÿ äóøè ìîåÿ, è êðåïîñòè è ìûñëè ìîåÿ; íî óáî ñëàâîñëîâèå ìîå åñòü, õóëà æå òâîÿ åñè: òû óçðèøè, î íèõæå íàíü êëåâåùåøè, è ÿêî îòñòóïíèê íà Áîãà ãëàãîëåøè.

527


Ïðàâèëî îá èçáàâëåíèè îò çëûõ ïîìûñëîâ

528

Ìîëèòâà 3 êî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå ìîÿ Áîãîðîäèöå, ñâÿòûìè Òâîèìè è âñåñèëüíûìè ìîëüáàìè îòæåíè îò ìåíå, îêàÿííàãî ðàáà Òâîåãî, óíûíèå, çàáâåíèå, íåðàçóìèå, íåðàäåíèå, è âñÿ ñêâåðíàÿ, ëóêàâàÿ è õóëüíàÿ ïîìûøëåíèÿ, îò îêàÿííàãî ìè ñåðäöà, îò ïîìðà÷åííàãî óìà ìîåãî, è ïîãàñè ïëàìåíü ñòðàñòåé ìîèõ, ÿêî íèù è îêàÿíåí åñìü, è èçáàâè ìÿ îò ìíîãèõ ëþòûõ âîñïîìèíàíèé è ïðåäïðèÿòèé, è îò âñåõ äåéñòâ çëûõ ñâîáîäè ìÿ, ÿêî áëàãîñëîâåííà åñè îò âñåõ ðîäîâ, è ñëàâèòñÿ Ïðå÷åñòíîå èìÿ Òâîå âî âåêè. Àìèíü. ×åñòíåéøóþ Õåðóâèì: Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (Tðèæäû) Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè, è îòïóñò.


Îá óìÿã÷åíèè çëûõ ñåðäåö è ïðè çàùèòå îò íàïàñòåé çëûõ ÷åëîâåê (÷èòàþòñÿ òîëüêî ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òðîïàðü: Óìÿã÷è íàøà çëàÿ ñåðäöà. Áîãîðîäèöå, è íàïàñòè íåíàâèäÿùèõ íàñ óãàñè, è âñÿêóþ òåñíîòó äóøè íàøåÿ ðàçðåøè. Íà Òâîé áî ñâÿòûé îáðàç âçèðàþùå, Òâîèì ñòðàäàíèåì è ìèëîñåðäèåì î íàñ óìèëÿåìñÿ è ðàíû Òâîÿ ëîáûçàåì, ñòðåë æå íàøèõ, Òÿ òåðçàþùèõ, óæàñàåìñÿ. Íå äàæäü íàì, Ìàòè Áëàãîñåðäàÿ, â æåñòîêîñåðäèè íàøåì è îò æåñòîêîñåðäèÿ áëèæíèõ ïîãèáíóòè, Òû áî åñè âîèñòèíó çëûõ ñåðäåö óìÿã÷åíèå.

529


Ìîëèòâû àíãåëàì íà êàæäûé äåíü íåäåëè

530


Ìîëèòâà 1 (ïîíåäåëüíèê) Ìîëèòâà 1 (ïîíåäåëüíèê). Àðõàíãåëó Ìèõàèëó Âåëèêèé àðõèñòðàòèæå Áîæèé, Ìèõàèëå, ïîáåäèòåëü äåìîíîâ, ïîáåäè è ñîêðóøè âñåõ âðàãîâ ìîèõ âèäèìûõ è íåâèäèìûõ. È óìîëè Ãîñïîäà Âñåäåðæèòåëÿ, äà ñïàñåò è ñîõðàíèò ìåíÿ Ãîñïîäü îò âñåõ ñêîðáåé è îò âñÿêîé áîëåçíè, îò ñìåðòîíîñíîé ÿçâû è îò íàïðàñíîé ñìåðòè, î, âåëèêèé àðõàíãåëå Ìèõàèëå, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ìîëèòâà Àðõèñòðàòèãó Ìèõàèëó Î ñâÿòûé Ìèõàèëå Àðõàíãåëå, ïîìèëóé íàñ, ãðåøíûõ, òðåáóþùèõ òâîåãî çàñòóïëåíèÿ, ñîõðàíè íàñ, ðàá Áîæüèõ (èìåíà), îò âñåõ âèäèìûõ è íåâèäèìûõ âðàã, ïà÷å æå ïîäêðåïè îò óæàñà ñìåðòíîãî è îò ñìóùåíèÿ äèàâîëüñêàãî è ñïîäîáè íàñ íåïîñòûäíî ïðåäñòàòè Ñîçäàòåëþ íàøåìó â ÷àñ ñòðàøíîãî è ïðàâåäíîãî Ñóäà Åãî. Î âñåñâÿòûé, âåëèêèé Ìèõàèëå Àðõèñòðàòèæå! Íå ïðåçðè íàñ, ãðåøíûõ, ìîëÿùèõñÿ òåáå î ïîìîùè è çàñòóïëåíèè òâîåì â âåöå ñåì è â áóäóùåì, íî ñïîäîáè íàñ òàìî êóïíî ñ òîáîþ ñëàâèòè Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà âî âåêè âåêîâ.

531


Ìîëèòâà 2 (âòîðíèê) Ìîëèòâà 2 (âòîðíèê). Àðõàíãåëó Ãàâðèèëó Î, ñâÿòûé âåëèêèé àðõàíãåëå Ãàâðèèëå, Áîæèþ Ïðåñòîëó ïðåäñòîÿé è îçàðåíèåì îò Áîæåñòâåííîãî ñâåòà îñèÿííûé, âåäåíèåì æå íåïîñòèæèìûõ òàéí î ïðåâå÷íåé ïðåìóäðîñòè Åãî ïðîñâåùåííûé! Âñåóñåðäíî ìîëþ òÿ, íàñòàâè ìÿ ê ïîêàÿíèþ îò çëûõ äåë è êî óòâåðæäåíèþ â âåðå ìîåé, óêðåïè è îãðàäè äóøó ìîþ îò èñêóøåíèé ïðåëüñòèòåëüíûõ, è óìîëè Ñîçäàòåëÿ íàøåãî î îòïóùåíèè ãðåõîâ ìîèõ. Î, ñâÿòûé âåëèêèé Ãàâðèèëå àðõàíãåëå! Íå ïðåçðè ìåíå ãðåøíàãî, ìîëÿùåãîñÿ òåáå î ïîìîùè è çàñòóïëåíèè òâîåì â âåöå ñåì è â áóäóùåì, íî ïðèñíî ïîìîùíèê ìíå ÿâèñÿ, äà íåïðåñòàííî ñëàâëþ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà äåðæàâó è òâîå ïðåäñòàòåëüñòâî âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ìîëèòâà (èíàÿ) Àðõàíãåëó Ãàâðèèëó Î, ñâÿòûé àðõàíãåëå Ãàâðèèëå! Âñåóñåðäíî ìîëèì òÿ, íàñòàâè íàñ, ðàá Áîæèèõ (èìåíà), ê ïîêàÿíèþ îò çëûõ äåë è êî óòâåðæäåíèþ â âåðå íàøåé, óêðåïè è îãðàäè äóøè íàøà îò èñêóøåíèé ïðåëüñòèòåëüíûõ è óìîëè ñîçäàòåëÿ íàøåãî î îòïóùåíèè ãðåõîâ íàøèõ. Î, ñâÿòûé âåëèêèé Ãàâðèèëå àðõàíãåëå! Íå ïðåçðè íàñ ãðåøíûõ, ìîëÿùèõñÿ òåáå, â âåöå ñåì è áóäóùåì, íî ïðèñíî ïîìîùíèê íàì ÿâèñÿ, äà íåïðåñòàííî ñëàâèì Îòöà è Ñûíà è ñâÿòàãî Äóõà âî âåêè âåêîâ.

532


Ìîëèòâà 3 (ñðåäà) Ìîëèòâà (ñðåäà). Àðõàíãåëó Ðàôàèëó Î, âåëèêèé àðõèñòðàòèæå Áîæèé Ðàôàèëå! Òû åñè ïóòåâîäèòåëü, âðà÷ è èñöåëèòåëü, ðóêîâîäñòâóé ìåíÿ êî ñïàñåíèþ è èñöåëè âñå áîëåçíè ìîè äóøåâíûå è òåëåñíûå, è ïðèâåäè ìåíÿ ê Ïðåñòîëó Áîæèþ, è óìîëè Åãî áëàãîóòðîáèå çà ãðåøíóþ äóøó ìîþ, äà ïðîñòèò ìåíÿ Ãîñïîäü è ñîõðàíèò îò âñåõ âðàãîâ ìîèõ è îò çëûõ ÷åëîâåê îòíûíå è äî âåêà. Àìèíü.

533


Ìîëèòâà 4 (÷åòâåðã) Ìîëèòâà 4 (÷åòâåðã). Àðõàíãåëó Óðèèëó Î, âåëèêèé àðõèñòðàòèæå Áîæèé Óðèèëå! Òû åñè ñèÿíèå îãíÿ Áîæåñòâåííàãî è ïðîñâåòèòåëü ïîìðà÷åííûõ ãðåõàìè: ïðîñâåòè óì ìîé, ñåðäöå ìîå, âîëþ ìîþ ñèëîþ Ñâÿòîãî Äóõà è íàñòàâè ìÿ íà ïóòü ïîêàÿíèÿ è óìîëè Ãîñïîäà Áîãà, äà èçáàâèò ìÿ îò àäà ïðåèñïîäíåãî è îò âñåõ âðàãîâ ìîèõ âèäèìûõ è íåâèäèìûõ, âñåãäà íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

534


Ìîëèòâà 5 (ïÿòíèöà) Ìîëèòâà 5 (ïÿòíèöà). Àðõàíãåëó Ñåëàôèèëó Î, âåëèêèé àðõèñòðàòèæå Áîæèé Ñåëàôèèëå! Òû ìîëèøè Áîãà çà ëþäåé âåðóþùèõ, óìîëè Åãî áëàãîóòðîáèå çà ìåíÿ, ãðåøíóþ, äà èçáàâèò ìåíÿ Ãîñïîäü îò âñåõ áåä è áîëåçíåé è îò íàïðàñíûÿ ñìåðòè è äà ñïîäîáèò ìåíÿ Ãîñïîäü Öàðñòâèÿ Íåáåñíàãî ñî âñåìè ñâÿòûìè âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

535


Ìîëèòâà 6 (ñóááîòà) Ìîëèòâà 6 (ñóááîòà). Àðõàíãåëó Èåãóäèèëó Î, âåëèêèé àðõèñòðàòèæå Áîæèé Èåãóäèèëå! Òû åñè ðåâíîñòíûé çàùèòíèê ñëàâû Áîæèåé. Òû âîçáóæäàåøü ïðîñëàâëÿòü Ñâÿòóþ Òðîèöó, ïðîáóäè è ìåíÿ ëåíèâîãî, ñëàâèòü Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà è óìîëè Ãîñïîäà Âñåäåðæèòåëÿ äà ñîçèæäåò âî ìíå ñåðäöå ÷èñòî, è äóõ ïðàâ äà îáíîâèò âî óòðîáå ìîåé, è äóõîì Âëàäû÷íèì äà óòâåðäèò ìåíÿ ïîêëàíÿòèñÿ Áîãó äóõîì è èñòèíîþ Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

536


Ìîëèòâà 7 (Âîñêðåñåíèå) Ìîëèòâà 7 (Âîñêðåñåíèå). Àðõàíãåëó Âàðàõèèëó Î, âåëèêèé àðõèñòðàòèæå Áîæèé àðõàíãåëå Âàðàõèèëå! Ïðåäñòîÿ Ïðåñòîëó Áîæèþ è îòòîëå ïðèíîñÿ áëàãîñëîâåíèå Áîæèå â äîìû âåðíûõ ðàáîâ Áîæèèõ, èñïðîñè ó Ãîñïîäà Áîãà ìèëîñåðäèÿ è áëàãîñëîâåíèÿ íà äîìû íàøà, äà áëàãîñëîâèò Ãîñïîäü Áîã è íàñ îò Ñèîíà è îò Ãîðû Ñâÿòûÿ Ñâîåÿ è óìíîæèò èçîáèëèå ïëîäîâ çåìíûõ è ïîäàñò íàì çäðàâèå è ñïàñåíèå è âî âñåì áëàãîå ïîñïåøåíèå, íà âðàãîâ ïîáåäó è îäîëåíèå è ñîõðàíèò íàñ íà ìíîãèÿ ëåòà, äà åäèíîäóøíî ñëàâèì Áîãà Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòîãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

537


ÌÎËÈÒÂÛ ÏÅÐÅÄ ÈÊÎÍÀÌÈ ÏÐÅÑÂßÒÎÉ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖÛ

538


Áîãîðîäè÷íîå ïðàâèëî Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ Ìàðèå, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ; áëàãîñëîâåíà Òû â æåíàõ è áëàãîñëîâåí Ïëîä ÷ðåâà Òâîåãî, ÿêî ñïàñà ðîäèëà åñè äóø íàøèõ. (×èòàåòñÿ åæåäíåâíî 150 ðàç). Åñëè ïî íåïðèâû÷êå òðóäíî áóäåò îäîëåâàòü åæåäíåâíî 150 ðàç, ñëåäóåò ÷èòàòü ïîíà÷àëó 50 ðàç. Ïîñëå êàæäîãî äåñÿòêà íàäî ÷èòàòü ïî îäíîìó ðàçó ¾Îò÷å íàø¿ è ¾Ìèëîñåðäèÿ äâåðè¿. Íèæå ïðèâîäèòñÿ ñõåìà, â êîòîðóþ âêëàäûâàë ñâîè ìîëèòâû Ïðèñíîäåâå Ìàðèè âëàäûêà Ñåðàôèì (Çâåçäèíñêèé). Èñïîëíÿÿ Áîãîðîäè÷íîå ïðàâèëî, îí ìîëèëñÿ çà âåñü ìèð è îõâàòûâàë ýòèì ïðàâèëîì âñþ æèçíü Öàðèöû Íåáåñíîé. Ïîñëå êàæäîãî äåñÿòêà ÷èòàþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå ìîëèòâû, íàïðèìåð òå, êîòîðûå óêàçàíû äàëåå: Ïåðâûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ìîëèìñÿ î ìàòåðÿõ, îòöàõ è äåòÿõ. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ñïàñè è ñîõðàíè ðàáîâ Òâîèõ (èìåíà ðîäèòåëåé è ñðîäíèêîâ), à óìåðøèõ ñî ñâÿòûìè óïîêîé â âå÷íîé ñëàâå Òâîåé. Âòîðîé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñâÿòîé Äåâû Áîãîðîäèöû. Ìîëèìñÿ î çàáëóäøèõ è îòïàâøèõ îò Öåðêâè. Î, ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ñïàñè è ñîõðàíè è ñîåäèíè (èëè ïðèñîåäèíè) ê Ñâÿòîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè çàáëóäøèõ è îòïàâøèõ ðàáîâ Òâîèõ (èìåíà). Òðåòèé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. Ìîëèìñÿ îá óòîëåíèè ñêîðáåé è óòåøåíèè ñêîðáÿùèõ. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, óòîëè íàøè ñêîðáè è ïîøëè óòåøåíèå ñêîðáÿùèì è áîëÿùèì ðàáàì Òâîèì (èìåíà). ×åòâåðòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Âñòðå÷ó Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñ ïðàâåäíîé Åëèñàâåòîþ. Ìîëèìñÿ î ñîåäèíåíèè ðàçëó÷åííûõ, ó êîãî áëèçêèå èëè äåòè â ðàçëóêå èëè ïðîïàëè áåç âåñòè.

539


Áîãîðîäè÷íîå ïðàâèëî

540

Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ñîåäèíè â ðàçëóêå íàõîäÿùèõñÿ ðàáîâ Òâîèõ (èìåíà). Ïÿòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî, ìîëèìñÿ î âîçðîæäåíèè äóø, î íîâîé æèçíè âî Õðèñòå. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, äàðóé ìíå, âî Õðèñòà êðåñòèâøåìóñÿ, âî Õðèñòà îáëåùèñÿ. Øåñòîé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Ñðåòåíèå Ãîñïîäíå, è ïðîðî÷åííîå ñâÿòûì Ñèìåîíîì ñëîâî: ¾È Òåáå Ñàìîé îðóæèå ïðîéäåò äóøó¿. Ìîëèìñÿ, ÷òîáû Ìàòåðü Áîæèÿ âñòðåòèëà äóøó â ÷àñ êîí÷èíû è ñïîäîáèëà ïðè ïîñëåäíåì èçäûõàíèè ïðè÷àñòèòüñÿ Ñâÿòûõ Òàèí è ïðîâåëà áû äóøó ÷åðåç ñòðàøíûå ìûòàðñòâà. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ñïîäîáè ìåíÿ ïðè ïîñëåäíåì èçäûõàíèè ïðè÷àñòèòüñÿ Ñâÿòûõ Òàèí Õðèñòîâûõ è Ñàìà ïðîâåäè äóøó ÷ðåç ñòðàøíûå ìûòàðñòâà. Ñåäüìîé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì áåãñòâî â Åãèïåò Áîæèåé Ìàòåðè ñ Áîãîìëàäåíöåì, ìîëèìñÿ, ÷òîáû Öàðèöà Íåáåñíàÿ ïîìîãëà áû èçáåæàòü èñêóøåíèé â ýòîé æèçíè è èçáàâèëà áû îò íàïàñòåé. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, íå ââåäè ìåíÿ âî èñêóøåíèå â ñåé æèçíè è èçáàâè ìåíÿ îò âñÿêèõ íàïàñòåé. Âîñüìîé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì èñ÷åçíîâåíèå äâåíàäöàòèëåòíåãî îòðîêà Èèñóñà â Èåðóñàëèìå è ñêîðáü Áîæèåé Ìàòåðè ïî ïîâîäó ýòîãî. Ìîëèìñÿ, èñïðàøèâàÿ ó Áîãîìàòåðè ïîñòîÿííóþ Èèñóñîâó ìîëèòâó. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, Ïðå÷èñòàÿ Äåâî Ìàðèå, äàðóé ìíå íåïðåñòàííóþ Èèñóñîâó ìîëèòâó. Äåâÿòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì ÷óäî â Êàíå Ãàëèëåéñêîé, êîãäà Ãîñïîäü ïðåòâîðèë âîäó â âèíî ïî ñëîâó Áîæèåé Ìàòåðè: ¾Âèíà íåò ó íèõ¿. Ïðîñèì ó Áîæèåé Ìàòåðè ïîìîùè â äåëàõ è èçáàâëåíèè îò íóæäû. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ïîìîãè ìíå âî âñåõ äåëàõ è èçáàâè ìåíÿ îò âñÿêèõ íóæä è ïå÷àëè. Äåñÿòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì ñòîÿíèå Áîæèåé Ìàòåðè ó Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, êîãäà ñêîðáü, êàê îðóæèå, ïðîíçèëà Åå äóøó. Ìîëèìñÿ Áîæèåé Ìàòåðè î ïîäêðåïëåíèè äóøåâíûõ ñèë è îá îòãíàíèè óíûíèÿ. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Äåâî Ìàðèå, óêðåïè ìîè ñèëû äóøåâíûå è îòæåíè îò ìåíÿ óíûíèå.


Áîãîðîäè÷íîå ïðàâèëî

541

Îäèííàäöàòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî è ìîëèòâåííî ïðîñèì Áîæèþ Ìàòåðü âîñêðåñèòü äóøó è ïîäàòü íîâóþ áîäðîñòü ê ïîäâèãó. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, âîñêðåñè äóøó ìîþ è äàðóé ìíå ïîñòîÿííóþ ãîòîâíîñòü ê ïîäâèãó. Äâåíàäöàòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Âîçíåñåíèå Õðèñòîâî, ïðè êîòîðîì ïðèñóòñòâîâàëà Ìàòåðü Áîæèÿ. Ìîëèìñÿ è ïðîñèì Öàðèöó Íåáåñíóþ âîçíåñòè äóøó îò çåìíûõ ñóåòíûõ çàáàâ è íàïðàâèòü íà ñòðåìëåíèå ê ãîðíåìó. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, èçáàâè ìåíÿ îò ïîìûøëåíèé ñóåòíûõ è äàðóé ìíå óì è ñåðäöå, ñòðåìÿùååñÿ êî ñïàñåíèþ äóøè. Òðèíàäöàòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì ñèîíñêóþ ãîðíèöó è ñîøåñòâèå Ñâÿòàãî Äóõà íà àïîñòîëîâ è Áîæèþ Ìàòåðü è ìîëèìñÿ: ¾Ñåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè âî ìíå, Áîæå, è äóõ ïðàâ îáíîâè âî óòðîáå ìîåé. Íå îòâåðæè ìåíå îò ëèöà Òâîåãî è Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî íå îòûìè îò ìåíå¿. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, íèñïîñëè è óêðåïè áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Äóõà â ñåðäöå ìîåì. ×åòûðíàäöàòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è ïðîñèì ìèðíîé è áåçìÿòåæíîé êîí÷èíû. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, äàðóé ìíå ìèðíóþ è áåçìÿòåæíóþ êîí÷èíó. Ïÿòíàäöàòûé äåñÿòîê. Âñïîìèíàåì ñëàâó Áîæèåé Ìàòåðè, êîòîðîé óâåí÷èâàåòñÿ Îíà îò Ãîñïîäà ïîñëå ïåðåñåëåíèÿ ż îò çåìëè íà Íåáî, è ìîëèì Öàðèöó Íåáåñíóþ íå îñòàâëÿòü âåðíûõ, ñóùèõ íà çåìëå, íî çàùèùàòü èõ îò âñÿêîãî çëà, ïîêðûâàÿ èõ ×åñòíûì Ñâîèì Îìîôîðîì. Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ñîõðàíè ìåíÿ îò âñÿêàãî çëà è ïîêðûé ìåíÿ ×åñòíûì Òâîèì Îìîôîðîì.


Ïÿòî÷èñëåííûå ìîëèòâû Ïÿòî÷èñëåííûå ìîëèòâû (×èòàþòñÿ ïî áëàãîñëîâåíèþ äóõîâíèêà) Òâîðåíèå ñâÿòèòåëÿ Äèìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî Îäèí ñòàðåö îò Áîãîíîñíûõ Îòöåâ, ñòîÿ íà ìîëèòâå è áûâ â âîñòîðçå, ñëûøàë ãëàñ Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ãëàãîëþùèé ñ Ïðå÷èñòîþ è Ïðåñâÿòîþ Áîãîðîäèöåþ, Ìàòåðèþ Ñâîåþ, ðåêøè ê Íåé: Ðöû Ìíå, Ìàòè Ìîÿ, êîëèêî áîëåçíåé íàèáîëüøèõ, æèâóùè íà ñâåòå, ïðåòåðïåëà åñè Ìåíå ðàäè? È ðå÷å Ïðåñâÿòàÿ: Ñûíå è Áîæå Ìîé! Íàèáîëüøèõ ïÿòü áîëåçíåé Òåáå ðàäè ïðåòåðïåëà: ïåðâàÿ åãäà óñëûøàëà îò Ñèìåîíà Ïðîðîêà, åæå èìåë åñè óáèåí áûòè; âòîðàÿ åùà, èùóùè Òåáå âî Èåðóñàëèìå ÷åðåç òðè äíÿ, Òÿ íå âèäåëà åñìü; òðåòüÿ åãäà Òÿ ïîéìàíà è ñâÿçàíà îò æèäîâ óñëûøàëà; ÷åòâåðòàÿ åãäà Òÿ íà êðåñòå ìåæäó ðàçáîéíèêàìè Ðàñïÿòàãî âèäåëà; ïÿòàÿ åãäà Òÿ âèäåëà âî ãðîáå ïîëàãàåìà. È ðå÷å ê Íåé Ãîñïîäü: Ãëàãîëþ Òåáå, Ìàòè Ìîÿ: àùå êòî êàæäóþ áîëåçíü Òâîþ íà êèéæäî äåíü ïðî÷òåò ñ ìîëèòâîþ Ìîåþ, ñèå åñòü Îò÷å íàø è Àðõàíãåëüñêîå îáðàäîâàíèå, ñèå åñòü Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ çà ïåðâóþ áîëåçíü äàì åìó ïîçíàíèå ãðåõîâ è æàëåíèå î íèõ; çà âòîðóþ äàì åìó âñåõ ãðåõîâ ïðîùåíèå; çà òðåòèþ âîçâðàùó åìó äîáðîäåòåëè åãî, ÷åðåç ãðåõè èçãèáøèÿ; çà ÷åòâåðòóþ íàïèòàþ åãî, ïðè ñìåðòè åãî, Òåëîì è Êðîâèþ Ìîåþ Áîæåñòâåííîþ; çà ïÿòóþ ÿâëþñÿ åìó Ñàì ïðè ñìåðòè åãî è ïðèèìó äóøó åãî â æèâîò âå÷íûé. Àìèíü. Ïî âèäåíèþ ýòîãî Áîãîíîñíîãî ñòàðöà, ñâÿòèòåëåì Äèìèòðèåì Ðîñòîâñêèì áûëî ñëîæåíî äàëåå ñëåäóþùåå ìîëèòâîñëîâèå. Íà÷àëî ê ñèì ìîëèòâàì: Ñëàâà Òåáå, Õðèñòó Áîãó ìîåìó, íå ïîãóáèâøåìó ìÿ ãðåøíàãî ñî áåççàêîíüìè ìîèìè, íî äàæå äîñåëå ãðåõîì ìîèì ïîòåðïåâøåìó. (Ïîêëîí) Ñïîäîáè, Ãîñïîäè, â äåíü ñåé áåç ãðåõà ñîõðàíèòñÿ íàì; äàðóé ìè, Ãîñïîäè, äà íè ñëîâîì, íè äåëîì, íè ïîìûøëåíèåì ïðîãíåâàþ Òÿ, Ñîçäàòåëÿ ìîåãî, íî âñÿ äåëà ìîÿ, ñîâåòû è ïîìûøëåíèÿ äà áóäóò âî ñëàâó Ïðåñâÿòàãî èìåíè Òâîåãî. (Ïîêëîí)

542


Ïÿòî÷èñëåííûå ìîëèòâû

543

Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå, ãðåøíîìó, âî âñåé æèçíè ìîåé: âî èñõîäå ìîåì è ïî êîí÷èíå ìîåé íå îñòàâè ìåíå. (Ïîêëîí) Ñèå, ïàäøè íèö íà çåìëè, ãëàãîëè: Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ïðèèìè óìåðøàãî ìÿ äóøåþ è óìîì. Ïðèèìè ìÿ ãðåøíàãî, áëóäíèêà, ñêâåðíàãî äóøåþ è òåëîì. Îòûìè íåïðèÿçíü áåçñòóäíóþ è íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, íå ðöû, Âëàäûêî: íå âåì, êòî åñè, íî âîíìè ãëàñó ìîëåíèÿ ìîåãî; ñïàñè ìÿ, ÿêî èìåÿé ìíîæåñòâî ùåäðîò è íå õîùåøè ñìåðòè ãðåøíèêà, íå îñòàâëþ æå Òÿ, Ñîçäàòåëÿ ìîåãî, è íå îòñòóïëþ îò Òåáå, äîâäåæå ïîñëóøàåøè ìÿ è äàñè âñåì ãðåõîì ìîèì ïðîùåíèå, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Ìàòåðè Òâîåÿ, ïðåäñòàòåëüñòâû ÷åñòíûõ Íåáåñíûõ Ñèë áåçïëîòíûõ, ñâÿòàãî ñëàâíàãî Àíãåëà õðàíèòåëÿ ìîåãî, ïðîðîêà æå è ïðåäòå÷è Òâîåãî Êðåñòèòåëÿ Èîàííà, áîãîãëàãîëèâûõ Àïîñòîë, ñâÿòûõ è äîáðîïîáåäíûõ ìó÷åíèê, Ïðåïîäîáíûõ è Áîãîíîñíûõ îòåö íàøèõ è âñåõ Òâîèõ ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî. Àìèíü. Öàðþ Íåáåñíûé. . . Òðèñâÿòîå. . . Îò÷å íàø. . . ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî è Ñèëà è Ñëàâà âî âåêè. Àìèíü. Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ. . . Ïî ñåì: ÌÎËÈÒÂÀ 1 Î, Ìàòè Ìèëîñåðäàÿ, Äåâî Ìàðèå, àç ãðåøíûé è íåïîòðåáíûé ðàá Òâîé, âîñïîìèíàþ÷è Òâîÿ áîëåçíè, åãäà Òû óñëûøàëà îò Ñèìåîíà ïðîðîêà î íåìèëîñòèâíîì óáèåíèè Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ïðèíîøó ñèþ òåáå ìîëèòâó è Àðõàíãåëüñêîå îáðàäîâàíèå, ïðèèìè â ÷åñòü è ïàìÿòü áîëåçíåé Òâîèõ è óìîëè Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, äà äàðóåò ìè ïîçíàíèå ãðåõîâ è æàëåíèå î íèõ. (Ïîêëîí) ÌÎËÈÒÂÀ 2 Îò÷å íàø. . . ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî. . . Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ. . . Î, Áîãîáëàæåííàÿ è Ïðåíåïîðî÷íàÿ Îòðîêîâèöå, Ìàòè è Äåâî, ïðèèìè îò ìåíå, ãðåøíàãî è íåïîòðåáíàãî ðàáà Òâîåãî, ñèþ ìîëèòâó è Àðõàíãåëüñêîå îáðàäîâàíèå â ÷åñòü ïàìÿòè áîëåçíè Òâîåÿ, åãäà ïîçàáûëà Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, â öåðêâè è ÷åðåç òðè äíè Åãî íå âèäåëà åñè; óìîëè Åãî è èñïðîñè ó Íåãî âñåõ ãðåõîâ ìîèõ ïðîùåíèå è îñòàâëåíèå, Åäèíà Áëàãîñëîâåííàÿ. (Ïîêëîí) ÌÎËÈÒÂÀ 3 Îò÷å íàø. . . ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî. . . Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ. .. Î, Ìàòè ñâåòà, Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Äåâî Áîãîðîäèöå, ïðèèìè îò ìåíå, ãðåøíàãî è íåïîòðåáíàãî ðàáà Òâîåãî, ñèþ ìîëèòâó è Àðõàíãåëüñêîå îáðàäîâàíèå, â ÷åñòü è ïàìÿòü áîëåçíè Òâîåÿ, åãäà Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ïîéìàíà è ñâÿçàíà ñëûøàëà åñè. Óìîëè Åãî, äà âîçâðàòèò ìíå äîáðîäåòåëè, ÷åðåç ãðåõ èçãèáøèÿ, äà Òÿ, Ïðå÷èñòàÿ, âî âåêè âåëè÷àþ. (Ïîêëîí) ÌÎËÈÒÂÀ 4 Îò÷å íàø. . . ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî. . . Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ. . .


Ïÿòî÷èñëåííûå ìîëèòâû

544

Î, Ìèëîñåðäèÿ Èñòî÷íè÷å, Äåâî Áîãîðîäèöå, ïðèèìè îò ìåíå, ãðåøíàãî è íåïîòðåáíàãî ðàáà Òâîåãî, ñèþ ìîëèòâó è Àðõàíãåëüñêîå îáðàäîâàíèå â ÷åñòü è ïàìÿòü áîëåçíè Òâîåÿ, åãäà íà êðåñòå ìåæäó ðàçáîéíèêè âèäåëà åñè Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Åãîæå óìîëè, Âëàäû÷èöå, äà ïîäàñò ìè äàð ìèëîñåðäèÿ Ñâîåãî â ÷àñ ñìåðòè ìîåÿ è äà íàïèòàåò ìÿ Òåëîì è Êðîâèþ Ñâîåþ Áîæåñòâåííîþ, äà Òÿ, Çàñòóïíèöó, ñëàâëþ âî âåêè.(Ïîêëîí) ÌÎËÈÒÂÀ 5 Îò÷å íàø. . . ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî. . . Áîðîãîäèöå Äåâî, ðàäóéñÿ. . . Î, Íàäåæäî ìîÿ, Ïðå÷èñòàÿ Äåâî Áîãîðîäèöå, ïðèèìè îò ìåíå, ãðåøíàãî è íåïîòðåáíàãî ðàáà Òâîåãî, ñèþ ìîëèòâó è Àðõàíãåëüñêîå îáðàäîâàíèå â ÷åñòü è ïàìÿòü áîëåçíè Òâîåÿ, åãäà âèäåëà åñè Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, âî ãðîáå ïîëàãàåìà, Åãîæå óìîëè, Âëàäû÷èöå, äà ÿâèòñÿ ìíå â ÷àñ ñìåðòè ìîåÿ è äà ïðèèìåò äóøó ìîþ â æèâîò âå÷íûé. Àìèíü.(Ïîêëîí) Î, Ïðåìèëîñòèâàÿ Äåâî, Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ÷àäîëþáèâàÿ Ãîðëèöå, íåáåñå è çåìëè Ñàìîäåðæàâíàÿ Öàðèöå, ëþáåçíàÿ Ïðèåìíèöå âñåõ, ïðîñòèðàþùèõ ê Òåáå ñâîè ìîëüáû, ïå÷àëüíûõ Óòåøèòåëüíèöå, ïðèèìè îò ìåíå, ãðåøíàãî è íåïîòðåáíàãî ðàáà Òâîåãî, ïÿòî÷èñëåííîå ñèå ìîëåíèå, â íåì æå âîñïîìèíàþ çåìíûå è íåáåñíûÿ Òâîÿ ðàäîñòè, óìèëüíî âîïèþùà ê Òåáå ñèöå: (Çåìíûå ðàäîñòè) Ðàäóéñÿ, çà÷åíøàÿ âî ÷ðåâå áåç ñåìåíå Õðèñòà Áîãà íàøåãî. Ðàäóéñÿ, âî ÷ðåâå áåç áîëåçíè íîñèâøàÿ Òîãî. Ðàäóéñÿ, ïîðîæäøàÿ ÷óäíûì ñìîòðåíèåì. Ðàäóéñÿ, âîñïðèèìøàÿ îò âîëõâîâ-öàðåé äàðû è ïîêëîíåíèå. Ðàäóéñÿ, ÿêî îáðåëà åñè ïîñðåäè ó÷èòåëåé Ñâîåãî Ñûíà è Áîãà. Ðàäóéñÿ, ÿêî ðîæäåñòâî Òâîå ïðåñëàâíî èç ìåðòâûõ âîñòà. Ðàäóéñÿ, âèäåâøàÿ âîçíîñÿùàãîñÿ Ñâîåãî Ñîçäàòåëÿ, ê Íåìó æå ñàìà äóøåþ è òåëîì âîçøëà åñè. (Íåáåñíûå ðàäîñòè) Ðàäóéñÿ, äåâñòâà ðàäè Ñâîåãî, ïà÷å àíãåë è âñåõ ñâÿòûõ Ïðåñëàâíàÿ. Ðàäóéñÿ, áëèç Ïðåñâÿòûÿ Òðîèöû ïðîñèÿþùàÿ. Ðàäóéñÿ, Ìèðîòâîðèöå íàøà. Ðàäóéñÿ, Âëàñòèòåëüíèöå, îáëàäàþùàÿ âñåìè íåáåñíûìè ñèëàìè. Ðàäóéñÿ, ïà÷å âñåõ äåðçíîâåíèå ê Ñûíó è Áîãó Ñâîåìó èìóùàÿ. Ðàäóéñÿ, ìèëîñåðäàÿ Ìàòè âñåì, ê Òåáå ïðèáåãàþùèì. Ðàäóéñÿ, ÿêî Òâîå âåñåëèå âî âåêè íå ñêîí÷àåòñÿ! È ìíå íåäîñòîéíîìó, ïî íåëîæíîìó îáåùàíèþ Òâîåìó, â äåíü èñõîäà ìîåãî ìèëîñòèâà ïðåäñòàíè, äà Òâîèì ðóêîâîäñòâîì óïðàâëåí áóäó ê ãîðíåìó Èåðóñàëèìó, â íåì æå ïðîñëàâëåííî öàðñòâóåøè ñ Ñûíîì Òâîèì è Áîãîì íàøèì. Åìó æå ïîäîáàåò âñÿêàÿ ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå ñî Îòöåì è ñ Ïðåñâÿòûì Äóõîì â áåçêîíå÷íûÿ âåêè âåêîâ. Àìèíü. Îò ñêâåðíûõ óñòåí ìîèõ, îò ìåðçêàãî ñåðäöà, îò íå÷èñòàãî ÿçûêà è îò äóøè îñêâåðíåííîé ïðèèìè, Ãîñïîæå Öàðèöå, ñèå ïîõâàëåíèå, Ðàäîñòå ìîÿ. Ïðèèìè, ÿêîæå âäîâèé ïðèÿëà ñèè äâå ëåïòû, è äàðóé ìè ïðèíåñòè Òâîåé áëàãîñòè äàð äîñòîèí. Î, Âëàäû÷èöå ìîÿ, Ïðå÷èñòàÿ Äåâî, Íåáåñíàÿ Öàðèöå, ÿêîæå õîùåøè è âîëèøè, ïà÷å æå íàó÷è ìÿ, ÷òî ìè ïîäîáàåò Òåáå, Ìàòåðè Áîæèåé, ãëàãîëàòè ê Òåáå åäèíîé ãðåøíûõ ïðèáåæèùó è ðåøåíèþ. Ðàäóéñÿ, Âëàäû÷èöå, äà è àç, ìíîãîãðåøíûé ðàá Òâîé, ðàäîñòíî çîâó Òåáå, âîñïåòîé Ìàòåðè Õðèñòà Áîãà íàøåãî. Àìèíü.


Ïÿòî÷èñëåííûå ìîëèòâû

545

Íà Òâîé Ïðåñâÿòûé îáðàç âçèðàÿ, ÿêî èñòèííóþ ñàìóþ Òÿ çðþ Áîãîðîäèöó, âåðîþ ñåðäå÷íîþ îò äóøè ïðèïàäàþ è ïîêëîíÿþñÿ ñ Ïðåäâå÷íûì íà ðóêó Òâîåþ äåðæèìûì Ìëàäåíöåì, Ãîñïîäîì íàøèì Èèñóñîì Õðèñòîì, áîãîëåïíî ïî÷èòàþ è ìîëþ Òÿ ñî ñëåçàìè, ïîêðûé ìÿ ïîêðîâîì Òâîèì, îò âðàã âèäèìûõ è íåâèäèìûõ, Òû áî ðîä ÷åëîâå÷åñêèé ââåëà åñè â Öàðñòâî Íåáåñíîå. Àìèíü. Ïî ñåì: Äîñòîéíî åñòü, ÿêî âîèñòèíó. . . Ñëàâà è Áëàãîäàðåíèå Ãîñïîäó çà âñå!


Ïåðåä èêîíîé ¾Ñêîðîïîñëóøíèöà¿ Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Ê Áîãîðîäèöå ïðèòåöåì ñóùèè â áåäàõ, è ñâÿòåé èêîíå Åÿ íûíå ïðèïàäåì, ñ âåðîþ çîâóùå èç ãëóáèíû äóøè: ñêîðî íàøå óñëûøè ìîëåíèå, Äåâî, ÿêî Ñêîðîïîñëóøíèöà íàðåêøàÿñÿ, Òåáå áî ðàäè ðàáè Òâîè â íóæäó ãîòîâóþ ïîìîùíèöó èìàìû. Êîíäàê, ãëàñ 8-é:  ìîðè æèòåéñòåì îáóðåâàåìèè, òðåâîëíåíèþ ïîäïàäàåì ñòðàñòåé è èñêóøåíèé. Ïîäàæäü óáî íàì, Ãîñïîæå, ðóêó ïîìîùè, ÿêîæå Ïåòðîâè Ñûí Òâîé, è óñêîðè îò áåä èçáàâèòè íû, äà çîâåì Òè: ðàäóéñÿ, âñåáëàãàÿ Ñêîðîïîñëóøíèöå. Ìîëèòâà: Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Âëàäû÷èöå, Ïðèñíîäåâî Áîãîðîäèöå, Áîãà Ñëîâà ïà÷å âñÿêàãî ñëîâà íà ñïàñåíèå íàøå ðîæäøàÿ, è áëàãîäàòü Åãî ïðåèçîáèëüíî ïà÷å âñåõ ïðèÿâøàÿ, ìîðå ÿâëüøàÿñÿ Áîæåñòâåííûõ äàðîâàíèé è ÷óäåñ ïðèñíîòåêóùàÿ ðåêà, èçëèâàþùàÿ áëàãîñòü âñåì, ñ âåðîþ ê Òåáå ïðèáåãàþùèì! ×óäîòâîðíîìó Òâîåìó îáðàçó ïðèïàäàþùå, ìîëèìñÿ Òåáå, âñåùåäðåé Ìàòåðè ÷åëîâåêîëþáèâàãî Âëàäûêè: óäèâè íà íàñ ïðåáîãàòûÿ ìèëîñòè Òâîÿ è ïðîøåíèÿ íàøà, ïðèíîñèìàÿ Òåáå, Ñêîðîïîñëóøíèöå, óñêîðè èñïîëíèòè âñå, åæå íà ïîëüçó âî óòåøåíèå è ñïàñåíèå êîåìóæäî óñòðîÿþùè. Ïîñåòè, Ïðåáëàãàÿ, ðàáû Òâîÿ áëàãîäàòèþ Òâîåé, ïîäàæäü íåäóãóþùèì öåëüáó è ñîâåðøåííîå çäðàâèå, îáóðåâàåìûì òèøèíó, ïëåíåííûì ñâîáîäó, è ðàçëè÷íûìè îáðàçû ñòðàæäóùèõ óòåøè. Èçáàâè, Âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå, âñÿê ãðàä è ñòðàíó îò ãëàäà, ÿçâû, òðóñà, ïîòîïà, îãíÿ, ìå÷à è èíûÿ êàçíè âðåìåííûÿ è âå÷íûÿ, Ìàòåðíèì Òâîèì äåðçíîâåíèåì îòâðàùàþùè ãíåâ Áîæèé; è äóøåâíàãî ðàçñëàáëåíèÿ, îáóðåâàíèÿ ñòðàñòåé è ãðåõîïàäåíèé ñâîáîäè ðàáû Òâîÿ, ÿêî äà íåïðåòêíîâåííî âî âñÿêîì áëàãî÷åñòèè ïîæèâøå â ñåì âåöå, è â áóäóùåì âå÷íûõ áëàã ñïîäîáèìñÿ áëàãîäàòèþ è ÷åëîâåêîëþáèåì Ñûíà Òâîåãî è Áîãà, Åìóæå ïîäîáàåò âñÿêàÿ ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå ñî Áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöåì è Ïðåñâÿòûì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

546


Ïåðåä èêîíîé ¾Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü¿ Òðîïàðü, ãëàñ 2-é: Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòå è îáèäèìûõ çàñòóïíèöå, è àë÷óùèõ ïèòàòåëüíèöå, ñòðàííûõ óòåøåíèå, îáóðåâàåìûõ ïðèñòàíèùå, áîëüíûõ ïîñåùåíèå, íåìîùíûõ ïîêðîâå è çàñòóïíèöå, æåçëå ñòàðîñòè, Ìàòè Áîãà Âûøíÿãî Òû åñè, Ïðå÷èñòàÿ: ïîòùèñÿ, ìîëèìñÿ, ñïàñòèñÿ ðàáîì Òâîèì. Êîíäàê, ãëàñ 6-é: Íå èìàìû èíûÿ ïîìîùè, íå èìàìû èíûå íàäåæäû, ðàçâå Òåáå, Âëàäû÷èöå. Òû íàì ïîìîçè, íà Òåáå íàäååìñÿ è Òîáîþ õâàëèìñÿ, Òâîè áî åñìû ðàáû, äà íå ïîñòûäèìñÿ. Ìîëèòâà: Î, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Ìàòè Õðèñòà Áîãà Ñïàñèòåëÿ íàøåãî, âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòå, áîëüíûõ ïîñåùåíèå, íåìîùíûõ ïîêðîâå è çàñòóïíèöå, âäîâèö è ñèðûõ ïîêðîâèòåëüíèöå, ìàòåðåé ïå÷àëüíûõ âñåíàäåæíàÿ óòåøèòåëüíèöå, ìëàäåíöåâ íåìîùíûõ êðåïîñòå, è âñåì áåñïîìîùíûì âñåãäà ãîòîâàÿ ïîìîùå è âåðíîå ïðèáåæèùå! Òåáå, î, Âñåìèëîñòèâàÿ, äàäåñÿ îò Âñåâûøíÿãî áëàãîäàòü âî åæå âñåõ çàñòóïàòè è èçáàâëÿòè îò ñêîðáè è áîëåçíåé, çàíå Ñàìà ëþòûÿ ñêîðáè è áîëåçíè ïðåòåðïåëà åñè, âçèðàþùè íà âîëüíîå ñòðàäàíèå Ñûíà Òâîåãî âîçëþáëåííàãî è Òîãî íà êðåñòå ðàñïèíàåìà çðÿùè, åãäà îðóæèå Ñèìåîíîì ïðåäðå÷åííîå ñåðäöå Òâîå ïðîéäå. Òåìæå óáî, î Ìàòè ÷àäîëþáèâàÿ, âîíìè ãëàñó ìîëåíèÿ íàøåãî, óòåøè íàñ â ñêîðáè ñóùèõ, ÿêî âåðíàÿ ðàäîñòè Õîäàòàèöà: ïðåäñòîÿùè ïðåñòîëó Ïðåñâÿòûÿ Òðîèöû, îäåñíóþ Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ìîæåøè, àùå âîñõîùåøè, âñÿ íàì ïîëåçíàÿ èñïðîñèòè. Ñåãî ðàäè ñ âåðîþ ñåðäå÷íîþ è ëþáîâèþ îò äóøè ïðèïàäàåì ê Òåáå ÿêî Öàðèöå è Âëàäû÷èöå è ïñàëîìñêè âîïèòè Òåáå äåðçàåì: ñëûøà, Äùè, è âèæäü, è ïðèêëîíè óõî Òâîå, óñëûøè ìîëåíèå íàøå, è èçáàâè íàñ îò îáñòîÿùèõ áåä è ñêîðáåé; Òû áî ïðîøåíèÿ âñåõ âåðíûõ, ÿêî ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü, èñïîëíÿeøè, è äóøàì èõ ìèð è óòåøåíèå ïîäàâøè. Ñå çðèøè áåäó íàøó è ñêîðáü: ÿâè íàì ìèëîñòü Òâîþ, ïîñëè óòåøåíèå óÿçâëåííîìó ïå÷àëèþ ñåðäöó íàøåìó, ïîêàæè è óäèâè íà íàñ ãðåøíûõ áîãàòñòâî ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî, ïîäàæäü íàì ñëåçû ïîêàÿíèÿ êî î÷èùåíèþ ãðåõîâ íàøèõ è óòîëåíèþ ãíåâà Áîæèÿ, äà ñ ÷èñòûì ñåðäöåì, ñîâåñòèþ áëàãîþ è íàäåæäîþ íåñóìíåííîþ ïðèáåãàåì êî Òâîåìó õîäàòàéñòâó è çàñòóïëåíèþ: ïðèèìè, âñåìèëîñòèâàÿ íàøà Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, óñåðäíîå ìîëåíèå íàøå Òåáå ïðèíîñèìîå, è íå îòðèíè íàñ, íåäîñòîéíûõ, îò Òâîåãî

547


Ïåðåä èêîíîé ¾Âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü¿

548

áëàãîñåðäèÿ, íî ïîäàæäü íàì èçáàâëåíèå îò ñêîðáè è áîëåçíè, çàùèòè íàñ îò âñÿêàãî íàâåòà âðàæèÿ è êëåâåòû ÷åëîâå÷åñêàÿ, áóäè íàì ïîìîùíèöà íåîòñòóïíàÿ âî âñå äíè æèçíè íàøåÿ, ÿêî äà ïîä Òâîèì ìàòåðíèì ïîêðîâîì âñåãäà ïðåáóäåì öåëè è ñîõðàíåíà Òâîèì çàñòóïëåíèåì è ìîëèòâàìè ê Ñûíó Òâîåìó è Áîãó Ñïàñèòåëþ íàøåìó, Åìó æå ïîäîáàåò âñÿêàÿ ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå, ñî áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöîì è Ñâÿòûì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ïåðåä èêîíîþ ¾Æèâîíîñíûé èñòî÷íèê¿ ( ïÿòîê Ñâåòëîé ñåäìèöû) Î Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå! Âûøøè åñè âñåõ aíãåë è aðõàíãåë, è âñåÿ òâàðè ÷åñòíåéøè: ïîìîùíèöå åñè îáèäèìûõ, íåíàäåþùèõñÿ íàäåÿíèå, óáîãèõ çàñòóïíèöå, ïå÷àëüíûõ óòåøåíèå, àë÷óùèõ êîðìèòåëüíèöà, íàãèõ îäåÿíèå, áîëüíûõ èñöåëåíèå, ãðåøíûõ ñïàñåíèå, õðèñòèàí âñåõ ïîìîæåíèå è çàñòóïëåíèå. Î Âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå, Äåâî Áîãîðîäèöå Âëàäû÷èöå! Ìèëîñòèþ Òâîåþ ñïàñè è ïîìèëóé ïðàâîñëàâíûé íàðîä íàø, Âåëèêàãî Ãîñïîäèíà è Îòöà íàøåãî Ñâÿòåéøàãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà, ïðåîñâÿùåííûÿ ìèòðîïîëèòû, àðõèåïèñêîïû è åïèñêîïû, è âåñü ñâÿùåííè÷åñêèé è èíî÷åñêèé ÷èí, âëàñòè è âîèíñòâî è âñÿ ïðàâîñëàâíûÿ xðèñòèàíû ðèçîþ Òâîåþ ÷åñòíîþ çàùèòè; è óìîëè, Ãîñïîæå, èç Òåáå áåç ñåìåíå âîïëîòèâøàãîñÿ Õðèñòà Áîãà íàøåãî, äà ïðåïîÿøåò íàñ ñèëîþ Ñâîåþ ñâûøå íà íåâèäèìûÿ è âèäèìûÿ âðàãè íàøà. Î Âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå! Âîçäâèãíè íàñ èç ãëóáèíû ãðåõîâíûÿ, è èçáàâè íàñ îò ãëàäà, ãóáèòåëüñòâà, îò òðóñà è ïîòîïà, îò îãíÿ è ìå÷à, îò íàõîæäåíèÿ èíîïëåìåííûõ è ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè, è îò íàïðàñíûÿ ñìåðòè, è îò íàïàäåíèÿ âðàæèÿ, è îò òëåòâîðíûõ âåòð, è îò ñìåðòîíîñíûÿ ÿçâû, è îò âñÿêàãî çëà. Ïîäàæäü, Ãîñïîæå, ìèð è çäðàâèå ðàáîì Òâîèì, âñåì ïðàâîñëàâíûì õðèñòèàíîì, è ïðîñâåòè èì óì è î÷è ñåðäå÷íûÿ, åæå êî ñïàñåíèþ, è ñïîäîáè íû, ãðåøíûÿ ðàáû Òâîÿ, Öàðñòâèÿ Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ÿêî äåðæàâà Åãî áëàãîñëîâåííà è ïðåïðîñëàâëåííà, ñî Áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöåì è ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Åãî Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ.

549


Ïðåä èêîíîþ ¾Ïðîçðåíèå î÷åñ¿ ( ïÿòîê Ñâåòëûÿ ñåäìèöû) Î Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå! Ïðèèìè íåäîñòîéíóþ ìîëèòâó íàøó, è ñîõðàíè âñåõ íàñ, ñ âåðîþ è ëþáîâèþ ïîêëàíÿþùèõñÿ ïðå÷èñòîìó îáðàçó Òâîåìó, îò íàâåòà çëûõ ÷åëîâåê è îò âíåçàïíûÿ ñìåðòè è äàðóé íàì ïðåæäå êîíöà ïîêàÿíèå. Íà ìîëåíèå íàøå óìèëîñåðäèñÿ è ðàäîñòü âìåñòî ïå÷àëè äàðóé. Ñå áî, íà òâîé îáðàç âçèðàþùå, ÿêî æèâóùåé Òè ñ íàìè, ìîëèì Òÿ óñåðäíî: èçáàâè íàñ, î Ìàòè âñåõ ñêîðáÿùèõ è îáðåìåíåííûõ, îò âñÿêèÿ áåäû è íàïàñòè, ñêîðáè, áîëåçíè è ïå÷àëè è îò âñÿêîãî çëà. È ñïîäîáè íû, íåäîñòîéíûÿ ðàáû Òâîÿ, îäåñíóþ ñòàòè Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, âî âòîðîì è ñëàâíåì Åãî ïðèøåñòâèè, è íàñëåäíèêè áûòè Öàðñòâèÿ Íåáåñíàãî è æèçíè âå÷íûÿ ñî âñåìè Ñâÿòûìè â áåçêîíå÷íûÿ âåêè âåêîâ.

550


Ïåðåä èêîíîé ¾Ñïàñèòåëüíèöà Óòîïàþùèõ¿ (20 äåêàáðÿ / 2 ÿíâàðÿ) Ìîëèòâà: Çàñòóïíèöà óñåðäíàÿ, Ìàòè Ãîñïîäà Âûøíÿãî! Òû åñè âñåì xðèñòèàíîì ïîìîùü è çàñòóïëåíèå, ïà÷å æå â áåäàõ ñóùèì. Ïðèçðè íûíå ñ âûñîòû ñâÿòûÿ Òâîåÿ è íà íû, ñ âåðîþ ïîêëàíÿþùèÿñÿ ïðå÷èñòîìó îáðàçó Òâîåìó, è ÿâè, ìîëèì Òÿ, ñêîðóþ ïîìîùü Òâîþ ïî ìîðþ ïëàâàþùèì è îò âåòðîâ áóðíûõ òÿæêèÿ ñêîðáè òåðïÿùèì. Ïîäâèãíè è âñÿ ïðàâîñëàâíûÿ õðèñòèàíû íà ñïàñåíèå â âîäàõ óòîïàþùèõ, è âîçäàæäü ïîäâèçàþùèìñÿ î ñåì áîãàòûÿ ìèëîñòè è ùåäðîòû Òâîÿ. Ñå áî, íà îáðàç Òâîé âçèðàþùå, Òåáå, ÿêî ìèëîñòèâíî ñóùåé ñ íàìè, ïðèíîñèì ñìèðåííàÿ ìîëåíèÿ íàøà. Íå èìàìû áî íè èíûÿ ïîìîùè, íè èíàãî ïðåäñòàòåëüñòâà, íè óòåøåíèÿ, òîêìî Òåáå, î, Ìàòè âñåõ ñêîðáÿùèõ è íàïàñòâóåìûõ. Òû ïî Áîçå íàøà Íàäåæäà è Çàñòóïíèöà, è íà Òÿ óïîâàþùå, ñàìè ñåáå, è äðóã äðóãà, è âåñü æèâîò íàø Òåáå ïðåäàåì âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

551


Ïåðåä èêîíîé ¾Ìëåêîïèòàòåëüíèöà¿ (12 / 25 ÿíâàðÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 3-é: Áåç ñåìåíå îò Áîæåñòâåííàãî Äóõà, âîëåþ æå Îò÷åþ çà÷àëà åñè Ñûíà Áîæèÿ, îò Îòöà áåç ìàòåðè ïðåæäå âåê ñóùà, íàñ æå ðàäè èç Òåáå áåç îòöà áûâøà, ïëîòèþ ðîäèëà åñè è Ìëàäåíöà ìëåêîì ïèòàëà åñè, òåìæå íå ïðåñòàé ìîëèòè èçáàâèòèñÿ îò áåä äóøàì íàøèì. Êîíäàê, ãëàñ 5-é: Äóø íàøèõ ÷óâñòâèÿ î÷èñòèøè, óçðèì íà èêîíå òàèíñòâî ïðåñëàâíîå, Òâîðöà âñåëåííûÿ è Ãîñïîäà âûøíèõ ñèë, âî îáúÿòèÿõ äåðæèìà è îò ñîñöó Òâîåþ ÿêî Ìëàäåíöà ïèòàåìà, è, ñî ñòðàõîì è ðàäîñòèþ ïîêëàíÿþùåñÿ Òåáå è ðîæäøåìóñÿ îò Òåáå Ñïàñó íàøåìó, âîççîâåì: Ðàäóéñÿ, Âëàäû÷èöå, æèçíè íàøåÿ Ïèòàòåëüíèöà. Ìîëèòâà: Ïðèèìè, Ãîñïîæå Áîãîðîäèòåëüíèöå, ñëåçíûÿ ìîëåíèÿ ðàáîâ Òâîèõ, ê Òåáå ïðèòåêàþùèõ. Çðèì Òÿ íà ñâÿòåé èêîíå, íà ðóêàõ íîñÿùóþ è ìëåêîì ïèòàþùóþ Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî, Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà. Àùå è áåçáîëåçíåííî ðîäèëà åñè Åãî, à ïà÷å ìàòåðíèå ñêîðáè âåñè è íåìîùè ñûíîâ è äùåðåé ÷åëîâå÷åñêèõ çðèøè. Òåìæå òåïëå ïðèïàäàþùå ê öåëüáîíîñíîìó îáðàçó Òâîåìó è óìèëåííî ñåé ëîáûçàþùå, ìîëèì Òÿ, Âñåìèëîñòèâàÿ Âëàäû÷èöå: íàñ, ãðåøíûõ, îñóæäåííûõ â áîëåçíåõ ðîäèòè è â ïå÷àëåõ ïèòàòè ÷àäà íàøà, ìèëîñòèâíî ïîùàäè è ñîñòðàäàòåëüíî çàñòóïè, ìëàäåíöû æå íàøà, òàêîæäå è ðîäèâøèÿ èõ, îò òÿæêàãî íåäóãà è ãîðüêèÿ ñêîðáè èçáàâè. Äàðóé èì çäðàâèå è áëàãîìîùèå, äà è ïèòàåìèè îò ñèëû â ñèëó âîçðàñòàòè áóäóò, è ïèòàþùèå èõ èñïîëíÿòñÿ ðàäîñòèþ è óòåøåíèåì, ÿêî äà è íûíå ïðåäñòàòåëüñòâîì Òâîèì èç óñò ìëàäåíåö è ññóùèõ Ãîñïîäü ñîâåðøèò õâàëó Ñâîþ. Î, Ìàòè Ñûíà Áîæèÿ! Óìèëîñåðäèñÿ íà ìàòåðè ñûíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ è íà íåìîùíûÿ ëþäè Òâîÿ: ïîñòèãàþùèÿ íàñ áîëåçíè ñêîðî èñöåëè, íàëåæàùèÿ íà

552


Ïåðåä èêîíîé ¾Ìëåêîïèòàòåëüíèöà¿ (12 / 25 ÿíâàðÿ)

553

íàñ ñêîðáè è ïå÷àëè óòîëè, è íå ïðåçðè ñëåç è âîçäûõàíèé ðàáîâ Òâîèõ. Óñëûøè íàñ â äåíü ñêîðáè ïðåä èêîíîþ Òâîåþ ïðèïàäàþùèõ è â äåíü ðàäîñòè èçáàâëåíèÿ ïðèèìè áëàãîäàðíîå õâàëåíèå ñåðäåö íàøèõ. Âîçíåñè ìîëüáû íàøà êî ïðåñòîëó Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî, äà ìèëîñòèâ áóäåò êî ãðåõîì è íåìîùåì íàøèì è ïðîáàâèò ìèëîñòü Ñâîþ âåäóùèì Èìÿ Åãî, ÿêî äà è ìû, è ÷àäà íàøà, ïðîñëàâèì Òÿ, ìèëîñåðäóþ Çàñòóïíèöó è âåðíóþ íàäåæäó ðîäà íàøåãî, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Óòîëè ìîÿ ïå÷àëè¿ (25 ÿíâàðÿ / 7 ôåâðàëÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 5-é: Óòîëè áîëåçíè ìíîãîâîçäûõàþùèÿ äóøè ìîåÿ, Óòîëèâøàÿ âñÿêó ñëåçó îò ëèöà çåìëè: Òû áî ÷åëîâåêîì áîëåçíè îòãîíèøè è ãðåøíûõ ñêîðáè ðàçðóøàåøè. Òåáå áî âñè ñòÿæàõîì íàäåæäó è óòâåðæäåíèå, Ïðåñâÿòàÿ Ìàòè Äåâî. Êîíäàê, ãëàñ 6-é: Íå ââåðè ìÿ ÷åëîâå÷åñêîìó ïðåäñòàòåëüñòâó, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå, íî ïðèèìè ìîëåíèå ðàáà Òâîåãî, ñêîðáü áî îáäåðæèò ìÿ, òåðïåòè íå ìîãó äåìîíñêàãî ñòðåëÿíèÿ, ïîêðîâà íå èìàì, íèæå ãäå ïðèáåãíó, îêàÿííûé, âñåãäà ïîáåæäàåì, è óòåøåíèÿ íå èìàì, ðàçâå Òåáå, Âëàäû÷èöå ìèðà, óïîâàíèå è ïðåäñòàòåëüñòâî âåðíûõ, íå ïðåçðè ìîëåíèå ìîå, ïîëåçíî ñîòâîðè. Ìîëèòâà: Íàäåæäî âñåõ êîíöåâ çåìëè, Ïðå÷èñòàÿ Äåâî, Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, óòåøåíèå ìîå! Íå ãíóøàéñÿ íàñ ãðåøíûõ, íà Òâîþ áî ìèëîñòü óïîâàåì, â íàñ ïëàìåíü è ïîêàÿíèåì îðîñè èçñîõøàÿ ñåðäöà íàøà, î÷èñòè óì íàø îò ãðåõîâíûõ ïîìûñëîâ, ïðèèìè ìîëüáû, îò äóøè è ñåðäöà ñî âîçäûõàíèåì Òåáå ïðèíîñèìûå. Áóäè î íàñ õîäàòàèöà ê Ñûíó Òâîåìó è Áîãó, è îòâðàòè ãíåâ Åãî ìàòåðíèìè Òâîèìè ìîëèòâàìè, äóøåâíûÿ è òåëåñíûÿ ÿçâû èñöåëè, Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå, óòîëè áîëåçíü äóøè è òåëà, óòèøè áóðþ çëûõ íàïàäåíèé âðàæåñêèõ, îòúèìè áðåìÿ ãðåõîâ íàøèõ, è íå îñòàâè íàñ äî êîíöà ïîãèáíóòè, è ïå÷àëèþ ñîêðóøåííàÿ ñåðäöà íàøà óòåøè, äà ñëàâèì Òÿ äî ïîñëåäíÿãî èçäûõàíèÿ íàøåãî. Àìèíü.

554


Ïåðåä èêîíîé Èâåðñêîþ (13 / 26 Îêòÿáðÿ, 12 / 25 Ôåâðàëÿ è Âòîðíèê Ñâåòëîé Ñåäìèöû) Òðîïàðü, ãëàñ 1-é: Îò ñâÿòûÿ èêîíû Òâîåÿ, î Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, èñöåëåíèÿ è öåëüáû ïîäàþòñÿ îáèëüíî, ñ âåðîþ è ëþáîâèþ ïðèõîäÿùèì ê íåé: òàêî è ìîþ íåìîùü ïîñåòè, è äóøó ìîþ ïîìèëóé, Áëàãàÿ, è òåëî èñöåëè áëàãîäàòèþ Òâîåþ, Ïðå÷èñòàÿ. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Àøå è â ìîðå ââåðæåíà áûñòü èêîíà Òâîÿ, Áîãîðîäèöå, îò âäîâèöû íå ìîãóùèÿ ñïàñòè åÿ îò âðàãîâ: íî ÿâèëàñÿ Õðàíèòåëüíèöà Àôîíà, è Âðàòàðíèöà îáèòåëè Èâåðñêèÿ, âðàãîâ óñòðàøàþùàÿ, è â ïðàâîñëàâíîé Ðîññèéñòåé ñòðàíå, ÷òóùèõ Òÿ îò âñåõ áåä è íàïàñòåé èçáàâëÿþùàÿ. Âåëè÷àíèå: Âåëè÷àåì Òÿ, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, Áîãîèçáðàííàÿ Îòðîêîâèöå, è ÷òèì îáðàç Òâîé ñâÿòûé, èìæå òî÷èøè èñöåëåíèÿ âñåì ñ âåðîþ ïðèòåêàþùèì. Ìîëèòâà: Î Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, Ìàòè Õðèñòà Áîãà íàøåãî, Öàðèöå Íåáåñå è çåìëè! Âîíìè ìíîãîáîëåçíåííîìó âîçäûõàíèþ äóø íàøèõ, ïðèçðè ñ âûñîòû ñâÿòûÿ Òâîåÿ íà íàñ, ñ âåðîþ è ëþáîâèþ ïîêëàíÿþùèõñÿ ïðå÷èñòîìó (è ÷óäîòâîðíîìó) îáðàçó Òâîåìó. Ñå áî, ãðåõìè ïîãðóæàåìèè è ñêîðáüìè îáóðåâàåìèè, âçèðàþùå íà Òâîé îáðàç, ÿêî æèâåé Òåáå ñóùåé ñ íàìè, ïðèíîñèì ñìèðåííàÿ ìîëåíèÿ íàøà. Íå èìàìû áî èíûÿ ïîìîùè, íè èíàãî ïðåäñòàòåëüñòâà, íè óòåøåíèÿ, òîêìî Òåáå, î Ìàòè âñåõ ñêîðáÿùèõ è îáðåìåíåííûõ! Ïîìîçè íàì íåìîùíûì, óòîëè ñêîðáè íàøà, íàñòàâè íà ïóòü ïðàâûé íàñ çàáëóæäàþùèõ, óâðà÷óé áîëåçíåííàÿñåðäöà íàøà è ñïàñè áåçíàäåæíûõ, äàðóé íàì ïðî÷åå âðåìÿ æèòèÿ íàøåãî â ìèðå è ïîêàÿíèè ïðîâîäèòè, ïîäàæäü õðèñòèàíñêóþ êîí÷èíó è íà Ñòðàøíåì Ñóäå Ñûíà Òâîåãî ÿâèñÿ íàì ìèëîñåðäàÿ ïðåäñòàòåëüíèöà, äà âñåãäà ïîåì, âåëè÷àåì è ñëàâèì Òÿ, ÿêî áëàãóþ Çàñòóïíèöó ðîäà õðèñòèàíñêàãî, ñî âñåìè óãîäèâøèìè Áîãó, âî âåêè âåêîâ.

555


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Äåðæàâíàÿ¿ (2/15 ìàðòà) Òðîïàðü, ãëàñ 8-é: Àíãåëîâ ëèöû áëàãîãîâåéíî Òåáå ñëóæàò è âñÿ Íåáåñíûÿ ñèëû íåìîë÷íûìè ãëàñû Òÿ óáëàæàþò, Áîãîðîäèöå Äåâî; óñåðäíî ìîëèì Òÿ, Âëàäû÷èöå, äà ïðåáóäåò Áîæåñòâåííàÿ áëàãîäàòü íà ÷åñòíåé èêîíå Òâîåé Äåðæàâíîé, è ñâåòîçàðíûé ëó÷ ñëàâû ÷óäåñ Òâîèõ äà íèñõîäèò îò íåå íà âñåõ, ñ âåðîþ Òåáå ìîëÿùèõñÿ è âîïèþùèõ ê Áîãó: Àëëèëóèà. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Âçáðàííîé Âîåâîäå Ïîáåäèòåëüíûÿ ïåñíè ïðèíîñèì, ÿêî äàðîâàñÿ íàì äåðæàâà Òâîÿ, è íè÷åñîæå óñòðàøèìñÿ, íå îò ìèðà áî ñïàñåíèå íàøå, íî ïðåâîçíåñåííûÿ Âëàäû÷èöå ìèëîñåðäèåì îãðàæäàåìñÿ è òîìó äíåñü ðàäóåìñÿ, ÿêî ïðèèäå Çàñòóïíèöå íà ñòðàæó çåìëè Ñâîåÿ. Ìîëèòâà: Î, ìèðà Çàñòóïíèöå, Ìàòè Âñåïåòàÿ! Ñî ñòðàõîì, âåðîþ è ëþáîâèþ ïðèïàäàþùå ïðåä ÷åñòíîþ èêîíîþ Òâîåþ Äåðæàâíîþ, óñåðäíî ìîëèì Òÿ: íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ïðèáåãàþùèõ ê Òåáå, óìîëè, ìèëîñåðäíàÿ Ìàòè Ñâåòà, Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî, Ñëàä÷àéøàãî Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, äà ñîõðàíèò â ìèðå ñòðàíó íàøó, äà óòâåðäèò äåðæàâó íàøó â áëàãîäåíñòâèè, è èçáàâèò íàñ îò ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè, äà óêðåïèò Ñâÿòóþ Öåðêîâü íàøó Ïðàâîñëàâíóþ, è íåçûáëåìó ñîáëþäåò þ îò íåâåðèÿ, ðàñêîëà è åðåñåé. Íå èìàìû èíûÿ ïîìîùè, ðàçâå Òåáå, Ïðå÷èñòàÿ Äåâî. Òû åñè âñåñèëüíàÿ õðèñòèàí çàñòóïíèöà ïðåä Áîãîì, ïðàâåäíûé ãíåâ Åãî óìÿã÷àÿ. Èçáàâè âñåõ ñ âåðîþ Òåáå ìîëÿùèõñÿ îò ïàäåíèé ãðåõîâíûõ, îò íàâåòà çëûõ ÷åëîâåê, îò ãëàäà, ñêîðáåé è áîëåçíåé, äàðóé íàì äóõ ñîêðóøåíèÿ, ñìèðåíèå ñåðäöà, ÷èñòîòó ïîìûøëåíèé, èñïðàâëåíèå ãðåõîâíûÿ æèçíè è îñòàâëåíèå ñîãðåøåíèé íàøèõ; äà âñè, áëàãîäàðñòâåííå âîñïåâàþùå âåëè÷èÿ Òâîÿ, ñïîäîáèìñÿ Íåáåñíàãî Öàðñòâèÿ, è òàìî ñî âñåìè ñâÿòûìè ïðîñëàâèì ïðå÷åñòíîå è âåëèêîëåïîå èìÿ â Òðîèöå ñëàâèìàãî Áîãà, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà. Àìèíü.

556


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ¿ (7/20 ìàðòà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Óìîëêàåò íûíå âñÿêîå óíûíèå è ñòðàõ îò÷àÿíèÿ èñ÷åçàåò, ãðåøíèöû â ñêîðáè ñåðäöà îáðåòàþò óòåøåíèå è íåáåñíîþ ëþáîâèþ îçàðÿþòñÿ ñâåòëî: äíåñü áî Ìàòåðü Áîæèÿ ïðîñòèðàåò íàì ñïàñàþùóþ ðóêó è îò Ïðå÷èñòàãî îáðàçà Ñâîåãî âåùàåò, ãëàãîëÿ: Àç Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ ê Ìîåìó Ñûíó, Ñåé äàë Ìíå çà íèõ ðóöå ñëûøàòè Ìÿ âûíó. Òåìæå ëþäèå, îáðåìåíåííèè ãðåõè ìíîãèìè, ïðèïàäèòå ê ïîäíîæèþ Åÿ èêîíû ñî ñëåçàìè âîïèþùå: Çàñòóïíèöå ìèðà, ãðåøíûì Ñïîðó÷íèöå, óìîëè Ìàòåðíèìè ìîëèòâàìè Èçáàâèòåëÿ âñåõ, äà Áîæåñòâåííûì âñåïðîùåíèåì ïîêðûåò ãðåõè íàøà, è ñâåòëûÿ äâåðè ðàéñêèÿ îòâåðçåò íàì, Òû áî åñè ïðåäñòàòåëüñòâî è ñïàñåíèå ðîäà õðèñòèàíñêàãî. Êîíäàê, ãëàñ 1-é: ×åñòíîå Æèëèùå áûâøè íåèçðå÷åííàãî åñòåñòâà Áîæåñòâåííàãî âûøå ñëîâà è ïà÷å óìà è ãðåøíûì åñè Ñïîðó÷íèöà, ïîäàâàåøè áëàãîäàòü è èñöåëåíèÿ, ÿêî Ìàòè âñåõ Öàðñòâóþùàãî, ìîëè Ñûíà Òâîåãî ïîëó÷èòè íàì ìèëîñòü â äåíü ñóäíûé. Ìîëèòâà: Î, Âëàäû÷èöå Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ, çàùèòíèöå ðîäà õðèñòèàíñêàãî, ïðèáåæèùå è ñïàñåíèå ïðèòåêàþùèõ ê Òåáå! Âåì, âîèñòèííó âåì, ÿêî çåëî ñîãðåøèõ è ïðîãíåâàõ, Ïðåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå, ðîæäåííàãî ïëîòèþ îò Òåáå Ñûíà Áîæèÿ, íî èìàì ìíîãèÿ îáðàçû ïðåæäå ìåíå ïðîãíåâàâøèõ Åãî ìèëîñåðäèå: ìûòàðè, áëóäíèöû è ïðî÷èÿ ãðåøíèêè, èìæå äàäåñÿ ïðîùåíèå ãðåõîâ èõ, ïîêàÿíèÿ ðàäè è èñïîâåäàíèÿ. Òûÿ óáî îáðàçû ïîìèëîâàííûõ î÷åñåì ãðåøíûÿ äóøè ìîåÿ ïðåäñòàâëÿÿ è íà òîëèêîå Áîæèå ìèëîñåðäèå, îíûÿ ïðèåìøåå, âçèðàÿ, äåðçíóõ è àç ãðåøíûé ïðèáåãíóòè ñ ïîêàÿíèåì êî Òâîåìó áëàãîóòðîáèþ. Î, Âñåìèëîñòèâàÿ Âëàäû÷èöå!

557


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Ñïîðó÷íèöà ãðåøíûõ¿ (7/20 ìàðòà)

558

Ïîäàæäü ìè ðóêó ïîìîùè è èñïðîñèøè ó Ñûíà Òâîåãî è Áîãà, Màòåðíèìè è ñâÿòåéøèìè Òâîèìè ìîëèòâàìè, òÿæêèì ìîèì ãðåõîì ïðîùåíèå. Âåðóþ è èñïîâåäóþ, ÿêî Òîé, Åãîæå ðîäèëà åñè, Ñûí Òâîé åñòü âîèñòèííó Õðèñòîñ, Ñûí Áîãà Æèâàãî, Ñóäèÿ æèâûõ è ìåðòâûõ, âîçäàÿé êîìóæäî ïî äåëîì åãî. Âåðóþ æå ïàêè è èñïîâåäóþ Òåáå áûòè èñòèííóþ Áîãîðîäèöó, ìèëîñåðäèÿ èñòî÷íèê, óòåøåíèå ïëà÷óùèõ, âçûñêàíèå ïîãèáøèõ, ñèëüíóþ è íåïðåñòàþùóþ ê Áîãó Õîäàòàèöó, çåëî ëþáÿùóþ ðîä õðèñòèàíñêèé, è ñïîðó÷íèöó ïîêàÿíèÿ. Âîèñòèííó áî íåñòü ÷åëîâåêîì èíûÿ ïîìîùè è ïîêðîâà, ðàçâå Òåáå, Ãîñïîæå Ïðåìèëîñòèâàÿ, è íèêòîæå óïîâàÿ íà Òÿ ïîñòûäèòñÿ êîãäà, è Òîáîþ óìîëÿÿ Áîãà, íèêòîæå îñòàâëåí áûñòü. Òîãî ðàäè Òâîþ íåèñ÷åòíóþ áëàãîñòü ìîëþ: îòâåðçè äâåðè ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî ìåíå çàáëóæäøåìó è ïàäøåìó â òèìåíèå ãëóáèíû, íå âîçãíóøàéñÿ ìåíå ñêâåðíàãî, íå ïðåçðè ãðåøíàãî ìîëåíèÿ ìîåãî, íå îñòàâè ìåíå îêàÿííàãî, ÿêî â ïîãèáåëü çëîáíûé âðàã ïîõèòèòè ìÿ èùåò, íî óìîëè î ìíå ðîæäåííàãî îò Òåáå ìèëîñåðäàãî Ñûíà Òâîåãî è Áîãà, äà ïðîñòèò âåëèêèÿ ìîÿ ãðåõè, è èçáàâèò ìÿ îò ïàãóáû ìîåÿ, ÿêî äà è àç ñî âñåìè ïîëó÷èâøèìè ïðîùåíèå âîñïîþ è ïðîñëàâëþ áåçìåðíîå ìèëîñåðäèå Áîæèå è Òâîå íåïîñòûäíîå î ìíå çàñòóïëåíèå â æèçíè ñåé è â íåñêîí÷àåìåì âåöå. Àìèíü.


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Ñëîâå ïëîòü áûñòü¿ (9/22 ìàðòà) Áîãîðîäèöå Äåâî, Ïðåíåïîðî÷íàÿ Ìàòè Õðèñòà Áîãà íàøåãî, Çàñòóïíèöå ðîäà õðèñòèàíñêàãî! Ïðåä ÷óäîòâîðíîþ èêîíîþ Òâîåþ ïðåäñòîÿùå, îòöû íàøè ìîëèøà Òÿ, äà ÿâèøè ïîêðîâ Òâîé è çàñòóïëåíèå ñòðàíå Ïðèàìóðñòåé. Òåìæå è ìû íûíå ìîëèì Òÿ: ãðàä íàø è ñòðàíó ñèþ îò íàõîæäåíèÿ èíîïëåìåííûõ ñîáëþäè è îò ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè ñîõðàíè. Äàðóé ìèðîâè ìèð, çåìëè ïëîäîâ èçîáèëèå, ñîõðàíè âî ñâÿòûíè ïàñòûðåé íàøèõ, âî ñâÿòûõ õðàìåõ òðóæäàþùèõñÿ, îñåíè âñåäåðæàâíûì ïîêðîâîì Òâîèì ñòðîèòåëåé è áëàãîòâîðèòåëåé èõ. Óòâåðäè â ïðàâîâåðèè è åäèíîìûñëèè áðàòèè íàøèõ; çàáëóæäøèõ æå è îòñòóïëüøèõ îò ïðàâîñëàâíûÿ âåðû âðàçóìè è ñîåäèíè Ñâÿòåé Öåðêâè Ñûíà Òâîåãî. Áóäè âñåì ïðèòåêàþùèì ê ÷óäîòâîðíåé èêîíå Òâîåé ïîêðîâ, óòåøåíèå è ïðèñòàíèùå îò âñÿêèõ çîë, áåä è îáñòîÿíèé: Òû áî åñè áîëüíûõ èñöåëåíèå, ñêîðáÿùèõ óòåøåíèå, çàáëóæäøèõ èñïðàâëåíèå è âðàçóìëåíèå. Ïðèèìè ìîëåíèÿ íàøà è âîçíåñè ÿ êî Ïðåñòîëó Âñåâûøíÿãî, ÿêî äà Òâîèì ïðåäñòàòåëüñòâîì ñîáëþäàåìè è ïîêðîâîì Òâîèì îñåíÿåìè, ïðîñëàâèì Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

559


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Ôåîäîðîâñêîþ (14 / 27 ìàðòà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Ïðèøåñòâèåì ÷åñòíûÿ Òâîåÿ èêîíû, Áîãîîòðîêîâèöå, îáðàäîâàííûé äíåñü, áîãîõðàíèìûé ãðàä Êîñòðîìà, ÿêîæå äðåâíèé Èçðàèëü ê êèâîòó çàâåòà, ïðèòåêàåò êî èçîáðàæåíèþ ëèöà Òâîåãî è âîïëîòèâøàãîñÿ îò Òåáå Áîãà íàøåãî, äà Òâîèì Ìàòåðíèì ê íåìó ïðåäñòàòåëüñòâîì ïðèñíî õîäàòàéñòâóåøè âñåì ïîä ñåíü êðîâà Òâîåãî ïðèáåãàþùèì ìèð è âåëèþ ìèëîñòü. Êîíäàê, ãëàñ1-é: Âçáðàííåé Âîåâîäå, Ïðåíåïîðî÷íåé Äåâå Áîãîðîäèöå, Çàñòóïíèöå íàøåé è Ïðåäñòàòåëüñòâó õðèñòèàí íåïîñòûäíîìó, ÿâëåíèåì ÷óäíûÿ èêîíû Ñâîåÿ ðàäîâàíèå ïîäàâøåé çåìëå Ðîññèéñòåé è âñÿ âåðíûÿ ÷àäà Öåðêâå ïðîñâåòèâøåé, áëàãîäàðåíèå óñåðäíî ïðèíîñèì Òè, Áîãîðîäèöå, è ïðèïàäàþùå ïðå÷óäíîìó îáðàçó Òâîåìó, óìèëüíî ãëàãîëåì. Ñïàñè, Ãîñïîæå, è ïîìèëóé ðàáû Òâîÿ, çîâóùèÿ: Ðàäóéñÿ, Ìàòåðü Áîæèÿ, Ïðåäñòàòåëüíèöå è Çàñòóïíèöå íàøà óñåðäíàÿ. Ìîëèòâà: Ê êîìó âîççîâó, Âëàäû÷èöå, ê êîìó ïðèáåãíó â ïå÷àëè ìîåé; ê êîìó ïðèíåñó ñëåçû è âîçäûõàíèÿ ìîÿ, àùå íå ê Òåáå, Öàðèöå Íåáåñè è çåìëè: êòî èñòîðãíåò ìÿ îò òèíû ãðåõîâ è áåççàêîíèé, àùå íå Òû, î Ìàòè Æèâîòà, Çàñòóïíèöå è Ïðèáåæèùå ðîäà ÷åëîâå÷åñêàãî. Óñëûøè ñòåíàíèå ìîå, óòåøè ìÿ è ïîìèëóé â ãîðåñòè ìîåé, çàùèòè â áåäàõ è íàïàñòÿõ, èçáàâè îò îçëîáëåíèé è ñêîðáåé, è âñÿêèõ íåäóãîâ, è áîëåçíåé, îò âðàã âèäèìûõ è íåâèäèìûõ, óìèðè âðàæäó ñòóæàþùèõ ìíå, äà èçáàâëåí áóäó îò êëåâåòû è çëîáû ÷åëîâå÷åñêèÿ; òàêîæäå îò ñâîåÿ ìè ïëîòè ãíóñíûõ îáû÷àåâ ñâîáîäè ìÿ. Óêðûé ìÿ ïîä ñåíèþ ìèëîñòè Òâîåÿ, äà îáðÿùó ïîêîé è ðàäîñòü è îò ãðåõîâ î÷èùåíèå. Òâîåìó Ìàòåðíåìó çàñòóïëåíèþ ñåáå âðó÷àþ; áóäè ìíå Ìàòè è íàäåæäî, ïîêðîâ, è ïîìîùü, è çàñòóïëåíèå, ðàäîñòü è óòåøåíèå, è ñêîðàÿ âî âñåì Ïîìîùíèöå. Î, ÷óäíàÿ Âëàäû÷èöå! Âñÿê ïðèòåêàåò ê Òåáå, áåç Òâîåÿ âñåñèëüíûÿ ïîìîùè íå îòõîäèò; ñåãî ðàäè è àç íåäîñòîéíûé ê Òåáå ïðèáåãàþ, äà èçáàâëåí áóäó îò âíåçàïíûÿ è ëþòûÿ ñìåðòè, ñêðåæåòà çóáíàãî è âå÷íàãî ìó÷åíèÿ. Íåáåñíîå æå Öàðñòâèå ïîëó÷èòè ñïîäîáëþñÿ è Òåáå âî óìèëåíèè ñåðäöà ðåêó: Ðàäóéñÿ, Ìàòè Áîæèÿ, Ïðåäñòàòåëüíèöà è Çàñòóïíèöà íàøà óñåðäíàÿ, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

560


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Âèëåíñêîþ, èìåíóåìóþ ¾Îäèãèòðèÿ¿ (14 / 27 Àïðåëÿ) Î Âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå, Öàðèöå Áîãîðîäèöå, îò âñåõ ðîäîâ èçáðàííàÿ è âñåìè ðîäû íåáåñíûìè óáëàæàåìàÿ! Âîççðè ìèëîñòèâî íà ïðåäñòîÿùèÿ ïðåä ñâÿòîþ èêîíîþ Òâîåþ ëþäè ñèÿ, óñåðäíî ìîëÿùèÿñÿ Òåáå, è ñîòâîðè ïðåäñòàòåëüñòâîì Òâîèì è çàñòóïëåíèåì ó Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî, äà íèêòîæå îòûäåò îò ìåñòà ñåãî òîù óïîâàíèÿ ñâîåãî è ïîñðàìëåí â íàäåæäå ñâîåé, íî äà ïðèèìåò êèéæäî îò Òåáå âñÿ ïî áëàãîìó èçâîëåíèþ ñåðäöà ñâîåãî, ïî íóæäå è ïîòðåáå ñâîåé, âî ñïàñåíèå äóøè è âî çäðàâèå òåëó. Íàèïà÷å æå îñåíè è îãðàäè ïîêðîâîì Òâîèì, Ìèëîñåðäíàÿ Ìàòè, Öåðêîâü Òâîþ Ñâÿòóþ, âûøíèì Òâîèì áëàãîñëîâåíèåì àðõèåðåè íàøè ïðàâîñëàâíûÿ óêðåïè, ìèðîì îãðàäè, è Ñâÿòåé Òâîåé Öåðêâè öåëûõ, çäðàâûõ, ÷åñòíûõ, äîëãîäåíñòâóþùèõ ïðàâî ïðàâÿùèõ ñëîâî Ñâîåÿ èñòèíû äàðóé, îò âñåõ æå âèäèìûõ è íåâèäèìûõ âðàã, ñî âñåìè ïðàâîñëàâíûìè õðèñòèàíû, ìèëîñòèâî èçáàâè, è âî ïðàâîñëàâèè è òâåðäåé âåðå äî êîíöà âåêîâ íåïîñòóïíî è íåèçìåííî ñîõðàíè. Ïðèçèðàé áëàãîñåðäèåì, Âñåïåòàÿ, è ïðèçðåíèåì ìèëîñòèâàãî Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ íà âñþ ñòðàíó íàøó Ðîññèéñêóþ, ãðàäû íàøà è ãðàä ñåé è äóõîâíûé âåðòîãðàä çäå ñóùèé, è íà ñèÿ áîãàòûÿ Òâîÿ ìèëîñòè íåîñêóäíî èçëèâàé. Òû áî åñè âñåñèëüíàÿ Ïîìîùíèöà è Çàñòóïíèöà âñåõ íàñ. Ïðèêëîíèñÿ ê ìîëèòâàì è âñåõ ðàá Òâîèõ, ïðèòåêàþùèõ çäå êî ñâÿòåé èêîíå Òâîåé çäå ïðèòåêàþùèõ, óñëûøè âîçäûõàíèÿ è ãëàñû, èìèæå ðàáè Òâîè ìîëÿòñÿ âî ñâÿòåì ìåñòå ñåì. Àùå æå è èíîâåðíûé, è èíîïëåìåííèê, çäå ïðåõîäÿ, ïîìîëèòñÿ, óñëûøè, ÷àäîëþáèâàÿ Ãîñïîæå, è ñåãî ÷åëîâåêîëþáíå è ìèëîñòèâíî ñîäåëàé, ÿæå ê ïîìîùè åìó è êî ñïàñåíèþ. Îæåñòî÷åííûÿ æå è ðàçñåÿííûÿ ñåðäöû ñâîèìè âî ñòðàíàõ íàøèõ íà ïóòü èñòèíû íàñòàâè: îòïàäøèÿ îò áëàãî÷åñòèâûÿ âåðû îáðàòè è ïàêè ñâÿòåé Ïðàâîñëàâíåé Êàôîëè÷åñêîé Öåðêâè ñîïðè÷òè.  äîìåõ ëþäåé Òâîèõ è âî áðàòèè ñâÿòûÿ îáèòåëè ñåÿ ìèð îãðàäè è ñîáëþäè, â þíûõ áðàòñòâî è ñìèðåííîìóäðèå óòâåðäè, ñòàðîñòü ïîääåðæè, îòðîêè íàñòàâè, â âîçðàñòå ñîâåðøåííåì ñóùèÿ óìóäðè, ñèðûÿ è âäîâèöû çàñòóïè, óòåñíåííûÿ è â ñêîðáåõ ñóùèÿ óòåøè è îõðàíè, ìëàäåíöû âîñïèòàé, áîëÿùèÿ óâðà÷óé, ïëåíåííûÿ ñâîáîäè, îãðàæäàþùè íû ïðèñíî îò âñÿêàãî çëà áëàãîñòèþ Òâîåþ, è óòåøè ìèëîñòèâíûì Òâîèì ïîñåùåíèåì è âñÿ áëàãîäåþùèÿ íàì. Äàðóé æå, Áëàãàÿ, çåìëè ïëîäîíîñèå, âîçäóõó áëàãîðàñòâîðåíèå è âñÿ, ÿæå íà ïîëüçó íàøó, äàðû áëàãîâðåìåííûÿ è áëàãîïîòðåáíûÿ, âñåìîùíûì Òâîèì ïðåäñòàòåëüñòâîì ïðåä Âñåñâÿòîþ Æèâîíà÷àëüíîþ Òðîèöåþ, â Åÿ æå õðàìå ïðåäñòîèì åñè, íàì ïîìîãàþùè. Ïðåæäå îòøåäøèÿ îòöû è ìàòåðè, áðàòèþ

561


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Âèëåíñêîþ, èìåíóåìóþ ¾Îäèãèòðèÿ¿ (14 / 27 Àïðåëÿ) 562 è ñåñòðû íàøà, è âñÿ îò ëåò äðåâíèõ êî ñâÿòåé èêîíå Òâîåé ñåé ïðèïàäàâøèÿ, óïîêîé â ñåëåíèèõ ñâÿòûõ, â ìåñòå çëà÷íå, â ìåñòå ïîêîéíå, èäåæå íåñòü ïå÷àëü è âîçäûõàíèå. Åãäà æå ïðèñïååò è íàøå îò æèòèÿ ñåãî îòøåñòâèå è ê âå÷íîé æèçíè ïðåñåëåíèå, ïðåäñòàíè íàì, Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Äåâî, è äàðóé õðèñòèàíñêóþ êîí÷èíó æèòèÿ íàøåãî, áåçáîëåçíåííó, íåïîñòûäíó, ìèðíó è Ñâÿòûõ Òàéí ïðè÷àñòíó, äà è â áóäóùåì âåöå ñïîäîáèìñÿ âñè, êóïíî ñî âñåìè ñâÿòûìè, áåçêîíå÷íûÿ áëàæåííûÿ æèçíè âî Öàðñòâèè âîçëþáëåííàãî Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà è Áîãà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Åìóæå ïîäîáàåò ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ïåðåä èêîíîé ¾Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü¿ (9/22 äåêàáðÿ è 1/14 ìàÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Äíåñü âåðíèè ëþäèå äóõîâíî òîðæåñòâóåì, ïðîñëàâëÿþùå Çàñòóïíèöó óñåðäíóþ ðîäà õðèñòèàíñêàãî è ïðèòåêàþùå ê Ïðå÷èñòîìó Åÿ îáðàçó, âçûâàåì ñèöå: î, Ïðåìèëîñòèâàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ïîäàæäü íàì íå÷àÿííóþ ðàäîñòü, îáðåìåíåííûì ãðåõè è ñêîðáüìè ìíîãèìè, è èçáàâè íàñ îò âñÿêàãî çëà, ìîëÿùè Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ñïàñòè äóøè íàøà. Êîíäàê, ãëàñ 6-é: Íå èìàìû èíûÿ ïîìîùè, íå èìàìû èíûÿ íàäåæäû, ðàçâå Òåáå, Âëàäû÷èöå, Òû íàì ïîìîçè, íà Òåáÿ íàäååìñÿ è Òîáîþ õâàëèìñÿ, Òâîè áî åñìû ðàáû, äà íå ïîñòûäèìñÿ. Ìîëèòâà: Î, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, Âñåáëàãàãî Ñûíà Ìàòè Âñåáëàãàÿ, ãðàäà ñåãî Ïîêðîâèòåëüíèöå, âñåõ ñóùèõ âî ãðåñåõ, ñêîðáåõ, áåäàõ è áîëåçíåõ âåðíàÿ Ïðåäñòàòåëüíèöå è Çàñòóïíèöå! Ïðèèìè ìîëåáíîå ïåíèå ñèå îò íàñ, íåäîñòîéíûõ ðàáîâ Òâîèõ, Òåáå âîçíîñèìîå: è ÿêîæå äðåâëå ãðåøíèêà, íà âñÿê äåíü ìíîãàæäû ïðåä ÷åñòíîþ èêîíîþ Òâîåþ ìîëèâøàãîñÿ, íå ïðåçðåëà åñè, íî íå÷àÿííóþ ðàäîñòü ïîêàÿíèÿ äàðîâàëà åñè, è óñåðäíûì ê Ñûíó Òâîåìó õîäàòàéñòâîì Ñåãî êî ïðîùåíèþ ãðåøíèêà ïðåêëîíèëà åñè òàêî è íûíå íå ïðåçðè ìîëåíèÿ íàñ, íåäîñòîéíûõ ðàá Òâîèõ, íî óìîëè Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî, äà è âñåì íàì, ñ âåðîþ è óìèëåíèåì ïðåä öåëüáîíîñíûì îáðàçîì Òâîèì ïîêëàíÿþùèìñÿ, ïî êîåãîæäî ïîòðåáå íå÷àÿííóþ ðàäîñòü äàðóåò: äà âñè íà íåáåñè è íà çåìëè âåäÿò Òÿ, ÿêî òâåðäóþ è íåïîñòûäíóþ Ïðåäñòàòåëüíèöó ðîäà õðèñòèàíñêîãî, è ñèå âåäóùå, ñëàâÿò Òÿ è Òîáîþ Ñûíà Òâîåãî ñî Áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöåì è Åäèíîñóùíûì Åãî Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

563


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Íåóïèâàåìàÿ ×àøà¿ ( 5 / 18 Ìàÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Äíåñü ïðèòåöåì âåðíèè ê Áîæåñòâåííîìó è ïðå÷óäíîìó îáðàçó Ïðåñâÿòûÿ Áîãîìàòåðè, íàïaÿþùåé âåðíûõ ñåðäöà íåáåñíîþ Íåóïèâàåìîþ ×àøåþ Ñâîåãî ìèëîñåðäèÿ, è ëþäåì âåðíûì ÷óäåñà ïîêàçóþùåé. ßæå ìû âèäÿùå è ñëûøàùå äóõîâíî ïðàçäíóåì è òåïëå âîïèåì: Âëàäû÷èöå Ïðåìèëîñòèâàÿ, èñöåëè íàøà íåäóãè è ñòðàñòè, ìîëÿùè Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ñïàñòè äóøè íàøà. Êîíäàê: Èçáðàííîå è äèâíîå èçáàâëåíèå íàì äàðîâàñÿ Òâîé îáðàç ÷åñòíûé, Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ÿêî èçáàâëüøåñÿ ÿâëåíèåì åãî îò íåäóãîâ äóøåâíûõ è òåëåñíûõ è ñêîðáíûõ îáñòîÿíèé, áëàãîäàðñòâåííàÿ õâàëåíèÿ ïðèíîñèì Òè, Âñåìèëîñòèâàÿ Çàñòóïíèöå. Òû æå, Âëàäû÷èöå, Íåóïèâàåìîþ ×àøåþ íàìè èìåíóåìàÿ, ïðèêëîíèñÿ áëàãîóòðîáíî ê íàøèì âîçäûõàíèÿì è âîïëåì ñåðäå÷íûì, è èçáàâëåíèå ïîäàæäü ñòðàæäóùèì íåäóãîì ïèàíñòâà, äà ñ âåðîþ âîççîâåì Òè: Ðàäóéñÿ, Âëàäû÷èöå, Íåóïèâàåìàÿ ×àøå, äóõîâíóþ æàæäó íàøó óòîëÿþùàÿ. Ìîëèòâà: Î, Ïðåìèëîñåðäàÿ Âëàäû÷èöå! Ê Òâîåìó çàñòóïëåíèþ íûíå ïðèáåãàåì, ìîëåíèé íàøèõ íå ïðåçðè, íî ìèëîñòèâíî óñëûøè íàñ: æåí, äåòåé, ìàòåðåé è òÿæêèì íåäóãîì ïèàíñòâà îäåðæèìûõ, è òîãî ðàäè îò ìàòåðå ñâîåÿ Öåðêâè Õðèñòîâîé è ñïàñåíèÿ îòïàäàþùèõ, áðàòüåâ è ñåñòåð, è ñðîäíèê íàøèõ èñöåëè. Î, Ìèëîñòèâàÿ Ìàòè Áîæèÿ, êîñíèñÿ ñåðäåö èõ è ñêîðî âîçñòàâè îò ïàäåíèé ãðåõîâíûõ, êî ñïàñèòåëüíîìó âîçäåðæàíèþ ïðèâåäè èõ. Óìîëè Ñûíà Ñâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, äà ïðîñòèò íàì ñîãðåøåíèÿ íàøà è íå îòâðàòèò ìèëîñòè Ñâîåÿ îò ëþäåé Ñâîèõ, íî äà óêðåïèò íàñ â òðåçâåíèè è öåëîìóäðèè. Ïðèèìè, Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ìîëèòâû ìàòåðåé, î ÷àäåõ ñâîèõ ñëåçû ïðîëèâàþùèõ, æåí, î ìóæåõ ñâîèõ ðûäàþùèõ, ÷àä, ñèðûõ è óáîãèõ, çàáëóäøèìè îñòàâëåííûõ, è âñåõ íàñ, ê èêîíå Òâîåé ïðèïàäàþùèõ. È äà ïðèèäåò ñåé âîïëü íàø, ìîëèòâàìè Òâîèìè, êî Ïðåñòîëó Âñåâûøíÿãî. Ïîêðûé è ñîáëþäè íàñ îò ëóêàâàãî ëîâëåíèÿ è âñåõ êîçíåé âðàæèèõ, â ñòðàøíûé æå ÷àñ èñõîäà íàøåãî ïîìîãè ïðîéòè íåïðåòêíîâåííî âîçäóøíûÿ ìûòàðñòâà, ìîëèòâàìè Òâîèìè èçáàâè íàñ âå÷íàãî îñóæäåíèÿ, äà ïîêðûåò íàñ ìèëîñòü Áîæèÿ â íåñêîí÷àåìûå âåêè âåêîâ. Àìèíü.

564


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Âëàäèìèðñêàÿ¿ ( 21 Ìàÿ / 3 Èþíÿ, 23 Èþíÿ / 6 Èþëÿ è 26 Àâãóñòà / 8 Ñåíòÿáðÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Äíåñü ñâåòëî êðàñóåòñÿ ñëàâíåéøèé ãðàä Ìîñêâà, ÿêî çàðþ ñîëíå÷íóþ âîñïðèèìøè, Âëàäû÷èöå, ÷óäîòâîðíóþ Òâîþ èêîíó, ê íåéæå íûíå ìû, ïðèòåêàþùå è ìîëÿùåñÿ, Òåáå âçûâàåì ñèöå: î, ïðå÷óäíàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ìîëèñÿ èç Òåáå âîïëîùåííîìó Õðèñòó Áîãó íàøåìó, äà èçáàâèò ãðàä ñåé è âñÿ ãðàäû è ñòðàíû õðèñòèàíñêèÿ íåâðåäèìû îò âñåõ íàâåò âðàæèèõ è ñïàñåò äóøè íàøà, ÿêî Ìèëîñåðä. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Âçáðàííîé Âîåâîäå ïîáåäèòåëüíàÿ, ÿêî èçáàâëüøåñÿ îò çëûõ ïðèøåñòâèåì Òâîåãî ÷åñòíàãî îáðàçà, Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ñâåòëî ñîòâîðÿåì ïðàçäíåñòâî ñðåòåíèÿ Òâîåãî è îáû÷íî çîâåì Òè: ðàäóéñÿ, Íåâåñòî Íåíåâåñòíàÿ. Ìîëèòâà: Ê êîìó âîçîïèåì, Âëàäû÷èöå? Ê êîìó ïðèáåãíåì â ãîðåñòè íàøåé, àùå íå ê Òåáå, Öàðèöå Íåáåñíàÿ? Êòî ïëà÷ íàø è âîçäûõàíèå ïðèèìåò, àùå íå Òû, Ïðåíåïîðî÷íàÿ, íàäåæäî õðèñòèàí è ïðèáåæèùå íàì ãðåøíûì? Êòî â ïà÷å Òåáå, â ìèëîñòè? Ïðèêëîíè óõî Òâîå ê íàì, Âëàäû÷èöå, Ìàòè Áîãà íàøåãî, è íå ïðåçðè òðåáóþùèõ Òâîåÿ ïîìîùè: óñëûøè ñòåíàíèå íàøå, ïîäêðåïè íàñ ãðåøíûõ, âðàçóìè è íàó÷è, Öàðèöå Íåáåñíàÿ, è íå îòñòóïè îò íàñ, ðàá Òâîèõ, Âëàäû÷èöå, çà ðîïòàíèå íàøå, íî áóäè íàì Ìàòè è Çàñòóïíèöà, è âðó÷è íàñ ìèëîñòèâîìó ïîêðîâó Ñûíà Òâîåãî. Óñòðîé î íàñ, êàêî óãîäíî áóäåò ñâÿòåé Òâîåé âîëè, è ïðèâåäè íàñ ãðåøíûõ ê òèõîé è áåçìÿòåæíîé æèçíè, äà ïëà÷åì î ãðåñåõ íàøèõ, äà âîçðàäóåìñÿ æå ñ Òîáîþ âñåãäà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

565


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Íåäðåìëþùåå Îêî¿ ( 29 Ìàÿ / 11 Èþíÿ) Î, Ïðåñâÿòàÿ è Ïðåáëàãàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, ÷èñòåéøàÿ Ñâÿòàãî Äóõà ïðèåìíèöå è íåïîðî÷íîå Ñëîâà Áîæèÿ ñâÿòèëèùå! Ðàäóéñÿ, ÿêî Òû åñè ðàäîñòü àíãåëîì è ÷åëîâåêîì, Ñëàä÷àéøåãî áî Èèñóñà Õðèñòà íàøåñòâèåì Äóõà Ñâÿòàãî ðîäèëà åñè ïëîòèþ, è ÿêî Ìëàäåíöà Òîãî ïåëåíàìè ïîâèëà åñè, ÿêî âîçëþáëåííîãî Ñûíà ìëåêîì ïèòàëà åñè è îáíèìàþùè ëîáçàëà åñè. Ìîëèì òÿ, Âåëèêàÿ Âëàäû÷èöå: íå îòðèíè ðàá Òâîèõ, ñåìó ÷óäîòâîðíîìó îáðàçó ïðåäñòîÿùèõ è âñþ íàäåæäó ñâîþ ïî Áîçå íà Òÿ âîçëîæèâøèõ: Òû áî åñè íàäåæäà è ïðèáåæèùå íàøå, æèçíü è çàñòóïëåíèå íàøå, êðåïîñòü íàøà è îòðàäà. Óìîëè âîçëþáëåííîãî Ñûíà Òâîåãî, åæå ñîõðàíèòèñÿ îòå÷åñòâó íàøåìó è âñÿêîé ñòðàíå õðèñòèàíñòåé â ìèðå è áåçìÿòåæèè è óòâåðäèòèñÿ äåðæàâå Ðîññèéñòåé, ñîáëþäàòèñÿ æå íåïîêîëåáèìîé Ñâÿòåé Ïðàâîñëàâíåé Öåðêâè íàøåé, íåâåðèþ èñêîðåíèòèñÿ, åðåñåì è ðàñêîëîì óïðàçäíèòèñÿ, ïàñòûðåì íàøèì â ðåâíîñòè óêðåïèòèñÿ, åæå ïðàâî ïðàâèòè ñëîâî èñòèíû. Ïàêè óìîëè, Ãîñïîæå, âîçëþáëåííîãî Ñûíà Òâîåãî, äà èçáàâèò âñåõ íàñ îò âñÿêèÿ íóæäû, ñêîðáè è áîëåçíè, äà íèñïîñëåò íàì òèõîå è ìèðíîå æèòèå, çäðàâèå òåëåñíîå è äóøåâíîå ñïàñåíèå, äà óìèðèò ñòðàæäóùàÿ ñåðäöà íàøà è äà èñöåëèò ñåðäå÷íûå ñêîðáè, äà âðàçóìèò íàñ íà äîáðàÿ äåëà, äà î÷èñòèò óìû îò ïîìûñëîâ ñóåòíûõ è íàñòàâèò ê èñïîëíåíèþ çàïîâåäåé Ñâîèõ, è îò âå÷íûÿ ìóêè äà èçáàâèò, äà äàðóåò íàì Íåáåñíîå Öàðñòâèå, â íåì æå âîçâåëè÷èì Òÿ, Ïðåñëàâíóþ Âëàäû÷èöó íàøó, è ïðîñëàâèì ïðå÷åñòíîå è âåëèêîëåïíîå Èìÿ Âåëèêàãî Áîãà, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è â áåñêîíå÷íûÿ âåêè âåêîâ.

566


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Äîñòîéíî åñòü¿ (11 / 24 Èþíÿ) Î, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî Áîãîðîäèöå, â ñêîðáÿõ íàøèõ åäèíî óòåøåíèå! Òîáîþ, Äåâî Áîãîðîäèöå, ïåíèå ïîñëóøíèêà àôîíñêîãî ÷óäåñíå äîïîëíèñÿ: âîñïîëíè óáî è íàøà ñèëû äóõîâíûå, ÿêî äà âîçìîæåì äîñòîéíî ïåòè Òÿ, âîèñòèíó ðîæäøóþ Ñïàñèòåëÿ ìèðó. Âîçíåñè ìîëåíèå ê Ñûíó Òâîåìó î íàñ, äà íå îñêóäååò âåðà â íàñ ãðåøíûõ, þæå äèàâîë èñõèòèòè òùèòñÿ â ðàáåõ òâîèõ è âî âñåì õðèñòèàíñêîì ðîäå. Î ñèõ ñîêðóøåííûì ñåðäöåì ïîìîëèìñÿ. Ïîìîçè íàøåìó ìàëîâåðèþ, åæå â íàñ äåëà çëîíðàâíûÿ ïîñåÿâàåò, ñàìîëþáèå æå è ãîðäûíþ, ñðåáðîëþáèå è ñëàñòîëþáèå, íåâîçäåðæàíèå è ïèàíñòâî, îò íèõæå äà èçáàâèìñÿ ïðåäñòàòåëüñòâîì Òâîèì, Ïðå÷èñòàÿ, è äà ñïîäîáèìñÿ ñïàñåíèå ïîëó÷èòè áëàãîäàòèþ Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Åìó æå ïîäîáàåò ÷åñòü, áëàãîäàðåíèå è ïîêëîíåíèå, ñî Áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöåì è ñî Ñâÿòûì è Åäèíîñóùíûì Åìó Äóõîì, âî âåêè âåêîâ.

567


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Òèõâèíñêîé (26 Èþíÿ / 9 Èþëÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Äíåñü, ÿêî ñîëíöå ïðåñâåòëîå, âîçñèÿ íàì íà âîçäóñå âñå÷åñòíàÿ èêîíà Òâîÿ, Âëàäû÷èöå, ëó÷àìè ìèëîñòè ìèð ïðîñâåùàþùè, þæå âåëèêàÿ Ðîññèÿ, ÿêî íåêèé äàð Áîæåñòâåííûé, ñâûøå áëàãîãîâåéíî âîñïðèåìøè, ïðîñëàâëÿåò Òÿ, Áîãîìàòè, âñåõ Âëàäû÷èöó, è îò Òåáå Ðîæäøàãîñÿ Õðèñòà Áîãà íàøåãî âåëè÷àåò ðàäîñòíî. Åìóæå ìîëèñÿ, î, Ãîñïîæå Öàðèöå Áîãîðîäèöå, äà ñîõðàíèò âñÿ ãðàäû è ñòðàíû õðèñòèàíñêèÿ íåâðåäèìû îò âñåõ íàâåò âðàæèèõ, è ñïàñåò âåðîþ ïîêëàíÿþùèõñÿ Åãî Áîæåñòâåííîìó è Òâîåìó Ïðå÷èñòîìó îáðàçó, Äåâî Íåèñêóñîáðà÷íàÿ. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Ïðèòåöåì, ëþäèå, ê Äåâå Áîãîðîäèöå Öàðèöå, áëàãîäàðÿùå Õðèñòà Áîãà, è, ê Òîÿ ÷óäîòâîðíåé èêîíå óìèëüíî âçèðàþùè, ïðèïàäåì è âîçîïèåì Åé: î, Âëàäû÷èöå Ìàðèå, ïðèñåòèâøè ñòðàíó ñèþ Òâîåãî ÷åñòíàãî îáðàçà ÿâëåíèåì ÷óäåñíî, ñïàñàé â ìèðå è áëàãîâðåìåíñòâå îòå÷åñòâî íàøå è âñÿ õðèñòèàíû, íàñëåäíèêè ïîêàçóþùè Íåáåñíûÿ æèçíè, Òåáå áî âåðíî çîâåì: ðàäóéñÿ, Äåâî, ìèðà ñïàñåíèå. Ìîëèòâà: Áëàãîäàðèì Òÿ, î Ïðåáëàãàÿ è Ïðå÷èñòàÿ, Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Äåâî, Âëàäû÷èöå, Ìàòè Õðèñòà Áîãà íàøåãî, î âñåõ áëàãîäåÿíèèõ Òâîèõ, ÿæå ïîêàçàëà åñè ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó, íàèïà÷å æå íàì, õðèñòîèìåíèòûì ëþäåì ðîññèéñêèì, î íèõæå íèæå ñàìûé àíãåëüñêèé ÿçûê ê ïîõâàëåíèþ äîâîëåí áóäåò. Áëàãîäàðèì Òÿ, ÿêîæå è íûíå óäèâèëà åñè íåèçðå÷åííóþ Òâîþ ìèëîñòü íà íàñ, íåäîñòîéíûõ ðàáåõ Òâîèõ, ïðååñòåñòâåííûì ñàìîïðèøåñòâèåì Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ èêîíû, åþ æå âñþ ïðîñâåòèëà åñè Ðîññèéñêóþ ñòðàíó. Òåìæå è ìû, ãðåøíèè, ñî ñòðàõîì è ðàäîñòèþ ïîêëàíÿþùåñÿ, âîïèåì Òè: î Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, Öàðèöå è Áîãîðîäèöå, ñïàñè è ïîìèëóé ëþäè Òâîÿ, è ïîäàæäü èì ïîáåäû íà âñÿ âðàãè èõ, è ñîõðàíè öàðñòâóþùèÿ ãðàäû, è âñÿ ãðàäû è ñòðàíû õðèñòèàíñêèÿ, è ñåé ñâÿòûé õðàì îò âñÿêàãî íàâåòà âðàæèÿ èçáàâè, è âñåì âñÿ íà ïîëüçó äàðóé, íûíå ïðèøåäøèì ñ âåðîþ è ìîëÿùèìñÿ ðàáîì Òâîèì, è ïîêëîíÿþùèìñÿ Ïðåñâÿòîìó îáðàçó Òâîåìó, ÿêî áëàãîñëîâåííà åñè ñ ðîæäøèìñÿ îò Òåáå Ñûíîì è Áîãîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

568


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Òðîåðó÷èöà¿ (28 Èþíÿ / 11 Èþëÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Äíåñü âñåìèðíàÿ ðàäîñòü âîçñèÿ íàì âåëèÿ: äàðîâàñÿ ñâÿòåé ãîðå Àôîíñòåé öåëüáîíîñíàÿ Òâîÿ, Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, èêîíà, ñî èçîáðàæåíèåì òðè÷èñëåííî è íåðàçäåëüíî ïðå÷èñòûõ ðóê Òâîèõ, â ïðîñëàâëåíèå Ñâÿòûÿ Òðîèöû, ñîçûâàåøè áî âåðíûõ è ìîëÿùèõñÿ Òåáå î ñåì ïîçíàòè, ÿêî äâåìà èìàøè Ñûíà è Ãîñïîäà äåðæèøè, òðåòèþ æå ÿâè íà ïðèáåæèùå è ïîêðîâ ÷òóùèì Òÿ îò âñÿêèõ íàïàñòåé è áåä èçáàâëÿòè, äà âñè, ïðèòåêàþùèé ê Òåáå âåðîþ, ïðèåìëþò íåîñêóäíî îò âñåõ çîë ñâîáîæäåíèå, îò âðàãîâ çàùèùåíèå, ñåãî ðàäè è ìû âêóïå ñ Àôîíîì âîïèåì: ðàäóéñÿ, Áëàãîäàòíàÿ, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Äíåñü âåñåëîå íàñòà íûíå Òâîå òîðæåñòâî, Áîãîìàòè Ïðå÷èñòàÿ, âñè âåðíèè èñïîëíèøàñÿ ðàäîñòè è âåñåëèÿ, ÿêî ñïîäîáëüøåñÿ èçðÿäíî âîñïåâàòè ïðåäèâíîå ÿâëåíèå ÷åñòíàãî îáðàçà Òâîåãî è ðîæäøàãîñÿ îò Òåáå Ìëàäåíöà, èñòèííà æå Áîãà, Åãîæå äâåìà ðóêàìà îáúåìëåøè, è òðåòèåþ îò íàïàñòåé è áåä íàñ èçûìàåøè è èçáàâëÿåøè îò âñåõ çîë è îáñòîÿíèé. Ìîëèòâà: Î, Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, âåëèå ÷óäî ñâÿòîìó Èîàííó Äàìàñêèíó ÿâèâøàÿ, ÿêî âåðó èñòèííóþ íàäåæäó íåñóìíåííóþ ïîêàçàâøåìó! Óñëûøè íàñ, ãðåøíûõ, ïðåä ÷óäîòâîðíîþ Òâîåþ èêîíîþ óñåðäíî ìîëÿùèõñÿ è ïðîñÿùèõ Òâîåÿ ïîìîùè: íå îòðèíè ìîëåíèÿ ñåãî ìíîãèõ ðàäè ïðåãðåøåíèé íàøèõ, íî, ÿêî Ìàòè ìèëîñåðäèÿ è ùåäðîò, èçáàâè íàñ îò áîëåçíåé, ñêîðáåé è ïå÷àëåé, ïðîñòè ñîäåÿííûÿ íàìè ãðåõè, èñïîëíè ðàäîñòè è âåñåëèÿ âñåõ, ÷òóùèõ ñâÿòóþ èêîíó Òâîþ, äà ðàäîñòíî âîñïîåì è ëþáîâèþ ïðîñëàâèì èìÿ Òâîå, ÿêî Òû åñè îò âñåõ ðîäîâ èçáðàííàÿ è áëàãîñëîâåííàÿ âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ìîëèòâà èíàÿ: Î, Ïðåñâÿòàÿ è Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Äåâî, Áîãîðîäèöå Ìàðèå! Ïðèïàäàåì è ïîêëàíÿåìñÿ Òåáå ïðåä ñâÿòîþ èêîíîþ Òâîåþ, âîñïîìèíàþùå ïðåñëàâíîå ÷óäî Òâîå, èñöåëåíèåì óñå÷åííûÿ äåñíèöû ïðåïîäîáíàãî Èîàííà Äàìàñêèíà, îò èêîíû ñåé ÿâëåííîå, åãîæå çíàìåíèå äîíûíå âèäèìî åñòü íà íåé, âî îáðàçå òðåòèÿ ðóêè, êî èçîáðàæåíèþ Òâîåìó ïðèëîæåííûÿ. Ìîëèìñÿ Òè è ïðîñèì Òÿ, Âñåáëàãóþ è Âñåùåäðóþ ðîäà íàøåãî Çàñòóïíèöó: óñëûøè íàñ, ìîëÿùèõñÿ Òåáå, è ÿêîæå áëàæåííàãî

569


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Òðîåðó÷èöà¿ (28 Èþíÿ / 11 Èþëÿ)

570

Èîàííà, â ñêîðáè è áîëåçíè ê Òåáå âîçîïèâøàãî, óñëûøàëà åñè, òàêî è íàñ íå ïðåçðè, ñêîðáÿùèõ è áîëåçíóþùèõ ðàíàìè ñòðàñòåé ìíîãîðàçëè÷íûõ, íå ïðåçðè, óñåðäíî ê Òåáå îò äóøè ñîêðóøåííûÿ ïðèáåãàþùèõ. Òû çðèøè, Ãîñïîæå Âñåìèëîñòèâàÿ, íåìîùè íàøà, îçëîáëåíèå íàøå, íóæäó, âî Òâîåé ïîìîùè ïîòðåáó, ÿêî îòâñþäó âðàçè îêðóæàþò íàñ, è íåñòü ïîìîãàþùåãî, íèæå çàñòóïàþùàãî, àùå íå Òû óìèëîñåðäèøèñÿ î íàñ, Âëàäû÷èöå. Åé, ìîëèì Òè ñÿ, âîíìè ãëàñó áîëåçíåííîìó íàøåìó è ïîìîçè íàì ñâÿòîîòå÷åñêóþ Ïðàâîñëàâíóþ âåðó äî êîíöà äíåé íàøèõ íåïîðî÷íî ñîõðàíèòè, âî âñåõ çàïîâåäåõ Ãîñïîäíèõ íåóêëîííî õîäèòè, ïîêàÿíèå èñòèííîå î ãðåñåõ íàøèõ âñåãäà Áîãó ïðèíîñèòè è ñïîäîáèòèñÿ ìèðíûÿ õðèñòèàíñêèÿ êîí÷èíû è äîáðàãî îòâåòà íà ñòðàøíåì ñóäå Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî. Åãîæå óìîëè çà íàñ ìàòåðíåþ ìîëèòâîþ Òâîåþ, äà íå îñóäèò íàñ ïî áåççàêîíèåì íàøèì, íî äà ïîìèëóåò íàñ ïî âåëèöåé è íåèçðå÷åííîé ìèëîñòè Ñâîåé. Î, Âñåáëàãàÿ! Óñëûøè íàñ è íå ëèøè íàñ ïîìîùè Òâîåÿ äåðæàâíûÿ, äà, Òîáîþ ñïàñåíèå ïîëó÷èâøå, âîñïîåì è ïðîñëàâèì Òÿ íà çåìëè æèâûõ è Ðîæäøàãîñÿ îò Òåáå Èñêóïèòåëÿ íàøåãî, Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, Åìóæå ïîäîáàåò ñëàâà è äåðæàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå, êóïíî ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì, âñåãäà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ïåðåä èêîíîþ Êàçàíñêîþ (22 Îêòÿáðÿ / 4 Íîÿáðÿ è 8/21 èþëÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Çàñòóïíèöå óñåðäíàÿ, Ìàòè Ãîñïîäà Âûøíÿãî! Çà âñåõ ìîëèøè Ñûíà Òâîåãî, Õðèñòà Áîãà íàøåãî, è âñåì òâîðèøè ñïàñòèñÿ, â äåðæàâíûé Òâîé ïîêðîâ ïðèáåãàþùèì. Âñåõ íàñ çàñòóïè, î. Ãîñïîæå, Öàðèöå è Âëàäû÷èöå, èæå â íàïàñòåõ è â ñêîðáåõ è â áîëåçíåõ, îáðåìåíåííûõ ãðåõè ìíîãèìè, ïðåäñòîÿùèõ è ìîëÿùèõñÿ Òåáå óìèëåííîþ äóøåþ è ñîêðóøåííûì ñåðäöåì ïðåä Ïðå÷èñòûì Òâîèì îáðàçîì ñî ñëåçàìè, è íåâîçâðàòíî íàäåæäó èìóùèõ íà Òÿ èçáàâëåíèÿ âñåõ çîë. Âñåì ïîëåçíàÿ äàðóé è âñÿ ñïàñè, Áîãîðîäèöå Äåâî: Òû áî åñè Áîæåñòâåííûé ïîêðîâ ðàáîì Òâîèì. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Ïðèòåöåì, ëþäèå, ê òèõîìó ñåìó è äîáðîìó ïðèñòàíèùó, ñêîðîé Ïîìîùíèöå, ãîòîâîìó è òåïëîìó ñïàñåíèþ, ïîêðîâó Äåâû; óñêîðèì íà ìîëèòâó è ïîòùèìñÿ íà ïîêàÿíèå: èñòî÷àåò áî íàì íåîñêóäíûÿ ìèëîñòè Ïðå÷èñòàÿ Áîãîðîäèöà, ïðåäâàðÿåò íà ïîìîùü è èçáàâëÿåò îò âåëèêèõ áåä è çîë áëàãîíðàâíûÿ è áîãîáîÿùèÿñÿ ðàáû Ñâîÿ. Ìîëèòâà: Î Ïðå÷èñòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, Öàðèöå íåáåñè è çåìëè, âûøøàÿ àíãåë è àðõàíãåë è âñåÿ òâàðè ÷åñòíåéøàÿ, ÷èñòàÿ Äåâî Ìàðèå, ìèðó áëàãàÿ ïîìîùíèöå è âñåì ëþäåì óòâåðæäåíèå è âî âñÿêèõ íóæäàõ èçáàâëåíèå! Ïðèçðè è íûíå, Ãîñïîæå Âñåìèëîñòèâàÿ, íà ðàáû Òâîÿ, Òåáå óìèëåííîþ äóøåþ è ñîêðóøåííûì ñåðäöåì ìîëÿùèÿñÿ, ñî ñëåçàìè ê Òåáå ïðèïàäàþùèÿ ïðå÷èñòîìó è öåëüáîíîñíîìó îáðàçó Òâîåìó, è ïîìîùè è çàñòóïëåíèÿ Òâîåãî ïðîñÿùèÿ. Î Âñåìèëîñòèâàÿ è Ïðåìèëîñåðäàÿ Äåâî Áîãîðîäèöå ÷òèìàÿ! Âîççðè, Ãîñïîæå, íà ëþäè Òâîÿ: ìû áî, ãðåøíèè, íå èìàìû èíûÿ ïîìîùè, ðàçâå Òåáå è îò Òåáÿ ðîæäøàãîñÿ Õðèñòà Áîãà íàøåãî. Òû åñè çàñòóïíèöà è ïðåäñòàòåëüíèöà íàøà, Òû åñè îáèäèìûì çàùèùåíèå. Ñêîðáÿùèì ðàäîâàíèå, ñèðûì ïðèáåæèùå, âäîâàì õðàíèòåëüíèöà, äåâàì ñëàâà, ïëà÷óùèì âåñåëèå, áîëüíûì ïîñåùåíèå, íåìîùíûì èñöåëåíèå, ãðåøíûì ñïàñåíèå. Ñåãî

571


Ïåðåä èêîíîþ Êàçàíñêîþ (22 Îêòÿáðÿ / 4 Íîÿáðÿ è 8/21 èþëÿ)

572

ðàäè, î Áîãîìàòè, ê Òåáå ïðèáåãàåì è íà Òâîé ïðå÷èñòûé îáðàç ñ ïðåâå÷íûì íà ðóêó Òâîåþ äåðæèìûì ìëàäåíöåì, Ãîñïîäåì íàøèì Èèñóñîì Õðèñòîì âçèðàþùå, óìèëåííîå ïåíèå Òåáå ïðèíîñèì è âîïèåì: ïîìèëóé íàñ, Ìàòè Áîæèÿ, è ïðîøåíèå íàøå èñïîëíè, âñÿ áî ñóòü âîçìîæíà õîäàòàéñòâó Òâîåìó: ÿêî Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Ïî÷àåâñêàÿ¿ (23 èþëÿ / 5 àâãóñòà) Òðîïàðü, ãëàñ 5-é: Ïðåä ñâÿòîþ Òâîåþ èêîíîþ, Âëàäû÷èöå, ìîëÿùèèñÿ èñöåëåíèé ñïîäîáëÿþòñÿ, âåðû èñòèííûÿ ïîçíàíèå ïðèåìëþò, è àãàðÿíñêàÿ íàøåñòâèÿ îòðàæàþò. Òåìæå è íàì, ê Òåáå ïðèïàäàþùèì, ãðåõîâ îñòàâëåíèå èñïðîñè, ïîìûñëû áëàãî÷åñòèÿ ñåðäöà íàøà ïðîñâåòè, è ê Ñûíó Òâîåìó ìîëèòâó âîçíåñè î ñïàñåíèè äóø íàøèõ. Êîíäàê, ãëàñ 1-é: Èñòî÷íèê èñöåëåíèé è âåðû Ïðàâîñëàâíûÿ óòâåðæäåíèå Ïî÷àåâñêàÿ Òâîÿ èêîíà, Áîãîðîäèöå, ÿâèñÿ: òåì æå è íàñ, ê íåé ïðèòåêàþùèõ, îò áåä è èñêóøåíèé ñâîáîäè, Ëàâðó Òâîþ íåâðåäèìó ñîõðàíè, Ïðàâîñëàâèå âî îêðåñò ñòîÿùèõ ñòðàíàõ óòâåðäè, è ãðåõè ðàçðåøè ìîëèòâåííèê Òâîèõ: åëèêà áî õîùåùè, ìîæåøè. Ìîëèòâà: Ê Òåáå, î Áîãîìàòè, ìîëèòâåííî ïðèòåêàåì ìû, ãðåøíèè, ÷óäåñà Òâîÿ âî ñâÿòåé Ëàâðå Ïî÷àåâñòåé ÿâëåííàÿ ãþìèíàþùå è î ñâîèõ ñîêðóøàþùåñÿ ïðåãðåøåíèèõ. Âåìû, Âëàäû÷èöå, âåìû, ÿêî íå ïîäîáàøå íàì, ãðåøíûì, ÷åñîãî ïðîñèòè, òîêìî î åæå ïðàâåäíîìó Ñóäèè áåççàêîíèÿ íàøà îñòàâèòè íàì. Âñÿ áî, íàìè â æèòèè ïðåòåðïåííàÿ, ñêîðáè æå, è íóæäû, è áîëåçíè, ÿêî ïëîäû ïàäåíèé íàøèõ, ïðîçÿáîøà íàì, Áîãó ñèÿ íà èñïðàâëåíèå íàøå ïîïóùàþùó. Òåìæå âñÿ ñèÿ èñòèíîþ è ñóäîì Ñâîèì íàâåäå Ãîñïîäü íà ãðåøíûÿ ðàáû Ñâîÿ, èæå â ïå÷àëåõ ñâîèõ ê çàñòóïëåíèþ Òâîåìó, Ïðå÷èñòàÿ, ïðèòåêîøà, è âî óìèëåíèè ñåðäåö ê Òåáå âçûâàþò ñèöå: ãðåõîâ è áåççàêîíèé íàøèõ, Áëàãàÿ, íå ïîìÿíè, íî ïà÷å âñå÷åñòíûÿ ðóöå Òâîÿ âîçäâèãøè, ê Ñûíó Òâîåìó è Áîãó ïðåäñòàíè, äà ëþòå ñîäåÿííàÿ íàìè îòïóñòèò íàì, äà, çà ïðåìíîãèÿ íåèñïîëíåííàÿ îáåùàíèÿ íàøà ëèöà Ñâîåãî îò ðàáîâ Ñâîèõ íå îòâðàòèò, äà áëàãîäàòè Ñâîåÿ, ñïàñåíèþ íàøåìó ïîñîáñòâóþùèÿ, îò äóø íàøèõ íå îòúèìåò. Åé, Âëàäû÷èöå, áóäè ñïàñåíèþ íàøåìó õîäàòàèöà è, ìàëîäóøèÿ íàøåãî íå âîçãíóøàâøèñÿ, ïðèçðè íà ñòåíàíèÿ íàøà, ÿæå â áåäàõ è ñêîðáåõ íàøèõ

573


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ ¾Ïî÷àåâñêàÿ¿ (23 èþëÿ / 5 àâãóñòà)

574

ïðåä ÷óäîòâîðíûì Òâîèì îáðàçîì âîçíîñèì. Ïðîñâåòè óìèëåííûìè ïîìûñëû óìû íàøà, âåðó íàøó óêðåïè, íàäåæäó óòâåðäè, ëþáâå ñëàä÷àéøèé äàð ñïîäîáè íàñ ïðèÿòè. Ñèìè óáî, Ïðå÷èñòàÿ, äàðîâàíüìè, à íå áîëåçíüìè è ñêîðáüìè æèâîò íàø êî ñïàñåíèþ äà âîçâîäèòñÿ, íî îò óíûíèÿ è îò÷àÿíèÿ äóøè íàøà îãðàæäàþùè, èçáàâè íàñ ìàëîìîùíûõ îò íàõîäÿùèõ íà íû áåä, è íóæä, è êëåâåòû ÷åëîâå÷åñêèÿ è áîëåçíåé íåñòåðïèìûõ. Äàðóé ìèð è áëàãîóñòðîåíèå æèòåëüñòâó õðèñòèàíñêîìó ïðåäñòàòåëüñòâîì Òâîèì, Âëàäû÷èöå, óòâåðäè ïðàâîñëàâíóþ âåðó â ñòðàíå íàøåé, âî âñåì â ìèðå, Öåðêîâü Àïîñòîëüñêóþ è Ñîáîðíóþ óìàëåíèþ íå ïðåäàæäü, óñòàâû ñâÿòûõ îòåö íà âåêè íåïîêîëåáèìû ñîõðàíè, âñåõ ê Òåáå ïðèòåêàþùèõ îò ðîâà ïîãèáåëüíàãî ñïàñè. Åùå æå è åðåñèþ ïðåëüùåííûõ áðàòèè íàøèõ èëè âåðó ñïàñèòåëüíóþ â ãðåõîâíûõ ñòðàñòåõ ïîãóáèâøèõ ïàêè êî èñòèííåé âåðå è ïîêàÿíèþ ïðèâåäè, äà âêóïå ñ íàìè Òâîåìó ÷óäîòâîðíîìó îáðàçó ïîêëîíÿþùåñÿ Òâîå ïðåäñòàòåëüñòâî èñïîâåäÿò. Ñïîäîáè óáî íàñ, Ïðå÷èñòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, åùå â æèâîòå ñåì ïîáåäó èñòèíû Òâîèì çàñòóïëåíèåì óçðåòè, ñïîäîáè íàñ áëàãîäàòíóþ ðàäîñòü ïðåæäå êîí÷èíû íàøåÿ âîñïðèÿòè, ÿêîæå äðåâëå íàñåëüíèêè ïî÷àåâñòèè Òâîèì ÿâëåíèåì ïîáåäèòåëè è ïðîñâåòèòåëè àãàðÿí ïîêàçàëà åñè, äà âñè ìû áëàãîäàðíûì ñåðäöåì âêóïå ñî àíãåëû, è ïðîðîêè, è àïîñòîëû, è ñî âñåìè ñâÿòûìè Òâîå ìèëîñåðäèå ïðîñëàâëÿþùå, âîçäàäèì ñëàâó, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå â Òðîèöå ïåâàåìîìó Áîãó Îòöó, è Ñûíó, è Ñâÿòîìó Äóõó âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Ñìîëåíñêîþ, èìåíóåìîþ ¾Îäèãèòðèÿ¿ (28 Èþëÿ / 10 Àâãóñòà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Ê Áîãîðîäèöå ïðèëåæíî íûíå ïðèòåöåì, ãðåøíèè è ñìèðåííèè, è ïðèïàäåì, â ïîêàÿíèè çîâóùå èç ãëóáèíû äóøè: Âëàäû÷èöå, ïîìîçè, íà íû ìèëîñåðäîâàâøè, ïîòùèñÿ, ïîãèáàåì îò ìíîæåñòâà ïðåãðåøåíèé, íå îòâðàòè Òâîÿ ðàáû òùè, Òÿ áî è åäèíó íàäåæäó èìàìû. Êîíäàê, ãëàñ 6-é: Íå èìàìû èíûÿ ïîìîùè, íå èìàìû èíûÿ íàäåæäû, ðàçâå Òåáå, Âëàäû÷èöå, Òû íàì ïîìîçè, íà Òåáå íàäååìñÿ è Òîáîþ õâàëèìñÿ: Òâîè áî åñìû ðàáè, äà íå ïîñòûäèìñÿ. Ìîëèòâà: Î, Ïðå÷óäíàÿ è Ïðåâûøøàÿ âñåõ òâàðåé Öàðèöå Áîãîðîäèöå, Íåáåñíàãî Öàðÿ Õðèñòà Áîãà íàøåãî Ìàòè, Ïðåñâÿòàÿ Îäèãèòðèå Ìàðèå! Óñëûøè íû ãðåøíûÿ è íåäîñòîéíûÿ, â ÷àñ ñåé ìîëÿùèÿñÿ è ê Òåáå ñî âîçäûõàíèåì è ñëåçàìè ïðåä Ïðå÷èñòûì îáðàçîì Òâîèì ïðèïàäàþùèÿ, è ñèöå óìèëüíî ãëàãîëþùèÿ: èçâåäè íàñ îò ðîâà ñòðàñòåé, Îäèãèòðèå áëàãàÿ, èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ ñêîðáè è ïå÷àëè, îãðàäè îò âñÿêèÿ íàïàñòè è çëûõ êëåâåò è îò íåïðàâåäíàãî íàâåòà âðàæèÿ: ìîæåøè áî, î Áëàãîäàòíàÿ Ìàòè íàøà, íå òî÷èþ îò âñÿêàãî çëà ñîõðàíèòè ëþäè Òâîÿ, íî è âñÿêèì áëàãîäåÿíèåì ñíàáäèòè è ñïàñòè. Ðàçâå áî Òåáå èíûÿ ïðåäñòàòåëüíèöû â áåäàõ è îáñòîÿíèÿõ è òåïëûÿ õîäàòàèöû î íàñ ãðåøíûõ ê Ñûíó Òâîåìó, Õðèñòó Áîãó íàøåìó, íå èìàìû. Åãîæå óìîëè, Âëàäû÷èöå, ñïàñòè íàñ è Öàðñòâèÿ Íåáåñíàãî ñïîäîáèòè, äà ñïàñåííèè Òîáîþ ñëàâèì Òÿ è â áóäóùåì âåöå, ÿêîæå ñïàñåíèÿ íàøåãî âèíîâíèöó, è ïðåâîçíîñèì Âñåñâÿòîå è Âåëèêîëåïîå èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, â Òðîèöå ñëàâèìàãî è ïîêëàíÿåìàãî Áîãà, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

575


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Êèåâî-Ïå÷åðñêîé, èìåíóåìîþ ¾Óñïåíèå¿ (15 / 28 Àâãóñòà) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é:  ðîæäåñòâå äåâñòâî ñîõðàíèëà åñè, âî óñïåíèè ìèðà íå îñòàâèëà åñè, Áîãîðîäèöå, ïðåñòàâèëàñÿ åñè ê æèâîòó, Ìàòè ñóùè Æèâîòà, è ìîëèòâàìè Òâîèìè èçáàâëÿåøè îò ñìåðòè äóøè íàøà. Êîíäàê, ãëàñ 2-é:  ìîëèòâàõ íåóñûïàþùóþ Áîãîðîäèöó è â ïðåäñòàòåëüñòâàõ íåïðåëîæíîå óïîâàíèå, ãðîá è óìåðùâëåíèå íå óäåðæàñòà: ÿêîæå áî Æèâîòà Ìàòåðü, ê æèâîòó ïðåñòàâè, âî óòðîáó Âñåëèâûéñÿ ïðèñíîäåâñòâåííóþ. Ìîëèòâà: Î Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî, Âëàäû÷èöå, âûøøàÿ aíãåë è aðõàíãåë è âñåÿ òâàðè ÷åñòíåéøàÿ, àíãåëüñêîå âåëèêîå óäèâëåíèå, ïðîðî÷åñêàÿ âûñîêàÿ ïðîïîâåäü, àïîñòîëüñêàÿ ïðåñëàâíàÿ ïîõâàëî, ñâÿòèòåëåé èçðÿäíîå óêðàøåíèå, ìó÷åíèêîâ êðåïêîå óòâåðæäåíèå, èíîêîâ ñïàñèòåëüíîå íàñòàâëåíèå, ïîñòíèêîâ íåèçíåìîãàþùåå âîçäåðæàíèå, äåâñòâóþùèõ ÷èñòîòî è ñëàâî, ìàòåðåé òèõîå âåñåëèå, ìëàäåíöåâ ìóäðîñòå è âðàçóìëåíèå, âäîâèö è ñèðûõ êîðìèòåëüíèöå, íàãèõ îäåÿíèå, áîëÿùèõ çäðàâèå, ïëåííèêîâ èçáàâëåíèå, ïî ìîðþ ïëàâàþùèõ òèøèíî, îáóðåâàåìûõ íåáóðíîå ïðèñòàíèùå, áëóæäàþùèõ íåòðóäíàÿ íàñòàâíèöå, ïóòåøåñòâóþùèõ ëåãêîå ïðîõîæäåíèå, òðóæäàþùèõñÿ áëàãîå ïîêîèùå, â áåäàõ ñóùèõ ñêîðàÿ çàñòóïíèöå, îáèäèìûõ ïîêðîâå è ïðèáåæèùå, íåíàäåþùèõñÿ íàäåÿíèå, òðåáóþùèõ ïîìîùíèöå, ïå÷àëüíûõ ïðèñíîå óòåøåíèå, íåíàâèäèìûõ ëþáîâíîå ñìèðåíèå, ãðåøíèêîâ ñïàñåíèå è ê Áîãó ïðèñâîåíèå, ïðàâîâåðíûõ âñåõ òâåðäîå îãðàæäåíèå, íåïîáåäèìîå ïîìîæåíèå è çàñòóïëåíèå! Òîáîþ íàì, Âëàäû÷èöå, Íåâèäèìûé âèäèì áûñòü, è Òåáå ìîëüáó ïðèíîñèì, Ãîñïîæå, ãðåøíèè ðàáè Òâîè: Î Ïðåìèëîñòèâàÿ è Ïðå÷óäíàÿ Ñâåòà óìíàãî Öàðèöå, ðîæäøàÿ Öàðÿ Õðèñòà, Áîãà íàøåãî, Æèâîäàâöà âñåõ, îò íåáåñíûõ ñëàâèìàÿ è îò çåìíûõ õâàëèìàÿ, àíãåëüñêèé óìå, ñâåòîçàðíàÿ çâåçäî, ñâÿòûõ ïðåñâÿòåéøàÿ, Öàðèöå öàðèö, Âëàäû÷èöå âñåõ òâàðåé, áîãîëåïíàÿ Äåâèöå, íåñêâåðíàÿ Íåâåñòî, ïàëàòî Äóõà Ïðåñâÿòàãî, îãíåííûé ïðåñòîëå íåâèäèìàãî Öàðÿ, íåáåñíûé êèâîòå, íîñèëî Ñëîâà Áîæèÿ, îãíåîáðàçíàÿ êîëåñíèöå, ïîêîèùå Æèâàãî Áîãà, íåèçðå÷åííîå ñîñòàâëåíèå ïëîòè Õðèñòîâû, ãíåçäî Îðëà Íåáåñíàãî, ãîðëèöå áîãîãëàñíàÿ, ãîëóáèöå êðîòêàÿ, òèõàÿ è íåçëîáèâàÿ, Ìàòè ÷àäîëþáèâàÿ,

576


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Êèåâî-Ïå÷åðñêîé, èìåíóåìîþ ¾Óñïåíèå¿ (15 / 28 . . . 577 ìèëîñòåé áåçäíî, ðàçâåðãàþùàÿ òó÷ó ãíåâà Áîæèÿ, íåèçìåðèìàÿ ãëóáèíî, íåèçðå÷åííàÿ òàéíî, íåñâåäîìîå ÷óäî, íå ðóêîòâîðåííàÿ Öåðêîâü Åäèíàãî Öàðÿ âñåõ âåê, áëàãîóõàííîå êàäèëî, ÷åñòíàÿ áàãðÿíèöå, áîãîòêàííàÿ ïîðôèðî, äóøåâíûé ðàþ, æèâîíîñíàãî ñàäà îòðàñëå, öâåòå ïðåêðàñíûé, ïðîöâåòøèé íàì íåáåñíîå âåñåëèå, ãðîçäå ñïàñåíèÿ íàøåãî, ÷àøå Öàðÿ Íåáåñíàãî, â íåéæå ðàñòâîðèñÿ îò Äóõà Ñâÿòàãî âèíî íåèñ÷åðïàåìûÿ áëàãîäàòè, õîäàòàèöå çàêîíà, çà÷àëî èñòèííûÿ âåðû Õðèñòîâû íåïîêîëåáèìûé ñòîëïå, åðåòèêîâ ïàãóáî, ìå÷ó ÿðîñòè Áîæèÿ íà áîãîïðîòèâíûõ, áåñîâ óñòðàøåíèå, âî áðàíåõ ïîáåæäåíèå, õðèñòèàí âñåõ íåëîæíàÿ õðàíèòåëüíèöå è ìèðà âñåãî èçâåñòíîå ñïàñåíèå! Î Âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå, Äåâî Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, óñëûøè íàñ, ìîëÿùèõñÿ Òåáå, è ÿâè ìèëîñòü Òâîþ íà ëþäåé Òâîèõ: ìîëè Ñûíà Ñâîåãî èçáàâèòèñÿ íàì îò âñÿêàãî çëà è ñîõðàíè îáèòåëü íàøó, è âñÿêó îáèòåëü, è ãðàä, è ñòðàíó âåðíûõ, è ëþäè áëàãî÷åñòíî ïðèáåãàþùèÿ è ïðèçûâàþùèÿ Èìÿ Òâîå ñâÿòîå, îò âñÿêèÿ íàïàñòè, ãóáèòåëüñòâà, ãëàäà, òðóñà, ïîòîïà, îãíÿ, ìå÷à, íàøåñòâèÿ èíîïëåìåííèêîâ è ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè, îò âñÿêèÿ áîëåçíè è âñÿêàãî îáñòîÿíèÿ: äà íè ðàíàìè, íè ïðåùåíèåì, íè ìîðîì, íè âñÿêèì ïðàâåäíûì ãíåâîì Áîæèèì óìàëÿòñÿ ðàáè Òâîè, íî ñîáëþäàé è ñïàñàé ìèëîñòèþ Òâîåþ, Ãîñïîæå, çà íû ìîëÿùèñÿ, è ïîëåçíîå âîçäóõà áëàãîðàñòâîðåíèå êî âðåìåíè ïëîäíàãî ïðèíîøåíèÿ íàì äàðóé; oáëåã÷è, âîçñòàâè è ïîìèëóé, Ïðåìèëîñòèâàÿ Âëàäû÷èöå, Áîãîðîäèöå ïðåïåòàÿ, âî âñÿêîé áåäå è íóæäå ñóùèÿ. Ïîìÿíè ðàáû Òâîÿ, è íå ïðåçðè ñëåç è âîçäûõàíèÿ ñ íàøåãî, è îáíîâè íàñ áëàãîñòèþ Òâîåÿ ìèëîñòè, äà ñî áëàãîäàðåíèåì óòåøàåìñÿ, îáðåòøå Òÿ Ïîìîùíèöó. Óìèëîñåðäèñÿ, Ãîñïîæå Ïðå÷èñòàÿ, íà íåìîùíûÿ ëþäè Òâîÿ, Íàäåæäî íàøà: ðàçñåÿííûÿ ñîáåðè, çàáëóäøèÿ íà ïóòü ïðàâûé íàñòàâè, îòïàäøèÿ îò áëàãî÷åñòèâûÿ îòå÷åñêèÿ âåðû ïàêè âîçâðàòè, ñòàðîñòü ïîääåðæè, þíûÿ âðàçóìè, ìëàäåíöû âîñïèòàé è ïðîñëàâè ñëàâÿùèÿ Òÿ; èçðÿäíåå æå Öåðêîâü Ñûíà Òâîåãî ñîáëþäè è ñîõðàíè â äîëãîòó äíèé. Î Ìèëîñòèâàÿ è Ïðåìèëîñòèâàÿ Öàðèöå Íåáåñå è çåìëè, Áîãîðîäèöå Ïðèñíîäåâî! Õîäàòàéñòâîì Òâîèì ïîìèëóé âñÿ ïðàâîñëàâíûÿ õðèñòèàíû, ñîõðàíÿþùè èõ ïîä êðîâîì ìèëîñòè Òâîåÿ, ðèçîþ Òâîåþ ÷åñòíîþ çàùèòè; è ìîëè èç Òåáå âîïëîøàãîñÿ áåç ñåìåíå Õðèñòà Áîãà íàøåãî, äà ïðåïîÿøåò íû ñâûøå ñèëîþ íà âñÿ âèäèìûÿ è íåâèäèìûÿ âðàãè íàøà, íà èíîïëåìåííèêè è åäèíîïëåìåííèêè, âîþþùàÿ íà íàñ è íà âåðó íàøó ïðàâîñëàâíóþ. Ñïàñè æå è ïîìèëóé, Ãîñïîæå, Âåëèêàãî Ãîñïîäèíà è Îòöà íàøåãî Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Àëåêñèÿ, ïðåîñâÿùåííûÿ ìèòðîïîëèòû, àðõèåïèñêîïû è åïèñêîïû ïðàâîñëàâíûÿ, èåðåè æå è äèàêîíû, è âåñü ïðè÷åò öåðêîâíûé, è âåñü ìîíàøåñêèé ÷èí, è âñÿ ïðàâîâåðíûÿ ëþäè, ïîêëîíÿþùèÿñÿ è ìîëÿùèÿñÿ ïðåä ÷åñòíîþ Òâîåþ èêîíîþ. Ïðèçðè íà âñåõ íàñ ïðèçðåíèåì ìèëîñòèâíàãî Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ, âîçäâèãíè íàñ èç ãëóáèíû ãðåõîâíûÿ è ïðîñâåòè î÷è ñåðäå÷íûÿ êî çðåíèþ ñïàñåíèÿ: ìèëîñòèâà íàì áóäè çäå, è íà Ñòðàøíåì Ñóäå Ñûíà Òâîåãî î íàñ óìîëè; ïðåñòàâëüøèÿñÿ âî áëàãî÷åñòèè îò æèòèÿ ñåãî ðàáû Òâîÿ â âå÷íåé æèçíè ñî aíãåëû è aðõàíãåëû è ñî âñåìè ñâÿòûìè ïðè÷òè, äà îäåñíóþ Ñûíà Òâîåãî Áîãà ïðåäñòàíóò, è ìîëèòâîþ Òâîåþ ñïîäîáè âñÿ ïðàâîñëàâíûÿ õðèñòèàíû ñî Õðèñòîì æèòè è ðàäîñòè àíãåëüñêèÿ â íåáåñíûõ ñåëåíèèõ íàñëàæäàòèñÿ. Òû áî åñè, Ãîñïîæå, ñëàâà Íåáåñíûõ è óïîâàíèå çåìíûõ, Òû íàøà íàäåæäî è çàñòóïíèöå âñåõ ïðèòåêàþùèõ ê Òåáå è Òâîåÿ ñâÿòûÿ ïîìîùè ïðîñÿùèõ, Òû ìîëåá-


Ìîëèòâà ïðåä èêîíîþ Êèåâî-Ïå÷åðñêîé, èìåíóåìîþ ¾Óñïåíèå¿ (15 / 28 . . . 578 íèöà íàøà òåïëàÿ ê Ñûíó Òâîåìó è Áîãó íàøåìó; Òâîÿ Ìàòåðíÿÿ ìîëèòâà ìíîãî ìîæåò íà óìîëåíèå Âëàäûêè, è Òâîèì ïðåäñòàòåëüñòâîì êî ïðåñòîëó áëàãîäàòè Ïðåñâÿòûõ è Æèâîòâîðÿùèõ Åãî Òàèí ïðèñòóïàòè äåðçàåì, àùå è íåäîñòîéíèè. Òåìæå âñå÷åñòíûé îáðàç Òâîé è ðóêîþ Òâîåþ äåðæèìàãî Âñåäåðæèòåëÿ âèäÿùå íà èêîíå, ðàäóåìñÿ ãðåøíèè, ñî óìèëåíèåì ïðèïàäàþùå, è ëþáîâèþ ñåé öåëóåì, ÷àþùå, Ãîñïîæå, Òâîèìè ñâÿòûìè Áîãîïðèÿòíûìè ìîëèòâàìè äîéòè Íåáåñíûÿ áåçêîíå÷íûÿ æèçíè è íåïîñòûäíî ñòàòè â äåíü ñóäíûé îäåñíóþ Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî, ÿêî äà ñëàâèì Åãî, êóïíî ñî Áåçíà÷àëüíûì Îòöåì è Ïðåñâÿòûì, Áëàãèì, Æèâîòâîðÿùèì è Åäèíîñóùíûì Äóõîì, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ïåðåä èêîíîé ¾Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà¿ ( 4 / 27 Ñåíòÿáðÿ) Î, Ïðåñâÿòàÿ è Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Ìàòè Ñëàä÷àéøàãî Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà! Ïðèïàäàåì è ïîêëîíÿåìñÿ Òåáå ïðåä ñâÿòîþ è ïðå÷åñòíîþ èêîíîþ Òâîåþ, åþæå äèâíû è ïðåñëàâíû ÷óäåñà ñîäåâàåøè, îò îãíåííàãî çàïàëåíèÿ è ìîëíèåíîñíàãî ãðîìå æèëèùà íàøà ñïàñàâøè, íåäóæíûÿ èñöåëÿåøè è âñÿêîå áëàãîå ïðîøåíèå íàøå âî áëàãî èñïîëíÿåøè. Ñìèðåííî ìîëèì Òÿ, âñåñèëüíàÿ ðîäà íàøåãî Çàñòóïíèöå, ñïîäîáè íû íåìîùíûÿ è ãðåøíûÿ Òâîåãî Ìàòåðíÿãî ó÷àñòèÿ è áëàãîïîïå÷åíèÿ. Ñïàñè è ñîõðàíè, Âëàäû÷èöå, ïîä êðîâîì ìèëîñòè Òâîåÿ Öåðêîâü Ñâÿòóþ, îáèòåëü ñèþ, âñþ ñòðàíó íàøó ïðàâîñëàâíóþ, è âñÿ íû ïðèïàäàþùèÿ ê Òåáå ñ âåðîþ è ëþáîâèþ, è óìèëåííî ïðîñÿùèÿ ñî ñëåçàìè Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ. Åé, Ãîñïîæå Âñåìèëîñòèâàÿ, óìèëîñåðäèñÿ íà íàñ, îáóðåâàåìûõ ãðåõàìè ìíîãèìè è íå èìóùèõ äåðçíîâåíèÿ êî Õðèñòó Ãîñïîäó, ïðîñèòè Åãî î ïîìèëîâàíèè è ïðîùåíèè, íî Òåáå ïðåäëàãàåì ê Íåìó íà óìîëåíèå Ìàòåðü Åãî ïî ïëîòè: Òû æå, Âñåáëàãàÿ, ïðîñòðè ê Íåìó Áîãîïðèèìíèè ðóöå Òâîè è ïðåäñòàòåëüñòâóé çà íàñ ïðåä Áëàãîñòèþ Åãî, ïðîñÿùå íàì ïðîùåíèÿ ïðåãðåøåíèé íàøèõ, áëàãî÷åñòíàãî ìèðíàãî æèòèÿ, áëàãèÿ õðèñòèàíñêèÿ êîí÷èíû, è äîáðàãî îòâåòà íà ñòðàøíåì Ñóäå Åãî.  ÷àñ æå ãðîçíàãî ïîñåùåíèÿ Áîæèÿ, åãäà îãíåì âîçãîðÿòñÿ äîìû íàøà, èëè ìîëíèåíîñíûì ãðîìîì óñòðàøàåìè áóäåì, ÿâè íàì ìèëîñòèâíîå Òâîå çàñòóïëåíèå è äåðæàâíîå âñïîìîæåíèå: äà ñïàñàåìè âñåñèëüíûìè Òâîèìè êî Ãîñïîäó ìîëèòâàìè âðåìåííàãî íàêàçàíèÿ Áîæèÿ çäå èçáåãíåì è âå÷íîå áëàæåíñòâî ðàéñêîå òàìî óíàñëåäóåì: è ñî âñåìè ñâÿòûìè âîñïîåì Ïðå÷åñòíîå è Âåëèêîëåïíîå Èìÿ ïîêëîíÿåìûå Òðîèöû, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, è Òâîå âåëèå ê íàì ìèëîñåðäèå, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

579


Ïåðåä èêîíîé ¾Â ñêîðáåõ è ïå÷àëåõ óòåøåíèå¿ (19 íîÿáðÿ / 2 äåêàáðÿ) Öàðèöå ìîÿ ïðåáëàãàÿ, íàäåæäî ìîÿ Áîãîðîäèöå, ïðèÿòåëèùå ñèðûõ è ñòðàííûõ ïðåäñòàòåëüíèöå, ñêîðáÿùèõ ðàäîñòå, îáèäèìûõ ïîêðîâèòåëüíèöå! Çðèøè ìîþ áåäó, çðèøè ìîþ ñêîðáü, ïîìîçè ìè ÿêî íåìîùíó, îêîðìè ìÿ ÿêî ñòðàííà. Îáèäó ìîþ âåñè, ðàçðåøè òó, ÿêî âîëèøè: ÿêî íå èìàì èíûÿ ïîìîùè ðàçâå Òåáå, íè èíûÿ ïðåäñòàòåëüíèöû, íè áëàãèÿ óòåøèòåëüíèöû, òîêìî Òåáå, î Áîãîìàòè, ÿêî äà ñîõðàíèøè ìÿ è ïîêðûåøè âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

580


Ïåðåä èêîíîé ¾Çíàìåíèå¿, åæå â âåëèöåì Íîâåãðàäå (27 íîÿáðÿ / 10 äåêàáðÿ) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: ßêî íåîáîðèìóþ ñòåíó è èñòî÷íèê ÷óäåñ, ñòÿæàâøå Òÿ ðàáè Òâîè, Áîãîðîäèöå Ïðå÷èñòàÿ, ñîïðîòèâíûõ îïîë÷åíèÿ íèçëàãàåì. Òåìæå ìîëèì Òÿ, ìèð ãðàäó Òâîåìó äàðóé è äóøàì íàøèì âåëèþ ìèëîñòü. Êîíäàê, ãëàñ 4-é: ×åñòíàãî îáðàçà Òâîåãî çíàìåíèå ïðàçäíóþùå ëþäèå Òâîè, Áîãîðîäèòåëüíèöå, èìæå äèâíóþ ïîáåäó íà ñîïðîòèâíûÿ ãðàäó Òâîåìó äàðîâàëà åñè, òåìæå Òåáå âåðîþ âçûâàåì: ðàäóéñÿ, Äåâî, õðèñòèàí ïîõâàëî. Ìîëèòâà: Î, Ïðåñâÿòàÿ è Ïðåáëàãîñëîâåííàÿ Ìàòè Ñëàä÷àéøàãî Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà! Ïðèïàäàåì è ïîêëàíÿåìñÿ Òåáå ïðåä ñâÿòîþ ÷óäîòâîðíîþ èêîíîþ Òâîåþ, âîñïîìèíàþùå äèâíîå çíàìåíèå Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ, âåëèêîìó Íîâóãðàäó îò íåÿ ÿâëåííîå âî äíè ðàòíàãî íà ñåé ãðàä íàøåñòâèÿ. Ñìèðåííî ìîëèì Òÿ, Âñåñèëüíàÿ ðîäà íàøåãî Çàñòóïíèöå: ÿêîæå äðåâëå îòöåì íàøèì íà ïîìîùü òîãäà óñêîðèëà åñè, òàêî è íûíå íàñ íåìîùíûõ è ãðåøíûõ Òâîåãî Ìàòåðíÿãî çàñòóïëåíèÿ è áëàãîïîïå÷åíèÿ ñïîäîáè: ñïàñè è ñîõðàíè, Âàäû÷èöå, ïîä êðîâîì ìèëîñòè Òâîåÿ ëþäè Òâîÿ, Öåðêîâü ñâÿòóþ óòâåðäè, ãðàä Òâîé (âåñü Òâîþ) è âñþ ñòðàíó íàøó ïðàâîñëàâíóþ è âñåõ íàñ, ïðèïàäàþùèõ ê Òåáå ñ âåðîþ è ëþáîâèþ è óìèëåííî ïðîñÿùèõ ñî ñëåçàìè Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ, ïîìèëóé è ñîõðàíè. Åé, Ãîñïîæå âñåìèëîñòèâàÿ! Óìèëîñåðäèñÿ íà íû, îáóðåâàåìûÿ ãðåõìè ìíîãèìè, ïðîñòðè êî Õðèñòó Áîãó áîãîïðèèìíåè ðóöå Òâîè è ïðåäñòàòåëüñòâóé çà íàñ ïðåä áëàãîñòèþ Åãî, ïðîñÿùè íàì ïðîùåíèÿ ïðåãðåøåíèé íàøèõ, áëàãî÷åñòíàãî, ìèðíàãî æèòèÿ, áëàãèÿ õðèñòèàíñêèÿ êîí÷èíû è äîáðàãî îòâåòà íà ñòðàøíåì ñóäå Åãî: äà ñïàñàåìè âñåñèëüíûìè Òâîèìè ê Íåìó ìîëèòâàìè, áëàæåíñòâî ðàéñêîå óíàñëåäóåì, è ñî âñåìè ñâÿòûìè âîñïîåì Ïðå÷åñòíîå è Âåëèêîëåïîå èìÿ äîñòîïîêëàíÿåìûÿ Òðîèöû, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, è Òâîå âåëèå ê íàì ìèëîñåðäèå âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

581


ÌÎËÈÒÂÛ ÇÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÎ

582


Ìîëèòâà ïîêàÿííàÿ, ÷èòàåìàÿ â äåíü óáèåíèÿ öàðñêîé ñåìüè 4 / 17 èþëÿ Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè Áîæå Îòåö íàøèõ, è õâàëüíî è ïðîñëàâëåíî èìÿ Òâîå âî âåêè, ÿêî ïðàâåäåí åñè î âñåõ, ÿæå ñîòâîðèë åñè íàì, è âñÿ äåëà Òâîÿ èñòèííà è ïðàâû ïóòèå Òâîè, è âåé Ñóäû Òâîè èñòèííè, è ñóäüáû èñòèííè ñîòâîðèë åñè ïî âñåì, ÿæå íàâåë åñè íà íû, ÿêî ñîãðåøèõîì è áåççàêîííîâàõîì îòñòóïèâøå îò Òåáå, è ïðåãðåøèõîì âî âñåõ, è çàïîâåäåé Òâîèõ íå ïîñëóøàõîì, íèæå ñîáëþäîõîì, íèæå ñîòâîðèõîì, ÿêîæå çàïîâåäàë åñè íàì, äà áëàãî íàì áóäåò, è ïðåäàë åñè íàñ â ðóêè âðàãîâ áåççàêîííûõ, ìåðçêèõ îòñòóïíèêîâ, ÷åëîâåêîì íåïðàâåäíûì è ëóêàâíåéøèì ïà÷å âñåÿ çåìëè. È íûíå íåñòü íàì îòâåðñòè óñò, ñïóä è ïîíîøåíèå áûõîì ðàáîì Òâîèì è ÷òóùèì Òÿ. Íå ïðåäàæäü æå íàñ äî êîíöà èìåíè Òâîåãî ðàäè è íå ðàçîðè çàâåòà Òâîåãî, è íå îñòàâè ìèëîñòè Òâîåÿ îò íàñ, ÿêî, Âëàäûêî, óìàëèõîìñÿ ïà÷å âñåõ ÿçûê è åñìû ñìèðåíè ïî âñåé çåìëè äíåñü, ãðåõ ðàäè íàøèõ è íåñòü âî âðåìÿ ñèå íà÷àëüã íèêà, ïðîðîêà è âîæäÿ. È íûíå âîçñëåäóåì âñåì ñåðäöåì è áîèìñÿ Òåáå è èùåì ëèöà Òâîåãî, íå ïîñðàìè íàñ, íî ñîòâîðè ñ íàìè ïî êðîòîñòè Òâîåé, è ïî ìíîæåñòâó ìèëîñòè Òâîåÿ, è ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Ìàòåðè Òâîåÿ è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, èçìè íàñ ïî ÷óäåñåì Òâîèì, è äàæäü ñëàâó èìåíè Òâîåìó, Ãîñïîäè, è äà ïîñðàìÿòñÿ âåé ÿâëÿþùèé ðàáîì Òâîèì çëàÿ, è äà ïîñòûäÿòñÿ îò âñÿêèÿ ñèëû è êðåïîñòü èõ äà ñîêðóøèòñÿ, è äà ðàçóìåþò âñè, ÿêî Òû åñè Áîã íàø, åäèí è ñëàâåí ïî âñåé âñåëåííîé. Àìèíü.

583


Ìîëèòâà ïîêàÿííàÿ, ÷èòàåìàÿ â öåðêâàõ Ðîññèè âî äíè ñìóòû Ãîñïîäè, Áîæå, Âñåäåðæèòåëþ, ïðèçðè íà íàñ, ãðåøíûõ è íåäîñòîéíûõ ÷àä Òâîèõ, ñîãðåøèâøèõ ïðåä Òîáîþ, ïðîãíåâàâøèõ áëàãîñòü Òâîþ, íàâëåêøèõ ãíåâ Òâîé ïðàâåäíûé íà íû, ïàäøèõ âî ãëóáèíó ãðåõîâíóþ. Òû çðèøè, Ãîñïîäè, íåìîùü íàøó è ñêîðáü äóøåâíóþ, âåñè ðàñòëåíèå óìîâ è ñåðäåö íàøèõ, îñêóäåíèå âåðû, îòñòóïëåíèå îò çàïîâåäåé Òâîèõ, óìíîæåíèå íåñòðîåíèé ñåìåéíûõ, ðàçúåäèíåíèÿ è ðàçäîðû öåðêîâíûé, Òû çðèøè ïå÷àëè è ñêîðáè íàøà, îò áîëåçíåé, ãëàäîâ, ïîòîïëåíèÿ, çàïàëåíèÿ è ìåæäîóñîáíûÿ áðàíè ïðîèñõîäÿùûÿ. Íî, Ïðåìèëîñòèâûé è ×åëîâåêîëþáèâûé Ãîñïîäè, âðàçóìè, íàñòàâè è ïîìèëóé íàñ, íåäîñòîéíûõ. Èñïðàâè æèçíü íàøó ãðåõîâíóþ, óòîëè ðàçäîðû è íåñòðîåíèÿ, ñîáåðè ðàñòî÷åííûÿ, ñîåäèíè ðàçñåÿííûÿ, ïîäàæäü ìèð ñòðàíå íàøåé è áëàãîäåíñòâèå, èçáàâè þ îò òÿæêèõ áåä è íåñ÷àñòèé. Âñåñâÿòûé Âëàäûêî, ïðîñâåòè ðàçóì íàø ñâåòîì ó÷åíèÿ Åâàíãåëüñêàãî, âîçãðåé ñåðäöà íàøà òåïëîòîþ áëàãîäàòè Òâîåÿ è íàïðàâè ÿ ê äåëàíèþ çàïîâåäåé Òâîèõ, äà ïðîñëàâèòñÿ â íàñ âñåñâÿòîå è ïðåñëàâíîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿãàãî Äóõà, íûíå è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

584


Ìîëèòâà çà ðóññêèé íàðîä Âñåìîãóùèé Áîæå, Òû Êòî ñîòâîðèë íåáî è çåìëþ ñî âñÿêèì äûõàíèåì, óìèëîñåðäèñü íàä áåäíûì Ðóññêèì íàðîäîì è äàé åìó ïîçíàòü, íà ÷òî Òû åãî ñîòâîðèë! Ñïàñèòåëü ìèðà, Èèñóñå Õðèñòå, Òû îòâåðç î÷è ñëåïîðîæäåííîìó îòêðîé ãëàçà è íàøåìó Ðóññêîìó íàðîäó, äàáû îí ïîçíàë Âîëþ Òâîþ ñâÿòóþ, îòðåêñÿ îò âñåãî äóðíîãî è ñòàë íàðîäîì áîãîáîÿçíåííûì, ðàçóìíûì, òðåçâûì, òðóäîëþáèâûì è ÷åñòíûì! Äóøå Ñâÿòûé, Óòåøèòåëþ, Òû ÷òî â ïÿòèäåñÿòûé äåíü ñîøåë íà Àïîñòîëîâ ïðèèäè è âñåëèñÿ â íàñ! Ñîãðåé ñâÿòîþ ðåâíîñòüþ ñåðäöà äóõîâíûõ ïàñòûðåé íàøèõ è âñåãî íàðîäà, äàáû ñâåò Áîæåñòâåííîãî ó÷åíèÿ ðàçëèëñÿ ïî Çåìëå Ðóññêîé, à ñ íèì íèçîøëè íà íåå âñå áëàãà çåìíûå è íåáåñíûå! Àìèíü.

585


Ìîëèòâà î ñïàñåíèè Ðîññèè Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø! Ïðèìè îò íàñ, íåäîñòîéíûõ ðàá Òâîèõ, óñåðäíîå ìîëåíèå ñèå è, ïðîñòèâ íàì âñÿ ñîãðåøåíèÿ íàøà, ïîìÿíè âñåõ âðàãîâ íàøèõ, íåíàâèäÿùèõ è îáèäÿùèõ íàñ, è íå âîçäàæäü èì ïî äåëàì èõ, íî ïî âåëèöåé Òâîåé ìèëîñòè îáðàòè èõ íåâåðíûõ êî ïðàâîâåðèþ è áëàãî÷åñòèþ, âåðíûõ æå âî åæå óêëîíøèñÿ îò çëà è òâîðèò áëàãîå. Íàñ æå âñåõ è Öåðêîâü Òâîþ Ñâÿòóþ âñåñèëüíîþ Òâîåþ êðåïîñòèþ îò âñÿêàãî çëàãî îáñòîÿíèÿ ìèëîñòèâíå èçáàâè. Îòå÷åñòâî íàøå îò ëþáûõ áåçáîæíèê è âëàñòè èõ ñâîáîäè, âåðíûõ æå ðàá Òâîèõ, â ñêîðáè è ïå÷àëè äåíü è íî÷ü âîïèþùèõ ê Òåáå, ìíîãîáîëåçíåííûé âîïëü óñëûøè, ìíîãîìèëîñòèâå Áîæå íàø, è èçâåäè èç èñòëåíèÿ æèâîò èõ. Ïîäàæäü æå ìèð è òèøèíó, ëþáîâü è óòâåðæäåíèå è ñêîðîå ïðèìèðåíèå ëþäÿì Òâîèì, èõ æå ×åñòíîþ Òâîåþ Êðîâèþ èñêóïèë åñè. Íî è îòñòóïèâøèì îò Òåáå è Òåáå íå èùóùèì ÿâëåí áóäè, âîåæå íè åäèíîìó îò íèõ ïîãèáíóòè, íî âñåì èì ñïàñòèñÿ è â ðàçóì èñòèíû ïðèéòè, äà âåé â ñîãëàñíîì åäèíîìûñëèè è â íåïðåñòàííîé ëþáâè ïðîñëàâÿò ïðå÷åñòíîå èìÿ Òâîå, òåðïåëèâîäóøíå, íåçëîáèâå Ãîñïîäè, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

586


Ìîëèòâà î ñïàñåíèè äåðæàâû Ðîññèéñêîé è óòîëåíèè â íåé ðàçäîðîâ è íåñòðîåíèé (Ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè) Ãîñïîäè Áîæå, Ñïàñèòåëþ íàø! Ê Òåáå ïðèïàäàåì ñîêðóøåííûì ñåðäöåì è èñïîâåäóåì ãðåõè è áåççàêîíèÿ íàøà, èìè æå ðàçäðàæèõîì Òâîå áëàãîóòðîáèå è çàòâîðèõîì ùåäðîòû Òâîÿ. Îòñòóïèõîì áî îò Òåáå, Âëàäûêî, è çàïîâåäåé Òâîèõ íå ñîáëþäîõîì, íèæå ñîòâîðèõîì, ÿêî æå çàïîâåäàë åñè íàì. Ñåãî ðàäè íåñòðîåíèåì ïîðàçèë åñè íàñ, è äàë åñè íàñ íà ïîïðàíèå âðàãîì íàøèì, è óìà ëèõîìñÿ ïà÷å âñåõ ÿçûê, è áûõîì â ïðèò÷ó è ïîíîøåíèå ñîñåäîì íàøèì. Áîæå âåëèêèé è äèâíûé, êàÿéñÿ î çëîáàõ ÷åëîâå÷åñêèõ, âîçâîäÿé íèçâåðæåííûÿ è óòâåðæäàéÿ íèçïàäàþùèÿ! Íåáåñíóþ Òâîþ ñèëó ñ íåáåñå íèçïîñëè, óâðà÷óé ÿçâû äóø íàøèõ è âîçäâèãíè íàñ îò îäðà áîëåçíè, ÿêî íàïîëíèøàñÿ ðàçñëàáëåíèÿ ÷ðåñëà íàøà, ÿêî áîëèì íåïðàâäîþ è ðîæäàåì áåççàêîíèå. Óòîëè øàòàíèÿ è ðàçäîðû â çåìëè íàøåé, îòæåíè îò íàñ çàâèñòè è ðâåíèÿ, óáèéñòâà è ïèàíñòâà, ðàçæåíèÿ è ñîáëàçíû, ïîïàëè â ñåðäöàõ íàøèõ âñÿêó íå÷èñòîòó, âðàæäó è çëîáó, äà ïàêè âîçëþáèì äðóã äðóãà è åäèíî ïðåáóäåì â Òåáå, Ãîñïîäå è Âëàäûöå íàøåì, ÿêîæå ïîâåëåë åñè è çà ïîâåäàë åñè íàì. Ïîìèëóé íàñ, Ãîñïîäè, ïîìèëóé íàñ, ÿêî èñïîëíèõîìñÿ óíè÷èæåíèÿ è íåñìû äîñòîéíè âîçâåñòè î÷åñà íàøà íà íåáî. Ïîìÿíè ìèëîñòè, ÿæå ïîêàçàë åñè îòöåì íàøèì, ïðåëîæè ãíåâ Òâîé íà ìèëîñåðäèå è äàæäú íàì ïîìîùü îò ñêîðáè. Ìîëèò Òÿ Òâîÿ Öåðêîâü, ïðåäñòàâëÿþùè Òåáå õîäàòàéñòâî äðóãîå Òâîèõ: ïðåïîäîáíûõ è áîãîíîñíûõ îòöåâ íàøèõ Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêàãî è Ñåðàôèìà Ñàðîâñêàãî, Ïåòðà, Àëåêñèÿ, Èîíû, Èîâà, Ôèëèïïà, ñâÿòèòåëåé Ìîñêîâñêèõ, ñâÿùåííîìó÷åíèêà Åðìîãåíà, ñòðàñòîòåðïöà Öàðÿ Íèêîëàÿ, ñòðàñòîòåðïèöû Öàðèöû Àëåêñàíäðû, Öàðåâè÷à Àëåêñèÿ, âåëèêèõ êíÿæåí Îëüãè, Òàòèàíû, Ìàðèè, Àíàñòàñèè, è âåðíûõ ñëóã èõ, íàèïà÷å ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà, Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêàãî, èñïîâåäíèêà, ïðåïîäîáíîìó÷åíèöû âåëèêîé êíÿãèíè Åëèñàâåòû, . . . è âñåõ ñâÿòûõ â çåìëè íàøåé ïðîñèÿâøèõ, èçðÿäíåå æå Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû è Ïðèñíîäåâû Ìàðèè, îò ëåò äðåâíèõ ïîêðûâàâøèÿ è çàñòóïàâøèÿ ñòðàíó íàøó. Âðàçóìè âñåõ, èæå âî âëàñòè ñóòü, è âîçãëàãîëè â íèõ áëàãàÿ î Öåðêâè Òâîåé è î âñåõ ëþäåõ Òâîèõ. Ñèëîþ Êðåñòà Òâîåãî óêðåïè âîèíñòâî íàøå è èçáàâè èõ îò âñÿêàãî íàâåòà âðàæèÿ. Âîçäâèãíè íàì ìóæåé ñèëû è ðàçóìà, è äàæäü âñåì íàì Äóõà ïðåìóäðîñòè è ñòðàõà Áîæèÿ, Äóõà êðåïîñòè è áëàãî÷åñòèÿ.

587


Ìîëèòâà î ñïàñåíèè äåðæàâû Ðîññèéñêîé è óòîëåíèè â íåé ðàçäîðîâ è . . . 588 Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãàåì, íàó÷è íàñ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã íàø, ÿêî ó Òåáå èñòî÷íèê æèâîòà, âî ñâåòå Òâîåì óçðèì ñâåò. Ïðîáàâè ìèëîñòü Òâîþ âåäóùèì Òÿ âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


ÌÎËÈÒÂÛ ÇÀ ÂÎÈÍÎÂ

589


Âî âðåìÿ áåäñòâèÿ è íàøåñòâèÿ âðàãîâ, èíîïëåìåííèêîâ è èíîâåðíûõ Ñâÿòîìó áëàãîâåðíîìó êíÿçþ Àëåêñàíäðó Íåâñêîìó Ìîëèòâà: Ñêîðûé ïîìîùíè÷å âñåõ, óñåðäíî ê òåáå ïðèáåãàþùèõ, è òåïëûé íàø ïðåä Ãîñïîäåì ïðåäñòàòåëþ, ñâÿòûé áëàãîâåðíûé, âåëèêèé êíÿæå Àëåêñàíäðå! Ïðèçðè ìèëîñòèâíî íà íû íåäîñòîéíûÿ, ìíîãèìè áåççàêîíèè íåïîòðåáíû ñåáå ñîòâîðøèÿ, ê ðàöå ìîùåé òâîèõ (èëè êî ñâÿòåé èêîíå òâîåé) íûíå ïðèòåêàþùèÿ è èç ãëóáèíû ñåðäöà ê òåáå âçûâàþùèÿ. Òû â æèòèè òâîåì ðåâíèòåëü è çàùèòíèê Ïðàâîñëàâíûÿ âåðû áûë åñè: è íàñ â íåé òåïëûìè òâîèìè ê Áîãó ìîëèòâàìè íåïîêîëåáèìû óòâåðäè. Òû âåëèêîå âîçëîæåííîå íà òÿ ñëóæåíèå òùàòåëüíî ïðîõîäèë åñè: è íàñ òâîåþ ïîìîùèþ ïðåáûâàòè êîåãîæäî, â íåæå ïðèçâàí åñòü, íàñòàâè. Òû, ïîáåäèâ ïîëêè ñóïîñòàòîâ, îò ïðåäåëîâ Ðîññèéñêèõ îòãíàë åñè: è íà íàñ îïîë÷àþùèõñÿ âñåõ âèäèìûõ è íåâèäèìûõ âðàãîâ íèçëîæè. Òû, îñòàâèâ òëåííûé âåíåö öàðñòâà çåìíàãî, èçáðàë åñè áåçìîëâíîå æèòèå, è íûíå ïðàâåäíî âåíöåì íåòëåííûì óâåí÷àííûé íà Íåáåñåõ öàðñòâóåøè: èñõîäàòàéñòâóé è íàì, ñìèðåííî ìîëèì òÿ, æèòèå òèõîå è áåçìÿòåæíîå, è ê Âå÷íîìó Öàðñòâèþ øåñòâèå íåóêëîííîå òâîèì ïðåäñòàòåëüñòâîì óñòðîé íàì. Ïðåäñòîÿ æå ñî âñåìè ñâÿòûìè Ïðåñòîëó Áîæèþ, ìîëèñÿ î âñåõ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàíåõ, äà ñîõðàíèò èõ Ãîñïîäü Áîã Ñâîåþ áëàãîäàòèþ â ìèðå, çäðàâèè, äîëãîäåíñòâèè è âñÿêîì áëàãîïîëó÷èè â äîëæàéøàÿ ëåòà, äà ïðèñíî ñëàâèì è áëàãîñëîâèì Áîãà â Òðîèöå Ñâÿòåé ñëàâèìàãî, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ìîëèòâà ïðîòèâ ñóïîñòàòîâ Ãîñïîäè Áîæå íàø, ïîñëóøàâûé Ìîèñåÿ, ïðîñòåðøà ê Òåáå ðóöå, è ëþäè Èçðàåëåâû óêðåïèâûé íà Àìàëèêà, îïîë÷èâûé Èèñóñà Íàâèíà íà áðàíü è ïîâåëåâûé ñîëíöó ñòàòè: Òû è íûíå, Âëàäûêî Ãîñïîäè, óñëûøè íàñ, ìîëÿùèõñÿ Òåáå. Ïîñëè, Ãîñïîäè, íåâèäèìî äåñíèöó Òâîþ, ðàáû Òâîÿ çàñòóïàþùóþ âî âñåõ, à èìæå ñóäèë åñè ïîëîæèòè íà áðàíè äóøè ñâîÿ çà âåðó, öàðÿ è Îòå÷åñòâî, òåì ïðîñòè ñîãðåøåíèÿ èõ, è â äåíü ïðàâåäíàãî âîçäàíèÿ Òâîåãî âîçäàé âåíöû íåòëåíèÿ: ÿêî Òâîÿ

590


Âî âðåìÿ áåäñòâèÿ è íàøåñòâèÿ âðàãîâ, èíîïëåìåííèêîâ è èíîâåðíûõ

591

Äåðæàâà, Öàðñòâî è Ñèëà, îò Òåáå ïîìîùü âñè ïðèåìëåì, íà Òÿ óïîâàåì, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

Ïðåïîäîáíîìó Èîâó, èãóìåíó è ÷óäîòâîðöó Ïî÷àåâñêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Âîçëîæü íà ñÿ èãî Õðèñòîâî îò þíîñòè, ïðåïîäîáíå îò÷å Èîâå, ìíîãîëåòíå ñâÿòî ïîäâèçàëñÿ åñè íà ïîïðèùå áëàãî÷åñòèÿ âî îáèòåëè Óãîðíèöêîé è íà îñòðîâå Äóáåíñòåì; è ïðèøåä ê ãîðå Ïî÷àåâñêîé, çíàìåíàííîé öåëüáîíîñíîþ ñòîïîþ Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, â òåñíîé ïåùåðå êàìåííåé áîãîìûñëèÿ ðàäè è ìîëèòâû ìíîãîêðàòíî çàêëþ÷àëñÿ åñè: è áëàãîäàòèþ Áîæèåþ óêðåïëÿÿñÿ, ìóæåñòâåííî ïîòðóäèëñÿ åñè íà ïîëüçó îáèòåëè òâîåÿ, êóïíî æå è ïðîòèâó âðàãîâ ïðàâîñëàâèÿ è áëàãî÷åñòèÿ õðèñòèàíñêàãî. È íàñòàâèâ ñèöåâîìó îïîë÷åíèþ èíî÷åñòâóþùèõ, ïîáåäèòåëè òåõ ïðåäñòàâèë åñè Âëàäûöå ñâîåìó è Áîãó: Òîãî ìîëè ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Ìîëèòâà: Î ïðåïîäîáíå îò÷å Èîâå, èíîêîâ òðóäîëþáíàãî æèòèÿ áîãîìóäðûé íàñòàâíè÷å, êðîòîñòè è âîçäåðæàíèÿ, ÷èñòîòû è öåëîìóäðèÿ, áðàòîëþáèÿ è íèùåëþáèÿ, òåðïåíèÿ è áäåíèÿ îò ðàííåé þíîñòè äî ïîçäíåé ñòàðîñòè íåóòîìèìûé ïîäâèæíè÷å, âåðû ïðàâîñëàâíûÿ âåëèêèé ðåâíèòåëþ è íåïðåîáîðèìûé ïîáîðíè÷å, çåìëè Âîëûíñêèÿ è Ãàëèöêèÿ ñâåòèëî áëàãîñâåòëîå è ñâÿòûÿ Ïî÷àåâñêèÿ îáèòåëè íåïîáåäèìûé çàùèòíè÷å! Ïðèçðè îêîì áëàãîóòðîáèÿ òâîåãî íà íàñ íåäîñòîéíûõ ÷àä òâîèõ, ê òåáå óñåðäíî ïî âñÿ äíè ïðèáåãàþùèõ è íà áîãîëþáèâûÿ ëþäè ñèÿ, ïðåä òâîèìè äóõîíîñíûìè è ìíîãîöåëåáíûìè ìîùàìè ñîáðàâøèÿñÿ è áëàãîãîâåéíî ê òåì ïðèïàäàþùèÿ, è èñïðîñè ïðåäñòàòåëüñòâîì òâîèì êî Âñåâûøíåìó Âëàäûöå èì è íàì âñÿ, ÿæå ê æèâîòó è áëàãî÷åñòèþ, ïîëåçíàÿ è áëàãîïîòðåáíàÿ: áîëÿùèÿ èñöåëè, ìàëîäóøíûÿ îáîäðè, ñêîðáÿùèÿ óòåøè, îáèäèìûÿ çàñòóïè, íåìîùíûÿ ïîäêðåïè è ïîâåðæåííûÿ äîëó âîçñòàâè, âñåì âñÿ, áëàãîäàòèþ îò Áîãà äàííîþ, äàðóé, ïî êîåãîæäî íóæäå è ïîòðåáå, âî ñïàñåíèå äóøè è âî çäðàâèå òåëó. Âîçíåñè óãîäíè÷å Áîæèé âñåìîùíóþ ìîëèòâó òâîþ î Ðîññèéñêîé äåðæàâå, äà áóäåò âûíó ìèð è òèøèíà, áëàãî÷åñòèå è áëàãîäåíñòâèå, â ñóäàõ ïðàâäà è ìèëîñòü, â ñîâåòàõ ìóäðîñòü è áëàãîå ïðåñïåÿíèå, äà óòâåðæäàåòñÿ æå âî áëàãèõ ÷åëîâåöåõ âåðíîñòü, â çëûõ æå ñòðàõ è


Âî âðåìÿ áåäñòâèÿ è íàøåñòâèÿ âðàãîâ, èíîïëåìåííèêîâ è èíîâåðíûõ

592

áîÿçíü, âî åæå ïðåñòàòè èì îò çëà è òâîðèòè äîáðàÿ, äà òàêî â äåðæàâå Ðîññèéñòåé öàðñòâî Õðèñòîâî ðàñòåò è ìíîæèòñÿ è äà ïðîñëàâèòñÿ â íåì Áîã, äèâíûé âî ñâÿòûõ ñâîèõ: Åìóæå åäèíîìó ïîäîáàåò âñÿêàÿ ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëîíåíèå Îòöó è Ñûíó, è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.  ïåðå÷èñëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ìîëÿòñÿ òàêæå ïåðåä èêîíàìè Áîæèåé Ìàòåðè: Âëàäèìèðñêàÿ, Êàçàíñêàÿ, ¾Çíàìåíèå¿, Òèõâèíñêàÿ.

Ìîëèòâà ïåðåä ñðàæåíèåì Ñïàñèòåëü ìîé! Òû ïîëîæèë çà íàñ äóøó Ñâîþ, äàáû ñïàñòè íàñ; Òû çàïîâåäàë è íàì ïîëàãàòü äóøè ñâîè çà äðóãè íàøà è çà áëèæíèõ íàøèõ. Ðàäîñòíî èäó ÿ èñïîëíèòè ñâÿòóþ âîëþ Òâîþ è ïîëîæèòè æèçíü ñâîþ çà Öàðÿ è Îòå÷åñòâî. Âîîðóæè ìÿ êðåïîñòèþ è ìóæåñòâîì íà îäîëåíèå âðàãîâ íàøèõ, è äàðóé ìè óìðåòè ñ òâåðäîþ âåðîþ è íàäåæäîþ âå÷íîé áëàæåííîé æèçíè âî Öàðñòâèè Òâîåì. Ìîëèòâà Êðåñòó Ãîñïîäíþ Äà âîñêðåñíåò Áîã, è ðàñòî÷àòñÿ âðàçè Åãî, è äà áåæàò îò ëèöà Åãî íåíàâèäÿùèè Åãî. ßêî èñ÷åçàåò äûì, äà èñ÷åçíóò; ÿêî òàåò âîñê îò ëèöà îãíÿ, òàêî äà ïîãèáíóò áåñè îò ëèöà ëþáÿùèõ Áîãà è çíàìåíóþùèõñÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì, è â âåñåëèè ãëàãîëþùèõ: ðàäóéñÿ, Ïðå÷åñòíûé è Æèâîòâîðÿùèé Êðåñòå Ãîñïîäåíü, ïðîãîíÿÿé áåñû ñèëîþ íà òåáå ïðîïÿòàãî Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, âî àä ñøåäøàãî è ïîïðàâøàãî ñèëó äèàâîëþ, è äàðîâàâøàãî íàì òåáå Êðåñò Ñâîé ×åñòíûé íà ïðîãíàíèå âñÿêàãî ñóïîñòàòà. Î, Ïðå÷åñòíûé è Æèâîòâîðÿùèé Êðåñòå Ãîñïîäåíü! Ïîìîãàé ìè ñî Ñâÿòîþ Ãîñïîæåþ Äåâîþ Áîãîðîäèöåþ è ñî âñåìè ñâÿòûìè âî âåêè. Àìèíü.


Îá îõðàíåíèè æèçíè âîèíîâ íà ïîëå áðàíè Ñâÿòèòåëþ Íèêèòå, åïèñêîïó Íîâãîðîäñêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Íàñëàäèâñÿ, Áîãîìóäðå, âîçäåðæàíèÿ è æåëàíèå ïëîòè òâîåÿ îáóçäàâ, íà ïðåñòîëå ñâÿòèòåëüñòâà ñåë åñè, è ÿêî çâåçäà ìíîãîñâåòëàÿ, ïðîñâåùàÿ âåðíûõ ñåðäöà çàðÿìè ÷óäåñ òâîèõ, îò÷å íàø, ñâÿòèòåëþ Íèêèòî, è íûíå ìîëè Õðèñòà Áîãà, äà ñïàñåò äóøè íàøà. Êîíäàê, ãëàñ 6-é: Àðõèåðåéñòâà ñàíîì ïî÷òèâñÿ, è ÷èñòå ÷èñòåéøåìó ïðåäñòîÿ, ïðèëåæíî ìîëåíèå çà ëþäè òâîÿ ïðèíîñèë åñè; ÿêî è äîæäü ìîëèòâîþ ñâåë åñè, îâîãäà æå è ãðàäà çàïàëåíèÿ óãàñèë åñè. È íûíå, ñâÿòèòåëþ Íèêèòî, ìîëè Õðèñòà Áîãà, ñïàñòè ëþäè òâîÿ ìîëÿùèåñÿ, äà âñè âîïèåì òè: ðàäóéñÿ ñâÿòèòåëþ, îò÷å ïðåäèâíûé. Ìîëèòâà: Î, àðõèåðåþ Áîæèé, ñâÿòèòåëþ Íèêèòî! Óñëûøè íàñ ãðåøíûõ, äíåñü âî ñâÿùåííûé õðàì ñåé ñòåêøèõñÿ, è ÷åñòíîìó îáðàçó òâîåìó ïîêëîíÿþùèõñÿ, è êî ñâÿùåííåé òâîåé ðàöå ïðèïàäàþùèõ, è óìèëåííî âîïèþùèõ: ÿêîæå ñèäÿ íà ïðåñòîëå ñâÿòèòåëüñòâà â Âåëèêîì Íîâåãðàäå ñåì, è åäèíîþ íàëåæàùó áåçäîæäèþ, äîæäü ìîëèòâîþ ñâåë åñè, è ïàêè ãðàäó ñåìó îãíåííûì ïëàìåíåì îáäåðæèìó, ìîëèòâîþ èçáàâó ïîäàë åñè, òàêî è íûíå ìîëèì òÿ, î ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêèòî: ìîëèñÿ êî Ãîñïîäó, åæå èçáàâèòè öàðñòâóþùèé ãðàäû, Âåëèêèé Íîâãðàä ñåé è âñÿ ãðàäû è ñòðàíû õðèñòèàíñêèå îò òðóñà, ïîòîïà, ãëàäà, îãíÿ, ãðàäà, ìå÷à è îò âñåõ âðàãîâ âèäèìûõ ê íåâèäèìûõ, ÿêî äà èçðÿäíûõ ðàäè ìîëèòâ òâîèõ ñïàñàåìè, ñëàâèì Ïðåñâÿòóþ Òðîèöó, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, è òâîå ìèëîñòèâíîå ïðåäñòàòåëüñòâî, íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

593


Îá îõðàíåíèè æèçíè âîèíîâ íà ïîëå áðàíè

594

Ïðåïîäîáíîìó Ñåðãèþ, èãóìåíó Ðàäîíåæñêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: È æå äîáðîäåòåëåé ïîäâèæíèê, ÿêî èñòèííûé âîèí Õðèñòà Áîãà, íà ñòðàñòè âåëüìè ïîäâèçàëñÿ åñè â æèçíè âðåìåííåé, â ïåíèèõ, áäåíèèõ æå è ïîùåíèèõ îáðàç áûâ òâîèì ó÷åíèêîì: òåìæå è âñåëèñÿ â òÿ Ïðåñâÿòûé Äóõ, Åãîæå äåéñòâèåì ñâåòëî óêðàøåí åñè: íî ÿêî èìåÿ äåðçíîâåíèå êî Ñâÿòåé Òðîèöå, ïîìèíàé ñòàäî, åæå ñîáðàë åñè, ìóäðå, è íå çàáóäè, ÿêîæå îáåùàëñÿ åñè, ïîñåùàÿ ÷àä òâîèõ, Ñåðãèå Ïðåïîäîáíå îò÷å íàø. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Õðèñòîâîþ ëþáîâèþ óÿçâèâñÿ, Ïðåïîäîáíå, è òîìó íåâîçâðàòíûì æåëàíèåì ïîñëåäîâàâ, âñÿêîå íàñëàæäåíèå ïëîòñêîå âîçíåíàâèäåë åñè, è ÿêî ñîëíöå îòå÷åñòâó òâîåìó âîçñèÿë åñè, òåì è Õðèñòîñ äàðîì ÷óäåñ îáîãàòè òÿ. Ïîìèíàé íàñ, ÷òóùèõ ïðåñâåòëóþ ïàìÿòü Òâîþ, äà çîâåì òè: Ðàäóéñÿ, Ñåðãèå Áîãîìóäðå. Ìîëèòâà: Î, ñâÿùåííàÿ ãëàâî, ïpåïîäîáíå è Áîãîíîñíå îò÷å íàø Ñåpãèå, ìîëèòâîþ òâîåþ, è âåpîþ è ëþáîâèþ, ÿæå ê Áîãy, è ÷èñòîòîþ ñåpäöà, åùå íà çåìëè âî îáèòåëü Ïpåñâÿòûÿ Òpîèöû äyøy òâîþ yñòpîèâûé, è Àíãåëüñêàãî îáùåíèÿ è Ïpåñâÿòûÿ Áîãîpîäèöû ïîñåùåíèÿ ñïîäîáèâûéñÿ, è äàp ÷yäîäåéñòâåííûé áëàãîäàòè ïpèåìûé, ïî îòøåñòâèè æå òâîåì îò çåìíûõ íàèïà÷å ê Áîãy ïpèáëèæèâûéñÿ, è íåáåñíûÿ ñèëû ïpèîáùèâûéñÿ; íî è îò íàñ äyõîì ëþáâå ñâîåÿ íå îòñòyïèâûé, è ÷åñòíûÿ òâîÿ ìîùè, ÿêî ñîñyä áëàãîäàòè ïîëíûé è ïpåèçëèâàþùèéñÿ, íàñ îñòàâèâûé! Âåëèå èìåÿ äåpçíîâåíèå êî Âñåìèëîñòèâîìy Âëàäûöå, ìîëè ñïàñòè Ðàáû Åãî, ñyùåé â òåáå áëàãîäàòè Åãî âåpyþùèÿ è ê òåáå ñ ëþáîâèþ ïpèáåãàþùèÿ. Èñïpîñè íàì îò âåëèêîäàpîâèòàãî Áîãà íàøåãî âñÿêèé äàp, âñåì è êîåìyæäî áëàãîïîòpåáåí, âåpû íåïîpî÷íû ñîáëþäåíèå, ãpàäîâ íàøèõ yòâåpæäåíèå, ìèpà yìèpåíèå, îò ãëàäà è ïàãyáû èçáàâëåíèå, îò íàøåñòâèÿ èíîïëåìåííûõ ñîõpàíåíèå, ñêîpáÿùèì yòåøåíèå, íåäyãyþùèì èñöåëåíèå, ïàäøèì âîçñòàâëåíèå, çàáëyæäàþùèìñÿ íà ïyòü èñòèíû è ñïàñåíèÿ âîçâpàùåíèå, ïîäâèçàþùèìñÿ yêpåïëåíèå, áëàãîäåëàþùèì â äåëàõ áëàãèõ ïpåyñïåÿíèå è áëàãîñëîâåíèå, ìëàäåíöàì âîñïèòàíèå, þíûì íàñòàâëåíèå, íåâåäyùèì âpàçyìëåíèå, ñèpîòàì è âäîâèöàì çàñòyïëåíèå, îòõîäÿùèì îò ñåãî âpåìåííàãî æèòèÿ ê âå÷íîìy áëàãîå yãîòîâàíèå è íàïyòñòâèå, îòøåäøèì áëàæåííîå yïîêîåíèå, è âñÿ íû ñïîñïåøåñòâyþùèìè òâîèìè ìîëèòâàìè ñïîäîáè â äåíü ñòpàøíàãî ñyäà øyèÿ ÷àñòè èçáàâèòèñÿ, äåñíûÿ æå ñòpàíû îáùíèêè áûòè,


Îá îõðàíåíèè æèçíè âîèíîâ íà ïîëå áðàíè

595

è áëàæåííûé îíûé ãëàñ Âëàäûêè Õpèñòà yñëûøàòè: ¾Ïpèèäèòå, áëàãîñëîâåííèè Îòöà Ìîåãî, íàñëåäyéòå yãîòîâàííîå âàì Öàpñòâèå îò ñëîæåíèÿ ìèpà¿. Àìèíü.

Âåëèêîìó÷åíèêó Ãåîðãèþ Ïîáåäîíîñöó Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: ßêî ïëåííûõ ñâîáîäèòåëü, è íèùèõ çàùèòèòåëü, íåìîùñòâóþùèõ âðà÷, öàðåé ïîáîðíè÷å, ïîáåäîíîñ÷å âåëèêîìó÷åíè÷å Ãåîðãèå, ìîëè Õðèñòà Áîãà, ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Êîíäàê, ãëàñ 4-é: Âîçäåëàí îò Áîãà, ïîêàçàëñÿ åñè áëàãî÷åñòèÿ äåëàòåëü ÷åñòíåéøèé, äîáðîäåòåëåé ðóêîÿòè ñîáðàâ ñåáå: ñåÿâ áî â ñëåçàõ, âåñåëèåì æíåøè: ñòðàäàëü÷åñòâîâàâ æå êðîâèþ, Õðèñòà ïðèÿë åñè: è ìîëèòâàìè, ñâÿòå, òâîèìè, âñåì ïîäàåøè ïðåãðåøåíèé ïðîùåíèå. Âåëè÷àíèå: Âåëè÷àåì òÿ, ñòðàñòîòåðï÷å ñâÿòûé âåëèêîìó÷åíè÷å è ïîáåäîíîñ÷å Ãåîðãèå, è ÷òèì ñòðàäàíèÿ òâîÿ, ÿæå çà Õðèñòà ïðåòåðïåë åñè. Ìîëèòâà: Ñâÿòûé, ñëàâíûé è âñåõâàëüíûé âåëèêîìó÷åíè÷å Ãåîðãèå! Ñîáðàííèè â õðàìå òâîåì è ïðåä èêîíîþ òâîåþ ñâÿòîþ ïîêëîíÿþùèéñÿ ëþäèå, ìîëèì òÿ, èçâåñòíûé æåëàíèÿ íàøåãî õîäàòàþ, ìîëè ñ íàìè è î íàñ óìîëÿåìàãî îò ñâîåãî áëàãîóòðîáèÿ Áîãà, äà ìèëîñòèâíî óñëûøèò íàñ, ïðîñÿùèõ Åãî áëàãîñòûíþ, è íå îñòàâèò âñÿ íàøà êî ñïàñåíèþ è æèòèþ íóæäíàÿ ïðîøåíèÿ, è äàðóåò ñòðàíå íàøåé ïîáåäó íà ñîïðîòèâíûÿ; è ïàêè, ïðèïàäàþùå, ìîëèì òÿ, ñâÿòûé ïîáåäîíîñ÷å: óêðåïè äàííîþ òåáå áëàãîäàòèþ âî áðàíåõ ïðàâîñëàâíîå âîèíñòâî, ðàçðóøè ñèëû âîñòàþùèõ âðàãîâ, äà ïîñòûäÿòñÿ è ïîñðàìÿòñÿ, è äåðçîñòü èõ äà ñîêðóøèòñÿ, è äà óâåäÿò, ÿêî ìû èìååì Áîæåñòâåííóþ ïîìîùü, è âñåì, â ñêîðáè è îáñòîÿíèè ñóùèì, ìíîãîìîùíîå ÿâè ñâîå çàñòóïëåíèå. Óìîëè Ãîñïîäà Áîãà, âñåÿ òâàðè Ñîçäàòåëÿ, èçáàâèòè íàñ îò âå÷íàãî ìó÷åíèÿ, äà ïðîñëàâëÿåì Îòöà, è Ñûíà, è Ñâÿòàãî Äóõà è òâîå èñïîâåäóåì ïðåäñòàòåëüñòâî íûíå, è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Îá îõðàíåíèè æèçíè âîèíîâ íà ïîëå áðàíè

596

Ìîëèòâà î âîçâðàùåíèè ìèðíûõ âðåìåí ïðåïîäîáíîãî Åôðåìà Ñèðèíà Êóäà áåãó îò Òåáÿ, Ãîñïîäè íàø?  êàêîé ñòðàíå ñêðîþñü îò ëèöà Òâîåãî? Íåáî ïðåñòîë Òâîé, çåìëÿ ïîäíîæèå Òâîå, â ìîðå ïóòü Òâîé, â ïðåèñïîäíåé âëàäû÷åñòâî Òâîå. Åñëè áëèçîê óæå êîíåö ìèðà, òî íå áåç ùåäðîò Òâîèõ áóäåò êîí÷èíà. Çíàåøü Òû, Ãîñïîäè, ÷òî íåïðàâäû íàøè âåëèêè; è ìû çíàåì, ÷òî âåëèêè ùåäðîòû Òâîè. Åñëè íå óìèëîñòèâÿò Òåáÿ ùåäðîòû Òâîè, ïîãèáëè ìû çà áåççàêîíèÿ íàøè. Íå îñòàâü íàñ, Ãîñïîäè, Ãîñïîäè; ïîòîìó ÷òî âêóøàëè ìû Ïëîòü è Êðîâü Òâîþ. Êîãäà äåëà êàæäîãî ïîäâåðãíóòñÿ èñïûòàíèþ ïðåä Òîáîþ, Ãîñïîäè âñÿ÷åñêèõ, â ýòî ïîñëåäíåå âðåìÿ íå îòâðàòè, Ãîñïîäè, ëèöà Òâîåãî îò èñïîâåäàâøèõ ñâÿòîå Èìÿ Òâîå. Îò÷å, Ñûíå è Äóøå Ñâÿòûé, Óòåøèòåëþ, ñïàñè íàñ è ñîõðàíè äóøè íàøè! Óìîëÿåì áëàãîñòü Òâîþ, Ãîñïîäè, îòïóñòè íàì âèíû íàøè, ïðåçðè áåççàêîíèÿ íàøè; îòâåðçè íàì äâåðü ùåäðîò Òâîèõ, Ãîñïîäè, äà ïðèèäóò ê íàì âðåìåíà ìèðíûå, è ïî ùåäðîòàì Òâîèì ìèëîñòèâî ïðèèìè ìîëèòâó íàøó, ïîòîìó ÷òî êàþùèìñÿ, Ãîñïîäè, Òû îòâåðçàåøü äâåðü.


Ìîëèòâà ðîäèòåëåé î äåòÿõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ñëóæáå â àðìèè Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðè óñëûøè ìÿ, íåäîñòîéíóþ ðàáó [èëè ðàáà](èìÿ). Ãîñïîäè, â ìèëîñòèâîé âëàñòè Òâîåé ÷àäà ìîÿ [èëè ÷àäî ìîå], ðàáû Òâîÿ(èìåíà), ïîìèëóé è ñïàñè èõ, Èìåíè Òâîåãî ðàäè. Ãîñïîäè, ïðîñòè èì âñå ñîãðåøåíèÿ âîëüíûå è íåâîëüíûå, ñîâåðøåííûå èìè ïðåä Òîáîþ. Ãîñïîäè, íàñòàâè èõ íà èñòèííûé ïóòü Òâîèõ çàïîâåäåé, è ðàçóì ïðîñâåòè ñâåòîì Õðèñòîâûì âî ñïàñåíèå äóøè è èñöåëåíèå òåëà. Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè èõ ñëóæáó â àðìèè, íà ñóøå, âîçäóõå è â ìîðå, â ïóòè, ëåòàíèè è ïëàâàíèè è íà êàæäîì ìåñòå Òâîåãî âëàäû÷åñòâà. Ãîñïîäè, ñîõðàíè èõ ñèëîþ ×åñòíîãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Òâîåãî ïîä êðîâîì Òâîèì ñâÿòûì îò ëåòÿùåé ïóëè, ñòðåëû, ìå÷à, îãíÿ, îò ñìåðòîíîñíîé ðàíû, âîäíîãî ïîòîïëåíèÿ è íàïðàñíîé ñìåðòè. Ãîñïîäè, îãðàäè èõ îò âñÿêèõ âèäèìûõ è íåâèäèìûõ âðàãîâ, îò âñÿêîé áåäû, çîë, íåñ÷àñòèé, ïðåäàòåëü ñòâà è ïëåíà. Ãîñïîäè, èñöåëè èõ îò âñÿêîé áîëåçíè è ðàíû, îò âñÿêèÿ ñêâåðíû è îáëåã÷è èõ äóøåâíûå ñòðàäàíèÿ. Ãîñïîäè, äàðóé èì áëàãîäàòü Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî íà ìíîãèå ãîäû æèçíè, çäðàâèÿ è öåëîìóäðèÿ âî âñÿêîì áëàãî÷åñòèè è ëþáâè â ìèðå è åäèíîäóøèè ñ îêðóæàþùèìè èõ íà÷àëüñòâóþùèìè, áëèæíèìè è äàëüíèìè ëþäüìè. Ãîñïîäè, óìíîæü è óêðåïè èì óìñòâåííûå ñïîñîáíîñ òè è òåëåñíûå ñèëû, çäðàâû è áëàãîïîëó÷íû âîçâðàòè èõ â ðîäèòåëüñêèé äîì. Âñåáëàãèé Ãîñïîäè, äàðóé ìíå, íåäîñòîéíîé è ãðåøíîé ðàáå Òâîåé (èìÿ), ðîäèòåëüñêîå áëàãîñëîâåíèå íà ÷àä ìîèõ (èìåíà) â íàñòîÿùåå âðåìÿ óòðà, äíÿ, íî÷è, èáî Öàðñòâèå Òâîå âå÷íî, âñåñèëüíî è âñåìîãóùåñòâåííî. Àìèíü.

597


ÌÎËÈÒÂÛ Î ÇÀÊËÞ×ÅÍÍÛÕ

598


Ìîëèòâà çàêëþ÷åííîãî ê ñâÿòîìó Èîàííó Ïðåäòå÷å Ïðåäòå÷å è Êðåñòèòåëþ Õðèñòîâ Èîàííå, ïðîïîâåäíè÷å ïîêàÿíèÿ! Òû íåïîâèííå âñàæäåí áûë åñè â òåìíèöó: àç æå, ââåðæåííûé â çëîêëþ÷åíèå ñèå, äîñòîéíîå ïî äåëîì ìîèì ïðèåìëþ, ÿêî ïðåñòóïíèê ïðàâäû è çàêîíà. Âñåëè â ìîå ñåðäöå ÷óâñòâî ïîêàÿíèÿ î ãðåñåõ ìîèõ! Íåñòü áî íè åäèíûÿ çëîáû íè áåççàêîíèÿ, èõæå àç, îêàÿííûé, íå ñîäåÿõ; ïðåñòðàøíè ãðåñè ìîè. Ó÷èòåëþ ïðàâäû! íàó÷è ìÿ ïðàâî ãëàãîëàòè î ìíå ñàìîì ïðåä ñóäèÿìè. Íå ïðåñòàâàÿé è â òåìíèöå îáëè÷àòè áåççàêîííàãî Èðîäà, äàðóé ìè, äà íàèïà÷å çäå îáëè÷àåò ìåíå ñîâåñòü ìîÿ, äà îò îáëè÷åíèè åÿ íå âîçìîãó íà äîëçå âðåìåíè óòàèòè ìîå ïðåñòóïëåíèå. Àùå æå îñóæäåí áóäó ïîíåñòè íàêàçàíèå, äàðóé ìè áûòè òåðïåëèâó, ÿêîæå òû ñàì òåðïåëèâíî íåñë åñè óñåêíîâåíèå ãëàâû òâîåÿ, æåëàííîå îò Èðîäèàäû. Åé, Êðåñòèòåëþ Õðèñòîâ! Ïðîñòðè ìè, ðàáó òâîåìó, ðóêó, êðåñòèâøóþ Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ ìîåãî, äà ìÿ èçâëå÷åøè èç ãëóáèíû ïîãèáåëè. Òû åñè áîëüøèé âñåõ â ðîæäåííûõ æåíàìè, òû åñè ïåðâûé ïî Áîãîðîäèöå, ïðàâåäíèê ìåæäó ÷åëîâåêè. Ñåãî ðàäè ïðèáåãàþ ê òåáå àç, èìåÿé ïîòðåáó â âåëèöåì õîäàòàå, ÿêî âåëèê åñìü ãðåøíèê. Óáî è äà îñåíèò ìåíå, íåäîñòîéíàãî, áëàãîäàòü òâîÿ, Ïðåäòå÷å Ãîñïîäåíü.

599


Ïðåïîäîáíîìó Ïåòðó Àôîíñêîìó Òðîïàðü: Ìèð îñòàâèë åñè, Ïåòðå, Ãîñïîäà ðàäè ñâîåãî è êðåñò âîñïðèèì íà ðàìî ñâîå, íà ãîðó äîñòèãë åñè Àôîíñêóþ, ÿêîæå äðåâëå ôåñâèòÿíèí Èëèÿ. È â íåé ïðåáûâ ïîùåíèåì, è ìîëèòâàìè, è áäåíèåì, Áîãà ìèëîñòèâà òâîðÿ, è Ïðå÷èñòóþ Áîãîðîäèöó Ìîëåáíèöó ïðåäëàãàÿ, ñåãî ðàäè âîïèåì òè: ìîëè Õðèñòà Áîãà, äà ñïàñåò äóøè íàøà. Êîíäàê: Óäàëèâ ñåáå ÷åëîâå÷åñêàãî ñîæèòåëüñòâà â ïåùåðàõ êàìåííûõ è ðàçñåëèíàõ ïîæèë åñè æåëàíèåì Áîæåñòâåííûì è ëþáîâèþ, Ïåòðå, Ãîñïîäà òâîåãî, îò Íåãîæå âåíåö ïðèÿë åñè. Ìîëè íåïðåñòàíî ñïàñòèñÿ íàì.

600


Ìîëèòâà âåëèêîìó÷åíèöå Àíàñòàñèè, èìåíóåìîé ¾Óçîðåøèòåëüíèöà¿ Î ìíîãîñòðàäàëüíàÿ è ïðåìóäðàÿ âåëèêîìó÷åíèöå Õðèñòîâà Àíàñòàñèå! Òû äóøåþ íà íåáåñè ó Ïðåñòîëà Ãîñïîäíÿ ïðåäñòîèøè, íà çåìëè æå, äàííîþ òåáå áëàãîäàòèþ, ðàçëè÷íàÿ ñîâåðøàåøè èñöåëåíèÿ: ïðèçðè óáî ìèëîñòèâíî íà ïðåäñòîÿùèÿ ëþäè è ìîëÿùèåñÿ ïðåä ìîùàìè òâîèìè, ïðîñÿùèÿ òâîåé ïîìîùè: ïðîñòðè êî Ãîñïîäó ñâÿòûÿ ìîëèòâû òâîÿ î íàñ, è èñïðîñè íàì îñòàâëåíèå ñîãðåøåíèé íàøèõ, íåäóæíûì èñöåëåíèå, ñêîðáÿùèì è áåäñòâóþùèì ñêîðóþ ïîìîùü: óìîëè Ãîñïîäà, äà ïîäàñò âñåì íàì õðèñòèàíñêóþ êîí÷èíó è äîáðûé îòâåò íà Ñòðàøíåì Ñóäå Ñâîåì, äà ñïîäîáèìñÿ è ìû êóïíî ñ òîáîþ ñëàâèòè Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

601


Ìîëèòâà çàêëþ÷åííîãî ê Àíãåëó õðàíèòåëþ Àíãåëå Áîæèé, ïðåäñòîÿé ìè îò êóïåëè ñâÿòàãî êðåùåíèÿ! Êîëèêî àç, ïðåîãîð÷åâàõ òåáå çëûìè ïîìûñëû, ñêâåðíûìè ñëîâåñû è ïîñòûäíûìè äåÿíÿìè â æèòèè ìîåì! Êòîìó æå, íå ïàìÿòîâàõ, ÿêî èìàì òÿ äàííàãî ìè îò Áîãà õðàíèòåëÿ. Åãäà àç óïèâàõñÿ âèíîì, èëè áåçñòóäíî ïëÿñàõ, èëè â áëóäå, õèùåíèÿõ è çëîïðèîáðåòåíèÿõ èæäèâàõ æèòèå ìîå: è â ñèè äíè òû íå îòëó÷àëñÿ åñè îò ìåíå, íî òîêìî, ÿêî ÷èñòûé äóõ, ïå÷àëåí áûë åñè î ìíå, íåïîòðåáíåì ðàáå. Êîëü ìíîæèöåþ àç áûõ áëèç ñàìûÿ ñìåðòè, òâîðÿé ïðåñòóïíûÿ äåëà è îòíþäü íå ïîìûøëÿÿé ïðåäñòàòè âíåçàïó ÁîãóÑóäèè! Ñìåðòü æå íå ïîñòèæå ìåíå òîãäà: è âåì, ÿêî òû îòâðàòèë åñè þ îò ìåíå. Òàêî âûíó îõðàíÿåøè ìÿ, è íå åäèí àç åñìü, âíåãäà åäèí æèòåëüñòâóþ âî óçèëèùè ñåì, íî ñ òîáîþ, õðàíèòåëþ ìîé. Àùå è íå âèæäó òåáå òåëåñíûìè î÷èìà, òû åñè ïðèñíî ñïðåáûâàÿé îêàÿííîé ìîåé äóøå è òåëó. ßêîæå ñîëíöå, ïðåõîäÿ ñêâåðíûÿ ìåñòà, íå îñêâåðíÿåòñÿ, ñèöå è òû, ñâåòîíîñíûé Àíãåëå Áîæèé, íå âîçãíóøàéñÿ ìîåÿ ñìðàäíîñòè, íî íèêîëèæå îòëó÷àéñÿ îò ìåíå è â ñåé òåìíèöå. Ñîõðàíè ìÿ çäðàâà íîùèþ è íåïðèñòóïíà âî ñíå äèàâîëüñêîìó èñêóøåíèþ. Îòæåíè îò ìåíå áåçñîíèå. Ñîïóòñòâóé ìè, âî äíè, íà êèéæäî ÷àñ, âî âñåõ âõîäåõ è èñõîäåõ ìîèõ. Äàðóé ìè êðåïîñòü òåëåñíûõ ñèë, åæå ïîíåñòè ãîðüêèÿ ðàáîòû, â íàêàçàíèå ìíå íàëàãàåìûÿ, ãîðüêèÿ æå ïà÷å ïî âèíå èõ. Çàñòóïè ìÿ îò çëîáû áåñîâ, ëþòå íàïàäàþùèõ íà ìîþ äóøó: èáî îò åäèíàãî ìàíîâåíèÿ äåñíèöû òâîåÿ áåæàò áåñè. Ïà÷å æå âñåãî îòæåíè îò ìåíå ñìÿòåíèå äóøåâíîå è ðîïîò âðåäíûé: ñûé áî ñìóùåí ñåðäöåì, íå õîùó íè íà êîãî è íè íà ÷òî áëàãîïðèÿòíî âçèðàòè è ïðèñíî çäå îãîð÷åâàþñÿ. Äàðóé î÷àì ìîèì ñëåçû î ãðåñåõ, óñòàì æå òèõîå ãëàãîëàíèå. Íå ñòóïè îò ìåíå, ñâÿòûé Àíãåëå, è åãäà äóøà ìîÿ íà÷íåò ðàçëó÷àòèñÿ îò òåëà, íî ïðåäñòàíè ìè ó ñìåðòíàãî ìîåãî îäðà òèõ è ðàäîñòåí; èáî èìàì òîãäà âèäåòè òåáå áëèç ñóùà. Íå îñòàâè è ïîñëåæäå ìîþ äóøó, ÿæå òè îò Áîãà ïðåäàíà áûñòü íåïîðî÷íå, íî ÿæå ïî ñìåðòè ìîåÿ èìàòü ñóäèòèñÿ, ÿêî îñêâåðíåííàÿ ìíîãèìè ãðåõìè. Î, õðàíèòåëþ ìîé! Ïðèçîâè òîãäà ïîìîëèòèñÿ î ìíå è ïðî÷èÿ áåçïëîòíûÿ ñèëû, äà òâîèì çàñòóïëåíèåì ïîìèëîâàí áóäó, ãðåøíûé ðàá (èìÿ), âî âåêè âåêîâ, àìèíü!

602


Ìîëèòâà çàêëþ÷åííîãî ê Áîæèåé Ìàòåðè Î, Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, Ìàòè Ãîñïîäà è Ñïàñèòåëÿ ìîåãî! Âñè ÷åëîâåöû ïðèòåêàþò ê Òåáå è íèêòî ïðèòåêàÿé îòõîäèò îò Òåáå âñóå, àùå î äîáðå ïðîñèò. Ìîëÿò Òÿ àðõèåðåå è ñâÿùåííèöû, ÿêî Ìàòåðü åñè Àðõèåðåÿ Âåëèêàãî, ïðîøåäøàãî íåáåñà. Ìîëÿò Òÿ èíîêè è èíîêèíè, ÿêî Ñàìà åñè Ïðå÷èñòàÿ Äåâà. Ìîëÿò Òÿ îòöû è ìàòåðè, èæå ñîáîëåçíóþò î ñâîèõ äåòÿõ, â íåìîùåõ ëåæàùèõ èëè äàëå÷å æèâóùèõ, ÿêî Òû Ñàìà áîëåçíóþùè èñêàëà Ñûíà ñâîåãî, åãäà Îí, äâàíàäåñÿòèëåòíèé îòðîê, îñòà âî Èåðóñàëèìå. Ìîëÿò Òÿ îáèäèìèè, ÿêî ïðåòåðïåëà åñè ãîíåíèå îò Èðîäà ñ Áîæåñòâåííûì Ìëàäåíöåì. Âîçíîñÿò ê Òåáå ïîñëåäíþþ ñâîþ ìîëèòâó óìèðàþùèè, ÿêî Òû ïðåäñòîÿëà åñè ó Êðåñòà óìèðàþùàãî Ñûíà Òâîåãî. Ìîëÿò Òÿ ïðàâåäíèè è âñè õîòÿùèè áëàãî÷åñòíî æèòè: è íèêòîæå îò íèõ äîñòèæå ïðàâåäíîñòè, íå èìåÿé Òåáå ìîëèòâåííèöó. Òàêî âñè èìóò Òÿ çàñòóïíèöó óñåðäíó è âñåì ïîäàåøè ñêîðó ïîìîùü. Åäèí ëè àç, ãðåøíèê, â òåìíèöå ñåäÿé, çàáâåí áóäó îò Òåáå? Ìåíå ëè åäèíàãî ìîëèòâó íå óñëûøèøè? Ìåíå ëè, ïðèáåãàþùàãî ê Òåáå, íå ïðèèìåøè ïîä êðîâ Òâîé? Î, íèêàêîæå ïîìûøëÿþ ñåìó áûòè. Ïîíåæå Ìàòåðü åñè Ñïàñèòåëÿ ïîãèáàþùèõ ãðåøíèêîâ. Ïîíåæå ÿêî íåñòü èíîãî Áîãà ðàçâå Èèñóñà Õðèñòà, Ñûíà Òâîåãî, ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì âî Åäèíîì Áîæåñòâå ïîêëàíÿåìàãî. Òàêî íåñòü èíàãî ó Ïðåñòîëà Áîæèÿ áëèæàéøàãî õîäàòàÿ, ÿêîæå Òû, Ìàòè Áîæèÿ! Ìàòåðíåå ìîëåíèå ìíîãî ìîæåò êî áëàãîñåðäèþ Âëàäûêè. Ïðåä Íèì Òåáå âñÿ âîçìîæíà ñóòü. Ñåãî ðàäè íà Òÿ ïî Áîçå âñå óïîâàíèå ìîå âîçëàãàþ. Ñåãî ðàäè õðàíþ àç ïðå÷èñòûé îáðàç Òâîé âî óçèëèùè ìîåì, ïàìÿòóÿé áëèçîñòü Òâîþ êî âñåì ñêîðáÿùèì è çàêëþ÷åííûì. Îáà÷å Òû, Ìàòåðü Áîæèÿ, è ÿâëÿëà åñè äîíûíå êî ìíå ìíîãàÿ ìèëîñòè ïî ìîèì ïðîøåíèåì ê Òåáå! ×èìæå àç ÿâèõñÿ ïðåä Òîáîþ? Óâû ìíå çëîíðàâíîìó! Àç æå íåïàìÿòëèâ áûõ Òâîèõ áëàãîäåÿíèé. Íî, î ìèëîñåðäàÿ Öàðèöå Áîãîðîäèöå, ïðîñòè ìîÿ èçìåíû è íåðàçóìèå, íå îòâåðãíè ìåíå, ïàêè âîçâðàùàþùàãîñÿ ê Òåáå, ÿâè êî ìíå äðåâíÿÿ Òâîÿ ìèëîñòè è ïðèèìè ìÿ íà Ñâîè ìîùíûè ðóêè, àêè áîëÿùà, àêè åëå æèâà ñóùà îò ÿçâ ãðåõîâíûõ. Ïðèâåäè ìîþ äóøó ãðåøíóþ ê ïîêàÿíèþ. Áåççàêîíèÿ áî ìîÿ ïðåâçûäîøà ãëàâó ìîþ. Êîëèêî äîñåëå ïðîãíåâàõ àç Áîãà ìîåãî ëæàìè,

603


Ìîëèòâà çàêëþ÷åííîãî ê Áîæèåé Ìàòåðè

604

õèùåíèÿìè, ïèÿíñòâîì, êðàìîëàìè, æåñòîêîñåðäèåì, áåçñîâåñòèåì. Áåçïðåñòàíè ñîãðåøàþ è â ñåé òåìíèöå ëåíîñòèþ, ìå÷òàíèÿìè, îáìàíàìè, íåïîêîðñòâîì, äîñàæäåíèÿìè ñîóçíèêàì ìîèì è ðàçâðàùåíèåì èõ, òàòüáàìè è ðîïòàíèåì íà ìîþ ó÷àñòü. Êòîìó íå áûñòü ó ìåíå äîíûíå íè ñëåç, íè óìèëåíèÿ, èëè æå àç ïëàêàõ òîêìî îò äîñàäû ìîåÿ. Ïðèìèðè óáî ìåíå, Áëàãîäàòíàÿ, ñ Áîãîì, Ñûíîì Òâîèì. Ñïîäîáè ìÿ ïîëó÷èòè ðàçðåøåíèå âî âñåõ ãðåñåõ ìîèõ â òàéíå ïîêàÿíèÿ, è àáèå ïðè÷àñòèòèñÿ Ñâÿòàãî Òåëà è Êðîâå Ñûíà Òâîåãî. Ïîìîçè ìè îòíûíå âîçíåíàâèäåòè çëûÿ ìîè ñòðàñòè è êðåïêî âîèíñòâîâàòè ïðîòèâó ãðåõà; çàíå àùå â ÷åñîì è ïîêàþñÿ, ïî ìàëîì ÷àñå òàÿæäå òâîðþ, è ñèöå ëæèâ ïðåä Áîãîì îáðåòàþñÿ. Èñïðîñè ìè, Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå, áëàãîäàòü ïðî÷åå âðåìÿ æèâîòà ìîåãî â òâåðäîì ïîêàÿíèè ñêîí÷àòè. Ìèëóþùàÿ ãðåøíèêè, íå ïðåçðè ìåíå ïåðâàãî èç íèõ. Çðèøè ìîÿ áåäû, çðèøè ìîþ ãîðüêó æèçíü â ñåé òåìíèöå. Ïîìîçè ìè ïðåòåðïåòè äî êîíöà ïîçîð ìîé, òåñíîòó è ïðî÷èÿ òåìíè÷íûÿ ëèøåíèÿ, äà íå âïàäó â îò÷àÿíèå, äà íå äåðçíó âîçíîñèòè õóëû íà Ïðîìûñë Áîæèé, íî òîêìî ñêîðáëþ è ïëà÷ó î ãðåñåõ ìîèõ, òîêìî îò ïå÷àëè ìîåÿ î ÷àäàõ ìîèõ è ñðîäíèêàõ, îò íèõæå ðàçëó÷åí åñìü, îáðàùàþñÿ êî óòåøåíèþ â ìîëèòâå. Íåñòü ó ìåíÿ òåðïåíèÿ è êèéæäî äåíü ìíþ, ÿêî íàñòà êîíåö ìîåìó òåðïåíèþ. Î, ïå÷àëúíûõ íåäîâåäîìîå óòåøåíèå! Óòåøè ìîåãî îòöà è ìàòåðü ñî ñðîäíèêè, èæå ñêîðáÿò î ìíå, äëÿ íèõæå àç ñîäåÿõñÿ ÿêî ìåðòâ. Íàèïà÷å æå, î ÷àäîëþáèâàÿ Ìàòè! íå ëèøè Òâîåãî ïîêðîâèòåëüñòâà æåíó è ÷àäà ìîÿ, èõæå îñòàâèõ àç, ÿêî ïðåñòóïíûé îòåö, çàíå îíè íåïîâèííè ñóòü âî ãðåñåõ ìîèõ. Ïðåïèòàé èõ è ñîõðàíè Òâîåþ ìîëèòâîþ çäðàâû è áîãîáîÿçíåííû. Äàðóé ìè, íàïîñëåäîê, âèäåòè ñâîáîäó è ñî ñëåçàìè ðàäîñòè îáëîáûçàòè ìîèõ äîìàøíèõ. Èç ãëóáèíû äóøè ìîåÿ âîïèþ ê Òåáå, Öàðèöå Íåáåñíàÿ, îò îäíîãî îáðàçà Òâîåãî ñ ïðåäâå÷íûì Ìëàäåíöåì íà ðóêó Òâîåþ äåðæèìûì ÷óâñòâóÿé â ñåðäöå ìîåì îòðàäó: íå îòðèíè ìåíå, áóäè ìè ïîêðîâèòåëüíèöà âî âñÿêèõ ìîèõ íóæäàõ, âî âñÿêîì ìîåì ñòðàõå è óíûíèè, äíåì è íîùèþ, âî çäðàâèè è áîëåçíè. Îáëåã÷è ìîÿ äóøåâíûÿ è òåëåñíûÿ ñêîðáè, ÿêî Òû åñè âñåõ ñêîðáÿùèõ ðàäîñòü. Ìèëîñòèâà áóäè ìè íå çäå òîêìî, íî è òàìî, â ñòðàíå âå÷íåé. Íå îñòàâè ìåíå áåç Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ â äåíü Ñòðàøíàãî Âòîðàãî Ïðèøåñòâèÿ Ãîñïîäà ìîåãî. Åé, Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå! Íå çàáóäè òîãäà ìîåÿ âåðû, ÿæå ê Òåáå, è íåäîñòîéíûõ ìîèõ ìîëèòâ ïðåä Òîáîþ. Äà òàêî, áûâ íà âå÷íûÿ âðåìåíà ïîìèëîâàí Òîáîþ, â áåçêîíå÷íûÿ æå âåêè áóäó áëàãîäàðèòè Òåáå è ñëàâîñëîâèòè Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, àìèíü.


Ìîëèòâà óçíèêà â òåìíèöå çàêëþ÷åííàãî (Òâîðåíèå ñâÿòèòåëÿ Ôèëàðåòà Ìîñêîâñêîãî) Ãîñïîäè Áîæå, Ñîçäàòåëþ è Ñïàñèòåëþ ìîé! Áëàãîñëîâåííî äà áóäåò èìÿ Òâîå Ñâÿòîå. Áëàãîäàðåíèå è ñëàâà Òåáå, Ãîñïîäè, î âñåõ áëàãèõ, ÿæå ïðèÿò îò Òåáå â æèòèè ñåì. Íûíå æå ñêîðáü è áîëåçíü îáðåòîõ, è Èìÿ Òâîå ïðèçûâàþ. Ïîíîøåíèÿ íàïàäîøà íà ìÿ. Ïîëîæèøà ìÿ â ðîâå ïðåèñïîäíåì, â òåìíûõ è ñåíè ñìåðòíåé. Ñêîðáëþ î ñåì; è ïî ñåé ñêîðáè ðàçóìåâàþ, ÿêî ñîãðåøèõ ïðåä Òîáîþ, è ïî ãðåõîì ìîèì ïðèèäîøà íà ìÿ áåäû; èáî ïðàâåäíèêè Òâîè íå óíûâàþùå è â òåìíèöàõ ïîÿõó Òåáå, è âî ñòðàäàíèèõ ðàäîâàõóñÿ. È àùå áåççàêîíèÿ íàçðèøè, Ãîñïîäè, Ãîñïîäè, êòî ïîñòîèò? ßêî íåñòü ÷åëîâåê, èæå íå ñîãðåøè. Íî Òû, Ãîñïîäè, ãðåõè âñåãî ìèðà íîñèøè, è ïîêàÿíèåì î÷èùàåøè. Âåðóþ, ÿêî è ìåíå ãðåøíàãî íå îòâåðæåøè îò ëèöà Òâîåãî. Çà âåñü ìèð Åäèíîðîäíûé Ñûí Òâîé èçëèÿ Ñâîþ Áîæåñòâåííóþ Êðîâü. Âåðóþ, ÿêî è ìåíå îò ãðåõîâ ìîèõ îìûòè ìîæåò è õîùåò. Ñåãî ðàäè ñ Äàâèäîì ãëàãîëþ: èñïîâåì íà ìÿ áåççàêîíèå ìîå. Òû æå, ÿêî Áëàã, îñòàâè íå÷åñòèå ñåðäöà ìîåãî. Ñòðàøóñÿ ñóäà è îñóæäåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî: íî íàèïà÷å äà áóäåò ìíå â ñåðäöå ñòðàõ Òâîé íåóìûòíûé ñóä è âå÷íîå îñóæäåíèå. Àùå íåïðàâäà âîçñòàíåò íà ìÿ, äåðçàþ ñëîâîì Äàâèäîâûì ìîëèòèñÿ Òåáå, óñëûøè, Ãîñïîäè, ïðàâäó ìîþ è âîíìè ñóäó ìîåìó, è ïðàâäîþ Òâîåþ èçáàâè ìÿ. Àùå æå íåïðàâäó ñîòâîðèõ: ìèëîñåðäèåì Òâîèì íåïðàâäó ìîþ óâðà÷óé. Íå ïîïóñòè óêëîíèòèñÿ ñåðäöó ìîåìó âî ñëîâåñà ëóêàâñòâèÿ, ê ñîêðûòèþ èñòèíû, è ê ëîæíîìó îïðàâäàíèþ. Ïîìîçè ìíå è óðàçóìåòè, è âîçíåíàâèäåòè íåïðàâäó ìîþ: âîçëþáèòè æå ïðàâäó, è âî èñòèíå îáðåñòè îáëåã÷åíèå äóøè ìîåé. Îáëåã÷è áðåìÿ áåäñòâèÿ ìîåãî. À åæå ïîíåñòè ìíå ñóæäåíî, äà ïîíåñó ñ òåðïåíèåì, ðàäè î÷èùåíèÿ ãðåõîâ ìîèõ, è ðàäè óìèëîñòèâëåíèÿ Òâîåãî ïðàâîñóäèÿ. Àùå è ñòûä ïîêðûåò ìåíå ïðåä íåêèìè ÷åëîâåêàìè: äà ïîòåðïëþ ñî ñìèðåíèåì, äà óìèëîñòèâëþ Òåáå, Ãîñïîäè, äà íå ïîñòûæåí áóäó ïðåä ëèöåì ñåãî ìèðà íà Ñòðàøíîì Ñóäå Òâîåì. Ïðèõîæäó ê Òåáå ñêîðáíûé è ïå÷àëüíûé: íå ëèøè ìåíå äóõîâíîãî óòåøåíèÿ. Ïðèõîæäó ê Òåáå îìðà÷åííûé: ÿâè ñâåò óïîâàíèÿ ñïàñåíèÿ. Ïðèïàäàþ ê Òåáå èçíåìîãøèé: âîçñòàâè è óòâåðäè ìåíå áëàãîäàòèþ Òâîåþ. Ïà÷å âñåãî äàðóé ìíå æåëàíèå, è ïîìîçè ìíå, Ãîñïîäè, òâîðèòè âî âñåì Òâîþ âîëþ, äà â ìèðå ñîâåñòè ïðîñëàâëþ Èìÿ Òâîå Ñâÿòîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà. Àìèíü.

605


Ìîëèòâà î â óçàõ ñóùèõ Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, ñâÿòàãî àïîñòîëà Òâîåãî Ïåòðà îò óç è òåìíèöû áåç âñÿêàãî âðåäà ñâîáîäèâûé, ïðèèìè, ñìèðåííî ìîëèì Òè ñÿ, æåðòâó ñèþ ìèëîñòèâíî âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ ðàáîâ Òâîèõ (ðàáà Òâîåãî/ðàáû Òâîåÿ) (èìÿðåê) â òåìíèöó âñàæäåííûõ (âñàæäåííàãî), è ìîëèòâàìè èõ (åãî), ÿêî ×åëîâåêîëþáåö, âñåñèëüíîþ Òâîåþ Äåñíèöåþ îò âñÿêàãî çëàãî îáñòîÿíèÿ èçáàâè è íà ñâîáîäó èçâåäè.

606


ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÅ ÕÐÈÑÒÈÀÍÈÍÀ ÏÅÐÅÄ ÑÌÅÐÒÜÞ È ÇÀÓÏÎÊÎÉÍÛÅ ÌÎËÈÒÂÛ

607


Êîí÷èíà ÷åëîâåêà Åñëè ïîëîæåíèå áîëüíîãî áåçíàäåæíî, òî ïðè ÿâíûõ ïðèçíàêàõ ïðèáëèæàþùåéñÿ ñìåðòè ñâÿùåííèê ÷èòàåò îòõîäíóþ ìîëèòâó ¾Êàíîí ìîëåáíûé ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà¿ èëè áîëåå ïîëíî îí íàçûâàåòñÿ ¾Êàíîí ìîëåáíûé êî Ãîñïîäó íàøåìó Èèñóñó Õðèñòó è Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöå Ìàòåðè Ãîñïîäíè ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà âñÿêàãî ïðàâîâåðíàãî¿. Ðîäñòâåííèêè ñàìè ìîãóò ïðî÷èòàòü ýòîò êàíîí, åñëè íåâîçìîæíî ïðèãëàñèòü ñâÿùåííèêà, êðîìå ÷òåíèÿ ¾ìîëèòâû, îò èåðåÿ ãëàãîëåìîé íà èñõîä äóøè¿, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ â êîíöå êàíîíà. Ýòîò êàíîí ÷èòàåòñÿ ¾îò ëèöà ÷åëîâåêà ñ äóøåþ ðàçëó÷àþùàãîñÿ è íå ìîãóùàãî ãëàãîëàòè¿ è èìååòñÿ â ïðàâîñëàâíûõ ìîëèòâîñëîâàõ. ×òåíèå êàíîíà ìèðñêèìè ëþäüìè íà÷èíàåòñÿ âîçãëàñîì: ¾Ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îòåö íàøèõ Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ¿, çàòåì ñëåäóþò ïðåäíà÷èíàòåëüíûå ìîëèòâû: ¾Òðèñâÿòîå¿, ¾Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå¿, ¾Îò÷å íàø¿ è äàëåå ïî ìîëèòâîñëîâó. Ïðè ÷òåíèè êàíîíà âîçæèãàåòñÿ ñâå÷à è ëàìïàäêà ïåðåä äîìàøíåé ñâÿòîé èêîíîé. Åñëè äîìà èêîíû íåò, òî íóæíî îáÿçàòåëüíî ïðèîáðåñòè â õðàìå èêîíû Ñïàñèòåëÿ è Áîæèåé Ìàòåðè. Äëÿ óìèðàþùèõ ìëàäåíöåâ (äåòåé äî ñåìè ëåò) èç-çà îòñóòñòâèÿ ãðåõîâ, ïåðå÷èñëÿåìûõ â êàíîíå, êîòîðûå íåñâîéñòâåííû èì ïî ìàëîëåòñòâó, êàíîí íå ÷èòàåòñÿ. Êðîìå êàíîíà ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà åùå ñóùåñòâóåò ¾×èí, áûâàåìûé íà ðàçëó÷åíèå äóøè îò òåëà, êîãäà ÷åëîâåê äîëãî ñòðàæäåò¿. Ýòîò ÷èí ÷èòàåòñÿ íàä ÷åëîâåêîì, êîòîðûé èñïûòûâàåò òÿæêèå ïðåäñìåðòíûå ìó÷åíèÿ è íèêàê íå ìîæåò óìåðåòü (êàê ïðàâèëî, ÷èòàåòñÿ ñâÿùåííèêîì). Ïîñëå ñìåðòè ÷åëîâåêà íàä íèì íåìåäëåííî ÷èòàåòñÿ Ïîñëåäîâàíèå ïî èñõîäå äóøè îò òåëà.

608


Ïðèãîòîâëåíèå óñîïøåãî ê ïîãðåáåíèþ Óìåðøèõ ìû èìåíóåì óñîïøèìè, òî åñòü óñíóâøèìè. Íàçûâàåì èõ ìû òàê ïî íàøåé õðèñòèàíñêîé âåðå, ÷òî äóøè ïîñëå ñìåðòè íå óíè÷òîæàþòñÿ, íå èñ÷åçàþò â íåáûòèè, à îòëó÷àþòñÿ îò òåëà è ïåðåõîäÿò èç ýòîé æèçíè â äðóãóþ çàãðîáíóþ. Òàì ïðåáûâàþò îíè ïîñëå ÷àñòíîãî ñóäà ïî äåëàì çåìíûì â ïðèëè÷åñòâóþùåì èì ìåñòå äî Ñòðàøíîãî ñóäà Áîæèÿ, êîãäà ïî ñëîâó Ãîñïîäà äóøè âñåõ óìåðøèõ ëþäåé âîññîåäèíÿòüñÿ ñ òåëàìè è âîñêðåñíóò. È òîãäà îêîí÷àòåëüíî îïðåäåëèòñÿ ó÷àñòü êàæäîãî: ïðàâåäíûå íàñëåäóþò Öàðñòâî Íåáåñíîå, áëàæåííóþ âå÷íîñòü ñ Áîãîì, à ãðåøíûå âå÷íîå íàêàçàíèå. Èñòîðè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïîãðåáåíèÿ óñîïøèõ äàíî â îáðàçå ïîãðåáåíèÿ Èèñóñà Õðèñòà. Ïî ïðèìåðó áëàãî÷åñòèâîé äðåâíîñòè è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîãðåáåíèå ïðåäâàðÿåòñÿ ñîâåðøåíèåì ðàçëè÷íûõ ìíîãîçíà÷èòåëüíûõ ñèìâîëè÷åñêèõ äåéñòâèé. Òåëî óñîïøåãî îìûâàþò òåïëîé âîäîé, ÷òîáû ïðåäñòàë îí ïåðåä Áîãîì ïî âîñêðåñåíèè â ÷èñòîòå è íåïîðî÷íîñòè. Ïðè îìîâåíèè ÷èòàþò ¾Òðèñâÿòîå¿: ¾Ñâÿòûé Áîæå, Ñâÿòûé Êðåïêèé, Ñâÿòûé Áåññìåðòíûé, ïîìèëóé íàñ¿ èëè ¾Ãîñïîäè, ïîìèëóé¿. Âîçæèãàåòñÿ ëàìïàäêà èëè ñâå÷à è ãîðèò äî òåõ ïîð, ïîêà â äîìå íàõîäèòñÿ ïîêîéíèê. Ïîñëå îìîâåíèÿ òåëî õðèñòèàíèíà îäåâàþò â ÷èñòûå è, ïî âîçìîæíîñòè, íîâûå îäåæäû ïî çâàíèþ è ñëóæåíèþ åãî, íà óñîïøåì îáÿçàòåëüíî äîëæåí áûòü íàòåëüíûé êðåñòèê. Îìîâåíèå îáû÷íî ñîâåðøàþò ëþäè ñòàðøåãî âîçðàñòà, à åñëè òàêîâûõ íåò, òî îìûòü òåëî óñîïøåãî ìîæåò ëþáîé èç ðîäñòâåííèêîâ, çà èñêëþ÷åíèåì æåíùèí, íàõîäÿùèõñÿ â äàííûé ìîìåíò â åñòåñòâåííîé íå÷èñòîòå. Îáû÷àé óêàçûâàåò, ÷òî â îìîâåíèè òåëà æåíùèíû ó÷àñòâóþò òîëüêî æåíùèíû. Åñëè èçâåñòíî, ÷òî ïî÷èâøèé áûë ìîíàõîì (ìîíàõèíåé) èëè ñâÿùåííîñëóæèòåëåì, òî íàäî î åãî êîí÷èíå ñîîáùèòü â õðàì. Òåëî ïîêîéíîãî ïîëàãàþò íà ñòîë, ïîêðûâàþò áåëûì ïîêðûâàëîì ñàâàíîì. Çàòåì óìåðøåãî ïîêðûâàþò îñîáûì îñâÿùåííûì ïîêðîâîì (ïîãðåáàëüíûì ïîêðûâàëîì), íà êîòîðîì èçîáðàæåíû êðåñò, ëèêè ñâÿòûõ è ìîëèòâåííûå íàäïèñè. Âñå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî óìåðøèé îñòàâàëñÿ âåðíûì Áîãó è òåïåðü îñòàåòñÿ ïîä ïîêðîâîì Áîæèèì. Ãëàçà äîëæíû áûòü çàêðûòû, óñòà ñîìêíóòû, ðóêè ñëîæåíû êðåñòîîáðàçíî, ïðàâàÿ ïîâåðõ ëåâîé. Ðóêè è íîãè óñîïøåãî ñâÿçûâàþò, ÷òîáû ðàçâÿçàòü ïåðåä ïîñëåäíèì ïðîùàíèåì.  ðóêè ïîêîéíîãî ïîëàãàþò ïîãðåáàëüíûé êðåñò, íà ãðóäü êëàäóò ñâÿòóþ èêîíó, äëÿ ìóæ÷èí îáðàç Ñïàñèòåëÿ, äëÿ æåíùèí îáðàç Áîæèåé Ìàòåðè. Íà ëîá óìåðøåãî âîçëàãàþò âåí÷èê ïîëîñêó áóìàãè ñ èçîáðàæåíèåì Ñïàñèòåëÿ, Áîæèåé Ìàòåðè è Èîàííà Ïðåäòå÷è. Èçîáðàæåíèÿ ýòè îáðàìëåíû íàäïèñüþ ¾Òðèñâÿòîãî¿. Âåí÷èê, ñèìâîëèçèðóþùèé

609


Ïðèãîòîâëåíèå óñîïøåãî ê ïîãðåáåíèþ

610

ñîáëþäåíèå âåðû óñîïøèì õðèñòèàíèíîì è ñîâåðøåíèå èì õðèñòèàíñêîãî æèçíåííîãî ïîäâèãà, âîçëàãàåòñÿ â íàäåæäå, ÷òî ïî÷èâøèé â âåðå ïîëó÷èò ïî âîñêðåñåíèè îò Áîãà íåáåñíóþ íàãðàäó è íåòëåííûé âåíåö. Êàê ïðàâèëî, âåí÷èê îòïå÷àòàí íà îäíîì ëèñòêå ñ ðàçðåøèòåëüíîé ìîëèòâîé. Ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ ìîëèòâû-âåí÷èêà â õðàìå âåí÷èê îòðåçàåòñÿ íîæíèöàìè (ïîñëå îòïåâàíèÿ ëèñòîê ñ ìîëèòâîé áóäåò âëîæåí â ðóêó ïî÷èâøåãî). Ïåðåä ïîëîæåíèåì óñîïøåãî âî ãðîá òåëî åãî è ãðîá îêðîïëÿþò ñâÿòîé âîäîé, ïðè÷åì ãðîá îêðîïëÿþò èçâíå è èçíóòðè.  ãðîá ïîêîéíîãî ïîëàãàþò ëèöîì ââåðõ, ïîä ãîëîâó êëàäóò ïîäóøêó, íàáèòóþ ñîëîìîé èëè îïèëêàìè. Ãðîá îáûêíîâåííî ñòàâÿò ïîñðåäè êîìíàòû ïåðåä äîìàøíèìè èêîíàìè, ãîëîâîé ê îáðàçàì. Âîêðóã ãðîáà âîçæèãàþò ÷åòûðå ñâå÷è: ó ãîëîâû, â íîãàõ è ïî îáåèì ñòîðîíàì íà óðîâíå ñêðåùåííûõ ðóê. Âîçæåííûå ñâå÷è âìåñòå èçîáðàæàþò êðåñò è ñèìâîëèçèðóþò ïåðåõîä óìåðøåãî â Öàðñòâî Èñòèííîãî Ñâåòà. Ê ïðàâîñëàâíûì òðàäèöèÿì íå îòíîñÿòñÿ áûòóþùèå âî ìíîãèõ ñåìüÿõ ðàçëè÷íûå ñóåâåðèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîêîéíèêîì, òàêèå, êàê çàíàâåøèâàíèå çåðêàë, îòêàç ïîëüçîâàòüñÿ âèëêàìè âî âðåìÿ ïîìèíàëüíîé òðàïåçû, îáû÷àé îñòàâëÿòü ÷àñòü áëþä èëè ñòàêàí ñ âîäîé (à åùå õóæå ñ âîäêîé) ïåðåä ïîðòðåòîì óñîïøåãî è ò. ï. Âñå ýòè ñóåâåðèÿ íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ïðàâîñëàâèþ íå èìåþò. Çàíàâåøèâàíèå çåðêàë â äîìå, ãäå ëåæèò òåëî ïîêîéíîãî, îïðàâäàíî ëèøü â òîì ñëó÷àå, êîãäà ìû, äóìàÿ îá óñîïøåì, óõîäèì îò âíåøíåé ñóåòû è îòäà¼ì ñâîé ïîñëåäíèé ìîëèòâåííûé âçäîõ îá óïîêîåíèè ïðåñòàâëüøåéñÿ äóøè.


17-ÿ êàôèçìà (ïîìèíàëüíàÿ), ÷òîìàÿ â äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ (×èòàåòñÿ åæåäíåâíî â òå÷åíèå 40 äíåé ïî ñìåðòè) Ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Öàðþ Íåáåñíûé. . . Òðèñâÿòîå. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå. . . Îò÷å íàø. . . Òðîïàðü: Ïîìèëóé íàñ, Ãîñïîäè, ïîìèëóé íàñ; âñÿêàãî áî îòâåòà íåäîóìåþùå, ñèþ Òè ìîëèòâó ÿêî Âëàäûöå ãðåøíèè ïðèíîñèì: ïîìèëóé íàñ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. ×åñòíîå ïðîðîêà Òâîåãî, Ãîñïîäè, òîðæåñòâî, íåáî Öåðêîâü ïîêàçà, ñ ÷åëîâåêè ëèêóþò àíãåëè: òîãî ìîëèòâàìè, Õðèñòå Áîæå, â ìèðå óïðàâè æèâîò íàø, äà ïîåì Òè: Àëëèëóèà. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ, àìèíü. Ìíîãàÿ ìíîæåñòâà ìîèõ, Áîãîðîäèöå, ïðåãðåøåíèé, ê Òåáå ïðèáåãîõ, ×èñòàÿ, ñïàñåíèÿ òðåáóÿ: ïîñåòè íåìîùñòâóþùóþ ìîþ äóøó, è ìîëè Ñûíà Òâîåãî è Áîãà íàøåãî äàòü ìè îñòàâëåíèå, ÿæå ñîäåÿõ ëþòûõ, Åäèíà Áëàãîñëîâåííàÿ. Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (Ñîðîê ðàç) È ïîêëîíû ïî ñèëå. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ. . . (Òðèæäû) È ïñàëìû: Ïñàëîì 118 Áëàæåíè íåïîðî÷íèè â ïóòü, õîäÿùèé â çàêîíå Ãîñïîäíè. Áëàæåíè èñïûòàþùèè ñâèäåíèÿ Åãî, âñåì ñåðäöåì âçûùóò Åãî, íå äåëàþùèé áî áåççàêîíèÿ, â ïóòåõ Åãî õîäèøà. Òû çàïîâåäàë åñè çàïîâåäè Òâîÿ ñîõðàíèòè çåëî. Äàáû èñïðàâèëèñÿ ïóòèå ìîè, ñîõðàíèòè îïðàâäàíèÿ Òâîÿ. Òîãäà íå ïîñòûæóñÿ, âíåãäà ïðèçðåòè ìè íà âñÿ çàïîâåäè Òâîÿ. Èñïîâåìñÿ Òåáå â ïðàâîñòè ñåðäöà, âíåãäà íàó÷èòèìèñÿ ñóäüáàì ïðàâäû Òâîåÿ. Îïðàâäàíèÿ Òâîÿ ñîõðàíþ: íå îñòàâè ìåíå äî çåëà.  ÷åñîì èñïðàâèò þíåéøèé ïóòü ñâîé? Âíåãäà ñîõðàíèòè ñëîâåñà Òâîÿ. Âñåì ñåðäöåì ìîèì âçûñêàõ Òåáå, íå îòðèíè ìåíå îò çàïîâåäåé Òâîèõ.  ñåðäöå ìîåì ñêðûõ ñëîâåñà Òâîÿ, ÿêî äà íå ñîãðåøó Òåáå. Áëàãîñëîâåí åñè. Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Óñòíàìà ìîèìà âîçâåñòèõ âñÿ ñóäüáû óñò Òâîèõ. Íà ïóòè ñâèäåíèé Òâîèõ íàñëàäèõñÿ, ÿêî î âñÿêîì áîãàòñòâå.  çàïîâåäåõ Òâîèõ ïîãëóìëþñÿ, è óðàçóìåþ ïóòè Òâîÿ. Âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ ïîó÷óñÿ, íå çàáóäó ñëîâåñ Òâîèõ. Âîçäàæäü ðàáó Òâîåìó: æèâè ìÿ, è ñîõðàíþ ñëîâåñà Òâîÿ. Îòêðûé î÷è ìîè, è óðàçóìåþ ÷óäåñà

611


17-ÿ êàôèçìà (ïîìèíàëüíàÿ), ÷òîìàÿ â äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ 612 îò çàêîíà Òâîåãî. Ïðèøëåö àç åñìü íà çåìëè: íå ñêðûé îò ìåíå çàïîâåäè Òâîÿ. Âîçëþáè äóøà ìîÿ âîçæåëàòè ñóäüáû Òâîÿ íà âñÿêîå âðåìÿ. Çàïðåòèë åñè ãîðäûì: ïðîêëÿòè óêëîíÿþùèèñÿ îò çàïîâåäåé Òâîèõ. Îòûìè îò ìåíå ïîíîñ è óíè÷èæåíèå, ÿêî ñâèäåíèé Òâîèõ âçûñêàõ. Èáî ñåäîøà êíÿçè, è íà ìÿ êëåâåòàõó, ðàá æå Òâîé ãëóìëÿøåñÿ âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ. Èáî ñâèäåíèÿ Òâîÿ ïîó÷åíèå ìîå åñòü, è ñîâåòè ìîè îïðàâäàíèÿ Òâîÿ. Ïðèëüïå çåìëè äóøà ìîÿ, æèâè ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Ïóòè ìîÿ âîçâåñòèõ, è óñëûøàë ìÿ åñè: íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ïóòü îïðàâäàíèé Òâîèõ âðàçóìè ìè, è ïîãëóìëþñÿ â ÷óäåñåõ Òâîèõ. Âîçäðåìà äóøà ìîÿ îò óíûíèÿ, óòâåðäè ìÿ â ñëîâåñåõ Òâîèõ. Ïóòü íåïðàâäû îòñòàâè îò ìåíå, è çàêîíîì Òâîèì ïîìèëóé ìÿ. Ïóòü èñòèíû èçâîëèõ, è ñóäüáû Òâîÿ íå çàáûõ. Ïðèëåïèõñÿ ñâèäåíèåì Òâîèì, Ãîñïîäè, íå ïîñðàìè ìåíå. Ïóòü çàïîâåäåé Òâîèõ òåêîõ, åãäà ðàçøèðèë åñè ñåðäöå ìîå. Çàêîíîïîëîæè ìíå, Ãîñïîäè, ïóòü îïðàâäàíèé Òâîèõ, è âçûùó è âûíó. Âðàçóìè ìÿ, è èñïûòàþ çàêîí Òâîé, è ñîõðàíþ è âñåì ñåðäöåì ìîèì. Íàñòàâè ìÿ íà ñòåçþ çàïîâåäåé Òâîèõ, ÿêî òóþ âîñõîòåõ. Ïðèêëîíè ñåðäöå ìîå âî ñâèäåíèÿ Òâîÿ, à íå â ëèõîèìñòâî. Îòâðàòè î÷è ìîè, åæå íå âèäåòè ñóåòû, â ïóòè Òâîåì æèâè ìÿ. Ïîñòàâè ðàáó Òâîåìó ñëîâî Òâîå â ñòðàõ Òâîé. Îòûìè ïîíîøåíèå ìîå, åæå íåïùåâàõ, ÿêî ñóäüáû Òâîÿ áëàãè. Ñå, âîçæåëàõ çàïîâåäè Òâîÿ, â ïðàâäå Òâîåé æèâè ìÿ. È äà ïðèèäåò íà ìÿ ìèëîñòü Òâîÿ, Ãîñïîäè, ñïàñåíèå Òâîå ïî ñëîâåñè Òâîåìó, è îòâåùàþ ïîíîøàþùûì ìè ñëîâî, ÿêî óïîâàõ íà ñëîâåñà Òâîÿ. È íå îòûìè îò óñò ìîèõ ñëîâåñå èñòèííà äî çåëà, ÿêî íà ñóäüáû Òâîÿ óïîâàõ. È ñîõðàíþ çàêîí Òâîé âûíó, â âåê è â âåê âåêà. È õîæäàõ â øèðîòå, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ âçûñêàõ, è ãëàãîëàõ î ñâèäåíèèõ Òâîèõ ïðåä öàðè, è íå ñòûäÿõñÿ. È ïîó÷àõñÿ â çàïîâåäåõ Òâîèõ, ÿæå âîçëþáèõ çåëî: è âîçäâèãîõ ðóöå ìîè ê çàïîâåäåì Òâîèì, ÿæå âîçëþáèõ, è ãëóìëÿõñÿ âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ. Ïîìÿíè ñëîâåñà Òâîÿ ðàáó Òâîåìó, èõæå óïîâàíèå äàë ìè åñè. Òî ìÿ óòåøè âî ñìèðåíèè ìîåì, ÿêî ñëîâî Òâîå æèâè ìÿ. Ãîðäèè çàêîíîïðåñòóïîâàõó äî çåëà, îò çàêîíà æå Òâîåãî íå óêëîíèõñÿ. Ïîìÿíóõ ñóäüáû Òâîÿ îò âåêà, Ãîñïîäè, è óòåøèõñÿ. Ïå÷àëü ïðèÿò ìÿ îò ãðåøíèê, îñòàâëÿþùèõ çàêîí Òâîé. Ïåòà áÿõó ìíå îïðàâäàíèÿ Òâîÿ íà ìåñòå ïðèøåëüñòâèÿ ìîåãî. Ïîìÿíóõ â íîùè èìÿ Òâîå, Ãîñïîäè, è ñîõðàíèõ çàêîí Òâîé. Ñåé áûñòü ìíå, ÿêî îïðàâäàíèé Òâîèõ âçûñêàõ. ×àñòü ìîÿ åñè, Ãîñïîäè: ðåõ ñîõðàíèòè çàêîí Òâîé. Ïîìîëèõñÿ ëèöó Òâîåìó âñåì ñåðäöåì ìîèì: ïîìèëóé ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Ïîìûñëèõ ïóòè Òâîÿ, è âîçâðàòèõ íîçå ìîè âî ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Óãîòîâèõñÿ è íå ñìóòèõñÿ ñîõðàíèòè çàïîâåäè Òâîÿ. Óæÿ ãðåøíèê îáÿçàøàñÿ ìíå, è çàêîíà Òâîåãî íå çàáûõ. Ïîëóíîùè âîñòàõ èñïîâåäàòèñÿ Òåáå î ñóäüáàõ ïðàâäû Òâîåÿ. Ïðè÷àñòíèê àç åñìü âñåì áîÿùûìñÿ Òåáå è õðàíÿùûì çàïîâåäè Òâîÿ. Ìèëîñòè Òâîåÿ, Ãîñïîäè, èñïîëíü çåìëÿ, îïðàâäàíèåì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Áëàãîñòü ñîòâîðèë åñè ñ ðàáîì Òâîèì, Ãîñïîäè, ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Áëàãîñòè è íàêàçàíèþ è ðàçóìó íàó÷è ìÿ, ÿêî çàïîâåäåì Òâîèì âåðîâàõ. Ïðåæäå äàæå íå ñìèðèòèìèñÿ, àç ïðåãðåøèõ, ñåãî ðàäè ñëîâî Òâîå ñîõðàíèõ. Áëàã åñè Òû, Ãîñïîäè, è áëàãîñòèþ Òâîåþ íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Óìíîæèñÿ íà ìÿ íåïðàâäà ãîðäûõ, àç æå âñåì ñåðäöåì ìîèì èñïûòàþ çàïîâåäè Òâîÿ. Óñûðèñÿ ÿêî ìëåêî ñåðäöå èõ, àç æå çàêîíó Òâîåìó ïîó÷èõñÿ. Áëàãî ìíå, ÿêî ñìèðèë ìÿ åñè, ÿêî äà íàó÷óñÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàã ìíå çàêîí óñò Òâîèõ, ïà÷å òûñÿù çëàòà è ñðåáðà. Ñëàâà:


17-ÿ êàôèçìà (ïîìèíàëüíàÿ), ÷òîìàÿ â äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ 613 Êàôèçìà ðàçáèòà íà 3 ¾Ñëàâû¿, íà êàæäîé ¾Ñëàâå¿ ÷èòàòü: Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Àëëèëóèà, àëëèëóèà, àëëèëóèà, ñëàâà Òåáå, Áîæå (Òðèæäû). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (Òðèæäû). Ìîëèòâåííîå ïðîøåíèå çà óñîïøåþ. (Ñì. â êîíöå êàôèçìû) Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è ÑâÿòîìóÄóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ðóöå Òâîè ñîòâîðèñòå ìÿ è ñîçäàñòå ìÿ, âðàçóìè ìÿ, è íàó÷óñÿ çàïîâåäåì Òâîèì. Áîÿùèèñÿ Òåáå óçðÿò ìÿ è âîçâåñåëÿòñÿ, ÿêî íà ñëîâåñà Òâîÿ óïîâàõ. Ðàçóìåõ, Ãîñïîäè, ÿêî ïðàâäà ñóäüáû Òâîÿ, è âîéñòèííó ñìèðèë ìÿ åñè. Áóäè æå ìèëîñòü Òâîÿ, äà óòåøèò ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó ðàáó Òâîåìó. Äà ïðèèäóò ìíå ùåäðîòû Òâîÿ, è æèâ áóäó, ÿêî çàêîí Òâîé Ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Äà ïîñòûäÿòñÿ ãîðäèè, ÿêî íåïðàâåäíî áåççàêîííîâàøà íà ìÿ, àç æå ïîãëóìëþñÿ â çàïîâåäåõ Òâîèõ. Äà îáðàòÿò ìÿ áîÿùèèñÿ Òåáå è âîäÿùèè ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Áóäè ñåðäöå ìîå íåïîðî÷íî âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ, ÿêî äà íå ïîñòûæóñÿ. Èñ÷åçàåò âî ñïàñåíèå Òâîå äóøà ìîÿ, íà ñëîâåñà Òâîÿ óïîâàõ. Èñ÷åçîøà î÷è ìîè â ñëîâî Òâîå, ãëàãîëþùå: êîãäà óòåøèøè ìÿ? Çàíå áûõ ÿêî ìåõ íà ñëàíå, îïðàâäàíèé Òâîèõ íå çàáûõ. Êîëèêî åñòü äíèé ðàáà Òâîåãî? Êîãäà ñîòâîðèøè ìè îò ãîíÿùèõ ìÿ ñóä? Ïîâåäàøà ìíå çàêîíîïðåñòóïíèöû ãëóìëåíèÿ, íî íå ÿêî çàêîí Òâîé, Ãîñïîäè. Âñÿ çàïîâåäè Òâîÿ èñòèíà; íåïðàâåäíî ïîãíàøà ìÿ, ïîìîçè ìè. Âìàëå íå ñêîí÷àøà ìåíå íà çåìëè, àç æå íå îñòàâèõ çàïîâåäåé Òâîèõ. Ïî ìèëîñòè Òâîåé æèâè ìÿ, è ñîõðàíþ ñâåäåíèÿ óñò Òâîèõ. Âî âåê, Ãîñïîäè, ñëîâî Òâîå ïðåáûâàåò íà Íåáåñè.  ðîä è ðîä èñòèíà Òâîÿ. Îñíîâàë åñè çåìëþ, è ïðåáûâàåò. Ó÷èíåíèåì Òâîèì ïðåáûâàåò äåíü: ÿêî âñÿ÷åñêàÿ ðàáîòíà Òåáå. ßêî àùå áû íå çàêîí Òâîé ïîó÷åíèå ìîå áûë, òîãäà óáî ïîãèáë áûõ âî ñìèðåíèè ìîåì. Âî âåê íå çàáóäó îïðàâäàíèé Òâîèõ, ÿêî â íèõ îæèâèë ìÿ åñè. Ñëàâà: Òâîé åñìü àç, ñïàñè ìÿ: ÿêî îïðàâäàíèé Òâîèõ âçûñêàõ. Ìåíå æäàøà ãðåøíèöû ïîãóáèòè ìÿ, ñâèäåíèÿ Òâîÿ ðàçóìåõ. Âñÿêèÿ êîí÷èíû âèäåõ êîíåö, øèðîêà çàïîâåäü Òâîÿ çåëî. Êîëü âîçëþáèõ çàêîí Òâîé, Ãîñïîäè, âåñü äåíü ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Ïà÷å âðàã ìîèõ óìóäðèë ìÿ åñè çàïîâåäèþ Òâîåþ, ÿêî â âåê ìîÿ åñòü. Ïà÷å âñåõ ó÷àùèõ ìÿ ðàçóìåõ, ÿêî ñâèäåíèÿ Òâîÿ ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Ïà÷å ñòàðåö ðàçóìåõ, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ âçûñêàõ. Îò âñÿêàãî ïóòè ëóêàâà âîçáðàíèõ íîãàì ìîèì, ÿêî äà ñîõðàíþ ñëîâåñà Òâîÿ. Îò ñóäåá Òâîèõ íå óêëîíèõñÿ, ÿêî Òû çàêîíîïîëîæèë ìè åñè. Êîëü ñëàäêà ãîðòàíè ìîåìó ñëîâåñà Òâîÿ: ïà÷å ìåäà óñòîì ìîèì. Îò çàïîâåäåé Òâîèõ ðàçóìåõ: ñåãî ðàäè âîçíåíàâèäåõ âñÿê ïóòü íåïðàâäû. Ñâåòèëüíèê íîãàìà ìîèìà çàêîí Òâîé, ÿ ñâåò ñòåçÿì ìîèì. Êëÿõñÿ, è ïîñòàâèõ ñîõðàíèòè ñóäüáû ïðàâäû Òâîåé. Ñìèðèõñÿ äî çåëà, Ãîñïîäè, æèâè ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Âîëüíàÿ óñò ìîèõ áëàãîâîëè æå, Ãîñïîäè, è ñóäüáàì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Äóøà ìîÿ â ðóêó Òâîåþ âûíó, è çàêîíà Òâîåãî íå çàáûõ. Ïîëîæèøà ãðåøíèöû ñåòü ìíå, è îò çàïîâåäåé Òâîèõ íå çàáëóäèõ. Íàñëåäîâàõ ñâèäåíèÿ Òâîÿ âî âåê, ÿêî ðàäîâàíèå ñåðäöà ìîåãî ñóòü. Ïðèêëîíèõ ñåðäöå ìîå, ñîòâîðèòè îïðàâäàíèÿ Òâîÿ â âåê çà âîçäàÿíèå. Çàêîíîïðåñòóïíûÿ âîçíåíàâèäåõ, çàêîí æå Òâîé âîçëþáèõ. Ïîìîùíèê ìîé è Çàñòóïíèê ìîé åñè Òû, íà ñëîâåñà Òâîÿ óïîâàõ. Óêëîíèòåñÿ îò ìåíå ëóêàâíóþùèè, è èñïûòàþ çàïîâåäè Áîãà ìîåãî. Çàñòóïè ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó, è æèâ áóäó, è íå


17-ÿ êàôèçìà (ïîìèíàëüíàÿ), ÷òîìàÿ â äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ 614 ïîñðàìè ìåíå îò ÷àÿíèÿ ìîåãî. Ïîìîçè ìè, è ñïàñóñÿ, è ïîó÷óñÿ âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ âûíó. Óíè÷èæèë åñè âñÿ îòñòóïàþùûÿ îò îïðàâäàíèé Òâîèõ, ÿêî íåïðàâåäíî ïîìûøëåíèå èõ. Ïðåñòóïàþùûÿ íåïùåâàõ âñÿ ãðåøíûÿ çåìëè, ñåãî ðàäè âîçëþáèõ ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Ïðèãâîçäè ñòðàõó Òâîåìó ïëîòè ìîÿ: îò ñóäåá áî Òâîèõ óáîÿõñÿ. Ñîòâîðèõ ñóä è ïðàâäó, íå ïðåäàæäü ìåíå îáèäÿùûì ìÿ. Âîñïðèèìè ðàáà Òâîåãî âî áëàãî, äà íå îêëåâåòàþò ìåíå ãîðäèè. Î÷è ìîè èñ÷åçîñòå âî ñïàñåíèå Òâîå è â ñëîâî ïðàâäû Òâîåÿ: ñîòâîðè ñ ðàáîì Òâîèì ïî ìèëîñòè Òâîåé, è îïðàâàäàíèåì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Ðàá Òâîé åñìü àç: âðàçóìè ìÿ, è óâåì ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Âðåìÿ ñîòâîðèòè Ãîñïîäåâè: ðàçîðèøà çàêîí Òâîé. Ñåãî ðàäè âîçëþáèõ çàïîâåäè Òâîÿ ïà÷å çëàòà è òîïàçèÿ. Ñåãî ðàäè êî âñåì çàïîâåäåì Òâîèì íàïðàâëÿõñÿ, âñÿê ïóòü íåïðàâäû âîçíåíàâèäåõ. Äèâíà ñâèäåíèÿ Òâîÿ: ñåãî ðàäè èñïûòà ÿ äóøà ìîÿ. ßâëåíèå ñëîâåñ Òâîèõ ïðîñâåùàåò è âðàçóìëÿåò ìëàäåíöû. Óñòà ìîÿ îòâåðçîõ, è ïðèâëåêîõ äóõ, ÿêî çàïîâåäàé Òâîèõ æåëàõ. Ñëàâà: Ïðèçðè íà ìÿ è ïîìèëóé ìÿ, ïî ñóäó ëþáÿùèõ èìÿ Òâîå. Ñòîïû ìîÿ íàïðàâè ïî ñëîâåñè Òâîåìó, è äà íå îáëàäàåò ìíîþ âñÿêîå áåççàêîíèå. Èçáàâè ìÿ îò êëåâåòû ÷åëîâå÷åñêèÿ, è ñîõðàíþ çàïîâåäè Òâîÿ. Ëèöå Òâîå ïðîñâåòè íà ðàáà Òâîåãî, è íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Èñõîäèùà âîäíàÿ èçâåäîñòå î÷è ìîè: ïîíåæå íå ñîõðàíèõ çàêîíà Òâîåãî.. Ïðàâåäåí åñè, Ãîñïîäà, è ïðàâè ñóäè Òâîè. Çàïîâåäàë åñè ïðàâäó ñâèäåíèÿ Òâîÿ, è èñòèíó çåëî. Èñòàÿëà ìÿ åñòü ðåâíîñòü Òâîÿ: ÿêî çàáûøà ñëîâåñà Òâîÿ âðàçè ìîè. Ðàçææåíî ñëîâî Òâîå çåëî, è ðàá Òâîé âîçëþáè å. Þíåéøèé àç åñìü è óíè÷èæåí: îïðàâäàíèé Òâîèõ íå çàáûõ. Ïðàâäà Òâîÿ ïðàâäà âî âåê, è çàêîí Òâîé èñòèíà. Ñêîðáè è íóæäû îáðåòîùà ìÿ: çàïîâåäè Òâîÿ ïîó÷åíèå ìîå. Ïðàâäà ñâèäåíèÿ Òâîÿ â âåê: âðàçóìè ìÿ, è æèâ áóäó. Âîççâàõ âñåì ñåðäöåì ìîèì, óñëûøè ìÿ, Ãîñïîäè, îïðàâäàíèÿ Òâîÿ âçûùó. Âîççâàõ Òè, ñïàñè ìÿ, è ñîõðàíþ ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Ïðåäâàðèõ â áåçãîäèè è âîççâàõ, íà ñëîâåñà Òâîÿ óïîâàõ. Ïðåäâàðèñòå î÷è ìîè êî óòðó, ïîó÷èòèñÿ ñëîâåñåì Òâîèì. Ãëàñ ìîé óñëûøè, Ãîñïîäè, ïî ìèëîñòè Òâîåé: ïî ñóäüáå Òâîåé æèâè ìÿ. Ïðèáëèæèøàñÿ ãîíÿùèé ìÿ áåççàêîíèåì: îò çàêîíà æå Òâîåãî óäàëèøàñÿ. Áëèç åñè Òû, Ãîñïîäè, è âñè ïóòèå Òâîè èñòèíà. Èñïåðâà ïîçíàõ îò ñâèäåíèé Òâîèõ, ÿêî â âåê îñíîâàë ÿ åñè. Âèæäü ñìèðåíèå ìîå, è èçìè ìÿ, ÿêî çàêîíà Òâîåãî íå çàáûõ. Ñóäè ñóä ìîé, è èçáàâè ìÿ: ñëîâåñå ðàäè Òâîåãî æèâè ìÿ. Äàëå÷å îò ãðåøíèê ñïàñåíèå, ÿêî îïðàâäàíèé Òâîèõ íå âçûñêàëè. Ùåäðîòû Òâîÿ ìíîãè, Ãîñïîäè, ïî ñóäüáå Òâîåé æèâè ìÿ. Ìíîçè èçãîíÿùèè ìÿ è ñòóæàþùèè ìè: îò ñâèäåíèé Òâîèõ íå óêëîíèõñÿ. Âèäåõ íåðàçóìåâàþùûÿ è èñòàÿõ: ÿêî ñëîâåñ Òâîèõ íå ñîõðàíèëà. Âèæäü, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ âîçëþáèõ: Ãîñïîäè, ïî ìèëîñòè Òâîåé æèâè ìÿ. Íà÷àëî ñëîâåñ Òâîèõ èñòèíà, è âî âåê âñÿ ñóäüáû ïðàâäû Òâîåÿ. Êíÿçè ïîãíàøà ìÿ òóíå: è îò ñëîâåñ Òâîèõ óáîÿñÿ ñåðäöå ìîå. Âîçðàäóþñÿ àç î ñëîâåñåõ Òâîèõ, ÿêî îáðåòàÿé êîðûñòü ìíîãó. Íåïðàâäó âîçíåíàâèäåõ è îìåðçèõ: çàêîí æå Òâîé âîçëþáèõ. Ñåäìåðèöåþ äíåì õâàëèõ Òÿ î ñóäüáàõ ïðàâäû Òâîåÿ. Ìèð ìíîã ëþáÿùûì çàêîí Òâîé, è íåñòü èì ñîáëàçíà. ×àÿõ ñïàñåíèÿ Òâîåãî, Ãîñïîäè, è çàïîâåäè Òâîÿ âîçëþáèõ. Ñîõðàíè äóøà ìîÿ ñâèäåíèÿ Òâîÿ, è âîçëþáè ÿ çåëî. Ñîõðàíèõ çàïîâåäè Òâîÿ è ñâèäåíèÿ Òâîÿ, ÿêî âñè ïóòèå ìîè ïðåä Òîáîþ, Ãîñïîäè. Äà ïðèáëèæèòñÿ ìîëåíèå ìîå ïðåä Òÿ, Ãîñïîäè: ïî ñëîâåñè Òâîåìó âðàçóìè


17-ÿ êàôèçìà (ïîìèíàëüíàÿ), ÷òîìàÿ â äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ 615 ìÿ. Äà âíèäåò ïðîøåíèå ìîå ïðåä Òÿ, Ãîñïîäè, ïî ñëîâåñè Òâîåìó èçáàâè ìÿ. Îòðûãíóò óñòíå ìîè ïåíèå, åãäà íàó÷èøè ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ïðîâåùàåò ÿçûê ìîé ñëîâåñà Òâîÿ, ÿêî âñÿ çàïîâåäè Òâîÿ ïðàâäà. Äà áóäåò ðóêà Òâîÿ åæå ñïàñòè ìÿ, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ èçâîëèõ. Âîçæåëàõ ñïàñåíèå Òâîå, Ãîñïîäè, è çàêîí Òâîé ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Æèâà áóäåò äóøà ìîÿ, è âîñõâàëèò Òÿ: è ñóäüáû Òâîÿ ïîìîãóò ìíå. Çàáëóäèõ, ÿêî îâ÷à ïîãèáøåå: âçûùè ðàáà Òâîåãî, ÿêî çàïîâåäåé Òâîèõ íå çàáûõ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Àëëèëóèà, àëëéëóèà, àëëèëóèà, ñëàâà Òåáå Áîæå. (Òðèæäû) Ãîñïîäè ïîìèëóé (Òðèæäû) Ìîëèòâåííîå ïðîøåíèå çà óñîïøåãî Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, Áîæå íàø, â âåðå è íàäåæäè æèâîòà âå÷íàãî ïðåñòàâëüøàãîñÿ ðàáà Òâîåãî, áðàòà íàøåãî (èìÿðåê), è ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö îòïóùàÿé ãðåõè è ïîòðåáëÿÿé íåïðàâäû, îñëàáè, îñòàâè è ïðîñòè âñÿ âîëüíàÿ åãî ñîãðåøåíèÿ è íåâîëüíàÿ, èçáàâè åãî âå÷íàÿ ìóêè è îãíÿ ãååíñêàãî è äàðóé åìó ïðè÷àñòèå è íàñëàæäåíèå âå÷íûõ Òâîèõ áëàãèõ, óãîòîâàííûõ ëþáÿùèì Òÿ: àùå áî È ñîãðåøè, íî íå îòñòóïè îò Òåáå, è íåñóìíåííî âî Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, Áîãà Òÿ â Òðîèöå ñëàâèìàãî âåðîâà, è Åäèíèöó â Òðîèöå è Òðîèöó âî Åäèíñòâå, ïðàâîñëàâíî äàæå äî ïîñëåäíÿãî ñâîåãî èçäûõàíèÿ èñïîâåäà. Òåìæå ìèëîñòèâ òîìó áóäè, è âåðó, ÿæå â Òÿ âìåñòî äåë âìåíè, è ñî ñâÿòûìè Òâîèìè, ÿêî Ùåäð, óïîêîé: íåñòü áî ÷åëîâåêà, èæå ïîæèâåò è íå ñîãðåøèò. Íî Òû Åäèí åñè êðîìå âñÿêàãî ãðåõà, è ïðàâäà Òâîÿ, ïðàâäà âî âåêè, è Òû åñè Åäèí Áîã ìèëîñòåé è ùåäðîò, è ÷åëîâåêîëþáèÿ, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ïî 17-é êàôèçìå Òðèñâÿòîå, ïî Îò÷å íàø. . . È òðîïàðè, ãëàñ 2-é Ñîãðåøèõ ê Òåáå, Ñïàñå, ÿêî áëóäíûé ñûí: ïðèèìè ìÿ, Îò÷å, êàþùàãîñÿ, è ïîìèëóé ìÿ, Áîæå. Ñëàâà: Çîâó ê Òåáå, Õðèñòå Ñïàñå, ìûòàðåâûì ãëàñîì: î÷èñòè ìÿ ÿêîæå îíàãî, è ïîìèëóé ìÿ, Áîæå. È íûíå: Áîãîðîäèöå, íå ïðåçðè ìÿ òðåáóþùà çàñòóïëåíèÿ Òâîåãî: íà Òÿ áî óïîâà äóøà ìîÿ, è ïîìèëóé ìÿ. Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (40 ðàç) Ìîëèòâà Âëàäûêî Ãîñïîäè Âñåäåðæèòåëþ è Òâîð÷å âñåõ, ùåäðîò Îòåö, è ìèëîñòè Áîã, îò çåìëè ñîçäàâûé ÷åëîâåêà, è ïîêàçàâûé åãî ïî îáðàçó Òâîåìó è ïî ïîäîáèþ, äà è òåì ïðîñëàâèòñÿ âåëèêîëåïîå èìÿ Òâîå íà çåìëè, è èñòîðãíåíà óáî ïðåñòóïëåíèåì Òâîèõ çàïîâåäåé, ïàêè íà ëó÷øåå âîçñîçäàâûé åãî âî Õðèñòå Òâîåì è âîçâåäûé íà Íåáåñà: áëàãîäàðþ Òÿ, ÿêî óìíîæèë åñè íà ìíå âåëè÷èå Òâîå, è íå ïðåäàë ìÿ åñè âðàãîì ìîèì â êîíåö, èñòîðãíóòè ìÿ èùóùûì â ïðîïàñòü àäîâó, íèæå îñòàâèë


17-ÿ êàôèçìà (ïîìèíàëüíàÿ), ÷òîìàÿ â äíè îñîáîãî ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ 616 ìÿ åñè ïîãèáíóòè ñî áåççàêîíèè ìîèìè. Íûíå óáî, Ìíîãîìèëîñòèâå è Ëþáîáëàæå Ãîñïîäè, íå õîòÿé ñìåðòè ãðåøíàãî, íî îáðàùåíèÿ îæèäàÿé è ïðèåìëÿé: Èæå íèçâåðæåííûÿ èñïðàâëÿÿé, ñîêðóøåííûÿ èñöåëÿÿé, îáðàòè è ìåíå ê ïîêàÿíèþ, è íèçâåðæàííàãî èñïðàâè, è ñîêðóøåííàãî èñöåëè: ïîìÿíè Òâîÿ ùåäðîòû, è ÿæå îò âåêà Òâîþ íåïîñòèæèìóþ áëàãîñòü è ìîÿ áåçìåðíàÿ çàáóäè áåççàêîíèÿ, ÿæå äåëîì, è ñëîâîì, è ìûñëèþ ñîâåðøèõ: ðàçðåøè îñëåïëåíèå ñåðäöà ìîåãî, è äàæäü ìè ñëåçû óìèëåíèÿ íà î÷èùåíèå ñêâåðíû ìûñëè ìîåÿ. Óñëüøè, Ãîñïîäè, âîíìè, ×åëîâåêîëþá÷å, î÷èñòè, Áëàãîóòðîáíå, è îò ìó÷èòåëüñòâà âî ìíå öàðñòâóþùèõ ñòðàñòåé îêàÿííóþ ìîþ äóøó ñâîáîäè. È íåêòîìó äà ñîäåðæèò ìÿ ãðåõ: íèæå äà âîçìîæåò íà ìÿ áîðèòåëü äåìîí, íèæå ê ñâîåìó õîòåíèþ äà âåäåò ìÿ, íî äåðæàâíîþ Òâîåþ ðóêîþ, åãî âëàäû÷åñòâà èñõèòèâûé ìÿ, Òû öàðñòâóé âî ìíå, Áëàãèé è ×åëîâåêîëþáèâûé Ãîñïîäè, è âñåãî Òâîåãî áûòè, è æèòè ìíå ïðî÷åå ïî Òâîåé áëàãîâîëè âîëè. È ïîäàæäü ìè íåèçðå÷åííîþ áëàãîñòèþ ñåðäöà î÷èùåíèå, óñò õðàíåíèå, ïðàâîòó äåÿíèé, ìóäðîâàíèå ñìèðåííîå, ìèð ïîìûñëîâ, òèøèíó äóøåâíûõ ìîèõ ñèë, ðàäîñòü äóõîâíóþ, ëþáîâü èñòèííóþ, äîëãîòåðïåíèå, áëàãîñòü, êðîòîñòü, âåðó íåëèöåìåðíó, âîçäåðæàíèå îáäåðæàòåëüíîå, è âñåõ ìÿ áëàãèõ ïëîäîâ èñïîëíè äàðîâàíèåì Ñâÿòàãî Òâîåãî Äóõà. È íå âîçâåäè ìåíå â ïðåïîëîâåíèå äíèé ìîèõ, íèæå íåèñïðàâëåíó è íåãîòîâó äóøó ìîþ âîñõèòèøè: íî ñîâåðøè ìÿ Òâîèì ñîâåðøåíñòâîì, è òàêî ìÿ íàñòîÿùàãî æèòèÿ èçâåäè, ÿêî äà íåâîçáðàííî ïðîøåä íà÷àëà è âëàñòè òüìû, Òâîåþ áëàãîäàòèþ óçðþ è àç íåïðèñòóïíûÿ Òâîåÿ ñëàâû äîáðîòó íåèçðå÷åííóþ, ñî âñåìè ñâÿòûìè Òâîèìè, â íèõæå îñâÿòèñÿ è ïðîñëàâèñÿ âñå÷åñòíîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Çíà÷åíèå 17-é êàôèçìû  òå÷åíèå âñåõ ñîðîêà äíåé ïî ñìåðòè ÷åëîâåêà åãî ðîäíûå è áëèçêèå äîëæíû ÷èòàòü Ïñàëòèðü. Ñêîëüêî êàôèçì â äåíü çàâèñèò îò âðåìåíè è ñèë ÷èòàþùèõ, íî íåïðåìåííî ÷òåíèå äîëæíî áûòü åæåäíåâíûì. Êîãäà ïðî÷èòàíà âñÿ Ïñàëòèðü, îíà ÷èòàåòñÿ ñíà÷àëà. Òîëüêî íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî ïîñëå êàæäîé ¾Ñëàâû. . . ¿ íàäî ÷èòàòü ìîëèòâåííîå ïðîøåíèå î ïîìèíîâåíèè óñîïøåãî (èç ¾Ïîñëåäîâàíèÿ ïî èñõîäå äóøè îò òåëà¿). Ìíîãèå ðîäíûå è áëèçêèå óìåðøåãî, ññûëàÿñü íà òî, ÷òî íåò âðåìåíè èëè íå èìåþò Ïñàëòèðè, èëè íå óìåþò ÷èòàòü ïî-öåðêîâíîñëàâÿíñêè, äîâåðÿþò ýòî ÷òåíèå äðóãèì (÷òåöàì) çà ïëàòó èëè èíîå âîçíàãðàæäåíèå. Íî ìîëèòâà áóäåò ñèëüíåå, èñêðåííåå, ÷èùå, åñëè ðîäíîé èëè áëèçêèé óìåðøåìó ÷åëîâåê áóäåò ñàì ïðîñèòü Áîãà î ïîìèëîâàíèè óñîïøåãî.  òðåòèé, äåâÿòûé, ñîðîêîâîé äíè ñëåäóåò ÷èòàòü ïî óñîïøåìó 17-þ êàôèçìó.  ýòîé êàôèçìå èçîáðàæàåòñÿ áëàæåíñòâî õîäèâøèõ â çàêîíå Ãîñïîäíåì, ò. å. áëàæåíñòâî ïðàâåäíûõ ëþäåé, ñòàðàâøèõñÿ æèòü ïî çàïîâåäÿì Áîæèèì. Ñìûñë è çíà÷åíèå 118 ïñàëìà ðàñêðûâàþòñÿ â 19-ì ñòèõå: ¾Ïðèøëåö (ñòðàííèê) àç åñìü íà çåìëè: íå ñêðûé îò ìåíå çàïîâåäè Òâîÿ¿. Òîëêîâàÿ Áèáëèÿ ïîä ðåä. À.Ï. Ëîïóõèíà äàåò ýòîìó ñòèõó ñëåäóþùåå îáúÿñíåíèå: ¾Æèçíü íà çåìëå åñòü ñòðàíñòâîâàíèå, ïóòåøåñòâèå, ñîâåðøàåìîå ÷åëîâåêîì äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîåãî îòå÷åñòâà è ïîñòîÿííîãî, âå÷íîãî ìåñòîïðåáûâàíèÿ. Î÷åâèäíî, ïîñëåäíåå íå íà çåìëå, à çà ãðîáîì. Åñëè æå òàê, òî çåìíàÿ æèçíü äîëæíà áûòü ïîäãîòîâëåííîì ê çàãðîáíîé è ê íåé ìîæåò ïðèâåñòè òîëüêî áåçîøèáî÷íî èçáðàííûé íà çåìëå ïóòü. Êàê è ãäå íàéòè ïîñëåäíèé? Ýòîò ïóòü óêàçàí â çàïîâåäÿõ Çàêîíà. Êòî íå ñëåäóåò èì, òîò çàáëóæäàåòñÿ è íå äîñòèãíåò çàãðîáíîé îáèòåëè, ò. å. çàãðîáíîãî óïîêîåíèÿ, êàê íàãðàäû çà ïîíåñåííûå òðóäû ê åãî äîñòèæåíèþ. Çäåñü äîâîëüíî ÿñíîå ó÷åíèå î öåëè çåìíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ, áåññìåðòèè ÷åëîâå÷åñêîé äóøè è çàãðîáíîì ìçäîâîçäàÿíèè¿.

617


Ïîñëåäîâàíèå ïàíèõèäû Ïîñëå îáû÷íîãî íà÷àëà è 90-ãî ïñàëìà: ¾Æèâûé â ïîìîùè Âûøíÿãî. . . ¿ Âåëèêàÿ åêòåíèÿ ¾Ìèðîì Ãîñïîäó ïîìîëèìñÿ¿ ñ çàóïîêîéíûìè ïðîøåíèÿìè, çàòåì ¾Àëëèëóèà¿ ñî ñòèõàìè, ïîòîì: Òðîïàðü, ãëàñ 8-é: Ãëóáèíîþ ìóäðîñòè ÷åëîâåêîëþáíî âñÿ ñòðîÿé, è ïîëåçíîå âñåì ïîäàâàÿé, Åäèíå Ñîäåòåëþ, óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøè ðàá Òâîèõ: íà Òÿ áî óïîâàíèå âîçëîæèøà, Òâîðöà è Çèæäèòåëÿ è Áîãà íàøåãî. Ñëàâà:, è íûíå: Òåáå è ñòåíó è ïðèñòàíèùå èìàìû, è Ìîëèòâåííèöó áëàãîïðèÿòíó ê Áîãó, Åãîæå ðîäèëà åñè, Áîãîðîäèöå Áåçíåâåñòíàÿ, âåðíûõ ñïàñåíèå. Òðîïàðè çà óïîêîé, ãëàñ 5-é Çàïåâ: Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ñâÿòûõ ëèê îáðåòå èñòî÷íèê æèçíè è äâåðü ðàéñêóþ, äà îáðÿùó è àç ïóòü ïîêàÿíèåì, ïîãèáøåå îâ÷à àç åñìü, âîççîâè ìÿ, Ñïàñå, è ñïàñè ìÿ. Çàïåâ: Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Àãíöà Áîæèÿ ïðîïîâåäàâøå è çàêëàíè áûâøå ÿêîæå àãíöû, è ê æèçíè íåñòàðååìåé, ñâÿòèè; è ïðèñíîñóùíåé ïðåñòàâëüøåñÿ: Òîãî ïðèëåæíî, ìó÷åíèöû, ìîëèòå äîëãîâ ðàçðåøåíèå íàì äàðîâàòè. Çàïåâ: Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì.  ïóòü óçêèé õîæäøèè ïðèñêîðáíûé, âñè â æèòèè êðåñò ÿêî ÿðåì âçåìøèè è Ìíå ïîñëåäîâàâøèé âåðîþ, ïðèèäèòå íàñëàäèòåñÿ, èõæå óãîòîâàõ âàì ïî÷åñòåé è âåíöåâ íåáåñíûõ. Çàïåâ: Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Îáðàç åñìü íåèçðå÷åííûÿ Òâîåÿ ñëàâû, àùå è ÿçâû íîøó ïðåãðåøåíèé, óùåäðè Òâîå ñîçäàíèå, Âëàäûêî, è î÷èñòè Òâîèì áëàãîóòðîáèåì, è âîçæåëåííîå Îòå÷åñòâî ïîäàæäü ìè, ðàÿ ïàêè æèòåëÿ ìÿ ñîòâîðÿÿ. Çàïåâ: Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Äðåâëå óáî îò íå ñóùèõ ñîçäàâûé ìÿ è îáðàçîì Òâîèì Áîæåñòâåííûì ïî÷òûé, ïðåñòóïëåíèåì æå çàïîâåäè, ïàêè ìÿ âîçâðàòèâûé â çåìëþ, îò íåÿæå âçÿò áûõ, íî åæå ïî ïîäîáèþ âîçâåäè äðåâíåþ äîáðîòîþ âîçîáðàçèòèñÿ. Çàïåâ: Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Óïîêîé, Áîæå, ðàáû Òâîÿ è ó÷èíè ÿ â ðàè, èäåæå ëèöû ñâÿòûõ, Ãîñïîäè, è ïðàâåäíèöû ñèÿþò ÿêî ñâåòèëà; óñîïøèÿ ðàáû Òâîÿ óïîêîé, ïðåçèðàÿ èõ âñÿ ñîãðåøåíèÿ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó.

618


Ïîñëåäîâàíèå ïàíèõèäû

619

Òðèñèÿòåëüíîå Åäèíàãî Áîæåñòâà, áëàãî÷åñòíî ïîåì âîïèþùå: Ñâÿò åñè, Îò÷å Áåçíà÷àëüíûé, Ñîáåçíà÷àëüíûé Ñûíå, è Áîæåñòâåííûé Äóøå; ïðîñâåòè íàñ, âåðîþ Òåáå ñëóæàùèõ, è âå÷íàãî îãíÿ èñõèòè. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ðàäóéñÿ, ×èñòàÿ, Áîãà ïëîòèþ ðîæäøàÿ âî ñïàñåíèå âñåõ, Åþæå ðîä ÷åëîâå÷åñêèé îáðåòå ñïàñåíèå, Òîáîþ äà îáðÿùåì ðàé, Áîãîðîäèöå ×èñòàÿ, Áëàãîñëîâåííàÿ! Àëëèëóèà, àëëèëóèà, àëëèëóèà, ñëàâà Òåáå, Áîæå. (Òðèæäû) Ïîñåì åêòåíèÿ: Ïàêè è ïàêè. . . Åùå ìîëèìñÿ î óïîêîåíèè äóø óñîïøèõ ðàáîâ Áîæèèõ (èìÿðåê), è î åæå ïðîñòèòñÿ èì âñÿêîìó ïðåãðåøåíèþ, âîëüíîìó æå è íåâîëüíîìó. Õîð:ßêî äà Ãîñïîäü Áîã ó÷èíèò äóøè èõ, èäåæå ïðàâåäíèè óïîêîÿþòñÿ. Õîð: Ãîñïîäè, ïîìèëóé. Ìèëîñòè Áîæèÿ, Öàðñòâà Íåáåñíàãî, è îñòàâëåíèÿ ãðåõîâ èõ, ó Õðèñòà Áåçñìåðòíàãî Öàðÿ è Áîãà íàøåãî ïðîñèì. Õîð: Ïîäàé, Ãîñïîäè. Ìîëèòâà Áîæå äóõîâ è âñÿêèÿ ïëîòè, ñìåðòü ïîïðàâûé è äèàâîëà óïðàçäíèâûé, è æèâîò ìèðó Òâîåìó äàðîâàâûé! Ñàì Ãîñïîäè, óïîêîé äóøè óñîïøèõ ðàáîâ Òâîèõ (èìÿðåê), â ìåñòå ñâåòëå, â ìåñòå çëà÷íå, â ìåñòå ïîêîéíå, îòíþäóæå îòáåæå áîëåçíü, ïå÷àëü è âîçäûõàíèå. Âñÿêîå ñîãðåøåíèå, ñîäåÿííîå èìè, ñëîâîì, èëè äåëîì, èëè ïîìûøëåíèåì, ÿêî Áëàãèé ×åëîâåêîëþáåö Áîã ïðîñòè, ÿêî íåñòü ÷åëîâåê, èæå æèâ áóäåò è íå ñîãðåøèò, Òû áî åäèí, êðîìå ãðåõà, ïðàâäà Òâîÿ ïðàâäà âî âåêè, è ñëîâî Òâîå èñòèíà. Âîçãëàñ: ßêî Òû åñè Âîñêðåñåíèå, è Æèâîò, è ïîêîé óñîïøèõ ðàáîâ Òâîèõ. . . Ñåäàëåí, ãëàñ 5-é: Ïîêîé, Ñïàñå íàø, ñ ïðàâåäíûìè ðàáû Òâîÿ, è ñèÿ âñåëè âî äâîðû Òâîÿ, ÿêîæå åñòü ïèñàíî, ïðåçèðàÿ ÿêî Áëàã, ïðåãðåøåíèÿ èõ, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, è âñÿ ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ×åëîâåêîëþá÷å. Ñëàâà:, è íûíå: Îò Äåâû âîçñèÿâûé ìèðó, Õðèñòå Áîæå, ñûíû ñâåòà Òîþ ïîêàçàâûé, ïîìèëóé íàñ. Èðìîñû êàíîíà, ãëàñ 8: Ïåñíü 1: ßêî ïî ñóõó ïåøåøåñòâîâàâ Èçðàèëü, ïî áåçäíå ñòîïàìè, ãîíèòåëÿ ôàðàîíà âèäÿ ïîòîïëÿåìà, Áîãó ïîáåäíóþ ïåñíü ïîèì âîïèÿøå. Êàòàâàñèÿ: Âîäó ïðîøåä ÿêî ñóøó, è åãèïåòñêàãî çëà èçáåæàâ, èçðàèëüòÿíèí âîïèÿøå: Èçáàâèòåëþ è Áîãó íàøåìó ïîèì. Çàïåâû: Ïîêîé, Ãîñïîäè, äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ïåñíü 3: Íåñòü ñâÿò, ÿêîæå Òû, Ãîñïîäè Áîæå ìîé, âîçíåñûé ðîã âåðíûõ Òâîèõ, Áëàæå, è óòâåðäèâûé íàñ íà êàìåíè èñïîâåäàíèÿ Òâîåãî.


Ïîñëåäîâàíèå ïàíèõèäû

620

Êàòàâàñèÿ: Íåáåñíàãî êðóãà Âåðõîòâîð÷å, Ãîñïîäè, è Öåðêâå Çèæäèòåëþ, Òû ìåíå óòâåðäè â ëþáâè Òâîåé, æåëàíèé êðàþ, âåðíûõ óòâåðæäåíèå, Åäèíå ×åëîâåêîëþá÷å. Ïåñíü 6: Æèòåéñêîå ìîðå, âîçäâèçàåìîå çðÿ íàïàñòåé áóðåþ, ê òèõîìó ïðèñòàíèùó Òâîåìó ïðèòåê, âîïèþ Òè: âîçâåäè îò òëè æèâîò ìîé, Ìíîãîìèëîñòèâå. Êàòàâàñèÿ: Ìîëèòâó ïðîëèþ êî Ãîñïîäó, è Òîìó âîçâåùó ïå÷àëè ìîÿ, ÿêî çîë äóøà ìîÿ èñïîëíèñÿ, è æèâîò ìîé àäó ïðèáëèæèñÿ, è ìîëþñÿ ÿêî Èîíà: îò òëè, Áîæå, âîçâåäè ìÿ. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Ñî ñâÿòûìè óïîêîé, Õðèñòå, äóøû ðàá Òâîèõ, èäåæå íåñòü áîëåçíü, íè ïå÷àëü, íè âîçäûõàíèå, íî æèçíü áåçêîíå÷íàÿ. Èêîñ: Ñàì Åäèí åñè Áåçñìåðòíûé, ñîòâîðèâûé è ñîçäàâûé ÷åëîâåêà: çåìíèè óáî îò çåìëè ñîçäàõîìñÿ, è â çåìëþ òóþæäå ïîéäåì, ÿêîæå ïîâåëåë åñè, Ñîçäàâûé ìÿ è ðåêèé ìè: ÿêî çåìëÿ åñè è â çåìëþ îòûäåøè, àìîæå âñè ÷åëîâåöû ïîéäåì, íàäãðîáíîå ðûäàíèå òâîðÿùå ïåñíü: àëëèëóèà, àëëèëóèà, àëëèëóèà. Èåðåé: Áîãîðîäèöó è Ìàòåðü Ñâåòà â ïåñíåõ âîçâåëè÷èì. Õîð: Äóñè è äóøè ïðàâåäíûõ âîñõâàëÿò Òÿ, Ãîñïîäè. Ïåñíü 9: Áîãà ÷åëîâåêîì íåâîçìîæíî âèäåòè, íà Íåãî æå íå ñìåþò ÷èíè àíãåëüñòèè âçèðàòè: Òîáîþ áî, Âñå÷èñòàÿ, ÿâèñÿ ÷åëîâåêîì Ñëîâî âîïëîùåííî, Åãîæå âåëè÷àþùå, ñ íåáåñíûìè âîé Òÿ óáëàæàåì. Êàòàâàñèÿ: Óæàñåñÿ î ñåì íåáî, è çåìëè óäèâèøàñÿ êîíöû, ÿêî Áîã ÿâèñÿ ÷åëîâåêîì ïëîòñêè, è ÷ðåâî Òâîå áûñòü ïðîñòðàííåéøåå íåáåñ. Òåì Òÿ, Áîãîðîäèöó, àíãåëîâ è ÷åëîâåê ÷èíîíà÷àëèÿ âåëè÷àþò. Òðèñâÿòîå, ïî Îò÷å íàø. Òðîïàðè, ãëàñ 4-é: Ñî äóõè ïðàâåäíûõ ñêîí÷àâøèõñÿ äóøè ðàá Òâîèõ, Ñïàñå, óïîêîé, ñîõðàíÿÿ èõ âî áëàæåííåé æèçíè, ÿæå ó Òåáå, ×åëîâåêîëþá÷å.  ïîêîèùè Òâîåì, Ãîñïîäè, èäåæå âñè ñâÿòèè Òâîè óïîêîåâàþòñÿ, óïîêîé è äóøè ðàá Òâîèõ, ÿêî Åäèí åñè ×åëîâåêîëþáåö. Ñëàâà: Òû åñè Áîã, ñîøåäûé âî àä è óçû îêîâàííûõ ðàçðåøèâûé, Ñàì è äóøè ðàá Òâîèõ óïîêîé. È íûíå: Åäèíà ×èñòàÿ è Íåïîðî÷íàÿ Äåâî, Áîãà áåç ñåìåíå ðîæäøàÿ, ìîëè ñïàñòèñÿ äóøàì èõ. Ïîñåì åêòåíèÿ: Ïîìèëóé íàñ, Áîæå. . . Îòïóñò è âîçãëàøåíèå èåðåÿ èëè äèàêîíà: Âî áëàæåííîì óñïåíèè âå÷íûé ïîêîé ïîäàæäü, Ãîñïîäè, óñîïøèì ðàáîì Òâîèì (èìÿðåê) è ñîòâîðè èì âå÷íóþ ïàìÿòü. Õîð: Âå÷íàÿ ïàìÿòü. (Òðèæäû)


×èí ëèòèè, ñîâåðøàåìîé ìèðÿíèíîì äîìà è íà êëàäáèùå Ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå. Öàðþ Íåáåñíûé, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèíû, Èæå âåçäå ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé, Ñîêðîâèùå áëàãèõ è æèçíè Ïîäàòåëþ, ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè, Áëàæå, äóøè íàøà. Ñâÿòûé Áîæå, Ñâÿòûé Êðåïêèé, Ñâÿòûé Áåçñìåðòíûé, ïîìèëóé íàñ. (Òðèæäû) Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, ïîìèëóé íàñ; Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðåõè íàøà; Âëàäûêî, ïðîñòè áåççàêîíèÿ íàøà; Ñâÿòûé, ïîñåòè è èñöåëè íåìîùè íàøà, èìåíå Òâîåãî ðàäè. Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (Òðèæäû) Ñëàâà:, è íûíå: Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñåõ! Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå, äà ïðèèäåò Öàðñòâèå Òâîå, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà çåìëè. Õëåá íàø íàñóùíûé äàæäü íàì äíåñü; è îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêîæå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì; è íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî. Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (12 ðàç) Ñëàâà è íûíå: Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Öàðåâè íàøåìó Áîãó. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì Õðèñòó, Öàðåâè íàøåìó Áîãó. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì Ñàìîìó Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó. Ïñàëîì 90 Æèâûé â ïîìîùè Âûøíÿãî, â êðîâå Áîãà Íåáåñíàãî âîäâîðèòñÿ. Ðå÷åò Ãîñïîäåâè: Çàñòóïíèê ìîé åñè, è Ïðèáåæèùå ìîå, Áîã ìîé, è óïîâàþ íà Íåãî. ßêî Òîé èçáàâèò òÿ îò ñåòè ëîâ÷è è îò ñëîâåñå ìÿòåæíà, ïëåùìà Ñâîèìà îñåíèò òÿ, è ïîä êðèëå Åãî íàäååøèñÿ: îðóæèåì îáûäåò òÿ èñòèíà Åãî. Íå óáîèøèñÿ îò ñòðàõà íîùíàãî, îò ñòðåëû ëåòÿùèÿ âî äíè, îò âåùè âî òüìå ïðåõîäÿùèÿ, îò ñðÿùà è áåñà ïîëóäåííàãî. Ïàäåò îò ñòðàíû òâîåÿ òûñÿùà, è òìà îäåñíóþ òåáå, ê òåáå æå íå ïðèáëèæèòñÿ: îáà÷å î÷èìà òâîèìà ñìîòðèøè, è âîçäàÿíèå ãðåøíèêîâ óçðèøè. ßêî Òû, Ãîñïîäè, óïîâàíèå ìîå, Âûøíÿãî ïîëîæèë åñè ïðèáåæèùå òâîå. Íå ïðèèäåò ê òåáå çëî, è ðàíà íå ïðèáëèæèòñÿ òåëåñè òâîåìó. ßêî àíãåëîì Ñâîèì çàïîâåñòü î òåáå, ñîõðàíèòè òÿ âî âñåõ ïóòåõ òâîèõ. Íà ðóêàõ âîçìóò òÿ, äà íå êîãäà ïðåòêíåøè î êàìåíü íîãó òâîþ. Íà àñïèäà è âàñèëèñêà íàñòóïèøè, è ïîïåðåøè ëüâà è çìèÿ. ßêî íà Ìÿ óïîâà, è èçáàâëþ è; ïîêðûþ è, ÿêî ïîçíà èìÿ Ìîå. Âîççîâåò êî Ìíå, è óñëûøó åãî; ñ íèì åñìü â ñêîðáè, èçìó åãî, è ïðîñëàâëþ åãî; äîëãîòîþ äíèé èñïîëíþ åãî, è ÿâëþ åìó ñïàñåíèå Ìîå.

621


×èí ëèòèè, ñîâåðøàåìîé ìèðÿíèíîì äîìà è íà êëàäáèùå

622

Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Àëëèëóèà, àëëèëóèà, àëëèëóèà, ñëàâà Òåáå, Áîæå. (Òðèæäû) Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Ñî äóõè ïðàâåäíûõ ñêîí÷àâøèõñÿ, äóøó ðàáà Òâîåãî, Ñïàñå, óïîêîé, ñîõðàíÿÿ þ âî áëàæåííîé æèçíè, ÿæå ó Òåáå, ×åëîâåêîëþá÷å.  ïîêîèùè Òâîåì, Ãîñïîäè, èäåæå âñè ñâÿòèè Òâîè óïîêîåâàþòñÿ, óïîêîé è äóøó ðàáà Òâîåãî, ÿêî Åäèí åñè ×åëîâåêîëþáåö. Ñëàâà: Òû åñè Áîã, ñîøåäûé âî àä, è óçû îêîâàííûõ ðàçðåøèìûé, Ñàì è äóøó ðàáà Òâîåãî óïîêîé. È íûíå: Åäèíà ×èñòàÿ è íåïîðî÷íàÿ Äåâî, Áîãà áåç ñåìåíè ðîæäøàÿ, ìîëè ñïàñòèñÿ äóøå åãî. Ñåäàëåí, ãëàñ 5-é: Ïîêîé, Ñïàñå íàø, ñ ïðàâåäíûìè ðàáà Òâîåãî, è ñåãî âñåëè âî äâîðû Òâîÿ, ÿêîæå åñòü ïèñàíî, ïðåçèðàÿ, ÿêî Áëàã, ïðåãðåøåíèÿ åãî âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, è âñÿ ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ×åëîâåêîëþá÷å. Êîíäàê, ãëàñ 8-é: Ñî ñâÿòûìè óïîêîé, Õðèñòå, äóøó ðàáà Òâîåãî, èäåæå íåñòü áîëåçíü, íè ïå÷àëü, íè âîçäûõàíèå, íî æèçíü áåçêîíå÷íàÿ. Èêîñ: Ñàì Åäèí åñè Áåçñìåðòíûé, ñîòâîðèâûé è ñîçäàâûé ÷åëîâåêà, çåìíèè óáî îò çåìëè ñîçäàõîìñÿ, è â çåìëþ òóþæäå ïîéäåì, ÿêîæå ïîâåëåë åñè, Ñîçäàâûé ìÿ è ðåêèé ìè: ÿêî çåìëÿ åñè, è â çåìëþ îòúèäåøè, àìîæå âñè ÷åëîâåöû ïîéäåì, íàäãðîáíîå ðûäàíèå òâîðÿùå ïåñíü: àëëèëóèà, àëëèëóèà, àëëèëóèà. ×åñòíåéøóþ Õåðóâèì. . . Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ãîñïîäè,ïîìèëóé (Òðèæäû), áëàãîñëîâè. Ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. . . Âî áëàæåííîì óñïåíèè âå÷íûé ïîêîé ïîäàæäü, Ãîñïîäè, óñîïøåìó ðàáó Òâîåìó (èìÿ), è ñîòâîðè åìó âå÷íóþ ïàìÿòü. Âå÷íàÿ ïàìÿòü. (Òðèæäû) Äóøà åãî âî áëàãèõ âîäâîðèòñÿ, è ïàìÿòü åãî â ðîä è ðîä.


Àêàôèñò çà åäèíîóìåðøåãî ×èòàåòñÿ åæåäíåâíî â òå÷åíèå 40 äíåé ïî ñìåðòè è ñòîëüêî æå ïåðåä ãîäîâùèíîé ñìåðòè. Êîíäàê 1 Èçáðàííûé Õîäàòàþ è Ïåðâîñâÿùåííè÷å, î ñïàñåíèè ìèðà ãðåøíàãî äóøó Ñâîþ ïîëîæèâûé, äàâûé íàì âëàñòü ÷àäàìè Áîæèèìè áûòè è îáèòàòè â íåâå÷åðíåì äíè Öàðñòâèÿ Òâîåãî! Äàðóé ïðîùåíèå è âå÷íóþ ðàäîñòü óñîïøåìó, î íåìæå ñ ìîëüáîþ âçûâàåì Òè: Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Èêîñ 1 Ãîñïîäîì äàííûé Àíãåëå õðàíèòåëþ ñâÿòûé, ïðèèäè ïîìîëèòüñÿ î ðàáå òâîåì, åãîæå íà âñåõ ïóòåõ æèçíè ñîïðîâîæäàë, õðàíèë è íàñòàâëÿë åcè, âîççîâè ñ íàìè êî Ñïàñó Âñåùåäðîìó. Èèñóñå, èñòðåáè ðóêîïèñàíèå ãðåõîâ ðàáà Òâîåãî (èìÿðåê). Èèñóñå, óâðà÷óé åãî ÿçâû äóøåâíûå. Èèñóñå, äà íå áóäåò íà çåìëè ãîðüêèõ âîñïîìèíàíèé î íåì. Èèñóñå, ñåãî ðàäè ïîìèëóé îãîð÷àâøèõ åãî è îáèæåííûõ èì. Èèñóñå ïîêðûé åãî íåñîâåðøåíñòâà ñâåòîíîñíîþ ðèçîþ Òâîåãî èñêóïëåíèÿ. Èèñóñå, âîçâåñåëè åãî ìèëîñåðäèåì Òâîèì. Èèñóñå íåèçðå÷åííûé, âåëèêèé è ÷óäíûé, ÿâèñÿ åìó Ñàì. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 2 ßêî áåçóòåøíàÿ ãîðëèöà íîñèòñÿ äóøà íàä þäîëèþ çåìíîþ, ñîçåðöàÿ ñ âûñîòû áîæåñòâåííîãî ðàçóìåíèÿ ãðåõè è ñîáëàçíû ìèíóâøàãî ïóòè, ãîðüêî ñêîðáÿ î êàæäîì íåâîçâðàòíîì äíå, óøåäøåì áåç ïîëüçû, íî ïîìèëóé ðàáà Òâîåãî, Âëàäûêî, äà âíèäåò îí â ïîêîé Òâîé, âçûâàÿ: Àëëèëóèà. Èêîñ 2 Åñëè Òû ñòðàäàë î âñåì ìèðå, åñëè Òû ïðîëèâàë ñëåçû è êðîâàâûé ïîò î æèâûõ è ìåðòâûõ, òî êòî íàñ óäåðæèò îò ìîëèòâû çà óñîïøàãî. Ïîäðàæàÿ Òåáå, ñîøåäøåìó äàæå äî àäà, ìîëèìñÿ î ñïàñåíèè ðàáà Òâîåãî. Èèñóñå, æèçíè Ïîäàòåëþ, îçàðè åãî ñâåòîì Òâîèì. Èèñóñå, äà áóäåò îí åäèíî ñ Òîáîþ è Îòöåì. Èèñóñå, âñåõ ïðèçûâàÿé â âèíîãðàäíèê Òâîé, íå çàáóäè îçàðèòè åãî ñâåòîì Òâîèì. Èèñóñå, ùåäðûé Ðàçäàÿòåëþ âå÷íûõ íàãðàä, ÿâè åãî ñâåòîì ÷åðòîãà Òâîåãî.

623


Àêàôèñò çà åäèíîóìåðøåãî

624

Èèñóñå, âåðíè äóøå åãî áëàãîäàòíûÿ ñèëû ïåðâîçäàííûÿ ÷èñòîòû. Èèñóñå, äà óìíîæàòñÿ âî èìÿ åãî äîáðûÿ äåëà. Èèñóñå, ñîãðåé îñèðîòåâøèõ Òâîåþ òàèíñòâåííîþ îòðàäîþ. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 3 Ñâÿçàííûé óçàìè ïëîòè ðàá Òâîé ïàäàë ãðåõîâíî, íî äóõ åãî òîìèëñÿ ïî Òâîåé âå÷íîé ïðàâäå è ñâÿòîñòè, íûíå æå, êîãäà íåìîùü ïëîòñêàÿ ñêîâàíà ìîãèëüíûì òëåíèåì, äà âîçíåñåòñÿ äóøà åãî ïðåâûøå ñîëíöà ê Òåáå Âñåñâÿòîìó è âîñïîåò ïåñíü èçáàâëåíèÿ: Àëëèëóèà. Èêîñ Ç Âåðõîâíûé àïîñòîë Òâîé â õîëîäíóþ íîùü ó êîñòðà òðèæäû îòðåêñÿ îò Òåáå è Òû ñïàñë åñè åãî. Åäèíûé âåäûé ÷åëîâå÷åñêîãî åñòåñòâà íåìîùü, ïðîñòè è ðàáó Òâîåìó (èìÿðåê) ìíîãîâèäíûÿ îòïàäåíèÿ îò âîëè Òâîåÿ. Èèñóñå, âñåëè åãî òàì, ãäå íåò çàáëóæäåíèé. Èèñóñå, èçáàâè åãî îò òÿãîñòíûõ òåðçàíèé ñîâåñòè. Èèñóñå, äà ñãèíåò íàâåêè ïàìÿòü ãðåõîâ. Èèñóñå, ñîáëàçíîâ þíîñòè åãî íå ïîìÿíè. Èèñóñå, îò òàéíûõ áåççàêîíèé î÷èñòè åãî. Èèñóñå, îñåíè åãî òèõèì ñâåòîì ñïàñåíèÿ. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 4 Áóðè æèçíè ìèíîâàëè, ñòðàäàíèÿ çåìíûå îêîí÷åíû, áåçñèëüíû âðàãè ñ èõ çëîáîþ, íî ñèëüíà ëþáîâü, èçáàâëÿþùàÿ îò âå÷íîãî ìðàêà è ñïàñàþùàÿ âñåõ, î êîì âîçíîñèòñÿ Òåáå äåðçíîâåííàÿ ïåñíü: Àëëèëóèà. Èêîñ 4 Òû áåç ÷èñëà ìèëîñåðä ê íàì. Òû åäèíûé Èçáàâèòåëü, ÷òî ìû ïðèáàâèì ê ïîäâèãó ñïàñàþùåé ëþáâè Òâîåé, íî Ñèìîí Êèðèíåéñêèé ïîìîãàë íåñòè Êðåñò Òåáå Âñåñèëüíîìó, òàê è íûíå áëàãîñòè Òâîåé óãîäíî ñïàñåíèå áëèçêèõ ñîâåðøàòü ñ ó÷àñòèåì íàøèì. Èèñóñå, Òû çàïîâåäàë äðóã äðóãà òÿãîòû íîñèòè. Èèñóñå, ñîþç ëþáâè ïîëîæèâûé ìåæäó ìåðòâûìè è æèâûìè. Èèñóñå, äà ïîñëóæàò ïîäâèãè ëþáÿùèõ âî ñïàñåíèå ðàáó Òâîåìó (èìÿðåê). Èèñóñå, óñëûøè åãî âîïëü ñåðäå÷íûé, âîçíîñèìûé íàøèìè óñòàìè. Èèñóñå, â íàøèõ ñëåçàõ ïðèèìè åãî ïîêàÿíèå. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 5 Áîæå, äà áóäåò ïðèíÿò Òîáîþ åãî ïðåäñìåðòíûé âçäîõ ñîêðóøåíèÿ, ÿêîæå ìîëüáà áëàãîðàçóìíàãî ðàçáîéíèêà. Îí óãàñ íà æèçíåííîì êðåñòå, äàé íàñëåäîâàòü åìó


Àêàôèñò çà åäèíîóìåðøåãî

625

Òâîÿ îáåòîâàíèÿ, ÿêîæå òîìó: ¾Àìèíü, ãëàãîëþ òåáå, ñî Ìíîþ áóäåøè â ðàþ¿, ãäå ñîíìû ðàñêàÿâøèõñÿ ãðåøíèêîâ ðàäîñòíî ïîþò: Àëëèëóèà. Èêîñ 5 Çà íàñ Ðàñïÿòûé, çà íàñ èçìó÷åííûé, ïðîñòðè ðóêó ñ Òâîåãî Êðåñòà, êàïëÿìè êðîâè Òâîåÿ áåçñëåäíî ñìîé èçëèòûÿ ñîãðåøåíèÿ åãî, áëàãîîáðàçíîþ Òâîåþ íàãîòîþ ñîãðåé îáíàæåííóþ îñèðîòåâøóþ äóøó. Èèñóñå, Òû çíàë åãî æèçíü äî ðîæäåíèÿ è âîçëþáèë åãî. Èèñóñå, Òû âèäåë åãî èç äàëå÷å ñ âûñîòû Êðåñòà Òâîåãî. Èèñóñå, Òû ïðîñòèðàë åìó â äàëü ãðÿäóùåìó èçúÿçâëåííûå îáúÿòèÿ Òâîè. Èèñóñå, Òû Âçûâàë î ïðîùåíèè åãî íà êðîâàâîé Ãîëãîôå. Èèñóñå, Òû êðîòêî óìèðàë çà íåãî â òÿæêèõ ìóêàõ. Èèñóñå, ïðåòåðïåâûé âî ãðîáå ïîëîæåíèå, îñâÿòè åãî ìîãèëüíûé ïîêîé. Èèñóñå âîñêðåñøèé, âîçíåñè êî Îòöó îçëîáëåííóþ ìèðîì è Òîáîþ ñïàñåííóþ äóøó. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 6 Ñïèò îí âå÷íûì ñíîì ìîãèëû, íî äóøà åãî íå äðåìëåò, ÷àåò Òåáÿ Ãîñïîäè, æàæäåò Òåáÿ âå÷íîãî Æåíèõà. Äà èñïîëíÿòñÿ íà óìåðøåì ñëîâà Òâîè: ¾ßäûé Ìîþ Ïëîòü è ïèÿé Ìîþ Êðîâü, èìàòü æèâîò âå÷íûé¿. Äàé åìó ÿñòè îò ìàííû ñîêðîâåííûÿ è ïåòè ó Ïðåñòîëà Òâîåãî: Àëëèëóèà. Èêîñ 6 Ñìåðòü ðàçëó÷èëà ñî âñåìè áëèæíèìè, ñòàëà äàëüøå äóøà, çíàåìèè ñîêðóøàþòñÿ, è òîêìî Òû Åäèí îñòàëñÿ áëèçîê. Ðàçðóøèëèñü ïðåãðàäû ïëîòè è Òû îòêðûëñÿ â íåïðèñòóïíîì âåëè÷èè Áîæåñòâà ñ îæèäàíèåì îòâåòà. Èèñóñå, Ëþáîâü ïðåâûøå âñÿêîãî ðàçóìåíèÿ, ïîìèëóé ðàáà Òâîåãî. Èèñóñå, óäàëÿÿñü îò Òåáÿ, îí òÿæêî ñòðàäàë. Èèñóñå, ïðîñòè íåâåðíîñòü åãî ñåðäöà. Èèñóñå, îáìàíóòûå íàäåæäû ðîæäàëè òîñêó ïî Òåáå. Èèñóñå, âñïîìíè òå ÷àñû, êîãäà äóøà åãî òðåïåòàëà âîñòîðãîì Òâîèì. Èèñóñå, äàé ñêîí÷àâøåìóñÿ íåçåìíóþ ðàäîñòü è ïîêîé. Èèñóñå, åäèíûé âåðíûé, íåèçìåííûé, ïðèèìè åãî. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 7 Âåðóåì, ÷òî íåäîëãîé áóäåò ðàçëóêà íàøà. Ìû õîðîíèì òåáÿ, êàê íà íèâå çåðíî, òû ïðîèçðàñòåøü â èíîé ñòðàíå. Äà ïîãèáíóò â ìîãèëå ïëåâåëû ãðåõîâ òâîèõ, à äåëà äîáðûå òàì ïðîñèÿþò, ãäå ñåìåíà äîáðà ïðèíîñÿò íåòëåííûå ïëîäû, ãäå äóøè ñâÿòûå ïîþò: Àëëèëóèà.


Àêàôèñò çà åäèíîóìåðøåãî

626

Èêîñ 7 Êîãäà óäåëîì óìåðøåãî ñòàíåò çàáâåíèå, êîãäà îáðàç åãî ïîáëåêíåò â ñåðäöàõ è âðåìÿ èçãëàäèò ìåñòî ñ ìîãèëîþ è ðåâíîñòü ìîëèòâû î íåì, òîãäà Òû íå îñòàâè åãî, äàé îòðàäó îäèíîêîé äóøå. Èèñóñå, Òâîÿ ëþáîâü íå îõëàäåâàåò. Èèñóñå, íåèñòîùèìî Òâîå áëàãîâîëåíèå. Èèñóñå, â íåóìîëêàåìûõ ìîëüáàõ Öåðêâè äà îìîþòñÿ ãðåõè åãî ïðèíîøåíèåì Æåðòâû Áåçêðîâíîé. Èèñóñå, ïðåäñòàòåëüñòâîì âñåõ ñâÿòûõ äàðóé åìó áëàãîäàòü ìîëèòâû î æèâûõ. Èèñóñå, âî äíè èñïûòàíèé íàøèõ ïðèèìè åãî õîäàòàéñòâî î íàñ. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 8 Áóäåì ìîëèòüñÿ ñî ñëåçàìè, êîãäà ïàìÿòü îá óñîïøåì ìó÷èòåëüíî ñâåæà, áóäåì ïîìèíàòü èìÿ åãî â íîùè è âî äíè, ðàçäàâàÿ ìèëîñòûíþ, ïèòàÿ ãëàäíûõ, èç ãëóáèíû äóøè âçûâàÿ: Àëëèëóèà. Èêîñ 8 Òàéíîçðèòåëü Èîàíí Áîãîñëîâ ñîçåðöàë ó Ïðåñòîëà Àãíöà Áîæèÿ âåëèêîå ìíîæåñòâî ëþäåé, îáëå÷åííûõ â áåëûå ðèçû: ýòî òå, êòî ïðèøåë îò âåëèêîé ñêîðáè. Îíè ðàäîñòíî ñëóæàò Áîãó äåíü è íî÷ü, è Áîã îáèòàåò ñ íèìè, è íå êîñíåòñÿ èõ ìóêà. Èèñóñå, ïðè÷òè ê íèì è ðàáà Òâîåãî (èìÿðåê). Èèñóñå, îí ìíîãî ñòðàäàë è òîìèëñÿ. Èèñóñå, èçâåñòíû Òåáå âñå ãîðüêèå ÷àñû è òÿãîñòíûå ìèíóòû åãî. Èèñóñå, íà çåìëè îí èìåë ïå÷àëè è ñêîðáè, äàé íà íåáå îòðàäó. Èèñóñå, óñëàäè åãî îò èñòî÷íèêîâ æèâûÿ âîäû. Èèñóñå, îòûìè âñÿêó ñëåçó îò î÷åé åãî. Èèñóñå, âñåëè åãî, ãäå íå îïàëÿåò, íî æèâèò ñîëíöå ïðàâäû Òâîåÿ. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 9 Êîí÷åíî ñòðàíñòâîâàíèå çåìíîå, êàêîé áëàãîäàòíûé ïåðåõîä â ìèð Äóõà, êàêîå ñîçåðöàíèå íîâûõ íåâåäîìûõ ìèðó çåìíîìó âåùåé è íåáåñíûõ êðàñîò, äóøà âîçâðàùàåòñÿ â îòå÷åñòâî ñâîå, ãäå ñâåòëîå ñîëíöå, ïðàâäà Áîæèÿ ïðîñâåùàåò ïîþùèõ: Àëëèëóèà. Èêîñ 9 Åñëè îòáëåñê è ñëåä Òâîé ïîëàãàåò ñèÿíèå íà ëèöå ñìåðòíûõ, òî êàêîâ æå Òû Ñàì. Åñëè ïëîäû Òâîèõ ðóê òàê ïðåêðàñíû, è çåìëÿ, îòðàæàþùàÿ òîëüêî òåíü Òâîþ, ïîëíà íåâûðàçèìûì âåëè÷èåì, òî êàêîâ æå íåâèäèìûé ëèê Òâîé. Îòêðîé ñëàâó Òâîþ óñîïøåìó ðàáó Òâîåìó (èìÿðåê). Èèñóñå, îáîñòðè åãî ñëóõ ê âîñïðèÿòèþ Òâîåãî Áîæåñòâà. Èèñóñå, îáîñòðè åãî ñëóõ ê ðàçóìåíèþ íåáåñíûõ.


Àêàôèñò çà åäèíîóìåðøåãî

627

Èèñóñå, äà áóäåò åãî ðàäîñòü ïðåèñïîëíåííàÿ. Èèñóñå, ïîäêðåïè åãî íàäåæäîþ âñòðå÷è â îáèòåëÿõ áëàæåííûõ. Èèñóñå, äàé íàì ïî÷óâñòâîâàòü áëàãîäàòíóþ ñèëó çàóïîêîéíîé ìîëèòâû. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 10 Îò÷å íàø, ñêîí÷àâøàãîñÿ â Öàðñòâèå Òâîå ïðèèìè, ãäå íåò ãðåõà è çëà, ãäå íåðóøèìà Ñâÿòàÿ âîëÿ, ãäå â ñîíìàõ ÷èñòåéøèõ äóø è íåïîðî÷íûõ àíãåëîâ ñâÿòèòñÿ Òâîå áëàãîäàòíîå èìÿ è áëàãîóõàåò õâàëà: Àëëèëóèà. Èêîñ 10  òîò äåíü àíãåëû ïîñòàâÿò Ïðåñòîë Òâîé, Ñóäèå, è Òû âîçñèÿåøè âî ñëàâå Îòöà Òâîåãî, íåñÿ âîçäàÿíèå âñÿêîìó ÷åëîâåêó. Î, âîççðè òîãäà ìèëîñòèâî íà ñìèðåííàãî ðàáà Òâîåãî (èìÿðåê), ðöû åìó: ¾Ïðèèäè îäåñíóþ Ìåíå¿. Èèñóñå, ÿêî Áîã âëàñòü èìàøè îñòàâëÿòè ãðåõè. Èèñóñå, ïðîñòè åãî ñîãðåøåíèÿ çàáûòûÿ èëè ñòûäîì óòàåííûÿ. Èèñóñå, îòïóñòè áåççàêîíèÿ íåìîùè è íåâåäåíèÿ. Èèñóñå, èçáàâè åãî îò íåñâÿòèìûõ ãëóáèí àäñêàãî îò÷àÿíèÿ. Èèñóñå, äà óíàñëåäóåò îí Òâîè æèâîòâîðÿùèÿ îáåòîâàíèÿ. Èèñóñå, ñîïðè÷òè åãî áëàãîñëîâåííûì Îòöà Òâîåãî. Èèñóñå, äàé åìó âî âåêè íåñêîí÷àåìîå áëàæåíñòâî. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 11 Âëàäûêî Âñåáëàãèé, äà îòâåðçÿòñÿ óñîïøåìó ñîëíöåâèäíûå âðàòà ðàéñêèå, äà âñòðåòÿò åãî ñ ëèêîâàíèåì ñîáîðû ïðàâåäíûõ è ñâÿòûõ, ñîíìû áëèçêèõ è ëþáÿùèõ åãî, äà âîçðàäóþòñÿ î íåì ñâåòîíîñíûå àíãåëû Òâîè, äà óçðèò îí è Ïðèñíîáëàæåííóþ Ìàòåðü Òâîþ òàì, ãäå ïîáåäíî çâó÷èò: Àëëèëóèà. Èêîñ 11 Ïîä äûõàíèåì Òâîèì îæèâàþò öâåòû, âîñêðåñàåò ïðèðîäà, ïðîáóæäàþòñÿ ñîíìû ìåëü÷àéøèõ òâàðåé, Òâîé âçîð ñâåòëåå âåñåííèõ íåáåñ, Òâîÿ ëþáîâü, Èèñóñå, òåïëåå ëó÷åé ñîëíå÷íûõ. Òû èç ïðàõà çåìíîãî âîñêðåñèë áðåííóþ ïëîòü ÷åëîâå÷åñêóþ ê ðàñöâåòó âå÷íîé íåòëåííîé æèçíè âåñíû, òîãäà îçàðè è ðàáà Òâîåãî (èìÿðåê) ñâåòîì ìèëîñòåé Òâîèõ. Èèñóñå, â Òâîåé äåñíèöå áëàãîâîëåíèå è æèçíü. Èèñóñå, âî âçîðå Òâîåì ñâåò è ëþáîâü. Èèñóñå, èçáàâè óñîïøåãî îò âå÷íûÿ ñìåðòè äóõîâíûÿ. Èèñóñå, îí óñíóë ñ íàäåæäîþ, ïîäîáíî Íèëó-ðåêå ïðåä õîëîäíîé çèìîé. Èèñóñå, ïðîáóäè åãî, êîãäà òåðíèÿ çåìëè îáëåêóòñÿ öâåòîì âå÷íîñòè. Èèñóñå, äà íå îìðà÷èò íè÷òî çåìíîå åãî ïîñëåäíåãî ñíà. Èèñóñå, Ñ÷àñòüå Íåèçìåííîå è öåëü íàøåãî áûòèÿ. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî.


Àêàôèñò çà åäèíîóìåðøåãî

628

Êîíäàê 12 Õðèñòå! Òû Öàðñòâî Íåáåñíîå, Òû çåìëÿ êðîòêèõ, Òû îáèòåëü ìíîãèõ, Òû ïèòèå ñîâåðøåííî íîâîå, Òû îäåÿíèå è âåíåö ïðåïîäîáíûõ, Òû ëîæå óïîêîåíèÿ ñâÿòûõ, Òû Ñëàä÷àéøèé Èèñóñå! Òåáå ïîäîáàåò õâàëà: Àëëèëóèà. Èêîñ 12 Ïîä îáðàçîì òèõèõ ñàäîâ íåçåìíîé êðàñîòû, è ñâåòëûõ êàê ñîëíöå îáèòåëåé è â âåëèêîëåïèè íåáåñíûõ ïåñíîïåíèé Òû îòêðûë íàì áëàæåíñòâî ëþáÿùèõ Òÿ. Èèñóñå, äà âíèäåò ðàá Òâîé â ðàäîñòü Òâîþ. Èèñóñå, îáëåêè åãî ñèÿíèåì ñëàâû Îòöà. Èèñóñå, ïðîñâÿòè åãî îçàðåíèåì Äóõà Ñâÿòàãî. Èèñóñå, äà áóäåò îí âîñõîäèòü îò ñëàâû â ñëàâó. Èèñóñå, äà óçðèò îí Òåáÿ ëèöåì ê ëèöó. Èèñóñå, Ñóäèå Âñåìèëîñòèâûé, ðàÿ ñëàäîñòè ñïîäîáè ðàáà Òâîåãî. Êîíäàê 13 Î, Æåíèøå Áåçñìåðòíûé, â ïîëíî÷ü ãðåõà è íåâåðèÿ ãðÿäûé ñ íåáåñ ñî àíãåëàìè ñóäèòè ìèðó âñåìó. Îòâåðçè äâåðè ñëàâíîãî ÷åðòîãà Òâîåãî ðàáó Òâîåìó (èìÿðåê), äà â áåç÷èñëåííûõ ñîíìàõ ñâÿòûõ âî âåêè ïîåò: Àëëèëóèà, Àëëèëóèà, Àëëèëóèà. Ýòîò êîíäàê ÷èòàåòñÿ òðèæäû, çàòåì 1-é èêîñ ¾Ãîñïîäîì äàííûé Àíãåëå. . . ¿ è 1-é êîíäàê ¾Èçáðàííûé Õîäàòàþ¿.


Ìîëèòâà ðîäèòåëåé çà äåòåé Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø, Âëàäûêî æèâîòà è ñìåðòè. Óòåøèòåëþ ñêîðáÿùèõ! Ñ ñîêðóøåííûì è óìèëåííûì ñåðäöåì ïðèáåãàþ ê Òåáå è ìîëþñÿ Òè: ïîìÿíè, Ãîñïîäè, âî Öàðñòâèè Òâîåì óñîïøåãî ðàáà Òâîåãî (-óþ ðàáó Òâîþ), ÷àäî ìîå (èìÿðåê), è ñîòâîðè åìó (åé) âå÷íóþ ïàìÿòü. Òû, Âëàäûêî æèâîòà è ñìåðòè, äàðîâàë åñè ìíå ÷àäî ñèå. Òâîåé æå áëàãîé è ïðåìóäðîé âîëå èçâîëèñÿ è îòüÿòè å ó ìåíå. Áóäè áëàãîñëîâåííî Èìÿ Òâîå, Ãîñïîäè. Ìîëþ Òÿ, Ñóäèå íåáà è çåìëè, áåçêîíå÷íîþ ëþáîâèþ Òâîåþ ê íàì, ãðåøíûì, ïðîñòè óñîïøåìó ÷àäó ìîåìó âñÿ ñîãðåøåíèÿ åãî, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ÿæå ñëîâîì, ÿæå äåëîì, ÿæå âåäåíèåì è íåâåäåíèåì. Ïðîñòè, Ìèëîñòèâå, è íàøà ðîäèòåëüñêàÿ ñîãðåøåíèÿ, äà íå ïðåáóäóò îíè íà ÷àäàõ íàøèõ: âåì, ÿêî ìíîæèöåþ ñîãðåøèõîì ïðåä Òîáîþ, ìíîæèöåþ íå ñîáëþäîõîì, íå ñîòâîðèõîì, ÿêîæå çàïîâåäàë åñè íàì. Àùå æå óñîïøåå ÷àäî íàøå, íàøåÿ èëè ñâîåÿ ðàäè âèíû, áÿøå â æèòèè ñåì, ðàáîòàÿ ìèðó è ïëîòè ñâîåÿ è íå ïà÷å Òåáå, Ãîñïîäó è Áîãó ñâîåìó: àùå âîçëþáè ïðåëåñòè ìèðà ñåãî, à íå ïà÷å Ñëîâî Òâîå è Çàïîâåäè Òâîÿ, àùå ïðåäàâøåñÿ ñëàñòåì æèòåéñêèì, à íå ïà÷å ñîêðóøåíèþ î ãðåñåõ ñâîèõ, è â íåâîçäåðæàíèè áäåíèå, ïîñò è ìîëèòâó çàáâåíèþ ïðåäàâøå, ìîëþ Òÿ óñåðäíî, ïðîñòè ïðåáëàãèé Îò÷å, ÷àäó ìîåìó âñÿ òàêîâûÿ ïðåãðåøåíèÿ åãî, ïðîñòè è îñëàáè, àùå è èíî çëîå ñîòâîðè â æèòèè ñåì, Õðèñòå Èèñóñå! Òû âîñêðåñèë åñè äùåðü Èàèðà ïî âåðå è ìîëèòâå îòöà åÿ. Òû èñöåëèë åñè äùåðü æåíû-õàíàíåÿíêè ïî âåðå è ïðîøåíèþ ìàòåðè åÿ: óñëûøè óáî è ìîëèòâó ìîþ, íå ïðåçðè è ìîëåíèÿ ìîåãî î ÷àäå ìîåì. Ïðîñòè, Ãîñïîäè, ïðîñòè, âñÿ ñîãðåøåíèÿ åãî è, ïðîñòèâ è î÷èñòèâ äóøó åãî, èçìè ìóêè âå÷íûÿ è âñåëè þ ñî âñåìè ñâÿòûìè Òâîèìè, îò âåêà áëàãîóãîäèâøèìè Òåáå, èäåæå íåñòü áîëåçíü, íè ïå÷àëü, íè âîçäûõàíèå, íî æèçíü áåçêîíå÷íàÿ: ÿêî íåñòü ÷åëîâåê, èæå æèâ áóäåò è íå ñîãðåøèò. Òû Åäèí êðîìå ãðåõà: äà åãäà èìàøè ñóäèòè ìèðîâè, óñëûøèò ÷àäî ìîå ïðåâîæäåëåííûé ãëàñ Òâîé: ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåíèè Îòöà Ìîåãî, è íàñëåäóéòå óãîòîâàííîå âàì Öàðñòâèå îò ñëîæåíèÿ ìèðà. ßêî Òû åñè Îòåö ìèëîñòåé è ùåäðîò, Òû æèâîò è âîñêðåøåíèå íàøå, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

629


Ìîëèòâà âäîâöà çà ñóïðóãó Õðèñòå Èèñóñå, Ãîñïîäè è Âñåäåðæèòåëþ!  ñîêðóøåíèè è óìèëåíèè ñåðäöà ìîåãî ìîëþñÿ Òåáå: óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøèÿ ðàáû Òâîåÿ (èìÿðåê), â Íåáåñíîì Öàðñòâèè Òâîåì. Âëàäûêî Âñåäåðæèòåëþ! Òû áëàãîâîëèë åñè ñóïðóæåñêèé ñîþç ìóæà è æåíû, åãäà ðåêë åñè: íå äîáðî áûòè ÷åëîâåêó åäèíîìó, ñîòâîðèì åìó ïîìîùíèêà ïî íåìó. Òû îñâÿòèë åñè ñîþç ñåé âî îáðàç äóõîâíàãî ñîþçà Õðèñòà ñ Öåðêîâüþ. Âåðóþ, Ãîñïîäè, è èñïîâåäóþ, ÿêî Òû áëàãîñëîâèë åñè ñî÷åòàòè è ìåíå ñèì ñâÿòûì ñîþçîì ñ åäèíîþ èç ðàáûíü Òâîèõ. Òâîåé æå áëàãîé è ïðåìóäðîé âîëå èçâîëèñÿ îòúÿòè ó ìåíå ñèþ ðàáó Òâîþ, þæå äàë åñè ìíå, ÿêî ïîìîùíèöó è ñîïóòíèöó æèçíè ìîåÿ. Ïðåêëîíÿþñÿ ïðåä ñåþ Òâîåþ âîëåþ, è ìîëþñÿ Òè îò âñåãî ñåðäöà ìîåãî, ïðèèìè ìîëåíèå ìîå ñèå î ðàáå Òâîåé (èìÿðåê), è ïðîñòè åé, àùå ñîãðåøè ñëîâîì, äåëîì, ïîìûøëåíèåì, âåäåíèåì è íåâåäåíèåì; àùå çåìíîå âîçëþáè ïà÷å íåáåñíàãî; àùå î îäåæäå è óêðàøåíèè òåëà ñâîåãî ïå÷åñÿ ïà÷å, íåæå î ïðîñâåùåíèè îäåÿíèÿ äóøè ñâîåÿ; èëè àùå íåáðåæå î ÷àäåõ ñâîèõ; àùå ïðåîãîð÷è êîãî ñëîâîì èëè äåëîì; àùå ïðîðîïòà â ñåðäöå ñâîåì íà áëèæíÿãî ñâîåãî èëè îñóäè êîãî èëè èíî ÷òî îò òàêîâûõ çëûõ ñîäåëà. Âñÿ ñèÿ ïðîñòè åé, ÿêî áëàãèé è ÷åëîâåêîëþáèâûé: ÿêî íåñòü ÷åëîâåê, èæå æèâ áóäåò è íå ñîãðåøèò. Íå âíèäè â ñóä ñ ðàáîþ Òâîåþ, ÿêî ñîçäàíèåì Òâîèì, íå îñóäè þ ïî ãðåõîì åÿ íà âå÷íûÿ ìóêè, íî ïîùàäè è ïîìèëóé ïî âåëèöåé ìèëîñòè Òâîåé. Ìîëþ è ïðîøó Òÿ, Ãîñïîäè Ñèë, äàðóé ìè ïî âñÿ äíè æèçíè ìîåÿ íå ïðåñòàâàòè ìîëèòèñÿ î óñîïøåé ðàáå Òâîåé, è äàæå äî êîí÷èíû æèâîòà ìîåãî ïðîñèòè åé ó Òåáå, Ñóäèè âñåãî ìèðà, îñòàâëåíèÿ ñîãðåøåíèé åÿ. Äà ÿêîæå Òû, Áîæå, ïîëîæèë åñè íà ãëàâó åÿ âåíåö îò êàìåíå ÷åñòíà, âåí÷àÿ þ çäå íà çåìëè; òàêî óâåí÷àé þ âå÷íîþ Òâîåþ ñëàâîþ â Íåáåñíîì Öàðñòâèè Òâîåì, ñî âñåìè ñâÿòûìè, òàìî ëèêóþùèìè, äà âêóïå ñ íèìè âå÷íî âîñïåâàåò Âñåñâÿòîå Èìÿ Òâîå ñ Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì. Àìèíü.

630


Ìîëèòâà âäîâèöû çà ñóïðóãà Õðèñòå Èèñóñå, Ãîñïîäè è Âñåäåðæèòåëþ! Òû ïëà÷óùèõ óòåøåíèå, ñèðûõ è âäîâèö çàñòóïëåíèå. Òû ðåêë åñè: ïðèçîâè Ìÿ â äåíü ñêîðáè òâîåÿ, è èçìó òÿ. Âî äíè ñêîðáè ñâîåÿ ïðèáåãàþ ê Òåáå àç è ìîëþñÿ Òè: íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå è óñëûøè ìîëåíèå ìîå, ïðèíîñèìîå Òåáå ñî ñëåçàìè. Òû, Ãîñïîäè Âëàäûêî âñÿ÷åñêèõ, áëàãîñëîâèë åñè ñî÷åòàòè ìÿ ñî åäèíåì èç ðàáîâ Òâîèõ, âî åæå áûòè íàì åäèíî òåëî è åäèí äóõ; Òû äàë åñè ìíå ñåãî ðàáà, ÿêî ñîæèòåëÿ è çàùèòíèêà. Òâîåé æå áëàãîé è ïðåìóäðîé âîëå èçâîëèñÿ îòüÿòè îò ìåíå ñåãî ðàáà Òâîåãî è îñòàâèòè ìÿ åäèíó. Ïðåêëîíÿéñÿ ïðåä ñåþ Òâîåþ âîëåþ è ê Òåáå ïðèáåãàþ âî äíè ñêîðáè ìîåÿ: óòîëè ïå÷àëü ìîþ î ðàçëó÷åíèè ñ ðàáîì Òâîèì, äðóãîì ìîèì. Àùå îòúÿë åñè åãî îò ìåíÿ, íå îòûìè îò ìåíÿ Òâîåÿ ìèëîñòè. ßêîæå íåêîãäà ïðèÿë âäîâèöû äâå ëåïòû, òàêî ïðèèìè è ñèå ìîëåíèå ìîå. Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî (èìÿðåê), ïðîñòè åìó âñÿ ñîãðåøåíèÿ åãî, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, àùå ñëîâîì, àùå äåëîì, àùå âåäåíèåì è íåâåäåíèåì, íå ïîãóáè åãî ñî áåççàêîíüìè åãî è íå ïðåäàæäü âå÷íîé ìóêè, íî ïî âåëèöåé ìèëîñòè Òâîåé è ïî ìíîæåñòâó ùåäðîò Òâîèõ îñëàáè è ïðîñòè âñÿ ñîãðåøåíèÿ åãî è â÷èíè åãî ñî ñâÿòûìè Òâîèìè, èäåæå íåñòü áîëåçíü, íè ïå÷àëü, íè âîçäûõàíèå, íî æèçíü áåçêîíå÷íàÿ. Ìîëþ è ïðîøó Òÿ, Ãîñïîäè, äàðóé ìè âî âñÿ äíè æèçíè ìîåÿ íå ïðåñòàâàòè ìîëèòèñÿ î óñîïøåì ðàáå Òâîåì, è äàæå äî èñõîäà ìîåãî ïðîñèòè ó Òåáå, Ñóäèè âñåãî ìèðà, îñòàâëåíèÿ âñåõ ñîãðåøåíèé åãî è âñåëåíèÿ åãî â íåáåñíûÿ îáèòåëè, ÿæå åñè óãîòîâàë ëþáÿùèì Òÿ. ßêî àùå áî è ñîãðåøè, íî íå îòñòóïè îò Òåáå, è íåñóìíåííî Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà ïðàâîñëàâíî äàæå äî ïîñëåäíÿãî ñâîåãî èçäûõàíèÿ èñïîâåäà; òåì æå âåðó åãî, ÿæå â Òÿ, âìåñòî äåë åìó âìåíè: ÿêî íåñòü ÷åëîâåê, èæå æèâ áóäåò è íå ñîãðåøèò, Òû Åäèí êðîìå ãðåõà, è ïðàâäà Òâîÿ ïðàâäà âî âåêè. Âåðóþ Ãîñïîäè, è èñïîâåäóþ, ÿêî Òû óñëûøèøè ìîëåíèå ìîå è íå îòâðàòèøè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå. Âèäÿ âäîâèöó, çåëüíå ïëà÷óùó, óìèëîñåðäèâñÿ, ñûíà åÿ, íà ïîãðåáåíèå íåñîìà, âîñêðåñèë åñè: òàêî, óìèëîñåðäèâñÿ, óòèøè è ñêîðáü ìîþ. ßêî æå îòâåðçë åñè ðàáó Òâîåìó Ôåîôèëó, îòøåäøåìó ê Òåáå, äâåðè ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî è ïðîñòèë åñè åìó ïðåãðåøåíèÿ åãî ïî ìîëèòâàì ñâÿòûÿ Öåðêâè Òâîåÿ âíåìëÿ ìîëèòâàì è ìèëîñòûíÿì ñóïðóãè åãî: ñèöå è àç ìîëþ Òÿ, ïðèèìè è ìîå ìîëåíèå î ðàáå Òâîåì, è ââåäè åãî â æèçíü âå÷íóþ. ßêî Òû åñè óïîâàíèå íàøå, Òû åñè Áîã, åæå ìèëîâàòè è ñïàñàòè, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü!

631


Î ìåðòâîðîæäåííûõ ìëàäåíöàõ Ãîñïîäè, ïîìèëóé ÷àä ìîèõ, óìåðøèõ âî óòðîáå ìîåé. Çà âåðó è ñëåçû ìîè, ðàäè ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî, Ãîñïîäè, íå ëèøè èõ ñâåòà Òâîåãî Áîæåñòâåííîãî!

632


Ìîëèòâà äåòåé çà ðîäèòåëåé Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø! Òû ñèðûõ õðàíèòåëü, ñêîðáÿùèõ ïðèáåæèùå è ïëà÷óùèõ óòåøèòåëü. Ïðèáåãàþ ê Òåáå àç, ñèðûé, ñòåíÿ è ïëà÷à, è ìîëþñÿ Òåáå: óñëûøè ìîëåíèå ìîå è íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò âîçäûõàíèé ñåðäöà ìîåãî è îò ñëåç î÷åé ìîèõ. Ìîëþñÿ Òåáå, ìèëîñåðäíûé Ãîñïîäè, óòîëè ñêîðáü ìîþ î ðàçëó÷åíèè ñ ðîäèòåëåì (ìàòåðèþ) ìîèì (-åþ) (èìÿðåê), äóøó æå åãî (åÿ), ÿêî îòøåäøåþ (-èÿ) ê Òåáå ñ èñòèííîþ âåðîþ â Òÿ è òâåðäîþ íàäåæäîþ íà Òâîå ÷åëîâåêîëþáèå è ìèëîñòü, ïðèèìè â Öàðñòâî Òâîå Íåáåñíîå. Ïðåêëîíÿþñü ïðåä Òâîåþ ñâÿòîþ âîëåþ, åþæå îòúÿò (-à) áûñòü ó ìåíå, è ïðîøó Òÿ, íå îòûìè òî÷èþ îò íåãî (íåÿ èëè íèõ) ìèëîñòè è áëàãîñåðäèÿ Òâîåãî. Âåì, Ãîñïîäè, ÿêî Òû, Ñóäèÿ ìèðà ñåãî, ãðåõè è íå÷åñòèÿ îòöåâ íàêàçóåøè â äåòÿõ, âíóêàõ è ïðàâíóêàõ äàæå äî òðåòüÿãî è ÷åòâåðòàãî ðîäà: íî è ìèëóåøè îòöåâ çà ìîëèòâû è äîáðîäåòåëè ÷àä èõ, âíóêîâ è ïðàâíóêîâ. Ñ ñîêðóøåíèåì è óìèëåíèåì ñåðäöà ìîëþ Òÿ, ìèëîñòèâûé Ñóäèå, íå íàêàçóé âå÷íûì íàêàçàíèåì óñîïøàãî (-óþ) íåçàáâåííàãî (-óþ) äëÿ ìåíå ðàáà (-ó) Òâîåãî (þ), ðîäèòåëÿ (ìàòåðü) ìîåãî (-þ) (èìÿðåê), íî îòïóñòè åìó (åé) âñÿ ñîãðåøåíèÿ åãî (åÿ) âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ñëîâîì è äåëîì, âåäåíèåì è íåâåäåíèåì ñîòâîðåííàÿ èì (åþ) â æèòèè åãî (åÿ) çäå íà çåìëè, è ïî ìèëîñåðäèþ è ÷åëîâåêîëþáèþ Òâîåìó, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòàÿ Áîãîðîäèöû è âñåõ ñâÿòûõ, ïîìèëóé åãî (þ) è âå÷íûÿ ìóêè èçáàâè. Òû, ìèëîñåðäíûé Îò÷å îòöåâ è ÷àä! Äàðóé ìíå, âî âñÿ äíè æèçíè ìîåÿ, äî ïîñëåäíÿãî èçäûõàíèÿ ìîåãî, íå ïðåñòàâàòè ïàìÿòîâàòè î óñîïøåì ðîäèòåëå (ìàòåðè) ìîåì (åé) â ìîëèòâàõ ñâîèõ, è óìîëÿòè Òÿ, ïðàâåäíàãî Ñóäèþ, äà â÷èíèøè åãî (þ) â ìåñòå ñâåòëå, â ìåñòå ïðîõëàäíî è â ìåñòå ïîêîéíå, ñî âñåìè ñâÿòûìè, îòíþäóæå îòáåæå âñÿêà áîëåçíü, ïå÷àëü è âîçäûõàíèå. Ìèëîñòèâå Ãîñïîäè! Ïðèèìè äíåñü î ðàáå Òâîåì (Òâîåé) (èìÿðåê) òåïëóþ ìîëèòâó ìîþ ñèþ è âîçäàé åìó (åé) âîçäàÿíèåì Òâîèì çà òðóäû è ïîïå÷åíèÿ âîñïèòàíèÿ ìîåãî â âåðå è õðèñòèàíñêîì áëàãî÷åñòèè, ÿêî íàó÷èâøåìó (-åé) ìÿ ïåðâåå âñåãî âåäåòè Òÿ, ñâîåãî Ãîñïîäà, â áëàãîãîâåíèè ìîëèòèñÿ Òåáå, íà Òåáå Åäèíîãî óïîâàòè â áåäàõ, ñêîðáåõ è áîëåçíåõ è õðàíèòè Çàïîâåäè Òâîÿ; çà áëàãîïîïå÷åíèå åãî-(åÿ) î ìîåì äóõîâíîì ïðåóñïåÿíèè, çà òåïëå ïðèíîñèìûÿ èì (åþ) î ìíå ìîëåíèÿ ïðåä Òîáîþ è çà âñå äàðû, èì (åþ) èñïðîøåííûå ìíå îò Òåáå, âîçäàé åìó (åé) Ñâîåþ ìèëîñòèþ, Ñâîèìè íåáåñíûìè áëàãàìè è ðàäîñòÿìè â âå÷íîì Öàðñòâèè Òâîåì. Òû áî åñè Áîã ìèëîñòåé è ùåäðîò è ÷åëîâåêîëþáèÿ. Òû ïîêîé è ðàäîñòü âåðíûõ ðàáîâ Òâîèõ, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì ñî Îòöåì è Ñâÿòûì Äóõîì, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

633


Ìîëèòâà çà óñîïøèõ âíåçàïíîþ (ñêîðîïîñòèæíîþ) ñìåðòèþ Íåèñïîâåäèìû ñóäüáû Òâîè, Ãîñïîäè! Íåèçñëåäèìû ïóòè Òâîè! Äàÿé äûõàíèå âñÿêîé òâàðè è âñÿ îò íå ñóùèõ â áûòèå ïðèâåäûé, Òû îâîìó ïîñûëàåøè Àíãåëà ñìåðòè â Äåíü, åãîæå íå âåñòü, è â ÷àñ, åãîæå íå ÷àåò; îâàãî æå èñõèùàåøè èç ðóêè ñìåðòè, äàðóåøè æèâîò ïðè ïîñëåäíåì èçäûõàíèè; îâîìó äîëãîòåðïèøè è äàåøè âðåìÿ íà ïîêàÿíèå; îâàãî æå, ÿêî çëàê, ñå÷åøè ìå÷åì ñìåðòè âî åäèíîì ÷àñå, âî ìãíîâåíèè îêà; îâàãî ïîðàæàåøè ãðîìîì è ìîëíèåþ, îâàãî ñîæèãàåøè ïëàìåíåì, îâàãî æå ïðåäàåøè â ñíåäü çâåðåì äóáðàâíèèì; îâûõ ïîâåëåâàåøè ïîãëîòèòè âîëíàì è áåçäíàì ìîðñêèì è ïðîïàñòÿì çåìíûì; îâûõ ïîõèùàåøè ÿçâîþ ãóáèòåëüíîþ, èäåæå ñìåðòü ÿêî æíåö ïîæèíàåò è ðàçëó÷àåò îòöà èëè ìàòåðü îò ÷àä èõ, áðàòà îò áðàòà, ñóïðóãà îò ñóïðóãè, ìëàäåíöà îòòîðãàåò îò ëîíà ìàòåðíÿãî, áåçäûõàííûìè ïîâåðãàåò ñèëüíûõ çåìëè, áîãàòûõ è óáîãèõ. ×òî óáî ñèå åñòü? Äèâíîå è íåäîóìåâàåìîå íàìè ñìîòðåíèå Òâîå, Áîæå! Íî Ãîñïîäè, Ãîñïîäè! Òû òîêìî Åäèí, âåäûé âñÿ, âåñè, ÷åñî ðàäè áûâàåò ñèÿ è ÷åñî ðàäè áûòü, ÿêî ðàá Òâîåé (ðàáà Òâîÿ) (èìÿ) âî åäèíî ìãíîâåíèå îêà ïîæåðò(-òà) áûñòü çèÿíèåì ñìåðòè. Àùå íàêàçóåøè çà ìíîãàÿ, òÿæêèÿ ïðåãðåøåíèÿ åãî(åÿ), ìîëèì Òÿ, Ìíîãîìèëîñòèâå è Âñåìèëîñòèâå Ãîñïîäè, äà íå ÿðîñòèþ Òâîåþ îáëè÷èøè åãî (þ) è íàêàæåøè âêîíåö, íî, ïî áëàãîñòè Òâîåé è ïî áåçïðèêëàäíîìó Òâîåìó ìèëîñåðäèþ, ÿâè åìó (åé) âåëèþ ìèëîñòü Òâîþ â ïðîùåíèè è îñòàâëåíèè ãðåõîâ. Àùå ëè æå óñîïøèé (-øàÿ) ðàá Òâîé (ðàáà Òâîÿ), â æèòèè ñåì ïîìûøëÿÿ Äåíü Ñóäíûé, ïîçíà ñâîå îêàÿíñòâî è âîçæåëà ïðèíåñòè Òåáå ïëîäû äîñòîéíûå ïîêàÿíèÿ, íî íå äîñòèæå ñåãî, çàíå ïîçâàí(-íà) áûñòü Òîáîþ â äåíü, åãîæå íå âåäà, è â ÷àñ, åãîæå íå æäà, òîãî óáî ðàäè ïà÷å ìîëèì Òÿ, Ïðåáëàãèé è Ïðåìèëîñåðäûé Ãîñïîäè, íåñîäåëàííîå ïîêàÿíèå, åæå âèäåñòå î÷è Òâîè, è íåîêîí÷åííîå äåëî ñïàñåíèÿ åãî(åÿ) èñïðàâè, óñòðîé, ñîâåðøè Òâîåþ íåèçðå÷åííîþ áëàãîñòèþ è ÷åëîâåêîëþáèåì; åäèíó áî íàäåæäó èìàìû íà Òâîå áåçêîíå÷íîå ìèëîñåðäèå: ó Òåáå áî ñóä è íàêàçàíèå, ó Òåáå ïðàâäà è íåèñòîùèìàÿ ìèëîñòü; Òû íàêàçóåøè, âêóïå æå è ìèëóåøè; áèåøè, âêóïå æå è ïðèåìëåøè; ïðèëåæíî ìîëèì Òÿ, Ãîñïîäè Áîæå íàø, íå íàêàæè âíåçàïó ïîçâàííîãî(-óþ) ê Òåáå Ñòðàøíûì Ñóäîì Òâîèì, íî ïîùàäè, ïîùàäè åãî (þ) è íå îòðèíè îò ëèöà Òâîåãî. Î, ñòðàøíî âíåçàïó âïàñòè â ðóöå Òâîè, Ãîñïîäè, è ïðåäñòàòè íà ñóä Òâîé íåëèöåïðèÿòíûé! Ñòðàøíî îòúèòè ê Òåáå áåç áëàãîäàòíàãî íàïóòñòâèÿ, áåç Ïîêàÿíèÿ è ïðè÷àùåíèÿ Ñâÿòûõ Òâîèõ ñòðàøíûõ è æèâîòâîðÿùèõ Òàéí, Ãîñïîäè! Àùå âíåçàïó óñîïøèé(-øàÿ) ïðèñíîïîìèíàåìûé(-ìàÿ) íàìè ðàá Òâîé (ðàáà Òâîÿ) òîëèêî ìíîãîãðåøåí(-íà), òîëèêî ïîâèíåí(-íà) åñòü îñóæäåíèþ íà Òâîåì ïðàâåäíîì ñóäå, ìîëèì Òÿ, óìèëîñåðäèñÿ íàä íèì (íåþ), íå îñóäè åãî (þ) íà âå÷íîå ìó÷åíèå, íà

634


Ìîëèòâà çà óñîïøèõ âíåçàïíîþ (ñêîðîïîñòèæíîþ) ñìåðòèþ

635

âå÷íóþ ñìåðòü; ïîòåðïè íàì åùå, äàæäü íàì äîëãîòó äíèé íàøèõ, åæå ìîëèòèñÿ Òè ïî âñÿ äíè î óñîïøåì(-øåé) ðàáå Òâîåì(åé), äîíäåæå óñëûøèøè íàñ è ïðèèìåøè ìèëîñòèþ Òâîåþ âíåçàïó îòøåäøàãî(-óþ) ê Òåáå; è äàæäü íàì, Âëàäûêî, îìûòè ãðåõè åãî (åÿ) ñëåçàìè ñîêðóøåíèÿ è âîçäûõàíèÿìè íàøèìè ïðåä Òîáîþ, äà íå íèçâåäåí(-íà) áóäåò ïî ãðåõîì ñâîèì íà ìåñòî ìó÷åíèÿ ðàá Òâîé (ðàáà Òâîÿ) (èìÿ), íî äà âñåëèòñÿ â ìåñòî óïîêîåíèÿ. Òû Ñàì, Ãîñïîäè, ïîâåëåâàåøè óäàðÿòè â äâåðè ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî, ìîëèì Òÿ óáî, Ïðåùåäðûé Öàðþ, è íå ïðåñòàíåì óìîëÿòè Òâîå ìèëîñåðäèå è âçûâàòè ñ êàþùèìñÿ Äàâèäîì: ïîìèëóé, ïîìèëóé ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ), Áîæå, ïî âåëèöåé Òâîåé ìèëîñòè. Àùå æå íåäîâîëüíî Òè ñëîâåñ íàøèõ, ñåãî ìàëàãî ìîëåíèÿ íàøåãî, óìîëÿåì Òÿ, Ãîñïîäè, âåðîþ â ñïàñèòåëüíûÿ çàñëóãè Òâîè, óïîâàíèåì íà èñêóïèòåëüíóþ è ÷óäîäåéñòâåííóþ ñèëó Òâîåÿ æåðòâû, ïðèíåñåííûÿ Òîáîþ çà ãðåõè âñåãî ìèðà; ìîëèì Òÿ, î Ñëàä÷àéøèé Èèñóñå! Òû åñè Àãíåö Áîæèé, âçåìëÿé ãðåõè ìèðà, ðàñïíûéñÿ ðàäè íàøåãî ñïàñåíèÿ! Ìîëèì Òÿ, ÿêî Ñïàñèòåëÿ è Èñêóïèòåëÿ íàøåãî, ñïàñè è ïîìèëóé è âå÷íûÿ ìóêè èçáàâè äóøó ïðèñíîïîìèíàåìàãî(-ûÿ) íàìè âíåçàïó óñîïøàãî(-øèÿ) ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ) (èìÿ), íå îñòàâè åãî (þ) ïîãèáíóòè âî âåêè, íî ñïîäîáè äîñòèãíóòè òèõàãî ïðèñòàíèùà Òâîåãî è óïîêîé òàìî, èäåæå âñè ñâÿòèè Òâîè óïîêîåâàþòñÿ. Âêóïå æå ìîëèì Òÿ, ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, ïðèèìè ìèëîñòèþ Òâîåþ è âñåõ âíåçàïó ïðåñòàâëüøèõñÿ ê Òåáå ðàáîâ Òâîèõ (èìåíà), èõæå âîäà ïîêðû, òðóñ îáúÿò, óáèéöû óáèøà, îãíü ïîïàëè, ãðàä, ñíåã, ìðàç, ãîëîòü è äóõ áóðåí óìåðòâèøà, ãðîì è ìîëíèÿ ïîïàëè, ãóáèòåëüíàÿ ÿçâà ïîðàçè, èëè èíîþ êîåþ âèíîþ óìðåøà, ïî Òâîåìó èçâîëåíèþ è ïîïóùåíèþ, ìîëèì Òÿ, ïðèèìè èõ ïîä Òâîå áëàãîóòðîáèå è âîñêðåñè èõ â æèçíü âå÷íóþ, ñâÿòóþ è áëàæåííóþ. Àìèíü.


Îá îñëàáëåíèè âå÷íûõ ìóê óìåðøèõ íåêðåùåíûìè Ìó÷åíèêó Óàðó Òðîïàðü, ãëàñ 4-é: Âîèíñòâîì ñâÿòûõ ñòðàñòîòåðïåö ñòðàæäóùèå çàêîííå, çðÿ îíåõ, ïîêàçàë åñè ìóæåñêè êðåïîñòü ñâîþ. È óñòðåìèâñÿ íà ñòðàñòü âîëåþ, è óìðåòè âîæäåëå çà Õðèñòà, Èæå ïðèÿë åñè ïî÷åñòü ïîáåäû òâîåãî ñòðàäàíèÿ, Óàðå, ìîëè ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Êîíäàê, ãëàñ 4: Õðèñòó ïîñëåäóÿ, ìó÷åíè÷å Óàðå, Òîãî èñïèâ ÷àøó, è âåíöåì ìó÷åíèÿ óâÿçåñÿ, è ñî Àíãåëû ëèêîâñòâóåøè, ìîëè íåïðåñòàííî çà äóøè íàøà Ìîëèòâà: Î, ñâÿòûì ìó÷åíè÷å Óàðå äîñòî÷óäíûé, ðåâíîñòèþ ïî Âëàäûöå Õðèñòó ðàçæèãàåìü, Íåáåñíàãî Öàðÿ ïðåä ìó÷èòåëåì èñïîâåäàë åñè, è î Íåì óñåðäíî ïîñòðàäàë åñè, è íûíå ïðåäñòîèøè Åìó ñî àíãåëû, è â âûøíèõ ëèêóåøè, è çðèøè ÿñíî Ñâÿòóþ Òðîèöó, è ñâåòîì Áåçíà÷àëüíàãî Ñèÿíèÿ íàñëàæäàåøèñÿ, âîñïîìÿíè è íàøèõ ñðîäíèêîâ òîìëåíèå, óìåðøèõ â íå÷åñòèè, ïðèèìè íàøå ïðîøåíèå, è ÿêîæå Êëåîïàòðèí ðîä íåâåðíûé ìîëèòâàìè òâîèìè îò âå÷íûõ ìóê ñâîáîäèë åñè, òàêî âîñïîìÿíè åëèöû ïðîòèâîáîæíå ïîãðåáåííûÿ, óìåðøèÿ íåêðåùåííûìè, ïîòùèñÿ èñïðîñèòè îíûì îò âå÷íûÿ òüìû èçáàâëåíèå, äà âñè åäèíûìè óñòû è åäèíåì ñåðäöåì âîñõâàëèì Ïðåìèëîñåðäíàãî Òâîðöà âî âåêè âåêîâ. Àìèíü

636


Îá îñëàáëåíèè âå÷íûõ ìóê óìåðøèõ áåç ïîêàÿíèÿ Ïðåïîäîáíîìó Ïàèñèþ Âåëèêîìó Òðîïàðü, ãëàñ 2-é Áîæåñòâåííîþ ëþáîâèþ îò þíîñòè ðàñïàëàåìü, ïðåïîäîáíå, âñÿ êðàñíàÿ, ÿæå â ìèðå, âîçíåíàâèäå, Õðèñòà åäèíàãî âîçëþáèë åñè, ñåãî ðàäè â ïóñòûíþ âñåëèñÿ, èäåæå ñïîäîáèñÿ Áîæåñòâåííàãî ïîñåùåíèÿ, Åãîæå íåóäîáü çðåòè è àíãåëüñêèìà î÷èìà, ïàäå, ïîêëîíèñÿ. Âåëèêèé æå Äàðîäàòåëü, ÿêî ×åëîâåêîëþáåö ðå÷å ê òåáå: íå óæàñàéñÿ, âîçëþáëåííûé Ìîé, äåëà òâîÿ óãîäíà Ìíå. Ñå äàþ òåáå äàð: î êîåìëèáî ãðåøíèöå ïîìîëèøèñÿ, îòïóñòÿòñÿ åìó ãðåñè. Òû æå â ÷èñòîòå ñåðäöà òâîåãî âîçãîðåñÿ, ïðèåì âîäó è ïðèêîñíóñÿ Íåïðèêîñíîâåííîìó, óìû íîçå Åãî è, âîäó ïèâ, äàðîì ÷óäåñ îáîãàòèñÿ, áîëÿùèÿ èñöåëÿòè, áåñû îò ÷åëîâåê îòãîíÿòè è ãðåøíèêè îò ìóêè ìîëèòâîþ ñâîåþ èçáàâëÿòè. Î ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå, ìîëþ òÿ, äà óìîëèøè è î ìíå, ÿêîæå òåáå Áîã îáåòîâà, èáî îò ñèõ ãðåøíèê ïåðâûé àç åñìü, äà äàñò ìè Ãîñïîäü âðåìÿ ïîêàÿíèÿ è ïðîñòèò ìîå ñîãðåøåíèå, ÿêî Áëàãèé è ×åëîâåêîëþáåö, äà ñî âñåìè è àç âîñïîþ Åìó: àëëèëóèÿ. Êîíäàê, ãëàñ 2-é: Æèòåéñêèõ ìîëâ îñòàâëü, áåçìîëâíîå æèòèå âîçëþáèë åñè, Êðåñòèòåëþ ïîäîáÿñÿ âñåìè îáðàçû, ñ íèìæå òÿ ïî÷èòàåì, îò÷å îòöåâ Ïàèñèå. Ìîëèòâà: Ñòðàñòåé ïîáåäèòåëÿ, äóøàì ïîìîùíèêà, î âñåõ ìîëåáíèêà, âñåì ñïàñåíèÿ õîäàòàÿ è íàñòàâíèêà, èç ãëóáèíû ñåðäöà âîçäûõàÿ, óñåðäíî è ïëàìåííî ìîëèì òÿ, Ïàèñèå Ïðåïîäîáíå! Âíåìëè è ïîìîçè íàì, íå îòðèíü è íå ïðåçðè íàñ, íî àáèå óñëûøè â ñìèðåíèè ñåðäöà ïðèòåêàþùèõ ê òåáå. Òû, ïðåïîäîáíå, ê ñïàñåíèþ áëèæíèõ ïðèëåæíî ñòðåìèëñÿ è ìíîãèõ ãðåøíèêîâ ê ñâåòó ñïàñåíèÿ ïðèâåë åñè. Ïîäâèãè ÷ðåçìåðíûå óñïîêîåíèåì ñ÷èòàë ïî ñåáå, ïðå÷óäíå, è, ëþáîâüþ êî Ãîñïîäó âñåãäà ãîðÿ, ÿâëåíèÿ Õðèñòà Ñïàñà ñïîäîáèëñÿ åñè, è Åìó, çà ëþäåé Óìåðøåìó, ëþáîâèþ ïîäðàæàÿ, è îá îòðåêøèõñÿ îò Õðèñòà ìîëèëñÿ åñè. Óñëûøè íàñ, Ïàèñèå ïðåõâàëüíå, èáî íåäîñòîéíû åñìû ìîëèòèñÿ î äàðîâàíèè íàì âåëèêîé ìèëîñòè Ãîñïîäíåé, ïîíåæå ãðåøíû åñìû, è óñòà îñêâåðíåííûÿ è ñåðäöà îòÿãîùåííûÿ èìååì, è ïîä áðåìåíåì ïðåãðåøåíèé ñòðàæäåì, è íå äîñòèãàåò ìîëèòâà íàøà äî Ãîñïîäà. Ñåãî ðàäè ïîìîëèñÿ çà íàñ ìîëüáîþ òâîåþ êðåïêîþ è áîãîïðèÿòíîþ, ñâÿòûé Ïàèñèå, äà èçáàâëåíû áóäóò ñêîí÷àâøèåñÿ áåç ïîêàÿíèÿ ñðîäíèêè, áëèæíèå

637


Îá îñëàáëåíèè âå÷íûõ ìóê óìåðøèõ áåç ïîêàÿíèÿ

638

è çíàåìûå íàøè îò ìóêè âå÷íûÿ, è ìîëèòâó òâîþ âî áëàãîâîëåíèè ïðèèìåò Ñïàñ íàø è ìèëîñåðäèå Ñâîå âìåñòî äîáðûõ äåë èõ äàñò èì, ñâîáîäèò èõ, âåðóåì, îò ñòðàäàíèé è âñåëèò â ñåëåíèÿõ ïðàâåäíûõ, è íàñ â ïîêàÿíèè ñêîí÷àòèñÿ óäîñòîèò, äà ïðîñëàâèì âêóïå Âñåñâÿòîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


ÊÀÍÎÍ î ñàìîâîëüíå æèâîò ñâîé ñêîí÷àâøèõ (äëÿ êåëåéíîãî ÷òåíèÿ)* * Ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ Ñâÿòî-Óñïåíñêîãî ÏñêîâîÏå÷åðñêîãî ìîíàñòûðÿ, 1993  1925 ãîäó íà Ñåðãèåâñêîì Ïîäâîðüå â Ïàðèæå Ðþ äå Êðèì, 93 ïîêîí÷èë ñ ñîáîé âûñòðåëîì îäèí ñîëäàò. Îí, íåñîìíåííî, áûë íåçäîðîâ óìîì. . . Ó íàñ åãî îòïåâàëè. . . Íî, ñìóùåííûé ñìåðòüþ åãî íà íàøåé çåìëå, ÿ îáðàòèëñÿ ÷åðåç îäíî ëèöî ê ïðåïîäîáíîìó î. Íåêòàðèþ Îïòèíñêîìó ñ âîïðîñîì: ÷òî íàì äåëàòü? Îí îòâåòèë, ÷òîáû ÿ íàøåë åùå äâóõ ÷åëîâåê, êîòîðûå áû ñîãëàñèëèñü â òå÷åíèå 40 äíåé ÷èòàòü çà íåãî çàóïîêîéíûé êàíîí, à çàòåì ïðåäàòü åãî â âîëþ Áîæèþ. Ðàçóìååòñÿ, êàíîí ÷èòàòü íóæíî áûëî äîìà, à íå çà áîãîñëóæåíèåì â õðàìå. Òàê ìû òðîå òîãäà è ñäåëàëè. . . Ïîñëå êî ìíå îáðàùàëèñü è äðóãèå ïî ýòîìó âîïðîñó; à íåäàâíî ïðîñèëè äàæå îòïåâàòü ñàìîóáèéöó æåíùèíó. ß îòêàçûâàëñÿ, ñîãëàñíî êàíîíàì ïðàâèëî Òèìîôåÿ Àëåêñàíäðèéñêîãî è ïî âíóòðåííåìó ïðîòèâëåíèþ äóøè ìîåé; íî ïîìíÿ íàñòàâëåíèå î.Íåêòàðèÿ, à òàêæå è óêàçàíèå ìèòðîïîëèòà Íîâãîðîäñêîãî è Ïåòðîãðàäñêîãî Ãðèãîðèÿ, ÷òî ìîæíî ìîëèòüñÿ î ñàìîóáèéöàõ â äîìàøíåé ìîëèòâå, íî è òîãäà ñ ïðåäâàðèòåëüíîþ ìîëèòâîþ î ïîìèëîâàíèè íàñ ìîëÿùèõñÿ, äà íå ïðîãíåâàåì Ãîñïîäà, ÿ îáðàòèëñÿ â êàíîíèê ¾ìîæíî è âî âñÿêóþ ñóááîòó â Oêòîèõå íàéòè çàóïîêîéíûå êàíîíû¿; íî íàïèñàííûé òàì êàíîí ñîâåðøåííî íåïðèãîäåí áûë äëÿ ìîëèòâû î ñàìîóáèéöàõ, èáî òàì ãîâîðèëîñü î ñêîí÷àâøèõñÿ ¾áëàãî÷åñòíî¿, ¾â âåðå¿, ¾â óïîêîåíèè¿ è ïðî÷åå, âñå ýòî íå ïîäõîäèëî ê âîëüíûì, ¾íå â ñóìàñøåñòâèè¿, ñàìîóáèéöàì. Ïîýòîìó íóæíî áûëî öåëèêîì ïî÷òè ïåðåäåëàòü âñå òðîïàðè. Ìîæåò, êîìó-ëèáî ïðèãîäèòñÿ. . . À ìåíÿ äà ïîìèëóåò Ãîñïîäü çà äåðçíîâåíèå òàêîå. . . Ìíîãîãðåøíûé ìèòðîïîëèò Âåíèàìèí (Ôåä÷åíêîâ) ÊÀÍÎÍ, ÃËÀÑ 2-é (÷èòàåòñÿ êåëåéíî è ñ áëàãîñëîâåíèÿ äóõîâíèêà) ÏÅÑÍÜ 1 ÈÐÌÎÑ: Âî ãëóáèíå ïîñòëà èíîãäà ôàðàîíèòñêîå âñåâîèíñòâî ïðåîðóæåííàÿ ñèëà; âîïëîùøååñÿ æå Ñëîâî âñåçëîáíûé ãðåõ ïîòðåáèëî åñòü: ïðåïðîñëàâëåííûé Ãîñïîäü, ñëàâíî áî ïðîñëàâèñÿ. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî.

639


ÊÀÍÎÍ î ñàìîâîëüíå æèâîò ñâîé ñêîí÷àâøèõ

640

Âñåìèëîñòèâûé Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ ïî ìèëîñòè Òâîåé, ïåòè Òåáå íà÷èíàþùà è ìîëèòèñÿ î óáèâøåìñÿ äåðçêî, äà íå â ñóä ìè ñèå áóäåò, íè â îñóæäåíèå, Ñóäèå Ïðàâåäíåéøèé. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Äà íå áóäåò ìîëèòâà ìîÿ âî ãðåõ, ÿêî êðîòêèé Äàâèä ãëàãîëåò: íèæå âî îòÿãîùåíèå äóøè ñàìîâîëüíåé ñìåðòè ïðåäàâøåìóñÿ; íî ìó÷åíèê ìîëüáàìè îñòàâëåíèå ïðåãðåøåíèé íàøèõ äàðóé íàì. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Áîãàòóþ ìèëîñòü ïðèñíî âñåì èñòî÷àÿ, Âñåáëàãèé Õðèñòå Áîæå, è íûíå ðàáó Òâîåìó (èìÿ), íàìè Òåáå ìîëÿùåìóñÿ, ïîìèëîâàíèå äàðóé è ñ ïðåñòàâëüøèìèñÿ âî áëàãî÷åñòèè ïðè÷òè, àùå è íå÷åñòèâî ñêîí÷àëñÿ â íåðàçóìèè. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Óòâåðäèâøè êîëåáëåìûé óì ìîé, Ìàòè Áîæèÿ, óêðåïè ìÿ Áîæåñòâåííûìè ïîâåëåíüìè Ðîæäøàãîñÿ èç Òâîåãî îñâÿùåííîãî ÷ðåâà è óïðàçäíèâøåãî, Âëàäû÷èöå, àäîâî ìðà÷íîå öàðñòâî, ñî äåðçíîâåíèåì íåîñóæäåííî ìîëèòèñÿ îá óñîïøåì (èìÿ). ÏÅÑÍÜ 3 ÈÐÌÎÑ: Íà êàìåíè ìÿ âåðû óòâåðäèâ, ðàçøèðèë åñè óñòà ìîÿ íà âðàãè ìîÿ: âîçâåñåëè áî ñÿ äóõ ìîé, âíåãäà ïåòè: íåñòü ñâÿò, ÿêîæå Áîã íàø, è íåñòü ïðàâåäåí ïà÷å Òåáå, Ãîñïîäè. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Òâîåÿ êðàñîòû ñèÿíèåì îçàðèòèñÿ óñîïøåìó áëàãîâîëè, â âåðå ñ ïî÷èâøèìè, áîãàòûé â ìèëîñòè; Òû áî åñè Áîã íàø Åäèíûé áåçãðåøíûé è ìíîãîìèëîñòèâûé. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Íà ìåñòå ïðîõëàæäåíèÿ â âå÷íåì ïîêîèùå ñïîäîáè ïðèÿòè è ðàáà Òâîåãî, ìàëîäóøèå æèçíü ñâîþ ïðåñåêøàãî: Òû áî åñè Åäèí Ñèëüíûé è íåìîùè íàøà íà Ñÿ âîñïðèÿâûé, Ãîñïîäè Áîæå íàø. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó.  ÷åðòîçå íåáåñíåì âîäâîðèòèñÿ, Âëàäûêî, ïðèèìè ðàáà Òâîåãî (èìÿ ðåê), äà íå óñëûøèò îí ïðàâåäíàãî Òâîåãî ãëàñà: ¾íå âåì òÿ¿, àùå è âîèñòèíó ïîâèíåí åñòü ñåìó. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Óìåðùâëåííûõ íàñ âîçäâèãëà åñè, Áîãîðîäèöå, æèçíè íåòëåííåé Æèçíîäàâöà ðîæäøè; è ðàáà Òâîåãî (èìÿ) âîçâåäè èç àäà ïðåèñïîäíåéøàãî, Ñûíà Òâîåãî î ìèëîñòè óìîëÿþùè. ÏÅÑÍÜ 4 ÈÐÌÎÑ: Ïîþ Òÿ, ñëóõîì áî. Ãîñïîäà óñëûøàõ è óæàñîõñÿ: äî ìåíå áî èäåøè, ìåíå èùà çàáëóæäøàãî. Òåì ìíîãîå Òâîå ñíèçõîæäåíèå, åæå íà ìÿ, ïðîñëàâëÿþ, Ìíîãîìèëîñòèâå. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Âî óïîâàíèè íà Òÿ, Áîæå, èçíåìîãøåãî, è íàñèëèåì âðàæèèì îäîëåííàãî, ðàáà Òâîåãî ïîùàäè, Ñïàñå ïðåçèðàÿ, ÿêî Áëàã, ïðåãðåøåíèÿ åãî âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ.


ÊÀÍÎÍ î ñàìîâîëüíå æèâîò ñâîé ñêîí÷àâøèõ

641

Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Ìèëîñåðäèÿ èìûé íåèçñëåäèìóþ áåçäíó, Ãîñïîäè, áåçäíó ãðåõîâíóþ ðàáà Òâîåãî ïîêðûé, ×åëîâåêîëþá÷å, îìûâ Êðîâèþ Ñâîåþ ãðåõ íåâåäåíèÿ è ìàëîâåðèÿ åãî. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Æèâûìè ãîñïîäñòâóÿ è ìåðòâûìè âëàäû÷åñòâóÿ, ïîìèëóé è ðàáà Òâîåãî (èìÿ), âëàñòü áî èìàøè âñÿêóþ íà íåáåñè è íà çåìëè, Õðèñòå Áîæå, Îòöó ñîñåäûé è Äóõîì âñÿ î÷èùàÿé. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Èñöåëèëà åñè, Áîãîðîäèòåëüíèöå, Åâèíî ïîïîëçíîâåíèå îêàÿííîå; Çèæäèòåëÿ áî ðîäèëà åñè, èñïðàâèòè ìîãóùàãî òâàðü ïîãèáàþùóþ: Òîãî ìîëè è ñåãî ðàáà (èìÿ) íåêëþ÷èìàãî, çàïîâåäü Áîæèþ ïðåñòóïèâøåãî, ñïàñòè ïî åäèíîé ìèëîñòè. ÏÅÑÍÜ 5 ÈÐÌÎÑ: Ñâåòà ïîäàòåëþ è âåêîâ Òâîð÷å, Ãîñïîäè, âî ñâåòå Òâîèõ ïîâåëåíèé íàñòàâè íàñ: ðàçâå áî Òåáå èíîãî Áîãà íå çíàåì. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Óìåðòâèøàñÿ è âî äíî àäîâî ïîïîëçíóâøàãîñÿ âîçâåäè, Áîæå, ïðåñòóïëåíèå òîãî çàãëàæäàÿ; íà Êðåñòå áî ãðåõè íàøà ïðèøåë åñè îìûòè ÷åñòíîþ Êðîâèþ Ñâîåþ, Õðèñòå, Èñêóïèòåëþ âñÿ÷åñêèõ. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Ñïàñòè íàñ ïðèøåäûé, Õðèñòå Áîæå, ïðèèìè íûíå è íàøà íåäîñòîéíàÿ ìîëåíèÿ î ðàáå Òâîåì (èìÿ), äà ìóêè âå÷íûÿ èçáàâèøè, ïîìèëîâàí áóäåò ñ íàìè, Ñïàñèòåëþ Ïðåáëàãèé. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Ìîëèì Òÿ, Ñëîâå Áîæèé, àùå è äåðçíîâåííî ñèå, ïðîãíåâà áî Òÿ ðàá Òâîé (èìÿ), îáà÷å áëàãîäàòèþ Òâîåþ óìîëÿåì, íå âîçãíóøàéñÿ ìîëèòâ íàøèõ è ïîìèëóé íàñ, âêóïå âñè áî ïîâèííû åñìû ïðåä Òîáîþ, Âñåñâÿòûé Âëàäûêî. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ïîä êðîâîì Òâîèì, Ìàòè Áîæèÿ, ñïàñàþòñÿ âñè íàäåþùèéñÿ íà Òÿ: Òâîèì çàñòóïëåíèåì çàùèòè è íàñ, è ñïîäîáè ñî äåðçíîâåíèåì íåîñóæäåííî ìîëèòè Ñûíà Òâîåãî î æèâîò ñâîé ñêîí÷àâøèõ áåçíàäåæíî (èìÿ). ÏÅÑÍÜ 6 ÈÐÌÎÑ:  áåçäíå ãðåõîâíåé âàëÿÿñÿ, íåèçñëåäíóþ ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî ïðèçûâàþ áåçäíó: îò òëè, Áîæå, ìÿ âîçâåäè. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Èç çåìëè ñîçäàâøè ÷åëîâåêà, Áîæå, è â çåìëþ íûíå âîçâðàòèøàñÿ, ïîùàäè, Ãîñïîäè, â íåðàçóìèè ñîêðóøèâøàãî ñêóäåëüíûé ñîñóä ñâîé: ìîæåøè áî, Âëàäûêî Òâîð÷å, è ïàêè âîçñòàâèòè åãî îò èñòëåíèÿ. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî.


ÊÀÍÎÍ î ñàìîâîëüíå æèâîò ñâîé ñêîí÷àâøèõ

642

Íåèçðå÷åííûé è íåïîñòèæèìûé, Ãîñïîäè, ùåäðîòàìè íåñêàçàííàãî ×åëîâåêîëþáèÿ Òâîåãî ïîìèëóé æèâîò ñâîé ñêîí÷àâøàãî, ïðåçèðàÿ ñîãðåøåíèÿ åãî, ÿæå â âåäåíèè è íåâåäåíèè ñîäåÿííàÿ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Îçàðèòèñÿ ìèëîñòèþ Òâîåþ ñïîäîáè, Âëàäûêî, âîëüíå îñòàâëüøàãî (èìÿ) æèòèå ñâîå è ê ñâåòó Òâîåìó âîçâåäè, èç òüìû íåñâåòèìûÿ èçûìàÿ, ìèëîñåðäèÿ ðàäè. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Èçáàâèòåëüíèöå, óñåðäíî ïðèçûâàþùèì Òÿ, Ïðå÷èñòàÿ Âëàäû÷èöå, Ñûíà Òâîåãî óìîëè ñêîí÷àâøàãîñÿ (èìÿ) óùåäðèòè: æèâîòà è ñìåðòè Âëàäûêó ðîäèëà åñè. ÏÅÑÍÜ 7 ÈÐÌÎÑ: Áîãîïðîòèâíîå âåëåíèå áåççàêîííóþùàãî ìó÷èòåëÿ âûñîê ïëàìåíü âîçíåñëî åñòü; Õðèñòîñ æå ïðîñòðå áëàãî÷åñòèâûì îòðîêîì ðîñó äóõîâíóþ: Ñûé áëàãîñëîâåí è ïðåïðîñëàâëåí. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Âî àä ñ äóøåþ, ÿêî Áîã, ñîøåäûé, è â ðàé ðàçáîéíèêà ñ Ñîáîþ ââåäûé, ïîìÿíè è íûíå ðàáà Òâîåãî (èìÿ), ïðåñòóïëåíèåì ìíîãèì Òÿ ïðîãíåâàâøà, íûíå æå Òåáå íàìè ìîëÿùàñÿ áåäíå. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Åäèí áåçãðåøíûé, â ìåðòâûõ âîëåþ âìåíèëñÿ åñè, äà óìåðùâëåííûõ ñèëîþ ÷åëîâåêîóáèéöû âîñêðåñèâøè ñ Ñîáîþ, îò äåðæàâû òîãî èñõèòè è ðàáà Òâîåãî, Âñåñèëüíå. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Ðàäîñòü ïðèñíîñóùíóþ äàðîâàòè íàì Âîñêðåñåíèåì Ñâîèì èçâîëèâûé, îò ìðà÷íàãî ãîðüêàãî öàðñòâà èçìè ðàáà Òâîåãî (èìÿ), äà îò ìóêè âå÷íûÿ ñâîáîäèâøèñÿ, óçðèò ñåáå îäåñíóþ Òåáå, Ñóäèå Ìíîãîìèëîñòèâûé. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Ñèÿíèå ñëàâû Îò÷åé, ïëîòèþ îò Òåáå ÿâèâøåãîñÿ óìîëè, Ïðåñâÿòàÿ, èç àäîâû ìãëû ñâîáîäèòè íåïîòðåáíàãî ðàáà Òâîåãî (èìÿ), òîé áî ÿêî Ìàòåðü, Òåáå íàìè ïðîñèò. ÏÅÑÍÜ 8 ÈÐÌÎÑ: Ïåùü èíîãäà îãíåííàÿ â Âàâèëîíå äåéñòâà ðàçäåëÿøå, Áîæèèì âåëåíèåì õàëäåè îïàëÿþùàÿ, âåðíûÿ æå îðîøàþùàÿ, ïîþùèÿ: Áëàãîñëîâèòå, âñÿ äåëà Ãîñïîäíÿ, Ãîñïîäà. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Ñìåðòíîå öàðñòâî Ñâîåþ ñìåðòèþ ðàçîðèâûé, Áîæåñòâåííîþ æå ñèëîþ âõîä â âå÷íûé æèâîò îòâåðçûé, íå çàòâîðè áëàãîóòðîáèÿ Òâîåãî è ðàáó Òâîåìó, àùå è ïðåãðåøèâøåìó, îáà÷å èç àäà íûíå ãîðöå âçûâàþùà. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Êðàñîòû Òâîåÿ íàñëàäèòèñÿ ñïîäîáè, ñòóä ãðåõà áåçîáðàçíàãî î÷èùàÿ óìåðøàãî ñìåðòèþ ïîíîñíîé: Åäèí áî åñè, Âëàäûêî, ãðåõà ñâîáîäåí, êðåñòíîþ ñìåðòèþ çà íàñ óìåðòâèëñÿ åñè.


ÊÀÍÎÍ î ñàìîâîëüíå æèâîò ñâîé ñêîí÷àâøèõ

643

Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Èñïðàâèòè õîòÿ ïàäøèõ â ïåðñòü ñìåðòíóþ, Ñàì ñìåðòè ïðè÷àñòåí ÿâèëñÿ åñè, Áåçñìåðòíûé, îò ñìåðòíûõ óäîëèé ñèëîþ Òâîåþ âîçâåäè ðàáà Òâîåãî (èìÿ), ëþòîþ ñìåðòèþ ïîïîëçíóâøàãîñÿ. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Âåëèÿ âîèñòèíó åñòü Ðîæäåñòâà Òâîåãî òàéíà, Áîãîìàòè: Áîãà âîïëîòèâøàãîñÿ ðîäèëà åñè; Åãî æå ìîëè, ÿêî Ñûíà Òâîåãî, ñïàñòè áåäíå ñêîí÷àâøàãîñÿ (èìÿ): èìàøè áî äåðçíîâåíèå ê Ðîæäøåìóñÿ îò Òåáÿ Áëàãîóòðîáíîìó Ñïàñó ìèðà. ÏÅÑÍÜ 9 ÈÐÌÎÑ: ßæå ïðåæäå ñîëíöà Ñâåòèëüíèêà Áîãà âîçñèÿâøàãî, ïëîòñêè ê íàì ïðèøåäøàãî, èç áîêó äåâè÷ó íåèçðå÷åííî âîïëîòèâøàÿ, Áëàãîñëîâåííàÿ, Âñå÷èñòàÿ, Òÿ, Áîãîðîäèöå, âåëè÷àåì. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Èìåÿé âëàñòü æèâûõ è ìåðòâûõ, ïîùàäè, Ñïàñå, ðàáà Òâîåãî (èìÿ), ñìåðòèþ ãîðüêîþ ñêîí÷àâøàãîñÿ: Òåáå áî îò Îòöà Òâîåãî äàäåñÿ æèâèòè è ìèëîâàòè, èõæå õîùåøè, Ñûíå Áîæèé. Óïîêîé, Ãîñïîäè, äóøó óñîïøàãî ðàáà Òâîåãî. Ïðåñëàâíîå ìíîæåñòâî ñâÿòûõ Òâîèõ, Õðèñòå, íåïðåñòàííî ìîëèò Òÿ çà ãðåøíûÿ ðàáû Òâîÿ, äà ïîìèëóåøè èõæå âîëèøè ìèëîñåðäèåì Òâîèì è ãååííû âå÷íûÿ èçáàâèøè. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Áëàãîñòè âîèñòèíó ïó÷èíà íåèçñëåäèìàÿ, áëàãîäàòèþ Òâîåþ ïîìèëóé ïðîãíåâàâøàãî Òÿ ðàáà Òâîåãî (èìÿ), è íàñ ìîëÿùèõñÿ. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Äîñòîéíî Òÿ, Áîãîðîäèöå, óáëàæàþùå, ê Òåáå, ÿêî Ìàòåðè íàøåé, ïðèòåêàåì íàäåæíî; ñàìè ñåáå è áðàòà íàøåãî (èìÿ), ìàëîäóøèå ñêîí÷àâøàãîñÿ, Òåáå Çàñòóïíèöå è ñ Òîáîþ Õðèñòó Áîãó ïðåäàåì ñìèðåííî.


Ìîëèòâà çà áëàãîäåòåëåé, îñîáåííî ðóêîâîäèâøèõ ê äîáðîäåòåëè Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø! Òû çàïîâåäàë åñè íàì âîçäàâàòè âñåì äîëæíîå, åãäà ðåêë åñè: ¾ßêîæå õîùåòå äà òâîðÿò âàì ÷åëîâåöû, è âû òâîðèòå èì òàêîæäå¿. ×òî óáî ñîòâîðþ, Ãîñïîäè, ÷òî âîçäàì íûíå, âî ìíîçå áëàãîòâîðèâøåìó(-øåé) ìíå, íî óæå îòøåäøåìó (-øåé) îò çåìëè æèâûõ ðàáó Òâîåìó (ðàáå Òâîåé)! Ó Òåáå, Ãîñïîäè, ó Òåáå, áîãàòûé â ìèëîñòåõ Áîæå íàø, âñÿêîå âîçäàÿíèå åñòü. Ñåãî ðàäè ìîëþ Òÿ, Ïîäàòåëþ áëàãèõ, ïðèèìè îò ìåíå ñèå ìàëîå ìîëåíèå ìîå, âêóïå æå è áëàãîäàðåíèå çà âñå áëàãîäåÿíèÿ Òâîè, äàðîâàííûÿ ìíå â ïðèñíîïîìèíàåìîì(ìîé) óñîïøåì(-øåé) ðàáå Òâîåì (Òâîåé). Ìîëþ Òÿ, Áîæå, Ñïàñèòåëþ ìîé ïðèçðè ñ âûñîòû Ñâÿòàãî æèëèùà Òâîåãî íà ìîëèòâó ìîþ è ïîìÿíè ìèëîñòèþ Òâîåþ îòøåäøàãî(-óþ) ê Òåáå ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ), òîëèêî áëàãîäåÿâøàãî(-óþ) ìè; ÿâè åìó (åé) ñèëó áëàãîñòè Òâîåé è íåèçðå÷åííîå Òâîå ìèëîñåðäèå â ïðîùåíèè è îñòàâëåíèè ãðåõîâ è ïîêðûé åãî (þ) îïðàâäàíèåì Òâîèì; ïîäàæäü åìó, Ãîñïîäè, Öàðñòâî Íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé, ÿêî ïîìîãàâøåìó(-øåé) ìè è áëèæíèì ìîèì â íóæäåõ è ëèøåíèÿõ, â ñêîðáåõ è áîëåçíåõ è ïîäàâàâøåìó (-øåé) ìè áëàãàÿ îò èçáûòêîâ äàðîâ Òâîèõ. Ìîëþñÿ óáî Òåáå, Áëàãîñòü âå÷íàÿ, âîçäàé åìó (åé) çà áëàãîòâîðåíèÿ åãî (åÿ) ñòîðèöåþ çà çåìíûÿ áëàãà íåáåñíûìè, çà âðåìåííûÿ âå÷íûìè, è ïîäàæäü åìó (åé) âå÷íûé ïîêîé; è ÿêî íàó÷àâøåìó(-øåé) ìÿ äåëàì ìèëîñåðäèÿ, êðîòîñòè, ñìèðåííîìóäðèþ, òåðïåíèþ, âîçäåðæàíèþ, âñåëÿâøåìó (-øåé) â ìÿ äóõ ìèðà è ëþáâè õðèñòèàíñêîé, ïîäàâàâøåìó (-øåé) ìè áëàãèå ñîâåòû è áëàãèå îáðàçû õðèñòèàíñêàãî æèòèÿ, äàðóé, Ïðåìèëîñåðäûé Ãîñïîäè, äîñòîéíî óçðåòè íåâå÷åðíèé ñâåò Òâîåãî Öàðñòâèÿ è íàñûòè åãî (þ) îò íåáåñíûÿ òðàïåçû Òâîåÿ, ÿêî âî èìÿ Òâîå ïðåïèòàâøàãî(-óþ) æàæäóùóþ è àë÷óùóþ ìîþ äóøó. Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, è âñåõ îòøåäøèõ ê Òåáå, â âåðå è äîáðîäåòåëüíîì æèòèè ïîäâèçàâøèõñÿ âî ñëàâó Ïðåñâÿòàãî Èìåíè Òâîåãî, äîáðî òâîðèâøèõ ñèðûì, íèùèì è óáîãèì; óïîêîé â ëîíå Àâðààìà, Èñààêà, Èàêîâà, ïîñåùàâøèõ íåäóãóþùèõ, ñòðàæäóùèõ è â òåìíèöå çàêëþ÷åííûõ; ïðèèìè â ÷åðòîã Òâîé ïðèíèìàâøèõ â äîìó ñâîåì ñòðàííà è ïðèøåëüöà. Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, âî Öàðñòâèè Òâîåì óñîïøèõ ðàáîâ Òâîèõ, âûíó ïðåäñòîÿâøèõ è ìîëèâøèõñÿ Òåáå òåïëîþ ìîëèòâîþ î íàøåì äóøåâíîì ñïàñåíèè è áëàãîäåíñòâèè, î ñîõðàíåíèè è áëàãîñòîÿíèè ñâÿòûõ Òâîèõ öåðêâåé, î ìèðå è ñïàñåíèè âñåãî ìèðà; óïîêîé ñî ñâÿòûìè Òâîèìè ðàáîâ Òâîèõ, ìîëèâøèõñÿ î îáðàùåíèè ê Òåáå çàáëóäøèõ è îòïàäøèõ îò âåðû è î ñïàñåíèè ïîãèáàþùèõ âî ãðåõàõ. Ìîëþ Òÿ, Õðèñòå Áîæå íàø, ìîëþ Òÿ, ÿêî Ñóäèþ, èìóùàãî ñóäèòè ìèðîâè, âîçäàé

644


Ìîëèòâà çà áëàãîäåòåëåé, îñîáåííî ðóêîâîäèâøèõ ê äîáðîäåòåëè

645

èì ïî ÷åëîâåêîëþáèþ Òâîåìó, è ñïîäîáè èõ óñëûøàòè âîæäåëåííûé îíûé ãëàñ: ¾Ïðèèäèòå, áëàãîñëîâåííèè Îòöà Ìîåãî, è íàñëåäóéòå óãîòîâàííîå âàì Öàðñòâèå îò ñëîæåíèÿ ìèðà¿, è äà âíèäóò â îíü, õâàëÿ è ïðîñëàâëÿÿ Òâîå âåëèêîëåïîå èìÿ â áåçêîíå÷íûå âåêè. Àìèíü.


Ìîëèòâà çà ñêîí÷àâøèõñÿ âíå ñâîåãî Îòå÷åñòâà, çà áåçðîäíûõ è óáîãèõ Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, ñèðûõ Çàùèòíè÷å, ñòðàííûõ Íàñòàâíè÷å, ïëàâàþùèõ Êîðì÷èé, îáóðåâàåìûõ ïðèñòàíèùå, ñ ïóòåøåñòâóþùèìè ïóòåøåñòâóþùèé, óòåøåíèå ïëà÷óùèõ, íèùèõ êîðìèòåëþ! Ìîëèì Òÿ, Ìíîãîìèëîñòèâå Ãîñïîäè, ïîìÿíè âî Öàðñòâèè Òâîåì äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ (èìåíà), â âåðå ïðåñòàâëüøèõñÿ ê Òåáå, íî îòøåäøèõ â çåìëè ÷óæäåé, áåç ìàòåðíÿãî Ñâÿòûÿ Òâîåÿ Öåðêâè íàïóòñòâèÿ è áëàãîñëîâåíèÿ. Ïðèèìè, Âëàäûêî, ïîä Òâîå áëàãîóòðîáèå ðàáîâ ïðåñòàâëüøèõñÿ òàìî â ñêîðáè è ïå÷àëè î ñâîèõ ïðèñíûõ è áëèæíèõ, èìæå íèêòîæå áå óòåøàÿé â ñòðàøíûé ÷àñ ñìåðòè, èäåæå íèêòîæå áå âîçíîñÿé Òåáå òåïëîå ìîëåíèå î áëàãîòèøíîì ïðîõîæäåíèè èõ îò ñåÿ ïðèâðåìåííûÿ æèçíè â ìèð ãîðíèé. Òåìæå óáî ìîëèì Òÿ, Ïðåáëàãèé, ìîëèì Òÿ, âåçäåñóùèé è ïðèñíîñóùíûé Ãîñïîäè, âîççðè íà ñèõ ðàáîâ Òâîèõ áëàãîñåðäèåì Òâîèì, ïðîñòè èì âñÿêîå ñîãðåøåíèå âîëüíîå è íåâîëüíîå, ñëîâîì è äåëîì ñîäåÿííîå è âñÿ, ÿæå â âåäåíèè è íåâåäåíèè. Óìîëÿåì Òÿ ìîëèòâàìè è ïðåäñòàòåëüñòâîì Ìàòåðå Òâîåÿ, Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû, è âñåõ ñâÿòûõ, íå ïîãóáè îòøåäøèõ ê Òåáå ñî áåççàêîíèåì èõ, íî ñîòâîðè èì âåëèþ ìèëîñòü Òâîþ, ÿâè èì Òâîå ÷åëîâåêîëþáèå è ùåäðîòû Òâîÿ, ïðèâåäè èõ ê òèõîìó Òâîåìó ïðèñòàíèùó è âîäâîðè èõ â Äîìó Òâîåì. Åùå ìîëèìñÿ î óïîêîåíèè äóø óñîïøèõ ðàá Òâîèõ (äóøè óñîïøàãî (-øèÿ) ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ) (èìåíà), îòøåäøèõ ê Òåáå áåçðîäíûìè è íèêîãîæå îò ïðèñíûõ ñâîèõ î ñåáå ìîëèòâåííèêîâ èìóùèìè, ðàçâå Ñâÿòûÿ Òâîåÿ Öåðêâè; ñåãî óáî ðàäè ìîëèì Òÿ, Ãîñïîäè, ïðèèìè è î ñèõ íàøå ìîëåíèå: ïðîñòè èì âñÿ ñîãðåøåíèÿ è ïîìèëóé èõ ïî âåëèöåé Òâîåé ìèëîñòè; âñåëè èõ âî Ñâÿòîì æèëèùå Òâîåì, äà îáðÿùóò â Òåáå ïîêîé, ÿêî â Ñïàñèòåëå è Èñêóïèòåëå ðîäà ÷åëîâåñêàãî. Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! Àùå óñîïøèé ðàáè Òâîè, èæå áûøà â íèùåòå è óáîæåñòâå, çà ÷àøó ñòóäåíûÿ âîäû, çà óêðóõ õëåáà, çà åäèíó ëåïòó, ïîäàííûÿ èì âî èìÿ Òâîå, ïðèíîñèëè áûøà Òåáå ìîëåíèÿ î íàñ, ïðîøåíèÿ è áëàãîäàðåíèÿ; àøå ñèðûå áëàãîñëîâëÿëè áûøà áëàãîòâîðÿùóþ èì ðóêó, ìîëÿñÿ î íèñïîñëàíèè íàì áëàã Òâîèõ, òîãî óáî ðàäè ìîëèì Òÿ íûíå, Õðèñòå Áîæå íàø, è ìû î íèõ: ïîìÿíè óáî âî Öàðñòâèè Òâîåì ñèõ, ÿêî ìåíüøèõ, ïî ðå÷åííîìó Òîáîþ, áðàòèé Òâîèõ; ïðîñòè èì âñÿêîå ïðåãðåøåíèå âîëüíîå è íåâîëüíîå, ïîêðûé èõ Òâîèì áëàãîóòðîáèåì è âñåëè èõ âî Ñâÿòûé ÷åðòîã Òâîé; è ÿêî ïîëó÷àâøèõ çäå íà çåìëè ïðîïèòàíèå ÷ðåç ïðèçûâàíèå ñâÿòàãî Òâîåãî èìåíè, ïðåïèòàé òàìî íà íåáåñè îò òóêà äîìà Òâîåãî è äà óòåøàòñÿ, è äà íàñëàäÿòñÿ íåñêîí÷àåìîþ ðàäîñòèþ âñè èñòèííî ïëàêàâøèå ê Òåáå; âîäâîðè

646


Ìîëèòâà çà ñêîí÷àâøèõñÿ âíå ñâîåãî Îòå÷åñòâà, çà áåçðîäíûõ è óáîãèõ

647

èõ ñî ñâÿòûìè Òâîèìè, äà âñè êóïíî ó Òåáå, Ñóäèå æèâûõ è ìåðòâûõ, ñîñòàâÿò ñîíìû èçáðàííûõ Òâîèõ, è òàêî äà ñëàâÿò, õâàëÿò è ïðåâîçíîñÿò áåçïðåäåëüíîå Òâîå ìèëîñåðäèå â áåçïðåäåëüíûå âåêè. Àìèíü.


Ìîëèòâà çà âñÿêîãî óñîïøåãî Ïîìÿíè, Ãîñïîäè Áîæå íàø, â âåðå è íàäåæäè æèâîòà âå÷íàãî ïðåñòàâëüøàãîñÿ ðàáà Òâîåãî, áðàòà íàøåãî (èìÿ), ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö, îòïóùàÿé ãðåõè è ïîòðåáëÿÿé íåïðàâäû, îñëàáè, îñòàâè è ïðîñòè âñÿ âîëüíàÿ åãî ñîãðåøåíèÿ è íåâîëüíàÿ, èçáàâè åãî âå÷íûÿ ìóêè è îãíÿ ãååíñêàãî, è äàðóé åìó ïðè÷àñòèå è íàñëàæäåíèå âå÷íûõ Òâîèõ áëàãèõ, óãîòîâàííûõ ëþáÿùûì Òÿ: àùå áî è ñîãðåøè, íî íå îòñòóïè îò Òåáå, è íåñóìíåííî âî Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, Áîãà Òÿ â Òðîèöå ñëàâèìàãî, âåðîâà, è Åäèíèöó â Òðîèöó è Òðîèöó â Åäèíñòâå ïðàâîñëàâíî äàæå äî ïîñëåäíÿãî ñâîåãî èçäûõàíèÿ èñïîâåäà. Òåìæå ìèëîñòèâ òîìó áóäè, è âåðó ÿæå â Òÿ âìåñòî äåë âìåíè, è ñî ñâÿòûìè Òâîèìè ÿêî Ùåäð óïîêîé: íåñòü áî ÷åëîâåêà, èæå ïîæèâåò è íå ñîãðåøèò. Íî Òû Åäèí åñè êðîìå âñÿêàãî ãðåõà, è ïðàâäà Òâîÿ ïðàâäà âî âåêè, è Òû åñè Åäèí Áîã ìèëîñòåé è ùåäðîò, è ÷åëîâåêîëþáèÿ, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

648


Ìîëèòâà çà îáèäåâøèõ è íåíàâèäåâøèõ íàñ Âëàäûêî ×åëîâåêîëþá÷å Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé! Òû, ïî íåèçðå÷åííîé ëþáâè Ñâîåé ê íàì, ãðåøíûì è íåäîñòîéíûì ðàáàì Òâîèì, ñèÿåøè ñîëíöå Ñâîå íà çëûÿ è áëàãàÿ, äîæäèøè íà ïðàâåäíûÿ è íåïðàâåäíûÿ; Òû, Ïðåáëàãèé, çàïîâåäóåøè íàì ëþáèòè âðàãîâ íàøèõ, äîáðî òâîðèòè íåíàâèäåâøèì è îáèäåâøèì íàñ, áëàãîñëàâëÿòè êëÿíóùèõ íàñ è ìîëèòèñÿ çà òâîðÿùèõ íàì íàïàñòü è èçãîíÿùèõ íàñ. Òû, Ñïàñèòåëþ íàø, âèñÿ íà êðåñòíîì äðåâå, è Ñàì ïðîùàë åñè âðàãîâ Ñâîèõ, õóëüíî ðóãàâøèõñÿ Òåáå, è ìîëèëñÿ çà ìó÷èòåëåé Òâîèõ; Òû äàë åñè îáðàç íàì, äà ïîñëåäóåì ñòîïàì Òâîèì. Òû, î äðàæàéøèé Èñêóïèòåëþ íàø, íàó÷èâûé íàñ ïðîùàòè âðàãîâ, ïîâåëåë åñè âêóïå è ìîëèòèñÿ çà íèõ; ìîëþñÿ óáî Òåáå, Èèñóñå Ïðåùåäðûé, Ñûíå è Àãí÷å Áîæèé, âçåìëÿé ãðåõè ìèðà, ïðîñòè îòøåäøàãî (-óþ) ê Òåáå ðàáà òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) è ïðèèìè åãî (þ) íå ÿêî âðàãà ìîåãî, ñîäåëàâøàãî ìè çëàÿ, íî ÿêî ñîãðåøèâøàãî (-óþ) ïðåä Òîáîþ, Ìîëþ Òÿ, áåçïðåäåëüíûé â ìèëîñòåõ, Ãîñïîäè Áîæå íàø, ïðèèìè ñ ìèðîì, ïðåñåëüøàãîñÿ (-óþñÿ) ê Òåáå îò ìèðà ñåãî áåç ïðèìèðåíèÿ ñî ìíîþ; ñïàñè è ïîìèëóé åãî (þ), Áîæå, Òâîåþ âåëèêîþ è áîãàòîþ ìèëîñòèþ. Ãîñïîäè, Ãîñïîäè! Äà íå ÿðîñòèþ Òâîåþ, íèæå ãíåâîì Òâîèì íàêàæåøè ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ), òâîðèâøàãî ìè íàïàñòü, îñêîðáëåíèå, ïîíîøåíèå è çëîõóëåíèå; ìîëþ Òÿ, íå ïîìÿíè ñèõ ïðåãðåøåíèé åãî (åÿ), íî îòïóñòè è ïðîñòè åìó (åé) âñÿ ñèÿ ïî ÷åëîâåêîëþáèþ Òâîåìó, è ïîìèëóé ïî âåëèöåé Òâîåé ìèëîñòè. Ìîëþ Òÿ, î Ïðåáëàãèé è Ïðåùåäðûé Èèñóñå, ÿêî óç àäîâûõ Ðåøèòåëÿ, ñìåðòè Ïîáåäèòåëÿ, ãðåøíûõ Ñïàñèòåëÿ, ðàçðåøè ðàáó Òâîåìó (ðàáå Òâîåé) ñèè ñîãðåøåíèÿ, èìèæå, ÿêî ïëåíèöàìè àäà, ñâÿçàñÿ óñîïøèé (-øàÿ). Òû áî, Ãîñïîäè, ðåêë åñè: ¾àùå íå îòïóùàåòå ÷åëîâåêîì ñîãðåøåíèÿ èõ, íè Îòåö âàø Íåáåñíûé îòïóñòèò âàì ñîãðåøåíèé âàøèõ¿; î, äà íå áóäåò ñåãî! Ñî óìèëåíèåì è ñîêðóøåíèåì ñåðäöà óìîëÿþ Òÿ, Ñïàñèòåëþ Ïðåìèëîñòèâûé, ðàçðåøè åìó (åé) ñèè óçû çëûõ íàâàæäåíèé è êîçíåé äèàâîëüñêèõ, íå ïîãóáè óñîïøàãî (-óþ) ãíåâîì Òâîèì, íî îòâåðçè åìó (åé), Æèçíîäàâ÷å, äâåðè ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî, äà âíèäåò âî ñâÿòûé Òâîé ãðàä, õâàëÿ âñåñâÿòîå è âåëèêîëåïîå Èìÿ Òâîå è âîñïåâàÿ íåèçðå÷åííóþ ëþáîâü Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî ê ïîãèáàþùèì ãðåøíèêàì. È ÿêîæå Òû, Áëàãîñòü âå÷íàÿ, ïîìÿíóë åñè íà êðåñòå áëàãîðàçóìíàãî ðàçáîéíèêà, ñ Òîáîþ ðàñïÿòà, ïóòåñîòâîðèâ åìó âõîä â ðàé, ñèöå, ìîëþ Òÿ, Âñåùåäðûé, ïîìÿíè âî Öàðñòâèè Òâîåì è îòøåäøàãî (-óþ) ê Òåáå ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) íå çàòâîðè, íî îòâåðçè è åìó (åé) äâåðè ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî, Òâîå áî åñòü, åæå ìèëîâàòè è ñïàñòè íû, Áîæå íàø, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì ñî Áåçíà÷àëüíûì Òâîèì Îòöåì, Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Òâîèì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

649


Ìîëèòâà çà óìèðàþùåãî Ãîñïîäè, Èèñóñå Õðèñòå Ñûíå Áîæèé, çàñòóïè, ñïàñè, ïîìèëóé è ñîõðàíè Áîæå, Òâîåþ áëàãîäàòèþ äóøó ðàáà Òâîåãî (èìÿ), è ãðåõè þíîñòè è íåâåäåíèÿ åãî íå ïîìÿíè, è äàðóé åìó êîí÷èíó õðèñòèàíñêó, íåïîñòûäíó è ìèðíó, è äà íå óçðèò äóøà åãî ìðà÷íîãî âçîðà ëóêàâûõ äåìîíîâ, äà ïðèèìóò åãî Àíãåëè Òâîè ñâåòëèè è ïðåñâåòëèè, è íà Ñòðàøíîì Ñóäå Òâîåì ìèëîñòèâ åìó áóäè, èáî Òâîå åñòü åäèíîãî Ãîñïîäà, åæå ìèëîâàòè è ñïàñàòè íàñ.

650


Ìîëåíèå î óïîêîåíèè ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, çà âåðó è Îòå÷åñòâî íà áðàíè óáèåííûõ Íåïîáåäèìûé, íåïîñòèæèìûé è êðåïêèé âî áðàíåõ Ãîñïîäè Áîæå íàø! Òû, ïî íåèñïîâåäèìûì ñóäüáàì Òâîèì, îâîìó ïîñûëàåøè Àíãåëà ñìåðòè ïîä êðîâîì åãî, îâîìó íà ñåëå, îâîìó íà ìîðè, îâîìóæå íà ïîëå áðàíè îò îðóæèé áðàííûõ, èçðûãàþùèõ ñòðàøíûÿ è ñìåðòîíîñíûÿ ñèëû, ðàçðóøàþùèÿ òåëåñà, ðàñòîðãàþùèÿ ÷ëåíû è ñîêðóøàþùèÿ êîñòè ðàòóþùèõ; âåðóåì, ÿêî ïî Òâîåìó, Ãîñïîäè, ïðåìóäðîìó ñìîòðåíèþ, òàêîâó ïðèåìëþò ñìåðòü çàùèòíèêè âåðû è Îòå÷åñòâà. Ìîëèì Òÿ, Ïðåáëàãèé Ãîñïîäè, ïîìÿíè âî Öàðñòâèè Òâîåì ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, íà áðàíè óáèåííûõ, è ïðèèìè èõ â íåáåñíûé ÷åðòîã Òâîé, ÿêî ìó÷åíèêîâ èçúÿçâëåííûõ, îáàãðåííûõ ñâîåþ êðîâèþ, ÿêî ïîñòðàäàâøèõ çà Ñâÿòóþ Öåðêîâü Òâîþ è çà Îòå÷åñòâî, åæå áëàãîñëîâèë åñè, ÿêî äîñòîÿíèå Òâîå. Ìîëèì Òÿ, ïðèèìè óáî îòøåäøèõ ê Òåáå âîèíîâ â ñîíìû âîåâ Íåáåñíûõ Ñèë, ïðèèìè èõ ìèëîñòèþ Òâîåþ, ÿêî ïàâøèõ âî áðàíè çà íåçàâèñèìîñòü çåìëè Ðóññêèÿ îò èãà íåâåðíûõ, ÿêî çàùèùàâøèõ îò âðàãîâ âåðó ïðàâîñëàâíóþ, çàùèùàâøèõ Îòå÷åñòâî â òÿæêèå ãîäèíû îò èíîïëåìåííûõ ïîë÷èù; ïîìÿíè, Ãîñïîäè, è âñåõ, äîáðûì ïîäâèãîì ïîäâèçàâøèõñÿ çà äðåâíåõðàíèìîå Àïîñòîëüñêîå Ïðàâîñëàâèå, çà îñâÿùåííóþ è â ÿçûê ñâÿò èçáðàííóþ Òîáîþ çåìëþ Ðóññêóþ, â íþæå âðàãè Êðåñòà è Ïðàâîñëàâèÿ ïðèíîøàõó è îãíü, è ìå÷. Ïðèèìè ñ ìèðîì äóøè ðàá Òâîèõ (èìåíà), âîèíñòâîâàâøèõ çà áëàãîäåíñòâèå íàøå, çà ìèð è ïîêîé íàø, è ïîäàæäü èì âå÷íîå óïîêîåíèå, ÿêî ñïàñàâøèì ãðàäû è âåñè è îãðàæäàâøèì ñîáîþ Îòå÷åñòâî, è ïîìèëóé ïàâøèõ íà áðàíè ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ Òâîèì ìèëîñåðäèåì, ïðîñòè èì âñÿ ñîãðåøåíèÿ, â æèòèè ñåì ñîäåÿííàÿ ñëîâîì, äåëîì, âåäåíèåì è íåâåäåíèåì. Ïðèçðè áëàãîñåðäèåì Òâîèì, î Ïðåìèëîñåðäûé Ãîñïîäè, íà ðàíû èõ, ìó÷åíèÿ, ñòåíàíèÿ è ñòðàäàíèÿ, è âìåíè èì âñÿ ñèÿ â ïîäâèã äîáðûé è Òåáå áëàãîóãîäíûé; ïðèèìè èõ ìèëîñòèþ Òâîåþ, çàíå ëþòûÿ ñêîðáè è òÿãîòó çäå ïðèÿøà, â íóæäåõ, òåñíîòå, â òðóäåõ è áäåíèèõ áûøà, ãëàä è æàæäó, èçíóðåíèå è èçíåìîæåíèå ïðåòåðïåøà, âìåíÿåìè áûøà ÿêî îâöû çàêîëåíèÿ. Ìîëèì Òÿ, Ãîñïîäè, äà áóäóò ðàíû èõ âðà÷åñòâîì è åëååì, âîçëèÿííûì íà ãðåõîâíûÿ ÿçâû èõ. Ïðèçðè ñ íåáåñå, Áîæå, è âèæäü ñëåçû ñèðûõ, ëèøèâøèõñÿ îòöåâ ñâîèõ, è ïðèèìè óìèëåííûÿ î íèõ ìîëüáû ñûíîâ è äùåðåé èõ; óñëûøè ìîëèòâåííûÿ âîçäûõàíèÿ îòöåâ è ìàòåðåé, ëèøèâøèõñÿ ÷àä ñâîèõ; óñëûøè, áëàãîóòðîáíå Ãîñïîäè, íåóòåøíûõ âäîâèö, ëèøèâøèõñÿ ñóïðóãîâ ñâîèõ; áðàòèé è ñåñòåð, ïëà÷óùèõ î ñâîèõ ïðèñíûõ, è ïîìÿíè ìóæåé, óáèåííûõ â êðåïîñòè ñèë è âî öâåòå ëåò, ñòàðöåâ, â ñèëå äóõà è ìóæåñòâà; âîççðè íà ñåðäå÷íûÿ

651


Ìîëåíèå î óïîêîåíèè ïðàâîñëàâíûõ âîèíîâ, çà âåðó è Îòå÷åñòâî íà áðàíè . . . 652 ñêîðáè íàøà, âèæäü ñåòîâàíèå íàøå è óìèëîñåðäèñÿ, Ïðåáëàãèé, ê ìîëÿùèìñÿ Òåáå, Ãîñïîäè! Òû îòúÿë åñè îò íàñ ïðèñíûõ íàøèõ, íî íå ëèøè íàñ Òâîåÿ ìèëîñòè: óñëûøè ìîëèòâó íàøó è ïðèèìè ìèëîñòèâíî îòøåäøèõ ê Òåáå ïðèñíîïîìèíàåìûõ íàìè ðàáîâ Òâîèõ (èìåíà); âîççîâè èõ â ÷åðòîã Òâîé, ÿêî äîáëèõ âîèíîâ, ïîëîæèâøèõ æèâîò ñâîé çà âåðó è Îòå÷åñòâî íà ïîëÿõ ñðàæåíèé; ïðèèìè èõ â ñîíìû èçáðàííûõ Òâîèõ, ÿêî ïîñëóæèâøèõ Òåáå âåðîþ è ïðàâäîþ, è óïîêîé èõ âî Öàðñòâèè Òâîåì, ÿêî ìó÷åíèêîâ, îòøåäøèõ ê Òåáå èçðàíåííûìè, èçúÿçâëåííûìè è â ñòðàøíûõ ìó÷åíèÿõ ïðåäàâàâøèìè äóõ ñâîé; âñåëè âî ñâÿòûé Òâîé ãðàä âñåõ ïðèñíîïîìèíàåìûõ íàìè ðàáîâ Òâîèõ (èìåíà), ÿêî âîèíîâ äîáëèõ, ìóæåñòâåííî ïîäâèçàâøèõñÿ â ñòðàøíûõ ïðèñíîïàìÿòíûõ íàì áðàíåõ; îáëåöû èõ òàìî â âèññîí ñâåòåë è ÷èñò, ÿêî çäå óáåëèâøèõ ðèçû ñâîÿ â êðîâè ñâîåé, è âåíöåâ ìó÷åíè÷åñêèõ ñïîäîáè; ñîòâîðè èõ êóïíî ó÷àñòíèêàìè â òîðæåñòâå è ñëàâå ïîáåäèòåëåé, ðàòîáîðñòâîâàâøèõ ïîä çíàìåíåì Êðåñòà Òâîåãî ñ ìèðîì, ïëîòèþ è äèàâîëîì; âîäâîðè èõ â ñîíìå ñëàâíûõ ñòðàñòîòåðïöåâ, äîáðîïîáåäíûõ ìó÷åíèêîâ, ïðàâåäíûõ è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ. Àìèíü.


Ìîëèòâà çà íàñòàâíèêîâ è âîñïèòàòåëåé Áîæå ðàçóìà, Áîæå ÷óäåñ, æèâûé, ïðèñíîòåêóùèé Èñòî÷íè÷å ïðåìóäðîñòè! Ìîëþ Òÿ, ïîìÿíè âî Öàðñòâèè Òâîåì äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ, íàñòàâíèêîâ ìîèõ (èìåíà), ÿêî ïðîñâåùàâøèõ ìîé óì è âñåëÿâøèõ â ñåðäöå ìîå äóõ ïðåìóäðîñòè è ðàçóìà, äóõ ñîâåòà è êðåïîñòè, äóõ âåäåíèÿ è ïðàâäû, èñòèíû è äîáðîäåòåëè. Ìîëþ Òÿ, Âëàäûêî, ìèëîñòèâ áóäè î ãðåñåõ èõ; îñëàáè, ïðîñòè è îòïóñòè èì âñÿ ñîãðåøåíèÿ, åëèêà ñîòâîðèëè â æèòèè ñåì, ñëîâîì, äåëîì, ïîìûøëåíèåì, âåäåíèåì è íåâåäåíèåì. Âîçäàæäü èì, ñâåòà Ïîäàòåëþ, ìèëîñòèþ Òâîåþ, ùåäðîòàìè Òâîèìè çà âñÿ ïîïå÷åíèÿ èõ î íàøåì äóõîâíîì ïðåóñïåÿíèè; ÿâè èì ìèëîñòü áëàãîóòðîáèÿ Òâîåãî çà áëàãàÿ èõ ïîó÷åíèÿ, çà áëàãîïîòðåáíûå èõ ñîâåòû è âðàçóìëåíèÿ, ÿæå ïîñåÿâàõó è íàñàæäàõó âî óìàõ è ñåðäöàõ íàøèõ, ÿêî áëàãèÿ ñåìåíà; âîçäàæäü èì çà âñÿ áëàãàÿ íåáåñíûìè è âå÷íûìè Òâîèìè áëàãàìè, äà óçðÿò â Òåáå, Áîæå, ëèöåì ê ëèöó âå÷íóþ Èñòèíó è äà îçàðÿþòñÿ è íàñëàæäàþòñÿ òðèñèÿòåëüíûì Ñâåòîì Åÿ â áåçêîíå÷íûå âåêè âî Öàðñòâèè Òâîåì. Àìèíü.

653


Ìîëèòâà ÷åòâåðòàÿ çà âñåõ â âåðå ñêîí÷àâøèõñÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí Ãîñïîäè, Ãîñïîäè! êîëü íåèçáåæåí, êîëü ñòðàøåí íåëèöåïðèÿòíûé è íåèçìåíèìî-âå÷íûé Ñóä Òâîé!  âåëèêîì è ïðèòðåïåòíîì ñìóùåíèè äóõ íàø ìÿòåòñÿ, ñåðäöå ñîäðîãàåòñÿ è èñòàåâàåò, ÿêî âîñê, îò åäèíàãî âîçâåùåíèÿ Òâîåãî íåïðåëîæíàãî ãëàãîëà î ïîñëåäíåì Ñóäå; íåìîòñòâóåò ÿçûê îò åäèíàãî îæèäàíèÿ ãëàñà ïîñëåäíåé òðóáû Àðõàíãåëà, èìóùåé âîçáóäèòè îò ìåðòâûõ è âîççâàòè îò æèâûõ íà Ñòðàøíûé Ñóä Òâîé îò âîñòîêà è çàïàäà, îò ñåâåðà è þãà. Î, âîèñòèíó ñòðàøåí äåíü òîé, â îíüæå ïðèèäåøè, Áîæå, íà çåìëþ âî ñëàâå ñî Àíãåëàìè è âñåìè ñâÿòûìè! Ãîðíèè è äîëüíèè âñå ïðåäñòàíóò òîãäà ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì è ïîë÷èùà ïðåèñïîäíèõ âîñòðåïåùóò ïðåä Òîáîþ, Ñóäèå ìèðà ñåãî; íåáî è çåìëþ ïðèçîâåøè íà Ñóä, ñóäèòè âñåëåííåé â ïðàâäå è èñòèíå! Ñòðàøåí äåíü òîé, â îíüæå ïðåñòîëè ïîñòàâÿòñÿ, êíèãè ðàçãíóòñÿ, è ÿâíàÿ è òàéíàÿ íàøà äåÿíèÿ, ñëîâåñà è ïîìûøëåíèÿ îáëè÷àòñÿ ïðåä Òîáîþ, ïðåä Àíãåëàìè è ÷åëîâåêàìè, âêóïå æå è îñóäÿòñÿ: íè÷òîæå áî, Ãîñïîäè, ó Òåáå ñîêðîâåííî, åæå òîãäà íå îòêðûåòñÿ, è òàéíî, åæå íå óâåäàíî áóäåò. Êòî âîçìîæåò, Ñóäèå ìèðà ñåãî, óñòîÿòè òîãäà ïðåä ëèöåì Òâîèì è öåëûì ìèðîì ãîðíèì è äîëüíèì! Àùå ïðàâåäíèê åäâà ñïàñåòñÿ, íå÷åñòèâûé è ãðåøíûé êàêî ïîñòîèò? È êòî óáî çàñòóïèò çà íû, àùå íå Òâîå ìèëîñåðäèå, Ãîñïîäè? Êàìî óáåæèì îò ïðàâåäíàãî Ñóäà Òâîåãî? Î, ïîùàäè, ïîùàäè òîãäà íàñ è îòøåäùàãî (-óþ) ê Òåáå ïðèñíîïîìèíàåìàãî (-óþ) íàìè ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) è íå îñóäè åãî (þ) òîãäà íà âå÷íîå ìó÷åíèå ïî ãðåõîì åãî (åÿ). Áëàãîâîëè óáî, Ïðåìèëîñåðäûé Ãîñïîäè, ïðèÿòè â íåáåñíûé è ìûñëåííûé Òâîé æåðòâåííèê íàøè æåðòâû çà íåãî (íþ) ìîëèòâû íàøè è ìèëîñòûíè, ÿêî êàäèëî áëàãîâîííîå, âêóïå ñ ìîëèòâàìè è áåçêðîâíûì ñâÿùåííîäåéñòâèåì ïàñòûðåé Ñâÿòàÿ Òâîåÿ Öåðêâè, äà íå ïîñòûäèòñÿ ïðåä Òîáîþ, ïðåä Àíãåëàìè è öåëûì ìèðîì óñîïøèé (-øàÿ) ðàá Òâîé (ðàáà Òâîÿ). Óñëûøè íû, Áîæå íàø, è íå îòðèíè äî êîíöà; âèæäü êîëåíîïðåêëîíåííûõ, ïîâåðãøèõñÿ äîëó ïðåä Òîáîþ, Ãîñïîäè; óñëûøè ïðîñÿùèõ Òâîåÿ ìèëîñòè è Öàðñòâà Íåáåñíàãî óñîïøåìó (-øåé) ðàáó Òâîåìó (ðàáå Òâîåé). Ìîëèì Òÿ, î Ïðåìèëîñåðäûé è Ïðåùåäðûé Èèñóñå, åãäà ïðèèäåøè ñî Àíãåëû Ñâÿòûìè Òâîèìè ñóäèòè ìèðîâè, ïîùàäè, ïîùàäè òîãäà. Ñïàñå, ñîçäàíèå Òâîå: îáðàç áî åñòü íåèçðå÷åííûÿ Òâîåÿ ñëàâû. Ñ ñîêðóøåííûì ñåðäöåì ìîëèì, ïðîñèì Òÿ, Ñïàñèòåëþ è Èñêóïèòåëþ íàø, íå îñóäè ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) ïðàâåäíûì ñóäîì Òâîèì íà âå÷íîå ìó÷åíèå, àùå äîñòîèí (-íà) åñòü âñÿêàãî îñóæäåíèÿ è ìóêè; íå îòëó÷è åãî (þ) îò ñòàäà èçáðàííûõ Òâîèõ, íî,

654


Ìîëèòâà ÷åòâåðòàÿ çà âñåõ â âåðå ñêîí÷àâøèõñÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí 655 ïî íåèçðå÷åííîìó ìèëîñåðäèþ Òâîåìó, äîëãîòåðïåíèþ è ëþáâè ê íàì ãðåøíûì è íåäîñòîéíûì ðàáàì Òâîèì, ðàäè Òâîèõ äðàæàéøèõ çàñëóã ñïîäîáè åãî (þ), Âëàäûêî, Öàðñòâèÿ Òâîåãî, åæå óãîòîâàë åñè ëþáÿùèì Òÿ îò ñëîæåíèÿ ìèðà, è äà âíèäåò â ìåñòî óïîêîåíèÿ, õâàëÿ âñåñâÿòîå è âåëèêîëåïîå Èìÿ Òâîå, ñëàâÿ íåèçðå÷åííîå ìèëîñåðäèå Òâîå, âåëè÷àÿ ÷åëîâåêîëþáèå è ùåäðîòû Òâîÿ, ÿêî Òû åñè Áîã ìèëîñòè è ùåäðîò, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, ñî áåçíà÷àëüíûì Òâîèì Îòöåì, Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Òâîèì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Ìîëèòâà î óïîêîåíèè ñêîí÷àâøèõñÿ ïîñëå òÿæêîé è ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè Ãîñïîäè, Ãîñïîäè! Ïðàâåäåí åñè Òû, è ñóä Òâîé ïðàâåäåí: Òû, â ïðåäâå÷íîé Ñâîåé Ïðåìóäðîñòè, ïîëîæèë åñè ïðåäåë æèçíè íàøåÿ, åãîæå íèêòîæå ïðåéäåò. Ïðåìóäðû Òâîè çàêîíû, íåèçñëåäèìû ïóòèå Òâîè! Òû ïîâåëåâàåøè àíãåëó ñìåðòè èçúÿòè îò òåëà äóøó ó ìëàäåíöà è ñòàðöà, ó ìóæà è þíîøè, ó çäðàâàãî è áîëüíàãî ïî íåñêàçàííûì è íåäîâåäîìûì íàì ñóäüáàì Òâîèì; íî âåðóåì, ÿêî íà ñèå åñòü Òâîÿ ñâÿòàÿ âîëÿ, çàíå, ïî ñóäó ïðàâäû Òâîåÿ, Òû, Ïðåáëàãèé Ãîñïîäè, ÿêî ïðåìóäðûé è âñåìîãóùèé è âñåâåäóùèé Âðà÷ äóø è òåëåñ íàøèõ, áîëåçíè è íåäóãè, áåäû è çëîêëþ÷åíèÿ ïîñûëàåøè ÷åëîâåêó, ÿêî âðà÷åâñòâî äóõîâíîå. Òû ïîðàæàåøè åãî è èñöåëÿåøè, óìåðùâëÿåøè â íåì ìåðòâåííîå è îæèâîòâîðÿåøè áåçñìåðòíîå, è, ÿêî ÷àäîëþáèâûé Îòåö, íàêàçóåøè, åãîæå ïðèåìëåøè: ìîëèì Òÿ, ×åëîâåêîëþá÷å Ãîñïîäè, ïðèèìè ïðåñòàâëüøàãîñÿ ê Òåáå ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ), åãîæå (þæå) âçûñêàë åñè ÷åëîâåêîëþáèåì Ñâîèì, íàêàçàâûé òÿæêîþ áîëåçíèþ òåëåñíîþ, âî åæå ñïàñòè äóøó îò áîëåçíè ñìåðòíûÿ; è àùå âñÿ ñèÿ ïðèÿë(-ëà) åñòü îò Òåáå ñî ñìèðåííîìóäðèåì, òåðïåíèåì è ëþáîâèþ ê Òåáå, ÿêî âñåäåòåëüíîìó Âðà÷ó äóø è òåëåñ íàøèõ, ÿâè óáî åìó (åé) äíåñü áîãàòóþ ìèëîñòü Òâîþ, ÿêî ïðåòåðïåâøåìó(åé) âñÿ ñèÿ ãðåõ ñâîèõ ðàäè. Âìåíè åìó (åé), Ãîñïîäè, ñèþ ïðèâðåìåííóþ òÿæêóþ áîëåçíü â íåêîå íàêàçàíèå çà ïðåãðåøåíèÿ, ñîäåÿííûÿ â ñåé þäîëè ïëà÷à, è èñöåëè äóøó åãî (åÿ) îò íåäóãîâ ãðåõîâíûõ. Ïîìèëóé, Ãîñïîäè, ïîìèëóé âçûñêàííàãî(-óþ) Òîáîþ, è, íàêàçàííàãî(-óþ) âðåìåííî, ìîëþ Òÿ, íå íàêàæè ëèøåíèåì âå÷íûõ Òâîèõ íåáåñíûõ áëàã, íî ñïîäîáè åãî (þ) íàñëàæäàòèñÿ èìè âî Öàðñòâèè Òâîåì. Àùå æå óñîïøèé(-øàÿ) ðàá Òâîé (ðàáà Òâîÿ), íå ðàçñóæäàÿ â ñåáå, ÷åñî ðàäè áûñòü ñèå ïðèêîñíîâåíèå öåëèòåëüíûÿ è ïðîìûñëèòåëüíûÿ Äåñíèöû Òâîåÿ, ñòðîïîòíî ÷òî ðå÷å â ñåáå, èëè, ïî íåðàçóìèþ ñâîåìó, âîçðîïòà â ñåðäöå ñâîåì, ÿêî áðåìÿ ñèå âîçìíè ñåáå íåóäîáîíîñèìûì, èëè, ïî íåìîùè åñòåñòâà ñâîåãî, ñòóæàøå äîëãîþ áîëåçíèþ è îãîð÷èñÿ çëîêëþ÷åíèåì, ìîëèì Òÿ, Äîëãîòåðïåëèâå è Ìíîãîìèëîñòèâå Ãîñïîäè, ïðîñòè åìó (åé) ñèÿ ñîãðåøåíèÿ ïî áåçïðåäåëüíîé Òâîåé ìèëîñòè è áåçïðèêëàäíîìó Òâîåìó ìèëîñåðäèþ ê íàì ãðåøíûì è íåäîñòîéíûì ðàáàì Òâîèì, ïðîñòè ðàäè ëþáâè Òâîåé ê ðîäó ÷åëîâå÷åñêîìó; àùå ëè æå áåççàêîíèÿ åãî (åÿ) ïðåâçûäîøà ãëàâó åãî (åÿ), áîëåçíü æå è íåäóãè íå ïîäâèãîøà åãî (þ) ê ïîëíîìó è èñêðåííåìó ïîêàÿíèþ, óìîëÿåì Òÿ, Íà÷àëüíè÷å æèçíè íàøåÿ, óìîëÿåì Òâîèìè èñêóïèòåëüíûìè çàñëóãàìè, ïîìèëóé è ñïàñè, Ñïàñå, ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) îò âå÷íûÿ ñìåðòè. Ãîñïîäè Áîæå, Ñïàñèòåëþ íàø! Òû, ïî âåðå â Òÿ,

656


Ìîëèòâà î óïîêîåíèè ñêîí÷àâøèõñÿ ïîñëå òÿæêîé è ïðîäîëæèòåëüíîé . . . 657 äàðîâàë åñè ïðîùåíèå è îòïóùåíèå ãðåõîâ, äàðîâàâ ïîìèëîâàíèå è èñöåëåíèå òðèäåñÿòèîñìèëåòíåìó ðàçñëàáëåííîìó, åãäà ðåêë åñè: ¾Îòïóùàþòñÿ òåáå ãðåñè òâîè¿; ñ ñåþ æå âåðîþ è óïîâàíèåì íà Òâîþ áëàãîñòü, ïðèáåãàåì ê Òâîåìó, î Èèñóñå Ïðåùåäðûé, íåèçðå÷åííîìó ìèëîñåðäèþ è âî óìèëåíèè ñåðäöà íàøåãî ìîëèì Òÿ, Ãîñïîäè: ðöû óáî è äíåñü òàêî ñëîâî ïîìèëîâàíèÿ, ñëîâî îòïóùåíèÿ ãðåõîâ óñîïøåìó(-øåé), ïðèñíîïîìèíàåìîìó(-ìîé) íàìè ðàáó Òâîåìó (ðàáå Òâîåé) (èìÿ), äà èñöåëååò äóõîâíå, è äà âñåëèòñÿ â ìåñòå ñâåòëå, â ìåñòå ïîêîéíå, èäåæå íåñòü áîëåçíü, íè ïå÷àëü, íè âîçäûõàíèå, è äà ïðåìåíÿòñÿ òàìî áîëåçíè è íåäóãè åãî (åÿ), ñëåçû ñòðàäàíèé è ñêîðáåé â èñòî÷íèê ðàäîñòè î Äóñå Ñâÿòå. Àìèíü.


Ìîëèòâà çà ïàñòûðåé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, äàâûé íàì îâû àïîñòîëû, îâû æå ïðîðîêè, îâû æå áëàãîâåñòíèêè, îâû æå ïàñòûðè è ó÷èòåëè ê ñîâåðøåíèþ Ñâÿòûõ, â äåëî ñëóæåíèÿ, â ñîçèäåíèå Òåëà Òâîåãî! Ìîëèì Òÿ, Âëàäûêî Ìíîãîìèëîñòèâûé, óñëûøè ìîëèòâåííûé ãëàñ íàø è ïîìÿíè âî Öàðñòâèè Òâîåì ïðåñòàâëüøèõñÿ èç äîëüíÿãî ìèðà ñåãî â ìèð ãîðíèé ðàáîâ Òâîèõ: ïðàâîñëàâíûõ Ïàòðèàðõîâ, ìèòðîïîëèòîâ (èìåíà), àðõèåïèñêîïîâ è åïèñêîïîâ (èìåíà), àðõèìàíäðèòîâ, èãóìåíîâ, èåðîìîíàõîâ, èåðååâ (èìåíà), èåðîäèàêîíîâ è äèàêîíîâ (èìåíà); âîäâîðè èõ, Ãîñïîäè, â íåáåñíûå êðîâû âå÷íàãî ïîêîÿ. ßêî ïîñëóæèâøèõ êî ñëàâå Ïðåñâÿòàãî èìåíå Òâîåãî è âî ñëàâó Ñâÿòàÿ Ñîáîðíûÿ è Àïîñòîëüñêèÿ Öåðêâè Òâîåÿ, ê íàçèäàíèþ è ñïàñåíèþ ÷àä Åÿ; ïîìÿíè è âñåõ â ìîíàøåñêîì ÷èíå è ïðè÷òå öåðêîâíîì Òåáå ïîñëóæèâøèõ. Ìîëèì Òÿ, Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, ìîëèì ÿêî Ïàñòûðåíà÷àëüíèêà, ïðèèìè ìèëîñòèþ Òâîåþ äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ, ÿêî èçáðàííûõ ñëóã è ñòðîèòåëåé Òàéí Òâîèõ, ïðåäñòîÿâøèõ ñòðàøíîìó ïðåñòîëó Òâîåìó, ñîâåðøàâøèõ áåçêðîâíîå ñâÿùåííîäåéñòâèå è ïîäàâàâøèõ íàì Ñâÿòûå è Æèâîòâîðÿùèå Äàðû Òâîè ×åñòíîå Òâîå Òåëî è ×åñòíóþ Êðîâü Òâîþ, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è â æèçíü âå÷íóþ; òîãî ðàäè ìîëèì Òÿ, Áîæå íàø, ñîäåëàé è èõ ïðè÷àñòíèêàìè áëàãîäàòíûõ äàðîâ Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî âî Öàðñòâèè Òâîåì. Ãîñïîäè! Òû äàë åñè èì âëàñòü âî èìÿ Òâîå ïðîùàòè è îòïóùàòè íàì ãðåõè, âÿçàòè è ðåøèòè, ïðèëåæíî ìîëèì Òÿ: ïðîñòè, îòïóñòè è èì ñîãðåøåíèÿ èõ è íå ïîìÿíè ãðåõîïàäåíèé èõ; ñïàñè è ïîìèëóé èõ ïî âåëèöåé Òâîåé ìèëîñòè; ïðèçðè íà íèõ áëàãîñåðäèåì Òâîèì è ïðèèìè èõ, Õðèñòå, ïîä Òâîå áëàãîóòðîáèå, ÿêî ó÷èâøèõ íû áëþñòè âñÿ, åëèêà çàïîâåäàë åñè íàì; ñî ñâÿòûìè óïîêîé â äîìó Òâîåì, ÿêî äîìîñòðîèòåëåé, ñìèðåííî ïîäâèçàâøèõñÿ â íàñàæäåíèè è óêðåïëåíèè Ïðàâîñëàâíûÿ Âåðû è áëàãî÷åñòèÿ â ñåðäöàõ íàøèõ; ñïîäîáè èõ íåîñóæäåííî ïðåäñòàòè ïðåä Òîáîþ íà ñóäèùè Òâîåì, ÿêî ïðåä Ïàñòûðåíà÷àëüíèêîì, è âñåëè èõ â íåáåñíûé Òâîé âåðòîãðàä, ÿêî íàñàæäåíèÿ ìàñëè÷íàÿ. Ïðèâåäè èõ, Ñâåòîäàâ÷å Ãîñïîäè, ê íåâå÷åðíåìó ñâåòó Öàðñòâèÿ Òâîåãî, ÿêî ïðîñâåùàâøèõ íû ñâåòîì Åâàíãåëüñêèì, âñåëè èõ âî Ñâÿòûé Òâîé ãðàä, ÿêî âñåëÿâøèõ â íàñ äóõ ïðåìóäðîñòè è ðàçóìà, äóõ ñîâåòà è êðåïîñòè, äóõ âåäåíèÿ è áëàãî÷åñòèÿ, äóõ ñòðàõà Òâîåãî, è äàæäü èì íàñëàæäàòèñÿ îò òóêà äîìà Òâîåãî, ÿêî ïèòàâøèõ è íàñëàæäàâøèõ äóøè íàøà îò áîæåñòâåííûÿ Òðàïåçû Òâîåÿ. Ìîëèì Òÿ, Öàðþ, ìîëèòâàìè àïîñòîëîâ è ïðîðîêîâ, ñâÿòèòåëåé è ó÷èòåëåé è âñåõ ñâÿòûõ, ïðîñëàâè èõ, ÿêî ñëóæèòåëåé ñëîâåñå âî Ñâÿòîé Öåðêâè Òâîåé, âîèíñòâóþùåé íà çåìëè, ïðîñëàâè â Öåðêâè, òîðæåñòâóþùåé íà Íåáåñè, è ñîïðè÷òè èõ ê ëèêó ñâÿòûõ

658


Ìîëèòâà çà ïàñòûðåé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

659

Òâîèõ àïîñòîëîâ, ñâÿòèòåëåé è ó÷èòåëåé Öåðêâè, ïîñëóæèâøèõ è áëàãîóãîäèâøèõ Òåáå ñëîâîì è äåëîì. Àìèíü.


Ìîëèòâà î ñêîí÷àâøèõñÿ â ñîñòîÿíèè äóøåâíîãî çàáîëåâàíèÿ Äèâíà äåëà Òâîÿ, Ãîñïîäè, è âåëè÷èþ Òâîåãî ðàçóìà íåñòü êîíöà! Êîëü ìíîãîîáðàçíûìè è íåèçñëåäèìûìè ñòåçÿìè ïðåâîäèøè Òû ëþäè Ñâîÿ â âåöå ñåì îò äîëüíÿãî ìèðà ê ãîðíåìó! Ðàçîðÿåøè áî ïðåìóäðîñòü ïðåìóäðûõ, îòâåðãàåøè ðàçóì ðàçóìíûõ, âûñîêèÿ è ãîðäûÿ ðàñòî÷àåøè è ñìèðÿåøè, ñèëüíûÿ è äîáðîðîäíûÿ íèçëàãàåøè è ïîñðàìëÿåøè; áóèÿ æå è ñìèðåííûÿ, óíè÷èæåííûÿ, íåìîùíûÿ è õóäîðîäíûÿ èçáèðàåøè, âîçâûøàåøè, óêðåïëÿåøè è ïðîñëàâëÿåøè, îòêðûâàÿ ïðåìóäðûå è áëàãèå ñîâåòû âñåïðîìûñëèòåëüíîãî ñìîòðåíèÿ Òâîåãî ìëàäåíöàì è óòàåâàÿ èõ îò òåõ, èæå î ñåáå ìíÿòñÿ áûòè ñîâåðøåíè óìû ñâîèìè. Êòî äîâîëåí åñòü óðàçóìåòè âñÿ ñóäüáû Òâîÿ, Áîæå, èìèæå, ïî áîãàòñòâó áëàãîñòè Ñâîåÿ è äîëãîòåðïåíèÿ, âðàçóìëÿåøè, íàó÷àåøè è ñïàñàåøè íàñ ãðåøíûõ è íåäîñòîéíûõ ðàáîâ Òâîèõ? Îâîìó ïðèëàãàåøè ñìûøëåíèå è äàðóåøè çäðàâîå ðàçñóæäåíèå, îâàãî æå îáóÿåøè, ó îâàãî èñòîðãàåøè ñåðäöå êàìåííî è âëàãàåøè ïëîòÿíî; îâîìó íèñïîñûëàåøè êðåïîñòü è áîäðîñòü òåëåñíó, âêóïå æå è ìóæåñòâî äóøåâíî; îâîìó æå áîëåòè äóøåþ è òåëîì ïîïóñêàåøè; îâàãî ðàäóåøè, îâîìó æå ïå÷àëîâàòèñÿ õîùåøè; îâàãî æèâèøè, îâàãî æå ìåðòâèøè. Î, âåëèêèé è íåèñïîâåäèìûé â òàéíàõ Ñâîåãî ñìîòðåíèÿ î íàñ, Ãîñïîäè Áîæå íàø! Âåì è îò âñåãî ñåðäöà èñïîâåäóþ ïðåä Òîáîþ, ÿêî è ñî óñîïøèì (-øåþ) ïðèñíîïîìèíàåìûì (-ìîþ) ìíîþ ðàáîì Òâîèì (ðàáîþ Òâîåþ) (èìÿ), íå áåç ïðåìóäðàãî è áëàãàãî èçâîëåíèÿ è ñìîòðåíèÿ Òâîåãî áûñòü ñîêðóøèòåëüíûé íåäóã äóøåâíûé, åãîæå èñòèííàÿ âèíà è âñÿ ñèëà Òåáå Åäèíîìó òî÷èþ âåäîìà ñóòü: òåìæå áëàãîãîâåéíî ïîâåðãàÿñÿ ïðåä Òâîèìè, Ãîñïîäè, íåèçðå÷åííûìè, íî âûíó ñïàñèòåëüíûìè ñóäüáàìè, ñî óìèëåíèåì âîïèþ Òè: ïðèêëîíè óõî Òâîå ê ìîëåíèþ ìîåìó è ÷åëîâåêîëþáèå âîíìè ìè, è ñêîðî óñëûøè ìîëèòâó ìîþ î ñåì ðàáå Òâîåì (Òâîåé). Íåäîóìåâàþ áî è çåëî ñêîðáëþ î íåîáû÷àéíûõ ñóäüáàõ åãî (åÿ), çàíå, íå ÿêîæå èíèè ÷åëîâåöû ñìûñëåííèè, ñàìîñîçíàòåëüíè è òâåðäè â ïàìÿòè, îòüèäå ê Òåáå îò íàñ, íî ÿêî ëèøåí (-íà) ñûé óìà, èçâðàùåí â ñìûñëå, áîëåçíåííî îïå÷àëîâàí (-íà) ñåðäöåì, íå èìåÿé ñàìîîáëàäàòåëüíûÿ ñèëû ñâîåãî èçâîëåíèÿ, íåèñòîâî è ñâèðåïî ÿâëÿþùèñÿ â äåÿíèÿõ ñâîèõ. Ãîñïîäè! Ãîñïîäè! ×òî ñèå åñòü íåóäîáîðàçóìåâàåìîå íåêîå â äóøåâíåé æèçíè ÷åëîâå÷åñòåé ÿâëåíèå? Êàêî ñîçäàííûé ïî îáðàçó è ïî ïîäîáèþ Òâîåìó âïàäàåò â êðàéíåå íåðàçóìèå, áåçóìñòâóåò, íåèñòîâñòâóåò è ñîäåâàåò íåïîäîáíàÿ? ×òî óáî ñèå åñòü ñ äûõàíèåì æèçíè Òâîåÿ, Áîæå Âñåäåðæèòåëþ? Âîèñòèííó, ïî Òâîèì, Ãîñïîäè, íåèçñëåäèìûì ïóòÿì è íåèçðå÷åííûì ñîâåòàì âñÿ ñèÿ ïðåìóäðî è áëàãèì íàìåðåíèåì Òîáîþ óñòðîÿþòñÿ: íàâîäèøè áî,

660


Ìîëèòâà î ñêîí÷àâøèõñÿ â ñîñòîÿíèè äóøåâíîãî çàáîëåâàíèÿ

661

ÿêî ïðèâðåìåííîå íàêàçàíèå, è ïîïóñêàåøè òîëèêàÿ íåñòðîåíèÿ è ïðåâðàùåíèÿ â ÷óäíîì ñîñòàâå ñóùåñòâà íàøåãî, äà ñîêðîâåííûìè ó Òåáå òàêî ïóòÿìè óñòðîèøè, âîçñòàâèøè è èñïðàâèøè âñÿ ñòðîïîòíàÿ è ðàçâðàùåííàÿ, ÿæå íåðàçñóäíûì, çëûì è ëóêàâûì îáû÷àåì ó÷èíåíà ñóòü, è òàêî âèäèìàÿ çëàÿ ó ÷åëîâåê, ó Òåáå, Âñåáëàãèé Âëàäûêî, ïðèñíîòåêóùèé Èñòî÷íè÷å Ïðåìóäðîñòè è ðàçóìà, ó Òåáå îáðàùàþòñÿ âî áëàãàÿ. Òîãî ðàäè ñìèðåííî ïðèïàäàÿ ê íåèñòîùèìûì ùåäðîòàì Òâîèì, ×åëîâåêîëþá÷å Ñïàñå íàø, ìîëþ Òÿ, Ïîäàòåëþ áëàãèõ, ïðèèìè óñîïøàãî (-óþ) ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ), ÿêî òàêî ëþòå áîëåçíîâàâøàãî (-óþ) è ñòðàäàâøàãî (-óþ) â æèòèè ñåì, ïðèèìè ìèëîñòèþ Òâîåþ, äà íå ïðîáàâèøè, Áëàæå, è òàìî, âî ñòðàíå îòøåäøèõ îò íàñ áðàòèé íàøèõ, ñòóæåíèÿ è ñòðàäàíèÿ åãî (åÿ), ÿæå ñóòü áåçìåðíî ëþòåéøà íåæå çäå çåìíàÿ; íî îòâðàòè îò íåãî (íåÿ) ïðåùåíèå ãíåâà Òâîåãî è âîççðè íà íåãî (íà íþ) ïðåñâåòëûì îêîì ìèëîñåðäèÿ Òâîåãî; íî íå ïðåäàæäü ëþòå ïîãèáíóòè âî âåêè, çàíå è Ñàì, Ïðåìèëîñåðäûé Ñïàñå, íå õîùåøè ñìåðòè ãðåøíèêà, íå õîùåøè, äà êòî ïîãèáíåò, Ñëàä÷àéøèé Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, èñöåëÿÿé íåèñöåëüíî-íåäóãóþùèõ òåëîì, ïðîêàæåííûõ î÷èùàÿé è áåñíûõ òâîðÿé ñìûñëÿùèìè! Ìîëþ Òÿ, Ãîñïîäè, èñöåëè äóøó óñîïøàãî (-øèÿ) ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ) (èìÿ), î÷èñòè åãî (þ) îò âñåõ âîëüíûõ è íåâîëüíûõ, âåäîìûõ è íåâåäîìûõ ïðåãðåøåíèé è ãðåõîïàäåíèé åãî (åÿ), Ñàì, Ñïàñå, î÷èñòè, ÿêîæå íå âîçìîãøàãî ðàçóìíî è â çäðàâîé ïàìÿòè èñïîâåäàòèñÿ Òåáå â íèõ, òîãî ðàäè óìèëîñåðäèñÿ î íåì (î íåé), Ãîñïîäè, è âîçüìè îò íåãî (îò íåÿ) âñå òÿæêîå áðåìÿ ãðåõîâ. Âçåìëÿé ãðåõè ìèðà! Ïîêðûé è îïðàâäàé åãî (þ) Ñâîåþ áëàãîäàòèþ, è, èìèæå âåñè ñóäüáàìè. Ñïàñè ðàáà (-áó) Òâîåãî (-þ) îò èçáðàííûõ Òâîèõ, íî ñïîäîáè îáùíèêîì (-öåþ) áûòè è íåáåñíûõ ëèêîñòîÿíèé, ÿêî óáîãàãî (-óþ) ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ), èæå (ÿæå) çäå íà çåìëè îòëó÷åííà (-ó) è îò÷óæäåííà (-ó) ñåáå èìÿøå îò ñðîäíèêîâ ñâîèõ, äðóãîâ è áëèæíèõ, è íå ëèøè åãî Íåáåñíàãî Òâîåãî Öàðñòâèÿ, ÿêî ëèøåííà (-íó) çäå íà çåìëè âèäåòè áëàãàÿ Òâîÿ è îñòàâëííà (-íó) âëà÷èòè äíè ñâîè èñïîëíåíèè ãîðüêîïëà÷åâíûõ äåÿíèé: òîãî ðàäè, ìîëþ Òÿ, Ãîñïîäè, óïîêîé åãî (þ) ñî ñâÿòûìè Òâîèìè â Äîìó Îòöà Òâîåãî, ñ Íèìæå Òåáå, Èçáàâèòåëþ è Æèçíîäàâöó íàøåìó, êóïíî ñî Ïðåñâÿòûì Òâîèì Äóõîì ñëàâó âîçñûëàåì âñåãäà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü


Ìîëèòâà ïî èñõîäå äóøè èç òåëà Áîæå Äóõîâ è âñÿêèÿ ïëîòè! Òû òâîðèøè àíãåëû Ñâîÿ äóõè, è ñëóãè Ñâîÿ ïëàìåíü îãíåííûé. Ïðåä Òîáîþ òðåïåùóò Õåðóâèìû è Ñåðàôèìû è òüìû òåì è òûñÿùà òûñÿù ñî ñòðàõîì è òðåïåòîì âûíó ïðåäñòîÿò Ïðåñòîëó Òâîåìó. Òû çà õîòÿùèõ óëó÷èòè ñïàñåíèå ïîñûëàåøè íà ñëóæåíèå ñâÿòûõ Òâîèõ Àíãåëîâ; Òû è íàì ãðåøíûì êîåìóæäî äàåøè ñâÿòàãî Àíãåëà Òâîåãî, ÿêî ïåñòóíà, åæå õðàíèëè íû âî âñåõ ïóòåõ íàøèõ îò âñÿêàãî çëà è òàèíñòâåííî íàñòàâëÿòè è âðàçóìëÿòè íû äàæå äî ïîñëåäíÿãî èçäûõàíèÿ íàøåãî. Ãîñïîäè! Òû ïîâåëå åñè èçúÿòè äóøó îò ïðèñíîïîìèíàåìàãî(-ìîé) íàìè ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ) (èìÿ), âîëÿ Òâîÿ âîëÿ ñâÿòàÿ; ìîëèì Òÿ, Æèçíîäàâ÷å Ãîñïîäè, íå îòíèìè òî÷èþ íûíå îò äóøè åãî (åÿ) ñåãî ïåñòóíà è õðàíèòåëÿ åÿ, íå îñòàâè þ åäèíó, ÿêî â ïóòü øåñòâóþùóþ; ïîâåëè åìó, ÿêî õðàíèòåëþ, íå óäàëÿòèñÿ ïîìîùèþ â ñåì ñòðàøíîì ïðîõîæäåíèè åÿ â ìèð ãîðíèé íåâèäèìûé; ìîëèì Òÿ, äà áóäåò óáî åé çàñòóïíèêîì è çàùèòíèêîì îò çëàãî ñîïðîòèâíèêà â ïðîõîæäåíèè ìûòàðñòâ, äîíäåæå ïðåâåäåò þ ê Òåáå, ÿêî ê Ñóäèè íåáà è çåìëè. Î, ñòðàøíî ïðîõîæäåíèå ñèå äëÿ äóøè, ãðÿäóùåé íà ñóä Òâîé íåëèöåïðèÿòíûé, è èìóùåé â ïðîõîæäåíèè ñåì èñòÿçàòèñÿ äóõàìè çëîáû ïîäíåáåñíûìè! Òåìæå óáî ìîëèì Òÿ, Ïðåáëàãèé Ãîñïîäè, áëàãîâîëè è åùå ïîñëàëè ñâÿòûõ Òâîèõ Àíãåëîâ äóøå ïðåñòàâëüøàãîñÿ(-øåéñÿ) ê Òåáå ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ) (èìÿ), äà çàùèòÿò, îãðàäÿò è ñîõðàíÿò þ îò íàïàäåíèÿ è èñòÿçàíèÿ ñòðàøíûõ è çëûõ îíûõ äóõîâ, ÿêî èñòÿçàòåëåé è ìûòàðåé âîçäóøíûõ, ñëóæèòåëåé êíÿçÿ òüìû; ìîëèì Òÿ, ñâîáîäè þ ñåãî çëàãî îáñòîÿíèÿ, äà íå ñðÿùåò þ çëûõ äåìîíîâ ïîë÷èùå; ñïîäîáè þ áåçáîÿçíåííî, áëàãîòèøíî è íåâîçáðàííî ïðåÿòè îò çåìëè ñòðàøíûé ñåé ïóòü ñî Àíãåëû Òâîèìè, äà âîçíåñóò þ ïîêëîíèòèñÿ

662


Ìîëåíèå î òîì, ÷òîáû Áîã äàðîâàë íàì óñåðäèå ê ìîëèòâå çà óñîïøèõ è ïðèíÿë áû å¼ Ìíîãîìèëîñòèâå è Âñåìèëîñòèâå Ãîñïîäè, Âëàäûêî è Ñóäèå æèâûõ è ìåðòâûõ, äèâíûé è íåèñïîâåäèìûé â ñóäüáàõ Ñâîèõ Áîæå íàø! Òû çðèøè ïå÷àëè, ñêîðáè è áîëåçíè, îáäåðæàùèÿ íû çåëî, è âîçäûõàíèÿ íàøà ñëûøèøè, è ãëàñó íàøåìó âíåìëåøè. Êàêî óáî âî ìíîãèõ ñêîðáåõ íàøèõ îáðÿùåì óòåøåíèå è ïîêîé äóøàì íàøèì, àùå íå Òâîèì áëàãîïîñïåøåñòâîì, Âñåñèëüíå Ñïàñå íàø? Òû áî åñè Áîã íàø, è ðàçâå Òåáå èíîãî íå çíàåì. Ïðèèìè, ×åëîâåêîëþá÷å Ãîñïîäè, ìîëèòâó íàøó, þæå ïðèíîñèì Òåáå îò âñåãî ñåðäöà íàøåãî è îò âñåÿ äóøè íàøåÿ. Âåñè, Ãîñïîäè, ÿêî íå äîâîëüíû åñìû äîñòîéíóþ ïðèíåñòè Òåáå ìîëèòâó; íî Ñàì, Âñåáëàãàÿ, íàó÷è íàñ, êàêî ïîäîáàåò ìîëèòèñÿ Òè. Ñîãðåé ñåðäöà íàøà òåïëîòîþ Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî, äà íå òùà áóäåò ìîëèòâà íàøà çà äóøè îò íàñ ïðåñòàâëüøèõñÿ ðàá Òâîèõ, è äàæäü óáî íàì ñî äåðçíîâåíèåì è íåîñóæäåííî ñìåòè ïðèçûâàòè Òåáå, Íåáåñíàãî Áîãà Îòöà, ÿêî Òû åñè óïîâàíèå íàøå è ïðèáåæèùå; ïðèïàäàåì ïðåä Òîáîþ, â Òðîèöå ïîêëàíÿåìûé è ïðîñëàâëÿåìûé Áîæå íàø, è Òåáå åäèíîìó ïðèíîñèì ìîëèòâó íàøó â ñêîðáåõ è áîëåçíåõ íàøèõ, â ðàäîñòè è ïå÷àëè, ÿêî òû åñè óòåøåíèå íàøå, ðàäîâàíèå íàøå, ñîêðîâèùå íàøå è æèçíè íàøåÿ Ïîäàòåëü: îò Òåáå áî èñõîäèò âñÿêî äåÿíèå áëàãî è âñÿê äàð ñîâåðøåí. Ñåãî ðàäè äåðçàåì âçûâàëà ê Òåáå íàøèìè áðåííûìè óñòíàìè: óñëûøè íàñ, Áîæå, óñëûøè íàñ ãðåøíûõ, ìîëÿùèõñÿ Òåáå; ïðèêëîíè óõî Òâîå ê ìîëåíèþ íàøåìó è âîïëü íàø ê Òåáå äà ïðèèäåò. Ïðèèìè, Ïðåáëàãèé Ãîñïîäè, ìîëèòâó íàøó çà äóøè óñîïøèõ ðàá Òâîèõ, ÿêî áëàãîâîííîå êàäèëî. Òåáå ïðèíîñèìîå. Îòæåíè îò íàñ âåñü ïîìûñë ëóêàâûé; ñîçèæäè â íàñ, Áîæå, ñåðäöå ÷èñòî è äóõ ñîêðóøåí; âñåëè â íàñ, Áîæå, êîðåíü áëàãèõ ñòðàõ Òâîé â ñåðäöà íàøè; âèæäü ñëåçû íàøè, âèæäü ñåòîâàíèå íàøå; çðè ñêîðáè íàøà, çðè ãîðüêî ïëà÷óùèõ î ïðåñòàâëüøåìñÿ (-øåéñÿ) ê Òåáå ðàáå Òâîåì (Òâîåé) (èìÿ) è óïîêîé åãî (þ) âî Öàðñòâèè Òâîåì, ÿêî Òû åñè Æèâîò, Âîñêðåñåíèå è Ïîêîé óñîïøèõ ðàá Òâîèõ, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, ÿêî Áåçíà÷àëüíîìó Îòöó ñî Åäèíîðîäíûì Òâîèì Ñûíîì è Âñåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Òâîèì Äóõîì âñåãäà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.

663


Ìîëèòâà çà âñåõ â âåðå ñêîí÷àâøèõñÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí Ìîëèòâà ïåðâàÿ Âëàäûêî Ìíîãîìèëîñòèâå è Âñåìèëîñòèâå Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø! Ìèëîñåðä òû ê íàì ãðåøíûì è ìèëîñåðäèþ Òâîåìó íåñòü êîíöà: íå õîùåøè áî íàøåé âå÷íîé ïîãèáåëè, çàíå ðåêë åñè: ¾Íå õîùó ñìåðòè ãðåøíèêà, íî åæå îáðàòèòèñÿ è æèâó áûòè åìó¿. Ñëàâà ìèëîñåðäèþ Òâîåìó! Ñëàâà ñìîòðåíèþ Òâîåìó! Ñëàâà äîëãîòåðïåíèþ Òâîåìó, Ãîñïîäè! Îò âñåãî ñåðäöà íàøåãî, îò âñåÿ äóøè íàøåÿ áëàãîäàðèì Òÿ, Áîæå íàø, ÿêî ñïîäîáèë åñè óñîïøàãî(óþ) ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) íà îäðå áîëåçíè èñïîâåäàòèñÿ Òåáå âî ãðåñåõ ñâîèõ. Òû æå, Ãîñïîäè, Åäèí âåäûé âñÿ, âåñè, êîëü òÿæêè ãðåñè åãî (åÿ), íî îáà÷å ìîëèì Òÿ, ïðèèìè ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ), îòøåäøàãî(óþ) ê Òåáå àùå è ãðåøíèêîì(-öåþ), íî íå íåðàñêàÿííûì(-îþ), è âîçäàæäü åìó (åé) ïî ðàñêàÿííîìó ñåðäöó åãî (åÿ). È ÿêîæå Òû ïðèåìëåøè è åäèíîå ñëîâî, è åäèíûé âçäîõ, è åäèíóþ êàïëþ ñëåçíóþ îò èñïîâåäàþùåãîñÿ Òåáå ñ ÷èñòûì è ñîêðóøåííûì ñåðäöåì, òåìæå óáî ìîëèì Òÿ, Ñåðäöåâåä÷å Ñâÿòûé, ïðèèìè íûíå îò íàñ íàøó ìîëèòâó çà óñîïøàãî(-óþ), âîíìè ìîëåíèé íàøèõ ãëàñó, è óñëûøè íû; ñî óìèëåííîþ äóøåþ è ñîêðóøåííûì ñåðäöåì ìîëèì Òÿ, Ãîñïîäè, âîççðè âñåìèëîñòèâûì îêîì Ñâîèì íà ïîêàÿâøàãîñÿ (-øóþñÿ) Òåáå óñîïøàãî(-óþ) ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) è ïîïàëè íåâåùåñòâåííûì îãíåì Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî âñÿ òåðíèÿ ãðåõîâ åãî (åÿ), íåèñïîâåäàííûõ ïðåä ëèöåì Òâîèì. Àùå æå óñîïøèé(-øàÿ) ðàá Òâîé (ðàáà Òâîÿ) ïðè ïîêàÿíèè çàáâåíèþ ÷òî ïðåäàäå ïî íåìîùè åñòåñòâà, èëè òÿæêîé áîëåçíè, èëè ñòðàõà ðàäè ÷àñà ñìåðòíàãî íå âîçìîæå â ñîêðóøåíèè è óìèëåíèè ñåðäöà ïîêàÿòèñÿ ïðåä Òîáîþ, Ãîñïîäè, íèæå âîçìîæå ïðèíåñòè Òåáå ïëîäîâ äîñòîéíûõ ïîêàÿíèÿ, ñî óìèëåíèåì ïðîñèì, ìîëèì Òÿ, Ñïàñèòåëþ íàø, âîñïîëíè åãî (åÿ) ïîêàÿíèå ìîëèòâàìè Ñâÿòûÿ Òâîåÿ Öåðêâè è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, îò âåêà áëàãîóãîäèâøèõ Òåáå, íàèïà÷å æå âîñïîëíè ñèþ äóõîâíóþ ñêóäîñòü Òâîåþ áëàãîñòèþ, Òâîèìè äðàæàéøèìè èñêóïèòåëüíûìè è ñïàñèòåëüíûìè çàñëóãàìè; è ÿêîæå ìûòàðÿ îïðàâäàë åñè, è ðàçáîéíèêà, íà êðåñòå ìîëèâøàãîñÿ Òè, ïîìèëîâàë åñè, ñèöå ìîëèì Òÿ: ïîìèëóé ïðåñòàâëüøàãîñÿ(-óþñÿ) ê Òåáå ñ âåðîþ è óïîâàíèåì è ïðîñòè åìó (åé) âñÿêîå ñîãðåøåíèå âîëüíîå è íåâîëüíîå, ñëîâîì, äåëîì, âåäåíèåì è íåâåäåíèåì ñîäåÿííîå, è òàêîäà íåîñóæäåííî ÿâèòñÿ ïðåä ëèöåì Òâîèì â äåíü âåëèêàãî è Ñòðàøíàãî Ñóäà Òâîåãî. Ìîëèì Òÿ, äðàæàéøèé Èñêóïèòåëþ íàø, ñïîäîáè óñîïøàãî(óþ) ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) âíèòè â Öàðñòâèå Òâîå, ÿêî ñïîäîáèâøàãîñÿ(-óþñÿ), ïî Òâîåé áëàãîñòè, ïðè÷àñòèòèñÿ ñâÿòûõ Òâîèõ ñòðàøíûõ

664


Ìîëèòâà çà âñåõ â âåðå ñêîí÷àâøèõñÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí

665

è æèâîòâîðÿùèõ Òàéí âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ è â æèçíü âå÷íóþ. Òû áî, Ãîñïîäè, ïðå÷èñòûìè óñòàìè ðåêë åñè: ¾ßäûé Ìîþ Ïëîòü è ïèÿé Ìîþ Êðîâü èìàòü æèâîò âå÷íûé¿. Òû, Ãîñïîäè, Ñàì ñïîäîáèë åñè óñîïøàãî(-óþ) ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) ïðè÷àñòèòèñÿ ïðå÷èñòàãî Òâîåãî Òåëà è ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Êðîâå, ÿêî çàëîãà âå÷íàãî áëàæåíñòâà; ñåãî ðàäè ïàêè ìîëèì Òÿ: äà áóäóò åìó (åé) ñâÿòûÿ è æèâîòâîðÿùèÿ Òàéíû Òâîÿ, ÿêî óãëü, ïîïàëÿþù âñÿ ñîãðåøåíèÿ åãî (åÿ), âñÿ áåççàêîíèÿ è íåïðàâäû åãî (åÿ), äà áóäóò âî î÷èùåíèå, âî îñâÿùåíèå, îïðàâäàíèå è îñòàâëåíèå ãðåõîâ, è â çàëîã æèâîòà è áëàæåíñòâà âå÷íàãî. Àìèíü


Ìîëèòâà âòîðàÿ çà âñåõ â âåðå ñêîí÷àâøèõñÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí Áîæå ùåäðîò è âñÿêèÿ áëàãîäàòè! Ïðèçðè ñ âûñîòû Ñâÿòàãî æèëèùà Òâîåãî íà íàñ ãðåøíûõ è íåäîñòîéíûõ ðàáîâ Òâîèõ, ìîëÿùèõñÿ Òåáå è ïðîñÿùèõ äàòè äîëãîâ ðàçðåøåíèå óñîïøåìó (-åé) ðàáó Òâîåìó (ðàáå Òâîåé). Ìîëèì Òÿ, Áëàãîñòü âå÷íàÿ, íå âíèäè â ñóä ñ ðàáîì (-îþ) Òâîèì (-åþ), ÿêî ñîçäàíèåì Òâîåé Ïðåìóäðîñòè, íî îáà÷å ìèëîñòè ñïîäîáè åãî (þ); ÿâè åìó (åé) áëàãîóòðîáèå Òâîå, Âñåáëàãèé Âëàäûêî, è íå îòâåðæè åãî (þ) îò ëèöà Òâîåãî, ×åëîâåêîëþá÷å Ãîñïîäè: ñïàñè îò âå÷íûÿ ñìåðòè, ÿæå åñòü ñìåðòü âòîðàÿ, äóøó åãî (åÿ), äà òàêî óñîïøèé (-øàÿ) íå ïðåñòàíåò ñëàâîñëîâèòè Òâîþ áåçêîíå÷íóþ áëàãîñòü è ïðåâîçíîñèòè èìÿ Òâîå âî âåêè. Òåáå, Ñåðäöåâåä÷å, âåäîìû äåëà, íàìåðåíèÿ è ïîìûøëåíèÿ óñîïøàãî (-øèÿ) ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ) è âñÿ ñîäåÿííàÿ èì (åþ) áëàãàÿ æå è çëàÿ ïðåä Òîáîþ íàãà è îáúÿâëåíà ñóòü. Íî ÷òî óáî ïðåä Òîáîþ, Ñâÿòûé, âñÿ áëàãàÿ íàøà? ßêî êàïëÿ â ìîðè, òàêî ñóòü ïðåä Òîáîþ è ïðåä Òâîåþ ïðàâäîþ è Ñâÿòîñòèþ âñÿ áëàãàÿ íàøà, ñîäåâàåìàÿ â âåöå ñåì. Áåçìåðíû ñîãðåøåíèÿ íàøè; âåëèêî è òÿæêî áðåìÿ ãðåõîâ íàøèõ, íî íåèçðå÷åííî âåëèêè è áåçïðåäåëüíû çàñëóãè Åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Åãîæå ïî áåçïðåäåëüíîé ëþáâè Òâîåé äàë åñè íàì ãðåøíûì, äà âñÿê âåðóÿé â Îíü, íå ïîãèáíåò, íî èìàòü æèâîò âå÷íûé. Çåëî ãðåøíû åñìû ïðåä Òîáîþ è íåäîñòîéíû Òâîåÿ ìèëîñòè, íî Òâîå ÷åëîâåêîëþáèå ñîäåëûâàåò íàñ äîñòîéíûìè; âåëèêè áåççàêîíèÿ íàøà, íî íåèñòîùèìî Òâîå ìèëîñåðäèå: áåçìåðíûÿ çàñëóãè Âîçëþáëåííàãî Òâîåãî Ñûíà, ïðèíåñøàãî Ñåáÿ â æåðòâó çà ãðåõè íàøè, ïîáåæäàþò âñÿê ãðåõ, âñÿêî áåççàêîíèå; òîãî ðàäè ñî óìèëåíèåì è ñî äåðçíîâåíèåì ìîëèì Òÿ, Èñòî÷íè÷å æèçíè íàøåÿ, ñî äåðçíîâåíèåì óïîâàíèÿ ìîëèì, äà óñâîÿòñÿ óñîïøåìó (-åé) ðàáó Òâîåìó (ðàáå Òâîåé) (èìÿ) ñèè äðàãîöåííûÿ äëÿ íàñ èñêóïèòåëüíûÿ è ñïàñèòåëüíûÿ çàñëóãè Åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî; óìîëÿåì Òâîå ìèëîñåðäèå ñëåçàìè ñîêðóøåíèÿ, ïîêðûé ãðåõè óñîïøàãî (-øèÿ) ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ) âåëè÷èåì ñèõ äðàæàéøèõ çàñëóã Èñêóïèòåëÿ íàøåãî; ïðîñòè âñå ñîãðåøåíèÿ åãî (åÿ) è íå ïîãóáè åãî (þ) ñî áåççàêîíìè åãî (åÿ) â ãååííå îãíåííåé. Ïîùàäè, ïîùàäè, Âëàäûêî, îòøåäøàãî (-óþ) ê Òåáå ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) (èìÿ) è âå÷íûõ ìó÷åíèé èçáàâè, èçáàâè ðàäè áåçìåðíûõ è íåèçãëàãîëàííûõ äóøåâíûõ ñêîðáåé è áîëåçíåé Åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, ïîíåñåííûõ Èì ïðåä èñïèòèåì ãîðüêîé ÷àøè ñòðàäàíèé Ñâîèõ; ïîùàäè åãî (þ) è ñïàñè îò âå÷íûÿ ñìåðòè ðàäè ïîíîøåíèÿ è áèåíèÿ Ñïàñèòåëÿ íàøåãî, ðàäè çàóøåíèÿ è çàïëåâàíèÿ; ïîìèëóé ðàäè äðàæàéøèÿ Êðîâå Åãî èç ïðå÷èñòûõ ðåáð Åãî ïðîëèÿííûÿ. Ìîëèì Òÿ, Îò÷å

666


Ìîëèòâà âòîðàÿ çà âñåõ â âåðå ñêîí÷àâøèõñÿ ïðàâîñëàâíûõ õðèñòèàí

667

ùåäðîò è âñÿêàãî ìèëîñåðäèÿ, ïðå÷èñòûìè è æèâîòâîðÿùèìè Åãî ðàíàìè, Åãî ñâÿòîþ Êðîâèþ óâðà÷óé ñìåðòîíîñíûÿ è ãðåõîâíûÿ ÿçâû óñîïøàãî (-øèÿ) ðàáà Òâîåãî (ðàáû Òâîåÿ), è òàêî äà èñöåëååò äóõîâíå è äà ñïîäîáèòñÿ â íåïðèñòóïíîì ñâåòå Òâîåì, Ñâåòîäàâ÷å Ãîñïîäè, ñëàâîñëîâèò è ïðîñëàâëÿòè Ïðåñâÿòîå èìÿ Òâîå âî âåêè. Àìèíü.


Ìîëèòâà êî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå! Ê Òåáå ïðèáåãàåì, Çàñòóïíèöå íàøà: Òû áî ñêîðàÿ åñè ïîìîùíèöà, íàøà õîäàòàèöà ó Áîãà íåóñûïàþùàÿ! Íàèïà÷å æå ìîëèì Òÿ â ÷àñ ñåé: ïîìîçè íîâîïðåñòàâëåííîìó(-íîé) ðàáó Òâîåìó (ðàáå Òâîåé) (èìÿ) ïðåéòè ñòðàøíûé è íåâåäîìûé îíûé ïóòü; ìîëèì Òÿ, Âëàäû÷èöå ìèðà, ñèëîþ Òâîåþ îòæåíè îò äâèæèìîé ñòðàõîì äóøè åãî (åÿ) ñòðàøíûÿ ñèëû òåìíûõ äóõîâ, äà ñìÿòóòñÿ è ïîñðàìÿòñÿ ïðåä Òîáîþ; ñâîáîäè þ îò èñòÿçàíèÿ âîçäóøíûõ ìûòàðåé, ðàçîðè ñîâåòû èõ è íèçëîæè èõ, ÿêî çëîìûñëÿùèõ âðàãîâ. Áóäè åé, î Âñåìèëîñòèâàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, çàñòóïíèöåþ è çàùèòíèöåþ îò âîçäóøíîãî êíÿçÿ òüìû, ìó÷èòåëÿ è ñòðàøíûõ ïóòåé ñòîÿòåëÿ; ìîëèì Òÿ, Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ðèçîþ Òâîåþ ÷åñòíîþ Çàùèòè þ, äà òàêî áåçáîÿçíåííî è íåâîçáðàííî ïðåéäåò îò çåìëè íà íåáî. Ìîëèì Òÿ, Çàñòóïíèöå íàøà, çàñòóïè çà ðàáà Òâîåãî (ðàáó Òâîþ) Ìàòåðíèì Òâîèì ó Ãîñïîäà äåðçíîâåíèåì; ìîëèì Òÿ, Ïîìîùå íàøà, ïîìîçè åìó (åé), èìóùåìó (-ùåé) ñóäèòèñÿ åùå ïðåæäå îíàãî Ñòðàøíàãî ñóäèëèùà, ïîìîçè óáî îïðàâäàòèñÿ ïðåä Áîãîì, ÿêî Òâîðöåì íåáà è çåìëè, è óìîëè Åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, äà óïîêîèò óñîïøàãî(-óþ) â íåäðàõ Àâðààìà ñ ïðàâåäíûìè è âñåìè ñâÿòûìè. Àìèíü.

668


Ìîëèòâà Àíãåëó õðàíèòåëþ Ñâÿòûé Àíãåëå õðàíèòåëþ, äàííûé óñîïøåìó (-øåé) ðàáó Áîæèþ (ðàáå Áîæèåé) (èìÿ)! Íå ïðåñòàâàé îõðàíÿòè äóøó åãî (åÿ) îò çëûõ ñòðàøíûõ îíûõ áåñîâ; áóäè åé ïåñòóíîì è óòåøèòåëåì è òàìî, â îíîì íåâèäèìîì ìèðå äóõîâ; ïðèèìè þ ïîä êðèëå ñâîÿ è ïðåâåäè þ íåâîçáðàííî ÷ðåç âðàòà âîçäóøíûõ èñòÿçàòåëåé; ïðåäñòàíè õîäàòàåì è ìîëèòâåííèêîì çà íþ ó Áîãà, ìîëè Åãî Ïðåáëàãàãî, äà íå íèçâåäåíà áóäåò â ìåñòî ìðàêà, íî äà â÷èíèò þ, èäåæå ïðåáûâàåò Ñâåò íåâå÷åðíèé.

669


Êàíîí ìîëåáíûé îò ëèöà ÷åëîâåêà ñ äóøåþ ðàçëó÷àþùåãîñÿ è íå ìîãóùàãî ãëàãîëàòè, ãëàñ 6-é Ïåñíü 1 Èðìîñ: ßêî ïî ñóõó ïåøåøåñòâîâàâ Èçðàèëü, ïî áåçäíå ñòîïàìè, ãîíèòåëÿ ôàðàîíà âèäÿ ïîòîïëÿåìà, Áîãó ïîáåäíóþ ïåñíü ïîèì, âîïèÿøå. Ïðèïåâ: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Êàïëÿì ïîäîáíî äîæäåâíûì, çëèè è ìàëèè äíèå ìîè, ëåòíèì îáõîæäåíèåì îñêóäåâàþùå, ïîìàëó èñ÷åçàþò óæå, Âëàäû÷èöå, ñïàñè ìÿ. Ïðèïåâ: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Òâîèì áëàãîóòðîáèåì è ìíîãèìè ùåäðîòàìè Òâîèìè, Âëàäû÷èöå, ïðåêëîíÿåìà åñòåñòâåííî, â ÷àñ ñåé óæàñíûé ïðåäñòàíè ìè, Ïîìîùíèöå Íåïîáîðèìàÿ. Ïðèïåâ: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñîäåðæèò íûíå äóøó ìîþ ñòðàõ âåëèê, òðåïåò íåèñïîâåäèì è áîëåçíåí åñòü, âíåãäà èçûòè åé îò òåëåñå, Ïðå÷èñòàÿ, þæå óòåøè. Ñëàâà: Ãðåøíûì è ñìèðåííûì èçâåñòíîå ïðèáåæèùå, î ìíå èçâåñòè Òâîþ ìèëîñòü, ×èñòàÿ, è áåñîâñêèÿ èçáàâè ðóêè, ÿêîæå áî ïñè ìíîçè îáñòóïèøà ìÿ. È íûíå: Ñå âðåìÿ ïîìîùè, ñå âðåìÿ Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ, ñå, Âëàäû÷èöå, âðåìÿ, î íåìæå äåíü è íîùü ïðèïàäàõ òåïëå è ìîëÿõñÿ Òåáå. Ïåñíü 3 Èðìîñ: Íåñòü ñâÿò, ÿêîæå Òû, Ãîñïîäè Áîæå ìîé, âîçíåñûé ðîã âåðíûõ Òâîèõ, Áëàæå, è óòâåðäèâûé íàñ íà êàìåíè èñïîâåäàíèÿ Òâîåãî. Èçäàëå÷à ñåãî äíå, Âëàäû÷èöå, ïðîâèäÿ, è òîãî ÿêî ïðèøåäøà ïîìûøëÿÿé ïðèñíî, ñëåçàìè òåïëûìè ìîëÿõñÿ íå çàáûòè ìåíå. Îáûäîøà ìÿ ìûñëåííèè ðûêàþùå ñêèìíû, è èùóò âîñõèòèòè è ðàñòåðçàòè ìÿ ãîðöå, èõæå çóáû, ×èñòàÿ, è ÷åëþñòè ñîêðóøè è ñïàñè ìÿ. Óãàñøó óáî îòíþä îðãàíó ñëîâåñíîìó, è ñâÿçàâøóñÿ ÿçûêó, è çàòâîðèâøóñÿ ãëàñó, â ñîêðóøåíèè ñåðäöà ìîëþ Òÿ, Ñïàñèòåëüíèöå ìîÿ, ñïàñè ìÿ. Ñëàâà: Ïðèêëîíè óõî Òâîå êî ìíå, Õðèñòà Áîãà ìîåãî Ìàòè, îò âûñîòû ìíîãèÿ ñëàâû Òâîåÿ, Áëàãàÿ, è óñëûøè ñòåíàíèå êîíå÷íîå, è ðóêó ìè ïîäàæäü. È íûíå: Íå îòâðàòè îò ìåíå ìíîãèÿ ùåäðîòû Òâîÿ, íå çàòâîðè óòðîáó Òâîþ ÷åëîâåêîëþáíóþ, ×èñòàÿ; íî ïðåäñòàíè ìè íûíå, è â ÷àñ ñóäíûé ïîìÿíè ìÿ.

670


Êàíîí ìîëåáíûé îò ëèöà ÷åëîâåêà ñ äóøåþ ðàçëó÷àþùåãîñÿ è íå ìîãóùàãî . . . 671 Ïåñíü 4 Èðìîñ: Õðèñòîñ ìîÿ ñèëà, Áîã è Ãîñïîäü, ÷åñòíàÿ Öåðêîâü áîãîëåïíî ïîåò, âçûâàþùè, îò ñìûñëà ÷èñòà î Ãîñïîäå ïðàçäíóþùè. Óìîâåíèå ñîãðåøåíèåì, òîê ñëåçíûé íûíå ïîëîæè, Áëàãàÿ, ñåðäöà ìîåãî ñîêðóøåíèå ïðèåìëþùè: î Òåáå óòâåðæäàþùó óïîâàíèå, Áëàãàÿ, åãäà êàêî ñòðàøíàãî ìÿ èçáàâèøè îãíåííàãî ìó÷åíèÿ, ÿêî Ñàìà áëàãîäàòè åñè èñòî÷íèê, Áîãîðîäèòåëüíèöå. Íåïîñòûäíîå è íåïîãðåøèòåëüíîå âñåì, èæå â íóæäàõ, ïðèáåæèùå, Âëàäû÷èöå Ïðåíåïîðî÷íàÿ, Òû ìè áóäè Çàñòóïíèöà â ÷àñ èñïûòàíèÿ. Ïðîñòåðøè ïðå÷èñòåè Òâîè è âñå÷åñòíåè ðóöå, ÿêî ñâÿùåííèè ãîëóáèíå êðèëå, ïîä êðîâîì è ñåíèþ òåõ ïîêðûé ìÿ, Âëàäû÷èöå. Ñëàâà: Âîçäóøíàãî êíÿçÿ íàñèëüíèêà, ìó÷èòåëÿ, ñòðàøíûõ ïóòåé ñòîÿòåëÿ è íàïðàñíàãî ñèõ ñëîâîèñïûòàòåëÿ, ñïîäîáè ìÿ ïðåéòè íåâîçáðàííî îòõîäÿùà îò çåìëè. È íûíå: Ñå ìÿ, Âëàäû÷èöå, ñòðàõ óñðåòå, åãîæå è áîÿõñÿ: ñå ïîäâèã âåëèê îáúÿò ìÿ, â íåìæå áóäè ìè Ïîìîùíèöà, Íàäåæäå ñïàñåíèÿ ìîåãî. Ïåñíü 5 Èðìîñ: Áîæèèì ñâåòîì Òâîèì, Áëàæå, óòðåíþþùèõ Òè äóøè ëþáîâèþ îçàðè, ìîëþñÿ, Òÿ âåäåòè, Ñëîâå Áîæèé, Èñòèííàãî Áîãà, îò ìðàêà ãðåõîâíàãî âçûâàþùà. Íå çàáóäè ìÿ, Áëàãàÿ, íèæå îòâðàòè îò ìåíå, Òâîåãî îòðîêà, ëèöå Òâîå, íî óñëûøè ìÿ, ÿêî ñêîðáëþ, è âîíìè äóøè ìîåé, è ñèþ èçáàâè. Èæå ïî ïëîòè ñðîäíèöû ìîè, è èæå ïî äóõó áðàòèå, è äðóçè, è îáû÷íèè çíàåìèè, ïëà÷èòå, âîçäîõíèòå, ñåòóéòå, ñå áî îò âàñ íûíå ðàçëó÷àþñÿ. Íûíå èçáàâëÿÿé íèêàêî è ïîìîãàÿé âîèñòèííó íèêòîæå; Òû ïîìîçè ìè, Âëàäû÷èöå, äà íå ÿêî ÷åëîâåê áåçïîìîùåí, â ðóêàõ âðàã ìîèõ çàòâîðåí áóäó. Ñëàâà: Âøåäøå, ñâÿòèè ìîè Àíãåëè, ïðåäñòàíèòå ñóäèùó Õðèñòîâó, êîëåíå ñâîè ìûñëåííèè ïðåêëîíüøå, ïëà÷åâíå âîçîïèéòå Åìó: ïîìèëóé, Òâîð÷å âñåõ, äåëî ðóê Òâîèõ, Áëàæå, è íå îòðèíè åãî. È íûíå: Ïîêëîíüøåñÿ Âëàäû÷èöå è Ïðå÷èñòåé Ìàòåðè Áîãà ìîåãî ïîìîëèòåñÿ, ÿêî äà ïðåêëîíèò êîëåíà ñ âàìè, è ïðåêëîíèò Åãî íà ìèëîñòü: Ìàòè áî ñóùè è Ïèòàòåëüíèöà óñëûøàíà áóäåò. Ïåñíü 6 Èðìîñ: Æèòåéñêîå ìîðå, âîçäâèçàåìîå çðÿ íàïàñòåé áóðåþ, ê òèõîìó ïðèñòàíèùó Òâîåìó ïðèòåê, âîïèþ Òè: âîçâåäè îò òëè æèâîò ìîé, Ìíîãîìèëîñòèâå. Óñòíå ìîè ìîë÷àò, è ÿçûê íå ãëàãîëåò, íî ñåðäöå âåùàåò: îãíü áî ñîêðóøåíèÿ ñèå ñíåäàÿ âíóòðü âîçãàðàåòñÿ, è ãëàñû íåèçãëàãîëàííûìè Òåáå, Äåâî, ïðèçûâàåò. Ïðèçðè íà ìÿ ñâûøå, Ìàòè Áîæèÿ, è ìèëîñòèâíî âîíìè íûíå íà ìîå ïîñåùåíèå ñíèòè, ÿêî äà âèäåâ Òÿ, îò òåëåñå èçûäó ðàäóÿñÿ. Ðàñòåðçàåìè ñîóçû, ðàçäèðàåìè çàêîíè åñòåñòâåííàãî ñãóùåíèÿ, è ñîñòàâëåíèÿ âñåãî òåëåñíàãî, íóæäó íåñòåðïèìóþ è òåñíîòó ñîòâîðÿþò ìè. Ñëàâà: Ñâÿòûõ Àíãåë ñâÿùåííûì è ÷åñòíûì ðóêàì ïðåëîæè ìÿ, Âëàäû÷èöå, ÿêî äà òåõ êðèëû ïîêðûâñÿ, íå âèæó áåç÷åñòíàãî è ñìðàäíàãî è ìðà÷íàãî áåñîâ îáðàçà.


Êàíîí ìîëåáíûé îò ëèöà ÷åëîâåêà ñ äóøåþ ðàçëó÷àþùåãîñÿ è íå ìîãóùàãî . . . 672 È íûíå: ×åðòîæå Áîæèé Âñå÷åñòíå, íåáåñíîìó ðàçóìíîìó ÷åðòîãó ñïîäîáè ìÿ, ìîþ óãàñøóþ è íåñèÿþùóþ ñâåùó âæåãøè, ñâÿòûì åëååì ìèëîñòè Òâîåÿ. Êîíäàê, ãëàñ 6 Äóøå ìîÿ, äóøå ìîÿ, âîñòàíè, ÷òî ñïèøè, êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è íóæäà òè ìîëâèòè: âîñïðÿíè óáî, äà ïîùàäèò òÿ Õðèñòîñ Áîã, Èæå âåçäå ñûé, è âñÿ èñïîëíÿÿé. Èêîñ Õðèñòîâî âðà÷åâñòâî âèäÿ îòâåðñòî, è îò ñåãî Àäàìó èñòî÷àþùå çäðàâèå, ïîñòðàäàâ óÿçâèñÿ äèàâîë, ÿêî áåäû ïðèåìëÿ ðûäàøå, è ñâîèì äðóãîì âîçîïè: ÷òî ñîòâîðþ Ñûíó Ìàðèèíó? Óáèâàåò ìÿ Âèôëååìëÿíèí, Èæå âåçäå ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé. Ïåñíü 7 Èðìîñ: Ðîñîäàòåëüíó óáî ïåùü ñîäåëà Àíãåë, ïðåïîäîáíûì îòðîêîì, õàëäåè æå îïàëÿþùåå âåëåíèå Áîæèå, ìó÷èòåëÿ óâåùà âîïèòè: áëàãîñëîâåí åñè, Áîæå îòåö íàøèõ. Íîùü ñìåðòíàÿ ìÿ ïîñòèæå íåãîòîâà, ìðà÷íà æå è áåçëóííà, ïðåïóùàþùè íåïðèãîòîâëåíà ê äîëãîìó îíîìó ïóòè ñòðàøíîìó: äà ñïóòåøåñòâóåò ìè Òâîÿ ìèëîñòü, Âëàäû÷èöå. Ñå âñè äíèå ìîè èñ÷åçîøà âîèñòèííó â ñóåòå, ÿêîæå ïèøåòñÿ, è ëåòà ìîÿ ñî òùàíèåì, ñåòè æå ñìåðòíûÿ âîèñòèííó è ãîðüêèÿ ïðåäâàðèøà ìîþ äóøó, ÿæå ìÿ îáäåðæàò. Ìíîæåñòâî ãðåõîâ ìîèõ äà íå âîçìîæåò ïîáåäèòè Òâîåãî ìíîãàãî áëàãîóòðîáèÿ, Âëàäû÷èöå; íî äà îáûäåò ìÿ Òâîÿ ìèëîñòü è âñÿ äà ïîêðûåò áåççàêîíèÿ ìîÿ. Ñëàâà: Îòâîäÿùèè ìÿ îòñþäó íàõîäÿò, ñîäåðæàùå ìÿ âñþäó: äóøà æå ìîÿ îòëàãàåò è ñòðàøèòñÿ, ìíîãà èñïîëíåíà ìÿòåæà, þæå óòåøè, ×èñòàÿ, ÿâëåíèåì Òâîèì. È íûíå: Ñïå÷àëóþùàãî íèåäèíàãî â ñêîðáè ìîåé, íèæå óòåøàþùàãî îáðåòîõ, Âëàäû÷èöå, èáî äðóçè ìîè è çíàåìèè âêóïå îñòàâèøà ìÿ íûíå; íî, Íàäåæäå ìîÿ, íèêàêîæå äà íå îñòàâèøè ìÿ. Ïåñíü 8 Èðìîñ: Èç ïëàìåíå ïðåïîäîáíûì ðîñó èñòî÷èë åñè, è ïðàâåäíàãî æåðòâó âîäîþ ïîïàëèë åñè, âñÿ áî òâîðèøè, Õðèñòå, òîêìî åæå õîòåòè. Òÿ ïðåâîçíîñèì âî âñÿ âåêè. ßêî Áîãà ×åëîâåêîëþáöà Ìàòè ×åëîâåêîëþáèâàÿ, òèõèì è ìèëîñòèâûì âîíìè îêîì, åãäà îò òåëà äóøà ìîÿ îòëó÷àåòñÿ, äà Òÿ âî âñÿ âåêè ñëàâëþ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Óáåãíóòè ìè âàðâàð áåçïëîòíûõ ïîëêè è âîçäóøíûÿ áåçäíû âîçíèêíóòè, è ê Íåáåñè âçûòè ìÿ ñïîäîáè, äà Òÿ âî âåêè ñëàâëþ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Ðîæäøàÿ Ãîñïîäà Âñåäåðæèòåëÿ, ãîðüêèõ ìûòàðñòâ íà÷àëüíèêà ìèðîäåðæöà îòæåíè äàëå÷å îò ìåíå, âíåãäà ñêîí÷àòèñÿ õîùó, äà Òÿ âî âåêè ñëàâëþ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Ñëàâà: Âåëèêîé ïîñëåäíåé ãëàñÿùåé òðóáå, â ñòðàøíîå è ãðîçíîå âîñêðåøåíèå ñóäà, âîñêðåñàþùèì âñåì, ïîìÿíè ìÿ òîãäà, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå.


Êàíîí ìîëåáíûé îò ëèöà ÷åëîâåêà ñ äóøåþ ðàçëó÷àþùåãîñÿ è íå ìîãóùàãî . . . 673 È íûíå: Âûñîêàÿ Âëàäûêè Õðèñòà ïàëàòî, Òâîþ áëàãîäàòü ñâûøå ïîñëàâøè, ïðåäâàðè ìÿ íûíå â äåíü îçëîáëåíèÿ, äà Òÿ ñëàâëþ âî âåêè âñÿ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Ïåñíü 9 Áîãà ÷åëîâåêîì íåâîçìîæíî âèäåòè, íà Íåãîæå íå ñìåþò ÷èíè àíãåëüñòèè âçèðàòè. Òîáîþ æå, Âñå÷èñòàÿ, ÿâèñÿ ÷åëîâåêîì Ñëîâî Âîïëîùåííî. Åãîæå âåëè÷àþùå, ñ íåáåñíûìè âîè Òÿ óáëàæàåì. Î, êàêî óçðþ Íåâèäèìàãî; êàêî óæàñíîå îíî ïðåòåðïëþ âèäåíèå? Êàêî äåðçíó îòâåðñòè î÷è? Êàêî ìîåãî Âëàäûêó ñìåþ âèäåòè, Åãîæå íå ïðåñòàÿõ îò þíîñòè îãîð÷åâàÿ ïðèñíî? Ñâÿòàÿ Îòðîêîâèöå, Áîãîðîäèòåëüíèöå, íà ìîå ñìèðåíèå ìèëîñåðäíî ïðèçðè, óìèëåííîå ìîå è ïîñëåäíåå ìîëåíèå ñèå ïðèèìøè, è ìó÷àùàãî âå÷íóþùàãî îãíÿ ïîòùèñÿ èçáàâèòè ìÿ. Õðàìû ñâÿòûÿ îñêâåðíèâøàÿ, ñêâåðíûé è òåëåñíûé õðàì îñòàâèâøè, Òåáå, Áîæèé Âñå÷åñòíûé Õðàìå, ìîëèò, Îòðîêîâèöå Äåâî Ìàòè, äóøà ìîÿ òüìû êðîìåøíèÿ óáåæàòè è ëþòàãî ãååíñêàãî ææåíèÿ. Ñëàâà: Çðÿ êîíåö áëèçó æèòèÿ ìîåãî, è ïîìûøëÿÿ áåçìåñòíûõ ìûñëåé, äåÿíèé æå, Âñå÷èñòàÿ, äóøó ìîþ äåëàòåëüíèöó, ëþòå óÿçâëÿþñÿ ñòðåëàìè ñîâåñòè, íî ïðåêëîíüøèñÿ ìèëîñòèâíî, áóäè ìè Ïðåäñòàòåëüíèöà. È íûíå: Ñûí äàñòñÿ íàì çà ìèëîñòü, Ñûí Áîæèé, è Àíãåëüñêèé Öàðü, Ïðåâå÷íûé îò ÷èñòûõ êðîâåé Òâîèõ ×åëîâåê ïðîøåä. Åãîæå óìèëîñòèâè, Îòðîêîâèöå, ñòðàñòíåé ìîåé äóøå, èñòîðãàåìåé ëþòå îò îêàÿííàãî ìîåãî òåëåñå. Òàæå: Äîñòîéíî åñòü ÿêî âîèñòèííó áëàæèòè Òÿ Áîãîðîäèöó, Ïðèñíîáëàæåííóþ è Ïðåíåïîðî÷íóþ è Ìàòåðü Áîãà íàøåãî. ×åñòíåéøóþ Õåðóâèì è ñëàâíåéøóþ áåç ñðàâíåíèÿ Ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì. Ìîëèòâà, îò èåðåÿ ãëàãîëåìàÿ íà èñõîä äóøè: Âëàäûêî Ãîñïîäè Âñåäåðæèòåëþ, Îò÷å Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, Èæå âñåì ÷åëîâåêîì õîòÿé ñïàñòèñÿ è â ðàçóì èñòèíû ïðèèòè, íå õîòÿé ñìåðòè ãðåøíîìó, íî îáðàùåíèÿ è æèâîòà; ìîëèìñÿ è ìèëè ñÿ Òè äååì, äóøó ðàáà Òâîåãî (èìÿðåê) îò âñÿêèÿ óçû ðàçðåøè è îò âñÿêèÿ êëÿòâû ñâîáîäè, îñòàâè ïðåãðåøåíèÿ åìó, ÿæå îò þíîñòè, âåäîìàÿ è íåâåäîìàÿ, â äåëå è ñëîâå, è ÷èñòî èñïîâåäàííàÿ, èëè çàáâåíèåì, èëè ñòóäîì óòàåíàÿ. Òû áî Åäèí åñè ðàçðåøàÿé ñâÿçàííûÿ è èñïðàâëÿÿé ñîêðóøåííûÿ, íàäåæäà íåíà÷àåìûì, ìîãèé îñòàâëÿòè ãðåõè âñÿêîìó ÷åëîâåêó, íà Òÿ óïîâàíèå èìóùåìó. Åé, ÷åëîâåêîëþáèâûé Ãîñïîäè, ïîâåëè, äà îòïóñòèòñÿ îò óç ïëîòñêèõ è ãðåõîâíûõ, è ïðèèìè â ìèð äóøó ðàáà Òâîåãî ñåãî (èìÿðåê), è ïîêîé þ â âå÷íûõ îáèòåëåõ ñî ñâÿòûìè Òâîèìè, áëàãîäàòèþ Åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà, ñ Íèìæå áëàãîñëîâåí åñè, ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì, è Æèâîòâîðÿùèì Òâîèì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.


Êàíîí ìîëåáíûé êî Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöå Ìàòåðè Ãîñïîäíè ïðè ðàçëó÷åíèè äóøè îò òåëà âñÿêîãî ïðàâîâåðíîãî Ïðèõîäèò èãóìåí, ê ìèðñêîìó æå îòåö åãî äóõîâíûé, è âîïðîøàåò, àùå åñòü êîå ñëîâî, èëè äåëî çàáâåíèÿ ðàäè, èëè ñòóäà, èëè êàÿ çëîáà ê êîåìó áðàòó íåèñïîâåäàíà, èëè íåïðîùåíà åñòü, âñÿ äîëæåí åñòü èçûñêèâàòè è âîïðîøàòè ïî åäèíîìó óìèðàþùàãî. Ïîñåì íà÷èíàåò èåðåé: Áëàãîñëîâåí Áîã íàø: (àùå ëè ìèðñêèé: Ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Áîæå íàø, ïîìèëóé íàñ). Òðèñâÿòîå. Ïî Îò÷å íàø: Ãîñïîäè, ïîìèëóé (12). Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ: (òðèæäû). Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå: (ïñàëîì 50). Ïåñíü 1 Èðìîñ: ßêî ïî ñóõó ïåøåøåñòâîâàâ Èçðàèëü, ïî áåçäíå ñòîïàìè, ãîíèòåëÿ ôàðàîíà âèäÿ ïîòîïëÿåìà, Áîãó ïîáåäíóþ ïåñíü ïîèì, âîïèÿøå. Ïðèïåâ: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Êàïëÿì ïîäîáíî äîæäåâíûì, çëèè è ìàëèè äíèå ìîè, ëåòíèì îáõîæäåíèåì îñêóäåâàþùå, ïîìàëó èñ÷åçàþò óæå, Âëàäû÷èöå, ñïàñè ìÿ. Ïðèïåâ: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Òâîèì áëàãîóòðîáèåì è ìíîãèìè ùåäðîòàìè Òâîèìè, Âëàäû÷èöå, ïðåêëîíÿåìà åñòåñòâåííî, â ÷àñ ñåé óæàñíûé ïðåäñòàíè ìè, Ïîìîùíèöå Íåïîáîðèìàÿ. Ïðèïåâ: Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ. Ñîäåðæèò íûíå äóøó ìîþ ñòðàõ âåëèê, òðåïåò íåèñïîâåäèì è áîëåçíåí åñòü, âíåãäà èçûòè åé îò òåëåñå, Ïðå÷èñòàÿ, þæå óòåøè. Ñëàâà: Ãðåøíûì è ñìèðåííûì èçâåñòíîå ïðèáåæèùå, î ìíå èçâåñòè Òâîþ ìèëîñòü, ×èñòàÿ, è áåñîâñêèÿ èçáàâè ðóêè, ÿêîæå áî ïñè ìíîçè îáñòóïèøà ìÿ. È íûíå: Ñå âðåìÿ ïîìîùè, ñå âðåìÿ Òâîåãî çàñòóïëåíèÿ, ñå, Âëàäû÷èöå, âðåìÿ, î íåìæå äåíü è íîùü ïðèïàäàõ òåïëå è ìîëÿõñÿ Òåáå. Ïåñíü 3 Èðìîñ: Íåñòü ñâÿò, ÿêîæå Òû, Ãîñïîäè Áîæå ìîé, âîçíåñûé ðîã âåðíûõ Òâîèõ, Áëàæå, è óòâåðäèâûé íàñ íà êàìåíè èñïîâåäàíèÿ Òâîåãî.

674


Êàíîí ìîëåáíûé êî Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöå . . .

675

Èçäàëå÷à ñåãî äíå, Âëàäû÷èöå, ïðîâèäÿ, è òîãî ÿêî ïðèøåäøà ïîìûøëÿÿé ïðèñíî, ñëåçàìè òåïëûìè ìîëÿõñÿ íå çàáûòè ìåíå. Îáûäîøà ìÿ ìûñëåííèè ðûêàþùå ñêèìíû, è èùóò âîñõèòèòè è ðàñòåðçàòè ìÿ ãîðöå, èõæå çóáû, ×èñòàÿ, è ÷åëþñòè ñîêðóøè è ñïàñè ìÿ. Óãàñøó óáî îòíþä îðãàíó ñëîâåñíîìó, è ñâÿçàâøóñÿ ÿçûêó, è çàòâîðèâøóñÿ ãëàñó, â ñîêðóøåíèè ñåðäöà ìîëþ Òÿ, Ñïàñèòåëüíèöå ìîÿ, ñïàñè ìÿ. Ñëàâà: Ïðèêëîíè óõî Òâîå êî ìíå, Õðèñòà Áîãà ìîåãî Ìàòè, îò âûñîòû ìíîãèÿ ñëàâû Òâîåÿ, Áëàãàÿ, è óñëûøè ñòåíàíèå êîíå÷íîå, è ðóêó ìè ïîäàæäü. È íûíå: Íå îòâðàòè îò ìåíå ìíîãèÿ ùåäðîòû Òâîÿ, íå çàòâîðè óòðîáó Òâîþ ÷åëîâåêîëþáíóþ, ×èñòàÿ; íî ïðåäñòàíè ìè íûíå, è â ÷àñ ñóäíûé ïîìÿíè ìÿ. Ïåñíü 4 Èðìîñ: Õðèñòîñ ìîÿ ñèëà, Áîã è Ãîñïîäü, ÷åñòíàÿ Öåðêîâü áîãîëåïíî ïîåò, âçûâàþùè, îò ñìûñëà ÷èñòà î Ãîñïîäå ïðàçäíóþùè. Óìîâåíèå ñîãðåøåíèåì, òîê ñëåçíûé íûíå ïîëîæè, Áëàãàÿ, ñåðäöà ìîåãî ñîêðóøåíèå ïðèåìëþùè: î Òåáå óòâåðæäàþùó óïîâàíèå, Áëàãàÿ, åãäà êàêî ñòðàøíàãî ìÿ èçáàâèøè îãíåííàãî ìó÷åíèÿ, ÿêî Ñàìà áëàãîäàòè åñè èñòî÷íèê, Áîãîðîäèòåëüíèöå. Íåïîñòûäíîå è íåïîãðåøèòåëüíîå âñåì, èæå â íóæäàõ, ïðèáåæèùå, Âëàäû÷èöå Ïðåíåïîðî÷íàÿ, Òû ìè áóäè Çàñòóïíèöà â ÷àñ èñïûòàíèÿ. Ïðîñòåðøè ïðå÷èñòåè Òâîè è âñå÷åñòíåè ðóöå, ÿêî ñâÿùåííèè ãîëóáèíå êðèëå, ïîä êðîâîì è ñåíèþ òåõ ïîêðûé ìÿ, Âëàäû÷èöå. Ñëàâà: Âîçäóøíàãî êíÿçÿ íàñèëüíèêà, ìó÷èòåëÿ, ñòðàøíûõ ïóòåé ñòîÿòåëÿ è íàïðàñíàãî ñèõ ñëîâîèñïûòàòåëÿ, ñïîäîáè ìÿ ïðåéòè íåâîçáðàííî îòõîäÿùà îò çåìëè. È íûíå: Ñå ìÿ, Âëàäû÷èöå, ñòðàõ óñðåòå, åãîæå è áîÿõñÿ: ñå ïîäâèã âåëèê îáúÿò ìÿ, â íåìæå áóäè ìè Ïîìîùíèöà, Íàäåæäå ñïàñåíèÿ ìîåãî. Ïåñíü 5 Èðìîñ: Áîæèèì ñâåòîì Òâîèì, Áëàæå, óòðåíþþùèõ Òè äóøè ëþáîâèþ îçàðè, ìîëþñÿ, Òÿ âåäåòè, Ñëîâå Áîæèé, Èñòèííàãî Áîãà, îò ìðàêà ãðåõîâíàãî âçûâàþùà. Íå çàáóäè ìÿ, Áëàãàÿ, íèæå îòâðàòè îò ìåíå, Òâîåãî îòðîêà, ëèöå Òâîå, íî óñëûøè ìÿ, ÿêî ñêîðáëþ, è âîíìè äóøè ìîåé, è ñèþ èçáàâè. Èæå ïî ïëîòè ñðîäíèöû ìîè, è èæå ïî äóõó áðàòèå, è äðóçè, è îáû÷íèè çíàåìèè, ïëà÷èòå, âîçäîõíèòå, ñåòóéòå, ñå áî îò âàñ íûíå ðàçëó÷àþñÿ. Íûíå èçáàâëÿÿé íèêàêî è ïîìîãàÿé âîèñòèííó íèêòîæå; Òû ïîìîçè ìè, Âëàäû÷èöå, äà íå ÿêî ÷åëîâåê áåçïîìîùåí, â ðóêàõ âðàã ìîèõ çàòâîðåí áóäó. Ñëàâà: Âøåäøå, ñâÿòèè ìîè Àíãåëè, ïðåäñòàíèòå ñóäèùó Õðèñòîâó, êîëåíå ñâîè ìûñëåííèè ïðåêëîíüøå, ïëà÷åâíå âîçîïèéòå Åìó: ïîìèëóé, Òâîð÷å âñåõ, äåëî ðóê Òâîèõ, Áëàæå, è íå îòðèíè åãî. È íûíå: Ïîêëîíüøåñÿ Âëàäû÷èöå è Ïðå÷èñòåé Ìàòåðè Áîãà ìîåãî ïîìîëèòåñÿ, ÿêî äà ïðåêëîíèò êîëåíà ñ âàìè, è ïðåêëîíèò Åãî íà ìèëîñòü: Ìàòè áî ñóùè è Ïèòàòåëüíèöà óñëûøàíà áóäåò.


Êàíîí ìîëåáíûé êî Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöå . . .

676

Ïåñíü 6 Èðìîñ: Æèòåéñêîå ìîðå, âîçäâèçàåìîå çðÿ íàïàñòåé áóðåþ, ê òèõîìó ïðèñòàíèùó Òâîåìó ïðèòåê, âîïèþ Òè: âîçâåäè îò òëè æèâîò ìîé, Ìíîãîìèëîñòèâå. Óñòíå ìîè ìîë÷àò, è ÿçûê íå ãëàãîëåò, íî ñåðäöå âåùàåò: îãíü áî ñîêðóøåíèÿ ñèå ñíåäàÿ âíóòðü âîçãàðàåòñÿ, è ãëàñû íåèçãëàãîëàííûìè Òåáå, Äåâî, ïðèçûâàåò. Ïðèçðè íà ìÿ ñâûøå, Ìàòè Áîæèÿ, è ìèëîñòèâíî âîíìè íûíå íà ìîå ïîñåùåíèå ñíèòè, ÿêî äà âèäåâ Òÿ, îò òåëåñå èçûäó ðàäóÿñÿ. Ðàñòåðçàåìè ñîóçû, ðàçäèðàåìè çàêîíè åñòåñòâåííàãî ñãóùåíèÿ, è ñîñòàâëåíèÿ âñåãî òåëåñíàãî, íóæäó íåñòåðïèìóþ è òåñíîòó ñîòâîðÿþò ìè. Ñëàâà: Ñâÿòûõ Àíãåë ñâÿùåííûì è ÷åñòíûì ðóêàì ïðåëîæè ìÿ, Âëàäû÷èöå, ÿêî äà òåõ êðèëû ïîêðûâñÿ, íå âèæó áåç÷åñòíàãî è ñìðàäíàãî è ìðà÷íàãî áåñîâ îáðàçà. È íûíå: ×åðòîæå Áîæèé Âñå÷åñòíå, íåáåñíîìó ðàçóìíîìó ÷åðòîãó ñïîäîáè ìÿ, ìîþ óãàñøóþ è íåñèÿþùóþ ñâåùó âæåãøè, ñâÿòûì åëååì ìèëîñòè Òâîåÿ. Êîíäàê, ãëàñ 6 Äóøå ìîÿ, äóøå ìîÿ, âîñòàíè, ÷òî ñïèøè, êîíåö ïðèáëèæàåòñÿ, è íóæäà òè ìîëâèòè: âîñïðÿíè óáî, äà ïîùàäèò òÿ Õðèñòîñ Áîã, Èæå âåçäå ñûé, è âñÿ èñïîëíÿÿé. Èêîñ Õðèñòîâî âðà÷åâñòâî âèäÿ îòâåðñòî, è îò ñåãî Àäàìó èñòî÷àþùå çäðàâèå, ïîñòðàäàâ óÿçâèñÿ äèàâîë, ÿêî áåäû ïðèåìëÿ ðûäàøå, è ñâîèì äðóãîì âîçîïè: ÷òî ñîòâîðþ Ñûíó Ìàðèèíó? Óáèâàåò ìÿ Âèôëååìëÿíèí, Èæå âåçäå ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé. Ïåñíü 7 Èðìîñ: Ðîñîäàòåëüíó óáî ïåùü ñîäåëà Àíãåë, ïðåïîäîáíûì îòðîêîì, õàëäåè æå îïàëÿþùåå âåëåíèå Áîæèå, ìó÷èòåëÿ óâåùà âîïèòè: áëàãîñëîâåí åñè, Áîæå îòåö íàøèõ. Íîùü ñìåðòíàÿ ìÿ ïîñòèæå íåãîòîâà, ìðà÷íà æå è áåçëóííà, ïðåïóùàþùè íåïðèãîòîâëåíà ê äîëãîìó îíîìó ïóòè ñòðàøíîìó: äà ñïóòåøåñòâóåò ìè Òâîÿ ìèëîñòü, Âëàäû÷èöå. Ñå âñè äíèå ìîè èñ÷åçîøà âîèñòèííó â ñóåòå, ÿêîæå ïèøåòñÿ, è ëåòà ìîÿ ñî òùàíèåì, ñåòè æå ñìåðòíûÿ âîèñòèííó è ãîðüêèÿ ïðåäâàðèøà ìîþ äóøó, ÿæå ìÿ îáäåðæàò. Ìíîæåñòâî ãðåõîâ ìîèõ äà íå âîçìîæåò ïîáåäèòè Òâîåãî ìíîãàãî áëàãîóòðîáèÿ, Âëàäû÷èöå; íî äà îáûäåò ìÿ Òâîÿ ìèëîñòü è âñÿ äà ïîêðûåò áåççàêîíèÿ ìîÿ. Ñëàâà: Îòâîäÿùèè ìÿ îòñþäó íàõîäÿò, ñîäåðæàùå ìÿ âñþäó: äóøà æå ìîÿ îòëàãàåò è ñòðàøèòñÿ, ìíîãà èñïîëíåíà ìÿòåæà, þæå óòåøè, ×èñòàÿ, ÿâëåíèåì Òâîèì. È íûíå: Ñïå÷àëóþùàãî íèåäèíàãî â ñêîðáè ìîåé, íèæå óòåøàþùàãî îáðåòîõ, Âëàäû÷èöå, èáî äðóçè ìîè è çíàåìèè âêóïå îñòàâèøà ìÿ íûíå; íî, Íàäåæäå ìîÿ, íèêàêîæå äà íå îñòàâèøè ìÿ.


Êàíîí ìîëåáíûé êî Ãîñïîäó Èèñóñó Õðèñòó è Ïðå÷èñòîé Áîãîðîäèöå . . .

677

Ïåñíü 8 Èðìîñ: Èç ïëàìåíå ïðåïîäîáíûì ðîñó èñòî÷èë åñè, è ïðàâåäíàãî æåðòâó âîäîþ ïîïàëèë åñè, âñÿ áî òâîðèøè, Õðèñòå, òîêìî åæå õîòåòè. Òÿ ïðåâîçíîñèì âî âñÿ âåêè. ßêî Áîãà ×åëîâåêîëþáöà Ìàòè ×åëîâåêîëþáèâàÿ, òèõèì è ìèëîñòèâûì âîíìè îêîì, åãäà îò òåëà äóøà ìîÿ îòëó÷àåòñÿ, äà Òÿ âî âñÿ âåêè ñëàâëþ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Óáåãíóòè ìè âàðâàð áåçïëîòíûõ ïîëêè è âîçäóøíûÿ áåçäíû âîçíèêíóòè, è ê Íåáåñè âçûòè ìÿ ñïîäîáè, äà Òÿ âî âåêè ñëàâëþ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Ðîæäøàÿ Ãîñïîäà Âñåäåðæèòåëÿ, ãîðüêèõ ìûòàðñòâ íà÷àëüíèêà ìèðîäåðæöà îòæåíè äàëå÷å îò ìåíå, âíåãäà ñêîí÷àòèñÿ õîùó, äà Òÿ âî âåêè ñëàâëþ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Ñëàâà: Âåëèêîé ïîñëåäíåé ãëàñÿùåé òðóáå, â ñòðàøíîå è ãðîçíîå âîñêðåøåíèå ñóäà, âîñêðåñàþùèì âñåì, ïîìÿíè ìÿ òîãäà, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. È íûíå: Âûñîêàÿ Âëàäûêè Õðèñòà ïàëàòî, Òâîþ áëàãîäàòü ñâûøå ïîñëàâøè, ïðåäâàðè ìÿ íûíå â äåíü îçëîáëåíèÿ, äà Òÿ ñëàâëþ âî âåêè âñÿ, Ñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå. Ïåñíü 9 Èðìîñ: Áîãà ÷åëîâåêîì íåâîçìîæíî âèäåòè, íà Íåãîæå íå ñìåþò ÷èíè àíãåëüñòèè âçèðàòè. Òîáîþ æå, Âñå÷èñòàÿ, ÿâèñÿ ÷åëîâåêîì Ñëîâî Âîïëîùåííî. Åãîæå âåëè÷àþùå, ñ íåáåñíûìè âîè Òÿ óáëàæàåì. Î, êàêî óçðþ Íåâèäèìàãî; êàêî óæàñíîå îíî ïðåòåðïëþ âèäåíèå? Êàêî äåðçíó îòâåðñòè î÷è? Êàêî ìîåãî Âëàäûêó ñìåþ âèäåòè, Åãîæå íå ïðåñòàÿõ îò þíîñòè îãîð÷åâàÿ ïðèñíî? Ñâÿòàÿ Îòðîêîâèöå, Áîãîðîäèòåëüíèöå, íà ìîå ñìèðåíèå ìèëîñåðäíî ïðèçðè, óìèëåííîå ìîå è ïîñëåäíåå ìîëåíèå ñèå ïðèèìøè, è ìó÷àùàãî âå÷íóþùàãî îãíÿ ïîòùèñÿ èçáàâèòè ìÿ. Õðàìû ñâÿòûÿ îñêâåðíèâøàÿ, ñêâåðíûé è òåëåñíûé õðàì îñòàâèâøè, Òåáå, Áîæèé Âñå÷åñòíûé Õðàìå, ìîëèò, Îòðîêîâèöå Äåâî Ìàòè, äóøà ìîÿ òüìû êðîìåøíèÿ óáåæàòè è ëþòàãî ãååíñêàãî ææåíèÿ. Ñëàâà: Çðÿ êîíåö áëèçó æèòèÿ ìîåãî, è ïîìûøëÿÿ áåçìåñòíûõ ìûñëåé, äåÿíèé æå, Âñå÷èñòàÿ, äóøó ìîþ äåëàòåëüíèöó, ëþòå óÿçâëÿþñÿ ñòðåëàìè ñîâåñòè, íî ïðåêëîíüøèñÿ ìèëîñòèâíî, áóäè ìè Ïðåäñòàòåëüíèöà. È íûíå: Ñûí äàñòñÿ íàì çà ìèëîñòü, Ñûí Áîæèé, è Àíãåëüñêèé Öàðü, Ïðåâå÷íûé îò ÷èñòûõ êðîâåé Òâîèõ ×åëîâåê ïðîøåä. Åãîæå óìèëîñòèâè, Îòðîêîâèöå, ñòðàñòíåé ìîåé äóøå, èñòîðãàåìåé ëþòå îò îêàÿííàãî ìîåãî òåëåñå. Òàæå, Äîñòîéíî åñòü:


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ ÌÓÊ ÓÌÅÐØÈÕ ÁÅÇ ÏÎÊÀßÍÈß

678


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 679 Ïðåïîäîáíûé Ïàèñèé Âåëèêèéè ðîäèëñÿ â Åãèïòå. Ñ äåòñòâà ïîëþáèë èíî÷åñêóþ æèçíü. Îòðåêøèñü îò ñâîåé âîëè, îí æèë ïîä äóõîâíûì ðóêîâîäñòâîì ñâÿòîãî Ïàâìû, âî âñåì èñïîëíÿÿ åãî ïîâåëåíèÿ. Ñâÿòîé ïîäâèæíèê ïðèëåæíî ÷èòàë äóõîâíûå êíèãè è îñîáåííî ïðîñëàâèëñÿ ïîäâèãîì ïîñòà è ìîëèòâû. Ãëàâíûé çàâåò ïðåïîäîáíîãî Ïàèñèÿ áûë îäèí: íè÷åãî íî äåëàòü ïî ñâîåé âîëå, à âî âñåì èñïîëíÿòü âîëþ ñâîèõ íàñòàâíèêîâ. Òÿãîòÿñü íàðóøåíèåì áåçìîëâèÿ, ïðåïîäîáíûé óäàëèëñÿ â áîëåå îòäàëåííóþ ïåùåðó. Îäíàæäû îí áûë âîñõèùåí â ðàéñêèå îáèòåëè è óäîñòîèëñÿ òàì ïðè÷àñòèòüñÿ íåâåùåñòâåííîé Áîæåñòâåííîé ïèùè. Ïðåïîäîáíûé Ïàèñèé îòëè÷àëñÿ âåëèêèì ñìèðåíèåì, ñîâåðøàë ïîäâèãè ïîñòà è ìîëèòâû, íî, ïî âîçìîæíîñòè, ñêðûâàë èõ îò ïîñòîðîííèõ. Íà âîïðîñ èíîêîâ, êàêàÿ äîáðîäåòåëü âûøå âñåõ, ïðåïîäîáíûé îòâåòèë: ¾Òà, êîòîðàÿ ñîâåðøàåòñÿ â òàéíå è î êîòîðîé íèêòî íå çíàåò¿. Ïðåïîäîáíûé Ïàèñèé èìååò îò Áîãà áëàãîäàòü èçáàâëÿòü îò âå÷íîé ìóêè óìåðøèõ áåç ïîêàÿíèÿ. Ïàìÿòü ïðåïîäîáíîìó Ïàèñèþ Âåëèêîìó 19 èþíÿ (2 èþëÿ ïî ãðàæäàíñêîìó ñòèëþ). Êàíîí âçÿò èç ñòàðèííîãî êàíîííèêà, íà íåãî ññûëàåòñÿ êàê íà ïîåìûé çà èçáàâëåíèå îò ìóêè áåç ïîêàÿíèÿ óìåðøèõ â ñâîåé êíèãå ¾Î ïîìèíîâåíèè óñîïøèõ ïî óñòàâó Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè¿ àâòîðèòåòíûé çíàòîê óñòàâíîãî áîãîñëóæåíèÿ åïèñêîï Àôàíàñèé (Ñàõàðîâ). Òðîïàðü, ãëàñ 2-é Áîæåñòâåííîþ ëþáîâèþ îò þíîñòè ðàñïàëàåìü, ïðåïîäîáíå, âñÿ êðàñíàÿ, ÿæå â ìèðå, âîçíåíàâèäå, Õðèñòà åäèíàãî âîçëþáèë åñè, ñåãî ðàäè â ïóñòûíþ âñåëèñÿ,èäåæå ñïîäîáèñÿ Áîæåñòâåííàãî ïîñåùåíèÿ, Åãîæå íåóäîáü çðåòè è àíãåëüñêèìà î÷èìà, ïàäå, ïîêëîíèñÿ. Âåëèêèé æå Äàðîäàòåëü, ÿêî ×åëîâåêîëþáåö ðå÷å ê òåáå: íå óæàñàéñÿ, âîçëþáëåííûé Ìîé, äåëà òâîÿ óãîäíà Ìíå. Ñå äàþ òåáå äàð: î êîåì-ëèáî ãðåøíèöå ïîìîëèøèñÿ, îòïóñòÿòñÿ åìó ãðåñè. Òû æå â ÷èñòîòå ñåðäöà òâîåãî âîçãîðåñÿ, ïðèåì âîäó è ïðèêîñíóñÿ Íåïðèêîñíîâåííîìó, óìû íîçå Åãî è, âîäó ïèâ, äàðîì ÷óäåñ îáîãàòèñÿ, áîëÿùèÿ èñöåëÿòè, áåñû îò ÷åëîâåê îòãîíÿòè è ãðåøíèêè îò ìóêè ìîëèòâîþ ñâîåþ èçáàâëÿòè. Î ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå, ìîëþ òÿ, äà óìîëèøè è î ìíå, ÿêîæå òåáå Áîã îáåòîâà, èáî îò ñèõ ãðåøíèê ïåðâûé àç åñìü, äà äàñò ìè Ãîñïîäü âðåìÿ ïîêàÿíèÿ è ïðîñòèò ìîå ñîãðåøåíèå, ÿêî Áëàãèé è ×åëîâåêîëþáåö, äà ñî âñåìè è àç âîñïîþ Åìó: àëëèëóèÿ. (Äâàæäû) Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Âñÿ ïà÷å ñìûñëà, âñÿ ïðåñëàâíàÿ Òâîÿ, Áîãîðîäèöå, òàèíñòâà, ÷èñòîòîþ çàïå÷àòëåííà, è äåâñòâîì õðàíèìà, Ìàòè ðàçóìåñÿ íåëîæíà, Áîãà ðîæäøè èñòèííàãî, Òîãî ìîëè ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Êàíîí, ãëàñ 6-é Ïåñíü 1 Èðìîñ. Ïîìîùíèê è Ïîêðîâèòåëü áûñòü ìíå âî ñïàñåíèå, Ñåé ìè åñòü Áîã, è ïðîñëàâëþ Åãî. Áîã îòöà ìîåãî è âîçíåñó Åãî, ñëàâíî áî ïðîñëàâèñÿ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ.


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 680 Èæå âñÿ óìóäðÿþùåìó Áîãó ìîëèñÿ, ïðåïîäîáíå î ðàáå ñâîåì, äà îòâåðçåò ìè óñòíå íåäîñòîèíèè, è äâèãíåò ìè ÿçûê íåäîóìåííûé. Òåñíîòó æå è õóäîãëàñèå, îò÷å, ðàçâåðçè áëàãîäàòèþ, èæå â òåáå Ñâÿòàãî Äóõà, ê ïåíèþ ÷óäåñ òâîèõ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Íà÷íó óáî äîñòîõâàëüíîå è äóøåïîëåçíîå æèòèå òâîå îò ìëàäåíñòâà. Èæå äðåâëå Åãèïåò âåëèêàãî âî ïðîðîöåõ ïðîèçíåñå Ìîèñåÿ, èæå ê Áîãó ïðèñâîåíèåì è âåëèêèìè ÷óäåñû ïðîñëàâèñÿ. Òàêî è íûíå âòîðèöåþ ïðîñëàâëåí ïîêàçàñÿ Åãèïåò, òåáå ðàäè, îò÷å Ïàèñèå, ÷åñòíûì èìåíåì òâîèì è ìíîãèìè äîáðîäåòåëüìè îáîãàòèñÿ, åæå äàðîâà òåáå Ãîñïîäü, Åãîæå ìîëè, äà ñïàñåò äóøà íàøà. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó.  Öàðñòâî Íåáåñíîå âøåä óçêèì ïóòåì è ïðèñêîðáíûì ïî çàïîâåäè Âëàäûêè ñâîåãî Õðèñòà, ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå, øèðîêèé è ïðîñòðàííûé ïóòü âîçíåíàâèäåâ, ðàñïðîñòðàíüøèéñÿ ìðàê óìà ìîåãî îòæåíè, äà âîçìîãó ìàëîå ñèå ìîëåíèå ïðèíåñòè â ïðå÷åñòíóþ ïàìÿòü òâîþ. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Äóõ ñîêðóøåí ïîäàæäü ìè, Áëàãàÿ, ñìèðåííî ñåðäöå, óìó æå ÷èñòîòó è æèòèþ èñïðàâëåíèå è ïðåãðåøåíèåì îñòàâëåíèå. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Èëè ñèÿ êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò áåä ðàáû ñâîÿ, ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ïåñíü 3 Èðìîñ. Óòâåðäè, Ãîñïîäè, íà êàìåíè çàïîâåäåé Òè ïîäâèãøååñÿ ñåðäöå ìîå, ÿêî Åäèí Ñâÿò åñè è Ãîñïîäü. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Êàìåíþ âåðû Ïåòðó àïîñòîëó óïîäîáèëñÿ åñè, ðàñïÿòñÿ ìèðîâè âî âñåé æèçíè ñâîåé, ïðåïîäîáíå Ïàèñèå, è íîçå ñâîè íåâîçâðàòíî ê íåáåñíîìó øåñòâèþ óïðàâèë åñè, è ãîðíÿãî Èåðóñàëèìà äîñòèãë, ñî ñâÿòûìè ïðåäñòîÿ Ñâÿòåé Òðîèöå, ìîëè î ìíå åäèíàãî Áëàãàãî ×åëîâåêîëþáöà. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Áëàãî÷åñòèâàãî êîðåíè ïðåñâåòëàÿ îòðàñëü, òåáå èçáðà Ãîñïîäü, àíãåë ðå÷å ìàòåðè òâîåé, ñåé Áîãó óãîäåí. Òû æå îò ìëàäåíñòâà êðåñò ñâîé âçåì, íåâîçâðàòíûì ïóòåì Òîìó ïîñëåäîâà, è âîçðàñòàøå ëåòû è ðàçóìîì êóïíî è áëàãîäàòèþ Áîæèåþ. Ìîëè äàòè ìè îòïóùåíèå ãðåõîâ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Î, Âëàäûêî Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, êòî íå óäèâèòñÿ Òâîåìó ÷åëîâåêîëþáèþ, åãäà ïðèèäå æåëàíèå ïðåïîäîáíîìó èíî÷åñêî æèòèå ïîëó÷èòè ê äåëàíèþ çàïîâåäèé Òâîèõ, Òâîåþ áëàãîäàòèþ ÿêî àãíåö íåïîðî÷åí èýâåäåñÿ â ïóñòûíþ, è äîñòèãë ñëîâåñíûõ îâåö, è ââåäåñÿ ê ïàñòûðþ áëàæåííîìó Ïàìâå, è îáëå÷åñÿ âî èíî÷åñêèé îáðàç, â íåìæå óòâåðäè è ìåíå Ãîñïîäè, ìîëèòâàìè ïðåïîäîáíàãî Ïàèñèÿ, ê äåëàíèþ çàïîâåäèé Òâîèõ.


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 681 È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Ëþòûõ ìÿ ìóê, è òìû êðîìåøíûÿ è ãååííû, Òâîèìè ìîëèòâàìè ñâîáîäè, Äåâî, èìàøè áî âîëþ è ñèëó, Ãîñïîäà ðîæäøàÿ åäèíàãî Ïðåáëàãàãî. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ñåäàëåí, ãëàñ 2-é Äóøó ñâÿçàâ ëþáîâèþ Õðèñòîâîþ, çåìíàÿ âîçíåíàâèäåâ âñÿ ìóäðå, âîäâîðèëñÿ åñè, îò÷å ïðåïîäîáíå, â ïóñòûíÿõ è ãîðàõ, ðàçóìíàãî äðåâà âêóø ñëàâíå, àíãåëüñêè ïðîñèÿë åñè. Òåìæå è ìðàê ïðîøåä ïëîòè ñâîåÿ, òìó îòãíàë åñè áåñîâ Ïàèñèå, èíîêóþùûì ïåðâûé, ìîëè Õðèñòà Áîãà, ãðåõîâ îñòàâëåíèå ïîäàòè, ÷òóùûì ëþáîâèþ ñâÿòóþ ïàìÿòü òâîþ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Ñêîðûé ïîêðîâ è ïîìîùü è ìèëîñòü ïîêàæè íà ðàáå Ñâîåì, ×èñòàÿ, è âîëíû óêðîòè ñóåòíûõ ïîìûøëåíèé, è ïàäøóþ ìè äóøó âîçñòàâè, Áîãîðîäèöå, âåì áî, âåì ÿêî ìîæåøè, åëèêî õîùåøè. Ïåñíü 4 Èðìîñ. Óñëûøà ïðîðîê ïðèøåñòâèå Òâîå, Ãîñïîäè, è óáîÿñÿ, ÿêî õîùåøè îò Äåâû ðîäèòèñÿ è ÷åëîâåêîì ÿâèòèñÿ, è ãëàãîëàøå: óñëûøàõ ñëóõ Òâîé è óáîÿõñÿ, ñëàâà ñèëå Òâîåé, Ãîñïîäè! Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Çàêîíîñòðàäàëü÷åñêîå æèòèå îò ìÿãêèõ íîãòåé âîñïðèèì áîãîìóäðå Ïàèñèå, äàæå äî êîíöà ïðåáûë åñè, ÿêî áîæåñòâåí äîáëåñòâåííèê âåíåö ïðèÿë åñè ïîáåäû îò âñåõ Öàðñòâóþùàãî, ìîëèòâàìè ñâîèìè èçáàâëÿòè îò ìóêè ãðåøíèêè, îò íèõ æå ïåðâûé åñìü àç, íå çàáóäè ìåíå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Èìóùå ìîëèòâåííèêà êðåïêà áëàæåííå Ïàèñèå, è îáåùíèêà ïå÷àëüíûì, ïðåäñòàòåëÿ è ïîáîðíèêà è õîäàòàÿ áëàãî÷åñòíà, îò âñÿêèõ ñïàñàåìñÿ áåä, íàïàñòåé è îáñòîÿíèé. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Âåëèþ ñóäåá áåçäíó èìåÿé, Òîé òåáå ðå÷å: ñå, áî äàþ òè äàð, äà âñå åæå ïðîñèøè îò Îòöà Ìîåãî âî èìÿ Ìîå, äàñòñÿ òåáå, î êîåì ëèáî ãðåøíèêå ïîìîëèøèñÿ, îñòàâÿòñÿ ãðåñè òîãî: ñåãî ðàäè ïðèïàäàþ òè, îò÷å Ïàèñèå, èìåÿ áåçäíó ñîãðåøåíèé, äà îòïóñòèò òâîèìè ìîëèòâàìè Èæå òåáå îáåòîâà, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Ãëàãîë ïðîâåùàé, åãäà ïðàâî èìàì ñóäèòèñÿ, Áîãîðîäèòåëüíèöå, ê Ñâîåìó Ñûíó, Ïðåíåïîðî÷íàÿ, äà îáðÿùó Òÿ òîãäà ïðèáåæèùå è çàñòóïëåíèå äåðæàâíåéøåå, è ìóê âñåõ èçáàâëÿþùè. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè).


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 682 Ïåñíü 5 Èðìîc. Èç íîùè óòðåííþþùà, ×åëîâåêîëþá÷å, ïðîñâåòè, ìîëþñÿ, è íàñòàâè ìÿ íà ïîâåëåíèÿ Òâîÿ, è íàó÷è ìÿ, Ñïàñå, òâîðèòè âîëþ Òâîþ.< Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïîñòîì óäðó÷àÿ òåëî ñâîå îò÷å Ïàèñèå, èíîãäà ïî ïðè÷àùåíèè Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâû, ÿêî àíãåë ñåäìüäåñÿò äíåé áåç ïèùè òåëåñíûÿ ïðåáûâàÿ, áîæåñòâåííóþ äåðæàâó íåèçðå÷åííóþ èìóùè, è âîçìîãøè â ñåáå æèâîòíóþ ñîäåðæàòè ñèëó áëàãîäàòèþ Òâîåþ, ïà÷å ïèùíàãî óêðåïëåíèÿ, ñëàâà äåðæàâå Òâîåé, Ãîñïîäè. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. ßêî Èîàíí Êðåñòèòåëü óçêèì è ïðèñêîðáíûì ïóòåì õîäèòè ïðîèçâîëèë åñè. Íî òîé íà Èîðäàíå óçðåâ Çèæäèòåëÿ ñâîåãî, óñòðàøèñÿ è âîïèÿøå: íå ñìåþ ïðèñòóïèòè ñåíî îãíþ. Òû æå, îò÷å Ïàèñèå, â ïóñòûíè èíîãäà ÿâëüøàãîñÿ Ãîñïîäà, íå ìîãèé ïðå÷èñòàãî ëèöà Åãî çðåòè, ïàä òðåïåòîì îäåðæèì. Îí æå òè ðå÷å: íå óñòðàøàéñÿ, ñèþ ïóñòûíþ íàïîëíþ ïîñòíèêàìè òåáå. Ñ íèìèæå ìîëèì, îò÷å, íå çàáóäè íàñ, ìîëèòâåííèê òâîèõ, ïîìèëîâàííûõ áûòè. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Àç áî â íà÷àëå ìîÿ ïðåä Òîáîþ çðþ ñîãðåøåíèÿ, è î ìîèõ áåççàêîíèèõ ìîëþ Òâîå ìèëîñåðäèå, äà ïðîñòèøè è ïîêðûåøè áëàãîóòðîáèåì Òâîèì ìíîæåñòâî ãðåõîâ ìîèõ, è äàæäü ìè ïðî÷åå æèçíè ñåÿ âðåìÿ áåçãðåøíî ïðîâîäèòè. Äà óäîáü íà ñïàñåíèÿ ñòåçþ ïîòåê, áåçïðåòêíîâåííî ê äîáðîìó êîíöó äîñòèãíó Òâîåþ ïîìîùèþ, êðîìå áî Òâîåÿ ïîìîùè è íàñòàâëåíèÿ íè÷òîæå áëàãî ñîâåðøèòè, è ìèëîñòü ó Òåáå ïîëó÷èòè êòî ìîæåò. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Ðàáñêîå ïðèíîøó Òè ìîëåíèå íåðàçóìíûé àç, è ê Òâîåìó ïðèáåãàþ áëàãîóòðîáíîìó ìèëîñåðäèþ, íå îòâðàòè ìåíå, ×èñòàÿ, ïîñðàìëåíà. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí.). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ïåñíü 6 Èðìîñ. Âîçîïèõ âñåì ñåðäöåì ìîèì ê ùåäðîìó Áîãó, è óñëûøà ìÿ îò àäà ïðåèñïîäíÿãî, è âîçâåäå îò òëè æèâîò ìîé. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Áåçäóøíàÿ òâàðü Èîðäàí ñâîåãî Òâîðöà óñòûäåñÿ, âîïèÿøå: íå ìîãó Áåçãðåøíàãî îìûòè. Ñâÿòûé æå âèäå Ãîñïîäà, ïðèèì âîäó, ïðèêîñíóñÿ Íåïðèêîñíîâåííîìó, óìû íîçå Åãî. È ïèâ âîäó, è ïðèÿ äàð öåëèòè íåäóãè è ïðîãîíèòè îò ÷åëîâåê áåñû. Ñåãî ðàäè è ìû ïðèïàäàåì òè, îò÷å, ìîëèòâàìè òâîèìè ïîìèëóé íàñ îò âñÿêèõ áåñîâñêèõ íàâåäåíèé. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïî ñëàâå Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà, îáðåòîõîì òÿ, îò÷å Ïàèñèå, âåëèêîå ïðèáåæèùå, è çàñòóïíèêà è òåïëà ìîëèòâåííèêà î ãðåñåõ íàøèõ. ßêî æå ïåðâåå èíîêà ïðåñòàâëüøàñÿ, è õðèñòèàíñòâà îò÷óæäèâøàñÿ è âî ãëóáèíó àäîâó ïàãóáíûì áåçâåðèåì íèçâåäåñÿ, è åãäà îùóòèâñÿ ïðèòå÷å ê òåáå, äà óìîëèøè Âñåìèëîñòèâàãî.


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 683 Ùåäðûé æå Ãîñïîäü ÿâèñÿ òåáå è ãëàãîëà: î, óãîäíè÷å Ìîé, äîáðî åñòü Ìîåé ëþáâè ïîäîáÿñÿ, ïå÷åøèñÿ î ãðåøíûõ, èçâîëÿÿé ìóêè ïðèÿòè çà èõ èçáàâëåíèå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Ïðèíåñåñÿ ìîëèòâà òâîÿ è ñëåçû ê Áîãó, ÿêî áëàãîâîííûé ôèìèàì, è æåðòâà íåïîðî÷íà è áëàãîïðèÿòíà, è ìåíå íå çàáóäè õîäàòàéñòâîì òâîèì êî Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå, ñëåçû óìèëåíèÿ äàñè ìè, îìûé ãðåõîâ ìîèõ áåçäíó, èçáàâè ìÿ îò ñìåðòíûÿ ãëóáèíû. È íå íàäåþùûìñÿ ïîäàæäü âåëèþ ìèëîñòü, è ïðîñòè èì ñîãðåøåíèÿ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Âåñü íåäîóìåíèåì îäåðæèì åñìü, åãäà ïðèèìó âî óìå òîé ÷àñ ñòðàøíûé èñïûòàíèÿ Ñóäèè è Áîãà, è ïëà÷óñÿ è ñåòóþ è ðûäàþ, ïîìèíàÿ áåçäíó çîë ìîèõ. Òåìæå ñïàñè, ×åëîâåêîëþá÷å, ìîëèòâàìè Òâîåãî óãîäíèêà ïðåïîäîáíàãî Ïàèñèÿ, è èçáàâè ìÿ ìóêè, ÿêî Áëàãîóòðîáåí. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Îò ñåðäöà ñòåíàíèÿ ïðèíîøàþ Òè, Ïðåíåïîðî÷íàÿ, Òâîå ïðîñÿ áëàãîïðåáûòíîå çàñòóïëåíèå. Ïîìèëóé âñåñòðàñòíóþ ìè äóøó, óìèëîñåðäèñÿ, Ìàòè ìíîãîìèëîñòèâàãî Áîãà, èçáàâèòè ìÿ Ñóäà è åçåðà îãíåííàãî. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Êîíäàê, ãëàñ 2-é. Æèòåéñêèõ ìîëâ îñòàâëü, áåçìîëâíîå æèòèå âîçëþáèë åñè, Êðåñòèòåëþ ïîäîáÿñÿ âñåìè îáðàçû, ñ íèìæå òÿ ïî÷èòàåì, îò÷å îòöåâ Ïàèñèå. Èêîñ Õðèñòîâ ãëàñ óñëûøàâ, øåñòâîâàë åñè âî ñëåä Òîãî çàïîâåäèé, íàã æèòèÿ áûâ, îòâåðã ïîïå÷åíèÿ è âñÿ ñòÿæàíèÿ è èìåíèÿ, è áðàòèé ñâîèõ è ëþáâå ìàòåðå, áîãîíîñíå Ïàèñèå, åäèí â ïóñòûíÿõ Áîãîâè áåñåäóÿ ðàçóìîì, äàðîâàíèÿ ïðèÿë åñè, åæå ìè ïîñëè â ïåñíåõ ïîþùåìó, îòöåâ íà÷àëüíè÷å Ïàèñèå. Ïåñíü 7 Èðìîñ. Ñîãðåøèõîì, áåççàêîííîâàõîì, íåïðàâäîâàõîì ïðåä Òîáîþ, íèæå ñîáëþäîõîì, íèæå ñîòâîðèõîì, ÿêîæå çàïîâåäà íàì, íî íå ïðåäàæäü íàñ äî êîíöà, îòöåâ Áîæå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Ìíîãèõ ãðåõîâ èñïîëíåí àç, è òâîÿ ìîëèòâà ÿêî êàäèëî áëàãîâîííî èñïðàâèñÿ îò÷å. Áåçäíó ãðåõîâ ìîèõ ïîòðåáè, è áóÿþùåå ìîðå çëàãî æèòèÿ èçñóøè, è íàïîåíèå ãíåâíîå îòæåíè, è öåëîìóäðåííûé óì ìîëèòâàìè ñâîèìè óòâåðäè, îò÷å Ïàèñèå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ.


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 684 Íàñòàâíèêà òÿ è ìîëèòâåííèêà òåïëà èìóùè, è ñêîðàãî ïîìîùíèêà, ÿêî ñòåíó òâåðäó è çàáðàëî íåäâèæèìî è âîåâîäó êðåïêà è íåïîáåäèìà ìîëèì òÿ, íå çàáóäè ìîëèòâåííèê òâîèõ, èçáàâëÿÿ îò âåÿíèÿ ïå÷àëè è íàâåò âðàæèèõ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Î, ÷óäî âåëèå, âî åäèí îò äíèé ñåäÿùó òè, îò÷å Ïàèñèå, â ïåùåðå, áûñòü òè ãëàñ ãëàãîëÿé: ìèð òåáå, âîçëþáëåííîìó Ìîåìó óãîäíèêó, òû æå âîçñòàâ ñî ñòðàõîì, è òðåïåòîì îäåðæèìü, ïàäå ïîêëîíèñÿ è ðå÷å: ñå, ðàá Òâîé, Ãîñïîäè. Ñåãî ðàäè ìîëèì òÿ, ìîëè ×åëîâåêîëþáöà, äà ñïàñåò äóøè íàøà. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Äàæäü ìè Õðèñòå ðàçóì è òåðïåíèå, åæå íå îñóæäàòè ñîãðåøàþùèõ ñ êè÷åíèåì ôàðèñåéñêèì, íî ÿêî ìûòàðåâî ïîêàÿíèå ïðèèìè, è ÿêî áëóäíàãî ñûíà, Áîæå, âå÷åðè Òâîåé äîñòîéíà ìÿ ÿâè, ìîëèòâàìè ïðåïîäîáíàãî Ïàèñèÿ, è ãðåõîâ ïðîùåíèå ìè äàðóé. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí.Âîçíèêíè, î, ñòðàñòíàÿ äóøå, âîçñòàíè îêàÿííàÿ, áèé èç ãëóáèíû â ïåðñè, è èñïóñòè ñëåç èñòî÷íèêè, äà òÿ ïîìèëóåò, îêàÿííóþ, ìèëîñåðäàÿ Ìàòè Õðèñòà Áîãà. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ïåñíü 8 Èðìîñ. Åãîæå âîè Íåáåñíèè ñëàâÿò è òðåïåùóò Õåðóâèìè è Ñåðàôèìè, âñÿêî äûõàíèå è òâàðü, ïîéòå, áëàãîñëîâèòå è ïðåâîçíîñèòå Åãî âî âåêè. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Áëàãîäàðíî ïðèíîñèìîå òåáå ïåíèå ñèå íå ïðåçðè, îò÷å Ïàèñèå, íî ïà÷å ïðèèìè è ðàäîñòè äóõîâíûÿ èñïîëíè, äà áåç çàêîñíåíèÿ ïîêëîíþñÿ òâîåìó îáðàçó, èäåæå åñòü íàïèñàí, èñöåëåíèÿ âñåì ïîäàâàþù. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Âñå ïðåïîäîáíîìó æèòèþ ïîðåâíîâàâ áîãîóãîäíûõ îòåö, èæå îò âåêà ïîæèâøèõ, îò÷å Ïàèñèå, âî ñìèðåíèè è ïîñòíè÷åñòâå Õðèñòà ðàäè âñþ æèçíü ñâîþ ìó÷åíè÷åñêè ñêîí÷àë åñè, è îò áåñîâ íàïàäåíèÿ ìíîãî ïðåòåðïåë åñè, è ñèõ ïîáåäèë. Ñåãî ðàäè ìîëþ òÿ, îò÷å, áóéñòâî, ÿðîñòü è íåáðåæåíèå ìîëèòâàìè òâîèìè îòðèíè îò ìåíå. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Âëàäûêî Õðèñòå Áîæå Âñåùåäðûé, èìèæå âåñè ñóäüáàìè äàæäü ìè íåíàâèäåòè äåÿíèÿ ëóêàâàãî, Òû áî åñè Áîã íàø ðåêèé: ïðîñèòå è ïðèèìåòå. Äàæäü ëþáîâü îò âñåÿ äóøè ìîåÿ, ìîëèòâàìè ïðåïîäîáíàãî îòöà Ïàèñèÿ, òâîðèòè âîëþ Òâîþ ñïàñèòåëüíóþ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. Ìîëþòèñÿ, íà ìíå ãðåøíåì äîëãîòåðïè Âëàäûêî, è íå ïîñåöû ìåíå ÿêî íåïëîäíîå äðåâî ïîñå÷åíèåì ñìåðòíûì âî îãíü îòñûëàÿ, íî ïëîäîíîñíà ìÿ ñîòâîðè ìîëèòâàìè ïðåïîäîáíàãî óìîëåí áûâàÿ, âðåìÿ ïîêàÿíèÿ ìè äàæäü, ÿêî ×åëîâåêîëþáåö.


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 685 È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí.Ñòðóè íèçïîñëè ñëåç è ñòåíàíèÿ îò äóøè, ñîòâîðè ìè, ×èñòàÿ, âíåãäà ïðèïàäàòè ê Òâîåìó ïîêðîâó, ÿêî äà îáðÿùó ðàçðåøåíèå ãðåõîâ ìîèõ, Òâîåþ ìîëèòâîþ. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ïåñíü 9 Èðìîñ. Ïðèèìøàÿ ðàäîñòü îò Àíãåëà, è ðîæäøàÿ Ñîçäàòåëÿ Ñâîåãî, Äåâî, ñïàñè Òåáå âåëè÷àþùèÿ. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Ñêîðûé ïîìîùíèê áûë åñè ïðåïîäîáíå, åùå â æèçíè ñåé, èíîãäà ó ïðåïîäîáíàãî ñòàðöà ó÷åíèêó â ïðåñëóøàíèè óìåðøó, è âåäåíó âî àä, îí æå ïðèïàäàøå ïðîñÿ, äà óìîëèøè Âñåùåäðàãî î ó÷åíèöå åãî, òû æå ÿêî ñêîðûé ïîñëóøíèê è ëþáâè õðàíèòåëü, íàäåæäó âîçëîæè êî Âñåùåäðîìó Áîãó ïðîñòðåñÿ íà ìîëèòâó, è Òîé ìíîãîìèëîñòèâ è âî îáåòåõ íåëîæíûé, âîëþ ê áîÿùûìñÿ Åãî ñîòâîðè, è ìîëèòâó òâîþ óñëûøà, èçâåäå äóøó îò àäà. Òîãî ðàäè è àç íåäîñòîéíûé, ïðèïàäàÿ ìîëþ òÿ, îò÷å Ïàèñèå, ìîëèòâàìè òâîèìè èçáàâè ìÿ ìóêè è îãíÿ íåãàñèìàãî. Ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ìîëè Áîãà î íàñ. Áûâøà ìÿ áåñîì ñìåõ, ÷åëîâåêîì óíè÷èæåíèå, ïðàâåäíûì ðûäàíèå, Àíãåëîì ïëà÷, îñêâåðíåíèå âîçäóõó è çåìëè è âîäàì. Òåëî îêàëÿõ è óì îñêâåðíèõ, ïà÷å ñëîâà äåÿíüìè. Àç âðàã Áîãó áûõ. Óâû ìíå, ñîãðåøèõ, ìîëèòâàìè ïðåïîäîáíàãî Ïàèñèÿ ïðîñòè ìÿ. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. ßêî âïàäûé â ðàçáîéíèêè è óÿçâåí, òàêî è àç âïàäîõ îò ìíîãèõ ãðåõîâ è óÿçâåíà ìè åñòü äóøà. Ê êîìó ïðèáåãíó ïîâèííûé àç? Òîêìî ê Òåáå, ìèëîñåðäíîìó äóøàì Âðà÷ó, ïðèèìè ìîëåáíèêà òåïëà ïðåïîäîáíàãî Ïàèñèÿ, è ìîëèòâàìè åãî èçëåé íà ìÿ âåëèêóþ Òâîþ ìèëîñòü. È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Áîãîðîäè÷åí. Ïðåãðåøåíèè ìîè óìíîæèøà, ïðîøåíèþ è ñóäó äîñòîèí, ×èñòàÿ, ïðèïàäàÿ çîâó Òè: ïðåæäå êîíöà ïîäàæäü ìè î÷èùåíèå è óìèëåíèå, è íðàâîì èñïðàâëåíèå. Êàòàâàñèÿ: Èçáàâè îò ìóêè âå÷íûÿ óñîïøàãî ðàáà ñâîåãî (íàçîâè èìÿ), ïðåïîäîáíå îò÷å Ïàèñèå Âåëèêèé, ÿêî âñè ïî Áîçå ê òåáå ïðèáåãàåì, òû áî ìîëèøè î íàñ Õðèñòà Áîãà íàøåãî (ïîêëîí). Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ìîëèòâà: Ñòðàñòåé ïîáåäèòåëÿ, äóøàì ïîìîùíèêà, î âñåõ ìîëåáíèêà, âñåì ñïàñåíèÿ õîäàòàÿ è íàñòàâíèêà, èç ãëóáèíû ñåðäöà âîçäûõàÿ, óñåðäíî è ïëàìåííî ìîëèì òÿ, Ïàèñèå Ïðåïîäîáíå! Âíåìëè è ïîìîçè íàì, íå îòðèíü è íå ïðåçðè íàñ, íî àáèå óñëûøè â ñìèðåíèè ñåðäöà ïðèòåêàþùèõ ê òåáå. Òû, ïðåïîäîáíå, ê ñïàñåíèþ áëèæíèõ ïðèëåæíî ñòðåìèëñÿ è ìíîãèõ ãðåøíèêîâ ê ñâåòó ñïàñåíèÿ ïðèâåë åñè. Ïîäâèãè ÷ðåçìåðíûå óñïîêîåíèåì ñ÷èòàë ïî ñåáå, ïðå÷óäíå, è, ëþáîâüþ êî Ãîñïîäó


ÊÀÍÎÍ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌÓ ÏÀÈÑÈÞ ÂÅËÈÊÎÌÓ ÎÁ ÈÇÁÀÂËÅÍÈÈ ÎÒ . . . 686 âñåãäà ãîðÿ, ÿâëåíèÿ Õðèñòà Ñïàñà ñïîäîáèëñÿ åñè, è Åìó, çà ëþäåé Óìåðøåìó, ëþáîâèþ ïîäðàæàÿ, è îá îòðåêøèõñÿ îò Õðèñòà ìîëèëñÿ åñè. Óñëûøè íàñ, Ïàèñèå ïðåõâàëüíå, èáî íåäîñòîéíû åñìû ìîëèòèñÿ î äàðîâàíèè íàì âåëèêîé ìèëîñòè Ãîñïîäíåé, ïîíåæå ãðåøíû åñìû, è óñòà îñêâåðíåííûÿ è ñåðäöà îòÿãîùåííûÿ èìååì, è ïîä áðåìåíåì ïðåãðåøåíèé ñòðàæäåì, è íå äîñòèãàåò ìîëèòâà íàøà äî Ãîñïîäà. Ñåãî ðàäè ïîìîëèñÿ çà íàñ ìîëüáîþ òâîåþ êðåïêîþ è áîãîïðèÿòíîþ, ñâÿòûé Ïàèñèå, äà èçáàâëåíû áóäóò ñêîí÷àâøèåñÿ áåç ïîêàÿíèÿ ñðîäíèêè, áëèæíèå è çíàåìûå íàøè îò ìóêè âå÷íûÿ, è ìîëèòâó òâîþ âî áëàãîâîëåíèè ïðèèìåò Ñïàñ íàø è ìèëîñåðäèå Ñâîå âìåñòî äîáðûõ äåë èõ äàñò èì, ñâîáîäèò èõ, âåðóåì, îò ñòðàäàíèé è âñåëèò â ñåëåíèÿõ ïðàâåäíûõ, è íàñ â ïîêàÿíèè ñêîí÷àòèñÿ óäîñòîèò, äà ïðîñëàâèì âêóïå Âñåñâÿòîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, âî âåêè âåêîâ. Àìèíü. Îòïóñò: Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå, è ïðåïîäîáíàãî îòöà íàøåãî Ïàèñèÿ Âåëèêàãî, è âñåõ ðàäè ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè íàñ, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Àìèíü. Ãîñïîäè, ïîìèëóé (òðèæäû).


ÅÄÈÍÎÂÅÐ×ÅÑÊÈÅ ÌÎËÈÒÂÛ

687


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî Ìîëèòâû óòðåííèå è âå÷åðíèå Óòðîì, âñòàâøè îò ñíà, åùå íà ïîñòåëè, ïåðåêðåñòèñü ñ ìîëèòâîþ: Ãîñïîäè, Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî. Âñòàâøè ñ ïîñòåëè è óìûâ ëèöå ñâîå, à âå÷åðîì, îòõîäÿ êî ñíó, âñòàíü ñ áëàãîãîâåíèåì ïðåä ñâÿòûìè èêîíàìè è, âçèðàÿ íà íèõ, ìûñëü ñâîþ óñòðåìëÿÿ ê íåâèäèìîìó Áîãó è åãî ñâÿòûì, èñòîâî, íå ñïåøà, îãðàæäàÿ ñåáÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì è êëàíÿÿñü, ïðîèçíîñè ñ óìèëåíèåì ìîëèòâó ìûòàðÿ: Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå ãðåøíîìó (ïîêëîí). Ñîçäàâûè ìÿ, Ãîñïîäè, è ïîìèëóé ìÿ (ïîêëîí). Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè, ïîìèëóé è ïðîñòè ìÿ, ãðåøíàãî (ïîêëîí). Äîñòîéíî åñòü, ÿêî âîèñòèíó áëàæèòè Òÿ Áîãîðîäèöå, ïðèñíî áëàæåííóþ è ïðåíåïîðî÷íóþ, è Ìàòåðü Áîãà íàøåãî. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó, Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí âñåãäà çåìíîé). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó (ïîêëîí). È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü (ïîêëîí). Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè áëàãîñëîâè (ïîêëîí). Ãîñïîäè, Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå, ñèëîþ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà, è ñâÿòàãî Àíãåëà ìîåãî õðàíèòåëÿ, è âñåõ ðàäè ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Àìèíü. (ïîêëîí çåìíîé, áåç êðåñòíàãî çíàìåíèÿ. Ýòè ìîëèòâû íàçûâàþòñÿ ¾íà÷àëîì¿ èëè ¾ïðèõîäíûìè è èñõîäíûìè ïîêëîíàìè¿ ïîòîìó, ÷òî îíè ñîâåðøàþòñÿ â íà÷àëå è ïîñëå âñÿêîãî ìîëèòâåííîãî ïðàâèëà. Ïîñëå ýòîãî ïîâòîðè ìîëèòâó ìûòàðÿ ñ ïîêëîíàìè: Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå ãðåøíîìó (ïîêëîí). Ñîçäàâûè ìÿ, Ãîñïîäè, è ïîìèëóé ìÿ (ïîêëîí). Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè, ïîìèëóé è ïðîñòè ìÿ ãðåøíàãî (ïîêëîí). È ñ áëàãîãîâåíèåì íà÷èíàé óòðåííèå ìîëèòâû. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü (ïîêëîí âñåãäà ïîÿñíîé). Ïåðåêðåñòèñü è ãîâîðè òðèæäû: Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå âñÿ÷åñêèõ ðàäè. Äàëåå: Áîæå, î÷èñòè ìÿ ãðåøíàãî, ÿêî íèêîëèæå áëàãî ñîòâîðèõ ïðåä Òîáîþ (ïîêëîí), íî èçáàâè ìÿ îò ëóêàâàãî, è äà áóäåò âî ìíå âîëÿ Òâîÿ (ïîêëîí), äà íåîñóæäåííî îòâåðçó óñòà ìîÿ íåäîñòîéíàÿ è âîñõâàëþ èìÿ Òâîå ñâÿòîå: Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü (ïîêëîí).

688


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

689

Îáâåäåííûå ÷åðòîé ìîëèòâû âå÷åðîì íå ÷èòàþòñÿ. Äàëåå ïåðåêðåñòèñü è ÷èòàé: Öàðþ íåáåñíûè, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèííûè, Èæå âåçäå ñûè è âñÿ èñïîëíÿÿ, Ñîêðîâèùå áëàãèõ è æèçíè Ïîäàòåëþ, ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè, Áëàæå, äóøà íàøà. Ñâÿòûè Áîæå, Ñâÿòûè Êðåïêèè, Ñâÿòûè Áåçñìåðòíûè, ïîìèëóé íàñ (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, ïîìèëóé íàñ. Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðåõè íàøà. Âëàäûêî, ïðîñòè áåççàêîíèÿ íàøà. Ñâÿòûè, ïîñåòè è èñöåëè íåìîùè íàøà, Èìåíå Òâîåãî ðàäè. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñåõ, äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå, äà ïðèèäåò öàðñòâèå Òâîå, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà çåìëè. Õëåá íàø íàñóùíûè äàæäü íàì äíåñü. È îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêî æå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì. È íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî.Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12 ðàç). Åñëè óòðî ÷èòàåòñÿ: Îò ñíà âîñòàâ, áëàãîäàðþ Òÿ, Âñåñâÿòàÿ Òðîèöå, ÿêî ìíîãèÿ ðàäè áëàãîñòè è äîëãîòåðïåíèÿ íå ïðîãíåâàñÿ íà ìÿ ãðåøíàãî è ëåíèâàãî ðàáà Òâîåãî, è íå ïîãóáèë åñè ìåíå ñî áåççàêîíèè ìîèìè, íî ÷åëîâåêîëþáñòâîâà. È â íå÷àÿíèè ëåæàùà, âîçäâèæå ìÿ óòðåíåâàòè è ñëàâîñëîâèòè äåðæàâó Òâîþ íåïîáåäèìóþ. È íûíå, Âëàäûêî, Áîæå Ïðåñâÿòûè, ïðîñâåòè î÷è ñåðäöà ìîåãî è îòâåðçè ìè óñòíå ïîó÷àòèñÿ ñëîâåñåì Òâîèì, è ðàçóìåòè çàïîâåäè Òâîÿ, è òâîðèòè âîëþ Òâîþ, è ïåòè Òÿ âî èñïîâåäàíèè ñåðäå÷íåì. Âîñïåâàòè æå è ñëàâèòè ïðå÷åñòíîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Òâîå: Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Åñëè âå÷åð: Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó. È íûíå, è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Äàëåå, êàê óòðîì, òàê è âå÷åðîì, ÷èòàé: Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Öàðåâè íàøåìó Áîãó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì ê ñàìîìó Ãîñïîäó Èñóñó Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). ÏÑÀËÎÌ 50 (ïîêàÿííûé) Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïî âåëèöåé ìèëîñòè Òâîåé. È ïî ìíîæåñòâó ùåäðîò Òâîèõ î÷èñòè áåççàêîíèå ìîå. Íàèïà÷å îìûè ìÿ îò áåççàêîíèÿ ìîåãî è îò ãðåõà ìîåãî î÷èñòè ìÿ. ßêî áåççàêîíèå ìîå àç çíàþ è ãðåõ ìîé ïðåäî ìíîþ åñòü âûíó. Òåáå åäèíîìó ñîãðåøèõ è ëóêàâîå ïðåä Òîáîþ ñîòâîðèõ. ßêî äà îïðàâäèøèñÿ â ñëîâåñåõ Ñâîèõ è ïîáåäèøè âíåãäà ñóäèòè. Ñå áî â áåççàêîíèÿõ çà÷àò åñìü è âî ãðåñåõ ðîäè ìÿ ìàòè ìîÿ. Ñå áî èñòèíó âîçëþáèë åñè; áåçâåñòíàÿ è òàéíàÿ ïðåìóäðîñòè Òâîåÿ ÿâèë ìè åñè. Îêðîïèøè ìÿ èññîïîì è î÷èùóñÿ. Îìûåøè ìÿ è ïà÷å ñíåãà óáåëþñÿ. Ñëóõó ìîåìó äàñè ðàäîñòü è âåñåëèå: âîçðàäóþòñÿ êîñòè ñìèðåííûÿ. Îòâðàòè ëèöå Òâîå îò ãðåõ ìîèõ è âñÿ áåççàêîíèÿ ìîÿ î÷èñòè. Ñåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè âî ìíå, Áîæå, è äóõ ïðàâ îáíîâè âî óòðîáå ìîåé. Íå îòâåðçè ìåíå îò Ëèöà Òâîåãî, è Äóõà


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

690

Òâîåãî Ñâÿòàãî íå îòûìè îò ìåíå. Âîçäàæäü ìè ðàäîñòü ñïàñåíèÿ Òâîåãî è äóõîì âëàäû÷íûì óòâåðäè ìÿ. Íàó÷ó áåççàêîííûÿ ïóòåì Òâîèì è íå÷åñòèâèè ê Òåáå îáðàòÿòñÿ. Èçáàâè ìÿ îò êðîâèé, Áîæå, Áîæå ñïàñåíèÿ ìîåãî; âîçðàäóåòñÿ ÿçûê ìîé ïðàâäå Òâîåé. Ãîñïîäè, óñòíå ìîè îòâåðçåøè, è óñòà ìîÿ âîçâåñòÿò õâàëó Òâîþ. ßêî àùå áû âîñõîòåë æåðòâû, äàë áûõ óáî; âñåñîææåíèÿ íå áëàãîâîëèøè. Æåðòâà Áîãó äóõ ñîêðóøåí: ñåðäöå ñîêðóøåííî è ñìèðåííî Áîã íå óíè÷èæèò. Óáëàæè, Ãîñïîäè, áëàãîâîëåíèåì Òâîèì Ñèîíà; è äà ñîçèæäóòñÿ ñòåíû Èåðîñàëèìñêèÿ. Òîãäà áëàãîâîëèøè æåðòâó ïðàâäû, âîçíîøåíèå è âñåñîæèãàåìàÿ. Òîãäà âîçëîæàò íà îëòàðü Òâîé òåëüöà. Îãðàæäàÿ ñåáÿ áëàãîãîâåéíî êðåñòíûì çíàìåíèåì, ïðîèçíîñèì ÑÈÌÂÎË ÂÅÐÛ ñëîâà ñâÿòûõ îòåö Ïåðâîãî è Âòîðîãî Âñåëåíñêîãî ñîáîðà (êðåñòíîå çíàìåíèå áåç ïîêëîíà): Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà Îòöà Âñåäåðæèòåëÿ, Òâîðöà íåáó è çåìëè, âèäèìûì æå âñåì è íåâèäèìûì. È âî åäèíàãî Ãîñïîäà, Èñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, Åäèíîðîäíàãî, Èæå îò Îòöà ðîæäåííàãî ïðåæäå âñåõ âåê. Ñâåòà îò Ñâåòà, Áîãà èñòèííà îò Áîãà èñòèííà, ðîæäåíà, à íå ñîòâîðåíà, åäèíîñóùíà Îòöó, Èì æå âñÿ áûøà. Íàñ ðàäè ÷åëîâåê, è íàøåãî ðàäè ñïàñåíèÿ ñøåäøàãî ñ íåáåñ, è âîïëîòèâøàãîñÿ îò Äóõà Ñâÿòà è Ìàðèè Äåâû âî÷åëîâå÷øàñÿ. Ðàñïÿòàãî çà íû ïðè Ïîíòèéñòåì Ïèëàòå, ñòðàäàâøà è ïîãðåáåííà. È âîñêðåñøàãî â òðåòèè äåíü ïî ïèñàíèèõ. È âîçøåäøàãî íà íåáåñà, è ñåäÿùà îäåñíóþ Îòöà. È ïàêè ãðÿäóùàãî ñî ñëàâîþ ñóäèòè æèâûì è ìåðòâûì, Åãî æå öàðñòâèþ íåñòü êîíöà. È â Äóõà Ñâÿòàãî, Ãîñïîäà èñòèííàãî è Æèâîòâîðÿùàãî, Èæå îò Îòöà èñõîäÿùàãî, èæå ñî Îòöåì è Ñûíîì ñïîêëîíÿåìà è ññëàâèìà, ãëàãîëàâøàãî ïðîðîêè. È âî åäèíó ñâÿòóþ ñîáîðíóþ è àïîñòîëüñêóþ Öåðêîâü. Èñïîâåäóþ åäèíî Êðåùåíèå âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ. ×àþ âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûì. È æèçíè áóäóùàãî âåêà. Àìèíü. Äàëåå: Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóèñÿ, îáðàäîâàííàÿ Ìàðèå, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ, áëàãîñëîâåííà Òû â æåíàõ è áëàãîñëîâåí Ïëîä ÷ðåâà Òâîåãî, ÿêî ðîäèëà åñè Õðèñòà Ñïàñà, Èçáàâèòåëÿ äóøàì íàøèì (ñ ïîêëîíàìè òðèæäû). Î! Âñåïåòàÿ Ìàòè, ðîæäüøàÿ âñåõ ñâÿòûõ ñâÿòåéøåå Ñëîâî, íûíåøíåå ïðèíîøåíèå ïðèåìøè, îò âñÿêèÿ íàïàñòè èçáàâè âñåõ, è ãðÿäóùèÿ èçìè ìóêè, âîïèþùèÿ Òè: Àëëèëóèÿ (òðèæäû, ñ ïîêëîíàìè çåìíûìè). Íåïîáåäèìàÿ è áîæåñòâåííàÿ ñèëà ÷åñòíàãî è æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, íå îñòàâè ìÿ ãðåøíàãî, óïîâàþùàãî íà Òÿ (ïîêëîí). Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå ìîÿ Áîãîðîäèöå, ïîìèëóé ìÿ, è ñïàñè ìÿ, è ïîìîçè ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). Âñÿ íåáåñíûÿ ñèëû, ñâÿòèè àíãåëè è àðõàíãåëè, õåðóâèìè è ñåðàôèìè, ïîìèëóéòå ìÿ, è ïîìîëèòåñÿ î ìíå ãðåøíåì êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçèòå ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). Àíãåëå Õðèñòîâ, õðàíèòåëþ ìîé ñâÿòûè, ïîìèëóé ìÿ è ïîìîëèñÿ î ìíå ãðåøíåì êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçè ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, ïðîðî÷å è Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ïîìèëóé ìÿ, è ïîìîëèñÿ î ìíå ãðåøíåì êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçè ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

691

âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). Ñâÿòèè ñëàâíèè àïîñòîëè, ïðîðîöû è ìó÷åíèöû, ñâÿòèòåëèå, ïðåïîäîáíèè è ïðàâåäíèè è âñè ñâÿòèè, ïîìèëóéòå ìÿ, è ïîìîëèòåñÿ î ìíå ãðåøíåì êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçèòå ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). Ïîñëå ñåãî ìîëèñü ïî òðè ðàçà ñ ïîêëîíàìè ñëåäóþùèå ìîëèòâû. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå.Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî. Ñëàâà, Ãîñïîäè, Êðåñòó Òâîåìó ×åñòíîìó. Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî ðàáà Òâîåãî.Àíãåëå Õðèñòîâ, õðàíèòåëþ ìîé ñâÿòûè, ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî ðàáà Òâîåãî. Ñâÿòèè àðõàíãåëè è àíãåëè, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, ïðîðî÷å è Ïðåäîòå÷å, Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ñâÿòûè ñëàâíûè ïðîðî÷å Èëèå, ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ñâÿòèè ïðàîòöû, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ñâÿòèè ïðîðîöû, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì. Ñâÿòèè àïîñòîëè, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ñâÿòèè ñëàâíèè àïîñòîëè è åâàíãåëèñòè: Ìàòôåå, Ìàðêî, Ëóêî è Èîàííå Áîãîñëîâå, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì. Ñâÿòèè ñëàâíèè âåðõîâíèè àïîñòîëè Ïåòðå è Ïàâëå, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ñâÿòèè âåëèöèè òðèå ñâÿòèòåëèå: Âàñèëèå Âåëèêèè, Ãðèãîðèå Áîãîñëîâå è Èîàííå Çëàòîóñòå, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ Íèêîëàå, ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ïðåïîäîáíûè îò÷å Ñåðãèå, ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíåì. Ñâÿòûè ñâÿùåííîìó÷åíè÷å è èñïîâåäíè÷å Àââàêóìå, ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíåì. Ñâÿòèòåëþ Õðèñòîâ è èñïîâåäíè÷å Àìâðîñèå, ìîëè Áîãà î ìíå ãðåøíåì. Ïðåïîäîáíèè è áîãîíîñíèè îòöû íàøè, ïàñòûðèå è ó÷èòåëèå âñåëåííåé, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì.Ñâÿòèè âñè, ìîëèòå Áîãà î ìíå ãðåøíåì. Ïîñëå ýòîãî ïîìîëèñü ñâÿòîìó, èìÿ êîòîðîãî íîñèøü, è ñâÿòîìó, ïðàçäíóåìîìó ýòîãî ÷èñëà, òàêæå è äðóãèì ñâÿòûì, êîìó õî÷åøü. Íå çàáóäü ïîìîëèòüñÿ è åïèòèìèþ, êàêèå ïîêëîíû èìååøü îò äóõîâíîãî îòöà. Ïîòîì ìîëèñü î çäðàâèè ïðàâÿùåãî åïèñêîïà, äóõîâíîãî îòöà, ðîäèòåëåé, ðîäñòâåííèêîâ è áëèçêèõ, ïî òðè ðàçà ïðîèçíîñÿ ñ ïîêëîíàìè î çäðàâèè è î ñïàñåíèè: Ìèëîñòèâå Ãîñïîäè, ñïàñè è ïîìèëóé ðàá Ñâîèõ (ïîêëîí) (íàçûâàé èìåíà, çà êîãî ìîëèøüñÿ). Èçáàâè èõ îò âñÿêèÿ ñêîðáè, ãíåâà è íóæäû (ïîêëîí). Îò âñÿêèÿ áîëåçíè äóøåâíûÿ è òåëåñíûÿ (ïîêëîí). È ïðîñòè èì âñÿêîå ñîãðåøåíèå, âîëüíîå è íåâîëüíîå (ïîêëîí). È äóøàì íàøèì ïîëåçíàÿ ñîòâîðè (ïîêëîí). Ïîòîì ïîìîëèñü çà óïîêîé äóõîâíûõ îòöîâ, ðîäèòåëåé è áëèçêèõ, è çà êîãî èìååøü óñåðäèå, ïî òðè ðàçà ïðîèçíîñÿ ñ ïîêëîíàìè: Ïîêîé, Ãîñïîäè, äóøà óñîïøèõ ðàá Òâîèõ (ïîêëîí) (íàçûâàé èìåíà, çà êîãî ìîëèøüñÿ). È åëèêà â æèòèè ñåì ÿêî ÷åëîâåöû ñîãðåøèøà, Òû æå, ÿêî ×åëîâåêîëþáåö Áîã, ïðîñòè èõ è ïîìèëóé (ïîêëîí). Âå÷íûÿ ìóêè èçáàâè (ïîêëîí). Íåáåñíîìó öàðñòâèþ ïðè÷àñòíèêè ó÷èíè (ïîêëîí). È äóøàì íàøèì ïîëåçíàÿ ñîòâîðè (ïîêëîí). Çàêàí÷èâàÿ ìîëèòâû, ãîâîðè: Ãîñïîäè, èëè ñëîâîì, èëè äåëîì, èëè ïîìûøëåíèåì ñîãðåøèõ âî âñåé æèçíè ìîåé, ïîìèëóé ìÿ è ïðîñòè ìÿ, ìèëîñòè Òâîåÿ ðàäè (ïîêëîí çåìíîé). Âñå óïîâàíèå ìîå ê Òåáå âîçëàãàþ, Ìàòè Áîæèÿ, ñîõðàíè ìÿ âî Ñâîåì ñè êðîâå (ïîêëîí çåìíîé).


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

692

Óïîâàíèå ìè Áîã, è ïðèáåæèùå ìîå Õðèñòîñ, è ïîêðîâèòåëü ìè åñòü Äóõ Ñâÿòûè (ïîêëîí çåìíîé). Äîñòîéíî åñòü, ÿêî âîèñòèíó áëàæèòè Òÿ Áîãîðîäèöå, ïðèñíî áëàæåííóþ è ïðåíåïîðî÷íóþ, è Ìàòåðü Áîãà íàøåãî. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó, Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí âñåãäà çåìíîé). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó (ïîêëîí).È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü (ïîêëîí). Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè áëàãîñëîâè (ïîêëîí). È îòïóñò: Ãîñïîäè, Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå è ïðåïîäîáíûõ è áîãîíîñíûõ îòåö íàøèõ è âñåõ ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Àìèíü. È, íàêëîíèâøèñü äî çåìëè, áåç îñåíåíèÿ ñåáÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì, ÷èòàé ïðîùåíèå: Îñëàáè, îñòàâè, îòïóñòè, Áîæå, ñîãðåøåíèÿ ìîÿ, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ÿæå â ñëîâå è â äåëå, è ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ÿæå âî óìå è â ïîìûøëåíèè, ÿæå âî äíè è â íîùè, âñÿ ìè ïðîñòè, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Àìèíü. Âñòàâøè, ÷èòàé ìîëèòâó ñèþ ñ ïîêëîíàìè: Íåíàâèäÿùèõ è îáèäÿùèõ íàñ ïðîñòè, Ãîñïîäè ×åëîâåêîëþá÷å. Áëàãîòâîðÿùèì áëàãî ñîòâîðè, áðàòèÿì è âñåì ñðîäíèêîì íàøèì, èæå è óåäèíèâøèìñÿ, äàðóé èì âñÿ, ÿæå êî ñïàñåíèþ ïðîøåíèÿ è æèâîò âå÷íûè (ïîêëîí). áîëåçíåõ ñóùèÿ ïîñåòè è èñöåëè, â òåìíèöàõ ñóùèõ ñâîáîäè, ïî âîäàì ïëàâàþùèì Ïðàâèòåëü áóäè è èæå â ïóòåõ øåñòâóþùèì, èñïðàâè è ïîñïåøè (ïîêëîí).Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, è ïëåíåííûÿ áðàòèþ íàøó, åäèíîâåðíûõ ïðàâîñëàâíûÿ âåðû, è èçáàâè èõ âñÿêàãî çëàãî îáñòîÿíèÿ (ïîêëîí). Ïîìèëóé, Ãîñïîäè, äàâøèõ íàì ìèëîñòûíþ è çàïîâåäàâøèõ íàì, íåäîñòîéíûì, ìîëèòèñÿ î íèõ, ïðîñòè èõ è ïîìèëóé (ïîêëîí). Ïîìèëóé, Ãîñïîäè, òðóæäàþùèõñÿ è ñëóæàùèõ íàì, ìèëóþùèõ è ïèòàþùèõ íàñ, è äàðóé èì âñÿ, ÿæå êî ñïàñåíèþ, ïðîøåíèÿ è æèâîò âå÷íûè (ïîêëîí). Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, ïðåæäå îòøåäøèÿ îòöû è áðàòèþ íàøó è âñåëè èõ, èäåæå ïðèñåùàåò ñâåò ëèöà Òâîåãî (ïîêëîí). Ïîìÿíè, Ãîñïîäè, è íàøó õóäîñòü è óáîæåñòâî, è ïðîñâåòè íàø óì ñâåòîì ðàçóìà ñâÿòàãî Åâàíãåëèÿ Òâîåãî, è íàñòàâè íàñ íà ñòåçþ çàïîâåäåé Òâîèõ, ìîëèòâàìè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, àìèíü (ïîêëîí). Îêàí÷èâàþòñÿ ñèè ìîëèòâû îáû÷íûì ñåìèïîêëîííûì íà÷àëîì (ñìîòðè ¾ïðèõîäíûå è èñõîäíûå ïîêëîíû¿ â íà÷àëå). Ïî îêîí÷àíèè ìîëèòâ, êàê óòðîì, òàê è âå÷åðîì, îãðàæäàÿñü ñâîèì íàòåëüíûì êðåñòîì, ãîâîðè: Ãîñïîäè, Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, áëàãîñëîâè è îñâÿòè, è ñîõðàíè ìÿ ñèëîþ Æèâîíîñíàãî Êðåñòà Òâîåãî. Ïîñëå ýòîãî öåëóé êðåñò. È ÷èòàé ìîëèòâó Êðåñòó, ïåðåêðåñòÿñü: Äà âîñêðåñíåò Áîã, è ðàçûäóòñÿ âðàçè Åãî, è äà áåæàò îò ëèöà Åãî íåíàâèäÿùèè Åãî, ÿêî èñ÷åçàåò äûì, äà èñ÷åçíóò. ßêî òàåò âîñê îò ëèöà îãíÿ, òàêî äà ïîãèáíóò


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

693

áåñè îò ëèöà ëþáÿùèõ Áîãà, è çíàìåíàþùèõñÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì, è äà âîçâåñåëèìñÿ ðåêóùå: ðàäóèñÿ, Êðåñòå Ãîñïîäåíü, ïðîãîíÿÿ áåñû ñèëîþ íà Òåáå ïðîïÿòàãî Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà, âî àä ñøåäøàãî, è ïîïðàâøàãî ñèëó äèàâîëþ, è äàâøàãî íàì Êðåñò Ñâîé ×åñòíûè íà ïðîãíàíèå âñÿêàãî ñóïîñòàòà. Î! Ïðå÷åñòíûè è Æèâîòâîðÿùèè Êðåñòå Ãîñïîäåíü, ïîìîãàé ìè, ñ Ïðåñâÿòîþ Ãîñïîæåþ Áîãîðîäèöåþ, è ñî âñåìè ñâÿòûìè íåáåñíûìè ñèëàìè, âñåãäà è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü.

×èí ÷òåíèÿ 12-òè ïñàëìîâ ×èí, êàêî ïîäîáàåò ïåòè äâàíàäåñÿòü ïñàëìîâ îñîáü, èõæå ïîÿõó ïðåïîäîáíèè îòöû ïóñòûííèè âî äíè è â íîùè, î íèõæå âñïîìèíàåòñÿ â êíèãàõ îòå÷åñêèõ è â æèòèÿõ è ìó÷åíèèõ ñâÿòûõ ìíîãèõ. Ñåé æå ÷èí ïðèíåñå îò ñâÿòûÿ ãîðû ïðåïîäîáíûé Äîñèôåé àðõèìàíäðèò ÊèåâîÏå÷åðñêèé. Ïî îáû÷íåì íà÷àëå ãëàãîëåì: Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè, Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ, àìèíü. [ïîêëîí] Îãðàæäàÿ ëèöå ñâîå, ÷èòàåì: Öàðþ íåáåñíûè, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèííûè, Èæå âåçäå ñûè è âñÿ èñïîëíÿÿ, ñîêðîâèùå áëàãèõ è æèçíè Ïîäàòåëþ, ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè Áëàæå, äóøà íàøà. Ñâÿòûè Áîæå, Ñâÿòûè Êðåïêèè, Ñâÿòûè Áåçñìåðòíûè, ïîìèëóé íàñ. (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, ïîìèëóé íàñ. Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðåõè íàøà; Âëàäûêî, ïðîñòè áåççàêîíèÿ íàøà; Ñâÿòûè, ïîñåòè è èñöåëè íåìîùè íàøà; èìåíå Òâîåãî ðàäè. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû) Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñåõ; äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå; äà ïðèèäåò öàðñòâèå Òâîå; äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà çåìëè; õëåá íàø íàñóùíûè äàæäü íàì äíåñü; è îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêî æå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì; è íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå; íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî. Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Ãîñïîäè, ïîìèëóé, 12. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Öàðåâè íàøåìó Áîãó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì ê Ñàìîìó Ãîñïîäó Èñóñó Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí).


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

694

Ïñàëîì 26. Ãîñïîäü ïðîñâåùåíèå ìîå è Ñïàñèòåëü ìîé, êîãîñÿ óáîþ? Ãîñïîäü Çàùèòèòåëü æèâîòó ìîåìó, îò êîãîñÿ óñòðàøó? Âíåãäà ïðèáëèæàòèñÿ íà ìÿ çëîáóþùå, ñíåñòè ïëîòèè ìîèõ, îñêîðáëÿþøèè ìÿ, è âðàçè ìîè, òèè èçíåìîãîøà è ïàäîøà. Àùå îïîë÷èòñÿ íà ìÿ ïîëê, íå óáîèòñÿ ñåðäöå ìîå, àùå âîñòàíåò íà ìÿ áðàíü, íà Íàíü àç óïîâàþ. Åäèíî ïðîñèõ îò Ãîñïîäà, òî âçûùó: åæå æèòè ìè â äîìó Ãîñïîäíè âñÿ äíè æèâîòà ìîåãî, çðåòè ìè êðàñîòó Ãîñïîäíþ è ïîñåùàòè öåðêîâü ñâÿòóþ Åãî. ßêî ñêðû ìÿ â êðîâå Ñâîåì â äåíü çëà ìîåãî, ïîêðû ìÿ â òàéíå êðîâà Ñâîåãî. Íà êàìåíü âîçíåñå ìÿ, è íûíå ñå âîçíåñå ãëàâó ìîþ íà âðàãè ìîÿ, îáûäîõ è ïîæðîõ â êðîâå Åãî æåðòâó õâàëåíèÿ è âîñêëèêíîâåíèÿ, ïîþ è âîñïîþ Ãîñïîäåâè. Óñëûøè, Ãîñïîäè, ãëàñ ìîé, èì æå âîççâàõ, ïîìèëóé ìÿ è óñëûøè ìÿ. Òåáå ðå÷å ñåðäöå ìîå: Ãîñïîäà âçûùó. Âçûñêà Òåáå ëèöå ìîå, ëèöà Òâîåãî, Ãîñïîäè, âçûùó. Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå è íå óêëîíèñÿ ãíåâîì îò ðàáà Òâîåãî, ïîìîùíèê ìè áóäè, íå îòðèíè ìåíå, è íå îñòàâè ìåíå, Áîæå Ñïàñèòåëþ ìîé. ßêî îòåö ìîé è ìàòè ìîÿ îñòàâèñòà ìÿ, Ãîñïîäü æå âîñïðèÿò ìÿ. Çàêîíîïîëîæè ìè, Ãîñïîäè, â ïóòè Òâîåì è íàñòàâè ìÿ íà ïóòü ïðàâûè, âðàã ìîèõ ðàäè. Íå ïðåäàæäü ìåíå â äóøàõ ñòóæàþùèì ìè, ÿêî âîñòàøà íà ìÿ ñâèäåòåëè íåïðàâåäíèè, è ñîëãà íåïðàâäà ñåáå. Âåðóþ âèäåòè áëàãàÿ Ãîñïîäíÿ íà çåìëè æèâûõ. Ïîòåðïè Ãîñïîäà, ìóæàéñÿ, è äà êðåïèòñÿ ñåðäöå òâîå, è ïîòåðïè Ãîñïîäà. Ïñàëîì 31. Áëàæåíè, èì æå îòïóñòèøàñÿ áåççàêîíèÿ, è èì æå ïðèêðûøàñÿ ãðåñè. Áëàæåí ìóæ, åìó æå íå âìåíèò Ãîñïîäü ãðåõà, íèæå åñòü âî óñòåõ åãî ëåñòü. ßêî óìîë÷àõ, îáåòøàøà êîñòè ìîÿ, çîâóùó ìè âåñü äåíü. ßêî äåíü è íîùü îòÿãîòå íà ìíå ðóêà Òâîÿ, âîçâðàòèõñÿ íà ñòðàñòü, åãäà óíçå ìè òåðí. Áåççàêîíèå ìîå ïîçíàõ è ãðåõà ìîåãî íå ïîêðûõ, ðåõ: èñïîâåì íà ìÿ áåççàêîíèå ìîå Ãîñïîäåâè, è Òû îòïóñòèë åñè íå÷åñòèå ñåðäöà ìîåãî. Çà òî ïîìîëèòñÿ ê Òåáå âñÿê ïðåïîäîáíûè âî âðåìÿ áëàãîïîòðåáíî, îáà÷å â ïîòîïå âîä ìíîã, ê íåìó íå ïðèáëèæàòñÿ. Òû åñè ïðèáåæèùå ìîå, îò ñêîðáè îäåðæàùèÿ ìÿ, ðàäîñòå ìîÿ, èçáàâè ìÿ îò îáûøåäøèõ ìÿ. Âðàçóìëþ òÿ è íàñòàâëþ òÿ íà ïóòü ñåé, âîíü æå ïîéäåøè, óòâåðæó íà òÿ î÷è Ìîè. Íå áóäèòå ÿêî êîíü èìñê, èìæå íåñòü ðàçóìà, áðîçäàìè è óçäîþ ÷åëþñòè èõ âîñòÿãíåøè, íåïðèáëèæàþùèìñÿ ê òåáå. Ìíîãè ðàíû ãðåøíîìó, óïîâàþùàãî æå íà Ãîñïîäà ìèëîñòü îáûäåò. Âåñåëèòåñÿ î Ãîñïîäå, è ðàäóéòåñÿ, ïðàâåäíèè, è õâàëèòåñÿ, âñè ïðàâèè ñåðäöåì. Ïñàëîì 56. Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå, ïîìèëóé ìÿ: ÿêî íà Òÿ óïîâà äóøà ìîÿ. È íà ñåíü êðèëó Òâîåþ íàäåþñÿ, äîíäåæå ïðåéäåò áåççàêîíèå. Âîççîâó ê Áîãó Âûøíåìó, Áîãó, áëàãîäåÿâøåìó ìíå. Ïîñëà ñ Íåáåñå è ñïàñå ìÿ, äàäå â ïîíîøåíèå ïîïèðàþùûÿ ìÿ. Ïîñëà Áîã ìèëîñòü Ñâîþ è èñòèíó Ñâîþ, è èçúÿò äóøó ìîþ îò ñðåäû ñêèìåí, ïîñïàõ ñìóùåí. Ñûíîâå ÷åëîâå÷åñòèè, çóáû èõ îðóæèÿ è ñòðåëû, è ÿçûê èõ ìå÷ îñòð. Âîçíåñèñÿ íà Íåáåñà, Áîæå, è ïî âñåé çåìëè ñëàâà Òâîÿ. Ñåòü óãîòîâàøà íîãàì ìîèì, è ñìèðèøà äóøó ìîþ. Èñêîïàøà ïðåä ëèöåì ìîèì ÿìó è âïàäîøàñÿ â íþ. Ãîòîâî


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

695

ñåðäöå ìîå, Áîæå, ãîòîâî ñåðäöå ìîå, ïîþ è âîñïîþ âî ñëàâå ìîåé. Âîñòàíè ñëàâà ìîÿ, âîñòàíè ïñàëòûðþ è ãóñëè, âîñòàíó ðàíî. Èñïîâåìñÿ Òåáå â ëþäåõ, Ãîñïîäè, ïîþ Òåáå âî ÿçûöåõ. ßêî âîçâåëè÷èñÿ äî Íåáåñ ìèëîñòü Òâîÿ, è äàæå äî îáëàê èñòèíà Òâîÿ. Âîçíåñèñÿ íà Íåáåñà, Áîæå, è ïî âñåé çåìëè ñëàâà Òâîÿ. Òàæå, Òðèñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø: Òðîïàðè, ãëàñ 1. Îáúÿòèÿ Îò÷à îòâåðñòè ìè ïîòùèñÿ, áëóäíî èçæèõ ìîå æèòèå, íî íà áîãàòñòâî íåèçæèâóùåå âçèðàþ ùåäðîò Òâîèõ, Ñïàñå: íûíå îáíèùàâøåå ìîå ñåðäöå íå ïðåçðè. Òåáå áî, Ãîñïîäè, óìèëåíèåì çîâó: ñîãðåøèõ, Îò÷å, íà íåáî è ïðåä Òîáîþ. Ñëàâà: Åãäà ïðèèäåøè, Áîæå, ñóäèòè íà çåìëþ ñî ñëàâîþ, è âîñòðåïåùóò âñÿ÷åñêàÿ, ðåêà æå îãíåííàÿ ïðåä ñóäèùåì ïîòå÷åò, êíèãè ðàçãíóòñÿ, è òàéíàÿ îáëè÷àòñÿ, òîãäà èçáàâè ìÿ îãíÿ íåãàñèìàãî, è ñïîäîáè ìÿ îäåñíóþ Òåáå ñòàòè, Ñóäèå ïðàâåäíûè. È íûíå: Ìàòåðü Òÿ Áîæèþ ìîëèì âñè Äåâî; â ùåäðîòû Òâîè ïðèáåãàåì ëþáîâèþ è â áëàãîäàòü Òâîþ; Òåáå áî èìàìû ãðåøíèè ñïàñåíèå, è Òåáå ñòÿæàõîì â íàïàñòåõ Åäèíó âñåíåïîðî÷íóþ. Ïîñåì: Ãîñïîäè, ïîìèëóé, 30. Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà, Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì. È ïîêëîí. Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè, Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü.  Âåëèêèé ïîñò (êðîìå ñóááîò è âîñêðåñåíèé), à òàêæå è â äðóãèå ïîñòû (è íà ìàñëåííèöå â ñðåäó è ïÿòíèöó): Ãîñïîäè ïîìèëóé, 40, Ñëàâà, è íûíå. (È 17 ïîêëîíîâ ñ ìîëèòâîþ ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà). 1. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì. . . (ïîêëîí çåìíîé âåëèêèé). Èìåíåì Ãîñïîäíèì. . . Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. . . È ìîëèòâà ñâ. Åôðåìà: 2. Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó, äóõ óíûíèÿ, íåáðåæåíèÿ, ñðåáðîëþáèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ îòæåíè îò ìåíå (çåìíîé âåëèêèé ïîêëîí). 3. Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåíèÿ, òåðïåíèÿ è ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó (çåìíîé âåëèêèé ïîêëîí). 4. Åé, Ãîñïîäè Öàðþ, äàæäü ìè çðåòè ìîÿ ñîãðåøåíèÿ è åæå íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü (çåìíîé âåëèêèé ïîêëîí). 5 6. Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî (äâàæäû ñ ïîêëîíàìè).


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

696

7. Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå ãðåøíîìó (ïîêëîí). 8. Áîæå, î÷èñòè ãðåõè ìîÿ è ïîìèëóé ìÿ (ïîêëîí). 9. Ñîçäàâûè ìÿ Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (ïîêëîí). 10. Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ Ãîñïîäè, ïðîñòè ìÿ (ïîêëîí). 11 16. Ïîâòîðÿåì ìîëèòâû 5 10 ñ çåìíûìè ïîêëîíàìè. 17. Çàòåì åùå ðàç ÷èòàåì âñþ ìîëèòâó ñâ. Åôðåìà Ñèðèíà è çåìíîé âåëèêèé ïîêëîí. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ, òðèæäû. Ïñàëîì 33. Áëàãîñëîâëþ Ãîñïîäà íà âñÿêî âðåìÿ, âûíó õâàëà Åãî âî óñòåõ ìîèõ. Î Ãîñïîäå ïîõâàëèòñÿ äóøà ìîÿ, äà óñëûøàò êðîòöûè è âîçâåñåëÿòñÿ. Âîçâåëè÷èòå Ãîñïîäà ñî ìíîþ, è âîçíåñåì èìÿ Åãî âêóïå. Âçûñêàõ Ãîñïîäà è óñëûøà ìÿ, è îò âñåõ ñêîðáèé ìîèõ èçáàâè ìÿ. Ïðèñòóïèòå ê Íåìó è ïðîñâåòèòåñÿ, è ëèöà âàøà íå ïîñòûäÿòñÿ. Ñåé íèùèé âîçâà, è Ãîñïîäü óñëûøà è, è îò âñåõ ñêîðáèé åãî ñïàñå è. Îïîë÷èòñÿ Àíãåë Ãîñïîäåíü îêðåñò áîÿùèõñÿ Åãî, è èçáàâèò èõ. Âêóñèòå è âèäèòå, ÿêî áëàã Ãîñïîäü, áëàæåí ìóæ, èæå óïîâàåò Íàíü. Áîéòåñÿ Ãîñïîäà, âñè ñâÿòèè Åãî, ÿêî íåñòü ëèøåíèÿ áîÿùèìñÿ Åãî. Áîãàòèè îáíèùàøà è âçàëêàøà, âçûñêàþùèè æå Ãîñïîäà íå ëèøàòñÿ âñÿêàãî áëàãà. Ïðèèäåòå, ÷àäà, ïîñëóøàéòå ìåíå, ñòðàõó Ãîñïîäíþ íàó÷ó âàñ. Êòî åñòü ÷åëîâåê õîòÿè æèâîò, ëþáÿè äíè âèäåòè áëàãè? Óäåðæè ÿçûê ñâîé îò çëà, è óñòíå ñâîè, åæå íå ãëàãîëàòè ëüñòè. Óêëîíèñÿ îò çëà è ñîòâîðè áëàãî, âçûùè ìèð, è ïîæåíè è. Î÷è Ãîñïîäíè íà ïðàâåäíûÿ, è óøè Åãî â ìîëèòâó èõ. Ëèöå æå Ãîñïîäíå, íà òâîðÿùèÿ çëàÿ, åæå ïîòðåáèòè îò çåìëè ïàìÿòü èõ. Âîçâàøà ïðàâåäíèè, è Ãîñïîäü óñëûøà èõ, è îò âñåõ ïå÷àëåé èõ èçáàâè èõ. Áëèç Ãîñïîäü ñîêðóøåííûõ ñåðäöåì, è ñìèðåííûÿ äóõîì ñïàñåò. Ìíîãè ñêîðáè ïðàâåäíûì, è îò âñåõ èõ èçáàâèò ÿ Ãîñïîäü. Õðàíèò Ãîñïîäü âñÿ êîñòè èõ, íè åäèíà îò íèõ ñîêðóøèòñÿ. Ñìåðòü ãðåøíèêîâ ëþòà, è íåíàâèäÿùèè ïðàâåäíàãî ïðåãðåøàò. Èçáàâèò Ãîñïîäü äóøà ðàá Ñâîèõ, è íå ïðåãðåøàò âñè, óïîâàþùèè Íàíü. Ïñàëîì 38. Ðåõ: ñîõðàíþ ïóòè ìîÿ, åæå íå ñîãðåøàòè ÿçûêîì ìîèì: ïîëîæèõ óñòîì ìîèì õðàíèëî, âíåãäà âîñòàòè ãðåøíîìó ïðåäî ìíîþ. Îíåìåõ è ñìèðèõñÿ, è óìîë÷àõ îò áëàã, è áîëåçíü ìîÿ îáíîâèñÿ. Ñîãðåÿñÿ ñåðäöå ìîå âî ìíå, è â ïîó÷åíèè ìîåì ðàçãîðèòñÿ îãíü. Ãëàãîëàõ ÿçûêîì ìîèì: ñêàæè ìè, Ãîñïîäè, êîí÷èíó ìîþ è ÷èñëî äíèé ìîèõ, êîå åñòü, äà ðàçóìåþ, ÷åñî ëèøàþñÿ àç? Ñå ïÿäèþ èçìåðåíû ïîëîæèë åñè äíè ìîÿ, è ñîñòàâ ìîé ÿêî íèâî÷òî æå ïðåä Òîáîþ; îáà÷å âñÿ÷åñêàÿ ñóåòà âñÿê ÷åëîâåê æèâûè. Èäå óáî îáðàçîì õîäèò ÷åëîâåê, îáà÷å âñóå ìÿòåòñÿ: ñîêðîâèùóåò, è íåâåñòü, êîìó ñîáèðàåò ÿ. È íûíå êòî òåðïåíèå ìîå, íå Ãîñïîäü ëè? è ñîñòàâ ìîé îò Òåáå åñòü. Îò âñåõ áåççàêîíèè ìîèõ èçáàâè ìÿ, ïîíîøåíèå áåçóìíîìó äàë ìÿ åñè. Îíåìåõ è íå îòâåðçîõ óñò ìîèõ, ÿêî Òû ñîòâîðè. Îòñòàâè îò ìåíå


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

697

ðàíû Òâîÿ, îò êðåïîñòè áî ðóêè Òâîåÿ àç èñ÷åçîõ. Âî îáëè÷åíèè î áåççàêîíèè ïîêàçàë åñè ÷åëîâåêà, è èñòàÿë åñè, ÿêî ïàó÷èíó, äóøó åãî; îáà÷å âñóå âñÿê ÷åëîâåê. Óñëûøè ìîëèòâó ìîþ Ãîñïîäè, è ìîëåíèå ìîå âíóøè; ñëåç ìîèõ íå ïðåìîë÷èøè, ÿêî ïðåñåëüíèê àç îò Òåáå è ïðèøëåö, ÿêîæå âñè îòöû ìîè. Îñëàáè ìè, äà ïî÷èþ, ïðåæäå äàæå íå îòúèäó, è ê òîìó íå áóäó. Ïñàëîì 40. Áëàæåí ðàçóìåâàÿè íà íèùà è óáîãà, â äåíü ëþò èçáàâèò è Ãîñïîäü. Ãîñïîäü ñîõðàíèò è, è æèâèò è, è óáëàæèò è íà çåìëè, è íå ïðåäàñò åãî â ðóêè âðàãîâ åãî. Ãîñïîäü ïîìîæåò åìó íà îäðå áîëåçíè åãî; âñå ëîæå åãî îáðàòèë åñè â áîëåçíü åãî. Àç ðåõ: Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ, èñöåëè äóøó ìîþ, ÿêî ñîãðåøèõ Òè. Âðàçè ìîè ðåøà ìíå çëàÿ: êîãäà óìðåò è ïîãèáíåò èìÿ åãî? È âõîæäàøå âèäåòè; âñóå ãëàãîëàøå: ñåðäöå åãî ñîáðà áåççàêîíèå åìó; èñõîæäàøå âîí, è ãëàãîëàøå âêóïå. Íà ìÿ øåïòàõó âñè âðàçè ìîè, íà ìÿ ïîìûøëÿõó çëàÿ ìíå. Ñëîâî çàêîíîïðåñòóïíîå âîçëîæèøà íà ìÿ, åäà ñïÿè íå ïðèëîæèò âîñêðåñíóòè. Èáî ÷åëîâåê ìèðà ìîåãî, íàíü æå óïîâàõ, ÿäûè õëåáû ìîÿ, âîçâåëè÷è íà ìÿ ïÿòó. Òû æå, Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ è âîçäâèãíè ìÿ è âîçäàì èì. Î ñåì ïîçíàõ, ÿêî âîñõîòå ìÿ; ÿêî íå âîçðàäóåòñÿ âðàã ìîé î ìíå. Ìåíå æå çà íåçëîáèå ïðèÿò, è óòâåðäèë ìÿ åñè ïðåä Ñîáîþ â âåê. Áëàãîñëîâåí Ãîñïîäü Áîã Èçðàèëåâ îò âåêà è äî âåêà, áóäåò, áóäåò. Òàæå Òðèñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø: Òðîïàðè, ãëàñ 4: Ñìèðåííóþ äóøó ìîþ ïîñåòè Ãîñïîäè, èæå âî ãðåñåõ æèòèå âñå èçæèâøó. Íî ÿêî áëóäíèöó ïðèèìè ìåíå è ñïàñè ìÿ. Ñëàâà: Âñå æèòèå ìîå áëóäíî èçæèõ Ãîñïîäè, ñî áëóäíèöàìè îêàÿííûè; ÿêî æå áëóäíûè óìèëåíèåì çîâó: Îò÷å Íåáåñíûè, ñîãðåøèõ, î÷èñòè, è ïðèèìè ìÿ, è íå îòðèíè ìåíå îò Ñåáå, îò Òåáå óäàëèâøàãîñÿ, è íåïëîäíûìè äåëû íûíå îáíèùàâøà. È íûíå: Ê Áîãîðîäèöå ïðèëåæíî íûíå ïðèòåöåì ãðåøíèè, ñî ñìèðåíèåì ïðèïàäàþùå è ïîêàÿíèåì, âîïèþùå èç ãëóáèíû äóøåâíûÿ: Âëàäû÷èöå, ïîìîçè, ìñèëîñåðäîâàâøè íà íû, ïîòùèñÿ, ÿêî èçãèáàåì îò ìíîæåñòâà ãðåõîâ, íå îòâðàòè ðàá Ñâîèõ òîùü, Òåáå áî åäèíó ïîìîùíèöó èìàìû. Ïîñåì: Ãîñïîäè, ïîìèëóé, 30. È äàëåå, ÿêîæå ïðåíàïèñàõîì. Òàæå, Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ, òðèæäû. Ïñàëîì 69. Áîæå, â ïîìîùü ìîþ âîíüìè, Ãîñïîäè, ïîìîùè ìè ïîòùèñÿ. Äà ïîñòûäÿòñÿ è ïîñðàìÿòñÿ èùóùèè äóøó ìîþ. Äà âîçâðàòÿòñÿ âñïÿòü è ïîñòûäÿòñÿ, õîòÿùèè ìè çëàÿ. Äà âîçâðàòÿòñÿ àáèå ñòûäÿùåñÿ ãëàãîëþùèè ìè: áëàãî æå, áëàãî æå. Äà âîçðàäóþòñÿ è âîçâåñåëÿòñÿ î Òåáå, âñè èùóùèè Òåáå Áîæå, è äà ãëàãîëþò âûíó: äà âîçâåëè÷èòñÿ Ãîñïîäü, ëþáÿùèè ñïàñåíèå Òâîå. Àç æå íèù åñìü è óáîã, Áîæå, ïîìîçè ìè. Ïîìîùíèê ìîé è Èçáàâèòåëü ìîé åñè Òû, Ãîñïîäè, íå çàêîñíè. Ïñàëîì 70. Íà Òÿ, Ãîñïîäè, óïîâàõ, äà íå ïîñòûæóñÿ â âåê. Ïðàâäîþ Òâîåþ èçìè ìÿ è èçáàâè ìÿ. Ïðèêëîíè êî ìíå óõî Òâîå è ñïàñè ìÿ. Áóäè ìè â Áîã Çàùèòèòåëü è â ìåñòî


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

698

êðåïêî ñïàñòè ìÿ, ÿêî óòâåðæäåíèå ìîå è ïðèáåæèùå ìîå åñè Òû. Áîæå ìîé, èçìè ìÿ èç ðóêè ãðåøíàãî, èç ðóêè çàêîíîïðåñòóïíàãî è îáèäÿùàãî. ßêî Òû åñè òåðïåíèå ìîå, Ãîñïîäè, Ãîñïîäè óïîâàíèå ìîå îò þíîñòè ìîåÿ.  Òåáå óòâåðäèõñÿ îò óòðîáû, îò ÷ðåâà ìàòåðå ìîåÿ Òû åñè ìîé Ïîêðîâèòåëü. Î Òåáå ïåíèå ìîå âûíó, ÿêî ÷óäî áûõ ìíîãèì, è Òû ïîìîùíèê ìîé êðåïîê. Äà èñïîëíÿòñÿ óñòà ìîÿ ïîõâàëû, ÿêî äà âîñïîþ ñëàâó Òâîþ, âåñü äåíü âåëèêîëåïèå Òâîå. Íå îòâåðçè ìåíå âî âðåìÿ ñòàðîñòè, âíåãäà èñ÷åçàòè êðåïîñòè ìîåé, íå îñòàâè ìåíå. ßêî ðåøà âðàçè ìîè ìíå, è ñòðåãóùèè äóøó ìîþ ñîâåùàøà âêóïå. Ãëàãîëþùå: Áîã îñòàâèë åñòü åãî, ïîæåíåòå è èìåòå åãî, ÿêî íåñòü èçáàâëÿÿè. Áîæå ìîé, íå óäàëèñÿ îò ìåíå, Áîæå ìîé, â ïîìîùü ìîþ âîíìè. Äà ïîñòûäÿòñÿ è èñ÷åçíóò îêëåâåòàþùèè äóøó ìîþ, äà îáëåêóòñÿ â ñòóä è ñðàì èùóùèè çëàÿ ìíå. Àç æå âñåãäà óïîâàþ íà Òÿ è ïðèëîæó íà âñÿêó ïîõâàëó Òâîþ. Óñòà ìîÿ âîçâåñòÿò ïðàâäó Òâîþ, âåñü äåíü ñïàñåíèå Òâîå. ßêî íå ïîçíàõ êíèæíà, âíèäó â ñèëå Ãîñïîäíè, Ãîñïîäè, ïîìÿíó ïðàâäó Òâîþ Åäèíàãî. Áîæå ìîé, ÿæå íàó÷èë ìÿ åñè îò þíîñòè ìîåÿ, è äî íûíå âîçâåùó ÷óäåñà Òâîÿ. È äàæå äî ñòàðîñòè è ìàòîðñòâà, Áîæå ìîé, íå îñòàâè ìåíå, äîíäåæå âîçâåùó ìûøöó Òâîþ ðîäó âñåìó ãðÿäóùåìó. Ñèëó Òâîþ è ïðàâäó Òâîþ, Áîæå, äàæå äî âûøíèõ, ÿæå ñîòâîðèë ìè åñè âåëè÷èÿ. Áîæå, êòî ïîäîáåí Òåáå? Åëèêè ÿâèë ìè åñè ñêîðáè ìíîãè è çëû, è îáðàùü îæèâèë ìÿ åñè, è îò áåçäí çåìëè âîçâåäå ìÿ. Óìíîæèë åñè íà ìíå âåëè÷åñòâèå Òâîå, è îáðàùü óòåøèë ìÿ åñè, è îò áåçäí çåìëè ïàêè âîçâåäå ìÿ. Èáî àç èñïîâåìñÿ Òåáå â ëþäåõ, Ãîñïîäè, â ñîñóäåõ ïñàëîìñêèõ èñòèíó Òâîþ, Áîæå, ïîþ Òåáå â ãóñëåõ, Ñâÿòûé Èçðàèëåâ. Âîçðàäóåòåñÿ óñòíå ìîè, åãäà ïîþ Òåáå, è äóøà ìîÿ, þæå åñè èçáàâèë. Åùå æå è ÿçûê ìîé âåñü äåíü ïîó÷èòñÿ ïðàâäå Òâîåé, åãäà ïîñòûäÿòñÿ è ïîñðàìÿòñÿ èùóùèè çëàÿ ìíå. Ïñàëîì 76. Ãëàñîì ìîèì êî Ãîñïîäó âîççâàõ, ãëàñîì ìîèì ê Áîãó, è âíÿò ìè.  äåíü ïå÷àëè ìîåÿ Áîãà âçûñêàõ, ðóêàìè ìîèìà íîùèþ ïðåä Íèì, è íå ïðåëüùåí áûõ. Îòâåðæåñÿ óòåøèòèñÿ äóøà ìîÿ, ïîìÿíóõ Áîãà è âîçâåñåëèõñÿ, âîçñêîðáåõ è ïðåíåìîæå äóõ ìîé. Ïðåäâàðèñòå ñòðàæáû î÷è ìîè, ñìóòèõñÿ è íå ãëàãîëàõ. Ïîìûñëèõ äíè ïåðâûÿ, è ëåòà âå÷íàÿ ïîìÿíóõ, è ïîó÷èõñÿ. Íîùèþ ñåðäöåì ìîèì ãëóìëÿõñÿ, è òóæàøå äóõ ìîé. Åäà âî âåêè îòðèíåò Ãîñïîäü, è íå ïðèëîæèò áëàãîâîëèòè ïàêè? Èëè äî êîíöà ìèëîñòü Ñâîþ îòñå÷åò, ñêîí÷à ãëàãîë îò ðîäà â ðîä? Åäà çàáóäåò óùåäðèòè Áîã? Èëè óäåðæèò âî ãíåâå Ñâîåì ùåäðîòû Ñâîÿ? È ðåõ: íûíå íà÷àõ, ñè èçìåíà äåñíèöà Âûøíÿãî. Ïîìÿíóõ äåëà Ãîñïîäíÿ, ÿêî ïîìÿíó îò çà÷àëà ÷óäåñ Òâîèõ. È ïîó÷óñÿ âî âñåõ äåëåõ Òâîèõ, è â çà÷èíàíèèõ Òâîèõ ïîãëóìëþñÿ. Áîæå, âî ñâÿòåì ïóòü Òâîé; êòî Áîã âåëèè ÿêî Áîã íàø? Òû åñè Áîã òâîðÿè ÷óäåñà. Ïîçíàë åñè â ëþäåõ ñèëó Òâîþ, èçáàâèë åñè ìûøöåþ Òâîåþ ëþäè Òâîÿ, ñûíû Èÿêîâëÿ è Èîñèôîâû. Âèäåøà Òÿ âîäû, Áîæå, âèäåøà Òÿ âîäû, è óáîÿøàñÿ; ñìóòèøàñÿ áåçäíû ìíîæåñòâîì øóìà âîä. Ãëàñ äàøà îáëàöû, èáî ñòðåëû Òâîÿ ïðåõîäÿò, ãëàñ ãðîìà Òâîåãî â êîëåñè. Îñâåòèøà ìîëíèÿ Òâîÿ âñåëåííóþ, ïîäâèæàñÿ è òðåïåòíà áûñòü çåìëÿ.  ìîðè ïóòèå Òâîè, è ñòåçè Òâîÿ â âîäàõ ìíîãèõ, è ñòîïû Òâîÿ íå ïîçíàþòñÿ. Íàñòàâèë åñè ÿêî îâöà ëþäè Òâîÿ, ðóêîþ Ìîèñåîâîþ è Ààðîíåþ. Òàæå, Òðèñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà.


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

699

Òðîïàðè, ãëàñ 6: Ïîìûøëÿþ äåíü ñòðàøíûè è ïëà÷óñÿ äåÿíèè ìîèõ ëóêàâûõ; êàêî îòâåùàþ Áåçñìåðòíîìó Öàðþ? Êîèì ëè äåðçíîâåíèåì âîççðþ íà Ñóäèþ áëóäíûè àç? Áëàãîóòðîáíûè Îò÷å, Ñûíå Åäèíîðîäíûè, Äóøå Ñâÿòûè, ïîìèëóé íàñ. Ñëàâà. Âî þäîëè ïëà÷åâíå íà ìåñòå èäåæå ïîëîæè, åãäà ñÿäåøè Ìèëîñòèâå, ñîòâîðèòè ïðàâåäíûè ñóä, íå îáëè÷è ìîÿ ñîêðîâåííàÿ, íèæå ïîñðàìè ìåíå ïðåä àíãåëû, íî ïîùàäè ìÿ, Áîæå, è ïîìèëóé ìÿ. È íûíå: Ìèëîñåðäèÿ äâåðè îòâåðçè íàì, Áëàãîñëîâåííàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî, íàäåþùèèñÿ íà Òÿ íå ïîãèáíåì, íî äà èçáàâèìñÿ Òîáîþ îò áåä, Òû áî åñè ñïàñåíèå ðîäó õðèñòèÿíñêîìó. Ïîñåì: Ãîñïîäè, ïîìèëóé, 30, è äàëåå ÿêîæå ïðåäíàïèñàñÿ. Òàæå, Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ, òðèæäû. Ïñàëîì 101. Ãîñïîäè, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ, è âîïëü ìîé ê Òåáå äà ïðèèäåò. Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, â îíü æå äåíü àùå ñêîðáëþ. Ïðèêëîíè êî ìíå óõî Òâîå, â îíü æå äåíü àùå ïðèçîâó Òÿ, ñêîðî óñëûøè ìÿ. ßêî èñ÷åçîøà ÿêî äûì äíèå ìîè, è êîñòè ìîÿ ÿêî ñóøèëî ñîñõîøàñÿ. Óÿçâåí áûõ ÿêî òðàâà, è èçñøå ñåðäöå ìîå, ÿêî çàáûõ ñíåñòè õëåá ìîé. Îò ãëàñà âîçäûõàíèÿ ìîåãî ïðèëüïå êîñòü ìîÿ ïëîòè ìîåé. Óïîäîáèõñÿ íåÿñûòè ïóñòûííîìó, áûõ ÿêî íîùíûè âðàí íà íûðèùè. Çàáäåõ è áûõ ÿêî ïòèöà îñîáÿùàÿñÿ íà çäå. Âåñü äåíü ïîíîøàõó ìè âðàçè ìîè, è õâàëÿùèè ìÿ ìíîþ êëåíÿõóñÿ. Çàíå ïåïåë ÿêî õëåá ÿäÿõ, è ïèòèå ìîå ñ ïëà÷åì ðàñòâîðÿõ. Îò ëèöà ãíåâà Òâîåãî è ÿðîñòè Òâîåÿ: ÿêî âîçíåñ íèçâåðæå ìÿ. Äíèå ìîè ÿêî ñåíü óêëîíèøàñÿ, è àç ÿêî ñåíî èçñõîõ. Òû æå Ãîñïîäè, âî âåêè ïðåáûâàåøè, è ïàìÿòü Òâîÿ â ðîä è ðîä. Òû âîñêðåñ óùåäðèøè Ñèîíà, ÿêî âðåìÿ óùåäðèòè åãî, ÿêî ïðèèäå âðåìÿ. ßêî áëàãîâîëèøà ðàáè Òâîè êàìåíèå åãî, è ïåðñòü åãî óùåäðÿò. È óáîÿòñÿ ÿçûöû èìåíè Ãîñïîäíÿ, è âñè öàðèå çåìñòèè ñëàâû Òâîåÿ. ßêî ñîçèæäåò Ãîñïîäü Ñèîíà, è ÿâèòñÿ â ñëàâå Ñâîåé. Ïðèçðå íà ìîëèòâó óáîãèõ, è íå óíè÷èæè ìîëåíèÿ èõ. Äà íàïèøåòñÿ ñèå â ðîä èí, è ëþäèå çèæäåìèè âîñõâàëÿò Ãîñïîäà. ßêî ïðèçðå ñ âûñîòû ñâÿòûÿ Ñâîåÿ, Ãîñïîäü ñ Íåáåñå íà çåìëþ ïðèçðå. Óñëûøàòè âîçäûõàíèÿ îêîâàííûõ, ðàçðåøèòè ñûíû óìåðùâëåííûõ. Âîçâåñòèòè â Ñèîíå èìÿ Ãîñïîäíå, è õâàëó Åãî âî Èåðîñàëèìå. Âíåãäà ñîáðàòèñÿ ëþäåì âêóïå, è öàðèå ðàáîòàòè Ãîñïîäåâè. Îòâåùà åìó íà ïóòè êðåïîñòè åãî, óìàëåíèå äíèé ìîèõ âîçâåñòè ìè. Íå âîçâåäè ìåíå â ïðåïîëîâåíèå äíèé ìîèõ, â ðîä è ðîä ëåòà Òâîÿ.  íà÷àëåõ Òû Ãîñïîäè, çåìëþ îñíîâà, è äåëà ðóê Òâîèõ ñóòü íåáåñà. Òà ïîãèáíóò, Òû æå ïðåáûâàåøè; è âñÿ, ÿêî ðèçà îáåòøàþò, è ÿêî îäåæäó ñâèåøè èõ, è èçìåíÿòñÿ. Òû æå òîæäå åñè, è ëåòà òâîÿ íå îñêóäåþò. Ñûíîâå ðàá Òâîèõ âñåëÿòñÿ, è ñåìÿ èõ âî âåê èñïðàâèòñÿ. Ìîëèòâà Ìàíàññèè, öàðÿ Èóäåéñêà. Ãîñïîäè Âñåäåðæèòåëþ, Áîæå îòåö íàøèõ, Àâðààìîâ è Èñààêîâ è Èÿêîâëü, è ñåìåíå èõ ïðàâåäíàãî. Ñîòâîðèâûè íåáî è çåìëþ ñî âñåþ ëåïîòîþ èõ, è ñîïíûè ìîðå ñëîâîì ïîâåëåíèÿ Òâîåãî. Çàòâîðèâûè áåçäíó, è çàïå÷àòëåâ þ ñòðàøíûì è ñëàâíûì èìåíåì Òâîèì, Åãî æå âñÿ áîÿòñÿ, è òðåïåùóò îò ëèöà ñëàâû Òâîåÿ.


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

700

ßêî íåïîñòîÿííà âåëåëåïîòà ñëàâû Òâîåÿ, è íå ñòåðïèì ãíåâ åæå íà ãðåøíèêè ïðåùåíèÿ Òâîåãî. Áåç÷èñëåíà æå è íåèçñëåäîâàííà ìèëîñòü îáåùàíèÿ Òâîåãî. Òû áî åñè Ãîñïîäü âûøíèè, ìèëîñåðä, äîëãîòåðïåëèâ è ìíîãîìèëîñòèâ, è êàÿñÿ î çëîáàõ ÷åëîâå÷åñêèõ. Íî Òû Ãîñïîäè, ïî ìíîæåñòâó áëàãîñòè Òâîåÿ, îáåùà ïîêàÿíèå è îñòàâëåíèå ñîãðåøøèì ê Òåáå, è ìíîæåñòâîì ùåäðîò Òâîèõ íàðå÷å ïîêàÿíèå ãðåøíèêîì âî ñïàñåíèå. Òû óáî Ãîñïîäè Áîæå ïðàâåäíûõ, íåñè ïîëîæèë ïîêàÿíèå ïðàâåäíûì Òâîèì, Àâðààìó è Èñààêó è Èÿêîâó, íå ñîãðåøèâøèì ïðåä Òîáîþ, íî ïîëîæèë åñè ïîêàÿíèå ìíå ãðåøíîìó, çàíå ñîãðåøèõ Òè ïà÷å ÷èñëà ïåñêà ìîðñêàãî. Óìíîæèøàñÿ áåççàêîíèÿ ìîÿ Ãîñïîäè, óìíîæèøàñÿ, è íåñìü äîñòîèí âîççðåòè è âèäåòè âûñîòó íåáåñíóþ, îò ìíîæåñòâà íåïðàâä ìîèõ ñâÿçàí åñìü ìíîãèìè þçàìè æåëåçíûìè. ßêî íå âîçâåñòè ìè ãëàâû ìîåÿ, è íåñòü ìè âîñêëîíåíèÿ. Çàíå ïðîãíåâàõ ÿðîñòü Òâîþ, è ëóêàâîå ïðåä Òîáîþ ñîòâîðèõ. È íå ñîòâîðèõ âîëè Òâîåÿ, íå ñîõðàíèõ ïîâåëåíèè Òâîèõ. È íûíå ïîêëîíÿþ êîëåíà ñåðäöà ìîåãî, è ìîëþ ÿæå îò Òåáå áëàãîñòü. Ñîãðåøèõ Ãîñïîäè, ñîãðåøèõ, è áåççàêîíèÿ ìîÿ àç ñâåì. Íî ïðîøó è ìîëþñÿ Òåáå: îòðàäè ìè Ãîñïîäè, îòðàäè ìè, è íå ïîãóáè ìåíå ñî áåççàêîíüìè ìîèìè. Íèæå â âåê âðàæäîâàâ ñîáëþäåøè çîë ìîèõ, è íå îñóäè ìåíå â ïðåèñïîäíèõ çåìëè. Çàíå Òû åñè Áîæå, Áîã êàþùèõñÿ, äà è íà ìíå ÿâèøè âñþ áëàãîñòü Òâîþ, ÿêî íåäîñòîéíà ñóùà ñïàñåøè ìÿ, ïî ìíîçåé ìèëîñòè Òâîåé. È âîñõâàëþ Òÿ âñåãäà, âî âñÿ äíè æèâîòà ìîåãî. ßêî Òåáå ïîþò âñÿ ñèëû íåáåñíûÿ, è Òâîÿ åñòü ñëàâà âî âåêè, àìèíü. Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ áëàãîâîëåíèå. Õâàëèì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), êëàíÿåìòèñÿ, ñëàâîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), áëàãîäàðèì Òÿ, âåëèêèÿ ðàäè ñëàâû Òâîåÿ (ïîêëîí). Ãîñïîäè, Öàðþ íåáåñíûè. Áîæå Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, è Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûè, Èñóñå Õðèñòå, è Ñâÿòûé Äóøå. Ãîñïîäè Áîæå Àãíü÷å Áîæèè, Ñûíå Îòå÷ü, âçåìëÿè ãðåõ ìiðà, ïîìèëóé íàñ, Âçåìëÿè ãðåõè ìiðà, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà; ñåäÿè îäåñíóþ Îòöà, ïîìèëóé íàñ. ßêî Òû åñè Åäèí Ñâÿò, Òû åñè Åäèí Ãîñïîäü, Èñóñ Õðèñòîñ, â ñëàâó Áîãó Îòöó, àìèíü. Íà âñÿê äåíü áëàãîñëîâèì Òÿ, è âîñõâàëèì èìÿ Òâîå âî âåêè è â âåê âåêà. Ãîñïîäè, ïðèáåæèùå áûñòü íàì â ðîä è ðîä. Àç ðåõ: Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ, è èñöåëè äóøó ìîþ, ÿêî ñîãðåøèõ Òåáå. Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãîõ, íàó÷è ìÿ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã ìîé. ßêî îò Òåáå åñòü èñòî÷íèê æèâîòà, âî ñâåòå Òâîåì óçðèì ñâåò. Ïðîáàâè ìèëîñòü Òâîþ âåäóùèì Òÿ. Ñïîäîáè, Ãîñïîäè, â äåíü ñåé áåç ãðåõà ñîõðàíèòèñÿ íàì. Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, Áîæå îòåö íàøèõ, è õâàëüíî, è ïðîñëàâëåíî èìÿ Òâîå âî âåêè, àìèíü. Áóäè, Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ íà íàñ, ÿêîæå óïîâàõîì íà Òÿ. Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè, íàó÷è íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàãîñëîâåí åñè, Âëàäûêî, âðàçóìè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàãîñëîâåí åñè, Ñâÿòûè, ïðîñâåòè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèìè. Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ âî âåêè, è äåëà ðóêó Òâîåþ íå ïðåçðè. Òåáå ïîäîáàåò õâàëà, Òåáå ïîäîáàåò ïåíèå, Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò, Îòöó, è Ñûíó, è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ìîëèòâà âåëèêàãî Åâñòðàòèÿ Âåëè÷àÿ âåëè÷àþ Òÿ Ãîñïîäè, ÿêî ïðèçðåë åñè íà ñìèðåíèå ìîå, è íåñè ìåíå çàòâîðèë â ðóêàõ âðàæèèõ, íî ñïàñë åñè îò áåä äóøó ìîþ. È íûíå Âëàäûêî, äà


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

701

ïîêðûåò ìÿ ðóêà Òâîÿ, è äà ïðèèäåò íà ìÿ ìèëîñòü Òâîÿ, ÿêî ñìÿòåñÿ äóøà ìîÿ, è áîëåçíåííà åñòü âî èñõîæäåíèè ñâîåì, îò îêàÿííàãî ìè è ñìðàäíàãî òåëåñå ñåãî. Äà íåêîãäà ëóêàâûè ñóïîñòàòà ñîâåò ñðÿùåò, è ïðåïíåò þ âî òüìå, çà íåâåäîìûÿ è âåäîìûÿ â æèòèè ñåì áûâøèÿ ìè ãðåõè. Ìèëîñòèâ ìè áóäè, Âëàäûêî, è äà íå óçðèò äóøà ìîÿ òåìíàãî âçîðà ëóêàâûõ áåñîâ, íî äà ïðèèìóò þ àíãåëè Òâîè ñâåòëèè è ïðåñâåòëèè. Äàæäü ñëàâó èìåíè Òâîåìó ñâÿòîìó, è Òâîåþ ñèëîþ âîçâåäè ìÿ íà áîæåñòâåííûè Òâîé ñóä. Âíåãäà ñóäèòèìèñÿ, äà íå ïðèèìåò ìåíå ðóêà êíÿçÿ ìiðà ñåãî, èñòîðãíóòè ìÿ ãðåøíèêà âî ãëóáèíó àäîâó. Íî ïðåäñòàíè ìè, è áóäè ìîé Ñïàñèòåëü è Çàñòóïíèê. Òåëåñíûÿ áî ñèÿ ìóêè, âåñåëèå ñóòü ðàáîì Òâîèì. Ïîìèëóé, Ãîñïîäè, îñêâåðíèâøóþñÿ ñòðàñòüìè æòòèÿ ñåãî äóøó ìîþ, è ÷èñòó þ ðàäè ïîêàÿíèÿ è èñïîâåäàíèÿ ïðèèìè. ßêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîì, àìèíü. Òàæå, Òðèñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà. Òðîïàðè, ãëàñ 8. Îêîì ìèëîñåðäûì Ãîñïîäè, âèæäü ìîå ñìèðåíèå. ßêî ïî ìàëó æèçíü ìîÿ ñêîí÷åâàåòñÿ, è îò äåë íåñòü ñïàñåíèÿ. Ñåãî ðàäè ìîëþñÿ: îêîì áëàãîóòðîáíûì Òè Ãîñïîäè, âèæäü ñìèðåíèå ìîå è ñïàñè ìÿ. Ñëàâà: Âåê ìîé ñêîí÷àâàåòñÿ, è ñòðàøíûé Òâîé ïðåñòîë ãîòîâèòñÿ, æèòèå ìîå ìèìî õîäèò, ñóä ìåíå æäåò, ïðåòÿ ìíå îãíåííîþ ìóêîþ, è ïëàìåíåì íåãàñèìûì. Ñëåçàì òó÷ó ïîäàæäü ìè è óãàñè åãî ñèëó, õîòÿè ñïàñòèñÿ âñåì ÷åëîâåêîì. È íûíå: Èæå íàñ ðàäè ðîæäåèñÿ îò Äåâû, è ðàñïÿòèå ïðåòåðïåâ, Áëàãèè, èñïðîâåðãèè ñìåðòèþ ñìåðòü, è âîñêðåñåíèå ÿâëåè, ÿêî Áîã. Íå ïðåçðè èõ æå ñîçäà ðóêîþ Ñâîåþ. ßâè ÷åëîâåêîëþáèå Ñâîå, Ìèëîñòèâå. Ïðèèìè Ðîæäüøóþ Òÿ Áîãîðîäèöó ìîëÿùóþñÿ çà íû, è ñïàñè Ñïàñå íàø, ëþäè ñîãðåøøûÿ. Òàæå, Ãîñïîäè ïîìèëóé, 30. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà, Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì. (ïîêëîí). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó (ïîêëîí), è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü (ïîêëîí). Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè áëàãîñëîâè (ïîêëîí). È îòïóñò: Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå, è ïðåïîäîáíûõ è áîãîíîñíûõ îòåö íàøèõ, è âñåõ ðàäè ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Àìèíü. Çàòåì ïðîùåíèå. Àùå ëè ïîñò, òâîðèì ïîêëîíû ïî ïðåæäåïèñàííîìó. Ïî 17 ïîêëîíåõ Ñëàâà, è íûíå. Ãîñïîäè ïîìèëóé (äâàæäû), Ãîñïîäè áëàãîñëîâè (áåç ïîêëîíîâ). È îòïóñò ïñàëòûðíûé: Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå, Ñèëîþ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà, è ñâÿòûõ íåáåñíûõ ñèë áåçïëîòíûõ, è ïðåïîäîáíûõ è áîãîíîñíûõ îòåö íàøèõ, è ñâÿòàãî ïðîðîêà Äàâûäà (è ñâÿòàãî, åãî æå åñòü äåíü) è âñåõ ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Àìèíü. È ïðîùåíèå. Íàêëîíèâøèñü äî çåìëè, íå êðåñòÿñü, ÷èòàé:


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

702

Îñëàáè, îñòàâè, îòïóñòè Áîæå, ñîãðåøåíèÿ ìîÿ, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ÿæå â ñëîâå è â äåëå, è ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ÿæå âî óìå è â ïîìûøëåíèè, ÿæå âî äíè è â íîùè, âñÿ ìè ïðîñòè, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö, àìèíü. Âñòàâøè, ÷èòàé ìîëèòâó ñèþ ñ ïîêëîíàìè: Íåíàâèäÿùèõ è îáèäÿùèõ íàñ ïðîñòè, Ãîñïîäè ×åëîâåêîëþá÷å. Áëàãîòâîðÿùèì áëàãî ñîòâîðè, áðàòèÿì è âñåì ñðîäíèêîì íàøèì, èæå è óåäèíèâøèìñÿ, äàðóé èì âñÿ, ÿæå êî ñïàñåíèþ ïðîøåíèÿ è æèâîò âå÷íûè (ïîêëîí).  áîëåçíåõ ñóùèÿ ïîñåòè è èñöåëè, â òåìíèöàõ ñóùèõ ñâîáîäè, ïî âîäàì ïëàâàþùèì Ïðàâèòåëü áóäè è èæå â ïóòåõ øåñòâóþùèì èñïðàâè è ïîñïåøè (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, è ïëåíåííûÿ áðàòèþ íàøó, åäèíîâåðíûõ ïðàâîñëàâíûÿ âåðû, è èçáàâè èõ âñÿêàãî çëàãî îáñòîÿíèÿ (ïîêëîí). Ïîìèëóé Ãîñïîäè, äàâøèõ íàì ìèëîñòûíþ è çàïîâåäàâøèõ íàì, íåäîñòîéíûì, ìîëèòèñÿ î íèõ, ïðîñòè èõ è ïîìèëóé (ïîêëîí). Ïîìèëóé Ãîñïîäè, òðóæäàþùèõñÿ è ñëóæàùèõ íàì, ìèëóþùèõ è ïèòàþùèõ íàñ, è äàðóé èì âñÿ, ÿæå êî ñïàñåíèþ, ïðîøåíèÿ è æèâîò âå÷íûè (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, ïðåæäå îòøåäøèÿ îòöû è áðàòèþ íàøó è âñåëè èõ, èäåæå ïðèñåùàåò ñâåò ëèöà Òâîåãî (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, è íàøó õóäîñòü è óáîæåñòâî, è ïðîñâåòè íàø óì ñâåòîì ðàçóìà ñâÿòàãî Åâàíãåëèÿ Òâîåãî, è íàñòàâè íàñ íà ñòåçþ çàïîâåäåé Òâîèõ, ìîëèòâàìè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, àìèíü (ïîêëîí). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). È îáû÷íûå èñõîäíûå ïîêëîíû.

Êåëåéíîå ïðàâèëî Íà÷àëî ïðàâèëó êåëåéíîìó Ïîäîáàåò âåäàòè, êàêî íà÷àòè ïðàâèëî ñâîå â êåëèè. Ñòàâ óáî íà îáû÷íîì ñâîåì ìåñòå, ñîòâîðè ñî ñìèðåíèåì ñåðäöà è ñîêðóøåííûì ïîìûñëîì ïîêëîíû äî çåìëè, ãëàãîëÿ ñèöå: 1. Áîæå, î÷èñòè ìÿ, ãðåøíàãî, è ïîìèëóé ìÿ (ïîêëîí). 2. Ñîçäàâûè ìÿ, Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ (ïîêëîí). 3. Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè, ïðîñòè ìÿ (ïîêëîí). 4. Áîæå, ìèëîñòè áóäè ìíå, ãðåøíîìó (ïîêëîí). 5. Áîæå, ïðîñòè áåççàêîíèÿ ìîÿ è ñîãðåøåíèÿ (ïîêëîí). 6. Ïðåñâÿòàÿ Âëàäû÷èöå ìîÿ Áîãîðîäèöå, ïîìèëóé ìÿ è ñïàñè ìÿ, è ïîìîçè ìè íûíå â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). 7. Íåïîáåäèìàÿ è áîæåñòâåííàÿ ñèëà, ÷åñòíàãî è æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, íå îñòàâè ìÿ, ãðåøíàãî, óïîâàþùàãî íà òÿ (ïîêëîí).


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

703

8. Âñÿ íåáåñíûÿ ñèëû, ñâÿòèè àíãåëè è àðõàíãåëè, õåðóâèìè è ñåðàôèìè, ïîìèëóéòå ìÿ è ïîìîëèòåñÿ î ìíå, ãðåøíåì, êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçèòå ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). 9. Àíãåëå Õðèñòîâ, õðàíèòåëþ ìîé ñâÿòûè, ïîìèëóé ìÿ è ïîìîëèñÿ î ìíå ãðåøíåì êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçè ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). 10. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå, ïðîðî÷å è Ïðåäîòå÷å Ãîñïîäåíü, ïîìèëóé ìÿ è ïîìîëèñÿ î ìíå ãðåøíåì êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçè ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). 11. Ñâÿòèè ñëàâíèè àïîñòîëè, ïðîðîöû è ìó÷åíèöû, ñâÿòèòåëèå, ëðåïîäîáíèè è ïðàâåäíèè è âñè ñâÿòèè, ïîìèëóéòå ìÿ è ïîìîëèòåñÿ î ìíå ãðåøíåì êî Ãîñïîäó Áîãó, è ïîìîçèòå ìè íûíå, â æèçíè ñåé, è âî èñõîä äóøè ìîåÿ, è â áóäóùåì âåöå (ïîêëîí). 12. Ãîñïîäè, èëè ñëîâîì, èëè äåëîì, èëè ïîìûøëåíèåì, ñîãðåøèõ âî âñåé æèçíè ìîåé, ïîìèëóé ìÿ è ïðîñòè ìÿ ìèëîñòè Òâîåÿ ðàäè (ïîêëîí). Ïîñåì, ìîëèòâà ñâÿòàãî Ìàêàðèÿ, 1-ÿ Áîæå, î÷èñòè ìÿ, ãðåøíàãî, ÿêî íèêîëèæå áëàãî ñîòâîðèõ ïðåä Òîáîþ, íî èçáàâè ìÿ îò ëóêàâàãî, è äà áóäåò âî ìíå âîëÿ Òâîÿ, äà íåîñóæäåííî îòâåðçó óñòà ìîÿ íåäîñòîéíàÿ, è âîñõâàëþ èìÿ Òâîå ñâÿòîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Ìîëèòâà 2-ÿ, ñâÿòàãî Èñààêà Ñèðèÿíèíà Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå Áîæå ìîé, ïîñåùàÿè òâàðü Ñâîþ, Òåáå ÿâëåíû ñòðàñòè ìîÿ, è íåìîùü åñòåñòâà ìîåãî, è êðåïîñòü ñóïîñòàòà ìîåãî. Òû Ñàì, Âëàäûêî, ïîêðûé ìÿ îò çëîáû åãî, çàíåæå ñèëà åãî êðåïêà è åñòåñòâî ìîå ñòðàñòíî, è ñèëà íåìîùíà. Òû óáî Áëàãèè, âåäûè íåìîùü ìîþ, èæå íîñÿ íåóäîáüñòâî áåçñèëèÿ ìîåãî, ñîõðàíè ìÿ îò ïîìûñëà ñìóùåíà, è ïîòîïà ñòðàñòåé, è äîñòîéíà ìÿ ñîòâîðè, ñåÿ ñëóæáû ñâÿòûÿ, äà íå êàêî â ñòðàñòåõ ìîèõ ðàñòëþ ñëàäîñòü åÿ, è îáðÿùóñÿ áåçñòóäåí ïðåä Òîáîþ è äåðçîñòèâ. Íî ìèëîñòèþ Ñè ïîìèëóé ìÿ, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè. Àìèíü. Ìîëèòâà 3-ÿ, ñâÿòàãî Ñòåôàíà Ôèâåéñêàãî Âëàäûêî Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Áîæå ìîé, Òû Ïîìîùíèê ìè áóäè, â ðóêó Òâîåþ àç, äà íå îñòàâèøè ìåíå ñîãðåøàòè, ÿêî ïðåëüùåí åñìü, äà íå îñòàâèøè ìåíå ïîñëåäîâàòè õîòåíèþ ìîåìó ëóêàâîìó, äà íå îñòàâèøè ìåíå ïîãèáíóòè âî ãðåñåõ ìîèõ, óùåäðè ñîçäàíèå Ñâîå, íå îòâåðçè ìåíå îò ëèöà Òâîåãî ãðåõ ðàäè ìîèõ, ÿêî ê Òåáå ïðèáåãîõ, èñöåëè äóøó ìîþ, ÿêî ñîãðåøèõ Òè, ïðåä Òîáîþ ñóòü âñè îñêîðáëÿþùèå ìÿ, è èùóùèå äóùó ìîþ èçúÿòè þ, è íåñòü ìè ïðèáåæèùà èíîãî, òîêìî ê Òåáå Ãîñïîäè, Ãîñïîäè, ñïàñè ìÿ ìèëîñòè Òâîåÿ ðàäè, ÿêî Òû åñè Ãîñïîäè,


Ìîëèòâåííîå ïðàâèëî

704

ñèëüíûè âî âñÿ÷åñêèõ. ßêî Òâîå åñòü Öàðñòâî è ñèëà è ñëàâà, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Ìîëèòâà 4-ÿ, ñâÿòàãî Èîàííà Çëàòîóñòàãî Ãîñïîäè, àùå õîùó, àùå íå õîùó, ñïàñè ìÿ, ïîíåæå áî àç ÿêî êàë ëþáîâåùíûè, ãðåõîâíóþ ñêâåðíó æåëàþ, íî Òû ÿêî Áëàã è Âñåñèëåí, ìîæåøè ìè âîçáðàíèòè. Àùå áî ïðàâåäíàãî ïîìèëóåøè, íè÷òîæå âåëèå, àùè ÷èñòàãî ñïàñåøè, íè÷òîæå äèâíî, äîñòîéíè áî ñóòü ìèëîñòè Òâîåÿ. Íî íà ìíå ïà÷å Âëàäûêî, îêàÿííåì è ãðåøíåì è ñêâåðíåì óäèâè ìèëîñòü Ñâîþ, ïîêàæè áëàãîóòðîáèå Ñâîå, Òåáå áî îñòàâëåí åñìü íèùèè, îáíèùàâ âñåìè áëàãèìè äåëû. Ãîñïîäè, ñïàñè ìÿ ìèëîñòè Òâîåÿ ðàäè, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè. Àìèíü. Ìîëèòâà 5-ÿ Âëàäûêî, ïîìèëóé ìÿ áëàãîñòè Òâîåÿ ðàäè, è íå îñòàâè ìåíå çàáëóäèòè îò Òâîåÿ âîëè. È íå îòâåðçè óáîãèÿ ìîëèòâû ìîåÿ îò Òâîåãî ëèöà, íî óñëûøè Ãîñïîäè, ãëàñ ìîëèòâû ìîåÿ, åãäà ìîëþñÿ Òåáå âî äíè è â íîùè, è ïðèèìè ÿêî èçáðàííî êàäèëî, è íå âîçáðàíè ãðåõîâ ìîèõ ðàäè áëàãîñòè Òâîåÿ, íî ñïàñè ìÿ èìåíå Òâîåãî ðàäè ñâÿòàãî. Òâîå áî åñòü åäèíàãî, åæå ìèëîâàòè è ñïàñàòè íàñ, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Òàæå, ïîìîëèâñÿ, è ïðåäî÷èñòèâ ñåáÿ, öåëóé êðåñò ñâîé, èæå íîñèøè íà ïåðñåõ ñâîèõ, è çíàìåíàÿñÿ èì, ãëàãîëè: Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, áëàãîñëîâè è îñâÿòè è ñîõðàíè ìÿ, ñèëîþ Êðåñòà æèâîíîñíàãî Òè. Ïîñåì: Ñëàâà Òåáå, Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå âñÿ÷åñêèõ ðàäè. (òðèæäû). Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Òàæå: Öàðþ Íåáåñíûè. Òðèñâÿòîå. Ïî Îò÷å íàø: Ãîñïîäè ïîìèëóé, 12. Ñëàâà, è íûíå. Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ, òðèæäû. Ïñàëîì 50: Ïîìèëóé ìÿ, Áîæå: Ñèìâîë Âåðû: Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà: Òàæå, èëè êàíîíû ãëàãîëè, èëè ìîëèòâû Èñóñîâû, èëè ïîêëîíû. Ïî çàâåðøåíèè êàíîíîâ ãëàãîëè: Äîñòîéíî åñòü. Òðèñâÿòîå. Ïî Îò÷å íàø: òðîïàðè êàíîíîâ. Ãîñïîäè ïîìèëóé, 40. Òàæå ×åñòíåéøóþ õåðóâèì. Ñëàâà, è íûíå, Ãîñïîäè ïîìèëóé, äâàæäû, Ãîñïîäè, áëàãîñëîâè (ñ ïîêëîíàìè). È îòïóñò, ïî îáû÷àþ. Íåöèè æå ãëàãîëþò ïîñëåäè, Ãîñïîäè ïîìèëóé, 40. Ìîëèòâû êàíîíîâ. È èñïîâåäàíèå. Òàæå: ×åñòíåéøóþ. È îòïóñò.


Ñóòî÷íûé êðóã Øåñòûé ÷àñ Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè). Ïñàëîì 53. Áîæå, âî èìÿ Òâîå ñïàñè ìÿ, è â ñèëå Òâîåé ñóäè ìè. Áîæå, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ, âíóøè ãëàãîëû óñò ìîèõ. ßêî ÷óæäèè âîñòàøà íà ìÿ, è êðåïöûè âçûñêàøà äóøó ìîþ, è íå ïðåäëîæèøà Áîãà ïðåä ñîáîþ. Ñå áî Áîã ïîìîãàåò ìè, è Ãîñïîäü çàñòóïíèê äóøè ìîåé. Îòâðàòèò çëàÿ âðàãîì ìîèì, èñòèíîþ Òâîåþ ïîòðåáè èõ. Âîëåþ ïîæðó Òåáå, èñïîâåìñÿ èìåíè Òâîåìó, Ãîñïîäè, ÿêî áëàãî. ßêî îò âñÿêèÿ ïå÷àëè èçáàâè ìÿ, è íà âðàãè ìîÿ âîççðå îêî ìîå. Ïñàëîì 54. Âíóøè Áîæå, ìîëèòâó ìîþ, è íå ïðåçðè ìîëåíèÿ ìîåãî. Âîíìè ìè, è óñëûøè ìÿ. Âîçñêîðáåõ ïå÷àëèþ ìîåþ, è ñìóòèõñÿ îò ãëàñà âðàæèÿ, è îò ñòóæåíèÿ ãðåøíè÷à. ßêî óêëîíèøà íà ìÿ áåççàêîíèå, è âî ãíåâå âðàæäîâàõó ìè. Ñåðäöå ìîå ñìóòèñÿ âî ìíå, è ñòðàõ ñìåðòè íàïàäå íà ìÿ. Áîÿçíü è òðåïåò ïðèèäå íà ìÿ, è ïîêðû ìÿ òìà. È ðåõ: êòî äàñò ìè êðèëå, ÿêî ãîëóáè, è ïîëåùó è ïî÷èþ. Ñå óäàëèõñÿ áåãàÿ, è âîäâîðèõñÿ â ïóñòûíè. ×àÿõ Áîãà ñïàñàþùàãî ìÿ, îò ìàëîäóøèÿ è áóðè. Ïîòîïè Ãîñïîäè, è ðàçäåëè ÿçûêè èõ. ßêî âèäåõ áåççàêîíèå è ïðåðåêàíèå âî ãðàäå. Äåíü è íîùü îáûäåò è ïî ñòåíàì åãî, áåççàêîíèå è òðóä ïîñðåäå åãî è íåïðàâäà. È íå îñêóäå îò ïóòè åãî ëèõâà è ëåñòü. ßêî àùå áû âðàã ïîíîñèë ìè, ïðåòåðïåë áûõ óáî. È àùå áû íåíàâèäÿè ìÿ íà ìÿ âåëåðå÷åâàë, óêðûëáûõñÿ îò íåãî. Òû æå ÷åëîâå÷å ðàâíîäóøíå, âëàäûêî ìîé è çíàåìûé ìîé, èæå êóïíî íàñëàäèë ìÿ åñè áðàøíà, âî õðàìå Áîæèè õîäèõîâå åäèíîìûøëåíèåì. Äà ïðèèäåò æå ñìåðòü íà íÿ, è ñíèäóò âî àä æèâè, ÿêî ëóêàâñòâî â æèëèùèõ èõ, ïîñðåäå èõ. Àç ê Áîãó âîçâàõ, è Ãîñïîäü óñëûøà ìÿ. Âå÷åð è çàóòðà è ïîëóäíå, ïîâåì è âîçâåùó, è óñëûøèò ãëàñ ìîé. Èçáàâèò ìèðîì äóøó ìîþ îò ïðèáëèæàþùèõñÿ ìíå, ÿêî âî ìíîçå áÿõó ñî ìíîþ. Óñëûøèò Áîã è ñìèðèò èõ, Ñûè ïðåæäå âåê. Íåñòü áî èì èçìåíåíèÿ, ÿêî íå óáîÿøàñÿ Áîãà. Ïðîñòðåò ðóêó ñâîþ íà âîçäàÿíèå, îñêâåðíèøà çàâåò åãî. Ðàçäåëèøàñÿ îò ãíåâà ëèöà åãî, è ïðèáëèæèøàñÿ ñåðäöà èõ, óìÿêíóøà ñëîâåñà èõ ïà÷å åëåÿ, è òà ñóòü ñòðåëû. Âîçâåðçè íà Ãîñïîäà ïå÷àëü òâîþ, è Òîé òÿ ïðåïèòàåò, íå äàñò â âåê ìîëâû ïðàâåäíèêó. Òû æå Áîæå, íèçâåäåøè èõ â ñòóäåíåö èñòëåíèÿ. Ìóæèå êðîâå è ëüñòè íå ïðåïîëîâÿò äíåé ñâîèõ, àç æå Ãîñïîäè, óïîâàþ íà Òÿ.

705


Ñóòî÷íûé êðóã

706

Ïñàëîì 90. Æèâûè â ïîìîùè Âûøíÿãî, â êðîâå Áîãà íåáåñíàãî âîäâîðèòñÿ. Ðå÷åò Ãîñïîäåâè: Çàñòóïíèê ìîé åñè, è ïðèáåæèùå ìîå, Áîã ìîé è óïîâàþ Íàíü. ßêî òîé èçáàâèò òÿ îò ñåòè ëîâ÷è, è îò ñëîâåñå ìÿòåæíà. Ïëåùüìà Ñâîèìà îñåíèò òÿ, è ïîä êðûëå Åãî íàäååøèñÿ. Îðóæèå îáûäåò òÿ èñòèíà Åãî, íå óáîèøèñÿ îò ñòðàõà íîùíàãî, îò ñòðåëû ëåòÿùèÿ âî äíå. Îò âåùè âî òìå ïðåõîäÿùèÿ, îò ñðÿùà è áåñà ïîëóäåííàãî. Ïàäåò îò ñòðàíû òâîåÿ òûñÿùà, è òìà îäåñíóþ òåáå, ê òåáå æå íå ïðèáëèæèòñÿ. Îáà÷å î÷èìà ñâîèìà ñìîòðèøè, è âîçäàÿíèå ãðåøíèêîì óçðèøè. ßêî Òû Ãîñïîäè, óïîâàíèå ìîå; Âûøíÿãî ïîëîæèë åñè ïðèáåæèùå òâîå. Íå ïðèèäåò ê òåáå çëî, è ðàíà íå ïðèáëèæèòñÿ ê òåëåñè òâîåìó. ßêî àíãåëîì Ñâîèì çàïîâåñòü î òåáå, ñîõðàíèòè òÿ âî âñåõ ïóòåõ òâîèõ. Íà ðóêàõ âîçìóò òÿ, äà íåêîãäà ïðåòêíåøè î êàìåíü íîãè òâîåÿ. Íà àñïèäà è âàñèëèñêà íàñòóïèøè, è ïîïåðåøè ëüâà è çìèÿ. ßêî íà Ìÿ óïîâà, è èçáàâëþ è, ïîêðûþ è, ÿêî ïîçíà èìÿ ìîå. Âîççîâåò êî Ìíå, è óñëûøó è, ñ íèì åñìü â ñêîðáè, èçìó è, è ïðîñëàâëþ åãî. Äîëãîòó äíåé èñïîëíþ è, è ÿâëþ åìó ñïàñåíèå Ìîå. Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ (òðèæäû). Òðîïàðü ïî óñòàâó. Àùå ëè æå ïîñò, ãëàãîëåì ñèè òðîïàðü òðèæäû: Èæå â øåñòûè äåíü æå è ÷àñ, íà Êðåñòå ïðèãâîæäåè, Èæå â ðàè äåðçíîâåííûè îò Àäàìà ãðåõ, è ñîãðåøåíèè íàøèõ ðóêîïèñàíèå ðàçäåðè, Õðèñòå Áîæå, è ñïàñè íàñ. Ñòèõ: Àç ê Áîãó âîçâàõ, è Ãîñïîäü óñëûøà ìÿ. Ñòèõ: Âå÷åð è çàóòðà è ïîëóäíå, ïîâåì è âîçâåùó, è óñëûøèò ãëàñ ìîé. Ñëàâà, è íûíå, áîãîðîäè÷åí: ßêî íå èìàìû äåðçíîâåíèÿ, çà ïðåìíîãèÿ ãðåõè íàøà, íî Òû, èæå îò Òåáå ðîæäüøàãîñÿ, ìîëè Áîãîðîäèöå Äåâî, ìíîãî áî ìîæåò ìîëèòâà Ìàòåðíÿ, íà óìîëåíèå Âëàäûêè. Íå ïðåçðè ãðåøíûõ ìîëüáû Âñå÷èñòàÿ, ÿêî ìèëîñòèâ åñòü, è ñïàñòè ìîãèè, Èæå ñòðàäàòè íàñ ðàäè èçâîëèâûè. Àùå ëè ïîñò, ÷òåòñÿ ïàðåìèÿ, è â ëåñòâèöå. Òàæå, Ñêîðî äà ïðåäâàðÿò íû ùåäðîòû Òâîÿ Ãîñïîäè, ÿêî îáíèùàõîì çåëî, ïîìîçè íàì, Áîæå Ñïàñèòåëþ íàø; ñëàâû ðàäè èìåíå Òâîåãî Ãîñïîäè, èçáàâè íàñ, î÷èñòè ãðåõè íàøà, èìåíå Òâîåãî ðàäè. Òðñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø, êîíäàê, ïî óñòàâó. Àùå ëè æå ïîñò, ãëàãîëåì òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 2: Ñïàñåíèå ñîäåÿ ïîñðåäå çåìëè, Õðèñòå Áîæå, íà Êðåñòå ïðå÷èñòåè ðóöå Ñâîè ïðîñòåð, ñîáèðàÿ âñÿ ÿçûêè âîïèþùèÿ: Ãîñïîäè, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà. Ïðå÷èñòîìó Òè îáðàçó ïîêëàíÿåìñÿ Áëàãèè, ïðîñÿùå ïðîùåíèÿ ïðåãðåøåíèåì íàøèì, Õðèñòå Áîæå, âîëåþ áî áëàãîèçâîëèë åñè âçûòè íà Êðåñò, äà èçáàâèøè èõ æå ñîçäà îò ðàáîòû âðàæèÿ. Òåì áëàãîäàðÿùå âîïèåì Òè: ðàäîñòè âñÿ èñïîëíèâûè, Ñïàñå íàø, ïðèøåäûè ñïàñòè ìèð (ïîêëîí âåëèêèé). È íûíå. Ìèëîñåðäèÿ ñóùè èñòî÷íèê, ìèëîñòè ñïîäîáè íàñ, Áîãîðîäèöå, ïðèçðè íà ëþäè ñîãðåøèâøèÿ, ÿâè ÿêî ïðèñíî ñèëó Òâîþ, íà Òÿ áî óïîâàþùå: ðàäóèñÿ, âîïèåì Òè, ÿêîæå èíîãäà Ãàâðèèë, áåçïëîòíûì àðõèñòðàòèã. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Èæå íà âñÿêî âðåìÿ. . . Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì. . . Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. . . È ñîòâîðÿåì òðè âåëèêèÿ ïîêëîíû, ãëàãîëþùå ìîëèòâó:


Ñóòî÷íûé êðóã

707

Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó. . . È ïîêëîí åäèí. Òàæå, Âëàäûêî Áîæå, Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ. . . Àùå ëè êðîìå ïîñòà, ãëàãîëåì ìîëèòâó ñèþ: Áîæå è Ãîñïîäè ñèëàì, è âñåÿ òâàðè Ñîäåòåëþ, Èæå çà ìèëîñåðäèå íåèçðå÷åííûÿ ìèëîñòè Òâîåÿ, åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà, íèçïîñëàâ íà ñïàñåíèå ðîäó íàøåìó, è ÷åñòíûì Åãî Êðåñòîì, ðóêîïèñàíèå ãðåõ íàøèõ ðàñòåðçàâ, è îáëè÷èâ òåì íà÷àëà è âëàñòè òìû. Ñàì, Âëàäûêî ×åëîâåêîëþá÷å, ïðèèìè îò íàñ ãðåøíûõ, áëàãîäàðíûÿ ñèÿ ìîëèòâû, è èçáàâè íàñ îò âñÿêàãî âñåãóáèòåëüíàãî è ìðà÷íàãî ãðåõîïàäåíèÿ, è âñåõ èæå îçëîáèòè íàñ èùóùèõ, âèäèìûõ è íåâèäèìûõ âðàã. Ïðèãâîçäè ñòðàñå Òâîåì ïëîòè íàøà, è íå óêëîíè ñåðäåö íàøèõ â ñëîâåñà è ïîìûøëåíèÿ ëóêàâñòâèÿ, íî ëþáîâèþ Òâîåþ óÿçâè äóøà íàøà, äà ê Òåáå âñåãäà âçèðàþùå, è åæå îò Òåáå ñâåòîì íàñòàâëÿåìè, Òåáå íåïðèêîñíîâåííàãî è ïðèñíîñóùíàãî çðÿùå Ñâåòà, íåïðåñòàííîå Òåáå èñïîâåäàíèå, è áëàãîäàðåíèå âîçñûëàåì, áåçíà÷àëüíîìó Îòöó, ñî åäèíîðîäíûì Òè Ñûíîì, è ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Òè Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü.

Òðåòèé ÷àñ Ïðèõîäíûå ïîêëîíû Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü Öàðþ íåáåñíûè. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà. Àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Ñëàâà, è íûíå. Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ Öàðåâè íàøåìó Áîãó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì ê Ñàìîìó Ãîñïîäó Èñóñó Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïñàëîì 16. Óñëûøè Ãîñïîäè ïðàâäó ìîþ, âîíìè ìîëåíèå ìîå. Âíóøè ìîëèòâó ìîþ, íå âî óñòíàõ ëüñòèâûõ. Îò ëèöà Òâîåãî ñóäüáà ìîÿ èçûäåò, î÷è ìîè äà âèäèòå ïðàâîòû. Èñêóñèë åñè ñåðäöå ìîå, ïîñåòèë åñè íîùèþ, èñêóñèë ìÿ åñè, è íå îáðåòåñÿ âî ìíå íåïðàâäà. ßêî äà íå âîçãëàãîëþò óñòà ìîÿ äåë ÷åëîâå÷åñêèõ çà ñëîâåñà óñòåí Òâîèõ. Àç ñîõðàíèõ ïóòè æåñòîêè. Ñîâåðøè ñòîïû ìîÿ âî ñòåçÿõ Òâîèõ, äà íå ïîäâèæóòñÿ ñòîïû ìîÿ. Àç âîçâàõ, ÿêî óñëûøà ìÿ Áîæå, ïðèêëîíè óõî Òâîå êî ìíå, è óñëûøè ãëàãîëû ìîÿ. Óäèâè ìèëîñòè Òâîÿ, ñïàñàÿè óïîâàþùèõ íà Òÿ. Îò ïðîòèâÿùèõñÿ äåñíèöå Òâîåé, ñîõðàíè ìÿ Ãîñïîäè, ÿêî çåíèöó îêà.  êðîâå êðèëó Òâîåþ ïîêðûåøè ìÿ, îò ëèöà íå÷åñòèâûõ îñòðàñòüøèõ ìÿ. Âðàçè ìîè äóøó ìîþ óäåðæàøà. Òóê ñâîé çàòâîðèøà, óñòà èõ ãëàãîëàøà ãîðäûíþ. Èçãîíÿùèè ìÿ íûíå îáûäîøà ìÿ, î÷è ñâîè âîçëîæèøà óêëîíèòè íà çåìëþ. Îáúÿøà ìÿ ÿêî ëåâ ãîòîâ íà ëîâ, è ÿêî ñêèìåí îáèòàÿ â ñîêðîâèùèõ. Âîñêðåñíè Ãîñïîäè, ïðåäâàðè ÿ, è çàïíè èì; èçìè äóøó ìîþ îò íå÷åñòèâûõ îðóæèÿ Òâîÿ, îò ðóê âðàã Òâîèõ. Ãîñïîäè, îòìàëü îò çåìëè ðàçäåëè ÿ â æèâîòå èõ, è ñîêðîâåííûõ Òâîèõ èñïîëíèñÿ óòðîáà èõ. Íàñûòèøàñÿ


Ñóòî÷íûé êðóã

708

ñûíîâ, è îñòàâèøà îñòàíêè ìëàäåíöåì ñâîèì. Àç æå ïðàâîäþ ÿâëþñÿ ëèöó Òâîåìó, íàñûùóñÿ âíåãäà ÿâèòìèñÿ ñëàâà Òâîÿ. Ïñàëîì 24. Ê Òåáå Ãîñïîäè, âîçäâèãîõ äóøó ìîþ. Áîæå ìîé, íà Òÿ óïîâàõ, äà íå ïîñòûæóñÿ âî âåêè. Íè ïîñìåþòìèñÿ âðàçè ìîè, èáî âñè òåðïÿùèè Òÿ íå ïîñòûäÿòñÿ. Äà ïîñòûäÿòñÿ áåççàêîííóþùèè âñóå. Ïóòè Òâîÿ Ãîñïîäè, ñêàæè ìè, è ñòåçÿì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Íàñòàâè ìÿ íà èñòèíó Òâîþ, è íàó÷è ìÿ, ÿêî Òû åñè Áîã Ñïàñ ìîé, è Òåáå òåðïåõ âåñü äåíü. Ïîìÿíè ùåäðîòû Òâîÿ Ãîñïîäè, è ìèëîñòè Òâîÿ, ÿêî îò âåêà ñóòü. Ãðåõ þíîñòè ìîåÿ è íåâåæåñòâèÿ ìîåãî íå ïîìÿíè. Ïî ìèëîñòè Òâîåé ïîìÿíè ìÿ Òû, ðàäè áëàãîñòè Òâîåÿ, Ãîñïîäè. Áëàã è ïðàâ Ãîñïîäü, ñåãî ðàäè çàêîí ïîëîæèò ñîãðåøàþùèì íà ïóòè. Íàñòàâèò êðîòêèÿ íà ñóä, è íàó÷èò êðîòêèÿ ïóòåì ñâîèì. Âñè ïóòèå Ãîñïîäíè, ìèëîñòü è èñòèíà, âçûñêàþùèì çàâåòà Åãî è ñâèäåíèÿ Åãî. Ðàäè èìåíå Òâîåãî Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðåõ ìîé, ìíîã áî åñòü. Êòî åñòü ÷åëîâåê áîÿèñÿ Ãîñïîäà? Çàêîí ïîëîæèò åìó íà ïóòè, èæå èçâîëè. Äóøà åãî âî áëàãèõ âîäâîðèòñÿ, è ñåìÿ åãî íàñëåäèò çåìëþ. Äåðæàâà Ãîñïîäü áîÿùèìñÿ Åãî, è çàâåò Åãî ÿâèò èì. Î÷è ìîè âûíó êî Ãîñïîäó, ÿêî Òîé èñòîðãíåò îò ñåòè íîçå ìîè. Ïðèçðè íà ìÿ è ïîìèëóé ìÿ, ÿêî åäèíîðîä è íèùü åñìü àç. Ñêîðáè ñåðäöà ìîåãî óìíîæèøàñÿ, è îò áåä ìîèõ èçâåäè ìÿ. Âèæäü ñìèðåíèå ìîå, è òðóä ìîé, è îòïóñòè âñÿ ãðåõè ìîÿ. Âèæäü âðàãè ìîÿ, ÿêî óìíîæèøàñÿ, è íåíàâèäåíèåì íåïðàâåäíûì âîçíåíàâèäåøà ìÿ. Ñîõðàíè äóøó ìîþ, è èçáàâè ìÿ, äà íå ïîñòûæóñÿ ÿêî óïîâàõ íà Òÿ. Íåçëîáèâèè è ïðàâèè ïðèëåïëÿõóñÿ ìíå, ÿêî ïîòåðïåõ Òÿ, Ãîñïîäè. Èçáàâè Áîæå, Èçðàèëÿ îò âñåõ ñêîðáåé åãî. Ïñàëîì 50. Ïîìèëóé ìÿ Áîæå, ïî âåëèöåé ìèëîñòè Òâîåé. È ïî ìíîæåñòâó ùåäðîò Òâîèõ î÷èñòè áåççàêîíèå ìîå. Íàèïà÷å îìûé ìÿ îò áåççàêîíèÿ ìîåãî è îò ãðåõà ìîåãî î÷èñòè ìÿ. ßêî áåççàêîíèå ìîå àç çíàþ è ãðåõ ìîé ïðåäî ìíîþ åñòü âûíó. Òåáå åäèíîìó ñîãðåøèõ è ëóêàâîå ïðåä Òîáîþ ñîòâîðèõ. ßêî äà îïðàâäèøèñÿ â ñëîâåñåõ Ñâîèõ è ïîáåäèøè âíåãäà ñóäèòè. Ñåáî â áåççàêîíèèõ çà÷àò åñìü è âî ãðåñåõ ðîäè ìÿ ìàòè ìîÿ. Ñå áî èñòèíó âîçëþáèë åñè, áåçâåñòíàÿ è òàéíàÿ ïðåìóäðîñòè Òâîåÿ ÿâèë ìè åñè. Îêðîïèøè ìÿ èññîïîì è î÷èùóñÿ. Îìûåøè ìÿ è ïà÷å ñíåãà óáåëþñÿ. Ñëóõó ìîåìó äàñè ðàäîñòü è âåñåëèå: âîçðàäóþòñÿ êîñòè ñìèðåííûÿ. Îòâðàòè ëèöå Òâîå îò ãðåõ ìîèõ è âñÿ áåççàêîíèÿ ìîÿ î÷èñòè. Ñåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè âî ìíå Áîæå, è äóõ ïðàâ îáíîâè âî óòðîáå ìîåé. Íå îòâåðçè ìåíå îò ëèöà Òâîåãî, è Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî íå îòûìè îò ìåíå. Âîçäàæäü ìè ðàäîñòü ñïàñåíèÿ Òâîåãî è äóõîì âëàäû÷íûì óòâåðäè ìÿ. Íàó÷ó áåççàêîííûÿ ïóòåì Òâîèì è íå÷åñòèâèè ê Òåáå îáðàòÿòñÿ. Èçáàâè ìÿ îò êðîâèé Áîæå, Áîæå ñïàñåíèÿ ìîåãî; âîçðàäóåòñÿ ÿçûê ìîé ïðàâäå Òâîåé. Ãîñïîäè, óñòíå ìîè îòâåðçåøè, è óñòà ìîÿ âîçâåñòÿò õâàëó Òâîþ. ßêî àùå áû âîñõîòåë æåðòâû, äàë áûõ óáî; âñåñîææåíèÿ íå áëàãîâîëèøè. Æåðòâà Áîãó äóõ ñîêðóøåí: ñåðäöå ñîêðóøåííî è ñìèðåííî Áîã íå óíè÷èæèò. Óáëàæè Ãîñïîäè, áëàãîâîëåíèåì Òâîèì Ñèîíà; è äà ñîçèæäóòñÿ ñòåíû Èåðîñàëèìñêèÿ. Òîãäà áëàãîâîëèøè æåðòâó ïðàâäå, âîçíîøåíèå è âñåñîæèãàåìàÿ. Òîãäà âîçëîæàò íà îëòàðü Òâîé òåëüöà.


Ñóòî÷íûé êðóã

709

Ñëàâà, íûíå. Àëëèëóèÿ (òðèæäû). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû): Ñëàâà, òðîïàðü äíþ, èëè ñâÿòîìó. È íûíå: Áîãîðîäèöå, Òû åñè ëîçà èñòèííàÿ. . . Àùå ëè åñòü ïîñò, ãëàãîëè ñèå, íà ãëàñ 6, òðèæäû: Ãîñïîäè Èæå Ïðåñâÿòûè Ñâîé Äóõ, â òðåòèè ÷àñ àïîñòîëîì Ñâîèì ïîñëàâûè, òîãî Áëàãèè íå îòèìè îò íàñ, íî îáíîâè íàñ ìîëÿùèõòèñÿ. Ñòèõ: Ñåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè âî ìíå Áîæå, è Äóõ ïðàâ îáíîâè âî óòðîáå ìîåé. Ñòèõ: Íå îòâåðçè ìåíå îò ëèöà Òâîåãî, è Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî íå îòûìè îò ìåíå. È ïî êîåìæäî ñòèñå: Ãîñïîäè, Èæå Ïðåñâÿòûé Ñâîé Äóõ. . . âåñü äî êîíöà. È ïîêëîíû òðè. Ïîñåì, Ñëàâà, è íûíå. Áîãîðîäèöå, Òû åñè ëîçà èñòèííàÿ, âîçðàñòèâøàÿ íàì ïëîä æèâîòíûé, Òåáå ìîëèìñÿ ìîëèñÿ Âëàäû÷èöå, ñî ñâÿòûìè àïîñòîëû, ïîìèëîâàòèñÿ äóøàì íàøèì. Àùå ëè âåëêèé ïîñò, áûâàåò ÷òåíèå â ëåñòâèöå. Ïî ñêîí÷àíèè æå ÷òåíèÿ, ïñàëîìùèê ãëàãîëåò: àìèíü. Ãîñïîäü Áîã áëàãîñëîâåí, áëàãîñëîâåí Ãîñïîäü äåíü äíå. Ïîñïåøèò íàì Áîã ñïàñåíèè íàøèõ, Áîã íàø, Áîã ñïàñàòè. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø, êîíäàê äíþ, èëè ñâÿòîìó, èëè ïðàçäíèêó. Àùå ëè æå ïîñò, ãëàãîëåì òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 8. Áëàãîñëîâåí åñè, Õðèñòå Áîæå íàø, Èæå ïðåìóäðû ëîâöû ÿâëåè, íèçïîñëàâ èì Äóõ Ñâÿòûè, è òåìè óëîâëåè âñåëåííóþ. ×åëîâåêîëþá÷å, ñëàâà Òåáå. Ñëàâà. Åãäà ñøåä ÿçûêè ðàçìåñè, ðàçäåëÿøå ïëåìåíà Âûøíèè. Åãäà æå îãíåíûÿ ÿçûêè ðàçäàÿ, â ñîâîêóïëåíèå âñÿ ïðèçâà, åäèíîãëàñíî ñëàâèòè Âñåñâÿòûè Äóõ. È íûíå. Íàäåæå è çàñòóïíèöå, è ïðèáåæèùå õðèñòèÿíîì, è íåîáîðèìàÿ ñòåíî, èçíåìîãàþùèì è òðóæäàþùèìñÿ â ïó÷èíå, ïðèñòàíèùå òèõîå Òû åñè, Ïðå÷èñòàÿ Áîãîðîäèöå. Íî ÿêî ìèð èçáàâëÿåøè íåïðåñòàííîþ Ñè ìîëèòâîþ, ïîìÿíè íàñ, Äåâî Âñåïåòàÿ. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Ïîñåì ìîëèòâà ñâÿòàãî Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Èæå íà âñÿêî âðåìÿ, è íà âñÿê ÷àñ, íà íåáåñè è íà çåìëè, ïîêëàíÿåìûè è ñëàâèìûè, Áîæå Áëàãèè, äîëãîòåðïåëèâå è ìíîãîìèëîñòèâå; Èæå ïðàâåäíèêè ëþáÿ è ãðåøíûõ ìèëóÿ; Èæå âñåõ çîâûè êî ñïàñåíèþ, îáåùàíèÿ ðàäè áóäóùèõ áëàã; ñàì Ãîñïîäè, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà â ÷àñ ñèé, è â áëàãîñòè èñïðàâè æèâîò íàø, ê çàïîâåäåì Òâîèì. Äóøà íàøà îñâÿòè, è òåëåñà î÷èñòè, ïîìûøëåíèÿ èñïðàâè, è ìûñëè î÷èñòè, ðàçóì óöåëîìóäðè è èñòðåçâè, è èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ ñêîðáè, çîë è áîëåçíåé, è äóøåâíûõ ñòðàñòåé, è îãðàäè íàñ ñâÿòûìè àíãåëû Òâîèìè, ÿêî äà îïîë÷åíèåì èõ ñîáëþäàåìè è íàñòàâëÿåìè, äîñòèãíåì âî åäèíñòâî âåðû, è â ðàçóì íåïðèêîñíîâåííûÿ Òè ñëàâû, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Òàæå, Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Àùå åñòü ïîñò, èëè êðîìå ïîñòà, åãäà ïîåì Àëëèëóèÿ, è òâîðèì òðè ïîêëîíû âåëèêèÿ, ãëàãîëþùå ìîëèòâó ñâÿòàãî Åôðåìà: Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó. . . . È ïðî÷èõ ïîêëîíîâ, 12. È ïàêè:Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó. . . , ñ ïîêëîíîì.


Ñóòî÷íûé êðóã

710

È ïî ñåì ìîëèòâà ñâÿòàãî Âåëèêàãî Âàñèëèÿ. Âëàäûêî Áîæå, Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, è Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûè Èñóñå Õðèñòå, è Ñâÿòûè Äóøå. Åäèíî Áîæåñòâî è åäèíà ñèëà, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî, è èìè æå âåñè ñóäüáàìè, ñïàñè ìÿ íåäîñòîéíàãî ðàáà Òâîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü.

Ïåðâûé ÷àñ Íà÷àëî Ïåðâàãî ÷àñà Ãëàãîëåò ïñàëîìùèê: Àìèíü. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè). Ïñàëîì 5. Ãëàãîëû ìîÿ âíóøè Ãîñïîäè, ðàçóìåé çâàíèå ìîå. Âîíüìè ãëàñ ìîëèòâû ìîåÿ. Öàðþ ìîé è Áîæå ìîé. ßêî ê Òåáå ïîìîëþñÿ Ãîñïîäè, çàóòðà óñëûøè ãëàñ ìîé. Çàóòðà ïðåäñòàíó Òè, è óçðèøè ìÿ, ÿêî Áîã íå õîòÿ áåççàêîíèå Òû åñè. Íå ïðèèäåò ê Òåáå ëóêàâíóÿè, íå ïðåáóäóò æå çàêîíîïðåñòóïíèöû ïðåä î÷èìà Òâîèìà. Âîçíåíàâèäåë åñè âñÿ òâîðÿùèÿ áåççàêîíèå, ïîãóáèøè âñÿ ãëàãîëþùèÿ ëæó. Ìóæà êðîâè è ëüñòèâà ãíóøàåòñÿ Ãîñïîäü. Àç æå ìíîæåñòâîì ìèëîñòè Òâîåÿ, âíèäó â äîì Òâîé. Ïîêëîíþñÿ ê öåðêâè ñâÿòåé Òâîåé, âî ñòðàñå Òâîåì. Ãîñïîäè, íàñòàâè ìÿ ïðàâäîþ Òâîåþ, âðàã ìîèõ ðàäè, èñïðàâè ïðåä Ñîáîþ ïóòü ìîé. ßêî íåñòü âî óñòåõ èõ èñòèíû, ñåðäöå èõ ñóåòíî. Ãðîá îòâåðñò ãîðòàíü èõ, ÿçûêè ñâîèìè ëüùàõó: ñóäè èì Áîæå. Äà îòïàäóò îò ìûñëåé ñâîèõ, ïî ìíîæåñòâó íå÷åñòèÿ èõ èçðèíè ÿ, ÿêî ïðîãíåâàøà Òÿ, Ãîñïîäè. È âîçâåñåëÿòñÿ âñè óïîâàþùèè íà Òÿ, âî âåêè âîçðàäóþòñÿ è âñåëèøèñÿ â íèõ. È ïîõâàëÿòñÿ î Òåáå ëþáÿùèè èìÿ Òâîå, ÿêî Òû áëàãîñëîâèøè ïðàâåäíèêà. Ãîñïîäè, ÿêî îðóæèåì áëàãîâîëåíèÿ âåí÷àë åñè íàñ. Ïñàëîì 89. Ãîñïîäè, ïðèáåæèùå áûñòü íàì â ðîä è ðîä. Ïðåæäå äàæå ãîðàì íå áûòè, è ñîçäàòèñÿ çåìëè è âñåëåííåé, îò âåêà è äî âåêà Òû åñè. Íå âîçâðàòè ÷åëîâåêà âî ñìèðåíèå è ðåêë åñè: îáðàòèòåñÿ ñûíîâå ÷åëîâå÷åñòèè. ßêî òûñÿùà ëåò ïðåä î÷èìà Òâîèìà Ãîñïîäè, ÿêî äåíü â÷åðàøíèè, èæå ìèìî èäå, è ñòðàæà íîùíàÿ. Óíè÷èæåíèÿ èõ åùå áóäóò. Óòðî ÿêî òðàâà ìèìî èäåò, óòðî ïðîöâåòåò è ïðåéäåò, íà âå÷åð îòïàäåò, îæåñòååò è èñõíåò. ßêî èñ÷åçîõîì ãíåâîì Òâîèì, è ÿðîñòèþ Òâîåþ ñìóòèõîìñÿ. Ïîëîæèë åñè áåççàêîíèÿ íàøà ïðåä Ñîáîþ, âåê íàø â ïðîñâåùåíèå ëèöà Òâîåãî. ßêî âñè äíèå íàøè îñêóäåøà, è ãíåâîì Òâîèì èñ÷åçîõîì. Ëåòà íàøà ÿêî ïàó÷èíà ïàó÷àõóñÿ, äíèå ëåò íàøèõ, â íèõ æå ñåäìüäåñÿò ëåò. Àùå ëè æå â ñèëàõ, îñìüäåñÿò ëåò; è ìíîæàå èõ òðóä è áîëåçíü. ßêî ïðèèäå êðîòîñòü íà íû, è íàêàæåìñÿ. Êòî ñâåñòü äåðæàâó ãíåâà Òâîåãî, è îò ñòðàõà Òâîåãî ÿðîñòü Òâîþ èñ÷åñòè; Äåñíèöó Òâîþ òàêî ñêàæè ìè, è îêîâàííûÿ ñåðäöåì â ìóäðîñòè. Îáðàòè Ãîñïîäè, äîêîëå; è óìîëåí áóäè íà ðàáû Ñâîÿ. Èñïîëíèõîìñÿ çàóòðà ìèëîñòè Òâîåÿ Ãîñïîäè, è âîçðàäîâàõîìñÿ è âîçâåñåëèõîìñÿ. Âî âñÿ äíè íàøà âîçâåñåëèõîìñÿ, çàäíè â íÿæå ñìèðèë íû åñè; è ëåòà â íÿæå âèäåõîì çëàÿ. È ïðèçðè íà ðàáû Ñâîÿ,


Ñóòî÷íûé êðóã

711

è íà äåëà Òâîÿ è íàñòàâè ñûíû èõ. È áóäè ñâåòëîñòü Ãîñïîäà Áîãà íàøåãî íà íàñ, è äåëà ðóê íàøèõ èñïðàâè íà íàñ, è äåëî ðóê íàøèõ èñïðàâè. Ïñàëîì 100. Ìèëîñòü è ñóä âîñïîþ Òåáå, Ãîñïîäè. Ïîþ è ðàçóìåþ â ïóòè íåïîðî÷íå, êîãäà ïðèèäåøè êî ìíå? Ïðåõîæäàõ â íåçëîáèè ñåðäöà ìîåãî, ïîñðåäå äîìó ìîåãî. Íå ïðåäëàãàõ ïðåä î÷èìà ìîèìà âåùü çàêîíîïðåñòóïíó, òâîðÿùèÿ ïðåñòóïëåíèå âîçíåíàâèäåõ. Íå ïðèëüïå ìíå ñåðäöå ëóêàâî, óêëîíÿþùàãîñÿ îò ìåíå ëóêàâàãî íå ïîçíàõ. Îêëåâåòàþùàãî òàé èñêðåíÿãî ñâîåãî, ñåãî èçãîíÿõ. Ãîðäûì îêîì è íåñûòûì ñåðäöåì, ñ ñèì íå ÿäÿõ. Î÷è ìîè íà âåðíûÿ çåìëè, ïîñàæäàòè èõ ñ ñîáîþ. Õîäÿè ïî ïóòè íåïîðî÷íó, ñåé ìè ñëóæàøå; íå æèâÿøå ïîñðåäå äîìó ìîåãî, òâîðÿè ãîðäûíþ. Ãëàãîëÿè íåïðàâåäíàÿ, íå èñïðàâëÿøå ïðåä î÷èìà ìîèìà. Âî óòðèÿ èçáèâàõ âñÿ ãðåøíûÿ çåìëè, ïîòðåáèòè îò ãðàäà Ãîñïîäíÿ âñÿ äåëàþùèÿ áåççàêîíèå. Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ (òðèæäû). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, òðîïàðü äíþ èëè ñâÿòîìó. È íûíå, áîãîðîäè÷åí: ×òî Òÿ íàðå÷åì. . . Àùå ëè æå ïîñò, ïîåì íà ãëàñ 6: Çàóòðà óñëûøè ãëàñ ìîé, Öàðþ ìîé è Áîæå ìîé (òðèæäû), è ïîêëîíû òðè. Ñòèõ. ÿêî ê Òåáå ïîìîëþñÿ, Ãîñïîäè. Ñòèõ. Ãëàãîëû ìîÿ âíóøè Ãîñïîäè, ðàçóìåé çâàíèå ìîå. Ñëàâà, è íûíå, áîãîðîäè÷åí: ×òî Òÿ íàðå÷åì, Î! Îáðàäîâàííàÿ? Íåáî, ÿêî âîñèÿëà åñè Ñîëíöå ïðàâäå. Ðàé, ÿêî âîçðàñòèëà åñè Öâåò íåòëåíèÿ. Äåâó, ÿêî ïðåáûëà åñè íåòëåííà, ×èñòàÿ; Ìàòåðü, ÿêî èìåëà åñè íà ðóêó Ñûíà âñåõ Áîãà. Òîãî ìîëè ñïàñòèñÿ äóøàì íàøèì. Àùå ëè ïîñò, ñèÿ äâà òðîïàðè ïîåì ïî òðèæäû: Ñòîïû ìîÿ íàïðàâè ïî ñëîâåñè Òâîåìó, è äà íå îäîëååò ìè âñÿêî áåççàêîíèå, èçáàâè ìÿ îò êëåâåòû ÷åëîâå÷åñêèÿ, è ñîõðàíþ çàïîâåäè Òâîÿ. Ëèöå Òâîå ïðîñâåòè íà ðàáà Òâîåãî, è íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Äà èñïîëíÿòñÿ óñòà ìîÿ ïîõâàëû, ÿêî äà âîñïîþ ñëàâó Òâîþ, âåñü äåíü âåëåëåïîòó Òâîþ. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø, êîíäàê ñâÿòîìó, èëè äíåâè. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Òàæå, ìîëèòâà Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Èæå íà âñÿêî âðåìÿ, è íà âñÿê ÷àñ, íà íåáåñè è íà çåìëè, ïîêëàíÿåìûè è ñëàâèìûè, Áîæå Áëàãèè, äîëãîòåðïåëèâå è ìíîãîìèëîñòèâå; Èæå ïðàâåäíèêè ëþáÿ è ãðåøíûõ ìèëóÿ; Èæå âñåõ çîâûè êî ñïàñåíèþ, îáåùàíèÿ ðàäè áóäóùèõ áëàã; ñàì Ãîñïîäè, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà â ÷àñ ñèé, è â áëàãîñòè èñïðàâè æèâîò íàø, ê çàïîâåäåì Òâîèì. Äóøà íàøà îñâÿòè, è òåëåñà î÷èñòè, ïîìûøëåíèÿ èñïðàâè, è ìûñëè î÷èñòè, ðàçóì óöåëîìóäðè è èñòðåçâè, è èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ ñêîðáè, çîë è áîëåçíåé, è äóøåâíûõ ñòðàñòåé, è îãðàäè íàñ ñâÿòûìè àíãåëû Òâîèìè, ÿêî äà îïîë÷åíèåì èõ ñîáëþäàåìè è íàñòàâëÿåìè, äîñòèãíåì âî åäèíñòâî âåðû, è â ðàçóì íåïðèêîñíîâåííûÿ Òè ñëàâû, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Òàæå, Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó


Ñóòî÷íûé êðóã

712

Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Èåðåé ãëàãîëåò: Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. . . È ìû ãëàãîëåì: Àìèíü. Òàæå ìîëèòâà: Õðèñòå, Ñâåòå èñòèííûé. . . È êîíå÷íûé îòïóñò. Àùå ëè ïîñò, ïî Îò÷å íàø, ãëàãîëþòñÿ òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 4. Ñêîðî ïðåäâàðè, äàæå íå ïîðàáîòèìñÿ, âðàçè áî õóëÿò Òÿ, è ïðåòÿò íàì, Õðèñòå Áîæå. Íî ïîðàçè Êðåñòîì Ñâîèì áîðþùèõñÿ ñ íàìè, äà ðàçóìåþò, êîëèêî ìîæåò ïðàâîñëàâíûõ âåðà, ìîëèòâàìè Áîãîðîäèöû, åäèíå ×åëîâåêîëþá÷å. Ñëàâà. Ïðåìóäðîñòè íàñòàâíè÷å, è ñìûñëó äàâ÷å, íåìóäðûì íàêàçàòåëþ, è íèùèì çàùèòèòåëþ, óòâåðäè è âðàçóìè ñåðäöå ìîå, Âëàäûêî. Òû äàæäü ìè ñëîâî, åæå îò÷åå åäèíîðîäíîå Ñëîâî: ñå áî óñòíàìà ìîèìà íå âîçáðàíþ, åæå çâàòè Òè: Ìèëîñòèâå, ïîìèëóé ìÿ ïàäøàãî. È íûíå. Ïðåñëàâíóþ Õðèñòîâó Ìàòåðü, è ñâÿòûõ àíãåë ñâÿòåéøó, íåìîë÷íî âîñïîåì ñåðäöåì è óñòíàìè, Áîãîðîäèöó Òÿ èñïîâåäàþùå, ÿêî âîèñòèíó ðîæäüøóþ íàì Áîãà âîïëîùåíà, è ìîëÿùóþñÿ íåïðåñòàííî î äóøàõ íàøèõ. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Èæå íà âñÿêî âðåìÿ. . . Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì. . . (ïîêëîí âåëèêèé). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. . . Àìèíü. È òâîðèì âåëèêèÿ ïîêëîíû, ñ ìîëèòâîþ ñâÿòàãî Åôðåìà. È ïðî÷èõ 12 ìåòàíèé. È ïàêè âûøåïèñàíóþ ìîëèòâó: Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó. . . âñþ äî êîíöà. È ïîêëîí åäèí. Ïîñåì, Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø, Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). È ìîëèòâà: Õðèñòå Ñâåòå èñòèííûè, èæå ïðîñâåùàÿ è îñâåùàÿ âñÿêàãî ÷åëîâåêà ãðÿäóùàãî â ìèð, äà çíàìåíàåòñÿ íà íàñ ñâåò ëèöà Òâîåãî Ãîñïîäè, ÿêî äà â íåì õîäÿùå, óçðèì ñâåò íåïðèêîñíîâåííûÿ Òè ñëàâû, èñïðàâè ñòîïû íàøà, ê äåëàíèþ çàïîâåäåé Òâîèõ, ìîëèòâàìè Ïðå÷èñòûÿ Òè Ìàòåðå, è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Òàæå, îáû÷íûé îòïóñò äíÿ òîãî, è íàñòîÿùàãî ñâÿòàãî.

×èí îáåäíèöû Ïî íà÷àëå Áîæåñòâåííûÿ ñëóæáû, è ïî ïåðâîì âîçãëàñå, ïñàëîìùèê ãëàãîëåò ïñàëîì: Áëàãîñëîâè äóøå ìîÿ Ãîñïîäà. Åãäà æå âî óñòàâå óêàæåò íà ëèòóðãèè àíòèôîíû ïðàçäíèêó, è òîãäà ÷àñû ãëàãîëþòñÿ âñè âêóïå. Ïñàëîì 102. Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, è âñÿ âíóòðåíÿÿ ìîÿ èìÿ ñâÿòîå Åãî. Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, è íå çàáûâàé âñåõ âîçäàÿíèè Åãî. Î÷èùàþùàãî âñÿ áåççàêîíèÿ òâîÿ, èñöåëÿþùàãî âñÿ íåäóãè òâîÿ. Èçáàâëÿþùàãî îò èñòëåíèÿ æèâîò òâîé, âåí÷àþùàãî òÿ ìèëîñòèþ è ùåäðîòàìè. Èñïîëíÿþùàãî âî áëàãèõ æåëàíèå òâîå, îáíîâèòñÿ ÿêî îðëó þíîñòü òâîÿ. Òâîðÿè ìèëîñòûíþ Ãîñïîäü, è ñóäüáó âñåì îáèäèìûì. Ñêàçà ïóòè Ñâîÿ Ìîèñåîâè, ñûíîâîì èçðàèëåâûì õîòåíèÿ Ñâîÿ. Ùåäð è


Ñóòî÷íûé êðóã

713

ìèëîñòèâ Ãîñïîäü, äîëãîòåðïåëèâ, è ìíîãîìèëîñòèâ. Íå äî êîíöà ïðîãíåâàåòñÿ, íè â âåê âðàæäóåò. Íå ïî áåççàêîíèåì íàøèì ñîòâîðèë åñòü íàì, íè ïî ãðåõîì íàøèì âîçäàë åñòü íàì. ßêî ïî âûñîòå íåáåñíåé îò çåìëè, óòâåðäèë åñòü Ãîñïîäü ìèëîñòü Ñâîþ íà áîÿùèõñÿ Åãî. Åëèêî îòñòîÿò âîñòîöû îò çàïàä, óäàëèë åñòü îò íàñ áåççàêîíèÿ íàøà. ßêî æå ùåäðèò îòåö ñûíû, óùåäðèò Ãîñïîäü áîÿùèõñÿ Åãî. ßêî Òîé ïîçíà ñîçäàíèå íàøå, ïîìÿíó ÿêî ïåðñòü åñìû. ×åëîâåê, ÿêî òðàâà, äíèå åãî, ÿêî öâåò ñåëüíûè, òàêî îöâåòåò. ßêî äóõ ïðîéäåò â íåì è íå áóäåò, è íå ïîçíàåò ê òîìó ìåñòà ñâîåãî. Ìèëîñòü æå Ãîñïîäíÿ îò âåêà è äî âåêà, íà áîÿùèõñÿ Åãî. È ïðàâäà Åãî íà ñûíåõ ñûíîâ, õðàíÿùèõ çàâåò Åãî, è ïîìíÿùèõ çàïîâåäè Åãî òâîðèòè ÿ. Ãîñïîäü íà íåáåñè óãîòîâà ïðåñòîë Ñâîé, è öàðñòâî Åãî âñåìè îáëàäàåò. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñè àíãåëè Åãî, ñèëüíèè êðåïîñòèþ òâîðÿùèè ñëîâî Åãî, óñëûøàòè ãëàñ ñëîâåñ Åãî. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñÿ ñèëû Åãî, ñëóãè Åãî, òâîðÿùèè âîëþ Åãî. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñÿ äåëà Åãî, íà âñÿêîì ìåñòå âëàäû÷åñòâà Åãî, áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ Ãîñïîäà. Àùå ëè Ëèòóðãèÿ, ãëàãîëåì ïî 2-ì âîçãëàñå, ïñàëîì 145. Õâàëè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, âîñõâàëþ Ãîñïîäà â æèâîòå ìîåì, ïîþ Áîãó ìîåìó äîíäåæå åñìü. Íå íàäåéòåñÿ íà êíÿçè íà ñûíû ÷åëîâå÷åñêèÿ, â íèõ æå íåñòü ñïàñåíèÿ. Èçûäåò äóõ åãî, è âîçâðàòèòñÿ â çåìëþ ñâîþ, â òîé äåíü ïîãèáíóò âñÿ ïîìûøëåíèÿ åãî. Áëàæåí åìó æå Áîã Èÿêîâëü ïîìîùíèê åãî, óïîâàíèå åãî íà Ãîñïîäà Áîãà ñâîåãî. Ñîòâîðøàãî íåáî è çåìëþ, ìîðå è âñÿ ÿæå â íèõ. Õðàíÿùàãî èñòèíó â âåê, òâîðÿùàãî ñóä îáèäèìûì, äàþùàãî ïèùó àë÷óùèì. Ãîñïîäü ðåøèò îêîâàííûõ, Ãîñïîäü óìóäðÿåò ñëåïöà, Ãîñïîäü âîçâîäèò íèçâåðæåííûÿ, Ãîñïîäü ëþáèò ïðàâåäíèêè. Ãîñïîäü õðàíèò ïðèøåëüöà, ñèðà è âäîâó ïðèåìëåò, è ïóòü ãðåøíûõ ïîãóáèò. Âîöàðèòñÿ Ãîñïîäü âî âåêè. Áîã Òâîé Ñèîíå â ðîä è ðîä. Ñëàâà, è íûíå. Êëèðèöû ïîþò: Åäèíîðîäíûé Ñûíå, è Ñëîâî Áîæèå, áåçñìåðòíå ñûè, èçâîëèâûè ñïàñåíèÿ íàøåãî ðàäè âîïëîòèòèñÿ îò ñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû è ïðèñíî Äåâû Ìàðèè íåïðåëîæíî âî÷åëîâå÷èâûèñÿ; ðàñïÿòñÿ, Õðèñòå Áîæå, è ñìåðòèþ íà ñìåðòü íàñòóïèâûè, Åäèíå ñûè Ñâÿòûÿ Òðîèöû, ñïðîñëàâëÿåìûè Îòöó è Ñâÿòîìó Äóõó, ñïàñè íàñ. Ïî ñêîí÷àíèè ïåíèÿ ãëàãîëåò êàíàðõèñò áëàæåííû, ïî óñòàâó. Âî öàðñòâèè Ñè åãäà ïðèèäåøè, ïîìÿíè íàñ, Ãîñïîäè. Áëàæåíè íèùèè äóõîì, ÿêî òåõ åñòü öàðñòâî íåáåñíîå. Áëàæåíè ïëà÷óùèè, ÿêî òèè óòåøàòñÿ. Áëàæåíè êðîòöûè, ÿêî òèè íàñëåäÿò çåìëþ. Áëàæåíè àë÷óùèè è æàæäóùèè ïðàâäû, ÿêî òèè íàñûòÿòñÿ. Áëàæåíè ìèëîñòèâèè, ÿêî òèè ïîìèëîâàíè áóäóò. Áëàæåíè ÷èñòèè ñåðäöåì, ÿêî òèè Áîãà óçðÿò. Áëàæåíè ìèðîòâîðöû, ÿêî òèè ñûíîâå Áîæèè íàðåêóòñÿ. Áëàæåíè èçãíàíè ïðàâäû ðàäè, ÿêî òåõ åñòü öàðñòâî íåáåñíîå. Áëàæåíè åñòå åãäà ïîíîñÿò âàì, è èçæåíóò âû, è ðåêóò âñÿê çîë ãëàãîë íà âû ëæóùå Ìåíå ðàäè. Ðàäóéòåñÿ è âåñåëèòåñÿ, ÿêî ìçäà âàøà ìíîãà íà íåáåñåõ. Ñëàâà, è íûíå. Àùå ëè êðîìå Áîæåñòâåííûÿ ëèòóðãèè, ïîñåì ÷òåì: Àïîñòîë, è Åâàíãåëèå. Òàæå, ãëàãîëåì: Ïîìÿíè íàñ Ãîñïîäè, åãäà ïðèèäåøè âî öàðñòâèè Ñè (ïîêëîí). Ïîìÿíè íàñ Âëàäûêî, åãäà ïðèèäåøè âî öàðñòâèè Ñè (ïîêëîí). Ïîìÿíè íàñ Ñâÿòûè, åãäà ïðèèäåøè âî öàðñòâèè Ñè (ïîêëîí).


Ñóòî÷íûé êðóã

714

Ëèê íåáåñíûè ïîåò Òÿ è ãëàãîëåò: ñâÿò, ñâÿò, ñâÿò Ãîñïîäü Ñàâàîô, èñïîëíü íåáî è çåìëþ ñëàâû Òâîåÿ. Ïðèñòóïèòå ê Íåìó è ïðîñâåòèòåñÿ, è ëèöà âàøà íå ïîñòûäÿòñÿ. Ëèê íåáåñíûè ïîåò Òÿ è ãëàãîëåò: ñâÿò, ñâÿò, ñâÿò Ãîñïîäü Ñàâàîô, èñïîëíü íåáî è çåìëþ ñëàâû Òâîåÿ. Ñëàâà. Ñîáîð ñâÿòûõ àíãåë è àðõàíãåë, ñî âñåìè íåáåñíûìè ñèëàìè ïîåò Òÿ è ãëàãîëåò: ñâÿò, ñâÿò, ñâÿò Ãîñïîäü Ñàâàîô, èñïîëíü íåáî è çåìëþ ñëàâû Òâîåÿ. È íûíå. Èñïîâåäàíèå ïðàâîñëàâíûÿ âåðû, Ïåðâàãî ñîáîðà. Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà Îòöà, Âñåäåðæèòåëÿ, Òâîðöà íåáó è çåìëè, âèäèìûì æå âñåì è íåâèäèìûì. È âî åäèíàãî Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà Ñûíà Áîæèÿ, Åäèíîðîäíàãî, èæå îò Îòöà ðîæäåííàãî ïðåæäå âñåõ âåê. Ñâåòà îò Ñâåòà, Áîãà èñòèííà îò Áîãà èñòèííà, ðîæäåíà, à íå ñîòâîðåíà, åäèíîñóùíà Îòöó, Èì æå âñÿ áûøà. Íàñ ðàäè ÷åëîâåê, è íàøåãî ðàäè ñïàñåíèÿ ñøåäøàãî ñ íåáåñ è âîïëîòèâøàãîñÿ îò Äóõà Ñâÿòà è Ìàðèè Äåâû âî÷åëîâå÷øàñÿ. Ðàñïÿòàãî çà íû ïðè ïîíòèéñòåì Ïèëàòå, ñòðàäàâøà è ïîãðåáåíà. È âîñêðåñøàãî â òðåòèè äåíü ïî ïèñàíèèõ. È âîçøåäøàãî íà íåáåñà, è ñåäÿùà îäåñíóþ Îòöà. È ïàêè ãðÿäóøàãî ñî ñëàâîþ ñóäèòè æèâûì è ìåðòâûì, Åãî æå öàðñòâèþ íåñòü êîíöà. Âòîðàãî Ñîáîðà: È â Äóõà Ñâÿòàãî, Ãîñïîäà èñòèííàãî è Æèâîòâîðÿùàãî, èæå îò Îòöà èñõîäÿùàãî, èæå ñî Îòöåì è Ñûíîì ñïîêëàíÿåìà è ññëàâèìà, ãëàãîëàâøàãî ïðîðîêè. È âî åäèíó ñâÿòóþ ñîáîðíóþ è àïîñòîëüñêóþ Öåðêîâü. Èñïîâåäóþ åäèíî Êðåùåíèå âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ. ×àþ âîñêðåñåíèå ìåðòâûì. È æèçíè áóäóùàãî âåêà. Àìèíü.  ëèòóðãèè ñèå íå ãëàãîëåì: Îñëàáè, îñòàâè, îòïóñòè Áîæå, ñîãðåøåíèÿ íàøà, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ÿæå â ñëîâå è â äåëå, è ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ÿæå âî óìå è â ïîìûøëåíèè, ÿæå âî äíè â íîùè, âñÿ ìè ïðîñòè, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Òàæå, Îò÷å íàø. È ïî âîçãëàñå èëè ìîëèòâå Èñóñîâîé ãëàãîëþòñÿ êîíäàêè, ïðåæå õðàìó, è ïîòîì äíþ: òàæå, ñâÿòîìó. Ñëàâà. Ñî ñâÿòûìè ïîêîé, Õðèñòå, äóøà ðàá Ñâîèõ, èäåæå íåñòü áîëåçíè, íè ïå÷àëè, íè âîçäûõàíèÿ, íî æèçíü âå÷íàÿ. È íûíå, áîãîðîäè÷åí: Çàñòóïíèöå õðèñòèÿíîì íåïîñòûäíàÿ, Õîäàòàèöå êî Òâîðöó íåïðåëîæíàÿ, íå ïðåçðè ãðåøíûõ ìîëåíèÿ ãëàñû, íî ïðåäâàðè ÿêî Áëàãà íà ïîìîùü íàøó, âåðíî âîïèþùèõ Òè: óñêîðè íà ìîëèòâó, è ïîòùèñÿ íà óìîëåíèå, çàñòóïàþùè ïðèñíî Áîãðîäèöå ÷òóùèõ Òÿ. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Òàæå Âñåñâÿòàÿ Òðîèöå. Àùå ëè ïîñò âåëèêèè, ãëàãîëåòñÿ: Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì (ïîêëîí âåëèêèé). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. . . Àìèíü. È ñîòâîðÿåì òðè âåëèêèÿ ïîêëîíû ñ ìîëèòâîþ: Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó. È ïðî÷èõ ìåòàíèé (12). Ïîñåì, Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø: Ãîñïîäè ïîìèëóé (12).


Ñóòî÷íûé êðóã

715

Òàæå, ñèþ ìîëèòâó: Âñåñâÿòàÿ Òðîèöå åäèíîñóùíàÿ, íåîäåðæèìàÿ äåðæàâà, è íåðàçäåëèìîå öàðñòâî, ÿæå âñåì áëàãèì âèíîâíà, áëàãîâîëè â íàñòîÿùèè ñåé ÷àñ î ìíå ãðåøíåì, è âñÿ ìè îìûé ñêâåðíû, è ïðîñâåòè ìè ñìûñë, ÿêî äà âñåãäà âîñïåâàþ Òÿ, è ñëàâîñëîâëþ è ãëàãîëþ: åäèí Ñâÿò, åäèí Ãîñïîäü Èñóñ Õðèñòîñ, â ñëàâó Áîãó Îòöó, àìèíü. Áóäè èìÿ Ãîñïîäíå áëàãîñëîâåíî îò íûíå è äî âåêà (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ñëàâà, è íûíå. Òàæå, ïñàëîì 33. Áëàãîñëîâëþ Ãîñïîäà íà âñÿêî âðåìÿ, âûíó õâàëà Åãî âî óñòåõ ìîèõ. Î Ãîñïîäå ïîõâàëèòñÿ äóøà ìîÿ, äà óñëûøàò êðîòöûè è âîçâåñåëÿòñÿ. Âîçâåëè÷èòå Ãîñïîäà ñî ìíîþ, è âîçíåñåì èìÿ Åãî âêóïå. Âçûñêàõ Ãîñïîäà è óñëûøà ìÿ, è îò âñåõ ñêîðáèé ìîèõ èçáàâè ìÿ. Ïðèñòóïèòå ê Íåìó è ïðîñâåòèòåñÿ è ëèöà âàøà íå ïîñòûäÿòñÿ. Ñå íèùèè âîçâà, è Ãîñïîäü óñëûøà è, è îò âñåõ ñêîðáèé åãî ñïàñå è. Îïîë÷èòñÿ àíãåë Ãîñïîäåíü îêðåñò áîÿùèõñÿ Åãî, è èçáàâèò èõ. Âêóñèòå è âèäèòå, ÿêî áëàã Ãîñïîäü, áëàæåí ìóæ, èæå óïîâàåò Íàíü. Áîéòåñÿ Ãîñïîäà âñè ñâÿòèè Åãî, ÿêî íåñòü ëèøåíèÿ áîÿùèìñÿ Åãî. Áîãàòèè îáíèùàøà è âçàëêàøà, âçûñêàþùèè æå Ãîñïîäà íå ëèøàòñÿ îò âñÿêàãî áëàãà. Ïðèèäèòå ÷àäà ïîñëóøàéòå ìåíå, ñòðàõó Ãîñïîäíþ íàó÷ó âàñ. Êòî åñòü ÷åëîâåê õîòÿè æèâîò, ëþáÿè äíè âèäåòè áëàãè; Óäåðæè ÿçûê ñâîé îò çëà, è óñòíå ñâîè åæå íå ãëàãîëàòè ëüñòè. Óêëîíèñÿ îò çëà, è ñîòâîðè áëàãî, âçûùè ìèð, è ïîæåíè è. Î÷è Ãîñïîäíè íà ïðàâåäíûÿ, è óøè Åãî â ìîëèòâó èõ. Ëèöå æå Ãîñïîäíå íà òâîðÿùèÿ çëàÿ, åæå ïîòðåáèòè îò çåìëè ïàìÿòü èõ. Âîçâàøà ïðàâåäíèè, è Ãîñïîäü óñëûøà èõ, è îò âñåõ ïå÷àëåé èõ èçáàâè èõ. Áëèç Ãîñïîäü ñîêðóøåííûõ ñåðäöåì, è ñìèðåííûÿ äóõîì ñïàñåò. Ìíîãè ñêîðáè ïðàâåäíûì, è îò âñåõ èõ èçáàâèò ÿ Ãîñïîäü. Õðàíèò Ãîñïîäü âñÿ êîñòè èõ, è íå åäèíà îò íèõ ñîêðóøèòñÿ. Ñìåðòü ãðåøíèêîì ëþòà, è íåíàâèäÿùèè ïðàâåäíàãî ïðåãðåøàò. Èçáàâèò Ãîñïîäü äóøà ðàá Ñâîèõ, è íå ïðåãðåøàò âñè óïîâàþùèè Íàíü. Äîñòîéíî åñòü, ÿêî âîèñòèíó áëàæèòè Òÿ, Áîãîðîäèöå, ïðèñíîáëàæåííóþ è ïðåíåïîðî÷íóþ, è Ìàòåðü Áîãà íàøåãî. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó, Òÿ âåëè÷àåì. È ïîêëîí äî çåìëè âñè ðàâíî. Ñëàâà, è íûíå. Ãîñïîäè ïîìèëóé (äâàæäû). Ãîñïîäè áëàãîñëîâè. È òðè ïîêëîíà. Òàæå, îòïóñò ïî÷èíó. Ïî îòïóñòå æå êëèðèöû ïîþò: Àìèíü. Ìíîãîëåòíû ñîáëþäè Ãîñïîäè, è ïîìèëóé äåðæàâó Ðîññèéñêóþ, ñïàñè Ãîñïîäè, è ïîìèëóé ãîñïîäèíà íàøåãî Ïðåîñâÿùåííåéøåãî Ìèòðîïîëèòà (èìÿ ðåê) è îòåö íàøèõ äóõîâíûõ, è âñÿ õðèñòèàíû Ãîñïîäè, ñïàñè. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). È îáû÷íûå èñõîäíûå ïîêëîíû.

Óòðåíÿ Ïî îáû÷íåì íà÷àëå ãëàãîëåì:


Ñóòî÷íûé êðóã

716

Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà. Àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé, (12). Ñëàâà è íûíå. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû ñ ïîêëîíàìè). Ïñàëîì 19. Óñëûøèò òÿ Ãîñïîäü â äåíü ïå÷àëè, çàùèòèò òÿ èìÿ Áîãà Èÿêîâëÿ. Ïîñëåò òè ïîìîùü îò Ñâÿòàãî, è îò Ñèîíà çàñòóïèò òÿ. Ïîìÿíåò âñÿêó æåðòâó òâîþ, è âñÿ ñîææåíèÿ òâîÿ òó÷íà áóäè. Äàñò òè Ãîñïîäü ïî ñåðäöó òâîåìó, è âåñü ñîâåò òâîé èñïîëíèò. Âîçðàäóåìñÿ î ñïàñåíèè òâîåì, è âî èìÿ Ãîñïîäà Áîãà íàøåãî âîçâåëè÷èìñÿ. Èñïîëíèò Ãîñïîäü âñÿ ïðîøåíèÿ òâîÿ, íûíå ïîçíàõ, ÿêî ñïàñë åñòü Ãîñïîäü õðèñòà Ñâîåãî. Óñëûøèò åãî ñ Íåáåñå ñâÿòàãî Ñâîåãî, â ñèëàõ ñïàñåíèå äåñíèöà Åãî. Ñèè íà êîëåñíèöàõ è ñèè íà êîíåõ, ìû æå âî èìÿ Ãîñïîäà Áîãà íàøåãî ïðèçîâåì. Òèè ñïÿòè áûøà è ïàäîøà, ìû æå âîñòàõîì è èñïðàâèõîìñÿ. Ãîñïîäè, ñïàñè öàðÿ è óñëûøè íû, âîíü æå äåíü àùå ïðèçîâåì Òÿ. Ïñàëîì 20. Ãîñïîäè, ñèëîþ Òâîåþ âîçâåñåëèòñÿ öàðü, è î ñïàñåíèè Òâîåì âîçðàäóåòñÿ çåëî. Æåëàíèå ñåðäöà åãî äàë åñè åìó, è õîòåíèÿ óñòíó åãî íåñè ëèøèë åãî. ßêî ïðåäâàðèë åñè åãî áëàãîñëîâåíèåì áëàãîñòûííûì, ïîëîæèë åñè íà ãëàâå åãî âåíåö îò êàìåíå ÷åñòíà. Æèâîòà ïðîñèë åñòü ó Òåáå, è äàë åñè åìó äîëãîòó äíèé, â âåê âåêà. Âåëèÿ ñëàâà åãî ñïàñåíèåì Òâîèì, ñëàâó è âåëåëåïèå âîçëîæèøè íàíü. ßêî äàñè åìó áëàãîñëîâåíèå â âåê âåêà, âîçâåñåëèøè åãî ðàäîñòèþ ñ ëèöåì Òâîèì. ßêî öàðü óïîâàåò íà Ãîñïîäà, è ìèëîñòèþ Âûøíÿãî íå ïîäâèæèòñÿ. Îáðÿùåòñÿ ðóêà Òâîÿ âñåì âðàãîì Òâîèì, äåñíèöà Òâîÿ îáðÿùåò âñÿ íåíàâèäÿùèÿ Òåáå. ßêî ïîëîæèøè èõ ÿêî ïåùü îãíåíóþ âî âðåìÿ ëèöà Òâîåãî, Ãîñïîäü ãíåâîì Ñâîèì ñìóòèò ÿ, è ñíåñòü èõ îãíü. Ïëîä èõ îò çåìëè ïîãóáèøè, è ñåìÿ èõ îò ñûíîâ ÷åëîâå÷åñêèõ. ßêî óêëîíèøà íà Òÿ çëàÿ, ïîìûñëèøà ñîâåòû, èõ æå íå âîçìîãîøà ñîñòàâèòè. ßêî ïîëîæèøè ÿ õðåáåò âî èçáûòöåõ Ñâîèõ, óãîòîâàåøè ëèöå èõ. Âîçíåñèñÿ, Ãîñïîäè, ñèëîþ Òâîåþ, âîñïîåì è ïîåì ñèëû Òâîÿ. Ñëàâà, è íûíå. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø. Òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 1. Ñïàñè Ãîñïîäè, ëþäè Ñâîÿ è áëàãîñëîâè äîñòîÿíèå Ñâîå, ïîáåäû äåðæàâå Ðîññèéñòåé íà ñîïðîòèâíûÿ äàðóé, è Ñâîÿ ñîõðàíÿÿ Êðåñòîì ëþäè. Ñëàâà. Âîçíåñûèñÿ íà Êðåñò âîëåþ, òåçîèìåíèòîìó íûíå ãðàäó Òâîåìó, ùåäðîòû Òâîÿ äàðóé, Õðèñòå Áîæå. Âîçâåñåëè ñèëîþ Ñâîåþ äåðæàâó Ðîññèéñêóþ, ïîáåäû äàÿ åé íà ñîïîñòàòû, ïîñîáèå èìóùó Òâîå îðóæèå, ìèðó íåïîáåäèìóþ ïîáåäó. È íûíå. Ïðåäñòàòåëüíèöå ñòðàøíàÿ è íåïîñòûäíàÿ, íå ïðåçðè Áëàãàÿ ìîëèòâ íàøèõ. Âñåïåòàÿ Áîãîðîäèöå, óòâåðäè ïðàâîñëàâíûõ æèòèå è ñïàñè äåðæàâó Ðîññèéñêóþ, ïîäàé æå åé íåáåñíóþ ïîáåäó Áîãîì, Åãî æå ðîäèëà åñè, åäèíà Áëàãîñëîâåííàÿ. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå, è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîì. Àìèíü. Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ áëàãîâîëåíèå (òðèæäû áåç ïîêëîíîâ). Òàæå: Ãîñïîäè, óñòíå ìîè îòâåðçåøè è óñòà ìîÿ âîçâåñòÿò õâàëó Òâîþ (äâàæäû).


Ñóòî÷íûé êðóã

717

È ãëàãîëåò åêñà ïñàëìû, ëåãêî, ñ òèõîñòèþ è ñî âñÿêèì âíèìàíèåì è ñòðàõîì Áîæèèì, ÿêî ê ñàìîìó Áîãó áåñåäóÿ íåâèäèìî, è î ñâîèõ ãðåñåõ óìîëÿÿ Åãî. Áðàòèÿ æå ñòîÿò ðóöå èìóøå ñîãáåíè ê ïåðñåì, ãëàâû æå ìàëî ïðåêëîíåíû. Ïñàëîì 3. Ãîñïîäè, ÷òîñÿ óìíîæèøà ñòóæàþùèè ìè, ìíîçè âîñòàþò íà ìÿ. Ìíîçè ãëàãîëþò äóøè ìîåé: íåñòü ñïàñåíèÿ åìó î Áîçå åãî. Òû æå Ãîñïîäè, çàñòóïíèê ìîé åñè, ñëàâà ìîÿ, è âîçíîñÿ ãëàâó ìîþ. Ãëàñîì ìîèì êî Ãîñïîäó âîçâàõ, è óñëûøà ìÿ îò ãîðû ñâÿòûÿ Ñâîåÿ, Àç óñíóõ è ñïàõ; âîñòàõ, ÿêî Ãîñïîäü çàñòóïèò ìÿ. Íå óáîþñÿ îò òåì ëþäåé, îêðåñò íàïàäàþùèõ íà ìÿ. Âîñêðåñíè Ãîñïîäè, ñïàñè ìÿ, Áîæå ìîé. ßêî Òû ïîðàçè âñÿ âðàæäóþùèÿ ìè âñóå, çóáû ãðåøíèêîì ñîêðóøèë åñè. Ãîñïîäíå åñòü ñïàñåíèå, è íà ëþäåõ Òâîèõ áëàãîñëîâåíèå Òâîå. Àç óñíóõ è ñïàõ; âîñòàõ, ÿêî Ãîñïîäü çàñòóïèò ìÿ. Ïñàëîì 37. Ãîñïîäè, íå ÿðîñòèþ Òâîåþ îáëè÷è ìåíå, íè ãíåâîì Òâîèì ïîêàæè ìåíå. ßêî ñòðåëû Òâîÿ óíçîøà ìè, è óòâåðäèë åñè íà ìíå ðóêó Òâîþ. Íåñòü èñöåëåíèÿ â ïëîòè ìîåé, îò ëèöà ãíåâà Òâîåãî; íåñòü ìèðà â êîñòåõ ìîèõ, îò ëèöà ãðåõ ìîèõ. ßêî áåççàêîíèÿ ìîÿ ïðåâçûäîøà ãëàâó ìîþ, ÿêî áðåìÿ òÿæêî îòÿãîòåøà íà ìíå, âîçñìåðäåøà è ñîãíèøàñÿ ðàíû ìîÿ, îò ëèöà áåçóìèÿ ìîåãî. Ïîñòðàäàõ è ñìèðèõñÿ äî êîíöà, âåñü äåíü ñåòóÿ õîæäàõ. ßêî ëÿäâèÿ ìîÿ íàïîëíèøàñÿ ïîðóãàíèè, è íåñòü èñöåëåíèÿ â ïëîòè ìîåé. Îçëîáëåí áûõ è ñìèðèõñÿ äî çåëà, ðûêàõ îò âîçäûõàíèÿ ñåðäöà ìîåãî. Ãîñïîäè, ïðåä Òîáîþ âñå æåëàíèå ìîå, è âîçäûõàíèå ìîå îò Òåáå íå óòàèñÿ. Ñåðäöå ìîå ñìóòèñÿ, îñòàâè ìÿ ñèëà ìîÿ, è ñâåò î÷èþ ìîåþ, è òîé íåñòü ñî ìíîþ. Äðóçè ìîè, è èñêðåíèè ìîè, ïðÿìî ìíå ïðèáëèæèøàñÿ, è ñòàøà. È áëèæíèè ìîè îòäàëå÷å ìåíå ñòàøà, è íóæäàõóñÿ, èùóùèè äóøó ìîþ, è èùóùèè çëàÿ ìíå: ãëàãîëàõó ñóåòíàÿ è ëüñòèâíàÿ, âåñü äåíü ïîó÷àõóñÿ. Àç æå ÿêî ãëóõ: íå ñëûøàõ; è ÿêî íåì: íå îòâåðçàÿ óñò ñâîèõ. È áûõ ÿêî ÷åëîâåê íå ñëûøà, è íå èìûè âî óñòåõ ñâîèõ îáëè÷åíèÿ. ßêî íà Òÿ Ãîñïîäè, óïîâàõ, Òû óñëûøèøè, Ãîñïîäè Áîæå ìîé. ßêî ðåõ: äà íåêîãäà ïîðàäóþòìèñÿ âðàçè ìîè, è âíåãäà ïîäâèæàòèñÿ íîãàì ìîèì, íà ìÿ âåëåðå÷åâàøà. ßêî àç íà ðàíû ãîòîâ, è áîëåçíü ìîÿ ïðåäî ìíîþ åñòü âûíó. ßêî áåççàêîíèå ìîå àç âîçâåùó, è ïîïåêóñÿ î ãðåñå ìîåì. Âðàçè æå ìîè æèâóò, è óêðåïèøàñÿ ïà÷å ìåíå, è óìíîæèøàñÿ íåíàâèäÿùèè ìÿ áåç ïðàâäû. Âîçäàþùèè ìè çëà âîçáëàãàÿ, îáîëãàõó ìÿ: çàíå ãîíÿõ áëàãîñòûíþ. Íå îñòàâè ìåíå Ãîñïîäè Áîæå ìîé, íå îòñòóïè îò ìåíå. Âîíüìè â ïîìîùü ìîþ, Ãîñïîäè ñïàñåíèÿ ìîåãî. Íå îñòàâè ìåíå, Ãîñïîäè Áîæå ìîè, íå îòñòóïè îò ìåíå. Âîíüìè â ïîìîùü ìîþ, Ãîñïîäè ñïàñåíèÿ ìîåãî. Íå îñòàâè ìåíå, Ãîñïîäè Áîæå ìîè, íå îòñòóïè îò ìåíå. Âîíüìè â ïîìîùü ìîþ, Ãîñïîäè ñïàñåíèÿ ìîåãî. Ïñàëîì 62. Áîæå, Áîæå ìîé, ê Òåáå óòðåíþþ, âîçæàäà Òåáå äóøà ìîÿ, êîëü ìíîæèöåþ Òåáå ïëîòü ìîÿ, â çåìëè ïóñòå è íåïðîõîäíå è áåçâîäíå. Òàêî âî ñâÿòåì ÿâèõñÿ Òåáå, âèäåòè ñèëó Òâîþ è ñëàâó Òâîþ. ßêî ëó÷øè ìèëîñòü Òâîÿ ïà÷å æèâîò, óñòíå


Ñóòî÷íûé êðóã

718

ìîè ïîõâàëèòå Òÿ. Òàêî áëàãîñëîâëþ Òÿ â æèâîòå ìîåì, î èìåíè Òâîåì âîçäåæó ðóöå ìîè. ßêî îò òóêà è ìàñòè èñïîëíèñÿ äóøà ìîÿ, è óñòíå ðàäîñòè âîñõâàëÿò Òÿ óñòà ìîÿ. àùå ïîìèíàõ Òÿ íà ïîñòåëè ìîåé, íà óòðåíèõ ïîó÷àõñÿ â Òÿ. ßêî áûñòü Ïîìîùíèê ìîé, è â êðîâå êðèëó Òâîåþ âîçðàäóþñÿ. Ïðèëüïå äóøà ìîÿ ïî Òåáå, ìåíå æå ïðèÿò äåñíèöà Òâîÿ. Òèè æå âñóå èñêàøà äóøó ìîþ, âíèäóò â ïðåèñïîäíÿÿ çåìëè. Ïðåäàäÿòñÿ â ðóêè îðóæèþ, ÷àñòè ëèñîâîì áóäóò. Öàðü æå âîçâåñåëèòñÿ î Áîçå, ïîõâàëèòñÿ âñÿê êëåíûèñÿ Èì. ßêî çàãðàäèøàñÿ óñòà ãëàãîëþùèõ íåïðàâäó. Íà óòðåíèõ ïîó÷àõñÿ â Òÿ. ßêî áûñòü Ïîìîùíèê ìîé, è â êðîâå êðèëó Òâîåþ âîçðàäóþñÿ. Ïðèëüïå äóøà ìîÿ ïî Òåáå, ìåíå æå ïðèÿò äåñíèöà Òâîÿ. Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå, Áîæå (òðèæäû, áåç ïîêëîíîâ). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. Ïñàëîì 87. Ãîñïîäè Áîæå ñïàñåíèÿ ìîåãî, âî äíè âîçâàõ è â íîùè ïðåä Òîáîþ. Äà âíèäåò ïðåä Òÿ ìîëèòâà ìîÿ, ïðèêëîíè óõî Òâîå ê ìîëåíèþ ìîåìó. ßêî èñïîëíèñÿ çîë äóøà ìîÿ, è æèâîò ìîé àäó ïðèáëèæèñÿ. Ïðèâìåíåí áûõ ñ íèçõîäÿùèìè â ðîâ, áûõ ÿêî ÷åëîâåê áåç ïîìîùè â ìåðòâûõ ñâîáîäü. ßêî ÿçâåíèè ñïÿùèè âî ãðîáåõ, èõ æå íå ïîìÿíóë åñè ê òîìó è òèè îò ðóêè Òâîåÿ îòðèíîâåíè áûøà. Ïîëîæèøà ìÿ â ðîâå ïðåèñïîäíåì, â òåìíûõ è ñåíè ñìåðòíåé. Íà ìíå óòâåðäèñÿ ÿðîñòü Òâîÿ, è âñÿ âîëíû Òâîÿ íàâåäå íà ìÿ. Óäàëèë åñè çíàåìûõ ìîèõ îò ìåíå, ïîëîæèøà ìÿ ìåðçîñòü ñåáå, ïðåäàí áûõ è íå èñõîæäàõ. Î÷è ìîè èçíåìîãîñòå îò íèùåòû. Âîçâàõ ê Òåáå Ãîñïîäè, âåñü äåíü, âîçäåõ ê Òåáå ðóöå ìîè. Åäà ìåðòâûìè òâîðèøè ÷óäåñà? ëè âðà÷åâå âîñêðåñÿò è èñïîâåäÿòñÿ Òåáå? Åäà ïîâåñòü êòî âî ãðîáå ìèëîñòü Òâîþ, è èñòèíó Òâîþ â ïîãèáåëè? Åäà ïîçíàíà áóäóò âî òìå ÷óäåñà Òâîÿ, è ïðàâäà Òâîÿ â çåìëè çàáâåííåé? Àç ê Òåáå Ãîñïîäè, âîçâàõ è óòðî ìîëèòâà ìîÿ ïðåäâàðèò Òÿ. Âñêóþ Ãîñïîäè, îòðååøè äóøó ìîþ? îòâðàùàåøè ëèöå Ñâîå îò ìåíå. Íèùü åñìü àç, è â òðóäåõ îò þíîñòè ìîåÿ, âîçíåñ æå ñìèðèõñÿ è èçíåìîãîõ. Íà ìíå ïðåèäîøà ãíåâè Òâîè, óñòðàøåíèÿ Òâîÿ âîçìóòèøà ìÿ. Îáûäîøà ìÿ ÿêî âîäà, âåñü äåíü îäåðæàøà ìÿ âêóïå. Óäàëèë åñè îò ìåíå äðóãà è èñêðåíÿãî, è çíàåìûõ ìîèõ îò ñòðàñòåé. Ãîñïîäè Áîæå ñïàñåíèÿ ìîåãî, âî äíè âîçâàõ è â íîùè ïðåä Òîáîþ. Äà âíèäåò ïðåä Òÿ ìîëèòâà ìîÿ, ïðèêëîíè óõî Òâîå ê ìîëåíèþ ìîåìó. Ïñàëîì 102. Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, è âñÿ âíóòðåíÿÿ ìîÿ èìÿ ñâÿòîå Åãî. Áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ, Ãîñïîäà, è íå çàáûâàé âñåõ âîçäàÿíèè Åãî. Î÷èùàþùàãî âñÿ áåççàêîíèÿ òâîÿ, èñöåëÿþùàãî âñÿ íåäóãè òâîÿ. Èçáàâëÿþùàãî îò èñòëåíèÿ æèâîò òâîé, âåí÷àþùàãî òÿ ìèëîñòèþ è ùåäðîòàìè. Èñïîëíÿþùàãî âî áëàãèõ æåëàíèå òâîå, îáíîâèòñÿ ÿêî îðëó þíîñòü òâîÿ. Òâîðÿè ìèëîñòûíþ Ãîñïîäü, è ñóäüáó âñåì îáèäèìûì. Ñêàçà ïóòè Ñâîÿ Ìîèñåîâè, ñûíîâîì èçðàèëåâûì õîòåíèÿ Ñâîÿ. Ùåäð è ìèëîñòèâ Ãîñïîäü, äîëãîòåðïåëèâ, è ìíîãîìèëîñòèâ. Íå äî êîíöà ïðîãíåâàåòñÿ, íè â âåê âðàæäóåò. Íå ïî áåççàêîíèåì íàøèì ñîòâîðèë åñòü íàì, íè ïî ãðåõîì íàøèì âîçäàë åñòü íàì. ßêî ïî âûñîòå íåáåñíåé îò çåìëè, óòâåðäèë åñòü Ãîñïîäü ìèëîñòü Ñâîþ íà áîÿùèõñÿ Åãî. Åëèêî îòñòîÿò âîñòîöû îò çàïàä, óäàëèë åñòü îò íàñ


Ñóòî÷íûé êðóã

719

áåççàêîíèÿ íàøà. ßêî æå ùåäðèò îòåö ñûíû, óùåäðèò Ãîñïîäü áîÿùèõñÿ Åãî. ßêî Òîé ïîçíà ñîçäàíèå íàøå, ïîìÿíó ÿêî ïåðñòü åñìû. ×åëîâåê, ÿêî òðàâà, äíèå åãî, ÿêî öâåò ñåëüíûè, òàêî îöâåòåò. ßêî äóõ ïðîéäåò â íåì è íå áóäåò, è íå ïîçíàåò ê òîìó ìåñòà ñâîåãî. Ìèëîñòü æå Ãîñïîäíÿ îò âåêà è äî âåêà, íà áîÿùèõñÿ Åãî. È ïðàâäà Åãî íà ñûíåõ ñûíîâ, õðàíÿùèõ çàâåò Åãî, è ïîìíÿùèõ çàïîâåäè Åãî òâîðèòè ÿ. Ãîñïîäü íà íåáåñè óãîòîâà ïðåñòîë Ñâîé, è öàðñòâî Åãî âñåìè îáëàäàåò. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñè àíãåëè Åãî, ñèëüíèè êðåïîñòèþ òâîðÿùèè ñëîâî Åãî, óñëûøàòè ãëàñ ñëîâåñ Åãî. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñÿ ñèëû Åãî, ñëóãè Åãî, òâîðÿùèè âîëþ Åãî. Áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñÿ äåëà Åãî, íà âñÿêîì ìåñòå âëàäû÷åñòâà Åãî, áëàãîñëîâè, äóøå ìîÿ Ãîñïîäà. Íà âñÿêîì ìåñòå âëàäû÷åñòâèÿ Åãî, áëàãîñëîâè äóøå ìîÿ Ãîñïîäà. Ïñàëîì 142. Ãîñïîäè, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ, âíóøè ìîëåíèå ìîå âîèñòèíå Òâîåé, óñëûøè ìÿ â ïðàâäå Òâîåé. È íå âíèäè â ñóä ñ ðàáîì Òâîèì, ÿêî íå îïðàâäèòñÿ ïðåä Òîáîþ âñÿê æèâûè. ßêî ïîãíà âðàã äóøó ìîþ, è ñìèðèë åñòü â çåìëè æèâîò ìîé. Ïîñàäèë ìÿ åñòü â òåìíûõ, ÿêî ìåðòâûÿ âåêó è óíû âî ìíå äóõ ìîé, âî Ìíå ñìóòèñÿ ñåðäöå ìîå. Ïîìÿíóõ äíè äðåâíèÿ, ïîó÷èõñÿ âî âñåõ äåëåõ Òâîèõ, è â äåëåõ ðóêó Òâîåþ ïîó÷àõñÿ, âîçäåõ ê Òåáå ðóöå ìîè, äóøà ìîÿ, ÿêî çåìëÿ áåçâîäíàÿ Òåáå. Ñêîðî óñëûøè ìÿ Ãîñïîäè, èñ÷åçå äóõ ìîé. Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, è óïîäîáëþñÿ íèçõîäÿùèì â ðîâ. Ñëûøàíó ñîòâîðè ìíå çàóòðà ìèëîñòü Òâîþ, ÿêî íà Òÿ óïîâàõ. Ñêàæè ìíå Ãîñïîäè, ïóòü, âîíüæå ïîéäó, ÿêî ê Òåáå âçÿõ äóøó ìîþ. Èçìè ìÿ îò âðàã ìîèõ, Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãîõ. Íàó÷è ìÿ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã ìîé. Äóõ Òâîé áëàãèè íàñòàâèò ìÿ íà çåìëþ ïðàâó. Èìåíå Òâîåãî ðàäè Ãîñïîäè, æèâèøè ìÿ, ïðàâäîþ Òâîåþ èçâåäåøè îò ïå÷àëè äóøó ìîþ. È ìèëîñòèþ Òâîåþ ïîòðåáèøè âðàãè ìîÿ, è ïîãóáèøè âñÿ ñòóæàþùèÿ äóøè ìîåé, ÿêî àç ðàá Òâîé åñìü. Óñëûøè ìÿ â ïðàâäå Òâîåé Ãîñïîäè, óñëûøè, è íå âíèäè â ñóä ñ ðàáîì Òâîèì. Äóõ Òâîé Áëàãèè íàñòàâèò ìÿ íà çåìëþ ïðàâó. Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå, Áîæå (òðèæäû, ñ ïîêëîíàìè). Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Ñëàâà, è íûíå. Òàæå, Áîã Ãîñïîäü è ÿâèñÿ íàì, áëàãîñëîâåí ãðÿäûè âî èìÿ Ãîñïîäíå. Ñòèõ 1. Èñïîâåäàéòåñÿ Ãîñïîäåâè, ÿêî áëàã, ÿêî â âåê ìèëîñòü Åãî. Ñòèõ 2. Îáûøåäøå îáûäîøà ìÿ, è èìåíåì Ãîñïîäíèì ïðîòèâëÿõñÿ èì. Ñòèõ 3. Íå óìðó, íî æèâ áóäó, è ïîâåì äåëà Ãîñïîäíÿ. Ñòèõ 4. Êàìåíü, Åãî æå íåáðåãîøà çèæäóùèè, Ñåé áûñòü âî ãëàâó óãëó, îò Ãîñïîäà áûñòü Ñåé, è åñòü äèâíà âî î÷èþ íàøåþ. Òàæå òðîïàðü äíþ, èëè ñâÿòîìó, èëè ïðàçäíèêó. Àùå ëè ïîñò, ïîåòñÿ Àëëèëóèÿ, íà ãëàñ îêòàÿ. Ñòèõè æå ãëàãîëåì: Ñòèõ 1.


Ñóòî÷íûé êðóã

720

Îò íîùè óòðåíþåò äóõ ìîé ê Òåáå, Áîæå. Ñòèõ 2. Ïðàâäå íàó÷èòåñÿ æèâóùèè íà çåìëè. Ñòèõ 3. Ãîñïîäè Áîæå íàø, ìèð äàæäü íàì, âñÿ áî âîçäàë åñè íàì. Ñòèõ 4. Òàêî áûõîì âîçëþáëåííîìó Òâîåìó. Òàæå òðîè÷íû âî îêòàè, è îáû÷íàÿ ñòèõîëîãèÿ, è ñåäàëüíû, è ïðî÷àÿ ïî óñòàâó. Òàæå, ïñàëîì 50. Ïîìèëóé ìÿ Áîæå. . . Ïîñåì ïåñíè ïðîðî÷åñêèÿ è êàíîíû. Íà 9 ïåñíè êàíîíà ïîåì ïåñíü Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå (îò Ëóêè, çà÷àëî 4): Âåëè÷èò äóøà ìîÿ Ãîñïîäà, è âîçðàäîâàñÿ äóõ ìîé î Áîçå Ñïàñå ìîåì (ïðàâûé ëèê). È ïî êîåìæäî ñòèñå ïðèïåâàåì: ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì. È ïîêëîí äî çåìëè. Àùå ëè íåäåëÿ, èëè ïðàçäíåñòâî, ïîêëîíû òâîðèì ìàëûÿ, òîêìî ïîñëåäíèè ïîêëîí çåìíûè. ßêî ïðèçðå íà ñìèðåíèå Ðàáû Ñâîåÿ, ñå áî îò íûíå áëàæàò Ìÿ âñè ðîäè (ëåâûé ëèê). ßêî ñîòâîðè ìíå âåëè÷èå Ñèëüíûè, è ñâÿòî èìÿ Åãî, è ìèëîñòü Åãî â ðîä è ðîä íà áîÿùèõñÿ Åãî (ïðàâûé ëèê). Ñîòâîðè äåðæàâó ìûøöåþ Ñâîåþ, ðàñòî÷è ãîðäûÿ ìûñëè ñåðäöà èõ (ëåâûé ëèê). Íèçëîæè ñèëüíûÿ ñî ïðåñòîë è âîçíåñå ñìèðåííûÿ, àë÷óùèÿ èñïîëíè áëàã, è áîãàòÿùèÿñÿ îòïóñòè òùà (ïðàâûé ëèê). Âîñïðèÿò Èçðàèëÿ îòðîêà Ñâîåãî, ïîìÿíóòè ìèëîñòè, ÿêîæå ãëàãîëà êî îòöåì íàøèì, Àâðààìó è ñåìåíè åãî äî âåêà (ëåâûè ëèê). Òàæå, ïåñíü 9-ÿ êàíîíîâ. Ïî 9-é ïåñíè îáà ëèêà ñîâîêóïëüøåñÿ ïîåì: Äîñòîéíî åñòü, è òâîðèì ïîêëîí âñè âêóïå äî çåìëè. Òàæå, åêòåíèÿ ìàëàÿ. Àùå ëè íåäåëÿ; ïîåì íà ãëàñ îêòàÿ: Ñâÿò Ãîñïîäü Áîã íàø (òðèæäû), òàæå ñâåòèëåí. Ïîñåì, ïñàëîì 148. Õâàëèòå Ãîñïîäà ñ íåáåñ, õâàëèòå Åãî â âûøíèõ. Õâàëèòå Åãî âñè àíãåëè Åãî. Õâàëèòå Åãî âñÿ ñèëû Åãî. Õâàëèòå Åãî ñîëíöå è ëóíà, õâàëèòå Åãî âñÿ çâåçäû è ñâåò. Õâàëèòå Åãî íåáåñà íåáåñ è âîäà ÿæå ïðåâûøå íåáåñ, äà âîñõâàëÿò èìÿ Ãîñïîäíå. ßêî Òîé ðå÷å, è áûøà; Òîé ïîâåëå, è ñîçäàøàñÿ. Ïîñòàâè ÿ â âåê è â âåê âåêà. Ïîâåëåíèå ïîëîæè, è íå ìèìî èäåò. Õâàëèòå Ãîñïîäà îò çåìëè, çìèåâå è âñÿ áåçäíû. Îãíü, ãðàä, ñíåã, ãîëîòü, äóõ áóðåí, òâîðÿùàÿ ñëîâî Åãî. Ãîðû è âñè õîëìè, äðåâà ïëîäîíîñíà è âñè êåäðè. Çâåðèå è âñè ñêîòè, ãàäè è ïòèöû ïåðíàòû. Öàðèå çåìñòèè è âñè ëþäèå, êíÿçè è âñè ñóäèè çåìñòèè. Þíîøè è äåâû, ñòàðöû ñ þíîòàìè, äà âîñõâàëÿò èìÿ Ãîñïîäíå. ßêî âîçíåñåñÿ èìÿ Òîãî åäèíàãî. Èñïîâåäàíèå Åãî íà çåìëè è íà íåáåñè, è âîçíåñåò ðîã ëþäåé Ñâîèõ. Ïåñíü âñåì ïðåïîäîáíûì Åãî, ñûíîâîì èçðàèëåâîì, ëþäåì ïðèáëèæàþùèìñÿ Åìó. Ïñàëîì 149. Âîñïîéòå Ãîñïîäåâè ïåñíü íîâó, õâàëåíèÿ Åãî â öåðêâè ïðåïîäîáíûõ. Äà âîçâåñåëèòñÿ Èçðàèëü î ñîòâîðøåì Åãî, è ñûíîâå Ñèîíè âîçðàäóþòñÿ î Öàðè ñâîåì.


Ñóòî÷íûé êðóã

721

Äà âîñõâàëÿò èìÿ Åãî â ëèöå, â òèìïàíå è ïñàëòûðè äà ïîþò Åìó. ßêî áëàãîâîëèò Ãîñïîäü â ëþäåõ Ñâîèõ, è âîçíåñåò êðîòêèÿ âî ñïàñåíèå. Âîñõâàëÿòñÿ ïðåïîäîáíèè âî ñëàâå, è âîçðàäóþòñÿ íà ëîæàõ ñâîèõ. Âîçíîøåíèÿ Áîæèÿ â ãîðòàíè èõ, è ìå÷è îáîþäó îñòðû â ðóêàõ èõ. Ñîòâîðèòè îòìùåíèå âî ÿçûöåõ, îáëè÷åíèå â ëþäåõ. Ñâÿçàòè öàðÿ èõ ïóòû, è ñëàâíûÿ èõ ðó÷íûìè îêîâû æåëåçíûìè. Ñîòâîðèòè â íèõ ñóä íàïèñàí, ñëàâà ñè åñòü âñåì ïðåïîäîáíûì Åãî. Ïñàëîì 150. Õâàëèòå Áîãà âî ñâÿòûõ Åãî, õâàëèòå Åãî âî óòâåðæåíèè ñèë Åãî. Õâàëèòå Åãî íà ñèëàõ Åãî, õâàëèòå Åãî ïî ïðåìíîãîìó âåëè÷åñòâèþ Åãî. Õâàëèòå Åãî âî ãëàñå òðóáíåì, õâàëèòå Åãî âî ïñàëòûðè è ãóñëåõ. Õâàëèòå Åãî â òèìïàíå è ëèöå, õâàëèòå Åãî âî ñòðóíàõ è îðãàíåõ. Õâàëèòå Åãî â êèìâàëåõ äîáðîãëàñíûõ, õâàëèòå Åãî â êèìâàëåõ âîñêëèöàíèÿ. Âñÿêî äûõàíèå äà õâàëèò Ãîñïîäà. Òàæå, ñòèõåðû õâàëèòíûÿ, è Ñëàâà, è È íûíå ïî óñòàâó. Ïîñåì ãëàãîëåì: Ñëàâà ïîêàçàâøåìó íàì ñâåò, è ïðî÷àÿ. Àùå ëè íà õâàëèòåõ ñòèõåð íåò è ìû ãëàãîëåì: Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò, Ãîñïîäè Áîæå íàø, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ñëàâà ïîêàçàâøåìó íàì ñâåò. Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ áëàãîâîëåíèå. Õâàëèì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), êëàíÿåìòèñÿ, ñëàâîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), áëàãîäàðèì Òÿ âåëèêèÿ ðàäè ñëàâû Òâîåÿ (ïîêëîí). Ãîñïîäè Öàðþ íåáåñíûè, Áîæå Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, è Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûè Èñóñå Õðèñòå, è Ñâÿòûè Äóøå: Ãîñïîäè Áîæå, Àãíü÷å Áîæèè, Ñûíå Îòå÷ü, âçåìëÿè ãðåõè ìèðà, ïîìèëóé íàñ. Âçåìëÿè ãðåõè ìèðà, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà. Ñåäÿè îäåñíóþ Îòöà, ïîìèëóé íàñ. ßêî Òû åäèí ñâÿò, Òû åäèí Ãîñïîäü Èñóñ Õðèñòîñ, â ñëàâó Áîãó Îòöó, àìèíü. Íà âñÿêó íîùü áëàãîñëîâëþ Òÿ, è âîñõâàëþ èìÿ Òâîå âî âåêè, è â âåê âåêà. Ãîñïîäè, Ïðèáåæèùå áûñòü íàì, â ðîä è ðîä. Àç ðåõ: Ãîñïîäè, ïîìèëóè ìÿ è èñöåëè äóøó ìîþ, ÿêî ñîãðåøèõ Òåáå. Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãîõ, íàó÷è ìÿ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã ìîé, ÿêî îò Òåáå åñòü èñòî÷íèê æèâîòà, âî ñâåòå Òâîåì óçðèì ñâåò. Ïðîáàâè ìèëîñòü Òâîþ âåäóùèì Òÿ. Ñïîäîáè Ãîñïîäè, â íîùü ñèþ áåç ãðåõà ñîõðàíèòèñÿ íàì. Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè Áîæå îòåö íàøèõ, è õâàëüíî è ïðîñëàâëåíî èìÿ Òâîå âî âåêè, àìèíü. Áóäè Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ íà íàñ, ÿêîæå óïîâàõîì íà Òÿ. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè, íàó÷è íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàãîñëîâåí åñè Âëàäûêî, âðàçóìè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàãîñëîâåí åñè Ñâÿòûè, ïðîñâåòè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ âî âåêè, è äåëà ðóêó Òâîåþ íå ïðåçðè. Òåáå ïîäîáàåò õâàëà, Òåáå ïîäîáàåò ïåíèå. Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò: Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïîñåì åêòåíèÿ. Èñïîëíèì çàóòðåíèÿ. Òàæå, íà ñòèõîâíå ñòèõåðû. Ïîñåì: Ñëàâà, è íûíå, Áîãîðîäè÷åí. Òàæå: Áëàãî åñòü èñïîâåäàòèñÿ Ãîñïîäåâè, è ïåòè èìåíè Òâîåìó, Âûøíèè, âîçâåùàòè çàóòðà ìèëîñòü Òâîþ, è èñòèíó Òâîþ íà âñÿêó íîùü. Àùå åñòü ïîñò, ãëàãîëåì äâàæäû. Òàæå, Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø, òðîïàðü äíþ, èëè ñâÿòîìó ïî óñòàâó, è åêòåíèÿ è ïî âîçãëàñå ãëàãîëåò ïñàëîìùèê: Àìèíü. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ, òðèæäû. È ïñàëìû Ïåðâàãî ÷àñà. È ïðî÷åå. È îòïóñò.


Ñóòî÷íûé êðóã

722

Àùå ëè ïîñò, òî ãëàãîëåì ïî Îò÷å íàø òðîïàðè ñèè:  öåðêâè ñòîÿùå ñëàâû Òâîåÿ, íà íåáåñè ñòîÿòè ìíèìñÿ, Áîãîðîäèöå äâåðü íåáåñíàÿ, îòâåðçè íàì äâåðè ìèëîñòè Òâîåÿ. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Ãîñïîäè áëàãîñëîâè. Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Ãëàãîëåì: Àìèíü. Íåáåñíûè Öàðþ, äåðæàâó íàøó óêðåïè, âåðó óòâåðäè, ÿçûêè óêðîòè, ìèð óìèðè, è ñâÿòûè õðàì ñåé äîáðå ñîõðàíè, è ïðåæäå îòøåäøèÿ îòöû è áðàòèþ íàøó â êðîâåõ ñ ïðàâåäíûìè ó÷èíè è íàñ â ïðàâîñëàâíåé âåðå è â ïîêàÿíèè, Ãîñïîäè, ïðèèìè è ïîìèëóé, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Òàæå, Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí âåëèêèé). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. È òâîðèì âåëèêèÿ ïîêëîíû, ñ ìîëèòâîþ ñâÿòàãî Åôðåìà, ÿêîæå ïðåäóêàçàñÿ íà âñåäíåâíåé ïîëóíîùíèöå. È àáèå íà÷èíàåì ïåðâûé ÷àñ.

Äåâÿòûé ÷àñ Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè) Ïñàëîì 83. Êîëü âîçëþáëåíà ñåëà Òâîÿ, Ãîñïîäè ñèë, æåëàåò è ñêîí÷åâàåòñÿ äóøà ìîÿ âî äâîðû Ãîñïîäíÿ. Ñåðäöå ìîå è ïëîòü ìîÿ âîçðàäîâàñòàñÿ î Áîçå æèâå. Èáî ïòèöà îáðåòå ñåáå õðàìèíó, è ãîðëèöà ãíåçäî ñåáå, èäåæå ïîëîæè ïòåíöû ñâîÿ. Îëòàðè Òâîÿ, Ãîñïîäè Áîæå ñèë, Öàðþ ìîé è Áîæå ìîé. Áëàæåíè æèâóùèè â äîìó Òâîåì, â âåê âåêà âîñõâàëÿò Òÿ. Áëàæåí ìóæ åìó æå åñòü çàñòóïëåíèå åãî îò Òåáå. Âîñõîæäåíèÿ â ñåðäöû ñâîåì ïîëîæè, âî þäîëè ïëà÷åâíå, â ìåñòå èäåæå ïîëîæè. Èáî áëàãîñëîâåíèå äàñò çàêîí äàÿè. Ïîéäóò îò ñèëû â ñèëó, ÿâèòñÿ Áîã áîãîì â Ñèîíå. Ãîñïîäè Áîæå ñèë, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ, âíóøè Áîæå Èÿêîâëü. Çàùèòíè÷å íàø, âèæäü Áîæå, è ïðèçðè íà ëèöå Õðèñòà Òâîåãî. ßêî ëó÷øå äåíü åäèí âî äâîðåõ Òâîèõ, ïà÷å òûñÿù. Èçâîëèõ ïðèìåòàòèñÿ â äîìó Áîãà ìîåãî ïà÷å, íåæå æèòè ìè â ñåëåõ ãðåøíè÷èõ. ßêî ìèëîñòü è èñòèíó ëþáèò Ãîñïîäü. Áîã áëàãîäàòü è ñëàâó äàñò. Ãîñïîäü íå ëèøèò áëàãà, õîäÿùèõ íåçëîáèåì. Ãîñïîäè Áîæå ñèë, áëàæåí ÷åëîâåê óïîâàÿè íà Òÿ. Ïñàëîì 84. Áëàãîâîëèë åñè Ãîñïîäè, çåìëþ Òâîþ, âîçâðàòèë åñè ïëåí Èÿêîâëü Îñòàâèë åñè áåççàêîíèÿ ëþäåì Òâîèì, ïîêðûë åñè âñÿ ãðåõè èõ. Óêðîòèë åñè âåñü ãíåâ Òâîé, âîçâðàòèë åñè îò ãíåâà ÿðîñòè Òâîåÿ. Âîçâðàòè íàñ, Áîæå ñïàñåíèè íàøèõ, è âîçâðàòè ÿðîñòü Òâîþ îò íàñ. Åäà âî âåêè ïðîãíåâàåøèñÿ íà íû, èëè ïðîñòðåøè ãíåâ ñâîé îò ðîäà â ðîä. Áîæå, Òû îáðàù æèâèøè íû, è ëþäèå Òâîè âîçâåñåëÿòñÿ î Òåáå. ßâè íàì Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîþ, è ñïàñåíèå Òâîå äàæäü íàì. Óñëûøó, ÷òî ðå÷åò î ìíå Ãîñïîäü Áîã; ÿêî ðå÷åò ìèð íà ëþäè Ñâîÿ è íà ïðåïîäîáíûÿ Ñâîÿ, è íà îáðàùàþùèÿ ñåðäöà ê Íåìó. Îáà÷å áëèç áîÿùèõñÿ Åãî, ñïàñåíèå Åãî, âñåëèòè ñëàâó â çåìëþ íàøó. Ìèëîñòü è èñòèíà ñðåòîñòåñÿ, ïðàâäà è ìèð îáëîáûçàñòàñÿ. Èñòèíà


Ñóòî÷íûé êðóã

723

îò çåìëè âîñèÿ, è ïðàâäà ñ íåáåñå ïðèíè÷å. Èáî Ãîñïîäü äàñò áëàãîñòü, è çåìëÿ íàøà äàñò ïëîä ñâîé. Ïðàâäà ïðåä Íèì ïðåäúèäåò, è ïîëîæèò â ïóòü ñòîïû ñâîÿ. Ïñàëîì 85. Ïðèêëîíè Ãîñïîäè, óõî Òâîå è óñëûøè ìÿ, ÿêî íèù è óáîã åñìü àç. Ñîõðàíè äóøó ìîþ, ÿêî ïðåïîäîáåí åñìü, ñïàñè ðàáà Òâîåãî, Áîæå ìîé, óïîâàþùàãî íà Òÿ. Ïîìèëóé ìÿ Ãîñïîäè, ÿêî ê Òåáå âîççîâó âåñü äåíü. Âîçâåñåëè äóøó ðàáà Òâîåãî, ÿêî ê Òåáå âçÿõ äóøó ìîþ. ßêî Òû Ãîñïîäè, áëàã, è äîëãîòåðïåëèâ, è ìíîãîìèëîñòèâ âñåì ïðèçûâàþùèì Òÿ. Âíóøè Ãîñïîäè, ìîëèòâó ìîþ, è âîíüìè ãëàñó ìîëåíèÿ ìîåãî.  äåíü ïå÷àëè ìîåÿ âîçâàõ ê Òåáå, ÿêî óñëûøà ìÿ. Íåñòü ïîäîáåí Òåáå â áîçåõ Ãîñïîäè, è íåñòü ïî äåëîì Òâîèì. Âñè ÿçûöû åëèêî ñîòâîðè ïðèèäóò, è ïîêëîíÿòñÿ ïðåä Òîáîþ Ãîñïîäè, è ïðîñëàâÿò èìÿ Òâîå. ßêî âåëèè åñè Òû, è òâîðÿè ÷óäåñà, Òû åñè Áîã åäèí. Íàñòàâè ìÿ Ãîñïîäè, íà ïóòü Òâîé, è ïîéäó âî èñòèíå Òâîåé: äà âîçâåñåëèòñÿ ñåðäöå ìîå, áîÿòèñÿ èìåíå Òâîåãî. Èñïîâåìñÿ Òåáå, Ãîñïîäè Áîæå ìîé, âñåì ñåðäöåì ìîèì, è ïðîñëàâëþ èìÿ Òâîå â âåê. ßêî ìèëîñòü Òâîÿ âåëèÿ íà ìíå, è èçáàâè äóøó ìîþ îò àäà ïðåèñïîäíÿãî. Áîæå, çàêîíîïðåñòóïíèöû âîñòàøà íà ìÿ, è ñîíì äåðæàâíûõ âçûñêàøà äóøó ìîþ, è íå ïðåäëîæèøà Òåáå ïðåä ñîáîþ. È Òû Ãîñïîäè Áîæå ìîé, ùåäð è ìèëîñòèâ, äîëãîòåðïåëèâ è ìíîãîìèëîñòèâ è èñòèíåí. Ïðèçðè íà ìÿ è ïîìèëóé ìÿ, äàæäü äåðæàâó Òâîþ îòðîêó Òâîåìó, è ñïàñè ñûíà ðàáû Òâîåÿ. Ñîòâîðè ñî ìíîþ çíàìåíèå âî áëàãî, è äà âèäÿò íåíàâèäÿùèè ìÿ è ïîñòûäÿòñÿ; ÿêî Òû Ãîñïîäè, ïîìîæå ìè, è óòåøèë ìÿ åñè. Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ (òðèæäû). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Òðîïàðü ïî óñòàâó. Àùå ëè æå ïîñò, ãëàãîëåì ñèé òðîïàðü, ãëàñ 8: Èæå â äåâÿòûè ÷àñ, íàñ ðàäè ïëîòèþ ñìåðòü âêóñèâûè, óìåðòâè ïëîòè íàøåÿ ìóäðîâàíèå, Õðèñòå Áîæå, ñïàñè íàñ. Ñòèõ 1: Äà ïðèáëèæèòñÿ ìîëèòâà ìîÿ ïðåä Òÿ Ãîñïîäè, ïî ñëîâåñè Òâîåìó âðàçóìè ìÿ. Ñòèõ 2: Äà âíèäåò ïðîøåíèå ìîå ïðåä Òÿ Ãîñïîäè, ïî ñëîâåñè Òâîåìó èçáàâè ìÿ. Ñëàâà, è íûíå. Èæå íàñ ðàäè ðîæäåèñÿ îò Äåâû, è ðàñïÿòèå ïðåòåðïåâ Áëàãèè, èñïðîâåðãèè ñìåðòèþ ñìåðòü, è âîñêðåñåíèå ÿâëü ÿêî Áîã, íå ïðåçðè èõ æå ñîçäà ðóêîþ Ñâîåþ, ÿâè ÷åëîâåêîëþáèå Ñâîå Ìèëîñòèâå, ïðèèìè ðîæäüøóþ Òÿ Áîãîðîäèöó, ìîëÿùóñÿ çàíû, è ñïàñè, Ñïàñå íàø, ëþäè ñîãðåøüøèÿ. Àùå ëè ïîñò, áûâàåò ÷òåíèå. Òàæå: Íå ïðåäàæäü íàñ äî êîíöà, èìåíå Òâîåãî ðàäè, è íå ðàçîðè çàâåòà Òâîåãî, è íå îòñòàâè ìèëîñòè Òâîåÿ îò íàñ, Àâðààìà ðàäè âîçëþáëåííàãî îò Òåáå, è çà Èñààêà ðàáà Òâîåãî, è Èçðàèëÿ ñâÿòàãî Òâîåãî. Òàæå, Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø, êîíäàê äíþ, èëè ñâÿòîìó. Àùå ëè æå ïîñò, ãëàãîëåì òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 8: Âèäÿ ðàçáîéíèê Íà÷àëüíèêà æèçíè íà Êðåñòå âèñÿùà, è ãëàãîëàøå: àùå íåáû Áîã áûë âîïëîùüñÿ, Èæå ñ íàìè ðàñïíûèñÿ, íåáû ñîëíöå ëó÷è ñâîè ïîòàèëî, íèæå çåìëÿ òðåïåùóùè òðÿñëàñÿ, íî Èæå çà âñÿ òåðïÿè, ïîìÿíè ìÿ Ñïàñå, åãäà ïðèèäåøè âî öàðñòâèè Ñè.


Ñóòî÷íûé êðóã

724

Ñëàâà. Ïîñðåäè äâîþ ðàçáîéíèêó ìåðèëî ïðàâåäíîå îáðåòåñÿ Êðåñò Òâîé: îâîìó óáî íèçõîäÿùó âî àä òÿãîòîþ õóëåíèÿ, äðóãîìó æå ëåã÷àùóñÿ îò ãðåõ ê ðàçóìó áîãîñëîâèÿ. Õðèñòå Áîæå, ñëàâà Òåáå. È íûíå. Àãíüöà è ïàñòûðÿ è Ñïàñà ìèðó, íà Êðåñòå çðÿùè ðîæäüøàÿ Òÿ, ãëàãîëàøå ñëåçÿùèè: ìèð óáî ðàäóåòñÿ, ïðèåìëÿ Òîáîþ èçáàâëåíèå, óòðîáà æå Ìîÿ ãîðèò, çðÿùè Òâîå ðàñïÿòèå, åæå çà âñåõ òåðïèøè, Ñûíå è Áîæå ìîé. Òàæå, Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Èæå íà âñÿêî âðåìÿ. . . Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì. . . Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. . . Àìèíü. È ñîòâîðÿåì òðè âåëèêèÿ ïîêëîíû, ñî îáû÷íîþ ìîëèòâîþ: Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó. . . È ïðî÷èõ ìåòàíèé (12). Ïîñåì ìîëèòâà. Âëàäûêî Áîæå, Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ. . . Àùå ëè âåëèêèé ïîñò, è ìû ïî ïîêëîíåõ ìîëèòâû: Âëàäûêî Áîæå, Îò÷å. . . íå ãëàãîëåì, íî ïîåì íà îáà ëèêà: Âî öàðñòâèè Ñè. . . Àùå ëè êðîìå ïîñòà, ãëàãîëåì ìîëèòâó ñèþ: Âëàäûêî, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Áîæå íàø, äîëãîòåðïåëèâå î íàøèõ ñîãðåøåíèèõ, äàæå è äî íûíåøíÿãî ÷àñà ïðèâåäûè íàñ, âîíüæå íà æèâîòâîðÿùåì äðåâå âèñÿ, áëàãîðàçóìíîìó ðàçáîéíèêó, Èæå â ðàé ïóòü ñîòâîðèë åñè âõîä, è ñìåðòèþ ñìåðòü ðàçðóøèë åñè, î÷èñòè íàñ ãðåøíûõ, è íåäîñòîéíûõ ðàá Òâîèõ. Ñîãðåøèõîì áî è áåççàêîííîâàõîì, è íåñìû äîñòîéíè âîçâåñòè î÷èþ íàøåþ, è âîçðåòè íà âûñîòó íåáåñíóþ, çàíå æå îñòàâèõîì ïóòü ïðàâäû Òâîåÿ, è õîäèõîì â âîëÿõ ñåðäåö íàøèõ, íî ìîëèì Òâîþ áëàãîñòü: ïîùàäè íàñ Ãîñïîäè, ïî ìíîæåñòâó ìèëîñòè Òâîåÿ, è ñïàñè íàñ èìåíå Òâîåãî ðàäè ñâÿòàãî, ÿêî èñ÷åçîøà â ñóåòå äíèå íàøè. Èçìè íàñ èç ðóêè ñîïðîòèâíàãî, è îñòàâè íàì ïðåãðåøåíèÿ íàøà, è óìåðòâè ïëîòüñêîå íàøå ìóäðîâàíèå, äà âåòõàãî îòëîæèâøå ÷åëîâåêà, è â íîâàãî îáëåöåìñÿ, è Òåáå ïîæèâåì, íàøåìó Âëàäûöå è Áëàãîäàòåëþ, è òàêî Òâîèì ïîâåëåíèåì ïîñëåäóþùå, â âå÷íûè ïîêîé äîñòèãíåì, èäåæå åñòü âñåì âåñåëÿùèìñÿ æèëèùå. Òû áî åñè âîèñòèíó èñòèííîå âåñåëèå, è ðàäîñòü ëþáÿùèì Òÿ, Õðèñòå Áîæå íàø, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, ñî áåçíà÷àëüíûì Òè Îòöåì, è ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Òè Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü.

Ïàâå÷åðíèöà âåëèêàÿ Íà÷àëî Âåëèêèÿ ïàâå÷åðíèöû. Ïåâàåìà áûâàåò â Âåëèêèè ïîñò, è â ïîñò ñâÿòûõ Àïîñòîë, è â ïîñò Ñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû, è â ïîñò Ðîæåñòâà Õðèñòîâà, åãäà åñòü Àëëèëóèÿ, ñ ïîêëîíû. Ïî îáû÷íåì íà÷àëå ãëàãîëåì: Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Öàðþ Íåáåñíûè. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Ñëàâà, è íûíå.


Ñóòî÷íûé êðóã

725

Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû). Àùå ëè åñòü ïåðâàÿ íåäåëÿ Âåëèêàãî ïîñòà, ãëàãîëåì, ïñàëîì 69: Áîæå, â ïîìîùü ìîþ âîíüìè. Ãîñïîäè, ïîìîùè ìè ïîòùèñÿ. Äà ïîñòûäÿòñÿ è ïîñðàìÿòñÿ èùóùèè äóøó ìîþ. Äà âîçâðàòÿòñÿ âñïÿòü è ïîñòûäÿòñÿ, ìûñëÿùèè ìè çëàÿ. Äà âîçâðàòÿòñÿ àáèå ñòûäÿùåñÿ, ãëàãîëþùèè ìè: áëàãî æå, áëàãî æå. Äà âîçðàäóþòñÿ è âîçâåñåëÿòñÿ î Òåáå, âñè èùóùèè Òåáå Áîæå, è ãëàãîëþò âûíó: äà âîçâåëè÷èòñÿ Ãîñïîäü, ëþáÿùèè ñïàñåíèå Òâîå. Àç æå íèùü åñìü è óáîã, Áîæå ïîìîçè ìè. Ïîìîùíèê ìîé è Èçáàâèòåëü ìîé åñè Òû. Ãîñïîäè, íå çàêîñíè. Ïîñåì êàíîí ñâÿòàãî Àíäðåÿ Êðèòñêàãî. Ïî êàíîíå æå ãëàãîëåì ïñàëîì, 4-é Âíåãäà âîçâàõ. Àùå ëè êðîìå ïåðâûÿ íåäåëè ñâÿòàãî ïîñòà ïî èçãëàãîëàíèè: Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ, ãëàãîëåì ñèÿ ïñàëìû. Âíåãäà âîçâàõ, óñëûøà ìÿ Áîæå ïðàâäû ìîåÿ, â ñêîðáè ðàñïðîñòðàíèë ìÿ åñè. Óùåäðè ìÿ, è óñëûøè ìîëèòâó ìîþ. Ñûíîâå ÷åëîâå÷åñòèè, äîêîëå òÿæêîñåðäèè; âñêóþ ëþáèòå ñóåòíàÿ, è èùåòå ëæè; È óâåäèòå, ÿêî óäèâè Ãîñïîäü ïðåïîäîáíàãî Ñâîåãî, Ãîñïîäü óñëûøèò ìÿ âíåãäà âçîâó ê Íåìó. Ãíåâàéòåñÿ è íå ñîãðåøàéòå, ÿæå ãëàãîëåòå â ñåðäöàõ âàøèõ, íà ëîæàõ âàøèõ óìèëèòåñÿ. Ïîæðèòå æåðòâó ïðàâäû, è óïîâàéòå íà Ãîñïîäà, ìíîçè ãëàãîëþò: êòî ÿâèò íàì áëàãàÿ? 3íàìåíàñÿ íà íàñ ñâåò ëèöà Òâîåãî Ãîñïîäè, äàë åñè âåñåëèå â ñåðäöû ìîåì. Îò ïëîäà ïøåíèöû, âèíà è åëåÿ ñâîåãî óìíîæèøàñÿ.  ìèðå âêóïå óñíó è ïî÷èþ, ÿêî Òû Ãîñïîäè, åäèíàãî íà óïîâàíèå âñåëèë ìÿ åñè. Ïñàëîì 6. Ãîñïîäè, äà íå ÿðîñòèþ Òâîåþ îáëè÷èøè ìåíå, íèæå ãíåâîì Òâîèì ïîêàæåøè ìåíå. Ïîìèëóé ìÿ Ãîñïîäè, ÿêî íåìîùåí åñìü, èñöåëè ìÿ Ãîñïîäè, ÿêî ñìóòèøàñÿ êîñòè ìîÿ. È äóøà ìîÿ ñìóòèñÿ çåëî, è Òû Ãîñïîäè, äîêîëå? Îáðàòè Ãîñïîäè, èçìè äóøó ìîþ, ñïàñè ìÿ ðàäè ìèëîñòè Òâîåÿ. ßêî íåñòü â ñìåðòè ïîìèíàÿè Òåáå, âî àäå æå êòî èñïîâåñòüòèñÿ? Óòðóäèõñÿ âîçäûõàíèåì ìîèì, èçìûþ íà âñÿêó íîùü ëîæå ìîå, ñëåçàìè ìîèìè ïîñòåëþ ìîþ îìî÷ó. Ñìóòèñÿ îò ÿðîñòè îêî ìîå, îáåòøàõ âî âñåõ âðàçåõ ìîèõ. Îòñòóïèòå îò ìåíå âñè òâîðÿùèè áåççàêîíèå, ÿêî óñëûøà Ãîñïîäü ãëàñ ïëà÷à ìîåãî. Óñëûøà Ãîñïîäü ìîëåíèå ìîå, Ãîñïîäü ìîëèòâó ìîþ ïðèÿò. Äà ïîñòûäÿòñÿ è ñìÿòóòñÿ âñè âðàçè ìîè, âîçâðàòÿòñÿ è óñòûäÿòñÿ çåëî âñêîðå. Ïñàëîì 12. Äîêîëå Ãîñïîäè, çàáóäåøè ìÿ äî êîíöà? Äîêîëå îòâðàùàåøè ëèöå Ñâîå îò ìåíå? Äîêîëå ïîëîæó ñîâåòû â äóøè ìîåé, áîëåçíè â ñåðäöû ìîåì äåíü è íîùü? Äîêîëå âîçíåñåòñÿ âðàã ìîé íà ìÿ? Ïðèçðè è óñëûøè ìÿ, Ãîñïîäè Áîæå ìîé. Ïðîñâåòè î÷è ìîè äà íåêîãäà óñíó â ñìåðòü, äà íåêîãäà ðå÷åò âðàã ìîé: óêðåïèõñÿ íàíü. Ñòóæàþùèè ìè âîçðàäóþòñÿ, àùå ñÿ ïîäâèæó, àç æå íà ìèëîñòü Òâîþ óïîâàõ. Âîçðàäóåòñÿ ñåðäöå ìîå î ñïàñåíèè Òâîåì, âîñïîþ Ãîñïîäåâè áëàãîäåÿâøåìó ìíå, è ïîþ èìåíè Ãîñïîäíþ Âûøíåìó. Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå, Áîæå (òðèæäû è ïîêëîíû òðè).


Ñóòî÷íûé êðóã

726

Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû) . Ñëàâà, è íûíå. Ïñàëîì 24. Ê Òåáå Ãîñïîäè, âîçäâèãîõ äóøó ìîþ, Áîæå ìîé, íà Òÿ óïîâàõ, äà íå ïîñòûæóñÿ âî âåêè. Íè ïîñìåþòìèñÿ âðàçè ìîè, èáî âñè òåðïÿùèè Òÿ íå ïîñòûäÿòñÿ. Äà ïîñòûäÿòñÿ áåççàêîííóþùèè âñóå. Ïóòè Òâîÿ Ãîñïîäè, ñêàæè ìè, è ñòåçÿì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Íàñòàâè ìÿ íà èñòèíó Òâîþ, è íàó÷è ìÿ, ÿêî Òû åñè Áîã Ñïàñ ìîé, è Òåáå òåðïåõ âåñü äåíü. Ïîìÿíè ùåäðîòû Òâîÿ Ãîñïîäè, è ìèëîñòè Òâîÿ, ÿêî îò âåêà ñóòü. Ãðåõ þíîñòè ìîåÿ, è íåâåæåñòâèÿ ìîåãî íå ïîìÿíè, ïî ìèëîñòè Òâîåé ïîìÿíè ìÿ Òû, ðàäè áëàãîñòè Òâîåÿ, Ãîñïîäè. Áëàã è ïðàâ Ãîñïîäü, ñåãî ðàäè çàêîí ïîëîæèò ñîãðåøàþùèì íà ïóòè. Íàñòàâèò êðîòêèÿ íà ñóä, è íàó÷èò êðîòêèÿ ïóòåì Ñâîèì. Âñè ïóòèå Ãîñïîäíè ìèëîñòü è èñòèíà, âçûñêàþùèì çàâåòà Åãî è ñâèäåíèÿ Åãî. Ðàäè èìåíå Òâîåãî Ãîñïîäè, è î÷èñòè ãðåõ ìîé, ìíîã áî åñòü. Êòî åñòü ÷åëîâåê áîÿèñÿ Ãîñïîäà; çàêîí ïîëîæèò åìó íà ïóòè èæå èçâîëè. Äóøà åãî âî áëàãèõ âîäâîðèòñÿ, è ñåìÿ åãî íàñëåäèò çåìëþ. Äåðæàâà Ãîñïîäü áîÿùèìñÿ Åãî, è çàâåò Åãî ÿâèò èì. Î÷è ìîè âûíó êî Ãîñïîäó, ÿêî Òîé èñòîðãíåò îò ñåòè íîçå ìîè. Ïðèçðè íà ìÿ è ïîìèëóé ìÿ, ÿêî åäèíîðîä è íèùü åñìü àç. Ñêîðáè ñåðäöà ìîåãî óìíîæèøàñÿ, è îò áåä ìîèõ èçâåäè ìÿ. Âèæäü ñìèðåíèå ìîå è òðóä ìîé, è îòïóñòè âñÿ ãðåõè ìîÿ. Âèæäü âðàãè ìîÿ, ÿêî óìíîæèøàñÿ, è íåíàâèäåíèåì íåïðàâåäíûì âîçíåíàâèäåøà ìÿ. Ñîõðàíè äóøó ìîþ è èçáàâè ìÿ, äà íå ïîñòûæóñÿ, ÿêî óïîâàõ íà Òÿ. Íåçëîáèâèè è ïðàâèè ïðèëåïëÿõóñÿ ìíå, ÿêî ïîòåðïåõ Òÿ, Ãîñïîäè. Èçáàâè Áîæå, Èçðàèëÿ îò âñåõ ñêîðáèé åãî. Ïñàëîì 30. Íà Òÿ Ãîñïîäè, óïîâàõ, äà íå ïîñòûæóñÿ âî âåêè, ïðàâäîþ Òâîåþ èçáàâè ìÿ, è èçìè ìÿ. Ïðèêëîíè êî ìíå óõî Òâîå, óñêîðè èçúÿòè ìÿ. Áóäè ìè â Áîã çàùèòèòåëü, è â äîì ïðèáåæèùà ñïàñòè ìÿ. ßêî äåðæàâà ìîÿ è ïðèáåæèùå ìîå åñè Òû, è èìåíå Òâîåãî ðàäè íàñòàâèøè ìÿ, è ïðåïèòàåøè ìÿ. Èñòîðãíåøè ìÿ îò ñåòè ñåÿ, þæå ñêðûøà ìè, ÿêî Òû åñè Çàùèòèòåëü ìîé, Ãîñïîäè.  ðóöå Òâîè ïðåäàþ äóõ ìîé, èçáàâèë ìÿ åñè, Ãîñïîäè Áîæå èñòèíå. Âîçíåíàâèäåë åñè õðàíÿùèÿ ñóåòíàÿ çàòùåå, àç æå íà Ãîñïîäà óïîâàõ. Âîçðàäóþñÿ è âîçâåñåëþñÿ î ìèëîñòè Òâîåé, ÿêî ïðèçðåë åñè íà ñìèðåíèå ìîå, ñïàñë åñè îò áåä äóøó ìîþ. È íåñè ìåíå çàòâîðèë â ðóêàõ âðàæèèèõ, ïîñòàâèë åñè íà ïðîñòðàííå íîçå ìîè. Ïîìèëóé ìÿ Ãîñïîäè, ÿêî ñêîðáëþ, ñìóòèñÿ îò ÿðîñòè îêî ìîå, äóøà ìîÿ è óòðîáà ìîÿ. ßêî èñ÷åçå â áîëåçíè æèâîò ìîé, è ëåòà ìîÿ â âîçäûõàíèèõ, èçíåìîæå íèùåòîþ êðåïîñòü ìîÿ, è êîñòè ìîÿ ñìóòèøàñÿ. Îò âñåõ âðàã ìîèõ áûõ ïîíîøåíèå, è ñîñåäîì ìîèì çåëî, è ñòðàõ çíàåìûì ìîèì. Âèäÿùèè ìÿ âîí áåæàøà îò ìåíå, çàáâåí áûõ ÿêî ìåðòâ îò ñåðäöà. Áûõ ÿêî ñîñóä ïîãóáëåí, ÿêî ñëûøàõ ãàæäåíèå ìíîãèõ æèâóùèõ îêðåñò, âíåãäà ñîáðàòèñÿ èì âêóïå íà ìÿ, ïðèÿòè äóøó ìîþ ñîâåùàøà. Àç æå íà Òÿ Ãîñïîäè, óïîâàõ, ðåê: Òû åñè Áîã ìîé, â ðóêó Òâîåþ æðåáèè ìîè. Èçáàâè ìÿ èç ðóêè âðàã ìîèõ, è îò ãîíÿùèõ ìÿ. Ïðîñâåòè ëèöå Òâîå íà ðàáà Òâîåãî, ñïàñè ìÿ ìèëîñòèþ Òâîåþ Ãîñïîäè, äà íå ïîñòûæóñÿ, ÿêî ïðèçâàõ Òÿ. Äà ïîñòûäÿòñÿ íå÷åñòèâèè, è ñíèäóò âî àä. Íåìû äà áóäóò óñòíû ëüñòèâûÿ, ãëàãîëþùèÿ íà ïðàâåäíàãî áåççàêîíèå, ãîðäûíåþ è óíè÷èæåíèåì. Êîëü ìíîãî ìíîæåñòâî áëàãîñòè Òâîåÿ Ãîñïîäè, þæå ñêðûë åñè áîÿùèìñÿ


Ñóòî÷íûé êðóã

727

Òåáå, ñîäåëàë åñè óïîâàþùèì íà Òÿ, ïðåä ñûíû ÷åëîâå÷åñêèìè. Ñêðûåøè èõ â òàéíå ëèöà Òâîåãî, îò ìÿòåæà ÷åëîâå÷åñêà, ïîêðûåøè èõ â êðîâå îò ïðåðåêàíèÿ ÿçûê. Áëàãîñëîâåí Ãîñïîäü, ÿêî óäèâè ìèëîñòü Ñâîþ âî ãðàäå îáñòîÿíèÿ. Àç æå ðåõ âî èçñòóïëåíèè ìîåì: îòâåðæåí åñìü îò ëèöà î÷èþ Òâîåþ; ñåãî ðàäè óñëûøà ãëàñ ìîëèòâû ìîåÿ, âíåãäà âîçâàõ ê Òåáå. Âîçëþáèòå Ãîñïîäà âñè ïðåïîäîáíèè Åãî, ÿêî èñòèíû âçûñêàåò Ãîñïîäü, è âîçäàåò èçëèõà òâîðÿùèì ãîðäûíþ. Ìóæàéòåñÿ è äà êðåïèòñÿ ñåðäöå âàøå, âñè óïîâàþùèè íà Ãîñïîäà. Ïñàëîì 90. Æèâûè â ïîìîùè Âûøíÿãî, â êðîâå Áîãà íåáåñíàãî âîäâîðèòñÿ. Ðå÷åò Ãîñïîäåâè: Çàñòóïíèê ìîé åñè, è ïðèáåæèùå ìîå, Áîã ìîé, è óïîâàþ Íàíü. ßêî Òîé èçáàâèò òÿ îò ñåòè ëîâ÷è, è îò ñëîâåñå ìÿòåæíà. Ïëåùüìà Ñâîèìà îñåíèò òÿ, è ïîä êðèëå Åãî íàäååøèñÿ. Îðóæèå îáûäåò òÿ èñòèíà Åãî, íå óáîèøèñÿ îò ñòðàõà íîùíàãî, îò ñòðåëû ëåòÿùèÿ âî äíè. Îò âåùè âî òìå ïðåõîäÿùèÿ, îò ñðÿùà è áåñà ïîëóäåííàãî. Ïàäåò îò ñòðàíû òâîåÿ òûñÿùà, è òìà îäåñíóþ òåáå, ê òåáå æå íå ïðèáëèæèòñÿ. Îáà÷å î÷èìà ñâîèìà ñìîòðèøè, è âîçäàÿíèå ãðåøèèêîì óçðèøè. ßêî Òû Ãîñïîäè, óïîâàíèå ìîå; Âûøíÿãî ïîëîæèë åñè ïðèáåæèùå òâîå. Íå ïðèèäåò ê òåáå çëî, è ðàíà íå ïðèáëèæèòñÿ òåëåñè òâîåìó. ßêî àíãåëîì Ñâîèì çàïîâåñòü î òåáå, ñîõðàíèòè òÿ âî âñåõ ïóòåõ òâîèõ. Íà ðóêàõ âîçìóò òÿ, äà íåêîãäà ïðåòêíåøè î êàìåíü íîãè òâîåÿ. Íà àñïèäà è âàñèëèñêà íàñòóïèøè, è ïîïåðåøè ëüâà è çìèÿ. ßêî íà Ìÿ óïîâà, è èçáàâëþ è, ïîêðûþ è, ÿêî ïîçíà èìÿ Ìîå. Âîççîâåò êî Ìíå, è óñëûøó è, ñ íèì åñìü â ñêîðáè, èçìó è, è ïðîñëàâëþ åãî. Äîëãîòó äíèé èñïîëíþ è, è ÿâëþ åìó ñïàñåíèå Ìîå. Ïîñåì: Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå, Áîæå (òðèæäû è ïîêëîíû òðè). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. Òàæå, ïåñíü ñâÿòàãî ïðîðîêà Èñàèè. Ñ íàìè Áîã, ðàçóìåéòå ÿçûöû è ïîêàðÿéòåñÿ, ÿêî ñ íàìè Áîã. Óñëûøèòå è äî ïîñëåäíèõ çåìëè, ÿêî ñ íàìè Áîã. Ìîãóùèè ïîêàðÿéòåñÿ, ÿêî ñ íàìè Áîã. Àùå áî ïàêè âîçìîæåòå, è ïàêè ïîáåæäåíè áóäåòå, ÿêî ñ íàìè Áîã. È èæå àùå ñîâåò ñîâåùàâàåòå, è ðàçîðèò è Ãîñïîäü, ÿêî ñ íàìè Áîã. È ñëîâî åæå àùå âîçãëàãîëåòå, íå èìàòü ïðåáûâàòè â âàñ, ÿêî ñ íàìè Áîã. Ñòðàõà æå âàøåãî íå èìàì óáîÿòèñÿ, íèæå ñîáëàçíèòèñÿ, ÿêî ñ íàìè Áîã. Ãîñïîäà æå Áîãà íàøåãî ñâÿòèòå, è Òîé áóäåò âàì â áîÿçíü, ÿêî ñ íàìè Áîã. È èæå àùå Íàíü íàäååøèñÿ, è Òîé áóäåò òè âî îñâÿùåíèå, ÿêî ñ íàìè Áîã. È óïîâàþùå áóäåì Íàíü, è ñïàñåìñÿ Åãî ðàäè, ÿêî ñ íàìè Áîã. Ñå àç è äåòè, ÿæå ìè äàë Áîã, ÿêî ñ íàìè Áîã. Ëþäèå õîäÿùèè âî òìå, âèäåøà ñâåò âåëèè, ÿêî ñ íàìè Áîã. Æèâóùèè âî ñòðàíå è ñåíè ñìåðòíåé, ñâåò âîñèÿåò íà âû, ÿêî ñ íàìè Áîã. ßêî Îòðî÷à ðîäèñÿ íàì, Ñûí è äàñòñÿ íàì, ÿêî ñ íàìè Áîã. Åìó æå âëàñòü áûñòü íà ðàìå Åãî, ÿêî ñ íàìè Áîã. È ìèðó Åãî íåñòü ïðåäåëà, ÿêî ñ íàìè Áîã. È íàðèöàåòñÿ èìÿ Åãî âåëèêà ñîâåòà Àíãåë, ÿêî ñ íàìè Áîã. ×óäåí Ñîâåòíèê, ÿêî ñ íàìè Áîã. Áîã êðåïîê, Âëàäûêà, Êíÿçü ñìèðåíèÿ, ÿêî ñ íàìè Áîã. Îòåö áóäóùàãî âåêà, ÿêî ñ íàìè Áîã. Ñëàâà: ßêî ñ íàìè Áîã. È íûíå: ßêî ñ íàìè Áîã.


Ñóòî÷íûé êðóã

728

Òàæå, ñåé ñòèõ ãëàãîëåì òðèæäû: Ñ íàìè Áîã, ðàçóìåéòå ÿçûöû è ïîêàðÿéòåñÿ, ÿêî ñ íàìè Áîã. Òàæå: Äåíü ïðåáûâ áëàãîäàðþ Òÿ Ãîñïîäè, âå÷åð ìîëþñÿ ñ íîùèþ, áåçíàâåòèå ïîäàæäü ìè Ñïàñå, è ñïàñè ìÿ. Ñëàâà. Äåíü èçøåä ñëàâîñëîâëþ Òÿ Âëàäûêî, âå÷åð ìîëþñÿ ñ íîùèþ, áåçñîáëàçíüñòâî ïîäàæäü ìè Ñïàñå, è ñïàñè ìÿ. È íûíå. Äåíü ïðåøåä ïåñíîñëîâÿ Òÿ Ñâÿòûè, âå÷åð ìîëþñÿ ñ íîùèþ, áåç ãðåõà ñîõðàíè ìÿ Ñïàñå, è ñïàñè ìÿ. Áåçïëîòíîå åñòåñòâî õåðóâèìñêîå, íåìîë÷íûìè ïåñíüìè Òÿ ñëàâîñëîâÿò, øåñòîêðûëüíàÿ è æèâîòíàÿ ñåðàôèì, íåïðåñòàííûìè ãëàñû Òÿ ïðåâîçíîñÿò, àíãåëüñêàÿ æå âñÿ âîèíñòâà, òðèñâÿòûìè ïåñíüìè Òÿ âîñõâàëÿþò. Ïðåæäå áî âñåõ åñè ñûè Îòåö, è ñîáåçíà÷àëüíà èìàøè Ñâîåãî Ñûíà, è ðàâíî÷åñòåí íîñÿ Äóõ æèçíè, Òðîèöó ÿâëÿåøè íåðàçäåëüíó. Ïðåñâÿòàÿ Äåâî, Ìàòè Áîæèÿ, è èæå Ñëîâó ñàìîâèäöû è ñëóãè, ïðîðîê æå è ìó÷åíèê, è âñè ëèêîâå, ÿêî áåçñìåðòíó èìóùå æèçíü, î âñåõ ìîëèòåñÿ ïðèëåæíî, ÿêî âñè åñìû â áåäàõ, äà ëüñòè èçáàâëüøåñÿ ëóêàâàãî, àíãåëüñêóþ âîïèåì ïåñíü: Ñâÿòûè, Ñâÿòûè, Ñâÿòûè, Òðèñâÿòûè Ãîñïîäè, ïîìèëóé è ñïàñè íàñ. Òàæå, èñïîâåäàíèå ïðàâîñëàâíûÿ âåðû, ïåðâàãî Ñîáîðà: Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà Îòöà, Âñåäåðæèòåëÿ, Òâîðöà íåáó è çåìëè, âèäèìûì æå âñåì è íåâèäèìûì. È âî åäèíàãî Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, Åäèíîðîäíàãî, Èæå îò Îòöà ðîæäåííàãî ïðåæäå âñåõ âåê. Ñâåòà îò ñâåòà, Áîãà èñòèííà îò Áîãà èñòèííà, ðîæäåííà, à íå ñîòâîðåíà, åäèíîñóùíà Îòöó, Èì æå âñÿ áûøà. Íàñ ðàäè ÷åëîâåê, è íàøåãî ðàäè ñïàñåíèÿ, ñøåäøàãî ñ íåáåñ, è âîïëîòèâøàãîñÿ îò Äóõà Ñâÿòà, è Ìàðèè Äåâû âî÷åëîâå÷üøàñÿ. Ðàñïÿòàãî çà íè ïðè ïîíòèéñòåì Ïèëàòå, ñòðàäàâøà è ïîãðåáåíà, è âîñêðåñøàãî â òðåòèé äåíü ïî ïèñàíèèõ. È âîçøåäøàãî íà íåáåñà, è ñåäÿùà îäåñíóþ Îòöà. È ïàêè ãðÿäóùàãî ñî ñëàâîþ, ñóäèòè æèâûì è ìåðòâûì, Åãî æå öàðñòâèþ íåñòü êîíöà. Âòîðàãî Ñîáîðà: È â Äóõà Ñâÿòàãî, Ãîñïîäà èñòèííàãî è æèâîòâîðÿùàãî, Èæå îò Îòöà èñõîäÿùàãî, Èæå ñî Îòöåì è Ñûíîì ñïîêëàíÿåìà è ññëàâèìà, ãëàãîëàâøàãî ïðîðîêè. È âî åäèíó ñâÿòóþ ñîáîðíóþ è àïîñòîëüñêóþ Öåðêîâü. Èñïîâåäóþ åäèíî Êðåùåíèå, âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ. ×àþ âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûì. È æèçíè áóäóùàãî âåêà, àìèíü. Ïîñåì ãëàãîëåò, íà÷èíàÿè ëèê: Î! Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå Áîãîðîäèöå Âñåìèëîñòèâàÿ, ìîëè Áîãà î íàñ ãðåøíûõ. È òâîðèì ìåòàíèå íà êèèæäî ñòèõ. È äðóãèè ëèê òîé æå ñòèõ ãëàãîëåò. Íà÷åíûè æå ãëàãîëåò: Âñÿ íåáåñíûÿ ñèëû, ñâÿòèè àíãåëè è àðõàíãåëè, ìîëèòå Áîãà î íàñ ãðåøíûõ. Ñâÿòûè âåëèêèè Èîàííå ïðîðî÷å è Ïðåäîòå÷å, Êðåñòèòåëþ Ãîñïîäåíü, ìîëè Áîãà î íàñ ãðåøíûõ. Ñâÿòèè ñëàâíèè àïîñòîëè, ïðîðîöû è ìó÷åíèöû, è âñè ñâÿòèè, ìîëèòå Áîãà î íàñ ãðåøíûõ.


Ñóòî÷íûé êðóã

729

Ïðåïîäîáíèè è áîãîíîñíèè îòöû íàøè, ïàñòûðèå è ó÷èòåëèå âñåëåííåé, ìîëèòå Áîãà î íàñ ãðåøíûõ. Çäå ðöû ñâÿòàãî, åãî æå åñòü õðàì. Íåïîáåäèìàÿ è áîæåñòâåííàÿ ñèëà, ÷åñòíàãî è æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ, íå îñòàâè íàñ ãðåøíûõ, óïîâàþùèõ íà Òÿ. Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè íàì ãðåøíûì. Åãäà æå äîñòèãíåì ñåãî ñòèõà: Áîæå, î÷èñòè ãðåõè íàøà, è ïîìèëóé íàñ, ãëàãîëåì åãî òðèæäû. Ïîñåì, Òðèñâÿòîå, è ïîêëîíû îáû÷íûÿ (3). Ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà.  ïîíåäåëüíèê è ñðåäó âå÷åð, òðîïàðè ñèÿ ãëàñ 2. Ïðîñâåòè î÷è ìîè Õðèñòå Áîæå, äà íåêîãäà óñíó â ñìåðòü, äà íåêîãäà ðå÷åò âðàã ìîé: óêðåïèõñÿ íàíü. Ñòèõ. Ïðèçðè è óñëûøè ìÿ, Ãîñïîäè Áîæå ìîé. Ïàêè òîé æå òðîïàðü: Ïðîñâåòè î÷è ìîè Õðèñòå Áîæå, äà íåêîãäà óñíó â ñìåðòü, äà íåêîãäà ðå÷åò âðàã ìîé: óêðåïèõñÿ íàíü. Ñëàâà. Çàñòóïíèê äóøè ìîåé áóäè Áîæå, ÿêî ïîñðåäå õîæäó ñåòåé ìíîãèõ. Èçáàâè ìÿ îò íèõ, è ñïàñè ìÿ Áëàæå, ÿêî ×åëîâåêîëþáåö. È íûíå, Áîãîðîäè÷åí. ßêî íå èìàìû äåðçíîâåíèÿ, çà ïðåìíîãèÿ ãðåõè íàøà, íî Òû, Èæå îò Òåáå ðîæäüøàãîñÿ, ìîëè Áîãîðîäèöå Äåâî. Ìíîãî áî ìîæåò ìîëèòâà Ìàòåðíÿ, íà óìîëåíèå Âëàäûêè. Íå ïðåçðè ãðåøíûõ ìîëüáû Âñå÷èñòàÿ, ÿêî ìèëîñòèâ åñòü, è ñïàñòè ìîãèè, Èæå ñòðàäàòè íàñ ðàäè èçâîëèâûè. Èíû òðîïàðè, âî âòîðíèê è â ÷åòâåðòîê âå÷åð, ãëàñ 8. Ñèÿ îáîè òðîïàðè ïðåìåíÿòè ÷ðåç äåíü. Íåâèäèìûõ âðàã ìîèõ íåóñûïàíèå ñâåñè Ãîñïîäè, è îêàÿííûÿ ïëîòè ìîåÿ íåìîæåíèå âåñè, Ñîçäàâûè ìÿ. Òåì æå â ðóöå Òâîè ïðåäàþ äóõ ìîé, ïîêðûé ìÿ êðèëîìà Òâîåÿ áëàãîñòè, äà íåêîãäà óñíó â ñìåðòü. È óìíèè ìîè î÷è ïðîñâåòè, íàñëàæäåíèåì áîæåñòâåííûõ ñëîâåñ Òâîèõ, è âîçäâèãíè ìÿ âî âðåìÿ áëàãîïîòðåáíî, ê Òâîåìó ñëàâîñëîâèþ, ÿêî åäèí Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Ñòèõ. Ïðèçðè è óñëûøè ìÿ, Ãîñïîäè Áîæå ìîé. ßêî ñòðàøåí ñóä Òâîé Ãîñïîäè, àíãåëîì ïðåäñòîÿùèì, ÷åëîâåêîì ââîäèìûì, êíèãàì ðàçãèáàåìûì, äåëîì èñïûòàåìûì, ïîìûñëîì èñòÿçóåìûì. Êèè ñóä áóäåò ìíå, çà÷àòîìó âî ãðåñåõ? êòî ìè ïëàìåíü óãàñèò? êòî ìè òìó ïðîñâåòèò? àùå íå Òû Ãîñïîäè, ïîìèëóåøè ìÿ Áëàæå, ÿêî ×åëîâåêîëþáåö. Ñëàâà. Ñëåçû ìè äàæäü Áîæå, ÿêîæå äðåâëå æåíå ãðåøíèöå. È ñïîäîáè ìÿ îìî÷èòè íîçå Òâîè, ÿæå ìÿ îò ïóòè ëüñòèâàãî ñâîáîäèâøàÿ è ìvðî áëàãîóõàíèÿ Òåáå ïðèíîñèòè, æèòèå ÷èñòî, ïîêàÿíèåì ìè ñòÿæàííî. Äà óñëûøó è àç áëàãàãî Òâîåãî ãëàñà: âåðà òâîÿ ñïàñå òÿ, èäè â ìèð. È íûíå, Áîãîðîäè÷åí. Íåïîñòûäíóþ, Áîãîðîäèöå, íàäåæäó Òâîþ èìåÿ ñïàñóñÿ, è çàñòóïëåíèå Òâîå ñòÿæàâ Ïðå÷èñòàÿ, íå óáîþñÿ, íî ïîæåíó âðàãè ìîÿ, è ïîáåæäó ÿ, âî åäèíî îáîëêñÿ, ÿêî âî áðîíÿ, â êðîâ Òâîé, è âñåìîãóùóþ Òâîþ ïîìîùü. È ìîëÿñÿ âîïèþ Òè: Âëàäû÷èöå, ñïàñè ìÿ ìîëüáàìè Ñè, è âîçäâèãíè ìÿ îò ìðà÷íàãî ñíà, êî Òâîåìó ñëàâîñëîâèþ, ñèëîþ èç Òåáå âîïëîòèâøàãîñÿ Õðèñòà Áîãà.


Ñóòî÷íûé êðóã

730

Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì (ïîêëîí åäèí). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. Àìèíü. Òàæå, ìîëèòâà Âåëèêàãî Âàñèëèÿ. Ãîñïîäè, Ãîñïîäè, èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ ñòðåëû ëåòÿùèÿ âî äíè. È èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ âåùè âî òìå ïðèõîäÿùèÿ, ïðèèìè æåðòâó âå÷åðíþþ ðóê íàøèõ âîçäåÿíèå. Ñïîäîáè æå íàñ è íîùíîå ïîïðèùå áåç ïîðîêà ïðåèòè, íåèñêóñíûè îò çëûõ, è èçáàâè íàñ îò âñÿêàãî ñìóùåíèÿ è ñòðàõà, èæå îò äèÿâîëà íàì ïðèáûâàþùàãî. Äàðóé äóøàì íàøèì óìèëåíèå, è ïîìûñëîì íàøèì ïîïå÷åíèå, åæå íà ñòðàøíåì è ïðàâåäíåì Òâîåì ñóäå èñïûòàíèÿ. Ïðèãâîçäè ñòðàñå Òâîåì ïëîòè íàøà, è óìåðòâè óäû íàøà ñóùèÿ íà çåìëè. ßêî äà è ñîííûì áåçìîëâèåì, ïðîñâåòèìñÿ çðåíèåì ñóäåá Òâîèõ. Îòèìè îò íàñ âñÿêî ìå÷òàíèå íåïîäîáíî, è ïîõîòü âðåäíó. Âîñòàâè æå íàñ âî âðåìÿ ìîëèòâû, óòâåðæåíû â âåðå, è ïðåñïåâàþùèõ â çàïîâåäåõ Òâîèõ, áëàãîâîëåíèåì è áëàãîñòèþ, åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, ñ Íèì æå áëàãîñëîâåí åñè, è ñ ïðåñâÿòûì è æèâîòâîðÿùèì Òè Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè). Ïñàëîì 50. Ïîìèëóé ìÿ Áîæå, ïî âåëèöåé ìèëîñòè Òâîåé. È ïî ìíîæåñòâó ùåäðîò Òâîèõ î÷èñòè áåççàêîíèå ìîå. Íàèïà÷å îìûé ìÿ îò áåççàêîíèÿ ìîåãî è îò ãðåõà ìîåãî î÷èñòè ìÿ. ßêî áåççàêîíèå ìîå àç çíàþ è ãðåõ ìîé ïðåäî ìíîþ åñòü âûíó. Òåáå åäèíîìó ñîãðåøèõ è ëóêàâîå ïðåä Òîáîþ ñîòâîðèõ. ßêî äà îïðàâäèøèñÿ â ñëîâåñåõ Ñâîèõ è ïîáåäèøè âíåãäà ñóäèòè. Ñå áî â áåççàêîíèèõ çà÷àò åñìü è âî ãðåñåõ ðîäè ìÿ ìàòè ìîÿ. Ñå áî èñòèíó âîçëþáèë åñè, áåçâåñòíàÿ è òàéíàÿ ïðåìóäðîñòè Òâîåÿ ÿâèë ìè åñè. Îêðîïèøè ìÿ èññîïîì è î÷èùóñÿ. Îìûåøè ìÿ è ïà÷å ñíåãà óáåëþñÿ. Ñëóõó ìîåìó äàñè ðàäîñòü è âåñåëèå: âîçðàäóþòñÿ êîñòè ñìèðåííûÿ. Îòâðàòè ëèöå Òâîå îò ãðåõ ìîèõ è âñÿ áåççàêîíèÿ ìîÿ î÷èñòè. Ñåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè âî ìíå Áîæå, è äóõ ïðàâ îáíîâè âî óòðîáå ìîåé. Íå îòâåðçè ìåíå oò ëèöà Òâîåãî, è Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî íå îòûìè îò ìåíå. Âîçäàæäü ìè ðàäîñòü ñïàñåíèÿ Òâîåãî è Äóõîì Âëàäû÷íûì óòâåðäè ìÿ. Íàó÷ó áåççàêîííûÿ ïóòåì Òâîèì è íå÷åñòèâèè ê Òåáå îáðàòÿòñÿ. Èçáàâè ìÿ îò êðîâèé Áîæå, Áîæå ñïàñåíèÿ ìîåãî; âîçðàäóåòñÿ ÿçûê ìîé ïðàâäå Òâîåé. Ãîñïîäè, óñòíå ìîè îòâåðçåøè, è óñòà ìîÿ âîçâåñòÿò õâàëó Òâîþ. ßêî àùå áû âîñõîòåë æåðòâû, äàë áûõ óáî; âñåñîææåíèÿ íå áëàãîâîëèøè. Æåðòâà Áîãó äóõ ñîêðóøåí: ñåðäöå ñîêðóøåííî è ñìèðåííî Áîã íå óíè÷èæèò. Óáëàæè Ãîñïîäè, áëàãîâîëåíèåì Òâîèì Ñèîíà; è äà ñîçèæäóòñÿ ñòåíû Èåðîñàëèìñêèÿ. Òîãäà áëàãîâîëèøè æåðòâó ïðàâäå, âîçíîøåíèå è âñåñîæèãàåìàÿ. Òîãäà âîçëîæàò íà îëòàðü Òâîé òåëüöà. Ïñàëîì 101. Ãîñïîäè, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ, è âîïëü ìîé ê Òåáå äà ïðèèäåò. Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, âîíü æå äåíü àùå ñêîðáëþ, ïðèêëîíè êî ìíå óõî Òâîå, âîíü æå äåíü,


Ñóòî÷íûé êðóã

731

àùå ïðèçîâó Òÿ, ñêîðî óñëûøè ìÿ. ßêî èñ÷åçîøà, ÿêî äûì äíèå ìîè, è êîñòè ìîÿ, ÿêî ñóøèëî ñîñõîøàñÿ. Óÿçâåí áûõ, ÿêî òðàâà, è èçñøå ñåðäöå ìîå, ÿêî çàáûõ ñíåñòè õëåá ìîé. Îò ãëàñà âîçäûõàíèÿ ìîåãî, ïðèëüïå êîñòü ìîÿ ïëîòè ìîåé. Óïîäîáèõñÿ íåÿñûòè ïóñòûííîìó, áûõ ÿêî íîùíûè âðàí íà íûðèùè. Çàáäåõ, è áûõ ÿêî ïòèöà îñîáÿùàÿñÿ íàçäå. Âåñü äåíü ïîíîøàõó ìè âðàçè ìîè, è õâàëÿùèè ìÿ ìíîþ êëåíÿõóñÿ. Çàíå ïåïåë, ÿêî õëåá ÿäÿõ, è ïèòèå ìîå ñ ïëà÷åì ðàñòâîðÿõ. Îò ëèöà ãíåâà Òâîåãî, è ÿðîñòè Òâîåÿ, ÿêî âîçíåñ íèçâåðæå ìÿ. Äíèå ìîè, ÿêî ñåíü óêëîíèøàñÿ, è àç ÿêî ñåíî èçñõîõ. Òû æå Ãîñïîäè, âî âåêè ïðåáûâàåøè, è ïàìÿòü Òâîÿ â ðîä è ðîä. Òû âîñêðåñ óùåäðèøè Ñèîíà, ÿêî âðåìÿ óøåäðèòè åãî, ÿêî ïðèèäå âðåìÿ. ßêî áëàãîâîëèøà ðàáè Òâîè êàìåíèå åãî, è ïåðñòü åãî óùåäðÿò. È óáîÿòñÿ ÿçûöû èìåíå Ãîñïîäíÿ, è âñè öàðèå çåìñòèè ñëàâû Òâîåÿ. ßêî ñîçèæäåò Ãîñïîäü Ñèîíà, è ÿâèòñÿ â ñëàâå Ñâîåé. Ïðèçðå íà ìîëèòâó óáîãèõ, è íå óíè÷èæè ìîëåíèÿ èõ. Äà íàïèøóòñÿ ñèè â ðîä èõ, è ëþäèå çèæäåìèè âîñõâàëÿò Ãîñïîäà. ßêî ïðèçðå ñ âûñîòû ñâÿòûÿ Ñâîåÿ, Ãîñïîäü ñ íåáåñå íà çåìëþ ïðèçðå. Óñëûøàòè âîçäûõàíèå îêîâàííûõ, ðàçðåøèòè ñûíû óìåðùâåííûõ. Âîçâåñòèòè â Ñèîíå èìÿ Ãîñïîäíå, è õâàëó Åãî âî Èåðîñàëèìå. Âíåãäà ñîáðàòèñÿ ëþäåì âêóïå, è öàðèå ðàáîòàòè Ãîñïîäåâè. Îòâåùà åìó íà ïóòè êðåïîñòè åãî, óìàëåíèå äíèè ìîèõ âîçâåñòè ìè. Íå âîçâåäè ìåíå â ïðåïîëîâåíèå äíèè ìîèõ, â ðîä è ðîä ëåòà Òâîÿ.  íà÷àëåõ Òû Ãîñïîäè, çåìëþ îñíîâà, è äåëà ðóê Òâîèõ ñóòü íåáåñà. Òà ïîãèáíóò, Òû æå ïðåáûâàåøè, è âñÿ ÿêî ðèçà îáåòøàþò, è ÿêî îäåæäó ñâèåøè èõ, è èçìåíÿòñÿ. Òû æå òîæäå åñè, è ëåòà Òâîÿ íå îñêóäåþò. Ñûíîâå ðàá Òâîèõ âñåëÿòñÿ, è ñåìÿ èõ â âåê èñïðàâèòñÿ Òàæå ìîëèòâà Ìàíàñèè, öàðÿ èóäåéñêà: Ãîñïîäè Âñåäåðæèòåëþ, Áîæå îòåö íàøèõ, Àâðààìîâ è Èñààêîâ è Èÿêîâëü, è ñåìåíå èõ ïðàâåäíàãî. Ñîòâîðèâûè íåáî è çåìëþ ñî âñåþ ëåïîòîþ èõ, è ñîïíûè ìîðå ñëîâîì ïîâåëåíèÿ Òâîåãî. Çàòâîðèâûè áåçäíó, è çàïå÷àòëåâ þ, ñòðàøíûì è ñëàâíûì èìåíåì Òâîèì. Åãî æå âñÿ áîÿòñÿ, è òðåïåùóò îò ëèöà ñëàâû Òâîåÿ. ßêî íåïîñòîÿííà âåëåëåïîòà ñëàâû Òâîåÿ, è íå ñòåðïèì ãíåâ åæå íà ãðåøíèêè ïðåùåíèÿ Òâîåãî. Áåç÷èñëåíà æå è íåèçñëåäîâàííà ìèëîñòü îáåùàíèÿ Òâîåãî. Òû áî åñè Ãîñïîäü âûøíèè, ìèëîñåðä, äîëãîòåðïåëèâ è ìíîãîìèëîñòèâ, è êàÿñÿ î çëîáàõ ÷åëîâå÷åñêèõ. Íî Òû Ãîñïîäè, ïî ìíîæåñòâó áëàãîñòè Òâîåÿ, îáåùà ïîêàÿíèå è îñòàâëåíèå ñîãðåøøèì ê Òåáå, è ìíîæåñòâîì ùåäðîò Òâîèõ íàðå÷å ïîêàÿíèå ãðåøíèêîì âî ñïàñåíèå. Òû óáî Ãîñïîäè Áîæå ïðàâåäíûõ, íåñè ïîëîæèë ïîêàÿíèå ïðàâåäíûì Òâîèì, Àâðààìó è Èñààêó è Èÿêîâó, íåñîãðåøèâøèì ïðåä Òîáîþ, íî ïîëîæèë åñè ïîêàÿíèå ìíå ãðåøíîìó, çàíå ñîãðåøèõ Òè ïà÷å ÷èñëà ïåñêà ìîðñêàãî. Óìíîæèøàñÿ áåççàêîíèÿ ìîÿ Ãîñïîäè, óìíîæèøàñÿ, è íåñìü äîñòîèí âîççðåòè è âèäåòè âûñîòó íåáåñíóþ, îò ìíîæåñòâà íåïðàâä ìîèõ ñâÿçàí åñìü ìíîãèìè þçàìè æåëåçíûìè. ßêî íå âîçâåñòè ìè ãëàâû ìîåÿ, è íåñòü ìè âîñêëîíåíèÿ. Çàíå ïðîãíåâàõ ÿðîñòü Òâîþ, è ëóêàâîå ïðåä Òîáîþ ñîòâîðèõ. È íå ñîòâîðèõ âîëè Òâîåÿ, íè ñîõðàíèõ ïîâåëåíèè Òâîèõ. È íûíå ïîêëîíÿþ êîëåíà ñåðäöà ìîåãî, è ìîëþ ÿæå îò Òåáå áëàãîñòü. Ñîãðåøèõ Ãîñïîäè, ñîãðåøèõ, è áåççàêîíèÿ ìîÿ àç ñâåì. Íî ïðîøó è ìîëþñÿ Òåáå: îòðàäè ìè Ãîñïîäè, îòðàäè ìè, è íå ïîãóáè ìåíå ñî áåççàêîíüìè ìîèìè. Íèæå â âåê âðàæäîâàâ ñîáëþäåøè çîë ìîèõ, è íå îñóäè ìåíå â ïðåèñïîäíèõ çåìëè. Çàíå Òû åñè Áîæå, Áîã êàþùèõñÿ, äà è íà ìíå ÿâèøè âñþ áëàãîñòü Òâîþ, ÿêî íåäîñòîéíà ñóùà ñïàñåøè ìÿ, ïî ìíîçåé ìèëîñòè


Ñóòî÷íûé êðóã

732

Òâîåé. È âîñõâàëþ Òÿ âñåãäà, âî âñÿ äíè æèâîòà ìîåãî. ßêî Òåáå ïîþò âñÿ ñèëû íåáåñíûÿ, è Òâîÿ åñòü ñëàâà âî âåêè, àìèíü. Òàæå: Òðèñâÿòîå. Ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà. Àìèíü. Ãëàãîëåì òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 6: Ïîìèëóé íàñ Ãîñïîäè, ïîìèëóé íàñ, âñÿêàãî áî îòâåòà íåäîóìåþùå, ñèþ Òè ìîëèòâó, ÿêî Âëàäûöå, ãðåøíèè ðàáè Òâîè ïðèíîñèì. Ïîìèëóé íàñ Ãîñïîäè, ïîìèëóé íàñ. Ñëàâà. Ãîñïîäè, ïîìèëóé íàñ, íà Òÿ áî óïîâàõîì. Íå ïðîãíåâàéñÿ íà íû çåëî, íèæå ïîìÿíè áåççàêîíèè íàøèõ. Íî ïðèçðè íà íû, ÿêî Ìèëîñåðä, è èçáàâè íàñ îò âðàã íàøèõ. Òû áî åñè Áîã íàø, è ìû ëþäèå Òâîè, è âñè äåëà ðóêó Òâîåþ, è èìÿ Òâîå ïðèçûâàåì. È íûíå, Áîãîðîäè÷åí. Ìèëîñåðäèÿ äâåðè îòâåðçè íàì, áëàãîñëîâåíàÿ Áîãîðîäèöå Äåâî, íàäåþùèèñÿ íà Òÿ íå ïîãèáíåì, íî äà èçáàâèìñÿ Òîáîþ îò áåä. Òû áî åñè ñïàñåíèå ðîäó õðèñòèÿíñêîìó. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40), Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì (ïîêëîí âåëèêèé). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. Àìèíü. Òàæå ìîëèòâà Âåëèêàãî Âàñèëèÿ. Âëàäûêî Áîæå Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, è Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûè Èñóñå Õðèñòå, è Ñâÿòûè Äóøå, åäèíî Áîæåñòâî, è åäèíà ñèëà, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî è èìè æå âåñè ñóäüáàìè, ñïàñè ìÿ íåäîñòîéíàãî ðàáà Òâîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè). Àùå ïåðâàÿ íåäåëÿ Âåëèêàãî ïîñòà, ãëàãîëåì ïñàëîì 142: Ãîñïîäè, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ.  ïðî÷àÿ æå íåäåëè ãëàãîëåì ïñàëîì 69. Áîæå, â ïîìîùü ìîþ âîíìè. Ãîñïîäè, ïîìîùè ìè ïîòùèñÿ. Äà ïîñòûäÿòñÿ è ïîñðàìÿòñÿ èùóùèè äóøó ìîþ. Äà âîçâðàòÿòñÿ âñïÿòü è ïîñòûäÿòñÿ ìûñëÿùèè ìè çëàÿ. Äà âîçâðàòÿòñÿ àáèå ñòûäÿùåñÿ, ãëàãîëþùèè ìè: áëàãî æå, áëàãî æå. Äà âîçðàäóþòñÿ è âîçâåñåëÿòñÿ î Òåáå, âñè èùóùèè Òåáå Áîæå, è ãëàãîëþò âûíó: äà âîçâåëè÷èòñÿ Ãîñïîäü, ëþáÿùèè ñïàñåíèå Òâîå. Àç æå íèùü åñìü è óáîã, Áîæå ïîìîçè ìè. Ïîìîùíèê ìîé è Èçáàâèòåëü ìîé åñè Òû, Ãîñïîäè, íå çàêîñíè. Ïñàëîì 142. Ãîñïîäè, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ, âíóøè ìîëåíèå ìîå âî èñòèíå Òâîåé, óñëûøè ìÿ â ïðàâäå Òâîåé. È íå âíèäè â ñóä ñ ðàáîì Òâîèì, ÿêî íå îïðàâäèòñÿ ïðåä Òîáîþ âñÿê æèâûè. ßêî ïîãíà âðàã äóøó ìîþ, è ñìèðèë åñòü â çåìëè æèâîò ìîé. Ïîñàäèë ìÿ åñòü â òåìíûõ, ÿêî ìåðòâûÿ âåêó, è óíû âî ìíå äóõ ìîé, âî ìíå ñìóòèñÿ ñåðäöå ìîå. Ïîìÿíóõ äíè äðåâíèÿ, ïîó÷èõñÿ âî âñåõ äåëåõ Òâîèõ, è â äåëåõ ðóêó Òâîåþ


Ñóòî÷íûé êðóã

733

ïîó÷àõñÿ. Âîçäåõ ê Òåáå ðóöå ìîè, äóøà ìîÿ ÿêî çåìëÿ áåçâîäíàÿ Òåáå. Ñêîðî óñëûøè ìÿ Ãîñïîäè, èñ÷åçå äóõ ìîé. Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, è óïîäîáëþñÿ íèçõîäÿùèì â ðîâ. Ñëûøàíó ñîòâîðè ìíå çàóòðà ìèëîñòü Òâîþ, ÿêî íà Òÿ óïîâàõ. Ñêàæè ìíå Ãîñïîäè, ïóòü, âîíüæå ïîèäó, ÿêî ê Òåáå âçÿõ äóøó ìîþ. Èçìè ìÿ îò âðàã ìîèõ Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãîõ. Íàó÷è ìÿ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã ìîé. Äóõ Òâîé Áëàãèè íàñòàâèò ìÿ íà çåìëþ ïðàâó. Èìåíå Òâîåãî ðàäè Ãîñïîäè, æèâèøè ìÿ, ïðàâäîþ Òâîåþ èçâåäåøè îò ïå÷àëè äóøó ìîþ. È ìèëîñòèþ Òâîåþ ïîòðåáèøè âðàãè ìîÿ è ïîãóáèøè âñÿ ñòóæàþùèÿ äóøè ìîåé, ÿêî àç ðàá Òâîé åñìü. Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ áëàãîâîëåíèå. Õâàëèì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), êëàíÿåìòèñÿ, ñëàâîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), áëàãîäàðèì Òÿ âåëèêèÿ ðàäè ñëàâû Òâîåÿ (ïîêëîí). Ãîñïîäè Öàðþ Íåáåñíûè, Áîæå Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, è Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûè Èñóñå Õðèñòå, è Ñâÿòûè Äóøå. Ãîñïîäè Áîæå Àãíü÷å Áîæèè, Ñûíå Îòå÷ü. Âçåìëÿè ãðåõè ìiðà, ïîìèëóé íàñ. Âçåìëÿè ãðåõè ìiðà, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà. Ñåäÿè îäåñíóþ Îòöà, ïîìèëóé íàñ. ßêî Òû åäèí ñâÿò, Òû åäèí Ãîñïîäü Èñóñ Õðèñòîñ, â ñëàâó Áîãó Îòöó, àìèíü. Íà âñÿêó íîùü áëàãîñëîâèì Òÿ, è âîñõâàëèì èìÿ Òâîå âî âåêè, è â âåê âåêà. Ãîñïîäè, ïðèáåæèùå áûñòü íàì, â ðîä è ðîä. Àç ðåõ: Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ, è èñöåëè äóøó ìîþ, ÿêî ñîãðåøèõ Òåáå. Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãîõ, íàó÷è ìÿ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã ìîé. ßêî îò Òåáå åñòü èñòî÷íèê æèâîòà. Âî ñâåòå Òâîåì óçðèì ñâåò, ïðîáàâè ìèëîñòü Òâîþ âåäóùèì Òÿ. Ñïîäîáè Ãîñïîäè, â íîùü ñèþ, áåç ãðåõà ñîõðàíèòèñÿ íàì. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè Áîæå îòåö íàøèõ, è õâàëüíî è ïðîñëàâëåíî èìÿ Òâîå âî âåêè, àìèíü. Áóäè Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ íà íàñ, ÿêî æå óïîâàõîì íà Òÿ. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè, íàó÷è íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàãîñëîâåí åñè Âëàäûêî, âðàçóìè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàãîñëîâåí åñè Ñâÿòûè, ïðîñâåòè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ âî âåêè, è äåëà ðóêó Òâîåþ íå ïðåçðè. Òåáå ïîäîáàåò õâàëà. Òåáå ïîäîáàåò ïåíèå. Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Àùå ëè ïåðâàÿ íåäåëÿ ñâÿòàãî ïîñòà ãëàãîëåì: Òðèñâÿòîå. Ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà. Àìèíü. È ïîåì òðîïàðè: Ãîñïîäè ñèë ñ íàìè.  ïðî÷àÿ æå íåäåëè è ïîñòû, ÷òåì êàíîí Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå. Òàæå, ïîåì: Äîñòîéíî åñòü. È ïîêëîí äî çåìëè. Òðèñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø. Àùå åñòü ïîñò Âåëèêèè, íà÷èíàåò ïåðâûé ëèê òðîïàðü, ãëàñ 6: Ãîñïîäè ñèë ñ íàìè áóäè, èíîãî áî ðàçâå Òåáå ïîìîùíèêà â ñêîðáåõ íå èìàìû, Ãîñïîäè ñèë ïîìèëóé íàñ. È äðóãèè ëèê ïîåò òîé æå ñòèõ: Ãîñïîäè ñèë ñ íàìè. Ïîñåì ïåðâûé ëèê ïîåò: Õâàëèòå Áîãà âî ñâÿòûõ Åãî, õâàëèòå Åãî âî óòâåðæåíèè ñèë Åãî. È àáèå âòîðûè ëèê ïîåò òðîïàðü: Ãîñïîäè ñèë ñ íàìè. Òàêî è ïðî÷àÿ ñòèõè ïðàâûè ëèê ïîåò. À òðîïàðü ïîåò ëåâûè ëèê. Ñòèõ 2.


Ñóòî÷íûé êðóã

734

Õâàëèòå Åãî íà ñèëàõ Åãî, õâàëèòå Åãî ïî ïðåìíîãîìó âåëè÷åñòâèþ Åãî. Ãîñïîäè ñèë. Ñòèõ 3. Õâàëèòå Åãî âî ãëàñå òðóáíåì, õâàëèòå Åãî âî ïñàëòûðè è ãóñëåõ. Ãîñïîäè ñèë. Ñòèõ 4. Õâàëèòå Åãî â òèìïàíå è ëèöå, õâàëèòå Åãî âî ñòðóíàõ è îðãàíåõ. Ãîñïîäè ñèë. Ñòèõ 5. Õâàëèòå Åãî â êèìâàëåõ äîáðîãëàñíûõ, õâàëèòå Åãî â êèìâàëåõ âîñêëèöàíèÿ. Âñÿêî äûõàíèå äà õâàëèò Ãîñïîäà. Ãîñïîäè ñèë. Òàæå, îáà ëèêà ñîâîêóïëüøåñÿ âêóïå, ñèé ñòèõ ïîþò: Õâàëèòå Áîãà âî ñâÿòûõ Åãî, õâàëèòå Åãî âî óòâåðæåíèè ñèë Åãî. Ãîñïîäè ñèë. Ñëàâà, ãëàñ 6. Ãîñïîäè, àùå íå áûõîì ñâÿòûÿ Òâîÿ èìåëè ìîëèòâåíèêè, è áëàãîñòûíþ Òâîþ ìèëóþùóþ íàñ, êàêî ñìåëè áûõîì Ñïàñå, ïåòè Òÿ, Åãî æå ñëàâîñëîâÿò áåçïðåñòàíè àíãåëè. Ñåðäöåâåä÷å, ïîùàäè äóøà íàøà. È íûíå. Ìíîãàÿ ïðåìíîæåñòâà ìîèõ Áîãîðîäèöå, ñîãðåøåíèè, ê Òåáå ïðèáåãîõ Ïðå÷èñòàÿ, ñïàñåíèÿ òðåáóÿ. Ïîñåòè áîëåçíóþùóþ ìîþ äóøó, è ìîëè Ñûíà Ñâîåãî è Áîãà íàøåãî, ïîäàòè ìè îñòàâëåíèå, èõ æå ñîäåÿõ çëå, åäèíà Áëàãîñëîâåíàÿ. Âñåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, âî âðåìÿ æèâîòà ìîåãî íå îñòàâè ìåíå, è ÷åëîâå÷åñòåé ïîìîùè íå ââåðè ìåíå, íî Ñàìà ìÿ çàñòóïè è ïîìèëóé ìÿ. Âñå óïîâàíèå ìîå ê Òåáå âîçëàãàþ, Ìàòè Áîæèÿ, ñîõðàíè ìÿ âî Ñâîåì ñè êðîâå. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Ïîñåì ìîëèòâà Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Èæå íà âñÿêî âðåìÿ, è íà âñÿê ÷àñ, íà íåáåñè è íà çåìëè, ïîêëàíÿåìûè è ñëàâèìûè, Áîæå Áëàãèè, äîëãîòåðïåëèâå è ìíîãîìèëîñòèâå. Èæå ïðàâåäíèêè ëþáÿ è ãðåøíûõ ìèëóÿ, Èæå âñåõ çîâûè êî ñïàñåíèþ, îáåùàíèÿ ðàäè áóäóùèõ áëàã; ñàì Ãîñïîäè, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà â ÷àñ ñåé, è â áëàãîñòè èñïðàâè æèâîò íàø ê çàïîâåäåì Òâîèì. Äóøà íàøà îñâÿòè è òåëåñà î÷èñòè, ïîìûøëåíèÿ èñïðàâè è ìûñëè î÷èñòè. Ðàçóì óöåëîìóäðè è èñòðåçâè, è èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ ñêîðáè, çîë è áîëåçíåé, è äóøåâíûõ ñòðàñòåé. È îãðàäè íàñ ñâÿòûìè àíãåëû Òâîèìè, ÿêî äà îïîë÷åíèåì èõ ñîáëþäàåìè è íàñòàâëÿåìè, äîñòèãíåì âî åäèíñòâî âåðû, è â ðàçóì íåïðèêîñèîâåííûÿ Òè ñëàâû, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó, Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí âåëèêèé). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ. Àìèíü. È òâîðèì âåëèêèÿ ïîêëîíû ñ ìîëèòâîþ ñâÿòàãî Åôðåìà, ÿêîæå ÿâëåíî â Âå÷åðíè. Ïî ñèõ, ìîëèòâà Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå, Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Íåñêâåðíàÿ, Íåáëàçíàÿ, Íåòëåííàÿ, Ïðå÷èñòàÿ Áîãîíåâåñòî Âëàäû÷èöå, ÿæå Áîãà Ñëîâà ÷åëîâåêîì ïðåñëàâíûì Ñè Ðîæåñòâîì ñîåäèíèâøè, è ïàäøåå åñòåñòâî


Ñóòî÷íûé êðóã

735

ðîäà íàøåãî Íåáåñíûì ñîâîêóïëüøè, ÿæå íåíàäåæíûì åäèíà Íàäåæäà, è ïîáåæäàåìûì Ïîìîùíèöà; ãîòîâîå Çàñòóïëåíèå ê Òåáå ïðèáåãàþùèì, è âñåì õðèñòèÿíîì Ïðèáåæèùå; íå ãíóøàéñÿ ìåíå ãðåøíàãî è ñêâåðíàãî, èæå ñêâåðíûìè ïîìûñëû è ñëîâåñû, è äåëû è äåÿíüìè, âñåãî ñåáå íåïîòðåáíà ñîòâîðøà, è ñëàñòåì óíûíèÿ, è ëåíîñòè íðàâîì ðàáà áûâøà. Íî ÿêî ÷åëîâåêîëþáèâàãî Áîãà Ìàòè, ÷åëîâåêîëþáíå óìèëîñåðäèñÿ î ìíå ãðåøíåì è áëóäíåì, è ïðèèìè ìîå åæå îò ñêâåðíûõ óñòåí ïðèíîñèìîå Òåáå ìîëåíèå, è Ñâîåãî Ñûíà è íàøåãî Âëàäûêó è Ãîñïîäà, Ìàòåðüíèì Ñè äåðçíîâåíèåì îáüåìøè óìîëè, ÿêî äà îòâåðçåò è ìíå ÷åëîâåêîëþáíîå ìèëîñåðäèå Ñâîåÿ áëàãîñòè, è ïðåçðåâ ìîÿ áåç÷èñëåíàÿ ïðåãðåøåíèÿ, îáðàòèò ìÿ íà ïîêàÿíèå, è Ñâîèì çàïîâåäåì äåëàòåëÿ èñêóñíà ÿâèò ìÿ; ïðåäñòàíè ìè ïðèñíî ìèëîñòèâàÿ è ìèëîñåðäàÿ è ÷åëîâåêîëþáèâàÿ â íàñòîÿùåé ñåé æèçíè, òåïëàÿ Ïðåäñòàòåëüíèöå è Ïîìîùíèöå, ñîïðîòèâíûõ ïîëêè îòãîíÿþùè è êî ñïàñåíèþ íàñòàâëÿþùè ìÿ, è âî âðåìÿ èñõîäà ìîåãî îêàÿííóþ ìè äóøó ñîáëþäàþùè, è òåìíûÿ îáðàçû ëóêàâûõ áåñîâ äàëå÷å îò íåÿ îòðåâàþùè.  ñòðàøíûè æå äåíü ïðàâåäíàãî ñóäà âå÷íûÿ ìÿ èçáàâëÿþùè ìóêè, è íåèçðå÷åííåé ñëàâå Òâîåãî Ñûíà è Áîãà íàøåãî íàñëåäíèêà ìÿ ïîêàçàþùè. Åÿ æå äà óëó÷ó, Âëàäû÷èöå ìîÿ Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, Òâîåãî ðàäè õîäàòàéñòâà è çàñòóïëåíèÿ, áëàãîäàòèþ è ÷åëîâåêîëþáèåì, åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà, Åìó æå ïîäîáàåò âñÿêà ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëàíÿíèå, ñî áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöåì, è ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Àùå ëè åñòü Âåëèêèè ïîñò, ãëàãîëåì: Òðèñâÿòîå. Ïî Îò÷å íàø, âîçãëàñà íåñòü. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Òàæå, ìîëèòâà ñâÿòàãî Àíòèîõà ìíèõà: Äàæäü íàì Âëàäûêî, íà ñîí ãðÿäóùèì, ïîêîé äóøè è òåëó, è ñîõðàíè íàñ îò ìðà÷íàãî ñíà ãðåõîâíàãî, è âñÿêàãî òåìíàãî è íîùíàãî ñëàäîñòðàñòèÿ. Óòèøè ñòðåìëåíèå ñòðàñòåì è óãàñè òåëåñíîå ðàçææåíèå è ñòðåëû ëóêàâàãî, ÿæå íà íû ëóêàâíî äâèæèìûÿ. È âîñòàíèÿ ïëîòè íàøåÿ óòîëè è âñÿêî çåìíîå è âåùíîå ìóäðîâàíèå óñïè, è äàðóé íàì Áîæå, áîäð óì è öåëîìóäð ïîìûñë, ñåðäöå òðåçâÿùåñÿ, ñîí ëåãîê, è âñÿêàãî ñàòàíèíà ìå÷òàíèÿ íåèñêóñåí. Âîñòàâè æå íàñ âî âðåìÿ ìîëèòâû óòâåðæåíû â çàïîâåäåõ Òâîèõ, è ïàìÿòü ñóäåá Òâîèõ â ñåáå âûíó èìóùà, è âñåíîùíîå ñëàâîñëîâèå íàì äàðóé, ïåòè è áëàãîñëîâèòè è ñëàâèòè ïðå÷åñòíîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà í Ñâÿòàãî Äóõà, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðåñëàâíàÿ è ïðèñíî Äåâî Áîãîðîäèöå Ìàðèå, Ìàòè Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà, è ïðèíåñè ÿ Ñûíó Ñâîåìó è Áîãó íàøåìó, äà ñïàñåò è ïðîñâåòèò Òåáå ðàäè äóøà íàøà. Óïîâàíèå íàì Áîã è ïðèáåæèùå íàøå Õðèñòîñ, è Ïîêðîâèòåëü íàì åñòü Äóõ Ñâÿòûè. Ñëàâà, è íûíå. Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè áëàãîñëîâè. È îòïóñò ñåäìè÷íûé, èæå â ñóááîòó. Òàæå, ïðîùåíèå: Îñëàáè, îñòàâè. È ìîëèòâà: Íåíàâèäÿùèõ è îáèäÿùèõ íàñ ïðîñòè, Ãîñïîäè ×åëîâåêîëþá÷å. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû).


Ñóòî÷íûé êðóã

736

È èñõîäíûå ïîêëîíû.

Ïàâå÷åðíèöà ìàëàÿ Ïî îáû÷íåì íà÷àëå ãëàãîëåì: Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Öàðþ íåáåñíûè, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèííûè. Èæå âåçäå ñûè, è âñÿ èñïîëíÿÿ, ñîêðîâèùå áëàãèõ, è æèçíè Ïîäàòåëþ, ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè Áëàæå, äóøà íàøà. Ñâÿòûè Áîæå. Ñâÿòûè Êðåïêèè, Ñâÿòûè áåçñìåðòíûè, ïîìèëóé íàñ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, ïîìèëóé íàñ. Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðåõè íàøà: Âëàäûêî, ïðîñòè áåççàêîíèÿ íàøà: Ñâÿòûè, ïîñåòè è èñöåëè íåìîùè íàøà, èìåíå òâîåãî ðàäè. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñàõ. äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå. äà ïðèèäåò öàðñòâèå Òâîå. äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà çåìëè. õëåá íàø íàñóùíûè äàæäü íàì äíåñü. è îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêîæå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì. è íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå. íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî. Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Ñëàâà, è íûíå. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Öàðåâè íàøåìó Áîãó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì ê Ñàìîìó Ãîñïîäó Èñóñó Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïñàëîì 50. Ïîìèëóé ìÿ Áîæå, ïî âåëèöåé ìèëîñòè Òâîåé, È ïî ìíîæåñòâó ùåäðîò Òâîèõ, î÷èñòè áåççàêîíèå ìîå. Íàèïà÷å îìûé ìÿ îò áåççàêîíèÿ ìîåãî, è îò ãðåõà ìîåãî î÷èñòè ìÿ. ßêî áåççàêîíèå ìîå àç çíàþ, è ãðåõ ìîé ïðåäî ìíîþ åñòü âûíó. Òåáå åäèíîìó ñîãðåøèõ, è ëóêàâîå ïðåä Òîáîþ ñîòâîðèõ. ßêî äà îïðàâäèøèñÿ â ñëîâåñåõ Ñâîèõ, è ïîáåäèøè âíåãäà ñóäèòè. Ñå áî â áåççàêîíèèõ çà÷àò åñìü, è âî ãðåñåõ ðîäè ìÿ ìàòè ìîÿ. Ñå áî èñòèíó âîçëþáèë åñè, áåçâåñòíàÿ è òàéíàÿ ïðåìóäðîñòè Òâîåÿ ÿâèë ìè åñè. Îêðîïèøè ìÿ èññîïîì è î÷èùóñÿ, îìûåøè ìÿ è ïà÷å ñíåãà óáåëþñÿ. Ñëóõó ìîåìó äàñè ðàäîñòü è âåñåëèå, âîçðàäóþòñÿ êîñòè ñìèðåííûÿ. Îòâðàòè ëèöå Òâîå îò ãðåõ ìîèõ, è âñÿ áåççàêîíèÿ ìîÿ î÷èñòè. Ñåðäöå ÷èñòî ñîçèæäè âî ìíå Áîæå, è äóõ ïðàâ îáíîâè âî óòðîáå ìîåé. Íå îòâåðçè ìåíå îò ëèöà Òâîåãî è Äóõà Òâîåãî Ñâÿòàãî íå îòûìè îò ìåíå. Âîçäàæäü ìè ðàäîñòü ñïàñåíèÿ Òâîåãî, è Äóõîì Âëàäû÷íûì óòâåðäè ìÿ. Íàó÷ó áåççàêîííûÿ ïóòåì Òâîèì, è íå÷åñòèâèè ê Òåáå îáðàòÿòñÿ. Èçáàâè ìÿ îò êðîâèé Áîæå, Áîæå ñïàñåíèÿ ìîåãî; âîçðàäóåòñÿ ÿçûê ìîé ïðàâäå Òâîåé. Ãîñïîäè, óñòíå ìîè îòâåðçåøè, è óñòà ìîÿ âîçâåñòÿò õâàëó


Ñóòî÷íûé êðóã

737

Òâîþ. ßêî àùå áû âîñõîòåë æåðòâû, äàë áûõ óáî: âñåñîææåíèÿ íå áëàãîâîëèøè. Æåðòâà Áîãó äóõ ñîêðóøåí: ñåðäöå ñîêðóøåíî è ñìèðåíî Áîã íå óíè÷èæèò. Óáëàæè, Ãîñïîäè, áëàãîâîëåíèåì Òâîèì Ñèîíà, è äà ñîçèæäóòñÿ ñòåíû èåðîñàëèìñêèÿ. Òîãäà áëàãîâîëèøè æåðòâó ïðàâäû, âîçíîøåíèå è âñåñîæåãàåìàÿ. Òîãäà âîçëîæàò íà îëòàðü Òâîé òåëüöà. Ïñàëîì 69. Áîæå, â ïîìîùü ìîþ âîíüìè. Ãîñïîäè, ïîìîùè ìè ïîòùèñÿ. Äà ïîñòûäÿòñÿ è ïîñðàìÿòñÿ èùóùèè äóøó ìîþ. Äà âîçâðàòÿòñÿ âñïÿòü è ïîñòûäÿòñÿ ìûñëÿùèè ìè çëàÿ. Äà âîçâðàòÿòñÿ àáèå ñòûäÿùåñÿ ãëàãîëþùèè ìè: áëàãî æå, áëàãî æå. Äà âîçðàäóþòñÿ è âîçâåñåëÿòñÿ î Òåáå, âñè èùóùèè Òåáå, Áîæå, è ãëàãîëþò âûíó: äà âîçâåëè÷èòñÿ Ãîñïîäü, ëþáÿùèè ñïàñåíèå Òâîå. Àç æå íèùü åñìü è óáîã, Áîæå ïîìîçè ìè. Ïîìîùíèê ìîé, è Èçáàâèòåëü ìîé åñè Òû Ãîñïîäè, íå çàêîñíè. Ïñàëîì 142. Ãîñïîäè, óñëûøû ìîëèòâó ìîþ, âíóøè ìîëåíèå ìîå âîèñòèíå Òâîåé, óñëûøè ìÿ â ïðàâäå Òâîåé. È íå âíèäè â ñóä ñ ðàáîì Òâîèì, ÿêî íå îïðàâäèòñÿ ïðåä Òîáîþ âñÿê æèâûè. ßêî ïîãíà âðàã äóøó ìîþ, è ñìèðèë åñòü â çåìëè æèâîò ìîé. Ïîñàäèë ìÿ åñòü â òåìíûõ, ÿêî ìåðòâûÿ âåêó è óíû âî ìíå äóõ ìîé, âî Ìíå ñìóòèñÿ ñåðäöå ìîå. Ïîìÿíóõ äíè äðåâíèÿ, ïîó÷èõñÿ âî âñåõ äåëåõ Òâîèõ. è â äåëåõ ðóêó Òâîåþ ïîó÷àõñÿ, âîçäåõ ê Òåáå ðóöå ìîè, äóøà ìîÿ, ÿêî çåìëÿ áåçâîäíàÿ Òåáå. Ñêîðî óñëûøè ìÿ Ãîñïîäè, èñ÷åçå äóõ ìîé. Íå îòâðàòè ëèöà Òâîåãî îò ìåíå, è óïîäîáëþñÿ íèçõîäÿùèì â ðîâ. Ñëûøàíó ñîòâîðè ìíå çàóòðà ìèëîñòü Òâîþ, ÿêî íà Òÿ óïîâàõ. Ñêàæè ìíå Ãîñïîäè, ïóòü, âîíüæå ïîéäó, ÿêî ê Òåáå âçÿõ äóøó ìîþ. Èçìè ìÿ îò âðàã ìîèõ, Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãîõ. Íàó÷è ìÿ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã ìîé. Äóõ Òâîé Áëàãèè íàñòàâèò ìÿ íà çåìëþ ïðàâó. Èìåíå Òâîåãî ðàäè Ãîñïîäè, æèâèøè ìÿ, ïðàâäîþ Òâîåþ èçâåäåøè îò ïå÷àëè äóøó ìîþ. È ìèëîñòèþ Òâîåþ ïîòðåáèøè âðàãè ìîÿ, è ïîãóáèøè âñÿ ñòóæàþùèÿ äóøè ìîåé, ÿêî àç ðàá Òâîé åñìü. Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ áëàãîâîëåíèå. Õâàëèì Òÿ, áëàãîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), êëàíÿåìòèñÿ, ñëàâîñëîâèì Òÿ (ïîêëîí), áëàãîäàðèì Òÿ âåëèêèÿ ðàäè ñëàâû Òâîåÿ (ïîêëîí). Ãîñïîäè Öàðþ íåáåñíûè, Áîæå Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, è Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûè Èñóñå Õðèñòå, è Ñâÿòûè Äóøå: Ãîñïîäè Áîæå, Àãíü÷å Áîæèè, Ñûíå Îòå÷ü, âçåìëÿè ãðåõè ìiðà, ïîìèëóé íàñ. Âçåìëÿè ãðåõè ìiðà. ïðèèìè ìîëèòâû íàøà. Ñåäÿè îäåñíóþ Îòöà, ïîìèëóé íàñ. ßêî Òû åäèí ñâÿò, Òû åäèí Ãîñïîäü Èñóñ Õðèñòîñ, â ñëàâó Áîãó Îòöó, àìèíü. Íà âñÿêó íîùü áëàãîñëîâëþ Òÿ, è âîñõâàëþ èìÿ Òâîå âî âåêè, è â âåê âåêà. Ãîñïîäè, Ïðèáåæèùå áûñòü íàì, â ðîä è ðîä. Àç ðåõ: Ãîñïîäè, ïîìèëóè ìÿ è èñöåëè äóøó ìîþ, ÿêî ñîãðåøèõ Òåáå. Ãîñïîäè, ê Òåáå ïðèáåãîõ, íàó÷è ìÿ òâîðèòè âîëþ Òâîþ, ÿêî Òû åñè Áîã ìîé, ÿêî îò Òåáå åñòü èñòî÷íèê æèâîòà, âî ñâåòå Òâîåì óçðèì ñâåò. Ïðîáàâè ìèëîñòü Òâîþ âåäóùèì Òÿ. Ñïîäîáè Ãîñïîäè, â íîùü ñèþ áåç ãðåõà ñîõðàíèòèñÿ íàì. Áëàãîñëîâåí åñè, Ãîñïîäè Áîæå îòåö íàøèõ, è õâàëüíî è ïðîñëàâëåíî èìÿ Òâîå âî âåêè, àìèíü. Áóäè Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ íà íàñ, ÿêîæå óïîâàõîì íà Òÿ. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè, íàó÷è íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàãîñëîâåí åñè Âëàäûêî, âðàçóìè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì.


Ñóòî÷íûé êðóã

738

Áëàãîñëîâåí åñè Ñâÿòûè, ïðîñâåòè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ âî âåêè, è äåëà ðóêó Òâîåþ íå ïðåçðè. Òåáå ïîäîáàåò õâàëà, Òåáå ïîäîáàåò ïåíèå. Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò: Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Èñïîâåäàíèå ïðàâîñëàâíûÿ âåðû, ïåðâàãî Ñîáîðà (ïåðåêðåñòèñü áåç ïîêëîíà): Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà Îòöà, Âñåäåðæèòåëÿ, Òâîðöà íåáó è çåìëè, âèäèìûì æå âñåì è íåâèäèìûì. È âî åäèíàãî Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, Åäèíîðîäíàãî, Èæå îò Îòöà ðîæäåííàãî ïðåæäå âñåõ âåê. Ñâåòà îò Ñâåòà, Áîãà èñòèííà îò Áîãà èñòèííà, ðîæäåíà, à íå ñîòâîðåíà, åäèíîñóùíà Îòöó, Èì æå âñÿ áûøà. Íàñ ðàäè ÷åëîâåê, è íàøåãî ðàäè ñïàñåíèÿ ñøåäøàãî ñ íåáåñ, è âîïëîòèâøàãîñÿ îò Äóõà Ñâÿòà è Ìàðèè Äåâû âî÷åëîâå÷üøàñÿ. Ðàñïÿòàãî çà íû ïðè ïîíòèéñòåì Ïèëàòå, ñòðàäàâøà è ïîãðåáåíà. È âîñêðåñøàãî â òðåòèè äåíü ïî ïèñàíèèõ. È âîçøåäøàãî íà íåáåñà, è ñåäÿùà îäåñíóþ Îòöà. È ïàêè ãðÿäóùàãî ñî ñëàâîþ ñóäèòè æèâûì è ìåðòâûì, Åãî æå öàðñòâèþ íåñòü êîíöà. Âòîðàãî ñîáîðà: È â Äóõà Ñâÿòàãî, Ãîñïîäà èñòèííàãî è Æèâîòâîðÿùàãî, Èæå îò Îòöà èñõîäÿùàãî, Èæå ñî Îòöåì è Ñûíîì ñïîêëàíÿåìà è ññëàâèìà, ãëàãîëàâøàãî ïðîðîêè. È âî åäèíó ñâÿòóþ ñîáîðíóþ è àïîñòîëüñêóþ Öåðêîâü. Èñïîâåäóþ åäèíî Êðåùåíèå âî îñòàâëåíèå ãðåõîâ. ×àþ âîñêðåñåíèÿ ìåðòâûì. È æèçíè áóäóùàãî âåêà. Àìèíü. Ïîñåì, êàíîí Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå, âî îêòàè ãëàñó èëè èí, ïî óñòàâó.  êåëèÿõ ãëàãîëåì êàíîí Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå, òâîðåíèå Ôåîôàíîâî, ãëàñ8. Ïåñíü 1, èðìîñ. Âîäó ïðîøåä, ÿêî ïî ñóõó, èç åãèïåòñêà çëà èçáåæàâ. Èçðàèëüòÿíèí âîïèÿøå: Èçáàâèòåëþ Áîãó íàøåìó ïîåì. Çàïåâ: Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Áîãîðîäèöå, ñïàñè íàñ (ïîêëîí). Ìíîãèìè ñîäåðæèì íàïàñòüìè, ê Òåáå ïðèáåãàþ, ñïàñåíèè èñêèè, Î! Ìàòè Ñëîâó è Äåâî, îò ëþòûõ è íóæíûõ ìÿ ñïàñè. Çàïåâ. Ñòðàñòåé ìÿ ñìóùàþò ïðèëîçè, è ìíîãèÿ ïå÷àëè èñïîëíÿþò ìè äóøó; óìèðè Îòðîêîâèöå, òèøèíîþ Ñûíà è Áîãà Òâîåãî, Âñåíåïîðî÷íàÿ. Ñëàâà: Ñïàñà ðîæäøóþ Òÿ è Áîãà, ìîëþ Äåâèöå èçáàâèòè ìÿ îò ëþò. Ê Òåáå áî íûíå ïðèáåãàþ, ïðîñòèðàÿ äóøó è ïîìûøëåíèå. È íûíå.  ñêîðáè ìÿ ñóùà è â òóçå, ïîñåùåíèÿ áîæåñòâåíàãî ïðîìûøëåíèÿ, åæå îò Òåáå ñïîäîáè, åäèíà Áîãîìàòè, ÿêî áëàãà, Áëàãîìó æå Ðîäèòåëüíèöå. Ïåñíü 3, èðìîñ. Íåáåñíîìó êðóãó, Âåðõîòâîð÷å Ãîñïîäè, è öåðêâè Çèæäèòåëþ, Òû ìåíå óòâåðäè â ëþáâè Ñâîåé, æåëàíèåì ñûè êðàé, è âåðíûì óòâåðæåíèå, åäèíå ×åëîâåêîëþá÷å.


Ñóòî÷íûé êðóã

739

Çàïåâ. Çàñòóïëåíèå è ïîêðîâ æèçíè ìîåé ïîëîæèõ Òÿ, Áîãîðîäèòåëüíèöå Äåâî, Òû ìåíå îêîðìè ê ïðèñòàíèùó Ñâîåìó, áëàãèì âèíîâíà, è âåðíûì óòâåðæåíèå, åäèíà âñåïåòàÿ. Çàïåâ. Ìîëþ Äåâèöå, äóøåâíîå ñìóùåíèå, è ïå÷àëè áóðþ ðàçîðèòè ìè. Òû áî, Áîãîíåâåñòíàÿ, Íà÷àëüíèêà òèøèíå Õðèñòà ðîäèëà åñè, åäèíà Ïðå÷èñòàÿ. Ñëàâà. Áëàãîäåòåëÿ ðîæäüøè äîáðûì âèíîâíàãî, áëàãîäåÿíèÿ áîãàòñòâî âñåì èñòî÷è. Âñÿ áî ìîæåøè ÿêî ñèëüíà â êðåïîñòè, Õðèñòà ðîæäüøè, Áîãîáëàæåííàÿ. È íûíå. Ëþòûìè íåäóãè, è áîëåçíåííûìè ñòðàñòüìè èñòÿçàåìó, Äåâî, Òû ìè ïîìîçè, èñöåëåíèåì áî íåîñêóäíî Òÿ çíàþ ñîêðîâèùå, íåêðàäîìî è íåèçäàåìî. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå: Ñåäàëåí, ãëàñ 8. ßêî Âñåíåïîðî÷íàÿ Íåâåñòî Òâîðöó, ÿêî Íåèñêóñîìóæíàÿ Ìàòè Èçáàâèòåëÿ, ïðèÿòåëèùå ÿêî ñóùè Óòåøèòåëÿ âñåïåòàÿ, áåççàêîíèþ ìÿ ñóùà ñêâåðíî æèëèùå è áåñîì èãðàëèùå â ðàçóìå áûâøà, ïîòùèñÿ ñèõ çëîäåéñòâèÿ ìÿ èçáàâèòè, ñâåòëî æèëèùå äîáðîäåòåëüìè ñîäåëàâøè, ñâåòîäàòåëüíàÿ è íåòëåííàÿ, ðàçæåíè Ïåñíü 4, èðìîñ. Óñëûøàõ Ãîñïîäè, ñìîòðåíèÿ Òâîåãî òàèíüñòâî, ðàçóìåõ äåëà Òâîÿ, è ïðîñëàâèõ Òâîå Áîæåñòâî. Çàïåâ. Ñòðàñòåé ìîèõ ñìóùåíèå, ÿæå êîðì÷èþ ðîæäüøè Ãîñïîäà, áóðþ óòèøè ìîèõ ïðåãðåøåíèè, Áîãîíåâåñòíàÿ. Çàïåâ. Ìèëîñåðäèÿ áåçäíó ïðèçûâàþùó Òâîþ ïîäàæäü ìè, ÿæå áëàãîñåðäàãî ðîæäüøè, è Ñïàñà âñåì ïîþùèì Òÿ. Ñëàâà. Íàäåæó è óòâåðæäåíèå, è ñïàñåíèÿ ñòåíó íåäâèæèìó, ñòÿæàâøå Òÿ Âñåíåïîðî÷íàÿ, çëîëþòûõ âñåõ èçáàâëÿåìñÿ. È íûíå. Íà îäðå áîëåçíè ìîåÿ ãðåõîâíå ñëåæàùà ìÿ, ÿêî ÷åëîâåêîëþáèâà, ïîìîçè ìè Áîãîðîäèöå, Ìàòè ïðèñíî Äåâî. Ïåñíü 5, èðìîñ. Ïðîñâåòè íàñ ïîâåëåíèåì Ñè Ãîñïîäè, è ìûøöåþ âûñîêîþ Òâîåãî ìèðà ïîäàæäü íàì, Åäèíå ×åëîâåêîëþá÷å. Çàïåâ. Èñïîëíè ×èñòàÿ, âåñåëèÿ æèâîòà íàøåãî, Òâîþ íåòëåííóþ äàþùè ðàäîñòü, âåñåëèÿ ðîæäüøè ñóùàãî Âèíó. Çàïåâ. Èçáàâè íàñ îò áåä, Áîãîðîäèöå ×èñòàÿ, âå÷íîå ðîæäüøè èçáàâëåíèå, è ìèðà âñÿê óì ïðåèìóùàãî. Ñëàâà. Ðàçðåøè ìãëó ïðåãðåøåíèè ìîèõ, Áîãîíåâåñòî, ñâåòîì Òâîåÿ ñâåòëîñòè, ÿæå Ñâåò ðîæäüøàÿ Áîæåñòâåíûè è Ïðåâå÷íûè. È íûíå. Èñöåëè ×èñòàÿ, äóøè ìîåÿ íåìîæåíèå ïîñåùåíèåì Ñè óáåæäüøèñÿ, è çäðàâèå ìîëüáàìè Ñè ïîäàæäü ìè.


Ñóòî÷íûé êðóã

740

Ïåñíü 6 , èðìîñ. Ìîëèòâó ïðîëèþ êî Ãîñïîäó, è Òîìó âîçâåùó ïå÷àëü ìîþ, ÿêî çîë äóøà ìîÿ íàïîëíèñÿ, è æèâîò ìîé àäó ïðèáëèæèñÿ. Íî ìîëþñÿ ÿêî Èîíà: îò òëè, Áîæå ìîé, âîçâåäè ìÿ. Çàïåâ. Ñìåðòè è òëè ÿêî ñïàñë åñòü, Ñàì ñÿ èçäàâ íà ñìåðòü, òëåíèåì è ñìåðòèþ ìîå åñòåñòâî ÿòî áûâøåå, Äåâî, ìîëè Ãîñïîäà è Ñûíà Ñâîåãî, âðàãîâ çëîäåéñòâèÿ ìÿ èçáàâèòè. Çàïåâ. Çàñòóïíèöó Òÿ æèâîòó ñâåì, è õðàíèòåëüíèöó òâåðäó Äåâèöå, íàïàñòåé ðåøàùó ìîëâû, è íàëîãè áåñîì îòãîíÿùó. È ìîëþñÿ âñåãäà, ñòðàñòåé ìÿ èçáàâèòè, Âñåíåïîðî÷íàÿ. Ñëàâà. ßêî ñòåíó è ïðèáåæèùå ñòÿæàõîì, è äóøàì Òÿ ñîâåðøåíîå ñïàñåíèå, è ïðîñòðàíñòâî â ñêîðáåõ Îòðîêîâèöå, è ñâåòîì Òè ïðèñíî ðàäóåìñÿ, Î! Âëàäû÷èöå, íûíå íàñ îò ñòðàñòåé è áåä ñïàñè. È íûíå. Íà îäðå íûíå íåìîùèþ íèçëåæó, è íåñòü èñöåëåíèÿ ïëîòè ìîåé. Íî ÿæå Áîãà è Ñïàñà ìiðó, è Èçáàâèòåëÿ íåäóãîì ðîæäüøàÿ, Òåáå ìîëþñÿ áëàãîé: îò èñòëåííÿ áîëåçíåé âîñòàâè ìÿ. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. Êîíäàê, ãëàñ 6. Çàñòóïíèöå õðèñòèÿíîì íåïîñòûäíàÿ, Õîäàòàèöå êî Òâîðöó íåïðåëîæíàÿ, íå ïðåçðè ãðåøíûõ ìîëåíèÿ ãëàñû. Íî ïðåäâàðè ÿêî áëàãà íà ïîìîùü íàøó, âåðíî âîïèþùèõ Òè: Óñêîðè íà ìîëèòâó, è ïîòùèñÿ íà óìîëåíèå, çàñòóïàþùè ïðèñíî, Áîãîðîäèöå, ÷òóùèõ Òÿ. Èêîñ. Ïðîñòðè äëàíè Ñâîè, èìàæå âñåõ Âëàäûêó, ÿêî Ìëàäåíöà ïðèÿò, çà ìíîæåñòâî áëàãîñòè, íå îñòàâè íàñ âñåãäà íàäåþùèõñÿ íà Òÿ. Áîäðåíîþ Ñè ìîëèòâîþ, è íåèñ÷åòíîþ ïðîñòûíåþ óùåäðè íàñ, è ïîäàæäü äóøàì íàøèì ìèëîñåðäèå Ñâîå âî âåêè èñòî÷àþùè. Òåáå áî èìàìû ãðåøíèè çàñòóïíèöó, îò íàõîäÿùèõ íà íû áåä è çîë. Íî ÿêî èìóùè ìèëîñåðäèÿ ùåäðîòû, óñêîðè íà ìîëèòâó, è ïîòùèñÿ íà óìîëåíèå, çàñòóïàþùè ïðèñíî Áîãîðîäèöå ÷òóùèõ Òÿ. Ïåñíü 7, èðìîñ. Èæå îò Èþäåè äîøåäøå îòðîöû â Âàâèëîí äðåâëå, âåðîþ óòâåðæåíèè, ïëàìåíü ïåùíûè ïîïðàøà ãëàãîëþùå: îòåö íàøèõ Áîæå, áëàãîñëîâåí åñè. Çàïåâ. Íàøå ñïàñåíèå ÿêîæå âîñõîòåë, Ñïàñå, óñòðîèòè, âî ÷ðåâî Äåâûÿ âñåëèñÿ, þæå ìiðó Çàñòóïíèöó ïîêàçà. Îòåö íàøèõ Áîæå, áëàãîñëîâåí åñè. 3àïåâ. Âîëèòåëÿ ìèëîñòè, Åãîæå ðîäè Ìàòè, íûíå óìîëè, èçáàâèòè ìÿ îò ïðåãðåøåíèè è äóøåâíûÿ ñêâåðíû, Ñûíó Òâîåìó çîâóùà: îòåö íàøèõ Áîæå, áëàãîñëîâåí åñè. Ñëàâà. Ñîêðîâèùå ñïàñåíèÿ, è èñòî÷íèê íåòëåíèÿ, Òåáå ðîæäüøóþ, ñòîëï óòâåðæåíèÿ, è äâåðü ïîêàÿíèÿ, âîïèþùèì ïîêàçà: îòåö íàøèõ Áîæå, áëàãîñëîâåí åñè. È íûíå. Òåëåñíûÿ íåäóãè, è äóøåâíûÿ ãðåõè, Áîãîðîäèòåëüíèöå, ëþáîâèþ ïðèñòóïàþùèì ê êðîâó Òâîåìó Äåâèöå, èñïåëèòè ñïîäîáè, ÿæå Ñïàñà Õðèñòà íàì ðîæäüøàÿ.


Ñóòî÷íûé êðóã

741

Ïåñíü 8, èðìîñ. Öàðÿ Íåáåñíîãî, Åãî æå ïîþò âîè àíãåëüñòèè, õâàëèòå, è ïðåâîçíîñèòå Åãî âî âåêè. Çàïåâ. Ïîìîùè ÿæå îò Òåáå òðåáóþùèÿ, íå ïðåçðè Äåâî, ïîþùèÿ è ïðåâîçíîñÿùèÿ Õðèñòà âî âåêè. Çàïåâ. Íåìîæåíèå äóøè ìîåÿ èñöåëÿåøè è òåëåñíûÿ áîëåçíè Äåâî, ÿêî äà Òÿ ïîåì, è ïðåâîçíîñèì ×èñòóþ âî âåêè. Ñëàâà. Èñöåëåíèåì áîãàòñòâî èçëèâàåøè, âåðíî ïîþùèì Òÿ Äåâèöå, è ïðåâîçíîñÿùèì Õðèñòà âî âåêè. È íûíå. Íàïàñòíûÿ Òû ïðèëîãè îòãîíÿåøè, è ñòðàñòíûÿ íàõîäû Äåâî, ÿêî äà Òÿ ïîåì è ïðåâîçíîñèì ×èñòóþ âî âåêè. Ïåñíü 9, èðìîñ. Âîèñòèíó Áîãîðîäèöó Òÿ èñïîâåäàþùå, ñïàñåíèè Òîáîþ, Äåâèöå ×èñòàÿ, ñ íåáåñíûìè âîè Òÿ âåëè÷àåì. Çàïåâ (ïîêëîí) Òîêà ñëåç ìîèõ íå îòâðàòèñÿ, ÿæå îò âñÿêàãî ëèöà âñÿ ñëåçû îòúåìøàãî, Äåâèöå, Õðèñòà ðîæäüøàÿ. Çàïåâ. Ðàäîñòè ìîå ñåðäöå èñïîëíè Äåâî, ÿæå ðàäîñòè ïðèåìøè èñïîëíåíèå, ãðåõîâíóþ ïå÷àëü ïîòðåáëÿþùè. Ñëàâà. Ñâåòà Òâîåãî çàðÿìè ïðîñâåòè Äåâî, ìðàê íåâåäåíèÿ îòãîíÿùè, áëàãîâåðíî Áîãîðîäèöó Òÿ èñïîâåäàþùèõ. È íûíå.  ìåñòî îçëîáëåíèÿ, íåìîùè íèçëåæàùàãî, Äåâî èñöåëè, èç íåçäðàâèÿ âî çäðàâèå ïðåòâîðÿþùè. Ïî êàíîíå æå, Äîñòîéíî åñòü. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø. Ìîëèòâà Èñóñîâà. Òðîïàðü äíþ è ñâÿòîìó, åãî æå åñòü õðàì. Àùå ëè õðàì Õðèñòîâ, èëè Áîãîðîäèöû, ãëàãîëè ïðåæå õðàìó. Òàæå: Áîæå îòåö íàøèõ, òâîðÿè ïðèñíî ñ íàìè ïî Òâîåìó ñìîòðåíèþ, íå îòñòàâè ìèëîñòè Òâîåÿ îò íàñ, íî òåõ ìîëèòâàìè, âî ñìèðåíèè óñòðîè æèâîò íàø. Èí òðîïàðü, ãëàñ òîé æå: Èæå âî âñåì ìiðå ìó÷åíèê Òâîèõ Ãîñïîäè, ÿêî áàãðÿíèöåþ è âèññîì êðîâüìè èõ, Öåðêâè Òâîÿ óêðàñèâøèñÿ, òåìè âîïèåò Òè, Õðèñòå Áîæå: ëþäåì Òâîèì ùåäðîòû Òâîÿ íèçïîñëè, è ìèð ãðàäó Òâîåìó äàðóé, è äóøàì íàøèì âåëèþ ìèëîñòü. Ñëàâà. Ñî ñâÿòûìè ïîêîé, Õðèñòå, äóøà ðàá Ñâîèõ, èäåæå íåñòü áîëåçíè, íè ïå÷àëè, íè âîçäûõàíèÿ, íî æèçíü âå÷íàÿ. È íûíå. Ìîëèòâàìè Ãîñïîäè, âñåõ ñâÿòûõ è Áîãîðîäèöû, Òâîé ìèð äàæäü íàì, è ïîìèëóé íàñ, ÿêî åäèí Ùåäð. Àùå â ïÿòîê âå÷åð, ãëàãîëþòñÿ òðîïàðè ñèÿ: Àïîñòîëè, ïðîðîöû è ìó÷åíèöû, ñâÿòèòåëèå, ïðåïîäîáíèè è ïðàâåäíèè, èæå äîáðå ïîäâèã ñêîí÷àâøå, è âåðó ñîáëþäøå, äåðçíîâåíèå èìóùå êî Ñïàñó, ìîëèì, âû, î íàñ Òîãî ìîëèòå ÿêî Áëàãà, ñïàñòè äóøà íàøà. Òàæå òðîïàðü, åãî æå öåðêîâü. Ñëàâà. Ñî ñâÿòûìè ïîêîé.


Ñóòî÷íûé êðóã

742

È íûíå, êîíäàê, ãëàñ 8. ßêî íà÷àòêè åñòåñòâà Ñîäåòåëþ òâàðè, âñåëåííàÿ ïðèíîñèò Òè Ãîñïîäè, áîãîíîñíûÿ ìó÷åíèêè. Òåõ ìîëèòâàìè, âî ñìèðåíèè ãëóáîöå öåðêîâü Ñâîþ, è ãðàä Ñâîé, Áîãîðîäèöû ðàäè ñîáëþäè, åäèíå Ìíîãîìèëîñòèâå. Àùå ëè ãîñïîäüñêèè ïðàçäíèê, èëè íàðî÷èòàãî ñâÿòàãî, ãëàãîëåì êîíäàê åãî. Ãîñïîäè ïîìèëóé, 40. Òàæå, ìîëèòâà Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Èæå íà âñÿêî âðåìÿ, è íà âñÿê ÷àñ, íà íåáåñè è íà çåìëè, ïîêëàíÿåìûè è ñëàâèìûè, Áîæå Áëàãèè, äîëãîòåðïåëèâå è ìíîãîìèëîñòèâå, Èæå ïðàâåäíèêè ëþáÿ, è ãðåøíûõ ìèëóÿ, Èæå âñåõ çîâûè êî ñïàñåíèþ, îáåùàíèÿ ðàäè áóäóùèõ áëàã; ñàì Ãîñïîäè, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà â ÷àñ ñåé, è â áëàãîñòè èñïðàâè æèâîò íàø, ê çàïîâåäåì Òâîèì. Äóøà íàøà îñâÿòè, è òåëåñà î÷èñòè, ïîìûøëåíèÿ èñïðàâè, è ìûñëè î÷èñòè, ðàçóì óöåëîìóäðè, è èñòðåçâè, è èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ ñêîðáè, çîë è áîëåçíåé, è äóøåâíûõ ñòðàñòåé. È îãðàäè íàñ ñâÿòûìè àíãåëû Òâîèìè, ÿêî äà îïîë÷åíèåì èõ ñîáëþäàåìè è íàñòàâëÿåìè, äîñòèãíåì âî åäèíñòâî âåðû, è â ðàçóì íåïðèêîñíîâåííûÿ Òè ñëàâû, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì. Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Ìîëèòâà Ïðåñâÿòåé Áîãîðîäèöå, ñâÿòàãî Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Íåñêâåðíàÿ, Íåáëàçíàÿ, Íåòëåííàÿ, Ïðå÷èñòàÿ, Áîãîíåâåñòî Âëàäû÷èöå, ÿæå Áîãà Ñëîâà ÷åëîâåêîì, ïðåñëàâíûì Ñè Ðîæåñòâîì ñîåäèíèâøè. È ïàäøåå åñòåñòâî ðîäà íàøåãî, íåáåñíûì ñîâîêóïëüøè. ßæå íåíàäåæíûì åäèíà íàäåæäà, è ïîáåæäàåìûì Ïîìîùíèöà. Ãîòîâîå çàñòóïëåíèå ê Òåáå ïðèáåãàþùèì, è âñåì õðèñòèÿíîì ïðèáåæèùå, íå ãíóøàéñÿ ìåíå ãðåøíàãî è ñêâåðíàãî. Èæå ñêâåðíûìè ïîìûñëû è ñëîâåñû, è äåëû è äåÿíüìè, âñåãî ñåáå íåïîòðåáíà ñîòâîðøà, è ñëàñòåì óíûíèÿ, è ëåíîñòè íðàâîì ðàáà áûâøà. Íî ÿêî ÷åëîâåêîëþáèâàãî Áîãà Ìàòè, ÷åëîâåêîëþáíå óìèëîñåðäèñÿ î ìíå ãðåøíåì è áëóäíåì, è ïðèèìè ìîå åæå îò ñêâåðíûõ óñòåí, ïðèíîñèìîå Òåáå ìîëåíèå. È Ñâîåãî Ñûíà è íàøåãî Âëàäûêó è Ãîñïîäà, ìàòåðíèì Ñè äåðçíîâåíèåì îáúåìøè óìîëè, ÿêî äà îòâåðçåò è ìíå ÷åëîâåêîëþáíîå ìèëîñåðäèå Ñâîåÿ áëàãîñòè. È ïðåçðåâ, ìîÿ áåç÷èñëåíàÿ ïðåãðåøåíèÿ, îáðàòèò ìÿ íà ïîêàÿíèå. È Ñâîèì çàïîâåäåì äåëàòåëÿ èñêóñíà ÿâèò ìÿ. Ïðåäñòàíè ìè ïðèñíî ìèëîñòèâàÿ, è ìèëîñåðäàÿ è ÷åëîâåêîëþáèâàÿ â íàñòîÿùåé ñåé æèçíè, òåïëàÿ Ïðåäñòàòåëüíèöå è Ïîìîùíèöå, ñîïðîòèâíûõ ïîëêè îòãîíÿþùè, è êî ñïàñåíèþ íàñòàâëÿþùè ìÿ, è âî âðåìÿ èñõîäà ìîåãî, îêàÿííóþ ìè äóøó ñîáëþäàþùè, è òåìíûÿ îáðàçû ëóêàâûõ áåñîâ, äàëå÷å îò íåÿ îòðåâàþùè.  ñòðàøíûè æå äåíü ïðàâåäíàãî ñóäà, âå÷íûÿ ìÿ èçáàâëÿþùè ìóêè. È íåèçðå÷åííåé ñëàâå Òâîåãî Ñûíà è Áîãà íàøåãî, íàñëåäíèêà ìÿ ïîêàçàþùè. Åÿ æå äà óëó÷ó, Âëàäû÷èöå ìîÿ Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöå, Òâîåãî ðàäè õîäàòàéñòâà è çàñòóïëåíèÿ, áëàãîäàòèþ è ÷åëîâåêîëþáèåì, åäèíîðîäíàãî Ñûíà Òâîåãî, Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà. Åìó æå ïîäîáàåò âñÿêà ñëàâà, ÷åñòü è ïîêëàíÿíèå, ñî Áåçíà÷àëüíûì Åãî Îòöåì, è ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì, è Æèâîòâîðÿùèì Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü.


Ñóòî÷íûé êðóã

743

Ìîëèòâà ñâÿòàãî Àíòèîõà ìíèõà: Äàæäü íàì Âëàäûêî, íà ñîí ãðÿäóùèì, ïîêîé äóøè è òåëó, è ñîõðàíè íàñ îò ìðà÷íàãî ñíà ãðåõîâíàãî, è âñÿêàãî òåìíàãî è íîùíàãî ñëàäîñòðàñòèÿ. Óòèøè ñòðåìëåíèå ñòðàñòåì, è óãàñè òåëåñíîå ðàçææåíèå, è ñòðåëû ëóêàâàãî, ÿæå íà íû ëóêàâíî äâèæèìûÿ, è âîñòàíèÿ ïëîòè íàøåÿ óòîëè, è âñÿêî çåìíîå è âåùíîå ìóäðîâàíèå óñïè. È äàðóé íàì Áîæå, áîäð óì è öåëîìóäð ïîìûñë, ñåðäöå òðåçâÿùåñÿ, ñîí ëåãîê, è âñÿêàãî ñàòàíèíà ìå÷òàíèÿ íåèñêóñåí. Âîñòàâè æå íàñ âî âðåìÿ ìîëèòâû, óòâåðæåíû â çàïîâåäåõ Òâîèõ. È ïàìÿòü ñóäåá Òâîèõ â ñåáå âûíó èìóùà. È âñåíîùíîå ñëàâîñëîâèå íàì äàðóé, ïåòè è áëàãîñëîâèòè è ñëàâèòè, ïðå÷åñòíîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðåñëàâíàÿ è ïðèñíî Äåâî Áîãîðîäèöå Ìàðèå, Ìàòè Õðèñòà Áîãà íàøåãî, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà, è ïðèíåñè ÿ Ñûíó Ñâîåìó è Áîãó íàøåìó, äà ñïàñåò è ïðîñâåòèò Òåáå ðàäè äóøà íàøà. Óïîâàíèå íàì Áîã, è ïðèáåæèùå íàøå Õðèñòîñ, è ïîêðîâèòåëü íàì åñòü Äóõ Ñâÿòûè. Ñëàâà, è íûíå. Ãîñïîäè ïîìèëóé (äâàæäû), Ãîñïîäè áëàãîñëîâè. È îòïóñò: Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òè Ìàòåðå, è ïðåïîäîáíûõ è áîãîíîñíûõ îòåö íàøèõ, è âñåõ ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè ìÿ ãðåøíàãî, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Àìèíü. Òàæå ïðîøåíèå: Îñëàáè, îñòàâè, îòïóñòè Áîæå, ñîãðåøåíèÿ ìîÿ, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ÿæå â ñëîâå è â äåëå, è ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ÿæå âî óìå è â ïîìûøëåíèè, ÿæå âî äíè è â íîùè, âñÿ ìè ïðîñòè, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö, àìèíü. Ïîñåì âìåñòî åêòåíèè ãëàãîëåì ìîëèòâó ñèþ: Íåíàâèäÿùèõ è îáèäÿùèõ íàñ ïðîñòè, Ãîñïîäè ×åëîâåêîëþá÷å. Áëàãîòâîðÿùèì áëàãî ñîòâîðè, áðàòèÿì è âñåì ñðîäíèêîì íàøèì, èæå è óåäèíèâøèìñÿ, äàðóé èì âñÿ, ÿæå êî ñïàñåíèþ ïðîøåíèÿ è æèâîò âå÷íûè (ïîêëîí).  áîëåçíåõ ñóùèÿ ïîñåòè è èñöåëè, â òåìíèöàõ ñóùèõ ñâîáîäè, ïî âîäàì ïëàâàþùèì Ïðàâèòåëü áóäè è èæå â ïóòåõ øåñòâóþùèì èñïðàâè è ïîñïåøè (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, è ïëåíåííûÿ áðàòèþ íàøó, åäèíîâåðíûõ ïðàâîñëàâíûÿ âåðû, è èçáàâè èõ âñÿêàãî çëàãî îáñòîÿíèÿ (ïîêëîí). Ïîìèëóé Ãîñïîäè, äàâøèõ íàì ìèëîñòûíþ è çàïîâåäàâøèõ íàì, íåäîñòîéíûì, ìîëèòèñÿ î íèõ, ïðîñòè èõ è ïîìèëóé (ïîêëîí). Ïîìèëóé Ãîñïîäè, òðóæäàþùèõñÿ è ñëóæàùèõ íàì, ìèëóþùèõ è ïèòàþùèõ íàñ, è äàðóé èì âñÿ, ÿæå êî ñïàñåíèþ, ïðîøåíèÿ è æèâîò âå÷íûè (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, ïðåæäå îòøåäøèÿ îòöû è áðàòèþ íàøó è âñåëè èõ, èäåæå ïðèñåùàåò ñâåò ëèöà Òâîåãî (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, è íàøó õóäîñòü è óáîæåñòâî, è ïðîñâåòè íàø óì ñâåòîì ðàçóìà ñâÿòàãî Åâàíãåëèÿ Òâîåãî, è íàñòàâè íàñ íà ñòåçþ çàïîâåäåé Òâîèõ, ìîëèòâàìè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, àìèíü (ïîêëîí). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). È îáû÷íûå èñõîäíûå ïîêëîíû.


Ñóòî÷íûé êðóã

744

Âå÷åðíÿ Ïî îáû÷íåì íà÷àëå ãëàãîëåì: Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Ïñàëîìùèê ãëàãîëåò êðîòêèì è ðàâíûì ãëàñîì ñ òèõîñòèþ, è ñî âñÿêèì âíèìàíèåì è ñî ñòðàõîì Áîæèèì âî óñëûøàíèå âñåì: Àìèíü. Öàðþ Íåáåñíûè, Óòåøèòåëþ, Äóøå Èñòèííûè, Èæå âåçäå ñûè, è âñÿ èñïîëíÿÿ, ñîêðîâèùå áëàãèõ, è æèçíè Ïîäàòåëþ, ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè Áëàæå, äóøà íàøà. Ñâÿòûè Áîæå, Ñâÿòûè Êðåïêèè, Ñâÿòûè Áåçñìåðòíûè, ïîìèëóé íàñ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå, ïîìèëóé íàñ. Ãîñïîäè, î÷èñòè ãðåõè íàøà. Âëàäûêî, ïðîñòè áåççàêîíèÿ íàøà. Ñâÿòûè, ïîñåòè è èñöåëè íåìîùè íàøà, èìåíå Òâîåãî ðàäè. Ãîñïîäè,ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Îò÷å íàø, Èæå åñè íà íåáåñåõ, äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîåäà ïðèèäåò öàðñòâèå Òâîå, äà áóäåò âîëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà çåìëè, õëåá íàø íàñóùíûè äàæäü Íàì äíåñü, è îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêî æå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì, è íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå, íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî. Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé, 12. Ñëàâà, è íûíå. Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Öàðåâè íàøåìó Áîãó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì ê ñàìîìó Ãîñïîäó Èñóñó Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Òàæå, ïñàëîì 103. Áëàãîñëîâè äóøå ìîÿ Ãîñïîäà. Ãîñïîäè Áîæå ìîé âîçâåëè÷èëñÿ åñè çåëî. Âî èñïîâåäàíèå è â âåëåëåïîòóñÿ îáëå÷å. Îäåÿèñÿ ñâåòîì ÿêî ðèçîþ, ïðîïèíàÿè íåáî ÿêî êîæó. Ïîêðûâàÿè âîäàìè ïðåâûñïðåíÿÿ Ñâîÿ, ïîëàãàÿè îáëàêè íà âîñõîæäåíèå Ñâîå. Õîäÿè íà êðûëó âåòðåíþ. Òâîðÿè àíãåëû Ñâîÿ äóõè, è ñëóãè Ñâîÿ îãíü ïàëÿùü. Îñíîâàÿè çåìëþ íà òâåðäè Ñâîåé, íå ïðåêëîíèòñÿ â âåê âåêà. Áåçäíà ÿêî ðèçà îäåÿíèå åÿ. Íà ãîðàõ ñòàíóò âîäû. Îò çàïðåùåíèÿ Òâîåãî ïîáåãíóò, îò ãëàñà ãðîìà Òâîåãî óñòðàøàòñÿ. Âîñõîäÿò ãîðû, è íèçõîäÿò ïîëÿ, â ìåñòî åæå îñíîâàë åñè èì. Ïðåäåë ïîëîæè, åãî æå íå ïðåéäóò, íèæå îáðàòÿòñÿ ïîêðûòè çåìëþ. Ïîñûëàÿ èñòî÷íèêè â äåáðåõ, ïîñðåäå ãîð ïðîéäóò âîäû. Íàïàÿþò âñÿ çâåðè ñåëüíûÿ. Æäóò îíàãðè â æàæäó ñâîþ. Íà òû ïòèöû íåáåñíûÿ ïðèâèòàþò, îò ñðåäû êàìåíèÿ äàäÿò ãëàñ. Íàïàÿÿ ãîðû îò ïðåâûñïðåíèõ Ñâîèõ, îò ïëîäà äåë Òâîèõ íàñûòèòñÿ çåìëÿ. Ïðîçÿáàÿ ïàæèòè ñêîòîì, è òðàâó íà ñëóæáó ÷åëîâåêîì. Èçâåñòè õëåá îò çåìëè, è âèíî âåñåëèò ñåðäöå ÷åëîâåêó, óìàñòèòè ëèöå åëåîì. È õëåá ñåðäöå ÷åëîâåêó óêðåïèò. Íàñûòÿòñÿ äðåâà ïîëüñêàÿ, êåäðè ëèâàíüñòèè èõ æå åñè íàñàäèë. Òó ïòèöû


Ñóòî÷íûé êðóã

745

âîãíåçäÿòñÿ, åðîäèåâî æèëèùå îáëàäàåò èìè. Ãîðû âûñîêèÿ åëåíåì, êàìåíü ïðèáåæèùå çàÿöåì. Ñîòâîðèë åñè ëóíó âî âðåìåíà, ñîëíöå ïîçíà çàïàä ñâîé. Ïîëîæè òìó è áûñòü íîùü, â íåé æå ïðîéäóò âñè çâåðèå äóáðàâíèè. Ñêèìíè ðûêàþùå âîñõèòèòè, è èñïðîñèòè îò Áîãà ïèùó ñåáå. Âîñèÿ ñîëíöå, è ñîáðàøàñÿ, è â ëîæàõ ñâîèõ ëÿãóò. Èçûäåò ÷åëîâåê íà äåëî ñâîå, è íà äåëàíèå ñâîå äî âå÷åðà. ßêî âîçâåëè÷èøàñÿ äåëà Òâîÿ Ãîñïîäè, âñÿ ïðåìóäðîñòèþ ñîòâîðèë åñè. Èñïîëíèñÿ çåìëÿ òâàðè Òâîåÿ. Ñå ìîðå âåëèêî è ïðîñòðàííî, òó ãàäè, èì æå íåñòü ÷èñëà, æèâîòíà ìàëàÿ ñ âåëèêèìè. Òó êîðàáëè ïðåïëàâàþò, çìèé ñåé, åãî æå ñîçäà ðóãàòèñÿ åìó. Âñÿ ê Òåáå ÷àþò, äàòè ïèùó èì âî áëàãî âðåìÿ. Äàâøó Òåáå èì, ñîáåðóò. Îòâåðçøó Òåáå ðóêó, âñÿ÷åñêàÿ èñïîëíÿòñÿ áëàãîñòè. Îòâðàùüøó æå Òåáå ëèöå, âîçìÿòóòñÿ. Îòèìåøè äóõè èõ, è èñ÷åçíóò, è â ïåðñòü ñâîþ âîçâðàòÿòñÿ. Ïîñëåøè äóõ Ñâîé è ñîçèæäóòñÿ, è îáíîâèøè ëèöå çåìëè. Áóäè ñëàâà Ãîñïîäíÿ âî âåêè, âîçâåñåëèòñÿ Ãîñïîäü î äåëåõ Ñâîèõ. Ïðèçèðàÿè íà çåìëþ, è òâîðÿ þ òðÿñòèñÿ. Ïðèêàñàÿñÿ ãîðàõ è âîçäûìÿòñÿ. Âîñïîþ Ãîñïîäåâè â æèâîòå ìîåì, ïîþ Áîãó ìîåìó äîíäåæå åñìü. Äà íàñëàäèòñÿ åìó áåñåäà ìîÿ, àç æå âîçâåñåëàñÿ î Ãîñïîäå. Ñêîí÷àþòñÿ ãðåøíèöû îò çåìëè, è áåççàêîííèöû, ÿêî íå áûòè èì. Áëàãîñëîâè äóøå ìîÿ Ãîñïîäà. Ïî êîíöå ïñàëìà ðöû ñòèõ: ßêî âîçâåëè÷èøàñÿ äåëà Òâîÿ Ãîñïîäè, âñÿ ïðåìóäðîñòèþ ñîòâîðèë åñè. Òàæå, Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå, Áîæå (òðè è ïîêëîíû òðè). Ãîñïîäè ïîìèëóé (12), Ñëàâà, è íûíå. Êàôèñìà ðÿäîâàÿ. Åãäà æå áûâàåò ìàëàÿ âå÷åðíÿ, è ïî ïñàëìå ãëàãîëåì: Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå, Áîæå (òðèæäû). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. Òàæå ïñàëîì 140. Ãîñïîäè âîçâàõ ê Òåáå, óñëûøè ìÿ. Âîíüìè ãëàñ ìîëèòâû ìîåÿ, åãäà âîççîâó ê Òåáå. Äà ñÿ èñïðàâèò ìîëèòâà ìîÿ, ÿêî êàäèëî ïðåä Òîáîþ, âîçäåÿíèå ðóêó ìîåþ: æåðòâà âå÷åðíÿÿ. Ïîëîæè Ãîñïîäè, õðàíåíèå óñòîì ìîèì, è äâåðü îãðàæäåíèÿ î óñòíàõ ìîèõ. Íå óêëîíè ñåðäöå ìîå â ñëîâåñà ëóêàâñòâèÿ, íåïùåâàòè âèíû î ãðåñåõ. Ñ ÷åëîâåêè òâîðÿùèìè áåççàêîíèå, è íå ñ÷åòàþñÿ ñî èçáðàííûìè èõ. Ïîêàæåò ìÿ ïðàâåäíèê ìèëîñòèþ, è îáëè÷èò ìÿ. Åëåé æå ãðåøíàãî, äà íå íàìàñòèò ãëàâû ìîåÿ. ßêî åùå è ìîëèòâà ìîÿ âî áëàãîâîëåíèèõ èõ. Ïîæåðòû áûøà ïðè êàìåíè ñóäèè èõ. Óñëûøàòñÿ ãëàãîëè ìîè, ÿêî âîçìîãîøà, ÿêî òîëùà çåìëè ïðîñåäåñÿ íà çåìëè, ðàçñûïàøàñÿ êîñòè èõ ïðè àäå. ßêî ê Òåáå Ãîñïîäè, Ãîñïîäè î÷è ìîè, íà Òÿ óïîâàõ, íå îòúèìè äóøó ìîþ. Ñîõðàíè ìÿ îò ñåòè þæå ñîñòàâèøà ìè, è îò ñîáëàçí äåëàþùèõ áåççàêîíèå. Âïàäóòñÿ âî ìðåæó ñâîþ ãðåøíèöû, åäèí åñìü àç äîíäåæå ïðåèäó. Ïñàëîì 141. Ãëàñîì ìîèì êî Ãîñïîäó âîçâàõ, ãëàñîì ìîèì êî Ãîñïîäó ïîìîëþñÿ. Ïðîëèþ ïðåä Íèì ìîëèòâó ìîþ, è ïå÷àëü ìîþ ïðåä íèì âîçâåùó. Âíåãäà èñ÷åçàåò äóõ ìîé, è Òû ïîçíà ñòåçè ìîè. Íà ïóòè ñåì, ïî íåìó æå õîæäàõ, ñêðûøà ñåòü ìíå. Ñìîòðÿõ îäåñíóþ è âîçãëÿäàõ, è íåáå çíàÿè ìåíå. Ïîãèáå áåãñòâî îò ìåíå, è íåñòü âçûñêàÿè äóøó ìîþ. Âîçâàõ ê Òåáå Ãîñïîäè, ðåê: Òû åñè óïîâàíèå ìîå, ÷àñòü ìîÿ åñè íà


Ñóòî÷íûé êðóã

746

çåìëè æèâûõ. Âîíüìè ìîëèòâó ìîþ, ÿêî ñìèðèõñÿ çåëî. Èçáàâè ìÿ îò ãîíÿùèõ ìÿ, ÿêî óêðåïèøàñÿ ïà÷å ìåíå. Èçâåäè èç òåìíèöû äóøó ìîþ, èñïîâåäàòèñÿ èìåíè Òâîåìó. Ìåíå æäóò ïðàâåäíèöû, äîíäåæå âîçäàñè ìíå. Ïñàëîì 129. Èç ãëóáèíû âîçâàõ ê Òåáå Ãîñïîäè, Ãîñïîäè, óñëûøè ãëàñ ìîé. Áóäåòå óøè Òâîè, âíåìëþùå ãëàñ ìîëèòâû ìîåÿ. Àùå áåççàêîíèÿ íàçðèøè Ãîñïîäè, Ãîñïîäè, êòî ïîñòîèò, ÿêî îò Òåáå î÷èùåíèå åñòü. Èìåíå ðàäè Òâîåãî ïîòåðïåõ Òÿ Ãîñïîäè, ïîòåðïå äóøà ìîÿ â ñëîâî Òâîå, óïîâà äóøà ìîÿ íà Ãîñïîäà. Îò ñòðàæè óòðåíèÿ äî íîùè, îò ñòðàæè óòðåíèÿ, äà óïîâàåò Èçðàèëü íà Ãîñïîäà. ßêî îò Ãîñïîäà ìèëîñòü, è ìíîãî îò Íåãî èçáàâëåíèå: è Òîé èçáàâèò Èçðàèëÿ îò âñåõ áåççàêîíèé åãî. Ïñàëîì 116. Õâàëèòå Ãîñïîäà âñè ÿçûöû, ïîõâàëèòå Åãî âñè ëþäèå. ßêî óòâåðäèñÿ ìèëîñòü Åãî íà íàñ, è èñòèíà Ãîñïîäíÿ ïðåáûâàåò âî âåêè. Òàæå, ñòèõåðû íàñòîÿííîãî äíÿ ïî óñòàâó. Ïîñåì, ñåé ñòèõ, òâîðåíèå ñâÿòàãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Àíôèíîãåíà. Ñâåòå òèõèè, ñâÿòûÿ ñëàâû, áåçñìåðòíàãî Îòöà íåáåñíàãî, ñâÿòàãî áëàæåííàãî, Èñóñà Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, ïðèøåäøàãî íà çàïàä ñîëíöó, âèäåâøå ñâåò âå÷åðíèè, ïîåì Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, Áîãà. Äîñòîèí åñè âî âñÿ âðåìåíà, ïåò áûòè ãëàñû ïðåïîäîáíûìè, Ñûíå Áîæèè, æèâîò äàÿè âñåìó ìiðó: åãî æå ðàäè âåñü ìið ñëàâèò Òÿ. Òàæå, ïðîêèìíû äíåâíûÿ.  ñóááîòó âå÷åð ïðîêèìåí: Ãîñïîäü âîöàðèñÿ, â ëåïîòóñÿ îáëå÷å. Ñòèõ ïåðâûè. Îáëå÷åñÿ Ãîñïîäü â ñèëó, è ïðåïîÿñàñÿ. Ñòèõ âãîðûè. Èáî óòâåðäè âñåëåííóþ, ÿæå íå ïîäâèæèòñÿ. Ñòèõ òðåòèè. Äîìó Òâîåìó ïîäîáàåò, ñâÿòûíè Ãîñïîäè â äîëãîòó äíèè.  íåäåëþ âå÷åð: Ñå íûíå áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñè ðàáè Ãîñïîäíè. Ñòèõ. Ñòîÿùèè â õðàìå Ãîñïîäíè, âî äâîðåõ äîìó Áîãà íàøåãî.  ïîíåäåëüíèê âå÷åð: Ãîñïîäü óñëûøèò ìÿ, åãäà âçîâó ê Íåìó. Ñòèõ. Âíåãäà âîçâàõ, óñëûøà ìÿ Áîæå ïðàâäû ìîåÿ. Âî âòîðíèê âå÷åð: Ìèëîñòü Òâîÿ Ãîñïîäè, ïîæåíåò ìÿ, âî âñÿ äíè æèâîòà ìîåãî. Ñòèõ. Ãîñïîäü ïàñåò ìÿ, è íè÷òî æå ìÿ ëèøèò.  ñðåäó âå÷åð: Áîæå, âî èìÿ Òâîå ñïàñè ìÿ, è â ñèëå Òâîåé ñóäè ìè. Ñòèõ. Áîæå, óñëûøè ìîëèòâó ìîþ, âíóøè ãëàãîëû óñò ìîèõ.  ÷åòâåðòîê âå÷åð: Ïîìîùü ìîÿ îò Ãîñïîäà, ñîòâîðøàãî íåáî è çåìëþ. Ñòèõ. Âîçâåäîõ î÷è ìîè â ãîðû, îòíþäó æå ïðèèäåò ïîìîùü ìîÿ.  ïÿòîê âå÷åð: Áîæå, çàñòóïíèê ìîé åñè Òû, è ìèëîñòü Òâîÿ ïðåäâàðèò ìÿ. Ñòèõ. Èçìè ìÿ îò âðàã ìîèõ Áîæå, è îò âîñòàþùèõ íà ìÿ èçáàâè ìÿ. Åãäà æå íåñòü òðîïàðÿ ñâÿòîìó, òîãäà ïîåì Àëëèëóèþ, íà ãëàñ 6. Ñòèõè æå ãëàãîëåì ñèÿ:  ïîíåäåëüíèê âå÷åð: Ãîñïîäè, íå ÿðîñòèþ Òâîåþ îáëè÷è ìåíå, íè ãíåâîì Òâîèì ïîêàæåøè ìåíå.


Ñóòî÷íûé êðóã

747

Âî âòîðíèê è â ÷åòâåðòîê âå÷åð: Âîçíîñèòå Ãîñïîäà Áîãà íàøåãî, è êëàíÿéòåñÿ ïîäíîæèþ íîãó Åãî, ÿêî ñâÿòî åñòü.  ñðåäó âå÷åð: Âî âñþ çåìëþ èçûäå âåùàíèå èõ, è â êîíöû âñåëåííûÿ ãëàãîëû èõ. Àùå ëè ñóááîòà çà óïîêîé, ïîåì: Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, íà ãëàñ 8. Ñòèõ. Áëàæåíè ÿæå èçáðà è ïðèÿò ÿ Ãîñïîäü. Ñòèõ. Ïàìÿòü èõ îò ðîäà â ðîä. Ñòèõ. Äóøà èõ âî áëàãèõ âîäâîðÿòñÿ. È åùå ñòèõ. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ. Ïî ïðîêèìíå, èëè ïî åêòåíèè, èëè ïî àëëèëóèè ïñàëîìøèê ãëàãîëåò: Ñïîäîáè Ãîñïîäè, â âå÷åð ñåé, áåç ãðåõà ñîõðàíèòèñÿ íàì (ïîêëîí). Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè Áîæå îòåö íàøèõ (ïîêëîí), è õâàëüíî è ïðîñëàâëåíî èìÿ Òâîå âî âåêè, àìèíü (ïîêëîí). Áóäè Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîÿ íà íàñ, ÿêîæå óïîâàõîì íà Òÿ. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè, íàó÷è íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì; áëàãîñëîâåí åñè Âëàäûêî, âðàçóìè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì; áëàãîñëîâåí åñè Ñâÿòûè, ïðîñâåòè íàñ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ãîñïîäè, ìèëîñòü Òâîè âî âåêè, è äåëà ðóêó Òâîåþ íå ïðåçðè. Òåáå ïîäîáàåò õâàëà, Òåáå ïîäîáàåò ïåíèå. Òåáå ñëàâà ïîäîáàåò, Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Òàæå åêòåíèÿ. È íà ñòèõîâíå ñòèõåðû, ïî óñòàâó. Òàæå, ìîëèòâà ñâÿòàãî Ñèìåîíà Áîãîïðèèìöà: Íûíå îòïóùàåøè ðàáà Òâîåãî Âëàäûêî, ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìèðîì, ÿêî âèäåñòà î÷è ìîè ñïàñåíèå Òâîå, åæå åñè óãîòîâàë ïðåä ëèöåì âñåõ ëþäåé, ñâåò âî îòêðîâåíèå ÿçûêîì, è ñëàâó ëþäèé Òâîèõ Èçðàèëÿ. Òàæå. Òðèñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø. Èñóñîâà ìîëèòâà. Àìèíü. Òðîïàðü ïî óñòàâó. Ïîñåì åêòåíèÿ. È îòïóñò. Àùå ëè åñòü ïîñò, èëè åãäà ïîåì Àëëèëóèà, ãëàãîëåì òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 4. Áîãîðîäèöå Äåâî, ðàäóèñÿ, îáðàäîâàííàÿ Ìàðèå, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ, áëàãîñëîâåíà Òû â æåíàõ, è áëàãîñëîâåí ïëîä ÷ðåâà Òâîåãî, ÿêî ðîäèëà åñè Õðèñòà Ñïàñà, Èçáàâèòåëÿ äóøàì íàøèì (ïîêëîí çåìíîé). Ñëàâà. Êðåñòèòåëþ Õðèñòîâ, òåáå ìîëèìñÿ: âñåõ íàñ ïîìÿíè, äà èçáàâèìñÿ îò áåççàêîíèè íàøèõ. Òåáå áî äàíà áûñòü áëàãîäàòü, ìîëèòèñÿ çà ìû (ïîêëîí çåìíîé). È íûíå. Ìîëèòå çà íû ñâÿòèè àïîñòîëè, ïðîðîöû, è ìó÷åíèöû, è âñè ñâÿòèè, äà èçáàâèìñÿ îò áåä è ñêîðáåé, âàñ áî òåïëûÿ ïðåäñòàòåëè êî Ñïàñó âñè ñòÿæàõîì (ïîêëîí çåìíîé). Òàæå, 6îãîðîäè÷åí. Ïîä Òâîþ ìèëîñòü ïðèáåãàåì, Áîãîðîäèöå Äåâî, ìîëèòâ íàøèõ íå ïðåçðè â ñêîðáåõ. Íî îò áåä èçáàâè íàñ, åäèíà ×èñòàÿ è Áëàãîñëîâåíàÿ (áåç ïîêëîíà). Ãîñïîäè ïîìèëóé (40), êðîòêèì è òèõèì ãëàñîì. Ãîñïîäè áëàãîñëîâè. Èñóñîâà ìîëèòâà. Àìèíü. Íåáåñíûè Öàðþ, äåðæàâó íàøó óêðåïè, âåðó óòâåðäè, ÿçûêè óêðîòè, ìið óìèðè, è ñâÿòûè õðàì ñåé äîáðå ñîõðàíè, è ïðåæäå îòøåäøèÿ, îòöû è áðàòèþ íàøó, â


Ñóòî÷íûé êðóã

748

êðîâåõ ñ ïðàâåäíûìè ó÷èíè. È íàñ â ïðàâîñëàâíåé âåðå è â ïîêàÿíèè Ãîñïîäè, ïðèèìè è ïîìèëóé, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö. Òàæå, Ãîñïîäè ïîìèëóé, òðèæäû. Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí çåìíîé). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. È ãëàãîëåì ìîëèòâó ñâÿòàãî Åôðåìà Ñèðèíà, òâîðÿ ïîêëîíû çåìíûå. Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó, äóõ óíûíèÿ, íåáðåæåíèÿ, ñðåáðîëþáèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ, îòæåíè îò ìåíå (ïîêëîí âåëèêèé). Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåíèÿ, òåðïåíèÿ è ëþáâå, äàðóé ìè ðàáó Òâîåìó (ïîêëîí âåëèêèé). Åé, Ãîñïîäè Öàðþ, äàæäü ìè çðåòè ìîÿ ñîãðåøåíèÿ, è åæå íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü (ïîêëîí âåëèêèé). È ïðî÷èõ ïîêëîíîâ (12), ãëàãîëþùå â ñåáå: Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî (äâàæäû ñ ïîêëîíû); Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå ãðåøíîìó (ïîêëîí). Áîæå, î÷èñòè ãðåõè ìîÿ è ïîìèëóé ìÿ (ïîêëîí). Ñîçäàâûè ìÿ Ãîñïîäè, ïîìèëóé (ïîêëîí). Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ Ãîñïîäè, ïðîñòè ìÿ (ïîêëîí). È ïàêè, ñêîí÷àâ ïîêëîíû, ãëàãîëåì ìîëèòâó âñþ âûøå ïèñàíóþ: Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó (ïîêëîí âåëèêèé åäèí). È ïî ñåì, Òðèñâÿòîå, è ïî Îò÷å íàø. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Ñëàâà, è íûíå. Ãîñïîäè ïîìèëóé (äâàæäû), Ãîñïîäè áëàãîñëîâè. È îòïóñò ñåäìè÷íûé. Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). èñõîäíûå ïîêëîíû.

Ïîëóíîùíèöà ïîâñåäíåâíàÿ Ïî îáû÷íåì íà÷àëå ãëàãîëåì ñî óìèëåíèåì è ñîêðóøåíèåì ñåðäöà: Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. (ïîêëîí). Àìèíü. Ñëàâà Òåáå Áîæå íàø, ñëàâà Òåáå Âñÿ÷åñêèõ ðàäè. (òðèæäû). Áîæå î÷èñòè ìÿ ãðåøíàãî, ÿêî íèêîëèæå áëàãî ñîòâîðèõ ïðåä Òîáîþ (ïîêëîí). Íî èçáàâè ìÿ îò ëóêàâàãî, è äà áóäåò âî ìíå âîëÿ Òâîÿ (ïîêëîí). Äà íå îñóæäåííî îòâåðçó óñòà ìîÿ íåäîñòîéíàÿ, è âîñõâàëþ èìÿ Òâîå ñâÿòîå, Îòöà è Ñûíà, è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîì, àìèíü (ïîêëîí). Öàðþ íåáåñíûè, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèííûè, èæå âåçäå ñûè, è âñÿ èñïîëíÿÿ, ñîêðîâèùå áëàãèõ, è æèçíè Ïîäàòåëþ, ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû, è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ ñêâåðíû, è ñïàñè Áëàæå äóøà íàøà. Ñâÿòûè Áîæå, Ñâÿòûè Êðåïêèè, Ñâÿòûè Áåçñìåðòíûè, ïîìèëóé íàñ (òðèæäû, è ïîêëîíû òðè). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöå ïîìèëóé íàñ. Ãîñïîäè î÷èñòè ãðåõè íàøà. Âëàäûêî ïðîñòè áåççàêîíèÿ íàøà. Ñâÿòûè ïîñåòè, è èñöåëè íåìîùè íàøà èìåíå Òâîåãî ðàäè.


Ñóòî÷íûé êðóã

749

Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó, è íûíå è ïðèñíî, è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Îò÷å íàø, èæå åñè íà íåáåñåõ. Äà ñâÿòèòñÿ èìÿ Òâîå. Äà ïðèèäåò öàðñòâèå Òâîå. Äà áóäåò âîëÿ òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè è íà çåìëè. Õëåá íàø íàñóùíûè, äàæäü íàì äíåñü. È îñòàâè íàì äîëãè íàøà, ÿêîæå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì íàøèì. È íå ââåäè íàñ âî èñêóøåíèå. Íî èçáàâè íàñ îò ëóêàâàãî. Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Ïîñèõ, ìîëèòâà: Îò ñíà âîññòàâ, áëàãîäàðþ òÿ Âñåñâÿòàÿ Òðîèöå, ÿêî ìíîãèÿ ðàäè áëàãîñòè è äîëãîòåðïåíèÿ, íå ïðîãíåâàñÿ íà ìÿ ãðåøíàãî, è ëåíèâàãî ðàáà òâîåãî, è íå ïîãóáèë åñè ìåíå ñî áåççàêîíèè ìîèìè, íî ÷åëîâåêîëþáñòâîâà. È â íå÷àÿíèè ëåæàùà âîçäâèæå ìÿ, óòðåíåâàòè è ñëàâîñëîâèòè äåðæàâó Òâîþ íåïîáåäèìóþ. È íûíå Âëàäûêî Áîæå ïðåñâÿòûè, ïðîñâåòè î÷è ñåðäöà ìîåãî. È îòâåðçè ìè óñòíå ïîó÷àòèñÿ ñëîâåñåì Òâîèì, è ðàçóìåòè çàïîâåäè Òâîÿ, è òâîðèòè âîëþ Òâîþ, è ïåòè Òÿ âî èñïîâåäàíèè ñåðäå÷íåì. Âîñïåâàòè æå è ñëàâèòè ïðå÷åñòíîå è âåëèêîëåïîå èìÿ Òâîå, Îòöà è Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü. Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ Öàðåâè íàøåìó Áîãó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ è ïðèïàäåì ê Ñàìîìó Ãîñïîäó Èñóñó Õðèñòó, Öàðåâè è Áîãó íàøåìó (ïîêëîí). Òàæå, Ïñàëîì 50. Ïîìèëóé ìÿ Áîæå. Òàæå, êàôèñìà 17. Àëëèëóèÿ, ïñàëîì 118. Áëàæåíè íåïîðî÷íèè â ïóòü, õîäÿùèè â çàêîíå Ãîñïîäíè. Áëàæåíè èñïûòàþùèè ñâèäåíèÿ Åãî, âñåì ñåðäöåì âçûùóò Åãî. Íåäåëàþùèè áî áåççàêîíèÿ â ïóòåõ Åãî õîäèøà. Òû çàïîâåäà çàïîâåäè Òâîÿ ñîõðàíèòè çåëî. Åäà èñïðàâèëèñÿ áûøà ïóòèå ìîè, ñîõðàíèòè îïðàâäàíèÿ Òâîÿ. Òîãäà íå ïîñòûæóñÿ, åãäà ïðèçðþ íà âñÿ çàïîâåäè Òâîÿ. Èñïîâåìñÿ Òåáå â ïðàâîñòè ñåðäöà, âíåãäà íàó÷èòèìèñÿ ñóäáàì ïðàâäû Òâîåÿ. Îïðàâäàíèÿ Òâîÿ ñîõðàíþ, íå îñòàâè ìåíå äî çåëà.  ÷åñîì èñïðàâèò þíûè ïóòü ñâîé, âíåãäà ñîõðàíèòè ñëîâåñà Òâîÿ. Âñåì ñåðäöåì ìîèì âçûñêàõ Òåáå, íå îòðèíè ìåíå îò çàïîâåäåé Òâîèõ.  ñåðäöû ìîåì ñêðûõ ñëîâåñà Òâîÿ, äà íå ñîãðåøó Òåáå. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Óñòíàìà ìîèìà âîçâåñòèõ âñÿ ñóäüáû óñò Òâîèõ. Íà ïóòè ñâèäåíèè Òâîèõ íàñëàäèõñÿ, ÿêî î âñÿêîì áîãàòüñòâå.  çàïîâåäåõ Òâîèõ ïîãëóìëþñÿ, è ðàçóìåþ ïóòè Òâîÿ. Âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ ïîó÷óñÿ, íå çàáóäó ñëîâåñ Òâîèõ. Âîçäàæäü ðàáó Òâîåìó, æèâè ìÿ, è ñîõðàíþ ñëîâåñà Òâîÿ. Îòêðûé î÷è ìîè, è ðàçóìåþ ÷óäåñà îò çàêîíà Òâîåãî. Ïðèøëåö àç åñìü íà çåìëè, íå ñêðûé îò ìåíå çàïîâåäè Òâîÿ. Âîçëþáè äóøà ìîÿ âîæäåëåòè ñóäüáû Òâîÿ íà âñÿêî âðåìÿ. Çàïðåòèë åñè ãîðäûì, ïðîêëÿòè óêëîíÿþùèèñÿ îò çàïîâåäåé Òâîèõ. Îòúèìè îò ìåíå ïîíîñ è óíè÷èæåíèå, ÿêî ñâèäåíèè Òâîèõ âçûñêàõ. Èáî ñåäîøà êíÿçè, è íà ìÿ êëåâåòàõó, ðàá æå Òâîé ãëóìëÿøåñÿ âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ. Èáî ñâèäåíèÿ Òâîÿ ïîó÷åíèå ìîå åñòü, è ñîâåòè ìîè îïðàâäàíèÿ Òâîÿ. Ïðèëüïå çåìëè äóøà ìîÿ, æèâè ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Ïóòè ìîÿ èñïîâåäàõ, è óñëûøà ìÿ, íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ïóòè îïðàâäàíèè Òâîèõ âðàçóìè ìÿ, è ïîãëóìëþñÿ â ÷óäåñåõ Òâîèõ. Âîçäðåìà äóøà ìîÿ îò óíûíèÿ, óòâåðäè ìÿ â ñëîâåñåõ Òâîèõ. Ïóòü


Ñóòî÷íûé êðóã

750

íåïðàâäû îòñòàâè îò ìåíå, è çàêîíîì Òâîèì ïîìèëóé ìÿ. Ïóòü èñòèííûè èçâîëèõ, è ñóäüáû Òâîÿ íå çàáûõ. Ïðèëåïèõñÿ ñâèäåíèè Òâîèõ, Ãîñïîäè íå ïîñðàìè ìåíå. Ïóòü çàïîâåäåé Òâîèõ òåêîõ, åãäà ðàçøèðèë åñè ñåðäöå ìîå. Çàêîíîïîëîæè ìíå Ãîñïîäè, ïóòü îïðàâäàíèè Òâîèõ, è âçûùó è âûíó. Âðàçóìè ìÿ, è èñïûòàþ çàêîí Òâîé, è ñîõðàíþ è âñåì ñåðäöåì ìîèì. Íàñòàâè ìÿ íà ïóòü çàïîâåäåé Òâîèõ, ÿêî òîé âîñõîòåõ. Ïðèêëîíè ñåðäöå ìîå âî ñâèäåíèÿ Òâîÿ, à íå â ëèõîèìñòâî. Îòâðàòè î÷è ìîè íå âèäåòè ñóåòû, â ïóòè Òâîåì æèâè ìÿ. Ïîñòàâè ðàáó Òâîåìó ñëîâî Òâîå â ñòðàõ Òâîé. Îòúèìè ïîíîøåíèå ìîå, åæå íåïùåâàõ, ÿêî áóäüáû Òâîÿ áëàãè. Ñå âîæäåëåõ çàïîâåäè Òâîÿ, â ïðàâäå Òâîåé æèâè ìÿ. È äà ïðèèäåò íà ìÿ ìèëîñòü Òâîÿ Ãîñïîäè, ñïàñåíèå Òâîå ïî ñëîâåñè Òâîåìó. È îòâåùàþ ïîíîøàþùèì ìè ñëîâî, ÿêî óïîâàõ íà ñëîâåñà Òâîÿ. È íå îòúèìè îò óñò ìîèõ ñëîâåñå èñòèííà äî çåëà, ÿêî íà ñóäüáû Òâîÿ óïîâàõ. È ñîõðàíþ çàêîí Òâîé âñåãäà: â âåê è â âåê âåêà. È õîæäàõ â øèðîòå, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ âçûñêàõ. È ãëàãîëàõ î ñâèäåíèèõ Òâîèõ ïðåä öàðè è íå ñòûäÿõñÿ. È ïîó÷àõñÿ â çàïîâåäåõ Òâîèõ, èõ æå âîçëþáèõ çåëî. È âîçäâèãîõ ðóöå ìîè ê çàïîâåäåì Òâîèì èõ æå âîçëþáèõ, è ãëóìëÿõñÿ âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ. Ïîìÿíè ñëîâåñ Òâîèõ ðàáó Òâîåìó, èõ æå óïîâàíèå äàë ìè åñè. Òî ìÿ óòåøè âî ñìèðåíèè ìîåì, ÿêî ñëîâî Òâîå æèâè ìÿ. Ãîðäèè çàêîíîïðåñòóïíîâàõó çåëî, îò çàêîíà æå Òâîåãî íå óêëîíèõñÿ. Ïîìÿíóõ ñóäüáû Òâîÿ îò âåêà Ãîñïîäè, è óòåøèõñÿ. Ïå÷àëü ïðèÿò ìÿ îò ãðåøíèê, îñòàâëÿþùèõ çàêîí Òâîé. Ïåòà áÿõó ìíå îïðàâäàíèÿ Òâîÿ, íà ìåñòå ïðèøåëüñòâèÿ ìîåãî. Ïîìÿíóõ â íîùè èìÿ Òâîå Ãîñïîäè, è ñîõðàíèõ çàêîí Òâîé. Ñè áûñòü ìíå, ÿêî îïðàâäàíèè Òâîèõ âçûñêàõ. ×àñòü ìîÿ åñè Ãîñïîäè, ðåõ: ñîõðàíèòè çàêîí Òâîé. Ïîìîëèõñÿ ëèöó Òâîåìó âñåì ñåðäöåì ìîèì, ïîìèëóé ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Ïîìûñëèõ ïóòè Òâîÿ, è âîçâðàòèõ íîçå ìîè, âî ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Óãîòîâèõñÿ è íå ñìóòèõñÿ ñîõðàíèòè çàïîâåäè Òâîÿ. Þæà ãðåøíèê îáÿçàøàñÿ ìíå, è çàêîíà Òâîåãî íå çàáûõ. Ïîëóíîùè âîñòàõ, èñïîâåäàòèñÿ Òåáå íà ñóäüáû ïðàâäû Òâîåÿ. Ïð÷àñòíèê àç åñìü âñåì áîÿùèìñÿ Òåáå, è õðàíÿùèì çàïîâåäè Òâîÿ. Ìèëîñòè Òâîåÿ Ãîñïîäè, èñïîëíü çåìëÿ, îïðàâäàíèåì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Áëàãîñòü ñîòâîðèë åñè ñ ðàáîì Òâîèì Ãîñïîäè, ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Áëàãîñòè è íàêàçàíèþ è ðàçóìó íàó÷è ìÿ, ÿêî çàïîâåäåì Òâîèì âåðîâàõ. Ïðåæäå äàæå íå ñìèðèõñÿ, àç ïðåãðåøèõ, ñåãî ðàäè ñëîâî Òâîå ñîõðàíèõ. Áëàã åñè Òû Ãîñïîäè, è áëàãîñòèþ Òâîåþ íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Óìíîæèñÿ íà ìÿ íåïðàâäà ãîðäûõ, àç æå âñåì ñåðäöåì ìîèì èñïûòàþ çàïîâåäè Òâîÿ. Óñûðèñÿ ÿêî ìëåêî ñåðäöå èõ, àç æå çàêîíó Òâîåìó ïîó÷èõñÿ. Áëàãî ìíå, ÿêî ñìèðèë ìÿ åñè, äà íàó÷óñÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Áëàã ìíå çàêîí óñò Òâîèõ, ïà÷å òûñÿù çëàòà è ñðåáðà. Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå Áîæå (òðèæäû). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. Ðóöå Òâîè ñîòâîðèñòå ìÿ, è ñîçäàñòå ìÿ, âðàçóìè ìÿ, è èñïûòàþ çàïîâåäè Òâîÿ. Áîÿùèèñÿ Òåáå óçðÿò ìÿ è âîçâåñåëÿòñÿ, ÿêî íà ñëîâåñà Òâîÿ óïîâàõ. Ðàçóìåõ Ãîñïîäè, ÿêî ïðàâäà ïîâåëåíèÿ Òâîÿ, è âîèñòèíó ñìèðèë ìÿ åñè. Áóäè æå ìèëîñòü Òâîÿ, äà óòåøèò ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó ðàáà Òâîåãî. Äà ïðèèäóò ìíå ùåäðîòû Òâîÿ è æèâ áóäó, ÿêî çàêîí Òâîé ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Äà ïîñòûäÿòñÿ ãîðäèè, ÿêî áåç ïðàâäû áåççàêîííîâàøà íà ìÿ, àç æå ïîó÷óñÿ â çàïîâåäåõ Òâîèõ. Äà îáðàòÿò ìÿ áîÿùèèñÿ Òåáå, è âåäÿùèè ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Áóäè ñåðäöå ìîå íåïîðî÷íî âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ,


Ñóòî÷íûé êðóã

751

ÿêî äà ñÿ íå ïîñòûæó. Èñ÷åçàåò âî ñïàñåíèå Òâîå äóøà ìîÿ, â ñëîâî Òâîå óïîâàõ. Èñ÷åçîøà î÷è ìîè â ñëîâî Òâîå ãëàãîëþùå, êîãäà óòåøèøè ìÿ; ßêî áûõ ÿêî ìåõ íà ñëàíå, îïðàâäàíèè Òâîèõ íå çàáûõ. Êîëèêî åñòü äíèé ðàáà Òâîåãî, êîãäà ñîòâîðèøè îò ãîíÿùèõ ìÿ ñóä; Ïîâåäàøà ìíå çàêîíîïðåñòóïíèöû ãëóìëåíèÿ, íî íå ÿêî çàêîí Òâîé, Ãîñïîäè. Âñÿ çàïîâåäè Òâîÿ èñòèíà, áåç ïðàâäû ïîãíàøà ìÿ ïîìîçè ìè. Ìàëà íåñêîí÷àøà ìåíå íà çåìëè, àç æå íå îñòàâèõ çàïîâåäè Òâîÿ. Ïî ìèëîñòè Òâîåé æèâè ìÿ, è ñîõðàíþ ñâèäåíèÿ óñò Òâîèõ. Âî âåêè Ãîñïîäè, ñëîâî Òâîå ïðåáûâàåò íà íåáåñè.  ðîä è ðîä èñòèíà Òâîÿ. Îñíîâàë åñè çåìëþ è ïðåáûâàåò. Ó÷èíåíèåì Òâîèì ïðåáûâàåò äåíü, ÿêî âñÿ÷åñêàÿ ðàáîòíà Òåáå. ßêî àùå íå çàêîí Òâîé ïîó÷åíèå ìîå åñòü, òîãäà óáî ïîãèáë áûõ âî ñìèðåíèè ìîåì. Âî âåêè íå çàáóäó îïðàâäàíèè Òâîèõ, ÿêî â íèõ æèâèë ìÿ åñè. Òâîé åñìü àç ñïàñè ìÿ, ÿêî îïðàâäàíèè Òâîèõ âçûñêàõ. Ìåíå æäàøà ãðåøíèöû, ïîãóáèòè ìÿ. Ñâèäåíèÿ Òâîÿ ðàçóìåõ. Âñÿêèÿ êîí÷èíû âèäåõ êîíåö, øèðîêà çàïîâåäü Òâîÿ çåëî. Êîëü âîçëþáèõ çàêîí Òâîé Ãîñïîäè, âåñü äåíü ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Ïà÷å âðàã ìîèõ óìóäðèë ìÿ åñè çàïîâåäèþ Òâîåþ, ÿêî â âåê ìîÿ åñòü. Ïà÷å âñåõ ó÷àùèõ ìÿ ðàçóìåõ, ÿêî ñâèäåíèÿ Òâîÿ ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Ïà÷å ñòàðåö ðàçóìåõ, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ âçûñêàõ. Îò âñÿêàãî ïóòè ëóêàâà, âîçáðàíèõ íîãàì ìîèì, ÿêî äà ñîõðàíþ ñëîâåñà Òâîÿ. Îò ñóäåá Òâîèõ íå óäàëèõñÿ, ÿêî Òû çàêîíîïîëîæèë ìè åñè. Êîëü ñëàäêà ãîðòàíè ìîåìó ñëîâåñà Òâîÿ; ïà÷å ìåäà óñòîì ìîèì. Îò çàïîâåäåé Òâîèõ ðàçóìåõ, ñåãî ðàäè âîçíåíàâèäåõ âñÿê ïóòü íåïðàâäû. Ñâåòèëüíèê íîãàì ìîèì çàêîí Òâîé, è ñâåò ñòåçÿì ìîèì. Êëÿõñÿ è ïîñòàâèõ, ñîõðàíèòè ñóäüáû ïðàâäû Òâîåÿ. Ñìèðèõñÿ äî çåëà Ãîñïîäè, æèâè ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó. Âîëüíàÿ óñò ìîèõ áëàãîâîëè æå Ãîñïîäè, è ñóäüáàì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Äóøà ìîÿ â ðóêó Òâîåþ âûíó, è çàêîíà Òâîåãî íå çàáûõ. Ïîëîæèøà ãðåøíèöû ñåòü ìíå, è îò çàïîâåäåé Òâîèõ íå çàáëóäèõ. Íàñëåäîâàõ ñâèäåíèÿ Òâîÿ â âåê, ÿêî ðàäîâàíèå ñåðäöà ìîåãî ñóòü. Îáðàòèõ ñåðäöå ìîå ñîòâîðèòè îïðàâäàíèÿ Òâîÿ, â âåê çà âîçäàÿíèå. Çàêîíîïðåñòóïíûÿ âîçíåíàâèäåõ, çàêîí æå Òâîé âîçëþáèõ. Ïîìîùíèê ìîé è çàñòóïíèê ìîé åñè Òû, íà ñëîâåñà Òâîÿ óïîâàõ. Óêëîíèòåñÿ îò ìåíå ëóêàâíóþùèè, è èñïûòàþ çàïîâåäè Áîãà ìîåãî. Çàñòóïè ìÿ ïî ñëîâåñè Òâîåìó, è æèâ áóäó, è íå ïîñðàìè ìåíå îò ÷àÿíèÿ ìîåãî. Ïîìîçè ìè è ñïàñóñÿ, è ïîó÷óñÿ âî îïðàâäàíèèõ Òâîèõ âûíó. Óíè÷èæèë åñè âñÿ îòñòóïàþùèÿ îò îïðàâäàíèè Òâîèõ, ÿêî íåïðàâåäíî ïîìûøëåíèå èõ. Ïðåñòóïàþùèÿ íåïùåâàõ âñÿ ãðåøíûÿ çåìëè, ñåãî ðàäè âîçëþáèõ ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Ïðèãâîçäè îò ñòðàõà Òâîåãî ïëîòè ìîÿ, îò ñóäåá áî Òâîèõ óáîÿõñÿ. Ñîòâîðèõ ñóä è ïðàâäó, íå ïðåäàæäü ìåíå îáèäÿùèì ìÿ. Âîñïðèèìè ðàáà Òâîåãî âî áëàãî, äà íå îêëåâåòàþò ìåíå ãîðäèè. Î÷è ìîè èñ÷åçîñòå âî ñïàñåíèå Òâîå, è â ñëîâî ïðàâäû Òâîåÿ. Ñîòâîðè ñ ðàáîì Òâîèì ïî ìèëîñòè Òâîåé, è ñóäüáàì Òâîèì íàó÷è ìÿ. Ðàá Òâîé åñìü àç, âðàçóìè ìÿ, è íàó÷óñÿ ñâèäåíèåì Òâîèì. Âðåìÿ ñîòâîðèòè Ãîñïîäåâè, ðàçîðèøà çàêîí Òâîé. Ñåãî ðàäè âîçëþáèõ çàïîâåäè Òâîÿ, ïà÷å çëàòà è òîïàçèÿ. Ñåãî ðàäè êî âñåì çàïîâåäåì Òâîèì íàïðàâëÿõñÿ, âñÿê ïóòü íåïðàâäû âîçíåíàâèäåõ. Äèâíà ñâèäåíèÿ Òâîÿ, ñåãî ðàäè èñïûòàåò ÿ äóøà ìîÿ. ßâëåíèå ñëîâåñ Òâîèõ ïðîñâåùàåò è âðàçóìëÿåò ìëàäåíöà. Óñòà ìîÿ îòâåðçîõ è ïðåâëåêîõ äóõ, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ æåëàõ.


Ñóòî÷íûé êðóã

752

Ñëàâà, è íûíå. Àëëèëóèÿ, Àëëèëóèÿ, ñëàâà Òåáå Áîæå (òðèæäû). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. Ïðèçðè íà ìÿ è ïîìèëóé ìÿ, ïî ñóäó ëþáÿùèõ èìÿ Òâîå. Ñòîïû ìîÿ íàïðàâè ïî ñëîâåñè Òâîåìó, è äà íå îäîëååò ìè âñÿêî áåççàêîíèå. Èçáàâè ìÿ îò êëåâåòû ÷åëîâå÷åñêèÿ, è ñîõðàíþ çàïîâåäè Òâîÿ. Ëèöå Òâîå ïðîñâåòè íà ðàáà Òâîåãî, è íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Èñõîäèùà âîäíàÿ èçâåäîñòå î÷è ìîè, ïîíåæå íå ñîõðàíèõ çàêîí Òâîé. Ïðàâåäåí åñè Ãîñïîäè, è ïðàâè ñóäè Òâîè. Çàïîâåäà ïðàâäó ñâèäåíèÿ Òâîÿ, è èñòèíó çåëî. Èñòàÿëà ìÿ åñòü æàëîñòü Òâîÿ, ÿêî çàáûøà ñëîâåñà Òâîÿ âðàçè ìîè. Ðàçææåíî ñëîâî Òâîå çåëî, è ðàá Òâîé âîçëþáè å. Þíîøà àç åñìü è óíè÷èæåí, îïðàâäàíèè Òâîèõ íå çàáûõ. Ïðàâäà Òâîÿ ïðàâäà â âåê, è çàêîí Òâîé èñòèíà. Ñêîðáè è íóæäû îáðåòîøà ìÿ, çàïîâåäè Òâîÿ ïîó÷åíèå ìîå. Ïðàâäà ñâèäåíèÿ Òâîÿ â âåê, âðàçóìè ìÿ è æèâ áóäó. Âîçâàõ âñåì ñåðäöåì ìîèì, óñëûøè ìÿ Ãîñïîäè, îïðàâäàíèè Òâîèõ âçûùó. Âîçâàõ Òè, ñïàñè ìÿ è ñîõðàíþ ñâèäåíèÿ Òâîÿ. Ïðåäâàðèõ â áåçãîäèè è âîçâàõ, íà ñëîâåñà Òâîÿ óïîâàõ. Ïðåäâàðèñòå î÷è ìîè êî óòðó, ïîó÷èòèñÿ ñëîâåñåì Òâîèì. Ãëàñ ìîé óñëûøè Ãîñïîäè, ïî ìèëîñòè Òâîåé è ïî ñóäáå Òâîåé æèâè ìÿ. Ïðèáëèæèøà ãîíÿùèè ìÿ áåççàêîíèå, îò çàêîíà æå Òâîåãî óäàëèøàñÿ. Áëèç åñè Òû Ãîñïîäè, è âñè ïóòèå Òâîè èñòèíà. Èñïåðâà ïîçíàõ îò ñâèäåíèè Òâîèõ, ÿêî â âåê îñíîâàë ÿ åñè. Âèæäü ñìèðåíèå ìîå, è èçìè ìÿ, ÿêî çàêîíà Òâîåãî íå çàáûõ. Ñóäè ñóä ìîé, è èçáàâè ìÿ, ïî ñëîâåñè Òâîåìó æèâè ìÿ. Äàëå÷å îò ãðåøíèê ñïàñåíèå, ÿêî îïðàâäàíèè Òâîèõ íå âçûñêàøà. Ùåäðîòû Òâîÿ ìíîãè Ãîñïîäè, ïî ñóäáå Òâîåé æèâè ìÿ. Ìíîçè èçãîíÿùèè ìÿ è ñòóæàþùèè ìè, îò ñâèäåíèè Òâîèõ íå óêëîíèõñÿ. Âèäåõ íåðàçóìåâàþùèÿ, è èñòàÿõ, ÿêî ñëîâåñ Òâîèõ íå ñîõðàíèøà. Âèæäü, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ âîçëþáèõ Ãîñïîäè, ïî ìèëîñòè Òâîåé æèâè ìÿ. Íà÷àëî ñëîâåñ Òâîèõ èñòèíà, è â âåê âñÿ ñóäáû ïðàâäû Òâîåÿ. Êíÿçè ïîãíàøà ìÿ òóíå, è îò ñëîâåñ Òâîèõ óñòðàøèñÿ ñåðäöå ìîå. Âîçðàäóþñÿ àç î ñëîâåñåõ Òâîèõ, ÿêî îáðåòàÿè êîðûñòü ìíîãó. Íåïðàâäó âîçíåíàâèäåõ, è îìåðçå ìè, çàêîí æå Òâîé âîçëþáèõ. Ñåäìèöåþ äíåì õâàëèõ Òÿ, î ñóäüáàõ ïðàâäû Òâîåÿ. Ìèð ìíîã ëþáÿùèì çàêîí Òâîé, è íåñòü èì ñîáëàçíû. ×àÿõ ñïàñåíèå Òâîå Ãîñïîäè, è çàïîâåäè Òâîÿ âîçëþáèõ. Ñîõðàíè äóøà ìîÿ ñâèäåíèÿ Òâîÿ, è âîçëþáè ÿ çåëî. Ñîõðàíèõ çàïîâåäè Òâîÿ, è ñâèäåíèÿ Òâîÿ, ÿêî âñè ïóòèå ìîè ïðåä Òîáîþ, Ãîñïîäè. Äà ïðèáëèæèòñÿ ìîëèòâà ìîÿ ïðåä Òÿ Ãîñïîäè, ïî ñëîâåñè Òâîåìó âðàçóìè ìÿ. Äà âíèäåò ïðîøåíèå ìîå ïðåä Òÿ Ãîñïîäè, ïî ñëîâåñè Òâîåìó èçáàâè ìÿ. Îòðûãíóò óñòíå ìîè ïåíèå, åãäà íàó÷èøè ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì. Ïðîâåùàåò ÿçûê ìîé ñëîâåñà Òâîÿ, ÿêî âñÿ çàïîâåäè Òâîÿ ïðàâäà. Áóäè ðóêà Òâîÿ ñïàñòè ìÿ, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ èçâîëèõ. Âîæäåëåõ ñïàñåíèå Òâîå Ãîñïîäè, è çàêîí Òâîé ïîó÷åíèå ìîå åñòü. Æèâà áóäåò äóøà ìîÿ è âîñõâàëèò Òÿ, è ñóäüáû Òâîÿ ïîìîãóò ìíå. Çàáëóäèõ, ÿêî îâ÷à ïîãèáøåå, âçûùè ðàáà Òâîåãî, ÿêî çàïîâåäè Òâîÿ íå çàáûõ. Ñëàâà, è íûíå, áåç Àëëèëóèè. Òàæå, èñïîâåäàíèå ïðàâîñëàâíûÿ âåðû. Âåðóþ âî åäèíàãî Áîãà. Òðèñâÿòîå. È ïî Îò÷å íàø.


Ñóòî÷íûé êðóã

753

Òðîïàðè ñèÿ, ãëàñ 8: Ñå Æåíèõ ãðÿäåò â ïîëóíîùè, è áëàæåí ðàá, åãî æå îáðÿùåò áäÿùà. Íåäîñòîèí æå ïàêè, åãî æå îáðÿùåò ëåíÿùàñÿ. Áëþäè óáî äóøå ìîÿ, äà íå ñíîì îòÿãîòèøèñÿ è äà íå ñìåðòè ïðåäàíà áóäåøè, è öàðñòâèÿ âíå çàòâîðèøèñÿ, íî âîñïðÿíè çîâóùè: ñâÿò, ñâÿò, ñâÿò åñè, Áîæå, Áîãîðîäèöû ðàäè, ïîìèëóé íàñ. Ñëàâà. Äåíü îí ñòðàøíûè ïîìûøëÿþùè, äóøå ìîÿ ïîáäè, âæèãàþùè ñâåùó ñâîþ, è ìàñëîì ïðîñâåùàþùè, íå âåñè áî êîãäà ïðèèäåò ê òåáå ãëàñ ãëàãîëþùèè: ñå Æåíèõ. Áëþäè óáî, äóøå ìîÿ, äà íå âîçäðåìëåøè, è ïðåáóäåøè âíå òîëêóùè, ÿêî ïÿòü äåâ; íî áîäðåíî ïîáäè, ÿêî äà óñðÿùåøè Õðèñòà ìèëîñòèâà, è äàñò òè ÷åðòîã áîæåñòâåíûÿ ñëàâû Ñâîåÿ. È íûíå. Òåáå íåîáîðèìóþ ñòåíó èìóùå âåðíèè, è ñïàñåíèÿ óòâåðæåíèå, Áîãîðîäèöå Äåâî ìîëèì: ñîïðîòèâíûõ ñîâåòû ðàçîðè è ëþäåé Ñâîèõ ïå÷àëü íà ðàäîñòü ïðåëîæè. Ìèð Ñâîé óìèðè è ïðàâîñëàâíûõ óòâåðäè, è î ñìèðåíèè ìèðà ìîëèñÿ, ÿêî Òû åñè Áîãîðîäèöå, óïîâàíèå íàøå. Ãîñïîäè ïîìèëóé (40). Òàæå ìîëèòâà Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Èæå íà âñÿêî âðåìÿ, è íà âñÿê ÷àñ, íà íåáåñè è íà çåìëè, ïîêëàíÿåìûè è ñëàâèìûè, Áîæå Áëàãèè, äîëãîòåðïåëèâå è ìíîãîìèëîñòèâå; Èæå ïðàâåäíèêè ëþáÿ è ãðåøíûõ ìèëóÿ; Èæå âñåõ çîâûè êî ñïàñåíèþ, îáåùàíèÿ ðàäè áóäóùèõ áëàã; ñàì Ãîñïîäè, ïðèèìè ìîëèòâû íàøà â ÷àñ ñèé, è â áëàãîñòè èñïðàâè æèâîò íàø, ê çàïîâåäåì Òâîèì. Äóøà íàøà îñâÿòè, è òåëåñà î÷èñòè, ïîìûøëåíèÿ èñïðàâè, è ìûñëè î÷èñòè, ðàçóì óöåëîìóäðè è èñòðåçâè, è èçáàâè íàñ îò âñÿêèÿ ñêîðáè, çîë è áîëåçíåé, è äóøåâíûõ ñòðàñòåé, è îãðàäè íàñ ñâÿòûìè àíãåëû Òâîèìè, ÿêî äà îïîë÷åíèåì èõ ñîáëþäàåìè è íàñòàâëÿåìè, äîñòèãíåì âî åäèíñòâî âåðû, è â ðàçóì íåïðèêîñíîâåííûÿ Òè ñëàâû, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Òàæå, Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû). Ñëàâà, è íûíå. ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, è ñëàâíåéøóþ âîèñòèíó ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà ðîæäüøóþ, ñóùóþ Áîãîðîäèöó Òÿ âåëè÷àåì (ïîêëîí). Èìåíåì Ãîñïîäíèì áëàãîñëîâè, îò÷å. Çà ìîëèòâ ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé íàñ. Àìèíü. Àùå åñòü ïîñò, èëè êðîìå ïîñòà, åãäà ïîåì Àëëèëóèÿ, è òâîðèì òðè ïîêëîíû âåëèêèÿ, ãëàãîëþùå ìîëèòâó ñâÿòàãî Åôðåìà. Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó, äóõ óíûíèÿ, íåáðåæåíèÿ, ñðåáðîëþáèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ, îòæåíè îò ìåíå (ïîêëîí).Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåíèÿ, òåðïåíèÿ è ëþáâå, äàðóé ìè ðàáó Òâîåìó (ïîêëîí).Åé, Ãîñïîäè Öàðþ, äàæäü ìè çðåòè ìîÿ ñîãðåøåíèÿ, è åæå íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü (ïîêëîí). È ïðî÷èõ ïîêëîíîâ 12, ãëàãîëþùå â ñåáå: Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî (äâàæäû ñ ïîêëîíàìè). Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå ãðåøíîìó (ïîêëîí). Áîæå, î÷èñòè ãðåõè ìîÿ è ïîìèëóé ìÿ (ïîêëîí). Ñîçäàâûè ìÿ Ãîñïîäè, ïîìèëóé (ïîêëîí). Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ Ãîñïîäè, ïðîñòè ìÿ (ïîêëîí). È ïàêè ñêîí÷àâ ïîêëîíû, ãëàãîëåì ìîëèòâó âñþ âûøå ïèñàíóþ: Ãîñïîäè, è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó. . . È ïîêëîí åäèí.


Ñóòî÷íûé êðóã

754

È ïî èçãëàãîëàíèè ìîëèòâû, èëè ïî ×åñòíåéøóþ õåðóâèì, ãëàãîëåì ñèþ ìîëèòâó Âåëèêàãî Âàñèëèÿ: Âëàäûêî Áîæå, Îò÷å Âñåäåðæèòåëþ, è Ãîñïîäè Ñûíå Åäèíîðîäíûè Èñóñå Õðèñòå, è Ñâÿòûè Äóøå, åäèíî Áîæåñòâî, è åäèíà ñèëà, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî, è èìè æå âåñè ñóäüáàìè, ñïàñè ìÿ íåäîñòîéíàãî ðàáà Òâîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè, àìèíü. Òàæå, Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ (òðèæäû). È ïîêëîíû òðè. Ïñàëîì 120. Âîçâåäîõ î÷è ìîè â ãîðû, îòíþäóæå ïðèèäåò ïîìîùü ìîÿ. Ïîìîùü ìîÿ îò Ãîñïîäà, ñîòâîðøàãî íåáî è çåìëþ. Íå äàæäü âî ñìÿòåíèå íîãè òâîåÿ, íèæå âîçäðåìëåò õðàíÿè òÿ. Ñå íå âîçäðåìëåò, íè óñíåò õðàíÿè Èçðàèëÿ. Ãîñïîäü ñîõðàíèò òÿ, Ãîñïîäü ïîêðîâ Òâîé íà ðóêó äåñíóþ òâîþ. Âî äíè ñîëíöå íå îææåò òåáå, íè ëóíà íîùèþ, Ãîñïîäü ñîõðàíèò òÿ îò âñÿêàãî çëà, ñîõðàíèò äóøó òâîþ Ãîñïîäü. Ãîñïîäü ñîõðàíèò âõîæäåíèå òâîå, è èñõîæäåíèå òâîå îò íûíå è äî âåêà. Ïñàëîì 133. Ñå íûíå áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà âñè ðàáè Ãîñïîäíè, ñòîÿùèè â õðàìå Ãîñïîäíè, âî äâîðåõ äîìó Áîãà íàøåãî.  íîùåõ âîçäåæèòå ðóêè âàøà âî ñâÿòàÿ, è áëàãîñëîâèòå Ãîñïîäà. Áëàãîñëîâèò òÿ Ãîñïîäü îò Ñèîíà, ñîòâîðèâûè íåáî è çåìëþ. Ñëàâà, è íûíå. Òðèñâÿòîå, è ïîêëîíû òðè. Ïî Îò÷å íàø, òðîïàðè ñèÿ: Ïîìÿíè Ãîñïîäè, ÿêî áëàã, ðàáû Ñâîÿ, è åëèêà â æèòèè ñåì ñîãðåøèøà, ïðîñòè. Íèêòîæå áî áåç ãðåõà, òîêìî Òû ìîãèè ïðåñòàâëåíûì äàòè ïîêîé. Èæå ãëóáèíàìè ìóäðîñòè, ÷åëîâåêîëþáíå âñÿ ñòðîÿ, è åæå íà ïîëüçó âñåì ïîäàâàÿ, åäèíå Ñîäåòåëþ, ïîêîé Ãîñïîäè, äóøà óñîïøèõ ðàá Ñâîèõ, íà Òÿ áî óïîâàíèå âîçëîæèøà, Òâîðöà è Çèæäèòåëÿ è Áîãà íàøåãî. Ñëàâà. Ñî ñâÿòûìè ïîêîé, Õðèñòå, äóøà ðàá Ñâîèõ, èäåæå íåñòü áîëåçíè, íè ïå÷àëè, íè âîçäûõàíèÿ, íî æèçíü âå÷íàÿ. È íûíå, áîãîðîäè÷åí: Áëàæèì, Òÿ âñè ðîäè, Áîãîðîäèöå Äåâî, â Òÿ áî íåâìåñòèìûè Õðèñòîñ Áîã íàø, âìåñòèòèñÿ èçâîëè, áëàæåíè åñìû è ìû ïîìîùíèöó Òÿ èìóùå, äåíü áî è íîùü ìîëèøèñÿ î íàñ, è äåðæàâû öàðñòâèÿ Òâîèìè ìîëèòâàìè óòâåðæàþòñÿ. Òåì áëàãîäàðÿùå âîïèåì Òè: ðàäóèñÿ, Îáðàäîâàííàÿ, Ãîñïîäü ñ Òîáîþ. Ãîñïîäè ïîìèëóé (12). Òàæå, ìîëèòâó ñèþ: Ïîìÿíè Ãîñïîäè, èæå â íàäåæè âîñêðåñåíèÿ, è æèçíè âå÷íûÿ, óñîïøèÿ îòöû è áðàòèþ íàøó, è âñåõ èæå âî áëàãî÷åñòèâåé âåðå ñêîí÷àâøèõñÿ, è ïðîñòè èì âñÿêî ñîãðåøåíèå, âîëüíîå æå è íåâîëüíîå, ñëîâîì è äåëîì, è ïîìûøëåíèåì ñîãðåøåííîå èìè è âñåëè èõ â ìåñòà ñâåòëà, â ìåñòà ïðîõëàäíà, â ìåñòà ïîêîéíà, îòíþäóæå îòáåæå âñÿêà áîëåçíü, è ïå÷àëü è âîçäûõàíèå, èäåæå ïðèñåùàåò ñâåò ëèöà Òâîåãî, è âåñåëèò âñÿ èæå îò âåêà ñâÿòûÿ Òâîÿ. È äàðóé èì öàðñòâèå Òâîå, è ïðè÷àñòèå íåèçðå÷åííûõ è âå÷íûõ Òâîèõ áëàã, è Òâîåÿ áåçêîíå÷íûÿ, è áëàæåííûÿ æèçíè íàñëàæäåíèå. Òû áî åñè âîñêðåñåíèå è æèâîò è ïîêîé óñîïøèì ðàáîì Òâîèì, Õðèñòå Áîæå íàø, è Òåáå ñëàâó âîçñûëàåì, ñî áåçíà÷àëüíûì Òè Îòöåì, è ñ Ïðåñâÿòûì è Áëàãèì è Æèâîòâîðÿùèì Òè Äóõîì, íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì, àìèíü.


Ñóòî÷íûé êðóã

755

Òàæå, Ñëàâà, è íûíå. Ãîñïîäè ïîìèëóé (äâàæäû). Ãîñïîäè áëàãîñëîâè. È îòïóñò: Ãîñïîäè Èñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèè, ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå, ïðåïîäîáíûõ è áîãîíîñíûõ îòåö íàøèõ è âñåõ ðàäè ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè íàñ, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö, àìèíü. È ïðîùåíèå: Îñëàáè, îñòàâè, îòïóñòè Áîæå, ñîãðåøåíèÿ íàøà, âîëüíàÿ è íåâîëüíàÿ, ÿæå â ñëîâå è â äåëå, è ÿæå â âåäåíèè è íå â âåäåíèè, ÿæå âî óìå è â ïîìûøëåíèè, ÿæå âî äíè â íîùè, âñÿ ìè ïðîñòè, ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö, àìèíü. È ìîëèòâà ñ ïîêëîíàìè: Íåíàâèäÿùèõ è îáèäÿùèõ íàñ ïðîñòè, Ãîñïîäè ×åëîâåêîëþá÷å. Áëàãîòîâîðÿùèì áëàãî ñîòâîðè, áðàòèÿì è âñåì ñðîäíèêîì íàøèì, èæå è óåäèíèâøèìñÿ, äàðóé èì âñÿ, ÿæå êî ñïàñåíèþ ïðîøåíèÿ è æèâîò âå÷íûè (ïîêëîí).  áîëåçíåõ ñóùèÿ ïîñåòè è èñöåëè, â òåìíèöàõ ñóùèÿ ñâîáîäè, ïî âîäàì ïëàâàþùèì Ïðàâèòåëü áóäè è èæå â ïóòåõ øåñòâóþùèì èñïðàâè è ïîñïåøè (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, è ïëåíåííûÿ áðàòèþ íàøó, åäèíîâåðíûõ ïðàâîñëàâíûÿ âåðû, è èçáàâè èõ âñÿêàãî çëàãî îáñòîÿíèÿ (ïîêëîí). Ïîìèëóé Ãîñïîäè, äàâøèõ íàì ìèëîñòûíþ è çàïîâåäàâøèõ íàì, íåäîñòîéíûì, ìîëèòèñÿ î íèõ, ïðîñòè èõ è ïîìèëóé (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, ïðåæäå îòøåäøèÿ îòöû è áðàòèþ íàøó è âñåëè èõ, èäåæå ïðèñåùàåò ñâåò ëèöà Òâîåãî (ïîêëîí). Ïîìÿíè Ãîñïîäè, è íàøó õóäîñòü è óáîæåñòâî, è ïðîñâåòè íàø óì ñâåòîì ðàçóìà ñâÿòàãî Åâàíãåëèÿ Òâîåãî, è íàñòàâè íàñ íà ñòåçþ çàïîâåäåé Òâîèõ, ìîëèòâàìè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå è âñåõ ñâÿòûõ Òâîèõ, àìèíü (ïîêëîí). Ãîñïîäè ïîìèëóé (òðèæäû), è îáû÷íûå èñõîäíûå ïîêëîíû.


Ñëîâàðü è òåðìèíû

756


Ñëîâàðü è òåðìèíû

À Àáèå íåìåäëåííî, òîò÷àñ. Àââà îòåö. Àââàäîí åâð. ¾Ïîãóáèòåëü¿; èìÿ àíãåëà áåçäíû. Àâðààìîâî íåäðî, ëîíî èíîñêàçàòåëüíî: ðàé, ìåñòî âå÷íîãî áëàæåíñòâà. Àãàðÿíå ïîòîìêè Èñìàèëà, ñûíà Àãàðè, íàëîæíèöû Àâðààìà, èíîñêàçàòåëüíî êî÷åâûå âîñòî÷íûå ïëåìåíà. Àãèàñìà îñâÿùåííàÿ ïî öåðêîâíîìó ÷èíó âîäà. Îñâÿùåííàÿ íà ïðàçäíèêå Áîãîÿâëåíèÿ âîäà íàçûâàåòñÿ Âåëèêîé àãèàñìîé. Àãèîñ íàäïèñàíèå íà äðåâíèõ èêîíàõ; ãðå÷. ¾ñâÿòîé¿. Àãêèðà (÷èòàåòñÿ ¾àíêèðà¿) ÿêîðü. Àãíåö ÿãíåíîê; ÷èñòîå, êðîòêîå ñóùåñòâî; èçûìàåìàÿ íà ïðîñêîìèäèè ÷àñòü ïðîñôîðû äëÿ Åâõàðèñòèè; ìí. ÷. ¾ àãíöû¿ èíîãäà çíà÷èò ¾õðèñòèàíå¿. Àãíèöà îâå÷êà. Àãíÿ ÿãíåíîê. Àä ìåñòî íàõîæäåíèÿ äóø óìåðøèõ äî îñâîáîæäåíèÿ èõ Ãîñïîäîì Èèñóñîì Õðèñòîì; ìåñòî âå÷íîãî ìó÷åíèÿ ãðåøíèêîâ; æèëèùå äèàâîëà. Àäàìàíò àëìàç; áðèëëèàíò; äðàãîöåííûé êàìåíü. Àäàìàíòîâûé òâåðäûé; êðåïêèé; äðàãîöåííûé. Àäîâ àäñêèé. Àäîíàè åâð. ¾Ãîñïîäü ìîé¿. Àåð ïîêðîâåö, ïîëàãàåìûé ñâåðõó ñâÿùåííûõ ñîñóäîâ íà Ëèòóðãèè. Àåðìîíñêèé ñâÿçàííûé ñ ãîðîé Àåðìîí. Àç ÿ. Àèðîìàíòèÿ âîçäóõîâîëõâîâàíèå, ò. å. ñóåâåðíîå ãàäàíèå íà îñíîâàíèè àòìîñôåðíûõ ÿâëåíèé. Àêàôèñò ãðå÷. ¾íåñåäàëüíîå¿; öåðêîâíàÿ ñëóæáà, âî âðåìÿ êîòîðîé âîçáðàíÿåòñÿ ñèäåòü. Àêè êàê áóäòî, êàê áû. Àêðèäû ïèùà Èîàííà Êðåñòèòåëÿ; ïî ìíåíèþ îäíèõ ðîä ñúåäîáíîé ñàðàí÷è, èëè êóçíå÷èêîâ; ïî ìíåíèþ äðóãèõ êàêîå-òî ðàñòåíèå. Àêñèîñ ãðå÷. ¾äîñòîèí¿. Àëàâàñòð êàìåííûé ñîñóä. Àëåêòîð ïåòóõ. Àëêàòè ãîëîäàòü; õîòåòü åñòü, ñèëüíî æåëàòü ÷åãî-ëèáî. Àëêîòà ãîëîä.

757

ãó!¿

Àëëèëóèÿ

åâð. ¾õâàëèòå Áîãà¿; ¾ñëàâà Áî-

Àëëèëóèÿ êðàñíàÿ ïåíèå ¾àëëèëóéÿ¿ íà îñîáûé óìèëèòåëüíûé ðàñïåâ. Ñì. Òðèîäü ïîñòíóþ. Àëëèëóèàðèé, àëëèëóèàð ñòèõ, âîçãëàøàåìûé ÷òåöîì ïîñëå ÷òåíèÿ Àïîñòîëà íà Ëèòóðãèè. Ïðè ýòîì âîçãëàøåíèè íà êëèðîñàõ ïîþò ¾àëëèëóèÿ¿. Àëîé, àëîå ñîê áëàãîâîííîãî äåðåâà, óïîòðåáëÿâøèéñÿ äëÿ êàæäåíèÿ è áàëüçàìèðîâàíèÿ. Àëòàáàñ ñàìàÿ ëó÷øàÿ ñòàðèííàÿ ïàð÷à. Àìàëèê íàðîä, æèâøèé ìåæäó Ïàëåñòèíîþ è Åãèïòîì.  öåðêîâíîé ïîýçèè ýòî èìÿ ÷àñòî ïðèëàãàåòñÿ ê äèàâîëó. Àìâîí âîçâûøåííàÿ ÷àñòü õðàìà ïåðåä öàðñêèìè âðàòàìè. Àìâðîñèÿ íåèñòëåâàåìàÿ ïèùà. Àìèãäàë ìèíäàëü. Àìèíü åâð. ¾äà áóäåò òàê¿; ¾èñòèííî¿; ¾ïîäëèííî¿; ¾äà¿. Àìî, àìîæå êóäà. Àìîæå àùå êóäà áû íè. Àíàëîé (ïðàâèëüíåå àíàëîãèé) âîçâûøåííûé ñòîë, íà êîòîðûé ïîëàãàþòñÿ öåðêîâíûå êíèãè ïðè ÷òåíèè è èêîíû. Àíàôåìà îòëó÷åíèå îò îáùèíû âåðíûõ è ïðåäàíèå ñóäó Áîæèþ; òîò, êòî ïîäâåðãñÿ òàêîìó îòëó÷åíèþ. Àíàôåìàòñòâîâàòè ïðåäàâàòü àíàôåìå. Àíàõîðåò îòøåëüíèê. Àíãåë âåñòíèê. Àíãåëîâèäíûé âíåøíå íàïîìèíàþùèé Àíãåëà. Àíãåëîçðà÷íûé âíåøíå íàïîìèíàþùèé Àíãåëà. Àíãåëîèìåíèòûé çíàìåíèòûé, ïî÷èòàåìûé â ëèêå àíãåëüñêîì; íîñÿùèé èìÿ êàêîãîëèáî Àíãåëà. Àíãåëîëåïíûé ïðèëè÷íûé Àíãåëó. Àíãåëîìóäðåííûé èìåþùèé ìóäðîñòü Àíãåëà. Àíãåëüñêîå æèòèå, àíãåëüñêèé îáðàç âûñøàÿ ñòåïåíü ìîíàøåñêîãî ñîâåðøåíñòâà; ãðå÷. ¾ñõèìà¿. Àíåïñèé ïëåìÿííèê, ðîäñòâåííèê. Àíòèäîð áëàãîñëîâåííûé õëåá, ò. å. îñòàòêè òîé ïðîñôîðû, èç êîòîðîé íà ïðîñêîìèäèè áûë èçúÿò Àãíåö. Àíòèìèíñ ãðå÷. ¾âìåñòîïðåñòîëèå¿, îñâÿùåííûé ïëàò ñ èçîáðàæåíèåì Èèñóñà Õðèñòà âî ãðîáå è âøèòûìè ñâ. ìîùàìè. Òîëüêî íà àíòèìèíñå ìîæåò áûòü ñîâåðøàåìà Ëèòóðãèÿ.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Àíòèôîí ãðå÷. ¾ïðîòèâóãëàñíèê¿; ïåñíîïåíèå, êîòîðîå äîëæíî áûòü ïåòî ïîïåðåìåííî íà îáîèõ êëèðîñàõ. Àíòèõðèñò ãðå÷. ¾ïðîòèâíèê Õðèñòà¿. Àíòîëîãèîí ãðå÷. ¾Öâåòîñëîâ¿; íàçâàíèå ¾Ìèíåè ïðàçäíè÷íîé¿. Àíôèïàò íàìåñòíèê, ïðîêîíñóë. Àíôðàêñ ÿõîíò. Àïîêàëèïñèñ ãðå÷. ¾îòêðîâåíèå¿. Àïîëëèîí ãðå÷. ¾Ïîãóáèòåëü¿; èìÿ àíãåëà áåçäíû. Àïîñòîë ãðå÷. ¾ïîñëàííèê¿. Àïîñòàñèñ îòñòóïíè÷åñòâî. Àïîñòàòà îòñòóïíèê. Àïðèëëèé àïðåëü. Àðèèë ãîðí ó æåðòâåííèêà âñåñîææåíèÿ â õðàìå Èåðóñàëèìñêîì. Àðìîíèÿ ãàðìîíèÿ. Àðîìàòû äóøèñòàÿ ìàçü. Àðòîñ ãðå÷.õëåá êâàñíîé; îí îñâÿùàåòñÿ ñ îñîáîé ìîëèòâîé â äåíü ñâ. Ïàñõè. Àðõàíãåë íà÷àëüñòâóþùèé ó Àíãåëîâ, íàçâàíèå îäíîãî èç ÷èíîâ àíãåëüñêèõ. Àðõèåðåé ïåðâîñâÿùåííèê, åïèñêîï. Àðõèìàãèð ãëàâíûé ïîâàð. Àðõèïàñòûðü ïåðâåíñòâóþùèé åïèñêîï. Àðõèñèíàãîã íà÷àëüíèê ñèíàãîãè. Àðõèñòðàòèã âîåíà÷àëüíèê, ïîëêîâîäåö. Àðõèòåêòîí àðõèòåêòîð, õóäîæíèêñòðîèòåëü; ãëàâíûé ñòðîèòåëü. Àðõèòðèêëèí ðàñïîðÿäèòåëü ïèðà. Àñìîäåé, Àçìîäåîñ ¾ãóáèòåëü¿, èìÿ áåñîâñêîå. Àñïèä ÿäîâèòàÿ çìåÿ. Àñïèä ïàðÿùèé ëåòàþùèé ÿùåð. Àññàðèé ìåëêàÿ ìåäíàÿ ìîíåòêà. Àñòåðèêñ çâåçäèöà, ïîñòàâëÿåìàÿ íà äèñêîñå ïðè ñîâåðøåíèè Ëèòóðãèè. Àôàðèì ñîãëÿäàòàè; ëàçóò÷èêè. Àôåäðîí çàäíèé ïðîõîä (Ìô. 15, 17). Àôèíåè àôèíÿíå. Àôðèêèÿ Àôðèêà. Àùå åñëè; õîòÿ; èëè; ëè. Àùå óáî ïîñêîëüêó; ïîòîìó ÷òî.

Á Áààëüíèê âîëøåáíèê. Áàáà ïîâèâàëüíàÿ æåíùèíà. Áàáèòè ïîìîãàòü ïðè ðîäàõ.

758 Áàãðÿíèöà òêàíü òåìíî-êðàñíîãî öâåòà; ïîðôèðà, ïóðïóðíàÿ îäåæäà âûñîêîïîñòàâëåííûõ îñîá. Áàëèÿ êîëäóíüÿ; âîëøåáíèöà. Áàíÿ ïàêèáûòèÿ òàèíñòâî ñâ. Êðåùåíèÿ. Áàñíîñëîâèòè ðàññêàçûâàòü íåáûëèöû; ëãàòü. Áàñíü ëîæíîå è áåñïîëåçíîå ó÷åíèå. Áäåíèå áîäðñòâîâàíèå; ïðîäîëæèòåëüíîå íî÷íîå áîãîñëóæåíèå. Áäåííî íåóñûïíî, áîäðñòâåííî. Áäåííûé íåóñûïíûé. Áäåòè áîäðñòâîâàòü; íå ñïàòü. Áåäíå òðóäíî; íåñíîñíî; òÿæåëî. Áåñîâàòèñÿ áåñíîâàòüñÿ, íåèñòîâàòüñÿ. Áåäíèê êàëåêà; óâå÷íûé. Áåäíûé èíîãäà: óâå÷íûé; êàëåêà. Áåçâåäðèå íåíàñòüå. Áåçâèäíûé íå èìåþùèé âèäà, îáðàçà. Áåçâèíîâíûé íå èìåþùèé íà÷àëà èëè ïðè÷èíû äëÿ ñâîåãî áûòèÿ. Îäíî èç Áîæåñòâåííûõ îïðåäåëåíèé. Áåçâîçðàñòíîå ìëàäåíåö. Áåçâðåìåííå íåêñòàòè; íåáëàãîâðåìåííî. Áåçãëàñèå íåìîòà; ìîë÷àíèå. Áåçãîäèå áåäñòâèå; íåñ÷àñòüå; òÿæåëûé ïåðèîä â æèçíè. Áåçêâàñíûé ïðåñíûé; íå êèñëûé. Áåçêíèæíûé íåó÷åíûé. Áåçëåòíî áåñêîíå÷íî; âå÷íî; ïðåæäå âñåõ âðåìåí. Áåçìàòåðåí íå èìåþùèé ìàòåðè. Áåçìåçäíèê íå ïðèíèìàþùèé ìçäû, ïëàòû. Áåçìèëîñòèâíûé íå ÷óâñòâóþùèé èëè íå îêàçûâàþùèé ìèëîñòè, æàëîñòè. Áåçìîëâíèê ïóñòûííîæèòåëü; îòøåëüíèê. Áåçìîëâíûé èíîãäà çíà÷èò: áåçîïàñíûé; ñïîêîéíûé. Áåçíåâåñòíûé áåçáðà÷íûé; äåâñòâåííûé. Áåçî÷ñòâî íàõàëüñòâî; áåññòûäñòâî; íàãëîñòü. Áåçïðåñòàíè âñåãäà; íåïðåðûâíî. Áåçïðåòêíîâåííûé íå èìåþùèé ïðåòûêàíèÿ, ñîáëàçíà, ïðåïÿòñòâèÿ. Áåçïóòèå ñîâðàùåíèå ñ ïóòè; ðàçâðàùåíèå. Áåçñêâåðíåí íå èìåþùèé ñêâåðíû èëè ïîðîêà. Áåçñëîâåñíñòâî ñêîòñòâî; ãëóïîñòü; áåçóìèå. Áåçñëîâåñíûå æèâîòíûå, ñêîòû.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Áåçñðåáðåíèê ÷åëîâåê, òðóäÿùèéñÿ äàðîì, áåñïëàòíî. Áåçñòóäèå áåññòûäñòâî. Áåçöàðíûé íå èìåþùèé íàä ñîáîé öàðÿ. Áåç÷àäèå íåèìåíèå, ëèøåíèå äåòåé. Áåç÷àñòâîâàòè ëèøàòü ïîëîæåííîé ÷àñòè; îáäåëÿòü. Áåç÷åñòåí îáåñ÷åùåííûé. Áåç÷èíèå áåñïîðÿäîê; íåóñòðîéñòâî; ñìåøåíèå. Áåç÷èííîâàòè âåñòè áåñïîðÿäî÷íóþ æèçíü. Áåç÷èñëüñòâî áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî. Áåðâåííûé äåðåâÿííûé. Áåñíûé áåñíîâàòûé. Áèéöà äðà÷óí. Áèëî êîëîòóøêà, ïðè ïîìîùè êîòîðîé â ìîíàñòûðÿõ ñîçûâàþò íà ìîëèòâó. Áèñåð æåì÷óã. Áëàãèé õîðîøèé; äîáðûé. Áëàãîâåñò óäàðû êîëîêîëà, ñîçûâàþùèå õðèñòèàí íà ìîëèòâó â õðàì. Îò ¾çâîíà¿ îòëè÷àåòñÿ òåì, ÷òî áëàãîâåñòÿò â îäèí êîëîêîë, à çâîíÿò âî ìíîãèå. Áëàãîâåñòèòè âîçâåùàòü äîáðîå; ïðîïîâåäîâàòü. Áëàãîâåðíûé èñïîâåäóþùèé ïðàâóþ âåðó; ïðàâîñëàâíûé. Áëàãîâåùåíèå äîáðàÿ âåñòü. Áëàãîâîëèòè õîðîøî îòíîñèòüñÿ ê êîìóíèáóäü; ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â êîì-ëèáî. Áëàãîâîíèå áëàãîóõàíèå, õîðîøèé çàïàõ. Áëàãîâðåìåííå â óäîáíîå âðåìÿ. Áëàãîãëàñíèê ïðîïîâåäíèê ñëîâà Áîæèÿ. Áëàãîäàòíûé ïðåèñïîëíåííûé Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòè. Áëàãîäåëèå äîáðîå, áîãîóãîäíîå äåëî. Áëàãîäóøåñòâîâàòè ðàäîâàòüñÿ. Áëàãîèñêóñíûé èìåþùèé çíàíèå â ïîëåçíûõ âåùàõ. Áëàãîêëàñíûé ïðèíîñÿùèé îáèëüíóþ æàòâó. Áëàãîêëþ÷èìûé ñëó÷èâøèéñÿ âîâðåìÿ. Áëàãîêðàñíûé î÷åíü êðàñèâûé. Áëàãîëåïèå êðàñîòà; âåëèêîëåïèå; áîãàòîå óáðàíñòâî. Áëàãîëåïíî êðàñèâî; ïðèëè÷íî. Áëàãîëîçíûé ïðèíîñÿùèé îáèëüíûå, õîðîøèå ïëîäû. Áëàãîëþáåö ñêëîííûé ê äîáðó. Áëàãîìèëîñòèâûé ìèëîñåðäíûé. Áëàãîìîùèå êðåïîñòü; ñèëà.

759 Áëàãîìóæñòâî áëàãîðàçóìíàÿ õðàáðîñòü, äîáëåñòü. Áëàãîíàêàçàòåëüíûé íàïðàâëÿþùèé ê áëàãîíðàâèþ. Áëàãîîäåæäíûé óêðàøåííûé èçÿùíîé îäåæäîé. Áëàãîîòäàòëèâûé âîçäàþùèé äîáðîì çà çëî. Áëàãîïèòàíèå ñëàäêàÿ, âêóñíàÿ ïèùà. Áëàãîïîñëóøëèâûé ñëóøàþùèé ñî âíèìàíèåì; ïîñëóøíûé. Áëàãîïîñëóøíûé âíèìàòåëüíûé; ëåãêî, õîðîøî ñëûøèìûé. Áëàãîïîòðåáíûé õîðîøî óñòðîåííûé; óãîäíûé; íåîáõîäèìûé. Áëàãîðàçòâîðåíèå î÷èùåíèå; îçäîðîâëåíèå; ïðîÿñíåíèå. Áëàãîðàçòâîðèòè î÷èùàòü; îçäîðîâëÿòü. Áëàãîðàñëåííûé õîðîøî ðàñòóùèé. Áëàãîðîçãíûé âåòâèñòûé. Áëàãîñåííîëèñòâåííûé òåíèñòûé. Áëàãîñåííûé ïðîèçâîäÿùèé îáèëüíóþ òåíü. Áëàãîñëîâåííûé ïðîñëàâëÿåìûé; âîñõâàëÿåìûé; ïðåâîçíîñèìûé. Áëàãîñëîâèòè ïîñâÿòèòü Áîãó; æåëàòü äîáðà; õâàëèòü; ïîìîëèòüñÿ î íèñïîñëàíèè Áîæèåé áëàãîäàòè íà êîãî-ëèáî; äîçâîëèòü; ïîæåëàòü äîáðà. Áëàãîñëîâíàÿ âèíà óâàæèòåëüíàÿ ïðè÷èíà. Áëàãîñòîÿíèå òâåðäîñòü, êðåïîñòü (â äîáðå, ïðîòèâ çëà). Áëàãîñòûíÿ áëàãîäåÿíèå; ìèëîñåðäèå; äîáðîäåòåëü, äîáðîå äåëî. Áëàãîñòü äîáðîòà. Áëàãîòåùè áûñòðî èäòè. Áëàãîóâåòèå ñíèñõîæäåíèå. Áëàãîóâåòëèâûé ñíèñõîäèòåëüíûé. Áëàãîóòèøèå òèõàÿ, ÿñíàÿ ïîãîäà. Áëàãîóòðîáèå ìèëîñåðäèå. Áëàãîõâàëåíèå îòêðîâåííàÿ ïîõâàëà. Áëàãîöâåòíûé èñïåùðåííûé; èçîáèëóþùèé öâåòàìè. Áëàãî÷åñòâîâàòè áëàãîãîâåòü; áëàãîãîâåéíî ïî÷èòàòü êîãî-ëèáî. Áëàãî÷åñòèå èñòèííîå Áîãîïî÷èòàíèå. Áëàãî÷åñòèâûé, áëàãî÷åñòíûé áîãîáîÿçíåííûé; áëàãîãîâåéíûé; ïî÷èòàþùèé Áîãà. Áëàæåííûé ñ÷àñòëèâûé. Áëàæèòè óáëàæàòü; ïðîñëàâëÿòü. Áëàçíèòè ñîáëàçíÿòü. Áëåä, áëåäûé áëåäíûé.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Áëåùàòèñÿ áëèñòàòü; ñèÿòü; ñâåòèòü. Áëèçíà ðóáåö; ìîðùèíà; ñêëàäêà. Áëèñòàíèå ñâåðêàíèå; èçëèÿíèå ñâåòà, áëåñêà. Áëóäèëèùå íåïîòðåáíûé äîì. Áëóäîäåé íàðóøèòåëü ñóïðóæåñòâà. Áëóäîïèòèå ïîáóæäàþùàÿ ê áëóäó ïîïîéêà. Áëóæåíèå íåâåðíîñòü Áîãó èñòèííîìó, ñëóæåíèå èäîëàì (Èñõ. 34, 15; Ñóä. 8, 33). Êàê íàðóøåíèå áðà÷íîãî ñîþçà åñòü áëóäîäåÿíèå, òàê â äóõîâíîì ñìûñëå è íàðóøåíèå ñîþçà ñ Áîãîì åñòü ñëóæåíèå èäîëàì, õîæäåíèå âî ñëåä áîãîâ èíûõ, òî åñòü áëóæåíèå, òåì áîëåå ÷òî íåêîòîðûå âèäû èäîëîñëóæåíèÿ ñîïðîâîæäàëèñü áëóäîì â ñîáñòâåííîì ñìûñëå ñëîâà. Áëþäîìûé ñîõðàíÿåìûé. Áëþñòè õðàíèòü; áåðå÷ü; ñîáëþäàòü. Áëÿäåíèå ñóåñëîâèå; ëîæíûå ñëîâà; âðàíüå. Áî ïîòîìó ÷òî; òàê êàê; èáî; ïîñêîëüêó. Áîãàòèòè îáîãàùàòü. Áîãîãëàãîëèâûé ãîâîðÿùèé ïî âíóøåíèþ îò Áîãà èëè îò Åãî Èìåíè. Áîãîäåëüíå ïî äåéñòâèþ Áîãà. Áîãîëåïíî òàê, êàê ïðèëè÷íî Áîãó. Áîãîëåïíûé èìåþùèé Áîæåñòâåííóþ êðàñîòó, äîñòîèíñòâî. Áîãîìóæíûé Áîãî÷åëîâå÷åñêèé. Áîãîíà÷àëüíûé èìåþùèé â Áîãå ñâîå íà÷àëî. Áîãîîòåö ýòî íàçâàíèå â öåðêîâíûõ êíèãàõ óñâîÿåòñÿ Äàâèäó, îò ðîäà êîòîðîãî ðîäèëñÿ Õðèñòîñ. Áîäðåííî áäèòåëüíî; íåóñûïíî. Áîëåçíîâàòè òåðïåòü áîëü; ñòðàäàòü. Áîëèé áîëüøèé. Áîðçå ñêîðî. Áîðçèòèñÿ ñïåøèòü. Áîðèòåëü ïðîòèâíèê. Áðàäà áîðîäà. Áðàäàòûé áîðîäàòûé. Áðàçäà áîðîçäà. Áðàêîîêðàäîâàííàÿ ëèøåííàÿ öåëîìóäðèÿ, äåâñòâåííîñòè. Áðàíèòè çàïðåùàòü; îáîðîíÿòü; ïðåïÿòñòâîâàòü. Áðàíü âîéíà; áèòâà. Áðàòèñÿ áîðîòüñÿ; âîåâàòü. Áðàøíî ïèùà; åäà. Áðåìÿ íîøà; òÿæåñòü. Áðåíèå ãëèíà; ãðÿçü.

760 Áðåííûé âçÿòûé èç çåìëè; ñëàáûé; íåïðî÷íûé. Áðåùè ñòåðå÷ü; õðàíèòü. Áðîçäà óäèëà (÷àñòü êîíñêîé ñáðóè). Áðÿöàòè çâåíåòü. Áóäèëüíèê îäèí èç ìîíàõîâ â îáèòåëè, áóäÿùèé íà ìîëèòâó áðàòèþ. Áóåñëîâèå ãëóïûå ðå÷è; âðàíüå. Áóåñëîâèòè ãîâîðèòü ãëóïûå ðå÷è. Áóé, (áóèé) áåçóìíûé; ñóìàñøåäøèé; ãëóïûé. Áóéñòâî ãëóïîñòü; áåçóìèå; ñóìàñøåñòâèå. Áûëèå òðàâà.

 Âàâèëîíñêîå ñåìÿ ïëåìÿ íå÷åñòèâöåâ. Âàãà âåñû; òÿæåñòü. Âàäèòè äåëàòü ëîæíûé äîíîñ; êëåâåòàòü; îáâèíÿòü; ïðèìàíèâàòü; ïðèâëåêàòü. Âàèÿ âåòâè; ëèñòüÿ. Âàéíûé ñîñòîÿùèé èç âàèé. Âàëñàìíûé áëàãîâîííûé; ïàõó÷èé; àðîìàòè÷åñêèé. Âàï (à) êðàñêà. Âàð çíîé; æàðà; êèïÿòîê. Âàðèòè ïðåäâàðÿòü; óïðåæäàòü; îïåðåæèâàòü, ïðåäîñòåðåãàòü. Âàñèëèñê áîëüøàÿ ÿäîâèòàÿ çìåÿ. Âáîðçå ñêîðî. Ââåðãàòè âáðàñûâàòü. Âäàâàòè ïîðó÷àòü; ïåðåäàâàòü; äîâåðÿòü. Âåãëàñ çíàþùèé; èñêóñíûé. Âåäåòè çíàòü. Âåäóíñòâî âîëõâîâàíèå; âîðîæáà; ÷àðîäåéñòâî. Âååëüçåâóë ¾ïîâåëèòåëü ìóõ¿; íà÷àëüíèê çëûõ äóõîâ; îäíî èç èìåí ñàòàíû. Âåæäè âåêè; ðåñíèöû. Âåèå âåòâü; ñó÷îê. Âåëåëåïèå êðàñîòà; âåëèêîëåïèå; óêðàøåíèå. Âåëåëåïîòà êðàñîòà; âåëèêîëåïèå; óêðàøåíèå. Âåëåìóäðåííî âûñîêîìóäðåííî. Âåëåíèå óêàç; ïîâåëåíèå; çàïîâåäü; ó÷åíèå. Âåëåðå÷èâûé ìíîãîñëîâíûé; õâàñòëèâûé. Âåëåðå÷èòè ìíîãî ãîâîðèòü; õâàñòàòü; ãîðäèòüñÿ.


Ñëîâàðü è òåðìèíû

ëà.

êîë.

Âåëèàð (èëè Âåëèàë)

761 îäíî èç èìåí äèàâî-

Âåëèé âåëèêèé; ñèëüíûé. Âåëèêîâûéíûé ãîðäûé. Âåëèêîå ñàìûé áîëüøîé, ãëàâíûé êîëî-

Âåëèêîäàðíûé, âåëèêîäàðîâíûé, âåëèêîäàðîâèòûé ùåäðî íàãðàæäàþùèé. Âåëè÷àòèñÿ ãîðäèòüñÿ; õâàëèòüñÿ; êè÷èòüñÿ. Âåëìè âåñüìà; î÷åíü. Âåëüáëóä, âåëáóä âåðáëþä; òîëñòûé êàíàò. Âåëüáëóæäü âåðáëþæèé. Âåíî ïëàòà æåíèõà çà íåâåñòó. Âåí÷àòè âîçëàãàòü âåíîê èëè âåíåö; óäîñòàèâàòü; ñïîäîáëÿòü. Âåïðü äèêèé êàáàí. Âåðáèå èâà; ëîçà. Âåðâèöà ÷åòêè. Âåðåÿ äâåðü; ïåðåêëàäèíà; ñòîëá ó âîðîò. Âåðæåíèå êèäàíèå; ìåòàíèå; áðîñàíèå. Âåðæåíèå êàìåíè ðàññòîÿíèå, ðàâíîå òîìó, íà êàêîå ìîæíî áðîñèòü êàìåíü. Âåðçèòè êèíóòü. Âåðçèòèñÿ óïàñòü. Âåðèãè öåïè; îêîâû. Âåðò, âåðòîãðàä ñàä. Âåðòåï ïåùåðà. Âåðòîãðàäàðü ñàäîâíèê. Âåðõó íà; íàä; ñâåðõó. Âåñü ñåëåíèå, äåðåâóøêà. Âåòèÿ îðàòîð; ðèòîð. Âåòðèëî ïàðóñ. Âåòõèé äåíüìè èìÿ Áîæèå â Äàí. 7, 9. Íà îñíîâàíèè ýòîãî ïðîðî÷åñêîãî âèäåíèÿ â èêîíîãðàôè÷åñêîé òðàäèöèè íîâîçàâåòíîé Öåðêâè îáðàç Áîãà Îòöà èçîáðàæàåòñÿ â âèäå ñòàðöà. Âå÷åðÿ óæèí; ïèð. Âå÷åðÿòè óæèíàòü. Âåùåíåèñòîâíûé ïðèñòðàñòèâøèéñÿ äî áåçóìèÿ ê òëåííûì áëàãàì. Âåùü äåëî; ñîáûòèå. Âçàèì â äîëã; âçàéìû. Âçèìàòèñÿ ïîäíèìàòüñÿ. Âçûãðàòèñÿ èãðàòü; ñêàêàòü; âåñåëèòüñÿ. Âçûñêàòè ñòðåìèòüñÿ, èñêàòü. Âçÿòèñÿ âçÿòüñÿ; îòâîðèòüñÿ; ñîâåðøèòüñÿ. Âèíà ïðè÷èíà; îáâèíåíèå; èçâèíåíèå. Âèíàðü âèíîãðàäàðü. Âèííè÷èíà âèíîãðàäíàÿ ëîçà. Âèíîïèéöà ïüÿíèöà. Âèíîïèòèå óïîòðåáëåíèå âèíà.

Âèñåòè âèñåòü; äåðæàòüñÿ íà ÷åì-ëèáî. Âèññîí äðàãîöåííàÿ òîíêàÿ ïðÿæà æåëòîâàòîãî öâåòà èëè îäåæäà èç ýòîé òêàíè. Âèòàëèùå ìåñòî æèòåëüñòâà; æèëèùå. Âèòàëíèöà êîìíàòà; ãîñòèíèöà; ïîñòîÿëûé äâîð; íî÷ëåã. Âèòàòè îáèòàòü; ïðåáûâàòü; ïðîæèâàòü; íî÷åâàòü. Âêóïå âìåñòå. Âëàãàëèùå ìåøîê; êàðìàí; ëàðåö. Âëàäû÷íûé ãîñïîäñêèé èëè Ãîñïîäíèé. Âëàäÿùèé îáëàäàþùèé; ãîñïîäñòâóþùèé. Âëàñòè èìÿ îäíîãî èç ÷èíîâ àíãåëüñêèõ. Âëàñÿíèöà îäåæäà èç æåñòêîãî, êîëþ÷åãî âîëîñà. Âëàÿòèñÿ ìûêàòüñÿ; êîëåáàòüñÿ; âîëíîâàòüñÿ; íîñèòüñÿ ïî âîëíàì. Âëåùè òàùèòü. Âëåùèñÿ áðåñòè; ìåäëåííî èäòè; òàùèòüñÿ. Âìàëå âñêîðå; íåìíîãî ñïóñòÿ; ïî÷òè; åäâà. Âíå(óäó) èçâíå; ñíàðóæè. Âíåãäà êîãäà. Âíåçàïó âäðóã; íåîæèäàííî. Âíåìøèéñÿ çàãîðåâøèéñÿ. Âíèòèå âõîæäåíèå; ÿâëåíèå; ïðèøåñòâèå. Âíîâå íåäàâíî. Âíóòðü (óäó) âíóòðè. Âíÿòè îáðàòèòü âíèìàíèå; óñëûøàòü. Âíÿòè îò îñòåðåãàòüñÿ. Âíÿòèñÿ çàãîðåòüñÿ. Âîâðåùè áðîñèòü âî ÷òî-ëèáî; ââåðãíóòü; âíåñòè. Âîäðóçèòè óòâåðäèòü; óêðåïèòü. Âî åæå ÷òîáû; ðàäè; äëÿ. Âîæäåëåòè ñèëüíî æåëàòü. Âîçáåñèòèñÿ ñäåëàòüñÿ íåèñòîâûì. Âîçáðàííûé, âçáðàííûé âîåííûé; õðàáðûé â áðàíÿõ; ïîáåäîíîñíûé. Âîçáðàíÿòè ïðåïÿòñòâîâàòü; óäåðæèâàòü. Âîçáðÿöàòè âîñïåòü; õâàëèòü â ïåñíÿõ. Âîçâëà÷èòè çàòàùèòü íàâåðõ. Âîçâðåùè, âîçâåðãàòè âîçëîæèòü, âîçëàãàòü. Âîçãëàâèå ïîäóøêà; èçãîëîâüå. Âîçãëàñ îêîí÷àòåëüíûå ñëîâà ìîëèòâû, òàéíî òâîðèìîé ñâÿùåííèêîì. Âîçãëàøåíèå ãðîìêîå ïåíèå èëè ÷òåíèå; Âîçãëàñ. Âîçãëÿäàòè âçèðàòü; ñìîòðåòü. Âîçãíåùàòè ðàçâîäèòü îãîíü.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Âîçäâèãíóòè ïîäíÿòü; âîçâûñèòü. Âîçäâèæåíèå ïîäíÿòèå, âîçâûøåíèå. Âîçäâèçàòèñÿ èíîãäà: îòïðàâëÿòüñÿ â ïóòü. Âîçäâèçàòè ïîäíèìàòü; âîçâûøàòü. Âîçäåÿíèå ïîäíÿòèå, âîçâûøåíèå. Âîçäóõ ïîêðîâåö, ïîëàãàåìûé ñâåðõó ñâÿùåííûõ ñîñóäîâ íà Ëèòóðãèè. Âîçëåæàòè ëåæàòü îáëîêîòèâøèñü; ïîëóëåæàòü. Âîçìóùåíèå ñìÿòåíèå; áóíò. Âîçìÿòàòè âîçìóùàòü; ïðîèçâîäèòü ðàçäîð. Âîçíèñïîñëàòè ïîñëàòü ñâûøå; íàãðàäèòü. Âîçíè÷àòè ïîäíÿòü ãîëîâó. Âîçîáðàçèòèñÿ ïðèíÿòü îáðàç; îëèöåòâîðèòüñÿ; âñåëèòüñÿ â âèäèìûé îáðàç; âíîâü áûòü èçîáðàæåííûì. Âîçðàñò âîçðàñò (÷èñëî ëåò); ðîñò. Âîçðàñòèòè âûðàñòèòü; óâåëè÷èòü. Âîçðåÿòè ïîêîëåáàòü; ïîòðÿñòè. Âîçñòàâèòè âîññòàíîâèòü; ïîñòàâèòü íà ïðåæíåå ìåñòî. Âîëèòè õîòåòü; æåëàòü; òðåáîâàòü. Âîëíà øåðñòü; ðóíî; îâ÷èíà. Âîëõâ ìóäðåö; çâåçäî÷åò; ÷àðîäåé; ïðåäñêàçàòåëü. Âîë÷åö êîëþ÷àÿ òðàâà. Âîíü â íåãî. Âîíÿ çàïàõ; êóðåíèå. Âîíÿ çëàÿ ñìðàä. Âîïèòè, âîïèÿòè ãðîìêî êðè÷àòü; âçûâàòü. Âîðîæèòè êîëäîâàòü; ïðåäñêàçûâàòü áóäóùåå. Âîðîæåÿ âîëøåáíèê; êîëäóí; îòðàâèòåëü. Âîñêëèêíîâåíèå õîðîâîå ïåíèå. Âîñêëîíÿòèñÿ âûïðÿìëÿòüñÿ; ïîäíèìàòüñÿ; ðàçãèáàòüñÿ. Âîñêðåñàòè âîññòàâàòü; îæèâàòü; âîçâðàùàòüñÿ ê æèçíè. Âîñêðåñåíèå âîññòàíèå èç ìåðòâûõ. Âîñêðåøàòè îæèâëÿòü. Âîñêðèëèå ïîäîë; êðàé îäåæäû; ïîëà âåðõíåé îäåæäû. Âîñïåðÿòè îïåðÿòü; îêðûëÿòü (íàäåæäîé). Âîñïèñîâàòè èçîáðàæàòü ïèñüìåííî; èçúÿâëÿòü. Âîñïðîñèòè ïîïðîñèòü. Âîñïðÿíóòè âñêî÷èòü; âñïðûãíóòü; ïðèõîäèòü â ñåáÿ. Âîñòåðçàòè èçâëåêàòü; âûäåðãèâàòü.

762 Âîñòîðãàòè ðâàòü; ùèïàòü; ïîëîòü. Âîñòÿãíóòè ïîäòÿíóòü; óêðåïèòü; ïîäòàùèòü. Âîñòÿçàòè, âîñòÿçîâàòè èññëåäîâàòü; èñïûòûâàòü; èíòåðåñîâàòüñÿ. Âîñõèòèòè èçëîâèòü; ïîéìàòü; íå çàêîííî çàõâàòèòü; ïîõèòèòü; óâëå÷ü â âûñîòó; ïðèâåñòè â âîñòîðã. Âîòùå ïîíàïðàñíó; âïóñòóþ; äàðîì; òùåòíî. Âîóòðèå, âîóòðèé íà äðóãîé äåíü. Âïàñòè óïàñòü; ïîïàñòü; ââàëèòüñÿ; ïîäâåðãíóòüñÿ; ïîäïàñòü. Âïåðèòè âîçâûñèòü; ïîäíÿòü; óñòðåìèòü ââåðõ íàïîäîáèå ïåðà. Âïåðèòèñÿ âîñïàðèòü; âçëåòåòü. Âïåðñèòè âíóòðü ñåáÿ ïðèíÿòü. Âïðÿìî ïðÿìî; íàïðîòèâ. Âðàáèé âîðîáåé. Âðàí âîðîí. Âðàòà êðàñíûÿ çàïàäíûå öåðêîâíûå äâåðè. Âðàòàðü, âðàòíèê ñòîðîæ ó âîðîò. Âðà÷áà ëåêàðñòâî; âðà÷åâàíèå. Âðà÷åáíèöà áîëüíèöà. Âðåäû êîæíîå çàáîëåâàíèå. Âðåñíîòó âïðàâäó; ïî äîñòîèíñòâó; ïðèñòîéíî. Âðåòèùå ïëîõàÿ, ãðóáàÿ îäåæäà; äåðþãà; ñêîðáíîå îäåÿíèå. Âðåÿòè êèïåòü; ïåíèòüñÿ; ðàçãîðÿ÷àòüñÿ; áèòü êëþ÷îì; âûêèïàòü. Âðåÿòè ââåðãàòü; âìåòàòü; âòàëêèâàòü. Âñåáëàãîëåïíûé âåëèêîëåïíûé. Âñåâèäíî âñåíàðîäíî. Âñåäåòåëüíûé âñå ñîçäàâøèé. Âñåêîíå÷íå ñîâåðøåííî. Âñåêðàñíûé ñàìûé êðàñèâûé. Âñåëóêàâûé ñàìûé êîâàðíûé, ò. å. äèàâîë. Âñåîðóæèå ïîëíîå âîîðóæåíèå. Âñåïåòûé ïðåïðîñëàâëåííûé; âñåìè èëè âñþäó âîñõâàëÿåìûé. Âñåñîææåíèå æåðòâîïðèíîøåíèå, ïðè êîòîðîì æåðòâà ñæèãàëàñü öåëèêîì. Âñå÷ðåæäåíèå áîãàòîå óãîùåíèå. Âñåÿäåö òîò, êòî âñåõ ïîåäàåò, ò. å. àä, èëè ñìåðòü. Âñåÿòè ïîñåÿòü. Âñêðàé ïî êðàþ; áëèç; îêîëî. Âñêóþ ïî÷åìó? èç-çà ÷åãî? çà ÷òî? Âñïÿòü íàçàä. Âñóå íàïðàñíî. Âñÿêî ñîâåðøåííî; ñîâñåì; âîâñå.


Ñëîâàðü è òåðìèíû

763

Âòîðèöåþ âòîðè÷íî; óñèëåííî. Ãíóøàòèñÿ ñ÷èòàòü ãíóñíûì; ïðåçèðàòü. Ãîáçîâàíèå èçîáèëèå, äîâîëüñòâî. Â÷èíÿòè ó÷ðåæäàòü; óçàêîíÿòü. Ãîáçîâàòè èçîáèëîâàòü; èçáûòî÷åñòâîÂûíó âñåãäà. âàòü; áûòü áîãàòûì. Âûñïðåííèé âûñîêèé; ãîðäûé. Ãîáçóþùèé æèâóùèé â äîâîëüñòâå. Âûñïðü ââåðõ. Ãîâåíèå ïî÷èòàíèå (íàïðèìåð, ïîñòà). Âûñîêîâûéíûé ãîðäûé; íàäìåííûé; êè÷Ãîâåòè ÷òèòü; ïî÷èòàòü (íàïðèìåð, ïîñò). ëèâûé. Ãîâÿäî ðîãàòûé ñêîò. Âûñîêîìóäðñòâîâàòè âûñîêîóìñòâîâàòü; ãîðäèòüñÿ. Ãîäå óãîäíî; ïðèÿòíî; ïîäõîäÿùå. Âûøåëåòíûé ïðåäâå÷íûé. Ãîäèíà, ãîä ÷àñ; âðåìÿ; ïîðà. Ãîëîòü ãîëîëåäèöà, ëåä. Âûÿ øåÿ. Ãîìîëà êîì; êîìîê; êàòûø; êóñîê. Âÿùøèé áîëüøèé. Ãîíçàòè óáåãàòü; ñïàñàòüñÿ áåãñòâîì. Âÿùøå áîëüøå. Ãîíçíóòèå èçáåæàíèå. Ãîíèòåëü ïðåñëåäîâàòåëü. Ãîðå ââûñü; ââåðõ. à Ãîðåå õóæå; áåäñòâåííåå. Ãîðëèöà, ãîðëè÷èøü äèêèé ãîëóáü. Ãàããðåíà (÷èòàåòñÿ ¾ãàíãðåíà¿) ãàíãðåíà; Ãîðíåö ãîðøîê; êîòåëîê; æàðîâíÿ. àíòîíîâ îãîíü; ðàê. Ãîðíèëî êóçíå÷íûé ãîðí; ïëàâèëüíÿ; ìåÃàäàíèå çàãàäêà; íåÿñíîñòü. ñòî äëÿ ïëàâêè èëè î÷èùåíèÿ îãíåì. Ãàäè (ìí. ÷.) ïðåñìûêàþùèåñÿ. Ãîðíèöà âåðõíÿÿ êîìíàòà; ñòîëîâàÿ. Ãàæäåíèå ïîíîøåíèå; áåñ÷åñòèå; ðóãàíü. Ãîðíèé âûñîêèé; âûøíèé; íåáåñíûé. Ãàçîôèëàêèÿ êàçíîõðàíèëèùå âî õðàìå Ãîðîõèùíûé ïàñóùèéñÿ; áëóæäàþùèé ïî Èåðóñàëèìñêîì. ãîðàì; óêðàäåííûé äèêèì çâåðåì ñ ãîðíîãî ïàñòÃàíàíèå çàãàäêà; ïðèò÷à. áèùà. Ãàñòðèìàðãèÿ ÷ðåâîáåñèå; îáæîðñòâî. Ãîðòàíîáåñèå ïðèñòðàñòèå ê ëàêîìñòâàì. Ãàùè øòàíû; íèæíåå ìóæñêîå áåëüå. Ãîðóøíûé ãîð÷è÷íûé. Ãååííà äîëèíà Ãèííîì îêîëî Èåðóñàëèìà, Ãîðøèé çëåéøèé; õóäøèé. ãäå èäîëîïîêëîíñòâóþùèå èóäåè ïðè öàðå Àõàçå Ãîñïîäñòâèÿ îäèí èç ÷èíîâ àíãåëüñêèõ. ñæèãàëè ñâîèõ äåòåé â ÷åñòü èäîëà Ìîëîõà. ÈíîÃîñïîäûíÿ ãîñïîæà. ñêàçàòåëüíî: ìåñòî áóäóùèõ ìó÷åíèé, çàãðîáíûõ Ãîñòèííèê êîð÷ìàðü; ñîäåðæàòåëü ïîñòîÿíàêàçàíèé. ëîãî äâîðà. Ãåíâàðü ÿíâàðü. Ãðàäàðü ñàäîâíèê; îãîðîäíèê. Ãèáåëü òðàòà; ðàñõîä. Ãðàäåæ îïëîò; çàáîð. Ãëàâèçíà ãëàâà; íà÷àëî; ïðè÷èíà. Ãðåçí ãðîçäü âèíîãðàäíàÿ. Ãëàâîòÿæ ãîëîâíàÿ ïîâÿçêà ó èóäååâ. Ãðèâíà îæåðåëüå; íîñèìàÿ íà øåå öåïü. Ãëàãîë ñëîâî; ðå÷ü. Ãðîçäèå êèñòü ïëîäîâ; âåòâü (âèíîãðàäà). Ãëàãîëàòè ãîâîðèòü; ðàññêàçûâàòü. Ãðÿñòè èäòè; øåñòâîâàòü. Ãëàãîëåìûé íàçûâàåìûé; òàê íàçûâàåÃóãíèâûé ãíóñàâûé; çàèêà; êîñíîÿçû÷ìûé. íûé; êàðòàâûé; ãîâîðÿùèé â íîñ. Ãëàñ ãîëîñ; íàïåâ. Ãóäåíèå èãðà íà ãóñëÿõ èëè àðôå. Ãëåçíà ãîëåíü; ñòóïíÿ. Ãóäåö ãóñëèñò; ìóçûêàíò. Ãëîáà êàçíü; íàêàçàíèå. Ãëóìåö êîùóí; ïåðåñìåøíèê. Ãëóìèëèùå ìåñòî äëÿ ñêà÷åê, ïëÿñîê, ìàñêàðàäîâ è ò. ï. Ä Ãëóìèòèñÿ çàáàâëÿòüñÿ; òåøèòüñÿ; ïîëóÄà ïóñòü; ÷òîáû. ÷àòü óäîâîëüñòâèå. Äàáû ÷òîáû. Ãëóìû (ìí. ÷.) øóòêè; ñìåõ; èãðû. Äàëå÷àéøå ãîðàçäî äàëåå. Ãëÿäàòè ñìîòðåòü; ãëÿäåòü. Äàëå÷åí äàëåêèé; òðóäíûé. Ãíàòè ãíàòü; ïðåñëåäîâàòü; èäòè; ñëåäîâàòü çà êåì èëè ÷åì-ëèáî. Äàííîñëîâèå îáåùàíèå; îáÿçàòåëüñòâî. Äâàêðàòû äâàæäû. Ãíîé, ãíîèùå íàâîçíàÿ êó÷à; ðàíû.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Äâàùè äâàæäû. Äâåðü àäîâà ñìåðòü. Äâèçàòè äâèãàòü; øåâåëèòü. Äâîåäóøíûé íåòâåðäûé â âåðå. Äâîèöà ïàðà. Äâîðèùå íåáîëüøîé èëè çàïóñòåëûé äîì. Äåáåëüñòâî òó÷íîñòü; ïîëíîòà; äîðîäíîñòü. Äåáðü äîëèíà; ëîæáèíà; îâðàã; óùåëüå. Äåâñòâîâàòè õðàíèòü äåâñòâî, öåëîìóäðèå. Äåéñòâî äåéñòâèå; ïðåäñòàâëåíèå. Äåêåìâðèé äåêàáðü. Äåëàòèëèùå êóïå÷åñêàÿ ëàâêà; îðóäèå â ÷üèõ-ëèáî ðóêàõ. Äåëâà áî÷êà; êàäêà. Äåëìà äëÿ. Äåëÿ äëÿ; ðàäè. Äåìåñòâåííèê ïåâ÷èé. Äåìîíîãîâåíèå ïî÷èòàíèå áåñîâ. Äåìîíî÷òåö èäîëîïîêëîííèê. Äåííèöà óòðåííÿÿ çàðÿ, óòðåííÿÿ çâåçäà; îòïàäøèé àíãåë. Äåííîñâåòëûé ïîäîáíûé äíåâíîìó ñâåòó. Äåðæàâà ñèëà; êðåïîñòü; âëàñòü; ãîñóäàðñòâî. Äåðæàâíî âëàñòíî; ìîãóùåñòâåííî. Äåðçàòü îñìåëèâàòüñÿ; ïîëàãàòüñÿ. Äåðçíîâåíèå ñìåëîñòü. Äåðçîñëîâèå íàãëàÿ ðå÷ü. Äåðçîñòíèê íàãëåö; íàõàë. Äåðçûé ñìåëûé; áåññòûäíûé; äåðçêèé. Äåñíèöà ïðàâàÿ ðóêà. Äåñíûé ïðàâûé; íàõîäÿùèéñÿ ñ ïðàâîé ñòîðîíû. Äåñÿòèíà äåñÿòàÿ ÷àñòü. Äåñÿòîñëîâèå äåñÿòü çàïîâåäåé Áîæèèõ, äàííûõ ÷åðåç Ìîèñåÿ. Äåòèù ìëàäåíåö; äèòÿ; îòðî÷à. Äåòîñàæäåíèå çà÷àòèå âî óòðîáå ìëàäåíöà. Äèàäèìà âåíåö; äèàäåìà. Äèâèé äèêèé; ëåñíîé. Äèâüÿ÷èòèñÿ çâåðñòâîâàòü. Äèäðàõìà ãðå÷.äâîéíàÿ äðàõìà äðåâíåãðå÷. ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. Äèíàðèé ìîíåòà. Äëàíü ëàäîíü. Äìåíèå ãîðäîñòü. Äìèòèñÿ ãîðäèòüñÿ; êè÷èòüñÿ. Äíå îòíîñÿùèéñÿ ê ÷èñëó ïåñíîïåíèé èç Îêòîèõà, à â äíè ïåíèÿ Òðèîäè èç ýòîé êíèãè. Äíåíîùíî â òå÷åíèå öåëûõ ñóòîê.

764 Äíåñü ñåãîäíÿ, íûíå; òåïåðü. Äíåøíèé íûíåøíèé; ñåãîäíÿøíèé. Äîáëèé, äîáëüñòâåííûé, äîáëåñòíûé êðåïêèé â äîáðå; òâåðäûé â äîáðîäåòåëè. Äîáðîçðà÷èå êðàñîòà; áëàãîîáðàçèå. Äîáðîêëàñíûé ïðèíîñÿùèé îáèëüíóþ æàòâó. Äîáðîïîáåäíûé ïðîñëàâëåííûé ïîáåäàìè. Äîáðîòà êðàñîòà. Äîáðîõâàëüíûé çàñëóæèâàþùèé ïîõâàëû; ïîõâàëüíûé. Äîâëåñîòâîðèòè óäîâëåòâîðèòü. Äîâëåòè äîñòàâàòü; áûòü äîñòàòî÷íûì; õâàòàòü. Äîâîëíèé äîñòàòî÷íûé. Äîãìàò ãðå÷. îäíî èç îñíîâíûõ ïîëîæåíèé âåðû. Äîæäèòè ïîñûëàòü äîæäü; êðîïèòü; îðîøàòü. Äîçäå äîñåëå; äî ñåãî äíÿ; äîñþäà. Äîçåëà ÷ðåçâû÷àéíî. Äîèëèöà êîðìèëèöà; ìàìêà. Äîèòè êîðìèòü ãðóäüþ. Äîêîëå äî êàêîãî âðåìåíè? äîëãî ëè? Äîëíèé íèæíèé; çåìíîé (êàê ïðîòèâîï. ¾íåáåñíûé, ãîðíèé¿). Äîëó, äîëå âíèçó; âíèç. Äîëóâëåêóùèé òÿíóùèé âíèç. Äîíäåæå ïîêà. Äîíåëåæå ïîêà. Äîðèíîñèòè ñîïðîâîæäàòü êîãî-ëèáî â êà÷åñòâå ñòðàæè, ñâèòû. Äîñàæäåíèå äåëàíèå íåóãîäíîãî; íå÷åñòèå; îñêîðáëåíèå. Äîñòèæíî ïîíÿòíî. Äîñòîÿíèå èìåíèå; íàñëåäñòâî; âëàñòü. Äðàõìà äðåâíåãðå÷. ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. Äðà÷èå ñîðíàÿ òðàâà. Äðåâëå äàâíî. Äðåâîäåëü ïëîòíèê; ñòîëÿð. Äðåêîëèå êîëüÿ. Äðîæäèå äðîææè; îòñòîé. Äðóãèíÿ ïîäðóãà. Äðóæèíà îáùåñòâî (òîâàðèùåé, ñâåðñòíèêîâ). Äðó÷èòè óäðó÷àòü; òîìèòü; èçíóðÿòü. Äðÿñåëîâàòè áûòü ïàñìóðíûì, ìðà÷íûì, ïå÷àëüíûì. Äðÿõëîâàíèå ïå÷àëü. Äðÿõëûé ïå÷àëüíûé. Äñêà, äùèöà äîñêà; äîùå÷êà. Äóãà ðàäóãà.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Äõíóòè äîõíóòü; äóíóòü. Äùè, äùåðü äî÷ü.

765

Æåãîìûé òîò, êîãî æãóò îãíåì; áîëüíîé îãíåì; áîëüíîé îãíåâèöåé, ãîðÿ÷êîé. Æåçë ïîñîõ; òðîñòü; ïàëêà. Æåíèòâà áðàêîñî÷åòàíèå; ñóïðóæåñòâî; áðàê. Å Æåíîíåèñòîâûé ïîõîòëèâûé; áëóäíûé; Åâíóõ ñêîïåö; ñòîðîæ ïðè ãàðåìå; ïðè- ñëàñòîëþáèâûé. Æåñòîêîâûéíûé áåñ÷óâñòâåííûé; óïðÿäâîðíûé. ìûé. Åãäà êîãäà. Æèâèòè æèâîòâîðèòü; äàâàòü æèçíü; Åãîâ åãî (ïðèòÿæàòåëüíûé ïàäåæ îò ìåñòîîæèâëÿòü. èìåíèÿ ¾îí¿). Æèâîäàâåö ïîäàòåëü æèçíè. Åäà ðàçâå? íåóæåëè? Æèâîíà÷àëèå íà÷àëî; ïðè÷èíà æèçíè. Åäåì Ýäåì; ðàé çåìíîé. Æèâîò æèçíü. Åäèíàêî ñîãëàñíî; îäèíàêîâî. Æèâîòíûé æèâóùèé; îäóøåâëåííûé. Åäèíà÷å îäèíàêîâî; ðàâíî; åùå. Æðåáÿ æåðåáåíîê. Åäèíà÷å ëè íåóæåëè åùå? Æðåòè çàêîëàòü; ïðèíîñèòü æåðòâîïðèíîÅäèíîâèäíûé îäíîâèäíûé; îäíîîáðàçøåíèå. íûé. Æóïåë ãîðÿ÷àÿ ñåðà. Åäèíîþ îäíàæäû. Åæå ÷òî; êîå. Åçåðî îçåðî. Åé äà; èñòèííî; âåðíî. Ç Åêñàïñàëìû øåñòîïñàëìèå. Çàáàâàòè çàãîâàðèâàòü; çàêîëäîâûâàòü. Åêòåíèÿ óñèëåííîå ìîëåíèå; ïðîøåíèå. Çàáàâëåíèå ïðîìåäëåíèå; ìåøêàíèå; Åëåé îëèâêîâîå, äåðåâÿííîå ìàñëî. îæèäàíèå. Åëåíü îëåíü; ëàíü. Çàáàâëÿòè óäåðæèâàòü; çàìåäëÿòü. Åëåîíñêèé îëèâêîâûé. Çàáîáîíû ñàìîâîëüíàÿ ñëóæáà, áåñ÷èíèå. Åëèæäû àùå êîãäà áû íè. Çàáðàëî ñòåíà; çàáîð. Åëèæäû, åëèêîæäû âñåãäà êàê; âñÿêèé Çàâåò ñîþç; äîãîâîð; óñëîâèå. ðàç, êîãäà. Çàâèäà çàâèñòü. Åëèêèé êòî; êîòîðûé. Çàâèñòíî ìàëî; íåäîñòàòî÷íî. Åëèêî ñêîëüêî. Çà åæå äëÿ òîãî, ÷òîáû. Åëèêî-åëèêî ÷åðåç êîðîòêîå âðåìÿ; î÷åíü ñêîðî. Çàçäàòè çàãîðîäèòü. Åëèêîìîùíî ïî âîçìîæíîñòè; ñêîëüêî Çàçðåòè çàãëÿíóòü; çàìåòèòü; îñóäèòü; äîçâîëÿþò ñèëû. óïðåêíóòü. Åëëèí ãðåê; ÿçû÷íèê; ïðîçåëèò èóäàèçìà. Çàèìîâàíèå çàåì; äîëã. Åëìà ïîñêîëüêó; íàñêîëüêî. Çàèìîâàòè çàíèìàòü; çàèìñòâîâàòü. Åïåíäèò âåðõíåå ïëàòüå. Çàêëàíèå æåðòâîïðèíîøåíèå. Åïèñòîëèÿ ïèñüìî; ïîñëàíèå. Çàêëåï çàïîð; çàìîê; çàäâèæêà. Åðîäèé öàïëÿ. Çàêîëåíèå æåðòâîïðèíîøåíèå. Åñìèðíèñìåííûé ñìåøàííûé âìåñòå ñî Çàêîíîïèñåö ñîñòàâèòåëü çàêîíîâ. ñìèðíîé. Çàêîíîïîëàãàòè äàâàòü çàêîí. Åõèäíà ÿäîâèòàÿ çìåÿ. Çàêðîâ ìåñòî äëÿ óêðûòèÿ. Çàëåùè áûòü â çàñàäå; ñêðûâàòüñÿ. Çàìàòîðåòè óñòàðåòü; çà÷åðñòâåòü; ñîñòàðèòüñÿ. Æ Çàìðåæåíûé ïîéìàííûé â ñåòè. Çàíå òàê êàê; ïîòîìó ÷òî. Æàæäàòè õîòåòü ïèòü; ñèëüíî æåëàòü ÷åãîÇàíåæå ïîñêîëüêó. ëèáî. Çàíü çà íåãî. Æàëîñòü ðåâíîñòü; ðâåíèå. Æàòåëü æíåö. Çàïàëåíèå çàãîðàíèå; ïîæàð.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Çàïåâ êðàòêèé ñòèõ, ïðåäâàðÿþùèé ñòèõèðû (íà ¾Ãîñïîäè, âîççâàõ¿, õâàëèòíû, ñòèõîâíû) èëè òðîïàðè êàíîíà. Çàïå÷àòñòâîâàòè çàïå÷àòàòü; óòâåðäèòü; ñâÿçàòü; ñêðåïèòü. Çàïèíàíèå âðàæäåáíîå äåéñòâèå. Çàïîéñòâî ïüÿíñòâî. Çàïîíà çàâåñà. Çàïðåíèå îòðèöàíèå; çàïèðàíèå. Çàïðåòèòè çàïðåòèòü; îïå÷àëèòüñÿ; ñêîðáåòü. Çàïóñòåíèå îïóñòåíèå; ïóñòûíÿ. Çàïóñòåòè ïðèäòè â çàïóùåíèå èëè çàïóñòåíèå, çàïóñòåòü. Çàïÿòè, çàïíóòè îñòàíîâèòü; çàäåðæàòü; îáîëüñòèòüñÿ. Çàïÿòèå ïðåïèíàíèå; ïðåïÿòñòâèå; ïðåòêíîâåíèå. Çàðåâèäíûé ïîäîáíûé çàðå. Çàðåëó÷íûé ëó÷åçàðíûé. Çàñòîÿòè îñòàíàâëèâàòü íà äîðîãå; óäåðæèâàòü; íàñêó÷èâàòü; óòðóæäàòü. Çà ñÿ çà ñåáÿ. Çàòâîð çàìîê; çàïîð; ìåñòî ìîëèòâåííîãî ïîäâèãà íåêîòîðûõ èíîêîâ, äàâøèõ îáåò íå èñõîäèòü èç ñâîåé êåëëèè. Çàòî÷àåìûé îáóðåâàåìûé âåòðîì; íîñèìûé; ãîíèìûé. Çàòóëèòè çàêðûòü; ñïðÿòàòü; óêðûòü. Çàòóíå äàðîì; áåç ïðè÷èíû. Çàóñòèòèñÿ çàêðûòü óñòà; çàìîë÷àòü. Çàóòðà äî âîñõîäà ñîëíöà; ïîóòðó; ðàíî; çàâòðà. Çàóòðèå çàâòðàøíèé äåíü. Çàóøåíèå ïîùå÷èíà; óäàð ðóêîé ïî ëèöó. Çàóøàòè çàãðàæäàòü óñòà; çàïðåùàòü ãîâîðèòü. Çàõëåíóòèñÿ ïîãðóçèòüñÿ. Çàõîäíûé çàïàäíûé. Çà÷àëî íà÷àëî; íàçâàíèå îòðåçêîâ òåêñòà â êíèãàõ Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ Íîâîãî Çàâåòà. Çàÿòè âçÿòü âçàéìû; çàíÿòü. Çâåçäîáëþñòèòåëü àñòðîíîì. Çâåçäîâîëõâîâàòè ãàäàòü ïî çâåçäàì; çàíèìàòüñÿ àñòðîëîãèåé. Çâåçäîçàêîíèå àñòðîíîìèÿ. Çâåçäîñëîâ àñòðîëîã. Çâåçäîñëîâèå àñòðîëîãèÿ. Çâåçäîñëîâèòè çàíèìàòüñÿ àñòðîëîãèåé. Çâåðîÿäèíà ñêîò, ïîâðåæäåííûé õèùíûì çâåðåì. Çâèçäàíèå ñâèñò; ïîñâèñò. Çâèçäàòè ñâèñòåòü.

766 Çâîíåö êîëîêîëü÷èê. Çâîííèöà êîëîêîëüíÿ. Çâÿöàòè çâåíåòü; áðåí÷àòü. Çäàòè ñòðîèòü. Çäå çäåñü. Çäî çäàíèå; ñòåíà; êðûøà. Çåëåéíèê çíàõàðü, ëå÷àùèé òðàâàìè è çàãîâîðîì. Çåëåéíè÷åñòâî íàïîåíèå îòðàâîé. Çåëåéíûé ñîñòîÿùèé èç çåëèÿ, ò. å. òðàâû èëè äðóãèõ ðàñòåíèé. Çåëèå òðàâà; ðàñòåíèå. Çåëî, çåëüíå âåñüìà; î÷åíü ñèëüíî. Çåëüíûé ñèëüíûé; âåëèêèé. Çåìåí çåìíîé. Çåìñòèé çåìíîé. Çåíèöà çðà÷îê â ãëàçå. Çåïü êàðìàí; ìåøîê. Çåðöàëî çåðêàëî. Çèæäèòåëü ñîçäàòåëü; òâîðåö. Çèæäèòè ñòðîèòü. Çèìà çèìà; õîëîä; ïëîõàÿ ïîãîäà. Çëàê ðàñòåíèå; çåëåíü; îâîù. Çëàòàðü çîëîòûõ äåë ìàñòåð. Çëàòèöà, çëàòíèöà çîëîòàÿ ìîíåòà. Çëàòîçàðíûé ÿðêîáëåñòÿùèé. Çëàòî çîëîòî. Çëàòîêîâàííûé îò÷åêàíåííûé èç çîëîòà. Çëàòîêðîâíûé èìåþùèé ïîçëàùåííóþ êðûøó. Çëà÷íûé òðàâíûé; áîãàòûé ðàñòèòåëüíîñòüþ, çëàêàìè. Çëå çëî; æåñòîêî; õóäî. Çëîáà çàáîòà. Çëîêîçíåííûé èñïîëíåííûé çëîáû; ëóêàâñòâà. Çëîêîìàí çëîäåé; çëîæåëàòåëü; âðàã. Çëîíðàâèå ðàçâðàòíûé èëè äóðíîé íðàâ. Çëîîáñòîÿíèå áåäà ;íåñ÷àñòüå. Çëîïîìíåíèå çëîïàìÿòñòâî. Çëîðå÷åòè áðàíèòü; ðóãàòü; çëîñëîâèòü; ïîíîñèòü. Çëîñåðäíûé áåçæàëîñòíûé. Çëîñìðàäèå çëîâîíèå. Çëîñîâåòèå çëîé óìûñåë. Çëîñòðàñòèå ñèëüíûå è ïîðî÷íûå ñòðàñòè. Çëîñòóæàòè ñèëüíî äîñàæäàòü. Çëîñòóæíûé ïðè÷èíÿþùèé áîëüøîå áåñïîêîéñòâî, ìó÷åíèå. Çëîòå÷åíèå ðàçâðàòíûå èëè çëûå ïîñòóïêè. Çëîóìåðøèé ïðåòåðïåâøèé òÿæåëóþ ñìåðòü.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Çëîóõèùðÿòè çàìûøëÿòü çëî. Çëîõèòðåííûé êîâàðíûé. Çëîõóäîæíûé ëóêàâûé; çëîáíûé; áåççàêîííûé. Çëûé çëîé; ïëîõîé; íåãîäíûé; õóäîé; æåñòîêèé. Çíàåìûé çíàêîìûé, áëèçêèé ÷åëîâåê. Çíàìåíàòåëüíå ïðîîáðàçîâàòåëüíî. Çíàìåíàòåëüíûé ïðîîáðàçîâàòåëüíûé; îáîçíà÷àþùèé íå÷òî. Çíàìåíàòè îáîçíà÷àòü çíàêîì; ïîìå÷àòü; èçîáðàæàòü; ïîêàçûâàòü; ÿâëÿòü. Çíàìåíèå çíàê; ïðèçíàê; ÿâëåíèå; ÷óäî. Çíàìåíîíîñåö ÷óäîòâîðåö. Çíàìåíîíîñíûé ÷óäîòâîðíûé. Çîáàòè íàïîëíÿòü çîá; êëåâàòü; åñòü; ïîãëîùàòü. Çðàê ëèöî; âèä; îáðàç. Çðåòè ñìîòðåòü. Çðåòè ê ñìåðòè íàõîäèòüñÿ ïðè ïîñëåäíåì èçäûõàíèè. Çûáàòè øåâåëèòü; äâèãàòü; êà÷àòü.

È È åãî. Èãåìîí âîæäü; íà÷àëüíèê; ïðàâèòåëü. Èãî ÿðìî; íîøà. Èãðàëèùå ìåñòî äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ. Èãðèùå ñìåøíîå èëè íåïðèñòîéíîå ïðåäñòàâëåíèå. Èäåæå ãäå; êîãäà. Èäîëîáåñèå íåèñòîâîå èäîëîïîêëîíñòâî. Èåðåé ñâÿùåííèê. Èæäèâàòè ïðîæèâàòü; òðàòèòü; èçäåðæèâàòü. Èæå êîòîðûé. Èçáëèñòàòè îñèÿòü; îáëèñòàòü; èçëèòü ñâåò. Èçáîäàòè ïðîïîðîòü; ïîðàçèòü; ïðîíçèòü; ïðîêîëîòü; âûêîëîòü. Èçáîðåíèå ïîðàæåíèå. Èçáîðàòè ïîáåæäàòü; ïîðàæàòü. Èçáðåìåíÿòè îáëåã÷àòü; îñâîáîæäàòü îò áðåìåíè; âûãðóæàòü. Èçáóòåëûé ñîãíèâøèé; èñïîðòèâøèéñÿ. Èçáûòè îñòàòüñÿ â èçáûòêå, èçëèøåñòâå; èçîáèëîâàòü; îñâîáîäèòüñÿ. Èçáûòîê äîâîëüñòâî; èçîáèëèå. Èçâàÿíèå èäîë; êóìèð. Èçâåðæåíèå èñêëþ÷åíèå èç öåðêîâíîãî êëèðà èëè ëèøåíèå ñàíà.

767 Èçâåñèòè ñâåñèòü; âûâåñèòü. Èçâåñòâîâàòè îáúÿâëÿòü; îãëàøàòü; óäîñòîâåðÿòü. Èçâåñòíî òî÷íî; òùàòåëüíî. Èçâåò äîíîñ; èçâåùåíèå. Èçâåùåí óâåðåí. Èçâåùåíèå óäîñòîâåðåíèå. Èçâèòèå ñëîâåñ êðàñíîðå÷èå; âèòèéñòâî. Èçâèòèéñòâîâàòè êðàñíîðå÷èâî ðàññêàçàòü. Èçâëà÷èòèñÿ ðàçäåòüñÿ; ðàçîáëà÷èòüñÿ. Èçâîëåíèå âîëÿ; æåëàíèå. Èçâîëèòè äîçâîëÿòü; çàõîòåòü; ïîæåëàòü. Èçâðàùàòè âûâîðà÷èâàòü; èçìåíÿòü; ïðåâðàùàòü. Èçâðåùè âûáðîñèòü; âûìåñòè. Èçâûêàòè íàó÷èòüñÿ, ïîçíàâàòü. Èçãâîçäèòè âûäåðíóòü, âûíóòü ãâîçäè. Èçãèáàþùèé ïîãèáàþùèé, ïðîïàäàþùèé. Èçãèáíóòè ïîãèáíóòü; ïðîïàñòü; ïîòåðÿòüñÿ. Èçãëàæäàòè èñêëþ÷àòü; óíè÷òîæàòü. Èçäåòñêà ñ äåòñòâà. Èçäðåâëå èçäàâíà; èññòàðè. Èçäðó÷èòèñÿ èçíóðèòü ñåáÿ. Èçæåíÿòè èçãîíÿòü; âûãîíÿòü. Èçëàçèòè âûõîäèòü; ñõîäèòü (íàïðèìåð, ñ êîðàáëÿ). Èçëèõà ÷ðåçìåðíî; åùå áîëåå. Èçëèøøå äî èçëèøåñòâà; ïà÷å ìåðû. Èçëÿöàòè ïðîòÿãèâàòü; ïðîñòèðàòü. Èçìåðåòè óìåðåòü. Èçìåòàòè èçâåðãàòü; âûêèäûâàòü; âûáðàñûâàòü. Èçìåíà çàìåíà; ïåðåìåíà; âûêóï. Èçìåíÿòè çàìåíÿòü; ïåðåìåíÿòü. Èçìåíÿòè ëèöå ïðèòâîðÿòüñÿ. Èçìëàäà ñìîëîäó. Èçìîâåíèå îìûòèå; î÷èùåíèå. Èçìîëêàòè ïåðåñòàòü ãîâîðèòü; çàìîëêàòü. Èçíåñåíèå, èçíîøåíèå âûíîñ. Èçíèöàòè âîçíèêàòü; ïîÿâëÿòüñÿ. Èçíîñèòè âûíîñèòü; ïðîèçíîñèòü; ïðîèçâîäèòü; ïðîèçðàùàòü; ïðèíîñèòü. Èçíóæäàòè âûâîäèòü èç íóæäû. Èçîáíàæàòè îáíàðóæèâàòü; ÿâëÿòü; îòêðûâàòü. Èçîñòàòè îñòàòüñÿ ãäå-ëèáî. Èçîùðÿòè îáîñòðèòü; íàòî÷èòü. Èçðàùåíèå âûðîùåíèå; ïðîèçâåäåíèå; ïîðîæäåíèå.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Èçðèíîâåíèå âûáðàñûâàíèå; èçâåðæåíèå; èñêëþ÷åíèå. Èçðèíîâåííûé èçâåðæåííûé; âûêèíóòûé; ïðîãíàííûé. Èçðèíóòè ñòîëêíóòü; îïðîêèíóòü; ïîâàëèòü; ïîãóáèòü. Èçðîê èçðå÷åíèå; îñóæäåíèå. Èçðûòè âûðûòü; âûêîïàòü. Èçðÿäíî îñîáåííî; ïðåèìóùåñòâåííî. Èçñóíóòè âûíóòü; èñòîðãíóòü; âûðâàòü; èçúÿòü. Èçñòóïëåíèå èçóìëåíèå; âîñòîðã. Èçóâåäåòè óðàçóìåòü; ïîçíàòü. Èçóçäèòèñÿ îñâîáîäèòüñÿ; ïîëó÷èòü âîëþ. Èçóìåâàòè íåäîóìåâàòü; íå ïîíèìàòü. Èçóìèòåëåí áóéñòâóþùèé; áåñíóþùèéñÿ. Èçóìèòèñÿ ñîéòè ñ óìà; îáåçóìåòü. Èçóòè ðàçóòü; ñíÿòü îáóâü. Èç÷ëåíèòè ëèøèòü ÷ëåíîâ; ñîêðóøèòü ÷ëåíû; èçóðîäîâàòü. Èçúÿäàòè ïðîìàòûâàòü; ðàñòðà÷èâàòü. Èêîíîì äîìîïðàâèòåëü. Èêîíîðàòíûé èêîíîáîðñòâåííûé. Èêîñ ïðîñòðàííàÿ ïåñíü, íàïèñàííàÿ â ïîõâàëó ñâÿòîãî èëè ïðàçäíèêà. Èìàòè áðàòü. Èìàòèñìà âåðõíåå ïëàòüå, ïëàù. Èìåííûé ñîêðîâèùíûé; êàñàþùèéñÿ èìåíèÿ. Èìóùåñòâèòåëüíî ïðåèìóùåñòâåííî. Èí èíîé; äðóãîé. Èíàìî â èíîì ìåñòå. Èíîêîâàòè æèòü ïî-èíî÷åñêè. Èíóäå, èíäå â èíîì ìåñòå, â èíîå ìåñòî. Èïàêîè ïåñíîïåíèå, ïîëîæåííîå ïî ìàëîé åêòåíèè ïîñëå ïîëèåëåÿ íà âîñêðåñíîé óòðåíè. Èïàðõ íà÷àëüíèê îáëàñòè; ãðàäîíà÷àëüíèê; íàìåñòíèê. Èïîñòàñü ëèöî. Èðìîñ ïåñíîïåíèå, ñòîÿùåå â íà÷àëå êàæäîé èç ïåñåí êàíîíà. Èðîäèàíû ñòîðîííèêè Èðîäà. Èðîé ãðå÷. ìèô. ãåðîé. Èñêàçèòè èñïîðòèòü; îñêîïèòü. Èñêàïàòè èñòî÷àòü; èñïóñêàòü êàïëÿìè; èñòå÷ü. Èñêîâàòè âûêîâàòü. Èñêîíè èçíà÷àëà; âíà÷àëå; âñåãäà. Èñêîííûé áûâøèé èñêîíè; âñåãäàøíèé. Èñêðåííèé áëèæíèé. Èñêóñ èñïûòàíèå; èñêóøåíèå; ïðîâåðêà. Èñïåðâà ñíà÷àëà; èñêîíè.

768 Èñïëåâèòè âûïîëîòü; âûðâàòü; èñòîðãíóòü; âûäåðíóòü; ñîáðàòü. Èñïëåñòè ñïëåñòè; ñëîæèòü; ñîñòàâèòü. Èñïîâåäàòèñÿ ïðèçíàâàòüñÿ; îòêðûòî âûðàæàòü ñâîþ âåðó. Èñïîâåäíèê ÷åëîâåê, ïîäâåðãàâøèéñÿ ñòðàäàíèÿì èëè ãîíåíèþ çà âåðó Õðèñòîâó. Èñïîëíåíèå ïîëíîòà; íàïîëíåíèå; ñîâåðøåíèå. Èñïîëíü íàïîëíåííûé; èñïîëíåííûé. Èñïîëíÿòè íàïîëíÿòü; ñîâåðøàòü. Èñïîëó âïîëîâèíó; ïîïîëàì; ÷àñòèþ. Èñïðàâèòè âûïðÿìèòü; èñïðàâèòü; íàïðàâèòü; óêðåïèòü. Èñïðàâëåíèå âîññòàíîâëåíèå; ïðàâûé îáðàç æèçíè. Èñïðàçäíèòè íèñïðîâåðãíóòü; óíè÷òîæèòü; óìàëèòü. Èñïðàòè, èñïåðèòè âûòîïòàòü; âûìûòü. Èñïûòíî òùàòåëüíî. Èñïûòîâàòè âûâåäûâàòü. Èññîï ðàñòåíèå, óïîòðåáëÿåìîå â ïó÷êàõ äëÿ êðîïëåíèÿ. Èñòåå òî÷íåå; ÿñíåå. Èñòåñû ÷ðåñëà, ëÿäâåè. Èñòèöàíèå èñòå÷åíèå; èñòå÷åíèå ñåìåíè; ïîëëþöèÿ. Èñòàåâàòè ðàñòàÿòü; èñ÷åçàòü. Èñòîðãíóòè âûðâàòü; âûâåñòè. Èñòîùàíèå èçíóðåíèå; óíèæåíèå; ñíèñõîæäåíèå. Èñòðåçâëÿòèñÿ ïðîòðåçâëÿòüñÿ. Èñòóêàí ñòàòóÿ; áîëâàí; èäîë. Èñòûé, èñòîâûé òî÷íûé; ïîäëèííûé; èñòèííûé. Èñòÿçàòè âûòÿãèâàòü; ïîëó÷àòü; äîïðàøèâàòü. Èñõîäèùå ìåñòî âûõîäà; èñòîê; íà÷àëî. Èñõîäèùå âîä(íîå) ðó÷åé; ïîòîê; ðåêà. Èñõîäèùå ïóòåé ðàñïóòüå; ïåðåêðåñòîê. Èñ÷àäèå äåòèùå; ïëîä; ðîä; ïîòîìêè. Èóëèé èþëü. Èóíèé èþíü.

Ê Êàäèëî âîçíîñèìîå âî ñëàâó Áîæèþ áëàãîâîííîå êóðåíèå. Êàäèëüíèöà ñîñóä, â êîòîðîì íà ãîðÿùèå óãëè âîçëàãàåòñÿ ôèìèàì äëÿ ñîâåðøåíèÿ êàæäåíèÿ. Êàäü êàäêà, óøàò.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Êàæåíèê ñêîïåö; ñòîðîæ ïðè ãàðåìå; ïðèäâîðíûé. Êàçàòåëü ó÷èòåëü, íàñòàâíèê. Êàçàòè íàñòàâëÿòü; ïîó÷àòü. Êàçèòè èñêàæàòü; ïîâðåæäàòü. Êàêî êàê. Êàìàðà øàòåð; ñêèíèÿ; ãîðíèöà; ïîêîè. Êàìî êóäà? Êàìïàí êîëîêîë. Êàìû, êàìûê êàìåíü. Êàìûê ãîðÿù ñåðà. Êàíäèëî ëàìïàäà. Êàíäèëîâæèãàòåëü ïîíîìàðü. Êàíäèÿ íåáîëüøàÿ ÷àøà. Êàïèùå èäîëüñêèé õðàì. Êàòàïåòàñìà çàâåñà. Êàôèñìà îäèí èç 20 ðàçäåëîâ, íà êîòîðûå ðàçäåëåíà Ïñàëòèðü. Êàöåÿ êàäèëüíèöà íå íà öåïî÷êàõ, à íà ðó÷êå. Êàöû êàêîâûå; êîòîðûå; êàêèå. Êâàñ çàêâàñêà; äðîææè. Êâàñíûé ïðèãîòîâëåííûé íà äðîææàõ. Êåëàðíÿ, êåëàðíèöà ïîìåùåíèå â ìîíàñòûðå äëÿ ñîõðàíåíèÿ âåùåé, íåîáõîäèìûõ êåëàðþ. Êåëàðü ñòàðøàÿ õîçÿéñòâåííàÿ äîëæíîñòü â ìîíàñòûðå. Êèâîò ÿùèê äëÿ èêîí. Êèäàð ãîëîâíîé óáîð âåòõîçàâåòíîãî ïåðâîñâÿùåííèêà. Êèìâàë ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. Êèìèí òìèí. Êèíîâèÿ îáùåæèòåëüíûé ìîíàñòûðü. Êèíñîí äàíü; ïîäàòü; öåíç. Êèðèîïàñõà íàçâàíèå ïðàçäíèêà Ïàñõè, ïðèøåäøåãîñÿ íà äåíü Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû 25 ìàðòà. Êè÷åíèå ãîðäîñòü. Êëàäà êîëîäà (îðóäèå ïûòêè). Êëàäåíåö ÿìà; êëàä. Êëàäÿçü êîëîäåö. Êëàñ êîëîñ. Êëåâðåò òîâàðèù; ñîáðàò. Êëåïàëî êîëîòóøêà, ïðè ïîìîùè êîòîðîé â ìîíàñòûðÿõ ñîçûâàþò íà ìîëèòâó. Êëåïàòè çâîíèòü; ñòó÷àòü èëè áèòü â êëåïàëî. Êëåòü èçáà; ïîêîè; êëàäîâàÿ; êîìíàòà. Êëèðîñ âîçâûøåíèå â õðàìå, íà êîòîðîì ðàñïîëàãàþòñÿ ïåâ÷èå. Êëè÷ êðèê, ãàì.

769 Êëîáóê ïîêðûâàëî, íîñèìîå ìîíàøåñòâóþùèìè ïîâåðõ êàìèëàâêè. Êëþ÷èìûé ãîäíûé; õîðîøèé; ñëó÷èâøèéñÿ êñòàòè; ïîëåçíûé. Êëþ÷èòèñÿ ïðèêëþ÷èòüñÿ; ñëó÷èòüñÿ. Êíèãî÷èé ñóäüÿ; ïðèñòàâíèê. Êíèæíèê ó÷åíûé. Êîâ óìûñåë; çàãîâîð. Êîâ÷åã êîâàíûé ÿùèê: ñóíäóê; ëàðåö. Êîäðàíò ìåëêàÿ ðèìñêàÿ ìîíåòà. Êîçëîãëàñîâàíèå áåñ÷èííûå êðèêè íà ïèðøåñòâå. Êîçíè ëóêàâñòâî; õèòðîñòü. Êîêîø íàñåäêà. Êîëåíî ðîä; ïîêîëåíèå. Êîëåñíèöåãîíèòåëü âîçíèöà; ïðåñëåäîâàòåëü íà êîëåñíèöå. Êîëèâî âàðåíàÿ ïøåíèöà ñ ìåäîì, ïðèíîñèìàÿ äëÿ áëàãîñëîâåíèÿ â öåðêîâü íà ïðàçäíèêè. Êîëèæäî êîãäà; êàê. Êîëèêî ñêîëüêî. Êîëèÿ ÿìà; ðîâ. Êîëìè ñêîëüêî. Êîëìè ïà÷å òåì áîëåå; îñîáåííî. Êîëî êîëåñî. Êîëîáðîäèòè õîäèòü âîêðóã; óêëîíÿòüñÿ. Êîëü ñêîëüêî; íàñêîëüêî; êàê. Êîëüêðàòû ñêîëüêî ðàç; êàê ÷àñòî. Êîìáîñòà ñûðàÿ êàïóñòà. Êîíäàê êîðîòêàÿ ïåñíü â ÷åñòü ñâÿòîãî èëè ïðàçäíèêà. Êîíîá êîòåë; ãîðøîê; óìûâàëüíèöà. Êîíóðà íåáîëüøîé ìåøî÷åê, íîñèìûé ñóåâåðíûìè ëþäüìè âìåñòå ñ êîðåíüÿìè èëè äðóãèìè àìóëåòàìè. Êîïð óêðîï; àíèñ. Êîðàáëåö íåáîëüøîé êîðàáëü. Êîðâàí äàð; æåðòâà Áîãó. Êîðâàíà êàçíîõðàíèëèùå ïðè õðàìå Èåðóñàëèìñêîì. Êîðìèëî ðóëü. Êîðìèëüñòâîâàòè ïðàâèòü; ðóêîâîäèòü. Êîðìëåíèå ïðàâëåíèå; óïðàâëåíèå. Êîð÷àã ëîõàíü. Êîð÷åìíèöà êîð÷ìà;êàáàê. Êîñíèòè ìåäëèòü. Êîñíîÿçû÷íûé ìåäëåííîÿçû÷íûé; çàèêà. Êîñíûé ìåäëåííûé; íåðåøèòåëüíûé; óïîðíî îñòàþùèéñÿ â îäíîì è òîì æå ñîñòîÿíèè. Êîòâà ÿêîðü.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Êîø êîøåëü; êîðçèíà. Êîøíèöà êîøåëü, êîðçèíà. Êîùóííèê øóò, áàëàãóð. Êîùóííèöà àêòðèñà; òàíöîâùèöà. Êîùóíû ñìåõîòâîðñòâî. Êðàáèöà êîðîáî÷êà; ÿùè÷åê; êîâ÷åæåö; ëàð÷èê. Êðàâà êîðîâà. Êðàåãðàíåñèå, êðàåñòðî÷èå àêðîñòèõ, ò. å. ïîýòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå, â êîòîðîì íà÷àëüíûå áóêâû êàæäîé ñòðî÷êè ñîñòàâëÿþò ñëîâî, ôðàçó èëè ñëåäóþò ïîðÿäêó àëôàâèòà. Êðàìîëà ñìóòà; çàãîâîð; áóíò. Êðàñíûé êðàñèâûé; ïðåêðàñíûé; íåïîðî÷íûé. Êðàñîâóë ìåðíàÿ ÷àøà â ìîíàñòûðÿõ, âìåùàþùàÿ áîëåå 200 ã . Êðàñòåëü ïåðåïåë. Êðàòà ðàç. Êðåïêèé ñèëüíûé; êðåïêèé. Êðåïëèé êðåï÷àéøèé, ñèëüíåéøèé. Êðåñàòè èçâëåêàòü; âûñåêàòü îãîíü; îæèâëÿòü. Êðèí ëèëèÿ. Êðîìå âíå; èçâíå; îòäåëüíî; êðîìå. Êðîìåøíûé âíåøíèé; çàïðåäåëüíûé; îòäàëåííûé; ëèøåííûé. Êðîïèëî êèñòü äëÿ îêðîïëåíèÿ îñâÿùåííîé âîäîé. Êòèòîð ñîçäàòåëü; ñòðîèòåëü èëè ñíàáäèòåëü õðàìà èëè ìîíàñòûðÿ; öåðêîâíûé ñòàðîñòà. Êòîìó âïðåäü; çàòåì; åùå; óæå; áîëåå. Êóïà êèïà; ãðóäà; êó÷à; âîðîõ. Êóïåëü îçåðî; ïðóä; ñàäîê; ñîñóä äëÿ ñîâåðøåíèÿ Òàèíñòâà Êðåùåíèÿ. Êóïèíà ñîåäèíåíèå íåñêîëüêèõ îäíîðîäíûõ ïðåäìåòîâ: êóñò, ñíîï; òåðíîâûé êóñò. Êóïíî âìåñòå. Êóïíûé ñîâìåñòíûé. Êóñòîäèÿ ñòðàæà; êàðàóë; îõðàíà; Êóòèÿ âàðåíàÿ ïøåíèöà ñ ìåäîì, ïðèíîñèìàÿ â öåðêîâü íà ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ õðèñòèàí. Êóùà øàòåð; ïàëàòêà; øàëàø. Êóùíèê ÷åëîâåê, äåëàþùèé ïàëàòêè èëè æèâóùèé â øàëàøå.

Ë Ëàäèÿ

íåáîëüøîå ñóäíî; êîðàáëèê; ëàäüÿ.

770 Ëàäàí áëàãîóõàííàÿ ñìîëà, âëàãàåìàÿ â êàäèëüíèöó íà ãîðÿùèå óãëè äëÿ áëàãîâîííîãî êóðåíèÿ. Ëàçàðîìà ãðîáíàÿ îäåæäà; ïîâîé; ïëàùàíèöà, â êîòîðóþ ïîâèâàëè óñîïøèõ ó èóäååâ. Ëàçíÿ áàíÿ. Ëàé õóëà; ïîíîøåíèå. Ëàêàòü åâð. ìåðà äëèíû. Ëàíèòà ùåêà. Ëàÿòåëü ðóãàòåëü; õóëèòåëü; ñåäÿùèé â çàñàäå. Ëâè÷èù ëüâåíîê. Ëåâèàôàí êðîêîäèë. Ëåãåîí ïîëê; òîëïà; ìíîæåñòâî. Ëåæàíèå ëåæàíèå; îïî÷èâàíèå. Ëåìàðãèÿ ãîðòàíîáåñèå, ò. å. ãóðìàíñòâî. Ëåíòèîí, ëåíòèé ïîëîòåíöå. Ëåïî êðàñèâî. Ëåïîïîäîáíî áëàãîïðèñòîéíî; ïî äîñòîèíñòâó. Ëåïîòà êðàñîòà; èçÿùåñòâî. Ëåïòà ìåëêàÿ ìîíåòêà. Ëåñòâèöà ëåñòíèöà. Ëåñò÷èé ëüñòèâûé, ëîæíûé. Ëåñòü îáìàí; õèòðîñòü; êîâàðíîñòü. Ëåòî ãîä; âðåìÿ. Ëåòîðàñëü âûðîñøåå çà ãîä, ãîäîâîé ïîáåã äåðåâà. Ëåòü ëüçÿ; ìîæíî. Ëåõà ãðÿäà, ðÿä. Ëå÷áà ëåêàðñòâî; âðà÷åâñòâî. Ëå÷åö ëåêàðü; âðà÷. Ëæà ëîæü. Ëæåñëîâåñèå ëæèâûå ðå÷è. Ëèâ ïîëäåíü; þã; þãî-çàïàäíûé âåòåð. Ëèâàí èíîãäà çíà÷èò òî æå, ÷òî è Ëàäàí. Ëèê ñîáðàíèå; õîð. Ëèêîâàíèå ìíîãîëþäíîå ïåíèå; ïëÿñêà; òàíöû. Ëèêîâàòèñÿ ïðèâåòñòâîâàòü ÷ðåç ñîïðèêîñíîâåíèå ïðàâîé ùåêîé. Ëèêîâíå ñ ëèêîâàíèåì. Ëèêîñòîÿíèå áäåíèå íà ìîëèòâå öåðêîâíîé. Ëèòèÿ èñõîæäåíèå èç öåðêâè íà ìîëèòâó. Ëèòðà ìåðà âåñà. Ëèòóðãèñàòè ñîâåðøàòü Ëèòóðãèþ. Ëèõâà ïðèáûëü; ïðîöåíòû. Ëèõîèìåö ðîñòîâùèê; ñðåáðîëþáåö. Ëèöå ëèöî; âèä; ÷åëîâåê. Ëè÷èíà ìàñêàðàäíàÿ èëè øóòîâñêàÿ ìàñêà. Ëèøàòèñÿ íóæäàòüñÿ.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ëèøøå áîëüøå, ñâåðõ òîãî. Ëîáçàíèå óñòíîå öåëîâàíèå. Ëîâèòâà ëîâëÿ; îõîòà; ñåòè; äîáû÷à; ãðàáåæ. Ëîâèòåëüñòâî çàñàäà, ëîâóøêà. Ëîæå ïîñòåëü, îäð. Ëîæåñíà óòðîáà æåíùèíû. Ëîçà âèíîãðàä. Ëîìèìûé ïðåëîìëÿåìûé. Ëîíî ïàçóõà; ãðóäü; êîëåíè. Ëóíîâåíèå ìåñÿ÷íûé öèêë ó æåíùèí. Ëûñòî ãîëåíü; èêðû; ëûòêà. Ëüñòèâûé îáìàí÷èâûé. Ëüùåíèå îáìàí; êîâàðñòâî; ëåñòü. Ëþáî ëèáî, èëè. Ëþáîìóäðèå ôèëîñîôèÿ. Ëþáîìÿòåæíûé ñêëîííûé ê ìÿòåæó. Ëþáîíà÷àëèå âëàñòîëþáèå. Ëþáîïðàçäíñòâåííûé ëþáÿùèé ïðàçäíñòâîâàòü. Ëþáîïðåíèå ëþáîâü ñîñòÿçàòüñÿ, ñïîðèòü. Ëþáîñëàñòèå ñëàñòîëþáèå; ëþáîâü ê ïëîòñêèì óòåõàì. Ëþáî÷åñòèå ïî÷èòàíèå; ÷åñòâîâàíèå. Ëþáî÷åñòíûé äîñòîéíûé ïîõâàëû, ÷åñòè. Ëþáû ëþáîâü. Ëþòå æåñòîêî; òÿæêî. Ëþòûé ñâèðåïûé; æåñòîêèé; çëîé; ìó÷èòåëüíûé. Ëÿäâåÿ ëÿæêà; âåðõíÿÿ ïîëîâèíà íîãè; ïðîìåæíîñòü. Ëÿðâà ìàñêà; ëè÷èíà.

771

Ìàñëè÷íûé îëèâêîâûé. Ìàñòèòè íàìàçûâàòü. Ìàñòèòûé îáèëüíûé; òó÷íûé; çàñëóæåííûé. Ìàñòü ìàçü; ìàñëî. Ìàòåðîäåâñòâåííûé îäíîâðåìåííî îòíîñÿùèéñÿ è ê ìàòåðè, è ê äåâå. Ìàòåðîëåïíå ïî-ìàòåðèíñêè. Ìàòåðñêèé ìàòåðèíñêèé. Ìàòåðü ãðàäîâîì ñòîëèöà; ïåðâîïðåñòîëüíûé ãðàä. Ìãëÿíûé îêðóæåííûé èëè ïîêðûòûé ìãëîé. Ìåäâåí ìåäîâûé. Ìåäëåíîÿçû÷íûé êîñíîÿçû÷íûé; çàèêà. Ìåäíèöà ìåäíàÿ ìîíåòêà. Ìåäîâèíà âàðåíûé ìåä ñ õìåëåì. Ìåäîòî÷íûé èñòî÷àþùèé, èçëèâàþùèé ìåä. Ìåäîÿçû÷íûé ñëàäêîñëîâåñíûé. Ìåæäîðàìèå ïðîñòðàíñòâî ìåæäó ïëå÷àìè. Ìåçäíèê íàåìíèê. Ìåðçîñòü ñêâåðíà; ãíóñíîñòü; áåççàêîíèå;íå÷åñòèå; èíîãäà èäîë. Ìåðèëî ìåðà; âåñû. Ìåñê ïîëóîñåë; ìóë; ëîøàê. Ìåññèÿ åâð. ïîìàçàííèê. Ìåòàíèå ïîÿñíîé ïîêëîí. Ìåõ êîæàíûé ìåøîê äëÿ ñîõðàíåíèÿ è ïåðåâîçà æèäêîñòåé. Ìæà ìèãàíèå; ïðèùóð. Ìæàòè æìóðèòü ãëàçà; ùóðèòüñÿ; ïëîõî âèäåòü. Ìçäà íàãðàäà; ïëàòà. Ìçäîâîçäàÿòåëü îïëà÷èâàþùèé ðàáîòó, Ì äàþùèé íàãðàäó. Ìçäîèìàíèå âçÿòî÷íè÷åñòâî. Ìààíèå çíàê ðóêîé, ãîëîâîþ, ãëàçàìè èëè èíîãî ðîäà, ñîäåðæàùèé ïðèêàçàíèå; ïîâåëåíèå; Ìèëà ñÿ äåÿòè íèçêî ïðèïàäàòü ê çåìëå; âîëÿ. ïðîñèòü ñæàëèòüñÿ íàä ñîáîé. Ìàèé ìàé. Ìèëîòü îâ÷èíà; ãðóáûé øåðñòÿíîé ïëàù èç îâå÷üåé øåðñòè. Ìàëàêèÿ ãðåõ ðóêîáëóäèÿ. Ìèëûé æàëêèé; çàñëóæèâàþùèé ñîæàëåÌàëèìûé óìåíüøàåìûé. íèÿ. Ìàëîáðåùè íåðàäåòü î ÷åì-ëèáî. Ìèìîòåùè èäòè, ïðîõîäèòü ìèìî, íå Ìàìîíà áîãàòñòâî; èìåíèå. îñòàíàâëèâàÿñü. Ìàíäðà îãðàäà. Ìèðíàÿ íàçâàíèå âåëèêîé åêòåíèè. Ìàíèå çíàê ðóêîé, ãîëîâîþ, ãëàçàìè èëè Ìèðî áëàãîâîííàÿ æèäêîñòü èëè ìàçü. èíîãî ðîäà, ñîäåðæàùèé ïðèêàçàíèå; ïîâåëåíèå; âîëÿ. Ìèðîïîäàòåëüíå ïîäàâàÿ ìèð. Ìàííà íåáåñíûé õëåá, äàííûé èçðàèëüòÿÌèðîòî÷åö èñòî÷àþùèé ÷óäîòâîðíîå ìèíàì â ïóñòûíå. ðî. Ìàííîïðèåìíûé ñîäåðæàùèé ìàííó. Ìèðîÿâëåííûé ÿâëåííûé, îòêðûòûé ìèÌàñëèíà îëèâà; îëèâêîâîå äåðåâî. ðó.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ìèðñèíà íàçâàíèå êðàñèâîãî äåðåâà. Ìëàäîäåÿòè, ìëàäîäåéñòâîâàòè ïðèíèìàòü îáðàç ìëàäåíöà; îáëåêàòüñÿ â ïëîòü. Ìëàäîóìèå íåçðåëîñòü óìà. Ìëàò ìîëîò. Ìëåêî ìîëîêî. Ìíàñ ìèíà, äðåâíåãðå÷. ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. Ìíåå ìåíåå. Ìíåòè, ìíèòè äóìàòü; ïðåäïîëàãàòü; êàçàòüñÿ. Ìíèé ìåíüøèé. Ìíèõ ìîíàõ. Ìíîãàæäû, ìíîæèöåþ ÷àñòî; ìíîãî ðàç. Ìíîãîáåçñëîâåñèå íåâåæåñòâî. Ìíîãîáîãàòûé èçîáèëóþùèé âî âñåì. Ìíîãîáîëåçíåííûé ïîäúÿâøèé ìíîãèå òðóäû, ïîäâèãè, áåäû, ñòðàäàíèÿ. Ìíîãîáîðèìûé ïîäâåðãàåìûé ñèëüíûì èñêóøåíèÿì, íàïàäåíèÿì. Ìíîãîáóðíûé òðåâîæíûé. Ìíîãîãîáçåííûé âåñüìà îáèëüíûé. Ìíîãîãóáî ìíîãîêðàòíî. Ìíîãîêëàñíûé êîëîñèñòûé. Ìíîãîìÿòóùèé ïðåèñïîëíåííûé ñóåòîþ. Ìíîãîíàðî÷èòûé âåñüìà çíàìåíèòûé. Ìíîãîîáðàçíå âî ìíîãèõ âèäàõ; ðàçëè÷íî. Ìíîãîîðàííûé ìíîãîêðàòíî âîçäåëàííûé. Ìíîãîî÷èòûé èìåþùèé ìíîæåñòâî ãëàç. Ìíîãîïëîäèå ïëîäîíîñèå; ìíîãî÷àäèå. Ìíîãîïëîòèå òó÷íîñòü. Ìíîãîïðåëåñòíûé èñïîëíåííûé ïðåëåñòåé è ñîáëàçíîâ. Ìíîãîñâåòëûé ðàäîñòíûé; òîðæåñòâåííûé. Ìíîãîñëåçíûé èñïîëíåííûé ïå÷àëè è ãîðÿ. Ìíîãîñíåäíûé èçîáèëóþùèé ìíîãîîáðàçèåì ïèùè. Ìíîãîñóãóáûé óñóãóáëåííûé; óìíîæåííûé; óñèëåííûé. Ìíîãîñóåòíûé ñîâåðøåííî ïóñòîé, áåñïîëåçíûé. Ìíîãîóâåòëèâûé î÷åíü ñíèñõîäèòåëüíûé. Ìíîãîöåëåáíûé ïîäàþùèé ìíîãèå èñöåëåíèÿ. Ìíîãî÷àñòíå ìíîãî ðàç. Ìíîãî÷óäåñíûé èñòî÷àþùèé ìíîãèå ÷óäåñà; ïðîñëàâëåííûé ÷óäîòâîðåíèÿìè.

772 Ìíîãîÿçû÷íûé ñîñòîÿùèé èç ìíîæåñòâà ïëåìåí. Ìîëâà ãîâîð; ðîïîò; ñëóõ; çàáîòà; âîëíåíèå. Ìîëâèòè çàáîòèòüñÿ; ñóåòèòüñÿ; âîëíîâàòüñÿ; ðîïòàòü. Ìîëèå ìîëü. Ìîëíèåçðà÷íûé íàïîìèíàþùèé ìîëíèþ. Ìî÷àùèéñÿ ê ñòåíå ïåñ. Ìîùè íåòëåííîå òåëî óãîäíèêà Áîæèÿ. Ìðàâèé ìóðàâåé. Ìðàç ìîðîç. Ìðåæà ðûáîëîâíàÿ ñåòü. Ìóæàòàÿ çàìóæíÿÿ. Ìóæàòèöà çàìóæíÿÿ æåíùèíà. Ìóæåíåèñêóñíàÿ íå ïîçíàâøàÿ ìóæà; íå ïðè÷àñòíàÿ áðàêó. Ìóðèí ýôèîï; àðàï; íåãð; ÷åðíîêîæèé; äóõ òüìû; áåñ. Ìóñèéñêèé, ìóñèêèéñêèé ìóçûêàëüíûé. Ìóñèêèÿ ìóçûêà. Ìøåëà âçÿòêà. Ìøåëîèìñòâî êîðûñòîëþáèå. Ìøèöà ìîøêà; ìîøêàðà. Ìûòàðü ñáîðùèê ïîäàòè. Ìûòíèöà òàìîæíÿ; äîì èëè äâîð äëÿ ñáîðà ïîøëèí. Ìûòî ïîøëèíà; ñáîð; íàëîã. Ìûøöà ðóêà; ïëå÷î; ñèëà. Ìÿñîïóñò ïîñëåäíèé äåíü âêóøåíèÿ ìÿñíîé ïèùè. Ìÿñîÿñòèå, ìÿñîåä âðåìÿ, êîãäà Óñòàâ ðàçðåøàåò âêóøåíèå ìÿñà. Ìÿòâà ìÿòà.

Í

ñÿ.

Íàáäåâàòè ñíàáæàòü; íàäåëÿòü; õðàíèòü. Íàâàæäàòè íàó÷àòü; ïîäñòðåêàòü. Íàâåò íàãîâîð; êëåâåòà; êîçíè. Íàâêëèð õîçÿèí êîðàáëÿ. Íàâûêíóòè ïðèó÷èòüñÿ; ïðèâûêíóòü. Íàãîòîâàòè õîäèòü áåç îäåæäû. Íàãñòâîâàòè ñì. Íàãîòîâàòè. Íàäõîäèòè âíåçàïíî ïîñòèãíóòü, ñëó÷èòü-

Íàçäàòè íàäñòðîèòü; óêðåïèòü; óòâåðäèòü. Íàçèðàòè ïðèìå÷àòü; íàáëþäàòü. Íàçíàìåíîâàòè íàçíà÷àòü; îáîçíà÷àòü; îñåíÿòü Êðåñòîì.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Íàèïà÷å îñîáåííî; ïðåèìóùåñòâåííî. Íàèòèå íèñøåñòâèå; íàøåñòâèå; ñîøåñòâèå. Íàêàçàíèå èíîãäà: ó÷åíèå. Íàëÿöàòè íàòÿíóòü. Íà ìàëå ìàëîå âðåìÿ; äåøåâî. Íàìàùàòè íàìàçûâàòü; âòèðàòü. Íà ìíîçå íà äîëãîå âðåìÿ; äîðîãî. Íàîïàê íàîáîðîò; âîïðåêè. Íàïàñòâóåìûé íàõîäÿùèéñÿ â íàïàñòè. Íàïåðñíèê äðóã, äîâåðåííîå ëèöî. Íàïîñëåäîê íåäàâíî. Íàðä êîëîñèñòîå àðîìàòè÷åñêîå ðàñòåíèå. Íàðåêîâàííûé ïðåäîïðåäåëåííûé; ïðåäóñòàâëåííûé; íàçíà÷åííûé. Íàðèöàòè íàçûâàòü. Íàðîê îïðåäåëåííîå èëè íàçíà÷åííîå âðåìÿ. Íàðî÷èòûé îñîáûé; ñëàâíûé. Íàðóãàòèñÿ íàñìåÿòüñÿ; ïðåíåáðå÷ü; îïîçîðèòü. Íàñìåðòíèê îñóæäåííûé íà ñìåðòü Íàñóùíûé íàñòîÿùèé; íûíåøíèé; ñóùåñòâåííûé; íåîáõîäèìûé. Íà òîëèöå â òàêîå âðåìÿ; çà òàêóþ öåíó, çà ñòîëüêî. Íà÷àëîçëîáíûé âèíîâíèê çëà. Íà÷àòîê íà÷àëî; ïåðâûé ïëîä. Íà÷åðòàâàòè èçîáðàçèòü. Íàÿñíå íàðóæó; îòêðûòî. Íàÿòè íàíÿòü. Íåáëàçíåííûé áåçîïàñíûé; íåïîãðåøèìûé. Íåáëàçíûé íåïðåëüùàåìûé. Íåáðåùè íåðàäåòü; ïðåíåáðåãàòü. Íåâåãëàñ íåâåæäà; ïðîñòàê; íåó÷åíûé. Íåâåñòèòåëü ñíàáæàþùèé áåäíûõ íåâåñò ïðèäàíûì. Íåâåñòîóêðàñèòè óêðàñèòü êàê íåâåñòó. Íåâå÷åðíèé íåïîìðà÷àåìûé; ñâåòëûé. Íåâèíîâíûé áåñïðè÷èííûé; ñàìîáûòíûé. Íåâîçáðàííî áåñïðåïÿòñòâåííî. Íåâîçíîñèòåëüíî ñìèðåííî. Íåãëè íåóæåëè; ìîæåò áûòü; àâîñü. Íåäåëÿ öåðêîâíîå íàçâàíèå âîñêðåñíîãî äíÿ. Íåäðåìëþùèé íåóñûïíûé. Íåäðèñòûé èìåþùèé øèðîêóþ ãðóäü. Íåäðî íóòðî; óòðîáà; ãðóäü; âíóòðåííîñòü; çàëèâ. Íåäóã áîëåçíü. Íåæå íåæåëè; ÷åì.

773 Íåçàâèñòíûé íåèñïîð÷åííûé; íåâðåäèìûé; äîâîëüíûé; îáèëüíûé. Íåèæäèâàåìûé íå ìîãóùèé áûòü èñòðà÷åí èëè èñïîëüçîâàí äî êîíöà. Íåèçâîäèìûé íåïðåêðàùàåìûé. Íåèçãèáëåìûé íå ïîäëåæàùèé òëåíèþ èëè âðåìåíè. Íåèçðå÷åííûé íåâûðàçèìûé. Íåèñêóñîáðà÷íûé íå èñïûòàâøèé áðàêà. Íåèñêóñîìóæíàÿ íå ïîçíàâøàÿ ìóæà. Íåèñïûòíûé ñîêðîâåííûé; òàéíûé. Íåèñòîâíî ñ îæåñòî÷åíèåì; ñ ÿðîñòèþ. Íåèñòîâûé âûøåäøèé èç ñåáÿ; íàõîäÿùèéñÿ íå â äîëæíîì ñîñòîÿíèè. Íåèññëåäèìûé íåïîñòèæèìûé. Íåêëþ÷èìûé áåñïîëåçíûé; íåãîäíûé. Íåêîñíåííî íåìåäëåííî. Íå êòîìó áîëåå íå; åùå íå; óæå íå. Íåëåñòíûé íåîáìàí÷èâûé; íåëóêàâûé. Íåëåòü íåëüçÿ. Íåìîæåíèå áîëåçíü; íåìîùü; áåññèëèå. Íåìîêðåííî ïî ñóõó. Íåìîùñòâóþùèé áîëüíîé. Íåîáèìåííûé íåîáúÿòíûé. Íå îáèíóòèñÿ ïîñòóïàòü ñìåëî. Íåîáèíóÿñÿ ñìåëî; äåðçíîâåííî. Íåîïàëüíûé íåñãîðàåìûé. Íåîïèñàííå èçîáðàçèìî. Íåîïðåäåëåííûé áåñïðåäåëüíûé. Íåîðàííûé íåïàõàííûé; íåâîçäåëàííûé; íåòðîíóòûé. Íåîòìåòíûé íåîò÷óæäåííûé. Íåïëîäû, íåïëîäîâü áåñïëîäíàÿ æåíùèíà. Íåïîäîáíûé íåïðèñòîéíûé. Íåïîðî÷íû íàçâàíèå 17-é êàôèçìû ïñàëìà 118. Íåïîðî÷íûé áåñïîðî÷íûé; ñâÿòîé; ÷èñòûé. Íåïðàâäîâàòè ïîñòóïàòü íå÷åñòèâî. Íåïðàçäíàÿ áåðåìåííàÿ. Íåïðåâðàòíûé íåïðåìåííûé; íåèçìåíÿåìûé. Íåïðåëîæíî íåèçìåííî; áåç èçìåíåíèÿ. Íåïðåìåííûé íåèçìåíÿåìûé. Íåïðåîáîðèìûé íåîäîëèìûé; íåïîáåäèìûé. Íåïùåâàíèå ìíåíèå; ïîäëîã; âûäóìêà. Íåïùåâàòè äóìàòü; ïðèäóìûâàòü; ñ÷èòàòü. Íåðàçñåäíûé íåðàçðóøàåìûé. Íåðåøèìûé íåñîêðóøèìûé; íåðàçâÿçûâàåìûé.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Íåñåäàëüíîå öåðêîâíàÿ ñëóæáà, âî âðåìÿ êîòîðîé âîçáðàíÿåòñÿ ñèäåòü. Íåñëàíûé íåñîëåíûé. Íåñëèÿííå íåñëèòíî. Íåñìåñíå íå ñìåøèâàÿñü. Íåñòàðååìûé âå÷íûé; íåèçìåííûé. Íåñòü íåò. Íåñòîÿíèå íåïîñòîÿíñòâî; ñìóùåíèå. Íåñóìíåííûé íåñîìíåííûé; íàäåæíûé; áåñïðèñòðàñòíûé. Íåñóùèé íå èìåþùèé áûòèÿ. Íåòëåíèå íåóíè÷òîæèìîñòü; âå÷íîñòü; íåñîêðóøèìîñòü. Íåòðåáå íå íóæíî. Íåòðåíûé íåïðîòåðòûé; íåïðîõîäèìûé. Íåòåñíîìåñòíî óäîáîâìåñòèòåëüíî. Íåòÿæåñòíå áåç òðóäà. Íå ó åùå íå. Íåóäîáîïðèÿòíûé íåâìåñòèìûé; íåïîíÿòíûé; íåïîñòèæèìûé. Íåóäîáü íåóäîáíî; òðóäíî. Íåóìûòíûé íåïîäêóïíûé. Íå÷àÿíèå íåîæèäàííîñòü; áåñïå÷íîñòü. Íåÿñûòü ïåëèêàí. Íèæå òåì áîëåå íå. . . ; íè äàæå. . . ; è íå. . . Íèêîëèæå íèêîãäà. Íè ëè ðàçâå íå? íåóæåëè? èëè íå? Íèö âíèç; ëèöåì íà çåìëþ. Íèùåòíûé íèùåíñêèé; óíèæåííûé; áåäíûé. Íîâåìâðèé íîÿáðü. Íîâèíà íîâîñòü. Íîâîçäàííûé âíîâü ïîñòðîåííûé. Íîâîïðîñâåùåííûé íåäàâíî êðåùåíûé. Íîâîñàæäåíèå ïî÷êè; îòïðûñêè Íîåìâðèé íîÿáðü. Íîæíèöà íîæíû. Íîùíûé âðàí ôèëèí; ñîâà. Íóäèòèñÿ íåâîëèòüñÿ; ïðèíóæäàòüñÿ; äîñòèãàòüñÿ ñ óñèëèåì. Íóäèòü ïûòàòü. Íóäìà íàñèëüíî. Íóæäíèê óïîòðåáëÿþùèé óñèëèå. Íûðèùå ðàçâàëèíû; ðóèíû; íåæèëîå ìåñòî. Íþ åå.

774

Îáàâàòè îáàÿòü; î÷àðîâûâàòü; âîðîæèòü; êîëäîâàòü; çàãîâàðèâàòü. Îáàäà îáîëãàíèå; îêëåâåòàíèå. Îáàæàåìûé îêëåâåòàåìûé. Îáàíàäåñÿòü äâåíàäöàòü. Îáàïî ñ îáåèõ ñòîðîí; ïî îáåèì ñòîðîíàì. Îáà÷å îäíàêî; âïðî÷åì; íî. Îáâåñåëèòè îáðàäîâàòü. Îáâå÷åðÿòè íî÷åâàòü; ïåðåíî÷åâàòü. Îáãëÿäàòè ñìîòðåòü; îãëÿäûâàòü. Îáäåðæàíèå ñäåðæèâàíèå; óïðàâëåíèå; ñòåñíåíèå; ãðóñòü; âïàäåíèå. Îáäåñíîðó÷íûé ÷åëîâåê, ñâîáîäíî âëàäåþùèé êàê ïðàâîé, òàê è ëåâîé ðóêîé. Îáåçâèíèòè îñòàòüñÿ áåç íàêàçàíèÿ; íå çíàòü çà ñîáîé âèíû. Îáåçæèëèòè ëèøèòü ñèë, êðåïîñòè. Îáåçïëîäñòâèòè ëèøèòü ïëîäà, óñïåõà. Îáåçòëèòè ñäåëàòü íåòëåííûì. Îáåñèòè ïîâåñèòü íà ÷åì-ëèáî. Îáåò, îáåòîâàíèå îáåùàíèå. Îáåòøàòè ïðèäòè â âåòõîñòü; ñîñòàðèòüñÿ; ñäåëàòüñÿ íåãîäíûì; îñëàáåòü; ñîêðóøèòüñÿ. Îáåùíèê ñîîáùíèê; òîâàðèù. Îáæàäàòè äîíîñèòü; êëåâåòàòü. Îáçîðèùå âûñîêàÿ áàøíÿ äëÿ íàáëþäåíèÿ çà ìåñòíîñòüþ. Îáèäèòåëü îáèä÷èê. Îáèìàòåëü ñîáèðàòåëü âèíîãðàäà. Îáèíîâàòèñÿ êîëåáàòüñÿ; ñîìíåâàòüñÿ; ðîáåòü; ãîâîðèòü íåïðÿìî, íàìåêàìè. Îáèíîâåíèå îòñòóïëåíèå. Îáèòàëèùå æèëèùå. Îáèòåëü ãîñòèíèöà. Îáëàãàòè óáëàæàòü; ãîâîðèòü ëàñêîâî. Îáëàãîäàòèòè íèñïîñëàòü áëàãîäàòü. Îáëàãîóõàòè èñïîëíèòü áëàãîâîíèåì. Îáëàçíèòè íàïðàâèòü ïî ëîæíîìó ñëåäó; ââåñòè â çàáëóæäåíèå. Îáëàçíèòèñÿ âïàñòü â çàáëóæäåíèå. Îáëàñòü âëàñòü; ñèëà; ãîñïîäñòâî. Îáëà÷èòè îäåòü. Îáëåùè îáëå÷ü; îäåòü; ëå÷ü âîêðóã; îêðóæèòü; ñäåëàòü ïðèâàë; îñòàíîâèòüñÿ; îñòàòüñÿ. Îáëèñòàíèå îçàðåíèå; ÿðêèé ñâåò. Îáëèñòàòè îñâåòèòü; îçàðèòü. Îáëè÷àòè ïîêàçûâàòü ÷üå-ëèáî ïîäëèííîå ëèöî; âûêàçûâàòü; îáíàðóæèâàòü. Î Îáëîæèòè îêðóæèòü. Îáíîùåñòâîâàòè íî÷åâàòü; ïðåïðîâîÎáàâàíèå âîðîæáà; íàøåïòûâàíèå; âîëõäèòü íî÷ü. âîâàíèå; êîëäîâñòâî. Îáàâàòåëü îáàÿòåëü; ÷àðîäåé; âîðîæåÿ. Îáíîùü âñþ íî÷ü.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Îáîæàòè îáîãîòâîðÿòü; ÷åñòâîâàòü êàê Áîãà; äåëàòü ïðè÷àñòíûì Áîæåñòâåííîé áëàãîäàòè. Îáîëãàòè îáìàíóòü. Îáîí ïîë ïî òó ñòîðîíó; çà. Îáî÷èå âèñîê. Îáîþäó ïî îáå ñòîðîíû; ñ îáåèõ ñòîðîí. Îáðàäîâàííûé ïðèâåòñòâîâàííûé. Îáðàçîâàòè èçîáðàæàòü; ïðèîáðåòàòü îáðàç. Îáðàùàòè ïîâîðà÷èâàòü; ïåðåâåðòûâàòü; ïåðåìåùàòü; âðàùàòü. Îáðåñòè íàéòè. Îáðåòàåìûé íàõîäèìûé. Îáðåòåíèå íàõîäêà; îòêðûòèå. Îáðîê ïëàòà çà ñëóæáó. Îáðó÷íèê æåíèõ, ïîìîëâëåííûé ñ íåâåñòîé, íî åùå íå âñòóïèâøèé ñ íåé â áðàê. Îáñîëîíü ïðîòèâ ñîëíöà. Îáñòîÿíèå îñàäà; áåäà; íàïàñòü. Îáóøèå ìî÷êà ó óõà. Îáóÿòè îáåçóìåòü; èñïîðòèòüñÿ; îáåññèëèòü. Îáúþðîäèòè îáåçóìåòü; ïîãëóïåòü. Îâ èíîé; îäèí. Îâàìî òàì; òóäà. Îâåí áàðàí. Îâî èëè; ëèáî. Îâîãäà èíîãäà. Îâîóäó ñ äðóãîé ñòîðîíû; îòòóäà. Îãëàñèòè îáúÿâèòü âñåíàðîäíî; íàó÷èòü; ïðîñâåòèòü. Îãëîõíîâåíèå ãëóõîòà. Îãíåâèöà ãîðÿ÷êà. Îãíåíîñíûé íîñèìûé â âèõðÿõ îãíÿ. Îãíåïàëüíûé ïûëàþùèé; ãîðÿùèé; ïàëÿùèé. Îãðåáàòèñÿ óäàëÿòüñÿ; îñòåðåãàòüñÿ. Îãóñòåòè ñãóñòèòü; ñäåëàòü ãóñòûì; ñâåðíóòüñÿ (î ìîëîêå). Îäåáåëåòè ðàñòîëñòåòü; îãðóáåòü. Îäåñíóþ ñïðàâà; ïî ïðàâóþ ðóêó. Îäåñÿòñòâîâàòè âûäåëÿòü äåñÿòóþ ÷àñòü. Îäèãèòðèÿ ïóòåâîäèòåëüíèöà. Îäîæäèòè îêðîïèòü; îðîñèòü; ïîñëàòü â âèäå äîæäÿ; â áîëüøîì êîëè÷åñòâå. Îäð ïîñòåëü; êðîâàòü. Îæåñòåòè ñäåëàòüñÿ æåñòêèì; çàñîõíóòü. Îçèìåíèå çèìîâêà. Îçëîáëåíèå íåñ÷àñòüå; ãíåâ. Îçëîáëÿòè ïðè÷èíÿòü íåñ÷àñòüå; ãíåâèòü; ðàñïàëÿòü ãíåâîì. Îçîáàòè ïîæèðàòü. Îêàèâàòè ïðèçíàâàòü îòâåðæåííûì.

775 Îêàëÿòè ïà÷êàòü; îñêâåðíÿòü; ìàðàòü. Îêàìåíÿòè äåëàòü êàìåííûì. Îêàÿííûé äîñòîéíûé ïðîêëÿòèÿ; íå÷åñòèâûé; ãðåøíèê. Îêàÿíñòâî ïðåñòóïíîñòü; áîãîáîð÷åñòâî; ãðåõ. Îêî ãëàç. Îêîâàííûé îáëîæåííûé îêîâàìè. Îêîðìèòåëü êîðì÷èé; ïðàâèòåëü. Îêîðìëÿòè íàïðàâëÿòü; ðóêîâîäèòü; ïðàâèòü. Îêîÿâëåííå î÷åâèäíî; îòêðîâåííî. Îêðàñòîâåòè ïîêðûòüñÿ êîðîñòîþ. Îêðåñò êðóãîì; îêîëî. Îêðèëÿåìûé îãðàæäàåìûé êðûëüÿìè. Îëå Î! Îëîâèíà ëþáîå õìåëüíîå ïèòèå, îòëè÷íîå îò âèíîãðàäíîãî âèíà. Îëòàðü àëòàðü, æåðòâåííèê. Îëÿäåíåòè çàðàñòè òåðíèåì, ñîðíÿêàìè. Îìàêàòè îáëèâàòü. Îìåòû ïîëû; êðàÿ îäåæäû. Îíà îíè (äâîå). Îíàãð äèêèé îñåë. Îíàìî, îíóäó òàì; òóäà. Îíäå â èíîì ìåñòå; òàì. Îíåìà èì (äâîèì). Îí ïîë ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã. Îíñèöà òàêîé-òî. Îïàñíî îñìîòðèòåëüíî; òùàòåëüíî; îñòîðîæíî; îïàñíî. Îïëàçèâûé ëþáîïûòíûé; ïóñòîñëîâíûé; ëàçóò÷èê. Îïëàçíñòâî óõèùðåíèå; ïóñòîñëîâèå. Îïëîò îãðàäà; çàáîð; òûí. Îïîë÷àòèñÿ ãîòîâèòüñÿ ê ñðàæåíèþ. Îïðàâäàíèå çàïîâåäü; óñòàâ; çàêîí. Îïðåñíîê ïðåñíûé õëåá, èñïå÷åííûé áåç èñïîëüçîâàíèÿ äðîææåé. Îðàëî ïëóã; ñîõà. Îðàííûé ðàñïàõàííûé. Îðàòàé ïàõàðü. Îðàòè ïàõàòü. Îðãàí îðãàí, ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. Îñàííà ìîëèòâåííîå âîñêëèöàíèå ó åâðååâ-¾ñïàñåíèå (îò Áîãà)¿. Îñåëñêèé îñëèíûé. Æåðíîâ îñåëñêèé âåðõíèé áîëüøîé æåðíîâ â ìåëüíèöå, ïðèâîäèìûé â äâèæåíèå îñëîì. Îñåíèòè ïîêðûòü òåíüþ. Îñêëàáèòèñÿ óñìåõíóòüñÿ; óëûáíóòüñÿ. Îñêîðáåòè îïå÷àëèòüñÿ; ñîñêó÷èòüñÿ. Îñêîðä òîïîð.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Îñëàáà îáëåã÷åíèå; ëüãîòà. Îñëÿ ìîëîäîé îñåë. Îñìèöà âîñåìü. Îñìîêòàòè îáñîñàòü; îáëèçàòü. Îñòàâèòè îñòàâèòü; ïðîñòèòü; ïîçâîëèòü. Îñòåíèòè îãîðîäèòü ñòåíîé, çàùèòèòü. Îñòðàñòøèé îáèäÿùèé. Îñòðîã çåìëÿíîé âàë. Îñòðóïèòè ïîðàçèòü ïðîêàçîé. Îñóùåñòâîâàòè îñóùåñòâëÿòü; äàâàòü áûòèå. Îñüìåðèöåþ âîñåìü ðàç. Îòàé òàéíî; ñêðûòíî. Îòâåðçàòè îòêðûâàòü; îòâîðÿòü. Îòâíåóäó ñíàðóæè. Îòäàòè èíîãäà: ïðîñòèòü. Îòäîåííîå ãðóäíîé ìëàäåíåö. Îòäîèòèñÿ âîñêîðìèòü ãðóäüþ. Îòåðïàòè äåëàòüñÿ òâåðäûì (òåðïêèì); äåðåâåíåòü; îòâåðäåâàòü; íåìåòü. Îòèòè â ïóòü âñåÿ çåìëè óìåðåòü. Îòêîñíåííî íàèñêîñü. Îòêðîâåíèå îòêðûòèå; ïðîñâåòëåíèå; ïðîñâåùåíèå. Îòëîã óùåðá; óðîí. Îòëîæåíèå îòâåðæåíèå; îòñòóïëåíèå. Îòìåòàòèñÿ îòðåêàòüñÿ; íå ïðèçíàâàòü; îòâåðãàòüñÿ; îòïàäàòü. Îòìåòíûé îòâåðãíóòûé; çàïðåùåííûé. Îòíåëèæå ñ òåõ ïîð êàê; ñ òîãî âðåìåíè êàê. Îòíþä ñîâåðøåííî; îòíþäü. Îòíþäóæå, îòîíþäóæå îòêóäà; ïî÷åìó. Îòîáîþäó ñ òîé è ñ äðóãîé ñòîðîíû. Îòîíóäó ñ äðóãîé ñòîðîíû. Îòïîëó îò ïîëîâèíû; ñ ñåðåäèíû. Îòðå ñîð; ìÿêèíà; êîæóðà. Îòðåáèòü î÷èñòèòü; îùèïàòü. Îòðåøàòè îòâÿçûâàòü; îñâîáîæäàòü. Îòðåøàòèñÿ ðàçëó÷àòüñÿ. Îòðåÿòè îòáðàñûâàòü; îòâåðãàòü. Îòðèöàòèñÿ îòâåðãàòü; îòìåòàòü. Îòðîæäåíèå âîçðîæäåíèå. Îòðîê ðàá; ñëóæèòåëü; ìàëü÷èê äî äâåíàäöàòè ëåò; ó÷åíèê; âîèí. Îòðîêîâèöà äåâèöà äî äâåíàäöàòè ëåò. Îòðî÷à äèòÿ; ìëàäåíåö. Îòðûãíóòè èçâåðãíóòü. Îòðûãíóòü ñëîâî ïðîèçíåñòè. Îòòîëå ñ òîãî âðåìåíè. Îòòîðãàòè îòêðûâàòü; îòòàëêèâàòü. Îöåæäàòè ïðîöåæèâàòü. Îöåò óêñóñ.

776 Îòùåòåâàòè îòíèìàòü; óäàëÿòü. Îòùåòèòè ïîòåðÿòü; ïîãóáèòü. Î÷åïèå îøåéíèê. Î÷åñà î÷è, ãëàçà. Îøàÿâàòèñÿ óñòðàíÿòüñÿ, óäàëÿòüñÿ. Îøèá õâîñò. Îøóþþ ñëåâà; ïî ëåâóþ ðóêó.

Ï Ïàâå÷åðíÿ, ïàâå÷åðíèöà ìàëàÿ âå÷åðíÿ. Ïàâîëîêà ïîêðûâàëî; ÷åõîë; ïåëåíà; ïîêðîâ. Ïàãóáà ãèáåëü; ìîðîâàÿ ÿçâà. Ïàæèòü ëóã; íèâà; ïàñòáèùå; ïîëå; êîðì äëÿ ñêîòà. Ïàçíîêòè (ìí. ÷.) êîïûòà; êîãòè; íîãòè. Ïàêè îïÿòü; åùå; ñíîâà. Ïàêèáûòèå äóõîâíîå îáíîâëåíèå. Ïàêîñòè äåÿòè áèòü ðóêàìè; óäàðÿòü ïî ùåêå; îñêîðáëÿòü; âðåäèòü. Ïàêîñòíèê ïðè÷èíèòåëü çëà, âðåäà; áîëåçíü; áîëü; æàëî. Ïàêîñòü ãàäîñòü; íå÷èñòîòà; ìåðçîñòü. Ïàëàòà äâîðåö. Èæå â ïàëàòå ñóòü ïðàâèòåëüñòâî. Ïàëåñòðà ìåñòî äëÿ ñîðåâíîâàíèé. Ïàëèòåëèùå ñèëüíûé îãîíü. Ïàëèòåëüíûé ñîæèãàþùèé. Ïàëèöà òðîñòü; äóáèíà; ïàëêà. Ïàëè÷íèê ëèêòîð; òåëîõðàíèòåëü; ïîëèöåéñêèé ïðèñòàâ. Ïàìÿòîçëîáèå çëîïàìÿòñòâî. Ïàíôèðü ïàíòåðà èëè ëåâ. Ïàðà ïàð; ìãëà; äûì. Ïàðàåêêëåñèàðõ êàíäèëîâæèãàòåëü; ïîíîìàðü. Ïàðàêëèñ óñåðäíàÿ ìîëèòâà. Ïàðàêëèò óòåøèòåëü. Ïàðèìèÿ ïðèò÷à; ÷òåíèÿ èç Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ íà âå÷åðíå èëè öàðñêèõ ÷àñàõ. Ïàðèòè ëåòåòü; âèñåòü â âîçäóõå (ïîäîáíî ïàðó). Ïàðóñèÿ òîðæåñòâåííîå øåñòâèå; âòîðîå ñëàâíîå ïðèøåñòâèå Ãîñïîäà íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà; òîðæåñòâåííîå àðõèåðåéñêîå áîãîñëóæåíèå. Ïàñîìûé ïàñóùèéñÿ; íàõîäÿùèéñÿ â âåäåíèè ïàñòûðÿ. Ïàñòâèòè ïàñòè. Ïàñòâóåìûé èìåþùèé ïàñòûðÿ. Ïàñòèñÿ ñîãðåøèòü (îñîáåííî ïðîòèâ ñåäüìîé çàïîâåäè).


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ïàñòûðåíà÷àëüíèê íà÷àëüíèê íàä ïàñòûðÿìè. Ïàñòûðü ïàñòóõ. Ïàó÷èíà ïàóòèíà. Ïà÷å ëó÷øå; áîëüøå. Ïà÷å åñòåñòâà ñâåðõúåñòåñòâåííî. Ïà÷å ñëîâà íåâûðàçèìî. Ïà÷å óìà íåïîñòèæèìî. Ïåâê, ïåâã õâîéíîå äåðåâî. Ïåäàãîãîí äåòîðîäíûé ÷ëåí. Ïåêëî ãîðþ÷àÿ ñåðà, ñìîëà; íåïåðåñòàþùèé îãîíü. Ïåíòèêîñòàðèé íàçâàíèå ¾Òðèîäè öâåòíîé¿. Ïåíòèêîñòèÿ Ïÿòèäåñÿòíèöà. Ïåíÿæíèê ìåíÿëà. Ïåíÿçü ìåëêàÿ ìîíåòà. Ïåðâåå ïðåæäå; ñïåðâà; âíà÷àëå; íàïåðåä. Ïåðâîâåðõîâíûé ïåðâûé èç âåðõîâíûõ. Ïåðâîâîçëåæàíèå âîçëåæàíèå, âîññåäàíèå íà ïåðâûõ, ïî÷åòíûõ ìåñòàõ â ñîáðàíèÿõ. Ïåðâîíà÷àòîê ïåðâîðîäíîå æèâîòíîå èëè ïåðâîñíÿòûé ïëîä. Ïåðâîñòîÿòåëü ïåðâåíñòâóþùèé ñâÿùåííîñëóæèòåëü. Ïåðíàòûé èìåþùèé ïåðüÿ. Ïåðñè (ìí. ÷.) ãðóäü; ïåðåäíÿÿ ÷àñòü òåëà. Ïåðñò ïàëåö. Ïåðñò âîçëîæèòè íà óñòà çàìîë÷àòü. Ïåðñòíûé çåìëÿíîé; ñäåëàííûé èç çåìëè. Ïåðñòîñîçäàííûé ñîòâîðåííûé èç ïåðñòè. Ïåðñòü ïðàõ; çåìëÿ; ïûëü. Ïåñíîïåòè ïðîñëàâëÿòü â ïåñíÿõ. Ïåñíîñëîâèòè ñì. Ïåñíîïåòè. Ïåñòîâàòè íÿí÷èòü; âîñïèòûâàòü. Ïåñòðîòíûé ðàçíîöâåòíûé; íàðÿäíûé. Ïåñòóí âîñïèòàòåëü; ïåäàãîã; äÿäüêà. Ïåòåëü ïåòóõ. Ïåòëîãëàøåíèå ïåíèå ïåòóõà; ðàííåå óòðî; âðåìÿ îò 12 äî 3 ÷àñîâ íî÷è, ïî íàðîäíîìó ñ÷åòó âðåìåíè ó èóäååâ. Ïå÷àëîâàòè (ñÿ) ñåòîâàòü, òóæèòü; ïå÷àëèòüñÿ. Ïå÷àëîâíèê îïåêóí. Ïå÷àòñòâîâàòè çàïå÷àòûâàòü; óòâåðæäàòü; ñîêðûâàòü. Ïå÷àòü ïåðñòåíü. Ïåøåøåñòâîâàòè èäòè ïåøêîì. Ïåùèñÿ çàáîòèòüñÿ; èìåòü ïîïå÷åíèå. Ïèâíûé òî, ÷òî ìîæíî âûïèòü. Ïèâî ïèòèå; íàïèòîê. Ïèãàí ðóòà, òðàâà.

777 Ïèðà ñóìà; êîòîìêà. Ïèðãà áàøíÿ; ñòîëï. Ïèñàëî îñòðîêîíå÷íàÿ òðîñòü äëÿ ïèñàíèÿ íà âîùàíîé äîùå÷êå. Ïèñàíèå ñòàâèëüíîå ñòàâëåííàÿ ãðàìîòà, äàâàåìàÿ àðõèåðååì íîâîïîñâÿùåííîìó ïðåñâèòåðó èëè äèàêîíó. Ïèñêàòè èãðàòü íà ñâèðåëè. Ïèñìÿ áóêâà; ãðàôè÷åñêèé çíàê; áóêâàëüíûé ñìûñë. Ïèñòèêèÿ ÷èñòûé; áåñïðèìåñíûé. Ïèòåííûé âîçëåëåÿííûé; âûðàùåííûé â íåãå. Ïèòîìûé îòêîðìëåííûé; äåáåëûé. Ïèùíûé ñîäåðæàùèé îáèëüíóþ ïèùó; ïèòàòåëüíûé. Ïèÿíñòâî ïüÿíñòâî. Ïëàâû íèâû. Ïëàâûé çðåëûé; ñïåëûé, ñîëîìåííîãî öâåòà. Ïëàò ëîñêóò; çàïëàòêà. Ïëàùàíèöà ïîãðåáàëüíûå ïåëåíû; ïîêðûâàëî; ïîëîòíî; ïëàù. Ïëåâåë ñîðíÿê; íåãîäíàÿ òðàâà. Ïëåæèòè ïîëçàòü íà ÷ðåâå; ïðåñìûêàòüñÿ. Ïëåæóùèé ïðåñìûêàþùèéñÿ. Ïëåíèöà êîñè÷êà; öåïî÷êà; îæåðåëüå; êîðçèíà; öåïü; îêîâû; óçû. Ïëåñêàòè áèòü â ëàäîøè; àïëîäèðîâàòü. Ïëåñíà ñòîïà; ñòóïíÿ. Ïëåñíèöà îáóâü òèïà ñàíäàëèé. Ïëåùè ïëå÷è. Ïëåùóùèé óäàðÿþùèé â ëàäîøè. Ïëèíôà êèðïè÷. Ïëèíôîäåëàíèå îáæèãàíèå êèðïè÷åé. Ïëèù êðèê; øóì. Ïëîäñòâîâàòè ïðèíîñèòü ïëîäû. Ïëîä óñòåí ñëîâî; ãîëîñ. Ïëîä ÷ðåâà ðåáåíîê; äåòè. Ïëîòîëþáèå çàáîòà î òåëå. Ïëîòñêè ïëîòüþ; òåëåñíî. Ïëîòñêèé ïëîòñêèé; ÷óâñòâåííûé; òåëåñíûé. Ïëîòü òåëî; ÷åëîâåê; íåìîùü èëè ñëàáîñòü ÷åëîâåêà; ñòðàñòü. Ïëþíîâåíèå ñëþíà. Ïëÿñàëèùå áàëàãàí. Ïëÿñèöà, ïëÿñàâèöà òàíöîâùèöà; àêòðèñà. Ïîáåäèòåëüíî òîðæåñòâåííî; ïîáåäîíîñíî. Ïîáîëåòè òóæèòü; ñîæàëåòü. Ïîáîðíèê çàùèòíèê.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ïîâàïëåííûé ïîêðàøåííûé; ïîáåëåííûé. Ïîâåðãíóòè áðîñèòü; îïðîêèíóòü. Ïîâåñòü ðàññêàç. Ïîâèòè ïðèíÿòü ðîäû èëè îáâèòü ïåëåíàìè. Ïîâîè ïîâÿçêà; ïåëåíà. Ïîãëóìèòèñÿ ðàññóæäàòü; ðàçìûøëÿòü; ïîäóìàòü. Ïîäâèãíóòüñÿ òðåïåòàòü; äâèíóòüñÿ. Ïîäâèçàòè ïîáóæäàòü; ïîîùðÿòü. Ïîäâèçàòèñÿ ñîâåðøàòü ïîäâèãè; òðóäèòüñÿ. Ïîäâîè êîñÿêè äâåðåé. Ïîäíèêàòè íàêëîíÿòüñÿ; íàãèáàòüñÿ. Ïîäîáèòèñÿ íàïîìèíàòü ÷òî-ëèáî. Ïîäîáíèê ïîäðàæàòåëü. Ïîäîáîçðà÷åí âíåøíå ïîõîæèé. Ïîäòî÷èëèå ñîñóä äëÿ ñîáèðàíèÿ âûæàòîãî ñîêà. Ïîäúÿðåìíèê íàõîäÿùèéñÿ ïîä ÿðìîì (íàïðèìåð, îñåë). Ïîäúÿðåìíè÷èé ïðèíàäëåæàùèé ïîäúÿðåìíèêó. Ïîåëèêó ïîñêîëüêó; ïîòîìó ÷òî; òàê êàê; íàñêîëüêî. Ïîåëèêó àùå ñêîëüêî áû íè. Ïîæðåòè ïðèíåñòè â æåðòâó. Ïîçäå ïîçäíî; íå ðàíî. Ïîçîáàòè ñêëåâàòü. Ïîçîðèùå, ïîçîð ìíîãîëþäíîå çðåëèùå. Ïîèìàòè áðàòü. Ïîëìà ïîïîëàì; íàäâîå. Ïîëüñêèé ïîëåâîé. Ïîìàâàòè, ïîìàíóòè äåëàòü çíàêè; èçúÿñíÿòüñÿ áåç ñëîâ. Ïîìàëå âñêîðå; íåìíîãî ïîãîäÿ. Ïîìàòû ñêðèæàëè íà ìàíòèÿõ àðõèåðåéñêèõ. Ïîìåòàòè ìåñòè; âûìåòàòè; áðîñàòü. Ïîìèçàòè ìèãàòü. Ïîíå õîòÿ; ïî êðàéíåé ìåðå; òàê êàê. Ïîíåæå ïîòîìó ÷òî; òàê êàê. Ïîíîñ, ïîíîøåíèå ïîçîð; áåññëàâèå. Ïîíò ìîðå; áîëüøîå îçåðî. Ïîíÿâà, ïîíÿâèöà ïîëîòåíöå. Ïîîáëåùèñÿ íàäåòü ñâåðõó äðóãóþ îäåæäó. Ïîîñòðèòè íàòî÷èòü. Ïîïîëçíóòèñÿ ïîñêîëüçíóòüñÿ; ñîâðàòèòüñÿ; ñîáëàçíèòüñÿ. Ïîïðèùå ìåðà äëèíû, ðàâíàÿ òûñÿ÷å øàãîâ èëè ñóòî÷íîìó ïåðåõîäó.

778 Ïîðåâàòèñÿ ïîðûâàòüñÿ; ñòðåìèòüñÿ; äâèãàòüñÿ. Ïîðå÷åíèå îáâèíåíèå; æàëîáà; óïðåê; ïîïðåê. Ïîðåùè îáâèíèòü; óêîðèòü; îñóäèòü. Ïîðóãàíèå áåñ÷åñòèå; ïîíîøåíèå; âîñïàëåíèå; ÿçâà. Ïîðóãàòè îáåñ÷åñòèòü. Ïîðôèðà òêàíü òåìíî-êðàñíîãî öâåòà; ïîðôèðà, ïóðïóðíàÿ îäåæäà âûñîêîïîñòàâëåííûõ îñîá. Ïîð÷à ÿä; îòðàâà. Ïîðÿäó ïî ïîðÿäêó. Ïîñêîðó ñêîðî; áåãëî; áåç ïåíèÿ (î ñëóæáå). Ïîñëåäè çàòåì; â êîíöå êîíöîâ. Ïîñëåäíèé îñòàëüíîé; êîíå÷íûé; îêîí÷àòåëüíûé. Ïîñëåäîâàíèå èçëîæåíèå ìîëèòâîñëîâèé òîëüêî îäíîãî ðîäà, ò. å. èëè èçìåíÿåìûõ, èëè íåèçìåíÿåìûõ. Ïîñëåäîâàòè èññëåäîâàòü; ñëåäîâàòü. Ïîñëóøåñòâîâàòè ñâèäåòåëüñòâîâàòü; äàâàòü ïîêàçàíèÿ. Ïîñîëîíü ïî-ñîëíå÷íîìó; êàê ñîëíöå; îò âîñòîêà íà çàïàä. Ïîñïåøåñòâîâàòè ïîìîãàòü; ïîñîáëÿòü. Ïîñïåøíèê ïîñîáíèê; ïîìîùíèê. Ïîñðåäå ïîñåðåäèíå. Ïîñòàâëåíèå ïîñâÿùåíèå â ñàí. Ïîñòðèã ïîñòðèæåíèå â ìîíàøåñòâî. Ïîñóïëåíèå íàêëîíåíèå ãîëîâû â ïå÷àëè; ïå÷àëü; ãðóñòü; ñåòîâàíèå. Ïîñÿãàòè âñòóïàòü â áðàê. Ïîòâîðíèê óãîäíèê; ëüñòåö; ÷àðîäåé; êîëäóí. Ïîòâîðû ÷àðîäåéñòâî; êîëäîâñòâî. Ïîòêíóòèñÿ ñïîòêíóòüñÿ. Ïîòðåáà ïîòðåáíîñòü; íåîáõîäèìîñòü; ñëó÷àé. Ïîòðåáíèê áëèí; ëåïåøêà. Ïîòùèòèñÿ ïîñïåøèòü; ïîñòàðàòüñÿ. Ïîóñòèòåëü ïîäñòðåêàòåëü. Ïîóùàòè ïîîùðÿòü; ïîáóæäàòü; íàñòàâëÿòü; ïîó÷àòü. Ïîõîòñòâîâàòè èìåòü âîæäåëåíèå, ïîõîòü. Ïî÷åðïàëî áàäüÿ; êîøåëü; âåäðî. Ïî÷èíàòèñÿ íà÷èíàòüñÿ. Ïî÷èòè óñïîêîèòüñÿ. Ïîÿòè âçÿòü. Ïðàâûé ïðÿìîé; èñòèííûé; ïðàâèëüíûé; ïðàâåäíûé.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ïðàã ïîðîã. Ïðàçäíîñëîâèå ïóñòîé; âçäîðíûé ðàçãîâîð. Ïðàçäíûé, ïðàçäåí áåñïðåäåëüíûé; ëåíèâûé; ïóñòîé; íåçàíÿòûé. Ïðàòè ïîïèðàòü; äàâèòü. Ïðåâçÿòèñÿ ïðåâîçíåñòèñü; âîçãîðäèòüñÿ. Ïðåâèòàòè ñòðàíñòâîâàòü. Ïðåâîçâûøåííîå îêî âûñîêîóìèå; ãîðäîñòü. Ïðåâðàòèòè èçìåíèòü; ïîâîðîòèòü; ðàçðóøèòü. Ïðåâðåìåííûé ïðåäâå÷íûé, ñóùåñòâîâàâøèé äî íà÷àëà âðåìåíè. Ïðåäâçûãðàòè ïðåäâîçâåñòèòü ðàäîñòüþ. Ïðåäâîçãëàñèòè íà÷àòü ïåíèå; ïðåäâîçâåñòèòü. Ïðåäãðàäèå ïðèãîðîä; îïëîò; çàùèòà; îãðàäà. Ïðåääâîðèå ïåðåäíèé, âíåøíèé äâîð â âîñòî÷íîì äîìå. Ïðåäçàêëàòèñÿ ïðåæäå äðóãèõ âêóñèòü ñìåðòü, ïðèíåñòè ñåáÿ â æåðòâó. Ïðåäè âïåðåäè. Ïðåäèòåùè áåæàòü âïåðåäè. Ïðåäëîæåíèå æåðòâåííèê; òî ìåñòî â àëòàðå, ãäå ñòîèò æåðòâåííèê è õðàíÿòñÿ ñâÿùåííûå ñîñóäû. Ïðåäíà÷èíàòåëüíûé ïñàëîì íàçâàíèå ïñàëìà 103, ïîñêîëüêó èì íà÷èíàåòñÿ âå÷åðíÿ. Ïðåäíèé ïåðâûé; âÿùèé; èçÿùíûé; ñòàðøèé. Ïðåäïðÿäà òêàíü òåìíî-êðàñíîãî öâåòà; ïîðôèðà, ïóðïóðíàÿ îäåæäà âûñîêîïîñòàâëåííûõ îñîá. Ïðåäñòàòåëüñòâî õîäàòàéñòâî; çàñòóïíè÷åñòâî; óñåðäíàÿ ìîëèòâà. Ïðåäñòîëïèå óêðåïëåíèå. Ïðåäñòîÿòåëü íàñòîÿòåëü. Ïðåäòå÷à, ïðåäèòå÷à èäóùèé èëè áåãóùèé âïåðåäè. Ïðåäóñòàâèòè ïðåäíàçíà÷èòü. Ïðåäóñðåñòè âñòðåòèòü çàðàíåå. Ïðåäóâåäåòè ïðåäâèäåòü; çíàòü çàðàíåå. Ïðåäúÿâëåííå ïðåäîáðàæàÿ. Ïðåçîðëèâûé ãîðäûé; íàäìåííûé. Ïðåèçáûòî÷åñòâîâàòè áûòü äîâîëüíó; æèòü â èçîáèëèè. Ïðåèçëèõà ñèëüíî; î÷åíü; æåñòîêî. Ïðåèìåíèå ïðåèìóùåñòâî; ïðåâîñõîäñòâî. Ïðåèñïåùðåííûé ðàçóêðàøåííûé. Ïðåèñïîäíèé ñàìûé íèçêèé.

779 Ïðåèñïîäíÿÿ ìåñòî íàõîæäåíèÿ äóø óìåðøèõ äî îñâîáîæäåíèÿ èõ Ãîñïîäîì Èèñóñîì Õðèñòîì; ìåñòî âå÷íîãî ìó÷åíèÿ ãðåøíèêîâ; æèëèùå äèàâîëà. Ïðåèòèå ïðåâîñõîæäåíèå. Ïðåëàãàòè ïðåäåëû ïîðòèòü ìåæè; íàðóøàòü ãðàíèöû. Ïðåëåñòü îáìàí. Ïðåëþáû ïðåëþáîäåéñòâî. Ïðåìóäðîñòü âûñøåå çíàíèå; ìóäðîñòü. Ïðåíà÷àëüíûé äîíà÷àëüíûé; ïðåâûøàþùèé âñÿêîå íà÷àëî. Ïðåîãîð÷èòè ïðîòèâèòüñÿ; áûòü íåïîêîðíûì; óïðÿìèòüñÿ. Ïðåîäåÿí îáèëüíî óêðàøåí. Ïðåîðóæåííûé ñëèøêîì âîîðóæåííûé; ãîðäûé. Ïðåïèðàòè îïðîâåðãàòü; îòðàæàòü; îòáèâàòü; îäîëåâàòü; óâåùåâàòü. Ïðåïîäîáèå ñâÿòîñòü. Ïðåïîëîâåíèå ïîëîâèíà; ñåðåäèíà. Ïðåïîëîâèòè ïåðåïîëîâèíèòü; ðàçäåëèòü ïîïîëàì; ïðîéòè ïîëîâèíó ïóòè. Ïðåïîíà ïðåïÿòñòâèå. Ïðåïîÿñàòèñÿ ïîäïîÿñàòüñÿ; ïðèãîòîâèòüñÿ ê ÷åìó-ëèáî. Ïðåïðåòåëüíûé ñïîðíûé; óáåäèòåëüíûé. Ïðåïðîñòûé íåó÷åíûé; íåâåæäà. Ïðåïÿòè îñòàíîâèòü. Ïðåðåêàåìûé ñïîðíûé. Ïðåðåêàòè ïðåêîñëîâèòü; ãîâîðèòü íàïåðåêîð; ïåðå÷èòü. Ïðåñåöàþùèé ïåðåñåêàþùèé; ïåðåðóáàþùèé. Ïðåñëóøàíèå íåïîâèíîâåíèå. Ïðåñìûêàòüñÿ ïîëçòè ïî çåìëå. Ïðåñïåâàòè èìåòü óñïåõ. Ïðåñòàâèòè ïåðåñòàâèòü; ïåðåìåñòèòü; ïåðåñåëèòü â âå÷íîñòü. Ïðåñòîëè îäèí èç ÷èíîâ àíãåëüñêèõ. Ïðåñóùåñòâåííûé ïðåäâå÷íûé; èñêîííûé. Ïðåñóùíûé ñâåðõúåñòåñòâåííûé. Ïðåòèñÿ ñïîðèòü; òÿãàòüñÿ. Ïðåòèòè çàïðåùàòü; ñêîðáåòü; ñìóùàòüñÿ. Ïðåòêíîâåíèå ïîìåõà; ñîáëàçí; çàäåðæêà; îñòàíîâêà. Ïðåòîð ïðåòîðèÿ, ðåçèäåíöèÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ðèìñêîé âëàñòè â Èåðóñàëèìå. Ïðåòûêàíèå ïîìåõà; ñîáëàçí; çàäåðæêà; îñòàíîâêà. Ïðåùàòè ãðîçèòü; óñòðàøàòü. Ïðåùåíèå óãðîçà; ñòðàõ; çàïðåò.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ïðèáåæèùå óáåæèùå; ïðèþò; ïîêðîâ; ñïàñåíèå. Ïðèâåäåíèå äîñòóï. Ïðèâåùåâàòè ïðèâåòñòâîâàòü. Ïðèâëåùè ïðèòàùèòü; ïîçâàòü; ïðèçâàòü. Ïðèâðåìåííûé âðåìåííûé; íåïîñòîÿííûé. Ïðèäåâàòè ïðèöåïëÿòü; ïðèáëèæàòüñÿ; ïîäíîñèòü. Ïðèäåë íåáîëüøàÿ öåðêîâü, ïðèñòðîåííàÿ ê ãëàâíîìó õðàìó. Ïðèäåëàòè ïðèðàñòèòü; óâåëè÷èòü; ïðèíåñòè. Ïðèäåÿòè ïîäíîñèòü; ïðèíîñèòü. Ïðèçðåòè ìèëîñòèâî ïîñìîòðåòü; ïðèíÿòü; ïðèþòèòü. Ïðèèæäèâàòè ðàñõîäîâàòü; èçäåðæèâàòü. Ïðèèñêðåííå òî÷íî òàê æå; ðàâíî; òî÷ü-âòî÷ü. Ïðèêðîâåíèå ïðèêðûòèå; ïðåäëîã; âûäóìàííàÿ ïðè÷èíà äëÿ ñîêðûòèÿ ÷åãî-ëèáî. Ïðèêóï áàðûø; ïðèáûëü. Ïðèêóïîâàíèå êóïå÷åñòâî; òîðãîâëÿ. Ïðèëîã ïðèëîæåíèå; æåëàíèå ñäåëàòü çëî; çëîáà; êëåâåòà. Ïðèëîæåíèå çàïëàòêà; ëîñêóò. Ïðèìåòàòè ïðèáðàñûâàòü; îòäàâàòü; óñòóïàòü. Ïðèìåòàòèñÿ ïðèïàäàòü; îòäàâàòüñÿ; ëåæàòü ó ïîðîãà. Ïðèìåøàòèñÿ ïðèñîåäèíÿòüñÿ. Ïðèíèêíóòè ïðèãíóòüñÿ; íàêëîíèòüñÿ; ïðèïàñòü; ïðîíèêíóòü. Ïðèîáðÿùà ïîëüçà; ïëîä; êîðûñòü. Ïðèðàçèòèñÿ íàïàñòü; óäàðèòüñÿ. Ïðèðåâàíèå óñòðåìëåíèå. Ïðèðèñòàòè ïîäáåãàòü. Ïðèðèùóùèé ïîäáåãàþùèé. Ïðèñâÿíóòè çàâÿíóòü; çàñîõíóòü. Ïðèñåäåíèå óãíåòåíèå; îêðóæåíèå. Ïðèñåäåòè íàõîäèòüñÿ îêîëî ÷åãî-ëèáî; çàìûøëÿòü çëî; íàïàäàòü. Ïðèñíî íåïðåñòàííî; âñåãäà. Ïðèñíîæèâîòíûé âñåãäà æèâóùèé. Ïðèñíîñóùèé âå÷íûé; âñåãäàøíèé. Ïðèñíîñóùíûé âñåãäà ñóùåñòâóþùèé. Ïðèñíîòåêóùèé íåèññÿêàåìûé. Ïðèñíûé ðîäíîé; áëèçêèé. Ïðèñòàâëåíèå çàïëàòêà; íàçíà÷åíèå; óïðàâëåíèå; ïðèñìîòð. Ïðèñòàíèùå ïðèþò; óáåæèùå; ïðèñòàíü. Ïðèñòàòè ïðèáåãíóòü; ïîäáåæàòü. Ïðèñòðàøåí èñïóãàí.

780 Ïðèòâîð âõîä â õðàì. Ïðèòåëíûé ñïîðíûé. Ïðèò÷à èíîñêàçàíèå; çàãàäêà. Ïðè÷àñòèòèñÿ ñòàòü ó÷àñòíèêîì. Ïðè÷àñòíèê ó÷àñòíèê. Ïðèøëåö ïðèåçæèé; ïðèøåëåö. Ïðèÿòèëèùå âìåñòèëèùå; ïîìåñòèëèùå; õðàíèëèùå. Ïðîáàâèòè ïðîäîëæèòü; ïðîòÿíóòü. Ïðîäåðçèâûé äåðçêèé. Ïðîçÿáåíèå ïðîèçðàñòàíèå; ðîñòîê. Ïðîçÿáíóòè ðàñöâåñòè; âûðàñòè; ïðîèçðàñòèòü. Ïðîèçíèêíóòè ïðîèçîéòè; âûðàñòè. Ïðîëèòèñÿ ñòîïàì ïîñêîëüçíóòüñÿ; èíîñêàçàòåëüíî ñîãðåøèòü. Ïðîíàðåùè ïðåäñêàçàòü; ïðåäíàçíà÷èòü. Ïðîíèêíóòè âûðàñòè; ïðîöâåñòü. Ïðîíè÷åíèå ïëåìÿ; ðîä; ñòåáåëü; ðîñòîê. Ïðîïîâåäàòè ó÷èòü; ïðîâîçãëàøàòü; ïðîïîâåäîâàòü. Ïðîðåùè ïðåäñêàçàòü. Ïðîðîêîâàííûé ïðåäñêàçàííûé; ïðåäâîçâåùåííûé. Ïðîðîêîâåùàòåëüíûé ãîâîðèìûé ïðîðîêîì. Ïðîðó÷åñòâîâàòè ïîñâÿùàòü; ðóêîïîëàãàòü. Ïðîñàæäàòèñÿ ðàçðûâàòüñÿ. Ïðîñâåòèòåëüíûé ñâåòëûé; ïðîñâåùàþùèé. Ïðîñâåòèòè ëèöå âåñåëî èëè ìèëîñòèâíî âçãëÿíóòü. Ïðîñêîìèñàòè ñîâåðøàòü ïðîñêîìèäèþ. Ïðîñëóòèå ïðèò÷à; ïîñëîâèöà; îñìåÿíèå. Ïðîñòûé ñòîÿùèé ïðÿìî; ïðÿìîé; ÷èñòûé; íåñìåøàííûé. Ïðîñòûíÿ ñîñòðàäàíèå. Ïðîñÿäàòè ðàçðûâàòüñÿ; ðàçâàëèâàòüñÿ; òðåñêàòüñÿ. Ïðîòåðçàòèñÿ ïðîðûâàòüñÿ. Ïðîòèâîçðåòè ñìîòðåòü ïðÿìî. Ïðîòèâó, ïðÿìî ïðîòèâ; íàïðîòèâ. Ïðîóâåäåòè óçíàòü çàðàíåå; ïðåäâèäåòü. Ïðîÿâëåííå ÿâíî. Ïðóãëî ñèëîê; ïåòëÿ; ñåòü. Ïðóäíûé íåðîâíûé; êàìåíèñòûé. Ïðóæàòèñÿ ñîïðîòèâëÿòüñÿ (îòñþäà ïðóæèíà); áèòüñÿ â ïðèïàäêå. Ïðóæèå ïèùà Èîàííà Êðåñòèòåëÿ; ïî ìíåíèþ îäíèõ ðîä ñúåäîáíîé ñàðàí÷è, èëè êóçíå÷èêîâ; ïî ìíåíèþ äðóãèõ êàêîå-òî ðàñòåíèå. Ïðÿ ñïîð; òÿæáà; áåñïîðÿäîê.


Ñëîâàðü è òåðìèíû

781

Ïðÿæìî æàðåíàÿ ïèùà. Ðàçìûñëèòè óñîìíèòüñÿ; çàäóìàòüñÿ; îñòàíîâèòüñÿ. Ïðÿìíûé íàõîäÿùèéñÿ íàïðîòèâ. Ðàçíñòâî ðàçëè÷èå. Ïóñòèòè îòïóñòèòü; ðàçâåñòèñü. Ðàçðåøèòè ðàçâÿçàòü; îñâîáîäèòü. Ïóñòûíÿ óåäèíåííîå, ìàëîîáèòàåìîå ìåÐàçñëàáëåííûé ïàðàëèòèê. ñòî. Ðàçóì óì; ïîçíàíèå; ðàçóìåíèå. Ïóñòûíÿ ìîíàñòûðü, ðàñïîëîæåííûé âäàÐàçóìåòè òåëîì ïî÷óâñòâîâàòü. ëåêå îò íàñåëåííûõ ìåñò. Ðàêà åâð. äóðàê; ïóñòîé ÷åëîâåê. Ïóòåñîòâîðèòè ñîõðàíÿòü â ïóòè; ïðîëîÐàêà ãðîáíèöà; êîâ÷åã ñ ìîùàìè ñâÿòîãî æèòü äîðîãó. óãîäíèêà Áîæèÿ. Ïóòû óçû; êàíäàëû; öåïè; îêîâû. Ðàëî ñîõà; ïëóã. Ïó÷èíà âîäîâîðîò; ìîðå. Ðàìî ïëå÷î. Ïó÷èíîðîäíûé ìîðñêîé; ðîäèâøèéñÿ â Ðàìåíà ïëå÷è. ìîðå. Ðàñïëîùàòèñÿ ðàçâåðòûâàòüñÿ. Ïóùåíèöà ðàçâåäåííàÿ ñ ìóæåì æåíùèÐàñïðîñòèðàòè ðàññòåëèâàòü; ðàçâîðà÷èíà. Ïòèöåâîëõâîâàíèå ñóåâåðèå, ñîñòîÿùåå âàòü. Ðàñïóäèòè ðàñïóãàòü; ðàçîãíàòü; ðàññåÿòü. â ãàäàíèè ïî ïîëåòó ïòèö èëè ïî èõ âíóòðåííîÐàñïóòèå ïåðåêðåñòîê. ñòÿì. Ðàñò ðîñòîê. Ïÿäü, ïÿäåíü ìåðà äëèíû, ðàâíàÿ òðåì Ðàñòåðçàòè ðàçîðâàòü. äëàíÿì, à êàæäàÿ äëàíü ðàâíà ÷åòûðåì ïåðñòàì, Ðàñòíèòè ðàññå÷ü. à ïåðñò ðàâåí ÷åòûðåì ãðàíÿì èëè çåðíàì. Ðàñòî÷àòè ðàññåèâàòü; ðàññûïàòü; ïðîìàÏÿñòü êóëàê. òûâàòü; áåñïóòíî ïðîæèâàòü. Ïÿòîê ïÿòíèöà. Ðàñòðåííûé ïåðåïèëåííûé. Ðàñ÷èíèòè ðàñïîëîæèòü ïî ïîðÿäêó. Ðàòàé âîèí. Ð Ðàòîâàòè âîåâàòü; ñðàæàòüñÿ; îòñòàèâàòü. Ðàòîâèùå äðåâêî êîïüÿ. Ðàáèé ðàáñêèé. Ðàòü âîéíà; âîèíñòâî. Ðàáîòà ðàáñòâî. Ðà÷èòåëü ïîïå÷èòåëü; ëþáèòåëü. Ðàáîòåí ïîêîðåí; ïîðàáîùåí. Ðà÷èòåëüíûé çàáîòëèâûé; äîñòîéíûé çàÐàââè, ðàââóíè ó÷èòåëü. áîòû. Ðàâíîàíãåëüíî ïîäîáíî Àíãåëàì. Ðâåíèå, ðåâíîñòü ÿðîñòü; ñòðàñòíîå æåëàÐàâíîàïîñòîëüíûé ñðàâíèâàåìûé ñ àïî- íèå; ñòðàñòü. ñòîëàìè. Ðåáðà ñåâåðîâà ñåâåðíûé ñêëîí ãîðû ÑèÐàâíîäóøíûé, ðàâíîäóøåâíûé åäèíî- îí. äóøíûé; èìåþùèé îäèíàêîâîå óñåðäèå. Ðåâíîâàòè çàâèäîâàòü. Ðàâíî÷åñòíûé äîñòîéíûé ðàâíîãî ïî÷èÐåê òû, îí ñêàçàë. òàíèÿ. Ðåêëà ñêàçàëà. Ðàäîâàííûé ðàäîñòíûé. Ðåêîìûé ïðîçûâàåìûé. Ðàäîâàòèñÿ ðàäîâàòüñÿ; íàñëàæäàòüñÿ. Ðåêîõ ÿ ñêàçàë. Ðàäîùè ðàäîñòè (ìí. ÷.); âåñåëüå. Ðåïèå ðåïåéíèê; êîëþ÷åå ðàñòåíèå. Ðàäóéñÿ çäðàâñòâóé; ïðîùàé. Ðåñíî ðåñíèöû; ãëàç. Ðàæäåæåíèå ãîðåíèå; âîñïëàìåíåíèå. Ðåñíîòà äåéñòâèòåëüíîñòü; èñòèíà. Ðàçáîòåòè ðàñòîëñòåòü; ðàçáóõíóòü. Ðåòü ññîðà; ñïîð. Ðàçâå êðîìå. Ðåùè ñêàçàòü; ãîâîðèòü. Ðàçâåò ìÿòåæ; çàãîâîð. Ðåÿòè îòòàëêèâàòü; îòáðàñûâàòü. Ðàçâðàò âîëíåíèå; âîçìóùåíèå. Ðèçà îäåæäà; ñâÿùåííîå îáëà÷åíèå. Ðàçãáåííûé ðàçîãíóòûé. Ðèçíèöà ïîìåùåíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ ðèç. Ðàçãíóòèå ðàçãèáàíèå; ðàñêðûòèå êíèãè. Ðèçíè÷èé íà÷àëüíèê íàä ðèçíèöåé; õðàÐàçäîëèå äîëèíà. íèòåëü öåðêîâíîé óòâàðè. Ðèñòàëèùå ñòàäèîí; öèðê. Ðàçæèçàòè ðàçæèãàòü; ðàñêàëÿòü; ðàñïëàâëÿòü. Ðèñòàòè ðûñêàòü; áåãàòü.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ðîã ðîê; èíîñêàçàòåëüíî: ñèëà; âëàñòü; çàùèòà. Ðîä ïðîèñõîæäåíèå; ïëåìÿ; ïîêîëåíèå. Ðîäîñòàìà ðîçîâàÿ âîäà, êîòîðîé ïî îáû÷àþ â ïðàçäíèê Âîçäâèæåíèÿ ïðîèçâîäÿò îìîâåíèå ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùåãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ ïðè åãî âîçäâèçàíèè. Ðîæàíûé ðîãîâîé; íàïîìèíàþùèé ðîã. Ðîæåö ñëàäêèé ñòðó÷îê. Ðîçãà ìîëîäàÿ âåòâü; ïîáåã; îòïðûñê. Ðîñîäàòåëüíûé ðîñîíîñíûé; äàþùèé ðîñó. Ðîòà áîæáà; êëÿòâà. Ðîòèòåëü êëÿòâîïðåñòóïíèê. Ðîòèòèñÿ êëÿñòüñÿ; áîæèòüñÿ. Ðóãàòèñÿ íàñìåõàòüñÿ. Ðóêîïèñàíèå ñïèñîê; ïèñüìî; ïèñüìåííûé äîãîâîð; ñâèòîê; ðàñïèñêà; îáÿçàòåëüñòâî. Ðóêîÿòü ãîðñòü; îõàïêà. Ðóíî øåðñòü; îâ÷èíà. Ðó÷êà ñîñóä. Ðöåì ñêàæåì (ïîâåë.íàêëîíåíèå). Ðöû ñêàæè. Ðûáàðü ðûáàê. Ðÿñíî îæåðåëüå; ïîäâåñêè.

782

Ñâèòîê ñâåðòîê; ðóêîïèñü, íàìîòàííàÿ íà ïàëî÷êó. Ñâÿçàíèå çëàòà âïðÿäåíèå çîëîòûõ íèòåé. Ñâÿçåíü óçíèê; íåâîëüíèê. Ñâÿòèëèùå àëòàðü; õðàì. Ñâÿòèòåëü àðõèåðåé; åïèñêîï. Ñâÿòîòàòñòâî ïîõèùåíèå ñâÿùåííûõ âåùåé. Ñâÿòöû ìåñÿöåñëîâ (êíèãà, ñîäåðæàùàÿ èìåíà ñâÿòûõ, ðàñïîëîæåííûõ ïî äíÿì ãîäà); èêîíà ¾Âñåõ ñâÿòûõ¿. Ñâÿùåííîòàèííèê ïîñâÿùåííûé â Áîæåñòâåííûå òàéíû. Ñå âîò. Ñåäìåðèöåþ ñåìèêðàòíî. Ñåäìèöà ñåìü äíåé, êîòîðûå â ñîâðåìåííîì ÿçûêå ïðèíÿòî íàçûâàòü ¾íåäåëÿ¿. Ñåäìè÷íûé îòíîñÿùèéñÿ ê ëþáîìó èç äíåé ñåäìèöû, êðîìå Íåäåëè (âîñêðåñíîãî äíÿ); áóäíè÷íûé. Ñåêèðà òîïîð. Ñåêðàòû íåäàâíî; òîëüêî ÷òî. Ñåêðàòûé ñâåæèé; íîâûé. Ñåëíûé ïîëåâîé; äèêèé. Ñåëî ïîëå. Ñåìèäàë ìåëêàÿ ïøåíè÷íàÿ ìóêà; êðóï÷àòêà. Ñ Ñåìî ñþäà. Ñåìÿ ñåìÿ; ïîòîìêè; ðîä. Ñàìâèê ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò. Ñåííîïèñàíèå íåÿñíîå èçîáðàæåíèå. Ñàìîâèäåö î÷åâèäåö. Ñåíü òåíü; ïîêðîâ íàä ïðåñòîëîì. Ñàìîãëàñíàÿ ñòèõèðà èìåþùàÿ ñâîé îñîáûé ðàñïåâ. Ñåïòåìâðèé ñåíòÿáðü. Ñàìîîõîòèå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ. Ñåðïîâèäåö íàèìåíîâàíèå ñâÿòîãî ïðîðîÑàìîïîäîáåí ñòèõèðà, èìåþùàÿ ñâîé îñî- êà Çàõàðèè. áûé ðàñïåâ. Ñåðÿäü ìîíàøåñêîå ðóêîäåëèå; ïðÿæà. Ñàìî÷èíèå áåñ÷èíèå; áåñïîðÿäîê. Ñåòü çàïàäíÿ. Ñàòà ìåðà ñûïó÷èõ òåë. Ñå÷èâî òîïîð. Ñáîäàòè ïðîíçèòü; çàêîëîòü. Ñèãêëèò (÷èòàåòñÿ ¾ñèíêëèò¿) ñîáðàíèå, Ñâàðà ññîðà; áðàíü. ñåíàò. Ñâàðèòèñÿ ññîðèòüñÿ. Ñèåñòü òî åñòü. Ñâåäåòè âåäàòü; çíàòü. Ñèêàðèé óáèéöà; ðàçáîéíèê. Ñâåòèëüíè÷íîå íà÷àëî âå÷åðíè. Ñèêåëèÿ î. Ñèöèëèÿ. Ñâåòëîïîçëàùåí âåëèêîëåïíî óêðàøåí. Ñèêåð õìåëüíîé íàïèòîê, èçãîòîâëåííûé Ñâåòëîñòü ñâåòÿùàÿñÿ êðàñîòà. íå èç âèíîãðàäà. Ñâåòîçàðíûé îçàðÿþùèé ñâåòîì. Ñèëû íàçâàíèå îäíîãî èç ÷èíîâ àíãåëüÑâåòîëèòèå ñèÿíèå. ñêèõ; èíîãäà çíà÷èò ÷óäåñà. Ñâåòîíà÷àëüíèê ñîçäàòåëü ñâåòèë. Ñèíàêñàðèé ñîêðàùåííîå èçëîæåíèå æèÑâåòîíîñåö íåñóùèé ñâåò. òèé ñâÿòûõ èëè ïðàçäíèêîâ. Ñâå÷åðÿòè ñîâìåñòíî ñ êåì-ëèáî ó÷àñòâîÑèíåäðèîí âåðõîâíîå ñóäèëèùå ó èóäååâ. âàòü â ïèðó. Ñèíôðîã ñîïðåñòîëèå, ò. å. ñêàìüè ïî îáå Ñâèäåíèå íàñòàâëåíèå; ïðèêàçàíèå. ñòîðîíû ãîðíåãî ìåñòà äëÿ ñèäåíèÿ ñîñëóæàùèõ Ñâèðåïîóñòèå íåîáóçäàííîñòü ÿçûêà. àðõèåðåþ ñâÿùåííèêîâ.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ñèðå÷ü òî åñòü; èìåííî. Ñèðèíè (â Èñ. 13, 21) ñòðàóñû; ñèðåíû. Ñèðò îòìåëü; ìåëü. Ñèðûé ñèðîòëèâûé; îäèíîêèé; áåñïîìîùíûé; áåäíûé. Ñèöå òàê; òàêèì îáðàçîì. Ñèöåâûé òàêîé; òàêîâîé. Ñêâåðíà íå÷èñòîòà; ãðÿçü; ïîðîê. Ñêâîçå ñêâîçü; ÷åðåç. Ñêèìåí ìîëîäîé ëåâ; ëüâåíîê. Ñêèíèÿ ïàëàòêà; øàòåð. Ñêèíîòâîðåö äåëàòåëü ïàëàòîê. Ñêèò ìàëåíüêèé ìîíàñòûðü. Ñêëàáèòèñÿ óëûáàòüñÿ, óñìåõàòüñÿ. Ñêíèïà âîøü. Ñêîâíèê ñîó÷àñòíèê; ñîîáùíèê. Ñêîêòàíèå ùåêîòàíèå; ïîäñòðåêàòåëüñòâî. Ñêîï÷èé ñêîï÷åñêèé. Ñêîðîòå÷à ñêîðîõîä; ãîíåö. Ñêîðïèÿ ñêîðïèîí. Ñêðàíèÿ âèñîê. Ñêðèæàëü äîñêà; òàáëèöà. Ñêóäåëü ãëèíà; òî, ÷òî ñäåëàíî èç ãëèíû; êóâøèí; ÷åðåïèöà. Ñêóäåëüíèê ãîðøå÷íèê. Ñêóäíûé áåäíûé; òîùèé. Ñêóðàòû ìàñêè; ëè÷èíû. Ñëàâíèê ìîëèòâîñëîâèå, ïîëîæåííîå ïî óñòàâó ïîñëå ¾Ñëàâû¿. Ñëàâîñëîâèå ïðîñëàâëåíèå. Ñëàäêîâîííûé áëàãîóõàííûé. Ñëàäêîãëàñèå ñòðîéíîå ïåíèå. Ñëàäêîïåíèå òèõîå, óìèëüíîå ïåíèå. Ñëàíà ãîëîëåäèöà; ìîðîç; ëåäíèê; çàìåðçøèé èíåé. Ñëàíîñòü ñîëåíàÿ ìîðñêàÿ âîäà; ñîëîí÷àê, ò. å. ñóõàÿ, ïðîïèòàííàÿ ñîëüþ çåìëÿ; ãîëîëåä. Ñëàñòîòâîðíûé îáîëüùàþùèé ïëîòñêèìè óäîâîëüñòâèÿìè. Ñëèêîâñòâîâàòè ñîâìåñòíî èãðàòü; âåñåëèòüñÿ. Ñëîâåñíûé ðàçóìíûé. Ñëîâîïîëîæåíèå äîãîâîð; óñëîâèÿ. Ñëîæèòèñÿ óãîâîðèòüñÿ; îïðåäåëèòü. Ñëîòà íåíàñòüå; äóðíàÿ ïîãîäà. Ñëóõ ñëàâà; íàðîäíàÿ ìîëâà. Ñëÿêèé, ñëóêèé ñîãíóòûé; ñêîð÷åííûé; ãîðáàòûé. Ñëÿöàòè ñãèáàòü; ãîðáèòü. Ñìàðàãä èçóìðóä. Ñìåæèòè ñáëèçèòü; ñîåäèíÿòü êðàÿ, ìåæè; çàêðûâàòü.

783 Ñìåð÷èå êåäð. Ñìåñèòèñÿ ïåðåìåùàòüñÿ; ñîâîêóïèòüñÿ ïëîòñêè. Ñìèðÿòè óíèæàòü. Ñìîêâà ïëîä ôèãîâîãî äåðåâà. Ñìîòðåíèå ïðîìûñåë; ïîïå÷åíèå; çàáîòà. Ñìÿñòè ïðèâåñòè â ñìÿòåíèå; âñòðåâîæèòü. Ñíàáäåâàòè ñáåðåãàòü; ñîõðàíÿòü. Ñíåäàòè ñúåäàòü; ðàçîðÿòü; ñîêðóøàòü. Ñíåäü ïèùà. Ñíèìàòèñÿ ñõîäèòüñÿ; ñîáèðàòüñÿ. Ñíèñõîæäåíèå ñíèñøåñòâèå. Ñíèòèñÿ âñòóïèòü â áðàê; ñîéòèñü. Ñíóæäåþ ïîíåâîëå; íàñèëüíî; ïî ïðèíóæäåíèþ. Ñîáåñèòè âìåñòå ïîâåñèòü. Ñîáëþäåíèå òî÷íîå èñïîëíåíèå; òåìíèöà. Ñ ñîáëþäåíèåì âèäèìûì îáðàçîì; ÿâíî. Ñîâåò ñîâåò; ðåøåíèå; îïðåäåëåíèå. Ñîâåòíûé ðàññóäèòåëüíûé. Ñîâëà÷èòè ðàçîáëà÷èòü; ñíÿòü. Ñîâëå÷åíèå ðàçäåâàíèå. Ñîâëåùèñÿ ðàçäåòüñÿ. Ñîâîçâåñòè âîçâåñòè âìåñòå ñ ñîáîé. Ñîâîçäûõàòè ïå÷àëèòüñÿ âìåñòå. Ñîâîïðîøàòèñÿ áåñåäîâàòü; ñîñòÿçàòüñÿ â ñïîðå. Ñîâîñïèòàííûé âîñïèòàííûé ñîâìåñòíî ñ êåì-ëèáî. Ñîãëàñíî åäèíîäóøíî. Ñîãëÿäàòàé ðàçâåä÷èê; øïèîí. Ñîãëÿäàòè ðàññìàòðèâàòü; íàáëþäàòü; ðàçâåäûâàòü. Ñîãðàæäàòè ñîîðóæàòü; ñòðîèòü. Ñîäåâàòèñÿ ñäåëàòüñÿ. Ñîäåëîâàíèå äåëî; ïðåâðàùåíèå. Ñîäåòåëü òâîðåö. Ñîäåòåëüíûé òâîð÷åñêèé. Ñîêðîâèùå ïîòàåííîå ìåñòî; çàäíÿÿ êîìíàòà; õðàíèëèùå; êëàä; äðàãîöåííîñòü; ïîãðåá. Ñîêðîâèùåñòâîâàòè ñîáèðàòü ñîêðîâèùà. Ñîêðóøåíèå óíè÷òîæåíèå. Ñîêðóøåíèå ñåðäöà ðàñêàÿíèå. Ñîëèëî ñîëîíêà; ÷àøà; áëþäî. Ñîíèå ñîí; ñíîâèäåíèå. Ñîíì ñîáðàíèå; ìíîæåñòâî. Ñîíìèùå ñèíàãîãà. Ñîïåëü ñâèðåëü, äóäêà. Ñîïåòè èãðàòü íà äóäêå.


Ñëîâàðü è òåðìèíû Ñîïåö ñîïåëüùèê-ìóçûêàíò, èãðàþùèé íà ñîïåëè, ôëåéòå (ïðè ïîõîðîíàõ ó èóäååâ). Ñîïðåòèñÿ ññîðèòüñÿ; òÿãàòüñÿ. Ñîïðèáûâàòè óâåëè÷èâàòüñÿ. Ñîïðèñíîñóùíûé ñîâìåñòíî ñóùåñòâóþùèé â âå÷íîñòè. Ñîïðÿãàòè ñîåäèíÿòü áðàêîì. Ñîðîêîóñòèå ïøåíèöà, âèíî, ôèìèàì, ñâå÷è è ïð., ïðèíîñèìûå â öåðêîâü íà 40 äíåé ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ õðèñòèàí. Ñîñêàíèå øíóðîê; âåðåâî÷êà. Ñîñêàíûé âèòîé; êðó÷åíûé Ñîñêóòîâàòè ñïåëåíàòü; îêóòàòü. Ñîñòðåëÿòè ïîðàçèòü ñòðåëîé. Ñîñóäîõðàíèòåëüíèöà ïîìåùåíèå äëÿ ñîõðàíåíèÿ öåðêîâíîé óòâàðè. Ñîñóäû ñìåðòíûå îðóäèÿ ñìåðòè. Ñîñöû èíîãäà èíîñêàçàòåëüíî òàê íàçûâàþòñÿ âîäíûå èñòî÷íèêè. Ñîòíèöà ñîòíÿ; ïåíèå ¾Ãîñïîäè, ïîìèëóé¿ ñòî ðàç ïðè âîçäâèçàíèè ×åñòíàãî Êðåñòà Ãîñïîäíÿ. Ñîòîâî òåëî ìåä. Ñîóç ñîþç; ñâÿçü. Ñî÷åòàâàòèñÿ âñòóïàòü â ñîþç, â áðàê. Ñî÷èâî ÷å÷åâèöà; âàðåíàÿ ïøåíèöà ñ ìåäîì. Ñî÷èíåíèå ñîñòàâëåíèå; ñîáðàíèå. Ñïåêóëàòîð òåëîõðàíèòåëü. Ñïèðà îòðÿä; ðîòà; ïîëê. Ñïëàâàòè ñîïóòñòâîâàòü â ïëàâàíèè. Ñïîáîëåòè âìåñòå ïå÷àëèòüñÿ; òóæèòü. Ñïîáîðàòü âìåñòå âîåâàòü. Ñïîä ðÿä; êó÷à; îòäåë. Ñïîíà ïðåïÿòñòâèå. Ñïîñëóøåñòâîâàòè ñâèäåòåëüñòâîâàòü; ïîäòâåðæäàòü. Ñïîñïåøíèê ïîìîùíèê. Ñïîñòíèê âìåñòå ïîñòÿùèéñÿ. Ñïîñòðàäàòè âìåñòå ñòðàäàòü. Ñïîþùèé âìåñòå èëè îäíîâðåìåííî ïîþùèé. Ñïðîòÿæåííûé ïðîäîëæèòåëüíûé. Ñïóä ñîñóä; âåäåðêî; ìåðà ñûïó÷èõ òåë; ïîêðûøêà; ïëèòà. Ñïÿòè íèçâåðãíóòü; îïðîêèíóòü Ñðàìîñëîâèå ñêâåðíîñëîâèå. Ñðàñëåííûé ñðîñøèéñÿ. Ñðà÷èöà ñîðî÷êà; ðóáàõà. Ñðåáðåíèê ñåðåáðÿíàÿ ìîíåòà. Ñðåáðîïîçëàùåííûé ïîçîëî÷åííûé ïî ñåðåáðó.

784 Ñðåäîãðàäèå ïåðåãîðîäêà; ïðîñòåíîê; ïðåãðàäà. Ñðåäîñòåíèå ïåðåãîðîäêà; ñðåäíÿÿ ñòåíà. Ñðåòåíèå âñòðå÷à. Ñðèñòàòèñÿ ñòåêàòüñÿ; ñáåãàòüñÿ. Ñðÿùü íåïðèÿòíàÿ âñòðå÷à; íàïàäåíèå; çàðàçà; ìîð; ãàäàíüå; ïðèìåòû. Ñòàâëåííèê ÷åëîâåê, ïîäãîòîâëÿåìûé ê ïîñâÿùåíèþ â äóõîâíûé ñàí. Ñòàäèÿ ìåðà äëèíû, ðàâíàÿ 100 125 øàãàì. Ñòàèííèê ñîïðè÷àñòíûé ñ êåì-ëèáî îäíîé òàéíå. Ñòàêòè áëàãîâîííûé ñîê. Ñòàìíà ñîñóä; âåäåðêî; êóâøèí. Ñòàðåé íà÷àëüíèê; ñòàðøèé. Ñòàòèð ñåðåáðÿíàÿ èëè çîëîòàÿ ìîíåòà. Ñòàòèÿ ãëàâà; ïîäðàçäåë. Ñòåãíî âåðõíÿÿ ïîëîâèíà íîãè; áåäðî; ëÿæêà. Ñòåçÿ òðîïèíêà; äîðîæêà. Ñòåíü, ñåíü òåíü; îòðàæåíèå; îáðàç. Ñòåïåíè ñòóïåíè. Ñòåðòè ñòåðåòü; ðàçðóøèòü. Ñòèõèðà ïåñíîïåíèå. Ñòèõ íà÷àëó ïåðâûé âîçãëàñ ñâÿùåííèêà ïðè á