Відкритий лист депутатів Київради

Page 1

flperugeu'ry Yrcpaiuu 3 c;r cr r c

oAlIMI4py OIexcau4p o BI4tIy 01220, u. Kule, eyn. Eaurcoaa, I I

r,xon ry B

o.rt

fonosi Ilepxonuoi Patlr Yrcpairrn Pasyuxony l(ura'rpy OitercauApoBl4qy 01008, u. Katle, eyn. Muxailna fpyweecurcozo, 5

flpem' ep-miniclpy Ynpaiur.r forruapyrcy Oner<ciro BalepifioBl4qy 01008, tt. I{uie, eyn. Muxrtitna fpytueecuxoeo, l2/2

Ilpo

ecrcummfl saxodie ulodo tirceidat4il'

iiluoeo Ko Hc eH cycy e ynpaattituti ctno:tLnpn Vtipctitttt - .vticmott l{treeou

rcopynt4

IIIAKPH'.II/.VI JII,ICT Pe:y:rr,'ra'lu rrpe3ul\crrl'or,Kr{X 'ra rrapJIaMeH'rcbKI4x nn6opin 2019 poKy u Vxpailli qi'rxo rrpo/{cMorrc'rpyBaJrr4 3aul4'r' rpoMaAuH ttaluoi rcpaiuu Ha :nainy rrolriluqrrux erri'r' 'r'a rrepc3auau'rax{elttu ycix t'ilox Bna1vr. C'r'ovletri riiA Aecttnlirt rrccrpcx'r'rznrror'o yrrlialLriulur, KopynIlil 'r'a 6pcxtti, lto4rl is serlaKlav eury:ia3MoM cnpurirurrru{ cJrona llircsllTlcn'ra rrpo nJraIII4 :r6ylynarn <xpairry iuruux naoxlunocrefi Ac nci pinrri rrepe/( 3aKorroM, /le c qeclli 'la rtpo:topi npanralla rpr. Ourri Arq Bcix). IIa cfolri rrcpurr4x tro3[il'r4r]rrr4x 3pyrrIcIIL y 3aKolloAaur{oMy troli ra rilxax wrronanqoi t)Jra1\v, rrolri'lnqua <<eri'r'a> crorxqi Vxpainn Ha '{ori s BirarieN{ K:rfi.rrcoN,r upol(onlKVc )Kpyrw ',ta ilrttunau tIpaBaJIaMI4 ttlaxpaficltla, xyrrnincrna, xopyrriliT 'ra :l.ItonlKrlneurrrq nJralloro. C'r'o,rtnqcto nauroi Aepx(aBI4 Itce ule Kepylorb Jtro/t14, rrxi i rra/ta:ri nc 3axun\aro'lt, irllcpccu I'poMa4'v, z BI4Kopl4crol]ylorb 6to4xer 3allJtrr rJracrrot'o :Salaqcrrrrl. Pcsyllb'ra'roM 'raKoro ((rocloltaploBallllfl)) e xaor[t{Ha 3a6y/toBa, T'parrcrrop'nrnu KOJrarrc, )KaxJII4na exo.ltorit ra 3ac'rapila czc'rerua )KKf. Mu gepcxorrarri, n(o caMe Kuis Mac c'r'a'fl4 [pirKJIaAoM or{uqeHrlq i oHoBneHHr{ riJral{}r rro uciri xpairri. Canac 't'oMy Mrr 3llcp't'acMocx Ao Ilac 3 npoxauH-sN,I HerafiHo p'r'py'r'!{'rr4cl B cr4'fyarliro, nhKola'rl{ uoKJIa/tclti ita Bac 3aKoI{oM so6oB'l:auHx, lqo6 1ircni71yna'r'u rcopyrrrlifirrHli Korrccrrcyc 'r'a 3arlycruTlr trpoqec oHoBreHFIt{ Ta r rcpc3ilnall'raxcr I I I s IIJ Ia/ I u tt c't'ttltllt li. 04 nepccHr{ 2019 poKy l{a6inc'r' uirric'rpin Vr<pairru HanpaBVB noAaIIrIq Ao llpc:ullcrlla Vxpairrn rrpo :lnilrr,rreIIIIfl Kltnqxa Il.Il. g roca.{ll fo:tonz Kulsct'tcoi uicr,xol Aepx(aBloi a,'tlrirric'r'par1ii, o/tnaK : IteniAovr4x trpv.uvll BKa3alIe noAaIIII-s Ao IU,O|O qaOy 3aJII'IIIIac'l'l,CfI IIe p03fJIfllly'l'!lM. IJ'r'<;u )Kc Ll.rc rri,lrrtinit(uo /to Iioc'raIIoBra

Ka6irrery Minicrpiu Vrpaiura BiA 15 ncpccrrlr 2010 poKy },fu 844 'ra pc3orllorlii llpcv'cp-vitlic'rpa Vxpaluu IriA 13 tcpccHl 2019 poKy lVs 3I2()91211-19 61,"'ro upl43Halreuo rIpoBeAerIHg nepenipxu craHy phKorrascr,KoT ltuortnrr.rrirru y I{ninct,xir'r vicr,xifi l(epxasrrifi alnainicrpaqii, rpore


irldopH,raqil rrpo pc:ryJlr,'rit'r'a iJ IIpollol(crrrrr rrapa3i ni4cylur, lre l\vrJrrfl.uuer, rra re, rrlo cTpoK ii rrllone,'lcrnut gaxirrquncq rric 0u xor;'lu s 2019 porcy. '['axox clti/t:asuarrvr'rr4,Ir\o I{zincr,rcnfi vicr,xnft roJror]a Bi'ralrira Krn.rxrt rue y ncpcclti 2019 por{)/ cnoinr irnc'l'oM oco6nc'lo 3ncprryBcx 4o Bcpxonuoi Papw Yxpaiuu II{o/(o po3lIycKy l{rzinpaTlra VIII cxlrrardarrrulla rrpr43rrar{errr{rr rro3ar{eproBkrx nnSopin Tlcnyra'rin KuTnct,rcoi nricrxoi pa71ra 'r'a : rreni/{oMnx rrpr4r{r4H r}Ka3aHe 3BepHerrrrx 4oci rrc po3r)rrrryTc. ilpaxor;vx)({li{ IlrIIrloril4KJro,rlcrrc l'a Kcpvroqncb iloJro}KctllrrrMn c'la'r'refi 7, 19,85, I 18 ]{ouc'r'nlyrlil Vrcpaiulr, n Mc)Kax rral(ztrrux l}av nonuorio)Kerrb

IIPOCtrIMO:

1. IJNr.r'r'z :raxo4in Iqo/(o lrixni/lar(ii xopyrrqirirroro KorrceHcycy n yrrparniHui Yxpairra -- nlic'r'ona Kucnol,r. z. l)o:t'.ttxtty'l't{ lro,r(arlrur Ita6irrc'r'y nrirricrpin Vr<pafirz ni/{ 4 r;epecus 2019 poxy rtpo :ttiittt,IIcIIIIttr Kltn.rxa Il.ll. s iloca/llr I'olourz Kuinclxoi vicr,roi 4epxannoi a4H,r i r r i c'r'par tii'r'a up nnun' r n r;ilt r o r; il (ue p i urcnru. Ilxrto.Iz'rt4 ito Ilopq/tKy /(cIIIIolo rrairSJrulKr{oro :aciAanui xolrirery Bepxonuol pal\u Vxpaiirra 3 IiL{'l'aIIb oplarlisarlii lepxaBr.roi nlaAra, uiclleeorcr caMollpt/lyllalIIIt, pct'iortaLtuIOI'o po3rrH'tKy ra uicTo6ylyBaHHq rn.rraHHq po3l)ltlllv JlJ.rc'l'il KHTuct'rcot'o nricrrcolo loJroBra Krn.{Ka B.B. ufoAo po3rrycKy Kuir;pa11a VIII crc;rr.iKarIIIlt 'r'a upl43rlaLrcrrrrq flo3aqeprorir4x na6opie 4erryrarin Kuincrxoi nr icr,rior pa/tH. /L Ilic"'rq orlpat(tolrarIffI Ju.Ic'r'a I{ainclxolo rricrxoro t'oJrour4 KlrIa.{xa B.Il. uroao po3rlycKy KnirlpaTlu VIII crurrzKalllu 'r'a npr43Har{errrrfl ro3aqcproBr4x rlrl6opin ,rlcrryra'r'in l{air;cr,xo[ nlicr,xoi pallu xomirerov Bepxonrroi pa4z Yrpainu : uI4'r'arrr, oplarri:ar1ii l{cp)Kanrroi nlra4u, tricqenolo caMoBpr/tynaHHrr, pct'itltta:tt,IIoro po3llr4T'Ky 'r'a naic'r'o6y/1ynaHrrlt, ueni4xlra4no iHirtirosa'rz IlIIcccIIIIt{ :lraitt l{o tloptl(Ky /lerIIIOro rrJrer{apHoro :aci2larru-rr 4pyroi cecii llcpxouriol Ptii(u Vrcpairu IX cKJIr.IKar{rur rrlo/Io nKrroqer{Hrr BKaiaHoro c'r'oJrr4rlero

r

IIH'I'AIIII'. 5.

Ily6lrivrro ttJro:ni'r'ylla'rt{ IIpo pc3vJrr,'r'aru nponeAcrrHrr ncpenipxu crar{y IlI4KoIlancr,xoi Tltzctlutt:riIta y Kl.rit;cl,xir.t nricr,xirl 4epxanrrifi altnririicrparlii, 1qs 6yta upollci(ella r;i:trrorri/tl{o /{o rroc'rauoBu Ka6iue'r'y Mirriclpin Yr<pii:;ru si/{ l5 rrcpcclrx 2()l0 ptritl, J\e 844 r'a pc3orllorqii flpcu'cp-virriclpa Vxpairr, nig 13 Bcpccilrr 2A'i9 poKy ,\e 3l269l2ll-19, a xoniro rrr4cr,MoBo|o :niry HauraBu-tr4 :to I I ar tior rri-r r b I ror'o at n'r.r Kopyrrr 1i a I olo 6ropo Vrcpairr rz.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.