Page 4

♥  OBSAH ZDRAVIE: Vitamíny pre tretie tisícročie ...................6 Pamäť v kocke ..........................................24 Cholesterol ...............................................26 Bioterapiou proti rakovine .....................37

VÝŽIVA: Chutné osvieženie ...................................10

STOP PADANIU VLASOV

Je veĐmi Ģažké sa v dnešnej dobe veĐkých reklám orientovaĢ tak, aby bol kupujúci absolútne spokojný. Za kvalitu a úþinnosĢ výrobkov ¿rmy KVATROFIN s.r.o. však hovorí veĐký ohlas spokojných klientov, ktorí si nemôžu vynachváliĢ predovšetkým prípravky na podporu rastu vlasov. Preto sme sa spýtali zástupcov ¿rmy KVATROFIN s.r.o., aby nám povedali nieþo bližšieho o svojich výrobkoch. R: Prosím Vás, môžete nám povedaĢ nieþo bližšieho o Vašich výrobkoch, týkajúcich sa k novemu rastu vlasov? K: Naša ¿rma sa zaoberá distribúciou úþinnej vlasovej kôry proti vypadávaniu vlasov SALON TEXTURES, ktoré sa skladá z terapeutického šampónu a kondicionéra. Prípravky sa vyrábajú podĐa prírodnej receptúry z BEVERLY HILS v USA. Všetky výrobky samozrejme prešli klinickou atestáciou. R: ýo hovoríte na neuveriteĐný ohlas na vašu vlasovú kôru, ktorá podporuje rast vlasov?‘ K: Vlasová kôra SALON TEXTURES vćaka svojej originálnej kompozícii dokáže za krátky þas (hovorí sa o leteckom úþinku) vlasy oživiĢ a ošetriĢ. V mnohých prípadoch dochádza k novému rastu vlasov tam, kde sme sa už zmierili s plešinou. Výsledky sú, ako ste podotkli, takmer neuveriteĐné. R: Ako sa Vaša kôra aplikuje? K: Aplikácia je veĐmi jednoduchá, presný návod na použitie je priložený ku každej kôre. Pre Ģažšie prípady u mužov a žien niekedy odporúþame používaĢ aspoĖ dve kúry po sebe! R: A posledná otázka - kde je možné zakúpiĢ Vaše výrobky a v akých cenových reláciách? . K: Kećže v súþasnosti nie je možné výrobky bežne získaĢ v lekárĖach, môže si každý zákazník prípravky kúpiĢ alebo objednaĢ u ¿rmy KVATROFlN s.r.o., Škaniclovská 1, 909 01 Skalica, tel.: 034664 74 35. Terapeutický vlasový šampón stojí 23 € a kondicionér 16 €, je odporúþané používaĢ súþasne ako vlasovú kôru. R: Ćakujem za rozhovor a želám Vám veĐa úspechov. Pripravil M. K.

Mesačník Rodina a zdravie. Dátum vydania júl/august 2013. Registračné číslo: EV 3809/09. ISSN 1338 - 0281. Ročník V. Vydavateľ: GK Invest, s. r. o., IČO 35 928 425, Desiata ulica č. 16, 831 01 Bratislava, tel./fax: 02/54 77 19 56, e-mail: redakciagz@ orangemail.sk, www.printovemedia.sk. Generálna riaditeľka: Mgr. art. Gabriela Zorgovská, tel.: 0907 719 510, e-mail: info@printovemedia.sk. Redaktor-manažér: Andrea Rozborová, tel.: 0908 192 738, e-mail: redakcia@printovemedia.sk. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Kašová. Vedúca redaktorka: Mgr. Kvetoslava Čerňanská. Marketingová riaditeľka: Mgr. Tatiana Kasalová. Redakčná rada: Alexandra Farkašová, Markéta Ježíková, Helena Marekovičová, Daniela Paculíková, Lucia Kašová, Veronika Dugová, Magdaléna Gondolová. Tlač: Merkantil, spol. s r. o. Distribúcia: Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s. Predplatné: Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, infolinka: 0800/188 826, e-mail: predplatne@abompkapa.sk. Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavateľ nie je zodpovedný za obsah a pravdivosť inzerátov, ani za prípadné vzniknuté škody. Mesačník do každej rodiny.

4  rodina a zdravie

LETO: Príprava na dovolenku ............................12 Voda je základ ..........................................16

Z BABIČKINEJ TRUHLICE: Fenikel .......................................................18

PORADÍME VÁM: Záhradka plná zdravia, krásy, vôní a chutí ....................................20

DUŠEVNÉ ZDRAVIE: Hnev ..........................................................28 Stres a jeho dôsledky ...............................38

SVET DETÍ: Zvieratko v rodine ...................................32

ALTERNATÍVNA MEDICÍNA: Škoricový zázrak ......................................34 Perly slzy a rubín lásku? ..........................42

INTÍMNE: Rizikový pohlavný styk ......................... 40

RELAX: Pohyb nás musí baviť ..............................46

RECEPTY: Letné špeciality ........................................48

Rolka 7 8 2013  
Advertisement