Page 30

Pripravte svoje auto na cestu na dovolenku Prichádza «as dovoleniek a vä«šina slovenských dovolenkárov využíva pri ceste za oddychom vlastný automobil. Ten treba pred cestou, ktorá zvä«ša presahuje niekoÍko stoviek kilometrov, správne pripravië. Preto odborníci zo ŠKODA AUTO Slovensko pripravili niekoÍko tipov ako na to. Kontrolou technického stavu a výbavy vozidla môžu dovolenkujúci motoristi predísë zbyto«ným nepríjemnostiam na cestách. „Zlým technickým stavom vozidla, najmä po dlhej zime, sa motoristom môžu neoĀakávane zvýšiĜ náklady na letnú dovolenku. Preto sme pripravili niekoČko základných rád, ako sa o automobil pred cestou postaraĜ.VodiĀom, ktorí sa chystajú na dlhú cestu za letnou dovolenkou však odporúĀame kvôli kompletnej prehliadke návštevu autorizovaného servisu. Zanedbanie tejto návštevy môže zapríĀiniĜ nielen poruchu na ceste, najmä pri starších vozidlách, ale aj zvýšenie spotreby pri zle nastavenom motore Āi zanesených ltroch. V autorizovaných servisoch ŠKODA pritom garantujeme profesionálnu prehliadku automobilu podČa najnovších smerníc a pokynov výrobcu, použitie ŠKODA Originálnych dielcov a príslušenstva a celkovo vyššiu kvalitu za porovnateČnú cenu. Majitelia vozidiel ŠKODA majú navyše výhodu okamžitej a bezplatnej pomoci na cestách kdekoČvek a kedykoČvek vĂaka špeciálnej službe Doživotná garancia mobility Premium,“ uviedol Róbert Hukel, vedúci oddelenia After Sales. SKONTROLUJTE SI PREVÁDZKOVÉ KVAPALINY V prípade potreby je nutné doplniĜ kvapalinu do ostrekovaĀov, skontrolovaĜ množstvo chladiacej a brzdovej kvapaliny. VodiĀi by si mali pozrieĜ dátum poslednej výmeny brzdovej kvapaliny, ktorá sa vykonáva prvýkrát po 3 rokoch a následne každých 24 mesiacov. JE VÁŠ MOTOR V DOBROM STAVE? U moderných automobilov, ktoré sú vybavené elektronickým systémom riadenia motora so schopnosĜou vlastnej diagnostiky, vykoná autorizovaný servis kontrolu tohto systému. PozornosĜ treba venovaĜ aj Āastiam motora, pre ktoré výrobca vozidla urĀil interval kontroly alebo výmeny. MAJTE SPRÁVNE NAHUSTENÉ PNEUMATIKY Pri pneumatikách je dôležité skontrolovaĜ správne nahustenie. Informácie o hodnotách tlaku pneumatík sa nachádzajú na veku palivovej nádrže alebo u starších vozidiel v priestore predných dverí vozidla. Motoristi by nemali zabúdaĜ aj na kontrolu opotrebenia pneumatík a skontrolovaĜ stav rezervného kolesa. DÔLEŽITÉ JE VIDIEĚ, ALE AJ BYĚ VIDENÝ VodiĀom odporúĀame vizuálne si skontrolovaĜ funkciu všetkých vonkajších žiaroviek. Pri návšteve autorizovaného servisu im automaticky skontrolujú aj stav nastavenia sklonu predných svetlometov. V prípade, že je vozidlo vybavené reguláciou sklonu predných svetlometov, pracovníci skontrolujú aj funkciu tohto systému.

DEZINFIKUJTE VENTILÁCIU Pred každou letnou sezónou odporúĀame kontrolu funkcie klimatizácie. Odborníci v autorizovanom servise skontrolujú funkciu systému klimatizácie a v prípade potreby doplnia všetky zložky chladiaceho média. Rovnako vykonajú Āistenie a dezinfekciu ventilácie, skontrolujú a prípadne vymenia peČový lter. SKONTROLUJTE SI POVINNÚ VÝBAVU V rámci povinnej výbavy by si mali vodiĀi skontrolovaĜ najmä kompletnosĜ a dátum expirácie lekárniĀky a venovaĜ pozornosĜ aj súĀastiam výbavy, ktoré sú povinné v krajinách, ktorými prechádzajú. V prípade cesty do zahraniĀia preto odporúĀame zabezpeĀiĜ si reexné vesty pre celú posádku vozidla a skontrolovaĜ stav balenia náhradných žiaroviek, aj keĂ na Slovensku už toto balenie nie je súĀasĜou povinnej výbavy vozidla. POMÔŽEME VÁM AJ V ZAHRANIþÍ V prípade poruchy vozidla na ceste radíme motoristom kontaktovaĜ asistenĀnú služby ich predajcu.VodiĀi môžu v neoĀakávanej situácii volaĜ v rámci Slovenskej republiky bezplatne na centrálu ŠKODA ASSISTANCE na telefónne Āísle 0800 11 94 55 alebo v zahraniĀí na Āíslo +421 2 4920 5951. ORIGINÁLNE PRÍSLUŠENSTVO AKO UŽITOþNÝ DOPLNOK Svoj automobil môžete pred cestou dovybaviĜ užitoĀným príslušenstvom. ŠKODA Originálne príslušenstvo ponúka na výber niekoČko praktických doplnkov.

ŠKODA vytvorila rekordnú slovenskú omaýovánku. Maýovalo ju 1 800 detí ŠKODA AUTO Slovensko v spolupráci s portálom www.kamsdetmi.sk niekoÍkonásobne prekonala slovenský rekord v najvä«šej detskej omaÍovánke. Rekordné dielo má takmer 113 m2, maÍovalo ho spolu 1 800 detí a na jeho výrobu sa použilo 1 620 pasteliek a rovnaký po«et voskoviek. „Rád by som poĂakoval a zablahoželal všetkým zapojeným deĜom k úspechu. CieČom projektu bolo prekonaĜ súĀasný rekord a spoloĀne sa zabaviĜ, Āo sa vĂaka bohatej úĀasti až 1 800 detí podarilo dokonca niekoČkonásobne. ŠKODA Rekordná omaČovánka s rozmermi takmer 113 m2 je tak novým ociálnym slovenským rekordom,“ uviedol Ing. Karel SklenáĖ, konateČ spoloĀnosti ŠKODA AUTO Slovensko. Všetky diely omaČovánky boli v piatok 28. júna spojené do jedného celku v bratislavskom OC Central, kde deti rekordne veČkú omaČovánku domaČovávali. Všetky deti, ktoré sa do maČovania aktívne zapojili, boli obdarované a odfotené s maskotmi. Svoju fotograu si môžu nájsĜ na rodinnom portáli www.kamsdetmi.sk. Na záver bola omaČovánka za úĀasti notára vyhlásená za nový slovenský rekord.

ŠKODA Rekordná omaČovánka pozostáva z niekoČko Āiastkových kusov, ktoré maČovali deti poĀas medzinárodného dĐa detí v ôsmich slo-venských mestách, konkrétne v Bratislave, Trnave, Nitre, TrenĀíne, Žiline, Banskej Bystrici, Poprade a v Košiciach.Týchto osem dielov dopĊĐa štvorica omaČovánok vytvorených deĜmi u autorizovaných predajcov znaĀky ŠKODA.

Rolka 7 8 2013  
Rolka 7 8 2013  
Advertisement