Page 1

Exteriérové dvere

Zariaďujeme kuchyňu

1 , 30

Nadčasový interiér

12/2013 - 1/2014


MODERNÉ BÝVANIE ■

Obsah

22

Vydavate㶃: EU PRESS, s.r.o. I㶏O 36 662 763 Desiata ulica 㶜. 16 831 01 Bratislava Tel./fax: 02/54771956

www.printovemedia.sk

KUCHY㶓A 6 10 12 16

Zaria㶞ujeme kuchy㶡u Úsporné LED diódy Priestor pre fantáziu Štýlový dar㶜ek

KÚPE㵻㶓A 56 58 62 64

INTERIÉR 18 22 26

Z domu domov Na dobrú noc Nad㶜asový interiér

Generálna riadite㶃ka

Blahodarný relax Dokonalé osvieženie Pohodlný kúpe㶃 Malá zmena, ve㶃ký ú㶜inok

Mgr. Art. Gabriela Zorgovská Tel.: 0907 719 510 E-mail: info@printovemedia.sk

Redaktor‒ manažér:

EXTERIÉR

68 Staviame bazén 72 Exteriérové dvere 76 Ako vybera㶇 garážovú bránu

10

Andrea Rozborová Tel.: 0908 192 738 E-mail: redakcia@printovemedia.sk

Šéfredaktorka: PhDr. O㶃ga Kašová

Redak㶜ná rada:

ZARIA㶑UJEME 30 36

Krá㶃ovné obýva㶜iek Domáca pracov㶡a

VYKUROVANIE 40 42

Mastencové pece Príjemný relax

78 82 84 88 90 92 94 98

Staviame dom Prírodné materiály Farebný dom Rozhovor Vegeta㶜né strechy Stavebné materiály Vonkajší obytný priestor Praktické riešenia

6

Moderné technológie Z poh㶃adu dizajnu sú sú㶜asné svietidlá skuto㶜nými umeleckými

ŠTÝL 46 48 52 54

Alexandra Farkašová Markéta Ježíková Helena Marekovi㶜ová Daniela Paculíková Lucia Kašová Veronika Dugová Magdaléna Gondolová

STAVBA

dielami, ktoré okúz㶃ujú svojou ladnos㶇ou a silným estetickým výrazom.

Luxusné pohodlie Štýlové steny Trendy sú㶜asnosti Sólo pre okná

A navyše, v㶞aka LED diódam sú moderné svietidlá nielen ú㶜innejšie a spo㶃ahlivejšie, ale vydržia aj dlhšie, ako kedyko㶃vek predtým.

30

Grafická úprava: Starion, s. r. o.

Tla㶜: Merkantil, spol. s r. o.

Distribúcia Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s.

Predplatné Mediaprint Kapa Pressegrosso, a. s. Vajnorská 137, 831 04 Bratislava Infolinka: 0800/188826 E-mail: predplatne@abompkapa.sk

Mesa㶜ník Moderné bývanie Dátum vydania ‒ december 2013 Ro㶜ník IV. Registra㶜né 㶜íslo: MK SR EV 4092/10 COVERFOTO: GAVAPLAST

www.gavaplast.sk

4

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

64

Písomné podklady nie sú archivované. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia. Vydavate㶃 nie je zodpovedný za obsah a pravdivos㶇 inzerátov, ani za prípadné vzniknuté škody. Autorské práva sú vyhradené ‒ vykonáva ich vydavate㶃. Rozmnožovanie textov a fotografií alebo znovupublikovanie ktorejko㶃vek 㶜asti 㶜asopisu je povolené výhradne so súhlasom vydavate㶃a.

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

5


ŠTÝL

Zariaduj´ eme kuchynu ˇ

prekonáva, hovorí o tom, 㶜i je usporiadanie kuchyne optimálne.

PRAKTICKÁ ZOSTAVA

Kuchynská linka má by㶇 dokonalá nielen z estetického h㶃adiska, ale aj po stránke ú㶜elnosti. Vzh㶃adom na vyššiu vlhkos㶇 a teplotu v miestnosti je dôležitá kvalita materiálu a povrchová úprava, no podstatná je aj ergonómia a výber elektrospotrebi㶜ov.

V

toho, ako zoradíte jednotlivé funk㶜né zóny. Prvou funkciou je skladovanie potravín v skrinkách, v chladni㶜ke a v mrazni㶜ke. Odtia㶃 potraviny putujú do umývacieho centra, v rámci ktorého sa nachádza drez, umýva㶜ka riadu a odpadkový kôš. Po príprave

potravín sa 㶞alej spracovávajú na pracovnej ploche a odtia㶃 putujú na sporák alebo do rúry, kde sa tepelne upravujú. Po㶜as celého procesu sa kuchár medzi pracovnými zónami musí nieko㶃kokrát premiest㶡ova㶇. A práve tvar a d㶚žka trasy, ktorú pri tom opakovane

Prii zariaďovaní P i ď í kkuchýň hýň s minimalistickým i i li ti ký poňatím ň tí jje zámerne á kl kladený d ý dôraz na zachovanie voľného priestoru a vzdušnosti. Štýl vyzdvihuje nielen originálne dispozičné riešenia, ale aj účelné a praktické vybavenie.

FOTO: MIELE, SIEMENS A ARCHÍV REDAKCIE

ýzor kuchyne ovplyv㶡uje priestor ‒ jeho tvar, rozmery, umiestnenie okien a dverí, rozvody elektriky, vody, odpadu a plynu. Variácií na tému tvar kuchynskej linky je ve㶃a. Jej usporiadanie závisí od

Lineárna kuchynská linka sa uplatní predovšetkým v úzkych miestnostiach. Ak je však priestor široký, dve lineárne linky oproti sebe ponúkajú efektívne využitie. Na jednej strane kuchynskej linky by mala by㶇 varná doska alebo sporák, drez a pracovné plochy medzi nimi. Na opa㶜nej strane situujte vä㶜šiu 㶜as㶇 odkladacích priestorov, prípadne rúru. V takejto „dvojlinke máte viac miesta na všetko ‒ na skladovanie potravín, na kuchynské náradie aj kuchynské spotrebi㶜e. Jedna 㶜as㶇 sa môže zmeni㶇 na akúsi vstavanú kuchynskú stenu so zabudovanými spotrebi㶜mi a potravinovými skri㶡ami s množstvom úložného priestoru. Praktické je aj usporiadanie kuchynskej linky do tvaru L. Takýto tvar linky je ideálny aj pre

6

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

7


ŠTÝL ŠTÝL malé kuchyne. Už pri rozmeroch miestnosti 2,5 x 3 metre je možné umiestni㶇 do rozovretej 㶜asti L aj malý jedálenský stôl. Usporiadanie kuchynských pracovísk do tvaru U predpokladá, že sa medzi nimi nabeháte minimálne. Pri tejto dispozícii je pravdepodobné, že aspo㶡 jedno rameno linky bude pod oknom. V sú㶜asnosti, ke㶞 sa uprednost㶡uje otvorená dispozícia obytného priestoru, v kuchyniach sú ob㶃úbené aj kuchynské ostrov㶜eky. Pevne zabudovaná vo㶃ne stojaca pracovná plocha v priestore, ktorá nemá so zvyškom kuchyne žiadne prepojenie je nielen praktická, ale aj vzh㶃adovo efektná.

ERGONÓMIA

Súčasný dizajn kuchynských liniek zodpovedá nárokom aj tých najnáročnejších užívateľov. Popri dokonalom vzhľade sú však neustále vylepšované aj technické riešenia vo vnútri kuchynských liniek a zabudovateľných elektrospotrebičov.

Moderná kuchyňa, bez ohľadu na jej priestorové dispozície, by mala pozostávať z minimálne štyroch základných častí - skladovací priestor, pracovný priestor, varné centrum a umývacie centrum, aby mohla poskytnúť základný komfort pri práci.

Rozvrhnutie ideálnej kuchynskej linky, kde sa vám bude dobre pracova㶇 a kde vás nebude pri varení bolie㶇 chrbát, by malo vyhovova㶇 všetkým zásadám a pravidlám kuchynskej ergonómie. Pohodlné miesto na prípravu jedál poskytuje už pracovná plocha s d㶚žkou 80 cm. V jej blízkosti alebo pod 㶡ou by sa mali nachádza㶇 zásuvkové skrinky s kuchynskými pomôckami. Ak plánujete využíva㶇 pracovnú plochu zárove㶡 ako odkladaciu plochu pre drobné elektrospotrebi㶜e - rýchlovarná kanvica, kávovar, hriankova㶜 a podobne, vtedy si doprajte pod㶃a priestorových možností vä㶜šiu d㶚žku a zárove㶡 rozšírte aj jej h㶚bku. Štandardných 60 cm môžete rozšíri㶇 o 30 cm, 㶜ím získate vä㶜ší komfort pri práci. Umožní to zriadi㶇 v zadnej 㶜asti pracovnej dosky aj ve㶃korysejšie odkladacie priestory. Centimetre navyše využijete na odloženie predmetov, ktoré chcete ma㶇 stále poruke. Pri hlbšej pracovnej doske si môžete dovoli㶇 zavesi㶇 aj horné skrinky kuchynskej linky nižšie. K dokonalému pohodliu prispeje aj vhodne zvolená výška pracovnej plochy. Tú si prispôsobíte pod㶃a telesnej výšky. Štandardom je 85 až 95 cm, osobám nad 180 cm ulahodí výška 100 až 105 cm.

SPOTREBIČE Pre niekoho je dôležitejší výber spotrebi㶜ov, než samotná kuchynská linka. Tie najmodernejšie ponúkajú nové dimenzie. Na jednej strane sú to novinky pre tých, ktorí považujú aj imidž v kuchyni za dôležitý - vinotéky podobajúce sa chladni㶜kám, digestory s televíznou obrazovkou a podobne. Na druhej strane je to pre tých, ktorí radi varia a ocenia praktickú stránku spotrebi㶜ov ‒ od varnej dosky s piatimi horákmi, cez prídavnú plochu vo varnej zóne na udržanie teploty hotového jedla, až po neštandardné bo㶜né otváranie rúry. Stupe㶡 technickej dokonalosti kuchynskej linky ur㶜uje aj možnos㶇 zabudovania kuchynských spotrebi㶜ov do nej. Trendom moderných kuchý㶡 sú predovšetkým zabudované spotrebi㶜e, ktoré svojim vzh㶃adom nenarúšajú dizajn kuchyne.

8

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014


MODERNÉ TECHNOLÓGIE

Spolo㶜nos㶇 Philips využíva vo svojich výrobkoch spotrebite㶃ského osvetlenia vysokosvietivé typy diód LED, v㶞aka ktorým sú svietidlá ú㶜innejšie, spo㶃ahlivejšie a vydržia dlhšie, ako kedyko㶃vek predtým.

S

polo㶜nos㶇 Philips podporuje celosvetové programy znižovania objemu emisií CO2 a vyrába produkty šetrnejšie k životnému prostrediu. LED diódy neobsahujú ortu㶇, ani olovo, je možné ich ovláda㶇 digitálne, v㶞aka 㶜omu sú ideálne pre širokú škálu rôznych využití. Vysokosvietivé diódy už nie sú zdrojom svetla budúcnosti, ale svetelnou technológiou dneška. Zabezpe㶜ujú nielen vysokú energetickú úsporu, ale aj redukciu odpadu a možnos㶇 recyklácie. Technológia LED integrovaná vo svietidlách Philips je jedine㶜ne vyvinutým

riešením ‒ svietidlá majú funkciu okamžitého rozsvietenia a zaru㶜ujú nielen optimálne osvetlenie, ale aj zvýraznenie živých farieb. Najnovšie LED žiarovky s LOTUS šošovkou vytvárajú zaujímavé iskriace efekty a vedú svetlo všetkými smermi.

PREVÁDZKOVÁ DOBA Integrované diódy LED vydržia svieti㶇 až 20 000 hodín, 㶜o je pri priemernom využití tri hodiny za de㶡 až dvadsa㶇 rokov ‒ pri 13 000 cykloch zapnutia a vypnutia. V porovnaní s tradi㶜nými

LED LE D žiarovky ži k s LOTUS s LOT OTU US U S ššošovko šošovkou š kou vytvárajú zaujímav zaujímavé iskriace efekty a vedú svetlo všetkými smermi.

zdrojmi svetla ušetria až 80 % energie. A navyše, ich svetlo je bez infra㶜erveného a UV žiarenia.

SVETELNÉ EFEKTY Na klasifikáciu rôznych typov bieleho svetla sa používa výraz „farebná teplota . Táto farebná teplota sa meria v kelvinoch (K). 㶏ím je 㶜íslo nižšie, tým je farebná teplota svetla teplejšia ‒ svetlo je viac žlto-㶜ervené. A naopak, 㶜ím je 㶜íslo vyššie, tým je farebná teplota svetla chladnejšia ‒ svetlo je viac bielo-modré. Na vytvorenie útulnej atmosféry v domácnosti

FOTO: FEIM

Úsporné LED diódy

sa štandardne používa teplé biele svetlo. Svietidlá InStyle predstavujú najnovšiu generáciu diód LED s teplým bielym svetlom, ktoré dosahuje farebnú teplotu 2700 Kelvinov. Inovácia posúva osvetlenie na novú úrove㶡 ‒ v jednom svietidle spája eleganciu, vytváranie atmosféry a úsporu energie. Rad InStyle ponúka sortiment svietidiel s nastavite㶃ným svetlom. Pri inštalácii je možné vybra㶇 si farbu svetla ‒ od teplého až po chladné, zo štyroch možností: 2500, 2700, 3100 a 3450 kelvinov. Po nastavení farby svetla je možné vä㶜šinu svietidiel stmieva㶇 pomocou nástenného stmieva㶜a. A to pomocou externého tranzistorového stmieva㶜a, ktorý je kompatibilný s elektronickými kapacitnými transformátormi a ovláda㶜mi diód LED.

RADA LEDINO Rada svietidiel LEDINO predstavuje najnovšiu generáciu diód LED s teplým bielym svetlom, ktorá dosahuje teplotu farieb 2 700 kelvinov. Inovácia kombinuje v jednom svietidle eleganciu aj energetickú ú㶜innos㶇, ktorá je posunutá na vyššiu úrove㶡. Najnovšie modely svietidiel od spolo㶜nosti Philips si môžete zakúpi㶇 aj pohodlnou cestou prostredníctvom internetu ‒ v e-shope www.feim.sk.

Svetlo je dôležitým prvkom v interiéri. Pre vytvorenie príjemnej svetelnej atmosféry je nutné dbať na správny výber svietidiel a ich rozmiestnenie, nakoľko vizuálne ovplyvňujú aj rozmery miestností a vnímanie priestoru ako celku.


FOTO: JAP, MIELE, ORESI A ARCHIV REDAKCIE

KUCHYŇA

Súčasný dizajn sa prispôsobuje potrebám užívateľov, do kuchýň vnáša prírodné materiály. Drevo, kameň, keramika, kov, sklo a koža, ktoré ponúkajú autentické dotyky s prírodou, nemusia nutne vytvárať interiér vo vidieckom či rustikálnom štýle.

Priestor pre fantáziu Spolo㶜nou charakteristikou aktuálneho dizajnu je vzdušnos㶇, nenútenos㶇 a individuálny výraz. Pri zaria㶞ovaní kuchý㶡 dominuje komfort, s dôrazom na kvalitu všetkých spotrebi㶜ov, nábytku a doplnkov. 12

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

P

ri zaria㶞ovaní kuchynských priestorov v domácnosti je vä㶜šinová orientácia na tri základné štýly ‒ klasický, vidiecky a moderný. Každý z nich obsahuje viacero 㶞alších podskupín a jemných odlišností. Kvalitné materiály a decentné farby sú poznávacím znakom klasického štýlu zariadenia. Kuchy㶡a zariadená vo vidieckom štýle evokuje romantiku. Pri vkusnom farebnom a štýlovom ladení pôsobí útulným a mäkkým dojmom, tiež neformálnou domáckou atmosférou.

K úspešnému zvládnutiu vidieckeho štýlu patrí nábytok z dreva v jeho prirodzenom pôsobení. Nemusíte sa však obmedzi㶇 len na prírodnú hnedú farbu, osobitú atmosféru dosiahnete aj bielym 㶜i bledozeleným a tmavozeleným nábytkom. Nábytok s tradíciou nevychádza z módy ‒ má vybudovanú pevnú pozíciu na svojej kráse, fantázii remeselníkov a ich výrobnom majstrovstve. Ak chcete krá㶜a㶇 s dobou, pri dispozi㶜nom riešení a zaria㶞ovaní domácnosti preferujte otvorené a funk㶜ne prepojené priestory, vzdušnos㶇

prostredia a 㶜isté línie. Zariadenie moderných kuchý㶡 v minimalistickom po㶡atí obvykle pozostáva iba z nieko㶃kých kusov, 㶜asto solitérov, ktorých tvary sú jednoduché, no skrývajú viacero funkcií, 㶜ím zodpovedajú požiadavke sú㶜asnosti ‒ viac ú㶜elovos㶇 a flexibilita.

MODERNÉ MATERIÁLY Dominantnými materiálmi v sú㶜asných kuchyniach je okrem dreva aj sklo a kov. Sklo predstavuje silu aj krehkos㶇, vzdušnos㶇 aj MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

13


KUCHYŇA

prieh㶃adnos㶇. Priezra㶜né sklo nezabra㶡uje prieniku svetla ‒ v㶞aka nemu kuchyne pôsobia 㶃ahko, až povznášajúco. Ak sa v priestore nachádza sklo v hojnej miere, pôsobí ako by bez limitov. Sklo v kuchyni podporuje 㶜istý a svieži dizajn. 㶏íra hmota je využívaná na umelecké aj úžitkové spracovanie. Tak dekoratívne, ako aj úžitkové sklo v domácnosti dokáže zauja㶇, upúta㶇 a vytvori㶇 špecifickú at-

14

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

mosféru. Zvláštnu kapitolu medzi prírodnými materiálmi predstavuje kov, ktorý v㶞aka svojim vlastnostiam umož㶡uje vytvori㶇 akéko㶃vek tvary. Populárne sú jedálenské stoli㶜ky, príborníky, komody a mnoho iných kuchynských doplnkov. Interiér vybavený ru㶜ne kovaným nábytkom je vždy originálny. Je dobre kombinovate㶃ný s drevom a sklom, 㶜o návrhárom a dizajnérom poskytuje maximál-

nu variabilitu. Sú㶜asné trendy v zaria㶞ovaní kuchý㶡 preferujú 㶜isté hladké línie, zemité farby a funk㶜nos㶇. Hitom je umiestnenie len nevyhnutného množstva nábytku a doplnkov, aby prive㶃a kusov priestor neza㶇ažilo a nerobilo ho 㶇ažkopádnym. Hojne využívané sú prírodné materiály, ktoré pôsobia prirodzene, majú schopnos㶇 harmonizácie prostredia s výnimo㶜ným estetickým efektom.


TRENDY

Štýlový darček Obdarova㶇 niekoho zo srdca znamená spravi㶇 rados㶇 aj sebe. Neviete 㶜o kúpi㶇 pod viano㶜ný strom㶜ek blízkym a priate㶃om? Ak sa práve chystáte na nákupy, prinášame vám nieko㶃ko tipov na štýlové dar㶜eky do domácnosti.

ˇ BIELA SVIEŽOST Umývadlo na dosku sa stalo trendovou súčasťou moderných domácností. Spolu so stojančekovou batériou tvorí dokonalý pár pozývajúci ku každodennej očiste. Krása umývadlovej batérie Kludi Balance White s vyložením 212 alebo 272 mm je tak magnetizujúca, že sa aj letmé opláchnutie rúk premení na pôžitok. Štíhla a ladná, kombinujúca jasné tvary s jemnými líniami, vábi k očiste. Diskrétne chrómové akcenty na tele batérie dovoľujú bielej ešte viac zažiariť. Rukoväť batérie pôsobí dojmom, akoby sa vznášala nad telesom batérie. Pritom však padne do ruky ako uliata a vždy s ňou precízne nastavíte prúd vody podľa vašich potrieb a predstáv so 40 % úsporou vody oproti klasickým batériám. www.kludi.sk

ZDRAVÉ VARENIE VIANOČNÁ POHODA

Keramický povrch panvíc Lineo CPR-24 je odolný voči poškriabaniu a ani pri vysokých teplotách sa z nich neuvoľňujú karcinogénne látky. Model má priemer 24 cm, je vysoký 4 cm, disponuje odnímateľnou rúčkou a sklenenou pokrievkou. Variť na ňom môžete na všetkých typoch sporákov a umývať sa dá aj v umývačke riadu. Držiak pokrievky a rukoväť panvice sú vyrobené z tepluodolného silica gélu, takže jedlo sa dá zohrievať aj v rúre pri teplote do 150°C. Model kúpite za 17,90 € v e-shope www.orava.eu.

Ak máte záujem sledovať cez vianočné sviatky televízne programy v dobrej kvalite, prinášame vám zaujímavý tip. LG OLED televízor je široký iba štyri milimetre, váži menej ako desať kilogramov a ponúka realistický obraz vďaka WRGB technológii. Vďaka funkcii Color Refiner zaručuje oveľa živší a prirodzenejší obraz a nekonečný kontrastný pomer. Ak máte záujem o OLED so zakrivenou obrazovkou, model EA9800 je vybavený zakriveným ergonomickým dizajnom s podporou technológie LG CINEMA 3D. S miernym vnútorným zakrivením je celý povrch obrazovky v rovnakej vzdialenosti od očí diváka, čím dochádza k odstráneniu problému s vizuálnym skreslením a strát detailov na okrajoch obrazovky. www.lge.sk

SVIATOČNÉ STOLOVANIE Počas vianočných sviatkov si väčšina z nás potrpí na sviatočné stolovanie, na jedálenský servis a dekorácie pripomínajúce detstvo plné rozprávok a bezstarostnej pohody. Kolekcia Winter Collage Toy´s Delight nemeckej značky Villeroy & Boch vytvorí tú pravú vianočnú atmosféru – ponúka množstvo atraktívneho, úžitkového aj dekoračného, porcelánu na vianočný stôl. Dostanete v exkluzívnej predajni Potten & Pannen – Staněk, v obchodnom dome Central v Bratislave. www.pottenpannen.sk

PRAKTICKÝ DARČEK

CHRUMKAVÉ RÁNA A Raňajky sú základ – o to viac, ak vonku zúri treskúca zima a vám sa zdá byť akýkoľvek dôvod, d, prečo vyliezť spod teplej periny, málo presvedčivý. Ak však z kuchyne začnú rozvoniavať ať čerstvo upečené hrianky, motivácia vstať narastá. Hriankovač Orava pripraví dve hrianky na jeden šup, nastaviť si na ňom môžete až päť teplotných stupňov. Model disponuje funkciou ou rozmrazovania Defrost a opätovného ohrevu Reheat. Praktickým je zásobník, do ktorého o padajú odrobinky z chleba. „Machra“ na prípravu hrianok v príťažlivom dizajne, s intuitívnym m ovládaním, si zamilujete natoľko, že ho ani nebudete odkladať do police. Hriankovač Orava va HR-106 kúpite za 18,90 € v e-shope www.orava.eu. u.

16

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Kvalitná biela technika patrí do kategórie hodnotných darov. Ovládanie práčky iba jedným tlačidlom Push & Wash nie je jedinou výhodou modelu INNEX v energetickej triede A+++. Práčka disponuje štrnástimi pracími cyklami pre osem kilogramov bielizne vrátane antialergického programu, špeciálnej starostlivosti o športové oblečenie a obuv. Navyše disponuje aj programami pre účinné odstraňovanie škvŕn a zápachu. Pre čierne odevy, ktoré sú náchylné k vyblednutiu je určený špeciálny cyklus, ktorý okrem kratšej dĺžky prania využíva aj šetrnejšie pohyby bubna. www.indesit.cz. MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

17


IINTERIÉR NTERIÉR

FOTO: KÄHRS A ARCHÍV REDAKCIE

Interiéroví architekti a dizajnéri vedia, že úspech vo vzhľade interiéru záleží aj od kvalitnej a vhodne zvolenej podlahy. Štýlový charakter miestností dosiahnete aj vďaka kvalifikovanému výberu podlahovej krytiny.

Z domu domov Drevené podlahy patria medzi krytiny, ktoré v㶞aka svojmu príjemnému a prírodnému charakteru, rôznorodosti, širokej farebnej palete, prirodzenej a originálnej kresbe, vyvolávajú pocit tepla a útulnosti. 18

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

D

revo ‒ materiál prastarý, no nad㶜asový, vyžaruje vznešenos㶇, prirodzenos㶇, teplo, útulnos㶇 a pohodu. Drevené podlahy sú nielen krásne, ale aj ekologické, dostato㶜ne odolné a navyše sa vyzna㶜ujú výbornými zvukovo a tepelnoizola㶜nými vlastnos㶇ami. Okrem pôsobenia aktuálnych štýlov a trendov vystupuje v interiérovej tvorbe do popredia popri atraktívnosti dizajnu aj požiadavka kvality na materiály a ich spracovanie až do najmenších detailov. Drevo je tvárny materiál, ktorý týmto požiadavkám vyhovuje

a vychádza im v ústrety. Drevené podlahy sa hodia do vä㶜šiny interiérov ‒ klasických, moderných, rustikálnych, koloniálnych. Pri výbere je dôležité zoh㶃adni㶇 typ interiéru, v ktorom bude podlahová krytina umiestnená a predpokladaný stupe㶡 jej za㶇aženia - slabý, normálny, intenzívny. Podceni㶇 neradno ani fakt do akej miery podlaha dizajnovo harmonizuje s charakterom miestnosti. Drevo má v domácnostiach svoje stále miesto, je dominantnou surovinou pri výrobe nábytku a podlahových krytín. Výhodou dreva je, že sa po poškodení dá zbrúsi㶇. Trvanlivos㶇 drevenej

podlahy je úzko spätá s tvrdos㶇ou dreva. 㶏ím je drevo tvrdšie, tým menšie je riziko mechanického poškodenia.

S PRÍRODOU POD NOHAMI Palubová podlaha ‒ palubovka, bola v minulosti bežná v dedinských domoch a aj v mestských bytoch. V sú㶜asnosti sa s 㶡ou naj㶜astejšie stretnete v chalupách, v zrenovovaných starých sedliackych domoch a v zrubových stavbách. Maximálne sa osved㶜ila v priestoroch s vyššou frekvenciou

pohybu. 㶏as dokonale preveril jej spo㶃ahlivos㶇 a tak suverénne prekro㶜ila aj prah dvadsiateho prvého storo㶜ia. Ide o masívne drevené dosky, vyrábané prevažne z ihli㶜natých drevín - smreku, smrekovca, jedle, borovice a podobne. Listnaté dreviny sa na výrobu palubovky používajú zriedkavejšie. Tieto povrchovo neupravené drevené dosky bývajú dlhé štyri až šes㶇 metrov, široké dvanás㶇 až šestnás㶇 centimetrov a hrubé dvadsa㶇jeden až dvadsa㶇pä㶇 milimetrov. Na jednom boku sú opatrené drážkou a na druhom perom, 㶜o umož㶡uje ich zasúvanie do seba. Pripev㶡ujú MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

19


IINTERIÉR NTERIÉR

K elite podlahových krytín patrí drevo – jedinečný prírodný materiál, ktorý púta svojim vzhľadom aj funkčnosťou.

sa skryte na hranoly alebo laty, na dokonale suchý betón. Pribíjajú sa alebo skrutkujú do drevených roštov napevno spojených s podkladom. Ukladajú sa na 㶃ubovo㶃ne ve㶃kú plochu, pri㶜om vytvárajú jednoduchý plošný efekt. Celkový dojem je zaujímavejší, ak pri pokládke využijete striedanie rôznych d㶚žok. Spôsobom uloženia dosák palubovej podlahy môžete priestor pod㶃a potreby opticky skorigova㶇. Aby sa dosky vyrovnali s vlhkostnými pomermi v miestnosti, do ktorej sa budú uklada㶇, mali by sa v nej pred poklád-

20 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

kou necha㶇 aspo㶡 dva dni „odstá㶇 ‒ presuši㶇. Prirodzenú kresbu dreva zvýrazní dodato㶜né lakovanie, alebo nanesenie lazúry vo vhodne zvolenom odtieni. Palubovka je v㶞a㶜ný, cenovo prístupný materiál ‒ pri správnej údržbe disponuje aj dostato㶜nou životnos㶇ou.

PLÁVAJÚCA PODLAHA Plávajúce drevené podlahy sa v interiéri používajú 㶜asto a sú užívate㶃sky ob㶃úbené. Možno aj v㶞aka jednoduchosti a rýchlosti

pokládky. Plávajúca podlaha je termín, ktorý sa používa v stavebníctve pre podlahové konštrukcie oddelené od okolitého skeletu stavby izoláciou. Tieto podlahy majú dobré akumula㶜né vlastnosti ‒ lepšie tlmia hluk krokov. Názov plávajúca podlaha sa ujal aj pre podlahové krytiny montované na pružnú podložku, bez pevného spojenia s betónom. Takýmto spôsobom sa kladú trojvrstvové ve㶃koplošné podlahy, ktoré sa spájajú lepením pera a drážky alebo takzvaným zámkovým spôsobom „click ‒ bez lepenia.


¢¢¢¢¢

wyyvku êth{lyps€

k’…•RĂŞÂ‘Â’Â†ĂŞÂ–Â“Â•Â’Â–Â—Â•ÂˆÂ‡ÂŽÂ˜Â?ÂˆĂŞÂ–Â“5Â?G„êÂ?„•Œ„‡ˆ‘5ĂŞ Â?ꓕB•’‡‘U†‹êÂ?„—ˆ•Œ5Â?’™­êw’–—ˆÂ?ÂˆĂŞÂ?ĂŞÂ‡Â•ÂˆÂ™Â„ÂąĂŞÂ…Â„Â™Â?‘ˆ‘UĂŞ —ˆ›—ŒÂ?¹ê“5“ˆ•’™>Ꙅ‘ŽROÂˆĂŞÂ„ĂŞÂ“Â„Â“Â?IÂ‘ÂœĂŞÂ–RĂŞÂ“Â•ÂˆĂŞ Ž™„Â?Œ—‘Uꖓ5Â‘Â’ÂŽĂŞÂ„ĂŞÂ“ÂˆÂŽÂ‘>ĂŞÂ–Â‘ÂœĂŞÂŒÂ‡Âˆ5Â?‘œÂ?ĂŞÂ“Â•ÂŒÂˆÂ–Â—Â’Â•Â’Â?­êê

u„ꇒ…•Rꑒ† lqw›pq|fk}ÂĽqdfkgrp†fqrvwlvdp†Žoryhnf›wlÂŽsu›mhpqhĂ°xyrÂ&#x;qhqh deh}shÂŽqhĂœkdudnwhuvs†oqhe|pdos§vrelÂŽkduprqlfn|Ă°qhpdoe|y|yro†ydÂŽ suxgn“hpÂĽflhĂĄqdnrÂ&#x;nrqdsÂ…wlhp§¡hqduxÂŹlÂŽsrnrmqÂľvs†qrnĂœnre|pdody|}hudÂŽvs†o¢dvqry ddnre|vdyqhmÂ&#x;xgldpdolf›wlÂŽĂŠ n“ yÂľkrg| e| pdod prghuq† vs†o¢d srvn|wrydÂŽ d ÂŽr ÂŹshfl†oĂ° qhe|pdodyvhehvnuÂľydÂŽĂĄde|vlmxÂŽoryhn}dĂ° plorydoĂŠ Â&#x;°Žrpnsu›mhpq“pxvs†qnxmhglvĂ° sr}lÂŽq“ulhÂŹhqlhvs†oqhdmhmy|edyhqlhĂœrkĂ° Â&#x;dgrp qd srnrmqÂľ vs†qrn e| lqw›pqh }ÂĽq| grp†fqrvw› qhpdol e|ÂŽ rulhqwrydq“ vphurp

22 MODERNÉ B�VANIE

DECEMBER 2013/JANUĂ R 2014

niuhnyhqwrydqÂľpnrpxqln†fl†pdohernplhvĂ° wdpĂĄnwru“v°}gurmrpkoxnxÂŽl}†sdfkxĂœ

hrvĂŞzpĂŞ|z{lspl­­­ reu“ mhĂĄ dn mh o§¡nr y|edyhq“ su›urgqÂľpl pdwhul†oplĂœ rghuq†whfkqroÂĽjldÂŹlwldydqn°ð ÂŹrydsdsoÂĽqry}duxÂŽxmhqhs†udqlhvwhkrydqhĂ° suhv°ydqlhq†soqhĂœedo|v°y|krwryhq“}rvwrĂ°

shufhqwqhsu›urgqÂľfkpdwhul†oryĂĄsuhwr}duxĂ° ÂŽxm° pd{lp†oq| nrpiruw d }q†dqolyrvÂŽ sul srx¡›ydqÂ›Ăœ gh†oqrxyÂľso¢rx}su›urgqÂľfkpdĂ° whul†orymhshulh}yrgqhmk|glq|Ăœey|no†yhÂ&#x;Ă° nrvÂŽkxvlhkrshuldmhrgwulgvdÂŽsÂ…ÂŽgrÂŹw|ulgĂ° vdÂŽfhqwlphwuryĂĄsulÂŽrpmhkrmhgqrwoly“yhwylÂŽĂ° n| grvdkxm° d¡ ÂŹw|ul fhqwlphwuhĂœ dnrqÂŽhqlh vdprwqÂľfk slhurn mh ur}pdqlwÂ“Ăœ g ÂŹlurn“kr ry†oxĂĄd¡srrvwu°slÂŽnxĂœhÂ&#x;n†ur}pdqlwrvÂŽ

mh gdq† qdmpÂ… wÂľpĂĄ ¡h u§}qh sohphq† kxv› surgxnxm° dm u§}qh guxk| d dnrvwl shuldĂœ dĂ° prwq†nydolwdshuldmhsrgplhqhq†dqdwrplfn¾ð plyodvwqrvÂŽdplĂĄelrorjlfnÂľp}or¡hq›pdplhvĂ° wrpyÂľvn|wxk|glq|ĂœyrgqÂľfkkxv›mhpr¡ð q“}›vndÂŽwyug“åpÂ…nn“åqlwnrylw“dÂŹwhwfrylw“ shulhĂĄdohdmwdn}ydqÂľsudfkĂœyug“shulhvd}›vĂ° ndyd}nu›ghok|glq|ĂĄpÂ…nn“}dv}kody|dnuĂ° nxĂœlwnrylw“shulhĂĄuryqdnrdnrsudfkĂĄmhur}Ă° wu°vhq“ sr fhorp whoh rshuhqfry d ÂŹÂŽhwfrylw“ shulhvdqdfk†g}dqdlfknrvwuÂŽlĂœnuhpsldĂ° wlfk }†nodgqÂľfk vnxs›q shuld vd qd kxvldfk qdfk†g}dm°dmyhwylÂŽn|shuldeh}o°ŽryĂĄnwru“ v°qd}Âľydq“krgy†eqhdohers†ohq“shulhĂœ†ð nodgq“vnxslq|ĂĄsrgvnxslq|dw|s|vdÂ?dohmghĂ° oldsrgÂ&#x;dwyduxĂĄyhÂ&#x;nrvwldpqrkÂľfklqÂľfksdĂ° udphwuryĂœhonryrmhpr¡q“ur}r}qdÂŽy|ÂŹhÂŹw|Ă° ulgvdÂŽw|srykxvlhkrshuldĂœ

pz{luplêwlyph hulhðs†shu}ydqn°rydsdso¼qrymhsrxuŽlð MODERNÉ B�VANIE

DECEMBER 2013/JANUĂ R 2014

23


¢¢¢¢¢

wyyvku êth{lyps€

wrpÂŽdvhqxwq“y|ÂŽlvwlÂŽĂœhulhvdÂŽlvw›rvrelwqhĂĄ sryufkry†o†wndvdy¡g|y|plh¢d}dqryÂ°Ăœu›ð urgq“shulhvdp†ŽlvwlÂŽyÂŹshfl†oqhmÂŽlvwlÂŽnhĂœ rprfrxyrg|ĂĄkru°fhmsdu|ĂĄvsurvwulhgndpl qdÂŽlvwhqlhshuldĂ°ÂŹshfl†oq|plvdsrq†wplddylĂ° y†¡dplĂœ}†yhuhmhshulhsrgurehq“shfl†oĂ°

24 MODERNÉ B�VANIE

DECEMBER 2013/JANUĂ R 2014

qhpx vxÂŹhqlxĂœ hqrprydq† vsrorÂŽqrvÂŽ  Ă°  shulh qlhohq ÂŽlvw݌ doh ydqn°h d sulĂ° nuÂľyn|}shulddmy|u†edĂœsuhgdmqlqdvwuhgĂ° nryhmxolflyudwlvodyhĂĄvlp§¡hwhgdÂŽy|krwrylÂŽ yÂľuren|u§}q|fkur}phuryĂĄvu§}q|plq†so¢dĂ° pldmredoplĂœ(lvw“yÂľuren|}nydolwq“krshuld

}yrgqhmk|glq|v°lgh†oqhsuh}gudyÂľvs†qrn dshnq“vq|Ăœ hg}lfkdudnwhulvwlfn“yodvwqrvĂ° wl shuld } yrgqhm k|glq| sdwu› sux¡qrvÂŽĂĄ y¾ð kuhyqrvÂŽdsoqlyrvÂŽĂœdqn°hdsdsoÂĽq|}shĂ° uldv°qdy|ÂŹhdmÂ&#x;dkn“åy}gxÂŹq“dhohnwulfn|qhĂ° yrglyÂ“Ăœ


DIZAJN

Nadčasový interiér Trendy sú výsledkom prirodzeného vývoja spolo㶜nosti, ktoré aktuálne preferujú rodinný život v ú㶜elne zariadených domácnostiach, ktoré sú prvotriedne zvládnuté aj z poh㶃adu dizajnu.

Ž

ivotný priestor 㶜loveka dvadsiateho prvého storo㶜ia má okrem dokonalej funk㶜nosti poskytnú㶇 aj estetické zážitky ‒ s prvkami, ktoré dokážu vytvori㶇 prirodzený pocit luxusu. Jedná sa o solitéry a doplnky, bez ktorých je moderný interiér nereálny. Sú㶜asní dizajnéri vo svojej práci uplat㶡ujú nevšedné kombinácie - atraktívnymi spojeniami dosahujú obdivuhodné efekty. Jednotlivé kusy

26 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

pôsobia originálne, boduje hravos㶇 materiálov a farieb. Výrobky pre domácnos㶇 sa vo všeobecnosti vyzna㶜ujú 㶃ahkos㶇ou formy, mobilitou a adaptabilnos㶇ou. Sú pripravené prispôsobi㶇 sa pod㶃a potreby novému prostrediu, aj inému priestorovému a dispozi㶜nému riešeniu. Preferované sú kvalitné kusy, ktoré sú bezchybné, dôkladne vypracované, s optimálnou životnos㶇ou. Moderný 㶜lovek je vyzbrojený vynaliezavos㶇ou, flexibilitou, prak-

tickos㶇ou a toto všetko prirodzene vyžaduje aj od nábytku a bytových doplnkov, ktorými zaria㶞uje svoj domov.

PODMANIVÁ KRÁSA Dvere sú aj dôležitým dizajnovým doplnkom každej domácnosti. Na trhu je k dispozícii bohatý výber modelov, typov, tvarov, dezénov, v množstve materiálových, farebných a dizaj-

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

27


DIZAJN alebo komory. Obvyklá výška dverí je 1970 mm, 㶜o však nie je porovnate㶃né so všetkými zahrani㶜nými modelmi. Z používaných materiálov prevláda drevo. Preferovaný je buk, dub, javor, jelša, breza, 㶜ereš㶡a, borovica, ale aj teak a viacero iných exotických drevín. Sú k dispozícii v rôznych farbách - od svetlých, až po tmavé. Ak máte záujem o optické zvä㶜šenie priestoru v domácnosti, zvo㶃te 㶜o najsvetlejšie odtiene.

HARMÓNIA PROSTREDIA Pri plánovaní dverí dbajte na ú㶜elnos㶇 smeru ich otvárania a umiestnenie pántov na pravú

a 㶃avú stranu. Priorita je ich technická stránka, nako㶃ko kvalitné dvere majú zabráni㶇 prieniku zimy, tepla, prievanu a hluku. Pre dobrú funk㶜nos㶇 dverí je dôležitá odborná montáž a servis. Pri výbere dverí dbajte aj na d㶚žku záru㶜nej lehoty, ktorá u niektorých výrobcov je aj dlhšia, ako povinná. Oživením interiéru môžu by㶇 dvere so sklenenou výpl㶡ou. V ponuke dverí s moderným dizajnom nájdete presklenia v podobe vertikálnych alebo horizontálnych pásov. Z praktického h㶃adiska je sklo používané obvykle tam, kde je potrebný prienik svetla. Menej tradi㶜né, no o to atraktívnejšie, sú celosklenené interiérové dvere z tvrdeného skla.

FOTO: JAP, SAPELI, LINEA a archív redakcie

nových prevedeniach. Z funk㶜ného h㶃adiska majú kvalitné dvere zvýši㶇 vzduchotesnos㶇, vodotesnos㶇 a nepriezvu㶜nos㶇 vnútorného priestoru príbytku. Z estetického h㶃adiska je potrebné dba㶇 na súrodos㶇 interiéru, ktorú zabezpe㶜íte výberom dverí v jednotnom štýle, najmä ak priestor disponuje viacerými vstupmi. Bežne používaná šírka jednokrídlových interiérových dverí je osemsto milimetrov. Do obytných miestností sa používajú aj devä㶇sto milimetrové šírky, tisíc milimetrové skôr ojedinele. Úzke dvere, s normovanou šírkou šes㶇sto a sedemstopä㶇desiat milimetrov, sa obvykle situujú do takzvaných obslužných miestností, akými sú toalety

MODERNÉ RNÉ BÝVA BÝVANIE NIE 28 MODE

DECEMBER DECE MBER 2013/JANUÁR 2013/JA 201 3/JANUÁR NUÁR 201 20144


FOTO: archív redakcie

ZARIAĎUJEME

Kvalitné poťahy moderných sedacích súprav sú tvarovo stále a odolné voči vysedeniu a vyťahaniu, zatiaľ čo materiály nižšej akosti môžu nepríjemne prekvapiť svojou zmenou už po pár mesiacoch používania. Dobrým tipom sú rôzne druhy snímateľných poťahov.

Králo´vné obývačiek Sú㶜asný sedací nábytok zastupujú rozli㶜né sedacie súpravy, pohovky, kreslá a stoli㶜ky. V zaria㶞ovaní domácnosti sa aktuálne vä㶜šinovo uplat㶡uje minimalizmus. No ani kúpou

MATERIÁLY

rozmernejšej seda㶜ky sa proti módnym trendom neprehrešíte.

S

edacie súpravy, pohovky, kreslá a stoli㶜ky sú nábytkom od ktorého sa právom o㶜akáva pohodlie. Klasické sedacie súpravy obvykle pozostávajú z trojseda㶜ky, dvojseda㶜ky a kresla, z trojseda㶜ky a dvoch kresiel a podobne. Rohové sedacie súpravy, tvoriace pomyselné písmeno „L , sa rovnako dobre uplatnia vo vä㶜ších aj menších miestnostiach. Rohová seda㶜ka môže v malej miestnosti ušetri㶇 vzácny priestor, ktorý by sme inak h㶃adali len ve㶃mi 㶇ažko. Praktické sú sedacie súpravy,

30 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

ktoré v sebe ukrývajú úložný priestor ‒ ideálne miesto na odkladanie menej používaných vecí, napríklad sezónneho šatstva a obuvi, náhradných prikrývok, podušiek a podobne. 㶑alším bonusom, ktorý ponúkajú mnohé sedacie súpravy, je možnos㶇 ich rozkladania, 㶜ím sa vytvorí plocha na spanie.

NA POHODLÍ ZÁLEŽÍ Vhodná sedacia súprava by mala umožni㶇 sedenie, pri ktorom sú na zemi celé chodidlá

nich voli㶇 h㶚bka sedacieho dielu, 㶜i jednotlivé sedacie moduly 㶃ubovo㶃ne presúva㶇 a spája㶇. Vankúše kresiel môžu by㶇 vyplnené napríklad silikónovým polyesterovým vláknom a v sedacej 㶜asti navyše opatrené pružinami v špeciálnom obale, v㶞aka 㶜omu sa pohodlie a komfort zvýši.

a zárove㶡, aby chrbát mal dostato㶜nú oporu. Niekto uprednost㶡uje posedenie na tvrdšom podklade, iný sa rád zaborí do nie㶜oho mäku㶜kého a obklopí sa pritom ešte aj množstvom vankúšov. Niekomu sa pá㶜i sedie㶇 rovno, inému zasa vyhovuje skôr pololežiaca poloha. Aj to sú dôvody, pre ktoré sa odporú㶜a kúpa seda㶜ky polohovate㶃nej. Polohovací mechanizmus, obvykle kovový, zabezpe㶜uje rôzne možnosti polohovania nôh aj chrbta. Variabilné systémy ponúkajú reguláciu výšky opierok smerom hore i dopredu. Dá sa na

Sedacie súpravy sa naj㶜astejšie vyrábajú z dreva, kovu, ale i z plastu, 㶜i ratanu, pri㶜om sú následne vyp㶚㶡ané a po㶇ahované. Prirodzene platí, že 㶜ím sú použité materiály kvalitnejšie, tým dlhšiu životnos㶇 seda㶜ka má. Predpoklad dlhej životnosti existuje napríklad pri seda㶜ke s drevenou alebo oce㶃ovou konštrukciou spojenou matkami a šraubami. Na životnos㶇 má však vplyv i kvalita použitého molitanu, najmä v sedacej 㶜asti. Po㶇ah seda㶜ky je tým, 㶜o nám zvy㶜ajne udrie do o㶜í ako prvé. 㶏oraz vä㶜šiu ob㶃ubu si získavajú kožené seda㶜ky. Pri výrobe koženého nábytku sa používa hlavne hovädzia koža, ale stretávame sa aj s kožou te㶃acou aleMODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

31


ZARIAĎUJEME

bo byvo㶃ou. Faktom je, že dôležitejšiu úlohu, než použitý materiál, zohráva proces výroby. Predovšetkým spôsob povrchovej úpravy. Do bežnej domácnosti sa odporú㶜a skôr povrch upravený impregnáciou. 㶏ím viacej ochranných vrstiev koža má, tým je sedacia súprava odolnejšia. Jednotlivé ochranné vrstvy nie sú na poh㶃ad vidite㶃né a ani cítite㶃né na dotyk a napriek tomu výrazne spomalia starnutie kože. Vybra㶇 si však môžeme aj koženú seda㶜ku v naturálnom prevedení, ktorej prednosti sú predovšetkým estetického charakteru. Naturálna koža však vyžaduje jemnejšie

32 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

zaobchádzanie. Kožený nábytok všeobecne by nemal by㶇 vystavovaný zvýšeným teplotám ani priamemu slne㶜nému žiareniu.

KRESLÁ A STOLIČKY Okrem sedacích súprav majú v obývacích izbách, ako 㶞alší zástupcovia sedacieho nábytku, svoje pevné pozície i kreslá a stoli㶜ky. Kreslo, ako samostatný kus nábytku, poskytuje sediacemu isté súkromie. Moderné kreslá totiž disponujú najrozli㶜nejšími praktickými funkciami. Na trhu sú k dispozícii polohovacie kreslá,

elektricky nastavite㶃né, 㶜i dokonca opatrené funkciou pre 㶃ahšie vstávanie. A 㶜o tak kreslo hojdacie? V sú㶜asnosti zažívajú hojdacie kreslá svoj ve㶃ký návrat. Vyrábajú sa i vo viacerých podobách, napríklad ako kreslá výkyvné, 㶜i hojdacie závesné. Luxusom, ktorý ur㶜ite využijeme a oceníme, sú kreslá masážne a relaxa㶜né. Na výber máme modely cez zdravotné, až po skuto㶜ne exkluzívne kúsky schopné poskytnú㶇 viacero druhov masáží a ešte nás pritom aj vyhrievajú. Rozmanitý je aj výber stoli㶜iek vhodných do jedální a obývacích izieb. Ich kvalita a originalita býva obvykle priamo úmerná cene.

PREDAJŇA R1 centrum Rožňavská 1, Bratislava INFOLINKA: +421 2 44 373 196 E-mail: sedackyr1@gmail.com www.sedackyr1.sk


ZARIAĎUJEME Z ARIAĎUJEME

Homing je trend, ktorý kladie na prvé miesto domov ako centrum sociálneho života, preto preferuje komfortné bývanie rovnako, ako aj pohodlnú prácu z domu.

Domáca pracovna ˇ Nie je jedno v akom prostredí sa 㶜lovek nachádza, pracuje a tvorí. Dizajnovo aj funk㶜ne vhodne upravený priestor je dôležitý. Záleží na každom detaile ‒ na výbere nábytku, svietidiel, aj doplnkov.

H FOTO: INDECO, TRACHEA, IKEA A ARCHÍV REDAKCIE

oming je nový rozmer bývania, v ktorom sa 㶜lovek delí o svoje súkromie aj s vonkajším svetom, v ktorom sa jeho osobný život prelína aj s pracovným a spolo㶜enským. Ú㶜elne zariadené domáce pracovisko je jedným z predpokladov dobrej výkonnosti a úspechu. Usporiadanie a zariadenie pracovného prostredia má výrazný vplyv nielen na zdravie, ale aj na psychickú pohodu a celkovú výkonnos㶇 㶜loveka. Aj preto je v domácej pracovni dôležité zariadenie, ktoré má sp㶚㶡a㶇 kritériá estetiky aj funk㶜nosti.

MODERNÉ RNÉ BÝVA BÝVANIE NIE 36 MODE

ˇ DO PRÁCE S RADOSTOU Ak sa má 㶜lovek cíti㶇 zdravo, príjemne a pohodlne, nemôže dve tretiny d㶡a presedie㶇 v neprirodzenej polohe, hrbi㶇 sa nad pracovným stolom a na㶇ahova㶇 sa po 㶜asto používané dokumenty do najvrchnejších políc. Domáca pracov㶡a, ktorá nedosahuje isté praktické aj estetické kvality, nemôže by㶇 funk㶜ná. Kancelársky nábytok a ostatné vybavenie si vyberajte s oh㶃adom na reálne potreby, zosob㶡ujúce pracovný komDECEMBER DECE MBER 2013/JANUÁR 2013/JA 201 3/JANUÁR NUÁR 201 20144

fort a využite㶃nos㶇. Existuje celý rad faktorov, ktoré útulnos㶇 a pohodlnos㶇 daného priestoru ovplyv㶡ujú a na ktoré by ste sa pri navrhovaní a zaria㶞ovaní mali zamera㶇. Medzi tie najpodstatnejšie patrí kvalitné osvetlenie pracoviska.

ELEKTROINŠTALÁCIA V PRACOVNI Ak sa práve chystáte vybudova㶇 novú elektroinštaláciu vo vašej pracovni, na úvod potrebujete návrh zásuvkových a svetelných rozvodov. Je dobré ma㶇 konkrétny plán o umiestnení prístrojov a svietidiel, aby v projekte elektroinštalácie bolo možné navrhnú㶇 praktické využívanie vypína㶜ov a zásuviek na stále i príležitostné používanie. Okrem po㶜tu, nepodce㶡te ani požadovanú polohu a výšku. Nie vždy je výhodné ma㶇 odberné miesto pri zemi, ako sme na to boli desa㶇ro㶜ia zvyknutí. Okrem po㶜íta㶜a sa v bežnej pracovni nachádza aj mnoho inej techniky. Od telefónov, mobilov a faxov, cez kalkula㶜ky a notebooky, až po tla㶜iarne, skenery a kopírovacie stroje. Je potrebné zisti㶇 príkon jednotlivých prístrojov, ktoré mienite MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

37


ZARIAĎUJEME

v pracovni využíva㶇. Venujte sa aj otázke, 㶜i v domácej pracovni je potrebné jedno alebo viacero svietidiel. Reguláciou osvetlenia a vhodnou kombináciou viacerých druhov svietidiel, dosiahnete požadovanú svetelnú pohodu, ktorá prispeje k optimálnemu pracovnému výkonu.

38 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

ELEKTRICKÉ OBVODY Obvykle sú v domácnostiach inštalované dva elektrické obvody, a to zásuvkový a svetelný. Domový alebo bytový rozvádza㶜 býva štandardne umiestnený vo vstupnej miestnosti,

naj㶜astejšie nad vstupnými dverami. Obsahuje isti㶜e, ktorými je možné ovláda㶇 jednotlivé elektrické obvody. Z bezpe㶜nostných dôvodov má by㶇 elektroinštalácia v trojvodi㶜ovej sústave a manipulova㶇 s 㶡ou môžu iba pracovníci s odbornými skúškami a osved㶜eniami.


FOTO: TALC

VYKUROVANIE

Mastencové pece

dohorení v peci a systém kúrenia môže by㶇 kombinovaný aj so solárnymi kolektormi.

ZDRAVÉ TEPLO

Pri výbere spotrebi㶜ov do domácnosti sú dôležité vlastnosti. Správne rozhodnutie môže ovplyvni㶇 nielen tepelnú pohodu v interiéri, ale aj zdravie a úsporu financií.

M

astenec je prírodne 㶇ažený minerál, 㶃ahko opracovate㶃ný a vysoko tepelne vodivý ‒ 4,6 W/mK, ohreje sa šes㶇krát rýchlejšie a má 3,5 násobne vyššiu schopnos㶇 akumulova㶇 teplo ako šamot. Mastenec je teplotne stály do 1530° C. Pec postavená z mastenca sa nikdy vplyvom tepla nerozpadne a nepopraská. V㶞aka mastencu a unikátnej konštrukcii pece TULIKIVI dosahujú ú㶜innos㶇 80 ‒ 87 %. Po㶜as trojhodinového kúrenia sa mastencová pec vážiaca 1500 kg dokáže ohria㶇 na maximálnu teplotu a následne vyžarova㶇 akumulované teplo viac ako 24 hodín. V㶞aka dokonalému

40 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

spa㶃ovaniu je spotreba dreva v mastencových peciach minimálna. Na nahriatie 100 kg pece je potrebný 1 kg dreva, 㶜iže mastencovú pec vážiacu 1500 kg vykúrite s 15 kg dreva, 㶜o je za sto vykurovacích dní spotreba cca 2,5 m3 dreva.

TRADÍCIA VERZUS INOVÁCIE Mastencové pece TULIKIVI sú na trhu už vyše osemdesiat rokov. Dizajn a konštrukcia sa opiera o dlhodobú tradíciu a skúsenosti, pri㶜om vývoj pecí je prispôsobovaný novým trendom. V roku 2012 uviedla firma TULIKIVI na trh inovácie pod ozna㶜ením GREEN, ktoré

robia mastencové pece ešte všestrannejšími a užito㶜nejšími. Produktová rada pozostáva z peletového systému P10 a teplovodného systému W10. Peletový systém u㶃ah㶜í vykúrenie pecí, bez akejko㶃vek manipulácie po㶜as horenia. Je ur㶜ený pre zákazníkov, ktorí majú problém s kúpou alebo usklad㶡ovaním dreva, alebo pre tých ktorí potrebujú u㶃ah㶜i㶇 obsluhu. Teplovodný systém W10 je so zabudovaným teplovodným výmenníkom, ktorý sa dá pripoji㶇 na ústredný systém kúrenia môže by㶇 hlavným zdrojom energie v dome. Výhodou zabudovania teplovodného výmenníka v mastencových peciach je, že voda sa ohrieva vo výmenníku ešte dvanás㶇 hodín po

Pri sálavom teple dochádza k rovnomernému ohrevu predmetov, povrchov a osôb v miestnosti. Teplo sa šíri všetkými smermi od zdroja, preto je rovnomerne rozložené po celej miestnosti. Povrch TULIKIVI pecí je zohriaty na níz-

ku teplotu - do 80 ° C, preto je prúdenie tepla v miestnosti minimálne. Vykurovanie pomocou sálavého tepla je vhodné pre 㶃udí s 㶜astými ochoreniami horných dýchacích ciest, reumatickými a astmatickými problémami, ke㶞že nevíri prach a nevysušuje vzduch. Mastencové pece TULIKIVI sú pravým zdrojom sálavého tepla - nemajú zabudovanú kovovú vložku, ktorá by zabezpe㶜ovala prenos tepla prúdením a zabra㶡ovala ionizácii. Pece produkujú zdra-

viu prospešné záporné ióny, ktoré kladne vplývajú nielen na okysli㶜ovanie krvi, ale aj na duševnú pohodu 㶜loveka. Sálavým kúrením sa znižujú aj tepelné straty, ktoré sú dané rozdielom medzi vnútornou a vonkajšou teplotou. Využite služby spolo㶜nosti TALC s.r.o. - výhradného zástupcu firmy TULIKIVI na Slovensku, a nechajte si poradi㶇 od odborníkov na mastencové pece, ktorí vám odporu㶜ia najvýhodnejší variant mastencovej pece pre vašu domácnos㶇.

TALC s.r.o. Štiavni㶜ka 77, Podbrezová Telefón: 0904 945 888, 0904 945 777 Email: info@talc.sk

SHOWROOM

Srde㶜ne vás pozývame od 11. 3. 2014 do 16. 3. 2014 na výstavisko Agrokomplex v Nitre do pavilónu M1 na výstavu Nábytok a bývanie 2014

Pri Starom mýte 1, Bratislava Vchod od Vajnorskej cesty pred hotelom COLOR INFOLINKA: 0904 945 888

www.mastencovepece.sk MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

41


FOTO: archív redakcie

VYKUROVANIE

Príjemný relax Ohe㶡 v kozube sprevádza 㶃udstvo v ich príbytkoch desa㶇ro㶜ia. Kozub je vítaným estetickým solitérom klasických i moderných interiérov, no najmä praktickým a funk㶜ným zariadením. 42 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

T

radi㶜ný kozub je vykurovacie teleso, z ktorého sa menšia 㶜as㶇 tepla odovzdáva vnútornému vzduchu a vä㶜šia 㶜as㶇 tepla sa odovzdáva priamo do telesa. Cez prehriate steny obvodového pláš㶇a kozuba následne teplo prestupuje do miestnosti. Jedná sa o sálavé, povrchové teplo, ktoré je nazývané aj konven㶜né teplo, nako㶃ko sa v priestore rozkladá rovnomerne. Ke㶞že v interiéri neprichádza k prudkej cirkulácii vzduchu, ne-

víria sa ani prachové 㶜astice. V㶞aka tejto optimálne rozloženej teplote, nedochádza v miestnostiach k nadmernému vysušovaniu vzduchu. Sálavé teplo je 㶃udovo nazývané aj zdravé teplo, nako㶃ko nedráždi alergikov, reumatikov a astmatikov.

MATERIÁL Najpoužívanejším materiálom na stavbu kozubov je šamot vo viacerých podobách. A to

v tvare tehál, dosák alebo tvaroviek. Všetky univerzálne šamotové stavivá sú vhodné na výstavbu kozubov, nako㶃ko sú žiaruvzdorné do prevádzkovej teploty až 1300 ° C. Rovnako vhodná je i priemyselne spracovaná hlina s prísadami. Prírodný kame㶡 je síce najstarším stavebným materiálom, ktorý sa dodnes používa, no jeho nevýhodou je vysoká objemová hmotnos㶇 a pomerne 㶇ažká opracovate㶃nos㶇. Naj㶜astejšie používané sú prírodné kamene kreme㶡, živec, žula, váMODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

43


VYKUROVANIE penec, mramor, dolomit, travertín, pieskovec, bridlica a iné. 㶑alším, 㶜asto používaným materiálom, je šamotová malta, ktorá je však vhodná len na výstavbu interiérových kozubov. Do exteriéru sa neodporú㶜a, nako㶃ko nie je odolná vo㶜i mrazu a vlhkosti. Klasická tehla je ob㶃úbeným materiálom na výstavbu kozubov, avšak nemôže by㶇 použitá priamo v ohnisku, ale len mimo žiarovej zóny. Na výstavbu priameho ohniska je ideálna šamotová malta v kombinácii s vodným sklom. Najmä na tepelnú izoláciu stien kozubov sú hojne využívané tepelnoizola㶜né dosky. Naj㶜astejšie sú vyrábané z minerálnych vlákien a z mletých expandovaných materiálov. Na obklad kozubov sú používané najmä rôzne druhy keramických obkladov, ktoré plnia nielen významnú funk㶜nú úlohu, ale aj estetickú.

VÝBER SYSTÉMU

Bezpečnostná otázka pri vykurovaní, najmä otvorených kozubov, je dôležitá. Horiaci otvorený kozub by mal byť neustále pod dozorom dospelej osoby, aby z prípadného vypadnutého tlejúceho kúska paliva nevznikol požiar.

MODERNÉ RNÉ BÝVA BÝVANIE NIE 44 MODE

DECEMBER DECE MBER 2013/JANUÁR 2013/JA 201 3/JANUÁR NUÁR 201 20144

Tepelnú ú㶜innos㶇 tradi㶜ných kozubov z h㶃adiska funk㶜nosti je možné zvýši㶇 teplovzdušným alebo teplovodným systémom až o 70 %. Teplovzdušný systém navyše zabezpe㶜uje aj úsporu paliva. Na jeho výstavbu sú potrebné pomerne malé investi㶜né náklady. Princíp je v zabudovaní teplovzdušnej vložky do dymovej komory, vtedy sa jedná o kozub so vzduchovým výmenníkom tepla. Existujú aj teplovzdušné vložky, ktoré je možné zabudova㶇 do ohniskovej komory, no sú finan㶜ne náro㶜nejšie. Teplovzdušná vložka môže by㶇 bu㶞 jednopláš㶇ová, dvojpláš㶇ová alebo kombinovaná. Obvykle oce㶃ová vložka je ukon㶜ená sopúchom, ktorý vyús㶇uje do dymovodu. Má tvar kazety s dvierkami, ktoré spoma㶃ujú proces horenia. Dvierka sú naj㶜astejšie vyrábané z keramického skla, s minimálnou hrúbkou 4 mm. Správne je, ak je z 㶜elnej strany zabezpe㶜ený dvojkanálový prísun vzduchu do ohniskovej komory, ako aj dvojkanálový prísun vonkajšieho vzduchu z bo㶜ných strán kozuba. Teplovzdušný systém, pracujúci na princípe cirkulácie vzduchu, je možné zabudova㶇 takmer do každého kozuba, a to bez vä㶜ších stavebných úprav. Princíp teplovodného systému je v zabudovaní teplovodnej oce㶃ovej vložky do ohniskovej komory. Vložka je obvykle z oce㶃ových rúrok, v tvare radiátora, do ktorých je privádzaná voda. Celý obvod radiátora je vyhrievaný horúcimi plynmi. Prívod vody býva na úrovni ohniska, odvod na úrovni dymovej komory. Na zariadenie je odporú㶜aná montáž odvzduš㶡ovacieho ventilu a cirkula㶜ného 㶜erpadla, aby sa v prípade intenzívneho kúrenia nenarušil systém. Na výstupe potrubia z kozuba a na spätnom okruhu pred napojením do hlavného vodovodného systému je dôležitá montáž šupátiek.


INTERIÉR

Luxusné pohodlie Luxusné kožené seda㶜ky a postele za skvelé velé ceny nájdete v predajni R2Design.

K

ožené sedacie súpravy, kožené postele, kožené kreslá a taburetky sú vyrobené z originál talianskej hovädzej kože. Náš sortiment tvorí aj 㶞alší moderný nábytok a konferen㶜né stolíky. Sme priamym importérom, a preto si môžeme dovoli㶇 ponúknu㶇 svojim zákazníkom produkty vysokej kva-

46 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

lity za ve㶃mi prijate㶃né ceny. Prísne si vyberáme našich dodávate㶃ov ‒ výrobcov, pri㶜om prvoradý dôraz vždy kladieme na kvalitu produktov, ich exkluzívnos㶇 a design. Exkluzívne ponúkame produkty svetových výrobcov v modernom štýle ITALY DESIGN. Našim zákazníkom poskytujeme komplexné služby od

poradenstva a návrhu, cez výber materiálov a jednotlivých modelov, až po samotnú dodávku. Našim cie㶃om je vcíti㶇 sa do myslenia zákazníka, snaži㶇 sa tak pochopi㶇 jeho predstavy, o㶜akávania a premeni㶇 ich na skuto㶜nos㶇. Veríme, že kúpou kvalitného produktu od R2Design sa splnia vaše sny o modernom bývaní.

Vzorková predaj㶡a: F. Madvu II., Prievidza 971 01 PO ‒ PIA: 10.00 - 18.00 hod SOBOTA: 10.00 - 12.00 hod

Infolinka: 0917 884 281 e-mail: info@nasedacky.sk web: www.nasedacky.sk www.r2design.sk

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

47


FOTO: archív redakcie

ZARIAĎUJEME

Štýlové steny V㶞aka farbám a tapetám môžu by㶇 aj steny v domácnosti osobité. Ich odtie㶡mi a vzormi je možné vyjadri㶇 nielen vkus užívate㶃ov, ale aj individualizmus. Originálne vzory moderných tapiet rozžiaria priestory a vytvoria v domácnostiach útulné zákutia.

N

aj㶜astejším dôvodom ob㶃úbenosti moderných typov tapiet je estetika. No medzi výhody, ktoré tapety do domácností prinášajú patrí nielen atraktívny vzh㶃ad, ale aj odolný povrch, umývate㶃nos㶇, oteruvzdornos㶇 a odhlu㶜nenie miestností. Hitom vo svete tapiet sú priedušné vliesové tapety, ktoré majú podklad z netkaného vlákna, v㶞aka 㶜omu sa tapety lepia priamo na stenu, a ak sa vám zažiada zmeny, kom-

48 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

fortne ich odstránite ‒ jednoducho a vcelku. Tapety pri aplikácii nie je potrebné ani vlh㶜i㶇, len suché prilepi㶇 na stenu natretú lepidlom. Vä㶜šina moderných druhov tapiet je vhodných na mnoho typov stien - od všetkých druhov vnútorných omietok, cez betónové panely, až po sadrokartón. V㶞aka novým technológiám výroby vzory tapiet vytvárajú 㶞alší vizuálny rozmer miestnosti a prinášajú do sveta bytového dizajnu nové efekty.


PAMÄTÁME AJ NA POISTENIE

STAVEBNÉ SPORENIE

Obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporite㶃ne vám sprostredkujú aj poistenie vášho bytu 㶜i rodinného domu. A dokonca aj zariadenia v 㶡om.

z pestrej ponuky medziúverov. Naši sú㶜asní sporiaci Pritom jej maximálna výška aj v nasledujúcom roku ROK klienti môžu až do konca tohto roka požiada㶇 o úver, zostane nezmenená. Stavebných sporite㶃ov ur㶜ite OCENENÍ ktorý nemá na slovenskom trhu financovania býpoteší, že ich vklady sú zo zákona chránené až Stavebné sporenie v PSS, a. s., vania konkurenciu. Je to úver na bývanie až do do výšky 100 tisíc €. A štátna prémia pripísaná je nielen výhodné, ale aj úspešné na ú㶜et stavebného sporenia nepodlieha dani 40 tisíc € bez založenia nehnute㶃nosti. Cestu a ocenené. Odborná porota odmenila z príjmov. k nemu sme vám u㶃ah㶜ili odbúraním zbyto㶜nej stavebný úver do 50 tisíc € bez založenia administratívy v podobe vypracovávania znanehnute㶃nosti a dokladovania príjmov leckého posudku, zakladania bytu alebo roČAKÁ NA VÁS STAVEBNÝ ÚVER Zlatou mincou 2013. A samotná banka dinného domu na katastri 㶜i dodato㶜ného obsadila 3. miesto v ankete ekopois㶇ovania nehnute㶃nosti. V㶞aka tomu ušetríte Stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporite㶃ni nomického týždenníka Trend svoj 㶜as, množstvo nervov (alebo zbyto㶜ne vyplytje finan㶜ný produkt zameraný predovšetkým ‒ Banka roka 2013. vanej trpezlivosti) a samozrejme aj pe㶡azí. na prípravu prostriedkov ur㶜ených na bývanie. Tí stavební sporitelia, ktorí splnia vopred stanovené podmienky, majú zákonom garantovaný nárok na stavebný RIEŠENIE MÁME PRE KAŽDÉHO úver. Jeho úroková sadzba sa za㶜ína už od 2,9 % ro㶜ne a nezmení sa od prvej splátky až po poslednú. Pritom pred㶜asné splatenie staveb- Môže sa tiež sta㶇, že najmä na kúpu bytu alebo výstavbu rodinného domu ného úveru, 㶜i už jednorazovo alebo prostredníctvom nieko㶃kých mimo- budete potrebova㶇 viac ako spomenutých 40 tisíc €. Bu㶞te bez obáv. riadnych splátok, je v PSS, a. s., bezplatné. Na jednu úverovú zmluvu vám poskytneme prostriedky až do výšky Stavebný úver až do 50 tisíc € dokonca nie je potrebné zabezpe㶜i㶇 170 tisíc €. Manželom alebo partnerom na jednu nehnute㶃nos㶇 dokonca nehnute㶃nos㶇ou a banka od vás nebude žiada㶇 ani dokladovanie výšky dvojnásobok, 㶜iže do 340 tisíc €. Takýto úver si však už bude vyžadova㶇 vášho príjmu. O tento jedine㶜ný produkt sa zaujímajú nielen stavební založenie nehnutelnosti. sporitelia ale aj odborná porota, ktorá ho ocenila Zlatou mincou 2013. Dobrá správa je, že Prvá stavebná sporite㶃㶡a poskytuje úvery na bývanie Pre Prvú stavebnú sporite㶃㶡u to bola v poradí už ôsma Zlatá minca po㶜as aj bez predchádzajúceho sporenia. A len tak mimochodom, úrokové sadzdeviatich rokov trvania sú㶇aže. by svojich úverov znížila od septembra 2013 až o 0,8 % ro㶜ne.

ALEBO SKÚSTE MEDZIÚVER Stavební sporitelia, ktorí ešte nesp㶚㶡ajú podmienky na získanie stavebného úveru, ale už teraz potrebujú rieši㶇 svoje bývanie, majú na výber

Doprajte si štátnu prémiu a Vianoce v Prvej stavebnej sporiteľni môžete mať už dnes Blížia sa Vianoce. Najkrajšie obdobie roka. V㶞aka stavebnému

V㶞aka stavebnému sporeniu v PSS, a. s., si zabezpe㶜íte nové alebo vynovené bývanie. My ale myslíme aj na financovanie nábytku 㶜i elektroniky v 㶡om. Pre našich klientov máme v ponuke úvery na vybavenie domácnosným úrokom garantovaným ti s výhodnými podmienkami po㶜as celej doby sporenia. Každý a nízkym úrokom. kto sporí, dospelý 㶜i die㶇a, má nárok na štátnu prémiu. Ak po㶜as roka 2013 vložíte na ú㶜et stavebného sporenia aspo㶡 577,30 €, štát vám doloží 㶞alších 66,39 €. Vaše vklady spolo㶜ne so štátnou prémiou zhodnotíme úrokom až 2 % ro㶜ne. Možno vás zaujíma, 㶜i frekvencia vkladov na ú㶜et stavebného sporenia má vplyv na výšku štátnej prémie. Nemá. Je jedno, 㶜i sporíte pravidelne mesa㶜ne alebo jediným vkladom ro㶜ne. Dôležité je však množstvo vložených finan㶜ných prostriedkov po㶜as kalendárneho roka. Na druhej strane ale platí, že kto nesporí, ten nemá nárok ani na štátnu prémiu.

sporeniu môžu by㶇 ešte krajšie, ak obdarujete svojich najbližších alebo seba samých.

P

redpokladom je uzatvori㶇 si alebo ma㶇 uzatvorenú zmluvu o stavebnom sporení v najvä㶜šej stavebnej sporite㶃ni na Slovensku a potom už len spori㶇. Pritom uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení pre die㶇a do troch mesiacov od jeho narodenia je zadarmo. Ak sa rozhodnete pre Štandardnú extra tarifu, alebo uzatvoríte zmluvu pre svoje die㶇a v Junior extra tarife, zaplatíte len 20 €.

VÝHODNÉ A GARANTOVANÉ Mechanizmus stavebného sporenia je jednoduchý a spravodlivý. Prvá stavebná sporite㶃㶡a zhodnocuje vklady všetkých svojich klientov výhod-

50

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

AJ NA VYBAVENIE DOMÁCNOSTI

Viac informácií vám ochotne a nezáväzne poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporite㶃ne. Môžete nám tiež telefonova㶇 na 㶜íslo 02/58 55 58 55 alebo si kliknite na stránku www.pss.sk.


FOTO: archív redakcie

ŠTÝL

Trendy súčasnosti Trendy sú㶜asnosti odzrkad㶃ujú mnohé aspekty života. Prostredníctvom trendov sa v bytovom dizajne prejavuje kultúra aj životný štýl spolo㶜nosti. Tie aktuálne sa radi obzerajú za tradíciami a zárove㶡 myslia na budúcnos㶇 s modernými prvkami - preferujú vzdušnos㶇, zdanlivú jednoduchos㶇 a 㶜isté línie.

A

k 㶜lovek cíti potrebu farebnej zmeny vo svojej domácnosti, má si ju dopria㶇. Vplyv farieb na 㶃udskú psychiku je dávno známy. Niekto vo svete farieb vyh㶃adáva kombinácie tónu v tóne, niekomu sa pá㶜i kontrast. Aktuálne preferovanými farbami v moderných domácnostiach sú zemité a pastelové odtiene, ktoré navodzujú pocit útulnosti. Biela farba vyznieva 㶜isto a svetlo ‒

52 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

predstavuje nevinnos㶇, kultivovanos㶇 a vzdušnos㶇. Je farbou úprimnosti, slobody a nezávislosti, stabilizuje a posil㶡uje tvorivos㶇. Zelená farba evokuje spätos㶇 s prírodou, symbolizuje rast a regeneráciu. Kombinácia bielej a zelenej farby v interiéri navodzuje sviežu atmosféru, pocit pohodlia a istoty. Spolo㶜ne vyžarujú priate㶃ské frekvencie, ktoré prispievajú k spokojnosti a rovnováhe.


FOTO: archív redakcie

INTERIÉR

Domáci výrobca plastových okien, stien, dverí a príslušenstva V sú㶜asnosti firma PLAST-MONT, s. r. o., rozširuje svoj výrobný program. Okrem plastových okien a dverí, spustila novú linku na výrobu hliníkových výrobkov. Zárove㶡 firma investovala do obnovy doterajšej výrobnej linky, 㶜ím sa zvýšila kapacita aj kvalita výroby. Aj napriek hospodárskej kríze sa zvýšil aj po㶜et zamestnancov.

V

tomto roku PLAST-MONT v spolupráci s firmou REHAU prichádza na trh s novým profilovým programom GENEO, ktorý je dlhoro㶜ným výsledkom výskumu a vývoja firmy REHAU. Je to predovšetkým úspora energie, 㶜o ich presved㶜ila orientova㶇 sa týmto smerom. Plno normovaná profilová konštrukcia nepotrebuje oce㶃, v㶞aka 㶜omu nevznikajú tepelné mosty, cez ktoré by sa strácala drahocenná energia. Okná sú vyrobené z RAU-FIPRO, 㶜o je špi㶜kový materiál založený na vyspelej technológii a je jedine㶜ný na trhu s oknami. Predstavuje to najnovšie, 㶜o momentálne trh ponúka. Okná z okenných profilov GENEO poskytujú maximálne pohodlie. Svojou jedine㶜nou zvukovou ochranou prinášajú príjemný pokoj a v㶞aka vynikajúcej odolnosti proti vlámaniu poskytujú optimálnu bezpe㶜nos㶇. Imponujúci je aj 㶃ahký chod pri otváraní a zatváraní. Úplne nová koncepcia tesnení cite㶃ne znižuje tlak pri zatváraní. To všetko zlepšuje kvalitu života. Zameranie na budúcnos㶇 súvisí s pozitívnou bilanciou doterajších skúseností, dlhoro㶜nej praxe a s orientáciou sa na splnenie požiadaviek aj náro㶜nejších zákazníkov.

Sólo pre okná Spo㶃ahlivos㶇 a funk㶜nos㶇 okna ovplyv㶡ujú mnohé parametre ‒ medzi hlavné patrí kvalita rámu a jeho izolácia, typ skla a spôsob zasklenia, ako aj odborné osadenie a následná údržba.

K

ovanie modernej okennej konštrukcie je celoobvodové a zaru㶜uje stabilitu okenného krídla v ráme. Charakteristickými prvkami štandardného kovania je jednoduché ovládanie, kvalitné tesnenie a sprostredkovanie viacerých variantov vetrania. 㶑alšími doplnkami kovaní sú uzamykanie okenného prvku, detská poistka proti otvoreniu okna, protiprievanová poistka a zvýšená odolnos㶇 okna vo㶜i násilnému vnik-

54 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

nutiu do interiéru bezpe㶜nostným kovaním. Od konkrétneho typu kovania závisí najmä jednoduchos㶇 manipulácie pri ovládaní okna, ako aj rovnomerné dovieranie krídel a bezproblémové polohovanie. K㶃u㶜ky sú neodmyslite㶃ným doplnkom okna. Primárne zabezpe㶜ujú ú㶜elnos㶇 a jednoduchos㶇 pri manipulácii. Dôležité parametre týchto doplnkov sú dokonalá funk㶜nos㶇, dobrá materiálová odolnos㶇 a nízka opotrebovate㶃nos㶇.

PLAST MONT, s. r. o., výroba a predaj: Pekárenská 2, Lučenec, tel.: 047/ 433 32 38, fax: 047/ 432 69 66, plastmont@plastmont.sk www.plast-mont.sk


WELLNESS

Blahodarný relax Saunovanie z tela vyplaví škodliviny, naštartuje regenera㶜ný proces a povzbudí imunitný systém. Pobyt v saune stimuluje aj imunologické reakcie cievneho systému a pozitívne pôsobí na látkovú výmenu v tele.

S

aunovanie patrí k pokrokovým formám regenerácie organizmu, s mnohorakými terapeutickými ú㶜inkami. V moderných kúpe㶃niach domov a bytov sú parné boxy a suché sauny stále 㶜astejším javom. Stále populárnejšími sa však v domácnostiach stávajú najmä infra㶜ervené kabíny, ktoré sú jednou z alternatív zdraviu prospešného relaxu. Infra㶜ervené svetlo zabezpe㶜uje o㶜is㶇ujúce potenie 㶃udského tela pri relatívne nízkej teplote ‒ infra㶜ervené žiarenie má vlnovú d㶚žkou totožnú so slne㶜ným

56 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

žiarením. Domáca infrasauna je domáci lekár a terapeut v jednej osobe. Infrakabíny pre jednu alebo dve osoby si môžete užíva㶇 nerušene v súkromí domova, ak uprednost㶡ujete privátne služby pred skupinovými. 㵻ahko a diskrétne sa zbavíte nadváhy aj nespavosti. Zo širokej ponuky na stránkach www.eurorelax.eu si môžete vybra㶇 z množstva modelov ‒ ATLANTA, BOSTON, CHICAGO, COLUMBIA, KANSAS, HOUSTON, BUFFALO a mnoho iných, ktoré si navyše môžete aktuálne zakúpi㶇 vo výhodných z㶃avách. A to aj s kvalitným saunovým

príslušenstvom ‒ od saunových teplomerov a hodín, cez opierky hlavy, až po kompletné saunové sety. Ak máte záujem o infrasaunu rodinných rozmerov, infrakabíny pre tri a štyri osoby poskytujú dostatok priestoru a možností nielen pre vás, ale aj vašich najbližších - predstavujú pohodlie pre celú rodinu, pre všetky generácie v domácnosti. Ak h㶃adáte infrasaunu, ktorá do bytu sadne ako uliata a vyplní vo㶃ný priestor, skvelou vo㶃bou je rohová infrakabína, ktorá je z priestorového h㶃adiska ve㶃mi praktická a z poh㶃adu dizajnu pôsobí štýlovo.

Sauna je k㶃ú㶜om nielen k dobrej nálade, ale aj ku zdraviu. Saunovanie optimalizuje prísun výživných látok do 㶃udskej pokožky. Prekrvenie pokožky zabra㶡uje jej vysúšaniu, reguluje jej obsah tuku na povrchu a podporuje prirodzenú elasticitu. Striedaním tepla a chladu sa v organizme stimuluje vegetatívny nervový systém a prekrvujú sa nielen cievy, ale aj svalovina. Pravidelné saunovanie stimuluje imunologické reakcie cievneho systému a pozitívne pôsobí aj na látkovú výmenu. Vyplavovaním kyselín a stopových prvkov z tela sa prirodzene posil㶡uje imunitný systém organizmu. Pobyt v saune uvo㶃㶡uje dýchací systém, 㶜o napomáha kvalitnejšiemu dýchaniu. Ak sa na pravidelné saunovanie pozriete ako na telesnú 㶜innos㶇, potom aj v㶞aka takejto aktivite v 㶃udskom tele nastáva spomalenie biologického procesu, akým je starnutie. Príjemný relax v pohodlí domova tohto typu významne prispieva nielen k zdravému životnému štýlu, ale aj k vyššej kvalite života.

FOTO: EURORELAX

OZDRAVNÉ ÚČINKY

Saunovanie prispieva k odbúravaniu napätia a stresu, k otužovaniu organizmu a k prevencii pred civilizačnými chorobami. Aj z týchto dôvodov je celosvetovým trendom používanie sauny ako bežnej súčasti domácnosti.


FOTO: KLUDI A archív redakcie

ZÓNA HYGIENY V moderných sprchových systémoch je možné počas sprchovania striedať cykly teplej a chladnejšej vody. Inovatívna aplikácia podporuje tkaninový metabolizmus, čo stimuluje aj dýchacie centrum a krvný obeh.

Dokonalé osvieženie Prvé ranné kroky vä㶜šiny z nás vedú do kúpe㶃ne a po㶜as d㶡a, aj ve㶜er, v nej trávime mnoho 㶜asu. Domáca zóna hygieny je našim úto㶜iskom ak telo vyžaduje o㶜istu aj psychickú vzpruhu - vždy, ak sa nám zažiada zregenerova㶇 v mocnom živle zvanom voda.

58 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

59


ZÓNA HYGIENY

A

k preferujete hygienickú o㶜istu spojenú so zvukom padajúceho daž㶞a, vlnami mora alebo vodopádom, využite jedine㶜né možnosti, ktoré ponúkajú nové generácie sprchových systémov. Typický sprchový panel sa skladá zo samotného panelu, hlavovej a ru㶜nej sprchy, z batérie, z ovládacích prvkov a obvykle býva vybavený i masážnymi tryskami. Efektné sú najmä sprchové panely s termostatickými batériami, ktoré zaru㶜ujú nielen okamžité dosiahnutie želanej teploty vody, ale sp㶚㶡ajú aj náro㶜né kritériá bezpe㶜nosti. Hitom vo svete sprchových systémov sú sprchové panely zabudované k stropu a 㶞alším atraktívnym variantom sú sprchové systémy, ktoré majú vlastný panel zabudovaný v stene. V interiéri

MODERNÉ RNÉ BÝVA BÝVANIE NIE 60 MODE

DECEMBER DECE MBER 2013/JANUÁR 2013/JA 201 3/JANUÁR NUÁR 201 20144

sa tak nachádza iba hlavová a ru㶜ná sprcha s ovládaním. Výnimkou nie sú ani sprchy, ktoré sú vsadené do vo㶃ného priestoru a tvoria samostatné solitéry kúpe㶃ní.

MODERNÉ SYSTÉMY Výsadou moderných sprchových systémov sú špeciálne hlavice, ktoré sú obvykle oto㶜né, 㶜o prispieva k maximálnemu komfortu pri denných hygienických úkonoch. Vyrábajú sa z uš㶃achtilej ocele, z chrómu a iných kvalitných materiálov. Nie zriedkavo je v nich zabudované aj osvetlenie. Vä㶜šina modelov je maximálne flexibilná, nastavite㶃ná pod㶃a individuálnych potrieb užívate㶃ov. Dokonalú variabilitu zaru㶜uje bežec umiestnený na ty㶜i a stabilitu

nadstavenia integrovaná brzda. Ojedinelos㶇ou nie sú ani ultraploché hlavice, ktoré majú hrúbku len okolo dvoch centimetrov, a to aj popri zachovaní dostato㶜ne ve㶃kom a bohatom prúde vody. Na pokojné sprchovanie je ob㶃úbený mäkký prúd vody, ktorý pôsobí príjemne a upokojujúco na celé telo. Ihli㶜kový prúd vody pôsobí povzbudzujúco, dokáže prispie㶇 k odbúraniu únavy a stresu. Ak si chcete uži㶇 dokonalú masáž tela, ur㶜ite radi absolvujete sprchový kúpe㶃 s tvrdým prúdom vody. Sta㶜í si sprchovú hlavicu nadstavi㶇 na pulza㶜ný prúd a v㶞aka jeho bodavým ú㶜inkom dosiahnete prekrvenie celej pokožky. Zaru㶜ený relaxa㶜ný zážitok vám sprostredkujú rotujúce komôrky. Populárne sú aj takzvané daž㶞ové moduly, ktoré ponúkajú nieko㶃ko druhov „daž㶞a a ich kombinácie.


FOTO: KLUDI

ZÓNA HYGIENY

ZDRAVÝ DOMOV bez nadmernej vlhkosti Rozpozna㶇 nadmernú vlhkos㶇 vzduchu v domácnosti nie je až také jednoduché. Jasným signálom môžu by㶇 kvapky vody na oknách a zrkadlách, zatuchnutý zápach alebo dokonca plesne medzi dlaždicami 㶜i v rohoch za nábytkom. Riešenie prináša pohlcova㶜 vlhkosti Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360° od spolo㶜nosti Henkel Slovensko, ktorý zachytí nadbyto㶜nú vlhkos㶇 a vzduch príjemne prevonia. Pohlcova㶜 vlhkosti upravuje vlhkos㶇 vzduchu na optimálnu hodnotu od 50 ‒ 60 %, bez spotreby elektrickej energie. Ú㶜inná absorp㶜ná tableta 2v1 samovo㶃ne a okamžite pohlcuje nadmernú vlhkos㶇 zo vzduchu. V㶞aka inovovanému tvaru prístroja môže vzduch cirkulova㶇 okolo tablety zo všetkých strán, 㶜ím je až o 40 % ú㶜innejší. Nadbyto㶜ná vlhkos㶇 sa kondenzuje a vo forme roztoku sa zbiera v spodnej 㶜asti prístroja. Roztok je zdravotne neškodný a prístroj bezpe㶜ný. Kompaktná absorp㶜ná tableta 2v1 sa skladá z dvoch samostatne ú㶜inných vrstiev. Ultra absorp㶜né kryštáliky v bielej 㶜asti tablety pohlcujú nadmernú vlhkos㶇 vzduchu a patentovaná technológia v modrej 㶜asti neutralizuje pachy. Absorp㶜ná tableta 2v1 sa spotrebuje po㶜as 2 ‒ 3 mesiacov v miestnosti cca 20 m2 v závislosti od vlhkosti vzduchu. Výmena náplne je jednoduchá ‒ do prístroja sta㶜í vloži㶇 novú tabletu, ktorá je vhodná aj do ostatných druhov pohlcova㶜ov vlhkosti. Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360°môžete umiestni㶇 do pivníc, na povaly, do chát, garáží, kancelárií, kuchý㶡, skrí㶡, kúpe㶃ní, skladov, p prá㶜ovní a podobne. p p

Pohodlný kúpel ´ Elegantná va㶡a, ako solitér miestnosti, má svoje 㶜aro z praktického aj estetického h㶃adiska. Ak disponuje dômyselným nad㶜asovým dizajnom, je významným reprezentantom štýlu a imidžu svojich majite㶃ov.

D

izajn moderných kúpe㶃ní podporuje vo㶃ne stojace vane v 㶜istých líniách - dizajnérske kúsky, ktoré navodzujú atmosféru luxusu. Pre pohodlný kúpe㶃 sú dôležité rozmery vane. Bežné d㶚žky vaní sú od 150 do 190 cm a šírky od 70 do 100 cm. Z praktických dôvodov sa však vä㶜šina užívate㶃ov rozhodne skôr pre vane ve㶃korysých rozmerov, ak im to plocha kúpe㶃ne dovolí. Samozrejmos㶇ou na trhu sú rohové vane a nedostatkovým tovarom nie sú ani modely s atypickými rozmermi. Pre náro㶜nejších užívate㶃ov existujú modely s mnohými vodovými a vzduchovými tryskami po celom obvode alebo dne vane.

62 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

VÝBER MATERIÁLU Dizajnéri každoro㶜ne predstavujú nové materiály, tvary a funkcie vaní. O kvalite vane rozhoduje nielen hrúbka, ale aj teplotná stabilita, povrchová pevnos㶇, neporéznos㶇, stálofarebnos㶇 a odolnos㶇 vo㶜i chemikáliám. Vä㶜šina vaní je vyrábaná z akrylátu a z moderných zmesí, s vylepšenými vlastnos㶇ami. Viaceré akryláty majú 㶜asto antibakteriálnu a protišmykovú úpravu. Komfortnejšie akryláty disponujú hrúbkou od šes㶇 do osem milimetrov, ich prednos㶇ou je pomerne nízka hmotnos㶇 a dobrá manipulácia. Na dotyk majú

príjemný a teplý povrch. Do akrylátu možno v㶘ta㶇 a reza㶇, 㶜o umož㶡uje nenáro㶜nú inštaláciu batérií a iných doplnkov. No hojne používaným materiálom je aj smaltovaná oce㶃, ktorá je tvarovo stála a má pomerne dlhú životnos㶇. Smaltovaná liatina je jedným z najtrvanlivejších materiálov na výrobu vaní. Ponuka tvarov je vzh㶃adom na typ materiálu obmedzená, avšak dostato㶜ná. Módnym materiálom na výrobu vaní je umelý a prírodný kame㶡, drevo a nehrdzavejúca oce㶃 so saténovou alebo zrkadlovou povrchovou úpravou. Modely z týchto materiálov sú považované za dizajnové šperky sú㶜asných kúpe㶃ní.

w w w. h e n ke l . s k


FOTO: RAVAK, LAUFEN a archív redakcie

KÚPEĽŇA

Malá zmena, velký ´ účinok K tomu, aby ste dali kúpe㶃ni nový vzh㶃ad, 㶜asto posta㶜í vymeni㶇 osvetlenie, zmeni㶇 farby alebo doplnky. Predpokladom úspechu je dobré plánovanie, ktoré okrem imidžu zabezpe㶜í aj nový, nepoznaný komfort.

V

odovodné batérie sú samozrejmos㶇ou každej kúpe㶃ne, no tie moderné vynikajú nielen v úspornosti a v bezpe㶜nosti, ale aj v dizajne a v komforte používania. Kým pri klasickej zmiešavacej batérii sú potrebné dva ovládacie prvky ‒ na studenú a teplú vodu, pri jednopákovej batérii sa všetko ovláda jednou pákou. Voda sa zmiešava v keramickej kartuši, pomocou ktorej sa reguluje teplota vody a jej prietok. Dizajnéri sa snažia neustále o inová-

cie ‒ páky pretvárajú, zvýraz㶡ujú, zmenšujú 㶜i ukrývajú. Asi najvyšší komfort a úsporu ponúkajú termostatické batérie, kde sa jedným samostatným ovládacím prvkom nastavuje teplota vody, druhým prietok. Forma termostatu môže by㶇 od štíhleho valca, cez termostatické ovláda㶜e podobajúce sa klasickým ventilom, až po termostat podobný jednopákovej batérii. Podstatou je vždy regulácia vody pomocou senzorov. Presne pod㶃a stupnice je možné nastavi㶇 teplotu a prietok vody, v㶞aka senzoru

Umývadlá z keramiky sú najpredávanejšie vďaka svojim vlastnostiam – ich neporézny glazovaný povrch sa ľahko udržiava,je mimoriadne tvrdý a dobre odoláva opotrebovaniu aj chemikáliám.

Architekti do moderne riešených kúpeľní radi vkladajú aj umývadlá z iných materiálov – zo skla, kovu, kameňa, plastu, drevaa iných kompozitových materiálov.

64 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

65


KÚPEĽŇA

Infrasauna pre zdravie Aj pre vás je domov miestom vytúženého odpo㶜inku, v ktorom radi na㶜erpáte novú energiu? Teraz si môžete vychutna㶇 príjemnú relaxáciu v pohodlí infrasauny priamo doma. Pravidelný pobyt v infrasaune má navyše blahodarné ú㶜inky na zdravie.

as strávený v infrasaune posil㶡uje imunitný systém. Infrasauny pomáhajú uvo㶃㶡ova㶇 svaly, u㶃avujú od bolesti k㶚bov. Dokonca zlepšujú stav pleti. Ako to funguje? Infrasauna prehrieva telo tak, že prenáša teplo infražiarením. Ú㶜inkuje nielen na povrch tela, ale pôsobí h㶚bkovo. Dochádza k rýchlejšiemu prehrievaniu a nástupu intenzívneho potenia ako pri klasickom saunovaní. 㶑alšou výhodou je aj nižšia teplota vzduchu v kabínke, ktorá dosahuje 50 -‒ 65 ° C.

Neodmysliteľným doplnkom umývadiel sú vodovodné batérie, ktoré s nimi prebývajú v akejsi symbióze. Na súčasnom trhu sú v rôznych štýloch a v materiálových prevedeniach - je možné ich zladiť s každým typom umývadla.

TRENDY

používa naj㶜astejšie. Goddess Gran Canaria 3ION sa postará o pravú relaxáciu. Poskytuje svetelnú terapiu na báze LED osvetlenia a jej kabínka je vybavená rádioprehráva㶜om, CD mechanikou a vstupmi pre USB, takže prehrá aj vaše ob㶃úbené mp3 skladby. Ovláda㶇 ju môžete elektronicky. Inštalácia nevyžaduje žiadne náro㶜né stavebné úpravy. Jednoducho infrasaunu zložíte a zapojíte do zásuvky 230 V. Cena od 1.215 € (hej.sk).

www.goddess.sk

FOTO: GODDESS

Posledné trendy hovoria o ob㶃úbenosti infrasáun so zabudovaným ionizátorom, ktorý

obohacuje vzduch o množstvo záporne nabitých iónov ‒ aniónov. Tieto modely tak prospievajú 㶃udom s astmatickými a alergickými 㶇ažkos㶇ami. Pozitívne pôsobia aj proti ochoreniam dýchacích ciest, migrénam a znižujú nespavos㶇. Stimulujú myšlienkovú 㶜innos㶇 a zlepšujú pamä㶇. Preukázate㶃ne zvyšujú aj duševnú a fyzickú výkonnos㶇. Ve㶃ký úspech majú najmä u športovcov. Vyh㶃adávané sú napríklad infrasauny zna㶜ky Goddess, ktoré sú navyše považované za výnimo㶜ný interiérový prvok. Infrasauna Goddess Gran Canaria 3ION je ur㶜ená až pre 3 osoby. Vyrobená je zo saunovacieho dreva hemlock, ktoré je odolné vo㶜i tvorbe a množeniu mikroorganizmov. Preto sa do infrasáun

v zmiešavacej komore batérie sa údaj kontroluje a priebežne automaticky upravuje. Najnovšia digitálna technológia neobišla ani svet batérií. Dotykom digitálnej armatúry si môžete naprogramova㶇 nielen preferovanú kombináciu teplej vody a jej prietoku, ale pod㶃a špeciálnych požiadaviek aj také programy ako opláchnutie tváre, umývanie rúk 㶜i 㶜istenie zubov. Pokia㶃 ide o dizajn v zmysle tvarovania aj funk㶜nosti, je oblas㶇 vodovodných batérií na nové nápady naozaj bohatá. Moderné vodovodné batérie vynikajú jednoduchými, dynamickými, 㶜istými, jasnými a zárove㶡 jemnejšími tvarmi. K trendom pa-

66 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

tria tiež pôsobivé tvary so širokým prúdom vytekajúcej vody. Originálnych nápadov vo formách a spôsoboch spúš㶇ania vody je ve㶃a.

MATERIÁLY Chrómová klasika ‒ kedysi jediná povrchová úprava vodovodných batérií je stále ob㶃úbená pre svoj vzh㶃ad a cenovú dostupnos㶇. K najžiadanejším patria aj batérie so vzh㶃adom hliníka s matným povrchom, imúnnym vo㶜i vápenatým stopám po kvapkách. Pokia㶃 sú batérie vyrobené z antikora, nepotrebujú žiadnu povrchovú úpravu. Ich vzh㶃ad je matný

a úplne odolný vo㶜i pôsobeniu vody. Antikoro môže by㶇 imitované povrchom na báze paládia, ktoré sa na telo batérie nanáša galvanicky. V porovnaní s chrómom je tento povrch tvrdší. U niektorých výrobcov sa stretnete s povrchom matného a jemne hodvábneho vzh㶃adu a ozna㶜uje sa ako hodvábny. Tiež sa nanáša galvanicky a dobre odoláva korózii aj mechanickému poškodeniu. K najdrahším povrchom patrí platina. Hodí sa na výnimo㶜né produkty, preto ju majú vä㶜šinou dizajnové armatúry od známych tvorcov. Neobvyklá nie je ani kombinácia tradi㶜ných materiálov s detailmi zo skla, dreva 㶜i farebných plastov.


EXTERIÉR

FOTO: ARCHÍV REDAKCIE

Moderné technológie súčasnosti umožňujú zaobstarať zastrešenie bazéna, ktoré dokáže splniť náročné požiadavky na bezpečnosť, priestor, vzhľad a praktickosť pri manipulácii.

Staviame bazén R Exteriérový bazén dispozi㶜ne orientujte na slne㶜nom mieste tak, aby architektonicky ladil s domom a celou záhradou. Z estetického h㶃adiska lepšie vynikne na rozsiahlejšej a trávnatej ploche. Z praktických dôvodov je vhodné, ak bazén budete situova㶇 v blízkosti múra alebo živého plota, 㶜ím 㶜iasto㶜ne zabezpe㶜íte aj ochranu svojho súkromia. 68 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

odinné bazény umož㶡ujú relax aj efektívne využívanie vo㶃ného 㶜asu v domácom prostredí. Ak je exteriérový bazén správne situovaný, vybudovaný a udržiavaný, spolu s vhodnou výsadbou zelene v jeho okolí významne prispieva nielen k príjemným zážitkom, ale aj k aktívnemu oddychu celej rodiny. Okrasná výsadba v okolí rodinného bazéna priamo ovplyv㶡uje atmosféru prostredia. Pri výbere zelene dbajte na dve základné kritériá - rastliny v okolí bazéna by

mali znies㶇 priame slnko a vyššiu vzdušnú vlhkos㶇. V okolí rodinných bazénov vyberajte rastliny, ktoré nevyžadujú postreky a hnojenie. Záhony je vhodné situova㶇 iba na jednu stranu, najlepšie zo strany ulice, 㶜ím si zabezpe㶜íte aj ochranu súkromia. Z kvitnúcich rastlín sú do okolia bazénu vhodné hortenzie, levandule alebo kosatce. Z nekvitnúcich okrasné trávy, paprade a rôzne druhy bambusov. Osviežujúcim prvkom v okolí bazéna sú aj subtropické dreviny, pestované vo vegeta㶜ných nádobách.

VÝSTAVBA Záhradné bazény na kúpanie sa obvykle budujú do h㶚bky 90 cm, na plávanie od 100 do 120 cm. Odporú㶜ané minimálne rozmery exteriérových bazénov sú 3 x 6 m. Pri výstavbe je potrebná projektová dokumentácia, pri samotnej realizácii je nutné dba㶇 na akos㶇 materiálov a správny technologický postup. Dôležitá je izolácia bazénovej vane, na škárovanie sa odporú㶜a hmota, ktorá je chemicky odolná proti MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

69


EXTERIÉR dezinfek㶜ným látkam. Najpoužívanejšie konštrukcie zapustených bazénov sú montované bazény so stenami z kovových alebo plastových panelov a betónovým dnom, monolitické bazény z plastu alebo laminátu, 㶞alej bazény s betónovou alebo železobetónovou va㶡ou a antikorové zvárané bazény. Obvod záhradného bazéna by mal by㶇 z praktických a bezpe㶜nostných dôvodov spevnený.

pool tech , s. r. o.

BEZ VODY TO NEJDE

Zastrešenie bazéna funguje ako ochrana proti pádu detí a zvierat do nestráženého priestoru a aj ako ochrana pred nečistotami, ktoré do bazéna často padajú.

Základná zásada znie ‒ bazén napúš㶇ajte vodou, ktorá je 㶜íra a priezra㶜ná. K potrebnej ochrane zdravia dopomôžu aj kvalitné dezinfek㶜né prostriedky, prípravky proti tvorbe rias a filtrácia vody. Filtrácia je mechanický 㶜istiaci proces, ktorý zabezpe㶜uje pre㶜istenie vody 㶜erpadlom, ako aj potrebnú cirkuláciu vody. Dôležité je dodržiavanie odporú㶜anej hodnoty pH bazénovej vody, ktoré je od 7,2. Nižšia hodnota spôsobuje koróziu kovových 㶜astí bazéna a vyššia je už agresívna pre 㶃udský organizmus. Hodnotu pH sa odporú㶜a testova㶇 jedenkrát týždenne. Vysokú hodnotu pH je možné spozorova㶇 aj vo㶃ným okom. Základná pravidelná údržba vody spo㶜íva aj v priebežnom odstra㶡ovaní hrubých ne㶜istôt a v o㶜is㶇ovaní stien a dna bazéna. Po㶃ahky ju zabezpe㶜íte jednoduchou sie㶇kou, kefou a vysáva㶜om. Odporú㶜aná teplota vody na kúpanie a plávanie je od 25 do 28 ° C. Dosiahnete ju tepelnou úpravou, viacerými spôsobmi ‒ výmenníkmi tepla, plynovým alebo elektrickým ohrieva㶜om, elektrickým ohrevom stien alebo solárnym ohrievaním.

ÚDRŽBA Celková údržba záhradného bazéna má tri hlavné fázy ‒ jarná príprava bazéna na letnú sezónu, pravidelná starostlivos㶇 po㶜as prevádzky a zazimovanie bazéna. Jarná príprava spo㶜íva najmä v kontrole elektrických zariadení bazéna ‒ rozvádza㶜ov, isti㶜ov, prúdových chráni㶜ov a podobne. Ak by cez zimu skorodovali alebo zoxidovali, mohli by po㶜as prevádzky spôsobova㶇 poruchy. Samotný exteriérový bazén je po zazimovaní potrebné odkry㶇 a vy㶜isti㶇. Vä㶜šie ne㶜istoty mechanicky a vápenaté usadeniny a mastnoty chemicky. Filtra㶜né zariadenia, 㶜erpadlá a potrubia sa odvod㶡ujú na konci sezóny, aby v nich nezamrzla v zime voda. Ke㶞 kúpací 㶜i plávací bazén v záhrade nemá osobitné zastrešenie, zakrýva sa minimálne plachtou. Ak nepatríte k 㶃u㶞om, ktorí inklinujú k manuálnym prácam, alebo nedisponujete dostatkom 㶜asu, celoro㶜nú údržbu záhradného bazéna si môžete objedna㶇 u špecializovaných firiem. MODERNÉ RNÉ BÝVA BÝVANIE NIE 70 MODE

BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO Ò realizácia rodinných, wellness bazénov a plavární Ò výstielka bazénov fóliou Alkorplan 2000 Ò predaj bazénovej chémie a príslušenstva Ò rekonštrukcie, servis a údržba bazénov Ò hydroizola㶜né práce a poradenstvo Ò montáž úpravní p bazénových ý vôd Ò prekrytia bazénov a terás

pool tech, s. r. o. BAZÉNY A PRÍSLUŠENSTVO

www.pooltech.sk DECEMBER DECE MBER 2013/JANUÁR 2013/JA 201 3/JANUÁR NUÁR 201 20144

Novomestská 260/37, Gabčíkovo Tel./Fax: 031/5515650, Mobil: 0903 242 680 E-mail: info@pooltech.sk

SHOWROOM: Galantská cesta 4, 929 01 Dunajská Streda


EXTERIÉROVÉ DVERE

Dojem z dverí GAVA tango prekonal očakávania GAVA plast sa môže pochváli㶇 so svojimi spokojnými zákazníkmi, u ktorých dojem z dverí GAVA tango prekonal o㶜akávania. Vä㶜šina zákazníkov o㶜akávala dvere založené najmä na luxusnom dizajne. Viacerí z nich sa však presved㶜ili, že len samotný dizajn nesta㶜í. Napríklad pozitívne sú reakcie na „objavenie funkcie de㶡/noc na dverách osadených madlom v dennom režime umož㶡uje táto funkcia prechádza㶇 dverami bez k㶃ú㶜ov.

O

Dvere GAVA tango majú v sebe zakomponované aj viaceré špecifiká v prístupe k detailom, napríklad: • V prípade nehôd rozbitia zasklení sa tentoraz myslelo aj na „zadné dvierka ‒ napriek

obojstrannému prelepeniu výplne na krídlo sú zasklenia riešené ako vymenite㶃né! • Starostlivos㶇 nielen o samotný výrobok, ale aj o maximálnu kvalitu zabudovania, priniesla potrebu systémového podkladného pane-

FOTO: GAVAPLAST

sadenie elektrozámku s aretáciou v štandardnej výbave, umož㶡uje dvere jednoducho pripoji㶇 s audiovideo vrátnikom 㶜i iným prístupovým systémom, prekvapila nejedného zákazníka.

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

73


EXTERIÉROVÉ DVERE la ‒ po dokon㶜ení stavby nevidite㶃ného, ale dôležitého montážneho funk㶜ného prvku pod rovinou prahu. • Dizajn dverí GAVA tango je tvorený „㶃udským prístupom ‒ aj typické dizajny sa individuálne prispôsobujú vzh㶃adom k rozmerom a proporciám konkrétne objednávaných dverí. Samozrejmou možnos㶇ou sú zákaznícke dizajny. Na menované „drobnosti sa 㶜asto-krát pri objednaní dverí zabúda, 㶜o v budúcnosti môže spôsobi㶇 rôzne nedorozumenia 㶜i sklamania.

Prevedenie profilového systému vzišlo z potreby v maximálnej miere sa prispôsobi㶇 špecifikám prevedenia obojstranne prelepeného dverného krídla. Pri partnerskom vývoji zohrala spolo㶜nos㶇 GAVA plast ve㶃kú úlohu, svojimi 15-ro㶜nými skúsenos㶇ami z oblasti lepenia dverných výplní dala základ tomuto špecializovanému dvernému profilovému systému. Po dlhom vývoji sa zrodila inovatívna skladba dverného jadra. Výber funk㶜ných a bezpe㶜nostných prvkov rešpektoval preferenciu teplotechniky. Stavebná h㶚bka 77 mm v prí-

ˇ NIEKOLKO POZORUHODNÝCH VLASTNOSTÍ DVERÍ GAVA tango tango:

pade dverí s obojstranne prelepeným dverným krídlom neznamená len h㶚bku v mieste rámu 㶜i krídla, ale hrúbku v každom mieste dverí! To nepochybne znamená výrazný posun v teplotechnike do blízkosti pasívneho štandardu ako aj posun v akustických vlastnostiach. So sú㶜inite㶃om prestupu tepla celých dverí Ud sa podarilo dopracova㶇 na hodnotu 0,89W/(m2.K). Zatia㶃... Dôraz na teplotechniku so sebou prináša vytúžené znižovanie sú㶜inite㶃a prestupu tepla, 㶜ím sa zvyšujú rozdiely povrchových teplôt na vnútornej a vonkajšej strane. Je to hodnotené

Vymenite㶃nos㶇 skiel V novej produktovej rade dverí GAVA tango je použitá nová originálna technológia vymenite㶃ných skiel. Izola㶜né sklá, v prevedení štvoritého zasklenia s teplými dištan㶜nými rámikmi, otvárajú 㶞alšie nielen technické, ale predovšetkým dizajnové možnosti. A to pre zasklenia vyberate㶃ne integrované do dverného krídla, aj pre zasklenia vo svetlíkoch, kam môže motív z dvernej výplne nadväzova㶇.

hygienicky pozitívne, ale „v eufórii sa už 㶞alej ani neprihliada na to, 㶜o 㶞alšie to spôsobuje....

BI-METALOVÝ EFEKT Na exteriérovom povrchu vchodových dverí v našom klimatickom pásme môžu by㶇 teploty v zime aj -20 ° C, v lete pod㶃a osvitu a farby od 50 ° C až do 85 ° C. To je možný teplotný rozsah 70 až 105 ° C! Pri pôsobení teplotných rozdielov na povrchy materiálov majú jednotlivé vrstvy do h㶚bky prierezu rozdielne teploty a teda z povahy tepelnej roz㶇ažnosti materiálov aj rozdielne rozmery. Teplejšia strana sa roz㶇ahuje viacej ako chladnejšia strana. Platí to pre zložené (napr. kovový profil s prerušením tepelného mosta, skladané jadro výplne) ale i homogénne materiály, najmä tie s vysokým tepelným odporom (plastové profily, homogénne izola㶜né jadro výplne). K sebe pevne spojené materiálové vrstvy majú obmedzovanú d㶚žkovú roz㶇ažnos㶇 (dilatáciu), 㶜o má za následok možné vybo㶜enie z roviny roz㶇ažnosti, 㶜o znamená vznik a zvä㶜šovanie hodnôt priehybov. Tento jav bol pomenovaný ako „bi-metalový efekt , a žia㶃 platí aj pre dverné profily i výplne ako ich dnes poznáme. Všetky najhlavnejšie sú㶜asti dverí (krídlo, výpl㶡, aj rám) sa vplyvom rozdielov teplôt namáhajú roz㶇ahovaním a zmraš㶇ovaním, a je prirodzené, že vykazujú pri tom aj ur㶜ité deformácie, ktorých ve㶃kos㶇 je funkciou viacerých premenných....

ˇ ZÁTAŽOVÉ TESTY Dvere GAVA tango boli pred samotným spustením predaja podrobené viacerým zá㶇ažovým testom, najmä testu rovinnosti pri za㶇ažení ve㶃kými teplotnými rozdielmi. V testovacích priestoroch boli na strane exteriéru dverí teploty na úrovni 85 ° C, ktoré v dostato㶜nej rezerve simulujú slne㶜né žiarenie. Dvere boli mnohokrát upravovavené a opätovne testované tak, aby nakoniec takémuto náporu

74 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

odolali. Dôkazom vhodnosti finálnej verzie GAVA tango je zvládnutie prevádzky výrobkov aj po㶜as posledného leta, kedy teploty dosiahli 㶜astokrát na 39 ° C a dvere vystavené priamemu slne㶜nému žiareniu pri rozmeroch nad 2 300 mm nepreukázali žiadne nedostatky. Rovnako dobre zvládli aj predchádzajúcu zimnú prevádzku v horskom prostredí. Nieko㶃koro㶜ná príprava spolo㶜nosti GAVA plast na spustenie takto náro㶜ného projektu vykazuje pozitívne výsledky. Pri návšteve mnohých európskych ve㶃trhov a skúmaní konkuren㶜ných produktov bolo zrejmé, že výrobcovia 㶜asto kvôli cene zjednodušujú až obetujú dizajn interiérovej strany dverí a vyrobia dvere akoby ur㶜ené iba pre poh㶃ady okoloidúcich. GAVAplast sa nevybral týmto smerom a dizajn exteriérovej strany verne prenáša aj na interiérovú stranu. Samozrejme je potrebné prekona㶇 ur㶜ité technické komplikácie, ale produkt GAVA tango a jeho noví zákazníci si obojstranne rovnaký dizajn rozhodne zaslúžia. Koncový zákazník je pre spolo㶜nos㶇 GAVA plast ve㶃mi dôležitý, aj ke㶞 s ním neprichádza do priameho kontaktu. GAVA plast starostlivos㶇ou podporuje predajcov a ich montážne skupiny, ktorí si vážia technickú dokumentáciu k výrobku ‒ tá je im vypracovaná už po㶜as riešenia obchodného prípadu. Každý koncový zákazník, ktorý si objedná dvere GAVA tango, preto následne dostane ešte pred spustením výroby na schválenie nákres ním zvoleného modelu dverí v jeho presných rozmeroch a dizajne, vrátane presnej polohy všetkých doplnkov, napr. madla. Až po schválení nákresu za㶜ne samotná výroba. Táto dokumentácia neraz odhalila možné nedorozumenia, ktoré mohli nasta㶇 pri objednávaní dverí. Spolo㶜nos㶇 GAVA plast zavedením výroby obojstranne prekrytých exteriérových dverí GAVA tango potvrdzuje na slovenskom trhu vchodových dverí svoju rolu výrobcu priekopníka.

Tesnos㶇 Dverný profil má 3 roviny tesnenia, vrátane oblasti prahu, 㶜o prispieva k výborným hodnotám teplotechniky, odolnosti vo㶜i hnanému daž㶞u a vzduchotesnosti vchodových dverí aj pri vysokých rozdieloch teplôt medzi exteriérom a interiérom. Štandardné povrchové závesy (pánty) sú na želanie zamenite㶃né za skryté, ktoré dodávajú celkovému dizajnu nerušenú harmóniu. Ob㶃úbené valcové závesy, z h㶃adiska tesnosti a teplotechniky problematické, nie sú v ponuke. Podkladný panel K dverám GAVA tango je dodávaný podprahový podkladný tepelno-hydroizola㶜ný panel. Tento panel zabezpe㶜uje dokonalé osadenie výrobku do stavby pri zachovaní dôležitých kotviacich a teplotechnických zásad na rozhraní exteriérexteriér v oblasti podlahy. Vonkajšie kovanie Pre modely GAVA tango bol vyvinutý aj špeciálny systém uchytenia dverného madla v ploche dverí. Všetky sily z madla sa rovnomerne prenášajú na krídlový profil bez namáhania jadra dvernej výplne a tak zabezpe㶜ujú bezproblémové užívanie vchodových dverí. Dvere GAVA tango myslia aj na také detaily, že pri prevedení obojstranného madla sa madlá uchytávajú tak, aby nespôsobovali obvyklý neželaný tepelný most cez dverné krídlo. Rozmerové možnosti Prispôsobením prvkov dverí a opatreniami na elimináciu nežiaducich javov výrobca stanovil limit rámovej šírky na 1 200 mm. Výškové možnosti siahajú až k hodnote 2 550 mm rámovej výšky dverí bez nadsvetlíka, 㶜o bezpochyby prispieva k nadštandardnej atraktivite systému. Doplnky Pre ve㶃ké zostavy so svetlíkmi bol vyvinutý poh㶃adovo subtílny výstužný spájací profil, ktorý umož㶡uje spájanie nielen s koncernovým 77 mm okenným profilovým systémom, ale aj spájanie do „cudzích profilových zostáv 㶜i presklených stien. MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

75


{l{Žêwl{lyêwhrp¹êmv{vŽêwlth{

hÂŽÂ’ĂŞÂ™ÂœÂ…ÂˆÂ•Â„Pꊄ•5W’™>ꅕ5‘œ du†¡ry†eu†qdmhqhrggholwhÂ&#x;qrxv°ŽdvÂŽrxgrpxĂœ(dvwreÂľydgrplqdqwqÂľp suynrpĂĄsuhwrmhg§oh¡lw“sulmhmyÂľehuhno†vÂŽg§ud}qdgl}dmqdidue|Ăœ

hgqÂľp}suyÂľfknurnrysulyÂľehuhjdĂ° u†¡ryhmeu†q|mhyÂľehuw|sxĂœdÂŹdƒuĂ° pd srq°nd }r ÂŹw|urfk w|sry eu†qĂœ hnÂŽq† eu†qd ò y|v°ydfld sr nrÂ&#x;dmĂ° qlfldfksrgvwursĂĄ}†vxyq†eu†qdò}dv°ydfld srsulerÂŽqhmvwhqh}yq°wudjdu†¡hgrvwudq|ĂĄ nu›gory†dgyrmnu›gory†eu†qdòrwy†udq“nu›god srprfrxnÂ&#x;xÂŽn|doherprwruddurorydfldeu†ð qdòqdy›mdvdqdkuldghÂ&#x;qdgrwyrujdu†¡hĂœ

mhyihĂŞhĂŞkp hqu uxkÂľp nurnrp sul yÂľehuh eu†q| mh iduheqÂľ rgwlhÂ˘ĂœqhvmhyÂľehupr¡qÂľ}yhÂ&#x;n“krpqr¡ð vwydodplq†fl›vlplw†flrxguhydĂœÂľkrgrxodĂ° plq†flh mh eh}°gu¡eryrvÂŽ sryufkx d iduheq† vw†orvÂŽrgwlh¢dĂœsu›sdgh}†xmpxriduexsrgĂ° Â&#x;dy}runryq›nd vdg†ydm°vhnflhvwulhndÂŽ gr odnryqhĂœ  yq°wruqhm vwudq| mh eu†qd elhĂ° odĂĄ nhÂ?¡h dm vwhq| jdu†¡h v° vsudylgod elhohĂœ uh q†urÂŽqÂľfk }†nd}q›nry mh pr¡qrvÂŽ yÂľurĂ° e| vhnflh eu†q } pdv›yxĂœ )do›p nurnrp sul

yÂľehuheu†q|mhgl}dmqeu†q|Ăœqhvmhqdwukx yldfpr¡qrvw›gl}dmqxyrqndmÂŹhmvwudq|eu†q|Ăœ dmÂŽdvwhmÂŹlhsrx¡›ydq“gl}dmq|eu†qv°vnd}hĂ° wryÂľpprw›yrpòy¡g|erodexghdwudnw›yq| suhfhonryÂľy}kÂ&#x;dgjdu†¡ryhmeu†q|ĂœuxkrydĂ° qÂľprw›ymhdwudnw›yq|uryqrphuqÂľpur}ghohĂ° q›psuxkryqdeu†qhĂœwuhgryÂľsuxky|wy†ud gl}dmq prghuq“kr grpx gqhÂŹqhm dufklwhnw°ð u| d kodgnÂľ gl}dmq mh xuÂŽhqÂľ suh Â&#x;xg݌ nwru› fkf° y|qlnq°Ž ÂŹwÂľoryÂľp gl}dmqrp prghuqhm eu†q|Ăœ)do›p}grsoqnrygl}dmqxeu†qv°suhĂ° vyhworydflhrnlhqndĂœ hwrvs§vreĂĄdnrsuhvyhwĂ° olÂŽ yq°wur jdu†¡h d }†uryh¢ sulnu†olÂŽ gl}dmq eu†q|Ăœ d yÂľehu mh qlhnrÂ&#x;nr guxkry rnlhqrn suhsulvs§vrehqlhnÂŹwÂľoxgrpxĂœ)do›pnurĂ° nrpsryÂľehuhrgwlh¢ddgl}dmqxeu†q|mhl}rĂ° o†fldsdqhoryeu†q|ĂœulgqhÂŹqÂľfkq›}nrhqhuĂ° jhwlfnÂľfkvwdye†fkvdnodglhg§ud}qdnydolwx l}ro†flheu†q|Ăœqhvmhqdwukxpr¡qrvÂŽl}ro†ð flhrgĂ‹Ă“ppgrĂ?Ă‹ppĂœ }ro†flxsdqhoxwyru› sro|xuhw†qĂœrreyrgheu†q|mheu†qdl}rorydĂ° q†jxphqÂľpwhvqhq›pĂœ

}#ilyĂŞkvk}h{lh dmg§oh¡lwhm›p ergrp mh yÂľehu vsu†yqhkr grg†ydwhÂ&#x;djdu†¡ryhmeu†q|Ăœ hÂ?x¡p†why|Ă° eudwÂľiduheqÂľrgwlh¢ågl}dmqdl}ro†flxeu†q|ĂĄ mh g§oh¡lw“ y|eudÂŽ vl grg†ydwhÂ&#x;d eu†q|ĂĄ nwruÂľ eu†qx grg† d qdprqwxmhĂœ ul yÂľehuh grg†ydĂ° whÂ&#x;dv°g§oh¡lw“idnwru|ĂĄnwru“}duxÂŽldnydolwq° grg†ynx eu†q|ĂĄ grg†ynx wrydux y suhvqrp suhyhghq›srgÂ&#x;dyÂľehuxĂĄgrg†ynxwryduxygrĂ° krgqxwrpÂŽdvhdwhup›qhdnydolwqÂľ}†uxÂŽqÂľ dsr}†uxÂŽqÂľvhuylvĂœn§udnrvleu†qxremhgĂ° q†whxnrqnu“wqhkrgrg†ydwhÂ&#x;dĂĄmhg§oh¡lw“vd suhvyhgÂŽlÂŽĂĄ ÂŽl p† v›gor vsrorÂŽqrvwlĂĄ ÂŽl p† rsu†yqhqlhqdprqw†¡jdu†¡ryÂľfkeu†qĂĄÂŽlp† }dÂŹnrohqÂľfk d rgeruqh vs§vreloÂľfk }dphvwĂ° qdqfry d ÂŽl vsž¢d  suh eh}shÂŽqrvÂŽ sudĂ° fryq›nryĂĄ ÂŽl p† vsu†yqh q†udglh qd prqw†¡ jdu†¡ryÂľfkeu†qdsu›sdgqhĂĄÂŽlyodvwq›fhuwlÂƒĂ° n†wnydolw| Ă’Ă“Ă“ĂŠĂ?Ă‹Ă“Ă“Ă‘ĂĄnwru“vyhgÂŽldrnydĂ° olwqrpyÂľureqrpsurfhvhĂœdndnrmhg§oh¡lw“ pdÂŽnydolwqÂľwryduĂĄuryqdnrmhg§oh¡lw“pdÂŽnydĂ°

olwqh suhyhghq° prqwÂ†ÂˇĂœ hrgsru°Ždph }dĂ° nxsrydÂŽ eu†qx eh} prqw†¡hĂĄ suhwr¡h rgeruĂ° q“qdvwdyhqlheu†q|mhg§oh¡lw“suhgokrgre° ¡lyrwqrvÂŽeu†q|Ăœhrgeruqhqdprqwrydq†dqdĂ° vwdyhq†eu†qdp†}dq†vohgrnnu†wnx¡lyrwqrvÂŽ nrpsrqhqwryĂĄ qhxvw†oh vd suhmdyxm°fh fk|e| sulryo†gdq›dpqrkrÂ?do›fksureo“pryĂĄnwru“ qhvwrmd}dxÂŹhwuhq“shqld}h}dprqw†¡eu†q|Ăœ §oh¡lwÂľpnurnrpsulur}krgrydq›grg†ydwhĂ° Â&#x;dmhdmwrĂĄÂŽlp†yrydÂŹrpuhjlÂĽqh}dvw°shqlhĂœ emhgqdÂŽvlgrg†ydwhÂ&#x;d}Â?dohndvdqhy|so†fdĂĄ suhwr¡hpxv›whsodwlÂŽdmmhkrfhvwryq“q†nodg| dysu›sdgh}†uxÂŽq“krdohersr}†uxÂŽq“krvhuĂ° ylvxkrp†whrguxn|Ăœ)do›pg§oh¡lwÂľpidnwrĂ°

urpmh}†uxndqdjdu†¡ry°eu†qxĂĄsrvn|wqxw† rggrg†ydwhÂ&#x;dĂœ d¡gÂľgrg†ydwhÂ&#x;p†su†yrxuÂŽlÂŽ gž¡nx}†uxÂŽqhmgre|ĂœdmnudwÂŹld}†uxÂŽq†gred qdjdu†¡ry°eu†qxmhsrgÂ&#x;d}†nrqdgydurn|Ăœ ulgokÂŹhm}†uxnhlghvsroxvr}†uxnrxdmfhqd òŽ›pmh}†uxndgokÂŹldĂĄwÂľpmhfhqd}deu†qx y|ÂŹÂŹldĂœrvohgqÂľpnurnrpsulyÂľehuheu†q|mh qh}dexgq°ŽvlgrsoqlÂŽeu†qxru§}qhsrwuheq“ grsoqn|Ăœdsu›nodgq°g}ryÂľrwy†udŽòsuhsu›ð sdgsrwuhe|q°g}ry“krrwyruhqldeu†q|ĂĄdngr jdu†¡hqlhmhrnuhpeu†q|lqÂľyfkrgdshuvrĂ° q†oqhgyhuhgreu†q|òsudnwlfnÂľsuhfkrgfh} eu†qx eh} qxwqrvwl rwy†udqld fhohm eu†q|Ăœ d eu†q|mhdmpqrkrlqÂľfkgrsoqnryĂĄqdnwru“mh

g§oh¡lw“ vd grg†ydwhÂ&#x;d rsÂľwdÂŽĂĄ de| eu†qd vsžð ¢dod pd{lp†oq| nrpiruwĂœ Lsoqh srvohgqÂľp dyhÂ&#x;plg§oh¡lwÂľpidnwrurpĂĄmhfhqd}djdu†¡rĂ° y°eu†qxĂœ hg§oh¡lw“vly|eudÂŽvsu†yqhkrgrg†ð ydwhÂ&#x;d }d greu° fhqxĂœ ÂŹhwfl ylhphĂĄ ¡h qdmĂ° odfqhm› wrydu qlh mh whq qdmohsÂŹÂ›Ăœ |wlsxmwh vl xuÂŽlwÂľ srÂŽhw grg†ydwhÂ&#x;ry d x wÂľfkwr vd }dxm›ð pdmwh r fhqx survwuhgq›fwyrp fhqryÂľfk srĂ° q°nĂœulsruryq†ydq›srq°nqlhmhqdmodfqhmÂŹld w†ånwru†mh}dqdmphqhmsh¢d}Â›Ăœdsrqxn†fk vlwuhedsruryqdÂŽw|sĂĄiduexĂĄryo†gdqlhĂĄgrsoqĂ° n|ĂĄ l}ro†flx d }y†¡lÂŽ dm }†uxÂŽq° grex vr vhuĂ° ylvrpĂœudmhphy†psu›mhpqhvwu†yhq“fky›oh sulyÂľehuhydÂŹhmqryhmjdu†¡ryhmeu†q|Ăœ

 orydnldvĂœuĂœrĂœ rsrÂ&#x;ÂŽdq| hoĂœĂŻid{Ă?Ă“ĂŒĂ‘ĂŻĂŽĂŒĂ‹Ă‹ĂŠĂ“ĂŽ †nd}q›fndolqndĂ?Ă“Ă’ĂŠĂ‘Ă’Ă?ĂŠĂ‘Ă‘Ă‹ huylvĂ?Ă“Ă’ĂŠĂ‘Ă?Ă?Ă‘Ă’ĂŒĂ‹ Ă°pdloĂ?shpdweudq|Ăżshpdweudq|Ăœvn

zzzĂœshpdweudq|Ăœvn


FOTO: archív redakcie

STAVBA

Staviame dom Výber prostredia na stavbu domu má vplyv na fungovanie a reálny áciu, život jeho obyvate㶃ov. Pri výbere pozemku je nutné vníma㶇 jeho orientáciu, h riešenie príjazdových komunikácií, svahovitos㶇 terénu a mnoho 㶞alších faktorov, ktoré nemalou mierou vplývajú na komfort bývania. 78 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

P

ri výbere pozemku na stavbu rodinného domu je dôležitý stav prívodu inžinierskych sietí ‒ kanalizácia, vodovod, elektrina, plyn a podmienky aké naria㶞uje územné rozhodnutie alebo územný plán obce pre stavbu v danej lokalite. K nemenej dôležitým faktorom patrí zistenie geologickej situácie budúceho staveniska ‒ únosnos㶇 podložia a hladina podzemnej vody. Tvar a svahovitos㶇 pozemku môžu ovplyvni㶇 tvar budúceho domu, ale aj

realiza㶜né práce pri príprave staveniska. Na svahovitom pozemku po㶜ítajte s náro㶜nejšími prácami, ako na rovinatom teréne.

PROJEKTOVÁ PRÍPRAVA Da㶇 si navrhnú㶇 dom, ktorý bude zoh㶃ad㶡ova㶇 vä㶜šinu požiadaviek majite㶃ov na bývanie a fungovanie domu si vyžaduje istý 㶜as. Je dobré zváži㶇, 㶜i na vybraný stavebný pozemok postavíte dom poschodový alebo prízemný,

s obytným podkrovím alebo bez neho, 㶜i dom bude plne podpivni㶜ený alebo len 㶜iasto㶜ne. Ak ste sa rozhodli pre vypracovanie individuálneho projektu, je nutné vybra㶇 si architekta a projektanta, ktorý má osved㶜enie o vykonaných skúškach, odbornej spôsobilosti a oprávnenie na výkon prác. Architekt musí do projektu domu zapracova㶇 aj požiadavky, ktoré sú dané schváleným územným plánom príslušnej obce, technické možnosti napojenia inžinierskych sietí, charakter okolitej zástavby MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

79


STAVBA a prírodné danosti terénu a okolia. Schválením architektonickej štúdie sa za㶜ína tvorba kompletného projektu potrebného na stavebné konanie. Architekt dáva domu architektonickú a estetickú podobu, odborní projektanti vypracúvajú projekty statiky, zdravotechniky, kúrenia, elektroinštalácie, plynoinštalácie, požiarnej ochrany a rozpo㶜et stavby. Koordináciu medzi jednotlivými 㶜as㶇ami projektu zabezpe㶜uje hlavný projektant, ktorý je zodpovedný za celý projekt.

POVOLENIE STAVBY

K úspešnej výstavbe domu je potrebný kvalitný projekt a vhodný výber realizačného tímu so stavebným dozorom, ktorý zabezpečí organizačnú a technickú stránku stavby, zodpovedá za kvalitu, bezpečnosť a cenu práce, komunikuje s úradmi od vydania územného rozhodnutia, cez stavebné povolenie, až po kolaudáciu.

MODERNÉ RNÉ BÝVA BÝVANIE NIE 80 MODE

DECEMBER DECE MBER 2013/JANUÁR 2013/JA 201 3/JANUÁR NUÁR 201 20144

Po vypracovaní projektovej dokumentácie, pred výstavbou, je následne nutná realizácia nieko㶃kých 㶞alších krokov. Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím v stavebnom konaní. Ur㶜uje ve㶃kos㶇 a umiestnenie stavby rodinného domu, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete a iné podmienky, vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a ú㶜astníkov konania. Na podanie návrhu na územné konanie sú potrebné, okrem situa㶜ných výkresov aj stanoviská, súhlasy a posúdenia príslušných orgánov štátnej správy a obce, stanovisko o posúdení vplyvu stavby na životné prostredie a doklady o rokovaniach s ú㶜astníkmi konania, ak sa konali pred podaním návrhu. Stavebný úrad zriadený v príslušnej obci v mieste stavby vydá na základe tohto návrhu územné rozhodnutie o umiestnení stavby, ktoré platí dva roky od nadobudnutia právoplatnosti. Existujú prípady, kedy sa dá územné konanie zlú㶜i㶇 so stavebným. Stavebné konanie sa za㶜ína na návrh stavebníka, ktorý musí predloži㶇 žiados㶇 o stavebné povolenie. Stavebník musí priloži㶇 doklady o vlastníctve pozemku a projektovú dokumentáciu stavby v troch vyhotoveniach. 㶑alej rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia a iné opatrenia príslušných orgánov štátnej správy a obce. Okrem toho sú potrebné vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, majite㶃ov susedných pozemkov, prípadne pamiatkového úradu a podobne. Vy-žadovanou sú㶜as㶇ou žiadosti o stavebné povolenie je vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby o zabezpe㶜ení odborného vedenia stavby, na základe ktorej sa za㶜ne stavebné konanie, ktorého výsledkom je stavebné povolenie.


STAVBA

´

PRANOSTIKY O POČASÍ Z POHLADU METEOROLÓGOV

Katarína na la´de, Vianoce na blate? Odpradávna sa 㶃udia mesiac pred Vianocami chceli dozvedie㶇, aké budú najkrajšie a najromantickejšie sviatky roka a tak si vymýš㶃ali rôzne pranostiky. Katarína na 㶃ade, Vianoce na blate, je jedna z najznámejších. 㶏i je pravdivá a dôveryhodná spýtali sme sa meteorológa RNDr. Petra Jur㶜ovi㶜a.

Prírodné materiály Prírodné materiály zaru㶜ujú nielen neopakovate㶃né 㶜aro prostredia,

FOTO: archív redakcie

N ale predovšetkým zdravé bývanie. Drevo pôsobí prirodzene, má schopnos㶇 harmonizácie prostredia a výnimo㶜ný estetický efekt.

S

ú㶜asný trend výstavby energeticky nenáro㶜ných domov sa presúva k 㶃ahkým stavebným systémom. Naj㶜astejšie sa jedná o systémy na báze dreva, s jednoduchou montážou. 㵻ahký konštruk㶜ný systém s drevenou konštrukciou je schopný splni㶇 náro㶜né požiadavky na tepelnoizola㶜né vlastnosti obvodového pláš㶇a, pri relatívne malých hrúbkach konštrukcie. Drevo dosahuje nielen výborné ekologické a biologické parametre, ale disponuje aj výnimo㶜nou vlastnos㶇ou samo㶜innej regulácie vlhkosti vzduchu v interiéri. Je dobrý izolant, s nízkou prírodnou radiáciou.

82 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Pri ur㶜itej zvyškovej vlhkosti, ktorá sa vä㶜šinou pohybuje na úrovni 10 %, je slabo elektrostaticky vodivé, teda dokáže zvies㶇 náboj elektrického po㶃a z 㶜loveka alebo z budovy. Drevená stavba má výborné tepelno-izola㶜né vlastnosti, nízku energetickú náro㶜nos㶇, pomerne rýchlu výstavbu a dlhú životnos㶇. Je z materiálov, ktoré sú oh㶃aduplné k životnému prostrediu. Samotná stavba je obvykle realizovaná pomocou efektívnych stavebných systémov, ktoré zvy㶜ajne patria do energetickej triedy A. Medzi výhody drevených konštrukcií patria aj estetické vlastnosti dreva.

apriek tomu, že meteorológovia sa pranostikami neriadia, štatisticky túto preskúmali a zistili, že katarínske chladné obdobie sa u nás v strednej Európe prejavuje s pravdepodobnos㶇ou asi 70 %, 㶜iže v siedmich rokoch z desiatich býva chladno, mrazivo, prípadne aj so snežením a oby㶜ajne trvá do Ondreja 30. novembra. Sú㶜asne viano㶜né oteplenie nezávisle od studenej Kataríny sa prejavuje tiež s pravdepodobnos㶇ou okolo 70 % a v priemere trvá 6 dní. 㶏iže nezávisle od seba sa tu objavujú dve pravidelne sa opakujúce nepravidelnosti v prevládajúcom po㶜así. Pod㶃a prieskumu v rokoch 1940-1990 sa zistilo, že až v 34 rokoch bola Katarína na 㶃ade a Vianoce tiež na 㶃ade. A v sú㶜asnosti v dobe cca 20 rokov globálneho otep㶃ovania sa 10-krát vyskytla Katarína na 㶃ade a 8-krát Vianoce na blate. Takže na skúsenosti našich predkov sa nedá spo㶃ahnú㶇 a ani moderná meteorológia nie je schopná v sú㶜asnosti dostato㶜ne presne poveda㶇 mesiac dopredu, aké budú Vianoce. Ostávajú nám štatistické metódy. Pod㶃a nich sa predpokladá, že po studenom katarínskom týždni sa tohtoro㶜ný december znovu dostane do priemerne teplého po㶜asia a z nasledujúcich štyroch týžd㶡ov má by㶇 ten predviano㶜ný najteplejší. Ale nestrácajme optimizmus. Predbežne sa odhaduje, že už po㶜as Vianoc alebo hne㶞 po Vianociach by sa malo ochladi㶇. Takže aj ke㶞 sa stále nedá hovori㶇 o o㶜akávanej sto- alebo tisícro㶜nej zime, tak sneh a mráz ur㶜ite prídu. Ve㶞 zima sa oficiálne za㶜ína až 21. decembra.

sa zabráni㶇 nedá, vedie㶇, že sa k nim schy㶃uje, pomôže ochráni㶇 zdravie, majetok, život. Užito㶜ným pomocníkom je služba MeteoUNIQA, prostredníctvom ktorej dostanete varovnú SMS správu, alebo email, o blížiacej sa búrke, snehovej fujavici, víchrici, po㶃adovici, prívalovom daždi, 㶜i inej nepriazni po㶜asia a vy stihnete skontrolova㶇, 㶜i máte dobre pozatvárané okná, preparkova㶇 auto do garáže alebo pod prístrešok, a tým ochráni㶇 svoj majetok ale aj životy a predís㶇 tak škodám. Ak chcete ma㶇 takúto pomoc k dispozícii, je potrebné zaregistrova㶇 sa. Po splnení stanovených podmienok budete dostáva㶇 v㶜asné varovanie prostredníctvom SMS-ky alebo e-mailu o blížiacom sa výkyve po㶜asia na základe vami zadaného PS㶏. Viac informácií na www.uniqa.sk.

ČO PREDPOVEDÁ METEOUNIQA blížiace sa víchrice s rýchlos㶇ou vetra nad 100 km/h búrky spojené so silným daž㶞om alebo krupobitím intenzívne prívalové dažde od 30 mm za šes㶇 hodín novom snežení nad 5 centimetrov po㶜as 6 hodín nam㶘zajúci dáž㶞.

´

NA VIANOCE VÍCHRICA ČI POLADOVICA? Vrtochy po㶜asia vás už nezasko㶜ia ‒ upozorní vás SMS-správa MeteoUNIQA. Chystáte sa s rodinou na chalupu a tešíte sa na peknú turistiku, 㶜i lyžovanie a predstavu príjemne strávených chví㶃 vám kazí nevyspytate㶃né po㶜asie? Poh㶃ad z okna vám nenapovie, 㶜i bude v najbližších hodinách sneži㶇 alebo prša㶇, ale poh㶃ad na práve prichádzajúcu SMS-správu vám môže poskytnú㶇 aktuálne varovanie. Dozvedie㶇 sa v predstihu, že hrozí víchrica alebo prudký lejak je 㶜oraz dôležitejšie. Aj ke㶞 extrémom po㶜asia

ˇ NAŠA SÚTAŽ Ako sa volá služba poskytujúca varovné sms a emailové správy o výkyvoch po㶜asia? Tri správne odpovede vyžrebujeme a odmeníme domácou meteo stanicou.

MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

83


STAVBA

Farebný dom

NÁTER FASÁDY

Ak sa práve chystáte oživi㶇 vzh㶃ad fasády, plota alebo kovových 㶜astí strechy farebným náterom, okrem uvážlivého výberu farebného odtie㶡a, venujte pozornos㶇 aj druhu a kvalite farieb. Pod㶃a vlastností a ú㶜elu rozoznávame vnútorné, vonkajšie a antikorózne nátery.

O

mietka plní dôležitú funkciu ochrany obalovej konštrukcie domu. Kvalita omietky je hodnotená z h㶃adiska mnohých vlastností. Medzi najdôležitejšie patrí dostato㶜ná pevnos㶇, roz㶇ažnos㶇 a s㶇ažnos㶇, voduodpudivos㶇, difúzna schopnos㶇, mrazuvzdornos㶇, tepelná a zvuková izolácia. Na to, aby ste dosiahli požadované parametre, je potrebné sa oboznámi㶇 s podkladom a všetkými technickými okolnos㶇ami. Prvým

84 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

krokom je zisti㶇 materiálové zloženie a kvalitu podkladu - rovinnos㶇, ložné škáry, vlhkos㶇 a podobne. Na základe týchto poznatkov je možné zvoli㶇 druh omietky a prísady. Kvalita a vzh㶃ad vonkajšej omietky priamo závisí od kvality a vhodnosti výberu druhu omietky. Omietky sa skladajú zo spojiva, plniva, vody a prísad. Spojivá môžu by㶇 minerálne - vápno, sadra, cement, alebo organické ‒ živice a disperzie na báze plastov. Plnivá sú materiály, ktoré spolu so spojivami a vodou vytvárajú malty a omietky. Sú

to piesky, kamenné drviny a mú㶜ky, perlitové hmoty a iné látky, ako napríklad s㶃uda, kov, korok a podobne. Prísady zlepšujú parametre omietok. Pigmentové prísady môžete použi㶇 na zafarbenie, fungicídne prísady sú proti tvorbe plesní, mnoho 㶞alších prísad môžete použi㶇 na vytvorenie alebo zvýšenie vodotesnosti, poréznosti, rezistencii vo㶜i soli a iných vlastností. Aplikáciou tepelnoizola㶜ných omietok zvýšite hodnotu tepelnoizola㶜ných vlastností obvodového muriva domu.

Pred náterom fasády skontrolujte, 㶜i sa na vonkajšej omietke domu nevyskytnú trhliny liny a 㶜i nevzniká vydúvanie alebo opadávanie anie niektorých jej 㶜astí. Ak áno, hovoríme o techechnických poruchách omietky, ktoré sú potrebrebné pred náterom odstráni㶇. Rovnako postupujpujte aj pri hygienických poruchách, akýmii sú vlhnutie omietky a vznik biologických infekcií. kcií. Plesne, huby, riasy, mach, rastlinstvo, hmyz myz a podobné nežiaduce organizmy, je potrebrebné z omietky odstráni㶇 najskôr mechanicky cky a potom chemicky. Najbežnejšími mechanicnickými postupmi sú oškrabanie a okefovanie anie omietky. Chemické ošetrenie spo㶜íva v nanesení špeciálnych dezinsek㶜ných prostriediedkov, akými sú fungicídne a biocídne prípravky. vky. Obvykle sa aplikujú za suchého po㶜asia a nie za priameho slne㶜ného žiarenia. V prípade, e, že je technický stav fasády domu dobrý, následne dne je možné na 㶡u aplikova㶇 fasádne farby. Pod㶃a od㶃a druhu spojiva sú fasádne farby rozdelenéé na akrylátové, minerálne, silikátové a silikónové. ové. Každá z nich je vhodná na iný typ podMODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

85


STAVBA

kl d preto výber kladu, ýb konzultujte k l s odborníkmi. db ík Dôležité vlastnosti sú stálofarebnos㶇, odolnos㶇 vo㶜i vode, UV žiareniu, paropriepustnos㶇 a životnos㶇. Po㶜as náteru by sa teplota vzduchu aj podkladu mala pohybova㶇 v limite od 10 ° C do 25 ° C. Fasádny náter vyzrieva približne štyri týždne a ani vtedy by teplota nemala klesnú㶇 nižšie ako 5 ° C.

ˇ VÝBER ODTIENA

alebo svieže. Jednotlivé farby u každého vyvolávajú iné pocity a nálady. Niekto preferuje tón v tóne, niekomu sa pá㶜i ostrý kontrast. Preto je dôležité výber podriadi㶇 svojim špecifickým požiadavkám tak, aby farba domu pocitovo vyhovovala svojim užívate㶃om, ale zárove㶡 ladila aj s ostatným okolím. Extrémne krik㶃avé farby na fasáde domu môžu síce v prvom momente zauja㶇, no vä㶜šinou sa rýchlo zunujú. Preto konzultácia plánovanej farebnosti domu s architektom alebo odborníkom na dizajn ur㶜ite nie je zbyto㶜ná.

FOTO: archív redakcie

Konkrétny tón farby podria㶞te vlastnému

vkusu, no dbajte aj na psychologický k db h l ký efekt, f k nako㶃ko farbu fasády vyberáte na mnoho rokov. Ke㶞že sa jedná o významné plochy, výber je dôležitý aj z estetického h㶃adiska. Základné delenie farieb na takzvané teplé a studené je všeobecne známe. Teplé vychádzajú z farieb oh㶡a, a patria do nich odtiene žltej, oranžovej, 㶜ervenej a hnedej. Sú vä㶜šinovo považované za povzbudzujúce a veselé farby. Medzi studené sa radia odtiene modrej, zelenej, tyrkysovej a sivej, ktoré dokážu navodi㶇 uvo㶃nenie a pokoj. 㶏asto dostávajú aj prívlastky ako 㶜isté

86 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014


ROZHOVOR

smeruje na východ Meno firmy CELOX Vini㶜né je

FOTO: CELOX

CELOX

navštívil viackrát a podarilo sa nám spoji㶇 so spolo㶜nos㶇ou KTM‒2000, ktorá má obdobné portfólio výrobkov ako Celox. Za prítomnosti štátneho tajomníka MZV a EZ SR pána Petra Buriana, Ve㶃vyslanca SR v Bielorusku J. E. pána Miroslava Mojžitu a Honorárneho konzula SR v Bielorusku pána Erika Liptáka, ako aj vedenia spolo㶜nosti KTM‒2000, vedenou Ing. Tarasom Gvozdkovom, firma Celox Vini㶜né podpísala dohodu o vzájomnej výrobe a obchode. Spolo㶜nos㶇 KTM-2000 nás bude zastupova㶇 v Rusku, Kazachstane a Bielorusku. Je to moderná spolo㶜nos㶇 s mladými 㶃udmi a s progresívnymi technológiami. Pevne verím, že nám to obom prinesie úžitok.

našim 㶜itate㶃kám a 㶜itate㶃om dôverne známe. Nielen preto, že ide o firmu, ktorá je najrenomovanejším výrobcom stavebných profilov, majúca v sú㶜asnosti svoje aktivity v tridsiatich krajinách sveta, kde sa podie㶃a na kúpe, predaji alebo obchode so stavebnými profilmi.

A

ni preto, že CELOX Vini㶜né má na Slovensku vyše 300 obchodných miest a v každom menšom 㶜i vä㶜šom obchodnom dome nájdeme obchody s výrobkami s obchodnou zna㶜kou CELOX. 㶏itatelia a 㶜itate㶃ky už nieko㶃ko rokov majú tú 㶜es㶇 zoznamova㶇 sa s ponukou spolo㶜nosti CELOX priamo na stránkach nášho 㶜asopisu. O tom ako sa tejto spolo㶜nosti darí v ne㶃ahkých rokoch hospodárskej krízy, ako aj o nových stratégiách a smerovaní firmy, sme sa pozhovárali s JUDr. Ivanom Fischerom, CSc., prezidentom spolo㶜nosti CELOX spol. s r.o.. ■ Pán Fischer, môžete našim 㶜itate㶃om prezradi㶇 do akej miery sa hospodárska kríza dotkla spolo㶜nosti CELOX Vini㶜né? Ak by som tvrdil, že našu spolo㶜nos㶇 kríza nezasiahla, klamal by som. Hospodárska kríza zasiahla celý svet a samozrejme, v rámci toho aj európske krajiny, s ktorými spolo㶜nos㶇 CELOX úzko spolupracovala. Týka sa to najmä Írska, Grécka, Slovinska, Rumunska a Bulharska, ktoré kríza naozaj tvrdo postihla. Isteže, prejavilo sa to aj na celkovom obrate, ktorý je v㶞aka tejto skuto㶜nosti v tomto 㶜ase pre CELOX o 30 % nižší ako v minulosti. Situácia sa však za㶜ína obraca㶇 smerom k lepšiemu. A predpokladáme, že v roku 2014 by sme sa mali odrazi㶇 od dna a napredova㶇 dopredu. ■ Má táto pozitívna správa dosah na vašich obchodných partnerov? Isteže, áno. Mnohokrát som navštívil našich priate㶃ov na východe - od Ruska, Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska, Kirgizska, Kazachstanu a Arménska, až po Azerbajdžán. Pozorne sme sledovali situáciu na stavebnom trhu aj v týchto krajinách a h㶃adali sme možnosti uplatnenia našich výrobkov. ■ Dopo㶜uli sme sa, že ste na jese㶡 tohoto roku podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci v Bielorusku. Áno, je to pravda. Bielorusko som za posledné obdobie

88 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

■ Aké to prinesie výhody vám? Naše výrobky v tejto 㶜asti sveta sa istotne predajú. Spolo㶜nos㶇 KTM-2000 ich dokáže taktiež vyrobi㶇, takže ich tam nemusíme dopravova㶇 a preclieva㶇. Tie, ktoré predáme v Západnej Európe z 㶜asti dovezieme z Bieloruska. ■ Aké vidíte možnosti uplatnenia Celoxu v Bielorusku? Bielorusko je v spolo㶜nej obchodnej únii s Ruskom a Kazachstanom. Ke㶞 naše výrobky dodáme do Bieloruska máme ich aj v Rusku a Kazachstane. Som obchodník a nie politik, musím však skonštatova㶇, že v Bielorusku je 㶜istota a poriadok a hlavne bezpe㶜no. Štát sa snaží priláka㶇 zahrani㶜ných investorov podobne ako u nás. Netreba sa bá㶇. Je dôležité túto krajinu navštívi㶇 a h㶃ada㶇 možnosti svojho uplatnenia. V oblasti stavebníctva sú tam široké možnosti. Stavia tam celá Západná Európa a 㶏ína. Zdá sa mi, že naše firmy sedia doma a h㶃adajú prácu za humnami. No svet sa zmenil. Bielorusi si môžu vybra㶇 a aj si vyberajú a prvé husle tam hrajú ruské stavebné firmy. ■ Aké sú vaše plány na rok 2014? V roku 2014 chceme h㶃ada㶇 možnosti spolupráce v Indii. Už viackrát som navštívil túto ohromnú krajinu. Bude to asi 㶇ažký oriešok a budem sa snaži㶇 toto klbko rozmota㶇. Netreba však zabúda㶇, že sa dramaticky zlepšila práca obchodných radcov, ktorí boli povýšení do role obchodných diplomatov a teraz patria pod MZV a EZ SR. Tu sa je o 㶜o oprie㶇 a ekonomická diplomacia a náš Minister zahrani㶜ných vecí J. E. pán Miroslav Laj㶜ák dáva na túto problematiku dostato㶜ný dôraz. ■ Prezradíte na záver našim 㶜itate㶃om viac informácii o vás a spolo㶜nosti Celox Vini㶜né? V jednoduchosti je krása. Pôvodne som viac ako dve desa㶇ro㶜ia pracoval ako vysokoškolský pedagóg a tam som sa nau㶜il cie㶃avedomosti a trpezlivosti. Pokora a skromnos㶇 sú veci, ktoré mi nie sú cudzie a mnoho 㶃udí na to akosi zabúda. Svet je príliš rýchly a denne sa na nás valia stovky informácií. No my musíme zosta㶇 㶃udmi. Som v㶞a㶜ný všetkým mojim zamestnancom za každý de㶡 prežitý s nimi. Sme rodinná firma, preto v㶞aka patí mojej manželke Marte a synom Ivanovi a Ma㶇kovi, neveste Pe㶇ke, švagrovi Žigmundovi a synovcovi Jurkovi. Vek sa nedá zastavi㶇. Celox má 23 rokov a ja vstupujem do 63. roku života. Takže 㶜as ktorý mi ostáva je treba venova㶇 odovzdávaniu skúseností. Nie vždy to ide tak 㶃ahko ako si 㶜lovek predstavuje. Myslím si však, že krízu sme ustáli. Nikoho sme neprepustili a svoje trhy sme rozšírili - to hovorí za všetko. No stale sa musíme pokore u㶜i㶇. V novom roku 2014 prajem 㶜itate㶃om Moderného bývania ve㶃a pracovných a osobných úspechov. MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

89


VVEGETAČNÉ EGETAČNÉ S STRECHY TRECHY

Aquapark Aquaworld v Miláne Pä㶇 kilometrov záchytných prahov ‒ vegeta㶜ná strmá šikmá strecha ako osobitná výzva.

N

e㶞aleko Milána bol v októbri 2011 otvorený akvapark Aquaworld. Architekti spojili ekológiu a zdravie prostredníctvom kombinácie drevenej strešnej konštrukcie a zelenej vegeta㶜nej strechy. Konštrukcia strechy pozostáva z dvoch kopulí, ktoré sú prepojené plochou 㶜as㶇ou strechy. Kopulovité zastrešenie vyzerá ako predimenzované vodné kvapky a zaberajú takmer polovicu plochy striech so svojou prieh㶃adnou poduškou. Zvyšok strešných plôch má extenzívne ozelenenie a pôsobí z dia㶃ky ako zelený kopec. Pre podmienky projektu sa javilo ako najlepšie konštruk㶜né riešenie strechy použitie dreva. Hala má d㶚žku cca 133 metrov, v najširšom mieste je šírka cca 53 metrov a maximálna výška je 17 metrov.

POŽIADAVKY A PROJEKTOVANIE Ozelenenie strmej šikmej strechy bolo z rôznych dôvodov zvláštnou výzvou - sklon zelenej strechy: rôzny, až 60 ° , nezvy㶜ajne ve㶃ké šikmé vegeta㶜né plochy, cca 2 000 m2, tvar strechy zakrivený a trojrozmerný pôdorys, odvodnenie: odtoková d㶚žka až 20 m, zaistenie proti zosuvu: prenos šmykových síl do nosnej konštrukcie a malá výška vegeta㶜ného súvrstvia 8 cm. Technici firmy Optigrün international AG stáli pred výzvou, museli využi㶇 poznatky z praxe, kombinova㶇 poznatky zo stavby a teoretické výpo㶜ty, aby mohli ponúknu㶇 realizovate㶃né riešenie ozelenenia strešných plôch - dvetisíc m2 strmých šikmých striech, s pä㶇 km záchytných prahov Pre objekt Aquaworld bol zadržiavací systém lano - prahy z rôznych dôvodov zvláš㶇 vhodný: jednoduché kotvenie pre prenos šmykových síl do podkladovej konštrukcie, prispôsobenie rôznym sklonom a zakrivenie strešnej konštrukcie, pevnos㶇 v 㶇ahu oce㶃ových nerezových lán, malý po㶜et prestupov cez hydroizoláciu a flexibilné rozmiestnenie záchytných prahov v závislosti od sklonu strechy. Zadržiavací systém lano - prahy je sú㶜as㶇ou systémového riešenia Optigrün pre šikmé strechy so sklonom vä㶜ším ako 15 ° . Skladba súvrstvia nad hydroizoláciou je potom nasledovná: vodoakumula㶜ná a drenážna textília SSV 800, zadržiavací systém lano - prahy (nerezové oce㶃ové lano a 8 cm vysoké umelohmotné prahy) - 8 cm extenzívny substrát typ E a predpestované vegeta㶜né rohože (Sedum - vegetácie) pri strechách so sklonom nad 15 ° . Šikmé strechy so zadržiavacím systémom lano - prahy majú spravidla hranicu uskuto㶜nite㶃nosti 45 ° . V praxi môžu by㶇 realizované aj strmšie strechy, avšak po detailnom projektovaní a po vykonaní skúšok. Na základe údajov o hmotnosti vegeta㶜ného súvrstvia, sklonu strechy, max d㶚žok odvodnenia a snehovej oblasti mohlo technické oddelenie firmy Optigrün spo㶜íta㶇, ako budú za㶇ažené jednotlivé kotviace body zadržiavacieho systému. Kotviace body zadržiavacieho systému, pozinkované H - nosníky boli následne kotvené do drevenej strešnej konštrukcie a dodato㶜ne zaizolované. Na kotviace body bol potom nainštalovaný zadržiavací systém lano - prahy .

ZHRNUTIE

TEXT A FOTO: OPTIGRÜN/CLIMAGRÜN

90 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

Príklad stavby pri Miláne ukazuje, že je možné realizova㶇 aj extrémne náro㶜né konštrukcie, avšak s osved㶜eným a vyskúšaný zadržiavacím systémom a nemalým podielom projek㶜ných prác a nemalým množstvom konštruk㶜ného materiálu. Nie je možné realizova㶇 šikmé strechy so sklonom nad 30 °takpovediac od boku . Je nutné vždy spo㶜íta㶇 a posúdi㶇, 㶜i je konštrukcia uskuto㶜nite㶃ná. Projekt: Aquaworld Mailand, investor: Bluwater spa, architekt: Seringa Srl ‒ Ingenieurgesellschaft, systém a projekcia: Optigrün - systémové riešenie šikmá strecha , zadržiavací systém typ S lano - prahy , realizácia vegeta㶜nej strechy: Optigrün - partner Climagrün, Bozen.


...projekty rodinných domov, ktoré vás oslovia...

STAVBA

Stavebné materiály Sledova㶇 vývoj stavebných materiálov od prvopo㶜iatkov až po dnešok je možno

FOTO: archív redakcie

¢¢¢¢¢

zaujímavejšie, ako by sme sa nazdali. Nie je to len o materiáli ako takom ‒ jeho objavoch a premenách, ale aj o 㶜loveku a jeho zru㶜nosti, húževnatosti a vynaliezavosti.

V

ývoj stavebných materiálov dokumentuje aj vývoj civilizácie a jej kultúry. Na úsvite dejín, v praveku, naši predkovia spo㶜iatku obývali skrýše, ktoré im pripravila sama príroda. S nástupom staroveku sa zdokonalili aj stavebné materiály a stavebné technológie. V antickom Ríme bol ob㶃úbeným stavebným materiálom travertín, tuf, vápenec, pieskovec, mramor a vyrábali sa aj tehly. Koncom osemnásteho a v priebehu devätnásteho storo㶜ia sa na scénu dostali kovové materiály, ktoré v㶞aka svojim špecifickým vlastnostiam umož㶡ovali realizáciu dovtedy nevídaných

92 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

stavieb. Betón je mimoriadne odolný na tlak, avšak nie na 㶇ah. Z tohto dôvodu sa takmer celé devätnáste storo㶜ie používal iba na konštrukciu základov stavieb. 㶏asom sa ukázalo, že stavebným materiálom, vhodným na široké použitie, je železobetón ‒ betón, vo vnútri vystužený oce㶃ovými prútmi, oce㶃ovou sie㶇ou alebo inou výstužou. V posledných desa㶇ro㶜iach si 㶜oraz vä㶜šiu ob㶃ubu získavajú najmä 㶃ah㶜ené betónové tvárnice a ucelené konštruk㶜né stavebné systémy z pórobetónu ‒ od tvárnic, cez stropné konštrukcie, až po rôzne druhy stavebných komponentov.

AKCIA: -10 %

Zľava 10 % na typový projekt od 6. 12. 2013 do 31. 1. 2014

www.promiprojekt.sk

PROmiprojekt, ekt, s. r. o. Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava Tel.: +421 2 546 302 05, mobil: +421 911 152 886 E-mail: promi@promiprojekt.sk Facebook: www.facebook.com/promiprojekt.sk


FOTO: archív redakcie

RELAX

Vonkajší obytný priestor Terasa je ideálnym miestom na príjemné posedenia, na relax v blahodarnej zeleni, ktorá poskytne regeneráciu všetkým vnemom aj zmyslom.

K

príjemným stránkam bývania v dome s terasou patrí možnos㶇 oddýchnu㶇 si s rodinou a s priate㶃mi v exteriéri. Aby ste si naplno užili svieži vzduch, vytvorte si svoj oddychový kútik 㶜o najpohodlnejší a najkrajší. Terasa na južnej strane ponúka ve㶃a slnka. Na východnej strane sú príjemné letné rána, na západnej strane zasa dlhé ve㶜ery. Skôr ako za㶜nete so zaria㶞ovaním exteriérovej obýva㶜ky, spevnite podlahovú plochu. Na terase zaujme dlažba

94 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

z tehál, ktorá navodzuje prírodnú atmosféru. Prirodzene pôsobí aj terasa s kamennou dlažbou zo žuly, pieskovca 㶜i 㶜adi㶜a. Tieto materiály majú aj svojich lacnejších dvojníkov ‒ betónové dlažby, ktoré dokonale imitujú akýko㶃vek prírodný kame㶡. V sú㶜asnosti sa hojne na terasách uplat㶡ujú domáce aj exotické dreviny. Stále populárnejšími sa stávajú aj plastové podlahy imitujúce drevo ‒ zdedili po 㶡om nielen prírodný vzh㶃ad, ale aj vysokú pevnos㶇 a navyše sú vodovzdorné.


STAVBA FOTO: archív redakcie

¢¢¢¢¢

Praktické riešenia Ak chcete kvalitnú garáž, ktorá vám bude dlhé roky slúži㶇 k spokojnosti, pri jej výstavbe venujte pozornos㶇 projektu, výberu materiálov a odbornému prevedeniu remeselníckych prác.

G

aráž je takmer neodmyslite㶃nou sú㶜as㶇ou rodinných domov. Najpreferovanejšie spôsoby riešenia pri jej výstavbe je bu㶞 formou sú㶜asti domu alebo samostatne stojaceho objektu. Pri architektonickom návrhu garáže je pre pohodlné parkovanie dôležité dispozi㶜né riešenie a naplánovanie dostato㶜ne ve㶃kej pôdorysnej plochy. Nosné steny murovanej garáže majú ma㶇 minimálnu hrúbkou tri tisíc milimetrov. Podlaha v interiéri môže by㶇 bez spádu a podlahových vpustov. Výška prahu by nemala presahova㶇 limit pä㶇 centimetrov, nako㶃ko vyšší by mohol

98 MODERNÉ BÝVANIE

DECEMBER 2013/JANUÁR 2014

bráni㶇 v pohodlnom vjazde a výjazde vozidla. Vetranie garážových priestorov je dôležité najmä z bezpe㶜nostných dôvodov. Prívod vzduchu do garáže má by㶇 zabezpe㶜ený v prednej stene pri podlahe a odvod vzduchu v zadnej stene, pod stropom. Príjazd do garáže má zodpoveda㶇 požiadavkám normy. Stanovené šírky jazdných pruhov sú pri jednopruhových príjazdoch 2,5 metra a pri dvojpruhových 4,5 metra. Vyrovnávacia rampa, ktorá prekonáva rozdiel výšok medzi vjazdom do garáže a komunikáciou, má ma㶇 zdrsnený povrch a sklon rampy nemá presahova㶇 17 %.


Zoznam predajcov nรกjdete na www.gant-time.sk

Mb 12 2013 rolka  
Mb 12 2013 rolka  
Advertisement