Page 1


¯ËÈÙÇËÓÅÑÍØ §ËÈËÊǽÕÂъÍÂÁ½ÇÏËͽ

°ÄÂÍÃÌÞ×ÌÞÞËÍÞÏÄÿÉÑÍÏÐÉ¿ÞÉ͌ ÊÍÌÉ¿ÀÒÃÄÑÐÍÐÑÍÞÑÛÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÇÆ ÕÇÓϬÍÑ¿ÉÇÔ ÉÍÑÍÏÚÄÉÏ¿ÐÌÍÏÄÖÇÁÄÈ ÊÝÀÚÔÐÊÍÁ ÃÍÏÍÂÇÔÉÁ¿ÏÑÇÏÁ«ÍÐÉÁÄÐÑÍnj ËÍÐÑÛÝÍÑ ŒËÊÌÃÍÊÊ¿ÏÍÁÎÍÉÒοÝÑ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÚÄÇÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÖÇÌÍÁÌnj ÉÇ ÎÍÿÌÌÚË¿ÆÄÑÚŠ¡ÄÃÍËÍÐÑǚ  ÊÈÃÅ È˹ýÁ ¡ Ñ¿ÉÒÝ ÐÒËËÒ ÍÕÄÌÇÁ¿ÄÑÐÞÂÍÃÍÁÍÈÍÀÙÄËÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÑÄÌÄÁÍÈ ŠÐÄÏÍȚ ÜÉÍÌÍËÇÉÇ ÊÈÃżÆÃøÈƺ±¿ÉÒÝÐÒËËÒÃÄό Å¿ÑÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄÁÊ¿ÐÑÇ ÀÇÆÌÄÐÇÂÏ¿ÅÿŒ ÌÄÁÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÔ¿ÉÑÇÁ¿Ô ÁÑÍÁÏÄËÞÉ¿É ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌ¿ÞÜÉÍÌÍËÇÉ¿ÃÏÞÔÊÄÄÑÇƌƿ ÔÏÍÌÇÖÄÐÉÍÂÍÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈ

 ÊÓÉ È˹ýÁ ÃÍÐÑÇ ÐÏÄÃÌÇÈ Ï¿ÆËÄÏÁÆÞÑÉÇÇÉÍËËÄÏÖÄÐÉÍÂÍÎÍÌ ÉÒοÁ¯ÍÐÐÇÇÁÎÄÏÁÍËÎÍÊÒÂÍÃÇÇ ÂÍÿ ÎÍÿÌÌÚˢʿÁÌÍÂÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇÇÎÏÍÑÇÁ͌ ÃÄÈÐÑÁÇÞÉÍÏÏÒÎÕÇÇ ÜÑ¿ÕÇÓÏ¿ÒÁÄÊnj ÖÇÊ¿ÐÛÁÑÏÍÄÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÎÏÍ×ÊÚË ÂÍÃÍË ÄÃȼ¼ÆÃøÈƺ¡Ñ¿ÉÒÝÐÒËËÒ ÍÕÄÌÇÁ¿ÄÑÐÞÂÍÃÍÁÍÈÍÀÙÄËÌÄÆ¿ÉÍÌÌÍÂÍ ÁÚÁÍÆ¿É¿ÎÇÑ¿Ê¿ÇƯÍÐÐÇÇ ÄÃȼ¼ÆÃøÈƺÐÍÐÑ¿ÁÇÑÍÀÙÄË ÐÃÄÊÍÉÏÍÐÐÇÞÌÎÍÎÍÉÒÎÉÄÌÄÃÁÇÅÇË͌ ÐÑÇÆ¿ÏÒÀÄÅÍËÎÍÇÑÍ¿ËÂÍÿ Æ¿ÞÁÇÊ ÂÊ¿Á¿¿ÂÄÌÑÐÑÁ¿(PSEPO3PDL°Ñ¿ÌÇÐÊ¿Á ¦ÇÌÂÄÊÛ®ÏÇÜÑÍËÌ¿×ÇÐÍÂÏ¿ÅÿÌÄÁÐÄ Ö¿ØÄÎÍÉÒοÝÑÌÄÃÁÇÅÇËÍÐÑÛÌÄÃÊÞ ÅÇÆÌÇ ¿ŠÃÊÞÇÌÁÄÐÑÇÕÇȚŒÐÕÄÊÛÝ ÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÞÐÁÍÇÔÌ¿ÉÍÎÊÄÌÇÈ Ñ¿ÉÉ¿É ÌÄÒÁÄÏÄÌÚÁÇÔÐÍÔÏ¿ÌÌÍÐÑÇÁÌÒÑÏÇ ÐÑÏ¿ÌÚ ©Ñ͌ÑÍËÍÅÄÑÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍÿÌÌÚÄÎ͌ ÃÍÀÏ¿ÌÚÑÄÌÃÄÌÕÇÍÆÌÍ ÖÑÍÑÒÑÌÄÑÕÇÓÏ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝØÇÔÎÍÆÇÑÇÁÌÚÄÇÆËÄÌČ ÌÇÞÁ¯ÍÐÐÇǮϿÁÇÊÛÌÍ ÌÄѬÍÌÄÑÇÔ ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÎÍÑÍËÒ ÖÑÍÌÇÍÃÌ¿Ñ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄË¿ÞŠÎÍÆÇÑÇÁ̿ޚÕÇÓÏ¿ÌÄÐË͌ ÅÄÑÎÍÆÌ¿ÖÇËÍÐÑÇÐÍÎÄÏÌÇÖ¿ÑÛÐÜÑÇËÇ Ç ÑÚÐÞÖ¿ËÇ ÃÏÒÂÇÔ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔ ÿÌÌÚÔ Ì¿ÂÊÞÃÌÍ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÆÒÝØÇÔ ÑÄÉÒØÒÝÐÇÑÒ¿ÕÇÝÁÐÑÏ¿ÌÄ ¶ÈÀÁŸš·› ¥®š

¬ÜÏÙÅÁÂÆÊËÉÂͽ °ÄʽÏÙÎÂÇÍÂÏØÐÎÌÂÕÊËÀË ¬ÂÍÂÊÜÏÙËÌØÏÌÍË¿ÂÁÂÊÅÜ Î˾ÂÎÂÁË¿½ÊÅÆ ÉÂÊÂÁÃÂͽ ¡ ÏÒÀÏÇÉÄ Š®ÄÏÐÍÌ¿š Œ ÖÏÄÆÁڌ Ö¿ÈÌÍÐÑ¿ÑÒÐÌÚÈÂÍÐÑÛŒÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏÉÍËοÌÇÇŠ¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇÄ ËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚÄ ÒÃÍÀÏÄÌÇޚ «ÒÏ¿Ã ¶¿Î¿ÏÍÁ

¡ÏÒÀÏÇÉÄŠ²ÐÎÄ×ÌÚÈÍÎÚњËÚ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÄËÍÑÍË É¿ÉÁ°ÀÄÏÀ¿ÌŒ ÉÄ ÁËÄÐÑÍ ÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÈ ÎÏÍÁÍÃÞÑ ÏÍÊÄÁÚÄÇÂÏÚ

©ÊÈ

©ÊÈ

®Ï½ÏÙÀÂÍËÂÉÍоÍÅÇÅ ˆ¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽξ˜ ¡ ÏÒÀÏÇÉÄ Š®ÏÍÁÄÏÄÌÍ Ì¿ ÐÄÀĚ ËÚ ÎÏÄÃʿ¿ÄË Ì¿×ÇË ÂÄÏÍÞË Î͌ ÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛ ÐÄÀÞ Á ÌÍÁÍË É¿ÖÄÐÑÁÄ Ç Æ¿ÌÞÑÛÐÞ ÖÄˌÑÍ ÖÄÂÍ ÍÌÇ Ï¿ÌÛ×Ä ÌÇÉÍÂÿÌÄÃÄÊ¿ÊÇ ÌÍÍÖÄËÁÑ¿ÈÌÄ ËÄÖÑ¿ÊǤÐÊÇÁÚÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÇÊÇ ÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏ Ö¿ÐÑÌÍÈ ÉÍËοŒ ÌÇÇ Ç Ò Á¿Ð ÄÐÑÛ ÌÄÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌ¿Þ ËÄÖÑ¿ Œ Ì¿ÎÇ×ÇÑÄ Ì¿Ë ÎÍ ¿ÃÏÄÐÒ JOGP!HB[FUBZBUSV Ç ËÚ ÁËÄÐÑÄ Î͌ ÎÏÍÀÒÄËÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÑÛÄÄ

©ÊÈ

«ÏÇÍØÏÙÊË¿ØƾÅÄÊÂÎ ¡ ÐÑ¿ÑÛÄ Š®ÞÑÛ ÀÇÆÌÄЌÇÃÄÈ ÃÊÞ ©ÍÊÍËÌښ Œ ÍÖÄÏÄÃÌ¿Þ ÎÍÏÕÇÞ ÁÍƌ ËÍÅÌÚÔÌÍÁÚÔÀÇÆÌÄÐÍÁÃÊÞÎÏÄÃÎÏnj ÇËÖÇÁÚÔÊÝÃÄÈÌ¿×ÄÂÍÂÍÏÍÿ

©ÊÈ

¤½ÖÅÏÅÏÙ¾ÅÄÊÂÎ ËÏËÑÅÎÊØÒÅÊÏÍÅÀ ­ÓÇÐÌÚÄÇÌÑÏÇÂÇŒÍοÐÌ¿ÞÁÄØÛ ÃÊÞ ÀÇÆÌÄп ©¿É ÎÏÍÑÇÁÍÐÑÍÞÑÛ ÜÑÍËÒ ÞÁÊÄÌÇÝ Œ ÍÀ ÜÑÍË ÖÇÑ¿ÈÑÄ Á ÏÒÀÏÇÉÄŠ«ÄÌÄÃÅËÄÌњ

©ÊÈ


³ÅϽϽÊËÉÂͽ ¬½¿ÂÈ®ÂÍÀ¿ Š«ÍÈÂÊ¿ÁÌÚÈÀÇÆÌÄЌÎÏÇÌÕÇÎÃÄÌÛÂÇÃÍÊÅÌÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÌ¿ÑÄÀÞ ¿ÌÄÑÚÌ¿ÃÄÌÛÂÇ©ÍÂÿÊÝÃÇÆ¿Œ ÌÇË¿ÝÑÐÞÑÄË ÉÖÄËÒÒÌÇÔÌÄÊÄÅÇÑÃÒ׿ ÎÒÐÑÛ ÜÑÍÇÎÏÇÌÍÐÇÑÃÍÔÍÃŒÍÌÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÌ¿ÃÄÌÛÂÇ Ì¿ ÇÆÌÍПÉÍÂÿÑÚÃÄÊ¿Ä×ÛÑÍ ÖÑÍÑÄÀÄÇÌÑÄÏÄÐÌÍ ÖÑÍÿÄÑÉÒÏ¿Å ¿ÍÌÍÑÄÀÄÄØÄÇÃÄÌÛÂÇÎÏÇÌÍÐÇÑ ŒÜÑÍ Ì¿ÁÄÏÌÍÄ ÇÄÐÑÛÐÖ¿ÐÑÛĚ

©ÊÈ

§ÈÛÔ¿ØÂÎϽÏÙÅÊËÉÂͽ §ÌÑÄÏÁÛÝÐÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚËÃÇÏÄÉÑÍÏÍË ÉÍËοÌÇÇŠ¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇÄËÇÌÄÏ¿Êی ÌÚÄ ÒÃÍÀÏÄÌÇޚ «ÒÏ¿ÃÍË ¶¿Î¿Ï͌ ÁÚË ©ÊÈ ÒÃÒØÇÄÑÏÇÃÕ¿ÑÇÊÄÑÌÇÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍ ËÍÊÍÃÚÔÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞÔ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÑ¿ÌÒÑÍÎÏÄÃÄÊÞÑÛÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄϿƌ ÁÇÑÇÞÖ¿ÐÑÌÍÂÍÀÇÆÌÄпÁÀÊÇÅ¿È×ÄË ÀÒÃÒØÄË ©ÊÈ

Š©ÍÌÛÞÉ Œ Ì¿ÎÇÑÍÉ ÐÍ ÐÁÍÇË ÐÄÉÏČ ÑÍ˚ÇÌÑÄÏÁÛÝТǪÄÏÍ ÔÍÆÞÇÌÍË ÉÍÌÛÞÖÌÍÂÍÃÍË¿-IFSBVE ©ÊÈ

®ÏÍÁÄÏÄÌÍ Ì¿ ÐÄÀÄ Æ¿ÖÄË Ç É¿É ¤ÁŒ ÂÄÌÇÈ«¿ÉÄÄÁÑÄÐÑÇÏÒÄÑÌ¿ÐÄÀÄÎÏ͌ ÃÒÉÕÇÝÐÁÍÄÈÉÍËοÌÇÇ ÎÏÄÅÃÄÖÄË ÎÏÄÃʿ¿ÑÛÄÄÉÊÇÄÌÑ¿Ë ©ÊÈ

©¿É ÀÇÆÌÄÐËÄÌ Á ÉÍÊÍÉÍÊ¿ ÆÁÍÌÇÊ ÃÇÏÄÉÑÍÏ Š¯¿ÃÇÍ £¿Ö¿š ŸÊÄÉпÌÃÏ ©Ï¿ÈÌÍÁ ÇÐÎÍÊÌÇÊ Ð Ì¿×ÄÈ ÎÍË͌ ØÛÝÐÁÍÝËÄÖÑÒÎÍÀÚÁ¿ÑÛÆÁÍÌ¿ÏÄË ©ÊÈ ®ÏÍÂÒÊÉ¿ ÎÍ ©ÍÊÍËÌÄ Ð ÒÖÄÌÚË Ç ÓÇÊÍÐÍÓÍË ®ÄÑÏÍË ©¿ÊÇÑÇÌÚË ©ÊÈ ¬ÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÚÈ ÀÇÆÌÄÐ É¿É ÎÍތ ÁÇÊÐÞ ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈ Á «ÍÐÉÍÁŒ ÐÉÍÈ ÍÀÊ¿ÐÑÇ ÉÍÌÑ¿ÉÑÌÚÈ ÆÍÍοÏÉ ©ÊÈ ©¿É Ç Æ¿ÖÄË Á °ÀÄÏÀ¿ÌÉÄ ÎÏÍÁÍÃÞÑ ÏÍÊÄÁÚÄÇÂÏÚÁËÄÐÑÍÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÞ ©ÊÈ ®ÞÑÛ ÀÇÆÌÄЌÇÃÄÈ ÃÊÞ ©ÍÊÍËÌÚ ©ÊÈ ©¿É Æ¿ØÇÑÇÑÛ ÀÇÆÌÄÐ ÍÑ ÍÓÇÐÌÚÔ ÇÌÑÏÇ ©ÊÈ °ÑÏ¿ÑÄÂÇÞÒÐÎÄÔ¿£ÅÄÉ¿²ÜÊÖ¿ ©ÊÈ


£ÄÊÍÁÍÈÅÒÏÌ¿ÊÝÂ͌ÁÍÐÑÍÉ¿®ÍÃËÍÐÉÍÁÛÞ

²ÖÏÄÃÇÑÄÊÛŒ«¾ŸÏÄÌÆÍÌ ¢Ê¿ÁÌÚÈÏÄÿÉÑÍÏŒ¤Ÿ©¿ÏÞÂÇÌ¿ ·ÄӌÏÄÿÉÑÍÏŒ½¬¦ÁÞÂÇÌÕÄÁ §ÆÿÑÄÊÛŒ­­­Š§£Š¾Ñۚ ¥ÒÏÌ¿Ê Š£ÄÊÍÁÍÈ Ï¿ÆÂÍÁÍÏ °ÍÀÚÑÇÞ Ç ª½£§š Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿Ì Á ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇ ³ÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈÐÊÒÅÀÚÎÍÌ¿ÃÆÍÏÒÆ¿ÐÍÀÊ݌ ÃÄÌÇÄËÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁ¿ÁÐÓÄÏÄË¿ÐÐÍÁÚÔ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÕÇÈÇÍÔÏ¿ÌÄÉÒÊÛÑÒÏÌÍÂÍÌ¿ÐÊČ ÃÇÞÎ͵ÄÌÑÏ¿ÊÛÌÍËÒÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍËÒÍÉÏÒÂÒ ®§˜³°ŒÍÑ ±ÇÏ¿ÅŒÜÉÆ ¬ÍËÄÏÎÍÃÎÇпÌÁÎÄÖ¿ÑÛ ÎÍÂÏ¿ÓÇÉÒÌÍÞÀÏÞ  Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÌÍÞÀÏÞ  ­ÑÎÄÖ¿Ñ¿ÌÍÁÑÇÎÍÂÏ¿ÓÇÇ ­­­Š¬ÄËÄÕÉ¿ÞÓ¿ÀÏÇÉ¿ÎÄÖ¿Ñǚ «ÍÐÉÁ¿ ÒÊ£ÍÀÏÍÊÝÀÍÁ¿ à ÐÑÏ ¦¿É¿Æ˜ ®ÄÏÄÎÄÖ¿ÑÉ¿ Ð ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄË Ë¿ÑÄÏÇ¿Œ ÊÍÁ ÅÒÏÌ¿Ê¿ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄ Á ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ °«§ ÃÍÎÒÐÉ¿ÄÑÐÞ ÑÍÊÛÉÍ Ð ÎÇÐÛËÄÌÌÍÂÍ Ï¿ÆÏÄ×ÄÌÇÞÏÄÿÉÕÇÇ­ÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÆ¿ ÐÍÃÄÏÅ¿ÌÇÄÏÄÉÊ¿ËÚÌÄÐÒÑÏÄÉÊ¿ËÍÿÑÄÊÇ ¯ÄÉÊ¿ËÌÍÄÇÆÿÌÇÄ ¯ÄÿÉÕÇÞÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑÆ¿ÐÍÀÍÈÎÏ¿ÁÍÍÑÉ¿Æ¿ÑÛ ÁÎÏÇÄËÄÏÄÉÊ¿ËÚÎÍÜÑÇÖÄÐÉÇËÐÍÍÀÏ¿ÅČ ÌÇÞ˯ÄÿÉÕÇÞ ÌÄ ÌÄÐÄÑ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÇ Æ¿ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚÄÏÄÉÍËÄÌÿÕÇÇ ÿÌÌÚÄ ¿Ì¿ÊÇÑÇÉ¿ËÇ­ÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÆ¿ÇÌÁÄÐÑnj ÕÇÍÌÌÚÄÏÄ×ÄÌÇÞ ÎÏÇÌÞÑÚÄÎÍÐÊÄÎÏÍÖÑČ ÌÇÞ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÍÁ ÅÒÏÌ¿Ê¿ ÌÄÐÄÑ ÇÌÁÄÐÑÍÏ ¡ÐÄÑÍÁ¿ÏÚÇÒÐÊÒÂÇ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÞÍÉÍÑÍÏÚÔ Ï¿ÆËÄØÄÌ¿ÁÇÆÿÌÇÇ ÎÍÃÊÄÅ¿ØÇÄÍÀÞÆ¿Œ ÑÄÊÛÌÍÈÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÕÇÇÇÊÇÕÄÌÆÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÐÄÏÑÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÚ Ç ÇËÄÑÛ ÊÇÕÄÌÆÇÝ µÄÌ¿ÐÁÍÀÍÃÌ¿Þ ˜¼È½ÉȽ¼¸ÂÎÀÀÀÀ¿¼¸Ê½Ã× »¢ÆÃÆÄŸ Ëä¸Â½½º¸ „¸“ ÆÌÀÉ ˜œ¨©œ£·¢¦¨¨©§¦¥œ¥®   »¢ÆÃÆÄŸ Ëä¸Â½½º¸ „¸“ ÆÌÀÉ ª½Ã½ÌÆÅÓȽÂøÄÅÆ»ÆÆʼ½Ã¸  ††  ††  ††  †† &†NBJMJOGP!HB[FUBZBUSV µÃ½ÂÊÈÆş׺½ÈÉÀ׆ XXXLPMPNOB†TQSBWLBSV

²ËÔÂÕÙ ÐÄʽÏÙ οÂÃÅ ÊË¿ËÎÏŧËÈËÉÊØ ÅͽÆËʽ §ÈÅǽÆ


®«ž¸¯¥¼ ¡½ÊÊØ ®½É؈ÄÂÈÂÊؘ¾ÍÂÊÁØÉÅͽ ÀËÁ½ ŸÂÄÌÑÐÑÁÍ*OUFSCSBOE ÄÅÄÂÍÃÌÍÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÄÄÏÄÈÑÇÌÂпËÚÔ ŠÆÄÊÄÌÚԚÀÏÄÌÃÍÁËÇÏ¿ ÍÎÒÀÊÇÉÍÁ¿ÊÍÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÇÐÐÊÄÃÍÁ¿Œ ÌÇÞÆ¿ÂÍð¿ËÍÈÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÈÐÑ¿Ê¿5PZPUB ÎÍËÌÄÌÇÝÜÉÐÎÄÏÑÍÁ ÇËÄÌÌÍ¿ÆÇ¿ÑÐÉÇÈÂÇ¿ÌÑÀÍÊÄÄÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔ Æ¿ÀÍÑÇÑÐÞÍÀÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÈÐÏÄÃÄÇ¿ÉÑÇÁÌÄÄÁÐÄÔÁÌÄÃÏÞÄÑÜÉÍÊ͌ ÂÇÖÄÐÉÇÀÄÆÍοÐÌÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ£ÍÀ¿ÁÇË ÖÑÍÐÏÄÃÇÁÄÃÒØÇÔ ŠÆÄÊÄÌÚԚÉÍËοÌÇÈÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÈÌÄÑ¿Ø¿ÂÈÅÎÑËÊÁË¿ËÀËÍØÊǽ­ËÎÎÅÅ ÅÊËÎÏͽÊÊØÂÅÊ¿ÂÎÏËÍØĽÉÂÎÜÓ¿ÀËÁ½

 ÉÈÍÁÍоÈÂÆ

 ÌËÏͽÏÜÏÍËÎÎÅÆÎÇÅ¿ȽÎÏÅ¿ÀËÁÐ ʽÍÂÉËÊÏÅÎÏÍËÅÏÂÈÙÎÏ¿ËÁËÍËÀ

ÏØÎÜÔ

 ÅÌËÏÂÔÊØÒÇÍÂÁÅÏË¿¾ÐÁÂÏ¿ØÁ½ÊË¿­ËÎÎÅÅ ¿Ë**ÌËÈÐÀËÁÅÅÀËÁ½

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¡ÉÍÌÕÄÐÄÌÑÞÀÏÞÁÐÑÒÎÇÊÁÐÇÊÒÆ¿ÉÍÌŠ­ Ì¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÎÊ¿ÑÄÅÌÍÈ ÐÇÐÑÄËĚ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÇÆÁ¿Ì ÏÄÂÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÎÍÏÞÃÍÉ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔ ÎÊ¿ÑÄÅÄÈ ¼ÊÄÉÑÏÍÌÌÚÄ ÃÄÌÛÂÇ ÎÏÇÏ¿ÁÌÞÊÇ É ÀÄÆÌ¿ÊÇÖÌÚË ÎÊ¿ÑÄÅ¿Ë £ÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ ÇËÇ ÌÄÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ ÍÑÉÏÚÁ¿ÑÛ À¿ÌÉÍÁÐÉÇÈÐÖÄÑ®ÏÇÜÑÍËÎÏÇËÄÌÞÑÛÇÔËÍÅÌÍ É¿ÉÒÂÍÃÌÍÍÎÊ¿ÖÇÁ¿ÑÛÑÍÁ¿ÏÚÇÒÐÊÒÂÇ ÃÄÊ¿ÑÛ ÀÊ¿ÂÍÑÁÍÏÇÑÄÊÛÌÚÄÎÍÅÄÏÑÁÍÁ¿ÌÇÞ ÍÃÍÊÅÇÑÛ ÇÊÇÁÄÏÌÒÑÛÃÍÊ ­ÃÌ¿ÉÍ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÚ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ Ï¿ËÉÇ ÎÍ ÐÒËË¿Ë ÎÊ¿ÑÄÅÄÈ ÄÆ ÇÃÄÌÑÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÑÍ ÄÐÑÛÀÄÆÎÏÄÃÙÞÁÊÄÌÇÞÍÎÄÏ¿ÑÍÏÒοÐÎÍÏÑÌÚÔ ÿÌÌÚÔ ËÍÅÌÍÎÏÍÁÄÐÑÇÎÊ¿ÑÄÅÌÄÀÍÊÄÄÖÄË Ì¿ÑÚÐÞÖÏÒÀÊÄÈÇÊÇÌ¿ÑÚÐÞÖÏÒÀÊÄÈÁ ËÄÐÞÕ¤ÐÊÇÏÄÖÛÇÃÄÑÍÀÍÊÄÄÉÏÒÎÌÚÔÐÒËË¿Ô ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÄÊÛÍÀÞÆ¿ÌÎÏÍÈÑÇÇÃÄÌÑÇÓÇÉ¿ÕÇÝ ®ÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌ ÏÞà ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÇÈ ÃÊÞ ÝÏnj ÃÇÖÄÐÉÇÔ ÊÇÕ Ç ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÄÈ ÍÌÇ ËÍÂÒÑ ÎÍÊÒÖ¿ÑÛ ÎÊ¿ÑÄÅÇ Á ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÚÔÃÄÌÛ¿ÔÌ¿ÍÀØÇÔÍÐÌÍÁ¿ÌÇÞÔ ÌÍ Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÑÛÐÞÇËÇÁÎÏ¿ÁÄÑÍÊÛÉÍÐÓÇÆÊÇÕ¿Œ ËÇ ÉÍÑÍÏÚÄÎÏÍ×ÊÇÇÃÄÌÑÇÓÇÉ¿ÕÇݯ¿ÐÖÄÑÚ ËÄÅÃÒÐÍÀÍÈÝÏÊÇÕ¿ÇÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ É¿É Ç Ï¿ÌÛ×Ä ËÍÂÒÑ ÐÍÁÄÏ׿ÑÛ ÑÍÊÛÉÍ ÖÄÏÄÆ À¿ÌŒ ÉÍÁÐÉÇÄÐÖÄÑ¿

ž½ÊÇÅÌËÁÊÅÉÐÏÎϽ¿ÇÅ ÌËÁÂÌËÄÅϽÉ

 ÉÈÍÁÁËÈȽÍË¿ºÈÂÇÏÍËÊÊØÂÁÂÊÙÀÅ ʽÇËÊÂӊÏËÐĽÇËÊÅÈÅ

ÉÊÛ½ÌØ¿

¯ÍÐÐÇÈÐÉÇÄÀ¿ÌÉÇÀÒÃÒÑÎÍÃÌÇË¿ÑÛÐÑ¿ÁÉÇ ÎÍÃÄÎÍÆÇÑ¿Ë ÎÍÐÉÍÊÛÉÒÇËÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑÊÇÉÁÇÌ ÌÍÐÑÇ °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇÄ Æ¿ÞÁÊÄÌÇÞ ÐÃÄÊ¿ÊÇ Á ÍÉÑÞÀÏÄ ÐÏ¿ÆÒ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÉÏÒÎÌÚÔ À¿ÌÉÍÁ ­ÅÇÿÄÑÐÞ ÖÑÍ ÃÇÌ¿ËÇÉ¿ ÏÍÐÑ¿ÐÑ¿ÁÍÉÎÍÁÉʿÿËÐÍÐÑ¿ÁÇÑ Œ ÎÍ ÉÏÄÃÇÑ¿ËŒŒ Š£ÄÌÛÂÇ ÐÑ¿ÌÍÁÞÑÐÞ ÃÍÏÍÅÄ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞ Ð ÊÇÉÁÇÃÌÍÐÑÛÝ Á À¿ÌÉÍÁÐÉÍÈ ÐÇÐÑÄËÄ Ì¿ÎÏތ ÅÄÌÌ¿Þ Œ Æ¿ÞÁÇÊ ÂÊ¿Á¿ ÁÑÍÏÍÂÍ ÎÍ ÁÄÊÇÖÇÌÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍÏÍÆÌÇÖÌÍÂÍÀ¿ÌÉ¿¡± «ÇÔ¿ÇÊ ¦¿ÃÍÏÌÍÁŒ±ÍÊÛÉÍÆ¿ÎÍÐÊÄÃÌÄÄÁÏÄËÞÌ¿ÏÚÌÉÄ ËÄÅÀ¿ÌÉÍÁÐÉÍÂÍÉÏÄÃÇÑÍÁ¿ÌÇÞÐÑ¿ÁÉÇÁÚÏÍÐÊÇ Ì¿ Œ Š®ÍÁÚ×ÄÌÇÄ ÐÑ¿ÁÍÉ ÎÍ ÃÄÎÍÆÇÑ¿Ë ÌÄÇÆÀÄÅÌ͚ ŒÃÄÊ¿ÄÑÁÚÁÍÃÀ¿ÌÉÇÏ ®ÏÍÀÊÄËÚ Ð ÊÇÉÁÇÃÌÍÐÑÛÝ ÁÍÆÌÇÉÊÇ Ò ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ À¿ÌÉÍÁ Á ÉÍÌÕÄ ¿ÁÂÒÐÑ¿ Œ Ì¿Ö¿ÊÄ ÐÄÌÑÞÀÏÞ ÉÍÂÿ Ð Ï¿ÆÁÇÁ¿ÝØÇÔÐÞ ÏÚÌÉÍÁ ŠÎÍÀÄÅ¿Êǚ É¿ÎÇÑ¿ÊÚ Çƌƿ ÍÀÍÐÑÏÇÁ×ÄÂÍÐÞ ÉÏÇÆÇпÂÍÐÃÍÊÂÍÁÐÑÏ¿ÌÄÁÏÍÆÍÌÚ§ÌÁÄÐÑÍÏÚ ÐÑ¿ÊÇÁÚÁÍÃÇÑÛÃÄÌÛÂÇÐÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÑÍÏÂÍÁÚÔ ÎÊÍØ¿ÃÍÉ Ì¿ÎÒ¿ÌÌÚÄ ÌÄÿÁÌÇËÇ ÎÏÍÁ¿Ê¿ËÇ ÀÇÏÅÇÍÐÊ¿ÀÊÄÌÇÄËÏÒÀÊÞ ®ÍÁÚ×ÄÌÇÄÐÑ¿ÁÍÉÎÍÃÄÎÍÆÇÑ¿ËÒÅÄÍÎÏ͌ ÀÍÁ¿ÌÌÚÈÏÍÐÐÇÈÐÉÇËÇÀ¿ÌÉ¿ËÇÐÎÍÐÍÀÀÍÏÛÀÚ ÐÌÄÔÁ¿ÑÉÍÈÐÏÄÃÐÑÁÁÉÏÇÆÇÐŒÂÍÃÍÁ ¡ Ì¿Ö¿ÊÄ ÂÍÿ ÐÑ¿ÁÉÇ Ò ËÌÍÂÇÔ À¿ÌÉÍÁ ÎÏÄÁÚ׿ÊÇ ÑÍÂÿÉ¿ÉÁÐÄÏÄÃÇÌÄÂÍÿ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊÇ ÎÍÏÞÃÉ¿ Œ ©ÍÂÿ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞ ÐÑ¿Ê¿ËÄÌÄÄÌ¿ÎÏÞÅÄÌÌÍÈ ÃÍÔÍÃÌÍÐÑÛÁÉÊ¿ÃÍÁ ÏÄÆÉÍÎÍ×Ê¿ÁÌÇÆ


®«ž¸¯¥¼ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ §½Ç¿½Õ½ÇËÉ̽ÊÅܾÐÁÂÏ ¿ÎÏÍÂÔ½Ï٪˿ØÆÀËÁ ˆªË¿ØÆÀËÁËÏÉÂÔ½ÂÉ¿§½ÈÐÀ˜

˜Ã½ÂɽÁ¢«œ¨·°¦š ŸϸÃÔÅÀÂÆǽȸÎÀÆÅÅÆ»Æ ÆÌÀɸ„¢ÆÃÆĽÅÉÂÀÁ“ „¬Æȸ†™¸Å¸“

Œ ¡ É¿ÌÒÌ ¬ÍÁÍÂÍ ÂÍÿ ËÚ ÁÚÄÆÅ¿ÄË Á ©¿ÊÒÂÒ ¡ ÜÑÍË ÂÍÏÍÃÄ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ Ì¿× ÓÇÊÇ¿Ê ÍÓÇÐ Š³ÍÏ¿Œ ¿ÌÉ¿š § ÁÐÄ Ã͌ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ Ç ÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÍÓÇÐÚ Ì¿×ÄÂÍ ÓÇÊÇ¿Ê¿ Œ ÇÆ ©ÍÊÍËÌÚ ±ÒÊÚ ­ÀÌÇÌÐÉ¿ «¿ÊÍÞÏÍÐÊ¿ÁÕ¿ Œ ÐÍÀÇÏ¿Ýь ÐÞ ÁËÄÐÑÄ ÖÑÍÀÚ ÁÐÑÏÄÑÇÑÛ ¬ÍÁÚÈ ÂÍà ¡ÎÄÏÁÚÄËÚÍÑËÄÖ¿ÊÇÎÏ¿ÆÃÌÇÉÁÑ¿ÉÍË ÓÍÏË¿ÑÄÁÂÍÃÒ Æ¿ÜÑÍÁÏÄËÞÒÐÎÄÊÇ ÎÍÞÁÇÑÛÐÞÌÄÉÇÄÑÏ¿ÃÇÕÇÇÌ¿×ÄÂÍÌÍÁ͌ ÂÍÃÌÄÂÍÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ªÒÖ×ÇËÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿Ë ÀÒÃÒÑÁÏÒÖÄÌÚÀÊ¿ÂÍÿÏÐÑÁÄÌÌÚÄÎÇÐÛË¿ ÂÏ¿ËÍÑÚÇÃÇÎÊÍËÚ ¿ÎÍÐÊÄÜÑÍÂÍËÚÁÐÄ ÁËÄÐÑÄÄÃÄËÌ¿ÌÄÎÍÐÏÄÃÐÑÁÄÌÌÍÄÎÏ¿ÆÌ ÌÍÁ¿ÌÇÄ ¬ÍÁÍÂÍ ÂÍÿ Á ÍÃÇÌ ÇÆ οÏÉÍÁŒ ÍÑÄÊÄÈ ©¿ÊÒÂÇ £ÊÞ Ì¿Ð ÁÐÄÂÿ ÂÍÑÍÁÞÑ ÇÌÑÄÏÄÐÌÒÝÏ¿ÆÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÒÝÎÏÍÂÏ¿ËËÒ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ Ç£ÄëÍÏÍÆÐÍ°ÌÄÂÒÏÉÍÈ

Ñ¿ËÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝÑŸÍÃÌ¿ÅÃÚÀÚÊÇÿÅÄ ÃÁ¿£Äÿ«ÍÏÍÆ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÀÍÏÍÊÇÐÛÃÏÒ ÐÃÏÒÂÍËÆ¿ÂÊ¿ÁÄÌÐÑÁÍ ©ÐÑ¿ÑÇ Þ ÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍ ÇËÄÑÛ ÍÎÏČ ÃÄÊÄÌÌÒÝ ÐÊÍÅÇÁ×ÒÝÐÞ ÑÏ¿ÃÇÕÇÝ ÎÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÌÇÞ ¬ÍÁÍÂÍ ÂÍÿ Á ÉÍËοÌÇÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ¼ÑÍ Ö¿ÐÑÛ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÈ ÜÑÇÉÇ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÐÑÇÊÞ Ñ¿É¿Þ ÅÄ É¿ÉÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛÍÃÄÁ¿ÑÛÐÞÁÒÌÇÓÍÏËÒ ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÒÝ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÉÍËοÌÇÇ ©ÑÍËÒÅÄÒÌ¿×ÄÈÌÍÁÍÂÍÃÌÄÈÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÄÐÑÛÍÂÏÍËÌÚÈÎÊÝÐŒÁÜÑÍÑÃÄÌÛËÚË͌ ÅÄËÁÐÑÏÄÑÇÑÛÐÞÐÍÐÁÍÇËÇÉÍÊÊÄ¿ËÇÇÆ ÃÏÒÂÇÔ ÍÓÇÐÍÁ Ì¿×ÄÂÍ À¿ÌÉ¿ ÍÀÐÒÃÇÑÛ Ï¿ÆÌÚÄ ÁÍÎÏÍÐÚ Ç ÿÅÄ ÎÍÍÀØ¿ÑÛÐÞ Ì¿ Ï¿ÁÌÚÔ Á ÌÄÓÍÏË¿ÊÛÌÍÈ ÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÄ Ð ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÉÍËοÌÇÇ ¼ÑÍÑ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ Ì¿ÐÆÃÍÏÍÁÍÐÀÊÇÅ¿ÄÑ

ˆ«¾ÜĽÏÂÈÙÊ˾ÐÁÂÏÑÂÆÂÍ¿ÂÍǘ

šÀÂÊÆÈÀ×ÀœÄÀÊÈÀÁ ›¦£¦š˜¥¦š³ ÈËÂƺƼÀʽÃÀ §„Ÿº½¿¼ÅƽŽ¹Æ“

Œ ©ÍËοÌÇÞ Š¦ÁÄÆÃÌÍÄ ÌÄÀ͚ ÐҌ ØÄÐÑÁÒÄÑ Ð ÂÍÿ ®ÍÉ¿ ×Ñ¿Ñ ÀÚÊ Ë¿ÊÄÌÛÉÇË ËÚ¬ÍÁÚÈÂÍÃÍÐÍÀÍÌÄÍь ËÄÖ¿ÊÇ ÖÇÐÑÍ ÐÇËÁÍÊÇÖÄÐÉÇ ÁÚÎÇÁ¿ÊÇ ׿ËοÌÐÉÍÄÁÍÓÇÐÄŒÇÁÐÄŸÐÄÈÖ¿ÐÌ¿× ×Ñ¿ÑŒÍÉÍÊÍÖÄÊÍÁÄÉ ÇÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑËÚÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÑÛ ÃÊÞ Ì¿×ÇÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Ì¿ÐÑÍÞØÇÈ ÌÍÁÍÂÍÃÌÇÈ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ ¡ ŒÔ ÖÇÐÊ¿Ô ÃÄÉ¿ÀÏÞËÚÐÍÀÇÏ¿ÄËÁÐÄÔ ÉÑÍÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÁÓÇÏËÄŠ¦ÁÄÆÃÌÍÄÌÄÀ͚ÇÁÃÁÒÔÌ¿×ÇÔ ˿¿ÆÇÌ¿ÔÏÍÆÌÇÖÌÍÈÑÍÏÂÍÁÊÇ ÁÍÃÌÍË

ÇÆ ÊÒÔÍÁÇÕÉÇÔ É¿ÓÄ ­ÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÈ Ö¿ÐÑÛÝ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÓÄÈÄÏÁÄÏÉ ¡ÍÆËÍÅÌÍ Ì¿ ÜÑÍÑ Ï¿Æ ÒÃÇÁÇË Ì¿×ÇÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍ Æ¿É¿Æ¿ÌÌÍÈ ÌÍÁÍÂÍÃÌÄÈ ×ÍҌÎÏÍÂÏ¿ËËÍÈ ¬ÒÅÌÍ ÊÇÎÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÑÛ¬ÍÁÚÈÂÍÃÁÉÍËοÌÇÇ ÁÉÍÑÍÏÍÈÏ¿ÀÍÑ¿Ä×Û ¬ÄËÍÂÒÂÍÁÍÏÇÑÛ Æ¿ ÁÐÄÔ ÌÍ ËÚ ÐÖÇÑ¿ÄË ÖÑÍ ÑÄ ÉÑÍ Ï¿Œ ÀÍÑ¿ÄÑ Ò Ì¿Ð ÃÍÐÑÍÈÌÚ ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ ±ÄË ÀÍÊÄÄ ÊÝÀÍÄ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÄ ÑÍÏÅÄÐÑÁÍ ÐÀÊÇÅ¿ÄÑÉÍÊÊÄÉÑÇÁ´ÍÑÞÍÌÒÌ¿ÐÇÀÄÆ ÑÍÂÍÃÏÒÅÌÚÈ

ˆŸÂÔÂÍÅÊǽÁÈÜ¿ÈÛ¾ÈÂÊÊØÒ¿ʾ˘

˜Å¸ÉʸÉÀל«™ ¥˜ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ ¼ÀȽÂÊÆÈȽÉÊÆȸÅÅƆ »ÆÉÊÀÅÀÏÅÆ»ÆÂÆÄÇýÂɸ „˜ÕÈƻȸ¼¢ÆÃÆÄŸ“Œ±¿ÉÎÍÊÒÖÇÊÍÐÛ ÖÑÍÃÄÉ¿ÀÏÞËÚ ÍÑËÄÖ¿ÄË ÃÄÌÛ ÏÍÅÃÄÌÇÞ Ì¿×ÄÂÍ ¿ÜÏ͌ ÂϿÿ°¿Ë ÍÂÁÄÊÄÊÍÑËÄÖ¿ÑÛÌ¿ËÁÜÑÍ ÁÏÄËÞ¿ÅÃÁ¿ÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ŒÃÄÌÛÏÍÅÃÄÌÇÞ Ì¿×ÄÂÍ ÉÊÒÀ¿ Ç ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÚÈ ¬ÍÁÚÈ ÂÍà ¬Ä ËÍÂÒ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ É¿ÅÃÍÄ ÌÍÁ͌ ÂÍÃÌÄÄÎÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÌÇÄÒÌ¿ÐÎÍÔÍÅÄÍÃÌÍÌ¿ ÃÏÒÂÍį¿ÆÌ¿Ï¿ÆÌÄÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÇÌÍÂÿ ÜÑÍ Æ¿ÅÇ¿ÑÄÊÛÌÚÄ ÑÄË¿ÑÇÖÄÐÉÇÄ ÁÄÖČ ÏÇÌÉÇ ÇÌÍÂÿŒÍÀÚÖÌÍÄÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÄ ÑÍÏÅÄÐÑÁÍ Ð ÃÇÐÉÍÑÄÉÍÈ Ç ÒÂÍØÄÌÇÄË ®Ï¿ÆÃÌÒÄËËÚÁÏÄÐÑÍÏ¿ÌÄ ÉÍÑÍÏÚÈÌ¿Œ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÔÍÃÇÑÐÞÌ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇÌ¿×ÄÂÍ¿ÜÏÍÂϿÿ ©¿ÅÃÚÈÏ¿ÆÉÏÍËÄÌ¿×ÄÂÍÉÍÊÊÄÉÑÇÁ¿É Ì¿ËÌ¿ÎÏ¿ÆÃÌÇÉÎÏÇÄÆÅ¿ÝÑÌ¿×ÇÃÏÒÆÛÞ ŒÊÝÃÇ ÒÁÊÄÖÄÌÌÚÄοϿ×ÝÑÌÚËÐÎÍÏÑÍË ÐÏÄÃÇÌÇÔÄÐÑÛÇÇÌÍÐÑÏ¿ÌÌÚÄÂÍÐÑÇ©¿É ÀÒÃÄËÎÏ¿ÆÃÌÍÁ¿ÑÛÌÚÌÄ×ÌÄÄÌÍÁÍÂÍÃÌÄÄ ÑÍÏÅÄÐÑÁÍ ÎÍÉ¿ÃÒË¿ÄˬÍÐÉÍÏÄÄÁÐÄÂÍ Ì¿ÜÑÍÑÏ¿ÆÜÑÍÀÒÃÄÑÍÀÚÖÌ¿ÞÎÏ¿ÆÃÌÇÖÌ¿Þ ÁÄÖÄÏÇÌÉ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÐÍÀÄÏÄÑ ÌÄÍÀÚÖÌÚÔÊÝÃÄÈŒÊÝÃÄÈ ÁÊÝÀÊÄÌÌÚÔÁ ÌÄÀͧËÄÌÌÍÍÌÇÇÐÑ¿ÌÍÁÞÑÐÞÂÊ¿ÁÌÚËÇ ÊÇÕ¿ËÇÉ¿ÅÃÍÂÍÌ¿×ÄÂÍÑÍÏÅÄÐÑÁ¿


«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

¢Ÿ ¢ª¥¼§µ¥³¸ª

ˆŸ§ËÈËÉÊÂÊÂÏÇÐÈÙÏÐÍØ ÅÊ¿ÂÎÏÅÍË¿½ÊÅܘ ©ÍÊÍËÌ¿ÁÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÍËÎÊ¿ÌÄ ÌÇÖÄËÌÄÍÑÊÇÖ¿ÄÑÐÞÍÑÊÝÀÍÂÍÃÏÒÂÍÂÍ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÂÍÏÍÿ ®ÏÍÀÊÄËÚ ÑÄ ÅÄ Œ ÍÑÐÒÑÐÑÁÇÄ ÉÒÊÛÑÒÏÚ ÇÌÁÄÐÑÇÏÍÁ¿Œ ÌÇÞªÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄÎÏÇÔÍÃÞÑÉÌ¿ËÁ ÉÍËοÌÇÝ ÌÄÃÄÏÅ¿ÑÐÞÆ¿ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÒÝ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÇÁÌÒÝÃÍÔÍÃÌÍÐÑÛ ÌÄÁÉÊ¿Œ ÃÚÁ¿ÝÑ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Á ÍÀÊÇ¿ÕÇÇ Š«Ú Æ¿ÌÞÊÇÐÛÜÑÇËÌÄÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÎ͌ ÊÒÖ¿ÑÛÂÍÃÍÁÚԚ ŒÂÍÁÍÏÞÑÍÌÇ µÄÌÑÏÍÀ¿ÌÉÁÚ×ÄÊÐÆ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊی ÌÍÈ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÍÈ Á £ÒËÒ ­ÌÇ ÎÏÄÌ ÊÍÅÇÊÇ ÍÀÞÆ¿ÑÛ ÑÍÏÂÍÁÚÄ ÉÍËοÌÇÇ ÖÄÈÍÀÍÏÍÑÎÏÄÁÚ׿ÄÑÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÈ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÈ ÎÍÏÍ  ÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛ ÑÄÏËÇÌ¿ÊÚÃÊÞÍÎÊ¿ÑÚÎÍÉÒÎÍÉÐÎ͌ ËÍØÛÝÀ¿ÌÉÍÁÐÉÇÔÉ¿ÏÑ°ÍÉÏ¿ØÄÌÇÄ ÍÀÙÄË¿ Ì¿ÊÇÖÌÚÔ Ï¿ÐÖÄÑÍÁ ÎÍÆÁÍÊÇÑ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÒËÄÌÛ×ÇÑÛ ÎÍÑÄÏÇ ÍÑ ÍÀÌ¿ÊÇÖÇÁ¿ÌÇÞ ÃÄÌÄ ÎÍ ŠÐÄÏÚ˚ ÐÔÄË¿Ë ¬ÍÞÌ¿ÃÌÞÔÆ¿×ÄÊÁŠ®ÞÑÄÏÍÖÉҚ ÀÒÃÒÖÇ ÒÁÄÏÄÌÌÚË ÖÑÍ ÒÅ ѿˌÑÍ Œ Á ˿¿ÆÇÌÄ ÉÏÒÎÌÍÈ ÑÍÏÂÍÁÍÈ ÐÄÑÇ Œ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÏÇÌÇË¿ÝÑ É¿ÏÑÍÖÉÇ ¬¿ÀÏ¿ÊÎÍÊÌÒÝÉÍÏÆÇÌÒ ¿ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ 

ÖÑÍÏ¿ÐÎÊ¿ÑÇÑÛÐÞËÍÅÌÍÑÍÊÛÉÍÌ¿ÊÇ֌ ÌÚËÇ®ÏÇ×ÊÍÐÛÎÍÊÍÁÇÌÒÁÚÂÏÒÆÇÑÛ ÍÀÏ¿ÑÌÍÇÐÎÏÞÑ¿ÑÛÀ¿ÌÉÍÁÐÉÒÝÉ¿ÏÑÒ ² Ì¿Ð ÍÖÄÌÛ Ë¿ÊÍ ËÄÐÑ ÂÃÄ ËÍÅÌÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÀÄÆÌ¿ÊÇÖÌÚÈ Ï¿ÐÖÄÑ Æ¿ÎÏ¿ÁÉÇ οϿ ÐÒÎÄÏË¿ÏÉÄÑÍÁ ÌÄÉ͌ ÑÍÏÚÄ˿¿ÆÇÌÚÇÁÐÄ ¼ÑÍÞÉÁÍÎÏÍÐÒÍÉÒÊÛÑÒÏÄÇÌÁÄЌ ÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞ­Ì¿ÌÄËÍÅÄÑÏ¿ÆÁÇÑÛÐÞÌ¿ ÎÒÐÑÍËËÄÐÑÄ ÒÊÝÃÄÈÃÍÊÅÌ¿ÀÚÑÛÎ͌ ÑÏÄÀÌÍÐÑÛÎÄÏÄÈÑÇÍÑÌ¿ÊÇÖÌÚÔÉÀÄƌ Ì¿ÊÇÖÌÚËÍÎÄÏ¿ÕÇÞË°ÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍ ÃÍÊÅÌÍ ÐÑÇËÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÑÍÏÂÍÁÚÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÂÍ ÒÏÍÁÌÞÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÎÊ¿ÑÄÅÌÚÄÑÄό ËÇÌ¿ÊÚ ÑÄËпËÚËÎÍÃÑ¿ÊÉÇÁ¿ÞÊ݌ ÃÄÈÉÔÏ¿ÌÄÌÇÝÃÄÌÄÂÁÀ¿ÌÉ¿Ô¶¿ÐÑÍ ÀÚÁ¿ÄÑÑ¿ÉÉÌ¿ËÎÏÇÔÍÃÇÑÉÊÇÄÌÑ ËÚ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄËÃÍÂÍÁÍÏ ÇÞÇÌÑÄÏÄÐÒÝÐÛ Á É¿ÉÍËÀ¿ÌÉÄÏ¿ÆËÄØÄÌÚÄÂÍÃÄÌÛÂÇŸ ÉÊÇÄÌÑËÌÄÍÑÁÄÖ¿ÄÑŠ¬ÄŒÄŒÄÑ ÒËÄÌÞ Ì¿ÊÇÖÌÚÄ ¾ ËÍÂÒ Á¿Ë ÎÏÞËÍ Á ÍÓÇÐ ÁÐÝ ÐÒËËÒ ÎÍÃÁÄÆÑÇ ÔÍÑÛ ËÇÊÊÇÍÌ ÔÍÑÛÃÁ¿š¶ÑÍÑÒÑÐÉ¿ÅÄ×Û ¡ÍÑÎÏÄÃÐÑ¿ÁÛÑÄ ÄÐÊÇÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÉÍÊÍËÄÌÕÄÁ ¿ ÆÌ¿ÖÇÑ Ç ÎÏÍÖÇÔ ÏÍЌ

«¾½¿ÏËÍ ¤ÁÂÄÌÇÈ ÍÏÇÐÍÁÇÖ©¿×ÇÕÚÌÏÍÃÇÊÐÞÇÝÌÞÂÍÿÁÐÄËÛÄÁÍÄÌÌÍЌ ÊÒÅ¿ØÇÔ ¡ ŒË Æ¿ÉÍÌÖÇÊ «ÍÐÉÍÁÐÉÇÈ ÁÍÄÌÌÚÈ ÇÌÐÑÇÑÒÑ ³ÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈ ÎÍÂÏ¿ÌÇÖÌÍÈ ÐÊÒÅÀÚ ¯³ ÃÍ ŒÂÍ ÐÊÒÅÇÊ Á ®° ³°  ¯³ Á ¯ÄÐÎÒÀÊÇÉÄ ±¿ÃÅÇÉÇÐÑ¿Ì °ÂÍÿÏ¿ÀÍÑ¿ÊÒÎÏ¿ÁÊÞÝØÇË¿ÉÑÇÁ¿ËÇÁÀ¿ÌÉÄŒÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍË ÒÖ¿ÐÑÌÇÉÄÏÚÌÉ¿ÕÄÌÌÚÔÀÒ˿°ÉÍÌÕ¿ÂÍÿŒÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛ³¢ ©°Á ©ÍÊÍËÌħËÄÄÑÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÍÌÌÌÚÄ¿ÑÑÄÐÑ¿ÑÚ³°³¯ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÓÇÌ¿ÌÐÍÁ͌ ÂÍÏÚÌÉ¿ÎÍÀÏÍÉÄÏÐÉÍÈÃÇÊÄÏÐÉÍÈÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÇÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇÎÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÝ ÕÄÌÌÚËÇÀÒ˿¿ËÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍÏÚÌÉ¿ÎÍÃÄÎÍÆÇÑ¿ÏÌÍÈÃÄÞÑÄÊÛÌÍЌ ÑÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍÏÚÌÉ¿ÎÍÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÝÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚËÇÓÍÌÿËÇ οÄÁÚËÇÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚËÇÓÍÌÿËÇÇÌÄÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚËÇÇÌÁÄÐÑÇÕÇÍÌÌÚËÇ ÓÍÌÿËǧËÄÄÑÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÑÑÏÄÈÃÄÏ¿««¡  

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÐÇÞÌ Ì¿ÖÌÒÑ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ ÀÄÆÌ¿ÊÍË ¾ ÌÄ ÂÍÁÍÏÝ Í ÑÍË ÖÑÍÀÚ ÏÇÐÉÍÁ¿ÑÛ ÎÍÉÒοÞ ÓÛÝÖÄÏÐÚ ¿ ÎÏÍÐÑÍ ÍÎÄÏnj ÏÍÁ¿ÑÛ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÌÚËÇ É¿ÏÑ¿ËÇ ÀÏ¿ÑÛ ÉÏÄÃÇÑÚ Ç Ñ Î ¤ÐÊÇ ÀÚ ÁÐÝ ÜÑÒ ÃČ ÌÄÅÌÒÝË¿ÐÐÒÎÍËÄÐÑÇÑÛÁÀ¿ÌÉ ÑÍÑ¿Ë ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿Ê¿ÐÛ ÀÚ ÂÇÎÄÏÊÇÉÁÇÃÌÍÐÑÛ ¿ÌÉÇ Ì¿Ö¿ÊÇ ÀÚ ¿ÉÑÇÁÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¿ÂÏÄÐÐÇÁÌÍ ÁÚÿÁ¿ÑÛ ÉÏÄÃÇÑÚ Á ÑÍË ÖÇÐÊÄÇÇÎÍÑÄÖÌÚÄ ÐÌÇÅ¿ÑÛÑ¿ÏÇÓÚÇ ÎÏÍÕÄÌÑÌÚÄÐÑ¿ÁÉÇ ÍÊÛ×ÇÄÍÀÍÏÍÑÚ ÎÍÆÁÍÊÇÊÇ ÀÚ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Á ÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÛ«ÄÊÉÇÄÉÍËοÌÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÄÈÖ¿Ð ÌÄ ËÍÂÒÑ ÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ÐÄÀÄÉÏÄÃÇÑÚ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÜÑÍÃÍÏÍÂÍ ÐËÍÂÊÇ ÀÚ Ï¿Ð×ÇÏÇÑÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ËÄÊÉÇÈÀÇÆÌÄÐÏ¿ÆÁÇÁ¿ÊÐÞÀÚ¿ÉÑÇÁÌÍ ÀÄÆÏ¿ÀÍÑÇÕ¿ÒËÄÌÛ×ÇÊ¿ÐÛ ©ÏÄÃÇÑ Œ ÍÖÄÌÛ ËÍØÌÍÄ ÐÏÄÃÐÑÁÍ ÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÞ Ì¿ ÜÉÍÌÍËÇÉÒ £ÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÍÕÄÌÇÑÛ ÄÂÍ Ë¿Ð×Ñ¿À ËÍÅÌÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛ ÖÑÍÀÒÃÄÑ ÄÐÊÇÍÑËÄÌÇÑÛ ÑÍÊÛÉÍÍÃÇÌÁÇÃÉÏÄÃÇÑ¿Œ¿ÁÑÍÉÏÄÃnj ÑÍÁ¿ÌÇÄ ®ÍÊÍÁÇÌ¿ ÊÝÃÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÔÍÑÄÊÇ ÉÒÎÇÑÛ Ë¿×ÇÌÒ ÄÄ ÌÄ ÉÒÎÞÑ £ÍÏÍÅÌÚÈÌ¿ÊÍÂÐÍÀÇÏ¿ÑÛÐÞÌÄÀÒÃÄÑ ÀÄÌÆÇÌ ÎÏÍÿÁ¿ÑÛÐÞ Œ ÑÍÅÄ «ÌÍÂÇÄ ¿ÁÑÍÐÄÏÁÇÐÚ ¿ÁÑÍпÊÍÌÚ ÓÇÏËÚ ÎÍ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ Ë¿ÐÄÊ ¿ÁÑÍÆ¿ÁÍÃÚ Ç ÎÏÍÖÇÄ ÉÍËοÌÇÇ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÄ Á ¿ÁÑÍÐÓÄÏÄ Æ¿ÉÏÍÝÑÐÞ ÑÚÐÞÖÇ ÊÝÃÄÈ ÍÐÑ¿ÌÒÑÐÞ ÀÄÆ Ï¿ÀÍÑÚ ¡ÁÄÃÇ ÊÄÑ Ì¿Æ¿ÃÁ¯ÍÐÐÇÇÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÄÉÏÄÃÇÑÍÁ¿Œ ÌÇÄ ËÚÀÚÐÄÈÖ¿ÐÅÇÊÇÒÅÄÁÃÏÒÂÍÈ ÐÑÏ¿ÌÄÉ¿ÅÿÞÐÄËÛÞÇËÄÊ¿ÀÚÎÍÌÍό Ë¿ÊÛÌÍÈ ÉÁ¿ÏÑÇÏÄ Ë¿×ÇÌÄ ®Ï¿Áÿ ÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈÃÍÊ ÁÄÏÍÞÑÌÍ ÀÚÊ ÀÚÁÄÐÛË¿ÀÍÊÛ×ÇË ³ÍÌÃÍÁÚÈ ÏÚÌÍÉ ÐÄÂÍÃÌÞ ÁÐÄ Ï¿ÐÐË¿ÑÏÇÁ¿ÝÑ É¿É ËÄÐÑÍ ÂÃÄ ËÍÅÌÍ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÇÊÇ ÎÍÑÄÏÞÑÛ ÔÍÑÞ ÁÐÄ ÉÍÌÄÖÌÍ Ì¿ÃÄÝÑÐÞÌ¿ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÐÍÀÚÑÇÈ ¬Í ÇÆÌ¿Œ Ö¿ÊÛÌÍ ÓÍÌÃÍÁÚÈ ÏÚÌÍÉ ÀÚÊ ÐÍÆÿÌ


ÃÊÞÃÏÒÂÍÂÍ ¿ÇËÄÌÌÍŒÃÊÞÎÄÏČ Ï¿ÐÎÏÄÃÄÊÄÌÇÞÃÄÌIJÁ¿ÐÄÐÑÛ ÐÁÍÀÍÃÌÚÄ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ ¿ Ò ËÄÌÞ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÌÒÅÿÝØÄÄÐÞ Á Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÇ ¡Ú ÇÌÁÄÐÑÇÏÒÄÑÄ É¿ÎÇÑ¿ÊÁËÍÝÓÇÏËÒ ÇÞÐÏ¿ÆÒ Ì¿ÖÇÌ¿Ý ¿ÉÑÇÁÌÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞ Ì¿ÌÇË¿ÑÛÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÐÌÇÅ¿ÑÛ ÕÄÌÚ Æ¿ÁÍÄÁÚÁ¿ÑÛÌÍÁÚÄÒÖ¿Ðь ÉÇÏÚÌÉ¿ ÑÍÄÐÑÛ ÂÏÍËÉÍÂÍÁÍÏÞ ÃÁÇ¿ÑÛÜÉÍÌÍËÇÉÒ °ÄÂÍÃÌÞ É Ì¿Ë ÎÏÇÔÍÃÞÑ ËÌÍÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ § ÌÄÏÄÃÉÍ ÎÏÇÖÇÌ¿ ÇÔ ÇÌÑÄÏÄп ÒÌÇÁÄÏпÊÛÌ¿ ÏÄÌÑ¿ÀÄÊÛÌÍÐÑÛ ÀÇÆÌÄп ÒÅÄ ÌÄ Ñ¿ ÖÑÍ ÀÚÊ¿ Ï¿ÌÛ×Ä ­ÌÇ ÇØÒÑ ÌÍÁÚÄ Áڌ ÔÍÃÚ ÌÍÁÚÄ ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÚ Ì͌ ÁÚÄ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ Ð ÎÍËÍØÛÝ ÉÍÑÍÏÚÔ ËÍÅÌÍ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ®ÍÉ¿ÌÇÉÑÍÇÆÌ¿×ÇÔÉÊÇÄÌÑÍÁ ÌÄ Æ¿ÉÏÚÊ ÐÖÄÑ ÁÐÄ ÑÍÊÛÉÍ Ã͌ ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÌ¿ÌÄÂÍÃÄÌÛÂÇ ÇÜÑÍ ÊÍÂÇÖÌÍ ÍÐÍÀÄÌÌÍ Á ÑÄÉÒØÄÈ ÏÚÌÍÖÌÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÇ ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÉÍÊÍËÄÌÕÄÁ ÐÖÇÑ¿ÝÑ ÖÑÍÓÍÌÃÍÁÚÈÏÚÌÍÉŒ ÃÄÊÍÍÖÄÌÛÏÇÐÉÍÁ¿ÌÌÍÄ©ÍÌÄ֌ ÌÍ ÌÄÀÄÆÜÑÍÂͬÍÉ¿ÉÐÉ¿Æ¿Ê ÍÃÇÌÌ¿×ÉÊÇÄÌÑŠ¬¿ÀÇÏÅÒÞ ÁÚÁÍÅÒÑÍÊÛÉÍÑÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ É͌ ÑÍÏÚÄËÍÂÒÎÍÆÁÍÊÇÑÛÐÄÀÄÎÍÑČ ÏÞÑۚ©ÑÍËÒÅÄÌ¿ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍË ÏÚÌÉÄ ÎÍÑÄÏÞÑÛ Ç ÿÅÄ ÍÑÐÒËËÚŒÃÄÊÍÎÍÖÑÇÌČ ÁÄÏÍÞÑÌÍÄ ÑÍÂÿÉ¿ÉÁÏÄ¿ÊÛÌÍË ÀÇÆÌÄÐÄÑ¿ÉÍÄÐÊÒÖ¿ÄÑÐÞÐÎÊÍ×Û Ç ÏÞÃÍË £ÏÒÆÛÞ ËÌÄ ÂÍÁÍÏÞÑ Š¶ÑÍÑ¿ËÑÁÍÈÓÍÌÃÍÁÚÈÏÚÌÍÉ «ÚÊÒÖ×ÄÉ¿ÓÄÍÑÉÏÍÄËÌ¿ÜÑÇ ÃÄÌÛÂǚ¯¿ÃÇÀÍ¿ŸÏÄÌÃÍÁ¿ÊÇ ÎÍËÄØÄÌÇÄ Ì¿ÌÞÊÇ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê ÐÃÄÊ¿ÊÇÏÄËÍÌÑ©ÊÇÄÌÑÍÁÌÄÑ Ÿ ÎÊ¿ÑÇÑÛ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ ÐÍÑÏÒÃÌnj É¿Ë Ì¿ÃÍ Æ¿ ¿ÏÄÌÃÒ Œ ÑÍÅÄ Ì¿ ÏÄÉÊ¿ËÒÑÏ¿ÑÇÑÛÐÞÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ¡ ÇÑÍÂÄ É¿ÓÄ Æ¿ÉÏÚÁ¿ÄÑÐÞ Î͌ ÑÄÏÇŒËÊÌÏÒÀÊÄȱÍÄÐÑÛÌ¿ ÐÑ¿ÏÑ¿ÎÄÊÝÃÇÂÍÑÍÁÚÎÍÑÄÏÞÑÛ Ñ¿ÉÇÄ ÐÒËËÚ ¿ Ì¿ ÓÍÌÃÍÁÍË ÏÚÌÉÄÀÍÞÑÐÞÏÇÐÉÌÒÑÛÁÖÄÑÁÄÏÍ ËÄÌÛ×ÇËÇ ¡ ÊÝÀÍË ÀÇÆÌÄÐÄ ÎÏÍÕÄÌÑ ÁÚÅÇÁ¿ÄËÍÐÑÇ Ðѿό Ñ¿ÎÍÁÂÃČÑÍÇƱÍÄÐÑÛ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ÍÉ¿ÌÖÇÁ¿ÝÑÐÞ ÌÄÒÿÖÄÈ®ÍÖÄËÒÅÄÊÝÃÇÃҌ Ë¿ÝÑ ÖÑÍ Ì¿ ÓÍÌÃÍÁÍË ÏÚÌÉÄ Ò ÌÇÔ ÐÊÍÅÇÑÐÞ ÍÀÏ¿ÑÌ¿Þ Ðnj ÑÒ¿ÕÇÞ ÐÊÒÖ¿ÄÁ ÉÏÒÎÌÍÂÍ ÁÚÇÂÏÚ׿ Ç ÊÇ×Û ÎÏ͌ Á¿Ê¿ ³ÍÌÃÍÁÚÈÏÚÌÍɌѿÉÍÈ ÅÄÀÇÆÌÄÐ É¿ÉÇÊÝÀÍÈÃÏÒÂÍÈ ­ÌÅÇÁÄÑÇÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞÎÍÑÄË ÅÄÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇËÆ¿ÉÍÌ¿Ë ÖÑÍ ÇÁÐÄÍÐÑ¿ÊÛÌÚÄ


¨»¡¥ ¬ÂÍÎËʽÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿


¬ÂÍÎËʽ

¨»¡¥

Ƚ¿Ê½ÜÌÍ˾ÈÂɽ¿ÐÌͽ¿ÈÂÊÅÅ ¾ÅÄÊÂÎËÉŠνÉËÐÎÌËÇËÂÊÊËÎÏÙ ÉÂÊÂÁÃÉÂÊϽ ¬ÍÂËÁËÈÂÏÙ¿ÎÂËÎϽÈÙÊËÂÌËÉËÃÂÏÌËÎÈÂÁË¿½ÏÂÈÙÊËÎÏÙ ÎÅÎÏÂÉÊØÆÌËÁÒËÁ ¿ÂÍÊËÎÏÙ ÏͽÁÅÓÅÜÉÅÇËɽÊÁ½ пÂÍÂÊ©ÐͽÁ©Ðҽ;Å¿ÅÔ´½Ì½ÍË¿ ÀÂÊÂͽÈÙÊØÆÁÅÍÂÇÏËÍ ««ˆŸËÎÇÍÂÎÂÊÎÇÅÂÉÅÊÂͽÈÙÊØÂÐÁ˾ÍÂÊÅܘ † ¢¸ÂÀÄÀ ÇÈÀÅÎÀǸÄÀ ºÓ ÈËÂƆ ºÆ¼Éʺ˽ʽÉÔ º ËÇȸºÃ½ÅÀÀ ÇȽ¼† ÇÈÀ×ÊÀ½Ä Œ ¾ ÐÑÍÏÍÌÌÇÉ ÐÇÐÑÄËÌÍÂÍ ÐÑÇÊÞ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÐÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚËÇÍÂÍÁÍό É¿ËÇ ÉÍÌÄÖÌÍ ®ÍÜÑÍËÒ ËÌÄ ÍÖÄÌÛ ÌÄ ÌÏ¿ÁÇÑÐÞ ÉÍÂÿ ÉÑ͌ÌÇÀÒÃÛ Á ÀÇÆÌÄÐÄ ÎÚÑ¿ÄÑÐÞ ÎÏÇËÄÌÇÑÛ ÊÝÀÒÝ ÑÄÍÏÇÝ ŒÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÒÝ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÒÝ Î͌ ÊÇÑÇÖÄÐÉÒÝÐÑÍÎÏÍÕÄÌÑÌÍÌ¿ÎÏ¿ÉÑÇÉÄ ¬ÇÉÖÄËÒÔÍÏÍ×ÄËÒÜÑÍÌÄÎÏÇÁÍÃÇÑ ¡ÚÐÑÏ¿ÇÁ¿Þ ÐÑÇÊÛ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ É¿É ÐÇÐÑÄËÌÚÈ ÀÄÆÐÇÑÒ¿ÑÇÁÌÍÂÍÏÄ¿ÂÇÏ͌ Á¿ÌÇÞÌ¿Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÄ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇÑÍÅÄÌÄÍÀÍÈÑÇÐÛ«ÍÇÍÐÌÍÁŒ ÌÚÄÎÏÇÌÕÇÎÚÎÏÍÐÑÚÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÉÍÌÑÏÍÊÛ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉ¿ ¿Ì¿ÊÇÑÇÉ¿ ÎÊ¿Œ ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄÇÿÊÄÄÎÍÉÏÒÂÒ¬¿ÃÁÐÄËÇ ÜÑÇËÇÎÏÍÕÄÐпËÇÇÁÌÒÑÏÇŒÊÝÃǼÑÍ ÌÄÏ¿ÆÏÚÁÌ¿ÞÐÁÞÆÛŒÍÃÌÍÀÄÆÃÏÒÂÍÂÍÌÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ®ÏÇÜÑÍËËÚÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞÁڌ ÐÑÏ¿ÇÁ¿ÑÛÐÇÐÑÄËÒ ÉÍÑÍÏ¿ÞÀÚ ÐÍÃÌÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ ÃÄÊ¿Ê¿ ÊÝÃÄÈ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÄÄ ¿ÐÃÏÒÂÍÈŒÐÍÆÿÁ¿Ê¿ÁÐÄÒÐÊÍÁÇÞÃÊÞ ÇÔ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ¬¿ËÍÈÁÆÂÊÞà ÍÐÌÍÁÌ¿ÞÎÏÍÀÊÄË¿ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍÂÍ ÿ Ç ËÇÏÍÁÍÂÍ ËÄÌÄÃŌ ËÄÌÑ¿ Œ ÌÄÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍÐÑÛ Ì¿ ÎÏÍÕÄÐÐÚ µÄÊÇ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ÊÝÃÇe ÖÑÍÒÂÍÃÌÍ ÑÍÊÛÉÍÌÄÎÏÍÕÄÐÐÚ¾ÌÄ ÂÍÁÍÏÝ ÖÑÍ ÕÄÊÇ Ç ÊÝÃÇ ÌÄ Á¿ÅÌÚ ÎÏÍÐÑÍ ÎÏÍÕÄÐÐÚ Œ Ç ÄÐÑÛ ÍÐÌÍÁÌÍÈ

¤ÀÈƺ¸×»Ãƹ¸ÃÔŸ×ÕÂÆÅÆÄÀ† ¸¼¸ºÅÆɸÊÀøÉÔºÏȽ¿Ä½È† ÅÆ ¹ÆÃÔÐËÖ ºÀÈÊ˸ÃÔÅÆÉÊÔ ª†Ê½ÍÅÆÃÆ»ÀÀ º¸¾ÅÓ ÅÆ ÆÅÀ׺ÅÆǽȽÆνŽÅÓ

ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞ ÕÄÊÄÈ Ç Î͌ ÁÚ×ÄÌÇÞ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ®ÍÜÑÍËÒÍÐÌÍÁÌÍÈÎÏÇÍÏÇÑÄÑÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛÌ¿ÐÑÍÏÍÌÄÀÇÆÌÄЌÎÏÍÕÄÐÐÍÁ¬ÄŒ ÍÀÔÍÃÇËÍÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿ÑÛÑ¿ÉÒÝÐÇÐÑÄËÒ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÃÄÊ¿Ê¿ ÀÚ ÇÔ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚËÇÃÊÞÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞÕÄÊÄÈ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÐÎÍÐÍÀŒ ÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇÏ¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ

¡ËÎÙÂ

¯ÍÃÇÊÐÞ Á ÂÍÃÒ Á ®ÞÑÇÂÍÏÐÉÄ °Ñ¿ÁÏÍÎÍÊÛÐÉÇÈ ÉÏ¿È ×ÉÍÊÒ Ç ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÍÉ¿ÌÖÇÁ¿Ê Á «ÍÐÉÁÄ ®Í À¿ÆÍÁÍËÒ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝ Œ ÝÏÇÐÑ ¡ ÂÍÃÒ ÎÍÊÒÖÇÊ ÐÑÄÎÄÌÛ .#" Á ¯ÍÐÐÇÈÐÉÍÈ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ ¿É¿ÃÄËÇÇ ÇË¢¡®ÊÄÔ¿ÌÍÁ¿¯¿ÌÄÄÆ¿ÌÇË¿ÊÏÒÉÍÁÍÃÞØÇÄÃÍÊÅÌÍÐÑÇÁÝÏÇÃÇÖÄÐÉÇÔ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞÔÏÞÿÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÉÍËοÌÇÈ­­­Š®ÍÊÇÂÏ¿ÓÅÇÊÐÑÏÍȚ ­­­Š¤ÁÏͱϿÌТ¿ÆŒÇÌÅÇÌÇÏÇ̚ǦŸ­Š¬¿ÕÇÍÌ¿ÊÛÌ¿Þ¢¿ÆÍÁ¿Þ©Íˌ οÌÇޚ°ÇÝÊÞÂÍÿŒÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈÃÇÏÄÉÑÍÏ­Ÿ­Š¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÇÄ ËÇÌÄÏ¿ÊÛÌÚÄÒÃÍÀÏÄÌÇޚ´ÍÀÀÇÇÐÑÍÏÇÞ ¿ÁÇ¿ÕÇÞ¥ÄÌ¿Ñ ÑÏÍÄÃÄÑÄÈ

ÉÊÛ½ÌØ¿

†šÓËÇÆÄ×ÅËÃÀÆÊÆÄ ÏÊÆÀÅÆ»¼¸ ÇÈÀÍƼÀÊÉ×ǽȽÍƼÀÊÔŸʸŸ¿Ó† º¸½Äƽ ÈËÏÅƽ ËÇȸºÃ½ÅÀ½ š ¸ÂÀÍ ÉÃËϸ×Í Œ ¡ ÐÊÒÖ¿Ä ÁÍÆÌÇÉÌÍÁÄÌÇÞ ÊÝÀÚÔ ÓÍÏЌ˿ÅÍÏÌÚÔÍÀÐÑÍÞÑÄÊÛÐÑÁÁÍÆϿЌ Ñ¿ÄÑ ÃÍÊÞ ÐÇÑÒ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ¬ÍÍÎÞÑیѿÉÇÐÇÐÑÄËÌÚÈÎÍÃÔÍÃÎ͌ ÆÁÍÊÞÄÑÁÎÍÃÍÀÌÚÔÐÇÑÒ¿ÕÇÞÔÇËÄÑÛ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ ÂÏ¿ÌÇÕÚ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÐÉÍÏÍÐÑÛÇÉ¿ÖÄÐÑÁÍÎÏnj ÌÞÑÇÞÏÄ×ÄÌÇÈ ©ÍÂÿ Á ÂÍÃÒ Æ¿ÁÍà ÁÍ×ÄÊ Á ÐÍÐÑ¿ÁÔÍÊÃÇÌ¿Š²Ï¿ÊÔÇ˚ ÁÐÄÒÎÏ¿ÁŒ ÊÄÌÇÄ Ì¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ Á ÍÐÌÍÁÌÍË ÐÁÍÃÇÊÍÐÛ É ÏÄ¿ÂÇÏÍÁ¿ÌÇÝ Á ÏÄÅÇËÄ ÎÍÅ¿ÏÌÍÈÉÍË¿ÌÃÚ®ÍÜÑÍËÒ ÍÐÍÀÄ̌ ÌÍÌ¿ÎÄÏÁÚÔÎÍÏ¿Ô ËÌÄÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÏÒÖÌÍÄ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Íь ÃÄÊÛÌÚËÇ ÎÏÍÕÄÐпËÇ ¦¿ËÄÖÒ ÖÑÍ Á ÜÑÍË ÀÚÊÇ Ç ÎÊÝÐÚ ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ ÜÑÍÎÍËÍ¿ÊÍÁÌÇÉÌÒÑÛÁÐÒÑÛÁÄØÄÈ ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ ÒÅÄ Ì¿ ÎÏ¿ÉÑÇÉÄ ÍÕÄÌÇÑÛ ÎÏÍÀÊÄËÒ Ç ÎÏÇÌÞÑÛ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÍÎÑnj Ë¿ÊÛÌÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ ¬¿ пËÍË ÃÄÊÄ ÜÑÍ ÁÐÉÏÚÁ¿ÊÍ Ç ÏÞà ÃÏÒÂÇÔ ÎÏÍÀÄÊÍÁ ®ÍÃÍÀÌÚÈ ÎÏÇËÄÏ ÌÄ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÖÑÍ Þ ×ÄÊ Á ÕÄÔ Ç ÐÑ¿ÌÍÁÇÊÐÞ É ÎÒÊÛÑÒ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ¼ÑÍ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÖÄÑÉÍ ÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÖÑÍÉ¿ÉÇËnjÑÍÁÌÒÑÏÄÌÌÇËÇ ÀÇÆÌÄЌÎÏÍÕÄÐпËÇ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ Þ Æ¿ÌÇË¿ÊÐÞ ÁÎÊÍÑÛ ÃÍ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ Î͌ ÐÑ¿ÌÍÁÍÖÌÚÔÐÔÄË †¢¸ÂÆÁ¹Óø»Ã¸ºÅ¸×ÇÈƹýĸ É ÂÆÊÆÈÆÁº¸ÄÇÈÀÐÃÆÉÔÉÊÆÃÂÅËÊÔÉ× Œ °¿ËÍÄ ÐÊÍÅÌÍÄ Ì¿ ÎÄÏÁÍË ÜÑ¿ÎÄ ÀÚÊÍ ÍÑÒÖÇÑÛ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÍÑ ÌÄÉ͌ ÑÍÏÚÔ ÐÊÍÅÇÁ×ÇÔÐÞ ÑÏ¿ÃÇÕÇÈ ªÝÃÇ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿ÝÑ ÊÝÀÚÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÞ Ð ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÂÍÎËʽ šÊÆȸ× ºÆß ÂÈÀ¿Àɸ ÆϽÅÔ ÆǸÉŸ©½»Æ¼Å×׺ÅÓÁ¼Àɹ¸† øÅɺÉÊÆÈÆÅË ª†Ê½ÍÅÆÃÆ»ÀÁ ¿¸ÉϽÊȸ¿ºÀÊÀ×ÇÈÆÄÓÐýņ ÅÆÉÊÀ œ¸ Å˾ÅÓ ÇÈÆÈÓºÓ ŸÅÆʽÍÅÆÃÆ»ÀÀ ÀºÉ½ƹÕÊÆÄ ÄÅƻƻƺÆÈ×ʤÀÈŸÉĽŽ ÕÇÆÍ ¢¸ÂÆÁ ÆŸ ¹Ë¼½Ê ÄƆ ¾½Ê À ŸÅÆc ÇƸ ɸ¿¸ÊÔ ÉÃƾÅÆ ÀÍÊÛ×ÇËÍοÐÄÌÇÄË ÌÇÖÄÂÍÔÍÏÍ×ÄÂÍ ÍÑÌÇÔÌÇÉÑÍÌÄÅÃÄѬÄÍÀÔÍÃÇËÍÍь ËÄÑÇÑÛ ÖÑÍÌ¿Æ¿ÁÍÃÄÃÍÎÏÇÔÍÿÉÍˌ οÌÇÇŠ²Ï¿ÊÔÇ˚ÎÏÍÄÉÑÍÁÏ¿ÆÁÇÑÇÞÁ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÖÄÐÉÍÈÐÓÄÏÄ ÿÇÁÑÄÔÌÇÖČ ÐÉÍÈÀÚÊÍÉÏ¿ÈÌÄË¿ÊͱÏÒÃÌÍÀÚÊÍ ÁÍÁÊÄÖÛÊÝÃÄÈÁÎÏÍÕÄÐÐÚÇÆËÄÌÄÌÇÈ ŸÁÑÍÏÇÑ¿ÏÌÚÈ ÐÑÇÊÛ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ Ì¿ ÑÍÑ ËÍËÄÌÑ ÀÚÊ ÍÐÌÍÁÌÚË ° ÍÃÌÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ ÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛ ÎÏÍÑÇÁ ÁÍÊÇ ËÌÍÂÇÔÁÁÍÃÇÑÛÇÆËÄÌÄÌÇÞ ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÇËÇ Ð ÑÍÖÉÇ ÆÏÄÌÇÞ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÈ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÇ ÃÊÞ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ Ð ÃÏÒÂÍÈ ÐÍÎÏÍÁÍÅÿÑÛÁÐÄÜÑÇÎÏÍÕÄÐÐÚ ÇÌÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄËÊÝÃÄÈ Ï¿ÆÙÞÐÌÄÌnj ÄËÑÍÂÍ ÖÑÍËÚÃÄÊ¿ÄË Æ¿ÖÄËÇÐÎÍË͌ ØÛÝÉ¿ÉÇÔÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍÁÌ¿ÐÉÍÊÛÉÍÒ Ì¿ÐÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞÑÍÑÇÊÇÇÌÍÈÎÏÍÕÄÐÐ §ÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌ¿ÞÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØ¿ÞÇÆÌ¿Œ Ö¿ÊÛÌÍÀÚÊ¿ÍÖÄÌÛÐÇÊÛÌÍÈ­ÐÌÍÁÌÍÈ ¿ÉÕÄÌÑ ËÚ ÃÄÊ¿ÊÇ Ì¿ ÇÌÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌŒ ÌÍÐÑÛ ÊÝÃÄÈ ÍÀÏ¿ÑÌÒÝ ÐÁÞÆÛ Ð ÉÍʌ ÊÄÉÑÇÁÍË ¡ ÇÑÍÂÄ ̿׿ Ï¿ÀÍÑ¿ ÐÑ¿Ê¿ ÎÏÇÌÍÐÇÑÛÎÄÏÁÚÄÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ²ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÀÊÍÉ¿ ÄÐÑÛ ÖÄÑÉÍ ÁÚÏ¿ÅÄÌÌ¿Þ ÖÄÏÑ¿ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÍÌÌÍÂÍ ÎÍÁÄÃÄÌÇÞ Œ ÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿Þ ÂÍÏÃÍÐÑÛ ÊÝÀÍÁÛ É ÐÁÍÄÈÎÏÍÓÄÐÐÇǬ¿ÆÍÁÄËÜÑÍÎÏÍÓÄЌ ÐÇÍÌ¿ÊÛÌ¿ÞÐÑ¿ÑÛ ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÁÌ¿×Ä ÁÏÄËÞ ÜÑÍ пËÍÍØÒØÄÌÇÄ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÍÐÊ¿ÀÊÄÌÍ ÌÇÁÄÊÇÏÍÁ¿ÌÍ Ç ÄÂÍ Ì¿ÃÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛ ÌÍÍÌÍÄÐÑÛ®ÍÜÑÍËÒ ÉÍÂÿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÇÉÇÒÁÇÃÄÊÇ ÖÑÍ ÎÄÏČ ÐËÍÑÏÄÁÏÞÃÀÇÆÌÄЌÎÏÍÕÄÐÐÍÁ ËÚÎÏÇ ÜÑÍËÐÑ¿ÊÇÍÐÁ¿ÇÁ¿ÑÛÌÍÁÚÄÎÏÍÃÒÉÑÚ ÖÄÂÍÌÄÀÚÊÍÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇÒÅÄÊÄÑ ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÑÛÍÀÙÄËÚÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÍÀÔÍÃÇÑÛÐÞ ËÄÌÛ×ÇËÇ ÊÝÃÐÉÇËÇ ÏČ ÐÒÏпËÇ ÜÑÍ ÐÑ¿ÊÍ ÃÁÇÅÒØÄÈ ÐÇÊÍÈ ÎÍ ÇÔ ÁÍÁÊÄÖÄÌÌÍÐÑÇ Á ÎÏÍÕÄÐÐÚ Çƌ ËÄÌÄÌÇÈ † §È½¼ÇÈÀ×ÊÀ× ÇÈÆÍƼ×Ê ϽȽ¿ ÉÃÀ×ÅÀ× ÇÆ»ÃÆѽÅÀ× £Ö¹Ó½ À¿Ä½† ŽÅÀ× ºÉ½»¼¸ ºÃ½ÂËÊ ¿¸ ÉƹÆÁ ÉĽÅË ºÉ½ÁÂÆÄ¸Å¼Ó Œ©¿ÅÃÚÈÐÊÒÖ¿ÈÒÌÇÉ¿ÊÄÌ«ÍÄÍь ÌÍ×ÄÌÇÄÉÉ¿ÃÏÍÁÚËÏÄ×ÄÌÇÞËÑ¿ÉÍÄ ÌÒÅÌÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÐÑÄËÇÊÝÃÛËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÄÐÑÛ£¿ ÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁ¿ÑÛËÍÃÄÊÇÎÍÁČ ÃÄÌÇÞ ÿ ÐÍÆÿÁ¿ÑÛÐÇÐÑÄËÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÚ ÐÎÍÐÍÀÐÑÁÍÁ¿ÊÇ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÚË Çƌ ËÄÌÄÌÇÞË ÒÁÊÄÉ¿ÑÛÃÄÊÍË ÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÛ Á ÐÁÍÝ ÉÍË¿ÌÃÒe Œ ÜÑÍ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞ ÌÄ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÁÐÄÂÿ¬ÍÞÌÄÐÑÍÏÍÌÌÇÉÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÎÏÇÃÞÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÐÏ¿ÆÒÌ¿ÖÇÌ¿ÑÛ ÐÉ¿ÃÏÍÁÚÔÏÄ×ÄÌÇÈ®ÍÌÞÑÌÍ ÖÑÍÄÐÑÛ ÏÞà ÉÊÝÖÄÁÚÔ ÃÍÊÅÌÍÐÑÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ËÄÌÞÑÛ ÐÏ¿ÆÒ É ÎÏÇËÄÏÒ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ®Í ÎÏÍÇÆÁÍÌ ÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÀÊÍÉÒ Ò Ì¿Ð ÀÚÊÇ ËÇÌnj Ë¿ÊÛÌÚÄÉ¿ÃÏÍÁÚÄÏÄ×ÄÌÇÞ­ÑÏ¿ÃÌÍ ÖÑÍ ÉÍË¿Ìÿ ÇÌÅÄÌÄÏÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ §±¯ ÉÍÑÍÏ¿ÞÐÊÍÅÇÊ¿ÐÛ Ì¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄ ÎÒÐÑÛÇÐÃÍÊÂÇËÇÃÇЌ ÉÒÐÐÇÞËÇ ÎÏÇÌÞÊ¿ ÌÍÁÚÄ ÐÑ¿ÌÿÏÑÚ ¡ÍËÌÍÂÍËÁÜÑÍËÌ¿ËÎÍËÍÂËÇÏÍÁÍÈ ÉÏÇÆÇÐ £Í ÂÍÿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ ÁÚÎÒÐÉ¿ÊÍ ÃÁ¿ ÁÇÿ ÒÃÍÀÏÄÌÇÈ Œ ÍÀ¿ ÓÍÐÓÍÏÌÚįÚÌÍÉËÇÌÒÃÍÀÏÄÌÇÈÇЌ ÎÚÑ¿ÊÉÏÇÆÇÐÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍÎÍÓÍÐÓÍό ÌÍËÒÐÄÂËÄÌÑÒµÄÌ¿ÎÏÍÃÒÉÕÇÇÒοʿ ÁÖÄÑÚÏÄÏ¿Æ¿ ÐÎÏÍÐeÄÂÍÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÌÄÀÚÊÍ®ÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄÌÇÖÄÂÍÃÏÒÂÍÂÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ÑÛ ÌÄ ÒËÄÊÍ ¤ÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ËÚ Ì¿Ö¿ÊÇ Ð ÍÎÑÇËÇÆ¿ÕÇÇ Ï¿ÐÔÍÃÍÁ ®ÏÇ ÜÑÍËÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍÎÍÌÇË¿ÊÇ ÖÑÍÌ¿ÍÃÌÇÔ ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÚÔËÄÏ¿ÔÎÍÐÍÔÏ¿ÌÄÌÇÝÊÇɌ ÁÇÃÌÍÐÑÇÉÏÇÆÇÐÌÄÎÏÍÈÃÄ×Û ÎÍÜÑÍËÒ ÀÚÊÍ ÎÏÇÌÞÑÍ ÏÄ×ÄÌÇÄ ÍÐÁ¿ÇÁ¿ÑÛ ÌÍÁÚÄÁÇÃÚÎÏÍÃÒÉÕÇÇ©ÒÃÇÁÊÄÌÇÝ ËÌÍÂÇÔ Æ¿ ÎÞÑÛ ËÄÐÞÕÄÁ Ì¿Ë ÒÿÊÍÐÛ ÍÐÁÍÇÑÛÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍÐÊÍÅÌÚÔÁÇÃÍÁ ÒÃÍÀÏÄÌÇÈ £ÊÞ ÔÇËÇÖÄÐÉÍÈ ÍÑÏ¿ÐÊÇ ÜÑÍÀÄÐÎÏÄÕÄÃÄÌÑÌÚÈÐÊÒÖ¿È­ÀÚÖÌÍ ÍÃÌ¿ Ë¿ÏÉ¿ Œ ÜÑÍ É¿É ËÇÌÇËÒË ÂÍà Á ŠËÇÏÌÍȚÅÇÆÌǦ¿ÖÄÑÚÏÄËÄÐÞÕ¿ËÚ ÍÐÁÍÇÊÇÇÔÑÏÇ°ÄÉÏÄÑÎÏÍÐÑÒÿÊÍÐÛ ÃÍÐÑÇÖÛÎÍÌÇË¿ÌÇÞ ÖÑÍÊÇÀÍËÚÐÄÈÖ¿Ð ÍÐÁ¿ÇÁ¿ÞÌÍÁÒÝÎÏÍÃÒÉÕÇÝ ÎÏÍÔÍÃÇË ÉÏÇÆÇÐ ÊÇÀÍÆ¿ÁÍÃÎÏÍÐÑÍÁÐÑ¿ÌÄÑ£ÏҌ ÂÇÔÁ¿ÏÇ¿ÌÑÍÁÌÄѱ¿ÉÇÄÅÄÐÑÉÇÄÒÐÊ͌ ÁÇÞ ÐÑ¿ÊÇ ŠÀÍÄÁÚË ÉÏÄØÄÌÇÄ˚ ÃÊÞ ÁÐÄÔ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ¬¿×Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÎÍÌÞÊÇ ÖÑÍÌ¿пËÍËÃÄÊÄ ÌÍÁÇÆÌ¿ Œ ÜÑÍ ÌÄ ÁÐÄÂÿ ÎÊÍÔÍ É ÑÍËÒ ÅÄ ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ ÖÑÍ ËÍÅÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÐÇÐÑÄËÌÍ ®ÍÞÁÇÊ¿ÐÛ ÁÄÏ¿ Á ÎÏÍÄÉÑÚ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÜÑÍ ÃÁÇÅÄÌÇÄ Ç ÐÑ¿ÊÍ Á Î͌ ÐÊÄÃÒÝØÄË ÐÄÏÛÄÆÌÚË ÐÑÇËÒÊÍË ÃÊÞ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ

¦ÉºÆÀÊÔÅƺÓÁÇÈƼËÂʆÕÊÆ ÏȽ¿ºÓϸÁÅÆ ÉÃƾÅÆ ª¸Â¸× ºÓÅ˾¼½ÅŸ× ÄƹÀÃÀ¿¸ÎÀ× ¿¸ÃƾÀø º ŸÐË ÂÆĸżË ¸¿¹ËÏÅÓ½ νÅÅÆÉÊÀ ÇÈƽÂʆ ÅÆ»Æ ĽŽ¼¾Ä½Åʸ Éʸø ÇƼÉÇÆÈÔ½Ä ¼Ã× ÇƺÓнÅÀ× ºÆºÃ½Ï½ÅÅÆÉÊÀÀÉÇƼºÀ»Ã¸Ÿ ¼¸ÃÔŽÁн½ȸ¿ºÀÊÀ½ † §È½¿À¼½ÅÊ ©°˜ ÇÆÇÈÆÉÀà À¿† º½ÉÊÅÆ»Æ ËϽÅÆ»Æ §¸ÈÂÀÅÉÆŸ ƹ҆ ×ÉÅÀÊÔʸÂËÖÉÀÊ˸ÎÀÖ¦ÂýżÉÂÀÁ ÄÆÉʼÆÀ¿Æ¹È½Ê½ÅÀ×ÇËÃÔº½ÈÀ¿¸ÊÆȸ ÂȸÉÀÃÀϽÃƺ½Â ÇÆÉýÊÆ»Æ¸ÂĽ† ͸ÅÀ¿ÀÈƺ¸ÃÀÇÈÆνÉÉ ÀÍÉʸÃÆc Œ ¬Ä ËÍÂÒ ÍÀÙÞÐÌÇÑÛ ÖÒÿ Ì¿ ÉÊÛ½ÌØ¿

­ÉÊÄÌÃÐÉÍËËÍÐÑÒ ÞÑ¿ËÌÄÀÚÊ¬Í ÉÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÁÌ¿×ÄËÀÇÆÌÄÐÄÊÝÀÚÄ ÇÆËÄÌÄÌÇÞ ÐÇÐÑÄËÚ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÇÊÇ ÁÌÄÃÏÄÌÇÞÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÔÎÏÍÄÉÑÍÁÎÍÌ Ï¿ÆÒËÄÁ¿ÝÑÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿© ÎÏÇËÄÏÒ ÄÐÑÛÌÍÁÚÈÎÏÍÄÉÑ ÉÍËοÌÇÞ ÏÄ׿ÄÑ ÖÑÍÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑÑ¿ÉÍÂ͌ÑÍÐÎČ ÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÎÍÜÁÑÄÉÑÇÉĦÁҌ ÖÇÑÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄÿÁ¿ÈÑÄÄÂÍÌ¿ÈËÄË ¿Æ¿ÍÃÌÍÉÌÄËÒÄØÄÃÁÒÔÊ¿ÀÍÏ¿ÌÑÍÁ ÁÄÃÛ ÄËÒ ÌÒÅÌÍ ÀÒÃÄÑ ÐÁÍÝ ÑÄÍÏÇÝ ÎÍÃÑÁÄÏÅÿÑÛ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÚË ÎÒÑÄË«ÚÇÃÄËÍÑÍÀÏ¿ÑÌÍÂÍ¡ÎÄό ÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÍÎÑÇËÇÆÇÏÒÄË ÀÇÆÌÄЌ ÎÏÍÕÄÐÐÚ Ç É¿É ÐÊÄÃÐÑÁÇÄ Ò Ì¿Ð Ð͌ ÉÏ¿Ø¿ÄÑÐÞ ÖÇÐÊÄÌÌÍÐÑÛ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ¿ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛÎÏÇÜÑÍËÌÄÎÏÄËÄÌÌÍ ÎÍÁÚ׿ÄÑÐÞ †£Ö¼ÀÕÊÆÇÆÅÀĸÖÊ ÏÊÆɽ»Æ¼Å× ÂÆĈÊƹÆÃÔÅÆ ¸¿¸ºÊȸºÉ½ÄÉʸŽÊ ÍÆÈÆÐÆ Œ°ÄÈÖ¿ÐÒÅÄÎÍÌÇË¿ÝÑ¡ÉÏÇÆÇÐ ÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛÎÏÇÌÇË¿ÑÛÅÄÐÑÉÇÄÉ¿Œ ÃÏÍÁÚÄÏÄ×ÄÌÇÞ ÁÚÐÑÏ¿ÇÁ¿ÞÌÍÁÒÝ ÐÇÐÑÄËÒ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÍÎÑÇËÇÆÇÏÒÞ ÀÇÆÌÄЌÎÏÍÕÄÐÐÚ ©ÍÌÄÖÌÍ ÌÄ ÒÿŒ ÊÍÐÛ ÇÆÀÄÅ¿ÑÛ ÍÎÑÇËÇÆ¿ÕÇÇ É¿ÃÏ͌ ÁÍÂÍ ÐÍÐÑ¿Á¿ ®ÍÁÄÏÛÑÄ ÜÑÍ ÀÚÊÍ ÌÄÎÏÍÐÑÍ «Ú ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍ ÎÍÌÇË¿ÊÇ ÖÑÍÁÑ¿ÉÍÈÎÄÏÇÍÃÇËÀÒÃÄÑÐÊÍÅÌÍ Ì¿ÈÑÇÏ¿ÀÍÑÒ ÌÍÜÑÍÀÚÊÍÌÄÇÆÀÄŌ ÌÍÄÏÄ×ÄÌÇÄ °ÄÂÍÃÌÞÌ¿×ÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄËÍÅÄÑ ÁÚÎÒÐÉ¿ÑÛ ÎÞÑÛ Ë¿ÏÍÉ ÒÃÍÀÏÄÌÇÈ ¡ ÜÑÍËÂÍÃÒËÚÌ¿Ö¿ÊÇÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝÎÏ͌ ÄÉÑ¿ÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒÄØÄÍÃÌÍÈË¿ÏÉÇ ÇÆÎÏÄËÇ¿ÊÛÌÍÂÍÐÄÂËÄÌÑ¿¾Ì¿ÃÄÝÐÛ ÖÑÍÁÐÄÎÍÈÃÄÑÎÍÎÊ¿ÌÒ ÇÁÂÍÃÒ ËÚ ÐËÍÅÄË ÎÏÄÃÊÍÅÇÑÛ ÎÍÑÏÄÀÇÑČ ÊÞËÒÅÄ×ÄÐÑÛË¿ÏÍÉÒÃÍÀÏÄÌÇÈ ÖÑÍ ÀÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÎÍÁÚÐÇÑ É¿ÎÇÑ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ †©ÏÀʸ½ÊÉ× ÏÊƺÀ¼½ÅÀ½¹Ë¼Ëѽ»Æ †ÕÊƼ¸ÈÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃ×¢¸ÂÀÄºÓ ½»Æ ºÀ¼Àʽ † ¹Ë¼Ëѽ½ º¸Ð½»Æ ÇȽ¼† ÇÈÀ×ÊÀ× Œ ¬¿Ë ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Ç ÿÊÛ×Ä ÌÄ ÎÏÍÐÑÍÏ¿Ð×ÇÏÞÑÛÐÁÍÝÎÏÍÃÒÉÑÍÁÒÝ ÊÇÌÄÈÉÒ ÌÍÇÍÐÁ¿ÇÁ¿ÑÛÎÏÇÌÕÇÎÇ¿Êی ÌÍÌÍÁÚÄË¿ÏÉÇÒÃÍÀÏÄÌÇȬ¿ÎÏÇËÄÏ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÔÇËÇÖÄÐÉÇ ÖÇÐÑÚÄ ÒÃ͌ ÀÏÄÌÇÞ ÁÚÐÍÉÍÈ ÉÍÌÕÄÌÑÏ¿ÕÇÇ Ç ÐÍ Ï¿ÐÑÁÍÏÇËÍÐÑÛÝÁÁÍÃČƿÜÑÇËÇ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉ¿ËÇÀÒÃÒØÄÄ¡ÐÏÄÃÌÄÐÏÍ֌ ÌÍÈÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄÍÌÇÀÒÃÒÑÁÍÐÑÏÄÀ͌ Á¿ÌÚÎÍÁÐÄËÒËÇÏÒ Ñ¿ÉÉ¿ÉοÃÄÌÇÄ ÎÊÍÃÍÏÍÃÇÞ ÐÄÊÛÐÉÍÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÚÔ ÆÄËÄÊÛ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÍÉÍÊÍ § ÑÍ ÖÑÍ ÁÚÎÒÐÉ¿ÄÑÐÞ ÐÄÈÖ¿Ð Á Ë¿ÐÐÍÁÍË ÎÍÏÞÃÉÄ ÇÔÐÁÍÈÐÑÁÌÄÀÒÃÄÑÔÁ¿Ñ¿ÑÛ ÒÅÄÁÀÊÇÅ¿È×ÇÄÎÞÑی×ÄÐÑÛÊÄÑ«Ú ÃÍÊÅÌÚ ÎÏÇÌÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍ ÎÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ì¿Ã ÐÌÇÅÄÌÇÄË ÐÚÏÛÄÁÍÈ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞ݌ ØÄÈŒÜÑÍÌÍÁÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇǬÄÍÀÔÍÃnj ËÍÎÏÍÃÍÊÅ¿ÑÛÏ¿ÀÍÑÒÎÍÎÍÁÚ×ÄÌÇÝ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÇ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÍÐÍÀÄÌÌÍ


¬ÂÍÎËʽ

¨»¡¥

š»Æ¼ËŸŸнÄÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀÀȸ¹ÆʸÃÆϽÊÓȽÊÓÉ×ÏÀ ɽÁϸɆ ϽÃƺ½Â ÇÈÀÕÊÆÄɽ»Æ¼Å׿¸ºÆ¼ºÓÇËɸ½ÊŸÇÈƼËÂÎÀÀ¹ÆÃÔн ŸÉÅÀ¾½ÅӺŽÇøÅƺӽÇÈÆÉÊÆÀνÍƺ§ÈÀ¹¸ºÀÄÂÕÊÆÄËȽ¸ÃÀ† ¿¸ÎÀÖƼÅƻƆ¼ºËÍʽÍÅÀϽÉÂÀÍÇÈƽÂÊƺº»Æ¼¤Å½ÍÆʽÃÆÉÔ¹ÓÆʼ¸ÊÔ ¼ÆþÅƽ ÉÆÊÈ˼ÅÀ¸Ä¿¸ºÆ¼¸ º ÊÆÄ ÏÊÆ ÆÅÀ ºÆÄÅÆ»ÆÄ É ÇÆÅÀĸÅÀ½Ä ÆÊŽÉÃÀÉÔÂÇÈÀÅ×ÊÓÄȽнÅÀ×Ä ÉÍÂÿ ÏÄÖÛ ÇÃÄÑ Í Ï¿ÀÍÖÇÔ ÐÎÄÕÇ¿Êی ÌÍÐÑÞÔ ÎÊÝÐ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÍ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÝ ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇ É¿É Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍÈ Ñ¿É Ç ÌÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍÈ †ÉÊÔȸ¿ÅƽºÀ¼½ÅÀ½¹Ë¼Ëѽ»Æ º ÊÆÄ ÏÀÉý À É ÌÀŸÅÉƺÆÁ ÊÆÏÂÀ ¿È½ÅÀ× œÆûÆÉÈÆÏÅÓ½ Àź½ÉÊÀÎÀÀ ȸ¹Æʸ É ÇÆÊȽ¹ÀʽÃ×ÄÀc ¢¸ÂÀ½ ÀÅÉÊÈËĽÅÊÓ ºÓ ÀÉÇÆÃԿƺ¸ÃÀ À ÇøÅÀÈ˽ʽ ÇÈÀĽÅ×ÊÔ š ϽÄ º¸ÐÀ ÅÆË†Í¸Ë Œ¬ÇÉ¿ÉÍÂÍÍÐÍÀÍÂÍÐÄÉÏÄÑ¿ÆÃÄÐÛ ÌÄѬ¿ÎÏÇËÄÏ ÉÍÂÿÂÏÞÌÒÊÉÏÇÆÇÐ ÎÄÏÄà ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄË ÐÑÍÞÊ¿ ÎÏÍÀÊČ Ë¿ ÀÍÊÛ×ÇÔ É¿ÐÐÍÁÚÔ Ï¿ÆÏÚÁÍÁ ËÚ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÒÏÄÆ¿ÊÇ ÁÐÄ Æ¿ÑÏ¿ÑÚ ÎÍ Æ¿ÁÍÃÒ °ÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÖÄÑÉÍ ÀÚÊ ÎÏ͌ ÁÄÃÄÌ Ó¿ÉÑÒÏÌÚÈ ¿Ì¿ÊÇÆ Ï¿ÐÔÍÃÍÁ ²ÐÊÍÁÌÍÎÍÖÄËÒÀÍÊÑÚÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞ ÇÆÜÑÍÈÐÑ¿ÊÇ ¿ÌÄÇÆÃÏÒÂÍÈ ÎÍÖÄËÒ ÃÁ¿ ÀÍÊÑ¿ ¿ ÌÄ ÍÃÇÌe ¡ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ËÚ ÒÁÇÃÄÊÇ ÖÑÍ ËÍÅÄË ÐÍÉÏ¿ÑÇÑÛ Ì¿×Ç ÄÅÄËÄÐÞÖÌÚÄ É¿ÐÐÍÁÚÄ Ͽƌ ÏÚÁÚ ¢Ê¿ÁÌÚË ÑÍÂÿ ÃÊÞ Ì¿Ð ÐÑ¿Ê ÎÏÇÌÕÇÎ ËÚ ÑÏ¿ÑÇË ÑÍÊÛÉÍ Ì¿ ÑÍ ÀÄÆÖÄÂÍÌÄËÍÅÄËÅÇÑÛ®ÏÇÜÑÍËÌÄ ÀÚÊÇ ÐÍÉÏ¿ØÄÌÚ Ï¿ÐÔÍÃÚ Ì¿ ÇÌÁČ ÐÑÇÕÇÍÌÌÚÄÎÏÍÂÏ¿ËËÚÎÍÎÏÍÄÉÑ¿Ë Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÌÇ Ì¿ ÍÃÇÌ ÏÒÀÊÛ Ñ¿É É¿É ÀÚÊÍ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÖÑÍ ÇËÄÌÌÍ ÀÊ¿Â͌ ÿÏÞÇÌÌÍÁ¿ÕÇÞËËÚÐËÍÅÄËÒÐÑÍȌ ÖÇÁÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞ ¬¿ÎÏÇËÄÏ Á ÂÍÃÒ ÉÍËοÌÇÞ Š²Ï¿ÊÔÇ˚ ÎÏÇÌÞÊ¿ ÏÄ×ÄÌÇÄÎÍÐÑÏÍÇÑÛÆÃÄÐÛÀÍÊÛ×ÍÈÌ¿Œ ÒÖÌÚÈÎÏÇÀÍÏŒÒÌÇÉ¿ÊÛÌÒÝ ÎÍÊÌ͌ ÐÑÛÝ¿ÁÑÍË¿ÑÇÆÇÏÍÁ¿ÌÌÒÝÎÇÊÍÑÌÒÝ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÒ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍÈ ÎÏÍÁÍÃÞÑÐÞ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÞÎÍÎÍÇÐÉÒÌÍÁÚÔÐÎ͌ ÐÍÀÍÁ ÎÍÊÒÖÄÌÇÞ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÁÇÃÍÁ ÔÇËÇÖÄÐÉÍÈ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ¤ÂÍ ÐÑÍnj ËÍÐÑÛ ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊ¿ ×ÄÐÑÛ ËÇÊÊÇÍÌÍÁ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ´ÍÑÞÜÑÍÀÚÊÍÌÄÎÏÍÐÑÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ Á ÒÐÊÍÁÇÞÔ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍ ÉÏÇÆÇп ÌÍËÚÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍÎÍÌÇË¿ÊÇ ÖÑÍ ÊÒÖ×Ä ÐÄÈÖ¿Ð ÎÍÑÄÏÎÇË ÌÍ ÐÍƌ ÿÃÇËÆ¿ÃÄÊÌ¿ÀÒÃÒØÄĬ¿Ì¿ÒÖÌ͌ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇÄ Ï¿ÀÍÑÚ Ì¿ ÜÑÍÈ ÒÐÑ¿ÌÍÁÉÄËÚÄÅÄÂÍÃÌÍÑÏ¿ÑÇËÍÃÇÌ ËÇÊÊÇÍÌ ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ ¡ÍÍÀØÄ ÃÄÌÛÂÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÚ ÁÚÃÄÊÞÄË Ì¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÀÍÊÛ×ÇÄ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÿÌÌÚËÇ ÁÕÄÊÍËÎÍÍÑÏ¿ÐÊDZ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ËÚ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÖÄÑÉÍ Ï¿ÐÐÑ¿ÁÇÊÇ ÎÏÇÍÏÇÑÄÑÚ ÐÀ¿Ê¿ÌÐÇÏÍÁ¿ÊÇ Ì¿×Ç ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄ ÎÍÑÍÉÇ ÐÌÇÆÇÊÇ ϿЌ ÔÍÃÚ ÎÍÁÚÐÇÊÇ ÃÍÔÍÃÌÍÐÑÛ Æ¿ ÐÖÄÑ ÍÐÁÍÄÌÇÞ ÌÍÁÚÔ Ë¿ÏÍÉ ÒÃÍÀÏÄÌÇÈ Ç ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÞÍÀÙÄËÍÁÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿

¥¸ ¿¸ºÆ¼½ º »Æ¼ ÇÈÆÍƼÀÊ ÄÀÅÀÄËÄ ƼÀņ¼º¸ ɽÈÔ½¿† ÅÓÍ ʽÍÅÀϽÉÂÀÍ ÇÈƽÂʸ À ¼º¸†ÊÈÀ ¿Å¸ÏÀÄÓÍ ¸Ç»È½Á¼¸ ÇÆȸ¿ºÀÊÀÖÉÀÉʽÄÓËÇȸº† ýÅÀ× †˜ºÆÊÅÆнÅÀÀÉÇÆÉʸºÑÀ¸ÄÀ À¼½Ê½ŸËÉÊËÇÂÀ Œ ¡Ú ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍ ÎÍÌÇË¿ÄÑÄ ÖÑÍ ÃÄËÎÇÌÂÍÁÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÑÍÊÛÉÍ Á ÉÏ¿ÑÉÍÐÏÍÖÌÍÈÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÄÎÏÇÌÍÐÞÑ É¿ÉÇČÑÍ ÃÇÁÇÃÄÌÃÚ ¿ Á ÐÏÄÃÌÄÐÏÍ֌ ÌÍÈ Œ Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÏÒ׿Ñ ÏÚÌÍÉ ¬¿Ë ÌÄÖÄË ÀÚÊÍ ÃÄËÎÇÌÂÍÁ¿ÑÛ Á ÉÏnj ÆÇÐ Ñ¿É É¿É Ò Ì¿Ð Ì¿ ÐÉÊ¿ÃÄ ÊÄÅ¿ÊÍ ÑÚÐ ÑÍÌÌ ÒÃÍÀÏÄÌÇÈ Ç ÌÇÉÑÍ ÌÄ ÔÍÑÄÊÀÏ¿ÑÛÇÔÿÅÄÎÍÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÇ «Ú ÎÏÍÿÊÇ ÇÔ Ç ÀÚÊÇ ÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚ Ò Ì¿ÐÄÐÑÛÊÛÂÍÑÌÚÄÒÐÊÍÁÇÞÃÊÞÏÍÐÐÇȌ ÐÉÇÔÎÍÉÒοÑÄÊÄÈ † ¢¸Â ȸ¹ÆʸÊÔ É ÇÆÊȽ¹ÀʽÃ×ÄÀ ÇÈÆ׺Ã××¾½ÉÊÂÆÉÊÔ »À¹ÂÆÉÊÔ ŸÍƆ ¼×¿ÆÃÆÊËÖɽȽ¼ÀÅË š¸ÐÉƺ½Ê Œ§ÔÌ¿ÃÍÀÄÏÄÖۧƌƿÖÄÂÍÍÀÚ֌ ÌÍ ÐÒÃÞÑÐÞ Ð ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÞËÇ ¤ÐÑČ ÐÑÁÄÌÌÍ ÇƌƿÐÏÍÉÍÁÇÏ¿ÆËÄÏÍÁÍÎÊ¿Œ ÑÚ¬¿ÜÑÍÄÐÑÛÎÏÄÃÍÎÊ¿Ñ¿ÇÊÇ ÎÏÄÃÍÎÊ¿Ñ¿ÀÍÊÛ×ÄÈÖ¿ÐÑǶÑÍɿпŒ ÄÑÐÞÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÑÍÁÐÊÒÖ¿Ä ÎÏÍÀÊÄË ÃÊÞ Ì¿Ð ÁÄÊÇÉÇ ÇËÇÃÅÄÁÚÄ ÏÇÐÉÇ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÏÚÌÍÉ ÁÚÐÍÉÍÉÍ̌ ÉÒÏÄÌÑÌÚÈ«ÚÍÖÄÌÛÐÑÏÍÂÍÐÊÄÃÇË Æ¿ É¿ÖÄÐÑÁÍË §ÌÍÂÿ É ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞ ÐÊÄÃÒÝØ¿Þ É¿ÏÑÇÌ¿ Ënj ÌÒÃÍÀÏÄÌÇÞ Œ ×ÑÒÉ¿ ÔÏÒÎÉ¿Þ ÖÒÑÛ Ì¿ÏÒ×Ç×Û ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÝ Œ ÍÌÇ Ò ÑÄÀÞ ÎÏÄÁÏ¿ÑÞÑÐÞ ÌÄ Á ÉÏ¿ÐÇÁÚÄ ÂÏ¿ÌÒÊÚ ¿ Á ËÍÌÍÊÇÑ ÚÁ¿ÝÑ ÐÊÒÖ¿Ç ÉÍÂÿ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛ ÌÄ ÐÍÀÊÝÿÄÑ ÒÐÊÍÁÇÞ ÔÏ¿ÌÄÌÇÞ Ç ÎÏÄÃÙÞÁÊÞÄÑ ÍÀÁÇÌÄÌÇÞ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÝ ÎÍ É¿ÖÄÐÑÁÒ «Ú ÎÏÍÁÍÃÇË ÐÍÁËÄÐÑÌÍÄ Ï¿ÐÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄ Ç ÐÑ¿Ï¿ÄËÐÞ Ì¿ÈÑÇ ÉÍËÎÏÍËÇÐÐÌÍÄ ÏÄ×ÄÌÇÄ † ¢¸Â ÇƺÓÉÀÊÔ ºÆºÃ½Ï½ÅÅÆÉÊÔ ǽÈÉÆŸø Œ ¡ÐÄ Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞ Ð ÎÍÃÀÍÏ¿ Ð É¿Œ ÃÏÍÁÍÈ ÎÍÊÇÑÇÉÇ É¿É Ñ¿ÉÍÁÍÈ ² Ì¿Ð ÄÐÑÛÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄÅÄÐÑÉÇÄÉÏÇÑÄÏÇÇ ÎÍ É¿ÅÃÍÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ®ÏÇ ÜÑÍË ËÚ ÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍ ÎÍÌÇË¿ÄË ÖÑÍ ÐÄÈÖ¿Ð Ì¿ ÏÚÌÉÄ ÑÏÒÿ ÐÄÏÛÄÆÌÚÈ ÃÄÓÇÕÇÑ §±¯ÍÁÇÁÚÐÍÉÍÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÌÌÚÔ Ï¿ÀÍÖÇÔ ÎÍÜÑÍËÒÀÍÊÄÄÂÇÀÉÍÎÍÃÔ͌ ÃÇËÉÇÔÎÍÃÀÍÏÒ ÿÅÄÂÍÑÍÁÚÀÏ¿ÑÛ ÊÝÃÄÈ ÀÄÆ ÍÎÚÑ¿ ±¿ÉÇÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÉÊÛ½ÌØ¿

ÎÏÍÔÍÃÞÑ ÖÄÏÄÆ ÐÇÐÑÄËÒ ÍÀÒÖÄÌÇÞ ÉÍÑÍÏÒÝ ËÚ ¿ÉÑÒ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÊÇ Ð ÂÍÿ ¬¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ ÏÄ¿ÊÇÆÒÄÑÐÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÎÏÍÂÏ¿ËË ÎÍ Ï¿ÆÌÚË ÐÎČ ÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÞË ¬ÒÊÄÁÍËÒ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÒ ËÚ ÿÄË ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÈ ÉÒÏÐ ÎÊÝÐ Ò Ì¿Ð ÁÌÄÃÏÄÌ¿ ÐÄÏÛÄÆÌ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿ Ì¿Œ ÐÑ¿ÁÌÇÖÄÐÑÁ¿ ®Í ÇÑÍ¿Ë ÍÀÒÖÄÌÇÞ ÌÍÁÚÈ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ÐÿÄÑ ÜÉÆ¿ËÄÌ ¼ÑÍ Ì¿ÐÑÍÞØÄÄÇÐÎÚÑ¿ÌÇÄ ƿÿֿÉÍÑÍÏ͌ ÂÍ Œ ÍÕÄÌÇÑÛ É¿ÖÄÐÑÁÍ ÆÌ¿ÌÇÈ ÌÍÁÍÂÍ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ Ç ÎÏÇ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ ÄÂÍ ÐÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁ¿ÑÛ «ÍÂÒ Ð ÂÍÏÃÍÐÑÛÝ ÍÑËÄÑÇÑÛ ÖÑÍ ̿׿ ÐÇÐÑÄË¿ ÍÀÒÖÄÌÇÞ ÌÄ ÒÐÑÒοÄÑ ÍÀÒÖÄÌÇÝ Á ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍË ÑÄԌ ÌÇÖÄÐÉÍË ÒÖÇÊÇØÄ ¡ ÎÊ¿ÌÄ §±¯ÍÁ ÃÊÞÌ¿ÐÂÊ¿ÁÌÍÄŒÅÄÊ¿ÌÇÄÉ¿ÌÃÇÿѿ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÄÂÍËÍÑÇÁ¿ÕÇÞÉÑÏÒÃÒ ÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍËÒÏÍÐÑÒ¦¿ÌÇËÑ¿ÉÅÄ Æ¿ÉÏÄÎÊÞÄÑÐÞÍÎÚÑÌÚÈÌ¿ÐÑ¿ÁÌÇɯĿŒ ÊÇÆÒÝÑÐÞ ¿Ã¿ÎÑ¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÎÏÍÂÏ¿ËËÚ ÃÊÞËÍÊÍÃÚÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÁÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÃÊÞ ÊÝÃÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÁÎÄÏÁÚÄ ÎÏÇ×ÊÇ Ì¿ Æ¿ÁÍà ®ÍÁÚ׿ÝÑÐÞ Á͌ ÁÊÄÖÄÌÌÍÐÑÛÇÂÇÀÉ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ÍÎÊ¿ÑÚ ÑÏÒÿ ¡ÐÄ Ì¿×Ç ÉÊÝÖÄÁÚÄ ÎÍÃϿƌ ÃÄÊÄÌÇÞ ÎÄÏÄÁÄÃÄÌÚ Ì¿ ÐÇÐÑÄËÒ ,1* £¿ ÜÑÍÃÍÏÍÂÍÐÑÍÞØ¿ÞÐÇÐÑÄË¿ ÌÍËÚ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇÇÁÌÄÃÏÇÊÇÄÄпËÍÐÑÍތ ÑÄÊÛÌͧÐÄÂÍÃÌÞËÍÅÌÍÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍ ÑÍÖÌÍÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍÒÁÄÊÇÖÄÌÇÄÁÚÎÒÐÉ¿ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇŒÜÑÍÁÍËÌÍÂÍËÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ Ì¿×ÄÈÉ¿ÃÏÍÁÍÈÎÍÊÇÑÇÉÇ †¨¸Éɸ¾ÀʽÆÉÀÉʽĽ,1* Œ ¡ÐÄ Ì¿×Ç ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂnj ÖÄÐÉÇÄÕÄÔ¿ÇÏÄËÍÌÑÌÚÄÎÄÏÄÁÄÃÄÌÚ Ì¿ÐÇÐÑÄËÒ,1*¡ÇÝÊÄËÚÎÄÏÄÁÄÊÇ ÏÄËÍÌÑÌÇÉÍÁ ÜÑÍÎÍÏÞÃÉ¿ÖÄÊÍÁÄÉ ¡ ÎÏÍ×ÊÍË ÂÍÃÒ ËÚ ÎÏÍÁÄÊÇ ÏÄÇ̌ ÅÇÌÇÏÇÌ ÎÏÍÕÄÐÐÍÁ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÞ Ç ÏÄËÍÌÑ¿ ÏÄÆÒÊی ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÂÍÎËʽ

·ÉƹȸÃÇÈÆÀ¿ºÆ¼Éʺ½ÅÅÓÁ¹ÃÆÂÀÉÇÈÆÉÀĚƿÄƾÅÆÃÀ¿¸ÊÈÀŽ¼½ÃÀ ǽȽÆÉŸÉÊÀÊÔºÉÖʽÍÅÆÃÆ»ÀϽÉÂËÖÉͽÄË “šÆʺ½ÊËÉÃÓиĢƎÏÅÆ ŽÊ¥¸ǽȽÆÉŸѽÅÀ½†ĽÉ×θϽÊÓȽÄÀÅÀÄËÄ ÇÃÖÉÇÆÈ׼¸»Æ¼¸Ÿ ÆɺƽÅÀ½“ªÆ»¼¸×ƹÒ×ÉÅÀà ÏÊÆÀÃÀÄÓɽÁϸÉŸÏÀŸ½ÄºÓÇËÉÂÅƺÆÁÇÈƆ ¼ËÂÎÀÀ ÀÃÀŸÄɺ½ÊÀÊÆÉʸÅƺ¸¿¸ºÆ¼¸ ʸ¸ºÓÇËɸÊÔÌÆÉÌÆÈÅÓ½ ˼ƹȽÅÀ×ÅÀ¾½ɽ¹½ÉÊÆÀÄÆÉÊÀ†ɸÄÆ˹ÀÁÉʺÆ ÄÓǽȽÆÉŸÉÊÀÃÀʽ͆ ÅÆÃÆ»ÀϽÉÂËÖÉͽÄË©»ÆȼÆÉÊÔÖÄÆ»Ëɸ¿¸ÊÔ¼Ã×Å¸É ÍÀÄÀÂƺ ÕÊÆɺƽ»Æ ÈƼ¸ȽºÆÃÖÎÀפӽ¼ÀÅÉʺ½ÅÅÓÁºÄÀȽ¿¸ºÆ¼ ÂÆÊÆÈÓÁ¼½Ã¸½Ê¸¿ÆÊÅƆ ÌÆÉÌÆÈÅƆ¸ÃÀÁÅÓ½˼ƹȽÅÀן¹¸È¸¹¸ÅÅÆĻȸÅËÃ×ÊÆȽ†ÉËÐÀý Ñ¿ÑÍË ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÐÑ¿Ê¿ ÕÄÌÑÏ¿ÊÇÆ¿ÕÇÞ ÇÎÄÏÄÐËÍÑÏÓÒÌÉÕÇÍÌ¿Ê¿ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÑÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄÕÄÔ¿ŒÆ¿É¿ÆÖÇÉÇ ÏÄËÍÌÑÌÚÄ Œ ÎÍÃÏÞÃÖÇÉÇ ¦¿ÏÎÊ¿Ñ¿ Á ÏÄËÍÌÑÌÚÔÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞÔÆ¿ÁÇÐÇÑÍÑ ÑÏÄÔοϿËÄÑÏÍÁÁÚÎÍÊÌÄÌÇÞÎÊ¿Ì¿ÎÍ ÏÄËÍÌÑ¿Ë ÐÏÍÖÌÍÐÑÛÇÉ¿ÖÄÐÑÁÍ ŒÜÑÍ ÎÄÏÁÚÈÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛ,1*¡ÑÍÏÍÈŒÍь ÐÒÑÐÑÁÇÄÏÄÕÇÃÇÁÍÁÌ¿ÍÀÙÄÉÑÄÏÄËÍ̌ Ñ¿ ÂÃÄ¿ϿÌÑÇÈÌÚÈÐÏÍÉÍÑŒÔÌÄÃÄÊÛ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑ ÁÇÿ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ § ÑÏÄÑÇÈ,1*ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÐÊÍÅÌÚÈŒÐ͌ ÍÑÁÄÑÐÑÁÇÄÑ¿ÀÄÊÛÌÍËÒÒÖÄÑÒÏ¿ÀÍÖÄÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ÑÄÓ¿ÉÑÇÖÄÐÉÍËÒÌ¿ÔÍÅÃČ ÌÇÝ Ì¿ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÊÍØ¿ÃÉÄ ÇÓ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÁÚÎÍÊÌÄÌÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄÎÍ Æ¿ÞÁÉÄÇÌ¿ÏÞÿËÌ¿Ï¿ÀÍÑÒ ¡ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÕÄÔ¿Ô,1*ŒÜÑÍ ÎÊ¿Ì ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÎÊ¿Ì ÎÍÂÏÒÆÉÇ Ç É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÎÍ ƿÿÌÌÚË οϿËÄÑÏ¿Ë ¡ÚÎÍÊÌÞÄÑ ÕÄÔ ,1* Œ É Æ¿ÏÎÊ¿ÑÄ ÃÍÎÍÊÌÞÄÑÐÞ ÎÏÄËÇÞ Á Ͽƌ ËÄÏÄ ±¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÉÍÂÿ Ò Ì¿ÐÕÄÔ¿ÁÚÎÍÊÌÞÝÑÎÊ¿Ì ÑÍÐÏÄÃÌÞÞ Æ¿ÏÎÊ¿Ñ¿Ï¿ÀÍÖÇÔÎÏÇÁÚÎÍÊÌÄÌÇÇ,1* ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÎÍÏÞÃÉ¿ ÑÚÐ ÏÒÀÊÄÈ ¼ÑÍ ÍÖÄÌÛ ÔÍÏÍ׿Þ Æ¿ÏÎÊ¿Ñ¿ ÎÍ Íь Ï¿ÐÊÇ©¿ÉÐÊÄÃÐÑÁÇÄ ÑÄÉÒÖÉ¿É¿ÃÏÍÁ ÒÌ¿ÐÁÜÑÍËÂÍÃÒÐÌÇÆÇÊ¿ÐÛÃÍ Á 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ŒÀÚÊÍ®ÏÇÜÑÍËËÚÎÍÁÚÐÇÊÇ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛÑÏÒÿ ÒÁÄÊÇÖÇÊÇ Á¿ÊÍÁÉÒÇÎÏ †¦ÇÊÀÄÀ¿¸ÎÀ×¹À¿Å½É†ÇÈÆνÉÉƺ ϸÉÊÆÇÈÀÅÀĸ½ÊÌÆÈÄ˸ËÊÉÆÈÉÀÅ»¸ šÓÀÉÇÆÃԿ˽ʽÕÊÆÊÀÅÉÊÈËĽÅÊ Œ ¶¿ÐÑÛ ÌÄÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÚÔ ÓÒÌÉÕÇÈ ËÚÍÑÿÄËÌ¿¿ÒÑÐÍÏÐÇÌ©ÎÏÇËÄÏÒ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÝÎÇÑ¿ÌÇÞÃÊÞÏ¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ Ì¿ ÍÖÄÏÄÃÇ ÉÊÇÌÇÌ ¬Í ËÚ ÃÍÊÅÌÚ ÖÄÑÉÍ ÎÍÌÇË¿ÑÛ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈ Üӌ ÓÄÉÑ ¬ÄÑ ÕÄÊÇ ÖÑÍÀÚ ¿ÒÑÐÍÏÐÇÌ ÀÚÊ ŠÁ ÌÍÊۚ ¬ÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÁÇÃÄÑÛ ÜÉÍÌÍËÇÝ ÑÄË ÀÍÊÄÄ ÖÑÍ ƿοÐÚ ÃÊÞ ÜÑÍÂÍÒÌ¿ÐÄÐÑÛ«ÌÍÂÍÃÄÀ¿ÑÍÁÀÚÊÍ Á Ì¿×ÄË ÔÍÊÃÇÌÂÄ Ì¿ ÑÄËÒ Œ ÍÑÿÁ¿ÑÛ ÇÊÇÌÄÑÏÄËÍÌÑÌÚÄÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞÌ¿ ¿ÒÑÐÍÏÐÇ̬¿ËÍÈÁÆÂÊÞà ÜÑÍÂÍÌÇÁ ÉÍÄËÐÊÒÖ¿ÄÌÄÊÛÆÞÃÄÊ¿ÑÛ³ÍÏË¿ÊÛÌÍ Ñ¿ÉÇÄ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞ ÁÐÎÍËÍ¿ÑÄÊی ÌÚÄ ¿ÎÍÓ¿ÉÑÒÍÌÇŒÍÐÌÍÁÌÚÄ † š¸É ÂÆ»¼¸†ÅÀ¹Ë¼Ô ÇȽ¼¸º¸ÃÀ ÃÖ¼À Œ©ÍÌÄÖÌÍ ÌÄÀÄÆÜÑÍÂÍ¡ÚÁÍÃÐÃČ Ê¿ÊÍÃÇÌŒÀÚÑÛÍÐÑÍÏÍÅÌÄȬ¿ÁÄÏÌÍÄ ÃÍÁÄÏÞÑÛÁÐÄËÌÄÐÑÍÇÑ †£Ö¼À ÂÆÊÆÈÓ½ºÅ¸Ï¸Ã½º¸ÄÅȸ† º×ÊÉ× ÇÆÊÆÄ Ƹ¿Óº¸ÖÊÉ× ÇÃÆÍÀÄÀ † ʸ¸× Ìȸ¿¸ ÇÈÆ¿ºËϸø º ƼÅÆÄ ÉÊÛ½ÌØ¿

ÀÅʽȺÔÖ «§ šÓ ȸ¿¼½Ã׽ʽ ÕÊË ÊÆÏÂ˿ȽÅÀ× Œ ÚÁ¿ÄÑ Ç Ñ¿É ¬Í ÁÚÁÍÃÇÑÛ ÌČ ÉÇÈ ÑÏÄÌÃ Þ ÀÚ ÌÄ ÐÑ¿Ê ©¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ Ï¿ÆÍÖ¿ÏÍÁÚÁ¿ÝÑÑÄ ÍÑÉÍÑÍÏÚÔÜÑÍÂÍÌÄ ÅÃÄ×Û ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÒÅÄÄÐÑÛÉ¿ÉÇČÑÍ ÎÏÄÃÎÍÊÍÅÄÌÇÞÎÍÊÝÃÞËÍÑÉÍÂÍÖÑÍ ÍÅÇÿÑÛ ÎÍÜÑÍËÒ ÉÍÂÿ ÑÄÀÄ ÒÐÑϿnj Á¿ÄÑ ŠË¿ÊÄÌÛÉÇÄ ¿ÃÍÐÑǚ ÖÄÊÍÁÄÉ Í ÉÍÑÍÏÍË ÒÅÄ ÐÊÍÅÄÌÍ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÄ ËÌÄÌÇÄ ÑÚÜÑÍÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ä×ÛÉ¿Éÿ̌ ÌÍÐÑÛŸÉÍÂÿÜÑÍÇÐÔÍÃÇÑÍÑÑÍÂÍ ÉÍËÒ ÃÍÁÄÏÞÄ×ÛŒÜÑÍÑ¿ÉÍÈÉÇÌÅ¿ÊÛÖÇÉ † ¦ÇÇÆ¿ÀÎÀ× ƹ׿¸Ê½ÃÔÅÆ Å˾Ÿ ¼ÀȽÂÊÆÈËÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ׆ʸ»ƺÆÈ×Ê ÕÂÉǽÈÊÓš¸Ð½ÄŽÅÀ½ Œ¤ÐÊÇËÚÌÄÀÒÃÄËÍÀÏ¿Ø¿ÑÛÁÌnj Ë¿ÌÇÄÌ¿ÇÂÏÒÐÊÍÁ ÑÍÉÍÌÐÑÏÒÉÑÇÁÌ¿Þ ÍÎÎÍÆÇÕÇÞ Ì¿ËÍÈÁÆÂÊÞà ÌÒÅÌ¿¬¿Œ ÎÏÇËÄÏ ÒÌ¿ÐÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ ÿÇÁ ÔÍÊÃÇÌÂÄÁÕÄÊÍË ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÖÄÑÉÇÈ ÎÏÇÌÕÇÎ ÎÏÇÌÞÑÇÞ ÏÄ×ÄÌÇÈ Œ ÉÍÊÊČ ÂÇ¿ÊÛÌÚÈ ©ÍÂÿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÏÇÌnj Ë¿ÑÛÁ¿ÅÌÚÄÏÄ×ÄÌÇÞÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÄ É¿ÃÏÍÁÍÈÇÎÏÍËÚ×ÊÄÌÌÍÈÎÍÊÇÑÇÉÇ ÉÍÂÿ ÌÒÅÌÍ ÍÑÉÏÚÁ¿ÑÛ ÌÍÁÍÄ ÎÏÍÇƌ ÁÍÃÐÑÁÍ ÑÍÐÍÀÇÏ¿ÝÑÐÞÁÐÄÏÒÉÍÁÍÃnj ÑÄÊÇÎÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞËÇÍÀËÄÌÇÁ¿ÝÑÐÞ ËÌÄÌÇÞËÇ ¡ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÃÇÐÉÒÐÐÇÇ ÁÚÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÄÑÐÞ ÏÄ×ÄÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄ Æ¿ÑÄË ÌÄÒÉÍÐÌÇÑÄÊÛÌÍ ÐÍÀÊÝÿÄÑÐÞ ­ÌÍ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÒÄÑÐÞ Ç ÌÄ ËÄÌÞÄÑÐÞ Æ¿ ÇÐÉÊÝÖÄÌÇÄË ÄÐÊÇ Á ÎÏÍÕÄÐÐÄ ÄÂÍ ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇËÚÌÄÍÀÌ¿ÏÒÅÇËÉ¿ÉÍȌ ÊÇÀÍ Í×ÇÀÉÇ ÇÊÇ ÌÄ Ì¿ÈÃÄË ÀÍÊÄÄ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÄÏÄ×ÄÌÇÄ † ˜ ¸Â ¹ÓÊÔ º ÉÃËϸ½ ÇÆ׺ýÅÀ× ŽÌÆÈĸÃÔÅÆ»Æ ÃÀ¼½È¸ ÂÆÊÆÈÓÁ ÌÆÈÄÀÈ˽Ê ÆÇȽ¼½Ã½ÅÅƽ ÄŽÅÀ½ º ÂÆÃýÂÊÀº½ ÇÓʸ½ÊÉ× ºÃÀ×ÊÔ Ÿ ÇƆ ÃÀÊÀÂËÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ× Œ¡ÜÑÍËÍÑÌÍ×ÄÌÇÇÒÌ¿ÐÎÊ¿ÌÍÁ͌ ÎÏÄÃÒÎÏÄÃÇÑÄÊÛÌÚÈ ÎÏÇÌÕÇÎ ÉÍÊÍЌ пÊÛÌ¿Þ Ï¿ÀÍÑ¿ ÎÍ ÇÌÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÊÝÃÄÈÐпËÍÂÍÁÄÏÔ¿ÃÍÌÇÅÌÇÔÒÏÍÁŒ ÌÄÈ­ÂÏÍËÌÍÄÁÌÇË¿ÌÇÄËÚÒÃÄÊÞÄË ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞË Ì¿ ËÄÐÑ¿Ô É¿É ÍÌÇ ÎÍÌÇË¿ÝÑ ÎÍÊÇÑÇÉÒ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ É¿ÉÁÄÏÌÍÃÍÌÍÐÞÑÄÄÃÍÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÔ ©ÍÂÿ ËÚ ÎÏÇÌÇË¿ÊÇ ÐÇÐÑÄËÒ ,1* ÎÄÏÁ¿ÞÏÄ¿ÉÕÇÞÌ¿ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÍÈ ÎÊÍØ¿ÃÉÄÀÚÊ¿ÐÊÄÃÒÝØ¿ÞÌ¿ËÔÍÑÞÑ ÒÏÄÆ¿ÑÛ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ ÖÑÍÀÚ пËÇË ÀÍÊی ×Ä Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¡ Ì¿×ÄÈ ÐÑÏ¿ÌÄ Ñ¿É¿Þ ÏÄ¿ÉÕÇÞ ÁÎÍÊÌÄ ÍÀÙÞÐÌÇË¿ ªÝÃÇ Æ¿ ÊÄÑ ÎÍÁÇÿÊÇ ËÌÍÂÍÄ Ì¿ÉÍÎÊÄÌ ÌÄ¿ÑÇÁÌÚÈÍÎÚÑ ÉÍÑÍÏÚÈÍÌÇÎÄÏČ ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÝÑÌ¿ÁÐÄ §ÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÊÇ ÁÐÄ ÁÍÆËÍÅÌÚÄ ÇЌ ÑÍÖÌÇÉÇÇÌÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÌÇÞ Ì¿ÖÇÌ¿ÞÐ ÁÌÒÑÏÄÌÌÄÂÍ ÎÍÏÑ¿Ê¿ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÍÈ ¿ÆÄÑÚ ÅÒÏÌ¿Ê¿ Æ¿ÁÍÃÐÉÍÂÍÏ¿ÃÇÍ Æ¿Œ É¿ÌÖÇÁ¿ÞÍÑÉÏÚÑÇÄËÐÊÒÅÀÚŠÍÃÌÍÂÍ ÍÉÌ¿šÁÍÑÃÄÊÄÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÉÒÿÌ¿ÎÏ͌ ÑÞÅÄÌÇÇËÄÐÞÕ¿ÊÝÀÍÈËÍÂÎÍÃÍÈÑÇÇ ƿÿÑÛÁÍÎÏÍÐÍÌÍÁÍÈÐÇÐÑÄËÄÍÎÊ¿ÑÚ


¬ÂÍÎËʽ ÑÏÒÿ £ÊÞ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÀÚÊ¿ ÐÍƌ ÿ̿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌ¿Þ ÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÞ «Ú ÍÀÙÞÐÌÞÊÇ ÖÑÍÎÏÄÅÃÄÖÄËÜÑÒÐÇÐÑÄËÒ ÁÌÄÃÏÇÑÛ ËÚÖÄÑÚÏÄËÄÐÞÕ¿ÁÇÏÑÒ¿Êی ÌÍ Ì¿ÖÇÐÊÞÊÇ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÒ ÁÐÄËÒ Æ¿ÁÍÃÒ Ì¿ ÍÐÌÍÁÄ ÑÄÔ ÇÊÇ ÇÌÚÔ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÄÈ Ñ Ä ÁÐÄÐÑÍÏÍÌÌÄ ËÍÃÄÊÇÏÍÁ¿ÊÇ Ç Íь Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÊÇÐÇÐÑÄËÒ

¤Ó¿È׎¼ÆÆνÅÀº¸½ÄŸн»Æ ϽÃƺ½Â¸§Æ¸ÆÅϽ»Æ†ÊÆŽ ¿Å¸½Ê ŽÇÆÅÀĸ½Ê†Äƾ½Ê ºÉ½Àɸ¿ÀÊÔ˜½ÉÃÀϽÃƺ½Â ˹½¼ÀÊÉ× Çƺ½ÈÀÊ À ÇÈƺ½† ÈÀÊÊÆ ÏÊÆÀ¿Ä½Å½ÅÀ½¼¸½Ê ½ÄË ºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÔ ȸ¹ÆʸÊÔ É ¹ÆÃÔÐÀÄ Ƚ¿ËÃÔʸÊÆÄ ÊÆ ¹Ë¼½ÊȽ¸»ÀÈƺ¸ÊÔÉƺ½Èнņ ÅÆÇƆ¼ÈË»ÆÄË † ¤ÅÆ»À½ ÂÈËÇÅÓ½ ÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀ× º½ÈÅËÃÀÉÔ Â Éƺ½ÊÉÂÀÄ Êȸ¼ÀÎÀ×Ä ºÆ¿ÈƼÀÃÀ œÆÉÂË ÇÆϽʸ ºÈËϽÅÀ½ »È¸ÄÆÊš¸Ð½ÆÊÅÆнÅÀ½ Œ °¿ËÍÄ ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÄ £ÍÐÉ¿ ÎÍÖÄÑ¿ Ì¿ Ì¿×ÄË ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇ É¿É Ö¿ÐÑÛÐÇÐÑÄËÚÎÍÍØÏÄÌÇÞ ÀÚÊ¿ÇÐÑ͌ ÏÇÖÄÐÉÇÇÄÐÑÛÎÍÐÄÈÃÄÌÛ¼ÑÍÍÖÄÌÛ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌ¿Þ×ÑÒÉ¿¯¿ÀÍÑÌÇÉÇÐÑÏČ ËÞÑÐÞÎÍοÐÑÛÁÖÇÐÊÍÇÆÀÏ¿ÌÌÚÔ ÂÍό ÃÞÑÐÞÜÑÇË ÍÀÐÒÅÿÝÑÐÁÍÇÔÉÍÊÊÄ  ÉÍÑÍÏÚÄ Ñ¿Ë ÎÍÞÁÊÞÝÑÐÞ ¬¿ пËÍË ÃÄÊÄ ÐÍÁÄÑÐÉ¿Þ É¿ÃÏÍÁ¿Þ ×ÉÍÊ¿ ÀÚÊ¿ ÍÖÄÌÛ ÐÇÊÛÌ¿Þ Ì¿ÖÇÌ¿Þ ÍÑ ÉÏÒÅÉÍÁ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÁÎÄÏÁÚÄ ÎÍÞÁÇÁ×ÇÔÐÞ Á °°°¯ Æ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÞÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌڌ ËÇ ÐÍÏÄÁÌÍÁ¿ÌÇÞËÇ ÆÁ¿ÌÇÞËÇ ŠªÒ֌ ×ÇÈ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ ËÄÐÞÕ¿š ¡ ÜÑÍË ÂÍÃÒ Ì¿×ÄËÒÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÝÇÐÎÍÊÌÇÊÍÐÛ ÊÄÑ © ÜÑÍÈ ÿÑÄ ËÚ ÍÀÌÍÁÇÊÇ £ÍÐÉÒ ÎÍÖÄÑ¿ Ç ÁÁÄÊÇ ÌÍÁÒÝ ÑÏ¿ÃÇÕÇÝ Œ ÄÄ ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÌÌÍÄ ÍÑÉÏÚÑÇÄ ÉÒÿ ÎÏnj Âʿ׿ÝÑÐÞÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇÕÄÔÍÁÇÎÍÌ Ï¿ÆÃÄÊÄÌÇÈ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÄÊÇ ÑÏÒÃÍÁÚÔ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÍÁ ÖÊÄÌÚÐÄËÄÈÌ¿ÂÏ¿ÅÿČ ËÚÔ ÌÒÇ ÉÍÌÄÖÌÍ ÐÏÄÃÐÑÁ¿Ë¿ÐÐÍÁÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ¬¿ÂÏ¿ÅÿÄÑ ÒÿÏÌÇÉÍÁ ÑÏÒÿ ÊÇÖÌÍ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÁÏÒÖ¿ÄÑ οËÞÑÌÚÄ Î͌ ÿÏÉÇ Ç ÐÄÏÑÇÓÇÉ¿Ñ ¬¿ ËÍÈ ÁÆÂÊÞà Ñ¿É¿Þ ÑÍÏÅÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ ÄØÄ ÀÍÊÛ×Ä ËÍÑÇÁÇÏÒÄÑÊÝÃÄÈÉÑÍËÒ ÖÑÍÀÚÁÐÊČ ÃÒÝØÄËÂÍÃÒÆÃÄÐÛÎÍÞÁÇÊ¿ÐÛÇËÄÌÌÍ ÇÔÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÞ †š·ÇÆÅÀÀºŸÉÊÆ×ѽ½ºÈ½Ä×Ɉ ѽÉʺËÖʼº½ËÇȸºÃ½ÅϽÉÂÀ½ÐÂÆÃÓ §È½¼ÉʸºÀʽÃÀ ƼÅÆÁ ÉÏÀʸÖÊ ÏÊÆ ÂÈ˾ÂÀ ¸ϽÉʺ¸ † ÕÊÆ ÍÆÈÆÐÆ ÇÆ ÄŽÅÀÖ¼ÈË»À͆ÕÊƺȽ¼ÀʽÃÔÉʺÆ Œ®ÏÇÌÕÇÎÏ¿ÀÍÑÚÌ¿×ÇÔÉÏÒÅÉÍÁ É¿ÖÄÐÑÁ¿ÎÏÍÐÑÁÐÄÆ¿ÁÇÐÞÑÍÑÇÌÐÎÄɌ ÑÍÏ¿ ÎÍ É¿ÖÄÐÑÁÒ ÇËÄÝØÄÂÍ ÎÍÊÌ͌ ËÍÖÇÞËÇÁÎÊÍÑÛÃÍÆ¿ÎÏÄÑ¿ÎÍÂÏÒÆÉÇ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÄÐÊÇ ÍÀÌ¿ÏÒÅÄÌ ÀÏ¿É ŸÁÑÍÏÇÑÄÑÃÇÏÄÉÕÇÇÎÍÉ¿ÖÄÐÑÁÒŒÍÃÇÌ

ÇÆпËÚÔÐÇÊÛÌÚÔÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇÎÍ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍËÒÏÄÐÒÏÐÒ ÇÐÊÒÅÀ¿ ÎÍÃÖÇÌÞÄÑÐÞÌ¿ÎÏÞËÒÝÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍËÒ ÃÇÏÄÉÑÍÏÒ¡ÑÍÏÍÈËÍËÄÌÑ«ÚÍÂÏÍˌ ÌÍÄÁÌÇË¿ÌÇÄÒÃÄÊÞÄËÍÀÒÖÄÌÇÝÎÄό ÐÍÌ¿Ê¿ Á Ö¿ÐÑÇ ÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÞ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ©ÍÂÿ ÍÐÁ¿ÇÁ¿ÊÇ ÌÍÁÚÄ ÎÏÍÃÒÉÑÚ Ò Ì¿Ð ÀÚÊÇ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÚ ÉÒÏÐÚÊÄÉÕÇÈÇÃÊÞÏ¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ§±¯ ÇÃÊÞÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÏ¿ÀÍÖÄÂÍÎÄό ÐÍÌ¿Ê¿ªÝÀÍÄÌ¿ÏÒ×ÄÌÇÄÎÍÉ¿ÖÄÐÑÁÒ ÎÍÃÊÄÅÇÑÏ¿ÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÐÑÁÒÌ¿ÒÏÍÁÌÄ ÕÄÔ¿ ÄÐÊÇ ÜÑÍ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ ÑÏÄÌÃÍË Œ ÎÍÃÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞÐÊÒÅÀ¿ÂÊ¿ÁÌÍÂÍÑÄÔÌ͌ ÊÍ¿ ÐÊÒÅÀ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÞ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ËÚËÍÅÄËÍÎÏÄÃÄÊÞÑÛÉÍÏÌÄÁÒÝÎÏnj ÖÇÌÒÄÐÊÇÌ¿ÃÍŒËÄÌÞÑÛÎÏÍÕÄÐÐÇÊÇ ÎÏÍÐÑÍÄÂÍÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁ¿ÑÛ †¢¸ÂÇÆÉÏÀʸÃÀ¿¸Ç¸¼ÅÓ½¸Å¸ÃÀ† ÊÀÂÀ ŸÄÅÆ»ÀÍŽÕÌ̽ÂÊÀºÅÓÍÇÈƆ À¿ºÆ¼Éʺ¸Í ÍÈÆÅÆĽÊȸ¾ ȸ¹ÆϽ»Æ ºÈ½Ä½ÅÀȽÄÆÅÊÅÀÂƺÉƹÉʺ½ÅÅÆŸ ɸÄȽÄÆÅʆÕÊÆÊÆÃÔÂÆÀŸ ÉÆÇËÊÉʺËÖÑÀ½ĽÈÆÇÈÀ×ÊÀ׼ƺ½¼½† ÅÀ½ÀÅÌÆÈĸÎÀÀ ÉÊÆ×ÅÀ½ºÆϽȽ¼×Í ŸÉÂø¼c¢¸Â¹ÆȽʽÉÔ Œ ¶ÄÏÄÆ ÏÄÇÌÅÇÌÇÏÇÌ ÎÏÍÕÄÐÐÍÁ ±­Ç¯ Œ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ Ç ÏÄËÍÌÑÚ ¢Ê¿ÁÌÍÈ ÏÄÎÄÏÌÍÈ ÎÏ͌ ÀÊÄËÍÈ Á Ì¿×ÇÔ ÏÄËÍÌÑ¿Ô ÀÚÊ¿ ÇÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ ±Ä ËÍËÄÌÑÚ ÉÍÑÍÏÚË ËÄÌÄÃÅËÄÌÑÌÄÎÏÇÿÄÑÆÌ¿ÖÄÌÇÞ ÇÌ͌ ÂÿÀÚÁ¿ÝÑÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÚ±¿É ÒÑÄÀÞ ÄÐÑÛÖÄÊÍÁÄÉ ÉÍÑÍÏÚÈÍÀÞÆ¿ÌÎÍÊÒÖÇÑÛ ÐÍ ÐÉʿÿ Æ¿ÎÖ¿ÐÑÛ Ç ÐÁÍÄÁÏÄËÄÌÌÍ ÃÍÐÑ¿ÁÇÑÛ ÄÄ É ËÄÐÑÒ ÏÄËÍÌÑ¿ ¡ÏÍÃÄ ÁÐÄÎÍÌÞÑÌÍ ÇÑÚÐÎÍÉÍÄ̬¿пËÍË ÃÄÊÄÁÏÄËÄÌÇÊÝÃÇÑÏ¿ÑÇÊÇÌ¿ÑÍ ÖÑÍÀÚÒÆÌ¿ÑÛ ÖÑÍÐÊÒÖÇÊÍÐÛ ÐÍÀÏ¿Ñی ÐÞ ÁËÄÐÑÄ ÍÀÐÒÃÇÑÛ ÁÚÃÁÇÌÒÑÛÐÞ Ì¿ ËÄÐÑÍ ÎÍÊÍËÉÇ ¿ ÎÍÑÍË ÍÀÌ¿ÏÒÅÇÑÛ ÖÑÍ Š¡¿Ðޚ Æ¿ÀÚÊ Ï¿ÆÁÍÃÌÍÈ ÉÊÝÖ ¿ ÉÍÂÿ ÍÌ Ì¿ÈÃÄÑÐÞ ÁÃÏÒ ÁÐÎÍËÌÇÑÛ ÖÑÍÁÑÒÊÉ¿ ÉÍÑÍÏÒÝÍÌÇÎÏÇÌÄÐÊÇ ÌÄ Ñ¿«ÚËÍÂÊÇÎÏÍÐÑ¿ÇÁ¿ÑیֿÐÍÁ ÇƌƿÆ¿ËÄÌÚÌ¿ÐÍпŒÎÏÍÕÄÃÒÏÒ ÉÍÑ͌ Ï¿ÞÐÄÈÖ¿ÐÃÊÇÑÐÞÃÁ¿ֿп ®ÄÏÁÍÄ ÖÑÍËÚÐÃÄÊ¿ÊÇŒÐÍÆÿÊÇ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÎÍÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÍÀÐÊҌ ÅÇÁ¿ÌÇÝÇÏÄËÍÌÑÒ ²®±­Ç¯ ÎÄÏČ ÁÄÊÇÖ¿ÐÑÛÇÌÅÄÌÄÏÍÁ ÜÉÍÌÍËÇÐÑÍÁÐ ÏÄËÍÌÑÌÍÈÐÊÒÅÀÚÁ²®±­Ç¯ Ì¿ÃČ ÊÇÊÇÄÂÍÎÍÊÌÍËÍÖÇÞËÇÎÍÍÏ¿ÌÇÆ¿Œ ÕÇÇÏÄËÍÌÑÍÁ±ÄÎÄÏÛÍÌÇÎÏÍÁÍÃÞÑÐÞ ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍÎÍÓ¿ÉÑÒÆ¿ÎÍÊÌÄÌÇÞ ÜÊÄÉÑÏÍÌÌÍÈÆ¿ÞÁÉÇÐÒÉ¿Æ¿ÌÇÄËÎÏnj ÖÇÌÚ ÎÍÊÍËÉÇ °ÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ±­§¯¿ Ï¿ÐÎÇÐÚÁ¿ÄÑÆ¿ÞÁÉÒÌ¿ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÔ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ ÁÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÌÄÍÀŒ ÔÍÃÇËÍÈ ÉÁ¿ÊÇÓÇÉ¿ÕÇÄÈ «¿ÉÐÇËÒË ÖÄÏÄÆ ËÇÌÒÑ ÀÏÇ¿ÿ Ì¿ ËÄÐÑÄ ÐÍ ÁÐÄË ÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÍË ¬¿ ÒÖ¿ÐÑÍÉ ÇÔ ÃÍÐÑ¿ÁÊÞÄÑ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ ÃÍÐÑ¿ÁÉÇ ÁÐÄ Æ¿ÎÖ¿ÐÑÇ ÍÎÄÏ¿ÑÇÁÌÍ ÑÏ¿ÌÐÎÍό ÑÇÏÒÝÑÐÞÁÕÄÔ ÄÐÊÇÜÑÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ¯ÄÆÒÊÛÑ¿Ñ Œ ÍÀØÄÄ ÐÌÇÅÄÌÇÄ Ì¿ ÉÊÛ½ÌØ¿

¨»¡¥

ÁÌÄÎÊ¿ÌÍÁÚÔÎÏÍÐÑÍÄÁÇÖÇÐÊÄÌÌÍÐÑÇ ÏÄËÍÌÑÌÍÂÍÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÁÚÎÍÊÌÄÌÇÄÉ¿Œ ÎÇÑ¿ÊÛÌÚÔÏÄËÍÌÑÍÁÁËÄÐÑÍÎÏÄÃÚÃҌ ØÇÔÃÌÄÈÆ¿ ÖÑÍÍÆÌ¿Ö¿ÄÑÁÚÎÒÐÉ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÈÎÏÍÃÒÉÕÇÇ

¥½ ¹Óº¸½Ê º ¾À¿ÅÀ ÊÆÃÔÂÆ ϽÈÅÆ»ÆÀ¹½ÃƻƷ¼½ÁÉʺËÖ ÆÊƹȸÊÅƻƽÉÃÀÇÆÅÀÄ¸Ö ÏÊÆ ȸ¹ÆÊË ɼ½Ã¸ÖÊ ¿¸ ÊÈÀ Ž¼½ÃÀ × ¼¸Ö ¼º½ ÏÊƹÓ »¸È¸ÅÊÀÈƺ¸ÅÅÆ ½½ ɼ½Ã¸ÃÀ ¿¸ÊÈÀ †¯ÊÆÍÀÄÀϽÉÂËÖÆÊȸÉÃÔ¾¼½Êº ¹Ë¼ËÑ½Ä Œ ¬ÄÿÁÌÍ Ð ÂÊ¿ÁÌÚË ÇÌÅÄÌČ ÏÍË ÍÀÐÒÅÿÊÇ ÐÑ¿ÑÒÐ ÎÍ Ì¿ÒÖÌ͌ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÐÉÇËÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑɿ˲̿РÄÐÑÛ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÈ ÎÏÍÄÉÑ ÏÄ׿ÝØÇÈ ÐÏ¿ÆÒÑÏÇÎÏÍÀÊÄËÚÐÌÇÅÄÌÇÄÐÚÏÛČ ÁÍÈÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÐÄÀÄÐÑÍÇËÍÐÑÇÎÏ͌ ÃÒÉÕÇÇ Ç ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÄ ÒËÄÌÛ×ÄÌÇÄ ÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÞ Ì¿ ÜÉÍÊÍÂÇÝ ÏÄÂÇÍÌ¿ ¯¿ÀÍÑÒ ÁÄÃÄÑ ËÍÊÍÃÍÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÖÒÑÛ Æ¿ ÑÏÇÃÕ¿ÑÛ §ÌÍÂÿ ÍÌ ÍÖÄÌÛ Ì¿ÎÏÞ¿ÄÑ Ì¿×ÇÔ ÑÄÔÌ¿ÏÄÈ ÐÁÍÇËÇ ÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÚËÇ ÏÄ×ÄÌÇÞËÇ ¬Í ÎÍ ÄÂÍÐÊÍÁ¿Ë ÁÜÑÍËÇÆ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞÁÐÄ ÎÏÍÑÇÁÍÏÄÖÇÄÌ¿×ÄÂÍËÇÏ¿ ÍÌÊÝÀÇÑ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Š¬Ä ÁÚ ÑÄÔÌ¿ÏÇ ÃÄÊ¿ÄÑÄ Ì¿ÒÖÌ͌ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÇÈ ÎÏÍÂÏÄÐÐ ÄÂÍ ÃÄÊ¿ÝÑÇÆÍÀÏÄÑ¿ÑÄÊǚ ®ÍÊÇÑÇÉ¿ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ Á Ì¿×ÄË ÔÍʌ ÃÇÌÂÄÎÍÐÑÏÍÄÌ¿Ì¿ÃÁÇÅÄÌÇÇÉÑÄÔÌ͌ ÊÍÂÇÖÄÐÉÍËÒÒÉÊ¿ÃÒÎÞÑÍÂÍÎÍÉÍÊÄÌÇÞ «Ú ÔÍÑÇË ÁÚÎÒÐÉ¿ÑÛ ÎÏÍÃÒÉÕÇÝ ÉÍÑÍÏ¿ÞÀÚÊ¿ÀÚÁÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÈÕČ ÌÍÁÍÈÌÇ×Ä ÌÍÇËÄÊ¿ÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉÇÄ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛÐÉÇÄ ÐÁÍÈÐÑÁ¿ ¦¿ Ñ¿ÉÍÈ ÎÍÊÇÑÇÉÍÈÀÒÃÒØÄÄ

¤Ó ϽÊÂÆ ÇÆÅÀĸ½Ä ÏÊÆ ÍÆÊÀÄ « ŸÉ ½ÉÊÔ ÇȽ¼Ä½Ê ŸËÏÅÆ»Æ ÇÆÀɸ ÄÓ ÍÆÊÀÄ ȸ¿È¸¹¸ÊÓº¸ÊÔ Åƺӽ ʽ͆ ÅÆÃÆ»ÀÀ ÀËŸÉÕÊÆÇÆÃËϸ† ½ÊÉ× ›Ã¸ºÅ¸× ÇÈƹýĸ º ËÇȸº† ýÅÀÀ ¹À¿Å½ÉÆÄ † ɸÄÆËÉÇƆ ÂƽÅÅÆÉÊÔ ĽŽ¼¾Ä½Åʸ œ¸º¸Áʽ ÉÊÈÆÀÊÔ œ¸º¸Áʽ ÆǽÈÀÈƺ¸ÊÔ ŸÊËȸÃÔÅÓÄÀ º½ÃÀÏÀŸÄÀ ÊÆÅŸÄÀ ÂÀ† Ãƺ¸ÊʸÄÀ ªÆ»¼¸ Ë ŸÉ ºÉ½ ÇÆÃËÏÀÊÉ× ºÓÈËϸ ¹Ë¼½Ê ¹ÆÃÔн ¸ȸÉÍƼƺĽÅÔн ™½É½¼Æº¸Ã˜Ã½ÂɸżÈ›¦¥¯˜¨¦š ¨½¼¸ÂÊÆÈʽÂÉʸ ©º½ÊøŸ§£ª¥š˜ žËȟÄ«ÇȸºÃ½ÅÀ½ǽÈÉÆŸÃÆē ÅÆ×¹ÈÔ»‚ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ªË¿Ë¾ÅÄÊÂΊÌËÇËÈÂÊÅÂ

žÐÁÐÖÅÂÏÍÅÁÓ½ÏÅÈÂÏÊÅ ¤ÆÃƼӽÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÀ ¹Ë¼ËÑÀ½ÊÈÀ¼Î¸ÊÀýÊÅÀ½ ʽ ÂÊƹ˼½ÊÆÇȽ¼½Ã×ÊÔŸÇȸºÃ½ÅÀ½ȸ¿ºÀÊÀ×ϸÉʆ ÅƻƹÀ¿Å½É¸º¹ÃÀ¾¸ÁнĹ˼ËѽįÊÆ ÇÆÀÍÄŽÅÀÖ ׺Ã×½ÊÉ׻øºÅÓļÃ×ÉÆ¿¼¸ÅÀ×ËÉǽÐÅƻƹÀ¿Å½É¸ †ÉÇÆÉƹÅÆÉÊÔÈÀÉÂƺ¸ÊÔ ¾ÀºÆ½ºÆƹȸ¾½ÅÀ½ ÇȸÂÊÀϽɸ×ÉĽÊ¸ ¯½»ÆÄƾÅƼÆÉÊÀÏÔ ȸÉÉÏÀÊÓº¸×ÊÆÃÔÂÆ Ÿɽ¹× ¢¸ÂÀ½ɺƹƼÅÓ½ÅÀÐÀ½ÉÊÔº¢ÆÃÆÄŽ ¥¸ÕÊÀÀ¼ÈË»À½ºÆÇÈÆÉÓÆʺ½Ï¸ÖÊÇ×ÊÔÄÆÃƼÓÍÂÆÃÆĽÅÉÂÀÍ ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽýÁ

ˆ¡ÂÊÙÀÅÁËÈÃÊØͽ¾ËϽÏÙʽÏÂ¾Ü ½ÊÂÏØʽÁÂÊÙÀŘ §¸º½Ã©¨›š ¼ÀȽÂÊÆÈ ǽÁÅʹÆÃÔÅÆ»ÆÂÃ˹¸„¥¸™½ÈÃÀÅ“ ýÊ Œ¡ÎÄÏÁÚÄÆ¿ÌÞÑÛÐÞÀÇÆÌÄÐÍËÞÎÍÎÏÍÀÍÁ¿ÊÊÄÑÁ ®ÍËÌÝ ËÚ Ð Ë¿ËÍÈ ÔÍÃÇÊÇ Á Ì¿ÊÍÂÍÁÒÝ Ç ÍÓÍÏËÊÞÊÇ ÃÍÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛ ÖÑÍ ËÌÄ ÌÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÊÄÑÌÄËÒ ÏÍÃÇÑÄÊÇ Ï¿ÆÏÄ׿ÝÑÆ¿ÌÞÑÛÐÞÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÍË«ÚÐÃÏÒÂÍË Æ¿ÃÒË¿ÊÇÒÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛÉÍÓÄÈÌÚÄ¿ÎοϿÑÚ±ÍÂÿ Á ÂÍÃÒ ÜÑÍÀÚÊÍÄØÄÁÃÇÉÍÁÇÌÉÒ¬ÍÖÄÐÑÌÍÐÉ¿ÅÒ ÎÄÏÁÚÈ ÀÊÇÌÎÍÊÒÖÇÊÐÞÉÍËÍËÖÄÏÄÆοÏÒËÄÐÞÕÄÁËÚÀÏÍÐÇÊÇ ÜÑÍ ÃÄÊÍ ®ÄÏÐÎÄÉÑÇÁÚ Ò ÀÇÆÌÄп ÀÚÊÇ ÍÑÊÇÖÌÚÄ Ç Á ÿÊÛÌÄÈ×ÄËË¿ÞÖÇÊÇÐÍÊÇÃÌÚÄÎÏÇÀÚÊǬÍÎÏÇËÄÏÌÍÂÍà ̿ÃÍÀÚÊÍÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÐÄÏÛÄÆÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÔÒËÄÌÞ ÌÄÀÚÊÍ­ÃÌÇËÐÊÍÁÍË ÞÐËÍÇËÉÍËοÌÛÍÌÍËÎÏÍÿÊÇ ÉÍÓÄÈÌÚÈ¿ÎοϿÑÇÏ¿ÆÍ×ÊÇÐÛÁÏ¿ÆÌÚÄÐÑÍÏÍÌÚ ®ÍÑÍË Þ ÒÁÊÄÉÐÞ ÎÄÈÌÑÀÍÊÍË Ç ÏÄ×ÇÊ ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ ÇÂÏÍÁÍÈÉÊÒÀ£ÄÌÛÂÇÌ¿ŒÉÍËÎÊÄÉÑÍÁÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ ÇÎÏÍÖÇÄÌ¿Ö¿ÊÛÌÚÄÆ¿ÑÏ¿ÑÚËÌÄÿÊÇÏÍÃÇÑÄÊÇ¾Ì¿Ö¿Ê ÎÏÍÁÍÃÇÑÛ ÇÂÏÚ °Ì¿Ö¿Ê¿ Ñ¿ÐÉ¿Ê ÉÍË¿ÌÃÚ ÎÍ Ï¿ÆÌÚË ÍÉÏÄÐÑÌÚË ÊÄпË ¬Í ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÒÁÄÊÇÖÇÊÍÐÛ ÇÂÍÿÖÄÏÄÆÃÁ¿ÞÒÅÄÐËÍÂÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÑÛÐÑ¿Œ ÕÇÍÌ¿ÏÌÒÝÀ¿ÆÒÐÃÄÊ¿ÊÎÊÍØ¿ÃÉÒ ÐÄÑÉÒ ÃÒ× Ï¿ÆÃÄÁ¿ÊÉÒ Ì¿×ÄÊÌ¿ÃÄÅÌÍÂÍÉÍËοÌÛÍÌ¿®ÍÐÉÍÊÛÉÒÁÐÄ ÖÑÍËÍÅÌÍ ËÚÃÄÊ¿ÊÇÐÁÍÇËÇÏÒÉ¿ËÇ Ì¿×ÇÍÉÍÎÚÎÍÑÍËÍÐÚοÊÇÐÛ ¿ ÐÍÐÌÍÁÚÄÐÑÍÊÀÚÀÚÊÇÁÉÍοÌÚÃÍÁÍÊÛÌÍÉÏÇÁͬÍÂÊ¿ÁŒ ÌÍÄ ÒÅÄÀÚÊ¿ÕÄÊÛ ÔÍÏÍ×ÄÄÌ¿ÆÁ¿ÌÇÄÉÊÒÀ¿ÇÃÇÌ¿ËÇÉ¿¾ ¿ÉÑÇÁÌÍÆ¿ÌÇË¿ÊÐÞÎÏÍÃÁÇÅÄÌÇÄËÏ¿ÆËÄØ¿ÊÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝ ÁÅÒÏÌ¿Ê¿Ô ¿ÆÄÑ¿Ô ÎÄÖ¿Ñ¿ÊÊÇÐÑÍÁÉǬÍÀÍÊÛ×ÄÁÐÄÂÍ ÌÍÁÚÔÉÊÇÄÌÑÍÁËÌÄÎÏÇÁÄÊÇÑÄ ÉÑÍÒÅÄÇÂÏ¿ÊÐÌ¿ËǤÐÑÛ ÆÍÊÍÑÍÄÎÏ¿ÁÇÊÍŠ¤ÐÊÇÖÄÊÍÁÄÉÒÒÑÄÀÞÎÍÌÏ¿ÁÇÊÍÐÛ ÑÍÍÌ ÎÍÈÃÄÑÇÏ¿ÐÐÉ¿ÅÄÑÍÀÜÑÍËÑÏÍÇËÐÁÍÇËÃÏÒÆÛÞËŸÄÐÊÇÌÄ ÎÍÌÏ¿ÁÇÊÍÐÛŒÃÄÐÞÑÄÏÚËš±¿ÉÖÑÍËÚÎÏÇÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÁÐÄ ÒÐÇÊÇÞÉÑÍËÒ ÖÑÍÀÚÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÞÀÚÊ¿Ì¿Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍËÒÏÍÁÌÄ °ÄÈÖ¿ÐÉÊÒÀÒÄÐÑÛÉÒÿÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞ ÇÀÄÆÜÑÍÂÍÁÊÝÀÍË ÀÇÆÌÄÐÄŒÌÇÉÒÿªÇÀÍÏ¿ÆÁÇÁ¿Ä×ÛÐÞ ÊÇÀÍÃÄÂÏ¿ÃÇÏÒÄ×Û °ÄÈÖ¿ÐÒËÄÌÞÄÐÑÛÌ¿ÃÄÅÌÚÈÉÍËοÌÛÍÌÇÉÍÊÊÄÉÑÇÁÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔÇÌÐÑÏÒÉÑÍÏÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÉÐÑ¿ÑÇ ÎÏÇÌÇË¿ÊÇ ÒÖ¿ÐÑÇÄÁÐÒÃÄÈÐÑÁÄпËÍÈÀÍÊÛ×ÍÈÇÂÏÚÁËÇÏÄ©ÍÌÄÖÌÍ Ì¿ÃÍ ÀÚÑÛ ÂÍÑÍÁÚË É ÊÝÀÚË ÌÄÍÅÇÿÌÌÍÐÑÞË «ÌÄ ÑÒÑ ɿɌÑÍÎÍÆÁÍÌÇÊÇÖ¿ÐÍÁÁÐÄËÛÁÄÖÄÏ¿ÇÆÍÑÄÊÞŠ­ÊÇËΚÇ ÐÎÏÍÐÇÊÇŠ¡ÚÐËÍÅÄÑÄÐÄÂÍÃÌÞÉÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛÇÂÏÒ š ¾ÂÍÁÍÏÝŠ©ÍÌÄÖÌÍ ÐËÍÅÄ˚ ¿пËÃÒË¿ÝŠ¬ÍÖۦ̿ÖÇÑ ÁÃÍÎÍÊÌÄÌÇÄÉÍÁÐÄËÒ ÎÏÇÃÄÑÐÞÐÏÍÖÌÍÍÐÁÄØÄÌÇÄÑÞÌÒÑۚ °ÎÏ¿×ÇÁ¿ÝŠ¢ÍÐÑÇÔÍÑÛÌÄÎÛÞÌÚÄ ¬ÄÑÏÄÆÁÚÔËÚÌÄÎÏnj ÌÇË¿ÄË ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÛŒÁÎÄÏÁÒÝÍÖÄÏÄÃۚ­ÌÇÐËÄÝÑÐÞ ÁÐÄÑÏÄÆÁÚÄ пËÇÒÁÇÃÇÑÄ«ÚÎÍÃÂÍÑÍÁÇÊÇÎÊÍØ¿ÃÉÒ Ç 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÑÒÑÎÍÃÙÄÆÅ¿ÝÑÃÁ¿¿ÁÑÍÀÒп ÎÍÊÌÚÄÁÛÄÑÌ¿ËÕÄÁ ÉÍÑÍÏÚÄ ÁÍÍÀØÄÎ͌ÏÒÐÐÉÇÌÄÂÍÁÍÏÞÑ°ÝÏÎÏÇÆ£ÍÑÏÄÔÌÍÖÇËÚÐ ÌÇËÇÇÂÏ¿ÊÇ ÇÍÌÇÒÄÔ¿ÊÇÁÎÍÊÌÄÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÄÌÌÚı¿É ËÚÁÚ×ÊÇÌ¿ËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÚÈÒÏÍÁÄÌÛ °ÄÈÖ¿ÐËÚÎÏÍÁÍÃÇËÇÂÏÚÐÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍËÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁÃÍ ÖÄÊÍÁÄÉ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÍÏ¿ÌÇÆÒÄËÀÄÐÎÊ¿ÑÌÚÄÑÒÏÌÇÏÚ ÃÊÞÃÄÑÐÉÇÔÃÍËÍÁÇÇÌÑÄÏÌ¿ÑÍÁ²Ì¿ÐÇÂÏ¿ÊÇÑ¿ÉÇÄÓÇÏËÚ É¿ÉŠ£Ç¿Ðɿ̚ Šª¿Ó¿Ï׌ÕÄËÄÌњ ,OBVG Š«¡ÇÃÄ͚ Š«¿ÉŒ ÃÍÌ¿ÊÃК Š¼ÊÛÃÍÏ¿Ã͚¡ËÄÐÑÄÐÁÍÄÌÌ͌οÑÏÇÍÑÇÖÄÐÉÇË ÉÊÒÀÍËŠ®ÄÏÄÐÁÄњËÚÐÍÆÿÊÇÎÄÈÌÑÀÍÊÛÌÒÝÐÄÉÕÇÝÃÊÞ ÃÄÑÄȌƿÌÇË¿ÄËÐÞÐÌÇËÇÎÍÎÍÌÄÃÄÊÛÌÉ¿Ë «ÍÈÂÊ¿ÁÌÚÈÀÇÆÌÄЌÎÏÇÌÕÇÎÃÄÌÛÂÇÃÍÊÅÌÚÏ¿À͌ Ñ¿ÑÛÌ¿ÑÄÀÞ ¿ÌÄÑڌ̿ÃÄÌÛÂÇ©ÍÂÿÊÝÃÇÆ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞ ÑÄË ÉÖÄËÒÒÌÇÔÌÄÊÄÅÇÑÃÒ׿ ÎÒÐÑÛÜÑÍÃÄÊÍÇÎÏÇÌÍÐÇÑ ÃÍÔÍÃŒÍÌÇÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÌ¿ÃÄÌÛÂÇ Ì¿ÇÆÌÍПÉÍÂÿÑÚÃÄÊ¿Œ Ä×ÛÑÍ ÖÑÍÑÄÀÄÇÌÑÄÏÄÐÌÍ ÖÑÍÿÄÑÉÒÏ¿Å ¿ÍÌÍÑÄÀÄÄØÄ ÇÃÄÌÛÂÇÎÏÇÌÍÐÇÑŒÜÑÍ Ì¿ÁÄÏÌÍ ÇÄÐÑÛÐÖ¿ÐÑÛÄ ²ËÄÌÞÄÐÑÛÉÍÌÉÏÄÑÌÚÄÕÄÊÇÇËÄÖÑÚ ÌÍÞÎÍÉ¿ÌÄÀÒÃÒ ÇÔÍÆÁÒÖÇÁ¿ÑÛ¡©ÍÊÍËÌÄËÌÍÂÍÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÚÔÌÇ×ÃÊÞ ÀÇÆÌÄп£ÊÞÏ¿ÆÁÇÑÇÞÑÒÏÇÆË¿ÁÂÍÏÍÃÄÔÍÏÍ×ÍÀÚÊÍÀÚ ÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛÐÄÑÛÇÌÓÍÏË¿ÕÇÍÌÌÚÔÉÇÍÐÉÍÁŒÌ¿ÁÍÉÆ¿Ê¿Ô Á ÂÍÐÑÇÌÇÕ¿Ô ÁÏÄÐÑÍÏ¿Ì¿ÔªÝÃÇËÍÂÊÇÀÚÌÄÎÏÍÐÑÍÒÆÌ¿ÑÛ ÍÀÇËÄÝØÇÔÐÞÏ¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÞÔÇÃÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÞÔ ÂÍÏÍÿ ÌÍÇÏ¿ÐÎÄÖ¿Ñ¿ÑÛÐÔÄËÒÎÏÍÄÆÿÇÁÇÆÇÑÉÒÆ¿ÇÌÑČ ÏÄÐÍÁ¿Á×ÄÂÍÇÔËÄÐÑ¿


ªË¿Ë¾ÅÄÊÂΊÌËÇËÈÂÊÅÂ

¨»¡¥

 Î˾ÎÏ¿ÂÊÊÅÇË¿ÍËÎÎÅÆÎÇËÀË ©®žŠÉÐÃÔÅÊØ¿¿ËÄͽÎÏÂËÏ ÁËÈÂÏ£ÂÊÖÅÊØ¿¾ÅÄÊÂÎ ÌÍÅÒËÁÜÏÌËÄàÔÂÉÉÐÃÔÅÊØ

 ÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÂÆ ˾ȽÁ½ÛÏ ¿ØÎÕÅÉ ÏÂÒÊÅÔÂÎÇÅÉ ˾ͽÄË¿½ÊÅÂÉ Š¿ØÎÕÅÉÚÇËÊËÉÅÔÂÎÇÅÉ ½ ŠÀÐɽÊÅϽÍÊØɬËÁ½ÊÊØÉ®ÅÏž½Êǽ ÚÇËÊËÉÅÔÂÎÇËÂ˾ͽÄË¿½ÊÅÂÌËÄÅÏÅ¿ÊË ¿ÈÅÜÂÏ ʽ ÚÑÑÂÇÏÅ¿ÊËÎÏÙ ¾ÅÄÊÂν Š ɽÈØÒÅÎÍÂÁÊÅÒÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÆÌËÁ ÍÐÇË¿ËÁÎÏ¿ËɈÚÇËÊËÉÅÎÏË¿˜ÐÎÌÂÕÊØ ¢ÎÈÅ¿ŠÂÀËÁØ¿ɽÈËɾÅÄÊÂÎÂÌÍŠ ˾ȽÁ½ÈňÏÂÒʽÍŘ ÏËÎÂÆÔ½ÎʽÌÂ͊ ¿ØÂÍËÈÅ¿ØÒËÁÜψÚÇËÊËÉÅÎÏؘ

®ÍÂÁſȽÁÂÈÙÓ¿ ɽÈØÒÌÍÂÁÌÍÅÜÏÅÆ ÌËÈË¿ÅʽÉÐÃÔÅÊ ÉȽÁÕÂÈÂÏ ¿ÏË¿ÍÂÉÜǽÇ ÌËÈË¿ÅʽÃÂÊÖÅÊŠ ÎϽÍÕÂÈÂÏ

°ÍÂÊ¿ÐÌÍÿÌÌÚËÍÀÆÍÏ¿°ÇÑÇÀ¿Ìɿǯ«µ

ˆ²ËÔÐ ÔÏ˾ØʽÕÐÇËÉ̽ÊÅÛÄʽÈ¿ÂÎÙÉÅ͘

šÀʸÃÀÁ¯š£˜ ¼ÀȽÂÊÆȹÖÈÆǽȽºÆ¼Æº*5#GJSTU ýÊ Œ¾пËÒÖÇÊÐÞÌ¿ÎÄÏÄÁÍÃÖÇÉ¿Á«¢­°¢§ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÁ Ï¿ÆÌÚÔÓÇÏË¿Ô«ÍÐÉÁÚ Á©ÍÊÍËÌÄÑÍÅÄÎÍÃÏ¿À¿ÑÚÁ¿Ê ÌÍ ÁÐÄÅÄÁÇÃÄÊÁÌ¿×ÄËÂÍÏÍÃÄÌÄÑÑ¿ÉÍÈÉÍËοÌÇÇÎÍÎÄÏČ ÁÍÃÒ ÉÍÑÍÏ¿ÞÒÃÍÁÊÄÑÁÍÏÞÊ¿ÀÚÁÐÄËËÍÇËÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞË §ÞÎÍÃÒË¿ÊÎÍÖÄËÒÀÚÌÄÐÍÆÿÑÛÄÄпËÍËÒ ±ÄËÀÍÊÄÄ ÖÑÍÏÞÃÍËÐÍËÌÍÈÀÚÊÍËÌÍÂÍÃÏÒÆÄȌÎÄÏÄÁÍÃÖÇÉÍÁ ÇÞ ËÍÂÁÚÀÏ¿ÑÛÊÒÖ×ÇÔ ¾ÎÏÄÃÊÍÅÇÊÐÁÍÄËÒÍÃÌÍÉÒÏÐÌÇÉÒÌ¿Ö¿ÑÛÃÄÊÍÁËÄÐÑÄ «ÚÒÁÍÊÇÊÇÐÛÐÍÐÁÍÇÔÑÍÂÿ×ÌÇÔÏ¿ÀÍÑŒÜÑÍÀÚÊ ÂÍÃŒÇÁÆÞÊÇÐÛÆ¿ÐÍÆÿÌÇÄÀÇÆÌÄп©ÍÌÄÖÌÍ ÑÏÄÀÍÁ¿ÊÇÐÛ

Ì¿Ö¿ÊÛÌÚÄÁÊÍÅÄÌÇÞ Ì¿×ÇÔÌ¿ÉÍÎÊÄÌÇÈÌÄÔÁ¿Ñ¿ÊÍ Ñ¿É ÇÎÏÇ×ÊÍÐÛÇÐÉ¿ÑÛÇÌÁÄÐÑÍÏ¿°¿ËÍÄÒÃÇÁÇÑÄÊÛÌÍÄ ÖÑÍÞ ÄÂÍÌ¿×ÄÊ­ÌÃÍÐÇÔÎÍÏÐÁÞÆ¿ÌÐÌ¿×ÄÈÓÇÏËÍÈÇÎÄÏÇ͌ ÃÇÖÄÐÉÇÎÍËÍ¿ÄÑÐÍÀÍÏÍÑÌÚËÇÐÏÄÃÐÑÁ¿ËÇ ÉÍÂÿÁÜÑÍË ÁÍÆÌÇÉ¿ÄÑÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÛ°ÇÑÒ¿ÕÇÞÑ¿ÉÍÁ¿ ÖÑÍÎÍÉ¿ËÚ ÌÄ ËÍÅÄË ÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ÐÄÀÄ ÐÍÆÿÑÛ ŠÐÑ¿ÀÓÍÌÚ ÎÏÇÀÚÊÛ ÎÍÐÑÒοÄÑÌÄÒÐÑÍÈÖÇÁÍ ®ÄÏÁÚÄÎÍÊÂÍÿËÚÇÐÉ¿ÊÇÉÊÇÄÌÑÍÁ ÿÁ¿ÊÇÏÄÉÊ¿ËÒÁ ¿ÆÄÑÚ ÅÒÏÌ¿ÊÚ Ï¿ÆËÄØ¿ÊÇÌ¿пÈÑ¿Ô ÎÄÖ¿Ñ¿ÊÇÍÀÙÞÁÊČ ÌÇÞÇÊÇÐÑÍÁÉǧŒÑÇ×ÇÌ¿±ÍÊÛÉÍÖÄÏÄÆ×ÄÐÑÛËÄÐÞÕÄÁ ÁÐÄ ÜÑÇ ÐÄËÄÌ¿ Ì¿Ö¿ÊÇ ÿÁ¿ÑÛ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍ ÎÍÑÍÉÉÊÇÄÌÑÍÁÏÍа¿ËÍÄÎÏÇÞÑÌÍÄÆ¿ÉÊÝÖ¿ÊÍÐÛÁÑÍË ÖÑÍ ÍÀÏ¿ÑÇÁ×ÇÐÛ É Ì¿Ë ÄÃÇÌÍÅÃÚ ÊÝÃÇ É¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÎÏÇÔÍÃÇÊÇÐÌÍÁ¿ ¿ËÌÍÂÇÄÎÏÍÐÑÍÆ¿ÉÊÝÖ¿ÊÇÃÍÂÍÁÍÏÌ¿ ÂÍÃÍÁÍÄÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ ¡ÊÍÅÄÌÌÚÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ŠÍÑÀÇÊÇÐۚÎÏÇËÄÏÌÍÂÍÿÖÄÏÄÆ ÎÍÊÑÍÏ¿ ÎÏÇÀÚÊÛÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍÒÁÄÊÇÖÇÁ¿Ê¿ÐÛ ÌÍÎÍÉ¿ÍÌ¿ ÌÄÃÍÐÑÇÂÊ¿ÑÍÂÍÒÏÍÁÌÞ ÉÍÑÍÏÍÂÍÀÚËÌÄÔÍÑÄÊÍÐÛ±ÄËÌÄ ËÄÌÄÄÞÌÇÐÉÍÊÛÉÍÌÄÅ¿ÊÄÝÍÑÍË ÖÑÍÆ¿ÌÞÊÐÞÀÇÆÌÄÐÍËŒÞ É¿ÅÃÚÈÃÄÌÛÃÒË¿ÝÍÌÄËÇÏ¿ÃÒÝÐÛ É¿ÉÏÄÀÄÌÉÒ°ÄÂÍÃÌÞ ÁÌ¿×ÄËÀÝÏÍÎÄÏÄÁÍÃÍÁÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÍÉÍÊÍÖÄÊÍÁÄɲ̿РÄÐÑÛÉÊÇÄÌÑÚÇÆ¡ÄÊÇÉÍÀÏÇÑ¿ÌÇÇÇ¢ÄÏË¿ÌÇÇŒÇËÍÖÄÌÛ ÌÏ¿ÁÞÑÐÞÌ¿×ÇÕÄÌÚÇÁÎÍÊÌÄÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÄÑÉ¿ÖÄÐÑÁÍ ¤ÐÊÇ ÂÍÁÍÏÇÑÛ Í ÐÁÍÀÍÃÌÚÔ ÌÇ׿Ô ÃÊÞ ÀÇÆÌÄп ÑÍ Á ©ÍÊÍËÌÄËÍÅÌÍËÌÍÂÍÐÃÄÊ¿ÑÛ ÂÊ¿ÁÌÍČ̿ÈÑÇÁ¿ÏÇ¿ÌÑÐ ËÇÌÇËÒËÍËÆ¿ÑÏ¿ÑÇÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÁÐÄÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛ°Önj Ñ¿Ý ÖÑÍÍÖÄÌÛÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÚÈÇÌÄÆ¿ÌÞÑÚÈÎÍÉ¿ÏÚÌÍÉŒ ÇÌÑÄÏÌÄь˿¿ÆÇÌÚ§ÔÁÂÍÏÍÃÄÎÍÉ¿ÞÁÌÍÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ¶ÑÍËÍÅÌÍÐÉ¿Æ¿ÑÛÍËÄÖÑÄ ©ÍÂÿÞÇÆÒÖ¿ÊÏÚÌÍÉÎÄÏČ ÁÍÃÖÄÐÉÇÔÉÍËοÌÇÈ ÑÍÍÀÌ¿ÏÒÅÇÊÁ°·ŸÉÍËοÌÇÝ Á ÉÍÑÍÏÍÈ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÎÄÏÄÁÍÃÖÇÉÍÁ «ÌÄ ÀÚ ÔÍÑÄÊÍÐÛ ÎÏÇÀÊÇÆÇÑÛÐÞÉÑ¿ÉÇËÍÀÙÄË¿ËÌ¿ÐÉÍÊÛÉÍÁÍÆËÍÅÌÍ´ÍŒ ÖÄÑÐÞ ÖÑÍÀÚÌ¿×ÄÀÝÏÍÐÑ¿ÊÍÑ¿ÉÍÈÉÍËοÌÇÄÈ ÍÉÍÑÍÏÍÈ ÆÌ¿ÊÀÚÁÄÐÛËÇÏ ÉÊÛ½ÌØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ªË¿Ë¾ÅÄÊÂΊÌËÇËÈÂÊÅ ˆºÇËÊËÉÅÔÂÎÇÅÂÌÍ˾ÈÂÉØ ÎϽÈÅǽϽÈÅĽÏËÍËÉʽÕÂÀËͽĿÅÏÅܘ šÃ¸¼ÀÄÀȦ© §¦š ÈËÂƺƼÀʽÃÔÀž½Å½ÈÅƆ ÂÆÅÉÊÈËÂÊÆÈÉÂƻƹÖÈÆ„¬ÀÆÈƺ¸ÅÊÀ†›ÈËÇǓ Ã½Ê ÈƼÆÄÀ¿¢ÆÃÆÄÅÓ

Œ«ÚÐÊÛÍÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÃÄÊÄÆ¿ÏÍÃÇÊ¿ÐÛÁËÍÄÈÂÍÊÍÁÄ Ì¿ ÑÏÄÑÛÄË ÉÒÏÐÄ ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ § ÖÄË ÀÊÇÅÄ ÀÚÊ ËÍËÄÌÑ ÎÍÊÒÖÄÌÇÞÃÇÎÊÍË¿ ÑÄËÍÌ¿ÐÇÊÛÌÄÄËÌÍÈÍÁÊ¿ÃÄÁ¿Ê¿ ¾ ÒÖÇÊÐÞ Ì¿ É¿ÓÄÃÏÄ ÅÄÊÄÆÍÀÄÑÍÌÌÚÔ ÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÈ Ç ÁÑÄÁÏÄËÄÌ¿ÎÏÍÓÄÐÐÇÞÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁØÇÉ¿ÀÚÊ¿ÌÄÍÖÄÌÛ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÈÁÐÏÄÃÄÐÑÒÃÄÌÑÍÁ §ÁÍÑ ÁÅ¿ÏÉÇÈÇÝÌÛÐÉÇÈÃÄÌÛ ÉÍÂÿÞÐÑÍÞÊÒÎ͌ ÏÍ¿ÏÍÃÌÍÈÉ¿ÓÄÃÏÚÁÌ¿ÃÄÅÃÄÆ¿ØÇÑÇÑÛÃÇÎÊÍË ÉÍËÌÄ ÎÍÃÍ×ÄÊËÍÈÍÃÌÍÂÏÒÎÎÌÇÉŸÌÑÍÌ ÉÍÑÍÏÍÂÍÞÃÍÜÑÍÂÍ ËÍËÄÌÑ¿ ÆÌ¿Ê ÍÖÄÌÛ ÎÊÍÔÍ «Ú ÐÑ¿ÊÇ Ï¿ÆÂÍÁ¿ÏÇÁ¿ÑÛ Í ÿÊÛÌÄÈ×ÇÔÎÊ¿Ì¿ÔÌ¿ÀÒÃÒØÄÄÇÍÖÄÌÛÀÚÐÑÏÍ ÐËÄÞÐÛ Ç ×ÒÑÞ ÎÏÇÌÞÊÇ ÏÄ×ÄÌÇÄ ÖÑÍ Ò Ì¿Ð ÃÍÊÅÌÍ ÀÚÑÛ ÐÍÀŒ ÐÑÁÄÌÌÍÄÇÌÅÄÌÄÏÌ͌ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏÐÉÍÄÀÝÏͱÒÑÅÄËÚ ÎÏÇÃÒË¿ÊÇ Ç Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ ÓÇÏËÚ © ÑÍËÒ ËÍËÄÌÑÒ ŸÌÑÍÌ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÍÉÍÊÍÂÍÿÁŠ«ÍÐÎÏÍÄÉÑČš ÒËÄÌÞÑÍÅÄÀÚÊ ÍÎÚÑÏ¿ÀÍÑÚÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁØÇÉÍË ¬¿ÐÍÀÌ¿ÃÄÅÇÁ¿ÊÍÑÍ ÖÑÍËÚÐÍÀÇÏ¿ÊÇÐÛÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÇÌÑÄÊÊÄÉÑÒ¿ÊÛÌÚËÑÏÒÃÍË ÇÌÇÉ¿ÉÇÔÀÍÊÛ×ÇÔÐÑ¿ÏÑ͌ ÁÚÔÁÊÍÅÄÌÇÈÜÑÍÌÄÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍ©ÒÿÁ¿ÅÌÄÄÀÚÊ¿ÇÃÄÞ ÇÐÑÏ¿ÑÄÂÇÞÏ¿ÆÁÇÑÇÞ¡ÑÍÁÏÄËÞ ÿÇÐÄÈÖ¿ÐÑÍÅÄ Ì¿ ÏÚÌÉÄ ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÌÄ ÀÚÊÍ ËÄÊÉÇÔ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÈ É͌ ÑÍÏÚÄÀÚÆ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛÑÍÊÛÉÍÎÏÍÖÌÍÐÑÌÚËÇÏ¿ÐÖÄÑ¿ËÇ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÇÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÍÈÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏÐÉÍÈÃÍÉÒËÄÌÑ¿ÕÇǧÑÍ Ç ÃÏÒÂÍÄËÚÒËÄÊÇÃÄÊ¿ÑÛÀÄÆÎÏÇÁÊÄÖÄÌÇÞÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊی ÌÚÔÏÄÐÒÏÐÍÁ¬¿×¿É¿ÓÄÃÏ¿ÁÚÎÒÐÉ¿Ê¿ÁÐÄÂÍÍÉÍÊÍ ŒÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁÁÂÍÃÌ¿ÁÐÝ«ÍÐÉÁÒ ÎÏÇÜÑÍËÁÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÝÇÆÌÇÔ×ÊÇËÄÌÄÄÎÍÊÍÁÇÌÚ«ÚÀÚÊÇÒÁÄÏÄÌÚ ÖÑÍÜÑÍÉ¿Ñ¿ÐÑÏÍÓÇÖÄÐÉÇË¿Ê¿ÞÁÄÊÇÖÇÌ¿ ÇÜÑÍÃÍÊÅÌÍ ÀÚÊÍÐÚÂÏ¿ÑÛÁÌ¿×ÒÎÍÊÛÆÒ £ÊÞ Ì¿Ö¿Ê¿ пËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÈ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÌÒÅÌÍ ÀÚÊÍ ÑÍÊÛÉÍ ÍÓÍÏËÇÑÛ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÄ ÊÇÕÍ Ç ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÊÇÕÄÌÆÇÝ Ì¿ ÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÃÄÉ¿ÀÏÞ ÂÍÿ ËÚ Æ¿ÏÄÂÇÐÑÏÇÏÍÁ¿ÊÇÓÇÏËÒ°ÑÍÇÊÍÜÑÍÌ¿ËÏÒÀÊÄÈ ¡ÍÎÏÍÐ Ð ÊÇÕÄÌÆÇÄÈ ÀÚÊ ÐÊÍÅÌÄÈ Œ ÍÌ¿ ÐÑÍÇÊ¿ ÍÉÍÊÍ ÏÒÀÊÄÈ ÁÑÍÁÏÄËÞÃÊÞÌ¿ÐÜÑÍÀÚÊÇÉÍÊÍÐпÊÛÌÚÄ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ «Ú ÍÓÇÕÇ¿ÊÛÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ É¿ÅÃÚÈ Ì¿ ÐÁÍÄË ËÄÐÑÄ ÖÑÍÀÚÌ¿ÉÍÎÇÑÛÃÄÌÄ ¡ÄÐÌÍÈ ŒÂÍ ËÚ ÎÍÊÒÖÇÊÇ ÊÇÕÄÌÆÇÝ Ì¿ ÎÏÍÄɌ ÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄÇÐÜÑÍÂÍËÍËÄÌÑ¿ÐÑ¿ÊÇÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÎÍÊÌ͌ ÕÄÌÌÍÈ ÎÏÍÄÉÑÌÍÈ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÄÈ £ÄÊÍ ÍÐÑ¿Á¿ÊÍÐÛ Æ¿ Ë¿ÊÚËŒÇÐÉ¿ÑÛÆ¿É¿ÆÚ©¿ÉÇÎÍʿ¿ÊÍÐÛ Ì¿ÐÌÇÉÑÍÌÄ ÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ê ÁÐÄÏÛÄÆ Ç Ì¿ Ì¿×Ç Æ¿ÞÁÊÄÌÇÞ Í ÑÍË ÖÑÍ ËÚ Œ ÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏÐÉÍÄ ÀÝÏÍ Á ÍÑÁÄÑ ÎÍÊÒÖ¿ÊÇ ÑÍÊÛÉÍ ÒÊÚÀÉÇ ®ÄÏÁÚËÇ Æ¿É¿Æ¿ËÇ ÀÚÊÇ ÎÏÍÄÉÑÚ ÎÄÏÄÎÊ¿Ìnj ÏÍÁÉÇÉÁ¿ÏÑÇÏ ÏÄÉÊ¿ËÌÚÄÉÍÌÐÑÏÒÉÕÇÇ Ð¿Ï¿Ç Ì¿ÁÄÐÚÇ ÑΡÐÝÜÑÒÏ¿ÀÍÑÒÌ¿ËÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛÃÄÊ¿ÑÛÎÍÁÄÖÄÏ¿Ë ÇÎÍÁÚÔÍÃÌÚË ÁÐÁÍÀÍÃÌÍÄÍÑÍÐÌÍÁÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÁÏÄËÞ «ÄÌÛ×ÄÖÄËÖÄÏÄÆÂÍÃÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÆ¿É¿ÆÍÁÁÍÆÏÍÐÊÍÌ¿Œ ÐÑÍÊÛÉÍ ÖÑÍËÚÒ×ÊÇÐÃÏÒÂÍÈÏ¿ÀÍÑÚ ÖÑÍÀÚÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÎÍÐÁÞÑÇÑÛÐÄÀÞÒÅÄÐÁÍÄËÒÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍËÒÃÄÊÒ ®ÄÏÁÚËÌ¿×ÇËÍÓÇÐÍËÀÚÊÇÌ¿×ÇÐÙÄËÌÚÄÉÁ¿ÏÑÇÏÚ ÂÃÄËÚÇÅÇÊÇ ÇÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇ«ÚÉÒÎÇÊÇÐÄÀÄÎÍÉÍËÎÛÝÑČ ÏÒ ÐÑÍÊÒÐÍÐÑÒÊÍË ÎÏÇÌÑÄÏ ÐÉ¿ÌÄÏÇÊ¿ÆÄÏÌÒÝÏÒÊÄÑÉÒ §ÁÍÑ ÐÇÃÞÁÏ¿ÆÌÚÔÉÍÌÕ¿Ô«ÍÐÉÁÚ ÐÍÄÃÇÌÄÌÌÚÄÎÏÇ ÎÍËÍØǧÌÑÄÏÌÄÑ¿ÇÑÄÊÄÓÍÌ¿ ËÚÌ¿Ö¿ÊÇÃÄÊ¿ÑÛÌ¿×Ä ÍÀØÄÄ ÃÄÊÍ ®ÍÐÑÒÎÊÄÌÇÄ Æ¿É¿ÆÍÁ ÀÚÊÍ ÌÄÏÄÂÒÊÞÏÌÚË Ç ÃÄÌÄ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÌÄ ÔÁ¿Ñ¿ÊÍ ®ÏÇ ÜÑÍË п˿ ÓÇÏË¿ ÌÄ ÑÏÄÀÍÁ¿Ê¿ÁÊÍÅÄÌÇÈ ÉÏÍËÄÏ¿ÐÔÍÃÍÁÌ¿ÐÿÖÒÍÑÖÄÑÌÍÐÑÇ ÁÌ¿ÊÍÂÍÁÒÝ ÉÍÑÍÏ¿ÞÑÍÂÿÄØÄÀÚÊ¿ÌÒÊÄÁÍȶÄÏÄÆÌČ ÉÍÑÍÏÍÄÁÏÄËÞÎÍÁÄÆÊÍ ÇÌ¿ËÎÏÄÃÊÍÅÇÊÇÉÏÒÎÌÚÈÃÊÞ ÀÝÏÍ Æ¿É¿Æ Œ ÑÍÏÂÍÁÚÈ ÕÄÌÑÏ ÎÊÍØ¿ÃÛÝ ËÄÑÏÍÁ Ì¿ ªÄÌÇÌÐÉÍËÎÏÍÐÎÄÉÑĦ¿É¿ÆÖÇÉÇÃÍÎÍÐÊÄÃÌÄÂÍÌÄÁÄÏÇÊÇ ÖÑÍËÚÐÎÏ¿ÁÇËÐÞ¬ÍËÚÐÃÄÊ¿ÊÇÁÐÄÏÍÁÌÍÆ¿ËÄÐÞÕÇ ÐÏ¿ÆÇÊÇÁÐÄÔÐÁÍÄÈÀÊÄÐÑÞØÄÈÏ¿ÀÍÑÍÈ ¶ÄÏÄÆ ÎÍÊÂÍÿ ËÚ ÎÄÏÄÄÔ¿ÊÇ Á Ì¿× ÎÄÏÁÚÈ ÍÓÇÐ Œ Ë¿ÊÄÌÛÉÒÝÉÍËÌ¿ÑÉÒÁÍÃÌÍËÇÆÑÇÔÇÔ¿ÏÀ¿ÑÐÉÇÔÎÄÏČ ÒÊÉÍÁ¯Ä×ÄÌÇÄÍÀÜÑÍËÀÚÊÍÎÏÇÌÞÑÍÐÎÍÌÑ¿ÌÌÍ Ñ¿ÉÉ¿É ÎÍÃÁÄÏÌÒÊÍÐÛÍÖÄÌÛÁÚÂÍÃÌÍÄÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄ ÇÄÂÍÌÄÊÛÆÞ ÀÚÊÍÒÎÒÐÉ¿ÑÛ¼ÑÍÀÚÊÍÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÍÄÐÍÀÚÑÇÄÃÊÞÌ¿Ð ÐÊÄÃÒÝØ¿ÞÐÑÒÎÄÌÛÏ¿ÆÁÇÑÇÞ ÎÄÏÄËÄÌÚÁÐÍÆÌ¿ÌÇÇ ¬ÍÑÍÊÛÉÍÒÌ¿ÐÌ¿Ö¿ÊÍÁÐÄÌ¿Ê¿ÅÇÁ¿ÑÛÐÞ É¿ÉÒÿÏÇÊ ÉÏÇÆÇÐÂÍÿ¯ÚÌÍÉÆ¿ËÄÏ ÇÌ¿×ÇÃÄÊ¿ÎÍ×ÊÇÍÖÄÌÛ ÎÊÍÔÍ£ÄÌÄÂÔÁ¿Ñ¿ÊÍ ÖÑÍÀÚÑÍÊÛÉÍÐÁÍÃÇÑÛÉÍÌÕÚÐÉÍ̌ Õ¿ËDZÍÂÿÌ¿ËÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÖÑÍÔÒÅÄÌÄËÍÅÄÑÀÚÑÛ«Ú ÀÚÊÇÁÍÑÖ¿ÞÌÇǬÍÑÒÑÌ¿×ÄÎÏ¿ÁÇÑÄÊÛÐÑÁÍÎÏÇÌÞÊÍ Æ¿ÉÍÌ Í пËÍÏÄÂÒÊÇÏÍÁ¿ÌÇÇ £ÊÞ Ì¿Ð ÜÑÍ ÆÌ¿ÖÇÊÍ ÖÑÍ ÌÒÅÌÍÆ¿ÎÊ¿ÑÇÑÛÍÉÍÊÍÏÒÀÊÄÈÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÍÐÑ¿ÑÛÐÞ Ì¿ ÏÚÌÉÄ «Ú ÃÒË¿ÊÇ ÖÑÍ ÜÑÍ ÉÍÌÄÕ °ÒËË¿ ÀÚÊ¿ÌÄÎÍÃÙÄËÌÍÈ ¬¿Ö¿ÊÇÆÁÍÌÇÑÛÁÐÄËÎÍÃÏÞà ÖÑÍÀÚÌ¿ÈÑÇÔÍÑÛÉ¿ÉÍȌ ÌÇÀÒÃÛÆ¿É¿Æ´ÍÏÍ×ÇÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÐÌ¿×ÇËÇÀÚÁ×ÇËÇ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞËÇÎÏÇÌÄÐÊÇÌ¿ËÌÄÀÍÊÛ×ÒÝÏ¿ÀÍÑÒ«Ú


ªË¿Ë¾ÅÄÊÂΊÌËÇËÈÂÊÅ ÁÕÄÎÇÊÇÐÛÆÒÀ¿ËÇÁÜÑÍÑÉÏÍÔÍÑÌÚÈÆ¿É¿ÆÇÁÚÎÍÊÌÇÊÇ ÄÂÍÍÖÄÌÛÔÍÏÍ×ͦ¿ÌÇËÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÊÀÍÊÄÄÉÏÒÎÌÚÈÇ Ñ¿ÉÿÊÄÄ«ÚÐÉÍÎÇÊÇÃÄÌÄÂÇÁÐÑÒÎÇÊÇÁпËÍÏÄÂÒÊnj ÏÒÄËÒÝ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÝ ¡ÐÄ Ì¿Ê¿ÃÇÊÍÐÛ Ç Ï¿ÀÍÑÚ ÐÑ¿ÊÍ ÎÏÇÀ¿ÁÊÞÑÛÐÞ ®ÄÏÄÅÇÑÚÈ Ì¿ Ï¿ÌÌÄÈ ÐÑ¿ÃÇÇ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈ ÒÿÏ ÐÚÂÏ¿Ê ÏÍÊÛ É¿Ñ¿ÊÇÆ¿ÑÍÏ¿ Ì¿×ÄÈ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ«ÚÎÍÌÞÊÇ ÖÑÍÌ¿ÃÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÄØÄÀÍÊÛ×Ä ÇÀÚÐÑÏÄÄÁÐÑ¿Á¿ÑÛÌ¿ÌÍÂÇ °ÄÈÖ¿ÐÒÌ¿ÐÎÏÍÐÑÍÏÌÚÈ ÒÝÑÌÚÈÍÓÇÐÁÔÍÏÍ×ÄËËÄЌ ÑÄÇÃÁ¿ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿Ì¿ÎÍÐÑÍÞÌÌÍÈÏ¿ÀÍÑÄ¡ÀÊÇÅ¿È×ÄÄ ÁÏÄËÞÎÍÞÁÇÑÐÞÑÏÄÑÇÈŸÄØÄοÏÒÊÄÑÌ¿Æ¿ÃÜÑÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ Ó¿ÌÑ¿ÐÑÇÉÍȧÐÄÂÍÃÌÞËÍÅÌÍÂÍÁÍÏÇÑÛ ÖÑÍÌ¿×ÄÃÄÊÍ ÐÑ¿ÊÍÀÇÆÌÄÐÍËÁÎÏÇÁÚÖÌÍËÎÍÌÇË¿ÌÇÇÜÑÍÂÍÐÊÍÁ¿ Ñ¿É É¿ÉÎÍÞÁÇÊ¿ÐÛÉÍË¿Ìÿ Æ¿ÉÍÑÍÏÒÝÑÚÍÑÁÄÖ¿Ä×Û «ÍÅÌÍÐÖÇÑ¿ÑÛÌ¿×ÀÇÆÌÄÐÍÖÄÌÛÒÐÎÄ×ÌÚË Ñ¿ÉÉ¿É ÁÐÄÌÄÀÍÊÛ×ÇÄÁÊÍÅÄÌÇÞÍÉÒÎÇÊÇÐÛÒÅÄÿÁÌͦ¿ÎÞÑÛ ÊÄÑÍÑÉÍÆÚÏÛÉÍÁÇÌ¿ÁÄÐÍÁËÚÃÍ×ÊÇÃÍÀÇÆÌÄЌÕÄÌÑÏÍÁ ÉÊ¿ÐпŠŸš°ÄÈÖ¿ÐÉÍËοÌÇÞÁÄÃÄÑÃÁ¿ÉÏÒÎÌÚÔÎÏÍÄÉÑ¿ ÐÌÄËÄÕÉÇËÇÉÍËοÌÇÞËÁ«ÍÐÉÁÄÇ°ÍÖÇ ÌÍÎÏÇÜÑÍË ÌÇÉÍÂÿÌÄÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÄËÐÞÌÇÍÑÉ¿ÉÍÈÏ¿ÀÍÑÚ ÿÅÄÍÖÄÌÛ ËÄÊÉÍÈ ¡ Ì¿ÐÑÍÞØÇÈ ËÍËÄÌÑ ËÚ ¿ÉÑÇÁÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÄË Ì¿Ã ϿЌ ×ÇÏÄÌÇÄËÁÇÃÍÁÎÏÍÄÉÑÌÍÈÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑǮʿÌÇÏÒÄËÌ¿Œ Ö¿ÑÛÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÍÀÐÊÄÃÍÁ¿ÌÇÄËÆÿÌÇÈ ÎÏÍÄÉÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄË ÇÌÅÄÌÄÏÌÚÔÐÄÑÄȱ¿ÉÅÄÒÌ¿ÐÄÐÑÛÐÍÉÏÍÁÄÌÌ¿ÞËÄÖÑ¿ ÐÃÄÊ¿ÑÛÐÁÍÝÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÝÎÍÇÐÎÚÑ¿ÌÇÝÂÏÒÌÑÍÁ£ÄÌÛÂÇ ÃÊÞÌ¿ÐÌÇÉÍÂÿÌÄÀÚÊÇпËÍÕÄÊÛÝ ÌÍÞÎÍÌÇË¿Ý ÖÑÍ ËÍÅÄÑÌ¿ÐÑÒÎÇÑÛËÍËÄÌÑ ÉÍÂÿÎÏÇÃÄÑÐÞÎÍÃÒË¿ÑÛÍÎÏÇ̌ ÕÇÎÇ¿ÊÛÌÍËÏ¿Ð×ÇÏÄÌÇÇÎÍÊÞÌ¿×ÄÈÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ

¨»¡¥

¬ÍÅÔÅÊØ ÌËÇËÏËÍØÉÍËÎÎÅÜÊ ʽÔÅʽÛÏοËÆʾËÈÙÕËƾÅÄÊÂÎ

®ËÀȽÎÊË Á½ÊÊØÉ ÅÎÎÈÂÁË¿½ÊÅÜ ¿ ÎÈÐԽ¿ ÚÏËÎÏÍÂÉÈÂÊÅÂÇÁËÎÏÅÃÂÊÅÛÑÅʽÊÎË¿ËÆÊÂĽ¿ÅŠ ÎÅÉËÎÏÅ ¿ŠÃÂȽÊžØÏÙÒËÄÜÅÊËÉοËÂÀË ÁÂȽ ¿Š¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙνÉËͽÈÅĽÓÅÅ ½¿ Š¿ËÄÉËÃÊËÎÏÙÌËÈÐÔÂÊÅÜ¿ØÎËÇËÀËÁËÒËÁ½

ˆ°ÉÂÊÜÂÎÏÙ¾ÅÄÊÂÎÅÊÂÎÇËÈÙÇ˾ÅÄÊÂΊÒ˾¾Å˜ œÄÀÊÈÀÁ© ¼ÀȽÂÊÆÈȽÂøÄÅƻƸ»½ÅÊÉʺ¸ ýÊ Œ¾Ï¿ÀÍÑ¿ÊÁÏÄÉÊ¿ËÌÍÈÓÇÏËĶÄÏÄÆÌÄÉÍÑÍÏÍÄÁÏÄËÞ ÉÊÇÄÌÑÚÌ¿Ö¿ÊÇÍÀÏ¿Ø¿ÑÛÐÞÉÍËÌÄÌ¿ÎÏÞËÒÝÐÎÏÍÐÛÀÍÈÁڌ ÎÍÊÌÇÑÛÑÍÑÇÊÇÇÌÍÈÆ¿É¿Æ­ÃÌ¿ÅÃÚÎÍÞÁÇÊÐÞÖÄÊÍÁÄÉ ŠÃ͌ ÀÏÚÈÓÄȚ ÉÍÑÍÏÚÈÎÏÄÃÊÍÅÇÊËÌÄÌ¿ÎÍÊÂÍÿ¿ÏÄÌÃÒŠÎÍ À¿ÏÑÄÏҚÁÍÀËÄÌÌ¿ÏÄÉÊ¿ËÌÚÄÎÏÍÄÉÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄÞÃÊÞÌÄÂÍ ÐÃÄÊ¿Ý£ÍÜÑÍÂÍËÍËÄÌÑ¿ËÌÄÌÄÎÏÇÔÍÃÇÊ¿ÁÂÍÊÍÁÒËÚÐÊÛ Æ¿ÌÞÑÛÐÞÀÇÆÌÄÐÍË ÌÍÑÒÑÞÎÍÃÒË¿ÊŒÂÏÄÔÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÞÍÑ Ñ¿ÉÍÂÍÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÞ¡ÐÄÁÆÁÄÐÇÊÇÏÄ×ÇÊÎÍÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛÉҌ ÎÇÊÉÍËÎÛÝÑÄÏ ÕÁÄÑÌÍÈÎÏÇÌÑÄÏ ÎÊÍÑÑÄÏ ÏÄÅÒØÇÈÎÊÄÌÉÒŒ Ì¿ÁÐÄÜÑÍÒËÄÌÞÀÚÊÇÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÞÍÑÉÊ¿ÃÚÁ¿ÊÇÔÇÆÆ¿ÏÎÊ¿ÑÚ ±ÍÂÿ ÁÂÍÃÒ ËÌÄÀÚÊÍÂÍÿ°Ì¿Ö¿Ê¿ÞÃÄÊ¿ÊÁÐÄпË ÇÏÇÐÍÁ¿Ê ÇÏÄÆ¿Ê ÇÎÏÍÿÁ¿Ê¼ÑÍÎÏÍÃÍÊÅ¿ÊÍÐÛÎÏÇËÄÏÌÍ ÃÁ¿ŒÑÏÇËÄÐÞÕ¿®ÍËÄÏÄÌ¿ÉÍÎÊÄÌÇÞÆ¿É¿ÆÍÁŒÞÒÅÄÆ¿×ÇÁ¿ÊŒ ÐÞÐŒοϿÊÊÄÊÛÌÚËÇÎÏÍÄÉÑ¿ËÇŒÎÏÇ×ÊÍÐÛÁÆÞÑÛÄØÄ ÊÝÃÄȾÑÍÂÿÎÏÞËÍÅÇÊÌ¿Ï¿ÀÍÑÄÎÏÇÔÍÃÇÊÉÒÑÏ¿Ç ÒÔÍÃÇÊÎÍÐÊÄ®ÏÇËÄÏÌÍÖÄÏÄÆÎÍÊÂÍÿÞÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê ÖÑÍÎÍ×Ê¿ÎÏÇÀÚÊÛ ÞÉÒÎÇÊÐÄÀÄË¿×ÇÌÒŒÌÍÁÒÝŠÃÄÐÞÑÉҚ ¬¿ÑÍÑËÍËÄÌÑË¿ÊÍÉÑÍÇÆËÍÇÔÐÁÄÏÐÑÌÇÉÍÁËÍÂÐÄÀÄÜÑÍÎ͌ ÆÁÍÊÇÑÛÀÄÆÎÍËÍØÇÏÍÃÇÑÄÊÄȲËÄÌÞÑÍÂÿÒÅÄÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇ ÑÏÍÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ¡ÐÄ×ÊÍÔÍÏÍ×ͧÑÒÑËÄÌÞÍÂÏ¿ÀÇÊÇ ÁÐÉÏÚÊÇÍÓÇÐ ÁÚÑ¿ØÇÊÇÏÒÀÊÄÈ ÁÐÄÉÍËÎÛÝÑÄÏÚ ŸÒÌ¿ÐÑÍÂÿÀÚÊÓ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇÆ¿ÉÍÌÖÄÌÉÏÒÎÌÚÈÆ¿É¿Æ Ñ¿É ÖÑÍÎÏÇ×ÊÍÐÛË¿ÊÍÑÍÂÍ ÖÑÍÍÑÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÐÞÍÑÎÏÇÀÚÊÇ ÌÍ ÄØÄÇÍÑÿÁ¿ÑÛÒÉÏ¿ÃÄÌÌÒÝÎÏÄÃÍÎÊ¿ÑÒ ¬ÍËÚÌÄÐÿÊÇÐÛÇÄØÄÖÄÏÄÆÎÍÊÑÍÏ¿ÂÍÿÎÄÏÄÄÔ¿ÊÇÁ ÀÍÊÄÄÒÃÍÀÌÚÈÍÓÇÐÌ¿ÎÏÍÐÎÄÉÑÄ©ÇÏÍÁ¿¦¿ÍÃÌÍÐËÄÌÇÊÇ ÁÚÁÄÐÉÒ°ÄÈÖ¿ÐÞÍÐÑ¿ÝÐÛÑ¿ËÌ¿ÃÍÊÅÌÍÐÑÇÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ÌÍ

Ó¿ÉÑÇÖÄÐÉÇËÍÄÎÏÇÐÒÑÐÑÁÇÄÁ¿ÂÄÌÑÐÑÁÄÐÁÄÃÄÌÍÉÃÁÒˌÑÏÄË ֿпËÁÌÄÃÄÊÝ ÒËÄÌÞÏ¿ÀÍÑ¿ÝÑÎÞÑÄÏÍÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÇÆÌÄÐ ÎÏÇÌÍÐÇÑÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÈÄÅÄËÄÐÞÖÌÚÈÃÍÔÍà ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ËÌÄ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÍÐÑÛ Ç ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÑÄË ÖÑÍ ËÌÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍ£¿ÊÄÉÍÇÃÒØÇÔÎÊ¿ÌÍÁÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄÐÑÏÍÇÑÛ ÌÄÊÛÆÞ£ÒË¿Ý ÖÑÍÞÎÏÍÿËÜÑÍÑÀÇÆÌÄÐÁ©ÍÊÍËÌÄÏ¿ÀÍÑ¿ Ð ÏÄÉÊ¿ËÍÈ ÐÇÊÛÌÍ ÍÐÊÍÅÌÞÄÑÐÞ ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÕÇÄÈ ÂÍÏÍÿ ÁÉÍÑÍÏÍÈÎÍÃÎÇпÑÛÉ¿ÉÇČÊÇÀÍÃÍÉÒËÄÌÑÚÇÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÞ ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÑÏÒÃÌÍ ¾ÔÍÖÒÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÉÏÄ¿ÑÇÁÍËÃÄÊ¿ÑÛÑÍ Ì¿ÖÑÍÒÃÏÒÂÇÔ ÊÝÃÄÈÌÄÔÁ¿Ñ¿ÄÑËÍÆÂÍÁ²ËÄÌÞÄÐÑÛÇÃÏÒÂÇÄÀÇÆÌÄЌÔÍÀÀÇ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÞÆ¿ÌÇË¿ÝÐÛÑÝÌÇÌÂÍË ÎÄÏÄÃÄÊÚÁ¿ÝÊÝÃÞËË¿Œ ×ÇÌÚÎÊÄÌÉ¿ ÎÍÉÏ¿ÐÉ¿ ¿ÜÏÍÂÏ¿ÓÇÞ пÊÍ̮ϿÁÿ ÜÑÍÌÄ ÎÍÑÍÉÍÁÚÈÀÇÆÌÄÐ ¿ÍÑÃÄÊÛÌÚÄÆ¿É¿ÆÚ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÞÁÊÞÝÑÐÞ ÁÏÄËÞÍÑÁÏÄËÄÌǬÄÐÉÍÊÛÉÍÏ¿ÆÞÍÓÍÏËÊÞÊÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ̌ ÑÄÏÛÄÏÚ«ÍÂÒÎÍÔÁ¿ÐÑ¿ÑÛÐÞ ÖÑÍÐÃÄÊ¿ÊÑÏnjÖÄÑÚÏÄÎÏÍÄÉÑ¿ ÑÏÄÔÉÍËÌ¿ÑÌÚÔÉÁ¿ÏÑÇÏÁ©ÍÊÍËÌÄŒÊÝÃÇÅÇÁÒÑÑ¿ËÃÍÐÇÔ ÎÍÏÇÌÄÂÍÏÞÑÅÄÊ¿ÌÇÄËÖÑ͌ÑÍÎÄÏÄÃÄÊÚÁ¿ÑÛ °¿Ë¿Þ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌ¿Þ ÌÇ׿ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ ÏÚÌÉ¿  ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ ÐÓÄÏ¿ÒÐÊÒ ÍÌ¿Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ ÎÏÞË͌ѿÉÇ ÁÆ¿Œ Ö¿ÑÍÖÌÍËÐÍÐÑÍÞÌÇÇ¡«ÍÐÉÁÄ ÞÒÅÌÄÂÍÁÍÏÝͤÁÏÍÎÄ ÐÄÈÖ¿ÐÁÐÄËÍÅÌÍÆ¿É¿Æ¿ÑÛÃÍËÍÈÎÍÑÄÊÄÓÍÌÒ ÎÏÇÖÄËÿÅÄ ÀÄÆÎÏÄÃÍÎÊ¿ÑÚŸÁ©ÍÊÍËÌÄË¿ÉÐÇËÒËÌ¿ÖÑÍÑÚËÍÅÄ×Û Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÑÛŒÎÇÕÕ¿Ì¿ÃÍË°ÊÒÅÀ¿ÃÍÐÑ¿ÁÉÇŒÎÏÍÃÒÉÑÇÁŒ Ì¿ÞÇÃÄÞ¢ÏÒÆÍÎÄÏÄÁÍÆÉÇÖ¿ÐÑÌÍÂÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ÁÍÍÀØÄÀÍÊÛÌ¿Þ ÃÊÞÉÍÊÍËÄÌÕÄÁÑÄË¿°ÄÈÖ¿ÐÁÐÄÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞÒÐÊÒ¿ËNJ¿Œ ÆÄÊÇÐÑÍÁš ÌÍÒÌÇÔÑÍË¿×ÇÌÚÊÍË¿ÝÑÐÞ ÑÍÌÄÁÍÆËÍÅÌÍÃ͌ ÆÁÍÌÇÑÛÐÞ ÑÍÄØÄÉ¿ÉÇČÑÍÎÏÍÀÊÄËÚÁÍÆÌÇÉ¿ÝѤÐÊÇÀÚÌ¿ ÜÑÍÑÏÚÌÍÉÎÏÇ×Ê¿ÉÏÒÎÌ¿ÞÌ¿ÃÄÅÌ¿ÞÉÍËοÌÇÞ ÑÍ ÃÒË¿Ý ÒÌÄÄÌÄÀÚÊÍÀÚÎÏÍÀÊÄËÐÌ¿ÊÇÖÇÄËÉÊÇÄÌÑÍÁ ÉÊÛ½ÌØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ªË¿Ë¾ÅÄÊÂΊÌËÇËÈÂÊÅ ˆª½ÁËÂÈ˾ØÏÙËÁÅÊËÔÇËƘ ˜Ã½ÂɸżÈ¢¨¶¯¢¦š ÇȽ¿À¼½ÅÊ̽¼½È¸ÎÀÀÁÆ»À¢ÆÃÆÄÅÓ ýÊ Œ¾ É¿ÉÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÐÄÈÖ¿ÐÏ¿ÆÁÇÁ¿ÝÐÛÁÃÁÒÔ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞÔÎÏÄÆÇÃÄÌÑÓÄÃÄÏ¿ÕÇÇÈÍÂÇÇÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÍÏ ÉÍËοÌÇÇÐÄÑÄÁÍÂÍË¿ÏÉÄÑÇÌ¿°É¿ÅÒÖÄÐÑÌÍ ÞÃÍÊÂÍŒ ÑÏÇÂÍÿŒÑÏÒÃÇÊÐÞÌ¿ÃÑÄË ÖÑÍÀÚÐÃÄÊ¿ÑÛÇÆÓÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÄ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ µÄÊÛ ÊÝÀÍÂÍ ÀÇÆÌÄп Œ ÎÍÊÒÖÄÌÇÄ ÎÏÇÀÚÊÇ ÌÍ Ð ÈÍÂÍÈ ÃÄÊ¿ ÍÀÐÑÍÞÑ ÇÌ¿ÖÄ ­Ï¿ÌÇÆ¿ÕÇÞ Ç ÎÏÍÁÄÃÄÌÇÄ Æ¿ÌÞÑÇÈ Á ÜÑÍË Ì¿Œ ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÇŒÁÄÐÛË¿Æ¿ÑÏ¿ÑÌÚÈÑÏÒÃÎÍÜÌÄÏÂÇÇ ÐÑÄÎÄÌÇ ÁÊÍÅÄÌÇÞÐÄÀÞÁÎÏÍÕÄÐÐÇ É¿ÉÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÌÄÏÄÌÑ¿ÀÄÊی ÌÚÈÐÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÈÑÍÖÉÇÆÏÄÌÇÞ¡ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÆ¿ÑÏÇÂÍÿ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÈ Ë¿Ð×Ñ¿ÀÌÍÈ ÎÊÍÃÍÑÁÍÏÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÞÑ¿ÉÇÌÄ ÎÍÊÒÖÇÊ ÑÒ ÎÏÇÀÚÊÛ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÀÚÊ¿ Æ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿Ì¿ ¬ÄŒ ÐËÍÑÏÞÌ¿ÐÁÍÄÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÞÐÎÍÉÍÈÌÍÍÀ ÜÑÍËÂÍÁÍÏÝ Ê¿ÂÍÿÏÞÎÏÍÈÃÄÌÌÍËÒÎÒÑÇÞËÌÍÂÍÄÎÍÌÞÊ ÇÆËÄÌÇÊÐÞ ÁÉÍÌÕÄÉÍÌÕÍÁ­É¿ÆÚÁ¿ÄÑÐÞ ÖÑÍÄÐÑÛÃÄÊ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÎÏÇÌÍÐÞÑÃÏÒÂÇÄÃÇÁÇÃÄÌÃÚ¾ÍÀÆ¿ÁÄÊÐÞÎÍÊÄƌ ÌÚËÇÐÁÞÆÞËÇ Ì¿×ÄÊÀÊÇÆÉÇÔÎÍÃÒÔÒÊÝÃÄÈ Ì¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏÐÉÇÈ ÍÎÚÑ Ç Ì¿ÒÖÇÊÐÞ ÕÄÌÇÑÛ ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ ÍÑÎÏÍÕÄÐпÑÏÒÿ §ÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÚÄË¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÚÄÁÊÍÅÄÌÇÞÀÚÊÇÌÄÁÄÊÇÉÇ «ÍÇÃÏÒÆÛÞÀÄÐÎÊ¿ÑÌÍÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÇÊÇËÌÄÆ¿ÊÃÊÞÆ¿ÌÞÑÇÈ ©ÍÁÏÇÉÇ Þ ÊÄÂÉÍ ÉÒÎÇÊ ¯ÄÉÊ¿ËÒ ÐÃÄÊ¿ÊÍ пϿӿÌÌÍÄ Ï¿ÃÇÍǧÌÑÄÏÌÄÑ¢ÏÒÎοÐÍÀÏ¿Ê¿ÐÛÀÚÐÑÏÍ®ÍÐÊÄÐÍÆÿÊ ÓÄÃÄÏ¿ÕÇÝ ÑÏÄÌÄÏÚÎÍÈÍÂÄÉÍËÌÄÎÏÇÐÍÄÃÇÌÇÊÇÐÛ°¿Ë ÅÄ Þ ÎÍ×ÄÊ ÎÍ ÎÒÑÇ ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÞ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ ÂÏÒÎÎÍÁÚÔ Ç ÎÄÏÐÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÑÏÄÌÇÏÍÁÍÉ ¡ пËÚÔ ÉÏÒÎÌÚÔ ÓÇÑÌÄЌ ÉÊÒÀ¿ÔÆ¿ÌÞÑÇÞÎÏÍÁÍÃÇÊÊÇÖÌͱÄÊÍÌÄÁÚÃÄÏÅ¿ÊÍÑ¿ÉÍÂÍ ÎÍÃÔÍÿ¾ÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê ÖÑÍÌ¿ÃÍËÄÌÞÑÛÐÞ ³ÄÃÄÏ¿ÕÇÞ Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞ Ì¿ ÒÎÏÍØÄÌÌÍÈ ÐÇÐÑÄËÄ Ì¿Œ ÊÍÂÍÍÀÊÍÅÄÌÇÞ Ñ¿É ÖÑÍ ÐÄÈÖ¿Ð ËÍÇ Ï¿ÐÔÍÃÚ ÐÁÍÃÞÑÐÞ É ÄÅÄÂÍÃÌÚË ÁÚÎÊ¿Ñ¿Ë Ì¿ÊÍÂÍÁ ÌÄÀÍÊÛ×ÇË Æ¿ÑÏ¿Ñ¿Ë Ì¿ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ пÈÑ¿ ¿ÏÄÌÃÄ Æ¿Ê¿ ÃÊÞ ÑÏÄÌÇÏÍÁÍÉ ÎÍÌ ÃÄÏÅ¿ÌÇÇ Á ÌÄË ÖÇÐÑÍÑÚ ®ÏÍÄÉÑ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÍÉÒοÄÑÐÞ ­ÐÑ¿ÄÑÐÞÌÄÀÍÊÛ׿ÞÎÏÇÀÚÊÛ ÉÍÑÍÏÍÈÞÁÌÍÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ

§ËÉÉÂÊϽÍÅÆÚÇÎÌÂÍϽ

ÃÊÞÁÍÎÊÍØÄÌÇÞËÍÄÈËÄÖÑÚ ÇÆÌÄÐÎÄÏÄÐÑ¿ÊÀÚÑÛÀÇÆÌČ ÐÍˌƿϿÀ¿ÑÚÁ¿ÑÛÌ¿ÈÍÂÄÑÄÎÄÏÛÐÍÁÐÄËÌÄÔÍÖÄÑÐÞ¬ÍÞ ÔÍÖÒÐÍÆÿÑÛÁ©ÍÊÍËÌÄÀÍÊÛ×ÍÈÕÄÌÑÏ ÉÒÿÊÝÃÇÎÏÇÔ͌ ÃÇÊÇÀÚÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÂÃÄÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÎÏÄÎÍÿÁ¿ÑÄÊÇ ÍÀÒÖ¿ÊÇÀÚÃÄÑÄÈ ÂÃÄÎÏÍÁÍÃÇÊÇÐÛÀÚÂÏÒÎÎÍÁÚÄÑÏÄÌÇÌÂÇ Ç ÃÏÒÂÇÄ ËÄÏÍÎÏÇÞÑÇÞ ÎÍÊÄÆÌÚÄ ÃÊÞ Ï¿ÆÁÇÑÇÞ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ¬ÍÜÑÍ ÐÉÍÏÄÄ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÚÈÎÏÍÄÉѦÃÄÐÛÃÄÌÛÂÇÎÏÇÃÄÑÐÞ ÑÏ¿ÑÇÑÛ ¿ÌÄÆ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛ°ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÌÒÅÄÌÃÏÒÂÍÈ ÇÐÑÍÖÌÇÉÃÍÔÍÿ

ˆŸ§ËÈËÉÊÂÉËÈËÁØÉ ÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÜÉËÔÂÊÙÏÍÐÁÊ˘ £¸ÈÀɸ¦¨£¦š˜ ¼ÆνÅʸ̽¼ÈÓÇÀÍÆÃÆ»ÀÀ¤›¦©› º½¼ËÑÀÁÇȽÇƼ¸º¸Ê½ÃÔÂËÈÉƺ„§ÉÀÍÆÃÆ»À×¹À¿Å½É¸“ „§ÉÀÍÆÃÆ»À×ÊÈ˼¸“ „§ÉÀÍÆÃÆ»À׼Ž¼¾Ä½Åʸ“ Œ ¦Ì¿ÖÇÑÄÊÛÌ¿Þ Ö¿ÐÑÛ ÇÐÐÊÄÃ͌ Á¿ÑÄÊÄÈ ÎÏÇÃÄÏÅÇÁ¿ÄÑÐÞ ËÌÄÌÇÞ ÖÑÍ Ì¿ÒÖÇÑÛ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÒ ÌÄÊÛÆÞ ÃÊÞ ÜÑÍÂÍ ÌÒÅÄÌ ÐÁÍÄÂÍ ÏÍÿ Ñ¿Ê¿ÌÑ Ñ¿ÉÇÄ ÊÇÖÌÍÐÑÌÚÄ É¿ÖÄÐÑÁ¿ É¿É ÑÁÍÏÖÄÐÉ¿Þ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉ¿Þ ¿ÉŒ ÑÇÁÌÍÐÑÛ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛ Á ÊÇÃÄÏÐÑÁÄ Ç пËÍÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ÍÀØÇÑÄÊÛÌÍÐÑÛ ÐÑÏÄÐÐÍÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÛ ÐÇÊÛÌ¿Þ ÁÍÊÞ ÁÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄ Ç ÇÌÑÒÇÕÇÞ Ÿ Ñ¿ÉÅÄ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÖÑÍ ÎÍÃÑÁÄÏÅÿÄÑ Ç ÅÇÆÌÛ ÔÍÏÍ×ÄÄ ÆÃÍÏÍÁÛÄ £ÊÞ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔ ÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÄÈ ÎÄÏÁÄÈ×ÄÈ ÎÍÑÏÄÀÌÍÐÑÛÝ ÄØÄ Ð ŒÔ Ç ÎÍ ÐÄÈ ÃÄÌÛ ÍÐÑ¿ÄÑÐÞ ÅÄÊ¿ÌÇÄÁÚÅÇÑÛ§ËÄÄÑÐÞÁÁÇÃÒÌÄ ÎÏÍÐÑÍÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛÐÄÀÄÌ¿ÔÊÄÀ ¿Ð͌ ÔÏ¿ÌÇÑÛÇËÄÝØÇÈÐÞÒÏÍÁÄÌÛÅÇÆÌÇ ¬¿ ÁÑÍÏÍË ËÄÐÑÄ ÐÑÍÞÑ ÐÍÍÀÏ¿ÅÄÌÇÞ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÑ¿ÑÒп ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿Œ ÑÄÊÛÐÑÁÍ Á ¯ÍÐÐÇÇ Œ ÜÑÍ ÎÏÄÐÑÇÅÌÍ 


ªË¿Ë¾ÅÄÊÂΊÌËÇËÈÂÊÅ ©ÍÂÿÞÜÑÍÎÍÌÞÊ ÑÍÐÄÊ ÃÍÐÑ¿ÊÖÇÐÑÚÈÊÇÐÑÀÒË¿ÂÇÇ Ì¿Ö¿ÊÎÇпÑÛ ÖÑÍÔÍÖÒÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÉÍË¿ÌÃČ̿ÃÍÄÊÍÀÚÑÛ ÍÃÇÌÍÖÉÍÈÐÍÆÿÑÛÇÐÑÍÖÌÇÉÃÍÔÍÿÃÊÞÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇÐÁÍÇÔ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÌÄÐÉÏÍËÌÚÔËÄÖÑ¿ÌÇÈËÍÇÐÍÏ¿ÑÌÇÉÇÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÊÝÃÛËÇ ¿ÉÑÇÁÌÚËÇ Ç ÕÄÊÄÒÐÑÏÄËÊÄÌÌÚËÇ Ì¿ÈÑÇ ÐÄÀÄÍÎÚÑÌÍÂÍÌ¿ÐÑ¿ÁÌÇÉ¿ŒÃÍÜÑÍÂÍÞÁÐÄÍÐÁ¿ÇÁ¿ÊпË͌ ÐÑÍÞÑÄÊÛÌͬÄÃÄÊÝÞÅÇÊÐÜÑÇËÆ¿ÎÏÍÐÍË­ÑÁÄÑÎÏÇ×ÄÊ ŒÐÄÑÄÁÍÈË¿ÏÉÄÑÇ̬¿ÍÃÌÍÈÇÆÂÍÏÍÃÐÉÇÔÎÏÄÆÄÌÑ¿ÕÇÈ ÓÄÃÄÏ¿ÕÇÇ ÈÍÂÇ Þ ÁÐÑÏÄÑÇÊÐÞ ÐÍ ÐÁÍÄÈ ÑÄÑÄÈ ®Ï¿Áÿ Í Ì¿×ÇÔÏÍÃÐÑÁÄÌÌÚÔÍÑÌÍ×ÄÌÇÞÔÞÑÍÂÿÇÌÄÃÍ¿ÃÚÁ¿ÊÐÞ «ÚÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÊÇÐÛ ÍÌ¿ÎÏÇÂÊ¿ÐÇÊ¿ËÄÌÞÁÂÍÐÑÇÇÐÑ¿Ê¿ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛÍÑÍË ÖÄËÆ¿ÌÇË¿ÄÑÐÞŒÍÏ¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÇ ÉÍÐËÄÑÇÉǾÒÁÇÃÄÊÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÌÍÉÍÂÿÆ¿ÃÒË¿ÊÐÞÍ ÑÍË ÖÑÍÀÚ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÜÑÍ ÐÁÍÇË ÀÇÆÌÄÐÍË Ò ËÄÌÞ Ì¿Ö¿Ê¿ÐÛ ÐÄÏÛÄÆÌ¿ÞÊÍËÉ¿ÌÄ¿ÑÇÁÌÍÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÄÉÎÍÃÍÀÌÚËÆ¿Ìތ ÑÇÞËÀÚÊÍÁÍËÌÄÍÖÄÌÛÐÇÊÛÌÚË°ÎÒÐÑÞ×ÄÐÑÛËÄÐÞÕÄÁÄÄ ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÄÀÚÊÍÎÏÇÌÞÑ;ÍØÒÑÇÊÎÍÃÃÄÏÅÉÒÐÇÊÛÌÍÂÍ ÊÇÃÄÏ¿ÁÉÍËοÌÇÇ ÉÍÑÍÏÍÈÁÐÄÂÍÖÄÑÚÏÄÂÍÿÇÉÍÑÍÏ¿ÞÌ¿Œ ÔÍÃÇÑÐÞÁÓ¿ÆÄ¿ÉÑÇÁÌÍÂÍÏÍÐÑ¿ŸÏ¿ÆÄÐÑÛ¿ÉÑÇÁÌÚÈÏÍÐÑ ÑÍÄÐÑÛÇÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÐÑÏÍÇÑÛÀÇÆÌÄЮÄÏÐÎÄÉÑÇÁÚÍÖÄÌÛ ÔÍÏÍ×ÇÄ Ì¿Ö¿Á Ð ÌÒÊÞ ÒÅÄ ÖÄÏÄÆ ÎÍÊÂÍÿ Ï¿ÀÍÑÚ Á ÜÑÍÈ ÐÓÄÏÄÞÎÍÊÒÖ¿ÝÐÑÍÊÛÉÍÅÄ ÐÉÍÊÛÉÍÁпËÚÈÎÏÇÀÚÊÛÌÚÈ ÎÄÏÇÍÃËÍÄÂÍÈÍ¿ŒÀÇÆÌÄп ®Í ÐÒÑÇ ÃÄÊ¿ Á ÎÊ¿ÌÄ ÎÏÍÃÁÇÅÄÌÇÞ Þ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿Ý ÑÄÅÄÃÄÈÐÑÁÇÞ ÖÑÍÇÐÈÍÂÍÈŒÍÏ¿ÌÇÆÒÝÐÍÀÚÑÇÞÇϿЌ ÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝÊÝÃÞËÍÎÏÍÃÒÉÑÄ ÌÍÍÑÿֿÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÃÏÒ¿Þ ¡ÇÃÇËÍ ÁÐÄÃÄÊÍÁÏÚÌÉÄÐÀÚÑ¿ÁÐČѿÉÇÈÍ¿ÍÏÇÄÌÑÇÏ͌ Á¿Ì¿Ì¿ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÒÆÉÇÈÉÏÒÂÉÊÇÄÌÑÍÁ ÑÍÂÿÉ¿ÉÐÄÑÄÁÍÈ Ë¿ÏÉÄÑÇÌ ÒÌÇÁÄÏпÊÄÌ ÎÏÍÃÒÉÑ ÉÍÑÍÏÚÈ Þ ÎÏÄÃʿ¿Ý Œ ÁÐÄËÎÍÌÞÑÄÌ ÄÂÍËÍÅÌÍÎÍÑÏÍ¿ÑÛ ÎÏÍÁÄÏÇÑÛÇÁÚÀÏ¿ÑÛ ¾Î͌ÎÏÄÅÌÄËÒÍÐÑ¿ÝÐÛÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍËÓÄÃÄÏ¿ÕÇÇÈÍÂÇÁ ©ÍÊÍËÌÄ ÉÍÑÍÏ¿ÞÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÒÄÑÉ¿ÉÂÏÒÎοÑÏÄÌÄÏÍÁ°¿Ë ÞÑÄÎÄÏÛÆ¿ÌÇË¿ÝÐÛÐÌÄÀÍÊÛ×ÍÈÂÏÒÎÎÍÈÊÝÃÄÈÃÁ¿Ï¿Æ¿Á ÌÄÃÄÊݶÑÍËÍÅÌÍÐÉ¿Æ¿ÑÛÍÐÁÍÀÍÃÌÚÔÌÇ׿ÔÌ¿ÏÚÌÉÄ ±¿ÉÉ¿ÉÍÐÌÍÁÌÚÄÉÏÒÎÌÚÄÐÄÂËÄÌÑÚÆ¿ÌÞÑÚ ÑÍÌ¿ÃÍÎÏÍÐÑÍ ÐÒÆÇÑÛÐÎÄÕÇ¿ÊÇÆ¿ÕÇÝ ÐÃÄÊ¿ÑÛ׿ÂÁÐÑÍÏÍÌÒ ÇÑ¿ËÁÎÍÊÌÄ ËÍÅÌÍÍÀÌ¿ÏÒÅÇÑÛÎÏÍÐÑÍÏÃÊÞÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑǬ¿ÎÏÇËÄÏ ÐÑÍÈÅÄÈÍÂÍȤÐÊÇÆ¿ÌÞÑÛÐÞ ÐÉ¿ÅÄË Ï¿ÀÍÑÍÈÐÃÄÑÛËÇ ÑÍ ËÍÅÌÍ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÑÛ ÐÑ¿ÀÇÊÛÌÚÈ ÎÍÑÍÉ ÀÊ¿ÂÍÿÏÌÚÔ ÉÊÇÄÌÑÍÁÒÅÄÐÄÂÍÃÌÞ

ÎÒÐÑÛ ÿÅÄ Ò ÑÄÀÞ ÇËÄÄÑÐÞ ÁÐÄÂÍ ÍÃÇ̌ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÚÈÊ¿ÏÄÉÁÎÄÏÄÔÍÃÄ ¬¿ÑÏÄÑÛÄËËÄÐÑÄÎÍÆÌ¿ÖÇËÍÐÑÇÌ¿Œ ÔÍÃÞÑÐÞÒÐÊÍÁÇÞÑÏÒÿ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÁÚÐÑÏÍÇÑÛÂÇÀÉÇÈÂÏ¿ÓÇÉ пËÍÐÑÍތ ÑÄÊÛÌÍ Ï¿ÐÎÍÏÞÅ¿ÑÛÐÞ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚË ÁÏÄËÄÌÄ˧̿ÎÍÐÊÄÃÌÄË ÖÄÑÁÄÏÑÍË ËÄÐÑÄ ÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ ÁÚÃÁÇ¿ÝÑÐÑÏÄËÊÄÌÇÄÉпËÍÏÄ¿Ênj Æ¿ÕÇÇÇÌÍÁ¿ÑÍÏÐÑÁÒŸÁÍÑÁ°·Ÿ ÎÍ ÿÌÌÚËÇÐÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÄÈ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄ ÁÚÅÇÑÛÐÑÍÇÑÌ¿ÎÍÐÊÄÃÌÄËËÄÐÑÄ ÌČ ËÌÍÂÇËÁÚ×ÄŒÁÍÎÏÍÐÚÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍ ÐÑ¿ÑÒпËÄÊÉÇÈ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈÎÏÄÌ ÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛŒÜÑÍÐÍÁÐÄËŠÌÄÉÏÒÑ͚ Á ÍÑÊÇÖÇÄ ÍÑ Ì¿ÒÖÌÍÂÍ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ ÃÊÞÁÆÏÍÐÊÚÔ ÇÊÇÿÅÄÎÍÅ¿ÏÌÍÂÍ ÃÊÞ ËÍÊÍÃÄÅÇ ªÇÃÇÏÒÝØÇÄ Î͌ ÆÇÕÇÇÁÖÇÐÊÄËÍÑÇÁÍÁ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÔ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ Æ¿ÌÇË¿ÝÑ ÐÑÏÄËÊÄÌÇÄ

¨»¡¥

¡¿½ ÅÄ ÏÍÂÒ ÊË¿ØÒ ÌÍÂÁŠ ÌÍÅÜÏÅÆ ¿ÎÇËÍ ÌÍÂÇͽֽŠ ÛÏ οË ÎÐÖÂÎÏ¿Ë¿½ÊÅ  ÌÍÅÔÂÉ ʽ ÌÂÍ¿Ø  ÈÂÏ ÌÍÅÒËÁÅÏÎÜ ÎÈÐԽ¿ ÈÅÇ¿ÅÁ½ÓÅÅÁÂÈË¿ËƽÇÏÅ¿Š ÊËÎÏÅÅŠʽÌÂÍÅËÁËÏ ÁËÈÂÏ

 ÀËÁ½

Š ÈÂÏ

¬ËÉÊÂÊÅÛËÌØÏÊØÒ¾ÅÄÊÂÎÉÂÊË¿ ˆÈÅÉËÊؘ ÊŠ ÐÁ½ÔÊØÂÇËÉ̽ÊÅÅ ˆÄ½ÎØÒ½ÛϘÔÂÍÂÄÁ¿½ÎÌËÈˊ ¿ÅÊËÆÀËÁ½ ÏËÀÁ½ǽLjÌÂÍÎÅÇŘÎËÄÍ¿½ÛÏÔÂÍÂÄ ŠÈÂÏ¥ÉÂÊÊËϽÇËÆÎÍËÇÌÍÂÁÎϽ¿ÅÏÂÈÅÁÂÈˊ ¿ØÒÇÍÐÀË¿ÎÔÅϽÛÏÊÂ˾ÒËÁÅÉØÉÁÈÜÏËÀË ÔÏ˾Ø ÑÅÍɽ˾ÍÂȽοËÂÈÅÓË ÎϽȽÎÂÍÙÂÄÊØÉÌÍÂÁŠ ÌÍÅÜÏÅÂÉ

˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊÆÀ¿¸ÈÍÀº¸ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽýÁ

É ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ пËÍÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ Ç ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÍÀÏÄÐÑÇ ÉÍËÓÍÏÑÌÚÄ ÒÐÊ͌ ÁÇÞÑÏÒÿ £ÊÞËÍÊÍÃÚÔÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ É¿ÉÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÔ Ñ¿ÉÇÊÝÀÚÔÃÏÒÂÇÔ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁÌÍÐÑÛÇÉÍ̌ ÐÑÏÒÉÑÇÁÌÍÄÕÄÊÄÎÍʿ¿ÌÇÄ©ÐÑ¿ÑÇ ÜÑÇ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÞÁÊÞÝÑÐÞ Ó¿ÉÑÍÏÍË ÒÐÎÄÔ¿ÇÁÊÝÀÍÈÃÏÒÂÍÈÃÄÞÑÄÊÛÌ͌ ÐÑÇ ¢Ê¿ÁÌÍÄ Œ ÖÄÑÉÍÄ ÆÌ¿ÑÛ ÖÄÂÍ ÑÚ ÔÍÖÄ×Û ÃÍÀÇÑÛÐÞ ®ÏÇÖÄË ÍÐÌÍÁÌ¿Þ ÇÃÄÞ ÌÄ ËÍÅÄÑ Æ¿ÉÊÝÖ¿ÑÛÐÞ ÊÇ×Û Á ÅÄÊ¿ÌÇÇ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÃÄÌÛÂÇ Á ÜÑÍË ÐÊÒÖ¿Ä ÀÇÆÌÄÐ ŠÌÄ ÎÍÈÃÄњ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ Ñ¿ÉÇÄ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÚ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÐÑÏÄËÞÑÐÞÉÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÌÍÇÂ͌ ÑÍÁÚ ÀÏ¿ÑÛ Ì¿ ÐÄÀÞ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ÌÄľÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÐÎÏ¿×ÇÁ¿ÝÒ ÐÑÒÃÄÌÑÍÁÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÂÍÓ¿ÉÒÊÛÑČ Ñ¿ Ì¿ÉÍÑÍÏÍËÎÏÄÎÍÿÝŠ©ÑÍÔÍÖÄÑ

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÍÑÉÏÚÑÛ ÐÁÍÄ ÃÄÊÍ š ÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝØÇÔ ÎÍÃÌÇË¿ÝÑ ÏÒÉÇ ÎÏÇÖÄËÐÉ¿ÅÃÚËÂÍÃÍËÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÅÄÊ¿ÝØÇÔÒËÄÌÛ׿ÄÑÐÞŠŸÉÑÍÂÍÑÍÁ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÎÍ Ö¿ÐÍÁ Á ÐÒÑÉÇ š ¬Ç ÄÃÇÌÍÂÍ ÅÄÊ¿ÝØÄÂÍ ±¿É ÖÑÍ ÏÄ¿Êی ÌÍ Æ¿ÌÞÑÛÐÞ ÀÇÆÌÄÐÍË ÂÍÑÍÁ¿ ÍÖÄÌÛ Ë¿ÊÄÌÛÉ¿ÞÖ¿ÐÑÛËÍÊÍÃÄÅÇ ÌÄÀÍÊی ×Ä Œ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÏÄÂÇÍÌ¿ÊÛÌ¿Þ ÐÎÄÕÇÓÇÉ¿ Ì¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑ ÐÁÍÈ ÍÑÎČ Ö¿ÑÍÉÀÊÇÆÍÐÑÛÐÑÍÊÇÕÚÎÍÃÍÂÏÄÁ¿ÄÑ ¿ËÀÇÕÇÇ ¿ÁÍÎÊÍÑÇÑÛÇÔÀÚÁ¿ÄÑÍÖÄÌÛ ÌÄÎÏÍÐÑÍ ©¿É Á ÊÝÀÍË Ë¿ÊÄÌÛÉÍË ÂÍÏÍÃÉÄ Á ©ÍÊÍËÌÄ ÍÖÄÌÛ ÐÇÊÛÌ¿ ÐÇÐÑÄË¿ ÐÁÞÆÄÈ ÀÚÑÛ ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÚË Ç ÎÏÍÀÇÑÛÐÞ Ì¿ÁÄÏÔ ÀÄÆ ÁÐÞÉÍÈ ÎÍÌ ÃÄÏÅÉÇÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÑÏÒÃÌͱ¿ÉÖÑÍ ËÍÊÍÃÚÄÀÇÆÌÄÐËÄÌÚÌÄÏÄÃÉÍÒÔÍÃÞÑ ÐÌ¿×ÄÂÍÏÚÌÉ¿ÊÇÀÍÁ«ÍÐÉÁÒ ÊÇÀÍ ÎÍÿÊÛ×ÄÁÂÊÒÀÇÌÉÒ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ §½ÇË¿½¿½Õ½ ÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÙÎǽÜÉÂÔϽ ˆ®ÁÂÏÎÏ¿½ÉÂÔϽȽÎËÄÁ½ÏÙ ÌÍÅÛÏÁÈÜÃÅ¿ËÏÊØҘ

ˆ²ËÔпؿÂÎÏÅοËÛ ÇËÉ̽ÊÅÛ¿ÈÅÁÂÍؘ

ˆ©ÂÔϽÛʽÍÜÁÅÏÙʽÕÅÒ ÃÂÊÖÅÊ¿ÇͽÎÅ¿ÐÛËÁÂÃÁИ

£Ö¼ÄÀø¢¦¨°«¥¦š˜ ¼ÀȽÂÊÆȺ½Ê½ÈÀŸÈÅÆÁÂÃÀÅÀÂÀ „˜Á¹ÆÃÀʆ¢“

œÄÀÊÈÀÁ¥ ¢¦£´©¢ ¡ ¼ÀȽÂÊÆÈÂÆÄǸÅÀÀ „ª½ÍÅÆÃÆ»ÀÀÂÃÀĸʸ“

ÈÀŸš¦¨¦¥®¦š˜ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈ ĸ»¸¿ÀŸª0.¢-"*.º¢ÆÃÆÄŽ

Œ­ÖÄËËÍÅÄÑËÄÖÑ¿ÑÛÖÄÊÍÁÄÉ ÉÍÑ͌ ÏÚÈÁÐÝÐÁÍÝÅÇÆÌÛÎÏÍÁÄÊÁÍÉÏÒÅÄÌÇÇ ÅÇÁÍÑÌÚÔ ©ÍÌÄÖÌÍ ÅÄ Í ÑÍË ÖÑÍÀÚ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ É ÅÇÁÍÑÌÍËÒ ÀÚÊÍ ÀÍÊÄÄ ËÇÊÍÐÄÏÃÌÍÄ ¬¿×Ä Ð Á¿ËÇ ÀÊ¿Â͌ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÑÍÊÛÉÍ ÍÑ Ì¿Ð пËÇÔ ¿ ÀÄÆÃÍËÌÚÄ ÅÇÁÍÑÌÚÄ ÁÚÌÒÅÃÄÌÚ ÁÚÅÇÁ¿ÑÛ ÊÝÀÚËÇ ÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ ®ÏÇÖÄË ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÀÍÊÛ×ÍÈÎÏÍÕÄÌÑŠÀÄÆÃÍËÌnj ÉÍÁšŒÃÄÊÍÏÒÉÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÔ­ÖÄÌÛÅ¿ÊÛ ÜÑÇÔÅÇÁÍÑÌÚÔ«ÍÞËÄÖÑ¿ŒÎÍËÍÖÛÜÑÇË ÐÍÀ¿É¿ËÇÉÍ×É¿Ë Ì¿ÈÑÇÃÊÞÌÇÔÃÍË ÂÃÄ ÇÔ ÎÍÊÝÀÞÑ £ÊÞ ÜÑÍÂÍ ÉÍÌÄÖÌÍ ÌÒÅÄÌ ÎÇÑÍËÌÇÉ ÎÏÇÝÑ ÂÃÄÅÇÁÍÑÌÍËÒÐÃÄÊ¿ÝÑ ÎÏÇÁÇÁÉÇ ÐÑÄÏÇÊÇÆÒÝÑ ÍÑÉÍÏÏÄÉÑÇÏÒÝÑ ÎÍÁÄÃÄÌÇÄ ÇÑÍÂÿËÍÅÌÍÀÒÃÄÑÇÐÉ¿ÑÛÐČ ËÛÝ ÉÍÑÍÏ¿ÞÄÂÍ ÄÄ ÎÏÇËÄÑ°ÎÄÕÇ¿Ênj ÐÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄÁÐÄÜÑÍËÍÂÒÑÐÃÄÊ¿ÑÛ ÄÐÑÛ ÇËÚÜÑÍÃÄÊ¿ÄË ÌÍÜÑÍÉ¿ÎÊÞÁËÍÏÄ Ñ¿É É¿É Ò Ì¿Ð ÌÄÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÎÄÏÄÃÄÏÅÉÇ ÅÇÁÍÑÌÚÔ ÔÍÑÞ ÀÚ Ì¿ ÎÍÐÊÄÍÎÄÏ¿ÕÇÍ̌ ÌÚÈ ÎÄÏÇÍà °ÇÊ¿ËÇ ÍÃÌÍÈ ÁÄÑÉÊÇÌÇÉÇ ÇÉÇÌÍÊÍÂÍÁÎÏÇÝÑÌÄÐÍÆÿÑÛŒÐÊÇ×ÉÍË ËÌÍÂÍ ÎÏÍÀÊÄË Ð ËÄÐÑÍË Ï¿ÆËÄØÄÌÇÞ Ç ÓÇÌ¿ÌÐÇÏÍÁ¿ÌÇÄËÎÇÑÍËÌÇÉ¿¼ÑÍËÍÅÌÍ ÐÃÄÊ¿ÑÛÑÍÊÛÉÍÐÎÍËÍØÛÝÂÍÐÒÿÏÐÑÁ¿Ç ÍÀØÄÐÑÁ¿ «ÍÅÄÑÊÇÐÀÚÑÛÐÞËÍÞËÄÖÑ¿ŒÎÏÇÝÑ ÃÊÞÀÄÆÃÍËÌÚÔÅÇÁÍÑÌÚÔÁÌ¿×ÄËÂÍÏ͌ ÃÄ ¶ÇÐÑÍÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇŒËÍÅÄѬÍÄÐÊÇ ÁÃÄÑÐÑÁÄÞÃÒË¿Ê¿ ÖÑÍÏ¿ÌÍÇÊÇÎÍÆÃÌÍ ÁÐÄËÄÖÑÚÐÀÚÁ¿ÝÑÐÞ ÑÍÐÄÈÖ¿ÐÐÂÏÒÐÑÛÝ ÎÍÌÇË¿Ý ÖÑÍ ÜÑ¿ ËÄÖÑ¿ Ñ¿É Ç ÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞ ËÄÖÑÍÈe

Œ«ÄÖÑ¿ËÍÞÀ¿Ì¿ÊÛÌ¿ÇÎÏ͌ ÐÑ¿ ÌÍÞÒÁÄÏÄÌ ÖÑÍÍÌ¿¿ÉÑÒ¿Êی Ì¿ ÃÊÞ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ÊÝÀÍÂÍ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞ©ÍËοÌÇÞŠ±ÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÉÊÇË¿Ñ¿šÃÍÁÍÊÛÌÍËÍÊÍÃ¿Þ ÌÍÉ ÐÁÍÄËÒÌÄÀÍÊÛ×ÍËÒÁÍÆÏ¿ÐÑÒÌ¿Ë ÒÿÊÍÐÛÁÆÞÑÛÌÄÎÊÍÔÒÝÎÊ¿ÌÉÒ ÁÑÄÔÌÇ×¿Ô ÉÍÑÍÏÚÄËÚÆ¿ÌÞÊÇ ¿ ÇËÄÌÌÍ ÉÍÌÃÇÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÁÄÌÑÇÊÞÕÇÞ ÜÊÄÉÑÏÍËÍÌÑ¿Å ÍÑÍÎÊÄÌÇÄ Ç ÁÍÃÍÐÌ¿ÀÅÄÌÇÄ Ÿ ÑÄÎÄÏÛÍËÄÖÑÄËÍÞÎÏÍÂÏ¿ËË¿Œ Ë¿ÉÐÇËÒËŒÖÄÏÄÆοÏÒÊÄÑÁÇÃÄÑÛ ÐÁÍÝ ÉÍËοÌÇÝ ÊÇÃÇÏÒÝØÄÈ Ì¿ ŠÉÊÇË¿ÑÇÖÄÐÉÍ˚ ÏÚÌÉÄ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÂÍÏÍÿ ©ÍÊÍËÌÚ ÌÍ Ç ÀÊÇÆÊÄÅ¿ØÇÔ Ï¿ÈÍÌÍÁ ÐÍ ×Ñ¿Œ ÑÍË ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÖÄÊÍÁÄÉ ÜÑ¿É Œ § ÎÍÁÄÏÛÑÄ ËÌÄ Þ ÎÏnj ÊÍÅÒÁÐÄÐÁÍÇÒÐÇÊÇÞÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚËÍÞËÄÖÑ¿ÐÀÚÊ¿ÐÛ

Œ¾ËÄÖÑ¿ÝÍÑÍË ÖÑÍÀÚÁÐÄÅÄÌØÇÌÚ ÇËÄÊÇ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÀÚÑÛ ÉÏ¿ÐÇÁÚËÇ Ç ËÍÂÊÇÎÍÆÁÍÊÇÑÛÉÒÎÇÑÛÐÄÀÄÜÊÄ¿ÌÑÌÒÝ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÒÝ ÀÏÄÌÃÍÁÒÝ ÍÃÄÅÃÒ ±­« ©-"*.¤ÐÊÇÅÄÌØÇÌ¿ÍÃÄÑ¿ÐÍÁÏÄËÄÌÌÍ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍ ÃÍÏÍÂÍ ÑÍÂÿ ÍÌ¿ ÖÒÁÐÑÁÒÄÑ ÐÄÀÞÀÍÊÄÄÒÁÄÏÄÌÌÍÇÎÏÇÁÊÄÉ¿ÑÄÊÛÌÍ Ò ÌÄÄÎÍÁÚ׿ÄÑÐÞпËÍÍÕÄÌÉ¿©ÐÑ¿ÑÇ ÍÃÄŌ ÿ±­.©-"*.ÎÍËÍ¿ÄÑÎÏÍÃÁÇ¿ÑÛÐÞÎÍ ÅÇÆÌÇÇÀÚÑÛÒÐÎÄ×ÌÚËÇ ¤ÐÑÛ Ò ËÄÌÞ Ç ÄØÄ ËÄÖÑ¿ ÐÁÞÆ¿ÌÌ¿Þ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ Ð Ì¿×ÇË ˿¿ÆÇÌÍË «ÌÄ ÔÍÖÄÑÐÞ Ì¿ÈÑÇ ÄØÄ ÀÍÊÄÄ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÄ ÐÎÍÐÍÀÚ ÎÏÇÁÊÄÖÄÌÇÞ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ®ÏÍÐÑÍ ÉÍÌÑ¿ÉÑ¿ŠÎÏÍÿÁÄՌÎÍÉÒοÑÄÊۚÐÄÂÍÃÌÞ ÒÅÄ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÐÍÆÿÑÛ ÀÍÊÄÄÀÊÇÆÉÇÄ ÃÍÁÄÏÇÑÄÊÛÌÚÄÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ¬¿×Ç ÎÍÉÒοÑÄÊÛÌÇÕÚ ÎÍÐÊÄ ÎÏÇÍÀŒ ÏÄÑÄÌÇÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÎÏÄÃËÄÑÍÁ ÍÃÄÅÃÚ Æ¿Ö¿ÐÑÒÝËÄÌÞÝÑÐÁÍÈÐÑÇÊÛÅÇÆÌÇ­ÌÇ ÎÏÇÍÀÏÄÑ¿ÝÑÌÄÎÏÍÐÑÍÎÊ¿ÑÛÄÇÊÇÉÍÐÑÝË ÌÍÇÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÌÍÁÚÄÍØÒØÄÌÇÞ Æ¿ÏÞà ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÈÜÌÄÏÂÇÇ®ÍÜÑÍËÒËÍÄÅČ Ê¿ÌÇÄÌÄÑÍÊÛÉÍÍÃÄÁ¿ÑÛÅÄÌØÇÌ ¿ÄØÄÇ ÎÍËÍ¿ÑÛÇËÐÍÆÿÁ¿ÑÛÌÍÁÚÈÒÌÇÉ¿ÊÛÌÚÈ ÐÑÇÊÛÇÊÇÎÍÃÉÍÏÏÄÉÑÇÏÍÁ¿ÑÛÑÍÑ ÖÑÍÒÅÄ ÇËÄÄÑÐÞ ÐÒÖÄÑÍËÍÃÄÅÃÚ ÉÍÑÍÏ¿ÞÄÐÑÛÁÇÔ ¿ÏÃÄÏÍÀÄ®ÏÇËÄÏÌÍÑÍÅÄпËÍÄËÄÖÑ¿Ý ÐÃÄÊ¿ÑÛÇÁÏ¿ËÉ¿ÔÇÌÑÄÏÌÄь˿¿ÆÇÌ¿ ÜÑ¿Œ ÉÒÝÍÌÊ¿È̌ÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÕÇÝÐÍÆÿÌÇÞÇËÇÌ Å¿®ÍÉ¿ÞÌÄÐÍÁÐÄËÞÐÌÍÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÝ É¿É ÇËÄÌÌÍ Þ ÀÒÃÒ ÁÍÎÊÍØ¿ÑÛ Á ÅÇÆÌÛ ÐÁÍÝ ËÄÖÑÒ ÌÍÞÐÌÍÁÇÅÒ ÖÑÍÌ¿×ÇÅÄÌØÇÌÚÁ ÜÑÍËÍÖÄÌÛÌÒÅÿÝÑÐÞÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿


¨»¡¥ ¬ÍÅÊÓÅÌؾÅÄÊÂν

¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽξ „§È½¾¼½ϽÄÇȽ¼Ã¸»¸ÊÔÂÃÀ† ½ÅʸÄ ÀÅÅƺ¸ÎÀÆÅÅËÖ ÇÈƼˆ ÎÀÖ ½½Ÿ¼ÆÇÈƺ½È×ÊÔŸɽ¹½“ † ÉÏÀʸ½Ê ¼ÀȽÂÊÆÈ ÂÆÄǸÅÀÀ „ª½Ã½ÄÆÅʸ¾“º»½ÅÀÁ¤¸Â½½º Éý¼Ë½ÊÕÊÆÄËÇÈÀÅÎÀÇËÉÇƆ Éý¼Æº¸Ê½ÃÔÅÆÉÊÔÖ Çƺ½È»¸Ö† ѽÁºÀ¿ËÄýÅÀ½ºÉ½ÀÅÅƺ¸ÎÀÀ ÇÈÆÍƼ×Ê ¼º¸ ÀÉÇÓʸʽÃÔÅÓÍ ÇÆÃÀ»ÆŸ†ÉŸϸøÀÉÇÆÃÔ¿ËÖÊÉ× ŸÇȽ¼ÇÈÀ×ÊÀÀ ¿¸Ê½Ä†ºɺƽÄ ¼ÆĽ ¦ ÊÆÄ ¸ÂÀ½ Ƚ¿ËÃÔʸÊÓ ¼¸ÖÊ ʸÂÀ½ ¸ÇÈƹ¸ÎÀÀ ȸÉɸ† ¿¸Ã ¼ÀȽÂÊÆÈ ÂÆÄǸÅÀÀ „ª½Ã½† ÄÆÅʸ¾“ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

 Š­ÐÌÍÁÌÚË ÇÐÎÚÑ¿ÑÄÊÛÌÚË Î͌ ÊÇÂÍÌÍËÎÍÁÌÄÃÏÄÌÇÝÏ¿ÆÌÚÔÑÄÔÌ͌ ÊÍÂÇÖÄÐÉÇÔÌÍÁÇÌÍÉÃÊÞËÄÌÞÞÁÊÞÄÑÐÞ ÌÄÃÍË ¿Ï¿ÀÍÑ¿£ÄÊÍÁÑÍË ÖÑÍÃÍËÍÈ ÞÎÏÇÄÆÅ¿ÝÑÍÊÛÉÍÌÍÖÄÁ¿ÑÛÇÎÍÁÍЌ ÉÏÄÐÄÌÛÞËÎÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁпÃҚ ŒÐËÄÄÑÐÞ ¤ÁÂÄÌÇÈ ¬¿ ÐÁÍÄÈ ÌÚÌÄ×ÌÄÈ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ Š±ÄÊÄËÍÌѿŚ Ï¿ÐÎÍʿ¿ÄÑÐÞ Ð ÂÍÿ¡ŒË ÎÍÐÊÄÎÍÐÑÏÍÈÉÇÌÍÁÍÂÍ ÍÓÇп ÁÐÑ¿Ê ÁÍÎÏÍÐ Í ÄÂÍ ÍÑÍÎÊÄÌÇÇ ®ÍËÌÞ Í ÃÁÒÔÊÄÑÌÄË ŠÔÍÅÃÄÌÇÇ ÎÍ ËÒɿ˚ ÎÏÇ ÎÍÃÉÊÝÖÄÌÇÇ É ¿ÆÍÁÍÈ ÐÄÑÇ ÐÑ¿ÏÍÂÍ ÍÓÇп «¿ÉÄÄÁ ÏÄ×ÇÊ Œ ÍÑ¿ÎÊÇÁ¿ÑÛÐÞ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÌÍÁÚËÇ ÜÉÐÎÄÏÇËÄÌÑ¿ÊÛÌÚËÇ ÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ ¬¿ ÇËÄÝØÇÄÐÞÌ¿ÑÍÑËÍËÄÌÑÐÏÄÃÐÑÁ¿ÀÚÊ

ÉÊÛ½ÌØ¿

Æ¿ÉÒÎÊÄÌÑÄÎÊÍÁÍÈÌ¿ÐÍÐŒпËÚÈÀÝÌ ÅÄÑÌÚÈ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇȬ¿ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÍÀÌ¿ÏÒÅÇÊÇÐÛÃÁÄÃÍÐÑ¿ÁŒ ×ÇÄÐÞŠÎÍÌ¿ÐÊÄÃÐÑÁҚÐÉÁ¿ÅÇÌÚŒÌČ ÂÊÒÀÍÉÇÄ ÁÏÍÃÄ×ÒÏÓÍÁ ÌÍÇÇÔÁÎÍÊÌÄ ÔÁ¿ÑÇÊÍÃÊÞÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÞÏ¿ÀÍÑÚÌ¿Ð͌ п ²ÐÑ¿ÌÍÁÇÊÇ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ Ì¿Ö¿ÊÇ ÍÑ¿ÎÊÇÁ¿ÑÛ ÆÿÌÇÄ ©ÍÌÄÖÌÍ Á пËÚÈ ËÍÏÍÆÑÄÎÊ¿ÌÄÔÁ¿Ñ¿ÊÍ ÇƌƿÌÄÃÍÐÑ¿Œ ÑÍÖÌÍÈËÍØÌÍÐÑÇÑÄÎÊÍÁÍÂÍÌ¿ÐÍп ÑÉ Ì¿ÀÍÊÛ×ÒÝÃÄÌÄÂÌÄÔÁ¿ÑÇÊÍ ÌÍÁÐÄÅÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛÁÎÍÊÌÄÒÐÎÄ×Ìڌ ËÇŠ°ÄÈÖ¿ÐÄØÄÍÃÇÌÑÄÎÊÍÁÍÈÉÍÌÑÒÏ ÒÐÑ¿ÌÍÁÇË ÎÍÊÌÒÝÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÒÐÍÀÄÏÄË ÇËÍÅÌÍÀÒÃÄÑÉÊÇÄÌÑ¿ËÎÏÄÃʿ¿Ñۚ ŒÏ¿ÃÍÁ¿ÊÐÞ«¿ÉÄÄÁ¡ÑÍÏÍÈÑÄÎÊÍÁÍÈ Ì¿ÐÍÐÃÊÞÍÑ¿ÎÊÇÁ¿ÌÇÞÕÄÔÍÁÍÉ¿Æ¿ÊÐÞ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÄÄ ÎÄÏÁÍÂÍ Œ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ Š±ÄÊÄËÍÌÑ¿Å¿š ÒÖÊÇ ÐÁÍÇ Í×ÇÀÉÇ Ç ÁÌÄÐÊÇÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÉÍÏÏÄÉÑÇÁÚ Š±¿ÉÉ¿ÉÁÐÄÐÇÊÚÇÐÏÄÃÐÑÁ¿ÑÏ¿Œ ÑÇÊÇÐÛÌ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÓÇÏËÚ ÑÍÃÍÃÍË¿ ÒËÄÌÞÃÍÊÂÍÏÒÉÇÌÄÃÍÔÍÃÇÊÇ ŒÍÀٌ ÞÐÌÇÊ ¤ÁÂÄÌÇÈ «¿ÉÄÄÁ Œ Ÿ ÅÇÁÒ Þ Á ÃÄÏÄÁÌÄ ÂÃÄÌÄÑ¿ƿ ÇÐÂÍÿÌ¿Ë ÎÏÇÔÍÃÇÊÍÐÛÍÑ¿ÎÊÇÁ¿ÑÛÐÞÐÎÍËÍØÛÝ ÑÁÄÏÃÍÑÍÎÊÇÁÌÍÂÍ ÉÍÑÊ¿ ÃÏÍÁ¿ŒÒÂÍÊÛ ÃÏÍÁ¿ŒÒÂÍÊÛe ®ÄØÄÏÌÚÈ ÁÄÉ É¿ÉÍȌ ÑͬÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÌ¿Æ¿ÃÞÿÅÄÉÒÎÇÊ ÑÄÎÊÍÁÍÈ Ì¿ÐÍÐ ÃÊÞ ÃÍË¿×ÌÄÂÍ ÇЌ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞ ÌÍËÌÄÎÍÆÁÍÌÇÊÉÊÇÄÌÑ ÇÒÎÏÍÐÇÊÐÏÍÖÌÍÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛÜÑÍÑÌ¿ÐÍÐ ÄËÒ±¿ÉÖÑÍÍÎÞÑÛÎÏÇ×ÊÍÐÛÎÏÍÁÄÐÑÇ ÆÇËÒ Á ÉÍËοÌÇÇ Ð ÎÄÖÉÍÈ § ÁÍÑ ÂÍà ̿ƿÃÞÌ¿ÉÍÌÄՌÑÍÎÏÇÍÀÏÄÊÑÄÎÊÍÁÍÈ Ì¿ÐÍÐ ­Ì ÍÀÍ×ÄÊÐÞ ËÌÄ Á ÑÚÐÞÖ ÏÒÀÊÄÈ ÎÍÑÏÄÀÊÞÄË¿Þ ÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÉ¿Þ ËÍØÌÍÐÑÛŒ ÉÇÊÍÁ¿ÑÑ¿¾ÒÐÑ¿ÌÍÁÇÊ Ì¿ÐÍÐ ÁÁÄÊÁÜÉÐÎÊÒ¿Ñ¿ÕÇÝÇÀÍÊÛ×ÄÌÄ ÎÍÃÔÍÃÇÊÉÐÁÍÄËÒËÌÍÂÍÐÑϿÿÊÛÌÍËÒ ÉÍÑÊÒ £¿ÅÄ ÎÏÇ ËÇÌÒÐ Í° ÌÇÉ¿ÉÇÔ ÎÏÍÀÊÄËÐÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉÍËÑÄÎÊ¿ÌÄÀÚÊÍ ±ÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ¿ Á ÃÍËÄ ÍÐÑ¿Á¿Ê¿ÐÛ ÁÚ×Ä Í° ¾ ÇÐÎÍÊÛÆÒÝ ÑÄÎÊÍÁÍÈ Ì¿ÐÍÐ ÑÍÊÛÉÍÃÊÞÍÑÍÎÊÄÌÇÞ£ÄÊÍÁÑÍË ÖÑÍ ÐÇÐÑÄË¿Ì¿ÂÏÄÁ¿ÁÍÃÚÒËÄÌÞÒÅÄÀÚÊ¿ Ì¿Ê¿ÅÄÌ¿ ÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛ ÏÄ×ÇÑÛ ÑÍÊÛÉÍ ÁÍÎÏÍÐ Ð ÍÑÍÎÊÄÌÇÄË £¿ Ç Á ÐËÚÐÊÄ ©®£ÜÑÍÌÄÍÖÄÌÛÍÎÏ¿ÁÿÌÌÍÖÄËÁÚ×Ä ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ¿Ì¿ÂÏÄÁ¿ÁÍÃÚ ÑÄËÌÇÅÄÉ͌ ÜÓÓÇÕÇÄÌÑÎÍÊÄÆÌÍÂÍÃÄÈÐÑÁÇÞÌ¿ÐÍп ¢ÍÏ¿ÆÃÍ Ï¿ÆÒËÌÄÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ Ñ¿ÉÍÈ ÇÐÑÍÖÌÇÉÜÌÄÏÂÇÇÃÊÞÍÀÍÂÏÄÁ¿ÎÍËÄØČ ÌÇÈÁÍÆÃÒÔÍËÇÊÇÑÄÎÊÚËÇÎÍÊ¿Ëǚ ±ÄÎÊÍÁÍÈÌ¿ÐÍÐŒÍÃÇÌÇÆÌ¿ÇÀÍÊÄÄ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÚÔ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁÌÚÔÇÐÑÍ֌ ÌÇÉÍÁÜÌÄÏÂÇÇÃÊÞ«ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ ®Ï¿Áÿ ÌÄÁÐÞÉÇÈ°ÒØÄÐÑÁÒÝÑÏ¿ÆÌÚÄ ÑÇÎÚÑÄÎÊÍÁÚÔÌ¿ÐÍÐÍÁ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑÑÍÂÍ ÍÑÉÒÿÍÌÇÎÍÊÒÖ¿ÝÑÜÌÄÏÂÇÝ


¬ÍÅÊÓÅÌؾÅÄÊÂν

¨»¡¥

ª½ÇÃƺÆÁŸÉÆɆƼÀÅÀ¿ŸÀ† ¹Æý½ ǽÈÉǽÂÊÀºÅÓÍ ¸ÃÔʽȆ ŸÊÀºÅÓÍÀÉÊÆÏÅÀÂƺÕŽȻÀÀ ¼ÃפÆÉÂƺÉÂÆÁƹøÉÊÀ

¡¿ÏÇ¿ÌÑÎÄÏÁÚÈŒÇÆÁÍÆÃÒÔ¿¼ÑÍ̿nj ÀÍÊÄÄÜÉÍÌÍËÌÚÈÐÎÍÐÍÀ ÌÍÌÄÎÍÃÔ͌ ÃÞØÇÈÃÊÞÌ¿×ÄÂÍÉÊÇË¿Ñ¿ÁÔÍÊÍÃÌÍÄ ÁÏÄËÞ ÂÍÿ ÌÇÅÄ ËÇÌÒÐ Í° ÉÍÂÿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÀÍÊÛ×ÄÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÑÄÎÊ¿ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ Ñ¿ÉÍÂÍ Ì¿ÐÍп É¿É Ï¿Æ ÒËÄÌÛ׿ÄÑÐÞ ¡¿ÏÇ¿ÌÑ ÁÑÍÏÍÈ Œ ÑÄÎÊÍ ÇÆÁÊÄÉ¿ÄÑÐÞÇÆÆÄËÊÇ¢ÏÒÌÑÍÁÚÈÂÍÏnj ÆÍÌÑ¿ÊÛÌÚÈÉÍÊÊÄÉÑÍÏÆ¿É¿ÎÚÁ¿ÄÑÐÞÁ ÆÄËÊÝÌ¿ÂÊÒÀÇÌÒ ËÄÑÏ¿¼ÑÍÑÉÍʌ ÊÄÉÑÍÏÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÃÄ×ÄÁÚÈ ÌÍÑÏÄÀÒÄÑ ËÌÍÂÍÐÁÍÀÍÃÌÍÈÎÊÍØ¿ÃDZÏÄÑÇÈÁ¿Ïnj ¿ÌÑ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÌÚÈ«¿ÉÄÄÁÚËÃÍË¿Ç ÁÍÓÇÐÄ ŒÑÄÎÊÍÁÍÈÌ¿ÐÍÐ Ï¿ÀÍÑ¿ÝØÇÈ Ì¿ÐÉÁ¿ÅÇÌ¿Ô¼ÑÍÃÍÏÍÂÍÈÐÎÍÐÍÀÎ͌ ÊÒÖÄÌÇÞ ÜÌÄÏÂÇÇ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÌÄË¿ÊÚÔ ÃÄÌÄ ÐÑÍÇÑ ÀÒÏÄÌÇÄ ÐÉÁ¿ÅÇÌÚ Ÿ ÁÍÑ ÄÐÊÇÁ¿Ë É¿ÉÉÍËοÌÇÇŠ±ÄÊÄËÍÌѿŚ ÎÍÁÄÆÊÍÇÌ¿Á¿×ÄËÒÖ¿ÐÑÉÄÒÅÄÇËÄÝÑÐÞ ÎÍÃÔÍÃÞØÇÄ ÐÉÁ¿ÅÇÌÚ ÑÍ ËÍÅÌÍ ÇЌ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÜÑÍÑÐÎÍÐÍÀ Š®ÏÄÃÐÑ¿ÁÛÑÄÐÄÀÄÀÄÆÑÄÎÊÍÁÍÂÍ Ì¿ÐÍпÞÎÊ¿ÑÇÊÆ¿ÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÑÁÍ ÏÒÀÊÄÈÁËÄÐÞÕ°ÌÇËÐÑ¿ÊÎÊ¿ÑÇÑÛÌČ Ì¿ËÌÍÂÍÀÍÊÛ×ÄŒÍÉÍÊÍÏÒÀÊÄÈ Œ ÍÑËÄÖ¿ÄÑ «¿ÉÄÄÁ Œ ¬Í ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ Þ ÐÄÏÛÄÆÌÍ ÜÉÍÌÍËÊÝ Ì¿ ÑÍÎÊÇÁÄ ÃÊÞ ÉÍÑÊ¿¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ ËÌÄÌÄÌ¿ÃÍÏÄ׿ÑÛ ÎÏÍÀÊÄËÒÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞ¿ƿ¼ÑÍÍÖÄÌÛ ÃÍÏÍÂÇÄÏ¿ÀÍÑÚ ÌÄÂÍÁÍÏÞÒÅÄÍÑÍË ÖÑÍÃÊÇÑÄÊÛÌÚÄÁÐÞÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ÑÞÌÄÑÐÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄѲÀÄÃÇÑÛÐÍÐÄÃÄÈÁÌÄÍÀŒ ÔÍÃÇËÍÐÑÇÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞ¿ƿ ÍÏ¿ÌÇÆ͌ Á¿ÑÛÖÑ͌ÑÍÑÇο¥°© ÐÃÄÊ¿ÑÛÎÏÍÄÉÑ Ì¿ÈÑÇ ÐÍÇÌÁÄÐÑÍÏ¿ ­ÃÌÇË ÐÊÍÁÍË ÎÏÍÀÊÄËÚÇÀÄÐÉÍÌÄÖÌ¿ÞÁÍÊÍÉÇÑ¿ ŸÑÄÎÊÍÁÍÈÌ¿ÐÍÐŒÔÍÏÍ×ÄÄÏÄ×ÄÌÇÄ ÄØÄÇÑ¿Ë ÂÃÄÇËÄÄÑÐÞË¿ÊÍ ŒÉ¡Ñ ÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÑÁ¿ Ì¿ÎÏÇËÄÏÌ¿ÿÖÄ¡ÚÄƌ Å¿ÄÑÖÄÊÍÁÄÉÇÆ«ÍÐÉÁÚÇÿÄÑÉÍË¿ÌÃÒ ÐËÍÀÇÊÛÌÇÉ¿ÐÁÍÄËÒŠÒËÌÍËÒÃÍËҚ Š¾ ÄÃҚ ©ÍÂÿ ÍÌ ÎÏÇÀÒÃÄÑ Ì¿ ËÄÐÑÍ ÃÍËÒÅÄÎÏÍÑÍÎÇÑÐÞ ÇÁÑÍÅÄÁÏÄËÞÌÄ Ì¿ÃÍÑÏ¿ÑÇÑÛÜÊÄÉÑÏÍÜÌÄÏÂÇÝ ÉÍÂÿÌ¿ ÿÖÄÌÇÉÍÂÍÌÄњ ÉÊÛ½ÌØ¿

®ÍÐÊÄÎÏÍÁÄÃÄÌÇÞÇÐÎÚÑ¿ÌÇÈÇÍь Ï¿ÀÍÑÉÇÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇËÍÌÑ¿Å¿ÉÍËοÌÇÞ Š±ÄÊÄËÍÌѿŚÑÄÎÄÏÛÎÍÐÑÍÞÌÌÍÒÐÑ¿Œ Ì¿ÁÊÇÁ¿ÄÑ ÑÄÎÊÍÁÚÄ Ì¿ÐÍÐÚ Á ÅÇÊÚÔ ÃÍË¿Ô ÍÓÇпÔÇÿÅÄÁÔÏ¿Ë¿Ô °ÄÈÖ¿Ð ¤ÁÂÄÌÇÈ «¿ÉÄÄÁ ÇÐÎÚÑڌ Á¿ÄÑÒÐÄÀÞÐÍÊÌÄÖÌÚÄÉÍÊÊÄÉÑÍÏÚ§Ô ÍÐÌ¿ÐÑÇÊÇ пËÚËÇ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌÚËÇ ÿÑÖÇÉ¿ËÇÇÆ¿ËÄÏÞÝÑÁÐÄÁÍÆËÍÅÌÚÄ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÇÐÑÇÉÇÇοϿËÄÑÏÚÐÉÍÊÛÉÍ ÜÌÄÏÂÇÇ ÍÌÇ ÿÝÑ Á Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏÚ Ì¿ ÒÊÇÕÄ ÉÍÊÇÖÄÐÑÁ¿ ÐÍÊÌÄÖÌÍÂÍÐÁÄÑ¿ ÒÂÊ¿Ì¿ÉÊÍÌ¿¬ÍÁÚÄ ÍÀÙÄÉÑÚÁŠÑÄÔÌÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍËÆÍÍοÏÉĚ «¿ÉÄÄÁ¿ŒÃÁ¿ÐÍÊÌÄÖÌÚÔÉÍÊÊÄÉÑÍÏ¿Ð Ì¿ÐÍÐÍËÇÀÍÈÊÄÏÍËŒÍÀÍ×ÊÇÐÛÁ ÑÚÐÞÖÏÒÀÊÄÈ®ÍÊÌ¿ÞÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉ¿ÎÍÇÔ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝÀÒÃÄÑÐÍÀÏ¿Ì¿ÂÃČÑÍÁ ÉÍÌÕÄÆÇËÚ Š¡ÍÑ ÎÏÍÁÄÃÒ ÇÐÎÚÑ¿ÌÇÞ Ì¿ Ì¿Œ ×ÄË ÎÍÊÇÂÍÌÄ ÎÍÑÍË ËÍÅÄÑ Ç ÃÍË¿ Ñ¿ÉÇÄ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÝ ¿ ÂÊ¿ÁÌÍÄ ÀÒÃÒ Ð ÖÇÐÑÍÈ ÐÍÁÄÐÑÛÝ ÎÏÄÃʿ¿ÑÛ ÎÍÉÒοŒ ÑÄÊÞ˲ËÄÌÞÄÐÑÛÉÊÇÄÌÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇ ÆÁÍÌÞÑ Ç ÐÎÏ¿×ÇÁ¿Œ ÝÑ Š¶Ñ͌ÑÍ ÌÍÁÄÌÛÉÍÄ ÎÍÞÁÇÊÍÐÛ ²ÐÑ¿ÌÍÁÇ ̿˚ ±¿É ÖÑÍ ÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞ ¿ÎÏÍÀÇÏÍÁ¿ÑÛÑÍÍÃÌÍ ÑÍÃÏÒÂÍÄ«Ú ÎÏÍÐÖÇÑ¿ÊÇ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ÁÄÑÏÞÉÍÁ ŒÁÌ¿×ÄËÏÄÂÇÍÌÄÍÌ¿Ë¿Ê¿ ÇÐÎÚÑڌ Á¿ÊÇ ÓÍÑÍÜÊÄÉÑÏÇÖÄÐÉÇÄ ÐÍÊÌÄÖÌÚÄ οÌÄÊÇ Œ ÎÍÉ¿ Ë¿Ê ©®£ ®Ê¿ÌÇÏÒÄË ÍÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛ ÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÄ ÑÁÄÏÃÍÄ ÑÍÎÊÇÁÍŒÎÄÊÊÄÑÚŒÜÑÍÇÆËÄÊÛÖÄÌÌ¿Þ ÁÚÐÒ×ÄÌÌ¿ÞÃÏÄÁÄÐÇÌ¿ ÐÎÏÄÐÐÍÁ¿ÌÌ¿Þ ÀÄÆÁÐÞÉÇÔÃÍÀ¿ÁÍÉÁÕÇÊÇÌÃÏÇÖÄÐÉÇÄ ÂÏ¿ÌÒÊÚ­ÌÇÑÍÅÄÑÏÄÀÒÝÑÜÉÐÎÄÏnj ËÄÌÑÍÁ©¿ÉÖ¿ÐÑÍÌ¿ÃÍÀÒÃÄÑÖÇÐÑÇÑÛ ÆÍÊÒÁÎÄÊÊÄÑÌÍËÉÍÑÊÄ °ÉÍÊÛÉÍÍÌÇ ÿÝÑÑÄÎÊ¿ ¡ÐÄÜÑÍÌÒÅÌÍÁÚÞÐÌÇÑÛ Æ¿Ï¿ÌÄÄŸÉ¿ÉÅÄÇÌ¿ÖÄ ¡ÐÄÃÍÊÅÌÍ ÀÚÑÛÎÏÍÁÄÏÄÌÍÌ¿ÐÄÀĚ ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
ŨÂÍˈ§ËÊÙÜÇŠ ʽÌÅÏËÇÎËοËÅÉÎÂÇÍÂÏËɘ šÆÂÊ׹Ƚº¢ÆÃÆÄÅËÇÈÀ½¿¾¸Ã›À£½ÈÆ ºÃ¸¼½Ã½ÎƼÅÆ»ÆÀ¿ɸÄÓÍ ÀĽÅÀÊÓÍÂÆÅÔ×ÏÅÓͼÆÄƺ¬È¸ÅÎÀÀ-IFSBVEšÀÅƼ½Ã»ÆÉÊÀúŸ† нÄ»ÆÈƼ½ÇÆÇÈÀ»Ã¸Ð½ÅÀÖÍÆ¿×ÀŸ¹ËÊÀ¸„šÀÅÆʽ¸­¦“¶ÈÀ× ¢ÆÈÆÊÂƺ¸

¨Û¾ÅÏÂÈÙÍÂÀ¾Å ÅÃÂÊÖÅÊ ©¿ÉÑÍÊÛÉ͢ǪÄÏÍÎÍÞÁÇÊÐÞÁ ˿¿ÆÇÌÄŠ¡ÇÌÍÑÄÉ¿´­š ¿ÑËÍÐÓČ Ï¿ÁÎÍËÄØÄÌÇÇÑÒÑÅÄÇÆËÄÌÇÊ¿ÐÛ ¥ÄÌØÇÌÚ ÁÚÎÏÞËÇÊÇ ÐÎÇÌÚ ¿ ËÒÅÖÇÌÚÐÑ¿ÊÇÒÊÚÀ¿ÑÛÐÞÇÉÏÄÎÉÍ Å¿ÑÛ ÏÒÉÒ ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÍËÒ ÂÍÐÑÝ § ÑÄ Ç ÃÏÒÂÇÄ ÃÄÊ¿ÊÇ ÜÑÍ ÌÄ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ Ñ¿É Ì¿ÃÍ ÀÚÊÍ ¿ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÐÏ¿ÆÒÎÍÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ênjƿ×ÄÊÆÌ¿Önj ÑÄÊÛÌÚÈÖÄÊÍÁÄÉ¢ÇÒÅÄÌ¿ÎÍÏÍÂÄ Ì¿Ö¿Ê ×ÒÑÇÑÛ ÕÄÊÍÁ¿ÑÛ ÅÄÌØÇÌ Ç Ð ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄË ÓÍÑÍÂÏ¿ÓÇÏ͌ Á¿ÑÛÐÞ 

†›À ÆÊÂ˼¸ºÓϽÈǸ½Ê½ÕŽȆ »ÀÖ š½¼Ôº¸ÄϽȽ¿»Æ¼ÀÉÇÆÃÅÀʆ É×Ã½Ê ¸ºÓÇÈƼÆþ¸½Ê½½¿¼ÀÊÔ ÇÆÄÀÈËÀȸÉɸ¿Óº¸ÊÔÆÂÆÅÔ×½ -IFSBVE ¤Æ¾½Ê ɽÂȽÊ ÂÈƽÊÉ× ºÂÆÅÔ×½ Œ «ÌÄ É¿ÅÄÑÐÞ ÖÑÍ ÁÐÝ ËÍÝ ÅÇÆÌÛ ËÄÌÞ ÍÀÄÏÄ¿ÄÑ ÍÃÌ¿ ÁÄØÛ Œ ÐÒÃÛÀ¿ °ÒÃÛÀ¿ ÃÊÞ ËÄÌÞ Œ ÜÑÍ ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÞ ÁÉÒÐÌ¿Þ Äÿ ÎÏ¿ÆÌ ÌÇÉÇ ÅÄÌØÇÌÚ Ç ÐÄÂÍÃÌÞ Á ËÍÇ ÊÄÑ ËÌÍÂÇÄÊÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄËÄÌÞ ÍÉÏÒÅ¿ÝÑ É¿ÅÒÑÐÞ ËÌÄ ÐÑ¿ÏÚËÇ ÌÄÐËÍÑÏÞ Ì¿ ÑÍ ÖÑÍ ÌÄÉÍÑÍÏÚÄ ÇÆ ÌÇÔ ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ËÍÊÍÅÄ ËÄÌÞ ¾ ÍØÒØ¿Ý ÐÄÀÞ ËÍÊÍÃÚË ¡Í ËÌÄ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÅÇÁÄÑ ÐÎÍÏÑÇÁÌÚÈ ÃÒÔ ÌÄÐËÍÑÏÞ Ì¿ËÍÈÀÍÊÛ×ÍÈÅÇÁÍÑ ÐËÄÄÑÐÞ °ÊÄÑÞÆ¿ÌÇË¿ÊÐÞÏÄÂÀÇ ÑÍÊÛÉÍ ÁÊÄÑÆ¿ÉÍÌÖÇÊÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Êی ÌÍÇÂÏ¿ÑÛ¯ÄÂÀÇŒÉÍË¿ÌÃÌ¿ÞÇÂÏ¿ ÃÏÒÅÄÐÉ¿Þ «ÍÇ ÁÌÒÉÇ ÉÍÑÍÏÚË ÖÒÑÛÆ¿ÃÁ¿ÃÕ¿ÑÛ ŒÍÌÇÑÍÅÄÇÂÏ¿ÝÑ ÁÏÄÂÀÇ«ÍÈŒÊÄÑÌÇÈÐÚÌÇÂÏ¿ÄÑ ÁÏÄÂÀǧÉÍÂÿËÚÖÑ͌ÑÍÎÏ¿ÆÃÌҌ ÄË ËÚÁÐÄÈÐÄËÛÄÈÇÂÏ¿ÄËÁÏÄÂÀÇ ¼ÑÍ ÐÑ¿ÊÍ ÒÅÄ Ì¿×ÄÈ ÐÄËÄÈÌÍÈ ÑÏ¿ÃÇÕÇÄÈ

§ËÊÙÜÇŠÚÏËÎÏͽÎÏÙ †˜¸ÂƽĽÉÊƺº¸Ð½Á¾À¿ÅÀ ¿¸ÅÀĸ½ÊÂÆÅÔ× Œ ¼ÑÍ Ö¿ÐÑÛ Ì¿×ÄÈ ÅÇÆÌÇ £ÊÞ Ì¿Ð ÉÍÌÛÞÉ Œ ÜÑÍ ÌÄ ÀÇÆÌÄÐ ÜÑÍ ÐÑÏ¿ÐÑÛ ÇÆÌÄÐËÄÌÚÁÐÄÁÏÄËÞÖÑ͌ ÑÍ ÎÍÃÐÖÇÑÚÁ¿ÝÑ Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÝÑ ÁÚ¿ÃÚÁ¿ÝÑ Þ ÅÄ ÌÇÖÄÂÍ ÜÑÍÂÍ ÌÄ

´­¢¤©¢­ª«¢°¬«¯­¢ž¨¢ª¥¢¨§« «¨¼Ÿ­¢¡¥¯Ÿµ¢©°¤¡«­«Ÿ¹»

¨»¡¥ .BEFJO'SBODF


´­¢¤©¢­ª«¢°¬«¯­¢ž¨¢ª¥¢¨§« «¨¼Ÿ­¢¡¥¯Ÿµ¢©°¤¡«­«Ÿ¹»

.BEFJO'SBODF

´ÂÉÄʽÉÂÊÅÏ -IFSBVE

›À £½ÈÆ ˾½ Ž ǽȺÓÁ »Æ¼ ÉÆÊÈ˼ÅÀϸ½Ê É ºÃ¸¼½ÃÔνÄ ¹ËÊÀ¸ „šÀÅÆʽ¸­¦“¶ÈÀ½Ä¢ÆÈÆÊÂƺÓÄ

¸ º ÆÂÊ׹Ƚ ÌȸÅÎË¿ÉÂÀÁ ºÀ† ÅƼ½ÃºÇ½ÈºÓ½ÇÆɽÊÀÃĸ»¸¿ÀÅ ɺƽ»Æ¼ÈË»¸

ÃÄÊ¿Ý ¾ ÎÏÇÄÆÅ¿Ý Ì¿ÎÏÇËÄÏ É ½ÏÇÝÇÂÍÁÍÏÝÄËÒ ÖÑÍ-IFSBVE ÍÖÄÌÛÔÍÏÍ×ÇÈÎÏÍÃÒÉÑÇÎÏÄÃÊ¿Œ ¿ÝÄÂÍÉÒÎÇÑÛ§½ÏÇÈÎÍÉÒοÄÑ ¤ÐÊÇÀÚÞÀÚÊÀÇÆÌÄÐËÄÌÍË ÞÐÑ¿Ê ÀÚ ÏÄÉÊ¿ËÇÏÍÁ¿ÑÛ ÐÁÍÈ ÎÏÍÃÒÉÑ Ï¿ÐÐÚοÞÐÛ ÉÏ¿ÐÇÁÚËÇ ÐÊÍÁ¿ËÇ ±ÍÂÿ ½ÏÇÈ ÒÉ¿Æ¿Ê ÀÚ ËÌÄ Ì¿ ÃÁÄÏÛ ² Ì¿Ð Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÃÏÒÅÄÐÉÍÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÖÄÐÑÁÍ ¿ ÌÄ ÃÄÊÍÁÍÄ ¦¿ ÎÞÑÛÃÄÐÞÑ ÊÄÑ ÖÑÍ Þ Æ¿ÌÇË¿ÝÐÛÉÍÌÛÞÉÍË ÞÌÄÎÍÑÄÏÞÊ ÌÇ ÍÃÌÍÂÍ ÉÊÇÄÌÑ¿ «ÌÄ ÇÌÍÂÿ ÆÁÍÌÞÑËÍÇÉÊÇÄÌÑÚÇÂÍÁÍÏÞÑŠ¢Ç ÑÄÀÄ ÃÄÌÛÂÇ ÌÒÅÌÚ ¤ÐÊÇ Ò ÑÄÀÞ ÄÐÑÛÎÏÍÀÊÄËÚ ÑÍÊÛÉÍÐÉ¿ÅÇÌ¿Ë ËÚ ÎÍËÍÅÄ˚ ®ÍÜÑÍËÒ Þ ÁÐÄÂÿ ÂÍÁÍÏÝ ÖÑÍÒËÄÌÞÌÄÑÉÊÇÄÌÑÍÁ Ò ËÄÌÞÄÐÑÛÃÏÒÆÛÞ † š¸Ä Ž ¸¾½ÊÉ× ÏÊÆ ÉȽ† ¼À ÄÆÃƼƻÆ ÇÆÂÆýÅÀ× ¼¸¾½ ºÆ ¬È¸ÅÎÀÀ ºÉ½ Ƚ¾½ ÄƾÅÆ ºÉÊȽÊÀÊÔ ŸÉÊÆ×ÑÀÍ νÅÀʽýÁ

¨»¡¥

ÂÆÅÔ¸  ÊÆ ÏÊÆ ɽÁϸÉ ÄƼÅÆ ÀÉÇÆÃԿƺ¸ÊÔ ÕÊÆÊ ŸÇÀÊÆ º ¸ϽÉʺ½ ÆÉÅƺÓ ¼Ã× ÂÆÂʽÁýÁ ÊÆÃÔÂÆÇƼʺ½È¾¼¸½ÊɽÁ̸Ê Œ«Ú ªÄÏÍ Ì¿ÔÍÃÇËÐÞÌ¿ÃÏҌ ÂÍÈÎÊ¿ÌÄÑĬ¿×ÉÍÌÛÞÉÎÏÄÃÐÑ¿ÁŒ ÊÄÌ Á пËÚÔ ÊÒÖ×ÇÔ ÏÄÐÑÍÏ¿Ì¿Ô ËÇÏ¿°ÍÁÐÄËÐÉÍÏÍÞÁÐÑÏÄÖ¿ÝÐÛÐ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄËÐÄÑÇÉÏÒÎÌÚÔÏÄÐÑÍÏ¿Œ ÌÍÁÁ¬Û݌¨ÍÏÉÄ ÍÌÔÍÖÄÑÉÒÎÇÑÛ ÒËÄÌÞÉÍÌÛÞɾÿÅÄÌÄÆÌ¿ÝÄÂÍ ÍÌÃÏÒÂÍÃÌÍÂÍËÍÄÂÍÃÏÒ¿¬ÍÍÌ ÆÌ¿ÄÑËÍÈÉÍÌÛÞÉ°ÄÂÍÃÌÞÊÝÃÄÈ ËÍÅÌÍÏ¿ÆÃÄÊÇÑÛÌ¿ÃÁÄÂÏÒÎÎÚŒ Ì¿ ÑÄÔ ÉÑÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÖÑÍÀÚ ÄÐÑÛ Ç Ì¿ ÑÄÔ ÉÑÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑ ÖÑÍÀÚ Íь ÃÚÔ¿ÑÛ «ÄÌÞ ÇÌÑÄÏÄÐÒÝÑ ÑÄ ÉÑÍ ÑÏÒÃÇÑÐÞ ÖÑÍÀÚ ÍÑÃÚÔ¿ÑÛ ¼ÑÇ ÊÝÃÇ ÌÇÉÍÂÿ ÌÄ ÇÆËÄÌÞÑ ÐÁÍÄËÒ ÐÑÇÊÝ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÎÏÇÁÚÖÉÄÒÎ͌ ÑÏÄÀÊÞÑÛ ÔÍÏÍ×ÇÄ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÄ ÃÍÏÍÂÇÄÌ¿ÎÇÑÉÇ ¤ÐÑÛ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄ ÁÄÞÌÇÞ ËÍÃÚ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÐÄÈÖ¿Ð ËÍÃÌÍ ÎÇÑÛÉÍÉÑÄÈÊÇÌ¿ÍÐÌÍÁÄÉÍÌÛÞÉ¿ ¡ÜÑÍËÌÄÑÌÇÖÄÂÍÒÅ¿ÐÌÍÂÍ£ÍË ªÄÏÍÇÃÄÑÁÌÍÂÒÐÍÁÏÄËÄÌÄË«Ú ÃÍÂÍÁÍÏÇÊÇÐÛÐÍÃÌÇËοÏÇÅÐÉÇË ÐÍËÄÊÛÄ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÉÌÇÂÒ Í Ñ¿ÉÇÔ ÉÍÉÑÄÈÊÞÔ Á ÉÍÑÍÏÚÄ ÃÍÀ¿ÁÊÞÝÑ ËÍÊÍÃÚÄÉÍÌÛÞÉÇ¡ÚÃÄÏÅ¿ÌÌÚÄ ÐÑ¿ÏÚÄ ÉÍÌÛÞÉÇ ÍÐÑ¿ÝÑÐÞ ÁÌÄ ËÍÃÚ¼ÑÇÌ¿ÎÇÑÉÇÒÅÄÇÐÑÍÏÇÞ † ªÆ ½ÉÊÔ Ë º¸É ŽÊ ϽÊÂÆÁ ˹½¾¼½ÅÅÆÉÊÀ ÏÊÆ ÂÆÅÔ× ÃËφ нËÇÆÊȽ¹Ã×ÊÔÊÆÃÔÂƺÏÀÉÊÆÄ ºÀ¼½ Œ ¬ÄÑ ®ÏÍÐÑÍ ÄÐÑÛ Ï¿ÆÌÚÄ ÉÊÇÄÌÑÚ ­ÃÌÇ ËÍÂÒÑ ÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ÍÖÄÌÛÃÍÏÍÂÍÈ ËÌÍÂÍÊÄÑÌÇÈÉÍÌی ÞÉ Ñ¿ÉÇÔ ÑÍÊÛÉÍ Œ Ç ÄÐÑÛ ÑÄ ÉÑÍ ÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÄÑ ÉÍÉÑÄÈÊÇ §Ô ÉÍÌÄÖÌÍ ÀÍÊÛ×Ä ÉÊÛ½ÌØ¿

Š¶ÑÍÀÚ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÔÍÏÍ×ÇÈ ÉÍÌÛÞÉ ÄÂÍ ÌÒÅÌÍ ÊÝÀÇÑۚ Œ Ñ¿ÉÍÁ ÃÄÁÇÆ ÉÍÌÛÞÖÌÍÂÍ ÃÍË¿ -IFSBVE ÇÐÑÍÏÇÞ ÉÍÑÍÏÍÂÍ Ì¿ÐÖÇÑÚÁ¿ÄÑÌÄÍÃÌÍÐÑÍÊÄÑÇÄ ŸÊÄÉпÌÃÏ ªÄÏÍ ÁÚÏ¿ØÇÁ¿Ê ÁÇÌÍÂÏ¿Ã Á ËÄÐÑÄÖÉÄ -BTEPVY ª¿ÃÒ ÖÑÍÁ1FUJU$IBNQBHOF ®ÑÇ ·¿ËοÌÛ Ì¿ÖÇÌ¿Þ Ð ÂÍÿ¡ÂÍÃÒÄÂÍÐÚÌ ŸÁÂÒÐÑÇÌ ªÄÏÍ ÎÏÇÐÍÄÃÇÌÞÄÑ É ÍÑÕÍÁÐÉÇË ÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉ¿Ë ÒÖ¿ÐÑÍÉ Á ¿ÉÏÍÁ ÎÍÊÒÖÄ̌ ÌÚÈ Á ÐÖÄÑ ÃÍÊ¿ ¶ÄÏÄÆ Á͌ ÐÄËÛÃÄÐÞÑ ÊÄÑ ¼ÅÄÌ ªÄÏÍ ÐÑÏÍÇÑÐÎÇÏÑÆ¿ÁÍà ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿Á ÄÂÍ ׿ϿÌÑÐÉÇËÇ ¿Ê¿ËÀÇÉ¿Œ ËÇ Ç Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑ ÎÍÐÑ¿ÁÊÞÑÛ ÉÍÌÛÞÉÁŸÌÂÊÇÝ¡ÂÍÃÒ ½ÃÅÇÌ ªÄÏÍ ÒÌ¿ÐÊÄÃÍÁ¿Ê Ö¿ÐÑÛÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉÍÁÁ(SBOEF $IBNQBHOF ¢Ï¿Ì÷¿ËοÌÛ ÇÎÏÇÊÇÖÌÚÈƿοÐÐÎÇÏÑÍÁ© ÂÍÃÒÎÊÍØ¿ÃÛÁÇÌÍÂϿÌ ÌÇÉÍÁ ÒÁÄÊÇÖÇÁ¿ÄÑÐÞ ÀÊ¿Â͌ ÿÏÞÄØÄÍÃÌÍËÒªÄÏÍŒ¯ÄËÇ ÉÍÑÍÏÚÈ ÐÊÄÃÒÞ ÐÄËÄÈÌÍÈ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÑÍÅÄ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ ÁÇÌÍÂϿÿÏÄË ¡ ÂÍÃÒ ÉÍÌÛÞÖÌÚÈ ÃÍË ÁÍÆÂÊ¿ÁÊÞÄÑ ¢ÇªÄÏÍ Ì¿Ö¿Á×ÇÈÎÏÍÿÁ¿ÑÛ ÉÍÌÛÞÉ ÎÍà ÐÁÍÇË ÇËÄÌÄË Œ $PHOBD(VZ-IFSBVE ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÍÊÛÆÒÄÑÐÞÀÍÊÛ×ÇËÒÐÎÄÔÍË ÁÍ ÁÐÄË ËÇÏÄ ¬¿ ÐÄÂÍÃÌÞ׌ ÌÇÈ ÃÄÌÛ -IFSBVE ÁÊ¿ÃÄÄÑ ÂÄÉÑ¿Ï¿ËÇ ÁÇÌÍÂÏ¿ÃÌÇÉÍÁ Ì¿ ÉÍÑÍÏÚÔ ÎÏÍÇÆÏ¿ÐÑ¿ÝÑ ÑÏÇ ÐÍÏÑ¿ ÁÇÌÍÂϿÿ Œ 6HOJ #MBOD ²ÌÇ Ê¿Ì $PMPNCBS ©ÍÊÍËÀ¿Ï Ç 'PMMF #MBODIF ³ÍÊÛ Ê¿Ì× °ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÞ Æ¿ÉÍÌÍÿÑÄÊÛÐÑÁÒ ÐÍÏÑ¿ÜÑÍÂÍ ÁÇÌÍÂϿÿÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑÁÉÍÌÛތ É¿Ô-IFSBVEÌÄËÄÌÄÄ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
.BEFJO'SBODF

®ÏÇÇÆÂÍÑÍÁÊÄÌÇÇÉÍÌÛÞÉ¿ ÁÇÌÍÃÄÊÚ ÌÄ ÎÏÇËÄÌÞÝÑ É¿Œ Ï¿ËÄÊÛ ÃÏÄÁÄÐÌÒÝÐÑÏÒÅÉÒÇ ÃÏÒÂÇÄ ÉÍËÎÍÌÄÌÑÚ ÎÍÜÑÍËÒ ÎÏÍÃÒÉÕÇÞ -IFSBVE ÍÑÊÇÖ¿Œ ÄÑÐÞ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ ÁÉÒп ÇÕÁÄÑ¿ ÍÊÛ×ÒÝ ÇÆÁÄÐÑÌÍÐÑÛ -IFSBVE ÎÏÇÌÄÐÊÇ ÁÇÌѿŌ ÌÚÄ ÉÍÌÛÞÉÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÐÏÄÃÇ ÌÄËÌÍÂÇÔ ÉÍÌÛÞÖÌÚÔ ÃÍËÍÁ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÉÍËοÌÇÞ«ÇÊÊČ ÆÇËÚ ÉÍÌÛÞÉÇÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÂÍ ÂÍÿ ÔÏ¿ÌÞÑÐÞÇÏ¿ÆÊÇÁ¿ÝÑÐÞ ÎÍÃÐÑÏÍÂÇËÉÍÌÑÏÍÊÄË#/*$ «ÄÅÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÂÍ ÀÝÏÍÉÍÌÛÞÉ¿ °Ñ¿ÏÚÄÉÍÌÛÞÖÌÚÄÐÎÇÏÑÚ ÃÍË¿ -IFSBVE ÎÍ ÑÏ¿ÃÇÕÇÇ ÔÏ¿ÌÞÑÐÞ Á ÎÍÂÏÄÀÄ 1BSBEJTF Š¯¿Èš ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÍÐÑÏÍÇÊÇ ÄØÄ ÁÍ ÁÏÄËÄÌ¿ ±¿ËÎÊÇÄÏÍÁ ¼ÑÍÑ ÎÍÂÏÄÀ Ï¿ÌÄÄ ÐÊÒÅÇÊ ÒÀÄÅÇØÄË οÊÍËÌÇÉ¿Ë ÐÊČ ÃÒÝØÇË Á °Ä̌¥¿É ÃÄ ©Íˌ ÎÍÐÑÄÊÛ  ÒÑÚÊÉÇ ÖÄÏÌÍÂÍ ÐÑÄÉÊ¿ ÇËÇÑÇÏÒÝØÇÄ ÐÑÇÊÛ 97***ÁÄÉ¿ ÒÉÏ¿×ÄÌÌÚÄÑÄÐی ËÍÈ×É¿ÑÒÊÉÇ ÐÊÒÅ¿ÑÁÄÊÇÉ͌ ÊÄÎÌÚËÃÍÎÍÊÌÄÌÇÄËÉÇÆÒËnj ÑÄÊÛÌÚË ÉÍÌÛÞÉ¿Ë -IFSBVE ÃÄÊ¿ÞÇÔÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÚËÇÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¥½ÉÄÆÊÈ× Ÿ ÇȽÂÃÆÅÅÓÁ ºÆ¿È¸ÉÊ ›À £½ÈÆ ɸÄ ½¿¼ÀÊ ÇÆ ÄÀÈË À¿Å¸ÂÆÄÀÊνÅÀʽýÁÂÆÅÔ׸ÉŸÇÀʸÄÀ-IFSBVE

Ƚ¿ÊËŠÊËÎÅ¿ÇÐÎ †ª¸ÂϽĺɽ†Ê¸ÂÀº¸ÐÂÆÅÔ× ÆÊÃÀϸ½ÊÉ×ÆʼÈË»ÀÍ Œ ¡ÐÄ ÉÍÌÛÞÉÇ ÔÍÏÍ×Ç Î͌ ÐÁÍÄËÒ § ÉÏÇÑÇÉÍÁ¿ÑÛ ÖÄȌÑÍ ÎÏÍÃÒÉÑÍοÐÌÍ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÁÐÄÂÿ Ì¿ÈÃÒÑÐÞ ÊÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚË ÍÌ ÌÏ¿Œ ÁÇÑÐÞ ¬¿ÎÏÇËÄÏ Ì¿× ËÄÊÇÆÇË ÂÍÿ ÎÍÌÏ¿ÁÇÑÐÞ ÌÄ ÁÐÄË ¼ÑÍ ÐÎÄÕÇÓÇÖÄÐÉÇÈ Ì¿ÎÇÑÍÉ ­Ì ÉÏÄÎÉÇÈÇËÍØÌÚÈ¡ÌÄÂÍÌÄÃ͌ À¿ÁÊÞÄÑÐÞ ÌÇ Ð¿Ô¿Ï ÌÇ É¿Ï¿ËÄÊÛ  Ê¿ÂÍÿÏÞ Ñ¿ÉÇË Ì¿ÎÇÑÉ¿Ë É͌ ÑÍÏÚÔ ÌÄÑ ÀÍÊÛ×Ä ÌÇ Ò ÉÍÂÍ ËÚ ÐÓÍÏËÇÏÍÁ¿ÊÇ Ì¿× ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈ ÐÑÇÊÛ ¤ÐÊÇ Á¿Ë ÌÏ¿ÁÇÑÐÞ Ì¿× ÉÍÌÛÞÉ ÁÚ ÒÅÄ ÌÄ ÎÄÏÄÈÃÄÑÄ Ì¿ ÃÏÒÂÍÈÌ¿ÎÇÑÍÉ †¢¸¾½ÊÉ× ÏÊƺӿŸ½Ê½ÆÂƆ ÅÔ×½ºÉ½¥Æ½ÉÊÔÃÀ½Ñ½ÏÊƆÊƺ ÕÊÆÄŸÇÀʽ ÏÊƼÃ׺¸ÉÆÉʸ½ÊÉ× ¿¸»¸¼ÂÆÁ Œ  ÄÆÒÐÊÍÁÌÍ Á ÉÍÌÛÞÉÄ ÄÐÑÛ ÐÁÍÈÐÄÉÏÄѱÍÊÛÉÍÐÂÍÿËÇÜÑÍÑ ÐÄÉÏÄÑ ËÄÌÞÄÑÐÞ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ É͌ ÌÛÞÉÇÌÄÎÍÔÍÅÇÃÏÒÂÌ¿ÃÏÒ¿§Ô ÌÄÊÛÆÞ ÇÆÂÍÑ¿ÁÊÇÁ¿ÑÛ ÎÍ ÊÄÉ¿ÊÒ ¤ÂÍÎÏÍÐÑÍÌÄÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ«ÍÅÄÑ ÁÉ¿ÉÇԌÑÍÉÍÌÛÞÖÌÚÔÃÍË¿ÔÇÄÐÑÛ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿ÞÐÔÄË¿ÎÍÎÏÍÇÆÁÍÌ ÐÑÁÒÜÑÍÂÍÌ¿ÎÇÑÉ¿ ÌÍÑÍÊÛÉÍÌÄÒ ªÄÏÍ ² Ì¿Ð ÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌ¿Þ ÐÔÄË¿ ÎÍ ÉÍÑÍÏÍÈ ËÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÄË Œ ÌÍÐ Ç ÁÉÒÐ ©ÍÌÛÞÉ ÁÐÄÂÿ ÎÍÊÒÖ¿ÄÑÐÞ Ï¿ÆÌÚÈ ÜÑÇËÌ¿ÎÇÑÍÉÇÇÌÑÄÏÄÐÄÌ ±ÚÌÄÆÌ¿Ä×Û ÖÑÍÒÑÄÀÞÎÍÊÒÖÇÑÐÞ ÁÐÊÄÃÒÝØÇÈÏ¿Æ †¢¸ÂƺÓÇȸºÀø¼½»ËÉʸÎÀÀ ÂÆÅÔ׸ Œ¡ÍŒÎÄÏÁÚÔ Ì¿É¿ÌÒÌÄÌÄÌÒŌ ÌÍÐÐÍÏÇÑÛÐÞÐÍÐÁÍÄÈÅÄÌÍÈ ÜÑÍ ÍÖÄÌÛÁ¿ÅÌÍ¡ÍŒÁÑÍÏÚÔ Ì¿ÃÍÔ͌ ÉÊÛ½ÌØ¿

ÏÍ×ÍÁÚÐοÑÛÐÞ¬ÄÉÒÏÇÑÛÎÄÏÄà ÜÑÇË °¿Ë¿ ÃÄÂÒÐÑ¿ÕÇÞ ÃÍÊÅÌ¿ ÎÏÍÔÍÃÇÑÛÁÎÏÇÞÑÌÍÈÃÊÞÁ¿Ð¿ÑŒ ËÍÐÓÄÏÄ°ÄÏÃÕÄÃÍÊÅÌÍÀÚÑÛÍь ÉÏÚÑÍ¡ÎÏÍÑÇÁÌÍËÐÊÒÖ¿Ä ÌÇÖÄÂÍ ÌÄÎÍÊÒÖÇÑÐÞ¤ÐÊÇÁ¿ÐÔÍÑÛÖÑ͌ÑÍ ÁÍ ÁÏÄËÞ ÃÄÂÒÐÑ¿ÕÇÇ ÀÄÐÎÍÉÍÇÑ ÇÊÇÑÏÄÁÍÅÇÑ ÁÐÄÁÎÒÐÑÒÝ£ÄÂҌ ÐÑ¿ÕÇÞŒÍÖÄÌÛÔÏÒÎÉ¿ÞÁÄØÛ †šÓŽǽȺÓÁȸ¿º¨ÆÉÉÀÀ ¢¸Âƽ˺¸ÉÉÃƾÀÃÆÉԺǽϸÊý† ÅÀ½ƹ¸ÃÂÆ»ÆÃÔÅÓÍÇÈÀÉÊȸÉÊÀ×Í ÈËÉÉÂÀÍ Œ ®ÄÏÄà ÑÄË É¿É ÎÄÏÁÚÈ Ï¿Æ ÎÍÄÔ¿ÑÛ Á ¯ÍÐÐÇÝ ËÌÄ Á ¤ÁÏÍÎÄ ÂÍÁÍÏÇÊÇ ÖÑÍÒÁ¿ÐÑÒÑÖÒÑÛÊÇÌÄ ÀÄÌÆÇÌÎÛÝÑ ËÍÊ Ñ¿ÉÊÝÀÞÑÉÏÄΌ ÉÇÄÌ¿ÎÇÑÉǬ¿пËÍËÅÄÃÄÊÄÞ ÎÍÌÞÊ ÖÑÍÏÒÐÐÉÇÄÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑ ÀÍÊÛ×ÄÐÊ¿ÃÉÇÄÐÎÇÏÑÌÚÄÌ¿ÎÇь ÉÇ ¬Í ÄÐÑÛ Ç ÕÄÌÇÑÄÊÇ Ì¿ÐÑÍތ ØÄÂÍ ÉÍÌÛÞÉ¿ ÎÍÜÑÍËÒ Þ ÁÐÄÂÿ Ð ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄË ÎÏÇÄÆÅ¿Ý Á Á¿×Ò ÐÑÏ¿ÌÒ Ç ÁÐÑÏÄÖ¿ÝÐÛ ÐÍ ÐÁÍÇËÇ ÉÊÇÄÌÑ¿ËÇ ÑÍÄÐÑÛÃÏÒÆÛÞËÇ ™½É½¼Æº¸Ã¸ ¥¸¼½¾¼¸›¦£«™¯ ¢ ¬ÆÊÆ ª¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡

ˆŸÅÊËÏÂǽ²«˜ ÁÍÂÎÀ§ËÈËÉʽ ÐȨÂÊÅʽ Á ¯§ˆ¬½ÍÇË¿ØƘ ¯ÂÈ ŠŠ  ŠŠ &ŠNBJMWJOPUFLBYP!NBJMSV

´­¢¤©¢­ª«¢°¬«¯­¢ž¨¢ª¥¢¨§« «¨¼Ÿ­¢¡¥¯Ÿµ¢©°¤¡«­«Ÿ¹»

¨»¡¥


¨»¡¥ ¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽξÂ

§½Ç¾ÅÄÊÂÎÉÂÊ ¿ÇËÈËÇËȽÄ¿ËÊÅÈ šÈ˹ÈÀ½„§Èƺ½È½ÅÆŸɽ¹½“ÄÓÇȽ¼Ã¸† »¸½ÄŸÐÀÄ»½ÈÆ×ÄÇÆÇÈƹƺ¸ÊÔɽ¹×ºÅƺÆÄ ¸ϽÉʺ½ ÆÊÆÁÊÀÆÊÇÈÀºÓÏÅÆ»ÆÈƼ¸¼½×ʽÃԆ ÅÆÉÊÀ À ¿¸Å×ÊÔÉ× ϽĆÊÆ Ͻ»Æ ÆÅÀ ȸÅÔн ÅÀÂÆ»¼¸ Ž ¼½Ã¸ÃÀ ÅÆ Æ ϽÄ ºÊ¸ÁŽ ĽÏʸÃÀ œÀȽÂÊÆÈ ÂÆÄǸÅÀÀ „¥½¿¸ºÀÉÀÄÆÉÊÔ ÇÃÖɓ À ȸ¼ÀÆÉʸÅÎÀÀ „¨¸¼ÀÆ œ¸Ï¸“ ˜Ã½ÂɸżÈ ¢È¸ÁÅƺÇÈÀ¿Å¸ÃÉןÄÆż¸ºÅÆĽÏʸÃÇƆ ÇÈƹƺ¸ÊÔ ɽ¹× º ÈÆÃÀ ¿ºÆŸÈ× žËÈŸÃÀÉÊ ˜ÅÊÆÅÀŸ°ÊȸËɺĽÉʽɸÃʸÈÅÀÂÆęƻÆ׺† ýÅÉÂÆ»ÆÍȸĸ º¸ÅÆÄ¢ËĸÅ×½ºÓÄȽÐÀÃÀ ÇÆÄÆÏÔ ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÖ º ÆÉËѽÉʺýÅÀÀ ½»ÆĽÏÊÓ ®ÏÍÓÄÐÐÇÞÆÁÍÌ¿ÏÞÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÁ¯ÍÐÐÇÇÒÅÄ ÀÍÊÄÄÊÄÑ®ÍÎÏÄÿÌÇÝ ÄØÄ°ÁÞÑÍÈÉÌÞÆÛ ¡Ê¿ÃÇËÇÏÁÚÁÄÆÇÆ©ÍÏÐÒÌÇÍÃÇÌÉÍÊÍÉÍÊÇÎ͌ ÿÏÇÊÄÂÍ£ÄÐÞÑÇÌÌÍÈÕÄÏÉÁǯ¿ÐÐÁÄÑÆÁÍÌ¿ÏÐÉÍÂÍ ÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄÆÁÍÌ¿ÏÄÈÉ¿ÉÍÎÏÄÃÄÊÄ̌ ÌÍÈÉ¿ÐÑÚÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÐÞÐÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ§Á¿Ì¿¢ÏÍÆÌÍÂÍ ÇÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑÐÞÃÍÕ¿ÏÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞŸÊÄÉÐÄÞ«ÇԿȌ ÊÍÁÇÖ¿¯ÍË¿ÌÍÁ¿­ÑÊÇÑÚÄÁÑÍÁÏÄËÞÉÍÊÍÉÍÊ¿ Á ÑÍËÖÇÐÊÄÇÆÌ¿ËÄÌÇÑÚȵ¿ÏیÉÍÊÍÉÍÊ ÞÁÊÞÝÑÐÞ ÜÑ¿ÊÍÌ¿ËÇÜÑÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ Š©ÍÂÿÞÀÚÊÁ¡ÄÊÇÉÍˬÍÁÂÍÏÍÃÄ ÑÍÍÀÏ¿ÑÇÊ ÁÌÇË¿ÌÇÄÌ¿ÉÍÊÍÉÍÊ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÐÑÍÞÑÌ¿ÑÄÏÏÇÑ͌ ÏÇÇËÄÐÑÌÍÂÍÉÏÄËÊÞ ŒÎÍÃÄÊÇÊÐÞÁÍÐÎÍËÇÌ¿ÌÇތ ËÇŸÊÄÉпÌÃÏ©Ï¿ÈÌÍÁŒ²ÌÇÔÑ¿ÉÍÈÍÐÍÀÄÌÌÚÈ ŠË¿ÊÇÌÍÁÚȚÆÁÍÌŒÌÄÎÏÍÐÑÍËÄÑ¿ÊÊÇÖÄÐÉÇÈÆÁÒÉ ¿Ì¿ÐÚØÄÌÌÚÈÌÄÍÀÚÖÌÚÈ ÖÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÎÏÇÞÑÌÚÈ ÃÊÞÒÔ¿°ÑÄÔÎÍÏÊÝÀÍÎÚÑÐÑÁÍÇÅÄÊ¿ÌÇÄÎÍÏ¿Œ ÀÍÑ¿ÑÛÐÉÍÊÍÉÍÊ¿ËÇÎÍÑÇÔÍÌÄÖÉÒÌ¿É¿ÎÊÇÁ¿ÊÇÐÛ ÁËÍÄÈÃÒ×Ě ¬Ä ÀÒÃÄË ÊÒÉ¿ÁÇÑÛ Á ÕÄÏÉÁÇ ËÌÍÂÇÄ ÇÆ Ì¿Ð ÖÒÁÐÑÁÒÝÑ ÐÄÀÞ ÌÄÒÝÑÌÍ ÌÄ ÆÌ¿ÝÑ ÖÑÍ Ç É¿ÉÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿


¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽξÂ

¨»¡¥

ˆžËÈÙÕ¿ÎÂÀËÉÂÊÜ ÌËÏÍÜÎÌÂÍ¿ØÆÐÁ½Í ¾ËÈÙÕËÀËÇËÈËÇËȽ ¬ÍÜÉËÁØÒ½ÊÅÂËÏ ÊÂÀËÌÂÍÂÒ¿½ÏÅÈ˘

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÍË¿ÂÍÂÊËʽξ ̿ÃÍ ÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍ ÃÄÊ¿ÑÛ ÉÒÿ ÇÃÑÇ ÇÑìÍÓÒÌÿËÄÌÑ¿ÊÛÌÍÐÑÛÜÑÍÂÍ ÇÌÐÑÇÑÒÑ¿ÐÑÍÊÛÂÊÒÀÍÉ¿ ÖÑÍÍØҌ ØÄÌÇÄÌÄÇÆÀÄÅÌÍÐÑÇÜÑÍÂÍÎÏÇÔÍÿ ÁÐČѿÉÇÍØÒØ¿Ä×Û ÑÒÿÑÞÌÄÑ±Ú ƿÿÄ×ÛÐÄÀÄÁÍÎÏÍÐ ÎÍÖÄËÒÊÝÃÇ Ì¿ÎÏÍÑÞÅÄÌÇÇÁÄÉÍÁÉÜÑÍËÒÎÏnj ÔÍÃÞÑ

ÉÒÎÍÊ¿ÏÞÃÍË É¿ÅÄÑÐÞ ÑÍÊÛÉÍÏÒÉÒ ÎÏÍÑÞÌÇÇÃÍÑÏÍÌÄ×ÛÐÞ ¶ÏÄÆÁÚÖ¿ÈÌÍÑÏÒÃÌÚËËÌÄÌnj ÖÄÂÍÌÄÎÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛŒÁÐČѿÉÇÒËÄÌÞ ÇËÄÄÑÐÞËÒÆÚÉ¿ÊÛÌÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ¾ÐÌÍ ÖÑÍÑÏÄÀÒÄÑÐÞÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌ¿Þ ÐÌÍÏÍÁÉ¿ ÐÎÄÕÇ¿ÊÛÌÚÈ Ì¿ÁÚÉ ¬Í ÉÍÂÿ ÎÏÇÌÍÏ¿ÁÊÇÁ¿Ä×ÛÐÞ ÑÍ ÐÏ¿ÆÒ Ì¿ÖÇÌ¿Ä×Û ÃÒË¿ÑÛ ¿Â¿ ÁÍÑ ÑÒÑÁÄÏÄÁÍÖÉ¿ÃÊÇÌÌÍÁ¿Ñ¿ Ì¿ÃÍÀÚ ÎÍÃÑÞÌÒÑÛ ¬¿ ÒÃÇÁÊÄÌÇÄ ÊÄÂÉÍ ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÖÇÐÑÍÓÇÆÇÖÄÐÉÇÆ¿ÐÑ¿Œ ÁÇÑÛÉÍÊÍÉÍÊÆÁÍÌÇÑÛ ÞÃÒË¿Ê ÖÑÍ ÎÏÇÃÄÑÐÞÎÏÇʿ¿ÑÛÀÍÊÛ×ÄÒÐÇÊÇÈ ¦Ì¿ÄÑÄ É¿ÉÁÓÇÊÛË¿ÔÇÆÍÀÏ¿Å¿ÝÑŒ ÑÞÌÄ×ÛÆ¿ÞÆÚÉÇÆÍÁÐÄÔÐÇÊ ¾ ÐÖÇÑ¿Ê ÖÑÍ Ì¿ ÉÍÊÍÉÍÊÛÌÄ ÀÒÃÄÑÎÏÍÐÑÍÏÌÄÈ ¿ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ Ñ¿Ë ÐÍÁÐÄËÌÄËÌÍÂÍËÄÐÑ¿£¿ÇÊÄÐÑÌnj Õ¿ ÑÍÅÄ ÍÖÄÌÛ ÉÏÒÑ¿Þ Ç ÒÆÄÌÛÉ¿Þ ¿ÐÌÇÆÒÀ¿×ÌÞÉ¿ÅÄÑÐÞÑ¿ÉÍÈÑÍʌ ÐÑÍÈ ¦¿ÑÍ É¿ÉÍÈ ÁÇà ÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÐÞ ÐÁÄÏÔÒ ÌÄÍÀÚÖÌÍ ÁÇÃÄÑÛ ÂÍÏÍà РÜÑÍÂÍ Ï¿ÉÒÏп §Æ ¢ÍÊÒÑÁÇÌ¿ Ð ËÌÍÂÍÜÑ¿ÅÄÉ ÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÐÞ ÐÍÁÐÄË ÃÏÒ¿ÞÉ¿ÏÑÇÌ¿ ¬¿ ÉÍÊÍÉÍÊÛÌÄ ÖÒÁÐÑÁÒÄ×Û ÀÒÃÑÍÎÄÏÄÌÄÐÐÞÌ¿ÌÄÐÉÍÊÛÉÍÁÄÉÍÁ ̿ƿíØÒØ¿Ä×ÛÐÄÀÞÁÉ¿ÉÍˌÑÍ ÇÌÍËÇÆËÄÏÄÌÇÇ«ÌÄÿÅÄÁÂÍÊ͌ ÁÒ ÌÄ ÎÏÇ×ÊÍ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÃÍÐÑ¿ÑÛ ËÍÀÇÊÛÌÇÉ Ç ÎÏÍÁÄÏÇÑÛ ÐÉÍÊÛÉÍ ÁÏÄËÄÌÇËÚÒÅÄÌ¿ÔÍÃÇËÐÞÌ¿ÉÍÊ͌ ÉÍÊÛÌÄ ÔÍÑÞÃÍÜÑÍÂÍÞÁÍÊÌÍÁ¿ÊÐÞ É¿ÉÀÚÌÄÍÎÍÆÿÑÛÌ¿ÁÐÑÏÄÖҚ ¦¿Ã¿Ö¿ÉÍÊÍÉÍÊÛÌÍÂÍÆÁÍÌ¿ŒÌÄ ÎÏÍÐÑÍÿÑÛÐÇÂÌ¿ÊÉÌ¿Ö¿ÊÒÐÊÒŌ ÀÚ ÌÍÇÐÃÄÊ¿ÑÛÑ¿É ÖÑÍÀÚÖÄÊÍÁÄÉ ÒÐÊÚ׿ÊŠÂÍÊÍÐÕÄÏÉÁǚÇÎÏÇ×ÄÊÁ ÔÏ¿Ë¡Ì¿×ÄËÐÊÒÖ¿ÄÜÑÍ ÀÄÆÒÐÊÍÁŒ ÌÍ ÐÏ¿ÀÍÑ¿Êͦ¿ÃÒËÖÇÁÍÏ¿ÆÂÊÞÃڌ Á¿ÞÍÐÁÄØÄÌÌÒÝÒÑÏÄÌÌÇËÐÍÊÌÕÄË ÉÍÊÍÉÍÊÛÌÝ ŸÊÄÉпÌÃÏ Æ¿ËÄÑÇÊ Š©ÍÂÿ ËÚ ËÍÊÍÃÚ Ç ÐÇÊÛÌÚ Ì¿Ë É¿ÅÄÑÐÞ ÖÑÍÁÐÄÁÌ¿×ÇÔÏÒÉ¿Ô«Ú ÃÒË¿ÄËÁÄÏ¿ŒÒÃÄÊÐÊ¿ÀÚÔ ÑÄÔ ÉÑÍ ÔÍÖÄÑ ÎÄÏÄÊÍÅÇÑÛ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛ Æ¿ÐÁÍÝÅÇÆÌÛÌ¿ÉÍÂ͌ÑÍÃÏÒÂÍÂÍ¬Í ÐÍ ÁÏÄËÄÌÄË ÎÏÇÔÍÃÇÑ ÎÍÌÇË¿ÌÇÄ ÌÄ ÁÐÄ Á Ì¿×ÄÈ ÐÒÃÛÀÄ Æ¿ÁÇÐÇÑ ÍÑ Ì¿Ð ÀÍÊÄÄÑÍÂÍ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÁÄØÄÈ Ì¿ËÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÎÏÇÌÇË¿ÑÛÉ¿Éÿ̌ ÌÍÐÑÛ ®ÍÜÑÍËÒ ÉÍÌÄÖÌÍ ÔÍÖÄÑÐÞ ÎÏÇÿÑÛ ÅÇÆÌÇ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÈ ÁÄÖÌÚÈ ÐËÚÐÊ ¬¿ÁÄÏÌÍÄ ÎÍÜÑÍËÒ ÊÝÃÇŠÁÐÄËËÇÏÍ˚ÐÑÏÍÇÊÇÔÏ¿ËÚ ÎÚÑ¿ÞÐÛ ÑÄË пËÚË ÒÁÄÉÍÁÄÖÇÑÛ οËÞÑÛÍÐÄÀÄ

©ÍÂÿ ÎÍÐÊÄ ÂÍÊÍÁÍÉÏÒÅÇÑÄÊی ÌÍÂÍ ÎÍÃÙÄË¿ ÎÍ ÒÆÉÍÈ Ç ÍÖÄÌÛ ÉÏÒÑÍÈ ÊÄÐÄÌÉÄ Ì¿ÂÊÞÃÌÍ ÐÁÇÃČ ÑÄÊÛÐÑÁÒÝØÄÈÍÊÍÁÉÍÐÑÇÆÁÍÌ¿ÏÞ ÇÐÍÊÇÃÌÍËÉÍÊÇÖÄÐÑÁÄÎÏÍÅÇÁ¿ÝŒ ØÇÔÆÃÄÐÛÂÍÊÒÀÄÈ ËÚÍÉ¿Æ¿ÊÇÐÛÌ¿ ÉÍÊÍÉÍÊÛÌÄ ÑÍÍØÒÑÇÊÇÌÄÉÍÑÍÏÚÈ ÑÏÄÎÄÑ ©¿É Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿Ê Ì¿Ë ¿ÊÑ¿ÏÌÇÉ ÍÂÍÞÁÊÄÌÐÉÍÂÍ ÔÏ¿Ë¿ §Á¿Ì ©ÒŒ Ë¿ÌÞÄÁ ÍÌÆÁÍÌÇÑÎÍÎÏ¿ÆÃÌÇÉ¿ËÇ ÁÚÔÍÃÌÚËÃÌÞËÁÌ¿Ö¿ÊÄÇÁÉÍÌÕÄ ÐÊÒÅÀÚ ¦ÁÍÌ ÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑÐÞ ÌČ ÐÉÍÊÛÉÍËÇÌÒÑ Œ²Ì¿ÐÌ¿ÉÍÊÍÉÍÊÛÌÄÍÐÍÀÄÌÌÍ ÌÄÏ¿ÆÀÄÅÇ×ÛÐÞ ŒÐÇÆÁÇÌÞÝØÄÈÐÞ ÒÊÚÀÉÍÈ ÎÍÞÐÌÇÊ §Á¿Ì Œ §ËÄÝь ÐÞ ÖÄÑÚÏÄ Ë¿ÊÚÔ ÉÍÊÍÉÍÊ¿ ÍÃÇÌ ÀÍÊÛ×ÍÈÇÍÃÇÌÐÏÄÃÌÇÈÉÍÊÍÉÍÊ© ÐÍÅ¿ÊÄÌÇÝ ÎÍÐÊÄÃÌÇÈŒÑÏÄÐÌÒÑÚÈ ÇËÚÁÌÄÂÍÌÄÆÁÍÌÇËŒÆÁÒÉÎÍÊҌ Ö¿ÄÑÐÞÂÊÒÔÍÈ ŠÉ¿ÐÑÏÝÊÛÌÚȚ£¿ ÇË¿ÊÚÄÉÍÊÍÉÍÊ¿ÎÍÑÍÌÒÌÄÍÖÄÌÛ ÖÇÐÑÚÄ ¿ÃÁ¿ÇÆÌÇÔÎÍÖÑÇÍÃÇÌ¿É͌ ÁÚÎÍÆÁÒÖ¿ÌÇÝ ¯ÄÆÉÍÄ Ì¿Å¿ÑÇÄ ÎÄÿÊÇ Œ Ç Ì¿Ã ©ÍÊÍËÌÍÈ ÎÍÎÊÚÊ ÆÁÍÌ ÀÍÊÛ×ÍÂÍ ÉÍÊÍÉÍÊ¿ Œ®ÍÐÊÄÑÍÂÍÉ¿ÉÒÿÏÇ×Û Ì¿ÃÍ ÿÑÛÄËÒÁÏÄËÞÎÏÍÆÁÒÖ¿ÑÛ ÌÄÑÍÏ͌ ÎÇÑÛÐÞ ŒÉÍËËÄÌÑÇÏÒÄѧÁ¿Ì ŒŸÁÚÒ×ÇÌÄÆ¿ÑÚÉ¿ÄÑÄ Œ¬ÄѲ̿ÐÆÃÄÐÛÌÄÍÖÄÌÛÀÍÊی ×ÇÄ ÉÍÊÍÉÍÊ¿ ¡ÍÑ ÉÍÂÿ Þ ÀÚÊ Á ²ÐÎÄÌÐÉÍË ÐÍÀÍÏÄ Ç ÎÍ ÌÄÆÌ¿ÌÇÝ ÁÐÑ¿Ê ÎÍà ÀÍÊÛ×ÇË ÉÍÊÍÉÍÊÍË Œ ¿ ÍÌÏ¿Æ¿ÁÃÁ¿ÎÍÀÍÊÛ×ÄÌ¿×ÄÂÍŒÇÁ ÌÄÂÍÒÿÏÇÊÇ Ñ¿ÉËÄÌÞÍÑÑÒÿÎÍà ÏÒÉÇÁÚÁÍÃÇÊÇ °ÉÍÏÍ ŸÊÄÉпÌÃÏ ÒÅÄ ÎÚÑ¿ÊÐÞ ÁÚÆÁÍÌÇÑÛÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝËÄÊÍÃÇÝ Š¼ÌÄÏÂÇÖÌÄÈ  ÏÄÆÖÄš Œ ÎÍÃÐÉ¿Æڌ Á¿Ê§Á¿ÌŸÊÄÉпÌÃÏÐÐÍÐÏÄÃÍÑ͌ ÖÄÌÌÚËÊÇÕÍËÃÄÏ¿ÊÁÄÏÄÁÉÇe Š ÍÊÛ×Ä ÁÐÄÂÍ ËÄÌÞ ÎÍÑÏÞÐ ÎÄÏÁÚÈÒÿÏÀÍÊÛ×ÍÂÍÉÍÊÍÉÍÊ¿ Œ ÎÍÃÄÊÇÊÐÞÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÞËÇÎÏÄÃÎÏnj ÌÇË¿ÑÄÊÛŒ®ÏÞËÍÃÚÔ¿ÌÇÄÍÑÌÄÂÍ ÎÄÏÄÔÁ¿ÑÇÊÍ£¿ÇÆ¿ÁÐÄÜÑÍÁÏÄËÞ ÞÑ¿ÉÇÌÄÐËÍÂÎÏÇÁÚÉÌÒÑÛÉÌÄËÒ ÆÒÀÌ¿ÆÒÀÌÄÎÍοÿÄÑ ÁÐÄËÑÄÊÍË ÍØÒØ¿Ä×ÛÜÑÍÑÂÒʶÄÐÑÌÍÂÍÁÍÏÞ ÍØÒØÄÌÇÞ Æ¿ÁÍÏ¿ÅÇÁ¿ÝØÇÄ ÍÐ͌ ÀÄÌÌÍ ÉÍÂÿ ÑÚ Ì¿ÔÍÃÇ×ÛÐÞ Ñ¿É ÁÚÐÍÉÍ ÂÃČÑÍÁÌÄÀÄÐ¿Ô ÇÆÍÊÍÑÚÄ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ŸÐÝÿÞÄØÄÁÐÊÄÃÒÝØÄÄÁÍЌ ÉÏÄÐÄÌÛÄÎÏÇÃÒ «Ú ЧÁ¿ÌÍË Ã͌ ÂÍÁÍÏÇÊÇÐۚ ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ ©¦£¦š´š¦¡ ÉÊÛ½ÌØ¿


¬ÂÏͧ½ÈÅÏÅÊ ˆ¢¿ÍËÍÂÉËÊÏʽܘ§ËÈËÉʽŠ ÊÂÁÈÜÉÂÊܘ ¢Æ»¼¸ÄÓÇȽ¼ÃƾÀÃÀËϽÅÆÄË ÌÀÃÆÉÆÌË ÇȽÇƼ¸º¸Ê½ÃÖÀĽŽ¼† ¾½ÈË ÉÀÉʽÄÓ ºÓÉн»Æ ƹȸ¿Æº¸ÅÀ× §½ÊÈË ¢¸ÃÀÊÀÅË ÉʸÊÔ ÕÂÉǽÈÊÆÄ À»½ÈƽÄÈ˹ÈÀÂÀ„§ÈÆ»ËÃÂÀÇÆ¢ÆÃÆÄŽ“ ÆÅȽÐÀʽÃÔÅÆ¿¸×ºÀĪ¸ ¢ÆÃÆÄŸ ÂÆÊÆÈËÖÄÓºÀ¼ÀÄɽ»Æ¼Å׺ÂȽÄý †ÕÊÆŽ¢ÆÃÆÄŸ¼Ã×ÂƆ ÃÆĽÅνº“ ÇƸ¿¸Ã¾ËÈŸÃÀÉÊËÀÌÆÊƻȸÌË¢ÆÃÆÄňÍ

µÇËȽ– ǽÇÎÅÉ¿ËÈÚÌËÒÅÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

Œ®ÏÄÃʿ¿ÝÌ¿Ö¿ÑÛÎÏÍÂÒÊÉÒÁÍÑÐ ÜÑÍÂÍÆÿÌÇÞŒÀÚÁ×ÄÈ×ÉÍÊÚ˜ ¿ ÌÚÌÄÒÖÄÀÌÍÂÍÉÍËÀÇÌ¿Ñ¿¼ÑÍÌÄÎÏ͌ ÐÑÍËÍÞ¿ÊÛË¿ŒË¿ÑÄÏ ÁÉÍÑÍÏÍÈÞŠÍь ÑÏÒÀÇʚÊÄÑ ÌÍÁÍÎÊÍØÄÌÇÄÂÍÏÍÿ ÐÉ¿ÅÄËÑ¿É ÎÍÊÍÅÇÑÄÊÛÌÍÂÍÐÍÁÄÑÐÉÍÂÍ ÎÄÏÇÍÿ¡ÑÍÁÏÄËÞÁ°ÍÁÄÑÐÉÍË°ÍÝÆÄ ÒÃÄÊÞÊÍÐÛ ÌÄË¿ÊÍ ÐÇÊ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝ Ï¿ÆÁÇÑÇÝ ÑÁÍÏÖÄÐÉÇÔ ÊÇÖÌÍÐÑÄÈ «Ú ÆÌ¿ÄË É¿ÉÇËÇÎÏÍÏÚÁ¿ËÇÁÌ¿ÒÉÄÀÚÊÍ ÍÆÌ¿ËÄÌÍÁ¿ÌÍÑÍÁÏÄËÞ ÞÒÅÌÄÂÍÁÍÏÝ ÍÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞÔÁÉÍÐËÇÖÄÐÉÍÈÍÀÊ¿ÐÑÇ ´ÍÑÞ ÎÍÖÄËÒ ÌÄ ÂÍÁÍÏÝ © ŒÊÄÑÇÝ ÉÊÛ½ÌØ¿

½ÏÇÞ¢¿Â¿ÏÇÌ¿ËÍÅÌÍÍÀÜÑÍËÇÒÎ͌ ËÞÌÒÑÛ ±¿É ÁÍÑ ÐÉÏÍËÌÍÄ ÆÿÌÇÄ ×ÉÍÊÚ ÐÑ¿ÊÍÃÊÞËÄÌÞÐÇËÁÍÊÍËÕÄÊÍÈÜÎÍÔÇ ÔÍÑÞ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌÍ ÍÌÍ ÍÖÄÌÛ ÌÄÎÏnj ÑÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍ Ç ÉÐÑ¿ÑÇ ÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÄÑ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÌÒÝ ÃÊÞ ÐÍÁÄÑÐÉÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ŠËÇÏÐÉÒÝ¿ÐÉÄÆҚ±ÍÄÐÑÛÎÏÇÁÌÄ×ÌÄÈ ÐÉÍÁ¿ÌÌÍÐÑÇ Æ¿ÉÏÚÑÍÐÑÇ ÐÉÏÍËÌÍÐÑÇ ÁÌÒÑÏÇÐÍÉÏÚÑÍÂÍÏ¿ÆÃÍÀÍÊÛ×ÄÁÚÐ͌ ÉÇÄÎÍÑÍÊÉÇÇÎÏÍÐÑÍÏÌÚÄÎÍËÄØÄÌÇÞ ÌÄÆ¿ÀÒÃÄËÇÍÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÍÈŠÌ¿ÖÇÌÉĚ ŒÑ¿Ê¿ÌÑÊÇÁÚÄÒÖÄÌÇÉÇÇÒÖÇÑÄÊ޼ѿ ¿ÏÔÇÑÄÉÑÒÏÌ¿ÞÐÃÄÏÅ¿ÌÌÍÐÑÛÐÇËÁÍÊnj ÆÇÏÒÄÑÁÌÒÑÏÄÌÌÝÝÐÍÐÏÄÃÍÑÍÖÄÌÌÍÐÑÛ ÿÁ×ÒÝÎÍÑÍËÀÊÄÐÑÞØÇÄÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ·ÉÍÊ¿˜ÁŒÄÐÖÇÑ¿Ê¿ÐÛÊÒÖ×ÇË ÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌÚË ÒÖÄÀÌÚË Æ¿ÁÄÃÄÌÇÄË ÂÍÏÍÿ †˜ÏÊÆÉŽÁÇÈÆÀ¿ÆÐÃÆÇÆÊÆÄ Œ¡ÂÍÃÒÍÌ¿Æ¿ÉÏÚÊ¿ÐÛÇÁÄÐÛ


¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

¨»¡¥

¡ËÎÙ ®ÄÑÏ©¿ÊÇÑÇÌŒÃÍÉÑÍÏÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÔÌ¿ÒÉ ÎÏÍÓÄÐÐÍÏ ÖÊÄÌÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ °ÍÝÆ¿ÎÇпÑÄÊÄȯÍÐÐÇǯÍÃÇÊÐÞÇÝÊÞÂÍÿÁ©ÍÊÍËÌÄ­ÉÍÌÖÇÊ ÓÇÊÍÐÍÓÐÉÇÈÓ¿ÉÒÊÛÑÄÑ«¢² ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÒÇÃÍÉÑÍÏ¿ÌÑÒÏÒ°ÐÄÌÑÞÀÏÞ ÂÍÿ©¿ÊÇÑÇÌÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑÌ¿É¿ÓÄÃÏÄÉÒÊÛÑÒÏÍÊÍÂÇÇÇËÄÌÄÃÅËÄÌÑ¿ÁÉÒÊÛÑÒÏÄ ¢²² ÍÀØÇÈÎÄÿÂÍÂÇÖÄÐÉÇÈÐÑ¿ÅÁÁÚÐ×ÄÈ×ÉÍÊÄÂÍÿ®ÄÑÏ©¿ÊÇÑÇÌ ŒÊ¿ÒÏÄ¿Ñ¡ÐÄÏÍÐÐÇÈÐÉÇÔÊÇÑÄÏ¿ÑÒÏÌÚÔÎÏÄËÇÈÇËŸ¡£ÏÒÅÇÌÇÌ¿  ÇË«¤°¿ÊÑÚÉÍÁ¿Œ¸ÄÃÏÇÌ¿ ÇËŸ®¶ÄÔÍÁ¿ ¿ÁÑÍÏÎÞÑÇ ÉÌÇÂÇÎÍÏÞÃÉ¿Ì¿ÒÖÌÚÔÇÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌ͌ÜÐÐÄÇÐÑÇÖÄÐÉÇÔÏ¿ÀÍÑ ÏÞà ÄÂÍÐÑ¿ÑÄÈÎÄÏÄÁÄÃÄÌÌ¿ÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÈ ¿ÌÂÊÇÈÐÉÇÈ ÌÍÏÁÄÅÐÉÇÈ ÎÍÊÛÐÉÇÈ ÐÄÏÀÐÉÇÈ ÒÉÏ¿ÇÌÐÉÇÈÞÆÚÉÇ ÉÍÊÊÄÉÑÇÁ ÒÖÇÑÄÊÄÈ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÎÄÏČ ×ÄÊÁŒÝ×ÉÍÊÒ ©ÐÑ¿ÑÇ Ï¿ÌÛ×Ä ÁÍÑ Ñ¿Ë ÏÞÃÍË ÐÍ ×ÉÍÊÛÌÚË Æ¿ÀÍÏÍË Ï¿ÐÎÍʿ¿ÊÍÐÛ ¿ÂÄÌÑÐÑÁÍ ÏÇÑÒ¿ÊÛÌÚÔ ÒÐÊÒ «Ú Áڌ ÀÄ¿ÞÌ¿ÎÄÏÄËÄÌ¿ÔÁÍÃÁÍÏ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ Ì¿ÀÊÝÿÊÇ ÜÑÍ ÌÄ ÍÖÄÌیÑÍ ÍÎÑÇËnj ÐÑÇÖÌÍÄ ÆÏÄÊÇØÄ ÁÄÌÉÇ ÂÏÍÀÚ ÎÍÔ͌ ÏÍÌÌÚÄÎÏÍÕÄÐÐÇÇ­ÐÍÀÍÈÃÍÀÊÄÐÑÛÝ ÐÖÇÑ¿ÊÍÐÛÐÏÄÃÇÌ¿Ð ÐÄËÇÉÊ¿ÐÐÌÇÉÍÁ ÎÍÃÉÇÌÒÑÛÎÍÔÍÏÍÌÌÚÈÁÄÌÍÉÉÃÁÄÏÇ ÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ ÎÏÇÖÄË ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÜÑÍ Ñ¿É ÖÑÍÀÚ ÌÇÉÑÍ ÌÄ ÃÍ¿ÿÊÐÞ ÍÀ ¿ÁÑÍÏÄ ÎÏÍÃÄÊÉÇ®ÏÇÁÚÖÉ¿ÐÎÄÏÁÍÂÍÉÊ¿Ðп ÁÇÃÄÑÛ ÏÞÃÍË ÁÐÄ ÜÑÇ ËÍÂÇÊÛÌÚÄ ÜÊČ ËÄÌÑÚÁÐÍÖÄÑ¿ÌÇÇÐÌ¿×ÄÈÎÚ×ÒØÄÈ ÜÌÄÏÂÇÄÈÇÍÎÑÇËÇÆËÍËÝÌÍÐÑÛÝŒÁÐÄ ËÚ Á ÜÑÍÑ ÎÄÏÇÍà ɿÅÄËÐÞ ÐÄÀÄ ÀÄЌ ÐËÄÏÑÌÚËÇŒÁÚÁÍÃÇÊ¿ÃÊÞÌ¿ÐÐËÄÏÑÛ ÇÆÏ¿Ì¿ÑÏ¿ÂÄÃÇDzÔÍÃÇÆÅÇÆÌÇÐÑ¿Ê ÃÊÞÌ¿ÐÖÄˌÑÍÍÀÚÃÄÌÌÚËÇÄÐÑÄÐÑÁÄ̌ ÌÚ˲ÅÄÎÍÑÍË ÉÍÂÿÞÉ¿ÉÓÇÊÍÐÍÓ Æ¿ÌÇË¿ÊÐÞ ÁÄÊÇÉÇËÇ ËÇÐÑÇÉ¿ËÇ ÑÍ ÎÏÍÖÄÊ ÖÑÍ ËÒÃÏÄÕÚ ÃÊÞ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞ ÎÍÃÍÀÌÍÂÍÜÓÓÄÉÑ¿ÎÏÍÔÍÃÇÊÇ×ÉÍÊÚ ÎÍÐÁÞØÄÌÇÞÇ¿ÐÉÄÑÇÖÄÐÉÇÄÎÏÍÕÄÃÒÏÚ ©Ê¿ÐÐÇÖÄÐÉÇÈ ÎÏÇËÄÏ Œ ªÄÁ ±ÍÊÐÑÍÈ ÉÍÑÍÏÚÈÁÐÝÅÇÆÌÛÀÍÏÍÊÐÞÐÍÐÑÏ¿ÔÍË ÐËÄÏÑÇ ÌÍÑ¿É ÉÐÊÍÁÒÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÄÂÍÇÌÄ

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÎÍÀÍÏÍÊŸÒÅ É¿Æ¿ÊÍÐÛÀÚ ªÄÁ¬ÇÉ͌ Ê¿ÄÁÇÖ Ÿ ËÚ ÎÍÔÍÃÞ Á ÎÏÍËÄÅÒÑÉ¿Ô ËÄÅÃÒ ÃÍÂÍÌÞÊÉ¿ËÇ Ç ÐÀÍÏÍË ËÄѿʌ ÊÍÊÍË¿ ÎÏÇÍÀØ¿ÊÇÐÛ É ÐËÄÏÑÇ É¿É É ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍËÒ ÌÍÏË¿ÊÛÌÍËÒÞÁÊÄÌÇÝ ­ÃÌ¿ÅÃÚ ÎÍËÌÝ Ì¿ÃÍ ÀÚÊÍ ÐÍÀÏ¿ÑÛ ÞÀÊÍÉÇ Á ×ÉÍÊÛÌÍË пÃÒ ¿ Ð Ñ¿ÏÍÈ ÀÚÊÇÎÏÍÀÊÄËÚ±¿ÉËÚÃÍÂÍÁÍÏÇÊÇÐÛ ÐÂÏÍÀÍÁØÇÉÍË ÉÍÑÍÏÚÈÍÑÿÊÌ¿ËÐÁÍÄ ÀÏ¿ÉÍÁ¿ÌÌÍÄÇÆÃÄÊÇÄ ÁÉÍÑÍÏÍÄËÚ ÌÄ ÃÍÊÂÍÃÒË¿Þ ÇÐÍÀÏ¿ÊÇÓÏÒÉÑÚ²Önj ÑÄÊÛÌÇÕÒÖÒÑÛÒÿÏÌÄÔÁ¿ÑÇÊ

ˆ®ÂÀËÁÊÜÕÊÜܧËÈËÉʽŠ ÚÏËʈÉËƘÀËÍËÁ˜ Œ°ÍÁÄÑÐÉÇÈÖÄÊÍÁÄÉÅÇÊÌ¿ÐÑÍÞØÇË ¬¿ËÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÊÍÁÐÄÌ¿ÐÑÍÞØÄÄ ÿÈ ÀÍÂÄÂÍÎÄÏÄÁ¿ÏÇÑÛ«ÚÐÉ¿ÆÉÒÃÍÊÅÌÚ ÀÚÊÇÐÃÄÊ¿ÑÛÀÚÊÛÝ ÐÍÐÑÍÞÑÛÐÞÆÃÄÐÛ ÇÐÄÈÖ¿Ð ÑÒÑÒÅÀÚÊÍÌÄÃÍÇÐÑÍÏÇÆË¿ ­ÌÀÚÊÎÍÎÏÍÐÑÒÖÒÅÄÏÍÃÄÌÁÐÍÁÄÑÐÉÍË ÉÍÌÑÄÉÐÑľÿÅÄÌÄÆÌ¿Ý ÐÉÍÊÛÉÍËÍÄÈ ×ÉÍÊÄŒÞÇËÄÝÁÁÇÃÒÆÿÌÇÝ ÁÉÍÑÍÏÍË ÍÌ¿Ì¿ÔÍÃÇÑÐÞŒÊÄÑ«ÌÄ ÉÍÌÄÖÌÍ ÐÑÚÌ ÌÍ ÌÍÁÐÄÃÄÊÍÇËÄÌÌÍÁÜÑÍËÍÑÐÒÑÐÑÁÇÇ ÇÐÑÍÏÇÆË¿ «¿ÉÐÇËÒË ÇÐÑÍÏÇÖÄÐÉÍÈ ÎÏÍÑÞÅÄÌÌÍÐÑÇ ÉÍÑÍÏÚÈÀÚÊÁËÍÄË

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

„¤Ó ɽÁϸÉ ºÆ¼Ë ÇÆÂËǸ† ½Ä º ĸ»¸¿ÀÅ¸Í ½¿¼ÀÄ Ÿ ÀÉÊÆÏÅÀÂÀ ˜ ÕÊÆ ¸Èʽ¿À† ¸Åɸ׺Ƽ¸†ÄӺɽ»¼¸½½ ÇÀÃÀ ÀÉÆ¿¼ÆÈƺԽÄËŸÉ ºÉ½ ¹ÓÃÆ º ÇÆÈ׼½ ¥Ë ȸ¿º½ÏÊÆ»ÆÈÃÆÄÆ»ÃÆÇÈÀ† ͺ¸ÊÀÊÔ†ÆϽÅÔ˾ÆŸ¹Óø ÍÆÃƼŸדÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÃÄÑÐÑÁÄ Œ ÜÑÍ ¡ÑÍÏ¿Þ ËÇÏÍÁ¿Þ ÁÍÈÌ¿ £ÍÌÄÄÉ¿ÉÀÚÌÄÀÚÊÍÌÇÖÄÂÍ£¿ËÚÇ ÌÄÆ¿ÃÒËÚÁ¿ÊÇÐÛÍÀÜÑÍˬ¿ÐÑÍÞØÄÄÇ ÎÏÍÏÚÁÁÀÒÃÒØÄÄŒÁÍÑÁÄÉÑÍÏÌ¿×ÄÂÍ ÐÍÆÌ¿ÌÇÞÁŒÄ † ¥Æ ºÉ½†Ê¸ÂÀ ÄÀÉÊÀϽɸ× ÉƆ ÉʸºÃ×ÖѸ× º º¸ÐÀÍ ÆÊÅÆнÅÀ×Í É »ÆÈƼÆļÆÉʸÊÆÏÅÆÉÀÃÔŸ Œ¬ÄÍÑÏÇտݬ¿ÎÏÇËÄÏ ÞËÍÂÒÐÍ ÁÐÄÈ ÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍÐÑÛÝ Æ¿ÞÁÇÑÛ ÖÑÍ Ì¿ÏÍÃÌ¿Þ ËÍÊÁ¿ ÐÁÇÃÄÑÄÊÛÐÑÁÒÝØ¿Þ ÍÀ ÍοÐÌÍÐÑÇ «¿ÏÇÌÉÇÌÍÈ À¿×ÌÇ ÇËÄÄÑÎÍÃÐÍÀÍÈÍÐÌÍÁ¿ÌÇÞÌÍÞÀÏÞ

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÂÍÿÞÐÌÄÄÒοʾÎÏÇÁÄÆÃÏÒ¿ ÎÍÉ¿Æ¿ÑÛÏÍÃÌÍÈÂÍÏÍà ÇÁÄÖÄÏÍËËÚ ÃÁ¿ ÐÑÒÃÄÌÑ¿ ÎÍÊÄÆÊÇ ÍÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ ÉÏÄËÊÛ¦¿ËÄÑÛÑÄ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÑÏÄÆÁÚÄ ±¿ÉÁÍÑ ÎÍÃÌÞÊÇÐÛÌ¿ÐÑÄÌÒ Æ¿ÀÏ¿ÊÇÐÛ Ì¿пËÚÈÁÄÏÔ«¿ÏÇÌÉÇÌÍÈÀ¿×ÌÇŒ ÍÑÑÒÿÍÑÉÏÚÁ¿ÄÑÐÞÎÍÑÏÞпÝØÇÈÁÇà Ç ÍÀÍÈÃÞÎÍÉÏÒÂÒ ÁÄÏÌÒÊÇÐÛÉÊÄÐь ÌÇÖÌÍËÒÎÏÍÊÄÑÒ©¿É¿ÞŒÑÍÐÁÍÊÍÖÛŒ ÌÄÎÍÃÀÄÏÒÃÏÒÂÍÂÍÐÊÍÁ¿ŒÍÂÍÏÍÃÇÊ¿ ÎÏÍÁ¿Ê ÌÄÀÍÊÛ×ÍÈ ÃÄÏÄÁÞÌÌÍÈ ÎÏnj ÐÑÒÎÍÖÉÍÈ пÌÑÇËÄÑÏÍÁ ÁÚÐÍÑÍÈ §ÞÉÍÌÉÏÄÑÌÍÑ¿ÉÍÀÌÄÄÐÎÍÑÉÌÒÊÐÞ ÇÎÍÊÄÑÄÊÁÌÇÆ°ÄÉÒÌÃÌ¿ÎÞÑی×ÄÐÑÛ ÁÍÍÀØÄÁÚοÊÇÆÏÄ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÞÎÍοÊÁ É¿ÉÍȌÑÍ¿ÌÑÇËÇÏ ÎÏÍÐÑÍÍØÒÑÇÊ ÖÑÍ Ì¿ÔÍÅÒÐÛ Á ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÇÌÍË ËÄÐÑÄ ®ÍÑÍË ÎÏÇ×ÄÊ Á ÐÄÀÞ ¡ËÄÐÑÍ ÌÍп Œ ÞË¿ ÆÒÀÚ ÁÚÀÇÊÍ ÁÐÄ ÊÇÕÍ Ï¿ÆÀÇÑÍ ¿ Ì¿ ÑÄÊÄ ÌÇÉ¿ÉÇÔ ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÈ ±¿É ÖÑÍ ÑÍÂÿ Ì¿ ÎÞÑÍË ÉÒÏÐÄ ÒÌÇÁÄÏÐnj ÑÄÑ¿ Þ ÎÍÊÂÍÿ ÔÍÃÇÊ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÄȌ ×ÇËÒÏÍÃÍ˱¿É¿ÞÁÍÑÐÁÍÄÍÀÏ¿ÆÌ¿Þ ÇÌÇÕÇ¿ÕÇÞ Ò ËÄÌÞ ÐÊÒÖÇÊ¿ÐÛ °¿ËÍÄ ÐËÄ×ÌÍÄ ÖÑÍÍÖÉÇ ÐÊÄÑÄÁ×ÇÄÐËÍÄÂÍ ÌÍп ÍÐÑ¿ÊÇÐÛÁÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÈÕÄÊÍÐÑÇ ŒÃÏÒ¡ÍÊÍÃÞÇÔÎÍÑÍËÌ¿×ÄÊÇÎÏÇÌÄÐ ËÌÄÁÀÍÊÛÌÇÕÒ † œ¸ ˾ §ÆÃËϸ½ÊÉ× ÂȽÄÃÔ † ÆǸÉÅƽĽÉÊÆ Œ «Ú Á ÃÄÑÐÑÁÄ ÎÍ ÜÑÍÈ ÑÄÏÏÇÑ͌ ÏÇÇ ÔÍÃÇÊÇ Ð ÍοÐÉÍÈ Ç Á ÀÍÊÛ×ÍÈ ÉÍËοÌÇÇ ¬¿ÎÏÇËÄÏ Á ÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏ Š½ÌÍÐÑۚ ÍÑÎÏ¿ÁÊÞÊÇÐÛ ÂÒÏÛÀÍÈ Á


¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊ ÎÏÍÑÇÁÌÍË ÐÊÒÖ¿Ä ŠËÍÌ¿ÐÑÚÏÐÉÇĚ ËÍÂÊÇ Ì¿Ð ÍÐÌÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÎÍÀÇÑÛ ÇÊÇ ÍÑÍÀÏ¿ÑÛÅ¿ÊÉÇÄÉÍÎÄÄÉÌ¿ÀÇÊÄÑ ±¿É ÖÑÍ ÅÇÆÌÛ ÀÚÊ¿ ÎÍÊÌ¿ ÎÏÇÉÊ݌ ÖÄÌÇÈ °ÄÂÍÃÌÞ×ÌÞÞ©ÍÊÍËÌ¿ŒÜÑÍÑ¿ÉÍÈ ÂÊÞÌÕÄÁÚÈÁ¿ÏÇ¿ÌÑ ¿ÃÊÞËÄÌÞ É¿ÉÃÊÞ ÉÍÏÄÌÌÍÂÍÅÇÑÄÊÞ ÌÚÌÄ×ÌÇÈÉÏÄËÊÛ ŒÒÅÄÌÄÏÍÃÌÍÈ ÞÎÍËÌÝÑÍÑ ÐÑ¿ÏÚÈ Á¿ÏÇ¿ÌÑÁÏÄËÄÌËÍÄÂÍÃÄÑÐÑÁ¿ÇÝÌ͌ ÐÑǼÑÍÁÐÄÏ¿ÁÌÍÉ¿É ÄÐÊÇÁÐÑ¿ÏÍÈ ÉÁ¿ÏÑÇÏÄ ÂÃÄ ÏÍÃÇÊÇÐÛ ÑÁÍÇ ÃÄÃÚ Ç ÎÏ¿ÃÄÃÚ ÁÃÏÒ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÄÁÏÍÏÄËÍÌÑ £¿ ÎÍÊÒÖÇÑÐÞÉÏ¿ÐÇÁÍ ÌÍÜÑÍÒÅÄÀҌ ÃÄÑÃÏÒ¿ÞÉÁ¿ÏÑÇÏ¿±¿ÉÉ¿ÉÎÍÌÞÑÇÄ Ë¿ÊÍÈÏÍÃÇÌÚÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑ ÁÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÄÐÑÄÐÑÁÄ̌ ÌÍÐÑÛ ÏÒÇÌÌ¿ÞÎÄÏÁÍÆÿÌÌÍÐÑÛ ÑÍŠÄÁŒ ÏÍÏÄËÍÌÑÌÚȚ Á¿ÏÇ¿ÌÑ ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÄÈ ©ÍÊÍËÌÚËÌÄÌÄÏÍÃÌÍÈ

¬ÐÏÂÕÂÎÏ¿Å¿˿ÍÂÉÂÊÅ †˜¸ÂÆźӻÃ×¼½Ã†º¸Ð»ÆÈƼ ¯½ÄÇÈÀÅÎÀÇÀ¸ÃÔÅÆÆÊÃÀϸÃÉ×ÆÊÉƆ ºÈ½Ä½ÅÅÆ»Æ Œ °ÄÈÖ¿Ð Þ ÎÏÍÃÄËÍÌÐÑÏÇÏÒÝ Á¿Ë ÍÀÏ¿ÆÄÕ ©ÍÊÍËÌÚ ŒÔ ËÍÄÈ ÏÍÌ ÌÍÈ ©ÍÊÍËÌÚ ¾ ÐÍÁÐÄË ÌÄÿÁÌÍ ÍÀŒ Ì¿ÏÒÅÇÊÍÃÌÒÒÊÍÖÉÒ ÐÍÔÏ¿ÌÇÁ×ÒÝ

ÃÒÔ ÑÍÈ ÜÎÍÔÇ ¡ ŒÄ Ì¿× ÂÍÏÍà ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÊÐÍÀÍÈÐÑÏ¿ÌÌÍÄÄÃÇÌÐÑÁÍ ÂÍÏÍÿ Ç ÃÄÏÄÁÌÇ ° ÍÃÌÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ ÇËÄÊ¿ÐÛ ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ Ï¿ÆÁÇÑ¿Þ ÂÍÏÍÌ ÐÉ¿ÞÇÌÓÏ¿ÐÑÏÒÉÑÒÏ¿ÐÆ¿ÁÍÿËÇ ÑϿˌ Á¿ÞËÇ ÃÁÍÏÕ¿ËÇÉÒÊÛÑÒÏÚÇÉÇÌÍ ¿Ð ÃÏÒÂÍÈŒÎÍÖÑÇÁÄÐÛÂÍÏÍÃÀÚÊÆ¿ÐÑÏÍÄÌ ÍÃÌ͌ÇÃÁÒÔÜÑ¿ÅÌÚËÇÖ¿ÐÑÌÚËÇÃÍË¿Œ ËǧÁÍÑÜÑÍÎÍÏ¿ÆÇÑÄÊÛÌÍÄÐÍÖÄÑ¿ÌÇÄ ÁÐÄÔ ÃÍÐÑÒÎÌÚÔ ÕÇÁÇÊÇÆ¿ÕÇÍÌÌÚÔ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁ ÇÃÒØÇÔ ÍÑ ÂÍÏÍÃÐÉÍÈ ÅÇÆÌÇ Ç ÃÄÏÄÁÄÌÐÉÍÈ ÁÍÊÛÌÇÕÚ Î͌ ÉÍÞ ÀÊÇÆÍÐÑÇ É ÎÏÇÏÍÃÄ Ç ÐÍÆÿÁ¿ÊÍ ÌÄÎÍÁÑÍÏÇËÒÝ©ÍÊÍËÌÒËÍÄÂÍÃÄÑÐÑÁ¿ «Ú Á ˿¿ÆÇ̌ÑÍ ÑÍÊÛÉÍ Æ¿ ÔÊÄÀÍË Ç ÔÍÃÇÊÇ Ò ÁÐÄÔ ÀÚÊÍ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÄ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ±¿ÉÍÈ ÁÍÑ ÐÇÌÑÄÆ ÂÍÏÍÿ ÇÃÄÏÄÁÌÇÞÐÖÇÑ¿ÝÐÁÍÄÈÌ¿ÐÑÍÞØÄÈ ÏÍÃÇÌÍȧÎÏÞËÍÐÍÀÍÊÄÆÌÒÝÌÚÌÄ׌ ÌÇË ÎÍÃÏÍÐÑɿˌÃÄÐÞÑÇÊÄÑÉ¿Ë Œ ËÚ Á ÐÁÍÄ ÁÏÄËÞ ËÍÂÊÇ ÀÄ¿ÑÛ ÎÍ ÁÐÄËÒ ÂÍÏÍÃÒ ÌÄÃÒË¿ÞÍË¿×ÇÌ¿ÔÇÎÏÍÖÇÔ ŠÎÏÄÊÄÐÑÞԚÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÈÅÇÆÌDzÔ͌ ÃÇÊÇÇÆÃÍË¿Ì¿ÁÄÐÛÃÄÌÛÇÏÍÃÇÑÄÊÇ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÆ¿Ì¿ÐÌÄÀÄÐÎÍÉÍÇÊÇÐÛ † ¯ÊÆ ÕÊÆ ¿¸ ËÃÀθ „ËÃÀθ †Í“ Œ¡ÍÑÍÌ¿Œ¯ÄÎÇÌÐÉ¿Þ®ÍÐËÍÑÏÇÑÄ ÌÄ¿ÐÓ¿ÊÛÑÇÏÍÁ¿ÌÌ¿Þ ÃÍÏÍ¿ ÂÏÒ̌ ÑÍÁÉ¿ ÌÍ ÎÏÇ ÜÑÍË Ð ÃÁÒÔ ÐÑÍÏÍÌ

ÉÊÛ½ÌØ¿

¨»¡¥

„¦ÊÉÖ¼¸×ËǸà º»Æ¼Ëª¸Â¸×ºÆÊ„»Æ† ÈƼɸ×ÀÅÀÎÀ¸ÎÀד ËĽÅ×ÉÃËÏÀøÉԓ

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¨»¡¥ ¬ÍËÀÐÈÇÅÌ˧ËÈËÉÊÂ

„Ÿ¼½ÉÔ ȸÉÇÆø»¸ÃÉ× ÄÆÁ ¼½ÊÉÂÀÁ ɸ¼À  º ÂÆÊÆÈÓÁ ĽÅ× ºÆ¼ÀÃÀº¼½ÊÉʺ½š¸ϽÉʺ½Ÿ¸¿¸ÅÀןÉÀÅÆ»¼¸ÉʸºÀÃÀ „º Ë»ÆÓ ÇÈ×ÄÆ Â ÂȽÄýºÉÂÆÁ ÉʽŽ  ¹ÆÁÅÀθÄ ˜ ÄÓ ÉÏÀʸÃÀ ÏÊÆ ʸÄ ¾Àº½Ê ™¸¹Â¸ ¾Â¸ ª¸ÂÆÁ ¾ËÊÔÖ ÆÊÊ˼¸ º½×ÃƤȸÏÅÆÉÊÔ ÉÓÈÆÉÊÔ¦¼ÅÀÄÉÃƺÆÄ ÇÈƹýÄɼÀɆ ÎÀÇÃÀÅÆÁŽ¹ÓÃƓ

„©šÆÃÆ»¼ÆÁŽÉȸºÅÀÊÔ ÅÆÕÊÆʸÀżÀºÀ¼Ë¸ÃÀ¿¸ÎÀ×¹Óʸ ÂÆÊÆȸ×¹ÓøƼÅÀÄÀ¿ÇÈÆ׺ýÅÀÁ˽¿¼ÅÆÁ»¸ÈÄÆÅÀÀ»ÆÈƼ¸ šÆÊÃÀÏÀ½ÆÊÉƺȽĽÅÅÓÍ ¼¸¾½ÕÃÀÊÅÓÍ ÄÅÆ»ÆÕʸ¾½Â“ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÀÍÊÛ×ÇÄÑÏ¿ÁÞÌÚÄÊÒÅÉÇŒÇÂÏ¿ÈÌÄÔÍÖÒ ±ÚÁÚÔÍÃÇ×ÛÌ¿ÒÊÇÕÒ Ë¿×ÇÌ¿ÁÌÄÆ¿ÎÌÍ ÇƌƿÎÍÁÍÏÍÑ¿ÌÄÁÚÐÉÍÖÇÑ ÍÌ¿ÑÄÀÄÌÄ ÐÑÏ¿×Ì¿¡ÍÑÑ¿ÉÇËÇÀÚÊÇÁÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÄ ÐÁÍÄËÒÊÇÕÚ©ÍÊÍËÌÚÁŒÄÂÍÃÚ«Ú ÐÄÈÖ¿ÐÐÍÁÄÏ×ÇÊÇ ÐÖÇÑ¿ÈÑÄ ÎÒÑÄ×ÄÐÑÁÇÄ ÁÍÁÏÄËÄÌÇ †˜»¼½ÊÆ»¼¸ÂÆÅϸÃÉ×»ÆÈƼ Œ²ÎÏÍÐÎÄÉÑ¿©ÇÏÍÁ¿ Ñ¿Ë ÂÃÄÐÄÈÖ¿Ð ˿¿ÆÇÌÚÁŠ°É¿ÆÉ̬¿ÎÏÍÑÇÁÌÚÌÄ׌ ÌÄÂÍ пÊÍÌ¿ ÃÊÞ ÌÍÁÍÀÏ¿ÖÌÚÔ ˿¿ÆÇÌ¿ Š ÒÏ¿ÑÇÌ͚ Á ÑÄ ÁÏÄËÄÌ¿ ÐÑÍÞÊ ËÞÐ͌ ÉÍËÀÇÌ¿Ñ ÍÑÉÍÑÍÏÍÂÍ ÇÆÁÇÌÞÝÐÛ ÌÄÐÊÍ Ñ¿É ÖÑÍË¿ÊÍÌÄÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÑÍÄÐÑÛÜÑÍÀÚÊ¿ ÂÊÒÔ¿ÞÍÉÏ¿ÇÌ¿®ÍÑÍË ÁÌ¿Ö¿ÊÄŒÔ ©ÍÊÍËÌ¿Ì¿Ö¿Ê¿ÏÄÆÉÍÏ¿ÐÑÇ ­ ÀÏÄÅÌÄÁÐÉÍÈ ÜÎÍÔÄ ÐÄÈÖ¿Ð ËÌÍÂÍ ÂÍÁÍÏÞÑ ÔÍÏÍ×ÄÂÍ ¾ ÌÄ ÐÎÍÏÝ Ë¿ÑÄÏnj ¿ÊÛÌÍÄÀÊ¿ÂÍÎÍÊÒÖÇÄ ÉÍÌÄÖÌÍ ÁÚÏÍÐÊÍ ÍÐÍÀÄÌÌÍÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝÐÎÍÐÊÄÁÍÄÌÌÚËÇ ÂÍÿËǯÄ׿ÊÐÞÉÁ¿ÏÑÇÏÌÚÈÁÍÎÏÍÐ«Ú ÑÍÅÄ ÎÍÊÒÖÇÊÇ ÉÁ¿ÏÑÇÏÒ ¾ É¿É ÃÒÏ¿É Ï¿ÃÍÁ¿ÊÐÞ ÖÑÍ ÇÆ ÐÁÍÄÂÍ ÃÍË¿ ÎÄÏÄÄÔ¿Ê Á ÉÁ¿ÏÑÇÏÒ ÐÍ ÁÐÄËÇ ÒÃÍÀÐÑÁ¿ËÇ § ÌÄ ÑÍÊÛÉÍÞÍÃÇÌŒÁÐÄÏ¿ÃÍÁ¿ÊÇÐÛ®ÏÇÜÑÍË ËÍÞÀ¿ÀÒÊÞÎÚÑ¿Ê¿ÐÛÔÍÃÇÑÛÁÂÍÏÇÐÎÍʌ ÉÍË ÖÑÍÀÚ ɿɌÑÍ ÐοÐÑÇ ÐÑ¿ÏÚÈ ÃÍË ÎÄÏÄÌÄÐÑÇÌ¿ÃÏÒÂÍÄËÄÐÑͬÍÌÇÖÄÂÍÇÆ ÜÑÍÂÍ ÌÄ ÁÚ×ÊÍ §ÐÑÍÏÇÖÄÐÉ¿Þ ÎÍÃÊÇ̌ ÌÍÐÑÛÇÐÖÄÆÊ¿ ¦Ì¿ÄÑÄ ÞÖ¿ÐÑÍÊÍÁÇÊÐÄÀÞÌ¿ËÚÐÊÇ ÖÑÍ ©ÍÊÍËÌ¿ Œ ÜÑÍ ÒÄÆÃÌÚÈ ÂÍÏÍà Î͌ ÖÄÔÍÁÐÉÇ ÂÒÐÑÍ Ì¿ÐÄÊÄÌÌÚÈ ÐËÄ×ÌÚËÇ Ç ÑÏ¿ÂÇÖÄÐÉÇËÇ ÊÝÃÛËÇ  ÚÊÇ ÆÃÄÐÛ Ì¿ÁÄÏÌÍÄ ÐÁÍÇ §ÍÌÚÖÇ Ç ËÍÅÄÑ ÿÅÄ ®ÄÏÄÃÍÌÍÁÚ¬ÍÃÄÊÍÌÄÁÜÑÍË¡ÒÄÆÃÌÍË ÂÍÏÍÃÄÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÌÄÉ¿ÞÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌ¿Þ ¿ÏËÍÌÇÞ ®Ï¿Áÿ Ì¿ÃÍ ÀÚÊÍ ÎÍÌÇË¿ÑÛ ÖÑÍÃÊÞÊÇÖÌÍÐÑÌÍÂÍÏÍÐÑ¿ÇËÄÊÇÐÛÅÄÐь ÉÇÄÎÏÄÃÄÊÚ †¢¸ÂÀ½ Œ°ÍÃÌÍÈÐÑÍÏÍÌÚ ÁÜÑÍËËÄÐÑÄÕ¿ÏÇÊ¿ ¿ÏËÍÌÇÞÂÍÏÍÿ ÃÄÏÄÁÌÇÇÎÏÇÏÍÃÚ ¿Ð ÃÏÒÂÍÈ Œ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÐÄÏÛÄÆÌÚËÇ ÃÒÔÍÁŒ ÌÚËÇ ÎÍÇÐÉ¿ËÇ ÆÃÄÐÛ ÀÚÊÍ ÌÄÊÛÆÞ ² ÁÐÄÂÍ ÄÐÑÛ ÐÁÍÇ ÎÏÄÃÄÊÚ ¡ÐÄ Ï¿ÁÌÍ É¿É ËÇÊÍÂÍÎÒ×ÇÐÑÍÂÍÉÍÑÄÌÉ¿Ñ¿ØÇÑÛÆ¿Ò×Ç ÇÔÁÍÐÑ ÖÑÍÀÚÍÌÀÚÐÑÏÍÎÏÄÁÏ¿ÑÇÊÐÞÁÍ ÁÆÏÍÐÊÍÂÍÉÍÑ¿ Ñ¿ÉÇÒÄÆÃÌÚÈÂÍÏÍÃÍÉÌČ ÁÍÆËÍÅÌÍÀÚÊÍÎ͌ÀÚÐÑÏÍËÒÁÚÑÞÌÒÑÛÃÍ ËÄÐÑ¿Ì¿ÎÏÞÅÄÌÌÍÈÃÒÔÍÁÌÍÈÅÇÆÌǼÑÍ ÎÏÍÐÑÍÌÄÏÄ¿ÊÛÌÍ † ˜ ɽÁϸÉ º ¢ÆÃÆÄŽ ÇÈƼËÂÊÀºÅÓ ʸÂÀ½„¼ËÍƺÅÓ½ÇÆÀÉÂÀ“ Œ£ÊÞÐÄÀÞ ÎÍÐÊÄ«¢²Ç«¿ÏÇÌÉÇÌÍÈ À¿×ÌÇ ÿ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÁÐÄ ÖÑÍÌ¿ÎÇÐ¿Ê Þ ÐÍÆÿÊ ÆÃÄÐÛ ¡ «ÍÐÉÁÄ Þ ËÍÂÒ ÐÇÃÄÑÛ Á ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿Ô Ì¿ÀÇÏ¿ÑÛ Ë¿ÑÄÏÇ¿Ê ÁÄÐÑÇ ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚ ÌÍ ËÚÐÊÇÑÛ ÎÇпÑÛ Œ ÄÃÒ Á ©ÍÊÍËÌÒ§ËÄÌÌÍÆÃÄÐÛŒËÄÐÑÍÃÊÞÅÇÆÌÇ ÇÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ §Æ¢ÆÃÆÄŽ»ËÃ×ø ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡


¨»¡¥ ºÇÎÌÍÂÎΊËÌÍËÎ §ËÀÁ½ÅǽÇ¿ØĽͽ¾ËϽÈÅ οËÅÌÂÍ¿ØÂÁÂÊÙÀÅ ˆ§ËÀÁ½ÉÊ¿ØÁ½ÈÅʽÍÐÇÅ ÉËÛĽÍÌȽÏÐ ÜÅÎÌØϽÈ¿ËÎÏËÍÀ˜

ˆ®¿ËÆÎϽÍÏË¿ØÆǽÌÅϽÈ Ľͽ¾ËϽÈʽǽ¾ÂÈÜҘ

˜Ã½ÂɽÁ°¦¤ ¥¦š ¼ÀȽÂÊÆȸºÊÆɸÃÆŸ„ºÈ¸¿Àד

©½È»½Á¢«Ÿ¥®¦š »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈ ĸ»¸¿ÀŸ„¤¸ÉʽȆ­Æ¹¹À“

Œ°ÁÍÇÎÄÏÁÚÄÃÄÌÛÂÇÞÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÊÁÎÞÑÍËÇÊÇ×ÄÐÑÍË ÉÊ¿ÐÐÄŒÑÍÖÌÍÒÅÄÌÄÎÍËÌÝ«¿Ë¿ËÍÄÂÍÃÏÒ¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿Á ¥©­¦±° ÇÍÌ¿ÒÐÑÏÍÇÊ¿Ì¿ÐÌ¿ÃÁ¿ÊÄÑÌÇÔËÄÐÞÕ¿Ì¿ÎÍÌ Ï¿ÀÍÑÉÒÁÜÑÒÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÝ«ÚÍÀÊ¿ÂÍÏ¿ÅÇÁ¿ÊÇÑÄÏÏÇÑÍÏÇÝ ÁÃÍÊÛÑÏ¿ËÁ¿ÈÌÍÈÊÇÌÇÇ ÎÍÃÐÑÏÇ¿ÊÇÉÒÐÑÚÍÑÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇ Š²ÊÇÕ¿¶ÄÏÌÞÔÍÁÐÉÍÂ͚ÃÍÍÐÑ¿ÌÍÁÉÇŠ²ÊÇÕ¿©¿ÊÇÌÇÌ¿š £Á¿ËÄÐÞÕ¿ É¿ÉÐÄÈÖ¿ÐÎÍËÌÝ ËÚÉ¿ÅÃÚÈÃÄÌÛÇÆ©ÍÊÚÖÄÁ¿ ÄÔ¿ÊÇÃͦ±° ×ÊÇËÄÑÏÍÁ ÖÑÍÀÚÁÁÍÐÄËÛÒÑÏ¿É¿É×ÑÚÉ ÀÚÑÛÒ¥©­ ÍÌÍÌ¿ÔÍÃÇÊÍÐÛÑÍÂÿÏÞÃÍËÐÎÍÖÑÍÁÚËÍь ÃÄÊÄÌÇÄËÌ¿ÒÊÇÕÄ¡¿ÑÒÑÇÌ¿ ±¿ËËÚÎÍÊÒÖ¿ÊÇÏ¿ÆÌ¿ÏÞÃÉÒ ÀÏ¿ÊÇÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÚŒÌÍÅÍÁÉÒ ÉÍÐÒ ÐÄÉ¿ÑÍÏŒÇ×ÊÇÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¡ÃÍÅÃÊÇÁÚÄÃÌÇÒÌ¿Ð ÉÍÌÄÖÌÍ ÀÚÊÇÁÚÔÍÃÌÚÄŒÑÍÂÿËÚ ÇÂÏ¿ÊÇÁÀÇÊÛÞÏÃÁÃÄÑÐÉÍÈÉÍËÌ¿ÑÄÎÏÇ¥©­ ©¿É ÌÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍÊÄÑÌÇÄ ËÚ Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇ ÌÄÎÍÊÌÚÈ Ï¿ÀÍÖÇÈÃÄÌÛ ×ÄÐÑÛÖ¿ÐÍÁ¡ÚÎÍÊÌÇÁƿÿÌÌÍÄÌ¿ÃÄÌÛ ÎÍÐÊÄÍÀÄÿÐÿÁ¿ÊÇÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÚÇÍÑÎÏ¿ÁÊÞÊÇÐÛÃÍËÍÈ ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍËËÚÐÍÁËÄØ¿ÊÇÎÏÇÞÑÌÍÄÐÎÍÊÄÆÌÚËÌÄÑ¿É ÎÏÍÐÑÍÁÎÒÐÑÒÝÎÍÃÁÍÏÒ×ÊÞÊÇÐÛ ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇÌ¿ÐÁÄÅÄË ÁÍÆÃÒÔÄ Æ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÊÇÃÄÌÛÂÇ®ÍËÌÝ ÉÍÂÿËÌÄÁÚÿÊÇ Ì¿ÏÒÉÇËÍÝÆ¿ÏÎÊ¿ÑÒ ÞÇÐÎÚÑ¿ÊÁÍÐÑÍϦ¿ÃÁ¿ËÄÐÞÕ¿ ËÚÎÍÊÒÖÇÊÇÇÊÇÏÒÀÊÄÈ®ÍÑÄËÁÏÄËÄÌ¿ËÜÑÍÀÚÊÇ ÌÄÎÊÍÔÇÄÃÄÌÛÂÇ ÒÖÇÑÚÁ¿ÞÑÍ ÖÑÍËÇÌÇË¿ÊÛÌ¿ÞÆ¿ÏÎÊ¿Ñ¿ Æ¿ËÄÐÞÕÐÍÐÑ¿ÁÊÞÊ¿ÏÒÀÊÄÈ¡ÐÝÐÁÍÝÆ¿ÏÎÊ¿ÑÒÎÍÑÏ¿Œ ÑÇÊÌ¿Ë¿ÂÌÇÑÍÓÍ̾ÍÖÄÌÛÂÍÏÃÇÊÐÞÑÄË ÖÑÍÌÄÎÏÍÐÇÊ ÜÑÇÃÄÌÛÂÇÒÏÍÃÇÑÄÊÄÈ ¿Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇÔÐÁÍÇËÇÏÒÉ¿Ëǧ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ É¿ÅÃÚÈÏ¿Æ ÉÍÂÿÎÏÍÄÆÅ¿ÊÎÍÑÍËÌ¿ÑÏ¿ËÁ¿Ä ÁÃÍÊÛŠÌ¿×ÄȚÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ ÐÂÍÏÃÍÐÑÛÝÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÊÁÐÄË ¿ÉÉÒÏ¿ÑÌÍÎÍÃÐÑÏÇÅÄÌÌÚÄÉÒÐÑÚŠ¼ÑÍËÚÐÃÄÊ¿ÊÇš °ÄÈÖ¿Ð Ò ËÄÌÞ ÎÍÃÏ¿ÐÑ¿ÝÑ ÃÁ¿ ÐÚÌ¿ §Ë Þ ÑÍÅÄ Î͌ ÐÍÁÄÑÍÁ¿Ê ÀÚ Ì¿ÖÇÌ¿ÑÛ ÎÍÃÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛ ÎÍÏ¿ÌÛ×Ä ¼ÑÍ Ç ÃÇÐÕÇÎÊÇÌÇÏÒÄÑ Ç ÆÃÍÏÍÁÛÄ ÒÉÏÄÎÊÞÄÑ Ç ÓÇÆÇÖÄÐÉ¿Þ ÎÍÃÂÍÑÍÁÉ¿ÍÑÊÇÖÌ¿Þ¤ÃÇÌÐÑÁÄÌÌÍÄ ÍÖÄËÅ¿ÊÄÝÐÄÈÖ¿Ð ÐÁÚÐÍÑÚÐÁÍÄÂÍÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ ÍÎÚÑ¿ŒÑÏÒÃÍÁÒÝÉÌÇÅÉÒÌÒÅÌÍ ÀÚÊÍÒÅÄÑÍÂÿÆ¿ÁÍÃÇÑÛ±ÍÂÿÑÏÒÃÍÁÍÈÐÑ¿ÅÎÍ×ÄÊÀÚ ÒÅÄÐÊÄÑ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

®ÍÃÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛÞÌ¿Ö¿ÊÄØÄÁÐÑÒÃÄÌÖÄÐÑÁÄ©¿ÉÇËÌÍÂÇÄ ÁÄÖÌÍÂÍÊÍÃÌÚÄÐÑÒÃÄÌÑÚÍÀØ¿ÂÇ ÎÍËÍ¿ÊÌ¿×ÇËÉ¿Áɿƌ ÐÉÇË ŠÑÍÁ¿ÏÇؿ˚ Ï¿ÆÂÏÒÅ¿ÑÛ ÂÏÒÆÍÁÇÉÇ Ð ÎÏÍÃÒÉÕÇÄÈ ÊÒÉÍË ÁÍÃÉÍȮʿÑÇÊÇÇÌÍÂÿÌ¿ÑÒÏÎÏÍÃÒÉÑ¿ËÇ ÇÌÍÂÿ ÃÄÌÛ¿ËÇ ÉÍÑÍÏÚÔÔÁ¿Ñ¿ÊÍÉ¿ÉÏ¿ÆÌ¿ÍÃÇÌÎÍÔÍÃÁ˿¿ÆÇÌ ­ÃÌ¿ÅÃÚ ÎÍËÌÝ ÞƿÿÊÐÞÕÄÊÛÝÌ¿ÐÍÀÇÏ¿ÑÛÉ¿ÉËÍÅÌÍ ÀÍÊÛ×ÄÀÒÑÚÊÍÉ ÖÑÍÀÚÎÍÑÍËÇÔÁÐÄÐÿÑÛÇÎÍÊÒÖÇÑÛÎ͌ ÀÍÊÛ×ÄÃÄÌÄ¡ÇÑÍÂÄÌ¿ÐÍÀÇÏ¿ÊÎÍÏÞÃÉ¿ÎÞÑÇÐÍÑ×ÑÒÉ ÁÐÞ ËÍÞ ÉÍËÌ¿Ñ¿ Á ÍÀØÄÅÇÑÇÇ ÀÚÊ¿ ÇËÇ Æ¿ÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ Ÿ ÉÍÂÿ ÎÍÌÄÐÊÇÐÿÁ¿ÑÛ ÌÄÌ¿×ÊÇÌÇÍÃÌÍÂÍÎÒÌÉÑ¿ÎÏÇÄË¿ÐÑÄÉÊ͌ Ñ¿ÏÚ±¿ÉÇÀÏÍÐÇÊÇËÚÁÐÝÜÑÒÉÒÖÒÀÒÑÚÊÍÉÎÍÃÉ¿ÉÇˌÑÍ ÉÒÐÑÍËÁÍÆÊÄÎÏÒÿ ¬ÍÀÍÊÛ×ÄÁÐÄÂÍËÌÄÆ¿ÎÍËÌÇÊÍÐÛÑÍ É¿ÉÞÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÐÁÍÇ ÎÄÏÁÚÄ ÃÄÌÛÂÇ Á É¿ÖÄÐÑÁÄ ÐÑ¿ÏÑÍÁÍÂÍ É¿ÎÇÑ¿Ê¿ ¼ÑÍ ÀÚÊÍÁÌ¿Ö¿ÊÄÃÁÒÔÑÚÐÞÖÌÚÔ ÉÍÂÿÁÐÄÍÀØ¿ÞÑÄÊÄÓÍÌÇÆ¿ÕÇÞ ÑÍÊÛÉ͌ÑÍÊÛÉÍÌ¿Ö¿Ê¿ÐÛ±ÄÊÄÓÍÌڌÑÍÎÍÞÁÇÊÇÐÛÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇ ÒÁÐÄÔ ¿ÁÍÑÉ¿ÀÄÊÄÈÃÊÞÆ¿É¿ÖÇÁ¿ÌÇÞËÄÊÍÃÇÈÁÌÇÔÌÄÀÚÊÍ ³ÇÏËÄÌÌÚÄÐÑÍÇÊÇÀÄ×ÄÌÚÔÃÄÌÄ ÎÍÜÑÍËÒÇÔ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÌÄÁÁÍÆÇÊÇ¡ÍÑÇÎÍÎÏÍÐÇÊÌ¿ÐÁÊ¿ÃÄÊÄÕÇÌÑÄÏÌÄь˿¿ÆÇÌ¿ Š£¿ÈËÍÌÌÜÊÄÉÑÏÇÉÏҚÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛŠ×ÌÒÏښÃÊÞÐÍÑÍÁÚÔ ¼ÑÍÑ˿¿ÆÇÌ ÉÐÑ¿ÑÇ ÇÐÄÈÖ¿ÐÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ«ÚÏ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇ É¿ÀÄÊÛ Ì¿Ö¿ÊÇÄÂÍοÞÑÛ ÎÍÑÍËÎÏÇ×ÊÍÐÛÌ¿ÌÞÑÛÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÉÍÑÍÏÚÈÎÍËÍ¿ÊÌ¿ËÜÑÍÃÄÊ¿ÑÛ ÎÍÑÍËÄØÄÍÃÌÍÂÍ¡ÍÑÌ¿ ÜÑÍËËÚÇÆ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÊÇÐÁÍÈÐÑ¿ÏÑÍÁÚÈÉ¿ÎÇÑ¿Ê ÉÍÑÍÏÚÈÎ͌ ÑÍËÎÒÐÑÇÊÇÌ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄÉÍËοÌÇǦ¿ÌÇË¿ÊÇÐÛËÚÜÑÇËÁ ÐÁÍÀÍÃÌÍÄÍÑÍÐÌÍÁÌÍÈÏ¿ÀÍÑÚÁÏÄËÞŒÞ ÉÎÏÇËÄÏÒ Ï¿ÀÍÑ¿Ê ÑÍÂÿÌ¿ÕÄËÆ¿ÁÍÃĬÍÐÍÁÏÄËÄÌÄË ÉÍÂÿÃÍÔÍÃÍÑÎÍÃÏ¿Œ ÀÍÑÉÇÐÑ¿ÊÍÐÌÍÁÌÚË ÐËÚÐÊ¿ÐÍÐÑÍÞÑÛÁ×Ñ¿ÑÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÒÅÄÌÄÀÚÊÍ¡ÌÄÃÄÊÝËÚÆ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÊÇÎÍÏÞÃÉ¿ÑÚÐÞÖ ÏÒÀÊÄÈ ÎÍÊÍÁÇÌ¿ÇÆÌÇÔ ÄÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÒÔÍÃÇÊ¿Ì¿Æ¿ÉÒÎÉÒ ÉÍËÎÊÄÉÑÒÝØÇÔ ¿ÍÐÑ¿ÊÛÌÍČ̿ƿÏÎÊ¿ÑÒÌ¿ËÇÌ¿Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÉÍËοÌÇǶÄÏÄÆοÏÒÊÄÑÎÍÃÍÀÌÚÄÉ¿ÀÄÊÇÐÑ¿ÊÇÃÄÊ¿ÑÛÁÃÏҌ ÅÄÐÑÁÄÌÌÍË©ÇÑ¿ÄÍÂÏÍËÌÚËÇοÏÑÇÞËÇ Ñ¿ÉÅÄÁÑÄÊÄÓÍÌ¿Ô ÎÍÞÁÇÊÐÞCMVFUPPUI¬ÍÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄËÚÀÚÊÇÎÄÏÁÚËÇ ŒÜÑÍÇÐÄÈÖ¿ÐËÍÈÊÍÆÒÌÂÇÎÏÇÌÕÇÎÏ¿ÀÍÑÚ


ˆ§½ÃÁØÂÉËÅÈÂÏÊÅÂǽÊÅÇÐÈؾØÈÅ ÏÍÐÁË¿ØÉŘ

ÈÀŸ©˜š¢ ¥˜ ËÇȸºÃ×ÖÑÀÁ ȽÉÊÆȸÅÆÄ„›ËÈĸœ »¦¿½ÈÓ °ÁÍÇ ÎÄÏÁÚÄ ÃÄÌÛÂÇ Þ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿Ê¿ ÃÍÁÍÊÛÌÍ Ï¿ÌÍ ©ÍÂÿ ËÌÄ ÀÚÊÍ ÊÄÑ ÃÄÁÞÑÛ Ë¿Ë¿ ÐÉ¿Æ¿Ê¿ Š´ÍÖÄ×Û ÖÑ͌ÌÇÀÒÃÛÉÒÎÇÑÛ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿Èš§ÞÉ¿ÅÃÍÄÊÄÑÍÆ¿Œ Ï¿À¿ÑÚÁ¿Ê¿ ÐÍÀÇÏ¿ÞÞÂÍÃÚÁÎÔŠ¡ÍÆÏÍÅÃÄÌÇĚÌ¿ ÞÂÍÃÌÇÉļÑÍÀÚÊÇÎÄÏÁÚÄÃÄÌÛÂÇ ÉÍÑÍÏÚÄÞËÍÂÊ¿ ÍØÒÑÇÑÛÇÉÒÎÇÑÛÐÄÀÄÌ¿ÌÇÔÁ˿¿ÆÇÌÄÐÊ¿ÃÍÐÑÇÇÊÇ ÖÑ͌ÑÍÄØÄ°ÑÄÔÎÍÏÉ¿ÅÃÍÄËÍÄÊÄÑÍÀÚÊÍÑÏÒÃÍÁÚË ¡ÐÄ ÃÄÑÇ ÎÍ ÒÑÏ¿Ë ÐοÊÇ ¿ Þ ÁÐÑ¿Á¿Ê¿ Á ÎÞÑÛ ÒÑÏ¿ Ç ×Ê¿ ÐÍÀÇÏ¿ÑÛ ÞÂÍÃÚ § ÜÑÍ ÌÄ ÂÍÁÍÏÞ Í ÃÍË¿×ÌÇÔ ÔÍÆÞÈÐÑÁÄÌÌÚÔÃÄÊ¿Ô ÉÍÑÍÏÚÄËÌÄÑÍÅÄÌÒÅÌÍÀÚÊÍ ÐÃÄÊ¿ÑÛ§ÑÍÊÛÉÍÎÍÐÊÄÍÀÄÿ ¿ÑÍÇÎÍÆÅÄ ÞÍÐÁÍÀÍŌ ÿʿÐÛ Ç ×Ê¿ ÂÒÊÞÑÛ ¦¿ ÐÍÀÏ¿ÌÌÚÄ ÞÂÍÃÚ ÎÍÊÒÖ¿Ê¿ ÑÍÂÿÏÒÀÊÄÈÁËÄÐÞÕŒÌÄÑ¿ÉËÌÍÂÍ ÄÐÊÇÐÏ¿ÁÌÇÑÛ ÐÍÐÏÄÃÌÄÈÆ¿ÏÎÊ¿ÑÍÈÁ°ÍÁÄÑÐÉÍË°ÍÝÆÄ ÌÍÞÍÖÄÌÛ ÂÍÏÃÇÊ¿ÐÛ ÜÑÇË Æ¿Ï¿ÀÍÑÉÍË Ÿ ÆÇËÍÈ ÏÒÉÍÁÍÃÇÊ¿ ×ÉÍÊÛÌÍÈÀÏÇ¿ÃÍÈ ÉÍÑÍÏ¿ÞÒÔ¿ÅÇÁ¿Ê¿Æ¿Ë¿ÊÄÌÛÉÇËÇ ÑÄÊÞÑ¿ËÇÌ¿ËÄÐÑÌÍËÑÄÊÞÑÌÇÉÄ ÍÐÄÌÛÝŒÀÏÇ¿ÃÍÈÎÍ ÐÀÍÏÒÞÀÊÍÉ Æ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÞÃÄÌÛÂÇÃÊÞÏÍÃÌÍÈ×ÉÍÊÚ¾ ÍÖÄÌÛÀÊ¿ÂÍÿÏÌ¿Ë¿ËÄ ÖÑÍÍÌ¿ÎÏÇÒÖÇÊ¿ËÄÌÞÉпË͌ ÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍËÒÑÏÒÃÒ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÎÍÑÍË ÐÊÄÑ ÒÅÄ ÀÍÊÛ×ÄÌÇÉÍÂÿË¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÍÌÄÆ¿ÁÇÐÄÊ¿ÍÑÏÍÃÇÑÄÊÄÈ ÇËÍÂÊ¿пËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍŠÁÚÂÏÄÐÑǚÇÆÐÊÍÅÌÚÔÅÇƌ ÌÄÌÌÚÔÐÇÑÒ¿ÕÇÈ°пËÍÂÍÃÄÑÐÑÁ¿ÞÎÍÌÞÊ¿ÃÄÌÛÂÇ Ì¿ÃÍ ÇËÄÌÌÍ Æ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÑÛ ¡ ÊÄÑ ÎÍÃÏ¿À¿ÑÚÁ¿Ê¿ ÎÍÐÒÃÍËÍÈØÇÕÄÈÁÊÄÑÌÄËÎÇÍÌÄÏÊ¿ÂÄÏÄŠ¡ÍÆÏÍÅÃČ ÌÇĚ ©¿É ÁÆÏÍÐÊÚÈ ÖÄÊÍÁÄÉ  Ì¿ÌÇË¿Ê¿ÐÛ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÒ Ç ÃÍÊÅÌ¿ ÀÚÊ¿ ÁÚÎÍÊÌÇÑÛ ÄÄ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍ ¼ÑÍ ÀÚÊ ÑÞÅÄÊÄÈ×ÇÈÑÏÒà Æ¿ÑÍÞÖÒÁÐÑÁÍÁ¿Ê¿ÐÄÀÞÌ¿Ï¿ÁÌÄÐ ÍÐÑ¿ÊÛÌÚËÎÄÏÐÍÌ¿ÊÍËÊ¿ÂÄÏÞ ¿ÌÄÍÑÃÚÔ¿ÝØÇËÎÍÌ ÏÍÐÑÉÍË § ÄØÄ Œ Ì¿ Æ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÌÌÚÄ ÃÄÌÛÂÇ ÎÍÉÒοʿ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÒÝÉÍÐËÄÑÇÉÒË¿Ë¿ÎÍÊÒÖ¿Ê¿ÃÊÞËÄÌÞÎÍ Ñ¿ÊÍÌ¿Ë ÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÇÄ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ Š&TUFF -BVEFSš ¿ Þ п˿ÇÔÍÎÊ¿ÖÇÁ¿Ê¿ ¡ ÃÄÁÞÌÍÐÑÚÄ ÂÍÃÚ ÒÅÄ ÐÑ¿Á ÁÆÏÍÐÊÍÈ ËÌÄ ÎÏnj ×ÊÍÐÛ ÐËÄÌÇÑÛ ÄØÄ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ËÄÐÑ Ï¿ÀÍÑÚ Ç ÑÏÒà ÎÍÃÖ¿ÐÍÖÄÌÛÐÊÍÅÌÚÈ ÿÊÐÁÍÇÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ§ÑÍ ÉÄË Þ ÞÁÊÞÝÐÛ ÐÄÂÍÃÌÞ Ç ÏÄÐÑÍÏ¿ÌÌÚÈ ÀÇÆÌÄÐ ÉÍÑÍÏÚË ÌÄÁÄÏÍÞÑÌÍÒÁÊÄÖÄÌ¿ÁÎÍÐÊÄÃÌÇÄÊÄÑ ŒÁÐÄÜÑÍÏČ ÆÒÊÛÑ¿ÑËÍÄÂÍÍÎÚÑ¿Ï¿ÀÍÑÚÁпËÚÔÏ¿ÆÌÚÔÐÓÄÏ¿ÔÇ ÁÑÍÏÂÍÁÊÄ ÇÁËÄÃÇÕÇÌÄ ÇÁÇÂÍÏÌÍËÀÇÆÌÄÐÄ ÇÿÅÄ ÁÐÄÊÛÐÉÍËÔÍÆÞÈÐÑÁÄÁÃÄÑÐÉÇÄÂÍÃÚ


«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

§­¢ª¯¢­Š« ª«Ÿ

§ËÊÎÂÍ¿½ÏÅÄÉÇËÈËÉÂÊÎÇËÀË ¾ÅÄÊÂνËÌͽ¿Á½Ê Œ ÇÆÌÄÐŒÜÑÍÖÑÍ ¡ÎÄÏÁÒÝÍÖČ ÏÄÃÛ ÁÇÃÄÌÇÄ ÅÇÆÌÇ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄË ÉÍËοÌÇÇ©¿ÉÍÁÖÄÊÍÁÄÉ Ñ¿ÉÍÁÇÄÂÍ ÀÇÆÌÄÐ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÈ ÀÇÆÌÄÐ Ï¿ÆÌÚÈ °ÏÄÃÇÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈÄÐÑÛÑÄ ÉÑÍ ÁÌÄÃÏÞÄÑÌÍÁÚÄÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ ÎÏÍÃÁÇ¿Œ ÄÑÒÐÄÀÞÁÉÍËοÌÇÇÌÍÁÚÄÐÎÍÐÍÀÚÎÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÝÎÄÏÐÍÌ¿ÊÍË ¿ÄÐÑÛÑÄ ÉÑÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑÎÍÐÑ¿ÏÇÌÉÄ ÑÍÄÐÑÛÎÍËÄÏÉ¿Ë ŒÔÂÍÃÍÁ®ÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇŒÜÑÍ ÑÄ ÉÑÍ ÂÍÑÍÁ ÇÆ Ï¿ÆÌÚÔ ÓÏ¿ÂËÄÌÑÍÁ ÏÄÐÒÏÐÍÁ ÇÃÄÈÐÍÐÑ¿ÁÇÑÛÌÄÉÒÝÏ¿À͌ Ñ¿ÝØÒÝËÍÃÄÊÛ£ÏÒÂÍÈÁÍÎÏÍÐŒÀÒÃÄÑ ÊÇÍÌ¿ÜÓÓÄÉÑÇÁÌ¿ ÍÉÒοÄË¿¬ÍËÚ ÅÇÁÄËÌÄÁÉ¿ËÄÌÌÍËÁÄÉÄÇÎÍÌÇË¿ÄË ÖÑÍÊÝÀÍÄÃÄÊÍÌÄÐÎÍÐÍÀÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿Ñی ÐÞ пËÍ ÎÍ ÐÄÀÄ ² Ì¿Ð ÄÐÑÛ ÐÇÐÑÄËÚ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ÐÑÏÍÞ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍ ÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ Ì¿ÊÍÂÍÁÚÔ ÐÀÍÏÍÁ Ç Ñ¿É ÿÊÄÄ ªÝÀÍÈ ÀÇÆÌÄÐ Ï¿ÐÑÄÑ Ç Ï¿ÆÁnj Á¿ÄÑÐÞÁÍÉÏÒÅ¿ÝØÄÈÐÏÄÃÄ ÍÌÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛÄÈ¿ÃÄÉÁ¿ÑÄÌ ÍÀÞÆ¿ÌÖÒÁÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÐÄÀÞÉ¿ÉÏÚÀ¿ÁÁÍÃĤÐÊÇÀÇÆÌÄÐÍÉ¿Œ ÆÚÁ¿ÄÑÐÞŠÇÌÍÏÍÃÌÚËÑÄÊÍ˚ ÐÇÐÑÄË¿ ÄÂÍÎÍÎÏÍÐÑÒÍÑÑÍÏÂÌÄÑ ©ÏÒÎÌÚÈ ÀÇÆÌÄÐ ÎÏÇÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑ ÒÐÇÊÇÞ ÎÍ ÐÍÆÿÌÇÝ ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈ ÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÍÈ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÇ ÍÌ ÐÍÆÿÄÑ ÒÐÊÍÁÇÞÃÊÞÏ¿ÆÁÇÑÇÞÇÏÍÐÑ¿Ë¿ÊÍÂÍ ÀÇÆÌÄп¤ÐÊÇÅÄÑ¿ÉÇÄÒÐÊÍÁÇÞÌÄÐÍƌ ÿÝÑÐÞ ©ÍÌÄÖÌÍ ÍÑÃÄÊÛÌÚÄ ÏÍÐÑÉÇ

ÀÒÃÒÑ ÎÏÍÀÇÁ¿ÑÛ ¿ÐÓ¿ÊÛÑ Ç ÎÊÇÑÉÒ ÌÄÐËÍÑÏÞ ÌÇ Ì¿ ÖÑÍ ÌÍ ÍÀØÄÂÍ ÐÑÏČ ËÇÑÄÊÛÌÍÂÍÏÍÐÑ¿ÇÆ¿ËÄÑÌÍÂÍÜÓÓÄÉÑ¿ ÍÑË¿ÊÍÂÍÀÇÆÌÄпÍÅÇÿÑÛÌÄÐÊÄÃÒÄÑ £ÊÞÑÍÂÍÖÑÍÀÚÀÇÆÌÄÐÁÌÄÃÏÞÊÌÍÁÚÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÊÐÞ ÄÂÍÌ¿ÃÍÐÑnj ËÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛ¬¿×ÄÂÍÐÒÿÏÐÑÁÍÃÄÊ¿ÄÑ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉÇÄ ÓÇÌ¿ÌÐÍÁÚÄ ÁÀÏÍÐÚ ÌÍ¡ÐÄÆÌ¿ÝÑ ÉÒÿÒÔÍÃÞÑÜÑÇÃÄÌÛÂÇ ¬ÄÐÉÍÊÛÉÍÎÏÍÕÄÌÑÍÁ ÉÍÌÄÖÌÍ ÃÍÔ͌ ÃÞÑÃÍ¿ÃÏÄпÑÍÁÇÉÍČÖÑÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÄÑÐÞ ÌÍ ÜÑÍ É¿ÎÊÞ Á ËÍÏÄ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÑÄËÇÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ËÇ ÉÍÑÍÏÚÄËÚËÍÂÊÇ ÀÚÇËÄÑÛÌ¿ÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÈÃÄÌÛ £ÊÞÑÍÂÍÖÑÍÀÚÍÕÄÌÇÑÛÏÄ¿ÊÛÌÚÈ ÏÍÐÑ ÀÇÆÌÄп ÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍ ÎÍÐËÍÑÏÄÑÛ Ì¿ ÐÒËËÒ Ì¿ÊÍÂÍÁÚÔ ÍÑÖÇÐÊÄÌÇÈ Î͌ ÐÑÒοÝØÇÔÁÑÍÇÊÇÇÌÍÄËÒÌÇÕÇοÊی ÌÍÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ®Í ËÍÇË ÿÌÌÚË ÐÄÂÍÃÌÞ Ì¿ÀÇÏ¿ÄÑ ÐÇÊÒ ÑÄÌÃÄÌÕÇÞ ÝÏÇÃÇÖÄÐÉÍÂÍ ÒÔÍÿ ÇÆ ©ÍÊÍËÌÚ ÇÆÌÄÐÎÏÍÎÇÐÚÁ¿ÄÑÐÞÁ«ÍÐÉÁÄÇÊÇ ÃÏÒÂÇÔ ÐÒÀÙÄÉÑ¿Ô ¯ÍÐÐÇÇ Œ Ñ¿Ë ÂÃÄ ÄËÒ ÌÄ ÐÍÆÿÝÑ ÎÏÄÂÏ¿Ã ÃÊÞ ÏÍÐÑ¿ ¡ ËÍÄÈÉÍËοÌÇÇÐÄÈÖ¿ÐÑÍÅÄÎÏÍÔÍÃÇÑ ÎÏÍÁÄÏÉ¿ Ç ÁÐÄ Ö¿ØÄ Á ÂÍÊÍÁÒ Æ¿ÉÏ¿Œ ÃÚÁ¿ÄÑÐÞËÚÐÊÛÍÑÍË ÖÑÍÀÚÒÈÑÇÇÆ ÂÍÏÍÿÇÌÄÎÊ¿ÑÇÑÛÌ¿ÊÍÂÇ©ÍÊÍËÌÄ ®ÒÐÑÛ ËÄÐÑÌÍËÒ ÀÝÃÅÄÑÒ ÀÒÃÄÑ Ã͌ ÐÑ¿Á¿ÑÛÐÞ ÑÍÊÛÉÍ ¬£³ª ¿ ÃÏÒÂÇÄ Ì¿ÊÍÂÇÎÍÑÄÉÒÑÁÃÏÒÂÍÄËÄÐÑÍ°ÄÈÖ¿Ð

«¾½¿ÏËÍ ©¿ÏÄÌ ¢ÏÇÂÍÏÛÄÁÇÖ ±Äό­Â¿ÌÍÁ ®ÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ­ÉÍÌÖÇÊ Ð ÍÑÊÇÖÇÄË «¢±² ÇËÄÌÇ ¬¼ ¿ÒË¿Ì¿ ¯¿ÀÍÑ¿Ê Á ÉÍËοÌÇÞÔ ¦Ÿ­ Š©ÍËÉÍό±¡š ¦Ÿ­ ŠŸ©Ÿ£­š  «ÍÐÉÁ¿ ¦Ÿ­ Š©ÍÊÍËÌ¿Œ°ÁÞÆÛ ±¡š ©ÍÊÍËÌ¿ ÀÚÁ×ÇÈÐÍÁÊ¿ÃÄÊÄÕÔÍÊÃÇÌ¿Š¬ÄÑÀ¿ÈÌÄњ «ÍÐÉÁ¿ ¡ ÿÌÌÍÄ ÁÏÄËÞ ÁÊ¿ÃÄÊÄÕ Ç ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÉÍËοÌÇÇ ­­­ ŠŸ±¤©Œ¼ÌÄÏÂ͚ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÚÈÃÇÏÄÉÑÍÏÇÐÍÁÊ¿ÃÄÊÄÕÉÍËοÌÇÇ­­­Š¬ÄÑ´ÄÊÎÄϧÌÌ͌ Á¿ÕÇÍÌÌÚÄÐÇÐÑÄËÚÎÏÍÿŚ ÐÍÁÊ¿ÃÄÊÄÕ±©Š®ÍÃÆÄËÉ¿š 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÇÃÄÑÁÍÊÌ¿ ÉÍÂÿË¿ÊÚÈÀÇÆÌÄÐÌ¿Ö¿Œ ÊÇ ŠÁÍÐÎÇÑÚÁ¿Ñۚ ÁÐÄ ÉÍËÒ ÌÄ ÊÄÌÛ Þ ÇËÄÝ Á ÁÇÃÒ ÍÐÑ¿Ì¿ÁÊÇÁ¿ÑÛ ÏÍÐÑ Ç ŠØÇοÑۚÎÏÇÀÚÊÛ ±¿É¿Þ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞ ÁÍ ËÌÍÂÍË ÍÀҌ ÐÊ¿ÁÊÇÁ¿ÄÑÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÇÆËÌ¿×ÇÔÎÏÄÌ ÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ­ÌÇÎÏÇÁÚÉÊÇÉÑÍËÒ ÖÑÍÌÄËÍÂÒÑÁÄÏÇÑÛÌÇÉÍËÒ ÁÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛÂÍÐÒÿÏÐÑÁÒ°ÍÍÑÁÄÑÐÑÁÄÌÌÍ ÊÝÀ¿ÞÌÍÁ¿ÕÇÞ ÊÝÀÍÈÌÍÁÚÈÐÎÍÐÍÀ ÎÍÆÁÍÊÞÝØÇÈ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÀÍÊÄÄ ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚË ÁÌÄÃÏÄÌÇÄ Ì͌ ÁÚÔ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇÈ Ì¿Ñ¿ÊÉÇÁ¿ÄÑÐÞ Ì¿ ÍÂÏÍËÌÚÈ É¿ËÄÌÛ ÇÔ ÌÄÃÍÁÄÏÇÞ ÍοŒ ÐÄÌÇÞ ÌÄ¿ÑÇÁÌÍÂÍ ÍÎÚÑ¿ ®ÏÍÀÊÄË¿ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÇÆË¿ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍÀÇÆÌÄп Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞÌÄÁÒÏÍÁÌÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÞ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ¿ Á ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇ ÐÍÍь ÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛÐÇÑÒ¿ÕÇÇ ©ÍÂÿÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄÑ ÃÄÌÛÂÇÁÐÁÍÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÍÌÇÆÚË¿ÄÑ ÜÑÇ ÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÇÆ ÍÀÍÏÍÑ¿ Ÿ ÁÄÃÛ ÜÑÍ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÄØÄ ÃÍÊÅÌÚ ŠÍÑÀÇÑÛÐޚ § Ï¿Æ ÐÇÐÑÄË¿ ÁÚÐÑÏÍÄÌ¿ Ñ¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË ÖÑÍ ÇËÄÞÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÄ ÑÚ ÉÍÌÄÖÌÍ ËÍÅÄ×Û ÃÍÐÑÇÖÛ ÍÎÏÄÃČ ÊÄÌÌÚÔ ÁÚÐÍÑ ÌÍ ÁÄÏÍÞÑÌÄÄ ÁÐÄÂÍ Ì¿ÍÀÍÏÍÑ ÎÍÊÒÖÇ×Û ÎÍ ÌÍÐÒ Ç ÑÄÀÄ ÀÒÃÒÑ ÁÐÑ¿ÁÊÞÑÛ οÊÉÇ Á ÉÍÊÄп °ÊČ ÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍ ÌÄÑ ÐËÚÐÊ¿ ÁÉÊ¿ÃÚÁ¿ÑÛÐÞ ÁÍÀÒÖÄÌÇÄ ±¿ÉÖÑÍÞÐÖÇÑ¿Ý ÖÑÍÉÍÌÐÄÏÁ¿ÑÇÆË ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍÀÇÆÌÄпÁÎÍÊÌÄÍÎÏ¿ÁÿÌ ° ÃÏÒÂÍÈ ÐÑÍÏÍÌÚ ÌÄÉÇÄ Æ¿ÏÒÀÄÅÌÚÄ ÒÖÄÌÚÄÃÄÊ¿ÊÇÍÎÏÍÐÌ¿ÑÄËÒŠ©ÑÍÇÆ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ ÃÍÀÇÊÐÞ Ì¿ÇÀÍÊی ×ÄÂÍÒÐÎÄÔ¿ š°ÏÄÃÇÊÇÃÄÏÍÁŒÌ¿ÇÀ͌ ÊÄÄÐÉÊÍÌÌÚÄÉÏÇÐÉÒ ¿Æ¿ÏÑÌÚÄÀÇÆÌÄЌ ËÄÌÚ ±¿É ÖÑÍ ŠÂÄÌÄÑÇÖÄÐÉǚ ÃÒË¿Ý ÁÐÄÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇÁÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈ ÐÑÄÎÄÌÇÐÉÊÍÌÌÚÏÇÐÉÍÁ¿ÑÛ£ÁÇÅÒØÄÈ ÐÇÊÍÈ ÊÝÀÍÂÍ ÀÇÆÌÄÐËÄÌ¿ ÞÁÊÞÝÑÐÞ ÉÒÏ¿Å ¿Æ¿ÏÑ ÜÌÄÏÂÇÞ ÄÆÜÑÍÂÍÌ¿Ö¿ÑÛ ÐÁÍÄÃÄÊÍÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ


ˆ°ÊÅ¿ÂÍɽÀ'.˜ŠʽÍËÁʽÜɽÍǽ

š¢ÆÃÆÄŽŽʸÂÄÅÆ»ÆÄËÃÔÊÀ¹È½Å¼ÆºÓÍĸ»¸¿ÀÅƺ ºÂƆ ÊÆÈÓÍÇȽ¼ÉʸºÃ½ÅÓº½ÑÀÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÀʽýÁÀ¿ȸ¿ÅÓÍÉÊȸŠ ÆÉƹ½ÅÅƽÉÃÀȽÏÔÀ¼½Êƺ½ÈÍŽÁƼ½¾¼½„«ÅÀº½Èĸ»'.“ †ƼÀÅÀÍÅÀÍ

°Ë¹Â¸À¿ ÉÊÈÀ¾½ÅÆÁÅÆÈÂÀ ÉÆʼ½ÃÂÆÁÀ¿ÃÀÉÓ ®½Å¸† È˹

¤Ë¾ÉÂÆÁ ÇËÍƺÀÂÀ¿Ÿ† ÊËȸÃÔÅÆÁÂƾÀÉ Æʼ½ÃÂÆÁÀ¿ÃÀÉÓ ®½Å¸† È˹

®ÏÍÈÑÇ ËÇËÍ ˿¿ÆÇÌÍÁ Š²ÌÇÁÄÏË¿Â '.š ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ­ÌÇ Æ¿Œ ÁÊÄÉ¿ÝÑ ÎÍÉÒοÑÄÊÄÈ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÐÁÍÄÈ ÞÏÉ͌ÍÏ¿ÌÅÄÁÍÈ ÁÚÁÄÐÉÍÈ ÌÍ ÇÐÑÄÉÊÞÌÌÚËÇÁÇÑÏÇÌ¿ËÇÐÏ¿ÆÌÍÕÁÄÑÌÚËÇοÊÛÑÍ ÉÒÏÑÉ¿ËÇÇÏ͌ ÐÉÍ×ÌÚËÇ×ÒÀ¿ËǦÃÄÐÛÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌÍÍÂÏÍËÌÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÁÄÏÔÌÄÈ ÍÃÄÅÃÚÃÊÞ¬ÄÂÍÇÃÊÞ¬ÄÄÌ¿ÊÝÀÍÈÁÉÒЩÒÏÑÉÇ οÊÛÑÍ ÃÒÀÊÄÌÉÇ ×ÒÀÚ ׿ÎÉÇÇ¿ÉÐÄÐÐÒ¿ÏÚÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ¿Ñ¿ÉÅÄÑҌ ÏÄÕÉÍÂÍÇÂÏÄÖÄÐÉÍÂÍ ·ÒÀÚÁŠ²ÌÇÁÄÏË¿ÂÄ'.šÆ¿ÌÇË¿ÝÑÍÐÍÀÍÄËÄÐÑͧÔÆÃÄÐÛËÌÍÂÍ Ï¿ÆÌÚÔÕÁÄÑÍÁÇËÍÃÄÊÄÈ ËÍÊÍÃÄÅÌÚÄÇÃÊÞÊÝÃÄÈÐÍÊÇÃÌÍÂÍÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ ÇÆÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÂÍËÄÔ¿ ÌÍÏÉ¿ ÊÇп ÇÌÄÑÏ¿ÃÇÕÇÍÌÌÍÂÍ ÏÚÐÄÁÇÃÌ¿Þ ÉÍ×É¿ ¦ÃÄÐÛÁÚËÍÅÄÑÄÐ×ÇÑÛ×ÒÀÉÒÌ¿Æ¿É¿ÆÇÀÚÑÛÒÁÄÏÄÌÌÚËÇ ÖÑÍ ÍÌ¿ÌÇÖÄËÌÄÒÐÑÒÎÇÑÎÍÉ¿ÖÄÐÑÁÒÒÅÄÂÍÑÍÁÍËÒÇÆÃÄÊÇݬ¿ÉÍÊÍËÄ̌ ÐÉÍÈÓ¿ÀÏÇÉÄŠ·ÒÀ¿±ÒÊÒÎÍÁ¿š ÐÉÍÑÍÏÍÈ˿¿ÆÇÌÑÄÐÌÍÐÍÑÏÒÃÌÇÖ¿ÄÑ ÃÊÞ Á¿Ð ÇÆÂÍÑÍÁÞÑ ÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÒÝ ÁÄØÛ ÁÐÄÂÍ Æ¿ ÃÁÄ ÌÄÃÄÊÇ ®ÏÇÖÄË ×ÒÀÚÑÒÑ×ÛÝÑÌÄÑÍÊÛÉÍÃÊÞÁÆÏÍÐÊÚÔ ÌÍÇÃÊÞÃÄÑÄÈ ®ÍËÇËÍÑÍÂÍ ÖÑÍÁÄØÇÁŠ²ÌÇÁÄÏË¿ÂÄ'.šËÍÅÌÍÉÒÎÇÑÛÁϿЌ ÐÏÍÖÉÒ ÆÃÄÐÛÌÄÏÄÃÉÍÀÚÁ¿ÝÑÐÉÇÃÉÇ©ÑÍËÒÅÄ Æ¿ÎÍÊÌÇÁ¿ÌÉÄÑÒÎÍÉҌ οÑÄÊÞ ÁÚ¿ÁÑÍË¿ÑÇÖÄÐÉÇÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÐÛÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍËÌÍÁÍÂÍÃÌÄÈÊÍÑÄÏÄÇ ¡ÐÊÒÖ¿ÄÁÚÇÂÏÚ׿ÎÏÇÞÑÌÍÄÇÆÁÄÐÑÇÄÁ¿ËÐÍÍÀØ¿ÑÎÍÑÄÊÄÓÍÌÒ

$º½Êø× ¾½Åɸ× ¼Ë¹Ã½Å¸ ®½Å¸† È˹

œË¹Ã½ÅÂÀ Ä˾ÉÂÀ½ À¿ŸÊËȸÃÔÅÆÁ ÂƾÀ ®½Å¸† È˹

œË¹Ã½Å¸ Ä˾ɸ× À¿ŸÊËȸÃÔÅÆÁ ÂƾÀ ®½Å¸† È˹

°Ë¹¸ ÅÆÈÂƺ¸× ¹ÃÕ† »Ã¸Ä¸ÉÆʼ½ÃÂÆÁ À¿ǽʽȹËÈ»ÉÂÆ»Æ ÉƹÆÃ×®½Å¸† È˹


¥¡¢¥ ªÂÎϽÊÁ½ÍÏÊØƾÅÄÊÂÎ

¢ÎÏÙÇËÊϽÇÏ ¢ÆÅʸÂÊÅÓÁ ¿ÆÆǸÈ „›ÆÈÂÀ“ ¹Óà ÆÊÂÈÓÊ ¼Ã× ÇÆɽÊÀʽýÁ ÆÂÊ×¹È× »Æ¼¸ µÊÆ ǽȺÓÁ ÂÆÅʸÂÊÅÓÁ¿ÆÆǸȺ¤ÆÉÂƺÉÂÆÁ ƹøÉÊÀ†ºÆÊÃÀÏÀ½ÆʹÆÃÔÐÀÅÉʺ¸ ÇƼƹÅÓÍ ¿¸º½¼½ÅÀÁ º ÂÆÊÆÈÓÍ ƹѽÅÀ½É¾ÀºÆÊÅÓÄÀ¿¸ÇȽѽÅÆ º „›Æȸ͓ ½ÉÊÔ ºÆ¿ÄƾÅÆÉÊÔ Ž ÊÆÃÔÂÆÇÆÉÄÆÊȽÊÔŸ¿º½È½Á ÅÆÀ ÇÆÂÆÈÄÀÊÔÀÍ Çƻø¼ÀÊÔ ÇÆË͸¾À† º¸ÊÔ¿¸ÅÀÄÀ¦ÊÆÄ ¸ÂȽ¸ÃÀ¿Æ† º¸ÊÔʸÂÆÁŽƹÓÏÅÓÁ¹À¿Å½ÉÀɸ† ÂÀÄÀÊÈ˼ÅÆÉÊ×ÄÀÉÊÆÃÂÅËÃÀÉÔ½»Æ ºÃ¸¼½ÃÔÎÓ ȸÉɸ¿¸ÃÉƹÉʺ½ÅÅÀ ¿ÆÆǸȸ À »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ ¼ÀȽÂÊÆÈ »ÈËÇÇÓÂÆÄǸÅÀÁÇÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉʺË ¼ÆÈƾÅƆÉÊÈÆÀʽÃÔÅÓÍĸʽÈÀ¸Ãƺ ˜Å¼È½Á›È¸Ï½º

§½ÇÌËÜ¿ÅȽÎÙÅÁÂÜ §ÃÄÞ ÉÍÌÑ¿ÉÑÌÍÂÍ ÆÍÍοÏÉ¿ ÁÍƌ ÌÇÉÊ¿ É¿ÉÌÇÐÑÏ¿ÌÌÍ Ì¿ÁÄÊÍÃÏÍËÄ Á ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÄÉÍÑÍÏÍÂÍÎÏÇÌÇË¿ÊÒÖ¿Œ ÐÑÇÄŸÌÃÏÄȢϿÖÄÁ±ÍÂÿÁÄÂÍÂÍÊÍÁÄ ÁÎÄÏÁÚÄ ÎÏÍËÄÊÛÉÌÒÊ¿ ËÚÐÊÛ Í ÑÍË ÖÑÍ Ò ÐÍÁÏÄËÄÌÌÚÔ ÃÄÑÄÈ ÍÖÄÌÛ Ë¿ÊÍÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÎÍÑÏ¿ÑÇÑÛÐÁÍÝÜÌÄÏÂÇÝ Ð ÎÍÊÛÆÍÈ Ÿ ÊÇÖÌÚÄ ÎÏÇÐÑÏ¿ÐÑÇÞ Ç ÊÝÀÍÁÛ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔ ÃÄÑÄÈ É ÅÇÁÍь ÌÚË ÎÍÃÐÉ¿Æ¿ÊÇ ÏÄ×ÄÌÇÄ Œ ÐÍÆÿÌÇÄ ÉÍÌÑ¿ÉÑÌÍÂÍÆÍÍοÏÉ¿ ­ÐÌÍÁÍÈÄÂÍÐÑ¿ÊÉÍËÎÊÄÉÐÁÐÄÊÄ ¢ÍÏÉÇ ÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÌÚÈ Ì¿ ÑÍÏ¿Ô ÎÏÇ ÎÏÍÿÅÄÐÍÁÔÍÆ¿Š«¿É×ÄÄÁÐÉÇȚ ÂÃÄ ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÊÍÐÛ ÁÍÆÏÍÃÇÑÛ ÐÄÊÛÐÉÍÄ ÔÍÆÞÈÐÑÁÍ ÖÑÍÀÚ ÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÑÛ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÄ ÆÃÍÏÍÁÚËÇ É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÚËÇ ÎÏÍÃÒÉÑ¿ËÇ Š¡ ÎÏÇÌÕÇÎÄ ÜÑÍ ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÅÇÁÍ ÃÍ ÐÇÔ ÎÍÏ ÌÍ ËÚ ÎÍ×ÊÇ ÌÄ ÎÍ ÎÒÑÇ ÂÊÍÀ¿ÊÛÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ Œ Ï¿ÆÁÄÃÄÌÇÞ ÂÍÊÍÁÉÏÒÎÌÍÂÍÏÍ¿ÑÍÂÍÐÉÍÑ¿ ÇÊÇÐÁÇÌÄÈ ¿ÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÊÇÌČ ÀÍÊÛ×ÒÝËÍÊÍÖÌÒÝÓÄÏËÒ ŒÎÍÞÐÌÞÄÑ ŸÌÃÏÄÈ ¢Ï¿ÖÄÁ Œ ­Ì¿ ÐÄÈÖ¿Ð ÁÍÁÐÝ Ï¿ÀÍÑ¿ÄÑËÍÊÍÉÍ ÑÁÍÏÍ ÐËÄÑ¿Ì¿ ÐÚÏ ÀÏÚÌÆ¿«ÚÎÍÐÑ¿ÁÇÊÇÐÄÀÄÕÄÊÛÎ͌ ÊÒÖ¿ÑÛοÏÌÍÄËÍÊÍÉÍ ÌÄÌÒÅÿÝØÄČ ÐÞÁÿÊÛÌÄÈ×ÄÈÍÀÏ¿ÀÍÑÉÄ ÇÎÍÜÑÍËÒ Ì¿ËÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÅÄÐÑÉÍÍÑÐÊÄÅÇÁ¿ÑÛ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄÆÃÍÏÍÁÛÞÐÉÍÑ¿¬ÍÃÄÊÍÑÍÂÍ ÐÑÍÇѱ¿ÉÁÍÑ ÁÇÃÞ É¿ÉÌ¿ÌÍÁÍÏÍŌ

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÃÄÌÌÚÔÞÂÌÞÑÇÑÄÊÞÑÏÄ¿ÂÇÏÒÝÑËÍÇ ÃÄÑÇÇÃÄÑÇÃÏÒÆÄÈ ÞÑÍÊÛÉÍÒÉÏÄÎÇÊÐÞ ÁÍËÌÄÌÇÇÍÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÐÑÇÐÍÆÿÌÇÞ ÆÍÍοÏÉ¿š £ÊÞ ÐÍÆÿÌÇÞ ÒÐÎÄ×ÌÍÂÍ ÎÏÄÌ ÎÏÇÞÑÇÞ ÑÏÄÀÍÁ¿ÊÇÐÛ ÆÌ¿ÌÇÞ Ç ÏČ ÐÒÏÐÚ ŸÌÃÏÄÈ ¢Ï¿ÖÄÁ ÎÍÐÄÑÇÊ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÄÆÍÍοÏÉǯÍÐÐÇÇÇËÇÏ¿ ÒÿÖÌÍ ÐÍÁËÄØ¿Þ ÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÇÄ Ç ÃÄÊÍÁÚÄ ÎÍÄÆÃÉÇ Ð ÎÍÊÒÖÄÌÇÄË ÎÍÊÄÆÌÍÈ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ ­ÐÍÀÄÌÌÍ ÐÇÊÛÌÍÄ ÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄ Ì¿ ÌÄÂÍ ÎÏ͌ ÇÆÁÄÊ ÌÍÏÁÄÅÐÉÇÈ ÆÍÍοÏÉ ÂÃÄ Ì¿ ÍÃÌÍÈÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÄÌ¿ÁÐÞ Ó¿ÒÌ¿ÐÑÏ¿ÌÚ Ì¿ÖÇÌ¿ÞÍÑÒÑÍÉÇÆ¿Œ É¿ÌÖÇÁ¿Þ ÐÄÁÄÏÌÚËÇ ÍÊÄÌÞËÇ ±¿Ë ÄÐÑÛÑ¿É¿ÞÑÏ¿ÃÇÕÇÞÏÞÃÍËÐÆ¿ÂÍÌÍË ÃÊÞÄÅÇÉÍÁÌ¿ÑÞÌÒÑ¿ÁÄÏÄÁÍÖÉ¿ ÇË¿Œ ÊÚ×Ç ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÑÒÖ¿ÝÑÐÞ ÍÑ ÐÍÐÉÇ ÍÑÿÝÑ ÄÄ ÄÅÇÉ¿Ë ®ÍËÇËÍ Æ¿À¿ÁŒ ÌÚÔÐÕÄÌÍÉÜÑÍÐÍÆÿÄÑÎÍÐÑÍÞÌÌÚÈ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÈÎÍÑÍÉÎÍÐÄÑÇÑÄÊÄÈ Ñ¿É ÖÑÍ Í ÎÍÃÍÀÌÚÔ ÑÏ¿ÃÇÕÇÞÔ ÁÊ¿Œ ÃÄÊÛÕÚŠ¢ÍÏÍɚÆ¿ÃÒË¿ÊÇÐÛÁÐÄÏÛÄÆ ¡ÍÆËÍÅÌÍ ÐÉÍÏÍ ÉÍÊÍËÄÌÕÚ ÀÒÃÒÑ


ªÂÎϽÊÁ½ÍÏÊØƾÅÄÊÂÎ

¥¡¢¥

¡ËÎÙ °ÍÁÏÄËÄÌÇÍÑÉÏÚÑÇÞÆÍÍοÏÉ ÎÍÐÄÑÇÊÇÍÉÍÊÍÖÄÊÍÁÄÉ ÌÄ ÐÖÇÑ¿ÞÃÄÑÄÈÃÍÊÄÑ ÃÊÞÉÍÑÍÏÚÔ ÁÔÍà ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÚÈ ©ÏÍËÄ ÑÍÂÍ ÎÍÏÞÃÉ¿ÖÄÊÍÁÄÉÁÍÐÎÍÊی ÆÍÁ¿ÊÇÐÛÐÒØÄÐÑÁÒÝØÇËÇÃÍÎÍʌ ÌÇÑÄÊÛÌÚËÇÒÐÊÒ¿ËÇ¡ÆÍÍοÏÉÄ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑ ÖÄÊÍÁÄÉ ÁÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇÍÑÐÄÆÍÌÌÚÔÏ¿ÀÍÑ Ì¿ÌÇË¿ÝÑÐÞ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ®ÊÍØ¿ÃÛ ÆÍÍοÏÉ¿ Œ¿

ÍÑÿÁ¿ÑÛÐÁÍÇÎÒÐÑÚ×ÉÇÄÌÍÑ¿ËÇÊÇ À¿ÏÐÒÉ¿Ë Š¾ ÿÁÌÍ ÍÀÏ¿ÑÇÊ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÖÑÍ ÍÐÌÍÁÌ¿ÞË¿ÐпÃÄÑÄÈÑÍÊÎÇÑÐÞÌÄÏތ ÃÍËÐÉÊÄÑÉ¿ËÇÔÇØÌÇÉÍÁÇÊÇÏÄÃÉÇÔ ÎÑÇÕ ¿Ñ¿Ë ÂÃÄÄÐÑÛÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛÎ͌ ÂÊ¿ÃÇÑÛÇÎÍÉÍÏËÇÑÛпËÚÔÍÀÚÖÌÚÔ ÍÁÄÕ ÉÏÍÊÇÉÍÁ ÀÄÊÍÉ Œ ÎÍÞÐÌÞÄÑ ÁÊ¿ÃÄÊÄÕÆÍÍοÏÉ¿Œ£ÊÞÐÄÂÍÃÌÞ×ÌÇÔ ÇÌÃÒÐÑÏÇ¿ÊÛÌÚÔË¿ÊÚ×ÄÈÑÄÊÄÌÍÉÌÄ ËÄÌÛ׿ÞÜÉÆÍÑÇÉ¿ ÖÄËÊÄÍοÏé¿ÉŒÑÍ ÞÀÚÊÐÁÇÃÄÑÄÊÄËÑ¿ÉÍÈÐÕÄÌÉÇË¿Êی ÖÇÉÃÄÏÅÇÑÌ¿ÏÒÉ¿ÔÞÂÌÄÌÉ¿ÇÒÂÍÁ¿Œ ÏÇÁ¿ÄÑÄÂÍŠ¬ÄÎÊ¿ÖÛØÄÌÍÖÄÉ ÐÄÈÖ¿Ð Þ ÑÄÀÞ ÑÁÍÄÈ Ë¿ËÄ ÍÑÌÄÐҚ ¸ÄÌÍÉ Ç ÉÍÑÄÌÍÉŒÁÍÑÁÐÄÅÇÁÍÑÌÚÄ ÉÍÑÍÏÚÔ ÆÌ¿ÝÑÌ¿×ÇÃÄÑÇ­ÐÑ¿ÊÛÌÚÔÍÌÇÁnj ÃÄÊÇÑÍÊÛÉÍÁËÒÊÛÑÓÇÊÛ˿Ԛ ±ÏÒÃÍÁÚÄ ÏÄÐÒÏÐÚ ÑÍÅÄ ÇËÄÊÇÐÛ ÁÌ¿ÊÇÖÇÇÐÚÌŸÌÃÏÄޢϿÖÄÁ¿Íɿ̌ ÖÇÁ¿Ê¿É¿ÃÄËÇÝÑÒÏÇÆË¿ÇÂÍÑÍÁÀÚÊ ÎÏÇËÄÌÇÑÛ ÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÄ ÆÌ¿ÌÇÞ Á ÃÄÊÄ­ÐÌÍÁÌ¿ÞÏ¿ÀÍÑ¿ÊÄÂÊ¿Ì¿ÎÊÄÖÇ «ÇÔ¿ÇÊ¿¢Ï¿ÖÄÁ¿ ÐÄÈÖ¿ÐÎÏÍÔÍÃÞØÄÂÍ ÐÏÍÖÌÒÝÐÊÒÅÀÒÁÏÞÿÔ¡ÍÍÏÒÅÄÌÌÚÔ ÐÇÊ ÇÄÂÍÃÏÒ¿ŸÌÃÏÄÞ©ÍËÍÊÍÁ¿ Ì¿ ÃÍÊݢϿÖÄÁ¿ŒÍÑÕ¿ÍÐÑ¿ÊÇÐÛÓÇÌ¿ÌÐ͌ ÁÚÄÁÍÎÏÍÐÚ¬¿пËÍËÃÄÊÄÑ¿ÉÍÈÀÇƌ ÌÄÐŒÃÄÊÍÍÃÌÍÈÐÄËÛÇÇÊÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÖÄÊÍÁÄÉ­ÌÌÄÌ¿ÐÑÍÊÛÉÍË¿Ð×Ñ¿ÀÄÌ ÖÑÍÀÚ ÍÀÄØ¿ÑÛ ÐÁÄÏÔÎÏÇÀÚÊÇ Ç Á͌ ÍÀØÄÉ¿ÉÇČÊÇÀÍÀÚÐÑÏÚÄÃÄÌÛÂÇ ÉÊÛ½ÌØ¿

´ÏËÂÎÏÙÎÂÆԽΠÅÔÏ˾ÐÁÂÏÁ½ÈÙÕ Š¡ÍÍÀØÄÒÌ¿ÐÁ¯ÍÐÐÇÇÎÍÖÄËҌÑÍ ÐÖÇÑ¿ÄÑÐÞ ÖÑÍ ÃÄÌÛÂÇ ÁÊÍÅÄÌÌÚÄ Á ÀÇÆÌÄÐ ÃÍÊÅÌÚ ÍÉÒοÑÛÐÞ ÍÖÄÌÛ Àڌ ÐÑÏÍ ŒÌÄÃÍÒËÄÁ¿ÄÑŸÌÃÏÄȢϿÖÄÁŒŸ ÁÄÃÛÊÝÀÍÄÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄŒÜÑÍÁÊÍÅÄÌÇÄ ÐÏÄÃÐÑÁ ÐÉÍÑÍÏÚÔÑÚÎÍÑÍËÎÍÊÒÖ¿Ä×Û ÎÏÍÕÄÌÑÚ ÑÍÖÌÍÑ¿ÉÅÄ É¿ÉÐÀ¿ÌÉÍÁŒ ÐÉÍÂÍ ÁÉʿÿ ±Ú ÌÄ ËÍÅÄ×Û ÀÚÐÑÏÍ ÎÍÊÒÖÇÑÛ Ì¿ ÏÒÉÇ ÁÄÐÛ ÁÊÍÅÄÌÌÚÈ É¿ÎÇÑ¿Ê ÿÄØÄÐÎÏÇÀÚÊÛݚ ¬ÄÐËÍÑÏÞÌ¿ÑÍ ÖÑÍÁÍÎÏÍÐÍÎÏÇÀڌ ÊÇÌÄÀÚÊÂÊ¿ÁÌÚËÃÊÞÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏÍÁ ÆÍÍοÏÉ¿Š¢ÍÏÉǚ ÜÑÍÑÀÇÆÌÄÐ É¿ÉÇ ÊÝÀÍÈ ÃÏÒÂÍÈ Á ÎÄÏÁÒÝ ÍÖÄÏÄÃÛ ÎÏ͌ ÁÄÏÞÄÑÐÞÐÁÍÇËÉÍËËÄÏÖÄÐÉÇËÒÐÎÄÔÍË ¦¿ ÃÁ¿ ÂÍÿ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ ÆÍÍοÏÉ¿ ÃÇÌ¿ËÇÉ¿ÏÍÐÑ¿ÎÏÇÀÚÊÇÎÍÃÑÁÄÏÃÇÊ¿ ŒÎÏÍÄÉÑÒÐÎÄ×ÄÌ¡ÂÍÃÒÎÏÇÀÚÊÛ ÒÁÄÊÇÖÇÊ¿ÐÛÌ¿ŒÎÍÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ ÐÎÏÄÃÚÃÒØÇËÂÍÃÍË­ÃÌÇËÇÆÎÍÉ¿Œ Æ¿ÑÄÊÄÈÀÊ¿ÂÍÎÍÊÒÖÇÞÊÝÀÍÂÍÆÍÍοÏÉ¿ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÎÍÞÁÊÄÌÇÄ ÎÍÑÍËÐÑÁ¿ Ò ÄÂÍ ÍÀÇÑ¿ÑÄÊÄÈ ¡ Š¢ÍÏɿԚ Á ÂÍÃÒ ÏÍÃÇÊÇÐÛÀÒÈÁÍÊ ÑÏÇÄÌÍÑ¿Ç¿ÊÑ¿ÈÐÉ¿Þ ÀÄÊÉ¿ŒÑÄÊÄÒÑÉ¿ ¦ÍÍοÏÉÍÁÚÈ ÀÇÆÌÄÐ ÇËÄÄÑ ÐÁÍÝ ÐÎÄÕÇÓÇÉÒŒÄÂÍÌÄÁÍÆËÍÅÌÍÎÏÇÍÐÑ¿Œ ÌÍÁÇÑÛ É¿É Æ¿ÁÍà ÇÊÇ ÊÝÀÍÄ ÃÏÒÂÍÄ ŠÌÄÍÃÒ×ÄÁÊÄÌÌÍĚÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄ©Íό ËÇÑÛ ÅÇÁÍÑÌÚÔ Ç ÒÔ¿ÅÇÁ¿ÑÛ Æ¿ ÌÇËÇ Ì¿ÃÍ ÁÌÄ Æ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÇ ÍÑ ÇËÄÝØÇÔÐÞ ÃÍÔÍÃÍÁ ¯Ä×ÄÌÇÄË ÜÑÍÈ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÐÑ¿ÊÍ ÎÍ׿ÂÍÁÍÄ Ï¿ÆÁÇÑÇÄ ÎÏÍÄÉÑ¿ £ÍÀ¿ÁÇÊÇ ÌÍÁÒÝ ÒÐÊÒÂÒ Œ ÃÍÅÿÊÇÐÛ ÑÍÂÍËÍËÄÌÑ¿ ÉÍÂÿÍÌ¿ÐÄÀÞÍÉÒÎÇÊ¿ ŒËÍÅÌÍÃÁÇ¿ÑÛÐÞÿÊÛ×Ä ¡ Š¢ÍÏɿԚ ÒÅÄ ÍÐÁÍÄÌÚ Ñ¿ÉÇÄ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÒÐÊÒÂÇ Ç ÐÍÍÑÁÄь ÐÑÁÄÌÌÍ ÁÇÃÚ ÃÍÔÍÃÍÁ É¿É ×ÉÍÊ¿ ÁÄÏÔÍÁÍÈÄÆÃÚ ÎÏÍÿſÇÎÍÃÀÍÏÉÍό ËÍÁÃÊÞÅÇÁÍÑÌÚÔ ÎÏÍÉ¿ÑÊÍ׿ÃÄÈ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ªÂÎϽÊÁ½ÍÏÊØƾÅÄÊÂÎ

ˆ«ÁʽÎÂÉÙÜÌÍÅÂÄýȽ¿ÄËË̽ÍÇ ÌËÏËÉÐÔÏË ǽÇ˾×ÜÎÊÅȽɽɽ ˆÉËÆÎØÊ¿ÈÛ¾ÅÈÎÜ¿ȽÉИ¢ÎÏÙ ÌËÎÏËÜÊÊØÂÌËÎÂÏÅÏÂÈÅ ÇËÏËÍØ ÌÍÅÂÄýÛÏÔÐÏÙÈÅÊÂǽÃÁØ¿؊ ÒËÁÊؘÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

É¿Ñ¿ÌÇÄÃÄÑÄÈÌ¿ÎÍÌÇ¡ÀÊÇÅ¿È×ÇÔ ÎÊ¿Ì¿Ô Œ ÐÍÆÿÌÇÄ ÆÇËÌÇÔ ÂÍÏÍÉ ÃÊÞ ÏÄÀÞÑ ÍÀÐÒÅÿÄÑÐÞ ÇÃÄÞ ÐÃÄÊ¿ÑÛ Ì¿ À¿ÆÄÆÍÍοÏÉ¿ÖÑ͌ÑÍÁÏÍÃÄÑÏÒÃÍÁÍÂÍ Ê¿ÂÄÏÞ ÂÃÄÃÄÑÇËÍÂÊÇÀÚÒÔ¿ÅÇÁ¿ÑÛÆ¿ ÅÇÁÍÑÌÚËÇÇÎÍÊÒÖ¿ÑÛÆ¿ÜÑÍÃÄÌÛÂÇ ¦ÍÍοÏÉ Š¢ÍÏÉǚ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÍÐÌÍÁÍÈ ÁÍÉÏÒ ÉÍÑÍÏÍÈ ÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÐÞ ÐÍÆÿÑÛ ¿ÂÏÍÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÇÈÉÍËÎÊÄÉÐÐËÄÐÑ¿Œ ËÇÃÊÞÎÇÑ¿ÌÇÞ ÍÑÃÚÔ¿ Æ¿ÌÞÑÇÇÐÎÍό

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÑÍËÇÏ¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÞËÇ®ÏÄÃÒÐËÍÑÏÄÌÍ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÃÍËÇÉÍÁ Á ÉÍÑÍÏÚÔ ËÍÅÌÍ ÀÒÃÄÑ Ï¿ÆËÄØ¿ÑÛ ÃÄÑÄÈ ÆÇËÍÈ ÇÊÄÑÍË ¿Ñ¿ÉÅÄÇÌÃÒÐÑÏÇÞÜÉÍÊÍÂnj ÖÄÐÉÇ ÖÇÐÑÍÂÍ ÎÇÑ¿ÌÇÞ §Æ ÜÉÆÍÑÇÖČ ÐÉÇÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁÉÊÇÄÌÑ¿ËÀÒÃÒÑÎÏÄÌ ʿ¿ÑÛÐÞÐÑÏ¿ÒÐÇÌÚÄÞÈÕ¿ÇËÞÐÍ ÞÈÕ¿ ÉÇÑ¿ÈÐÉÇÔ ×ÄÊÉÍÁÇÐÑÚÔ ÉÒÏ ËÍÊÍÉÍ ÞÉ¿ ÉÒËÚÐÇÆÁÄÏÀÊÝÅÛÄÂÍËÍÊÍÉ¿Ç ËÌÍÂÍÄÃÏÒÂÍı¿ÉÅÄÎÏÄÃÎÍʿ¿ÄÑÐÞ ÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍ ÉÍÌÝ×ÌÇ Ð ÉÏÚÑÚË Ë¿ÌÄÅÄËÃÊÞÆ¿ÌÞÑÇÈÁÄÏÔÍÁÍÈÄÆÃÍÈ ¡ÉÍÌÝ×ÌÄËÍÅÌÍÐÿÁ¿ÑÛÊÍ׿ÃÇÌÚÄ ÃÄÌÌÇÉÇÁ¿ÏÄÌÃÒ°ÉÍÏÄÄÁÐÄÂÍ ÜÑÍÑ ÍÑÃÚÔ ËÍÅÌÍ Ì¿ÆÁ¿ÑÛ ÐÄËÄÈÌÚË Íь ÃÚÔÍËÁÚÔÍÃÌÍÂÍÃÌÞ ¬¿ ÍÀÒÐÑÏÍÈÐÑÁÍ ÑÄÏÏÇÑÍÏÇÇ Ç Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄÆÍÍοÏÉ¿ÑÏÄÀÒÄÑÐÞÍÉÍÊÍ ËÊÌÏÒÀÊÄÈ¡ÊÍÅÄÌÇÞ ÐÍÂÊ¿ÐÌÍÎÏnj ÉÇÃÉ¿ËÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÍÉÒÎÞÑÐÞÁÑÄÖÄÌÇÄ ŒÊÄѲÅÄÁÀÒÃÒØÄËÂÍÃÒÖ¿ÐÑÛÃÄÌÄ ÀÒÃÄÑÁÊÍÅÄÌ¿ÁÐÑÏÍÇÑÄÊÛÐÑÁÍÉ¿ÓÄ¡ ÜÑÍË ÐÊÒÖ¿Ä ËÍÅÌÍ ÀÒÃÄÑ ÎÍÐÑ¿ÁÇÑÛ Ì¿ÎÍÁÄÐÑÉÒÃÌÞÁÍÎÏÍÐÍÁÉÊÝÖÄÌÇÇ Š¢ÍÏÍɚ Á ÑÒÏÇÐÑÇÖÄÐÉÇÄ Ë¿Ï×ÏҌ ÑÚ © ÒÅÄ ÎÏÇÁÚÖÌÚË ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇË ÃÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÞË Œ «ÒÆÄÝ οÐÑÇÊÚ  ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍËÒ ÉÏÄËÊÝ Ç ÃÏÒÂÇË Œ ÃÍÀ¿ÁÇÊÍÐÛ ÀÚ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÌÍÁÍÄ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍÄ ÃÊÞ ÜÉÐÉÒÏпÌÑÍÁ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇĚ


ªÂÎϽÊÁ½ÍÏÊØƾÅÄÊÂÎ

¥¡¢¥

§½Ç¾ÐÁÐÏ ÌÍËÁ¿ÅÀ½ÏÙÄËË̽ÍÇ

ÊÁÍÂƧËÉËÈË¿ˆ£Å¿ËÏÊØ ÐÔ½ÏʽξØÏÙÔÐÏÇÅÉÅÅ¿ÊÅɽŠ ÏÂÈÙÊØÉŘ

Š°¿Ë¿ÞÒÐÎÄ×Ì¿ÞÏÄÉÊ¿Ë¿ÃÊÞÌ¿ÐŒ ÜÑͧÌÑÄÏÌÄÑ ŒÂÍÁÍÏÇÑÒÎÏ¿ÁÊÞÝØÇÈ ÆÍÍοÏÉÍËŸÌÃÏÄÈ©ÍËÍÊÍÁŒ®ÍÐÊÄ ÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÈ ÇÆÊÍÅÄÌÌÚÔÍÃÌÇËÇË͌ ÐÉÍÁÐÉÇËÇÂÍÐÑÞËÇÁÐÁÍÄËÀÊÍÂÄ Ì¿Ë ÐÏ¿ÆÒ ÐÑ¿ÊÇ ¿ÉÑÇÁÌÍ ÆÁÍÌÇÑÛ ÃÏÒÂÇÄ ËÍÐÉÁÇÖÇ ÖÑÍÀÚÒÆÌ¿ÑÛÍÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇ ÎÍÐÄÑÇÑÛ Ì¿× ÆÍÍοÏÉ °ÍÕÇ¿ÊÛÌÚÄ ÐÄÑÇÇÀÊÍÂnj̿ÇÀÍÊÄÄÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÈ ÁÇÃÏÄÉÊ¿ËÚ ÉÑÍËÒÅÄÍÌÇÍÑÐÚÊ¿ÝÑ ÁÐÄÔ ÅÄÊ¿ÝØÇÔ ÎÍÊÒÖÇÑÛ ÃÍÎÍÊÌnj ÑÄÊÛÌÒÝÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÌ¿Ì¿×пÈњ ¤ØÄ ÍÃÇÌ ÁÇà ÏÄÉÊ¿ËÚ Ì¿ ÉÍÑ͌ ÏÚÈÂÍÑÍÁÚÑÏ¿ÑÇÑÛÐÇÊÚÇÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕÚ Š¢ÍÏÍɚ Œ ÏÄÉÊ¿ËÌÚÄ ØÇÑڌÒÉ¿Æ¿ÑÄÊÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÀÒÃÒÑ ÒÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÚ Ì¿ ÓÄÃÄÏ¿ÊÛÌÍÈ ÑÏ¿ÐÐÄ Œ ÎÍÐÄÑÇÑÄÊÇ ÎÏÇÄÆÅ¿ÝÑ Á ÆÍÍοÏÉ Á ÍÐÌÍÁÌÍË Ì¿ Ë¿×ÇÌ¿Ô ¡ ÂÍÃÒ ŸÌÃÏÄÈ ¢Ï¿ÖÄÁ ÎÚÑ¿ÊÐÞ Æ¿ÎÒÐÑÇÑÛ ÀÄÐÎÊ¿ÑÌÚÈ ¿ÁÑÍÀÒÐ ÍÑ ÉÇÌÍÑÄ¿ÑÏ¿ Š¢ÍÏÇÆÍÌњ Á ©ÍÊÍËÌÄ ÃÍ ÆÍÍοÏÉ¿ ÌÍ ÅÄÊ¿ÝØÇÔ ÀÚÊÍ Ë¿ÊÍ Ç ¿ÏÄÌÿ ¿ÁÑÍÀÒпÌÄÍÉÒοʿÐÛ ¯¿ÐÎÍÊÍÅÄÌÇÄÆÍÍοÏÉ¿ÎÏÇËÄÏÌÍ ÎÍÐÄÏÄÃÇÌÄËÄÅÃÒÉÏÒÎÌÚËÇÎÍÃËÍЌ ÉÍÁÌÚËÇ ÂÍÏÍÿËÇ É¿É ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÇËÄÄÑ ÐÁÍÇ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁ¿ Æ¿ ÐÖÄÑ ÜÑÍÂÍ ÐÏÄÃÇ ÎÍÐÄØ¿ÝØÇÔ ÆÍÍοÏÉ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÉÍÊÍËÄÌÕÚ ÌÍ Ç ÅÇÑÄÊÇ ¤ÂÍÏÛÄÁÐÉ¿ ¯ÞÆ¿ÌÇ «ÍÐÉÁÚ ¡ÍЌ ÉÏÄÐÄÌÉ¿ ªÒÔÍÁÇÕ ®ÏÇÖÄË ËÌÍÂÇÄ ÐÄËÛÇÎÏÇÄÆÅ¿ÝÑÏÄÂÒÊÞÏÌÍ ÎÏÍÁÍÃÞ Ì¿ÐÁÄÅÄËÁÍÆÃÒÔÄÌÄÐÉÍÊÛÉÍÖ¿ÐÍÁ§ ÇÔËÍÅÌÍÎÍÌÞÑÛŒÌÄÑ¿ÉËÌÍÂÍËÄÐÑ ÉÒÿËÍÅÌÍÎÏÇÄÔ¿ÑÛÐÃÄÑÛËÇÇÎÏ͌ ÁÄÐÑÇ ÁÏÄËÞ Ð ÎÍÊÛÆÍÈ ÃÊÞ ÆÃÍÏÍÁÛÞ ÇÃÊÞÃÒ×Ç ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡ ÀÀ¿¸ÈÍÀº¸¿ÆÆǸȸ„›ÆÈÂÀ“

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ °ÎÌÂÕÊØÆËÌØÏ

Ÿ®¾Â;½ÊÇ ¿ÉÂÎÏËÎ˾ÂÎÂÁË¿½ÊÅÜ ÌÍË¿ËÁÜÏÍËÈ¿ØÂÅÀÍØ š È˹ÈÀ½ „«ÉǽÐÅÓÁ ÆÇÓʓ ÄÓ ȸÉɸ¿Óº¸½Ä ƹ ˼¸ÏÅÆ ¿¸È½ÂƆ Ľżƺ¸ºÐÀÍɽ¹×ĽŽ¼¾½ÈÉÂÀÍ ʽÍÅÆÃÆ»ÀϽÉÂÀÍÀÃÀÀÅÓÍÅƺ¸ÎÀ×Í ÂÆÊÆÈÓ½ºÅ½¼ÈÀÃÀËɽ¹×ÂÆÃÆĽÅÉÂÀ½ÂÆÄǸÅÀÀšɽ»Æ¼Å×ÐŽÄÅÆĽȽ ÇȽ¼Ã¸»¸½Äº¸Ð½Ä˺ÅÀĸÅÀÖŽƹÓÏÅÓÁÇƼÍƼĽŽ¼¾½ÈƺÂÆÃÆĽņ ÉÂÆ»ÆÆʼ½Ã½ÅÀש¹½È¹¸Å¸ÂÇƼ¹ÆÈËǽÈÉÆŸø

ªÂ¿½ÃÊË ÔÏË¿ØÀË¿ËÍÅÏ  ¿½ÃÊËŠÇ½Ç ®ÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÑÄÐÑÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ŒÍÀÚÖÌ¿ÞÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ÎÏÇÎÏÇÌÞÑÇÇÌ¿ Ï¿ÀÍÑÒËÌÍÂÇÔÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÍÁ­ÃÌ¿ÉÍ ÿÊÄÉÍ ÌÄ ÁÐÄÂÿ ÍÌÍ ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÄÑÐÞ À¿Ì¿ÊÛÌÚËÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÄËÇÊÇÆ¿ÎÍʌ ÌÄÌÇÄËÑÄÐÑÍÁ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÄÍÑÃÄÊÄÌÇÄ °ÀÄÏÀ¿ÌÉ¿ÍÎÏÍÀÍÁ¿ÊÍÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÚÈ ÓÍÏË¿Ñ ÍÀØÄÌÇÞ Ð ÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÞËÇ ÁËÄÐÑÍ ÐÑ¿ÌÿÏÑÌÍÂÍ ÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÞ ÃÄÁÒ×ÉÇÃÍÊÅÌÚÀÚÊÇÐÚÂÏ¿ÑÛÁÏ͌ ÊÄÁÚÄÇÂÏÚ ¬¿ÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÄÁÓÇÊÇ¿Ê°ÀÄό À¿ÌÉ¿Ì¿ÒʦÄÊÄÌÍÈÎÏÇ×ÊÇÎÏČ ÑÄÌÃÄÌÑÍÁ ®ÍÐÊÄ ÑÍÂÍ É¿É ÃÄÁÒ×ÉÇ Æ¿ÎÍÊÌÇÊÇ ¿ÌÉÄÑÚ ÇË Ï¿ÐÐÉ¿Æ¿ÊÇ ÍÀ ÇËÄÝØÇÔÐÞ Á¿É¿ÌÐÇÞÔ Œ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÎÍÎÏÞËÚËÎÏÍÿſËÌ¿ÎÏÄÃÎÏÇÞÑnj ÞÔ Ç ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ ÎÍ ÍÀÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÝ Ö¿ÐÑÌÚÔ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ­É¿Æ¿ÊÍÐÛ ÿÅÄ ÑÄË ÉÑÍÎÊ¿ÌÇÏÒÄÑÆ¿ÌÞÑÛÃÍÊÅÌÍÐÑÛ ÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÇÐÑ¿ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚ Ì¿ÁÚÉÇ ÎÏÍÿÅÃÄÀÄÑÍÁÚÔÇÉÏÄÃÇÑÌÚÔÉ¿ÏÑ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛÐÉÇÔ ÉÏÄÃÇÑÍÁ Ç ÃÏÒÂÇÔ À¿ÌÉÍÁÐÉÇÔÎÏÍÃÒÉÑÍÁ ©¿É ÍÀÙÞÁÇÊ¿ ÐÍÀÏ¿Á×ÇËÐÞ ÂÊ¿ÁŒ ÌÚÈÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÎÍÎÏÞËÚËÎÏÍÿſË Ì¿ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞÔ «¿ÏÇÌ¿ ©ÊÇËÉÍÁ¿ °ÀÄÏÀ¿ÌÉÒÑÏÄÀÒÝÑÐÞ¿ÉÑÇÁÌÚÄ ÍÀҌ Ö¿ÄËÚÄ ÊÄÂÉÇÄÁÍÀØÄÌÇÇÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ¡ÐÄÜÑÇÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ŒÆ¿ÊÍÂÒÐÎÄÔ¿ Š«Ú Ð Á¿ËÇ ÁÐÑÒοÄË Á ËÍÏÄ ÎÍà ̿ÆÁ¿ÌÇÄËÏÚÌÍÉ ŒÌ¿Ö¿ÊÐÁÍÄÁÚÐÑÒΌ ÊÄÌÇÄ ÒÎÏ¿ÁÊÞÝØÇÈ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇË ÍÑÃÄÊÄÌÇÄË°ÀÄÏÀ¿ÌÉ¿ŸÊÄÉпÌÃÏ°É͌ ÏÍÖÉÇÌŒ®ÏÍÿÅÇŒÍÖÄÌÛÇÌÑÄÏÄÐÌÚÈ ¿ÐÎÄÉÑÏ¿ÀÍÑÚ¼ÑÍÐÑÍÇÑÎÍÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛ ÎÏÍÁÄÏÇÑÛÐÄÀÞ ÎÍÈË¿ÄÑÄÊÇÁÚÉÒÏ¿Å Ì¿ÈÃÄÑÄ Á ÜÑÍË ÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ Ç ÒÐÎÄÔ ÇÊÇÌÄÑ¡ÃÄÑÐÑÁÄ ÉÍÂÿÞÅÇÊÒÀ¿ÀÒ׌ ÉÇÁÃÄÏÄÁÌÄ ËÚÐÏÄÀÞÑ¿ËÇÎÍÃÏ¿À¿Ñڌ Á¿ÊÇ ÎÏÍÿÁ¿ÞÞÀÊÍÉÇÿÖÌÇɿ˶ÄÏÄÆ οÏÍËÎÄÏÄÄÆÅ¿ÊÍÍÉÍÊÍÃÄÐÞÑÇÁÄÊ͌ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÐÇÎÄÃÍÁ ÑÍ ÄÐÑÛ ÃÄÐÞÑÛ ÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ É¿ÅÃÍËÒÇÆÉÍÑÍÏÚÔÌ¿ÃÍÀÚÊÍÎÏÍÿÑÛ ÃÁČÑÏÇÉÍÏÆÇÌÚÎÊÍÃÍÁ ¿ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÉÊÇÄÌÑÍÁ ÀÚÊÍ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚË ®Ïnj ÔÍÃÇÊÍÐÛ ÐÄÂËÄÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛ ÉÊÇÄÌÑÍÁ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÐÑ¿ÏÒ×ÉÇ ŠÎÍÉÒοÊÇÐۚ Ì¿ Æ¿ËÚÆ¿ÌÌÍÂÍ ŠÐÇÏÍÑÇÌÒ×ÉҚ ¿ ÇÌÑÄÊÊÇÂÄÌÑÌÚËÍÑÃÚÔ¿ÝØÇËп̿Ñ͌ ÏÇÞÀÚÊÍÎÏÇÞÑÌÍÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇÑÍÁ¿ÏÒ ÍÑÊÇÖÌÇÉ¿ ÎÍÃÏ¿À¿ÑÚÁ¿ÝØÄÂÍ ÎÍÐÊÄ ×ÉÍÊÚ ±ÄÔÌÇÉ¿ ÎÏÍÿŠ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍ ÌÄ ÇÆËÄÌÇÊ¿ÐÛ Ð ÑÍÂÍ ÁÏÄËÄÌÇ ®Í ÊÇÖÌÍËÒÍÎÚÑÒÆÌ¿ÝŒÜÑÍÇÌÑÄÏÄÐÌ¿Þ Ï¿ÆÌÍÍÀÏ¿ÆÌ¿Þ ÿÝØ¿Þ ÎÏÍÐÑÍÏ ÃÊÞ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿Ï¿ÀÍÑ¿š ®ÍÐÊÄÁÐÑÒÎÇÑÄÊÛÌÍÈÏÄÖÇÒÎÏ¿ÁŒ ÊÞÝØÇÈÎÏÄÃÊÍÅÇÊÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÝØÇË ÎÏÍÿÑÛ ÄËÒ ÄÂÍ ÅÄ É¿ÏÑÒ 7JTBŒ(PME Š¡Ú ÎÍÐËÍÑÏÇÑÄ É¿É¿Þ ÍÌ¿ Ç ÃÄÌÄ ÆÃÄÐÛ ËÌÍÂÍ Ç ÐÉÇÃÉÇ ÃÇÐÉÍÌÑÌÚÄ Ç ÀÊÄÐÑÇÑ ɿɌÑÍ ÍÐÍÀÄÌÌÍ Æ¿ÁÊČ É¿ÑÄÊÛÌÍš Œ ÇÐÉÒ׿Ê ÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÄÈ ŸÊÄÉпÌÃÏ °ÉÍÏÍÖÉÇÌ ©¿ÌÃÇÿÑÚ Ï¿ÐÑÄÏÞÌÌÍËÍÊÖ¿ÊÇ Š¬Ò Ê¿ÃÌÍ ÿÁ¿ÈÑÄ Æ¿ÃÄÈÐÑÁÒÄË Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÚÈÐÑÇËÒÊ¡ÍÑÃÇÐÉÍÌÑÌ¿Þ É¿ÏÑ¿ÏÄÐÑÍÏ¿Ì¿ÐÍÐÉÇÃÉÍÈ©ÑÍ ËÌÄÄÄÎÏÍÿÐÑ ÑÍËÒÍÑÿËÄÄÁÊÇÖÌÍÄ ÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇĚ ®Í ÏÞÃÒ ÎÏÄÑÄÌÃÄÌÑÍÁ ÎÏÍÀÄÅ¿Ê ÁÆÃÍÔ ÇÆ¿ÐÎÇÌÍÈÒÎÏ¿ÁÊÞÝØÄÂÍÎÍÌ ÌÞÊ¿ÐÛÏÒÉ¿ Œ«ÍÅÌÍ ÞÎÍÎÏÍÀÒÝ Œ®ÍÅ¿ÊÒÈÐÑ¿©¿ÉÁ¿ÐÆÍÁÒÑ Œ¤É¿ÑÄÏÇÌ¿ ®ÍÉ¿ ©¿ÑÞ ÒÂÍÁ¿ÏÇÁ¿Ê¿ ÒÎÏ¿ÁŒ ÊÞÝØÄÂÍ °ÀÄÏÀ¿ÌÉÍË ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌÒÝÉ¿ÏÑÒ Ì¿ÊÇÕ¿ÔÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔ ÖÇÑ¿Ê¿ÐÛÏ¿ÐÑÄÏÞÌÌÍÐÑÛ Æ¿ÁÇÐÑÛÇÍÀŒ ÊÄÂÖÄÌÇÄ ®ÍÌÞÑÌÍ ÖÑÍ ÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÇ ÁÍÊÌҌ ÝÑÐÞÌ¿ÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÇÇÇËÌÄÎÏÍÐÑÍ ÇÂÏ¿ÑÛ Á ŠÐÑÏ¿ÌÌÚÄ ÇÂÏښ ±ÄË ÌÄ ËÄÌÄÄ ÎÍÃÍÀÌ¿Þ ÎÏ¿ÉÑÇÉ¿ ÍÎÏ¿Áÿ̿ «ÌÍÂÇÄÉÍËοÌÇÇÎÏÄÃÎÍÖÇÑ¿ÝÑÀÏ¿ÑÛ Ì¿ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ËÄÌÄÃÅÄÏÍÁ ÎÍ ÎÏÍÿŒ Å¿ËÇËÄÌÌÍÑÄÔ ÉÑÍÌÄÆ¿ÐÑÄÐÌÞÄÑÐÞ ÌÄ Ï¿ÐÑÄÏÞÄÑÐÞ ¿ ÎÍÃÒË¿Á ÌÄËÌÍÂÍ ÀÏÍÐÇÑÐÞÁÀÍȱ¿ÉÖÑÍÐËÚÐÊÑ¿ÉÇÔ ÎÏÍÁÄÏÍÉ ÎÏÍÐÑ ©¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÏÄÉÏҌ ÑÄÏÒÐÍÁÐÄËÌÄÁ¿ÅÌÍ ÖÑÍÇËÄÌÌÍÁÚ ÀÒÃÄÑÄ ÂÍÁÍÏÇÑÛ ÂÊ¿ÁÌÍÄ Œ Ì¿ÐÉÍÊÛÉÍ


°ÎÌÂÕÊØÆËÌØÏ ÁÁ¿ÐÀÒÃÄÑÁÇÃÌÍÅÄÊ¿ÌÇÄÐÎÏ¿ÁÇÑÛÐÞ Ð ƿÿÌÇÄË ¡ ÉÍÌÕÄ ÉÍÌÕÍÁ ÌÍÁÚÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ °ÀÄÏÀ¿ÌÉ¿ ÍÀÒÖ¿ÝÑ ÑÄÔÌÇÉ¿ËÎÏÍÿŦ¿Ã¿Ö¿É¿ÃÏÍÁÇÉ¿Œ ÁÚÀÏ¿ÑÛ¿ÉÑÇÁÌÚÔ ÒÁÄÏÄÌÌÚÔÁÐÄÀÄ ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÀÄÊÛÌÚÔÊÝÃÄÈ

¬ÈÂÔËÉÇÌÈÂÔÐ ÎÇÈÅÂÊÏËÉ ¬¿ÐÊÄÃÒÝØÄËÜÑ¿ÎÄÁÐÄÔÐÍÇÐÉ¿Œ ÑÄÊÄÈÏ¿ÆÃÄÊÇÊÇÌ¿ÂÏÒÎÎÚÎÍÖÄÑÚÏÄ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ÇÏ¿ÆÿÊÇÉÄÈÐÚÐƿÿÌÇÞËÇ ©¿ÅÿÞÖÄÑÁÄÏÉ¿ÃÍÊÅÌ¿ÀÚÊ¿ÁÚÀÏ¿ÑÛ ÍÃÌÍÂÍÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿À¿ÌÉ¿ÇÍÃÌÍÂÍÉÊnj ÄÌÑ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÇÏ¿ÆÚÂÏÚÁ¿ÊÇƿÿÌÌÒÝ ÐÕÄÌÉÒ ®ÄÏÁ¿Þ É¿ÏÑÍÖÉ¿ ÐÍÃÄÏÅ¿Ê¿ ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÍŠÉÊÇÄÌÑĚÁÍÆÏ¿ÐÑ ÍÀŒ ÊÇÉ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ É¿ÉÍÈÒÐÊÒÂÍÈÍÌÔÍÖÄÑ ÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ Ç Ì¿ ÖÑÍ ÄØÄ ÂÍÑÍÁ ÏÄ×ÇÑÛÐÞ¡ÑÍÏ¿ÞÉ¿ÏÑÍÖÉ¿ ÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿Œ ÖÄÌÌ¿ÞŠÐÍÑÏÒÃÌÇÉҚ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿Ê¿Í ÎÏÍÃÒÉÑÄ ÉÍÑÍÏÚÈÍÌÃÍÊÅÄÌÎÏÍÿÑÛ ÉÊÇÄÌÑÒ Ç×οÏ¿ÊÉҌÎÍÃÐÉ¿ÆÉÒÐÇ̌ ÓÍÏË¿ÕÇÄÈÍÀ¿ÌÉÍÁÐÉÇÔÒÐÊÒ¿Ô ¶ÄÏÄÆ Œ ËÇÌÒÑ ÍÑÎÒØÄÌÌÚÔ Ì¿ÎÍÃÂÍÑÍÁÉÒ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ°ÀÄÏÀ¿ÌÉ¿ ÎÍÃÐÄÊÇ É ÂÏÒÎοË ÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÄÈ §Æ Ï¿ÆÌÚÔ ÒÂÊÍÁ ÉÍËÌ¿ÑÚ ÐÊÚ׿ÊÇÐÛ ÃÇ¿ÊÍÂÇ ¿ÇÌÍÂÿÇÐËÄÔ Œ©¿ÉÁ¿ÐÆÍÁÒÑ Œ£ÅÒÊÛÄÑÑ¿ Œ´Ë £ÅÒÊÛÄÑÑÚÒÌ¿ÐÁÀ¿ÌÉÄÄØÄ ÌÄÀÚÊͬ¿ÃÄÝÐÛ ÎÍÞÁÇÑÐÞ§Ñ¿É ÁÚ ÉÊÇÄÌÑ ¡ÃÏÒÂÍÈÂÏÒÎÎÄÒÔÍÅÄÌÌ¿ÞÃÄÁÒ׌ É¿Ì¿×ÎÇÊÛÉ¿ÔÒÀÄÃÇÑÄÊÛÌÍÃÍÉ¿ÆÚÁ¿Œ Ê¿Š£¿ ËÌÄÊÄÑÇÞÎÄÌÐÇÍÌÄÏÉ¿ ÌÍ Æ¿ËÄÑÛÑÄ ÎÄÌÐÇÍÌÄÏÉ¿Ï¿ÀÍÑ¿ÝØ¿Þ§ ËÒÅÒËÄÌÞÄÐÑÛ­ÌÑÍÅÄÆ¿ÏÎÊ¿ÑÒÎ͌ ÊÒÖ¿Äѱ¿ÉÖÑÍÞÔÍÖÒ¿ÁÑÍËÍÀÇÊۚ¤Ä οÏÑÌÄÏ׿ ÌÄÎÍÃÂÊÞÃÚÁ¿ÞÁÀÒË¿ÅÉÒ Ç ÍÖÄÁÇÃÌÍ Æ¿ÎÍËÌÇÁ ÎÍÊÐÑÏ¿ÌÇÕÚ ÑÄÉÐÑ¿ËÄÊÉÇË×ÏÇÓÑÍË Ì¿ÎÏÞÅÄÌÌÍ ÒÊÚÀ¿Ê¿ÐÛŠ¯¿ÆÒËÄÄÑÐÞ ËÚÎÍËÍÅÄË Á¿Ë Ð ¿ÁÑÍÉÏÄÃÇÑÍË ¡ Ì¿×ÄË À¿ÌÉÄ ÁÚËÍÅÄÑÄÎÍÊÒÖÇÑÛÏÄ×ÄÌÇÄÁÐÄÂÍÆ¿ ÃÁ¿ÃÌޚŠ®ÄÌÐÇÍÌÄÏÉ¿š¿ÏÑ¿ÖÇÊ¿ÐÛÇ ƿÿÁ¿Ê¿É¿ÁÄÏÆÌÚÄÁÍÎÏÍÐÚ ÆÏÇÑÄÊÇ

¥¡¢¥

­ËÈ¿ØÂÅÀÍØÅÎÌËÈÙÄÐÛÏÎÜÌÍÅÌËÁ¾ËÍÂÌÂÍÎËʽȽ¿ËÉÊËÀÅÒÇÍÐÌÊØÒ ÎË¿ÍÂÉÂÊÊØÒÇËÉ̽ÊÅÜÒºÆÔ½ÍØÒËÏÜÏпÅÁÂÏÙǽÊÁÅÁ½Ï½¿ÊÂ˾ØÔÊØÒ ˾ÎÏËÜÏÂÈÙÎÏ¿½Ò ËÓÂÊÅÏÙÂÀËͽÇÓÅÛʽÊÂËÃÅÁ½ÊÊËÂÅÄÉÂÊÂÊÅ ÎÅÏнÓÅÅ ÌËÊÜÏÙÂÀËÇËÉÉÐÊÅǽÓÅËÊÊØÆÌËÏÂÊÓŽÈ

ÀÍÊÄÊÇÆ¿ÍÀÄÇÔÃÄÁÒ×ÄÉÐÏ¿ÆÒ ÇÌÍÂÿ ÍÑÎÒÐÉ¿Þ ÐÍÖÒÁÐÑÁÄÌÌÚÄ Æ¿ËÄÖ¿ÌÇÞ Š©¿ÉÍÈ ÎÍÃÉÍÁ¿ÌÌÚÈ ÉÊÇÄÌÑ Á¿Ë ÎÍοÊÐޚ Š±Ú ÎÍÐËÍÑÏÇ Œ Ç ÑÍ ÄÈ ÌÄ ÎÍÃÔÍÃÇÑ ÇÜÑ͚ ¡ÕÄÌÑÏÄÆ¿Ê¿ÍÑÉÏÚÑÍÐÑÛÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÍÁ °ÀÄÏÀ¿ÌÉ¿ ÃÍÐÑÇÂÊ¿ ÌÄÁÄÏÍÞь ÌÚÔÁÚÐÍÑŠÉÊÇÄÌњÇŠÍÎÄÏ¿ÕÇÍÌÇÐњ ÀÒÉÁ¿ÊÛÌÍ ÐÇÃÄÊÇ Ì¿ ÍÃÌÍË ÐÑÒÊÄ ÐÍÎÏÇɿпÞÐÛÎÊÄÖ¿ËÇŠ¡ÍÑÜÑÍÞÎ͌ ÌÇË¿ÝŒÀÊÇÆÍÐÑÛÉÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÝ ŒÆ¿Œ ÐËÄÞÊ¿ÐÛ «¿ÏÇÌ¿ ©ÊÇËÉÍÁ¿ Œ ­ÖÄÌÛ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌ¿ÞÑÄÌÃÄÌÕÇÞ ËÚÁÐÄÐÄÂÍÃÌÞ ÐÑÏÄËÇËÐÞ ÃÍÐÑÇÖÛ Ë¿ÉÐÇË¿ÊÛÌÍÈ ÍÑÉÏÚÑÍÐÑÇ Ç ÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÌÌÍÐÑÇ Ì¿ ÉÊÇÄÌÑ¿š ¡ÐÄ ÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÄ Æ¿ÌÞÊÍ ÌÄËÌ͌ ÂÇËÀÍÊÛ×Äֿп®ÍÐÊÄÜÑÍÂÍÐÍÇÐÉ¿ÑČ ÊÄÈÄØÄÏ¿ÆÐÎÏÍÐÇÊÇ ÒÁÄÏÄÌÚÊÇÍÌÇÁ ÐÁÍÄËÅÄÊ¿ÌÇÇÆ¿ÌÞÑÛÁÚ×ÄÒÉ¿Æ¿ÌÌÚÄ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇ ÇÎÍÍÀÄØ¿ÊÇÖÄÏÄÆÌÄÃÄÊÝ ÎÍÐÊÄ ÍÀÏ¿ÀÍÑÉÇ ¿ÌÉÄÑ ÐÍÍÀØÇÑÛ Í ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿Ô

¤½ÔÂÉ®¾Â;½ÊÇÐ ÍËÈ¿ØÂÅÀÍØ °ÀÄÏÀ¿ÌÉÏÄ×ÇÊ¿ÎÏÍÀÇÏÍÁ¿ÑÛÌ͌ ÁÒÝËÄÑÍÃÇÉÒÏ¿ÀÍÑÚÐÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÞËÇ Ñ¿ÉÉ¿ÉÉ¿ÃÏÍÁÇÉ¿ËÌÄÏÄÃÉÍÎÏÇÔÍÃnj ÊÍÐÛÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÑÛÐÞÐÌÄÎÏÇÞÑÌÍÈÐÇÑÒ¿Œ ÕÇÄÈÐÍÑÏÒÃÌÇÉÎÏÇÔÍÃÇÑÌ¿Ï¿ÀÍÑÒÁ À¿ÌÉ ÒÖÇÑÐÞ ÁÐÑ¿ÄÑ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Á Æ¿Ê Ç ÖÄÏÄÆ οÏÒ ÌÄÃÄÊÛ ÎÍÌÇË¿ÄÑ Œ ÜÑÍ Æ¿Œ ÌÞÑÇÄÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍŠÌÄÄÂ͚¡ÏÄËÞÒÅÄ ÎÍÑÏ¿ÖÄÌÍ ÃÄÌÛÂÇ ÁÚÃÄÊÄÌÌÚÄÍÏ¿Ìnj Æ¿ÕÇÄÈÌ¿ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÑÍÅÄ ¿ÍÅÇÿÄËÍÂÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ÌÄѯÍÊÄÁÚÄÇÂÏÚÎÍËÍ¿ÝÑ ÍÑÓÇÊÛÑÏÍÁ¿ÑÛ Ñ¿ÉÇÔ É¿ÌÃÇÿÑÍÁ Ì¿ Ï¿ÌÌÄËÜÑ¿ÎÄÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÞ

ÉÊÛ½ÌØ¿

Š²ÅÄ ÐÄÈÖ¿Ð ËÍÅÌÍ ÐÉ¿Æ¿ÑÛ ÖÑÍ Ñ¿ÉÍÈËÄÑÍÃÎÍÆÁÍÊÞÄÑÀÍÊÛ×ÄÒÆÌ¿ÑÛ Í É¿ÌÃÇÃ¿Ñ¿Ô Œ ÎÍÃÄÊÇÊ¿ÐÛ ÁÎÄֿь ÊÄÌÇÞËÇ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉ ÍÑÃÄÊ¿ ÎÏÍÿÅ Á ÐÄÑÇ«¿ÏÇÞ°¿ËÍÈÊÍÁ¿Œ¡ÚÞÁÇÑÛÑÄ É¿ÖÄÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ËÌÒÅÌÚÁÌÍÁÚÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ÔŒÊÇÃÄÏÐÉÇÄÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ¿ÉÑÇÁÌÍÐÑÛ ÂÍÑÍÁÌÍÐÑÛÉÌÄÐÑ¿ÌÿÏь ÌÚËÐÇÑÒ¿ÕÇÞË ÐÑÏÄÐÐÍÒÐÑÍÈÖÇÁÍÐÑÛ «Ú ÎÍÊÒÖ¿ÄË ÀÍÊÛ×Ä ÇÌÓÍÏË¿ÕÇÇ Í É¿ÌÃÇÃ¿Ñ¿Ô ÖÄËÎÏÇÍÀÚÖÌÍËÐÍÀÄÐČ ÃÍÁ¿ÌÇÇ Ñ¿É É¿É ÊÝÃÇ ÎÏÍÞÁÊÞÝÑÐÞ ÀÍÊÄÄ ÞÏÉÍ ¢ÏÒÎÎÚ ÎÍ ÖÄÑÚÏÄ ÖÄÊ͌ ÁÄÉ¿ÎÍÆÁÍÊÞÝÑÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍÎÏÇÐË͌ ÑÏÄÑÛÐÞÉÉ¿ÅÃÍËÒŸÉÏÍËÄÑÍÂÍ Ì¿Ë ÌÒÅÌÚÊÇÃÄÏÚ ¿ÉÑÇÁÌÚÄÊÝÃÇ ÑÄ ÉÑÍ ÃÄÈÐÑÁÒÄѬ¿ÏÍÊÄÁÚÔÇÂÏ¿ÔÐÏ¿ÆÒÍь ÐÄÇÁ¿ÝÑÐÞÑÄ ÉÑÍÌÄÁÚÉ¿Æ¿ÊÅÄÊ¿ÌÇÞ ÀÚÑÛÎÄÏÁÚËÇÇÂÏÍÉ¿ËÇÎÏÇÏÄ×ÄÌÇÇ ƿÿÌÇÈ ÇÆ ÉÄÈп ®ÏÇÖÄË ÌÄ Á¿ÅÌÍ ÉÑÍ É¿ÉÒÝ ÏÍÊÛ ÁÚÀÏ¿Ê ÊÝÀÍÈ Ð͌ ÑÏÒÃÌÇÉÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛÍÑÖ¿ÐÑÇ¿ÉÑÄÏÍË ¿Ñ¿ÉÅÄÀÍÃÏÚË Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÌÌÚËÇ ÃÍÀÏÍÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÚË Ñ É ÍÏÇÄÌÑ¿ÕÇÞ Ì¿ ÉÊÇÄÌÑ¿ ÍÖÄÌÛ Á¿ÅÌ¿ ÃÊÞ Ì¿×ÄÂÍ À¿ÌÉ¿š ±¿É¿ÞËÄÑÍÃÇÉ¿Ï¿ÀÍÑÚÎÏÇ×Ê¿ÐÛ ÎÍÃÒ×ÄÇпËÇËÎÏÄÑÄÌÃÄÌÑ¿ËŠ¼ÑÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÚÈÎÍÃÔÍÃÉÉ¿ÌÃÇÿѿËÌÄ ÎÏÍÐÑÍ ÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÄ ¿ ÐÁÍÄÂÍ ÏÍÿ ÇÂÏ¿ ŒÍÑËÄÑÇÊ¿ÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÛÌÇÕ¿«¿Œ ÏÇÌ¿ Œ ±¿É ÂÍÏ¿ÆÃÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌÄÄ ÜÑÍ ÐÑÇËÒÊÇÏÒÄÑÉÏ¿ÀÍÑĚŠ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÑÚ ÏÄ¿ÊÛÌÍ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄ×Û ÖÑÍ ÑÄÀÄ ÎÏÇÃÄÑÐÞÃÄÊ¿ÑÛ ÜÑÍÆ¿ÐÑ¿ÁÊÞÄÑÐÄÏÛÄƌ ÌÍÆ¿ÃÒË¿ÑÛÐÞ Ì¿ÃÍÊÇÑÄÀÄÜÑÍ ÑÁÍÞÊÇ ÜÑ¿ÎÏÍÓÄÐÐÇޚ ŒÃÍÀ¿ÁÇÊ¿ªÇÆ¿ ˜ÅÊÆÅÀŸ°ª¨˜«© ¬ÆÊƪ¸ÊÔ×ÅÓ©¦£¦š´š¦¡

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ¯ËÔÇÅÍËÎϽ

¬ÜÏÙ¾ÅÄÊÂΊÅÁÂÆ ÁÈܧËÈËÉÊØ §È½¼ÇÈÀÅÀĸʽÃÀÇÆÉÊÆ×ÅÅÆŸÍƼ×ÊÉ׺ÇÆÀɽɺ½¾ÀÍÀ¼½Á¼Ã× ÅƺÓÍ ÇÈƽÂÊƺ ƼÀÅ À¿ ɸÄÓÍ ÇÆÇËÃ×ÈÅÓÍ ÉÇÆÉƹƺ ÉÆ¿¼¸ÅÀ× ÅƺƻƆÂÆÇÀÈƺ¸ÅÀ½˾½¿¸È½ÂÆĽżƺ¸ºÐ½Áɽ¹×À¼½À©½»Æ¼Å×ÄÓ ÇÈƼÆþ¸½ÄŸÐËÇÆÉÊÆ×ÅÅËÖÈ˹ÈÀˆºÅÀĸʽÃÔÅÆÇÈÆÐÊ˼ÀÈƺ¸º ¿¸Ç¸¼ÅÓÁÀÆʽϽÉʺ½ÅÅÓÁÆÇÓÊ Ƚ¼¸ÂÎÀ×¾ËÈŸø„£Ö¼À“ŸÐø½Ñ½ Ç×ÊÔ ɺ½¾ÀÍ ¹À¿Å½É†À¼½Á ÂÆÊÆÈÓ½ ÇƸ Ž Ƚ¸ÃÀ¿Æº¸ÅÓ º ¢ÆÃÆÄŽ ÅÆ ºÇÆÃŽ ÄÆ»ËÊ ¹ÓÊÔ ºÆÉÊȽ¹Æº¸ÅÓ À ÇÈÀ¹ÓÃÔÅÓ ½ÉÃÀ »È¸ÄÆÊÅÆ ÀÍ Ƚ¸ÃÀ¿Æº¸ÊÔ

®ÏËÈØÁÈÜͽ¾ËÏØÎÏËÜ ­ÃÌ¿ÅÃÚÁÊ¿ÃÄÊÄÕÉÍËοÌÇÇTUBOEVQEFTLT DPN £ÅÇË ¢¿ÑÑÒÆÍ ÇÐÎÚÑÚÁ¿ÝØÇÈ ÀÍÊÇ Á ÐÎÇÌÄ Æ¿É¿Æ¿ÊÒËÄÀÄÊÛØÇÉ¿ÐÑÍÊ Æ¿ÉÍÑÍÏÚË ÍÌËÍÂÀÚÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÐÑÍÞ£ÅÇËÌÄÐÉÍÊÛÉÍÃÌÄÈ ÎÍÏ¿ÀÍÑ¿ÊÆ¿Ñ¿ÉÇËÐÑÍÊÍË ÍÕÄÌÇÊÄÂÍÒÃÍÀÐÑÁ¿ ÇÏÄ×ÇÊÍÏ¿ÌÇÆÍÁ¿ÑÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÈËÄÀÄÊÛÌÚÈ ÀÇÆÌÄÐÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒÐÑÍÊÍÁÃÊÞÏ¿ÀÍÑÚÐÑÍÞ °ÄÂÍÃÌÞÉÍËοÌÇÞ£ÅÇË¿¢¿ÑÑÒÆÍÇÐÎÚÑÚÁ¿ÄÑ ÌÄÀÚÁ¿ÊÚÈÎÍÃÙÄËÎÏÍÿÅŒÁÐÄËÒÁÇÌÍÈËÍÿ Ì¿ ÌÄÍÀÚÖÌÚÄ ÉÍËÎÛÝÑÄÏÌÚÄ ÐÑÍÊÚ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÍ×Ê¿ Ð °ÇÊÇÉÍÌÍÁÍÈ ÃÍÊÇÌÚ ©¿É ÑÍÊÛÉÍ ÐÑÍÊÚ ÃÊÞ Ï¿ÀÍÑÚ ÐÑÍÞ ÎÍÞÁÇÊÇÐÛ Ì¿ ÏÚÌÉÄ ËÌÍÂÇÄÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ(PPHMF 'BDFCPPLÇÃÏÒÂÇÔ *5ŒÂÇ¿ÌÑÍÁÎÍÎÏÍÐÇÊÇ¿ÃËÇÌÇÐÑÏ¿ÑÇÁÌÚÄÐÊÒÅÀÚÐÁÍÇÔÉÍËοÌÇÈÆ¿ËÄÌÇÑÛ ÇÔŠÐÇÃÞÖÇĚÏ¿ÀÍÖÇÄÐÑÍÊÚÌ¿ŠÐÑÍÞÖÇĚ°ÑÍÊÚÃÊÞÏ¿ÀÍÑÚÐÑÍÞÁÚ×Ä ÖÄË ÍÀÚÖÌÚÄÎÇÐÛËÄÌÌÚÄÐÑÍÊÚÏÍÁÌÍÌ¿ÐÑÍÊÛÉÍ ÖÑÍÀÚÆ¿ÌÇËÇÀÚÊÍÒÃÍÀÌÍ ÐÑÍÞÑÛ­ÌÇÇËÄÝÑÏ¿ÆÌÒÝÂÊÒÀÇÌÒÇÌ¿ÉÊÍÌÐÑÍÊÄ×ÌÇÕÚ°ÑÍÞÖÇÄÐÑÍÊÚ ŒÜÑÍ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÁÚÔÍÃÃÊÞÑÄÔ ÉÑÍÇËÄÄÑÎÏÍÀÊÄËÚÐÎÍÆÁÍÌÍÖÌÇÉÍË ÇÉÍËÒÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÀÍÊÛ×Ä×ÄÐÑÇÖ¿ÐÍÁÆ¿ÐÑÍÊÍË°ÑÏÍÄÌÇÄÑÄÊ¿ ÖÄÊÍÁÄÉ¿Ñ¿ÉÍÁÍ ÖÑÍÍÌÍÌÄÎÏÇÐÎÍÐÍÀÊÄÌÍÉÎÏÍÃÍÊÅÇÑÄÊÛÌÚËÐÑ¿ÑÇÖÄÐÉÇË Ì¿ÂÏÒÆÉ¿Ë ÇÐÇÃÞÖÄÄÎÍÊÍÅÄÌÇÄŒÍÃÌÍÇÆпËÚÔÁÏÄÃÌÚÔÃÊÞÍÏ¿ÌÇÆË¿ Ñ¿É É¿ÉÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄÐÇÊÚÑÞÅÄÐÑÇÎÏÇÜÑÍËÍÃÌÍÍÀÏ¿ÆÌÍ

§ÍÂÎÈˊÏÍÂʽÃÂÍ ¡ÐÄË ÇÆÁÄÐÑÌÍ ÖÑÍ ÉÍÂÿ ÁÄÐÛ Ï¿Œ ÀÍÖÇÈÃÄÌÛÎÏÍÔÍÃÇÑÁÐÇÃÞÖÄËÎÍÊ͌ ÅÄÌÇÇÎÄÏÄÃÉÍËÎÛÝÑÄÏÍË ÜÑÍÁÏÄÃÌÍ ÃÊÞÆÃÍÏÍÁÛÞ«ÍÊÍÃÍÈ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛŸÃ¿Ë Ä̌£ÜÁÇà ÍÆ¿Œ ÀÍÖÄÌÌÚÈ ÜÑÍÈ ÎÏÍÀÊÄËÍÈ ÎÏÇÃÒË¿Ê Ç Ì¿Ö¿Ê ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛ ÇÌÌÍÁ¿ÕÇÍÌÌÚÄ ÓÇÑÌÄЌÉÏÄÐÊ¿ ÃÊÞ ÍÓÇÐÌÚÔ ÐÍÑÏÒÌ ÌÇÉÍÁ ³ÇÑÌÄЌÉÏÄÐÊ¿ (ZN(ZN Ð͌ ÁËÄØ¿ÝÑ Á ÐÄÀÄ ÃÁÄ ƿοÑÄÌÑÍÁ¿ÌÌÚÄ ÑÄÔÌÍÊÍÂÇdzÍÏË¿ÉÏÄÐÊ¿ÐÑÍÖÌÍÐÑÛÝ ÎÍÁÑÍÏÞÄÑ ÓÍÏËÒ ÐÑÏÍÄÌÇÞ ÖÄÊÍÁÄÖČ ÐÉÍÂÍÑÄÊ¿ Ê¿ÂÍÿÏÞÜÑÍËÒÃÍÐÑÇ¿ÄÑÐÞ Ë¿ÐпÅÌÚÈ ÜÓÓÄÉÑ ©ÏÄÐÊ͌ÑÏÄÌ¿ÅÄÏ (ZN(ZNÍÐÌ¿ØÄÌÍÇÜÊÄËÄÌÑ¿ËÇÃÊÞ ÓÇÆÇÖÄÐÉÇÔÆ¿ÌÞÑÇȯ¿ÆÏ¿ÀÍÑ¿ÌÌÍÄÐ ÕÄÊÛÝÉ¿ÏÃÇÌ¿ÊÛÌÍÇÆËÄÌÇÑÛÏ¿ÀÍÖÄÄ ËÄÐÑÍ ÓÇÑÌÄЌÉÏÄÐÊÍ (ZN(ZN Î͌ ÆÁÍÊÞÄÑ ÁÚÎÍÊÌÞÑÛ ÒÎÏ¿ÅÌÄÌÇÞ ϿЌ ÐÖÇÑ¿ÌÌÚÄÌ¿ÁÐÄÂÏÒÎÎÚËÚ×Õ§ÎÏÇ ÜÑÍËÍÐÑ¿Á¿ÑÛÐÞÌ¿ÐÁÍÄËÏ¿ÀÍÖÄËËÄÐÑÄ °ÑÍÇËÍÐÑÛ ÍÃÌÍÂÍ ÉÏÄÐÊ¿ (ZN(ZN Œ ÎÍÏÞÃÉ¿ÃÍÊÊ¿ÏÍÁ

¯Í½É¿½ÆŠÎ½Ðʽ

¬ËÏ;ÅÏÂÈÙÎÇÅÆÏÐÍÅÄÉ ±¿ÉÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ É¿É ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛÐÉÇÈ ÑÒÏÇÆË ÁÍÆÌÇÉÊÍ Á ¤ÁÏÍÎÄ ÌČ ÐÉÍÊÛÉÍÃÄÐÞÑÉÍÁÊÄÑ̿ƿáͳϿÌÕÇÇ ÉÎÏÇËÄÏÒ ÌÄÍÀÚÖ¿ÈÌÍÎÍÎÒÊÞÏÄÌ ÐÑÍË¿ÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÈÑÒÏÇÆË ÉÍÂÿÎÏ¿ÉÑÇÖÌÚÄÓÏ¿ÌÕÒÆÚÍÑÎÏ¿ÁÊÞÝÑÐÞÁ®ÍÊی ×ÒÊÄÖÇÑÛÇÎÏÍÑÄÆÇÏÍÁ¿ÑÛÆÒÀÚ Ñ¿ÉÉ¿ÉÕÄÌÚÑ¿ËÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍÌÇÅĤÆÃÞÑÁ ÐÑÍË¿ÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄÑÒÏÚÇ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÕÚ ÇÿÑÖ¿ÌÄ ÇÌÄËÕÚ§ÃÄÞÃÄÊ¿ÑÛÀÇÆÌÄÐ Ì¿Ï¿ÆÌÇÕÄÕÄÌÌ¿ÍÃÌÇÇÑÄÅÄÒÐÊÒÂÇÁÏ¿ÆÌÚÔÐÑÏ¿Ì¿ÔÇÊÇÏÄÂÇÍÌ¿ÔÃÍÁÍÊÛÌÍ ÇÌÑÄÏÄÐÌ¿Þ®ÏÇÜÑÍËÁÚÇÂÏÚÁ¿ÝÑÁÐÄÐÑÍÏÍÌÚŒÇÉÊÇÄÌÑÚ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÊÒÖ¿ÝÑ ÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÛ ÎÍÐËÍÑÏÄÑÛ ÃÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Ç ÆÒÀÚ ÎÍÊÄÖÇÑÛ ÎÏÇÖÄË É¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÍÇÃÄ×ÄÁÍ ÇÁÏ¿ÖÇ ÉÍÑÍÏÚÄÎÍÊÒÖ¿ÝÑÏÄÂÒÊÞÏÌÚÈÎÍÑÍÉÉÊÇÄÌÑÍÁ ÇÍÏ¿ÌÇÆ¿ÑÍÏÚ ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ÜÑÍËÆ¿Ï¿À¿ÑÚÁ¿ÝÑ°ÑÍË¿ÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÈÑÒÏÇÆË ÐÑ¿Ê¿ÉÑÇÁÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞÇÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ©¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ Á¯ÍÐÐÇÇÍÐÌÍÁÌÚËÇ ÑÒÏÇÐÑ¿ËÇÞÁÊÞÝÑÐÞÅÇÑÄÊÇ«ÍÐÉÁÚ ÂÃÄÐÑÍÇËÍÐÑÛÐÑÍË¿ÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÂÍÊÄÖÄÌÇÞ ÎÏÍÐÑÍÀ¿ÐÌÍÐÊÍÁÌ¿Þ¡Ö¿ÐÑÌÍÐÑÇ ÒËÍÐÉÁÇÖÄÈÎÍÎÒÊÞÏÌÚÐÑÍË¿ÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÄ ÑÒÏÚÁ¯ÞÆ¿ÌÛ©ÍÊÍËÄÌÐÉÇÄÉÍËοÌÇÇÑ¿ÉÅÄËÍÂÊÇÀÚ¿ÉÑÇÁÌÍÇÕÄÊÄÌ¿ÎÏ¿ÁŒ ÊÄÌÌÍÏ¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÜÑÍÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÎÏÇÖÄËÌÄÑÍÊÛÉÍÐÑÍË¿ÑÍÊÍÂÇÖÄÐÉÍÄ ÌÍÇÁ ÍÀÊ¿ÐÑÇÃÏÒÂÇÔËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÔÒÐÊÒ ÉÍÐËÄÑÍÊÍÂÇÇ ÐοŒÎÏÍÕÄÃÒÏÇÑà ÁÍÀØÄË ÊÝÀÚÔÒÐÊÒ Ï¿ÆÌÇÕ¿ÁÕÄÌÄÌ¿ÉÍÑÍÏÚÄÐÒØÄÐÑÁÄÌÌ¿ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

­ÃÌ¿ÅÃÚ ÇÑ¿ÊÛÞÌÐÉ¿Þ ÑÏ¿ÌÐÎÍÏь Ì¿Þ ÉÍËοÌÇÞ 2$ 5FSNFNJMBOP Æ¿Œ ÎÒÐÑÇÊ¿ ÌÄÍÀÚÖÌÚÈ ÑÏ¿ËÁ¿ÈŒÐ¿ÒÌÒ Á ÉÍÑÍÏÍËËÍÅÌÍÍÑÃÍÔÌÒÑÛ Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÑی ÐÞÇÎÍοÏÇÑÛÐÞ¡¿ÂÍÌÑÏ¿ËÁ¿ÞŒÐ¿ÒÌÚ Ï¿ÆÃÄÊÄÌ Ì¿ ÃÁÄ Ö¿ÐÑÇ Á ÍÃÌÍÈ ÇÆ É͌ ÑÍÏÚÔ Ï¿ÐÎÍÊÍÅÇÊ¿ÐÛ οÏÇÊÉ¿ п˿Þ Ì¿ÐÑÍÞØ¿Þ Ð ÃÄÏÄÁÞÌÌÚË ÐÉ¿ËÛÞËÇ ÎÄÖÉÍÈÇÒÂÊÞËÇ ¿ÁÍÁÑÍÏÍÈŒÉÍËÌ¿Ñ¿ ÍÑÃÚÔ¿ÐÏ¿ÆÃÄÁ¿ÊÉÍÈ ÔÍÊÍÃÇÊÛÌÇÉÍË Ç ÃÇÁ¿Ì¿ËÇ ¡ É¿ÖÄÐÑÁÄ Ï¿ÆÁÊÄÖÄÌÇÞ ÍÑÃÚÔ¿ÝØÇËοÐпÅÇÏ¿ËÎÏÄÃʿ¿ÄÑÐÞ ÊÝÀÍÁ¿ÑÛÐÞÎÏÄÉÏ¿ÐÌÚËÁÇÃÍËÇÆÍÉÌ¿ Ì¿ÂÍÏÍÃÐÉÇÄÃÍÐÑÍÎÏÇËÄÖ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÇ


¯ËÔÇÅÍËÎϽ ¯¿ËÍÔÂÎÇËÂǽÑ ÁÈÜÍËÁÅÏÂÈÂÆÎÁÂÏÙÉÅ ¦ ¿ Á Ä Ã Ä Ì Ç Ä .PPNBI ÉÍÑÍÏÍÄ ÌÄÿÁÌÍ ÍÑÉÏڌ ÊÍÐÛÁ¬Û݌¨ÍÏÉÄ ÁÚÀÏ¿ÊÍ ÍÏÇÂnj Ì¿ÊÛÌÒÝ ÉÍÌÕÄΌ ÕÇÝ Œ ÑÁÍÏÖÄÐÉÍÄ É¿ÓÄ ¼ÑÍ ÌÄ Æ¿Œ ÁÄÃÄÌÇÄÍÀØÄÎÇÑ¿ Á ÍÀØÄÎÏÇÌÞÑÍË ÐËÚÐÊÄ Ç ÌÄ ÃÄь ÐÉÇÈ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÈ ÕÄÌÑÏ ¤ÂÍ ËÍÂÒÑ ÎÍÐÄØ¿ÑÛ É¿É ÁÆÏÍÐÊÚÄ Ñ¿ÉÇÃÄÑǼÑÍÐÑÒÃÇÞÈÍÂÇ ÔÒÃÍÅÄÐÑÁÄÌÌ¿Þ ×ÉÍÊ¿ ÀÇÀÊÇÍÑÄÉ¿ÇÒÖÄÀÌÚÄÉÊ¿ÐÐÚÁÍÃÌÍËËÄÐÑÄ£ÄÑÇ ÆÃÄÐÛËÍÂÒÑÁÉÒÐÌÍÇÎÍÊÄÆÌÍÎÇÑ¿ÑÛÐÞ ÍÀØ¿ÑÛÐÞÐÍÐÁÄό ÐÑÌÇÉ¿ËÇ ÍÀÒÖ¿ÑÛÐÞÌ¿ÒÉ¿Ë ËÒÆÚÉÄ Ñ¿ÌÕ¿Ë ÇÐÉÒÐÐÑÁÒ ÇÁÐÄÜÑÍÁÇÂÏÍÁÍÈÓÍÏËÄÇÌÄÎÏÇÌÒÅÃÄÌÌÍÈÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉÄ ¡ÆÏÍÐÊÚÄÅÄÁÜÑÍÁÏÄËÞËÍÂÒÑÎÍÐÄÑÇÑÛÆ¿ÌÞÑÇÞÈÍÂÍÈ ÎÍÎÏÍÀÍÁ¿ÑÛÐÁÍÇÐÇÊÚÁÏÇÐÍÁ¿ÌÇÇ ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÎÍÃÄÊÉÇ ÇÊÇÎÏÍÐÑÍÍÑÃÍÔÌÒÑÛÇÎÍÍÀØ¿ÑÛÐÞÆ¿Ö¿×ÄÖÉÍÈÖ¿ÞÇÊÇ ÉÍÓÄ Ð ÃÏÒÂÇËÇ ÎÍÐÄÑÇÑÄÊÞËÇ ¬ÄÊÛÆÞ ÌÄ ÒÎÍËÞÌÒÑÛ Í ËÄÌÝ ÜÑÍÂÍ ÌÄÍÀÚÖÌÍÂÍ É¿ÓÄ ¦¿ÁÄÃÄÌÇÄ ÎÏÍÎÍÁÄÃÒÄÑ ÆÃÍÏÍÁÚÈÍÀÏ¿ÆÅÇÆÌÇÇÍÏ¿ÌÇÖÄÐÉÍÄÎÇÑ¿ÌÇÄ Ñ¿ËÎ͌ ÿÝÑÑÍÊÛÉÍÐÄÆÍÌÌÚÄÍÁÍØÇÇÓÏÒÉÑÚÍÑÎÏÍÁÄÏÄÌÌÚÔ ËÄÐÑÌÚÔÓÄÏËÄÏÍÁ´ÍÆÞÈÉ¿É¿ÓıÏÄÈÐÇ°ÑÝ¿ÏÑÎÍÍÀŒ Ï¿ÆÍÁ¿ÌÇÝÃÇÆ¿ÈÌÄÏ ¿ÎÍÐÍÁËÄÐÑÇÑÄÊÛÐÑÁÒË¿Ë¿±ÏÄȌ ÐÇ ÇÐÉ¿Ê¿ ÍÏ¿ÌÇÖÌÚÈ ÎÏÍÐÑÍÈ Ç ÌÄÐÑÏÄÐÐÍÁÚÈ ÐÎÍÐÍÀ ÁÆ¿ÇËÍÃÄÈÐÑÁÇÞ ÐÍ ÐÁÍÇËÇ ÃÄÑÛËÇ ­Ì¿ Æ¿ËÄÑÇÊ¿ ÖÑÍ пËÚÄÊÒÖ×ÇÄËÍËÄÌÑÚÍÀÚÖÌÍÐÁÞÆ¿ÌÚÐÌ¿ÀÊÝÃÄÌÇÄË Æ¿ÃÄÑÛËÇÇÊÇÐÍÁËÄÐÑÌÚËÑÁÍÏÖÄÐÑÁÍ˱¿ÉÎÍÞÁÇÊ¿ÐÛ ÇÃÄÞÒÐÑÏÍÇÑÛÌ¿ÐÑÍÞØÇÈÍ¿ÆÇÐÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ ÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÇÁ ÃÄÑÞËÀÄÆÂÏ¿ÌÇÖÌÚÄÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÃÊÞÏ¿ÆÁÇÑÇÞ ÍÀÒÖÄÌÇÞ ÇÑÁÍÏÖÄÐÑÁ¿ ¿ÏÍÃÇÑÄÊÞËŒÍÑÃÚÔÇÏ¿ÐÐÊ¿ÀÊÄÌÇÄ ÎÒÐÑÛ ÿÅÄÌ¿ÉÍÏÍÑÉÇÈÎÏÍËÄÅÒÑÍÉÁÏÄËÄÌÇ 

¥¡¢¥

§ËÉÉÂÊϽÍÅÆÚÇÎÌÂÍϽ ¤¸ÈÀŸ¦¤£´¯¥¢¦ »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ¼ÀȽÂÊÆÈÌÀÊŽɆÂÃ˹¸ „˜ÈÅÆÃÔ¼†§È½ÄÀËē Œ §ÃÄÞ ʺÆÈϽÉÂÆ»Æ ¸̽ ¼Ã× ÈƼÀʽýÁ É ¼½ÊÔÄÀËÌÄÎÍÌÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛÎÏÄÅÃÄÁÐÄÂÍÑÄË ÖÑÍÁ ÜÑÍËÉ¿ÓÄÎÏÍÎÍÁÄÃÒÝÑÆÃÍÏÍÁÚÈÍÀÏ¿ÆÅÇÆÌÇ ´ÍÑÞп˿ÎÍÐÄÀÄÇÃÄÞÌÄÌÍÁ¿ŒÁÌ¿×ÄÈÐÑÏ¿ÌÄ ÒÅÄÄÐÑÛÆ¿ÁÄÃÄÌÇÞ ÁÉÍÑÍÏÚÔÃÄÑÄÈÆ¿ÌÇË¿ÝÑ ÖÄˌÑÍ ÎÍÊÄÆÌÚË Ç ÇÌÑÄÏÄÐÌÚË ¿ ÇÔ ÏÍÃÇÑÄÊÇ Á ÜÑÍ ÁÏÄËÞ ËÍÂÒÑ ÎÍÐÁÞÑÇÑÛ ÐÁÍÀÍÃÌÍÄ ÁÏÄËÞ ÐÄÀÄ §ÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ Ì¿ Ï¿ÀÍÖÄË ËÄÖÑÄ ÂȽÉÃƆ ÊȽŸ¾½ÈÐÖÇÑ¿ÝÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÈÇÃÄÄȬ¿Ï¿ÀÍÑÄ Ì¿ÃÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛ ¿ÌÄË¿ÐпÅÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞÁÉÏÄÐÊħ ÓÇÑÌÄÐÍËÊÒÖ×ÄÆ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞÁÎÏÄÃÌ¿ÆÌ¿ÖÄÌÌÚÔ ÃÊÞÜÑÍÂÍÓÇÑÌÄЌÉÊÒÀ¿Ô ©ÊÆüÃ×ȸ¹ÆÊÓÐÑÍÞËÍÂÀÚÌ¿ÈÑÇÎÏÇËČ ÌÄÌÇÄÌ¿Ì¿×ÄËÏÚÌÉÄ£ÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÊÝÃÞËÐ ÀÍÊÛÌÍÈÐÎÇÌÍÈÃÍÊÂÍÐÇÃÄÑÛÎÏÍÑÇÁÍÎÍÉ¿Æ¿ÌÍ ÔÍÑÞ ÃÊÇÑÄÊÛÌÚÄ ÁÄÏÑÇÉ¿ÊÛÌÚÄ Ì¿ÂÏÒÆÉÇ ÑÍÅÄ ËÍÂÒÑ ÎÏÇÁÄÐÑÇ É ÌÄÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÍËÒ ÜÓÓÄÉÑÒ «ÍÅÌÍ ÀÚÊÍ ÀÚ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛ ÉÍËÀÇÌÇÏ͌ Á¿ÌÌÚÈ ÐÑÍÊ ÎÍÆÁÍÊÞÝØÇÈ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ç ÐÇÃÞ Ç ÐÑÍÞ ¶ÑÍɿпÄÑÐÞÇÃÄÇÊȸĺ¸×†É¸ËÅÓ ÑÍÞÖÇÑ¿Ê¿ Á§ÌÑÄÏÌÄÑÄ ÖÑÍÁÂÃČÑÍÏÍÐÐÇÈÐÉÍÈÂÊÒÀÇÌÉÄ ÒÅÄÎÏÇÃÒË¿ÊÇÑÏ¿ÉÑÍόпÒÌÒ±¿ÉÖÑÍËÚÍÎÄÏČ ÃÇÊÇÇÑ¿ÊÛÞÌÕÄÁ Ÿ ÁÍÑ ÇÆÊȽ¹ÀʽÃÔÉÂÀÁ ÊËÈÀ¿Ä ÒÐÎÄ×ÌÍ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÇÁ©ÍÊÍËÌÄ ÑÍÊÛÉÍÌÄÐÍÁÐÄËÁÑÍÈ ÓÍÏËÄ ÖÑÍÎÍÉ¿Æ¿Ì¿ÁÐÑ¿ÑÛĬ¿ÎÏÇËÄÏ ÅÇÑÄÊÇ Ì¿×ÄÂÍÂÍÏÍÿÒÅÄÄÆÃÞÑÊÄÖÇÑÛÆÒÀÚÁ±¿ÇÊ¿ÌÃÇ ÁŸÏ¿ÀÐÉÇļËÇÏ¿ÑÚ ÎÏÇÖÄËÍÀÔÍÃÇÑÐÞÜÑ¿ÒÐÊҌ ¿ÂÍÏ¿ÆÃÍÃÄ×ÄÁÊÄÇÁÚÎÍÊÌÞÄÑÐÞÉ¿ÖÄÐÑÁÄÌÌÄÄ ÖÄËÒÌ¿ÐÁ¯ÍÐÐÇÇ

¶ÈÀÁŸš·› ¥®š

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ©ÂÊÂÁÃÉÂÊÏ

§½ÇĽÖÅÏÅÏÙοËƾÅÄÊÂÎ ËÏËÑÅÎÊØÒÅÊÏÍÅÀ ¦ÌÀÉÅÓ½ÀÅÊÈÀ»À†ÆǸɟ׺½ÑÔ¼Ã×¹À¿Å½É¸«ÍƼνÅÅÓ͸¼Èƺ ÂÊÁÂÍÊØÆѽÇÏËÍ ÇÆʽÈ× ÕÌ̽ÂÊÀºÅÆÉÊÀ ɸ¹Æʸ¾ ȽнÅÀÁ ÈËÂƺƼÉʺ¸ † ÕÊÆ À ÄÅƻƽ ¼È˻ƽÄƾ½Ê¹ÓÊÔÉý¼ÉʺÀ½ÄŽ¼ÆÉʸÊÆÏÅƻƺÅÀĸÅÀ×ÈËÂƺƼÀʽÃ× ªÝÃÞË ÁÐÄÂÿ ÐÁÍÈÐÑÁÄÌÌÍ ÉÍ̌ ÉÒÏÇÏÍÁ¿ÑÛ É¿É Ì¿ ÎÍÎÏÇØÄ ÎÏ͌ ÂÇÈƹýĽÆÌÀÉÅÓÍÀÅÊÈÀ» ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ Ñ¿ÉÇÁ ÊÇÖÌÍÈÅÇÆÌÇ©Ñ͌ÑÍÉÍÌÉÒÏÇÏÒÄÑÍь ÌÍÐÇÑÄÊÛÌÍÖÄÐÑÌÍ ÌÍÃÊÞËÌÍÂÇÔÇ̌ ÐÑÏÒËÄÌÑÍË ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÇ ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞ ÎÊÄÑÄÌÇÄÇÌÑÏǼÑÍÑÎÏÇÁÚÖÌÚÈÃÊÞ ÖÄÊÍÁÄÉ¿Å¿ÌÏÌ¿×ÄÊÐÁÍÄÍÑÏ¿ÅÄÌÇÄ ÁÍÁÐÄÔÜÎÍÔ¿Ô É¿ÉÿÊÄÉÇÔ Ñ¿ÉÇÌÄ ÍÖÄÌÛ¡ÐÎÍËÌÇËÔÍÑÞÀÚŠ°ÊÒÅÄÀÌÚÈ ÏÍ˿̚ Œ ÎÏÇËÄÏ ÇÆ ÐÍÁÄÑÐÉÍÈ ÉÇÌ͌ ÉÊ¿ÐÐÇÉÇ ÇÊÇÇÆÁÄÐÑÌÒÝÐÍÁÏÄËÄÌÌÒÝ ËÚÊÛÌÒÝÍÎÄÏÒŠ«¿ÏÂÍ׿š ÂÃÄÇÌÑÏnj ÂÇÆ¿ÌÇË¿ÝÑÀÍÊÛ×ÄÁÏÄËÄÌÇ ÌÄÅÄÊÇ ÁÄÐÛÏ¿ÀÍÖÇÈÎÏÍÕÄÐÐ  ÚÑÒÄÑ ËÌÄÌÇÄ ÖÑÍ Á ÎÊÄÑÄÌÇÇ ÇÌÑÏÇ ÌÄÑ Ï¿ÁÌÚÔ ÅÄÌØÇÌ¿Ë Ç ÖÑÍ ÑÏÒÃÌÄÄÁÐÄÂÍÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÁÐÒÂÒÀÍÅÄ̌ ÐÉÍË ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÄ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ ÇËÄÌÌÍ ÆÃÄÐÛ Ö¿ØÄ ÁÐÄÂÍ ÎÊÄÑÒÑÐÞ ÇÌÑÏÇÂÇ ­ÃÌ¿ÉÍ ÄÐÑÛ Ç ÃÏÒ¿Þ ÑÍÖÉ¿ ÆÏÄÌÇÞ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ¿ÁÑÍÏ ÉÌÇÂÇ ÍÀ ÇÌÑÏÇ¿Ô ÎÐÇÔÍÊͯÄÂÇÌ¿«ÇÔ¿ÊÇÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍ ÇÌÇÕÇ¿ÑÍÏ¿ËÇÇÌÑÏÇÂÖ¿ØÄÁÚÐÑÒοÝÑ ËÒÅÖÇÌÚ®ÍÄÄËÌÄÌÇÝ ÜÑÍÐÁÞÆ¿ÌÍ ÐÑÄË ÖÑÍÅÄÌØÇÌÚËÄÌÛ×ÄÐÉÊÍÌÌÚ ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÐÑÏ¿ÑÄÂÇÖÄÐÉÇ ËÄÌÛ×Ä Ï¿ÆËÚ×ÊÞÝÑ Ì¿Ã ÀÒÃÒØÇËÇ ÁÚÂÍÿŒ ËÇ©ÏÍËÄÑÍÂÍ ÅÄÌØÇÌÖ¿ØÄËÒÖ¿ÝÑ ÒÂÏÚÆÄÌÇÞ ÐÍÁÄÐÑÇ ÖÑÍ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ

«ÎÊË¿ÊØÂÏÅÌØ ÅÊÏÍÅÀ½ÊË¿ „šÉ½¿Å¸Á¸“ŒÀÄÐÉÍÌÄÖÌÍϿЌ ÐÒÅÿÄÑÍÑÍË ÖÑÍÎÏÍÇÐÔÍÃÇÑÌ¿ пËÍËÃÄÊÄ ÃÄÊ¿ÞÁÇà ÖÑÍÍÀʿÿŒ ÄÑÜÉÐÉÊÝÆÇÁÌÍÈÇÌÓÍÏË¿ÕÇÄÈ „£Æ¹¹ÀÉʓ Œ ¿ÉÑÇÁÌÍ Ç Ê݌ ÀÚËÇ ÐÎÍÐÍÀ¿ËÇ ÍÑÐÑ¿ÇÁ¿ÄÑ ÐÁÍÈ ÎÏÍÄÉÑ „Ÿ¸ÂËÃÀÉÅÓÁÀÅÊÈÀ»¸Å“ŒÉ¿É ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÍÀ¿ÞÑÄÊÛÌÚÈ ÎÏÍÃÁÇ¿Œ ÄÑÐÞÎÍÐÊÒÅÀÄÆ¿ÐÖÄÑË¿ÌÇÎÒÊތ ÕÇÈ ¿ÌÄÆ¿ÐÖÄÑÔÍÏÍ×ÄÈÏ¿ÀÍÑÚ „˜ÂÊÀºÀÉʓŒÐÜÌÑÒÆÇ¿ÆËÍËÇ ÿÅÄ¿ÂÏÄÐÐÇÄÈÍÑÐÑ¿ÇÁ¿ÄÑŠÎÏ¿ÁÍÄ ÃÄÊ͚ „¯Ë¾ÆÁÉȽ¼ÀɺÆÀ͓ŒŠÂÊ¿Œ Æ¿šÇŠÒ×ǚÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉ¿ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿


©ÂÊÂÁÃÉÂÊÏ

¥¡¢¥

§½ÇÌÍËÏÅ¿ËÎÏËÜÏÙÅÊÏÍÅÀ §ÈÀÅ×ÊÔʺ½È¼Æ½ȽнÅÀ½ƹÀÉÂÆȽŽÅÀÀÀÅÊÈÀ»®ÏÍÑÇÁÍÐÑÍÞÑÛ ÇÌÑÏÇÂÄËÍÅÌÍ ÑÍÊÛÉÍÄÐÊÇÁÚÏÄ×ÇÑÄÊÛÌÍÌ¿ÐÑÏÍÄÌÚÇÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÎÏ͌ ÐÖÇÑ¿ÊÇÏÇÐÉÇÇÑÄÒÐÇÊÇÞ ÉÍÑÍÏÚÄÎÏÇÃÄÑÐÞÎÏÇÊÍÅÇÑÛ §ÈƸŸÃÀ¿ÀÈƺ¸ÊÔÉÀÊ˸ÎÀÖ®ÇÐÛËÄÌÌÍÓÇÉÐÇÏÒÈÑÄÁÐÄÎÏÍÞÁÊÄÌÇÞ ÇÌÑÏÇ ÜÑÍËÍÅÄÑÎÍËÍÖÛÒÁÇÃÄÑÛÐÇÑÒ¿ÕÇÝÕÄÊÇÉÍË®ÏÇÜÑÍËÎÏÇÃÄÏÅnj Á¿ÈÑÄÐÛÅÒÏÌ¿ÊÇÐÑÐÉÇÔÁÍÎÏÍÐÍÁÖÑÍÉÑÍÉÍËÒÐÉ¿Æ¿Ê ÖÑÍÐÃÄÊ¿Ê ÉÍÂÿ ÂÃÄÇÉ¿É ÉÑÍÆ¿ÉÍÂÍÇÐÉÄËÇÂÏ¿ÄÑ ÒÉÍÂÍÉ¿É¿ÞÏÍÊÛ ÉÑÍÎÍÐÍÀÌÇÉÇ ±ÍÎÍÂÏ¿ÓÇÝÎÏÍÇÐÔÍÃÞØÄÂÍËÍÅÌÍÁÇÆÒ¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛÎÏÇÎÍËÍØÇ׿Ô˿ь ÌÚÔÓÇÂÒÏÇÊÇÉÍÌÐÑÏÒÉÑÍÏ¿ŠªÄÂ͚ ©Æ¹È¸ÊÔĸʽÈÀ¸Ã°ÍÔÏ¿ÌÞÈÑÄÁÐÄÃÍÉ¿Æ¿ÑÄÊÛÐÑÁ¿ŒÍÀÇÃÌÚÄÜÊÄÉÑÏÍ̌ ÌÚÄÎÇÐÛË¿ ÐÊÒÅÄÀÌÚÄÆ¿ÎÇÐÉnjÃÍÌÍÐÚ ÃÏÒÂÇÄÃÍÉÒËÄÌÑÚ±¿ÉÁÚÎÍËÍÅČ ÑÄÐÁÍÄÈοËÞÑÇÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÉ¿ÏÑÇÌÒÇÍÀÄÐÎÄÖÇÑÄÌ¿ÊÇÖÇÄÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÔ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁ ÄÐÊÇÃÄÊÍÃÍÈÃÄÑÃÍÐÄÏÛÄÆÌÚÔÏ¿ÆÀÇÏ¿ÑÄÊÛÐÑÁ ©ÆÍȸÅ×ÊÔ ÉÇÆÂÆÁÉʺÀ½ £¿ÅÄ ÄÐÊÇ ÍÖÄÌÛ ÐÏÍÖÌÍ ÍÑ Á¿Ð ÍÅÇÿÝÑ É¿ÉÇԌÑÍ ÃÄÈÐÑÁÇÈ ÌÄÊÛÆÞ ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÐÎÍÌÑ¿ÌÌÍ Ç ÿÁ¿ÑÛ ÁÚÔÍà ÐÁÍÇË ÜËÍÕÇÞËÎÍŠÂÍÏÞÖÇ˚ÐÊÄÃ¿Ë ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍŠÍÐÑÒÃÇÑۚÂÍÊÍÁÒ ¥¸ÁÊÀÉÆÖ¿ÅÀÂƺ¡ÚÀÄÏÇÑÄÐÍÝÆÌÇÉÍÁ ÉÍÑÍÏÚËÐËÍÅÄÑÄÃÍÁÄÏÞÑÛ ÜÑÍËÍÂÒÑÀÚÑÛÿÅÄÁ¿×ÇÀÊÇÆÉÇÄ ÇÃÄÏÅÇÑÄÇÔÁÉÒÏÐÄ¡ÆÂÊÞÃÐÍÐÑ͌ ÏÍÌÚŒÖÄËÌÄÎÍËÍØÛÁÑÏÒÃÌÍÈÐÇÑÒ¿ÕÇÇ

ÍÐÑÒÅ¿ÄÑ ÇÔ ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÎÍÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÑÛ ÁÇÌÑÏÇÂļÑÍÌÄÍÆÌ¿Ö¿ÄÑ ÖÑÍÎÏÄÌ ÐÑ¿ÁÇÑÄÊÛÌÇÕÚÎÏÄÉÏ¿ÐÌÍÈÎÍÊÍÁÇÌÚ ÊÒÖ×Ä ÎÏÍÐÑÍÍÌÇÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞÃÏÒÂnj ËÇÐÑÏ¿ÑÄÂÇÞËÇÆ¿ÔÁ¿Ñ¿ÁÊ¿ÐÑÇ ÌÄÅÄÊÇ ËÒÅÖÇÌÚ ÉÍÑÍÏÚÄÀÍÊÛ×ÄÐÉÊÍÌÌÚÉ ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÇÝ ÖÄËÉÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÝ ÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝØÄÈ©ÍÂÿ ËÒÅÖÇÌ¿ ÖÒÁÐÑÁÒÄÑ ÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÝ Á ÌÄË Ö¿ÐÑÍ ÍÀÍÐÑÏÞÄÑÐÞ ÁÌÒÑÏÄÌÌÄÄ ÜÂÍ ÎÍÀÒÅÿÝØÄÄ ÄÂÍ É ÃÄÈÐÑÁÇÞË ÁÌÄÇÂÏÚ ®ÍËÌÄÌÇÝËÌÍÂÇÔÎÐÇÔÍÊÍÂÍÁ ÂÄ̌ ÃÄÏÌÚÈÎÍÃÔÍÃÌÄÁÐÄÂÿÁÄÏÄÌ®ÍÜÑ͌ ËÒÇÌÑÏÇ¿ÌÍÁÐÊÄÃÒÄÑÉÊ¿ÐÐÇÓÇÕÇÏ͌ Á¿ÑÛ ÐÉÍÏÄÄ ÎÍÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÞËÇÑÇοË Ô¿Ï¿ÉÑÄÏÍÁ®ÐÇÔÍÊͤÊÄÌ¿©ÏÇÁÍ×Ñ¿ ÉÎÍÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÚËÇÌÑÏÇ¿̿ËÍÑÌÍÐÇÑ ÊÝÃÄÈ ÖÛÞÌ¿ÑÒÏ¿ÐÑÏÄËÇÑÐÞÉÏÄ¿Ênj Æ¿ÕÇÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÂÍ ŠÞš ¿ ÃÄÈÐÑÁÇÞ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÚ Ì¿ ÎÍÊÒÖÄÌÇÄ ÁÚÐ×ÄÈ ÃÍÊÅÌÍÐÑÇÇË¿ÑÄÏÇ¿ÊÛÌÚÔÀʿ¤ÐÊÇ ÉÁ¿ÊÇÓÇÕÇÏÍÁ¿ÑÛÇÌÑÏÇ¿ÌÍÁÎÍÑÇοË Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ ÑÍÉÇÌÑÏÇ¿ËÀÍÊÄÄÐÉÊÍÌÌÚ пÌÂÁÇÌÇÉÇ Ç ËÄÊ¿ÌÔÍÊÇÉÇ £ÊÞ ÎÄό ÁÚÔÜÑÍÐÎÍÐÍÀË¿ÌÇÎÒÊÞÕÇÇ ÁÑÍÁÏÄËÞ É¿É ÃÊÞ ÁÑÍÏÚÔ Œ ÁÚÔÍà ÇÆ É¿ÉÍÂ͌ÑÍ ÁÌÒÑÏÄÌÌÄÂÍÐÍÐÑÍÞÌÇÞ²ÖÄÌÚÄÇÎϿɌ ÑÇÉÇ Á ÍÃÇÌ ÂÍÊÍÐ ÑÁÄÏÃÞÑ ÖÑÍ Ö¿ØÄ ÁÐÄÂÍÇÌÑÏÇÂÇÎÊÄÑÒÑÊÝÃÇÐÍÐÏÄÃÌÇËÇ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÞËÇ Ç ÌÄÏÄ¿ÊÇÆÍÁ¿ÌÌÚËÇ ¿ËÀÇÕÇÞËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÎÏÍÐÑÍ ÌÄ ÁÇÃÞÑ ÃÏÒÂÇÔ ÐÏÄÃÐÑÁ ÃÊÞ ÃÍÐÑÇÅÄÌÇÞ ÕÄÊÇ ´ÍÑÞÇÌÑÏÇ¿ÌÍËËÍÅÄÑÐÑ¿ÑÛÇÁÎÍʌ ÌÄ ŠËÇÏÌÚȚ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ÃÍÁÄÃÄÌÌÚÈ ÃÍÐÍÐÑÍÞÌÇÞÐÇÊÛÌÍÈÑÏÄÁÍÂÇÇÿÅÄ ÐÑÏÄÐп ÉÊÛ½ÌØ¿

¥ÊÎÏÍÐÉÂÊÏØÅÊÏÍÅÀ ÅÉÂÏËÁؾËÍÙ¾Ø ­ÑÊÇÖÌÚÈÇÌÐÑÏÒËÄÌÑÃÊÞÎÊÄÑČ ÌÇÞÇÌÑÏÇÂÇŒÐÎÊÄÑÌÇ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÇÔ ÊÄÂÉÍÆ¿ÃÄÈÐÑÁÍÁ¿ÑÛ«¿ÊÍÉÑÍÆ¿ÉÏڌ Á¿ÄÑÐÄÀÄÒ×Ç ÉÍÂÿÇÔÐÊÚ×ÇÑ­Ð͌ ÀÍÈÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛÝÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞÐÊÒÔÇ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄ Ð ÉÍÌÉÏÄÑÌÚË ÖÄÊÍÁÄÉÍË Á ÉÍÑÍÏÚÔ ŠÁÐÎÊÚÁ¿Ýњ ÁÌÄÀÏ¿ÖÌÚÄ ÃÄÑÇÇÐÁÞÆÇ ÌÄÍÀÚÖÌ¿ÞÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÛ ÇÎÏÇÐÑÏ¿ÐÑÇÞ°ÎÊÄÑÌÇÉÍÁ¿ÏÌÚ¤ÐÊÇ ÍÌÇ ÒÅÄ ÕÇÏÉÒÊÇÏÒÝÑ Á ÉÍÊÊÄÉÑÇÁÄ ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÇÔÐÊÍÅÌÍ ¬Ä ËÄÌÛ×ÄÈ ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛÝ ÖÄË ÐÎÊÄÑÌÇ ÎÍÊÛÆÒÝÑÐÞËÌÇËÚÄÁÍÆ̿Œ Ï¿ÅÃÄÌÇÞ­ÐÍÀÄÌÌÍÎÏÍÁÍÉ¿ÕÇÍÌÌÍÈ ÞÁÊÞÄÑÐÞÑ¿ÉÌ¿ÆÚÁ¿ÄË¿ÞŠÎÍÔÁ¿Ê¿ÃÍ ÐËÄÏÑǚ Œ ÃÄËÍÌÐÑÏ¿ÑÇÁÌÍÄ ËÌÇËÍ ÎÍÆÇÑÇÁÌÍÄ ÍÐÍÀÍÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÄ ÎÏÇ ÉÍÑÍÏÍË ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÇ ÉÍÑÍÏÚÔ Ñ¿É Ì¿ÔÁ¿ÊÇÁ¿Ê ×ÄÓ Á ÇÑÍÂÄ ÐÑ¿ÌÍÁÞÑÐÞ ÅÄÏÑÁ¿ËÇ Æ¿ÁÇÐÑÇ ÉÏÇÑÇÉÇ ÇÊÇ Ì¿Œ ÐËÄ×ÄÉÐÍÐÑÍÏÍÌÚÉÍÊÊÄ ¬ÄË¿ÊÍÁ¿ÅÌÍ É¿É É ÇÌÑÏÇ¿Ë Ç Ï¿ÐÎÏÍÐÑÏ¿ÌÄÌÇÝ ÐÎÊÄÑÄÌ ÍÑÌÍÐÇÑÐÞ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁͤÐÊÇÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉÎÍÃÁÄό ÅÄÌÁÊÇÞÌÇÝÇÆÁÌÄÇÿÅÄÎÍÍØÏÞÄÑ ÐÊÒÔÇ Ç ÇÌÑÏÇÂÇ ÍÌÇ ÀÒÃÒÑ ÎÏÍÕÁČ Ñ¿ÑÛ¤ÐÊÇ Ì¿ÍÀÍÏÍÑ ÐÊÚÁÄÑÎÏÍÑÇÁÌnj ÉÍËÃÍÌÍÐÍÁÇÆ¿ÉÒÊÇÐÌÚÔÇÂÏ ËÄÐÑ¿Á ÉÍËοÌÇÇÃÊÞÌÇÔÌÄÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞ °ÎÍÐÍÀÚ Ï¿ÆÏÄ×ÄÌÇÞ ÐÇÑÒ¿ÕÇÇ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ Ï¿ÆÊÇÖÌÚËÇ ®ÏÇÖÄË ÌÄ ÍÀÞÆ¿ÑÄÊÛÌÍÜÑÍÃÍÊÅÌÍÎÏÄÃÎÍʿ¿ÑÛ Ì¿É¿Æ¿ÌÇÄÁÇÌÍÁÌÚÔ¬¿ÎÏÍÑÇÁ ÇÌÍÂÿ ÊÒÖ×ÄÏ¿ÆÁÄÐÑÇÉÍÌÉÒÏÇÏÒÝØÇÔŠÆ¿ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
¥¡¢¥ ©ÂÊÂÁÃÉÂÊÏ ËÄÐÑÍ ÎÍà ÐÍÊÌÕÄ˚ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÎÍ Ï¿ÆÌÚË ÒÂÊ¿Ë ©ÍËËÄÏÖÄÐÉÇÈ ÃÇÏÄɌ ÑÍÏ ÍÃÌÍÈ ÇÆ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÇÔ ÉÍËοÌÇÈ ÀÚÊ ÐÁÇÃÄÑÄÊÄË ÇÌÑÏÇÂÇ Á ÍÃÌÍË ÇÆ ÓÇÊÇ¿ÊÍÁ ÂÃÄÐÇÑÒ¿ÕÇÝÏ¿ÆÏÄ×ÇÊÇ ÁÄÐÛË¿ ÌÄÐÑ¿ÌÿÏÑÌÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ ÉÍÑÍÏÍÂÍÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÒÏÄÉÍËÄÌÃÍÁ¿ÊÇ ÒÁÍÊÇÑÛ Ì¿ÆÌ¿ÖÇÊÇÌ¿ÀÍÊÄÄÁÚÐÍÉÒÝ ÃÍÊÅÌÍÐÑÛŠ©¿ÉÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ÍÃÌÍÈ ÇÆ Ì¿×ÇÔ ÃÍÖÄÏÌÇÔ ÉÍËοÌÇÈ ÁÍÃÌÍËÇÆÐÁÍÇÔÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚÔÁÇÃÄÊ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÔÍÏÍ×ÄÂÍ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿ ÌÍ Ç ÐÁÍÄÂÍ ÉÍÌÉÒÏÄÌÑ¿ ®ÍÜÑÍËÒ ÁÐÄÂÿ ÌÄ¿ÑÇÁÌÍÍÌÄËÍÑÆÚÁ¿ÊÐÞÇÍÐÍÀÄÌÌÍ ÐÑ¿Ï¿ÑÄÊÛÌÍ ÁÚÃÄÊÞÊ ÁÐÄ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÉÇ Á ÄÂÍ Ï¿ÀÍÑÄ °ÇÑÒ¿ÕÇÞ ÃÍ×Ê¿ ÃÍ Íь ÉÏÚÑÍÂÍ ÉÍÌÓÊÇÉÑ¿ «Ú ÍÕÄÌÇÊÇ ÎÏÍÇÐÔÍÃÞØÄÄ Ç ÌÄ ÒÁÇÃÄÊÇ ÎÏÇÖÇÌ ÃÊÞ ÒÁÍÊÛÌÄÌÇÞ ÜÑÍÂÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ ÿ ÇÃÇÏÄÉÑÍÏ¿ÔÍÑÄÊÇÍÐÑ¿ÁÇÑÛ¡ÉÍÌÄ֌ ÌÍË ÇÑÍÂÄ ËÄÌÄÃÅÄÏ¿ ËÚ Ì¿ÆÌ¿ÖÇÊÇ ÃÇÏÄÉÑÍÏÍË ÃÏÒÂÍÈ Ì¿×ÄÈ ÃÍÖÄÏÌÄÈ ÉÍËοÌÇÇ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÐÑ¿Ê¿ ÎÍÐÊÄ ÜÑÍÂÍ Ï¿ÆÁÇÁ¿ÑÛÐÞÄØÄÒÐÎÄ×ÌÄĚ ŒÏ¿ÐÐÉ¿Œ Æ¿ÊÌ¿×ÇÌпÈÃÄÏ ¡ ÃÏÒÂÍÈ ÉÍËοÌÇÇ ÖÄÈ ÏÒÉÍÁ͌ ÃÇÑÄÊÛ Ñ¿ÉÅÄ ÎÍÎÏÍÐÇÊ ÌÄ Ì¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÄÂÍ ÇËÞ Ç Ì¿ÆÁ¿ÌÇÄ ÓÇÏËÚ ÍÃÇÌ ÇÆ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ÎÚÑ¿ÊÐÞ ÉÊÞÒÆÌÇÖ¿ÑÛ Ì¿ ÃÏÒÂÍÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÒÞ ÃÊÞ ÜÑÍÈ ÕÄÊÇ ČNBJM °ÍÑÏÒÃÌÇÉ Ÿ ÎÇпÊ ÐÁÍÄËÒ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝ ÖÑÍ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ÖÑ͌ ÑÍ ÃÄÊ¿ÄÑ ÎÊÍÔÍ £ÇÏÄÉÑÍÏ ÉÍËοÌÇÇ ÐÁÄÊ ÜÑÇÔ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ Ç Ï¿ÆÍÀÏ¿ÊÐÞ Á ÐÊÍÅÇÁ×ÄÈÐÞÐÇÑÒ¿ÕÇDZ¿ÉÍÈÎÍÃÔÍà ̿ÁÐÄÂÿÍÑÀÇÊÒÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ŸÇÄËÒ ÎÍÃÍÀÌÚÔ ÅÄÊ¿ÌÇÄ ÁÄÐÑÇ ÌÄÖÄÐÑÌÚÄ ÇÂÏÚ«ÍËÄÌÑÚÏ¿ÐÉÏÚÑÇÞÇÌÑÏÇ¿̿

ÇÎÒÀÊÇÖÌÍÄÎÍÏÇÕ¿ÌÇÄÄÂÍÃÄÈÐÑÁÇÈ Ö¿ÐÑÍ ÎÍËÍ¿ÝÑ ÍÑÏÄÆÁÇÑÛ ÎÍÃÖÇÌÄ̌ ÌÚÔ ÍÑÀÇÁ¿ÞÎÏÇÜÑÍËÍÔÍÑÒÐÍÁÄÏ׿ÑÛ ÎÍÃÍÀÌÚÄÍ×ÇÀÉÇ °ÁÍÝ ÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÒÝ ÉÒÊÛÑÒÏÒ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÐÑÏÍÇÑÛ Ñ¿ÉÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÖÑÍÀÚÍÌ¿ÇÆÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÍÑÏÇÕ¿Ê¿ÇÌÑÏnj ÂǤÐÊÇÁ¿ËÒÿÊÍÐÛÁÚÖÇÐÊÇÑÛÇÌÑÏnj ¿̿ÎÏÇÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÇ ÐÖÇÑ¿ÈÑÄ ÖÑÍ Á¿Ë ÎÍÁÄÆÊÍ ¶¿ÐÑÇÖÌÍ ÜÑÍ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÐÃÄÊ¿ÑÛ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÎÏÍÌÇÕ¿ÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÇÌÑÄÏÁÛÝÄÏ¿ Ö¿ÐÑÇÖÌÍ Œ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ ÊÝÃÇ ÐÉÊÍÌÌÚÄÉÇÌÑÏÇÂ¿Ë ÿÊÄÉÍÌÄ ÁÐÄÂÿÐÖÇÑ¿ÝÑÜÑÍÉ¿ÖÄÐÑÁÍÌÄÃÍÐѿь ÉÍË Ç ÌÄ ÁÐÄÂÿ ÄÂÍ Ë¿ÐÉÇÏÒÝÑ ¤ÐÑÛ Ç ÃÏÒ¿Þ É¿ÑÄÂÍÏÇÞ ÊÝÃÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄ ÍÐÍÆÌ¿ÝÑ ÖÑÍ ÍÀØÄÐÑÁÄÌÌ¿Þ ËÍÏ¿ÊÛ ÌÄ ÍÃÍÀÏÞÄÑ Ñ¿ÉÍÈ ÎÍÃÔÍÃ É Ï¿ÀÍÑÄ ÎÍÜÑÍËÒ ÍÌÇ ÐÑ¿Ï¿ÝÑÐÞ ÜÑÍ É¿ÖÄÐÑÁÍ ÐÉÏÚÑÛ ÖÑÍÀÚÎÍÑÍËÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÄÂÍ É¿ÉŠÐÄÉÏÄÑÌÍÄÍÏÒÅÇĚ°ÎÍÐÊÄÃÌÇË ÁÇÃÍËÐÊÍÅÌÄÄ ÇÔËÍÅÌÍÏ¿ÐÎÍÆÌ¿ÑÛ ÑÍÊÛÉÍ ÎÍ ÌÄÁÄÏÀ¿ÊÛÌÚË ÎÏÇÆÌ¿É¿Ë Œ ÜËÍÕÇÞË ÅÄÐÑ¿Ë ËÇËÇÉÄ ÒÉÊÍ̌ ÖÇÁÚËÍÑÁÄÑ¿ËÌ¿ÎÏÞËÚÄÁÍÎÏÍÐÚÇ Ñ Ã ÖÑÍ ÎÍà ÐÇÊÒ ÑÍÊÛÉÍ ÍÎÚÑÌÍËÒ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÒÎÍÉ¿ÃÏ¿Ë ÚÁ¿ÄÑ Ç Ñ¿ÉÍÄ ÉÍÂÿ ÉÍËοÌÇÞ ÃÍÏÍÅÇÑÐÁÍÇËÇÇÌÑÏÇ¿̿ËÇ Ñ¿ÉÉ¿É ÍÌÇÞÁÊÞÝÑÐÞÕÄÌÌÚËÇÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ¿Œ ËÇ ÁÜÑÍËÐÊÒÖ¿ÄÌÒÅÌÍÍÎÏÄÃÄÊÇÑÛ É¿ÉÍÄ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Ï¿ÀÍÑÚ ÃÊÞ Ñ¿ÉÇÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ ËÍÅÄÑ ÀÚÑÛ ÇÌÑÄÏÄÐÌÍ É¿ÉÇÄÎÏÍÄÉÑÚÍÌÇËÍÂÒÑÌ¿ÐÄÀÞÁÆÞÑÛ ¤ÐÊÇ Á ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄ ÜÑÍÂÍ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ ÎÄÏÄÐÑ¿ÌÄÑ Æ¿ÌÇË¿ÑÛÐÞ ÇÌÑÏÇ¿ËÇ Ç Ì¿ÖÌÄÑ ÎÏÍÃÒÉÑÇÁÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÑÍ ÜÑÍ ÒÅÄÎÍÀÄÿ

¯ÍÅËÎÊË¿ÊØÂÑËÍÉØÅÊÏÍÅÀÅ „™ÀÃÔ×ȼÅÓÁ˼¸È“ ÎÏÞËÍÄ̿οÃÄÌÇÄÌ¿ÅÄÏÑÁÒ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÒÁÍÊی ÌÄÌÇÄ ÉÍÑÍÏÍÄпËÍÎÍÐÄÀÄÇÌÑÏÇÂÍÈÌÄÞÁÊÞÄÑÐÞ ËÍÅÄÑÀÚÑÛÁÐÑÏÍÄÌÍÁ Æ¿ÎÊ¿ÌÇÏÍÁ¿ÌÌÚÈ ÏÞà ̿οÃÍÉ ÁÏÍÃÄ ÃÇÐÉÏÄÃÇÑÇÏÍÁ¿ÌÇÈ ÇÊÇ ÒÌÇÅÄÌÇÈ ©¿É ÀÇÊÛÞÏÃÌÚÈ ÇÂÏÍÉ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑ ÒÿÏ ÎÍ ׿ÏÒ Ð ÑÄË ÖÑÍÀÚ ÎÍοÐÑÛ Á ÃÏÒÂÍÈ ÇÖÑÍÀÚÜÑÍÑÁÑÍÏÍÈÎÍοÊÁÑÏÄÑÇÈÎÏÄÅÃÄ ÖÄËÍÌÒοÃÄÑÁÊÒÆÒ Ñ¿É Ç Á ÇÐÉÒÐÐÑÁÄ ÎÊÄÐÑÇ ÇÌÑÏÇÂÇ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑ ÕÄÊÄÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌ¿Þ ÕÄÎÌ¿Þ ÏÄ¿ÉÕÇÞ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÎÏÇ ÍÎÑÇË¿ÊÛÌÚÔ ÃÊÞ ÇÌÑÏÇ¿̿ ÒÐÊÍÁÇÞÔ ÏÄ¿ÊÇÆÒÄÑÐÞ Ñ¿É É¿ÉÍÌÎÏÍÐÖÇÑ¿Ê „˜ÍÀÃýÉƺ¸Ç×ʸ“ ÍÐÍÆÌ¿ÌÌÍÄÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄÐÊ¿ÀÍÂÍËÄÐÑ¿ÅÄÏÑÁÚ ÑÌŠÐÉÄÊÄÑÍÁÁ×É¿ÓҚ ŸÔÇÊÊÄÐÍÁÍÈÎÞÑÍÈËÍÅÄÑÆ¿Ö¿ÐÑÒÝÐÑ¿ÑÛÐÊ¿ÀÍÄ ËÄÐÑÍÇÆÎÏÍ×ÊÍÂÍÇÊÇÌ¿ÐÑÍÞØÄÂÍ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÇÊÇÖ¿ÐÑÌÍÈÅÇÆÌÇ ¿ÊÉÍÂÍÊÛÌ¿ÞÆ¿ÁÇÐÇËÍÐÑÛÇÊÇÎÏÍÀÊÄËÚÁÐÄËÛÄ ÐÄÉÐÒ¿ÊÛÌÚÄÇÌÕÇÃÄÌÑÚÇÊÇ ÐÑÏ¿ÔÎÄÏÄÃÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÞËÇÌ¿ÎÒÀÊÇÉÄ ÌÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÚÄÆÌ¿ÌÇÞ¿ÌÂÊÇÈÐÉÍÂÍ ÁÎÊÍÑÛÃÍÐÇËοÑÇÇÉÉÍÊÊÄÂÄÇÊÇ×ÄÓÒ „Ÿ¸»ÆºÆȓ ÐÎÊÍÖÄÌÌÍÐÑÛ ÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Ï¿ÃÇ Ì¿ÌÄÐÄÌÇÞ ÒØÄÏÀ¿ÐÁÍÄËÒÉÍÊÊÄÂÄ ¯ÄÖÛÇÃÄÑÍÐÎÊÍÖÄÌÌÍÐÑÇÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÐÍÒÖ¿ÐÑÌÇÉÍÁ Ï¿ÃÇ Ì¿ÌÄÐÄÌÇÞ ÒØÄÏÀ¿ ÉÍËҌÊÇÀÍ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÉÍÂÿ ×ÄÓ ÍÀÙÄÃÇÌÞÄÑÐÞ Ð ÍÃÌÇËÉÍÊÊÄÂÍÈÏ¿ÃÇÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÇÆÀ¿ÁÇÑÛÐÞÍÑÐÍÑÏÒÃÌÇÉ¿ ¡ÐÄÑÏÇÓÍÏËÚËÍÅÌÍÐÁÍÀÍÃÌÍÉÍËÀÇÌÇÏÍÁ¿ÑÛ±Í ÖÑÍÌ¿ÖÇÌ¿ÊÍÐÛÉ¿É ÎÏÞËÍÄ̿οÃÄÌÇÄ ËÍÅÄÑÀÚÑÛÒÐÇÊÄÌÍÕÄÊÄÁÚËÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄËÐÊ¿ÀÚÔ ËÄÐÑÇÆ¿ÁÄÏ×ÄÌÍÆ¿ÂÍÁÍÏÍËÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

§½ÇÅľ½¿ÅÏÙÎÜ ËÏÅÊÏÍÅÀ½ÊË¿ rªÇÖÌÚÈÎÏÇËÄÏÄÐÊÇÏÒÉ͌ ÁÍÃÇÑÄÊÛ ÏÄ×ÇÊ ÎÍÐÑÏÍÇÑÛ ÔÍÏ͌ ×ÇÄ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ Á ÉÍËοÌÇÇ ÍÌ ÃÍÊÅÄÌƿÿÑÛÃÊÞÌ¿Ö¿Ê¿ÁÍÎÏÍÐ ÐÄÀÄ Š£ÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÊÇ Þ ÜÑÍÂÍ ÔÍÖÒÇÅÇÁÒÊÇÞÑ¿ÉÐ¿Ë š r¡ÚÞÁÊÄÌÇÄÊÝÃÄÈ ÐÉÊÍÌÌÚÔ ÉÁÏ¿ÌÛÝÇË¿ÌÇÎÒÊÞÕÇÞË Ì¿ÜÑ¿Œ ÎÄÐÍÀÄÐÄÃÍÁ¿ÌÇÞ r ÄÆÅ¿ÊÍÐÑÌÚÈÍÑÐÄÁÇÌÑÏnj ¿ÌÍÁ ÌÄÆ¿ÁÇÐÇËÍ ÍÑ ÒÏÍÁÌÞ ÇÔ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÇÆË¿ r ®ÒÀÊÇÖÌÍÄ ÎÍÏÇÕ¿ÌÇÄ ÁÏ¿Œ ÌÛÞ ÎÍÊÇÑÇÉ¿ ÉÍÑÍÏ¿Þ ÃÄËÍ̌ ÐÑÏÇÏÒÄÑ Æ¿ ÖÑÍ ÔÁ¿ÊÇË Ç Æ¿ ÖÑÍ ÎÍÏÇÕ¿ÄË r ®ÏÍÃÁÇÅÄÌÇÄ ÌÄÓÍÏË¿Êی ÌÚÔ ÊÇÃÄÏÍÁ Ç ÎÍÍØÏÄÌÇÄ ÇÔ ÇÌÇÕÇ¿ÑÇÁ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄ Á ÃÍÊŌ ÌÍÐÑÇ Ï¿Ð×ÇÏÄÌÇÄ ÎÍÊÌÍËÍÖÇÈ ÉÒÏÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ÎÏÍÄÉÑÍÁ ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á Ï¿ÀÍÑÄ ÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ¿ÐÐÍÕÇ¿ÕÇÈ ÅÝÏÇ ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÔ ÉÍÌÉÒÏÐÍÁ ÁÚÐÑÒÎÊÄÌÇÄ Ì¿ ÉÍÌÓÄÏÄÌÕÇÞÔ ÁÚÐÑ¿ÁÉ¿ÔÇÑà 

ŸÉÂÎÏËÚÌÅÈËÀ½ ¡ ÊÝÀÍË ÐÊÒÖ¿Ä ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝ Ì¿ÃÍ ÒÖÇÑÛÐÞ ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÇÌÑÏÇ¿ËÇ ­ÖÄÁÇÃÌÍ ÖÑÍ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝ ÇÆÀÄÅ¿ÑÛ ÇÌÑÏÇ ÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÌÍ ÎÏÇ ÎÍÐÑÍÞ̌ ÌÍË ÁÌÇË¿ÌÇÇ ÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏ¿ É ÜÑÍÈ ÎÏÍÀÊÄËÄ ËÍÅÌÍ ÐÄÏÛÄÆÌÍ ËÇÌÇËnj ÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÇÔ ÁÏÄÃÌÍÄ Ï¿ÆÏÒ׿ÝØÄÄ ÁÍÆÃÄÈÐÑÁÇÄ šÀÂÊÆÈÀ׶¨¯«¢ ˜ÅŸ›˜¨™˜¨«¢ ÉÇÆÃԿƺ¸Å¸ÀÅÌÆÈĸÎÀ×ɸÁʸ XXXIS†QPSUBMSV 


¥¡¢¥ žÂÄË̽ÎÊËÎÏÙ žÅÄÊÂÎÉÂÊÁËÈÃÂÊÄʽÏÙ ÇËÉÐÁË¿ÂÍÜÏÙ Ÿ¸Ï¸ÉÊËÖ¼¸¾½ɺÆÀĹÃÀ¿ÂÀÄÄÓŽÄƾ½Ä¼Æº½ÈÀÊÔÉן˜¸Â¹ÓÊÔÉʽÄÀ ÂÊÆ ȸ¹Æʸ½Êɺ¸ÄÀºƼÅÆĹÀ¿Å½É½ «º½È½ÅÓÃÀºÓºÊ½Í ÂÊƺ¸ÉÆÂÈ˾¸½ÊºÇƼÏÀŽÅÅÓÍ ÂÆÃý»¸Í ¹À¿Å½É†Ç¸ÈÊÅ½È¸Í «¿Å¸ÊÔ ÂÊÆȸ¹Æʸ½Êɺ¸ÄÀÇƆϽÉÊÅÆÄË ¸ÂÊÆÀÉÇÆÃԿ˽Ê º¸Éȸ¼ÀÉƹÉʺ½ÅÅÆÁºÓ»Æ¼Ó ÇÆÄƾ½Ê˿ŸÊÔϸÉÊÅÓÁ¼½Ê½ÂÊÀºšÃ¸¼ÀÄÀȤ¸Â½½º

ÇÆÌÄÐŒÃÄÊÍÑÍÌÉÍÄ ÇÌÄÀÊ¿ÂÍÌ¿ÃÄÅÌÚÔ ÊÝÃÄÈÁÌÄËÀÚÑÛÌÄÃÍÊÅÌÍ°ÍÁÏÄËÄÌÌÚÈ ÀÇÆÌÄÐËÄÌ ÃÍÊÅÄÌ ÀÚÑÛ ÍÐËÍÑÏÇÑÄÊÄÌ Ð É¿ÅÃÚËÖÊÄÌÍËÐÁÍÄÂÍÍÉÏÒÅÄÌÇÞ§ÍÃÌ¿ ÇÆÂÊ¿ÁÌÚÔÄÂÍƿÿÖŒÎÍÃÍÀÏ¿ÑÛÂÏ¿ËÍÑÌÚÈ ¿ÂÊ¿ÁÌÍÄ Ì¿ÃÄÅÌÚÈÎÄÏÐÍÌ¿ÊÃÊÞÏ¿ÀÍÑÚÁ ÐÁÍÄÈÉÍËοÌÇÇ Œ ®ÏÍÀÊÄË¿ ÎÍÃÀÍÏ¿ É¿ÃÏÍÁ ÐÄÂÍÃÌÞ Œ ÎÄÏÁÍÍÖÄÏÄÃÌ¿ÞÃÊÞÉ¿ÅÃÍÂÍÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ Œ ÂÍÁÍÏÇÑ ¡Ê¿ÃÇËÇÏ ¡ÇÉÑÍÏÍÁÇÖ «¿ÉÄÄÁ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÖÄÊÍÁÄÉ ÍÑÿÁ×ÇÈÐÚÐÉÌÍÈÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÂÍÿŒ­ÃÌÍÇÆÂÊ¿ÁÌÚÔÎÏ¿ÁÇÊÂÏ¿ËÍÑÌÍÂÍ ÀÇÆÌÄпŒÃÍÁÄÏÞÈ ÌÍÎÏÍÁÄÏÞÈ®ÍÜÑÍËÒÅÄ ÎÏÇÌÕÇÎÒ Þ ÐÍÁÄÑÒÝ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÛ Ç ÍÑÀÍÏ ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ¦¿ÖÄË ÌÒÅÌ¿ Ñ¿É¿Þ ÎÏÄÃÒÐËÍÑÏÇÑÄÊی ÌÍÐÑÛ Œ°ÁÍÎÏÍÐÍËÎÏÍÁÄÏÇÑÛÉ¿ÌÃÇÿÑÍÁÌ¿ Ï¿ÀÍÑÒÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇÍÀÏ¿Ø¿ÊÇÐÛÉÌ¿Ë ÌÄÏ¿Æ ŒÎÍÞÐÌÞÄÑÖ¿ÐÑÌÚÈÃÄÑÄÉÑÇÁ«¿ÉČ ÄÁ Œ ©¿É ÍÉ¿ÆÚÁ¿ÊÍÐÛ ÁÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÇ ÍÌÇ ÎÍÐÑÒοÊÇ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÇÆÃÄÐÞÑÇ ÅÄÊ¿ÝØÇÔÆ¿ÎÍÊÒÖÇÑÛÏ¿ÀÍÖÄÄËÄÐÑÍÎÏnj ËÄÏÌÍÎÞÑی×ÄÐÑÛÖÄÊÍÁÄÉÍÑÐÄÇÁ¿ÊÇÐÛÎÏÇ Ì¿×ÄÈÎÏÍÁÄÏÉÄ Œ¬ÄÁÐÄÐÍÇÐÉ¿ÑÄÊÇÉÍÌÉÏÄÑÌÍÈÃÍÊŌ ÌÍÐÑÇÇÃÒÑÉÁ¿ËÐÕÄÊÛÝÑÏÒÃÍÒÐÑÏÍÈÐÑÁ¿ ŒÎÏÍÃÍÊÅ¿ÄÑÖ¿ÐÑÌÚÈÃÄÑÄÉÑÇÁŒ¡Ì¿×ÄÈ ÎÏ¿ÉÑÇÉÄÀÚÁ¿ÊÍ ÖÑÍÊÝÃÄÈÆ¿ÐÚÊ¿ÊÇÁÍό ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÎÏÄÐÑÒÎÌÚÄÂÏÒÎÎÇÏÍÁÉÇÐÕÄÊÛÝ Æ¿ÎÍÊÒÖÇÑÛÇÌÓÍÏË¿ÕÇÝÌ¿ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉÍÁÇ Æ¿ÑÄËÆ¿ÁÊ¿ÃÄÑÛÃÄÌÛ¿ËÇÉÍËοÌÇǤÐÑÛÁ Ì¿×ÄËÍÀØÄÐÑÁÄÊÝÃÇ ÉÍÑÍÏÚÄÌ¿ÌÇË¿ÝÑÐÞ Ì¿ Ï¿ÀÍÑÒ Ð ÕÄÊÛÝ Ì¿ÁÏÄÃÇÑÛ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÇÊÇ ÎÏÍÐÑÍeÌ¿ÅÇÑÛÐÞ Æ¿ ÐÖÄÑ ÁÍÏÍÁÐÑÁ¿ ÃÄÌÄÂÇÆÉ¿ÐÐÚÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ®ÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÄÑÄ É¿ÉÍÈÒØÄÏÀÀÇÆÌÄÐÒËÍÂÒÑÌ¿ÌÄÐÑÇÎÍÃÍÀŒ

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÌÚÄŠÉ¿ÃÏښ ÄÐÊÇÎÏÇÌÞÑÛÇÔÌ¿Ï¿ÀÍÑÒ ¬ÄËÄÌÄÄÁ¿ÅÌÍÃÊÞÉ¿ÅÃÍÂÍÀÇÆÌÄÐËÄÌ¿ ÆÌ¿ÑÛ ÉÑÍÞÁÊÞÄÑÐÞÄÂÍοÏÑÌÄÏÍË ÇÀÚÑÛÁ ÉÒÏÐÄ ÃÄÊ ÓÇÏˌÉÍÌÉÒÏÄÌÑÍÁ ©ÍÊÇÖÄÐÑÁÍ ÅÄÊ¿ÝØÇÔÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞÒÐÊÒÂÍÈÀÇÆÌÄЌ Ï¿ÆÁÄÃÉÇÏ¿ÐÑÄÑÐÉ¿ÅÃÚËÂÍÃÍ˼ÑÍÑÐÎÍÐÍÀ ÎÏÍÁÄÏÉÇ ÎÍÆÁÍÊÞÄÑ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞË ÇÆÀÄÅ¿ÑÛËÌÍÂÇÔÎÏÍÀÊÄË ¿ÂÊ¿ÁÌÍÄŒÍÀČ ÆÍοÐÇÑÛ пËÇÔ ÐÄÀÞ ÍÑ ÌÄÖÇÐÑÚÔ Ì¿ ÏÒÉÒ οÏÑÌÄÏÍÁÎÍÀÇÆÌÄÐÒ ¬Í Æ¿ÃÒË¿Á ÇÆÒÖÇÑÛ ÐÁÍÄ ÍÉÏÒÅÄÌÇÄ ÎÏÍÁÄÏÇÑÛ ÑÄÔ ÉÑÍ ÐÍÀÇÏ¿ÄÑÐÞ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ Ì¿ Á¿×Ò ÉÍËοÌÇÝ ¿ Ñ¿ÉÅÄ ÏÄ×ÇÑÛ ÃÏÒÂÇÄ ÁÍÎÏÍÐÚ ÀÇÆÌÄп Á¿ÅÌÍ ÍÀÏ¿ÑÇÑÛÐÞ É ÇЌ ÑÇÌÌÚËÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê¿Ë¡ÐÎÇÐÉÄÖ¿ÐÑÌÍÂÍ ÃÄÑÄÉÑÇÁ¿¡Ê¿ÃÇËÇÏ¿«¿ÉÄÄÁ¿ÄÐÑÛÇÃÏÒÂÇÄ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÄÇÃÊÞÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ ÇÃÊÞ Ö¿ÐÑÌÚÔÊÇÕÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇޢʿÁÌÍÄ ÖÑÍÎÏÇ ÜÑÍË¿ϿÌÑÇÏÒÄÑÐÞÉ¿ÅÃÍËÒÉÊÇÄÌÑÒÖ¿Ðь ÌÍÂÍÃÄÑÄÉÑÇÁ¿ ŒÏ¿ÀÍÑ¿Ì¿ÒÐÊÍÁÇÞÔÎÍÊÌÍÈ ÉÍÌÓÇÃÄÌÕÇ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÁÚÐÍÉÇÈ ÎÏÍÓÄЌ ÐÇÍÌ¿ÊÇÆËÇÐÎÍÊÌÄÌÇÞÇÒÐÎÄÔÃÄÊ¿ Æ¿ ÉÍÑÍÏÍÄÁÍÆÛËÄÑÐÞÌ¿ÐÑÍÞØÇÈÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ

´½ÎÏÊØÆÁÂÏÂÇÏÅ¿ ©½Ç¿ŸÈ½ÁÅÉÅÍŸÅÇÏËÍË¿ÅÔ ÁÍÂÎÀ§ËÈËÉʽ ÐȰɽÊÎÇ½Ü ÄÁĽ¿ËÁ½ˆ¯ÂÇÎÏÅÈÙɽ՘ ËÑ  ŠŠ ŠŠ XXXTZTLNJSSV


«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

Ÿ¼´¢®¨Ÿ§«­«¨¢Ÿ

¬ËÁÂÍýÊÊØÂɽÕÅÊØ¿§ËÈËÉÊ ÚÇÎÌÈнÏÅÍË¿½ÏÙʽÇȽÁÊË £ÍÏÍÂÍÈÖÇÑ¿ÑÄÊÛ°Ï¿ÆÒÍÂÍÁÍÏÝÐÛ ÖÑÍËÍÄŠ­ÐÍÀÍÄËÌÄÌÇĚÀÒÃÄÑÍÅÇÆÌÇ ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁÁÌ¿×ÄËÂÍÏÍÃÄ°¿ËÞ ÀÍÊÄÄÊÄÑÌÄÎÏÄÏÚÁÌÍÑ¿ÉÍÁÚËÞÁÊތ ÝÐÛ ÄÅÄÃÌÄÁÌÍÎÍÊÛÆÒÝÐÛ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄË °Ê¿Á¿ ÍÂÒ ÌÇÏ¿ÆÒÌÄÀÚÊÁÐÄÏÛÄÆÌÍË £±® ÀÄÐÖÇÐÊÄÌÌÍÄÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍÏ¿ÆÒÁ͌ Ï¿ÖÇÁ¿ÊÐÞÍÑÊÄÑÞØÇÔÎÍŠÁÐÑÏÄÖÉĚ ÍÑ ÍÑοÁ×ÇÔÌ¿ÔÍÃÒÉÍÊÄÐÁÐÑÏÄÖÌÚÔ¿ÁÑÍ ÍÑÎÒÑ¿ÝØÇÔÎÄÿÊÇËÇÊÚÔÿËÇÊÄÃÇ ÍÑ ÀÄÆÀ¿×ÄÌÌÚÔ ËÍÊÍÃÚÔ ÊÇÔ¿ÖÄÈ Ì¿ ÏÅ¿ÁÚÔŠÃÄÐÞÑɿԚ±ÄÅÄ ÉÑÍÌÄÒÐÎÄÊ ÒÁÄÏÌÒÑÛÐÞ ÐÑ¿ÌÍÁÞÑÐÞÎÍÑÄÏÎÄÁ×ÇËÇ Á£±®ÎÍÁÇÌÄÑ¿ÉÇÔÁÍÃÇÑÄÊÄÈ«ÌÍÂÇÄ ÇÆÌÇÔÎÏÇÔÍÃÞÑÉÌ¿ËÁÍÑÃÄÊÁÚÎÊ¿Ñ ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ ÓÇÊÇ¿Ê¿ ÐÑÏ¿ÔÍÁÍÈ ÉÍËοÌÇÇ Š¯¤°­Œ¢¿Ï¿ÌÑÇޚ ÍÓÍÏˌ ÊÞÝÑ ÐÑÏ¿ÔÍÁÚÄ ÐÊÒÖ¿Ç ÎÍ ÎÍÊÇпË ­°Ÿ¢­ ®ÍÜÑÍËÒ ÍÀʿÿÞ ÍÂÏÍËÌÚË ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÖÄÐÉÇËË¿ÑÄÏÇ¿ÊÍË ÔÍÑÄÊÀÚ ÎÍÃÄÊÇÑÛÐÞ Ð Á¿ËÇ ÌÄÉÍÑÍÏÚËÇ ÁÚÁ͌ ÿËÇ«ÍÅÄÑÀÚÑÛ ÜÑÍÎÍËÍÅÄÑÌ¿×ÇË ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕ¿Ë ÐÍÏÇÄÌÑÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞ Á ÉÍÌÉÏÄÑÌÚÔÅÇÆÌÄÌÌÚÔÐÇÑÒ¿ÕÇÞÔ ¾Ö¿ÐÑÍÁÍÆÁÏ¿Ø¿ÝÐÛËÚÐÊÞËÇÉÌ¿Œ ×ÒËÄÁ×ÄËÒ ÍÉÑÞÀÏÛÐÉÍËÒ ¿ÁÑÍÎÏÍÇЌ ×ÄÐÑÁÇÝÁßÌÃÏÄÄÁÉ¿©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ Ï¿ÈÍÌ¿ ÁÉÍÑÍÏÍËÎÍÂÇÀÊÇÀ¿ÀÒ×É¿ÇÄÄ

ÎÞÑÇÊÄÑÌÇÈÁÌÒÉ®¿ÁÊÇÉ­ÌÇÏ¿ÌÌÇË ÒÑÏÍËÑÍÏÍÎÇÊÇÐÛÌ¿ÏÄÈÐÍÁÚÈ¿ÁÑÍÀÒÐ ŸÁÑÍÀÒÐ ÍÅÇÿÊ ÇÔ ÍÌÇ ÎÄÏÄÔÍÃÇÊÇ ×ÇÏÍÉÒÝÎÏÍÄÆÅÒÝÖ¿ÐÑÛÇÍÐÑ¿ÌÍÁnj ÊÇÐÛÎÍÐÄÏÄÃÇÌÄÌ¿Ï¿ÆÃÄÊÇÑÄÊÛÌÍÈÎ͌ ÊÍÐÄ ÎÏÍÎÒÐÉ¿ÞËÖ¿ØÇÈÐÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ ¾ÔÍÏÍ×ÍÆÌ¿ÊÜÑÒÐÄËÛÝ®¿ÁÊÇÉÿÅÄ ÌÄ ÒÐÎÄÊ ÇÐÎÒ¿ÑÛÐÞ ÌÇÖÄÂÍ ÌÄ ÒÐÎÄÊ ÎÍÌÞÑÛ Æ¿ ÖÑÍ Ç ÎÍÖÄËÒ ÄÂÍ ÒÀÇÊÇ ÎÍÖÄËÒ ÁÍÃÇÑÄÊیÑÄÑÞ Ì¿ Š±ÍÈÍÑĚ Ð ÍÂÏÍËÌÍÈÐÉÍÏÍÐÑÛÝËÖÇÑÐÞÎÍÐÄÏÄÃnj ÌÄÃÍÏÍÂÇËÇËÍÐÑÍÞØÄÂÍÌ¿¿ÁÑÍÀÒÐÌÍÈ ÍÐÑ¿ÌÍÁÉÄ¿ÁÑÍÀÒпe ²ÀÇÑÛÀÄÆÆ¿ØÇÑÌÍÂÍÎÄÏÄÃËÖ¿ØÇˌ ÐÞ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄËÖÄÊÍÁÄÉ¿ŒÎÊÄÁÍÄÃÄÊÍ ­ÃÇÌËÇ Ë¿ÊÄÈ׿ÞÎÍÑÄÏÞÉÍÌÕÄÌÑÏ¿Œ ÕÇÇÁÌÇË¿ÌÇÞÐÍÐÑÍÏÍÌÚÎÄ×ÄÔÍÿÇÊÇ ÁÍÃÇÑÄÊÞ ¦ÄÁÌÒÊ ÌÄ ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÊÐÞ ÌÄ ÒÁÄÏÌÒÊÐÞŒÇÁÐÄ ÎÏÍÇÆÍ×Ê¿ÑÏ¿ÂÄÃÇÞ §Ö¿ÐÑÍÁÍÃÇÑÄÊÛÇÆÀÄ¿ÄÑÌ¿É¿Æ¿ÌÇÞÆ¿ ÂÇÀÄÊÛÃÏÒÂÇÔÊÝÃÄÈÎÍÄÂÍÁÇÌÄŒÑ¿É ÌÇÆÉÍÒοʿÒÌ¿ÐÕÄÌ¿ÅÇÆÌÇ ©¿ÉÅÄÒÕÄÊÄÑÛÎÄ×ÄÔÍÃÒÁÌÄÏ¿ÁÌÍÈ ÀÍÏÛÀÄÆ¿ÎÏÍÐÑÏ¿ÌÐÑÁÍЊÅÄÊÄÆÌÚËÇ ÉÍÌÞËǚ ®ÏÇÔÍÃÇÑÌ¿ÒËŒ¿ÄÐÊÇÀÚ ÜÑ¿À¿ÀÒ×É¿ÎÄÏÄÔÍÃÇÊ¿ÃÍÏÍÂÒÐÂÏ¿Œ Ì¿ÑÍÈÁÏÒÉÄ ¿ÄØÄÊÒÖ×ÄŒÐÍÐÁÞÆÉÍÈ ÂÏ¿Ì¿Ñ ÖÑÍÀÚÒÅÌ¿ÁÄÏÌÞÉ¿ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ

«¾½¿ÏËÍ ¡ÞÖÄÐÊ¿Á ©ÍÏÍÊÄÁ ÃÇÏÄÉÑÍÏ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ ÓÇÊÇ¿Ê¿ ÐÑÏ¿ÔÍÁÍÈ ÉÍËοÌÇÇ Š¯¤°­Œ¢¿Ï¿ÌÑÇޚ ¯ÍÃÇÊÐÞ Á ©ÍÊÍËÌÄ Á ÂÍÃÒ Á Ï¿ÀÍÖÄÈ ÐÄËÛÄ ° ÊÄÑ Ï¿ÀÍÑ¿ÊËÍÌÑÄÏÍËÌ¿ÉÍÊÍËÄÌÐÉÍËÒÆÊÄÐÁÞÆÇÇÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÒÖÇÊÐÞÁÁÄÖÄÏÌÄÈ ×ÉÍÊÄÏ¿ÀÍÖÄÈËÍÊÍÃÄÅÇ­ÉÍÌÖÇÊÁÍÄÌÌÍÄÏ¿ÃÇÍÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÄÒÖÇÊÇØÄ ÁÍÄÌÌÒÝ ¿É¿ÃÄËÇÝ ÍÉÍÌÖÇÊ¿ÐÎÇÏ¿ÌÑÒÏÒ Æ¿ØÇÑÇÊÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÝ£ÍÊÂÇÄÂÍÃÚÁÄÊÌ¿ÒÖÌÚÄ ÇÇÐÎÚÑ¿ÑÄÊÛÌÚÄÏ¿ÀÍÑÚÁ¿ÐÑÏ¿Ô¿ÌÐÉ͌ɿƿÔÐÑ¿ÌÐÉÇÔÐÑÄÎÞÔ ÏÒÉÍÁÍÃÇÊÉÍÊÊÄɌ ÑÇÁ¿ËÇÁÍÄÌÌÚÔÒÖÄÌÚÔŒÇÐÎÚÑ¿ÑÄÊÄÈÏ¿ÉÄÑÌÍÈÇ¿ÁÇ¿ÕÇÍÌÌÍÈÑÄÔÌÇÉÇŸÁÑÍÏ ÇÐÍ¿ÁÑÍÏÀÍÊÄÄÌ¿ÒÖÌÚÔÑÏÒÃÍÁ¡ÂÍÃÒÃÍÐÏÍÖÌÍÒÁÍÊÇÊÐÞÇÆ¿ÏËÇÇÁ ÆÁ¿ÌÇÇÎÍÊÉÍÁÌÇÉ¿¡ÂÍÃÒÁÄÏÌÒÊÐÞÁ©ÍÊÍËÌÒ ÍÐÁÍÇÊÌÍÁÒÝÃÊÞÐÄÀÞ ÎÏÍÓÄÐÐÇÝ ÐÑÏ¿ÔÍÁØÇÉ¿ ° ÂÍÿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ©ÍÊÍËÄÌÐÉÍÂÍ ÓÇÊÇ¿Ê¿ ÐÑÏ¿ÔÍÁÍÈÉÍËοÌÇÇŠ¯¤°­Œ¢¿Ï¿ÌÑÇޚ ¥ÄÌ¿Ñ ÁÚÏ¿ÐÑÇÊÃÁÒÔÃÍÖÄÏÄÈ ÄÐÑÛÁÌÒÖÉ¿ÇÁÌÒÉ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ËÖ¿ØÇÈÐÞÌ¿ÌÄÄ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ ÖÑÍÑÍŒ ÿ ©¿É Á ÁÍÈÌÒ ÎÏÍÑÇÁ ÁÏ¿ÅÄÐÉÍÂÍ Ñ¿ÌÉ¿¼ÑÍÐÏ¿ÀÍÑ¿ÄÑ ¿ÀÍÊÛ×ÄÌÇÖÄÂÍ ÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍÂÍ Æ¿ÉÍÌÌÍÂÍ ÖÑÍÆ¿ÐÑ¿ÁÇÑ ÍÃÒË¿ÑÛÐÞ Ì¿×ÄÂÍ ÊÇÔÍÂÍ Ì¿ÄÆÃÌÇÉ¿ ÎÍÉ¿ÒÌ¿ÐÌÄÑ¡ÚÀÇÁ¿ÄËÀÄÆÅ¿ÊÍÐÑÌÍ ÃÏÒÂÃÏÒ¿Ì¿ÃÍÏÍÂ¿Ô ÇÌ¿Ð ÏÍÐÐÇÞÌ ÍÐÑ¿ÄÑÐÞÁÐÄËÄÌÛ×Ä­ÐÑ¿ÄÑÐÞÑÍÊÛÉÍ ÎÏÇÆÁ¿ÑÛÐÁÍÇÔÉÍÊÊÄŒ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ Š­ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÄÐÛ ÎÏÍÎÒÐÑÇÑÄÎÄ×ÄÔÍÃÍÁ ÿÅÄ ÄÐÊÇ ÍÌÇ Ì¿ÏÒ׿ÝÑ ÿÅÄ ÄÐÊÇ ÎÄÏÄÔÍÃÞÑÒÊÇÕÒÌÄÂÊÞÃÞ ÐÉ¿ÎÝ×ÍÌÍË Ì¿ÂÍÊÍÁÄÇÌ¿Ò×ÌÇÉ¿ËÇÁÒ׿Ô¡ÄÃÛ ÍÌÇ ÅÄ ÐÊ¿ÀÄÄ Ì¿Ð Ç Ì¿×ÇÔ ¿ÁÑÍ ÍÌÇ ÀÄÆÆ¿ØÇÑÌښ ¬Ò¿ÑÄÎÄÏÛÁÄÏÌÄËÐÞÉŠÅÄÊÄÆÌÚË ÉÍÌÞ˚¡ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÄÀÄÆÍÀÏ¿ÆÌÍÈÄÆÃÚ ÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÎÊÍÔÇÔÃÍÏÍÂÇÑÄÐÌÍÑÚÌ¿ ÌÇÔÁÐÄÀÍÊÛ×ÄÄÖÇÐÊÍ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÎÍÊÒÖ¿ÝÑ ÎÏÍÀÊÄËÚ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄ Ð Î͌ ÁÏÄÅÃÄÌÇÄË ÇÔ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÈ Á £±® ®ÏÇÖÄËÁ£±® ÂÃÄÁÇÌÍÁÌÇÉÌÄÁÚ ¿ ÁÍÃÇÑÄÊÛÃÏÒÂÍÂÍÑÏ¿ÌÐÎÍÏÑÌÍÂÍÐÏÄÌ ÐÑÁ¿ Ì¿ÏÒ×ÇÁ×ÇÈÎÏ¿ÁÇÊ¿ÃÁÇÅÄÌÇÞ ŸÜÑÍÃÊÞÎÍÐÑϿÿÁ×ÄÈÐÑÍÏÍÌÚÊÇ׌ ÌÇÄ Æ¿ÀÍÑÚ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄ Ð ÎÍÊÒÖÄÌÇÄË ÐÑÏ¿ÔÍÁÉÇ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄË ¿ÁÑÍ ¿ Æ¿Ö¿ÐÑÒÝ Ç ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚËÇ ϿЌ ÔÍÿËÇ ÐÍÀÐÑÁÄÌÌÚÔ ÐÏÄÃÐÑÁ Ì¿ ÁÍЌ ÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÄ ®ÍÎÏÍÀÒÄËÍÑÁÄÑÇÑÛÌ¿ÃÁ¿ÁÍÎÏÍп ÎÄÏÁÚȌ̿ÐÉÍÊÛÉÍÁÄÊÇÉ¿ÐÄÈÖ¿ÐÁÄÏ͌ ÞÑÌÍÐÑÛÎÍοÿÌÇÞÁ£±®ÌÄÎÍÐÁÍÄÈ ÁÇÌÄ ÁÑÍÏÍȌ̿ÐÉÍÊÛÉÍÌ¿ÉÊ¿ÃÌÍÃÊÞ ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÎÍÃÄÏÅ¿ÌÌÚÔ ¿ÁÑÍ ÀÒÃÄÑ ÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛ ÐÁÍÈ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ ÎÍÐÊÄÑ¿ÉÍÂÍ£±® ­ÑÁÄÑÌ¿ÎÄÏÁÚÈÁÍÎÏÍÐÐÊÄÃÒÄÑÇÆ ¿Ì¿ÊÇÆ¿ÃÇ¿ÂÏ¿ËË Ì¿ÉÍÑÍÏÚÔÎÍÉ¿Æ¿Ì¿ ÃÍÊÞ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÎÍοÁ×ÇÔÁ£±® ÇÎÏÇÆÌ¿ÌÌÚÔÎÍÑÄÏÎÄÁ×ÇËÇ ÍÑÖÇÐÊ¿ ÁÐÄÔ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÜÉÐÎÊÒ¿ÑÇÏÍÁ¿ÁŒ ×ÇÔË¿×ÇÌÚÁÑÄÖÄÌÇÄÂÍÿ ±¿É ÄØÄ Á ÂÍÃÒ Á ©ÍÊÍËÌÄ ÍÉÍÊÍ ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÎÍοÊÇ Á


«Î˾ËÂÉÊÂÊÅ £±®ÌÄÎÍÐÁÍÄÈÁÇÌļÑÍÀÚÊÇÒÅÄ ÍÖÄÌÛÀÍÊÛ×ÇÄÕÇÓÏÚÃÊÞÌ¿×ÄÂÍ É¿Œ Æ¿Á×ÄÂÍÐÞÑÇÔÇËÂÍÏÍÿ¬ÍÐÇÑÒ¿ÕÇÞÁ ©ÍÊÍËÌÄÁÂÍÃÒÐÑ¿Ê¿ÆÌ¿ÖÇÑÄÊÛÌÍ ÔÒÅħÁÍÑÒÅÄÎÍÇÑÍ¿ËÃÄÁÞÑÇËČ ÐÞÕÄÁÜÑ¿ÃÍÊÞÁÍÆÏÍÐÊ¿Ãͱ¿ÉÍÄ ÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄ ÖÑÍÊÝÃÇÒÌ¿ÐÐÑ¿ÊÇÄƌ ÃÇÑÛÐÆ¿ÉÏÚÑÚËÇÂÊ¿Æ¿ËÇ ÌÄÍÀÏ¿Ø¿Þ ÁÌÇË¿ÌÇÞ Ì¿ ÇÆËÄÌÄÌÇÄ ÒÐÊÍÁÇÈ ÃÊÞ ÁÍÅÃÄÌÇÞ ÍÀÇÊÇÄË¿×ÇÌÇÎÍÞÁÇÁ×ÇČ ÐÞÎÏÍÀÉÇÌ¿ÂÊ¿ÁÌÚÔÒÊÇÕ¿ÔÂÍÏÍÿŸ ËÍÅÄÑÀÚÑÛÖÑ͌ÑÍÇÆËÄÌÇÊÍÐÛÁÌ¿×ÇÔ ÂÍÊÍÁ¿Ô ¾ËÍÂÒÉÍÌÐÑ¿ÑÇÏÍÁ¿ÑÛÑÍÊÛÉÍ ÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÞÜÑÇÔÇÆËÄÌÄÌÇÈ«ÍÇÆÌ¿Œ ÉÍËÚÄ ËÍÐÉÍÁÐÉÇÄ ÁÍÃÇÑÄÊÇ ÂÍÁÍÏÞÑ ÖÑÍÍÌÇÀÍÞÑÐÞÄÆÃÇÑÛÁ©ÍÊÍËÌÒ ÂÃÄ ÌÄÎÏÄÃÐÉ¿ÆÒÄËÍÌ¿ÑÄÀÞËÍÂÒÑÁÚÊÄÑÄÑÛ Ì¿¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÇÆÊÝÀÍÈÎÍÃÁÍÏÍÑÌÇ «ÍÅÌÍ ÎÏÍÐÑÍ ÎÍÆÌ¿ÉÍËÇÑÛÐÞ Ð ÜÑÍÈÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÍÈÇÄÆÃÇÑÛ É¿ÉÇÏ¿ÌÄÄ ¬Í ËÍÅÌÍ ÐÃÄÊ¿ÑÛ Ç ÎÏÍÐÑÍÈ ÁÚÁÍà Œ ÎÏÇÑ¿ÉÇÔÑÄËοÔÒÔÒÃ×ÄÌÇÞÐÇÑÒ¿ÕÇÇ Ð¿Á¿ÏÇÈÌÍÐÑÛÝŠÍÑÐÇÃÄÑÛÐޚÀÄÆ£±® ÒÿÐÑÐÞÿÊÄÉÍÌÄÁÐÄË®ÍÜÑÍËÒ ÃÍÏ͌ ÂÇÄÌ¿×ÇÁÍÃÇÑÄÊÇ ÐÄÈÖ¿Ð É¿ÉÌÇÉÍÂÿ Ï¿ÌÛ×Ä ËÌÍÂÍÉÏ¿ÑÌÍ ÒÐÇÊÛÑÄ Á¿×Ä ÁÌÇË¿ÌÇÄ Ì¿ ÃÍÏÍÂ¿Ô ÐËÍÑÏÇÑÄ Á ÍÀ¿ ÌÄ ÆÄÁ¿ÈÑÄ § ÄØÄ Œ ÐÌÇÆÛÑÄ ÐÉÍÏÍÐÑÛ ÖÑÍÀÚÇËÄÑÛÁÏÄËÞÃÊÞÎÏÍÑÇÁÍѿϿ̌ ÌÍÂÍË¿ÌÄÁÏ¿ ¬ÄÐÉÍÊÛÉÍ ÎÍÐÎÍÉÍÈÌÄÄ ÐÇÑÒ¿ÕÇÞ Á ¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÄ Œ Ñ¿Ë Æ¿ ÃÄÁÞÑÛ ËÄÐތ ÕÄÁ ÜÑÍÂÍ ÂÍÿ ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÇÐÎÚÑ¿ÊÇÂÍÏÄÖÛÆ¿ÎÍÁÏÄÅÃÄÌÌÚÈÌÄ ÎÍ ÐÁÍÄÈ ÁÇÌÄ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ Ç ÎÍÇËÄÊÇ Æ¿ÀÍÑÚ ÐÁÞÆ¿ÌÌÚÄÐÄÂÍÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌnj ÄË°Ñ¿ÀÇÊÛÌ¿ÞÐÇÑÒ¿ÕÇÞÁªÒÔÍÁÇÕ¿Ô ŒÇÆÂÍÿÁÂÍÃÜÑ¿ÕÇÓÏ¿ÉÍÊÄÀÊÄÑÐÞÁ ÎÏÄÃÄÊ¿ÔŒ¬ÍÇÑ¿ËÐÊÄÃÒÄÑÀÚÑÛ ÀÃÇÑÄÊÛÌÚË ¡ÑÍÏÍÈÁÍÎÏÍÐŒÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÞÑ¿ÉÍÂÍ £±® ÉÍÂÿÁ¿ÐÎÏÇÆÌ¿ÊÇÎÍÑÄÏÎÄÁ×ÇË ¡¿Ë ÎÏÄÃÐÑÍÇÑ ÎÍÔÍà Á ÐÑÏ¿ÔÍÁÒÝ ÉÍËοÌÇÝ Ç ÎÍÊÒÖÄÌÇÄ ÃÄÌÄÅÌÍÈ ÉÍËÎÄÌпÕÇÇÒØÄÏÀ¿ŒÑ¿ÉÌ¿ÆÚÁ¿ÄË͌ ÂÍ ÐÑÏ¿ÔÍÁÍÂÍ ÁÍÆËÄØÄÌÇÞ Ÿ ÐÒËËÚ ËÍÅÄÑÌÄÔÁ¿ÑÇÑÛÃÊÞÁÍÐÐÑ¿ÌÍÁÊÄÌÇÞ ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ¬ÄÒÃÇÁÊÞÈÑÄÐÛŒÜÑÍÌÍό Ë¿ÅÇÆÌÇ®ÍÖÄËÒÑ¿ÉË¿ÊÍ £¿ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍÆ¿ÉÍÌÍÀ­°Ÿ¢­ÎÏÄÃÒÐË¿ÑÏÇÁ¿ÄÑ ÁÚÎÊ¿ÑÒÐÑÏ¿ÔÍÁÍÂÍÁÍÆËÄØÄÌÇÞÐÒÖČ ÑÍËÇÆÌÍп¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ¼ÑÍÆÌ¿ÖÇÑ ÖÑÍ Ï¿ÐÖÄÑÒÀÚÑÉ¿ÀÒÃÄÑÁ¿ËÎÏÍÇÆÁÄÃÄÌÆ¿ ËÇÌÒÐÍËÎÏÍÕÄÌÑ¿ÇÆÌÍпÆ¿ËÄÌÞÄËÚÔ ÃÄÑ¿ÊÄÈ ¿Ñ¿ÉÅÄÆ¿ËÇÌÒÐÍËÐÑÍÇËÍÐÑÇ ÏÄËÍÌÑÌÚÔÏ¿ÀÍÑÎÍÑÄËÎÍÁÏÄÅÃÄÌÇÞË ÉÍÑÍÏÚÄÀÚÊÇÌ¿Á¿×ÄË¿ÁÑÍËÍÀÇÊÄÃÍ £±®®ÍÜÑÍËÒÿÅÄÎÏÇÔÍÏÍ×ÄËÐ͌ ÃÄÏÅ¿ÌÇÇ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞ ÒÖÇÑÚÁ¿ÞÑÍ ÖÑÍ ÎÍÌ¿×ÇËÃÍÏÍ¿ËÊÄÑ¿ÝÑÉ¿ËÌÇ ÐÉÍÊÚ Ê¿ÉÍÉÏ¿ÐÍÖÌÍÂÍÎÍÉÏÚÑÇÞÇÐÑÄÉÍÊÎÏ͌ ÐÑÍÌÄÇÆÀÄÅÌÚ ¿ÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÛÌÍÇÁڌ ÖÄÑÚ É¿ÉËÇÌÇËÒËÆ¿ÍÉÏ¿ÐÉÒÃÄÑ¿ÊÄÈ ÑÍÅÄÌÄÇÆÀÄÅÌÚ ÌÄÂÍÁÍÏÞÒÅÄÍÐÊÄÿÔ ÉÍÏÏÍÆÇÇÌ¿ÍÑÄÖÄÐÑÁÄÌÌÚÔ¿ÁÑÍ § ÖÄË ÐÑ¿Ï×Ä ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÛ ÑÄË

¨»¡¥

¬ÍËÓÂÊϽ¿Ï˿ȽÁÂÈÙÓ¿ ÌË̽¿ÕÅÒ¿¡¯¬ÌË¿ÅÊÂÁÍÐÀÅÒ¿ËÁÅÏÂÈÂÆ

©ÍÊÍËÌ¿ÍÎÄÏÄÅ¿ÄÑÐÍÐÄÃÌÇÄÂÍÏÍÿÌ¿ŒÎÍÃÍÊÇ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÎÍοÁ×ÇÔÁ£±®ÎÍÁÇÌÄÃÏÒÂÇÔÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ¡  Á ©ÍÊÍËÌÄ Ç ¡ÍÐÉÏÄÐÄÌÐÉÄ ÍÎÄÏÄÅ¿ÝØÇËÇ ÑÄËοËÇ ÎÍ ÐÏ¿ÁÌÄÌÇÝ Ð ÎÏÍ×ÊÚË ÂÍÃÍË Ï¿ÐÑÄÑ ÃÍÊÇ ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÎÍοÁ×ÇÔ Á £±®ÎÍÁÇÌÄÃÏÒÂÇÔÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ¬¿ÇÀÍÊÄÄÐÑ¿ÀÇÊÛÌ¿ÞÐÇÑÒ¿ÕÇÞÁªÒÔÍÁÇÕ¿ÔŒÇÆÂÍÿÁÂÍÃÍÉÍÊÍ ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁÎÍοÿÝÑÁ£±®ÎÍÁÇÌÄÃÏÒÂÇÔÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÁÇÃÇËÍ ÁÍÃÇÑÄÊÇÎÍÁÌÇË¿ÑÄÊÛÌÄÄ ÃÍÏÍÅÌ¿ÞÍÀÐÑ¿ÌÍÁÉ¿ÎÍÐÎÍÉÍÈÌÄÄ ÃÁÇÅÄÌÇÄ ÎÍËÄÌÛ×Ä ÎÄ×ÄÔÍÃÚÌÄÎÏÍÁÍÕÇÏÒÝÑ£±®ÇÑà ŒÍÑÖÇÐÊ¿ÁÐÄÔ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕÄÁ ÜÉÐÎÊÒ¿ÑÇÏÒÝØÇÔ¿ÁÑÍÁÑÄÖÄÌÇÄÂÍÿ

ŸØÔÂÏØÅÄÎÏͽÒË¿ËÀË¿ËÄÉÂÖÂÊÅÜĽÅÄÊËν¿ÏËÉ˾ÅÈÜ ÁÎÏÍÕÄÌÑ¿ÔÍÑÐÑÏ¿ÔÍÁÂÍÁÍÆËÄØÄÌÇÞÃÊÞÌÍÁÂÍ¿ÁÑÍ

ÀÍÊÛ×ÄÀÒÃÄÑËÇÌÒÐÇÆÐÑÏ¿ÔÍÁÍÂÍÁÍƌ ËÄØÄÌÇÞ £Ç¿ÂÏ¿ËËÚ ÜÑÇÔ ÁÚÖÄÑÍÁ Á ÎÏÍÕÄÌÑ¿ÔÍÑÎÍÊÌÍÈÐÒËËÚÐÑÏ¿ÔÍÁÍÂÍ ÁÍÆËÄØÄÌÇÞÎÍ¿ÁÑÍËÍÀÇÊÞË ÜÉÐÎÊÒ¿Œ ÑÇÏÒÝØÇËÐÞ Á ©ÍÊÍËÌÄ ÃÄËÍÌÐÑÏnj ÏÒÝÑÜÑÍ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÃÊÞ Ë¿×Ç̌ÎÞÑÇÊÄÑÍÉ ÁÚÖÄÑÚ Á ÐÏÄÃÌÄË ÐÍÐÑ¿ÁÊÞÝÑ ÍÉÍÊÍ ¿ÃÊÞË¿×ÇÌÃÍÂÍÿÁÚÎÒÐÉ¿ Œ ÒÅÄ ÀÍÊÄÄ £ÊÞ Ñ¿ÉÇÔ ¿ÁÑÍÁÊ¿Œ ÃÄÊÛÕÄÁ ÍÐÑ¿ÌÄÑÐÞ ÎÍÊÒÖÇÑÛ Ì¿ ÏÒÉÇ ÑÍÊÛÉÍ ÍÐÑ¿Á×ÒÝÐÞ Ö¿ÐÑÛ ÐÑÏ¿ÔÍÁÍÂÍ ÁÍÆËÄØÄÌÇÞÎÍ­°Ÿ¢­Ç É¿ÉÎÏ¿ÁÇÊÍ ÜÑÍÌÄÀÒÃÄÑÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÍÁ¿ÑÛÇÔÍÅÇÿŒ ÌÇÞË«ÍÅÄÑÄÍÀÇÅ¿ÑÛÐÞÌ¿ÐÑÏ¿ÔÍÁÒÝ ÉÍËοÌÇÝ ÌÍ ÁÄÃÛ ÍÌ¿ ÁÐÄ ÐÃÄÊ¿Ê¿ Á ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÇÇÐÆ¿ÉÍÌÍË ÉÊÛ½ÌØ¿

¶ÑÍ ÅÄ ÃÄÊ¿ÑÛ ¿ÁÑÍÁÊ¿ÃÄÊÛÕ¿Ë Ë¿×Ç̌ÎÞÑÇÊÄÑÍÉ Ç ÐÑ¿Ï×Ä ¥Ã¿ÑÛ ÎÏÇÌÞÑÇÞ ÃÏÒÂÍÂÍ Æ¿ÉÍÌ¿ ÉÍÑÍÏÚÈ ÍÀÞÅÄÑ ÎÊ¿ÑÇÑÛ ÐÑÏ¿ÔÍÁÚÄ ÉÍËοÌÇÇ ÎÍÎÏÇÌÕÇÎÒŠÆ¿ÐÑ¿ÏÍÄÉ¿ÉÆ¿ÌÍÁÍĚ ¡ÏÞÃÊÇÜÑÍÐÉÍÏÍÐÊÒÖÇÑÐÞ¬ÄÄÆÃÇÑÛ Ì¿Ñ¿ÉÇÔ¿ÁÑÍÁÍοÐÌÚÄÎÄÏÇÍÃÚ ÖÑ͌ ÀÚÌÄÎÍοÐÑÛÁ£±® Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÉÍÂÿ ÁÚÄÆÅ¿ÝÑ ŠÎÍÃÐÌÄÅÌÇÉǚ Ÿ Ò Ì¿Ð Á ©ÍÊÍËÌÄ ÑÄÎÄÏÛ ÁÐÄ ÁÏÄËÞ ÍοÐÌÚÈ ÎÄÏÇÍà ÁÄÏÌÇÑÄÐÛ É ÃÇ¿ÂÏ¿ËË¿Ë ÎÍ ¿Á¿ÏÇÈÌÍÐÑÇ £ÒË¿Ý ÖÑÍÏÄ¿ÊÛÌÍÍÐÑ¿ÄÑÐÞÑÍÊÛÉÍ ÍÃÌÍŒÎÍÐÑ¿Ï¿ÑÛÐÞÇÆÀ¿ÁÇÑÛÐÞÍÑÑ¿ÉÍÂÍ ŠÅÄÊÄÆÌÍÂÍÉÍÌޚ É¿ÉÁÐÑ¿ÏÇÌÒÏ¿Önj ÑÄÊÛÌÚÈÔÍÆÞÇÌÁÍÁÏÄËÞÇÆÀ¿ÁÊÞÊÐÞÍÑ ÐÑ¿ÏÍÈÊÍ׿ÃÇ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$: ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ

®ÏͽÏÂÀÅÜÐÎÌÂÒ½ ¡ÃÂǽ°ÚÈÔ½ œ¾½Â«ÕÃφƼÀÅÀ¿ɸÄÓÍÀ¿º½ÉÊÅÓͺÄÀȽ¹À¿Å½É†ËÇȸºÃ½Åνº ¦ŽÄÇÀÐËÊÂÅÀ»À ½»ÆÀ¼½ÀÀÉÇÆÃÔ¿ËÖÊÉÆÊÅÀÊÓÉ×ÏÂÆÄǸÅÀÁ ½»Æ ÆÇÓÊÀ¿ËϸÖʺ¹À¿Å½É†ÐÂÆøÍšÂÆÅν99º½Â¸½»ÆĽÊƼÓÀÇƺ½¼½† ÅÀ½ŽËÂø¼Óº¸ÃÀÉÔºƹѽÇÈÀÅ×ÊÓ½ÅÆÈÄÓ ÀºËÉǽ͸ĹÀÎÀÆ¿ÅÆ»Æ ĽŽ¼¾½È¸ÅÀÂÊÆŽº½ÈÀ߸ÊÆÆźɽ»¼¸º½ÈÀúɽ¹×À ŽÉÄÆÊÈ×ÅÀ ŸÏÊÆ ¼Æ¹ÀÃÉ׺ÓÉÆϸÁÐÀ͸ÈÔ½ÈÅÓͺÓÉÆÊ

­ÐÄÌÌÇË ÒÑÏÍË ÂÍÿ £ÅÄÉ ²ÜÊÖÍÅÇÿÊÎÏÇÄÆÿŠÌÍÁÇÖÉ¿šŒÑ¿É ÍÀÚÖÌÍ Á ÉÍËοÌÇÇ (FOFSBM &MFDUSJD (& Ì¿ÆÚÁ¿ÊÇ ÎÏÄÄËÌÇÉ¿ Ì¿ ÎÍÐÑÒ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÞ ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ¤ÂÍ ÆÁ¿ÊÇ £ÅÄÓÓ §ËËÄÊÛÑ Ç ÄËÒ ÎÏÄÃÐÑÍÞÊÍ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÑÛ ÉÏÒÎÌÄÈ×ÒÝ ¿ËÄÏÇɿ̌ ÐÉÒÝ ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÝ £ÅÄÉ ÍÀÌÞÊ Ç ÎÍÆÃÏ¿ÁÇÊ ÎÏÄÄËÌÇÉ¿ ­Ì ÁÐÎÍËÌÇÊ É¿É ÊÄÑ Ì¿Æ¿Ã ÄÂÍ Ñ¿É ÅÄ Ï¿ÃÒ×ÌÍ ÍÀÌÞÊÇÇÐÍÍÀØÇÊÇÍÁÍÆʿ¿ÄËÍÈÌ¿ ÌÄÂÍËÇÐÐÇÇ£ÊÞ²ÜÊÖ¿Ì¿ÆÌ¿ÖÄÌÇÄÌÄ ÐÑ¿ÊÍÌÄÍÅÇÿÌÌÚËŒÍÌÐÑÏÄËÇÊÐÞÉ ÌÄËÒÿÁÌÍÇÁÐÄËÇÐÇÊ¿ËÇ ¡ÍÍÀØÄ ÐÑÏ¿ÔÇÊÇÐÍËÌÄÌÇÞÀÚÊÇ ÌÄÁÄÃÍËÚ £ÅÄÉÒ ©ÍÂÿ Á ÁÍÆÏ¿ÐÑÄ ÊÄÑ ÍÌ ÎÏÇ×ÄÊ Á (& ÑÍ ÍÑÉÏÚÑÍ Æ¿ÞÁÇÊ ÖÑÍ ÐÑ¿ÌÄÑ ÎÏÄÆÇÃÄÌÑÍË ÜÑÍÈ ÉÍËοÌÇÇ «ÌÍÂÇÄ ÄÂÍ ÉÍÊÊÄÂÇ ÐÇÊی ÌÍÐÍËÌÄÁ¿ÊÇÐÛÁÜÑÍË ÁÄÃÛËÍÊÍÃÍÈ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉ ÀÚÊ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÏÄÆÉÇË Ç ÌÄÑÄÏÎÄÊÇÁÚË ÖÄÊÍÁÄÉÍË ¿ пËÍÄ ÂÊ¿ÁÌÍÄ ÌÄÐÑÄÐÌÞÊÐÞÂÍÁÍÏÇÑÛÎÏ¿ÁÃÒ ÁÂÊ¿Æ¿¡ÑÄÁÏÄËÄÌ¿Ñ¿ÉÍÄÎÍÁÄÃÄÌÇÄ ÀÚÊÍ ËÞÂÉÍ ÂÍÁÍÏÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Áڌ ÆÚÁ¿ÝØÇË § ËÌÍÂÇÄ ÎÏÄÃÏÄÉ¿ÊÇ ²ÜÊÖÒÐÉÍÏÚÈÆ¿É¿ÑÉ¿ÏÛÄÏÚ­ÃÌ¿ÉÍ ÜÑÍÀÚÊÍÑÍÊÛÉÍÌ¿Ö¿ÊÍËÀÊÄÐÑÞØÄÂÍ ÁÍÐÔÍÅÃÄÌÇÞ É ÁÄÏ×ÇÌ¿Ë ÒÎÏ¿ÁÊÄ̌ ÖÄÐÉÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ 

ŸÎ¿ʽÕÅÒÍÐǽÒ

¡ËÎÙ £ÅÄɲÜÊ֌ËÊ¿Ã×ÇÈŒÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÈ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÇÈÀÇÆÌÄÐËÄÌ ÀÇÆÌÄЌ ÂÒÏÒ°ÎÍÂÍÃÆ¿ÌÇË¿ÊÃÍÊÅÌÍÐÑÛÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍÃÇÏÄÉÑÍÏ¿Á ÉÍËοÌÇÇ(FOFSBM&MFDUSJD ÎÏÄÁÏ¿ÑÇÊÄÄÇÆÌÄÎÍÁÍÏÍÑÊÇÁÍÈÇÑÄÏÞÝØÄÈ ÎÍÆÇÕÇÇÌ¿ÏÚÌÉÄÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÇÁËÍÀÇÊÛÌÒÝÇÜÓÓÄÉÑÇÁÌÒÝÉÍËοÌÇÝ ŸÁÑÍÏÌÄÐÉÍÊÛÉÇÔÉÌÇÂÎÍÑÄÍÏÇÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ ÐÑ¿Á×ÇÔÀÄÐÑÐÄÊÊÄÏ¿ËÇÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

¯ÍÃÇÊÐÞ £ÅÄÉ ²ÜÊÖ Á ÂÍÃÒ Á ×Ñ¿ÑÄ «¿ÐпÖÒÐÄÑÐ ­ÑÄÕ ÑÏÒÃÇÊÐÞ ÎÏÍÁÍÃÌÇÉÍËÌ¿ÅÄÊÄÆÌÍÈÃÍÏÍÂÄÇÎ͌ ÐÑÍÞÌÌÍÎÏÍοÿÊÌ¿Ï¿ÀÍÑÄ®ÍÜÑÍËÒ ÁÍÐÎÇÑÚÁ¿ÑÛÇÏ¿ÐÑÇÑÛÐÚÌ¿ÁÚοÊÍÌ¿ ÃÍÊÝË¿ÑÄÏÇ ÉÍÑÍÏ¿ÞÀÚÊ¿ÍÖÄÌÛÜÌÄό ÂÇÖÌÍÈ Ç ÁÍÊÄÁÍÈ ÅÄÌØÇÌÍÈ ©ÍÂÿ ×ÉÍÊÛÌ¿Þ ÔÍÉÉÄÈÌ¿Þ ÉÍË¿Ìÿ ÎÍÑÄό ÎÄÊ¿ ÎÍÏ¿ÅÄÌÇÄ Ç £ÅÄÉ ÄÄ É¿ÎÇÑ¿Ì ÍÑÆÊÍÐÑÇ×ÁÚÏÌÒÊÉÊÝ×ÉÒÖÄÏÄÆÁÐÝ ÎÊÍØ¿ÃÉÒ ÎÄÏÁÚËÉÌÄËÒÁÏ¿ÆÃÄÁ¿ÊŒ ÉÒÁÍÏÁ¿ÊÐÞÌÄÑÏÄÌÄÏ ¿Ï¿ÆÙÞÏÄÌÌ¿Þ Ë¿ÑÛŠ°Ê¿À¿É ŒÉÏÇÖ¿Ê¿ÍÌ¿ ŒÌÄÒËČ Ä×Û ÃÍÐÑÍÈÌÍ ÎÏÍÇÂÏÚÁ¿ÑÛ Œ ÌÇÉÍÂÿ ÌÄÐËÍÅÄ×ÛÎÍÀÄÃÇÑÛš¼ÑÇÐÊÍÁ¿ É¿É ÁÐÎÍËÇÌ¿ÄÑ ÀÒÃÒØÇÈ ÀÇÆÌÄЌÊÇÃÄÏ Ì¿ÁÐÄÂÿÍÐÑ¿ÊÇÐÛÁÄÂÍοËÞÑÇ §ËÄÌÌÍË¿ÑÛÁÆÏ¿ØÇÁ¿Ê¿Á²ÜÊÖÄ ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛ ÎÍÁÚ׿ʿÄÂÍпËÍÍÕÄ̌ ÉÒ«¿ÊÛÖÇÉÐÑϿÿÊÆ¿ÇÉ¿ÌÇÄË ÌÍÍÌ¿ ÐËÍÂÊ¿ÁÌÒ×ÇÑÛÄËÒ ÖÑÍÜÑÍÍÑÇÆÊÇ׌ É¿ÒË¿ŒËÍÊ ÞÆÚÉÌÄÎÍÐÎÄÁ¿ÄÑÆ¿ÏÍÄË ËÚÐÊÄÈ ­Ì¿ ÅÄ ÒÀÄÃÇÊ¿ £ÅÄÉ¿ ÖÑÍ


ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ

13*7"$:

ˆ¬ÂÍÂÀÍÐÃÂÊÊØÆ οÂÍÒʽÌÍÜÃÂÊÊØÆ ÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÙŠÈÐÔÕÅÆ ÍÐÇË¿ËÁÅÏÂÈÙ ÌËÏËÉÐÔÏË ÐÊÂÀËÊÂÏ¿ÍÂÉÂÊÅ ÔÏ˾Ø ¿ÉÂÕÅ¿½ÏÙÎÜžÂÎÌËÇËÅÏÙ ÈÛÁÂÆÌËÌÐÎÏÜǽɘ

ÁÐÄÁÜÑÍÈÅÇÆÌÇÆ¿ÁÇÐÇÑÊÇ×ÛÍÑÄÂÍ ÅÄÊ¿ÌÇÞ ËÍÅÌÍ ÐÑ¿ÑÛ ÉÄË ÔÍÖÄ×Û ÂÊ¿ÁÌÍÄŒÁÆÞÑÛÐÞÆ¿ÃÄÊÍÉ¿ÉÐÊÄÃÒÄÑ ²ÅÄ Á ÆÏÄÊÍË ÁÍÆÏ¿ÐÑÄ £ÅÄÉ ²ÜÊÖ ÎÏÇÆÌ¿Á¿ÊÐÞ ÖÑÍ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ Ë¿ÑÄÏÇ ÍÌ Ì¿ÒÖÇÊÐÞ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÛ ÊÝÃÛËÇ Ç ÃÍÀÇÁ¿ÑÛÐÞÍÑÌÇÔÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ °ÓÍÏËÇÏÍÁ¿Á×ÇÄÐÞ Á ÃÄÑÐÑÁÄ ÐÁÍÈÐÑÁ¿ Ô¿Ï¿ÉÑÄÏ¿ ÐÑ¿ÊÇ ÎÏÍÞÁŒ ÊÞÑÛÐÞ ÃÍÁÍÊÛÌÍ ÀÚÐÑÏÍ ¤ØÄ ÉÍÂÿ οÏÌÇ×É¿ ÎÍÃÏ¿À¿ÑÚÁ¿Ê Á ÍÀÒÁÌÍË ˿¿ÆÇÌÄ Æ¿ ÌÇË Æ¿ÉÏÄÎÇÊ¿ÐÛ ÐÊ¿Á¿ ÒËÄÊÍÂÍ ÎÏÍÿÁÕ¿ °ÑÏÄËÞÐÛ ÎÍÊҌ ÖÇÑÛ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÍÄ ÁÍÆÌ¿ÂÏ¿ÅÃČ ÌÇÄ ÍÌÑ¿ÉÏÛÞÌÍÒÂÍÁ¿ÏÇÁ¿ÊÉÊÇÄÌÑ¿ ÖÑÍ ÑÍÑ Ö¿ÐÑÍ ÒÔÍÃÇÊ ÒÌÍÐÞ ÎÍà ËÚ×ÉÍÈÌÄÔÍÃÍÁÍÈÑÍÁ¿Ï Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÑÒÓÊÇ Ð À¿ÂÏÍÁÚËÇ ÌÍпËÇ ®ÍÐÊÄ ÍÉÍÌÖ¿ÌÇÞÉÍÊÊÄÃÅ¿£ÅÄÉÎÍÐÑÒÎÇÊ ÁÀÊÇÅ¿È×ÇÈÂÍÐÒÿÏÐÑÁÄÌÌÚÈÒÌnj ÁÄÏÐÇÑÄÑ Ì¿ Ó¿ÉÒÊÛÑÄÑ ÔÇËÇÖÄÐÉÍÈ ÇÌÅÄÌÄÏÇÇ ±¿Ë ÍÌ ÌÄ ÀÚÊ ÎÄÏÁÚË ÌÍÒÖÇÊÐÞÃÍÁÍÊÛÌÍÐÌÍÐÌÍ­ÉÍÌÖÇÁ ÁÒÆ ÀÚÁ×ÇÈÐÑÒÃÄÌÑÏÄ×ÇÊÎÍÊÒÖÇÑÛ ÄØÄÇÒÖÄÌÒÝÐÑÄÎÄÌÛ¡ÐÑÏ¿ÌÄÁÜÑÍ ÁÏÄËÞÌ¿Ö¿ÊÐÞÜÉÍÌÍËÇÖÄÐÉÇÈÐοà ÇÐÇÑÒ¿ÕÇÞÌ¿ÏÚÌÉÄÑÏÒÿÀÚÊ¿ÌÄ п˿Þ ÊÒÖ׿Þ ±ÏÇ ÂÍÿ £ÅÄÉ ÎÏ͌ ÁÄÊÁÊ¿ÀÍÏ¿ÑÍÏÇÇ ÂÃÄÐÑ¿ÁÇÊÍÎÚÑÚ ÇÑØ¿ÑÄÊÛÌÍÆ¿ÎÇÐÚÁ¿ÊÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ®ÍÆÅÄ ÍÌ ÁÐÎÍËÇÌ¿Ê ÖÑÍ ÕÄÊČ ÒÐÑÏÄËÊÄÌÌÍÐÑÛÇÌÄÒÄËÌÍÄÅÄÊ¿ÌÇÄ ÁÐÑÒÎÇÑÛÁÀÍÊÛ×ÒÝÇÂÏÒÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÎÍÃÐÑÄÂÇÁ¿ÊÇÄÂÍ ÎÍÜÑÍËÒÍÌÆ¿Ønj ÑÇÊÃÇÐÐÄÏÑ¿ÕÇÝÌ¿ÃÁ¿ÂÍÿÏ¿ÌÛ×Ä ÐÁÍÇÔÍÃÌÍÉ¿×ÌÇÉÍÁ

§½ÍÙÂÍÊØÆ¿ÄÈÂÏ £Á¿ÃÕ¿ÑÇÖÄÑÚÏÄÔÊÄÑÌÇÈ ÃÍÉÑÍÏ Ì¿ÒÉ ÎÍÊÒÖÇÊ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÎÏÄÃÊÍÅČ ÌÇÈ ÍÑ Ï¿ÆÊÇÖÌÚÔ ÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÚÔ ÉÍËοÌÇÈ Ç ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÊ ÐÁÍÈ ÁÚÀÍÏ Ì¿(&¦ÃÄÐÛÐÍÆÿÁ¿Ê¿ÐÛÂÏÒÎοÃÊÞ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÉÇ ÌÍÁÍÂÍ ÑÄÏËÍÎÊ¿ÐÑÇÉ¿ ÎÍÜÑÍËÒ ÎÍÊÄ ÃÊÞ ÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÀÚÊÍ ×ÇÏÍÉÇË ¼ÑÇË Ç ÎÍÐÎÄ×ÇÊ ÁÍÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÐÞ ËÍÊÍÃÍÈ ÇÌÅÄÌÄÏ ÎÍà ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍË ÉÍÑÍÏÍÂÍ ÂÏÒÎο ÒÅÄÖÄÏÄÆÌÄÐÉÍÊÛÉÍÊÄÑÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ ÉÊÛ½ÌØ¿

ÎÏÍÃÁÇÌÒÊ¿ÐÛÁÏÄ×ÄÌÇÇÎÍÐÑ¿ÁÊÄ̌ ÌÍÈƿÿÖǯÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ(&ÒÅÄÎ͌ ÃÒËÚÁ¿ÊÍÍÀÍÑÉÏÚÑÇÇÌÍÁÍÂÍÆ¿ÁÍÿ ÎÍÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÒ®³­ ÎÍÊÇÓÄÌÇÊČ ÌÍÉÐÇÿ ÌÍ ÁÃÏÒ ÁÚÞÐÌÇÊÍÐÛ ÖÑÍ Ë¿ÑÄÏÇ¿ÊÑÏÄÐÉ¿ÄÑÐÞÎÍÃÁÍÆÃÄÈÐÑÁnj ÄËÁÚÐÍÉÇÔÑÄËÎÄÏ¿ÑÒÏ ¿ÜÑÍÐÇÊÛÌÍ ÍÂÏ¿ÌÇÖÇÁ¿ÊÍ ÄÂÍ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄ ­ÃÌ¿ÉÍ£ÅÄÉÌÄÏ¿ÐÑÄÏÞÊÐÞÇÐÎÏnj ÐÒØÇËÄËÒÜÌÑÒÆÇ¿ÆËÍËÁÆÞÊÐÞÆ¿ÇЌ ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ Í×ÇÀÉÇ ¡ÐÉÍÏÄ ÎÏÍÃÒÉÑ ÎÍÊÒÖÇÊÎÍÊÌÍÄÍÃÍÀÏÄÌÇÄ ¡ ÜÑÍ ÁÏÄËÞ ÍÐÁÍÀÍÃÇÊ¿ÐÛ Á¿Œ É¿ÌÐÇÞ ÂÄÌÄÏ¿ÊÛÌÍÂÍ ËÄÌÄÃÅÄÏ¿ ÎÍ ÍÎÄÏ¿ÕÇÞË Ð ÎÍÊÇËÄÏÌÚËÇ ÎÏÍÃÒɌ Ñ¿ËÇ Ç²ÜÊÖÏÄ×ÇÊÊÝÀÚËÇÎÒÑÞËÇ ÎÍÊÒÖÇÑÛÜÑÒÃÍÊÅÌÍÐÑÛ­ÌÌÄÃÄÊÝ ÆÁÍÌÇÊÐÁÍÄËÒÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÝÃÍËÍÈ ÇÃÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê ÖÑÍÇËÄÌÌÍÍÌÇÑÍÊÛÉÍ ÍÌ ÞÁÊÞÄÑÐÞ пËÚË ÃÍÐÑÍÈÌÚË ɿ̌ ÃÇÿÑÍË ²ÎÍÏÐÑÁÍ Ç ÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛ Á ÐÄÀÄÐÚÂÏ¿ÊÇÀÍÊÛ×ÒÝÏÍÊÛ ÎÍÑÍËÒ ÖÑÍ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉ ÐÎÒÐÑÞ ÌÄÉÍÑÍÏÍÄ ÁÏÄËÞ пË ÎÍÆÁÍÌÇÊ £ÅÄÉÒ Ç ÎÏÄÌ ÊÍÅÇÊÆ¿ÌÞÑÛÜÑÍÑÎÍÐѬÍËÍÊÍÃÍÈ ÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑ Æ¿ÃÄÏÅ¿ÊÐÞ Ì¿ ÌÄË ÌČ ÃÍÊÂÍ ²ÁÇÃÄÁ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÇ ²ÜÊÖ¿ ÁÂÍÃÒËÄÌÄÃÅËÄÌÑ(&ÀÏÍÐÇÊ ÄÂÍ Ì¿ пËÍÄ ÀÄÐÎÄÏÐÎÄÉÑÇÁÌÍÄ Ì¿ ÑÍÑ ËÍËÄÌÑ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄ ÀÇÆÌÄп ŒÄËÒÎÍÏÒÖÇÊÇÁÍÆÂÊ¿ÁÇÑÛÔÇËÇÉ͌ ËÄÑ¿ÊÊÒÏÂÇÖÄÐÉÍÄ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÄ ±¿Ë ÄÂÍ ÁÐÑÏÄÑÇÊÇ ÒÌÚÊÚÄ ÊÇÕ¿ ÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁ Ð ÌÄÍÔÍÑÍÈ ÑÞÌÒØÇÔ Ï¿ÀÍÖÒÝÊÞËÉÒ¯ÄÓÍÏËÚ£ÅÄÉ¿Ì¿Œ Ö¿ÊÇÐÛÐÒÁÍÊÛÌÄÌÇÈŒÁÿÊÛÌÄÈ×ÄË ÜÑÍÐÑ¿ÌÄÑÄÂÍÁÇÆÇÑÌÍÈÉ¿ÏÑÍÖÉÍÈ ©¿ÃÏÍÁÍËÒÁÍÎÏÍÐÒÀÇÆÌÄЌÊÇÃÄÏ ÁÐÄÂÿ ÒÃÄÊÞÊ ÀÍÊÛ×ÍÄ ÁÌÇË¿ÌÇÄ ÍÑËÄÖ¿Þ ÖÑÍÑÏÇÖÄÑÁÄÏÑÇÒÐÎÄ×ÌÍÈ Ï¿ÀÍÑÚÊÝÀÍÈÉÍËοÌÇÇÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿Œ ÄÑÇËÄÌÌÍÖÄÊÍÁÄÖÄÐÉÇÈÓ¿ÉÑÍϤÐÊÇ ÅÄ ÉÑ͌ÑÍ ÌÄ ÐÎÍÐÍÀÄÌ Ì¿ÃÊÄÅ¿ØÇË ÍÀÏ¿ÆÍË ÁÚÎÍÊÌÞÑÛ ÐÁÍÇ ÍÀÞÆ¿ÌÌ͌ ÐÑÇ ÄËÒÊÒÖ×ÄÒÈÑDZ¿ÉÇËÊÝÃÞË É¿É ÐÖÇÑ¿Ê ²ÜÊÖ ÍÌ ÿÅÄ ÍÉ¿ÆÚÁ¿Ê ÒÐÊÒÂÒ ÎÍÐÉÍÊÛÉÒ Ì¿ ÌÍÁÍË ËÄÐÑÄ ÍÌÇ ÁÍÆËÍÅÌÍ ÃÍÀÛÝÑÐÞ ÀÍÊÛ×ÄÂÍ É¿ÉÁÉ¿ÏÛÄÏÌÍË Ñ¿ÉÇÁÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍË ÎÊ¿ÌĬÍÆÌ¿ËÄÌÇÑÚÈÏÄÓÍÏË¿ÑÍÏ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$: ŸÂÈÅÇÅÂÉÂÊÂÁÃÂÍØ ˆ¡½ÃÂÂÎÈÅËÁÅÊͽ¾ËÏÊÅÇͽ¾ËϽÂÏÈÐÔÕ¿ÎÂÒ ËÊÊÅÇËÀÁ½ÊÂÎÉËÃÂÏ ĽÉÂÊÅÏÙÇËɽÊÁÐÂÁÅÊËÉØÕÈÂÊÊÅÇË¿®È½ÃÂÊʽÜÇËɽÊÁ½¿ÎÂÀÁ½¾ÐÁÂÏ ͽ¾ËϽÏÙÈÐÔÕ ÔÂÉϽȽÊÏÈÅ¿ØÆËÁÅÊËÔǽ˜

Ìͽ¿ÅÈ ¡ÃÂǽ°ÚÈÔ½ u¬ÄÀÍÈÑÄÐÛÏ¿ÆÏÒ׿ÑÛÑÏ¿Ãnj ÕÇÇ ÉÍÑÍÏÚÄËÄ׿ÝÑÉÍËοÌÇÇ ÃÁÇ¿ÑÛÐÞÁÎÄÏÄà u¯¿ÆÀÝÏÍÉÏ¿ÑÇÆÇÏÒÈÑÄÐÇÐÑČ ËÒÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ u­ÐÁÍÀÍÅÿÈÑÄÐÛÍÑÊÇ×ÌÄÂÍ ÁÑÍËÖÇÐÊÄÍÑÑÄÔÆÁÄÌÛÄÁÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ÑÏÄÀÒÝÑ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÔÏ¿ÐÔÍÃÍÁÇÑÄË пËÚËÐÙÄÿÝÑÎÏÇÀÚÊÛ u¯¿ÐÎÏÍØ¿ÈÑÄÐÛÐÌÄÜÓÓÄÉÑÇÁŒ ÌÚËÇ Ï¿ÀÍÑÌÇÉ¿ËÇ ¿ ÎÄÏÐÎÄɌ ÑÇÁÌÚËÎÍËÍ¿ÈÑÄÎÏÍÃÁÇ¿Ñی ÐÞÎÍÉ¿ÏÛÄÏÌÍÈÊÄÐÑÌÇÕÄ u®ÏÄÃÍÐÑ¿ÁÛÑÄÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞË ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÈ ÀÍÊÛ×Ä ÇÌÇÕÇ¿Œ ÑÇÁÚ u °ÍÆÿÈÑÄ ÃÏÒÅÄÐÉÒÝ Æ¿ÔÁ¿Œ ÑÚÁ¿ÝØÒÝ Ç ÃÍÁÄÏÇÑÄÊÛÌÒÝ ¿ÑËÍÐÓÄÏÒÁÉÍËοÌÇÇ u ÒÃÛÑÄÍÑÉÏÚÑÚÌÍÁÚËÇÃČ ÞË u£ÄÊ¿ÈÑÄÁÐÄÁÍÆËÍÅÌÍÄ ÖÑÍÀÚ ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÛÀÚÊÃÍÁÍÊÄÌ ÀÍÏnj ÑÄÐÛÆ¿É¿ÖÄÐÑÁÍÎÏÄÃÍÐÑ¿ÁÊÞČ ËÚÔÑÍÁ¿ÏÍÁÇÊÇÒÐÊÒ u ®ÏÍÿÁ¿ÈÑÄ ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ ÎÏ͌ ÃÒÉÑ ÌÍÇÏÄ×ÄÌÇÞ u ¡ÍÆÛËÇÑÄ Æ¿ ÎÏ¿ÁÇÊÍ ÎÏÍÁ͌ ÃÇÑÛ ÍÀÒÖÄÌÇÄ ÁÍ ÁÐÄÈ ÍÏ¿Ìnj Æ¿ÕÇÇ u ³ÍÏËÇÏÒÈÑÄ É¿ÃÏÍÁÚÈ ÏČ ÆÄÏÁ u ®ÏÄÁÏ¿ÑÇÑÄ ÀÇÆÌÄÐ Á ÒÃ͌ ÁÍÊÛÐÑÁÇÄÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÌÇÉÍÂÿÌÄÁÚÐÑ¿ÁÊÞÊÎÏÄÑÄÌÃÄÌÑÍÁ ÐÏ¿ÆÒÆ¿ÃÁÄÏÛ¡ÐÄËŠ×ÑÏ¿ÓÌÇɿ˚ ÍÌ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ Ï¿Æ ÃÄÊ¿Ê ÐÑÏÍÂÇÄ Áڌ ÂÍÁÍÏÚ Ç ÁÚÏ¿Å¿Ê ÌÄÒÃÍÁÍÊÛÐÑÁÇÄ ÇÔ Ï¿ÀÍÑÍÈ ©ÍÂÿ ÖÄÊÍÁÄÉ ÀÚÊ ÒÅÄ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÂÍÑÍÁÉÑÍËÒ ÖÑÍÀÚ ÎÍÉÇÌÒÑÛ ÉÍËοÌÇÝ £ÅÄÉ ÄÂÍ ÎÍÌ Ñ¿ÊÉÇÁ¿Ê ÍÉÍÌÖ¿ÑÄÊÛÌÚË Ç ÏÄ×nj ÑÄÊÛÌÚËŠÎÏÇÂÍÁÍÏÍ˚ ¡ÐÉÍÏÄÁ(&Ì¿Ö¿ÊÇÐÛÀ¿Ñ¿ÊÇÇÆ¿ ÎÍÐÑ ÎÏÄÃÐÄÿÑÄÊÞ ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ °Ì¿Œ Ö¿Ê¿ ÎÏÄÑÄÌÃÄÌÑ¿ËÇ ÐÖÇÑ¿ÊÇÐÛ ÐÄËÛ ÖÄÊÍÁÄÉ ÌÍ É ÂÍÃÒ ÁÍÆÂÊ¿ÁÇÑÛ ÉÍËοÌÇÝ ÔÍÑÄÊÇ ÒÅÄ ÑÍÊÛÉÍ ÑÏÍÄ ©¿ÌÃÇÿѿË ÎÏÄÃÊÍÅÇÊÇ Ì¿ÎÇпÑÛ ÎÍÃÏÍÀÌÒÝÃÍÉÊ¿ÃÌÒÝ ÁÉÍÑÍÏÍÈÍÌÇ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÊÇ ÍÕÄÌÇÑÛ ÃÍÐÑÇÂÌÒÑÚÄ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÚ ¿Ñ¿ÉÅÄÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛÐÁÍÄ ÁÇÃÄÌÇÄÀÒÃÒØÄÂÍÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÇ°ÎҌ ÐÑÞ×ÄÐÑÛËÄÐÞÕÄÁÌÍÁÚËÎÏÄÃÐÄÿÑČ ÊÄËÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ(&ÐÑ¿Ê£ÅÄɲÜÊÖ

¨Å¾ÂͽÈÙÊËÂÐÌͽ¿ÈÂÊÅ © ÑÍËÒ ËÍËÄÌÑÒ ÉÍÂÿ £ÅÄÉ ÎÏÇÌÞÊÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍÉÍËοÌÇÄÈ (& ÀÚÊ¿ ÂÏÍËÍÆÃÉÍÈ ÌÄÎÍÁÍÏÍÑÊÇÁÍÈ ÐÑÏÒÉÑÒÏÍÈ ÍÑÞÂÍØÄÌÌÍÈ ËÌÍÂÇËÇ ÒÀÚÑÍÖÌÚËÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞËÇ ÀÇƌ ÌÄп ¤Ä ÐÏ¿ÁÌÇÁ¿ÊÇ Ð ÐÒÎÄÏÑ¿ÌÉÍË ÑÍÂÿ É¿É пË ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛ ËÄÖÑ¿Ê ÒÁÇÃÄÑÛÀÚÐÑÏÍÔÍÃÌÚÈÉ¿ÑÄϯÄÓÍό Ë¿ÑÍÏ ÍÀÙÞÁÇÊ ÎÍÊÌÍË¿Ð×Ñ¿ÀÌÒÝ ÁÍÈÌÒÊÄÌÇÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ ÀÝÏÍÉÏ¿ÑÇÇ ÇÆÊÇ×ÌÇËÆ¿ÑϿѿ˲ÜÊÖÐÖÇÑ¿Ê ÖÑÍ ÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÞÃÍÊÅÌ¿ÐÍÐÏÄÃÍÑÍÖÇÑÛÐÞ ÊÇ×ÛÌ¿ÑÄÔÍÀÊ¿ÐÑÞÔÃÄÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÂÃÄ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÀÄÐÐÎÍÏÌÚË ÊÇÃÄÏÍË ÍÑÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔÅÄ¿ÉÑÇÁÍÁÌÒÅÌÍÇƌ À¿ÁÊÞÑÛÐÞ¶ÑÍÀÚÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚÍÎÏ͌ ÿÅÄÎÏÍÔÍÃÇÊÇÀÍÊÄÄÒÐÎÄ×ÌÍ £ÅÄÉ ÏÄ×ÇÊÁËÄÐÑÄÐÀÇÆÌÄÐÍËÎÏÄÃʿ¿ÑÛ ÉÊÇÄÌÑ¿ËÉÍÌÑÏ¿ÉÑÌ¿ÐÄÏÁÇÐÌÍÄÍÀŒ ÐÊÒÅÇÁ¿ÌÇÄ ÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÞ £Í ÌÄÂÍ Ñ¿ÉÍÈ ÍÏÇÂÇÌ¿ÊÛÌÚÈ ÔÍà ÌÇÉÑÍ ÌÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿Ê ­ÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍ ÒËÄÌی ׿ÊÍÐÛ Ç ÉÍÊÇÖÄÐÑÁÍ Ï¿ÀÍÑÌÇÉÍÁ Á пËÚÈ Ï¿Æ¿Ï ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÈ Á ÉÍËοÌÇÇ ÍÐÑ¿Ê¿ÐÛ ÊÇ×Û ÎÍÊÍÁÇÌ¿ ÎÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÂÍÐÍÐÑ¿Á¿¬ÍÐÍÉÏ¿Œ ØÄÌÇÄ×Ñ¿Ñ¿ÍÀÙÞÐÌÞÊÍÐÛÌÄÑÍÊÛÉÍ ÎÏÍÿÅÄÈ ÏÞÿ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈ ²ÜÊÖ Ï¿ÆÍÐÊ¿Ê ÑÍΌËÄÌÄÃÅÄÏ¿Ë ÐÔÄËÒ ŠŒŒš ÎÍÉÍÑÍÏÍÈÍÕÄÌÇÁ¿Ê¿ÐÛ Ï¿ÀÍÑ¿ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿¯ÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÛÃÍʌ ÅÄÌÀÚÊÁÚÃÄÊÇÑÛÌ¿ÇÀÍÊÄÄ¿ÉŒ ÑÇÁÌÚÔÐÁÍÇÔÏ¿ÀÍÑÌÇÉÍÁÇÊÄÊÄÞÑÛ ÇÔÉ¿ÉÆÄÌÇÕÒÍÉ¿§ËÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÊÐÞ ÉÊÛ½ÌØ¿

Ç ÁÚÐÍÉÇÈ ÒÏÍÁÄÌÛ Æ¿ÏÎÊ¿Ñ Ç ÎÏ͌ ÃÁÇÅÄÌÇÄÎÍÐÊÒÅÀĤØÄËÍÂÊÇ Ï¿ÐÐÖÇÑÚÁ¿ÑÛ ÊÇ×Û Ì¿ ÎÍÁÚ×ÄÌÇÄ Æ¿ÏÎÊ¿ÑÚ ¿ ÀÄÐÎÏÄÉÍÐÊÍÁÌÍ ÒÁÍÊÛÌÞÊÇÐÛ £ÊÞ £ÅÄÉ¿ ÜÑÍ ÀÚÊ ÑÞÅÄÊÚÈ ÌÍ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚÈ ÎÏÍÕÄÐÐ ÏÄÐÑÏÒÉÑÒÏÇÆ¿ÕÇÇÀÇÆÌÄп ¡ ÇÑÍÂÄ Á (. ÍÐÑ¿ÊÇÐÛ ÊÇ×Û пËÚÄ ÎÏÇÀÚÊÛÌÚÄ ÎÍÃÏ¿ÆÃÄÊÄÌÇÞ ÎÄÏÄÃÉÍÑÍÏÚËÇÀÚÊ¿ÎÍÐÑ¿ÁÊÄÌ¿Æ¿Œ ÿֿÀÚÑÛÁÐÁÍÄÈÍÀÊ¿ÐÑÇÎÄÏÁÚËÇ Á ÉÏ¿ÈÌÄËÐÊÒÖ¿Ä ÁÑÍÏÚËÇ£ÅÄÉÍÖÄÌÛ ÎÏÍÐÑÍÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿ÊÐÒÑÛÏÚÌÍÖÌÍÈ ÜÉÍÌÍËÇÉÇ ÄÐÊÇ ÑÚ ÎÄÏÁÚÈ ÑÍ ÑÄÀÄ ÃÍÐÑ¿ÄÑÐÞ ÍÐÌÍÁÌ¿Þ ÎÏÇÀÚÊÛ ÁÐÄË ÍÐÑ¿ÊÛÌÚËŒÊÇ×ÛÍÀÙÄÃÉÇ ²Ã¿ÏÀÚÊÌ¿ÌÄÐÄÌÇÎÍÀÝÏÍÉÏ¿Œ ÑÇǬÍÁÍÂÍÎÏÄÆÇÃÄÌÑ¿ÌÄÒÐÑÏ¿ÇÁ¿ÊÍ ÑÍ ÖÑÍÉ¿ÅÃÍÄÏÄ×ÄÌÇÄËÄÌÄÃÅËÄÌÑ¿ ÃÍÊÅÌÍÀÚÊÍÎÏÍÈÑÇÖÄÏÄÆÃÝÅÇÌÒ ÒÏÍÁÌÄÈ ÎÏÄÅÃÄÖÄËÎÍοÿÊÍÁÎÏ͌ ÇÆÁÍÃÐÑÁÄÌÌÚÈ ÕÄÔ ®Í ÄÂÍ Æ¿ÃÒËÉÄ ÁÄÐÛÍÓÇÐÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÇÃÍÊÅÄÌÀÚÑÛ ÍÑÉÏÚÑÚË ÖÑÍÀÚÌ¿ÎÒÑÇÌÍÁÚÔÇÃÄÈ Ç ÎÏÄÃÊÍÅÄÌÇÈ ÌÄ ÐÑÍÞÊÍ ÌÇÉ¿ÉÇÔ ÎÏÄÂϿáÍÁÏÄËÞÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞ²ÜÊÖ¿ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÇÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÈÎÍÊÒÖnj ÊÇÀÍÊÛ×ÒÝÁÊ¿ÐÑÛÇÐÁÍÀÍÃÒ ÎÏ¿ÁÍ ÀÄÆ ÍÂÊÞÃÉÇ Ì¿ ÕÄÌÑÏ¿ÊÛÌÚÈ ÍÓÇÐ ÐÑ¿ÁÇÑÛÕÄÊÇÇÃÍÐÑÇ¿ÑÛÇÔ£ÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÉÍÊÊÄÉÑÇÁÐÑ¿ÊÀÍÊÄÄÐÎÊÍÖÄ̌ ÌÚË ÁÉÍÏÎÍÏ¿ÑÇÁÌÒÝÜÑÇÉÒÁÍ×ÊÇ ÏÄÂÒÊÞÏÌÚÄ ÑÏÄÌÇÌÂÇ Á ÉÍÑÍÏÚÔ Ì¿Ö¿ÊÛÌÇÉÇ ÒÖ¿ÐÑÁÍÁ¿ÊÇ Ì¿Ï¿ÁÌÄ Ð ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÚËÇ ­ÐÍÀÍÄÁÌÇË¿ÌÇÄÒÃÄÊÞÊÍÐÛÉÏÄ¿Œ ÑÇÁÒ©¿ÉÇÆÁÄÐÑÌÍ ŠÞÎÍÌÐÉÍÄÜÉÍÌ͌ ËÇÖÄÐÉÍÄÖÒÃ͚ ÎÍÃÌÞÁ×ÄÄÐÑÏ¿ÌÒÐ ÉÍÊÄÌÎÍÐÊÄÁÍÈÌÚ ÐÑ¿ÊÍÁÍÆËÍÅÌÚË ÇÐÉÊÝÖÇÑÄÊÛÌÍ ÀÊ¿ÂÍÿÏÞ ÐÁÄÅÇË ÇÃÄÞËŒÎÒÐÑÛÎÍÏÍÈÌÄÐÁÍÇË ÌÍÒÿ֌ ÌÍ ¿Ã¿ÎÑÇÏÍÁ¿ÌÌÚË ÎÍà ÌÒÅÃÚ ÜÉ͌ ÌÍËÇÉÇ £ÅÄÉ ÎÍÐÑÍÞÌÌÍ ÎÏÇÁÍÃÇÊ ÜÑÍÑÎÏÇËÄÏ ÎÏÇÆÚÁ¿ÊÂÄÌÄÏÇÏÍÁ¿ÑÛ ÇÃÄǤÂÍÌÄÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÊÍ ÉÍËÒÍÌÇ ÎÏÇÌ¿ÃÊÄÅ¿ÊÇ ÂÊ¿ÁÌÍÄ Œ ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ­ÌÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÑÐÍÑÏÒÃÌÇÉÍÁÑÁÍÏÖČ ÐÑÁ¿ É¿ÅÃÚÈËÍÂÁÐÎÍÏÄÃÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ ÐÁÍÇËÚÐÊÇ ÇÐÑ¿ÑÒÐÏ¿ÀÍÑÌÇÉ¿ÀÚÊ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍÌÄÁ¿ÅÄÌ ¡ÐÄÜÑÇËÄÏÚÎÍÆÁÍÊÇÊÇ(&ÀÊ¿Œ ÂÍÎÍÊÒÖÌÍÎÄÏÄÅÇÑÛÆ¿ÐÑÍÈÌÚÄÂÍÃÚ Á ÜÉÍÌÍËÇÉÄ °·Ÿ ÐÑ¿ÑÛ ÃÄÈÐÑÁnj ÑÄÊÛÌÍÃÇÌ¿ËÇÖÌÍÈÑÏ¿ÌÐÌ¿ÕÇÍÌ¿Êی ÌÍÈÉÍÏÎÍÏ¿ÕÇÄȧÔÍÑÞ£ÅÄɲÜÊÖ ÎÍÉÇÌÒÊÄÄÀÍÊÄÄÃÄÐÞÑÇÊÄÑÌ¿Æ¿Ã ÄÂÍ ÎÏÇÌÕÇÎÚÇÐÑÇÊÛÏ¿ÀÍÑÚÃÍÐÇÔÎÍÏ ÎÏÇËÄÌÞÝÑÐÞÁÉÍËοÌÇÇ


13*7"$: žÈËÀŠÉËÊÅÏËÍÅÊÀ ŸØÁÂÍÃÇÅÅľÈËÀË¿ ÅÄ¿ÂÎÏÊØÒÏË̊ÉÂÊÂÁÃÂÍË¿ ˆ§½ÇÊÂÌËÎÎËÍÅÏÙÎÜÎ̽ÍÏÊÂÍËÉÌ˾ÅÄÊÂÎИ

˜Ã½ÂɽÁ ¢¦¤ ©©˜¨¦š »½Å½È¸ÃÔÅÓÁ ¼ÀȽÂÊÆÈÂÆÄǸÅÀÀ „˜ºÊÆȽÄÆÅÊÅÓ½ ÉÀÉʽÄӓ

Š²ÊÝÀÍÈÒÐÎÄ×ÌÍÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇÃÍÊÅÌÍÀÚÑÛÖÄÑÚÏÄ ÍÐÌÍÁÌÚÄ ÓÒÌÉÕÇÇ Œ ÎÏÍÇÆÁÍÃÐÑÁÍ ÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁ ¿ÃËÇÌnj ÐÑÏÇÏÍÁ¿ÌÇÄ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÑÁÍÇÇÌÑÄÂÏ¿ÕÇÞ§ÄÐÊÇ ÔÍÑÞÀÚÍÃÇÌÇÆÜÑÇÔÉÍËÎÍÌÄÌÑÍÁÍÑÐÒÑÐÑÁÒÄÑ ÉÍËοÌÇÇ ÒÂÏÍÅ¿ÄÑÀÍÊÄÆÌÛªÝÃÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄËÍÂÒÑÐÍÁËÄÐÑÇÑÛÁÐÄÀÄ ÁÐÄÖÄÑÚÏÄÓÒÌÉÕÇÇ ÁÎÏÇÏÍÃÄÌÄÐÒØÄÐÑÁÒÄѱÏÒÃÌÍÀÚÑÛ ÍÃÌÍÁÏÄËÄÌÌÍÌ¿ÕÄÊÄÌÌÚËÌ¿ÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ ÒÃÄÊÞÑÛÁÌÇË¿ÌÇÄ ÃÄÑ¿ÊÞË ÍÀʿÿÑÛÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÐÉÍÈÅÇÊÉÍÈÇÎÍËÌÇÑÛ ÍÀ ÇÌÑÄÏÄпÔ ÊÝÃÄÈ ¾ ÒÁÄÏÄÌ ÖÑÍ ÇÃÄ¿ÊÛÌÚÔ ÊÝÃÄÈ ÌÄ ÐÒØÄÐÑÁÒÄÑÇпËÚÔÊÒÖ×ÇÔÏÄÆÒÊÛÑ¿ÑÍÁËÍÅÌÍÃÍÀÇÑÛÐÞ ÑÍÊÛÉÍ Á ÉÍË¿ÌÃÄ Á ÉÍË¿ÌÃÄ ÊÇÃÄÏÍÁ § ÜÑÇ ÊÇÃÄÏÚ ÌÄ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ ÍÃÇÌ¿ÉÍÁÚËÇ Ò ÌÇÔ ÃÍÊÅÌÚ ÀÚÑÛ Ï¿ÆÌÚÄ ÉÍËÎÄÑÄÌÕÇǾÆÌ¿Ý ÁÖÄËÌÄÍÖÄÌÛÐÇÊÄÌ ÇÆÌ¿Ý ÖÑÍÜÑÇ ËÍËÄÌÑÚÒÿÖÌÍÉÍËÎÄÌÐÇÏÒÄÑËÍÈÀÇÆÌÄЌοÏÑÌÄÏ©ÐÑ¿ÑÇ ÄÐÊÇ ÎÏÍ¿Ì¿ÊÇÆÇÏÍÁ¿ÑÛ ÇÐÑÍÏÇÝ ÊÝÀÍÈ ÒÐÎÄ×ÌÍÈ ÉÍËοÌÇÇ ÑÍ ËÍÅÌÍ ÒÁÇÃÄÑÛ ÖÑÍ ÍÌ¿ ÃÍÀÇÊ¿ÐÛÒÐÎÄÔ¿ÀÊ¿ÂÍÿÏÞÉÍË¿ÌÃÄÊÝÃÄÈ£¿ÅÄÁÑÄÔÐÊÒÖ¿ÞÔ ÉÍÂÿÒÐÎÄÔÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÎÏÇÎÇÐÚÁ¿ÝÑÍÃÌÍËÒÖÄÊÍÁÄÉÒ©ÍÌÄÖÌÍ Ì¿ÈÑÇÒÿÖÌÚÔοÏÑÌÄÏÍÁÍÖÄÌÛÌÄÎÏÍÐÑͦ¿ ÊÄÑÌ¿×ÄÂÍÐÍÁËÄÐÑÌÍÂÍÀÇÆÌÄпËÚÐÍÑÌÇÏ¿ÆÐÊÚ׿ÊÇÒÃÇÁÊÄÌÌÍÄŠ§ÁÚÃÍÐÇÔÎÍÏÌÄ Ï¿ÆÀÄÅ¿ÊÇÐÛ š §Ñ¿É ÁÚÁÍÃÚ §ÃÄ¿ÊÛÌÚÔÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÄÈÌÄÀÚÁ¿ÄÑ ÌÒÅÌ¿ÉÍË¿Ìÿ ²οÏÑÌÄÏÍÁÃÍÊÅÌÚÀÚÑÛÏ¿ÆÌÚÄÉÍËÎÄÑÄÌÕÇÇŒÇÌ¿ÖÄËÍÅÌÍÍÀÍÈÑÇÐÛÍÃÌÍËÒ ®ÏÄÅÃÄÖÄËÁËÄÐÑÄÌ¿Ö¿ÑÛÌÍÁÚÈÀÇÆÌÄÐ ÔÍÏÍ×ÍÀÚÎÏÍÁÄÏÇÑÛÃÏÒÂÃÏÒ¿Ì¿ÐÍÁËČ ÐÑÇËÍÐÑÛ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÁÉ¿ÉÍˌÌÇÀÒÃÛÍÀØÄËÃÄÊÄÇÊÇÁÜÉÐÑÏÄË¿ÊÛÌÍÈÎÍÄÆÃÉÄ ¡ÐÄÁÍÆËÍÅÌÚÄÐÕÄÌ¿ÏÇÇÌ¿ÃÍÍÂÍÁÍÏÇÑÛŠÌ¿ÀÄÏÄÂҚ ¬ÒÅÌÍÖÄÑÉÍÏ¿ÆÃÄÊÞÑÛÎÏ¿Á¿ÇÍÀÞÆ¿ÌÌÍÐÑÇÐÍÀÐÑÁÄÌÌÇÉ¿ÇÒÎÏ¿ÁÊÄÌÕ¿ ¬¿ÃÍÀÚÑÛÖÄÐÑÌÚËÇÇÃÍÁÄÏÞÑÛÃÏÒÂÃÏÒÂÒ ™ÃÆ»„«ÈÆÂÀ¹À¿Å½É¸“ XXXGPSCFTSVTWPJ†CJ[OFT†PQJOJPOQSFEQSJOJNBUFMJ† VSPLJ†CJ[OFTB 

ˆŸ¿ËÁÅÏÙοËÅÒÁÂÏÂÆ¿¾ÅÄÊÂΊ ÚÏËËÕžǽ˜

œÄÀÊÈÀÁ §¦ª˜§¥¢¦ ËÇȸºÃ×ÖÑÀÁ ǸÈÊŽÈ.BOBHFNFOU %FWFMPQNFOU(SPVQŠ¤ÐÊÇ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛ ÐÖÇÑ¿ÄÑ ÖÑÍ ÁÁÍÃÞ ÐÁÍÄÂÍ ÏÄÀÄÌÉ¿ÁÀÇÆÌÄÐ ÿÄÑÄËÒÊÒÖ×ÄÄ ÍÌÂÊÒÀÍÉÍÍ×ÇÀ¿ÄÑÐÞ ¾Ì¿ÀÊÝÿÊÌÄÐÉÍÊÛÉÍÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ ÁÉÍËοÌÇÞÔÉÍÑÍÏÚÔ Ï¿ÀÍÑ¿ÝÑÇÔÃÄÑǬ¿ËÍÈÁÆÂÊÞà Ñ¿ÉÃÄÊ¿ÑÛŒÎÏÍÐÑÍÁÉÍÏÌÄ ÌÄÁÄÏÌÍ ÎÍ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÝ É ÏÄÀÄÌÉÒ ±¿É¿Þ Š×ÉÍÊ¿ ÅÇÆÌǚ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÒÌÇÖÑÍÅ¿ÄÑÄÂÍÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÍÐÑÛ ÐÎÍÐÍÀÌÍÐÑÛ ÉпËÍÁÚÏ¿ÅÄÌÇÝ пËÍÐÑÍÞÑÄÊÛÌÍÐÑÇ ÇÆÌÄÐ ÆÌ¿ÄÑÄÊÇ ÌÄ ÑÁÍÏÖÄÐÑÁÍ ÖÑÍÀÚÑ¿ËÌÇÒÑÁÄÏÅÿÊÇÑÏÄÌÄÏÚ ÉÍÒÖÄÏÚÇ ÎÏÍÖÇÄÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÚ ÇÆÌÄÐŒÜÑÍÍÖÄÌÛÅÄÐÑÉÇÄÍÂÏ¿ÌÇÖČ ÌÇÞ¼ÑÍÒËÄÌÇÄÌ¿ÇÊÒÖ×ÇËÍÀÏ¿ÆÍËÏ¿ÐÎÏÄÃÄÊÞÑÛÉÏ¿ÈÌÄ ÍÂÏ¿ÌÇÖÄÌÌÚÄÏÄÐÒÏÐÚ ÇÆÌÄÐŒÜÑÍÉÍÂÿÿÌÍÃÄÐÞÑÛÆ¿ÎÍÁÄÃÄÈ ¿ÑÚËÍÅÄ×ÛÐÍÀÊÝÐÑÇ ÑÍÊÛÉÍ ÐÄËÛ ¥ÄÐÑÉÇÈ Ç ÿÅÄ ÅÄÐÑÍÉÇÈ ÁÚÀÍÏ ÉÍÑÍÏÚÈ ÿÁÇÑ Ì¿ ÎÐÇÔÍÊÍÂÇÝ ÊÝÀÍÂÍ ÁÆÏÍÐÊÍÂÍ¡Ï¿ÂÒÌÄÎÍÅÄÊ¿ÊÀÚÑ¿ÉÍÂÍ ÌÄÑÍÖÑÍÏÄÀÄÌÉÒ±ÄËÀÍÊÄÄË¿ÊÍÉÑÍÇÆËÍÊÍÃČ ÅÇ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ ÐÎÍÐÍÀÄÌ ÎÍ ÒËÒ Ï¿ÐÎÍÏÞÃÇÑÛÐÞ ÐÁ¿ÊÇÁ×ÇËÐÞ Ì¿ ÌÄÂÍ ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÄË ²ËÄÌÞÁÉÍËοÌÇÇÌÇÉÍÂÿÌÄÏ¿ÀÍÑ¿ÊÇÌÇÉÒË ÌÇÐÁ¿Ñ®ÍÑÍËÒÖÑÍÑ¿Ë ÂÃÄÒÌ¿ÐÁÀÇÆÌÄÐÄ Ì¿ÖÇÌ¿ÝÑÐÞÏÍÃÐÑÁÄÌÌÇÉÇ Æ¿É¿ÌÖÇÁ¿ÄÑÐÞÀÇÆÌÄмÑÍÈÉÊ¿ÌÍÁÍÐÑÛÝÒÀÇÁ¿ÄËÉÍÌÉÒÏÄÌÕÇÝ Ì¿ÒÏÍÁÌÄÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ÁÌÒÑÏÇÉÍËοÌÇǪÝÃÇÎÄÏÄÐÑ¿ÝÑÏ¿ÀÍÑ¿ÑÛÇÎÊÍÔÍËÍÑÇÁÇÏÍÁ¿ÌÚ ­ÌÇÆÌ¿ÝÑÑÍ ÉÖÄËÒÁÏÍÃÄÐÑÍÇÑÐÑÏÄËÇÑÛÐÞ Ï¿ÆÿÄÑÐÞÎÍÏÍÃÐÑÁÄÌÌÍËÒÎÏÇÌÕÇÎҚ ™ÃÆ»„œÄÀÊÈÀÁ§ÆʸǽÅÂÆŸ„©ÃÆŽ“ IUUQTMPOSVBVUIPST 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿


žÈËÀŠÉËÊÅÏËÍÅÊÀ

13*7"$:

ˆ¯½È½ÊÏÈÅ¿ØÆÎËÏÍÐÁÊÅÇŠ ÓÂÊÊËÎÏÙÊÂËÁÊËÄʽÔʽܘ

˜ÅÊÆÅœ¨£·ª¢˜ ËÇȸºÃ×ÖÑÀÁǸÈÊŽÈ ÂÆÅɸÃÊÀŻƺÆÁ ÂÆÄǸÅÀÀ8BSE )PXFMM

Š¬ÄÿÁÌÍÞÍÀÄÿÊÐÍÃÌÇËÐÁÍÇËÑÍÁ¿ÏÇØÄË Ï¿ÀÍѿ݌ ØÇËÌ¿ÐÑÚÉÄÐÍÁÏÄËÄÌÌÍÂÍÇÐÉÒÐÐÑÁ¿ÇÀÇÆÌÄп ÎÏÇÖÄË ÁÄÐÛË¿ ÒÐÎÄ×ÌÍ § ÐÉ¿Æ¿Ê ÍÌ ËÌÄ ÐÊÄÃÒÝØÄÄ Š¦Ì¿Ä×Û Ï¿ÌÛ×ÄÞÀÏ¿ÊÉÐÄÀÄÊÝÃÄÈ ÐÉÍÑÍÏÚËÇËÌÄÀÚÊÍÉÍËÓÍÏь ÌÍ Ï¿ÀÍÑ¿ÑÛ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÂÊÇ ÎÍÃÐÑÏÍÇÑÛÐÞ ÎÍà ÁÐÄÔ ËÍÇÔ ŠÑ¿Ï¿É¿ÌÍÁšÇÌÄÊÄÂÉÇÈÑÁÍÏÖÄÐÉÇÈÔ¿Ï¿ÉÑÄÏŸÎÍÑÍËÐÑ¿Ê ÎÍÌÇË¿ÑÛÄÐÊÇÑ¿É ÑÍË¿ÊÍÁÄÏÍÞÑÌÍ ÖÑÍÍÌÇÀÒÃÒÑÊÒÖ×Ä ËÄÌÞ Ç ÐÃÄÊ¿ÝÑ ÖÑ͌ÌÇÀÒÃÛ ÊÒÖ×Ä ÖÄË Þ пË Ÿ ÆÌ¿ÖÇÑ ÍÎÞÑÛÑÞÌÒÑÛÊÞËÉÒпËÍËÒÀÄÆÁÍÆËÍÅÌÍÐÑÇÃÄÊÄÂÇÏÍÁ¿ÑÛ ±¿ÉÖÑÍÑÄÎÄÏÛÞÌÄÀÍÝÐÛÀÏ¿ÑÛÊÝÃÄÈ ÉÍÑÍÏÚÄËÄÌÞϿƌ ÃÏ¿Å¿ÝÑ É Ñ¿Ê¿ÌÑÒ ÉÍÑÍÏÚÔ Þ ÏÄÁÌÒÝ Ç ÉÍÑÍÏÚÔ ÇÌÍÂÿ ÿÅÄÑÍÊÉÍËÌÄÎÍÌÇ˿ݬÍÍÌÇÃÄÊ¿ÝÑÃÄÊÍŒÇÃÄÊ¿ÝÑ ÄÂÍ ÂÄÌÇ¿ÊÛÌÍ ®ÍÜÑÍËÒ ÁÐÄ ŠÂÄËÍÏÏÍǚ ÍÎÏ¿ÁÿÌÌÚš ¦ÁÒÖÇÑ ÁÐÄ ÍÖÄÌÛ ÉÏ¿ÐÇÁÍ ÌÍ ÌÒÅÌÍ ÁÌÄÐÑÇ ÍÃÌÍ Á¿ÅÌÍÄ ÃÍÎÍÊÌÄÌÇÄ ÎÍÇÐÉ ÍÐÍÀÍÂÍ ÎÍÃÔÍÿ Ç ËÍÑÇÁ¿ÕÇÇ Ñ¿Ê¿ÌÑ¿ ŠÍÉÒοÄÑÐޚÑÍÂÿ ÉÍÂÿÁÚÇËÄÄÑÄÃÄÊÍÐÊÝÃÛËÇ ÉÍÑÍÏÚÄ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍËÍÂÒÑÃÍÀ¿ÁÇÑÛÕÄÌÌÍÐÑÇÁ¿×ÄÈÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ¤ÐÊÇÅÄ ÌÄÐËÍÑÏÞÌ¿ÁÐÄÁ¿×ÇÒÔÇØÏÄÌÇÞ ÎÄÐÌÇÇÎÊÞÐÉÇ ÁÍÉÏÒŠѿʿÌÑÊÇÁÍÂ͚ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ÁÉÊ¿ÃÁÁ¿×ÄÃÄÊÍÍÌÉ¿É ÌÄÁÌÍÐÇÊ Ñ¿ÉÇÌÄÁÌÍÐÇÑ ÑÍÌ¿ÃÍÎÄÏÄÐÑ¿ÑÛÎÍÌ¿ÎÏ¿ÐÌÒ ÑÏ¿ÑÇÑÛÁÏÄËÞÁÚÌÄÐÍÆÿÌÚÃÏÒÂÃÊÞÃÏÒ¿ ÇÅÇÑÛÌ¿ÃÍ ÎÍÏÍÆÌۚ „™ÃÆ»ͽ¼Í¸Åʽȸ“ XXXGPSCFTSVCMPH†BOUPO† EFSMZBULB†CMPH†IFEIBOUFSB 

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

»¨¥¥¶¥­®§«¦

ˆ°Í½ ÇÍÅÄÅΘ °ÄÂÍÃÌÞËÚÐÒØÄÐÑÁÒÄËÁÒÀÚÐÑÏÄÌÌÍË ÑÄËÎÄ ÜÑÍ ÿÌÌÍÐÑÛ Ì¿×ÄÂÍ ÀÚÑÇÞ £¿ÅÄ ÍÀØÄÌÇÄ ÐÑ¿ÊÍ ÃÇ¿ÊÍÂÍË ÐËЌÍÖÌÍÂÍ ÑÇο ÌÄÑÁÏÄËÄÌÇ ÌÄÏÄÃÉÍÇÅÄÊ¿ÌÇÞÁÄÐÑÇÃÍÊÂÇÄ Æ¿ÃÒ×ÄÁÌÚÄ Ï¿ÆÂÍÁÍÏÚ ÍÀÐÒÅÿÑÛ ÍÑÁÊČ ÖÄÌÌÚÄÎÏÍÀÊÄËÚ ÎÇпÑÛÃÊÇÌÌÚÄÎÇÐÛË¿ ¶¿ÐÑÍËÚÎÏÍÐÉ¿ÉÇÁ¿ÄËÁ¿ÅÌÚÄÍÐÌÍÁÍÎ͌ ʿ¿ÝØÇÄ ÁÄØÇ Ì¿×ÄÈ ÅÇÆÌÇ ÌÄ ÒÐÎÄÁ¿Þ ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÑÛÐÞÇÎÍÏ¿ÆËÚÐÊÇÑÛ¬ÄÒÐÎÄÁ¿ÄË ÁÍÍÀØÄÎÍÌÞÑÛ ÖÑÍËÚÖÑ͌ÑÍÒÎÒÐÑÇÊÇ ÖÄÂ͌ ÑÍÌÄÆ¿ËÄÑÇÊÇ ©ŒÂÍÿËÖÄÊÍÁÄÉÍÀÚÖÌÍÎÄÏÄÅÇÁ¿Œ ÄÑÉÏÇÆÇÐ ÎÏÄÃÎÍʿ¿ÝØÇÈÎÍÇÐÉÍÑÁÄÑÍÁÌ¿ ÁÍÎÏÍÐÚÜÉÆÇÐÑÄÌÕÇ¿ÊÛÌÍÂÍÔ¿Ï¿ÉÑÄÏ¿Š¶ÑÍ ÞÃÍÊÅÄÌÐÃÄÊ¿ÑÛÁÜÑÍÈÅÇÆÌÇ £ÊÞÖÄÂÍÞ ÐÒØÄÐÑÁÒÝ š¤ÐÊÇÍÌ¿ÃÄÉÁ¿ÑÌÍÍÑÁÄÖ¿ÄÑÌ¿ ÜÑÇÁÍÎÏÍÐÚ ÑÍÎÏÍËÄÅÒÑÍÖÌÚÈÉÏÇÆÇÐÑ¿É Ì¿ÆÚÁ¿ÄËÍÂÍ ÐÏÄÃÌÄÂÍ ÁÍÆÏ¿ÐÑ¿ ÎÏÍÔÍÃÇÑ ÂÊ¿ÃÉÍÇÏÍÁÌÍŸÁÍÑÄÐÊÇÖÄÊÍÁÄÉÁÐÁÍÄ ÁÏÄËÞŠÎÏÍÐÉÍÖÇʚÜÑÇÁÍÎÏÍÐÚ ÌÄÏÄ×ÇÊ ÇÔ ÑÍ ÐÑÍÊÉÌÒÁ×ÇÐÛÐÏÄÆÒÊÛÑ¿Ñ¿ËÇÑ¿ÉÍÈ ÌÄÀÏÄÅÌÍÐÑÇËÄÅÃÒÇÂÍÿËÇ ÍÌËÍÅÄÑ ÏÒÔÌÒÑÛ Á ÉÏÇÆÇÐÌÍÄ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ ÎÍ ÎÍÊÌÍÈ ÎÏÍÂÏ¿ËËÄ §Æ ÎÏ¿ÉÑÇÉÇ ÁÊ¿ÃÄÊÄÕ ÂÏÒÎÎÚ ÉÍËοŒ ÌÇÈÁÐÁÍÇÑÍÂÿ×ÌÇÄÂÍÿÎÍÈË¿ÊÐÄÀÞ Ì¿ ÑÍË ÖÑÍ ÇØÄÑ ÍÃÌÍËÇÌÒÑÌÚÄ ÐÉ¿ÆÉÇ Ì¿ ÌÍÖÛ­ÃÌ¿ËÇÌÒÑ¿ŒÜÑÍÑÍÁÏÄËÞ ÉÍÑÍÏÍÄ ÍÌ ËÍ ÁÚÃÄÊÇÑÛ Ì¿ ÁÄÖÄÏÌÄÄ ÍÀØÄÌÇÄ ÐÍ ÐÁÍÇËÇ ÃÄÑÛËÇ ÇÆÌÄÐËÄÌ ÍÐÑ¿ÌÍÁÇÊÐÞ Ç ÏÄ×ÇÊÉ¿ÏÃÇÌ¿ÊÛÌÍÇÆËÄÌÇÑÛÐÁÍÝÅÇÆÌÛ ­Ì Æ¿ÇÌÑÄÏÄÐÍÁ¿ÊÐÞ ÃÁÇÅÄÌÇÄË TMPX MJGF Ì¿ÀÇÏ¿ÝØÇË ÎÍÎÒÊÞÏÌÍÐÑÛ Á ÎÍÐÊÄÃÌÄÄ ÁÏÄËÞ ³ÇÊÍÐÍÓÇÞ TMPX MJGF Æ¿ÉÊÝÖ¿ÄÑÐÞ Á ÐÑÏÄËÊÄÌÇÇÌ¿ÐÊ¿ÅÿÑÛÐÞÅÇÆÌÛÝÌ¿ É¿ÅÃÚËÄÄËÍËÄÌÑÍËÇÎÏÍÕÄÐÐÍË ÌÄÐÊÄÃ͌ Á¿ÑÛÂÏ¿ÓÇÉ¿ËÇÏ¿ÐÎÇпÌÇÞË ¿ÒÐÎÄÁ¿ÑÛÑÍ ÖÑÍ ÃÄÈÐÑÁÇÑÄÊÛÌÍ Á¿ÅÌÍ ÃÊÞ ÑÄÀÞ Š©¿ÅŒ ÃÍËÒÃÄÊÒŒÐÁÍÞÐÉÍÏÍÐÑۚ ŒÃÄÉÊ¿ÏÇÏÒÝÑ ÎÍÐÊÄÃÍÁ¿ÑÄÊÇ ÜÑÍÂÍ ÃÁÇÅÄÌÇÞ ©ÍÌÄÖÌÍ Ñ¿ÉÍÈÎÍÃÔÍÃÑÏÄÀÒÄÑÐÄÏÛÄÆÌÚÔÁÏÄËÄÌÌÚÔ Æ¿ÑÏ¿Ñ«ÍÄËÒÉÊÇÄÌÑÒÎÍÑÏÄÀÍÁ¿ÊÍÐÛÖÄÑÚÏÄ ÂÍÿÌ¿ÑÍ ÖÑÍÀÚÇÆËÄÌÇÑÛÐÁÍÈÏÇÑËÅÇÆÌÇ Ñ¿É É¿ÉÍÌÔÍÑÄʼÑÍÀÚÊ¿ÐÄÏÛÄÆÌ¿ÞÁÌҌ ÑÏÄÌÌÞÞÏ¿ÀÍÑ¿ ÉÍÑÍÏ¿ÞÎÏÇÁÄÊ¿ÉÁÌÄ×ÌÇË ÇÆËÄÌÄÌÇÞˬ¿ÎÏÇËÄÏ Ï¿ÌÛ×ÄÀÇÆÌÄÐËÄÌ ÐËÍÑÏÄÊÌÍÁÍÐÑÌÚÄÉ¿Ì¿ÊÚÌÄÐÉÍÊÛÉÍÖ¿ÐÍÁ ÁÃÄÌÛ ¿ÐÄÈÖ¿ÐŒÌÄÐÉÍÊÛÉÍÖ¿ÐÍÁÁÌÄÃÄÊÝ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

­ÌÎÄÏÄÐÑ¿ÊÌÍÐÇÑÛÖ¿ÐÚÇÖÄÑÉÍÍÂÏ¿ÌÇÖÇÊ ÁÏÄËÞÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÞËÍÀÇÊÛÌÚËÑÄÊÄÓÍÌÍËÇ ÎÏÍÖÇËÇÐÏÄÃÐÑÁ¿ËÇÐÁÞÆǬÄÏÄÃÉÍÀÚÁ¿ÄÑ Ñ¿É ÖÑÍÃÄÊÍÁÚÄÊÝÃÇÐÍÀÇÏ¿ÝÑÐÞÌ¿Ö¿Ðь ÌÚÄÁÐÑÏÄÖÇÇÿÅÄÁÄÖÄÏÇÌÉÇ ÌÍÎÏÇÜÑÍË ÌÄ Ï¿ÐÐÑ¿ÝÑÐÞ Ð ÉÍËËÒÌÇÉ¿ÑÍÏ¿ËÇ ÁÄÃÒÑ ¿ÉÑÇÁÌÒÝ ÎÄÏÄÎÇÐÉÒ ÇÊÇ ÎÄÏÄÂÍÁÍÏÚ ¼ÑÍ ÐÌÇÅ¿ÄÑÉÍÌÕÄÌÑÏ¿ÕÇÝÁÌÇË¿ÌÇÞÇÌÄÎ͌ ÆÁÍÊÞÄÑÌ¿ÐÊ¿ÃÇÑÛÐÞÏÄÃÉÇËÇËÂÌÍÁÄÌÇÞËÇ ÍÑÃÚÔ¿ÎÍÎÍÊÌÍÈÎÏÍÂÏ¿ËËÄ ¬¿×ÄÍÀØÄÐÑÁÍÎÍÍØÏÞÄÑÃÁ¿ ÄÐÊÇËÍŌ ÌÍ Ñ¿É ÁÚÏ¿ÆÇÑÛÐÞ ÐÑÇÊÞ ÐÒØÄÐÑÁÍÁ¿ÌÇÞ ÅÇÆÌÛÉ¿ÉÃÍÐÑÇÅÄÌÇÄ ÐÁÍÄÂÍÏÍÿŠÎÍÂÍÌÞ Æ¿ ÂÍÏÇÆÍÌÑÍ˚ Ç ÅÇÆÌÛ É¿É ÏÇÑÒ¿Ê ÇÊÇ ÅÇÆÌÛ ÎÍ ÎÏ¿ÁÇÊ¿Ë ¬¿ ÜÑÇÔ ÐÕÄÌ¿ÏÇÞÔ ÐÑÍÇÑ×Ñ¿ËΊÍÃÍÀÏÄÌÍÇÁÍÐÑÏÄÀÍÁ¿Ì͚ ÁÐÄ ÍÐÑ¿ÊÛÌÍÄÌ¿ËÎÏÇÔÍÃÇÑÐÞÏÄ¿ÊÇÆÍÁÚÁ¿ÑÛ ÎÏÍÃÇÏ¿ÞÐÛÖÄÏÄÆÌÄÎÏÇÞÑÇÄ ÌÄÎÍÌÇË¿ÌÇÄ Ç ÍÐÒÅÃÄÌÇÄ ÐÍÕÇÒË¿ £ÇÏÄÉÑÍÏ ÉÏÒÎÌÍÈ ËÍÐÉÍÁÐÉÍÈÐÑÏÍÇÑÄÊÛÌÍÈÓÇÏËÚÁÁÍÆϿЌ ÑÄ ÍÉÍÊÍ ÊÄÑ ÍÐÍÆÌ¿Ê ÖÑÍ ÍÌ ÁÐÝ ÐÁÍÝ ÐÍÆÌ¿ÑÄÊÛÌÒÝ ÅÇÆÌÛ ÅÇÊ ÎÍ Ì¿ÁÞÆ¿ÌÌÚË ÎÏ¿ÁÇÊ¿Ë ÇÄÂÍÌ¿ÉÏÚÊÑÞÅÄÊÄÈ×ÇÈÉÏnj ÆÇСÐÄ ÖÑÍÒÌÄÂÍÀÚÊÍŒÁÒÆ ÁÉÍÑÍÏÍË ÍÌÃÍÊÅÄÌÀÚÊÒÖÇÑÛÐÞ ÅÇÆÌÄÌÌÚÈÎÒÑÛ ÉÍÑÍÏÚÈ ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÊÞÊÍÐÛ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÚË ÎÏÍÈÑÇ ÅÄÌØÇÌ¿ Ì¿ ÉÍÑÍÏÍÈ ÎÍʿ¿ÊÍÐÛ ÅÄÌÇÑÛÐÞŒÁÐÄÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÃÊÞÌÄÂÍÖÒÅÇËÇ ÌÄÌÒÅÌÚ˦ÃÄÐÛÇËÄÊËÄÐÑÍÁÌÒÑÏÄÌÌÇÈ ÉÍÌÓÊÇÉÑÐÏÍÃÇÑÄÊÞËÇ ÉÍÑÍÏÚÄÏ¿ÐÎÊ¿Ìnj ÏÍÁ¿ÊÇÆ¿ÌÄÂÍÄÂÍÅÇÆÌÛÁÎÊÍÑÛÃÍÍÂÍÏÍÿ Ì¿ÉÍÑÍÏÍËÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÛÁÐÑ¿ÏÍÐÑÇÁڌ Ï¿ØÇÁ¿ÊÀÚÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉÇÖÇÐÑÚÄÎÏÍÃÒÉÑÚ ¬¿ÃÍ ÒÖÇÑÚÁ¿ÑÛ Ç ÑÍ ÖÑÍ ÜÑÍÑ ÀÇÆÌÄÐËÄÌ ÎÏÇÌÞÊÒÎÏ¿ÁÊÄÌÇÄÉÍËοÌÇÄÈÎÍÐÊÄÑÍÂÍ É¿ÉÍÑÄÕÍÑÍ×ÄÊÍÑÃÄÊ­ÐÍÆÌ¿ÌÇÄÑÍÂÍ ÖÑÍ ÄËÒ ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ Ì¿ÈÑÇ ÐÁÍÈ ÊÇÖÌÚÈ ÎÒÑÛ ÇÏÄ×ÄÌÇÄÐÁÞÆ¿ÌÌÚÔÐÜÑÇËÁÍÎÏÍÐÍÁ Æ¿Œ ÌÞÊÍ Ò ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞ ÌÄÐÉÍÊÛÉÍ ÊÄÑ ­Ì ÎÍÐÑÄÎÄÌÌÍ ÐÁÄÊ Ì¿ ÌÄÑ ÐÁÍÄ ÒÖ¿ÐÑÇÄ Á ÀÇÆÌÄÐÄ ÎÄÏÄÿÊÃÄÊÍÎÊÄËÞÌÌÇÉÒÇÒ×ÄÊ ÁÀÒÃÃÇÈÐÉÇÈÔÏ¿Ë £ÊÞÑÍÂÍÖÑÍÀÚÏ¿ÆÏÄ×ÄÌÇÄÉÏÇÆÇпÌÄ ÍÉ¿Æ¿ÊÍÐÛÐÑÍÊÛÉ¿ÏÃÇÌ¿ÊÛÌÚË ÊÒÖ×ÄÁÍÁÏČ ËÞƿÿÑÛÐÄÀÄÁÄÖÌÚÄÁÍÎÏÍÐÚÇÎÏÇÊÍÅÇÑÛ ÐÇÊÚÉÑÍËÒ ÖÑÍÀÚÐÓÍÏËÒÊÇÏÍÁ¿ÑÛÍÑÁÄÑÚ ±ÍÂÿÁÚÐÎÍÊÌÚËÎÏ¿ÁÍËÐËÍÅÄÑÄÐÉ¿Æ¿ÑÛ Š²Ï¿ ÉÏÇÆÇК

ÉÊÛ½ÌØ¿

«¾½¿ÏËÍ  ½ÊÇÞ¸ÇÏÐÉ¿ÞÍÉÍ̌ ÖÇÊ¿ °ÄÁÄÏÌÚÈ ÂÍÐÒÿό ÐÑÁÄÌÌÚÈ ËÄÃÇÕÇÌÐÉÇÈ ÒÌÇÁÄÏÐÇÑÄÑ ÎÍ ÐÎÄÕnj ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ŠÉÊÇÌÇÖÄÐÉÇÈ ÎÐÇÔÍÊÍš ¯¿ÀÍÑ¿Ê¿ ÜÉЌ ÎÄÏÑÍËÁÐÍÐÑ¿ÁÄËÄÃÇÉ͌ ÐÍÕÇ¿ÊÛÌÍÈ ÜÉÐÎÄÏÑÇÆÚ ©ÍÊÍËÌÚ ÎÏÄÎÍÿÁ¿Ê¿ Á «ÍÐÉÍÁÐÉÍÈÂÒË¿ÌÇÑ¿ÏÌ͌ ÑÄÔÌÇÖÄÐÉÍÈ ¿É¿ÃÄËÇÇ ŸÁÑÍÏÎÏÍÂÏ¿ËËÇÑÏÄÌÇ̌ ÂÍÁÉ¿ÉÁÐÓÄÏÄÐÄËÄÈÌÍÂÍ ÉÍÌÐÒÊÛÑÇÏÍÁ¿ÌÇÞ Ñ¿É Ç ÀÇÆÌÄЌÎÏÍÄÉÑÍÁ­Ï¿Ìnj Æ¿ÑÍÏ Š©ÊÒÀ¿ ÒÐÎÄ×ÌÚÔ ÎÍÃÏÍÐÑÉÍÁš


13*7"$: ¬Í˾ÈÂɽ §ËÀÁ½ÌÍÅÒËÁÅÏÏÍ¿ËÀ½ §ÉÀÍÀϽɸ×ÉÊÈËÂÊËȸϽÃƺ½Â¸Ƚ»ËÃÀÈ˽ÊÇƼ¼½È¾¸ÅÀ½¹¸Ã¸ÅɸĽ¾¼ËÉÇÆÉƆ ¹ÆÄȽ¸»ÀÈƺ¸ÅÀ×ϽÃƺ½Â¸Ÿ¾À¿Å½ÅÅÓ½ÉƹÓÊÀ×À½»ÆºÅËÊȽÅÅÀÄǽȽ¾Àº¸ÅÀ½Ä ʽ;½ƹÉÊÆ×ʽÃÔÉʺÉÃÀÉÆÆʺ½ÊÉʺÀ½ºÆÑËѽÅÀÀÀÇÈÆ׺ýÅÀÀÕÄÆÎÀÁŸÈˆ и½ÊÉ× ÊÆÇÆÊȽ¹ÅÆÉÊÔºÆɺƹƾ¼½ÅÀÀÆÊŸÂÆÇÀºÐÀÍÉ×Ï˺ÉʺŽȽ¸ÃÀ¿Ë½ÊÉ× À ÆÅÀ˼½È¾Àº¸ÖÊÉ×¥¸ÇÈÀÄ½È ÉÈËÂƺƼÉʺÆĺÓÇÈÀº½ÊÃÀºÓ ¸ºÅËÊÈÀºÉ½ÂÀÇÀÊ ÆÊ¿ÃÆÉÊÀ«ÃÓ¹¸½Ê½ÉÔ ÐËÊÀʽ ¸ŸɸÄÆļ½Ã½ÇÓʸ½Ê½ÉÔËÅ×ÊÔÊȽºÆ»Ë

¶ÃÀ× ¢˜¨˜©š˜ ÆÇÓÊÅÓÁ ÇÉÀ† ÍÆÃÆ» ɽÈÊÀÌÀÎÀÈƺ¸ÅÅÓÁ Õ† ¿ÀÉʽÅÎÀ¸ÃÔÅÓÁ ÇÉÀÍÆʽȸǽºÊ º¸ÃÀÌÀÎÀÈƺ¸ÅÅÓÁÉǽÎÀ¸ÃÀÉÊÇÆ ¼½ÊÉÂÆÄË º¿ÈÆÉÃÆÄË ɽĽÁÅÆÄË ÂÆÅÉËÃÔÊÀÈƺ¸ÅÀÖ ¼ÀȽÂÊÆÈ ÃÀ»À ÇÈÆ̽ÉÉÀÆŸÃÔÅÆ»Æȸ¿ºÀÊÀ×Çȸ† ÊÀÂËÖÑÀÍÇÉÀÍÆÃƻƺ„©Æ†ŸÅ¸ÅÀ½“ ÏýŤ½¾È½»ÀÆŸÃÔÅÆÁ¸ÉÉÆÎÀ¸ÎÀÀ ÇÉÀÍÆÃƻƺÇȸÂÊÀÂƺ„§ÈÆÉÊƺĽ† Éʽ“ ÊȽŽÈƹËϸÖÑÀÍ»ÈËÇǼÃ× ÇÉÀÍÆÃƻƺ ʽȸǽºÊÀϽÉÂÀÍ»ÈËÇÇ ¼Ã׺¿ÈÆÉÃÓÍÀ¼½Ê½Á

ÁÍÂÎÀ§ËÈËÉʽ ÐÈ«ÀËÍËÁÊ½Ü Á ËÑ– XXXCMBHPŠTFCFSV ¯ÂÈ ŠŠÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

¯¿ÐÉÍÊËÄÅÃÒÁÌÒÑÏÄÌÌÇËÍØÒØÄÌÇÄË ÇÎÏÄÃÙÞÁÊÄÌÌÍÈÏÄ¿ÉÕÇÄÈÎÍÏÍÅÿÄÑÃÇЌ ÉÍËÓÍÏÑ ÐÉÍÑÍÏÚËÖÄÊÍÁÄÉÎÚÑ¿ÄÑÐÞÐÎÏ¿Œ ÁÇÑÛÐÞ§ÁËÄÐÑÍÑÍÂÍÖÑÍÀÚÎÍÆÁÍÊÇÑÛÐÄÀÄ ÆÊÇÑÛÐÞÇÊÇÀÍÞÑÛÐÞ ÍÌÑÏ¿ÑÇÑÜÌÄÏÂÇÝÌ¿ ÑÍ ÖÑÍÀÚÇÆÀÄÅ¿ÑÛÌÄÅÄÊ¿ÑÄÊÛÌÚÔ ËÄ׿݌ ØÇÔÄÂÍÍÀØÄÌÇÝÐËÇÏÍËÖÒÁÐÑÁ±ÍÂÿ ÖÒÁÐÑÁ¿ ËÍÂÒÑ ÁÚÑÄÐÌÞÑÛÐÞ ÍÑÏÇÕ¿ÑÛÐÞ ÎÏÍÄÕÇÏÍÁ¿ÑÛÐÞÇÑéÏÍËÄÑÍÂÍ ÄÐÊÇÍÌÇ ÌÄÎÏÇÌÇË¿ÝÑÐÞÀÊÇÅ¿È×ÇËÍÉÏÒÅÄÌÇÄË ÐÖÇÑ¿ÝÑÐÞ Æ¿ÎÏÄÑÌÚËÇ ÇÊÇ ÒÅ¿ÐÌÚËÇ Á ÐÄËÛÄÇÊÇÃÏÒÂÍËÁ¿ÅÌÍËËÇÉÏÍÐÍÕÇÒËÄ ÑÍÖÄÊÍÁÄÉËÍÅÄÑÎÄÏÄÅÇÁ¿ÑÛÐÑÚà ÁÇÌÒ ÐÑÏ¿Ô пËÍÍÐÒÅÃÄÌÇÄÆ¿ÑÍ ÖÑÍÌÄÁÐÇÊ¿Ô ÒÎÏ¿ÁÊÞÑÛ ÇËÇ ÇÊÇ ÉÍÌÑÏÍÊÇÏÍÁ¿ÑÛ ÇÔ ¼ÑÇÌ¿ÐÊ¿ÇÁ¿ÄËÚÄÖÒÁÐÑÁ¿ÎÏÇÁÍÃÞÑÉÃ͌ ÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚËÎÄÏÄÅÇÁ¿ÌÇÞË ÍÑÉÍÑÍÏÚÔ ÑÍÅÄÔÍÖÄÑÐÞÇÆÀ¿ÁÇÑÛÐÞ±¿ÉÇËÍÀÏ¿ÆÍË Ì¿ÖÇÌ¿ÄÑ ÓÒÌÉÕÇÍÌÇÏÍÁ¿ÑÛ ÌÄÉÍÑÍÏ¿Þ Æ¿ËÉÌÒÑ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿ Á ÉÍÑÍÏÍÈ ÖÄÊÍÁÄÉ ÎÚÑ¿ÄÑÐÞ ÅÇÑÛ ÎÍà ÀÄÆÍοÐÌÍÈ Ë¿ÐÉÍÈ ÂÃÄ ÌÄÎÏÇÞÑÌÚÄ ÖÒÁÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ ËÍÂÒÑ ÍÐÊÍÅÌÇÑÛ ÍÑÌÍ×ÄÌÇÞ ÎÍÿÁÊÞÝÑÐÞ ¿ ÇÐÑÇÌÌÍÄÊÇÕÍÎÏÞÖÄÑ

ÉÊÛ½ÌØ¿

®ÄÏÁÍÌ¿Ö¿ÊÛÌÍÑ¿ÉÍÈÐÎÍÐÍÀÃÄÈÐÑÁÄÌ ¬¿ÎÏÇËÄÏ ÌÄÑ ÐËÚÐÊ¿ ÎÍÉ¿ÆÚÁ¿ÑÛ Ͽƌ ÃÏ¿ÅÄÌÇÄ Ì¿Ö¿ÊÛÐÑÁÒ Œ ÌÇÖÄÂÍ ÔÍÏÍ×ÄÂÍ ÇÆÜÑÍÂÍÌÄÁÚÈÃÄѬÍÐÍÁÏÄËÄÌÄËÎÏÍÇЌ ÔÍÃÇÑÍÀÏ¿ÑÌÚÈÜÓÓÄÉѱÍÑÅÄÌ¿Ö¿ÊÛÌÇÉ ÖÒÁÐÑÁÒÞ ÀÄÆÏÍÎÍÑÌÍÐÑÛ ÎÍÃÖÇÌÄÌÌÍÂÍ ÀÒÃÄÑÍØÒØ¿ÑÛÄØÄÀÍÊÛ×ÒÝÐÍÀÐÑÁÄÌÌÒÝ ÁÊ¿ÐÑÛ ÉÍÑÍÏÍÈÍÌÌÄÎÏÄËÄÌÌÍÁÍÐÎÍÊÛÆҌ ÄÑÐÞÍÎÞÑیѿÉÇÃÊÞÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÇÞÐÁÍÄÂÍ ÐÑ¿ÑÒп ÍÊÛ×Ä ÁÊ¿ÐÑÇ ÀÍÊÛ×Ä ÎÍÉÍό ÌÍÐÑÇ ¿ ÆÌ¿ÖÇÑ ÀÍÊÛ×Ä Æ¿Å¿ÑÚÔ ÖÒÁÐÑÁ ÌÄÃÍÁÍÊÛÐÑÁ¿ÇÆÊÍÐÑÇ ¬ÄÌ¿ÔÍÃÞÐÁÍÄÂÍÁÚÏ¿ÅÄÌÇÞ ÖÒÁÐÑÁ¿ Ì¿É¿ÎÊÇÁ¿ÝÑÐÞ Ç ŠÉÍÌÑÄÈÌÇÏÒÝÑÐޚ ÁÚÐÑÒοÞ ÀÊÍÉÇÏÒÝØÇË ËÄÔ¿ÌÇÆËÍË Á ËÇÏÍÍØÒØÄÌÇǶÄÊÍÁÄÉÌ¿ÖÇÌ¿ÄÑÑÄÏÞÑÛ ÐÁÞÆÛÐÍÐÁÍÄÈÁÌÒÑÏÄÌÌÄÈÅÇÆÌÛÝ ÎÍÞÁŒ ÊÞÄÑÐÞÌÄÒÁÄÏÄÌÌÍÐÑÛ ÖÒÁÐÑÁÍÀÄÐÎÍËÍ، ÌÍÐÑÇ Ì¿ÎÏÞÅÄÌÇÄ¡ÍÑÑÍÂÿÎÏÇÔÍÃÇÑ ÑÏÄÁÍ¿ ±ÏÄÁÍ¿ Œ ÜËÍÕÇÍÌ¿ÊÛÌÍÄ ÐÍÐÑÍÞÌÇÄ ÐÁÞÆ¿ÌÌÍÄÐÎÄÏÄÅÇÁ¿ÌÇÄËÌÄÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÍÈ ÍοÐÌÍÐÑÇ Ç ÎÏÍÞÁÊÞÝØÄÄÐÞ Á ÍÅÇÿÌÇÇ ÌÄÀÊ¿ÂÍÎÍÊÒÖÌÍÂÍÏ¿ÆÁÇÑÇÞÐÍÀÚÑÇÈ


«Жемчужина» эстетической косметологии ÆÂÊ×¹È׺¢ÆÃÆÄŽÆÊÂÈÓÃÉ×νÅÊÈÕÉʽÊÀϽÉÂÆÁÂÆÉĽÊÆÃƆ »ÀÀ„ž½ÄÏ˾ÀŸ“šÂȸÉÀºÆÄÅƺÆÄ¿¼¸ÅÀÀŸ›È¸¾¼¸ÅÉÂÆÁ ¼ÂÃÀ½ÅÊƺÇÆȸ¼ËÖÊŽÊÆÃÔÂÆÅƺ½ÁÐÀ½ÂÆÉĽÊÆÃÆ»ÀϽÉÂÀ½ ÇÈÆν¼ËÈÓ ÅÆÀÀ¿ÓɸÅÅÓÁ¼À¿¸ÁÅÀÂÆÄÌÆÈÊŸ×ƹÉʸÅƺ¸

ÔÍÃÞÁÕÄÌÑÏ ÐÏ¿ÆÒÎÍÌÇË¿Œ Ä×Û ÖÑÍÁÄÂÍÐÍƌ ÿÌÇÄÁÊÍÅÄÌÚÌÄÑÍÊÛÉÍ ÀÍÊÛ×ÇÄÐÏÄÃÐÑÁ¿ ÌÍÇÃҌ ׿£ÇÆ¿ÈÌÇÐÑÇÊÛÎÍËČ ØÄÌÇÞÎÏÍÃÒË¿ÌÃÍËÄÊÍÖÄÈ ®ÄÏÄÐÑÒοÞÎÍÏÍÂÕÄÌÑÏ¿ É¿ÉÎÍÁÍÊ×ÄÀÐÑÁÒ ÎÍοÿŒ Ä×ÛÁÐÉ¿ÆÍÖÌÚÈËÇÏÎÍÉÍÞ Ç¿ÏËÍÌÇǶÇÐÑÚÄÎÏnj ÏÍÃÌÚÄÑÍÌ¿ ËÞÂÉ¿ÞËҌ ÆÚÉ¿ ÌÄÌ¿ÁÞÆÖÇÁÍÆÁÒÖ¿Œ Ø¿ÞÓÍÌÍË ÍÑÉÏÚÁ¿ÝØÇȌ ÐÞÁÆÍÏÒŠÁÇÃÌ¿ËÍÏĚÇ ÎÏÇÁÄÑÊÇÁÚÄÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚ ÕÄÌÑÏ¿ÎÍÆÁÍÊÞÝÑÉÊÇÄ̌ ÑÒÐÎÄÏÁÚÔËÇÌÒÑÎÍÐČ ØÄÌÇÞпÊÍÌ¿Ï¿ÐÐÊ¿ÀÇÑی ÐÞÇÎÍÊÒÖÇÑÛÜÐÑÄÑÇÖČ ÐÉÍÄÇÃÒ×ÄÁÌÍÄÌ¿ÐÊ¿ÅÃČ ÌÇį¿ÐÎÍÊÍÅÇÁ×ÇÐÛÁÔÍʌ ÊÄÁÒÝÑÌÍËÉÏÄÐÊÄÇÂÊÞÃÞ ÁËÍÏÐÉÒÝÿÊÛ É¿ÅÄÑÐÞ ÖÑÍÌ¿ÀÄ¿ÝØ¿ÞÁÍÊÌ¿ÒÌČ ÐÄÑÐÐÍÀÍÈÁÐÄÎÏÍÀÊÄËÚ §ÌÑÄÏÛÄÏÒпÊÍÌ¿ÎÏÇÐÒØÇ ÊÄÂÉÇÈÓÏ¿ÌÕÒÆÐÉÇÈ׿ÏË ¡ÍÃÌÍÈÇÆÉÍËÌ¿ÑÌ¿Î͌ ÐÄÑÇÑÄÊÄÈÐÒÊÚÀÉÍÈÐË͌ ÑÏÇÑÐÍÐÑÄÌÚÇÉÍÌ¿ÐÑnj ÊÞŒ«ÜÏÇÊÇÌ«ÍÌÏÍ°ÊÍÁÌÍ ÍÑÏ¿Å¿ÝØÇÄÐÞÁÎÄÏÊ¿ËҌ ÑÏÄÅÄËÖÒ¿ËÍÏÐÉÇÄÁÍÊÌÚ ÇÂÍÊÒÀÍÄÌÄÀÍ ÎÄÏÄÊÇÁ¿Ýь ÐÞÕÁÄÑ¿ÇÌÑÄÏÛÄÏ¿пÊÍÌ¿ ©¿ÅÃÚÈÒÂÍÊÍÉÕÄÌÑÏ¿Â͌

ÁÍÏÇÑÍÀÄÆÒÎÏÄÖÌÍËÁÉÒÐÄ ÏÒÉÍÁÍÃÇÑÄÊÞ Š¬¿ÆÁ¿ÌÇÄÌ¿×ÄÂÍÕÄÌÑÏ¿ ÐÇËÁÍÊÇÆÇÏÒÄÑÎÏÄÍÀÏ¿ÅČ ÌÇÄ ŒÎÍÞÐÌÞÄÑÏÒÉÍÁÍÃnj ÑÄÊÛÕÄÌÑÏ¿­ÊÛ¿©ÍÏ×Ҍ ÌÍÁ¿Œ©¿ÉË¿ÊÄÌÛÉ¿ÞÎÄЌ ÖÇÌÉ¿ÎÏÄÍÀÏ¿ÆÍÁÚÁ¿ÄÑÐÞ ÁÎÏÄÉÏ¿ÐÌÒÝÅÄËÖÒÅÇÌÒ Ñ¿ÉÇÌ¿×ÇÉÊÇÄÌÑÚ ÞÌ¿Œ ÃÄÝÐÛ ÀÒÃÒÑÒÔÍÃÇÑÛÍÑ Ì¿ÐÐÖ¿ÐÑÊÇÁÚËÇ ÍØÒØ¿Þ ÐÄÀÞÍÀÌÍÁÊÄÌÌÚËÇÇÎÏČ ÉÏ¿ÐÌÚËǚ ¤ÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚÎÏÄÍÀÏ¿ÅÄÌÇÄÐÁÄό ×ÇÊÍÐÛ ÒË¿ÐÑÄÏÍÁÕÄÌÑÏ¿ ÇËÄÄÑÐÞÁÐÄÌÄÍÀÔÍÃÇËÍÄ ÇÌÍÁÄÈ×ÄÄÍÀÍÏÒÃÍÁ¿ÌÇÄ Ç ÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄ ÎÍÐÑ͌ ÞÌÌÍÐÍÁÄÏ×ÄÌÐÑÁÒÄËÚÄ Ì¿ÁÚÉÇŒÐÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÏÄÂҌ ÊÞÏÌÍÎÍÐÄØ¿ÝÑÏ¿ÆÊÇÖÌÚÄ ÉÍÌÂÏÄÐÐÚ ÁÚÐÑ¿ÁÉÇÇÉÒό ÐÚ ÎÍÁÚ׿ÞÐÁÍÝÉÁ¿ÊÇÓnj É¿ÕÇÝ Š©ÊÇÄÌÑÒÐÊÍÅÌÍпËÍÐÑ͌ ÞÑÄÊÛÌÍÏ¿ÆÍÀÏ¿ÑÛÐÞÌ¿Ð͌ ÁÏÄËÄÌÌÍËÉÍÐËÄÑÍÊÍÂÇÖČ ÐÉÍËÏÚÌÉĤÐÑÄÐÑÁÄÌÌÍ ÊÒÖ×ÄÃÍÁÄÏÇÑÛÜÑÍÑÁڌ ÀÍÏÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿Ê¿Ë ŒÍь ËÄÖ¿ÄÑ­ÊÛ¿©ÍÏ×ÒÌ͌ Á¿Œ«ÚÏ¿ÀÍÑ¿ÄËÌ¿ÎÏ͌ ÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÍÈÉÍÐËÄÑÇÉÄ 

ÎÏÍ×ÄÃ×ÄÈÐÄÏÑÇÓÇÉ¿ÕÇÝ Á¿ËÄÏÇÉ¿ÌÐÉÍÈÊ¿ÀÍÏ¿Ñ͌ ÏÇÇËÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌÍÂÍÉʿЌ п'%"š ¡ÕÄÌÑÏÄÇËÄÄÑÐÞ¿ÎοϿÑ 'VUVSB1SP ªÍÌÃÍÌ ÉÍÑ͌ ÏÚÈËÍÅÄÑÌ¿ÇÀÍÊÄÄÜӌ ÓÄÉÑÇÁÌÍÏÄ×ÇÑÛÎÏÍÀÊČ ËÚÉÍÏÏÄÉÕÇÇÍÁ¿Ê¿ÊÇÕ¿Ç ÓÇÂÒÏÚ ¡¿ÁÂÒÐÑÄÎÏÍ×ÊÍÂÍÂÍÿÌ¿ ÏÍÐÐÇÈÐÉÍËÏÚÌÉÄÎÍÞÁnj Ê¿ÐÛÒÐÊÒ¿ÜÐÑÄÑÇÖÄÐÉÍÂÍ ÍÑÀÄÊÇÁ¿ÌÇÞÆÒÀÍÁÎÍ×ÁÄȌ Õ¿ÏÐÉÍÈÑÄÔÌÍÊÍÂÇÇ#MBODIF FU#SJMMBOUF ÉÍÑÍÏ¿ÞÌ¿ÎÏ͌ ÑÞÅÄÌÇÇËÌÍÂÇÔÊÄÑÎÍÊی ÆÒÄÑÐÞÒÐÎÄÔÍËÌ¿¦¿Î¿ÃÄ ±ÄÎÄÏÛÑ¿ÉÒÝÒÐÊÒÂÒÍÉ¿Œ ÆÚÁ¿ÝÑÇÁ©ÍÊÍËÌļÑÍ ÌÄ¿ÊÛÑÄÏÌ¿ÑÇÁ¿ÐÑÍË¿Ñ͌ ÊÍÂÇÇ ¿ÇËÄÌÌÍÜÐÑÄÑÇÖČ ÐÉ¿ÞÎÏÍÕÄÃÒÏ¿ ÍÑÉÍÑÍÏÍÈ ÒÊÚÀÉ¿ÐÑ¿ÌÍÁÇÑÐÞÞÏÉÍÈ ÇÀÄÊÍÐÌÄÅÌÍÈ¡ÐÄÂÍÆ¿ ËÇÌÒÑÆÒÀÚÍÐÁÄÑÊÞÝÑÐÞ Ì¿ŒÑÍÌÍÁ £ÊÞÑÄÔ ÉÑÍÆ¿ÀÍÑÇÑÐÞÍ ÐÁÍÇÔÌÍÂ¿Ô ÕÄÌÑÏŠ¥Äˌ ÖÒÅÇÌ¿šËÍÅÄÑÎÏÄÃÊ͌ ÅÇÑÛÎÏÄοϿÑÌÚÈÎČ ÃÇÉÝÏÍÑŠ©Ÿ¯±š §ÆÏ¿Œ ÇÊÛ ŒÜÑÍÌÍÁÚÈÐÑ¿ÌÿÏÑ ÀÄÆÍοÐÌÍÐÑÇ®ÏÇÎÏÍÁČ ÃÄÌÇÇÎÄÃÇÉÝÏ¿ÎÏÇËÄÌތ

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÝÑÐÞÎÏÄοϿÑÚ ÐÍÐÑÍތ ØÇÄÇÆÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÔÓÏÒɌ ÑÍÁÚÔÉÇÐÊÍÑÇÎÍÆÁÍÊÞ݌ ØÇÄÒÀÏ¿ÑÛÊÇ×ÌÇÈÏÍÂÍÁÍÈ ÐÊÍÈÉÍÅÇ ÌÄÎÏÇÀÄ¿ÞÉ ËÄÔ¿ÌÇÖÄÐÉÍÈÇÊÇ¿ÎοϿь ÌÍÈÖÇÐÑÉÄÐÑÍÎÚ®ÄÃÇÉÝÏ ÍÑŠ©Ÿ¯±šÎÍÆÁÍÊÞÄÑÐÃČ Ê¿ÑÛÁ¿×ÇÌÍÂÇÒÔÍÅÄÌÌڌ ËÇÇÁÄÏÌÒÑÛÁ¿ËÊÄÑÞØÒÝ ÎÍÔÍÃÉÒ £ÊÞÅÄÊ¿ÝØÇÔÐÍÔÏ¿ÌÇÑÛ ËÍÊÍÃÍÐÑÛÇÉÏ¿ÐÍÑÒÐÁÍÇÔ ÏÒÉÕÄÌÑÏÎÏÄÃʿ¿ÄÑÇ̌ ÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÈÒÔÍÃÆ¿ÏÒÉ¿Œ ËÇÇÌÍÂÑÞËÇ °ÎÄÕÇ¿ÊÇÐÑÚÕÄÌÑÏ¿ÎÏ͌ ÁÄÃÒÑÃÊÞÁ¿ÐÉÍÌÐÒÊÛÑ¿Œ ÕÇÝÎÍÎÍÃÀÍÏÒÃÄÉÍÏ¿ÑÇÁŒ ÌÍÈÉÍÐËÄÑÇÉÇÓÇÏËÚ+BOF JSFEBMF ÎÏÇËÄÌÄÌÇÄÉÍÑ͌ ÏÍÈÎÍÆÁÍÊÇÑÎÏÇÿÑÛÆ¿Œ ÁÄÏ×ÄÌÌÍÐÑÛÁ¿×ÄËÒÇÃČ ¿ÊÛÌÍËÒÍÀÏ¿ÆÒ ¥ÄÊ¿ÄËÁ¿ËÀÚÑÛÉÏ¿Ðnj ÁÚËÇÇÆÃÍÏÍÁÚËÇÇÐÇÞÑÛ É¿ÉÅÄËÖÒÅÇÌ¿ ÁÊÒÖ¿Ô ÐÍÊÌÕ¿

¤Ó¾¼½Äº¸ÉºŸнÄ νÅÊȽ„ž½ÄÏ˾ÀŸ“ ÇƸ¼È½ÉË »¢ÆÃÆÄŸ ËÛȸ¾¼¸ÅÉÂ¸× ª½Ã††

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
13*7"$: ®½ÉË˾ÐÔÂÊÅ ¬ÜÏÙÌËÈÂÄÊØÒÇÊÅÀÁÈÜ ʽÔÅʽÛÖÂÀËÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÜ ¢ÅÀ»¼Ã×ÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽýÁ ºÊÆÄÏÀÉý¼ÃןÏÀŸÖÑÀÍ À¿¼¸½ÊÉ׺½ÃÀÂƽÄÅƾ½ÉʺƧÈÀÕÊÆĹÆÃÔÐÀņ ÉʺÆÀ¿ÅÀ͆ÕÊÆÊȸʸ¼½Å½»ÀºÈ½Ä½ÅÀŸÏʽÅÀ½½È½Ç½ºÆºÀ¿¹ÀÊÓÍÀÉÊÀŧȽ¼ÉʸºÃ½ÅÅÓ½ÅÀ¾½ÂÅÀ»À†¼ÈË»À½ µÊÆʽȽ¼ÂÀ½ÂÅÀ»À ÂÆÊÆÈÓ½ÄÓŽÇÈÆÉÊÆȽÂÆÄ½Å¼Ë½Ä ÅÆŸÉÊÆ×ʽÃÔÅÆÉƺ½Ê˽ÄÇÈÆϽÉÊÔµÊÆʽÂÅÀ»À ÂÆÊÆÈÓ½ȸÉɸ¾ËÊÆÇȸÂÊÀϽÉÂÆÁÉÊÆÈÆŽĸÃƻƹÀ¿Å½É¸¹ÆÃÔн ϽĺɽºË¿ÓºÄ½Éʽº¿×ÊÓ½µÊÆÂÅÀ»À ÂÆÊÆÈÓ½ÉÕÂÆÅÆÄ×ʺ¸Ð½ºÈ½Ä× ¼½ÅÔ»ÀÀÇȽ¾¼½ºÉ½»Æ¿¼ÆÈƺԽ ˹½È½»¸×ÆÊÐÀн ÂÆÊÆÈÓ½Ÿ¹Àº¸½Êɽ¹½ ¸¾¼ÓÁÇȽ¼ÇÈÀÅÀĸʽÃԆÅƺÀÏÆ ºʽϽÅÀ½ǽȺÓÍýʾÀºËÑÀÁºÉÆÉÊÆ×ÅÀÀÇÆÉÊÆ×ÅÅÆ»ÆÉÊȽÉɸµÊÆÂÅÀ»À ÂÆÊÆÈÓ½ƹ׿¸Ê½ÃÔÅÆŸ¼ÆÇÈÆϽÉÊÔ

©½ÆÇȺ Â;ÂÍ ˆ©½ÈØƾÅÄÊÂÎËÏÅÈÈÛÄÅÆÇÐÎÌÂÒИ À ¼Ñ¿ ÉÌÇ¿ Œ ÍÃÌ¿ ÇÆ ÊÒÖ×ÇÔ ÖÑÍ ÀÚÊÇ Ì¿ÎÇпÌÚ ÃÊÞ Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÇÔ ÀÇÆÌÄÐËÄÌÍÁ ®ÏÍÖÑÇÑÄÄÄ ÎÏÄÅÃÄÖÄËÌ¿ÖÌÄÑÄÐÁÍÈÀÇÆÌÄÐ ®ÏÍÖÑÇÑÄ ÄÄ ÎÏÄÅÃÄ ÖÄË ÒÁÞÆÌÄÑÄ Á ÌÍÁÍË ÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÇÇÐÍÁÄÏ×ÇÑÄÍ×ÇÀÍÉ ÉÍÑ͌ ÏÚÄÐÍÁÄÏ׿ÝÑÁÐÄÌÍÁÇÖÉÇ®ÏÍÖÑÇÑÄÄÄŒÇ ׿ÌÐÚ Á¿×ÄÈ ÉÍËοÌÇÇ ÁÚÅÇÑÛ ÁÍÆÏ¿ÐÑÒÑ ÍÑ ÒÃÏÒÖ¿ÝØÄÈ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÇ ÍÃÇÌ É ÎÞÑÇ ÃÍ ÍÎÑÇËÇÐÑÇÖÌÍÂÍÇÆ ÎÍÑÍËÒÖÑÍÜÑ¿ÉÌÇ¿ ÎÍÊÌÍÐÑÛÝÇÆËÄÌÇÑÁ¿×ÁÆÂÊÞÃÌ¿ÀÇÆÌÄÐ ®ÏÇ ÜÑÍË ÑÏÒà ¢ÄÏÀÄÏ¿ ÀÒÃÄÑ ÎÍÊÄÆÄÌ

ÌÄ ÑÍÊÛÉÍ Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÇË ÌÍ Ç ÒÅÄ ÁÎÍÊÌÄ ÍÎÚÑÌÚË ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞË ÍÌ ËÍÅÄÑ ÿÑÛÌÍÁÚÈÁÆÂÊÞÃÌ¿ÀÇÆÌÄÐÇÌÍÁÚÄÇÃÄÇ ÃÊÞÏ¿ÆÁÇÑÇÞÉÍËοÌÇÇÇÁÚÁÄÃÄÌÇÞÄÄÌ¿ ÌÍÁÚÈÒÏÍÁÄÌÛ¬ÄÐËÍÑÏÞÌ¿ÑÍ ÖÑÍÉÌÇ¿ ÀÚÊ¿Ì¿ÎÇп̿ÊÄÑÌ¿Æ¿Ã ÇÀÊ¿ÂÍÎÍÊÒÖÌÍ ÎÄÏÄÇÆÿÄÑÐÞÄÅÄÂÍÃÌÍ ÐÑ¿ÁÐÁÍÄÍÀÏ¿ÆÌÍÈ ÇÀÊÇÄÈ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈ ÍÌ¿ ÀÍÊÄÄ ¿ÉÑÒ¿ÊÛÌ¿ Ç ÎÍÊÄÆÌ¿ ÖÄË ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍ ÃÄÊÍÁÚÔ ÉÌÇ  Ì¿ÎÇпÌÌÚÔ Æ¿ ÎÍÐÊÄÃÌÇÄ ÂÍÃÚ

ÈÂÇνÊÁͨ¿ÅϽÎ ˆžËÈÙÕÂÁÂÊÂÀËÏ¿½ÕÂÀ˾ÅÄÊÂν˜ À ©ÌÇ¿ÇÆÁÄÐÑÌÍÂÍÀÇÆÌÄЌÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑ¿ ÎÍËÍÅÄÑ ÁÊ¿ÃÄÊÛÕ¿Ë ÿÅÄ пËÚÔ ÉÏÍ×Ä֌ ÌÚÔ ˿¿ÆÇÌÍÁ ÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÐÁÍÝ ÎÏÇÀÚÊÛ ¿ ÒÅ É¿ÉÇÄ ÃÍÎÍÊÌÇÑÄÊÛÌÚÄ ÁÚÂÍÃÚ Î͌ ÊÒÖ¿ÑÍÑÄÄÎÏÍÖÑÄÌÇÞÁÊ¿ÃÄÊÛÕÚÉÏÒÎÌÍÂÍ ÀÇÆÌÄп Ç ÎÏÄÃÐÑ¿ÁÇÑÛ ÐÊÍÅÌÍ °ÍÁÄÑÚ ÎÏÇÁÄÃÄÌÌÚÄ Á ÌÄÈ ÒÌÇÁÄÏпÊÛÌÚ Ç Üӌ ÓÄÉÑÇÁÌÚ É¿É ÃÊÞ ÉÏÒÎÌÚÔ ÉÍËοÌÇÈ Ñ¿É Ç ÃÊÞ ÌÄÀÍÊÛ×ÇÔ ÑÍÏÂÍÁÚÔ ÑÍÖÄÉ ¬Í ÂÊ¿ÁÌÍÄ ¿ÀÐÍÊÝÑÌÍ ÁÐÄ ÍÌÇ ÍÐÒØÄÐÑÁÇËÚ ÎÍÌÞÑÌÚ Ç ÎÏÍÐÑÚ Á ÏÄ¿ÊÇÆ¿ÕÇÇ ¶ÑÍÀÚ

ÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÍÀÍÏÍÑÚ ÐÁÍÄÈ ÉÍËοÌÇÇ Á¿Ë ÌÄÎÏÇÃÄÑÐÞÌÇÖÄÂÍÐÒØÄÐÑÁÄÌÌÍËÄÌÞÑÛÇ ÒÅ ÑÄË ÀÍÊÄÄ ÎÄÏÄÐË¿ÑÏÇÁ¿ÑÛ ÏÄÉÊ¿ËÌÚÈ ÀÝÃÅÄÑÁÐÑÍÏÍÌÒÒÁÄÊÇÖÄÌÇÞ¡ÐÄ ÖÑÍÁ¿Ë Ì¿ÃÍÐÃÄÊ¿ÑÛ ŒÎÍÎÚÑ¿ÑÛÐÞÎÏÇËÄÌÇÑÛÉ¿É ËÍÅÌÍ ÀÍÊÛ×Ä ÎÏÇÁÄÃÄÌÌÚÔ Á ÉÌÇÂÄ Ð͌ ÁÄÑÍÁÉÐÁÍÄËÒÀÇÆÌÄÐÒ®ÍÐÒÑÇ ÜÑ¿ÉÌÇ¿ ÞÁÊÞÄÑÐÞ ÐÀÍÏÌÇÉÍË ÜÓÓÄÉÑÇÁÌÚÔ ÑÍÏÂ͌ ÁÚÔ ÎÏÇÄËÍÁ Ï¿ÆÌÄÐÄÌÌÚÔ ÎÍ Ï¿ÆÃÄÊ¿Ë ÐÍÍÑÁÄÑÐÑÁÒÝØÇËÉÊÝÖÄÁÚËÌ¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÇÞË ÒÁÄÊÇÖÄÌÇÞÎÏÇÀÚÊÇ

§ËÊÎϽÊÏÅÊž½ÇÕÏ ˆ§½ÇĽÀоÅÏÙÎ˾ÎÏ¿ÂÊÊØƾÅÄÊÂÎ ŸÍÂÁÊØÂÎË¿ÂÏØÍËÎÎÅÆÎÇÅÉÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÜɘ À ¤ÐÊÇ ÁÚ ÐÍÀÇÏ¿ÄÑÄÐÛ Ì¿Ö¿ÑÛ ÎÄÏÁÚÈ Á ÐÁÍÄÈÅÇÆÌÇÀÇÆÌÄÐ ÜÑ¿ÉÌÇ¿ËÍÅÄÑÐÑ¿ÑÛ ÁÎÍÊÌÄÌÄÎÊÍÔÇËÎÍÐÍÀÇÄËÃÊÞÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÇÆÀÄÅ¿ÑÛÍ×ÇÀÍÉ ÉÍÑÍÏÚÄÐÍÁÄÏ׿ÝÑ Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÇÄ ÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÇ ¡ ÍÑÊÇÖÇÄ ÍÑ ËÌÍÂÇÔ ÃÏÒÂÇÔ ÉÌÇÂ Í ÀÇÆÌÄÐÄ ÍÌ¿ Ì¿Œ ÎÇп̿ ÎÏ¿ÉÑÇÉÍË ¿ ÎÍÑÍËÒ ÌÄ ÐÍÃÄÏÅÇÑ ÜÉÐÉÒÏÐÍÁÁÇÐÑÍÏÇÝ ÃÍÊÂÇÔÑÄÍÏÄÑÇÖÄÐÉÇÔ ÎÍÃÁÍÃÍÉ Ç ÎÏÍÖÄÈ ŠÁÍÃښ ÉÍÑÍÏÒÝ Ñ¿É 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÊÝÀÞÑŠÎÏÍÓÄÐÐÇÍÌ¿ÊÛÌÚÄÀÇÆÌÄЌ¿ÁÑÍÏښ ©ÌÇ¿ ÎÍÌÏ¿ÁÇÊ¿ÐÛ ÇÐÉÏÄÌÌÄ Ç ÍÑ ÃÒ×Ç «ÌÍÂÇÄÎÏÇÆÌ¿Á¿ÊÇÐÛÌ¿Ë ÖÑÍÖÇÑ¿ÊÇÄÄÇ ÊÍÁÇÊÇÐÄÀÞÌ¿ÒÆÌ¿Á¿ÌÇÇŒÁÍÑÜÑÒÍ×ÇÀÉÒ ÃÍÎÒÐÑÇÊÇ ÃÏÒÆÛÞ Á ÜÑÒ ÁÊÞοÊÇÐÛ пËÇ ¿ ÁÍÑÜÑÒÂÊ¿ÁÒÌ¿ÃÍÌÄÎÏÄËÄÌÌÍÿÑÛÎÍÖÇÑ¿ÑÛ Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÄËÒÐÁÍÈÀÇÆÌÄÐÆÌ¿ÉÍËÍËÒ¶Äь ÉÍ ÎÍÌÞÑÌÍÇÎÍÐÒØÄÐÑÁÒ¶ÑÍÄØÄÌÒÅÌÍ ÍÑÉÌÇÂÇÎÍÀÇÆÌÄÐÒ


®½ÉË˾ÐÔÂÊÅÂ

13*7"$:

Ÿ¨ËÕǽÍ¿ ˆ«ÍÀ½ÊÅĽÓÅܾÅÄÊÂνÎÊÐÈܮ˿ÂÏØÌͽÇÏÅǽ˜ À ®ÏÇÆÌ¿ÄËÐÞ ÖÄÐÑÌÍ Œ Ð ÎÄÏÁÍÂÍ ÁÆÂÊÞÿ ÉÌÇ¿ ÐÍÁÄÏ×ÄÌÌÍ ÌÄ ÁÎÄÖ¿ÑÊÞÄÑ ­ÃÌ¿ÉÍ ÎÄÏÁÍÄÁÎÄÖ¿ÑÊÄÌÇÄÍÀË¿ÌÖÇÁÍÜÑÍÑÎÏÍÃÒÉÑŒ ÎÏÍÐÑÍÌ¿ÔÍÃÉ¿ ÎÍÉÏ¿ÈÌÄÈËÄÏÄ ÃÊÞÌ¿ÖÇ̿݌ ØÄÂÍÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÞ ÌÄÇËÄÝØÄÂÍÍÎÚÑ¿ ÁÄÃÄÌÇÞ ÀÇÆÌÄп °Å¿ÑÍÄ ÄËÉÍÄ Ç ÎÍÌÞÑÌÍÄ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÎÍ ÁÄÃÄÌÇÝ ÀÇÆÌÄп ÍÐÁÄØ¿ÄÑ ÀÍÊÛ×ÇÌÐÑÁÍÁÍÎÏÍÐÍÁ ÉÍÑÍÏÚÄÁÍÆÌÇÉ¿ÝÑ Ç ËÍÂÒÑÁÍÆÌÇÉÌÒÑÛ ÒÖÄÊÍÁÄÉ¿ Ì¿ÖÇÌ¿ÝØÄÂÍ ÐÁÍÈÎÄÏÁÚÈÀÇÆÌÄÐ ©ÌÇ¿ ÐÍÃÄÏÅÇÑ ÎÍÊÌÚÈ ÍÀÆÍÏ ÁÐÄÔ ÜÑ¿Œ ÎÍÁÐÍÆÿÌÇÞÀÇÆÌÄпÐÌÒÊÞÍÑÐÍÐÑ¿ÁÊÄÌÇÞ ÀÇÆÌÄЌÎÊ¿Ì¿ÇÏÄÂÇÐÑÏ¿ÕÇÇÉÍËοÌÇÇÃÍÊÇɌ

ÁÇÿÕÇÇÎÏÄÃÎÏÇÞÑÇÞ ÇÁÐÄÜÑÍÐÎÍÃÏÍÀÌÚË ÎÍ׿ÂÍÁÚË¿ÊÂÍÏÇÑËÍËÃÄÈÐÑÁÇÈ°ÍÑÌÇÉÍ̌ ÉÏÄÑÌÚÔÐÍÁÄÑÍÁÎÍËÍÂÒÑÇÆÀÄÅ¿ÑÛÑÇÎÇÖÌÚÔ Í×ÇÀÍÉÎÏÄÃÎÏÇÌÇË¿ÑÄÊÄÈŒÍÑÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÀÒÔ¿ÊÑÄÏÐÉÍÂÍÒÖÄÑ¿ÇÎÍÃÀÍÏ¿ÎÄÏÐÍÌ¿Ê¿ÃÍ ÁÚÀÍÏ¿ÎÏÍÂÏ¿ËËÌÍÂÍÍÀÄÐÎÄÖÄÌÇÞ£ÍÀ¿ÁÛÑÄ É ÜÑÍËÒ ÂÍÑÍÁÚÄ ׿ÀÊÍÌÚ ÒÖÏÄÃÇÑÄÊÛÌÚÔ ÃÍÉÒËÄÌÑÍÁÇÓÇÌ¿ÌÐÍÁÍÂÍÎÊ¿Ì¿ÃÊÞÍÕÄÌÉÇ ÍÅÇÿÄËÚÔ ÃÍÔÍÃÍÁ Ç Ï¿ÐÔÍÃÍÁ Á ÑÄÖÄÌÇÄ ÂÍÿ ÇÁÚÎÍÊÒÖÇÑÄÑÒÄÃÇÌÐÑÁÄÌÌÒÝÉÌÇÂÒ ÉÍÑÍÏÒÝ Á¿Ë ÌÄÍÀÔÍÃÇËÍ ÎÏÍÖÄÐÑÛ ÎÄÏÄà ÐÑ¿ÏÑÍË ÄÐÊÇÌ¿ÖÑÄÌÇÄÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔÒÁ¿ÐÌÄÑ ÌÇÁÏÄËÄÌÇ ÌÇÅÄÊ¿ÌÇÞ

­ÅǧÍÚÊÁÂÈȈÎÌËÎ˾ÐÎÌÂÕÊËÀËɽÍÇÂÏÅÊÀ½ Á½ÃÂÂÎÈÅ¿ØÊÂʽ¿ÅÁÅÏÂÌÍËÁ½¿½Ï٘ À ¼ÑÍÌÄÐÀÍÏÌÇÉÏÄÕÄÎÑÍÁ É¿ÉÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÎÏÍÿÅǼÑÍÂÍÑÍÁÚÄÐÔÄËÚ ¿ÉÕÇÇÇ׿ÂÇ Ì¿ÎÏ¿ÁÊÄÌÌÚÄ Ì¿ ÎÏÍÃÁÇÅÄÌÇÄ ÑÍÁ¿Ï¿ ÃÊÞ ÍÐÒØÄÐÑÁÊÄÌÇÞÉÍÑÍÏÍÂÍÌÄÑÏÄÀÒÄÑÐÞÐÄÏÛÄƌ ÌÚÔ ÇÌÁÄÐÑÇÕÇÈ ¼ÑÍ ÒÌÇÉ¿ÊÛÌ¿Þ ÎÍÃÀÍÏÉ¿ ÇÃÄÈ Ì¿ ÂÄÌÄÏ¿ÕÇÝ ÉÍÑÍÏÚÔ ÿÅÄ пËÍËÒ ÊÒÖ×ÄËÒ ÏÄÉÊ¿ËÇÐÑÒ ÎÍÑÏÄÀÍÁ¿ÊÐÞ ÀÚ ÌÄ ÍÃÇÌÂÍá¿ËÅÄÃÍÐÑ¿ÑÍÖÌÍÍÑÉÏÚÑÛÉÌÇÂÒÌ¿

ÊÝÀÍÈÐÑÏ¿ÌÇÕÄ ÖÑÍÀÚÎÍÊÒÖÇÑÛÐÃÄÐÞÑÍÉ ÎÏÍÁÄÏÄÌÌÚÔÎÏ¿ÉÑÇÉÍÈÐÍÁÄÑÍÁ É¿ÉËÇÌnj ËÒË ÍÃÇÌÇÆÉÍÑÍÏÚÔÊÄÂÉͿÿÎÑÇÏÒÄÑÐÞÉ ÌÒÅÿËÁ¿×ÄÂÍÀÇÆÌÄп¼ÑÍпËÍÄÎÏÇÉʿÌ ÌÍÄ ÏÒÉÍÁÍÃÐÑÁÍ ÎÍ οÏÑÇÆ¿ÌÐÉÍËÒ Ë¿ÏÉČ ÑÇÌÂÒÇÆÁÐÄÔ ¿ÎÍÑÍËÒÌÄÎÍÅ¿ÊÄÈÑÄÃÄÌÄ ̿ÄÂÍÎÏÇÍÀÏÄÑÄÌÇÄ¡ÎÍÊÌÄÁÍÆËÍÅÌÍ ÖÑÍ ÍÌÍÐÑ¿ÌÄÑÁ¿×ÄÈÌ¿ÐÑÍÊÛÌÍÈÉÌÇÂÍÈ

ÉÊÛ½ÌØ¿

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤
«®«ž«¢ ©ª¢ª¥¢

ª¡¢£¡¸ °ž¢¢Ÿ«¦

ˆª½ÏÐͽÈÙÊËÎÏÙŠ ÚÏ˾ËÈÙÕ ÔÂÉÉËÁ½˜ Š®ÍÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉÄ ÍÑ¿ÊÊÄÏÂÇÇÐÑϿÿÄÑ É¿ÅÃÚÈ ×ÄÐÑÍÈ ¿ËÄÏÇÉ¿ÌÄÕ É¿ÅÃÚÈ ÖÄÑÁÄÏÑÚÈÌÄËÄÕ ÃÍÏÍÐÐÇÞÌ ÁÑÍË ÖÇÐÊÄËÍÐÉÁÇÖÄÈ«ÄÅÃÒÌ¿ÏÍÃÌ¿Þ ÐÑ¿ÑÇÐÑÇÉ¿ ÂÍÁÍÏÇÑ Í ÑÍË ÖÑÍ Æ¿ Î͌ ÐÊÄÃÌÇÄÃÁ¿ÃÄÐÞÑÇÊÄÑÇÞÆ¿ÀÍÊÄÁ¿ÄËÍÐÑÛ ¿ÊÊÄÏÂÇÄÈÁÍÆÏÍÐÊ¿ÁÑÏnjÖÄÑÚÏÄÏ¿Æ¿ ¼ÑÍ ÐÁÞÆ¿ÌÍÐ ÒÐÇÊÄÌÇÄË¿ÊÊÄÏÂÄÌÌÍÈ Ì¿ÂÏÒÆÉÇ Ì¿ ÖÄÊÍÁÄÉ¿ ²ÔÒÃ׿ÝØ¿ÞÐÞ ÜÉÍÊÍÂÇÖÄÐÉ¿ÞÐÇÑÒ¿ÕÇÞ ÌÄÎÏ¿ÁÇÊÛÌÍÄ ÎÇÑ¿ÌÇÄ ÇÆÊÇ×ÌÞÞ ÊÄÉ¿ÏÐÑÁÄÌÌ¿Þ ÑČ Ï¿ÎÇÞ ÀÄÐÉÍÌÑÏÍÊÛÌÍÄ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÌÇÄ ¿ÌÑÇÀÇÍÑÇÉÍÁ ÐÑÏÄÐÐÍÁÚÄ Ì¿ÂÏÒÆÉÇ Ë¿ÊÍÎÍÃÁÇÅÌÚÈ ÍÀÏ¿Æ ÅÇÆÌÇ ÇÆËČ ÌÄÌÇÞÁÉÊÇË¿ÑÄe§ÄÐÊÇ99ÁÄÉÀÚÊ ÁÄÉÍË ÐÄÏÃÄÖÌ͌ÐÍÐÒÃÇÐÑÚÔ Æ¿ÀÍÊÄÁ¿Œ ÌÇÈ ÑÍ99* ÎÍÎÏÍÂÌÍÆ¿Ë¡ÐÄËÇÏÌÍÈ ÍÏ¿ÌÇÆ¿ÕÇÇ ÆÃÏ¿ÁÍÍÔÏ¿ÌÄÌÇÞ ÐÑ¿ÌÄÑ ÁÄÉÍË¿ÊÊÄÏÂÇÇ °ÄÂÍÃÌÞÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÐÑÛŒÜÑÍÀÍÊÛ×Ä ÖÄËËÍÿÌ¿ÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÒÝÄÃÒ ÉÍÐËÄÑnj ÉÒ ÅÇÊÇØļÑÍÎÍÊÌÍÕÄÌÌ¿ÞÓÇÊÍÐ͌ ÓÇÞÇÇÌÃÒÐÑÏÇÞ ÉÍÑÍÏ¿ÞÍÀÄÐÎÄÖÇÁ¿ÄÑ ÂÍÏÍÅ¿Ì¿ËËÄÖÑÒÍÑÍË ÖÑÍÀÚÅÇÑÛÌ¿ ׿ÂÀÊÇÅÄÉÎÏÇÏÍÃÄ«ÌÍÂÇÄÐÑ¿Ï¿ÝÑÐÞ ÇÐÎÍÊÛÆÍÁ¿ÑÛÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÒÝÍÃÄÅÃÒ ÒÎ͌ ÑÏÄÀÊÞÑÛÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÒÝÎÇØÒ§ÑÍ ÖÑÍ ËÚÌ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿ÄËÌ¿ÊÇÕÍ ÑÍÅÄÃÍÊÅÌÍ ÀÚÑÛ ÎÏÄÇËÒØÄÐÑÁÄÌÌÍ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚË °¿Ë ÑÄÏËÇÌ ŠÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌ¿Þ ÉÍÐËÄÑÇÉ¿š ÎÍÞÁÇÊÐÞ ÌÄ Ñ¿É ÿÁÌÍ ÍÌ ÐÁÞÆ¿Ì Ð ÀÒÏÌÚË Ï¿ÆÁÇÑÇÄË ÔÇËÇÖÄÐÉÍÈ ÎÏ͌ ËÚ×ÊÄÌÌÍÐÑÇ®ÍÎÏÍ×ÄÐÑÁÇÇÁÏÄËÄÌÇ ¿ÊÊÄÏÂÇÖÄÐÉÇÄ Æ¿ÀÍÊÄÁ¿ÌÇÞ Æ¿ÐÑ¿ÁÇÊÇ ÊÝÃÄÈ Ð ÍÐÑÍÏÍÅÌÍÐÑÛÝ ÍÑÌÍÐÇÑÛÐÞ É ÐÇÌÑÄÑÇÖÄÐÉÇË ÇÌÂÏÄÃÇÄÌÑ¿Ë ¶¿ØÄ ÁÐÄÂÍ¿ÊÊÄÏÂÇÖÄÐÉÇÄÏÄ¿ÉÕÇÇÁÚÆÚÁ¿ÝÑ ÉÍÌÐÄÏÁ¿ÌÑÚŒÐÊÒÖ¿ÄÁ ÍÑÃÒ×ÉÇŒ ÇÜËÒÊÛ¿ÑÍÏÚŒ ±¿ÉÖÑÍ ÄÐÊÇÁÚÉÒÎÇÊÇÉÏÄËÐÜÉÐÑÏ¿ÉÑÍËÉÏ¿Œ ÎÇÁÚ ¿ÍÌοÔÌÄÑÊÇËÍÌÍË ÎÍÃÒË¿ÈÑÄ ÐÑÍÇÑÊÇÇƌƿÍÑÃÒ×ÉÇÎÏÍÁÄÏÞÑÛ¿ÊÊÄό ÂÇÖÄÐÉÒÝÐÑÍÈÉÍÐÑÛÐÍÀÐÑÁÄÌÌÍÈÉÍÅÇ ©ÍÌÐÄÏÁ¿ÌÑÚ Œ ÁÄØÄÐÑÁ¿ ÉÍÑÍÏÚÄ Æ¿ËÄÃÊÞÝÑ ÎÏÍÕÄÐÐ Ï¿ÆËÌÍÅÄÌÇÞ À¿ÉŒ 

ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

ÑÄÏÇÈ ÇÔ ÇÐÎÍÊÛÆÒÝÑ ÃÊÞ ÑÍÂÍ ÖÑÍÀÚ ÒÁÄÊÇÖÇÑÛ ÐÏÍÉ ÐÊÒÅÀÚ ÉÏÄË¿ ­ÌÇ ËÍÂÒÑ ÀÚÑÛ É¿É ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚËÇ Ñ¿É Ç Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚËÇ ¬¿×¿ ÉÍËοÌÇÞ Ì¿ÎÏÇËÄÏ ÇÐÎÍÊÛÆÒÄÑ ÜÉÐÑÏ¿ÉÑÚ ϿЌ ÑÄÌÇÈÇÜÓÇÏÌÚÄË¿ÐÊ¿Ö¿ÈÌÍÂÍÃÄÏÄÁ¿ ÑÚÐÞÖÄÊÇÐÑÌÇÉ¿ ÎÍÊÚÌÇ ÀÄÏ¿ËÍÑ¿ ¬¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÚÄÉÍÌÐÄÏÁ¿ÌÑÚÑÍÅÄËÍÂÒÑ ÁÚÆÚÁ¿ÑÛ¿ÊÊÄÏÂÇÝ ÌÍÂÍÏ¿ÆÃÍËÄÌÛ×Ä ÖÄË ÇÐÉÒÐÐÑÁÄÌÌÚÄ ÜÑÍ ÎÍÃÑÁÄÏÅÃÄÌÍ Ì¿ÒÖÌ͌ÎÏ¿ÉÑÇÖÄÐÉÇËÇ ÇÐÐÊÄÃÍÁ¿Œ ÌÇÞËÇ ®Ï¿Áÿ Ò ÌÇÔ ÄÐÑÛ ÍÃÇÌ ÌÄÃ͌ ÐÑ¿ÑÍÉ Œ ÍÌÇ ÃÍÏÍÂÇ Ç ÿÊÄÉÍ ÌÄ ÁÐÄ ÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÇÄÉÍËοÌÇÇËÍÂÒÑÐÄÀÄÇÔ ÎÍÆÁÍÊÇÑÛ ²ÑÁÄÏÃÇÊÍÐÛËÌÄÌÇÄ ÖÑÍÌÄÑÉÍÐËČ ÑÇÉÇ ÉÍÑÍÏ¿ÞÁÍÍÀØÄÌÄÁÚÆÚÁ¿Ê¿ÀÚ ¿ÊÊÄÏÂÇÇ Œ ÇÌÃÇÁÇÃÒ¿ÊÛÌÚÄ ÏÄ¿ÉÕÇÇ ÁÐÄÂÿÁÍÆËÍÅÌÚ¬ÍÁÐČѿÉÇÔÇËÇÖČ ÐÉÇÄÇÌÂÏÄÃÇÄÌÑÚÖ¿ØÄÁÍÐÎÏÇÌÇË¿Ýь ÐÞÌ¿×ÇËÍÏ¿ÌÇÆËÍËÉ¿ÉÖÒÅÄÏÍÃÌÚÄ «ÄÅÃÒ ÎÏÍÖÇË ¿ÊÊÄÏÂÇÉÍÁ ÐÖÇÑ¿ÝÑ ÜÁÍÊÝÕÇÍÌÌÍ Ì¿ÇÀÍÊÄÄ ÎÏÍÂÏÄÐÐÇÁŒ ÌÚËÇ ÊÝÃÛËÇ §Ô ÇËÒÌÌ¿Þ ÐÇÐÑÄË¿ ÞÏÖÄÇÏ¿ÌÛ×ÄÍÐÑ¿ÊÛÌÚÔÏÄ¿ÂÇÏÒÄÑÌ¿ ÇÌÍÏÍÃÌÍÐÑÛÇÁÏÄÃÌÍÐÑÛÑÄÔÇÊÇÇÌÚÔ ÁÄØÄÐÑÁ °ÒØÄÐÑÁÒÝÑÍÎÏÄÃÄÊÄÌÌÚÄÌÍÏËÚÇ ÑÏÄÀÍÁ¿ÌÇÞ ÉÍÑÍÏÚÄÍÀÞÆ¿ÌÚÐÍÀÊÝÿÑÛ ÁÐÄÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÇÉÍÐËÄÑÇÉǬ¿ÎÏnj ËÄÏ Á ÐÍÐÑ¿ÁÄ ÉÏÄË¿ ÌÄ ÃÍÊÅÌÍ ÀÚÑÛ οÑÍÂÄÌÌÚÔÐÑ¿ÓÇÊÍÉÍÉÉÍÁ ÃÏÍÅÅÇÇ ÂÏÇÀÉÇÌÄËÍÂÒÑÐÍÃÄÏÅ¿ÑÛÐÞÁÃÄÑÐÉÍÈ ÉÍÐËÄÑÇÉÄÇÉÍÐËÄÑÇÉÄÃÊÞÁÄɤÐÊÇÁÚ ÔÍÑÇÑÄ ÎÏÇÍÀÏÄÐÑÇ ÑÍÑ ÇÊÇ ÇÌÍÈ ÎÏ͌ ÃÒÉÑ ÎÏÍÁÄÏÛÑÄ ÌÄÍÉÏ¿ÐÇÊ¿ÐÛÊÇÎÊ¿Œ

ÐÑÇÉÍÁ¿ÞÀ¿ÌÍÖÉ¿ÍÑÐÍÎÏÇÉÍÐÌÍÁÄÌÇÞÐ ÉÏÄËÍˤÐÊÇÑ¿ÉÍÈÌ¿ÊÄÑÎÏÇÐÒÑÐÑÁÒÄÑ ÑÍÊÒÖ×ÄÍÑÉ¿Æ¿ÑÛÐÞÍÑÎÍÉÒÎÉÇ Ñ¿ÉÉ¿É ÍÑÉ¿ÖÄÐÑÁ¿ÒοÉÍÁÉÇÆ¿ÁÇÐÇÑÉ¿ÖÄÐÑÁÍ ÉÏÄË¿¡ÌÇË¿ÑÄÊÛÌÍÎÏÍÖÇÑ¿ÈÑÄÐÍÐÑ¿Á ÉÏÄË¿¤ÐÊÇÁÚÁÇÃÇÑÄÑ¿ËÌÄÆÌ¿ÉÍËÚÄ ÐÊÍÁ¿ŒÐÑÄ¿Ï¿ÑÚ ÀÄÌÆÍ¿ÑÚ οϿÀÄÌÚŒÑÍ ÌÄÐÑÍÇÑÐÑÄÐÌÞÑÛÐÞÐÁÍÄÈÔÇËÇÖÄÐÉÍÈ ŠÌÄÎÍÃÉÍÁ¿ÌÌÍÐÑǚ ¿ ÌÒÅÌÍ ÁÆÞÑÛ ÑÍ ÖÑÍÎÍÌÞÑÌÍŒÉÏÄËÚÐÑÚÐÞÖÄÊÇÐÑÌÇÉÍË ¿ÊÍÜ ÏÍË¿×ÉÍÈÇÑÎ ¬¿×Ç ÉÍÐËÄÑÍÊÍÂnjÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÚ Ï¿ÐÐÉ¿ÆÚÁ¿ÝÑ ÖÑÍÉÌÇËÖ¿ÐÑÍÎÏÇÔÍÃÞÑ ÊÝÃÇпÊÊÄÏÂÇÄÈÍÑÉÍÐËÄÑÇÉÇ¿ÉÑÇÁÌÍ ÏÄÉÊ¿ËÇÏÒÄËÚÔÑÍÁ¿ÏÌÚÔË¿ÏÍÉ®ÍÌ ÿÁ×ÇÐÛÌ¿ÍÀÄØ¿ÌÇÞÀÚÐÑÏÍÂÍÜÓÓÄÉÑ¿ ÅÄÌØÇÌÚ ÌÄÏÄÃÉÍ ÐÑ¿ÊÉÇÁ¿ÝÑÐÞ Ð Ñ¿Œ ÉÇËÇÎÍÐÊÄÃÐÑÁÇÞËÇÉ¿ÉÐÚÎÛ ÐÒÔÍÐÑÛ ÉÍÅÇ°ÕÄÊÛÝÉÍÌÑÏÍÊÞÆ¿É¿ÖÄÐÑÁÍË ÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÇÔ ÐÏÄÃÐÑÁ ÀÚÊÍ ÐÍÆÿŒ ÌÍ Ì¿ÒÖÌÍÄ ÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÍÄ ÍÀØÄÐÑÁÍ ÍÐÌÍÁÌÍÈÕÄÊÛÝÉÍÑÍÏÍÂÍÐÑ¿ÊÍÎÍÁڌ ×ÄÌÇÄ ÒÏÍÁÌÞ ÆÌ¿ÌÇÈ Ï¿ÆÏ¿ÀÍÑÖÇÉÍÁ ÎÏÍÇÆÁÍÃÇÑÄÊÄÈ ÃÇÐÑÏÇÀÛÝÑÄÏÍÁ Ç ÎÍÑÏÄÀÇÑÄÊÄÈ ÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÇÔ ÐÏÄÃÐÑÁ ¡ ÎÄÏÇÍÃÇÖÄÐÉ Ç ÎÒÀÊÇÉÒÄËÍË ÇËÇ ÏÄÈÑÇÌÂÄ Ì¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÐÑÇ ÎÏÍÃÒÉÕÇÇ ÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÇÔÓÇÏËÊÇÃÇÏÒÝØÇÄÎ͌ ÆÇÕÇÇÆ¿ÌÇË¿ÝÑÏÍÐÐÇÈÐÉÇÄÉÍËοÌÇÇ ¿ÁÉÍÌÕÄÐÎÇÐÉ¿Ì¿ÔÍÃÞÑÐÞпËÚÄÎÏ͌ ÿÁ¿ÄËÚÄÇÏÄÉÊ¿ËÇÏÒÄËÚÄÆ¿ÏÒÀÄÅÌÚÄ ÓÇÏËÚ±¿ÉÖÑÍÎÍÏ¿ÏÍÐÐÇÈÐÉÇËÅÄ̌ ØÇÌ¿ËÐÃÄÊ¿ÑÛοÑÏÇÍÑÇÖÄÐÉÇÄÁÚÁÍÃÚ ÇÁÐÄÏÛÄÆÆ¿ÃÒË¿ÑÛÐÞÍÌ¿ÑÒÏ¿ÊÛÌÍÐÑÇÇ ÎÍÊÛÆÄÐÏÄÃÐÑÁ ÉÍÑÍÏÚÄÍÌÇÌ¿ÉÊ¿ÃÚÁ¿Œ ÝÑÌ¿ÐÁÍÝÉÍÅÒ

«¾½¿ÏËÍ ¢ÒÀÄÄÁ¿¬¿ÃÄÅÿ°ÄÏÂÄÄÁÌ¿ÎÍÍÀÏ¿ÆÍÁ¿ÌÇÝÀÒÔ¿ÊÑÄόÜÉÍÌÍËÇÐÑ°ÂÍÿ ÞÁÊÞÄÑÐÞÉÍÌÐÒÊÛÑ¿ÌÑÍËÉÍÐËÄÑÇÖÄÐÉÍÈÉÍËοÌÇÇŠ«ÇÏÏ¿Œ«šÁ©ÍÊÍËÌĦ¿Œ ËÒÅÄË ÃÁÍÄÐÚÌÍÁÄÈ ÉÊÛ½ÌØ¿


ª½ÔÊÅÏÂÁÂÊÙÎXXXLPMPNOBŠTQSBWLBSV ,PMPNOBŠTQSBWLBSVŠÀȽ¿ÊØÆÎÌͽ¿ËÔÊˊÅÊÑËÍɽÓÅËÊÊØÆÌËÍϽȧËÈËÉÊØ

¬ÜÏÙ¿ËÌÍËÎË¿Ç888,0-0./"Š413"7,"36 ´ÏËϽÇË ,PMPNOB†TQSBWLBSV † ÁÅÂÅüÄÈÁ¿À ºÅÇÅ»ÈÁÅÀÆÅÇÉ·Â ¿»¼ÇüÈÉÄźÅ¿ÄɼÇļɆ ÆÇÅÈÉÇ·ÄÈɹ· ÆÇżÁɹ¼»ÊмºÅÁÅÂÅüÄÈÁźÅ ü»¿·ÌÅ»¿Äº·„¶Éӓ ,PMPNOB†TQSBWLBSV † ǼÈÊÇÈ Èž† »·ÕпÀ ÄŹҼ ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉ¿ »ÂÖ ¿ÄɼÇļɆ ÆÅÂӾŹ·É¼Â¼À¡ÅÂÅÃÄÒ¿ÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂÖÕпÀ ¿ÃʻŸÄÒ¼¿Æż¾ÄÒ¼ȼǹ¿ÈÒÅƼǷɿ¹† ÄÊÕ ·ÁÉÊ·ÂÓÄÊÕ¿»ÅÈÉŹ¼ÇÄÊÕ¿ÄËÅÇ÷ͿÕ ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓ ¹ÒÈÁ·¾·ÉÓ ȹÅÕ ÉÅÎÁÊ ¾Ç¼Ä¿Ö ¿ ÆŹ¿ÖÉÓ Ä· ÆÇÅͼÈÈÒ ÆÇÅ¿ÈÌÅ»Öп¼ ¹ ŸмÈɹ¼ ,PMPNOB†TQSBWLBSV † ǼÈÊÇÈ Èž»·Õ† пÀÄŹҼ¹Å¾ÃŽÄÅÈÉ¿»ÂÖÄ·Ï¿ÌÁ¿¼ÄÉŹ¿ ÆǼ»ÅÈÉ·¹ÂÖÕпÀ¿Ã¹ÒÌŻķÁ·Î¼Èɹ¼ÄÄÊÕ ¿ÄɼÇļɆ·Ê»¿ÉÅÇ¿Õ¿¹Å¾ÃŽÄÅÈÉÓÆÅÂÊηÉÓ ŸǷÉÄÊÕȹ־ÓÈļÀ

§½ÇË¿½ÌËÎÂÖ½ÂÉËÎÏÙÌËÍϽȽ ¦Åȼз¼ÃÅÈÉÓ ÆÅÇɷ· † ÆÅÇÖ»Á· ÊÄ¿Á·ÂÓÄÒ̹¿¾¿ÉŹ¹»¼ÄÓ ¹ÈǼ»Ä¼ÃÁ·½»ÒÀ ÆÅȼɿɼÂÓ ÆÇÅÈ÷ÉÇ¿¹·¼É † ÈÉÇ·Ä¿Í ÆÅ »·ÄÄÒÃÈμÉοÁŹ3BNCMFS¿-JWFJOUFSOFU 

´ÂÉÉËÃÂϾØÏÙÌËÈÂÄʽ ÌÍÂÁÌÍÅÊÅɽÏÂÈÛ ¤·,PMPNOB†TQSBWLBSV¹ÒÈÃŽ¼É¼ r¼½¼»Ä¼¹ÄÅÆÅÂÊηÉÓ¿ÄËÅÇ÷ͿÅÄÄÊÕ Á·ÇÉ¿ÄÊ »ÄÖ ¹ ÉÅà οȼ »¼ÂŹҼ ÄŹÅÈÉ¿ ¡ÅÂÅÃÄÒ ÁÇʾÊÅ̼ÿʾḘ̂ʽ×ÎÄÛħº ¤

r ¸ÒÈÉÇÅ Ä·ÀÉ¿ ·ÁÉÊ·ÂÓÄÒ¼ ÁÅÄÉ·ÁÉÄÒ¼ »·ÄÄÒ¼ÆÅÇÖ»Á·ÆǼ»ÆÇ¿ÖÉ¿À¿ÅǺ·Ä¿† ¾·Í¿À¡ÅÂÅÃÄÒ¿Ç·ÀÅÄ· r οɷÉÓ ÅÄ·ÀÄ ȹ¼½¿¼ ¿ ·ÇÌ¿¹ÄÒ¼ ¹Ò† ÆÊÈÁ¿½ÊÇķ·„¢µ›Ÿ“¿º·¾¼ÉÒ„¶Éӓ r ÈÅŸпÉÓ ºÅÇŽ·Ä·Ã Å ÉÅÀ ¿Â¿ ¿ÄÅÀ ¹·½ÄÅÀŸмÈɹ¼ÄÄÅÀ¿Ä¿Í¿·É¿¹¼ ¹ÁÅÉÅÇÅÀ ÊηÈɹʼɹ·Ï·ÁÅÃÆ·Ä¿Ö rÇ·¾Ã¼ÈÉ¿ÉÓǼÁ·Ãʹ·Ï¼ºÅÉŹ·Ç·¿Â¿ ÊÈÂʺ¿

§½ÇË¿ØÌÍÂÅÉÐÖÂÎÏ¿½ ÍÂÇȽÉØʽÌËÍϽÈ  ™ÒÌÅ» Ä· Á·Î¼Èɹ¼ÄÄÊÕ ·Ê»¿ÉÅÇ¿Õ ¤·Ï· ·Ê»¿ÉÅÇ¿Ö † ÔÉÅ ·ÁÉ¿¹Ä·Ö ηÈÉÓ ķȼ† Â¼Ä¿Ö ¹Å¾Ç·ÈɆ†Â¼É ÇÊÁŹŻ¿É¼Â¿ üļ»½¼ÇÒ ÈǼ»Ä¼ºÅ ¾¹¼Ä· ÈƼͿ·Â¿ÈÉÒ ÈÂʽ·Ð¿¼ÁÅÃÆ·Ä¿À ÆǼ»ÆǿĿ÷ɼ¿˜ÅÂӆ Ï·ÖηÈÉÓοɷɼ¼À _ †½¿É¼Â¿¡ÅÂÅÃÄÒ ¿¸Â¿¾Â¼½·Ð¿ÌºÅÇŻŹ §·¾ÄÅŸǷ¾¿¼ ËÅÇ÷ÉŹ ÆÅ»·Î¿ Ǽ† Á·ÃÄÅÀ ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¿ ŸÄɼÇļɆÈǼ»· »·¼É ¾Ä·Î¿É¼ÂÓÄÅ ¸ÅÂÓϼ ¹Å¾ÃŽÄÅÈɼÀ ǼÁ·ÃÅ»·É¼ÂÖà ļ½¼Â¿ÉÇ·»¿Í¿ÅÄÄÒ¼ü† »¿· Ç·¾Â¿ÎÄÒ¼ ¹¿»Ò ¸·ÄļÇŹ GMBTI† HJG† QPQ†VOEFS QPQ†VQ SJDI†NFEJB È·ÃÅÇ·¾¹ÅÇ·† ο¹·Õп¼ÈÖ¸·ÄļÇÒ¿ÃÄź¿¼»Çʺ¿¼ GMBTI† ¿ºÇÒ %†ÆÇżÁÉÒ ·Ä¿Ã·Í¿ÅÄÄ·Ö ǼÁ·÷ Ô¼ÁÉÇÅÄÄÒ¼ÆǼ¾¼ÄÉ·Í¿¿ ÈÉÇ·Ä¿Í·†¹¿¾¿ÉÁ· ¿ÄɼǷÁÉ¿¹ÄҼɷ¸Â¿ÍÒ ȿø¿Å¾Ç·¾Â¿ÎÄÒÌ ËÅÇ÷ÉŹ † ¹ÅÉ »·Â¼ÁÅ ļ ÆÅÂÄÒÀ ƼǼμÄÓ ÉźŠÎÉÅÃŽ¼ÉÆǼ»ÂŽ¿ÉÓÁÅ÷Ļ·ÆÅÇɷ· ,PMPNOB†TQSBWLBSVȹſÃÁ¿¼ÄÉ·Ã ŸÄɼǷÁÉ¿¹ÄÅÈÉÓ ¡ÅÃüÄÉ¿ÇŹ·Ä¿¼ ŸÈʽ»¼Ä¿¼ ÄŹÅÈɼÀ ¿ ÈɷɼÀ ËÅÇÊÃÒ 

ÉÊÛ½ÌØ¿

¹ÅÆÇÅÈÒ ÃļĿÖ¹Ǽ½¿Ã¼ÅÄ·ÀÄ»·Õɹž† ÃŽÄÅÈÉÓ ķ·»¿ÉÓ »¿·Âź È ·Ê»¿ÉÅÇ¿¼À ÆŹÒÏ·ÕÉ ÂÅÖÂÓÄÅÈÉÓ οɷɼ¼À Á ¹·Ï¼À ÁÅÃÆ·Ä¿¿ ÆÇÅ»ÊÁÉÊ ÊÈÂʺ·Ã ¥Æ¼Ç·É¿¹ÄÅÈÉÓ ŸÄɼÇļÉ Æž¹ÅÂÖ¼É ÷Áȿ÷ÂÓÄÅ ¸ÒÈÉÇÅ ÅÉÇ·½·ÉÓ »¿Ä·Ã¿ÁÊ ǼÁ·ÃÄÒÌ ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿À ŸÄŹÂÖÉÓ ¿ÄËÅdž ÷ͿÕ¥ÉÇ·¾¿ÉÓ¿¾Ã¼Ä¼Ä¿ÖºÅÇ·¾»ÅÆÇÅм ÔÁÅÄÅÿÎļ¼ ¿ ¸ÒÈÉǼ¼ Ä· XFC†ÆÅÇɷ¼ · ļ ¹ ƼηÉÄÒÌ ¸ÊÁ¼ɷÌ ¿Â¿ ɼ¼¹¿¾¿ÅÄÄÒÌ ÇÅ¿Á·Ì ¡ÇʺÂÅÈÊÉÅÎÄÒÀ»ÅÈÉÊÆÁ¿ÄËÅÇ÷Ϳ¿ ™·Ï¼ ǼÁ·ÃÄż ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼ ÅÉÁÇÒÉÅ »ÂÖ ÆÅȼɿɼ¼ÀÆÅÇɷ·¹Âոż¹Ç¼ÃÖ ­¿É¿ÇʼÃÅÈÉÓ ™·½ÄÅÀ ÅÈŸ¼ÄÄÅÈÉÓÕ Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖ ÆÇ¿ÈÊÉÈɹ¿¼ ¹ ŸÄɼÇļɼ ¸ÅÂÓÏÅÀ »Å¿ É·Á Ä·¾Ò¹·¼ÃÒÌ „¿»¼ÇŹ ÃļĿÀ“ ™ ¨¼É¿ºÅÇ·¾»Å¸ÅÂÓϼÀÆÇÅÆÅÇÍ¿¼ÀÆǼ»ÈÉ·¹† ¼ķ»ÅÂÖŸǷ¾Å¹·ÄÄÒÌ ÈÅÍ¿·ÂÓÄÅ·ÁÉ¿¹ÄÒÌ ÂÕ»¼À ¿Ã¼Õп̹¿ÖÄ¿¼Ä·ȹż»ÅÈÉ·ÉÅÎÄÅ Ï¿ÇÅÁżÅÁÇʽ¼Ä¿¼Ÿ¼È¿¹·Ï¼ǼÁ·ÃÄż ÆǼ»ÂŽ¼Ä¿¼ÆÅÆ·»¼É¹Æż¿Ì¾Ç¼Ä¿Ö ÉżÈÉÓ ¸ÅÂÓÏ·Ö¹¼ÇÅÖÉÄÅÈÉÓÉźŠÎÉÅÅļÃʾķ¼É ¿ÌÅÁÇʽ¼Ä¿¼

ŸËÄÉËÃÊØÈžÛÁÃÂÏÊØ ÑËÍɽÏØÍÂÇȽÉØʽ ¤·Ï¿ üļ»½¼ÇÒ ÆǼ»Â·º·ÕÉ Ï¿ÇÅÁ¿À ÈƼÁÉÇ ËÅÇ÷ÉŹ ǼÁ·ÃÄźÅ ¿ ǼÁ·ÃÄņ ¿ÄËÅÇ÷ͿÅÄÄźÅ Ç·¾Ã¼Ð¼Ä¿Ö Ä· ÆÅÇɷ¼ † ÅÉ ÊÈÂŹÄÅ ¸¼ÈÆ·ÉÄÒÌ ¹·Ç¿·ÄÉŹ »Å 7*1† ŸÈÂʽ¿¹·Ä¿Ö ˜Å¼¼ ÆŻǟÄÊÕ ¿ÄËÅdž ÷ͿÕ ÃŽÄÅ ÆÅÂÊοÉÓ ¹ ÈÂʽ¸¼ ÆÇÅ»·½ ÆÅ ɼ¼ËÅÄ·Ã †† ††  ††  ††


ludi_november  

magazine about business and sucsessful people

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you