Page 1

RAPORT

Z działao Koła Młodych w trakcie kampanii prezydenckiej 2010

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


1. Zbieranie podpisów 2. Działania w Internecie 3. Małopolski Błękitny Tour 4. Krakowski Błękitny Tour 5. Portal społecznościowy Facebook 6. Akcja rozwieszania plakatów 7. Akcja door-to-door 8. Stolikowanie 9. Piknik w stolicy

1. Zbieranie podpisów Działania tradycyjne Już od chwili rozpoczęcia zbierania podpisów Koło Młodych czynnie wzięło udział w tym procesie. Aktywnie zaangażowało się 47 osób, które zebrały ponad 1400 podpisów. Wynik ten dał naszemu kołu drugie miejsce pod względem ich ilości. Podpisy zbierane były przede wszystkim na ulicach miasta, plantach, oraz na miasteczku akademickim AGH. Sporym utrudnieniem była decyzja o zakazie „stolikowania”, oraz trudny dostęp do emblematów partyjnych, przez co niektórzy napotkani obawiali złożyd podpis pod listą, ze względu na obawę o bezpieczeostwo danych osobowych, oraz możliwośd wykorzystania list przez innego kandydata. Niestety w związku z ograniczonym czasem, kiedy podpisy mogły byd zbierane, nie wszyscy członkowie Koła Młodych mogli aktywnie uczestniczyd w procesie – zdecydowana większośd z nich pracuje zawodowo i czasem nie byli w stanie znaleźd wolnej chwili w ciągu tych kilku dni.

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


Działania online Oprócz tradycyjnego zbierania podpisów, Koło Młodych aktywnie promowało tę czynnośd w Internecie – na portalu społecznościowym Facebook powstawła specjalna grupa zachęcająca do podpisywania list, oraz samodzielnego zbierania podpisów pod kandydaturą Bronisława Komorowskiego. Umieściliśmy tam szczegółowe instrukcje, oraz obowiązujące wzory list. Do grupy zapisało się niemal 100 osób, które czynnie pomagały nam w zgromadzeniu jak największej ilości podpisów. Wiele osób dzięki naszym informacjom osobiście udało się do biura PO w Krakowie, aby podpisad się pod kandydaturom Bronisława Komorowskeigo oraz zanieśd listy swe listy.

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


2. Działania w Internecie Główna działalnośd opierała się na zespole kilkunastu członków Koła Młodych monitorujących lokalne wiadomości w Internecie dotyczące kampanii prezydenckiej. W szczytowych momentach, tuż przed ciszą wyborczą zespół liczyły ponad 10 osób. Działania polegały głównie na aktywnym komentowaniu artykułów, udziale w sondach, wyszukiwaniu informacji, „podrzucaniu” newsów na portale i fora, głównie lokalne, ale nie tylko. Koło brało udział w umieszczaniu aktualności i aktywnym promowaniu Bronisława Komorowskiego na stronie Platformy Krakowskiej. Pomagaliśmy także w działaniach sztabu centralnego przy okazji większych akcji, sond, głosowao internetowych itp. Współpracowaliśmy przy tworzeniu newsów. Pewnym ograniczeniem był fakt zcentralizowania działalności w Internecie przez sztab krajowy, co pozostawiało niewielkie pole do manewru na niższych szczeblach. W efekcie, przyjęcie tego modelu działania, nie pozwalało wykorzystad całej naszej wiedzy i umiejętności.

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


3. Portal społecznościowy Facebook Powstanie grupy Dnia 1 czerwca 2010 roku powstała na portalu społecznościowym grupa „Kraków wspiera Komorowskiego. Bronisław Komorowski Prezydentem Polski.” Grupę założył Artur Wolny członek Koła Młodych osoba odpowiedzialna z ramienia sztabu za promocję w Internecie.

Grupa w liczbach: 1. Liczebnośd grupy: Do grupy przystąpiło w sumie 352 członków (dwa razy więcej niż w analogicznej grupie warszawskiej). 2. Zasięg grupy: Trzeba podkreślid, że treśd strony mogły przeglądad osoby spoza grupy, a każda osoba, która do grupy przystąpiła powodowała automatycznie, iż wszyscy jej znajomi byli powiadamiani o istnieniu takiej grupy. Stąd szacowany zasięg publikowanych tam informacji to 352 osoby * średnio 100 unikatowych znajomych = 30,5 tys. osób. Każda aktywnośd członka grupy na profilu była również wyświetlana u wszystkich jego znajomych stąd informacja o grupie pojawiała się u tej liczby osób wielokrotnie. Oczywiście nie wiadomo ile z tych osób odwiedziło grupę ale można mied nadzieję, że pokaźna cześd z nich. 3. Aktywnośd grupy: W sumie na profilu pojawiło się 12 zdjęd, 29 linków, 44 informacje (36 zredagowane przez członków Koła Młodych) oraz 101 innego rodzaju komentarzy i aktywności Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


Informacje do członków W sumie do członków grupy zostało ponadto wysłanych 6 prywatnych informacji, które miały na celu poszerzad grupą oraz angażowad jej członków w inne działania kampanijne. Wiadomości zawsze spotykały się z szerokim odzewem i pytaniami jak można pomóc – osoby te oczywiście otrzymywały szczegółowe instrukcje. Przykładowa informacja poniżej:

Działalnośc na Facebooku jest dosyd innowacyjną formą kampanii, trafia głównie do ludzi młodych, ale jest niewątpliwie działalnością o wielkim potencjale zarówno dzięki braku kosztów jak i możliwości dotarcia do ludzi którzy są dla PO jednym z najważniejszych elektoratów. Grupa krakowskiego wsparcia odniosła - szczególnie na tle analogicznej grupy warszawskiej - duży sukces.

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


4. Małopolski Błękitny Tour Członkowie Koła Młodych brali aktywny udział w pionierskim projekcie jakim był Blue Tour, czyli objazd specjalnym autobusem po Małopolsce. Przez 3 tygodnie, każdego dnia, minimum jeden członek koła uczestniczył w akcji promocyjnej Bronisława Komorowskiego. Łącznie członkowie Koła Młodych przez 230 godzin z zaangażowaniem agitowali na rzecz kandydata Platformy Obywatelskiej. Odwiedzili w sumie 40 miejscowości.

5. Krakowski Błękitny Tour Na wzór Regionalnego Błękitnego Autobusu również w Krakowie wieczorami jeździł Krakowski Blue Tour. Członkowie Koła Młodych razem z innymi uczestnikami zachęcali do głosowania na Bronisława Komorowskiego. Krakowski BT był w prawie wszystkich dzielnicach miasta. Uczestnicy poprzez kampanie bezpośrednią (door-to-door, ulotkowanie) oraz happeningi zachęcali do oddania głosu na kandydata Platformy. Koło Młodych wraz z innymi członkami krakowskiej Platformy, na czele z ministrem Bogdanem Klichem i Jackiem Rostowskim, wzięli udział w akcji kooczącej kampanię Bronisława Komorowskiego, czyli Błękitnym Przemarszu przez krakowski Rynek pod Pomnik Grunwaldzki na Placu Matejki.

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


6. Akcja rozwieszania plakatów Po pobraniu puli przeznaczonej dla Koła Młodych, rozpoczęliśmy poszukiwanie osób bądź instytucji, gotowych do umieszczenia plakatów w widocznych miejscach lokali przez nie użytkowanych. Udało się pozyskad do tego celu kilka miejsc z branży turystycznej i gastronomicznej, ale ich ilośd była zdecydowanie poniżej oczekiwao. Przyczyną był wysokim poziom emocji towarzyszący kampanii, który powodował że przedsiębiorcy popierający kandydata nie decydowali się wzięcie udziału w akcji, ze względu na obawę przed utratą klientów i wandalizmem. Dynamicznie zmieniając podejście do problemu, zdecydowaliśmy się wykorzystad legalne tablice przeznaczone na ogłoszenia komitetów wyborczych. W dużej części okazały się one nie zagospodarowane. Podjęliśmy decyzję o nie zaklejaniu plakatów innych komitetów, aby nie antagonizowad ich wyborców przed drugą turą, oraz nie prowokowad do niszczenia naszych materiałów (ze względu na ich ograniczone zasoby). Inicjatywę powtórzyliśmy dwukrotnie, aż do wyczerpania zapasów. Oto niektóre lokalizacje Rynek Główny, Plac Szczepaoski, Plac Wszystkich Świętych, Plac inwalidów, Rynek Podgórski, Aleja Róż itp. W okresie pomiędzy turami wyborów zostaliśmy zmuszeni do zaprzestania działalności, ze względu na brak możliwości uzyskania dodatkowych materiałów promocyjnych. W sumie Koło Młodych rozwiesiło ok. 250 plakatów

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


7. Akcja door-to-door Koło Młodych zgłosiło chęc uczestnictwa w ogólnopolskiej akcji Sztabu Krajowego Bronisława Komorowskiego door-to-door. Listę osób chętnych, łącznie z konkretnymi ulicami została przekazana do koordynatora powiatowego akcji. Członkowie Koła Młodych, zgodnie z deklaracją chcieli odwiedzic w ośmu dzielnicach Miasta Krakowa prawie 24 tys. osób uprawnionych do głosowania.

Lp. IMIĘ

NAZWISKO

DZIELNICA

OKRĘG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CYRUL MISZALSKI ORSZULAK PATRZAŁEK WOLNY WITOSZEK BATKO KOSEK FRANCZAK WYPORSKI ŁOWCZOWSKI SALAMON MACHOWINA

I I II II II III IV IV VIII VIII IX XII XV

16 20 17 3 16 11 6 7 5 18 8 17 15 Suma:

WOJCIECH ALEKSANDER NATALIA MIROSŁAW ARTUR JAKUB MARCIN JAKUB DOMINIK TOMASZ JAKUB PATRYK JAKUB

Liczba potencjalnych wyborców 2043 2194 1248 1217 1541 2211 2619 2151 1739 1856 745 2236 2139 23 tys. 900

Niestety do żadnej chętnej osoby nie zgłosił się koordynator dzielnicowy w celu omówienia szczegółów odbioru materiałów wyborczych oraz przekazaniu praktycznych porad prowadzenia kampanii od drzwi do drzwi. W związku z tym akcja nie odbyła się, mimo gotowości ze strony koła.

8. Stolikowanie Wg przydziału Koło Młodych miało wziąd udział w czterech sesjach „stolikowania”, czyli czynnego zachęcania do głosowania na Bronisława Komorowskiego w różnych punktach miasta. Niestety ze względu na niesprzyjającą aurę dwa z nich zostały odwołane, więc w ten sposób zachęcaliśmy mieszkaoców Krakowa do oddania głosu na Marszałka jedynie dwukrotnie. Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


9. Piknik w stolicy Koło Młodych licznie uczestniczyło w pikniku na warszawskiej Agrykoli, trzymając transparenty i aktywnie uczestnicząc w zabawie. W sumie na imprezę pojechało ponad 20 osób z Krakowa, sporo także dołączyło już na miejscu (zarówno sympatycy KM ze stolicy, jak i osoby które wybrały się własnym transportem). Wyjazd można uznad za jak najbardziej udany, za równo ze względu na sam piknik, jak i na radosną i motywującą do działania atmosferę w trakcie podróży.

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie


Podsumowanie Koło Młodych czynnie wzięło udział w kampanii wyborczej, udzielając się na wszystkich jej frontach – zarówno tych wynikających z przydziału, jak i dodatkowych, gdzie działało opierając się na swoich pomysłach. Ponadto trzech członków koła brało udział w pracach krakowskiego sztabu. Mimo ekspresowego tempa kampanii i wynikających z tego drobnych problemów, przede wszystkim związanych z koordynacją działao na szeroką skalę i napiętym kalendarzem, jesteśmy w stanie powiedzied, że wywiązaliśmy się ze wszystkich przydzielonych nam zadao, oraz dodaliśmy do tego nieco własnych. Z doświadczeniem które zdobyliśmy (była to nasza pierwsza kampania, w której uczestniczyliśmy an taką skalę) na pewno w trakcie każdych następnych wyborów będziemy w stanie jeszcze efektywniej wspierad Platformę Obywatelską naszymi działaniami.

Maj – Lipiec 2010 Koło Młodych PO RP w Krakowie

Raport- Koło Młodych, kampania prezydencka 2010  

Opis działań Koła Młodych w trakcie kampanii Bronisława Komorowskiego w 2010 r.

Raport- Koło Młodych, kampania prezydencka 2010  

Opis działań Koła Młodych w trakcie kampanii Bronisława Komorowskiego w 2010 r.

Advertisement