Page 1

KOLLÁRI Andrea

Munkáimból


I. MULTINACIONÁLIS NAGYVÁLLALATOK brand guide ismeretében + kapott brief alapján + vezeto ´´ grafikus koncepcióját követve önálló mutációk létrehozása és azok grafikai gondozása nyomdába adásig

/korrektúrafordulók, optimális kilövés, képkorrekció, vektorizáció, stancforma, stb./


AHOL MEGBECSÜLNEK


I. MULTINACIONÁLIS NAGYVÁLLALATOK/1 • (új) terméket / szolgáltatást /  ido ´´szaki kedvezményt kínáló ajánlat, nyereményjáték kíséro ´´anyagainak tervezése, elo ´´készítése

/országos megjelenésu ´´ sajtóhirdetés, flyer, brosúra, banner. nyomtatvány, hírlevél, dombornyomott kártya.../


Igénytérkép

Igénytérkép

velünk könnyebb

velünk könnyebb

 Tervek és aggályok  Tervek és aggályok  Gyermek taníttatása  Gyermek taníttatása Tragédia

Tuti tipp: Ez három évig fix!

 Esküvôi költségek  Esküvôi költségek  Jogosítvány  Jogosítvány  Autóvásárlás  Autóvásárlás

 Külföldi  tanulás Külföldi tanulás

 Lakásvásárlás, csere csere  Lakásvásárlás,  Gyermek taníttatása  Halálesetkor felmerülô költségek  Halálesetkor felmerülô költségek Lakásfelújítás  Lakásfelújítás Gyermek életkezdése  Család fenntartása  Család fenntartása

 MIéRT éRdEMEs a RaIffEIsEn KaMaTozó IX. KöTvényT válaszTanI?

Kiszámítható befektetést jelent, hiszen a fix évi 6,00% kamat (EHM: 6,00%) a 3 éves futamidô alatt nem módosul, és nem függ a piaci változásoktól.

fektetése esetén is élvezheti a kedvezô kamatokat.

 Mûtét  Mûtét

 Tragédia Nyugdíjas szülô támogatása  Nyugdíjas szülô támogatása Baleset, rokkantság  Munkahely elvesztése  Válás  Káresemény (lakás)  Káresemény (mûszaki cikk)  Vállalkozás indítás  Lakásvásárlás, csere  Lakásfelújítás  Lakásbôvítés

60 000 Ft

Második kamatfizetés

2012. május 21.

60 493 Ft

Harmadik kamatfizetés és a tôke visszafizetése

2013. május 20.

1 059 836 Ft

.....................................................................................

Elsôdleges igény: ...............

 szolgálTaTásaInk

 szolgálTaTásaInk  szolgálTaTásaInk

megtakarítások, befektetések

számlaszolgáltatások

Hitelek Milyen nagyobb összegû kiadást tervez a közeljövôben? (lakásvásárlás , felújítás, autó)

megtakarítások, befektetések számlaszolgáltatások Hitelek • Lekötött betét • Számlacsomagok • Hitelkártya, Bankszámlahitel megtakarítások, befektetések számlaszolgáltatások Hitelek

 MI bIzTosíTja bEfEKTETésénEK védElMéT? A Raiffeisen Kamatozó IX. Kötvényt az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) és a Befektetô-védelmi Alap is biztosítja, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételekkel és összegek erejéig.

• Lekötött betét • Befektetési alapok

Raiffeisen Kamatozó IX. Kötvény Fix évi 6,00% kamat, EHM: 6,00%

• Kötvények • Biztosítások • Megtakarítási programok

3 éves futamidô • Már 100 ezer forinttól elérhetô Ez a hirdetés nem minôsül hivatalos ajánlattételnek. A részleteket megtalálja a Végleges Feltételekben, az Alaptájékoztatóban és a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listájában a www.raiffeisen.hu honlapon és a bankfiókokban. A kötvény 2010. május 19-én került kibocsátásra, 2011. május 19-én, 2012. május 21-én és 2013. május 20-án, a futamidô végén fizet kamatot. Az EHM értéke a kibocsátás napjára vonatkozóan került meghatározásra. A kibocsátást követôen a kötvényt másodpiaci forgalomban lehet megvásárolni, illetve eladni a napi árjegyzésnek megfelelôen. A napi árjegyzésrôl tájékozódhat a www.raiffeisen.hu honlapon az Árfolyamok menüpont alatt, illetve érdeklôdjön bármely bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon, a 06-40-48-48-48-as telefonszámon.

• Befektetési alapok • Kötvények • Biztosítások • Lekötött betét • Számlacsomagok • Megtakarítási programok

• Bankkártyák • Munkabérátutalás • Csoportos beszedés, állandó átutalás • Számlacsomagok • Hitelkártya, Bankszámlahitel • Utasbiztosítás, Gondoskodás • Bankkártyák • Személyi kölcsön • Kényelmi szolgáltatások

• Befektetési alapok • Bankkártyák • Kötvények • Munkabérátutalás

• Személyi kölcsön • Lakáshitel Hitelek • Jelzáloghitel • Hitelkártya, Bankszámlahitel Rendelkezik • Biztosítási védelemmel megfelelô összeggel

• Személyi kölcsön a céljai megvalósításá hoz?: .................... .................. • Lakáshitel gondolkodik?: .................... • Lakáshitel• Munkabérátutalás ........................................ célja?: .................... .................... Biztosítások • Csoportos beszedés, állandó átutalás Mi a•hitel Jelzáloghitel ........................................ • Csoportos • beszedés, állandó átutalás • Jelzáloghitel ........................................ Szükséges összeg?:védelemmel • Megtakarítási • Utasbiztosítás, Gondoskodás • Biztosítási ........................................ ... • Utasbiztosítás, Gondoskodás programok • Biztosítási védelemmel ........................................ Milyen fedezetet tudna • Kényelmi szolgáltatások ................... • Kényelmi szolgáltatások bevonni? (helye, értéke, komfortfokozata, terhek, ........................................ tulajdonosok, szereplôk) : ........................................ ........................................ Mekkora törlesztôrészle ........ tet tudna vállalni?: ........................................ Kiadások (levonások .......................... a számlán, meglévô hitelek): .................... ........................................ Meglévô hitelek típusa ........ (LH, JH, SZK, OVD, HK, Lízing, Diákhitel) ........................................ Melyik Banknál? .................... ........ ........ Fennálló tartozás nagysága: .................... Havi törlesztôrészle ............ t: ............................. Lejárat: .................... Van más Banktól ajánlata?....... .................................... ........................................ ........................................ ........................................ ... ........................................ ........................................ * Alulírott, hozzájárulok ......... Milyen idôtávban

2011_adatlap_ok.i

ndd 1

megszüntetését kezdeményezn az értesítésre i, amelyrôl annak postára az Igénylôt írásban értesíti. Amenn írásban, akár adásától számított a Raiffeisen yiben az Igény 15 napon belül által elfogadottnak Direkten tekinti és a kár keresztül, úgy a módosított nem érkezik észrevétel lôtôl szerzôdés kieg közölt idôpontt tyaszerzôdés a észítést aláírja akár ól – a módosíto Igénylô a kárty Felek között – hitelkeretet a Bank az , a jelen szerz csökkentése ese tt hitelkerettel h Igénylô át átveszi. a módosításról ôdésben megh tén a csökkente atályban marad 5.2 Premium S atározott feltét esetben jogosu tt hitelkeretet ne . Amennyiben a szóló értesítésben tart OKOSkárt elek teljesülnek lt a Premium So m kívánja a tov A premium z Igénylô a hite yáról Premium által csökkentett és az koldalú OKOSk sokoldalú okoskártyáho ábbiakban igén lkeret Sokoldalú OKO hitelkeretet ártya jogviszon a módosított fe ybe venni, abb Skártyára váltá okoskártya nem fogadja z kapcsolódó yt felmondani. ltételekkel törté an az jogviszony el, s jogviszony adását követô Ha az Igénylô nô elfogadást i azonnali hatályú akkor a Bank is jogosulttá a Bank jogosult az igénylés ötödik napon a Bank s) tartalmazó elfogadását (be felmondására. válik a premium amennyiben a határozatlan értesítôlevél részére. Amenn úgy is dönteni, hogy leértve z Igénylô nem Bank által idôre jön létre. a továbbiakban A hitelkeret felülvizsgálata sokoldalú yiben a Bank íg jogával, azzal él a szerzôdés Felek megállapodna történô postára amely egyben nem biztosítja y dönt, úgy err alkalmával az Értesítôlevél II. fejezet 5.3 a Premium a hitelkeretet ôl szintén írásb k abban, hogy OKOSkártya jo ben foglalt felté pontjában sza Sokoldalú is minôsül. A az Igénylô eli értesítést kül gviszony II. feje teleket kifejeze bályozott felmo hitelkeret felmondása azOKOSkártya jogviszony Premium Start d az Igénylô ré zet 5.3 pontja tten elfogadja. lép hatályba, ndási OKOSkártyaké szére, azonnali hatályú szerinti felmond errôl szóló A Premium Sok az Igénylô az 5.3. A kártyára nt funkcionál. értesítés keltének ása esetén a ká felmondásának napon belül oldalú köteles a Bank ezen idôpontig igénybe rtya a továbbia napját követô Igénylô jogosult vonatkozó szerzôdés létrejöttének együtt, amelyne részére visszafizetni az vett hitelt az ötödik napon kban a szerzôdést értesítés keltétôl a napjától számított k összegét a Ba tekinteni, ha felmondani. esedékes kam esetén a bankk az A felmondási tizennégy napon atokkal, díjakk számított 15 ártya a tovább nk az értesítésben közli az Igé részére címzett Igénylô a felmondásra jogot határidôben belül al, költségekke a mindenkori L iakban Premium nyitva felmondási ny nylôvel. A hitel érvényesítettnek az l akossági és Pre Start OKOSká bankfiókjában. ilatkozatát post álló határidôben a Bank keret megszünt vonatkozóan kell mium Banking rtyaként funkcio Igénylô ára adja vagy etése Hitelcentrum meghatározott a felmondásról legkésôbb harm Fôosztálya szolgáló nyomtatvány díjak kerülnek Kondíciós Listában a Premium nál, használatához szóló nyilatkozat személyesen átadja a Bank b inc napon belül felszámításra. idôpontjától a Start OKOSká köteles a felhas elküldését követôen kitöltésével ármely premium sokoldalú Az Igénylô visszafizetés id kérelmezni rtyára znált Hitelkeret is jogosult az a hitelkeret részére megfizetni. okoskártya ôpontjáig a jel összegét és a H haladéktalanul, de A Bank értesíti erre a célra megszüntetését en szerzôdés a Az Igénylô itelkeret beállítá az Igénylôt a használatából eredô , egyidejûleg esetleges járulék felmondási lapján felszámí valamennyi továbbiakban P sának hitelkeret megs köteles a os szolgáltatáso jogának tartozását tható kamatot a remium Start O züntetésérôl. A a gyakorlása és a bankszám a kra vonatkozó s Premium Bankin Bank KOSkártyaként z értesítést köv Banknak megfizeti. a szerzôdéshez lához kapcsoló zerzôdést is me g Kondíciós Lis funkcionál, has 5.4. Az Igénylô etôen a bankká dó pénzforgalm kapcsolódó gszünteti, ide ne díjak kerülnek tában a Premiu ználatához a m rtya a 15 napos, i szolgáltatások m értve a banks felszámításra. m Start OKOSk kártyára vonatkozó indenkori Lakos a Bank kettô ra vonatkozó s visszatérítésére zámla Az Igénylô ártyára vonatko hónapos felmondási sági és zerzôdéseket. szerzôdést , amennyiben a nem Igénylô a felmondási rendes belül a hitelker idô Premium Soko jogosult az éves kártyadíj zóan meghatározott et megszûnése idô lejártával felmondással felmondani. Reközbeiktatásával jogosult ldalú OKOSká tartozást a arányos részének miatt a további köteles a kártya Bank a rtyája a kibocs ndes felmondá a akban Premium használatából részére megfizetni. Igé átást követô eg s esetén az 4. premium nylô köteles a f használatából eredôen Start OKOSká eredôen beérk y éven gold fennálló összes elmondási idô rtyaként funkcio ezô terheléseke és rendelkezések Hitelkártya (továbbiakban lejártát követôe nál. t a Bank részé : Hitelkártya) 6. mastercard n is a kártya re megfizetni. 4.1. A Hitelkártya szolgáltatásra paypass minikártya vonatkozó nyilatkozatok A MasterCard egy olyan meghatározott készpénz-helye Paypass Minikártyára módon és bankkártyára v ttesítô fizetési vonatkozó eltérésekkel (továbbiakban onatkozó rend feltételek az a Bank Általános eszköz, amelyre Minikártya) A Minikártya elkezései a jele a szerzôdésben irányadóak. esetekben elsôd az Általános olyan készpénz-hely n pont szerinti Ennek megfelelôen Üzleti Feltételeiben legesen az Álta Üzleti Feltételek elfogadóhelyek eltérésekkel irá a hitelkártyára kérdésekben ettesítô fizetési en a kártyához nyadóak. a bankkártyára lános Üzleti Feltételekben a hita szerzôdésben nem áruk és szolgál eszköz, amely kapcsolt fizetési Hitelkártyával szabályozott vonatkozó tatások ellenért elkártyára, az hitel és készpénzfelvét számlán rendelkezésre kizárólag a Paypass végrehajtott és interneten tö ékének kiegyen ott nem szabály összege a Hite vásárlási és rténô vásárlásr lítésére használ ozott eli feltételek álló egyenleg készpénzfelvét lkártyához rend A Minikártya a a nem ad lehe az irányadóak. ható. A Miniká erejéig egyenlegét eli tranzakció elt hitelkártya-s kártyabirtokos tôséget. rtya készpénzfe csökkenti. A esetén zámlán rendelk nem tartalmazz teljes nevét, a A Bank a lvételre meghatározott ezésre álló hite a tranzakció teljes a, ezek az ada Hitelkártyára láírását, a ban fizetési határid A Minikártya lkeret felhaszná vonatkozó, Kondíciós Listá ôt naptári napo pótlása nem tok a Minikártyát hordozó kárkkártya számát és annak lejá lható Általános ban. A Hitelká lehetôség vagy igényelhetô, tyafelületen ker Raiffeisen Prem ratát rtyával kapcso kban teszi közzé a mindenkoÜzleti Feltételekben elveszett/ellop amennyiben ülnek feltünteté ium Banking K latban a Bank kibocsátását ké rendeltetésszer ták, az ügyfél a 4.2 Igénylô a sre. ondíciós Listáb által közzétett, r hatályos Lakossági rheti a Banktól û használatára korábbi Miniká minimum fizetendô an megjelölt sz kártyadíj ellené a mindenkor h a mindenkor ha rtya letiltását kö nincsen átvezetési megbízás olgáltatások ve atályos ben. összegre vonatkozó tályos Lakosság vetôen új Minik hetôk igénybe. megadásával i Kondíciós List vagy más bank ártya fizetési kötelezettségét is teljesítheti. ában megjelölt nál vezetett ba Igénylô A minimum szolgáltatás a szerzôdés vonatkozó éves összeg a Hitelkártya számlakivonat nkszámlája és hitelkártya-szám aláírásával az I.3.2 pontban automatikus készítésekor lája közötti, a birtokos Banknál átvezetési/cso rögzített adatkezeléshez megállapított hitelkártya-szám a fizetési határidô portos beszedési valamennyi Minimum fizetendô lára és adatszolgáltatá csatornán megbízás. utolsó napja összegre beszedéssel ér shoz Csoportos levélben beszedési megbízás szóló intett bankszám elôtt 5 munkanappal telefonon sms-ben A Banknál kell a szükséges lán. esetén vezetett bankszámláról e-mailen hozzájárul/ fedezetet biztosítani a szükséges az átvezetési fedezet a fizetési a határidô utolsó megbízás kizárólag napján folyamatosan akkor teljesíthetô, 5. Hitelkerettel ha azon nem járul hozzá. rendelkezésre rendelkezô 5.1 Premium G kártyák hatálybelépési áll. old hitelkártya, Igénylô jelen ig feltételei, az 5.1.1 Amenny és Premium So énylés aláírásá iben koldalú OKOS Igénylô felmondási joga feltételekrôl val kijelenti, ho hogy a kártyát az Igénylô a szerzôdés részét kép elôzetesen kártya gy a Bank igén a szükséges -ide értve anyagát átvette yelt termékére v ezô igénylésbe igénylés elfogadásának a társkártyát és elégséges , igénylését a f onatkozó szerz n azzal bízza is - postai mértékben Igénylô kijelent eltételek ismere tényérôl (beleértve ôdéses értesítôlevélben meg a Bankot, úton kézbesítse i továbbá, hog tében nyújtja b tájékozódott, a Bank elfogadja, és a y a fentieket át tájékoztató az aktuális kon értesíti az Igénylôt, amely a módosított feltételekkel részére, úgy a Bank jelen szerzôdé olvasta, megér e Banknak. az díciókra érvény levél tartalmaz történô elfogadást st jóváhagyóla tette, azt magá továbbá az Igé es teljes hiteldíj za a megállap g aláírja. ra nézve kötele nylô által fizete mutató (THM) ított hitelkeret ö is) az A kártyához zônek ndô teljes össz értéket, az irán sszegét, kapcsolódó eget. yadó kamat mé jogviszony történô postára rtékét, az igénylés adását követô elfogadását postai úton ötödik napon tartalmazó kézbesítésre értesítôlevél kerülô kártyának határozatlan idôre Igénylô kijelenti, jön létre, azonban Bank által az Igénylô hogy a kártya magatartással által történô az csak a aktiválásával kifejezetten az Értesítôlevélbe aktiválásával lép hatályba. Bank általi elfogadja. postára adásától Igénylô tudomásul n foglalt feltételeket letilthatja. A le számított 30 veszi, hogy ráutaló tiltás idôpontjá napon belül amennyiben megszûnik, e t nem kerül aktiválásra, ban a szerzôd a kártya a ényrôl a Bank és a kártya vo a Bank a kártyát 5.1.2. Amennyiben az Igénylôt írá natkozásában sban értesíti. hatályba lépés az Igénylô Munká értve a társkárt a szerzôdés nélkül ltató/v yát is - átvételé állalko kapcsolódó ha nek helyszínéü részét képezô igénylés zás telefon Vállala tározatlan idôr keretében a l a Bank valam az Igénylô a B t kártya e szóló jogvisz ely fiókját jelöli száma: ank szerzôdése kenysé fô tevéony a Bank és meg, úgy a ká – ide s ajánlatát elfo gi köre: az Igénylô köz rtyához Ipar, feldolg gadva – az Ért ött akkor jön lé / esítôlevél tarta tre, ha ozóipa lmával megegy A vállalko r ezô – Pénzüg

..............................

............................

......

Következô találkozó ..................................................................................... ..................................................................................... idôpontja: .................... Munkahely (munkakör, .............. munkaviszony formája, ..................................................................................... ..................................................................................... Hosszútáv: ..................................................................... Tervezett kiadások: ......................................................... kezdete, VCS?) .................... Hosszútáv: ..................................................................... Tervezett kiadások: ......................................................... ........................................ .................................. ........................................ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... Hosszútáv: ..................................................................... Tervezett kiadások: ......................................................... ........................................ ........................................ ........ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ........................................ ..................................................................................... ..................................................................................... ........................................ Jövedelem (Nettó+egyéb, ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ........ számlára érkezik?): ..................................................................................... ..................................................................................... ........................................ ..................................................................................... ..................................................................................... Család össz bevétele: ................................ ..................................................................................... ..................................................................................... ........................................ ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ........................................ Vállalkozás: .................... ............... ........................................ ........................................ ........................................ .......... ........................................ ........................................ Hobbi: .................... ........ ....................................

A Raiffeisen Kamatozó IX. Kötvény a készlet erejéig megvásárolható bármely bankfiókunkban, a Raiffeisen Direkten keresztül a 06-4048-48-48-as telefonszámon, vagy a Raiffeisen DirektNet internetes szolgáltatásunkon keresztül. A kötvény vásárlásához Önnek rendelkeznie kell a Banknál vezetett értékpapírszámlával. Amennyiben nincs még nálunk értékpapírszámlája, azt a vásárlást megelôzôen bármely bankfiókunkban nyithat, a Bank mindenkor érvényes Kondíciós Listájában meghatározott feltételek szerint.

Kötvény vásárlási megbízás megadásához, kérjük, fáradjon be bármelyik bankfiókunkba, illetve hívja telefonos

..............

Számlaszolgáltatások

Van számlája más pénzintézetnél? Hol? ........................................ Milyen szolgáltatások ................................ at vesz ott igénybe? ........................................ Rendelkezik bankkártyáva ............................. l? ........................................ ........................................ Havonta hány alkalommal .......... használja a bankkártyáját ? ........................................ Mekkora összeget ........... költ el egy hónapban? (vásárlás, tankolás, rezsi nélkül) .................... ........................................ .............. ........................................ ........................................ Szeretne naprakész ........... információval rendelkezni a számlájáról? (Raiffeisen ........................................ Direkt, DirektNet, SMS) ........................................ ........................................ Mi a véleménye arról, ........... hogy a számlája mellé igénybe vehetne vásárlási keretet is? egy biztonsági és/vagy Rendelkezik már ilyennel? ........................................ ........................................ ......................... ........................................ ........................................ ........................................ Biztosítások ............ Milyen megoldása ........................................ van családja anyagi ........................................ Rendelkezik olyan védelmére? megoldással, amely ............ váratlan helyzetben anyagi segítséget nyújthat? Milyen típusú biztosításai vannak? ...................................... ...................................... Ön jelenleg hogyan takarékoskodik? .................................... ...................................... Milyen cél érdekében ...................................... kezdene megtakarítás .................................... ba?

unokák (születési .....................................................................................

év): .................... ........................................ ..................................................................................... ..................................................................................... Iskolai végzettség: ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .................. ....................

 Hogyan juTHaT Hozzá?

ügyfélszolgálatunkat, a Raiffeisen Direktet a 06-40-48-48-48-as A kétéves futamidejû kötvény 2011. május 19-én, telefonszámon. További információ: www.raiffeisen.hu 2012. május 21-én és lejáratkor fizet kamatot. A kötvény 2010. május 19-én került kibocsátásra.

Találkozó idôpontja: ...............

Ügyfél név: .................... ....................

Életkor:

A kibocsátást követôen a kötvényeket a másodpiaci forgalomban lehet megvásárolni, illetve eladni a napi árjegyzésnek megfelelôen. A napi árjegyzést megtalálja a www.raiffeisen.hu honlapon az Árfolyamok menüpont alatt, illetve érdeklôdjön bármely bankfiókunkban vagy telefonos ügyfélszolgálatunkon.

Ez a hirdetés nem minôsül hivatalos ajánlattételnek. A részleteket megtalálja a Végleges Feltételekben, az Alaptájékoztatóban és a Bank mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listájában a www.raiffeisen.hu honlapon és a bankfiókokban. A Kötvény 2010. május 19-én került kibocsátásra, az EHM értéke a kibocsátás napjára vonatkozóan került meghatározásra.

Személyes

Rövidtáv:........................................................................ Váratlan helyzetek: ......................................................... adatok Rövidtáv:........................................................................ Váratlan helyzetek: .........................................................

..................................................................................... ..................................................................................... .................................... ..................... megtakarítások Hitelek ..................................................................................... ..................................................................................... Törzs szám: .................... ........................................ ..................................................................................... ..................................................................................... Családi állapot: .................... ..................................................................................... ..................................................................................... . ... Telefon: .................... Rövidtáv:........................................................................ Váratlan helyzetek: ......................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... ........................................ Gyermekek, ..................................................................................... .....................................................................................

Ajánlás

Mi a megtakarítás

célja?

Ügylet

Bankszámla Bankkártya

Utasbiztosítás Csoportos beszedés

Gondoskodás Alternatív csatornák VCS

Jövedelem átutalás

zás mûköd yi, jogi Mezôg tevéke azdasá ésének nyI nység g kezdet 1 mellék és kiegész e: Fent neveze l At k o z Építôip At ítô szolgál ar A F a hatályo tt munka Izet tatásai Keresk ésá , egyéb s jogszab vállaló ezenne év edelem t u tA tanácsa ályi korláto , vendég l felhata lás dói tevéke általi kérelem hó ról látás, lmazom figyele kév távköz nység (cs mbevé hó és kérem visszav Ak lés, A

OVD

Helység:

Hitelkártya

Bank Zrt. Dátum:

SZK

Megtakarítások Nyugdíj

Gyerek

nap telével szállítm onásáig Egészs kölcsön a Munká ányozá . Kijelen zot Abban égügy, s, utaztat kárt tA k tem, hogy tartozás ltatómat, hogy az esetben FÔk oktatás ese á rt yA ás téB kérjük , kormán a jelen törlesztése a Igén en yA B kitölteni, Fôkárty t Ö lt jogcíme Raiffeisen Bank nyilatk yzat, szociál I rt o ylés amennyib abirtok end ozatom n kos ére Ô k en Ön Zrt.-nek os neve: is ellátás, at a Raiffeisa Raiffeisen I) jelenleg Von Igénylô alírása A d AtA Számla a vállalkoz önkorm Atko en Bank Bank Zrt. megkeMunkáltatómh száma: ó. I (cs ányzat zó Ak Zrt. valame núk elôtt: oz intézet AdA Ö n Társkártya Igén reséséb áll A t tok Egyéb: t írásbeli nnyi velem en megjel ó t árs ylô árs ölt banksz megkeresésér k á rt Elônév: szembe Tanú 2.: Név: k á rt yA yA n szerzôd ámlára Igé B I rt e nyl Családi oko ésbôl eredôe a havi nettó az ott megjel és – est név: dr. s s én ölt lejárt, Cím: munka zem kér n fennáll Születé jük esedék é ly ó követe bérembôl kItÖ si név: es ifj. es tartozá lt e n A d AtA lése érvény levonja SzületéSzem. Ig. szám I) id. I si idô: esítése és átutalja somnak megfel : minden – során Születé özv. felhasz hónapb elô összeget si hely 1 Aláírás: nálhatj an a Raiffeis : a. egyéb: Elsôdleg en év es személ yazono Elsôdleg hó sító okmán es személ Államp y típusa: olgársá yazono nap Adóazo g: sító okmán Utónév nosító Szemé : magya jele: y száma: lyi igazolv r Anyja Állandó ány 2 neve: egyéb: lakcím: Útlevél 2 Kártya Születé formátu irányító Külföld si ország 1 mú vezetôi i államp szám : olgár magya Lakcím engedé 2 Állandó Tartózko kártya ly lakcím rország száma: dási engedél telefon i tartózk Mobilte y száma 3 száma: odási helye: lefonsz : áma: 1 Levelez / Amennyib ési cím: / is megadni. en nem magyaro VII.

SZK ingatlan fedezetes

Bank

Tanú 1.: Név:

Család

Egyéb

Milyen megtakarítása i vannak? Hol? (devizanem) ........................................ Típus: .................... ....................... ........................................ ........................................ Összeg: .................... ...................... ........................................ ........................................ Futamidô/lejárat: .................. ........................................ ........................................ Mi fontos Önnek egy ......................... megtakarításnál?: ........................................ Rövidtávú céljai (1 ................................ éven belül): .................... ........................................ Középtávú céljai (1-3 ............................... év): .................... ........................................ Hosszútávú céljai .................................... (3-10 év): .................... ........................................ Van más Banktól ajánlata?: ................................. ........................................ ........................................ ........................................ .......... ........................................ ........................................ ahhoz, hogy a Raiffeisen ........................................ Bank Zrt. a fent megadott ........... ........................................ adataimat marketing ........................................ és elemzési célból kezelje. ...........

Lakáshitel

:

PPI RMP Befektetési alap Kötvény Lekötött betét TBSZ Spektrum

lkA

lmA

1

társ

feltünte si limit:

nzfelvé

szám

kárt

tni kívánt

Napi vásárlá Készpé

irányító

VIII.

A kártyán

Jövô és Biztonság

7/28/11

nap

társ

Elôttünk mint ta

Cím: Szem. Ig. szám Aláírás:

Lead:

yA

név (max.

elérhet

AdA

3

Elôfize

téses:

utca

Feltöltô

tok

Telefon

kártyás

25 karakte

ô egyenl

teli

szám,

:

r):

házszá

2 rszági Új típusú a születési csak lakcímkászemély igazolván hely, akkor Csak külföldi rtyával együtt yt, útlevelet, kérjük az országot kártyafor állampolg fogadjuk mátumú el. árság esetén vezetôi kérjük engedély kitölteni. t

m, lépcsôh

amelye

áz

n napköz

ben elérhet

Hitelkere limit: emelet ô: helység eg erejéig t terhére történô / készpénz Ra felvétel A kártyát ajtó iffe egyéb: maximum F utca ise a hitelkeret ôv postai n ár 50%-a úton kérem Ft lehet. o s Bank házszá Kártyaigé i B levelez m, lépcsôh a Raiffeis Zrt ési címem postázni. nylô az igénylôla író en 11:19:40 AM RA . 1 áz kártyaigé re kézbes pon kifejezett Bank ezen Ft IFF sá 05 nylô a EIS íteni 1 4 g jelen nyilatkoz en megbízha fiókjában I. BAn helység EN emelet m i Bud Az kká at aláírásáv tja a Bankot kívánom nt ap PR Ig átvenn rt yA al tudomásu azzal, Bank én e EM i Premiu Igé kártya yl l veszi hogy igénylésé A fôkártyát IUM C é g s t , A k m VISA nyl Ôl ajtó a társkártya igény nek bí ése ól eltérô Gold Bankká Ap Meglé lés 1 BA postai elfogadása esetén r ó adém típusú és kézbesíté vô hitelk Premium NK rtya sá Kapcs sével járó a társkártyá sz prem bankkárt KÁ g ia u. Meglé ártya olódó er esetleges t, illetve ya és Premium Ium 6 • hitelk RTY zÔ vô hitelk Igénye Raiffe kockázat a PIN kódot VISA Gold oko C é . • eretén lt Premiu dé OKOSkár A, ot. isen postai s társ erethe Pr s Bankká tya is ek emelé gj úton küldje m OKOSk bank HIT kIt z új kártya választha rtyáról e g emiu szám Start ki részére. Pénz ELK ártya típusa: kárt yA Öl tó társkártyá se Premiu la szám m yz té Az1 elkészült igény Egyide OKOSkártyáró Igén nem: ÁR m VISA nak. D sé ék Csak jû fôkárty lése a: ylés TYA Meglé ne Gold Bankká l a II-IV.társkártyát s irekt e (prem a és társkárPremium Sokold k vô fôkár : zá pontok és PIN kódot OKOSk ÉS cé rtyára Ium Hitelk m : (06ártyát kitöltés a kártyaigé l tyáho tya igénylé alú OKOSk Premium Start BA váltás soko j – 1 A ártya 40 II. igénye z társká e szüksé Csak abban nylô által NK ldAlú OKOSk ártyára s esetén Az lt, úgy feltüntete ges. ártya okos SZÁM 0 1 - 1 ) 4 8 8 rtya igény igénylés az esetben OKOSkár váltás 1 , amenn Elôné a társkár Igé tt módon, kárty tya típussal érhetô v: yiben nyl tya igénylô lése 2 kizárólag A csAk és design-na el, ha a LAHIT 0 - 0 4 - 4 8 8 a fôkárty Bank Ô fôkártyab magyaro Premiu ABBAn Csalá sze szám pre l. 10 a igénylô Sokoldalú OKOSk rszági irtokos m Start mIu EL lahite mél címre Az di név: rendelkez dr. 42 a Premiu m g esetB áll a Bank Premiu OKOSk l igény KO ik hitelkárty yes en old m SokoldUtóné m Sokold ártyáról Premiu Premiu lés MB VálAs – módjában ifj. a számláva ártyát 2: AdA HIt v: BA alú OKOSk m Gold alú OKOSk m Sokold ztHAt INÁ el t l és a nk tAI 2 Hitelká ó, HA társkártya Igényle árs Elegen ártya ártya igénylé alú OKOSk id. IX. Szüle LT IGÉ Igény rtya k á rt m birtokos A FÔká dô csak társ tési név: ártyára lést beny t Ö l t I pedig yA kárt Start OKOSk a VII. rtyA özv. Premium rAI Nem igényle s soránAnyja Igé NY Érték kI! a Bank váltás Társká Is premI FFe yáH újtó n Start esítô y LÔ Gold Hitelká ártyáró Isen rtya OKOSkár lés fiók oz m neve:által lefolyta um egyé Mobil azon igénylé Premiu e (c LAP l Premiu tyával. 2 kApc soko mo Bankin b: ldAlú sAk osító kódja: rtyáról sére tott hitelbír m Start BIl Az így m Start soló ABB g Kártyai vonatk betûv ÉS Premiu kód: igényelt Állampolgá BAn An OKOSk Díjelszá okos ozó adatok álatnak OKOSkártyáró dó el m Gold nfó szolgál Premium rság: Az kIn ártyára kárty molási szo ese nem felel g s Hitelká l Premiu tBe ponttó Szüle Start OKOSkár tatás igénylé A) váltás lgál számla zol n V rtyára meg és m Sokold l kitölten tya típusa tési hely álA g á ltAt : tAtá magy váltás 1 s Egyéb se a z 1 i. ésara kártyades t H At alú Most igénye fôkárty sok 1 ás banksz : Elsôd ó igen Telefon Amennyib a igénylô OKOSkártyára rA szám Igé ign meg ámla: leges , H A A F lt Premiu Von nyl egyé mal ció összegét en kitöltött, erre az váltás 1 Ô szem szám: Atko ése m bankká b: fog egyezni a önálló esetre ôl. Bank élyaz k á rt yA p r + Mobil tár társkártya zó Elsôdleges rtyához Premiu Banking Ha már rendelkezMobil Banking szám onosí ská emI AdA ként igényelt, 2 szerzôdé m Start um / Premiu la típusa Kizárólag Adatlap rt yA tó okmá ik Mobil tokszem go sben szereplô nem kerül de le nem akkor l Adóa élyaz m B Banking d I OKOSk : rt ny típusa HIt választha zono onosí gyártott Prem elk 1 ok ártyáho tó, amennyibtelefonszám szerzôdéssel, leadásra jelen á rt – Amenn o ssító Premium ium Gold tó okmá u tA : yA ) z tartozó yiben rjele: é zás Elsô Sokoldalú en nem és díjleszám úgy a meglévô igényléssel Prem ny szám nem s z é r e A kártyáh Szám Szem I BI kártya olási banksz rendelkez ium Szám szerzôdé egyidejûleg, magya zto lacsom élyi igazo ámla ik bankszámszámla a jelen az adott a: s kerül úgy 1 Állan rország sÍtá Az utazási oz utazási kiegészít az igényelt lacso ag adatlap lával! s Ig i a születé biztosít lvány 2 szám lakcím Mostdóigénye biztosítás kártyáho mag kitöltésév ésre az Meglévô é ást n lához új z érvényes el nem Minde kártyára teljeskörû si hely, bankszám ylé igényle 1 – lt :Premiu ? se ségi ideje la esetén módosítható. vonatkoz Kártyainf nnapo k: akkor Útlev 2 Lendü m Gold ó teljeskörû ó szolgálta megegye kérjük a bankszám k Szám él let Szám Szüle Hitelká zik a kártya igen Igen az ország tásKülfö Kártyainf lát (több lacsom rtyához tési idô: ó szolgáltakerülldi beállításr érvényes lacso Kárty esetén ot is (Nemzet állama, amely ag irány tartozó ségi idejével. nem tetszôleg mag a formá Nem polgá magában ítószá hitelszá megadni. közi2 formátum Állantással. A meglévô esen az A Gold tumú r Szüle Bázis ban m dó egyiket) magy 2 Új típusú mla foglal kártyák, kell megadni lakcím szerzôdésébenarors Lakcím vezet minden tési orszá Szám kell illetve szemé Tartóz bankkárt ôi enged szereplô lacsom a Premium Mobi megjelölni az telefo zági telefonsz ly igazolvkodás,ipéldául: +36201kártya g 1: “Egyéb nszám ltelef tartóz ámtólya tranzakci enged év ag Számlacs szám ély 2 bankszáma: ányt, 234567 onszá kodá eltérô ókról (készpén omag útlevel ély száma la” mezôben díja tartalmaz ) a: Mióta ma: si helyehívószám zfelvétel et, kártyaf 3: megadás ! / van bejele za az hó és : utazási a új Mobil vásárlás) ormátu / mú vezetô ntve Banking küldött SMS Levelbiztosítást. az álland értesítést szerzôdé ezési i engedé nap s igénylésé , független cím: ó lakcím lyt csak nek minôsül. ül a tranzaklakcím ére? A meglévô kártyáv al együtt Level ezési fogadju irány cím telefo k el. 3 ítószá Elôfiz Telefo Csak nszám m etése külföld nszám év III. i államp s: a: kár , amel olgársá utca A kárty tyA yen napk g esetén Feltö / hó án feltün AdA ltôká özbe kérjük rtyás tok n elérh kitölten tetni : Napi i. kíván nap etô: házsz vásár 1

Favorit Életbiztosítás

Rugalmas megtakarítás egyszeri díjfizetéssel

Raiff eis Életbi en Dime nz ztosít ás és iók Befek tet

és Mind en sításá kinek va sabb hoz az nnak ter an ve Ahho és legne yagi há i, vágy he

ai, tté z, válas hogy zebb fel r megte amely Favorit Életbiztosítás ek me Ön sza ad rem tetés

at. miné a terméRaiffeise l hama n

tése

gv a leg alófon

künk Dimen rabb toet!  KI elé ziók NEK A FAVORIT ÉLETBIZTOSÍTÁST, Életbi rje HAkívánt  ÖNNEK AJÁNLJUK A FIG zto cél sítá

ját

yELMrendelkezik, s és • nagyobb összegû Az Önmegtakarítással befek, ÉBE AjáN vállalni, figyel rendszeres havidíjfizetést mehosszú • nem szeretne zô be távra mébe LjuK? , ha rugalmasan alakítható megoldást keres, ahol szaba• könnyen ésvál asz fekteté

eg st sze arányban tha don dönthetAarról, hova fekteti be a pénzét, t. és milyen retne,y rug Raiffe alm amelly asa isen teljesí gondoskodni biztonságáról n • azonnal szeretne Dim családja anyagi el töb alakíth tése esetén, egy váratlan keitragédia ató esetén enziókkal bféle tan lehetô, jövede azmódosítani szeretné. vagy ítta tás személyét akam tartam alatt l­ • a kedvezményezett ség bárm ára, rég atadóme aktuális közül ilyen óta ter ntesen jogsza más bá célra. vezett uta takarítha lyi felt ételek  MIÉRT ÉRDEMES A FAVORIT ÉLETBIZTOSÍTÁST t me zásra , nyu g gyer VÁLASZTANIA? me gdíja s éve ­ ire Évek alatt felhalmozódott megtakarítását egyszeri díjfizetéssel • befektetési egységekhez kötött életbiztosításba fektetheti, melyet késôbb bármikor kiegészíthet eseti befizetésekkel.

las befektetés közül választ• Több mint 20 féle különbözô kockázatú be ztható hat, köztük számos Raiffeisen alap közülfek is,tet akár egyéni portfoliót is kialakíthat. A kiválasztott befektetések aése tartam k során, a lejárat elôtt bármikor módosíthatók.

Pénz kezelik befektetését, akik naprakész szaktu• Profi szakemberek vis

sza fizeté si részesülhet, 10 év eltelte után nincs • Kamatadó-kedvezményben ga kötelezettség. kamatadó fizetésiran Részleges kamatadó-kedvezcia Ra ményben márha a lál 4. év után részesülhet. iffei ese se tén balesetinhalál esetén • Megtakarítás, amely egyben biztosítás Dimis,en Ruga 1 millió Ft többletszolgáltatás nyújt segítséget hátramaradotzia ók befek lmas taknak. tetés• Nem része a hagyatéknak, tragédia esetén a szolgáltatás (ha-kezelés gyatéki eljárás nélkül) a nevesített kedvezményezett(ek) részére dással rendelkeznek.

azonnal kifizetésre kerül.

• Nem terheli örökösödési illeték. Raiffeisen • Gyorsan és egyszerûen megköthetô a Ka matadBank fiókjaiban.

 TOVÁBBI TERMÉKJELLEMZÔK:

kedv óezmé ny

• 3–30 éves idôtartamra köthetô, • a biztosított belépési kora minimum 18 év és maximum 65 év.

Jelen tájékoztatás nem teljes körû, további információ:

Raiffeisen Direkt: 06-40-48-48-48 vagy www.raiffeisen.hu/favorit Biztosítással kapcsolatos további információ, ügyintézés, kárbejelentés: UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. Tel.: +36 1 5445-555, +36 20 5445-555, +36 30 5445-555, +36 70 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 • E-mail: info@uniqa.hu • www.uniqa.hu

Napi

 MI

lási limit:

készp

énzfe

A kárty

ÉRT enziók etés DIME ÉRDEME ekt isen Dim S A RA NZIÓ Raiffe sítás és Bef BEFE KTET K ÉLETBIZ IFFEISEN zto ÉST Életbi VáLA TOSÍTáS • Sza SZTA ÉS ba NIA? tetés don vál iók og i leh s etôség athat a n Dimenz 20 féle eté ekt ise leg ek köz be iffe kü Bef Euró pá fektetéRa ül sítás éslönféléb ­ b be közül n keresz s köz tbizto meg ül vál ) fek RE tülÉle is, de EKé ára Kín asz • Kö IZETÉS Ft (két kávményekre. nnyen egyes áig, köz that, Lat ES KIFr in­A tükÉG i 600 enziók Rendsz és rug iparágak ETS szá beli ese mosnaplanme en Dim és jövôriká y aká LEHfejl,ôd tól t iffe is kie eres me almasa Raiffeis Befektet váraRa DA An ala olni hogésé gé t abô gta PÉLkar n osítás és l is proise tosítha szíthe  s átgond kít rtamú nalap haülhe kész idôta emeítá Életbizt

lvéte

át

posta

li limit 1 :

t név

(max

. 25

elérh

etô egye

E-ma

Állan

karak

nleg

il cím:

dó lakhe

ter):

ám,

/

k:

ôház emel

et

tulajd

onosa

ig

részt

FFEISEN S A RAI ÉS ÉRDEME OSÍTáS

-

 MIÉRTENZIÓK ÉLETBIZT TANIA?

Stand ge: ard igény A Prem lés, munk ium Soko Kárty áltató ldalú avált

ium lés eseté MasterCar kárty Start áról OKOS n a hitelk d Payp ass Minik Premium kárty eret ára váltá Soko megá ártya ldalú s llapít OKOS ásána kárty k adata ára váltá i: Ft s megl évô Raiffe

1 i igazo OKOS A Premiu ás eseté kárty feltétel m a igény lás alapjá a hetedikteljesít Sokoldalú n a megl n lés elbírá évô Prem Az így hónapését követôOKOSk ártya igénye végéig en folytat lásáig igénylé ium lt Premiu nem , vagy OKOS s ja m Starttud hitelkele. Ha a elbírálásának kárty abba pre

2

ium

VISA Gold Bank kárty ára váltá s Prem ium Soko Start OKOS ldalú OKOS kárty Prem kárty áról ium a

Ön is ért! Tegyen biztonságá jövôje

ám,

je csalá

lépcs

dtag

ôház emel

et

helys

ég

ajtó

kódot

a kártyai

génylô

által

feltünt

etett

módon

, kizáról

ag magya

rország

1

elema lyi jöved leit a szemé mény feltéte tadó-kedvez lyozza. *A kama y szabá CXVII. törvén

ég

ajtó nosa bérlô

házsz

2

n Raiffeise iók Dimenz

helys

ulajdo

utca

elt Prem

OKOSk retet 3 egymá feltétel a szám Prem n az Start ASZ isen mIu DIM megha st követô e, Igény ti. Érd ium tja esetb OKOS saiistfel hitelk eseté a: megvaló hogy ta tálh Soko elt hitelk 40 éveslejárafi en, ha k- m go ártya típusa éstározni ártyá kárty hónapb az igénylé val yrísze az ügyfél ldalú bármi me ETÉST VáL • Pro tja befek Eg a at. befe jának áról Kárty ás an tés egygtak a Bank tásárûe amelyek legfontoOKOS Prem részére történô s beadás kifize életbiztosít hitelk félébb a típusa eret összege: ld HIt elkkártyadesign megeg BEFEKT kárty által fi sza teté kor arítás ium takasei , az jóváírá akor, ereté n ésLehetséges vágyai, ára váltá lefoly Soko yezik igénylés s teljesü vagy azt nziók ese hez kapcs árt ldalú tatott ait a legkülön 01-c Standard : Premium ól a Premiu elutasí lt, de Ezáltal kembe ked tervei, Dime t. követô mtése a s yA OKOS tásra a teljes 7 hitelb isen olódó m Sokold vezmé ti befize gathat Igé kerül. igény rikátGold -800 kárty hitelbír hónapo írálat Raiffe an k vannak háttér megtere nyl alú OKOSk lés, munk ára váltá álat n belül, nak Hitelk eredmé legaláb nyéhez hozzá rek kezelik adon válo ek közül ése nem nyesen tésekk ártya ártyáév t, Latin­Ameeisen denkine s áltató alap nye alapjánb 3 gi felele célját, al. • Szab Raiffe egymá i igazo k meg, tôség a Bank st követô Raiff isen (na juthat a be l választha átcso el Min ához az anya kívánt dat. ciós Prem bank hitelke hónapb Ft kfek tetési lehe ktetés közü köztük számos is profitálhalást.alapján szám ium retet por­ sítás költsé prakész a nagy b elérje ebb fela Gold Start nem an a Bank láján és befe tud az befe Hitelk g­ OKOS ig, történ bôl • Ka gekhe szaktu40 befek tetésé legnehez minél hamarab ügyféláltal megha ártyá kárty ô jöved iztosítás 20 féle rendelk tározot ról Prem ait REt é ára) me . át : sztül Kíná gak fejlôdésé ma tetéEK elem sabb és z). ezésér t összeg dá ók Életb ium -jóváí e bocsát û y Ön takarítás káv pán kere 30 sho TÉS sek Gold kkel megl enzi ipará Igény kre rások hog s 10 év tadó-ked meg ani, jóváírásra Euró zIZEés (két kez évô Dim Hitelk ja etése lem a nye alapjá n hitelbír kerüljö Raiffe ártyá de egye 0 Ft eseméelé Ahhoz, álatot n sor vezmé n isen alakíthat kor eseti befiz csopor­ ra váltá sének az igényléaz Igénylô ES KIFr napi 60ala cso hitelk li a Raiffeise után, után má közül is, s át lmasan ártyá nyETS mi s benyúj Bankná Nem elô ­ be20ÉG jának r igény jövôbe nyabb tását l vezete válassza ékünket! és ruga ait bár ényesen n y aká követô tt banksz lem hitelk lan yen rítás is LEH után részlege nem ezm tra at hetedik hog ereté kel rés taka A Könn kedv nzak­ i,10 • hez kapcs s kam hónapámláján. l kam A ondoln is a várzes s meg tetés term végéig A Bank rûen és olódó NLjuK? • Pén részesülh PÉLD minden a teljes atad zülhet atadó ülhet25 30 35 40 átg Rendszere heti. Egysze an hónapb hitelbír 20 álatot ÉBE Ajá zvi 0 t15 fize an elvégz et.* emes is feló­késked jövedel­ észít csak ELM ó, 5 10 ét seit. elô­ i. Ha ezen kieg vez 0 t al is íthat nie ek esetén sszafizetÉrd rításával FIGy tetés a Bank kteté l évek k A mé hozammal eltelt befe közü 4%-os me an alak nyb kezelésén zak­ ka ga hozamm gta lik a befe KINEK taési al en9%-os tosíthatja Kedve rugalmas féle lehetôség ktetések hozammal ranciá pedig karítás azaz erek keze abb tran 3%-os hozamm e, ha egy nagy befe llyel több szakemb 6%-os t alacsony máfelelô, a egy zôtlen tt díj tar al talma figyelméb szeretne, ame • Profi hozzájuthat a tudáshoz és k meg r 4 amok Befizete pia ese feltételek Az Ön z a forintna telezett hozév az lehet tleges ci tende5%-os hozamm zabályi gyerme­ sz szak ktetést Ezáltal p.I.0 5.12 kevese tragé ális jogs tos feltéíto a kifizetés o­ nciák t napi 600 biz (napraké mezô befet. meg t 040 aktu t ez zô • Vá e az rítása 1 dia rítha nyéh sülhe tt bb az Bizt éveir ha.lá taka A la laszth különbö tív jellegû, függ égekhez). bekifizetéseseéstén is része megtaka 4 év nziókkal választha ntesen adtség , nyugdíjas díj ezt illusisztraga ciós költs t fizetnie ményben Gond ató ho diges köv setk már eisen Dimekamatadóme ényétôl t nem vállal. utazásra s éve A Raiff n ó-kedvez kell kamatadó nyben pedig zzálehe Ft­obe zett sítmran ábraekotelje fizeAz tál atad eseté terve e r nul oskodjon A kü ége t, ho • Kam lön éle beli tafelekifi régóta már nem felm k be. tett díj kedvezmé teljesítés 219re000 akná lôsszetés gy bi s jövô tatására, tudha erülô elô mutattu t-lege 10 év utáneges kamatadó­ célra. t halála és ba ulásáér l. lett ön nealáb kei tanít matény ssa sze vésmel kal az alak m biztosítot ilyen más zhely gáamo alapok hoz után, részl sülhet.* rólk lesetb lmaz a rmációk retteit  TE vagy bárm infosítá esz.köz zet része beli ese , családbbiizto nciát tarta után is RM s tén rû, tová járól a jövô ntált, hogy tési gara sköis, ho ére. eg • 10 ÉK jELLE sító is gara visszafize tés nem esetén ­40 azaz nem teljerendelkezésgy biz y vár • Pénz r a kifize éves MZÔK enciák •A lelôat, la­ tatás tongfe biz ságba esetén len piaci tend bekövetkezteko idô A tájékoz: ken állunk ató ak me nál. • Pén tosított tar Választh tam sége n Kedvezôt eges tragédia befizetett díjak forintn ztárcá koraelérhetôra köt ések tás g min he i 600 befektet tla­ jára setbiztosí egy esetl sebb az addi  BE szabo imum 18tô zetést nap és bale l egy váraban életkeve t n djáró kifi tt lehe külö FE díjjal ges év és ól, csalá biztonság hozzá etsé köt éves maxim Külön KTETÉS sztható n elôre önmagár n is, hogy A leh 0 Ft­oshetô bö um 65 • Vála eseté odjo csonya zô koc EK ÖS 00 zet dosk hely év 219ET Gon kázatú SZ erülô vész és aká bb koc s s kázatú befek ÉTELE: nul felm szeretteit. Befekteté Rugalma tetések tele r egyén a ítás és atában. ésa futa i po tól a tudhass köz álóz Életbiztos befektet ók ül midô rtfoliót magasabenzi k fiókh aév ÔK: során is kia eisen Dimbfeise n Banválasz kezelés Pénz vissz jELLEMZrtamra köthetô és maximum 65 that, , a lejáRaifflak Raif hoz•am a MÉK ítha ció: az , ala rmákilá  TER10­40 éves idôta minimum 18 évetô fizetési ratetôelô t. A info elérh *A kam tással kten ­ bbi befek n Dire jár tt, • Továbá teté CXV atadó• feisesek óig, sított kora díjjal köth garancia II. törv kedvez rm n a Raif ámo iko l, kon, én ény • A bizto jára szabott mén ronsz módo összet szabály y felté kereé­sztü tárcá ala­ s telef olgálatun halál eset síth ozza. teleit Net­ en • Pénz ató. -48-48­a ügyfélsz ÉTELE: l választhat, lazjáróig, a sze Direkten • mél0-48 24 órás a 06-4 közü ÖSSZET yi jöve Raiffeisen n a dele eté­ ETÉSEK ú befektetések b hozamkilátássa hu címe mad unkon, sen. sek össz óról iffei  BEFEKT gáltatás ô kockázat szóló a magasab t. A befekteté osítható. ki szol a ww w.ra 1995. : Különböz kockázatútól s ban kialakítha bármikor mód évi b óejelentés oliót is Internete csonyab és, kárb 74. at elôtt, ni portf Kamatad ügyintéz ly krt. 70– 0 ény akár egyé során, a lejár és ció, ezm idô kedv informá Róbert Káro 1 2386­06 1995. évi st, tele a futam +36 további dóról szóló

tos Budape55 • Fax: a.hu csola .uniq 5-5 sal kapsító Zrt., 1134 544 hu • www Bizto Biztosítás 0/70 UNIQA 1/20/3 info@uniqa. Tel.: +36 E­mail:

lépcs

lyéne

erejé

i úton 1 Kártyai kérem a Raiffe Kártyai génylô egyé levele génylô az igénylô b: isen zési a jelen lapon Bank címem kifejez nyilatk ezen re kézb etten ozat Ft 1 Hitelke pre fiókjá aláírás megbíz mIu esíten 1 ban ával ret terhére kíván i tudom hatja a Bankot m Prem BAn ásul om átven történô ium veszi azzal, kká készpé a kártya hogy ni pre VISA Gold nzfelvé rty igénylé Ft postai mIu tel maxim Bank A kézbes sének m Igé ítéséve elfogad um a ok kártya nyl hitelke ása l járó osk ium ése esetleg esetén ret 50%-a OKOS árt es kockáz a kártyát lehet. kárty yA atot. , illetve a típusa Igé a PIN nyl : kódot ése postai úton Prem Prem küldje ium ium VISA ki részére Start Soko Start Gold OKOS . Az Igény ldalú OKOS Bank elkészü kárty elt hitelk OKOS kárty kárty Soko lt kártyát a kárty áról áról ldalú eret a igény és PIN Prem Prem össze OKOS

Igény

Ön is ért! Tegyen ztonságá bi jövôje

millió Ft

1 millió Ft névértékû kötvény esetében a kifizetés bruttó összege

2011. május 19.

L.1005.20120521

Dátum Elsô kamatfizetés

 Korszerûsítés (fûtés, szigetelés, nyílászáró)  Betegség  Hiteltörlesztési nehézségek  Tanfolyam  Lakásfenntartás  Nyugdíj  Mûtét  Nyugdíjas szülô támogatása

Referens név: ............... .............................. ..... Ügyfél aláírása*: .............................. ..............

Hitelek Hitelek

 PénzügyI megoldások az Ön számára

 MIKoR fIzET KaMaToT a KöTvény?

velünk könnyebb

 Nyugdíj Nyugdíj

megtakarítások megtakarítások

• Már 100 ezer forinttól elérhetô, így Ön alacsonyabb összeg be-

LA.042020100519

 Esküvôi Lakásbôvítés  költségek  Lakásbôvítés  Jogosítvány  Autóvásárlás  Nyaralás  Külföldi tanulás  Gyerekvállalás  Halálesetkor felmerülô költségek  Család fenntartása

megoldások az számára Ön számára  PénzügyI megoldások az Ön  PénzügyI

gyarapodnak.

 Betegség  Hiteltörlesztési nehézségek Hiteltörlesztési nehézségek

és indítás aggályok  Tervek Vállalkozás  Vállalkozás indítás

 Gyerekvállalás  Gyerekvállalás

• AKCIÓ

Raiffeisen Kamatozó IX. Kötvény Fix évi 6,00% kamat, EHM: 6,00%

 Válás Igénytérkép Válás  Káresemény(lakás) Káresemény (lakás)

 Tanfolyam  Tanfolyam  Káresemény (mûszaki cikk)  Káresemény (mûszaki cikk)  Lakásfenntartás  Lakásfenntartás

 Nyaralás  Nyaralás

• Mérsékelt kockázatú befektetés, így megtakarításai biztonságban

Tuti tipp: Ez három évig fix!

 Munkahely elvesztése  Munkahely elvesztése  Betegség

L.1004.20120308

Raiffeisen Kamatozó IX. Kötvény

Raiffeisen Kamatozó IX. Kötvény

 Korszerûsítés (fûtés, Korszerûsítés (fûtés,  Tragédia  Gyermek életkezdése szigetelés, nyílászáró)  Gyermek életkezdése  Baleset, rokkantság  Baleset, rokkantság szigetelés, nyílászáró)

i címre

áll a

Bank

módjáb

an postáz

ni.

SZERZ ÔD ÉS


®  

temline Lindab Sys krendszer rno – acél csa

rcos Állóko dés fe lemez line –PLX

A Lindab Kft. a tetőfedéshez egyedülállóan

rendszer

A hidegen alakított, könnyű súlyú Lindab

profilok közös jellemzője, hogy korszerű tüzihorganyzott acéllemez alapanyagból készülnek, amely környezetbarát, tartós és nagy teherbírású építőanyagot biztosít az épületek egyik legkényesebb, legjobban igénybevett részére, a tetőre. A külső, látszó felületre különböző típusú és vastagságú bevonatrendszer kerül (25ym polieszter vagy matt polieszter, 40ym Topcoat50), amely a széles színválasztékának köszönhetően esztétikus, a homlokzat anyagainak harmonikus összhangját tudja biztosítani. A Lindab tetőfedő termékek között megtalálhatók a cserepeslemezek, trapézlemezek (alacsony- és magasbordás változatban), szinuszlemezek, síklemezek és szendvicspanelek.

széleskörű, folyamatosan bővített

3. ábra Lindab PLX korcolt síklemez

cserepeslemezek

és színben

termékválasztékot kínál.

trapézlemezek és szinuszlemezek

(1. ábra) Az elsősorban a lakossági felhasználók körében népszerű Lindab Topline csere¬peslemez(2. ábra) termékek minden tetőtípuson a cserép A Lindab Coverline trapézlemezek terméfőként az ipari szetes meg¬jelenését ötvözik kis önsúllyal, hoszjellegű, nagyobb alapterületű épületek (pl. gaszú élettartammal és könnyű szerelhetőséggel. bonatárolók, fedett színek, gyártó¬csarnokok, Fő előnyük a nagytáblás fedési módban raktárak, kereskedelmi épületek stb.) rejlik, gazdaígy minimalizálva a beázás veszélyét. ságos nagytáblás, önhordó anyaga. Rendkívül A Lindab kis súlyuknak (~5kg/m2) köszönhetően trapézlemezek egyedülállóan változatos kiválóan alkalmasak meglévő épületek felújítása méret¬választéka (bordamagasság, esetén lemezvasis – a tetőszerkezet megerősítése, és akár a régi tagság) minden esetben biztosítja az optimális tetőburkolat (pl. pala, zsindely) elbontása trapézlemez kiválasztását. A trapézleme¬zek nélkül. A Lindab cserepeslemezeknek számos egyik csoportja az alacsony profilok változa(LTP/ ta áll az építtetők rendelkezésére. A klasszikus LVP8,12,20,35,45,50,60), amelyek külső vagy svéd cserépmintázatú LPA profilok (standard belső tető- illetve falburkolat funkcióját töltik be, LPA, LPA Nova és LPA Classic típusok egy- vagy többrétegű szerelt rétegrendekben, 400mm léctávolsággal és 1000mm fedőszélességgel, alátámasztásukra tipikusan a Lindab vékonyfalú LPA Maxi 1070mm-enkénti alátámasztási Z/C-profilú szelemen-rendszer szolgál. lehetőA könnyű séggel) mellett újabb cserépformákat önsúlyú trapézlemezek a tetőfelújítások és jellemesetén zőket kínál az LPA Scandic (modern, is gazdaságos megoldást tesznek mediterrán lehetővé. Az stílusú cserépforma, rejtett rögzítéssel) alacsony hullámú profilok között építészeti és az szemLPA Nordic cserepeslemez (szögletes pontból nyújtanak egyedi, esztétikus mintázatú, hatást a alacsony profil, nagyobb fedési szélességgel). szinuszprofilok (SIN18 és SIN26, A tetőprofilként legújabb típusú, kőzúzalék szemcse bevonatos, csak az utóbbi). Speciális termék a páramegkötő alucink réteggel védett acéllemezből alsó filcbevonatos trapézlemez, amely készülő az egyréLindab Roca cserepeslemezek célja tegű tetőlemez alsó felületén bizonyos a hagyolégköri vimányos, természetes tetőfedés megjelenésének szonyok mellett elkerülhetetlenül megjelenő kontökéletes biztosítása, látványban nagyszerűen denzvíz megkötésére szolgál, megakadályozva idézik a mediterrán tetők világát. a A négy különlecsepegését a beltérbe. böző formájú profil (Toscana, Rustica, A trapézlemezek másik nagy csoportját Madera képés Serena) és a széles színválaszték viselik a nagyobb fesztávolságokat korlátlan vá(3m-től lasztási szabadságot biztosít. akár 7,5m-ig) áthidaló magasbordás teherA teljes tető-rendszerhez hozzátartoznak hordó trapézlemezek, az ún. „magasprofilok” a szükséges tömítő anyagok, rögzítő- és fűzőcsavarok, (LTP85,100,135,150). A magasprofil alkalmazási szegélyek, szellőztető elemek. területe csarnoképületek hőszigetelt tetőfödémének (lágyfedéses lapostető vagy kéthéjú, alacsony trapézlemezes héjazatú kishajlású tető)

Tető- és falburkolati anyagok • Topline Cserepeslemez • Coverline Trapézlemez • Coverline PLX Síklemez • SRP Click Síklemezes tető • Coverline Szendvicspanel • Coverline Homlokzati falkazetta

Teherhordó szerkezetek • Construline Z/C-profilú szelemen• Construline perforált C/U-szelvényűés falváz-gerendák • Coverline Magasbordás falváz-rendszer • Coverline trapézlemez Szerkezeti falkazetta (magasprofil) Komplett szerkezeti megoldások • LindabSBS - integrált könnyűszerkeze rendszerek • LindabTruss tes épület-rendszer • LindabRoof vékonyfalú rácsostartó • LindabFloor tetőfelújító rendszer könnyűszerkeze • LindabSystemlin tes födém e csarnokrendsze r Kiegészítő elemek • Rainline ereszcsatorna-r • Protectline endszer tetőbiztonsági • kötőelemek rendszer (önfúró/önmetsz • szegélyelemek, ő csavarok) lezárók, tömítőprofilok, fóliák, stb.

!

ásokat

ós megold

l PLX Svédacé egyre k. A Lindab értékelne a tetôknek nagyra Napjainkban épületet, kiemeli ok óta ssal bír. az évszázad amelyet b hôtágulá lat öltözteti anyag, a legkiseb tetôfedô tikus tetôburko zek között s, prak és exkluzív és a fémleme szép, esztétiku tünk. jól alakítható teherbírású ában. A ködhe z idôtlen, tó gú, nagy kialakítás gyönyör A fémleme szilárdsá formák éven át · jól alakítha ga nagy építészeti szték ében sok-sok alapanya van az színvála szépség szerepe A svéd Lindab · széles szetes növekvô már 50 éve, t. Termé kínál a piac áv design a magyarország karakteré számára építőipari · skandin i Lindab 20 annak azzal a fejlesztési megoldásoka éve dés céllal készültek, t, amelyek építkezést”. s illeszke am hogy „Egyszerűsíts · tökélete élettart ék az Ne feledje: elegáns tetô ltan hosszú A Lindab us, termékek · garantá igazi előnye, · esztétik tulajdonsága, dab.hu anyag a termékek p.hu az alapanyag, www.lin minőséget, · nem éghetô dabsho amely garantáljalegfontosabb a hosszú www.lin élettartamot a tökéletes A Lindab

veli a tart

…ha ked

Lindab – könnyű acélsz erkeze

15

alon!

a év Cinformációk A u. 1/A. R A Ni Állomás Tovább Biatorbágy,

G

G

A

év R A N

C

2051

I A

5. ábra Lindab Rainline ereszcsatorna

Lindab tetők –

a legszélesebb választék profilban

I A

1. ábra Lindab Cserepeslemez

®

Seam Lindab

u webold -703 ndab.hFax.: +36-23-310 -300 Tel.: +36-23-531

www.li

termékek és a megbízhatósá széles körű családi házak got. megoldást nyújtanak a különböző tető- és ereszcsator a na rendszerétől általános és esztéti tetőburkolato kus megjelenésű indulva kon pl. tető felújítás, át egészen az integrált fal- és rendszerekig csarnokrends önálló könnyűszerke zetes kisépület, (mint zerek). és

Ellenőrzö tt Eredet

210x287_Epitesz

KOzlony_altalano

s 1

A minôségi, ellenôrzött termék hosszú Ellenôrizze a megvásárolt távú termék eredetét befektetés! és gyártóját.

ti megoldások

Állomás u.

1/a. | Tel.: +36 23

s a svédacélból egymással, i elemek, önfúró A könnyûszerke Lindab csarnokokat: a hagyományo a tetôbiztonság elemek nemcsak zetes tetôburkolat rendszer alkotja a, ipari kapuk, hogy a szerkezeti a könnyûszerke ereszcsatorn egyik titka, pillérhez vagy kiegészítôk: szerek sikerének pl. vasbeton A Lindab csarnokrendrácsostartó illeszthetô ôk. Acél összeépíthet · , acél alapanyag szilárdságú burkolati dszer k · nagy · változatos csarnokren b.hu ôl megoldáso www.linda az elképzelést hosszú élettartam Lindab Systemlinetámogató szerkezeti bshop.hu · tartósság, gyártói támogatás a funkciót www.linda

körû teherbírás egyedi, ég · teljes teljes válasz súly – nagy kis fajlagos téka· könnyû, gyors szerelhetôs

A Lindab a termékek mellé magas hiszen a termékek szintű szolgáltatást így jelentik megoldást. a vevők nyújt, A tervezéséhez termékek és rendszerek számára a komplett , valamint fejlesztésű anyagkonszig építészeti és statikai szoftverek náció készítésére amelyek megkönnyítik sora áll a part saját ne és gyorsítják reink rendelkezésé matát (pl. Dimroof, re, a megvalósítás Lindab termékek CladdingSoft, folyaSBSSoft stb.). a legújabb köszönhetően innovációs mostantól tevékenységn bevonati rendszerekke Classic, ek Premium és Elite l, új és megujúlt nak rendelkezésre alapanyagokk . al állTekintse meg cégünk gyártói nereinket, kínálatát, hogy Önnél is maradandót és keresse fel partalkossunk!

H-2051 Biatorbágy,

kat. fô szerkezeti a helyi adottságo ndszerét. igényeit és szerint. Három a rendszercsarnokre lô speciális az építtetô elképzelései rendszerek; saját, egyedi a megrende falburkolati tja az Ön ; a tetô és funkcióját, kínálnak kifejezetten megvalósí megoldást A Lindab is könnyen épület leendô fôtartó vázszerkezet és gazdaságos teherbírású struktúrákkal e veszi az alapanyagú készülô, nagy csavarok, tömítôk, szegélyek. Figyelemb zetes csarnokaink gyors hanem más fa szaruzathoz.

rendszerek ásig a megvalósul

év Eredeti svédacélb

ól

531 300 | info.profil@linda b.hu | www.lindab.hu

3/20/12

5:03 PM


I. MULTINACIONÁLIS NAGYVÁLLALATOK/2 • szezonális kampány, rendezvény/ügyféltalálkozó kíséro ´´anyagai

/online+offline meghívó,­ regisztrációs felület layout, boríték, rollup, mappa, DVD, sajtó­hir­de­­­tés, áruházi POS, billboard, plakát,­ navi­gáló tábla, banner, kupon, jármu ´´­ dekoráció, épület­háló.../


nélküli élet. rendszert ® . Korlátok ® operációs Windows ® a Windows 7 A Lenovo

ajánlja.

meghívó

What’s your fun? idea of meg áld tal ovo s, és Len uso st a tó el! y stíl ozá zha gév Lég rak hordo ítsé d a seg a szó ek IdeaPa ein gép

VIP

VO.COM/HU WWW.LENO

vendég

VIP

vízilabda torna nemzetközi férfi

KUPA 2010. augusztus

20–22.

Alfréd Margitsziget, Hajós Nemzeti Sportuszoda

A

lelátóhoz

B

Bejárat az

II. KATEGÓRIA

Bejárat a

lelátóhoz

augusztus 21. szombat

KUPA

ország Németország–Olasz

09:45

A

LELÁTÓ

augusztus 22. vasárnap

Február 8.

KUPA

B

LELÁTÓ

I. KATEGÓRIA

II. KATEGÓRIA

B

Bejárat a

zág–Németország 19:00 Magyarors

I. KATEGÓRIA

ág–Spanyolország 17:30 Olaszorsz

Vodafone

Vásárolj 20% kedvezménnyel!

. –16 –17

fone Voda

II. KATEGÓRIA

ország Magyarország–Olasz

19:00 15 július

lelátóhoz

szág–Németország 17:30 Spanyolor

nemzetKözi férfi VízilAbdA tornA

Bejárat az

VIP teraszra

Feljárat a

augusztus 20. péntek

lelátóhoz

Elrepítünk a szépség mennyországába

l az ország kedvenceive

és engedj a kísértésnek! Gyere az Arena Plazába mennyországába, a szépségápolás részed. Tarts velünk és elrepítünk programokban lehet és különbözô kényeztetô ahol ingyenes tanácsadásban sminkelni? Szeretnél szebben arckezelést? egy újfajta ránctalanító , Vagy bevállalnál a szépség mennyországába be az Arena Plazába, titkát keresed? Lépj tudják a választ. Netán az örök fiatalság akik minden kérdésedre állnak rendelkezésedre, ahol a legjobb szakértôk kényelmes kanapékkal, sem maradhat el: Az édeni hangulat édességekkel, koktélokkal lágy zenével, csábító angyalokkal várunk. és igazi földre szállt

VIP TERAASZ

Szeptember 13 —16.

20%

- os

Szerda

Egyenesen a divatfotózásról www.arenaplaza.hu

Legyél ott Te is az év partiján! Nyerj 2 VIP jegyet a Glamour Women of the Year gálára! február 12. – március 12.

A

II. KATEGÓRIA

B

Bejárat a

Ôszi trendek

II. KATEGÓRIA

www.arenaplaza.hu További részletek:

LAPJA

II. KATEGÓRIA

A MAGYAR ÁLLAMI ERDÉSZETI RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK

lelátóhoz

zág–Spanyolország 11:15 Magyarors

szervezô

Töltsd le a kuponokat az arenaplaza.hu honlapról vagy vedd el aznap az Arena Plaza információs pultjáról.

VIP

vendég

vendég

Vodafone


I. MULTINACIONÁLIS NAGYVÁLLALATOK/3 • központi termékbrosúra lokalizálása • szezonális belso ´´ illetve lakossági vállalati beszámoló • grafikai tender folyamataiban való részvétel

Adaptable Modular Storage 2300 A következő „fejlődési és/vagy nagyobb lépés”, mely nagyobb teljesítmény kapacitásigén szolgál, maximum yek 240 diszk kapacitással. kiszolgálására

Az elmúlt előszó. nek 15. évébe. miatt és Másként lép működéségazdasági visszaesés ban az évben rutinosab li, és Ment cia, és a Kft. ebben kihívásait r Hungária piac, erősödő konkuren a 2009-es év Sajtóregge segítettek sre. MHM Compute

taink a csökkenő növekedé gazdasági időszak realitása Az eddigi tapasztala a várható könnyű. ek éve volt. san készülni nem volt folyamato tóság növelésén tak a kezelni, és ág és a megbízha ink. Integrálód s, a hatékonys belső folyamata ek a zárt, nélkülöak lettek megszűnt 2009 a stabilizálá . Pontosabb rendszert, számvitele ilvántartó zott cégünk ág áltuk a projektny ntok”. Megválto konszolid és a hatékonys csomópo etősége belső funkciók, támogató “tudás kiértékelh ami az ügyfelek éget tó rendszer, zhetetlens é vált. A munka rendezett ntő és nyilvántar gálat működéseegy új hibabejele Az ügyfélszol t is alatt van ügyfeleke is javult. Bevezetés sikerült új ságát is elősegíti. él, valamint tájékozott ügyfelekn eddigi at i pozíciónk k ki. Lyócsa István is. Sikerült stabilizáln eket alakítottun MHM Computer r ágazatunk környezet FalconSto iára épülő és stabilitása VMware, új technológ a NetApp, cég likviditása a modern, erősödött során k, ahol mely HDS mellett, szereznün mögött, nyos EMC, magunk a már hagyomá évet tudhatunk sikeres üzleti Gyártói oldalon ellenére i hatások en környezet ők számára. A kedvezőtl keresked tt. (1.72 Mrd) bb támogatást a növekede jellemzi: 2009 képest intenzíve 15%-al a több feladat éget. n. 2010 évet b az üzleti tervünk t, ezzel biztosítva a tevékenys sa érdekébe létszámá ó cég végzi generálá  magasab ügyfélszolgálat szolgáltat az tt, és 6 külső fel több projekt  bővítjük 20 alkalmazo őket veszünk bővült, jelenleg  keresked k 4 fővel létszámun április 1-től Emiatt 2010.

ge 2000

lar Stora

termék

család

: e tárolóiba t a midrang ználás maximalbeépítet ng a diszkkihas Amit a HDS s provisioni edzsment  Dinamiku ezi azt, , és a tárolómen eredmény izálása érdekében ofüggő jellege meghatár ítése érdekében us le és felkapcsoinformáció ét nagyban s egyszerűs Napjaink diszkek automatik sikeresség folyamato használt szervezet ia, yonának hogy egy  A nem (HDS) s-adatvag tevő intelligenc vezérlők lehetővé információ Data Systems lását lehetővé zza az kus aktív-aktív biztosított legyen A Hitachi szimmetri adnak mindazon ésre állása. szinten nyvaló rendelkez  Teljesen ű választ tároló hardver ő teljesítmé éhségnek ai egyértelm kiemelked si teszik, hogy megoldás módosítá ezen az információ ált tárolóeloszlás – a, melyek az I/O forgalom egyedülállóan rugalmas – konszolid egészen a en kihívásokr ktől rek és ől adódnak atás tekintetéb paraméte s szervezete csatlakozt kitettségb tó a ek szerver úrák a kis-közepe is biztosítha lehetőség infrastrukt ntű tárolóknál bakig. a belépőszi mutató. legnagyob  már l abból ésre állási egyrészrő támadás 99,99% rendelkez irányuló” ja a szervezet tárolásra” meghalad költséAz információ adatnövekedés drasztikus az napjaink betartani. ered, hogy sét, míg kénytelen s) növekedé ott mindenki (vállalkozá olyan testreszab tési irányait esetben az üzleti, gcsökken minden ű az, hogy i, mely egybevág infrastrukEgyértelm biztosítan tároló kell úrát es! skálázható feladatok infrastrukt l. A HDS swatch and ai igényekke az összetett normshatékoinformatik ési colour t nyújtanak üzemeltet proper túrái segítsége valamint the use akár már midrange – lésében, please s,ezhetnek menedzse sample elés eredmény nyságnöv precise colour el is. ce. For tároló eszközökk referen

table Modu

HDS Adap

ent is

©

te hun

r22

0 , 20

8

: The Notice

colour

version

in this

docum

dent

depen

on colour

from erthe on of print precisi

which

it was

. It does printed

for veser not

the exact

Technikai jellemzők

Egyszerű üzemeltethe tőség  Az aktív-aktív vezérlő architektúra Load Balancing (Hitachi Dynamic Controller ) egyszerűsíti szerver közötti a hoszt és adatút tervezését, elsődlegesen kezelését – nincs birtokolt diszkterület  Tárolón belüli teljesítmény kiegyenlítés kontrollerek a között  Egy felületről egyszerűen akár több HDS menedzselés rendszer e is megoldható  Egyszerű RAID csoport konfigurálás SAS diszkcsatoló lehetősége Kiemelkedő a architektúra rendelkezés miatt re állás  Az adatelérés 99.999 % rendelkezésre  MENTÉS MÁSKÉNT  Üzem közbeni állási mutatója Melléklet az microcode upgrade adattárolási Megjelenik – „non-single az ITBUSINESS-b üzletágról  Üzem közbeni point of failure” en alkatrészcsere  Dupla akkumulátorr  Felelős kiadó: al védett cache  Rugalmas memória hotspare diszk MHM Computer konfigurálás, szükség az adatok Hungaria Kft. a meghibásodo 1062 Budapest, visszamásolá tt diszk cseréje  Lokális és sára a hotspare Aradi utca 48. után nincs távoli adatreplikáci diszkről Tel.: 06 1 302 ós lehetőségek 3161  RAID-6 (dual paritás) a nagy SATA és SAS diszkek esetén Piacvezető teljesítmény mutatók költségtakar  Full-duplex, ékos architektúra 3 GbpsASAS drive interface, Storage a párhuzamos mellett Foundation-t mely lehetővé adat küldést egy olyan  A 32 egyidejű teszi elképzelni, és fogadást. egyazoncsomagnak program amit az érintett kapcsolaton diszk I/O útvonal  A Hitachi kell környezet minden akár 9600MB/s telepíteni A VxVM segítségével Dynamic Load teljes rendszer számítógépé Balancing Controller kell. A kezelése nyben jelentkező snapshot-ok CLI-bőlsávszélessége re ment Server) vagy egy web-es snapshot-oka is automatikusa szűkkeresztm készíthetőek t biztosít. vagy Windows t leválasztva, (SF Manage2009 év közepén n kezeli etszeteket. .A azok biztonsági GUI-ból le az esetlegesen menedzselhe szolgálhatnak bejelentett Storage történik. Utóbbi másolatként tőek a Linux, AMS2000 család a teljesítmé, vagy másik Performance felületről UNIX szerverek tagjai piacvezető hosztra átmigrálva MHM computer Management Council (SPC-1™) parancs), mentésre is. A kapcsolódó teljesítménym Serverbenchmark s. r. (kb. 5 azt is segíti, Skálázhatós vagy tesztelésre utatókat teszthogy állapotáról eredménye U Pekáren 4/1309 o. Ehhez nem ág biztosítanak a teljes használható alapján azonnala képet kell tudni, hogy midrange infrastruktúra a HDS ak. kapjunk.  Rugalmasan tárolók piacán. ad-e ilyen funkciót vagy Linux 102 00 Praha megoldható rendszerünk: A VxVM a Solaris Flexibilis 10-Hostivař kapacitásnöv alap funkciónak renszerfelép lehetősége mivel a snapshot elés VxVM rétegben segítségével ítés Česká republika készítés a fel hoszt nagyon könnyen történik, mindenhol  oldalról Ugyanazon  Egyidejű, egy diszkpolcban csinálni. építhető széleskörű,Op tükrözött vagy ugyanúgy Telefon: +420 SAS VxVM-et általában en rendszer és SATA RAID5 kell vegyes használata diszkekkötet. védelmű 267 209 111 512 virtual server támogatás akár arra használják, A ports és 2048 Fax: különböző A Dynamic  A legnagyobb +420 267 209  Skálázható LUN diszktömb teljesítményi hogy két egyforma Multipathing teljesítmény 222 használatávgények vagy (DMP) is nagyon szinkrontük E-mail: funkció. Egyazon - akár 400,000 al flash kielégítésére  Data-in-place driveépítsünk rözést opció lehetősége a SAN-on fontos keresztül, hoszton kockázatos upgrade AMS2100-ről IOPS fel két telephely gyártó multipathing Web:  Multi-protoko lehet két külön vagy AMS2500-ra között. www.mhm.cz AMS2300-ra ll támogatás megoldását Fibre Channel Path és HDLM), használni (pl. host csatlakozássa  Mega LUN-ok, és iSCSI Powerde erre mégis l akár 60TB méretig hatékonyan szükség lehet. Jogosan merülhet támogatja a A DMP fel a kérdés: legtöbb diszktömböt, Array miért TrueCopy www.mhm Specific nem Storage Foundati vagy egyéb SRDF / MirrorView mert ún. .hu Library tároló oldali / specifikus képességekemodulok segítségével zunk? A válasz on, avagy hogyan szoftvermego hardverSAN infrastru nagyon egyszerű. ldást alkalmat használ ki. lehet egy kifizetni a szoftverek ktúrából még Ezen tároló Másrészt nem meglevő gyártó -specifikus esetén komoly közeli replikációs kell Hogyan lehet többet kihozni? adminisztráci megoldásoka rendszer csere sére van szükség, a szokásos ós műveletek t sem. Sőt esetén, a teljes vagy manuálisan, elvégzéadattárolás másik rendszerre befektetés egyik telephelyen vagy script-ek menedzs átvihető a is. írásával, ha az le kell állítani ment feladatok a diszktömböt telephelyen Henry Ford lévő adatokat at egységesés a másodlagos A VxFS az első volt az első, extent based kell elsődlegessé íteni? aki manufakturá alkalmazások futószalagon fájlrendszere azt jelenti, hogy állnak és tenni. Azaz lis módszerek kezdett el autókat az helyetthogy az Havezérelje nagyon hatékonyan k egyike volt: ez feltesszük a a fürt- rendszerben - a híres T-modellt munkafolyam is biztosítani kérdést, milyen glalás, rendkívül történik a helyfoatok egyszerűsítés gyártani. Aeseténadattárolási a replikációs csomagomat kell, eszközöket gyors lehet nem jelentkezik. tudott dolgozni, egy fájlrendszer használunk ével olyan . Ez a probléma rendszereink hatékonyan ellenőrzés. hogy mindenki kezelésére, a A VxFS alapfunkciói fogjuk meglepetéss SF autózást. számára elérhetővé A VxVM segítlátni, hogy többféle csomagot közé tartozik el tette az a fájlrendszer és csökkentés, abban is, hogy Valószínűleg fel tudunk sorolni. növelés azadat-tárolási adatokat hatékonyan, vagy nélkül lehessen minden Sok vállalatnál Windows rendszereken defregmentáció. mondani sokféle találunk költöztetni szakember leállás Ez utóbbi kat, de az üzemeltetés SAN(Storage Area diszk rendszerek megoldás itt multipathing tud megszokott, is nagyon egyszerű: rendszeren vagy volume között. ment megoldást. még a futószalag Network) hálózatode egy Unix nem magától manage-A hogy a diszkek Több létre előtti időkre értetődő. hozni egy tükröt valamint egyik része eszköztkell snapshot hasonlít. úgy, készítéshez, A VxFS és a a régi, míg diszktömbbő távoli replikációhoz VxVM együtt agondolkodás másik része pedig l kerül a rendszerbe. . Rövid képes adattároló az új (tier) megoldást szinkronizáciöt fájlrendszert után, Amikor a hoszt besorolási ója befejeződik,is megemlíthet biztosítani: oldali tükör felépítünk két a VxVM segítségével csak le kell ünk. tárolóra eső bontani a tükör kötetet, az egyik részét: máris kész a költözés. régi egy gyors diszkrendsze gyors diszkjeiből jelenti azt, hogy Mindez persze építkezik, az adattároló r nem a másik egy diszkrendsze oldali adatvédelem lenne, csak r lassú diszkjeit lassúbb a VxVM tud haszontalan használja. A adni egy nagyobb VxVM-el összefogva réteget. két kötetet rugalmasság és VxFS fájlrendszerre alkötet között i szabályok segítségével l ellátva a két lehet mozgatni transzparens az állományoka en gyakoriság vagy t (pl. hozzáférési kor alapján). Adaptable Modular Storage 2500 A midrange tárolók „csúcsa” kiemelkedő bővíthetőség teljesítmény i paraméterek és kel, maximum kapacitással. 480 diszk

A VxFS és VxVM vagy az NTFS és takarékosan a VxVM segítségével tudjuk használni az adattároló Lehetőség rendszerünke van Thick t. provisioned Provisioned LUN-okról LUN-okra költözni, és a Thin Reclamation Thin segítségével „soványan is API tartani”. A SAN hálózatok rendkívül rugalmasak: adható oda annak a gépnek egy tárterületet, akinek csak olyan limitációkka akarjuk, de mégis l találkozunk, rendszer teszt hogy egy rendszere nem Solaris rendszer, mert igazán lehet egy Linux nem adatokat mozgatni lehet nagyon könnyen és gyorsan közöttük.


A kommunikáció új korszaka Egyszerűbb

Egyszerűbb telepítés • Bármilyen méretű rendszer könnyű telepítése és üzemeltetése. A Lync Server 2010 gyakorlatilag bármilyen méretű szervezet számára képes biztosítani a jelenlét információkat, az azonnali üzenetküldést és a konferencia funkciókat. Akár 10,000 felhasználó is lehet egyetlen kiszolgálón, 100,000 felhasználó kiszolgálócsoportonként és korlátlan számú kiszolgáló csoport lehet egy installációban. Az automatikus eszközök nem csak leegyszerűsítik a kapacitástervezést és a topológia megtervezését, hanem automatikusan telepítik is a konfigurációs beállításokat a hálózatban található összes kiszolgálóra ezzel kiküszöbölve

a manuális munkát és az ezzel járó hibalehetőségeket. Az új Lync Server Control Panel egy felhasználói felületre egyesíti a szituáció alapú adminisztratív feladatokat és a PowerShell támogatás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti tevékenységeket automatizálják a rendszergazdák egy ismerős eszköz segítségével. A Lync Server 2010 az Active Directoryra épít, ezzel megtakarítja a különálló felhasználói és házirend adatbázisok igényét és szerepalapú hozzáférés szabályozást tesz lehetővé, hogy így a szerepekhez rendelhessünk megfelelő jogosultságokat.

• Saját üzemeltetésű és hosztolt megoldások támogatása.2 A Lync Server 2010-et telepítheti saját környezetben, vagy egy szolgáltatás alapú (hosztolt) megoldás részeként, vagy akár a kettő hibrid keverékében is. Teljeskörű integrációt biztosít az Exchange Online és a SharePoint Online szolgáltatásokkal, hogy az ügyfelek szabadon dönthessenek arról, hogy mi a nekik legmegfelelőbb megoldás a nagyvállalati üzenetkezelés és csoportmunka kihívásaira.

kiszolgá

Összehangolt élmény

an található összes lóra ezzel kiküszöb ölve

Lync

— Kevin Rice Global Network Architect, AT Kearney

A kommun ikáció új korszaka

telepítés

• Bármilye n telepítés méretű rendszer e és könnyű Lync Server üzemeltetése. 2010 gyakorla A bármilye tilag n számára méretű szerveze t képes biztosíta jelenlét ni a informác iókat, az üzenetk azonnali üldést

a manuáli s munkát járó hibalehe és az ezzel új Lync Servertőségeket. Az egy felhaszn Control Panel álói felületre egyesíti

a szituáció és a konferen funkciók A változó munkakörülmények megkövetelik, hogy a szervezetek adminisz alapú at. Akár cia tratív 10,000 felhaszn is lehet és a PowerSh feladatokat egyetlen új kommunikációs formák után nézzenek, amelyek valós áló kiszolgá ell támogat 100,000 lehetővé lón, felhaszn ás teszi, hogy időben, bárhonnan, költséghatékonyan és biztonságosan tudják áló kiszolgá csoporto tevékeny a felügyel nként lóségeket eti kiszolgá2010 és korlátlan automat összekapcsolni a munkatársakat. A Microsoft Lync™ Server a rendszer ló számú izálják gazdák installác csoport lehet egy eszköz segítség egy ismerős ióban. Az egy új, intuitív felhasználói felületen keresztül egyesítieszközö a különböző automat ével. A Lync Server 2010 k nem csak ikus kommunikációs csatornákat. Ez az egységes felhasználói élmény a kapacitá leegysze ra épít, ezzel az Active Director stervezé rűsítik ymegtaka st különálló lehetővé teszi a gyors használatba vételt miközben atopológ sokféle ia megterv és a rítja a felhaszn hanem automat ezését, álói adatbáz kommunikációs csatorna támogatása egyszerre csökkentheti isok igényét és házirend is a konfigur a ikusan telepítik alapú hozzáfér és szerepberuházási és a működtetési költségeket is. a hálózatb ációs beállítás és szabályo lehetővé okat

„A Communications Server minden általunk igényelt funkciót önmagában nyújtott anélkül, hogy további licenceket kellett volna vásárolnunk. A kompatibilitás az Office-szal és a SharePoint-tal és az, hogy ezekből az alkalmazásokból egy kattintással már hívhatunk is, ez győzött meg minket a Microsoft megoldásáról.”

zást , hogy így rendelhe a szerepek tesz ssünk megfele hez jogosult lő ságokat .

• Saját üzemelte tésű és megoldá sok támogat hosztolt Server 2010-et ása. 2 A Lync saját környeze telepítheti tben, szolgálta tás alapú vagy egy megoldá (hosztol t) s részekén a kettő hibrid t, vagy akár keveréké Teljeskö ben is. rű Exchang integrációt biztosít e Online Online szolgálta és a SharePo az int tásokkal hogy az , ügyfelek szabado dönthes n senek nekik legmegf arról, hogy mi a elelőbb a nagyváll alati üzenetkmegoldás csoportm unka kihívása ezelés és ira.

• A megfelelő kommunikációs partner • Csatlakozzon gyakorlatilag megtalálása egyszerűen. A natív bárhonnan egy egyszerű internet Active Directory® kapcsolat kapcsolaton keresztül.* A Microsoft szó az angol segítségével a Lync Server Lync 2010 kliens ugyanazokat Link(összeka valamint 2010 segít a megfelelő partner a funkciókat és biztonságot a Sync angol pcsolódás megtalálásában, megmutatja a nyújtja a tűzfalon kívülidőbe akár egy vagy szó (egyid n összeh több jelenlét állapotát és így lehetővé VPN kapcsolat nélkül is, és ejűsítés, angolás) összehangolá dolog kapcso kifejezésekb teszi, hogy a leghatékonyabb lehetővé tesziTermék a kapcsolódást a lata) s, szinkr ől ered. módon kommunikáljunk vele, legelterjedtebb mobiltelefonokról onizálás, Termékc Új Elnevezé akár hanghívás, videokonferencia, és webböngészőkből. salád s alkalmazás-megosztás, vagy diasor A Szerver Microsof Régi Elnevezé • Építse kapcsolati hálóját és kövesse, t Lync™ szó az angol Link(összekapcsolódás egy vagy több dolog kapcsolata) bemutató útján. Ha szükséges, s hogy mivel foglalkoznak kollégái. A Kliens Microsof Microsof akkor ezeket a kommunikációkat t Lync™ t Office valamint a Sync angol szó (egyidejűsítés, összehangolás, szinkronizálás, A Lync 2010Microso szorosabb munkatársi Server 2010 Commun akár az új Contact Card-ról is Microsof ications Microsof Online kapcsolatokat tesz ft lehetővé t Lync™ t Office Service időben összehangolás) kifejezésekből ered. 2010 kezdeményezhetik a felhasználók. Commun webes azzal, hogyAaz új Activity Microsof ications Microsof Kliens Feed t Lync™ Server 2007 A SharePoint szakértelem alapú Kompatibilis és kiterjeszthető t Office Online alközpontokkal. részeként felhívja a figyelmet arra, Commun R2 Microsof — Eric Schoen • Integráció meglévő icator 2007 keresés funkciói segítségével Microsof t Lync™ megoldás. majdnem Termék Új Elnevezés Régi Elnevezés t Office R2 Web App A Lync Server 2010 ha egy munkatárs megváltoztatja • Hálózatokon Commun Chief Software Architect, átívelőa felhasználók képes Egységes kommunikáció ications támogatja a ismeretek, a státuszüzenetét, fényképét, Microsof Online A Lync Server 2010 szakértelem, vagy munkacsoport bármilyen alközponttal t Office Schlumberger Termékcsalád Microsoft Lync™ Microsoft Office Communications • Nagyvállalati szintű Commun Session üzenetküldő megnevezését, vagy a helyére akár azonnali teljes skálája. virtuális Ha icator nyilvános együttműködni szeretne alapján is egymásra találhatnak. Web Access • Továbbfejlesztett föderációt: a 2007 hangszolgáltatások (SIP), vagy A Szerver Microsoft Lync™ Server 2010 Microsoft Office Communications Server R2 többet információkat. egy teljes felhasználók a minden rendszerekkel történő Initiation Protocol vonatkozó és napokb megtudni arról, megbeszélések. A ® A Lync Server 2010 Yahoo! És segítségével nyújt, -ból tudnak an, akkor címre! hogy Windows Live™, AOL, A Kliens Microsoft Lync™ 2010 Microsoft Office Communicator 2007 R2 minősített átjárók Outlook Microsoft körű hang alapú megoldást kérjük látogass hogyan valósíth Gatewaya minősített szervezni, de akár le Google Talk (az XMPP könnyen integrálható megbeszéléseket 1 at online Office on el a mellyel kiegészítheti, Microsoft Online Service Microsoft Lync™ Online Microsoft CommunicationsaOnline a munkatársak a Linc Server meg Ön is egy alközpontját en keresztül), így SIP Trunking szolgáltatókkal. melyekhez csatlakozhatnak is válthatja meglévő 2010 honlapj hatékonyabb 1 segítségével Errőlaz vagy A webes Kliens Microsoft Lync™ Web App Microsoft Office Communicator Web Access bővebben vállalati azonosítójuk ára a http://w üzleti kommu 2 PC-ről, a telefonjukról, és ezeket a lehetőségeket be a kommunikációt A saját üzemeltetitt olvashat is. keresztül nikációt http://tech ww.mic teremthetnek kapcsolatot A Lync • Építse * új és Az akár egy webes felületről kiterjeszti az interneten net.micros rosoft.h üzleti folyamatokba. A Lync Server 2010ésű és a hosztolt megoldáso nélkül. egy virtuális oft.com/uc u/Lync ügyfelekkel és partnerekkel. com/lync. harmadik kliensoldali A Lync Server 2010 VPN kapcsolat igénye a hang és k nem mindenoip. fél által továbbfejlesztett nyújt, amely hívási szállíott Server 2010 támogatja (APi-k) esetben megbeszélés felületet komponen Tartalmazza a fontos tartalmazz Windows Live programozási felületek esek segítségév a hívásfogadás, ák ugyanazok videóhívásokat a a hang és videó átvitelt, a fejlesztők integrálja funkciókat, mint pl. el nyújta Ha szeretne többet megtudni arról, hogy hogyan valósíthat meg Ön is egy hatékonyabb üzleti kommunikációt at a funkciókat lehetővé teszik, hogy © 2010 ezeket a az átirányítás, Microsoft saját Messenger felé. teszi, hogy a résztvevők . szolgáltatá lehetővé This document Corporation. a hívástovábbítás, a mindennapokban, akkor kérjük látogasson el a Linc Server 2010 honlapjára a http://www.microsoft.hu/Lync a Lync funkcióit beépítsék és meg, sokat. Bővebben All rights is for informational ® és Microsoft reserved. hang és videó prezentációkat osszanak a hívástartás, a parkoltatás Microsoft purposes erről: http://www címre! • Használja meglévő Microsoft Windows is a registered diákra, only. MICROSOFT vészhívási A konferencia ® trademark .microsoft alkalmazásaikba közösen jegyzeteljenek a továbbfejlesztett MAKES infrastruktúráját. of Microsoft NO WARRANTIES . Silverlight alapú helyezzenek , EXPRESS Corporation in the szöveget és mutatókat kompatibilitása lehetővé képességek az Észak-Amerikai előre elkészített funkciók OR IMPLIED, United támogatott, kommunikáció States valamint a meglévő IN THIS A 1 SUMMARY. and/or other countries. rájuk a hatékonyabb ügyfelek számára*, Erről bővebben itt olvashat http://technet.microsoft.com/ucoip. teszi, hogy az ügyfelek Office integráció kódrészletek segítségével.oldali 2 mint pl. az Microsoft felhasználók adA saját üzemeltetésű és a hosztolt megoldások nem minden esetben tartalmazzákérdekében. ugyanazokat aAfunkciókat. szerver a klasszikus hardvereszközök eszközeiket használják, eszközök továbbfejlesztett * is létreerről: http://www.microsoft. gyártott A Lync Server 2010 harmadik fél által szállíott komponenesek a szolgáltatásokat. Bővebben az értesítések a segítségével nyújta ezeket hoc megbeszéléseket és a partnerek által exkluzív telekonferencia API-k megkönnyítik azonnali com/lync. • Használja a kontextust eszközök egy-egy azonnali alapú termek. hozni USB a Microsoft tudnak új IP és és a konferencia és riasztások kézbesítését kommunikációban támogatása. vagy segítségével. üzenetváltásból könnyedén széles skálájának üzeneteken keresztül, Office alkalmazások rendelkezésre akár egy Live Meeting tud megtalálását együtt átváltva A megoldást magas 2010trademark © 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft is a registered of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.kliens Server és telefonon, a szakértők robotok és A Lync is a Lync This document is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, IN THIS SUMMARY. biztosítására tervezték Exchange megbeszélésbe válaszadó állás a Microsoft chat, a a web működni korlátozást SharePoint építését. segítségével. támogatja a hívásszám a az IVR rendszerek Server-rel, a Microsoft Office (Call Admission Control), állását Server-rel és a Microsoft hogy egy fióktelepek rendelkezésre alkalmazásokkal, survivability)*, (branch office összetettebb csoportmunka funkciókat az a jelenlétvalamint további környezetet nyújtson és az új adatok megőrzésére. érzékelés, a hívások Contact Card segítségével. integráció. Az új Office Backstage™ hogy nézet többféle Office Backstage “Fontos megjegyezni, integrál, hogy is kommunikációs formát a vállalatok már ma és mint a felhasználók a dokumentumokat támaszkodnak a Microsoft-ra, üzenetekben hagyományos prezentációkat azonnali valós alternatívára szemben. az egész is megoszthassák, telefon alközpontokkal használhassák, alkalmazást együtt egymást az A Microsoft már nyilvánvalóan vagy akár fel is hívják valós játékos az üzleti ” Office alkalmazásból. kommunikációs piacon. Riggs

Lync

A kommunikáció új

korszaka

„10 éve van egy víziónk a csoportmunkáról, de csak most a Microsoft Communicator infrastruktúrája segítségével tudtunk egy igazi terméket tervezni eköré a technológia köré.”

„A Commu nication s Server minden általunk igényelt funkciót önmagá ban nyújtott anélkül, hogy további licenceket kellett volna vásároln unk. A kompat ibilitás az Office-szal és a SharePo int-tal és az, hogy ezekből az alkalma zásokbó kattintással l egy már hívhatu ez győzött nk is, meg minket Microsoft a megoldásáról.” — Kevin Global Networ Rice k Architec AT Kearneyt, „10 éve van egy víziónk a csoportm unkáról, de csak most a Microso ft Commu infrastru ktúrája segítség nicator tudtunk ével egy igazi terméke tervezni t eköré a technoló köré.” gia — Eric Schoen Chief Softwar e Architec Schlumbergert,

— Brian Current Analysis

and/or other in the United States of Microsoft Corporation IN THIS SUMMARY. is a registered trademark EXPRESS OR IMPLIED, reserved. Microsoft MAKES NO WARRANTIES, Corporation. All rights © 2010 Microsoft purposes only. MICROSOFT for informational This document is

Dell PowerEdge állványba szerelhető kiszolgálók

R910

Jellemzők

Kivitel

Leírás

A PowerEdge R910 Intel processzor alapú, 4 processzorfoglalatos, 4 egység méretű, állványba szerelhető kiszolgáló a vállalati adatközpontok létfontosságú alkalmazásai számára és a maximális teljesítményt, megbízhatóságot és I/O méretezhetőséget igénylő munkaterhe-

4 egység méretű

4 processzorfoglalatos, maximum 10 magos Intel® processzorok Maximum 16 merevlemez 64 DDR3 DIMM bővítőhely Fejlett rendszerkezelés Redundancia-opciók

Processzor(ok)

7500-as sorozatú Intel Xeon® processzor Intel Xeon processzor E7-4800 és E7-8800 termékcsalád

countries.

Memória

PCI bővítőhelyek

Beágyazott RAID vezérlők

Maximum 2 TB Maximum 1066 MT/s

Maximum 10 második generációs PCIe +1 tárolásra

PERC H200 PERC H700

6 második generációs PCIe +1 tárolásra

PERC H200 PERC H700

R815

lésekhez. 4 processzorfoglalatos, maximum 64 magos AMD processzor

A PowerEdge R815 AMD processzor alapú, 4 processzormagos, 2 egység méretű, állványba szerelhető kiszolgáló, mely az értéket, rendszerkezelést és a virtualizációhoz, az adatbázis-kezeléshez, a nagy teljesítményű számítási (HPC) környezetekhez és egyéb, sokszálas alkalmazásokhoz szükséges teljesítményt kereső ügyfelek ideális választása.

2 Maximum 6 merevlemez egység 32 DDR3 DIMM méretű bővítőhely

PowerEdge R620

R810

2 egység méretű

2 vagy 4 processzorfoglalatos, maximum 10 magos Intel processzorok Maximum 6 merevlemez 32 DDR3 DIMM bővítőhely Unique Dell FlexMem Bridge memóriabővítési technológia Fejlett rendszerkezelés Redundancia-opciók

7550-as és 6500-as sorozatú Intel Xeon processzor Intel Xeon processzor E7-2800, E7-4800 és E7-8800 termékcsalád

Maximum 1 TB Maximum 1600 MT/s

Maximum 1 TB Maximum 1066 MT/s

6 második generációs PCIe +1 tárolásra

PERC H200 PERC H700

2 processzorfoglalatos, 5 egység

R720xd

2 processzorfoglalatos, kivitelű kiszolgáló, A PowerEdge R720xd a nagy tárhely- és méretű, torony 2, 4, 6 vagy 8 magos Intel Xeon I/O teljesítményigényű munkaterhelések, amely Intel processzorok vállalati adatköz2 ideális processzor például az orvosi képalkotás vagy az Maximum 26 egység és telepheolyan távoli E5-2600 pontok 24 DDR3 e-mail kiszolgálók ellátásának ideális, méretű merevlemez, nagymértékben bővíthető memóriát, DIMM bővítőhely ahol elvárás atermékcsalád lyek számára, meggyőző I/O teljesítményt és kivételes Fejlett rendszerkezelés állás, a kiváló rendelkezésre tárkapacitást kínáló eszköze. Redundancia-opciók

Maximum 768 GB; maximum 1600 MT/s

6 harmadik generációs PCIe bővítőhely

R720

Rendkívül nagy sűrűségű, 2 processzorfoglalatos, 2 egység méretű, állványba szerelhető kiszolgáló bőséges belső tárhellyel

A PowerEdge R720-at arra terveztük, hogy alkalmazások és virtualizációs környezetek széles skáláját futtassa közép- és nagyvállalatoknál egyaránt. Az R720 egy általános célú platform akár 768 GB-ig bővíthető memóriával és hasonlóan meggyőző I/O teljesítménnyel.

PowerEdge R720xd

A PowerEdge R715 AMD processzor alapú, 2 processzormagos, 2 egység méretű, állványba szerelhető kiszolgáló, mely az értéket, rendszerkezelést és a közepes méretű adatbázisok és egyéb alkalmazások számára remek áron elérhető munkateher-összevonási teljesítményt, virtualizációt kereső ügyfelek ideális választása.

kivételes virtualizációs képesség, tárhely és az a nagy belső 2 processzorfoglalatos, 2, 4, 6 vagy 8 magos Intel Intel Xeon energiatakarékosság. 2 egység méretű

processzorok Maximum 16 merevlemez, 24 DDR3 DIMM bővítőhely Fejlett rendszerkezelés Redundancia-opciók

processzor E5-2600 termékcsalád

Funkciókban gazdag, 2 proceszblade kiszolgáló, szorfoglalatos 2 processzorfoglalatos, processzorfoglalatos, teljesítményre, amelyet 4maximális 6100-as és maximum 32 AMD 6200-as sorozatú 2 sűrűségre és energiataprocesszormag rendkívüli AMD Opteron egység Maximum 6 merevleterveztünk. működésre processzorok karékos DIMM méretű

mez 16 DDR3 bővítőhely Fejlett rendszerkezelés Redundancia-opciók

Maximum 6, üzem közben cserélhető, 2,5 hüvelykes SATA SSD meghajtó, SAS, nearline SAS vagy SATA meghajtó

2 beágyazott Broadcom 5709C kétportos hálózati kártya

Maximum 6, üzem közben cserélhető, 2,5 hüvelykes SATA SSD meghajtó, SAS, nearline SAS vagy SATA meghajtó

PERC H310 PERC H710 PERC H710P

Maximum 512 GB Maximum 1333 MT/s

Select Network Adapter minimum konfiguráció: 4 x 1 Gb, 10 GbE (opcionális)

Maximum 26 üzem közben cserélhető, 2,5 hüvelykes SAS, SATA vagy SSD meghajtó

Rendelkezésre állási funkciók

A nagyobb teljesítmény ereje: Dell.

Üzem közben cserélhető merevlemezek, üzem közben cserélhető, redundáns tápellátás, üzem közben cserélhető, redundáns ventilátorok, ECC memória, két belső SD modul, redundáns hűtés

Üzem közben cserélhető merevlemezek, üzem közben cserélhető, redundáns tápellátás, két belső SD modul, ECC memória, interaktív LCD-képernyő

Üzem közben cserélhető merevlemezek, üzem közben cserélhető, redundáns tápellátás, ECC memória, két belső SD modul

Nagy hatékonyságú, üzem közben cserélhető, redundáns tápegység, üzem közben cserélhető meghajtó-beépítőhelyek, TPM/No-TPM; két első SD támogatása, üzem közben cserélhető, redundáns ventilátor, opcionális keret, csomagazonosító, ECC memória, interaktív LCD-képernyő, nagyobb ® hőterhelés elviselése, az ENERGY STAR

Dell.com/PowerEdge kivitelű kiszolgálóit:kiszolgálók Egyszerűsítse állástPowerEdge torony

7 harmadik generációs PCIe

Nagy teljesítményű, üzem közben cserélhető

PERC S110 PERC H310 PERC H710 PERC H710P

6 második generációs PCIe +1 tárolásra

PERC H200 PERC H700

Select Network Adapter minimum konfiguráció: 4 x 1 Gb, 10 GbE (opcionális)

Maximum 8 üzem redundáns tápegység, üzem közben a Dell Inc. védjegyei. Az AMD, az AMD közben cserélhető, cserélhető meghajtó-beépítőhelyek, az EqualLogic, az OpenManage és a PowerEdge a DELL logó, a DELL jelvény, a PowerVault, 3,5 hüvelykes SAS Intel Corporation bejegyzett védjegyei az Amerikai © 2012 Dell Inc. Minden jog fenntartva. A Dell, TPM/No-TPM; két belső SD támogatása, Devices, Inc. védjegyei. Az Intel és a Xeon az az Amerikai Egyesült Államokban és vagy SATA meghajtó: üzem közben cserélhető redundáns Athlon, az AMD Opteron, az AMD Phenom és ezek kombinációi az Advanced Micro Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei nevek tulajdonosait vagy A Microsoft, a Windows és a Hyper-V a Microsoft maximum 16 2,5 ventilátor, opcionális keret, csomagazonosíEgyesült Államokban és más országokban. is megjelenhetnek; ezek a védjegyek és kereskedelmi túl egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a jogot arra, hogy az itt bemutatott hüvelykes SAS, SATA, tó, ECC memória, interaktív LCD-képernyő, más országokban. A dokumentumban a fentieken csak tájékoztatás céljára szolgál. A Dell fenntartja mások jeleire és neveire. Ez a dokumentum nélkül bocsátjuk rendelkezésre. SSD meghajtó nagyobb hőterhelés elviselése, az ENERGY termékeiket jelölik. A Dell nem formál tulajdonjogot mindenféle kifejezett vagy beleértett garancia A dokumentumot annak jelen formájában, Maximum 4 Express STAR® kompatibilis, kapcsolóagnosztikus termékeket további értesítés nélkül megváltoztassa. Flash PCIe SSD particionálás meghajtó

Páratlan ár-érték arány 2 beágyazott Broadcom 5709C kétportos hálózati kártya

Maximum 6 üzem közben cserélhető SAS, SATA vagy SSD meghajtó

Üzem közben cserélhető merevlemezek, üzem közben cserélhető redundáns tápellátás, két belső SD modul, ECC memória, interaktív LCD-képernyő

10

PowerEdge C6220

Ezt a kompakt, 2 egység méretű, megosztott infrastruktúrájú, állványba szerelhető kiszolgálót az 1-4 független kiszolgáló-csomópontot is támogatni képes teljesítmény, sűrűség és rugalmasság jellemzi.

4 Dell PowerEdge kiszolgálók termékcsalád-bemutató

Maximum 768 GB; maximum 1600 MT/s

PowerEdge M620

Dell PowerEdge kiszolgálók termékcsalád-bemutató

R720 értékarányt PowerEdge és remek

gazdag funkcionalitás A rugalmas,biztosító Végezzen el többet, kiszolgálók teljes ez a 2 processzorhatékonyságot termékskáláját kínálja. maximalizálja a megtestesülése foglalatos, 2 egység méretű, állványba A PowerEdge kiszolgáló, szerelhető állványbaműködés és biztosítsa az üzleti a is kiszolgálók terheléssel szerelhető amely az összetett ITaz adaptív méretezhető és folyamatosságátmegbirkózik remekül teljesítményt remek kapacitása és kimagasló I/O memóriája, Dell™ adófunkcionalitást megoldások alapját rugalmas hálózati opciói révén. ötvözik. megbízhatósággal PowerEdge™ kiszolgálókkal.

Merevlemezek

Maximum 16, üzem közben cserélhető, 2,5 hüvelykes SATA SSD meghajtó, SAS, nearline SAS vagy SATA meghajtó

2 beágyazott Broadcom 5709C kétportos hálózati kártya

kompatibilis,kapcsolóagnosztikus particionálás

Maximalizálja a teljesítményt és a rendelkezésre

és az adatintenzív műveleteket segítő, Dell PowerEdge kiegyensúlyozott teljesítménnyel. A Dell 1, 2 és 4 processzorkiszolgálók – a nagyobb állványba szerelteljesítmény ereje:foglalatos, hető, egyszerű használatot

Integrált hálózati kártya 2 beágyazott Broadcom® 5709C kétportos hálózati kártya

PowerEdge T620

PowerEdge állványba szerelhető kiszolgálók

Rendkívül nagy sűrűségű, 2 processzorfoglalatos, 1 egység méretű, állványba szerelhető kiszolgáló nagy memória lábnyommal és meggyőző I/O opciókkal, amelyek jóvoltából kiváló megoldást kínál korlátozott helyet kínáló környezetben.

R715

Dell PowerEdge kiszolgálók

Állványok

A Dell PowerEdge kiszolgálók legújabb generációja A PowerEdge R810 Intel processzor alapú, 2 vagy 4 processzorfoglalatos, 2 egység méretű, állványba szerelhető kiszolgáló, mely hatékony, 2 egység méretű kivitelben kínál optimális teljesítményt adatközpontoknak és távoli telephelyeknek a létfontosságú alkalmazásokhoz és a memóriaméretezhetőséget igénylő munkaterhelésekhez.

6100-as és 6200-as sorozatú AMD Opteron™ processzorok

Fejlett rendszerkezelés Redundancia-opciók

A Dell a torony kivitelű kiszolgálók teljes választékát kínálja, a teljesítmény és funkcionalitás széles spektrumát lefedve. Ezek a termékek az Ön vállalata vagy szervezete tevékenységéhez is stabil alapot biztosítanak. A PowerEdge torony kivitelű kiszolgálók kiváló minőséget és remek megbízhatóságot kínálnak következetesen alacsony beszerzési áron, ami kivételesen jó ár-érték arányt garantál.

9 Dell PowerEdge kiszolgálók termékcsalád-bemutató 13 Dell PowerEdge kiszolgálók termékcsalád-bemutató

A változó munkakörülm új kommu ények megkö nikációs vetelik, hogy formák után időben, bárhonnan, a szervez nézzenek, etek költséghatéko összeka amelyek pcsolni valós egy új, intuitív a munkatársaka nyan és biztons ágosan t. tudják kommunikáció felhasználói felületeA Microsoft Lync™ Server 2010 n kereszt s csatorn lehetővé ül egyesít ákat. Ez teszi az egység i a különb kommunikáció a gyors haszná es felhasz öző latba vételt nálói élmény s csatorn beruházási miközben a a sokféle és a működ támogatása egysze tetési költség rre csökke ntheti a eket is. Összehangolt élmény

• A megfelel ő kommun megtalá lása egyszerű ikációs partner Active Director • Csatlako en. A zzon gyakorla y ® kapcsola natív segítség bárhonn tilag ével t an 2010 segít a Lync Server kapcsola egy egyszerű internet ton megtalá a megfelelő partner Lync 2010 keresztül.* A Microso lásában, kliens ugyanaz megmut jelenlét ft a funkciók atja a állapotá at és biztonsá okat t és így teszi, hogy nyújtja a got a leghaték lehetővé tűzfalon módon onyabb kívül akár VPN kapcsola kommun ikáljunk t nélkül akár hanghív lehetővé is, és ás, videoko vele, teszi a kapcsoló alkalmaz legelterj nferenci ás-mego dást a edtebb a, sztás, vagy bemutat mobiltel és webbön ó útján. efonokró gészőkb Ha szükség diasor akkor ezeket l ől. es, • Építse a kommun akár az kapcsola ikációka új Contact ti hálóját hogy mivel t kezdemé Card-ról és kövesse, nyezheti is A Lync 2010foglalkoznak kollégái. k a felhaszn A SharePo szorosab int szakérte álók. kapcsola keresés tokat tesz b munkatársi lem alapú funkciói azzal, hogy lehetővé segítség a felhaszn az új Activity álók ismerete ével részekén szakérte Feed t felhívja k, lem, vagy a ha egy munkatá figyelme alapján is egymásr munkacsoport rs megvált t arra, a státuszü a találhatn oztatja zenetét, ak. megnev fénykép ezését, vagy ét, vonatko zó informác a helyére iókat.


II. MAGYARORSZÁGI IRÁNYÍTÁSÚ VÁLLALATOK megrendelo ´´ koncepcióját követve önálló tervek létrehozása és azok grafikai gondozása nyomdába adásig


II. MAGYARORSZÁGI IRÁNYÍTÁSÚ VÁLLALATOK • cég- és termékismerteto ´´ tervezés /sajtóhirdetés, flyer, brosúra, banner. hírlevél, plakát, prezentáció layout, törzsvásárlói kártya, rollup.../ • arculattervezés, csomagolás, boroscímke tervezés részfolyamatai


Mesés világ, nem csak gyerekeknek!

Mesék • Versek Dalok • Játékok Animációk • Kézműves Foglalkoztatók


Budapest Party Service Kft. H-1061 Budapest, Paulay Ede u. 7. | Tel.: +36 1 799 5550 | Fax: +36 1 799 5551

Kedves Partnerünk!

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! Minket is kötnek a szabályok, ezért kérjük, hogy a mellékelt dokumentumok közül a visszaküldendőket aláírás után ne felejtse el postára adni!

Kedves Partnerünk!

al ussunk stíllgál szo

www.budap

i Rudolf Semseigazgató

ügyvezető 70 338 9060 estps.hu mobil: +36 sei@budap e-mail: rudolf.sem

STÍLUS

1 | Fax: +36 Kft. 799 55550 Party Service u. 7. | Tel.: +36 1 Paulay Ede

SAL S

LUNK ZOLGÁ

799 5551

Budapest 1061 Budapest,

estpartyser www.budap

vice.hu estpartyser z.hu www.obolha ju.com www.vakvar

STÍLUS

OLG SAL SZ

Minket is kötnek a szabályok, ezért kérjük, hogy a mellékelt dokumentumok közül a visszaküldendőket aláírás után ne felejtse el postára adni!

Kedves Partnerünk!

www.budap

1

stílussa l www.budap

szolgál unk

rvice.hu estpartyse az.hu www.obolh rju.com www.vakva

STÍLUS

OLG SAL SZ

estpartyser www.budap

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

2

Kedves Partnerünk!

ügyvezető

szolgál unk

rvice.hu estpartyse www.budap www.obolhaz.hu rju.com www.vakva

Kedves Partnerünk!

OLG SAL SZ

www.budap

ÁLUNK

rvice.hu estpartyse az.hu www.obolh rju.com www.vakva

Semsei Rudolf ügyvezető

igazgató

70 338 9060 mobil: +36 tps.hu ei@budapes rudolf.sems Kft. Party Service u. 7. Budapest Paulay Ede 1061 Budapest, 799 55550 Tel.: +36 1 799 5551 Fax: +36 1

Szolgálunk

Budape H-1061 st Party Budape Service Tel.: +36 1 Kft. st, 799 5550Paulay Ede u. | Fax: 7. +36 1 799 5551

StíluS Sal

igazgató

dapestp

artyser

vice.hu

Szolgá

lun k…

www.obolh www.vakva az.hu rju.com

| Fax: +36 1

799 5551

igazgató

70 338 9060 mobil: +36 tps.hu ei@budapes rudolf.sems Kft. Party Service u. 7. Budapest Paulay Ede 1061 Budapest, 799 55550 Tel.: +36 1 799 5551 Fax: +36 1

Minket is kötnek a szabályok, ezért kérjük, hogy a mellékelt dokumentumok közül a visszaküldendőket aláírás után ne felejtse el postára adni!

STÍLUS

al ussunk stíllgál szo

estpartyser www.budap z.hu www.obolha ju.com www.vakvar

vice.hu

StíluSSal Szolgálunk… www.budapestpartyservice.hu

VakVarjú R VakVarjú Beach Bistro estaurant

H-1061 Budapest,

fried brea d

doug

fried bread

Céges rendezvények Protokoll események Teljes catering szolgáltatás Esküvők Állófogadások Bulik és partik

arju.com

F2012-07-19

Budapest, XI. district Hav Kopaszi gát 2. 12 /20 08 or din e your lunch Booking: +36 70 339 6333 10/ restauran ner in our www.vakvarju.com until

get a freeapál inka get free pálinka d ali

Tel.: 06-1 799 5550 E-mail: info@budapestps.hu • www.budapestpartyservice.hu

65x88_VV_BEACH.indd

5:Layout

Kiemelt rendezvényhelyszíneink:

with this to find us? coupon! bus 105, metro 1-23, tram 47-49 with this coupon!

65x88_VV find us? bus 105, tram How to _Funzine_ 2.indd 1

katalogusA

Budapest Party Service Kft.

t and lunch Have youryou ’ll in our

or dinner restaurant and you’ll How

2 01

1+walk, tram 4,6+walk,

Sal Sz o

lgá lu n www.budapestpa k… rtyservice.hu

Looking h dough for a coz in town y res town city cen tre with in taurant in the Hu

/2 07

Budapest u. 7. | Tel.: Party +36 1 799 5550 | Fax: Service Kft. +36 1 799 5551

S t í lu S

nga Budapes t, VI. distrnt terrace rian kitchen waterfro alay Pau Looking for ? Ede stre ict Booking et kitchen? 7. grill : +36 an 1 268 0888 www.vakv with Hungari

Minket is kötnek a szabályok, ezért kérjük, hogy a mellékelt dokumentumok közül a visszaküldendőket aláírás után ne felejtse el postára adni!

Paulay Ede

best

best

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

V

Minket is kötnek a szabályok, ezért kérjük, hogy a mellékelt dokumentumok közül a visszaküldendőket aláírás után ne felejtse el postára adni!

ügyvezető

Budapest Party 1061 Budapest, Service Kft. Paulay Ede www.budapestpar u. 7. | tyservice.hu Tel.: +36 1 799 55550

Semsei Rudolf stílussa l

artyservice.hu

www.bu

F2012-07-05 Va lid un til 31/

Kedves Partnerünk!

www.budapestp

Semsei Rudolf

mobil: +36 70 338 9060 rudolf.sems ei@budapes tps.hu

ügyvezető

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

StíluSSal www.obolh www.vakva az.hu rju.com

ÁLUNK

Rudolf Semseiigazgató 70 338 9060 mobil: +36 tps.hu ei@budapes rudolf.sems Kft. Party Service u. 7. Budapest Paulay Ede 1061 Budapest, 799 55550 Tel.: +36 1 799 5551 Fax: +36 1

Budapest Party H-1061 Budapest,Service Kft. Paulay Ede Tel.: +36 1 u. 7. 799 5550 | Fax: +36 1 799 5551

igazgató

rju.com z.hu | www.vakva www.obolha vice.hu |

Minket is kötnek a szabályok, ezért kérjük, hogy a mellékelt dokumentumok közül a visszaküldendőket aláírás után ne felejtse el postára adni!

KöszönjüK, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

b

Semsei Rudolf

ügyvezető

mobil: +36 70 338 9060 rudolf.sems ei@budapes tps.hu Budapest Party 1061 Budapest, Service Kft. Paulay Ede Tel.: +36 1 u. 7. 799 www.budape 55550 | Fax: +36 1 799 5551 stpartyservi ce.hu

ÁLUNK

rvice.hu estpartyse az.hu www.obolh rju.com www.vakva

a

rju.com z.hu | www.vakva www.obolha vice.hu |

KöszönjüK, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat!

éttermek

boat

7/16PM 7/2/12 4:10 /12 11:4 8 AM

6

1 2010. 08.26

. 9:56 Page 18

kata

logu

sA5:

Layo

ut

katalogusA5:Layout 1 2010.08.26. 9:54 Page 6

Layout 1

katalogusA5:

katalogusA5:Layout 1

Megnyitottuk webáruházunkat! al Nap mint nap bővülő tartalomm titeket! és újdonságokkal várunk kat Az első 15 regisztrált vásárlón

kával Saxoo baseballsap ajándékozzuk meg.

.hu www.saxoowebshop

2010.08.26.

9:52

Page 1

16 9:56 Page 2010.08.26.

1

20

10.0 ka kata talo 8.26 logu gusA . sA5: 5:La Layo yout ut 1 1 2010 2010 .08. .08. 26. 26. 9:56 9:58 Page Page 17 34

9:58

Page

31


Customer C A R D

0758246 Minta Péter Ottó

Minta Péter Ottó

0758246

r CustomeD CAR

-10%

er Custom D C A R

Minta

-10%

ttó

6

-10%

Péter O

24 0758

Minta

Péter O

24 0758

Customer C A RD

-10% Péter O

24 0758

ttó

6

ttó

6

Minta Péter Ottó

0758246

-10%

Minta

rC me sto Cu 1 1 0 2

Customer C A R D

er Custom D C A R

-10%

A

R D


Kollaria_HU