Page 1


ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริ ก ำ ร ( ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด แ ล ะ ท รั พ ย ำ ก ร ก ำ ร เ รี ย น รู้ ) มหำวิ ท ยำลั ย ขอนแก่ น เป็ น แหล่ ง รวบรวมทรั พ ยำกรสำรสนเทศหลำกหลำย ประเภทครอบคลุมทุกสำขำวิชำ เพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน และกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยของนักศึกษำ และบุคลำกรมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้แก่ หนังสือทั่วไป หนังสือ อ้ ำงอิง เอกสำรวิทยำนิพ นธ์ งำนวิจั ย กำรศึก ษำค้นคว้ำอิ สระ รำยงำน นักศึกษำ เอกสำรมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.) นวนิยำย เรื่องสั้น สื่อโสตทัศนวัสดุ รำชกิจจำนุเบกษำ หนังสือพิมพ์ และวำรสำรต่ำงๆ ทั้งภำษำไทย และภำษำต่ำงประเทศ และนอกจำกนี้ยังจั ดให้บ ริก ำรฐำนข้ อมูล อิเ ล็ กทรอนิกส์ ได้แก่ E-Book, E-Journal, E-Theses โดยให้เอกสำรฉบับเต็มทั้งภำษำไทยและ ภำษำต่ำงประเทศ สำมำรถค้นหำและเข้ำอ่ำนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่นี่


1. อำจำรย์ มีสิทธิยืมได้รวมทุกรำยกำรไม่เกิน 34 รำยกำร 2. บุคลำกร มีสิทธิยืมได้รวมทุกรำยกำรไม่เกิน 25 รำยกำร 3. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ มีสิทธิยืมได้รวมทุกรำยกำรไม่เกิน 25 รำยกำร 4. นักศึกษำระดับปริญญำตรี มีสิทธิยืมได้รวมทุกรำยกำรไม่เกิน 19 รำยกำร  หนังสือทั่วไป ยืมได้ 15 วัน ยืม-คืน ที่เคำน์เตอร์ให้บริกำร ชั้น 2  วิทยำนิพนธ์/งำนวิจัย ยืมได้ 7 วัน อำคำรศูนย์สำรสนเทศ  สือ่ โสตทัศนวัสดุ ยืมได้ 7 วัน ยืม-คืน ที่เคำน์เตอร์บริกำรโสตทัศนวัสดุ ชั้น 2 อำคำร 1  วำรสำรฉบับย้อนหลังเล่มปลีก ยืมได้ 1 วัน ยืม-คืน ที่เคำน์เตอร์บริกำรวำรสำร ชั้น 3 อำคำร 2

อัตรำค่ำปรับเกินกำหนดส่ง 5 บำท/วัน/เล่ม-รำยกำร


หนังสือ มีการจัดหมวดหมู่ตามระบบรัฐสภาอเมริกัน Library of congress classification (L.C.) ซึ่งจะประกอบด้วยสัญลักษณ์ แบบผสมระหว่างอักษรโรมัน A-Z กับตัวเลขรวมเป็นเลขหมู่หรือ เลขเรียกหนังสือ (Call Number) โดยจะเรียงจากเลขน้อยไปหา มาก จากซ้ายมือ ไปขวามือ และเรียงจากชั้นบน มาชั้นล่าง

หอสมุดกลำง

หนังสือสำขำ

หนังสือ A

หมวดทั่วไป

General works

B

ปรัชญำและศำสนำ

Philosophy & Religion

C – F ประวัติศำสตร์

History

มนุษยศำสตร์และ

G

ภูมิศำสตร์

Geography

สังคมศำสตร์

H

สังคมศำสตร์

Social Sciences

หมวด A-P

K

กฎหมำย

Law

L

กำรศึกษำ

Education

จัดเก็บอยู่ที่

M

ดนตรี

Music

ชั้น 5

N

ศิลปวิทยำ

Fine Arts

P

ภำษำและวรรณคดี

Language & Literature

Q

วิทยำศำสตร์

Science

หนังสือสำขำ

R

แพทยศำสตร์

Medicine

วิทยำศำสตร์และ

S

เกษตรศำสตร์

Agriculture

เทคโนโลยี

T

เทคโนโลยี

Technology

หมวด Q-Z

U

วิชำกำรทหำรบก

Military Science

V

วิชำกำรทหำรเรือ

Naval Science

Z

บรรณำนุกรมและบรรณำรักษศำสตร์

Bibliography & Library Science

จัดเก็บอยู่ที่ ชั้น 6

Know Your Library  

what is Library @kku

Advertisement