Page 1

×èòàéòå «Íîâîñòè» â èíòåðíåòå! Äîáðî ïîæàëîâàòü íà http://hi.dn.ua

Чиновник попался

на подделке документов Начальник одного из городских управлений попался на подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Результат его действий – почти 40 тысяч гривен

¹9 (212) 10 ìàðòà 2010 ã.

Öåíà 1,25 ãðí.

Î5

ÍÎÂÎÑÒÈ К Р А М А Т О Р С К А Я

Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я

Г А З Е Т А

Г А З Е ТА , К О Т О Р О Й В Е Р Я Т

ПО УШИ В ДЕРЬМЕ г о л у б и н о м

Ãðîá â êà÷åñòâå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè

Корреспонденту «Новостей» удалось побывать в легендарной квартире по улице Кирилкина – там вместе с хозяйкой живут около сотни голубей

Î9

 êà÷åñòâå ïîäàðêà ê 8 Ìàðòà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëèäîâ «Ôîðóì» ïîëó÷èëà ãðîá Î5

Íà ìåñòå ÊÌÇ ìîæåò ïîÿâèòüñÿ äðóãîé çàâîä

Àíàòîëèé Áëèçíþê ïîîáåùàë ïÿòè ãîðîäàì îáëàñòè «ðåáðåíäèíã», à ðîäíîìó Êðàìàòîðñêó åùå è Î3 ìóñîðîñæèãàþùèé çàâîä â ïðèäà÷ó

Áþðîêðàòèÿ âìåñòî ÆÊÕ Áþäæåò 2009 ãîäà â î÷åðåäíîé ðàç ñòàë áþäæåòîì ïðîåäàíèÿ. Ëüâèíàÿ äîëÿ çàòðàò – çàðïëàòû áþäæåòíèêàì, ýíåðãîíîñèòåëè è ñîäåðæàíèå Î3 ãîðîäñêîé áþðîêðàòèè

Äåòè ó÷àò âçðîñëûõ ýêîíîìèòü òåïëî Êðàìàòîðñêèå øêîëüíèêè ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññ ïî òåïëîñáåðåæåíèþ Î4

Îáîêðàëè ãàðäåðîá

 îäíîì èç íî÷íûõ êëóáîâ èç ãàðäåðîáà ïðîïàëè âåùè

Î5

Êóïèòå ñåáå ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè Êðîìå äèïëîìîâ ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñåé÷àñ ìîæíî êóïèòü ñâèäåòåëüñòâà î ñìåðòè è ðîæäåíèè Î5

Ãîñòè ïðàçäíóþùåãî Êðàìàòîðñêà Àâðààì Ðóññî äàðèë æåíùèíàì êîìïëèìåíòû, à «êàäåò» Àëåêñåé Ãîëîâèí – ñêàçêó äåòÿì Î6

«Ó ëþáâè æåíñêîå ëèöî»

Òðèíàäöàòàÿ ôîòîâûñòàâêà Îëüãè Åïèøèíîé Î 9

Êðàìàòîðñêèé ñîàâòîð Êðóòîãî Êîìïîçèòîð Èãîðü Êðóòîé è êðàìàòîð÷àíèí Ðóñëàí Åâñòèãíååâ òåïåðü ñîàâòîðû. Î 10

ÊÀÒÊÀ ÍÅÒ. Пока что есть

ÎÄÍÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ Победитель конкурса на лучшее название для ледового катка получил свидетельство и денежную премию в размере 2 тысячи гривен

Î2

Разместите Ваши объявления БЕСПЛАТНО на сайте http://hi.dn.ua !!!


ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

2 НАШ АНОНС

Ñóä íàä êðàìàòîð÷àíèíîì, îáâèíÿåìîì â óáèéñòâå Репортаж с заседания Константиновского суда

Ïðåâðàùåíèÿ ïîáåäèòåëüíèöû ïðàçäíè÷íîé àêöèè «Íîâîñòåé»

Фоторепортаж из салона красоты.

Î íàáîëåâøåì Краматорчане продолжают вспоминать бывших мэров. В основном, «не злым,тихим словом»

ðå ×èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìå

ОТВЕТЫ «ЗА БАЗАР» Мэр Краматорска

Геннадий Костюков (ïîõîæå, î Åâðîïå):

&Òóäà, êóäà ìû ñìîòðèì, òàê õîðîøî íå ïîòîìó, ÷òî õîðîøî, à ïîòîìó, ÷òî òàê íåîáõîäèìî…[

— Âåðíî! Î÷åíü òîíêî ïîäìå÷åíî.

(î ïëàòåæàõ çà êîììóíàëüíûå óñëóãè):

«Ïîëíîñòüþ ðàçâðàòèëè íàñåëåíèå!» — Åù¸ íå ïîëíîñòüþ – âàì òàì åù¸ ðàáîòàòü è ðàáîòàòü!

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

Áþäæåòà íåò. À æèòü íàäî… Удивительно, но на аппаратное совещание девятого марта явились практически все чиновники, при этом весьма прилично выглядя. Это означает, что все успели не только достойно отпраздновать Международный женский день, но и отдохнуть от него. Молодцы.

поставщиков, люди жалуются на нехватку денег. Ситуация чревата отключениями за неуплату. А вот пенсионеры продолжают платить. Вот люди! Ничего их не берёт…

aеƒ …=!%д= …е %K%L2,“ь Мэр заявил, что первый этап теплообеспечения город выполнил – доставить нормальный теплоноситель до рамки ввода в дом. А вот замена внутридомовых тепловых сетей без участия – финансового, разумеется – попросту невыполнима.

n*…= , “3K“,д,, Представитель УТиСЗН доложила о положении дел в городской комиссии, которая рассматривает вопросы назначения государственной помощи малообеспеченным семьям. В настоящее время на их учёте состоит 12 семей с числом детей 7 и более. Одним словом, работа ведётся, невзирая на наличие хитрых граждан, норовящих отхватить себе помощь при весьма приличном финансовом состоянии. Кстати, некоторые граждане спрашивают: правда ли, что при замене в квартире окон на пластиковые субсидию могут и не назначить? С мая прошлого года порядок назначения субсидий был изменён, и теперь социнспекторы проверяют финансовое состояние претендентов на государственную помощь. И если у человека зарплата, скажем, 600 гривен в месяц, а у него в квартире полный фарш и блеск, и приличная машина в гараже нежится, то у инспектора могут возникнуть вполне обоснованные сомнения в необходимости ему

помогать оплачивать коммунальные услуги. Тем более, что инспекторы за это всё несут персональную ответственность. Так что всё сурово. И справедливо.

Š}0 “…%"= %K%*!=л, В прошлую субботу на ТЭЦ снова случилась кража – на этот раз воры выбили решётку и спёрли 150 метров сварочного кабеля, три аккумулятора и два редуктора. Мэр высказал предположение, что крали свои. А так, в целом, всё штатно.

m=!%д …е Cл=2,2 Платежи населения за воду резко упали. Впрочем, не только за воду – газовики, тепловики и ЖЭКовцы тоже ощутили изрядный недобор в начале года. По словам

d%!%г, УРСАС на прошлой неделе осуществлял ремонт дорожного покрытия «в рамках лимитной доли» выделенных денег. Глава предприятия Анатолий Павлов особо подчеркнул, что это был не ямочный ремонт, а устранение аварийных участков дорожного покрытия по улицам Орджоникидзе, Танкистов и Горького согласно предписаниям ГАИ. Что же касается настоящего ремонта, то здесь имеется проблема. Бюджет страны отсутствует. Ежели он будет принят к апрелю, то потом наступит время тендеров, которые продлятся 2,5 месяца, и к августу можно будет начинать ремонт дорог. А вообще-то дороги нужно не ремонтировать, а строить, как справедливо отметил мэр. Нужно было, если точнее. Š=…“*,L b.

«Îò ñâîåãî âîðà íåò çàïîðà!» — Çàòî êàêàÿ äèàðåÿ!

«Ãëàâíàÿ äâèæóùàÿ ñèëà îáùåñòâà – ýòî æåíùèíû!» — À ãëàâíàÿ òîðìîçÿùàÿ ñëàáîñòü – ìóæ÷èíû!

Голова (î ñæèãàíèè ëèñòâû): Красноторского поссовета

Владимир Азарянц

«Æèòåëè çíàþò, ïî êàêèì äíÿì ìîæíî áîëåòü – ïî ïÿòíèöàì, ñ âîñüìè äî îäèííàäöàòè…»

— …ðîæàòü – ïî âòîðíèêàì è ñðåäàì, ïîìèðàòü - ïî ïîíåäåëüíèêàì ñîãëàñíî ãðàôèêó ïîññîâåòà íà ïåðâîì ýòàæå…

Начальник УЖКХ

Владимир Фальченко «Ñîø¸ë ñíåã, à ýòî, êðîìå íàñ, âèäÿò è æèòåëè ãîðîäà»

— Îíè íå òîëüêî ÝÒÎ âèäÿò. Îíè ÝÒÎ è äåëàþò!

РЕДАКЦИОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ» У наших читателей появилась возможность еженедельно напрямую пообщаться с журналистами «Новостей», задать интересующие вопросы, поднять наболевшие проблемы. 4 МАРТА С 14.00 ДО 16.00 У ТЕЛЕФОНА 3-99-35 ДЕЖУРИТ ОЛЬГА СТАДНИЧЕНКО

Металлические крышки люков исчезнут Начальник Краматорской милиции полковник Радченко (на фото) выступил перед участниками аппаратного совещания с докладом о кражах металла в городе. Правда, первыми его словами, произнесёнными с трибуны, были слова поздравления женщин с их праздником и добрые пожелания, что вызвало аплодисменты участников и одобрительную реплику мэра: «Настоящий полковник!». Так вот, по словам начальника гормилиции, они вполне в состоянии ловить воров-металлистов – в частности, тех, кто крадёт чугунные крышки коммуникационных люков. Но проблема в том, что сообщения об этом они получают поздно и в письменном виде. С октября прошлого по март нынешнего года в городе похитили 28 крышек люков, но информация об этом попала в милицию спустя многие недели – как их теперь искать? Впрочем, милиция сумела задержать четверых воров и изъять у них 26 крышек. Но крадут не только крышки, но и кабели, и многие другие изделия из металла. Поэтому полковник Радченко призывает сообщать о подобных случаях как можно быстрее, и не в письменном виде, как привыкли делать коммунальные предприятия, а по телефону – ведь по горячим следам искать не в пример легче. Что касается подпольных приёмок, то часто бывает так, что приёмщик не прописан по тому адресу, где «работает», и не является владельцем дома, следовательно, формально не имеет к данной «точке» никакого отношения. Садовникам-огородникам Радченко рекомендует пользоваться услугами Государственной службы охраны – тревожную кнопку можно ставить не на круглые сутки, что сэкономит деньги и не позволит ворью безнаказанно грабить садовые домики и участки. Итожа всё услышанное, мэр Костюков отдал распоряжение руководителям коммунальных предприятий не покупать больше металлические крышки люков, а заказывать пластмассовые – уж их-то, небось, воровать не будут! Даже если пластмассовые будут стоить столько же, сколько и металлические. Š=…“*,L b., -%2% `…д!е p%м=…е…*%

Êàòêà åù¸ íåò, íî íàçâàíèå óæå ãîòîâî Äåâÿòîãî ìàðòà â èñïîëêîìå îôèöèàëüíî îáúÿâèëè èòîãè êîíêóðñà íà ëó÷øåå íàçâàíèå äëÿ ëåäîâîãî êàòêà, êîòîðûé ñîáèðàåòñÿ ñòðîèòü â Êðàìàòîðñêå ôèðìà «Êîíòóð Ãëîáàë»

В конкурсе приняли участие 130 человек, и комиссия внимательно рассмотрела все предложения. Они были самыми разными – каток предлагали назвать и «Гудком», и «Прокаткой», и даже «Голубой звездой». Но первое место занял Вячеслав Соломко, предложивший самое, на взгляд комиссии, подходящее название для катка – «Контур Глобал Арена». Что ж, скромненько и без лишней поэзии. И фирме-плательщику приятно… Только всё это, похоже, зря. Всё равно население придумает своё, неофициальное, название – короткое, ёмкое и несмываемое. Впрочем, Вячеславу Ивановичу Соломко тут же вручили свидетельство. Кроме этого победитель получил денежную премию в размере 2 тысячи гривен от «Краматорсктеплоэнерго», которую вручил руководитель предприятия Игорь Кудрявцев. В эксклюзивном интервью газете «Новости» Вячеслав Соломко рассказал, что он 31 год отработал начальником отдела на КЗТС, а сейчас оказался на учете в центре занятости. «Вот надеюсь, что смогу не только придумать название арене, но и принять участие в реализации этого проекта», — рассказал победитель. Заместитель городского головы Станислав Захаров объявил условия следующего конкурса, теперь уже на лучшую эмблему и логотип нового катка. Кстати, эти условия собираются также передать в городские школы, дабы школьники смогли тоже сверкнуть креативом. Итак, требуется разработать и предложить логотип, который обязательно должен включать в себя следующее: Название «Контур Глобал» Элементы логотипа самой компании – там как раз имеются линии, похожие, по мнению некоторых, на след от конька. Главным элементом должно стать изображение некоего зверька на коньках. Конкурс продлится два месяца, начиная с 9 марта. Включайте фантазию! Š=…“*,L b., `…д!еL p%м=…е…*%

P.S. Кстати, не знаем, как насчёт зверька, но корова на четырёх коньках и с надписью по всему борту «Контур Глобал Арена» смотрелась бы весьма недурно. Корова – животное полезное. И на коньках неплохо смотрится. А главное – на ней название катка легко помещается целиком…


3

ÄÅËÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

Áþðîêðàòèÿ âìåñòî ÆÊÕ aюд›е2 $ 2009 г%д= " %че!ед…%L !=ƒ “2=л Kюд›е2%м C!%ед=…, . kь",…= д%л ƒ=2!=2 $ ƒ=!Cл=2/ Kюд›е2…,*=м, .…е!г%…%“,2ел, , “%де!›=…,е г%!%д“*%L Kю!%*!=2,, По словам начальника городского финансового управления Лидии Журавель (на фото), бюджет прошлого года для Краматорска оказался дефицитным – расходы превысили доходы почти на 9 миллионов гривен. При этом планы по расходам выполнены практически на 100%, а вот наполнить казну (с учетом субвенций) удалось на 99%. При этом 135,5 миллиона гривен являются субвенциями областного и государственного бюджетов, то есть деньгами, на распределение которых город влиять не может. Таким образом реальный бюджет города составляет 285 миллионов гривен. Из них 193 миллиона гривен – это средства общего фонда, которые тратятся на обеспечение жизнедеятельности города. По словам Лидии Журавель, план поступлений в общий фонд выполнен на 93%. По сравнению с 2008 годом общий фонд бюджета недополучил около 26 миллионов гривен. Главным источником поступления в общий фонд является налог на доходы физических лиц – эта статья выполнена на 92%. В сравнении с 2008 годом поступления от налога на доходы физических лиц уменьшились на 31

миллион (или 17%). Причина этого – экономический кризис, который сократил зарплаты, выплаты дивидендов и число работающих горожан. СКМЗ и КЗТС сократили поступления этого налога более чем в 2 раза. Из-за этого город недополучил около 5,5 миллиона гривен. Поступления от НКМЗ уменьшились примерно на 20%, но с учетом размера предприятия это «вымыло» из городского бюджета около 15 миллионов гривен. Однако, несмотря на это, завод остается крупнейшим плательщиком налогов в городе – почти 40% общего фонда наполняется именно этим предприятием. В целом же по городу фонд оплаты труда сократился на 15%, а лидерами по падению зарплат являются все те же СКМЗ и КЗТС. Кроме того, в городе на 11% сократилась общая численность работающего населения – на конец года официально заняты-

m= ч2% C%2!=2,л, &aюд›е2 $ 2009[ (%K?,L -%…д) g=!Cл=2= “ …=ч,“ле…, м, $ 52% Š!=…“-е!2/ …=“еле…,ю $ 24% }…е!г%…%“,2ел, $ 7,2% o,2=…,е , мед,*=ме…2/ $ 4,3% j=C,2=ль…/е "л%›е…, $ 0,8%

ми были 52 миллиона краматорчан. Снижение фонда оплаты труда и числа работающего населения привело к сокращению средней зарплаты по городу пойти на 90 гривен до уровня 1877 гривен. При этом лидерами падения являются СКМЗ и КЗМК – работники этих предприятий потеряли в зарплате от 600 до 800 гривен. Только благодаря увеличению поступлений от других источников городу удалось избежать финансовых трудностей. Структура расходов общего фонда городского бюджета по сравнению с 2008 годом изменилась несильно. 62% средств пошло на содержание социально-культурной сферы, 3% пошло на коммунальное хозяйство, а вот на государственное управление было потрачено 4,5% общего фонда. Если говорить о специальном фонде городского бюджета, за счет которого должно происходить развитие городской инфраструктуры, то тут ситуация значительно оптимистичней. План поступления был перевыполнен почти на 15 миллионов. В результате спецфонд составил 78 миллионов гривен, а это почти на 80% больше, чем в 2008 году. Городу удалось выполнить план по поступлениям от продажи земель на 108%. За эти деньги городские власти пытались решить некоторые социальные проблемы, на которые не хватало денег общего фонда, а также занималось капитальными вложениями. К примеру, реконструировали сквер

На месте КМЗ может появиться мусоросжигающий завод Àíàòîëèé Áëèçíþê ïîîáåùàë ïÿòè ãîðîäàì îáëàñòè «ðåáðåíäèíã», à ðîäíîìó Êðàìàòîðñêó åùå è ìóñîðîñæèãàþùèé çàâîä â ïðèäà÷ó

Председатель Донецкого областного совета Анатолий Близнюк в прошлую среду провел совещание с мэрами городов Артемовск, Горловка, Краматорск, Красноармейск, Макеевка о реализации первого этапа проекта «Содействие экономическому развитию городов Донецкой области». Этот проект реализовывается совместно с Германским обществом по техническому сотрудничеству GTZ (Deutsche Gesellschaft fьr Technische Zusammenarbeit GTZ) и предусматривает своеобразный «ребрендинг» городов области. «Это не просто красивые слова «ребрендинг», «реструктуризация», «диверсификация», это – наша реальная задача, которую мы должны решить для того, чтобы изменить облик всего Донбасса, образ наших промышленных городов, `. aл,ƒ…ю*: &l3“%!%“›,г=ю?,L ƒ="%д " j!=м=2%!“*е $ которые сейчас пока реально предоставлены сами себе. %C2,м=ль…%е !еше…,е C!%Kлем .*%…%м,*, , .*%л%г,, Нам нужно увидеть нынешнюю ситуацию, наметить, что Затронул он и перспективы развития родного для себя нам надо делать и какие решить задачи, и это реализовать», Краматорска. По словам Анатолия Близнюка, КМЗ имени – заявил Анатолий Близнюк. По его словам, на сегодняшКуйбышева проходит процедуру банкротства и, скорее всений день в плане развития региональной политики Донецк, го, будет закрыт. «Так вот и надо подумать, понять, что на Мариуполь, Краматорск, Горловка, Артемовск, Красноарего месте лучше всего построить. Может быть, не в Донецке мейск – это центры кристаллизации, вокруг которых должна на «Текстильщике» построить мусоросжигающий завод, а в формироваться вся инфраструктура. «Но мы не собираемся промышленной зоне в том же Краматорске. И это было бы в каждом городе строить машиностроительный завод или в оптимальное решение для проблем и экономики, и экологии, каждом селе ставить компьютерный томограф. Мы говорим и социальной проблематики», — отметил Анатолий Близнюк. об административной и территориальной реформах, о едиПо его словам, города и районы области должны определитьном медицинском и образовательном пространстве, о страся, как они видят свою стратегическую перспективу. тегической перспективе развития региона. Человек, живя на Мы попытались получить комментарий у городского гоопределенной территории, должен понимать, что в радиусе ловы Геннадия Костюкова на тему дальнейших перспектив 5–10 км он может получить определенные социальные услугорода в свете заявлений руководителя области. Геннадий ги, а на следующем, районном, уровне будут предоставлены Андреевич общаться на эту тему отказался, сославшись… другого уровня услуги, и третий уровень – эти базовые горона плохое самочувствие. да», – отметил председатель областного совета. `…д!еL p%м=…е…*%

поздравление Дорогие земляки! От имени городского совета и его исполнительного комитета поздравляем вас со Всемирным днем прав потребителей! Защита прав потребителя – составная часть защиты прав человека. Потребитель осуществляет руководящую функцию на потребительском рынке. Это возможно только при

активной жизненной позиции каждого гражданина, при соответствующей поддержке и помощи государства, которое мы с вами представляем в этой важной сфере деятельности. От всей души хотим пожелать вам, дорогие потребители, крепкого здоровья, счастья и благополучия! c%!%д“*%L г%л%"= cе…=д,L j%“2ю*%"

и занимались переоснащением коммунальных предприятий. В целом же бюджет 2009 года в очередной раз стал бюджетом проедания. Городу с трудом удалось свести концы с концами и не допустить хаоса. Нехватка денег усугубилась еще и нежеланием казначейства проводить платежи в декабре прошлого года. Но, несмотря на это, по словам Лидии Журавель, городу удалось остаться на плаву. `…д!еL p%м=…е…*%

Гроб в качестве гуманитарной помощи b *=че“2"е Kл=г%2"%!,2ель…%г% C%д=!*= * 8 l=!2= %K?е“2"е……= %!г=…,ƒ=ц, ,…"=л,д%" &t%!3м[ C%л3ч,л=... г!%K. hƒдел,е, ч2% …=ƒ/"=е2“ , " .%ƒ L“2"е …3›…%е , …еƒ=ме…,м%е. d=!,2елем "/“23C,л= -,!м= &d%K!%K32[

– Нам хочется оказать помощь инвалидам, – заявили представители фирмы, – но подарить, к сожалению, больше нечего. Нельзя сказать, что инвалиды очень обрадовались подарку. Никто из них вроде бы умирать не собирался, а раньше времени ложиться в гроб – плохая примета. К тому же, изделие оказалось хоть и выполненным из крепкого дерева, но некрашеным и не обитым тканью. А ведь е могли бы и фанерный ! гроб подарить или, чего хуже, second hand. Народная мудрость гласит, что дареному коню в зубы не смотрят. Вот и не стали форумчане отказываться от презента «Добробута». И если есть гроб, то следует готовиться к похоро-

нам. Не отменять же такое важное мероприятие из-за отсутствия покойника! Находчивые инвалиды тут же придумали замечательную идею: «А давайте похороним инфляцию и кризис!». Похороны прошли весело. И если возникнет такое желание, в ближайшее время церемонию захоронения можно повторить. `…д!еL x2=ль

*

л

=

м

=


ÄÅËÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

4

Дети учат взрослых экономить тепло

Краматорчане почитали Тарасу Шевченко его же стихи

дый год мы используем 70 млрд м3 природного газа. Это очень много. В других государствах эта цифра в 8 раз меньше. Во-вторых, это природные катаклизмы, возникающие в результате парникового эффекта. Последний вызывается, естественно, при выбросе в атмосферу большого количества тепла. И, наконец, чрезмерное потребление энергоресурсов теплоснабжающими предприятиями. Они расходуют слишком много газа, чтобы обеспечить обогрев наших домов. На сегодняшний день стоит задача научить население экономному расходу тепла и газа, а также перевести систему городского теплоснабжения на тот самый экономный уровень. В свою очередь, дети провели небольшую презентацию того, как они понимают весь этот сложный процесс подачи тепла и его сбережения. Очень ярко отобразили действительность интерпретации на известные стихи. Ребята сами предлагали возможные пути сохранения тепла в квартирах. Это и оклейка окон, и покраска батарей в тёмные цвета, и много других способов. Среди них самое простое – не забывать закрывать за собой двери в подъезд. А наиболее интересный приём следующий. За батарею устанавливается фанерная доска, покрашенная серебрянкой либо оклеенная фольгой. Отражаясь от неё, тепло нагревает не стену, а воздух в помещении. Так что, друзья, возьмите на заметку. Из уст Станислава Захарова прозвучала очень интересная фраза: «Мы хотим научить детей тому, чего сами не умеем – правильно, экономно относиться к энергоресурсам и сберечь их пусть не для будущих поколений, а прежде всего для самих себя». Что из всего этого выйдет, мы сможем увидеть в мае, когда закончится десятиурочный курс по изучению теплосбережения.

Êðàìàòîðñêèå øêîëüíèêè ïðîâåëè ìàñòåð-êëàññ ïî òåïëîñáåðåæåíèþ

Вот уже полгода в Краматорске при поддержке американского Агентства по международному развитию USAID работает проект реформ городского теплоснабжения. За право первыми в нём участвовать в конкурсе состязались более ста городов Украины. И сегодня наряду со Львовом, Луцком, Винницей и Евпаторией мы находимся в пятёрке таких себе пионеров, реализующих этот проект. По словам заместителя городского головы Станислава Захарова, одной из его ступеней является обучение школьников грамотному использованию теплоресурсов. Для этого в учебную программу шестых классов будут включены уроки экономии энергоносителей. Напомню, что на право принять участие в этом мероприятии претендовали три учебных заведения – ОШ№№4, 16 и 35. В конечном счёте приняли решение, что все они будут включены в проект. Так 2 марта в Краматорске состоялось торжественное открытие начала занятий факультативного курса по теплоснабжению и теплосбережению для будущего потребителя. В зале заседаний городского исполкома собрались ученики и педагоги школ, принявших участие в проекте USAID «Реформа городского теплоснабжения», а также руководители тепловых организаций. На «открытом уроке» присутствовали представители Киевского института муниципального развития в лице Кадрии Сафиуллиной, автора учебника по дисциплине с заковыристым названием «Теплоснабжение и теплосбережение для будущих потребителей». По её словам, в Украине программа «Реформа городского теплообеспечения» вызвана целым рядом проблем, существующих в нашей стране. Во-первых, это энергозависимость. Каж-

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

kюK= q,д%!е…*%

Äåâÿòîãî ìàðòà 2010 ãîäà óêðàèíñêîìó õóäîæíèêó è ïîýòó Òàðàñó Øåâ÷åíêî èñïîëíèëîñü áû 196 ëåò, íå óìðè îí åù¸ â 1861 ãîäó

Но его творчество, разумеется, бессмертно. Утром у памятника Тарасу Григорьевичу, установленному у входа в одноимённый сквер, состоялся небольшой митинг, на котором поклонники его творчества читали поэту его же стихи. Некоторые рискнули прочесть свои, но поэт не дрогнул – ему приходилось слыхивать и не такое. Интересный факт – некоторые поклонники Шевченко так и не смогли по просьбе быстро

l,2,…г3ю?,е "/“23C=л,. j%Kƒ=!ь Kеƒм%л"“2"%"=л

вспомнить две строчки из любого его стихотворения. О чём это говорит? Плохо мы знако-

мы с его творчеством, граждане. Надо бы получше.

Š=…“*,L b.

Ïðåïîäàâàòåëÿ ÄÃÌÀ Àííó Ìàêàðêèíó ïðèçíàëè «Æåíùèíîé Äîíáàññà» Â Äîíåöêîì Íàöèîíàëüíîì àêàäåìè÷åñêîì ìóçûêàëüíî-äðàìàòè÷åñêîì òåàòðå ñîñòîÿëîñü íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîé àêöèè «Æåíùèíà Äîíáàññà»

са. Свою награду она получала как «Женщина – научный работник года». `…д!еL x2=ль

Организатором этого конкурса выступает областная государственная администрация. В этом году права носить титул «Женщина Донбасса-2010» в пятнадцати номинациях добивались двести пятьдесят представительниц прекрасного пола. Лауреатами акции стали и краматорчанки. Ирина Радько – в номинации «Лучшая инициатива года», Наталья Ростовская – «За вклад в благотворительную деятельность». Анна Макаркина (на фото) была признана не только лауреатом, но и победителем престижного конкур-

Ждите новых строек возле рынка Êðàìàòîðñêèå äåïóòàòû âûäåëèëè ñðàçó íåñêîëüêî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä íîâûå îáúåêòû â ðàéîíå «Êîëõîçíîãî ðûíêà»

o,%…е!/ nx14 “Kе!ег=2ь 2еCл% "“егд= г%2%"/! !

е

*

л

=

м

=

Сразу несколько фирм получили разрешение на разработку проектов землеустройства по отведению земельных участков по улице Гвардейцев Кантемировцев в районе «Крытого рынка». Так, ООО «Азовритейл» планирует разместить в доме №25 супермаркет «Брусница». А вот общество инвалидов «Форт» планирует разместить офис и магазин смешанной группы товаров «в районе дома №19а». Поскольку решения горсовета не сопровождаются пояснительными схемами, то мы (впрочем, как и голосовавшие за это решение депутаты) можем только догадываться о том, где именно будут находиться эти объекты. Судя по всему, офис инвалидов будет находиться между трансформаторной будкой и недавно возведенным магазином (адрес которого – улица Гвардейцев Кантемировцев, 19а). Таким об-

разом, пространство между жилым домом и детским садиком будет окончательно застроено. Получается, что народных избранников не очень волнует вопрос, как сразу два торговых предприятия будут соседствовать с дошкольным учреждением. Тем более что в существующем магазине уже идет бойкая торговля пивом в 10 метрах от детских площадок. `…д!еL p%м=…е…*%


«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

ЛЕНТА ПРОИСШЕСТВИЙ

Страдают припаркованные машины Íà ìèíóâøåé íåäåëå âîäèòåëè òàðàíèëè ïðèïàðêîâàííûå ó îáî÷èí ìàøèíû è ìàðøðóòêè

Как нам сообщили в краматорском отделе ГАИ, утром 5 марта произошла авария по улице Танкистов. В сторону города Дружковка двигался автомобиль Opel-Astra. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21150. Последний пытался уйти от столкновения и выехал на обочину. Но здесь его подстерегала припаркованная Skoda-Oktavia. В руки травматологов попал с ушибами 48-летний водитель ВАЗа. На следующий день, 6 марта, произошло еще одно ДТП. В этот раз автомобили столкнулись по улице Орджоникидзе. Около 19 часов УАЗик врезался в маршрутную ГАЗельку возле остановки завода «КЗТС». Водитель отвлекся от дороги и не увидел остановившуюся маршрутку. В результате столкновения пострадала пассажирка ГАЗели – 52-летняя женщина ушибла таз и бедро. o% ,…-%!м=ц,, ,…“Cе*2%!= C!%-!=K%2/ nc`h j!=м=2%!“*= `ле*“=…д!= o=?е…*%

Обокрали гардероб  îäíîì èç íî÷íûõ êëóáîâ èç ãàðäåðîáà ïðîïàëè âåùè

Как нам сообщили в пресс-службе милиции, в ночь на 7 марта из ночного клуба пропала верхняя одежда. Молодая семья пришла приятно провести время в компании друзей. Чтобы не брать верхнюю одежду с собой, люди сдали ее в гардероб. К закрытию ночного клуба вещи оттуда пропали. Неизвестные похитили мужскую куртку и женскую шубу. Примечательно, что кроме этой молодой пары с заявлением о пропаже никто не обращался. Довольно странно, что преступникам не приглянулась больше ни одна вещь. По данному факту возбуждено уголовное дело по 185 статье Уголовного кодекса «Кража». Еще один, фактически аналогичный, случай произошел 2 марта. В отделение милиции обратилась женщина, у которой украли сапоги. Женщина оставила их на санпропускнике детской больницы 25 февраля. К сожалению, до выписки обувь так и не долежала.

Захват земель становится массовым Ñ ïîìîùüþ ìîøåííè÷åñòâà ëþäè ïûòàþòñÿ âûóäèòü ñåáå ïîáîëüøå çåìåëü ïðè ðàñïàåâêå

По словам заместителя краматорского межрайонного природоохранного прокурора Виталия Литвинова, за последние годы выявлено несколько фактов незаконной приватизации земель сельскохозяйственными предприятиями. С целью бесплатного получения земельного участка их руководители фиктивно представляли работников членами хозяйства. И потом при распаевке получали больше положенных им земель. В документы вносились ложные данные, якобы эти люди трудятся, и поэтому им положен пай. Но оказалось, что эти люди даже проживали в других районах и даже областях. Так поступили и фермеры Артемовского района. Несколько лет назад они получили 35 га земли на семерых. Руководители предприятия добровольно отказались от земли. Сейчас они сдают государственные акты на право пользования земельными участками. Это позволит им избежать суда.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

×èíîâíèê ïîïàëñÿ íà ïîääåëêå äîêóìåíòîâ m=ч=ль…,* %д…%г% ,ƒ г%!%д“*,. 3C!="ле…,L C%C=л“ …= C%ддел*е д%*3ме…2%" , ƒл%3C%2!еKле…,, “л3›еK…/м C%л%›е…,ем. pеƒ3ль2=2 ег% деL“2",L $ C%ч2, 40 2/“ ч г!,"е…, 3шедш,. " …,*3д= Из неофициальных источников нам стало известно о том, что еще один чиновник теперь прописался в милиции. Напомним: на минувшей неделе на взятке попался глава одного из исполкомовских отделов. За аренду помещения он вымогал 5 тысяч долларов. Взяли его прямиком «на горяченьком» – через несколько минут после получения денег. На этой неделе в руках у милиционеров оказалась хрупкая женщина. Она более десяти лет руководила отделом, занимающимся выплатами. Как выяснилось в ходе проверки, женщина подписала акт приема выпол-

ненных работ. При том, что работы не были выполнены в полном объеме. Это повлекло причинение вреда на сумму порядка 40 тысяч гривен. В отношении женщины возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением и служебную подделку. Сейчас она находится на больничном.

Êóïèòå ñåáå ñâèäåòåëüñòâî î ñìåðòè qег%д… …,*%г% …е 3д,",шь %KA "ле…, м, % C!%д=›е !=ƒл,ч…/. д,Cл%м%" 3чеK…/. ƒ="еде…,L. m% "%2 C%ддел*= “",де2ель“2" % “ме!2, , !%›де…,, $ .2%, *=* C% м…е, ч2%-2% …%"е…ь*%е Блуждая просторами интернета, я натолкнулась на маленький баннер, гласящий: «Купи диплом». Жажда знать, сколько же я переплатила за 5 лет обучения в университете, взяла вверх, и я кликнула по незатейливому баннеру. Соблазнило меня и то, что к услугам таких контор зачастую прибегают не только простые смертные, но и политики. Только на моей юной памяти было несколько шумных увольнений из-за поддельных документов об образовании: министр курортов и туризма Крыма Андрей Сумцов и заместитель главы СБУ Андрей Кислинский. Они покинули свои посты – после проверки их документов выяснилось, что дипломы магистров у этих товарищей получены не после пятилетней учебной «каторги», а куплены за деньги.

Пресс-секретарь краматорского ГО УМВД Лилия Фесенко: «В уголовном законодательстве за подделку документов предусмотрено наказание как для того, кто выполнил эту работу, так и для того, кто в дальнейшем будет пользоваться этим документом. Согласно 358 статье Уголовного кодекса Украины подделка документов может караться арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет»

В ассортименте услуг указанного сайта можно приобрести абсолютно любой диплом – от школьного аттестата до доктора наук. И все за довольно символические суммы – до полутора тысяч долларов. Самые распространенные дипломы, магистра и специалиста любого вуза, стоят порядка 800 долларов. При этом фирма гарантирует, все водяные знаки, маркировки и номера – на высшем уровне, то есть от настоящего не отличить. Небольшой плюсик ко всему этому — можно выбрать себе оценки в приложении. Кроме украинских учебных заведений, можно купить и российский диплом. Стоит это немного дороже – плюс пару сотен долларов. Так же обстоит дело и со свидетельствами — в ассортименте свидетельства о рождении, смерти, заключении и расторжении брака и даже завещание. Тут уж можно только гадать, кому придет в голову сыграть с вами в злую шутку. Ну или же, наоборот, с кем сыграете вы — вдруг вам захочется сменить себе родителей или же прикинуться ненадолго небожителем без места на кладбище.

q2!=…,ц3 C%дг%2%",л= `……= “!%"=

5 ЛЕНТА ПРОИСШЕСТВИЙ

8 Ìàðòà ñ ïîíîæîâùèíîé Веселое отмечание Международного женского дня закончилось для молодого краматорчанина ножевым ранением в грудь По сообщению пресс-службы краматорской милиции, компания в составе нескольких пар отмечала праздник в квартире по улице Дворцовой. Парни решили поздравить своих дам и устроили им приятный вечер. Поначалу все шло хорошо, спокойно и размеренно. Спиртное лилось рекой, и, когда мужская половина выпила сверх нормы, началась ссора. Двое парней сцепились по какому-то пустяшному поводу. Все попытки их примирить оканчивались ничем. В итоге ситуация накалилась, и один из парней, не сдержав гнев, пырнул своего оппонента кухонным ножом. В итоге карета «скорой помощи» забрала 22-летнего парня в хирургическое отделение с проникающим ранением брюшной полости и повреждением печени. А за его ровесником, причинившим ранение, приехал наряд милиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по 121 статье Уголовного кодекса «Нанесение тяжких телесных повреждений». Наказание предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Ñåëüñîâåòû îòäàþò âîäîïðîâîäû Вся система водоснабжения была безвозмездно передана частному предприятию Как нам сообщили в краматорской межрайонной природоохранной прокуратуре, по таким фактам возбуждено 2 уголовных дела. По словам заместителя эко-прокурора Виталия Литвинова, сельсоветы обеспечивали подачу воды в села из скважин. В один прекрасный день сельсовет решил, что ему система подачи воды ни к чему, и передал ее в руки другого предприятия. Примечательно, что это предприятие не имеет лицензий на водоснабжение, на добычу воды, на ведение водохозяйственной деятельности, а также разрешения на специальное водопользование. Собственно говоря, никаких разрешающих документов они не получили, нарушив тем самым сразу несколько пунктов: кодекс «О недрах» и Закон «О питьевой воде и питьевом водоснабжении». Ущерб от таких махинаций составил около 100 тысяч гривен по каждому факту. Уголовные дела возбуждены по 367 статье Уголовного кодекса «Служебная халатность» по факту незаконной работы предприятий. В период времени с 14.03.2009 г. по 16.03.2009 г неустановленный преступник, находясь на территории кладбища в пос. Ивановка в г. Краматорске, разрушил памятники с надписью: - Вивдич Мария Андреевна 09.06.11г. – 12.01.86 г., Николаев Николай Васильевич 1929 г. -13.08.89 г., Кадюжная – дата смерти 10.11.86 г., Бенюх Павел Кириллович 10.10.21г -07.01.96 г., Бенюх Сергей Павлович, Гвоздик Иван Кириллович 25.12.20 г -10.11.93 г., Корыткина Уланья Филлиповна, 19.07.10 г – 06.04.90 г., Короткин Петр Игнатьевич 25.01.74г. – 15.11.2003 г., Овсенюк Сергей Степанович 17.04.54 – 15.04.89 г., Бобылев Владимир Тимофеевич 27.02.32 – 24.08.92 г., Бобылева Марфа Фоминична 01.01.32 г. – 24.12.92 г., Диденко Василий Андреевич 31.12.90г. К свидетелям и к очевидцам преступления, а также к лицам, которые производили захоронения, просьба обратиться в Краматорский ГО ГУМВД по телефону: 102 или 41-28-51 к старшему дознавателю, капитану милиции Дворниченко В.А.


6

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

Àâðààì Ðóññî — ëó÷øèé ïîäàðîê æåíùèíàì ê ïðàçäíèêó fе…?,… }lqq C%ƒд!=",л, Cе“… м, % люK", , =…е*д%2=м, &C!% .2%[ 4 марта в ДКиТ НКМЗ состоялся праздничный концерт для работников ЭМСС, посвященный Международному женскому дню. Концерт начался с традиционной официальной части – руководители завода Максим Ефимов и Сергей Близнюк поздравили всех женщин завода с приближающимся 8 Марта. По их словам, сейчас на заводе примерно треть коллектива – представительницы прекрасного пола, и именно они являются основным стимулом для всех начинаний на заводе и не только. После недолгих официальных речей главная сцена города была отдана заезжим артистам. Первыми выступили «Золотые гусаки»: Валерий Чигляев, Владимир Левненко и Илья Ноябрев. Звезды телевизионного анекдота развлекали краматорскую публику, в основном, шутками «ниже пояса». Бородатость своих анекдотов

актеры компенсировали живым общением с залом, песнями и вручением шуточных сертификатов. Залу происходящее на сцене явно нравилось – после каждого анекдота раздавался такой взрыв смеха, как будто люди слышали его впервые. Кульминацией выступления стал выход Ильи Ноябрева в зал, во время которого было разыграно несколько шуточных сертификатов. А уже после этого на сцену поднялся настоящий красавец Авраам Руссо. Несмотря на всю свою звездность, певец много общался с залом, насколько это ему позволяло знание русского языка. А вот произнести название завода «Энергомашспецсталь» у Руссо получилось только «по бумажке», что вызвало в зале взрыв смеха и аплодисментов. Зрители просто завалили певца букетами, принимая которые Авраам Руссо демонстрировал настоящую восточную обходительность — обсыпал комплиментами каждую из зрительниц, поднимавшихся на сцену.

Анекдот от «Золотых гусаков» Разговаривают две старые одесситки: - Вот говорят, придет Виктор Янукович к власти, и по всей стране начнут людей насиловать, – с ужасом говорит одна. - Не верьте, Сима Соломоновна, это все ПРЕДВЫБОРНЫЕ ОБЕЩАНИЯ!

`…д!еL p%м=…е…*%

h. m% K!‘" “ &K%!%д=2/м,[ =…е*д%2=м,

l=*“,м e-,м%" C!,"е2“2"3е2 ›е…?,… “"%ег% *%лле*2,"=

Î

Ìîñêîâñêèé ñïåêòàêëü «Ìàëûø è Êàðëñîí» â íàøåì ãîðîäå Интернет-конкурс 7 марта на сцене ДКиТ НКМЗ выступили актёры Русского Независимого Театра М. Молчанус, В. Крапива, Т. Редькина, В. Черненков, С. Поздняков и В. Бабичев и всем известный Александр Головин. Приехали они к нам в город для того, чтобы показать свой новый спектакль «Малыш и Карлсон», с которым труппа гастролирует по Украине и России с 13 февраля этого года. Несмотря на то, что советскому мультипликационному фильму, снятому по мотивам первой части одноимённой трилогии Астрид Линдгрен «Карлсон, который живёт на крыше», уже более 40 лет, любимые всеми персонажи не могут быть забыты. Актёры спектакля сделали привычных нам героев ещё более озорными, красочными и позитивными. Главный герой – Малыш, сыгранный превосходным актёром А. Голо-

виным, – искренний, добродушный ребёнок, радующийся появлению в его жизни Карлсона, необыкновенного существа, всегда весёлого, полного выдумок и фантазий. Всё, что с ними происходит, – смешная и трогательная история, которая не может не понравиться зрителям. Представление было рассчитано не только на детскую аудиторию, а и на взрослых людей. Дети остались в восторге от необычного сюжета, от красочных костюмов и великолепной игры актёров, глядя на которых, любой ребёнок верил в то, что перед ним действительно находятся Малыш, Карлсон, Фрекен Бок, друзья-грабители Филле и Рулле. Ну, а старшему поколению было приятно вспомнить своё детство, свои чистые и прекрасные, подчас наивные, мечты, окунувшись в сказку, происходящую на сцене. `……= pедь*=

«Уши. Лапы. Хвост» pед=*ц, г=ƒе2/ &m%"%“2,[ C!%"%д,2 *%…*3!“ -%2%г!=-,L "=ш,. д%м=ш…,. люK,мце" …= “=L2е г=ƒе2/ hi.dn.ua Для участия в конкурсе вам необходимо выслать фото своих домашних питомцев – кошечек, собачек, рыбок, попугайчиков, черепашек и т.д. на наш электронный адрес: redaktor@hi.dn.ua или принести фото в редакцию по адресу: ул. Ленина, 19А, левое крыло, 3-й этаж, ком.311. Фото мы будем располагать на нашем сайте, и каждую неделю по количеству просмотров и количеству набранных голосов будут определяться победители конкурса. Авторы получат призы от спонсора конкурса – клиники доктора Брежнева – в виде кормов, витаминов, аксессуаров для домашних любимцев. Их фамилии мы будем публиковать в каждом номере «Новостей». Фото победителей будут сниматься с конкурса, а оставшиеся продолжат марафон на нашем сайте. Желаете, чтобы присланное вами фото стало победителем? Хотите порадовать своего четвероного (пернатого, чешуйчатого) друга подарком? Приходите, приносите, присылайте фото. Просите друзей, подруг, коллег,

соседей голосовать за ваше фото – давайте им ссылку на наш сайт. Размещайте на своих страничках в Инете (на «Одноклассниках», «В контакте», на «Моем мире») ссылку на наш сайт hi.dn.ua. и приглашайте гостей поддержать вас.

Èòîãè ÷åòâåðòîé íåäåëè По итогам фотоконкурса (на 18.00 9 марта) наибольшее число просмотров (151) было у Аллы Слабоусовой с фото Валеры и Васи, а наибольшее количество голосов (103)— у Александра Тарапуры (победителем этого участника стала уже вторая фотография, на этот раз – щенка). Победителей ждут призы, которые можно будет забрать в редакции в пятницу.


ÐÅÏÎÐÒÀÆ

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

7

Торгово-развлекательный центр «Астрон» –

V

готовимся к подъёму! j%гд= C% "л е2“ ч2%-…,K3дь .%!%шее, .2% "“егд= C!, 2…%. j=*-2% .2% "“‘ K%д!,2, "…3ш=е2 %C2,м,ƒм , ›ел=…,е .…е!г,ч…% д",г=2ь“ "Cе!‘д. b%2, …=C!,ме!, " “3KK%23 6 м=!2= &`“2!%…[ %2*!/л …%"/L 2%!г%"%!=ƒ"ле*=2ель…/L це…2! …= ме“2е K/"шег% м=!*е2= &bел,*= *,ше… [ C% K3ль"=!3 j!=м=2%!“*%м3. q=м% C% “еKе д=……%е “%K/2,е "е“ьм= C%*=ƒ=2ель…%, C%“*%ль*3, C% 2"‘!д%м3 3Kе›де…,ю !3*%"%д“2"= &`“2!%…=[, “",де2ель“2"3е2 % 2%м, ч2% .*%…%м,че“*,L C%дA‘м "“‘-2=*, C%“лед3е2, , * ег% C!,.%д3 …=д% K/2ь г%2%"/м. Арендаторы, расположившиеся на двух этажах общей площадью более 5000 квадратных метров, получили прекрасную возможность открыть свои торговые точки на весьма выгодных условиях, что даёт им весомое стартовое преимущество – известно ведь, что спрос и, как следствие, дефицит торговых площадей всегда

наступает во время экономического подъёма. Впрочем, и тогда каждый арендатор сможет рассчитывать на индивидуальный подход к условиям работы. Но это всё, так сказать, экономика. А что касается вопросов социальных, то следует знать, что сегодня в торгово-развлекательном центре «Астрон» совместными усилиями арендаторов и владельцев здания были созданы новые рабочие места. А это в наше непростое время дорогого стоит! Большую часть второго этажа торговоразвлекательного центра занимает магазин недорогой одежды «Шиворот-навыворот». Будьте готовы, что в него следует отправляться на целый день – всё равно обойти его быстрее не получится. Еду с собой брать не надо – замечательно поесть и попить можно в пиццерии на первом этаже. Кстати, там же, на первом этаже, расположен специальный рай для малышни: целый парк различных детских аттракционов. На открытии центра там творилось чтото невообразимое – детвора ни за что не хотела оттуда вылезать, напрочь забыв о родителях. Пока дети резвятся на игровой площадке, родителей гостеприимно примут в многочисленных магазинах и бутиках первого этажа. Здесь можно купить обувь и верхнюю одежду в «Триумфе», детскую одежду в «Саньке», товары для детей в «Острове сокровищ», товары для детского творчества в «Оранжевом слоне». А еще есть прекрасный отдел мобильных телефонов, женская одежда, бижутерия, DVD-диски, белье, канцтовары и даже… зоомагазин. Словом, все то, что и должно быть в торгово-развлекательном центре семейного типа! Было весело и многолюдно, на уличной сцене пели, плясали и

АЛЬТЕРНАТИВА КРЕДИТУ ІСНУЄ! a=›=G2е C!,дK=2, ="2%, …е!3.%мS“2ь, ƒемель…3 дSл …*3… `ле …е ",“2=ч=G *%ш2S", "ел,*S "Sд“%2*, K=…*3 …е CSд “,л3. mе "C=д=L2е 3 "Sдч=L. `ль2е!…=2,"= *!ед,23 G! Вам допоможе програма УСП. «Українська соціальна програма» – це реальна альтернатива кредиту, дозволяє придбати авто, нерухомість під невеликий відсоток. Програма дуже гнучка та демократична, зручна для більшості населення, що реально дивиться на життя та намагається не від кого не залежати. Якщо Ви вирішили придбати авто, об’єкт нерухомості чи земельну ділянку (далі товар), залишається

`*цS ! aеƒ "Sд“%2*S"! знайти необхідну суму грошей. УСП надає можливість своїм клієнтам вкладати кошти невеличкими внесками. Завдяки УСП тисячі українців стали власниками авто та нерухомого майна. Здавалося б, усі механізми залучення коштів усім відомі: застава, кредит, термін повернення, відсотки за користування, але ж на практиці виникає дуже багато нюансів, які не дозволяють пересічному громадянину швидко та без нудних адміністративних процедур отримати необхідні кошти. УСП створена саме для тих людей, які з певних причин не хотіли б обтяжувати себе сплатою непомірно великих відсотків, та яким відмовили інші фінансові установи.

Невелика заробітна плата, відсутність нерухомого майна у власності, наявність інших, ще не сплачених кредитів та навіть місце проживання не є перешкодою у отриманні коштів для придбання зазначеного вище товару. «Українська соціальна програма» цілком виправдовує свою назву і дійсно допомагає людям. З 1 березня протягом місяця буде діяти акція «без відсотків». Умови акції дізнавайтеся у представництвах Вашого міста. Приходьте до нас – це реальна можливість без зайвого клопоту отримати авто, житло та земельну ділянку. Життя, як відомо, неможливо відкласти на потім!

м. j!=м=2%!“ь*, "3л. q%цS=лS“2,ч…=, K.45, %-S“ 410 (г%2ель &j!=м=2%!“ь*[),

(0626) 48-19-47, (066) 531-59-14

V

www.usp-ukraine.com

играли, от воздушных шариков некуда было деться, и всё выглядело очень и очень позитивно. А как иначе? Торгово-развлекательный центр «Астрон» открыт с прицелом в будущее. И эти люди знают, что делают!

Èòîãè ïðåäïðàçäíè÷íîé àêöèè îò «Íîâîñòåé» Редакцией газеты «Новости» была объявлена акция, приуроченная к Международному женскому дню 8 Марта. Условием участия было требование вырезать, заполнить и передать в редакцию купон, в котором необходимо было отметить подарок, приглянувшийся читателю. В адрес редакции за две недели поступило порядка трехсот купончиков. Больше всего было желающих поучаствовать в розыгрыше золотых украшений. На втором месте были сертификаты от салона «L*ОПТИКА». Практически одинаковое количество желающих заказывали сертификаты от салонов красоты «Диво» и «Венера», а также мечтали получить кофеварку. Все учасники акции были разбиты на подгруппы, в зависимости от выбранного подарка. В каждой из подгрупп победителя выбирали просто — наугад вытаскивали перевернутый купон. Итак, золотые украшения достались Ольге Гриб и Виктории Коленеченко. Кофеварку выиграла Мишина Светлана. Сертификат на обслуживание в салоне «Венера» получила Наталья Лобкова, в салоне «Диво» — Виктория Рыбалко, а в «L*ОПТИКЕ» — Таисия Плотниченко. Всем победителям необходимо подойти в пятницу с 9.00 до 16.00 в редакцию «Новостей». При себе иметь ксерокопии паспорта (первые 2 странички и прописка) – подарки придется купить за 1 гривну. Поздравляем еще раз всех принявших участие в акции и, конечно же, наших победителей. «Новости» обязуются и впредь проводить всевозможные конкурсы и розыгрыши. Оставайтесь с нами и следите за публикациями в газете.


ÏÐÎÁËÅÌÀ

8

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

Æèçíü ïî óøè â ãîëóáèíîì äåðüìå

j%!!е“C%…де…2 &m%"%“2еL[ C%K/"=л= " леге…д=!…%L *"=!2,!е C% 3л,це j,!,л*,…= $ 2=м "ме“2е “ .%ƒ L*%L ›,"е2 %*%л% “%2…, г%л3KеL Мы не так давно писали о страданиях жителей третьего подъезда дома №20 по улице Кирилкина. На шестом этаже здесь проживает женщина, квартира которой наполнена пернатыми. Соседям это доставляет массу неудобств. Они не могут вывешивать белье на улицу, поскольку пернатые его загаживают. Все балконы и окна также страдают от голубей – их экскременты приходится потом с невероятными усилиями отдраивать. Ко всему этому добавляется еще и невыносимый запах, распостраняющийся из злополучной квартиры по внутридомовой вентиляции. Кроме того, голуби являются разносчиками опасного заболевания легких – орнитоза, а вокруг живут маленькие дети. На нашу прошлую публикацию отреагировал исполком и прислал с проверкой комиссию. Попасть в квартиру ей, к сожалению, так и не удалось – хозяйка наотрез отказалась впускать. Мне же позволила войти, приняв за сотрудника коммунального предприятия. Попав внутрь, я просто содрогнулась от брезгливости, смешанной с замешательством, удивлением и невероятным интересом. С виду квартира была похожа на абсолютно нормальную – везде стояла мебель, были разбросаны вещи, книги. Если бы не одно «но» — все это было покрыто

толстенным слоем голубиного помета. Создавалось такое ощущение, что поселились птицы здесь в один момент – хозяева не успели сложить белье с гладильной доски, закрыть недочитанные книги, убрать игруш-

ки с кровати. По квартире парило несколько десятков птиц. Они были везде – в спальной, в зале, в коридоре, на кухне и даже в ванной с туалетом. Жилой выглядит только четвертинка двуспальной кровати. Там, по всей видимости, и спит женщина. На маленькой части свернуты одеяла, а остальная часть кровати заправлена и облеплена экскрементами голубей.

c%л3K, %K›,л, *"=!2,!3 д="…% , %“…%"=2ель…%

Повсюду стоят мешки с зерном. Зал полностью нежилой – на всей мебели гнездятся птицы. На кухне ситуация обстоит так же плачевно. Птицы живут даже в раковине и на холодильнике, который не работает – в квартире за неуплату отключено электричество. Представьте себе все это и добавьте к этому запах, который моментально провоцирует рвотный рефлекс. Получается себе такая маленькая газовая камера. Спасают только открытые круглый год окна и балкон. Даже в двадцатиградусный мороз все нараспашку, чтобы птицы могли легко попадать в квартиру. Мне до сих пор с трудом верится, что среди всего ЭТОГО могут жить люди! Владелица квартиры говорит, что голубей ей послал сам Бог. Она свято верит в то, что соседи хотят отобрать у нее квартиру и переселить ее в дом для умалишенных. От всякой помощи она

o2,ц/ м,!= .%ƒ L…,ч=ю2 …= *3.…е

«×åê – ýòî âàøå îðóæèå â áîðüáå çà ñâîè ïðàâà!»

На следующей неделе все прогрессивное (и не очень) население в сорок восьмой раз будет отмечать Всемирный день защиты прав потребителей. Если читателям уже стало скучно, то совершенно зря. Ибо все мы являемся потребителями — с рождения и до самой гробовой доски. Кстати, гробовая доска — это тоже предмет потребления. Товар, так сказать… Именно в далеком 1962 году в Конгрессе США президент Джон Кеннеди сформулировал четыре основных права потребителя: на безопасность, на информацию, на выбор и право быть выслушанным. Сейчас у нас и выбор есть, и право на ин-

`……= “!%"=

Ìóñîðíèêè çàêîí÷èëèñü – íà÷èíàþòñÿ ñòèõèéíûå ñâàëêè

Александр Степанов:

формацию, и выслушают нас внимательно, но с безопасностью по-прежнему не очень. Едим мы непонятно что, одеваемся в такое же. А упреждающие телевизионные передачи типа «Знак качества», «Экспертиза», «Народный контроль» только еще больше тревожат душу, ибо на немой вопрос – а что же, простите, кушать? – никто не отвечает. Майонез — это не майонез, молоко — не молоко, колбаса – вообще черт знает что такое. А между тем хотелось бы еще немного пожить… В пятницу 5 марта в Краматорском управлении по защите прав потребителей состоялась пресс-конференция с участием заместителя начальника Главного Донецкого областного управления, начальника Северного регионального отдела контроля потребительского рынка (очень длинно звучит, но я не виновата) Александром Степановым (на фото). Несмотря на то, что наше управление существует в городе с осени, знают о нем уже все. По крайней мере, после интервью с Александром Степановым, которое было опубликовано в «Новостях» в октябре, в редакцию до сих пор звонят люди и просят продиктовать номер телефона управления. Специалисты по защите прав потребителей не дремлют, и это радует. Но многое

отказывается и даже на улицу практически не выходит. Всех умерших или задавленных птиц женщина забирает домой. Даже сегодня мне жутко вспоминать, как на балконе она начала разворачивать передо мной сверточек и показывать двух мертвых голубей, причитая: «Это все они, они их убивают. Хотят лишить меня моей защиты. Голуби ведь меня охраняют. Меня и мою квартиру». Только вот выживают ее из квартиры не соседи, а именно голуби. Поделать с этим сотрудники исполкома ничего не могут – они составили акт и отправили его в высшие инстанции. Отправить владелицу квартиры на лечение в психиатрию невозможно – для этого нужно ее согласие. Но, увы, она категорически против и не считает себя психически нездоровой, а даже наоборот — рекомендует обследоваться соседям.

Èç-çà îòñóòñòâèÿ äåíåã ÊÀÒÏ âûíóæäåíî óáèðàòü êîíòåéíåðû â ãîðîäñêèõ ïîñåëêàõ. À íà èõ ìåñòå òóò æå ïîÿâèëèñü ñòèõèéíûå ñâàëêè

зависит и от нас с вами. Рассмотрим хотя бы банальный поход в супермаркет. Как говорят профессионалы, у продавцов существует масса уловок, с помощью которых они навязывают нам ненужный товар. К примеру, большие супермаркеты специально организованы так, чтобы человек обошел всю торговую площадь. Для этого молоко, хлеб выставляются для реализации подальше от входа. Следующая уловка заключается в том, что большинство из нас смотрит на полки, располагающиеся на уровне глаз. Будьте внимательны, не исключено, что сроки реализации товаров, располагающихся на этих полках, могут быть уже на грани. Всем известно, что рядом с кассой совершается большинство импульсивных покупок – шоколадка, жевательная резинка. Помните, эти товары тоже имеют срок годности. Чтобы хоть немного подстраховаться, ходите за покупками с заготовленным заранее списком необходимого. Это что касается продуктов питания. Что же касается всего несъедобного, то здесь существует главное правило – требуйте чек, подтверждающий покупку. «Чек – это ваше оружие в борьбе за свои права!» — говорит Александр Степанов. Так что удачных всем покупок!

В конце прошлой недели в нашу редакцию обратились жители улицы Школьной. По их словам, недавно работники КАТП убрали баки с нескольких мусорных площадок вдоль улицы, и теперь там образовываются мусорные свалки. «А ведь мы платим за мусор. А представьте, что будет, когда придет лето? Тогда к летающему мусору добавится еще и вонь с мухами», — жалуются жители. По словам начальника КАТП Валерия Мартынова, в этом районе существует ведерный сбор мусора. Жители оплачивают вывоз ТБО, выставляют его в ведрах на улицу, а машина проезжает и забирает ведра только от дворов, оплативших эту услугу. В настоящий момент договора на вывоз мусора в этом районе заключены только с каждым пятым двором. «Но наши люди хитрые – зачем платить, если мусор можно просто вывезти в ближайшую посадку?» — рассказывает Валерий Мартынов. Поэтому, чтобы не захламлять посадки, власти города приняли решение установить контейнеры, мусор из которых вывозят за счет городского бюджета. Вообще же на борьбу со стихийными свалками выделялось по 30 тысяч гривен в месяц. На эти деньги содержалось несколько площадок с контейнерами, а также убирались стихийные свалки в городских посадках. По словам Валерия Мартынова, последние несколько месяцев город не оплачивает эти услуги. Более того, КАТП получает только половину средств, необходимых на содержание так называемого «черного тюльпана». На очередном аппаратном совещании городской голова Геннадий Костюков дал свою оценку этой проблеме. По его словам, урны должны вернуться на свое место. Дело в том, что, если не собирать мусор таким способом, совсем скоро он окажется в ближайшей посадке.

`лл= qл=K%3“%"=

`…д!еL p%м=…е…*%


ÄËß ÌÈËÛÕ ÄÀÌ

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

9

«Мисс- фото Северный Донбасс» t%2%*л3K &d,=л%г[ 6 м=!2= " м3ƒее ,“2%!,, г%!%д= C%д"‘л ,2%г, 15г% !ег,%…=ль…%г% *%…*3!“= &l,““ --%2% qе"е!…/L d%…K=““[," *%2%!%м C!,…,м=л, 3ч=“2,е де"%ч*, , де"3ш*, г. j!=м=2%!“*=, г. u=!ь*%"=, C%“. p=Lг%!%д%* qл=" …“*%г% !=L%…=, г. m,*%л=е"*= , д!3г,. Kл,ƒле›=?,. г%!%д%"

qе!геL l=2юш= $ "д%.…%",2ель -%2%*%…*3!“%"

«Фейерверк», ансамбль «Нонстоп», девушки из группы современных восточных танцев под руководством Ирины Кожевник и детки из ансамбля современного эстрадного танца. Творческих успехов и удачи пожелал клубу председатель союза фотохудожников Юрий Галыгин,

В этот же день состоялось и открытие фотовыставки, приуроченной к юбилею конкурса. Открыл церемонию вручения наград отец Игорь, проповедник украинской православной церкви. Он благословил всех участниц и присутствующих, пожелал успеха и процветания фотоклубу, так как, по его словам, «одно из проявлений молитвы – улыбка, а, глядя на такую красоту, у нас на лице она непременно появляется». Сергей Николаевич Матюша, руководитель «Диалога», выразил благодарность всем, кто долгие годы помогает клубу, да и в этот день все победители получили от представителя компании ценные призы. Ранее были три возрастных группы, принимавших участие в конкурсе, но в честь 15-летия была образована четвёртая – мини-мисс фото Северного Донбасса, победительницами которой стали Алина Лысакова, Виктория Белицкая, Ангелина Орлянская и Дарья Подгорная. В младшей же, средней и старшей группах победили В. Коплянок, С. Павлова; А. Забелина, А. Максимюк, А. Шаповалова; Е. Качур, А. Рябенко, Е. Галич и другие. Развлекали публику в этот день вокально-инструментальный ансамбль `л,…= k/“=*%"= $ %д…= ,ƒ l,…,-м,““

b%*=ль…% ,…2“!3ме…2=ль…/L =…“=мKль &tеLе!"е!*[

подчеркнув, что фотографам «Диалога» удаётся создавать истинный праздник красоты, а это не может не радовать окружающих. Победительницами необычной номинации «Мисс-фото 15-летия» стали Я. Литовченко, А. Панибратченко и П. Маценко. Эти девушки были выбраны лучшими среди всех, принимавших участие в конкурсе «Мисс-фото Северный Донбасс» на протяжении 15 лет существования клуба. В заключение хочется сказать, что, глядя на наших донбасских очаровательных юных созданий, находишь подтверждение известному постулату «Красота спасёт мир». `……= pедь*=

«Ó ëþáâè æåíñêîå ëèöî» Ольга Александровна Епишина – очень талантливый и многогранный человек: она не только стилист, визажист, парикмахер, но и профессиональный фотограф В канун праздника всех женщин, 5 марта, в музее истории города состоялось открытие фотовыставки Ольги Епишиной под названием «У любви женское лицо». Все фотографии, представленные в музее, проникнуты одной темой – прелестью женской красоты и непосредственности в любом возрасте, ведь, как гово-

рит автор, «все женщины самобытны и индивидуальны по своей природе». На фото изображены люди разных возрастов, начиная от маленьких девочек дошкольного возраста и заканчивая женщиной, которой уже 91 год, так как, по мнению О. А. Епишиной, на каждом жизненном этапе, будь то девочка, девушка или женщина, любая из них имеет свою трогательность и очарование. В начале презентации зрители встретили весну и провели зиму вместе с ансамблем народной песни «Курiнець», что придало ещё больше праздничного и весеннего настроя. Также пришли поздравить Ольгу Александровну препода-

mе32%м,м= nльг= eC,ш,…= t%2%!=K%2= nльг, eC,ш,…%L

t%2%!=K%2= nльг, eC,ш,…%L

ватель школы искусств №1 Борис Борисов, подарком которого являлись исполненные им композиции на саксофоне, и руководитель городского отдела культуры и туризма Алена Шипова, которая отметила необычайную фантазию и талант автора фоторабот. Заслуга О. Епишиной ещё и в том, что совсем недавно она создала женскую общественную организацию «Триумф», некоторые представительницы которой стали моделями для её фотосъёмок. Члены этой организации – активные женщины

нашего города, которые поддерживают не только друг друга, но и всячески стараются разрабатывать различные проекты в жизни социума города. Высказал слова восхищения и Юрий Галыгин, председатель фото-клуба «Юрис», что является для любого профессионального фотографа не просто похвалой, а и высокой оценкой его творчества. Несмотря на то, что выставка «У любви женское лицо» является 13-й в жизни О. А. Епишиной, это число никакого негативного отпечатка в этот день не оставило, а, наоборот, принесло удачу, так как все работы были приняты просто на ура. `……= pедь*=

rч!ед,2ель: Š%л“2%г3ƒ%" `.b. hƒд=2ель - )o &q=л=!,[ (E-mail: alex_tol@bk.ru). q"-"% d0 1 2344 %2 29.12.05 г. m=K%! , "е!“2*= - )o &q=л=!,[. pед=*2%! - nльг= q2=д…,че…*%. `д!е“ !ед=*ц,,: 84333, d%…ец*= %Kл., г. j!=м=2%!“*, 3л. kе…,…=, 19 `, d%м K/2=, ле"%е *!/л%, 3 .2=›, *%м…. 311. Šел.: ›3!…=л,“2/ - 39935; %2дел !е*л=м/ - 2/- 31451; &г%! ч= л,…, [ - 099-060-01-33. dл C,“ем: 84331,г. j!=м=2%!“*,=/ 1537. E-mail: privet@hi.dn.ua p3K!,*= &r“л3г,[, %KA "ле…, *%мме!че“*%г% .=!=*2е!= , дл ю!,д,че“*,. л,ц - Cл=2…/е. pед=*ц, “%.!=… е2 ƒ= “%K%L C!="% !ед=*2,!%"=…, ,…-%!м=ц,,. V - …= C!="=. !е*л=м/ c=ƒе2= %2Cеч=2=…= " 2,C%г!=-,, g`n &pед=*ц, г=ƒе2/ &d%…K=““[ Š,!=›: 8980 g=*=ƒ 1 9


ÊÓËÜÒÓÐÀ È ÑÏÎÐÒ

10

Õîðîøåå íàñòðîåíèå â ïîäàðîê ìèëûì äàìàì b ш*%ле ,“*3““2" C!%ш‘л …=“2% ?,L C!=ƒд…,* "е“…/ В школе искусств №2 сложилась добрая традиция – каждый год в преддверие праздника 8 Марта её воспитанники устраивают концерт для своих родителей и педагогов. Эта весна не стала исключением. 5 марта в концертном зале собрались все желающие прикоснуться к прекрасному. На сцене один за другим сменялись номера художественной самодеятельности. Юные артисты покорили публику музыкальными произведениями,

выполненными на профессиональном уровне, весёлыми стихами и жизнерадостными танцами. Тут вам и полёт разноцветных бабочек, и вальс нежных ромашек, и заводной рок-н-ролл. У зрителей моментально появилось праздничное настроение. Для женщин, пришедших на это мероприятие, праздничный день наступил ещё тогда. Можно сказать, что в зале буквально пахло весной. Вот, друзья мои, как краматорские дети умеют её зазывать.

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

Èãðàåì â íàñòîëüíûé òåííèñ 5 è 6 ìàðòà â ñïîðòèâíîì çàëå ÄÃÌÀ ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ãîðîäà ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó Это первый этапный турнир подобного типа. В нём приняли участие как дети, как и взрослые – всего 57 человек. 30 школьников из Краматорска (ДЮК ДП №2, СК «Надежда», «Спринт»), Дружковки (СК «Дружковка»), Николаевки (Николаевская школаинтернат) встретились в товарищеских поединках. Организатором данного мероприятия выступил городской отдел физкультуры и спорта. Главный судья соревнований – преподаватель ДГМА Дегтярёва Н.В., ответственный секретарь – тренер ДЮК ДП №2 Пархоменко Л.А.

kюK= q,д%!е…*%

kюK= q,д%!е…*%

hг!%"%L м%ме…2

Композитор Игорь Крутой и краматорчанин Руслан Евстигнеев теперь соавторы

l=ле…ь*,е 2=…ц%!/ C%*%!,л, C3Kл,*3 ›,ƒ…е!=д%“2…/м, 2=…ц=м,

Изюминкой праздничного концерта по случаю Восьмого марта в клубе «Заря» стала премьера песни «Ты мне послана Богом». Ее соавторами выступили композитор Игорь Крутой и краматорчанин Руслан Евстигнеев (текст и исполнение). Об истории этого сотрудничества автор текста рассказал следующее: – Я был на творческом вечере Игоря Крутого в Киеве и попросил разрешения исполнять его песни. Тогда Игорь Крутой и подарил мне диск с несколькими инструментальными композициями. Он сказал, что я

имею полное право написать свои стихи на любую из мелодий диска. Так в моем репертуаре появились две новые песни. Сам композитор текстов Руслана еще не видел. Но уже нынешним летом краматорчанин планирует встретиться с Игорем Крутым, чтобы показать ему результат своей работы. Любопытно, что еще на одну из композиций этого диска свой текст написал Александр Розенбаум. `…д!еL x2=ль

Танцуют все! «Спинки выпрямили, животики втянули!» – с этих слов начинается практически каждое занятие в студии «Джаз - Модерн». Я попала на занятие случайно (ну кто бы мог подумать, что в гостинице «Краматорск», на четвертом этаже, есть самый настоящий хореографический зал с зеркалами и станочками?!). Просто услышала вот это «животики втянули» и поймала себя на том, что мгновенно выполнила команду. Вот бы кто-то почаще это говорил! Впрочем, как оказалось, ничего невозможного нет. Глядя на руководителя студии —молоденькую красивую и подтянутую Анастасию Левенец, очень захотелось стать если не такой же (увы, поздно!), то хотя бы приблизиться. Настя по образованию переводчик. Для того, чтобы пройти языковую практику, она год жила в Германии. Именно там и поступила в школу хорео-

m3 , чем b%л%ч*%"= л3чше?

графии. Собственно говоря, танцами Анастасия начала заниматься еще с шести лет. Вступительная программа была достаточно сложной. А по-другому, наверное, и не было бы. Ведь школа выпускает специалистов, работающих на всех сценах мира. Окончив годичные курсы, Настя получила специальность «Современный танец контемп». Контемп – направление в современной хореографии. Это своего рода симбиоз востока и запада, классики и авангарда, профессиональной техники и свободы. В общем, вернулась Настя в Краматорск с единственной целью – основать свою школу. Итак, студии «Джаз-Модерн» недавно исполнилось два года. Занятия проводятся для любого возраста и на любой вкус. Есть такие направления как джаз-модерн, стрип-пластика, йога для беременных, детская хореография и ритмика, бальные танцы. Как оказалось, это все ужасно интересно. Например, навыки стрип-пластики придают женщине чувства внутренней гармонии и раскрепощенности. Умение красиво раздеваться – одно из важнейших искусств, которым должна владеть современная женщина. Специалисты утверждают, что после занятий стриппластикой меняется не только походка и движения, но даже взгляд! Приходит ощущение уверенности в себе. А это так важно для женщины! На уроках джаз-модерна используется хореография различных направлений современного танца, в основе которых лежит именно джазовый танец. А это сила, гибкость,пластичность, выносливость и, наконец, просто отличная форма. О йоге для беременных вообще много говорить необходимости нет. Как восстановить силы за короткое

`…=“2=“, kе"е…ец “% “"%,м, м=ле…ь*,м, "%“C,2=……,ц=м,

время, как снять накопленное напряжение в ногах и бедрах, техника дыхания, искусство релаксации – все это тоже здесь, в студии «Джаз-Модерн». Кстати, это Настя попробовала на себе, когда была беременной. « Я занималась почти до восьмого месяца. И, кроме всего прочего, самым важным элементом таких занятий считаю установление контакта будущей мамы с малышом», – считает Анастасия. Нужно подчеркнуть, что в студии для каждого направления есть свой преподаватель. Да, еще, чуть не забыла. Школа имеет право выдачи сертификата. Кроме всего вышеперечисленного, здесь вам помогут и с постановкой свадебного танца. Что любопытно, за помощью сюда обращаются женихи с невестами из Кие-

ва и Донецка! А еще в студии «Джаз-Модерн» есть свой магазин. Называется он «Все для танца, гимнастики, фитнеса». Чего здесь только нет: обувь для народного и современного танца, платья и костюмы, аксессуары вплоть до шпилек. По каталогу можно заказать все, что душе угодно. Срок исполнения – неделя. Короче, рассказывать можно долго, но, помоему, проще зайти в 412 офис гостиницы «Краматорск» и все увидеть собственными глазами. Кстати, недавно младшая группа демонстрировала родителям свои достижения. Зачетное занятие превратилось в самый настоящий весенний концерт. Все было так, как и должно было быть – детки с преподавателями волновались, мамы гордились, а папы фотографировали. Да, и еще, здесь вполне возможно проведение индивидуальных занятий. Для тех, кто заинтересовался, сообщаем телефоны: 095-57-22-715 или 48-19-56. `лл= qл=K%3“%"=


«Новости» № 9, 10.03.2010 г. До відома акціонерів! ЗАТ “Інвестиційний дім Астрон” повідомляє про чергові загальні збори акціонерів за результатами роботи Товариства у 2009 році, які відбудуться 27 квітня 2010 р. о 12.00 час. за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 6, Зал засідань, 3-й поверх. Порядок денний зборів: 1. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів. 3. Затвердження регламенту проведення зборів. 4. Звіт Голови правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження балансу Товариства на 01.01.2010 р. 7. Про покриття збитків за звітний рік та виплату дивідендів.

До відома акціонерів! ЗАТ “Вестастрой” повідомляє про чергові загальні збори акціонерів за результатами роботи Товариства у 2009 році, які відбудуться 27 квітня 2010 р. о 14.00 час. за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 6, Зал засідань, 3-й поверх. Порядок денний зборів: 1. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів. 3. Затвердження регламенту проведення зборів. 4. Звіт Голови правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження балансу Товариства на 01.01.2010 р. 7. Про покриття збитків за звітний рік та виплату дивідендів.

До відома акціонерів! АТЗТ “Торговий дом Астрон” повідомляє про чергові загальні збори акціонерів за результатами роботи Товариства у 2009 році, які відбудуться 27 квітня 2010 р. о 10.00 час. за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 6 Зал засідань 3-й поверх. Порядок денний зборів: 1. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів. 3. Затвердження регламенту проведення зборів. 4. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження балансу Товариства на 01.01.2010 р.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß 8. Вибори членів Правління Товариства. 9. Про зміну форми випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну: - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власниками акцій, - визначення дати припинення ведення реєстру. 10. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 45Д-74 від 03.02.2004 р., укладеного з ПАТ КБ «Приватбанк». 11. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій. 12. Про затвердження змін до Статуту ЗАТ «Інвестиційний дім Астрон». Довідки за телефоном: 06264-8-97-57 Правління Товариства

c%л%"= C!="лS…… g`Š &P…"е“2,цSL…,L дSм `“2!%…[ n.k.aеKеш*%

8. Про зміну форми випуску акцій Товариства з документарної в без документарну: - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власниками акцій, - визначення дати припинення ведення реєстру. 9. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 45-Д75 від 17.05.2000 р., укладеного з ПАТ КБ «Приватбанк». 10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій. 11. Про затвердження змін до Статуту ЗАТ «Вестастрой». ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ: фінансово-господарської діяльності ЗАТ «Вестастрой» за 2009 рік (тис.грн.) Довідки за телефоном: 06264-8-97-57 правління товариства c%л%"= C!="лS…… g`Š &bе“2=“2!%L[ n.n.qе*!е2=!

11

До відома акціонерів! ЗАТ “Коммунтранс” повідомляє про чергові загальні збори акціонерів за результатами роботи Товариства у 2009 році, які відбудуться 27 квітня 2010 р. о 18.00 час. за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 6, Зал засідань, 3-й поверх. Порядок денний зборів: 1. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів. 3. Затвердження регламенту проведення зборів. 4. Звіт Голови правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження балансу Товариства на 01.01.2010 р. 7. Про покриття збитків за звітний рік та виплату дивідендів.

8. Про зміну форми випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну: - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власниками акцій, - визначення дати припинення ведення реєстру. 9. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 45-Д95 від 23.06.2003 р., укладеного з ПАТ КБ «Приватбанк». 10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій. 11. Про затвердження змін до Статуту ЗАТ «Коммунтранс». Довідки за телефоном: 06264-8-97-57 Правління Товариства c%л%"= C!="лS…… g`Š&j%мм3…2!=…“[ n.n.o="л%"

До відома акціонерів! ЗАТ “Промстроймонтаж” повідомляє про чергові загальні збори акціонерів за результатами роботи Товариства у 2009 році, які відбудуться 27 квітня 2010 р. о 16.00 час. за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Двірцева, 6, Зал засідань, 3-й поверх. Порядок денний зборів: 1. Про обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів. 2. Обрання лічильної комісії по підрахунку голосів учасників зборів. 3. Затвердження регламенту проведення зборів акціонерів. 4. Звіт Голови правління про результати фінансовогосподарської діяльності Товариства за 2009 рік та основні напрямки діяльності на наступний рік. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії. 6. Затвердження балансу Товариства на 01.01.2010 р. 7. Про покриття збитків за звітний рік та виплату дивідендів.

8. Про зміну форми випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну: - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власниками акцій, - визначення дати припинення ведення реєстру. 9. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 45-Д100 від 08.10.2004 р., укладеного з ПАТ КБ «Приватбанк». 10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій. 11. Про затвердження змін до Статуту ЗАТ «Промстроймонтаж». Довідки за телефоном: 06264-8-97-57 Правління Товариства

c%л%"= C!="лS…… g`Š &o!%м“2!%Lм%…2=›[ l.c.lS…S…

7. Про покриття збитків за звітний рік та виплату дивідендів. 8. Про зміну форми випуску акцій Товариства з документарної в бездокументарну: - обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, - обрання зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власниками акцій, - визначення дати припинення ведення реєстру. 9. Про припинення дії договору на ведення реєстру № 45-Д-39 від 18.02.2004 р., укладеного з ПАТ КБ «Приватбанк». 10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про дематеріалізацію акцій. 11. Про затвердження змін до Статуту АТЗТ «Торговий дом Астрон». Довідки за телефоном: 06264-8-97-57 Правління товариства c%л%"= C!="лS…… `ŠgŠ œŠ%!г%",L д%м `“2!%…B j.`.l=ш…е…*%"

n2"е2/ …= “*=…"%!д


12

«Новости» доступны в интернете! Добро пожаловать на http://hi.dn.ua!

«Новости» № 9, 10.03.2010 г.

Êîíäðàòüåâà Åêàòåðèíà – ïåðâàÿ ëåäè ÊÝÃÈ b j}ch “%“2% л“ е›ег%д…/L *%…*3!“ &l,““ j}ch[

НАРОДНАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

099-060-01-33

Этот номер должен стать горячим! Вы очевидец необычного происшествия? Знаете новость, которая может быть сенсацией? Слышали об интересном событии? Хотите пожаловаться на чиновников и иных должностных лиц? Срочно сообщите в «Новости»! Кроме телефона для смс, вы можете воспользоваться редакционным телефоном по будням с 9.00 до 17.00 часов: 3-99-35. Если ваша новость достойна публикации и появится на страницах «Новостей», ее автор получит пополнитель счета.

Îâåí. Âû íà ãðåáíå âîëíû, âàñ îêðóæàþò çàãàäêè è òàéíû, è äàæå ñïëåòíè ìîãóò ñäåëàòü âàì ñíîãñøèáàòåëüíóþ ðåêëàìó. Îáùèòåëüíîñòü è îáàÿíèå âàøè ñòîëü âåëèêè, ÷òî âèõðü íîâûõ âñòðå÷ è çíàêîìñòâ îõâàòûâàåò âàñ. À âîò íà ðàáîòå íå ñòîèò èçëèøíå êàïðèçíè÷àòü è ïðèäèðàòüñÿ ïî ìåëî÷àì – òàêèìè äåéñòâèÿìè âû ìîæåòå îãîð÷èòü îêðóæàþùèõ è ïîâðåäèòü ñâîåé êàðüåðå. Òåëåö.  ïîíåäåëüíèê ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü. Âî âòîðíèê íàéäåòñÿ ïðèìåíåíèå âàøåìó èíòåëëåêòóàëüíîìó ïîòåíöèàëó – îí ïîìîæåò âàì äîáèòüñÿ óñïåõà è ïðèçíàíèÿ îêðóæàþùèõ.  ñðåäó âàñ ìîãóò ïîðàäîâàòü íåêèå ñîáûòèÿ èëè íîâîñòè, â êîòîðûõ âû áóäåòå çàèíòåðåñîâàíû. Áëèçíåöû. Õîðîøàÿ íåäåëÿ äëÿ äîäåëûâàíèÿ íåçàâåðøåííîãî – â ýòè äíè ëåãêî ìîæíî íàâåðñòàòü óïóùåííîå.  âàøèõ ñèëàõ èçìåíèòü îòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè â ëó÷øóþ ñòîðîíó.  ïîíåäåëüíèê è ïÿòíèöó ëó÷øå íå âñòóïàòü â ñïîðû, òàê êàê îíè íå ïðèíåñóò íè÷åãî êîíñòðóêòèâíîãî. Âòîðíèê áëàãîïðèÿòåí äëÿ ïîåçäîê, îñîáåííî áóäóò óñïåøíû êîìàíäèðîâêè. Ðàê. Íå çàöèêëèâàéòåñü íà ïðîøëûõ äîñòèæåíèÿõ, ñîáåðèòåñü ñ ñèëàìè è ðåøèòåëüíî ïðåîäîëåéòå íîâûé ðóáåæ. Çà çàòðà÷åííûå óñèëèÿ âû áóäåòå âîçíàãðàæäåíû ñïîëíà. Æåëàòåëüíî

äåðæàòüñÿ ïîäàëüøå îò âñÿêèõ àâàíòþð, ñâÿçàííûõ ñ ëåãêèì îáîãàùåíèåì è àçàðòíûìè èãðàìè. Ñåé÷àñ ó âàñ ìîæåò íàñòóïèòü îòâåòñòâåííûé ïåðèîä êàðüåðíîãî ðîñòà è ñâÿçàííûõ ñ íèì ñëóæåáíûõ è ìàòåðèàëüíûõ äîñòèæåíèé. Ëåâ. Âû ìîæåòå äîáèòüñÿ ìíîãîãî, åñëè çàðàíåå óñòàíîâèòå î÷åðåäíîñòü äåë ïî ñòåïåíè èõ çíà÷èìîñòè äëÿ âàñ, à íå áóäåòå õâàòàòüñÿ ïîäðÿä çà âñå, ÷òî ïðèõîäèò âàì â ãîëîâó. Âî âòîðíèê, ÷òîáû íå çàòðàòèòü ñëèøêîì ìíîãî ñèë è íåðâîâ íà äèïëîìàòèþ, ñòàðàéòåñü ïîìåíüøå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó è äðóãèì âîçìîæíûì îïïîíåíòàì. Äåâà. Íà ýòîé íåäåëå ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå äåëîâûå ïàðòíåðû è ïîêðîâèòåëè, â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî áóäåò ðåàëèçîâàòü ñàìûå äåðçêèå ïëàíû, ñîçäàòü õîðîøèé çàäåë íà áóäóùåå, óëó÷øèòü ìàòåðèàëüíîå ïîëîæåíèå. Óäà÷à áóäåò ñîïóòñòâîâàòü âàì â ñàìûõ ðàçíûõ äåëàõ. Âåñû. Íà ýòîé íåäåëå ïîïûòàéòåñü âûáðîñèòü èç ãîëîâû âñå, ÷òî íå ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ. Íå öåïëÿéòåñü çà ñòàðîå – îò ïåðåìåí âû òîëüêî âûèãðàåòå. Òåì ïðåäñòàâèòåëÿì âàøåãî çíàêà, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îòïóñêå, çâåçäû ðåêîìåíäóþò àêòèâíî ðàçâëåêàòüñÿ, ñîâåðøàòü óâåñåëèòåëüíûå ïîåçäêè è ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ñâåòñêîé æèçíè. Ñêîðïèîí. Íåäåëÿ ñâÿçàíà ñ îòäûõîì, ðàññëàáëåíèåì, îñâîáîæäåíèåì îò ñóåòû. Çàíèìàéòåñü òîëüêî íåîáõîäèìûìè äåëàìè, à âñå îñòàëüíîå ïîñòàðàéòåñü îòëîæèòü íà ïîòîì. Åñëè æå îò êàêèõ-òî ñðî÷íûõ äåë âñå æå íå óäàñòñÿ èçáàâèòüñÿ,

4 марта в актовом зале КЭГИ было на удивление многолюдно. В институте намечалось самое важное событие года. Какое? Естественно, выбор первой красавицы. За этот титул соревновались 10 очаровательнейших студенток вуза. Как сказал один из членов жюри, каждая из них достойна называться лучшей. Но задача конкурса – выбрать «Мисс КЭГИ». Для того, чтобы ею стать, девушки старались, как могли. Все пытались доказать свою неповторимость и яркую индивидуальность. Конечно же, наиболее удачный способ рассказать о себе прекрасной – это провести собственную презентацию. Ктото вещал о своих достижениях, кто-то, наоборот, о будущих планах. Ещё одной проверкой красноречия участниц послужил конкурс под незатейливым названием «Ситуация». Красавицам нужно было, благодаря ораторским навыкам, добиться необходимого результата. У одних это получалось удачно, у других не очень. Наиболее оригинально вышла из ситуации конкурсантка, которой очень хотелось посидеть, но место было занято: «Молодой человек, если вы сейчас уступите мне место, то после двух встреч со мной третью вы получите в подарок». Думаю, ни один парень не проигнорирует подобные слова,

ðåøàéòå èõ â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè. Âàì íàêîíåö-òî óäàñòñÿ ðåàëèçîâàòü íåêèå äàâíèå ïëàíû. Ñòðåëåö. Íà ýòîé íåäåëå îêàæóòñÿ óäà÷íûìè çàáîòû î âíåøíîñòè, à òàêæå ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ.  ïîíåäåëüíèê âàø çàìûñåë, îñîáåííî åñëè ïðåäñòàâèòü åãî â ïèñüìåííîì âèäå, ìîæåò ïîääåðæàòü âëèÿòåëüíûé ÷åëîâåê. Âî âòîðíèê âàì íàâåðíÿêà çàõî÷åòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê, âñå ðàçëîæèòü ïî ïîëî÷êàì – äàæå ñîáñòâåííûå ìûñëè è ÷óâñòâà. Êîçåðîã. Íåäåëÿ ìîæåò îêàçàòüñÿ äîâîëüíî ñóåòëèâîé. Âåðîÿòíû èñêàæåíèÿ ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèè – êàê èç-çà âàøåãî íåâíèìàíèÿ, òàê è ïî çëîìó óìûñëó òåõ, ñ êåì âàì äîâåäåòñÿ îáùàòüñÿ. Íàñòóïàåò âðåìÿ æèçíåííûõ èçìåíåíèé, è âàì íåîáõîäèìî ê íèì ïîäãîòîâèòüñÿ. Ýòî âðåìÿ, êîãäà ïîðà ïðîùàòüñÿ ñ óñòàðåâøèì – áóäü òî âåùè èëè îòíîøåíèÿ. Âîäîëåé. Âàøè èäåè è ïëàíû, íåñìîòðÿ íà íåñêîëüêî ýêçîòè÷åñêèé õàðàêòåð, íàéäóò íà íûíåøíåé íåäåëå ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó. Íå ñêðîìíè÷àéòå – ïîçâîëüòå ðàñêðûòüñÿ ñâîèì òàëàíòàì è ñïîñîáíîñòÿì. Áîëüøå óâåðåííîñòè â ñâîèõ ñèëàõ. Íà ðàáîòå âàì íûí÷å ïîòðåáóåòñÿ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíàÿ ñîáðàííîñòü. Ðûáû. Åñëè âû ïûòàåòåñü äåëàòü, êàê ëó÷øå, à ïîëó÷àåòñÿ, êàê âñåãäà, – ýòî çíàê òîãî, ÷òî âû íå ñîâñåì ïîíèìàåòå, ÷òî, ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, äåëàåòå. Íå ðàñïûëÿéòåñü, ïîñòàâüòå ñåáå êîíêðåòíóþ öåëü.  ïåðâîé ïîëîâèíå íåäåëè õîðîøî ïóòåøåñòâîâàòü èëè ïðèíèìàòü ãîñòåé, â òîì ÷èñëå èíîñòðàííûõ.

сказанные прекрасной брюнеткой с точеной фигурой. Но истинная леди должна уметь не только красиво говорить, поэтому жюри пришлось оценивать такие привычные и неотъемлемые конкурсы талантов и кулинарного мастерства. Зрители же, в свою очередь, с увлечением наблюдали полные лиризма и нежности бальные танцы и отражающие суровую действительность песни группы «КИНО» в исполнении хрупкой мадемуазель. Относительно оценок судьи спорили долго. Возможно, распределение номинаций типа «Мисс - оригинальность» или «Мисс -улыбка» у кого-то вызвало сомнения и возмущение, но с присуждением главного титула, пожалуй, согласились все. Первой умницей и красавицей КЭГИ была признана Кондратьева Екатерина – первокурсница факультета психологии. Для того, чтобы победить в этом конкурсе, Катя очень много работала над собой. По её словам, всего в своей жизни она добивалась благодаря собственному труду и маминой поддержке. Друзья и одногруппники отзываются о нововыбранной мисс как об умной, талантливой, компанейской девушке. Таким образом,

n2"е2/ …= “*=…"%!д “м%2!,2е …= “2!. 11

справедливо можно говорить: Катя Кондратьева, действительно, первая леди КЭГИ. kюK= q,д%!е…*%

Новости 2010 №9  

газета Новости 2010 №9

Новости 2010 №9  

газета Новости 2010 №9