Page 1

ВЫБОРЫ В КРАМАТОРСКЕ ОНЛАЙН! 7 февраля читатели «Новостей» смогут проследить за ходом выборов Президента Украины на сайте hi.dn.ua

Àíàòîëèé Áëèçíþê: «Ñ òàêîé ïîëèòèêîé ïðàâèòåëüñòâà íàì êîëþ÷àÿ ïðîâîëîêà íå íóæíà» Донецкая область все больше погружается в пучину бюджетных неплатежей

¹4 (207) 3 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Öåíà 1,25 ãðí.

Òðåòü íàñåëåíèÿ Êðàìàòîðñêà ìîæåò îñòàòüñÿ áåç òåïëà

ÍÎÂÎÑÒÈ

ÊÒÎ ÑÊÀÆÅÒ ÍÀÌ:

ÏÐÅÂÅÄ

7 февраля состоится второй тур выборов, в ходе которого многострадальная Украина а обретет, наконец, Президента

Êðàñüòå áàòàðåè â ÷åðíûé öâåò! Øêîëüíèêîâ íàó÷àò ýêîíîìèòü ýíåðãîíîñèòåëè è óòåïëÿòü æèëèùå Î3

Ñàíèòàðû ÷óòü íå çàêðûëè ñëóæáó òàêñè «068» Êëàññè÷åñêèé ñþæåò ïðî òàêñèñòà, êîòîðûé óõèòðèëñÿ ðàáîòàòü ñëóãîé ñðàçó ó äâóõ ãîñïîä Î 4

Íà ÐÝÑ ïîäàëè â ñóä Ïðèçíàâàòü ñâîè îøèáêè ýëåêòðèêè íå õîòÿò è ñîáèðàþòñÿ îòñòàèâàòü ñâîþ ïðàâäó Î5

Êðàìàòîð÷àíå – æàäèíû? Äëÿ ìíîãèõ Êðàñíûé Êðåñò ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíåé íàäåæäîé Î6

Ïðè ýòîì ñàìî çäàíèå äåðæèòñÿ ïðè ïîìîùè êàêîé-òî ìàòåðè, ÷åñòíîãî ñëîâà è ýíòóçèàçìà ìåäèêîâ Î7

Ñòðàíà ãëóõèõ ñîâñåì ðÿäîì Âðà÷ó À. Ìèíàåâó áûë âðó÷åí äèïëîì «Çà âûäàþùèåñÿ äîñòèæåíèÿ â äåëå îêàçàíèÿ ñëóõîâîé ïîìîùè» Î8

Ðåçîíàíñíàÿ ïóáëèêàöèÿ «Íîâîñòåé»

Ïîâòîðÿåì âîïðîñ: «Êðåäèòû èëè äóðèëîâî?»Î 9

Àêòóàëüíûé âîïðîñ: êàê óâåëè÷èòü äîõîä?

Ñåãîäíÿ, êàê íèêîãäà, ñòàë àêòóàëüíûì âîïðîñ Î8 î äîïîëíèòåëüíîì çàðàáîòêå.

?

ГАЗЕТА, КОТОРОЙ ВЕРЯТ ВСЕ

Ýòî, ïîæàëóé, áóäåò äàæå ïîêðó÷å Àë÷åâñêà! Î 2

Õèðóðãèÿ îñòàëàñü áåç ðåíòãåíêàáèíåòà

Î4

ÊÀÒÎÊ в «Квадрате» В Краматорске возрождаются зимние виды спорта – хоккей и фигурное катание

Î 11

Î 10

Разместите Ваши объявления БЕСПЛАТНО на сайте http://hi.dn.ua !!!


ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

2 НАШ АНОНС

Ëæå-æóðíàëèñòû â Êðàìàòîðñêå Вслед за «оборотнями в погонах» появились «оборотни с диктофонами». На выборах Краматорск пережил настоящее нашествие «вроде как журналистов»

Áèçíåñ íà âðàíüå

Две фирмы, принадлежащие одному хозяину, бессовестно обманывают краматорчан

Ýñòåòèêà íàøèõ äâîðîâ

Как бороться с собачьими экскрементами?

ðå ×èòàéòå â ñëåäóþùåì íîìå

ОТВЕТЫ «ЗА БАЗАР» Мэр Краматорска

Геннадий Костюков (î íåêîåì ýêîíîìè÷åñêîì ïîêàçàòåëå):

&ß åãî âûñîñàë íå èç ïàëüöà![

Êîãäà ïîãàñíåò ñâåò? Первое послевыборное аппаратное совещание, состоявшееся 9 февраля, получилось довольно грустным. А чему, собственно, радоваться? Ажиотаж и эмоции кончились, наступили серые и экономически безрадостные будни, поскольку Кабмин по-прежнему тайно запрещает казначейству проводить бюджетные платежи, что практически парализовало работу многих коммунальных предприятий. И даже день рождения Василия Ивановича Чапаева почему-то никак не повышает тонус и не веселит души… a3де2 2ем…% , “*%льƒ*% Работа УРСАС и Горсвета останавливается. В Горсвете на работу выходят лишь начальник и диспетчер, принимающий аварийные заявки – почти весь инженерно-технический состав пребывает в безоплатном отпуске. Ни одно городское предприятие не может с ним

Ó íàñ ïàëüöåì ÄÅËÀÞÒ… (î äåðåâüÿõ):

«Ðàñòè áóäóò, à òàì ïîñìîòðèì…» — À íå áóäóò ðàñòè – òóò ïîñìîòðèì… Беленьковский голова

Игорь Никулочкин «ß íå ïðîòèâ, ïóñòü áîëüøå ñàæàþò äåðåâüåâ. Èõ íàøè êîðîâû ïîåäÿò»

— …ïîòîìó ÷òî ãîðäûì áåëÿíñêèì êîðîâàì çà òðàâîé íàêëîíÿòüñÿ óíèçèòåëüíî!

Член ЦИК

Александр Шелест «Íóæíî íå âîëíîâàòüñÿ, à ïåðåæèâàòü»

— À ìîæíî íå áåñïîêîèòüñÿ, à íåðâíè÷àòü… È íå ññîðèòüñÿ, à ñêàíäàëèòü.

1

2

k,-2 $ …е !%“*%шь, = %KAе*2 !=ƒг!=Kле…, Как и было обещано, 21 городской лифт был отремонтирован в очень сжатые сроки. Но всякие гнусные типы тут же этим вос-

С 1 января 2010 года вводится единый отчет в органы Пенсионного фонда. С целью урегулирования механизма предоставления страхователями отчетности в органы Пенсионного фонда Украины принят Порядок №26-1 от 05.11.2009, в соответствии с которым с 1 января 2010 года вводится единый отчет в систему персонифицированного учета. Предоставление единого отчета значительно упрощает страхователям и застрахованным лицам процедуру формирования и сдачу отчетности. Единый отчет включает полную и актуальную информацию о суммах заработной платы застрахованных лиц в систему персонифицированного учета ведомостей и суммы начисленных взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Учитывая требования, предъявляемые к отчету на бумажном носителе, совмещение годовой отчетности за 2009 год и ежемесячной за 2010 год, которое произойдет с февраля 2010 года, становится актуальным предоставление отчетности в электронном виде с использованием ЭЦП. В этом случае можно оперативно увидеть допущенные в отчетности ошибки и своевременно устранить их прямо на рабочем месте, не выходя из офиса и не дожидаясь финансовых санкций. Внедрение ежемесячной отчетности будет способствовать своевременному и оперативному зачислению страхового стажа за текущий год для назначения или перерасчета пенсий, а также сокращению сроков назначения пенсии. К тому же, каждый работающий может оперативно проверить состояние своего личного дела в Пенсионном фонде, в котором накоплена информация о заработной плате и стаже работы, начиная с 2000 года. Каждый понедельник в управлении ПФУ в г. Краматорске в актовом зале в 10-00 проводятся семинары по заполнению отчетов. Консультацию по новому порядку и электронной отчетности можно получить по тел. 41-86-52, 41-88-06.

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí ïðåäñåäàòåëåì îáëàñòíîãî ñîâåòà, çàìåñòèòåëÿìè ïðåäñåäàòåëÿ îáëàñòíîãî ñîâåòà â îáëàñòíîì ñîâåòå íà I ïîëóãîäèå Должность

сравниться – Горсвет даже начислений не проводит. Если так пойдёт и дальше, предприятие придётся переименовывать в Гортьму. И тогда тёмные Иные воцарятся в Краматорске…Мэр, пытаясь внести хоть какую-то позитивную ноту, сказал, что нужно дотерпеть до конца февраля, а потом полегчает, и добавил, что, несмотря на все проблемы, коммунальные службы ухитряются выполнять свою работу на твёрдую четвёрку. И привёл в пример США, где восточное побережье завалило снегом по уши, и жизнь там остановилась, хотя их коммунальные службы финансируются в сто раз круче наших вооружённых сил.

`дм,…,“2!=ц, 3C!="ле…, oе…“,%……%г% -%…д= r*!=,…/ " г. j!=м=2%!“*е “%%K?=е2:

— Âåðèì. Ó íàñ èç ïàëüöà íå âûñàñûâàþò.

№ п/п

«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

Фамилия, имя, отчество 3

1.

Председатель областного совета

Близнюк Анатолий Михайлович

2.

Заместитель председателя областного совета

Ишков Владимир Николаевич

3.

Заместитель председателя областного совета

Коваль Игорь Георгиевич

Дни и время приема 4

2-й вторник месяца с 10.00 до 14.00 1-й вторник месяца с 10.00 до 14.00 2-я среда месяца с 10.00 до 14.00

Прием граждан осуществляется в кабинете №103 здания областного совета

пользовались и возобновили свою гнусную деятельность по раскурочиванию этих домовых подъёмных механизмов – ремонтники не успевали восстанавливать содранные обрамления, вырезанные кабели. Ну и что, можно в таких условиях что-то восстанавливать? Можно. Но бессмысленно. Население тоже хорошо – ведь слышно же, когда в подъездах что-то курочат! Но никто не звонит и не пытается пресечь. Грустно, товарищи жильцы! Ну, тогда не жалуйтесь… c!,CC= …е2! И это, слава богу, правда. В этой связи мэр Костюков предложил свой собственный способ борьбы с гриппом. Как только премьер – пока ещё! – министр объявит очередную пандемию какой-нибудь хомячковой пневмонии, нужно тут же объявлять выборы! И всё – самая смертоносная пандемия тут же исчезает. Š=…“*,L b.

×èíîâíèêàì âíîâü ïîïûòàëèñü ðàñòîëêîâàòü íîâîå àíòèêîððóïöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî Первая попытка была предпринята ещё в конце прошлого года – тогда юристы, прокуратура и ОБОП собрали представителей всех городских служб и управлений в сессионном зале исполкома и битых два часа втолковывали то, что и сами толком не понимали. Результат первого раунда можно смело назвать нулевым. Однако, вопреки планам, изменения к антикоррупционному законодательству не вступили в силу 1 января. Дату начала битвы с коррупцией перенесли на 1 апреля – оказывается, власти тоже присуще некоторое чувство юмора. И вот 9 фев-

раля донецкие специалисты предприняли вторую попытку, проведя семинар по тонкостям применения новых законов. Судя по отзывам участников, на этот раз кое-что было уже понятно, но в целом неясностей осталось довольно много. Однако, по неофициальному мнению представителей чиновной братии, данное законодательство обречено на невыполнение, ибо начисто меняет структуру взаимоотношений внутри управленческого аппарата и перечёркивает целый ряд документов, не предлагая ничего взамен. Š=…“*,L b.

Âðà÷åé â Êðàìàòîðñêå íå ïðîñòî ìàëî, à î÷åíü ìàëî Кадровый некомплект врачей в городе составляет около сорока процентов. А обеспеченность города участковыми врачами ещё меньше – их у нас всего 44% от необходимого количества. Больше всего от острой нехватки лекарей страдают Старый город и посёлки

– страшно сказать, но там на всех жителей приходится лишь семеро врачей. Заманить молодых специалистов-медиков к нам попросту невозможно – городу нечего им предложить, хотя на сегодняшний день Краматорск может смело принять сотню врачей. Š=…“*,L b.

Êàòîê â Êðàìàòîðñêå – êàê íàçîâ¸ì, òàê è ïîêàòàåìñÿ Заместитель городского головы Станислав Захаров сообщил, что объявленное ранее строительство в парке Пушкина спортивноразвлекательного центра с катком обязательно начнётся и закончится в текущем году. В этой связи меценат строительства компания «КонтурГлобал» и краматорский исполком объявляют конкурс на лучшее название для данного комплекса. Название должно быть кратким, ёмким, оригинальным и, возможно даже, отражать историческую специфику нашего города. Победите-

лю обещана награда – две тысячи гривен, слава на весь город и даже некоторая известность в США среди сотрудников «КонтурГлобал». Условия: предложения следует подавать в письменном виде и заклеенном конверте с обязательным указанием адреса и телефона автора в комнату №10 здания горсовета – пл. Ленина, 2. Предложения, поданные позднее 1 марта 2010 года, рассматриваться не будут. Своё решение комиссия обнародует 9 марта, тогда же состоится и награждение победителя. Š=…“*,L b.


ÄÅËÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

Заводу им. Куйбышева пришел конец нужно постоянно обслуживать. Увы, откачивать воду оттуда после закрытия завода будет просто некому. Под угрозой и абонентская телефонная сеть. На заводе установлена современная телефонная станция американского производства. Что с ней будет во время ликвидации предприятия, можно только догадываться. А какое раздолье будет для бомжей и «металлистов»! Правда, как сказал Павлов, радость их будет недолгой, так как разбирать цеха нужно тоже умеючи. Ох, и народу там поляжет! Несколько слов о железнодорожных путях, пролегающих через территорию завода им. Куйбышева. Ими пользуется НКМЗ. Вот с чем не будет проблем, так это с газом и водопроводом. Газом никто больше не пользуется, а водопровод (длина его 8 км) тупиковый, транзита нет. Но это, пожалуй, и вся радость. На территории предприятия расположено одиннадцать километров канализации, более семи километров тепловых сетей, в жилом фонде сто четыре дома или шестьдесят две тысячи квадратных метров жилья.

nче…ь .%2ел%“ь " *%…це ƒ=г%л%"*= C%“2=",2ь ƒ…=* "%C!%“=. m% %… *=*-2% …е "/!,“%"/"=л“ . b 2% ›е “=м%е "!ем %че…ь .%2ел%“ь "е!,2ь ƒ=мC!ед3 q2=…,“л="3 g=.=!%"3, *%2%!/L “*=ƒ=л, ч2% ,“C%л*%м “д="=2ь“ …е …=ме!е… , …е д%C3“2,2 л,*",д=ц,, ƒ="%д=. m% .%ƒ ,…, *=* ,ƒ"е“2…%, K=!,…. ` K=!,… " …=шем “л3ч=е $ -,!м= &b,ƒ=",[, *%2%!= , ,…,ц,,!%"=л= K=…*!%2“2"% “2=!еLшег% " г%!%де C!едC!, 2, Закрыть завод – это вам не дверь на ключ закрыть. Исполняющий обязанности директора завода Василий Щербачев сказал, что на все подготовительные работы хозяева отвели несколько месяцев. Между тем, ясности в действиях никакой. Зато уже понятно, что произойдет в случае закрытия завода. Поголовное сокращение почти полутора тысяч работников просто меркнет перед технологической проблемой, граничащей с катастрофой. «Первая беда – это шлаковая гора с шестью горизонтальными отстойниками, – рассказал Анатолий Павлов, в свое время возглавлявший это предприятие. – Отстойники расположены близко к реке, и без технического надзора их оставлять нельзя. В противном случае при переполнении их дождевой водой все пойдет в почву.

Вывоз шламов не возможен! Дело в том, что шламы содержат цианиды и родониды, и под них необходимо специально оборудованное место, которого пока нет. Конечно, можно вывозить шлам на обогатительные фабрики, но для этого он должен быть сухим». Как оказалось, это еще не все. На территории завода расположена подстанция электросетей, демонтировать которую просто невозможно! Находится подстанция на балансе завода. Такого резерва мощностей (110 квт) в городе больше нет. И если, не дай Бог, что-то случится с этими электросетями, то двенадцать процентов жителей города останутся без света. Резерва нет! Специалисты говорят, что заново построить в городе объект такой мощности нереально. Кабельные тоннели

Торца в Краматорске не будет?

!

е

*

л

}2%2 ƒ="%д д=л …=ч=л% г%!%д“*%L C!%м/шле……%“2,

В общем, если завод не удастся отстоять, то Краматорск станет «счастливым» обладателем Зоны. Помните сюжет фильма «Сталкер»? В районе падения метеорита стали происходить аномальные явления. Стали пропадать люди. Место получило название Зона. Говорили, что в Зоне есть таинственная комната, в которой сбываются самые

Íà ìåñòå ìîòîòðåêà ïîÿâèòñÿ íîâàÿ çåëåíàÿ çîíà. Íàäîëãî ëè?

Краматорский исполком принял решение высадить в балке Кутовой 1120 кленов и 310 рябин. По словам начальника УЖКХ Владимира Фальченко, новая посадка будет находиться на склонах балки «ближе к Соцгороду». Стоимость работ по озеленению этого участка составляет 159 тысяч гривен. Впрочем, у некоторых членов исполкома возникли вопросы, зачем нужны зеленые насаждения в этой части города, и смогут ли деревья прижиться на меловой почве. По словам Владимира Фальченко, перед утверждением программы озеленения этого участка про-

Š=* "/гл дел= !е*= " 2006 г%д3, *%гд= дл !ем%…2= Cл%2,…/ K/л C%д… 2 ƒ=2"%!

дет, если река действительно исчезнет? Как говорят в природоохранной прокуратуре, спрогнозировать последствия трудно. Но можно. Ну, во-первых, концентрация дерьма, сбрасываемого заводами, станет еще

Последствия вывода из эксплуатации плотины Гебеля могут быть весьма непредсказуемыми. Природа не терпит пустоты плотнее. Во-вторых, вполне вероятно, что из колодцев исчезнет вода. А между тем, в поселках до сих пор есть улицы, не имеющие централизованной подачи воды. В-третьих, возможны проседания грунтов и оползни. Предпосылки тому уже =

м

были в 2002 году, когда поднимали затвор для пропуска паводка. Тогда с берегов поползли плиты. Неоднозначно высказались по поводу ликвидации плотины специалисты ТЭЦ, СКМЗ и филиала совхоза «Орджоникидзе». И если для работы ТЭЦ вполне достаточно Ясногоровской плотины, то СКМЗ без реки никак не обойдется. А совхозу придется отказаться от полива более чем двухсот гектаров земли. В общем, последствия вывода из эксплуатации плотины Гебеля могут быть весьма непредсказуемыми. Природа не терпит пустоты. И как бы не получилось, что на месте исчезнувшей реки зародятся какие-нибудь кракозябры, которые по ночам будут разгуливать по городу, а потом будут появляться дети с ластами и жабрами, отведи нечистую силу!

*

л

=

м

водились специальные консультации со специалистами, которые указали на сорта деревьев, которые смогут выжить на столь скудных почвах. «Расти будет, а там посмотрим», – резюмировал Геннадий Костюков. Честно говоря, обещание посмотреть несколько настораживает. Наш градоначальник – большой любитель пустить под топор сотню-другую деревьев, так что не исключено, что через пару лет на этом месте появятся, к примеру, гаражи. В любом случае, исполком дал только предварительное согласие на эту программу. Окончательное слово за депутатами городского совета. `…д!еL p%м=…е…*%

ƒ j=*,м, *=че“2"=м, д%л›е… %Kл=д=2ь м.! j!=м=2%!“*=?

Мы предлагаем нашим читателям высказаться по этому вопросу. Давайте обсудим, какого мэра в идеале хотели бы видеть краматорчане. О ком из былых градоначальников у старожил остались приятные воспоминания? Порассуждаем о том, кто может стать мэром Краматорска на ближайших выборах, и что этот человек должен будет в первую очередь сделать для города. Мы ждем ваших звонков по телефонам 3-99-35 и 099-060-01-33 и ваших писем по адресу:34333, Краматорск, ул.Ленина, 19А, левое крыло, 3-й этаж, комната 311.

ped`j0hnmm`“ &cnp“)`“ khmh“[ qb“gh

`лл= qл=K%3“%"= е

`лл= qл=K%3“%"=

ПРИГЛАШАЕМ К ДИАЛОГУ

=

!

выстраданные желания. Власти оцепили Зону военными кордонами и колючей проволокой. Пройти в Зону может только проводник, которого зовут Сталкер. Интересно, появится ли в Краматорске свой Сталкер? И где та комната, в которой сбываются все мечты?

Áàëêó Êóòîâóþ ñîáèðàþòñÿ îçåëåíèòü

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî ïëîòèíà Ãåáåëÿ ñêîðî ïðåêðàòèò ñâîå ñóùåñòâîâàíèå

Она была построена в 1931 году для нужд предприятий, которые брали из реки воду. Брали не бесплатно, а за деньги. С недавних пор плотина находилась на балансе Донецкой компании «Вода Донбасса». Сейчас платить компании некому – завод им. Куйбышева не работает. На старокраматорском машиностроительном заводе тоже пока проблемы – предприятие работает не в полную силу. Не спасает ситуацию и цементный завод «Пушка». Сейчас речной водой предприятие почти не пользуется. Переписка между Краматорском и Донецком ничего не дала. По большому счету, городу плотина не нужна – годовое содержание составляет около 150 тысяч гривен (правда, сейчас эта сумма может быть больше). Не нужна плотина и «Воде Донбасса». Поэтому, чтобы не произошло разрушение плотины, затвор, поддерживающий уровень воды в реке, необходимо открыть. Затвор планируется открывать постепенно – по десять сантиметров в сутки. В результате полного открытия освобожденная река весело побежит по своему руслу, пока не убежит вообще, оставив после себя жалкий ручеек. Так что же произой-

3

=

У наших читателей появилась возможность в определенный день, в одно и то же время напрямую пообщаться с журналистами «Новостей», задать интересующие вопросы, поднять наболевшие проблемы. 12 ФЕВРАЛЯ С 13.00 ДО 15.00 У ТЕЛЕФОНА 3-99-35 ДЕЖУРИТ ЖУРНАЛИСТ ВАЛЕНТИН ТАНСКИЙ.


ÄÅËÀ ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

4

Для РЭС любой абонент – должник!

Главный девиз капиталистической сферы виписує платіжний документ на підставі даних обслуживания, который в советские времена про фактичне споживання електричної енергії за усиленно, ревниво, но безуспешно пытались попередній період, про що робиться відповідна внедрить в сознание граждан наши бывшие позначка в особовому рахунку споживача. вожди, – клиент всегда прав! Второе приЯкщо протягом двох розрахункових шествие данного постулата в нашу жизнь періодів представник електропостачальника пришлось на челночно-турецкий период раз- не мав доступу до приладу обліку, він залишає вития экономических отношений. Но, как го- споживачу в поштовій скриньці повідомлення ворят в народе, горбатого могила исправит. В про дату наступного відвідання чи прохання смысле, сколько волка ни корми, а ишак всё передати показання приладу обліку електроравно больше унесёт. Оказалось, что свя- постачальнику. Якщо після цього споживач щенный империалистический принцип на не передав відомостей про кількість спожитої отечественной почве не приживается, чем ты електричної енергії, електропостачальник має его ни поливай. И не сочетается он с нами, как бальный фрак с кирзовыми сапогамиговнодавами. Примеры? Да хоть завались! Вот, скажем, принято думать, что частник дико переживает за своего клиента, поскольку тот ему денег приносит. И пытается его без необходимости не раздражать. Но это у «них». А у нас частник настолько проникается чувством хозяина, что клиента q"е! L $ …е “"е! L, Cл=2, $ …е Cл=2,, "“‘ !="…% д%л›…,* воспринимает лишь в качестве должника – даже в тех случаях, когда право через 30 днів після дати відправлення тот является не просто аккуратным, а выдаю- письмового попередження припинити постащимся плательщиком. Возьмём, к примеру, чання електричної енергії споживачу». Сами видите, что данный пункт касается самую одиозную из всех энергоснабжающих контор – РЭС. Их жизнь легка и беспроблемна ТОЛЬКО неплательщиков. Почему? А потому, – платят им сполна, а неплательщика электри- что, во-первых, каждый, кто вовремя платит ки всегда могут дёшево «отрубить», в отли- за электричество, автоматически сообщает и чие от водоканала, газовиков или тепловиков. показания своего счётчика – в квитанции. А Но им и этого мало. Теперь они рассылают во-вторых, из этого самого «п.30» ясно видно, даже самым выдающимся своим абонентам что между первым «непопаданием» снабжабумажки весьма угрожающего содержания: теля к прибору и обрезанием услуги должно «Уважаемый потребитель! Вам необходимо пройти три(!) месяца. Возможно ли такое для срочно сообщить показания прибора учёта на аккуратного плательщика? Нет, невозможно. участок энергосбыта или по телефону 3-55- Он аккуратно, раз в месяц, автоматически 86. В случае отсутствия сведений о потре- информирует поставщика о показаниях приблённой электроэнергии электроснабжение бора. А если поставщику этого мало, или он будет прекращено на основании п.30 «Правил не доверяет абоненту, то пусть приходит и пользования электрической энергией для на- смотрит. Желательно, глазами. селения» в тридцатидневный срок». А ведь отключат, если захотят. И потом потреВрут энергетики. Нет в п.30 означенных буют денег за подключение, что примечательно. правил ни слова о том, что потребитель обя- Потому что – наши частники. «Эффективные зан докладывать показания своего счётчи- собственники», выражаясь по-научному. Монока на участок энергосбыта или по телефону полисты. И потребитель для них – должник по 3-55-86. Вот вам цитата: определению. А с должником церемониться не«30. Якщо доступ до приладу обліку не- чего. Резать к чёртовой матери! Š=…“*,L b. можливий, представник електропостачальника !

е

*

л

=

м

=

«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

Мэр мечтает прикупить детский садик Ïî ñëîâàì ðóêîâîäñòâà óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ, ëüâèíàÿ äîëÿ îáðàùåíèé â èõ ïîäðàçäåëåíèå ñâÿçàíà ñ óñòðîéñòâîì ðåáåíêà â äåòñêèé ñàäèê

Открытие нескольких новых групп в существующих детских садиках позволило бы немного снизить остроту этой проблемы. По словам заместителя городского головы Марины Караван, больше всего нехватает мест в детских садиках Старого города. «Резерв есть в бывшем садике СКМЗ по улице Горького, но родителя не хотят туда возить детей – у них на это просто нет денег», – рассказал гуманитарный заместитель городского головы. Оригинальное решение этой проблемы предложил городской голова Геннадий

Костюков. «Сейчас построить новый детский сад – нереальная задача. А вот найти деньги на покупку того, что в свое время было продано предпринимателям, вполне реально», – предложил Геннадий Костюков. По словам Марины Караван, управление образования уже прорабатывало этот вопрос – все подходящие детсады давно перепрофилированы новыми предпринимателями и активно используются. Свободные же помещения практически полностью разграблены и находятся не в лучших районах города. Мэру этот ответ не понравился, и он предложил продолжить поиски. Хотелось бы знать, представляет ли Геннадий Андреевич стоимость подобного объекта, и где он собирается брать деньги, если у города пока даже нет бюджета? `…д!еL p%м=…е…*%

Êâàðòèðà ïðåâðàùåíà â ãîëóáÿòíþ Æèëüöû äîìà ¹20 ïî óëèöå Êèðèëêèíà ñòðàäàþò îò ñîñåäêè, êîòîðàÿ áóêâàëüíî ïîñåëèëà ó ñåáÿ â êâàðòèðå ãîëóáåé. Áåñêîíå÷íàÿ áîðüáà ñ íåé íè ê ÷åìó íå ïðèâîäèò – âñå ñëóæáû è èíñòàíöèè îêàçàëèñü áåññèëüíûìè

Эпопея борьбы с пернатыми длится уже не первый год. За это время жители исписали не одну пачку бумаги, не один час просидели у телефона и не один день выстояли в городских инстанциях. А все ради того, чтобы избавить себя от голубей, которые поселились в одной из квартир по улице Кирилкина. Жильцы жалуются, что из-за голубей невозможно даже белье на улицу вывесить – пернатые на все гадят. То же самое происходит и с окнами, балконами – они все усыпаны экскрементами птиц. Как рассказала нам одна из соседок жительницы

неблагополучной квартиры, любительница птиц на улицу выходит редко и ни с кем не общается. Ей около 60-ти лет, живет она вместе со взрослой дочерью. Несколько раз приходила милиция, но ей никто дверь так и не открыл, хотя женщины в это время были дома. Я попыталась выяснить, куда обращаться жильцам, которые страдают от таких пернатолюбивых соседей. По словам главврача краматорской СЭС Василия Гончаренко, эта проблема вне их компетенции.

Пресс-секретарь Краматорского ГО Лилия Фесенко говорит, что в данной ситуации, максимум, на что способна милиция – это провести профилактическую беседу с жительницей квартиры. В управлении государственной ветеринарной медицины нам подсказали: жильцы должны обратиться с жалобой в исполком и потребовать создать комиссию, которая выедет на место и будет заниматься решением проблемы. `……= “!%"=

t%2% C!ед%“2="ле…% %д…,м ,ƒ ч,2=2елеL г=ƒе2/

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ Й

Ñòàðàÿ ôîòîãðàôèÿ ñòàëà ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è Несколько номеров назад мы написали в «Новостях» о нашем земляке, ветеране Великой Отечественной лётчике Василие Васильевиче Нюрговском. Там же были размещены фото из личного архива Василия Васильевича. На некоторых снимках он сфотографирован на фоне американского самолёта Р-63 «Кингкобра», – единственного самолёта, созданного в США специально для СССР и принятого на вооружение советскими ВВС в самом конце войны. Так вот, у одного из этих самолётов на носовой части фюзеляжа изображён тактический номер – четвёрка. Именно этот снимок и вызвал интерес одного из наших читателей, краматорчанина Владимира Косенко. Оказалось, что у него в отцовском архиве хранится абсолютно идентичное фото, на котором на фоне этой же «четвёрки» снялся его отец, Косенко Иван Андреевич. Снимок был сделан на аэродроме Насосная в Азербайджане, откуда потом лётчики направлялись в Китай и Корею. Владимир попросил устроить ему встречу с Василием Васильевичем Нюрговским, чтобы выяснить некоторые подробности послевоенной лётной жизни своего отца, погибшего в апреле 1958 года при выполнении ночного учебного вылета на аэродроме Краматорск. Василий Васильевич охотно согласился встретиться и в течение нескольких часов общался с

Владимиром Косенко. Выяснилось, что они и вправду с его отцом вместе служили в Китае – готовили тамошних лётчиков. Но Ивану Косенко спустя какое-то время пришлось надолго оставить своих китайских курсантов – он отбыл в секретную командировку. По возвращении в Китай вновь занялся инструкторскими делами. А после приезда в Союз был представлен к ордену Боевого Красного Знамени. За что именно – до сих пор выяснить не удалось. После выполнения задания Иван Косенко служил, в том числе, и в нашем полку ПВО. Здесь и погиб. Василий Васильевич Нюрговский хорошо помнит тот случай. Судя по всему, у самолёта МиГ-17ПФ, на котором летел Иван Косенко, отказал радиовысотомер, что, возможно, и стало причиной катастрофы в ночном полёте. Много чего обсудили новые знакомые в тот вечер, многие эпизоды вспомнили и пережили вновь. А причиной этому стала маленькая фотография на фоне самолёта с тактическим номером «четыре», опубликованная во втором номере «Новостей» за этот год… Š=…“*,L b.


«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

ЛЕНТА ПРОИСШЕСТВИЙ

Ìîëîäàÿ ìàòü âûïðûãíóëà èç îêíà 30-ëåòíÿÿ æåíùèíà ñâåëà ñ÷åòû ñ æèçíüþ, âûïðûãíóâ ñ äåâÿòîãî ýòàæà

По сообщению пресс-службы милиции, 7 февраля на улице Кирилкина было совершено самоубийство. Вечером мать двоих детей выпрыгнула из окна в кухне. Она оставила родным предсмертную записку, в которой просила никого не винить в ее смерти и просила прощения. Как нам стало известно, накануне женщина повздорила с мужем и немного злоупотребила спиртным.

Âîçëþáëåííàÿ ðàíèëà â ñåðäöå Áàíàëüíàÿ ññîðà ñîæèòåëåé ïåðåðîñëà â âûÿñíåíèå îòíîøåíèé íà íîæàõ

Как нам сообщили в краматорской пресс-службе милиции, в понедельник 8 февраля из малосемейки по улице Прилуцкой был госпитализирован 37-летний мужчина. Около двух часов дня его доставили в хирургическое отделение с ножевым ранением. Медики поставили ему неутешительный диагноз – нож задел сердце и пробил легкое. По подозрению в совершении преступления была задержана 32-летняя сожительница раненого. В тот день влюбленные распивали спиртное у себя дома. Между ними возникла ссора. Сожитель не сдержался и ударил свою любимую кулаком. Та не заставила долго ждать и дала сдачи – правда, не кулаком, а ножом. Женщина схватила кухонный нож и вонзила его в грудь мужчины. В квартире правоохранители изъяли окровавленную одежду и нож. Женщина сейчас задержана и водворена в изолятор временного содержания. Расследование проходит по статье «Покушение на убийство». Подозреваемой грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

Îáîêðàëè ñòðàõîâùèêîâ Îäíà èç ñòðàõîâûõ êîìïàíèé ïîäâåðãëàñü íàïàäåíèþ íî÷íûõ âîðîâ

Как нам сообщили в горотделе милиции, в ночь на 4 февраля от рук преступников пострадала страховая компания в центре города. Ночью бандиты разбили оконное стекло и проникли в офис. Отсюда они вынесли значительное количество оргтехники. «Белые воротнички» сейчас подсчитывают сумму причиненного им ущерба. Правоохранители занимаются поисками ночных воров.

ПОМОГИТЕ ОПОЗНАТЬ Краматорские правоохранители устанавливают личность мужчины, умершего в начале февраля Вечером 28 января мужчину подобрала карета «скорой помощи» на остановке «Наркология» по улице Орджоникидзе. Его доставили в ожоговое отделение с обморожениями конечностей. Не приходя в себя, 1 февраля мужчина скончался. Приметы: рост 162 см, телосложение худощавое, короткостриженные седые волосы, нет правого глаза. Всех, кому известна личность мужчины, просим обращаться в Краматорский ГО по телефонам 102, 5-70-11 или 099-73-11-320.

×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß

Ñóä íå óäîâëåòâîðèë èñê íà 10 ìèëëèîíîâ j!=м=2%!“*,L г%!%д“*%L “3д %2*=ƒ=л " ,“*е qе!гею j,!,че…*%, *%2%!/L !еш,л "ƒ/“*=2ь 10 м,лл,%…%" г!,"е… " *=че“2"е м%!=ль…%г% 3?е!K= ƒ= ,ƒде"=2ель“2"=, C!,ч,…е……/е ем3 "% "!ем %2K/"=…, 2ю!ем…%г% …=*=ƒ=…, История берет начало еще в декабре 1994 года, когда Сергей Кириченко (на фото) отправился в милицию с заявлением. Младший брат рассказал ему, что их отчим уже несколько лет его насилует. Увы, правоохранители никаких мер не приняли, а позже заявили, что никакого заявления не было. Результатом такой реакции на крик о помощи стало убийство. Вечером 29 декабря насильник был убит. Сергея сразу забрали в старогородское отделение милиции, вместо изолятора. Его поместили в кладовую, в которой нельзя было даже прилечь нормально – её размеры были примерно метр на полтора. Потом началось следствие, которое сопровождалось содержанием в камере с клещами, платяными вшами и еще 50 арестованными, у которых была чесотка. На одну койку претендовало более двух человек. Летом 2005 года Сергею вынесли приговор – 8 лет тюремного заключения. Отбывать срок его отправили в исправительное учреждение КИК-19 города Вахрушево-2. «Здесь с заключенными особо не церемонились – отобрали всю одежду. Выдали лишь спецовку и пару ботинок с пластмассовой подошвой, которая сразу же лопнула. Вот так я и проходил до зимы, пока родные не передали мне теплые вещи», – рассказал Сергей Кириченко на последнем заседании суда. Но и на этом

ЛЕНТА ПРОИСШЕСТВИЙ

Ñáèò ïåøåõîä В старой части города 4 февраля произошло ДТП. Около часа дня по улице Тувлинского был сбит пешеход. «Газель» сбила 56-летнюю женщину, которая внезапно появилась на дороге. Ее доставили в травматологию с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и ушиб мягких тканей головы». Правоохранители проводят доследственную проверку. o% ,…-%!м=ц,, ,…“Cе*2%!= C!%-!=K%2/ nc`h `ле*“=…д!= o=?е…*%

Îáîêðàëè äâà äîìà

измывательства в колонии не закончились. Заключенных заставляли работать на промзоне бесплатно, а с 1 января 1996 года резко ухудшилось финансирование. В день заключенный получал не более 200 граммов хлеба и непонятную баланду, состоящую на 95% из воды. Меньше чем через год в колонии началась эпидемия туберкулеза. Многие ее просто не пережили. Сергея Кириченко тоже скосила эпидемия – ему диагностировали открытую форму туберкулеза. Правда, перевода в алчевскую тубзону ему пришлось ждать еще год. Все свои страдания Сергей Кириченко оценил в 10 миллионов гривен. Основными ответчиками в ходе судебного разбирательства были привлечены Краматорский ГО ГУМВД, МВС, госказначейство и департамент по исполнению наказаний. Только вот являлись ответчики неохотно – на всех заседаниях присутствовала лишь представитель горотдела. Как нас заверил Сергей Кириченко, на этом отказе он не остановится и будет добиваться слушания дела в Европейском суде по правам человека.

Все на регистрацию мопедов и скутеров! lp}n C!ед3C!е›д=е2 "%д,2елеL м%Cед%": ,. …3›…% !ег,“2!,!%"=2ь , C%л3ч=2ь "%д,2ель“*,е C!="= По информации начальника Краматорского МРЭО Владимира Бадасена, владельцы двухколесников с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров (они относятся к категории А1) обязаны теперь пройти обучение в автошколе и медкомиссию. По окончанию обучения водителю выдается справка, которая действует на протяжении двух-трех лет. Для тех, кто получил права категории А до 5 июня 2009 года, получение категории А1 возможно без подготовки и сдачи экзаменов. Эти водительские удостоверения можно обменять с открытием категории ниже. Водителям других категорий – B, C, D – нужно пройти 20-часовое обучение в МРЭО. Напоминаем, что, согласно нового законодательства, с 1 января 2010 года регистрация мопедов обязательна. Регистрация двухколесников, купленных до 29 декабря 2009 года, будет проводиться до 1 июля этого года без подачи документов, подтверждающих покупку. Необходимо будет оплатить регистрационные документы, номерные знаки,

5

услуги за осмотр ТС и оформление регистрационных документов. На зарегистрированные скутеры и мопеды будут выдаваться государственные номерные знаки и регистрационные талоны. По окончанию отведенного срока на регистрацию мопедов для постановки транспортного средства на учет необходимо будет подать правоустанавливающие документы на мопед. Напоминаем: управление скутерами и мопедами разрешается при наличии удостоверения водителя категории «А1». Право на управление ТС выдается лицам, достигшим 16-летнего возраста.

q2!=…,ц3 C%дг%2%",л= `……= “!%"=

За один день воры обокрали два дома по улице Актюбинской Как нам сообщили в краматорском горотделе, 4 февраля в милицию обратились двое жителей улицы Актюбинской. Первым в горотдел пришел 38-летний мужчина. Буквально через несколько десятков минут в отделении уже сидел его 36-летний сосед. Объединяло их не только проживание на одной улице, но и характер обращения к правоохранителям – из их домов пропали приличные суммы денег и золотые изделия. Сумма ущерба пока не оглашается – идет подсчет. Поиски преступников продолжаются.

Øêîëüíèö èçáèëè â öåíòðå ãîðîäà Девочки вышли через черный ход ДКиТ НКМЗ. Они и предположить не могли, что на них нападут прямо в центре города К нам в редакцию обратилась мама одной из пострадавших школьниц – Виктория. Ее 16-летняя дочь 8 февраля возвращалась домой с танцев. Она вместе с подругой около 21 часа вышла через черный ход Дворца. Девочки начали подниматься вверх по ступенькам, ведущим в сквер «Лабиринт». Наверху стояли двое мужчин и о чем-то разговаривали. Когда школьницы дошли до конца ступенек, на них набросились эти «мирные» мужчины. Они столкнули девочек со ступенек. Пока они пытались прийти в себя от такого спуска, один из мужчин вырвал из рук пакет с танцевальной формой и убежал. Второй мужчина набросился на подругу Викиной дочери и начал ее избивать. Девочки кричали и просили о помощи, но никто из прохожих так их и не услышал. Мужчина требовал у школьницы деньги, но их у нее не было. Услышав шум внутри Дворца, преступник пустился наутек. Из ДКиТ вышли преподаватели и дети, они и помогли ограбленным девочкам. Как нам сообщила Виктория, ее дочь сейчас находится дома. Она получила ушибы при падении со ступенек. Ее подруга пострадала больше – у нее разбито лицо. Девочки сейчас приходят в себя от пережитого.

Îõîòà çà ñïèðòíûì Двоих краматорчан уличили в краже спиртного По сообщению пресс-службы милиции, 2 февраля в супермаркете по улице Дворцовой задержали «воришку». Охрана супермаркета задержала на выходе парня, который пытался вынести с собой бутылку коньяка. Примечательно, что на кассе покупатель не пробил свою покупку. Заприметила его бдительная охрана. Спустя пару дней еще один алкогольный «воришка» попался в супермаркете по улице Днепропетровской. Здесь мужчина попытался тайно вынести из магазина бутылку водки.


ÐÅÏÎÐÒÀÆ. ÊÎÍÊÓÐÑÛ

6

«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

Повесть о втором туре b2%!%L 23! г%л%“%"=…, …= "/K%!=. o!еƒ,де…2= r*!=,…/ " j!=м=2%!“*е C!%шел г%!=ƒд% “C%*%L…еL Cе!"%г%. u%2 .2% K/л% K%льше "…еш…ее “C%*%L“2",е, C%“*%ль*3 ƒ= -=“=д%м *,Cел, …=“2% ?,е “2!=“2, mе%›,д=……%“2,

Первая неожиданность произошла еще до начало голосования. В пятницу центральная избирательная комиссия своим решением заменила 6 членов краматорского окружкома от Юлии Тимошенко. Ротация получилась довольно любопытной – членами окружкома стали: доверенное лицо Виктора Ющенко в первом туре Сергей Борозенцев, активистка штаба Юлии Тимошенко Людмила Выгнана и жена бывшего члена ОИК Светлана Ляпина. Впервые комиссия собралась только в субботу перед голосованием. Неприятным сюрпризом оказалось назначение секретарем Георгия Настащука, которому в силу возраста и отсутствия подготовки было очень тяжело выполнять свои обязанности. Второй неожиданностью стали изменения в закон «О выборах президента», которые отменили понятие «кворум», а также изменили Порядок формирования участковых комиссий. Накануне голосования выбывшие члены участковых комиссий менялись на новых по представлениям городского головы. Всего по этой схеме было заменено около 10 человек.

какие-то документы, и поэтому решила исправить свою ошибку прямо под дверью окружкома. Это действо сняли «журналисты» газеты «Вестник БЮТ», которые, по сути, являлись наблюдателями от Юлии Тимошенко. После непродолжительного спора окружком все же решил пересчитать голоса. Ничего нового пересчет не дал, все результаты сошлись. Зато закон был соблюден в полном объеме. Кстати, за процессом подсчета голосов в Краматорске внимательно наблюдали сразу несколько международных наблюдателей, которым выборы в городе очень понравились. Они пообещали отметить Краматорск в своем итоговом докладе в Киеве.

q*=…д=л/ $ м=ле…ь*,е , K%льш,е По словам секретаря городского совета Андрея Борсука, городской голова подготовил резерв в 512 человек. Эти списки по каждому участку были сформированы на основании предложений штабов обоих кандидатов. «Чтобы не было лишних обвинений, мы поставили представителей Юлии Тимошенко в начало списков. Другое дело, что их штаб подал совсем немного резервных членов», – рассказал Андрей Борсук. Однако подобные замены стали предметом для маленького избирательного скандала. Решение о замене членов участковых комиссий принималось утром в воскресенье. После этого все новые члены получили удостоверения, а вот копии соответствующих постановлений ОИК на избирательные участки так и не поступили. По сути, это недоработка нового секретаря – представителя Юлии Тимошенко. Однако по каждому такому случаю доверенное лицо Юлии Тимошенко Светлана Фальченко подала жалобу в окружком – якобы эти замены не голосовались комиссией, и поэтому на участках работали совершенно посторонние

d%"е!е……/е л,ц= *=…д,д=2%" C%л3ч=ю2 ,2%г%"/е C!%2%*%л/. b/K%!/ " j!=м=2%!“*е “%“2% л,“ь

j%м,““, C!%“м=2!,"=е2 ",де%ƒ=C,“ь …=!3ше…,L

люди. Все эти жалобы были отклонены. На ночном заседании окружкома секретарь Георгий Настащук, преодолевая давление своих однопартийцев, все же признался, что голосование по этому вопросу было, о чем свидетельствует соответствующая запись в протоколе. Вторым камнем преткновения стал вопрос организации голосования на дому. Дело в том, что закон четко прописывает норму, согласно которой в группу, которая организовывает это голосование, должно входить не менее 3 человек от разных кандидатов. Поскольку во второй тут вышли только двое, сохранить пропорциональное присутствие в этих группах было просто невозможно с точки зрения математики. А направить больше членов тоже было нельзя – тогда бы некому было работать на территории участка. В обед появилось разъяснение ЦИК, по которому группа могла состоять даже из двух человек. Но к этому времени большинство групп уже вернулись на участки. В результате по каждому второму участку появились жалобы, в которых представители Юлии Тимошенко обращали внимание на отсутствие непропорционального состава групп для голосования на дому. Все подобные жалобы также были отправлены в

Интернет-конкурс «Уши. Лапы. Хвост» pед=*ц, г=ƒе2/ &m%"%“2,[ C!%д%л›=е2 *%…*3!“ -%2%г!=-,L "=ш,. д%м=ш…,. люK,мце" …= “=L2е г=ƒе2/ hi.dn.ua. Для участия в конкурсе вам необходимо выслать фото своих домашних питомцев – кошечек, собачек, рыбок, попугайчиков, черепашек и т.д. на наш электронный адрес: redaktor@hi.dn.ua или принести фото в редакцию по адресу: ул. Ленина, 19А, левое крыло, 3-й этаж, ком.311. Фото мы будем располагать на нашем сайте и каждую неделю по количеству просмотров и количеству набранных голосов будут определяться победители конкурса. Авторы получат призы от спонсора конкурса – клиники доктора Брежнева – в виде кормов, витамин, аксессуаров для домашних любимцев. Их фамилии мы будем публиковать в каждом номере «Новостей». Фото победителей будут сниматься с конкурса, а оставшиеся – продолжат марафон среди посетителей нашего сайта. Желаете, чтобы присланное вами фото стало победителем? Хотите порадовать свое-

го четвероного (пернатого, чешуйчатого) друга подарком? Приходите, приносите, присылайте фото. Просите друзей, подруг, коллег, соседей голосовать за ваше фото – давайте им ссылку на наш сайт. Размещайте на своих страничках в Инете (на «Одноклассниках», «В контакте», на «Моем мире») ссылку на наш сайт hi.dn.ua. и приглашайте гостей поддержать вас.

корзину – приняты к сведению или же оставлены без рассмотрения.

oе!е“че2 , C%д“че2 Самым острым моментом подсчета голосов стал пересчет результата голосования на 17 участке. Председатель участковой комиссии уже в исполкоме вспомнила, что не вложила в секьюрпак

t,…,ш Впрочем, окончательно выборы в Краматорске закончатся только после того, как окружная комиссия сдаст протоколы подсчета голосов в ЦИК. Руководитель окружкома Андрей Несветаев в сопровождении одного из членов комиссии и под охраной представителей силовых структур во вторник отправился в Киев сдавать документацию. `…д!еL p%м=…е…*%

ИТОГИ КОНКУРСА

&kюK,шь $ “*=›,![ Наши читатели активно откликнулись на призыв газеты принять участие в конкурсе, приуроченном к Дню всех влюбленных, и стали присылать нам свои объяснения по отношению к своим возлюбленным. Рассмотрев массу купонов, редакционная комиссия решила золотым украшением наградить Ольгу Лебединскую, ужином на двоих – Эдуарда Фесенко, а кофемолкой – Олега Максименко. Поощрительные призы за участие в конкурсе получат: Лилия Гирич, Татьяна Качура, Любовь Сагайдачная, Светлана Довгаль и Александр Косилов. Приводим самые оригинальные и милые объяснения в любви из нашей редакционной почты. «Ангелочек, бубочка моя ненаглядная, курлышечка, зюзюшечка, кокосик мой нежный, козюленька, рысенок мой страстный, поросеночек мой любимый, пупсик мой сладенький, золотко, котенок, голубочек, дельфинчик» (Ольга Лебединская). «Люблю тебя, люблю тебя во сне и наяву. Тебе я точно говорю. Любимый мой, любить тебя смогу лишь только я одна» (Лилия Гирич). «Люблю моего мужа – козяку-бабазяку и сынулю – карапузу-Виннипуху за то, что они есть в моей жизни!!!» (Любовь Сагайдачная). «Сгущенчатый мой, сметанушка моя, фонарик мой ясный, найтмэн мой,яся, кузя, ки-ки, бубончик – это похвалить. Динозаврик, крокодильчик, медвежонок, пивнусик, растяпушка моя – это ласково поругать. Итого: все равно – любимый муж!» (Светлана Довгаль). Любите и будьте любимыми всегда! С Днем всех влюбленных! aе“*%…еч…% "люKле……= " “"%,. ч,2=2елеL !ед=*ц, г=ƒе2/ &m%"%“2,[


«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

ÂÛÁÎÐÛ – 2010. ÒÓÐ ÂÒÎÐÎÉ

Èòîãè â Êðàìàòîðñêå 8 -е"!=л *!=м=2%!“*= %*!3›…= *%м,““, 32"е!д,л= ,2%г%"/L C!%2%*%л C%д“че2= г%л%“%" …= "/K%!=. o!еƒ,де…2= r*!=,…/ " 48 ,ƒK,!=2ель…%м %*!3ге. q%гл=“…% C%д“че2=м *%м,““,,, "*= ,ƒK,!=2елеL " …=шем г%!%де “%“2=",л= 73,37%, …= 3ч=“2*, C!,шл% 120 225 чел%"е*. hƒ …,. 801 чел%"е* 3м3д!,л“ ,“C%!2,2ь Kюлле2е…ь, = 38450 C!%г%л%“%"=л, C!%2," %K%,. *=…д,д=2%". )2% *=“=е2“ *=…д,д=2%", 2% b,*2%! “…3*%",ч …=K!=л 104 “ …еK%льш,м 2/“ ч, г%л%“%" ,л, 86,57%, = ~л, Š,м%ше…*% $ 11,5 2/“ ч, г%л%“%", ч2% “%“2="л е2 9,57% ,ƒK,!=2елеL. h2%г%"/L C!%2%*%л K/л C%дC,“=… "“ем, чле…=м, %*!3›*%м=, = д"= C!ед“2=",2ел ~л,, Š,м%ше…*% C!,л%›,л, * …ем3 %“%K%е м…е…,е.

a%льш%L C!%"=л !ег,%…=л%"? Достижение, которым так гордятся краматорские регионалы, на самом деле не такое уж и достижение. 86,57% – это худший показатель симпатий к Виктору Януковичу в Донецкой области. Даже центральные районы Донецка и Мариуполя показали больший процент доверия лидеру «бело-голубых». И это при том, что больше половины округов области отдали за Виктора Януковича более 90% голосов. Безусловным лидером является Советский район Макеевки. Далее идет Шахтерский район с городами Снежное и Торез. А закрывает тройку округов с наилучшим результатом для регионалов родной город Виктора Федоровича – Енакиево. Хотя, справедливости ради, нужно сказать, что, по сравнению с первым туром, позиции регионалов в городе довольно сильно укрепились. За три недели Виктор Янукович нашел в городе почти 25 тысяч новых избирателей. Строго говоря, эти избиратели для него не такие уж и новые – в третьем туре 2004 года Виктора Федоровича поддержало 120 тысяч краматорчан. Но в этом году в первом туре он этих голосов не получил. Откуда пришли эти голоса? Прежде всего, это те самые 8 тысяч избирателей, которые проигнорировали первый тур. Если добавить к ним избирателей Симоненко и Богословской, получается около 17 тысяч голосов. Остальные голоса, судя по всему, перешли к Виктору Януковичу от Сергея Тигипко. В любом случае это – сугубо теоретические расклады, основанные на близости образов и программ кандидатов. Как говорится, любитель эскимо на десерт скорей закажет желе, чем сельдь под шубой.

Àëåêñàíäð Ðîãàíîâ,

руководитель городской организации Партии регионов: «Второй тур показал значительно лучшие результаты. Даже плохая погода и скользкие дороги не отпугнули избирателей – на участки пришло на 8 тысяч человек больше, чем 17 января. А что касается оперативной информации на этот час (около часа ночи 8 февраля), то результат великолепный – планку в 90% мы не преодолеем, будет где-то 86%, но для нас это прекрасный результат. Что касается поведения сторонников Юлии Тимошенко в Краматорске, то пока все обходится без проблем и провокаций. Тем более что в городе нет какихто особых нарушений законодательства, которые могли бы дать основание для обжалования результатов голосования. В цивилизованном обществе проигравшая сторона уже давно позвонила бы победителю и поздравила бы с победой. Но мы – славяне, и поэтому, если проигравшая сторона не сделает пакость, это будет уже не славянский подход. На мой взгляд, в этот раз Майдана не будет. Киевляне просто не пойдут за проигравшей стороной. А вот сторонники нашей партии находятся в Киеве. Но краматорчан там пока нет. Кроме того, в этот раз горожане не работали в комиссиях в других регионах страны. А вот в наш город приехали наблюдатели из Киева и Винницы. И это очень хорошая практика на бытовом уровне. Пообщавшись несколько часов, люди понимают, что тут всех встречают по-человечески и нормально к ним относятся».

Ñåðãåé Áîðîçåíöåâ,

b %*!3›*%ме шл, “C%!/ ƒ= *=›д/L г%л%“

b“е …= "/K%!/! Нужно сказать, что Партия регионов с задачей мобилизации избирателей в своем регионе, в общем-то, справилась. Благодаря лозунгу о малой родине, которая в очередной раз оказалось в опасности, на участки удалось привести почти на 8 тысяч человек больше, чем в первом туре 17 января. Разумеется, повторить рекорд второго тура президентских выборов 2004 года не удалось – тогда в голосовании приняло участие почти 147 тысяч жителей o%дC,“=…,е ,2%г%"%г% C!%2%*%л= C% г%!%д3 j!=м=2%!“*3 города (почти 98%). Однако результат второго тура выборов-2010 выглядит вполне прилично, поскольку явку 120 тысяч Что касается Юлии Тимошенко, то ее краматорский штаб смело избирателей город не показал даже в третьем туре в 2004 году, может считать себя победителями. По сравнению с первым туром, не говоря уже о различных парламентских выборах. Впрочем, Юлия Владимировна набрала в городе дополнительно около 5 по меркам области, Краматорск показал достаточно слабую тысяч голосов. Кроме того, Краматорск стал областным лидером явку. Средний показатель по области составил 76,98%. Самую симпатий к даме в белых одеяниях с красным сердцем – показатель большую явку показали Пролетарский район Донецка, а так- 9,57% самый высокий по Донецкой области. Да что там Донецкая же Старобешевский с Тельмановским районы – там на участки область – такого уровня поддержки Юлии Тимошенко нет даже в пришло почти 84% избирателей. Меньшую активность, чем в большинстве округов Луганской области, на завоевание которой Краматорске, показали только избиратели Славянска с райо- была брошена целая Королевская. Если посмотреть на результаты ном, а также Ильичевского района Мариуполя – там к урнам выборов по Краматорску за последние несколько лет, то можно запришло менее 73% избирателей. метить, что 11,5 тысячи голосов это не такое уж и достижение. Еще в 2004 году стало понятно, что в Краматорске есть около 13 тысяч избирателей, которые разделяют «оранжевые идеалы» в лучшем смысле этого слова. В зависимости от альянсов эти избиратели перетекали от кандидата к кандидату, но в сумме сторонников Ющенко, Тимошенко и Мороза всегда было около 13 тысяч человек. Так что Юлия Владимировна не завоевала новых голосов, а просто воспользовалось отсутствием конкурентов на данном электоральном поле. У кого же отобрала Тимошенко 5 тысяч голосов по сравнению с первым туром? Если сложить всех сторонников Ющенко, Гриценко, Тягнибока и Костенко и добавить к ним избирателей, которые проголосовали «против Януковича», получается именно те 5 тысяч. Разумеется, к Юлии Тимошенко отошла часть сторонников Тигипко и Яценюка, но далеко не все. Вообще тема электоральных предпочтений – очень емкая, и рассуждать о ней можно часами. Но с тем, что Краматорск является безусловным ярким пятном на бело-голубой карте Донбасса, не поспорить. Предлагаем нашим читателям обсудить этот феномен на нашем официальном сайте hi.dn.ua. o%д“че2 г%л%“%" …= ,ƒK,!=2ель…%м 3ч=“2*е

7

официальный наблюдатель, а позже член окружкома от Юлии Тимошенко: «Я считаю, что окружная комиссия сработала на нормальном уровне, несмотря на всю напряженность и накал страстей. Но при этом я хочу сказать, что существующее в обществе противостояние не позволило сделать работу комиссии полностью объективной – многие вопросы решались по принципу «наши-ваши». Хотя, по большому счету, повлиять на результаты голосования на уровне ОИК было просто невозможно. К примеру, можно было произвести пересчет голосов еще на нескольких участках – какого-то значительного изменения в результаты по округу это не внесло бы, но закон был бы соблюден в полной мере. Вообще, на большинстве участках была нормальная атмосфера, и я не видел там каких-то особых нарушений. Зато мы видели, как бесконечно подвозили людей, не особо скрывая это. Видели, как представители Партии регионов отслеживали, кто не пришел на участок, а потом шли к этим людям домой и приглашали, уговаривали прийти на участок. Всем давно известно, что в нашем регионе Партия регионов имеет очень четкую организацию и огромный ресурс, который она активно использует. Кроме того, низкое качество списков избирателей, требование ежечасной передачи какихто данных очень осложняло работу комиссий. Поэтому можно сказать, что в Донбассе выиграл Янукович, но до 8% голосов – это организационно-финансовая мощь, которая заставила, уговорила и привезла избирателя. Поэтому, с точки зрения духа и буквы закона, политической зрелости и общественной морали, эти выборы трудно назвать достаточно справедливыми. Что же касается результатов выборов, то по нашему округу никакой перспективы признания выборов недействительными нет, даже в идеальной судебной системе. А вот по отдельным участкам, действительно, стоило бы судиться, поскольку там имели место факты, которые серьезно повлияли на результаты голосования».

q2!=…,ц3 C%дг%2%",л `…д!еL p%м=…е…*%


ÂÀØÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

8

«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

Женские руки круче «Виагры»! r

тверждать, что здоровье дороже всего – значит, ломиться в открытую дверь. Конечно, дороже! Особенно, здоровье… м-м-м…мочеполовой системы человека. Ибо для многих мужчин перелом, скажем, конечности, – даже тройной! – намного предпочтительнее самой незначительной половой дисфункции – не приведи Господи, упаси, огради и избавь! И уролог для него в такой ситуации – первый друг и помощник. Урология вообще уникальная область медицины. Она занимается мочевой системой у всех, а половой – только у мужчин. Поэтому «горячая телефонная линия» кандидата медицинских наук и заведующего урологическим отделением Виталия Владимировича Кобринского, состоявшаяся в пятницу 5 февраля, была весьма активной. Есть у нашего народа очень интересная особенность: хроническое наше безденежье и тяжкий многолетний груз бесплатно-советской медицины заставляет нас лечиться по телефону. То есть, на «прямых линиях» с врачами мы требуем от них немедленного заочного диагноза: доктор, у меня колет тут и вон там, здесь тянет, а чуть ниже – отдаёт аж туда, это ведь то, что я думаю, или что вы скажете, а? Врачи терпеливо отвечают, что, мол, лучше бы показаться лично, сдать анализы и пройти УЗИ, что заочно по фотокарточкам лечить

могла только баба Ванга, да и той уже давно нет на свете. И на этот раз всё было почти так же, хотя доктору Кобринскому пришлось отвечать и на более «телефонные» вопросы, одновременно принимая посетителей лично. На сугубо урологических моментах останавливаться смысла нет – по причинам, указанным выше. А вот некоторые, так сказать, общие вопросы наверняка заинтересуют самого широкого читателя. Например, какая-то дама спросила, нет ли у препаратов типа «Виагра» каких-либо побочных эффектов, и насколько вообще такие таблетки эффективны по своему прямому назначению. А то у «него» иногда и с «Виагрой» не получается…Он так переживает…А ещё иногда у него после «этих» таблеток давление подпрыгивает, и потом его «прямо так колбасит», что ей даже страшно становится… Доктор Кобринский, тщательно подбирая слова, объяснил, что

вообще-то «Виагру» изобретали как сердечный стимулятор, и её особенное влияние на мужской половой аппарат – сплошной побочный эффект. Поэтому некоторых граждан вполне может и «колбасить», тем более, ежели общее состояние организма нельзя назвать блестящим. Нарушается зрение, усиливается слюновыделение. Мало того – данный препарат не обязательно даёт стопроцентную эффективность. Даже с «Виагрой» в организме нужен соответствующий настрой. К тому же, некоторые наши врачи пробовали принимать подобные препараты из чисто профессионального интереса. По их словам, реальный эффект совершенно отличается от рекламируемого. Что до возможных побочных действий и общего вреда для мужского организма, то срок существования «чудо-таблеток» сравнительно недолог, и пока что нет необходимой ме-

Еще одной проблемой является простатит. Через некоторое время заболевания простатитом, как правило, у мужчины появляются проблемы с эрекцией. Хронический простатит весьма негативно сказывается на общем самочувствии мужчины, делая его крайне раздражительным, брюзжащим, недовольным и озабоченным только собственным самочувствием. Часто это проявляется настолько ярко, что доктора говорят, что для успешного лечения простатита нужно быть не только хорошим урологом, но и психологом.

b. j%K!,…“*,L: &70% "“е. м3›“*,. C!%Kлем $ " м%ƒг=.[

дицинской статистики в этом вопросе. Доктор Кобринский заметил, что неумеренное потребление любых лекарств и стимуляторов порочно – наш организм является, если можно выразиться, очень хитрым биологическим объектом. Если он получает что-то нужное снаружи, то немедленно прекращает производить это внутри себя. Поэтому не стоит налегать на данные препараты. Лучше задуматься над следующим фактом – причина 70% всех случаев эректильной дисфункции кроется в мозгах, вернее, в психике мужчины. Конечно, существуют при-

«Директивы Минздрава – это красивая теория» Чиновники на полном серьезе предлагают разработать государственный клинический протокол обследования граждан, единую программу информационной системы проведения диспансеризации населения. В принципе, ничего нового. Еще нарком здравоохранения РСФСР Николай Семашко говорил о необходимости всеобщей диспансеризации населения. И все это у нас было. Пока не грянула независимость. Сейчас министерство предлагает почти то же самое, но намного дороже и бесперспективнее. В частности, государственный клинический протокол обследования граждан должен определять особенности проведения обследования в зависимости от пола, возраста, местожительства, имеющихся и прошлых заболеваний, образа жизни, особенностей профессиональной деятельности и многого другого. И это еще не все. Единая программная информационная система проведения диспансеризации будет включать в себя индивидуальные карточки состояния здоровья граждан и учета диспансеризации. Называться это будет «электронные медицинские паспорта». В случае внедрения медицинской реформы государство возьмет на себя обязательство по созданию порядка организации диспансеризации населения, эффективной системы динамического наблюдения за гражданами и принятию нормативно-

Š=…“*,L b.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ

Игорь Михайлов:

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ «âûñòðåëèëî» î÷åðåäíûì íîâîââåäåíèåì

чины и органические – диабет, общий атеросклероз, массированный приём лекарств. И при наложении их на соответствующие психологические причины вполне может возникнуть эта самая дисфункция. Чем лечить? По твёрдому убеждению доктора Кобринского, в подавляющем большинстве случаев это под силу только женщинам! «Эректильная дисфункция отступает тогда, когда именно женщина берёт это дело в свои руки – и в прямом, и в переносном смысле!» – заявил Виталий Владимирович. И ему можно верить!

правовых актов. Главным ответственным лицом в проведении диспансеризации станет семейный врач. На этом, пожалуй, можно и остановиться. Ну, во-первых, никаких реформ Минздрав на сегодняшний день не проводит. А во-вторых, семейных врачей, в хорошем смысле этого слова, у нас так и не появилось. Да, ВУЗы выпускают медиков, но государству нужно очень хорошо потрудиться, чтобы молодой специалист захотел стать семейным врачом. По крайней мере, он должен знать, куда придет работать, и чем будет заниматься. «Выпускники мединститутов идут по узкой специализации, и никто не хочет быть семейным врачом, – комментирует ситуацию начальник горздравотдела Краматорска Игорь Михайлов (на фото), – директивы Минздрава – это красивая теория. Фактически семейный врач работает участковым, так как никакой нормативно-правовой базы для семейного врача до сих пор нет. Зачем, скажите, с больным ухом идти к семейному доктору, если можно сразу обратиться за помощью к лор-врачу? Я всегда говорю, что система здравоохранения держится на трех основных столпах: кадры, финансирование, материально-техническая база. Сегодня, как ни странно, нам катастрофически не хватает кадров. Как там, в «Мальчише-Кибальчише» – и пушки есть, и пулеметы есть, а стрелять некому! За девятнадцать лет все разрушено. Не в каждом

городе есть участковая служба. У нас она осталась только в Соцгороде и чуть-чуть на Станкострое. В старой части города участковой службы нет вообще. В поликлинике сидят четыре терапевта на приеме. И это на весь Старый город и прилегающие поселки. А для того, чтобы провести диспансеризацию, в первую очередь, нужны врачи». В данный момент практически ни одно из указаний министерства здравоохранения выполнить невозможно, так как ни одно из них не изучено и не проработано до конца. Что творится на местах, чиновники просто не знают. Как говорил Ленин, «узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа». Так что, дорогой народ, никому твое здоровье особенно-то и не нужно. Поэтому заботься о нем сам. В меру своих возможностей, разумеется… `лл= qл=K%3“%"=

На вопросы профилактики травм у детей вам ответит врач-ортопед КМУ ДТМО Дмитрий Анатольевич Помазан, если вы позвоните 12 февраля 2010 года (в пятницу) с 13.00 до 15.00 по телефону 3-13-97

9 ôåâðàëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñòîìàòîëîãà Несмотря на то, что стоматология является одной из древнейших отраслей медицины (археологи нащли в пакистанской провинции Белуджистан останки людей, живших 7–5,5 тысяч лет до нашей эры, на зубах которых были практически идеальные отверстия диаметром 1–3 мм и глубиной до 3,5 мм), День стоматолога – сравнительно молодой профессиональный праздник. Дата для празднования Международного дня стоматолога выбрана не случайно. Праздник зубных врачей отмечается в день почитания католической церковью христианской мученицы Аполлонии Александрийской, которую страшными пытками пытались заставить отречься от христианства. Исходя из характера мучений, атрибутами святой Аполлонии стали зубы или щипцы. Она выдержала всё, и когда ей пригрозили казнью на костре, святая женщина сама шагнула в пламя. Люди были поражены ее поступком, и с тех пор существует поверье, что стоит произнести: «Santa Apollonia !», и зубная боль отступит. Культ святой Аполлонии быстро распространился в Европе, ее изображения были почти в каждой церкви. Хотя Дионисий назвал ее пожилой женщиной, изображали Аполлонию молодой миловидной девушкой с щипцами в руках. В начале XVIII века, с легкой руки основателя современной научной стоматологии как науки и профессии Пьера Фошара, святая Аполлония, бывшая до этого покровительницей только страждущих зубной болью, стала покровительствовать и стоматологам, призванным эту боль предупреждать и устранять.


«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

ÍÀÄÎ ÇÍÀÒÜ

rч!ед,2ель: Š%л“2%г3ƒ%" `.b. hƒд=2ель - )o &q=л=!,[ (E-mail: alex_tol@bk.ru). q"-"% d0 1 2344 %2 29.12.05 г. m=K%! , "е!“2*= - )o &q=л=!,[. pед=*2%! - nльг= q2=д…,че…*%. `д!е“ !ед=*ц,,: 84333, d%…ец*= %Kл., г. j!=м=2%!“*, 3л. kе…,…=, 19 `, d%м K/2=, ле"%е *!/л%, 3 .2=›, *%м…. 311. Šел.: ›3!…=л,“2/ - 39935; %2дел !е*л=м/ - 2/- 31451; &г%! ч= л,…, [ - 099-060-01-33. dл C,“ем: 84331,г. j!=м=2%!“*,=/ 1537. E-mail: privet@hi.dn.ua p3K!,*= &r“л3г,[, %KA "ле…, *%мме!че“*%г% .=!=*2е!= , дл ю!,д,че“*,. л,ц - Cл=2…/е. pед=*ц, “%.!=… е2 ƒ= “%K%L C!="% !ед=*2,!%"=…, ,…-%!м=ц,,. V - …= C!="=. !е*л=м/ c=ƒе2= %2Cеч=2=…= " 2,C%г!=-,, g`n &pед=*ц, г=ƒе2/ &d%…K=““[ Š,!=›: 8450 g=*=ƒ 1 5

9


ËÞÄÈ

10

«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

«Афганцы» вспомнили Афган l…%г,е …=ш, “%%2ече“2"е……,*, C%м… 2 ,“2%!,че“*,е “%K/2, 1979-89 г%д%". e“2е“2"е……%, .2% $ `-г=…“*= "%L…= Её отголоски по сей день проходят через культуру всех уже постсоветских народов. Украина, в частности, Краматорск, не являются исключением. Так, в четверг 4 февраля в городском музее истории (директор Наталья Волошина) состоялось открытие выставки, посвящённой 21 годовщине окончания войны в Афганистане и вывода оттуда советских войск. Название выставки соответствующее – «Опалённые Афганистаном». В экспозиции представлены фотографии,

документы, личные вещи краматорчан, принимавших участие в боевых действиях 1979-1989 годов. На этом мероприятии присутствовали члены Союза воиновафганцев, ученики ОШ№24, а также все не равнодушные к событиям того периода. Для детей эта встреча была хорошей возможностью узнать о столь важных моментах истории непосредственно из уст самих бойцов. Их рассказы были весьма интересны. Например, Александр Милентеев в своём выступлении вспомнил, как символично он «3 раза побывал дома». Впервые это произошло, когда, находясь в Афганистане, он как-то увидел на складской двери большой замок производства СКМЗ. Глядя на него, Александр Евгенье-

вич представил родной Краматорск и заплакал. Окружающим было не понять сантиментов молодого бойца. Спустя какой-то период солдаты смотрели телевизор. Транслировали всего один канал, свободного времени у ребят было мало, но, на удивление, они попали как раз на сюжет о наводнении в Краматорске. Это было второе мысленное возвращение домой. Третье состоялось, когда l,…32= м%лч=…, $ д=…ь C=м 2, C%г,Kш,м 2%"=!,?=м парни, открывая коДля самих мужчин это уважения к ним было зажжеробку с сухарями, увидели мероприятие – неплохой по- но ровно столько же свечей. бумажку с надписью «Кравод вспомнить свою службу Стоит сказать, что эта встреча маторск, ул. Маяковского, 3». и почтить память тех крама- никого из присутствующих Так в течение всей службы торчан, которые, увы, не вер- не оставила равнодушным. Милентеева родной город нулись с поля боя. А таких как бы постоянно о себе наребят – 16 человек. В знак kюK= q,д%!е…*% поминал.

Í xе“2…=дц=2ь “"ечеL ƒ= ше“2…=дц=2ь д!3ƒеL

Êîìó ãîëóáêó? Êîìó êðîëèêà? Ïðèäè, âåñíà! Ïðèäè, êðàñíà! Ìåæðåãèîíàëüíûé ïàðàä ãîëóáåé ïëàâíî ïðåâðàùàåòñÿ â âûñòàâêó äîìàøíèõ æèâîòíûõ В минувшую субботу 6 февраля в Краматорске проходила очередная выставка птиц. В этот раз она была приурочена к началу масленичной недели, а вместе с тем и к проводам зимы. Любители птиц со всей Украины съехались на площадь им. Ленина, что в Старом городе. Мероприятие началось с самого утра и длилось до обеда. Хвастались своими достижениями в области птицеводства представители Артёмовска, Изюма, Полтавы, Димитрова и других городов. От нашего города выступили члены клуба голубеводов и любителей домашних и декоративных птиц.

Подобное уже проходило в Краматорске в прошлом году. Но каждый раз выставка проходит по-разному. Главное отличие этой – естественно, заметный рост цен. Если в феврале 2009 года самые дешёвые торцевые голуби стоили 10 гривен, то сейчас – 50. На остальные породы птиц цены также не маленькие. Например, за милого попугайчика покупателю надо было выложить от 40 до 800 гривен. Также в продаже имелись павлины, фазаны, куры и голуби различных пород. Кроме пернатых, можно было приобрести кроликов, морских свинок и даже кошек. Так что парад голубей плавно превращается в выставку домашних животных. Тем не менее, ажиотаж и внимание со стороны людей не угасают, а даже, наоборот, усиливаются. kюK= q,д%!е…*%

mе г%л3K,, *%…еч…%. m% 2%›е C2,ц/

Çèìà ïëàâíî äâèæåòñÿ ê ñâîåìó êàëåíäàðíîìó êîíöó, è íàðîä ñ íåòåðïåíèåì æä¸ò ïðèõîäà âåñíû Посему в преддверие праздника Масленицы краматорчане принялись её зазывать. Действие проходило в воскресенье 7 февраля на площади перед ГДК им. Ленина. Гуляние проходило под девизом: «Зиму провожаем, весну закликаем!». Закликали весёлыми песнями в исполнении народного вокального ансамбля «Мелодия». Кроме того, было много шуток, стихов, игр и конкурсов с призамисюрпризами. Несмотря на морозную погоду, атмосфера bе“…3 ƒ=*л,*=ем отличалась особой теплотой и доброoepbnlr )hŠ`Šek~, желательностью. Все приjnŠnp{i dngbnmhŠq“ 10 tebp`k“ сутствующие получили преon Šeketnmr 3-99-35, ophg $ ahkeŠ красное настроение и заряд позитива. kюK= q,д%!е…*%

КРАМАТОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ

Áîðüáà â «Íàäåæäå» Â ÑÊ «Íàäåæäà» ñîñòîÿëñÿ ðåãèîíàëüíûé òóðíèð ïî âîëüíîé áîðüáå 7 февраля состоялся открытый турнир по вольной борьбе между мальчиками и девочками 1993-95, 1998 г.р. и младше. Проводился он в СК «Надежда». Соревнования были регионального масштаба – в них принимали участие борцы из Краматорска и Славянска. Наш город представляли воспитанники спортивных клубов «Надежда» и «Прапор». Мероприятие носило характер товарищеской встречи, потому что отношения между ребятами сложились весьма доброжелательными. Украшением турнира послужил восточный танец

в исполнении коллектива девочек, занимающихся на базе «Надежды». Итоговые результаты краматорских спортсменов: первое место заняли 2 человека, второе – 6 человек, третье – 8 человек. Также специальным призом был награждён самый младший участник соревнований Мурат Костенко, которому всего 6 лет. Памятный кубок ему вручил директор центра «Спорт для всех» в Краматорске А.Е. Милентеев. Для большинства ребят этот турнир стал хорошей подготовкой к открытому Всеукраинскому чемпионату по вольной борьбе, который будет проходить в нашем городе в конце текущего месяца. kюK= q,д%!е…*%

!

`ле*“=…д! l,ле…2ее" , l3!=2 j%“2е…*%

е

*

л

=

м

=


«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Государство – это Ю.

11

Государство – это Я.

Кто идет во власть Кто получит власть и ресурсы за спиной Тимошенко в результате победы Януковича ича Победа над Януковичем дает президенту Юлии Тимошенко легитимное право почти полгода единолично управлять правительством и страной. Кадровая политика Тимошенко будет зависеть от того, какой сценарий своего президентства она выберет ee g`jnmm`“ jbnŠ` Посты главы секретариата, секретаря СНБО, шефа СБУ и министра иностранных дел, согласно законодательства, являются прерогативой президента. Если бы Конституция позволяла Александру Турчинову совмещать должности главы секретариата президента и первого вице-премьерминистра, то Тимошенко, не колеблясь, приняла бы это кадровое решение. Поэтому не исключено, что кресло главы секретариата останется вакантным, пока не будет ясности с новым составом правительства. Впрочем, если Тимошенко решится на сценарий «диктатор», то трудно отыскать лучшего управленца, чем Виктор Медведчук. Его сильные стороны: прямой контакт с Кремлем, умение создавать искусственные конфликты и решать их к выгоде первого лица, высокая работоспособность и безопасность как конкурента Тимошенко в сфере публичной политики. Пост секретаря СНБОУ может стать местом почетной ссылки для нынешнего министра внутренних дел Юрия Луценко. Министром иностранных дел при Тимошенко может остаться Петр Порошенко, если решит не втягиваться в борьбу за пост главы НБУ. qhknbhjh h op`bnnup`mhŠekh Самая большая головная боль г-жи президента будет связана с выбором силовиков. Профессиональной альтернативой Юрию Луценко многие бютовцы считают милицеского генерала Геннадия Москаля. На первых порах Тимошенко попробует уговорить Анатолия Гриценко вернуться на пост министра обороны, даже несмотря на его призыв голосовать против всех во втором туре. Тимошенко не может не понимать, что неудачный выбор настроит и без того недовольные Вооруженные Силы против новой Главнокомандующей. Если нынешний глава СБУ Валентин Наливайченко поможет Тимошенко предотвратить фальсификацию голосования в пользу Виктора Януковича, то у него есть шанс остаться во главе спецслужбы. В противном случае за его пост развернется соревнование между генералом СБУ Андреем Кожемякиным и креатурой Медведчука, экс-главой СБУ Игорем Смешко. Самая ожесточенная схватка произойдет за обладание Минюстом, Высшим советом юстиции и Генпрокуратурой. У нынешних глав этих ведомств из-за противостояния с Тимошенко нет шансов удержаться в кресле. Однако проблема в том, что эти должности являются яблоком раздора в самом БЮТе.

dnkch $ qonmqnp`l, anmrq{ $ qn~gmhj`l h oepeaef)hj`l

Ключевым вопросом для Тимошенко после въезда на Банковую будет выбор преемника на посту главы правительства. Пока что официально эта должность предложена Сергею Тигипко. Однако на второй день своего премьерства Тигипко станет таким же мощным конкурентом госпоже Президенту, каким была она сама для Ющенко. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Политические и экономические изменения будут проводиться под лозунгом наведения порядка и благополучия, которые были нарушены, по мнению победителей, «оранжевым переворотом». Для самого Виктора Януковича это будет не только личная сатисфакция за «украденную победу», но и шанс наконец-то реализовать проект Украины, который он вынашивал еще с 2004 года lefdr lefhcnp|el

На пост первого вице-премьер-министра, в любом случае, Тимошенко непременно поставит своего человека. Лучшие шансы имеет Александр Турчинов. На посту вице-премьера по вопросам экономики может оказаться Александр Шлапак. Он также был бы хорошим противовесом административным методам бютовцев и мог бы сработаться с Виталием Гайдуком. Дважды вице-премьером по гуманитарным вопросам может стать Николай Томенко. Однако вряд ли Томенко оставят блок вопросов, связанных с подготовкой к чемпионату Евро-2012. Скорее всего, будет создана специальная должность вице-премьера по вопросам Евро2012, которой поделятся с регионалами при условии прекращения конфликта с Григорием Суркисом. Жесткая подковерная борьба развернется за право контролировать Министерство финансов и Национальный банк Украины. Свои услуги Тимошенко в качестве председателя НБУ или министра финансов с полным контролем над налоговиками и таможенниками могут предложить глава ГНАУ и собственник «Брокбизнесбанка» Александр Буряк и глава МИДа Петр Порошенко. Министром ТЭК, вероятнее всего, будет утвержден глава НАК «Нефтегаз Украины» Олег Дубина, а управление самим «Нафтогазом» перейдет к Игорю Диденко. Интересы групп «Приват» Игоря Коломойского и «Энергетический стандарт» Константина Григоришина будут представлены непубличными первыми заместителями. Ряд финансистов избирательной кампании могут быть награждены портфелями министров. Например, Тариел Васадзе – постом министра транспорта и связи, МинАПК перейдет к Богдану Губскому, Минпром и Минуглепром – группе Виталия Гайдука, Фонд госимущества – группе Константина Жеваго, Антимонопольный комитет – Давиду Жвании.

h g`anel По сути, перед президентом Януковичем открываются два разных способа управления страной. Назовем их условно «Межигорьем» и «Забоем». В первом случае, пока он будет охотиться в своих угодьях, принимать послов, встречаться с коллегами из других государств и выступать по телевидению, страной реально будут руководить «доверенные лица» и «деловые люди». Второй вариант правления предполагает личное участие, проявление инициативы и умение согласовывать конфликты интересов для создания работающего государственного аппарата, разбалансированного годами политического кризиса. akhfmhi jprc Первое назначение, которое скажет многое о планах самого президента, – выбор главы президентской администрации. Пока в главных претендентах на этот пост ходит Сергей Левочкин. Пост секретаря СНБОУ при Януковиче останется синекурой. Он может стать местом «почетной ссылки» для Раисы Богатыревой (при протекции Ахметова). cemep`k{ oeq)`m{u j`p|epnb Сивкович, как выходец из КГБ, может претендовать на пост в СБУ – за заслуги в дискредитации дела об отравлении Ющенко. Однако более высокие шансы имеет Григорий Ильяшов, депутат-регионал и генерал-лейтенант СБУ. По такому же принципу Янукович будет подбирать министров обороны и иностранных дел. Первая правительственная вакансия почти закреплена за Александром Кузьмуком, дважды руководившим оборонным ведомством и доказавшим свою лояльность Януковичу в 2007 году. Самая сложная ситуация по Генпрокуратуре. В октябре 2010 заканчивается срок полномочий Генпрокурора Александра Медведько. На его место метят два антагониста – Геннадий Васильев и Святослав Пискун. Однако их борьба может закончиться тем,

что Янукович снова поставит на прогнозируемого Медведько. Традиционно Янукович постарается расширить свое влияния на тех силовиков, которые по Конституции зависят от премьер-министра и правящей коалиции. Главным призом является МВД. К нему уже присматривается и Ахметов (его креатура – экс-начальник Донецкого главка Владимир Малышев). Однако Янукович попробует протолкнуть на должность экс-замминистра Николая Джигу или экс-министра Василия Цушко – людей, лично обязанных ему депутатской неприкосновенностью и покровительством. Выбор главного дипломата более сложен. Януковичу нужен человек, который умеет налаживать диалог и с Москвой, и с Брюсселем, и с Вашингтоном. У Константина Грищенко, нынешнего посла Украины в России, есть возможность занять этот пост даже несмотря на сотрудничество с Ющенко. МЧС с его большим бюджетом могут получить Василий Джарты или Виктор Балога. Закрывает список президентских и силовых ведомств Министерство юстиции. На эту роль подходят и верный Сергей Кивалов (глава комитета по вопросам правосудия), и первый вицеспикер Александр Лавринович. Впрочем, Янукович может уступить Минюст и главному юристу Ахметова депутату Юрию Воропаеву. nŠ `uleŠnb` thpŠ`x` me hyrŠ Ключевой вопрос для президента Януковича – кто займет главное кресло в Кабмине после Юлии Тимошенко. Такой человек может стать как козлом отпущения за непопулярные решения по выходу из кризиса, так и самым опасным конкурентом на следующих выборах президента. Назначение премьер-министра может привести к серьезному внутреннему кризису Партии регионов или даже расколу, если одна из двух крупнейших групп посчитает себя неадекватно представленной в правительстве. Поэтому самый удобный для Януковича премьер – Николай Азаров,

hг%!ь b“е"%л%д%", дл &t%*3“=[ (“%*!=?е…%). o%л…= "е!“, $ …= …=шем “=L2е hi.dn.ua

равноудаленный от Фирташа и Ахметова. Если же Азаров премьер, то первым вице Янукович постарается сделать давнего друга и соратника Антона Пригодского, а Колесникову и Бойко предложат стать простыми вице-премьерами. Министерство финансов и Нацбанк, образующие костяк госфинансов, в качестве компенсации получит группа, не контролирующая премьер-министра. Ахметов в НБУ может рекомендовать экспредседателя ПУМБа Игоря Юшко, а в Минфин – Колесникова. Андрей Клюев, который вполне может претендовать на пост вице-премьера по ТЭК, готов продвинуть своего младшего брата – Сергея Клюева. Фирташ может предложить на обе должности экс-министра экономики Александра Шлапака или Сергея Левочкина. Посты министра угольной промышленности и министра ТЭК подготовлены только для донецких: первый – для Сергея Тулуба, второй – для Игоря Глущенко (Ахметов) или Сергея Титенко (Клюев). Министерство транспорта и связи входит в сферу влияния Ахметова и его креатуры – кадрового железнодорожника Владимира Козака или бизнес-партнера Антона Пригодского. Министерство экономики могут получить либо верный Анатолий Кинах, либо более динамичная защитница экономических лозунгов Януковича Ирина Акимова. Остальными министерствами регионалам придется поделиться с будущими партнерами по коалиции, если таковую удастся сформировать без досрочных выборов.

n2"е2/ …= “*=…"%!д


12

«Новости» доступны в интернете! Добро пожаловать на http://hi.dn.ua!

«Новости» № 5, 10.02.2010 г.

НАРОДНАЯ НОВОСТЬ НЕДЕЛИ

099-060-01-33

Этот номер должен стать горячим! Зап Запишите этот номер телефона в свой мобильный и сбросьте нам смс с вашей новостью. Вы очевидец необычного происшествия? Знаете новость, которая может быть сенсацией? Слышали об интересном событии? Хотите пожаловаться на чиновников и иных должностных лиц? Срочно сообщите в «Новости»! Кроме телефона для смс, вы можете воспользоваться редакционным телефоном по будням с 9.00 до 17.00 часов: 3-99-35. Если ваша новость достойна публикации и появится на страницах «Новостей», ее автор получит пополнитель счета.

Îâåí. Âåðîÿòíû îïðåäåëåííûå îñëîæíåíèÿ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ êîëëåãàìè. Íå âñòóïàéòå â ïðåðåêàíèÿ è âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé, èíà÷å âû òîëüêî óñóãóáèòå âîçíèêøèå ïðîáëåìû. Âî âòîðîé ïîëîâèíå íåäåëè ó âàñ ìîãóò ïîÿâèòüñÿ íîâûå ïåðñïåêòèâû íà ðàáîòå. Ðåàëèçàöèÿ äàâíèõ èäåé ñïîñîáíà ïðèíåñòè ìîðàëüíîå è ìàòåðèàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå. Òåëåö. Ñîáûòèÿ ýòîé íåäåëè ìîãóò ïîêàçàòüñÿ âàì çíàêîìûìè, íî íå ñòîèò ïðèìåíÿòü óæå îïðîáîâàííûå ðåöåïòû äëÿ ðåøåíèÿ ïðîáëåì.  ïîíåäåëüíèê íå íàäî ññîðèòüñÿ ñ ðîäñòâåííèêàìè - âû òîëüêî ïîòåðÿåòå âðåìÿ è ñèëû, íî íèêîìó íè÷åãî íå äîêàæåòå. Âî âòîðíèê âû ñìîæåòå ìíîãîå óñïåòü, åñëè ñîáåðåòåñü ñ ñèëàìè ïðÿìî ñ óòðà, íå îòêëàäûâàÿ íà÷àëî ðàáîòû. Áëèçíåöû. Íåäåëÿ îæèäàåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî ïðîäóêòèâíàÿ, î÷åíü äèíàìè÷íàÿ è ïðåäåëüíî íàñûùåííàÿ ðàçíîîáðàçíûìè ñîáûòèÿìè. Çàïëàíèðóéòå íà ýòî âðåìÿ âàæíûå âñòðå÷è è ïåðåãîâîðû, íî íå çàíèìàéòå äåëàìè ïîíåäåëüíèê è ÷åòâåðã. ×åì àêòèâíåå, ïîäâèæíåå è ãèá÷å âû îêàæåòåñü, òåì áîëüøå ïîëüçû ñóìååòå îòûñêàòü è áîëüøåìó ñóìååòå íàó÷èòüñÿ. Ðàê. ×òîáû íå ðàçî÷àðîâàòüñÿ â ðåçóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, íå ïûòàéòåñü ïëûòü

ïðîòèâ òå÷åíèÿ. Õî÷åòñÿ îòëè÷èòüñÿ — ïðîÿâèòå îðèãèíàëüíîñòü, íî îñòåðåãàéòåñü ýïàòèðîâàòü ïî÷òåííóþ ïóáëèêó. Íåäåëÿ ÷ðåçâû÷àéíî áëàãîïðèÿòíà äëÿ òâîð÷åñêèõ çàíÿòèé, òðåáóþùèõ óåäèíåíèÿ. Ëåâ.  æèçíè íàñòóïàþò òàêèå ìîìåíòû, êîãäà íåîáõîäèìî îñòàíîâèòüñÿ õîòÿ áû íåíàäîëãî è ïîäóìàòü... Åñëè âû òîëüêî ÷òî îñâîáîäèëèñü îò ãðóçà îòâåòñòâåííîñòè è óæå ñïåøèòå çà íîâîé, åùå áîëåå òÿæåëîé ïîðöèåé, îñîçíàéòå, ÷òî íà ýòîò ðàç áåç ïîìîùè âàì íå îáîéòèñü. Âî âòîðíèê âû ìîæåòå óçíàòü âàæíûå íîâîñòè îò äåëîâûõ ïàðòíåðîâ. Äåâà. Íà ýòîé íåäåëå ëó÷øå âñåãî ïåðåîñìûñëèòü íàêîïëåííûé îïûò ñîñòàâëåíèÿ ïëàíîâ íà áóäóùåå ñ ó÷åòîì îøèáîê.  äåëîâîé ñôåðå ñèòóàöèÿ áóäåò ñêëàäûâàòüñÿ, ñêîðåå âñåãî, íå î÷åíü óäà÷íî, îäíàêî íà ïîìîùü ïðèäåò âåðíûé äðóã: îí ïîìîæåò íàéòè âûõîä èç íåïðèÿòíîãî ïîëîæåíèÿ. Âåñû. Ýòà íåäåëÿ îçíàìåíóåòñÿ ðåêîðäíûì êîëè÷åñòâîì èíòåðåñíûõ èäåé. Íåêîòîðûå èç íèõ âïîëíå äîñòîéíû ðåàëèçàöèè, òåì áîëåå, ÷òî îíè ìîãóò ñòàòü ïðåäâåñòíèêîì êàðüåðíîãî ðîñòà.  ïîíåäåëüíèê ìîæíî ñìåëî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, äîâåðÿÿ è èíòóèöèè, è ñîáñòâåííûì àíàëèòè÷åñêèì ñïîñîáíîñòÿì. Ñêîðïèîí. Íà ýòîé íåäåëå âû ìîæåòå ñîâåðøèòü ïðîðûâ ê íîâûì âûñîòàì. Ïîìîùü äðóçåé èëè ïðîñòî çíàêîìûõ îêàæåòñÿ äëÿ âàñ î÷åíü âàæíîé. Ñîñðåäîòî÷üòåñü íà ðàáîòå - îíà âàì ïðîñòî íåîáõîäèìà, ÷òîáû èçáåæàòü êðèòè÷åñêèõ çàìå÷àíèé è íåïðèÿòíîñòåé. Ïîñòàðàéòåñü

áûòü òåðïèìåå ê íåçíà÷èòåëüíûì íåäîñòàòêàì îêðóæàþùèõ, èíà÷å âàøè ïîñòîÿííûå ïðèäèðêè ïî ìåëî÷àì ìîãóò èçâåñòè êîãî óãîäíî. Ñòðåëåö. Ïîñòàðàéòåñü âñòðÿõíóòüñÿ – âàì íóæíî ñðî÷íî èçáàâèòüñÿ îò ñîñòîÿíèÿ àïàòèè, à îòäûõàòü íà ýòîé íåäåëå íèêòî íå äàñò. Íå óïóñêàéòå äðàãîöåííîãî âðåìåíè, ïîñòàðàéòåñü ãàðìîíè÷íî âïèñàòüñÿ âî âñå âûãîäíûå äëÿ âàñ ïëàíû.  íà÷àëå íåäåëè ïîñòàðàéòåñü íå ñîáëàçíÿòüñÿ îáåùàíèÿìè ñ ôàëüøèâîé íà÷èíêîé Êîçåðîã. Íåäåëÿ áëàãîïðèÿòíà äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ, âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ è äîêóìåíòàëüíîãî îôîðìëåíèÿ ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ. Ýòîò ïåðèîä òàêæå ïðåêðàñåí äëÿ ðåàëèçàöèè òâîð÷åñêèõ ïëàíîâ è çàìûñëîâ, íî âîïëîùàòü èõ â æèçíü ñòîèò ñâîåâðåìåííî. Íåîáõîäèìî ïîçàáîòèòüñÿ î ñèëàõ è âðåìåíè íà ñîáñòâåííîå îáðàçîâàíèå. Âîäîëåé. Íà ýòîé íåäåëå ìîæåòå ñìåëî ïðèñòóïàòü ê âûïîëíåíèþ íîâîãî ïðîåêòà, îñîáåííî åñëè îí ñóëèò õîðîøóþ ïðèáûëü. Íå ñòîèò, îäíàêî, íè ñ êåì äåëèòüñÿ äåëîâûìè ïëàíàìè. Íà ðàáîòå ñòàðàéòåñü êàê ìîæíî ìåíüøå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó, ÷òîáû âàì íå âûäàëè äîïîëíèòåëüíûå îáÿçàííîñòè. Ðûáû. Ïðåêðàñíàÿ íåäåëÿ äëÿ ñìåëûõ è ýíåðãè÷íûõ äåéñòâèé. Âàñ æäåò áëàãîïðèÿòíàÿ îáñòàíîâêà äëÿ òâîð÷åñêèõ äîñòèæåíèé â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå. Íå ïðèäåòñÿ îñîáåííî çàäóìûâàòüñÿ íàä òåì, ÷òî äåëàòü è êàê ñåáÿ âåñòè – ñîìíåíèÿ âàñ íå ïîáåñïîêîÿò. Âî âòîðíèê ïîÿâèòñÿ íåäóðíîé øàíñ ïðîäåìîíñòðèðîâàòü îêðóæàþùèì ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà.

n2"е2/ …= “*=…"%!д “м%2!,2е …= “2!. 11

Новости 2010 №5  

газета Новости 2010 №5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you