Page 1

Vore

hønseracer

SUSSEX

forædling og dennes udbredelse i

som krydsningsrace, som i nogle

Sussexracen stammer oprindelig

Europa. Sussexklubben i Danmark

bestemte tilfælde gav kønsvisende

fra Sussex i Sydengland og menes

blev stiftet d. 5.maj 1922. Dvær-

kyllinger. Men da hybrid og indus-

at være en krydsning af Brahma,

gene stammer også fra England og

trihøns, som vi kender i dag, vandt

Dorking og Orpington.

De aller-

er af forholdsvis nyere dato. Det er

indpas i Danmark, blev Sussexracen

første var brune, røde eller trefar-

en fordværget udgave af den store,

udkonkurreret. Heldigvis var/er der

vede, men da den Lyse, (Hvid Sort/

med indkrydsning af bl.a. dværg-

stadigvæk nogle af os, der synes, at

columbia) kom til, blev de for alvor

Wyandotter, dværg-Brahma og Gl.

det er en utrolig smuk og rolig race,

populære. Op i gennem tiden er der

eng. Kamphøns.

der egner sig fortrinligt til at holdes

forsøgt med mange andre farver,

Formålet med Sussexracen var at

som have og hobbyhøne, samtidig

mere eller mindre heldigt, hvor de

få en race, der var hårdfør og kunne

med at den har beholdt sine egen-

Gule og Sølvgrå, ser ud til at ”over-

levere mange brunskallede æg og

skaber fra fortiden. Jeg har læst, at

leve”. Det er også disse 5 farver vi

samtidig være en god kødrace, der

dværgene en overgang var mere

har Danmark. Allerede i midten af

hurtigt kunne fedes op. Det lykk-

populære end de store, men i dag

1800-tallet blev der udstillet ”Sus-

edes til fulde, idet den var meget

er det omvendt, og det er den Lyse/

sex-fowles” i England. Men det var

populær indtil midten af 1900-tallet,

Hvide i stor, der er de mest pop-

først omkring begyndelsen af 1900-

hvor der i Danmark var mange kon-

ulære af varieteterne, dernæst er

tallet, at man begyndte på racens

trolstationer. Den var også populær

det nok dværgene i samme farve.

4

Tidsskrift for Racefjerkræavl


Sussex i forhold til standarden

på ca. 40o for hanen og ca. 35o for

i Danmark

hønen. Halen må ikke stige for brat,

I 2004 blev der udarbejdet en ny

dyr uden halestigning, kan snyde og

fjerkræstandard her i Skandinavien,

få ryggen til at virke længere. Dyr

og

Sussex-farvebeskivelse

med dybt bryst har tendens til at få

ændredes til Hvid, Gul og Rød sort/

ryggen til at stige den modsatte vej,

columbia, p.g.a. columbiategnin-

fra halen ned mod hovedet, hvilket

gen. Betegnelsen Sølvgrå blev ikke

også får dyret til at virke kortere i

ændret, mens den Trefarvede både

kroppen.

vores

Typisk Sussex-kam

kan beskrives som Brun sort/porcelænsfarvet og Trefarvet. Ændrin-

3. Hvidt skind og løbsfarve

gen betød bl.a. at grå dunfarve i

Skindet skal være hvidt og ikke

en middelstor enkeltkam med 4-6

mindre grad nu er blevet tilladt. Det

mørkt eller gult, som nogle har ten-

godt skårede og lige takker fordelt

er dog også mange gange en fordel

dens til. Det er tegn på, at de ikke

pænt på kambladet, brede forned-

i avlen, hvis man skal bibeholde den

er racerene. Løbsfarven skal være

en og spidse foroven, den mid-

sorte farve i tegningen, men af to

hvid, men må gerne være rosafarvet

terste tak skal være den højeste

lige gode tegnede udstillingsdyr, vil

på siderne, det er kun et sundhed-

og aftagende i størrelse til begge

den uden mørke dun altid være den

stegn og særligt udpræget ved dyr,

sider. Bagkammen skal være pænt

bedste.

der går ude i frisk luft.

afrundet og følge nakken uden at

Standarden beskriver også 3

røre. Hagelapperne skal være lige

kardinalpunkter, hvilke er vigtige for

Standardvægten på de store Sus-

og pænt afrundede uden folder.

alle Sussexvarieteter. De tre punkter

sexhaner er 3-3,5 kg. og hønen 2,5-

Øreskiverne middelstore og aflange.

beskrives således:

3,0 kg. Ved dværghanerne er det

Ved hønerne skal kammen og hage-

1,3 kg. og hønen 1,1 kg. Vægten på

lapperne være meget mindre end på

1. Kropsform

dværgene blev hævet i 2004. Måske

hanen. Alle dele skal have en livlig

Lang og bred over skuldrene, dyb

skulle vægten også hæves ved de

rød farve. I 2008 vedtog vi i klubben

set fra siden, (som en aflang fir-

store, da mange af dem i dag ve-

at gøre en ekstra indsats i avlen, for

kant) ryggen skal hælde en smule

jer op til 30% mere end standard-

at fjerne folderne i hagelapperne,

fra hoved til hale, rimelig stram i

vægten. Det skyldes nok, at de på et

da det er et stort problem. Et godt

fjerdragten og ikke for dunede, det

tidspunkt var alt for små i Danmark

hoved ”sælger” altid dyret godt på

gælder særligt ved lårene, hvor de

og ved intensiv avl og fokusering på

udstillinger, da det er noget af det

har tendens til at blive for ”posede”,

størrelsen, er vægten nu kommet op

første, man ser på.

særligt ved de store høner.

i nærheden af den, de havde i Eng-

Næbbet skal ikke være for langt,

land i det forrige århundrede, hvor

men kraftigt. Farven skal være hvid

2. Ryg og halestilling

en høne sagtens kunne veje op til

eller hvid til let gul hornfarvet.

Ryggen lang, bred og flad i hele

5 kg.

Øjenfarven skal være fyldig rød-

dens længde, med svag hældning

Hovedet skal være middelstort

brun/rødorange. Den er ved mange

mod halen, som har en vinkelhøjde

og ikke som en Brahma og med

dyr alt for lys og over i gulorange.

Tidsskrift for Racefjerkræavl

5


Der er mange, der ikke er opmærk-

Begge klarer sig rimelig godt på

somme på dette.

udstillingerne. Den Gule fremstår

Vingerne skal ligge vandret og

måske også smukkere end den

sidde tæt til kroppen, og man må

Røde, da den sorte columbiategning

ikke kunne se de sorte fjer fra ving-

er mere tydelig.

etegningen. Brun

Lårene skal være vidtstillede og

sort/porcelænsfarvet

(Tre-

delvist synlige, så de ikke bliver

farvet): Denne farve er meget pop-

skjult i bugfjerene (lårmarkering).

ulær som havehøne. De få opdrættere der er tilbage og som udstiller,

De skal have 4 tæer, hvoraf den

er meget seriøse, og det er svært at

ene er en bagtå, pas på andefod hvor den vender fremad. Brækkede

0,1 gul sort/columbia Sussex

ramme den korrekte dunfarve og pletning, men når det endelig lykk-

og skæve tæer straffes efter forekomstgraden på udstillinger, men er

benytte lejligheden til at fortælle,

edes, er det et smukt syn med den

det sket under opvæksten, kan den

hvordan min opfattelse er mht.

skinnende

sagtens bruges til avl. (De kan få

farverne i Danmark p.t.

farve og hver fjer med lille sort

skæve tæer, hvis de går i for varmt

mahognibrune

grund-

Hvid sort/columbia: De er godt

endeplet og hvid spids. Det er også

udbredt, og vi har et godt avlsma-

den eneste varietet, hvor man ofte

Rugeæg skal være fri for fejl og

teriale af de store. Denne farve er

ser ældre udstillingsdyr, da de hvide

idealvægten er ca.60 gr. ved de

altid godt repræsenteret og i top på

pletter bliver mere tydelige med

store og 39 gr. ved dværgene. Far-

udstillingerne, men det er begyndt

alderen. De store er flere gange

ven skal være jævn gulbrun og uden

at knibe med dværgene, dem er der

krydset med de Røde p.g.a. mangel

pletter, (hvide æg duer slet ikke).

ikke så mange opdrættere af, som

på blodfornyelse. Avlsmaterialet er

der var for 5-10 år siden.

bredest hos dværgene.

sand som små kyllinger).

Rød sort/columbia: Der er stadigvæk

Sølvgrå: Denne farve er ikke så

et par opdrættere i klubben, der av-

gammel her i Danmark. Det er en

ler med de store, men alvsmateria-

smuk varietet, med sin hvide rib og

let er efterhånden krydset med RIR

fine sølvhvide randtegning. Løbsfar-

og Trefarvet så mange gange, at det

ven har haft tendens til at blive for

kniber med den korrekte columbia-

grå, men opdrættere og dommere

farve, men det har resulteret i, at det

arbejder i fællesskab på at forbedre

er den varietet, der lægger flest æg.

dette. Opdrættere krydser af og til

De er aldrig rigtig slået igennem på 0,1 hvid sort/columbia Sussex

udstillingerne, og de Røde dværge har vi ikke set meget på udstillinger

Farverne

de sidste år, måske er de helt ud-

Hvis man er mere interesseret i

døde i Danmark?

hvordan de 5 farver skal være, vil jeg

henvise

til

Sussexklubbens

Gul

sort/columbia:

Er

bedre

hjemmeside eller bedre endnu, at

repræsenteret end de Røde. Avls-

købe en fjerkræstandard af DFFR.

materialet er måske ved at være lidt

Da jeg får mange henvendelser og

indavlet ved de store. Dværgene får

iagttager udstillinger, vil jeg hellere

oftere tilført nyt blod fra udlandet.

6

Tidsskrift for Racefjerkræavl

0,1 brun sort porcelænsfarvet Sussex


Sølvgrå og Hvid sort/columbia for at

Sussexklubben i Danmark

det koster at være medlem af Sus-

få blodfornyelse. Allerede året efter

Folk efterspørger også af og til

sexklubben er hurtigt tjent hjem, da

er der gode dyr af begge slags igen,

”succe’er”, hvorefter jeg svarer lidt

vi har stor efterspørgsel på rugeæg,

så det er en livskraftig type. Den

humoristisk, at succes må de selv

kyllinger og avlsdyr. En gang om året

store er nogenlunde repræsenteret

sørge for, men vi kan hjælpe med

afholder vi en hyggelig hønsedag i

på udstillinger og er godt udbredt

”såsex”, – ”meget hyggeligt!” Og

oktober, et eller andet sted i Dan-

på Sjælland. Ved dværgene er der

det er godt folk henvender sig til

mark, de sidste år har det været ved

efterhånden kun et af vore medlem-

os, men vi er efterhånden kun en

et af medlemmerne. Vi har hver især

mer, der udstiller, og vedkommende

lille gruppe tilbage. Sussexklubben

et par dyr med, og diskuterer dem

har også været medvirkende til at få

sørger for at udbrede kendskabet

med en af vore inviterede dommere.

dem indført i Danmark. En varietet

og glæden ved at holde Sussex i

I december afholder vi udstilling un-

der fortjener en bedre skæbne.

Danmark, men vi mangler opbakn-

der L.U. i Herning. Det er ingen pligt

ing og nye medlemmer, der vil gøre

at deltage ved disse arrangementer.

en aktiv indsats for at fremme racen

Det er bare vigtigt, at alle, der avler

og samtidig være registreret i vores

Sussex, også medlemmer som ikke

medlemsbase med de sussexracer,

er opdateret med racerne, kommer

de avler med, således at vi har en

ud af busken og hjælper os - og ikke

samlet genbank i Danmark. Det er

mindst Jer selv. Vi glæder os til det

både for at bevare alle varieteter

fremtidige samarbejde.

og for at kunne bytte indbyrdes, el-

0,1 sølvgrå Sussex

lers er jeg bange for, at vores vær-

Hilsen formanden for Sussex-

difulde avlsmateriale, som nogle

klubben i Danmark, Hardy Bach

har brugt mange år på at fremavle,

Hjemmeside: www.sussex.dk

simpelthen forsvinder. De 125 kr.

E-mail: sussex@mail.dk

Tidsskrift for Racefjerkræavl

7

Sussex  

Gennemgang af en af vore hønseracer, Sussex

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you