Page 1

viugirona ǀ 1


viugirona ǀ 3


28

18 30 58

48 12

08 60

06

76

42


54

44 72

70

34 56

78

38

disseny i concepte: life design project dip貌sit legal: Gi.746.2011 Pujada de la Catedral, 10 Tel. 972 40 55 00 路 677 581 506 www.viugirona.com

68 10


Esport

Esport (QVQITCǶC4KEM[4WDKQw6GZV-KNKCP#TEJGNCIWGV

Ricky Rubio, jugador del Regal FC Barcelona.

A

quest jove barceloní, nascut al Masnou a l’inici de la dècada dels noranta, pot presumir d’haver assolit bona part dels rèJVYKZL_PZ[LU[ZKPUZLST}UKLSInZX\L[1HKLZKLLSZZL\ZPUPJPZLUSLZJH[LNVYPLZPUMHU[PSZKLS*)4HZUV\LX\PWX\L LSSKLÄULP_JVT¸LSZL\JS\I¹]HJVTLUsHYHZ\THYÄ[LZLZWVY[P]LZPKLZW\U[HYÄUZHSW\U[X\LHS»LKH[KLHU`ZSH ZLSLJJP}JH[HSHUHKLInZX\L[LSJYPKHWLYHMLYSVJHTWP}K»,ZWHU`HZV[HSLZZL]LZÄSLZ3»HU`ZLN…LU[ZLN\LP_SLZWHZZLZKLS seu germà gran, Marc, passant a formar part del planter del C.B Joventut de Badalona, club que li permetria continuar sumant ZH[PZMHJJPVUZLZWVY[P]LZPWLYZVUHSZHJVUZLN\PU[JVTLSSKP\¸N\HU`HY[V[LSX\LLZWVKPHN\HU`HY¹JHTWPVUZKL*H[HS\U`H campions d’Espanya, tercers d’Europa, MVP en innombrables ocasions, millor anotador, millor passador, millor recuperador... L[JÄUZX\LHS(x[V.HYJPH9LULZLZL_LU[YLUHKVYISH\NYHUHLSJYPKHHMVYTHYWHY[KLSWYPTLYLX\PWKL¸SH7LU`H¹JVUvertint-lo en el jugador més jove de la història en debutar en un equip de l’ACB, a partir d’aleshores, la seva carrera esportiva PUPJPH\UHSxUPHHZJLUKLU[X\LHKPHK»H]\PUVK}UHZLU`HSZKL]VSLYWLYKYL]LY[PJHSP[H[ Quin és el moment més important de la teva carrera esportiva?. Hi hagut molts moments especials a la meva carrera. El dia que vaig debutar a l’ACB, els Jocs Olímpics a Pequín, guanyar l’Eurolliga amb el Regal Barça. No em puc queixar. Com de necessàries són les categories inferiors, de JHYHHUVKYPYSLZÄSLZKLSZWYPTLYZLX\PWZ& Tots els jugadors han hagut de passar primer pels equips de base abans de ser professionals. Quan un equip té molts Q\NHKVYZKLJHZHS»HÄJP}Z»PKLU[PÄJHHTILSSZTVS[TtZ *VT KL ULJLZZHYP tZ \U LX\PW KL InZX\L[ WLY H \UH ciutat com Girona? .PYVUHOHLZ[H[ZLTWYL\UHJP\[H[VUOH[PUN\[TVS[H[YHKPJP} de bàsquet i espero que ben aviat puguin tornar a l’ACB. 8\PUtZHS[L\JYP[LYPLSM\[\YKLSInZX\L[H.PYVUH& Espero i desitjo que molt bo. Ara fa poc van estar a punt de lluitar per tornar a pujar a l’ACB i espero que en un futur molt proper tornin. Quin racó destacaries de la província de Girona? 5VOVZLKLS[V[7LY~T»LUJHU[HSH*VZ[H)YH]H:}JTVS[ KLWSH[QHPX\HSZL]VSYHJ}T»HNYHKH (UVTLUH\UTVS[IVUHTPJKLST}UKLSInZX\L[& Víctor Sada, Pere Tomàs, Jordi Trias. En tinc uns quants. 0\UTVS[IVULULTPJ& Espero que cap. 8\PUHtZSHWYVWLYHÄ[HLZWVY[P]HWLYHZZVSPY& 3HZL[THUH]PULU[Q\NHYLTSHÄUHSKLSHSSPNH(*)JVU[YHLS Bizkaia Bilbao Basket i espero poder guanyar la lliga. L’any passat no vàrem poder fer-ho i en tenim moltes ganes.

6 ǀ viugirona

8\PUtZLSWYVWLYYuJVYKHIH[YL& No em preocupen gens els rècords a batre. Mai ho he mirat i UVT»HNYHKHMLYOV:}UJVZLZX\L]LULUWLYZPZVSLZ +LZWYtZX\LHS S»LX\PWKL4PUULZV[HLZMLZHTI LSZ[L\ZKYL[ZKLQVJWLYX\HUMHJPZLSZHS[HSH5)(LUZ X\LKH9PJR`WLY[LTWZHS»(*)& No ho se encara. Ho decidiré quan acabi la lliga ACB. *VT tZ KL Å\{KH SH JVT\UPJHJP} HTI LSZ JVTWHU`Z LZWHU`VSZPJH[HSHUZX\LQ\N\LUSHSSPNHHTLYPJHUH& Molt bona. Tenim força contacte. Pensa que ens coneixem KLSHZLSLJJP}PZVTTVS[IVUZHTPJZPZLTWYLLUZWYLVJ\pem de com ens van les coses als uns i als altres. 8\PUZJVUZLSSZHYYPILUKLS»HS[YLJVZ[H[KLST}U& De tota mena però penso que cadascú ha de pendre les seves pròpies decisions. Tots tenim dret a equivocar-nos. 8\LLU`VYHYnZKL)HYJLSVUHX\HULZ[PN\PZHSZ,<(& Segur que els amics i la família. Però encara em queda una mica de temps. (JHZH[LULUNHULZX\LMHJPZLSZHS[HSHTPSSVYSSPNHKLS T}U&VZ»LZ[PTLUTtZ[LUPY[LHWYVW& =VSLULSTPSSVYWLYTP0YLZWLJ[HYHUSHKLJPZP}X\LQVWYLUN\P Sempre m’han recolzat en tot el que he fet i ho seguiran fent. 8\PUHWHY[KLS»u_P[K»\ULX\PWZ»OHK»H[YPI\PYHS»LU[YL nador? L’entrenador és una part fonamental de l’èxit de l’equip, especialment en un esport com el bàsquet. Amb un bon entrenador i uns bons jugadors és més fàcil aconseguir els objectius que et marques. És un treball de tots. Fes un cinc ideal? Magic Johnson, Michael Jordan, Navarro, Pau Gasol, Shaquille O’Neal.


viugirona Ç&#x20AC; 7


Esport 8 Ç&#x20AC; viugirona


Esport (QVQITCǶC:GXK)CTTKICw6GZV-KNKCP#TEJGNCIWGV

A

SZUV\HU`ZJVTLUsHSHZL]HJHYYLYHLZWVY[P]HKPUZSH-LKLYHJP}*H[HSHUHKL*PJSPZTL PtZHWHY[PYK»\UHSLZP}HSZJH[VYaLHU`ZX\HULU\UNPTUnZKLYLOHIPSP[HJP}KLZJVbreix el ball. Després d’algunes exhibicions i competicions, com alumna, coneix a la reina del Hip-Hop, l’americana 4H+VUUH.YPTTLZ, qui la porta per primera vegada i K\YHU[\UWLYxVKLKL[YLZTLZVZÄUZH3VZ(UNLSLZ5VTtZJVTW[H]HKP]\P[HU`ZWLY~ ja havia decidit que es volia formar amb els millors, és per això que durant l’any treballava a Espanya com a monitora de ball, estalviant tot el que podia i els mesos d’estiu, els pasZH]HMVYTHU[ZLHSZ,<(H)uSNPJH-YHUsH0[nSPH3HZL]HMVYTHJP}SHMLPHJHKH]LNHKH més valorada a Espanya, arribant a ser professora de professors i treballant amb gent tant important com Guillermo de la Vega (creador de grans monitors) o 1LZZPJH,_W}ZP[V (creadora de la Batuka). /H[YLIHSSH[TVS[Z[LTLZ]PUJ\SH[ZHSÄ[ULZZKLZKLSHWuYK\HKLWLZSHYLOHIPSP[HJP}VLSZ reptes personals de cadascú, la motiva especialment treballar amb gent discapacitada, o HTIZxUKYVTLKL+V^UX\LHWVY[LU\UHMLNP[KLZ\WLYHJP}WLYZVUHSPTWVY[HU[WLYHP_~ ara que de la mà de la seva sòcia, la granadina,Z[OLY.HYJxH, decideixen iniciar un nou camí, obrint el seu propi gimnàs al carrer Juli Garreta de Girona, el converteixen en un dels únics gimnasos a la província de Girona, amb classes especials adaptades. *VTtZ\UKPHHKPHKLSH9\[O=LSH& Començo al matí aviat, arribo al gimnàs cap a les nou i començo entrenaments personalitzats, on estructurem les rutines d’esport, d’entrenament, dietes esportives, etc... dels clients, així arribo a migdia, on després de dinar i estirar el cos durant deu minuts, començo SLZJSHZZLZKLNY\WÄ[ULZZZWPUUPUNPTHU[LUPTLU[ÄUZHJHIHYLSKPHVUHIHUZK»HIHUKVUHYLSNPTUnZWYLWHYLTSLZY\[PULZKLSKPHZLN…LU[ 8\PUZZ}ULSZ[YL[ZKPMLYLUJPHKVYZHSZNPTUHZVZ9\[O=LSH& 3H MVYTH KL KVUHY SLZ JSHZZLZ SH PU[LUZP[H[ HTI X\L HMYVU[LT \UH JSHZZL KL Ä[ULZZ V spinning. A mi m’agrada participar de forma molt activa de la classe, no faig fer exercici als alumnes, faig exercici amb ells. Fem un estil de classes molt dinàmiques, molt explosives, on els alumnes cremen molt i desconnecten de la seva rutina diària, quan acaben la classe, estan com...ostres! uau! que ha passat! 8\LPTWVY[LTHUP]LSSLZWVY[P\KLSZ,<(& 3HTHULYHK»LU[LUKYLS»LZWVY[SHÄSVZVÄHLZWVY[P]HtZTVS[KPMLYLU[LSZLUJHU[HPUUV]HY i provar coses noves, noves fusions, noves idees, és per això que moltes vegades sentim que les coses comencen allà i després arriben aquí. (X\PUHKPZ[nUJPHLZ[LTKLSZ,<(LUX\HU[H[LUKuUJPLZLZWVY[P]LZ& Encara estem uns anys enrere, cinc o sis, al ’97 jo ja feia spinning a L.A, tot i que cada vegada, gràcies als viatges que fem molts esportistes, aconseguim reduir la distància considerablement, aportem immediatesa, arriscant-nos a innovar i avançant-nos a la resta. 8\LHWVY[LTUVZHS[YLZHSZ,<(KPUZLS]VZ[YLZLJ[VY& :VIYL[V[M\ZP}IHSSSSH[x:LTISH\U[~WPJWLY~HMLNPY\ULZJHZ[HU`VSLZV\UHN\P[HYYHLZWHnyola a un ball, els fa aplaudir de forma eufòrica, els hi agrada molt el tarannà mediterrani. Com es fa per estar al dia de totes les tendències i evolucions, dins el món del Ä[ULZZ& Contínuament es fan convencions i xerrades, jo en faig cinc o sis anuals, on expliquem les novetats que apareixen, expliquem les tendències i presentem tot el que descobrim arreu KLS4}UH]LUsVZLUTHX\PUnYPHP[LJUVSVNPHUV\ZWYVK\J[LZHSPTLU[HYPZUV\ZL_LYJPJPZ noves fusions... qualsevol que estigui interessat en aquest sector, està convidat a passar-hi, per descobrir i aportar coneixements. Cal estar atents a les xarxes socials, ja que a través del nostre twitter 'Y\[O]LSHÄ[N`Ti la nostra pàgina de Facebook, anunciarem les properes dates. viugirona ǀ 9


Esport

Esport (QVQITCǶC&TGCOUVKOGw6GZV/CTVKPC$NWOG

J

VZLWO/\TILY[\Z7PSH[LZ]HUtP_LYHS»HU`LU\U WVISLHWYVWKL+…ZZLSKVYM(SLTHU`H La seva naturalesa fràgil (patia de raquitisme i asma) i el seu gran interès per la anatomia, física, biologia i la salut en general, el van portar a desenvolupar un mètode que permet treure el Tn_PTWYVÄ[HSVYNHUPZTLHTLSTxUPTLZ[YuZVKHU` Quan va esclatar la primera guerra mundial estava de gira amb \UHJVTWHUxHKLJPYJSHX\HS]HUJVUÄUHYHSHPSSHKL4HU,U[YL altres coses es va dedicar a a entrenar amb els seus exercicis als companys, i amb els pocs recursos que tenien va idear les màquines de Pilates, utilitzant entre altres coses, les molles dels llits, cordes i corrioles. En aquells moments va haver una gran epidèmia de grip, que curiosament, no va afectar a cap de les persones que havia entrenat amb el Joseph. *HWHS»HU` ]HVIYPYLSZL\JLU[YLKL7PSH[LZH5L^@VYR Que és el Pilates? El Pilates és un mètode d’entrenament físic i mental. El sistema de condicionament corporal creat i desenvolupat per l’alemany Joseph Humbertus Pilates a principis del segle XX. A qui va dirigit? A tot tipus de persones, tant homes com dones, des d’espor[PZ[LZÄUZHWLYZVULZX\LLZ[YVILULUWYVJtZKLYLOHIPSP[HJP} dones embarassades o persones que pateixen malalties, com la ÄIYVTPnSNPHVSHVZ[LVWVYVZPZ 4XLQVEHQHÀFLVDSRUWD" El principal objectiu és la millora del funcionament corporal, par[PU[KLS¸JLU[YLK»LULYNPH¹!SHT\ZJ\SH[\YHWYVM\UKHKLS[YVUJPUferior, que suporta i reforça tota la resta del cos. Quan es treballa des d’aquest centre i es combina amb la respiYHJP}LSZILULÄJPZX\LZ»HJVUZLN\LP_LUZ}UT‚S[PWSLZJVTHYH una millora postural, alleugerar dolors, enfortir la musculatura, H\NTLU[HYSHÅL_PIPSP[H[PHKX\PYPYJVUZJPuUJPHKLSJVZ 10 ǀ viugirona

4XDQWGHWHPSVVҋKDGHSUDFWLFDUSHUQRWDUHOVFDQYLV" *VTKLPHLU1VZLWO7PSH[LZ!¸,UKL\ZLZZPVUZZLU[PYnZSHKPMLrència, en vint sessions veuràs la diferència i en trenta sessions [PUKYnZ\UJVZUV\¹ *HKH WLYZVUH [L LS ZL\ WYVWP YP[TL K»HZZPTPSHJP} KLS Tu[VKL però la majoria de persones no estan acostumades a respirar i a moure’s amb consciencia. Els primers canvis es noten en les primeres sessions, sobretot si s’incorpora el que s’ha aprés a la classe en el dia a dia. 4XHIDIDOWDSHUSUDFWLFDUKR" Es pot practicar sobre un matalàs, amb diferents elements (com pilotes o bandes elàstiques entre d’altres), o amb les màquines dissenyades per l’autor del mètode. (VSUDFWLFDVRORHQJUXS" Es poden fer classes d’entrenament personal i també en grup, encara que s’aconsella que aquest últim, sigui d’un numero reK\{[KLWLYZVULZWLYWVKLYYLIYLSHZ\ÄJPLU[H[LUJP}KLSWYVMLZsor i per fer correctament els exercicis. Si no es practica correctament, pot arribar a tenir l’efecte invers del desitjat. Quina durada te una sessió de Pilates? 5VYTHSTLU[LZMHUZLZZPVUZKLHTPU\[Z $PEXQDVHVVLyDODVHWPDQDQҋKLKDSURX" Sí. El Joseph Pilates deia que s’ha de practicar cada dia, però el ritme de vida actual fa que sigui complicat poder fer-ho. L’ideal és fer dos o tres sessions a la setmana, però amb una també s’arriba als objectius. 8QFRSFRPSOHUWVDTXHVWVREMHFWLXVVҋDFDEDODXWLOLWDWGHO Pilates? A les sessions de Pilates es treballa tota la musculatura del cos, tant abdominals com braços i cames. El treball dels músculs requereix un manteniment de durada il·limitada.


â&#x20AC;&#x153;El Pilates desenvolupa el cos uniformement, corregeix postures incorrectes, retorna la vitalitat fĂ­sica, enforteix i eleva lâ&#x20AC;&#x2122;esperitâ&#x20AC;? -RVHSK+XPEHUWXV3LODWHV

,Z[\KP703(;,: 6YPVS4HY[VYLSSP*VKPUH .PYVUH ;LS  viugirona Ç&#x20AC; 11


/QFC 12 Ç&#x20AC; viugirona


moda (QVQITCǶC::.EQOWPKECEKQPw6GZVQ#NKEKC/KTCNRGKZ

¸=63=,46:(5<,:;96:69Ð.,5,:¹

C

VPUJPKPLUKV JVU LS HUP]LYZHYPV KLS JVTPLUaV KL SVZ OLYTHUVZ+HSTH\LUSHTVKHSHÄYTH*\Z[V)HYJLSVUHpreZLU[}Z\JVSLJJP}UCusto Line en ;OL)YHUKLY` la feria de moda urbana y contemporánea de Barcelona más interesante del momento.

La marca acaba de resucitar Custo Line, el nombre que tenía la ÄYTHJ\HUKVM\LM\UKHKHLU HU[LZKLJVU]LY[PYZLLU LU *\Z[V)HYJLSVUH. Custo Dalmau ha decidido volver a los orígenes `OHSHUaHKV\UHZLN\UKHSxULHKLWYLUKHZQ\]LUPSLZTmZLJVU}TPcas, que apuesta por las camisetas estampadas que dieron fama a la marca y por los pantalones vaqueros, que suponen una novedad LUSHÄYTH4PLU[YHZX\L*\Z[V)HYJLSVUHJVUZLY]HYmLSWVZPJPVUHmiento actual de la marca. “Volvemos al nombre y al proyecto inicial, el que vio la luz hace ya 30 años” OHHÄYTHKV*\Z[V+HSTH\WVJVHU[LZKLSKLZÄSLLULSX\L ha deslumbrado al público congregado. *<:;6305, *\Z[V 3PUL LZ SH PTHNLU TmZ ZLUZ\HS ` YLILSKL KL SH ÄYTH ` ZVU prendas que se pueden lucir en cualquier momento del día. Custo SHUaHKLJHYHHSWY}_PTVPU]PLYUVÇ\UHSxULHKVUKLKLZtacan los estampados hippies con paisley así como los étnicos, con motivos navajo, el print animal y la tendencia militar. Leggings con efecto tie dye y cazadoras de piel indispensables para el invierno. Explica Dalmau, “las colecciones de Custo están creciendo, por eso mismo debemos empezar a hablar en dos lenguajes, uno más maduro, que se lo quedará la línea clásica Custo Barcelona y otro más joven y colorido para Custo Line”. viugirona ǀ 13


En cuanto a los tejidos Custo Dalmau nos ha comentado, â&#x20AC;&#x153;el algodĂłn, el modal y el lyocel serĂĄn los tejidos de la lĂ­nea Custo Line, la seda y otros mĂĄs importantes se reservarĂĄn para Custo Barcelonaâ&#x20AC;?. 3VZWYLJPVZKLSHJVSLJJP}U*\Z[V3PULZLYmUTmZâ&#x20AC;&#x153;democrĂĄticosâ&#x20AC;?, por lo que el diseĂąador espera llegar a un pĂşblico mĂĄs extenso. Dalmau UVJVUZPKLYHLZ[LOLJOVJVTV\UHZLNTLU[HJP}UKLSHTHYJHZPUV que, â&#x20AC;&#x153;queremos abarcar mercados distintos, por eso mismo lanzamos tres lĂ­neasâ&#x20AC;?, YLĂ&#x201E;YPtUKVZL H Custo Line, *\Z[V )HYJLSVUH y Custo Growing. Esta Ăşltima lĂ­nea dirigida a un pĂşblico infantil. *<:;6.96>05.. 3HJVSLJJP}UPUMHU[PSCusto Growing, de cuyos diseĂąos se ocupa ,]H Volmer, esposa de Custo Dalmau, es de estilo fresco, con abundante color y fantasĂ­a, asĂ­ lo explica el diseĂąador, â&#x20AC;&#x153;el lenguaje del color y el NYHĂ&#x201E;ZTV LZ TmZ UH[\YHS LU LS T\UKV KL SVZ UP|VZ X\L LU LS KL SVZ HK\S[VZ3HJVSLJJP}UJVUJLU[YHSHLZLUJPHKLSHĂ&#x201E;YTHWLYVLUWLX\LĂąo, con fuerza en los estampados y pensado en materiales resistentesâ&#x20AC;?. 7<9,*<:;6)(9*,365(!7,9-<4, El diseĂąador, tras la buena acogida de los primeros perfumes Custo Barcelona Woman y Man, ha lanzado una nueva fragancia que bebe del ADN de la marca y celebra el alma de un proyecto de moda, que `HLZ\ULZ[PSVKL]PKH!7\YL*\Z[V)HYJLSVUH(ZxL_WYLZ}*\Z[VLS nuevo reto, â&#x20AC;&#x153;con la fragancia tambiĂŠn he querido volver al principio: recordar lo que buscĂĄbamos cuando lanzamos la marca: Frescura y libertad creativa para hacer algo nuevo, distinto, algo que no existĂ­a en el mercadoâ&#x20AC;?. 5<,=(:=Ă?(:+,,?79,:0Ă&#x201D;5 Movido por sus deseos de liberar la moda de corsĂŠs preestableciKVZLUJVU[Y}U\L]HZ]xHZKLL_WYLZP}UH\UX\LWHYHLSSV[\]PLYHX\L romper con muchas normas, rediseĂąar una botella de cerveza Estrella Damm\U]LSLYV\UH]P}U\UHHarley Davidson e incluso un coche. â&#x20AC;&#x153;Si, fue muy divertido, fue como hacer una camiseta muy grande con J\H[YVY\LKHZ3HZWYVW\LZ[HZX\LOH`HUP]LSNYmĂ&#x201E;JVLUSVZJVJOLZ ZVUT\`HI\YYPKHZ,UTV[VZLUJHTIPVZPOH`\UHJ\S[\YHNYmĂ&#x201E;JHT\` desarrolladaâ&#x20AC;?. 73(5,:+,,?7(5:0Ă&#x201D;5 *VUYLZWLJ[VHSVZWSHULZKLL_WHUZP}UKLSHĂ&#x201E;YTHLSOHZPKV\U ejercicio del que Custo Dalmau se siente orgulloso, â&#x20AC;&#x153;hemos crecido un 8%, hemos abierto nuevas tiendas, como la de Londres, y nos estamos introduciendo en nuevos mercadosâ&#x20AC;?, explica Dalmau. 7HYHLSSHĂ&#x201E;YTHZLWSHU[LHZLN\PYJYLJPLUKVHSYLKLKVYKLST\UKV! ha puesto en marcha un plan de desarrollo de su red de tiendas, con la mirada puesta en adentrarse en mĂĄs paĂ­ses de Oriente Medio, Asia y LatinoamĂŠrica. â&#x20AC;&#x153;Si podemosâ&#x20AC;?, aclara. La empresa cuenta actualmente con una red de ochenta establecimientos. 3HĂ&#x201E;YTHJH[HSHUHZPN\LLUSHIÂ&#x201A;ZX\LKHKL\UU\L]VZVJPVWHYHZ\LTpresa, aunque ya se han originado contactos. Custo Dalmau, fundador `JVWYVWPL[HYPVKLSHLTWYLZHOHL_WSPJHKVX\LLSWLYĂ&#x201E;SKLZVJPVX\L buscan para su compaùía, es un â&#x20AC;&#x153;operador de retail que se incorpore al proyectoâ&#x20AC;?. 5<,=(:7967<,:;(: TambiĂŠn tenemos como gran novedad para Girona (Custo Dalmau ni HĂ&#x201E;YTHUPKLZTPLU[L*\Z[VHIYPYm\UOV[LSKLTL[YVZJ\HKYHKVZ LU*HKHX\tZ(S[,TWVYKnZLNÂ&#x201A;UHĂ&#x201E;YTHLS(SJHSKLKLLZ[HJP\KHKSH mĂĄs emblemĂĄtica de la Costa Brava. Esperemos que este Hotel tenga SHPUZWPYHJP}UKLKPZL|VJVULS[VX\LWLYZVUHSKL*\Z[V+HSTH\ TambiĂŠn ha anunciado una nueva propuesta, â&#x20AC;&#x153;estoy lanzando unas tiendas de 50 metros cuadrados â&#x20AC;&#x153;Custo accesoriosâ&#x20AC;?, objetos pequeĂąos, enganches y souvenirs que en julio verĂĄn la luzâ&#x20AC;?. %7561$#4%'.10# 9+06'4w 14 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 15


16 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 17


/QFC 18 Ç&#x20AC; viugirona


(QVQITCH­C#PV­C2CICPV 'UVKNKUOQ)GTCTF#PIWNQ /CMGWR*CKT-GKMQ/K\QIWEJK /QFGN4CEJGN,Q[RCTC(TCPEKPC

8GUVKFQEQPKPURKTCEK³P LCRQPGUC#PC.QEMKPI %QNNCTFGEGTG\CU/QUEJKPQ viugirona ǀ 19


8GUVKFQ(TCPMKG/QTGNNQ %C\CFQTCVGLCPC.GXKƹU Zapatos Castañer 2WNUGTC%JCPGN 20 ǀ viugirona


$NWUCEQPGUVCORCFQCUKO©VTKEQ'VTQ ,GCPUNGLKCFQU*/ $QNUQ&KQT 5WLGVCFQTOQTCFQ.C2GTNC 4GNQLGU%GKNCP $QVKPGU LCWNC2GGRVQG5VWCTV9GKV\OCP

viugirona Ç&#x20AC; 21


22 Ç&#x20AC; viugirona


#OGTKECPCEQP motivos marineros vintage del estilista viugirona Ç&#x20AC; 23


5WLGVCFQT.C2GTNC %WNNQVG'4'5 Zapatos castañer $NC\GTPGITCOGVCNK\CFQ #NGZCPFGT/ESWGGP 24 ǀ viugirona


$NC\GTEQNQTPWFG%JTKUVKCP&KQT Camiseta cuello panadero Freedy $QNUQ&KQT $QVKPGU LCWNC2GGRVQG5VWCTV9GKV\OCP

viugirona ǀ 25


26 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 27


/QFC

/QFC (QVQITCǶCw6GZV'URCK)KTQP¨U

E

l Centre Comercial i de lleure ,ZWHP.PYVUuZ, va celebrar amb un NYHUu_P[KLWHY[PJPWHJP}WLYWYPTLYJVWSH:L[THUHKLSH4VKHH la temporada Primavera-Estiu.

;V[HSHTVKHKL.PYVUH]HKLZÄSHYWLYSH7HZZHYLSÇSH,ZWHP.PYVUuZ7YPTH]LYH,Z[P\ +L S» HS K»HIYPS TtZ KL LZ[HISPTLU[Z P TtZ KL marques diferents, van apropar al públic gironí les noves tendències de TVKHWLSZWYVWLYZTLZVZ6I[LUPU[\UYLZ\S[H[TVS[L_P[~Z!TtZKL HZZP[LU[ZHSSSHYNKLSZKPLZKLKLZÄSHKLZPLSMLYTJVTWYVTxZKLS»,ZWHP .PYVUuZWLST}UKLSHTVKH.YnJPLZHSZTVKLSZX\L]HUZLYLZJVSSP[Z després de participar als diferents càstings, els assistents van poder veure les tendències més fresques, modernes i innovadores de Girona. La KLZÄSHKHPUMHU[PSX\LLZ]HK\YH[LYTLLSKPZZHI[L K»HIYPSHSTH[x[HTIt ]HZLY\Uu_P[YV[\UKLUX\HU[HWHY[PJPWHJP}PLZWLJ[HKVYZ Els diversos cursos de passarel·la, estilisme i maquillatge, van ser crucials per aquesta primera setmana de la moda, Primavera-Estiu de l’Espai Gironès. 3LZKLZÄSHKLZ]HUJVTW[HYHTIUV]LZTHYX\LZWYLZ[PNPVZLZPH]HU[N\HYdistes del moment, que s’han obert darrerament al centre comercial, com és el cas d’Antony Morato, Polinesia, Zippy, Deichmann, Sportzone, Palpelo, Swarovski i la convidada estrella, MANGO amb còrner dins del local Mar Franc. I per suposat amb les marques més reconegudes i amb més prestigi de Girona, ja presents a l’Espai Gironès. 28 ǀ viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 29


*QVGNU 30 Ç&#x20AC; viugirona


*QVGNU (QVQITCÇśCKVGZV0**QVGNGU

P

roper al centre de negocis, a la natura i al millor oci. AixĂ­ ĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;5/.PYVUH, situat al costat del Palau de Congressos, de lâ&#x20AC;&#x2122;Auditori i del Recinte Firal de la ciutat. Es troba al costat del Parc de La Devesa, el mĂŠs extens i TtZMYVUK}ZKL*H[HS\U`HH[HUZVSZTPU\[Z H WL\ KLS JLU[YL JVTLYJPHS KL SH JP\[H[ P H TPU\[ZJHTPUHU[KLSTHQLZ[\}ZJLU[YLOPZ[~YPJ ,Z]HPUH\N\YHYSÂť6J[\IYLKLSPQHZÂťOHJVUvertit en punt de referència, per la seva decoraJP} ]HUN\HYKPZ[H P SÂťHS[ UP]LSS KLSZ ZL\Z LX\PWHTLU[Z,SKPZZLU`KLSLZZL]LZOHIP[HJPVUZ ]HN\HU`HY¸3Âť,\YVWLHU+LZPNU(^HYK šHS TPSSVYKPZZLU`KÂťOHIP[HJP}LZ[nUKHYKL\YVWL\ A mĂŠs, disposa de 4 sales de reunions, business JLU[LYJVUUL_P}>P-PNYH[\{[HLU[V[SÂťOV[LSIHY cafeteria i restaurant. A la sisena planta hi ha \UHWPZJPUHKLZJVILY[HHTI\ULZTHNUxĂ&#x201E;X\LZ vistes, amb zona de bar i terrassa. TambĂŠ ofereix room service, despertador, carta de coixins, pĂ rquing, premsa gratuĂŻta diĂ ria, bugaderia i servei dâ&#x20AC;&#x2122;esmorzar per matiners. Ă&#x2030;s a dir, tot el necessari per convertir-se en un hotel ideal, per les estades de negocis i plaer.

De les OHIP[HJPVUZ que lâ&#x20AC;&#x2122;NH Girona posa HSHZL]HKPZWVZPJP}Z}U1Â&#x201A;UPVY:\P[LZZ}U :\WLYPVYZHTI[LYYHZZHLZ[HUHKHW[HKLZWLY HTPU\Z]nSPKZPLZ[HUJVT\UPJHKLZ ;V[ZLSZKVYTP[VYPZ[LULUJSPTH[P[aHJP}PUKP]PK\HS P ZÂťHKHW[LU HS TVKLS Kš,Z[HUsH =LYKHš YLJVULN\[HTILS7YLTP¸,\YVWLHU+LZPNU(^HYKš ;HTIt PUJSV\ HJJtZ NYH[\{[ H 0U[LYUL[ >P-P [LSL]PZP}KLš\UHTWSPLZJYPW[VYPJHP_HMVY[H individual, minibar, bany complert amb banyera o dutxa, secador i mirall dâ&#x20AC;&#x2122;augment. A mĂŠs, les JĂşnior Suites i les Superiors disposen dâ&#x20AC;&#x2122;una 2L[[SLHKPZWVZPJP}KLSJSPLU[HP_xJVT\UQVJKL barnĂşs i sabatilles.

3ÂťOV[LS [t \U UÂ&#x201A;TLYV KÂťOHIP[HJPVUZ >VTHU Style, amb un pack dâ&#x20AC;&#x2122;amenities especialment ideat per a dones i tambĂŠ disposa dâ&#x20AC;&#x2122;un pack adaptat als nens. El nostre elegant restaurant ĂŠs un lloc ideal, tant per a menjars dâ&#x20AC;&#x2122;empresa, com per menjar relaxadament amb els teus. Ubicat en un espai HTWSPPSS\TPU}ZKLSHWSHU[HIHP_HKLSÂťOV[LSL[ permet disfrutar dâ&#x20AC;&#x2122;un ambient tranquil i dâ&#x20AC;&#x2122;una bonica terrassa. A mĂŠs, tâ&#x20AC;&#x2122;ofereix una cuina meKP[LYYnUPH P JVU[LTWVYnUPH HTI \UH ZLSLJJP} KÂťHSN\UZ KLSZ WSH[Z TtZ KLZ[HJH[Z KL SH YLNP} JVTIPUHU[HTIZH]PLZHSH[YHKPJP}HTI[VJZKL vanguarda. I per esmorzar, el nostre nou es TVYaHY(U[PV_ conegut buffet amb una Ă mplia ZLSLJJP}KLWYVK\J[LZPKLHSZWLYHJVTLUsHYIt el dia, que afavoreix un major consum dâ&#x20AC;&#x2122;antioxiKHU[ZILULĂ&#x201E;JPVZVZWLYHSHUVZ[YHZHS\[ Lâ&#x20AC;&#x2122;NH Girona compta amb 4 acollidors salons, HTI\UHJHWHJP[H[KLWLYZVULZKPZZLU`H[Z per realitzar conferències, convencions, reunions de treball i events socials. Les sales estan equipades amb tots els serveis i mitjans tècnics necessaris, per adaptarse a qualsevol presentaJP}L]LU[VIHUX\L[ DesprĂŠs dâ&#x20AC;&#x2122;una jornada de treball o dâ&#x20AC;&#x2122;un dia de visites per la ciutat, et mereixes un bon descans. A la coberta de lâ&#x20AC;&#x2122;hotel pots relaxar-te en la nostra WPZJPUHKLZJVILY[Ho en la zona de terrassa i bar, gaudint dâ&#x20AC;&#x2122;unes vistes privilegiades de la ciutat. /V[LS5/.PYVUHLZ[YLSSLZ 1VHU7VUZ.PYVUH ;LS -H_! nhgirona@nh-hotels.com viugirona Ç&#x20AC; 31


32 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 33


*QVGNU

*QVGNU (QVQITCÇśCKVGZV*QVGN.C/CNEQPVGPVC

A

SÂť,TWVYKnM\NPU[KLSÂťLU[VYUZVYVSS}ZKLS ritme urbĂ , trobem La Malcontenta.

3H\IPJHJP}tZWYP]PSLNPHKHLSTtZKLZ[HJHISLSH ZL]HWLYMLJ[HPU[LNYHJP}KPUZSÂťLU[VYUHWYVWKL la platja de Castell, situat al mig dâ&#x20AC;&#x2122;un bell paratge en el cor de la Costa Brava. iZ\UOV[LSLZWHP}ZX\LYLZWLJ[HU[SÂťLZ[u[PJHKL SHTHZPHJH[HSHUHKPZ[YPI\LP_LSZL\LKPĂ&#x201E;JPWYPUJPWHSPLSZI\UNHSV^ZWLY\UNLULY}ZQHYKxP\U J\PKH[OVY[Ă&#x201E;UZHYYPIHYHSHWPZJPUH 3LZZL]LZOHIP[HJPVUZZ}U[V[LZWLYZVUHSP[aHKLZ i cada una dâ&#x20AC;&#x2122;elles estĂ decorada amb estil propi però emmarcat en un ambient rĂşstic i acollidor. ,S YLZ[H\YHU[ SS\TPU}Z I\M} P YLUV]H[ YLJLU[ment, destaca pels seus plats tĂ­pics de cuina catalana, amb un toc de modernitat, en mans del seu xef LluĂ­s Planas, especialista en peix fresc de la zona. Productes de primera qualitat tractats amb cura, faran les delĂ­cies del paladar mĂŠs exquisit. Carta imaginativa i contemporĂ nia. Mana especialment la qualitat del producte. Una visita obligada si es visita la zona. Llegenda La Malcontenta fou esposa, en el segle XIX, de Pere el Tigre, fundador de Cala Margarida. Un OVTL KL X\HZP TL[YLZ X\L ]H ]P\YL ZLTWYL 34 Ç&#x20AC; viugirona

amb el mar, en aquest Baix EmpordĂ , fruit de lâ&#x20AC;&#x2122;amor entre un pastor i una sirena, en una nit de lluna plena. La Malcontenta fou una esposa i una mare afectuosa, intel¡ligent, guapa i divertida, que mai trobĂ  res prou ben fet. Jo crec que tot ho comparava amb la Lluna. Lâ&#x20AC;&#x2122; Hotel La Malcontenta ha heretat el seu nom quasi mĂ gic, perquè vol ser la casa que ella un dia somiĂ  però que mai tinguĂŠ temps de fer. En el paratge de Torre Mirona. Davant nomĂŠs hi trobem camps, pins, la sorra, el mar i la Platja de Castell. Serveis La Malcontenta Hotel es va posar en marxa el WHZZH[KLQ\U`KLPtZLSWYPTLYOV[LSKL S\_LKL7HSHT}Z3ÂťLZ[P\KLSH.LULYHSP[H[ KL*H[HS\U`HLS]HJH[HSVNHYJVT¸/V[LS4VU\TLU[šPHTISHJH[LNVYPHKLLZ[YLSSLZ 3ÂťOV[LS KPZWVZH KL Z\P[LZ VUaL KPUZ SH WY~pia masia i tres exteriors amb jardĂ­. Totes estan equipades amb bany complet, mini-bar, televisor de plasma, equip de mĂşsica, DVD, caixes de ZLN\YL[H[ JHSLMHJJP} P HPYL JVUKPJPVUH[ 3ÂťOV[LS HTtZ[HTItKPZWVZHKÂť\UZHS}IPISPV[LJHIHY sala de reunions, sala de massatge, espai on es YLHSP[aLUHJ[P]P[H[ZLZWVY[P]LZPKLYLSH_HJP}WLYsonalitzades pel client, piscina exterior i bicicletes per a fer les rutes, camins de ronda, camins forestals i vies verdes que ofereix la privilegiada zona. A banda tambĂŠ sâ&#x20AC;&#x2122;ha reconvertit una antiga JVUZ[Y\JJP}X\LOPOH]PHHSÂťLU[YHKHKLSHĂ&#x201E;UJH


viugirona Ç&#x20AC; 35


en un Restaurant obert a tothom. A La Malcontenta, es pot gaudir durant tot el dia de la pau i la tranquil¡litat que ofereix el seu meravellòs entorn i per les nits respirar un aire pur, quasi mĂ gic. 'HFRUDFLy (SÂťPU[LYPVYKL[V[SÂťOV[LSZÂťOHHJVUZLN\P[X\LSHKLJVYHJP}MVYTP\UTHYJPKLal dâ&#x20AC;&#x2122;estil de palau. Parets i fusteria en blanc, sostres de volta ben conservats P\UTHNUxĂ&#x201E;J[LYYHKLM\Z[HL_[YL[KL]LSSZ[YVUJZKLYV\YLMYHUJuZKVUHU[ sens dubte un toc molt cĂ lid. Tot això conforma espais nets i radiants compartits amb un mobiliari procedent de tot tipus de racons dâ&#x20AC;&#x2122;Europa. Antiguitats franceses comparteixen espai amb supèrbies estores russes, peces orientals o inclĂşs amb obres del disseny mĂŠs actual. Molts dels elements es YLWL[LP_LULUTtZKÂť\UHLZ[HUsHPZ\P[LHTISHĂ&#x201E;UHSP[H[KLJYLHY\UJSPTH unitari. Dâ&#x20AC;&#x2122;aquesta manera, es poden veure espectaculars marcs de miralls, vetlladors holandesos o gravats de retrats en tot el recinte. <UH¸IVPZLYPLšMYHUJLZHHTISSPIYLYPH]PKYHKHX\LYLJVYYL[V[HSHWHYL[KLSH biblioteca, il¡luminada amb lĂ mpades de sostre romanes, on es pot gaudir dâ&#x20AC;&#x2122;una lectura tranquil¡la als sofĂ s de metre i mig de fons, coberts amb funKLZISHUX\LZKLĂ&#x201E;S El Restaurant, independent de la masia, estĂ  envoltat de vidrieres amb fusteria fosca a joc amb les bigues del sostre, on presideixen el local, unes enormes lĂ mpades parisenques. Al voltant de les taules, amb tovalles i tovallons dâ&#x20AC;&#x2122;un blanc glaciar, diferents tipus de cadires. Las parets estan decorades amb mampares franceses del s.XVII que mostren uns estampats Ă&#x2026;VYHSZKÂťPUZWPYHJP}VYPLU[HS

^^^SHTHSJVU[LU[HOV[LSJVT ;LS 7HYH[NL;VYYL4PYVUHĂ&#x2021;7SH[QHKLS*HZ[LSS 7HSHT}ZĂ&#x2021;.PYVUH

36 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 37


*QVGNU

*QVGNU (QVQITCÇśCKVGZV/CUFG6QTTGPV

DV GH 7RUUHQW ĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;establiment emblemĂ tic i de referència de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ , on tot succeeix, on cal estar. Un espai Ăşnic i privilegiat, on lâ&#x20AC;&#x2122;exclusivitat i lâ&#x20AC;&#x2122;elegĂ ncia es transmet en cada detall, on el temps sâ&#x20AC;&#x2122;atura. Pertanyent a la prestigiosa Cadena Relais & Châteaux, aquest Hotel & Spa de cinc estrelles, destaJHWLYSHZL]H\IPJHJP}Â&#x201A;UPJHSLZZL]LZLZWLJ[HJ\SHYZ]PZ[LZPL_[YHVYKPUHYPZQHYKPUZ i pel seu acurat i exquisit servei.

M

Allotjar-se a Mas de Torrent (ZZZPDVWRUUHQWFRPtZNH\KPYKLS¸KVSJLMHYUPLU[LšKLSZL\L_JS\ZP\HTIPLU[KLSJHTWLTWVYKHUuZKLS4LKP[LYYHUPKLSÂťHY[KL la gastronomia, del cosmopolitisme i de la cultura. Mas de Torrent ĂŠs el privilegi de viure lâ&#x20AC;&#x2122;essència i el carĂ cter Ăşnic de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ  en un entorn excepcional. Durant molts anys, aquesta vella Masia catalana del segle XVIII va romandre oblidada al mig de camps de conreu, en un entorn i un paisatge immillorables de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ . DesprĂŠs dâ&#x20AC;&#x2122;un inspirador viatge per la Toscana italiana i la Provença francesa, la famĂ­lia Figueras va decidir convertir-la en un KRWHO~QLFLH[FOXVLXHQOŇ&#x2039;HVWDEOL PHQWHPEOHPjWLFLGHUHIHUqQFLDGHOŇ&#x2039;(PSRUGj ,S SH4HZPH]HZLYKLSPJHKHTLU[YLZ[H\YHKHWLYVMLYPY[V[SÂťLUJHU[KÂťHIHUZP els serveis mĂŠs actuals, conservant en la seva totalitat la façana i els arcs interiors. 3ÂťHJ[\HSYLJLWJP}KLSÂťOV[LSJVYYLZWVUHSX\LHIHUZLYLUSLZX\HKYLZSHZHSHKLIPSSHY era lâ&#x20AC;&#x2122;entrada principal de la casa i el bar correspon a lâ&#x20AC;&#x2122;antiga cuina. Amb noms de Ă&#x2026;VYZX\LLZWVKLU[YVIHYLULSZZL\ZL_[YHVYKPUHYPZQHYKPUZSLZOHIP[HJPVUZKL la Masia han conservat lâ&#x20AC;&#x2122;estructura original i han estat decorades amb peces dâ&#x20AC;&#x2122;antiquari per crear un ambient personal i acollidor. A lâ&#x20AC;&#x2122;extraordinĂ ria zona enjardinada ZVYNLP_LU SLZ LZWLJ[HJ\SHYZ P TVKLYULZ :\P[LZ HTI [LYYHZZH WYP]HKH *HKHZcuna dâ&#x20AC;&#x2122;elles decorades de manera diferent, les Suites JardĂ­ es caracteritzen per la seva comoditat, funcionalitat i bon gust. Una mica mĂŠs allunyades de la piscina WYPUJPWHS[YVILTSLZ:\P[LZ;HYVUNLYZSHWYPUJPWHSKPZ[PUJP}tZSHWPZJPUHWYP]HKH X\LWVZZLLP_LUPSHJVSĂ&#x2021;SLJJP}Â&#x201A;UPJHHST}UKL[HWPZZVZLUOVUVYH7PJHZZVX\LWLUgen de les seves parets. Cadascuna dâ&#x20AC;&#x2122;elles amb un dormitori, una sala dâ&#x20AC;&#x2122;estar, dos 38 Ç&#x20AC; viugirona


5WKVG/CUKC

viugirona Ç&#x20AC; 39


banys independents (un dâ&#x20AC;&#x2122;ells amb banyera dâ&#x20AC;&#x2122;hidromassatge) i una terrassa privada amb piscina individual. Mas de Torrent compta amb una excel¡lent oferta gastronòmica empordanesa en un ambient exclusiu i privilegiat en els seus dos restaurants. El Restaurant Mas de Torrent estĂ FRQVLGHUDWXQ GHOVPLOORUVHVWDEOLPHQWVJDVWURQzPLFVGHOD]RQDLa seva cuina barreja encertadament els productes de temporada que donen el mar i els camps de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ , i ressalta lâ&#x20AC;&#x2122;essència de cada un dâ&#x20AC;&#x2122;ells amb les herbes i espècies que el seu xef recull personalment del jardĂ­ aromĂ tic que es troba als voltants de la Masia. El restaurant compta amb un acurat celler amb mĂŠs de YLMLYuUJPLZUHJPVUHSZPPU[LYUHJPVUHSZ3LZZL]LZWHYL[ZLZ[HUKLJVYHKLZHTI\UHJVSĂ&#x2021;SLJJP}KL[HWPZZVZLUOVTLUH[NLH Picasso, signats per artistes tan importants com Neruda, Alber[P4PY};nWPLZ:\IPYHJOL[JHTI\UHKLKPJH[~YPHWLYZVUHSHS genial pintor malagueny. Creat per oferir un ambient mĂŠs distès WLY~ PN\HSTLU[ ZLSLJ[L \UH HS[YH VWJP} NHZ[YVU~TPJH KL 4HZ KL;VYYLU[tZLS9LZ[H\YHU[7PZJPUH3HTPSSVYLSLJJP}WLYH\UH refrescant amanida estiuenca o per degustar suggerents plats de carn o peix mentre et sedueixen les vistes als jardins de la piscina de lâ&#x20AC;&#x2122;hotel. Durant les nits dâ&#x20AC;&#x2122;estiu ĂŠs ideal sopar a la terrassa sota la llum de la lluna i prendre una copa tot gaudint de lâ&#x20AC;&#x2122;ambient mĂŠs elegant de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ  al chill-out. Els dos restaurants no UVTtZLZ[HUVILY[ZHSZJSPLU[ZKLSÂťOV[LSZPU}H[V[HX\LSSX\L vulgui gaudir dâ&#x20AC;&#x2122;una experiència gastronòmica inoblidable en un marc incomparable. A Mas de Torrent lâ&#x20AC;&#x2122;exclusivitat es transmet en cada detall, busJHU[SÂťL_JLSĂ&#x2021;SuUJPHLULSZLY]LPP\UHH[LUJP}KPZJYL[HPWLYZVUHSP[aHKH*VTW[HHTIZLY]LPKÂťOHIP[HJPVUZOZLY]LPKÂťHWHYJHment, llar dâ&#x20AC;&#x2122;infants i entreteniments per als nens a lâ&#x20AC;&#x2122;estiu, servei KLI\NHKLYPHIHI`ZP[[LYHWL[PJP}YLU[H[KLJV[_LZZLY]LPKL WYLTZH>PĂ&#x201E;NYH[\{[PIPJPJSL[LZWLYYLJ}YYLYSÂť,TWVYKn(TtZ lâ&#x20AC;&#x2122;equip de Mas de Torrent pot organitzar tot tipus dâ&#x20AC;&#x2122;activitats 40 Ç&#x20AC; viugirona

KÂťVJPJVTLX\P[HJP}L_J\YZPVUZHTIX\HKZL_J\YZPVUZLUNSVbus, passejades en vaixell, visites culturals, classes de cuina i [HZ[ZKL]PHWL[PJP} Esdeveniments selectes, Ăşnics i exclusius. Mas de Torrent Hotel & Spa ĂŠs un establiment idoni per celebrar qualsevol tipus dâ&#x20AC;&#x2122;esdeveniment i dotar-lo dâ&#x20AC;&#x2122;un carĂ cter propi en un entorn excepcional, el cor de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ . Des de celebracions familiars o KÂťHTPJZĂ&#x201E;UZHYL\UPVUZKÂťLTWYLZH4HZKL;VYYLU[WYVWVYJPVUH els espais i les condicions propĂ­cies per organitzar un esdeveniment que perdurarĂ  a la memòria dels assistents. Mas de Torrent Hotel & Spa ĂŠs un must on sâ&#x20AC;&#x2122;han allotjat impor[HU[ZWLYZVUHSP[H[ZKLST}UKLSHJ\S[\YHSHWVSx[PJHPSÂťLZWLJ[HJSL com Al Gore, Shakira, Caetano Veloso, Ferran AdriĂ , PlĂĄcido Domingo, Zubin Metta, Jessye Norman o Barbra Streisand. Aques[LZ JLSLIYP[H[Z X\L ZÂťPKLU[PĂ&#x201E;X\LU WLYMLJ[HTLU[ HTI SÂťLZWLYP[ exclusiu i cosmopolita de Mas de Torrent Hotel & Spa, han aconseguit situar aquest singular Relais & Châteaux de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ  en LSZTHWLZKL[V[LST}U A Mas de Torrent el luxe tambĂŠ es tradueix en la cura de la salut i el benestar emocional. Lâ&#x20AC;&#x2122;hotel disposa de 4HZ :WH, un LZWLJ[HJ\SHY LZWHP KPZZLU`H[ L_JS\ZP]HTLU[ WLY VMLYPY \U T}U dâ&#x20AC;&#x2122;experiències. Quatre cabines de tractaments, terrassa solĂ YP\TOHTTHTZH\UHaVUHKÂťHPNÂ&#x2026;LZZHSHKLĂ&#x201E;[ULZZZHSHKL YLSH_HJP}P\UHWPZJPUHJSPTH[P[aHKHMHUKL4HZ:WH\UH\[uU[PJP exclusiu balneari al cor de lâ&#x20AC;&#x2122;EmpordĂ . Lâ&#x20AC;&#x2122;hotel compta amb pista KL[LUPZPMYVU[}PWPZ[HKLWnKLS

www.mastorrent.com ;LS  ;VYYLU[Ă&#x2021;.PYVUH


5WKVG,CTF­

viugirona ǀ 41


*QVGNU

*QVGNU (QVQITCǶCKVGZV8KPVCIG*QVGN

<UWHYHKxZKL¢KL]PZ[HZVIYLLSTHY

A

Aiguafreda, Begur, amb el cap de Sa Tuna al fons i un reJPU[L KL Tõ LUQHYKPUH[Z PKLHSZ WLY H ]L\YL ZVY[PY SH Lluna sobre el mar, o resguardar-se del sol sota els pins. (JVTWHU`LU \UH ]HYPL[H[ NHZ[YVU~TPJH K»LU[YL P WSH[L[Z creatius, vins de paladar selecte, postres exquisides que es poden degustar tant de dia com de nit sense oblidar la cocteleria, sorprenentment fresca. (X\LZ[WL[P[OV[LSKLOHIP[HJPVUZP\UHZ\P[LMHTPSPHYtZPKLHSWLY HVISPKHYZLKLSHYLZ[HKLS4}UVZPTWSLTLU[MLY\UZHS[LUYLYLLU LS[LTWZPH[LYYHYHSH*VZ[H)YH]HKLSZHU`ZZLTWYLHTI\U [VJKLZVÃ&#x201E;Z[PJHJP}HJ[\HS<UHS[YLH[YHJ[P\YLZPKLP_LUSHWPZJPUH dâ&#x20AC;&#x2122;aigua de mar cavada en les roques a la que sâ&#x20AC;&#x2122;accedeix des de lâ&#x20AC;&#x2122;hotel. <UYLZZVY[PKLHSWLYHSHJLSLIYHJP}KLX\HSZL]VS[PW\ZK»LZKL]Lniments.

Carretera de Cap sa Sal (PN\HMYLKHÃ&#x2021;)LN\Y Girona ;LS 4tZPUMVYTHJP}H! www.vintagecapsasal.es 42 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 43


Espais 44 Ç&#x20AC; viugirona


Espais (QVQITCǜC:CXK(ŠTTK\w6GZV'N/CTKPGT

3SVN\LYKLJHZLZKLT\U[HU`H

L

es antigues estances dâ&#x20AC;&#x2122;aquesta casa sâ&#x20AC;&#x2122;han rehabilitat i convertit en allotjament per Turisme Rural. Aquesta tasca sâ&#x20AC;&#x2122;ha dut a terme, tenint com a objectiu buscar el mĂ xim confort, però conservant les seves caracterĂ­stiques arquitectòniques originals. La serenor que transpiren les seves pedres, la privacitat dels seus espais, lâ&#x20AC;&#x2122;amplitud dels jardins i la intimitat de la capella, fan que siguin el lloc triat per fer-hi tota mena de celebracions.

Allotjaments. Les Cases <ZWVKLTVMLYPYJHZLZ[V[LZLSSLZZP[\HKLZLUKPMLYLU[ZPUKYL[ZKLSHTH[LP_HĂ&#x201E;UJHKPUZSH=HSSKL*HTWYVKVU Aquestes cases es lloguen sempre senceres, per a grups o MHTxSPLZKLHWLYZVULZ[HU[WLYZL[THULZJVTWLYJHWZ de setmana. En les seves rehabilitacions, hem tingut com a objectiu obtenir un mĂ xim confort, però conservant les seves caracterĂ­stiques originals. En els seus jardins hi trobareu espais ombrejats, que conviden a la lectura i al relaxament.

www.elmariner.com ;LS (],S4HYPULYĂ&#x2021;*HTWYVKVU Girona viugirona Ç&#x20AC; 45


46 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 47


Espais 48 Ç&#x20AC; viugirona


Espais #WVQTC#PPC0QIWGTC0KGVQ#TSWKVGEVC

L

HJHZH(SLTHU`ZZLZP[\HLUSHWHY[TtZHU[PNHKLS)HYYP Vell de Girona.3HZL]H\IPJHJP}HSJHYYLY(SLTHU`ZtZL_cepcional en trobar-se enfront d’una de les antigues portes KLSH4\YHSSHSHWVY[H9\ÄUHKLTHULYHX\LWLYTL[[LUPY]PZ[LZ des de la casa cap al convent de Sant Domènec i des del mateix JHWHSHJHZHHTISH]PZP}KLSH*H[LKYHSHSMVUZ,UJHYHX\LtZ KPMxJPSKL[LYTPUHYS»HU[PN\P[H[KLSZJVZZVZLKPÄJH[ZSHYLMVYTHTtZ important data del segle XVI i es va portar a terme pel prior Esteve Arrufat. Posteriorment, va sofrir moltes altres reformes, remuntes i JVZZVZHMLNP[ZX\LKLZÄN\YH]LUSHKPZ[YPI\JP}VYPNPUHS La reforma es planteja com una recerca dels característiques més PU[YxUZLX\LZKLS»HU[PNHJVUZ[Y\JJP}3»LKPÄJPLZKLZW\SSHK»HMLNP[Z LSLTLU[ZZ\WLYÄJPHSZPYLMVYTLZTLZYLJLU[ZPU[LYWYL[HU[LSZLSLments antics no tant des d’una òptica històrica com des de les seves qualitats més arquitectòniques. 3H PU[LY]LUJP} TPUPTHSPZ[H YLTL[ H S»H\Z[LYP[H[ KL [LTWZ WHZZH[Z Les noves actuacions dialoguen amb les antigues buscant el compromís entre el passat i els temps actuals. Les entrades de llum UH[\YHSTVKLSLULSZ]VS\TZPLZWV[LUJPHSHÅ\{KLZHKLSZLZWHPZ ,S JVUQ\U[ JVUZ[H K»\U JVZ LKPÄJH[ P \U QHYKx SH[LYHS HTI MHsHUH HSJHYYLY+\LZJY\NPLZLZ[Y\J[\YLUS»LKPÄJHJP}\UHHTIMHsHUHHS carrer i altra en la part interior del solar, amb façanes creuades a pati i jardí. Un gran porxo cobert o badiu remata la façana del carrer, i apareix com un dels elements mes característics del conjunt. viugirona ǀ 49


En el pati, una vella cisterna recull aigua de pluja de la coberta que s’utilitzarà per a omplir la piscina i regar el jardí. 3HKPZ[YPI\JP}YLZWLJ[HSHS~NPJHKLS»LZ[Y\J[\YHL_PZ[LU[WLYHKHWtar-la als nous requeriments funcionals. En planta baixa, des de la porta principal s’accedeix al vestíbul i a un petit local. En planta primera se situa un habitatge que gaudeix del pati i del jardí, i en plantes segona i tercera, un habitatge dúplex, amb la zona de nit LUWSHU[HPUMLYPVYPSHZHSHPSHJ\PUHLUWSHU[HZ\WLYPVYHWYVÄ[HU[ les vistes i la terrassa coberta. El projecte s’organitza a partir de les dues crugies que estructuren la planta. Es reubica l’escala i se situa, juntament amb l’as50 ǀ viugirona

censor, en l’espai intersticial entre les dues directrius de les crugiLZ(X\LZ[LZWHPLZJVUÄN\YHJVTS»LSLTLU[KLY~[\SHNLULYHKVY KL[V[HSHKPZ[YPI\JP} 3HYLOHIPSP[HJP}LZYLZVSHTITVS[WVJZTH[LYPHSZWLKYHM\Z[H MLYYVPMVYTPN}\[PSP[aH[ZLULSZZL\ZJVSVYZP[L_[\YLZUH[\YHSZ,S color del roure li aporta el toc càlid, el del ferro contrasta amb la WLKYHPLSMVYTPN} ,SZMVYQH[ZX\HUYLZ[LU]PZ[VZZ}UKLMVYTPN}HTILUJVMYH[KL fusta, o de bigues i entrebigat de fusta en la coberta. Llindes, brancals i coronaments de murs de pedra s’executen amb xaWLZK»HJLYKLJTKLNYVZZVY3»LZWHPKLS»LZJHSHPS»HZJLUZVY


es folra amb xapa dâ&#x20AC;&#x2122;acer cor-ten, com a element diferenciador dâ&#x20AC;&#x2122;aquest espai-frontissa. Els terres de lâ&#x20AC;&#x2122;escala i la crugia davan[LYHZ}UKL[HYPTHKLM\Z[HPLSZKLSHJY\NPHWVZ[LYPVYKLMVYTPN} polit. Els murs de pedra queden vistos tant en lâ&#x20AC;&#x2122;exterior com en SÂťPU[LYPVYHTI\UHH[LUJP}LZWLJPHSHSH[L_[\YHJVSVYPL_LJ\JP} KL SLZ Q\U[LZ ,Z YLJ\WLYLU LSZ JHYYL\Z KL SLZ LKPĂ&#x201E;JHJPVUZ X\L sâ&#x20AC;&#x2122;enderroquen per a lâ&#x20AC;&#x2122;enllosat del pati de la cisterna. Es procura que els materials conservin el seu color i textura naturals per integrar-se millor amb el color i la textura de les pedres. El jardĂ­, emmarcat per alts murs de pedra, es formalitza com tres WSnUVSZ JVUZLJ\[P\Z X\L ]HU KLS TLZ K\Y HS TLZ [V\" MVYTPN} herba i aigua. La zona pavimentada contigua a la casa ĂŠs de

MVYTPN}YLIHP_H[PLZ[nJVILY[HWLY\UZJHISLZWLSZX\HSZZÂťLUĂ&#x201E;SLU SLZNSPJPULZ,SWSHKÂťOLYIHYLTH[H[HTI\UWLYĂ&#x201E;SKÂťHJLYZ\YHZVbre lâ&#x20AC;&#x2122;aigua de la piscina. Aquesta apareix com una bassa fosca i SSHYNHX\L]LZZHPKLZHWHYLP_[V[YLĂ&#x2026;LJ[PU[LST\Y]Lx

^^^HSLTHU`ZJVT ;LS (SLTHU`Z .PYVUH viugirona Ç&#x20AC; 51


52 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 53


Espais ^^^HTIPLU[HPU[LYPVYZJVT sonia@ambientainteriors.com Ă&#x2021; 

Espais (QVQITCÇśCKVGZV#ODKGPVCKPVGTKQTU

A

4)0,5;(KPZZLU`KÂťPU[LYPVYZYLZVSLT\UPĂ&#x201E;X\LTP transformem en un projecte sòlid i coherent lâ&#x20AC;&#x2122;abundĂ ncia de tendències estètiques i de solucions constructives i funcionals que tenim al nostre voltant.

JVTLYJPHSĂ&#x201E;UZHSKPZZLU`KÂť\UOHIP[H[NLLZ[HUK\ULZKLveniment o un projecte parcial com cuines, banys, habitaciVUZPWYVQLJ[LZKÂťL_[LYPVYZ![LYYHZZLZWYP]HKLZPWÂ&#x201A;ISPX\LZ façanes de locals comercials, rètols de tot tipus, etc.

,Z[\KPLTJHKHWYVQLJ[LHTI]PZP}KLM\[\YZ\NNLYPTPKLLZ aportem noves solucions i fem compatible la funcionalitat amb la sensibilitat.

((4)0,5;(HZZ\TPT[HTItSHKPYLJJP}KLSZ[YLIHSSZPLS seguiment de lâ&#x20AC;&#x2122;obra, i tenim en aquesta fase, com a prioritat Tn_PTHSHX\HSP[H[KLSZHJHIH[ZPSHIVUHJVVYKPUHJP}LU[YL els diferents industrials.

Desenvolupem projectes dâ&#x20AC;&#x2122;interiorisme per a tot tipus dâ&#x20AC;&#x2122;esWHPZPULJLZZP[H[ZJVZHX\LPUJSV\KLZKÂť\UHVĂ&#x201E;JPUHVSVJHS

*HZH)SHUJHKL:(NHY} :P[\HJP}JHYHJ[LYxZ[PX\LZ *HZHKLUV]HJVUZ[Y\JJP}KLTQHYKxPWPZJPUH /HIP[H[NLH{SSH[HTI]PZ[LZHSHIHKPHKLZ(NHY}KLZ[PUH[HH residència per a una família amb servei.

54 Ç&#x20AC; viugirona

,UJnYYLJ! 7YVQLJJP}PKPZZLU`KL[V[ZLSZLZWHPZX\LSHJVTWVULU[HU[ interiors com exteriors. Estudi de concepte general. +PZZLU`HTPKHKLJHKHLZWHP[HU[KLTVIPSPHYPPPSĂ&#x2021;S\TPUHJP} com de teles i petits elements. Projecte al detall i amb un YLZ\S[H[HJ[\HSTPTHU[HSTn_PTSLZ[L_[\YLZPJVU]P]PU[LĂ&#x201E;JHsment amb la senzillesa i el concepte. Control i seguiment dels industrials.


viugirona Ç&#x20AC; 55


Espais

Espais (QVQITCÇśCKVGZV.KHGITWR

I

biza es una isla del mar MediterrĂĄneo, y junto con Mallorca, Menorca y Formentera constituyen el archipiĂŠlago balear. Conjun[HTLU[LJVU-VYTLU[LYHJVUMVYTHSHZ0ZSHZ7P[P\ZHZV¸HI\UKHU[LYLZLY]HKLWPUVZš Durante los aĂąos sesenta fue un destino muy cĂŠlebre entre los hippies de todo el mundo; actualmente es un referente turĂ­stico, tanto por su ajetreada vida nocturna como por la belleza de sus exteriores, la exquisitez de sus establecimientos, y la concurrencia cada verano de la gente mĂĄs chic del panorama internacional. Estas JHZHZKL0IPaH estĂĄn pensadas por y para el descanso. ,ULSSHZ[VKVLZZLUJPSSLa`ZLU[PKVWYmJ[PJV!\UWVYJOLMYLZJV` generoso, espacios abiertos, colores luminososâ&#x20AC;Ś ,ZLSWSHJLY KL]P]PYLS4LKP[LYYmULVLULZ[HKVW\YV 0UZWPYHYLSVSVYKLSVZWPUVZĂ&#x201E;QHYSH]PZ[HLULSOVYPaVU[LHa\SKLQHYse acariciar por la brisa marinaâ&#x20AC;Ś sencillos y revitalizadores placeres que se hacen realidad en estas casas situadas en Ibiza, donde el verano se goza despacio, saboreĂĄndolo minuto a minuto. 4mZPUMVYTHJP}ULU! 30-,.9<7Ă&#x2021;*HZHZ0IPaHĂ&#x2021;-PUJH,U[YLZH]PULZ <YIHUPaHJP}U*VYHS4HYĂ&#x2021;:HU[1VZLWKL:H;HSHPHĂ&#x2021;0IPaH ;LS  ^^^JHZHZPIPaHUL[

56 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 57


Espais 58 Ç&#x20AC; viugirona


Espais (QVQITCÇśCKVGZV:GXK)CTTKIC

E

l restaurant Estanc nou es troba situat a Estanyol, que WLY[HU`HS[LYTLT\UPJPWHSKL)LZJHU},UZSVJHSP[aL\ a les proximitats de Girona, Santa Coloma de Farners i de l'Aeroport de Girona. El Restaurant disposa d'un gran aparcament i d'una amplia zona exterior, adaptada per l'oci dels mĂŠs petits (cistella de bĂ squet, porteries de futbol i gronxadors).

Restaurant dâ&#x20AC;&#x2122;Ă mbit familiar, antigament situat durant molts anys al mig del poble, al costat de lâ&#x20AC;&#x2122;esglĂŠsia, i que a lâ&#x20AC;&#x2122;any  ]H JVUZ[Y\PY \U YLZ[H\YHU[ UV\ H SÂťLU[YHKH KLS WVISL dâ&#x20AC;&#x2122;aquĂ­ el nom dâ&#x20AC;&#x2122;Estanc Nou... Per les èpoques de mĂŠs calor disposem tambĂŠ de dues terrasses cobertes, una d'elles dirigida als diferents Ă pats i l'altra al divertiment (futbolins, tenis de taula, etc).

,ZWLJPHSP[H[Z! La tardor ĂŠs sinònim de bolets, i a lâ&#x20AC;&#x2122;Estanc nou comença la ¸[LTWVYHKHKLIVSL[Zš Tenim collita pròpia de pinetells i rovellons, que a la brasa o saltejats amb all i julivert no deixen a ningĂş indiferent. A part de la nombrosa varietat de plats combinats amb ous de reig, camagrocs, escarlets, siurenys, rossinyols, fredolics... Vine a provar-los! et sorprendran! ,SZJHSsV[Z! 1HMHTtZKLHU`ZX\LHSÂť,Z[HUJUV\HWHY[PYKLKLZLTIYLPĂ&#x201E;UZHĂ&#x201E;UHSZKLTHYsLZZLY]LP_LUJHSsV[ZQHX\L]nYLT ser uns dels primers a la provĂ­ncia de Girona de fer-los. Una bona teula de calçots de collita pròpia i amb una salsa casolana, fan les delĂ­cies dels nostres clients.

Les instal¡lacions interiors del restaurant consten d'un bar (amb servei d'estanc), amb dues sales, una d'elles amb projector i gran pantalla adequat per a les celebracions de NY\WZ*HKHZJ\UHKHX\LZ[LZZHSLZKPZWVZHKLJHSLMHJJP} aire condicionat, extractor de fums i estan correctament adaptades per a gent amb mobilitat reduïda.

Us esperem a partir de desembre a degustar els millors calçots de la província.

A mĂŠs, els fanĂ tics del futbol poden gaudir (durant tota la temporada) dels diferents partits en pantalla gegant.

3HJHYUKL]LKLSSHJVTLSZLU[YLJV[ZLSĂ&#x201E;SL[VLSZIPZ[LJSLZ cuixes o pit de pollastre, costelles de xai, magret dâ&#x20AC;&#x2122;Ă nec o Ă&#x201E;SL[ KÂťLZ[Y\s Z}U \UH WL[P[H TVZ[YH KL SH UVZ[YH JHY[H KL carns.

Per Ăşltim, tambĂŠ disposem de dues pistes de tenis amb ves[PKVYZHSSVNHYWLYOVYLZHTILUSS\TLUH[WLSZHĂ&#x201E;JPVUH[ZH aquest esport.

3HJHYUHSHIYHZH! -L[HHTIJHYI}KLSSLU`HLSZL\N\Z[UV[tW\U[KLJVTWHYHJP}HTISLZJHYUZML[LZHSHIYHZHLSuJ[YPJH

www.estancnou.com ;LS Ctra. dâ&#x20AC;&#x2122;Estanyol s/n ,Z[HU`VSĂ&#x2021;)LZJHU} Girona viugirona Ç&#x20AC; 59


Viatges 60 Ç&#x20AC; viugirona


Viatges (QVQITCÇśCKVGZV0QGNKC1NKXGT

H

ay lugares que se reinventan con cada nueva mirada, hay viajes que nunca terminan como hay olores que quedarĂĄn para siempre, profundos, como el recuerdo de lo autĂŠntico y de lo mĂ­stico. Esto es lo que sucede con las montaĂąas del Himalaya, una cordillera a primera vista inmutable `NtSPKHWLYVX\L\UH]La[LHJVNLZPLU[LZZ\HIYHaV`WYV[LJJP}U Es aquĂ­ donde se realiza una de las mayores peregrinaciones en la India, a las fuentes del Ganges y a Z\ZHĂ&#x2026;\LU[LZJVUVJPKHJVTV*OHY+OHT@H[YHSVZJ\H[YVS\NHYLZZHNYHKVZWVYX\LZVUJ\H[YVSVZ [LTWSVZX\LZL]PZP[HU!2LKHYUH[)HKYPUH[O.HUNV[YP`@HT\UV[YP<U]PHQLX\LHNP[HYm[HU[V[\ mente como tu alma.

Un problema permanente en el Himalaya, en realidad en toda India, es el de los desplazamientos. Las JHYYL[LYHZZ}SVZVUWVZPISLZZPN\PLUKVSHZ]LY[PLU[LZKLTVU[H|HZ`]HSSLZ`SHSVUNP[\KL_HNLYHKHKL las rutas se siente aquĂ­ agravada por el estado y naturaleza de las carreteras, muchas veces desapaYLJPKHZHJH\ZHKLSVZKLYY\TIHTPLU[VZX\LWYV]VJHLSTVUa}U`HZ\KLĂ&#x201E;JPLU[LJVUZ[Y\JJP}U,Z por ello que puedes llegar a tardar hasta dos o tres dĂ­as y varios mĂŠtodos de transporte, para recorrer SVZRTX\LKPZ[HULU[YL5\L]H+LSOP`.HUNV[YP:LYLX\PLYLSSL]HYLUSHTVJOPSH\UHNYHUKVZPZ KLWHJPLUJPHLPU[YVZWLJJP}U,SJVU[YHW\U[VLZJY\aHYJP\KHKLZJVTV/HYKP^HYJVUZPKLYHKH\UHKL las 7 ciudades mĂĄs sagradas en India y Risikesh, capital mundial del yoga, que merecen una obligada parada. .HUNV[YPLTLYNLKLLU[YLSHM\LYaHKLSHUH[\YHSLaHJVU\UHILSSLaHH[xWPJHLU0UKPH3HZLUZHJP}U WLYJPIPKHLZSHKL\UWLX\L|VW\LISV[YHUX\PSVTLaJSHKVJVULSIHY\SSVO\THUVWYVWPVKLLZ[LJH}tico paĂ­s y unos cuantos occidentales buscando respuestas o quizĂĄ preguntas. Una calle principal te conduce hasta las puertas del templo, tiendas de ofrendas, multitud de bazares donde puedes abastecerte de casi todo, innumerables televisores encendidos y pequeĂąos restaurantes en donde ZPLTWYLLUJVU[YHYmZ\UI\LUWSH[VKLWHULLYTHZZHSH3HWLYLNYPUHJP}UUVZSSL]HHKLZJHSaHYUVZLUSH entrada del templo. MĂĄrmol y guirnaldas de calĂŠndulas como ofrendas y la luz del alba que hace brillar viugirona Ç&#x20AC; 61


62 Ç&#x20AC; viugirona


viugirona Ç&#x20AC; 63


sus blancas cĂşpulas, porque en Gangotri el dĂ­a empieza mucho antes de la salida del sol.

YLJ\WLYHYM\LYaHZ`HSKxHZPN\PLU[L[LYTPUHYSVZRPS}TL[YVZOHZta Goumuk.

Al menos, es asĂ­ para aquellos sadhus que se desplazan desde J\HSX\PLYYPUJ}UKLSH0UKPHOHZ[HHX\x=LPU[LRPS}TL[YVZSLZZLparan de Goumuk, la boca de la vaca, morada de la diosa Ganga y lugar de nacimiento del rĂ­o Ganges, aunque el rĂ­o Bhagirati no se llamarĂĄ Ganges hasta la ciudad de Devprayag, donde se une con el rĂ­o Alakanda.

7VYMxUHTKLHS[P[\KHSJHUaHYmZLSNSHJPHY Las montaùas con sus picos nevados, majestuosas y cambiantes durante el acercamiento son, en ese momento, reyes impåvidos y colosales. La luz del medio día da a su corona de nieve un brillo cegador y una imponente pared de hielo verde anuncia SH M\LU[L NSHJPHY KLS YxV TmZ ZHNYHKV KL 0UKPH ¸.HUNH 4Hš SH madre Ganga.

Comenzamos el camino temprano, ilusionados por la experiencia que se postraba ante nosotros. Era la primera vez que nos LUJVU[YmIHTVZH TKLHS[P[\K`HU\LZ[YVZW\STVULZSLZ faltaba entrenamiento y aire, y nuestro ritmo era lento. En el ascenso podrĂĄs cruzarte con algĂşn peregrino que te salude al pasar intercambiando alguna pregunta. Las mulas pasan cargadas KLWYV]PZPVULZ`H]LJLZKLHSNÂ&#x201A;U[\YPZ[HX\LWYLĂ&#x201E;LYLWHNHY\UHZ rupias y asĂ­ evitar el agotamiento. TambiĂŠn es comĂşn cruzarse con porteadores, llevando entre cuatro de ellos a gente hindĂş adinerada, siempre sonrientes y con una amabilidad que no es extensiva a sus patronos. ;YHZRPS}TL[YVZKLJHTPUH[HHZJLUKLU[LSSLNHTVZHSW\LISV de Bhojibasa, un pequeĂąo refugio en medio de un hermoso valle. Conforme iba cayendo la tarde las montaĂąas nos regalaban cientos de tonos aleonados, cĂĄlidos y radiantes, perfectos para 64 Ç&#x20AC; viugirona

Mucho hielo se habĂ­a fundido durante el verano y la fuerza del TVUa}ULZ[HIHSH[LU[LLUZ\ZHN\HZTHYYVULZ[\YI\SLU[HZPUvadidas ahora de enormes trozos de hielo como cubitos abanKVUHKVZ X\L Ă&#x2026;V[HIHU YxV HIHQV NVSWLmUKVZL \UVZ JVU V[YVZ provocando un estallido ensordecedor. :}SV X\LKH LS ZPSLUJPV LU HSNÂ&#x201A;U TVTLU[V SH TLKP[HJP}U ;VKV el esfuerzo se paga en ese instante, y comprendimos porquĂŠ Goumuk es considerado uno de los lugares mĂĄs sagrados en la 0UKPH!Z}SVLSWVKLYKL.HUNHLZ[mWYLZLU[L`ZLU[PYmZLSWYP]PSLNPV de poder contemplar y compartir semejante belleza.


viugirona Ç&#x20AC; 65


66 Ç&#x20AC; viugirona


“Por fín, a 4.000m de altitud, alcanzarás el glaciar. Las montañas con sus picos nevados, majestuosas y cambiantes durante el acercamiento son, en ese momento, reyes impávidos y colosales...”

viugirona ǀ 67


Serveis 68 Ç&#x20AC; viugirona


Serveis (QVQITCǶC:QUG3WKTQICw6GZV+TCFKGT%NWD/WLGT

Qui som S\I0YHKPLYZP[\H[HSJVYKL)HYJLSVUH]HUtP_LYLS com a centre dedicat a l'Esport, la Salut i l'Estètica. Un lloc concebut exclusivament per a la dona, amb \UHH[LUJP}WLYZVUHSP[aHKHLUJHKHZJ\UHKLSLZZL]LZnYLLZ ,S ZL\ LX\PW LZ[n MVYTH[ WLY WYVMLZZPVUHSZ P SLZ ZL]LZ PUZ[HSÇSHJPVUZKLTLZ[HULU]VS[HKLZKLQHYKPUZLU un entorn privilegiat a l'aire lliure.

C

-PSVZVÄHP4PZZP}KLS»,TWYLZH A Iradier treballem per oferir a la Dona un conjunt integral d’activitats i serveis, que li permetin gaudir d’una millor qualitat de vida. El nostre objectiu és donar la màxima qualitat de servei, a [YH]tZKL! · Les instal·lacions més modernes i avançades · Els millors professionals del sector Ç3HWLYZVUHSP[aHJP}KL[V[ZLSZZLY]LPZX\LVMLYPT Ç3HPU]LZ[PNHJP}PPUUV]HJP}JVUZ[HU[

7YVMLZZPVUHSZ ,S7LYZVUHSKL*S\I0YHKPLYLZ[nHS[HTLU[WYLWHYH[PX\HSPÄJH[ per oferir el millor servei a la clienta. -VYTHJP} YLZWVUZHIPSP[H[ P JVTWYVTxZ Z}U LSZ ]HSVYZ X\L KLÄULP_LULSZUVZ[YLZWYVMLZZPVUHSZPLSZX\LOHUNHYHU[P[LS nostre èxit a través de tots aquests anys. Jardins TKLQHYKPUZHTINHUK\SLZWLYWYLUKYLLSZVSZLY]LP de restaurant i cafeteria a l’aire lliure i espai dedicat a l’oci i a S»LZWVY[(X\LZ[ZLZWHPZ]LYKZZ}USLZWYPUJPWHSZ]PZ[LZKLZ de qualsevol zona del club. Els nostres jardins, acullen als convidats dels esdeveniments que s’organitzen a Iradier.

viugirona ǀ 69


Serveis

Serveis (QVQITCÇśCKVGZV(KPSWGU/GFKÂąÂ

E

S JHU]P KÂť\IPJHJP} KL SLZ VĂ&#x201E;JPULZ KLTVZ[YH X\L SH Ă&#x201E;SVZVĂ&#x201E;HKL[YLIHSSKLZLTWYLM\UJPVUHPJVTIPUHWLYMLJ[HTLU[ amb les noves tecnologies.

DesprĂŠs de TtZ KL HU`Z oferint els seus serveis, com a NLZ[VYPHWYPTLYWLYLU[YHYKLWSLKLZWYtZLUSHPU[LYTLKPHJP}P NLZ[P}PTTVIPSPnYPHSÂťLTWYLZHNPYVUPUHKLYLMLYuUJPHLULSZLJ[VY PTTVIPSPHYP-PUX\LZ4LKP|n[YHZSSHKHSLZZL]LZTx[PX\LZVĂ&#x201E;JPULZ del carrer Joan Maragall, (a sobre de lâ&#x20AC;&#x2122;esglĂŠsia del Cor de Maria, ¸*SHYL[PHUZš WLY [HS KÂťVMLYPY HSZ ZL\Z JSPLU[Z \ULZ UV]LZ PUZ[HS lacions, equipades amb la tecnologia mĂŠs moderna i situades al melic de la ciutat de Girona. Des dâ&#x20AC;&#x2122;aquest mes de Juny, ja poKLTHJVZ[HYUVZH]PZP[HYSLZUV]LZVĂ&#x201E;JPULZKL-PUX\LZ4LKP|n situades en plena Avinguda de Jaume I, just al nĂşmero 76, HSHY[WPZPHSHZLNVUHWVY[H gaudint, a banda dâ&#x20AC;&#x2122;unes privi-

legiades vistes, de la notorietat que atorga el fet de trobar-se, al punt mĂŠs cèntric, de la zona de negocis gironina. 3ÂťLTWYLZHX\LJVTW[HHTIVĂ&#x201E;JPULZH.PYVUH7HSHT}ZP:HU[ Feliu de GuĂ­xols, ofereix als seus clients, els serveis de lloguer P ]LUKH KÂťPTTVISLZ H TtZ KÂťLUJHYYLNHYZL KL SÂťHKTPUPZ[YHJP} integral de comunitats, (afegint un servei gratuĂŻt dâ&#x20AC;&#x2122;assegurança WLYHYLJSHTHJP}KLTVYVZVZMHUKLTLKPHKVYZLUHZZLN\YHUces personals i de patrimoni i completen el seu ventall de possibilitats, ampliant lâ&#x20AC;&#x2122;oferta de cursos per a titulacions nĂ utiques, que ja imparteixen a les seves escoles. ,S[YHJ[LPSÂťH[LUJP}WLYZVUHSP[aH[ZOHULZ[H[ZLTWYLLSZ[YL[ZKPMLrencials dâ&#x20AC;&#x2122;aquesta familiar empresa gironina, que espera des de la nova seu, NHYHU[PYZVS\JPVUZJVUJYL[LZLĂ&#x201E;JHJLZPĂ&#x201E;HISLZ ^^^TLKPU`HJVT .YHU]PHKL1H\TL0HY[VUH .PYVUH ;LS 

70 Ç&#x20AC; viugirona


INSCRIPCIONS: www.jorditrias.com + info 616 04 99 06

Edats: de 6 a 16 anys Horari: de 9 a 17 h Preu: 160 € (equipació, càtering diari i premis exclusius)

Places limitades!

Organitzen:

Col·laboren:

Patrocinen:

viugirona ǀ 71


Serveis

CIS FormaciĂł

Serveis (QVQITCÇśC:GXK)CTTKIC&TGCOUVKOGw6GZV%+5(QTOCEKÂł

U

U NY\W KL WYVMLZZPVUHSZ HS[HTLU[ X\HSPĂ&#x201E;JH[Z P HTI TtZ KLHU`ZKÂťL_WLYPuUJPHLULSZLJ[VYX\LKLZWYtZKÂť\UH HUnSPZPWYVM\UKHKLSLZKLĂ&#x201E;JPuUJPLZL_PZ[LU[ZLUKPMLYLU[Z nYLLZ KL SH MVYTHJP} KÂťHK\S[Z P HTI LZWLJPHS PUJPKuUJPH LU LS T}UKLSHZLN\YL[H[HWVZ[HWLYJYLHY\UJLU[YLKLMVYTHJP}LZWLJPHSP[aH[LUSHTH[uYPH(P_xULP_LULS*LU[YLKL:LN\YLtat Integral -CIS FORMACIĂ&#x201C;-, que aporta al mercat les millores que necessitava tant en el sector de la seguretat pĂşblica (cursos LZWLJxĂ&#x201E;JZWLYHSZLJ[VYJVTKLSHZLN\YL[H[WYP]HKH DesprĂŠs del gran èxit obtingut pel que fa al percentatge dâ&#x20AC;&#x2122;apro]H[ZPHSHYLPUZLYJP}SHIVYHSLSYLJVULP_LTLU[WLYWHY[KLSÂťHS\Tnat i empreses del sector, i les peticions rebudes, durant lâ&#x20AC;&#x2122;any ZÂťHTWSPHSHMVYTHJP}KLSJLU[YLHSZLJ[VYKLSLZVWVZPJPVUZ 1LZÂ&#x201A;Z9VKYxN\La*HZ[H|LKHĂ&#x2021;+PYLJ[VY*0:-VYTHJP}

NCUGIWTGVCVKPHQTO VKEC Què ĂŠs la seguretat informĂ tica? La seguretat informĂ tica, ĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;Ă rea de la informĂ tica que es JLU[YH LU SH WYV[LJJP} KL [V[ LS ZPZ[LTH KÂťPUMVYTHJP} PUJSVLU[ la infraestructura computacional i les dades emmagatzemades. iZ H KPY UV UVTtZ WYV[LNLP_ LS THX\PUHYP P LS ZL\ Â&#x201A;Z ZPU} SH ZLN\YL[H[KLSLZKHKLZPLSZL\WYVJLZZHTLU[]PZ\HSP[aHJP}J~pia, accĂŠs, etc). Per a això existeixen una sèrie dâ&#x20AC;&#x2122;estĂ ndards, protocols, mètodes, regles, eines i lleis que permeten minimitzar els possibles riscos i en cas que ĂŠs faci mal Ăşs, detectar qui ho ha fet i recollir les evidències necessĂ ries per aplicar les lleis. La seguretat informĂ tica comprèn programari, dades, metadades, arxius, etc. ĂŠs a dir totes els dades i eines que es fan servir WLYHWYVJLZZHYSHPX\L[PUN\PU]HSVYPZPNUPĂ&#x201E;X\P\UYPZJVWuYK\LZ LJVU~TPX\LZ KÂťPTH[NL TVYHSZ L[J ZP HX\LZ[H PUMVYTHJP} JVUZPKLYHKHWYP]PSLNPHKHVJVUĂ&#x201E;KLUJPHSHYYPIHHHS[YLZWLYZVULZ o es fa mal Ăşs (sâ&#x20AC;&#x2122;ha de tenir en compte que moltes vegades les pèrdues es poden derivar dâ&#x20AC;&#x2122;intangibles, com per exemple si a una empresa li canvien el logo de la seva pĂ gina web). Com punt de partida, la seguretat informĂ tica ha de protegir el ZPZ[LTHKÂťPUMVYTHJP}LU[YLLSZX\LLZ[YVILU! 3H PUMVYTHJP}! LSLTLU[ LZZLUJPHS KÂť\UH VYNHUP[aHJP} X\L ZÂťOH dâ&#x20AC;&#x2122;evitar que pugui ser processada, compartida, accedida per persones o sistemes que no estiguin habilitats per fer-ho, permetent exercir la privacitat, accĂŠs a les persones i sistemes que estiguin habilitats, control de canvis, control de resguard i recuWLYHJP}ÂśLUJHZVZKÂťLTLYNuUJPHWL\U[LYYH[YuTVSP[V[LZSLZ HJ[P]P[H[ZX\LLZKLYP]LUKLSHZL]HJVUZLY]HJP}PJVUĂ&#x201E;KLUJPHSP[H[ 4HX\PUHYPPWYVNYHTHYP!\UHKLSLZM\UJPVUZLZWLJxĂ&#x201E;X\LZtZX\L HX\LZ[ZLZMHJPUZLY]PYWLYHSHĂ&#x201E;UHSP[H[X\LSÂťLTWYLZHPUZ[P[\JP} 72 Ç&#x20AC; viugirona

OHKLJPKP[PUVWLYHS[YLZL]P[HU[X\LSHZL]HHS[LYHJP}WYV]VX\P KPZM\UJPVUZ V HJJtZ H SH PUMVYTHJP} :ÂťOH KL [LUPY LU JVTW[L que el bloqueig actiu dâ&#x20AC;&#x2122;un ordinador (allò que es coneix com KLULNHJP}KLZLY]LPtZ\UMVYTHKÂťPTWLKPYX\LLSZ\Z\HYPZOHIPSP[H[Z[PUN\PUHJJtZHSHPUMVYTHJP}PHP_~[HTItLZJVUZPKLYH\U problema de seguretat informĂ tica. <Z\HYPZ!ZVUSLZWLYZVULZX\L\[PSP[aLUSHPUMYHLZ[Y\J[\YH[LJUVlògica i que la seguretat informĂ tica ha dâ&#x20AC;&#x2122;establir normes que WLYTL[PUTPUPTP[aHYLSZYPZJVZHSHPUMVYTHJP} iZ\UZPZ[LTHPUMVYTn[PJ ZLN\Y& 56 L_PZ[LP_ SH ZLN\YL[H[ PUMVYTn[PJH [V[HS P SH PU]LYZP} JYLP_ L_ponencialment a mĂŠs nivells de seguretat. Ă&#x2030;s per això que ĂŠs necessari establir el nivell adequat de seguretat de lâ&#x20AC;&#x2122;empresa, determinar la validesa de les seves dades (per evitar protegir dades que hagin caducat o perdut el seu valor) i fer les inversions corresponents. No obstant un nivell mĂ­nim de seguretat, sâ&#x20AC;&#x2122;aconZLN\LP_HTIUP]LSSZTVS[IHP_VZKÂťPU]LYZP}PZÂťOHKLJVU[LTWSHY X\L SH ZLN\YL[H[ PUMVYTn[PJH tZ XÂ&#x2026;LZ[P} KL [V[LZ SLZ WLYZVULZ que tinguin un ordinador a lâ&#x20AC;&#x2122;empresa i/o a casa seva i ha de formar part de la consciencia de tots els treballadors, ja que tots LZ[HYHUPTWSPJH[Z!WLLZWV[[LUPYLSZPZ[LTHKÂťHJJtZTtZZLgur, però si un usuari no fa un bon Ăşs de la seva contrasenya i algĂş pot accedir al seu compte, desprès serĂ  mĂŠs fĂ cil accedir a aquest ordinador, des de dintre que des de fora. *VTWVKLTZHILYX\L\UH^LItZ[V[HSTLU[ZLN\YH& Les tecnologies de que disposem avui en dia, permeten que SHJVUUL_P}LU[YL\UJSPLU[VYKPUHKVYUH]LNHKVYP\UZLY]PKVY WLSHWnNPUH^LIKÂť\UIHUJZ}UZLN\YLZQHX\LMHUZLY]PY\U


WYV[VJVSKLJVT\UPJHJP}_PMYH[tZHKPYWLYTtZX\LLZ[PUN\P HJJtZHSHPUMVYTHJP}HX\LZ[HUV[tZLU[P[ZPUVLZ[tSHJSH\KL _PMYH[ 7LY HP_~ LU SH HKYLsH KL JVUUL_P} KLS UH]LNHKVY X\L es diu URL, per Uniform Resource Locator) haurĂ de començar WLYO[[WZ!IHUJKVTPUPJVTVUtZPTWVY[HU[SH¸:šX\LPUKPJH WYV[VJVSZLN\YHTtZLUSHIHYYHKÂťPUMVYTHJP}L_[YLTPUMLYPVYH la dreta) sortirĂ  un cadenat tancat. Ă&#x2030;s molt important, sempre accedir posant nosaltres lâ&#x20AC;&#x2122;URL en el navegador, ja que si ens envien un correu electrònic o des dâ&#x20AC;&#x2122;una pĂ gina web, ens poden redirigir a un lloc fals, que tĂŠ lâ&#x20AC;&#x2122;aparença del sol¡licitat, però que ĂŠs un engany (aquesta tècnica es coneix com phishing). ,UYLMLYuUJPHHSLZ^LIZX\LZVSĂ&#x2021;SPJP[LULSWHNHTLU[KÂť\UH JVTHUKHH[YH]LZKL[HYNL[HIHUJnYPHtZZLN\Y&*VTWV KLTL]P[HYLSYVIH[VYPKLSLZUVZ[YLZKHKLZWLYX\uKLZ prĂŠs en facin un mal Ăşs? Tal i com sâ&#x20AC;&#x2122;ha explicat en la pregunta anterior, accedint nosaltres al lloc (per evitar que ens adrecin a un domini fals, ja que per exemple xyzitmk.com es molt fĂ cil del confondre amb xyziitmk.com i el primer pot ser el domini de veritat i el segon lâ&#x20AC;&#x2122;enNHU` ]LYPĂ&#x201E;JHY X\L SH JVT\UPJHJP} LZ WYVK\LP_ LU \UH WnNPUH O[[WZ!0LSJHKLUH[X\LOHKÂťLZ[HY[HUJH[LUSHWHY[PUMLYPVY TambĂŠ sâ&#x20AC;&#x2122;hauran de fer les transaccions des dâ&#x20AC;&#x2122;un ordinador net, ĂŠs a dir que tingui un antivirus actualitzat, per exemple Avira O[[W!^^^H]PYHJVTLUH]PYHMYLLHU[P]PY\Z P tZ YLJVTHUHISL utilitzar tambĂŠ una altra eina, que detecta i treu altres tipus de programari dolent, anomenat spyware, com per exemple SuWLY(U[P:W`^HYLO[[W!^^^Z\WLYHU[PZW`^HYLJVT(P_~ZÂťOH de complementar amb una actitud responsable, de no donar les nostres dades, ni correu fĂ cilment i si ĂŠs necessari, ja que seâ&#x20AC;&#x2122;n fa Ăşs molt sovint de compres electròniques, demanar a la nostra entitat bancĂ ria, targetes de pagament virtual, una targeta de crèdit, que pot utilitzar-se solament una vegada i que tĂŠ un perĂ­ode de validesa limitat. Sovint, les targetes de crèdit virtuals sâ&#x20AC;&#x2122;usen com a alternativa a les targetes de crèdit, per realitzar pagaments en lĂ­nia, donada la seguretat addicional que proporcionen.

iZYLHSTLU[LS7H`WHS\UZPZ[LTHKLWHNHTLU[ZLN\Y& PayPal ĂŠs un servei que ens permet vendre/pagar/transferir diners per Internet, vinculat a un compte en una entitat bancĂ ria, a travĂŠs dâ&#x20AC;&#x2122;una targeta de crèdit o diners virtuals. Tot això com X\LtZ\UHLTWYLZH[PUKYn\UJVZ[X\LZÂťOH\YnKL]LYPĂ&#x201E;JHYWLYH cada servei i que tĂŠ unes estrictes normes dâ&#x20AC;&#x2122;Ăşs, que sâ&#x20AC;&#x2122;han dâ&#x20AC;&#x2122;acceptar obligatòriament (o es fa o es deixa) i que poden semblar per alguns usuaris, unes clĂ usules dâ&#x20AC;&#x2122;Ăşs molt restrictives. Hi ha moltes opinions dâ&#x20AC;&#x2122;usuaris que comenten que PayPal pot congelar i retenir per temps indeterminat i sense motiu aparent els diners que es trobi en un compte, si sospita dâ&#x20AC;&#x2122;alguna activitat contrĂ ria a les normes dâ&#x20AC;&#x2122;Ăşs del lloc. Normalment PayPal controla i gestiona per evitar fraus i transaccions de blanqueig de diners (amb unes cauteles excessiva per alguns) i podrĂ  exigir que sâ&#x20AC;&#x2122;enviĂŻn documents com DNI, factures i detalls de comp[LZIHUJHYPZX\LQ\Z[PĂ&#x201E;X\PUSÂťHJ[P]P[H[JVUZPKLYHKHZVZWP[VZHWLY lâ&#x20AC;&#x2122;empresa. En quant a les transaccions efectuades, no hi ha cap dubte que lâ&#x20AC;&#x2122;usuari estĂ  realment protegit com en altres sistemes de pagament, però es recomanable sempre tenir associada a una targeta virtual (on sâ&#x20AC;&#x2122;habilita un import, abans de fer una transHJJP}ZPSH[HYNL[HUV[tZHSKVYLI\[QHX\HSZL]VSJnYYLJX\LLZ ]\SN\P MLY WLY L_LTWSL O[[W!WVY[HSSHJHP_HLZ[HYQL[HZJ`ILYtarjeta_es.html). Moltes vegades els problemes que es tĂŠ amb aquest tipus de pagament, ĂŠs pel robatori de dades que pot MLY\UWYVNYHTHTHSPJP}ZPUZ[HSĂ&#x2021;SH[HSUVZ[YLVYKPUHKVYTHS^HYL V RL`SVNNLYZÂśWYVNYHTLZ X\L LUYLNPZ[YLU SLZ PU[YVK\JJPVUZ KL les tecles i les envien a un servidor extern, que desprès es pot fer servir de forma maliciosa-). Com lectura addicional es pot suggerir la â&#x20AC;&#x2DC;Guia sobre la seguridad y privacidad en el comerJPV LSLJ[Y}UPJVÂť NLULY KÂť0U[LJV O[[W!^^^PU[LJVLZ Seguridad/Observatorio/manuales_es/Guia_seguridad_privaciKHKFJVTLYJPVFLSLJ[YVUPJV VU OP OH PUMVYTHJP} KL[HSSHKH KLSZ problemes, pagaments i aspectes relatius a la seguretat del comerç electrònic. 8\PULZZ}USLZWP[QVYZHTLUHJLZKÂť\UZPZ[LTHPUMVYTn[PJ& Com les podem evitar? (]\P LU KPH SLZ WP[QVYZ HTLUHJLZ HSZ ZPZ[LTLZ PUMVYTn[PJZ Z}U L]PKLU[TLU[LSZ]PY\ZQHX\LKLZ[Y\LP_LUVYVILUPUMVYTHJP} viugirona Ç&#x20AC; 73


(\SHKLMVYTHJP}HSJLU[YL*0:KL.PYVUH

i hi ha una gran varietat, formes i mètodes de contagi (interesZHU[]L\YLLSZPUMVYTLZLUO[[W!^^^PU[LJVLZ:LN\YPKHKiZ per això de que ĂŠs necessari tenir un bon antivirus actualitzat, les actualitzacions del sistema operatiu al dia (ja que molts proISLTLZZÂťPU[YVK\LP_LUHWYVĂ&#x201E;[HU[\UMVYH[KLZLN\YL[H[KLSZPZ[Lma operatiu del nostre ordinador), un programari antispyware com els que hem mencionat anteriorment i un tallafoc (ĂŠs un programari que protegeix el nostre ordinador dâ&#x20AC;&#x2122;atacs externs i [HTIt X\L SH PUMVYTHJP} UVZ[YH Z\Y[P JHW H 0U[LYUL[ JVT WLY L_LTWSL O[[W!WLYZVUHSĂ&#x201E;YL^HSSJVTVKVJVT ,_PZ[LP_LU TVS[Z SSVJZ(UVTLUH[Z*,9;:X\LKVULUPUMVYTHJP}ZVIYLLSUP]LSS KÂťHSLY[H KÂťH[HJZ PUMVYTn[PJZ JVT Z}U LS O[[WZ!^^^JJUJLY[ cni.es/index.php?lang=es ;HTIttZPTWVY[HU[[LUPYLUJVTW[LX\LOLTKLK\YJLY[HÂşWYVĂ&#x201E;SH_PZÂťHSUH]LNHYJVTWYHYWLY0U[LYUL[JVTWLYL_LTWSL!THPMLY ho des dâ&#x20AC;&#x2122;un ordinador on tinguem dades sensibles (per exemple SH MHJ[\YHJP} KL SH UVZ[YH LTWYLZH SSPZ[H[ KL JSPLU[Z JVTW[LZ de banc, etc), fer un bon Ăşs de les paraules claus y no posar la mateixa per a tots els serveis/ordinadors que tinguem (aquestes hauran de ser una barreja de lletres majĂşscules, minĂşscules, dĂ­gits i sĂ­mbols -*!._ que faran que siguin mĂŠs segures) i NO instal¡lar programari que ens ofereixen per Internet i del que no W\N\LT]LYPĂ&#x201E;JHYSHMVU[ (P_xTH[LP_tZYLJVTHUHISLMLYZLY]PYUH]LNHKVYZX\LZP N\PUZLN\YZPX\LUVLZW\N\PPUZ[HSĂ&#x2021;SHYMnJPSTLU[VIQLJ[LZ JVTWSLTLU[HYPZX\LW\N\PUWVZHYLUQVJSHUVZ[YHWYP]H citat o seguretat. ,UX\LJVUZPZ[LP_LS_PMYH[KLSHPUMVYTHJP}& 3HJYPW[VNYHĂ&#x201E;HtZSÂťLZ[\KPKLMVYTLZKLJVU]LY[PYPUMVYTHJP}KLZ de la seva forma original cap a un codi incomprensible, de forma que sigui il¡legible i ininterpretable, pels que no coneguin la forma de fer el procediment invers. Aquests sistemes ofereixen mitjans ZLN\YZKLJVT\UPJHJP}HTILSZX\LSÂťLTPZZVYVJ\S[HV_PMYHLS missatge abans dâ&#x20AC;&#x2122;enviar-ho i aixĂ­ nomĂŠs un receptor autoritzat que tingui la clau o procediment invers, podrĂ desxifrar-ho. El Tu[VKLTtZHU[PJX\LLZJVULP_tZKLS (*WLY~[HTIttZ JVULN\[LS_PMYH[NLWLY[YHUZWVZPJP}X\LZÂť\[PSP[aH]HLUSH(U[PNH Grècia, que reordenava lâ&#x20AC;&#x2122;ordre de les lletres del missatge (per exemple, â&#x20AC;&#x2DC;El divendres faves tendres? Pel mètode Rail Fence esdevĂŠ â&#x20AC;&#x2DC; Evratrliedefvsede dnsensâ&#x20AC;&#x2122; que surt de escriure en ver74 Ç&#x20AC; viugirona

[PJHS SLZ WHYH\SLZ LU WL [YLZ SxUPLZ ÂśLZ WVKYPLU \[PSP[aHY TtZ P KLZWYtZLZJYP\SLZLUOVYP[aVU[HS!,]YH[YSPLKLM]ZLKLKUZLUZ (]\PLUKPHLZMHUZLY]PYKVZTu[VKLZInZPJHTLU[X\LZ}U!s HSHJYPW[VNYHĂ&#x201E;HKLJSH\ZPTu[YPJHLZYLMLYLP_HHX\LSSZTu[VKLZ de xifratge en què lâ&#x20AC;&#x2122;emissor i receptor comparteixen la mateixa JSH\X\LLYHSÂťÂ&#x201A;UPJTu[VKLKL_PMYH[NLJVULN\[WÂ&#x201A;ISPJHTLU[Ă&#x201E;UZ HS ,STtZJVULN\[tZLS+H[H,UJY`W[PVU:[HUKHYK+,:P lâ&#x20AC;&#x2122;Advanced Encryption Standard (AES). b) el de clau pĂşblica, es generen un parell de claus, una de privada i una de pĂşblica (si es xifra amb la privada sâ&#x20AC;&#x2122;haurĂ de desxifrat HTISHWÂ&#x201A;ISPJHPHSÂťPUYL]tZX\LZ}UUVTIYLZWYPTLYZKLTVS[Z dĂ­gits, de forma que ĂŠs computacionalment molt complicat (per no dir impossible) de trobar mitjançant la força bruta. Lâ&#x20AC;&#x2122;RSA va ser el primer algoritme de xifrat de clau pĂşblica, conegut per ZPNUHYP[HTItWLYH_PMYHYP\UKLSZWYPTLYZLUSHJYPW[VNYHĂ&#x201E;HKL clau pĂşblica. Lâ&#x20AC;&#x2122;RSA encara es fa servir en protocols de comerç LSLJ[Y~UPJPLZJVUZPKLYHZLN\YZPZÂť\[PSP[aLUJSH\ZZ\Ă&#x201E;JPLU[TLU[ llargues. ,STu[VKLKLJSH\WÂ&#x201A;ISPJHLZMHZLY]PYH]\PLUKPHLULSJLY[PĂ&#x201E;JH[ KPNP[HS O[[W!^^^PKJH[UL[PKJH[JP\[HKHTLU\KV X\L tZ Â&#x201A;[PS WLYHMLYSHKLJSHYHJP}KLSHYLUKHVHJJLKPYHSZ[YnTP[ZKÂťHQ\U[Hments, diputacions per exemple o signar correu electrònics amb validesa jurĂ­dica. Per a xifrar documents en un ordinador es pot fer servir els mecanismes del propi sistema operatiu o programaYPJVTO[[W!^^^[Y\LJY`W[VYN 8\PULZIHYYLYLZKLZLN\YL[H[OHKÂťPTWSLTLU[HY\UH704, WLYL]P[HYWYVISLTLZKLZLN\YL[H[PUMVYTn[PJH& Es un tema que sâ&#x20AC;&#x2122;haurĂ  dâ&#x20AC;&#x2122;analitzar per a cada empresa, que va des de lâ&#x20AC;&#x2122;accĂŠs als seus ordinadors (fĂ­sicament i per xarxa), ZLY]LPZX\LK}UHKHKLZX\LLTTHNH[aLTHP[YHUZMLYLP_VWYVcessa. Ă&#x2030;s per això que ĂŠs necessari formar o contractar un grup dâ&#x20AC;&#x2122;experts/empresa, que aconsellin la millor forma de fer aquestes tasques i quin nivell de seguretat ĂŠs lâ&#x20AC;&#x2122;òptim per a protegir el sistema. En quant als ordinadors, sempre hi ha una base de WHY[PKH X\L QH OLT TLUJPVUH[ HU[LYPVYTLU[! WYVĂ&#x201E;SH_PZ P IVULZ WHYH\SLZJSH\ZHU[P]PY\ZHJ[\HSP[aHJP}KLSZPZ[LTHVWLYH[P\HUtispyware i tallafocs. ,UX\LJVUZPZ[LP_SÂť:7(4PJVTLSWVKLTL]P[HY& Es diu Spam o correu escombraries als missatges no sol¡licitats, no desitjats o de remitent no conegut, habitualment de tipus pu-


ISPJP[HYPNLULYHSTLU[LU]PH[ZLUNYHUZX\HU[P[H[ZĂ&#x201E;UZP[V[THZZPves) que perjudiquen dâ&#x20AC;&#x2122;alguna forma al receptor. Encara que es pot fer de diferents formes, la mĂŠs utilitzada ĂŠs la basada en el JVYYL\LSLJ[Y~UPJPZPNUPĂ&#x201E;X\LU\UNYHUWYVISLTHWLYHSLZLTWYLses i les institucions, ja sigui pels recursos que es gasten en processar-ho, com pel temps que gasta el receptor en descartar-ho (o la pèrdua de correus bons que queden emmascarats en una gran quantitat de Spam). La forma de combatre-ho, ĂŠs a travĂŠs de programaris de lectura del correu (clients), com per exemple LS;O\UKLYIPYKO[[W!^^^TVaPSSHTLZZHNPUNJVTLU.)PLU el servidor com per exemple amb el programari SpamAssassin O[[W!ZWHTHZZHZZPUHWHJOLVYN Com a mètode per evitar que ens arribi Spam, ĂŠs evitar tambĂŠ posar la nostra adreça reconeguda de mail, en pĂ gines, xarxes socials, etc, per evitar que es capturi automĂ ticament. Hi ha mè[VKLZZVĂ&#x201E;Z[PJH[ZWLYHMLYOVWLY~LSTtZZPTWSLZLYPHLUJVTWtes de posar usuari@domini.cat millor posar â&#x20AC;&#x2DC;usuari AT domini PUNT catâ&#x20AC;&#x2122; en el qual un programari automĂ tic, no podrĂ  fĂ cilTLU[HUUL_HYHX\LZ[HKPYLJJP}H\UHSSPZ[HKLWVZZPISL:WHTZ 8\PUH ZLYPH SH JVU[YHZLU`H TLZ ZLN\YH KLSZ UVZ[YLZ LX\PWZ PUMVYTn[PJZ& /H KL ZLY HSMHU\TuYPJH& *HKHX\HU LZ[PUKYPHX\LJHU]PHY& 1HZÂťOHJVTLU[H[HU[LYPVYTLU[WLY~\UHJVTIPUHJP}KLSSL[YLZ majĂşscules i minĂşscules, nĂşmeros i sĂ­mbols. Per exemple si la UVZ[YHJHUs}WYLMLYPKHtZÂş7HYH\SLZKÂťHTVYZLUaPSSLZP[LUKYLZÂť SHUVZ[YLWHYH\SHJSH\WVKYPHZLY7KHP[VUOLTLZJVSSP[SHWYPTLYHSSL[YHKLJHKHWHYH\SHHMLNP[\UW\U[P\UZPNULKÂťHKTPYHJP} HSKH]HU[PHSĂ&#x201E;UHSPOLTJHU]PH[SHZWLSWLYSHZL]HZPTPSP[\K NYnĂ&#x201E;JH

HX\LZ[HLZ[PN\PILUJVUĂ&#x201E;N\YHKHPHTIWYV[VJVS>7(7:2TPSSVY X\L >,7 X\L LZ WV[ KLZ_PMYHY LU TPU\[Z P HJJLKPY H SH _HY_H KLJVT\UPJHJPVUZ:PSHJVT\UPJHJP}tZLU[YLTnX\PULZKÂť\UH Z\J\YZHSPSHJLU[YHSWLYL_LTWSLPHX\LZ[HtZKLĂ&#x201E;UP[P]HtZTPSSVY utilitzar tecnologies com la de les Xarxes Privades Virtuals (VPN WLY SLZ ZL]LZ ZPNSLZ LU HUNSuZ X\L _PMYLU SH JVT\UPJHJP} P UV permeten veure el seu contingut. En quant a les aplicacions normals (correu, navegador, etc.) sempre hem de tenir en compte que aquests hauran de ser xifrats, si transferim dades personals VPUMVYTHJP}ZLUZPISL 8\LUÂťVWPUHKLSLZUV]LZ_HY_LZZVJPHSZJVTWLYL_LTWSL MHJLIVVR[^P[LYL[JJ 3LZ_HY_LZZVJPHSZJVT-HJLIVVR;^P[[LY/V;\LU[PZ}UYLHSTLU[ \U ML[ JVUZVSPKH[ LU SH JVT\UPJHJP} ZVJPHS KLS ZLNSL ??0 5VVIZ[HU[HX\LZ[LZLPULZKLJVT\UPJHJP}WVKLUJVU]LY[PYZL tambĂŠ en un perill que vulneri els drets a la intimitat i a la pròpia imatge. El principal problema dâ&#x20AC;&#x2122;aquestes, ĂŠs que es penja inforTHJP} WLYZVUHS H 0U[LYUL[ ZLUZL ZLY JVUZJPLU[Z X\L KLZWYtZ WV[ZLYTVS[KPMxJPSVPTWVZZPISLLSPTPUHYSHPHSZLYPUMVYTHJP}WLYZVUHSOnIP[ZPTH[NLZWVKLUJVTWVY[HYSVJHSP[aHJP}YVIH[VYPZ assetjament, xantatge o altres accions en contra les persones. Ă&#x2030;s evident que xarxa socials sĂ­, però amb cura en quant al que LZ WLUQH P HTI X\P LZ JVTWHY[LP_ SH PUMVYTHJP} OLT KL [LUPY sempre present que no tenim garanties de qui hi ha a lâ&#x20AC;&#x2122;altra banKHKLSHJVUUL_P}WLYTtZX\LMHJPZLY]PY\UUVTX\LLUZYLZ\S[HJVULN\[PLK\JHJP}KLSZTLUVYZLULSZL\Â&#x201A;ZX\LZLTWYL OH\YHUKÂťLZ[HYZV[HSHZ\WLY]PZP}KLSWHYLZ,ZWV[SSLNPYTtZHSZ THU\HSZPN\PLZYLSHJPVUH[ZLUO[[W!^^^PU[LJVLZ:LN\YPKHK Observatorio/manuales_es/

8\utZLSOHJRLY&&*VTWVKLTL]P[HYLSYVIH[VYPVUSPUL& :ÂťHUVTLUHHP_xHSLZWLYZVULZX\LZ}UHWHZZPVUH[ZWLYSHZLguretat informĂ tica i els sistemes informĂ tics en general. Sâ&#x20AC;&#x2122;associen generalment a entrades no autoritzades a sistemes inforTn[PJZV_HY_LZKLJVT\UPJHJP}HTIKPMLYLU[ZVIQLJ[P\Z)SHJR Hats) però nâ&#x20AC;&#x2122;hi ha molts, que el seu objectiu no ĂŠs fer mal Ăşs o KHU`ZPZ}UHX\LSSZX\LJVYYLNLP_LULYYVYZLULSZZPZ[LTLZ>OP[L /H[ZV[HTItLSZX\L[LULUVIQLJ[P\ZHTIPN\ZPX\LLUM\UJP} KLSZL\KLZ[PUH[HYPHQ\KLUVMHUPU[Y\ZP}.YL`/H[Z OriginĂ riament va sortir dâ&#x20AC;&#x2122;una comunitat dâ&#x20AC;&#x2122;entusiastes prograTHKVYZLULSZHU`ZÂť]PUJ\SH[ZHSÂť0UZ[P[\[;LJUVS~NPJKL4HZZHJO\ZL[[Z40;WLY~LUSH9-* ZÂťHTWSPHLSZPNUPĂ&#x201E;JH[H â&#x20AC;&#x2DC;persona que tĂŠ un coneixement profund del funcionament intern dâ&#x20AC;&#x2122;un sistema, en particular de computadores i xarxes informĂ tiquesâ&#x20AC;&#x2122;. En lâ&#x20AC;&#x2122;actualitat sâ&#x20AC;&#x2122;usa de forma corrent per referir-se a cyber-criminals o criminals informĂ tics (alguns altres autors, a aquests els anomenen crackers) per les seves accions no leNHSZ HSZ Âť iZ PU[LYLZZHU[ ]L\YL X\L LS [LYTL OHJRLY P OHJR tenen connotacions positives i tambĂŠ negatives, ja que els proNYHTHKVYZMHUZLY]PYOHJRPUNPOHJRLYWLYL_WYLZZHYHKTPYHJP} pel treball dâ&#x20AC;&#x2122;un desenvolupador de programari, però tambĂŠ es WV[\[PSP[aHYLU\UZLU[P[ULNH[P\WLYKLZJYP\YL\UHZVS\JP}YnWPKH i poc elegant a un problema informĂ tic. Molts fan servir el terme hacking com a un sinònim de cracker, que ĂŠs algĂş que â&#x20AC;&#x2DC;hackejaâ&#x20AC;&#x2122; \UZPZ[LTHHTISHĂ&#x201E;UHSP[H[KÂťLS\KPYVKLZHJ[P]HYSLZTLZ\YLZKL seguretat. *VTWVKYxLTTPSSVYHYSHUVZ[YHZLN\YL[H[LUSH_HY_HPU formĂ tica? En primer lloc, els ordinadors que es connectin han de estar actualitzats en el sistema operatiu (que haurĂ  de ser el mĂŠs adequat a les funcions que compleixi aquest ordinador), el programari adequat (antivirus, antispyware, tallafoc, encriptadors, L[J P IVUH MVYTHJP} KLSZ \Z\HYPZ *VT X\L HX\LZ[ VYKPUHKVY estarĂ  connectat a una xarxa, ĂŠs millor que es construeixi una Intranet (que es una xarxa interna i protegida dâ&#x20AC;&#x2122;ordinadors, que surten per un Ăşnic punt cap a Internet). La xarxa interna ĂŠs millor X\LZPN\PWLYJHISLWLY~ZPtZZLUZLĂ&#x201E;SZ>P-PJVUZPKLYHYX\L

CIS . Centre dâ&#x20AC;&#x2122;Estudis Superiors de Seguretat Integral *HYYLY7SHKL:HS[UÂ&#x201A;T"6Ă&#x201E;JPUHP Ă&#x2021;:HS[Ă&#x2021;.PYVUH ;LS Ă&#x2021;-H_ www.cisformacio.com ¡ info@cisformacio.com viugirona Ç&#x20AC; 75


/QVQT

/QVQT (QVQITCǶCKVGZV)TWRCWVQ

G

instal·lacions a Girona, Figueres, Sant Feliu de Guíxols i Montras. També Seat mitjançant l’empresa Proauto amb instal·lacions H.PYVUH(\[VÄZHH-PN\LYLZ4V[VYTHYH:HU[-LSP\KL.\x_VSZ i Optimauto a Mont-ras.

Pertany a un grup familiar amb més de vuitanta anys en el sec[VYKLS»H\[VTVJP}HTIYLWYLZLU[HJP}[HTItLUHS[YLZTHYX\LZ JVT! (\KP=VSRZ^HNLU TP[QHUsHU[ S»LTWYLZH (\[VWVKP\T HTI

Aquesta dilatada experiència en el sector, caracteritzada per la serietat, el compromís de servei i la proximitat cap els nostres clients, ens permet ésser referència del sector a la província de Girona.

rupauto és la concessionària de la marca Skoda a Girona amb instal·lacions ubicades al polígon Mas Xirgu KLSHJ[YH:HU[H*VSVTHU¢ PH-PN\LYLZHS»H]KH9Vses nº4, totes elles equipades amb un servei integral de venda i postvenda.

76 ǀ viugirona


En el nostre servei de vendes oferim una Ă mplia varietat de proK\J[LZWLYKPMLYLU[Z[PW\ZKLULJLZZP[H[ZĂ&#x2026;V[LZKÂťLTWYLZLZH\tònoms, taxistes, funcionaris i col¡lectius. Actualment disposem de noves instal¡lacions a Girona, Ă mplies, diĂ fanes i racionals que compleixen tots els estĂ ndards de Skoda. Per tal de satisfer les necessitats dels nostres clients, Grupauto ofereix una amplĂ­ssima gamma de cotxes nous, semiUV\ZP\ZH[Z(TIĂ&#x201E;UHUsHTLU[ZSPULHSZLZNSHVUH[ZHTIJHYuUJPHHTIVWJP}KLJVTWYHSLHZPUNYuU[PUN(P_xJVTT\U[H[NL KL[V[[PW\ZKÂťHJJLZZVYPZHTWSPHJP}KLNHYHU[PHJVU[YHJ[LZKL THU[LUPTLU[HZZLN\YHUJLZPVWJP}KLJV[_LKLZ\IZ[P[\JP} Anem mĂŠs enllĂ  per apropar-li lâ&#x20AC;&#x2122;accĂŠs al nostre concessionari i WVZLTHSHZL]HKPZWVZPJP}\UZLY]LPKLYLJVSSPKHHSJLU[YLKL Girona. <UTPUPI\ZNYH[\{[YLHSP[aHLSYLJVYYLN\[KL.Y\WH\[V.PYVUHĂ&#x201E;UZ LSJLU[YLKLSHJP\[H[LMLJ[\HU[HX\LZ[JHKHTPU\[Z

En el departament de Postvenda podrĂ gaudir dels serveis de mecĂ nica, planxa i pintura amb tots els avantatges dâ&#x20AC;&#x2122;una conJLZZPVUnYPHVĂ&#x201E;JPHSNHYHU[PHKLYLWHYHJP}KLKVZHU`ZLSZTPSSVYZ WYVMLZZPVUHSZKLSZLJ[VYHTISHTPSSVYMVYTHJP}\[PSSH[NLPLPULZ KLKPHNUVZPLZWLJxĂ&#x201E;JZWLSZL\]LOPJSLYLJHU]PVYPNPUHSHTI[V[Z els controls de qualitat, tarifes segons normativa de la marca aixĂ­ JVTJHTWHU`LZKÂťHJ[\HSP[aHJP}PTPSSVYH Però el mĂŠs important i per a donar suport a aquestes installacions i equipament tècnic, ĂŠs el gran equip humĂ  del que disposem. Aquests valors, afegits a la serietat demostrada per les empreses del Grup FornĂŠ al llarg de tots aquests anys, ens aporten \UWS\ZKLJVUĂ&#x201E;HUsHKH]HU[LSZUVZ[YLZJSPLU[ZX\LtZSHTPSSVY garantia de futur i amb la que estem plenament compromesos. iZWLYHX\LZ[TV[P\X\LWVZLTHSHZL]HKPZWVZPJP}SLZ UVZ[YLZPUZ[HSĂ&#x2021;SHJPVUZPZLY]LPZ

Grupauto Girona *[YH:HU[H*VSVTH .PYVUH ;LS! =LOxJSLZUV\Z! viugirona Ç&#x20AC; 77


Cultura 78 Ç&#x20AC; viugirona


Cultura (QVQITCǶCKVGZV)GTCTF$CIW©

L

H )LJH KL 4HYs tZ \UH JVU]VJH[~YPH X\L ]H PUH\N\YHY S»(Q\U[HTLU[KL.PYVUHS»HU`HTIS»VIQLJ[P\K»HTWSPHYLS coneixement sobre el paper que ha tingut el gènere femení al llarg de la història de la ciutat. Un d’aquests projectes, el del periodista Gerard Bagué, ens mostra totes les interioritats del Barri Xino de Girona, la zona on, històricament, es podien trobar prostitutes a la ciutat. 3HWYVZ[P[\JP}tZ\UHHJ[P]P[H[X\LUVZLTWYLOHLZ[H[JLUZ\YHKH com ara. Tot i que en cap moment ha desaparegut l’activitat, avui en dia es persegueix la tasca que desenvolupen les prostitutes, i no fa tants anys enrere, ningú s’amagava de pagar per fer sexe. Aquesta zona de la ciutat que es coneix com el barri xino es troba situada a l’entrada de la ciutat, lloc de rebuda dels viatgers, pel que antigament es van construir diversos hostals per tal de donar descans a la gent que hi arribava. Entre els serveis que s’hi oferien, HTtZHTtZKLS»OHIP[HJP}[HTItOPOH]PHS»VMLY[HKL¸KVULZW‚ISPX\LZ¹PHTILS[LTWZLZ]HUHUHYJVUZVSPKHU[JVTHSSVJKLS\_L per estar amb companyia, adaptant-se sempre als canvis de tendències en la societat. No obstant, paral·lelament a aquests llocs, tothom sabia que en determinats carrerons de Girona (els carrers 7V\9VK}V7VY[HSKLSH)HYJHLU[YLK»HS[YLZZLTWYLWVKPLU[YVIHY dones amb les que satisfer la seva demanda sexual. En l’època KLTtZu_P[K\YHU[SLZKuJHKLZKLSZHU`ZPLZ]HUHYYPIHYH comptabilitzar dues-centes prostitutes al servei dels visitants, que rebien entre totes uns deu mil clients a l’any. No obstant, molt abans, just després de la Guerra Civil, ja hi va haver una època amb un important moviment en aquesta activitat. viugirona ǀ 79


8\HULZ]HHJHIHYLSJVUÅPJ[LLSYLJPU[LKL:HU[+VTuULJ]H passar a ser el Govern Militar i, a més, la seu d’una caserna amb una important tropa. La seva presència va fer augmentar molt SHWYVZ[P[\JP}LSTVTLU[LZ]HHWYVÄ[HYWLYVIYPYUV\ZLZ[HISPTLU[ZPHX\LZ[PUJYLTLU[KLKLTHUKH]HHYYPIHYÄUZH)HYJLSVUHVUSLZUVPLZX\LL_LYJPLUHSSn]HUW\QHYÄUZH.PYVUHWLY augmentar els ingressos. 3HZP[\HJP}]HHYYPIHYÄUZHSxTP[ZPULZWLYH[ZPLZ]HUHYYPIHYH organitzar rifes de prostitutes, on només els homes amb un fort poder adquisitiu podien aspirar a pagar algun servei d’aquelles KVULZ 5V VIZ[HU[ LS [YLZ KL THYs KLS  LZ ]H ZPNUHY LS WYPTLY+LJYL[3SLPWLYWLYZLN\PYSHWYVZ[P[\JP}PHP_~]HMLYX\L l’activitat decaigués molt, provocant el tancament de molts prostíbuls, convertint-la en una activitat molt més tabú. A més a més, en veu baixa, a la ciutat sempre s’ha comentat que durant la .\LYYH *P]PS TVS[Z SVJHSZ KLZ[PUH[Z H SH WYVZ[P[\JP} ]HU HJVSSPY H TVUNLZPJHWLSSHUZHTHNHU[SVZKLSHWLYZLJ\JP}X\L]HUWH[PY PX\L]HZLN\PYHTIS»HP_LJHTLU[TPSP[HYKLSKLQ\SPVSKLS (WHY[PYKLSZHU`ZSHWVSPJPH]HWLYKYL[V[LSZL\PU[LYuZWLY vigilar els prostíbuls, i l’ambient que envoltava aquests llocs es va degradar ràpidament. Segons els veïns, que sempre van tenir \UHYLSHJP}TVS[JVYKPHSHTISLZUVPLZHX\LZ[ML[]HZLYJH\ZH[ WLYS»HU\SÇSHJP}KLSLZYVUKLZWVSPJPHSZWLY]PNPSHYULLSZ]VS[HU[Z Des del punt de vista veïnal, aquelles dones es guanyaven bé la vida, i això permetia donar molta vida al barri, ja que com que tenien diners per gastar, s’hi podia comprar de tot. Aquest era un factor molt positiu durant el dia, fet que, de ben segur, va ajudar a crear el bon ambient entre veïns i prostitutes. No obstant, amb S»HYYPIHKHKLSHUP[SHZP[\HJP}JHU]PH]HPILUH]PH[SHaVUHLZ]H convertir en un indret on la crònica negra cada dia tenia alguna JVZH H L_WSPJHY \U UP\ KL KLSPUX…uUJPH ML[ X\L ]H LZWHU[HY H TVS[ZJSPLU[ZPX\LHTIS»HYYPIHKHKLSLZKYVN\LZ]HÄYTHYLSZL\ moment de màxima decadència. A Girona, els prostíbuls tenien les seves peculiars característiques. En la majoria de casos, eren petits locals amb una barra americana on els clients podien prendre alguna cosa i, els que volien, acabaven pujant al pis de dalt acompanyats d’una noia. Molts d’altres, en canvi, només volien xerrar una estona i treure totes les seves penes. Curiosament, en els casos que la visita 80 ǀ viugirona

al local acabava al pis de dalt, pràcticament mai el preservatiu hi tenia presència, ni per part de la prostituta ni del client. En el transcurs del segle passat, el preu dels serveis que s’oferien en aquests llocs va canviar molt; passant-se de les tres pessetes de principis de segle a les tres mil dels anys noranta. 4VS[LZKLSLZKVULZX\LL_LYJPLUSHWYVZ[P[\JP}LYLU]L{ULZKL la ciutat, de procedència pagesa, que vivien en condicions molt O\TPSZ7LYHX\LZ[TV[P\TVS[ZWHYLZLU]PH]LUHSLZZL]LZÄSSLZ a fer de criades en seus de famílies benestants, on acabaven patint tractes vexatoris o abusos sexuals per part de l’home de la casa. Això les acostava molt a realitzar pràctiques sexuals a canvi de diners, camí amb el que es guanyaven molt millor la vida. Les prostitutes que no procedien de Catalunya venien de SH YLZ[H K»,ZWHU`H ZVIYL[V[ KLS 7HxZ =HSLUJPn *HZ[LSSH P 3SL} (UKHS\ZPHSH9PVQH(YHN}P*HZ[LSSHP3H4HU_H De totes maneres, independentment de la seva procedència, to[LZSLZUVPLZX\L]LUPLUH.PYVUHWLYL_LYJPYSHWYVZ[P[\JP}]LUPLU de famílies més aviat pobres, pel que no tenien gaires més opcions que viure en unes condicions lamentables, pràcticament sempre sense assegurança. La prostituta més popular de la zona era la María González Vila, UHZJ\KHH)HYJLSVUHWLY[V[OVTJVULN\KHJVT¸SH=LKL[[L¹ Era la mestressa d’un dels bars més concorreguts del Barri Xino durant més de trenta anys. El local destacava per la seva qualitat de noies, i molt sovint en renovava el repertori amb noves noies provinents de Barcelona que es portava a casa seva a través dels contactes que tenia a la capital catalana. Ella va començar JVTHWYVZ[P[\[HP]HHJHIHYHWYVÄ[HU[\UKLSZTVTLU[ZTtZ pròspers del sector per establir-se pel seu compte. Les coses li van sortir força bé, i va arribar al punt de ser una de les poques mestresses que podien assegurar que el local on tenien les noies era de la seva propietat.


viugirona Ç&#x20AC; 81


JKLS4VU[MHSNHYZ3VJHS.PYVUH ;LS -H_ ^^^NSVIHSNY\WUL[ 82 Ç&#x20AC; viugirona


83

viugirona Ç&#x20AC; 83


84 Ç&#x20AC; viugirona

ViuGirona_0  

N_0 de la magazine ViuGirona. Juny_Juliol 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you