__MAIN_TEXT__

Page 1

KOLI

Ympäristötaidefestivaali Environmental Art Festival

2013


KOLI YMPÄRISTÖTAIDEFESTIVAALI 2013 KOLI ENVIRONMENTAL ART FESTIVAL 2013


SAATTEEKSI

Forward

Pidät käsissäsi ensimmäistä KOLI Ympäristötaidefestivaalin julkaisua. Koli Ympäristötaidehanke lähti liikkeelle pohjoiskarjalaisen taiteilijaryhmän halusta edistää ympäristötaiteen asemaa. Vuoden 2013 KOLI Ympäristötaidefestivaalista muotoutui joukko tapahtumia ja taidetta, jotka on koottu tähän julkaisuun. Vuoden pääpainotuksena oli luoda pohjoismainen taiteilijayhteistyö. Festivaali kuitenkin laajeni ja saimme jo tänä vuonna mukaan kansainvälistä taiteilijayhteistyötä ja lukuisia yhteistyökumppaneita omilla hankkeillaan. Meillä on ilo esitellä yhteistyö tässä julkaisussa! KOLI Ympäristötaidefestivaalin lähtökohtana on ollut luoda ympäristötaiteen ympärille moninainen tapahtuma, joka jättää pysyviä ja katoavia jälkiä ympäristöön ja ihmisiin. Tapahtumapaikaksi valikoitui Koli historiansa, tarinoidensa ja ainutlaatuisuutensa vuoksi. Paikallisuus ja maailmalta puhaltavat tuulet kohtaavat mielenkiintoisella tavalla. Festivaalin tavoitteena on luoda uudenlaista kohtaamista erilaisten tahojen kesken. Tapaamistuvat ovat olennainen osa festivaalin toimintaperiaatetta ja Kolin Ryynäsen residenssi kohtaamispaikkana keskeinen. Mukanamme kulkee ajatus yhteisöllisyydestä. Tänne asti päästäksemme olemme saaneet kulkea yllätyksiä täynnä olleen matkan! Kiitämme tukijoitamme ja yhteistyökumppaneitamme korvaamattomasta panoksesta festivaaliimme. Kiitämme mukana olleita taiteilijoita, jotka ovat jakaneet ajatuksensa ja taiteensa kaikkien nähtäväksi. Kiitämme kaikkia lukuisia ihmisiä, jotka ovat osoittaneet tukensa ja olleet osana festivaalia tekijän tai kokijan asemassa. Ilman Teitä kaikkia KOLI Ympäristötaidefestivaali olisi jäänyt toteutumatta! Tämän vuoden kaskisavut ovat jo sammuneet – mutta toivottavasti pieni kipinä jäi Kolille kytemään.

You are holding the first publication of the KOLI Environmental Art Festival in your hands. The Koli Environmental Art Project has begun when six artists from North Karelia Finland wanted to make an effort to promote environmental art. The 2013 Festival took shape as a series of happenings and art that are introduced in this publication. The priority for this year was to create a Nordic cooperation with artists but already also a broader international cooperation was created and many partners joined the festival with their own projects. We are proud to introduce it all in this publication! The basis for the KOLI Environmental Art Festival has been to create an environmental art happening that leaves permanent and vanishing marks on both environment and people. Koli is a place with history, stories and uniqueness. The local meets the global in an interesting way. The aim of this festival is to bring people together. The Meeting Place ideology is an essential factor and Artist Residency Ryynänen functions as a tangible place for these meetings. We are looking for the sense of community. Our journey to this point has been full of surprises! We want to say thank you to our supporters and partners for your invaluable input for the festival. We want to say thank you to all artists for sharing their thoughts and art to be seen by anyone. We want to say thank you to all those who have given their support and participated the festival – by experiencing or doing. You all made the festival possible! The fire of this year’s slash and burn has already put out - but hopefully a small spark was still left behind.

KOLI Ympäristötaidetyöryhmä Ympäristö- ja Yhteisötaide PYRY ry

Koli Environmental Art working team, Environmental Art and Community Based Art PYRY ry

3


Maisema ja kulttuuriset sidokset Ympäristömme rakentuu erilaisista ja –kokoisista tiloista. Tulitikkuaski, huone, maisema, maapallo, avaruus, äärettömyys. Kaikki tapahtuu tilassa. Äärettömyys on tila, joka syntyy maailmantunteesta, kokemusten, unelmien, muistojen ja aavistusten kohtaamisesta. Äärettömyys on perimmäinen tapahtumahorisontti, joka väijyy kaikkien tekojemme taustalla. Maisemalla on monta muotoa ja tulkintaa riippuen katsojasta ja hänen näkökulmastaan. Maisema voi olla tietty näkymä. Se voi rakentua rajatusta alueesta tai paikoista. Maisema voi myös merkitä erilaisia tapoja hahmottaa ympäristöämme. Kulttuurilla tarkoitamme ihmisen aineellisia ja henkisiä aikaansaannoksia. Maisemassa se tarkoittaa ihmisen muokkaamaa ympäristöä ja valitsemiamme vertauskuvallisia kohteita ja näkymiä. Kolilta avautuu kulttuurimaisema, kansalliseen historiaamme liittyvä vertauskuva, maiseman perusmalli, johon voimme verrata muita maisemia. Koli tarkoittaa sellaista maisemaa, joka mahdollisimman hyvin vastaa useita toiveitamme ja odotuksiamme maisemanäkymästä. Korkea paikka, laaja näkymä, ei asutusta, paljon vettä, vanhoja metsiä. Koli merkitsee ympäristöä, jossa omat havaintomme sulautuvat muiden tarinoihin ja mielikuviin muodostaen ainutkertaisen muistijäljen ja kokemuksen maisemasta. Koli on mielikuviemme todellisuutta. Ajatus ympäristötaiteesta sijoitetaan usein luontoon, rakentamattomaan ympäristöön. Ympäristötaiteen käsite sisältää kuitenkin mahdollisuuden sijoittaa taide erilaisiin ympäristöihin ja tiloihin, rakentamattomiin ja rakennettui-

4

hin, rajattuihin ja rajoittamattomiin. Yhteisenä perusajatuksena ympäristötaiteessa on sen julkisuus, kaikille avoin mahdollisuus nähdä taideteos tai taideteko ja kokea sen luoma elämyksellinen hetki. Kolin kaltainen suojeltu kansallismaisema haastaa taiteilijat miettimään mahdollisuuksiaan avata pohdintoja erilaisista ympäristöömme liittyvistä kysymyksistä ja ihmisen luontosuhteesta. Taiteella on mahdollisuus tehdä näkyväksi lähes huomaamattomia yksityiskohtia luonnon monimuotoisuudesta. Taide voi haastaa ihmiset miettimään rakennetun ja rakentamattoman (kosketun ja koskemattoman) ympäristön keskinäistä suhdetta ja niihin liittyviä asenne- ja arvovalintoja. Taiteella on mahdollisuus osoittaa ja pyytää ihmisiä näkemään uudella tavalla ympäristöämme. Edellä mainittu tarkoittaa useimmiten jälkiä jättämätöntä, väliaikaista taidetta, jonka päämääränä on asettaa kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisen ympäristösuhteen ja olemassaolon perusteisiin. Kolin luontokokemuksen kohdalla meidän on hyväksyttävä ihmisen jättämät jäljet ja merkit. Asuminen sekä ihmisen toimet ja liikkuminen maisemassa muokkaavat vääjäämättä Kolin ympäristöä. Tässä prosessissa taiteen tulee olla tasavertaisena keskustelijana kehitettäessä alueen tulevaisuutta, sillä ympäristötaiteella ja taiteella yleensä on mahdollisuus avata näkymiä, jotka poikkeavat teknistaloudellisen maailmankuvamme valtavirrasta. Espoossa 29.6.2013 Markku Hakuri Kuvataitelija


Environmental Art in Space and Landscape We live surrounded by many forms of space; matchbox, room, landscape, planet, infinity. Everything takes place in a space. Infinity is the space where experiences, dreams, memories and hunches meet. Infinity is the ultimate horizon for events that lie behind and beyond all of our actions. The landscape includes many forms and interpretations depending on the viewer and his point of view. Landscape can be a particular scene. It can be based on a defined site or location. Landscape can also imply different ways of perceiving our environment. Culture defines us through the arts, languages, religions etc. Landscape culture means man-made and natural environments, some of which have symbolic meaning and value to us. From the top of Koli expands a cultural landscape, a symbol of our national history, a basic model that can be compared with other landscapes. Koli is the ideal example of a place that best corresponds to our wishes and expectations concerning landscapes; high place, open view, no settlement, plentiful water, old forests. Koli represents an environment where our own observations merge into other peoples’ narratives and images creating a unique imprint and experience of the landscape. Koli is the reality of our imagination. Environmental art is often placed in wild, non-structured surroundings. The concept of environmental art includes an opportunity to place pieces of art in a variety of locations; undeveloped and built up, boundary and unrestricted. One of the most compelling reasons for environmental art is the experience it gives to the viewer, to give the chance to see an

art piece or an action of art and experience the fun and excitement it brings to the moment. Koli as a protected national landscape, challenges artists to think about the possibility of opening discussion on a variety of issues related to our environment and the human relationship with nature. Art has the potential to make visible the almost imperceptible details of the diversity of nature. Art can challenge people to think about developed and undeveloped surroundings and the attitudes and values and choices connected to these relationships. Art has the opportunity to show and ask people to see the environment in a new way. This includes non-marking, temporary art, and how it effects the relationship between the environment and the viewer. While appreciating the experience of Koli’s nature, we must accept the traces and signs left by human beings; habitation, human activities, and the movement in the landscape which will inevitably effect the environment of Koli. In this process, the art will take its place as an equal debater in the development of the region’s future, as environmental art and art in general has the ability to open perspectives that differ from the techno-economic world view of the mainstream. In Espoo 29.6.2013 Markku Hakuri Artist

5


Työryhmä

working group

Koli Ympäristötaidehanke on saanut alkunsa halusta edistää ympäristötaiteen asemaa. Olemme kuuden ammattitaiteilijan ryhmä, asumme ja työskentelemme Pohjois-Karjalassa. Olemme perustaneet Ympäristö- ja Yhteisötaide PYRY ry:n, joka vastaa KOLI Ympäristötaidefestivaalin suunnittelusta ja toteutuksesta. KOLI Ympäristötaidefestivaalin keskiössä on paikallisuudesta lähtevä yhteistyö ja kulttuuritapahtuman kehittäminen yhdessä taidemaailman ja sen ulkopuolisten tahojen kanssa. Festivaalin eri tapahtumissa tuodaan ympäristötaiteen keinoin esille taiteen osallistavaa, yhteisöllisyyteen ja hyvinvointiin tähtäävää toimintaa.

Koli Environmental Art Project has arisen from the desire to promote environmental art. We are a group of six professional artists who live and work in North Karelia. We have founded an association called Environmental Art and Community Based Art PYRY ry which is in charge of planning and organizing the KOLI Environmental Art Festival. KOLI Environmental Art Festival is built around community based co-operation and its development in collaboration with the art world and other external actors. The festival events will utilise environmental art methods to highlight art activities that are aimed at enhancing engagement, a sense of community and well-being.

Miia rosenius

Kuvataiteilija/Visual Artist, MA Liperi

Tuija hirvonen-puhakkA Kuva-Yhteisö-Ympäristötaiteilija/ Visual-Community-Environmental Artist Joensuu, Eno

anneli timonen Kuva-Yhteisötaiteilija/ Visual-Community Artist Kitee, Puhos

Teijo karhu

Kuvanveistäjä/Sculptor, MFA Joensuu, Heinävaara

6

Anne pehkonen

Kuvataiteilija/Visual Artist Fysioterapeutti/Physiotherapist Joensuu, Hammaslahti Vuoden 2013 festivaalin projektivastaava/ Project Manager in 2013 Festival

Marko Saarelainen Ympäristötaiteilija/ Environmental Artist Joensuu, Revonkylä


Vasemmalta/From left: Miia, Tuija, Anneli, Teijo, Anne ja/and Marko

7


8

Kolilta näkee kauas!

You can see far from Koli!

KOLI Ympäristötaidefestivaali 2013 toteutettiin Pohjois-Karjalassa Kolin kansallispuistossa ja Kolin kylällä 1.5.– 30.10.2013 välisenä aikana. Toimintaympäristönä Koli ja Kolin kylä ovat ainutlaatuisia. Useimmat tuntevat Kolin yhtenä Suomen kansallismaisemista ja Kolilla on ollut merkittävä rooli kansallisidentiteetillemme. Viime vuosisadan vaihteessa Kultakauden taiteilijat löysivät inspiraationsa jylhistä maisemista, ja heidän teoksensa ovat luoneet kuvaa suomalaisuudesta. Kuvataiteen perinnettä ovat jatkaneet ja uudistaneet Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssissä vierailleet kansainväliset taiteilijat. Koli kuuluu Lieksan kaupunkiin, ja Kolin kylällä asukkaita on kolmisensataa. Pienessä kylässä on aivan oma tunnelmansa, joka vaatii kiireistä matkailijaa pysähtymään. Koli on muutakin kuin upeat Ukko-Kolin huiput – metsä ottaa kulkijan syleilyynsä ja aallot kertovat kulkijalle omaa tarinaansa. Moni pysähtyy. Koli menee pintaa syvemmälle. Sen äärellä haltioidutaan. Kolissa on taianomaista henkeä, jota taiteilijat yhä tänäkin päivänä haluavat välittää. Tänne on hyvä palata!

KOLI Environmental Art Festival 2013 was held in North Karelia Finland, in the Koli National Park and the village of Koli between the 1st of May and the 30th of October. The surroundings of Koli and the Koli village are unique. Most people know Koli as a national landscape of Finland and Koli has affected our national identity. At the turn of the last century the artists of the Golden Age found their inspiration in these grand sceneries and their art has created the image of Finnishness. The tradition of art has been continued by the international artists who have visited the Artist Residency Ryynänen. Koli belongs to the city of Lieksa and there are almost three hundred inhabitants in the village of Koli. The atmosphere in the small village is unique and demands the traveller to pause. Besides the magnificent peak of Ukko-Koli, the forests of Koli embrace the wanderer and the waves of the water tell their own story. Many people stop. Koli gets under your skin. People get overwhelmed by it. Koli has a magical spirit that artists still today want to pass on. This is a good place to return to!


9


Pohjoismaiset taiteilijat nordic artists

KOLI Ympäristötaidefestivaalin pohjoismainen yhteistyö, kutsutut pohjoismaiset taiteilijat Nordic Artists invited to the KOLI Environmental Art Festival


Brave Princess Project www.braveprincess.com

12

Plastic Fantastic ja Sukua

Plastic Fantastic and Related

“Brave Princess Project” koostuu kolmesta naistaiteilijasta, jotka työskentelevät sekä ryhmänä että itsenäisesti. Työssämme käsittelemme ajalle ominaisia piirteitä, ja keskitymme havaitsemiimme ristiriitaisuuksiin. Pohdimme myös ympäristön ja ihmisen luoman välistä suhdetta. Yhteistyömme tärkeänä osana on haastaa toisiamme oppimaan lisää sekä ilmaisusta että materiaaleista. Ennen Kolille toteuttamaamme installaatiota, keskustelimme yli vuoden ajan Plastic Fantastic -teoksen ideasta, kooten yhteen erilaisia näkökulmia muovista materiaalina, keinotekoisuuden ja aitouden välisestä suhteesta; keskustellen aiheesta ympärillämme olevien ihmisten kanssa ja haastaen toistemme mielipiteitä. Noiden keskustelujen tuloksena syntyi myös idea puiden nimeämisestä; puut nimettiin toteutusmaan kymmenen yleisimmän sukunimen mukaan.

“Brave Princess Project” are three female artists, working as a team/group and performing individually. We work with dilemmas of times, and focus on the paradoxes. We also work with the environment and the issues man has created. As an important part of the cooperation is to challenge each other for further studies both in expression and materials. Before the art installation in Koli we had ongoing talks for more than one year discussing the concept of Plastic Fantastic, gathering angles of the view on plastic, on fake and real, talking to people around us, challenging each other in our opinions. The naming of the trees was a result of those discussions, putting signs with the ten most common family names of the country we exhibited in.


13


Anette C Andersson

1966/Stockholm Kuvataiteilija/Visual Artist Ruotsi/Sweden www.aca-art.com

Toiveeni ja intohimoni seuraaminen, luominen kaikenlaisessa muodossa, on minun elämäneliksiirini. Se on taistelua ja toisinaan palkitsevaa, ja taiteeni jakaminen muiden kanssa on siunaus. Työskentelen monien erilaisten materiaalien ja tekniikoiden parissa, kierrätettyjen ja uusien, kolmiulotteisuuden ja perinteisen maalauksen, katutaiteen ja installaatioiden. Seitsemän vuoden ajan olen ollut mukana vetämässä maailmanlaajuista NGO-järjestöä, joka nostaa taiteen avulla esille ajallemme tärkeitä kysymyksiä, ja lisäksi olen mukana erilaisissa projekteissa, joiden tavoitteena on yhdistää kouluja, lapsia ja taiteilijoita maailmanlaajuisella tasolla. Olen syntynyt Ruotsissa, ja äitini on kotoisin Suomesta, Sipoosta. Lapsuudenkesäni ovat muistoja mansikoista, tummista järvistä, ja vaipumisesta uneen kuunnellen aikuisten keskusteluja saunan löylyjen jälkeen. To follow my desire and passion, to create in any form is a life elixir for me, it’s a struggle and sometimes rewarding, and to share my art is a blessing. I work with many materials and techniques, recycled and new, 3D and traditional painting, street art and installations. For seven years I have been part of running a global NGO that through art raises important questions of our time and I am also involved in different projects of connecting schools, children and artists on a global level. I am born in Sweden, my mother is from Sibbo Finland, my childhood summers are memories of strawberries, dark lakes and falling asleep listening to the adults sauna aftertalk.

14


Pernille Toft Lund

1960/Denmark Nykytaiteilija/ Contemporary Artist Roskilde, Tanska/Denmark www.toft-billedkunst.dk Pernille Toft Lundin teokset yllättävät aina ja antavat katsojalle tilaisuuden pohdintaan. Asiat eivät yhtäkkiä olekaan sitä miltä näyttävät, ja aiemmat käsitykset asioista joutuvat uuteen tarkasteluun.Pernille käyttää useita erilaisia ilmaisullisia keinoja, kuten installaatio, käsitetaide ja valokuvaus, ja kaikki hänen teoksensa heijastelevat hänen syventyneen mietiskelynsä pohjalta syntynyttä tapaa nähdä maailma ja olla vuorovaikutuksessa ympäristöönsä. Teoksissa käytetyt materiaalit ovat tärkeitä; materiaali itsessään on kommentti, usein korostaen tarvetta irtautua ainaisesta uuden ostamisen kierteestä! Pernille on kiinnostunut myös kielen merkityksestä, ja hän on tehnyt kokeiluja teosten nimien merkityksellä. Hän kysyykin, kuinka pitkälle teoksen nimen ja kielen merkitys yltää, kun kyseessä on teoksen ja taiteen kokeminen. Meeting the art works of Pernille Toft Lund always gives you a surprise and an opportunity to think. Things suddenly are no longer what they seemed to be and old conceptions are being challenged.Expressing herself within many different medias such as installation works, conceptional art, photography etc. all her works are reflecting long and engaged contemplation about how she sees and relates to her surroundings. The materials for the works are important, being a kind of comment in themselves. Often emphasizing the need not to contribute to the eternal cycle of ´buying new´! Finally P.T.L. is preoccupied with the importance of language and she has been experimenting with the importance of work titles. So she asks the question: How far does the importance of a title (language) reach as far as experiencing art is concerned?

Hanne Charlotte Rosenmeier 1970/Skandenborg Taidemaalari/Painter Kuvataiteilija/Visual Artist Tanska/Denmark www.hannecharlotte.dk

Minulle naistaiteilijana kuuluminen Brave Princess Projectryhmään on tärkeää. Olemme kolme hyvin erilaista naista, jotka tapasivat Intiassa ja löysivät yhteisen sävelen. Projektimme muotoutuvat usein pitkällä aikavälillä. Tapaamme harvoin kasvotusten, käytämme Skypeä ja keskustelemme paljon taiteesta ja sen merkityksestä ihmisille. Haluamme käyttää projekteissamme kaupunkia ja luontoa. On hyvin tärkeää, että yhteiset teoksemme voivat heijastaa myös sitä, millaisia me kolme olemme itsenäisiä taiteilijoina. Being part of Brave Princess Project means a lot for me as a female artist. In the group we are three very different women. We met in India and we connected. Our projects are often long on its way. We seldom meet face to face. We Skype and have a lot of dissussions about art – and especially art to the people. We want to use the city and the nature for our projects. It´s very important that the works we make can reflect who we are as individual artists.

Kolilla ollessaan Anette ja Pernille järjestivät myös taidetyöpajan Kolin päiväkodin lapsille. While staying at Koli Anette and Pernille also arranged an art workshop for the children in Koli day care center.

15


Vigdis Haugrtrø

1974/Levanger Kuvataiteilija/Visual Artist Trondheim, Norja/Norway www.haugtroe.com

16

juuret taivaalla

roots in the sky

Poltettu metsä tuoksuu savulle ja hiilelle, jäljelle jääneitä isoja tukkeja lojuu ympäriinsä, kuin poltettuja tulitikkuja. Kävellessäsi poltetusta maasta nousee pieniä tuhkapilviä, jotka leijailevat keveästi tuulen mukaan. Kaskettu alue metsässä, neliö, joka täytyy painaa mieleensä, yritys olla unohtamatta perinteitä. Antaa metsän uusiutua ja nousta uudelleen tuhkasta, antaa meidän jälleen kerran kokea tulen häkellyttävä, uudistava voima. Tämän kansallispuistossa hiljattain poltetun alueen valitsin paikaksi veistokselleni; kuuselle, joka oli kaatunut talvella, ja jonka pinnan puhdistin kaarnasta ja hioin. Nostin valkoisen puun pystyyn ylösalaisin, ja kiinnitin sen kaadetun puun kannon päälle. Puu mustaa taustaa vasten on graafinen ja lähes abstrakti. Kontrasti on niin selkeä ja silmiinpistävä. Teoksen nimi on ”juuret taivaalla”. Haluan teoksen itsessään puhuttelevan, kertovan omaa tarinaansa katsojalle, joka kulkee sen ohi metsässä. Luotan siihen, että kohdatessaan teoksen katsoja hyödyntää omia kokemuksiaan, joiden pohjalta vuoropuhelun voi aloittaa.

The burned forest smell of smoke and cole, left overs of big logs lying around like burned out match sticks. When you walk on the ground clouds of ash gently fly with the wind. The slash and burn area in the woods, a square to memorize. It’s a rehearsal not to forget the traditions, to let the forest refresh, and rise again from the dust, and let us once again experience the fires overwhelming, and transformational power. In this recently burned land in the national park I chose to put my sculpture; a spruce that had fell during winter; with the barque removed and the wood sanded. I raised the white tree, upside down, and placed it on the base of a cut tree. With the wood towards the black ground is a graphical and nearly abstract excretion. The contrast so clear and obvious. The name of the work is “roots in the sky”. I want the work to speak for itself, to carry out its history to viewer that passes by in the forest. I trust the observer to use here own experiences in meeting the work, and start a dialog from there.


17


Erla Þórarinsdóttir 1955/Reykjavik Kuvataiteilija/Visual Artist Reykjavik, Islanti/Iceland www.erlathor.org

todellinen aika Todellinen aika — paikka mietiskelylle ja piirtämiselle, sillä välin kun perunat kasvavat. Istutin neljä islantilaista punaperunaa, jotka voivat tuottaa jälkeläisiä ensi vuonna. Kvartsikiviin ja kallioihin tein liitupiirroksia —ne katoavat sateen myötä, ja ne voidaan piirtää uudelleen tai lisätä niiden joukkoon kokonaan uusia piirroksia.

real time Real time — a site of contemplations and drawings while the potatoes are growing. I planted 4 icelandic red potatoes (urpotatis) which might give offsprings next year. Drawings were drawn with chalk on quartz stones and cliffs — these dissolve in rain and can be redrawn and new added. 18


19


Lisbeth Karline

1981/Nanortalik Monitaiteilija/Multi Artist Nuuk, Grönlanti/Greenland

20

Ivik

Ivik

Teokseni on tehty kansallispuistoon Suomessa, ja se tuo tervehdyksensä meidän kansallispuistostamme Grönlannista. Ajattelin teoksen edustavan Grönlantia positiivisella tavalla, tietäen, ettei Suomessa ole jääkarhuja. Veistos muistuttaa myös ilmaston lämpenemisestä, ja sen vaikutuksista jääkarhujen elinoloille. Oli jännittävää tulla Kolille tietämättä mitä odottaa tai minkä materiaalin kanssa tulee työskentelemään, ja aika, joka teoksen toteuttamiselle oli varattu, oli myös pidettävä mielessä. Työstin ajatustani jääkarhusta, ja uskalsin luottaa siihen, että kaikki onnistuu. Kolilla käytettävät materiaalit (metalliverkko, heinä, muovi), luonnokset ja ympärillä olevat ihmiset mahdollistivat lopulta sen, että täysikasvuisen jääkarhuuroksen mittakaavassa oleva teos valmistui nopeasti kuudessa päivässä. Grönlannin kielellä ”ivik” tarkoittaa ruohoa tai heinää, jota veistokseenkin on käytetty. Se on myös poikapuoleni nimi. Minulle oli suuri kunnia saada kutsu Kolin ympäristötaidefestivaalille, ja osallistuminen yhdessä muiden pohjoismaalaisten taiteilijoiden kanssa oli yksi unelmistani, joka nyt toteutui. Oli hienoa kokea taiteilijoita yhdistävä universaali taiteen kieli. Olimme Kolilla suuremman tarkoituksen vuoksi, ennemminkin ympäristötaiteen vuoksi, kuin edustaaksemme omaa maatamme tai kieltämme.

The work “Ivik” is made for the National Park in Finland as a greeting from our national park in Greenland. Knowing there are no polar bears in Finland, I thought this would be a work which will represent Greenland in a good way. It is also a reminder of global warming and the influence this has on the habitat of the polar bear. Coming to Koli not knowing what to expect or what material to work with was quite exciting and the time to produce a work was also a factor to keep in mind. I kept working on the idea of making a polar bear and had the confidence to make a polar bear because things always work out. I made it very fast. The materials (iron net, hay, plastic), people in Koli, and the sketches made the full size polar bear (size of a polar bear male) possible in six days. The polar bear’s name “Ivik” means grass/hay in Greenlandic. The polar bear is full of it and it is the name of my stepson. To be invited to the Environmental Art Festival in Koli was an honor and to participate with other Nordic artist is a dream come true. It was amazing to feel that the ”universal” language between the artists was the ”art- language”. We were all there for a greater purpose, the environmental art rather than representing our country or our different languages.


21


Matti reivi

1974/Jyväskylä Kuvataiteilija/Visual Artist Koli (Lieksa)Suomi/Finland

22

Veen väkeä

Veen väkeä

Tunnen pakottavaa tarvetta muuttaa ideani, enemmän tai vähemmän alitajuntani kautta syntyneet, fyysiseen muotoon. Olen aina ajatellut, ettei luovuuteni synny väkisin, enkä yritä manipuloida luovuuttani ja ajatuksiani. Joka tapauksessa, melko ankaran itsekritiikin myötä, monet ideoistani jäävät elämään vain luonnoskirjani sivuille. Jos saan toteutettua vuoden aikana viisi tai kuusi itseäni miellyttävää teosta, olen itseeni enemmän kuin tyytyväinen. Idea määrittää teoksen tekniikan, koska veistoksen toteutus antaa taideteokselle jotain, mitä kutsun ”visuaaliseksi semiotiikaksi”; olen tyytyväinen, jos teos viestii jotakin, mitä ei voi sanoin ilmaista – sitä kuvataide pohjimmiltaan on. Minimalistinen, käsitteellinen manifesti on oma visuaalinen juttuni, kaikessa yksinkertaisuudessaan. Pyrin poistamaan kaiken epäolennaisen, ja joissain tapauksissa teoksen yksinkertaisuudesta muodostuu sisältö.

Any idea, more or less subconscious that comes through me, I feel necessary to accomplish to a physical object. I don’t try to manipulate my creativity or these thoughts and I have always felt that this creativity of mine cannot be enforced. Anyway, lot of these ideas for works of art remain in the pages of my sketchbook thus my quite ruff self-criticism. If I get five or six artworks done in one year that I feel comfortable with, I´m more than happy with myself. Newly born idea will determine media, because implementation of a sculpture gives the artwork something that I call “visual semiotics”; I´m satisfied if the piece of art can bring out something that you cannot express by words – that´s all that visual arts basically are about. Minimalistic, conceptual manifestation is my visual thing in all its simplicity. I´m driven to eliminate everything that’s unnecessary, and in some cases the simplicity of an artwork becomes to its own content.


23


Markku Hakuri

1946/Helsinki Kuvataiteilija/Visual Artist Espoo,Suomi/Finland www.markkuhakuri.eu

24

VIIMEINEN YHTEYS

The Last Connection

Kolin kansallispuistoon kesällä 2013 sijoittuva teos Viimeinen yhteys kuuluu sarjaan ”kokeita ihmisenmuotoisilla esineillä”. Heinillä täytetyt valkoiset suojahaalarihahmot ovat olleet tätä ennen kiipeilemässä mm. Mikkelin tuomiokirkon kupeessa ja Helsingin rautatientorilla. Tällöin teoskokonaisuus on sijoittunut ulkotilassa lähinnä kaupunkiympäristön rakenteisiin, kuten valaisin- ja sähköpylväisiin. Valkoisesta suojapuvusta on tullut lähes vertauskuva ihmisen aiheuttamille kaikenlaisille ympäristöön liittyville ongelmille. Sotien seurauksena tutkijat ovat pukeutuneet suojahaalareihin selvittäessään joukkotuhon uhreja. Suojapukuihin verhoutuneet vapaaehtoiset ovat puhdistaneet öljytuhojen saastuttamia rantoja ja eläimiä. Viimeinen yhteys viittaa ihmiselämän hetkellisyyteen. Se pyrkii muistuttamaan meitä riippuvuudestamme ympäristöstämme sekä sen tuhoamisesta aiheutuvista peruuttamattomista muutoksista.

The Last Connection, an installation placed in Koli National Park summer 2013 among the white birch trees, belongs to a series which experiments with human figure objects. The white overall clad figures filled with hay have climbed before near Mikkeli Cathedral and at Helsinki Railway Station. There the installation was connected with surrounding structures such as light and electric poles. White overalls have become a symbol for many environmental problems caused by humans. For example, war time investigators have dressed in overalls when dealing with the victims of massacre. Volunteers dressed in overalls have been cleaning beaches coated and polluted by oil. Last Connection reminds us of our dependence on the environment and the irreversible changes and destruction humans’ cause. It also represents the short duration of human life.


25


Jukka Tommila

1948/Helsinki Kivisuunnittelija/Stone Designer Koli (Lieksa), Suomi/Finland www. kolikivi.fi

26

Alamajan liuskeholvisilta

Shiffer arch bridge by Alamaja

Luonnonkivinen silta on valmistettu perinteisellä liuskeholvitekniikalla Jeron Verkkovaaran kvartsiitista vuonna 2013. Tekniikka on tuhansia vuosia vanha, mutta nykyisin vähän käytetty työläytensä vuoksi. Vanhimmat säilyneet suomalaiset liuskeholvisillat ovat 1700-luvulta ja sijaitsevat Pohjanmaalla. Lähin samalla tekniikalla tehty silta on n. 110 vuotta vanha museosilta Enonkosken kirkonkylässä. Sillan suunnitteli ja toteutti kivisuunnittelija Jukka Tommila apunaan artesaaniopiskelija Lasse Longi.

This bridge has been designed using traditional shiffer arch technology with local quartzite stone. The technology is thousands of years old, but rarely used nowadays, because building it requires intensive labour. The nearest museum bridge made using similar technology is located in the centre of Enonkoski, 150 km south from here, and it is 110 years old. This bridge was designed and built in 2013 by stone designer Jukka Tommila from Koli with the help of artisan student Lasse Longi.


27


KANSAINVÄLISET TAITEILIJAT international artists

KOLI Ympäristötaidefestivaalin kansainvälinen taiteilijayhteistyö International artist cooperation at KOLI Environmental Art Festival


Tristan hamel

1983 Kuvataiteilija/Visual Artist Helsinki, Suomi/Finland tristanhamel.eu

Terveiset Kolilta – Vellamo ”Elämän symboli, aurinko, nousee idästä. Siellä oli Suuren Hirven ja muiden Hyvien Henkien ja Jumalten koti. Länsi oli symboli Kuoleman Maalle, jossa kuolleet kulkivat veneillä, joiden koristeena oli hirven päät.” Teoksen roskat kerättiin Pielisen lännen puoleiselta rannalta, Kolin satamasta etelään päin. Materiaalista rakennettiin lautta, jonka rakentamisessa ei käytetty työkaluja, tai ylimääräisiä sidontavälineitä kuten nauloja, ruuveja tai narua.

Greetings from Koli Vellamo “The sun, the symbol of life, rises in the east. That was the home of the Big Elk and all the Good Spirits and Gods. The west was the symbol of the Land of Death where the dead were going with their elk-headed boats.” Trash was collected along the western shore of lake Pielinen, south of Koli harbour. A raft was built out of the materials without using any tool or extra binding accessories such as nails, screws, strings etc. 30


31


Tiina Hallakorpi

1960/Helsinki Kuvataiteilija/Visual Artist Yhteisötaiteilija/Community Artist Helsinki, Suomi/Finland www.environmentalart.net/taiteilijalinkit.htm

32

Haaveiden silta

Bridge of Dreams

Työskentelyni lähtökohtana on yleensä paikka, joka kuuluu olennaisena osana teokseen. Puusilta vahvistaa vaikutelmaa puron ja sen ympäristön romanttisuudesta, jolloin maisemasta tulee kuin Monetin maalaus.  Halusin jättää kaiteiden väliin tyhjän tilan. Näin vain haaveet pääsevät sillan yli. Kaiteiden väliin voi heittää kolikon ja toivoa. Puron rannasta löytyi myös jäännöksiä ideoimastani “Sininen Metsä” ympäristötaidepolusta,  jonka Lieksan lasten ja nuorten taidekoulu toteutti vuonna 2010 yhteistyöprojektina Airi Ikosen ja Liisa Tommilan johdolla. Nyt maalasin pari kiveä lisää siniseksi kytkeäkseni tämän lasten taidekoulun teoksen rippeet uuteen teokseen. Sillan kaiteet löytyivät Kolin satamasta ja pystyttämisen hoiti Liisa Tommila, kiitos!

The starting point for my work is usually the place which is an essential part of the piece. The wooden bridge strengthens the romantic impression of the environment around the stream, thus becoming like painting by Monet. I wanted to leave a gap between the rails. That way only dreams can travel across the stream. You can throw a coin in between the railings and make a wish. I also found remnants of an environmental path which was my initially idea but executed by Lieksa Children´s Art School with Airi ikonen and Liisa Tommila in 2010. Now I painted a few stones blue in order to link this new work with the Lieksa Children´s Art School one. The railings for the wooden bridge were found in Koli Harbour and they were put up by Liisa Tommila, thanks!


33


Mitsuko Chapa Miyakawa

1946/Sapporo Hokkaido Kuvataiteilija/Visual Artist Urausasy Chiba Pref, Japani/Japan www.mmchapa.com

34

Puiden mitta tuli täyteen

The trees got enough

Nykypäivinä olosuhteet maapallolla ovat ympäristölle hyvin vakavat. Puut näyttävät vain seisovan rauhallisesti paikoillaan, mutta oikeasti puut ovat saaneet tarpeekseen, ja keskustelevat usein siitä, kuinka maailma pystyttäisiin pelastamaan vastuuttomilta ihmisiltä… Puuhun on ilmestynyt kahdeksantoista oksille ripustettua muotoa. Niiden tarkoituksena on tehdä puusta, jonka ohi kuljemme joka päivä, jotain erikoista, johon kiinnittää huomiota. Yritän herättää ihmiset huomaamaan puut, pysähtymään niiden luokse kuuntelemaan ja puhumaan. Ohi kulkiessanne kävelette puiden luo, näette siniset, punaiset ja valkeat muodot, niiden kasvot ja päät. Materiaalit palautuvat luontoon, kun teos on päättänyt tehtävänsä – nauttikaa keskusteluista niiden kanssa, kun vielä voitte!!

Today the circumstances in which our environment on the earth finds itself are very severe. Trees seem just standing calmly, but in fact they can’t stand anymore and are discussing how to save the nature from us, silly human beings... Eighteen objects which suddenly appeared on the branches are special installations to make the familiar trees to you something special. I tried to make you (the people) awake to the trees, stop, to listen to the trees and to talk to them. I imagine you walk up to the trees when you pass by the trees and see their faces and heads which are blue, red and white. They are all going back to the nature when they finish their missions, so enjoy talking with them while they can their chins up!!


35


Atsushi Yamanaka

1987/Japan Arkkitehtiopiskelija/ Student in Architecture Chiba, Japani/Japan www.atsushiyamanaka.wordpress.com

36

portti

the gate

Linnut laulavat, puu huojuu tuulessa, puro virtaa, ja voimme kokea luonnon elämää Kolilla. Porttini yhdistää luonnon ja ihmisen. Se kuvaa myös erityistä japanilaista porttia, joka johtaa alttarille. Portti kutsuu sinua metsään. Portin läpi kulkiessa yksittäisten porttien välimatka pienenee asteittain kultaisen leikkauksen mukaisesti. En halunnut, että järkeni sanelisi tekemistä liikaa, vaan halusin luottaa siihen, mikä tuntuisi luonnolliselta. Myös sisäpuoli muuttuu hämärämmäksi. Lopussa saavut luolan kaltaiseen suojaan, ja näet vain luonnon. Arkkitehtuuri voi nykyään tuntua ihmisistä hyvin ankaralta, ja luonnonmateriaalien käytön myötä se voi vaikuttaa myös luontoon. Rakentamisen itsessään ei kuitenkaan tulisi olla päätavoite, vaan arkkitehtuurin tulisi olla sopusoinnussa ihmisten ja luonnon kanssa niin, että se saisi meidät tuntemaan olomme suojatuksi ja ympäristö tuntuisi miellyttävältä. Haluan, että porttini tukee tällaista ajatusta arkkitehtuurista, ja auttaa meitä löytämään harmonian luonnon kanssa.

The birds are singing, the tree is trembling by wind, the stream is flowing and so we can be feeling natural life in Koli. This gate is connecting the nature and Human. And also it represents the specific Japanese gate which is a gate way to a shrine. The gate will invite you to go to forest. The distance of these gates will narrow gradually by using “Golden ratio”. Because I don’t want to control by my mind. I just want to decide on the distance from the natural factor. So those gates will get darker and darker inside when you go through it. Finally you will arrive into a shelter like a cage and will see just nature. An architecture built by natural materials is very hard nowadays for city, people, and even for nature. But that should not be the main purpose, the architecture should support us and nature, in a way that we would feel protected and comfortable. This gate must support these thoughts and harmonize us with nature.


37


Maria Vlasova

1980/Saint-Petersburg Taiteilija(maalaus, grafiikka, mosaiikki) Artist (painting, graphic, mosaic) Pietari/Saint-Petersburg, Venäjä/Russia

Lev Aleksandrov

1981/Apneri Republic of Chuvashiya Mosaiikkitaiteilija/Mosaic Artist Pietari/Saint-Petersburg, Venäjä/Russia

Tatiana Dubovskaya

1983/Soligorsk, Republic of Belarus Mosaiikkitaiteilija/Mosaic Artist Pietari/Saint-Petersburg, Venäjä/Russia www.arch-skin.spb.ru

38

Kivimekko

Stone Dress

Lähtökohtanamme oli löytää luonnon ja taiteen tasapainoinen yhdistelmä. Valitsimme kiven ja mosaiikin yhdistämisen. Kivi on maailman ja kaiken elollisen symboli, ja mosaiikki taiteena toimii tasapainoisesti kiven pinnalla. Kivinainen tuli luoksemme vasta puhkeamassa olevana nuppuna kallioilta ja metsistä, ja puimme hänet kauniiseen mekkoon. Mekon mosaiikkikuvioista yritimme tehdä kirkkaita, mutta samalla halusimme niiden muistuttavan kivien pinnassa kasvavaa sammalta. Halusimme näyttää kiven kauniin värin ja muodon, ja lisätä vain vähän värikästä mosaiikkipintaa, säilyttäen kiven luonnollisen kauneuden. Päätavoitteenamme oli löytää harmonia luonnonkiven ja ei-luonnollisista materiaaleista toteutetun mosaiikin välille. Luonnon kivet etsi ja työsti kivimekoksi kiviseppäartesaani Ilkka Tolvanen.

Our idea was to find a harmonious combination of nature and art. In our case, we have combined stone and mosaic. Stone as a symbol of the Earth and all living and mosaic as an art that can live harmoniously in stone. Stone woman, who as a bud came down to us from the mountains, came from the forests, and we put her in a beautiful dress. The pattern on the dress we tried to make at the same time bright and look like moss, which often grow on rocks. We wanted to show the beauty of the color and shape of the stone, putting on a small colorful mosaic accents without destroying the stones natural beauty. To find the harmony of natural stone and mosaic made of unnatural materials - that was our main goal. The stones were found and set as a stone dress by stone artisan Ilkka Tolvanen.


39


Jan heinonen

Espoo Kuvataiteilija/Visual Artist Suomi/Finland www.kuvataiteilijamartikkeli.fi/fi/taiteilijat/3358

Nature proof

Nature proof

Jan Heinonen on valmistumassa hallintotieteen maisteriksi Tampereen yliopistolta. Hän on myös opiskellut taideaineita Helsingin yliopistossa sekä Taideteollisessa korkeakoulussa. Hän työskentelee valokuvataiteilijana, jonka lähestymistapa on minimalistinen. Heinonen pyrkii töissään visuaalisesti tutkimaan luonnon dynamiikkaa ja mitä luonto meidän olemassaololle merkitsee. Teoksillaan hän pyrkii luomaan linkin luonnon todellisuuden ja yhteiskunnan epätodellisuuden välillä. Tällä hetkellä Jan Heinonen asuu ja työskentelee Vantaalla.

Jan Heinonen is finishing his degree of the Master of Administrative Sciences on the University of Tampere. He has also studied art at the Helsinki University and Design in Helsinki. He is an artist who generally works with photography. With a subtle minimalistic approach, Heinonen investigates the dynamics of nature, including the manipulation of its effects and the limits of spectacle based on our assumptions of what nature means to us. His works establish a link between the natures reality and that imagined by its conceiver. These works focus on concrete questions that determine our existence. Jan Heinonen currently lives and works in Vantaa.

*** Kolin ympäristötaidefestivaaleille tekemäni ”Nature Proof” teossarja syntyi viime vuoden Islannin työskentelyn tuloksena. Siellä erityisen vaikutuksen minuun teki arktinen maisema ja sen abstraktiset kuvaelementit: jää, vesi ja taivas. Nature Proof sarjassa pyrin välittämään kuvaelementtien ja symbolien kautta kokemuksiani ja tuntemuksiani Islannin oleskelun aikana. Teoksieni mallina toimi Australialainen taiteilija, jonka kanssa tein siellä yhteistyötä. Ympäristötaidenäyttelyn sääolosuhteiden takia päädyin kokeilemaan teoksien kohdalla uutta ”Metallic art” valmistusmenetelmää.

40

*** Koli environmental art exhibition in the works of “Nature Proof” of a sequence that arose late last year in Iceland, where I was working. There, I was particularly touched by the arctic landscape and its abstractness, ice, water and sky. Iceland last year, the result of the work of “Nature Proof” of a series of works aimed at applying visual ideas and the climate of the region and as well as picture elements such as water, mountains, air, wind, rain, etc. The works of the model is the Australian artist, whom I did there together. Environmental art exhibition due to weather conditions, I ended up with a more sustainable method to try to introduce some of my works, so the works in the exhibition is made up of metal art method.


41


Lea turto

1957/Huittinen Kuvataiteilija/Visual Artist Jyväskylä, Suomi/Finland www.environmentalart.net/turto

Kivisienet – Ympäristötaideteos Luonnonkivet on nostettu jalustalle. Jalusta on tehty käytetystä betonisesta viemäriputkesta. Pinta on päällystetty klinkkerimosaiikilla. Teoksessa korostuu kierrätys, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, yhteinen kokemus, vuorovaikutus; taide on yhteinen matka näkymätöntä polkua pitkin, taide kuuluu kaikille.

Stone Mushrooms – environmental Art Project Stones have been put on a stand made of used concrete drain pipe. The surface has been covered with clinker tile mosaic. The art work emphasizes recycling, social relation, working together, shared experience, interaction; art is a shared trip along an invisible path, art belongs to everybody. 42

Visuaalinen suunnittelu ja idea/ Visual design and idea: Lea Turto Toteuttajat/Implemented by: Lea Turto, Jyväskylä Osmo Tolvanen, Koli Jorma Kukkonen, Koli Liisa Tommila, Koli Leila Tanskanen, Koli Ismo Hyttinen, Koli Anne Pehkonen, Joensuu Käsityömuotoilun artesaaniopiskelijat, Pkky Tekniikka ja Kulttuuri, Joensuu /Artisan of Craft and Design Students/NorthKarelia College Joensuu Technology and Culture: Sandra Kinnarinen, Laura Keronen, Sami Pasanen, Sini Pylkkönen, Jaana Jylhä- Ollila, Iina Jouskari sekä opettaja/ and the teacher Seppo Timonen, Karelia ammattikorkeakoulu, Joensuu / Karelia University of Applied Sciences Students, Joensuu: Noora Nevalainen, Robert Karhi, Olli Ikonen


43


Ilkka Tolvanen

1959/Pielisjärvi Taidehitsaaja, kiviseppäartesaani/ Art Welder, Stone Artisan Koli (Lieksa), Suomi/Finland

Pihakiitäjä Teos on valmistettu pellistä hitsaamalla ja maalattu säänkestävällä maalilla. Teoksen esikuvana on ollut sarjakuvahahmo Maantiekiitäjä.

Yard Runner The art work is made of welded tin plate and painted with weatherproof paint. The model for the art work is the cartoon character Road Runner. 44


45


Anneli Timonen

1959/Pielisjärvi Yhteisötaiteilija/Community Artist Kuvataiteilija/Visual Artist Kitee, Suomi/Finland

46

Kuuma

Hot

Äärimmäiset sääilmiöt nousevat lähes päivittäin uutisotsikoihin, näiden ilmiöiden yleistymistä selitetään ilmaston lämpenemisellä. Voiko yksittäinen ihminen vaikuttaa ilmaston lämpenemiseen, sitä pohdin, onko kaikki kierrättäminen ja säästäminen vain ajanhukkaa, vai onko sillä oikeasti jotain vaikutusta. Nämä virkatut lappuset on tehnyt joitakin vuosia sitten iäkäs kesälahtelainen nainen, hänen sukupolvensa on harrastanut säästämistä aivan muista syistä kuin nyt ehkä säästetään. Teokseni muotoon hain apua Facebook:in kautta ja eräs nurmekselainen nainen antoikin vinkin tehdä pilvimuodostelmia näistä lapuista. Tämän muotoisia neulelappuja käytetään Suomessa yleisesti ns. pannulappuina.

Extreme weather conditions are the news of these days and they are often explained to be caused by global warming. I think about can one person have an effect on the global warming or is it just a waste of time to recycle and save. This crochet has been made some years ago by an old lady from Kesälahti. Her generation has had totally different reasons for saving than we now might. I searced Facebook to get help to make up my mind about the form of this work and a lady from Nurmes suggested I should use the crochet to make clouds. These kind of crochet is generally used in Finland as pot holders.


47


48


YHTEISTYÖprojektit cooperative projects

KOLI Ympäristötaidefestivaalilla toteutetut projektit sekä yhteisöllinen toiminta yhteistyökumppaneiden kanssa Projects and community based cooperation with partners at KOLI Environmental Art Festival 49


Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto University, School of Arts, Design and Architecture www.aalto.fi

Ultimate Space Koli workshop 19.05.–25.05.2013

50

Luonnon ja kulttuurin välinen yhteys on toteutunut jo pitkään mystiikassa ja uskonnollisissa toimituksissa varsinkin pakanallisten riittien muodossa jotka ovat säilyneet ympäri Eurooppaa näihin päiviin asti. Myöhemmin taide on toiminut etuoikeutettuna välittäjänä edistämässä tunnetta ihmisen yhteydestä maahan. Kolin alueella Itä-Suomessa on historian aikana toimitettu pakanallisia riittejä. Alueella on uhripaikkoja, jotka tunnettiin maagisista ominaisuuksistaan. Tähän perimätietoon pohjaten Suomen kultakauden taiteilijat valitsivat Kolin suomalaisuuden ja luonnonyhteyden ilmentäjäksi. Työpajan aikana opiskelijoita pyydettiin pohtimaan tätä taustaa omissa töissään ja tuottamaan taideteoksen Kolin Pirunkirkon välittömään läheisyyteen tai muille pyhille paikoille Kolin ympäristössä. Työn muodon opiskelijat saivat valita itse, paikan lisäksi ainoana rajoituksena oli käyttää pelkästään paikan päältä löytyviä luonnonmateriaaleja. Työhön oli varattu vain muutamia työkaluja. Tarkoituksena oli innostaa opiskelijoita luomaan yhteys ympäristöön sekä fyysisellä että älyllisellä tasolla. Työ oli dokumentoitava ja se liitettiin osaksi kiertävää ympäristötaiteen näyttelyä.

Connections between nature and culture have for long been achieved within the realm of mysticism and religious practices, particularly in the form of pagan rites which persisted up to now throughout Europe. More recently, art has served has a privileged from of mediation in order to foster the sense of inclusion of humans in the land. Historically, the area of Koli in Easter Finland has been a place where pagan rites were conducted. There was sacrificial grounds and sites known for their magical dimension. Artists of the Finnish Golden Age built upon these traditions and singled out Koli as a privileged place for the expression of “Finnishness” in connection to nature. During the time of the workshop, students were asked to reflect on this background in their own practice. Doing so they produced a work of art in the direct vicinity of “Pirun Kirkko” (Devil’s Church), or on other dedicated spots around Koli. The form of the work was left to be decided by the student, the only constraint being, besides the location, to use only natural materials found on site. Only a very few tools were available for the work. The aim was to incite the students to engage with the environment, both physically and intellectually. Documentation of the work was compulsory and it was included in an itinerant exhibition of environmental art to be displayed in several libraries throughout North Karelia.

Opettaja Tristan Hamel, Ympäristötaiteilija

Teacher Tristan Hamel, Environmental Artist


Ultimate space koli 51


Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Aalto University, School of Arts, Design and Architecture koli.tristanhamel.eu/

Inka Kosonen

Laura Boit

Suomi/Finland

Ranska/France

Satomi Koyanagi

Haruka Maitani

Japani/Japan

Japani/Japan

Yunhye Kim

Akihiko Sugiura

Sinipiika Blue maid

Einarin peli Game of Einar

Etel채-Korea/South-Korea

Japani/Japan

Tong Ren

suvi Saastamoinen

Kiina/China

Suomi/Finland

Kivikasvot Stone Faces

Varjohippa Shadow Tag

Kivi ja puu A Stone and a tree

52

Luonnon suojatie Natural Crosswalk

Kehykset Frames

Minun polkuni My Path


Jungae seo

Koli sarjakuvat Koli comics

Life of Ants Muurahaisten elämää

Suomi/Finland

Etelä-Korea/South-Korea

Elizabeth Bradley

Saana kytömäki

Iso-Britannia/United Kingdom

voices from the stub of tree and brinkmanship on the tree trunk

Optinen aurinko Optic Sun

Ultimate space koli

Nina Teerilahti

Kannon ääniä ja tasapainoilua puunrungolla

Suomi/Finland

Aunis Ahonen

MUURAHAISEN JÄLJET – piirustusprojekti ANT TRACKS – Drawing project Suomi/Finland

53


Kirsikoti taiteilijayhteisö Kirsikoti artist community Lieksa, Suomi/Finland www.kirsikoti.fi

54

Suomen linnut

Finnish Birds

Tutustuimme Suomen lintuihin ja päätimme luoda Metsägalleriaan lintutarhan, jossa kulkijan on mahdollisuus bongata metsiemme ja järviemme kauniita lintuja ilman kiikareita. Lähestyimme Kolia ja sen luontoa koivun kautta.

We studied Finnish birds and decided to create a bird farm in the Forest Gallery where the traveller has a chance to spot the beautiful birds of our forests and lakes without binoculars.

Kirsikodin taiteilijat: Päivi Eronen, Niina Kari, Jukka-Pekka Levy, Santtu Miettinen, Kirsi Mikkonen, Laura Nykänen, Marika Paalamo ja Piia Vaarala. Työskentelyssä avustajina toimivat Kirsikodin ohjaajat.

Kirsikoti artists: Päivi Eronen, Niina Kari, Jukka-Pekka Levy, Santtu Miettinen, Kirsi Mikkonen, Laura Nykänen, Marika Paalamo, Piia Vaarala. Assisted by Kirsikoti instructors.


Kirsikoti 55


56


Kirsikoti

Kirsikoti taiteilijayhteisö Kirsikoti artist community

”Kuvasta etsin mallia, minkä linnun haluan tehdä. Valikoin linnut, joita olin nähnyt luonnossa aiemmin. Linnut on ihania. Linnut on tärkeitä eläimiä.”

”I looked for the bird model in a picture. I chose birds that I had seen in nature before. Birds are lovely. Birds are important animals.”

- Piia Vaarala

- Piia Vaarala

”Ihanat linnut siellä. Lentää. Linnut on metsässä. Laulaa.”

”Lovely birds are there. Flying. Birds in the forest. Singing.”

- Niina Kari

- Niina Kari

”Hyvät linnut. Mukavat linnut. Kotkan poikii ilman siipii. Kesänjatkoa kaikille.”

”Good birds. Nice birds. ‘Kotkan poikii ilman siipii.’ Have a nice summer everyone.”

- Jukka- Pekka Levy

- Jukka-Pekka Levy

”Siivetön kukko. Sorsat vedessä ui, nokalla juovat vettä. Kukko nokkii jyviä.”

”A rooster with no wings. Ducks are swimming in the water, drinking with their beaks. The rooster is pecking grain.”

- Marika

- Marika

57


yhteisöllinen toimintapäivä community based art workshop

58

aurinkoportti ja maja

the sun gate and the hut

Toimintapäivän aikana Kolin kyläläiset yhdessä festivaalin taiteilijoiden kanssa rakensivat näreaidaksista perinnetaitoja kunnioittaen Aurinkoportti-aidan Kolin Seurojentalon pihapiiriin. Päivän vetäjinä toimivat Timo Reko ja Erkki Martikainen Maaseudun sivistysliiton Itä-Suomen aluekeskuksesta. Maaseudun sivistysliitto lahjoitti kustantamansa Aurinkoportin Kolin kyläläisille ja Kolin urheiluseura Ipatille. Toukokuussa Anneli Timonen ja Atsushi Yamanaka olivat pitäneet Kolin koululaisille ja päiväkotilaisille majatyöpajaa, jossa lapset toteuttivat pienoismalleja erilaisista majoista. Jatkona tälle pajalle, yhteisöllisenä toimintapäivänä syntyi Seurojentalon pihaan Anneli Timosen ja Miia Roseniuksen ohjauksessa aidaksista myös Maja-teos, jonka tekemiseen osallistuivat Kolin kyläläiset sekä ympäristötaidefestivaalin taiteilijat.

Together with the villagers and the artists of the festival an art work using traditional round pole fence – The Sun Gate - was built at the courtyard of Seuraintalo (Koli village) during the community based art workshop. The instructors of the workshop were Timo Reko and Erkki Martikainen from the Union for Rural Education and Culture, the Regional Office of Eastern Finland. The Sun Gate was donated to the villagers and to Koli Sports Club Ipatti by the Union for REC. In May Anneli Timonen and Atsushi Yamanaka had instructed a workshop for the village school and day care center. Children had made scale models of huts. With the guidance of Anneli Timonen and Miia Rosenius a life-size Hut was made by the villagers and the artists of the festival.


59


Honkalampisäätiö , lieksan taidetoimintakeskus, luova-keskus Honkalampi foundation, lieksa art activity center Lieksa, Suomi/Finland hls2012.luovanet.fi/taidetoimintakeskus

60

LAITUMELLA

AT THE PASTURE LAND

Laitumella-teos on syntynyt yhteistyönä Lieksan Taidetoimintakeskuksessa Luova -keskuksen kurssilla. Taidetoimintakeskuksessa työskentelevät haluavat muistuttaa lyhyen kesän aisteja hivelevästä kauneudesta. Kesän katoavat hetket voi taltioida muistiin pitkän ja kolean talven varalle yksinkertaisesti istahtamalla lehmätuolille kokemaan ja aistimaan laitumella, tässä ja nyt.

This art work has been made as communal collaboration at the Creative course in Lieksa Art Activity Center. We want to remind people about the overwhelming beauty of our short summer time. When sitting down on a cow chair you may feel the moments of the summer passing by here and now. You can cherish the memories in order to survive our long and cold winter.

Teoksen toteuttajat: Raili Forsberg, Hannamari Heikkinen, Jack Heiskanen, Arto Hildén, Harri Isokangas, Minna Kokko, Raimo Kortelainen, Emmi Kortevirta, Marja- Leena Kärki, Tiina Kärkkäinen, Arja Nevalainen, Pirjo Niskanen, Urpo Nykänen, Pirjo Päiväpuro, Anne- Mari Reijonen, Marita Sipponen ja Pekka Turunen

People who have been making the art work: Raili Forsberg, Hannamari Heikkinen, Jack Heiskanen, Arto Hildén, Harri Isokangas, Minna Kokko, Raimo Kortelainen, Emmi Kortevirta, Marja- Leena Kärki, Tiina Kärkkäinen, Arja Nevalainen, Pirjo Niskanen, Urpo Nykänen, Pirjo Päiväpuro, Anne- Mari Reijonen, Marita Sipponen and Pekka Turunen

Ohjaajat, avustajat ja tulkit: Inka Kivi-Stranius, Satu Kokkonen, Heli Lampinen, Jenna Liljavirta, Taru Pyykkö, Eveliina Tarvainen, Liisa Vepsäläinen

Instructors, assistants, interpreters: Inka Kivi-Stranius, Satu Kokkonen, Heli Lampinen, Jenna Liljavirta, Taru Pyykkö, Eveliina Tarvainen, Liisa Vepsäläinen

Erityiset kiitokset: Mauri Tarvaiselle tuolien ”metsästyksestä” ja Lieksan kaupungin Lumihiutale -työryhmälle tuolien kuljetusavusta, hiomisesta ja metalliosien maalaamisesta

Special Thanks to: Mauri Tarvainen, for finding the chairs; The City of Lieksa, Snowflake group, sanding and painting of the metal parts and transportation


61


Kolin kylän taideryhmä, lieksan kansalaisopisto 8 yläasteen oppilasta ja 7 aikuista, opettaja liisa tommila Koli art group, the folk college of lieksa 8 junior high school students and 7 adults, teacher liisa tommila Lieksa, Suomi/Finland

62

Tuulikellometsä

Forest of Wind Chimes

Ryhmämme halusi antaa oman panoksensa ympäristötaidefestivaaliin. Syksyllä aloitimme tutustumisen ympäristötaiteeseen, ja aloimme kerätä nurkistamme ns. poisheitettävää ”roinaa”, esineitä, jotka ovat jo työnsä tehneet, joilla on takana monenmoista historiaa: ruostuneita koneenosia, ruokailuvälineitä, palaneita sulkapallomailoja, aaltojen kuljettamia lasin, keramiikan ja puun kappaleita, haudalla jouluna palaneiden kynttilälyhtyjen kansia. Olemme antaneet näille esineille vielä kerran uuden elämän taideteoksen muodossa; niistä on tullut tuulikelloja, jotka soivat kukin omilla äänillään Kolin metsässä. Ehkä metsässä helisee nyt häivähdys siitä työstä, jota on nyt jo ruostuneilla työkaluilla tehty. Toivoimme oikein tuulista kesää.

Our art group wanted to give its own effort for the environmental art festival. During the year we studied environmental art and started to collect “trash”, items that had already done their job and carried varying histories: rusted parts of machines, cutlery, burned badminton rackets, pieces of glass, ceramics and drift-wood, metal lids from the lanterns that had lit the graveyard on Christmas Eve. We have given these items one more chance and made them alive as art; they have become wind chimes and now each of them makes their own unique sound in the Koli forest. Maybe you can hear a fragile message of the work that these rusted items have done in the past. Hoping for a windy summer.


63


kolin kulttuuriseura ry koli culture association

residenssipolku Kolin kylän keskustassa, Kolin Ryynäsen kiinteistössä on vuodesta 1999 toiminut kansainvälinen taiteilijaresidenssi. Residenssi on vuosien varrella ollut ahkerassa käytössä ja siellä on työskennellyt taiteilijoita monista maista, monilta eri taiteenaloilta, enimmäkseen kuvataiteilijoita, mutta myös valokuvaajia, tanssijoita, muusikoita ja elokuvantekijöitä. Monet heistä ovat toimineet jollain tavoin yhteistyössä kyläläisten kanssa, ja useat heistä ovat tulleet toisen kerran, kolmannen kerran...… Residenssipolku esitteli vuonna 2012 residenssissä työskennelleet taiteilijat heidän sähköpostin kautta lähettämin kuvin; mukana on valokuvia Kolin tunnelmista, metsäretkistä, kuvia residenssissä syntyneistä piirroksista, maalauksista, Espanjan rannikolta kerätyistä heinistä tehdyistä veistoksista, jotka lopulta joutuivat residenssin takaiseen puroon.

residency path In the centre of the Koli village there is an old building that has been an artist residency Ryynänen since 1999. Since then many artists from various countries have been visiting the residency, mainly visual artists but also photographers, dancers, musicians and film makers. Many of them have been somehow working together with the villagers and many of them have come again for the second time, and for the third time… Residency Path introduced the artists who visited Koli Ryynänen in 2012. Artists sent pictures of how Koli inspired them; photographs of the feelings in Koli, a trip deep to the forest, drawings and paintings made in the residency, hay collected from the shores of Spain that finally ended up in the small stream behind the residency building in a form of hay sculptures. 64

tammi-maaliskuu / january-march Leila Tanskanen, Suomi/Finland Helmikuu / february Natalie Petrynko, Elena Waclawiczek, Itävälta/Austria Huhtikuu / april Vierailevat taiteilijat Aalto-yliopistosta/Visiting artists from the Aalto University; Maarit Mäkelä, Krista Kosonen, Tjhien Liao, Karthikeya Acharya toukokuu / may Richard Ashrowan, Iso-Britannia/Great Britain kesäkuu / june Ulvi Haagenseen, Viro/Estonia heinäkuu / july Lasten Taidemenu/An artist menu for the children: Eveliina Sivonen, Annika Kanger, Verna Hyttinen, Elena Waclawiczek, Natalie Petrynko Suomi, Itävalta/ Finland, Austria elokuu / august Miranda Vissers, Alankomaat/Netherlands syyskuu / september Joel Peers, Iso-Britannia/Great Britain marraskuu / november Paola Ruix Molto´, Espanja/Spain joulukuu / deceMber Anne Pehkonen, Suomi/Finland


65


66


MUUt FESTIVAALItapahtumat

other festival events

KOLI Ympäristötaidefestivaalin esitykset, työpajat, näyttelyt ja Tapaamistuvat Performances, workshops, exhibitions and the Meeting Place at KOLI Environmental Art Festival 67


Tapaamistupa

Festivaalien aikana ”Tapaamistupana” eli kohtaamispaikkana oli Kolin taiteilijaresidenssi Ryynänen. Ryynänen toimi infopisteenä, josta löytyi tietoa tapahtumista, osallistuvista taiteilijoista sekä yhteistyötahoista. Tapaamistuvassa vieraili toukokesäkuussa taiteilijoita niin läheltä kuin kaukaa. Ovet olivat avoinna kohtaamisiin paikallisille asukkaille, yleisölle, sekä yhteisöjen ja organisaatioiden edustajille. Tapaamistuvassa järjestettiin torstaisin osallistujien ja paikallisten toimijoiden välisiä keskustelu- ja esittelytilaisuuksia. Tavoitteena oli kohdata ja kurkistaa yhdessä tulevaisuuteen.

the meeting place The Artist Residency Ryynänen acted as a meeting place during the festival. Ryynänen provided information about the events, participating artists and collaborators. Artists from near and far visited the meeting place during May and June. The doors were open for the local people, public and representatives from communities and organizations. Every Thursday the meeting place functioned as a forum for open discussions and presentations by the participants and local actors. The aim was to meet each other and to have a peek into the future together.

Taiteilijatapaamiset 09.5. Heidi Miikki, Heikki Tolin, sekä työryhmästä Anneli Timonen 16.5. Lea Turto, Matti Reivi, sekä työryhmästä Tuija Hirvonen-Puhakka 23.5. Opiskelijat Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ympäristötaiteen maisteriohjelmasta (Helsinki) opettajanaan Tristan Hamel, Markku Hakuri, Jukka Tommila, sekä työryhmästä Miia Rosenius 30.5. Mitsuko Chapa Miyakawa, Atsushi Yamanaka, Lieksan Kirsikodin taiteilijat, sekä työryhmästä Anne Pehkonen ja Marko Saarelainen 13.6. Kaskikallerian pohjoismaiset taiteilijat; Anette C Andersson, Pernille Toft  Lund, Vigdis Haugtrø, Erla Þórarinsdóttir, Lisbeth Karline 20.6. Tiina Hallakorpi, Maria Vlasova, Lev Aleksandrov, sekä työryhmästä Teijo Karhu

Artists at the meeting place 09.5. H  eidi Miikki, Heikki Tolin and from the working team Anneli Timonen 16.5. L ea Turto, Matti Reivi and from the working team Tuija Hirvonen-Puhakka 23.5. T he students of Aalto University, School of Arts, Design and Architecture, MA Program in Environmental Art (Helsinki, Finland) with their teacher Tristan Hamel, Markku Hakuri, Jukka Tommila and from the working team Miia Rosenius 30.5. M  itsuko Chapa Miyakawa, Atsushi Yamanaka, Artists from Kirsikoti Artist Community and from the working team Anne Pehkonen and Marko Saarelainen 13.6. N  ordic Artists: Anette C Andersson, Pernille Toft Lund, Vigdis Haugtrø, Erla Þórarinsdóttir, Lisbeth Karline 20.6  T iina Hallakorpi, Maria Vlasova, Lev Aleksandrov and from the working team Teijo Karhu

68


tapaamistupa/the meeting place 69


Heikki tolin

esitykset, performanssit, työpajat

1985/Porvoo Sirkustaiteilija/Circus artist Helsinki, Suomi/Finland

KOLI Ympäristötaidefestivaalilla vieraili myös esiintyviä taiteilijoita. Festivaaleilla toteutettiin työpajoja ja osallistavia tapahtumia sekä esityksiä.

performances and workshops Also performing artists visited KOLI Environmental Art Festival. Artists arranged participatory happenings, workshops and performances.

Heikki tolin Valmistuin Koulutuskeskus Salpauksen sirkuslinjalta helmikuussa 2009. Perustimme siitä lähtien hyvin aktiivisesti Suomessa ja ulkomailla toimivan nykysirkusryhmä Sirkus Aikamoisen. Valmistamme tällä hetkellä uutta pienempään tilaan sopivaa täyspitkää nykysirkusesitystä nimeltään ”Onnellisten maa”, joka saa ensi-iltansa vuoden 2014 keväällä. Taiteellisen työn ohella olen vuodesta 2009 alkaen toiminut sirkusopettajana useissa nuorisosirkuksissa, sekä Salpauksen sirkuslinjalla. Ensisijainen sirkuslajini on esinemanipulaatio. Lisäksi harjoitan muun muassa pariakrobatiaa, heittovolttiakrobatiaa, soitan kitaraa ja mandoliinia, suunnittelen visuaalista ilmettä, sekä sävellän musiikkia teoksiimme. I graduated as a circus artist in the beginning of year 2009. Together with my colleagues we established a contemporary circus group Circus Aikamoinen. Right now we are preparing a new contemporary circus performance called ”Onnellisten maa”, the premier coming in the spring in year 2014. Besides my own work as an artist, since 2009 I’ve been working as a circus teacher in many youth circuses and in Salpaus Further Education Center. My primary discipline is object manipulation. I also do pair-acrobatics, banquing, play guitar and mandolin, make visual design and compose music to our performances.

70


1989/Porvoo Tanssija/Dancer Copenhagen, Tanska/Denmark

5.5.–7.5.2013 ei yläikärajaa! – Tanssija Heidi Miikin ja sirkustaiteilija Heikki Tolinin työpaja aikuisille May 5th–7th 2013 no upper age limit! – Workshop for adults by dancer Heidi Miikki and circus artist Heikki Tolin 11.5.2013 Tanssija Heidi Miikin ja sirkustaiteilija Heikki Tolinin esitys Kolin kyläkaupan terassilla May 11th Performance by Dancer Heidi Miikki and Circus artist Heikki Tolin in front of Koli village shop

Heidi miikki Valmistuin keväällä 2013 tanssijaksi Pohjois-Karjalan ammattiopisto Outokummun tanssin koulutusohjelmasta. Koulun tiimoilta ja sen ulkopuolella on toteutettu useita tanssiproduktioita, joissa olen ollut sekä tanssijana että koreografina. Viimeisin teokseni, opinnäytetyösooloni ”Unet-on, Sininen uni meressäni”, esitettiin kevään aikana Joensuussa ja Kuopiossa. Koulun ohella olen tehnyt opetustöitä erilaisten tanssi- ja liikuntaryhmien ohjaajana. Olen kiinnostunut yhdistämään eri taiteen aloja, ja omat kiinnostuksen kohteeni ovatkin tanssi, musiikki ja sirkus. Soitan pianoa, ja uusia musiikillisia aluevaltauksia tapahtuu parhaillaan. Tällä hetkellä opiskelen sirkusta Kööpenhaminassa (Academy for Untamed Creativity). I graduated as a dancer from North Karelian College Outokumpu (spring 2013). Within and outside the school I have been working in productions both as a dancer and as a choreographer. My latest solodancepiece ”Unet-on, sininen uni meressäni” was performed last spring in Joensuu and Kuopio. Besides my studies I have been teaching different dance- and music sport -groups, for children and adults. I am very interested about combining different art forms and fields in my work, from dance and circus to music and theatre. I play piano and I’m expanding my musical skills at the moment. At the moment I’m studying circus in Copenhagen (Academy for Untamed Creativity).

esitykset, performanssit ja työpajat / shows, performances and workshops

Heidi miikki

71


Heikki mäntymaa

1944/Messukylä Performanssi- ja valokuvataiteilija, taidemalli/Performance and Photographic Artist, Art Model Helsinki, Suomi/Finland www.performanssi.com

Ninni Perko

1972/Helsinki Koreografi/Choreographer Helsinki, Suomi/Finland www.sivuun.net

Jarmo Saari

1970/Finland Muusikko, säveltäjä/ Musician, Composer Helsinki, Suomi/Finland www.jarmosaari.com

aarre & saima saari Sateenvarjosienet/ Umbrellamushrooms

72


Rendezvous

Esitys Kaskikallerian avajaisissa Seurojentalolla 15.6.2013. Esityksemme käsitteli kohtaamista. Festivaalilla taiteilija kohtaa ympäristön ja ympäristö taiteilijan, paikalliset kohtaavat taiteen ja vierailijoiden kädenjälki tai kokemus ympäristöstä saattaa jättää pysyvän jäljen alueelle ja sen ihmisiin. Kolille saapuminen Helsingistä ja paikallaolijoiden rauhallisuus pysäytti, tuli tarve nojautua Kolin hiljaisuuteen ja levätä. Tästä tuli esityksen alku, jossa nojauduimme toisiimme, etsien leposijaa. Saavuttaaksemme läsnäolon ja toisen kuuntelun, eli todellisen kohtaamisen, halusimme pitää esityksen improvisoituna, näin saatoimme elää hetkessä niin toistemme kuin paikallaolijoiden kanssa. Mieleemme tulvivat juhannustanssit ja salaiset suudelmat aidan suojissa, lukuisat juhlat Seuraintalolla, jossa väki on tavannut toisiaan ja pariskunnat löytäneet toisensa – joskus onnistuen, joskus epäonnistuen liitossaan. Musiikki tavoitteli painovoimattomuuden tuntua, ajan venymistä, meditatiivisuutta ja spiraalimaisuutta hitaan ja painoa tunnustelevan liikkeen tueksi. Nostalginen ja todennäköisesti Seurojentalolla usein tanssittu valoisa duurivalssi kutsui yleisönkin osallistumaan. Yhteistanssiin päättynyt esitys sai todellakin kansan mukaan ja juhlisti toivomallamme tavalla hienoa tilaisuutta.

Performance at Slash and Burn Gallery Opening at Seuraintalo, June 15th 2013. Our performance deals with rendezvous. At the festival the artist encounters the environment and the environment encounters the artist, the locals come across with art. The experience of the guest may leave a permanent mark on the area and on the people living there. We arrived to Koli from Helsinki and the calmness of people made us to stop, we felt the need to lean on the silence and rest. This became the starting point to our performance, where we lean on each other, looking for a place to rest. To achieve the feeling of presence and listening, the real rendezvous, we wanted to keep the performance improvised. This way we could live in the moment with each other and the people present. Our minds started to paint pictures of Mid-Summer Festival ball, secret kisses in the shadows; those many celebrations at Seuraintalo, where people met and couples found each other, the relationship turning out sometimes well and sometimes not so well. The music in the performance was reaching for the feeling of weightlessness, meditativeness and helical stretching time, to support the slow movement searching for the sense of gravity. The nostalgic vivid waltz in major key, that probably has been danced at Seurojentalo several times before, invited also the audience to participate. The performance that finished as a communal dance, really achieved our goal to get the people to participate and dignify a wonderful occasion.

esitykset, performanssit ja työpajat / shows, performances and workshops

Kohtaaminen

73


Heikki mäntymaa Tanssi, asut/Dance, outfits

Ninni Perko

Tanssi, kompositio/Dance, composition

Jarmo Saari

Musiikki, kitara/Music, guitar

Aarre & Saima Saari

Sateenvarjosienet, avustajat/ Umbrellamushrooms, assistants

”antautumisen määrittelemätön nälkä läsnäolon kiusallinen vuorovaikutus kohtaamisen arvaamaton keskeneräisyys luopumisen loputon tarpeellisuus luovuuden kitkerä yksinäisyys” ”kohtaamisen hetkellinen läsnäolo intohimon pakeneva vuorovaikutus rakkauden kiusallinen tarpeellisuus” - Heikki Mäntymaa ”the undefined hunger for surrendering the awkward communication of presence the capricious incompleteness of rendezvous the infinite need for waiver the bitter loneliness of creativity” ”the instantaneous presence of rendezvous the escaping communication of desire the awkward need for love” - Heikki Mäntymaa 74


esitykset, performanssit ja tyรถpajat / shows, performances and workshops 75


anne pehkonen 1954/Varkaus Kuvataiteilija/Visual Artist Joensuu, Suomi/Finland www.artpage-pehkonen.net

76

SNOWBALL -yhteisöllinen performanssi 2008-2018

SNOWBALL - open performance 2008-2018

Lumipallo ilmastonmuutoksen symbolina

Snowball the Symbol of the Global Warming

Snowball- performanssissa yhdistyvät yleisön osallistuminen ja yhteisöllisyys. Performanssi käsittelee globaalia teemaa yleisinhimisellä tasolla ja nostaa jokaisen ihmisen valintoineen ratkaisijan paikalle. Teoksessani välittyy viesti jokaisen ihmisen arvokkuudesta ja merkityksellisyydestä ympäristömme hyvinvoinnille. Teos käsittelee yksityistä ja yhteistä kokemusta, ajatuksia ja tunteita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Snowball- performanssissa jokaisen osallistujan virkkausjäljet ovat yhtä tärkeitä ja kuka tahansa voi osallistua ilmastotapahtumaan virkkaamalla ketjusilmukoita valkeista muovikasseista leikatuista suikaleista. Virkatut silmukat yhdistyvät toisiinsa ja muodostavat suuren lumipallon. Lumipallo kasvaa vuodesta toiseen ja performanssidokumenteista muodostuu laaja monikulttuurinen kertomus. Lumipalloprojekti sai alkunsa vuonna 2008 työskennellessäni taiteilijaresidenssissä Kiotossa. Virkkasin ketjusilmukoita käytetyistä valkeista kauppakasseista kiotolaisten kanssa ja lopputuloksena pyöritettiin lumipallo johon käytettiin yhteensä 39 kauppakassia, pallon halkaisija oli tuolloin 15cm. Nyt Lumipallo pyörii ja kasvaa edelleen - tähän mennessä Lumipallo on kasvanut Japanissa, Espanjassa, Andorrassa, Ruotsissa, Norjassa, Venäjällä ja Suomessa!

Snowball performance combines the participating audience and the sense of community. The performance deals with a global question bringing it closer to people, making everyone to be a part of the solution. Everyone matters to the welfare of our environment. The performance tells about the private and shared experience, thoughts and feelings about the climate change. In the Snowball performance everyones crocheting is important and anyone can participate by crocheting the strings made of white plastic bags. The crocheting combines together making a huge snowball. Year by year the ball grows bigger and bigger and carries with it a multicultural story. The project begun in 2008 while I was working at the artist residency in Kioto. I made crocheting with the local people and together we ended up to have a white ball, made of 39 plastic bags, diameter being 15 centimetres. Now the Snowball is still rolling and growing – and has visited already Japan, Spain, Andorra, Sweden, Norway, Russia and Finland!


esitykset, performanssit ja tyรถpajat / shows, performances and workshops 77


Taideretket

KOLI Ympäristötaidefestivaalilla järjestettiin ohjattuja taideretkiä ympäristötaideteosten äärelle Kolin Retkiviikon aikana. Retkien suunnittelusta ja ohjaamisesta vastasivat Ympäristö- ja Yhteisötaide PYRY:n taiteilijat yhdessä yhteistyötahojen kanssa.

Art Excursions Instructed art trips were organized at the KOLI Environmental Art Festival during Koli Outdoor Activity Week. The trips were planned and instructed by the artists of the Environmental Art and Community Based Art PYRY in cooperation with partners.

Taideretket Kolin retkiviikolla 3.7. Taidevaellus maahanmuttajaperheille Maahanmuuttajaperheiden kanssa retki halki kansallispuiston ja kylän maisemien kohti ympäristötaideteoksia! Ohjaajina Miia Rosenius ja Anne Pehkonen. Yhteistyössä Lieksan Koto-toimisto. 7.7. Taidevaellus Kirsikodin taiteilijoille  Retki Kaskikallerian teospaikoille yhdessä Kirsikodin taiteilijoiden kanssa! Ohjaajana Liisa Tommila. Yhteistyössä Lieksan Kirsikoti. 7.7. Pohjoismaisten ja slaavilaisten makujen hurmaa! Pyryinen Taiteilijalounas Kahvila Kolin Ryynäsessä. Organisointi Tuija Hirvonen-Puhakka yhteistyössä Taidekahvila Kolin Ryynäsen kanssa. Taideretkiä oli mahdollista saada myös muuna aikana opastettuna ja sovellettuna erityisryhmien tarpeeseen. Oppaana Inka Kivi-Stranius/Luova keskus, Lieksa.

Art trips to environmental art sites July 3rd Art excursion for the immigrant families Art Guides Miia Rosenius and Anne Pehkonen. In cooperation with Lieksa Koto office. July 7th Art excursion for Kirsikoti artists Art Guide Liisa Tommila. In cooperation with Kirsikoti Artists community, Lieksa. July 7th Artist Lunch Organiser Tuija Hirvonen- Puhakka in cooperation with Café Kolin Ryynänen. Instructed art trips as well as tailored trips to suit groups with special needs were also available by instructor Inka KiviStranius/Luova keskus, Lieksa. 78


taideretket/Art excursions 79


Näyttelyt

Osana KOLI Ympäristötaidefestivaalia järjestettiin useampia näyttelyitä. Näyttelyissä esiteltiin ympäristötaidetta sekä ympäristössä että dokumentointivalokuvin.

exhibitions Different exhibitions were a part of KOLI Environmental Art Festival. The exhibitions consisted of environmental art and documentative photograps.

16.5.-18.8. Koli vierailee Carelicumissa Carelicum, Pohjois-Karjalan museo. Näyttely kotiseututyöstä, kulttuurista ja matkailusta Kolilla. Järjestäjänä Kolin Kotiseutuyhdistys ry ja LuontoKolin Kasvusysäys-hanke. 20.5. - 30.6. Maalauksia ja Virkkausta! Sekä Mauno! Taidenäyttely Cafe Kolin Ryynäsessä. Tuija Hirvonen-Puhakan maalauksia, Anneli Timosen virkattua taidetta sekä Miia Roseniuksen installaatio. 15.6. - 30.10. Kaskikalleria - kansainvälinen ympäristötaidenäyttely Kolin kansallispuistossa ja kylällä. 19.6. - 30.8. Suomalaista ympäristötaidetta Luontokeskus Ukko, Koli. Näyttelyssä valokuvia taiteilijoiden ympäristötaideteoksista. Mukana kuvataiteilija Tiina Hallakorpi (Helsinki), ympäristötaiteilija Timo Jokela (Rovaniemi), kuvanveistäjä Sauli Miettunen (Kemi) sekä ympäristötaiteilija Marko Saarelainen (Joensuu). Koli Tänään - ympäristötaidenäyttely, kiertolainen maakunnassa Dokumentointikuvia KOLI Ympäristötaidefestivaalista sekä Aalto-yliopiston Ultimate Space Koli - työpajasta. Joensuun pääkirjasto 5.8.- 30.8.2013 Sairaalagalleria Mokoma, Joensuu 12.8. - 31.8.2013 Juuan kirjasto 2.9.- 20.9.2013 Kontiolahden Lehmon kirjasto 1.10.- 18.10.2013 Kesälahden kirjasto 4.11.- 22.11.2013 Luontokeskus Ukko, Koli 2.12.2013 - 28.2.2014 Joensuun Enon kirjasto 10.2.- 28.2.2014 Pohjois-Karjalan museo, 18.3.- 1.6.2014 Lieksan Kulttuurikeskus, 29.4.-30.5.2014

80


näyttelyt/exhibitions

May 16th – August 18th Koli visiting Carelicum Carelicum, North Karelian Museum. Local history, culture and tourism at Koli. Organised by Koli Local Folklore Association and Kasvusysäys-project by LuontoKoli. May 20th - June 30th Paintings and Crocheting! And Mauno! Cafe Kolin Ryynänen. Paintings by Tuija Hirvonen- Puhakka, crocheting art by Anneli Timonen and an installation by Miia Rosenius. June 15th - October 30th Slash and Burn Gallery International Environmental Art Exhibition Koli National Park and village. June 19th - August 30th Finnish Environmental Art Visitor Centre Ukko, Koli. Photographs by Finnish environmental artists; Visual Artist Tiina Hallakorpi (Helsinki), environmental artist Timo Jokela (Rovaniemi), sculptor Sauli Miettunen (Kemi) and environmental artist Marko Saarelainen (Joensuu). Koli Today- Environmental Art Exhibition, Tour in the province Documentation photos of KOLI Environmental Art Festival and of Ultimate Space Koli Workshop Aalto University. Joensuu Municipal Library, August 5th – 30th 2013 Hospital Gallery Mokoma Joensuu, August 12th - 31st 2013 Juuka Municipal Library, September 2nd - 20th 2013 Kontiolahti Municipal Library, October 1st -18th 2013 Kesälahti Municipal Library, November 4th - 22nd 2013 Visitor Centre Ukko Koli, December 2nd 2013 – February 28th Joensuu Eno Municipal Library, February 10th - 28th 2014 North Karelian Museum, March 18th - June 1st 2014 Lieksa Culture Centre, April 29th - May 30th 2014

Ylhäältä/From top: Timo Jokela; Luvattu ranta. 2000. Lumi-instaallaatio, Pykeija, Pohjois-Norja. Sauli Miettunen; Poikien pesä. 2010. Ympäristötaideteos, Oranki Art, Pello.

81


82


YHTEISTYÖKUMPPANIt in cooperation

83


Tukijat / Supporters Suomen Kulttuurirahasto, Pohjois-Karjalan maakuntarahasto The Finnish Cultural Foundation, North Karelia Regional Fund www.skr.fi

Lieksan kaupunki City of Lieksa www.lieksa.fi

Pohjoismainen kulttuurirahasto Nordic Culture Fund www.nordiskkulturfond.org

Kolin Kulttuuriseura ry Koli Culture Association

Taiteen edistämiskeskus, Pohjois- Karjalan taidetoimikunta Arts Promotion Centre Finland, The Arts Council of North Karelia www.taike.fi

Metsähallitus, Kolin kansallispuisto The Administration of Forests, Koli National Park www.metsa.fi www.luontoon.fi

Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Regional Council of North Karelia www.pohjois-karjala.fi/Resource.phx/maakuntaliitto/ index.htx

Pohjoismainen kulttuurirahasto

Yhteistyössä / In cooperation with

84

Kolin kylä ja kyläläiset Koli village and the villagers www.kolinkyla.info

Kolin matkailuyhdistys ry Koli Tourist Association www.koli.fi

Kolin Ryynäsen taiteilijaresidenssi Artist Residency Koli Ryynänen www.taike.fi/fi/web/pohjois-karjala/kolin-ryynanen

Kolin Kotiseutuyhdistys ry Koli Local Folklore Association www.kolinkotiseutuyhdistys.fi


Urheiluseura Kolin Ipatti ry Koli Sports Club Ipatti Kolin Kalaveden osakaskunta Koli Fishing Cooperative Kolin koulu ja Kolin päiväkoti Koli school and Koli day care center www.kolinkyla.info Maaseudun Sivistysliitto, Itä-Suomen aluekeskus Union of Rural Education and Culture, the Regional office of Eastern Finland Timo Reko www.msl.fi Kirsikoti www.kirsikoti.fi Lieksan taidetoimintakeskus, Honkalampi-säätiö Lieksa Art Activity Center, Honkalampi Foundation http://hls2012.luovanet.fi/taidetoimintakeskus Lieksan KOTO-toimisto Lieksa KOTO service for immigrants Lieksan Seurakunta Lieksa Parish www.lieksanseurakunta.fi Joensuun Taidemuseo Onni Joensuu Art Museum Onni www.joensuu.fi/taidemuseo Esteetön Taide ja Kulttuuri ry Accessible Arts and Culture www.etku.fi Kulttuuriyhdistys Louhi ry Cultural Association Louhi www.louhitalo.fi Aalto-yliopisto, Taiteen laitos, Ympäristötaide Aalto University, The Department of Art, Environmental Art www.environmentalart.fi Karelia-ammattikorkeakoulu Karelia University of Applied Sciences

Sosionomiopiskelija/studying Bachelor of Social Services; Noora Nevalainen Muotoilijaopiskelija/ studying Bachelor of Design; Outi Vornanen Medianomiopiskelijat/studying Bachelor of Media; Robert Karhi, Olli Ikonen; Opettaja/teacher Jyrki Kurki www.karelia.fi Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak University of Applied Sciences Kulttuurituottajaopiskelija/student in Cultural Management; Hanna Vainio Yhteisöpedagogiopiskelija/student in NGO and youth work; Antoona Kupiainen www.humak.fi Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, tekniikka ja kulttuuri North Karelia Municipal Education and Training Consortium, North Karelia College Joensuu, Technology and Culture Opiskelijat/students; Laura Keronen, Sandra Kinnarinen, Iina Jouskari, Jaana Jylhä-Ollila, Sami Pasanen, Sini Pylkkönen; Opettajat/teachers: Ari Peltola, Seppo Timonen www.pkky.fi Elontila Ay www.elontila.fi Saga Spirit Oy www.sagaspirit.fi Matkailutila Paimentupa www.paimentupa.fi Pohjois-Karjalan museo North Karelian Museum www.joensuu.fi/pohjoiskarjalanmuseo

Sponsorit / Sponsors Pukkila Oy www.pukkila.com Dialab Oy www.dialab.com 85


valokuvat / photos Esiintymisjärjestyksessä sivunumeron mukaan/ In order of appearance according to the page number 7: Outi Vornanen 8: Outi Vornanen, Miia Rosenius, Outi Vornanen, Outi Vornanen, Outi Vornanen 9: Miia Rosenius, Outi Vornanen, Outi Vornanen, Teijo Karhu, Outi Vornanen, Outi Vornanen 12: Brave Princess Project 13: Outi Vornanen 14–15: Outi Vornanen, Anette C Anderson, Pernille Toft Lund, Hanne Charlotte Rosenmeier 16–17: Vigdis Haugrtrø, Miia Rosenius, Vigdis Haugrtrø, Miia Rosenius 18: Outi Vornanen 19: Erla Þórarinsdóttir 20–21: Outi Vornanen, Outi Vornanen, Anne Pehkonen, Teijo Karhu 22–23: Liisa Tommila, Sini Silvennoinen 24–25: Outi Vornanen 26–27: Outi Vornanen, Outi Vornanen, Outi Vornanen, Outi Vornanen, Liisa Tommila, Outi Vornanen 30–32: Outi Vornanen 34–35: Teijo Karhu, Miia Rosenius, Outi Vornanen, Outi Vornanen 36–37: Atsushi Yamanaka, Miia Rosenius, Sini Silvennoinen, Outi Vornanen 38–39: Taiteilijat/Artists, Miia Rosenius, Miia Rosenius, Anneli Timonen 40-41: Outi Vornanen, Jan Heinonen, Outi Vornanen 42–43: Teijo Karhu, Noora Nevalainen, Anneli Timonen 86


44–45: Outi Vornanen, Teijo Karhu 46–47: Outi Vornanen 51: Outi Vornanen 52–53: Inka Kosonen, Satomi Koyanagi, Yunhye Kim, Tong Ren, Laura Boit, Haruka Maitani, Akihiko Sugiura, Suvi Saastamoinen, Outi Vornanen, Elizabeth Bradley, Aunis Ahonen, Jungae Seo, Outi Vornanen 55: Sini Silvennoinen, Teijo Karhu, Sini Silvennoinen, Outi Vornanen, Teijo Karhu, Teijo Karhu, Anne Pehkonen, Teijo Karhu, Outi Vornanen 56: Outi Vornanen 59: Antoona Kupiainen, Outi Vornanen, Anneli Timonen, Anneli Timonen, Outi Vornanen 61: Outi Vornanen 63: Teijo Karhu, Outi Vornanen, Outi Vornanen 65: Outi Vornanen 69: Outi Vornanen, Outi Vornanen, Outi Vornanen, Outi Vornanen, Miia Rosenius, Outi Vornanen 70–71: Outi Vornanen 72: Outi Vornanen, Päivi Repo, Outi Vornanen, Sami Mannerheimo, Outi Vornanen 74–75: Outi Vornanen 76: Teijo Karhu 77: Anne Pehkonen 79: Anne Pehkonen, Miia Rosenius, Miia Rosenius, Anne Pehkonen 86–87: Outi Vornanen

87


Julkaisija / Publisher Ympäristö- ja Yhteisötaide PYRY ry / Environmental Art and Community Based Art PYRY ry Graafinen suunnittelu ja taitto / Graphic design and layout Outi Vornanen Toimittaja / Editor Miia Rosenius Käännökset / Translations Miia Rosenius ja / and Kaija-Liisa Konsti Festivaalin logo / Festival logo Andy Pilke ISBN 978-952-93-4053-8


KOLI

Ympäristötaidefestivaali Environmental Art Festival

Profile for koliart

Koli environmental art festival 2013  

Catalogue KOLI Environmental Art Festival 2013

Koli environmental art festival 2013  

Catalogue KOLI Environmental Art Festival 2013

Profile for koliart
Advertisement