Page 1

Merkkien Key to Êëþ÷è ê selitykset symbols ñèìâîëàì Info Information Infotaulu Information board Kauppa Shop Matkamuistomyymälä Souveniers, Outdoor equipment

Merkkien selitykset

Key to symbols

Èíôîðìàöèÿ Èíôîðìàöèîííûé ñòåíä Ìàãàçèí Ñóâåíèðíûé êèîñê

Iso tie Big road

Áîëüøàÿ äîðîãà

Hiekkatie Dirt road

Ïåñ÷àíàÿ äîðîãà

Metsätie Forest road

Polkujen vaikeusaste: Difficulty degree of the paths:

Helppo Easy

Posti Post office

Ïî÷òà

Kahvila Café

Keskivaikea Moderate

Êàôå

Vaikea Difficult

Ravintola Restaurant Kylpylä Spa Telttailualue Backcountry camping permitted Leirintäalue Camping Asuntovaunualue Caravan site Sauna Sauna Paikoitusalue Parking Satama Harbour Rantautumispaikka Landing point for boats Ohjelmapalveluyritys Company providing tourist services, activities Lintu- tai näkötorni Bird or View tower

Ðåñòîðàí

Ïàëàòî÷íàÿ ïëîùàäêà Êåìïèíã

Uimaranta Beach Museo Museum Pyörävuokraamo Bicycle rental

HIIHTOKESKUS

Ñðåäíåé ñëîæíîñòè Òðóäíûé Íàöèîíàëüíûé ïàðê Êîëè, çàïîâåäíèê

Maastoreitit merkitty karttaan, muuten käytä yleisiä teitä Off-road routes are marked on the map, otherwise use the public roads

Âíåäîðîæíûå ìàðøðóòû îòìå÷åíû íà êàðòå, â äðóãîì ñëó÷àå èñïîëüçóéòå îáùèå äîðîãè

Ïàðêîâêà Ïîðò Ìåñòî øâàðòîâêè Ïîñòàâùèê òóðèñòè÷åñêèõ óñëóã Îðíèòîëîãè÷åñêàÿ èëè ñìîòðîâàÿ âûøêà

Ñìîòðîâàÿ ïëîùàäêà

Vesipiste Drinking water

RETKIKOHDE

Áàíÿ

Kaunis näköala View

Kota Log shelter

Vuoden 2013 Vuoden 2013

Ñòåïåíü òðóäíîñòè òðîïèíîê: Ëåãêèé

Àâòîêåìïèíã

Äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòü

Laavu Open shelter with campfire

Kolin kansallispuisto, luonnonsuojelualue Koli National Park, Protectid area

Ëåñíàÿ äîðîãà

Ñïà

Nähtävyys Point of interest

Nuotiopaikka Camp fire

Êëþ÷è ê ñèìâîëàì

Êîñòðîâàÿ ñòîÿíêà

Kolin Pyöräilykartta Koli cycling map

Íàâåñ ×óì Ïèòüåâàÿ âîäà Ïëÿæ

Êàðòà âåëîñèïåäíûõ ìàðøðóòîâ â Êîëè

1:50 000

Ìóçåé Àðåíäà âåëîñèïåäîâ

Lisätietoja / Further information / Äîï. èíôîðìàöèÿ Kolin matkailuneuvonta, Ylä-Kolintie 2, 83960 Koli, puh. +358 45 138 7429 Kolin kansallispuisto, Luontokeskus Ukko, Ylä-Kolintie 39, 83960 Koli, puh. +358 20 564 5654 Pyöräilyreittejä ei ole merkitty maastoon. Kolin Kansallispuistossa on pyöräily sallittu ainoastaan teitä pitkin. Cycling routes are not marked in the terrain. In Koli National Park cycling is allowed only on the roads. Âåëîñèïåäíûå ìàðøðóòû íå ïðîìàðêèðîâàíû â ìåñòíîñòè. Â Íàöèîíàëüíîì ïàðêå Êîëè åçäà íà âåëîñèïåäàõ ðàçðåøåíà òîëüêî ïî äîðîãàì.

www.koli.fi

0

1:50 000

2,5 km

Toteutus: © Mapline Oy 5/2014 Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitos lupanro 36/MML/14 Painatus: PunaMusta Oy, 2014

www.koli.fi

Profile for Kolin Matkailuyhdistys ry

Kolin pyöräilykartta 2014  

Vinkkejä reittivaihtoehdoiksi Kolin alueen pyöräilijöille.

Kolin pyöräilykartta 2014  

Vinkkejä reittivaihtoehdoiksi Kolin alueen pyöräilijöille.

Profile for koli.fi
Advertisement