Page 1

RHIZOMES Janvye—Mas 2019

ALASO

Pwopozisyon estrateji ak taktik pou mennen batay Mas Pèp la nan laviktwa

RHIZOMES Se Kolektif Janil Prezan ki kreye jounal sa

kanmaradjanilprezan@gmail.com


ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 2

Jounal ALASO nan batay mas pèp yo pou tabli yon sosyete san fòs kote nan peyi a Zanmi kanmarad yo, Tout moun ki ekri pou mande kote jounal la, Pou kòmanse, ekip Alaso a ap mande nou eskiz poutèt gwo reta nou pran nan piblikasyon nimewo jounal sa. Anplis difikilte anndan ekip jounal la menm, gen pwoblèm ki gen pou wè ak moman difisil n ap viv nan peyi a ak nan Lemonn. Nan dènye reyinyon ekip jounal la, nou te antann pou n te fè kèk modifikasyon alafwa nan nannan jounal la ak nan fòm li apati premye nimewo volim 3 a. Pa egzanp pou fòm nan, nou te swete chanje dizay ak prezantasyon an, nou jije apre 2 lane ak menm dizay nou genyen la a, yon ti chanjman pa t ap yon move bagay. Nan nivo nannan, nou te konsolide yon ekip pou devlope rapò òganik ak divès kategori nouvo travayè ak travayèz k ap devlope nan peyi a jounen jodi a. Pandan yo ap klewonnen peyi a « open for business » gen yon bann moun, ti moun, granmoun, vye granmoun k ap sibi louvèti sa nan kò yo. Gen anpil moun sitou fanm, jan yon fanm kouraj anba lavil la te di sa nan yon videyo tout moun te kapab wè sou rezo sosyal yo, ki bije vann « po koko yo » pou yo kapab okipe tèt yo ak pitit yo — ki okipe atò — pandan y ap sibi tout kalte vyolans estriktirèl ak konjonktirèl nan yon peyi kote boujwa ak politisyen refize malere ak malerèz dwa pou yo viv nan diyite tankou moun. Sa se senpman yon ekzanp pami divès lòt nou ta kapab pran ! Kidonk pa gen kwèdèk nan batay sa yo. Se pa literati ni ranstay k ap fèt la ! Chanjman nan nannan sa, se yon fason pou jounal Alaso tounen yon pòt vwa pou ranmase temwayaj, pawòl ak revandikasyon travayèz ak travayè sa yo. Sa t ap pèmèt, menmsi krab la pa gra, nou mete chè sou zo eskelèt batay la, lè n ap eseye prezante yon vizyon, yon pwojè ak yon planifikasyon ki alènativ tout bon vre nan sans enterè batay mas pèp la. Malgre nou trennen anpil vre men nou pa rive livre modifikasyon sa yo nan nimewo sa. Nou pral travay pou yo parèt nan dezyèm nimewo nou pou ane a. Sa se angajman nou pran. Konsènan sa k gen pou wè ak difikilte peyi a, gen yon sitiyasyon ekonomik, politik ak sosyal ki difisil anpil anpil epi ki prèt pou eksploze. Leta boujwa a anrenleng sa fè gen yon absè ki tounen yon java nan pye tout malere ak malerèz. Nan yon bann katye popilè tankou Lasalin, Kafou-fèy, Site Solèy, Matisan elt… moun prèske pa kapab sikile. Teritwa yo militarize paske moun ak zam ki resevwa lòd ak lajan nan men pouvwa bandi legal la, pran popilazyon yo annotaj pou anpeche yo revandike. Pandan tan sa, militan ak gwoup òganize ki di y ap batay bò kote mas pèp la oswa nan kan pèp la pou defann enterè l yo montre yo enkapab pwopoze yon altènativ klè, yo montre yo enkapab devlope yon estrateji pou fè dinamik batay la


RHIZOMES Page 3

ak tout rapò fòs yo vire nan sans pou se enterè mas pèp la ki triyonfe. Se sa eksperyans 10 jou mobilizasyon soti 6 pou rive 8 fevriye 2019 yo sot montre. Batay la nan yon enpas ! Gen yon volim enèji ki deplwaye nan kan pèp la ki pa debouche sou ankenn rezilta nan enterè mas pèp la. Nenpòt kote pèp la te gen òganizasyon djanm tout bon, vag mobilizasyon sa yo pa ta dwe pa debouche sou yon altènativ klè kou klèwòz. Dirijan ak swadizan avangad « popilè » yo plis enterese goumen pou « lidèchip » nan mitan yo, lidèchip kisa… yo plis sanble aktè sinema, oswa jwè foutbòl k ap fè show-off sou teren pou manadjè ki vin chache jwè pou achte kapab wè yo pou yo kapab jwenn kontra gwo lajan. Nan kout kat sa, reskonsablite nou gwo anpil si nou vle tout bon vre soti nan malè nou ye la. Si nan peyi a li menm, chak jou ki pase sitiyasyon an parèt pi konplike pou mas pèp la, nan nivo Lemonn sitiyasyon kapitalis neyoliberal la pa pi bon pase sa. Malgre enperyalis la anraje, sistèm nan parèt bloke nan yon enpas kote vizyon lolit kapitalis yo, inivèsitè yo ak medya boujwa pa kapab mete l deyò. Epi pandan tan sa, altènativ mas travayèz-travayè yo ak pèp yo pa pi klè pase sa. Nan yon bann peyi okontrè gen gwo malè ki pandye sou kèk kote batay mas pèp yo te koumanse fè gany tankou Venezwela ak Kiba. Men yon ti echantiyon sou refleksyon n ap jwenn nan nimewo jounal sa, pou kòmanse nou vin ak kèk eleman pou analize sitiyasyon politik, sosyal ak ekonomik ki merite chanje nan sans enterè mas yo. Nan anviwònman an kounye a, n ap poze kesyon sou nesesite ki gen pou pwogresis yo pran pouvwa politik la yon fason pou mete anaplikasyon yon pwogram politik nan enterè popilasyon an. Eske sa swetab ? Eske li nesesè? Si wi, kisa ki merite fèt pou pwogresis yo anba lidèchip mas pèp la dappiyanp pouvwa a? Kesyon sa yo pa senp ditou paske tout batay politik la konsantre sou kilès, ki gwoup k ap pran kontwòl pouvwa politik la epi sitou pou l defann enterè ki klas oswa ki gwoup moun. Mouvman popilè ayisyen, nan sans laj li, fè plizyè eksperyans pran pouvwa deja, poutèt pwoblèm nan nivo entèn melanje ak kontradiksyon sosyal yo kote laboujwazi mete ak lentènasyonal la pa janm bouke fè sabotaj, pyès nan eksperyans sa pa abouti yo nan sans enterè fondalnatal mas yo. Okontrè se lave men siye atè ! Se sa k fè youn nan pwoblèm fondamantal Mouvman popilè a gen pou l reponn èske l ap tann pou l apwopriye pouvwa aktyèl la pou angaje radikalman nan transfòme peyi a. Pou gade kisa k posib, Alaso envite nou analize estrikti sosyal jounen jodi a, rapò pwodiksyon yo, eta devlopman fos k ap pwodui yo ak transfomasyon brital k ap fèt nan mod pwodiksyon an. Nan sans sa, nou pa kapab pa kenbe kont fanmi nan oligachi a k ap fin piye tout richès peyi a. Pou Alaso, lit pou chanje sistèm nan ak bati yon nouvo sosyete jis, san klas, ekitab pou tout moun dwe mennen nasyonalman ak entènasyonalman. Nou pa kwè chanjman reyèl pou fini ak sistèm k ap eksplwate a, peze moun yo atravè mond lan kapab fèt nan yon sèl peyi. Se poutèt sa nou te swete kòmanse yon nouvo seksyon sou eta batay sosyal ak lit popilè yo ye nan Mond lan kote nou t ap jwenn kèk analiz sou lit entènasyonal yo nan peyi Brezil, Venezyela, USA, Lafrans, Aljeri elt… Byen petèt n ap jwenn li nan pwochen nimewo jounal la. N ap jwenn tou plizyè lòt engredyan pami yo yon atik ekip Alaso jèn yo sou pwoblèm lwazi pou jèn yo nan peyi a anpatikilye sila ki nan rejyon Pòtoprens lan, yon ochan pou Grann Zanna ki kite nou nan mwa fevriye 2019, yon bèl atik sou kanmarad nou Franck Laraque ak anpil lòt ankò. Pa bliye pataje epi mande lòt moun ki nan lantouraj nou pataje Alaso. "Une seule étincelle peut allumer un feu de prairie" Mao Zedong (1893-1976) Kolektif Kanmarad Janil Prezan Mas-Avril 2019


ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 4

Composition de ce numéro du journal Amis et camarades de la lutte en faveur des intérêts du peuple haïtien en général et d‘ALASO en particulier, voici le dixième numéro de notre proposition pour la victoire du peuple haïtien, le premier numéro d‘ALASO pour l‘année 2019. Dans ce numéro, nous analysons les perspectives de la conjoncture politique, sociale enclenchée à partir du 7 février 2019 du point de vue des intérêts des couches populaires. Dans la conjoncture actuelle, nous posons la question de la prise du pouvoir dans l‘intérêt de la population. Le mouvement populaire haïtien dans son spectre le plus large doit-il envisager la prise du pouvoir? Une autre question fondamentale est celle de savoir s‘il faut définitivement s‘approprier le pouvoir actuel pour transformer radicalement le pays. Nous analysons la structure sociale actuelle et poursuivons notre travail de dénonciation des rapports de productions en partant d‘une analyse des familles de l'oligarchie qui pillent les richesses du pays. Pour ALASO, la lutte pour changer le système et construire une nouvelle société juste, équitable et sans classes sociales doit se mener à la fois à l'échelle nationale et internationale. Nous ne croyons nullement que le changement véritable auquel aspirent les peuples exploités, opprimés du monde entier peut se faire dans un seul pays. Est-ce pourquoi à partir de ce numéro nous débutons une nouvelle rubrique concernant l‘état des luttes sociales ainsi que les luttes populaires dans le Monde. Nous reprenons quelques analyses autour de l‘actualité des luttes dans l‘international notamment au Brésil, au Venezuela, aux USA, en France et en Algérie. Le moment venu, les organisations de la diaspora et les organisations sociales et politiques conséquentes de tous les pays doivent préparer et organiser une véritable bataille politique pour isoler les réactionnaires et consolider les liens de solidarité entre les peuples et les travailleurs sur la scène internationale. Seul un peuple résolu, organisé et imaginatif peut avancer sur le chemin de l'émancipation totale.

K

onsènan ALASO

J ou n a l A LA S O s e y on pwodiksyon Kolektif Kanmarad Janil Prezan ak Gwoup Rhizomes. Li parèt chak twa (3) mwa. Nimewo sa a se nevyèm nimewo jounal la, premye nimewo pou twazyèm lane a. Desizyon pou mete jounal sa deyò vini apati konsta konfizyon ideyolojik, trayizon, opòtinis ak malveyan, san konte aktivite charlatan grenn pwonmennen ki lage tout batay mas Pèp la nan salami depi 50 lane. ALASO pa yon jounal polemik, li se yon zouti òganizasyon. Si pafwa nou sètoblije rantre nan bif ak nan kif-kif ak kèk abolotcho oswa moun k ap simen latwoublay se paske li enpòtan pou n pa kite teren batay mas Pèp la bay opòtinis, trèt ak avadra. Se reskonsablite tout militan ki nan kan Pèp la. ALASO se modpas la, yon kri lagè sou teren ideyolojik kont lenmi ak tout zanmi kouto debò. ALASO se yon jounal militan, yon zouti politik revolisyonè pou kontrekare liy opòtinis tiboujwa nan batay travayè yo ak kan mas Pèp la.

Pou ede nou kontinye pwodui jounal la, Kolektif Kanmarad Janil Prezan ak Gwoup Rhizomes envite chak kanmarad ki jwenn vèsyon papye jounal la fè yon kontribisyon volontè pou pi piti 25 goud, 100


RHIZOMES Page 5

Poukisa se aktivite malsen sèlman Leta an Ayiti ofri pitit malere-èz kòm lwazi. Tout kote moun òganize pou yo viv kòmsadwa, yo toujou kite yon tan lib pou lwazi. Dapre Paul Yonnet nan diksyonè syans pou moun yo, lwazi se « kantite tan lib ki vini apre tan oblije (travay pwofesyonèl ou byen lekòl) ak tan fòse sosyalman (obligasyon sosyal, familyal elatriye) ». An jeneral, se nan tan lib la moun yo pran plezi yo. Menmsi nou pale pran plezi, sa pa vle di aktivite a nil valè. Okontrè lwazi defini kòm yon aktivite pou devlopman fizik ak entèlektyèl yon moun fè pandan tan lib li. Aktivite sa oubyen aktivite sa yo esansyèl pou kwasans fizik ak entelektyèl tout moun anpatikilye jèn moun yo. Men, malerezman nan sosyete n ap viv la, anpil moun pa toujou gen posibilite pou jwi tan lib yo kòmsadwa. Nou ta gen dwa menm di pifò moun k ap viv nan sosyete a pa gen posiblite jwi tan lib yo. Gen de rezon ki fè sa, sou kote prensip kapitalis ki di « tan se lajan » an, gen yon lòt prensip kapitalis tou ki fè toujou gen yon bann moun ki tèlman gen tan lib, mas chomèz ak chomè yo, yo finalman pa konnen kisa pou yo fè ak li. Andefinitiv, se boujwa ak ti boujwa ki jwi sèlman tan lib la, moun k ap bourike nan izin, antrepriz yo pa gen posibilite sa, alewè pou chomèz-chomè yo menm ki reprezante majorite fòs travay nan peyi a. Se yon reyalite ki nan tout mond lan, ki pa twò diferan ak reyalite peyi Ayiti. Sepandan, an Ayiti nou konstate koze lwazi a se yon gwo moso pwoblèm moun genyen sitou pou jèn yo kote se ti sourit, atèplat, debò lari ak kanaval Leta ofri yo kòm aktivite, k ap degrade lespri yo ak kò yo dapre anpil moun ak obsèvatè sou plan entelektyèl, fizik ak moral. Nan sans sa, n ap mande poukisa se mòd aktivite sa yo Leta nan peyi a ofri jèn yo? Eske Leta bezwen dejenere jen yo ? Eske l bezwen detchong yo ? E sa pouse nou gade, mòd aktivite sa yo, konsekans yo sou jèn yo, epi ki lòt aktivite, ki t ap bon pou yo. Mòd aktivite Leta ayisyen ofri jèn yo kòm lwazi Ti sourit, atèplat, debò lari ak kanaval, se kèk aktivite leta ofri jèn yo jan nou relate sa nan entwodiksyon an. Ladan yo se dwòg (marigwana, florida), kleren ak sigarèt jèn y ap konsome ki makonnen ak mizik k ap denigre fanm, trè souvan ki debouche sou vyòl ak vyolans. Menm kanaval kite yon aktivite popilè kote timoun ak granmoun te konn al pran plezi, al gade chaloska, defile, bann apye epi cha mizikal, kounya tounen yon espas vyolans ak regleman kont epi pale fanm mal. Li evidan se de aktivite malsen ki gen konsekans sou jèn yo. Konsekans mòd aktivite malsen sa yo genyen sou jèn yo Lwazi se yon bagay ki enpòtan nan lavi moun. Li pèmèt nou devlope kò ak lespri nou. An ayiti, mòd aktivite leta bay jèn yo kòm lwazi jan nou sot wè sa nan pwen avan an, pa pèmèt yo devlope kò ak lespri yo


ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 6

tout bon vre. Okontrè, se detwi l ap detwi yo. Sa lakoz yo pa ni entèrese ak lekòl, ni reflechi ak lavni yo nan sosyete a. Jan pawòl la di a, lavni yon peyi se sou jèn li chita, malerezman avèk mòd aktivite malsen sa yo majorite jèn yo trouve yo ladann yo, èske nou kapab pale de avni? Non, nou pa ka pale de avni pou pitit malere-èz paske se yon chwa politik tchoul sistèm neyoliberal (kapitalis) ki se leta, fè pou kenbe sistèm politik peze souse e depolitize jèn yo nan fè yo lage nan alkolism, gen yon lide fatalism sou sitiyasyon lavi yo, tounen yon maryonèt nan jwèt politisyen ak laboujwa pou batay pou pouvwa nan bay anpil pitit malereèz pou tounen bandi. Nan sans sa jounen jodi a, li nesesè pou tout moun ki di yo pwogresis, jèn ki pi konsyan dwe batay kont tout mòd lwazi k ap detwi jèn yo. Si non Sa ap tounen yon andikap pou tout batay transfòmasyon sosyal ak byennèt moun ki pi pòv epi pi eksplwate nan sosyete a. Lòt aktivite k ap bon pou jèn yo Jan nou di nan entwodiksyon an, li difisil pou moun viv san li pa gen moman pou li pran plezi li. Epi pou moun pi pwodiktif, li bezwen moman sa. Yon moun paka pase tout tan l nan travay ak regle zafe fanmil epi sosyete a. Fòk moun nan gen yon titan lib pou tèt li. Menm yon aparèy elektwonik, si ou itilize l twòp, l ap chofe alewè pou moun ki pi frajil. Sa ki montre enpòtans lwazi pou moun, men sa pa vle di ouka detann ou nan tout aktivite. Paske gen aktivite ki pèmèt moun detann yo ki gen move konsekans sou yo. An ayiti, se aktivite sa yo leta ofri jèn yo. Men gen lòt aktivite ki pèmèt jèn yo detann yo, epi ki pemet yo an menm tan devlope ko ak lespri yo. Men an jeneral, leta ayisyen pa okouraje aktivite sa yo. sit «www .santecom.ye.ca» divize aktivite sa yo an kat pati : atistik, jounalistik, rechèch, ou byen edikativ ak espòtiv. Yo pwopoze nan pati atistik la, pou jèn yo konpoze chanson, mizik oubyen entèprete mizik ki fèt deja. yo pwopoze tou, pou jèn yo fè jwèt sou tem ki entèrese yo, tankou pyès teyat, koregrafi ak ekspoze foto, desen yo fè. Pou pati jounalistik la, sit la pwopoze, pou jèn yo reyalize ankèt oubyen sondaj sou sijè ki entèrese yo, ekri sou yon sijè ki konsène yo, epi mete sou pye yon ti jounal k ap pèmèt yo pibliye travay yo fè. Men pati rechèch oubyen edikativ la, yo pwopoze : diskisyon sou tèm tankou dwòg, gang, swisid, avòtman, epi fè rechèch sou yon sijè byen presi. Dènye pati a, ki se aktivite espòtiv, yo pwopoze: òganize tounwa sou espò jèn yo plis renmen, epi planifye yon jounen lwazi pou yo. Ansanm aktivite nou sot site la yo ap ede yo devlope kò ak lespri yo, pandan y ap detann yo. Yon leta ki responsab, ki bay jèn enpotans, se mòd aktivite sa yo, l ap ankouraje. Men nou konnen leta ayisyen, se yon leta k ap defann enterè yon gwoup moun, li pa gen enterè nan ankouraje mòd aktivite sa yo. Toutotan, jèn yo pa ka reflechi, li pi bon pou yo. Kidonk, se jèn yo ki pou batay pou fè leta pran responsabilite l, pou yo ka jwenn bon jan aktivite k ap pèmèt yo detann yo epi devlope kò ak lespri yo. Yon kontribisyon Alaso Jèn Fevriye 2019


RHIZOMES Page 7

Moso pwezi pou n pa bay legen nan batay la ! Z CH Chichote se betiz Fè rechiya se tenten Sèl chans nou genyen Se konbat pou chanje nèt Vye lavi chen san mèt K ap chifonnen nou an. L Grangou Ape fè lamadèl, Ap bay kalinda toupatou. Nan tout rakwen se rèl !... si yon jou nèg grangou kou moun fou ta tonbe fè rebèl sa pa ta bèl ditou, se pa ta sèlman rèl…

Zafè sa ki mouri Nan batay pou lavi, Zafè ! Yon grenn moun pa konte, Se nou tout ansanm ki konte Si de san moun mouri Pou fè senk milyon viv anpè, Nan diyite Ak libète, Zafè ! Si de san moun mouri, De mil moun mouri Oubyen menm pliske sa, Zafè ! Se va pou libere Tout rès kretyen vivan Ki va rete vivan Nan peyi Ayiti. Emile Celestin Megie (1922-2018), Alfabè Pwoletè, Kay Jakmèl, Vandredi 9 jiyè 1965.


ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 8

Men Grann Zanna (Daphney Jacques) nou t ap pale a. Ak anpil lapenn epi dlo nan je ekip jounal Alaso te anonse lanmò kanmarad nou Grann Zanna nan mwa fevriye ki sot pase a! Zanna sete yon bon kanmarad, yon moun tout bon, yon fanm total kapital ! Nan Kay-Jakmèl – kote li t ap viv – se li menm ki te konn distribye jounal Alaso epi anime ti ekip echanj ak diskisyon ak jèn yo, fi tankou gason. Se vre lanmò l kite yon gwo vid nan mitan nou, men angajman nou pran se pou batay li t ap mennen an kontinye jouk nou rive soti nan alyenasyon, dominasyon, opresyon ak kolonizasyon mantal la. Yon fason pou jounal Alaso kontinye di Ochan pou Zanna, n ap pibliye nan nimewo sa ak nan lòt nimewo k ap vini an kèk ekstrè travay rechèch ak refleksyon wodpòt li te tanmen sou lang, kilti ak sivilizasyon ayisyen an. N ap komanse ak yon premye teks sou orijin, sans ak siyifikasyon ekspresyon ―Loko Basiye tèt an plas‖ paske nou menm nan Alaso, nan batay pou defann enterè ak revandikasyon Mas Pèp la, se Loko Basiye tèt an plas nou ye. Ochan pou Zanna

“Loko Basiye tèt an plas’’ Se yon ekpresyon ki vle di mwen byen plante nan tè. Anyen pa ka brennen m e ebranle m. Loko se yon lwa. Non li gen 2 listwa sou li. Premyè vèsyon an se Loko ou Roko, se pyebwa mitik an Afrik. Se sou li yon koup gason ak yon fanm te desann sou latè. Gason an te rele Adan men ki vle di kouraje. Nanchon moun sa yo te bay nesans lan te vini avan nanchon wa Abomey yo te soti. Nanchon an te rele Adanlokovi-Dôouênou. Ki vle di piti gason Adanloko, moun ki soti Dôouê. Dapre nòt Mesye de M. Le Hérissé li te konn swiv an grann pati moun vini Nan Alada ki prale Abomey. Dezyèmnan se Atanloko, youn nan zansèt divinize tribi Aïnouvi-Hountonou. Branch nan vodou ki plis pale Loko se branch asongwe ou asongwe ki vle di konesans ason. Gwe vle di dlo tou tankou Agwe.Men se ak papa Loko yo fè referans. Konsa gen plizyè Loko. Loko a se yon non fanmi yon seri antite ki gwoupe sou bannyè sila a. Men 2 twa non : Papa Loko Atidan ; Adanyi Loko, Loko Adanyiko, Atidanyi Ibo Loko, Aloko, papa Loko Azamblo Gidi, Loko Atisou, Loko Davi, Ibo Loko, Negrès Loko, Azagon Loko, Ati Wèdo Loko, Atiwe Dan Loko, papa loko Atisou Pongwe ou Poungwe, Loko Basiye, Loko Bazile. Anfèt wè gen papa Loko pou piti. Depi nou pale Loko nou pale sou prensip pyebwa, vejetasyon ak Mèt Hounfò. Se prensip Mal Manbo Ayizan. Pale sou Loko se pale tou sou bwa sèk ou pyebwa Se ki pèsonifye Legba Se. Jideyo women yo rele Je-Se. Tradisyon Jwif san melany lan rele l Se- phirot ou pye bwa sefiwotik. Se pou rezon sa a se Legba Se vodouyizan rele avan. E touswit apre legba Ati- Bon. Paske se yo 2 a ki fè lyezon ant anwo ak anba visvèsa. Se senbò potomitan an. Se yo menm ki lò dlo fent jete a mache sou li pou transfòme ka ou matyè Hounsi yo. Se mas enèji libere hounsi yo k ap fasilite selebride, sele pamonte ou adonbre moun ki nan espas la. Na tounen sou koze sa a yon lòt fwa.


RHIZOMES Page 9

Gen plizyè branch nan Vodou a e chak branch gen entriman pa yo pou rele lwa. Gen pou piti 7 branch. Gen moun ki rele o tout ason sòf li diferansye apati rit yo tankou ason Petwo, Ason Rada elatriye. Gen moun se klòch, genyen se tchacha, genyen se joukoujou, genyen se ‗‘koletadan‘‘ (ason) elatriye. Enstriman joukou- joukou pou pi kout joukoujou se yon enstriman ki fèt ak 4 kalbas. Se toujou ak kalbas kouran an li fèt. Li rele tou ‗‘kase kan mèt solèy‘‘. Manch li rele pybwa sèch menm jan ak potomitan an. Non manch lan se Ati Wedo ou Atiwe Dan. E moun fòmil pou reveye l se: ‗‘Ati Dan Ibo Loko‘‘ ki vle di pyebwa pensip, pyebwa konesans, pyebwa byen ak mal, poto mitan andann peristil. Li se tou enèji ou lwa ki anime pyebwa sa a. Ati Loko: nannan lavi ou pyebwa Loko ou Woko. Dan: koulèv ou tout zansèt pèp Dan nan, Ibo, vèb ou mo ki kreye a. Sole o! Ati Dan! Ibo Loko! Sole o! Papa ! Ou pa moun isit Papa o ! Ou soti lwen, Sole o ! Papa Loko ou pa t vini pou rete Poutan ou pa ka travèse Sole o ! An Afrik manch Joukoujou a rele Ati- Voudoun. Moun Sidès sitou nan Jakmèl di se enstriman Bazou, Wa Wangòl. Wa a mache ak Bazou Mennen, Nòk Loufyatou Ganga, Bazou Asatò enpi Michò Bazile Kongo ou Assatò ou Azintò Micho To- Kpo. Nou tout konnen gran Sid pote eritay kongo yo. Se dlo ki senbòl kongo. ‗‘Pretan lorèy ak Jakomèl‘ Legba Atibon se youn nan pi gwo medsen fèy. Li pataje menm pye bwa ati a ak papa Loko Ati Dan. Se medsiyen beni. Bèt li se zandolit. Nan senboloji Vodou a manbrann ki anba gòj zandolit la e se ak li sanble li pale lò li detire l an fòm sèk pase pou senbolise son ak Solèy. Li tèks papiyon nan boutèy la pou plis detay). Bèt pou Loko Ati- A-Sou se aganman. Legba Ati bon koupe pwen (degre) l sou solèy la e ak pyebwa sa anpil poud kannon ak poud twalèl fèt. Moun ki gen Ezili Za Gaza, Legba Briyan sole, Joltyè Visyè poudre ak poud sa yo. Se poud pou pirifikasyon nan gwo degre. Gen moun ki di Ati soti nan atin tou. Ati : bwa, ou mèt. N : espas astral. E fòmil pou fè divès kalte poud sa yo soti nan Non Ati N nan. Ese pou envokasyon Pa pouvwa Loko Atisou Azagon loko Azanblo Loko Gidi Nèg taye wanga, nèg gwo wòch, nan mitan kouran Nèg Loko si, Dayiok Freda Azagon Loko Ago, Ago Si, Ago la Mayifado, nèg Loko Nou wè Loko yo chaje pouvwa, se medsen yo ye. Yo se aganman, yon lè yo se papiyon, yon lòt lè yo se zandolit. Men Loko k ap sonnen non l vanyen l se Loko Basiye. Peyi isit bezwen dirijan Loko Basiye tèt an plas. Moun ki p ap mete je yo atè lò ap pale ak prezidan lòt peyi. Dirijan ki konnen rele Loko e ki ka rete fèm, tèktègèdèk nan wout Ginen an. Nou bezwen anpil koura yak dekowòm pou nou ka tounen Loko Basyiye an plas la dekwa pou satan jerenons sa yopa detounen n sou wout Ginen an. Men detwa ti chan sou fanmi Loko.


ALASO VOL 1 # 3

ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 10

#1 Papa Loko malad Men tan an sonm (2 fwa) Papa loko malad kouche

Apre delij papa Loko Men tan an chanje #2 M ap di w bonjou, papa Legba Ati bon Kata woulo M ap di w bonjou, papa loko Ati Dan pongwe Ibo Loko M ap di w bonjou, papa Danbala Wèdo M ap di bonjou, papa Ogou, Ogou Fe, ogou Chango M ap di w bonjou, Afrik Ginen Tokan Danwomen #3 Papa Loko, ou se van W a pouse l ale Ou se papiyon W a pote nouvèl bay Agwe #4 Loko De, Wa De Loko miwa o Anprè Desalin Kle hounfò a nan men w Ou p ap kite peyi a gate Grann Zanna

Alaso pa yon biznis politik Pou ede nou kontinye pwodui jounal la, Kolektif Kanmarad Janil Prezan ak Gwoup Rhizomes envite chak kanmarad ki jwenn vèsyon papye jounal la fè yon kontribisyon volontè pou pi piti 25 goud, 100 goud pou piplis.


RHIZOMES

RHIZOMES Page 11

Si w ta renmen a batay yon lòt jan Kontakte ALASO oswa Kolektif Kanmarad Janil Prezan


ALASO VOL 1 # 3

ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 12


RHIZOMES

RHIZOMES Page 13

Ochan pou kanmarad Franck Laraque (25 février 192224 août 2016) : La lutte des masses haïtiennes, seule voie de libération nationale par Alain Saint-Victor L‘idée de la lutte des masses haïtiennes, seule voie possible menant à la libération nationale, revient constamment dans les textes de Franck Laraque. Pour l‘auteur, cette lutte n‘est pas une lutte parmi d‘autres, dont l‘importance dépendrait de certaines conjonctures ou encore de certains moments historiques. Elle est le pilier, le socle même à partir duquel toutes luttes véritables doivent se développer. Certes, ces luttes peuvent prendre différentes formes (idéologique, politique, culturelle) mais, pour que ces luttes soient vraies, c‘est-à-dire pour qu‘elles puissent poser les problèmes fondamentaux de la société haïtienne, il faut qu‘elles tiennent compte des revendications historiques fondamentales des masses haïtiennes. Cette problématique a toujours été à la base de la pensée politique de Franck Laraque. Et il ne s‘agit pas, bien sûr, d‘évoquer les conditions misérables du peuple, sa souffrance et même de s‘indigner sur le fait qu‘il a été depuis l‘indépendance exclu, exploité par une minorité, ce qui caractérise bien le discours de beaucoup d‘hommes politiques surtout populiste. Pour Franck, c‘est la question de la lutte qui est essentielle, et c‘est elle qui permet de rendre compte des moments tournants de notre histoire nationale. Cette insistance sur l‘importance de la lutte des masses apparait clairement dans un texte que Franck Laraque a publié dans Pluriel Magazine intitulé « L‘incessante lutte des masses haïtiennes pour la liberté et leur existence[1] ». L‘auteur procède à une analyse des grands moments historiques de notre pays, avec pour objectif de démystifier l‘histoire officielle qui met l‘accent uniquement sur le rôle des héros de l‘indépendance, considérés comme principaux acteurs de notre histoire. Dans ce texte, Franck Laraque non seulement réinterprète l‘histoire nationale en plaçant en son centre la lutte des masses, mais il considère également que cette grande lutte, qui apparaît multiple et ponctuelle, selon les conjonctures, tisse à travers l‘histoire un continuum, exprime une volonté de libération renouvelée, produit chez les masses une conscience de plus en plus claire de la portée historique de leur propre lutte. De 1492 à 1920 s‘étend la lutte armée contre l‘esclavage et pour l‘indépendance. À travers ce temps historique de plus de quatre cents ans se construisent des expériences de luttes qui, prises séparément, constituent parfois des ruptures violentes et radicales (1804), parfois des tentatives de renversement de la structure socio-économique et de la domination néocoloniale ou impérialiste (la révolte des Piquets et des Cacos). Cependant, malgré les apparences d‘une discontinuité dans la lutte, ces ruptures ne sont pas des événements séparés qui n‘auraient aucun lien entre eux : pour Laraque, «…les masses, lorsqu‘on élimine leurs leaders, en forment d‘autres souvent plus radicaux. En effet, la révolte des paysans se convertit en une guérilla dont l‘objectif est non seulement la préservation et l‘accroissement des propriétés paysannes, mais encore la défaite des forces d‘occupation [nord-américaines] avec Charlemagne Péralte et Benoit Batraville [2]». On voit bien que ces luttes armées expriment, du moins jusqu‘en 1920, une volonté populaire qui remet en question (par les armes) non seulement l‘exploitation et l‘oppression des classes dirigeantes, le système néocolonial, mais également toutes formes de domination étrangère et impérialiste. C‘est ce contexte historique particulier qui caractérise tout notre XIXème siècle et le début du XXème, ce qui fait, en somme, on ne peut comprendre cette réalité postindépendance sans tenir compte de ces luttes qui essentiellement constituent les différents jalons d‘une nation qui se cherche, se construit et s‘affirme. Et il est fondamental de comprendre, comme le sous-tend Franck Laraque, que cette recherche d‘une nation véritable qui aurait dû être le fruit de la grande révolution de 1804, l‘aboutissement logique d‘une lutte qui


ALASO VOL 1 # 3

ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 14

ébranla à jamais le système esclavagiste et colonialiste; cette recherche, donc, qui se fait parfois sans direction ni organisation, est l‘œuvre uniquement des masses populaires, surtout après la trahison des classes dirigeantes immédiatement après l‘indépendance et leur capitulation en acceptant de verser à la France colonialiste la dette odieuse de l‘indépendance. L‘occupation étasunienne de 1915 représente un tournant dans notre histoire dans la mesure où toute la réalité politique, sociale et économique du pays a été restructurée au profit de l‘impérialisme américain. Port-au-Prince devient l‘unique centre des pouvoirs politique, militaire et administratif. Sous l‘apparence de l‘ordre et de la tranquillité souhaités par les classes dirigeantes haïtiennes, l‘occupant renforce le système colonial et la répression des masses. Désormais, pour satisfaire les besoins et les intérêts de cette nouvelle domination étrangère, l‘État et la bourgeoisie haïtienne se transformeraient une fois pour toutes en serviteurs fidèles et loyaux, leurs intérêts de classe devraient se confondre avec ceux de l‘impérialisme. Cette nouvelle réalité néocoloniale se renforce en particulier, comme le fait remarquer Franck Laraque, par la nouvelle constitution de 1918 qui « autorise la concession aux compagnies étrangères de biens domaniaux et l‘expropriation des terres paysannes pour le rétablissement du système de la grande propriété nécessaire à la production à grande échelle[3] ». Cette collusion entre les classes dirigeantes et l‘impérialisme américain marquera l‘histoire de notre XXème siècle. Et il importe de garder à l‘esprit que l‘objectif essentiel d‘une telle collusion est d‘abord et avant tout de répondre aux besoins de l‘impérialisme américain et ensuite (mais seulement ensuite) d‘enrichir les classes dirigeantes (politique et économique) du pays. C‘est en analysant cette collusion sous ses différentes formes que l‘on peut comprendre les traits fondamentaux et déterminants de l‘histoire de la politique haïtienne du XXème siècle (et cela malgré certaines conjonctures politiques qui laissent entrevoir la montée d‘un certain nationalisme petit bourgeois (1930, 1946) ou encore la manifestation des positions indépendantistes démagogiques d‘un François Papa Doc Duvalier). Toutefois la consolidation du système néocolonial (de sa nouvelle implantation qui prend racine à partir de 1915 et qui s‘étend jusqu‘à aujourd‘hui) aussi profonde et ancrée soit-elle ne met pas un terme à la lutte des masses. En 1930, sous la direction de l’aile nationaliste de la petite bourgeoisie, les manifestations populaires éclatèrent au pays pour demander le retrait des troupes américaines. L‘occupant a dû ainsi se retirer plus tôt que prévu, mais tout en ayant le temps de mettre en place les structures étatiques nécessaires à l‘établissement de la structure néocoloniale, avec notamment la création de la Garde nationale d‘Haïti. Comme l‘a vu Jacques Roumain et d‘autres camarades du Parti Communiste haïtien (fondé en 1934), le nationalisme petit-bourgeois fut rapidement dépassé par cette nouvelle réalité, ses positions politiques et idéologiques ne lui permettant pas de remettre en question le néocolonialisme, beaucoup de ces petits bourgeois se réinvestissent dans la politique traditionnelle, dominée essentiellement depuis le XIXème siècle, par la question de la couleur de la peau et les polémiques centrées sur le contrôle du pouvoir. Les masses se trouvaient, une nouvelle fois, exclues, méprisées et exploitées ; cette fois-ci non seulement par les grands propriétaires fonciers, la bourgeoisie comprador et les tenants du pouvoir politique, mais aussi par des compagnies nord-américaines (SHADA, United Fruit, etc.) profitant de l‘aubaine d‘une main-d‘œuvre à bon marché, corvéable et taillable à souhait. Les masses subissaient encore plus la triple exclusion qui constituait leur lot historique depuis l‘esclavage. Elles étaient exclues politiquement parce qu‘elles ne pouvaient pas participer aux élections présidentielles (les premières élections populaires ont eu lieu en 1957), elles étaient exclues socialement puisqu‘elles ne se reconnaissaient pas dans les valeurs sociales véhiculées par la bourgeoisie, et que leurs valeurs à elles étaient considérées par cette même bourgeoisie et tout le système de l‘appareil idéologique d‘État comme des valeurs inférieures ou barbares. Les masses étaient aussi exclues économiquement dans la mesure où elles ne pouvaient pas bénéficier de façon juste et équitable des richesses du pays (richesses dont elles sont elles-mêmes les principaux artisans). Le problème de la création d‘une nation fondée sur la justice sociale, la répartition des richesses (dont la grande épopée de 1804 était le prélude) restait entier en ce milieu du XXème siècle. L‘agriculture paysanne commençait à se désintégrer rapidement, les disparités économiques entre les villes et les zones rurales, entre la capitale et les villes de province, s‘aggravèrent. Les paysans pauvres (représentant plus de 80% de la population) devaient soit abandonner la terre, s‘exiler, soit accepter l‘exploitation outrancière au profit des grands dons. Toutes ces contradictions sociales

Kontakte ALASO oswa Kolektif Kanmarad Janil Prezan


RHIZOMES

ALASO VOL 1 # 3 Page 15

entre les masses de plus en plus appauvries, aliénées par le pouvoir politique, stigmatisées par les classes dominantes et la bourgeoisie expliquent en partie la montée au pouvoir du régime fasciste de Duvalier. Franck Laraque remarque que « l‘infernale répression des Duvalier produit l‘exode surtout des boat people ». Durant les années 1960, le régime duvaliériste procède à l‘arrestation, aux massacres et à l‘expulsion de dizaines de milliers de compatriotes. En faisant cette « révolution politique » (l‘expression est de François Duvalier lui-même), le régime vise à détruire toutes formes de résistances et préparer le terrain en vue d‘établir un système héréditaire du pouvoir. Jean-Claude Baby Doc Duvalier, quant à lui, effectue la « révolution économique » qui, au sens duvaliérien, signifie l‘expulsion accélérée des paysans de leur terre et l‘établissement d‘usines d‘assemblage attirées par la main-d‘œuvre esclave et les conditions de travail exécrables. Avec les Duvalier, la répression devient systématique : toutes les couches sociales sont touchées, mais ce sont surtout les paysans, les ouvriers, les marchandes et les petits commerçants qui en sont les victimes. Comme l‘explique Franck Laraque, l‘État se transforme en un État terroriste : il dispose d‘une pléiade d‘individus chargés de différentes fonctions : « Ils se rangent parmi les architectes des structures duvaliéristes, les ordonnateurs d‘exécutions sommaires, les complices des semeurs de mort par leurs machinations, leur silence, leur tacite ou exaltante justification. [4]» Le régime de Jean Claude Duvalier se distingua surtout par l‘adoption et l‘intégration de la politique néolibérale imposée par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Plusieurs institutions de l‘État sont privatisées et le pays est ouvert à la concurrence déloyale des compagnies étrangères. À la fin des années 1970, pour la première fois de son histoire, Haïti perd son autosuffisance alimentaire et sombre dans le cycle de plus en plus accentué de la dépendance structurelle. Désormais l‘État n‘est plus fonctionnel sans l‘aide internationale, et la satisfaction des besoins fondamentaux de la population est laissée à des organismes caritatifs et des ONG. C‘est dans ce contexte de crises aiguës que survient la révolte de 1986 qui mit fin aux trente années de l‘État tortionnaire et prédateur des Duvalier. Cette révolte est non seulement populaire, mais elle est aussi démocratique, c‘est-à-dire que le peuple, une fois de plus, réinvestit la scène politique, mais cette fois-ci de manière pacifique, et demande la fin de la triple exclusion historique. De 1986 à aujourd‘hui la lutte des masses populaires a pris différentes formes, et malgré la répression et les massacres (1987, 1991) commanditées par l‘impérialisme et une classes dominante incapable de la moindre réforme, la lutte se poursuit et devient plus organisée : des organisations syndicales, paysannes et de travailleurs se sont structurées et mènent des combats incessants pour la réforme agraire, les droits des ouvriers et la justice sociale. Franck Laraque, au cours de toutes ces années, en tant qu‘intellectuel engagé à la manière de Jean-Paul Sartre, a toujours donné son appui à ces luttes de revendications populaires, et cela quel que soit le gouvernement en place. Ses prises de position dans la presse reflètent clairement une compréhension profonde des conditions socioéconomiques des masses, mais il ne fait pas seulement qu‘analyser, il prend également position sans sectarisme ni dogmatisme pour la construction d‘une société nouvelle dans notre pays. Et il est intéressant de remarquer que tout ce qui touche la réalité haïtienne l‘intéresse profondément : la lutte pour la place du créole haïtien dans notre société aussi bien que la polémique autour de la question de la réforme de la Constitution. Pendant la plus grande partie de sa vie, le combat du peuple haïtien a été le sien, et ses convictions idéologiques ne sont jamais démenties. —Alain Saint-Victor, mai 2011 [1] Pluriel Magazine, décembre/janvier 2006 [2] Ibid., p. 5–7 [3] Ibid., p. 7 [4] Haïti : Il n‘y a pas de bons duvaliéristes, Alter Presse, le 29 aout 2008 http://www.tanbou.com/2011/fall/LutteDesMassesHaitiennes.htm


ALASO VOL 1 # 3

ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 16

Pa gen revolisyon san chanson

Pòtoprens (Lyrics / Pawol) – BIC Tizon Dife Si ou pa prese An n fè yon ti koze M chita m ap gade w Sanble se tout bon bwa mare Pòtoprens kouman sa ye? Ban m nouvèl gran ri Boulva Jan Jak Desalin Kòman wè bòdmè Pale m de lasalin Pòtoprens adje Bondye Eske jouk koulye Ti nèg ap pise sou pye madan kolo? Eske jouk koulye Si‘l fè yon ti farinay nou nan dlo? Eske jouk koulye Timoun ap snife siman nan bokal? Si se konsa nou poko nòmal Pòtoprens kapital Pòtoprens tèt fè mal Pòtoprens chabon dife Pòtoprens Kosovo Pòtoprens mafyozo Pòtoprens pil fatra Pòtoprens an reta Pòtoprens agonize Pòtoprens deplimen Pòtoprens anvlimen Yo di m gen pwoblèm Twòp timoun ak alimèt M oblije mande Eske vil sa pa gen grandèt? Pòtoprens fòk nou pale Yo di m gen yon fanfa Vyolans sèl maestro Fizi ap chante Refren dolby stereo Pòtoprens adye Bondye Eske jouk koulye Ti fifi ap kouche pou plat manje? Eske jouk koulye

Jenès la se yon fizi chaje? Eske jouk koulye Frè avèk sè ap kwaze lepe? Si se konsa nou bezwen chanje Pòtoprens kapital Pòtoprens tèt fè mal Pòtoprens chabon dife Pòtoprens Kosovo Pòtoprens mafyozo Pòtoprens pil fatra Pòtoprens an reta Pòtoprens agonize Pòtoprens deplimen Pòtoprens anvlimen Ou chita men nan machwè W‘ap tchuipe lavi Depi sou prezidan bann machwè Tout rèv ou yo rabi Kiyès ki ta va di Pòtoprens ta va sa li ye jodi M tande rè l ou, hmmm M pran sant ou Kouraj m‘ap priye pou ou Pòtoprens kapital Pòtoprens tèt fè mal Pòtoprens chabon dife Pòtoprens Kosovo Pòtoprens mafyozo Pòtoprens pil fatra Pòtoprens an reta Pòtoprens agonize Pòtoprens deplimen Pòtoprens anvlimen Pòtoprens kapital Pòtoprens tèt fè mal Pòtoprens chabon dife Pòtoprens Kosovo Pòtoprens mafyozo Pòtoprens pil fatra Pòtoprens an reta Pòtoprens agonize Pòtoprens deplimen Pòtoprens anvlimen http://509zone.com/potoprens-lyrics-pawol-bic-tizondife/


RHIZOMES

ALASO VOL 1 # 3 Page 17

Pawòl ki gen nanm ! « En tant que femme noire, ma politique et mon appartenance politique sont liées à la participation et à la lutte pour mon peuple, pour sa libération ; et à la lutte des peuples opprimés partout dans le monde contre l’impérialisme américain.» Angela Davis (1944) La révolution c'est comme une bicyclette: quand elle n'avance pas, elle tombe. Ernesto “Che” Guevara Je pense que le plus important lorsqu’on est une militante, c’est précisément parce que cela vous permet de ne pas vous considérer comme une seule personne qui pourrait avoir accomplie quoique ce soit ; mais plutôt de faire partie d’un mouvement historique. Angela Davis L'impérialisme américain est le pire ennemi de l'espèce humaine. Ernesto "Che" Guevara (1928-1967)

Konsènan ALASO Jounal ALASO se yon pwodiksyon Kolektif Kanmarad Janil Prezan ak Rhizomes. Li parèt chak twa (3) mwa. Nimewo sa a se nevyèm nimewo jounal la, premye nimewo pou twazyèm lane a (2019). Desizyon pou mete jounal sa deyò vini apati konsta konfizyon ideyolojik, trayizon, opòtinis ak malveyan, san konte aktivite charlatan grenn pwonmennen ki lage tout batay mas Pèp la nan salami depi 50 lane. ALASO pa yon jounal polemik, li se yon zouti òganizasyon. Si pafwa nou sètoblije rantre nan bif ak nan kif-kif ak kèk abolotcho oswa moun k ap simen latwoublay se paske li enpòtan pou n pa kite teren batay mas Pèp la bay opòtinis, trèt ak avadra. Se reskonsablite tout militan ki nan kan Pèp la. ALASO se modpas la, yon kri lagè sou teren ideyolojik kont lenmi ak tout zanmi kouto debò. ALASO se yon jounal militan, yon zouti politik revolisyonè pou kontrekare liy opòtinis tiboujwa nan batay travayè yo ak kan mas Pèp la. Pou ede nou kontinye pwodui jounal la, Kolektif Kanmarad Janil Prezan ak Gwoup Rhizomes envite chak kanmarad ki jwenn vèsyon papye jounal la fè yon kontribisyon volontè pou pi piti 25 goud, 100 goud pou piplis.


ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019

TITRE DU DOCUMENT

Page 18

Ak tout mwayen ki nesesè fòk chanjman fèt nan peyi a pou mas Pèp la viv byen! «Toute l'histoire de la société a été jusqu'à présent l'histoire de la lutte des classes.» Marx et Engels, Manifeste du Parti Communiste, 1847. Ti fraz Karl Marx ak Friedrich Engels sa nou mete alapapòt refleksyon sa gen anpil anpil sans sitou pou nou menm an Ayiti. Eksperyans nou nan peyi a kòm desandan esklavaj oswa nan listwa limanite montre wòl enpòtan klas sosyal yo jwe nan devlopman ak evolisyon sosyete yo. Nan ka pa nou, vrèman vre se batay mas travayè kaptif yo pou libète, byennèt ak bon kondisyon lavi nan diyite ki bay peyi Ayiti nesans. Non sèlman li ba nou nesans, men tou li pral sèvi sous enspirasyon pou batay anpil pèp sou latè ki t ap soufri nan rejyon Amerik la osnon lòt kote. Nan yon sosyete ki chita sou klas, estrikti sosyal la li menm se yon konsekans divizyon klas yo ak rapò klas yo devlope youn ak lòt. Sa vin fè tout chanjman enpòtan nan lavi sosyal la, nan yon fason oswa nan yon lòt, marande ak batay ki genyen ant klas yo. Tranzisyon anndan sosyete a oswa pasaj soti nan yon tip sosyete pou tonbe nan yon lòt toujou reyalize apati yon batay san pitye nan mitan klas sosyal yo kote pandan gen youn k ap batay pou anyen pa chanje, pou bagay yo rete tennfas, gen yon lòt li menm k ap mobilize fòs, enèji, estrateji ak taktik pou chanjman kapab fèt. Se yon sitiyasyon konsa n ap viv nan peyi Ayiti jounen jodi a. Depi plizyè mwa, soti jiyè 2018 pou rive jounen jodi a, batay mas pèp la nan pasaj. Se vre se yon batay ki travèse plizyè faz men anpil moun gen santiman batay la lage nan repase po kann. Mouvman popile a devan sa nou ta kapab konsidere tankou yon enpas politik ki anpeche l vanse. Konsa, tout moun kapab konstate kijan entansite mobilizasyon yo bese anpil anpil apre gwo vag mobilizasyon – sitou apati 7 fevriye – te bay lenpresyon li ta prale pran yon vitès siperyè. Li pratiman klè dinamik batay la rantre nan yon enpas, yon kote wout la bloke, kote se repete senpman nou kapab repete sa n te fè deja. Si n vle vanse, sitiyasyon sa merite analize. Li enpòtan pou n gade nan sans sa ki kote batay pèp la bloke ? Ki kote li klete ? Kilès ki bloke l ? Se poutèt sa nan ti refleksyon sa, nou pral eseye reponn kesyon kisa dènye mobilizasyon k ap pase nan peyi a kapab aprann nou sou sitiyasyon klas sosyal yo an Ayiti ak sou kijan pou batay yo fèt kounye a? Lè n ap konsidere eta pwodiksyon nan peyi a ak sitiyasyon fòs k ap pwodui yo, èske nou kapab pale de klas sosyal an Ayiti jounen jodi a? Se yon kesyon anpil moun toujou renmen poze sitou sila yo ki konn bezwen montre analiz ak estrateji revolisyonè maksis yo pa kapab bay rezilta an Ayiti. Pou nou menm nan Kolektif la, san di petèt klas sosyal yo se yon reyalite moun ap viv chak jou ki jou nan peyi a. Alòs, si genyen klas sosyal, ki sa yo reprezante, ki klas ki kapab pote chanjman total kapital nan estrikti sosyete a jounen jodi a? Anvan nou rantre nan detay kesyon sa yo, ann gade dabò kisa yon klas sosyal ye. Sou klas sosyal yo Yon klas sosyal se yon ansanm moun k ap jwe yon menm wòl nan pwosesis pwodiksyon nan yon sosyete. Nan pwosesis sa a, ansanm moun sa yo devlope menm kalite rapò ak lòt moun k ap travay oswa lòt materyèl (zouti) tou ki reprezante mwayen travay ak pwodiksyon yo. Kòm rezilta, nan pwosesis distribisyon pwodwi travay yo, sa k ini chak klas se inite nan sous lajan k ap vin jwenn li kòm revni, paske se rapò – mekanis – sou jan pwodui yo fèt ki pral detèmine kijan rapò distribisyon pwodwi yo ap fèt. Pa egzanp, travayèz nan izin soutretans yo – atelye lamizè yo – k ap koupe pyès twal oswa


TITRE DU DOCUMENT

RHIZOMES

Page 19

kole pyès twal yo pa reprezante yon klas diferan ak travayèz ki nan izin k ap triye kafe yo oswa sila yo k ap fè pyès elektwonik yo, yo tout se yon sèl klas sosyal. Poukisa? Paske nan mekanik rapò sosyal yo genyen ak lòt gwoup moun yo (enjenyè, sipèvizè ak kapitalis yo), eleman rapò sa yo gen menm karakteristik ki vle di pouvwa, dominasyon ak eksplwatasyon. Sa pèmèt nou wè aklè sa ki alabaz divizyon klas yo nan sosyete yo se rapò pwodiksyon yo. Byen petèt nou bezwen pran yon ti tan gade lòt apwòch ki ta kapab posib sou kesyon sa. Pa egzanp, fason ki pi komen pou moun ki pa analize sosyete apati griy analiz rapò pwodiksyon yo reflechi se gade divizyon an klas sosyete yo sou baz moun "rich" oswa moun "pòv". Konsa nou kapab tande ideyològ jako repèt wòwòt k ap klewonnen ―Père riche, père pauvre‖ oswa k ap monte tout distenksyon sosyete a chita sou travay, parès, imajinasyon. Moun sa yo konn konsidere si yon moun gen nan pòch li, nan bous li oswa sou kanè bank li anpil lajan epi yon lòt genyen de fwa plis lajan, sa fè yo fè pati de klas diferan. Nan ka sa, yo plis konsidere dimansyon byen moun yo genyen oswa nivo ak kalite vi yo ap mennen. N ap jwenn mòd analiz trivial sa nan diskou eleman tiboujwazi ak arivis yo, ki souvan rete sou aspè sipèfisyèl reyalite yo. Konsa, nou kapab tande yo ap distenge youn lòt parapò ak sa l mete nan pye l oswa rad ki sou li. Sou kesyon sa, men sa Karl Marx ekri nan Misère de la Philosophie (1847) : « Sa ki nan pòch oswa nan bous yon moun pote yon diferans senpman sou kantite, li pa sou kalite. Li kapab ede pou mete de (2) moun ki nan yon sèl ak menm klas youn anfas lòt » (Le contenu du porte-monnaie est une différence purement quantitative, à l'aide de laquelle deux individus d'une seule et même classe peuvent excellemment être jetés l'un contre l'autre). Si n ap eseye di sa yon lòt jan, diferans nan "richès" endividi yo pa ka sifi kòm kritè pou defini nan ki klas yo ye, malgre li kapab gen yon aksyon detèmine ant moun anndan yon sèl ak menm klas la. Toujou sou kesyon klas sosyal yo, gen moun tankou Boukharine (1921) ki pwopoze pou n ta separe klas sosyal ak kondisyon sosyal. Nou p ap rantre nan detay sa la men moun ki enterese kapab ale gade distenksyon sa. Retounen sou blokaj mobilizasyon yo an Ayiti Jan yon otè di sa, li enpòtan pou n konprann sa ki pa mache pou n kapab konprann kijan pou sa mache. Menmsi se vre tou konprann pa sifi, men konprann se premye baz pou n kapte kisa pou n fè. Alòs, pou n konprann sa k bloke nan sitiyasyon n ap viv depi plizyè mwa an Ayiti gen kat (4) eleman fondamantal pou n konsidere : 1) eta devlopman fòs pwodiktiv yo nan peyi a ; 2) feblès – akoz dispèsyon yo pou tout sot rezon nou p ap gen tan analize la – òganizasyon k ap revandike yo nan pwojè sosyete altènativ nasyonal popilè an; 3) nivo « depandans » klas k ap dirije peyi a devlope ak ajenda lentènasyonal la (se pratikman ajan pwojè ak vizyon etranje ki gen kontwòl tout manèt pouvwa fomèl nan peyi a : ekonomik, politik, ideyolojik); 4) pozisyonman Ayiti depi trant dènye lane sa yo nan sa sèten moun k ap analize rele « outer periphery » oswa « periferi andeyò » sistèm kapitalis la. Malgre tout kat (4) eleman sa yo fondamantal pou analize sitiyasyon an, menmsi se vre tou 4 eleman yo dwe marande youn ak lòt pou pèmèt byen kapte kijan pou n aji sou sitiyasyon an, nou menm nan Kolektif kanmarad Janil Prezan pou refleksyon sa a se sitou sou de (2) premye yo n ap konsantre refleksyon nou poutèt se yo menm ki vre preyokipasyon batay nan mitan kan pèp la. Se de premye yo yo menm ki kapab ede nou detèmine pi bon mannyè pou n aji si n vle fòse sitiyasyon an chanje nan sans enterè mas pèp la.


ALASO VOL 3 # 1, JANVYE-MAS 2019 Page 20

E nan de eleman sa yo, refleksyon sou feblès estrateji òganizasyon pwogresis yo pi fondamantal toujou paske nan jan batay politik la prezante sou teren an, nan mitan divès aktè politisyen k ap twoke kòn yo sou teren an se « la théorie des jeux », se je chèch ak je chèch. Depi gen twòp koken nan mitan jwè yo, sèl mwayen apezman ak regilasyon, se yon enstans abitraj. Se la tout fòs reyèl enperyalis la. Si pa egzanp te gen inite nan kan pèp la, sou baz yon pwogram minimòm, okenn fòs gouvènman pa t ap kapab kanpe douvan puisans, volonte ak pwojè pèp souvren an. E lè sa, sipò blan pa sipò blan se t ap bobin fil. Analiz maksis klasik la aprann nou lè n ap gade dinamik batay nan yon sosyete pou n konsidere rapò pwodiksyon yo, pou n gade nivo devlopman fòs k ap pwodui yo, mòd pwodiksyon an epi klas sosyal k ap twoke kòn yo (laboujwazi ak pwoletarya) nan sosyete a. Alòs kisa dènye mobilizasyon yo aprann nou sou rapò pwodiksyon yo nan peyi a. Eta devlopman fòs pwodiktiv yo nan peyi a Nou te konn sa deja men dènye mobilizasyon yo montre nou ak divès egzanp fò nan ki nivo fòs pwodiktiv yo rabougri nan peyi a. Se pa tijwèt! Mòd rapò nouvo divizyon entènasyonal travay la (DET) kreye nan peyi a mete ansanm lojik soumisyon lakay dirijan yo afebli anpil anpil devlopman fòs pwodiktiv yo. Fòs pwodiktiv yo tèlman rabougri, nou ta gen dwa menm di yo pa egziste ankò. Peyi a tounen yo gwo ―mache‖ kote pifò rapò ekonomik yo chita sou achte (oswa ranmase) lòt bò dlo pou revann isit, ―èd lentènasyonal‖ ak sipò nan men dyaspora. Nan nivo pwodiksyon endistriyèl se preske zewo apa nan soutretans lan. Nan nivo pwodiksyon agrikòl se menmjan, nan nivo sa yo rele endistri savwa, pwodiksyon lakonesans se menmman parèyman. Anpil pale met la men se radòt k ap fèt ! Boutofen, sèl sa k rete se pwodiksyon moun. Efektivman, peyi a ap « pwodui » anpil anpil moun si n kapab otorize tèt nou pale konsa. Prensipalman moun pou vin ranfòse lame rezèv kapitalis transnasyonal la. Konsa nou kapab tande jako repèt k ap rele bamonos oswa jounalis sou payrol, teworis anti Ayiti-anti pèp ak mikwo k ap ankouraje jèn kite peyi a. Anreyalite, prensipal karakteristik sistèm kapitalis la nan peyi a se prekarite ak enstabilite. Se mak fabrik li menm. Pifò travayèz ak travayè yo, pifò moun ap viv nan prekarite. E prekarite sa se pa yon defo fabrik li ye, se fòm sistèm lan pran menm nan peyi a. Nan kontèks pa nou an Ayiti, non sèlman sitiyasyon sa a se yon eritaj « pase kolonyal » la men tou li se fondamantalman konsekans divizyon entènasyonal travay la ki, sou baz rasis ak konfli sivilizasyon, pozisyone peyi a kòm payaya – n ap genyen pou n gade pwen sa pi devan – nan sistèm global Lemonn. Sa ki fè chak jou piplis, dirijan yo ap fòse yon gwo kantite moun nan zòn lavil yo tankou nan seksyon riral yo rantre nan okipasyon ak aktivite « enfòmèl ». Natirèlman, fòk nou di tou klas moun ak gwoup moun ki pran direksyon peyi a daso yo santi yo kòdyòm nèt ak wòl sa. Alòs dènye mobilizasyon yo konfime pou nou lojik ki dominan nan pratik sosyal la an Ayiti jounen jodi a (lojik achte revann, lojik rantye oswa bese triye ranmase a) se pa yon lojik kapitalis òdinè men yon lojik lumpenpwoletarya. Ann gade kisa sa vle di ? Konsènan lumpenpwoletarya a Nan liv sou batay klas yo nan peyi Lafrans, Karl Marx dekri aristokrasi finans Louis Philippe premye a ak tout Monachi Jiyè li an (1830–48) kòm yon rejim lumpenpwoletarya. Li ekri: ―Nan fason li fè dappiyanp sou richès yo epi jwi richès sa san retni aristokrasi finansye a pa anyen pase lumpenpwoletarya a ki rive nan pwent fetay sosyete boujwa a." Konsa, Marx pral depareye aristokrasi finans la ak boujwazi endistriyèl la. Pou li menm, se pa nan pwodiksyon aristokrasi finans la vin rich men nan fouye men pran – fè aktivite pickpocket – nan richès lòt moun te deja genyen. Se sa k pèmèt li kapab san krentif konsidere aristokrasi finans lan kòm lumpenpwoletarya. Mete sou sa, nan yon lèt liv sou koudeta Napoleyon (18 Brumaire de Louis Napoleon), Marx pral idantifye Napoleyon III kòm « Chèf lumpwoletarya an ». Pou l agi-


RHIZOMES mante pawòl sa, li eksplike Napoleyon nan fonksyonman jeneral li achte fanatik ak patizan l yo ak kado epi gwo kout lajan. Epi Marx di poko janm gen yon prezidan ki mize plis sou inyorans mas yo pou jere pouvwa pase misye. Kidonk se pa yon ekstrapolasyon ekzajere si n ta konsidere klas moun k ap dirije ekonomi ak tout politik peyi a jounen jodi a kòm eleman lumpen oswa si analiz nou ta pèmèt nou di peyi a tounen yon espas lumpen prèske pran kontwòl li nèt. Dayè chak jou ki pase, lè n ap gade atitid ak konpòtman moun ki kontwole pouvwa yo li ta kapab konfime yon kalifikatif konsa. Pou plis presizyon, nou kapab di Lumpenpwoletarya se yon tèm teworisyen maksis yo itilize anjeneral pou dekri yon kategori moun ki fè pati yon « underclass », yon « souklas » k ap viv san ankenn konsyans klas nan sosyete a. Marx ak Engels envante tèm sa nan lane 1840 yo pou fè referans ak kouch ki pi ba nan sosyete eksplwate yo. Nan dinamik batay anndan sosyete Lafrans lan ant fòs reyaksyonè ak fos revolisyonè yo, patikilyèman nan kontèks revolisyon 1848 la, eleman lumpenpwoletarya yo, ki poutan te kapab parèt kategori ki pi deyò nan sosyete a, ranvèse potansyèl revolisyonè batay la epi rantre nan fas kare ak pwoletarya a. Gwoup n ap jwenn ki konpoze lumpenpwoletarya a nan apwòch maksis la se yon bann moun enstab sosyalman ak mantalman k ap viv nan move kondisyon, ki p ap travay, k ap domi nan lari e pami yo nou jwenn gwoup kriminèl, volè, vagabon enkonsistan ak fanm movèz vi yo anjeneral (sa vle di moun ki nan lavi jenès, bouzen elt…). Nan sosyete kapitalis « modèn » nan ki òganize sou modèl klas antagonik yo, eleman lumpenpwoletarya yo se yon dal moun deklase (san klas), esansyèlman parazit ki rete bloke nan yon etap aryere devlopman sosyal la. Yo enkapab jwe yon wòl pwogresis nan listwa limanite paske reflèks yo mennen chak grenn eleman aji sèlman nan sans enterè pwòp tèt li. Istorikman reyaksyonè, sosyalman inyoran, sa fè li onjan fasil pou lumpenpwoletarya fonksyone sou baz enterè imedya sèlman epi li pi fasil tou pou l rantre nan kòripsyon pou satisfè enterè imedya l. Sa pèmèt fòs reyaksyonè yo kapab itilize chak grenn eleman ki ladan l – epi sou gwoup la globalman – pou konbat jefò transfòmasyon sosyal radikal pwoletarya a ap fè. Nou te gade deja kòman akòz yon mank konsyans klas klè kou klèwoz, lumpenpwoletarya a pa kapab jwe yon wòl pozitif nan sosyete a. Pa kont eleman sa yo kapab kontribye nan eksplwate sosyete a pou enterè pwòp tèt yo, epitou akòz se lojik endividyèl ki domine lakay yo, yo kapab kontribye kòm zouti nan men lareyaksyon pou destriksyon tout pwojè sosyal ki ale nan sans konsolide kominote yo. Se sa k fè pandan yon bon bout tan, militan pwogresis revolisyonè te konn itilize tèm nan sèlman nan yon sans negatif. Pou Boukarin, nan yon tèks 1925, eleman ki karakterize lumpenpwoletarya an se « awogans, enpètinans, mank disiplin, rayisman pou tradisyon pandan li enkapab pou konstwi anyen ki nouvo ». Toujou daprè Boukarin, yon lumpenpwoletè se yon moun ki gen yon "pèsonalite" « endividyalis enstab k ap aji sèlman sou baz kapris tèt cho ». Eske deskripsyon sa pa sanble tankou de gout dlo ak yon moun oswa divès moun nou konnen nan anviwonman nou ? Konsa, si se vre mankman nan konsyans klas la se yon kategori detèminan pou n konprann lumpenpwoletarya a, li pi enpòtan toujou pou n ta eseye konprann kisa ki alabaz mankman sa. Anreyalite, si lumpenpwoletarya a vin pran gwo ekstansyon nan sistèm kapitalis la jounen jodi a se pa yon erè ni ankenn neglijans. Okontrè, pwodui lumpenpwoletarya se youn nan mak fabrik sistèm lan k ap kreye anpil deklase. E se nan mitan deklase sa yo, eleman lumpen yo soti. Kòm yo rekrite nan divès klas, yo vin enkapab pou òganize lit politik estriktirèl e sa pèmèt yo sèvi angrenaj nan plan batay laboujwazi. Se lumpenpwoletarya a mete ansanm ak sèten eleman nan kouch tiboujwa yo ki reprezante baz sosyal pou dezòd reyaksyonè nan sosyete yo. Nan anpil peyi, boujwazi a sèvi ak lumpenpwoletarya a pou kase anpil mobilizasyon popilè tankou lè gen gwo mobilizasyon grèv travayèz-travayè yo, li itilize l tou kòm mendèv nan gwoup atache ak kriminèl fasis lè l bezwen ale fè « razzia » nan katye popilè ak nan mitan batay mas pèp yo anjeneral, li itilize yo nan anpil lòt fason tou pou simen vèni parès ak lanmou pou lajan sal, lajan fasil nan sosyete yo. Devlopman ak ranfòsman lumpenpwoletarya a se yon eleman enpòtan nan dispozitif boujwazi pou kenbe sosyete yo anba kontwòl fòs fè nwa pou ti mari pa janm monte ni desann.


ALASO VOL 3# 1, JANVYE-MAS 2019 Page 22

Pou n fini sou tèm nan, fò n konsidere soti lane 1840 yo pou rive jounen jodi a, tèm lan pran anpil ekstansyon. Se vre lumpenpwoletarya a pa reprezante yon klas men gen anpil revolisyonè nan divès peyi ki eseye gade koman yo ta kapab travay sou potansyèl revolisyonè ki lakay sou gwoup sa. Nan analiz sistèm kapitalis la jounen jodi a, gen moun ki menm pwopoze pou defini lumpenpwoletarya kòm « estrat ki piba nan pwoletarya » epi moun sa yo pwopoze pou gade kòman batay klas pwoletè yo anfas laboujwazi ak Leta boujwa a ta kapab entegre revandikasyon espesifik « souklas » sa. Menm gen kèk aktivis ki konsidere eleman lumpen yo kòm eleman "pi radikal" pase ouvriye yo paske se yo ki ta anjeneral "pi eksplwate" (eskli) anndan sosyete a. Manman pwoblèm nan se jwenn kòman mennen kategori moun sa yo, ki anjeneral ap reflechi nan yon lojik endividyèl imedya pou fè lajan fasil, devlope yon konsyans klè sou kisa enterè global yo ye ak kijan enterè sa yo kapab marande ak enterè klas travayè yo nan sosyete a. Anjeneral moun ki p ap travay, pa fè okenn kontribisyon pozitif nan yon ekonomi. Kòm yo pa òganize gen plis chans pou yo aji kòm « abolotcho » vire m de bò olye pou yo ta gen ankenn wòl pwogresif nan dinamik batay klas yo. Sans pawòl sa yo nan dinamik batay Ayiti jounen jodi a Apre tout gwo vag mobilizasyon nou sot pase la yo, malgre rejim Tèt kale a pèdi plim men l rete sou pouvwa a ak sipò Enperyalis la epi yon franj nan boujwazi a. Sitiyasyon sa monte nan tèt anpil moun k ap batay pou transfòmasyon sosyal epi l mennen yo reflechi. Si pou yon bò gen sèten pwogresis ki onjan enkyete poutèt dinamik batay yo sanble ap fè bak, konkrètman bandi legal oswa ilegal yo ap vale teren, eleman kriminèl nan Lapolis la tounen asasen pou touye moun nan katye popilè yo sou tout pretèks pandan grangou, lavichè, malsite ap taye banda; yon lòt bò tou genyen ki okontrè panse tanporizasyon an se yon bon bagay poutèt feblès òganizasyon k ap pote yon pwojè tansfòme sosyete a. Pou dezyèm kategori sa, nan sans enterè travayè yo ak mas pèp la, li preferab pou mobilizasyon yo pran yon ti kanpo annatandan òganizasyon k ap pote pwojè transfòmasyon sosyal tout bon yo rive devlope lidèchip pou yo kapab pran inisyativ pou fè batay mas pèp la triyonfe. Toujou daprè moun ki nan dezyèm kategori sa, nivo mobilizasyon mas pèp la mi kou mango, li pa kapab ale pi lwen ankò mouvman ki sot pase yo montre sa (6-8 jiyè, 17 oktòb, 18-23 novanm 2018 ; 7-18 fevriye 2019). Sepandan sa pa sifi pou mennen nan bon rezilta toutotan batay mas pèp la poko kapab gen yon direksyon politik popilè ki pou pèmèt batay la fè yon gwo monte politik kalitatif. Kesyon fondal-natal la pou nou menm nan Kolektif Janil Prezan, Gwoup Rhizomes ak Alaso se de (2) bagay : 1) èske nan nivo devlopman klas sosyal yo ye nan peyi a jounen jodi a, so politik kalitatif sa posib ? 2) konbyen tan tanporizasyon sa kapab dire nan degwenn mas pèp la ? Gen kèk moun k ap ensiste sou enterè jewoestratejik peyi Ayiti reprezante pou enperyalis meriken nan rejyon an pou kontre non sèlman enfliyans Lachin men tou enfliyans Larisi. Tankou si n ap gade vre, nou kapab wè kijan alòske gouvènman dominikani alèz pou l chwazi kolabore ak gwo Lachin (Repiblik Popilè) gouvènman an ki la a li menm ap sibi gwo presyon enperyalis meriken pou l pa chwazi kolaborasyon sa malgre li ta parèt kapab pote bonjan avantaj pou peyi a. Menmlè tou ekzanp lajan petwokaribe a montre sa pa sifi. San di petèt peyi a ap viv sou titèl enperyalis depi dikdantan men sa valab pou Dominikani tou menmsi se pa nan menm nivo. Enperyalis yo ak tout klas k ap dirije yo pran tout malere nan peyi a pou grapyay yo. Yo kreye yon nivo dezespwa, yon nivo prekarite ki mennen pi fò moun nan endiyite. Se sa k fè nan kontèks sa, revandikasyon lavi diy pou tout moun kapab parèt yon revandikasyon revolisyonè. Politik neyoliberal k ap aplike an Ayiti depi pase 40 lane fè pifò moun nan peyi a vin ―prekè‖ nan yon fason oswa yon lòt. Li rive tèlman rantre nan pratik ak lide moun yo nan peyi a, sitou sila yo k ap viv nan milye lavil yo, li prèske tounen yon reflèks. Epi pifò moun "enkòpore" santiman prekarite ak ensekirite ki mache ak kapitalis neyoliberal la. Li rantre nan kò yo nan yon nivo tèl yo enkapab pou reflechi epi panse yon lavni ki sòti nan kategori jesyon kotidyen an. Se Feuerbach ki te di yon kote « l’homme est ce qu’il


mange ». Prekarite sa rive nan yon nivo kote menm moun ki nan pouvwa yo, sa ki okipe gwo pòs nan Leta yo se sousou y ap fè pou yo kenbe pouvwa a. Paske yo pa janm konnen kilè patwon yo kapab chanje lide. Se literalman logik sa sosyolog Lapoloy Ulrich Beck rele « la société du risque » la. E se byen petèt sa ki prensipal blokaj pou dinamik fè batay yo vanse nan sans enterè mas pèp la. Ann gade kisa sa vle di pou estrikti klas sosyal yo nan peyi a, epi ki enplikasyon sa genyen pou lavni sosyete a. Se nan chimen jennen pou n mennen batay la pi lwen ! Lè n ap sonje kijan zansèt yo te batay pou te ba nou yon peyi granmoun kote nou kapab viv nan libete ak diyite, yon batay ki sèvi enspirasyon pou anpil lot pèp sou latè beni, nou pa kapab pa endiye devan sitiyasyon moun k ap viv nan peyi a jounen jodi a, anpatikilye malere-malerèz. Nou pa kapab pa endiye tou lè n ap gade kijan Lentènasyonal anba direktiv ansyen puisans rasis kolonyal yo fè dappiyan sou peyi a pou fè l tounen poubèl pou dekouraje moun k ap viv ladan l. Klas k ap dirije peyi a ak benediksyon kominote entènasyonal la fè peyi a tounen yon kan dezespwa, yon lanfè pou malere ak malerèz, pandan yo menm yo ap boloze. Menm jan sou rejim Jan Klod Divalye a (1971 – 1986), yo te konn pake ayisyen tankou bèt pou voye yo ale travay nan zafra Dominikani, Leta an Ayiti jounen jodi a fè peyi a tounen yon gwo kan kote malere pake annatandan yo travèse ale vann kouraj yo ak san yo pou po patat nan peyi etranje. Se wòl sa entènasyonal la ba li jwe e se wòl sa l ap jwe ak kè kontan. Pandan tan sa, ti minorite zwit moun ki nan Laboujwazi, nan Lentènasyonal la ak nan tèt Leta sa yo menm ap byen pase. Tout moun kapab tande kòman mesye nan chanm depite a, 119 moun bwè 152 milyon goud dlo ak kafe pou sèlman 3 mwa. Konviksyon tout moun k ap reflechi seke se kòb k ap fèt. Kidonk jan Mao te di sa konsènan enperyalis blan meriken nan lane 1956, Leta an Ayiti jounen jodi a mwens pase yon tig an papye. Tout sa yon tig an papye kapab fè se fè timoun pè men li pa kapab efreye granmoun ki gen bon kapasite pou distenge madigra ak bon mas. Jounen jodi a apre pase 40 lane eksperyans batay, monte mòn desann mòn, janbe mòn ki te dèyè mòn, mouvman popilè ak revolisyonè ayisyen an pa timoun ankò. Revolisyonè tout bon yo fèt pou pran konsyans de sa ! Pa gen anyen ki kapab fè nou pè ankò la. Reyalite a se pote boure sou pouvwa li ye ! Nou piplis nou pifò. E sa se pi gwo leson nou kapab tire de gwo vag mobilizasyon ki sot pase yo. Rete kounye a pou n byen òganize fòs sa pou l pa gaye epi pèdi nan tout direksyon. Natirèlman nou menm nan nivo Kolektif la nou panse pi bon òganizasyon an se anba lidèchip klas travayè-travayèz yo ki, menmsi yo piti, reprezante sèl fòs revolisyonè tout bon nan peyi a menm sa esklav yo te reprezante nan batay pou libète ak byennèt peyi a. Fò n sonje sitou pifo travayèz-travayè sa yo se jèn moun. Sou yon popilasyon 11 milyon moun, 33% genyen ant 0 a 14 lane; 31 % ant 10 a 24 lane epi 62 % popilasyon an genyen ant 15 & 64 lane (FNUAP, 2017). Sa vle di plis pase mwatye popilasyon peyi a (52,9%) gen mwens pase 25 lane. Kidonk yon alyans pou yon pwogram travayèz-travayè-jèn sipoze mennen kan pèp la nan laviktwa sou tig anpapye a. Bon jan travay pou tout moun, bon jan kay desan ak jaden pou tout moun, laswenyay pou tout moun, lamanjay pou tout moun, ledikasyon pou tout moun, dlo pou tout moun, bonjan transpò ak sekirite pou tout moun. Nou vle viv tankou moun, nou pa vle soutretans ankò ! Ni enperyalis ameriken ak franse, ni laboujwazi koutayè ni politisyen abolotcho yo pa kapab reponn revandikasyon sa yo. Alòs ! Andefinitiv, fò n batay ak tout nou menm pou n konstwi yon peyi granmoun pou tout moun viv byen. Fòk moun k ap rele tèt yo pwogresis sispann krab kò yo. Li enpòtan tou pou tout sektè pwogresis-revolisyonè yo defini yon pèspektiv ansanm (komen) paske li klè jounen jodi a, se pa nan wout sa nou ye. Randevou kase pou jounen entènasyonal batay travayèz-travayè yo Premye Me ! Kolektif kanmarad Janil Prezan Mas-Avril 2019 Pou ede nou kontinye pwodui jounal la, Kolektif Kanmarad Janil Prezan ak Gwoup Rhizomes envite chak kanmarad ki jwenn vèsyon papye jounal la fè yon kontribisyon volontè pou pipiti 25 goud, 100 goud pou piplis


Profile for kolektif janil prezan

Jounal Alaso vol 3 # 1  

Pwopozisyon estrateji ak taktik pou mennen mas Pep la an Ayiti nan laviktwa

Jounal Alaso vol 3 # 1  

Pwopozisyon estrateji ak taktik pou mennen mas Pep la an Ayiti nan laviktwa

Advertisement