Page 1

Studentët në

KOLEGJIN HEIMERER


2


Studentët në

KOLEGJIN HEIMERER

3


Tabela e përmbajtjes Fjalim për student...............................................................................5 Rreth Kolegjit Heimerer......................................................................6 Sukseset e Kolegjit Heimerer.............................................................7 Menaxhmenti i Kolegjit.......................................................................8 Programet e studimeve....................................................................10 Infermieri BSc...................................................................................14 Shkencat Shëndetësore Terapeutike drejtimi Logopedi..................16 Shkencat Shëndetësore Terapeutike drejtimi Ergoterapi.................18 Pedagogjia Profesionale Shëndetësore...........................................20 Teknik Laboratori..............................................................................22 Menagjimi i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore niveli Master.....................................................................................24 Avantazhet e studimit në Kolegjin Heimerer....................................28 Aktivitetet ekstrakurrikulare..............................................................31 Lokacioni (harta)..............................................................................35

4


Fjalim për student

Natyra K. Gjurgjeala Rektore

Petrit Beqiri

Kryetar i Bordit Drejtues

Frederich Heimerer Bashkëthemelues

Të nderuar student

Përshëndetje dhe faleminderit shumë që keni

Para 10 viteve shkela për herë të parë në tokën

Më lejoni që në emrin e Kolegjit Heimerer dhe

zgjedhur Kolegjin Heimerer, një institucion

e Kosovës. Shteti i Kosovës ishte në fazën e

në emrin tim personal të ju përshëndes duke

Gjermano Kosovar për Arsim, Karrierë dhe

rindërtimit.

ju dëshiruar mirëseardhje. Ndjej kënaqësi të

Shëndetësi me programe studimi unike, me

Ne e themeluam Kolegjin me emrin “Qeap

veçant kur ju shikoj këtu në Institucionin tonë

staf akademik të përzgjedhur vendorë dhe

Heimerer” tani Kolegji Heimerer, duke ofruar

të cilin ju e keni përzgjedhur në mesin e shumë

ndërkombëtarë dhe një objekt të ri dhe modern,

programe studimore në Shkencat Shëndetësore

Institucioneve të arsimit të lartë, për vazhdimin e

për të bërë rrugëtimin tuaj më të rëndësishëm të

Terapeutike dhe Infermierore. Qëllimi i atëhershëm

edukimit tuaj universitar. Kolegji Heimerer njihet si

jetës, atë të pajisjes me dije dhe shkathtësi për

ishte rritja e cilësisë së punëtorëve të Institucioneve

Institucion i vetëm Gjermano Kosovar për studimet

tu përballur me sfidat e jetës dhe karrierës, që

shëndetësore. Standardet e Shërbimeve

shëndetësore i cili në mënyrë të vazhdueshme

pasojnë pas studimeve.

shëndetësore të Evropës perëndimore duhej të

po rritet duke ofruar programe studimi cilësore

Kemi kënaqësinë dhe privilegjin që të ju

ofroheshin edhe në Kosovë. Këtë mision e kemi

të nivelit Bachelor dhe Master. Këto programe

përkrahim në të gjitha lëmitë, që ju të jeni sa më

përmbushur shumë mirë së bashku me studentët

studimi janë inovative dhe të kërkuara jo vetëm në

të suksesshëm gjatë studimeve tuaja dhe në

tanë. Përmes këtij misioni, studentët tanë mund

Kosovë por edhe në të gjitha vendet e Bashkimit

karrierën profesionale, pas studimeve.

të sigurojnë shërbime kualitative në shëndetësi

Europian. Diplomat e fituara njihen nga të gjitha

Ne, në Kolegjin Heimerer, studentin e kemi në

për qytetarët e tyre. Në vazhdimësi ofrohen edhe

vendet dhe ju mundësojnë të nënshkruani

qendër.

trajnime shtesë në fusha të veçanta si p.sh. kujdesi

marrëveshje punësimi me punëdhënës të

Zhvillimi juaj profesional dhe suksesi gjatë dhe

ndaj plagëve, frymëmarrje artificiale, kujdesi për

fuqishëm gjermanofolës përmes qendrës

pas studimeve, janë motivuesit kryesorë për ne.

personat që vuajnë nga demenca etj.

Gjemano-Kosovar për arsim dhe karrierë. Ju keni

Do të bindeni se viteve të rrugëtimit të përbashkët

Duke studiuar në Kolegjin Heimerer ju keni mundësi

rastin që të merni dituri teorike nga stafi akademik

do të keni kujdesin më të mirë, ligjëratat dhe

të sigurta për punësim në vendet gjermano folëse,

kompetent dhe ta bëni zbatim e tyre duke kryer

seminaret me interaktive të ofruara nga profesorët

në Gjermani, në Zvicër dhe Austri.

praktikat profesionale në Instituconet vendore

më të përzgjedhur, aktivitetet më të ngjeshura

Bazuar në përvojën tonë 40 vjeçare në fushën e

dhe ndërkombëtare. Duke marrë parasysh

jashtëkurrikulare dhe mundësitë e shumta për

edukimit profesional shëndetësor në Gjermani,

ofrimin e punësimit në tregun gjermanofolës

studime dhe punësim jashtë vendit, gjithmonë

ne dijmë se çfarë kërkojnë institucionet nga të

Kolegji Heimerer ofron në kuadër të studimeve

duke pasur edhe përkushtimin dhe mbështetjen

punësuarit dhe se si ne mund ti përgatisim ata për

edhe kurse intensive të gjuhës gjermane. Gjatë

tuaj në këtë rrugëtim.

tregun e punës.

studimeve tuaja ju keni mundësi të bëni edhe

Me këtë rast, është kënaqësi e jona të punojmë së

Marrëdhëniet tona të besueshme me partnerët

hulumtime shkencore, rezultatet e të cilave mund

bashku që të arrijmë qëllimet, duke ju ofruar:

(institucionet shëndetësore në Gjermani) i shërbejnë

t”i prezantoni në Simpoziume dhe Konferenca

-Ligjërata me profesorë vendorë dhe

pozitivisht studentëve tanë. Një diplomë nga Kolegji

Ndërkombëtare të Shkencave Shëndetësore, të

ndërkombëtarë,

Heimerer u garanton Institucioneve partnere kualitet.

cilat tash e nëntë vite radhazi organizohen nga

-Punë praktike

Këtë kualitet ne duhet ta ofrojmë çdo ditë gjatë

Kolegji Heimerer.

-Kurse të Gjuhës Gjermane

studimeve por edhe studentët janë të obliguar të

Duke e përmbyllur këtë fjalë time përshëndetëse,

-Angazhim në aktivitete hulumtuese

tregojnë punë të shkëlqyer nën emrin e Kolegjit

ju uroj punë të mbarë dhe suksese në studime.

-Pjesëmarrje në simpoziume dhe kongrese

Heimerer.

-Vizita studimore

Ne nuk dëshirojmë të ua plotësojmë kërkesat për

-Angazhim në aktivitete jashtë-kurrikulare

staf institucioneve shëndetësorë në Gjermani ngase

Kolegji Heimerer po zhvillohet duke u mbështetur

një pjesë e stafit të kualifikuar do të qëndrojë në

në nevojat e arsimit modern, si dhe në kërkesat

vendlindje, ose do të kthehet pas një kohe përsëri,

dhe nevojat e vetë studentëve të Kolegjit, unë ju

që edhe bashkëqytetaret e tyre të kenë të drejtë që

premtoj që Kolegji do jetë në shërbimin tuaj.

të marrin një shërbim dhe përkujdesje moderne nga

Suksese!

njerëz të cilët e duan dhe e ushtrojnë me pasion profesionin e tyre e të cilët përgatiten vetëm në Kolegjin Heimerer. Suksese!

5


Rreth Kolegjit Heimerer BPrAL “Kolegji Heimerer” është themeluar dhe akredituar për herë të parë në vitin 2010. Ky institucion, bazament të tij ka Institutin e Evropës Juglindore për Avancime në Shëndetësi dhe Infermieri dhe Institucionin arsimor gjerman Heimerer GmbH me përvojë 40-vjeçare në arsimin profesional.

Frymëzim kryesor për krijimin e këtij institucioni ishte nevoja e menjëhershme për sigurimin e kualifikimeve të reja në fushën e shkencave të shëndetit dhe infermierisë, në përputhje me kërkesat e shëndetit dhe të sistemit arsimor të vendit tonë dhe të standardeve të Bashkimit Evropian për këto kualifikime.

MISIONI

VIZIONI

FILOZOFIA

Misioni i Kolegjit Heimerer është të implementojë planprogramet mësimore me mësimdhënës të kualifikuar dhe metodologji bashkëkohore, që mundësojnë arritjen e standardeve evropiane për edukim të profesionistëve shëndetësorë, duke rezultuar në cilësi të matshme të shkathtësive dhe njohurive profesionale. Institucioni ynë synon që përmes programeve studimore të ofrojë formimin dhe avancimin e aftësive individuale të studentëve për të përfituar dije e për ta përdorë atë në interes të individit e të shoqërisë.

Vizioni i Kolegjit Heimerer është të jetë shkollë udhëheqëse në Kosovë dhe rajon për arsimin profesional në fushat e Shëndetësisë dhe Infermierisë.

Në qendër të filozofisë sonë të ndërmarrësisë është qenia njerëzore, ndërsa studimet janë pjesë kyçe e jetës sonë dhe ne e organizojmë këtë pjesë shumë të rëndësishme të jetës me studentët tanë sipas kësaj filozofie. Arsimi është më shumë se arritja e një grade akademike! Si proces, ai ngërthen në vete, përveç njohurive profesionale, edhe ngritjen e personalitetit dhe një sistem të qëndrueshëm të vlerave të mirëfillta. Andaj, në programet tona të studimit, ne u ofrojmë studentëve tanë një mbështetje dhe avancim individual në gjithë kompleksitetin e tyre si qenie njerëzore, duke vënë në pah përparësitë individuale të secilit për një karrierë të suksesshme!

6


Sukseset e Kolegjit Heimerer

STAF AKADEMIK

STAF ADMINISTRATIV

PROGRAME STUDIMI BACHELOR&MASTER

STUDENTË NË PROGRAMET E STUDIMEVE

MARRËVESHJE VENDORE DHE NDËRKOMBËTARE

130+

40+

4&1

1600+

50+

VIZITA STUDIMORE

HULUMTIME SHKENCORE

PUBLIKIME SHKENCORE

ARTIKUJ SHKENCORË

PREZANTIME NË KONFERENCA

100+

200+

60+

50+

100+

TRAJNIME PËR STAFIN

SIMPOZIUME TË ORGANIZUARA

KONFERENCA TË ORGANIZUARA

WORKSHOPE

SHPËRBLIME TË FITUARA NGA STAFI NË KONFERENCA

25+

9+

13+

50+

25+

KURSE TË GJUHËS GJERMANE

KËSHILLIM NË ORIENTIM PROFESIONAL

TRAJNIME

SHKOLLA VERORE

PUNËSIM NË VEND DHE JASHTË VENDIT

1500+

9000+

50+

2+

90%+

7


Menaxhmenti i Kolegjit Rektori

Sekretari

Dekanët

Rektori është autoriteti kryesor menaxhues i Universitetit, si dhe është përgjegjës për punën kontinuale dhe efektive të kolegjit. Rektori kujdeset për menaxhimin e kolegjit sipas politikës së përcaktuar nga Bordi Drejtues. Rektori bashkë me akterët e përmendur më lart janë autoritetet kryesore të qeverisjes dhe udhëheqjes së Kolegjit Heimerer. Zyra e Rektorit gjendet në katin e parë, numër 100, kjo zyrë është e hapur dhe në shërbim të të gjithëve.

Sekretari është zyrtari më i lartë administrativ në Kolegjin Heimerer. Sekretari udhëheq njësinë e administratës, ndihmon Rektorin në udhëheqjen administrative të institucionit, zhvillon dhe mirëmban sistemin informativ të menaxhimit, përgatit dhe organizon të dhënat për menaxhmentin si dhe ndihmon në çështje të tjera që kërkohen nga Bordi Drejtues, Rektori, dhe të cilat nuk janë të përcaktuara me Statut. Sekretari është përgjegjës për çështjet profesionale, administrative dhe teknike të Institucionit në këto fusha kryesore të përgjegjësisë: administrimi institucional, administrimi i personelit, administrimi juridik i studimeve dhe studentëve. Zyra e Sekretarit gjendet në katin e katërt, numër 402.

Dekanët hartojnë, zhvillojnë dhe udhëheqin planin strategjik për njësitë akademike relevante brenda Kolegjit Heimerer. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm akademik dhe strategjik të Kolegjit dhe drejtpërdrejtë janë anëtarë të këshillit akademik. Dekani, bashkë me stafin e vet, organizon dhe kontrollon punën mësimore shkencore në njësinë akademike përkatëse, si dhe përcjellë dhe kontrollon zbatimin e plan programeve mësimorë, merr pjesë në hartimin e planit kalendarik të procesit mësimor, harton oraret mësimore, oraret e provimeve dhe ndjek zbatimin e tyre, kontrollon saktësinë dhe korrektësinë e dokumentacionit të njësisë akademike që e menaxhon.

Prorektorati për Bashkëpunim Ndërkombëtarë dhe Projekte Kjo zyrë shërben si urë lidhëse në mes të Kolegjit Heimerer dhe partnerëve ndërkombëtarë në fushat e shkëmbimit të stafit, studentëve, zhvillimit dhe zbatimit të projekteve zhvillimore dhe inovative të bashkëfinancuara kryesisht nga programet e Komisionit Evropian. Njëkohësisht, kjo zyrë tenton të krijoj mundësi të reja për avancimin e shkathtësive dhe kompetencave të studentëve dhe stafi akademik. Përmes bashkëpunimit me partner strategjik ndërkombetarë, kjo zyrë mundëson ndërlidhjen e ekspertizës profesionale dhe hulumtuese të Kolegjit Heimerer me partnerët ndërkombëtarë. Si synim është krijimi i vlerave të reja duke filluar nga niveli i programeve akademike, hulumtimit dhe punësimit përmes bashkëpunimit vendor, rajonal dhe ndërkombëtar. Kësisoj, synohet pozicionimi i Kolegjit Heimerer si institucion referent dhe partner cilësorë nga Evropa Juglindore në kuadër të iniciativave ndërkombëtare në fushën e shkencave sociale, shëndetësore rehabilituese dhe menaxhimin e shërbimeve edhe institucioneve shëndetësore. Këtë zyrë mund ta gjeni në katin e parë, zyra numër 104a.

Prorektorati për mësim Kjo zyrë organizon dhe mbikëqyrë procesin e punës në aspektin akademik, propozon politika zhvillimore për programet studimore, propozon hapjen e programeve të reja akademike. I propozon Këshillit Akademik për miratim stafin akademik para çdo viti akademik. Punon ngushtë me rektorin dhe dekanët për implementim të planit të veprimit dhe mbështet dekanët në rast nevoje për çështje të ndryshme rreth programeve studimore, praktikave dhe çështjeve studentore. Zyre e Prorektorit për mësimdhënie ju mirëpret në katin e parë, numër 103a.

8

Prorektorati për Hulumtim dhe cilësi Kjo zyrë ka për mision të zhvillojë aftësitë hulumtuese dhe komunikuese të studentëve. Mbështet idetë hulumtuese të studentëve dhe realizimin e tyre. Luan rol të rëndësishëm në mbështetjen e punëtorëve shkencorë dhe studentëve në orientimin dhe procesin e mësimit të aktiviteteve hulumtuese, dhe publikimin e tyre në revista dhe konferenca shkencore. Kjo zyrë gjithashtu është garantuese e cilësisë në institucionin tonë, duke vlerësuar vazhdimisht performancën e mësimdhënësve dhe stafit mbështetës, si dhe njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat e studentëve. Zyra e Cilësisë i vlerëson të gjitha aspektet e rëndësishme që influencojnë të mësuarit e studentëve nga perspektiva të ndryshme. Shërbimet e kësaj zyre mund t’i gjeni në katin përdhesë, zyra 010 dhe 105.


Zyra e IT

Departamenti i Praktikave

Shërbimi i studentëve

Kolegji Heimerer është në hap me kohën moderne. Shërbimet e Kolegjit ofrohen përmes platformave elektronike dhe digjitale. Shërbimet e ndryshme që ofron zyra e IT brenda Kolegjit janë: E-biblitoteka, SIMS, MOODLE, Telekonferenca, shfrytëzimi i katër sallave të pajisura me Laptop për nevoja të realizimit të mësimit dhe kurseve, mbështetje teknike të nevojshme për staf dhe studentë. Zyra e IT kujdeset që shërbimet e tilla të kryhen ngado që ju jeni, pa pasur nevojë për pritje të gjata, madje nga vendbanimi apo shtëpia juaj. Misioni i Departamentit të IT-së është që t’i ofrojë studentëve dhe të gjithë stafit shërbime teknologjike efektive dhe të sigurtë. Zyra e IT gjendet në katin e parë zyra numër 109.

Ky departament koordinon pjesën praktike për programet: Infermieri e Përgjithshme, Pedagogjia Profesionale në Shëndetësi –Fusha Profesionale në Infermieri (PPSH – FPI), Logopedi, Ergoterapi, Teknik Laboratori dhe Master në Menaxhimin e Institucioneve Shëndetësore. Të gjitha programet në Kolegjin Heimerer kanë fokus të veçantë në pjesën praktike. Për ta realizuar në përpikëri këtë pjesë të kurrikulës ekziston department i veçantë që merret me organizimin e praktikës brenda dhe jashtë institucionit. Ky departament është përgjegjës për lidhjen e marrëveshjeve të bashkëpunimit me institucione shëndetësore dhe arsimore ( publike dhe private), rehabilituese, OJQ, etj. Çdo student ka të drejtë të përcaktohet për vendin dhe institucionin se ku do ta realizoj pjesën e Praktikës Klinike, të monitoruar nga Mentorët Klinik të cilët janë të licensuar. Kabinetet në Kolegjin Heimerer janë të pajisura me teknologji moderne dhe me të gjitha mjetet e punës që janë të nevojshme për të realizuar në praktikë njohuritë teorike. Që studentët tanë të jenë të gatshëm për punë në tregun evropian ne ofrojmë ushtrime shtesë në kabinete me profesionistë të cilët vijnë nga Gjermania, Zvicra, Maqedonia, Shqipëria. Studentët e kanë mundësinë që një pjesë të praktikës ta realizojnë edhe në vendet e Bashkimit Evropian në institucione arsimore dhe shëndetësore. Secili program ka edhe udhëheqësin e saj të praktikave. Kjo zyre gjendet në katin e parë zyra numër 102.

Kjo zyrë njofton dhe informon në baza të rregullta profesorët dhe studentët me oraret e ligjëratave, provimeve dhe informata të tjera të rëndësishme. Zyra po ashtu asiston në të gjitha çështjet e tjera administrative të kërkuara nga menaxhmenti. Zyra bën protokollimin e të gjitha dokumenteve zyrtare të studentëve. Arkivimin e dokumenteve të studentëve sipas rregullit për arkivim të Institucionit. Zyrtarët e kësaj zyre janë kontakti i parë me studentët, palët e interesuara, njëkohësisht janë urë lidhëse me departamentet përkatëse për të adresuar nevojat dhe kërkesat e tyre. Kjo zyrë po ashtu kontakton me palët e jashtme qe i drejtohen institucionit në formë elektronike dhe fizike. Të gjitha të dhënat lidhur me personat mbahen duke respektuar privatësinë e të dhënave, kurse mund të hapen vetëm për qëllime të caktuara në pajtim me ligjin në fuqi dhe sipas dispozitave të Statutit. Shërbimi i studentëve gjendet në katin përdhesë të Kolegjit Heimerer.

Qendra për Arsim dhe Karrier Me qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më cilësore ndaj studentëve tanë si dhe ndërlidhjes sa më të mirë me tregun e punës, Kolegji Heimerer ka themeluar Qendrën për Arsim dhe Karrierë (QAK). Arsimimi dhe aftësimi profesional i studentëve të Kolegjit Heimerer, në përputhje me standardet moderne ndërkombëtare është mundësia më e mirë që studentët tanë të kenë qasje në tregun e punës, me synim punësimin e të gjithë të diplomuarve në Kolegjin Heimerer. QAK është në shërbim të vazhdueshëm të studentëve, synim primar i së cilës është angazhimi, përgatitja dhe këshillimi sa më i mirë i studentëve, varësisht nga kërkesat e tyre dhe të tregut të punës. Qendra e Karrierës ka këto shërbime: Këshillimi për orientim në karrierë, Alumni, Programi Internacional për Karrierë (Kurset e Gjuhës Gjermane), EDUMED.

Departamenti i Financave Kjo zyrë shërben për çdo këshillë dhe ofron informata në lidhje me të gjitha lëvizjet monetare që i shoqëron studentët gjatë viteve të studimeve, ku hyjnë: paqartësitë lidhur me pagesat e semestrit, kontratat e tyre, faturat, projektet, donacionet, e të tjera.

9

Zyra për diploma dhe verifikime Diploma e Kolegjit Heimerer njihet në të gjitha universitetet dhe institucionet e arsimit të lartë në të gjitha vendet e botës. Sot studentët e Kolegjit Heimerer vazhdojnë studimet nëpër universitete dhe punësimin në institucione të ndryshme vendore dhe nderkombëtare. Gjithashtu vlefshmërinë e diplomave të Kolegjit Heimerer e garanton MASHT-i dhe Agjencia e Kosovës për Akreditim. Për të gjithë studentët të cilët dëshirojnë të vazhdojnë studimet jashtë vendit ose të fillojnë punën jashtë vendit, kjo zyre ofron shtojcën e diplomës e cila përmban përshkrimin e programit të studimeve të detajuar, procedurë kjo e cila hap rrugën e shkollimit dhe punësimit jashtë Kosovës. Po ashtu për të paraqit temën e diplomës duhet të drejtoheni tek kjo zyrë. Kjo zyrë gjendet në katin IV zyra numër 402 a.


Programet e studimeve Kolegji Heimerer ofron programe të ndryshme studimore, programe këto të gjitha të bazuara në praktikë, programet e nivelit Bachelor janë: Bsc. Infermieria, Shkenca Shëndetësore Terapeutike: Logopedia, Ergoterapia, Shkenca Shëndetësore Diagnostike: Teknik Laboratori, Pedagogjia Profesionale Shëndetësore/Fusha profesionale Infermieri, dhe në nivelin Master: Menaxhim i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore. Programet e Kolegjit Heimerer janë programe inovative, deficitare si në sistemin edukativ ashtu edhe në tregun e punës në Kosovë. Vizioni i Kolegjit Heimerer nuk është vetëm prodhim i kuadrove, por kualiteti dhe inkuadrimi i kuadrove në tregun vendor dhe ndërkombëtar. Profilet e studimeve në Kolegjin Heimerer sjellin ekspertë që janë deficitar dhe me nevojë urgjente në tregun e punës së Kosovës. Shoqëria, sistemi edukativ dhe sistemi shëndetësor ka nevojë për ekspertë të profileve që Kolegji Heimerer ofron për të përmbush kërkesat e tregut.

Përgjegjësia shoqërore e Kolegjit Heimerer

Kushtet e regjistrimit Kolegji Heimerer ka një numër të kufizuar të studentëve që pranon në profilet e veta të studimeve. Për kandidatet të cilët kanë diplomuar nga viti 2008 e tutje duhet të sjellin dëshminë relevante mbi përfundimin me sukses të provimit të maturës, për të gjithë kandidatet të cilët kanë diplomuar në ndonjë shkollë të mesme të shteteve të tjera, përveç certifikatave dhe diplomës për kryerjen e shkollimit 12-vjeçar, duhet të sjellin edhe dokumentet gjegjëse të llojit vendimin/certifikatë për njohje të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e Republikës së Kosovës. Kurse për studime Master duhet dëshmi (diplomë, certifikatë) e përfundimit të studimeve Bachelor ose studimeve bazike të llojit tjetër (katër vjeçar), po ashtu kandidatet të cilët kanë diplomë jo Kosovare (të huaj) përves certifikatës ose diplomës, duhet të sjellin edhe dokumentet gjegjëse të llojit vendimin/certifikatë për njohje të lëshuar nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Republikës së Kosovës.

Viti akademik

Parim bazë i institucionit tonë është ndikimi në shoqëri përmes avancimit të tri shtyllave: arsimit, shëndetit dhe punësimit! Një shoqëri e mirëshkolluar, e shëndetshme dhe me mundësi të mira punësimi, arrin të siguroi natyrshëm mirëqenien dhe të realizoj një mjedis human me respektim të drejtave bazë me mundësi pjesëmarrje dhe vetëorganizimi! Kolegji Heimerer identifikohet me parimet e një shoqërie demokratike në të cilat mbizotëron barazia gjinore, trajtimi i barabartë dhe diversiteti. Ndihemi përgjegjës për trajtim human të njeriut, çfarë edhe e dëshmojmë me të gjitha aktivitet tona.

10

Viti akademik për studimet Bachelor fillon në Tetor, kurse për studimet Master viti akademik fillon në Nëntor. Viti akademik është i organizuar në dy semestra, atë veror dhe dimëror. Semestri dimëror fillon me fillimin e vitit të ri akademik dhe zgjatë deri në janar, kurse semestri veror fillon në shkurt dhe përfundon në qershor.

Afatet e provimeve Studentët e Kolegjit Heimerer kanë mundësi t’i nënshtrohen vlerësimit në katër afate të provimeve, sipas statutit ato janë në: jnar, prill, qershor, shtator. Prioritet i Institucionit është që vlerësimi të jetë i vazhdueshëm, përmes detyrave të ndryshme si: hulumtime, seminare, ese, kollokviume, prezantime, aktivitetet e ndryshme dhe pjesëmarrja aktive nëpër konferenca shkencore e tjera.


11


PROGRAMET

Infermieri, BSc

Shkencat Shëndetësore për Profile Terapeutike Logopedi, BSc

Shkencat Shëndetësore për Profile Terapeutike Ergoterapi, BSc

12


E STUDIMIT

Shkencat Shëndetësore për Profile Diagnostike/ Teknik Laboratori, BSc

Pedagogji Profesionale në Shëndetësi/Fusha Profesionale Infermieri, BSc

Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore, MSc.

13


Infermieri BSc. Programi:

me këtë drejtim të diplomuarit kualifikohen me gradën Bachelor i Infermierisë. Sipas Këshillit Ndërkombëtar të Infermierisë ky profil ngarkon me detyrat e planifikimit, kryerjen dhe vlerësimin e kujdesit shëndetësor në të gjitha mjediset, duke promovuar shëndetin, parandalimin e sëmundjeve, kujdesin për të sëmurët dhe rehabilitimin. Studentët e diplomuar duhet të jenë në gjendje të veprojnë në një sërë kontekstesh të ndryshme specifike përfshirë punën në shëndetësi, parandalimin dhe edukimin, përpunimin e nevojave të pacientëve për kujdesin infermieror, kryerjen e detyrave në proceset diagnostike dhe terapeutike, koordinimit, raportimit, dokumentimit, dhe kryerjen e detyrave të lidhura me zhvillimin e praktikave.

Ne ofrojmë:

punësim të garantuar në Gjermani me kontratë afatgjate përmes Qendrës Gjermano Kosovare për Arsim dhe Karrierë, punësim në Kosovë në institucione private dhe publike, punë praktike në vend dhe jashtë vendit në Institucionet shëndetësore të nivelit primar, sekondar dhe terciar, licencë pune në Kosovë dhe Gjermani, kabinete moderne në kuadër të Kolegjit, kurse të gjuhës gjermane, pjesëmarrje aktive në Projekte Hulumtuese, pjesëmarrje në Simpoziume dhe Konferenca vendore dhe Ndërkombëtare, vizita studimore, aktivitete jashtëkurrikulare.

STUDIO INFERMIERI Kompetenca:

• Të veprojnë në përputhje me kërkesat profesionale, etike dhe ligjore të praktikës infermierore, të njohin dhe të reagojnë në mënyrë të përshtatshme në dilemat morale dhe etike dhe të situatave në praktikën e përditshme. • Të punojnë sipas parimeve të kujdesit infermieror, të respektojnë individualitetin, duke aplikuar një qasje holistike dhe të sigurojnë mbrojtjen e të drejtave të pacientëve dhe besimeve të tyre. • Të edukojnë, përparojnë dhe mbështesin ruajtjen e shëndetit, mirëqenien dhe komoditetin e individëve, familjeve, grupeve dhe komuniteteve, shëndeti i të cilëve është i kërcënuar nga sëmundja, lëndimin ose vdekja. • Të njohin dhe interpretojë gjendjet që devijojnë nga normalja dhe në bazë të vlerësimit të vendos diagnozën infermierore. • Të mendojnë në mënyrë kritike, të vlerësojnë, interpretojnë njohuri të ekspertëve në bërjen e vendimeve klinike për pacientët, për të siguruar kujdes të cilësisë së lartë në bazë të dëshmive. • Të aplikojnë shkathtësi në praktikën infermierore, përdorimin e mjeteve ndihmëse mjekësore teknike, të drejtojnë kujdesin infermieror - të sigurojnë privatësinë dhe sigurinë e pacientit, duke ruajtur vetëbesimin e pacientëve.

14


VITI I SEMESTRI I

ECTS

SEMESTRI II

ECTS

Bazat e infermierisë

12

Kujdesi për të moshuar, Gerontologji dhe Rehabilitim

24

Etika dhe filozofia në kujdesin infermieror në përputhje me legjislacion

3

Anatomi, fiziologji dhe patologji

3

Metodat e promovimit dhe edukimit shëndetësor

3

Modul zgjedhor II

3

Mikrobiologji dhe Parazitologji

3

Programi diagnostiko-terapeutik

3

Gjuhë angleze në infermieri

3

Modul zgjedhor I

VITI II SEMESTRI III

ECTS

SEMESTRI IV

ECTS

Kujdesi infermieror për fëmijë dhe adoleshentë me Pediatri

9

Kujdesi infermieror për pacientat e sëmundjeve të brendshme

18

Kujdesi infermieror në kujdesin e gruas me gjinekologji dhe Obstetrik

15

Psikologji e infermierisë dhe kujdes shëndetësor

3

Organizimi dhe Menaxhimi në Shëndetësi dhe kujdes infermieror

3

Sociologji e shëndetit dhe sëmundjes

3

Modul zgjedhor III

3

Modul zgjedhor IV

3

Modul zgjedhor V

3

VITI III SEMESTRI V

ECTS

SEMESTRI VI

ECTS

Kujdesi infermieror në shëndetin mendor me Psikiatri

12

Kujdesi infermieror tek pacientët e kirurgjisë

18

Infermieria në kujdesin shtëpiak

12

Ndihma urgjente në shëndetësi në rrethana të veçanta

3

Udhëheqje në kujdesin infermieror

3

Moduli zgjedhor VII

3

Moduli zgjedhor VI

3

Punim Diplome

6

LËNDËT ZGJEDHORE ECTS

ECTS

Higjiena spitalore dhe parandalimi i infeksioneve

3

Shëndeti publik dhe nutricioni

3

Komunikim në shëndetësi dhe ekipet shëndetësore

3

Evidenca e bazuar në praktikat infermierore

3

Siguria e pacientit

3

Kujdesi infermieror paliativ

3

Menaxhimi i resurseve humane

3

Kujdesi infermieror tek pacientët onkologjik

3

Kujdesi infermieror në njësit e kujdesit intensiv

3

Anestezioni dhe ringjallja

3

Metodat e hulumtimit në infermieri dhe shkrimi akademik

3

Struktura organizative e Dekanatit: • Dekani • Përgjegjës për praktika • Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies • Asistenti për çështje praktike • Asistenti për hulumtime dhe projekte • Referente e programit Larglinda.ademi@kolegji-heimerer.eu Emaili i programit: infermieri@kolegji-heimerer.eu Zyra numër 102

15


Shkencat Shëndetësore Terapeutike drejtimi Logopedi Programi:

Ne ofrojmë:

Shkencat Shëndetësore Terapeutike drejtimi Logopedi është në mesin e profesioneve më të reja në Kosovë, ky drejtim aftëson studentët profesionalisht me zbulimin, vlerësimin, diagnostikimin dhe trajtimin e fëmijëve e të rriturve që kanë probleme në të folur, gjuhë, komunikim, gëlltitje, zë, shkrim e lexim. Grada shkencore e juaja që arrini pas përfundimit të studimeve të kësaj dege është Bachelor (Bsc.) i Logopedis.

Shkencat Shëndetësore për Profile Terapeutike/Profili Logopedi në Kolegjin Heimerer ofron: kabinet modern, punë praktike në vend dhe jashtë vendit në Institucionet shëndetësore të nivelit primar, sekondar dhe terciar, mundësi punësimi, pjesëmarrje aktive në projekte hulumtuese, pjesëmarrje në simpoziume dhe konferenca vendore dhe ndërkombëtare, vizita studimore, aktivitete jashtëkurrikulare.

STUDIO LOGOPEDI Kompetenca: • Klasifikimi i çrregullimeve të gjuhës, të folurit, të zërit, të gëlltitjes, të shkrimit dhe leximit. • Klasifikimi i çrregullimeve dhe simptomave etiologjike. • Marrja e anamnezës personale dhe familjare. • Vlerësimi logopedik i cili konsiston në vëzhgimet e fëmijës në të gjitha situatat. • Aplikimi i testeve dhe procedurave për vlerësimin e klientëve me çrregullime në komunikim, shkrim, lexim dhe gëlltitje. • Interpretimi i rezultateve dhe prognoza e çrregullimeve në komunikim. • Planifikimi i trajtimit të klientëve me të gjitha llojet e çrregullimeve të komunikimit (artikulimit, rrjedhshmërisë, zërit dhe gëlltitjes) • Trajtimi i klientëve me aparatin e Implantit Koklear qe kanë vështirësi në dëgjim, me Sindromën Down, Spektrin e Autizmit, Paralizë Cerebrale, Mutizëm Selektiv, • Përcaktimi i objektivave, aktiviteteve, metodave dhe teknikave që do të përdorin gjatë seancës. • Përcaktimi i qëllimit diagnostifikues logopedik dhe arritja e shkathtësive të shkrimit të raportit dhe mendimit të logopedit në përputhje me qëllimet e vlerësimit dhe diagnostifikimit. • Krijimi i raporteve profesionale klinike.

16


VITI I SEMESTRI I

ECTS

SEMESTRI II

ECTS

Shkrim Akademik

6

Shkencat e gjuhës

6

Kompetencat, historia dhe roli profesional në TFGJ

6

Hyrje në strukturat e sistemit shendetësor

6

Gjuhë Angleze

3

Shkencat biomjekësore

6

Shkencat e sjelljes

6

Metodat specifike në TFGJ me fokusim në çrregullimet e gjuhës

8

Edukimi praktik: Orientimi në multidiciplinaritet

4

Edukimi praktik: Orientimi në TFGJ

6

VITI II SEMESTRI III

ECTS

SEMESTRI IV

ECTS

Metodat specifike për TFGJ me fokus çrregullimet e fituara të gjuhës

8

1.Metodat specifike në TFGJ me fokusim në çrregullimet e zërit

6

Arsyeshmeria klinike

6

Metodat specifike në TFGJ me fokusim në çrregullimet e të folurit

8

Dëshmia e bazuar në praktikë dhe të kuptuarit e hulumtimit

6

Statistikë dhe Epidemiologji/ Shëndeti publik

6

Edukimi praktik: Procesi Diagnostik

12

Edukimi Praktik: planifikimi dhe zbatimi i trajtimit

12

VITI III SEMESTRI V

ECTS

SEMESTRI VI

ECTS

Hyrje në metodat kualitative dhe kuantitative të hulumtimit

6

Bashkëpunimi ndërprofesional

4

Metodat specifike në TFGJ me fokusim në çrregullimet e gëlltitjes

6

Çështjet etike dhe diversiteti

6

Edukimi praktik: procesi i terapisë dhe evaluimit

18

Ekonomia e biznesit

4

Punimi i temës bachelor

12

Struktura organizative e Dekanatit: • Dekani • Përgjegjës për praktika • Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies • Asistenti për çështje praktike • Asistenti për hulumtime dhe projekte • Referente e programit arta.bekaj@kolegji-heimerer.eu Emaili i programit: logo.ergo@kolegji-heimerer.eu Zyra numër 106

17


Shkencat Shëndetësore Terapeutike drejtimi Ergoterapi Programi:

Shkencat Shëndetësore Terapeutike profili Ergoterapi është profesion i ri dhe deficitar në shërbimet shëndetësor në Kosovë. K profesion aftëson studentët me rikthimin e funksioneve tek personat me aftësi të kufizuara ose me nevoja të veçanta nëpërmjet përfshirjes së tyre në aktivitetet e jetës së përditshme, ku klienti/pacienti është gjithmonë në qendër. Grada shkencore qe arrini me përfundimin e studimeve të kësaj dege është Bachelor (Bsc.) i Ergoterapisë.

Ne ofrojmë:

mundësi punësimi, kabinet modern në kuadër të kolegjit, punë praktike në vend dhe jashtë në Institucionet shëndetësore të nivelit primar, sekondar dhe terciar, pjesëmarrje aktive në projekte hulumtuese, pjesëmarrje në Simpoziume dhe Konferenca vendore dhe ndërkombëtare, vizita studimore, aktivitete jashtëkurrikulare.

STUDIO ERGOTERAPI Kompetenca:

studentët e diplomuar në ergoterapi zotërojnë një bagazh të madh të kompetencave, duke filluar me vetë iniciativë për të mbledhur informata rreth rasteve, identifikimi i problemeve të klientit, zbatimi i planit ergoterapeutik, zgjedhja dhe përdorimi i instrumenteve vlerësuese, caktimin e qëllimeve ergoterapeutike që i përshtatet klientit, vlerësimi i rreziqeve para implementimit të terapisë (në klinik, në shtëpi, në komunitet, e të tjera), zhvillimi i planit të terapisë që përputhen me qëllimet ergoterapeutike, përgatitje e materialit për zbatimin e planit ergoterapeutik, vlerësimi dhe ri-vlerësimi i klientëve për progresin e tyre, lëshimi nga shërbimet e ergoterapisë, dokumentimin e raporteve SOAP (subjektivë, objektivë, aktiviteti, plani), aftësi për të krijuar një marrëdhënie terapeutike me klientin, bashkëpunimi me ekipet multi-disiplinare, aftësitë për të kuptuar dhe shprehur dobësitë dhe forcat e tyre në praktikë (vetë-vlerësimi real), vetë-menaxhimi, respekton ligjet etike të kodit të ergoterapisë, respekton dhe kupton ligjet e Kosovës lidhur me shëndetësinë dhe të drejtat e klientëve, dhe sigurinë e klientëve.

18


VITI I SEMESTRI I

ECTS

SEMESTRI II

ECTS

Shkrim Akademik

6

Kushtet shëndetësore II: ortopedi, neurologji dhe traumatologji.

6

Teoria dhe historia e ergoterapisë

6

Kushtet shëndetësore III: psikiatria dhe pediatria

6

Kushtet shëndetësore I: Njeriu i shëndoshë, kondicioni fizik, zhvillimi.

6

Fushat terapeutike të veprimit

6

Performanca profesionale për gjatë gjithë jetës

6

Procesi dhe diagnostifikimi ergoterapeutik, qasja e klientit në qendër

6

Gjuhë Angleze

3

Hyrje në strukturat e sistemit të kujdesit shëndetësorë

6

Laboratoret I: Fushat terapeutike të veprimit

6

Laboratoret II: Ergoterapia në fushat e neurofiziologjisë/ neuropsikologjisë/ ortopedisë

6

VITI II SEMESTRI III

ECTS

SEMESTRI IV

ECTS

Trajtimi në ET II: Trajtimin neuro-zhvillimor dhe përvetësimi i shkathtësive motorike në kornizën e referimit

6

Trajtimi në OT I: Zhvillimi, shqisor, sjelljen dhe kornizat njohëse të referimit

6

Trajtimi në ET III: Korniza rehabilituese e referimit (vocational rehabilitation)

6

Statistikë dhe epidemiologji / Shëndeti Publik

6

Dëshmia e bazuar në praktikë dhe të kuptuarit e hulumtimit

6

Mjeshtëria dhe teknikat krijuese II

6

Mjeshtëria dhe teknikat krijuese I

6

Laboratoret IV: Ergoterapia në fushën e rehabilitimit profesional” terapia e punës”

6

Arsyetimi Klinik

6

Laboratoret III: Ergoterapia në fushat psikosociale

6

VITI III SEMESTRI V

ECTS

SEMESTRI VI

ECTS

Teknologjia ndihmëse dhe përshtatja e ambientit

6

Bashkëpunimi ndërrprofesional

6

Hyrje në metodat kualitative dhe kuantitative të hulumtimit

6

Çështjet etike dhe të diversitetit

6

Laboratoret V: Ergoterapia në një zgjedhje të lirë të fushave të veprimi

9

Ekonomia e biznesit

6

Punim Diplome

12

Struktura organizative e Dekanatit: • Dekani • Përgjegjës për praktika • Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies • Asistenti për çështje praktike • Asistenti për hulumtime dhe projekte • Referente e programit arta.bekaj@kolegji-heimerer.eu Emaili i programit: logo.ergo@kolegji-heimerer.eu Dekanati për Ergoterapi gjendet në katin e parë zyra numër 106

19


Pedagogjia Profesionale Shëndetësore/ Fusha Profesionale Infermieri Programi:

Pedagogji Profesionale në Shëndetësi/ Fusha Profesionale Infermieri BSc është program unik dhe i vetmi në Kosovë dhe rajon. Të diplomuarit nga ky program tre vjeçar i studimeve marrin kualifikim profesional pedagogjik shëndetësor dhe arritjen e gradës shkencore Bachelor. Prototipi i programit studimor vjen nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Muenster, Gjermani, prej ku iu është adaptuar nevojave dhe rrethanave të Kosovës. Programi i studimeve Pedagogji Profesionale në Shëndetësi/ Fusha Profesionale Infermieri BSc është ndërtuar mbi bazën e misionit të Kolegjit Heimerer e që është të implementojë plan programet mësimore me mësimdhënës të kualifikuar dhe metodologji bashkëkohore e cila mundëson arritjen e standardeve evropiane për edukim të profesionistëve shëndetësor duke rezultuar në cilësi të matshme të shkathtësive dhe njohurive profesionale.

Ne ofrojmë:

• Mundësi pune praktike në vend dhe jashtë vendit në institucionet shëndetësore të nivelit primar, sekondar dhe terciar • Mundësi pune praktike në institucione arsimore vendore dhe jashtë vendit • Mundësi për pjesëmarrje aktive në projekte hulumtuese • Mundësi për pjesëmarrje në Simpoziume dhe Konferenca vendore dhe Ndërkombëtare • Mundësi për vizita studimore jashtë vendit • Mundësi për pjesëmarrje në aktivitete jashtëkurrikulare (edukative, sociale dhe kulturore) • Mundësi për shkëmbime përvojash me studentë të vendeve të ndryshme përmes programit të ERASMUS pjesë e të cilit është edhe Kolegji Heimerer.

STUDIO PEDAGOGJI PROFESIONALE SHËNDETËSORE Të diplomuarit nga ky program:

• Bëhen pedagog të shkëlqyeshëm shëndetësor • Bëhen promovues të shkëlqyeshëm të shëndetit. • Bëhen edukator të shkëlqyeshëm për edukimin shëndetësor • Bëhen hulumtues të shkëlqyeshëm në fushën e edukimit dhe promovimit të shëndetit.

Të diplomuarit nga ky program pregaditen për tregun e punës që të punojnë në sektorë të ndryshëm, si: • Pedagog shëndetësorë në institucione arsimore • Pjesëtarë dhe udhëheqës i ekipeve të edukimit dhe promovimit shëndetësor në institucione shëndetësore dhe OJQ • Menaxherë të qendrave edukimit të vazhdueshëm profesional • Menaxhim i rasteve dhe kujdesit në institucione shëndetësore • Ekspertizë profesionale të problemeve të ofrimit të kujdesit shëndetësor • Asistent hulumtues në institucione hulumtuese • Këshilltar për Informim- këshillim të pacientë në institucione shëndetësore • Udhëheqja e grupeve punuese të përkujdesjes ndaj kategorive të ndryshme të pacientëve

20


VITI I SEMESTRI I

ECTS

SEMESTRI II

ECTS

Kujdesi Infermieror

10

Shëndet Publik

5

Hyrje në metodat kualitative dhe kuantitative të hulumtimit

5

Legjislacioni e drejta e punës dhe e edukimit

5

Etika dhe filozofia në kujdesin infermieror në përputhje me legjislacionin e kujdesit

5

Bazat e menaxhimit të procesit edukativ

5

Kujdesi infermieror për fëmijët dhe adoleshentët

10

Mësimdhënia dhe mësimnxënia

10

VITI II SEMESTRI III

ECTS

SEMESTRI IV

ECTS

Kujdesi infermieror tek të moshuarit

5

Organizimi, menaxhimi dhe udhëheqja në shëndetësi dhe kujdes Infermeror

5

Gerontologji dhe rehabilitim

5

Shkathtësitë e komunikimit dhe metodat e zgjedhura të moderimit

5

Sociologjia e shëndetit dhe sëmundjeve

5

Aspektet e pedagogjisë profesionale

5

Pedagogjia shkollore

10

Pedagogjia për mësimin e të rriturve

5

Principet e didaktikës profesionale

5

Faza e praktikës së integruar

10

VITI III SEMESTRI V

ECTS

SEMESTRI VI

ECTS

Gjuha angleze

5

Fazës së praktikës

10

Metodologjia e procesit të punës në cilësinë e kujdesit shëndetësor dhe infermieror

5

Lëndë Zgjedhore II (Gjermanisht)

5

Dhimbja dhe menaxhimi i dhimbjes

5

Projekti

5

Psikologjia e shëndetit dhe shkathtësitë bazike nё kёshillim

5

Modul BA. Diploma

10

Lëndë Zgjedhore I (Shkrim akademik)

10

Struktura organizative e Dekanatit: Dekani Përgjegjës për praktika Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies Asistenti për çështje praktike Asistenti për hulumtime dhe projekte Referente e programit larglinda.ademi@kolegji-heimerer.eu Emaili i programit: ppsh@kolegji-heimerer.eu Dekanati për PPSH gjendet në katin e parë zyra numër 102.

21


Shkencat Shëndetësore për Profile Diagnostike, Teknik Laboratori Programi:

klinike, hematologjisë laboratorike, bakteriologjisë, parazitologjisë, virologjisë, mikologjisë, imunologjisë, histologjisë, citologjisë, transfuzionit, dhe mjekësisë eksperimentale dhe bërthamore. Studimet janë multidisiplinare, njohuritë dhe aftësitë e fituara mundësojë që studentët të kuptojnë patofiziologjinë e sëmundjes, disa prej teknologjive diagnostike, trajtimin dhe monitorimin e pacientëve.

Shkencat Shëndetësore Terapeutike / profili Teknik i Laboratorit është në përputhje me misionin dhe parimet e funksionimit të institucionit. Ky profil ofron gradën BSc. Studimet në këtë drejtim mundësojnë arritjen e njohurive dhe aftësive të cilat janë në përputhje me kërkesat e testeve klinike moderne që përdoren për ruajtjen dhe përmirësimin e shëndetit të njeriut. Është e nevojshme që vazhdimisht, të zhvillohen specializime shkencore dhe profesionale, në mënyrë që të aplikohen njohuri dhe teknologji të reja. Në studime, përkujdesemi për parimet etike dhe morale të nevojshme për bashkëpunim në mes të shfrytëzuesve të shërbimeve, kolegëve dhe profesionistëve tjerë shëndetësor. Një ekspert i këtij profili është i kualifikuar për të punuar në procedurat komplekse analitike në diagnostikën mjekësore laboratorike. Në mënyrë të pavarur kryen hulumtime komplekse nga fusha e kimisë

Ne ofrojmë:

mundësi punësimi, laborator modern në kuadër të kolegjit, punë praktike në vend dhe jashtë vendit në Institucionet shëndetësore të nivelit primar, sekondar dhe terciar, pjesëmarrje aktive në Projekte Hulumtuese, pjesëmarrje në Simpoziume dhe Konferenca vendore dhe ndërkombëtare, vizita studimore, aktivitete jashtëkurrikulare, studentët e këtij drejtimi janë shpërblyer me çmimin Best Poster Presentation.

STUDIO TEKNIK LABORATORI Kompetencat

• Marrjen, transportin, deponimin, përpunimin, analizimin dhe ruajtjen e materialit biologjik, ruajtjen dhe kalibrimin e aparateve me aplikimin e parimeve të kontrollit të cilësisë • Kryerjen e kërkimeve komplekse në të gjitha fushat e mjekësisë laboratorike me njohuri në përdorimin e pajisjeve të thjeshta dhe komplekse, të cilat veprojnë në parimin e spektrofotometrisë, fluorimetrisë, polarimetrisë, nefelometrisë, turbidimetrisë, denzitometrisë, absorbimit atomik të spektrofotometrik, kromatografisë së gazrave, elektroforezës, metodave radiokimike. • Përcaktimi i substrateve, metabolitëve, aktiviteti enzimatik, nivelet e hormoneve, vitaminave, mikroelemente, barërave dhe metabolitëve të tyre në materialin biologjik • Përcaktimi i hemogramit, numrit të elementeve te gjakut, nivelit të hemoglobinës etj. • Hulumtimet e transfuzionit: përcaktimi i grupeve të gjakut, Rh faktorit, eritrociteve, leukociteve dhe monociteve, testi antiglobulinik, testi Combs, testet serologjike të dhuruesve dhe marrësve me rastin e transfuzionit, kontrollin e reaksioneve pastransfuzionit dhe të gjitha hulumtimet e nevojshme të gjakut për dhuruesit dhe shtatzënat. • Përgatitja e preparateve histologjike: fiksimi, dehidrimi, mbjellja e indeve, parafinimi, teknikat e marrjen në mikrotom, kriostat, ngjyrosja rutinore dhe speciale histologjike, patologjia molekulare, hidratizimi in situ dhe imunofluoreshenca • Parimi i teknikave dhe metodave citogjenetike, identifikimi i kromozomeve të njeriut, metodat e diagnostikës molekulare

22


VITI I SEMESTRI I

ECTS

SEMESTRI II

ECTS

Shkenca sociale tё aplikuara

3

Vendosje klinike 1

6

Bazat e bioanalizёs

3

Vendosje klinike II

3

Bazat e biomjekёsisё

6

Bazat e komunikimit dhe Informacionit

3

Lёngje tё trupit 1

7

Diagnoza laboratortike, sistemet organike dhe funksionale

3

Diagnoza laboratorike – Lёngjet e trupit 2

6

Sistemet organike dhe qelizat 1

6

VITI II SEMESTRI III Sistemet organike dhe qelizat 2 Struktura molekulare dhe qelizore Diagnostikë laboratorike, sistemet organike dhe qelizat

ECTS 7.5 7 8.5

SEMESTRI IV

ECTS

Vendosja klinike 2 (75 orё)

2

Informacion dhe komunikim ndёrkombёtar

7

Diagnostika laboratorike e qelizave dhe strukturave molekulare

7

Metodat e hulumtimit shkencor

3

Menaxhimi i cilёsisё nё sisteme shёndetёsore

5

Reflektim nё procesin e mёsimnxёnies 3+

1

Metodat e hulumtimit shkencor

4

Praktika klinike II

3

Vendosja klinike 2 (125orё)

5

VITI III SEMESTRI V

ECTS

SEMESTRI VI

ECTS

Informacion dhe komunikim profesional

10

Profesionalizmi dhe akademizmi

Menaxhim i projektit dhe hulumtimi

10

Ligji dhe ekonomia nё sistemin e ruajtjes sё shёndetit

4.5

Vendosje klinike III

14

Informacion dhe komunikim profesional 2

7.5

Vendosje klinike III

10

8

Struktura organizative e Dekanatit: • Dekani • Përgjegjës për praktika • Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies • Asistenti për çështje praktike • Asistenti për hulumtime dhe projekte • Referente e programit vlora.xhemajlaj@kolegji-heimerer.eu Emaili i programit: tek.laboratori@kolegji-heimerer.eu Dekanati për Teknik Laboratori gjendet në katin e parë, zyra numër 106.

23


Menagjimi i Institucioneve dhe i Shërbimeve Shëndetësore niveli Master Programi:

Programi Master Menaxhimi i Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore, ofrohet nga Kolegji Heimerer me ligjërues të dëshmuar ndërkombëtarë, vendorë dhe nga rajoni, me përvojë të gjerë profesionale. Ky profil aftëson kandidatët në përballimin e vështirësive, sfidave të ndryshme që ju dalin gjatë procesit të menaxhimit të Institucioneve dhe Shërbimeve Shëndetësore.

Ne ofrojmë:

• Programi i ynë synon që të ofrojë kualitet të lartë të edukimit, bazuar në standardet e BE dhe nevojat e tregut të punës në fushën e menaxhimin shëndetësor në Kosovë. • Programi ofron mundësi për studentët që ata të marrin përgjegjësinë dhe të punojnë në ndonjë institucion si anëtarë të një ekipi me mbikëqyrje nga mentorët. • Kur e përfundojnë këtë program studimi, të diplomuarit

Kompetencat:

Përmes këtij programi, të diplomuarit fitojnë aftësi menaxheriale dhe udhëheqëse për të drejtuar institucione të ndryshme të kujdesit shëndetësor, fitojnë aftësi në menaxhimin e projekteve përfshirë zhvillimin e projektit, planifikimin buxhetor, implementimin, monitorimin dhe vlerësimin dhe po ashtu fitojnë aftësi në hulumtim shkencor, bazik dhe të aplikuar. Studentët e diplomuar të këtij programi po ashtu përgatiten për të punuar si këshilltarë në politikat publike në institucione qendrore dhe komunale shëndetësore.

24

do të marrin njohuri dhe do të zhvillojnë shkathtësi dhe kompetenca të vlefshme të cilat mund të aplikohen në këto profile profesionale: • Manaxher të klinikave. • Menaxher i qendrave të mjekësisë familjare. • Menaxher të shtëpive të pleqve. • Menaxher i institucioneve hulumtuese. • Këshilltar dhe akterë të zhvillimit të politikave shëndetësore në nivel lokal dhe qendror të institucioneve. • Konsulent në sektorin shëndetësor. • Përveç institucioneve vendore ku studentët mund ta kryejnë punën praktike, me të cilat kemi nënshkruar bashkëpunimi, Kolegji Heimerer ka edhe partner ndërkombëtar me të cilët gjithashtu janë realizuar marrëveshje bashkëpunimi. • Studentët angazhohen maksimalisht në projekte hulumtuese dhe iniciativa që lidhen me fushë veprimtarinë e programit.


VITI I SEMESTRI I

ECTS

SEMESTRI II

ECTS

Shёndeti Publik

5

Promovimi i shёndetit

5

Menaxhimi dhe analiza e sistemit shёndetësor

6

Burimet njerёzore

6

Legjislacioni i kujdesit shёndetёsor

5

Zhvillimi dhe sjellja organizative

6

Menaxhimi i cilёsisё nё kujdesin shёndetёsor

6

Ndёrmarrёsi dhe shёndetёsi

5

Zgjedhore I

4

Zgjedhore I

4

Zgjedhore II

4

Zgjedhore II

4

VITI II SEMESTRI III

ECTS

SEMESTRI IV

ECTS

Metodat statistikore pёr hulumtim nё kujdesin shёndetësor

5

Internship

6

Mjekёsi e bazuar nё evidencё

5

Seminar hulumtues

4

Ekonomia dhe financat nё shёndetёsi

6

Tema e masterit (projekt Hulumtues)

20

Metodat e hulumtimit nё kujdes shёndetёsor

6

Zgjedhore I

4

Zgjedhore II

4

LЁNDЁT ZGJEDHORE

ECTS

Cikli i Menaxhimit të projektit

4

Shkrim akademik

4

Hulumtimi i aplikuar dhe zhvillimi i politikave

4

Lidershipi dhe strategjia

4

Sistemet e informimit në shëndetësi

4

Ligji i punës

4

Komunikimi dhe Menaxhimi i konfliktit

4

Menaxhimi i rasteve/kujdesit

4

Gjuhë angleze (Upper-Intermediate)

4

Zhvillim njerëzor

4

Etika në shëndetësi

4

Struktura organizative e Dekanatit: • Dekani • Përgjegjës për praktika • Asistente e programit për çështje organizative dhe të mësimdhënies • Asistenti për çështje praktike • Asistenti për hulumtime dhe projekte • Referente e programit vlora.xhemajlaj@kolegji-heimerer.eu Emaili i programit: mshish@kolegji-heimerer.eu Zyra e Dekanatit të masterit Menaxhimi i Institucioneve Shëndetësore gjindet në katin e parë numër 105.

25


AVANTAZHET E STUDIMIT NË KOLEGJIN HEIMERER 26


27


Avantazhet e studimit në Kolegjin Heimerer Hulumtimet/Publikimet

Kolegji Heimerer i kushton vëmendje të posaqë angazhimit të studentëve në hulumtime dhe publikime të punës së tyre shkencore. Kolegji ka zyret e veta të posaçme që punojnë, angazhohen si dhe përkrahin studentët në hulumtimet dhe në publikimet e tyre. Në kuadër të kësaj ka takime të rregullta javore me studentë të zyrës për hulumtime, përmes të cilave janë arritur të përfundohen një numër i madh i hulumtimeve shkencore ku disa prej tyre janë prezantuar në konferenca ndërkombëtare, dhe të tjera janë shpërblyer me çmime të ndryshme.

Konferencat

Kolegji Heimerer organizon dhe merr pjesë në një numër të madh të konferencave shkencore, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Konferencat e tilla janë pjesë e organizimeve të zakonshme të Kolegjit, duke ju dhënë një mundësi studentëve dhe stafit akademik vendor dhe ndërkombëtar për avancimet e tyre në fushën e shkencës, hulumtimit, akademisë, e të tjera. Kolegji organizon tri konferenca e ato janë:

1. Simpoziumi Ndërkombëtar i Shkencave Shëndetësore - Ky simpozium organizohet për çdo vit, dhe vitin e kaluar u organizua i teti me radhë, ku kishte gjithsej 4 Workshope, 38 prezantime shkencore për migrimin, sigurinë e pacientit, efektet e trajtimeve logopedike, dhe të tjera, me më shumë se 650 pjesëmarrës. 2. Konferenca Evropian e Terapisë së Gjuhës dhe të Folurit – ku vitin e kaluar kishte prezantues nga Britania e Madhe, SHBA, Portugalia, Qipro, dhe nga Ballkani, me diku më shumë se 350 pjesëmarrës, me 2 Workshope, 19 prezantime orale, dhe 8 posterë prezantime, 110 studentë

28

nga Kolegji Heimerer, 18 studentë nga Kolegjet tjera, 88 pjesëmarrës pasiv, 22 prezantues aktiv. 3. Konferenca Ndërkombëtare e Infermierisë – ku gjatë vitit të fundit kishte 1 tryezë diskutimi, 13 prezantime orale dhe 16 posterë prezantime duke prekur fusha të rëndësishme shëndetësore me qëllim të avancimit dhe shtimit të njohurive rreth fushës së infermierisë me ekspertëve të shumtë ndërkombëtarë që erdhën gjithandej nga Britani e Madhe, Gjermania, Spanja, Maqedonia dhe Shqipëria, për të ndarë me audiencën njohuritë e tyre.


Konferencat, Simpoziumet dhe evenimetet të tjera me karakter shkencorë:

Zyra për hulumtim ka takime të rregullta javore me student, përmes të cilave janë arritur të përfundohen rreth 20 hulumtime shkencore ku disa prej tyre janë prezantuar në konferenca ndërkombëtare, dhe të tjera që kanë fituar çmime, si p.sh: • Majla Salihu, fituese e Poster Prezantimit më të Mirë, në Konferencën e Shkencave Shëndetësore në Sofje, Bullgari, Arbnore Bucolli, vendin e dytë për poster prezantim në Simpoziumin e 6-të në Graz, Austri, dhe rreth 7 çmime tjera në konferenca kombëtare dhe ndërkombëtare. • Çmimi i dytë në shkollën pranverore të organizuar nga Kolegji Heimerer dhe Friedrich Ebert Stiftung (2017), për punimin e studentëve të programit Pedagogji Profesionale në Shëndetësi me titull “The impact of a migrants story in students tendency to migrate”. • Pjesëmarrja në Konferencën “Manipulimet Mjekësore & Testet Diagnostike”. • Pjesëmarrja e studentëve të programit Pedagogji Profesionale në Shëndetësi në Konferencën e 12’të për Shkenca Sociale në Amsterdam të Holandës me hulumtimin “The impact of music in memory”. • Studentët e programit Pedagogji Profesionale në Shëndetësi pjesëmarrës në Simpoziumin e 8’të të shkencave shëndetësore, rrëmbyen çmimin e parë për poster prezantim dhe çmimin e dytë për prezantim oral. • Studentët e programit Pedagogji Profesionale në Shëndetësi pjesëmarrës në Vienë të Austrisë në Konferencën e 13’të të Shkencave Sociale me hulumtimin me titull “Policy in relation with health of citizen” e i cili u publikua dhe si artikull i plotë në revistë shkencore. • Studentët e programit Pedagogji Profesionale në Shëndetësi pjesëmarrës në konferencën e dytë të terapisë së gjuhës dhe te folurit me hulumtimin me titull “Heshtje Plote Ze” duke rrëmbyer çmimin e parë si prezantim oral.

29


Ndërkombëtarizimi / Projektet / Mobilitetet / Parneritetet

Kolegji Heimerer gëzon sukseset e veta falë bashkëpunimit ndërkombëtar përmes shkëmbimeve, partneritetit, projekteve, përmes zyrës së posaqme që kujdeset për mbarëvajtjen e këtyre proceseve. Përmes këtyre aktiviteteve jo vetëm që është ngrit Kolegji në nivelet më të larta, por edhe vetë Kolegji tashmë ndikon në suksesin dhe progresin e bashkëpunëtorëve të vet. Kolegji Heimerer deri më tani ka këto marrëveshje: o Universiteti Metropolia, Finlandë o Universiteti JAMK – Finlandë o Universiteti Carinthia – Austri o Universiteti Ramon Llull – Spanjë o Universiteti Groningen – Holandë o Shkolla D’ASSAS – France o Universitetin ESSNA – Portugali o Universiteti Savonia – Finlandë o Universiteti Salfore – Angli o Universiteti Halle - Gjermani o Universiteti Metropolia – Finlandë o Universiteti JAMK – Finlandë o Universiteti Maribor – Slloveni o Universiteti Kolegji Ghentit – Belgjikë o Universiteti Nikolas Kopernikus – Poloni o Universiteti Carinthia – Austri o Universiteti Yeni Yezil – Turqi o Universiteti Manisa – Turqi o Universiteti Maribor – Slloveni o Universiteti Halle - Gjermani Numri i bashkëpunimeve ndërkombëtare për momentin janë katër (4), shifërrkjo në rritje e sipër. Këto bashkëpunime janë të llojeve të ndryshme, ku mund të përmendim: a. Zhvillimi dhe zbatimi i programit të master të menaxhimit të shërbimeve dhe institucioneve shëndetësore. b. Zhvillimi i rehabilitimi social përmes edukimit – ngritja e kapaciteteve profesionale dhe moduleve të rejave sipas qasjeve moderne dhe standardeve ndërkombëtare p.sh. pacientët në qendër, bashkëpunimi ndër-diciplinar. c. Shkëmbimi i stafit dhe studentëve me universitete cilësore evropiane. d. Zhvillimi i iniciativave të përbashkëta inovative për Kosovë, regjion dhe BE në kuadër të sektorit të shëndetësisë (plakjes së shëndetëshme, qendrave rehabilituese) dhe metodave inovative të zhvillimit, vleresimit dhe njohjes në treg të punës së kompetencave profesionale.

Shtatë marrëveshje të reja bashkëpunimi me institucione parafillore, për organizimin e praktikave.

Pas marrëveshjes së bashkëpunimit të Kolegjit dhe Cochlear, departamenti i SHSHT-së ka përkthyer dhe përshtatur për herë të dytë manualin (librin) se si duhet të punohet me fëmijë e implantuar.

Licensimi i Logopedëve të parë në Kosovë, të cilët gjatë konferencës së dytë Evropiane të terapisë së gjuhës dhe të folurit u nderuan me thirrjen Ambasadorë të Logopedisë

Në kuadër të projektit të iniciuar nga departamenti i Logopedisë, Kolegji Heimerer ka nënshkruar marrveshje bashkëpunimi me Institutin për Logopedi në Shkup, ku pjesë e kësaj marrëveshje ndër të tjerash përfshihet: mbështetja, dhe avancimi i studentëve përmes monitorimit të praktikave të studentëve të Logopedisë përmes bashkëpunimit dhe bashkërenditjes së aktiviteteve të parapara në programet arsimore. Organizimi i trajnimeve me tematika të ndryshme të karakterit shkencor dhe kualifikues. Realizimi i ligjeratave nga ligjërues të huaj me tematika të caktuara.

30


Aktivitetet ekstrakurrikulare Kolegji Heimerer ofron aktivitete ndër më të ndryshmet (ekstrakurrikulare) sipas kërkesave dhe nevojave të vet studentëve. Kurset e gjuhës gjermane

Kolegji Heimerer ofron kurse të gjuhës Gjermane, duke u bazuar në standardet Europiane – Common European Framework (CEF) nivelet, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Kurset realizohen konform kërkesave dhe nevojave të studentëve, si për avancim në karrierë, po ashtu për nevoja profesionale apo personale. Kurset mundësohen nga mësimdhënës të përgatitur dhe me eksperiencë të gjuhës gjermane dhe me literaturë bashkëkohore. Metodologjia didaktike atraktive dhe interaktive i jep mundësi studentëve që ta mësojnë gjuhën gjermane brenda kohës optimale për të mësuar një gjuhë të huaj me profesionalizëm.

Teatri Social

Trajnime për aftësi të buta

Klubi i debatit

Orientimi në Karrierë

Kolegji Heimerer është i pari institucion edukativ në Kosovë dhe Rajon, i cili ka integruar brenda programit të tij didaktik trajnimet e teatrit social. Teatri social është një metodë bashkëkohore e edukimit jo formal, që i mundëson studentëve të bëhen pjesë e disa trajnimeve interaktive dhe argëtuese për të fuqizuar dhe zhvilluar shprehitë artistike, sociale dhe komunikuese. Gjithashtu kjo metodë realizohet me qëllim të pasurimit të jetës sociale të studentëve të Kolegjit. Teatri social propozohet si trajnim dhe kërkim i mirëqenies psikofizike i individit nëpërmjet krijimit të praktikave efikase të komunikimit dhe të të shprehurit. Kolegji e ka të organizuar edhe klubin e debatit, qëllimi është që të shtrohen dhe të diskutohen tema të ndryshme. Klubi i debatit ka për qëllimë të inicojë tema që lidhen me tematikat e profileve studimore, por edhe sipas nevojës edhe me tema tjera të përditshme. Ky klub organizon debate të ndryshme në formë kontinuale për avancimin e mendimit kritik, mendimit ndryshe, dëgjimin aktiv, përmbajtjen, vetpërmbajtjën, pranimin e mendimeve të ndryshme dhe opinioneve të ndryshme.

Të gjithë jemi në dijeni për aftësitë e domosdoshme për një treg pune dinamik, i cili kërkon një punonjës që i përshtatet ndryshimit të kompetencave dhe përgjegjësive në vendin e punës. Ne i japim prioritet formimit të studentëve duke i ofruar edhe trajnime për zhvillimin e aftësive specifike, siç është ai i aftësive të buta. Brenda këtij trajnimi studentëve i ofrohen njohuri dhe zotësi për modalitetet dhe format më të mira dhe bashkëkohore për të shkruar një CV, letër motivuese, duke zhvilluar punën grupore, etikën në punë, aftësitë e vendimmarrjes, e menaxhimit të kohës, vet-motivimin, si dhe teknika të ndryshme efikase të intervistimit për punë. Këtë paketë trajnimi Kolegji Heimerer e monitoron dhe funksionalizon nëpërmjet Departamentit për Këshillim dhe Karrierë. Për periudhën maj 2018 – korrik 2018 trajnimi është ofruar për rreth 90 studentë të Kolegjit Heimerer në Prishtinë, Gjakovë dhe Maqedoni, të cilët janë pjesë e programit internacional për karrierë. Studentët në fund të trajnimit kanë përfituar edhe një Certifikatë Pjesëmarrjeje. Çdo vit Kolegji organizon ligjërata dhe testime të ndryshme profesionale lidhur me mbështetjen e studentëve të ardhshëm dhe potencial në orientimin drejt profileve që i përshtaten aftësive dhe mundësive të tyre. Organizimet e tilla bëhen në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit, Drejtoritë Komunale për Arsim, si dhe vetë shkollat anë e mbanë Kosovës. Me anë të ligjeratave, maturantët dhe semimaturantët njihen me tematikat e orientimit në karrierë, shkathtësitë për punë si dhe lidhjen e aftësive personale me profilet e caktuara profesionale. Maturantët dhe semimaturantët krijojnë një njohje më të gjërë të aftësive dhe resurseve të tyre, duke fituar siguri për përzgjedhjen e rrugëtimit të tyre akademik në të ardhmen. Për vitin mësimor 2018-2019 rreth 116 shkolla të mesme anë e mbanë Kosovës kanë përfituar sesione informuese rreth orientimit për karrierën.

31


Shërbime terapeutike falas

Brenda Kolegjit bashkëpunojnë një numër i madhë elitarë i ekspertëve dhe terapeutëve me profile të ndryshme profesionale. Kolegji ofron shërbimet e tilla terapeutike falas për të gjithë. Shërbimet e tilla janë nga fusha e ndryshme kryesisht ato që edhe janë programe studimore të Kolegjit.

Aktivitete Humanitare

Kolegji, stafi dhe vetë studentët merrin pjesë rregullishtë në aktivitete dhe organizime të ndryshme humanitare. Organizimet e tilla janë pjesë e punës dhe aktiviteteve të përditshme të Kolegjit. Për shembull, dhurimi i gjakut, gjithashtu gjatë vitit të kaluar kishte mbledhje të fondeve për aktivitet humanitar në repartin pediatrik të QKUK-së, ku u shpërndanë mbi 120 dhurata.

Praktikat ne vend dhe jashtë

Kolegji Heimerer ka marrëveshje bashkëpunimi për organizimin e pjesës praktike me pothuajse të gjitha institucionet relevante në Kosovë. Organizimet e pjesës së praktikës thyejnë barrierat kufitare, sot kolegji organizon aktivitete praktike edhe jashtë Kosovës.

Punësimi

Aspekti më shqetësues i tregut të punës në Kosovë është papunësia. Për shkak të mundësive të kufizuara për të gjetur punë të rinjtë sot dekurajohen dhe tërhiqen nga tregu i punës. Kolegji duke qenë në dijeni të problematikave të ndryshme të tregut të punës së Kosovës, dhe jostabilitetit gjatë dekadës së fundit, i kushton vëmendje Vizita studimore Mysafirë special çështjes së punësimit të studentëve të tij. Rritja e mobilitetit dhe shkëmbimet e Kolegji kujdeset për organizime Për këtë arsye Kolegji ka ngritur Zyrën e ndryshme studimore i afron studentët të ndryshme duke ftuar Programit Internacional për Karrierë, e cila drejt mundësive të reja të punësimit mysafirë të ndryshëm me është lobuese për punësimin e studentëve dhe nxit formimin e tyre profesional dhe profile të ndryshme vendor dhe në institucionet shëndetësore brenda dhe personal. ndërkombëtarë. Organizimet me jashtë Kosovës. Ky program ofrohet për Studentët e Kolegjit Heimerer gëzojnë karakter të tillë janë kontinuale studentët e Kolegjit, gjithashtu edhe për të drejtën e pjesëmarrjes në shkëmbime dhe gjithmon me qëllime që profesionistë të shëndetit jashtë Kolegjit. të vizitave studimore jashtë Kosovës. studentët të perfitojnë nga Ky program përqendrohet në formimin Tashmë Kolegji ka marrëveshje përvojat e tilla. Kolegji Heimerer dhe përgatitjen e studentëve dhe të të me institucione të ndryshme jashtë organizon rreth 60 vizita të interesuarve me shkathtësi profesionale Kosovës, ku mundësohen vizita mysafirëve special brenda një dhe të komunikimit në gjuhën gjermane, studimore, shkëmbim i përvojave viti. duke përgatitur kështu profesionistë të profesionale me studentë dhe aftë për të punuar edhe në tregjet globale. Vizita në kompani të profesionistë ndërkombëtarë. Nga kërkesa në rritje e studentëve ka ndryshme Çdo vit një grup i organizuar studentësh lindur nevoja që Programi Internacional Kolegji Heimerer ofron mundësi nga drejtime të ndryshme të Kolegjit, të vizitave edukative dhe atraktive për Karrierë përveçse në Prishtinë, të hapë dërgohen për vizita studimore në filialet e tij në Gjakovë, Maqedoni dhe në kompani të ndryshme. Këto Shkollat Heimerer në Gjermani dhe në Shqipëri. vizita i mundësojnë studentëve klinikat Gjermane, kryesisht në Mynhen Deri tani nëpërmjet Programit është të njihen me hierarkinë brenda të Gjermanisë. mundësuar: një kompanie, me procesin e - Nënshkrimi i 8 kontratave me vendimmarrjes, me ndikimin punëdhënës gjerman. e kulturës organizative, me - Nënshkrimi i 25 kontratave me Unionin e dinamikat e grupit dhe me Bizneseve Shqiptare në Gjermani për punë shkathtësitë e duhura për punë sezonale. në tregun e sotëm.

32


PIK

Programi Internacional për Karrier (PIK) ka për qëllim të ofrimit të arsimit cilësor, karrierës profesionale dhe përgatitjes për punësim të studentëve që kanë studiuar ose studiojnë Shkencat Shëndetësore. PIK është program përmes së cilit ofrohet një programi komplementar studimor nga fusha e shëndetësisë, praktikës profesionale me standarde evropiane, si dhe kurse në ngritjen e përvetësimit të gjuhës gjermane (dhe gjuhëve të tjera) dhe marrjes së licencës së punës në Kosovë, Gjermani dhe vende të tjera.

EDU-MED

EduMed - QAK, përmes njësive akademike të Kolegjit Heimerer ofron programe të shumta për Edukim të vazhdueshëm për punëtorët shëndetësorë, të akredituara nga Ministria e Shëndetësisë, Odat profesionale (OIK,OMK, OFK, OFK, e të tjera), AKK dhe institucionet tjera përgjegjëse. Përveç trajnimeve të shkurtra që tanimë janë ofruar, synohet që në afat sa më të shkurtër të aplikojmë edhe për trajnimet e mesme (mbi 10 ditë) , si dhe programe të specializimit profesional deri në dy vite (Niveli 5).

Alumni

Marrëdhënia me studentët nuk përfundon me diplomimin e tyre pranë Kolegjit Heimerer. Mbas diplomimit ata kanë mundësi që të bëhen pjesë e rrjetit Alumni, i cili organizon aktivitete të ndryshme të profileve edukative dhe kulturore, të cilat drejtohen e menaxhohen nga vetë studentët. Rrjeti i Alumnit i Kolegjit Heimerer gëzon një numër prej rreth 451 studentësh, prej të cilëve shumë kanë pasur mundësi që të vazhdojnë studimet e tyre jashtë kufive të Kosovës. Nëpërmjet këtij rrjeti studentëve aktual i mundësohet të bëhen pjesë e eksperiencave të ndryshme ndërkombëtare, nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme të përbashkëta që realizohen.

33


Këshillimi në Karrierë dhe Marketingu ( KKM )

Tutoring

Kolegji posedon programe dhe sisteme të ndryshme mbështetë, të cilat janë në funksion të studentëve, njëra nga këto është edhe Tutoring. Studentët kanë mundësi të gjejnë mbështetje nga organizimet e tilla me studentë dhe profesor tutor. Organizimet e tilla bëhen për arsye ndër më të ndryshmet, si për shembull për arsye studimore, jetës së përditshme studentore, jetës sociale, jetës familjare, aktiviteteve të ndryshme, e të tjera.

Kolegji Heimerer ofron këshillim të vazhdueshëm profesional për të gjithë studentët e kolegjit (gjatë gjithë periudhës studimore), nxënësve të shkollave të mesme të larta, profesionistëve shëndetësor, si dhe grupeve qytetare.

Këshilli studentor

Studentët kanë organizatën e vetë studentore dhe përfaqësuesit e vetë në këtë organizatë (këshillin studentor). Këshilli studentor është pjesë e shumë vendimeve ekzekutive në Kolegj. Këshilli Studentor kujdeset për mbarëvajtjen e studimeve të studentëve dhe është urë lidhëse e studentëve me Kolegjin.

Trajnime

Transporti

Studentët gjatë vitit akademik kanë mundësi të jenë pjesë e trajnimeve të ndryshme brenda dhe jashtë vendit. Trajnimet e tilla organizohen sipas

Kolegji ofron transport falas për studentët e Kolegjit Heimerer, shërbimet e transportit cilësohen si të sakta, të sigurta, me kohë dhe komode.

studimore të vetë Kolegjit.

Biblioteka

Kolegji posedon bibliotekën mё moderne, me tё gjitha furnizimet e nevojshme pёr studentët si shfrytëzues tё Bibliotekës sё Kolegjit. Gjithashtu studentët mund tё shërbehen edhe me bibliotekë online, kjo bibliotekë vazhdimisht rifreskohet me libra tё reja dhe materiale

34


Lokacioni (harta)

HOTEL BACI

KALABRIA QKUK VETERNIK ALBI MALL

VETERNIK

HOTEL GLORY

VETERNIK GORENJE

VETERNIK

35


Studentët në

KOLEGJIN HEIMERER

+377 44 952 462; +386 49 947 343 www.kolegji-heimerer.eu info@kolegji-heimerer.eu

Udhëzues për studentët - Kolegji Heimerer  

Udhëzues për studentët - Kolegji Heimerer Students Guide

Udhëzues për studentët - Kolegji Heimerer  

Udhëzues për studentët - Kolegji Heimerer Students Guide

Advertisement