Page 1

faroesoccer 6/ 2011

Тре не рс борнойФа ре р:

« Яс мог уповыс ит ьре з у льт а т ыкома нды»

J oe _ 1 3( ИльяКиняпин) : пот ус т оронумикрофона

ЛИЦЕНЗИЯ№ 3 4 ФУТБОЛЬНЫЙСОЮЗФАРЕРСКИХОСТРОВОВ


faroesoccer 6/ 2011

Соде ржа ние Обз орпе рв ог од ив из иона1 1 1 2т у ры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4с т р. Обз орд ив из иона3 А1 1 1 2т у ры

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7с т р. . На двыпу с комра бот а ли: Ру ков од ит е л ьпрое кт аАл е кс е йГоршков( Al g e r d) c ol ot oon@y a nde x . r u

Гл а в ныйре д а кт орНикит аТв е ряков( Te r mi na t or ) Диз а йн, в ё рс т каАл е кс е йАв рорин( Kol ba s s ) a v r or i n@qi p. r u

Жу рна л ис т ы: Па в е лСа фронов( Ta ba r e s ) c r onj e( Ал е кс е йКомис с а ров ) l e s hi k 8 9

2

Сборна яФа ре рс е г од ня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 0с т р. Гос т ьноме ра : J oe _ 1 3( Ил ь яКиняпин) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 3с т р.


faroesoccer

6/ 2011

Доброг овре ме нис у т ок, у ва жа е мыечит а т е ли! FSпрод ол жа е тос в е ща т ьфа ре рс ку ю фу т бол ь ну юд е йс т в ит е л ь нос т ь .К с ожа л е нию,в с ена шикома нд ы пов ыл е т а л иизе в року бков , т а кчт ома т е риа л овнаэ т ут е мубол ь шенебу д е т . За т ов пе ре д иКл у бныйКу бок иКу бокБа нкаима т чис борной.Ув ыу в ы,т ол ь кот ов а рище с кие .Вихпре д д в е риина ш обоз ре в а т е л ь ре шилпоз на комит ьв а ссфа ре рс койс борнойиз« бол ь шог о»фу т бол а . Вод номизпрошл ыхноме ровмы у жера с с ка з ыв а л иобис т ориикома нд ы.Наэ т отра з–с а ма ячт онинае с т ьа кт у а л ь на яинформа ция: с ос т а в , т ре не р, ре з у л ь т а т ывныне шне мот борочномцикл е . Та кжемыпод г от ов ил ис юрприз , с в яз а нныйсг ос т е мноме ра . Наэ т отра звэ т омка че с т в ев ыс т у пилJ oe _1 3 ( Ил ь я Киняпин) ,кот орый обычно на х од ит с я по д ру г у юс т оронумикрофона .Пос мот рим,ка к он с пра в ил с ясне обычнойрол ь ю. Прият ног очт е ния! Ру ков од ит е л ьпрое кт аFS ,

Al g e r d

3


faroesoccer 6/ 2011

ОБЗОРПЕРВОГОДИВИЗИОНА 1112ТУРЫ

Лид е рс т в оБ3 6Торс х а в напрод ол жа е т с явг ру ппе пре с л е д ов а т е л е йл ока л ь ныел а киров киипот е ри очков .

« Б71Са нду р»-« ВБВа г у р»2: 0 Хоз яе в ах от ьив л а д е л ине кимпре иму ще с т в ом, нонебе з т ру д аобыг ра л ие д инол ичног оа у т с а йд е рад ив из иона . Пе рв ыймячбылз а битл ишьна4 2мину т е ,ипочт ид о с е ре д иныв т орог от а ймабыл онеяс но,с у ме е тл и« Б7 1 Са нд у р»у д е ржа т ьэ т оша т коепре иму ще с т в о. Гос т и, не с мот ря на ра з ницу в кл а с с е ,не от с ижив а л ис ьв оборонеид ов ол ь ноне пл ох оконт ра т а ков а л и.Нокл а с с в з ялс в оё . На6 4мину т ефорв а рдх оз яе вРа с му сНил ь с е н пос т а в илт очкувэ т ойв с т ре че–2 : 0 .« Б7 1Са нд у р»в с ё д а л ь шеу д а л яе т с яотз оныв ыл е т а .

« Ку ной»-« Ска ла »3: 0

4

Ра в на яборь баме жд уэ т имикома нд а мипрод л ил а с ь л ишь пе рв ый т а йм – на 4 5 мину т ех оз яе в а от крыв а ют с че тг ол а м,а с пу с т я 6 мину т пос л е на ча л ав т орог оу д в а ив а ютпре иму ще с т в о.« Ска л а » в ыбра л анаэ т уиг рус х е мусод нимна па д а ющими на с ыще нной с ре д не йл иние й,чт о прине с л ое й бол ь ше ев л а д е ниемячомвс е ре д инепол я,нопа с ы на е д инс т в е нног о форв а рд ад ох од ил и ст ру д ом. « Ку ной»х от ьи ме нь шев л а д е лмячом,нос у ме л на л а д ит ь от л ичну ю пе ре па с ов ку и быс т ро пе ре х од илце нт рпол я,чт оиприне с л оре з у л ь т а т . Бл а г од а ряэ т ойпобе д ех оз яе в апе ре ме с т ил ис ьна4 с т рочкувт у рнирнойт а бл ицеипрод ол жа ютв е с т и борь буз аме д а л и.А г ос т и прод ол жил и па д е ние в низ .

« Ка лдба к»-« Нордюройг ьяэ р»2: 4 Се ре д няку т у рнирной т а бл ице был о т ру д но чт ол ибо прот ив опос т а в ит ь од ному из л ид е ров че мпиона т а , поэ т ому « Ка л д ба к» из бра л е д инс т в е нно пра в ил ь ну ю т а кт ику на ма т ч – с т а рт ов ый на т ис к.Эт оприне с л опл од ы,х оз яе в а


ОБЗОРПЕРВОГОДИВИЗИОНА 1112ТУРЫ

пов е л ивс чё т еу же на 6 мину т е .В д а л ь не йше м « Норд юройг ь яэ р»пе ре х в а т илинициа т ив уи кконцу пе рв ог от а йма в ыше лв пе рё д .Вт орой т а йм х оз яе в а в нов ь на ча л и са т а к и им у д а л ос ьс ра в нят ьс чё т . Уд е ржа т ьэ т отре з у л ь т а тони нес мог л и.Кл а с се с т ь кл а с с , г ос т и, напос л е д нихд в у хмину т а хз а бивд в амяча , в ых од ятпобе д ит е л ямив с т ре чи.

« ТБТвё ройри»-« ГИГё т а »1: 2 Дв у х не д е л ь на я пол ос а не у д а ч« Гё т ы» не ожид а нно пре рв а л а с ьвв ые з д ной в с т ре че с кома нд ой « ТБ Тв ё ройри» .Хоз яе в ана ча л има т чса т а к,нод обит ь с я у с пе х ас мог л ит ол ь коподз а на в е спе рв ой пол ов ины в с т ре чи. Пос л е пе ре рыв аг ос т и с мог л и не мног о в з в инт ит ьт е мп.Эт ог о ока з а л ос ьд ос т а т очно чт обы оборона « Тв ё ройри» пе ре с т а л а у с пе в а т ь з а на па д а ющимиг ос т е й.Вит ог ед в амячавис пол не нии Хе л ь г и Бе рг ма наприне с л и« Гё т е »т ру д ну ю побе д ув г ос т ях .

« Б36Торс х а вн»-« ЭБ/ Ст ре йму р»3: 0 Лид е р,кра д ос т ис в оихмног очис л е нныхбол е л ь щиков , прод ол жа е тпрох од ит ь с яка т компос в оимоппоне нт а м, не в ид я ос обой ра з ницы,кт о прот ив не г о иг ра е т , с ил ь на яил ис л а ба якома нд а .Нас е йра збылпов е рже н с е ре д няк д ив из иона « ЭБ/ Ст ре йму р» ,кот орый с мог прод е ржа т с явоборонед о6 6мину т ыв с т ре чи, ад а л ь ше пропу с т илт рибе з от в е т ныхмяча .

faroesoccer

6/ 2011

ну жнойпобе д ы,кот ора яв ыв од ите г оначис т ое3 ме с т о.

« СИФСа нда ва г у р»-« МБМидва г у р»7: 0 « СИФ Са нд а в а г у р» од е ржа л бол е е че м у бе д ит е л ь ну ю побе д уна д од ним иза у т с а йд е ров д ив из иона ,т е мс а мыме щёбол ь шеот ойд яотз оны в ыл е т а .Ещёд опе ре рыв авв орот аг ос т е йв л е т е л о д в амяча .Пос л ет ог о,ка кз а щит ник Мид в а г у ра Ол е йфБе ре нт с е нпол у чилв т ору юже л т у юка рт очку иг ос т и ос т а л ис ьв д е с ят е ром,мячи вихв орот а пос ыпа л ис ька кизрог аиз обил ия.

« Фра мТорс х а вн»-« НИФНолс ой»3: 1 Гос т и,у с т у па яс опе рникупос ил е ,т е м ни ме не е с мог л ина в яз а т ьборь буивна ча л ев с т ре чив ыйт и в пе ре д .Но от с у т с т в ие из з ат ра в мы од ног о из це нт ра л ь ныхна па д а ющихнепоз в ол ил о ра з в ит ь у с пе х . Хоз яе в а же с у ме л и в пол ной ме ре в ос пол ь з ов а т ь с яс в оимпре иму ще с т в омис кл онит ь ча шув е с оввс в оюпол ь з у .

В12т у редваа у т с а йде равс т ре т илис ьме жду с обой – с ильне йший не выявле н.Лиде р продолжа е т пот их оньку обыг рыва т ь конку ре нт ов е щё больше у кре пляяс ь на пе рвомме с т е .

« Киркюбор»-« СИСорва г у р»4: 1

« ВБВа г у р»-« МБМидва г у р»2: 2

Це нт ра л ь ныйма т чт у ра ,не с мот рянаит ог ов ыйс чё т , пол у чил с я инт е ре с ным и з а х в а т ыв а ющим.До конца пе рв ойпол ов иныв с т ре чииг рапрох од ил анав с т ре чных ку рс а х .И т а ,ид ру г а якома нд ы име л иша нснав з ят ие в орот . На4 5мину т еэ т оу д а л ос ь« Киркюбору » . Ту тжес ра с с т ройс т в а ,ил и по ка кой д ру г ой причине г ос т и д опу с ка ют ошибку в с е ре д ине пол я, и х оз яе в а у д в а ив а ютре з у л ь т а т .Кче с т и« СИ Сорв а г у ра »унихне опу с т ил ис ьру ки,и они с мог л и кс е ре д инев т орог о т а ймас окра т ит ьра з рыввс че т е . Но, в ид имо, э т обылне их д е нь .В конце в с т ре чи « Киркюбор» пров од ит в в орот ас опе рникае щёд в амячаи д обив а е т с яс т ол ь

Вс т ре ча д в у ха у т с а йд е ров д ив из иона прошл ав бе с компромис с ной борь бе .Ус т у па яс опе рникув с ил е , х оз яе в ана коне цт ос мог л ипре од ол е т ьпол ос у не в е з е ния и пре рв а л ис е рию из 1 1 пора же ний под ряд .Хот я« ВБВа г у р»бол ь шу ю ча с т ьв ре ме ни оборонял с я, кома нд а не пл ох о с мот ре л а с ь в конт ра т а ка х .« МБ Мид в а г у ру »т а к и неу д а л ос ь с л омит ь с опрот ив л е ние х оз яе в , и г ос т и д ов ол ь с т в ов а л ис ь т ол ь ко од ним очком. В

5


faroesoccer 6/ 2011

ОБЗОРПЕРВОГОДИВИЗИОНА 1112ТУРЫ

з а кл юче ние с т оит от ме т ит ь ,чт о в конце в с т ре чи пол у чилт ра в муна па д а ющийх оз яе вСв е нБь ё рнс т рё м, чт оу с у г у бл яе тне з а в ид ноепол оже ниекл у ба .

Ма т чниче мос обе ннонез а помнил с я.Хоз яе в аиг ос т и на не с л ив с е г опоод номуу д а рувс т в орв орот .Наэ т ом в с еинт е ре с ныемоме нт ы вэ т ом ма т чез а кончил ис ь . « Ска л а »прод ол жа е тне в ыра з ит е л ь ноев ыс т у пл е ниев э т омче мпиона т е , ка к, в проче м, иБ7 1Са нд у р.

от ыг ра л ис ь на кома нд е« ЭБ/ Ст ре йму р» . На ча в в с т ре чуса т а к,онина5 0мину т ед ов е л ис че тд о0 : 4 . Фу т бол ис т а м« ТБТв ё ройри»вэ т отв е че ру д а в а л ос ь пра кт иче с кив с ё .Хоз яе в а мжене мног онепов е з л о, чт овв орот а хг ос т е йс т оял Ху а н Хос е Ча в е з , кот орыйнет ол ь копре с е ка лихпопыт киз а бит ь ,но ис а м от крылс чё твэ т ойв с т ре чепробивс в ое г о оппоне нт ас ошт ра фног о. Вд а л ь не йше м,в ид имо в ообра з ив с е бя форв а рд ом,он в концев с т ре чи с л е г кабе з а л а бе рноот не с с якз а щит ес в оихв ороти пропу с т илд в амяча .

« Нордюройг ьяэ р»-« Ку ной»3: 0

« СИСорва г у р»-« Б36Торс х а вн»0: 1

В це нт ра л ь ном ма т че т у ра в с т ре ча л ис ь « Норд юройг ь яэ р»и« Ку ной» . Хоз яе в ад ов ол ь нобыс т ро з а бил ид в амячаи у жена9мину т ев е л и2 : 0 .Иг ра пол нос т ь ю прох од ил а под д икт ов ку « Норд юройг ь яэ ра » .Уг ос т е йпос л епров а л ас т а рт ов ог о от ре з ка ,в ид имо,опу с т ил ис ьру ки и напрот яже нии в с е йв с т ре чионит а кинес мог л ина не с т иниод ног о у д а равс т в орв орот .Хоз яе в анапос л е д нихмину т а х с мог л и вт ре т ий ра з ог орчит ьг ол кипе ра г ос т е йи в ыиг ра л искру пнымс че т ом.

Ма т чме жд уд в у мяэ т имис опе рника ми,попра в у , можно на з в а т ь це нт ра л ь ным.Иг ра прох од ил ав у порнойборь бесв з а имнымиа т а ка ми. Вс е9 0мину т в с т ре чи кома нд ыд е монс т риров а л ив е л икол е пный фу т бол . Ие с л ии« Б3 6Торс х а в н»ииме лне бол ь шое т е ррит ориа л ь ноепре иму ще с т в о,т о« СИ Сорв а г у р» компе нс иров а лэ т ос а моот д а че й иг роков .Ког д а с е ку нд на яс т ре л капошл анас в ойпос л е д нийкру ги ка з а л ос ь , чт ох оз яе в ас мог у тл ишит ьл ид е рапе рв ых очков , а т а капос л е д нихз а кончил а с ьв з ят ие мв орот .

« ГИГё т а »-« Ка лдба к»3: 1

« Киркюбор»-« Фра мТорс х а вн»5: 0

Хоз яе в а ,окрыл е нные побе д ой в пре д ыд у ще мт у ре , с мог л и побе д ит ьи вд ома шне йв с т ре че . На ча л о с л ожил ос ьд л яниху д а чно,на1 9мину т еонипов е л ив с чё т е .В д а л ь не йше м пол у чил т ра в му на па д а ющий г ос т е й Ва л е нт ину сТа т ь янс е н.Выше д ше й наз а ме ну Ант ине сГу рс ке нс е н ре шил д ока з а т ь ,чт о он може т иг ра т ьвос нов е . Емуэ т оу д а л ос ьна2 6мину т е , ког д аон в е л икол е пныму д а ромс ра в нялс чё твэ т ойв с т ре че .Но е щёд опе ре рыв а« Ге т а »с нов ав ышл ав пе ре д .Доконца в с т ре чииг рапрох од ил авобоюд оос т рыха т а ка х ,нов концебыл иу д а чл ив е йх оз яе в аз а бив шиет ре т иймяч.

« Киркюбор»пос л еэ т ойпобе д ыпрод ол жа е тборь бу з ав т ороеме с т оие щёбол ь шеу кре пил с янат ре т ь е м. Гос т ив ыг л яд е л и не мног о ра з обра нными и не с мог л иниче г опрот ив опос т а в ит ьх оз яе в а м, кот орые кра д ос т ис в оихпокл онниковв ыд а л ив е л икол е пну ю иг ру ,д оминиров а внапол еспе рв ойд опос л е д не й мину т ы.

« Ска ла »-« Б71Са нду р»0: 0

« ЭБ/ Ст ре йму р»-« ТБТвё ройри»2: 5 Гос т и,ра з оз л ё нныепре д ыд у щимпора же ние м,с пол на

« НИФНолс ой»-« СИФСа нда ва г у р»2: 1 На ча вне у д а чноэ т ув с т ре чу , х оз яе в ас мог л ина йт ив с е бес ил ы инет ол ь коот ыг ра т ь с я,ноиз а кончит ь ма т чспобе д нымре з у л ь т а т ом.« СИФ Са нд а в а г у ру » не мног онепов е з л о: име яне бол ь шоепре иму ще с т в о, онинес мог л ире а л из ов а т ье г овг ол ы. Обз орпод г от ов ил

c r o nj e

6


ОБЗОРДИВИЗИОНА3А 1112ТУРЫ

1 1 йт у р Ве лба с т а ду р2: 0Ве с т ма нна « Вол ны»принима л и нас в ое мс т а д ионекома нд у ,не на бра в шу ю д ос е л е ни е д иног о очка – « яс т ре бов » « Ве с т ма нны» . Хоз яе в а пол я че т ко и с л а же нно д е йс т в ов а л и напрот яже нии в с е г о пое д инка ,и д а же у д а л е ние од ног о из с в оих иг роков не поме ша л о од е ржа т ь им побе д у .Оба мяча в а кт ив е Ма г нии Дорма с она .

Микла да лу р4: 1Ойра рба ки « Воины» « Микл а д а л у ра » прошл ис ь ка т ком по « в икинг а м»« Ойра рба ки» .Хоз яе вд а женес му т илг ол г ос т е йна2мину т еине ре а л из ов а нныйимипе на л ь т ина 1 0мину т е .Ув е ре нна яи л е г копре д с ка з у е ма япобе д а х оз яе в , кот орыепрод ол жа ютпог онюз ал ид е ра ми.

faroesoccer

6/ 2011

« Де л ь фины»« Рит у в ика »не в з ра чнопров е л и ма т ч прот ив « Скё л инг у ра » .Оно и понят но,в е д ь им прот ив ос т оял л ид е р че мпиона т а , кот орый прод ол жа е т шт а мпов а т ь побе д ы на кл а с с ес ра з нице йвод инмяч.

Анир2: 0СвинойСу дра да лу р « Анир» иг ра л с од ним из пре д с т а в ит е л е йт а к на з ыв а е мог о « бол от а » – « в ол ка ми» из « Су д л а д а л у ра » . Ра з ницавкл а с с еощу ща л а с ьпох од у в с е й иг ры.Ос обе нно э т о брос а л ос ьвг л а з апри ре а л из а ции с оз д а нных моме нт ов . При обоюд оос т ройиг ре« Анир»с у ме лд в а жд ыпора з ит ь в орот аг ос т е йиос т а в ит ьс в оиназ а мке .

Ха ра льдс с у нд2: 2Ра вну рФК Це нт ра л ь ный ма т ч т у ра пол у чил с я оче нь

Рит у вик0: 1Скё линг у р

7


faroesoccer 6/ 2011

з ре л ищнымибог а т ымнас обыт ия.Хоз яе в апол я, ше д шиенав т оройпоз ициивче мпиона т е ,на ча л и ма т ча кт ив не е« орл ов » , з а нима в ших5с т рочку . Они иот крыл ис че твма т че .А пот омна ча л ос ьчт от о не объяс нимое .Сна ча л ах оз яе в апол у чил иг ол в ра з д е в а л ку . За т е м в ов т ором т а йме был из г на н с пол я це нт ра л ь ный пол у з а щит никСкол а с инс ки,с пу с т я 1 0мину тпол у ча е тт ра в муе г окол л е г аСоре нс е н. Ив д ов е рше ниев с е хбе дг ос т из а бив а ютв т оройг олна 8 4мину т е . Ка з а л ос ьбы, в с е . Нох оз яе в а , с жа вв ол ю вку л а к,у с т роил и шт у рм в ороти на9 0мину т е с ра в нял ит а кис че твэ т омма т че .

КИКла кс вик2: 1Ройн Хоз яе в апринима л ит ипичног ос е ре д няка , кот орый с ов с е мне д а в нопол у чилнов ог ог л а в ног от ре не ра . Вид имо, э т отфа ктипод с т е г ну лг ос т е й, в е д ьонини вче м неу с т у па л их оз яе в а м,аме с т а ми ихд а же пе ре иг рыв а л и.На9 0 +1 мину т е ,ког д ау жев с е м ка з а л ос ь ,чт оничь яне из бе жна ,г ос т ипобе жа л ив пос л е д нюю а т а куис мог л из а т ол ка т ьмячвс е т ку . Тяже л а япобе д а .

ОБЗОРДИВИЗИОНА3А 1112ТУРЫ

пе ре д а чи Ол ив е ра Янг а и поке р Ма рл а Абе л е нд ы. 4 1 .

1 2 йт у р Ве с т ма нна0: 3СИСу мба « Де л ь фины»« Су мбы»прод ол жил ис е рию иг р прот ив а у т с а йд е ров че мпиона т а .3 ма т ч -3 побе д ы и ни од ног о пропу ще нног о мяча .5 мяче й в э т их в с т ре ча х на с че т у Ге рт а Ке рпа рс е на

Ойра рба ки1: 0Ве лба с т а ду р Кома нд ыпе ре дэ т имма т че мра з д е л ял ов с е г о3 очка ,поэ т ому ма т ч ожид а л с я инт е ре с ным и бое в ым.Та коноив ышл о,т ол ь ков отг олмы у в ид е л ив с е г о од ин.За бил ие г о« в икинг и» , кот орые ме с т а ми с мот ре л ис ь инт е ре с не е с опе рника .

Скё линг у р0: 3Микла да лу р

« Де л ь фины»из« Су мбы»обыг ра л исминима л ь ным с че т ом« ог ни»« Ху с а в ика » , кот орыед а женес мог л и у с т роит ьх от ька кое т опод обиешт у рмав оротна пос л е д нихмину т а х .

Прод ол жил ос ь побе д ное ше с т в ие « в оинов » « Микл а д а л у ра » .Оче ре д на яу в е ре нна япобе д аи нена дке мнибу д ь ,ана дл ид е ромче мпиона т а . Гос т и прод е монс т риров а л и пот ряс а ющий на с т рой,был ил у чшев ов с е хкомпоне нт а хи з а с л у же ннора с т е рз а л их оз яе впол я.Хе т т рик нас че т уЭйд у наВа т т е рс а д а .

Ску вой4: 1Ла нг а с а нду р

СвинойСу дра да лу р2: 1Рит у вик

Лид е рпринима ла у т с а йд е раи э т им в с ес ка з а но. Пра в д а , напе ре рывкома нд ыу х од ил иприс че т е0 1 . Вов т оромт а ймев с ев с т а л онас в оиме с т а . 4г ол е в ые

Ис нов ав с т ре чаз аше с т ьочков .« Вол ки»из « Су д ра д а л у ра » ,кот орыебол ь шу ю ча с т ьма т ча проиг рыв а л и« д е л ь фина м»иот бив а л ис ьотих ра з нообра з ныха т а к,с у ме л ивконцепров е с т и д в е ра з ящие конт ра т а ки и в ырв а т ьт а ку ю в а жну юпобе д у .

Ху с а вик0: 1СИСу мба

8


ОБЗОРДИВИЗИОНА3А 1112ТУРЫ

faroesoccer

6/ 2011

Ра вну рФК2: 2Анир Оче ре д нойма т чс ос е д е йпот а бл ицев ыд а л с яинт е ре с нымив е с е л ым.Хоз яе в апов е л и2 0к1 5мину т е , пот омпоче му т оброс ил ииг ра т ь ,от д а винициа т ив ус опе рнику ,з ачт оипопл а т ил ис ь .2 2иэ т ое ще не пл ох ойд л янихре з у л ь т а т .

Ройн0: 3Ха ра льдс с у нд Хоз яе в апол яу му д рил ис ьра з г ромнопроиг ра т ьг ос т ям, кот орыес3 1мину т ыиг ра л ив д е с ят е ром, ас7 1 мину т ыв д е в ят е ром( ! ! ! ) .Приэ т омонинес оз д а л иниод ног ома л ома л ь с киопа с ног омоме нт а .Та кое ощу ще ние , чт ог ос т ииг ра л ивбол ь шинс т в е , аневме нь шинс т в е .

КИКла кс вик1: 1Ску вой Це нт ра л ь ныйма т чт у рапол у чил с яярким,ног ол овбыл ома л о.Хоз яе в апол яв оз ил и« Ску в ой»в е с ь ма т ч,ноз а бит ьс мог л ил ишьод на жд ы.Гос т ижет е рпе л и,авконцеброс ил ис ьот ыг рыв а т ь с я,и не под ра жа е мыйМа рлАбе л е нд ас ра в нялс че т .Пос л е д ние1 0мину тг ос т ибил ис ьненажиз нь ,ана с ме рт ьиот с т оял иничь ю.

Ла нг а с а нду р2: 0Ху с а вик Вма т чеа у т с а йд е ров« ма яки»у в е ре ннопе ре иг ра л и« ог ни»« Ху с а в ика »иод е ржа л ит е мс а мым у же в т ору юпобе д увче мпиона т е . Обаг ол аз а билка пит а нкома нд ыВиккиКе ре нс е н.

Обз орпод г от ов ил

l e s hi k 8 9

9


РЕАЛЬНЫЕФАРЕРЫ СБОРНАЯ

faroesoccer 6/ 2011

Сборна яФа ре рс е г одня Вс е м д оброг о в ре ме ни с у т ок! Пре д с т а в л яю в а ше му в нима нию в т ору юс т а т ь ю о ре а л ь ной с борной Фа ре рс ких ос т ров ов . Зд е с ь я поз на комит ьв а ссс ос т а в омс борной, проше д шим ма т чикЕв ро2 0 1 2 ,ат а кжес ка жупа рус л ово т ре не рес борной. Пое х а л и! Пра кт иче с кив с еиг рокис борнойФа ре рс кихос т ров ов иг ра ют на род ине .На приме р,в с ял иния обороны пре д с т а в л е на от е че с т в е нными кл у ба ми: « Ру на в ик» , « Викинг у р» , « Торс х а в н» , « Ст ре йму р» , « ИФ» . Пол у з а щит ники т а кже иг ра ют в фа ре рс ких кл у ба х , т ол ь ко Яку п Боргне име е т пос т оянног о кл у ба на д а нный моме нт . Ат а ку юща я л иния пре д с т а в л е на т а кимикл у ба ми,ка к« Торс х а в н» ,« Тофт ир» ,« Б3 6 » ,

« Ру на в ик» ,

10

« Ст ре йму р» .

Ед инс т в е нными

л е г ионе ра ми в с борной яв л яют с я на па д а ющий Крис т иа н Хол ь с т из д а т с ког о " Сил ь ке борг а " , иг ра ющий под номе ром 1 0 ,и г ол кипе р Гу нна р Нил ь с е н, пре д с т а в л яющийа нг л ийс кий" Ма нче с т е р Сит и" . Пос л е д не муфа кт уябылкра йнеу д ив л е н,т а кка к д у ма л , чт о фа ре рс кие фу т бол ис т ы ма л о г д е в ос т ре бов а ны.Пров е рив фа кт т ру д оу с т ройс т в а Нил ь с е на ,у бе д ил с я в э т ом оконча т е л ь но и бе с пов орот но.Не л ь з я,пра в д а ,с ка з а т ь ,чт о он яв л яе т с яос нов нымиг роком.Че с т ног ов оря,ина в т орог о номе ра он не т яне т :бол ь шу ю ча с т ь в ре ме низ а« г орожа н»вра мкеиг ра е тДжоХа рт ,а под ме няе те г оШе йГив е н. Прошл ыйс е з онНил ь с е н пров е лва ре нд евкома нд еа нг л ийс ког опе рв ог о д ив из иона « Тра нмир Ров е рс » . Чт о ка с а е т с я в ыс т у пл е ний з а« Ма нче с т е р Сит и» ,т о,ка же т с я, ониог ра ничив а ют с яма т че мпрот ив« Арс е на л а »2 а пре л я2 0 1 0г од а ,вкот ором Нил ь с е нв ыше лна з а ме нуна7 5 ймину т ев ме с т опол у чив ше г от ра в му Гив е на .Ма т чз а кончил с яс ос че т ом 0 : 0 ,т а кчт о че с т ьфа ре рс ког о« му нд ира »г ол кипе рнеу ронил .


РЕАЛЬНЫЕФАРЕРЫ СБОРНАЯ

Приве ду с ос т а в с борной Фа ре р в ныне шне м от борочномцикле : Голкипе ры: Гу нна р Нил ь с е н ( " Ма нче с т е р Сит и" ) , Тору рТомс е н( " АБ" ) , Яку пМикке л ь с е н( " ИФ" ) . За щит ники: Йох а н Да в ид с е н ( " Ру на в ик" ) , Ат л и Гре г е рс е н ( " Викинг у р" ) , Фрод и Бе нь яминс е н ( " Торс х а в н" ) ,Эг ил Бе ( " Ст ре йму р" ) ,Эйна р Ха нс е н ( " Ру на в ик" ) , Ба рт а лЭл иа с с е н( " ИФ" ) . Полу з а щит ники:Йона с ТорНа е с( " Ру на в ик" ) ,Янн Пе т е рс е н( " Ру на в ик" ) ,Яку п Борг ( ) ,Бог и Ле кин ( " Ру на в ик" ) , Юс т ину с Ха нс е н ( " Ру на в ик" ) , Рог в и Поу л ь с е н( " Торс х а в н" ) , Да ниэ л ьУд с е н( " Ст ре йму р" ) . На па да ющие :Хе нд рикРу бе кс е н( " Торс х а в н" ) ,Симу н Са му э л ь с е н ( " Торс х а в н" ) , Крис т иа н Хол ь с т ( " Сил ь ке борг " ) , Йох а н Эд му нд с он ( " Тофт ир" ) , Крис т иа н Моу рит с е н ( " Б3 6 " ) , Крис т иа н Якобс е н ( " Ру на в ик" ) ,Арнбь орн Ха нс е н( " Ст ре йму р" ) ,Ял г рим Эл т т е р( " Б3 6 " ) , Йонх а рдФре д рикс бе рг( " Ру на в ик" ) . Ка кв ид им,т ре не р фа ре рце в – бол ь шой ориг ина л . Де в ят ь на па д а ющих в кома нд е ,д ае ще т а кой,ка к Фа ре ры! Те пе рь обра т им с в ой в з ор на от бор к Ев ро2 0 1 2 . Сборна яФа ре рпопа л авг ру ппуС,г д епомимоне е иг ра ютИт а л ия, Эс т ония, Се в е рна яИрл а нд ия, Се рбияи Сл ов е ния. Ныне шниепод опе чныеБра йа наКе рраот крыл ис в ой от борочныйцикл1 1а в г у с т а2 0 1 0г од а ,ког д авг ос т ях у с т у пил иЭс т онии1 : 2 .Сче тот крыл иг ос т ибл а г од а ря т очному у д а ру Эд му нд с она ,но в ит ог е проиг ра л и, пропу с т ив2мячана9 1 йи9 3 й мину т а х .Ра з в яз ка ма т ча д ос т ойна яз на ме нит ой в с т ре чи « Ба в а рия» « Ма нче с т е рЮна йт е д » ! Сл е д у ющийма т чФа ре рыиг ра л ид омапрот ивСе рбии3 с е нт ября2 0 1 0г од а . Ос обыхша нс овнебыл о, проиг ра л и 0 : 3 . Гол ынас че т уЛа з ов ича , Ст а нков ичаиЖиг ича .

faroesoccer

6/ 2011

Спу с т я4д нябылс л ожне йшийв ые з двИт а л ию, т а кже бе з ос обых на д е жд на пол ожит е л ь ный ре з у л ь т а т .За т о в Ит а л ии побыв а л и,т ожев е д ь не пл ох о!Ит ог-0 : 5 . Впе рв омт а ймемячиз а бив а л и Джил а рд ино,ДеРос с ииКа с с а но,абл ижекконцу в т орог оКв а л ь яре л л аиПирл о. Спу с т яме с яцфа ре рс ка яд ру жинаот пра в ил а с ьв Любл яну( Сл ов е ния)наг ос т е в ойма т чсме с т ной на циона л ь ной с борной. Гос т е й жд а л о ра з оча ров а ние :с л ов е нцыра з бил иихвпу хипра х с ос че т ом 5 : 1 .Ма т а в ж,Нов а ков ич и Де д ич в од иночкупе ре иг ра л и оппоне нт ов ,от в е т ный мяч у д а л ос ьз а бит ьт ол ь коподс а мыйконе ц,на9 3 й мину т е . Сд е л а лэ т оМоу рит с е н. Пос л е д нийнас е г од няшнийд е ньма т чвот борек Ев ро2 0 1 2с борна яс ыг ра л ад ома в Тофт ире с Се в е рнойИрл а нд ие й1 2окт ября2 0 1 0г од а . И, на д о с ка з а т ь ,д обил а с ьв е л икол е пног о ре з а л ь т а т а– ничь е й!Наг олфа ре рцаХол ь с т ана6 0 ймину т е г ос т иот в е т ил ит очныму д а ромЛа ффе рт ина7 2 й. Пе рв оеочковкопил куна ше йс борной.Вотчт о с ка з а лпоэ т омупов од ут ре не рс борной,ирл а нд е ц Бра йа нКе рр: « Мыпо с то я ннона х о д ил ис ьпо дд а в л е ние м, по то му чтоус о пе р ник авс о с та в ее с тьне с к о л ь к ок л а с с ных иг р о к о в . Ко ма нд ас ыг р а л аму же с тв е нно , д у ма ю, мы, пок р а йне йме р е , з а с л у жил ио д ноо чк о . Этоо че ньх о р о шийд е ньд л яна с .Уна ста к иед ни б ыл ивпр о шл о мг о д у . Ко г д амыпо б е д ил иЛитв у , то э тоб ыло тл ичный д е нь .Кр о мето г о ,яс а м из Ир л а нд ии, и мно г ие л юд и в э то й с тр а не по с мо тр я тиг р у » . Над а нный моме нтФа ре ры з а нима ютпос л е д не е ме с т овг ру ппе ,от с т а в а яотСе рбиина3очка .Из ос т а в ших с яма т че йиме ют с яд ома шниема т чис о

11


faroesoccer 6/ 2011

с борными Сл ов е нии,Эс т онии и Ит а л ии и г ос т е в ые пое д инки с Се в е рной Ирл а нд ие й и Се рбие й. Бл ижа йшийу же3июняд омас ос л ов е нца ми.Та кчт о жд е мс . Покра йне йме ресЭс т онца миша нсе с т ь . Ог л а в номт ре не рес борной, Бра йа неКе рре , впос л е д не е в ре мяс л ышнома л о. Поис ка виинт е рне т еинформа цию оне м,ниче г ос у ще с т в е нног оз апос л е д ниепят ьл е тне на ше л .Па руе г оре пл ик-в отив с е .Мог уе щет ол ь ко д оба в ит ь ,чт оКе ррв оз г л а в л ялс борну ю Ирл а нд иид о 2 0 0 5г од а .В т ев ре ме на ,коне чно,об ирл а нд с ком с пе циа л ис т ег ов орил ибол ь ше , т е мбол е ечт оиме нноон т ре ниров а л Ирл а нд ию в ов ре мя ма т че йс ос борной Рос с иив2 0 0 4г од у . В2 0 0 7Ке рроче ньх от е лв е рну т ь с яв с борну юИрл а нд ии, ночт от онес рос л ос ь . 6а пре л я2 0 0 9г од апод пис а лконт ра ктсФе д е ра цие й Фу т бол аФа ре рс кихос т ров овна2 , 5г од а .« На д е юс ь ,я

12

РЕАЛЬНЫЕФАРЕРЫ СБОРНАЯ

с мо г упо в ыс итьр е з у л ь та ты к о ма нд ы» ,-с ка з а л Ке рр,комме нт иру яс в ойприх однапос тру л е в ог о фа ре рс койс борной. Кс т а т иг ов оря,же л а ющие« пос мот ре т ьв л ицо» Фа ре рс кимс борника м,мог у тс д е л а т ьэ т онас а йт е ме с т ной фу т бол ь ной фе д е ра ции: ht t p: / / www. f oot ba l l . f o/ e n/ Покав с е . Вод номизс л е д у ющихноме ровожид а йт е с т а т ь ю, пос в яще нну юс ка нд а л а мира з нымс л у ча ям, т а кил иина чес в яз а ннымис ос борнойФа ре рс ких ос т ров ов . Дов с т ре чи! Обз орпод г от ов ил

Tabar e s


ГОСТЬНОМЕРА: J oe _13

J oe _ 1 3 .

Пот ус т оронумикрофона . Се г од няшне г омое г ос обе с е д никат ру д нона з в а т ь г ос т е м,онвре д а кцииFSод инизпол нопра в ных х оз яе в . Пре д с т а в л яю в а м –J oe _1 3 , ме не д же р кома нд ы« Ст е йму рХв а л в ик» ,Фа ре ры,д ив из ион 3 Б. Пос ов ме с т ит е л ь с т в у–жу рна л ис тFS . -Приве т с т ву ю! Пре дла г а юдляна ча лапоз на комит ьс я. Вс емы т е бяз на е м,ка кинт е рвьюе раFSиме не дже ра кома нды « Ст ре йму рХва лвик»А ка кт е бяз ову тво « вне бу т с овс кой» жиз ни? Где живе шь? Че м з а нима е шьс я? -Прив е т !Ме няз ов у тКиняпинИл ь я, мне2 5л е т , жив у над а нный моме нтвТомс ке ,но у жевбл ижа йше м бу д у ще мпе ре е д увЯрос л а в л ьжит ь )Ра бот а ю вс фе ре прод а ж, чт о име нно прод а ю с л ишком мног о пе ре чис л ят ь , д аид у ма юэ т ома л окомуинт е ре с но. -От ку давз ялс ят а койник, J oe _13, ичт ооноз на ча е т ?

faroesoccer

6/ 2011

был о:4 г од а на з а д мы с д ру з ь ями с нял из а л поиг ра т ьвв ол е йбол ,т у тна с т у пил амояоче ре д ь под а в а т ь .1 1под а ч-1 1очков ,с опе рникниче г оне от бил .Ту тод инизд ру з е йг ов орит :" нут ы иДжо з ол от а яру ка ! " .Пот омонс ка з а л ,чт ое с т ька койт о в ол е йбол ис тиз в е с т ныйиз ов у те г оJ oe , в отонпос л е моихпод а чт а к и на з в а л ме ня.Я,е с л и че с т но, в ообще из в е с т ных в ол е йбол ис т ов не з на ю. А поче му1 3вНике-э т омоел юбимоечис л о.Пос л е э т ог оме нят а кпос т оянноз в а л иид ос ихпорз ов у т . -Ка кт ыпопа лв« Золот у юБу т с у » ? -Иг ра лвне емойод ног ру ппникииг ра е тд ос их пор,в с ез в а лз а ре г ит ь с явиг ру .Яз а ре г ил с я,ат а к ка кбыл ас е с с ия, в ре ме нинапонима ниебыл ома л о, и яс ов ре ме не мз а бил .И в отс пу с т яне кот орое в ре мяяз а х ожус нов а ,в ре мябыл о,в с еиз у чили пот их онь ку в т яну л с я.Те пе рь оче нь инт е ре с но ког д ав с епонят но. -Мног оливре ме ниу х одитна« Бу т с у » ?Авме с т ес FS?

- Ис т ория в оз никнов е ния ника може т кому т о пока з а т ь с яинт е ре с ной,акому т оба на л ь ной.Ка кв с е

13


faroesoccer 6/ 2011

ГОСТЬНОМЕРА: J oe _13

-Вообщемину т2 0 4 0вд е нь , ав ме с т есFSс у мма рное ще1 2ча с априба в ит ь . Не мног ов ре ме низ а нима е т . -Ка кдома шниеот нос ят с якт а комуориг ина льномух обби? -Моид ома шние-э т омояже на ,онане на в ид итфу т бол .Нот е рпит .Даи« Бу т с а »е енена пряг а е т ,яра нь ше у ча с т в ов а лвт у рнира хпоPr oEv ol l ut i onS oc c e r-в отчт ое ена пряг а л о, т е пе рьвнихнеу ча с т в у юив с ет их ос покойно д ома .Ноког д апот е л е в из оруна чина е т с яфу т бол ,онас т а ра е т с яу йт икпод ру г еил име няот пра в ит ькд ру г у с мот ре т ь . -Да ва йпог оворимт е пе рьот вое йбу т с овс койка рье ре .Вна ча лет ы иг ра лвТу ркме нис т а не .Поче мус ме нил кома ндуипоче муиме ннонафа ре рс ку ю? -Кома нд уянеме нял , уме няе ез а бра л и-пот омучт ояе йнеу пра в л ял : э т обыл омоепе рв оез на комс т в осБу т с ойв с е с с ию. Ив от , ког д аяз а ше лпоз же , изв с е хпре д л оже нныхкома ндв ыбра лФа ре рс ку ю. Поче муиме нное ес е йча си непомню-с у д ь бана в е рное , г л а в ноечт онежа л е ют е пе рьов ыборе . -« Ст ре йму рХва лвик»нес а ма яс ильна якома ндада жепоме рка мФа ре р,да жевдивиз ионе3Б.Не тмыс ле й поме нят ьнаболе еу с пе шныйклу б? -Та киемыс л инепояв л яют с я.Впл а на хра з в ит ькома нд уид обит ь с ясне ймног ихпобе дипе ре х од ав ов т орой д ив из ион,яд у ма юэ т оре а л ь но.Вотт ол ь кос кол ь коэ т оз а йме тв ре ме нипоканез на ю.Кома нд аме няпол нос т ь ю у с т ра ив а е т . -Ка киеце лис т а вишьвиг репе ре дс обойипе ре дкома ндой? -Хочуу в е л ичит ьд ох одкл у ба-д у ма юу в е л ичив а т ьс т а д ион,вкома нд ех очуобнов ит ьне кот орыепоз иции,е с т ь с т а рыеиг рокикот орыхс т оитот пра в ит ьу жес короот д ых а т ь . Обща яце л ьнабл ижа йшиес е з оны: в ыйт ив ов т орой д ив из ион! -Вт ору юкома нду , кс т а т и, непла ниру е шьвз ят ь? -Поканепл а ниру ю из з ама л ог окол иче с т в ас в обод ног ов ре ме ни.Покапол нос т ь ю нера з обра л с явиг ре , с конце нт риру юс ьнаод нойкома нд е , ад а л ь шев ид нобу д е т . -Тывиг рене да вно–на ве рнякака книбу дьна кос ячилпона ча лу . Поде лис ь« опыт ом»ка кэ т обыло. -Да , кос якибыл и. Са мыйос нов ной-непод у ма вв з ялкре д ит , ока жис ьс е йча свт ойс ит у а ции, ябыпоис ка лд ру г ие в а риа нт ыт ра нс фе ра ,накот орыйбра лкре д ит .Пона ча л уце ны набил е т ыд а женес мот ре лка киебыл и,ака к ока з а л ос ь , был иоче ньниз кие , в с л е д с т в иече г оприбыл ьбыл амиз е рна я. На д ов с е мнов ичка мз а помнит ьд в ев е щи: пре жд ече мв з ят ькре д ит ,обд у ма йв с ене с кол ь кора з ;нес пе шипоку па т ьиг рока ,в оз можнот ыпе ре пл а чив а е шь ; л у чшеиз у ча йт ра нс фе рныйрынок.

14


ГОСТЬНОМЕРА: J oe _13

faroesoccer

6/ 2011

-Ка киз ве с т но, жиз нье с т ьивне« Бу т с ы» . Че му вле ка е шьс япомимобе г а ющихфу т болок? -ПомимоБу т с ые с л ире чьид е тоиг ра х-т оиног д апоиг рыв а ювPr oe v ol ut i ons oc c e r , нов с ере жеире же . Любл ю с обира т ь с ясд ру з ь ямипоиг ра т ьвпоке р, э т ое щеод ноу в л е че ние , кот ороенел юбитже на . Ещеод ноизу в л е че ний -э т опох од ыил ипрос т ов ые з днаприрод усноче в кой: рыба л ка , ку па ние , пе с ниукос т ра , пив о, нупонима е т е . -Зака ку юфу т больну юкома ндуболе е шь? -Бол е юз а« Арс е на л »5л е т , впос л е д не ев ре мяоче ньониме няра с с т ра ив а ют . -Са мс порт омз а нима е шьс япос е рье з ному ? -Иг ра лд оэ т ог ог од апос т оянновфу т бол ,вг ород с кихт у рнира х .Се йча св ре ме нима л о,иног д абе г а ю.Впл а на х з а нят ь с япл а в а ние м, обожа юпл а в а т ь , аос обе ннонырят ь . -Ка кна с че тму з ыки? -Любл ювос нов номрок, иног д ас л у ша юпрос т ора д иоДина митФМ. Ра нь шеиг ра лнаг ит а ре , нора бот аот нял аи э т о. -Любимыекниг и? -Ст ив е нКинг-с е риякниг" Те мна яБа шня" , д аипра кт иче с кив с яфа нт а с т ика . -Любимыефильмы? -« Дос т у ча т ь с яд оне бе с » , « Бол ь шойКу ш»( обяз а т е л ь новпе ре в од еГобл ина )-э т од в ал юбимых . Ноимног од ру г их мнет оженра в ят с я. -Нуивз а ключе ниепоже ла йчт онибу дьчит а т е лям" FS" . -Ув а жа е мыечит а т е л и, же л а юВа мпобол ь шепобе дипоме нь шет ра в мвБу т с е , авжиз ничт обыв с епол у ча л ос ьи поме нь шебыл оне у д а ч!Дос корыхв с т ре ч! -Спа с ибоз аинт е рвью! Бе с е д ув ё л-

Al g e r d

15


faroesoccer fan face

k o l b a s s / 2 0 1 1

6/ 2011

ЛИЦЕНЗИЯ№ 3 4 ФУТБОЛЬНЫЙСОЮЗФАРЕРСКИХОСТРОВОВ

Faroe Soccer 6/11  

Faroe Soccer 6-11