Page 1

Week van de begraafplaatsen 24 mei - 1 juni 2014


PROGRAMMA Rondleiding: Herinneringen aan een rijk verleden Bij funerair erfgoed denkt men vaak aan troosteloze en ‘doodse’ kerkhoven. Maar niets is minder waar. Het kerkhof bij de Sint-Pieterskerk biedt heel wat stof voor een boeiende rondleiding. Zo vertelt elk graf het verhaal van de overledene die er begraven ligt. Naast het kerkgebouw tronen verschillende eclectische en neogotische grafmonumenten, die de evolutie van de grafkunst gedurende anderhalve eeuw duidelijk aantonen. We vinden er ook enkele militaire ereperken waaronder één van de weinige Franse oorlogsrelicten in de omgeving. Blikvanger op dit kerkhof is de grafheuvel of tumulus, omringd door een waterpartij en met een mijmerplek bovenop de heuvel. We kunnen uiteraard niet naast de prachtige neogotische kerk kijken. Deze kerk heeft een uitzonderlijke geschiedenis. In 1984 werd ze beschermd als monument en recent werden de oude muurschilderingen gerestaureerd.

woensdag 28/5, 14 uur • zaterdag 31/5, 14 uur start: Sint-Pieterskerk Info en inschrijvingen (gratis) via 058 53 34 40 (tijdens de kantooruren) of via cultuur@koksijde.be


Rondleiding: Coxyde Military Cemetery een Britse oase van rust in de duinen Het Coxyde Military Cemetery is de grootste Britse militaire begraafplaats aan de Belgische kust. De begraafplaats werd aangelegd in het duinengebied Dikke Hillen door de Franse troepen in 1917. Er liggen hier 1672 gesneuvelden uit beide wereldoorlogen. Coxyde Military Cemetery werd aangelegd naar een ontwerp van Sir Edwin Luytens. Op de begraafplaats vinden we tevens de Stone of Remembrance en centraal achteraan de Cross of Sacrifice. De Britse militaire begraafplaats is sinds 22 januari 2009 als monument beschermd.

zaterdag 24/5, 14 uur • vrijdag 30/5, 16 uur start: ingang begraafplaats Info en inschrijvingen (gratis) via 058 53 34 40 (tijdens de kantooruren) of via cultuur@koksijde.be


DeDe neogotische neogotische Sint-Pieterskerk Sint-Pieterskerk enen zijn zijn voorganger voorganger dede Simoenskapelle Simoenskapelle kenden kenden een een turbulente turbulente geschiedenis: geschiedenis: ze ze veranderden veranderden verschillende verschillende malen malen van van patronaat, patronaat, van van locatie, locatie, verzandden, verzandden, werden werden geplunderd geplunderd enen zelfs zelfs alsals stallingen stallingen gebruikt! gebruikt! DeDe huidige huidige Sint-Pieterskerk Sint-Pieterskerk is is hethet resultaat resultaat van van dede investeringen investeringen enen ideeĂŤn ideeĂŤn van van pastoor pastoor Foqueur Foqueur enen zijn zijn broer broer Louis Louis diedie architect architect was. was. ZijZij zochten zochten inspiratie inspiratie bijbij dede Franse Franse gotische gotische kathedralen kathedralen enen hun hun glasglasramen. ramen. Vanaf Vanaf hethet laatste laatste kwart kwart van van dede 19de 19de eeuw eeuw werden werden kleurrijke kleurrijke muurmuurschilderingen schilderingen aangebracht aangebracht opop dede muren muren enen opop hethet gewelf. gewelf. Deze Deze werden werden nana hethet Tweede Tweede Vaticaans Vaticaans Concilie Concilie met met dede versobering versobering van van dede Kerk Kerk overschilderd. overschilderd. DeDe muurschilderingen muurschilderingen werden werden in in dede voorbije voorbije jaren jaren onderzocht, onderzocht, gedeeltelijk gedeeltelijk blootgelegd blootgelegd enen gerestaureerd. gerestaureerd. Vandaag Vandaag is de is de kerk kerk in in al al zijn zijn kleurenpracht kleurenpracht hersteld. hersteld. Sinds Sinds kort kort is is er er nunu ook ook een een bezoekersgids bezoekersgids met met een een uitgebreide uitgebreide informatie informatie over over dede geschiedenis, geschiedenis, dede restauratiewerken, restauratiewerken, dede kapel, kapel, dede glasramen glasramen enen hethet meubilair. meubilair. Elke Elke dag dag vrij vrij te te bezoeken bezoeken van van 9 tot 9 tot 1818 uur uur (behalve (behalve tijdens tijdens vieringen). vieringen).

Sint-Pieterskerk Sint-Pieterskerk Bezoek Bezoek deze unieke deze unieke neogotische neogotische parel parel

PROGRAMMA PROGRAMMA

Sint-Pieterskerk: vrij bezoek Sint-Pieterskerk: vrij bezoek


De rondleiding ‘Herinneringen aan een rijk verleden’ is ook in brochurevorm verkrijgbaar bij de kantoren van de dienst Toerisme. Daarnaast bestaan er in de reeks erfgoedwandelingen nog twee brochures over het rijke funerair erfgoed van Koksijde:

• Stemmen uit het zand

Rondleiding op de begraafplaats van Oostduinkerke, gelegen in de Oostvoorduinen. We staan hier even stil bij een aantal graven, hetzij omwille van de architecturale kwaliteiten, hetzij omwille van de persoon die er begraven ligt. Blikvanger op dit kerkhof is het grafmonument voor kunstschilder Louis Artan, naar ontwerp van de gekende architect Victor Horta. Op deze begraafplaats wordt bovendien veel aandacht besteed aan oorlogsslachtoffers. Zo is er een afzonderlijk ereperk voor Britse militairen en een ereperk voor verzetslieden.

• Memorabele mo(nu)menten

Deze erfgoedfietsroute leidt u langsheen het rijke militaire en burgerlijke funerair erfgoed in Koksijde. Hierbij komen niet alleen de talrijke herdenkingsmonumenten en kerken aan bod, we fietsen ook langs de kerkhoven en begraafplaatsen.


Info Dienst Toerisme Zeelaan 303 - 8670 Koksijde T +32(0)58 51 29 10 toerisme@koksijde.be | www.koksijde.be

Folder Week van de begraafplaatsen - 24 mei t.e.m. 1 juni 2014  

In 2014 wordt de Week van de Begraafplaatsen al voor de twaalfde maal georganiseerd, van zaterdag 24 mei t.e.m. zondag 1 juni 2014. Gezien K...

Advertisement