Page 1

Konferenca II Kombëtare e Sport për të Gjithë

“SHOQËRI Q NË LËVIZJE” Hotel Bleart, Durrës, Shkëmbi i Kavajës, 15‐16  Janar  2014 Organizuar nga: FSHSGJ në bashkëpunim me KOKSH

Partnerë Institucional MAS

Partnerë Akademik Universiteti i Sporteve Tiranë Elbasan Shkodër


Objektivi Objektivi kryesor i Konferencës është : Të njehsojë veprimtarinë e organizatave dhe institucioneve të sportit me  aktorët e tjerë në këto tre qëllime:

Tre qëllimet: ¾ Edukimi Ed ki i fizik, si fi ik i detyrim d i kryesor i shkollës; ¾ Kultura Fizike, si mbarëvajtje e përbërësve truporë dhe cilësisë së jetesës së shëndetshme; ¾ Rritja dhe përmirësimi i Infrastrukturës sportive, si kë k ë e shoqërisë kërkesë h ë i ë të shekullit h k llit të ri, me synim gjithëpërfshirrjen,  për implementimin e stilit sportiv e të shëndetshëm të jetesës në një j shoqëri q shqiptare qp europiane.  p

Kriteret e Pjesëmarrjes Për të marrë pjesë në këtë konferencë, konferencë si referues apo me abstrakt, ju duhet të plotësoni dhe dërgoni formularin e regjistrimit duke përcaktuar mënyrën e pjesëmarrjes. Punimet tuaja si për referimin në Konferencë apo edhe pjesmarrje me abstrakt do të publikohen në botimin e Konferencës II Kombëtare të Federatës Shqiptare të Sportit për të Gjithë. Punimet që do të botohen do të përzgjidhen pë gj d e nga ga Bordi od Editorial d to a i Konferencës. Referuar kritereve të përmbajtjes akademike të referimeve apo abstrakteve për botim, përcaktuar nga Bordi Editorial i Konferencës, në vijim do të gjeni udhëzime për përgatitjen e materialit. Përmbledhje të punimit tuaj, duhet ta dërgoni deri në datën 06 Janar 2014.

Tarifa e regjistrimit në Konferencë Tarifa e regjistrimit në Konferencë është 2000 lekë. Pagesa kuotës së pjesëmarrjes në  Konferencën e 2‐të Kombëtare, duhet kryer  në numrin e llogarisë së KOKSH me të  dhënat bankare të mëposhtme Emri i Bankës: Raiffeisen Bank, Tiranë Emri i përfituesit:   Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar Numri i llogarisë:  4300249325 IBAN: AL04202110370000004300249325


Udhezime për aplikantët  e Konferencës  “Shoqëri në Lëvizje”  Ju mund të aplikoni deri në  datën 6 Janar 2014 në dy  mënyra: ë Me abstrakt Me artikull (dorëshkrim) Më poshtë po listojmë  udhezimet:

ABSTRAKT Abstrakti duhet te permbaje: •Emrin/emrat e autoreve •Adresen/adresat e autoreve •Titullin ll e temes te shtypur h me  bold •Hyrjen (350 – 400 fjale) •Qellimin •Hipotezat M t d l ji e punes •Metodologjine •Impaktin •Literaturen

Afati i fundit për regjistrimin dhe dërgimin e materialeve është data 6 Janar 2014 ARTIKULL Artikulli (doreshkrimi) duhet te  permbaje : •Titullin •Adresen/adresat e autoreve •Abstraktin deri ne 250 fjale ne 250 fjale •fjalekyce (deri ne 4) •Hyrjen •Qellimin •Materialin •Metodat Metodat •Rezultatet •Diskutimi i rezultateve •Impaktin •Perfundimet •Literaturen •Shkrimi duhet te jete Times New  Roman me madhesi 12, 8‐10 faqe.

Shenim : Citimet e literaturës duhet të jenë të sakta, me emrin e autorit (autori i parë, autori i dytë),  me renditje sipas vitit të botimit, psh.  Carl Johnson, 1991 Frank Dick, 1996 Literatura në fund duhët të specifikojë të gjithë autorët, titullin autorët titullin e plote të e plote të librit ose artikullit ose artikullit shkencor, faqet, si më poshtë : Tan,K.C. & Sei,W.K. (2004). Service quality in higher education using an enhanced service  quality approach. Quality in Higher Education II (1), 17‐24 Tëgjithë udhezimet e mësipërme janë sipas standarteve ndërkombëtare.


Dita e parë

PROGRAMI

09:30 ‐10:00  Mbërritja dhe regjistrimi i pjesmarrësve 10:00 – 10:30  Celja e punimeve të Konferencës Fjala Përshëndetëse : KOKSH  MAS       FSHSGJ 

– Presidenti – Ministri – Presidenti

10:30 ‐11:30  Sesioni 1 “Jeta aktive si faktor i cilësisë së jetës.”  (Pyetje – përgjigje)  11:30 ‐ 12:00

j Pushim kafeje

12:00 ‐13:00 Sesioni 2 “Infrastruktura sportive dhe detyrimet që rrjedhin për shtimin e mjediseve sportive  publike” (Pyetje – përgjigje) 15   përgjigje) 15 ‘

Dita e dytë 09:00 ‐09:15 Fillimi i dytës së dytë, një prezantim i asaj cfarë pritet të dalë nga konferenca 09:15 – 09 15 10:00   Sesioni 10 00 S i i 4   4 “Sporti në Shkollë dhe jashtë saj”  10:00 – 10:45 Refleksione të kuadrit ligjor dhe financiar për j “Shoqëri q në Lëvizje”  j një Gjithpërfshirja Të drejtat Infrastruktura Njerëzit 10:45 – 11:00 Pushim kafeje

13:00 ‐14:00 Pushimi i drekës 14:15 – 15:30  Sesioni 3 “Workshope Paralele”  ¾Workshop I  – Sporti në shkollë dhe jashtë saj ¾Workshop II – Sporti dhe mjediset publike sportive ¾Workshop III – Jeta aktive si faktor i cilësisë ¾Workshop III – së jetës ¾Workshop IV – Kuadri Ligjor

11:00 – 11:30 Leximi i draft‐ rezolutës.  (Adaptimi i rezolutës së konferencës.) 11:30 – 11:45 Miratimi I rezolutës Konkluzionet.  Fjala përmbyllëse . 11:45 –– 12:00  11:45 12:00 Firmosje e rezolutës dhe fotografi e  përbashkët.  Shpërndarrja e çertifikatave

15:30 – 15:45 Pushim kafeje 15:45 – 16:00 Përmbledhje e ditës së parë dhe përgatitja për ditën e dytë të konferencës

12:00 Fundi i Konferencës Kafe /Koktejl


Konferenca e II Kombëtare e Sport për të Gjithë

“Shoqëri në Lëvizje”

Hotel Bleart, Durrës, Shkëmbi i Kavajës, 15-16 Janar 2014 FORMULAR REGJISTRIMI Emri ____________________

Mbiemri _______________________

Institucioni___________________________________________________ Pozicioni ____________________________________________________ Telefon/Cel. __________________________________________________ E‐mail  ______________________________________________________ Dëshiroj të regjistrohem si: REFERUES  (pagesa 2000 lekë) BOTIM ABSTRAKTI (pagesa 2000 lekë) Pjesëmarrës dëgjues (falas) Formularin e regjistrimit pasi ta keni plotësuar duhe ta dërgoni në adresat e  Formularin e regjistrimit pasi ta keni plotësuar duhe ta dërgoni në adresat e mëposhtëme të e‐mail, së bashku me temën e plotë ose abstraktin, di dhe  vërtetimin e pagesës së regjistrimit për pjesëmarrje.  Federata Shqiptare Sport për të Gjithë:  Majlinda Pilinçi Albert Karriqi

pmajlinda@yahoo.com akarriqi@ust.edu.al

Mob. 0692589298

Afati i fundit i rregjistrimit për Referuesit dhe pranimin e abstrakteve  është  data   06.01.2014 Tarifa e regjistrimit në Konferencë është 2000 lekë për pjesëmarrësit si referues dhe me  abstrakt. Ndërsa pjesëmarrësit si dëgjues, regjistrimi është falas.  Pagesa e pjesëmarrjes të kryet në llogarinë bankare me të dhënat e mëposhtme: Pagesa e pjesëmarrjes të kryet në llogarinë bankare me të dhënat e mëposhtme: Emri i Bankës:  Raiffeisen Bank, Tiranë Emri i përfituesit: Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar Numri i llogarisë:  4300249325 IBAN: AL04202110370000004300249325

Fletepalosja a4  

Konferenca e dyte Kombetare e Sportit per te Gjithe me teme "Shoqeri ne Levizje", organizohet nga Federata Shqiptare e Sport per te Gjithe m...

Fletepalosja a4  

Konferenca e dyte Kombetare e Sportit per te Gjithe me teme "Shoqeri ne Levizje", organizohet nga Federata Shqiptare e Sport per te Gjithe m...

Advertisement