Page 1

ความเปนไทย คือ อะไร (THAI IDENTITY) 7 ก.ค. 2010

โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ


ความเปนไทย คือ อะไร (THAI IDENTITY) นิยาม – การใหความหมาย “ไทย” © ลักษณะทั่วไปของสังคม “ไทย” หรือ คนไทย © เอาความเปนไทยเปรียบเทียบกับแบรนด © X-RAY คนไทย 360 องศา ©

7 ก.ค. 2010

โรงเรียนจิตรลดา สายวิชาชีพ


นิ ยาม - การให้ความหมาย 

“เมื่อมนุ ษย์กาํ หนดความหมายสิ่งหนึ่ งขึ้ นมา ก็มกั สร้างกฏเกณฑ์ หรือค่านิ ยมที่พึงปฏิบตั ิต่อสิ่งนัน่ ไว้ดว้ ย ซึ่งมีผลต่อความรูส้ ึกนึ กคิด พฤติกรรม และชีวติ ทางสังคม การกําหนดความหมายของพื้ นที่ผิว โลกและการปฏิบตั ิของมนุ ษย์ต่างส่งผลต่อกันและกัน ความ เปลี่ยนแปลงด้านใดด้านหนึ่ งย่อมมีผลต่ออีกด้านไปด้วย ความหมายของคําที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเปลี่ยนจินตภาพของผูค้ น และพฤติกรรมของผูค้ นด้วย...”


นิ ยาม – การให้ความหมาย คําว่า “ไทย” 

จุดเริ่มของสังคมไทยอยูต่ รงใด 

อธิบายเชิงประวัติศาสตร์  

อธิบายเชิงเชื้ อชาตินิยม 

ก่อนสุโขทัย อยุธยา คนไทย หรือ คนไท

อธิบายจากถิ่นกําเนิด  

แผนทีป่ ระเทศไทยอยูต่ รงไหน จุดเริม่ เมื่อใด

สุโขทัย รัตนโกสินทร์


ลักษณะทั ่วไปของสังคมไทย  ยิ้มแยมแจมใส  โอบออมอารี

?

?  ตรงไปตรงมา ?  …………………………..  ……………………………


ความเป็ นไทย กับ ความเป็ นแบรนด์ 

ในเรื่องการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand Identity) ให้ชดั เจน เพือ่ สร้างความแตกต่าง จนบางครั้งความแตกต่างที่ชดั เจนเกินกลับทําให้ขายสินค้า ไม่ได้ กับปั ญหาการวิง่ ไล่ตามตลาด ตามเทรนด์ ขายดิบขายดีแต่กลับไม่เหลืออัต ลักษณ์ใดๆ ให้จดจํา ทรัพย์สินในแง่ความเป็ นแบรนด์ไม่คงอยู่ ปั ญหานี้ มองเผินๆ เป็ นปั ญหาย่อยๆ ระดับแบรนด์ แต่ผมกลับมองว่าเป็ นปั ญหา ระดับชาติ แฟชัน่ สัญชาติไทยยังขาดการสอดแทรกอัตลักษณ์ของไทย ส่วนใหญ่ เป็ นอัตลักษณ์สากลละหม้ายคล้ายแฟชัน่ ของนานาชาติ ในขณะที่ประเทศผูน้ ํา แฟชัน่ สามารถสร้างอัตลักษณ์ระดับชาติท่ีเป็ นองค์รวมกับอัตลักษณ์ระดับแบรนด์ท่ี ชัดเจนและแตกต่าง


ความเป็ นไทย กับ ความเป็ นแบรนด์ 

คุณกุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารนิ ตยสาร ELLE ประเทศไทย กับโจทย์ "แฟชัน่ ไทยเริม่ ต้นมาอย่างไร" การแต่งกายของไทยบอกยศ ศักดิ์ และฐานะ เริม่ ต้นที่สตรีสงู ศักดิ์ในรัว้ วังแล้วกระจายความนิ ยมจากวังสูส่ ามัญชน แฟชัน่ เมือ่ เริม่ ในวังจึงเต็มไปด้วยความปราณีต ละเอียดอ่อน ไม่ใช่เพียงแต่เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ แต่รวมถึงเครื่องสําอางแต่งหน้าที่ ประดิษฐ์มาจากสมุนไพรเป็ นภูมปิ ั ญญาไทย พวงดอกไม้หอมติดผมเสมือนเป็ นนํ้าหอมติดตัว เมือ่ มองย้อนเวลากลับไปเห็นได้วา่ แฟชัน่ ไทยเคียงข้างกับการเมืองการปกครองเสมอมา แฟชัน่ มี message ทางการเมืองให้เห็นตั้งแต่สมัย ร.5 ถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และ เรือ่ ยมาจนปรากฏในฉลองพระองค์งดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์พิ ระบรมราชินีนารถ และ ชุดไทยพระราชนิ ยมที่ใช้มาจนถึงปั จจุบนั


ความเป็ นไทย กับ ความเป็ นแบรนด์ 

คุณจิรฎั ฐ์ ทรัพย์พิศาลกุล ดีไซเนอร์ HeadQuarter กับโจทย์ "แฟชัน่ สไตล์ไทยๆ" นําเสนอการผสมผสานของปั จจุบนั กับอดีต ความสนุ ก ความหลากสี การชอปปิ้ งโดยไม่มี เวลา ไม่จาํ กัดสถานที่ ในขณะที่หากมองย้อนอดีตไป การแต่งกายของไทยมีพิธีรีตองที่น่า ศึกษา ความละเอียดอ่อน ความพิถีพิถนั โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดพานพุม่ ดอกไม้ที่นํา ดอกไม้ไทยซึ่งมีรปู ทรงไม่สวยมากเหมือนดอกไม้ฝรัง่ แต่นํามาประดิษฐ์รอ้ ยเป็ นพานพุม่ พวงมาลัย ที่มีความวิจิตรเป็ นระเบียบ เลียนแบบรูปทรงของดอกไม้และรูปทรง สถาปั ตยกรรมไทย


ความเป็ นไทย กับ ความเป็ นแบรนด์ 

คุณเอกรินทร์ อยูส่ ุขสมบูรณ์ Food Stylist ชื่อดังกับโจทย์ "อาหารไทยคืออะไร" วิทยากรนําเสนอมุมมองรสชาติอาหารผ่านนิ สยั ของคนไทยที่คละเคล้าหลากรส ทั้ง เปรี้ ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ดร้อน อยูใ่ นอาหารไทย สนุ ก เป็ นบุคลิกอาหารที่ใส่เครื่องปรุง ผสมได้อย่างไม่มีขีดจํากัด สีสนั ฉูดฉาด ฟิ วชัน่ ผสมผสานอาหารจากหลายชาติหลาย ตํารับไว้ดว้ ยกันอย่างกลมกลืน แต่แฝงไว้ดว้ ยเครื่องปรุงน่ าตื่นตาแบบ exotic และ วิธีการปรุงแต่งที่ซบั ซ้อน ส่วนวิธีรบั ประทานแบบรวมหมู่แบ่งปั นอาหารแสดงให้เห็นการ ร่วมทุกข์ร่วมสุข


ความเป็ นไทย กับ ความเป็ นแบรนด์ 

คุณไชยยง รัตนอังกูร บรรณาธิการนิตยสาร Wallpaper และอดีตเอ็มดีของ ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) กับหัวขอ "เสนสายลายเสน และรูปทรง อยางไร คือไทย" คุณไชยยงนําเสนอรูปทรงไทยๆ ผานวัดและบานไทยที่มีการ ไลระดับชั้นสูงเสียดฟาที่ไดรบั อิทธิพลจากศาสนาพุทธและธรรมชาติ มอง ระยะไกลเห็นความสงบ มองระยะใกลเห็นรายละเอียด ในขณะที่เสนสายใน บานอาศัยเนนความสบาย ดูสงบ มั่นคง สมดุล และสีสันสนุกๆ


ความเป็ นไทย กับ ความเป็ นแบรนด์ 

ดร. ไขศรี ภักดิส์ ุขเจริญ อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กับโจทย "คน ไทยกับสถาปตยกรรมไทย" วิทยากรเลาเรื่องวิถีชีวิตคนไทยที่อยูเคียงคูกับสายน้ํา เปนบริบทแบบเมือง น้าํ ทําใหเกิดบานเรือนที่ลดหลัน่ ตามการขึน้ ลงของน้ํา การนัง่ พืน้ และสัมผัสวัสดุธรรมชาติ การสรางเมือง ของไทยในอดีตถอดคติมาจากแผนภูมิจักรวาล ที่สะทอนการชําระลางกิเลสทีละขัน้ เพือ่ สูความบริสุทธิส์ ู เขาพระสุเมรุ ในภาพยอยลงไป เรือนไทยสะทอนลําดับขัน้ ของการเขาถึงพืน้ ที่สว นตัวเปนชัน้ ๆ เปนซุม ประตูและการใหแสงแบบหลายมิติ คอยๆ สวาง จนถึงสวางมากโดยไมมกี ารเนน contrast ของแสงแบบ สถาปตยกรรมตางประเทศ ลําดับชั้นแสดงใหเห็นวาคนไทยมีการกัน้ ตัวเองออกจากสาธารณะ ขัน้ ตอน การพูดการออกเสียงก็ลําดับขั้นแบบวรรณยุกตทั้งหา


ความเป็ นไทย กับ ความเป็ นแบรนด์

คุณเนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชยั นายกสมาคมเครื่องหนังไทย กับโจทย์ "พฤติกรรมไทยกับ กฎหมายไทย" ปิ ดท้ายด้วยด้านลบของคนไทยเป็ นส่วนใหญ่ เช่น ขี้ เกรงใจ ลืมง่าย ตามใจ สบายๆ ไร้ระเบียบ ไม่ชอบทําตามกฎ ชอบระบบอุปถัมภ์ บุญคุณ ชอบเลียนแบบ ชอบ สังสรรค์ การพนัน และคิดอะไรไม่มีกรอบ


หนังสือ X-Ray คนไทย 360 องศา ของ อ.พงษ ผาวิจิตร 1.ความสนุก คือหลักชัยของชีวิต 

คําวา ‘สนุก’ เปนคําพูดยอดฮิตติดปากของเราชาวไทยทุกสาขาอาชีพ กระทัง่ อาชีพที่เครงขรึมก็ยังหลุดคําวา ‘สนุก’ ออกมาเสมอ

หนังสือหรืองานเขียนบางชิ้นดูจริงจัง แตก็มกั ไดรับคําชมวา ‘อานสนุก’ งานวิชาการอานสนุก, รายการสารคดีดสู นุก

กระทั่งเรื่องเครงเครียดอยางการรัฐประหาร “เฮย! เมื่อคืนติดตามขาวปฏิวตั ิรึเปลา?” “เออ ตามตลอดเลย กวาจะไดนอนตั้งตีสาม มันสนุกดีวะ”

หรือกระทั่งการกูช าติ “เมื่อวานไปสวนลุมฯมาเปลา? ไดขาววาสนุกมาก” อะไรก็เปนเรื่องสนุกได เหมือนความสนุกอยูใ นหัวใจพี่ไทยตลอดเวลา

เราจึงเปนประเทศที่มีวนั หยุดมากทีส่ ุดประเทศหนึ่งของโลก


หนังสือเลมนี้เขียนไววา หากทานตองการใหคนเยอรมันทํางาน ตองบอกวา “มันเปนกฎ” ถาเปนชาวอังกฤษ ตองบอกวา “มันเปนมารยาทของสุภาพบุรุษ” ถาเปนอเมริกันก็ตองบอกวา “แกทําไดแลวจะเปนฮีโร” สวนพี่ไทยเราก็ตองบอกวา

“ทําดิ สนุกสุดๆ เลย”


หนังสือ X-Ray คนไทย 360 องศา ของ อ.พงษ ผาวิจิตร 

2.ชอบการชี้นํา ฟั นธง

เขาเขียนว่า พีไ่ ทยเราชอบอะไรขาวจัด-ดําจัด ถ้ารักนักการเมืองคนไหน ก็จะฟั นธงว่า เป็ นคนดี ถ้าเกลียดใครก็ชวั ่ ไม่ได้ผุดได้เกิด ละครไทยก็เลยมีตวั ละครชี้ นําแบบชัว่ ก็ชวั ่ ชัดๆ ดีก็ดีจดั ๆ จะได้ไม่ตอ้ งดูไปแล้วงงๆ ต้องเก็บไปคิด ต่อว่าตกลงไอ้คนนั้นชัว่ หรือดีกนั แน่ ขี้ เกียจคิด บอกกันมาเลย อย่างเหตุการณ์ในวันที่สิบเก้า กันยาฯ ที่ผ่านมาก็เช่นกันทะเลาะกันไปมาสองฝ่ าย ไม่รจู ้ ะเชียร์ ฝ่ ายไหนดี ฝ่ ายไหนดี ฝ่ ายไหนร้าย หรือชัว่ ทั้งสองฝ่ าย ก็ตดั สินใจไม่ถกู พอมีคนออกมา ‘ฟั นธง’ พีไ่ ทยเราก็เอาข้าวเอาดอกไม้ไปให้กนั เพียบ


หนังสือเขียนวา ปรัชญาการศึกษาจึงขัดแยงกับนิสัยคนไทยอยางมาก เพราะปรัชญาการศึกษาคือการตั้งคําถาม กระตุนใหเกิดคําถามใหม ไมตองสรุป ไมตองฟนธง เพื่อที่คนเรียนจะไดไปตอยอด นั่นแหละ-พี่ไทยเราขี้เกียจคิดมาก เดี๋ยวจะไมมีเวลาสนุก นิสัยนี้ไมตองพลิกตําราหมอดูก็บอกกันได – - ฟนธง! (เห็นมัย้ หมอดูฟน ธงยังงานลนมือขนาดนีเ้ ลย)


หนังสือ X-Ray คนไทย 360 องศา ของ อ.พงษ ผาวิจิตร 3.อยากเปนมากกวาอยากทํา หนังสือเขียนวา หนทางไดบุญจึงเปนการซื้อบุญ อยากแข็งแรงแตไมอยากออกกําลังกาย  จริงๆ แลวคนไทยอยากเปนนูนเปนนี่มากมายและมักมองหา ‘ทางลัด’ ไปสูจุดหมาย เหลานัน้


คนไทยของคุณคือใคร  ให้นักเรียนลองคิดดูวา่

ใครจะเป็ นตัวแทน ของคนไทยในความคิดของนักเรียน  และลองให้เหตุผลตามสมควร

Thai People  

How Thai People looklike

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you