Page 1

วารสาร

สวัสดี แม่เมาะ วารสารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ รายเดือน ฉบับที่ 3 ปีที่ 4

ประจ�ำเดือน มีนาคม 2557

3 กฟผ.นำ�ร่องเปลี่ยนโคมไฟถนน ด้วยหลอด LED 7

ข้าวลืมผัว ลืมเมีย ใน สถานีอาชีพ

5 เตรียมรับสถานการณ์หมอกควัน 100 วันอันตราย 11

รู้จักงานประเพณี 5 เป็ง ใน เช็คอิน แม่เมาะ


สวัสดี

2 การเปลีย่ นแปลงทางด้านภูมอิ ากาศ จากสภาวะโลกร้อน เป็นเรือ่ งใกล้ตวั และเห็นได้ชดั ขึน้

ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศหนาวจัดในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา ที่ท�ำลายสถิติอุณหภูมิ ต�ำ่ สุดในทุกภูมภิ าครวมถึงในจังหวัดล�ำปาง หรือล่าสุดทีม่ ลู นิธสิ ภาเตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ ได้ออกมา เตือนว่าภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทยจะแล้งจัดที่สุดในช่วง 12 ปี จากปรากฎการณ์ เอลนีโญ่ และอาจมีอุณหภูมิพุ่งสูงถึง 42 องศา ในฤดูร้อนนี้อีกด้วย ในพืน้ ที่ อ.แม่เมาะ มีความตืน่ ตัว ในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน�ำ้ และการป้องกันหมอกควัน ทั้งในระดับผู้น�ำชุมชน และสมาชิกในชุมชนเอง โดยคอลัมน์ ของดีตี้บ้านเฮา ฉบับนี้ได้น�ำเสนอ วิสัยทัศน์ของ นายก อบต.บ้านดง และ อบต.นาสัก ที่ต่างก็เห็นถึงความส�ำคัญของการ จัดการน�้ำและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และน�ำเสนอการรวมพลังของคนแม่เมาะ ในการ ป้องกันและลดปัญหาหมอกควันจากการเผา ที่สร้างมลพิษและเป็นภัยต่อสุขภาพ ด้วยการเดินรณรงค์ ท�ำแนวกันไฟ ท�ำฝายชะลอน�้ำ รวมถึงการสร้างจิตส�ำนึกในการ รักษาสิ่งแวดล้อมแก่คนในชุมชน รวมทั้งการด�ำเนินงานกลุ่ม Green Mission ของ กฟผ.แม่เมาะ ที่น�ำเศษใบสนรอบเหมืองแม่เมาะมาใช้ท�ำวัสดุปลูกพืช แทนการทิ้ ง หรื อ เผาท� ำ ลาย ในคอลั ม น์ รั ก ษ์ โ ลก ซึ่ ง สะท้ อ นถึ ง ความตัง้ ใจจริงของภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม ให้ อ.แม่เมาะ ของเราได้อย่างดี สวัสดีครับ

ผลตรวจวั ด คุณภาพอากาศ อ.แม่เมาะ ประจ�ำเดือน มกราคม 2557

แผนกสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ. แม่เมาะ เก็บข้อมูลจากสถานีตรวจวัดคุณภาพ อากาศต่อเนือ่ งทุกวัน จากบริเวณพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน บ้านพักผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนโดยรอบ กฟผ. แม่เมาะ จ�ำนวน 11 สถานี พบว่า ในเดือนมกราคม ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่ โมง ค่าเฉลีย่ ความเข้ ม ข้ น ของก๊ า ซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองรวม(TSP) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ในเกณฑ์ดีกว่า มาตรฐานก�ำหนดของคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม แห่งชาติ ส่วนค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน(PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค่า เกิ น มาตรฐานก� ำ หนดที่ 120 ไมโครกรั ม ต่ อ ลูกบาศก์เมตร จ�ำนวน 2 วัน โดยวัดได้สงู สุด 126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่ สถานีตรวจ ณ วัดหลัก ส่วนผลการตรวจวัดดัชนีคณ ุ ภาพอากาศ พื้นที่ชุมชน อ�ำเภอแม่เมาะ (AQI) จังหวัดล�ำปาง พบว่า มีคณ ุ ภาพอากาศอยูใ่ นเกณฑ์ด-ี ปานกลาง ทั้งนี้จังหวัดล�ำปางได้ประกาศช่วงห้ามเผา 100 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2557 พร้อมด�ำเนินมาตรการ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาการเกิ ด หมอกควั น ซึ่งมีสาเหตุจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างเข้มข้น ซึ่ ง ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ที่ ผ ่ า นมา จากข้ อ มู ล ของกรมควบคุ ม มลพิ ษ พบว่ า มี ค ่ า ฝุ ่ น ละออง ขนาดเล็กเกินมาตรฐานแล้วจ�ำนวน 3 วัน

บทบรรณาธิการ Editor’s note

ค่าสูงสุดที่ตรวจวัดได้จริง (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

SO2

NO2

13

139

ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (24 ชั่วโมง)

ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ (1ชั่วโมง)

- เปรียบเทียบกับ SO2

300

ก๊าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (24 ชั่วโมง)

238

ฝุ่นละอองรวม (TSP) (24 ชั่วโมง)

126

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) (24 ชั่วโมง)

ค่ามาตรฐานก�ำหนดของ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

NO2

320

ก๊าซไนโตรเจน ไดออกไซด์ (1ชั่วโมง)

330

ฝุ่นละอองรวม (TSP) (24 ชั่วโมง)

แผนภูมิเปรียบเทียบก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (เฉลี่ย 1 ปี) สถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ (2540-2555)

120

ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) (24 ชั่วโมง)


แม่เมาะ

3

http://maemoh.egat.com

กฟผ.น�ำร่องเปลี่ยนโคมไฟถนนชนิด LED ในพื้นที่เหมืองแม่เมาะ คาดช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ 5.4 ล้านบาทต่อปี กฟผ. เดินหน้าใช้หลอดไฟส่องสว่าง LED เพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น�ำร่องใน 8 พื้นที่ปฏิบัติงานของ กฟผ. คาดสามารถลดการใช้ไฟฟ้า ได้ 3.6 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 10.8 ล้านบาท โดยเริ่มติดตั้งที่ โคมไฟถนน เหมืองแม่เมาะ เป็นแห่งแรกของปีนี้ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหิน ลิกไนต์ศกึ ษา (เหมืองแม่เมาะฯ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ผู้ว่าการ กฟผ. เป็นประธานเปิดตัวโครงการน�ำร่อง เปลีย่ นโคมไฟถนนชนิด LED เหมืองแม่เมาะ โดยมีนายประภาส วิชากูล รองผู้ว่าการกิจการสังคม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายจักรพงศ์ อุทธาสิน ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ส่วนราชการและสื่อมวลชนจังหวัดล�ำปาง เข้าร่วมงาน นายสุนชัย ค�ำนูณเศรษฐ์ ผูว้ า่ การ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. ได้ดำ� เนินการ ทุกวิถีทางเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของพลังงานและร่วมมือกัน ใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ในปี 2557 นี้ กฟผ. ได้จัดโครงการ ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์แสงสว่าง LED ซึ่งเป็นอุปกรณ์คุณภาพสูง โดยได้ ด�ำเนินการพัฒนาและติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ในหลอดไฟฟ้า LED ทุกชนิด และจะน�ำร่องเปลีย่ นโคมไฟถนน LED แทนหลอดแบบเดิมในพืน้ ที่

ปฏิบัติงาน กฟผ. 8 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขือ่ นวชิราลงกรณ์ เขือ่ นรัชชประภา โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ส�ำนักงานกลาง กฟผ. และเหมืองแม่เมาะ เพื่อใช้เป็นแบบอย่างด้านการประหยัดพลังงาน และก่อเกิดการขยายผลไปยังภาคส่วนทีม่ กี ารใช้ไฟฟ้าแสงสว่างจ�ำนวนมาก คาดว่าเมื่อ กฟผ. ด�ำเนินโครงการน�ำร่องแล้วเสร็จ จะสามารถลดการใช้ ไฟฟ้าลงได้ประมาณ 3.6 ล้านหน่วยต่อปี ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ปีละ 10.8 ล้านบาท และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ ถึง 1,860 ตันต่อปี ในส่ ว นของการประหยั ด พลั ง งานของ กฟผ. แม่เมาะ ที่ผ่านมา ได้มีโครงการต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่นการจัดตั้งคณะท�ำงานด้านการประหยัดพลังงาน ภายในหน่วยงาน การรณรงค์ลดใช้ไฟฟ้าในช่วงพักเทีย่ ง เป็นต้น ซึง่ การเปลีย่ นโคมไฟถนนชนิด LED ของเหมือง แม่เมาะครั้งนี้ จะเปลี่ยนในพื้นที่ถนนเหมืองแม่เมาะ บริเวณรอบข้างและในบ่อเหมือง รวมทัง้ สิน้ 1,543 โคม คาดว่าจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้ากว่า 1.8 ล้านหน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงินกว่า 5.4 ล้านบาท

ภูมิ ใจไปด้วยกัน

ร่วมภาค ครบรอบ 29 ปี รัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กัลยาณมิตร กฟผ. เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 โรงไฟฟ้าแม่เมาะจัดงานครบรอบวันรัฐพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ปีที่ 29 เพือ่ น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้เสด็จพระราชด�ำเนินประกอบรัฐพิธี เปิดโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ภายในงานช่วงเช้ามีพธิ ที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์ 87 รูป ร่วมถวายราชสดุดพี ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ท�ำพิธีสืบชะตาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงเฉลิมฉลองภายใต้ชื่องาน "การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ห่วงใยสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยความเป็นกัลยาณมิตร" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดล�ำปางและอ�ำเภอแม่เมาะ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกในชุมชน อ.แม่เมาะ เข้าร่วมงาน งานดังกล่าวมีการแสดงในชุดเยาวชนวันนี้ สู่อาเซียน จากโรงเรียน แม่เมาะวิทยา การแสดงชุดพิเศษของครอบครัวเดียวกัน ชุมชน ส่วนราชการ และผู้บริหาร กฟผ. และพร้อมกัน นี้ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. และชุมชน ได้ร่วมสนุกสนานสร้างสัมพันธ์ในร�ำวงย้อนยุคอีกด้วย


4

คนท้องถิ่นช่วยกันบูมแหล่งท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ

สวัสดี

จัดงานดอกเสี้ยว เที่ยวภูเขาไฟจ�ำป่าแดด ครั้งที่ 7

เมือ่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ภูเขาไฟจ�ำป่าแดด บ้านเมาะหลวง ต.แม่ เ มาะ อ.แม่ เ มาะ จ.ล� ำ ปาง นายนริ น ทร์ วรรณมหิ น ทร์ นายอ�ำเภอแม่เมาะ เป็นประธานเปิดงาน "งานดอกเสี้ยว เที่ยวภูเขาไฟ จ�ำป่าแดด" ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2557 ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ภูเขาไฟจ�ำป่าแดด สถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญในพื้นที่ ซึ่งช่วงนี้มีดอกเสี้ยว บานสวยงามอยู่ทั่วบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ โดยมีนายชูชีพ บุนนาค นายกเทศมนตรีเทศบาลต�ำบลแม่เมาะ เป็นประธานจัดงาน และมี ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)แม่เมาะ น�ำโดย นายสมชาย ติวะตันสกุล ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะสื่อสารองค์การและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมงานพร้อมมอบงบประมาณ สนับสนุนจ�ำนวน 25,000 บาท ในปีนี้ นอกจากกิจกรรมทีมวอล์คแรลลี่ ขึ้นภูเขาไฟจ�ำป่าแดดแล้ว ยังมีการแสดงของเยาวชน การแข่งขันร้อง เพลง รวมถึงการแข่งขันต�ำส้มต�ำภูเขาไฟระเบิดที่เน้นเครื่องปรุงและ

กฟผ.แม่เมาะ สานสัมพันธ์ชุมชนด้วยกีฬา

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นอกจากจะเป็นเดือนแห่ง ความรักแล้วยังเป็นเทศกาลของการจัดการแข่งขันกีฬาประจ�ำต�ำบล ของ อ.แม่เมาะ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ “การแข่งขันกีฬาเชื่อม ความสัมพันธ์ชมุ ชน ต.นาสัก” วันที่ 20 กุมภาพันธ์ “รวมพลังจางเหนือเกมส์” และวันที่ 22 กุมภาพันธ์ “สบป้าดเกมส์” ทัง้ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์โดยการออกก�ำลังกาย ก่อให้เกิดความสามัคคีภายใน ชุมชน และยังเป็นการเสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง การไฟฟ้า ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ และหน่วยงานต่างๆ ภายใน ชุมชน จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขัน สถานที่จัดการ แข่งขัน ขบวนพาเหรด และบุคลากรเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นการ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน อ.แม่เมาะ อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของภาครัฐใน การป้องกันยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย

รสชาติจัดจ้าน และแข่งขันกินส้มต�ำภูเขาไฟระเบิดหนึ่งจานให้หมดเร็ว ที่สุด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก โดยปีนี้หมู่บ้าน ใหม่นาแขมสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันต�ำส้ม ต�ำและร้องเพลงไปครองได้ นอกจากนี้ กฟผ. แม่ เ มาะ ยั ง ได้ จั ด นิ ท รรศการภาพถ่ า ย แหล่งท่องเที่ยว อ.แม่เมาะ และ บอกบุญ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสร้างพระนาคปรก เจ็ดเศียรบนพื้นที่ริมปากปล่องภูเขาไฟซึ่ง อยู่ระหว่างการรวบรวมปัจจัย สามารถ สอบถามข้อมูลได้ที่ นายสันต์ แก้วประเทศ ผูใ้ หญ่บา้ นเมาะหลวง โทร 084-0412124 และได้ ว างศิ ล าฤกษ์ ไ ปแล้ ว เมื่ อ เดื อ น มกราคมที่ผ่านมาอีกด้วย


แม่เมาะ

5

http://maemoh.egat.com

อ.แม่เมาะ ทุกพื้นที่ เดินหน้ารณรงค์ป้องกันหมอกควัน

ในช่วง 100 วัน อันตราย ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้น อย่างต่อเนือ่ งในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมานี้ จากการสรุปบทเรียนในปีทผี่ า่ นมา ของ จ.ล�ำปาง พบว่าไฟป่าและหมอกควันร้อยละ 90 เกิดจากฝีมือ ของคน ซึ่งในปีนี้ จังหวัดล�ำปางได้ประกาศช่วงห้ามเผา 100 วัน อันตราย ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มกราคม - 6 พฤษภาคม 2557 พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง ป้องกันปัญหาหมอกควันในพื้นที่เสี่ยง โดยจะมี ม าตรการป้ อ งกั น และ แก้ไขปัญหาอย่างเข้มข้น ในพื้ น ที่ อ.แม่ เ มาะ นอกจากการบั ง คั บ ใช้ มาตรการทางกฎหมาย แล้ว ภาครัฐและชุมชน ยั ง ไ ด ้ ร ่ ว ม มื อ กั น รณรงค์สร้าง จิตส�ำนึก เฝ้าระวัง ดู แ ล ส อ ด ส ่ อ ง ก า ร เ กิ ด ป ั ญ ห า หมอกควั น ในพื้ น ที่ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดย การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่งประเทศไทย(กฟผ.) แม่เมาะ ได้จัด "สัมมนา เรื่ อ งปั ญ หาหมอกควั น ใน พื้ นที่ อ .แม่ เ มาะ" เพื่ อชัก ชวน ทุกภาคส่วนมาพูดคุยแลกเปลี่ยน และรับฟังภาพรวมของปัญหาที่เกิดขึ้น ในปี 2556 พร้อมกับร่วมกันคิดแนวทางการ แก้ไขปัญหาในปี 2557 นี้ ต่อมาในเดือนมกราคม ได้มี การท� ำ ฝายและแนวกั น ไฟที่ ภู เขาไฟจ� ำ ป่ า แดด และ ทุ ก ภาคส่ ว น ได้เดินรณรงค์ร่วมกันอีกครั้งในงาน "ไม่เผาป่า รักษาธรรมชาติ อากาศ

บริสุทธิ์" เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงภัยของการเผาป่าและ เผาในพื้นที่โล่งแจ้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มีการรวมพลังและเครื่องจักร ของหน่วยงานในพื้นที่ เดินหน้าโครงการ "แม่เมาะร่วมใจ สร้างอากาศ สดใสด้ ว ยต้ น ไม้ ง าม" เพื่ อ ท� ำ ความสะอาดพื้ น ที่ ส าธารณะและ แนวถนนของ ต.แม่เมาะ นอกจากนี้ในพื้นที่ของ ชุมชนเอง ยังมีการรวมพลังของชาวบ้านและ หน่วยงานภาครัฐในการป้องกันผืนป่า ของตนเอง อาทิ ชุมชนบ้านหาด ต.จางเหนือ ทีร่ ว่ มกับ จิตอาสา กฟผ.แม่เมาะ สร้างและ ซ ่ อ ม แซ ม ฝ า ย ต ้ น น�้ ำ ในบริเวณห้วยแม่หาด ป่ า ต้ น น�้ ำ ของชุ ม ชน และสร้างพื้นที่ปลอด การเผาให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุมชน, หมูบ่ า้ นท่าสี บ้านกลาง แม่ส้าน จ� ำ ปุ ย ต.บ้ า นดง ใ น ก า ร ท� ำ พื้ น ที่ แนวกันไฟตลอดแนว ภู เขาและผื น ป่ า กว่ า 18,000 ไร่ในชุมชนอีกด้วย จากสถิติในทุกๆ ปี เดื อ นมี น าคม จะเป็ น ช่ ว ง ที่มีจ� ำ นวนวั น ค่ า ฝุ ่ น ละออง ขนาดเล็ ก เกิ น มาตรฐานมากที่ สุ ด ซึง่ การแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากการ รณรงค์และเตรียมการป้องกันแล้ว ยังต้องการ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ๆภาคส่ ว นในการช่ ว ยกั น ดู แ ล สอดส่องพื้นที่ รวมถึงหยุดการเผา เพื่อให้ อ.แม่เมาะ มีอากาศที่ดีและ ปลอดภัยต่อสุขภาพของลูกหลานและครอบครัวของเราทุกๆคน


สวัสดี

6

วิสัยทัศน์การพัฒนาอนาคต ต.บ้านดง และ ต.นาสัก

ใน

นายก อบต. ท่านใหม่

ต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว "ของดีตี้บ้านเฮา" ฉบับนี้ จะนำ�ท่านผู้อ่านไปรู้จักกับผู้นำ�องค์การ บริหารส่วนตำ�บลบ้านดง และตำ�บลนาสัก ท่านใหม่ ได้แก่ นายศุกร์ ไทยธนสกุ านต์ นายกองค์การ บริหารส่วนตำ�บลบ้านดง ที่ได้รับวางใจให้ดำ�รงตำ�แหน่งต่อเนื่องอีกหนึ่งสมัยและนายบุญเทียน กาคำ� นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลนาสัก ที่เข้ารับตำ�แหน่งใหม่ในสมัยแรก พร้อมเผยแนวคิด และ วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาพื้นที่ชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านดง

นายกศุกร์ คนเดิมของชาวบ้านดง ได้รับความไว้วางใจให้เป็นนายก อบต.บ้านดง สมัยที่ 3 ต่อเนื่อง หลังจากด�ำรงต�ำแหน่งครั้งแรก ในปี 2548 จากความรูค้ วามสามารถถึงระดับปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเนชัน่ และการท�ำงานด้านสังคมสงเคราะห์ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการรับต�ำแหน่งในครั้งนี้ นายกศุกร์บอกว่ายังมีเรื่องต่างๆอีกมากที่ต้องขับเคลื่อนต่อไป เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน พื้นที่ ต.บ้านดง วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ ต.บ้านดง จะพัฒนา ต.บ้านดง ผ่านมุมมอง 4 มิติหลัก ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ ยกระดับเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ให้ประชาชนสามารถอยูไ่ ด้อย่างพอเพียง และมีระดับรายได้ทเี่ หมาะสมต่อการยังชีพ 2. สิง่ แวดล้อม ค�ำนึงถึงการดูแลสิง่ แวดล้อม ทัง้ แหล่งน�ำ้ ต้นไม้ อากาศ โดยจะมุง่ พัฒนาประสิทธิภาพและเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร ต่อไร่ให้มากขึ้นเพื่อลดการบุกรุกถางป่าเพื่อขยายที่ดินท�ำกิน รวมถึงมีแนวคิดในการจัดสรรโฉนดชุมชนซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อเสนอ ต่อรัฐ นอกจากนี้จะส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าของชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งต้นน�้ำส�ำคัญของ อ.แม่เมาะ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมทั้ง สร้างระบบการบริหารจัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำอีกด้วย 3. รายได้ ในการพัฒนาพื้นที่ เพิ่มการจัดสรรรายได้ของ อบต. ในช่องทางต่างๆ นอกเหนือจากงบประมาณท�ำการจากรัฐบาล อาทิ เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ค่าภาคหลวงแร่ เพื่อน�ำเงินที่ได้มาพัฒนาท้องถิ่น 4. สุขภาพ จะยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพของพืน้ ที่ ต.บ้านดง พร้อมทัง้ บูรณาการความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่ นอกจากวิสัยทัศน์ใน 4 มิติแล้ว อีกหนึ่งภารกิจที่นายกศุกร์ให้ความส�ำคัญก็คือเรื่องของการวาง ผังเมืองใหม่ ให้กับพื้นที่ชุมชนอพยพ และคอยดูแลให้ค�ำแนะน�ำ ข้อปรึกษากับชุมชน ทั้งด้านการรับและ การใช้จา่ ยงบประมาณ ข้อระเบียบที่ส�ำคัญ และโครงสร้างพืน้ ฐาน เป็นต้น ซึง่ สิง่ ส�ำคัญส�ำหรับชุมชนใหม่ นอกจากการมีทอี่ ยูอ่ าศัยและคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ล้ว จะต้องมีแหล่งค้าขายทีส่ ร้างรายได้และโอกาสทางธุรกิจ แก่ชุมชนอพยพอีกด้วย อนาคตของ ต.บ้านดง ในอีก 4 ปีข้างหน้า ในอนาคต ต.บ้านดงจะขับเคลือ่ นการพัฒนาในภาพรวมอย่างสมดุลในทุกๆ มิติ เกิดแหล่งเศรษฐกิจ แห่งใหม่ในพื้นที่ มีอาชีพในสาขาบริการที่หลากหลายขึ้น มีไฟฟ้า ถนน เข้าถึงพื้นที่การเกษตร และ พืน้ ทีห่ า่ งไกลมากขึน้ มีระบบฟรีอนิ เตอร์เนทในพืน้ ทีต่ ำ� บล มีทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์ และแหล่งน�้ำที่เพียงพอต่อการใช้ทั้งในพื้นที่และอ� ำเภอแม่เมาะ ซึ่งที่โครงการต่างๆ จะเกิ ด ขึ้ น รู ป ธรรมได้ ก็ ต ้ อ งอาศั ย ทั้ ง งบประมาณ การบูรณาการและความตัง้ ใจจริง ของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาและพัฒนา พื้นที่


แม่เมาะ

7

http://maemoh.egat.com

ท�ำไมต้อง

“ข้าวลืมผัว”

นายบุญเทียน กาคำ� นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บลนาสัก

อดีตปฏิบัติงานเกษียณอายุ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)แม่เมาะ ผู้อาศัยอยู่ในท้องที่ ต.นาสัก ตั้งแต่ก�ำเนิด ท�ำให้เห็นถึง สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพืน้ ทีม่ าตลอด ประกอบกับ การได้มีโอกาสท�ำงานเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้หลังจากตัดสินใจ ลงเลือกตัง้ เพือ่ เป็นตัวเลือกในการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะเรือ่ งความต้องการ พืน้ ฐานของประชาชน ก็ได้รบั ความไว้วางใจให้ดำ� รงต�ำแหน่ง นายก อบต.นาสัก จากการลงรับเลือกตั้งในสมัยแรกเท่านั้น วิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ ต.นาสัก สิ่ ง ที่ ต ้ อ งการแก้ ไขเร่ ง ด่ ว นที่ สุ ด คื อ เรื่ อ งของปั ญ หาใกล้ ตั ว และ การด�ำรงชีวิต สิ่งแรกคือเรื่องน�้ำ ทั้งน�้ำประปาชุมชนที่มีความมั่นคงและ ระบบน�้ำเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ โดยจะผลักดันและของบประมาณจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ให้เกิด โครงการระบบน�้ำสูบกลับจากเขื่อนแม่จางสู่พื้นที่ชุมชน เพื่อผันน�้ำจาก เขือ่ นมาใช้ในชุมชนยามขาดแคลน อีกทัง้ น�้ำในเขือ่ นมีความสะอาดเหมาะสม กับการเอามาท�ำระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภคอีกด้วย ในอีกมิติหนึ่ง ทีส่ ำ� คัญคือ ด้านเศรษฐกิจ ซึง่ ปัจจุบนั ต.นาสัก มีวตั ถุดบิ สินค้าเกษตรรวมถึง ศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนจ�ำนวนมาก แต่ยงั ขาดช่องทางใน การจัดจ�ำหน่าย รวมถึงมีตน้ ทุนสูงในการขนส่งเข้าสูต่ วั เมือง จึงอยากพัฒนา โครงข่ายถนนใหม่ เพื่อเชื่อมต่อระหว่าง หมู่บ้านปางป๋วย ต.นาสัก เข้ากับ อ.ลอง จังหวัดแพร่ โดยตรง ซึง่ การตัดถนนเพิม่ นี้ จะช่วยสร้างจุดยุทธศาสตร์ ใหม่ของการเชื่อมต่อของ 2 จังหวัด จากแต่เดิมที่การเดินทางจากแม่เมาะ สู่ อ.ลอง จะต้องใช้ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร จะเหลือเพียง 10 กิโลเมตร เท่านั้น และเมื่อมีถนนตัดผ่าน ก็จะเกิดการไปมาหาสู่กัน สร้างตลาดใหม่ มีการค้าขายและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในมิติรายได้และการท่องเที่ยวของ ชุมชนมากขึ้น นอกจากนี้ในอนาคต นายกฯ ยังมองเห็นศักยภาพในการ พัฒนาด้านพลังงาน ด้วยโรงไฟฟ้าชุมชนที่ใช้พลังงานชีวมวล เนื่องจาก ต. นาสัก และพืน้ ทีใ่ กล้เคียงมีพนื้ ทีท่ ำ� การเกษตรจ�ำนวนมาก สามารถรองรับ ความต้องการเชือ้ เพลิงของโรงไฟฟ้า อีกทัง้ ยังเป็นแหล่งพลังงานทีส่ ร้างรายได้ และลดค่าใช้จ่ายของคนในชุมชนได้อีกด้วย อนาคตของ ต. นาสัก ในอีก 4 ปีข้างหน้า ความจ�ำเป็นพื้นฐานของชุมชนต้องดีกว่านี้ น�้ำประปา ต.นาสัก ต้องมี คุณภาพเพียงพอต่อการบริโภค มีระบบและแหล่งกักเก็บน�ำ้ ทีส่ ามารถรองรับ การท�ำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี มีสนามกีฬาชุมชนที่มีมาตรฐาน มีถนน ที่เชื่อมต่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน และที่ส�ำคัญคือเกิดความเท่าเทียมและ เป็นธรรมในการเข้าถึงสวัสดิการและงบประมาณสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ ของคนในชุมชน ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ทุกฐานะ ตามสิทธิของทุกคนๆ

“ข้าวลืมเมีย”

แว้บแรกที่เห็นผลิตภัณฑ์ข้าวสารที่ ต.นาสัก ได้แต่สงสัย ว่าท�ำไมต้องชื่อนี้ รับประทานแล้วจะลืมผัวลืมเมียอย่างที่ว่าจริง หรือเปล่า วันนี้นายรัตน์ อุหม่อง ผู้ใหญ่บ้านแม่จาง จะช่วยไข ข้อสงสัยกัน จริงๆ แล้วข้าวลืมผัวนั้นเป็นชื่อของพันธุ์ข้าวเหนียว ส่วน ข้าวลืมเมียเป็นชื่อของพันธุ์ข้าวเจ้าเพื่อสุขภาพ ที่กลุ่มแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านแม่จาง หมู่ 1 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง ริเริม่ ปลูกเมือ่ 2-3 ปีกอ่ น โดยเกิดจากความคิดของผูใ้ หญ่ บ้านแม่จางทีไ่ ด้เดินทางไปดูงานเกษตรที่ จ.ตาก และ จ.เพชรบูรณ์ จึงได้น�ำพันธุ์ข้าวสองชนิดนี้มาปลูกที่บ้านเกิด เนื่องจากเห็น ความส�ำคัญของการบริโภคข้าวที่มีประโยชน์ ไม่เป็นโทษต่อ สิ่งแวดล้อม การปลูกข้าวสองชนิดนี้จะไม่มีการใช้สารเคมี หรือ ปุ๋ยเร่งผลผลิต แต่จะใช้ปุ๋ยหมักท�ำเอง ดังนั้นผลผลิตที่ออกมา จะใช้เวลาปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 110 – 120 วัน ลักษณะ เด่นของข้าวลืมผัว และข้าวลืมเมีย คือ มีกลิน่ หอม ผิวมัน นุม่ เหนียว มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันมะเร็ง ลดคอเลสเตอรอล บ�ำรุงสมอง ป้องกันโรคหัวใจ โรคพาร์กินสัน ช่ ว ยให้ ผิ ว พรรณเปล่ ง ปลั่ ง บรรเทาอาการขาด ฮอร์โมนของวัยทอง ตลอดจนช่วยลดการหย่อน สมรรถภาพทางเพศ ส�ำหรับวิธีการหุง / นึ่ง สามารถผสมข้าวขาว 2 ส่วน กับข้าวลืมผัว หรือข้าวลืมเมีย อีก 1 ส่วน หรือถ้าชอบ ความนุ ่ มเหนี ย วจะหุ ง ทานล้ ว นๆ เลยก็ยังได้ การจั ด จ� ำ หน่ า ยข้ า วลื ม เมียทั้งปลีกและส่ง อยู่ที่ราคา ถุงละ 60 บาท ส่วนข้าวลืมผัว ราคาถุงละ 55 บาท สามารถ ติ ด ต่ อ ซื้ อ ได้ ที่ กลุ ่ ม แปรรู ป ผลิตภัณฑ์การเกษตรบ้านแม่จาง หมู่ 1 ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง 52220 โทร 088 – 4087964 หรือ 054 – 266299


8

รักษ์ โลก

สวัสดี

กฟผ. แม่เมาะ น�ำร่องใบสนแห้งเป็นส่วนผสมวัสดุปลูกพืช

ลดปัญหาหมอกควันจากการเผา

หากใครได้ ม าเยื อ น “เหมื อ งแม่ เ มาะ” แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ การเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศ คงคุ้นตากับทิวสนที่สูงตระหง่าน ทอดเป็นทางยาว ร่มรืน่ สวยงาม ทีห่ ลายคนเคยเก็บภาพความประทับใจไว้ แต่ ภ ายใต้ ค วามสวยงามนั้ น กลั บ พบว่ า เศษใบสนที่ ร ่ ว งหล่ น บนพื้ น มีจ�ำนวนมากถึงวันละกว่า 12 ตัน ต้องใช้ก�ำลังคนในการเก็บกวาดและ ต้องใช้รถขนเพื่อน�ำไปทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ กลุม่ “GREEN MISSION” ซึง่ เกิดจากการรวมตัวของผูป้ ฏิบตั งิ าน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ แผนกบ�ำรุงรักษา อาคารและบริเวณ กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง ฝ่ายการผลิตเหมือง แม่เมาะ ได้ทดลองน�ำใบสนแห้งที่ร่วงหล่น มาใช้ประโยชน์เป็นส่วนผสม ในวัสดุปลูกพืช ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถางและไม้ยืนต้น ที่ตกแต่ง ณ บริเวณรอบอาคารและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในเหมืองแม่เมาะ โดยใช้ใบสนแห้งผสมกับ แกลบดิน, กาบมะพร้าวสับ และเปลือกถั่วลิสง ก่อนน�ำไปผสมกับดินร่วนและปุ๋ยคอกอีกที จากการทดลองปลูกต้นชา

ฮกเกีย้ นและต้นฤาษีผสมนัน้ พบว่าพืชทัง้ สองชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ เป็นอย่างดี เนือ่ งจากใบสนแห้งเมือ่ น�ำมาผสมกับวัสดุปลูกพืชมีคณ ุ สมบัติ เพิม่ ช่องว่างในดิน สามารถเพิม่ อากาศหายใจแก่ รากพืช เนือ่ งจากใบสน แห้งนัน้ ไม่มแี ร่ธาตุจงึ ต้องน�ำไปผสมกับวัสดุปลูกพืชชนิดอืน่ ๆ ซึง่ ผลงาน ดั ง กล่ า วสามารถน� ำ ไปปฏิ บั ติ จ ริ ง และ ลดค่าใช้จ่ายส�ำหรับวัสดุปลูกพืชได้ถึงปีละ 96,750 บาท การน� ำ เศษใบสนแห้ ง ที่ ร ่ ว งหล่ น ใน ปริมาณมากมาใช้ประโยชน์เพื่อลดค่าใช้จ่าย ในการด�ำเนินการจัดเก็บและท�ำลาย เป็นอีกหนึง่ ตั ว อย่ า งในการก� ำ จั ด ขยะและเศษวั ช พื ช แทนการเผาและเป็นการลดปัญหาหมอกควัน ลด ค่าฝุน่ ละอองขนาดเล็กในอากาศทีเ่ ป็นอันตราย ต่อสุขภาพประชาชนในพืน้ ทีอ่ กี ด้วย

“คลายสงสัย”? ?

?

ภาครัฐจัดเก็บและจัดสรร รายได้จากภาคหลวงแร่อย่างไร ?? การท�ำเหมืองถ่านหินลิกไนต์ และเหมืองหินปูน ของ กฟผ.แม่เมาะ ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ นั้น ต้องมีการจ่ายค่าภาคหลวงแร่ ให้แก่รัฐ เพื่อน�ำเงินรายได้ดังกล่าว จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ�ำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2544 เป็นต้นมา ซึ่งที่ผ่านมา กฟผ.แม่เมาะ ได้ช�ำระเงินค่าภาคหลวงแร่คืนแก่รัฐ ตามกฎหมายก�ำหนด ในอัตราถ่านหินลิกไนต์ 38.4 บาทต่อตัน และอัตราหินปูน 4.8 บาทต่อตัน โดยคิดค�ำนวณจากปริมาณแร่ ทีไ่ ด้จากพืน้ ทีต่ ามประทานบัตรหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารผลิตแร่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตพืน้ ทีข่ ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ ซึง่ คิดเป็นจ�ำนวน ส่งคืนภาครัฐหลายร้อยล้านบาทต่อปี โดยเงินจ�ำนวนดังกล่าว จะถูกจัดสรร ให้แก่ภาครัฐ อบจ.ล�ำปาง อบต.ในพื้นที่ๆ มีการท�ำ เหมือง อบต.ในจังหวัดล�ำปาง รวมถึง อบต.ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้เกิดการกระจายรายได้ทมี่ าจากการน�ำทรัพยากรของแผ่นดินไปใช้ ไปสร้างประโยชน์ พัฒนาท้องถิ่น และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการท�ำเหมืองแร่อีกด้วย


แม่เมาะ

http://maemoh.egat.com

อโรคาพาสุข

วัดระดับความสุข บบง่ายๆ ด้วยตัวเอง

9

อยากรู้ว่าตนเองมีความสุขหรืออยู่ ในภาวะเครียดระดับไหน อโรคาฉบับนี้จะมาทดสอบความสุขของคุณแบบง่ายๆ ลองท�ำกันดูได้เลย คุณออกก�ำลังกายเฉลี่ยสัปดาห์ละกี่วัน 1. 2. 3. 4. 5.

ไม่เลย น้อยกว่า 3 วัน/ สัปดาห์ 3 วัน/ สัปดาห์ มากกว่า 3 วัน/ สัปดาห์ ทุกวัน

1. 2. 3. 4. 5.

สูบประจ�ำเป็นปกติ สูบบ่อยครั้ง สูบบ้างเป็นบางครั้ง ไม่สูบ แต่เคยสูบ ไม่เคยสูบเลย

คุณสูบบุหรี่หรือเปล่า

เมือ่ คุณประสบปัญหาในชีวติ คุณสามารถจัดการ ทุกวันนีค้ ณ ุ ใช้ชวี ติ ในสังคมอย่างมีความสุข หรือไม่ กับปัญหาต่างๆเหล่านั้นได้หรือไม่ 1. ไม่มีความสุขเลย 1. 2. 3. 4. 5.

ไม่สามารถจัดการได้เลย จัดการได้น้อยมาก จัดการได้บ้าง จัดการได้มาก จัดการได้มากที่สุด

ที่มา : http://www.thaihealthcenter.org ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ

1. ไม่มีความสุขเลย 2. มีความสุขบ้างเล็กน้อย 3. ค่อนข้างมีความสุข 4. มีความสุขมาก 5. มีความสุขมากเป็นอย่างยิ่ง คุ ณ มี ค วามเครี ย ดสะสมในชี วิ ต ประจ� ำ วั น บ้ า ง หรือไม่ 1. เครียดมากที่สุด 2. เครียดมาก 3. ค่อนข้างเครียด 4. เครียดน้อยมาก 5. ไม่มีความเครียดเลย

คุณคิดว่าชีวิตของคุณเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ 1. 2. 3. 4. 5.

ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้เลย เป็นไปตามที่คาดหวังน้อยมาก ค่อนข้างเป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นไปตามที่คาดหวัง เป็นไปตามที่คาดหวังไว้มาก

มีความสุขน้อยมาก ค่อนข้างมีความสุข มีความสุขมาก มีความสุขมากเป็นอย่างยิ่ง

2. 3. 4. 5.

น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

1. 2. 3. 4. 5.

ไม่มี/น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด

คุ ณ รู ้ สึ ก ว่ า สั ง คมไทยทุ ก วั น นี้ มีค วามสงบสุข อาชี พ /การศึ ก ษาของคุ ณ ในขณะนี้ จ ะมี ค วาม หรือไม่ มั่นคงต่อไปในอนาคตหรือไม่ 1. ไม่มี/น้อยที่สุด

1. ไม่มั่นคง/มั่นคงน้อยที่สุด 2. มั่นคงน้อย 3. ค่อนข้างมั่นคง คุณดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เบียร์ 4. มั่นคงมาก หรือ ไวน์ หรือสุราพื้นบ้าน หรือไม่ 5. มั่นคงมากที่สุด 1. ดื่มเป็นประจ�ำเกือบทุกวัน/ เกือบทุกสัปดาห์ ค่าตอบแทนทีค่ ณ ุ ได้ในแต่ละเดือนเมือ่ เปรียบเทียบ 2. ดื่มสังสรรค์บ้างทุกเดือน กับรายจ่ายแล้วเป็นอย่างไร 3. ดื่มนานๆครั้งเฉลี่ยปีละ 1-2 ครั้ง 1. รายจ่ายเกินกว่ารายได้มาก 4. ไม่ดื่ม แต่เคยดื่ม 2. รายจ่ายเกินกว่ารายได้เล็กน้อย 5. ไม่เคยดื่มเลย 3. รายได้พอๆกับรายจ่าย คุ ณ พอใจกั บ สุ ข ภาพร่ า งกายของตนเองมาก 4. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้ น้อยเพียงใด 5. รายจ่ายน้อยกว่ารายได้มาก 1. ไม่พอใจเลย / พอใจน้อยที่สุด คุณให้การช่วยเหลือคนรอบข้างบ้างหรือไม่ 2. ไม่ค่อยพอใจ 1. ไม่เคย/แทบจะไม่ช่วย 3. ค่อนข้างพอใจ 2. นานๆครั้ง 4. พอใจมาก 3. ช่วยบ้างเป็นบางครั้ง 5. พอใจมากที่สุด 4. ช่วยแทบทุกครั้ง ปัจจุบนั คุณมีความสุขกับชีวติ ครอบครัวของคุณ 5. ช่วยทุกครั้ง

มากแค่ไหน

2. 3. 4. 5.

โดยรวมแล้วท่านท�ำงานอย่างมี “ความสุข” หรือไม่

วิธีคิดคะแนน

นแต่ละข้อมารวมกัน น�ำตัวเลขหน้าค�ำตอบใ ำมาหารด้วย 17 ้วน� จากนั้นคูณด้วย 25 แล ฉลี่ยระดับความสุข นเ ผลลัพธ์ที่ได้คือค่าคะแน ขของคุณได้เลย สุ และน�ำไปวัดระดับความ

คุณได้ปฏิบตั กิ จิ ตามศาสนาเพือ่ ให้จติ ใจสงบ หรือไม่ 1. 2. 3. 4. 5.

ไม่ปฏิบัติ/ปฏิบัติน้อยที่สุด น้อยครั้ง ปฏิบัติบ้างเป็นบางครั้ง เป็นประจ�ำ เป็นประจ�ำทุกวันหรือทุกครั้งที่มีโอกาส

1. 2. 3. 4. 5.

รู้สึกไม่ปลอดภัย รู้สึกปลอดภัยน้อยมาก รู้สึกค่อนข้างปลอดภัย รู้สึกปลอดภัย รู้สึกปลอดภัยเป็นอย่างมาก

1. 2. 3. 4. 5.

ไม่สนใจเลย สนใจอยู่บ้าง ค่อนข้างสนใจ สนใจมาก สนใจมากและแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

คุณรู้สึก "ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" หรือไม่

คุณสนใจในการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆ เพิ่มเติม จากแหล่งความรู้ต่างๆ หรือไม่

กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย

ระดับความสุขของตัวท่านเอง 0 – 24.99 » ไม่มีความสุขเลย แย่แล้ว! คุณก�ำลังตกอยูใ่ นภาวะเครียดเกินพิกดั หาเวลาพักผ่อน และผ่อนคลายอย่างเร่งด่วน 25.00 – 49.99 » ไม่มีความสุข ลองยิ้มให้ชีวิต คิดบวกหน่อย แค่นี้ชีวิตคุณ ก็จะมีความสุขแล้ว 50.00 – 74.99 » มีความสุข คุณมีความสุขดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาชีวิตและ จิตใจให้มีระดับความสุขมากยิ่งขึ้น 75.00 – 100.00 » มีความสุขอย่างมาก ยินดีดว้ ย! คุณเป็นคนทีม่ คี วามสุขกับชีวติ จนน่า อิจฉา รักษาระดับความสุขแบบนีต้ อ่ ไป

แจ้งก�ำหนดออกหน่วยบริการสุขภาพเคลื่อนที่เดือนมีนาคม 2557 ในพื้นที่ อ.แม่เมาะ จ�ำนวน 4 ครั้งดังนี้ วันที่ 10 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ ต.นาสัก, วันที่ 11 บ้านกอรวก/จางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ, วันที่ 12 บ้านสบป้าด/ปงต้นปิน ต.สบป้าด, วันที่ 13 บ้านสบเติ๋น ต.สบป้าด ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ออกให้บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มีผู้เข้ารับการตรวจรักษา ณ หมู่บ้านหัวฝายหล่ายทุ่ง ต.บ้านดง จ�ำนวน 301 ราย


ประมวลภาพกิ ประมวลภาพกิจจกรรม กรรม

10

1

6 ก.พ. 57

ะ กฟผ.แม่เมาะ ร่วมประเพณีพระธาตุดอยตุง งานสักการ ับสนุนการ พระธาตุประจ�ำปีของหมู่บ้านสบจาง ต.นาสัก พร้อมสน 00 บาท จัดการแข่งขันศึกจ้าวมวยไทยต้านยาเสพติด จ�ำนวน 30,0

3

2

10-11 ก.พ. 57

ผูแ้ ทนจาก 5 ต�ำบล ของ อ.แม่เมาะ ร่วมให้ความเหน็ ใน โครงการศึกษาข้อมูลชุมชนแมเ่ มาะ เพือ่ ปรับปรุงแผนยทุ ธศาสตร์ การพฒ ั นาชุมชนแมเ่ มาะสแู่ ม่เมาะโมเดล-เมอื งแห่งพลังงานเชงิ นิเวศ โดยมีสถาบันคีนนั แห่งเอเชียศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

4

10 ก.พ. 57

10 ก.พ. 57

5

กฟผ.แม่เมาะ น�ำทีมผู้ปฏิบัติงานจิตอาสา พร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักร ร่วมพัฒนาพื้นที่ชุมชนตลอดแนวถนนผาลาด-แม่เมาะ ในโครงการแม่เมาะร่วมใจ สร้างอากาศสดใสด้วยต้นไม้งาม ทีเ่ ทศบาล ต�ำบลแม่เมาะจัดขึ้น

6

7

17-19 ก.พ. 57

กฟผ.แม่เมาะ ร่วมกับสมาคมพัฒนาแมเ่ มาะ จัดโครงการพัฒนา ศักยภาพผู้น�ำชุมชนและส่วนราชการอ�ำเภอแม่เมาะ โดยเดินทางไป ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาชุมชน สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ณ จังหวัดระยอง

กฟผ.แม่เมาะ ต้อนรับรองเลขาธิการส�ำนักงานนโยบายและ ารายงาน แผนพลังงาน และคณะกรรมการผชู้ ำ� นาญการพเิ ศษพจิ ารณ จสอบ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) ในโอกาสเข้าตรว โครงการ พื้นที่เหมืองแม่เมาะ เพื่อประกอบข้อมูลรายงาน EIA เหมืองลิกไนต์แม่เมาะ

17 ก.พ. 57

13 ก.พ. 57

กฟผ.แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาท จัดงาน กีฬา-กรีฑา นักเรียนระดับอ�ำเภอแม่เมาะ "ลิกไนต์เกมส์" โดยมี นักเรียนจาก 12 โรงเรียนในกลุ่มลิกไนต์1 เข้าร่วมแข่งขัน

สวัสดี

8

กฟผ.แม่เมาะ มอบลูกฟุตบอล จ�ำนวน 60 ลูก แก่โรงเรียน อนุบาลแม่เมาะ เพือ่ ใช้ในการเรียนการสอนกีฬาฟุตบอล และส่งเสริม สุขภาพด้วยการออกก�ำลังกายของเยาวชน

19 ก.พ. 57

กองจิ ต อาสากอ งปฏิ บั ติ ก ารระบบ ก� ำ จั ด ก๊ า ซซั ล เฟอร์ ไ ด ออกไซดโ์ รงไฟฟ้าแม่เมาะ ร่วมกับชุมชนบ้านใหม่ฉลองราช ต.สบป้าด ปรั บ พื้ น ที่ แ ละเทพื้ น ปู น ก่ อ สร้ า งสนามว อลเลย์ บ อลแห่ ง ใหม่ ในพื้นที่ลานกีฬาชุมชน เพื่อใช้เป็นที่ออกก�ำลังกายและแข่งขันกีฬา วอลเลย์บอลในชุมชน


แม่เมาะ

http://maemoh.egat.com

ประเพณี 5 เป็งของชาวล้านนา

11

วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค�่ำ เดือน 3 ของไทย จะตรงกับ 15 ค�่ำ เดือน 5 ของ ปฏิทินล้านนา และจะมีประเพณีทาง ศาสนาที่ส�ำคัญสืบทอดกันมายาวนาน ในแต่ละแห่ง ส�ำหรับที่ อ.แม่เมาะ ได้ ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น ใน ชื่อว่า “ประเพณี 5 เป็ง” ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดนาแช่ ต.จางเหนือ ภายในงาน พุทธศาสนิกชนจะน�ำธูปพร้อมดอกไม้วางใส่ในขันแก้วทั้งสาม (ขันแก้ว ทั้งสามมีลักษณะเป็นกระบะรูปสามเหลี่ยม) โดยวางเรียงในขันทั้งสามมุม แต่ ล ะมุ ม นั้ น หมายถึ ง พระพุ ท ธ พระธรรม พระสงฆ์ และยั ง มี ขั น พระ ขันอาจารย์ และขันวัตถุ วางเรียงกัน เพือ่ เป็นการขอขมาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละครูบาอาจารย์ทงั้ หลาย จากนัน้ คณะศรัทธาหมูบ่ า้ น ของแต่ละวัดใน อ.แม่เมาะ จะน�ำส�ำรับมาถวายแด่เจ้าอาวาสวัดนาแช่ และ เริ่มท�ำพิธีสวดขอขมา โดยการถวายน�้ำส้มป่อยแก่องค์พระประธาน ซึ่งตาม ความเชือ่ ของคนล้านนา *ส้มป่อยเดือน 5 จะมีความศักดิส์ ทิ ธิ์ ขจัดสิง่ เลวร้าย อัปมงคล และสิ่งไม่ดีให้หลุดพ้นจากชีวิต จากนั้นจะร่วมกันสรงน�้ำพระธาตุ และเวียนเทียนในตอนพลบค�่ำ โดยในช่วงหัวค�่ำจนถึงใกล้สว่างนั้นก็จะมี พิธีกรรมสวดเบิกตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน ประเพณี 5 เป็ง ถือเป็นงานบุญใหญ่ของวัดนาแช่ โดยสมาชิกในชุมชน มารวมตัวกัน เพือ่ ตระเตรียมอาหาร ข้าวของและต้อนรับคณะศรัทธาจากวัด ต่างๆ ทั่วทั้ง อ.แม่เมาะ ด้วยความเป็นน�้ำหนึ่งอันเดียวกันนี้ และความเชื่อ และศรัทธาเคารพในวัฒนธรรมของบรรพบุรุษสืบต่อกันมา ได้แสดงให้เห็น ถึงความเข้มแข็งของชุมชนโดยแท้ *น�้ำส้มป่อย : เป็นน�้ำสีเหลืองอ่อน มีส่วนผสมของน�้ำสะอาด ฝักส้มป่อย ดอกค�ำฝอย หยดน�้ำอบเล็กน้อยเพื่อ ความหอม ใช้สักการะสรงน�้ำพระ

ฟิวชั่นฟู้ด

ฝรั่งปนไทย

“สปาเก็ตตี้แกงเขียวหวานไก่ ข้าวหน้าเปรี้ยวหวานหมูทอด สเต๊กไก่ย่างสมุนไพร ข้าวผัดต้มย�ำทะเล และ อื่นๆ อีกมากมาย” เป็นเมนูที่น้อง “เฟิร์ส” อริศรา ไพบูลย์ศิริ แม่ครัววัยละอ่อนภูมิใจเสนอ โดยคิดอาหารจานแปลก แต่ถกู ปากคนบ้านเราแถมราคาเบาๆ อีกต่างหาก เธอใช้วชิ าบริหารธุรกิจทีร่ �่ำเรียนมาเปิดกิจการร้านอาหาร ซึง่ เป็นความฝัน ของคุณพ่อ (งงไหมล่ะ) คือครอบครัวนี้เขาอบอุ่น พ่อจึงอยากให้ลูกๆ มาอยู่พร้อมหน้ากันที่ อ.แม่เมาะ วางโครงการไว้ ให้ลูกสาวเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ลูกก็เลยลาออกจากงานที่ระยองมาท�ำฝันของครอบครัวให้เป็นจริง และไปเรียนท�ำอาหารด้านเสต็ก โดยตรง ก่อนมาเปิดร้านเมื่อปีที่แล้ว หลังอาหารจานแปลกแนวฟิวชัน่ ฟูด้ ยังมีขนมนมเนยอีกเพียบ นายอ้วนขอแนะน�ำ “ฮันนีโ่ ทสต์” ขนมปัง หนาอบเนยกรอบนอกนุม่ ใน ทานกับวิปครีมฉ�ำ่ ๆ พร้อมกล้วยหอมนุม่ ๆ ตัดกับความเย็นของไอศกรีม วนิลา ราดด้วยน�้ำผึ้งแท้... โอ้มายก๊อต หรือจะสั่งเมนูวาฟเฟิล ปังปิ้ง ปังลาวา ปังเย็น ปอเปี๊ยะ กล้วยหอมและกาแฟสด ก็มีเยอะจนล�ำบากใจ ไปลองชิมเองดีกว่าไหมที่ร้าน เมาะเกาะคาเฟ่ เลี่ยวขวาเข้าซอย 9 หมู่บ้านนาแขมพัฒนา ร้านนี้กว้างขวางรับลูกค้าได้ถึง 50 คน มีที่จอดรถสะดวกสบาย โทร.สอบถามได้ที่ น้องเฟิร์ส 080-1252624, 084-1771567 อ้อลืมบอก! เมาะเกาะเป็นค�ำเมือง แปลเป็นไทยว่า เหมาะ-ไหม


9 มี.ค.

เดือนนี้มีอะหยัง

งานทอดผ้าป่าสามัคคี วัดมิ่งมงคลศรัทธาราม ต.สบป้าด เพือ่ บูรณะศาลาการเปรียญ ตัง้ แต่เวลา 9.30 เป็นต้นไป

1-3 มี.ค. 3 มี.ค.

งานมหรสพ ฉลองพัดยศเจ้าอาวาสวัดสบเมาะ ร่วมกิจกรรม ท�ำบุญ ร�ำวงย้อนยุค ชมการแข่งขันมวยไทย และการแสดง จากชุมชนบ้านสบเมาะ ต.แม่เมาะ

พิธยี กช่อฟ้า ฉลองอุโบสถ และงานฉลองพัดยศ เจ้าคณะ ต�ำบลชัน้ โท เจ้าอาวาสวัดข่วงม่วง

9 มี.ค.

งานยกฉัตรบรรจุพระธาตุและสักการะรอยพระพุทธบาท ตัง้ แต่เวลา 09.09 น. ณ วัดแม่หล่วง ต.นาสัก

15 มี.ค./ 27 มี.ค.

ชวนฟังรายการวิทยุ

“MCOT RADIO” FM 99.0 MHz สถานีวิทยุ อสมท.ล�ำปาง ทุกวัน จันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00-12.00 น. ด�ำเนินรายการ โดย อ.วิเชียร บุญทา และดีเจใหม่ มติมนต์ ค�ำมณี “สบายใจ ไปกับการไฟฟ้า” FM 91.5 MHz สถานีวิทยุต�ำรวจภูธรภาค 5 ล�ำปาง วันเสาร์ เวลา 10.00-11.00 น. โดย อ.วิเชียร บุญทา

ที่ปรึกษา

นางสายลดา สิทธิวงศ์

เทศบาลต�ำบลแม่เมาะ จัดโครงการเทศบาลพบปะ ประชาชน ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น. ณ ครั้งที่ 1 ณ ตลาดนัดคลองถม หมูบ่ า้ นเมาะหลวง ครัง้ ที่ 2 ณ ตลาดนัด คลองถม หมูบ่ า้ นห้วยเป็ด

การไฟฟ้า ชุมชน คนบ้านเดียวกัน SY R-Radio FM 96.00 MHz สถานีวิทยุ สภาประชาชน ทุกวัน จันทร์และวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. R-Radio Network FM 99.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 15.00-17.00 น. วิทยุคนแม่เมาะ FM 90.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อคนแม่เมาะ ทุกวันศุกร์ ช่วงเวลา 12.00-14.00 น.

ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า2 ผู้อ�ำนวยการฝ่ายจัดการโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

บรรณาธิการ

หัวหน้าแผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

กองบรรณาธิการ

แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ ศูนย์จิตอาสาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ออกแบบและจัดท�ำ

12 มี.ค./ 26 มี.ค.

คณะผู้จัดท�ำ

นายจักรพงศ์ อุทธาสิน นายพลฤทธิ์ เศรษฐก�ำเนิด

บรรณาธิการบริหาร

กฟผ.แม่เมาะ จัดโครงการเปิดบ้านต้อนรับพี่ เพือ่ น น้อง ในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ ประจ�ำปี 2557 เพื่อ น�ำสมาชิกในชุมชนรอบโรงไฟฟ้า เข้าศึกษาดูงาน ภารกิจและกระบวนการผลิตไฟฟ้าและร่วมกิจกรรม สันทนาการสร้างความสัมพันธ์อนั ดี

แผนกสื่อมวลชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โทรศัพท์ 054-256089 อีเมล์ CSRmaemoh@egat.co.th ร้านกล้าคิดก�ำลังดี โทรศัพท์ 081-8812109 อีเมล์ gumlangdee@gmail.com

ติดต่อเรา : โรงไฟฟ้าแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 800 หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง 52220 เหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 801 หมู่ที่ 6 ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล�ำปาง 52220

http:/ / maemoh.egat.com

tel : 054-256070 fax : 054-256988 ศูนย์จิตอาสา กฟผ. แม่เมาะ tel : 054-252001 fax : 054-252048 แผนกประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ tel : 054-252730 fax : 054-252731 แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ tel : 054-254054 fax : 054-254052 สนามกอล์ฟ กฟผ.แม่เมาะ tel : 054-254970 พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษาฯ (เหมืองแม่เมาะ) tel : 054-254930 กองชุมชนสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

วารสารสวัสดีแม่เมาะ ฉบับเดือนมีนาคม 2557  

วารสารด้านกิจกรรม CSR อ.แม่เมาะ รายเดือน ของ กฟผ.แม่เมาะ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you