Page 1

สวัสดี แมเมาะ วารสาร

วารสารการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ รายเดือน ประจําเดือน มิถุนายน 2561

ฉบับที่ 6 ปที่ 8

เตรียมตัวใหฟต แลวมาพิชิตเนินกัน อาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 นี้

สมัครไดŒที่นี่ รุ‹น:ฮาลฟ/มินิมาราธอน สมัครทางเว็บไซตเท‹านั้น http://www.maemoh-halfmarathon.com รุ‹น:ไมโครมาราธอน วิ่งเพื่อสุขภาพ สมัครหนŒางาน 4 ส.ค. 61

แม‹เมาะ ฮาลฟมาราธอน

หนŒา 3

วันสิ่งแวดลŒอมโลก 2018

หนŒา 10

กฟผ.แจงแกŒป˜ญหากรดเกลือรั่วซึมแลŒวเสร็จ ไม‹กระทบต‹อชุมชน

หนŒา 4

เยาวชนแม‹เมาะ ควŒาที่นั่งวิศวะ มช. จากค‹าย กฟผ.

หนŒา 11


สวัสดี

2

ความสําเร็จทีย่ งิ่ ใหญอาจไมไดมาบนเสนทางทีโ่ รยดวยกลีบดอกกุหลาบเสมอไป เชน เดียวกับการดําเนินงานกอสรางโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ซึง่ ปจจุบนั คืบหนากวา 98 % แลว และอยูร ะหวางการทดสอบภายในของระบบตางๆภายใน โรงไฟฟา ซึง่ จากเหตุการณอบุ ตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ 2 ครัง้ ในพืน้ ทีก่ อ สรางภายใตการดูแลควบคุม งานของบริษทั ผูร บั เหมานัน้ กฟผ.แมเมาะ ตลอดจนบริษทั ผูร บั เหมาไมไดนงิ่ นอนใจ และ ไดเรงสืบสวนหาสาเหตุและแกไขไมใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก นอกจากนี้ยังไดรายงานและ เปดรับการตรวจสอบจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของอยางเต็มที่ โดยลาสุดผูบ ริหารจากบริษทั Generel Electric (GE) ซึ่งดูแลบริษัทผูรับเหมาหลักทั้งหมด ไดสงผูบริหารระดับสูง จากประเทศฝรั่งเศส ลงพื้นที่โครงการฯ เพื่อพูดคุย อบรมพนักงาน และทบทวน มาตรการความปลอดภัยครั้งใหญ เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางและเดินเครื่อง MMRP1 มีความปลอดภัยและสามารถจายไฟในระบบไดทันกําหนดการใน ชวงเดือนพฤศจิกายน 2561 นี้

บทบรรณาธิการ Editor’s note

สวัสดีครับ

¼ÅµÃǨÇÑ´

¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ Í.áÁ‹àÁÒÐ »ÃШíÒà´×͹ àÁÉÒ¹ 2561

คาสูงสุดที่ตรวจวัดไดจริง (ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)

SO2

NO2

16

98

กาซซัลเฟอร ไดออกไซด (24 ชั่วโมง)

กาซไนโตรเจน ไดออกไซด (1ชั่วโมง)

กาซซัลเฟอร ไดออกไซด (24 ชั่วโมง)

ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) (24 ชั่วโมง)

ฝุนละอองรวม (TSP) (24 ชั่วโมง)

(ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร)

NO2

SO2

300

139

คามาตรฐานกําหนดของ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

- เปรียบเทียบกับ -

ในเดือนเมษายน ค‹าเฉลีย่ ความเขŒมขŒนของกาซ ซัลเฟอร ไดออกไซด ในเวลา 24 ชั่วโมง ค‹าเฉลี่ย ความเขŒมขŒนของกาซไนโตรเจนไดออกไซดในเวลา 1 ชั่วโมง ค‹าเฉลี่ยฝุ†นละอองรวม(TSP) ในเวลา 24 ชัว่ โมง มีคา‹ อยู‹ในเกณฑดกี ว‹ามาตรฐานกําหนด ของคณะกรรมการสิ่งแวดลŒอมแห‹งชาติ ส‹วน ค‹าเฉลี่ยฝุ†นละอองขนาดเล็กไม‹เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในเวลา 24 ชั่วโมง มีค‹าเกินมาตรฐาน กําหนดที่ 120 ไมโครกรัมต‹อลูกบาศกเมตร จํานวน 12 วัน โดยวัดไดŒสงู สุด 139 ไมโครกรัมต‹อลูกบาศก เมตรที่ สถานีบŒานหัวฝาย ส‹วนผลการตรวจวัด ดัชนีคุณภาพอากาศพื้นที่ชุมชน อําเภอแม‹เมาะ (AQI) จังหวัดลําปาง พบว‹า มีคุณภาพอากาศ อยู‹ในเกณฑดี-มีผลกระทบต‹อสุขภาพ

168

320

กาซไนโตรเจน ไดออกไซด (1ชั่วโมง)

330

ฝุนละอองรวม (TSP) (24 ชั่วโมง)

120

ฝุนละอองขนาดเล็ก (PM10) (24 ชั่วโมง)

คุณภาพนํ้าทิ้งจากโรงไฟฟ‡าแม‹เมาะ ประจําเดือน เมษายน 2561 การวัดคุณภาพนํ้า ทิ้งจากโรงไฟฟ‡าแม‹เมาะ

คุณภาพนํ้าที่ผ‹านการบําบัด มาตรฐานนํ้าทิ้งกรมโรงงาน แลŒวก‹อนปล‹อยลงสู‹แหล‹งนํ้า อุตสาหกรรม การตรวจสอบ สาธารณะ

ผล

ความเปนกรด-ดางของนํ้า

8.36

5.5-9.0

อุณหภูมิของนํ้า (องศาเซลเซียส)

26.2

ไมเกิน 40 ํC

คาไขมันและนํ้ามันในนํ้า (มก./ล.)

0.50

ไมเกิน 5.0

คาปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอย สลายจุลินทรีย ; BOD (มก./ล.)

2.80

ไมเกิน 20

คาออกซิเจนที่ละลายในนํ้า ; DO (มก./ล.)

6.30

ไมไดกําหนด


แมเมาะ

เปดรับสมัครแลววันนี้ “แมเมาะฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 27” พรอมรับนักวิ่งเขาสูเนินสนามในตํานาน

http://maemoh.egat.com

กฟผ. แมเมาะ รวมกับ จ.ลําปาง ขอเชิญชวนนักวิ่งสมัครเขารวม แขงขันเดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม ราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 แมเมาะฮาลฟมาราธอน ครัง้ ที่ 27 ในวันอาทิตย ที่ 5 สิงหาคม 2561 ชมทัศนียภาพของเสนทางวิ่งที่สวยงามทามกลาง อากาศเย็นสบาย เปดรับสมัครแลววันนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายนนี้ “แมเมาะฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 27” ถือเปนอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ ของ กฟผ. แมเมาะ ที่นักวิ่งทั้งชาวไทยและตางประเทศตั้งตารอ ดวย ความทาทายของสนามแขงขัน ความสวยงามของทัศนียภาพตลอดเสน ทางวิ่ง ทามกลางอากาศที่เย็นสบาย ทําให อ.แมเมาะ จ.ลําปาง เปนจุด หมายที่นักวิ่งทั้งขาประจําและหนาใหมจะพลาดไมได โดยในป 2561 นี้ กฟผ. แมเมาะ ไดกําหนดจัดการแขงขัน ขึ้นในวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม ณ โรงเรียนแมเมาะวิทยา อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ซึ่งมีการยกระดับการ แขงขันใหมีการวัดสถิติที่แมนยําและทันสมัยยิ่งขึ้น ดวยการใชระบบชิป จับเวลา และระบบผลการแขงขันของ 42 one 95 โดยเปดรับการแขงขัน 3 ประเภท ไดแก ฮาลฟมาราธอน มินิมาราธอน และไมโครมาราธอน การเปดรับสมัครนักวิ่งในประเภทฮาลฟมาราธอน และมินิมาราธอน ทางเว็บไซตเทานัน้ สวนประเภทไมโครมาราธอนสามารถสมัครไดทสี่ ถาน ที่จัดงานในวันเสารที่ 4 สิงหาคม 2561 อีกทั้งนักวิ่งสามารถตรวจสอบ ผลสถิติของตนไดทางออนไลน ซึ่งสามารถดูรายละเอียดการแขงขันและ สามารถสมัครเขารวมการแขงขันไดแลวตัง้ แตวนั นี้ – 22 มิถนุ ายน 2561 ทาง www.maemoh-halfmarathon.com

3

สําหรับรางวัลการแขงขันนั้น แบงเปน ประเภทฮาลฟมาราธอน ผูชนะ เลิศวิ่งฮาลฟมาราธอนประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไปชายและหญิง (Overall) จะไดรับ ถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (จําลอง) โดยผูท ชี่ นะเลิศ 3 ปตดิ ตอกันจะไดสทิ ธิค์ รอบครอง ถวยพระราชทาน (ใบจริง) ประเภทฮาล ฟ มาราธอนชาวไทยทั่ ว ไป(Overall) และนั ก วิ่ ง นานาชาติผูชนะแตละประเภท จะไดรับถวยเกียรติยศ ชาย 5 รางวัล และ หญิง 5 รางวัล สําหรับผูชนะการแขงขันฮาลฟมาราธอน ประเภทกลุมอายุ ไดแก ชาย ลําดับที่ 1 - 5 และหญิง ลําดับที่ 1 – 5 จะไดรับถวยรางวัล และ สําหรับผูเขาเสนชัยในเวลา 3 ชั่วโมง จะไดรับเหรียญที่ระลึก ประเภทมินิมาราธอน สําหรับผูชนะการแขงขันลําดับที่ 1 - 5 ทุกกลุม อายุ จะไดรับถวยรางวัล และสําหรับผูเขาเสนชัยในเวลา 1.30 ชั่วโมง จะ ไดรับเหรียญที่ระลึก ประเภทไมโครมาราธอน สําหรับผูชนะการแขงขัน ลําดับที่ 1 - 5 ทุกกลุมอายุ จะไดรับถวยรางวัล นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษ รางวัลเงินสดสําหรับสถานศึกษาภายใน อําเภอแมเมาะที่สงนักวิ่งเขารวมแขงขันมากลําดับที่ 1 – 5 รางวัลเงินสด สําหรับสถานศึกษาภายนอกอําเภอแมเมาะที่สงนักวิ่งเขารวมแขงขันมาก ลําดับที่ 1 – 5 ถวยรางวัลสําหรับนักวิ่งที่อายุมากที่สุด ชาย 1 รางวัล และ หญิง 1 รางวัล และของที่ระลึกสําหรับนักวิ่งแตงกายแฟนซีอีกดวย

/M aemohhalfma rathon/


4

กฟผ. แจงแกปญหากรดเกลือรั่วซึมแลวเสร็จ สวัสดี ยืนยันไมสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม

กฟผ. ยันเหตุการณสารเคมีรั่วที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทน โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 ‘ไมใชสารไซยาไนด’ ตามที่เปนขาว แตเปนกรดไฮโดรคลอริค (HCL) หรือกรดเกลือ ปจจุบันไดดําเนินการ แกไขเหตุกรดเกลือรั่วซึมในพื้นที่โครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทน โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 แลวเสร็จ พรอมประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเขาตรวจสอบ ยืนยันสถานการณกลับสูสภาวะปกติ ไมสงผลกระทบตอ ชุมชนและสิ่งแวดลอม

นายศานิต นิยมาคม ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปดเผยวา ภาย หลังจากเหตุการณสารเคมีประเภทกรดเกลือ (Hydrochloric หรือ HCL) ปริมาณราว 200 ลิตร ซึ่งเปนสารเคมีที่ใช ในการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหสามารถนํากลับไปใชไดใหม รั่วซึมระหวางการทดสอบระบบโครงการพัฒนาโรงไฟฟา ทดแทน โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 นั้น กฟผ.ไดดําเนินการแกไขปญหา พรอมกับ ประสานกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง และสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดลําปาง เขา ตรวจติดตามสถานการณ ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคการ กฟผ. กลาวตอไปวา กฟผ. ไดเขาควบคุมสถานการณตามมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที โดยดําเนินการอพยพผูเกี่ยวของออกนอกพื้นที่ไวกอน และเรงระงับเหตุรั่วไหล โดยทําการถายกรดเกลือจากถังกักเก็บลงในบอรองรับสาร เคมี (Chemical Effluent Sump) ซึ่งอยูใตดิน และทําการลดความเขมขนทางเคมีของกรดโดยใชนํ้าเจือจาง พรอมปรับสภาพกรดใหเปน กลางดวยดางโซเดียมไฮ ดรอกไซดความเขมขน 50% ทําใหมีสถานภาพเปนของเหลวที่มีลักษณะทางเคมีใกลเคียงกับนํ้าเกลือ จึงไมเปน อันตรายและจะนํากลับไปหมุนเวียนใชภายในโครงการฯ ตอไป “เหตุการณกรดเกลือรั่วซึมในครั้งนี้ กฟผ. ไดมีการปฏิบัติตามมาตรการดานความปลอดภัยอยางเครงครัด โดยจากเหตุการณการรั่วซึม ของกลดเกลือดังกลาว เจาหนาที่ความปลอดภัยไดตรวจพบและรีบดําเนินการแกไขระงับเหตุไดทันทวงที ซึ่งเปนไปตามมาตรการความ ปลอดภัยที่กําหนดไว โดยเหตุการณดังกลาวไมมีผูไดรับอันตรายและไมสงผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม และขอยืนยันวา กฟผ. ไมมี การใชสารไซยาไนดในกระบวนการผลิตไฟฟาแตอยางใด” ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคการ กฟผ. กลาว ดาน นายเลอศักดิ์ กุลเสถียร วิศวกรชํานาญการ สังกัดสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปาง กลาวภายหลัง เขาตรวจติดตามการแกไขกรณีกรดเกลือรัว่ ซึมโดยละเอียดวา จากการตรวจสอบ กฟผ. ไดมกี ารแกไขปญหาไดตาม มาตรการ ผลการระงับเหตุเปนที่นาพอใจ ทางสํานักงานอุตสาหกรรมฯ จึงไมไดมีความกังวล เนื่องจากเห็นวาเปน จุดรั่วเล็กนอย อีกทั้งไมสงผลกระทบใดๆ ดานนายกานต พีระเกียรติขจร นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จังหวัดลําปาง กลาววา “หนวยงานราชการไดลงพืน้ ทีต่ รวจสอบตามหนาทีใ่ นดานการจัดการ วิธกี ารและ การปองกัน การเกิดสารเคมีรั่วซึม จากการตรวจสอบที่สถานที่เกิดเหตุ พบสิ่งที่รั่วไหลเปนกรดไฮโดรคลอริค หรือ กรดเกลือ ไม ไดเปนสารไซยาไนดอยางทีม่ กี ารเสนอขาวออกไป และการรัว่ ซึมของกรดไฮโดรคลอริคในครัง้ นีร้ วั่ ในปริมาณนอย สง ผลใหเกิดควันขึ้นเพียงชวงเวลาสั้นๆ เปนกรดที่เจอจางไมสามารถเกิดอันตรายตอสิ่งที่อยูรอบๆได อีกทั้งหนวยงานที่ เกี่ยวของของโรงไฟฟาไดดําเนินงานตามขั้นตอนจนอยูในภาวะปกติ อยางไรก็ตามขอให กฟผ.แมเมาะ เขมงวดดาน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยกับบริษัทรับเหมา และแรงงาน ที่เขามาทํางานในพื้นที่มากยิ่งขึ้น”


แมเมาะ

http://maemoh.egat.com

รองผูวาฯ ลําปางรับพิจารณา

5

7 ขอเสนอจากราษฎรอพยพ 5 หมูบาน

ดาน กฟผ. แมเมาะเตรียมหารือผูที่เกี่ยวของชวยเหลือราษฎรที่ไดรับผลกระทบ รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง พรอมหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเวทีชี้แจงความคืบหนาโครงการอพยพ อ.แมเมาะ ครั้งที่ 7 กําชับ ทุกหนวยงานเรงดําเนินการ พรอมรับ 7 ขอเสนอจากราษฎรไปพิจารณา ขณะที่ กฟผ. แมเมาะ พรอมดําเนินการตามนโยบาย รองผูวาฯ โดยพิจารณาตามขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความเหมาะ สมและเปนธรรมของราษฎร

ความคืบหนาโครงการอพยพราษฎร อ. แมเมาะ จ. ลําปาง ครั้งที่ 7

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ซึ่งเปนการรองขออพยพ ของราษฎรจํานวน 1,458 ครัวเรือนจาก 5 หมูบาน ในพื้นที่ 2 ตําบล คือ ต. บานดง และ ต. แมเมาะ หลังจากคณะกรรมการดําเนินการอพยพระดับ จังหวัด ไดแจงวา จะมีการขยายแผนการอพยพราษฎร 5 หมูบาน ไปใน พืน้ ทีเ่ ขาใชประโยชนในเขตปาสงวนแหงชาติปา แมเมาะทีร่ องรับการอพยพ ซึ่งตามแผนเดิมคาดวาจะแลวเสร็จป 2562 เลื่อนออกไปเปนจะแลวเสร็จ ป 2565 ซึง่ ตามแผนอพยพใหมจะใหราษฎรเขาอยูอ าศัยอยางตอเนือ่ งตัง้ แต ป 2563 จนถึงป 2565 ลาสุด นายสุรพล บุรนิ ทราพันธุ รองผูว า ราชการจังหวัดลําปาง พรอม ดวย นายนิมิตร ผดุงศิลปไพโรจน นายอําเภอแมเมาะ นายบุญเทียร คํา ภิระปาวงศ หัวหนาโครงการจัดการทีด่ นิ และอพยพเหมืองแมเมาะ (หกมม.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ และผูแทน สวนราชการที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานชลประทานจังหวัดลําปาง สํานัก งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลําปาง เขารวมเวทีชี้แจงทําความเขาใจ ความคืบหนาการอพยพราษฎร 5 หมูบาน โดยมีประชาชนใหความสนใจ รวมรับฟงการชี้แจงประมาณ 400 คน เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ องคการบริหารสวนตําบลบานดง ต.บานดง อ.แมเมาะ จ.ลําปาง สําหรับการประชุมราษฎรไดเสนอแนวทาง เพือ่ แกไขปญหาการอพยพ จํานวน 7 ขอ ดังนี้ 1) เรงดําเนินการปรับพืน้ ทีแ่ ละจัดทําระบบสาธารณูปโภค เพื่อรองรับการอพยพใหแลวเสร็จภายในป 2562 2) เรงดําเนินการสํารวจ ทรัพยสินของราษฎรใหครบถวนแลวเสร็จสิ้นตามแผนงานเดิมที่กําหนดไว 3) ปรับราคาชดเชยที่ดินและทรัพยสิน ใหเปนไปตามราคาประเมินของ กรมชลประทานในปจจุบัน เนื่องจากราคาประเมินเดิม ตั้งแตป 2553 4) ใหผูรับผิดชอบเขารวมประชุมประจําเดือนของหมูบานที่จะอพยพทุก หมูบาน เพื่อชี้แจงความคืบหนา ปญหาอุปสรรค รวมถึงจะไดรวมรับฟง

ความคิดเห็นของราษฎร เพือ่ นําไปเสนอใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของดําเนินการ แกไข 5) แตงตั้งตัวแทนภาคประชาชนรวมเปนคณะกรรมการติดตามการ อพยพทุกชุด 6) ใหมกี ารประกาศเพิกถอนเขตปาสงวน เพือ่ ใหออกเอกสาร สิทธิท์ ดี่ นิ ในพืน้ ทีอ่ พยพใหกบั ราษฎรโดยมอบหมายหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ ใหดําเนินการอยางชัดเจน 7) ในกรณีที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดลําปางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป 2562 ขอใหทาง ผูว า ราชการจังหวัดไดพจิ ารณาสัง่ การให กฟผ.แมเมาะ เขาดําเนินการแทน รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง กลาววา ไดพูดคุยกับหนวยงานที่รับ ผิดชอบในสวนตางๆ และกําชับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหเรงรัดการ ดําเนินงานเพือ่ ใหแลวเสร็จตามกําหนด และใหมกี ารรายงานความคืบหนา ทุกครั้งในการประชุมติดตามผล ทั้งนี้ ในเบื้องตนรับที่จะใหมีการจายคาที่ ดิน และทรัพยสินที่ผานการประเมินคาทดแทนจากกรมชลประทานและ ผานความเห็นชอบจากราษฎรแลวโดยเร็ว รวมถึงเรงดําเนินการดาน สาธารณูปโภค เชน การกอสรางถนนและระบบประปา เพื่อปรับพื้นที่ให พรอมรองรับชาวบานทีจ่ ะอพยพ และจะใหมกี ารพิจารณาใชอตั ราประเมิน ราคาชดเชยที่ดินและทรัพยสินของกรมชลประทานฉบับลาสุด อยางไร ก็ตาม ขอใหราษฎรเขาใจกระบวนการทํางานของภาครัฐ เนื่องจากตอง ดําเนินการใหเปนไปภายใตกฎหมายดวย ภายหลังการชี้แจงและรับฟงขอเสนอจากราษฎรทั้ง 5 หมูบานแลว รองผูวาราชการจังหวัดลําปาง และหนวยงานที่เกี่ยวของไดลงสํารวจพื้นที่ รองรับการอพยพ เพื่อประกอบการพิจารณาเรงรัดการดําเนินการ สําหรับ พืน้ ทีอ่ พยพดังกลาว เดิมเปนสวนปาสักขององคการอุตสาหกรรมปาไม โดย เมื่อ กฟผ. ไดรับอนุมัติใหเขาไปใชประโยชนจากกรมปาไมเพื่อใชเปนที่ จัดสรรอพยพราษฎร เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 แลว ไดใชเวลาในการ ทําไมมีคาออกจากพื้นที่ทั้งหมดถึงประมาณ 1 ป จึงสามารถสงมอบพื้นที่ ใหคณะอนุกรรมการงานกอสรางระบบสาธารณูปโภคเพือ่ ดําเนินการตอได


6

เกษตรริมรั้ว

สวัสดี

เริ่มปลูกไผ‹ควรรูŒอะไรก‹อน

ศิลปะจากปูนป˜œน

คุน เคยกันดีกบั พืชทีช่ อื่ วา “ไผ” ซึง่ เปนทีน่ ยิ มอยางมากในชวงสองสาม ปมานี้ เพราะไผจดั เปนพันธุไ มโตเร็วทีม่ รี อบการตัดฟนสัน้ ทีส่ ดุ ทีส่ าํ คัญคือ สามารถใชประโยชนไดแทบทุกสวน และขายไดราคางาม เกษตรริมรัว้ ฉบับ นีช้ วนมาศึกษาขอมูลทีค่ วรรูก อ นลงมือปลูกไผ อาทิ ชนิดของไผทนี่ ยิ ม การ ขยายพันธุไ ผ และหลักการปลูกไผใหไดผลดี เปนตน

เปลี่ยนสิ่งที่รักใหŒเกิดรายไดŒ

ชนิดของไผที่นิยมในประเทศไทย

ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศไทยที่อยูในเขตเมืองรอน จึงทําให มีพนั ธุต น ไผทหี่ ลากหลาย เพราะเปนลักษณะทีต่ น ไผเจริญเติบโตไดดี มีพนั ธุ ทีน่ ยิ มนําหนอไมมารับประทานและแพรหลายในประเทศไทย เชน ไผตง ไผ ไร ไผรวก ไผหมาจู และ ไผลุยจู เปนตน และไผที่เนนตัดใชลําตน เชน ไผ สีสุก ไผรวก ไผเลี้ยง ไผซางชนิดตางๆ ไผหก ไผบง และไผไร เปนตน การปลูกและขยายพั นธุไผ

การเลือกพืน้ ทีป่ ลูกนับเปนขัน้ ตอนทีส่ าํ คัญในการปลูกไผ เพราะไผสามารถ เจริญเติบโตไดดีในที่ราบ ที่มีการระบายนํ้าไดดี ไผไมชอบพื้นที่นํ้าขัง หาก ตองการปลูกเพียงเพื่อประโยชนใชสอยภายในครัวเรือนเนนผลผลิต แลว สามารถปลูกไมไผไดในทุกที่เนื่องจากไผเปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและมี ระบบรากตืน้ กระจายอยูโ ดยรอบลําตนทําใหงา ยตอการปรับปรุงคุณภาพ ของดินที่จะปลูก และเมื่อไมไผสามารถเจริญไดในพื้นที่นั้นๆแลว ใบไผที่ รวงหลนลงสูพื้นดินจะสามารถปรับปรุงสภาพดินบริเวณนั้นไดเปนอยาง ดี สวนการปลูกไมไผเพือ่ การคาโดยทัว่ ไปควรคํานึงถึงระบบการใหนาํ้ เปน สําคัญ เนื่องจากความชื้นในดินเปนปจจัยสําคัญตอการเจริญ และพัฒนา ของตาเหงา การใหนาํ้ แกไมไผในฤดูแลงมีผลทําใหไมไผสามารถแตกหนอ ไดกอนฤดูฝน ทําใหหนอมีราคาดี 4 ถึง 5 เทาของราคาปกติในชวงฤดูฝน การขยายพันธุไ ผสามารถทําไดหลายวิธี ทัง้ การเพาะเมล็ด วิธกี ารแยก กอ การตัดชําลํา ตัดชําแขนง ขึ้นอยูกับชนิดของไผ การสรางสวนไผที่ประสบความสําเร็จควรมีการเลือกพื้นที่ปลูก การ คัดเลือกพันธุที่เหมาะสมตอสภาพพื้นที่ สภาพอากาศ เลือกใชตนพันธุที่มี คุณภาพ การเตรียมหลุมปลูก ฤดูกาลปลูก วิธกี ารปลูกและระยะปลูกทีถ่ กู ตอง การปฏิบัติดูแลรักษา การตัดแตงไวลํา จํานวนลําตอกอตามอายุไผ การขุดหนอที่ถูกวิธี การคลุมโคนเพื่อผลิตหนอที่มีคุณภาพ เปนตน และ อยาลืมศึกษาตนทุนการผลิต ผลตอบแทนในแตละปเพื่อใชประกอบการ วางแผนการปลูกดวยนะคะ ขอมูลจาก http://www.ku.ac.th/e-magazine/dec51/agri/agri2.htm

คํากลาวทีว่ า “ศิลปนไสแหง” คงจะไมถกู ตองทัง้ หมด เพราะ งานศิลปะในวันนี้ ไดสะทอนแนวคิด เอกลักษณเฉพาะของศิลปน โดยมูลคาของผลงานแปรผันตรงกับความโดงดังของชื่อเสียง สถานีอาชีพฉบับนี้พามาแนะนําศิลปนรุนใหม ที่ บ.ใหมมงคล ต.แมเมาะ ผูเต็มเปยมไปดวยแรงบันดาลใจ พลัง และพัฒนา ทักษะงานปนประติมากรรมจนกลายเปนอาชีพเสริมที่สรางราย ไดไมนอย นายบรรจง จีนจํา หรือโหนง คนรุนใหมผูมีใจรักงานศิลปะ ดวยวัยเพียง 28 ป แตประสบการณดานการทํางานศิลปะนั้น สั่งสมมานานกวา 9 ป เริ่มตนจากการเรียนจบดานวิจิตรศิลปมา โดยตรง ผสมกับความสนใจในการเรียนรูจ ากผูเ ชีย่ วชาญดานงาน ปนโดยเฉพาะ ยึดเปนงานอดิเรกสรางเปนอาชีพเสริม ใชแรง บันดาลใจเปนตัวผลักดันในการทํางาน ผสมผสานกับการใชชอง ทางโซเชียลมีเดียเผยแพรผลงานของตนเอง จนเริ่มกลายเปนที่ รูจักในหมูเพื่อนฝูง พากันบอกปากตอปากวาจางใหผลิตชิ้นงาน หลากหลายรูปแบบ แตที่ถนัดที่สุด คืองานปนปูน ลูกคาหลักใน ปจจุบันมีทั้งผูชื่นชอบตนบอนไซ สั่งงานปนกระถางที่ใชสําหรับ ปลูกจัดแตงสวนบอนไซ ราคาเริ่มตน 1,200 – 3,000 บาท/ชิ้น ผลงานทุกชิ้นเปนงาน Handmade มีชิ้นเดียวในโลกแนนอน นอกจากนั้นก็ยังมีปนรูปตางๆ ราคาเริ่มตน 3,000 – 10,000 บาท ผลงานที่ภาคภูมิใจและสรางชื่อเสียง อาทิรูปปนสิงห 2 ตัว ทีว่ ดั สบปาด ต.สบปาด งานปน แกะสลักขบวนกระทงของแมเมาะ เปนตน และยังรับจัดสวนใหแกผูที่สนใจอีกดวย สามารถติดตอ ไดที่ เฟสบุค Bunjong Jeenjum หรือ โทร.08-0032-2371


แมเมาะ

7

http://maemoh.egat.com

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติของลูก ที่มีความกตัญูกตเวที อย‹างสูงต‹อแม‹

เทศบาลตําบลแมเมาะ โดย กองสวัสดิการ กําหนดจัดงานวันแมแหง ชาติ ประจําป 2561 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเทิดทูน เผยแพร พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ผูทรงเปนแม แหงชาติ เพือ่ เผยแพรพระคุณและบทบาทของแมทมี่ ตี อ ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทัง้ หนาทีข่ องลูกทีม่ ตี อ แม โดยจัดใหมกี ารพิจารณา คัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ ุ สมบัตขิ องลูกทีม่ คี วามกตัญูกตเวทีอยางสูงตอแม หนวยงาน องคกร และบุคคลผูส นใจ เสนอชือ่ และแบบประวัตขิ องบุคคล ทีม่ คี ณุ สมบัตเิ ปนตามเกณฑเขารับพิจารณาคัดเลือก ไดทกี่ องสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลแมเมาะ สอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. 0-5434-0104 ตอ 118, 123

ความกŒาวหนŒาการปรับปรุงซ‹อมแซม ถนนบริเวณแยกไฟแดง ซ.13 แขวงทางหลวงลําปางที่ 1 กรมทางหลวง ชี้แจงการ ปรับปรุงซอมแซมถนนบริเวณแยกไฟแดง ซ.13 โดยบริษทั พีซีเอ็น คอรป จํากัด เปนผูรับจาง และอยูในระหวาง ประกันสัญญาเปนเวลา 2 ป และจะครบกําหนดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ซึง่ ในระหวางนี้ แขวงการทางลําปาง ที่ 1 ไดแจงใหบริษทั ดังกลาวดําเนินการซอมแซม และเมือ่ ดําเนินการซอมแซมแลวเสร็จจะแจงใหทราบภายหลัง และเมื่อครบกําหนดระยะสัญญา แขวงฯ เตรียมจัดทํา แผนปรับปรุงทางแยก หรือเปลี่ยนผิวถนน เปนถนน คอนกรีตหลังหมดประกันสัญญาตอไป หากมีขอสงสัย ประการใด ติดตอประสานงานกับ นายอนุสรณ ขัดทุง ฝาย หัวหนาหมวดทางหลวงพระบาท โทร. 0-5426-5196

ความกาวหนางานโครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทน โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7

97.90%

ความคืบหนŒา โครงการในภาพรวม

1. ดŒานการขออนุญาต ป˜จจุบัน โครงการฯ อยู‹ระหว‹างการเตรียมเอกสาร Drawing/Calculation Sheets และเอกสารหลักฐานจําเปšนอื่นๆ โดยเพื่อยื่นขอใบอนุญาตไดŒดังนี้ - Controlled energy permit (พลังงานควบคุม) - Change of Modifition Permit (รง.4) - License for Energy Industry Operation Permit (ขออนุญาตผลิตไฟฟ‡า) 2. เริ่ม Main Steam Blowout (Continuous Blow) เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 61 แลŒวเสร็จวันที่ 9 เม.ย. 61 ใชŒวลารวม 5 วัน 3. งานติดตั้ง Fly Ash Silo งานติดตั้ง Shell และระบบ Fluidizing ภายในถัง Fly ash silo แลŒวเสร็จ

ซักคําบอ นองหนอนคุยกับพี่หมีชวนสมัครงานวิ่ง แมเมาะฮาลฟมาราธอน นองหนอน : พี่ พี่ งานเดินวิ่งฯ ไปวิ่งกับเขากอเจา พี่หมี : ไปกะ ระดับพี่สมัคร วิ่ง 21 กิโล อยูแลวครับ 1 เดือนผานไป นองหนอน : พี่หมี หนอนสมัคร วิ่ง 21 กิโล เหมือนพี่ละเนอ จะไดวิ่งโตยกัน พี่หมี : พอดีพี่ซอมไมทัน พี่เลยสมัครวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโล นองหนอน: ยะหยังพี่หมีเปนคนสับปะลี่ จะอี้เจา พี่หมี : สับปะลี่ แปลวาอะไรเหรอครับนองหนอน นองหนอน : สับปะลี่ แปลวา พูดกลับกลอก พูดกลับไปกลับมา เจา พี่หมี : ออพี่ขอโทษนะ งานเดินวิ่งฯปหนา พี่จะซอมดีๆ แลวสมัครวิ่ง 21 กิโล ดวยกันนะ


สวัสดี

8

หญิงเกง หัวใจแกรงแหงเมืองแมเมาะ ของดีตี้บานเฮา ฉบับนี้ พาไปรูจักกับหนึ่งในหญิงเกง หัวใจแกรงแหงเมืองแมเมาะ ที่หลายๆ คนตางนึกชื่อถึง เวลาตองการ ประสานงาน หรือขอความชวยเหลือในกรณีตางๆ โดยเฉพาะในเขต ต.แมเมาะ เพราะหญิงเกงคนนี้ก็คือ รองออม ชญากร วงคอะถะ รองนายกเทศมนตรีตําบลแมเมาะ ซึ่งลาสุดเปนหนึ่งในผูไดรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรระดับ ประเทศ จาก กฟผ. นั่นเอง

ทําความรูŒจัก ณ เวลานี้คงไมมีใครรูจัก รองออม หรือ นางสาวชญากร วงคอะถะ รองนายก เทศมนตรีเทศบาลตําบลแมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง ผูบริหารทองถิ่นรุนใหม ที่แม อายุยงั นอยแตมากดวยความสามารถและผลงาน โดยปจจุบนั รองออมอายุ 38 ป เปน ลูกหลานของชาวแมเมาะโดยกําเนิด ปจจุบันอาศัยอยูหมูบานเมาะหลวง ต.แมเมาะ จบการศึกษาดานการจัดการ บริหารธุรกิจ การเมืองการปกครองและกฎหมาย

เสŒนทางสู‹การทํางานทŒองถิ่น ชีวิตการทํางานเริ่มจากการทํางานดานประชาสัมพันธ เลขานุการ และผูจัดการ ฝายพัฒนาธุรกิจ (Business Development Manager) และเมื่ออายุ 25 ป ไดเปด กิจการสวนตัวเปนธุรกิจดานพัฒนาระบบไอที และธุรกิจดานเครื่องประดับ สําหรับ เสนทางการเขาสูการทํางานการเมือง เนื่องจากเห็นวาตนเองมีความพรอมในระดับ หนึง่ จึงอยากนําความรูค วามสามารถทีม่ อี ยูก ลับมาพัฒนาทองถิน่ บานเกิดของตนเอง จึงกาวเขาสูเสนทางนี้ โดยนําประสบการณทํางานที่ผานมาผสานกับการเรียนรูดวย ตนเองจากตนแบบผูนําทองถิ่นเปนตัวอยาง มาปฏิบัติและประยุกตใชในการทํางาน ดานพัฒนาทองถิ่น และจากการที่มีผูใหญหลายๆทานใหโอกาสและไดรับการ สนับสนุนจากชาว ต.แมเมาะ ทําใหไดเขามาทํางานเปนรองนายกเทศมนตรีเทศบาล ตําบลแมเมาะ ตั้งแตป 2556 จนถึงปจจุบัน

แนวคิดและมุมมองที่มีต‹องานตลอดช‹วงการทํางานที่ผ‹านมา กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก และทําวันนี้ใหดีที่สุด คือแนวคิดและมุมมองที่ใช เปนหลักในการทํางาน กลาวคือเราตองกลาคิดในสิ่งที่ทําใหเกิดประโยชน กลาทําใน สิ่งที่ดีงาม กลาแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม ตลอดจนทําวันนี้ใหดีที่สุด และทุกๆ วัน ต อ ไปก็ จ ะดี ต ามไปด ว ย ซึ่ ง มุ ม มองในการทํ า งานของรองอ อ ม เห็ น ว า ระบบ ประชาธิปไตยในยุคใหม คือการเลือกผูแทนเขามาทําหนาที่บริหารกิจการบานเมือง แทนประชาชน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ทําใหบทบาทของผูหญิงเปลี่ยนไปจากเดิม มี บทบาทในการบริหารจัดการกิจการบานเมืองและการบริหารองคการปกครองสวน ทองถิน่ มากขึน้ และลักษณะผูน าํ หญิงยังไดรบั การยอมรับในแงของความละเอียดออน และรอบคอบในการทํางานอีกดวย ในสวนของการทํางาน รองออมมองวาการทํางาน ตองอาศัยการทํางานเปนทีมผสานกับเครือขายตางๆ ซึ่งการทํางานจะไมสามารถ บรรลุไปไดถาหากขาดทีมงานที่ดี ดังนั้นจึงเห็นความสําคัญของทีมงานเสมอ

นางสาวชญากร วงคอะถะ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลแมเมาะ


แมเมาะ

http://maemoh.egat.com

ผลงานและกิจกรรมโดดเด‹นที่มีส‹วนขับเคลื่อน จากการทํางานในหนาทีร่ ว มกับชุมชนตลอดจนงานดานสาธารณประโยชนตา งๆ ทําใหรอง ออม มีสวนขับเคลื่อนความสําเร็จตลอดจนไดรับรางวัลแหงความภาคภูมิใจมากมาย อาทิ ไดรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเปนที่เชิดชูยิ่งชางเผือก “เบญจมาภรณชาง เผือก ป 2560” , ประกาศเกียรติคุณ สตรีผูสรางสรรคประโยชนตอสังคม ป 2559 ,รางวัล กลุมแมบานเกษตรกรดีเดนระดับภาค ป 2560 กลุมแมบานเกษตรกรบานเมาะหลวง, ตนแบบดานการทองเที่ยวชุมชนจังหวัดลําปางป 2561 กิจกรรม “พาแอวชุมชน ชมวิถีคน แมเมาะ , รางวัลศูนย อปพร.ดีเดน ระดับเทศบาลตําบลป 2561 และลาสุดรางวัลเข็มเชิดชู เกียรติและเกียรติบัตรยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลที่กระทําประโยชนตอประเทศชาติและ สังคม รวมถึงสอดคลองกับภารกิจของ กฟผ. โดย การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เมื่อ เดือนเมษายนทีผ่ า นมา ซึง่ ถือเปนอีกหนึง่ รางวัลทีส่ รางความภาคภูมใิ จตอตนเอง ครอบครัว ในฐานะผูแทนของ อ.แมเมาะ เปนอยางยิ่ง

มุมมองต‹อทิศทางการพัฒนา อ.แม‹เมาะ ในอนาคต การพัฒนาตางๆ ตองพัฒนาตามบริบทของพื้นที่นั้นๆ อ.แมเมาะ มีโอกาสหลายๆ อยาง มากกวาที่อื่นๆ กลาวคือมีงบประมาณที่สามารถนํามาใชพัฒนาไดอยางเพียงพอ ดังนั้น จึง อยากให อ.แมเมาะ มีการพัฒนาใหครบทุกมิติ ทุกดาน ทั้งคุณภาพชีวิต สาธารณูปโภค สังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา เศรษฐกิจ ทองเที่ยว อาชีพศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปญญา ทองถิ่น เพื่อที่จะทําใหประชาชนสามารถพึ่งพาตนเอง มีความอยูดี มีสุข อยางยั่งยืน และ อยากชวยแกไขปญหาตางๆ ที่มีอยูในชุมชนใหลดลงเหลือนอยที่สุด สวนดานการพัฒนา จิตใจ ก็เปนสิง่ ทีม่ องวาควรดําเนินการควบคูก นั ไป เพราะถาคนในสังคมมีจติ ใจทีด่ งี าม สังคม นั้นๆ ก็จะเปนสังคมที่ดีไปดวย ดั่งคําขวัญ แมเมาะ เมืองคนดีที่นาอยู

9


10

ลดใชŒพลาสติกเพื่อโลก

ในเดือนมิถุนายนนี้ มีวันสําคัญตอโลกเราอีกวันหนึ่ง นั่นก็คือ วันสิ่งแวดลอมโลกมีความสําคัญคือ ทําใหเราไดตระหนักถึงสิ่งที่ อยูรอบตัวที่มีทั้งสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ถูก สรางขึน้ สิง่ แวดลอมเหลานีม้ คี วามสําคัญและคุณประโยชนตอ การ ดํารงชีวติ ของมนุษยเปนอยางมาก เมือ่ ใดทีส่ งิ่ แวดลอมเปลีย่ นแปลง ไปยอมสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของมนุษย และการดํารงชีวิตของ พืชและสัตว ซึ่งประเทศไทยไดตราพระราชบัญญัติสงเสริมและ รักษาสภาพสิ่งแวดลอม ไดกอตั้งสํานักงานคณะกรรมการสิ่ง แวดลอมแหงชาติขึ้นอันเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการดําเนินงาน ดานสิ่งแวดลอมในประเทศไทย และเพื่อเปนการระลึกถึงจุดเริ่ม ตนของการรวมมือระหวางชาติทั่วโลก จึงไดมีการกําหนดให วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป เปน “วันสิ่งแวดลอมโลก” เพื่อใหประเทศ ตางๆ ทั่วโลกไดหันหนาเขาหากันรวมขจัดภยันตรายดานสิ่ง แวดลอมที่กําลังถูกคุกคาม ซึ่งในปนี้ อินเดียจะเปนเจาภาพจัดการประชุมวันสิ่งแวดลอม โลกป 2561 ภายใตหัวขอ ‘Beat Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it’ (สูกับปญหาพลาสติก : ถาเอามัน กลับมาใชใหมไมได ก็ปฏิเสธมันซะ) เพือ่ ปลุกจิตสํานึกและกระตุน ใหรัฐบาล อุตสาหกรรม ชุมชนและบุคคลทั่วไป รวมตัวกันสํารวจ ทางเลือกที่ยั่งยืนและลดการผลิตการใชพลาสติกที่ใชครั้งเดียว ใน ปริมาณที่กอใหเกิดมลพิษแกมหาสมุทรทําลายชีวิตทางทะเลและ เปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษย

รักษ โลก สวัสดี

ขอมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุวา ในชวง 10 ป ที่ผานมา มี ขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณ 12% ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น ทั้งหมด หรือประมาณปละ 2,000,000 ตัน มีการนําขยะพลาสติก กลับไปใชประโยชน เฉลี่ยประมาณปละครึ่งลานตัน สวนที่เหลือ 1,500,000 ตัน สวนใหญเปนเศษขยะถุงพลาสติกที่ปนเปอน อาทิ ถุงรอน ถุงเย็นบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว เปนตน และยังมีแนวโนมการ เพิ่มขึ้นของขยะพลาสติกอยางตอเนื่อง นอกจากนี้แตละป มี ปริมาณขยะพลาสติกกวา 13 ลานตันไหลลงสูท ะเล ซึง่ ประเทศไทย ไดถูกจัดใหอยูในลําดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะพลาสติกในทะเล มากที่สุดในโลก สงผลตอระบบนิเวศทางทะเลและสัตวทะเล สอดคล อ งกั บ ที ม นั ก วิ ช าการของคณะสิ่ ง แวดล อ ม ที่ ชี้ ว  า สถานการณขยะในประเทศไทย ระดับความรุนแรงมากขึน้ ทุกขณะ แนะนําใหทุกคนใชหลักความพอเพียง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน การบริโภค การบริหารจัดการขยะ และตองจัดโซนนิ่งเพื่อการ กําจัดขยะ แกปญ หาประชาชนตอตานการสรางโรงงานแปรรูปขยะ กฟผ. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเปนสวนหนึ่งในการ รณรงคแกไขปญหาขยะพลาสติกลนโลก โดยจัดทําโครงการ “EGAT let’s go ECO together” ขอรับบริจาคถุงผา นํามาใช เปนถุงผาใหยืม เพื่อใสสิ่งของ/อาหาร และนํามาคืนเมื่อใชแลว สําหรับผูที่ไมสะดวกพกถุงผา เปนการชวยกันลดขยะพลาสติกให นอยลงภายในองคการอีกดวย

ทีม่ า : http://news.ch7.com http://sdg.iisd.org/events/world-environment-day-2018/

การดําเนินการภายหลังจากการเกิดอุบัติเหตุ ใน MMRP 1

คลายสงสัย

ภายหลังเกิดอุบัติเหตุและสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลําปางเขาตรวจสอบ ผูอํานวยการโครงการพัฒนาโรงไฟฟา ทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 ไดเรียกประชุมหนวยงานดานความปลอดภัยของ MMRP1 และบริษัทผูรับเหมา โครงการฯ ทั้งหมด เพื่อกําหนดมาตรการในการรักษาความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานให เครงครัดมากยิ่งขึ้น เชนเดียวกับบริษัท General Electric (GE) ซึ่งดูแลบริษัทผูรับเหมาหลักทั้งหมด ไดสงผูบริหารระดับ สูงจากประเทศฝรั่งเศส ลงพื้นที่โครงการฯ เพื่อพูดคุย อบรมพนักงาน และทบทวนมาตรการความปลอดภัยครั้งใหญ รวม ทั้งเชิญนักจิตวิทยามาพูดคุยกับพนักงานทุกคนเพื่อฟนฟูสภาพจิตใจ ดานบริษัท Eversendai S-Con (ESE) ซึ่งเปนบริษัท ตนสังกัด ไดแจงไปยังครอบครัวผูเสียชีวิตแลว และพรอมมอบเงินชวยเหลือเบื้องตน รวมถึงรับผิดชอบอํานวยความสะดวก ดานเอกสารเขาเมือง ตลอดจนคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมดในกรณีที่ญาติตองการเดินทางมารับรางผูเสียชีวิตกลับประเทศ บานเกิดดวยตนเอง โดยครอบครัวผูเ สียชีวติ จะไดรบั เงินชดเชยตามสิทธิตา งๆ อยางครบถวน ซึง่ ยังอยูใ นระหวางดําเนินการ


แมเมาะ

รูŒจักเยาวชนคนเก‹ง อ.แม‹เมาะ ไดŒโควตาเขŒาเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร มช. จากค‹ายเพาะตŒนกลŒาพลังงาน กฟผ.แม‹เมาะ

http://maemoh.egat.com

11

ขอแสดงความยินดีกับ นองเทียร น.ส.จุฑารัตน หลาวงศษา เยาวชนจาก บ.สบจาง ต.นาสัก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ร.ร.แมเมาะวิทยา หนึ่งใน 12 เยาวชนทั่วภาคเหนือ ผูไดรับการคัดเลือกจากคายเพาะตนกลาพลังงาน สรางคุณคาเยาวชน ป ที่ 2 จากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แมเมาะ จัดขึ้น โดยเปนผูที่มีผลงานเขาตากรรมการ คณาจารย จนไดรับ สิทธิในการศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและปโตรเลียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.เชียงใหม ผลงาน/กิจกรรมที่เคยทํา - เยาวชนมัคคุเทศกนอย ตั้งแตชั้น ม.1 – ปจจุบัน - ทําคายวิศวะ พี่สอนนอง ตั้งแตชั้น ม.4 – ปจจุบัน - คาย Move World Together ปที่ 6 ของ กฟผ. - คายเพาะตนกลาพลังงาน สรางคุณคาเยาวชน ปที่ 2 ของ กฟผ.แมเมาะ คณะวิศวกรรมศาสตร กับฝนที่เปนจริง อยากเปนวิศวกร เพราะอาชีพนีเ้ หมือนเปนผูท มี่ สี ว นชวยในการคิดคนประดิษฐสงิ่ ตางๆรอบตัว และตนเปนคนแมเมาะ ไดมโี อกาสใกลชดิ ไดเห็นการทํางานของพี่ๆใน กฟผ.แมเมาะ แลวชอบ ประทับใจ รูสึกวาเทหดี ที่สําคัญคือฝนไววาอยากกลับมาทํางานใกลบานดวย ความประทับใจเกี่ยวกับคายเพาะตนกลาฯ การไปรวมคายในครั้งนี้ ทําใหรูจักและเขาใจวิธีการคิดแบบ Start up มากขึ้น ซึ่งเปนการปูพื้นฐานการทํางานในอนาคตไดเปนอยางดี ทําใหมีประสบการณในการทํางานรวมกับผูอื่น ไดรูจักเพื่อนใหม ไดรับมิตรภาพดีจากเพื่อนๆพี่ๆ และเขาใจภารกิจของ กฟผ. มากยิ่งขึ้น ความรูสึกหลังจากไดรับคัดเลือก และการเตรียมตัวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัย หลังจากที่ประกาศผลวาไดรับสิทธิในการศึกษาตอที่ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร คณะวิศวกรรมศาสตร มช. ตื่นเตนและดีใจมากๆ ถือวา โชคดีกวาเพื่อนๆในรุนอีกหลายคน จึงใชโอกาสนี้เตรียมอานหนังสือปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร และวิชาฟสิกส ทบทวนความรูเดิมทั้งหมด ฝกทําโจทยเพื่อพัฒนาตัวเองใหพรอมตอการเรียนในมหาวิทยาลัย ในฐานะรุนพี่ขอแนะนํารุนนอง อันดับแรกตองรูวา ตัวเองชอบ หรือสนใจสิง่ ใด เพือ่ ใหกาํ หนดเปาหมายในชีวติ ไดถกู ตอง พอเรามีเปาหมายแลว เราก็จะหาเสนทางในการ ไปสูเ ปาหมายนัน้ การเขาคายก็เปนอีกหนึง่ เสนทางในการบรรลุเปาหมาย ทีส่ าํ คัญคือคายเพาะตนกลาฯ นี้ ทําใหรจู กั ตัวเองมากขึน้ เปนพืน้ ที่ ใหแสดงออกอยางสรางสรรคไดเต็มที่ ไดรับประสบการณที่หาไมไดจากในหองเรียน และไดฝกทักษะการทํางานรวมกับผูอื่นอีกดวย


สวัสดี

12

5 พ.ค. 61 กฟผ.แมเมาะ เขารวมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทําเสนทาง โปรแกรมทองเที่ยว จ.ลําปาง ที่สํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง จัดขึ้น พรอมรวมนําเสนอเสนทางทองเที่ยว อ.แมเมาะ สูโปรแกรมทอง เที่ยว จ.ลําปาง

11 พ.ค. 61 กฟผ.แมเมาะ พรอมดวยกองจิตอาสาฝายการผลิตโรงไฟฟาแมเมาะ รวม สรางฝาย ในกิจกรรมสรางฝายชะลอนํ้าอนุรักษฟนฟูปาชุมชน คืนสมดุล สูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อ.แมเมาะ โดยสรางฝายแบบกึ่งถาวรรวม 3 ฝาย ณ หวยบานเกา ต.สบปาด

15 พ.ค. 61 กฟผ.แมเมาะ มอบเกาอี้พลาสติก จํานวน 400 ตัว ใหกับ คณะกรรมการมวลชน สัมพันธโครงการเหมืองแรลกิ ไนตตาํ บลบานเสด็จ ภายใตกองทุนพัฒนาหมูบ า นรอบ พื้นที่เหมือง จํานวน 10 หมูบาน เพื่อใชในกิจกรรมสาธารณประโยชน ของชุมชน

7 พ.ค. 61 กฟผ.แมเมาะ พรอมดวยกองจิตอาสากองพัสดุและจัดหาโรงไฟฟาแมเมาะ รวมสืบสานประเพณีสรงนํ้าพระธาตุดอยจู บ.วังตม ต.จางเหนือ

14 พ.ค. 61 กฟผ.แมเมาะ เขารวมพรอมสนับสนุนการจัดงานประเพณีทองเที่ยวแผนดิน หวิดและสรงนํ้าพระธาตุขอุปคํา ณ บานปงชัย อ.แมเมาะ

17 พ.ค. 61 Mr. Tim Sullivan ผูเชี่ยวชาญดานวิศวกรรมธรณี จากออสเตรเลีย เขารวมวิเคราะห หาสาเหตุ กรณีดินสไลดบริเวณที่ทิ้งดินดานทิศตะวันตก พรอมสรุปสาเหตุการเกิดดิน สไลดและประเมินการออกแบบบอเหมือง เพื่อปองกันการเกิดเหตุซํ้าและรองรับการ ทําเหมืองเชิงลึกในอนาคต


แมเมาะ

13

http://maemoh.egat.com

ความคืบหนŒา แผนพัฒนาชุมชน 17 พ.ค. 61 ศูนยการเรียนรูชีววิถีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน กฟผ.แมเมาะ รวมให ความรูแ กเกษตรกรในพืน้ ที่ อ.แมเมาะ ในงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพือ่ เริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม ที่ เกษตรอําเภอแมเมาะจัดขึ้น

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร ตําบลบานดง (20 ลานบาท) - คณะทํางานฯ กฟผ.แมเมาะ ลงพื้นที่หมูบานเพื่อชี้แจง ภาพรวมและการปรั บ เปลี่ ย นแก ไ ขโครงการบางส ว น ครบทุกหมูบานแลว - อบต.บานดง รวบรวมและจัดทําบันทึกขออนุมตั โิ ครงการ จาก กฟผ. หลังจากหมูบานแกไขรายละเอียดโครงการแลว เสร็จ โดย กฟผ.แมเมาะ เริม่ อนุมตั งิ บประมาณโครงการแลว บางสวน อาทิ หมูบานกลาง หมูบานแมสาน - ในส ว นของหมู  บ  า นที่ มี ก ารแก ไ ขโครงการ และมี งบประมาณคงเหลือ คณะทํางานฯ จะลงพืน้ ทีป่ ระสานงาน เพื่อใหชุมชนนําเสนอโครงการในสวนที่เคยผานประชาคม มาแลว หรือจัดทําโครงการใหม เพื่อนําเสนอผานที่ประชุม สภา อบต.บ า นดง ในเดื อ นสิ ง หาคม ก อ นนํา เสนอให กฟผ.แมเมาะ พิจารณาตอไป

22 พ.ค. 61 อําเภอแมเมาะ นําผูแทนภาครัฐและภาคประชาชนลงพื้นที่สํารวจ ความคืบหนาการปรับปรุงพื้นที่อางเก็บนํ้าแมเมาะ บ.เมาะสถานี โดย มีผูบริหาร กฟผ.แมเมาะ ใหการตอนรับพรอมชี้แจงความคืบหนาและ การดําเนินงาน

โครงการสาธารณูปโภคระดับตําบล (ตําบลละ 5 ลานบาท) - ดําเนินการเขียนแบบและกําหนดราคากลางโดยหนวยงาน ดานโยธา กฟผ.แมเมาะ - ประชุมสรุปงานเขียนแบบ หนวยงานดานโยธา กฟผ.แมเมาะ วันที่ 9 พ.ค. 61 - ประชุม TOR งานกอสรางตําบลจางเหนือ วันที่ 23 พ.ค. 61 - ออกหนังสือติดตามโครงการของตําบลสบปาด แลว

23 พ.ค. 61 ศูนยการเรียนรูช วี วิถเี พือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน กฟผ.แมเมาะ จัดกิจกรรมให ความรูด า นชีววิถใี นโครงการ “ตามรอยปณิธานพอ สานตอชีววิถสี ชู มุ ชน” ให ความรูดานการทําเกษตรแบบปลอดสารพิษและการทําปุยชีวภาพ แกชุมชน บานจําปุย ต.บานดง อ.แมเมาะ


14

รูŒก‹อนจะสายสัญญาณเตือน หัวใจวาย เปšนไดŒทุกคน

สวัสดี

“โรคหัวใจ” เปนโรคใกลตวั อันดับหนึง่ ทีท่ าํ ใหคนเสียชีวติ และถือไดวา เปนภัยเงียบทีร่ า ยแรง เพราะไมแสดง อาการใหเห็นในระยะเริม่ แรก ซึง่ บางอาการทีป่ รากฏก็ยากทีจ่ ะบอกวาเรากําลังเผชิญกับโรคหัวใจอยู อโรคาฉบับ นี้นํา 7 สัญญาณเตือนเกี่ยวกับโรคหัวใจมาฝาก เพื่อนํามาปรับใชกับตัวทานเองและดูแลคนรอบขางได

7 สัญญาณเตือนหัวใจวาย

หัวใจวาย หมายถึง หลอดเลือดหัวใจอุดตันโดยสิ้นเชิง กลามเนื้อหัวใจเริ่มตาย ไป อาการอาจเปนอยูนานกวา 15 นาที และไมทุเลาลงโดยการพัก หรือไดรับ ยา ดังนั้นเมื่อเกิดอาการเจ็บเคนหัวใจ อยารอนาน เพราะเซลลกลามเนื้อหัวใจ ที่ขาดเลือดอาจจะตายลงไดภายในไมกี่นาที

1. ออนเพลียมาก

ผูŒท่ีมีอาการหัวใจวายจะรูŒสึกเหนื่อยจนไม‹ สามารถทํากิจวัตรประจําวันของตัวเองไดŒ ตามปกติ เพราะเมื่ออาการหัวใจวาย ระบบ ไหลเวียนเลือดจะลดลง เกิดภาวะตึงเครียด ในกลŒามเนื้อ ส‹งผลต‹ออาการอ‹อนเพลีย ดัง นัน้ หากเกิดอาการอ‹อนเพลียมากผิดปกติใหŒ ไปพบแพทย หรือทําการตรวจวินิจฉัย

อาการอย‹างไรที่เรียกว‹า “เจ็บหนŒาอกจากโรคหัวใจ” 1. เจ็บแน‹น หรือรูŒสึกไม‹สบายตรงกลางหนŒาอก 2. อาการเจ็บหนŒาอกรŒาวไปทีค่ อ แขน หรือขากรรไกร 3. เหงื่อออกออกมากจนรูŒสึกหนาวบริเวณลําตัว ส‹วนบน อาจมีการวิงเวียน หายใจไม‹อิ่ม และการ คลื่นไสŒร‹วมดŒวย 4. อาการเหล‹ า นี้ อ าจเกิ ด ขณะที่ อ อกกํ า ลั ง กาย หรือมีอารมณเครียดกะทันหัน 5. อาการเหล‹านี้มันจะอยู‹นานประมาณ 1-10 นาที 6. รูŒสึกหายใจไม‹ทันขณะที่ออกกําลังกายอย‹างที่ไม‹ เคยเปšนมาก‹อน 7. รูŒสึกแน‹นอึดอัดทŒองอย‹างมาก ถŒาออกกําลังกาย ทันทีหลังรับประทานอาหาร

2. มีอาการเจ็บปวดอยางรุนแรง บริเวณหลัง แขน หรือ หนาอก เมื่อเซลลกลŒามเนื้อเริ่มขาดออกซิเจนจะส‹ง ผลใหŒเกิดอาการเจ็บปวด เนื่องจากอาการ หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจจะถูกปดกัน้ เพือ่ ป‡องกันไม‹ใหŒออกซิเจนในเลือดไปเลีย้ งกลŒาม เนือ้ และจะส‹งสัญญาณไปยังสมอง แต‹สมอง อาจเกิดอาการสับสน ทําใหŒเกิดอาการเจ็บ ปวดอย‹างรุนแรงที่บริเวณอื่น ไม‹เพียงแต‹ บริเวณหนŒาอกเท‹านั้น

5. ทองไสปนปวน

สัญญาณเตือนภาวะหัวใจลŒมเหลวในบาง ครั้งก็มีอาการคลื่นไสŒ อาเจียน หรืออาการ ลําไสŒปน›˜ ป†วน ดังนัน้ อย‹าชะล‹าใจ และไม‹คดิ ถึง ความอันตรายของอาการเหล‹านี้เพราะมัน อาจนําอันตรายมาสู‹ชีวิตของคุณไดŒ

3. หายใจถี่

หากการเดินขึ้นบันไดทําใหŒคุณเหนื่อยง‹าย และหายใจถี่กว‹าปกติ อาจเปšนสัญญาณที่ บอกว‹า คุณกําลังเผชิญกับโรคหัวใจก็ เพราะ หั ว ใจนั้ น มี ส ‹ ว นสํ า คั ญ ในการลํ า เลี ย ง ออกซิเจน ไปยังส‹วนต‹างๆ ของร‹างกาย และ ช‹วยขจัดคารบอนไดออกไซด ซึ่งถŒาหาก หัวใจเกิดทํางานผิดปกติก็อาจจะทําใหŒคุณ หายใจถี่ไดŒนั่นเอง

6. อึ ด อั ด บริ เ วณคอ และขา กรรไกร

อาการอึดอัดเหล‹านีม้ กั จะพบในผูทŒ ปี่ ว† ยเปšน โรคเบาหวาน ซึ่งเปšนสาเหตุของโรคหัวใจ อย‹ า งหนึ่ ง โดยสาเหตุ นั้ น เกิ ด จากการ เปลี่ยนแปลงภายในร‹างกาย เช‹น โรคหัวใจ ซึง่ จะส‹งผลต‹อประสาทความรูสŒ กึ แต‹อาการ เหล‹านี้เกิดขึ้นไดŒนŒอยกว‹าอาการเจ็บหนŒาอก หากมีอาการดังกล‹าว ควรรีบไปพบแพทยใหŒ เร็วที่สุด

ที่มา :https://mgronline.com/

กองการแพทย แ ละอนามัยโรงไฟฟา แมเมาะ แจŒ ง กํ า หนดออกหน‹ว ยบริก ารสุขภาพเคลื่อนที่ เดื อ นมิ ถุนายน 2561 ในพื้น ที่ อ.แม‹เมาะ จํา นวน 4 ครั้งดังนี้

วันที่ 12 บานหวยรากไม/บานใหมหวยรากไม ต.สบปาด/ต.แมเมาะ วันที่ 14 บานกอ รวก/บานจางเหนือพัฒนา ต.จางเหนือ วันที่ 21 บานทาสี ต.บานดง และ วันที่ 26 บานสวน ปาแมจาง ต.สบปาด ทั้งนี้ในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผานมา กองการแพทยและอนามัยโรงไฟฟาแมเมาะ ไดออกใหบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มีผูเขารับการตรวจรักษาไดแก ณ หมูบานหวยเปด/ บานหางฮุง 3 ต.แมเมาะ จํานวน 71 ราย ณ หมูบานนาสัก ต.นาสัก จํานวน 158 ราย และ ณ หมูบานหัวฝาย/หลายทุง ต.บานดง จํานวน 312 ราย เปนตน

4. แสบรอนกลางหนาอก

อย‹าเพิ่งคิดว‹าอาการแสบรŒอนของหนŒาอก เปšนแค‹เพียงอาการของโรคกรดไหลยŒอน เพราะถŒาหากอาการดังกล‹าวทีว่ า‹ นีห้ นักจน ส‹งผลทําใหŒคุณไม‹สามารถทําอะไรไดŒ นั่น อาจจะเปš น เพราะสาเหตุ ข องโรคหั ว ใจไดŒ เพราะโรคหลอดเลือดหัวใจตีบก็สามารถ ทําใหŒเกิดอาการแสบรŒอนที่กลางอกไดŒเช‹น กัน ดังนั้นอย‹าลังเลที่จะไปพบแพทย หากมี อาการดังกล‹าว

7. รูสึกวามีบางอยางผิดปกติ

ผูŒป†วยที่มีอาการโรคหัวใจจะรูŒสึกว‹ามีบาง อย‹างผิดปกติไปจากเดิม ซึ่งความคิดต‹างๆ เหล‹านี้ถือว‹าเปšนสัญญาณเงียบที่ ไม‹ควร ละเลย ถึงแมŒวา‹ ผลทีอ่ อกมาอาจไม‹ใช‹อย‹างที่ คิด แต‹การเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองก็ อาจทําใหŒคณ ุ ปลอดภัยจากอาการหัวใจวาย รุนแรงไดŒ


แมเมาะ

http://maemoh.egat.com

เปดแมเมาะมุมมองใหมไปกับ เพจหาที่หลง

15

“ถํ้าผากลวย” สิบปากวาคงไมเทาตาเห็น และการไดเห็นดวยตัวเองของแตละคนนัน้ ยอมจะมีมมุ มองทีแ่ ตกตางกันออก ไป เชนเดียวกับการสงเสริมดานการทองเที่ยวในพื้นที่ อ.แมเมาะ ที่ปจจุบันมีการเปดรับการสนับสนุนจาก หลายภาคสวน เพื่อนําเสนอการทองเที่ยวในมุมมองใหม และลาสุด เช็คอินแมเมาะ ไดชวนเครือขายทาง สังคมออนไลน อยางเพจหาที่หลง ซึ่งเปนกลุมวัยรุนที่ชื่นชอบการทองเที่ยวใน จ.ลําปาง มาทองเที่ยวบาน เมาะหลวง ต.แมเมาะ กัน จากทริปทองเทีย่ วทัว่ ไป เมือ่ ไดเปลีย่ นมุมมอง ทําใหเราไดคน พบความงามทีซ่ อ นอยูจ ากแหลงทองเทีย่ ว ตางๆ ที่เราไปเยือน โดยเฉพาะอยางยิ่งถํ้าผากลวย ณ วัดรัตนคูหา ซึ่งเปนถํ้าขนาดใหญภายในวัด ซึ่งมีชอง แสงตกกระทบลงในตัวถํา้ ทีส่ วยงามในชวงเวลากลางวัน ตลอดจนมีเสนทางเดินไปจนถึงดานบนของถํา้ ซึง่ เปน ยอดเขา มองเห็นวิวทิวทัศนที่สวยงามของ อ.แมเมาะ นอกจากนี้ยังพบเสนทางเดินภายในถํ้าเทพสถิตย ทีต่ อ จากหองโถงใหญทสี่ อง ทีแ่ มจะเปนทางเดินแคบๆ ผานไดทลี ะหนึง่ คนแตตลอดทางเดินก็มคี วามสวยงาม เปนประกายของหินงอกหินยอยสรางความประทับใจแกทมี งานทีม่ าเยือนอยางมากอีกดวย ลองตามไปดูภาพ ประทับใจกันไดที่ เพจเฟซบุค : หาที่หลง ตอน เมาะหลวง l ลําปาง นะครับ

ไก‹ย‹างของสองสาวอารมณดี รŒานป‡าหมายป‡าศรีที่นี่แม‹เมาะ

GPS รานสมตำปาหมาย

ของจริงไมตองพูดเยอะใหเสียเวลา นายอวนกลาการันตีความอรอยของไกยางรานนี้ ดวยเกียรติของลูกเสือ สามัญรุนใหญ ขอชวนทุกทานมาอิ่มอรอยไปดวยกันที่รานสมตําปาหมาย บ.หางฮุง ต.แมเมาะ เปดใหบริการมา นานกวา 10 ป มีทั้งขาประจําขาจรมาฝากทองมื้อกลางวันอยางไมขาดสาย ปาหมาย นางคํามวล จากนาน และปาศรี นางเพ็ญศรี ปนสุวรรณ สองสาวอารมณดี ที่โชคชะตาและ พรหมลิขิตใหทั้งคูไดมาเปดรานขายไกยางสมตําที่แมเมาะดวยกัน เมื่อป 2547 ยึดเปนอาชีพหลักจนถึงปจจุบัน เมนูเด็ดประจํารานทีห่ า มพลาดเลย คือ ไกยา ง เพราะมันเด็ดมาก ดวยสูตรหมักไกทสี่ องสาวบอกวาบานๆ มีเครือ่ ง ปรุงงายๆ ไดแก กระเทียม พริกไทย ซีอิ๊ว และนํ้าตาลปบ หมักใหเขาเนื้อไก พรอมยางทันที ไมตองหมักคางคืน เพราะจะทําใหเนื้อไกชํ้า ไมอรอย ขอบอกวาอรอยชนิดที่วาไมตองจิ้มนํ้าจิ้มเพิ่มรสชาติเลย ขายหมดทุกวัน ราคา มีตั้งแตไมละ 25 – 50 บาท ขึ้นอยูกับขนาด ทานคูกับสมตําปูปลารา หรือตําไทย และขนมจีนนํ้าเงี้ยว ที่ทางราน มีพรอมเสิรฟทุกวัน ก็แซบนัวเขากันดีมาก พิกัดรานอยูทางเขาไปหมูบานหางฮุง หากมาจากทาง กฟผ.แมเมาะ เลยสามแยกแลวตรงมาประมาณ 800 เมตร รานจะอยูขวามือเปนเพิงหมาแหงน กอนถึงรานกวยเตี๋ยวลุงขวัญ รานเปดทุกวัน ตั้งแต 09.00 – 15.00 น. โทรสั่งอาหารลวงหนาไดที่ 08-7181-0124


ง ั ย ห ะ เดื อนนี้ มีอ

3 มิ.ย. ขอเชิ ญ ร ว มงานทํ า บุ ญ ถวายกํ า แพงรั้ ว วั ด ชุ ม ชน บานหาด ต.จางเหนือ

ตลอดเดือนมิถนุ ายน กฟผ.แมเมาะ จัดคายใหความรูค ณ ุ คาไฟฟาไทย ประจําป 2561 แกนักเรียนใน จ.ลําปาง - 4 มิ.ย. ร.ร.เสด็จวนชยางคกูลวิทยา - 7 มิ.ย. ร.ร.แมทะวิทยา ร.ร.แมทะประชาสามัคคี - 8 มิ.ย. ร.ร.บุญวาทยวิทยาลัย - 15 มิ.ย. ร.ร.ลําปางกัลยาณี - 18 มิ.ย. ร.ร.อนุบาลแมเมาะ (ชุมชน1) - 28 มิ.ย. ร.ร.แมเมาะวิทยา ร.ร.สบจางวิทยา

8 มิ.ย.

กฟผ.แมเมาะ และชุมชนบานทุงเลางาม ต.นาสัก รวม กันสรางฝายชะลอนํา้ เฉลิมพระเกียรติฯ อนุรกั ษปา ตนนํา้ ณ อางเก็บนํ้าวังวัว หวยจะขาน บ.ทุงเลางาม ต.นาสัก

17 มิ.ย.

กฟผ.แมเมาะ ลงพืน้ ทีอ่ อกคาย “ชางเชือ่ มอาสาพัฒนาชุมชน” ใหบริการงานเชื่อมและสอนพื้นฐานงานชางเชื่อมแกชุมชน บ.แมหลวง ต.นาสัก ผูที่สนใจสามารถลงทะเบียนไดที่ผูใหญ บานแมหลวง

5 Ê.¤. ¹Õé ¾º¡Ñ¹·Õè§Ò¹à´Ô¹-ÇÔè§

áÁ‹àÁÒÐÎÒŏ¿ÁÒÃҸ͹’27 ªÇ¹¿˜§ÃÒ¡ÒÃÇÔ·ÂØ “MCOT RADIO” FM 99.00 MHz สถานีวิทยุ อสมท.ลําปาง ทุกวัน จันทร-ศุกร เวลา 10.00-11.00 น. ดําเนินรายการ โดย อ.วิเชียร บุญทา และดีเจใหม มติมนต คํามณี

“กฟผ. ชุมชน คนบานเดียวกัน”

R-Radio Network FM 99.50 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา และพัฒนาอาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยี และการจัดการ กฟผ.แมเมาะ ทุกวันจันทร เวลา 10.00-12.00 น. ชวงจิตอาสา เวลา 15.00-17.00 น. วิทยุคนแมเมาะ FM 90.50 MHz สถานีวิทยุคนแมเมาะ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 14.00 – 16.00 น. MCOT RADIO FM 99.00 MHz สถานีวิทยุ อสมท.ลําปาง ทุกวันพุธ เวลา 17.00-18.00 น.

“สบายใจ ไปกับการไฟฟา” “กฟผ.แมเมาะ พบประชาชน” FM 91.50 MHz สถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค 5 ลําปาง FM 97.00 MHz. สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย จ.ลําปาง วันเสาร เวลา 10.00-11.00 น. โดย อ.วิเชียร บุญทา วันอาทิตย เวลา 10.00 – 11.00 น. โดย อ.วิเชียร บุญทา ที่ปรึกษา

นายบรรพต ธีระวาส นายอมรพันธ ลีลาภรณ

ผูชวยผูวาการเหมืองแมเมาะ ผูชวยผูวาการผลิตไฟฟา 2

0-5425-4111

ศูนยรับเรื่องรองเรียนเหมืองแมเมาะ

บรรณาธิการบริหาร

วาที่ ร.ต. ณรงคศักดิ์ คุณูปถัมภ ผูอํานวยการฝายจัดการโรงไฟฟาแมเมาะ

ติดตอเรา :

หัวหนาแผนกสื่อมวลชนสัมพันธโรงไฟฟาแมเมาะ

โรงไฟฟาแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 800 หมูที่ 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 52220 เหมืองแมเมาะ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 801 หมูที่ 6 ต.แมเมาะ อ.แมเมาะ จ.ลําปาง 52220

บรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

แผนกสื่อมวลชนสัมพันธโรงไฟฟาแมเมาะ แผนกประชาสัมพันธโรงไฟฟาแมเมาะ แผนกประชาสัมพันธเหมืองแมเมาะ

ออกแบบและจัดทํา

แผนกสื่อมวลชนสัมพันธโรงไฟฟาแมเมาะ โทรศัพท 0-5425-6086 อีเมล CSRmaemoh@egat.co.th รานกลาคิดกําลังดี โทรศัพท 08-1881-2109 อีเมล gumlangdee@gmail.com

http:// maemoh.egat.com แผนกสื่อมวลชนสัมพันธโรงไฟฟาแมเมาะ tel : 0-5425-6085 fax : 0-5425-6088 แผนกประชาสัมพันธโรงไฟฟาแมเมาะ tel : 0-5425-2730 fax : 0-5425-2731 แผนกประชาสัมพันธเหมืองแมเมาะ tel : 0-5425-4054 fax : 0-5425-4052 สนามกอลฟ กฟผ.แมเมาะ tel : 0-5425-4970 พิพิธภัณฑศูนยถานหินลิกไนตศึกษาฯ (เหมืองแมเมาะ) tel : 0-5425-4930

วารสารสวัสดีแม่เมาะ มิถุนายน 2561  
วารสารสวัสดีแม่เมาะ มิถุนายน 2561  
Advertisement