Page 1


LADY QUIT SMOKE

ความเป็นมา

ในปัจจุบันประเทศไทยมีเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงที่สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปีและ เป็นที่ทราบกันดีว่าบุหรี่มี โทษและมีพิษภัยต่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ซึ่งส่งผล ให้เกิดผลกระทบที่เกี่ยวกับสุขภาพของผู้หญิง เช่น อาการเสี่ยงต่อการเกิด โรคต่าง ๆ ทั้งโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง และยังมีอัตรเสี่ยงต่อการ เกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านม นอกจากนั้นการที่ผู้หญิงสูบบุหรี่ยัง มีผลให้เกิดความผิดปกติด้านการเจริญพันธุ์อย่างมาก ดังนั้นทางคณะผู้จัด ทำ�จึงได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของโทษจากการสูบบุหรี่ที่ก่อให้เกิดอันตราย ต่อผู้หญิงจึงได้ตั้งกลุ่มเพื่อรณรงค์ ให้ผู้หญิงลดการสูบบุหรี่ ในชื่อ

“LADY QUIT SMOKE”

เพื่อเป็นการตอกย้ำ�และลดจำ�นวนของผู้หญิงที่สูบบุร ี่ ให้ลดน้อยลง พร้อม ทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่มากยิ่งขึ้น

2


LADY QUIT SMOKE

บุหรี่กับผู้หญิง ปั จ จั ย ที่ ทำ � ให้ วั ย รุ่ น หญิ ง หั น มาสู บ บุ ห รี่ เ พิ่ ม มากขึ้น คือ มีเพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 1-5 คน มีทัศนคติ เชิ ง บวกต่ อ การสู บ บุ ห รี่ โดยเชื่ อ ว่ า การสู บ บุ ห รี่ เป็ น สัญลักษณ์ของคนสมัยใหม่ และสูบบุหรี่เพื่อให้เป็นที่ ยอมรับในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน

จากการศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่ของวัย รุ่นหญิงในประเทศไทย โดยการสำ�รวจกลุ่มตัวอย่าง ในนั ก เรี ย นหญิ ง ในระดั บ มั ธ ยมต้ น -ปลายและ อุดมศึกษา จำ�นวน 3,093 คนทั่วประเทศ พบว่า วัยรุ่นหัดสูบบุหรี่ครั้งแรกอายุต่ำ�กว่า 12 ปี ร้อยละ 10.2 สูบระหว่าง 12-13 ปี ร้อยละ 21.2 ในจำ�นวนนี้ ต้องสูบทุกวันหรือเกือบทุกวัน ร้อยละ 42.1 เกือบทุก วัน โดยสูบมากกว่า 5 ม้วนต่อวัน ร้อยละ 33.4 ขณะ ที่ผู้ชายสูบในช่วงอายุต่ำ�กว่า 12 ปี ไม่ถึงร้อยละ 10 และจำ�นวนการสูบใกล้เคียงกัน คือ ผู้ชายสูบมากกว่า "ที่น่าตกใจคือมีวัยรุ่นจำ�นวนมากที่ยอมรับว่าเคยสูบ 5 มวนต่อวัน อยู่ที่ร้อยละ 40 บุ ห รี่ ต่ อ หน้ า พ่ อ แม่ ห รื อ พ่ อ แม่ สู บ บุ ห รี่ ด้ ว ยมากถึ ง ร้อยละ 18.8 และสูบพร้อมกับเพื่อนร้อยละ 89.3 วัย รุ่นส่วนใหญ่จะซื้อบุหรี่มาสูบเอง ร้อยละ 53.8 โดย ซื้อบุหรี่จากร้านขายของชำ� ร้านสะดวกซื้อมากที่สุด คือร้อยละ 68.1 ขณะที่วัยรุ่นหญิงร้อยละ 70.5 เห็น ว่า บุหรี่ที่สูบได้มาง่ายมาก" รศ.ธราดล กล่าว และ ว่า กลุ่มวัยรุ่นหญิงที่สูบบุหรี่อ้างเหตุผลที่สูบ เพื่อลด ความเครียดและผ่อนคลายร้อยละ 48.2, ตามเพื่อน ร้อยละ 32 ขณะที่ ในกลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 39.6 มี แผนจะเลิกบุหรี่ ในอนาคต

3


LADY QUIT SMOKE

ความเสี่ยงของผู้หญิงที่สูบบุหรี่

• ผู้หญิงที่สูบบุหรี่และรับประทานยา คุมกำ�เนิดเป็นประจำ� มี โอกาสเกิดอาการ เส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันหรือหัวใจวาย สูงขึ้น 39 เท่า และมีอัตราการตายมากกว่า ผู้ไม่สูบบุหรี่ที่กินยาคุมกำ�เนิดถึง 3 เท่าตัว เพราะการสูบบุหรี่ทำ�ให้ร่างกายได้รับสารพิษ ที่ทำ�ปฏิกิร ิยากับยาคุมกำ�เนิด มีผลให้เลือด แข็งตัวง่ายขึ้น และเกิดการอุดตันของหลอด เลือดง่ายขึ้น โดยเฉพาะเส้นเลือดที่จะเลี้ยง หัวใจและสมอง สำ�หรับผู้หญิงที่ ใช้ห่วงคุม กำ�เนิด ก็จะมี โอกาสที่เสี่ยงต่อการอักเสบ ของอุ้งเชิงกรานมากขึ้น

• ผู้หญิงสูบบุหรี่อวัยวะทั้งภายนอกและภายในจะแก่ก่อน วัยกว่าคนที่ ไม่สูบบุหรี่เฉลี่ยเป็นเวลา 10 ปี • ผู้หญิงที่สูบบุหรี่ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอด มากกว่าผู้ที่ ไม่สูบบุหรี่ 10 เท่า • ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมี โอกาสเป็นโรคหัวใจและหลอด เลือดสูงขึ้นอย่างมาก โดยพบว่า ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะเกิด อาการหัวใจล้มเหลวมากกว่าผู้หญิงที่ ไม่สูบบุหรี่ 2-6 เท่า และมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายกะทันหันเพิ่มขึ้น 20 เท่า และความเสี่ยงนี้จะทวีขึ้นตามจำ�นวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน • ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปาก มดลูกสูงกว่าผู้หญิงทั่วไปถึง 4 เท่า เพราะการสูบบุหรี่ ทำ�ให้ภูมิต้านทานของร่างกายลดลง มีผลให้เกิดการติดเชื้อ ไวรัสแปปปิวโลมาได้ง่าย ซึ่งปากมดลูกที่ติดเชื้อไวรัสนี้ จะมี อัตรากลายเป็นมะเร็งปากมดลูก • ผู้หญิงที่สูบบุหรี่มี โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมมากกว่าผู้ที่ ไม่สูบบุหรี่ หรือผู้ที่เลิกสูบบุหรี่แล้วถึงร้อยละ 25 เพราะ การสูบบุหรี่ทำ�ให้ระดับฮอร์ โมนเอสโตรเจน ซึ่งมีหน้าที่ ใน การป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมลดลง ทำ�ให้เกิดมะเร็งเพิ่ม ขึ้น • ผู้หญิงที่สูบบุหรี่จะมี โอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคกลั้น ปัสสาวะไม่อยู่เพิ่มขึ้นมากกว่าผู้หญิงทั่วไปอีก 1 เท่า เพราะ นิโคตินไปทำ�ลายกล้ามเนื้อที่ควบคุมการทำ�งานของ กระเพาะปัสสาวะ ดังนั้น เมื่อสูบบุหรี่เข้าไปจะทำ�ให้กล้าม เนื้อกระเพาะปัสสาวะอ่อนตัวลง ผู้ที่สูบบุหรี่จึงมี โอกาสกลั้น ปัสสาวะไม่อยู่

4


LADY QUIT SMOKE

ความเสี่ยงของผู้หญิงที่สูบบุหรี่

ในยุคปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราสามารถพบเห็นผู้หญิงสูบบุหรี่ ได้บ่อยขึ้นเมื่อเทียบกับ เมื่อก่อน และหากสาว ๆ ยังปล่อยให้มันเป็นเช่นนี้ ไปเรื่อย ๆ ก็ ไม่แน่ว่าในอนาคตอีกไม่ ใกล้ไม่ไกล สาว ๆ ที่มีปัญหา "หน้าอกหย่อนยาน" ก็คงจะเพิ่มปริมาณขึ้นอีกมิ ใช่น้อย เพราะว่า การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำ�คัญอย่างหนึ่งที่ทำ�ให้หน้าอกเสียความยืดหยุ่นเต่งตึง นำ�มาสู่ความยืดย้วยหย่อนยาน นั่นเอง สาว ๆ ที่รักสวยรักงามคงพอจะทราบถึงผลเสียที่บุหรี่มีต่อรูปโฉมของคุณกันมาบ้าง มัน ไม่ ใช่แค่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด แต่ยังทำ�ให้ปากดำ� ผิวคล้ำ�หมอง แห้งกร้าน เหี่ยวย่นก่อนวัย ซึ่ง อาการเหี่ยวเกิดขึ้นกับทุกบริเวณของร่างกาย ไม่เว้นแม้แต่ที่หน้าอกหน้าใจที่จะยานย้อยคล้อยลง สาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้เป็นเช่นนี้ ก็เพราะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อันเป็นก๊าซชนิดเดียวกับที่เกิดจากท่อไอเสียของรถยนต์ แต่การสูบบุหรี่จะทำ�ให้ผู้สูบได้รับก๊าซ พิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายมากกว่าการอยู่บนท้องถนนที่รถติดแออัดหลายเท่านัก คราวนี้เมื่อก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์เข้าสู่ร่างกาย ก็จะละลายไปกับเลือด ทำ�ให้เม็ดเลือดแดงไม่สามารถจับกับ ออกซิเจนได้ เดือนร้อนไปถึงเนื้อเยื่อตามอวัยวะต่าง ๆ ทั่วร่างกายที่พลอยได้รับออกซิเจนไปหล่อ เลี้ยงน้อยลงด้วย ไม่เพียงแต่ขาดแคลนออกซิเจนเท่านั้น สารอาหารและวิตามินต่าง ๆ ที่จำ�เป็น ต่อเนื้อเยื่อก็ยังถูกดูดซึมได้แย่ลง โดยเฉพาะโครงสร้างผิวส่วนอีลาสติน ซึ่งปกติจะคอยให้ความ ยืดหยุ่นกับผิว ก็กลับไม่สามารถกระชับยืดหยุ่นได้ดังเช่นเดิม เปรียบเหมือนกับกางเกงเอวยางยืดที่ หมดสภาพ เมื่อถูกยืดออกแล้วไม่หดกลับเหมือนเดิม จึงไม่สามารถรักษาทรงกางเกงที่สวยงามไว้ได้ และไม่สามารถนำ�กลับมาใส่ได้อีกต่อไป เว้นเสียแต่จะนำ�ยางเส้นใหม่มาเปลี่ยนก่อน .. แต่ทว่าอีลา สติน ซึ่งเปรียบเสมือนยางที่ยืดหยุ่นของหน้าอกหน้าใจคุณผู้หญิงนั้น เมื่อหมดสภาพแล้วไม่มีสำ�รอง ไม่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ จึงไม่สามารถโอบกระชับเนื้อเยื่อไขมันที่หน้าอกได้อีกต่อไป จึงคล้อยหย่อน ยานไปตามแรงโน้มถ่วงของโลก ต่อให้ทำ�ทรีตเม้นต์ฟื้นฟูอย่างไร หน้าอกที่เคยเต่งตึงชูชันก็คงไม่ กลับมาสู่สภาพเดิม

5


LADY QUIT SMOKE

การดำ�เนินงานที่ผ่านมา เริ่มจัดตั้งกลุ่ม เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ค เพื่อ เป็นช่องทางที่สามารถเผยแพร่ทั้งความรู้และโทษของบุหรี่ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้หญิงได้อย่างรวดเร็ว

บอกถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่มที่ ได้จัดตั้งขึ้น

จัดทำ�ภาพหน้าปกในกลุ่มเพื่อสื่อถึงการรณรงค์ ให้ผู้หญิงเลิกสูบบุหรี่

จำ�นวนสมาชิกในกลุ่มที่ ได้จัดตั้งขึ้นล้วนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ หญิงทั้งสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่เป็นจำ�นวน 96 คน

6


LADY QUIT SMOKE

การดำ�เนินงานที่ผ่านมา

ทางคณะผู้จัดทำ� ได้ทำ�โพลสำ�รวจการสูบบุหรี่ของผู้หญิงในมหาวิทยาลัย สยามและได้สรุปเป็น Inforgraphic ดังนี้

7


LADY QUIT SMOKE

การดำ�เนินงานที่ผ่านมา

ทางผู้จัดทำ�ได้ ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ของผู้หญิงเป็น ระยะเวลาที่ต่อเนื่อง เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม LADY QUIT SMOKE ได้ ตระหนักถึงพิษภัยรวมไปถึงความเสี่ยงในการที่ผู้หญิงสูบบุหรี่อีกด้วย

8


LADY QUIT SMOKE

สรุปผลการดำ�เนินงาน

จากระยะเวลาการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ผลปรากฎว่ามีจำ�นวนสมาชิกที่ ให้ความสนใจใน เรื่องของการรณรงค์ ให้ผู้หญิงเลิกสูบบุหรี่เป็นจำ�นวนมาก ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ที่ ได้ คาดไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกลุ่ม รวมไปถึงยังได้รับความร่วมมือ จากสมาชิกในกลุ่มเป็นอย่างดี ในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมทั้งสมาชิกในกลุ่มที่เป็นผู้หญิงยังสามารถ ลดจำ�นวนการสูบบุหรี่ ให้น้อยลงได้ด้วย ถือว่าทางคณะผู้จัดทำ�ประสบความสำ�เร็จใน ระดับหนึ่ง ซึ่งสมาชิกในกลุ่มยังได้รับประโยชน์เกี่ยวกับความรู้ของบทความที่ทางคณะผู้ จัดทำ�ได้เผยแพร่ลงในกลุ่ม LADY QUIT SMOKE

ในด้านปัญหาที่ทางคณะผู้จัดทำ�ได้พบคือ คนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นมีจำ�นวนน้อย กว่าสมาชิกในกลุ่มถึง 40% ทำ�ให้สมาชิกบางคนไม่สามารถได้รับความรู้และประโยชน์ เกี่ยวกับโทษของบุหรี่กับผู้หญิงได้ และนั่นหมายความว่าสมาชิกที่ ไม่ ให้ความร่วมมือ ก็ ไม่สามารถลดจำ�นวนการสูบบุหรี่ลง หรือไม่สามารเลิกบุหรี่ ได้

ในอนาคตทางคณะผู้ จั ด ทำ � คาดว่ า จะทำ � ให้ ผู้ ที่ ไม่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ การรณรงค์ นี้ ให้มาเข้าร่วมให้ได้ โดยเราจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมทั้งแท็กชื่อสมาชิกในกลุ่ม ทั้งหมดเพื่อให้ได้รับรู้ข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน และถ้ามี โอกาสจะจัดกิจกรรมมีตติ้ง เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มให้รู้จักและสนิทกันมากขึ้นเพื่อเป็น แนวทางในการชักชวนให้ลด ละ เลิกบุหรี่

9


LADY QUIT SMOKE

จิรัฏฐ์ จงจิตต์ 5204600557 รัตติกาล อะโนดาษ 5204600341 ชานนท์ สายสมร 5304600082 ศิร ิ สอนเกตุ 5304600335 อารยา รัตนวงศาเมธากุล 5304600142

LADY QUIT SMOKE  

141-404 วารสารศาสตร์ออนไลน์