Page 1

willem kok

PORTFOLIO

februari 2014


DESTILLAAT VAN HET WERK introductie | willem kok periode | 2014

IDEEテ起PRIJSVRAAG HIGH RISE NEW YORK project | mirck architecture periode | 2014

HERENHUIS DEN HAAG project | cepezed periode | 2013 - 2014

TRANSFORMATIE DOOR GEVEL afstudeerproject | tu delft periode | 2011 - 2012

JAVAPLEIN ALS STEDELIJKE KATALYSATOR schakelsemester | tu delft periode | 2009 - 2010


DESTILLAAT VAN HET WERK Interessant om een beschrijving te geven over mijn inhoudelijke

voorzien van een laag baksteen? De welbekende spouwmuur-

en artistieke uitgangspunten en hoe die tot uitdrukking komen

constructie is eigenlijk toch een absurd ding? Eerst worden de

in het werk. Ik zie het als een destillaat van het werk waardoor

binnenwanden, met enige nauwkeurigheid, gestort in beton

´bewust of onbewust´ een blauwdruk of signatuur naar voren

en van stucwerk voorzien. Al het leidingwerk is ingestort, want

komt. Technische architectuur, al dan wel of niet zichtbaar,

dat hoort zo. Echter, wanneer de gebruiker zijn stopcontact wil

spreekt mij aan. Dit is een architectuur die de techniek niet de

verplaatsen heeft dat grote consequenties. De wand moet voor-

rug toekeert. Immers, niet alleen gebouwen maar ook details

zien worden van uitgehakte sleuven om het leidingwerk op de

moeten ontworpen worden. Want het architectonisch ontwerp is

gewenste plaats te krijgen. Het stucwerk wordt weer aangeheeld

bepalend voor de details maar details kunnen ook bepalend zijn

en de interventie heeft plaatsgevonden. Of dit alles nog niet

voor het ontwerp. Ik beschouw mijzelf meer als een architect op

genoeg is wordt er een dik isolatiepakket, wat altijd duelleert met

het kleinste schaalniveau, het detail, wat ik ook wel geconcen-

de Rc-waarde, aangebracht. Natuurlijk is de gevel niet waterdi-

treerde architectuur noem. Typerend voor mijn werk is dan ook

cht en daar komt de luchtspouw om de hoek kijken want vocht

de maakbaarheid van gebouwen die ik tot op de moertjes en

moet immers weggeventileerd worden. De overtreffende trap is

boutjes detailleer. Hierbij is het detail een specifieke oplossing

toch wel het esthetisch buitenblad van gemetseld baksteen, met

voor een architectonisch- en bouwkundig probleem. Het is geen

praktische dezelfde dragende eigenschappen als die van het

‘potpourri’ die bestaat uit samengeknoopte afzonderlijke bouwel-

binnenblad. Dit kost extra arbeid, materialen, transport, ruimte en

ementen en waarbij het verlossende woord van het bouwbesluit

draagkracht.

als een vorm van genade wordt omarmt. Zo voorkomt men dat het resulteert in een (over)gecompliceerd, dik en onzuiver detail.

VERBINDING

Het detail moet geen karikatuur worden van een echt detail. De

Daar waar het ene element op het andere element aansluit, heet

technische architectuur, die ik pretendeer te maken, is meer dan

de verbinding. Ik maak graag gebruik van ‘droge verbindingen’.

een som van details. Er is een stedenbouwkundige inpassing en

Daar waar mogelijk zijn de verbindingen gelast (prefab element-

de kavel, constructie, de huid, installaties, routing, ruimteplan en

en) en daar waar nodig gebout (koppeling prefab elementen).

interieur worden volgens visie en proces ontworpen. Maar ik wil

Door de boutverbindingen zijn de elementen eenvoudig de-

graag dicht bij het onderwerp blijven zoals omschreven in de

montabel en flexibel. Krimpen of uitbreiden van het gebouw is

motivatiebrief. Er zijn zoveel papieren architecten die werkelijk

hierdoor mogelijk. Door de droge verbindingen zijn de element-

geweldig zijn in het beschrijven van andermans werk. Maar zelf

en herbruikbaar of recyclebaar zonder grote consequenties. De

ontwerpen, noch detailleren zij niets waardoor droge voeten

verbindingen worden doorgaans, met reden, niet aan het oog

blijven behouden. Dit is niet mijn wens, noch doel. Mijn eigen

onttrokken. Het is vaak de verbinding die de esthetiek van het

‘prille’ visie heb ik heel grof onderverdeeld in bouwelementen,

detail borgt. Een verbinding moet niet gedicteerd worden door

verbindingen en installaties. Het is een leidraad maar geen

grote complexe en willekeurig over-gedimensioneerde geplaatste

dictatoriale signatuur.

verbindingselementen.

BOUWELEMENTEN

INSTALLATIES

De bouwelementen zoals constructies, vloeren, wanden, gevels

De zoektocht naar heldere structuren eindigt niet bij de construc-

en daken moeten een bepaalde mate van polyvalentie kennen.

tie, vloeren, wanden, gevels en daken. Ik ontwerp en plaats in-

Een constructie kan namelijk meer dan alleen maar dom dragen

stallaties, de ingewanden van het gebouw, daar waar het hoort.

en een gevel is meer dan een esthetisch- en bouwfysisch jasje.

Kanalen en leidingen moeten een logisch verloop hebben met

Zie het als vliegtuigenbouw, daar zijn de materialen bewust(er)

een minimum aan materialen. Het moet de ruimte niet dicteren of

afgestemd op de specifieke functies. Daar is geen kilogram te

slechts afgedekt worden met een plafond, maar een verdiende

veel want elke kilogram heeft grote consequenties. Als geen

plaats binnen het concept krijgen. Als de kanalen en leidingen

ander weten zij hoe bepaalde elementen met elkaar moeten

niet ontworpen worden dan is er een grote kans dat de nacht-

integreren en daarbij het meervoudig gebruik omhoog te schro-

merrie van iedere architect werkelijkheid wordt. Het begint als

even. Voor gebouwen is het niet anders. Waarom hebben wij

een ongeleid projectiel zijn leven te leiden binnen het ontwerp.

Nederlanders dan toch de lelijke gewoonte om de ruwbouw te


IDEEテ起PRIJSVRAAG HIGH RISE NEW YORK PROJECTGEGEVENS bedrijf | mirck architecture periode | 2014 (1 week) TEAM sander mirck | directeur & ontwerp ule koopmans | ontwerp willem kok | ontwerp, facade, constructie arjan strobos | constructie NOTES Project is in januari verstuurd en de uitslag nog onbekend. INTRODUCTIE BLOCK is een nieuwe schaal in hoogbouw. De nieuwe schaal kan worden gevonden in de ruimte tussen huisvesting en megastructuur. BLOCK presenteert vijf atria met een hoog ruimtelijk en programmatische potentieel voor het gebouw en de stad. Elk atrium heeft mixed-use gebieden en ongeveer 100 huizen. Vergelijkbare overgangsruimten worden geprojecteerd tussen het huis en de buitengevel. Deze ruimtes fungeren als een veranda. Samen met vier geoptimaliseerde gevels zorgt het voor een comfortabel binnenklimaat met minimale ondersteuning.


BLOCK


exploded views, details en impressies zonnecollector

programmeerbare afdekkers

dynamische en energetische screens

h-vormige gevelprofielen

bufferruimte en thermische scheiding

afvoer ltv en koeling plafond

smartbox facadecomponenten ides-vloer schuifdeur en isolatieglas galerij

woning

galerij en atrium


gevel en atrium

gevel en atrium

langsdoorsnede gebouwdeel

straat en gebouw


HERENHUIS DEN HAAG

PROJECTGEGEVENS bedrijf | architectenbureau cepezed periode | 2013 - 2014 TEAM ronald schleurholts | directeur & ontwerp hans cool | ontwerp willem kok | ontwerp & uitvoering NOTES Project is meerder malen gepubliceerd. INTRODUCTIE Markante modernisering van een traditioneel herenhuis uit de jaren twintig. De woning ligt in Den Haag aan de kop van een gesloten bouwblok, tegenover het landgoed Oostduin-Arendsdorp. Omdat het pand valt onder beschermd stadsgezicht, is het gevelbeeld aan de voorzijde onveranderd gebleven. Intern en aan de achterkant zijn echter enkele krachtige ingrepen gedaan. De achtergevel van het pand is letterlijk en figuurlijk geopend en vervangen door een glaspui met een taatsdeur van maar liefst twee meter breed en zes en halve meter hoog. De voormalige buitenruimte van het balkon op de eerste verdieping is bij de woning betrokken, waardoor een vide even hoog als de taatsdeur is ontstaan.


oude situatie

nieuwe situatie

werkkamer en vide

badkamer met corian en glas


taatsdeur van glas en staal


TRANSFORMATIE DOOR GEVEL PROJECTGEGEVENS instituut | TU Delft master | afstuderen MSc 3 & 4 periode | 2011 - 2012 TEAM willem kok | ontwerp, facade, constructie peter van luijn | climate design MENTOREN 1e mentor BT | marcel bilow 2e mentor AE | ype cuperus 2e mentor BT | john van der vliet consultant | thaleia konstantinou NOTES Afstudeerproject met thesis is behaald met een 9 (negen) en een eervolle vermelding. Project is een aantal keren gepubliceerd. INTRODUCTIE Afstudeeronderwerp en fascinatie was het transformeren van kantoor naar woning en van woning naar gebruiker hoofdzakelijk met de façade. Het toevoegen van het open bouwen principe moest voorkomen dat de transformatie opnieuw onderdeel werd van de bestaande ‘wegwerpcyclus’. We kunnen de toekomst niet voorspellen dus laten we bouwen voor een onvoorspelbare toekomst daar waar het individu op de eerste plaats komt en mee kan gaan met de steeds wisselende eisen en wensen van de gebruikers en overheidsinstellingen.


geveldetails en constructieopbouw

1

Bestaande betonconstructie.

2

Vloeropbouw: vloerafwerking, gipsvezelversterkte platen met isolatie, bestaande betonvloer, stucwerk.

3

Klemmende console (niet boren) met oplegnokken, krachten worden in één

9

punt opgevangen. 4

Prefab rekwerk bestaande uit petliggers (voeren ook lucht) opgehangen aan console en trekstangen, reeds voorzien van kokers en dergelijke.

5

Vulling rekwerk dmv prefab aluminium geïsoleerde vloercassette (door verwij-

woning

deren, verticale clustering mogelijk).

buitenruimte

6 8

Vloer- en plafondopbouw: vloerafwerking, vrije ruimte, waterkerende epdm membraam, afschotplaten, prefab aluminium vloercassette, hoedligger, in-

6

5

stallatieruimte, lineaire verlaagd plafond

7

met clip-systeem, afwerking. 7

Geïsoleerde hemelwaterafvoer, richting schachten.

4

8

Balustrade van gehard en gelaagd ijzerarm glas, structureel verlijmd in zetwerk.

9

Componentenfacade met isolatieglas.

10 Programmeerbare infrastructuur in drager (loopt in twee richtingen naar schachten).

12

11 Programmeerbare infrastructuur en installaties in drager. 12 Gevelpanelen opgehangen aan petlig10

woning

binnen

2

1

ger met opgelaste platen.


2. behouden en revitaliseren constructie 1. verwijderen bestaande gevel

3. klemmen van consoles tbv rekwerk

alleen drukkracht overige krachten heffen elkaar op! voorwaarde bij dit soort betonnen

3

constructies 12

4

petligger is ook luchtkanaal

4. plaatsen horizontaal frame ‘the support’

5. plaatsen invulling frame ‘the infill’

6. plaatsen verticale rekwerk en infrastructuur

7. plaatsen componenten, infill en grid-systemen


JAVAPLEIN STEDELIJK KATALYSATOR PROJECTGEGEVENS instituut | TU Delft pre-master | schakelsemester periode | 2009 - 2010 TEAM willem kok | architectuur en bouwtechniek MENTOREN stedenbouw | sjef kwakman architectuur | tom bergevoet bouwtechniek | sjap holst NOTES 1e prijs gewonnen onder 200 studenten van TU Delft. INTRODUCTIE Opgave was het maken van een stedelijke katalysator wat een impuls zou kunnen geven. Het ontwerpt omvat een diverse woningtypologieën, bibliotheek, kunsthal, café en restaurant, ondergrondse parkeergarage en een openbaar plein. Het gebouw en plein zijn georiënteerd en uitgelijnd op de tegenoverliggende bouwblokken en hierdoor worden de bouwblokken onderdeel van de pleinwanden en zorgt dit voor een belangrijke symmetrieas. De bibliotheek bestaat uit vlakken en volumes in de ruimte en grond. De volumes hebben ieder een eigen thema gerelateerd aan de functie. Om het gebouw en het plein met elkaar te verbinden is het ritme doorgezet naar buiten. Ik noem het een geknikt kader.


impressies en geveldetails

glazen gevel met gelamineerde glasschotten

loopbruggen van gelamineerd glas

hangende gethematiseerde objecten

electrochrome gevel


dakvloer = zonnecollector

1

Vloeropbouw: gepigmenteerde en gevlin-

3

derde betonnen afwerkvloer op gewapende betonnen vloer en wanden. 2

Elektrochrome isolatieglas, mechanisch bevestigd tussen stuiknaden aan achter-

8

liggende gelamineerde glasschotten. 3

N-ligger en installatieruimte.

4

Prefab betonnen gepigmenteerde en gevlinderde plafondelementen gemonteerd aan raatliggers welke ook dienen als ophanging voor leesruimten.

5

ieruimte en betonschill met ltv en koeling. 6

7

Slimeline of infra+ vloer met installatbuiten

woning

Prefab gepigmenteerde en gevlinderde betonelementen gemonteerd middels ophanger en afstandhouder.

7

Gelaagd asymmetrisch isolatieglas met scharnierpennen gevat in gebogen 6

hoeklijn. 8

5

Betonnen gepigmenteerde en gevlinderde dakelementen voorzien van waterslangen tbv zonnecollector, stuiknaden opengelaten ivm hemelwaterafvoer.

3

4

3

2 pleinvloer = zonnecollector

bibliotheek

drain met verklikker

parkeergarage

1

portfolio willem kok 2014