Page 1

™YN¢POMHTH™ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÒÏËÛË

¢EYTEPA 16 ºEBPOYAPIOY 2009 ñ AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 2577 ñ ŒÙÔ˜ 27Ô ñTÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 0,50ú

∏ª∂ƒ∏™π∞ ANE•APTHTH ¢HMOKPATIKH EºHMEPI¢A TøN KYK§A¢øN

∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 6 Ӥ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¢¤ÛÌ¢ÛË ¶··ÏËÁÔ‡Ú· ÁÈ· Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÛÂÏ. 9

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢Âη‚¿ÏÏ·-ƒ‹Á· Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∂ÏÏ›„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È Ì·Ú›Ó· ™‡ÚÔ˘, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ¢¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ Î. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ fiÙÈ ı· Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÂÏ. 11

«∆Ô ¡·˘ËÁÂ›Ô Â›Ó·È Ë ™‡ÚÔ˜» ∆› ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ Û ¡ÂÒÚÈÔ, ¡·˘ÙÈ΋ µ¿ÛË Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∆ËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÂˆÚ›Ô˘, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∆·ÛԇϷ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›. √ Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ, ÙËÓ ¶ÚÔίˆÚË̤ÓË ¡·˘ÙÈ΋ µ¿ÛË ™‡ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔ-

ÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡√¢∂ Î·È Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ¤‰ˆÛ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ‰‡Ô ˘Ú·˘Ï·Î¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ·Í›·˜ 300 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÛÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ ™‡ÚÔ˘, ÂÓÒ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ∂ıÓÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ë ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡ÔÙ›Ô˘

∞ÈÁ·›Ô˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¡ÂˆÚ›Ô˘ ̤ۈ Ù˘ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ú·˘Ï·Î¿ÙˆÓ, Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ù‹

∞£§∏∆π™ª√™

¶ƒO™∫§∏™∏

¶√§√

ÕÚÛË Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ ŒÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ù˘ ∞. ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ – ªÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ÙÔ˘ «™·Ì›Ó·» ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ı· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ¯ˆÚ›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÛÂÏ. 13

O ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ƒÔ‡ÛÛÔ˜ & Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ

∞ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ˜ Ô ¡.√. ™‡ÚÔ˘ ª›· ·ÎfiÌË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ì 15-8 Â› ÙÔ˘ ¡ËÚ¤· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ ÛÂÏ. 22

Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¡·˘ËÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ™‡ÚÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË, «ÙÔ ¡·˘ËÁÂ›Ô Â›Ó·È Ë ™‡ÚÔ˜». ÛÂÏ. 12

Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ

µ√§∂´

¡›ÎË ¿ÛË ı˘Û›· √ ºÔ›ÓÈη˜ ÊÈÏÔÍÂÓ› Û‹ÌÂÚ· (19:00) ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿, Û ·ÁÒÓ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÂÏ. 14

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 & ÒÚ· 19:30 ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ı· Ì·˜ ÙÈÌ‹ÛÂÈ È‰È·›ÙÂÚ·

•∞¡£∞∫∏™ À§π∫O¢Oªπ∫∏ ∂.¶.∂ fiÓÂÈÚfi Û·˜!!! ∂ª¶√ƒπ√ √π∫√¢√ªπ∫ø¡ À§π∫ø¡ - ™π¢∏ƒ√™ ª¶∂∆√À ¢∞¡∞∫O™ - ™Àƒ ¢∞¡∞∫ ™ÀƒO™

∆∏§/FAX: 22810 - 43999 - ∫π¡.: 693-253 99 44 ñ email: joxanth@otenet.gr

Ô ÌÂ Ù ˙Ù› Ô˘ X


2

Eȉ‹ÛÂȘ - EÏÏ¿‰·

¢Ú. ªπÃ∞§∏™ ™. Oπ∫O¡OªOÀ °∞™∆ƒ∂¡∆∂ƒO§O°O™ - H¶∞∆O§O°O™ ∂¡¢O™∫O¶∏™∂π™ ¶∂¶∆π∫OÀ ¶Ï·Ù›· ∏ÚÒˆÓ (∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂÒÚÈÔÓ) ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ÛÙÔ : 6972761033, ÎÈÓ: 6945498813

¶ƒ√∆À¶√ √£º∞§ª√§√°π∫√ π∞∆ƒ∂π√

∂À∞°°∂§√™ ¢∏ª. ¢∏ª. µ√À°π√À∫§∏™

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

∏ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ·˘Ù¿ ÛÙÔȯ›·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ ·Ú¿ ÛÙȘ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜. ∆Ô˘ ºπ§π¶¶√À ∑∞Ã∞ƒ∏ ( phil.zaharis@gmail.com) ™. ∏. ¶. ∂. ªÂ›ˆÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·. √ ıÂÛÌfi˜ ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È, Ï·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ˘fi„Ë Î·È ÙˆÓ ¯ˆÚÈÛÌÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂȉËÌ›·˜. ªÂ›ˆÛË ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È ÛÙȘ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘. ∆¤ÏÔ˜, ÂȘ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2050 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ Ù·

- ¶·¯˘ÌÂÙÚ›·, ÙÔÔÁÚ·Ê›· ÎÂÚ·ÙÔÂȉԇ˜ - √Êı·ÏÌÈ΋ ˘ÂÚ˯ÔÁÚ·Ê›· ∞-µ (‚ÈÔÌÂÙÚ›·) - ºÔÚËÙfi ‰È·ıÏ·Û›ÌÂÙÚÔ (Ì˯¿ÓËÌ· ÚfiÏ˄˘ ·Ì‚Ï˘ˆ›·˜)

flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ڷÓÙ‚ԇ: Ú·ÓÙ‚ԇ ¢Â˘Ù¤Ú·, ∆Ú›ÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹: 9:00 .Ì. - 2:00 Ì.Ì. Î·È 6:00 Ì.Ì. - 9:00 Ì.Ì. ∆ÂÙ¿ÚÙË 10:00 .Ì.. - 2:00 Ì.Ì.

£ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 26 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ 22810 88001 ÎÈÓ. 6974104141

∞§∂•∞¡¢ƒ√™ °∫∂§π∞™ √ƒ£√¶∂¢π∫√™ Ã∂πƒ√Àƒ°√™ ∂¡∏§π∫ø¡ - ¶∞π¢ø¡

™Àªµ∂µ§∏ª∂¡√™ ª∂ ∆∂µ∂ - ¢∏ª√™π√ - ∆À¢∫À - √π∫√ ¡∞À∆√À Ù. π·ÙÚfi˜ "∞ÛÎÏËÈ›Ԣ µÔ‡Ï·˜" & ¡ÔÛ. ¶·›‰ˆÓ "∞Á›· ™ÔÊ›·" ∞ıËÓÒÓ

¶·ı‹ÛÂȘ ™ÔÓ‰˘ÏÈ΋˜ ™Ù‹Ï˘ - ÕÎÚ·˜ ÃÂÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ ηÎÒÛÂȘ - ¶·È‰ÔÔÚıÔ‰È΋ π·ÙÚ›Ô: °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 17∞ (ÏËÛ›ÔÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ) ∂ÚÌÔ‡ÔÏË ¢¤¯ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 09:00 - 13:00 & 17:30 - 20:30 Ì ڷÓÙ‚ԇ ∆ËÏ.: 22810 79120, º·Í: 22810 79121 ∫ÈÓ.: 6944 863211

11.500.000. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ‚¤‚·È· Î·È ÙÔ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎfi Ú‡̷ Ô˘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê·. ∞˜ ‰Ô‡Ì ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. ∞fi Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿, ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.

¶ÏËı˘ÛÌfi˜ ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2007 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 11.171.740 ¿ÙÔÌ·. √ Ú˘ıÌfi˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ·‡ÍËÛ˘, ÙÔ 2007, ‹Ù·Ó 3,8 Â› ÏËı˘ÛÌÔ‡ 1.000 ηÙԛΈÓ, ™ÙȘ 31/12/2007 Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÂ

Ãπ™∆π¡∞ °∫∂∆∂§ª∞¡ - ∫∞µOÀƒπ¢∏ ¢∂ƒª∞∆O§O°O™ - ∞ºƒO¢π™πO§O°O™

ÃÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ √Êı·ÏÌ›·ÙÚÔ˜ (∂ıÓÈÎfi & ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ)

- YAG LASER (¢Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ‹˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˘, ÁÏ·‡ÎˆÌ· ÎÏÂÈÛÙ‹˜ ÁˆÓ›·˜)

∆· ‰ËÌÔÁÚ·ÊÈο

∞π™£∏∆π∫∏ ¢∂ƒª∞∆O§O°π∞

E.L.O.S. LASER ÙÚ›Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ - ∞ÔÙÚ›¯ˆÛË - ∞ÎÌ‹ ∞Ó·Ó¤ˆÛË - ∞Ó¿Ï·ÛË ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ - ƒ˘Ù›‰Â˜ - ÀÂگڈ̷ÙÈÎÔ› ÏÂΤ‰Â˜ - ∂˘Ú˘·ÁÁ›˜ - ™‡ÛÊÈÍË

BOTOX

Botulinum Toxin A. ªË¯·ÓÈÎfi Peeling - ÃËÌÈÎfi peeling

π·ÙÚ›Ô: £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ 15 (ÏËÛ›ÔÓ π∫∞) ∂ÚÌÔ‡ÔÏË. ∆ËÏ. 22810 - 84810, ÎÈÓ. 6977533668 ¢¤¯ÂÙ·È Î¿ı Ë̤ڷ Ì ڷÓÙ‚ԇ 11:00 - 13:00 & ¢Â˘Ù¤Ú· - ∆ÂÙ¿ÚÙË 18:00 - 20:00

11.213.785 ¿ÙÔÌ·. ∆Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 1995 – 2007 Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ηٿ ÔÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ¤¯ÂÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È Û 3 ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ 0 – 14 ÂÙÒÓ ÌÂÈÒıËΠ·fi 17,4%, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1995, Û 14,3% ÙÔ 2007, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ËÏÈΛ· 65 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ·˘Í‹ıËΠ·fi 15,1%, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1995, Û 18,6% ÙÔ 2007. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 15 – 64 ÂÙÒÓ ÌÂÈÒıËΠ·fi 67,5%, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1995, Û 67,1% ÙÔ 2007. ™Â ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈı-

ÌÔ‡˜, Ë ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ 0 – 14 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÙÔ 2007 Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 13,5%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 1995, ÂÓÒ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ËÏÈΛ·˜ 15 – 64 ÂÙÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 4,6% Î·È Ô ÁÂÚÔÓÙÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ ËÏÈΛ·˜ 65 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 29,5% ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÛÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ηٿ ËÏÈ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̛· ÌÂٷΛÓËÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ô ‰Â›ÎÙ˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1995 – 2006 ¤ÓÙÔÓ· ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2007 ÛÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙˆÓ 130 ·ÙfiÌˆÓ ËÏÈΛ·˜ 65 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· οı 100

°È¿ÓÓ˘ A AÓÙ ÓÙ.. M·Ú·ÁÎfi˜ M·Ú·ÁÎfi˜ IATPO™ ¶NEYMONO§O°O™ ñ EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ. (™ÈÚÔ̤ÙÚËÛË, Ô͢ÌÂÙÚ›·) ñ ¶·È‰ÔÓ¢ÌÔÓÔÏÔÁ›· - ¶·È‰ÈÎfi ¿ÛıÌ· ñ I·ÙÚÂ›Ô ‰È·ÎÔ‹˜ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ AϤÍ. §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ 10 - EÚÌÔ‡ÔÏË ¶ÏËÛ›ÔÓ I. N. MÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ TËÏ.: 22810 - 79610 KÈÓ.: 6974885353


Eȉ‹ÛÂȘ - EÏÏ¿‰·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ÌÂÁ¤ıË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ 0 – 14 ÂÙÒÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ 87 ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ 1995.

°¿ÌÔÈ √ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ Á·ÌËÏÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ 2007 ·Ó‹Ïı Û 5,5 Á¿ÌÔ˘˜ ·Ó¿ 1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰Â›ÎÙ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 ‹Ù·Ó 7,3 Á¿ÌÔÈ ·Ó¿ 1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960 9 Á¿ÌÔÈ ·Ó¿ 1.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ™ÙË ÃÒÚ· Ì·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. ŒÙÛÈ, Û ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜, ÔÈ Á¿ÌÔÈ ·fi 76.000 Ô˘ ‹Ù·Ó, ÂÙËÛ›ˆ˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1960, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· ÙÂÏ¢-

Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 57.000 ÂÙËÛ›ˆ˜. √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÔÏÈ΋˜ Á·ÌËÏÈfiÙËÙ·˜ ηٿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á¿ÌÔ, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË Î·È ·fi 0,87 ÙÔ 1980 ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 0,65 ÙÔ 2006 Î·È ÙÔ˘ 0,70 ÙÔ 2007. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ Ù˘ Á·ÌËÏÈfiÙËÙ·˜ Â¤‰Ú·Û ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛˆÓ. ∏ ̤ÛË ËÏÈΛ· ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á¿ÌÔ ·˘Í‹ıËΠ‚·ıÌÈ·›· Î·È ·fi 24,1 ¤ÙË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ 1991, ¤ÊÙ·Û ٷ 28,4 ÙÔ 2006 Î·È Ù· 28,6 ÙÔ 2007.

£ÓËÛÈÌfiÙËÙ·

°ÔÓÈÌfiÙËÙ· ∏ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË. °ÂÓÈο, Ô ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ

·˘ÍËÙÈ΋ Ù¿ÛË, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ 9,7 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ÏËı˘ÛÌfi 1.000 ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ 1995, ÙȘ 10,1 ÙÔ 2006 Î·È ÙȘ 10,0 ÙÔ 2007 (¶›Ó·Î·˜ 4).

∆Ô 112 ·ÚÈıÌfi˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ∂ÓÈ·›Ô ·ÚÈıÌfi ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘. ªÂ ÌÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÏ‹ÛË ÛÙÔ 112 ·fi ÛÙ·ıÂÚfi ‹ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂȉÔÔÈÔ‡Ó ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÛËÌÂ›Ô ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢. √ ·ÚÈıÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ‹‰Ë Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ Ôϛ٘ ÌÔÚÔ‡Ó

ÂÙ›·˜ 1995 – 2004 Ë Ê˘ÛÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¤ÙË. ŸÌˆ˜ Ù· ¤ÙË 2005, 2006 Î·È 2007 ›¯·Ì ˘ÂÚÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ηٿ 2.454, 6.566 Î·È 2.031 ¿ÙÔÌ·, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ÂȉÈÎfi˜ ηٿ ËÏÈΛ· ‰Â›ÎÙ˘ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ËÏÈÎÈÒÓ 20 – 24 ÂÙÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 1980 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1988, ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ËÏÈÎÈÒÓ 25 – 29 ÂÙÒÓ Î·Ù¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË Î·È 30 – 34 ÂÙÒÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË.

Ó· ηÏÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi. ™‹ÌÂÚ· ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ôϛ٘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô «ÛˆÙ‹ÚÈÔ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÚÈıÌfi˜» ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û ¿ÏÏ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË, ÂÓÒ ÙÚÂȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡ Û ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÏÒÛÛ·˜. ™.π.

∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÔÏÈ΋˜ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Ì›ˆÛË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¤ÙË. ∞fi 2,09 ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ 1981, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ (2,1), ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 1,26 ÙÔ 2001 Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤Êı·Û ÛÙÔ 1,40 ÙÔ 2006 Î·È ÙÔ 1,41 ÙÔ 2007, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ˆÛÙfiÛÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ηı·Ú‹˜ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË ÔÏÈ΋˜ ÁÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ‹Ù·Ó 664 ÙÔ 2006 Î·È 686 ÙÔ 2007 ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰Âη-

√ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈÎÚ‹ ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·, Ô˘ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ 8,9 ı·Ó¿ÙˆÓ Â› ÏËı˘ÛÌÔ‡ 1.000 ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ 1981, 9,3 ÙÔ 1991, 9,5 ÙÔ 2006 Î·È 9,8 ÙÔ 2007. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È, ΢ڛˆ˜, ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ÛÙȘ ËÏÈ˘ 75 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Á‹Ú·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. √È ÂȉÈÎÔ› ηٿ ʇÏÔ Î·È ËÏÈΛ· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›·, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 80 ÂÙÒÓ. ∏ ̤ÛË ËÏÈΛ· ηٿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Ô˘ ÙÔ 1995 ‹Ù·Ó 71,8 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÚÚÂÓ˜ Î·È 77,6 ÁÈ· ÙȘ ı‹ÏÂȘ, ·ÚÔ˘-

3

ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙ·‰È·Î‹ ·‡ÍËÛË 2 ÂÙÒÓ Û˘ÓÔÏÈο, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ 2007 Ù· 73,5 ¤ÙË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Ù· 79,7 ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜. √ ‰Â›ÎÙ˘ ‚ÚÂÊÈ΋˜ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û˘Ó¯‹ ‚·ıÌÈ·›· ÙÒÛË, ηٿ ¤ÙÔ˜, Î·È ·fi 8,1 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ Â› 1.000 ÁÂÓÓ‹ÛÂˆÓ ˙ÒÓÙˆÓ ÙÔ 1995, ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 3,8 ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙÔ 2005, ÙÔ˘˜ 3,7 ÙÔ 2006 Î·È ÙÔ˘˜ 3,5 ÙÔ 2007.

¢ËÌÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÏËı˘ÛÌȷΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ 2001, Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 11.500.000 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· ÙÔ 2050 (̤ÛË ÂΉԯ‹). ∏ ‰ÔÌ‹, fï˜, ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹ ÙÔ˘ 2000, ‰ËÏ·‰‹ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ËÏÈΛ·˜ 0 – 14 ÂÙÒÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ·fi 15,3% ÙÔ 2000 Û 13,0% ÙÔ 2050, ÂÓÒ Ë ·Ó·ÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ËÏÈÎÈÒÓ 65 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ·fi 16,6% ÙÔ 2000 Û 32,1% ÙÔ 2050. ∆Ô ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ËÏÈΛ·˜ 15 – 64 ÂÙÒÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ηٿ 13,2 ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ·fi 68,1% ÙÔ 2000 ı· Á›ÓÂÈ 54,9% ÙÔ 2050.


4

µ›Ô˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›˜

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ú¿ÛÛÔ˘

dprassos@santorini.net

∏ ÊԢηÚÈ¿Ú· Ë… ‰È·Ê‹ÌÈÛË ŸÙ·Ó Ë µ∂¡∂∆∆√¡ ·Ó¤ıÂÙ ÛÙÔÓ «·ÈÚÂÙÈÎfi» ʈÙÔÁÚ¿ÊÔ √ÏȂȤÚÔ ∆ÔÛοÓÈ ÙË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·, ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ڛÛÎÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ‹ÍÂÚ ηϿ Ù› ÂÓÓÔÔ‡ÛÂ Ô ∞Ï ∫·fiÓÂ, fiÙ·Ó ¤ÏÂÁ Û ¤Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ: «ÁÚ¿„ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ ÁÈ· ̤ӷ. ∞ÚΛ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÛˆÛÙ¿ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘». ŸÓÙˆ˜ ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ì ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· ÔÛÙ¿, ÙÔ˘˜ ÌÂÏÏÔı¿Ó·ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ AIDS, ÛÔοÚÈÛ·Ó, ‰›¯·Û·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ô‡ÏËÛ·Ó. ¢ËÏ·‰‹ ¤Ù˘¯·Ó. ∫·È ÌÔÚ› Ô Marshall McLuhan Ó· ‰È·ÙÂÈÓfiÙ·Ó ˆ˜ «ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·», ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î¿ÔÙ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ˘Ôηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÙË ‰È·‡ÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔÙ˘›· ÌÈ·˜ ȉ¤·˜, ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ◊ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÛԢˉ¤˙È΢ ‚fiÙη˜ Absolut, Ô˘ ·fi ÛÙ·¯ÙÔÔ‡Ù·, ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÚÈÁΛÈÛÛ· fiÙ·Ó ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ÕÓÙÈ °Ô˘fiÚ¯ÔÏ, ÌÂÙ¤ÛÙÚ„ ¤Ó· Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÌÔ˘Î¿ÏÈ Û ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ- ÊÂÙ›¯. ∫¿ÙÈ Ô˘ –ÙËÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ÏÔÁÈÒÓ- ¤Î·ÓÂ Î·È ÌÈ· ÂÁ¯ÒÚÈ· Ì¿Úη Ô‡˙Ô˘, Î·È ÂÎÙÔ͇ıËΠ۠ˆÏ‹ÛÂȘ. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ‰È·ÊËÌÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔı› Û ÛÎÏËÚfi ·ÁÒÓ·, ÁÈ· Ï·ÌÂÚ¤˜ ȉ¤Â˜ ‹ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÛÙfiÚÈ, Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ∏ ·Ù¿Î·, «ÁÈ· ÙË ÊԢηÚÈ¿Ú· ÙË Ì¿Ó· ÌÔ˘» Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ηٷÏfiÁÔ˘, ÂÈÒıËΠ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ. √ ¯·ÚÈو̤ÓÔ˜ Ê·ÏÏÔÎÚ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ô‡ Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙË Û˘Ì‚›· ÙÔ˘ «∂ÁÒ Â›Ì·È. √ ¿ÓÙÚ·˜» η٤ÛÙËÛ ‰È¿ÛËÌÔ ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ËıÔÔÈfi, ÂÓÒ ÙÔ «¤Ó· ÂÏ·Ê¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔÓ °ÈˆÚÁ¿ÎË», Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û˘¯ÓfiÙ·ÙË ·ÓÂΉÔÙÔÏÔÁÈ΋ ·¿ÓÙËÛË, ÛÙȘ ·Ú¤Â˜. «£¤Ïˆ Ó· Ì ‰ÈÔÈÎÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜, ¤ÓÙÈÌÔÈ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›». «ÃÌ… ª¿ÏÈÛÙ·… ¤Ó· ÂÏ·Ê¿ÎÈ ÁÈ· ÙÔ… £·Ó·Û¿ÎË». √ ÌfiÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ·ÍÈÔÔÈ› Â·ÚÎÒ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘, Â›Ó·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. ¶ÏËÓ Ï›ÁˆÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ, ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·Úˆ¯Ë̤ÓË ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏ˘ÊÔÚÂ̤ӷ ÛÙÂÚÂfiÙ˘·. ∆·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ·ÚÎÂÙ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· –ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ «Dream Islands»- Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› «Brand Name» ÙˆÓ ÚÔÔÚÈÛÌÒÓ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ «π Love New York», Ì ÙËÓ Î·Ú‰Ô‡Ï· ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Ϥ͢ «Love». ∫¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ¤Í˘ÓÔ, Â˘Û‡ÓÔÙÔ, ‡ÁψÙÙÔ Î·È Â˘ÌÓËÌfiÓ¢ÙÔ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ı ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ∂Âȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÛÔ‚Ô‡Û· ÎÚ›ÛË, Ú¤ÂÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ «ÂÈıÂÙÈÎfi˜» Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹˜. ¡· Í·Ó··Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÂÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ «Ô˘Ï‹ÛÂÈ». ∫·È ΢ڛˆ˜, Ó· ıˆڋÛÂÈ ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰·¿ÓË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÎÔ›.

™Î›ÙÛÔ: ™ÔÊ›· PÔ‡ÛÛÔ˘

∆ÒÚ· ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ÕÎÚˆ˜ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â›Ó·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. ª‹ÙÛη˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ı· Â¤ÏıÔ˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞Ó ÙË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÔχÛÂȘ, ÛÎÂÊÙ›Ù ٛ ı· Û˘Ì‚Â› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ ‚ÁÔ˘Ó ·ÏËıÈÓ¿ Ù· ÂÊÈ·ÏÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ◊‰Ë Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙË ƒfi‰Ô ÔÏϤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È ÔÏÏÔ› ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Û ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi

ÓËÛ›, ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ‰›ÓÂÙ·È ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

∆Ô ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ¢¯fiÌ·ÛÙÂ Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô £Âfi˜ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘. ¢.™

E›·Ó ηÈ... HMEPH™IA EºHMEPI¢A TøN KYK§A¢øN ¢π∂À£À¡™∏ AÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ 22 EÚÌÔ‡ÔÏË 841 00 ™‡ÚÔ˜ TH§.: 22810 86900 FAX: 22810 80349 E-mail: info@koinignomi.gr http://www.koinignomi.gr °PAºEIA KENTPOY BÔÎÔÙÔÔ‡ÏÔ˘ 2B TH§./FAX: 22810 84520 I¢IOKTH™IA: TY¶OKYK§A¢IKH A.E. EK¢OTH™ °ÈÒÚÁÔ˜ IˆÛ. B·ÎfiÓ‰ÈÔ˜ ¢IEY£YNTH™ M¿ÚÈÔ˜ I. µÔ˘ÙÛ›ÓÔ˜ Y¶EY£YNO™ ™YNTA•H™ £¿ÓÔ˜ ∫·„¿Ï˘ ™YNTAKTE™ ¢¤ÛÔÈÓ· ™˘ÏÈ‚¿ÓË ™Ù·‡ÚÔ˜ M·˘Ú¿Î˘

∫ø¢π∫√™ 2298

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ZÔÏÒÙ·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ÿÚÛ˘

£Âfi‰ˆÚÔ˜ ª‹ÙÛη˜

ANTA¶OKPITH™ NOTIøN KYK§A¢øN:

(ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜):

§¿˙·ÚÔ˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜ (ÁÈ· ÙÔÓ °. §ÂÔÓÙ·Ú›ÙË):

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶Ú¿ÛÛÔ˜ ™KIT™O: ™ÔÊ›· ƒÔ‡ÛÛÔ˘ E§EY£EPOI ™YNEP°ATE™

«Œ¯Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·ÔχÛÂȘ ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ ÛÂȘ, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÁÚ·Ê›·»

«ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ Ô‰ËÁ› ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô»

°ÈÒÚÁÔ˜ §ÂÔÓÙ·Ú›Ù˘

∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÎοϷ˜

§Ô˘Ø›Ø˙· °·‰, º›ÏÈÔ˜ ∑¿¯·Ú˘ (™H¶E), AÁÓ‹ ∑ËÛ›‰Ô˘, ª·›ÚË ƒÒÙ· ™E§I¢O¶OIH™H M·Ú›· ∞ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, B·ÁÁ¤Ï˘ •·ÁÔÚ¿Ú˘ Y¶EY£YNH °PAMMATEIA™

(ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜):

(ÁÈ· ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ¡ÂˆÚ›Ô˘):

E˘Ù˘¯›· ª·Ú·ÁÎÔ‡ (ÂÛˆÙ. 201) Y¶EY£YNH ¢IAºHMI™H™ ¶¤ÓÓ˘ ™˘ÚÈ·ÓÔ‡ (ÂÛˆÙ. 207)

«¢Â ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÈÛı· ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜»

«∂›Ì·ÛÙ ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ, ‰ÈfiÙÈ Â› ‰ÂηÂٛ˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡»

Y¶EY£YNH §O°I™THPIOY M·Ú›· µ·Úı·Ï›ÙÔ˘ (ÂÛˆÙ. 301)

ETH™IA ™YN¢POMH: AÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÛËÌÂ›Ô 30 ú, ¶·Ú¿‰ÔÛË Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ Ì ٷ¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô 30 ú ñ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜, √∆∞, π‰Ú‡Ì·Ù·, ∆Ú¿Â˙˜: 200ú ñ TIMH ºY§§OY: 0,50 ú

ÂÏ¿ÏËÛ·Ó


µ›Ô˜ Î·È ¶ÔÏÈÙ›˜

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ∂ÓË̤ڈÛ˘ (¢∂¶∂¢∞™) ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÕÓˆ ™‡ÚÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‹‰Ë Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ë ÌÂϤÙË Ô˘ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÕÓˆ ™‡ÚÔ˘ Î. ¶¿ÈÙÛË Î·È ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ÛÙÔ˘˜ √∆∞ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ¢∂¶∂¢∞™ Û ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ∂ȉÈÎÔ‡ ™ÎÔÔ‡.

∫Ô˘›˙

∏ ÌfiÓË ϤÔÓ Ï‡ÛË ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ·ÓÔȯً ·˘Ù‹ Ë Âȯ›ÚËÛË, ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Ó· Ô˘Ó Ó·È Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¯¤ÚÈ ‚ÔËı›·˜. ¢.™.

ªÂÁ¿ÏË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡¢

ªÂ ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÏÌfi Ô˘ ›¯·Ì ‰ÂÈ Û ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘, Ë ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Ù˘ ¡√¢∂ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ™‡ÚÔ˘.

∂›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆·ÛԇϷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÙÔÓ ÌÂÛÙfi ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ‹ıÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ˆ˜ ¿ÓıÚˆÔ ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÓ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Ó· ÌËÓ ÙÔÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· fiÛ· ·ÎÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ηӿÏÈ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·

∂¡∏ª∂ƒø™∏ ∏ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ‰Â¯Ù› ÛÙËÓ ™‡ÚÔ 21 Î·È 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ∫·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ∆ËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙËÏ ÁÚ·Ê›Ԣ: 2107775770 ÎÈÓËÙfi: 6945568906

¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ΤÓÙÚ·, Ù˘ «Ù¤Ù·ÚÙ˘» – ΢ڛˆ˜ - «ÂÍÔ˘Û›·˜». ™ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ·ÚÒÓ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ «¿Ù˘Ë» – ÏËÓ fï˜ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ – „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡-

Ó˘ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì›ÏËÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÕÚÈ· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ Î·È °È¿ÓÓ˘ µÚÔ‡ÙÛ˘, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ÷ڿϷÌÔ˜ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ Î·È Ô ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ª·‡ÚÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰ÂÍ›ˆÛË ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘.

TÔ ÎÔÌً̈ÚÈfi Û·˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ §·Ï·ÎÈ¿˜ M˘ÛÙÚ¿ 16 ™‡ÚÔ˜ - TËÏ.: 22810 85375

∞fiÌ·ÎÚË Ë ÓÂÔÏ·›·

ŒÓ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏÏÂÈ ·fi ÙË ™·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ™‡ÚÔ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜. µ¤‚·È· ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÎfiÓ· ›‰·ÌÂ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∆Ô Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ÏÔÈfiÓ Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ –Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙˆÚÈÓfi, ·ÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈÔ - Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÓÂÔÏ·›· ‰È·ÙËÚ› ÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ·’ ÙȘ ·ÌÈÁÒ˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜, ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ.

ÕÓÓ· ∫.. ¢·ÊÓ¿ ñ EȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË Û ı¤Ì·Ù· ∞ÙÔÌÈ΋˜ - √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ & „˘¯ÔıÂÚ·›·˜ ñ ¢È¿ÁÓˆÛË Ì·ıËÛÈ·ÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ & ‰È·Ù·Ú·¯ÒÓ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜.. ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ¡¤· ‰È‡ı˘ÓÛË: ‰È‡ı˘ÓÛË: ∏›ÚÔ˘ 8 84100 ™‡ÚÔ˜ ∆ËÏ & º·Í º·Í.: .: 22810 87948 ∫ÈÓ ∫ÈÓ.: .: 6972000443 e-mail. andafna@tellas.gr

AÎÙÔÏÔ˚ο & AÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Air & Boat Tickets

¶PO™ºOPA ºEBPOYAPIOY

-30%

¶ÔÈÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û٤ϯԘ ·fi ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢Âη‚¿ÏÏ·, ¤Î·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›·… ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ Â·Ê¤˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Ë «Á·Ï¿˙È·» ·Ú¿Ù·ÍË ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘;

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘ & University of Strathclyde - Glasgow, Scotland) æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ (¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

MANIKIOYP Hair Styling

5

rent a car http://www.vassilikos.gr/ ÌÂ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· - just one call

2281084444

¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Surrey, M. BÚÂÙ·Ó›· (BSc) ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ™Ô˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∫ÏÈÓÈ΋ ¢È·ÙÚÔÊ‹ (ªSc) ñ ™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ñ ¢È·ÙÚÔÊÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ·:

ñ ∞ÒÏÂÈ· / ·‡ÍËÛË ‚¿ÚÔ˘˜ ñ ™·Î¯·ÚÒ‰Ë ‰È·‚‹ÙË, À¤ÚÙ·ÛË, ÀÂÚÏÈȉ·È̛˜ ñ ∫·Ú‰ÈÔ·ÁÁÂȷο Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈο & ÓÂÊÚÔÏÔÁÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù· ñ ¶·È‰È΋ ·¯˘Û·ÚΛ·, ∞ıÏËÙ¤˜ E-mail: mam_diet@yahoo.com ñ ∫‡ËÛË & Á·ÏÔ˘¯›· ª∏∆ƒO¶O§π∆∏ ∞¡∆. ¶O§π∆∏ 6 ñ §ÈÔ̤ÙÚËÛË (¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘) ñ ª¤ÙÚËÛË µ·ÛÈÎÔ‡ ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ (¡¤Ô!!!)


6

EÈηÈÚfiÙËÙ·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ª·ıËÙÈÎfi˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙËÓ

™‹ÌÂÚ· ∞Ó·ÙÔÏ‹ ËÏ›Ô˘: 07:14 ¢‡ÛË ËÏ›Ô˘: 18:05

EÔÚÙÔÏfiÁÈÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi: ¶·ÌÊ›ÏÔ˘ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó ·˘ÙÒ ¢˘ÙÈÎfi: πÔ˘ÏÈ·Ó‹˜ ·ÚıÂÓÔÌ¿ÚÙ˘ÚÔ˜

™·Ó ™‹ÌÂÚ· 1391: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô πˆ¿ÓÓ˘ ∂’ Ô ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜, ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ µ˘˙·ÓÙ›Ô˘. 1825: √ °¿ÏÏÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ™·ÙÔÌÚÈ¿Ó, ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ™·ÙÔ‚ÚÈ¿Ó‰Ô˜, Û˘ÓÈÛÙ¿ ÙË ºÈÏÂÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›·. 1852: °ÂÓÓÈ¤Ù·È Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ƒ¿ÏÏ˘, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÚÈÂÓÙ·ÏÈÛÌÔ‡. 1907: °ÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ∆ÂÚ˙¿Î˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜. («¶ÚÈÁΛÈÛÛ· π˙·ÌÒ», «ªÂÓÂ͉¤ÓÈ· ¶ÔÏÈÙ›·», «∆Ô Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· ÙˆÓ ∆ÂÛÛ¿ÚˆÓ») 1923: √ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Ã¿Ô˘·ÚÓÙ ∫¿ÚÙÂÚ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙË Û·ÚÎÔÊ¿ÁÔ ÙÔ˘ º·Ú·Ò ∆Ô˘Ù·Á¯·ÌÒÓ. 1959: √ ºÈÓÙ¤Ï ∫¿ÛÙÚÔ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫Ô‡‚·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ª·Ù›ÛÙ·. 1964: √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ë ŒÓˆÛË ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó

ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÔÛÔÛÙfi 52,8%. ∏ ∂ƒ∂ ¤Ï·‚ 35,2% Î·È Ë ∂¢∞ 11,8%. 1973: ∆Ô ∞Ó·ıˆÚËÙÈÎfi ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ¯·ÁÔ‡ ∫¿ÏÂ˚ ÁÈ· ÙË ÛÊ·Á‹ ÛÙÔ ª¿È §¿È ÙÔ˘ µÈÂÙÓ¿Ì. 1974: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô ∆˙ÔÓ °Î¿Ú·ÓÙ, ∫·Ó·‰fi˜ ÔÏÔÔÈfi˜, ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ ÊÔÚËÙÔ‡ fiÏÔ˘ M1. 1979: °ÂÓÓÈ¤Ù·È Ô µ·ÏÂÓÙ›ÓÔ ƒfiÛÈ, πÙ·Ïfi˜ ·Ó·‚¿Ù˘ ÙÔ˘ MotoGP. 1 9 8 5 : √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜, ·ÚÔ˘Û›· 12.000 ÊÈÏ¿ıψÓ, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ ™Ù›‚Ô˘. 1985: ¶Âı·›ÓÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘. («∆Ô ‰ÈÎfi Ì·˜ ·›Ì·», «¶ÔÏÏ·Ï¿ ∫·Ù¿ÁÌ·Ù·»)

EΉËÏÒÛÂȘ ™∏ª∂ƒ∞ ™Àƒ√™ 11:00 ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘. ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÔÙ›ÌËÛ˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2008-2010 ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ Î·È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∂Ù·ÈÚ›‰Ë. 19:30 ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘. ∂ÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ.

O K·ÈÚfi˜...

3 ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙÔ 1 Ô

Ô

√È ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ Î·È 1Ô˘ °∂§ ™Àƒ√À

ªÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ 1Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™‡ÚÔ˘, Ô˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ «¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ª·ıËÙÈÎfi ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÛÙËÓ 7Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ- EUSO 2009». ∆ÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË À¢ı‡ÓˆÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ (¶∞¡∂∫º∂). ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÓÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ η٤Ϸ‚ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÌÂٷ͇ 62 °ÂÓÈÎÒÓ

§˘Î›ˆÓ Î·È 13 ∂∫º∂ (∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∫¤ÓÙÚˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ) ·fi fiÏË

ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ Ôχ 17 ¯ÚÔÓÒÓ (∞ã Î·È µã Ù¿Í˘ §˘Î›Ԣ), ·fi οı ¯ÒÚ·-̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È

ÛÙȘ K˘ÎÏ¿‰Â˜ ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 1Ô˘ °∂§ ™Àƒ√À Ô˘ ‹Ú ÙÔ ∆Ú›ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ µÚ·‚›Ô: ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ∂ÈÚ‹ÓË – ¶·ÓÔËÏ›·˜ π¿ÛˆÓ – ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·

°È· Û‹ÌÂÚ· ¢∂À∆∂ƒ∞ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ‹ ¯ÈÔÓfiÓÂÚÔ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó µfiÚÂÈÔÈ µÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5 ¤ˆ˜ 13 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

ÛÙË ™‡ÚÔ

¶ËÁ‹:www.meteo.gr


EÈηÈÚfiÙËÙ·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

7Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ- EUSO 2009

°ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™‡ÚÔ˘

∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 1Ô˘ °∂§ ™Àƒ√À Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ™ÔÌfiÓË ƒfiË, •·Óı¿ÎË °ÈÒÚÁÔ, ∆Ô˘ÙÔ˘ÓÙ˙¿ÎË ªÈ¯¿ÏË, ÙË ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘˜ ¢Ú¿ÎÔ˘ ∂ÈÚ‹ÓË, ÙÔ ™¯.™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¶∂04 ªÔÚÌÈÏ¿ ¡›ÎÔ Î·È ÙÔÓ À/ÓÔ ∂∫º∂ ™Àƒ√À ƒÔ‡ÌÂÏË ¡ÈÎfiÏ·Ô

·fi ÙËÓ European Union Science Olympiad, EUSO. ∆Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ¶∞¡∂∫º∂, ̤ۈ ÙˆÓ ∂∫º∂. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ‹Ù·Ó Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ

Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹, Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÔ‡Ó ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ º˘ÛÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠‰‡Ô Ê¿ÛÂȘ: ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008,

Û ÙÔÈÎÔ‡˜ ª·ıËÙÈÎÔ‡˜ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÈϤ¯ıËΠÌÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹˜ ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ οı ∂∫º∂. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 13 ∂∫º∂ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ ∂∫º∂ ™Àƒ√À Î·È 62 °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· Ì ¿Óˆ ·fi 200 Ì·ıËÙ¤˜, ·fi ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜: ∞ı‹Ó·, µfiÏÔ˜, °È·ÓÓÈÙÛ¿, Œ‰ÂÛÛ·, ∫·Ï·Ì¿Ù·, ¶ÂÈÚ·È¿˜, ™·Ï·-

̛ӷ, ™ÎfiÂÏÔ˜ Î·È ™‡ÚÔ˜. ™ÙË ™‡ÚÔ, ‰È·ÁˆÓ›ÛıËÎ·Ó ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi ÙÔ: 2Ô °∂¡π∫√ §À∫∂π√ ™Àƒ√À - ∫ÔÛÌ·‰¿ÎË ∞ÚÈ¿‰ÓË, ¡ÔÌÈÎfi˜ ™‡ÚÔ˜, ¶ÚÔ‚ÂϤÁÁÈÔ˜ ª¿ÚÎÔ˜. 1Ô °∂¡π∫√ §À∫∂π√ ™Àƒ√À – ¢ÂÚÌÈÙ˙¿ÎË ∂ÈÚ‹ÓË, ¶·ÓÔËÏ›·˜ π¿ÛˆÓ, ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ °ÈÒÚÁÔ˜.

7

°È· ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 1Ô˘ °∂§ ™Àƒ√À, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì·˙› Ì ¿ÏϘ 12 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, ÛÙÔ ∂∫º∂ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 1Ô˘ °∂§ ™Àƒ√À ¤Ï·‚ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi. ¡· ÛËÌÂȈı›, fiÙÈ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ 39 Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Û ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∂˘ÁÂÓ›‰Ô˘. ∂›Û˘, ·fi ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÙÚÈÌÂÏ›˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 7Ë ∂˘Úˆ·˚΋ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∂ÈÛÙËÌÒÓ-EUSO 2009, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ªÔ‡ÚıÈ· Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ·fi 29 ª·ÚÙ›Ô˘ ¤ˆ˜ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜/ÙÚȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ™‡ÚÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 1Ô˘ °∂§ ™Àƒ√À, ÙÔ ∂∫º∂ ™Àƒ√À Î·È Ë ¢¢∂ ∫À∫§∞¢ø¡ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È Î·È ¿ÏϘ ·ÚfiÌÔȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜.


8

EÈηÈÚfiÙËÙ· «√È ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·»

∆Ô˘ ¡¤ÛÙˆÚ· ª¿ÙÛ·ñ

«√È ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·», ¤ÁÚ·„ ے ¤Ó· ΛÌÂÓfi ÙÔ˘ Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ˜ ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, Ô ºÂÔÓÙfiÚ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ. øÚ·›Ô˜ Î·È ·ÓıÚÒÈÓÔ˜ Ô ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜, ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔÓ ‰È·„‡‰ÂÈ. √È ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·. ∫·È οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋, ÈÔ ¿ÌÂÛË, ÈÔ ·ÏËıÈÓ‹. ªfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÓÔËÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ÙË«‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó», Ó· ÌËÓ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÔ˘Ó ÛÙȘ ·Úfi‰Ô˘˜ Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ì·ÁÓ‹ÙË ÎÚ·Á·˘Ï¤·˜ ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ·˜. √È ·ÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈÛÙÔÚ›·. ÿÛˆ˜ ÁÈ·Ù› ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ̤۷ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ , Ë ·‰¤Î·ÛÙË ÙÔ˘‚ԇϷ Î·È Ô ·‰¤Î·ÛÙÔ˜ ÛηӉ·ÏÔıËÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˜. ∆· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ Î·Îfi ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È, Ô‡Ù ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·Ó, οÔÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ÛηӉ·ÏÔıËÚÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ¤Ó· ÈÂÚ¿ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË. ∂›¯·Ì ÙË „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ, Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ı· ¿ÏÏ·˙ οˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∆· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ‰Â ı· ‹Ù·Ó ηı’ ÔÏÔÎÏËÚ›·Ó ·ÊÈÂڈ̤ӷ ÛÙȘ ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ ÛÙ¿ÚÏÂÙ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÎÔ‡ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Û οÔÈÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ‹ ı· οÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚË ÙË ˙ˆ‹. ∫È ·ÎfiÌË, ı· ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ Ô˘ ·Ú›ÛÙÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ·Ú¤Ó· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÈ· οÔÈ· ÈÛÔÚÚÔ›· Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù‹ÊÔÚÔ. ∞ÏÏ¿ Î·È Î·Ù’ ¿ÏÏÔ Èı·ÓfiÓ ÈÔ ·Ô‰ÔÙÈÎfi Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ¡· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ì·˜ . √ ηı¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘ Î·È Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ. ™ÙÔ ÛÙ· ‰˘ÛÒÓ˘Ì· ı¿̷ٷ. ™ÙÔ ÛÙËÓ ÏËıÒÚ· ÙˆÓ Î·ÎfiÁÔ˘ÛÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÙÔ ¤Ó· ‹ ÙÔ ¿ÏÏÔ fiÓÔÌ·. ∞ÏÏ¿ ÚÔ ¿ÓÙˆÓ, ÛÙÔ Û fi,ÙÈ ¿Û¯ËÌÔ Ì ÙfiÛË ¿ÓÂÛË, ı· ¤ÏÂÁ· Î·È Ì ÙfiÛË ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·, ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ∞ÁÓÔԇ̠fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ˘‡ı˘ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ·fi ÙËÓ Î¿ÚÔ ÙÔ˘ ∞˘Á›Ԣ. ∞ÁÓÔԇ̠fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È Ë ÂÏ›‰·, Ë ÌfiÓË ÂÏ›‰· Ù˘ ·Ú··›Ô˘Û·˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. £· ÌÔ˘ ›Ù , ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›·; ¶ÔÈÔ˜ ‹ ÔÈÔÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, fi¯È Ì ÙË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ¤ÓÙÈÌË ·Á¿Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ; ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ¿Ì˘Ó· Ì·˜. ∏ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Û’ fi,ÙÈ Ì·˜ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ, Û’ fi,ÙÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È Á‡Úˆ Ì·˜ ÈÔ ˙ÔÊÂÚfi. ∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜, ·ÓËÊÔÚÈÎfi˜ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ ·Á›‰Â˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Í¤ÊˆÙÔ. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Í¤ÊˆÙÔ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÏȉÔÊfiÚ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ ∞‡ÚÈÔ. ∞˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ.... Èڛ˜ Ê·ÓÊ¿Ú˜ Ô˘ Ì ÙËÓ ‹ÚÂÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ··ÈÙÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï·, Ô˘, fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ·, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ·fi ÎÚ·˘Á¤˜. ñ ™ÎËÓÔı¤ÙË – §·ÔÁÚ¿ÊÔ˘

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ

40 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ 2009

∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∆Ô˘ ª∞ƒπ√À µ√À∆™π¡√À ∏ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ η٤ıÂÛ ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2008 Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÓÔ̿گ˘ §¿˙·ÚÔ˜ £ÂfiÊÈÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·ıˆÚË̤-

ÓÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 31,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· Ù·ÌÂÈ·Îfi ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 8 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 40 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ô ÓÔ̿گ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª¿ÈÏ·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜

Ó· ηχ„ÂȘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È Â˘¯‹ıËΠӷ ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜, Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. √ ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ «™˘Ó-∫˘ÎÏ·‰È΋˜ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜». ∫·Ù·„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ «¡Ô̷گȷ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜», ÂÓÒ ·›¯·Ó ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ «∫˘ÎÏ¿‰Â˜ flÚ· ∂˘ı‡Ó˘».


EÈηÈÚfiÙËÙ·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

∆Ș ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ ÔχÏÔÎÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó·ÛÙ¿Û˘ ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜, ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ. √ Î. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁfiÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ fiÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Û¯ÂÙÈο ηϋ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ Û οÔȘ ÁÚ·Ì̤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ. √ Î. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ·˘Í‹ıËÎÂ Ë Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËΠÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î›ÓËÙÚ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ·Ï·È¿˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÏÔ›ˆÓ Ì Ӥ·, ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚ·, ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ· Î·È Ù·¯‡ÙÂÚ·.

∆È ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ À∂¡∞¡¶ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÌÈÛıÒÌ·Ù· ÏÔ›ˆÓ, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ 6 ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ À∂¡∞¡¶ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ: ñ√ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ñ∏ ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Û¯Â‰fiÓ ÛÙÔ ‰ÈÏ¿ÛÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ñ∏ Û‡Ó·„Ë ÈÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ó¿ıÂÛ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˆ˜ 12 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Ù·¯Â›· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·ÏÈÒÓ ÏÔ›ˆÓ Ì ηÈÓÔ‡ÚÈ·. ñ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÏÔ›ˆÓ ·fi 3 Û 5 Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. ñ∏ ÂȉfiÙËÛË ·Ó·ÏÔÁÈο ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙˆÓ ÌÂÁ·-

9

∆Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÙÔÏÔ˝· ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È ¡ËÛȈÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜

6 Ӥ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

χÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ ÏÔ›ˆÓ. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÚÒÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ¤ÌÙ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ‹Ù·Ó ηٿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ 30%, Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 45% ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ñ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ·˘ÍËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙȘ ¿ÁÔÓ˜ ÁÚ·Ì̤˜. √ Î. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔÈÎÔ› ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ì ÛÎÔfi ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÏÔ›ˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘

·ÁÔÚ¿˜.

∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙˆÓ ¿ÁÔÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ¿ÓÔÈÍ ٷ ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÚÒÙ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘

‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂΉËÏÒıËΠÁÈ· 16 ·fi ÙȘ 20 ÁÚ·Ì̤˜. øÛÙfiÛÔ Û ÂÓÓÈ¿ ·fi ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÂΉ‹ÏˆÛ·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÔÎÏ›ÛıËÎ·Ó Î·È ÙÂÏÈο Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Û ÂÙ¿ ÁÚ·Ì̤˜.

ªÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒ-

ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÈÛÔ‰‡Ó·ÌÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ì›· Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ˆÛÙfiÛÔ Â·Ó¤Ï·‚ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ¿Ô„‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô ‚·ıÌfi˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜ fiÛÔ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ fiˆ˜ ›Â, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÈ̤˜, Ô

Î. ¶··ÏËÁÔ‡Ú·˜ › fiÙÈ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ̤ÛÔ fiÚÔ Î·Ù¿ 17% ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÂÓÒ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ¶¿ÓÔ˜ ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË. ∆¤ÏÔ˜ Ô Î. ∫·Ì̤ÓÔ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÿÚÙ·˜ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂È‚·ÙÒÓ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘.


10

EÈηÈÚfiÙËÙ·

ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ô ∆Ô̤·˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ £‹Ú·˜. ∆Ô˘ ¢∏ª∏∆ƒ∏ ¶ƒ∞™™√À ªÂ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ∆¯ÓÔÏfiÁÔ °ÂˆfiÓÔ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÁ¿Ï·, ¤¯ÂÈ ·fi ηÈÚfi ·Ô‰˘ı› Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ú¿ÁÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ê˘ÙÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ê˘Ù¢ÙÔ‡Ó Û Á˘ÌÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰‡Ô Ê˘ÙÒÚÈ·, Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ÓÂÚ¿ ÙˆÓ µÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ∫·ı·ÚÈÛÌÒÓ, ·Ú¿ÁÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· Î·È Ê˘Ù¿ Ô˘ ··ÓÙÒÓÙ·È ÛÙË ıËÚ·˚΋ ÁË. «Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· ·Ú¯‹. ¡· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÙÔÈ΋ Ì·˜ ¯ÏˆÚ›‰·. ÕÚ· ÏÔÈfiÓ fi,ÙÈ ·Ú¿ÁÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú¿ÁÂÈ Ë Ê‡ÛË Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘» ÂÍËÁ› Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜.

∏ «ÙÈı¿Û¢ÛË» Ù˘ ο·Ú˘ ∞fi Ù· Ê˘ÙÒÚÈ· Î·È ÙÔ ıÂÚÌÔ΋ÈÔ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÂÏȤ˜, ÈÎÚÔ‰¿ÊÓ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ fiˆ˜ ‰ÂÓ‰ÚÔÏ›‚·ÓÔ, Ï‚¿ÓÙ·, Ï‚·ÓÙ›ÓË, ı˘Ì¿ÚÈ Î·È Ú›Á·ÓË. ∆Ô Î·Ì¿ÚÈ ÙÔ˘ ∆Ô̤· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Â›Ó·È fï˜ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ «·Ù›ı·Û˘» ο·Ú˘, Ô˘ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. ¶ÚÔËÁ‹ıËΠÌÂÁ¿ÏË ¤Ú¢ӷ ÛÂ Ê˘ÙˆÚÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È fiˆ˜ ϤÂÈ Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ «‹

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

¢. ™ÈÁ¿Ï·˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ £‹Ú·˜

«¡· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙËÓ ÙÔÈ΋ ¯ÏˆÚ›‰·» ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó, ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· Ô˘Ó» ÙÔÓ ÙÚfiÔ. ∆ÂÏÈο ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi «·ÔÎÚ˘ÙÔÁÚ·Ê‹ıËλ Î·È ÍÂΛÓËÛÂ Ë Â˘Ú›·˜ Îϛ̷η˜ ·Ú·ÁˆÁ‹. « ◊Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ηٷʤڷÌÂ. ÷ڋηÌ ¿Ú· Ôχ fiÙ·Ó ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÒÛ·ÌÂ, ÁÈ·Ù› ıˆÚÒ fiÙÈ Ë Î¿·ÚË Â›Ó·È Ë «Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿» Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡». Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ «‰‡ÛÙÚÔÔ˘» Ê˘ÙÔ‡ Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÛÙ· ÈÔ ·›ı·Ó· ̤ÚË, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ú¿ «Ï›ÁË ‚Ô‹ıÂÈ· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·». ª¤Ûˆ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ê˘Ù·Ú›ˆÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ηıÒ˜ Ù· ¿ÓÙ· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, Û¯ÔÏ›· Î·È È‰ÈÒÙ˜. «∏ ‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ, ηÏψÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÚˆÌ·ÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ, ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹. ∞Ï¿ ÚÔÛ·ıԇ̠̤ۈ ÙˆÓ ¶ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∆ÔÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÌÈ· ÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ÒÛÙ ٷ Ê˘Ù¿ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡» ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ô À‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∆Ô̤·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ·

∏ ο·ÚË Ê˘ÙÚÒÓÂÈ ÌfiÓË Ù˘ ÛÙ· ÈÔ ·›ı·Ó· ÛËÌ›·, ·ÏÏ¿ ϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È Î·È Ì·˙Èο.

ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ê˘ÙÔÁÂÓÂÙÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ÓËÛ›. «∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛfiÚÔ˘˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜» ϤÂÈ Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜ Î·È ÂÍËÁ› ÙÔ ÏfiÁÔ: «Ë ™·ÓÙÔÚ›ÓË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÔ‡ÙÔ Ê˘ÙÒÓ Î·È Î¿ı ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘

Ê˘Ù¿. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ∫¿·ÚË ·fi ÙÔ ∞ÎÚˆÙ‹ÚÈ, Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹Ó Ù˘ ∞¿Óˆ ªÂÚÈ¿˜. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ›‰È·, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È».

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂¶∞§ ∂›Û˘, Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜, ÚÔÛ-

«∏ ™·ÓÙÔÚ›ÓË ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÔ‡ÙÔ Ê˘ÙÒÓ Î·È Î¿ı ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ·Ú¿ÁÂÈ Ù· ‰Èο Ù˘ Ê˘Ù¿» ϤÂÈ Ô Î. ™ÈÁ¿Ï·˜.

‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∆Ì‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £‹Ú·˜, fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÔÌ¿‰·. £¤Ïˆ Ó· ˙ËÙ‹Ûˆ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ ·˘Ù‹Ó ÔÌ¿‰·» ϤÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ·

ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∆Ì‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ۯÔÏ›· Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹˜. «√ ¢‹ÌÔ˜ ‚ÔËı¿ÂÈ ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¿Ú· Ôχ. £· ÌÔÚÔ‡Û·Ì fï˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ÌÂ Î·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜» ÛËÌÂÈÒÓÂÈ.


EÈηÈÚfiÙËÙ·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. º¿ÓË ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜ Î·È °È¿ÓÓ˘ ¢Âη‚¿ÏÏ·˜. ∆Ô ı¤Ì· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ‹Ù·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ π∫∞ Î·È √∞∂∂ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ™‡ÚÔ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ¢Âη‚¿ÏÏ·-ƒ‹Á· Ì ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿

¢ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· Ù·Ì›· Î·È Ì·Ú›Ó·

∆Ô˘ ¢∏ª∏∆ƒ∏ ∑√§ø∆∞ √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ªÈ¯¿ÏË ∫·Ú¯ÈÌ¿ÎË Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ∆·Ì›Ԣ ™‡ÚÔ˘ °ÈÒÚÁÔ µÂÏÈÛÛ·Ú›Ô˘, ·Ú¯Èο Ù˘ ¤ıÂÛ·Ó Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· Ù·Ì›· ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜.

™Ô‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜

∆· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ Î. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ÔÈ Î. °È¿ÓÓ˘ ¢Âη‚¿ÏÏ·˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘

π∫∞ ÛÙË ™‡ÚÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙȘ È·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Úfi-

ÛıÂÛ ˆ˜ ·Ú¿ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¯›˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÏÔÔÈËı› η̛· ·fi ÙȘ

‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÏËÊı›. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÌË ‡·ÚÍË ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂∂ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Â›Ù ÛÙË ™‡ÚÔ Â›Ù ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. √ Î. ƒ‹Á·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È «ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÁÎË Ó· È‰Ú˘ıÔ‡Ó, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó È‰Ú˘ı›, Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂∂». ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›ˆÓ Û ™·ÓÙÔÚ›ÓË, ¶¿ÚÔ, ª‡ÎÔÓÔ Î·È ∆‹ÓÔ, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο

11

Ì ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÛÙË ™‡ÚÔ ˙‹ÙËÛ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

ª·Ú›Ó· ™‡ÚÔ˘ ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ì·Ú›Ó·˜ ™‡ÚÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ·ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ «§·‰fiÔ˘ÏÔ˘» ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫) ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ∆·ÌÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Ë Ì·Ú›Ó· «·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ı·Ï¿ÛÛÈÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ™‡ÚÔ». √È Î. ¢Âη‚¿ÏÏ·˜ Î·È µÂÏÈÛÛ·Ú›Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÁηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ √∂∫ ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÒÏËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¯·ıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ÂÛÌ¢ı› ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∂ȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ °’ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. º¿ÓË ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ı¤Ì·Ù· Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜.


12

TÔ £¤Ì·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

∆ËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÂˆÚ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ·ÍÈfiÌ·¯Ô Ù˘ ¶ÚÔίˆÚË̤Ó˘ ¡·˘ÙÈ΋˜ µ¿Û˘ ™‡ÚÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈıÂÒÚËÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ›, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∆·ÛԇϷ˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂. ∆Ô˘ £∞¡√À ∫∞æ∞§∏ ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ, fiÔ˘ ÍÂÓ·Á‹ıËΠÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ¡. ∞ÈÁ·›Ô˘ Î.·., Ô

∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙË Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘ ¡ÂˆÚ›Ô˘, Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Û·˜ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔÓ Î. µÚÔ‡ÙÛË Î·È ÙËÓ Î. ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ ÂÈÛÎÂÊı‹Î·Ì ÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈ΋ – ÙfiÛÔ ÈÛÙÔÚÈο fiÛÔ Î·È ·Ó·Ù˘Íȷο – ÙÔÈ΋ ÌÔÓ¿‰· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¤ÚÁÔ˘. ∂Λ, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÚÛÈ ˘¤ÁÚ·„ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ó· ·Ú·¯ıÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÙÔÚÈϿηÙÔÈ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Â‰Ò ÛÙÔ ÓËÛ› ·fi ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Ù˘ ™‡ÚÔ˘, Û˘˙ËÙ‹Û·Ì Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Â‰Ò ÛÙË ™‡ÚÔ Î·È ÛÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ £ËÛ¤· ‹ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ¯Ú‹ÛÈÌË, ˆÊ¤ÏÈÌË Î·È ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ˘ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ‰ÂÈÓfiÙ·Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘». «∆Ô ¡ÂÒÚÈÔ» ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜, «Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô,

˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ¶ÚÔίˆÚË̤ÓË ¡·˘ÙÈ΋ µ¿ÛË ™‡ÚÔ˘ ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂÈıÂÒÚËÛ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ȉ›ÔȘ fiÌÌ·ÛÈ ÙÔ ·ÍÈfiÌ·¯Ô Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÊÚfiÓËÌ· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜.

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ÛÙ· ÙÔÈο ªª∂ ∆Ô ·fiÁÂ˘Ì·, Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÂÈ-

™ÙË ™‡ÚÔ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∫. ∆·ÛԇϷ˜

∂›ÛÎÂ„Ë Û ¡ÂÒÚÈÔ, ¡·˘ÙÈ΋ µ¿ÛË & ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÛΤÊıËΠٷ ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, fiÔ˘ ›¯Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î. ÷ڿϷÌÔ ∫fiÎÎÈÓÔ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙˆÓ 48 ηÙÔÈÎËÌ¤ÓˆÓ ÓËÛÈÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. √ Î. ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔÓ Î. ∆·ÛԇϷ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‹ Ô˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û Â›Â‰Ô ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚË ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¡ÂˆÚ›Ô˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıËÎÒÓ

·ÂÈÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ·˘Ù‹Ó. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ªª∂, fiÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÌÚ·ÎÙË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ Ì¤Ûˆ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡. ∞ÈÁ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÈÔ-

¯‹˜ ÛÙÔ ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ fï˜ Î·È Ë È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ∆·ÛԇϷ ÛÙË ™‡ÚÔ ˆ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔÔÚÈÛÌfi, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ™ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÛËÌ›· ÙˆÓ fiÛˆÓ Â›Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘.

K˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ

TÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Â›Ó·È Ë ™‡ÚÔ˜ Ì ·Ú¿‰ÔÛË ·ÈÒÓˆÓ Â‰Ò ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÓÔÈÎÔ΢ÚÂ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ì ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÔÏϤ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜».

«∆Ô Ó·˘ËÁÂ›Ô Â›Ó·È Ë ™‡ÚÔ˜» ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ˘Ú·˘Ï·Î¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ, ‡„Ô˘˜ 300 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ «ÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ, Ô˘ ÙÔ 2008 ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ΤډË, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ·fi ÂÌÔÚÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ϤÔÓ Ó· ·Ú¿ÍÂÈ ˘ÂÚηٷÛ΢¤˜ ‰‡Ô ÙÔÚÈÏ·Î¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ì·˜ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÂÏ·ÛÌ·ÙÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘, fi¯È ˘fi Ù‡ÔÓ ˘ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ·ÏÏ¿ ˆ˜ Û˘Ì·Ú·ÁˆÁ‹». «∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ÂÚÁ·Û›·», ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, «·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ë ·Ó¿ıÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ¤ÚÛÈ ·fi ÙÔÓ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Û ·˘Ù‹Ó ÂȉÈο ÙË Ê¿ÛË, Ô˘ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÎÚ›ÛË ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙȘ Ó·˘ËÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜». «∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô Ì ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Û Â›Â‰Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÚÙ›Ûˆ˜, Û Â›Â‰Ô ‚Ô‹ıÂÈ·˜

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ∆‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∆·ÛԇϷ˜

ÛÙÔ ¡ÂÒÚÈÔ Ì ÙȘ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂȘ ·ÏÈÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ÙÚ›· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ÏÔÈ¿ÚÈ· Ô˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ı· ·Ó·ı¤ÛÂÈ Ó· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó Â‰Ò, fiÏ· ·˘Ù¿, ˘Ô‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ë ÚfiıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¤ÌÚ·ÎÙË ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋». «∫·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÏÏ¿ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ ¡·˘ËÁ›Ԣ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ™‡ÚÔ˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¡·˘ËÁÂ›Ô Â›Ó·È Ë ™‡ÚÔ˜».

¶ÈÛÙfi˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ™˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ Ì ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈÎfiÙÂÚË Â˘ËÌÂÚ›· Î·È ·Ó¿-

Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: «ªÔ˘ ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙ·Ó ¤Ì·ı· fiÙÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ÙÔ Ó·˘ËÁÂ›Ô ‰›ÓÂÈ Î¿ı ̋ӷ 500.000 ¢ÚÒ. ºfiÚÔÈ, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó Â‰Ò ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤Ó·˜ Ù˙›ÚÔ˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 35 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, fiÏ· ·˘Ù¿ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηϋ ÔÚ›· Î·È fiÙÈ Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÈÓ ·fi ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Ó·˘ËÁ›Ԣ, ÔÈ ‰È·ÚΛ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Û·˜ Î·È ÙÒÚ· Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ·, ¢ԉÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·», ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.

£ÂÙÈΤ˜ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡. ∞ÈÁ·›Ô˘ «∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤¯ÂÈ Ì›· ÂÓÙ˘-

ˆÛȷ΋ ·fi‰ÔÛË ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ™Ù‹ÚÈ͢, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2004 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÍÈÔÔÈ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¶∂¶ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó οو ÙÔ˘ 13%, ÎÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 100%» › Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋˜ ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ ÓÙfiÌÈÓÔ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. «°È· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û·˜ Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi fiϘ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ 1,1 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Î·È ¤ÙÛÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â›Ó·È ıÂÙÈΤ˜ Î·È Â˘Ô›ˆÓ˜», ÙfiÓÈÛ Ì ÓfiËÌ· Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: «∂¿Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·Ó›˜ ̤۷ ÛÙÔ fi¯È ¢ԛˆÓÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘, ‚ϤÂÈ fiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ˆ˜ ıˆÚ¿ÎÈÛË, ˆ˜ ¿Ì˘Ó·, ·ÎfiÌ· ÎÈ ˆ˜ ·Ó¿Û¯ÂÛË Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ¿ÏÈ Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi ‰ÚfiÌÔ. ∫·È ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ˘fi‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.

∞fi‰ÔÛË ·ÏÈÒÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Ó· ÛËÌÂȈı›

fiÙÈ Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ì ̤ÚÈÌÓ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ÛÙË ™‡ÚÔ, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ‰Ú¿ÛÂȘ: «∆Ô ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘» ÙfiÓÈÛÂ, «‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚfiÛıÂÙÔ ÏfiÁÔ fiÙÈ Â‰Ò ÛÙË ™‡ÚÔ ¤¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÛÙÚ·Ùfi‰· Ô˘ ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Î·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ, ÔÏÂÔ‰ÔÌÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Ó·È ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ∑·Ê›ÚË, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ‹‰Ë 45 ·fi Ù· 130 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ∞’ ∂Í¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ·fi ÙÔ À¶∂Ãø¢∂ Ë ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ‹Ûˆ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ‰›Ô ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÛÂȉˆÓ›·˜ ÛÙË µ¿ÚË. ∫È ÂΛ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ¯Ú‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·», η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ∆‡Ô˘, Ô Î. ∆·ÛԇϷ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ›Ù·˜ Ù˘ ¡√¢∂ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È Ù˘ ∆ÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜.


EÈηÈÚfiÙËÙ·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

¢ÂÎÙ‹ ¤Î·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ µÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÕÚÈ· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘-ªÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË ÙˆÓ Ó·˘·ÁÒÓ ÙÔ˘ «∂ÍÚ¤˜ ™·Ì›Ó·» ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2000. ∆Ô˘ ¢∏ª∏∆ƒ∏ ∑√§ø∆∞ ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÚԂϤÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¢ÔÎ›ÌˆÓ §ÈÌÂÓÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ÙÔ 40Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë Î. ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· «¿ÚÛË Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÒ˙ÔÓÙ·˜

¢È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· «∫Ï·ÛÛÈο Î·È ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈο ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ¶ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ›», Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™‡ÚÔ˘ ·fi ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ πÔ‡ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜, ∆¿ÛÔ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ. «

∆˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™À§πµ∞¡∏ √ Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ‰›ˆÚË ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ª¤Ûˆ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ¤‰ˆÛ ̛· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË Û fiÛ· ÁÓˆÚ›˙·Ì ÁÈ· ÙÔ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ (¤ÓÙ˘Ô˜, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜, ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜), ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÛÙÔ Ò˜ ηχÙÔÓÙ·È Ù· ı¤Ì·Ù·. ª›· ‰È¿ÏÂÍË Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢Ú¿Û˘ Î·È ∞ÓÙ›‰Ú·Û˘, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ ∆Ì‹Ì· ™¯Â‰›·Û˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.

√ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ∂›Î·ÈÚÔ fiÛÔ ÔÙ¤ ÙÔ ı¤Ì·

13

ÀÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎÂ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ù˘ Î. ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi

¢Èη›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ÙÔ˘ «™·Ì›Ó·» Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ·˘Ùfi Ó·˘¿ÁÈÔ» ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ηٿÏË„Ë ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ë ›‰È· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·.

«ÀÔ¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜» ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙËÓ µÔ˘Ï‹ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ë Î. ª·ÓÔ˘ÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜: «∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ Ì·˜ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ì Û ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, Ó·

ÙÔ˘˜ ¯·Ú›ÛÔ˘Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÎϤ„·ÌÂ, Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÔÏÈÁˆÚ›·˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜». ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 31 ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ 2800/2000 Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ fiÙÈ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‹ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ı· ¤Ì·ÈÓ· ¯ˆÚ›˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÒÌ·Ù· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰È¿Ù·ÍË ÁÈ· ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi. ∞ÏÏ¿ Î·È fiÙ·Ó „ËÊ›ÛÙËΠۯÂÙÈ΋ ‰È¿-

Ù·ÍË ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007 ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹, fiˆ˜ ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ª·ÓÔ‡ÛÔ˘, ηıÒ˜ ¤ıÂÙ fiÚÈÔ ËÏÈΛ·˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜. «∂›¯·Ó ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ‰‡Ô ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ, Ì›· ÙÔ 2003 Î·È Ì›· ÙÔ 2007, Î·È Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ¤ÌÂÓ·Ó ¤Íˆ ÂÓÒ ı· ¤ÌÂÓ·Ó Î·È Û’ ·˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ· Û ÂͤÏÈÍË» ·Ó¤ÊÂÚÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ.

¶ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È· ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ η٤‚·Ï fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘

Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ·Ú·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ ÔÚ›·. «∂‡¯ÔÌ·È Î·Ó¤Ó·˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ó· ÌË ÂÚ¿ÛÂÈ fiÛ· ¤Ú·Û· ÂÁÒ ÁÈ· Ó· ¤ÏıÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ó· „ËÊÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¶·Ú·Û΢‹)» ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ Ù˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Â˘¯‹ «ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË» ÂÓÒ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹.

ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ŒÎÊÚ·Û˘ ¢Ú¿Û˘ Î·È ∞ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙË ™‡ÚÔ

¢È¿ÏÂÍË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ªª∂ ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ˆÛÙfi Ô˘ÏÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ πÔ‡ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘ ›·˜ ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ªª∂ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ù¤ıËΠ̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ πÔ‡ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜. ∆Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ÂÈϤ¯ıËΠӷ ÙÂı› - fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ - Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÏÔ, ·ÚÓËÙÈÎfi ‹ ıÂÙÈÎfi, Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ªª∂ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √ Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ˆ˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˜ Ô ¯¿ÚÙ˘ ÙˆÓ ªª∂ ÚÈÓ ·fi 25 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ˆ˜ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ıËÎÂ, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi Ô˘ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ. «¶ÚÈÓ ·fi 25 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó Ôχ ÈÔ ·Ï¿. À‹Ú¯Â ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi ηӿÏÈ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ì ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤Ú-

√È ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔÈ ¤ıÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜

ÓËÛË, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ‡·ÚÍË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÂÈÚ·ÙÒÓ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÂÎÔÌÒÓ. √ Ù‡Ô˜ ÙfiÙ ‰È·¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó Û ·ÛÙÈÎfi Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi» ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ √È ÚÒÙ˜ ÙÔ̤˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ú·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1987 – 1990 Ì ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Ú·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ËÁ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ fï˜ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÈΤÓÙÚˆÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿-

ÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ «·Ú·ı‡ÚˆÓ», fiˆ˜ ‚¤‚·È· Î·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙ˘Ô˘ ̤ÛÔ˘. √ Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ internet (blogs), Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È Ô˘ fï˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ Î·È Î¿ÔȘ ·Á›‰Â˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ªª∂ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980 Ì ¤ÓÙ˘· ΢ڛˆ˜ Û¯ÔÏ›ˆÓ ηٿ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÔÈÎÔÏÔÁÈο ı¤Ì·Ù·. ŒÓ· ¿ÏÏÔ ‚·ÛÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ·Ó·-

ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˘ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÔ‡ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ë Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÁÚ·Ê›· Ù‡Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, fiˆ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ. °È· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô ÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ «¤Ó· ¿ÏÏÔ ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Â›Ó·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ÂÓÂÚÁÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ٷ ÁÚ·Ê›· Ù‡Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. °Ú¿ÊÙËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ fiÙÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 70 ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¤ÌÌÂÛÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∞Ó ·˜ Ó· ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ¤Ó· “Ê·ÎÂÏ¿ÎÈ” ÁÈ· Ó· ÁÚ¿„ÂȘ οÙÈ, ÙfiÙ ›۷È

√ Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó¤Ù˘Í Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ªª∂

·Ú¿ÓÔÌÔ˜. ∞Ó Û ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó Û ¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘, ÂÂȉ‹ Â›Û·È ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÂÒÓ˘ÌÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ‹ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÂÒÓ˘ÌÔ˜, ÙfiÙ ‰ÂÓ ÙÚ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ·». ∂›Û˘ Ô Î. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̤ۈ ·Ú·‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ô˘ ηχÙÔÓÙ·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Î·È ¤ÓÙ˘Ô Ù‡Ô Î·È fiÙ ¤Ó· ı¤Ì· ı· «ÎÔ›» ·fi ÙÔÓ ÂΉfiÙË ÌÈ·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ‹ ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Î¿ÔÈÔ˘ ηӷÏÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¤Ó· ı¤Ì· ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· «Ô˘Ï‹ÛÂÈ» Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οÔÈÔ ¿ÏÏÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È¿ÏÂ͢ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ÓÔ˘˜.


14

AıÏËÙÈ΋ °ÓÒÌË

∞1

∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿

¶ÚÒÙÔ˜ ÙÂÏÈÎfi˜

µ√§∂´

∆Ô ÎÚÈÛÈÌfiÙÂÚfi ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È, ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ, ‰›ÓÂÈ ·fi„ (19:00 Novasports 3) Ô ºÔ›ÓÈη˜. ∏ Û˘ÚÈ·Ó‹ ÔÌ¿‰· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·.

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ηı·Úfi ÛÎÔÚ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ϤÈ-¿Ô˘Ù. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÈÔ ¡ÙÚ·ÁΛÂÊ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÌÂ… ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ… ÙÚ›· ÙÚ˘ÁfiÓÈ·. ¶ÚÒÙÔÓ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÌϤÎÔÓÙ·˜ ÁÈ· Ù· ηϿ Î·È ÙÔÓ ª›ÏˆÓ·

ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ Ï¤È¿Ô˘Ù, ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÓÔÎ-¿Ô˘Ù ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ Ô˘ ı· Ì›ÓÂÈ 9 ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ Î·È ÙÚ›ÙÔÓ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ì›· Û¯ÂÙÈο ηϋ ‰È·ÊÔÚ¿ (4 ‚·ıÌÔ›) ·fi ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. √ ºÔ›ÓÈη˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙȘ… ‰¿ÊÓ˜ Ù˘

ηϋ˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ ·›˙ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ı¤ÛË ·fi ÙËÓ 11Ë, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ 1Ô Á‡ÚÔ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ∑ÔÌfi §ÂÌ¤ (‰È·ÁÒÓÈÔ˜) Î·È πÂÛ¤Ï-

∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿

ÓÈÂΘ (·ÎÚ·›Ô˜). ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ Û˘ÚÈ·Ó‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηıÒ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶¤ÙÈÔ ¡ÙÚ·ÁΛÂÊ. ∆Ô ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ı· ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ÔÈ ¶·ÓÔ‡ÙÛÔ˜-ª˘ÏˆÓ¿Î˘.

∆Ô˘ ¢∏ª∏∆ƒ∏ ∑√§ø∆∞ ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ «ÂÚ›ÂÚÁË» ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·fi ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿ ‰›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È. √ ºÔ›ÓÈη˜ ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔÓ 2Ô Á‡ÚÔ, Î·È ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂ

∆È ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ 1Ô Á‡ÚÔ ™Ô˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ºÔ›ÓÈη˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηıÒ˜ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ì 3-1 (19-25, 25-16, 25-23, 25-21) ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜. √È ·›-

ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶¤ÙÈÔ ¡ÙÚ·ÁΛÂÊ Ì‹Î·Ó ÓˆıÚ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ¤¯·Û·Ó ηı·Ú¿ ÙÔ 1Ô ÛÂÙ. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ 2Ô ·Ê˘Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¤Î·Ó·Ó ÂÚ›·ÙÔ, ÂÓÒ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ‹Ù·Ó ÈÔ „‡¯Ú·ÈÌÔÈ Î·È ·Ô-

∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ∫·Ï·Ì· ÚÈ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶ÂÚÛÈ·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·¤ÎÙËÛ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ηٿ ÙËÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹ÚıÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ‰È·ÁÒÓÈÔ˜ ∑ÔÌfi §ÂÌ¤ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ºÔ˘ÚÙ¿‰Ô Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛÂ, ÂÓÒ ·Ú¿Ï-

ÏËÏ· ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô §ÂÙÔÓfi˜ ·ÎÚ·›Ô˜ §¿Ô˘ÚȘ πÂÛ¤ÏÓÈÂΘ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ¤ÓÙÂ. √È «¶fiÓÙÈÔÈ» ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË ™‡ÚÔ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi «¢. µÈΤϷ˜». ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Í¤ÓÔÈ Î·È Ô ¶ÂÚÛÈ·ÓÏ‹˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÔÈÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰ˆ‰Âο‰·˜, ηıÒ˜ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ.

∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Â›¯Â ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ Ù˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηıÒ˜ ÕÚ˘ Î·È ¶∞√∫ ¤Ù˘¯·Ó ÛÔ˘‰·›Â˜ ӛΘ Â› √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ∂∞ ¶·ÙÚÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∆Ô˘ ¢∏ª∏∆ƒ∏ ∑√§ø∆∞ √È Î›ÙÚÈÓÔÈ ¤Ú·Û·Ó ıÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈο ·fi ÙÔ ¿‰ÂÈÔ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Ì 3-1 Â› ÙÔ˘ Ôχ ηÎÔ‡ √Ï˘ÌÈ·-

º. ŸÓÔÌ· 1 ¡. ¡›ÏÛÂÓ 2 °. ∑ÔÌfi §ÂÌ¤ 3 ¡. ƒfiÌÂÚÙ˜ 4 §. πÂÛ¤ÏÓÈÂΘ 5 ∫. ªÔÚ¤ÓÔ 6 £. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 7 °. ¶··˚·ÎÒ‚Ô˘ 9 ™. ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë˜ 10 ∞. ∞Ú¯ÔÓÙÔ‡‰Ë˜ 13 ∞. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ 14 ™. ™ÎÔ˘Ê‹˜ 16 £. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ 17 ∞. ¡Ù›·˙ 18 ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÂÚÛÈ·ÓÏ‹˜

ÎÔ‡ Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË. √ ‰ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ µÔÚÚ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÈ‚Ï‹ıËÎ Ù˘ ∂∞ ¶·ÙÚÒÓ ÛÙÔ Ù¿È-ÌÚ¤ÈΠηÈ

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÙˆÓ ·ÁÒ ÓˆÓ Ù˘ 16˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÏÂÍ. 3-0 (25-11, 27-25, 25-16) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ (§ÂÒÓ˘): ∞ÁοÌÂ˙ 12.33 (11/18 Â., 1.33 ÌÏ.), ∞ÓÙÚ¿Â 16 (13/16 Â., 3 ·Û.), ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ 1, °Î¤ÚÈÙ˜ 9.5 (8/11 Â., 1.5 ÌÏ.), ¡ÙÂ¤ÛÙÂÏÂ, §¿·˜ 2.33, ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ (Ï-67% ˘., 1 ·Ì.), æ¿ÚÚ·˜ 3.5, ¶·ÓٷϤˆÓ 5.33, ¡ÙÔÓ¿˜. ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÏÂÍ. (∞Ó‰Ú¿‰Ë˜): ∆¤ÛÈÙ˜ 4 (4/7 Â.), ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¤ÙÚÔÁÏÔ˘ 9 (7/12 Â., 2 ÌÏ., 67% ˘.), ¡¿Ú·ÓÛÈÙ˜ 10 (10/13 Â., 53% ˘.), ∫›ÙÛÈÔ˜ Ã. 7 (6/9 Â.), ª·ÚÔ‡ÙÔÊ 10 (9/23 Â.), ¢·Ï·ÎÔ‡Ú·˜ (Ï-57% ˘., 12 ·Ì.), ¢ËÌËÙÚÔ‡‰Ë˜. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-ÕÚ˘ 1-3 (23-25, 26-24, 21-25, 26-28) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ (∫Ú›ÛÙÈ·ÓÛÔÓ): ÃÚÈÛÙÔÊȉ¤Ï˘ 6.5 (4/13 Â., 2.5 ÌÏ., 66% ˘.), ƒÈ‚¤Ú· 11.5 (10/20 Â., 74% ˘.), ™Ô˘ÏÙ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ∆Û¤ÚÁ·˜ 2 (2 ÌÏ.), ∆˙Ô‡ÚÈÙ˜ 10 (5/7 Â., 3 ÌÏ., 2 ·Û.), ª›ÏÎÔ‚ÈÙ˜ 30 (26/42 Â., 3 ÌÏ.), ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (Ï-80% ˘., 13 ·Ì.), ÃÔÊ 6.5 (4/6 Â., 1.5 ÌÏ.), ∫·Ú˘›‰Ë˜, ƒÔ˘ÌÂÏÈÒÙ˘, √‡ÚÓ·Ô˘Ù 3.5. ÕÚ˘ (∫Ô˘ÌÏ‹˜): ™ÈÏÙ¿Ï· 16.5 (13/25 Â., 2 ·Û., 1.5 ÌÏ., 66% ˘.), ∆ÂÚ˙‹˜ 3, ∂‚¿ÓÙÚÔ 20.5 (20/33 Â.), ¶ÂÙÚ¤·˜ 17.5 (11/16 Â., 4.5 ÌÏ., 2 ·Û.), ∫·ÛÙÂÏ¿ÓÔ 9.5 (6/20 Â., 2.5 ÌÏ., 65% ˘.), §Â¯ÙfiÓÂÓ 16 (12/16 Â., 3 ÌÏ.), ª·Ì·ÏÈÔ‡Ù·˜ (Ï-75% ˘., 10 ·Ì.), ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ¶È¤ÚÁÈ·˜ 1, ª·Ûԇη˜, ∆˙ÂÏ¿Ù˘.

ÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ› ·›ÚÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ªÂÁ¿ÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤Î·ÓÂ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë˜, ·Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ‹˜, Ô˘ ›¯Â 12 fiÓÙÔ˘˜ Ì 5 ÌÏÔÎ, ÂÓÒ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û ·fi‰ÔÛË ÔÈ ∫·ÏÓÙ¤ÈÚ· Î·È ∞˙¤ÓÈ·.

£¤ÛË ∞ÎÚ·›Ô˜ ¢È·ÁÒÓÈÔ˜ ∞ÎÚ·›Ô˜ ∞ÎÚ·›Ô˜ ¶·Û·‰fiÚÔ˜ ∞ÎÚ·›Ô˜ ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ∞ÎÚ·›Ô˜ ¢È·ÁÒÓÈÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ∞ÎÚ·›Ô˜ §›ÌÂÚÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi˜ ¶·Û·‰fiÚÔ˜

ªÂÁ¿Ï˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ¤Ù˘¯·Ó ÔÈ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¶∞√∫ Î·È ÕÚ˘, Ó¤· ÁΤϷ ∏Ú·ÎÏ‹

º‡ÛËÍ «µ·Ú‰¿Ú˘» ¤Î·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙˆÓ ϤÈ-¿Ô˘Ù. ∂˘ÓÔË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‚Á‹ÎÂ Ô ¶·Ó·ıË-

Ó·˚Îfi˜ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û ‡ÎÔÏ· Ì 3-0, ÛÙÔ Â›Û˘ ¿‰ÂÈÔ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, ÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡

¶∞√∫-∂∞ ¶·ÙÚÒÓ 3-2 (25-18, 25-21, 21-25, 21-25, 15-13) ¶∞√∫ (ª¤Ïη˜): ¶ÚÔ‡Û·Ï˘ 2.83, ¶¿Ù·Î 24 (19/41 Â., 3 ·Û., 2 ÌÏ.), §fiÙÌ·Ó 13.83 (11/26 Â., 53% ˘.), °Ô‡ÏÊÂÓÙÂÓ 9.5 (7/14 Â., 2.5 ÌÏ., 64% ˘.), ¶·ÓٷΛ‰Ë˜ 12.5 (10/16 Â., 1.5 ÌÏ.), ªÚÔ‡ÓÂÚ 15.33 (13/24 Â., 2.33 ÌÏ.), µÏ·Û·Î›‰Ë˜ (Ï-64% ˘., 9 ·Ì.), ∞ÏÌ·Ï‹˜, ÷Ù˙ËËÏÈ¿‰Ë˜, ª·ÚÔ‡Ï˘, ™·ÚÈÎÂ˚ÛfiÁÏÔ˘ 1. ∂∞ ¶·ÙÚÒÓ (°ÂÚ¿ÓÈÔ˜): °ÎÈÔ‡Ú‰·˜, ∫fi‚·Ù˜ 7.5 (6/9 Â., 1.5 ÌÏ.), ∑¤ÎÔÊ 4.5 (3.5 ÌÏ.), ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘ 2.5 (2/5 Â.), ™¿ÎÈ 9.83 (7/27 Â., 2.83 ÌÏ., 56% ˘.), °ÈÔÚÓÙ¿ÓÔÊ 26.83 (23/36 Â., 2.83 ÌÏ.), ¢ËÌËÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ (Ï-70% ˘., 9 ·Ì.), ¡Ô‚fiÙÓÈ 13 (10/17 Â., 2 ÌÏ., 36% ˘.), °ÎÈÚÙ˙›Î˘ 9.83 (6/8 Â., 3.83 ÌÏ.). §·Ì›·-ª›ÏˆÓ·˜ 3-0 (25-20, 25-21, 25-21) §·Ì›· (∞Ó‰ÚÂfiÔ˘ÏÔ˜): °Î¿ÙÈÓ 7.5 (7/12 Â.), µÈ·Ê¿Ú· 9 (4/6 Â., 3 ÌÏ., 2 ·Û.), ∂ÚÓ¿ÓÙÂ˙ 18 (16/24 Â., 2 ÌÏ.), §È‚·ıËÓfi˜ 3.5 (2/2 Â., 1.5 ÌÏ.), ªÔÚ¤ÓÔ 6.5 (6/9 Â.), ∫ÈfiÛ˘ 6.5 (4/6 Â., 2.5 ÌÏ.), °Î·Ú¿˜ (Ï-25% ˘., 7 ·Ì.), ªËÓÔ‡‰Ë˜. ª›ÏˆÓ·˜ (¡Ùfi˙˘): ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜ 2.33 (2/3 Â.), ªÚÈ 7.33 (5/19 Â.), ¶ÏfiÙÈÙ˙ÂÚ 13.33 (13/21 Â., 55% ˘.), ƒ¿ÓÙÈÙ˜ 6.67 (6/11 Â.), ÷Ù˙ËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ 4 (3 ÌÏ.), ¶ÈÓÎ 12.33 (12/21 Â., 65% ˘.), ¶·ÓÔ‡ÛÔ˜ (Ï65% ˘., 8 ·Ì.), ªÔ˘ÚÔ‡Ù˘, ¡Â‰ÈÏ¿Î˘, ™ÊÂÓ‰˘Ï¿Î˘ 3. ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞√ ∫ËÊÈÛÈ¿˜ 2-3 (21-25, 22-25, 25-13, 25-17, 15-17)

∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂‡ÎÔÏË Ó›ÎË (3-0)

∏ÏÈΛ· 26 30 23 27 29 24 27 29 30 29 23 23 37 24

¤Ù˘¯Â Î·È Ë §·Ì›· Â› ÙÔ˘ ª›ÏˆÓ· Ô ÔÔ›Ô˜ Ì‹Î Û ÂÚÈ¤ÙÂȘ. ∆¤ÏÔ˜ ¯ı˜ Ô ÂÏÏÈ‹˜ (¯ˆÚ›˜ ¡›ÏÛÔÓ, ™Ì·Ú·Á‰‹, ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¤Î·Ó ·ÎfiÌ· ¤Ó·… ‰ÒÚÔ Û ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη, ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ ÛÙÔÓ 1Ô Á‡ÚÔ, ηıÒ˜ ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ì 3-2 ÛÂÙ ·fi ÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿.

∏Ú·ÎÏ‹˜ (∫·Ú·‚ȉfiÔ˘ÏÔ˜): ∆›ÛÂÚ 5 (3/3 Â.), ª¿ÂÊ 4.5 (3/8 Â., 1.5 ÌÏ., 43% ˘.), Õ¯ÚÂÌ 21.83 (20/37 Â., 1.83 ÌÏ.), ∫ÔÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔÊ 9 (8/20 Â., 61% ˘.), ∫Ú¿‚·ÚÈÎ 14.83 (5/13 Â., 6.83 ÌÏ., 3 ·Û.), ∫·Ó¤ÏÏÔ˜ 9 (6/10 Â., 2 ÌÏ.), ∫Ô˘ÏȤÚ˘ (Ï-57% ˘., 11 ·Ì.), ÷ÚÈÙˆÓ›‰Ë˜, °ÎfiÚÙÛ·ÓÈԢΠ10.83 (9/17 Â, 1.83 ÌÏ.). ∫ËÊÈÛÈ¿ (¢Ú›ÎÔ˜): ¡ÈÎÔÏ¿Î˘ 1.5, ªÔÓÙ¤ÈÚÔ 19.5 (17/34 Â., 2 ·Û.), µÓÙfi‚ÈÓ 11.5 (7/22 Â., 45% ˘.), °ÎÔ‡ÙÔÚ 11 (8/21 Â., 2 ·Û., 78% ˘.), ª¿ÚÎÔ‚ÈÙ˜ 9 (6/16 Â., 3 ÌÏ.), ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜ 8.5 (6/8 Â., 2.5 ÌÏ.), ∆·ÌÔ˘Ú·Ù˙‹˜ (Ï-64% ˘., 10 ·Ì.), ƒÔ˘Û¿Î˘, ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 5. µ∞£ª√§√°π∞ (Û 16 ·ÁÒÓ˜) √Ì¿‰· µ·ıÌÔ› 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 43 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 37 3. ∂∞ ¶·ÙÚÒÓ 34 4. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 31 5. §·Ì›· 27 6. ÕÚ˘ 26 7. ¶∞√∫ 21 8. ª›ÏˆÓ·˜ 18 9. ºÔ›ÓÈη˜ ™‡ÚÔ˘ 16 10. ∞√ ∫ËÊÈÛÈ¿˜ 15 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. 10 12. ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÏÂÍ. 7 ñ ºÔ›ÓÈη˜ Î·È ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ¶·›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·

™ÂÙ 45-11 41-18 36-17 37-23 33-28 31-29 29-35 21-36 23-35 27-40 18-39 14-44


EÈÛÙÔϤ˜ - EϤ˘ıÂÚË °ÓÒÌË

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

∞Á·ËÙ‹ «∫ÔÈÓ‹ °ÓÒÌË», ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008, fiÙ·Ó Â›¯Â Û˘Ì‚Â› ÛÙÔ ÓËÛ› ÌÔ˘, ÙËÓ ª‡ÎÔÓÔ, ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ì ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô Î·È ¿‰Èη ¯·Ì¤ÓÔ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi ÙÔ˘Ú›ÛÙ·, ›¯·Ù ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓ˘fiÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹, Ô˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ¤Ó·˜ Ì˘ÎÔÓÈ¿Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ, fiÛÔ ‰È·ÚÎÔ‡ÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ∆Ô˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∂›Û˘ Â·›ÓÂÛ ٷ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË, ÏÂÙÔÌÂÚ‹, ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË, ı·ÚڷϤ· Î·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î¿Ï˘„Ë ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÏÈ‚ÂÚÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂΛÓË ÙÂÏ›ˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ›۷ÛÙ ‰›Ï· ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ fi¯È ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Ô˘Ï¿Ì ∫·Ù·Ú¯‹Ó, ÚÈÓ Ìԇ̠ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘, ı· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙË ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÙÔÓ Â˘ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Û·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜: ªÈ· Î·È ÌfiÓÔ Ì·ÙÈ¿ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙÂ, ·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙ› ·ÎfiÌ· Î·È Ô ϤÔÓ Î·¯‡ÔÙÔ˜ fiÙÈ ÛÎÔfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈο Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ ‹ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˆ˜ ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜.

(Ó·Úfi˜ ·˘ÛÙÚ·Ïfi˜ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓÔ˜ ·fi ÌÚ¿‚Ô˘˜ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ, Ô˘ÏÔ‡Û ÁÈ· ̤Ú˜) ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï¿ÌÂ, ÌÈ·˜ Î·È Ô ∆‡Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ÚÔfi‰Ô˘ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË. °È· Ó· ÌË ·ÚÂÍËÁËı› Ë ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙÚÔ‹ Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÛˆÛÙfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ‰ËÏ. ‚ÔËı¿Ù ÁÈ· Ó· Ô˘Ï¿ÌÂ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ fiÙÈ ÂÁÒ ÂÓÓÔÒ ÁÈ· Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜, Ë ∂ÏÏ¿‰·, fi¯È ÌfiÓÔ Ë ª‡ÎÔÓÔ˜. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔÌ fiÏÔÈ Î·È Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ Û οı ÂÈÚ·ÛÌfi ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÊ·ÈÚÈο ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÔÌÂ. ∆Ô ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Û·˜, Ù˘ 5˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009, Ì ٛÙÏÔ «∆Ô ÂÍÚ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÓ˘ÎÙ›Ô˘», ÙÔ

ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ηٷÁÁÂÏ›· ÂÓfi˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘ – ÛΤÙÔ – ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞.∆. ª˘ÎfiÓÔ˘, ÁÈ· η΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ (οÌÈÓÁÎ), Î·È ÁÈ· ÌË ·ÛÊ·Ï‹ ¤ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ‰È·ÌÔÓ‹ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Î¿ÌÈÓÁÎ, ‹Ù·Ó Ôχ ‚·Ú‡Á‰Ô˘Ô. ∂›Û˘ ‚·Ú‡Á‰Ô˘Ë Â›Ó·È Ë ‚‚·ÈfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷϋÁÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ «∆Ô ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ ·˘Ùfi˜ ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ó· Ì˘Ëı› ÛÙÔ Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ∞Ú¯·›Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂÈ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ‰È·Ê‹ÌÈ˙ ÙÔ˘˜ Û¿ÓÈÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ŒÓ· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ οÔÈÔÈ Â›ÔÚÎÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ÂÊÈ¿ÏÙË, ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÂıÓÒ˜.» ∂ÁÒ ÏÔÈfiÓ Ô ‰ËÌfiÙ˘, Â·Á-

ÁÂÏÌ·Ù›·˜ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ª˘ÎfiÓÔ˘ Ô˘ Ì Ôχ ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¤ÊÙ·Û· Â‰Ò Ô˘ ¤ÊÙ·Û·, ¤¯ˆ ÙËÓ ÁÓÒÌË fiÙÈ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û·È˙fiÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ì ÂȉȈÎfiÌÂÓË ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ›۷ÛÙ ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌfi Ô˘ ‚¿˙ÂÈ Û ÛΤ„ÂȘ, ·ÊÔ‡ Ô ÚÂfiÚÙÂÚ Û·˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó ¤¯ÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· «›¯ÓË» Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ηٿ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ·fi ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·fi Ù· ̤ÚË Ô˘ ‰È¤ÌÂÈÓÂ, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ÁÓÒÌË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ (οÌÈÓÁÎ) Ô˘ ‰È¤ÌÂÈÓ Ô

ÂÈÛΤÙ˘, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ∞.∆. ª˘ÎfiÓÔ˘, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘, Ô‡ÙÂ Î·Ó ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ô˘ Èı·ÓfiÓ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔÓ «‚·Û·ÓÈÛı¤ÓÙ·». √ ÚÂfiÚÙÂÚ Û·˜ ·Ï¿ ̤ÓÂÈ Û ÌÈ· ηٷÁÁÂÏ›· Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∆·ÂÈÓ¿ ÂÊÈÛÙÒ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ‰ÈfiÙÈ ‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ˘ÛÙÂÚÔ‚Ô˘Ï›·˜ Î·È Î·ÎÒÓ ÚÔı¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Ó· ÂÎı¤ÙÂÙ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔÓ ¡ÔÌfi Ì·˜ Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÂıÓÒ˜ ÌÈ·˜ Î·È Îڷٿ٠¤Ó· Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ·È Î·È ÈÔ ¤Ú· ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·,

∞¶∞¡∆∏™∏ ∆∏™ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞™ £· Û·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜, Ô˘ ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜ (Î·È È‰›ˆ˜ Ë ˆÚ·›· ª‡ÎÔÓÔ˜!) ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ·ÛÚÔÚfiÛˆË ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. ∞ÏÏ¿ ¤Ú· ·fi ÙË «Ï¿Ì„Ë» ·˘Ù‹, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Î·È Ë ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜: ÌÈ· fi„Ë ¿ÁÚÈ· Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ‹, Û·Ó ÎÈ ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›‰·Ì fiÏÔÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ ’08 Ì ÙËÓ ÂÓ „˘¯ÚÒ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ∞˘ÛÙÚ·ÏÔ‡. £· Û·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÙfiÙÂ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÎÈ ¿ÏϘ ÈÛÙÔڛ˜ ‚›·˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ «·Ú·ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÚ¿‚ˆÓ» Ô˘ fiˆ˜

∫‡ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â, H ıÂÚÌ‹ ÁÂÌ¿ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘ ÛÙȘ 2/2/2009, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÓÔȯÙfi ı¤·ÙÚÔ, Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·. ∂ÎÙfi˜ ·fi ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ∞ÈÛ¯‡ÏÔ Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fiÏÔ˘˜ ı· ¯·Ú› Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ì·˜ ÔÈËÙ‹˜ ∫Ô˜ ª¿ÓÔ˜ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘. ∏ ȉ¤· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ‹Ù·Ó ÙÔ˘ ÙfiÙ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘ ∫Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ª·ÚÎÔ˘Ï‹, ÙÔ 2003. √ ÔÔ›Ô˜ ¤ÂÈÛ Â̤ӷ Î·È ÂÁÒ ÙËÓ ∫· ∞Ó‰ÚÈ¿Ó· ∫·Ú·‚¤Ï· Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘Áηٷ‚·ÙÈÎÔ› ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘.

·‰›¯ıË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ï˘Ì·›ÓÂÙÔ (Î·È Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·›ı·ÓÔ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ï˘Ì·›ÓÂÙ·È) ÙË ª‡ÎÔÓÔ. ™Ù· ÚfiÛˆ· ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ô˘ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ó·˙Ëٿ٠ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÓfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û·˜, Î·È fi¯È Û ÂÌ¿˜. £· ‰È·ÊˆÓ‹ÛÔ˘Ì Â›Û˘ Ì ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ¿Ô„‹ Û·˜ ÂÚ› ÌË ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ‰ È · ÛÙ·˘ÚÒÛ·Ì ٷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÎÈ ·fi ¿ÏϘ ËÁ¤˜, Â›ÛË̘ Î·È ÌË. ∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ οÌÈÓÁÎ ‰ÂÓ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠfiˆ˜ Ôχ ÛˆÛÙ¿ ·Ú·ÙËÚ‹Û·ÙÂ, fi¯È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ, ÁÈ·Ù›

ÛÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠηıfiÏÔ˘ ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∫È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›·. ŒÁÈÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘fiÓÔÈ· fiÙÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÛÙÚ·Ê› ηٿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ. ÕÏψÛÙ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Âȯ›ÚËÛË fiÔ˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜, ·ÏÏ¿ Ë ÛÙ¿ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔ ÌÈÎÒÓ. §¤Ù ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô‡ÙÂ Î·È ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞.∆. ª˘ÎfiÓÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹Û·ÌÂ. ∫·È Ó· ı¤Ï·Ì ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi, ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ, ÂÊfiÛÔÓ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÚËÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘-

∞̤ۈ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ ‰ÈΤ˜ Û·˜, ∫ ¢‹Ì·Ú¯Â, ÊÈÏfiÙÈ̘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› Ì›· ͯ·Ṳ̂ÓË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Ì’ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô ¤ÚÁÔ. ∂›Û˘, ıÂÚÌÔ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ȉ¤·˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ, ª¿Î˘ ¢·‰¿Ô˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∞¤ÚÁ˘, £‡ÌÈÔ˜ ∫Ԣ΋˜, ÷ڿϷÌÔ˜ ªÒÙÔ˜ Î·È Ô ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶¤ÙÚÔ˜ ªÒÙÔ˜. ∂‡¯ÔÌ·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· οÓÂÙ ٷ ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ó· ‚ÚÂı› Ë Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ·ÁˆÓÈÛÙԇ̠‰˘Ó·ÌÈο Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÁÈ·Ù› Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· ˙ˆ‹˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÙË ™‡Ú· Ì·˜.

ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∆Û·ÁοÙÔ˜. ™‡ÚÔ˜ 3-2-2009

15

ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ªª∂. ∆Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ∂§.∞™., ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ, ÎÈ ·˘ÙÔ› Ì ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁ›Ԣ. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÌfiÓÔ ı· Û·˜ ԇ̠fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì Ì ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂§.∞™., ‰ÂÛÌ¢fiÌÂÓÔÈ fï˜ Ó· Û‚·ÛÙԇ̠ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ «off the record». ∞ÏÏ¿ Ï›ÁË ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿. ∆Ô ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ٛ ı· ‚Á¿ ÏÂÈ Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·. ∫È ·Ó Ë ¤Ú¢ӷ ·˘Ù‹ ηٷϋÍÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó Ù›ÔÙ· ·fi fiÛ· ηًÁÁÂÈÏÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, Ó· ›۷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· Ù· ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì Ì ÂÍ›ÛÔ˘ ˯ËÚÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È Û ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË. ŸÌˆ˜ ı· Û·˜ ı¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÍ‹˜ ÂÚÒÙËÌ·: ∞Ó ÙÂÏÈο Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ‚·Û¿ÓÈÛ·Ó ¤Ó·Ó ∂˘Úˆ·›Ô ÔÏ›ÙË ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ Î·È ·ÈÙ›·, ÔÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› fiÙÈ ·Ó ÙÔ ÁÚ¿„Ô˘ÌÂ, ÂÛ›˜ ‹ οÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Û·˜ ‰ÂÓ ı· Û‡ÛÂÈ Ó· Ì·˜ ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÂÎ

ª¿ÚÎÔ˜ ¢·ÎÙ˘Ï›‰Ë˜. Ó¤Ô˘ ÁÈ· «Û·ÌÔÙ¿˙» ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì·˜; ∆¤ÏÔ˜, ÂÂȉ‹ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Û ϛÁ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ı· Û·˜ ԇ̠fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ì·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ ¿ÊËÛ «›¯ÓË» Ô˘ Ó· ÈÛÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ‹Á ÛÙÔ ¢›ÔÓ ‹ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÚÈÓ ¤ÚıÂÈ ÛÙË ª‡ÎÔÓÔ. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ˆ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó fiÓÙˆ˜ ÔÈ Î·ÎÒÛÂȘ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ (Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi fiÚÈÛÌ· Ù˘ π·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜), Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Ù˘ «ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜» ÛÙÔ ∞.∆. ª˘ÎfiÓÔ˘ ‹ fi¯È. ∫·Ù·ÓÔԇ̠·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ·ÁˆÓ›· Î·È ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Û·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ ›·ÙÂ Î·È ÛÂȘ ˙›ÙÂ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Ù fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÌˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ô ÛȈÒÓÙ·È. ∂›Ó·È ηÎfi Î·È ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ˆ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÔÏfiÎÏËÚË. ∂Ó Î·Ù·ÎÏ›‰È, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈÈ · Ù Ë Ó Â Á Î ˘ Ú fi Ù Ë Ù · Ù Ô ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÂÔÚÙ¿˙, Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ¤Ï·‚Â Û˘Á¯· ÚËÙ‹ÚÈ· ·fi ÙËÓ °ÂÚÌ·ÓÈ΋ ¶ÚÂۂ›· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ, ÁÈ· ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓfi˜ ÔÏ›ÙË – ˘ËÎfiÔ˘ Ù˘.


16

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009


¢ËÌÔÛȇÛÂȘ

E§§HNIKH ¢HMOKPATIA OP°ANI™MO™ EP°ATIKH™ E™TIA™ N.¶.¢.¢. ¶EPIºEPEIAKO °PAºEIO ™YPOY EÚÌÔ‡ÔÏË 12/2/2009 AÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 58

ANAKOINø™H Afi ÙÔ ¶ÂÚÈÊ/Îfi °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ OÚÁ·Ó. EÚÁ·ÙÈ΋˜ EÛÙ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ¢ÂÏÙ›ˆÓ AÁÔÚ¿˜ BÈ‚Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009, Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË, ηْ ·Ú¯‹Ó, ÙˆÓ BÈ‚ÏÈÔˆÏÒÓ Î·È EΉÔÙÈÎÒÓ O›ÎˆÓ ÙÔ˘ N. K˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. O ¯ÚfiÓÔ˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È ˆ˜ 25/2/2009. Afi ÙÔ ¶.°. ÙÔ˘ O.E.E. ™‡ÚÔ˘ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ÂÛÈÓÈÒÙ˘

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞∆π∞ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞À∆O¢πOπ∫∏™∏ ∫À∫§∞¢ø¡ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫O ™ÀªµOÀ§πO EÚÌÔ‡ÔÏË: 6-2-2009 A.¶.: 137 ∞¡∞∫Oπ¡ø™∏ ∞fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙËÓ ¢/ÓÛË ¶∂.Ãø. ¡. ∞ÈÁ·›Ô˘ ·fiÊ·ÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ˘ÔηÙËÁÔÚ›· µ4 Ù˘ ∫À∞ ∏.¶. 15393/2332 (º∂∫ 1022/µ/5-8-02), Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙÔ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÌÔÚ› οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ: «¢È¿ÓÔÈÍË 8 (ÔÎÙÒ) ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ K¤·˜ Ó‹ÛÔ˘ K¤·˜ ¡. ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ K¤·˜». O ¶ƒO∂¢ƒO™ ∆OÀ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫OÀ ™ÀªµOÀ§πOÀ °∂øƒ°πO™ ∫∞¶∂§§∞™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞∆π∞ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞À∆O¢πOπ∫∏™∏ ∫À∫§∞¢ø¡ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫O ™ÀªµOÀ§πO EÚÌÔ‡ÔÏË: 14-1-2009 A.¶.: 33 ∞¡∞∫Oπ¡ø™∏ ∞fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¤Ï·‚ ·fi ÙË ¢/ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fiÊ·ÛË ŒÁÎÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ŸÚˆÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Ú-

ÙËı› ÛÙÔ ›Ó·Î· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÌÔÚ› οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ŸÚÔ˘˜ ÁÈ· ·‚·ıÔ‡˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙË ı¤ÛË «KÏ›ÛÌ·» ÙÔ˘ ¢.¢. K·Ù¿ÎÔÈÏÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Y‰ÚÔ‡Û·˜ Ó. ÕÓ‰ÚÔ˘ N. K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4,4 ÛÙÚ. ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ STRAATJES PETER ALEXANTER. O ¶ƒO∂¢ƒO™ ∆OÀ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫OÀ ™ÀªµOÀ§πOÀ °∂øƒ°πO™ ∫∞¶∂§§∞™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞∆π∞ ¡Oª∞ƒÃπ∞∫∏ ∞À∆O¢πOπ∫∏™∏ ∫À∫§∞¢ø¡ ∫Oπ¡O∆∏∆∞ ∞¡∆π¶∞ƒOÀ °ƒ∞º∂πO ∆∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ & ¶∂ƒπµ∞§§O¡∆O™ ∞ƒ. ª∂§∂∆∏™: 2/2008 ∞ƒ. ª∂§∂∆∏™ ∆À¢∫: 196/2008 ªÂϤÙË: "¶ƒOª∏£∂π∞ ∂π¢ø¡ ¶∞π¢π∫∏™ Ã∞ƒ∞™ ∫∞π ¶∞ƒ∫OÀ" AÓÙ›·ÚÔ˜ 12/02/2009 AÚ. ¶ÚˆÙ.: 531 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¢È·Î‹Ú˘ÍË ¶Úfi¯ÂÈÚÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ: "¶ƒOª∏£∂π∞ ∂π¢ø¡ ¶∞π¢π∫∏™ Ã∞ƒ∞™ ∫∞π ¶∞ƒ∫OÀ" O AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ (AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜) Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÓÙÈ¿ÚÔ˘ ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ¶Úfi¯ÂÈÚÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË Û˘ÌÊÂÚfiÙÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÒÓ ·È‰È΋˜ ¯·Ú¿˜ Î·È ¿ÚÎÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û ‰‡Ô (2) ı¤ÛÂȘ ˘Ô-

‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓ˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÓÙÈ¿ÚÔ˘ Î·È ÙËÓ Ï‹„Ë ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·È¯ÓȉfiÙÔˆÓ, ηÙfiÈÓ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ∂§O∆. O ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Û 25.650,00 ¢ÚÒ Û˘Ó 3.334,50 ¢ÚÒ ÁÈ· º¶∞ 13 %. ™˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ 28.984,50 ¢ÚÒ Î·È Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ "£∏™∂∞™". H ÚÔÌ‹ıÂÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÚÈ˙fiÌÂÓ·: ñ ÛÙËÓ ÛfiÊ·ÛË 11389/93 (∂ÓÈ·›Ô˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ O.∆.∞.), ÙÔ˘ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ñ ÛÙÔÓ ¡.2286/1-1-1995 (º.∂.∫.19/∞/1.2.95) "¶ÚÔÌ‹ıÂȘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∆Ô̤· Î·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ", ñ ÛÙÔÓ ¡. 3463/06 ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ∫Ò‰Èη˜. O ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÓÙÈ¿ÚÔ˘, ÙËÓ 24-02-2009 Î·È ÒÚ· 09.00 ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ø˜ ÒÚ· ϋ͈˜ ÙˆÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 10.00. ™ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ù˘ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÓÙÈ¿ÚÔ˘, ηٿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜. O AÓ·ÏËÚˆÙ‹˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ AÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¶ATE§H™ IøANNH™

EYXAPI™THPIO £ÂˆÚÒ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ EYXAPI™Tø ÛÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ I‰ÈˆÙÈ΋˜ AÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ EÙ·ÈÚ›·˜ INTERAMERICAN A.E. (ηٿÛÙËÌ· ™‡ÚÔ˘) Î. Iˆ¿ÓÓË PÔ‡ÛÛÔ Î·È ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ· ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Î. AÈηÙÂÚ›ÓË K·ÏÔÁÂÚ¿ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÓÔÛ‹ÏÂÈ· Û I‰ÈˆÙÈ΋ KÏÈÓÈ΋ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ·fi Â¤Ì‚·ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ· ÚÈÓ ·fi 15 Ì‹Ó˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÌÔ˘ ÊÔÚ¤·. M. PÔ‡ÛÛÔ˘

17

∂˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ªË¯/ÎˆÓ ™¯Â‰›·Û˘ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ O ºÔÈÙËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Î·È È‰ÈÒÙ˜ Ô˘ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï «React», ÛÙȘ 13-15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ÔÏË. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¢¯·ÚÈÛÙ›: ∆ÔÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ, ÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘, ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÔÌÔ‡ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ÙÔÓ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î. ª¿ÈÏ·, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙÔ Ù·ÍȉȈÙÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô «µ·ÛÈÏÈÎfi˜», ÙËÓ Î·. ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·Ú·ÌԇϷ, ÙËÓ Î·. ∂ϤÓË ∞ÚÌ·ÎfiÏ·, ÙÔÓ Î. ª¿ÚÈÔ ƒÔ‡ÛÛÔ, ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «ª·Ú¿ÎÈ», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «∫›Ì·Ú·», ÙÔ ™˘Ó·ÈÙÂÚÈÛÌfi °˘Ó·ÈÎÒÓ ÕÓˆ ™‡ÚÔ˘ ÙÔ «∫·ÛÙÚ›», ÙÔ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô «Art & Fun», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ›‰Ë ‰ÒÚˆÓ Î·È ÛÈÙÈÔ‡ «Pop Up», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ –ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ – ·ÍÂÛÔ˘¿Ú «ŒÓÓÔÈ· ÛÔ˘», ÙÔ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÔˆÏÂ›Ô «∫ÚÈÙÛ›Ó˘», ÙÔ Ô‚ÂÏÈÛÙ‹ÚÈÔ «ª·ÚÔ˘Ï¿ÎÈ», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «Boheme del Mar», ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ «¡ËÛȈÙÔԇϷ», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi», ÙÔ ·ÚÙÔÔÈÂ›Ô «¶ÈÙÛÈοÏ˘», ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô «™ÂÏÂʿȘ», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «Ã·Ï·Ó‰ÚÈ·ÓÔ›», Ù· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ· ›‰Ë «¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜», ÙÔ cafe & croissant «Plaza», ÙÔ Î·Ê¤ – ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô «¶ÂÚ› Ù›ÓÔ˜», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «Liquid», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «Peyote», ÙÔ Î·Ê¤ «Django», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ & ·ÍÂÛÔ˘¿Ú «Donna plus», ÙÔ dvd club «Enter», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‡¯ˆÓ «Spazio», ÙÔ Ì·Ú «∞ÁÔÚ¿», ÙÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô «ª. π. ∞ı˘Ì·Ú›Ù˘», ÙÔ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô «ÂÓ ™‡Úˆ °. µÂÏÏ‹˜», ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô «µÈ‚ÏÈÔfiÓÙÈη˜», ÙÔ Î·Ê¤ – ÌÂ˙‰ÔˆÏÂ›Ô «£Â›· ª¤ıË», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌÔÚ›Ô˘ ηÙ„˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÂȉÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ «π¯ı˘ÂÌÔÚÈ΋ ™‡ÚÔ˘», ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô «∫·ÏÔ˘Ù¿˜», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ «∫Ô‹˜», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «ŸÎÈÔ», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Û¯ÔÏÈÎÒÓ – ÂԯȷÎÒÓ «ŒÚ·», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÔÙÈÎÒÓ «¶··Ê›ÁÎÔ˜», ÙËÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ù·‚¤ÚÓ· «ÛÙËÓ πı¿ÎË ÙÔ˘ ∞‹», ÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ «¶Ú¤Î·˜», ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô «ƒÔ‰È¿», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ˘ ÎfiÛÌËÌ·ÙÔ˜ «™·Ó Ù· ʇÏÏ·», ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ˘Á›·˜ Ù˘ η˜ ∞Ï˘Ì·Ù‹ÚË ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÌÔÚ›Ô˘ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ η˜ ™˘Ú›ÁÔ˘ ª·Ú›·˜ & ™π∞ O.∂., ÙÔÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Î. §ÂÔÓÙ·Ú›ÙË, ÙÔ kitchen bar «Fox», ÙÔ Î·Ê¤ – Ì·Ú «D’ istinto», ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· «∂ÚÌ‹˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋», ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi dvd video ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ¤Ó·ÓÙÈ Ù·Í›, ÙÔ Ô‚ÂÏÈÛÙ‹ÚÈÔ «∂ÚÌÔ˘ ¶ÔÏ›ÙÈΘ Á‡ÛÂȘ».

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ªO∫ƒ∞∆π∞ ¡OªO™ ∫À∫§∞¢ø¡ ¢∏ªO™ ¶O™∂π¢ø¡π∞™ Oƒ°∞¡π™ªO™ ¡∂O§∞π∞™ & ∞£§∏™∏™ ¶PO™K§H™H ™·˜ ÚÔÛηÏԇ̠fiˆ˜ ÚÔÛ¤ÏıÂÙ ÛÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ÙÔ˘ OÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¡ÂÔÏ·›·˜ & ÕıÏËÛ˘ (O.¡.∞.) ‰‹ÌÔ˘ ¶ÔÛÂȉˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ ºÔ›ÓÈη (∞.O.º.) ™‡ÚÔ˘, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ 18Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Ë̤ڷ ∆ÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 19:00, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿, ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· οÓÔ˘Ì ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ¢¯¤˜. O ¶ƒO∂¢ƒO™ ∆OÀ ¢.™. ∆OÀ O.¡.∞. ª∞ƒ∫O™ ¶ƒπ¡∆∂∑∏™

PIO KYK HTH § E§

øN A¢

¢∏ªO∆π∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∞¡∞¶∆À•∏™ ¢∏ªOÀ ∂•øªµOÀƒ°OÀ ∆∏¡OÀ •ÈÓ¿Ú·, 12-2-09 AÚ. ¶ÚˆÙ.: 27 ¶∂ƒπ§∏æ∏ ∞¡∞∫Oπ¡ø™∏™ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂͈̂ԇÚÁÔ˘ ∆‹ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÈ·˜ (1) ı¤Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂԯȷÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 21 ·Ú.3 ÙÔ˘ ¡. 2190/1994 fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËΠÌÂÙ·ÁÂÓ¤ÛÙÂÚ·, ÁÈ· ÙȘ ÂÍ‹˜ ηٿ ·ÚÈıÌfi ·ÙfiÌˆÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂȉÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∆Ô ÚÔÛˆÈÎfi ı· ÚÔÛÏËı› ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· « ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ» ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∂͈̂ԇÚÁÔ˘ ∆‹ÓÔ˘. ∂π¢π∫O∆∏∆∞: ¢¿ÛηÏÔ˜·/¶·È‰·ÁˆÁfi˜ ‹ ¡ËÈ·ÁˆÁfi˜ ¶∂ ∞ƒπ£ªO™: 1 ∂π¢π∫∞ ∆À¶π∫∞ ¶ƒO™O¡∆∞: ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ °È· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ ·˘Ù‹˜, ÚÔÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ ¢¿ÛηÏÔÈ Î·È ¤ÔÓÙ·È ÔÈ ¡ËÈ·ÁˆÁÔ› (¶∂ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ™¯ÔÏÒÓ ∞∂π ‹ ¿ÏÏÔ˜ ÈÛfiÙÈÌÔ˜ Ù›ÙÏÔ˜ Û¯ÔÏÒÓ Ù˘ ·ÏÏÔ‰·‹˜) Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔڛ˜, ÔÈ ÏÔÈ¤˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶∂. ÃO¡π∫∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞:Œˆ˜ 31-8-2009 OÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ· ·fi 18 ÂÙÒÓ ¤ˆ˜ 65 ÂÙÒÓ. OÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì·˜ (¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂͈̂ԇÚÁÔ˘ ∆‹ÓÔ˘, •ÈÓ¿Ú· ∆.∫. 84200, ÙËÏ 2283 3 60223 & 22830 51814, fax 2283 3 60230, ·ÚÌfi‰È· η. §Â‚·ÓÙ‹ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· - πˆ¿ÓÓ·) ÂÓÙfi˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙȘ 17-02-2009 Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 28-02-2009 O ¶Úfi‰ÚÔ˜ µÈ‰¿Ï˘ ∞ÓÙÒÓÈÔ˜

E¶I M

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ETO

™ I¢ P Y ™E ø ™ 1836

¶PO™K§H™H O ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. °È¿ÓÓ˘ PÔ‡ÛÛÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ K˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ÚÔÛηÏÔ‡Ó Ù· M¤ÏË ÙÔ˘ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÛÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi K¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ EÚÌÔ‡ÔÏ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 19:30


18

¢ËÌÔÛȇÛÂȘ - MÈÎÚ¤˜ AÁÁÂϛ˜

MNHMO™YNA

***

TÂÏԇ̠ÙËÓ K˘Úȷ΋ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ IÂÚfi N·fi TÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ¶·Ú·ÎÔ‹˜ Û·Ú·ÓÙ·‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ı›Ԣ

TÂÏԇ̠ÙËÓ TÚ›ÙË 17 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ IÂÚfi N·fi AÁ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ê‹ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜, ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

*** TÂÏԇ̠ÙËÓ K˘Úȷ΋ 22 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ IÂÚfi N·fi T·ÍÈ·Ú¯ÒÓ Û·Ú·ÓÙ·‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·˜, ÁÈ·ÁÈ¿˜ Î·È ÚÔÁÈ·ÁÈ¿˜

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

PA¢IOºøNIKO™ ™TA£MO™ IEPA™ MHTPO¶O§H™ ™YPOY

∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏∆ø¡ ∂¡√π∫π∞∑∂∆∞π 1 ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙË B¿ÚË. TËÏ. 22810 61394, 6936691594 ™ÙËÓ KÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙ›· ı· ‚Ú›Ù ÚÔ˜ ENOIKIA™H: 1 EÚÌÔ‡ÔÏË (BÚÔÓÙ¿‰Ô): 2¿ÚÈ (ÈÛfiÁÂÈÔ) 45 Ù.Ì. - ÂÈψ̤ÓÔ, 300 ¢ÚÒ 2) EÚÌÔ‡ÔÏË (BÚÔÓÙ¿‰Ô): 3¿ÚÈ (ÈÛfiÁÂÈÔ) 65 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ, A/C, ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤·,

¢HMHTPA™ M. ¶PINTEZH O Û‡˙˘ÁÔ˜ M¿ÚÈÔ˜ ¶Ú›ÓÙÂ˙˘ Ù· ·È‰È¿ EÈÚ‹ÓË ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜ & M·Ú›· ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë Ù· ÂÁÁfiÓÈ· Zˆ˙¤Ê, M¿ÚÈÔ˜ ¢‹ÌËÙÚ· & E˘·ÁÁÂÏ›· Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù· ·Ó‹„È· & ÔÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

ºI§I¶¶OY XATZH¢AKH H Û‡˙˘ÁÔ˜ M·ÚÔ˘Ï›ÙÛ· X·Ù˙ˉ¿ÎË Ù· ·È‰È¿ °È¿ÓÓ˘, B·ÏÛ·Ì‹˜ & ÕÓÓË °ÈÒÚÁÔ˜ & M·ÚÈÏ› Ù· ÂÁÁfiÓÈ· º›ÏÈÔ˜ EÌÌ·ÓÔ˘¤Ï· & º›ÏÈÔ˜ Ù· ·‰¤ÏÊÈ· Ù· ·Ó‹„È· & ÔÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

∫·ÏˆÛfiÚÈÛ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÂÓÓÈ¿ ÂʤÙÔ˜, οÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·’ Ù· ·ÏÈ¿, ·‰›ÎÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÙÔ˘˜ ʈÏÈ¿ ÌÂÚÌ‹ÁÎÈ·, „‡ÏÏÔÈ Î·È Ô˘ÏÈ¿. ™ÙÔ °ÎÔ˘‚¤ÚÓÔ ÔÈ ÛˆÙ‹Ú˜ ¿ÁÚ˘ÓÔÈ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ì·˜, Ó· Ì·˜ ‚ÚÔ‡Ó ÔÈ ÊˆÛÙ‹Ú˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ò˜ Ó· ÂÈÓ¿˜. √È ÚÔÛٿ٘, ÎÚ·Ù¿Ó ÙËÓ Ô˘Û›· ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì Û ̷˜, ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÊfiÚÔÈ ÎÈ ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô ÌÔÓ·Ì¿˜. ¶¿ÓÙ· ·˘ÙÔ› Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿Ó Ì ‰¤Î· ̷ۤϘ, ı· Ì·Û¿ÓÂ, ÔÈ Ôχ¯ÚˆÌÔÈ «ªÂÛۛ˜» ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜ ı· Ù˘Ú·ÓÓ¿ÓÂ. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∆Û·ÁοÙÔ˜

¶§À∆∞ - ¶∞ƒ∞ª∞¡∏  ∞¡¢ƒ∂∞ ¶∞¶∞¡¢ƒ∂OÀ 20 (§∞§∞∫π∞) - ™ÀƒO™ ∆∏§. °ƒ∞º∂πOÀ: 22810 82358 - 22810 88984 ∫π¡.: 6937 465625 - 6932 146509

EYA°°E§IA™ BAMBAKAPH

T· ·È‰È¿ Pfi˙· B·Ì‚·Î¿ÚË Ù· ÂÁÁfiÓÈ· N›ÎÔ˜ & §›ÙÛ· ¶Ú›ÓÙÂ˙Ë ÕÓÓ·, ¶¤ÙÚÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó›· ÙÔ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓÔ ™ÔÊ›· & ÔÈ ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

EıÂÏÔÓÙÈ΋ AÈÌÔ‰ÔÛ›· ™‡ÚÔ˘

ñ O ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ ˙ˆ‹ ñO EıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ñXÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ AIMA Ì· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜

420 ¢ÚÒ 3) E·Á. ¯ÒÚÔ˜ (ÏÈÌ¿ÓÈ): 83

¢EYTEPA 11:00 - 12:00 MIKPO™ A¶O¶§OY™ ¶ANTAZH PANIA 12:00 - 13:00 HMEPA •EKINH™E ¶APAMANH AP°YPENIA TPITH 11:00 - 12:00 EKK§H™IA & ™Y°XPONH ¶PA°MATIKOTHTA KOYT™OºIO™ IøAN. 12:00 - 13:00 HMEPA •EKINH™E ¶APAMANH AP°YPENIA TETAPTH 11:00 - 12:00 ¶APE•H°H™EI™ KAI E•H°H™EI™ XOY§H™ MIXA§H™ 12:00 - 13:00 HMEPA •EKINH™E ¶APAMANH AP°YPENIA

‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

95,4

O‰fi˜: °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ 15 -TËÏ.: 22810 84777

TËÏ. 2281080203 º·Í. 22810 87824 www.im-syrou.gr

Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË, ‰›Ï· ·fi ÙÔ K·˙›ÓÔ ™‡ÚÔ˘, 2000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ 4) E·Á. ¯ÒÚÔ˜ : 145 Ù.Ì. Û˘Ó 60 Ù.Ì.Â͈ÙÂÚÈ΋ ·˘Ï‹, ÓÂfi‰ÌËÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ S/M AÙÏ¿ÓÙÈÎ, 1200 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË 306 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ K¿Ùˆ M¿ÓÓ·. TËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6948887113

¶POO¢EYTIKH ™YPOY KATA™KEYH - ME§ETH E¶IB§EæH - ANTA§§A°E™ KTIPIøN

ENOIKIAZONTAI 1) EPMOY¶O§H : ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 40165 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfiٷٷ 2) ¶A°O™: AÔıË΢ÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 100 - 400 Ù.Ì. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: øƒ∂™ °ƒ∞º∂π√À 22810-85200 ÎÈÓ: 6932246065, 6937478573

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π ÙÚÈ¿ÚÈ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·¤Ú·ÓÙË ı¤·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤Ú Ì·ÓÛË, ÏËÛ›ÔÓ MÂÙ·ÌÔÚ ÊÒÛˆ˜ (Ï·Ù›· KˆÓÛÙ· ÓÙ›ÓÔ˘ °·‚ÈÒÙË). TËÏ. 22810 87843

°PAºEIO TE§ETøN

A°°E§O™

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π

A°. °EøP°IOY43

KIN.

22810 79444 6945-914052

Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Û·È˙fiÓ ‹ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. TÈ̤˜ ·fi 300 ¤ˆ˜ 350 ¢ÚÒ 6) °·ÏËÛÛ¿˜ ™›ÙÈ 110 Ù.Ì. Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ, 500 ¢ÚÒ 7) B¿ÚË (º¿ÌÚÈη) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ· 45 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ Ï‹Úˆ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. TÈÌ‹ 200 ¢ÚÒ 8) XÚÔ‡ÛÛ· Û›ÙÈ 65 Ù.Ì. Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 2 Y/¢, ÎÔ˘˙›Ó·, WC Î·È ·˘Ï‹, 200 ¢ÚÒ 9) §·˙·Ú¤ÙÙ· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË 90 Ù.Ì., 2 Y/¢, ÎÔ˘˙ÈÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, WC, 450 ¢ÚÒ 10) EÚÌÔ‡ÔÏË 2¿ÚÈ, 65 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ EÚÌ/Ï˘ Ì A/C, 1Y/¢, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 WC, ·Ôı. ¯ÒÚÔ, 400 ¢ÚÒ 11) E·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È - ˆÏ›ٷÈ) , Âȯ›ÚËÛË, Ù·‚¤ÚÓ· - ηÊÂÙ¤ÚÈ·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ A¿Óˆ MÂÚÈ¿ TËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 22810 87443 Î·È www.ktimatome sitia.gr

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π „ËÛÙ·ÚÈ¿ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔÓ °·ÏËÛÛ¿. TËÏ. 6932526524

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÚÒËÓ Ô‰ÔÓÙÈ·ÙÚÂ›Ô °ENNA¢IOY TÂÚ¤˙·˜) Î·Ù¿Ï ÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, È·ÙÚ›Ô, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ EÚÌÔ‡ÔÏ˘. TËÏ. 6977988813

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·ÓÙÔÚÈÓÈÔ‡˜ ÛÙË B¿ÚË, Ì A/C, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ù˙¿ÎÈ, ÙÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ/Ì‹Ó·. TËÏ. 6946373283

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π ¢˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 63 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì A/C ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ N¿ÔÏ˘ EÚÌÔ‡ÔÏ˘, ›Ûˆ ·fi ÙÔ 4Ô ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›Ô. ÙËÏ. 6932540707

TH§

5) ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ ÙˆÓ ÛÙË B¿ÚË 35-55 Ù.Ì. Ï‹-

ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Î·Ê¤ (·ÏÈfi AÓÙ›ÂÈÓ·) ÛÙË ı¤ÛË Champion MAPINO¶OY§O™. ¶ÏËÚÔÊ. ÙËÏ. 6936721899

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 4000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ B¿Ú˘, ‰›Ï· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ «X¿ÓÙÚ˜», ÚÒËÓ Ï·ÙÔÌ›Ô. ¶ÏËÚÔÊ. ÙËÏ. 6945943507

∂¡Oπ∫π∞∑∂∆∞π ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. TËÏ. 6987592616


16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ENOIKIAZETAI ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÁηÚÛÔÓȤڷ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È air condition, ÛÙÔ AÈÁ¿Ïˆ, ÏËÛ›ÔÓ ÌÂÙÚfi. TËÏ. 6974400042, 210 5612881 ∂¡√π∫π∞∑ETAI 3¿ÚÈ Ì ·˘Ùfi ÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙËÓ ¶·Ú· ÎÔ‹. TËÏ. 6978680774 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÈψ̤ÓÔ Ì Ôχ ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙÔ ¶·ÓfiÚ·Ì· AÁ›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘. TËÏ. 6934349011 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ

ÙÚ·Â˙·Ú›·, Û·ÏfiÓÈ Î·È 2 Ì¿ÓÈ·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ, Â›Û˘ ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ ‰›¯ˆÚË ÛÙÔ °·ÏËÛÛ¿. TËÏ. 6937465624 ∂¡√π∫π∞∑ONTAI ÙÚÈ¿ÚÈ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·’ ÔÚfiÊÔ˘, 120 Ù.Ì. Î·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛÔÁ›Ԣ 55 Ù.Ì., Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙÔ º‡Ï·Î·ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. TËÏ. 6981972792

BÔÎÔÙÔÔ‡ÏÔ˘ 2 TËÏ. 22810 84520

∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ∑ E T A I ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·

ÙÈÌ‹ 400 ¢ÚÒ/Ì‹Ó·. TËÏ.

700

N¿ÔÏË ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË.

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ AÁ. °ÂˆÚÁ›Ô˘, 2

6972320025, 6976609960

6936015500

TËÏ. 6934365196

˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂-

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ

Â˙·Ú›·-Û·ÏfiÓÈ, Ì¿ÓÈÔ,

∂¡√π∫π∞∑ONTAI ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ӷ, ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· HÚÒˆÓ. TËÏ. 6932121257, 22810 80849

aircondition Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤Ú-

∂¡√π∫π∞∑ONTAI ÁηÚÛÔÓȤ-

5452698, 6936559931

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÛÙÔÓ BÚ¿¯Ô,

Ì·ÓÛË (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). TËÏ.

Ú˜ ÂÈψ̤Ó˜ (‰›¯ˆÚË,

ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ı¤Ú -

6948871501 (·fi 17.00 ¤ˆ˜

ÌÔÓfi¯ˆÚË) Û ÏÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜,

Ì·ÓÛË Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ.

22.00)

ÛÙÔ °·ÏËÛÛ¿. TËÏ. 22810

ÙËÏ.

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÌÈ· ı¤ÛË Áη-

42854 ÎÔ˜ M¿ÚÎÔ˜

Ú¿˙ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË, ÛÙËÓ Ô‰fi

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÔÚÔÊԉȷ̤-

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, A/C, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ BÚÔÓÙ¿‰Ô Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ AÈÁ·›Ô. TËÏ. 22810 88223, 6938229509

∂¡√π∫π∞∑ETAI ‰˘¿ÚÈ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ËÏÈ·Îfi, 200 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ A˙ÔÏ›ÌÓÔ˘. TËÏ. 6937466183

22810

80963,

6932216678

ÂÚÈÔ¯‹ AÓ·ÛÙ¿Ûˆ˜. TËÏ.

ڛ˜ 6948886363

22810 85918

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÙÂÛÛ¿ÚÈ 115

Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. TËÏ. 6972120775 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÛÙËÓ

∂¡√π∫π∞∑ETAI ‰›¯ˆÚÔ˜ Â·Á-

33 Ù.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ A˙Ô-

ÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì.

Ï›ÌÓÔ˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤Ú -

(ηٿÏÏËÏÔ˜ Î·È ÁÈ· ·Ôı‹ÎË),

Ì·ÓÛË Î·È A/C, Ì ¤ÈÏ· ‹

Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ˜, ÛÙËÓ

¯ˆÚ›˜. TËÏ. 22810 62096,

ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ NÔÌ·Ú¯›·˜. TËÏ. 22810 88523, 6947466280

6936075598 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÔÈΛ· 58 Ù.Ì.

∂¡√π∫π∞∑ONTAI ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË B¿ÚË. 40 Ù.Ì. 200 ú ÙÔ Ì‹Ó·. TËÏ. 6977464801

Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Î·È A/C, ‚ÂÚ¿-

∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ∑ E T A I ÔÈΛ· ÛÙÔ °·ÏËÛÛ¿ Ì 2 Y/¢, ÎÔ˘˙ÈÓÔ-

19

Ê¤Ú Î·È A/C, ÛÙ¤ÚÓ·, ÂÚÈÔ¯‹

∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ∑ E T A I ‰˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ËÏÈ·Îfi, Â›Û˘ ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Ì A/C Î·È Ù· ‰‡Ô, ÛÙËÓ A˙fiÏÈÌÓÔ. TËÏ. 6936517550

ÛÙÔ K›ÓÈ, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË,

- MÈÎÚ¤˜ AÁÁÂϛ˜

∂¡√π∫π∞∑ETAI ηٿÛÙËÌ·, ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ, 46 Ù.Ì., Ì ·ÔıË΢-

Ó˜ ÓÙÔ˘Ï¿˜, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ Î·È ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÙÚ·-

£ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, 70 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. TËÏ. 6944546244

ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 85 Ù.Ì., 2 Y/¢, 2 WC, 3 Ì·ÏÎfi-

ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ 46 Ù.Ì., ·Ú·χ-

∂¡√π∫π∞∑ETAI ‰˘·Ú¿ÎÈ ÂÈ-

ÓÈ·, ı¤· ÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË, ÌÂ

Úˆ˜ ACS courier, ÏËÚÔÊÔ-

ψ̤ÓÔ, ÂÚÈÔ¯‹ AÁ›Ô˘ KˆÓ-

·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C, N.

ÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÂ ı¤· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.

¶··‰¿Ì Î·È ™ÂÙÛÒÓ 16,

TËÏ. 6932344292 Ù.Ì., ¤Ó·ÓÙÈ §˘Î›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. TËÏ. 6932683829 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ‰›¯ˆÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ËÏÂ-

ÂÚÈÔ¯‹ MÂÙ·ÌfiÚʈÛË. TËÏ.

∂¡√π∫π∞∑ETAI ¯ÒÚÔ˜ 100 Ù.Ì. ÛÙËÓ B¿ÚË, ı¤ÛË §Ô˘Û·Ú‰¿ÎÈ -

™·ÓÙÔÚÈÓÈÔ‡˜.

TËÏ.

6932105469

22810 42892, 6939112370 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ηٿÛÙËÌ· ÛÙ· §·˙·Ú¤ÙÙ· 170 Ù.Ì. Ì 250 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÚÒËÓ «VENTO» ÌÂ

EPMOY¶O§H ∂¡√π∫π∞∑ETAI

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿‰ÂÈ·˜ ¢.K. TËÏ.

ÂÚÈÔ¯‹ MÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, ÈÛfi-

6936691703

ÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì., 2 Y/¢,

ÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, A/C ηÈ

ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ·˘Ï‹, ‰È·ÌÂ-

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·

ÓÙ· Ì ı¤· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÂÚÈÔ¯‹

·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ̤۷ ÛÂ

Ú¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ

120 Ù.Ì. (100 Ù.Ì. Û˘Ó 20 Ù.Ì.)

K·ÚÓ·ÚfiϘ. TËÏ. 6934365196

΋Ô Î·È ÈÛ›Ó·, ÛÙË B¿ÚË.

Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ („˘Á›Ô, ÎÔ˘-

ÌÂ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, A/C,

∂¡√π∫π∞∑ETAI ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔ-

TËÏ.

˙›Ó·, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ È¿ÙˆÓ Î·È

ËÏÈ·Îfi Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÛÙËÓ A˙fi-

ηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì., Ì ηÏÔÚÈ -

6937096399

ÚÔ‡¯ˆÓ, Î.Ï.) Ì ·Ôı‹ÎË,

ÏÈÌÓÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ºËÚfi §·ÁÎfiÓÈ,

22810

61592,

¢ÚÒ/Ì‹Ó·.

TËÏ.

37 Ù.Ì. ËÌÈÂÈψ̤ÓË ÛÙÔ °·ÏËÛÛ¿ Ì air condition. TÈÌ‹ 250 ¢ÚÒ, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 22810 42057, 210

∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙËÓ A˙fiÏÈÌÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ÂÈψ̤ÓË, Ì „‡ÍË-ı¤ÚÌ·ÓÛË. TËÏ. 6944620937 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, 2 Y/¢, ÎÔ˘˙ÈÓÔηıÈÛÙÈÎfi, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ÛÙËÓ ¶ÔÛÂȉˆÓ›·. TËÏ. 22810 83287, 6947646351 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 45 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓË, ÛÙË B¿ÚË, Â›Û˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 57 Ù.Ì. Ì 1 ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ ÛÙË B¿ÚË. TËÏ. 6939191977, 6972258990

™YNEXEIA ™TH ™E§.20


20 MÈÎÚ¤˜ AÁÁÂϛ˜ - BÔÎÔÙÔÔ‡ÏÔ˘ 2 TËÏ. 22810 84520 ¶POO¢EYTIKH ™YPOY KATA™KEYH - ME§ETH E¶IB§EæH - ANTA§§A°E™ KTIPIøN

¶ø§OYNTAI A) OIKIE™ 1) AZO§IMNO™: MÔÓÔηÙÔÈ˘ 100 Ù.Ì., 150 Ù.Ì. Ì Áηڿ˙ Î·È Ôχ ηϋ ı¤· 2) ºHPO §A°KONI: MÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., ·˘ÙfiÓÔÌË Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 3) AZO§IMNO™: ¢˘¿ÚÈ 40 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ fiÚÌÔ A˙ÔÏ›ÌÓÔ˘ 4) T A § A N T A : ¶ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù·˘Úfi˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 5) ANø MANNA: MÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì Áηڿ˙ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ) E ¶ I ™ K O ¶ E I O : MÔÓÔηÙÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 160 Ù.Ì. Ì Áηڿ˙ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfi‰Ô. 7) ¶O™EI¢øNIA: MÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 325 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ 8) A§H£INH: AÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 40-90 Ù.Ì. 9) EPMOY¶O§H: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 130 Ù.Ì. Ì ·¤Ú·, ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË, ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 10) EPMOY¶O§H: MÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ· 11) EPMOY¶O§H: AÓ¿ÛÙ·ÛË, ηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. ·˘ÙfiÓÔÌË Î·È Ôχ ηϋ ı¤· 12) EPMOY¶O§H: ¶·Ó¿¯Ú·ÓÙÔ˜, ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· T‹ÓÔ, M‡ÎÔÓÔ, ÕÓˆ ™‡ÚÔ 13) EPMOY¶O§H: OÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 200 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË

B) KATA™THMATA 1 ) EPMOY¶O§H: K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 100400 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô 2) TA§ANTA: K·Ù¿ÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Â› ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ 3) ANø MANNA: ¢›Ï· ÛÙËÓ FORD ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ 4 ¶A°O™: K·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - AÔı‹Î˜

°) OIKO¶E¢A 1 ) EPMOY¶O§H: OÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ ı¤· 2 ) ¶A°O™ : OÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ 3) XPOY™™A: 2000 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ ı¤· 4) ANø ™YPO™: 6000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È Ôχ ηϋ ı¤·

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: - PANTEBOY øƒ∂™ °ƒ∞º∂π√À 22810-85200 ÎÈÓ: 6932246065, 6937478573

∂¡√π∫π∞∑ONTAI 4 ÓÂfiÎÙÈÛÙ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, ÛÙËÓ A˙fiÏÈÌÓÔ, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂Ó˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·ÌÊÈı·ÙÚÈ΋ ı¤·. TËÏ. 6937177988 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ Î·È studio ÛÙÔÓ ‚’ fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §·Ï·ÎÈ¿, ÂÈψ̤ӷ, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. TËÏ. 22810 43179, 6944149773 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ‰˘¿ÚÈ, ÂÚÈÔ¯‹ AÁ. ¶¤ÙÚÔ˜ ¶ÔÛÂȉˆÓ›· ™‡ÚÔ˘, ÚÔ˜ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. TËÏ. 210 9358788 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ Ì 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·, ÂÚÈÔ¯‹ AÁ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È A/C. TËÏ. 22810 84120, 6937466186 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË, Û ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÏËÛ›ÔÓ ËÏ. ÛÙ·ıÌÔ‡ AÁ›Ô˘ NÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ATH™IA. TËÏ. 6936691539 ∂¡√π∫π∞∑ONTAI ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË, ÙËÏ. 6932390193, 22810 83192 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ 50 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ K·Ì¿Ú· ÕÓˆ ™‡ÚÔ˜. TËÏ. 6945858100 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È A/C, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· A˙ÔÏ›ÌÓÔ˘. TËÏ. 6974332265 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÙÚÈ¿ÚÈ Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ NÈÎfiÏ·Ô. TËÏ. 6948526017 ∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ∑ E T A I ‰˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ, ÛÙË §·Ï·ÎÈ¿. TËÏ. 6976970150 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÔÈΛ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 145 Ù.Ì., ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi Î·È ÎÔ˘˙›Ó·, 4 Y/¢ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ËÏÈ·Îfi, ÂÚÈÔ¯‹ MÂÙ·ÌfiÚʈÛË. TËÏ. 6975768598

∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ∑ E T A I ‰˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, fiÈÛıÂÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, 300 ¢ÚÒ. TËÏ. 6934914977 14:00-15:00 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÔÈΛ· 62 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘, 2 Y/¢, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, aircondition. ∆ËÏ. 6932554509 ∂ ¡ √ π ∫ π ∞ ∑ E T A I ‰˘¿ÚÈ ÂÈψ̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶Ï¿Î˜ BÚÔÓÙ¿‰Ô˘ & ™·Ì›Ô˘, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. TËÏ. 22810 84035 ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ı¤·, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ºÏ¤‚·. TËÏ. 6981733886, 22810 43488 ·fi 17:00 Î·È ÌÂÙ¿

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏∆ø¡ ¶ø§EITAI ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ˘fiÁÂÈ· Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ‡, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ M¤Á· °È· ÏÔ‡. TËÏ. 6977085300 ¶ø§EI TAI: ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Ì ı¤·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. Î·È Ì ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ÛÙÔ ÕÓˆ M¿ÓÓ·. TËÏ.22810 79470, 6973343733 ™ÙÔÓ AN¢PEA ¶O§ITH ı· ‚Ú›ÙÂ: ¶ø§OYNTAI: 1) EPMOY¶O§H - KENTPO ÎÙ›ÚÈÔ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ηٿÛÙËÌ· Î·È Û›ÙÈ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 200 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì., ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 50Ì. 2) EPMOY¶O§H - KAMINIA ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2 Y/¢, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, WC, parking, 120.000 ¢ÚÒ, ˆÏÂ›Ù·È ÂÈψ̤ÓÔ ‹ fi¯È. 3) ANø ™YPO™ ¶ÂÙÚfi¯ÙÈÛÙË ÔÈΛ·, ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ AÓˆ ™‡ÚÔ˘, 2 Y/¢, 2WC, Û·ÏÔÓ/ÚÈ·, Ì·ÏÎfiÓÈ, ıÂÚÌÔÔÌÔ›, 70 Ù.Ì., 80.000 ¢ÚÒ, ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÈÛ΢ÒÓ 4) A¢EITA 12 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, ‰fiÌËÛË 320

Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹ 5) BAPH ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì., ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. TÈÌ‹ 110.000 ¢ÚÒ 6) MANNA OÈÎfiÂ‰Ô 435 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 200 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ 7) EPMOY¶O§H ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì Ì ı¤· ÙÈÌ‹ 200.000 ¢ÚÒ 8) ∫INI OÈÎÔÏÔÁÈÎfi˜ ÔÈÎÈÛÌfi˜ «Santa Barbara»,ÔÈÎfi‰· 1000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, ‹ ¤ÙÔÈ̘ ηÙÔÈ˘ 80,100 Î·È 200 Ù.Ì., ÌÔÓ·‰È΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋˜ Î·È ı¤· ÛÙË ¢‡ÛË. 9) KINI NÂfi‰ÌËÙË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ù˙¿ÎÈ, ı¤·, 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 250.000 ¢ÚÒ 10) A§H£INH Û›ÙÈ 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 515 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤· fiÏË ÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË 1 1 ) Ô È Î fi   ‰ Ô Û Ù Ë B A P H Ì Ôχ ˆÚ·›· ı¤· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 200 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ ·fi 45.000 ¢ÚÒ 12) BPONTA¢O Û›ÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ‰˘¿ÚÈ Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ˆÚ·›· ı¤·, 130.000 ¢ÚÒ 13) AZO§IMNO™ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 85 Ù.Ì. ¤ˆ˜ 115 Ù.Ì., Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, 200Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ A˙ÔÏ›ÌÓÔ˘ 14) A¶ANø MEPIA ·Î›ÓËÙÔ, 230 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÔÈΛ·. 15) BAPH ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ‰fiÌËÛË 130 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 30.000 ¢ÚÒ KTHMATOME™ITEIA - AN¢PEA™ ¶O§ITH™, ÙËÏ. 22810 - 87443, 6977388848 ¶ø§OYN∆∞π 2 Ì·Á·˙È¿ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ NÈÎfiÏ·Ô. ÙËÏ.: 22810 84247

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

A˙fiÏÈÌÓÔ. TËÏ. 6984850709

¶ø§∂π∆∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.100 Ù.Ì.

¶ø§OYN∆∞π: ·) ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ KÔÈÌ‹Ûˆ˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. ‚) ÔÈΛ· 130 Ù.Ì., 4 ÂÙÒÓ, ÛÙËÓ ¶ÔÛÂȉˆÓ›·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Ì ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ÈÛ›Ó·, Û ÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹. TËÏ. 6947807248

Î·È ·Ú·¿Óˆ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·

¶ø§∂π∆∞π ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 60 Ù.Ì. ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË (ÂÚÈÔ¯‹ N¿ÔÏË) Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ÙËÏ: 6974344217 EÚÌÔ‡ÔÏË (K·Ì›ÓÈ·) ¶ø§∂π∆∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ηÙÔ›ÎËÛË, ˆÏÂ›Ù·È ÂÈψ̤ÓÔ ‹ fi¯È, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 120.000 ¢ÚÒ. TËÏ. 6976200530 ¶ø§∂π∆∞π ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘fiÁÂÈ· 50 ΢‚ÈÎÒÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ N¿ÔÏË, º·È‰. KÔ˘ÎÔ˘Ï¤ 2. TËÏ. 6936603111, 6937641636 ¶ø§∂π∆∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑ETAI ¯ÒÚÔ˜ 75 Ù.Ì., ÚÒËÓ Î·Ù¿ ÛÙËÌ·, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Î·È Û ÔÈΛ·, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ K·Ô ‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 85, ÙÈÌ‹ ÏÔÁÈ΋. TËÏ. 6976607941 ¶ø§∂π∆∞π ÓÂÔÎÏ·ÛÈÈÎfi ·Ó· ηÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ÈÛfiÁÂÈÔ 155 Ù.Ì. ‹ ÂÍ’ ÔÏÔ ÎÏ‹ÚÔ˘, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ MÂÙ· ÌfiÚʈÛË ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË. TËÏ. 6932164483, 6974909172 ¶ø§∂π∆∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑ETAI ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¢fiÍ· EÚÌÔ˘fiψ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·Û·ÓÛ¤Ú, ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Â›Û˘ ÁηÚÛÔÓȤڷ Ì ηÏÔÚÈÊ¤Ú Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›·. TËÏ. 6977388923

Ù· 200 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ AÙÂÏÈÔ‡ B¿Ú˘, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜

ÙËÏ.

6976309725, 22810 43664 ¶ø§EITAI ÔÈÎfiÂ‰Ô 15428 Ù.Ì. Ì ‰‡Ô ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, (150 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·), ÛÙËÓ ı¤ÛË «KÔηÏÈ¿ÓË» ÛÙ· Õ‰ÂÈ·Ù· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. TËÏ. 6974372672 ¶ø§EITAI ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÛÙË B¿ÚË (ÂÚÈÔ¯‹ AÙÂÏÈÔ‡). MfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜

ÚÔÙ¿ÛÂȘ.

TËÏ.

6932100539 AÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¶ø§EITAI ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. ‰ÂÓ‰ÚÔÊ˘ÙÂ̤ÓÔ ˘‹ÓÂÌÔ - ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 150.000 ú °È· Ó· ÙÔ ‰Â›Ù ÙËÏ. 6972914383 ¶ø§EITAI ·) ¤ÎÙ·ÛË 295 ÛÙÚÂÌ. ÛÙËÓ Õ·Óˆ MÂÚÈ¿ (‹ ‰›‰ÂÙ·È Ì ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹) ‚) ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ÕÓˆ ™‡ÚÔ˘ 450 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÏÈfi ÎÙ›ÛÌ· Î·È Ì ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ¿‰ÂÈ·. TËÏ. ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜

ÒÚ˜

6972577008 ¶ø§EITAI ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, ÂÚÈÔ¯‹ «º‡Ï·Î·˜» EÚÌÔ‡ÔÏË. ™Â Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÙÈÌ‹. ÏËÚÔÊÔ Ú›Â˜ ÙËÏ.: 22810 - 43339 6946880909 ¶ø§∂π∆∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ M¿ÓÓ· (¤Ó·ÓÙÈ

§˘Î›ˆÓ).

TËÏ.

6972263447 ¶ø§∂π∆∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì.

¶ø§EITAI ÎÙ›ÚÈÔ 20 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Ì·Á·˙›, ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÕÓˆ ™‡ÚÔ˘. TËÏ. 6934839318

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡

ÛÙÔ K¿Ùˆ M¿ÓÓ·, ‰fiÌËÛË 200

¶ø§∂π∆∞π ÔÈΛ· 95 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ‰›ÎÙ˘Ô ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ·Ôı‹ÎË Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÓÂÚÔ‡ Û‡ÓÔÏÔ 442 Ù.Ì., ÛÙËÓ

¶ø§EITAI ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰Ô-

¶ø§∂π∆∞π

Ì‹ÛÈÌÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· Û B¿ÚË - XÚÔ‡ÛÛ·, Ì ‰·ÛÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Û ÏÔÁÈ΋

Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. TËÏ. 6945461707

ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ M¤Á· °È·Ïfi (ı¤ÛË §¿Î˜). TËÏ. 6936721516

ÙÈÌ‹. TËÏ. 2281061788, 6936657100 ¶ø§∂π∆∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô 85 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÛÙËÓ ∞Á›· µ·Ú‚¿Ú· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ∫›ÓÈ Ù˘ ™‡ÚÔ˘, Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔÓ fiÚÌÔ. ∆ËÏ.: 6932545618

¶ø§∂π∆∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ¶¿ÁÔ 60 Ù.Ì., Ì Áηڿ˙ 40 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. TËÏ. 6936811244


16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

BÔÎÔÙÔÔ‡ÏÔ˘ 2 TËÏ. 22810 84520

ıÚfiÓ· Î·È ¤Ó· Û‡ÓıÂÙÔ, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜, Â›Û˘ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È „˘Á›Ô, ÏfiÁˆ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ˘. TËÏ. 6937637294

Ô‰‹ÁËÛ˘ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜

ÁÈο ·È‰È¿, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜.

˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÂÎÏËڈ̤Ó˜,

TËÏ. 6979382762

ÁÈ· Ó· ÂÎ·È‰Â˘Ù› Î·È Ó· ÂÚÁ·-

ZHTEITAI ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜/Ú· ÁÈ·

ÛÙ›ÛÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÏÈ·ÓÈ΋˜.

ÌÂ˙‰ÔˆÏ›Ô. TËÏ. 22810

¶ ø § ∂ π ∆ ∞ π Yaris 1000 cc,

¶ø§EITAI ͢ÏfiÛÔÌ· Ì ‰‡Ô

TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 22810

61005

38.000 ¯ÏÌ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‘99, ÛÂ

Ì¿ÙÈ·, ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È Ìfi˚ÏÂÚ ÁÈ·

82400, email: lkoe@otenet.gr

¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. TËÏ.

Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÛÒÌ·Ù· ηÏÔÚÈ-

ZHTEITAI Á˘Ó·›Î· ÁÈ· Â͢Ë-

ʤÚ, ÙÈÌ‹ 350 ¢ÚÒ. TËÏ.

Ú¤ÙËÛË ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ˆ˜ ÂÛˆ-

6947263397 ÎÔ˜ ™Ù·‡ÚÔ˜

ÙÂÚÈ΋. TËÏ. 6937466112,

¶ø§EITAI ¤ÈÏÔ ·Óٛη ÛÂ

6936590214

¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË (ÌÂ Û˘ÚÙ¿-

K˘Ú›· ¶APA¢I¢EI Ì·ı‹Ì·Ù·

ÚÈ· Î·È Ì¿ÚÌ·Úo). TËÏ.

ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û ·È‰È¿ ‰ËÌÔ-

6937465624

ÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ

¶ø§EITAI Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤-

Û·˜ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÓÂÓÔ‹Ûˆ˜.

Ì·Ú Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô, Ï‹-

TËÏ. 6994956001

Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÏfiÁˆ ·ÏÏ·-

N¤Ô˜ ¶·ÎÈÛÙ·Ófi˜, ÂÙÒÓ 19

Á‹˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. TËÏ.

ZHTA ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›·.

6936517625

TËÏ. 6938913195

¶ø§EITAI Âȯ›ÚËÛË cafebar ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Â› Ù˘ AÎÙ‹˜ ¶¤ÙÚÔ˘ P¿ÏÏË, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ EÚÌÔ‡ÔÏ˘. TËÏ. 6932205956

IÛ·ÓÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÏÒÛÛ·˜

ÂÚÈÔ¯‹ ¢fiÍ·. YÁÈ‹˜, ÌË Î·Ó›-

Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶APA¢I¢EI

ÛÙÚÈ·, Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ï¿ EÏÏË-

IÛ·Ó›‰· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ì ÌÂÙ·-

ÓÈο, Ì ηϤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ. TËÏ.

Ù˘¯È·Îfi ÈÛ·ÓÈο ÁÈ· ͤÓÔ˘˜

6973235323

XAPIZETAI ÛÎ˘Ï›ÙÛ·, ËÌ›·ÈÌË,

6945219735, 22810 84649

¯¿ÛÎÈ, 15 ÌËÓÒÓ ÛÙÂÈڈ̤ÓË

Afi ÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Maistrali

Î·È ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ÓË, ·ÛÚfi-

ZHTEITAI Îo¤Ï· ÁÈ· ÂÙ¿-

¶ø§∏™∂π™ AYT/Tø¡-ª√∆√

6934349011 ¶ ø § E I T A I SEAT TOLEDO 1600cc 101 hp ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‘98, 38.000 ¯ÏÌ, ÊÔ˘Ï ¤ÍÙÚ·, ¯ÚÒÌ· ÌÏÂ, ÙÈÌ‹ 4.000 ¢ÚÒ, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. TËÏ. 6932513882 ¶ø§EITAI Harley Davidson 883 Custom, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‘04, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÛËÌ›, 22.000 ¯ÏÌ., ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î. ¶¤·˜ °È¿ÓÓ˘. TËÏ. 6970887556 ¶ø§EITAI SMART FOR TWO ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‘06, 20.000¯ÏÌ. TËÏ. 6936657138 ¶ø§OYNTAI ÊÔÚÙËÁ¿ FORD CONECT ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‘06. TËÏ. 6936657138 ¶ø§EITAI HONDA TRANSALP 600cc ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔ˘, ÌÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi, ÙÚÈÏ‹ Ì·Áη˙Ȥڷ, ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ· grips ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ԉȿ, ÙÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. TËÏ. 22810 87173, 22810 82080 ¶ø§EITAI scooter 250 cc, KHMCO ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‘06, 15.000¯ÏÌ., ¯ÚÒÌ· ·ÛËÌ›, ‰ÂÎÙfi˜ οı ¤ÏÂÁ¯Ô˜. TÈÌ‹ 3.500 ¢ÚÒ. TËÏ. 6945461707

¢π∞º√ƒ∞

Ó˜ ̤ıÔ‰ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ·˜. TËÏ.

ˆÚË Úˆ˚Ó‹ ··Û¯fiÏËÛË Î·È

22810 89227, 6942959911

η̷ÚȤڷ. TËÏ. 210 9701616 ¶APA¢I¢ø È ‰ È · › Ù Â Ú · Ì · ı ‹ Ì·Ù· AÁÁÏÈÎÒÓ, οÙÔ¯Ô˜ ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Proficiency. TËÏ. 6936466096 M·Ú -

K·ıËÁ‹ÙÚÈ· AÁÁÏÈ΋˜ ºÈÏÔ -

¶ A P A ¢ I ¢ O N T A I Ì·ı‹Ì·Ù·

ÏÔÁ›·˜ ¶APA¢I¢EI ȉȷ›ÙÂÚ·

ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ

Ì·ı‹Ì·Ù·. TËÏ. 6948521466

Û·˜. TËÏ. 6945796975

K˘Ú›· ANA§AMBANEI ÙËÓ ÊÚÔ-

MONA¢IKH EYKAIPIA. H

ÓÙ›‰· ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ‹ ÔÔÈ·-

ÚÒÙË EÙ·ÈÚ›· º˘ÙÈÎÒÓ

‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· fiˆ˜ Û›‰ÂÚÔ

ηÏÏ˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·

Î·È Î·ı¿ÚÈÛÌ·, ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜

ZHTA Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ¶ÚÔÛʤ-

ÚÈÎfi 5,5 Ì Ì Ì˯·Ó‹ Tzonson 120 ‚ÔËıËÙÈ΋ 6 hp Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ¢ÂÎÙfi˜ οı ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ÙËÏ 6944299820

ÒÚ˜, ‹ ÌfiÓÔ Ó‡¯Ù·. TËÏ.

ÚÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÁÁÚ·Ê‹, ÏÔ‡-

6976850953

ÛÈ· ‰ÒÚ· Î·È Bonus. ¶ÏËÚÔ-

¶ø§EITAI ηʤ-Ù·‚¤ÚÓ· Ï‹™‡ÚÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. TËÏ. 6936906990, 6936906557 ¶ ø § E I T A I Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ EÚÌÔ‡ÔÏ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, Ì ¯·ÌËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ, ÙÈÌ‹ 16.000 ¢ÚÒ. TËÏ. 6973254740, 6973833398

ZHTEITAI ·fi ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË -

ÊÔڛ˜ 22810 89064

̤ÓÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô M˯·ÓÈÎfi˜

K˘Ú›· EÏÏËÓ›‰· Ì ›ڷ

·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÌÂ ÁÓÒÛË H/Y.

ANA§AMBANEI ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜

TËÏ.

22810

84555,

ÛÈÙÈÒÓ - ÁÚ·Ê›ˆÓ, 8

6937358850

¢ÚÒ/ÒÚ·. TËÏ. 6982684446

TÔ Goodyããs ZHTAEI ÎÔ¤Ï·

ZHTEITAI ÎÔ¤Ï· ÁÈ· Ó· ‰È· -

ÛÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÁÈ·

‚¿˙ÂÈ Ì·ı‹ÙÚÈ· A’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘

ÌfiÓÈÌË ··Û¯fiÏËÛË. ¶ÏËÚÔ-

ÛÙÔ Û›ÙÈ. TËÏ. 22810 88353

ÊÔڛ˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ηٷ-

ÒÚ˜ ·fi 15.00 ˆ˜ 18.00

ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

η ºÏÒÚ·

ANA§AMBANø ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜

ZHTEITAI ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ÁÈ· Ó·

¶ø§EITAI H/Y ‰È‡ÚÈÓÔ˜ 200

ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÂÚÂ̤ÙÈ· ηÈ

‰È·‚¿˙ÂÈ ‰‡Ô ·È‰È¿. TËÏ.

GB 1024 RAM, ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ, mouse Ì ˯ÔÛ‡ÛÙËÌ· 5.1 PHILIPS, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. TËÏ. 6974447693

ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡˜, Û ÚÔ -

22810 84865

ÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È ¿ÌÌÂÛË Â͢ -

A¶OºOITH ‰‡Ô Û¯ÔÏÒÓ (TEI

ËÚ¤ÙËÛË. TËÏ. 6975737434

B P E º O N H ¶ I O K O M I A ™ ηÈ

¶ø§OYNTAI ¤Ó· Û·ÏfiÓÈ Ì ‰Èı¤ÛÈÔ Î·Ó·¤, ÙÚÈı¤ÛÈÔ, ÔÏ˘-

210837

ZHTEITAI ÛÙËÓ EXPERT ˆÏË-

NO™H§EYTIKH™) Ì ÚÔ¸Ë-

Ù‹˜, ËÏÈΛ·˜ ¤ˆ˜ 30 ÂÙÒÓ, ·fi-

ÚÂÛ›· Û ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ÎÚ·-

ÊÔÈÙÔ˜ §˘Î›Ԣ, Ì ‰›ψ̷

Ù¿ÂÈ Î·È ··Û¯ÔÏ› ‰ËÌÈÔ˘Ú -

21

¶ø§∂π∆∞π XA£HKE KTM LC4 640cc ÌÔÓÙ¤ÏÔ 7Ô˜ ÙÔ˘ 2005, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6949724129

TËÏ. 22810 82100, 6937

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ B¿Ú˘ ¤Ó· ÓÙÔ «°Ô˘ÚÁÔ˘Ú¿ÎÈ·», ·ÚÛ ÓÈÎfi ÛÎ˘Ï› (ÌÂÛ·›Ô˘ ·Ó·ÛÙ‹ Ì·ÙÔ˜) ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÎÚÈÊfiÓ ÁÎÚÈÌ·‡ÚÔ-ÌÂ˙, Ì ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ÙÔ˘. TËÏ. 6946986767

•ENO¢OXEIO «ºAPO™» A˙fi-

¶ø§∂π∆∞π XA£HKE

ÏÈÌÓÔ˜ ZHTOYNTAI η̷ÚȤ-

Âȯ›ÚËÛË Í˘ÏÔ˘ÚÁ›Ԣ,

Ú˜, ηı·Ú›ÛÙÚȘ, ÛÂÚ‚ÈÙfi-

Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË,

ÚÔ˜/Ú· Î·È ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· reception.

ÏfiÁˆ ·ÏÏ·Á‹˜ Â·ÁÁ¤Ï -

∆ËÏ.

Ì·ÙÔ˜. TËÏ. 6942407106,

22810

61661,

6932188680

ÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË

¶ø§∂π∆∞π Âȯ›ÚËÛË Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙ· K·Ì›ÓÈ·. TËÏ. 6955702139

¶ø§∂π∆∞π TOYOTA Yaris - Verso ÔÏ˘ÌÔÚÊÈÎfi 1300 cc, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2004. TËÏ. 6932903301

¶ø§∂π∆∞π ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¿Úη˜ ROVER 214si, 103 HP, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‘97, ¯ÚÒÌ· ·ÛËÌ›, 98.000¯ÏÌ., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙÈÌ‹ 3.500 ¢ÚÒ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. TËÏ. 6932750099

ÛÎ˘Ï¿ÎÈ ÂÎÈÓÔ˘¿ Ì·‡ÚÔ, ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ, ıËÏ˘Îfi, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶ÚÔÊ‹ÙË HÏ›· EÈ ÛÎÔÂÈfi. TËÏ. 22810 87105, 6934814050

6942407102

ZHTEITAI ΢ڛ· ˆ˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ˙‡ÁÔ˘˜ ËÏÈ-

Á·Ú›Ù·

¶ø§∂I∆∞π ÛοÊÔ˜ ÔÏ˘ÂÛÙÂ-

Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÕÓˆ

‚ÔËıfi˜ Ì¿ÁÂÈÚ· ‹ ÙËÁ·ÓȤڷ.

Î·È ÂÍÂÙ¿ÛÙÚÈ· DELE. ™‡Á¯ÚÔ-

Ì·˘ÚË, fiÌÔÚÊË Î·È Î·Ï‹. TËÏ.

∑∏∆∏™∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞

ZHTOYNTAI ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ηÈ

- MÈÎÚ¤˜ AÁÁÂϛ˜

ZHTEITAI ÁÈ· ÌÂÚÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË (ÙÚ›· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· standard ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜) ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· XÚÔ‡ÛÛ·, Ì ÁÓÒÛÂȘ ÎËÔ˘ÚÈ΋˜ - ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ. TËϤʈÓÔ: 22810 88995/88433 ·fi 08:30-13:00

ZHTEITAI ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·ÛË Û›ÙÈ Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿Óˆ ÙˆÓ 70 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ‹ Û ÌÈÎÚ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ EÚÌÔ‡ÔÏË. TËÏ. 6936006936

ANA§AMBANø ñ ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Î‹ˆÓ ñ •Â¯ÔÚÙ¿ÚÈ·ÛÌ· ñ K·ı·ÚÈÛÌÔ‡˜ ·ÔıËÎÒÓ ñ ™Î·„›Ì·Ù· ñ ¶ÔÙ›ÛÌ·Ù· ñ AÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ñ ¶¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ °A§IM¶ TËÏ. 6943754707, 6934500311

¶ø§∂π∆∞π Âȯ›ÚËÛË S/M ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘Ú Á›· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ¶ÔÛÂȉˆÓ›·. ÙËÏ. 22810 43422

¶ø§∂π∆∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 11 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙË ı¤ÛË Pȯˆfi (·Óˆ ·fi ÙÔÓ M‡Ù·Î·), Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. TËÏ. 6936691643

XA£HKAN 2 Û΢ÏÈ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ B¿Ú˘. ŒÓ· Ï˘ÎfiÛ΢ÏÔ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔ Î·È Î·Ê¤ Î·È ¤Ó· ËÌ›·ÈÌÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˜ ηʤ, Â›Ó·È Ì·Ì¿ Î·È ·È‰›. ºÔÚ¿Ó ÎfiÎÎÈÓÔ ÏÔ˘Ú¿ÎÈ, Ù· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È §¿Èη Î·È §¤ÈÓÙÈ. ŸÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ 6937358875 Î·È 22810 61820 TA§APA

BPE£HKE Ãøª∞∆OÀƒ°π∫∞ "∆∞∫∏™"

ÛÙÔÓ ºÔ›ÓÈη ıËÏ˘Îfi ΢ÓË ÁfiÛ΢ÏÔ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ì·‡ÚÔηʤ ̠Ϣ΋ ÎËÏ›‰· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ÌÂÛ·›Ô˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜. TËÏ. 6937358690

∂∫™∫∞º∂™ Oπ∫ π∫O¢Oªø¡ ªø¡ ∫∞∆∂¢∞ºπ™∂π™

Afi ÙËÓ „·ÚÔÙ·‚¤ÚÓ· «NËÚÈ‹‰Â˜»

ZHTEITAI ¤Ó·˜ „‹ÛÙ˘, ¤Ó·˜ Ì¿ÁÂÈÚ·˜, 2 ‚ÔËıÔ› ÎÔ˘˙›Ó·˜, 2 ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔÈ Î·È 2 ‚ÔË ıÔ› ÛÂÚ‚ÈÙfiÚˆÓ. TËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6932707746 ÒÚ˜ 11.00 -15.00 & 20.00 Ì 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

¢π∞¡Oπ•∂π™ ¢π∞¡ π•∂π™ ¢ƒOªø¡ ¢ƒ ªø¡

¢π∞ª ƒºø™∂π™ ¢π∞ªOƒºø™∂π™ Ãøƒø¡ ƒOÀ™™ À™™O™ °.. ¶∞¡∞°πø∆∏™ ∞ª∞§.. º§∂ªπ¡° ∞ª∞§ º§∂ªπ¡°K K 22, 84100 ™Àƒ ™ÀƒO™ ∆∏§.: ∫π¡.: .: 6937 436030 ∆∏§.: 22810 88976, ∫π¡


22

AıÏËÙÈ΋ °ÓÒÌË

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

∂‡ÎÔÏ· ¤Ú·Û ·fi ÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ Ô ¡.√. ™‡ÚÔ˘, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 15-8 ÙÔ ¡ËÚ¤·

∂˘¯¿ÚÈÛÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ∆Ô Â˘ÎÔÏfiÙÂÚÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ›¯Â ¯ı˜ Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ™‡ÚÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ¡ËÚ¤· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ó›ÎËÛ Ì 15-8 ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. √È ™˘ÚÈ·ÓÔ› Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ·Ó ‰˘ÛÎÔÏ›· ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ 8ÏÂÙÔ Â›¯·Ó ¿ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 30. ∆Ô˘ ™∆∞Àƒ√À ª∞Àƒ∞∫∏ √È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î. ª›Ú·ÏË Ì‹Î·Ó Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. ∆Ô ÚÒÙÔ 8ÏÂÙÔ Ô ¡.√. ™‡ÚÔ˘ ÙÔ ¤ÎÏÂÈÛ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 30. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ 8ÏÂÙÔ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î. ª›Ú·ÏË ·Ó Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó οˆ˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ·ÊÔ‡ ‰¤¯ıËÎ·Ó 3 Ù¤ÚÌ·Ù·, ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔ ˘¤Ú ÙÔ˘˜ 43, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙ· 4 ÁÎÔÏ, οÙÈ Ô˘ ¤Î·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜.

™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ ™˘ÚÈ·ÓÔ› ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÚfiˆÚ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤·ÈÍ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ì ηı·Úfi Ì˘·Ïfi ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· 6 ÁÎÔÏ. ∆Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ 8ÏÂÙÔ Â›¯Â ηı·Ú¿ ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ηıÒ˜ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ ÔÏÏ¿ ÂÚÈıÒÚÈ· ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙÔ ¡ËÚ¤·, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËΠ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤·ÈÍ·Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂχıÂÚ· Î·È ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·˘Ù‹ Ì 4-3 ˘¤Ú ÙÔ˘ ¡.√. ™‡ÚÔ˘. ∆Ô ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔÓ ¡.√ ™‡ÚÔ˘ ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ™‡ÚÔ˘, ˆ˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞Ú¯Èο Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ï·Û¿ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¡.√. ™‡ÚÔ˘: £ÂÔ‰ÔÛ›Ô˘, °Ï‡Î·˜, ∫ÔÎοϷ˜ (4), §Ô˘‰¿ÚÔ˜ ¢., ÷ÚÈÎÈfiÔ˘ÏÔ˜, πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (1), ¶ÂÙÚfi¯ÂÈÏÔ˜ (4), §Ô˘‰¿ÚÔ˜ £. (2), §ÈÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ¢·‰ÈÒÙ˘ (2), ∆ÔÚÔÛÈ¿‰Ë˜ (1), ∫ÔÚ¿Î˘

(1), £¤Ô˜, ƒÔ‡ÛÛÔ˜, ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜. ¡ËÚ¤·˜ Ã.: ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ∫ÔÓÙˆÓ‹˜ ¢. (1), ª·Ù˙¿Ó·˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ (2), ∆·ÎÙÈÎfi˜, ∫ÔÙÙ¿˜ (2), ∫ÔΈӿ΢ (1), ª·ÙÛ¿ÎÔ˜, §È·Î¿˙˘, ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ (1), ∫ÔÓÙˆÓ‹˜ ∆., °È·ÎÔ˘Ì¿ÙÔ˜ (1), µ·ÏÔ‰‹ÌÔ˜, ∫·›Ú˘, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜.

«◊Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË Ë Ó›ÎË Ì·˜» √ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ¡›ÎÔ˜ ∫ÔÎοϷ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ «∫ÔÈÓ‹ °ÓÒÌË» ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¡ËÚ¤· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘. «◊Ù·Ó ¤Ó· ‡ÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È fiÔ˘ Ë Ó›ÎË ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. √ Î. ª›Ú·Ï˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙËı‹Î·Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ÚÔfiÓËÛË ÁÈ· ÂÌ¿˜». °È· ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ™‡ÚÔ˘ ›Â: «∂›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ ÌÈ· ‹ÙÙ· Î·È ·˘Ù‹ Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ӛΘ ÎfiÓÙÚ· Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜

ӛΘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ì·˜ Î·È ·Ô‰›‰Ô˘Ì ηχÙÂÚ· ηıÒ˜ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ê‡ÁÂÈ Î·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ›¯·Ì ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜». °È· ÙÔ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 Ô ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¡.√. ™‡ÚÔ˘ ›Â: «™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ¿‰·. ∞ÎfiÌ· Â›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ÁÈ· Ó· ԇ̠ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·».

«∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·» ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∆¿Î˘ ª›Ú·Ï˘ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â› ٷ ÂÍ‹˜: «∆Ô ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ·‰‡Ó·ÌË ÔÌ¿‰·. ∆ËÓ Â›¯·Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ΢¤ÏÏÔ˘ fiÔ˘ ÙËÓ Â›¯·Ì ·ÔÎÏ›ÛÂÈ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·È¯Ó›‰È ›¯Â οÓÂÈ ¤Ó·Ó ηÏfi ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ √À∫ µfiÏÔ˘ fiÔ˘ Î·È ¤¯·Û Ì 1 ÁÎÔÏ Î·È ·˘Ùfi Ì·˜ ›¯Â ıÔÚ˘‚‹ÛÂÈ Ï›ÁÔ. ŸÌˆ˜ Ì‹Î·Ì ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÍÂʇÁ·Ì ·fi

ÙÔ ÍÂΛÓËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ¤Î·Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì·˜ ¢ÎÔÏfiÙÂÚÔ». °È· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Ô Î. ª›Ú·Ï˘ ›Â: «∆ÒÚ· ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ¤¯Ô˘Ì ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ∞Ó Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÌÈ· ηϋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹ ‚·ıÌÒÓ ·fi Ù· ÂfiÌÂÓ· 3 ·È¯Ó›‰È· ı· ›̷ÛÙ ηÚʈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘». °È· ÙÔ fiÛÔ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™‡ÚÔ˘ Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ›Â: «∞fi Ù· 5 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ Ù· 4 Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ıÂÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∞’ ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ô˘ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ‹Ù·Ó Û¯ÂÙÈο ‡ÎÔÏ·. ∆Ô fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì ·È¯Ó›‰È· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â›Ù ıÂÙÈÎfi ›Ù ·ÚÓËÙÈÎfi. ∞Ó ·›˙·Ì ÛÙË ™‡ÚÔ Î¿ÔÈ· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È Ù· ÓÈÎÔ‡Û·ÌÂ, ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜. µ¤‚·È· ·Ó ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ı· ¤¯Ô˘Ì 8 ·È¯Ó›‰È· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ·’ ·˘Ù¿ ¿ÚÔ˘Ì ٷ ¤ÍÈ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ̤۷ ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰·».

∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: §¿ÚÈÛ·-πˆÓÈÎfi˜ ¡Èη›·˜ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ-¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ∫.√.¶.π.-∫¤Ú΢ڷ √º∏-°Ï˘Ê¿‰· √À∫ µfiÏÔ˘-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ ¡.√. ™‡ÚÔ˘-¡ËÚ¤·˜ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ 15-8

17-3 9-10 10-4 6-9 14-8

µ·ıÌÔÏÔÁ›· √Ì¿‰· ∆¤ÚÌ. µ·ı. 1. ∫.√.¶.π. 45-27 10 2. ¡.√. ™‡ÚÔ˘ 47-38 8 3. °Ï˘Ê¿‰· 50-28 8 4. ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ 43-35 8 5. √À∫ µfiÏÔ˘ 50-46 6 6. √º∏ 43-43 4 7. §¿ÚÈÛ· 46-33 4 8. ∫¤Ú΢ڷ 32-39 2 9. ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 33-41 2 10. πˆÓÈÎfi˜ ¡. 24-44 2 11. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ 38-46 2 12. ¡ËÚ¤·˜ Ã. 39-70 0 ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡-πˆÓÈÎÔ‡ ∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: πˆÓÈÎfi˜ ¡Èη›·˜-∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¡ËÚ¤·˜ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘-§¿ÚÈÛ·, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-¡.√. ™‡ÚÔ˘, √º∏-√À∫ µfiÏÔ˘, °Ï˘Ê¿‰·-∫¤Ú΢ڷ, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ-∫.√.¶.π.

∆¤ÏÔ˜ Ô Î. ª›Ú·Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ™‡ÚÔ˘: «√ ÎfiÛÌÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·˜ fiÏÔ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÂÌ„˘¯ÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. Œ¯Ô˘Ì ¿Ú· Ôχ ηÏfi Îϛ̷ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Á›ÓÂÙ·È ÛˆÛÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fï˜ ÙÔ Î·Îfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÚÔÔÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ™‡ÚÔ Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÚÔfiÓËÛË».

ªÂ ÙËÓ °Ï˘Ê¿‰· Í·Ó¿ ÂÓÙfi˜ ™’ ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ı· Í·Ó··›ÍÂÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ™‡ÚÔ˘ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¤ÛÙË Ô ıfiÏÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ηÎÔηÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘. ∆ËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ (Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞∫¢∂), Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ˆ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù·. ŸÛÔÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÈÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ıfiÏÔ˘, ·˘Ù¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û 10 ̤Ú˜ ÂÚ›Ô˘. ™˘ÓÂÒ˜ Ù· ÂfiÌÂÓ· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Ô ¡.√. ™‡ÚÔ˘ ı· Ù· ‰ÒÛÂÈ ÂÎÙfi˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘ÓÂÓÓÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ó· ˘ԉ¯ı› ÛÙË ™‡ÚÔ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ¡ËÚ¤· Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ √º∏. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¡.√. ™‡ÚÔ˘ ı· Â›Ó·È Ì ÙËÓ °Ï˘Ê¿‰· ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘.

¡∏ƒ∂∞™-¶∞√ ƒ√Àº 0-1 ™∫√ƒ∂ƒ: 83’ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ¢π∞π∆∏∆∏™: ∫¿Ì·Í˘ (∂˘‚Ô›·˜) ¢√∫∞ƒπ∞: 30’ ªÔÛÙÚ¿ÙÔ˜ ¡∏ƒ∂∞™: ¡ÙÔ˘Á¤ÚÔÁÏÔ˘, ∆Û¿ÓË, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ªËÙÛfiÔ˘ÏÔ˜, °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜ (89’ ∞Ú¿Ë), ªÈÚÌ›Ï˘, ¡›ÓÔ, ª·˘Ú›‰Ë˜, °Ú›‚·˜ (55’ µ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜), ∑ÔÚÌ·Ï¿˜ (79’ ¶·ÓÙÂÏ·›Ô˜), ªÔÛÙÚ¿ÙÔ˜. ¶∞√ ƒ√Àº: ª·ÓÙ›ÎÔ˜, ™›ÌÔ˜, ∆‡ÚÔ˜ (65’ ª·ÚÈfiÏ˘), ∫·ÏÔÁ¤Ú˘, ¡Ùfi‚·˜, ª·ÛÙÚ·ÓÙÒÓ˘, ™·Ï¿ÎÔ˘, ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, °ÈÔ˘‚·Ó¤Ï˘ (86’ ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓ›‰Ë˜), ∆ÛÈÌÏ¿Î˘, ∫·Ô˘Ú¿Ó˘ (74’ º›Â). ñ ¶ÂÚ›Ô˘ 450 ʛϷıÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 80 ‹Ù·Ó ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÌÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ñ ¢›Î·È· Ô ¶∞√ ƒÔ˘Ê ‹Ú ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·Ó Î·È ‚¿ÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Ô ·ÁÒÓ·˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï‹ÍË ÈÛfi·ÏÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 17˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜: ¡ËÚ¤·˜-¶∞√ ƒÔ˘Ê 0-1 ¢fiÍ· µ‡ÚˆÓ·-ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 1-0 µÚÈÏ‹ÛÛÈ·-ÕÁÈ·Í ∆·‡ÚÔ˘ 0-3 £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜-∫·ÏÏÔÓ‹ 0-1 ¶Â‡ÎË-ÕÁÈÔ˜ πÂÚfiıÂÔ˜ 0-1 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ §ÈÔÛ›ˆÓ-¡¤· πˆÓ›· 1-2 ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘-∞ıËÓ·˚Îfi˜ 1-1

√Ì¿‰· 1. ¶∞√ ƒÔ˘Ê 2. ∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘ 3. ¡¤· πˆÓ›· 4. ÕÁÈÔ˜ πÂÚfiıÂÔ˜ 5. ∫·ÏÏÔÓ‹ 6. £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ §ÈÔÛ›ˆÓ 9. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ 10. ÕÁÈ·Í ∆·‡ÚÔ˘ 11. ∞ª∂™ ¡ËÚ¤·˜ 12. ¶Â‡ÎË 13. ¢fiÍ· µ‡ÚˆÓ· 14. µÚÈÏ‹ÛÛÈ·

µ·ıÌÔÏÔÁ›· µ·ı. 37 35 34 34 33 24 22 20 20 17 16 16 12 7

∆¤ÚÌ. 34-15 23-7 28-13 28-15 27-13 16-14 19-19 21-23 24-22 22-34 16-22 18-33 17-36 8-37

∞Á. 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

∂fiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ¢fiÍ· µ‡ÚˆÓ·-¡ËÚ¤·˜, ¶∞√ ƒÔ˘Ê-µÚÈÏ‹ÛÛÈ·, ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ-£ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, ÕÁÈ·Í ∆·‡ÚÔ˘-¶Â‡ÎË, ∫·ÏÏÔÓ‹-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ §ÈÔÛ›ˆÓ, ÕÁÈÔ˜ πÂÚfiıÂÔ˜-∞fiÏÏˆÓ ™Ì‡ÚÓ˘, ¡¤· πˆÓ›·-∞ıËÓ·˚Îfi˜.


XÚ‹ÛÈÌ·

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

23

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÏÔ›ˆÓ

Oƒπ∑O¡∆πø™ 1. ªÔ˘ÛÈ΋ ˘Ô‰ÂÈÍË ÁÈ· ÌÂÙÚ›ˆ˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Ú˘ıÌfi - ∞ʈÓÔ... ʈ˜. 2. ∞˘Ù¿ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Â‡ÎÔÏ· ʇÛË, ı¤ÛË ‹ ηٿÛÙ·ÛË - ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. 3. ªÂÁ¿ÏÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÙ‹˜ - O Á·Ï·ÎÙ҉˘ ¯˘Ìfi˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜ ۈϋÓ˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ (ÍÂÓ.) 4.ŸÓÔÌ· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ¿˜. 5. ªfiÙ·... Â˘Úˆ·˚΋ -∆ËÏÂÔÙÈο ·Ú¯Èο. 6. ∫‡ÚÈ· ÚfiıÂÛË - Àfi ·Ó·˙‹ÙËÛË Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜. 7. πÛ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. 8. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·˜ - ∂ȉÈÎfi fi¯ËÌ·. 9. ∂›‰Ô˜ Ô˘ÏÈÒÓ - ∂˘ˆ‰È¿˙Ô˘Ó. 10. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓÔÙ· - Œ¯ÂÈ ÙÔ Ï·ÙÈÓÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ◊Ú·˜. ∫∞£∂∆O™ 1. ™Î¤ÊÙÂÙ·È Ì ·Ê¤ÏÂÈ·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÓËÚÈ¿. 2. ∂›‰Ë ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ «...ηÚfi» Û¯¤‰ÈÔ ˘Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜. 3. ∫·ıfiÏÔ˘ ÊÈÏ‹‰ÔÓÔÈ. 4. O ·ÈÒÓ·˜ ÙÔ˘ ™ÈÎÂÏÈÎÔ‡ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ (·ÓÙ.) - ∆ˆÓ ı¿ÌÓˆÓ, Â›Ó·È ˘ÔÙ˘Ò‰ÂȘ. 5.∫ÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ηÛÛ›ÙÂÚÔ˘ - ∫ÔÈÓ‹ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÎÚÔΤڷÈÔ˘ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. 6. ™¤ÛÈ·Ï... ÎÚ·Û› - ∞Ú¯‹ ÂÓÙÔÏ‹˜. 7. ™˘Ì·Á‹˜ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ - £ÂfiÙËÙ· Ù˘ ÛηӉÈÓ·‚È΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. 8. ∆Ô ¿Û·ÚÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ¿ÏÏˆÓ Û·ÚÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÒÓ.9. ¶·ÏÈ¿ Ì¿Úη Ì›Ú·˜ - §·˚΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Ì˘·Ïfi. 10.0 ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ∆ÈÙ·Ó›‰ˆÓ - ∆ÚÒÂÈ.. Ù· ÛˆıÈο.

øÚÔÛÎfiÈÔ

∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ ¶∂πƒ∞π∞ 07:25 ª¶§√À ™∆∞ƒ π£∞∫∏ ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ ÿÔ - £‹Ú·. 07:35 ™√À¶∂ƒ º∂ƒƒÀ 2 ÁÈ· ™‡ÚÔ ∆‹ÓÔ - ª‡ÎÔÓÔ. 14:55 ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ÁÈ· ∫‡ıÓÔ - ™¤ÚÈÊÔ - ™›ÊÓÔ - ª‹ÏÔ. 15:50 ∞¢∞ª∞¡∆π√™ ∫√ƒ∞∏™ ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ - ÿÔ - £‹Ú·. 17:30 ª¶§√À ™∆∞ƒ ¡∞•√™ ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ - ¢ÔÓÔ‡Û· - ∞ÈÁÈ¿ÏË - ∞ÛÙ˘¿Ï·È·. 19:00 ª¶§√À ™∆∞ƒ 1 ÁÈ· ™‡ÚÔ - ¶¿ÙÌÔ - §¤ÚÔ - ∫ˆ - ƒfi‰Ô. 19:00 ¡∏™√™ ªÀ∫√¡√™ ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ - ∂‡‰ËÏÔ ∫·ÚÏfi‚·ÛÈ - µ·ı‡. 19:00 ¶ƒ∂µ∂§∏™ ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ - ÿÔ - £‹Ú·. ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ ƒ∞º∏¡∞ 07:35 ¶∏¡∂§√¶∏ ∞’ ÁÈ· ÕÓ‰ÚÔ - ∆‹ÓÔ - ª‡ÎÔÓÔ. 17:30 £∂√§√°√™ ¶. ÁÈ· ÕÓ‰ÚÔ - ∆‹ÓÔ - ª‡ÎÔÓÔ. ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ ™Àƒ√ 07:00 ∞π√§√™ ∫∂¡∆∂ƒ∏™ 2 ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ – ∏Ú·ÎÏÂÈ¿ – ™¯ÔÈÓÔ‡Û· – ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ – ∫·Ù¿ÔÏ· – ∞ÈÁÈ¿ÏË – ¢ÔÓÔ‡Û·. 12:15 ™√À¶∂ƒ º∂ƒƒÀ 2 ÁÈ· ∆‹ÓÔ - ª‡ÎÔÓÔ. 16:00 ™√À¶∂ƒ º∂ƒƒÀ 2 ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿. 22:40 ª¶§√À ™∆∞ƒ 1 ÁÈ· ¶¿ÙÌÔ §¤ÚÔ - ∫ˆ - ƒfi‰Ô. ∆ƒπ∆∏ 17 º∂µƒ√À∞ƒπ√À ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ ¶∂πƒ∞π∞ 07:25 ª¶§√À ™∆∞ƒ π£∞∫∏ ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ

- £‹Ú· - ÿÔ. 07:35 ™√À¶∂ƒ º∂ƒƒÀ 2 ÁÈ· ™‡ÚÔ - ∆‹ÓÔ - ª‡ÎÔÓÔ. 17:00 ƒ√ªπ§¡∆∞ ÁÈ· ∫‡ıÓÔ - ™¤ÚÈÊÔ - ™›ÊÓÔ - ∫›ÌˆÏÔ - ª‹ÏÔ ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ - ™›ÎÈÓÔ - ÿÔ - £‹Ú· - ∞Ó¿ÊË. 17:30 ª¶§√À ™∆∞ƒ ¡∞•√™ ÁÈ· ™‡ÚÔ - ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ - ∏Ú·ÎÏÂÈ¿ - ™¯ÔÈÓÔ‡Û· - ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ - ∫·Ù¿ÔÏ·. 19:00 ª¶§√À ™∆∞ƒ 1 ÁÈ· £‹Ú· - ∫ˆ - ƒfi‰Ô. ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ ƒ∞º∏¡∞ 07:35 ¶∏¡∂§√¶∏ ∞’ ÁÈ· ÕÓ‰ÚÔ - ∆‹ÓÔ ª‡ÎÔÓÔ. 17:30 £∂√§√°√™ ¶. ÁÈ· ÕÓ‰ÚÔ ∆‹ÓÔ - ª‡ÎÔÓÔ. ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ ™Àƒ√ 07:00 ∞π√§√™ ∫∂¡∆∂ƒ∏™ 1 ÁÈ· ¶¿ÚÔ – ™¤ÚÈÊÔ – ™›ÊÓÔ – ∫›ÌˆÏÔ – ª‹ÏÔ. 07:00 ∞π√§√™ ∫∂¡∆∂ƒ∏™ 2 ÁÈ· ¶¿ÚÔ – ¡¿ÍÔ – ºÔϤÁ·Ó‰ÚÔ – ™›ÎÈÓÔ – ÿÔ – £ËÚ·ÛÈ¿ – £‹Ú· – ∞Ó¿ÊË. 12:15 ™√À¶∂ƒ º∂ƒƒÀ 2 ÁÈ· ∆‹ÓÔ - ª‡ÎÔÓÔ. 16:00 ™√À¶∂ƒ º∂ƒƒÀ 2 ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿. 20:50 ª¶§√À ™∆∞ƒ π£∞∫∏ ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿. 21:25 ª¶§√À ™∆∞ƒ ¶∞ƒ√™ ÁÈ· ¶¿ÚÔ - ¡¿ÍÔ - ∏Ú·ÎÏÂÈ¿ - ™¯ÔÈÓÔ‡Û· - ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ - ∫·Ù¿ÔÏ·. 23:10 ∞π√§√™ ∫∂¡∆∂ƒ∏™ 2 ÁÈ· ∫‡ıÓÔ – ∫¤· – §·‡ÚÈÔ. 02:45 (∆ÂÙ¿ÚÙ˘) ª¶§√À ™∆∞ƒ 1 ÁÈ· ¶ÂÈÚ·È¿.

¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ

™‹ÌÂÚ· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· Û‡Á¯˘ÛË Û ۯ¤ÛË Ì ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÛÔ˘. ºÚfiÓÙÈÛ ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÌËÓ Î·Ù·Ȥ˙ÂÛ·È „˘¯Èο. ∂›Û·È ·fi Ù· ˙҉ȷ Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Ôχ ˘‡ı˘Ó·. Ÿ,ÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂȘ, ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ Ê¤ÚÓÂȘ ÂȘ ¤Ú·˜ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ.

™‹ÌÂÚ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıÂȘ Û fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ. ∫¿ÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, Û ÂÎÓ¢ڛ˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ. Œ¯Â ÙÔ ÓÔ˘ ÛÔ˘ fiÙÈ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈ΋ Î·È ı· οÓÂȘ ÔÏÏ¿ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·.

∞˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓË Ì¤Ú·. £· ¤¯ÂȘ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂȘ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ºÚfiÓÙÈÛ ӷ ÌËÓ ÎÈÓÂ›Û·È ÌfiÓÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Î·È ‰Â˜ ÌÂÚÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ú·ÏÈÛÙÈο ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ Ó· Ù· ·˜ ηχÙÂÚ·. Œ¯ÂȘ ÔÏϤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ¿ÌÂÛ·, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· οÓÂȘ οÔÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

ª¤Ú· ÎÔÈÓˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎfiÙËÙ·˜. ª¤Ú· Ì ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi Â›ÁÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂȘ ¿ÌÂÛ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÎÈ ¤¯ÂȘ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Ï·Ó‹Ù˜ ÁÈ· Ó· ‰ÂȘ Ù· Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘ Ó· ¢ԉÒÓÔÓÙ·È.

√È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂȘ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Óı‹Î˜. ∞ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È fiϘ ˘¤Ú ÛÔ˘. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı›˜ Ôχ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ηÌÈ¿ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ¶ÚfiÛÂÍÂ, ÁÈ·Ù› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË ÌÔÚ› Ó· ÛÔ˘ ÎÔÛÙ›ÛÂÈ. ªËÓ ·Ê‹ÛÂȘ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ó· ηٷÛÙÚ·ÊÔ‡Ó.

™‹ÌÂÚ· ı· ¤¯ÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ÂÓÂÚÁËÙÈÎfiÙËÙ·. £· ÌÔÚ›˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂȘ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰˘ÛÎÔÏ›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›. ºÚfiÓÙÈÛ ӷ οÓÂȘ ÛˆÛÙfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈÒÍÂȘ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È Û ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·.

∆›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÂ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ηıÒ˜ ÔÚÌ¿˜ ÛÙË «Ì¿¯Ë» Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ ÛÔ˘. ÕÏψÛÙ ¤¯ÂȘ Î·È ÙËÓ Â‡ÓÔÈ· ÙˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. •¤ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÔ˘; Œ¯ÂȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÛÔ˘; ÕÚ·, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ı¤ÏËÛË Î·È ÔÈ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÛÔ˘ ·ÚÔÚÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÌÔÓÈο ÒÛÙÂ Ë ÂÈÙ˘¯›· Ó· ¤ÚıÂÈ Ì ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

ªÔÚ›˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ó· ·Ú¯›ÛÂȘ Ó· οÓÂȘ οÔȘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Î·È Ó· ͯ¿ÛÂȘ ÙȘ ·ÏȤ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û ¤ÊÂÚÓ·Ó ›Ûˆ ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÛÔ˘. ÕÓÔÈÍ ٷ ÊÙÂÚ¿ ÛÔ˘ Î·È ‰Â˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·. ªfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ‚·‰›ÛÂȘ ·ÚÁ¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜.

¡· ÌÈ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ̤ڷ ·fi ·ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ™‹ÌÂÚ· ı· ÎÈÓËı›˜ Ì ÌÂıÔ‰ÈÎfiÙËÙ· Î·È Ôχ ¤Í˘Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ÛÔ˘. £· ÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜, ÁÈ·Ù› ı· ·Ô‚Ô‡Ó Ôχ Û˘ÌʤÚÔ˘Û˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÔ˘. π‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ fï˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÂȘ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÚıÂȘ Û ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ì ‰Èο ÛÔ˘ ¿ÙÔÌ·.

Ÿ,ÙÈ ÎÈ ·Ó οÓÂȘ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÂÙ‡¯ÂÈ, ÂÂȉ‹ Ë Ù‡¯Ë Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÔ˘. √È Ï·Ó‹Ù˜ Û˘ÓˆÌÔÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÛÔ˘ ͷӷʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÔ˘ ÂÈÙ˘¯›·. •·ÊÓÈο ı· ÛÔ˘ ¤ÚıÔ˘Ó ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿ ÌÂÚÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó Î·È ‹Ù·Ó «‚·Ïو̤ӷ» ·fi ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈΤ˜.

∏ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ∆· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È Ù· ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ı· ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È ı· ¤¯ÂȘ ÔÏÏ¿ Ó‡ڷ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔı˘Ì›·. ªËÓ Ù· ‚¿ÏÂȘ ÙÒÚ· Ì ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ÊÙ·›Ó Û ٛÔÙ·.

µÚ›ÛÎÂÛ·È ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÌÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·Ù· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. £· ÛÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂȘ Ó· ÂÙ‡¯ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ‚¿ÏÂÈ. ªfiÓÔ ÌËÓ Î¿ÓÂȘ ‚È·ÛÙÈΤ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂȘ Ï¿ıÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ.

∆ƒπ∆∏: ∞fi ∞ı‹Ó· 11:25. ∞fi ™‡ÚÔ 12:25 ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi ∞ı‹Ó· 16:10. ∞fi ™‡ÚÔ 17:10

º·Ú̷Λ· ™‹ÌÂÚ· ¢∂À∆∂ƒ∞ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ¶··‰¿ÙÔ˘ (Ã›Ô˘ 35, Ï·Ù›· ªÈ·Ô‡ÏË), ÙËÏ: 22810-87823, ÔÈΛ·˜: 22810-87823.

∞‡ÚÈÔ ∆ƒπ∆∏ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô Ù˘ ºÏÒÚ·˜ ∞Ó‰ÚȈٿÎË (™Ù·Ì. ¶Úˆ›Ô˘ 26), ÙËÏ: 22810-82300, ÔÈΛ·˜: 2281085516.

TËϤʈӷ AÓ¿Á΢ ∞ÂÚÔÏÈ̤ӷ˜: 22810-87025 (¶ÏËÚÔÊ.OÏ˘Ìȷ΋˜, ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ), AÂÚÔÏÈÌÂӿگ˘: 22810 82255 ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·: 2281096100 ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·: 2281096112 ÕÌÂÛË ¢Ú¿ÛË: 100 ¢. ∂. ∏. (‚Ï¿‚˜): 1050 ¢. ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘: ∞Ô¯¤Ù¢ÛË (‚Ï¿‚˜): 2281082333 ⁄‰Ú¢ÛË (‚Ï¿‚˜): 2281082333 ∫. ∆. ∂. §. ™‡ÚÔ˘: 2281082575 §ÈÌÂӷگ›Ô: 2281082690 Î·È 2281088888

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô: 2281360500 ŒÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο: 166 ƒ·ÓÙ‚ԇ: 2281096523 O. ∆. ∂. (ÏËÚÔÊÔڛ˜): 11888 O. ∆. ∂.(‚Ï¿‚˜): 121 ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋: 199 ƒ∞¢πO∆∞•π: 2281086222 π.∫.∞.: 2281082440, (Ú·ÓÙ‚ԇ) 184 ¡ Ô Ì · Ú ¯ › · ∫ ˘ Î Ï ¿ ‰ ˆ Ó : 22810 83000 ¢. ∂ÚÌÔ‡ÔÏ˘: 2281098200 ¢. ÕÓˆ ™‡ÚÔ˘: 22813 60900 ¢.¶ÔÛÂȉˆÓ›·˜: 22813 61400-1 EıÂÏÔÓÙÈ΋ AÈÌÔ‰ÔÛ›·: 22810

84777 K . E . ¶ . E Ú Ì Ô ‡  Ô Ï Ë ˜ : 22810 79642- 643- 646 & 22810 81138, 81149 K.E.¶. ÕÓˆ ™‡ÚÔ˘: 22810 84569 K.E.¶. ¶ÔÛÂȉˆÓ›·˜: 22810 79484 K.E.¶. NÔÌ·Ú¯›·˜: 22810 79510 & 79515 ¶ÂÚ. NÔÙ. AÈÁ·›Ô˘: 22810 96200 ¢.O.Y. ™‡ÚÔ˘: 22810 79700 OAE¢ ™‡ÚÔ˘: 22810 81137 ¢/ÓÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ N. AÈÁ·›Ô˘, AÁÚÔÓÔÌÈÎfi TÌ‹Ì· EÚÌÔ‡Ô Ï˘: 22810 79266, Fax: 79267

∆IME™ ¶ø§H™H™ TH™ AMO§YB¢H™ BENZINH™ ™E ¶PATHPIA Y°PøN KAY™IMøN (™YPO™) HM/NIA: 13/02/2009 ¢IEY£YN™H - ™HMA KATA™THMATO™

ONOMATE¶øNYMO

EPMOY¶O§H - EKO ºOINIKA™ - EKO EPMOY¶O§H - AVIN EPMOY¶O§H - BP ¶A°O™ - AEGEAN BAPH - SHELL TA§ANTA - SHELL ¶A°O™ - REVOIL ¶A°O™ - ELIN

¶AY§O™ POY™™O™ ¶AY§O™ POY™™O™ MEMH™ POY™™O™ XA§APH™ NIKHTA™ AP°YPø POY™™OY °IøP°O™ POY™™O™ ANTøNH™ ™¶ANOY¢H™ ¢AMIANO™ °IøP°O™ ºPEPH E§¶I¢A ™ÙÔȯ›·: TÌ‹Ì· EÌÔÚ›Ô˘ K˘ÎÏ¿‰ˆÓ (22810 88742)

AMO§YB¢H 1,000 1,000 0,990 0.899 0,920 0,990 0,920 0,949 0,946


24

EÈηÈÚfiÙËÙ·

ŒÓ· Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ ÚÂÔÚÙ¿˙ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Ù· ¡∂∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ì·ı‹ÙÚȘ ÓËÛÈÒÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÈÁ·›Ô˘ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ µÔ˘Ï‹, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∫¿ÚÔÏÔ˘ ¶·Ô‡ÏÈ·, Ô˘ Â¤‰ˆÛ ÙÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙ˜. ∆Ô˘ ™∆∂§π√À πƒ™∏ ŒÓ·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë Ù˘ ¢ÔÓÔ‡Û·˜, ÙˆÓ 160 ηÙԛΈÓ, ÛÙȘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Ô˘ fï˜ ÙÈÌ‹ıËΠÂÚ‹ÌËÓ, ·ÊÔ‡ Ô Î·ÈÚfi˜ ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔ ÓËÛ›. «£· ¤ÏÂÁ· ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ¶Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÌÔ˘, fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ, fiˆ˜ ϤÌ «ÛÙËÓ ·’ ¤Íˆ» ÙË ¢ÔÓÔ‡Û· ÎÈ ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ì·È ÁÈ·Ù›. ªÂÁ¿ÏÔ Î·Ú¿‚È ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì·˜ ÌfiÓÔ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ¤‚·Ï·Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÎÈ ¤Ó· ¤ÎÙ·-

16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2009

ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ

«√È ƒÔ‚ÈÓÛÒÓ˜» Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÎÙÔ, οı ™¿‚‚·ÙÔ...», ϤÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ÛÙË ÂÊËÌÂÚ›‰·. °È· ÙÔÓ Ó·Úfi Ì·ıËÙ‹ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ·, ÏÈÁÔÛÙ¿ ·È‰È¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÔÈ ÙÚfiÔÈ „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ÂȉÈο ÙÒÚ· ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ·, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ™Ù·˘Úfi˜ Â›Ó·È ÌÂÙÚË̤Ó˜. «∞fi ÙÔ Ó· ‚ϤÔ˘Ì fiÏË Ì¤Ú· ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÂÁÒ ·ÁfiÚ·Û· ÚfiÛÊ·Ù· ¤Ó· Ì¿ÛÔ ÎÈ Ô ‰›‰˘ÌÔ˜ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÌÈ· ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·. ∞˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜ ›̷È, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ÙÔ ÁÚ·Ù˙Ô˘Ó¿ˆ: ¤¯ˆ ¤Ó· ‚È‚ÏÈ·Ú¿ÎÈ Î·È ÌÂÏÂÙÒ, ÌfiÏȘ ÙÔ ÙÂÏÂÈÒÛˆ ı· ¿Úˆ ÎÈ ¿ÏÏÔ, ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì·ı‹Ì·Ù·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηıËÁËÙ‹ ªÔ˘ÛÈ΋˜...». ™ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, fï˜, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È Û·Ó È‰È·›ÙÂÚ·. «™ÙËÓ ∞ã §˘Î›Ԣ ›̷ÛÙ ÙÚÂȘ, ÂÁÒ,

Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘ Î·È Ë ™ÔÊ›· ª·‡ÚÔ˘, fiÏÔÈ Ì ‚·ıÌÔ‡˜ 18 Î·È ¿Óˆ. ÕÏÏÔÈ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ¤ÙÔÈÌÔ: ›̷ÛÙ ϛÁÔÈ Î·È Î·ÏÔ›, ¿Ú· Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·! ∆· ‚·ÛÈο Ù· οÓÔ˘Ì fiÏ·, ¤¯Ô˘Ì ηÌÈ¿ ‰ÂηÚÈ¿ ηıËÁËÙ¤˜, Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ‰Ò...», ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. «¶·Ú¿ÔÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ˆ, Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‰Ò! ¡· ÛÔ˘‰¿Ûˆ Ì ÙÔ Î·Ïfi Î·È ÌÂÙ¿ ‚ϤÔ˘ÌÂ: ·Ó Á›Óˆ ηıËÁËÙ‹˜, ›Ûˆ˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ı· Á˘Ú›Ûˆ ÌÈ· ̤ڷ Â‰Ò ¤Ú· ›Ûˆ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ...». ªfiÓÔ˜ ÙÔ˘ οÓÂÈ Ì¿ıËÌ· ʤÙÔ˜ Ô 16¯ÚÔÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ ¶·Ú¿‚ÔÏÔ˜, Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ ∞ã §˘Î›Ԣ, ÛÙË £ËÚ·ÛÈ¿, ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. °ÈÔ˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡-Ì¿ÁÂÈÚ·, Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂ-

«™ÈÓÂÌ¿ ¤¯ˆ ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶ËÁ·›Óˆ ÁÈ· „ÒÓÈ· Î·È ÛÙË ¡¿ÍÔ, Ì›· ÒÚ· Ì ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ÏÔ›Ô, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì ÙÔ ÌÈÎÚfi\», ϤÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˜, ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙ¿Ú¯Ë Ù˘ ¢ÔÓÔ‡Û·˜, ÛÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜ "

ÚÔ˘˜ ·fi 10 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘. √ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ, ÛÙË °ã °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ʤÙÔ˜ ¤Ê˘ÁÂ, ÁÈ·

Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. «∂ÁÒ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Â‰Ò. ªÈÎÚfi Î·È ‹Û˘¯Ô Â›Ó·È ÙÔ ÓËÛ› Ì·˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÂÈ Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·, ·˜ ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·, ÙÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿ Â›Ó·È ÛΤÙË Ô‰‡ÛÛÂÈ·. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Ì·˙‡ÂÙ·È ÎfiÛÌÔ˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓ‹ - ‰Âη¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·fiÛÙ·ÛË- ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È Â›Ó·È ˆÚ·›·, ÙÒÚ· Â›Ó·È Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙÂ. ŒÓ· Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 7Ã7 Ì ٿËÙ· ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· Ì¿Ï·, ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∫ÔÌÈÔ‡ÙÂÚ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ Â‰Ò ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡ÌÂ. ªfiÓÔ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‹ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì·˙¢fiÌ·ÛÙÂ, Ó· Ù· ԇ̠ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÌÔ˘».

2577 SEL 1_24  

« «∆ ∆Ô Ô ¡ ¡· ·˘ ˘ Ë ËÁ Á › ›Ô Ô Â Â› ›Ó Ó· ·È È Ë Ë ™ ™‡ ‡Ú ÚÔ Ô˜ ˜» » ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ 6 Ӥ˜ ‰Ú¿- ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ú...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you