Page 1

•

Direktari su sUjepi aka 1m kantraLeri ne daju padatke pi!.e

NIKOLA 5 UCEC

n,kol. ,• ...,..,@ll,dtrprn ' ,'"

bog globalnc gospodarskc krizc kontrolingjc posrno unutamji gbs zd ravc ckonomijc. Za kontrolerc to jc ;cd na od najvaznijih lckcija nauccnih u krizi, ali i poruka JXlslana s Prve medunarodne konfcrencijc 0 kontroli%'U koju so II Zagrebu ovogutorka organizirali Lider i rvrtka Kognosko. Kao zascbna djelatnost kontrolingjc na globallloj razi ni vcoma vaian i potrcban u svakom ozbiljnijem poduzccu jer propitujc OStv3ruju Ii sc Ztlcrt3.lli opcra tivni i stratclki ciIjevi i prema potrebi vrnea mcnadzmc nt na pravi put. Kontrole ri bi trebali biti opei cuvnri intcresn poduzcb. - lako barataju informacijama i njimn 'hrunc' mcnadzment, kontrolc ri moraju postati sarno-

[ZJ Z

32

Lider

8. stuo:lencJ9a 2013.

stalni mcnadzcri promjcnc jef sami najbolje znaju protu m3citi posJovnu informacijll i pretvoriti jc u ndto kori.~no 7.a sve zaposlcnc - porucila jc na otvorcnju konfercncije J asm ina QCko, konzultantica Kognoska.

Novi financijasi iz kontrolinga Kontrolingje vazan Z:I <10m ace i potencij:llnc stmne ulagacc, koji njimc mogu mjcriti ucinkc svojcg ulagnnja i on im moze bin jamstvo odgovarajuccg povrata na ul07.cno. On sprceava i bijeg u netransparemost u tvrtki i prema trtistu. To je poscbno vazno II reboiji, gdje lokal ni menadzcri jnS cesto love u Illut"llome. Prva medunarodna konferencija 0 konrrolingu u ovim krajevima stoga.ie povijcsno vazna. Ne same zato sto Hrvatska za europskim trendovirna II toj djc1atnosti i'.aostaje dobrih dvadcsctak b'Odinn nego i zato da se na vrijemc post:wc zdravi temc1ji razvoja. Istraiivanjc SveuCilista

u l~u pokazuje da financijski menad7.cri iz 500 allstrijskih tvrtki oCckuju viSe od kon trolera od njih s:nnih. To pak znaci da jc novi narastaj financijaSa doSao uprnvo iz kon trolinb'll. Denis Petrovic, konzullant austrijskc i hrvatske vlade, za svojuje misijll odabrao razbijan.ie I)redrasuda 0 kontrolingu kao fllnkciji koja se razbaclljc brojkama iIi sluzi samo 7.a izmcllnavanjc tocke pokrica (engl. break-even) u pojedinoj tvrtki. - Kon trolingje kljucan u stratcikom dijclu, pob'Otovo u portfc1jnom menadimcntu i fok usu na srednjoroeno planiranje. Veza kOlllrolingn i menadimenta moi'.c sc usporcdiri s voznjom rc1ija. Vozac jc direktor, koji je manje-viSe slijep bcz informacija koje mu daje suvozac, kontroler objnsnio jc Petrovic. Osvrnuo sc i na novos!i u upravljnnju jnvnim financijama, u kojima sc, I)rema njegovu sud u, nc bi trcbale budzetirati I)lnec zaposlenih i opera-


K 0 N FER ENe I J A cava profit. Domaea publika uglavnom je pozeIjela manjc varijabilnc troskovc i ViSll cijenu proizvoda, sto je dokazalo da irna dobm innLiciju, ali i <ia se nedovoljno koristi kontrolingom. Naime, prema Usenkovim izracunima, II prosjeenom poduzceu desct posto veca prod ana kolitina poveCava dobit za 63 postO, a deset posto visa cijena povecava je za 96 posto. Isto tako <leset posto manji varijabilni traSkovi povecavaju zaradu do 42 posto, a manji fiksni traSak do 53 posto.

Navigatori kroz teska vremena Ko-

Valentin Usenkcw

Snezana Gudelj

tillni troskovi, ncgo konaean cilj; u zdravstvu hi to mogb biti prcvcncija raka iIi smanjenjc stope smrtnosti novorodeneadi. Zbog ro/,'1l Petrovic smarra da je pravo vrijcme da se stratcski kontoling uvcde u hrvalsku jaVllu upravu, a orijentil'anost na 'output' i cilj u svim austrijskim javnim djclatnostillla vcejc unescna i u austrijski ustav.

U mc<luvrcmenu kontroleri se trebaju okrcnuri privatnicima, pogotovo u scgmenru fin:lIIcija. Na tom podnLcju 5 nekoliko jcdnostavnih trikova mo/,'I.l optimirati rvrtkino poslovanje. Upravo jc takav primjer iwio Valentin Usenkov, direktor i vlasnik ruskog Consulting Servicea. Publici je prcdstavio famQznu (ormulu; prihodi minus varijabilni troskovi minus fiksni troskovi jednako profit. Zatim jc okupljcnim vla~nidllla p<x./uzt..'b rekao da ~astavc popis prioritetnih ielja, rj. zele Ii deset posto vecu prodaju, destt j>osto viSu cljenu proizvoda iii dcset I>osto manje fiksnc iIi varijabilne troskove, pri eemu svab zelja pove-

Trikovi za optimiranje poslovanja S ob-I.iro!ll na ekspcditivl10st hrvatskO/,'1l javnog scktora takve CClllO korakc vjcrojamo pricekati jos neko vrijeTlle.

liko je kontrolingvazan za motivaciju, stvaranje i od6.avanje 7.3111aha u svakodnevnom 1'0510vanju, objasnila jc SUeZaua Gud elj, direktorica maloprodajnog lanca FIS iz Tuzle. Njezilla se tvrtka. kako kaze, usudila uloziti u kontroling i sad unutar grupe kontrolcri svakogmjescca izra(luju 500 izvjeStaja 0 tlspjesnosti iz svih sektora poslovanja. Divizijskim usrrojem tvrtkaje podijeljena l1a sedam dijclova. Pri podje1i II FIS-u su pazili da svaka divizija ima jednak udio u ukupnim prihodima. Svaka ima $..1mostalne odjcle nabave, marketing::!, skladistenja, prodaje, mate r ijalnoga knjigovodstva i kontrolinga. Zbog specificnosti i slozenosti F IS-ova poslovanja ukupno poslovanje podijcljeno je i horizontalno - tla veleprodaju i maloprodaj u. - T akvo oT/,'1lnizacijsko rjescnje temelj je za izradu kontrolcrskog iskaza uspjeha po divizijama i prodajnim centr ima, koji se sasravlja svakog mjescca ' rcklaje Gude1j. Trcba reCi da je uloga kontrolera u krizi dosla do punog izra7.aja. Dragica Erculj, regionalna voditcljica rnc<1unarodnc udmgc konrrolera ICV 1.a Jugoistocnu Europu, istaknula je ncga rivan primjer iz Slovenije u kojem su tvrtke, kako bi slllanjile traSkove, masoVllo orpustale kontrolere umjeslo da SlI razm isljale 0 dohrobitima koje J onosi odjc1 konlrolinga. Sloga u buducnosti treba rusiti prcdrasude da SIl oni puki rcgistratori brojcva i omogl.lCiti im da budu uno sto jesu - navig::!tori kroz teska vremena i poticatc1ji pozitivnih promjena. [!I

Snaga HP konvergentne infrastrukture je ovdje.

Pripremite svoje poslovanje za mobilnost u buducnosti. megatrend poslovna

rje~enia

www.megatrend.com

Lider

www .liderpre5s.hr

33

Profile for kognosko.web

15-Lider_reportaza_s_1ICCC_Kontroling_Kognosko  

15-Lider_reportaza_s_1ICCC_Kontroling_Kognosko  

Profile for kognosko
Advertisement