Page 1

Terug blik


TERUGBLIK OP DE KUNSTROUTE ZEIST 2017 De opening van de gezamenlijke expositie door wethouder Marcel Fluitman op vrijdag 22 september was het begin van een nieuw evenement: de Kunstroute Zeist! Tijdens de route stelden ruim 85 kunstenaars uit de gemeente Zeist de deur van hun werkplek open voor het publiek. Sommigen deden dat alleen of met een gastexposant in het eigen atelier, anderen exposeerden hun werk in een groepstentoonstelling. De route vond verspreid over twee weekenden plaats. Aan het eerste weekend van zaterdag 23 en zondag 24 september namen meer dan 40 kunstenaars uit Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder deel op 36 locaties. Twee weken later, in het weekend van 7 en 8 oktober, toonden ruim 55 kunstenaars uit Austerlitz en Zeist hun werk op 49 verschillende locaties. Een nieuw evenement vraagt om een andere manier van organiseren. Er is dan ook hard gewerkt. Niet alleen was het doel twee, voorheen afzonderlijke kunstroutes, samen te voegen, ook werd gekeken naar mogelijkheden de organisatie te professionaliseren. Dat in de voorbereiding niet alles even vlekkeloos verliep was te verwachten. Toch kan de organisatie terugkijken op een geslaagd evenement. In deze terugblik de resultaten van een enquĂŞte die is aangeboden aan alle deelnemende kunstenaars. Van hen heeft 35% de vragenlijst ook daadwerkelijk ingevuld. Uit hun antwoorden ĂŠn de feedback die wij persoonlijk kregen, wordt duidelijk hoe de deelnemers de vernieuwde kunstroute hebben ervaren.

KUNST


KUNST

01 Ik deed mee aan de route in:

02 Aanmelden via de website vond ik:


03 De voorwaarden om deel te kunnen nemen waren:

04 De presentatie van de deelnemers op de website vond ik:


Er zijn 10 nieuwsbrieven verzonden met informatie. 05 Geef aan wat van toepassing is (meerdere antwoorden mogelijk):

100%

80%

60%

40%

20%

0%

06 De informatie die ik ontving via de nieuwsbrieven vond ik:


Op verschillende manieren is aandacht gegeven aan beide routes. 07 Hiervan heb ik de volgende gezien:

100%

80%

60%

40%

20%

0%


Aan deelnemers is gevraagd zoveel mogelijk ruchtbaarheid te 08 geven aan de kunstroute. Dat heb ik op de volgende manier gedaan:

100%

80%

60%

40%

20%

0%


De kunstroutes rond Den Dolder en Zeist zijn samen gegaan 09 en uitgebreid met Austerlitz, tot één route verdeelt over twee

weekenden. Dit vond ik:

Het startsein voor de kunstroute werd gegeven met de 10 officiële opening van de gezamenlijke expositie. Dit vond ik:

11 De gezamenlijke expositie vond ik:


12 Deelname aan de kunstroute heb ik ervaren als:

13 Het bezoekersaantal beoordeel ik als:

14 De deelnemersbijdrage vond ik:


15 Volgend jaar zou ik weer deelnemen:

16 Als ik meedoe, zou ik ook bij de organisatie betrokken willen zijn:


SAMENVATTING De enquête bood deelnemers de mogelijkheid een toelichting te geven of tips en verbeterpunten aan te dragen. Deze toelichtingen zijn niet stuk voor stuk weergegeven in deze terugblik, maar opgenomen in de conclusie. respons Aan alle deelnemers van de Kunstroute Zeist 2017 is gevraagd de enquête in te vullen. 35% van de deelnemers heeft dit ook gedaan. totaalbeeld kunstroute Van het aantal deelnemers dat de enquête heeft ingevuld, beoordeelden 89,7% hun deelname aan de Kunstroute Zeist als positief tot bijzonder positief. 10,3% van de deelnemers beoordeelde hun deelname als neutraal. Niemand heeft zijn of haar deelname als negatief beoordeelt. samenvoeging Het samenvoegen van de Route rond Den Dolder met de Atelierroute Zeist tot de Kunstroute Zeist, werd door 31% als positief tot bijzonder positief ervaren. Een groot deel beoordeelde dit als neutraal (44,8%), 10,3% had geen mening en maar 13,8% beoordeelde de samenvoeging als negatief. Interessant is voorafgaand aan een nieuwe route te onderzoeken wat de reden is van deze negatieve beoordeling. bijdrage Voor het grootste deel van de deelnemers die de enquête invulden, was de hoogte van de deelnemersbijdrage geen bezwaar (69%). bezoekersaantallen Het geschatte aantal bezoekers over de gehele Kunstroute 2017 bedroeg in totaal om en nabij de 5.500 mensen. Voor meer dan de helft van de respondenten was het aantal ontvangen bezoekers conform de verwachting of zelfs hoger dan verwacht (51,8%). Dat houdt automatisch in dat bijna de helft teleurgesteld is in het aantal bezoekers (48,2%).

samenwerking externe partners De Kunstroute Zeist had een primeur in het samenwerken met locaties die niet worden gebruikt als atelier. Met name op het gebied van communicatie is verbetering mogelijk. Zo waren de vrijwilligers van de expositiezalen van Slot Zeist niet op de hoogte van de activiteiten van de Kunstroute in de brasserie. Gevolg daarvan was dat bezoekers voor de Kunstroute op zaterdag werden weggestuurd omdat de opening van de expositie van Jan Pieter Foppen een besloten gelegenheid was. Ook op zondag werden bezoekers van die expositie niet doorverwezen naar de Brasserie waar deelnemende kunstenaars exposeerden. Een veel gehoord punt van aandacht is dat verzamelgebouwen veel en relatief gemakkelijk publiek trekken, terwijl een individuele kunstenaar meer moeite moet doen bezoekers te trekken. Het inzetten van extra locaties (de Dieptetuin, de Brasserie, het Ondernemershuis etc.) waar kunstenaars gezamenlijk exposeren, maakt de spoeling voor solo-exposanten moeilijker. Onderzocht gaat worden hoe deze extra locaties beter ingezet kunnen worden. PR en marketing: media Uit de enquête blijkt dat in het onder de aandacht brengen van de Kunstroute bij het publiek beter kan. Alle regionale media hebben de persberichten ontvangen. Dat is echter geen garantie voor plaatsing. Een wisseling in de bezetting van de redactie bij de Nieuwsbode kan hebben bijgedragen aan het feit dat de berichtgeving via deze krant moeizaam verliep. Het uitbouwen van de relatie met verscheidene redacties verdient dan ook aanbeveling. Helaas besliste de Biltse Vierklank dat het alleen aandacht besteed aan Biltse activiteiten. Voor de Stadspers gold dat allen indien advertentieruimte werd aangekocht, aandacht werd besteedt aan de Kunstroute. Het AD/Utrechts Nieuwsblad besteedde ruimschoots aandacht aan de Kunstroute, evenals lokale radio (Slotstad RTV). Aandachtspunt is dat het


COLOFON voor verschillende media niet duidelijk was dat de twee afzonderlijke weekenden van elkaar verschilden en elk aandacht verdiende. PR en marketing: deelnemers De belangrijkste ambassadeurs van de kunstroute zijn de deelnemers. Daar is nog een wereld te winnen. Voor een volgende editie onderzoekt de organisatie in hoeverre een workshop in het gebruik van sociale media een toevoeging kan zijn. frequentie De resultaten hebben de vraag opgeroepen met welke frequentie de Kunstroute Zeist moet worden georganiseerd. Het publiek kan elk najaar te kust en te keur kunstroutes bezoeken. Het is daarom de vraag of twee opeenvolgende weekenden binnen de gemeente Zeist zinvol is. Onderzocht wordt of de vorm en/of de frequentie van de kunstroute optimaal is. Het komende jaar buigt de organisatie zich uitgebreid over deze vraag. kwaliteit vs. kwantiteit Er moet kritisch gekeken worden naar de kwaliteit van de geĂŤxposeerde werken. Dit jaar werd voor het eerst de ballotage losgelaten en vervangen door een deelname-advies. Hierdoor liep de kwaliteit van de getoonde werken te sterk uiteen. Uiteraard verdient iedereen een podium. De vraag is of een kunstroute daarvoor altijd het geĂŤigende middel is. conclusie De organisatie kijkt terug op een geslaagde Kunstroute Zeist 2017. De verbeterpunten worden meegenomen in de organisatie van de route in 2018. Ook de deelnemers en de reacties uit het publiek zijn overwegend positief.

Kunstroute Zeist is een evenement van

www.cultuurzeist.nl

in samenwerking met

www.kunstenhuis.nl

(eind)redactie & vormgeving: Dees Wilgehof-Sodaar Koen Wilgehof-Sodaar www.wilgehofsodaar.nl fotografie: Mel Boas www.boasphoto.nl druk: drukkerij Donath www.donath.nl


Terugblik kunstroute 2017  

Terugblik op de Kunstroute Zeist 2017 op basis van de enquête gehouden onder de deelnemers.

Terugblik kunstroute 2017  

Terugblik op de Kunstroute Zeist 2017 op basis van de enquête gehouden onder de deelnemers.

Advertisement