Page 1

Geachte burgemeester Geachte schepenen

Tijdens de algemene vergadering van de jeugdraad van 8 december 2013 hebben wij de meerjarenplannen 2014-2019 voor de stad Sint-Truiden besproken. Dat de tijd ontbrak voor een zeer grondige analyse van deze plannen, spreekt uiteraard voor zich. Dat we slechts vier dagen de tijd kregen om zo’n omslachtig document te bespreken, dat talloze beloften over moderne communicatie, participatie en inspraak bevat, is vanzelfsprekend op enig cynisme onthaald. Al gebiedt de eerlijkheid ons te zeggen dat de oorspronkelijke deadline met maar liefst drie dagen verlaat is. De goedheid in ons probeert ons er dan ook van te overtuigen dat dit een bewijs is dat het bestuur de adviesraden echt tracht te stimuleren zoals zij graag beloven. Het feit dat dit document, ondanks de vele toepassingen die vandaag bestaan, opgesteld is in Excel en talloze slordigheden bevat (verborgen cellen, niet-ingevulde ruimtes, onsamenhangende opmaak en verscheidene herhalingen), heeft onze taak uiteraard niet makkelijker gemaakt. Dat de opmaak hiervan is uitbesteed aan een extern bureau doet dan ook niet enkel de wenkbrauwen fronsen bij de beloftes rond moderne communicatie en transparantie. Desondanks hebben wij als jeugdraad ons best gedaan om dit document zo grondig mogelijk te analyseren, samen te vatten, te presenteren en te bediscussiëren. Wij zijn dan ook enigszins trots om toch binnen de vooropgestelde termijn een advies hierover te kunnen uitbrengen. De stad Sint-Truiden kan al vele jaren steunen op een goed uitgebouwde jeugddienst waar wij als jeugdraad uiteraard zeer trots op zijn. Wij zijn dan ook verheugd dat het stadsbestuur bereid is om de kwalitatieve initiatieven die er vandaag reeds bestaan verder uit te bouwen en te optimaliseren. Dat het particulier jeugdwerk ook in de komende zes jaar financieel en logistiek ondersteund zal worden, is een grote stimulans voor al de jeugdbewegingen en jongerenorganisaties die onze stad telt. Zeer positief is dat er verder zal ingezet worden op het optimaliseren en digitaliseren van de logistieke ondersteuning, op de professionalisering van het jeugdwerk door middel van vorming, de uitbouw van het zomeraanbod en dat er aandacht is voor de integratie van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren binnen het particulier jeugdwerk. Als jeugdraad vinden wij het minstens even belangrijk dat ook ‘niet-aangesloten jongeren’ worden ondersteund in de vorm van onder andere repetitieruimtes, podiumkansen, een skatehappening en artistieke workshops. Het ondersteunen van allerlei jeugdinitiatieven blijft ook de komende jaren een prioriteit voor het stadsbestuur. Als jeugdraad kunnen wij deze plannen enkel aanmoedigen en het belang van een degelijk uitgebouwd jeugdbeleid benadrukken. Wij willen dan ook maar al te graag in de komende jaren een partner zijn om een concrete invulling te geven aan deze geplande ‘actiepunten’ en ‘acties’. We willen echter ook enkele vraagtekens in de kantlijn zetten. Al deze initiatieven hebben immers enkel kans op slagen wanneer er over verscheidene domeinen heen ook effectief wordt ingezet op jeugd. Dat het luik ‘mens’ geen concreet actiepunt ‘jeugd’ bevat, valt dan ook te betreuren. Anderzijds vrezen we ook voor het risico dat de kans gemist wordt om het jeugdbeleid naast andere instrumenten als het onderwijs, te benutten om bepaalde doelstellingen binnen dit luik te behalen. Het jeugdwerk zou immers een belangrijke rol kunnen spelen binnen actiepunten omtrent inburgeringsbeleid en maatregelen tegen discriminatie en racisme. We hopen dan ook dat het feit dat het jeugdwerk hier niet als mogelijke ‘actie’ vermeld wordt, niet betekent dat er geen oog is voor de waardevolle functie die zij hierin kunnen vervullen.


Binnen het luik ‘vrije tijd’ zijn tal van waardevolle initiatieven opgenomen. We hopen echter dat de schotten tussen de verscheidene domeinen nog meer zullen verdwijnen wanneer deze doelstellingen worden gerealiseerd. Het valt dan ook te betreuren dat het uitbouwen van jeugdverblijfsmogelijkheden, wat we op zich zeker ondersteunen, onder het actiepunt vrijetijdsinfrastructuur valt en geen deel uitmaakt van de talloze initiatieven rond toerisme. Wekelijks zijn tal van jeugdbewegingen van over heel Vlaanderen te gast in onze stad en logeren zij in onze jeugdlokalen. Ook al behoren zij misschien niet tot de groep van toeristen in de formele zin, toch dragen ook zij bij aan het toeristische imago van SintTruiden en zijn dus niet minder belangrijk. Deze jongeren gastvrij ontvangen en laten proeven van de vele troeven die onze stad rijk is, is immers ook een onderdeel van citymarketing. We hopen dan ook dat de acties in het kader van verblijfstoerisme niet beperkt zullen blijven tot de reguliere toeristische sector, maar dat ook de jeugdsector hiervan kan genieten. Door het lokaalverhuur binnen het jeugdwerk te faciliteren en mee te promoten, kan Sint-Truiden immers jonge mensen aantrekken die een positief beeld krijgen van onze stad. Het meerjarenplan maakt duidelijk dat er op allerlei gebieden ingezet wordt op vrijetijdsinfrastructuur. Reeds meermaals is gebleken hoe belangrijk jongeren hangplekken, speelbossen, veilige ontmoetingsplaatsen en een degelijke culturele en sportinfrastructuur vinden. We zijn dan ook zeer verheugd dat ook het stadsbestuur deze noden inziet en hier op wil inzetten. Wel willen we waarschuwen voor de specifieke noden van onze doelgroep. Het ontwikkelen van een speelbos is dan ook niet hetzelfde als het creëren van een gezinsvriendelijk recreatiedomein. Wanneer we uit de prioritaire doelstellingen opmaken dat er een masterplan voor het Speelhof zal uitgewerkt worden in het kader van Sint-Truiden als historische woonstad, leeft de vrees dat het jeugdwerk hier op lange termijn niet meer terecht zal kunnen. We hopen dan ook dat het Speelhof zijn functie van speelzone met een bos en weide niet zal verliezen. De vraag rijst dan ook of de ambitie om speelbossen en hangplekken voor jongeren te ontwikkelen wel volledig verenigbaar is met de ambitie om woonplaatsen en gezinsvriendelijke recreatieterreinen te ontwikkelen wanneer dit binnen hetzelfde gebied moet gebeuren. Alhoewel wij vanzelfsprekend niet tegen deze laatste ambitie zijn, willen wij er wel voor waarschuwen dat hier sprake is van twee verschillende ruimtelijke invullingen. Ontmoetingsplaatsen die geschikt zijn voor jongeren en speelbossen die op maat zijn van jeugdbewegingen, zijn dat niet altijd voor gezinnen en senioren. Omgekeerd geldt uiteraard hetzelfde. We hopen dan ook dat er aandacht is voor de verschillende noden van deze uiteenlopende doelgroepen. Ten tweede stellen we ons de vraag waarom de Gazometersite niet is opgenomen onder de initiatieven omtrent vrijetijdsinfrastructuur. Deze site zal voor jongeren immers een zeer belangrijke rol vervullen als jongerencentrum en hoort volgens ons dan ook thuis onder dit thema, eerder dan onder de noemer gezins- en kindvriendelijke initiatieven zoals dat nu het geval is. Ook het bestaan van een jeugdhuis of jongerencafé ontbreekt volgens ons in deze plannen, aangezien zij een belangrijke plaats innemen in de leefwereld van jongeren als ontmoetingsplaats en een plek om samen jeugdcultuur te beleven. Het actiepunt ‘ruimte voor jongeren en kinderen’ spreekt van veel gezonde ambitie en blijvende aandacht voor het jeugdwerk. We zijn blij vast te stellen dat de ondersteuning van het particulier jeugdwerk verder geoptimaliseerd en vooral gedigitaliseerd zal worden. De extra aandacht en ondersteuning voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren zal ongetwijfeld de integratie van deze doelgroep binnen het particulier jeugdwerk verder stimuleren. De voortzetting van het beleid omtrent milieucompetenties vinden we zeer positief. De jeugdraad hoopt echter dat het stadsbestuur bij de overdracht van het containerpark en de huisvuilophaling naar een externe partner voldoende garanties op papier zal zetten opdat het jeugdwerk ook op de lange termijn kosteloos op het containerpark terecht kan en de voordelen van de sorteermobiel en sorteerhoek zal kunnen benutten.


Bovendien hopen we dat milieucompetenties ook in bredere zin kunnen bekeken worden. De ambitie om als stad minder elektriciteit te verbruiken en slimmer om te gaan met energie, kan immers ook toegepast worden op het jeugdwerk. Naast de nodige investeringen rond brandveiligheid die de laatste jaren gedaan zijn, zal aandacht voor energieverbruik immers bijdragen tot de veiligheid van jeugdlokalen waar vaak nog sprake is van een slechte isolatie en verouderde installaties. Ten slotte stelt de jeugdraad zich als een constructieve partner op om de ambitie om communicatie verder af te stemmen op de leefwereld van jongeren, succesvol te realiseren. We zijn verheugd dat het stadsbestuur ook de komende jaren zal trachten om Sint-Truiden verder te ontwikkelen als evenementenstad en hierbij eveneens aandacht heeft voor evenementen voor de jeugd. Wel worden er vraagtekens geplaatst bij de positie die de sinterklaasparade hierbij inneemt. De jeugdraad benadrukt dat dit initiatief bedoeld is voor de kinderen en dus beter past in het luik van evenementen voor de jeugd, eerder dan bij ‘gemeenschapsvormende activiteiten’ waar het in één adem genoemd wordt met de frUitmarkt en Café Mondial die weinig betrekking hebben op kinderen. Naar de volgende editie toe hoopt de jeugdraad dan ook dat de jeugdwerkingsinitiatieven hier beter bij betrokken worden. Aangezien de jeugdbewegingen en de sinterklaasparade dezelfde doelgroep hebben, lijkt een samenwerking uiterst zinvol. Op die manier kan niet enkel de communicatie naar de jeugdwerkingen verbeterd worden, maar zijn zij ook in staat om hun werking onderling af te stemmen opdat zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van de aankomst van Sinterklaas in onze stad. Wat het laatste luik ‘ruimte’ betreft, zijn we blij dat er gewerkt wordt rond ‘Sint-Truiden als propere stad’ en er wordt ingezet op verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het meerjarenplan spreekt over een afsprakennota met taxi’s en bussen om de dorpen en het centrum van onze stad beter met elkaar te verbinden. Als jeugdraad hopen wij dat het stadsbestuur deze ambitie durft open te trekken naar jongeren. Zij zijn immers een zeer kwetsbare groep binnen het thema verkeersveiligheid. Wij hopen dan ook dat er getracht wordt om ook hen te laten mee genieten van deze afsprakennota waardoor zij zich tijdens evenementen en fuiven op een veilige en betaalbare manier kunnen verplaatsen. Door een systeem te voorzien van ‘taxi-delen’ tegen betaalbare tarieven kunnen ook kleinere evenementen hiervan genieten of kunnen jongeren die niet in het centrum wonen en voor wie fuifbussen tijdens grote evenementen geen uitweg bieden, zich toch veilig verplaatsen. De jeugdraad kijkt positief aan tegen dit meerjarenplan en hoopt dat het stadsbestuur bij de realisatie ervan rekening zal houden met de bezorgdheden zoals uiteengezet in dit advies. Wij zijn dan ook trots om namens de algemene vergadering onze medewerking te mogen verlenen aan deze plannen. Wij stellen ons alvast constructief op om de komende jaren Sint-Truiden verder uit te bouwen als ‘stad voor jongeren’. Hoogachtend, Namens de algemene vergadering,

Marijn Ghys Voorzitter Jeugdraad Sint-Truiden

Koen Salmon Voorzitter Jeugdraad Sint-Truiden

Jeugdraad advies meerjarenplan 2014 2019  

Het advies van de jeugdraad over het meerjarenplan 2014-2019. We hopen de volgende jaren Sint-Truiden samen uit te bouwen als een 'stad voor...

Advertisement