__MAIN_TEXT__

Page 1

ROKKY Romanian kodittomien koirien yst채v채t

Kodittomien koirien yst채v채t ry

2/2011


ROKKY ROKKY on Kodittomien koirien ystävät ry:n jäsenlehti. ROKKY ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 2. vuosikerta Julkaisija: Kodittomien koirien ystävät ry Vastaava päätoimittaja: Jenny Vestlund jenny@koirienystavat.com Toimituskunta: Marianna Lammi Pia Levonen Toimituksen osoite: toimitus@koirienystavat.com Osoitteenmuutokset: info@koirienystavat.com Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 50 euroa 1/2 sivu 30 euroa 1/4 sivu 15 euroa Paino: Fotosto Keskuskatu 83 10300 Karjaa Taitto: Samuli Ylikraka

SISÄLTÖ: Pääkirjoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kansainvälistä adoptioasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Koulutus: toisen koiran ottaminen. . . . . . . . . . . . . . . 6 Romanian kissat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Omistajan haastattelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8-9

Kirjoituksia lainattessa pyydetään mainitsemaan lehden nimi. Kansikuva: Marianna Lammi

Satu, joka on totta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-11 Save the Dogsin sähkeuutisia. . . . . . . . . . . . . . . 12-13 Lapsikin sen tietää . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Boralla on asiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sivun 2 kuvat: Marianna Lammi ja Johanna Leinonen Seuraava numero ilmestyy toukokuussa Nästa nummer utkommer i maj

2

Suuntaa menestykseen

ROKKY 2/2011


AUTTAMISEN TÄRKEYS

E

n tiedä kuinka monta kertaa olen saanut kuulla kysymyksen: ”Miksi autat Romanian koiria?” Useimmiten tätä kysymystä seuraa sivulause

kuten ”kun maailmalla on niin paljon kärsiviä ihmisiä” tai ”onhan Suomessakin kodittomia koiria”. En usko, että perusteluni ovat ikinä vakuuttaneet ketään mutta toisaalta olen huomannut näitä ihmisiä yhdistävän erittäin tärkeän seikan: he eivät itse ole yleensä aktiivisia missään avustusjärjestössä. En usko, että olen kertaakaan tavannut vapaaehtoistyöntekijää, joka olisi kritisoinut toista vapaaehtoista tämän hyväntekeväisyyskohteen valinnan vuoksi. Uskon, että kaikille vapaaehtoisille tärkeintä on se, että ylipäätään auttaa eikä se, ketä auttaa. Miksi meitä auttajia kyseenalaistetaan muttei

Jenny Vestlund

niitä, jotka eivät ylipäänsä auta ketään tai mitään? Mieti kuinka paljon ihmeitä saisimme maailmassa aikaan, jos kaikki vain välittäisivät jostakin – oli se jotain sitten lapsia, eläimiä, luonto, kodittomuutta, köyhyyttä tms. Oletko ikinä ajatellut tätä? Ovatkohan kaikki ne, jotka minulta kysyvät miksi autan Romanian koiria ikinä ajatelleet tätä? Moni teistä on varmasti kuulut saman kysymyksen ja siihen voi olla vaikea vastata. Ja se on ok. Aina ei voi vakuuttaa koko maailmaa omilla vakaumuksilla. Tärkeintä on, että muistaa yllä olevan ajatuksen. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että uskotte yhdistykseemme sekä työhömme. Haluan myös kiittää kaikkia vapaaehtoisia ympäri maailmaa, riippumatta siitä minkälaisen hyväntekeväisyyskohteen olette valinneet. Halu auttaa yhdistää meidät, se riittää minulle.

VIKTEN AV ATT HJÄLPA

J

ag vet inte hur många gånger jag har fått frågan ”varför hjälper du hundar i Rumänien?”. Till denna fråga tillkommer ofta en bisats i form av ”det finns ju så mycket lidande människor i världen” eller ”vi har ju hemlösa

hundar i Finland också”. Jag tror jag aldrig har lyckats övertyga någon av dessa människor med mina argument, men å andra sidan har jag märkt att det finns en viktig sak som förenar dessa människor: de är oftast själva inte aktiva i någon hjälporganisation. Jag tror inte jag en endaste gång har stött på en volontärarbetare som har kritiserat en annan volontär för dess val av understödsobjekt. Jag tror nog alla vi volontärer ändå tycker att det viktigaste är att man hjälper, inte vem man hjälper. Varför är det vi som de facto hjälper som blir ifrågasatta och inte de som inte hjälper någon eller något överhuvudtaget? Tänk vilka underverk vi kunde göra tillsammans i denna värld om alla bara brydde sig om någonting - oavsett om detta någonting är barn, djur, natur, hemlösa, svält, fattigdom etc. Har du tänkt denna tanke någon gång? Har de människor som frågar mig varför jag hjälper hundarna i Rumänien tänkt denna tanke någon gång? Säkerligen har flera av er fått samma fråga som jag och ni kanske inte riktigt vet vad ni ska svara. Det är okej att inte ha ett svar. Man kan inte alltid frälsa hela världen med det man själv tror på. Det viktigaste är att man kommer ihåg andemeningen ovan. Jag vill tacka er alla för att ni tror på vår förening och det vi gör. Jag vill tacka alla volontärer runt om i världen, oavsett vilket välgörande ändamål ni valt. Vi förenas av viljan att hjälpa, det räcker för mig.

ROKKY 2/2011

3


Kansainvälistä adoptioasiaa eläinsuojelukonferenssisssa

13. kertaa järjestetty ICAWkonferenssi kokosi tänä vuonna

Adoptioilla tappaminen

vältetään

noin 250 eläinsuojelun ammat-

tettynä laajamittaiseen sterilointi- ja valistustoimintaan palvelee myös koko koirayhteisöä.

tilaista ja vapaaehtoista kolmen

Adoptiot eivät olleet Save the

– neljän päivän ajaksi Latvi-

Dogsin suunnitelmissa, ennen kuin

an pääkaupunkiin Riikaan. KKY

sterilointiohjelma pakotti mietti-

osallistui tapahtumaan nyt kol-

mään, mitä tehdä koirille jotka ka-

matta kertaa, ja yhdistyksen pu-

dulle palautettuina kuolisivat nope-

Kansainväliset adoptiot perustu-

heenjohtaja toimi myös yhtenä

asti ja joita saapui tarhalle katkea-

vat siihen epätasapainoon, joka val-

konferenssin puhujista.

mattomana virtana. Sterilointioh-

litsee maan x kodittomien koirien ja

Vastuussa kahden tai useamman maan koirista

Konferenssin johtava ajatus on,

jelma uhkasi katketa lyhyeen, ellei

maan y koirattomien kotien välillä.

että yhteistyöllä voidaan jonakin

sitten terveitä eläimiä ryhdyttäisi

Koirattomuus voi olla tietyntyyppis-

päivänä saavuttaa maailma, jossa

lopettamaan. Tässä tilanteessa Sara

ten koirien heikkoa saatavuutta (ku-

yhtäkään tervettä koiraa tai kissaa

neuvotteli ensin pienten koirien

ten pikkukoirat Italiassa) tai täydel-

ei lopeteta sen vuoksi, että niille on

adoptiosta Italian pohjoisosaan ja

listä kulkukoirapopulaation ja lähes

mahdotonta löytää hyvä ja vastuul-

vähän myöhemmin hän löysi ruotsa-

täydellistä löytökoirien puuttumista

linen koti.

laisesta Hundhjälpen-yhdistyksestä

(kuten Suomessa). Absoluuttista

Tänä vuonna konferenssissa kä-

väylän saattaa myös keskikokoisia

kodittomuutta ei kuitenkaan tavoi-

siteltiin ensi kertaa koirien kansain-

ja isoja koiria viettämään koiranar-

teta milloinkaan. Ajatuksena se on

välisiä adoptioita. Jo toisen kerran

voista elämää.

yhtä mahdoton kuin yhteiskunta ilman yhtään vasten sääntöjä toimi-

Save the Dogsin puheenjohtajaa

Sittemmin adoptiomaiden jouk-

Sara Turettaa pyydettiin esiinty-

koon on lisätty Sveitsi ja Suomi.

mään konferenssiyleisölle, ja tänä

Laajentumisesta huolimatta kukaan

Kun koiria tuodaan ”ongelma-

vuonna hänen kanssaan lavalle nou-

ei ole riittävän naiivi uskoakseen,

maasta” ”auttajamaahan”, vastuu

si myös Kodittomien koirien ystävien

että adoptoimalla poistettaisiin koi-

on kannettava toiminnasta molem-

puheenjohtaja Jenny Vestlund.

rat Romanian kaduilta. Kyseessä on

missa maissa. Jos koirien siirtämi-

yksilöön kohdistuva apu, joka yhdis-

sessä hätiköidään, taudit saattavat

4

Suuntaa menestykseen

vaa ihmistä.

ROKKY 2/2011


levitä, vastaanottajamaankoirien terveys vaarantua ja lähettäjämaan koirien maine heikentyä siinä määrin, että adoptioluvut romahtavat. Siksi Sara painottikin, että lähettäjä tiedostaa kantavansa koirasta vastuuta senkin jälkeen, kun koira on lähtenyt kotimaastaan ja omistussuhde on vaihtunut. Tämä tarkoittaa, että kaikki mahdollinen tieto koiran menneisyydestä ja tilasta lähtömaassa on kerrottava avoimesti. Ikävät yllätykset vahingoittavat molempien mainetta. Vastaanottajamaan taas on vastattava koirasta, mikäli se tarvitsee

Avoimuus ja kirjalliset sopimukset

laisen palkkaamista arvioimaan ja sosiaalistamaan koiria pidettiin erit-

adoptiokodissaan apua tai jos se ei jostakin syystä voisi jäädä sinne.

mien estämiseksi. Myös ammatti-

Sara ja Jenny puhuivat myös so-

täin suositeltavana. Siten vältytään

Koska Suomen eläintautitilan-

pivanlaisen yhteistyökumppanin

myös

ne on yksi maailman parhaista,

löytämisestä. Molemmat totesivat,

rien suosimiselta ja tähdätään par-

tartuntatautiriskit on otettava to-

että kaikista yksityiskohdista ei

haiten adoptioon soveltuvien koirien

sissaan. Tietoinen tartuntatautien

tarvitse olla yhtä mieltä, mutta on

sijoittamiseen.

maahantuominen niistä puhtaaseen

tiettyjä kysymyksiä, joista kahden

KKY antaa nykyään luovutussopi-

maahan ei juuri saanut ymmär-

järjestön tulee ajatella samoin, tär-

muksen yhteydessä romanialaisen

rystä konferenssiin osallistuneilta

keimpänä tietenkin toimintaidea. Li-

eläinlääkärin lausunnon, jossa il-

eläinlääkäreiltä. Suomeen tulevien

säksi yhteistyö saattaa alussa lähteä

moitetaan koiran lähtömaa, koiral-

koirien terveystarkastusohjelma on

liikkeelle aivan ystäväpohjalta, mut-

le suoritetut rokotukset ja toimen-

laadittu yhdessä Romanian, Suomen

ta koska asiat saattavat muuttua

piteet sekä koiran romanialaisen

sekä esimerkiksi ICAW-konferens-

paljonkin, yhteisistä velvoitteista ja

eläinlääkärin yhteystiedot. Kaikki

siin osallistuneiden eläinlääkäreiden

vapauksista olisi syytä laatia kirjal-

koirat saapuvat Suomeen steriloitui-

suositusten perusteella.

linen sopimus tulevaisuuden ongel-

na tai kastroituina.

henkilökohtaisten lempikoi-

Elokuusta 2011 lähtien Save the Dogsin eläinlääkäri täyttää myös terveystarkastuslomakkeen, jossa hänen on määrä ilmoittaa, onko koiran elintoiminnoissa, silmissä, korvissa, nivelissä, liikeradoissa tai ihoissa mitään poikkeavaa, onko koirassa aiemman sairauden merkkejä tai muita terveyden kannalta merkittäviä oireita.

TEKSTI: MARIANNA LAMMI KUVAT: SELENA DELFINO JA SAMULI YLIKRAKA (Romaniasta adoptoituja koiria kesällä 2011)

ROKKY 2/2011

5


K

US

UT

L OU

Toisen koiran ottaminen on aina helppoa – vai onko?

Esitämme lähes aina toiveen,

Puhuttaessa koiran luontees-

Jos haluaa varmistaa, että uu-

että yhdistyksemme kautta koiran

ta yleisemmällä tasolla on tarpeen

den koiran tuominen laumaan su-

adoptoivalla perheellä olisi jo kotona

ottaa huomioon myös dominanssi.

juu mahdollisimman mutkattomasti, on syytä ennakoida. On esimerkiksi

toinen koira. Tämä helpottaa Roma-

Nykytieteessä ei tunneta dominans-

niasta tulleen koiran sopeutumista

si-termiä samalla staattisella tavalla

hyvä, että koirat saavat tutustua en-

uuteen kotiinsa ja antaa myös mah-

kuin ennen. Dominanssi riippuu kah-

sin neutraalissa ympäristössä kodin

dollisuuden tärkeään kanssakäymi-

desta eri tekijästä: siitä, kuka toinen

ulkopuolella, minkä jälkeen siirry-

seen lajitoverin kanssa. Pari asiaa

yksilö on ja kuinka motivoitunut eläin

tään sisälle kotiin. Koirien ruokaku-

pitää kuitenkin huomioida, ennen

on saamaan sen, mitä se haluaa. Esi-

pit ja pedit kannattaa alussa pitää

kun tuo uuden koiran sellaiseen ko-

merkiksi koira, joka on hyvin domi-

vähän matkan päässä toisistaan,

tiin, jossa on koira jo entuudestaan,

noiva ruoan suhteen, ei välttämättä

jottei riitoja synny turhaan. Jos rii-

varsinkin jos kyseinen koira on ollut

ole sitä lelujen suhteen. Arkikieles-

tatilanteita näyttää aiheutuvan sel-

ainoana koirana pidemmän aikaa.

sä puhutaan kuitenkin dominoivas-

laisista resursseista kuten leluista

ta koirasta, jos se käyttäytyy usein

tai puruluista, ne kannattaa poistaa

Koira on laumaeläin, sen me

dominoivasti montaa eri koiraa koh-

kokonaan ensimmäisten viikkojen

kaikki tiedämme. Romaniassa koi-

taan, ja päinvastoin alistuvasta koi-

ajaksi ja sen jälkeen antaa niitä koi-

rat asuvat tarhaoloissa isoissa lau-

rasta, jos se on alistunut monessa eri

rien käyttöön eri huoneissa ja aina

moissa ja ovat tottuneet siihen,

tilanteessa monelle eri koiralle.

valvonnan alla. Sama pätee lenkkei-

että ympärillä on aina muita koiria.

lyyn – jos ongelmia esiintyy, kan-

Kadun kasvatit ovat tämän lisäksi

Näiden seikkojen perusteella

nattaa koiria käyttää aluksi ulkona

enemmän taipuvaisia turvautumaan

kannattaa siis pohtia, minkälainen

eri aikoihin ja hitaasti totuttaa niitä

muihin koiriin pelokkaissa tilan-

tuleva lauma saattaa olla. Jos oma

yhteislenkkeilyyn.

teissa kuin ns. tavalliset kotikoirat.

koira on (yllä olevaa määritelmää

Kun koira seuraa, mitä sen lajito-

käyttäen) kovin dominoiva, ei ole

Tärkein asia on kuitenkin aika.

verit tekevät ja matkii niiden käy-

järkevää ottaa toista vahvasti domi-

Jos olettaa, että kaikki sujuu alus-

töstä, puhutaan mallioppimisesta.

noivaa koiraa uudeksi laumanjäse-

ta lähtien moitteettomasti, voi olla

Mallioppiminen on erityisen tärkeää

neksi, mutta ei myöskään korostu-

että itse pettyy tilanteeseen. Sil-

pelkotilanteissa koiran huomatessa

neen alistuvaa koiraa.

loinkin pitäisi jaksaa muistaa olevan

toiselta koiralta, että tietty ärsyke ei

ihan normaalia, että alussa koetaan

olekaan vaarallinen. Tällä tavalla ko-

Aina kun olemassa olevaan lau-

vaikeita hetkiä eikä riitatilanteilta

tikoira voi auttaa uutta rescuekoiraa

maan tuodaan uusi koira, syntyy

voi täysin välttyä. Koira kuitenkin

sopeutumaan nopeammin uuteen

aivan uusi lauma, ja on täysin luon-

on - kuten tekstin alussa todettiin

elämään Suomessa.

nollista, että ensimmäisinä kuu-

- laumaeläin, ja luultavasti koirien

kausina jokainen joutuu hakemaan

sopeuduttua ja totuttua toisiinsa ne

Mallioppimisen vuoksi kannat-

uudestaan oman paikkansa. Omille,

nauttivat toistensa seurasta aivan

taa ensin arvioida omaa koiraa ja

vanhoille koirille se tarkoittaa lisään-

eri tavalla, kuin mitä me ihmiset

sen käytöstä, ennen kun päätetään,

tynyttä kilpailua kaikista resursseis-

pystymme niille tarjoamaan.

minkä koiran haluaa adoptioida it-

ta (ruoka, huomio, ulkoilutus), eikä

selleen ulkomailta. Jos oma koira on

se välttämättä ole kaikkien mieleen.

esimerkiksi kovin arka, ei yleensä

Kaikille koirille on annettava run-

JENNY VESTLUND

ole kannattavaa tuoda toista arkaa

saasti aikaa sopeutua, ennen kuin

Kirjoittaja on opiskellut ongelmakoira-

koiraa samaan yhtälöön.

on syytä harkitakaan luovuttamista.

kouluttajaksi Suomen Eläinkoulutuskes-

Yleensä asiat korjaantuvat loppujen

kuksella.

lopuksi itsestään.

6

Suuntaa menestykseen

ROKKY 2/2011


Romanian kissat Heinäkuussa 2011 tein Romaniassa sykähdyttävän löydön: EU:n

vät pennut vaativat veronsa, mikä heijastuu suoraan kissan ikään.

rahoittamalla roskienlajittelupaikalla eli arviolta 50 kissaa, suuri osa

Kissoja ja erityisesti kissanpen-

Kodittomien koirien ystävät

niistä pentuja. Kun kulkukoirat oli

tuja hylätään tarhalle lähes tauotta.

haluaa jatkossa tarjota tu-

tapettu Cernavodasta, kissat kirjai-

Tavallista on, että ne on vieroitettu

kijoilleen entistä paremman

mellisesti valtasivat kaupungin.

emästään aivan liian varhain. Pie-

mahdollisuuden myös kisso-

nimmät pennut ovat hädin tuskin

jen auttamiseen. Hyviä keino-

Kukaan ei tiedä, kuinka paljon

parin vuorokauden ikäisiä, jolloin

Romaniassa on kulkukissoja. Niitä

niillä ei ole mitään mahdollisuuksia

arvioidaan kuitenkin olevan miljoo-

selviytyä saati kasvaa kotikissoiksi.

nia, enemmän kuin kodittomia koi-

Ne kissat, jotka voidaan pelastaa,

ria. Kissojen laskeminen on lähes

muuttavat Save the Dogsin kissa-

mahdotonta, eivätkä esimerkiksi

taloon, mistä käsin ne etsivät uutta

kaupungit näe mitään syytä pitää

kotia Italiasta tai Sveitsistä. Suo-

kirjaa tappamistaan kissoista. Myös

meen kissoja ei adoptoida, vaikka

yksityiset ihmiset listivät kissoja

yksittäisen kissan maahantuonti ei

varsin surutta.

mahdotonta olekaan.

ja ovat: · kissan steriloinnin kustantaminen (15€) · pienten virikelelujen lahjoittaminen erityisesti kissanpentujen iloksi · uuden eläinsuojelukeskus Footprints of Joyn uuden kissatalon rakentamisen tukeminen

Romanialaisten tuntema epä-

vapaavalintaisella lahjoituksella

luulo mustia koiria kohtaan äityy

MARIANNA LAMMI

helposti raa’aksi väkivallaksi mustien

(tekstin pohjana on käytetty ELL Roxa-

kissojen kohdalla, sillä niiden todella

na Toporin ja STD:n puheenjohtaja Sara

uskotaan aiheuttavan huonoa onnea.

Turettan suullisia tiedonantoja) SAMULI YLIKRAKA

Save the Dogs toteuttaa kissojen kanssa samanlaista ”steriloi ja vapauta” -ohjelmaa kuin kulkukoirienkin parissa. 30–40 % kuukausittaisista steriloinneista tehdään kissoille. Tämä onkin tärkeää, sillä matemaattisesti laskettuna yksi kulkukissanarttu tuottaa jälkeläisineen seitsemässä vuodessa käsittämättömät 420 000 pentua. Kuolleisuus on tietenkin runsasta. Romaniassa kissat kuolevat paitsi nälkään tai myrkkyyn myös autojen alle sekä tarttuviin sairauksiin kuten kissaruttoon, immuunikatoon (FIV), klamydiaan ja kissan leukoosivirukseen (FeLV). Nartuilla jopa kolmesti vuodessa synty-

ROKKY 2/2011

7


AJA

ST MI

O

Omistajan haastattelu: Alexa ja lauma

Koirien adoptoiminen ulkomailta

Kaikki alkoi sattumasta. Bim

ulos lähtiessä niiden ”pukemiseen”

Suomeen on yhä yleisempi ja tun-

saapui Suomeen yllättäen kolmella

kuluu varmaan vähemmän aikaa

netumpi ilmiö. Moni tuntee jonkun,

jalalla kinkaten. Se oli jo toipunut

kuin koiran takin pukemiseen. Reip-

jos ei muuta, niin kummin, serkun,

kolarista Viipurissa, mutta meno

pautensa vuoksi Alexa ja Dor eivät

kaiman, naapurin, jolla on rescue-

tarhalla yltyi liian rajuksi ja polvi

myöskään jää muiden jalkoihin mil-

koira ulkomailta. Pääsääntöisesti

murtui uudelleen ennen muuttoa

lään lailla, Dor on yleensä ensim-

koirat ovat perussessejä, hyväluon-

Suomeen. Ennuste uuden leikkauk-

mäisenä joka paikassa.

teisiksi ja terveiksi havaittuja. Suo-

sen onnistumisesta ei ollut häävi,

messa on kuitenkin vielä harvinais-

joten eläinlääkäri kehotti totuttau-

Oliko vaikea saada tietoa ja

ta, että joku ehdoin tahdoin haluaa

tumaan ajatukseen siitä, että jalka

apua, kun hankit apuvälineitä

tarjota kodin fyysisesti rajoitteiselle

joudutaan amputoimaan. Leikkaus

koirillesi?

koiralle. Nyt saamme tutustua koi-

kuitenkin onnistui ja Bim sai pitää

ranomistajaan, joka on antanut ai-

jalkansa, mutta tätä kautta tutus-

Tietoa erilaisista apuvälineistä

van uuden elämän jo peräti kahdel-

tuin koiran kuntoutukseen ja aloin

ja niiden valmistajista löytyy hel-

le liikuntarajoitteiselle Romaniasta

tutkia mitä mahdollisuuksia tällai-

posti internetistä, ja Facebookista

tuodulle koiralle. Hyvät lukijat -

sella koiralla on elää mahdollisim-

olen löytänyt myös yhteisöjä, joista

Tarja Saaranen ja lauma.

man normaalia elämää. Bim ei voi

saa käytännön vinkkejä. Apuväli-

tehdä pitkiä lenkkejä ja sen nivelet

neet olen tilannut itse, mutta niiden

tarvitsevat koko ajan erityistä huol-

sovittamiseen tarvitaan osaavan

toa, mutta enhän minä agilitytäh-

eläinlääkärin apua.

Ketkä kaikki laumassanne vaikuttavat?

teä ollutkaan etsinyt.

Suomessa ajatus koirien apuväli-

Koirat Vega n. 7-8 v. ja Bim n.

Siitä kiinnostus sitten kasvoi, ja

neistä on vielä outo ja niiden käyt-

9-10 v. Viipurista. Autokolarin seu-

mitä enemmän opin, sitä selvem-

täminen osoittautui myös eläin-

rauksena Bimin polvi on ruuvattu

mäksi tuli että itselleni on ihan

lääkäripiireissä olevan eettisesti

kasaan ja sillä on lonkkanivelen

sama millainen koira kotiin tulee,

kiistanalainen kysymys. Etsimisen

dysplasia. Alexa 2-vuotias ja Dor

olkoon vaikka viisijalkainen tai kak-

jälkeen kuitenkin löytyi sellaisiakin

noin 2-vuotias Romaniasta. Alexal-

sipäinen, kunhan se on luonteel-

eläinlääkäreitä, jotka ovat innos-

ta on pahoinpitelyn vuoksi ampu-

taan porukkaan sopiva. Kaikki ne

tuneita oppimaan ja kokeilemaan

toitu toinen etujalka ja se käyttää

ovat kuitenkin yhtä rakkaita.

uutta ja auttamaan myös ns. vam-

proteesia. Dor on kärsinyt autokolarin seurauksena selkärangan murtuman ja takapään halvaantu-

maisia koiria. Miten arki sujuu? Kuinka koirat sopeutuivat apuvälineisiin?

misen ja käyttää koirien pyörätuo-

Miten ihmiset suhtautuvat, kun näkevät teidät ulkoilemas-

lia. Lisäksi meillä on kissat Smilla ja

Kun rutiineihin on tottunut niin

Jalo, molemmat löytökissoja Suo-

arkeen kuuluu paljon vähemmän

mesta. Myös Jalo on löytynyt auton

sa?

työtä kuin itsekään oletin. Koirat

Yleisin reaktio on tuijotus. Avoi-

alle jääneenä, mutta sen liikuntaa

tottuivat apuvälineisiinsä suhteelli-

mimmat ihmiset tulevat kysele-

rajoittaa lähinnä karvismainen lais-

sen nopeasti. Alexa viipottaa pro-

mään mitä on tapahtunut ja miten

kuus. Smillan liikuntaa taitaa rajoit-

teesiinsa kanssa huoletta mutta

koirat pärjäävät, jotkut ovat liikut-

taa vain mielikuvitus…

esimerkiksi talvitakistaan se ei oi-

tuneet jopa kyyneliin asti. Toises-

kein tykkää.

sa ääripäässä ovat sitten ne, jotka

Mikä sai sinut antamaan kodin erityistarpeisille koirille?

8

Dorilta kesti pyörätuoliin tottumi-

syyttelevät eläinrääkkäyksestä vie-

nen vain muutaman päivän! Kotona

lä siinäkin tilanteessa kun näkevät

ollessa apuvälineitä ei käytetä, ja

Alexan ja Dorin leikkimässä iloises-

Suuntaa menestykseen

ROKKY 2/2011


ti. Siltä varalta kannattaa pitää tas-

mioida koiran erityistarpeet, esi-

Terveisesi rescueväelle ja yh-

kussa eläinsuojeluvalvojan numero,

merkiksi rappusiin tarvitaan ramp-

distyksille, jotka auttavat koiria

jonka voi sitä tarvitsevalle ojentaa

pi. Ennen adoptiopäätöstä on hyvä

ulkomailla?

ja kehottaa soittamaan. Rutina lop-

tietysti myös opiskella asiaa että

puu yleensä siihen.

tietää mitä vaihtoehtoja on olemassa ja mihin pitää varautua.

Mitä erityisadoptiota suunnittelevan tulisi mielestäsi huomioida, ennen kuin hankkii koi-

Nostan hattua kaikille jotka sitä työtä tekevät. Erilaisia erityisadoptioita Suo-

Mitä nämä koirat ovat opettaneet sinulle?

ran?

meen on ollut jo paljon, ja toivoisin että rohkeammin adoptiolistalle otettaisiin myös näitä ihania koiru-

Arvostus koiria kohtaan on enti-

leita joiden vammat näkyvät pääl-

Ensimmäiseksi tietysti tulee mie-

sestään kasvanut; on uskomatonta

lepäinkin. Ne jos jotka ovat kotinsa

leen sama asia, joka koskee kaikkia

miten sopeutuvaisia ja positiivisia

ansainneet, enkä epäile hetkeä-

muitakin rescuekoiria, eli koiraa ei

ne ovat kaiken kokemansa jälkeen.

kään, etteikö myös Suomesta löydy

pidä ottaa säälistä. On hyvä selvit-

Erityisesti niiden elämänhalu on

monia avarasydämisiä ihmisiä.

tää itselleen, miksi haluaa antaa

ollut koskettavaa, ja itselleni jo-

Lisäksi toivoisin yhdistysten yh-

kodin tällaiselle koiralle, sillä sitä

kainen koira on yhtä täydellinen ja

distävän voimansa erityisadoptioi-

tullaan varmasti kysymään moneen

jokainen elämä yhtä arvokas. Näil-

den osalta niin, että esimerkiksi Ro-

kertaan. Ihmisten reaktioihin tulee

lä koirilla on kadehdittavaa sinnik-

maniaan saataisiin edes yksi tarha,

siis myös varautua, ja omien teke-

kyyttä, hyvin kuvaavia ovat jonkun

jossa olisi liikuntarajoitteisiin koiriin

mistensä takana on oltava valmis

keksimät sanonnat ”specially abled”

perehtynyt hoitaja ja asianmukai-

seisomaan.

ja ”handicapable”.

set tilat sekä ortopediaa tunteva

Toisekseen koiran hoitaminen

eläinlääkäri tavoitettavissa.

voi alkuvaiheessa niellä rahaa – se kannattaa Suomeen tultuaan käyt-

Kiitos Tarja ja koirat haastattelusta.

tää täydellisessä tutkimuksessa ja pyytää suomalaisen eläinlääkärin lausunto. Pitää muistaa sekin, että toistaiseksi voi olla vaikea löytää ymmärtäväistä lääkäriä ihan lähitienoilta. Edessä voi olla myös kallis leikkaus ja sellaisten apuvälineiden hankkiminen, joita mikään vakuutus ei korvaa, tosin näiden kulujen kattamiseen voi hyvällä onnella saada apua etenkin ulkomaisilta erityisadoptioihin erikoistuneilta rescueyhdistyksiltä. Aikaa liikuntarajoitteisen koiran hoitamiseen on varattava vähän enemmän kuin perussessen hoitamiseen, mutta tuskin enempää kuin kisakoiran huoltamiseen. Kotiympäristössä tulee luonnollisesti huo-

ROKKY 2/2011

9


Satu, joka on totta

E

räässä kauniissa auringonkukkien maassa valittiin kerran kuninkaaksi julma ja häikäilemätön mies, jonka sydän oli tehty kovasta ja kylmästä kivestä.

K

uningas haali itselleen nopeasti kaiken vallan, ruuan ja maan suurenmoiset rikkaudet jättäen alaisensa köyhyyteen ja kurjuuteen. Suojellakseen omaa selustaansa hän palkkasi pelottavan armeijan, joka värväsi kätyreitä ympäri maata vakoilemaan jokaista kansalaista. Jos joku valitti ääneen kuninkaan julmuutta tai kovaa kohtaloaan, sotilaat saapuivat hakemaan purnaajan kuninkaan kalseaan vankityrmään.

K

uninkaan alaisille ei jäänyt paljon muuta kuin kodit ja niiden kasvimaat hengenpitimiksi. Ne riittivätkin hyvin vaatimattomaan elämään. Kuningas ei kuitenkaan ollut tyytyväinen, sillä hänen rahakirstunsa eivät tällä tavoin täyttyneet.

N

iinpä kuninkaan armeija hääti ihmiset kodeistaan ja ajoi heidät maan kaupunkeihin työskentelemään saastuttavissa tehtaissa, jotka tappoivat metsien eläimet, jokien kalat ja laskivat mustan suruhunnun jokaisen työläisen kasvoille.

I

hmiset menettivät kotinsa. Isot perheet pakotettiin jakamaan pienet ullakkohuoneet keskenään. Kukin sai muutaman tunnin unta kovalla makuulaverilla. Lapset ja aikuiset tekivät yötä

10

päivää töitä likaisissa tehtaissa, mutta silti saattoi käydä niin, että joku kuoli nälkään.

I

hmiset eivät jaksaneet välittää perheen eläimistä. Moni ajatteli, että laskemalla eläimen kadulle sille annetaan edes pieni mahdollisuus pelastua. He eivät huomanneet, että laskiessaan rakkaat eläimensä kaduille heidän sydäntensä yksi sopukka muuttui yhtä kiviseksi kuin kuninkaan.

S K

iitä lähtien kaikki näkivät nälkää eikä kukaan luottanut toiseensa, saattoihan vaikka oma äiti olla kuninkaan kätyri. aunis auringonkukkien maa vaikutti tuhoon tuomitulta, kunnes vuosikymmenten kuluttua joukko rohkeita nuoria prinssejä ja prinsessoja päätti haastaa kuninkaan kaksintaisteluun. Yltäkylläisyydessä elänyt ilkeä kuningas ei ollut enää vuosiin muistanutkaan kärsiviä alaisiaan ja huomasi liian myöhään, mitä oli meneillään.

P

rinssit ja prinsessat valtasivat kuninkaan linnan köyhän ja väsyneen kansan avulla. Yhteisellä päätöksellä ilkeä kuningas ja kuningatar päätettiin surmata. Kuninkaan mestauspäivästä tuli maan suurin juhlapäivä.

J

uhlien jälkeen elämän piti jatkua maassa. Nuoret prinssit ja prinsessat lupasivat yhdessä lähteä ajamaan köyhien ihmisten asiaa. Ihmiset saivat taas muuttaa vanhoihin koteihinsa ja viljellä vanhoja kasvimaitaan. Nekin, jotka halusivat jäädä kaupunkiin, saivat isomman

Suuntaa menestykseen

ROKKY 2/2011


asunnon ja lyhyemmät työpäivät tehtaissa. Hiljalleen elämä muuttui paremmaksi, ja perunankuorien sijasta pöytään katettiin ruuaksi kokonaisia perunoita.

M

utta osan alamaisista nuoret prinssit ja prinsessatkin unohtivat: kaikki ne koirat, kissat ja hevoset, jotka oli hylätty omilleen kaikkein vaikeimpina aikoina. Kaikki ne olivat jo kuolleet, mutta ennen kuolemaansa ne olivat saaneet koiranpentuja, kissanpoikasia ja varsoja, jotka vuorollaan olivat myös saaneet pentuja, poikasia ja varsoja. Aikain saatossa eläimiä oli kehkeytynyt miljoonittain maan kaduille ja kujille, ne olivat muodostaneet tavallaan oman armeijansa, joka oli surkea, onneton ja pelätty.

E

läimet oli ajettu kodeistaan aivan kuten ihmisetkin aikoinaan. Ne olivat nähneet nälkää, kärsineet kylmyyttä ja toisten vääryyttä aivan kuten ihmisetkin. Nyt ne olivat ongelma, kivi ihmisten uuden, hienomman elämän kengässä. Ne muistuttivat läsnäolollaan kaikesta siitä köyhyydestä ja kurjuudesta, jonka ihmiset olivat kokeneet.

jäi jäljelle jotakin. Hän levitti alamaistensa sydämeen kylmän kohdan, samanlaisen kuin hänen oma sydämensä oli, kova ja kylmä. Se kylmä kohta sokeutti ihmiset ja esti heitä näkemästä, että vaikka kuningas on mestattu, pahat teot ja vääryys jatkavat kuningaskunnassa.

S K

e kylmä kohta esti ihmisiä näkemästä, mikä on kaunista, oikeaa ja rakkaudenarvoista tässä maailmassa.

auniissa auringonkukkien maassa elää yhä edelleen valtavan paljon onnettomia eläimiä. Ne odottavat, että jonakin päivänä joukko nuoria, rohkeita prinssejä ja prinsessoja voisi nousta puolustamaan niitä aivan kuin silloinkin, kun ilkeä kuningas syöstiin vallasta. Ne ovat odottaneet jo pitkään, ja niiden riveissä on suuria aukkoja, mutta ne jaksavat uskoa, että vielä jonakin päivänä kirous saadaan kumottua.

TEKSTI: MARIANNA LAMMI KUVITUS: SAMULI YLIKRAKA

M I

oni halusi unohtaa kadulla elävät eläimet kokonaan, ja niiden ihmisten sydämissä kylmä kohta kasvoi tuuman verran. lkeä kuningas oli nimittäin langettanut kirouksen alamaistensa ylle ennen mestaustaan. Hän oli vuosikymmenten ajan yrittänyt tehdä itsestään kuolemattoman, ikuisen, kaikkien aikojen pelottavimman ja kammottavimman kuninkaan. Vaikka hänet surmattiin, hänestä

ROKKY 2/2011

11


Save the Dogsin sähkeuutisia

Romania antoi kulkukoirille kuolemantuomion

Save the Dogs vakavissa talousvaikeuksissa

tiedustelivat, haluaisimmeko ottaa heiltä vastaan lyhyen animaatiofilmin heidän lopputyö-

22.11.2011 Romanian parla-

Italian valtion talouskriisi on

nään opinahjostaan Lybeckerin

mentti hyväksyi lain, joka käy-

jäädyttänyt karhunosan Save

opistosta. Hyvin nopeasti pää-

tännössä antaa jokaiselle Ro-

the Dogsin lahjoituksista. Kun

tettiin, että tilaisuus käytetään

manian pormestarille oikeuden

suurimmat rahoittajat ovat ve-

romanialaisten valistamiseen, ja

määrätä omistamattomat koirat

täytyneet pois, järjestöä uhkaa

käsikirjoitus yhden kadulle syn-

tapettavaksi päättämällään ta-

joukko isoja muutoksia toimin-

tyneen pennun elämästä omaan,

valla. 72 h –säännön ansiosta

tamalliin. Lähiaikoina Save the

avarakatseiseen perheeseen al-

koira on luvallista tappaa vain

Dogs joutuu päättämään, kes-

koi muodostua.

kolmen vuorokauden säilytyksen

keytetäänkö uuden eläinsuoje-

Romaniankieliset ääninäytteli-

jälkeen, mikäli koira käyttäytyy

lukeskus Footprints of Joyn ra-

jät löysimme Romaniasta Animal

aggressiivisesti.

kentaminen sakkojenkin uhalla

Life Sibiu -yhdistyksen avulla,

On todennäköistä, että tappa-

vai karsitaanko eläimille tarjot-

joka tekee aktiivista valistus-

miseen turvautuvissa kaupun-

tavista ilmaisista steriloinneista

työtä omalla toiminta-alueellaan

geissa koirat tulkitaan aggres-

ja ensiavusta. Päivitämme ver-

Transilvaniassa.

siivisiksi varsin heppoisin perus-

kossa aktiivisesti Save the Dog-

tein ja että valtaosa Romanian

sin taloustilannetta.

kaupungeista siirtyy nyt koirien tarhaamisesta niiden tappamiseen. Kodittomien koirien ystä-

vuonna käytettäväksi järjestöille ja kouluihin ympäri Romaniaa.

Vuonna 2012 panostetaan valistukseen

vät suunnittelee toista mielenosoitusta vastustamaan koirien

Animaatiota tarjotaan ensi

Save the Dogs on palkannut puolipäiväisesti valistustyön koordinaattorin ensi vuoden

Kodittomien koirien ystävät

alusta lukien. Hän on yhteiskun-

sai syksyllä tarjouksen, josta oli

tatieteiden maisteri Alexandra

Laki ei kuitenkaan pakota tap-

mahdoton kieltäytyä. Media-as-

Florea. Alexandran äiti on jo

pamaan kodittomia koiria, vaan

sistenttiopiskelijat Hanna Mä-

vuosia ollut töissä Save the Dog-

tekee sen ainoastaan sallituksi.

kinen ja Päivi Martiskainen

silla ja aihepiiri on hänelle sitäkin

tappamista tammikuulle 2012.

HANNA MÄKINEN

12

Suuntaa menestykseen

ROKKY 2/2011


SAMULI YLIKRAKA

kautta hyvin läheinen. Alexandra

puolensa koordinaatiokyvyn.

Olemme nyt sopineet yhdes-

odottaa innolla pääsevänsä tosi-

Eugenia vapautti paikan uu-

sä hevostensuojelusta vastaavi-

toimiin ja hyödyntämään myös

delle hevoselle, joka pelastetta-

en eläinlääkäreiden Roxanan ja

uutta valistusvideota.

neen talven aikana. Kodittomien

Raulin kanssa, että keräämme

koirien ystävät kiittää Eugenian

vuoden 2012 alusta varoja omis-

Eugenia kuoli yllättäen,

kummeja, jotka tarjosivat pie-

tettujen hevosten madottamista

paikka avautui uudelle pelas-

nelle taistelijalle kahdeksan hy-

varten. Madotus on nopea toi-

tettavalle

vää kuukautta. Save the Dogs

menpide, joka kohentaa hevos-

on valmis pelastamaan uuden

ten hyvinvointia huomattavasti

Rokky 1/2011:ssa kerroimme

hevosen heti tilaisuuden tullen.

Eugenia-tammasta, joka pelastettiin väkivaltaiselta omistajaltaan tämän vuoden keväällä. Eu-

Madotuskampanja auttaa omistettuja hevosia

genia nukkui pois marraskuussa

Otamme myös vastaan matolääkkeitä Suomesta. Jos haluat auttaa, ota yhteyttä Mariannaan,

oltuaan sairas vain yhden päivän

Save the Dogsin toiminta-alu-

ajan. Kuolinsyyksi epäillään neu-

een hevosten elintaso on surkea.

rologista vammaa, sillä Eugeniaa

Hevosia on kuitenkin vaikea aut-

oli lyöty toistuvasti päähän, min-

taa, koska köyhillä ihmisillä on

kä seurauksena toinen silmä oli

tapana myydä hevosille annettu

sokeutunut. Päivää ennen kuole-

ruoka, loimet ja muut varusteet

maansa Eugenia menetti oikean

eteenpäin.

ROKKY 2/2011

ja edistää koko yhteisön hygieniatasoa.

marianna@koirienystavat.com.

KOONNUT: MARIANNA LAMMI

13


Lapsikin Save thesen Dogsin tietää sähkeuutisia Keskustelimme 4-5-vuotiaiden lasten kanssa koirista ja niihin liittyvistä ilmiöistä.

Tässä muutama lasten suusta tullut fakta, jotta me aikuisetkin tietäisimme, mikä on asioiden laita: Sekarotuinen: ”siin on niinku eri rotuja”

”jos koirassa on eri värejä, se on silloin sekarotuinen”

Katukoira:

”et koirahoitaja hoitaa koiria”

”et koira on kadulla yksin”

Rescuetoiminta: ”et ollaan koiran kanssa reissussa” Koiran adoptio: ”koira annetaan jollekin toiselle” Koiravero: ”sellanen, et koira ei saa mennä auton alle” Matokuuri: ”koira ei saa ottaa matoa, se on myrkkyä” Hammaskivi: ”meijjän koiralla on hammaskiviä!” Trimmata: ”koira ei saa kakata eikä repiä verhoja” Polkuantura: ”et koira ei saa pyöräillä” Kirsu: ”et koiraa kutittaa” Juoksuaika: ”et koira juoksee isännän kaa lenkillä” Vesikauhu: ”jos koira menee kylpyyn, vaik se pelkäis vettä ni sille tulee hyvä väri” Karkeakarvainen: ”et koiralla on sisällä karheeta ja se on kovin karvanen”

Lapset kertoivat myös muutaman rotukoiran ominaisuuksista: Vinttikoira = se on aina vintillä ja vahtii Ajokoira = ajaa autoa ja lehmiä Paimenkoira = paimentaa heppoja Kääpiökoira = se on kääpiö. Pikkunen kääpiökoira, joka onkin susi. Mä oon nähny yhdessä ohjelmassa! Irlanninsusikoira = se paimentaa ja roduttaa kaikkia Mäyräkoira = kaivaa luuta kuoppaan, ettei mäyrä löydä sitä Villakoira = Niit on isoja ja pieniä ja ne on villasia Kultainennoutaja = ottaa kultaa ja vie sen kotiin Suomen pystykorva = kato, on ranskoja ja kiinoja.. tää on sit niinkun suomen koirannimi!

Ja lopuksi tuli kysymys haastattelijalle: ”Miks sä kysyt näitä, eksä muka tiä. Sullahan on koiria?”

14

Suuntaa menestykseen

ROKKY 2/2011


Boralla on asiaa: Jouluisia ajatuksia Päivät, viikot, kuukaudet, jopa vuo-

ja sisaruksensa alkavat puhua kai-

poikien piirileikistä. Sehän kuluu

det kuluvat niin nopeasti. Emännän

kenmaailman tavaroista, joita he

jouluun!

mielestä liian nopeasti. Se laskee

haluavat jouluna.Ja emäntä huokai-

joskus meidän ikävuosia ja kauhiste-

lee kiireisena samalla jonkun aidon

On myös toinen asia, jota en ym-

lee, että minäkin täytän tammikuus-

joulun sanoman perään.

märrä. Joka joulu isäntä lähtee

sa viisi vuotta. Emännän mielestä

juuri ennen h-hetkeä kioskille Ollaan lauman kesken kuunneltu

”veikkaamaan”, ”hakemaan autoon

toisella korvalla joulusatuja ja niis-

bensaa” tai ”auttamaan naapuria”,

sä usein tanssitaan piirissä kuusen

vaikka jouluna pitäisi olla yhdes-

Minua ei ajan kuluminen hötkäytä

ympärillä. Vaikka emme ymmärrä,

sä. Sitten sillä aikaa tulee sellainen

- mikäs tässä ollessa ja taas joulua

miksi puu tuodaan sisälle, meidän

outo punahattuinen karvanaama

odotellessa! Ensimmäisen jouluni

lauman pojat ovat kuitenkin sisäis-

mörisemään meidän kotiin! Minua

muistan aina. Kiltit ihmiset Cernavo-

täneet tuon piirileikin oikein tosis-

ainakin pelottaa, vaikka siltä saakin

dassa olivat ottaneet minut ja sisko-

saan; aina, kun sisälle tuodaan jou-

herkkupaketteja. Siskoni Cristina

ni turvaan ja sain ruokaa!

lukuusi, pojat alkavat tanssia piiris-

ei pelkää. Se meni viime jouluna-

minä tulin vasta äsken Suomeen, ja silloin olin yksivuotias.

sä sen ympärillä ja samalla pissiä

kin iloisesti hyppimään vasten! On

Ensimmäistä joulua seuranneet

siihen. Niillä on sellainen kisa, että

se rohkea! Saa nähdä uskaltaisinko

joulut ovatkin olleet sitten hieman

kuka ruikkii korkeammalle. Ja sitten

minäkin tänä vuonna.

erilaisia. Aistin aina hienoista jän-

tulee emäntä ja ajaa pojat pihalle.

nitystä ilmassa, kun pikkuisäntäni

En tiedä miksi emäntä ei tykkää

Joulu tuoksuu ja maistuu niin hyvältä, että tulen ihan surulliseksi, koska kaverini tarhalla eivät vielä saa kokea näitä ihania elämyksiä, vaikka ovatkin turvassa. Entäs sitten ne, jotka eivät ole päässeet kadulta turvaan... Emäntä sanoo juttelevansa sille tyypille usein, jonka synttäreitä jouluna vietetään, että jos se voisi auttaa. Kunpa voisikin! Mistähän emäntä sen tuntee? On kuulemma aika kuuluisa kaveri.Taidan minäkin jutella sille muutaman sanan...tai siis haukahduksen. Oikein rauhallista ja ihanaa joulua kaikille ja toivotaan,että ensi vuonna moni nyt vielä tarhalla oleva kaveri pääsee viimeistään jouluksi kotiin.

Bora

Romanian rinsessa

ROKKY 2/2011

15


Annatko jo yritysten rahaa Kodittomien koirien ystäville Sharewoodissa? Sharewood on suomalainen hyväntekeväisyysmedia, jossa lahjoitat mainostajien rahaa valitsemallesi avustuskohteelle vastaanottamalla mainoksia. Vastalahjaksi saat ystäviä, palkintoja ja hyvää mieltä. Sharewoodiin rekisteröityminen ja palvelun käyttäminen on täysin maksutonta. Mitä enemmän teet hyvää Sharewoodissa, sitä vehreämmäksi kasvaa oma Sharewoodin metsäsi. Käytännössä Sharewoodissa on kerrallaan 1-3 mainosta, joita klikkaamalla kerran päivässä kerää Kodittomien koirien ystäville 5 snt per mainos per päivä. Lisäksi arpaonnen suosiessa myös avustuskohde palkitaan vähintään 10 % arpapalkinnon hinnasta. Vuodessa ahkera klikkailija voi kerätä noin 50€ avustuskohteelleen. Tällä hetkellä KKY:n tukijamäärä Sharewoodissa on jo ylittänyt 350 rajapyykin, ja kaikki yhdessä voimme saada aikaan todella merkittäviä summia.

Liity Sharewoodin hyväntekijöiden joukkoon ja vinkkaa siitä mediasta kaikille tuttavillesikin!

Auta meitä auttamaan!

Profile for Kodittomien koirien ystävät ry

Rokky 2 2011 web  

Rokky 2 2011 web  

Advertisement