__MAIN_TEXT__

Page 1

ROKKY Romanian kodittomien koirien yst채v채t

Kodittomien koirien yst채v채t ry

1/2011


ROKKY ROKKY on Kodittomien koirien ystävät ry:n jäsenlehti. ROKKY ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. 2. vuosikerta Julkaisija: Kodittomien koirien ystävät ry Vastaava päätoimittaja: Jenny Vestlund jenny@koirienystavat.com Toimituskunta: Marianna Lammi Pia Levonen Toimituksen osoite: toimitus@koirienystavat.com Osoitteenmuutokset: info@koirienystavat.com Ilmoitushinnat: 1/1 sivu 50 euroa 1/2 sivu 30 euroa 1/4 sivu 15 euroa Paino: Fotosto Keskuskatu 83 10300 Karjaa Taitto: Tanja Lupari Samuli Ylikraka

SISÄLTÖ: Pääkirjoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Me olemme KKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5 Hylätyistä aaseista vammaisratsuiksi. . . . . . . . . . . 6-7 Mistä on Romanian kulkukoiralainsäädäntö tehty . . 8-9 Omistajan haastattelu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Koiran aggressiivinen käytös johtuu usein pelosta . . 11

Kirjoituksia lainattessa pyydetään mainitsemaan lehden nimi. Kansikuva: Samuli Ylikraka

Kaikella on aikansa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Valin tarina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Save the Dogsin sähkeuutisia. . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Boralla on asiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sivun 2 kuvat: Samuli Ylikraka Seuraava numero ilmestyy joulukuussa Nästa nummer utkommer i december

2

Suuntaa menestykseen

ROKKY 1/2011


PIENI YHDISTYS - SUURIA TEKOJA

K

un perustin Kodittomien koirien ystävät - Hemlösa hundars vänner yhdistyksen neljä vuotta sitten en voinut ajatella, että se tulisi vaikutta-

maan niin monen ihmisen elämään. En voinut edes unelmoida, että niin moni ottaisi yhdistyksen tarkoituksen sydämen asiakseen ja että niin moni pätevä henkilö tarjoaa apuaan toiminnan kehittämiseksi siihen muotoon, missä se tällä hetkellä on. Yhdistyksemme ei vieläkään ole kovin suuri, ainakaan jäsenten lukumäärästä päätellen, mutta sitäkin aktiivisempi. Jos haluat tutustua meihin paremmin voit tehdä sen sivuilla 4-5, joilla esitellään yhdistyksen aktiiviset jäsenet. Yhdistyksellämme on tällä hetkellä monta uutta, jännittävää projektia meneillään. Erityisen ylpeitä olemme eläinterapiaohjelmasta vammaisille lapsille Bukarestissa. Se on projekti, jota nyt rakennamme yhdessä Save the Dogsin sekä muiden sponsoroiden avulla. Neljä aasia Cernavodan pelastuskeskuk-

Kesäterveisin,/ Sommarhälsningar,

sesta on koulutettu vammaisratsastuskäyttöön ja ne ovat jo kahden kuukauden ajan tuottaneet paljon iloa Don Orione -keskuksen lapsille. Lue tästä lisää

Jenny Vestlund

sivuilta 6-7. Kodittomien koirien ystävät auttaa Romanian kovia kokeneita eläimiä ja on jo todistanut sen, että pienikin yhdistys pystyy suuriin tekoihin. Pitämällä tätä lehteä kädessäsi myös sinä olet mukana kirjoittamassa yhdistyksen onnistumistarinaa. Eikö ole mahtava tunne?

Liten förening - stora gärningar

N

är jag för fyra år sedan skickade in registreringsblanketten för Kodittomien koirien ystävät - Hemlösa hundars vänner rf förstod jag inte

att föreningen skulle komma att påverka så många människors liv. Jag hade inte ens kunnat drömma om att så många skulle ta till sig föreningens syfte och att jag skulle få hjälp av så många duktiga och kompetenta personer att utveckla verksamheten till det den är idag. Vår förening är inte heller idag speciellt stor, åtminstone inte om man ser till antalet medlemmar, men vi är desto aktivare. Om du vill lära känna oss

aktiva medlemmar lite bättre kan du bläddra till sidorna 4-5. Föreningen har idag många nya, spännande projekt på gång. Det vi kanske är mest stolta över är ett djurterapiprogram för handikappade barn i Bukarest som vi nu håller på och startar upp tillsammans med Save the Dogs och andra sponsorer. Fyra åsnor från räddningscentret i Cernavoda kommer att skolas in till terapiridning och de kommer att sprida mycket glädje bland barnen på Don Oriones barnhem. Läs mer om detta på sidorna 6-7. Hemlösa hundars vänner hjälper de utsatta djuren i Rumänien och har redan bevisat att även en liten förening kan utföra stora gärningar. Genom att hålla denna tidning i din hand är även du med och skriver denna förenings framgångssaga. Är det inte en härlig känsla?

ROKKY 1/2011

3


Me olemme Kodittomien koirien ystävät ry

KKY ry PetExpossa 2011. Ylähäällä Johanna, Vas, Marjo ja Martti, Pia ja Fidel, Minna ja Tessu, Marianna ja Ilona, Sini ja Samuli. Kuvasta puuttuvat Jenny, Kristina, Heidi, Rita, Miia ja Arja

KKY ry PetExpossa 2011. Ylhäällä Johanna, (vas.) Marjo ja Martti, Pia ja Fidel, Minna ja Tessu, Marianna ja Ilona, Sini ja Samuli. Kuvasta puuttuvat Jenny, Kristina, Rita, Miia ja Arja.

Pieni joukko ihmisiä puurtamas-

Aktiivisinta asioiden hoitoaikaa

ta ole, vaikka joskus epäilee itsekin

sa tärkeän asian puolesta; siinä

tuntuu monelle meistä olevan yö,

omaa mielenterveyttään kaiken

KKY ry lyhykäisyydessään. KKY

kun omat arjen velvollisuudet on

kiireen ja ikävien asioiden keskel-

on toki myös isompi joukko sa-

ensin hoidettu. Joskus saamme

lä. Onneksi myös positiivisia asioita

man asian puolesta ajattelevia

kiukkuisia meilejä, kun emme ehdi

löytyy!

ihmisiä; ilman yhdistyksen jäse-

vastata heti tai kun emme voi vas-

Yhdistyksen hallituksessa vuonna

niä, kummeja ja tukijoita emme

tata soittopyyntöihin. Mutta kun

2011 toimivat puheenjohtaja Jenny

olisi KKY.

kerromme puhuvamme kaikki pu-

Vestlund, jäsenet Pia Levonen ja

helut omaan laskuun ja että mei-

Kristina Smulter sekä varajäsen

ässä jutussa avaamme hie-

livastaukset viipyvät, koska emme

Marianna Lammi. Hallitus päättää

T

man verhoa, jonka takaa löy-

aina ehdi edes koneelle, kiukkuiset-

muun muassa yhdistyksen linjauk-

tyvät ne ydinpuurtajat ja vapaaeh-

kin ymmärtävät ja kysyvätkin seu-

set sekä suunnittelee kannanotot

toiset, jotka huolehtivat yhdistyk-

raavaksi: miten jaksatte ja ehditte?

ja kampanjat. Hallituksen toimin-

sen käytännön asioista ilman omaa

Sitä ihmettelemme itsekin, mutta

nan tekee haastavaksi jo jäsenten

toimistoa ja firman puhelinta, oman

tätä vapaaehtoistyötä tehdään suo-

pitkät välimatkat: Jenny ja Kristina

leipätyön ohella uhraten käytännös-

raan sydämestä ja kutsumuksesta.

asuvat Vaasassa, Pia ja Marianna

sä kaiken vapaa-ajan, joka on sit-

Heikompien hätä on niin konkreetti-

Helsingissä. Yhdistyksen on perus-

ten pois omalta perheeltä, lemmi-

nen, että emme voi sulkea silmiäm-

tanut Jenny vuoden 2007 lokakuus-

keiltä ja harrastuksilta.

me. Tälle tielle kun lähtee, ei paluu-

sa. Keväällä 2008 astui mukaan Pia

4

Suuntaa menestykseen

ROKKY 1/2011


ja seuraavana vuonna Marianna.

hommaan liittyy sekä hienoja että

niasta ja muualta maailmasta saa-

Kristina on ollut mukana alusta asti.

vähemmän hienoja hetkiä. Samu-

daan kotisivuillemme suomenkie-

Pia toimi yhdistyksen puheenjoh-

li ja Marianna myös suunnittelevat

lisessä muodossa. Arjan ja hänen

tajana vuosina 2009 ja 2010. Hän

yhdistyksen esitteet ja muun mate-

miehensä perheeseen kuuluvat koi-

vastaa edelleen koirien sijoituk-

riaalin sisältöineen aina dokumen-

rat Charlie, Raul, Romeo ja Rosie,

sista Suomeen ja toimii perheiden

teista tavallisiin flaijereihin. Yhdes-

joista kolme viimeisintä ovat Roma-

adoptioyhteyshenkilönä. Jos haluat

sä kaksikko jakaa kahden romania-

niasta. Arjan ja Markin perheeseen

adoptoida koiran, on Pia se henkilö,

laisen koiran vanhemmuuden. Mo-

kuului myös Sony, jo Sateenkaari-

jonka kanssa asiaa lähdetään työs-

nelle onkin tullut tutuksi pikkuiset

sillalle lähtenyt Romanian-koira.

tämään. Hänet tapaatte usein myös

Onni ja Ilona, jotka ovat usein ta-

kentällä. Pialla itsellään on lasten

pahtumissa mukana edustamassa.

Uusimmat yhdistyksemme aktiivit ovat koirakummivastaava Rita

ja hamstereiden lisäksi laumassaan

Lentokenttähenkilöinä toimi-

Kärki ja kotihoitovastaava Miia

kuusi koiraa, joista neljä on tullut

vat Sini Salmenniemi ja Minna

Lindberg. Rita hoitaa yhteydet

Romaniasta.

Pääskysaari. Minnan koirat ovat

kummien ja yhdistyksen välillä.

Jenny, seitsemän koiran (jois-

Laika Romaniasta ja Veera Suomes-

Kummikoirien kuulumiset Roma-

ta kolme Romaniasta) onnellinen

ta. Minnan lähipiiristä löytyy lisää

niasta välittyvät Ritan kautta, ja

omistaja, toimii puheenjohtajuu-

romanialaisia koiria, Tessu ja Pon-

uudet kummit asioivat luonnollises-

den lisäksi yhdistyksen rahaston-

tus. Sini hoivaa kotonaan miehen-

ti hänen kanssaan. Ritan laumaan

hoitajana, webmasterina ja ongel-

sä kanssa Virosta tullutta Nekku-

kuuluvat espanjalainen rescuekoira

makoirakouluttajana. Hän pakertaa

kissaa, joka huolehtii, että emäntä

Iina ja suomalainen chihu Pinja.

kansainvälisten yhteyksien parissa

pääsee aamuin illoin ulos käve-

Miia on toiminut hätäapuna, kun

ja huolehtii, että myös muut saa-

lylenkille. Lentokenttähenkilön arki

jollekin koiralle on tullut akuutti

vat ajoissa tietää kampanjoista ja

on boksien kuskaamista kentälle

kotihoitotarve, ja Heidin keskityt-

uutisista maailmalta. Aikaa vievin

kukonlaulun aikaan ja koirien luo-

tyä lastenhoitoon Miia jatkaa ko-

homma Jennyn harteilla on yhdis-

vuttamista omistajille Suomessa.

tihoitovastaavana. Miian laumaan

tyksemme kaksikieliset kotisivut.

Hommaan kuuluu myös automat-

kuuluvat kouluikäisen pojan lisäksi

Kaikki tekstit, kuvat ja päivitykset

koja, parkkimaksuja ja raskaiden

Lotta-koira ja melkoinen parvi ak-

siirtyvät sivuillemme Jennyn kaut-

kuljetusboksien nostelua, mutta

vaariokaloja. Keväällä Miia saattoi

ta.

siinä pääsee myös todistamaan ih-

rakkaan romanialaisen Helminsä

Eläinsuojeluvalvojanakin toimi-

misten ja koirien onnellisia kohtaa-

Sateenkaarisillalle. Suru on suuri,

nut Kia on ollut mukana yhdistyk-

misia. Luovutuspaperit, matokuurit

mutta Helmi lähti rakastettuna ko-

sessä alusta asti ja hoitaa nyt tär-

ja omistajanoppaat koirien uusille

tikoirana. Surutyön jälkeen perhee-

keää sihteerin virkaa. Kiia huolehtii,

omistajille huolehtivat Sini ja Min-

seen saapui Romaniasta pikkuriikki-

että yhdistyksen asiat tallentuvat

na.

nen Erika-koira.

muistiin koneelle ja paperille. Hän

Johanna Leinonen toimi ennen

KKY:n messuapuna ja vakimat-

vastaa myös yhdistyksen nettikau-

muun muassa yhdistyksen lento-

kaajana toimii muun muassa Marjo

pasta. Kian kotona hääräävät koirat

kenttäpäivystäjänä, mutta muutet-

Bäckström. Marjon laumaan kuu-

Zorro ja Rasmus.

tuaan Helsingistä Tampereelle hän

luu aikuistuvien lasten lisäksi neljä

Tiedottaja ja tapahtumavastaava

on toiminut KKY:n Tampere-tiimin

koiraa: Martta, Repe ja Martti Ro-

Marianna hankkii yhdistykselle nä-

vetäjänä ja edustanut yhdistystäm-

maniasta ja Ronja Suomesta.

kyvyyttä, laatii tiedotteita tärkeistä

me erilaisissa tapahtumissa. Johan-

Tällä porukalla on hyvä toimia

asioista, osallistuu aktiivisesti erilai-

nan arkea piristää Virosta tullut res-

yhdessä Romanian kaltoin kohdel-

siin tapahtumiin miehensä Samu-

cuekoira Josu.

tujen eläinten hyväksi.

lin kanssa ja pitää yhteyttä moniin

Y h d i s ty k se n

k ä ä nt ä j ä

Arja

yhteistyötahoihin. Samuli taltioi fil-

Woods huolehtii siitä, että ruotsin-

mille Romanian tilannetta, ja tähän

ja englanninkieliset uutiset Roma-

ROKKY 1/2011

Teksti: Pia Levonen

5


Hylätyistä aaseista vammaisratsuiksi

Kodittomien koirien ystävät ry:n ja Save the Dogsin toiminnan lähtökohtana on aina ollut koko yhteisön huomiointi ja auttaminen. Vuoden 2011 alussa Save the Dogs teki yhdessä Kodittomien koirien ystävien kanssa uuden aluevaltauksen, kun neljästä eteläromanialaisesta aasista koulutettiin Romanian ensimmäiset eläinterapeutit ja vammaisratsut.

A

asien omistajat edustavat Ro-

manian köyhällä maaseudulla taval-

mille laitumille päästetyt aasit. Ny-

maniassa yhteiskunnan köy-

linen näky.

kyisten 58 aasin joukosta valittiin

hälistöä. Köyhyys, kouluttamattomuus ja kaiken kattava niukkuus tarkoittavat aasin elämässä vakavaa aliravitsemusta, raskasta työtä,

Footprints of Joy ja Don Orione – kaksi suojasatamaa

Elizabeth Svendsen Foundationin asiantuntijoiden avulla neljä terapiatarkoitukseen soveltuvinta yksilöä. Don Orione on melko tyypillinen

kehnoja varusteita ja hoidon ja tar-

Etelä-Romanian aasien kannal-

vammaisille suunnattu lastenkoti

peiden laiminlyöntiä.

ta Save the Dogsin ja The Donkey

2000-luvun Romaniassa, sillä se on

Omistajalleen aasi on pelkkä vält-

Sanctuaryn vuonna 2007 alkanut

ulkomaalaisten hallussa. Tässä bu-

tämätön paha, johon suhtaudutaan

yhteistyö oli valtava mullistus, jon-

karestilaisessa lastenkodissa asuu

kuin koneeseen tai laitteeseen. Aasi

ka seurauksena liki sata aasia on

18 lasta kymmenen vuoden iän mo-

on kimpale lihaa, jonka voi aina

saanut uuden elämän, jos mukaan

lemmin puolin. Don Orione –keskuk-

korvata uudella, kun edellisen voi-

lasketaan 58 Cernavodan Footprints

sen lapsilla esiintyy muun muassa

mat ovat ehtyneet. Senpä vuoksi

of Joy –nimisessä turvakeskukses-

Downin syndroomaa, kaksi- ja ne-

uupuneiden aasien piiskaaminen ja

sa nyt elävää aasia sekä 21 Italiaan

liraajahalvaannusta, autimia, perso-

väkivaltainen pakottaminen on Ro-

muuttanutta ja lisäksi jo vihreäm-

nallisuushäiriöitä sekä älyllisen kehi-

6

Suuntaa menestykseen

ROKKY 1/2011


tysvamman muotoja. Terapia-aasit ovat myös lähistöllä sijaitsevan kunnallisen lastenkodin 17 autistisen asukkaan käytössä. Siipirakennuksessa sijaitsee lisäksi vanhainkoti.

Aasi voi auttaa monella tapaa Eläimen tasainen, harmoninen askellus, toisen elävän olennon hoivaamisesta ja koskettamisesta sekä kosketuksesta seuraava mielihyvä, vapaana oleskelevien eläinten liikkeiden ja toimien seuraamisesta koituva rentoutuminen ja haltioituminen ovat tuntemuksia, joista kaikki ihmiset nauttivat. Liikuntakyvyttömälle hevosen tai aasin liikkeen kokeminen on erityisen stimuloivaa. Sosiaalisesti ja emotionaa-

Save the Dogsin puheenjohtaja Sara Turetta ja yksi lastenkodin asukeista ihailevat ulkona laiduntavia aaseja.

lisesti rajoittuneet lapset ja nuoret

sä. Terapia on räätälöity jokaiselle

ylpeydenaihe, sillä sen avulla voim-

kykenevät myös luomaan eläimeen

Don Orionen asukkaalle erikseen

me nostaa väheksytyn aasin arvos-

suhteen silloinkin, kun vastaava

yhdessä lemmikkiterapiaohjaajan

tusta ja auttaa samalla ihmisryh-

luottamus ja kiintymys toiseen ih-

sekä asukkaan henkilökohtaisen oh-

mää, joka on edelleen Romaniassa

miseen olisi mahdotonta.

jaajan kanssa. Aasien mukavuutta

näkymätön, unohdettu ja vaiettu.

varten on palkattu oma, erillinen

Haluamme osoittaa, että eläinten

hoitaja puolipäivätyöhön.

ja ihmisten hyvinvoinnin ja oikeuk-

Aaseista kaksi on koulutettu ratsastusterapiakäyttöön ja kaksi lemmikkiterapiatarkoitukseen, mikä tarkoittaa, että lapset ja nuoret voivat kykyjensä mukaan hoivata, sili-

Tavoitteena sytyttää kipinä eläinterapiaan

sien ajaminen kulkee käsi kädessä, sen sijaan että ne sulkisivat toisensa pois.

tellä, helliä ja viettää aikaa aasien

Ensimmäiset kaksi vuotta päärahoi-

Toiveemme luonnollisesti on, että

kanssa. Lisäksi erikoisvarustelluissa

tuksesta vastaa italialainen Fonda-

pilottihankkeemme innoittaisi myös

kärryissä neliraajahalvautuneiden

zione Paideia ja pääorganisaattorina

muita tahoja hyödyntämään eläin-

tai aasin selkään liian isojen lasten

toimii Save the Dogs. Kodittomien

ten tuottamaa terapiaa Romaniassa

on mahdollista päästä nauttimaan

koirien ystävien rooli on huoleh-

ja ulkomailla. Cernavodan uuteen

liikkeestä ja kierrellä tiluksia.

tia aasien ylläpidosta ja hyvinvoin-

eläinsuojelukeskukseen on suunni-

Aaseja käytetään lasten terapias-

nin taloudellisesta turvaamisesta.

teltu myös laajamittaista eläintera-

sa runsaasti muun muassa Britan-

Etsimmekin neljälle pioneerityötä

piatoimintaa, ja henkilökunnan kou-

niassa, Ranskassa ja Espanjassa.

tekevälle aasille kummeja, jotka

luttaminen on jo käynnistynyt.

Rauhallinen, säyseä ja kokoonsa

kustantaisivat aasien ruokaan ja

Don Orionessa asuu puolestaan

nähden voimakas ja kestävä aasi on

hoitoon liittyvät kulut. Kahden vuo-

nyt 18 onnellista lasta ja neljä tyyty-

mitä erinomaisin terapiakäyttöön;

den kuluttua projektin olisi tarkoitus

väistä aasia - hyvä saavutus sekin.

mikään ei todista sitä paremmin

toimia Save the Dogsin ja Koditto-

kuin aasien selässä ilosta kiljahte-

mien koirien ystävät ry:n saamilla

Teksti: Marianna Lammi, KKY:n

levat lapset.

lahjoituksilla.

hevoseläinten suojelun vastaava

Aasit työskentelevät lasten ja

Terapia-aasiprojekti on kaikille

nuorten kanssa neljä tuntia päiväs-

siihen osallistuville toimijoille suuri

ROKKY 1/2011

Kuvat: Alessio Mesiano

7


Mistä on Romanian kulkukoiralainsäädäntö tehty?

Aimo annoksesta korruptiota Käytäntö ja tutkimukset osoittavat, että kulkukoirat eivät katoa tappamalla. Kuitenkin Romanian parlamentaarikot puoltavat nyt ajatusta, että Romaniassa ryhdyttäisiin jälleen verilöylyihin. Romanian kaupungit ovat romanialaisen eläinsuojelujärjestö FNPA:n mukaan syytäneet yhden koiran tappamiseen viime vuosina 60–200 euroa, vaikka tutkitusti tehokas sterilointi maksaa Romaniassa 15-20 euroa. Esimerkiksi Cernavodassa kaupunki ei kustanna Save the Dogsin tekemästä menestyksekkäästä eläinsuojelutyöstä killinkiäkään, mutta kiivaasta vastustuksesta huolimatta kaupungin pormestari on vuoden ajan halunnut ammentaa kaupungin rahakirstusta 84 euroa yksittäisen koiran tappamiseen - ja koiria tapetaan kymmeniä viikossa. Usein pormestarin ja palkatun rankkurifirman välillä on sukulaisuus- tai yhteistyökumppanuussuhde. Rankkuriyritysten johdossa taas on usein tuomittuja rikollisia, näin on myös Cernavodan kaupungin koiria tappavan Biobazan kohdalla.

Karkeaksi jauhetusta pelonlietsonnasta Tammikuussa 2011 Bukarestin pormestari, PDL-puolue ja muut kulkukoirien vastustajat saivat myöhästyneen joululahjan: keski-ikäinen nainen kuoli jouduttuaan koirien hyökkäyksen kohteeksi. Lehdistö villiintyi ja keräsi räikyvissä otsikoissa viikkojen ajan kansalaisilta kuvia ja videoita tilanteista, joissa vaaralliset kulkukoirat ovat uhanneet heidän henkeään. Tieto siitä, että nainen kuoli omistettujen, aidattua tehdaspihaa vartioivien koirien hyökkäyksen päätteeksi, pantattiin

8

suurelta yleisöltä mahdollisimman pitkään. Myös poliitikot tarttuvat hanakasti väitteeseen, että koirat aiheuttavat kaupunkien kaduilla suuren vaaran. Korruptoitujen viranomaisten väitteitä on vaikea kumota, etenkin kun Romanian viestimet ovat viranomaisten lähisukulaisten hallinnoimia.

Täsmävalituista valepuheista Suurin vale on nimitys, jota lakiehdotuksen yhteydessä käytetään koirien tappamisesta: eutanasia, mikä sananmukaisesti merkitsee armokuolemaa. Esimerkiksi tavassa, jolla Cernavodan kaupungin terveet koirat lopetetaan myrkkypistoksella ilman anestesiaa, ei ole mitään armollista. Lopettamisen tarpeellisuutta selitellään myös tekaistuilla luvuilla koirien erimuotoisista sairauksista, vammoista ja erityisesti rabieksen yleisyydestä. Totuus kuitenkin on, että rankkurit eivät saa kiinni oikeasti aggressiivisia ja siten vaarallisia (mahdollisesti sairaita) koiria ja toisaalta myös eläinsuojelujärjestöt haluavat kaduilta pois kaikki sairaat ja kipuja kärsivät eläimet, jotka tilan vakavuudesta riippuen joko hoidetaan terveeksi tai päästetään humaanisti pois tuskistaan.

Huolella hämmennetystä suosion tavoittelusta Eläimen elämälle ei lasketa Romaniassa minkäänlaista arvoa. Suurin osa romanialaisista valitseekin ennemmin kuolleen kuin elävän koiran. Takuuvarma tapa saavuttaa syvien kansanrivien suosio on luvata hävittää koirat katukuvasta. Kuten Cernavodan pormestari kiteytti: ”Minä olen ihmisten, en koirien, pormestari.”

Suuntaa menestykseen

ROKKY 1/2011


Hyppysellisestä EU:n hiljaista hyväksyntää Tuhansien vetoomusten ja kymmenten adressien sekä viime kevään kampanjoinnin jälkeen on pakko todeta, että EU tietää, mitä Romaniassa tapahtuu, muttei tuomitse sitä. Mitä muuta se on kuin hiljaista hyväksymistä?

Tulisista protesteista Ei mitään niin pahaa, ettei jotakin hyvääkin. Ympäri Romaniaa ja Eurooppaa ihmiset ovat nousseet barrikadeille osoittaakseen, että eivät hyväksy ihmisten aiheuttaman ongelman maksattamista viattomilla koirilla. Romanian parlamenttitalon edustalle on kokoonnuttu jo lähemmäs kymmenen kertaa satojen ihmisten voimakkaisiin mielenilmauksiin, joita on tuettu kymmenien tai satojen ihmisten mielenosoituksissa kaikkialla Romaniassa. Nuoret ovat kunnostautuneet tällä saralla erityisesti, ja he ovat Romanian – myös sen eläinten – tulevaisuus. Kansa on kokoon-

tunut vaatimaan Romanian boikotointia ja EU:sta erottamista myös Berliinissä, Pariisissa, Lontoossa, Göteborgissa ja Helsingissä.

Suomessa kokoonnuttiin osoittamaan mieltä Romanian julmuuksia vastaan Kodittomien koirien ystävät järjesti 30.6. Helsingin Senaatintorilla mielenosoituksen Romanian uutta kulkukoiralakia ja tämänhetkisiä tappoja vastaan. Keskellä kesälomakauttakin mielenosoitus kokosi paikalle arviolta 70 ihmistä ja kymmeniä koiria. Kaksi romanialaista eläinsuojeluaktiivia, Andreea ja Otilia Animal Life Sibiusta, saapuivat tukemaan yhteistä asiaamme. Mielenosoituksen keskeinen sanoma oli, että EU:n tulee pitää huolta myös koirakansalaisistaan ja laatia viimeinkin seuraeläimiä koskeva lainsäädäntö, jollaista ei tällä hetkellä ole olemassa. Teksti: Marianna Lammi Kuva: Samuli Ylikraka

ROKKY 1/2011

9


AJA

ST MI

O

Omistajan haastattelu: KUKKA JA HALLA

1. Riikka Hannonen, keitä kuu-

todisti, kuinka paljon mielipahaa tietä-

eläinlääkäriin, joka ilmoitti minulle, että

luu laumaanne?

mättömyys ja siitä johtuvat ennakko-

koira on välittömästi tuotava lopetetta-

Laumaamme kuuluu miun lisäksi isäntä-

luulot voivat aiheuttaa. Halla näykkäisi

vaksi. Onneksi eläinlääkäri kuunteli, kun

mies sekä Romanian katukoktailit Kukka

isännän veljeä, minkä jälkeen tämä meni

kerroin hänelle saman kuin terveyskes-

(ent. Dorina) ja Halla (ent. Tyson). Li-

terveyskeskukseen esittäen asian niin,

kuksessa; hän konsultoi läänin eläin-

säksi navetasta löytyy 38 lypsävää sekä

että romanialainen katukoira puri häntä.

lääkäriä ja yhdessä tuumin päädyimme

kolmisenkymmentä vasikkaa ja hiehoa.

Soppa oli sillä valmis. Minut pyydettiin

kahden viikon kotikaranteeniin lopetta-

Hallan papereiden kanssa paikalle.

misen sijaan.

2. Miten päädyit adoptoimaan

Ei ollut apua dokumenteista, ei taustojen

Tämä tarina päättyi onneksi hyvin.

koiria Romaniasta?

selvittämisestä, eivät ne ymmärtäneet

Asioiden ymmärtäminen eläinlääkärei-

Selailtuani netistä eri yhdistysten adop-

että ikänsä kadulla päähän potkittu ja

den taholta ja oma periksiantamatto-

tiovaihtoehtoja KKY ja Romania adoptio-

ties kuinka hirveitä kokenut eläin ei vii-

muus pelastivat terveen koiran kuole-

maana vain kolahtivat ja tuntuivat niiltä

kossa pysty toipumaan traumoista, vaan

malta. (Otatin myös rabies-vasta-aine-

oikeilta. Kukka katseli kuvista suoraan

toimii mielestään uhkaavan tilanteen

testin Hallalta, vain jotta voin osoittaa,

sydämeen, ja päätös hakemuksen lait-

edessä puolustautuen ainoalla keinolla

kuinka ”väärennetystä” rokotuksesta

tamisesta oli sillä sinetöity. Halla pilkis-

minkä siihen asti on oppinut.

voikin tulla vasta-aineet).

Sanotaan, että hevosen silmä kertoo tuhat tarinaa.

Cercelin arvet kertovat omaa tarinaansa - ajasta, johon sen ei koskaan tarvitse palata.

teli sieltä myös samoihin aikoihin, mutta

Yritin selvittää heille että kyseessä on

joutui hiukan pidempään odottamaan

100 % mieskauhu eikä heidän epäile-

5.Kenelle suosittelet rescue-

kotiinpääsyä.

mänsä vesikauhu ja pyysin tutustumaan

koiran adoptoimista?

Eviran tuontimääräyksiin, yhdistyksen

Sitoutumiskykyisille, kärsivällisyyttä ja

3. Kuinka Kukka ja Halla ovat

sivuihin sekä sieltä Romanian tautitilan-

ymmärrystä omaaville ihmisille, joilla on

sopeutuneet kotikoiriksi poro-

teeseen.

rescuen ansaitsema Suuri Sydän ja siinä

jen naapuriin? Molemmat koirat ovat sopeutuneet tosi

Papereita väitettiin väärennöksik-

tilaa tassutella koko koiran eliniäksi.

si. Terveyskskuksesta otettiin yhteyttä

hienosti. Hallan mieskammokin on jäänyt ajan kanssa. Miehiin suhtaudutaan terveellä epäluulolla, mutta ei lainkaan hyökkäävästi. Jännä juttu kun aiemmin tuossa pihapiirissä pyörineitä poroja ei ole enää näkynyt, kasvimaakin saa olla koirien ansiosta turvassa porojen hampailta. Lenkillä nähtyihin sarvipäihin suhtaudutaan innokkaan riehakkaasti, turvallisesti hihnan päästä huudellen.

4. Miten ihmiset ovat suhtautuneet Romanian-tuonteihin? Onko ollut ennakkoasenteita? Vain muutama ihminen on ollut skeptinen Romanian-adoption suhteen, mutta selvennettyäni asioita on heilläkin asen-

Syksyntuoksuisia tunturituulia hännän huiskeiden mukana täältä Muoniosta kaikille

ne muuttunut. Noin viikko Hallan kotiin

karvaisille kavereillemme ja heidän perheilleen, nautitaan loppukesästä ja syksystä

tulon jälkeen sattunut tapaus ikävä kyllä

ulkoillen ja leikkien, wuf.

10

Suuntaa menestykseen

ROKKY 1/2011


K

US

UT

L OU

V

Koiran aggressiivinen käytös johtuu usein

PELOSTA

aikka ei aina tule ajatelleek-

huomannut miten koirasi jähmet-

murisemalla tai haukkumalla. Koi-

sikaan, koiran aggression

tyy esimerkiksi eläinlääkärin käsit-

ra ei pure kuin vasta vihoviimeise-

takana on usein pelko. Tämä on

telyssä tai kun leikkaat sen kynsiä

nä keinonaan, joten jos uskot että

hyvä pitää mielessä erityisesti sil-

tai kylvetät sitä. Jos tulet kotiin ja

koirasi pelkää ja käyttäytyy sen

loin kun adoptoi rescuekoiran, jolla

koira on tehnyt tuhoja, oletko iki-

vuoksi aggressiivisesti, anna koi-

usein on traumaattinen tausta ja

nä huomannut miten koira yrittää

ralle mahdollisuus päästä pelotta-

jonka yksi tavallisimmista ongel-

rauhoittaa sinua kiemurelemalla

vasta tilanteesta pois esimerkiksi

mista on pelko.

ympärilläsi tai menemällä selälleen

väistymällä kadulla vastaan tule-

makaamaan? Nämä ovat kaikki

vaa koiraa.

Koirien aggressio voidaan määri-

koiran tapoja käsitellä pelkotilan-

tellä monella eri tavalla. Yleisesti

teita.

puhutaan koiran ei-toivotusta käy-

Kun koira saapuu Suomeen, sille on kaikki uutta. On ihan luon-

töksestä, jonka tarkoitus on saa-

Kun pelko on vielä vahvempi, tai

nollista, että koira on alussa hie-

vuttaa etäisyyttä ärsykkeeseen

koira ei pääse pelottavasta tilan-

man arka ja varovainen uusiissa

(esimerkiksi ihmiseen tai toiseen

teesta pois, jäljelle jäävät enää pa-

tilanteissa ja jopa pelkää tiettyjä

koiraan). Tällainen käytös voi olla

keneminen ja puolustautuminen.

asioita. Jos pelko ei kuitenkaan

haukkumista, murisemista tai pu-

Yleensä koira turvautuu ensisijai-

helpota ajan myötä, on pyrittävä

remista.

sesti pakenemiseen, mutta kuten

koulutuksella muuttamaan sekä

tiedämme, se ei aina ole koiral-

koiran toimintatapoja että tietysti

Syitä koirien aggressioon löytyy

le mahdollista. Silloin se käyttää

auttaa sitä pääsemään pelkojensa

monia, ja niitä voi myös jakaa eri

puolustautumista viimeisenä ol-

yli. Avuksi saa onneksi pehmeitä,

ryhmiin. Puhutaan muun muassa

jenkortena. Tämä on syy siihen,

käyttäytymistieteisiin perustu-

resurssiaggressiosta, urosten vä-

että moni remmirähjäinen koira

via koulutusmenetelmiä, joita voi

lisestä aggressiosta, kipuaggressi-

voi käyttäytyä todella nätisti toisia

kuka tahansa koiranomistaja itse

osta, vartiointityyppisestä aggres-

koiria kohtaan ollessaan vapaana,

suorittaa koirakouluttajan tuella ja

siosta ja niin edelleen. Yksi iso ag-

koska vapaana sillä on aina mah-

neuvoilla. Jokaisella KKY:n kautta

gressiivisen käytöksen aiheuttaja

dollisuus myös pakenemiseen.

koiran adoptoineella henkilöllä on

unohdetaan kuitenkin liian helposti: pelkoaggressio.

oikeus ilmaiseen apuun ongelmaKoska rescuekoirilla on usein tun-

tilateisiin allekirjoittaneelta. Eli ota

tematon tausta, johon voi sisältyä

rohkeasti yhteyttä mikäli tuntuu,

Kun eläin (tai miksi ei ihminenkin)

millaisia julmuuksia hyvänsä, on

että tarvitset apua koirasi kanssa!

joutuu tilanteeseen jossa se pelkää

tärkeää että omistaja tiedostaa,

jotakin, sillä on perinteisesti nel-

että koira saattaa pelätä tiettyjä

Muistutan lopuksi että pelokasta

jä tapaa reagoida. Englanniksi pu-

asioita. Usein se leimautuu ja tur-

koiraa ei saa ikinä rangaista. Se ei

hutaan usein neljästä F:stä, ja ne

vautuu omistajaan ja omaan per-

poista pelkoa eikä ongelmakäytök-

ovat freeze (jähmettyminen), flight

heeseen todella nopeasti, ja omis-

sen syytä, vaan voi pahimmassa

(pakeneminen), flirt (alistuminen)

tajaan kohdistuvaan aggressioon

tapauksessa vain vahvistaa niitä.

tai fight (puolustautuminen).

emme miltei ikinä törmääkään, mutta joskus koira voi pelätä mui-

TEKSTI: JENNY VESTLUND

Jähmettyminen ja alistuminen ovat

ta koiria, lapsia, autoja jne. Jos

Kirjoittaja on opiskellut ongelmakoira-

koirilla yleisiä reagointitapoja lie-

pelko on erittäin voimakas, koi-

kouluttajaksi Suomen Eläinkoulutus-

vempiin pelkotilateisiin. Olet ehkä

ra voi yrittää selviytyä tilanteesta

keskuksessa.

ROKKY 1/2011

11


Kaikella on aikansa

J

okainen vapaaehtoinen aktiivi, varsinkin eläinsuojelutyössä, on kantapään kautta oppinut, että toimiminen yhdistysaktiivina merkitsee aina huimia uhrauksia oman yksityiselämän ja ajankäytön suhteen. Jatkuva syyllisyys

ja riittämättömyys on aina läsnä: allekirjoittaneella joko tekemättömistä töistä yhdistyksessä tai omien “yhdistysorpojen” lasten ja koirien vuoksi. Miten ja mitä priorisoida? Joskus elämä pysäyttää ja antaa vinkin tulevaan suuntaan varsin kovin keinoin. Olen joulukuisen sukuamme kohdanneen surun jälkeen pohtinut paljon omaa ajankäyttöäni ja omistautumistani, etenkin sitä, missä asioissa minä olisin hyödyllisin yhdistykselle, unohtamatta kuitenkaan omaa lapsi- ja koiralaumaani. Haluankin jatkossa keskittyä aktiivina työhön, joka minulle on tärkeintä ja luontaisinta: koirien sijoittamiseen rakastaviin koteihin ja yhteydenpitoon omistajien kanssa. Näin ollen on tullut aika sanoa Kodittomien koirien ystävät ry:n puheenjohtajan ominaisuudessa kaikille jäsenille ja koiranomistajille kiitos ja näkemiin. Panokseni hylättyjen ja kodittomien puolesta KKY:ssä ei kuitenkaan todellakaan lopu, vaan jatkuu entistä ehompana, mutta keskittyen nyt sijoituksiin ja muihin mahdollisiin tehtäviin. Yhdessä olemme edelleen vahvoja. Tämä lause konkretisoitui teoiksi muun muassa 23. kesäkuuta, jolloin käynnistyi Romanian ensimmäinen terapiaratsastusprojekti bukarestilaisessa lastenkodissa. Neljä pelastettua aasia aloitti tuolloin tärkeän työnsä koulutettuina terapiaratsuina. KKY ry on yksi projektin tukijoista ja minulla oli kunnia olla paikan päällä todistamassa hankkeen lähtölaukausta. Yhdessä voimme olla mukana tässä ainutlaatuisessa avustustyössä. Kiitos niin monille yhteydenotoista ja kannustuksesta!

Pia

12

Suuntaa menestykseen

ROKKY 1/2011


Valin tarina

T

ämä kirjoitus on omistettu Va-

Tarhan henkilökuntaa kutsuu met-

mat helteet saivat Valin siirtymään

lille. Koiralle, joka kuuden vuo-

sää koirien helvetiksi.

varjooon.

ilahduttaen henkilökuntaa ja lukui-

Vuonna 2005 Cernavodan tarhan

Mutta kaikki loppuu aikanaan, ja

sia tarhalla vierailijoita omalla lyl-

työntekijä Andreea löysi Valin met-

Valinkin tila alkoi vanhemmiten hei-

lertävällä olemuksellaan ja iloisella

sastä ja koira sai nimensä kylän

ketä. Kuten Lili tarhalta sanoi: ”Oli

luonteellaan.

mukaan. Koiralla oli takajaloissaan

suuri rakkauden teko päästää Vali

paha kehityshäiriö, se oli täysin

viimein viimeiselle matkalleen.”

den ajan asusti Cernavodan tarhalla

Lähellä Constantan kaupunkia Valu

vammautunut eikä pystynyt kävele-

lui Traianin kylässä on metsä, jos-

mään takajaloillaan normaalisti.

sa asustaa paljon kaiken kokoisia,

Suloinen Vali sai elämässään mahdollisuuden, vaikka sitä ei voitukaan

-näköisiä ja valittetavasti myös

Valia ei edes ajateltu adoptio-oh-

adoptoida perheeseen. Surumie-

-kuntoisia koiria. Lähikylien ihmiset

jelmaan, mutta koska se pärjäsi

lin jätimme hyvästit Valille talvel-

hylkäävät kukin mistäkin syystä koi-

muuten hyvin, se otettin tarhalle

la 2011, onnellisina kuitenkin siitä,

riaan metsään, koska sieltä koirien

kaikkien hellittäväksi ja elämään

että hänellä oli hyvä elälmä. Vali

on tarpeeksi vaikea löytää takaisin

arvoistaan kunnon elämää saaden

pääsi pois koirien helvetistä ja jätti

omistajiensa luo. Alueen monet ra-

lämpöä, rakkautta ja ravintoa.

tassun jälkensä kaikkien hänet ta-

vintolat pitävät koirat lähettyvillä:

vanneiden sydämiin.

ruuantähteet, roskat ja joskus jopa

Vali eli tyytyväisenä, vaikka ei voi-

joku antelias ihminen pitävät koirat

nut juosta tai kävellä kunnolla. Hä-

Romaniassa liian monet koirat koh-

hengissä.

nellä oli aina seuraa ja eläinlääkärit

taavat julman lopun mutta Valin ta-

lähellään. Vali oli tuttu näky jokai-

rinan avulla jaksamme uskoa, että

Metsän lähettyviltä kuolee jatkuvas-

selle tarhalla kävijälle ja kaikkia hän

toivoakin on, edes joillekin onnelli-

ti koiria liikenneonnettomuuksissa

tervehti aina iloisesti. Vain kuumim-

sille. TEKSTI: PIA LEVONEN

Lepää rauhassa Vali!

Kuva: Samuli Ylikraka

ROKKY 1/2011

13


Save the Dogsin sähkeuutisia Medgidiaan uusi adoptiovastaava

hyvin, on valpastunut ja oppinut

Kun koirien lukumäärä on romahta-

pyytämään porkkanoita. Arviolta

nut, kissat ovat ilmestyneet entistä

14-vuotias Eugenia on myös toipu-

voimakkaammin katukuvaan. Tämä

Medgidian koiratarhalle on palkattu

nut tulehduksista ja lihoo tasaisesti.

taas on tehostanut kissojen myr-

uusi adoptiovastaava Marian. Ma-

Eugenialla on jo riittävästi kumme-

kyttämistapauksia Cernavodassa.

rianin toimenkuvaan kuuluu tarhan

ja, mutta valistus- ja lääkintätyö

koirien adoptiokelpoisuuden arvioi-

omistettujen työhevosten puolesta

Uusi koirien tappoaalto aiheutti

minen ja koirien sosiaalistaminen.

Romaniassa jatkuu vielä pitkään.

henkilökunnan keskuudessa ensin

Miespuolisesta adoptiovastaavasta uskotaan olevan hyötyä koirien sopeutumisessa uuteen perheeseen.

Koirien tappaminen Cernavodassa jatkuu

Alkukin on ollut lupaava; tarhalta

valtavan masennuksen ja toivottomuuden tunteen, mutta nyt katseet suunnataan Footprints of Joy –projektiin, jonka toivotaan vaikuttavan

kerrotaan, että Marian suukottaa

Cernavodan kadut alkavat olla tyh-

paikallisten asenteisiin pysyvästi.

koiria kuin tyttö, vaikka onkin ro-

jiä kulkukoirista. Huhtikuusta läh-

Uudessa eläinsuojelukeskuksessa

manialainen mies, mikä on Ro-

tien naapurikaupunki Constantan

voidaan tarjota tehokkaasti valis-

maniassa lähes ennenkuulumaton

tappotarhalta on käyty kahdesti vii-

tusta eri-ikäisille ihmisille ja antaa

yhdistelmä. Marian läpäisi myös

kossa keräämässä Cernavodan koi-

esimerkki koko Itä-Euroopan eläin-

esimiehensä Lilin kovan testin, kun

ria tapettavaksi. Myös steriloituja

suojelulle. Sara Turettan sanoin:

Marianin piti viikossa oppia tunnis-

ja rokotettuja koiria tapetaan koko

”Voitte tappaa koiramme, mutta

tamaan kaikki tarhan 150 koiraa.

ajan. Save the Dogs on saanut usei-

ette paloamme auttaa.”

Eugenia pelastettiin elämään

ta vihjeitä siitä, milloin koiria Constantassa tapetaan, mutta paikalle ei ole päästy kuvaamaan, sillä tarha on tarkasti vartioitu. Terveiden koi-

Save the Dogs pelasti huhtikuus-

rien tappaminen on toistaiseksi Ro-

Koonnut: Marianna Lammi

sa pienen Eugenia-tamman var-

maniassa laitonta.

Kuva: Samuli Ylikraka

malta kuolemalta. Vaikeasti aliravittu Eugenia oli uupunut kesken työnsä, jolloin poliisi oli pyytänyt Save the Dogsia arvioimaan hevosen kunnon. Tamma kärsi useista vaikeista infektioista, joiden seurauksena toinen silmä on sokeutunut, ja kykeni hädin tuskin kävelemään. Silti sillä teetettiin töitä. Aluksi eutanasia vaikutti ainoalta vaihtoehdolta, mutta eläinlääkärin tutkimuksessa paljastui, että Eugenian sisäelimet ja nivelet eivät ole vaurioituneet, ja niin Eugenia pelastettiin uuteen elämään. Tammaa tutustutetaan nyt hiljalleen uuteen laumaansa Cernavodan hevosten turvakodissa, missä se voi

14

Eugenia kuikuilee uutta elämäänsä Cernavodan hevostarhalla ja kiittää kaikkia, jotka auttavat Romanian hevosia Suomesta käsin.

Suuntaa menestykseen

ROKKY 1/2011


Boralla on asiaa: Outoja ihmisiä

M

inä Bora, Romanian rinsessa, olen ollut Suomessa nyt jo kol-

me vuotta. Olen pikkuhiljaa tottunut tähän uuteen elämänmenoon, vaikka alussa kyllä pelkäsin kaikkea ja ihan hirveästi. Tajusin kuitenkin pian, että täällä ei tarvitse oikesti pelätä, koska ihmiset ovat kilttejä. Ainakin ne, jotka minä tunnen. Olen kyllä kuullut, että Suomessakin on pahoja ihmisiä, mutta minä olen tavannut onneksi vaan hyviä. Kolmivuotisen Suomessa-oloni kunniaksi päätin sitten ottaa oikein suuren edistysaskeleen ja mennä ensimmäistä kertaa JUNAAN. Se on sellainen pitkä mato, joka kulkee meidänkin kodin lähellä ja jonka kanssa olen joskus juossut kilpaa.Matte toisin kielsi senkin huvin. Nyt menin sitten ihan sisälle kyytiin.

Tässä ihan todiste, että Senaatintorilla oltiin.

Kuva: Samuli Ylikraka

Kyllä taas pelotti. Mutta kun juna lo-

Senaatintorilla tapasin monta muu-

Kelluminen on kivaa, vaikka venee-

pulta pysähtyi kokonaan olimme ma-

ta maahanmuuttajatoveria ja aika

seen en kyllä menisi.

ten kanssa Helsingin keksustassa!

kului nuuskutellessa kuulumisia.

Kyllä olin ylpeä kävellessäni Rauta-

Kotimatkakin sujui rennommin,kun

Suomalaiset on kyllä aika hassua

tientorin poikki kohti Senaatintoria.

pääsimme ystäväni Miinan ja Miinan

kansaa, mutta en haluisi olla mis-

Olimme nimittäin menossa osoitta-

maten Veronikan kanssa omalla au-

sään muualla ja toivon, että moni

maan mieltä (vai oliko se ”muutta-

tolla kotiin.

suomalainen ottaa yhteyttä matteen

maan mieltä”, kuten pikkuisäntäni

ja sanoo, että haluaa antaa hyvän,

kotona sanoi) Romanian tovereideni

Kolmen Suomi-vuoden aikana mi-

pysyvän ja rakastavan kodin Roma-

elämän puolesta. Olisin kyllä haunnut

nulle on tullut myös jokavuotuisia

niaan jääneille tovereilleni.

poiketa matkan varrella parissa ruo-

perinteitä. Asumme lähela jokea,

karavintolassa, mutta matte ei pääs-

jossa kerran kesässä iloiset ihmiset

Minä lähden nyt Nannan, Cristinan,

tänyt. Omia eväitä sitten syötiin.

kelluvat kumiveneissään nauraen ja

Fidelin, Lukan ja Eddien kanssa taas

juovat janoon ruskeaa juomaa. Niillä

uimaan, sillä kuten laulussa sano-

Matte epäili, että olen Romaniassa

on aina hirveän kova jano silloin!?

taan, vielä on kesää jäljellä...

hakenut ruokaa ravaintoloiden ihmi-

Me ollaan sisarusten kanssa jo kah-

siltä ja siinä se on ihan oikeassa. Nyt

tena vuotena oltu seuraamassa joel-

en enää saa tehdä niin, koska minulla

la tapahtumaa ja ollaan aina itsekin

on koti. Haluaisin kyllä, koska pihivi

kelluttu mukana... tai siis uitu. Me ei

tuoksuu hyvältä ja matte ei ikinä syö

nimittäin pelätä niitä iloisia ihmisiä!

pihviä.

ROKKY 1/2011

Ihania kesäpäiviä toivottaen,

Bora

Romanian rinsessa

15


Footprints of Joy MAHDOLLISUUS MUUTOKSEEN Haluatko tehdä Romaniasta paremman paikan eläimille? Save the Dogs rakentaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa Cernavodan kaupunkiin uudenlaista turvapaikkaa kodittomille eläimille: koirille, kissoille, hevosille ja aaseille, mutta myös paikkaa, jossa nuorempi sukupolvi voi oppia kunnioittamaan luontoa ja ympäristöä ja osallistua aktiivisesti muutokseen. Footprints of Joyn tuleva koti sijaitsee Cernavodan kupeessa, viiden hehtaarin alueella keskellä kauniin vihreää maisemaa. Sinne eivät yllä

Tonavan tulvat, jotka piinaavat nykyistä koiratarhaa vaaratilanteisiin saakka. Siitä tulee moderni edelläkävijä Romanian kodittomien eläinten hoitamisessa ja samalla sen tavoitteena on auttaa huono-osaisia ihmisiä, jotka saavat siellä psykofyysistä apua eläinterapiasta. Siksi Footprints of Joyn logossa kulkevat kaikkien pelastamiemme eläinlajien jalanjäljet vierekkäin kaikkien niiden jalanjälkien kanssa, joita keskuksessa vierailevat ihmiset tulevat jättämään. Eläinsuojelukeskus on valitettavasti vielä pitkään räikeä vastakohta rappiolliselle ympäristölleen, jossa eläimiä kohdellaan yhä ala-arvoisesti ja jossa arvojen puuttuessa ei tunneta minkäänlaista kunnioitusta elämää tai heikoimpia kohtaan. Näinkin haasteellisissa olosuhteissa tästä ponnistuksestamme voi tulla Romaniassa symboli ihmisten ja eläinten rauhanomaiselle yhteiselolle ja onnen ja toivon tyyssija. Rakennetaan yhdessä Save the Dogsin uusi tarha! • Lahjoita symbolisesti tiili uuteen tarhaan 10 eurolla. • Anna ystävällesi eettinen lahja, joka tukee uuden koiratar han valmistumista. Voit itse valita lahjoitussumman. • Lahjoittamalla 200€ autat meitä rakentamaan 4 m2 uutta tarhaa ja saat itsellesi Footprints of Joyn myöntämän kunniakirjan. • Osallistu lahjoittamalla 100€ kuukausittain vähintään vuoden ajan; ajanjakson päätyttyä saat kunniakirjan ja valokuvan alueesta jonka rakentamisessa autoit. • Lahjoittamalla 2000, 4000 tai 6000 euroa rakennat kokonaisen aitauksen sisä- ja ulkotiloineen koirille. Aitauksen porttiin kiinnitetään lahjoituksen tehneen henkilön/ yrityksen nimi. IBAN: FI96 4970 0010 0480 05

BIC: HELSFIHH

Lisätietoa projektista löydät kotisivuiltamme: www.footprintsofjoy.eu ja suomeksi www.koirienystavat.com

Profile for Kodittomien koirien ystävät ry

Rokky 1 2011 web  

Rokky 1 2011 web  

Advertisement