Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-24

¥ÀÅl-08

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀ : gÀÆ. 20/-

£ÀªAÉ §gï 1-15, 2010

C©üªiÀ Á£À D¸À¯ÁågÀ ¥ÁªÀ£Á. C©üªiÀ Á£ÁZÉ ¥Àz æ ± À ð À £À eÁªÀPÁ- Dgï. «. zÉñÀ¥ÁAqÉ

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ : “PÉÆAPÀtÂà ¯ÉÆÃPÀ «ZÁgÀªÀAvÀ, §Ä¢ÞªÀAvÀ D¤Ã ¸ÀA¸ÁÌgÀªÀAvÀ ¯ÉÆÃPÀ. «íAUÀ «íAUÀqÀ PÉÃë vÁæAvÀ zÉñÁ SÁwÃgÀ ¸ÉêÁ ¢¯Éè® ¯ÉÆÃPÀ. DªÀÄUÉ® ªÀ i ÁvÀ È ¨s Á ¸À PÉ Æ APÀ t  à ZÉ Ã gÀ DªÀÄPÁ C©üªÀiÁ£À D¸ÀÆìAPÀ eÁAiÀiï. ¥sPÀ v À À C©üªiÀ Á£À D¸À¯ÁågÀ ¥ÁªÀ £ Á. vÁeÉ A ¥À æ z À ± À ð £À eÁªÀPÁ. ºÀgÀ ªÀÄA í iÀÄ£ÁåAvÀ ZÀ®ZÉ ¸ÀvåÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÉÃPÀ ¨sg À v À ¯ À É ¯ÉÆÃPÀ Dd RAAiÀiï UɯÉèA?” ªÀÄít «±ÀéPÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæZÉÆ UËgÀªÁzsåÀ PëÀ Dgï.«. zÉñÀ¥ÁAqÉ£À ¸ÁAUÀ¯.É ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁå ¨sÀªÀ£ÁAvÀ £ÀªÉA§gï 14 vÁjÃPÉÃPÀ ZÀ¯¯ èÉ É “«±Àé PÉÆAPÀtàAiÀÄĪÀ ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ ” PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ

CzsÀåPÀëvÁ WɪÀÇ£À vÁ¤ß G®èAiÀÄvÀ¯.É CUÀ¸ïÖ 20 vÁjÃPÉÃPÀ PÉÆAPÀtàªÀiÁ£ÀåvÁ ¢ªÀ¸À ªÀÄt í DZÀgÀt eÁvÁÛ D¤Ã ºÁå ªÀgÀ¸À vÁå ¢Ã¸ÀÀ «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÀ,æ ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ ºÁeÉ vÀ g À ¥ s É Ã £À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, PÀĪÀÄmÁ, PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ, PÁå°PÀmï D¤Ã PÉÆaÑÃAvÀ CAvÀgÀ±Á¼Á D¤Ã CAvÀgïPÁ¯ÉÃeï PÉÆAPÀt ««zsÀ «£É Æ ÃzÁªÀ ½ ¸À à z s É ð ZÀ ¯ É è . vÁAvÀÆ ¥ÀAiÀįÉA ¸ÁÜ£À ¥Á«¯Éè ¥ÀAUÀqÁAZÉ ¥Àz æ À±Àð£À £À. 14PÀ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÁAvÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ «zÁå ¨sª À £ À ÁAvÀÄ eÁ¯ÉA è . ¸Á¨ÁgÀ 150 «zÁåyð ¯ÉÆÃPÀ vÁå ¢ªÀ¸À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁPÀ AiÉĪÀÇ£À ¥ÁªÀ¯É D¤Ã vÁAUÉ® SÁt-eɪt À D¤Ã

gÁ§a ªÀåªÀ¸ÁÜ «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæ£À ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ PÁ²ÃªÀÄoÀ, zÁé g À P Á£ÁxÀ ¨s À ª À £ À D¤Ã AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï yAiÉÆøÁ¦üPÀ¯ï ¸ÉAlgÁAvÀ Pɯ¯ èÉ A É . ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ PÉÆAPÀtÂà ªÁªÀgÁr ªÉ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ¥sÀ£ÁðAr¸ï, ¦. Dgï. £ÁAiÀÄPÀ, ®Æ®Ä PÀÄn í ð£ÉÆ,í ²Ã¯Á £ÁAiÀÄPÀ, PÉ.Dgï. QtÂ, ªÉ A PÀ m É Ã ±À ¥É Ê D¤Ã ºÉ à gÀ ¯ÉÆÃPÁ¤ »Ã dªÁ¨ÁÝj WÉw° Û . ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ zÀÆgÀz± À ð À £À PÉÃAzÁæZÉ qÉ ¥ À Æ ån qÉ Ê gÉ P À Ö g ï ªÀ Ä ºÉ à ±À eÉ Æ Ã²£À ¢ªÉ Ç é ¯ÁªÀ Ç £À ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁZÉ GUÁÛªt À Pɯ.èÉ PÉ£g À Á ¨ÁåAPÁZÉÆ JQìPÆ À ånªï qÉÊgÉPg ÖÀ ï JZï.J¸ï. AiÀÄÄ PÁªÀÄvï, «dAiÀiÁ ¨ÁåAPÁZÉÆ CzsÀåPÀë D®âmïð

«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁªÀÄvÁPÀ ‘CgÀ¼ÄÀ ’ ¥À± æ ¹ À Û ¯Á¨s¯ À É

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ: PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀzÀ D¤Ã ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¸ÁjUÉÃZÉ vÀg¥ À ÃÉs £À ¢ªÀZÉ ‘CgÀ¼ÄÀ ’ ¥À± æ ¹ À Û ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀZÉ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ PÁªÀ Ä vï ºÁAUÉ ® ‘¨É à mÉ ’ PÁzÀA§jÃPÀ ªÉļÁî. DgÀvÁA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀZÉ gÀ«ÃAzÀæ PÀ¯Á PÉÃë vÁæAvÀ vÁAPÁ »Ã ¥À±æ ¹ À Û ¯Á¨s¯ À .É ¸ÀaªÀ Dgï. C±ÉÆÃPÀ, PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀzÁZÉÆ CzsÀåPÀë £À®ÆègÄÀ ¥À¸ æ Ázï, ¸Á»w ¹.¦.PÉ D¤Ã ªÀÄ£ÀÄ §½UÁgï PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É ºÁå ¥À± æ ¹ À Û ¸ÁAUÀvÀ vÁAPÁA zÁí ºÀeÁgÀ gÀÄ¥ÀAiÉÆå £ÀUÀzÀ ªÉļÁî.

CMYK

vÁªÉÇæà D¤Ã «±Àé PÉÆAPÀtÂà «zÁåy𠤢üZÉ CzsåÀ PëÀ gÁªÀÄzÀ¸À PÁªÀÄvÀ AiÀÄÄ ªÀiÁ£ÁZÉ ¸ÉÆAiÀÄgÉ eÁªÀÇ£À D¬Äå¯É. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀZÉ DZïð ©µÀ ¥ ï ªÀ i Á£Á¢ü P À §£ÁðqÀ ªÉ Æ ÃgÁ¸ï ºÁ¤ß D²ÃªÀðZÀ£À ¢¯Éè. “PÉÆAPÀtÂà ¯ÉÆÃPÁ ªÀÄzÉÃA D¸Àìa PÀ¯Á, vÁAvÀƬÄà AiÀÄĪÀ ¯ÉÆÃPÁ¯ÉA ©üvg ÛÀ À D¸Àa ì ¸ÀªÄÀ ÈzÀÞ PÀ¯Á ¨sÁAiÀÄgÀ AiÉĪÀZÁPÀ C¸Àì¯É ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ ªÁl eÁvÁÛ. «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÀæ ºÁå ªÁmÉÖÃgÀ eÁAiÀÄ wvÉè ¸À¥® Às eÁªÉÇé” ªÀÄít vÁ¤ß ¸ÁAUÀ¯ÉA. «±Àé PÉÆAPÀtÂÃ

«zÁåy𠤢üZÉÆ PÁgÀåzÀ²ð ¥À¢ æ Ã¥À f.¥ÉÊ, «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæZÉ PÁgÀåzÀ²ð ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á½UÁ G¥À ¹ ÜvÀ D²ê à ¯É . ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÉÊ, ®Æ®Ä PÀÄínð£ÉÆí D¤Ã ²¯Á £ÁAiÀÄPÁ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À Pɯ.èÉ ªÀiÁ®w £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã ¸ÁAUÀqÁå¤ PÉÆAPÀtÂà C©üªiÀ Á£À VÃvÀ UÁAiÉÄA è . ¦.Dgï. £ÁAiÀÄPÁ£À zs£ À åÀ ªÁzÀ C¥Àðt Pɯ.èÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ PÉÆAPÀtÂà ªÁªÀgÁr qÁ| zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ, DgÀ.PÉ.£ÁAiÀÄPÀ D¤Ã f.J¸À.ªÉÊ.J¸À ºÁeÉÆ gÁPÉñÀ PÁªÀÄvÀ ºÁ¤ß PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ¸ÁA¨Á¼À£ÄÀ ºÁ¼ÉÆ.î


CMYK

2

November 1-15, 2010

AqÉåËUMüÉ AÉlÉÏ pÉÉUiÉÉcÉÉå xÉÇoÉÇkÉ:

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-24 £ÀªAÉ §gÀ 1-15, 2010

N¨ÁªÀÄ EvÁåPÀ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÁPÀ AiÉÄÃAiÀĤ ? N¨ÁªÀiÁ DgÀvÁA ¨sÁgÀvÁPÀ D¬Ä¯É Æ . vÁuÉ AiÉ Ä ªÀ Z É ¥ÀAiÀįÉAa vÉÆà ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ D¤Ã CªÀÄÈvÀ¸g À ÁPÀ AiÉÄêÀZÆ É £Á ªÀÄít PÀ¼ÀÆ£À DAiÀÄå¯ÉA. CªÀÄÈvÀ¸g À ÁPÀ AiÉÄ£Á²ê D¸ÀZ ì ÁPÀ PÁgÀt ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ CªÉ Ä ÃjPÁAvÀ Ä ªÀ Ä ÄAqÁ¸À WÁ¯É¯ è ÁåAPÀ j¸ÉÌAPÀ ¥À¼A À iÀįÁå ªÀ Ä í t PÉ ¥À ¼ À A iÀ Ä vÁw ªÀ Ä í t ¸ÁAUÀvÁw. eÁ¯Áåj vÉÆ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÁPÀ EvÁåPÀ AiÉÄä ? ¨ÉAUÀ¼ÀÄgÁAvÀÄ PÀıÁ¯ÉZÉ JPÀ J¸À . JA.J¸À vÁå ªÉ Ã ¼Áj WÀĪÀAvÀ D²ê¯ÉA. ‘N¨ÁªÀiÁ£À ¨É A UÀ ¼ À Ä gÁPÀ DAiÀ Ä å¯Áåj ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ ¯ÉÆÃPÀ N¨ÁªÀiÁ¯É ¸ÀgÀPÁgÀ ZÀ¯ÁªÀŸÀÄZÉA PÁªÀĬÄà Ol¸ÉÆøÀð PÀgZ À ÁPÀ vÁPÁ M¥sg À À ¢vÀ¯ Û É ! vÉAªÀ¬Äà WÀAmÁåPÀ zÉÆãÀ qÁ®gÁPÀ !’ CªÉÄÃjPÁa ¥Àj¹Üw wwè UÀA©üÃgÀ D¸Áì. N¨ÁªÀiÁ£À CªÉÄÃjPÁAvÀÄ ¸ÁAV¯ÉA D¸Áì. ‘vÀÄ«Ää ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁPÀ Ol¸ÉÆøÀð PÀgÀ£Á²êÃ

§¥s¯ É Æ É AvÀ PÀA¥À¤ GUÉÛ PÀgÁ ºÁAªÀ vÀĪÀÄPÀ ªÀÄzÀzÀ PÀgv À ÁA’ ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ ªÀ Ä í ¼ À A iÀ i ÁgÀ CªÉÄÃjPÉZÁAPÀ DAvÁPÀ ¨sAÀ AiÀÄ ¯ÁUÀίÁA. N¨ÁªÀiÁ PÀ¸ìÀ¯A É ¬Ä PÀgÉÆ. DªÀÄPÁ (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀZÁAPÀ) gÁ¨ÉÆâªÀZÁPÀ vÁeÉÓ£À eÁªÀZÉ £Á. vÁUÉ Ã ¯É a GvÁæ A vÀ Ä ¸ÁAUÀZÉ eÁ¯ÁågÀ ‘India has already Emerged’ , D¤Ã vÁuÉ DªÀÄPÁ ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¥ÀªÀgÀ eÁªÀZÉ ¥À¼ÉÆêÀZÉ ¢ªÀ¸À PÁAAiÀÄ zÀÆgÀ £Áa ªÀÄít ¨sÉÆUÀvÁ. vÉA ¸ÀPÀÌqÀ ªÀ¬ÄÃ. eÁ¯ÁågÀ DªÀÄUÉ¯É gÁdPÁgÀt (¥Ánð ¨sÉÃzÀ £Á !) ¸ÀPÀÌqÀ D«Ää ZÁgÀ ªÉÄÃl ZÀqÀvÁ£À DªÀ Ä PÁ zÉ Æ Ã£À ªÉ Ä Ãl zÉ ª À A iÀ Ä AvÁw. ºÁAUÉ ¯ É Æ WÉÆÃmÁ¼ÉZÆ É zÀÄqÀÄ ¸ÁAUÀvÀ WÁ¯É¯ è Æ É ªÀ¬Ä eÁ¯ÁågÀ D«Ää zÁí ªÀg¸ À À ¥ÀAiÀįÉAa ¸ÀÆ¥ÀgÀ ¥ÀªÀgÀ eÁªÉÃvÀ D¸ÀìvÀ¯É. ªÉÄÃgÁ ¨sÁgÀvÀ ªÀĺÁ£À !

PÉÆAPÀtà±À§Ý «ºÁgÀ

- JA. ªÀiÁzsª À À ¥ÉÊ

ªÀÄÄSÁgÀ ‘ ªÉ Ä UÉ Ã ¯É ªÀ Ä ÄSÁgÀ vÀ Æ A gÁ§¯Á’, ‘DvÀAZÀ C²ê eÁ¯ÁågÀ D¤Ã ªÀ Ä ÄSÁgÀ PÀ ² ê à QÃ’, ‘¸ÀUm À ÁAvÀƬÄà vÉÆà ªÀÄÄSÁgÀ’ ºÉ wãÀ ªÁPÁåAvÀ eÉÆà KPÀ ±À§Ý ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PɯÁè, vÉÆà ªÀÄí¼ÁågÀ ‘ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄítZÉÆ ±À§Ý. ºÉà wãÀ ªÁPÁåAvÀƬÄà ªÁ¥À g À ¯ É ¯ É Æ ±À § Ý KPÀ Æ a eÁ¯Áåj¬Äà CxÀ ð ªÀ i ÁvÀ æ ªÉ U À ¼ É Æ ªÉ U À ¼ É Æ . ‘ªÉ Ä UÉ ¯ É ªÀÄÄSÁgÀ vÀÆA gÁ§¯Á’ ªÀÄt í ZÉ ªÁPÁåAvÀ ‘ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄítZÉ ±À ¨ ÁÝPÀ zÉ Æ ¼ÁåZÉ - ¸À ª À Ä PÀ ë ¸ÀªiÀ Á¸ÀªÄÀ ªÀÄt í CxÀð ‘DvÀA Û a C²ê eÁ¯ÁågÀ D¤Ã ªÀÄSÁgÀ PÀ ² ê Q Ã’ ªÀ Ä í t ZÉ Ã ªÁPÁåAvÀ ¥sÁAiÀÄZÉ, ¨s« À µÁåZÉ ¢Ã¸À ªÀÄt í CxÀð C©üªÀåPÀÛ eÁvÁÛ. w¤ßZÉ CMYK

‘¸ÀUÀmÁAvÀÆ¬Ä vÉÆ ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄítZÉà ªÁPÁåAvÀ ‘ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄí¼ÁågÀ vÉÆÃa ¸ÀUÀmÁ ¥À²A ¥À A iÀ Ä ¯É à gÁ§ZÉ Æ , £À í » ªÉ à PÁAiÀÄðPÀgÀZÉÆ ªÀÄít CxÀð gÀ h ļÀ P À v Á. C²ê ±À § Ý KPÀ Ì a vÀj¬Äà CxÀð ªÀåvÁå¸À ¸ÀàµÀÖ ¢¸ÀÆ£À AiÉĪÀZÉ ®PÁëöå PÀgÀPÁ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁ±ÉAvÀÄ ‘ªÀÄÄRgÀ’ ªÀÄt í KPÀ ±À§Ý D¸Àì. ºÁeÉÆà CxÀð ¥sÀÄqÁjÃ, ªÀÄÄSÉð, CUÀætÂÃ, CUÉÃæ ¸ÀgÀ ªÀÄítÄ. ºÉÆ ±À§ÆÝa PÉÆAPÀtÂÃAvÀ ‘ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄítÄ ¥ÀæAiÉÆÃUÀAvÀ DAiÀįÁ. ¸ÀUÀmÁAvÀÆ¬Ä vÉÆ ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄí¼ÁågÀ vÉÆÃZÀ CUÉæøÀgÀ ¥sÄÀ qÉÃgÁªÀ¦Ã eÁªÀ£À D¸Àì ªÀÄt í CxÀð.eÉÆà ªÀģñÀ CUÉæøÀgÀ, ¸ÀUÀmÁAvÀÆ¬Ä ¥sÀÄqÉ gÁªÀ¦ÃZÉÆ, ¥ÀAiÀįÉÃZÉÆ eÁªÀ£À

AqÉåËUMåücÉå AkrÉ£É oÉUÉMü AÉåoÉÉqÉÉcÉÏ pÉÉUiÉ rÉɧÉÉ eÉæiÉuÉÇiÉ eÉÉsÉÏ qWûhÉÑlÉ qÉÉkrÉÉqÉÉÇiÉ ZÉÔoÉ uÉhÉïlÉ eÉÉsrÉÉ ZÉUåÇ. iÉÉhÉå qÉWûÉiqÉÉ aÉÉÇkÉÏ, qÉÑÇoÉæcrÉÉ sÉÉãMü AÉlÉÏ pÉÉUiÉÉcÉã Ç ZÉÔ o É mÉë v ÉÇ x ÉÉ ZÉåsÉÏ. cÉQûxÉåÇ iÉåÇ iÉÉeÉå urÉÌ£üaÉiÉ ÌuÉcÉÉU eÉÉsÉvÉåÇ ÌSxÉiÉÉ. AqÉãËUMüÉ AÉlÉÏ pÉÉUiÉÉcrÉÉ qÉ¬Ï LMü lWûuÉÉå AkrÉÉrÉ ZÉÑssÉÉ ZÉUåÇ. mÉÔhÉ iÉåÇ xÉqmÉÔhÉï xÉirÉ lWûrÉ. pÉÉUiÉÉcrÉÉ xuÉÉiÉǧrÉ xÉÇaÉëÉqÉÉMü AqÉãËUMåülÉ oÉsÉ ÌSssÉå lÉÉ: CxÉuÉÏ 1857 xÉÔlÉ 1947 cÉå 90 uÉxÉÉïÇ ÌoÉëÌOûvÉÉÇcrÉÉ ÌuÉ® pÉÉUiÉÉcrÉÉ sÉÉåMüÉlÉ cÉsÉæsrÉÉ xuÉÉiÉǧrÉ xÉÇaÉëÉqÉÉMü AqÉãËUMåücrÉÉ ZÉrÉÇcÉå AkrÉ£É lÉÉ iÉU Ä T Ñ ü QûÉrÉÉï l É oÉsÉ ÌSsÉå s Éå Ç SÉZÉsÉÉå lÉÉ. qÉWûÉiqÉÉcrÉÉ ‘A Ì W û Ç x É É iÉiuÉÉMü’ AÉåoÉÉqÉÉlÉ ZÉÔoÉ iÉÉåZÉhÉÉrÉ ÌSssÉÏ. mÉÔhÉ AqÉãËUMåücrÉÉ ZÉrÉÇcÉÉrÉ AkrÉ£ÉÉlÉ ‘AÌWûÇxÉÉ uÉÉS’ uÉÉmÉÑUsÉÉå lÉÉ AÉlÉÏ iÉÉÇcÉå mÉëqÉÉhÉ ‘AÌWûÇxÉÉ uÉÉS’ LMü UÉeÉMüÐrÉ Ax§É eÉÉuÉcÉÉå lÉÉ. pÉÉUiÉ ÌuÉUÉãkÉÏ AkrÉ£ÉÉsÉÏ mÉUÇ m ÉUÉ: pÉÉUiÉÉMü pÉã P û ÌSsrÉÉ AqÉãËUMåücrÉÉ 5 UÉvOíûÉkrÉ£ÉÉÇiÉ SÉãlÉ pÉÉUiÉ ÌuÉUÉãkÉÏ AÉxÉsÉå. ÌQûÌuÉOè LåxÉlÉÉåuÉU AÉlÉÏ ËUcÉÉQïû ÌlÉYxÉlÉç. iÉÏxÉUÉå, ÎeÉqÉÏ MüÉOïûUÉlÉ ZÉÉÇrÉ oÉUåmÉhÉ MåüsÉåÇ lÉÉ. cÉÉæiÉÉå ÌoÉsÉç ÎYsÉÇOûlÉÉlÉ oÉUå uÉÉOû kÉsÉÏï mÉÔhÉ irÉÉ

uÉåVûÉU AqÉãËUMåüMü CxsÉÉÍqÉMü AÉMüÉÇiÉuÉÉSÉcÉÉå WÒûlÉxÉÉhÉ sÉÉaÉsÉÏ lÉÉ AÉÍxÉsÉÏ. iÉÉhÉå pÉÉUiÉÉÇiÉ mÉÉÌMüxÉiÉÉlÉÉcÉå iÉÉåZÉQûÉrÉålÉ cÉÉsÉÔ AÉÍxÉsÉå AÉMüÉÇiÉuÉÉSÉMü sÉ£rÉ ÌSssÉå lÉÉ. mÉÉÇcÉuÉÉcÉÉå oÉUÉMü AÉåoÉÉqÉÉ. AÉåoÉÉqÉÉcrÉÉ MüÉsÉÉU oÉSssÉÏ lÉ£ÉÉ: AÉrÉeÉ oÉUÉMü AÉåoÉÉqÉÉcrÉÉ uÉåVûÉU xÉaÉVåû xÉÇxÉÉUÉcÉÏ lÉ£ÉÉ oÉSsrÉÉ. WTC cÉåU

D¸À v Á, vÉ Æ Ã ¸À U À m ÁAZÉ Ã zÉÆüÁåAPÀ ¢¸ÀZÉà vÀ²ê zÉÆüÁåZÉà ¸ÀªÀÄPÀë G¨ÉÃgÁ«¯ÉÆà ¢¸ÀvÁ. C²ê eÁªÀ£À ªÀÄÄSÁgÀ ªÀÄt í ZÉÆ ºÉÆ ±À§Ý zÉÆüÁåAZÉ ¸ÀªÀÄPÀë ¸ÀªÀiÁ¸ÀªÀÄ ªÀÄítZÉà CxÁðj ¥ÀA æ iÉÆÃUÁAvÀ DAiÀįÉÆÃ. ‘ªÀÄÄSÁgÀ PÀ²êQÃ’ ªÀÄítZÁåAvÀÄ ªÀÄÄSÁgÀ ªÀÄt í ZÉ ±À¨ÁÝP,À D¬ÄÃZÉ £ÀAvÀgÀZÉÃ, ¨sÀ«µÁåZÉà ¢Ã¸À zÉÆüÁå ¸ÀªÀÄPÀë PÀíAZÉà gÀÆ¥Áj (ZÁAUÀQÃ, ªÁAiÀÄÖQÃ) AiÉÄêÀ£À gÁ§vÀ Q à ªÀ Ä í t ZÉ Æ CxÀ Ä ð gÀhļÀPÀvÁ. ¸ÁªÀÄPÉà (ªÀmÁÖgÉÃ) ¸ÁAUÀZÉà eÁ¯ÁågÀ ‘ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄt í ZÉÆà ±À§Ý zÉƼÁåAZÉ ¸ÀªÄÀ PÀë

ªÀÄítZÉà CxÀ𠢪ÀZÉÆ eÁªÀ£À D¸Àì ªÀÄítZÉà PÀ¼À£ÀÄ AiÉÄvÁÛ. ºÉ ªÀÄÄSÁgÀ ±À¨ÁÝZÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ eÁªÀ£À ¸À¨ÁgÀ ¯ÉÆÃPÀÄ ‘JzÀÆgÀ’ ªÀÄítÄ G®AiÀÄvÁ£À ¸ÁAUÀvÁw. ‘JzÀÆgÀ’ ªÀÄítZÉÆà ºÉÆ ±À§ÄÝ PÉÆAPÀtÂÃZÉÆ £Àí». vÉÆà PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ±ÉÃZÉÆ ‘JzÀÄgÀÄ’ ªÀÄítZÉÆ ±À§ÄÝ eÁ¯Éè £«ÄwÛ ‘JzÀÆgÀ’ ªÀÄítƲ ‘ªÀÄÄSÁgÀ’ ªÀÄítZÉÆ ±À§Ý ªÁ¥ÀgPÀ Á.

pÉUqÉ

eÉÉsÉÉå AÉMüÉÇ i ÉuÉÉSÉå c ÉÉå Wû q ÉsrÉÉlÉ AqÉã Ë UMå ü crÉÉ sÉÉåMüÉsÉÉå SÉãVåû ZÉÑsrÉÉiÉ. iÉÉÇ c rÉÉ UÉvOí û ÉkrÉ£ÉÉlÉ pÉÉUiÉÉ uÉrÉU cÉssÉÉå 26/11 cÉÉå AÉMüÉÇiÉuÉÉS WûqÉsrÉÉcÉÏ oÉUÉãoÉU ÌlÉlS MåüssÉÏ. iÉÉeÉå MüÉUhÉMüiÉï sÉÉåMüÉÇMü ÍvÉ£É eÉÉuÉMüÉ qWûtVåû E¨ÉU xÉÉÇaÉsÉåÇ. ‘AÉMüÉÇiÉuÉÉS ÌuÉUÉãkÉÏ sÉRûrÉÉÇiÉ AqÉãËUMüÉ pÉÉUiÉÉ uÉÉÇaÉQûÉ’ qWûhÉÔlÉ iÉÉhÉå xÉÉÇasÉåÇ. WåûÇ ÌMüiÉsÉÉå mÉÉuÉÇQûÉå xÉirÉ qWûhÉÑ mÉÉåVûÉåuÉmÉÉMü eÉÉrÉ. AÉrÉeÉ AqÉãËUMüÉMü pÉÉUiÉÉcÉÉå qÉÉlÉuÉ xÉÇmÉlqÉÔsÉ AÉlÉÏ uÉå m ÉÉUÉcÉÏ aÉUeÉ AÉxÉÉ. pÉÉUiÉ LMü AÍjÉïMü oÉÍVûvOû SãvÉ qWûtVåû xÉirÉcÉÏ iÉÉÇMüÉ ZÉoÉU AÉxÉÉ. Ä T üMüiÉ uÉå m ÉÉUÏ ÌSvOûÏ: 2010 CxÉuÉåcÉÏ AqÉãËUMåücrÉÉ UÉvOíûÉkrÉYvÉÉcÉÏ pÉÉUiÉ pÉãOû vÉÑ® uÉåmÉÉUÏ ÌSvOåûcÉÏ qWûtVåû ÌuÉvÉÏÇiÉ SÒoÉÉuÉ lÉÉ. AÉåoÉÉqÉÉlÉ pÉÉUiÉ AÉlÉÏ

AqÉå Ë UMå ü qÉeÉaÉiÉÏÇ 44 WûeÉÉU MüÉã O ûÏ ÃmÉrÉÉÇ c ÉÏ MüoÉsÉÉiÉ MåüssrÉcÉÏ bÉÉãvÉhÉ pÉÉUiÉ AqÉãËUMüÉ uÉåmÉÉUÏ mÉËUvÉSåcÉå oÉxÉMãüÇiÉ MåüsÉÏ. Wå û MüoÉsÉÉiÉÏMü sÉÉaÉÔ l É AqÉãËUMåüÇiÉ 50 WûeÉÉU lÉÉåMürÉÉåï ÌlÉqÉÉïhÉ eÉÉiÉsrÉÉå. irÉÉå lÉÉå M ürÉÉå ï MüÉå h ÉÉMü q É å V û i É s r É É å ? 21 r É É vÉåYQèrÉÉÇiÉ SÉålÉrÉ SåvÉÉÇiÉsÉå xÉÇoÉÇS uÉåmÉÉUÏ xÉWûMüÉrÉÉïÇiÉsrÉÉlÉ AÌSMü oÉÍsÉvOû eÉÉiÉsÉå WåûÌuÉvÉÏÇ qÉÉiÉÔrÉ SÒoÉÉuÉ lÉÉ AvÉåÇ iÉÉhÉå xÉÉÇaÉsÉåÇ. pÉÉUiÉÉlÉ xÉÉuÉkÉÉlÉ UÉuÉcÉå Ç aÉUeÉ AÉxÉÉ: AÉåoÉÉqÉÉcÉÏÇ WûÏÇ E§ÉÇ AÉrÉMÔülÉ AÉqcÉåÇ AÉQû V û Ï iÉÉÃQû xÉUMüÉUcÉå ÄTÑüQûÉUrÉÉlÉ lWûrÉiÉU sÉÉåMüÉlÉ AiÉÏ AÉlÉÇÌSiÉ eÉÉuÉcÉåÇ aÉUeÉ lÉÉ. xÉÉuÉkÉÉlÉ UÉuÉcÉåÇ aÉUeÉ AÉxÉÉ. iÉÉhÉå xÉÇiÉ eÉåÌuÉrÉU MüÉsÉãeÉ AÉlÉÏ WûÉåsÉÏ Ä T å ü ÍqÉsÉÏ vÉÉVå û Mü oÉã Ç O û ÌSssÉÏ mÉÔhÉ pÉÉUiÉÉcrÉÉ xÉÉqÉÉlrÉ oÉÑarÉÉïlÉ ÍvÉMücÉå xÉUMüÉUÏ vÉÉVå û Mü oÉã Ç O û ÌSssÉÏ lÉÉ. UÉeÉMüÐrÉÉÇiÉ xÉSÉ xÉuÉï CvOû lWûrÉ iÉU xÉSÉ xÉuÉï ÌuÉUÉãkÉÏ qWûhÉÑ MüÉãhÉ lÉÉ. mÉÔhÉ xÉSÉ xÉuÉï xuÉÉjÉï MåüSVûÉrÉ AÉxÉÉ.

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU


CMYK

3

November 1-15, 2010

PÀÄA¨ÁgÁAZÁ¯ÉA ªÁl ¸ÉÆzsÆ À £À UÉ¯Æ É Ã UÉ¯Æ É Ã UÉ¯Æ É Ã...

ºÁUÀÆ UÉ¯Æ É Ã, ªÀÄÄvÀÆ UÉ¯Æ É Ã, UÁAqÀ zsÄÀ ªÀZÁPÀ UÉ¯Æ É Ã, vÉÆÃAqÀ zsÀĪÀZÁPÀ UɯÉÆÃ... PÀÄA¨ÁgÁAZÁ¯ÉA ªÁl ¸É Æ zs À Æ £À UÉ ¯ É Æ Ã UÉ ¯ É Æ Ã UɯÉÆÃ.. ªÀÄítÆ£À ZÉgÀqÁ¯ÉA PÁSÁåAvÀ PÁZÀPÆ À ° PÀgv À £ À Á, vÉ ZÉ g À q Á£À ºÁA¸À v À £ Á, vÁå ¥ÀzÁåAvÀ¯ÉÆ PÀÄA¨ÁgÀ RAAiÀÄ UÉ¯Æ É Ã ªÀÄt í ZÉ «µÀAiÀiÁgÀ DªÀÄZÉ ªÀ Ä £À ªÀ Z À £ Á. “PÀ Ä A¨ÁgÀ ” ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ j PÉ Æ APÀ u ÁåAZÉ ¸ÁªÀÄÄzÁ¬ÄPÀ ¥ÀjPÀ®£ à ÃÉ AvÀ £Á. D¸À¯ÁåjÃAiÀÄ vÉÆà ¥ÀgÀPÉÆ. eÁ¯ÁågÀ “«ªÀįÁ «. ¥ÉÊ «±Àé PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ 2010 «eÉ Ã vÀ PÉ Æ APÀ t  PÁzÀ A §j “ºÁªÀ o À t ” ªÁfvÀ £ Á ºÉ à ¨sÁªÀ£Á §zÀ®vÁ. PÉÆAPÀtàZÉÆà ¥À¹ æ zÀÞ ¸Á»vÀåPÁgÀ ªÀ Ä ºÁ§¯É à ±À é g À ¸É Ê ¯ï ºÁuÉ §gÀ¬Ä¯É ºÁå PÁzÀA§jÃAvÀ PÁgÀªÁgÁ ¯ÁVêïÉà ªÀiÁeÉÆýà ªÀÄítZÉ KPÀ UÁAªÀZÉ PÉÆAPÀt G¯ÉÆêÀ¦Ã PÀÄA¨ÁgÁAZÉ KPÀ ªÁqÉÆ D¤ vÁå ªÁqÉÃAvÀ¯Éà DoÀ PÀÄlªÀiÁAZÉ fÃt awævÀ eÁ¯Á. ºÁªÀ o À t ªÀ Ä í ¼ ÁågÀ PÀÄA¨ÁgÁ£À ªÀÄqÀQà ²dªÀZÉÆà WÀÆqÀ. fÃA PÉ Æ APÀ t  ªÀ Ä ¤¸À ºÁå PÁzÀ A §j ªÁfvÁvÀ , wÃA PÀÄA¨ÁgÁAPÀ D¥ÀuÁAiÀÄvÁ D¤ vÁAZÉ fÃuÉÃZÉ PÀµÀÖ D¥Àt ¨sÉÆV¯É wvÀ¯É zÀÆR ¥ÁªÀvÁvÀ ºÁAvÀ ¸À A ±À A iÀ Ä £Á. ºÁå PÁzÀA§jÃAvÀ ªÀÄíeÉ ªÀÄ£ÁPÀ ¨sÁ«Ã¯Éà PÁAAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ ºÁAªÀ PÉ Æ rAiÀ i Á® R§gÀ ªÁZÀ¦Ã ¯ÉÆÃPÁAZÉ ªÀÄÄSÁgÀ zÀªÀgÀÆPÀ E±ÀÖ ¥ÁªÀvÁ. ** ** ** “QvÉA PÀgvÀ ÁvÀ UÁ, QvÉA ZÀ¯ÁèA?” “¸ÀªÉð PÀgÀvÁvÀ vÀ¼Áå ªÁoÁgÁaÔ vÉÆà PÁ£ÀrÃAvÀ G®AiÀ Ä vÀ ¯ É Æ Ã. ²ªÀ g ÁªÀ i ÁPÀ PÁ£Àr G¯ÉÆêÀAPÀ PÀ¼£ À Á¸À¯A É . ¥ÀÇt G®AiÀįÉèA E¯ÉèA E¯ÉèA ¸ÀªÄÀ dvÁ¯ÉA. “QvÁåPÀ ªÀ Ä í t wà ¸À ª É Ã ð” ²ªÀgÁªÀiÁ£À «ZÁgÀ¯A É . “qÁåªÀÄ, qÁåªÀÄ ¨ÁAzÀvÁvÀ »AUÁ... vÀĪÀÄPÁ R§gÀ £Á? vÀ¼ÁåPÀ ¸ÀPÀ¯Éè ªÀmÉãÀ ªÀíqÀ¯ÉÆ HAZÀ ¨ÁAzÀ WÁ®ZÉ D¸ÁvÀ. vÀ¼ÃÉ A ªÉÄà ªÀÄA í iÀÄ£ÁåAvÀ ¯ÉVãÀ vÀÄqÀÄA§ ¨sÀgÀÆ£À GgÀvÀ¯ÉA” “vÀ¼ÉA PÉ£ÁßZÀ vÀ¼ÁPÀ ªÀZÀÆ£À ¸ÀÄPÀZAÉ £Á ªÀÄt í mÁ?” ¥ÀÅgÀıÁ£À ©üAiÉÄÃvÀZÀ «ZÁgÀ¯A É . “bÉ bÉ , ªÀ i ÁVÃgÀ ¨ÁAzÀ ¨ÁAzÀÆ£À QvÉA G¥ÉÃUÀ? vÉZÃÉ £À CMYK

UÁAªÀaà »Ã ¸ÀPÀ°èà d«ÄãÀ ©üdAiÀÄvÀ°Ã VªÀiÁAvÀ” ²ªÀgÁªÀiÁ£À AiÉÄzÉݱÃÉ A vÉÆÃAqÀ PÀgÆ À £À ªÀÄt í ¯É, “D«Äà PÀÄA¨ÁgÀ. vÀ ¼ Áå vÀ ¼ ÁAvÀ ° à ªÀ i ÁwÃZÀ PÀÄA¨ÁgÁ¯ÉA ªÀÄƼÀz£ Às À UÁ. »Ã ªÀiÁwà £Á vÀgÀ DªÀÄPÁA ªÀiÁwà SÁªÀaà ¥Àql À °Ã. ZÁPÁgÀ QvÉA DªÀÄZÉA ªÀiÁ¸À xÁ¥ÀÇ£À ZÁ® PÁqÀl¯ÉÃ?” vÁuÉ DAªÀqÉÆà WÉÆl¯ÉÆ. “vÀ Ä «Äà ¸ÁAUÀ Æ APÀ eÁAiÀ Ä D¸À¯ÉA D¢ÃAZÀ, DªÀÄzÁgÁPÀ, ªÀÄAvÁæ÷åP”À “DªÀÄZÁå PÀÄA¨ÁgÁAZÉ PÉÆÃt DAiÀÄPÀvÀ¯ÉÆÃA? ¯Áí£À ¯ÉÆÃPÀ UÁ D«ÄÃ, ªÀiÁvÀAiÉÄà UÀļÁå PÀ¸Æ É Ã PÉÆuÉÃAiÀÄ agÀqÄÀ ªÀZÆ É Ã.” ** ** ** vÉÆ ¸ÁªÀAvÁªÁqÁåªÀAiÀįÉÆà ±ÁA¨Á¯É Æ Ã gÁªÀ Ä . wuÉ Ã A «ZÁgÀ¯ÉA “QvÉA eÁ¯ÉA gÉà gÁªÀiÁ?” “DªÀÄUÉïÉÆà zÁAiÀÄfà ¤Ã¼À P À A oÀ ¸ÁªÀ A vÀ UÉ ¯ É Æ Ã ¸À P Á¼À ¥ ÁgÁPÀ . ¸ÁAdZÉ Ã ZÀ ªÀígÀvÀ¯Éà ¯Á¸ÀÆAPÀ.” wÃuÉÃA vÁPÁ AiÀıÀªA À vÁ¸ÀjÃA zsÁqÀ¯ÉA. ªÀÄíuÁ°Ã “PÁ®ZÀ vÁuÉA ºÁªÉÇà zÉAªÀAiÀįÁ. ªÉļÀmÁ¯ÉÆåà ªÀÄqÀPÉÆåÔ gÁªÀÄ ªÀZÀÆ£À AiÀ Ä ±À ª À A vÁPÀ q À Z Áå£À zÉ Æ Ã£À ªÀÄqÀPÉÆåà WÉêÀ£À UɯÉÆÃ. KPÀ ±É à t à ²PÁåPÀ ¨ÁAzÀ Æ APÀ , zÀ Ä ¸À j à aªÀ ¼ ÁA ªÀ i ÁgÀ Æ £À ¸ÁgÀAiÉÄà ¨sÆ É AªÀvt À àGzÀPÁaà jøÀ WɪÀAPÀ. zÀÄ®¨Á §²¯ÉÆèà xÀAAiÀÄZÀ D¸À¯Æ É . vÉÆà gÁªÀÄ ªÀAiÀÄvÁ£Á ¥À¼Æ É ÃªÀ£À ªÀÄítÆAPÀ ¯ÁUÀ¯Æ É , “QvÉÃAAiÀÄ eÁªÀA, ªÀÄ£À±Á°ÃA ªÀÄgÀuÁA D¸Á¸ÀgÀ PÀÄA¨ÁgÁA¯Áå ¥ÉÇmÁAvÀ ¥ÉÃd ¥ÀqÀl°Ã. ¯Á¸ÀvÀ£Á zÉÆãÀ, EPÀgÁªÁåPÀ wãÀ. ¹ÃvÁ DªÉÇÃ, DvÁA PÀÄA¨ÁgÁ£À ªÀiÁUÀZÉA, ªÀÄ£À±ÁA C²ÃAZÀ ªÀÄgÀvÀ gÁªÀA ªÀÄt í ” ¹ÃvÁ£À zsÉAUÀ¸ÉÆ WÁvÀ¯ÉÆ, “zÀÄ®¨Á vÀÄeÉÃAZÀ ªÀÄgÀt ªÀiÁUÀ vÀÆA. ºÉgÁA¯Áå ªÀÄgÀuÁAPÀ gÁAªÀ £ÁPÁ” vÀjÃAiÀÄ ¹ÃvÁ eÁuÁ D¸À ° Ã, ¯É Æ ÃPÁAPÀ ªÁqÁågÀ PÉ Æ ÃtAiÀ Ä §gÉ Ã ªÁAiÀÄl PÁªÀiÁPÀ ªÀÄqÀPÉÆåà ªÀg í Æ À PÀ AiÉÄvÁ£Á ¢¸À¯ÁågÀ zÉêÀ DAiÀ Ä ¯ÁåªÀ j à ¢¸À v Á. ZÀ q À PÀ g À Æ £À ¥ÁªÀ ¸ Á ¢¸ÁA¤Ã. ªÀ Ä zÉ Ã AZÀ DqÀ ª É ªÀ Z À Æ £À ªÀÄqÀPÁ嫲ÃA «ZÁgÀ¥À ¸ÀªÀiÁ £Á¸À ¯ É A . ¥À Ç t KPÁzÀ j Ã

UÀ g À d ªÀ A vÀ ¨ÁAiÀ Ä ® ªÁmÉ Ã PÀ Ä ²ÃPÀ G©Ã gÁªÀ £ À ªÁ d£É¯ÁAvÀ¯Áå£À ºÀ¼ÀÆZÀ «ZÁgÀvÁ°Ã, “ªÀiÁªÀiÁ, ªÀÄqÀQà eÁAiÀiï?” ** ** ** gÁAqÁªÀ ¨ÁAiÀįÁA¤Ã PÀga À ÃA UÀ ¼ É Æ £Áw°è à A ªÀ i ÁvÀ A iÉ Ä Ã DAiÀÄzÀ£ÁA - ªÀiÁAiÀÄmÉÆåÃ, vÀª,É PÀ¢ÃA, ¸ÁtPÁA, PÁAiÀÄ°Ã, ¥ÀtmÉÆ¥ÀåÃ-ŸÀ¹ÃvÁ PÛ À ¥ÀjD¤Ã ZÀAiÀ¹ÃvÁaÃ Ä ¸ÀÆ£À vÁgÁ zÉÆÃUÀAAiÀÄ gÁAqÀ ¨ÁAiÀįÁA ªÉļÀÆ£À PÀgv À Á°ÃA. PÉÆuÁZÉÃAiÀÄ ºÁªÀou À ÁgÀ ºÉÆåà D¥À u Áå¯É Æ åà ªÀ Ä ÄtPÉ Æ åà ªÀÄqÀPÉÆåà ¤Ãl zÁ¼ÀmÁ¯ÉÆåÃ. ¥ÀgA À ¥ÀgÃÉ £À ZÀ®Æ£À D¬Ä¯ÉèÃA, PÉÆÃt £Á ªÀÄíuÁ¸À¯ÉÆÃ. ºÁå ªÁqÁågÀ gÁAqÀ ¨ÁAiÀįÁAPÀ ¸ÉÆr¯ÉA è DAiÀÄzÀ£À PÉ£Áß PÉÆuÉA CAiÀiÁªÀ¥u À ÁZÉ ¨ÁAiÀįÉãÀ PɯAÉ £Á, £Á RAAiÀÄZÁå zÁzÀ¯Áå£À PɯÁA. vÁtÂÃA PÉ°èÃA DAiÀÄzÀ£ÁA D¥À¯Áå ºÁªÁågÀ zÁ¼ÀÆAPÀAiÀiï PÉÆuÉA PÉ£Áß ªÀÄ£ÁAiÀÄ PÉ°Ã £Á. ¯ÉÆÃPÀ ºÉA EvÀ°ÃA ªÀg¸ À ÁA £ÉªiÀ Á£À ¤µÉÃ× £À «ªÀ ¥Á¼ÀmÁ¯É . įÁ «. ¥ÉÊ «±Àé ¹ÃvÁ PÉÆAPÀt£ÁvÀ  ª ÁPÀ KPÀ ¢Ã¸À ¸Á»vÀ ÅgÀ¸ÆÁÌAPÀ gÀ ªÀÄt ªÀRzÁPÀ QgÁvÀå ¥À ºÁqÀ í UÉÆÃ¥Á¼Á¯Áå WÀgÁ ¥sÁl¯Áå£À 2010 UÉ ° è à . «eÉ ¥À ¼ÃvÀ À A iÀ ÄPɯÁågÀ ÆAPÀtxÀ A AiÀ Ä ªÉ Ç vÁAvÀ ¥À A zÀ g Á «Ã¸À PÁzÀA§j ªÀ i ÁAiÀ Ä mÉ Æ åà ¸À Ä SÉ Æ ÃªÀ A PÀ À¸Àt”Ú eÁ¯ÉA. WÁw¯ÉÆ“ºÁªÀ è÷åÃ. wPÁot UÉÆÃ¥Á¼Á¯Áå WÀg¦ÁAvÀ D¤ §gÉÆêÀ P É ÆªÀ Ãt g Á AÃq±ÀÀégÀ ¨¸ÉÁʯï AiÀÄ® ĺÁ§¯É G¥ÀgÁ¸À°Ã? UÉÆÃ¥Á¼À vÀgÀ DdÆ£À ªÀÄgÀZÉÆÃZÀ D¸Á. wà gÁUÁ£À wgÀ«ÄgÀ°Ã. xÀAAiÀĸÁ£À wà SÉÆÃ¥ÀvZ À À ªÀÄÄSÁ¯ÉÃè ªÀmÃÉ £À DAiÀÄ°Ã “UÉÆÃ¥Á¼Á, vÀÄUɯÁå WÀ g ÁAvÀ PÉ Æ Ãt zÁzÀ ¯ É Æ Ã ªÀÄgÀÆ£À ¨ÁAiÀÄ® gÁAqÀ eÁ¯Áå gÉ? PÁAiÀÄ DAqÉÃgÀ zÁzÀ¯É D¤Ã WÉÆêÁ SÁAiÀÄgÉÆà ¨ÁAiÀįÉÆ ªÀiÁAiÀÄmÉÆåà PÀgÀÆAPÀ ¯ÁUÀ¯ÁåvÀ?” UÉÆÃ¥Á¼À ¥sóÉA¥sóÉA PÀgÀÆ£À QvÉA vÀjà G®AiÀÄvÁ¯ÉÆÃ. “¹ÃvÁAiÀ Ä DªÉ Ç Ã, ¥s À Å PÀ l gÀhÄUÀqÀmÁ vÀÆA. ¥sÀÅPÀl gÀUÁvÀ DlAiÀ Ä vÁ. PÁ¼À §zÀ ® ¯Á, PÁAAiÀÄ eÁªÀZÉA £Á DvÁA. ¥Àè¹ÖPÉÃaA, ¹ÖïÁaÃA DAiÀÄzÀ£ÁA DAiÀÄ°ÃA, ¯ÉÆÃPÁA¤Ã ªÀÄqÀPÆ É åà QPÉÆÃAvÀ PɯÉÆåÃ. QvÉA PÀgÀÆAPÀ eÁ¯ÉA DªÀÄZÁåA¤Ã? ±Á¸ÀçÛ zs¯ À Áè÷ågA À iÀÄ ªÀÄgÀt D¤Ã ¸ÉÆqÀ¯ÁågÀAiÀÄ ªÀÄgÀt”

** ** ** C±ÉA eÁAiÀÄwÃA UÀeÁ°ÃA ºÁå PÁzÀA§jÃAvÀ WÀqm À ÁvÀ. C¸À¯A èÉ eÁAiÀÄvÉA PÁzÀA§jà PÁtAiÉÆà D«Äà EAVèõÁAvÀ, PÀ£ÀßqÁAvÀ ªÁZÀÆ£À D¸ÀÆAPÀ ¥sÁªÀ D¸Á. DªÀÄPÁ wà PÁtAiÉÆÃ, PÁzÀA§j ªÀÄ£ÁPÀ ¯ÁUÀÆ£À D¸ÀÆAPÀAiÀÄ ¥sÁªÀ D¸Á. eÁ¯ÁågÀ D¥ÀuÁå° ªÀiÁAiÀĨsÁ±ÉÃAvÀ°Ã ±À¨ÁݪÀ¼À, D«Äà WÀ g ÁAvÀ ªÁ¥À g À Z É ¨sÁªÀªÁZÀPÀ £ÁAªÁ, ¨sÁªÀ¸Æ À ZÀPÀ GvÁ檼 À ,À ¸Á»vÁåAvÀ ªÉļÀv£ À Á fvÀ¯É ªÀÄ£ÁAvÀ PÁ®AiÀÄvÁ wvÀ¯É ºÉgÀ ¨sÁ±ÉÃZÉ ¸Á»vÁå£À ¸ÁzsÀå £Á. vÉà ¤«ÄvÀ PÉÆAPÀt ªÀÄ£À±Áå° ¨sÁªÀ¯Æ É ÃPÁZÉ C£ÁªÀgt À ¥sPÀ v À À PÉÆAPÀt ¸Á»vÁåAvÀ eÁvÁ ªÀÄt í ZÁAvÀ PÁAAiÀÄ zÀĨÁªÀ £Á. «ªÀįÁ «. ¥ÉÊ «±Àé PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ 2010 ¥Àz æ sÁ£À ¸À Ä ªÁ¼É Æ zÀ ± À A §gÀ 18PÀ ªÀÄqÀUÁAªÀZÉ gÀ«ÃAzÀæ ¨sª À £ À ÁAvÀ ZÀ®ZÉ D¸Á.

UÀÄgÀÄ ¨Á½UÁ

DªÀÄUÉ° R§gÀ DªÀÄUÉ¯É SÁwgÀ

UÀt À ¥Àw ºÉʸÀÆÌ¯ï ±ÁgÀzÁ ªÀÄA¢gÁAvÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ GvÀìªÀ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : AiÀÄAUï avÁæ¥ÀÄgÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ºÉà £ÁAªÁZÉ ¸ÀA¸ÉÜ vÀgÀ¥sÉ£À ºÁå ªÀ g À ¸ ÁZÉ ¢Ã¥ÁªÀ ½ GvÀ ì ª À ¸ÀĪÀiÁgÀ zÉÆ£À²A ¯ÉÆÃPÁAUÉ® JzÀgÁPÀ ¨sÁjà UËeÉÃgÀ D£Ã PÀıÁ¯ÉÃgÀ DAiÀÄvÁgÁ (£À. 7PÀ) zÉÆ£À¥ÁgÁ zÁPÀÆ£À gÁwÛ zsÁ WÀAmÉ vÁAAiÀÄ ZÀ¯.èÉ ±ÁåªÄÀ gÁªï «oÀ × ¯ ï ¸À º À P Ájà ¨ÁåAPÁZÉ £À«Ã£À ªÀ媸 À ÁÜ¥PÀ À ¥ÀÆuÁð£ÀAzÀ ±Á¹Ûç ºÀ¼¢ À Ã¥ÀÄgÀ D£Ã ªÀÄÄSÉî Cwy¥ÀuÁgÀ ZÉgÀqÀÄAªÀ, ¨ÁAiÀįÉÆ-AiÀÄÄd£ÀzÁgÀ¯ÁåAUÉ® ¸ÀĪÀiÁgÀ wøÀ §UÉ ¸ÀàzÃÉs ðAvÀ fAQ¯ÉÃAPÀ ºÁvÀ ¨sg À À GqÀÄUÉgÉ ¢ªÀZÁAvÀ DAiÀįÉA. vÁå £ÀAvÀgÀ ºË¹Ã SÉüÀ D£Ã ¸ÉÖÃeÁgÀ eÁzÀÆ SÉüÀ, £ÀÈvÀå, ¸ÉÆïÉÆà ¸ÀAVÃvÀ UÁ£À, ºÁ¸Àå, QgÀÄ £ÁlPÀ, ªÀÈAzÀUÁ£À, ªÉÄüÀ D¢ £ÀªÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ¸ÀÄAzÀgÀ PÀıÁ¯ÉÃZÉ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ vÀ²Ã ®QÌ r¥ï ªÉAZÀÆ£À PÁqÀZÉ ¥Àæ¸ÀAUÀƬÄà ¸ÀA¸ÉÜãÀ ZÀ®AiÀįÉA. ¸ÀzÀ¸Àå ¯ÉÆÃPÁ£A CvÀåAvÀ D£ÀAzÁgÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ GvÀìªÀ ZÀ®AiÀįÉA.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ «±Àé zÀeð É ZÉ gÉÊ® ¤¯ÁÝt eÁvÀ¯ Û AÉ - J¸ï.PÉ. gÉÊ£Á, ¥Á®PÁÌqï «¨sÁUÁ¢üPÁj ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ Z É ¸ÁÜ£À-ªÀiÁ£À ªÉÊgÀ AiÉÄvÀÛ D¸Àì zÁPÀÆ£À zÀQët ¥ÁæAvÀå gÉïÉéÃZÉ ¥Á®PÁÌqÀ «¨sÁUÁZÉ ¸ÀAZÁ®PÀ J¸ï. PÉ. gÉÊ£Á (ºÉÆà PÁ²äÃj) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁPÀ AiÉĪÀÇ£À £ÀªÉA§gï 8, 9 vÁjÃPÉÃgÀ gÉÊ® AiÀiÁwæAiÀiÁAUÉ® ¸À¨Ás D¥ÉÆàãÀ ¯É Æ ÃPÁAUÉ ® ¥À æ w ¸À A ªÁzÀ PÀgÀÆ£À vÁAUÉ® ¸ÀÄR-zÀÄBR «ZÁgÀ Æ £À WÉ v À Û ¯ É A . PÉ £ À g Á ZÉÃA§gÁ£À ºÁAvÀÄ ªÁAmÉÆ WÉ w Û ¯ É Æ . §d¥É PÉ A eÁgÀ Ä «ªÀ i Á£Á £¯ÁÝuÁ ¯ÁUÀ Z É eÉÆÃPÀmÖÉ ªÀļ í ¯ îÉ É ¸ÀªÄÀ vÀ® eÁUÉÃgÀ KPÀ gÉʯÁ £¯ÁÝt ¨ÁAzÉÆÃZÉ ¥À¸ æ ÁÛ¥À vÁuÉ ¥ÀU æ l À PɯÁèA. vÀ²Ã ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ dAPÀë£ï (PÀAPÀ£Ár

¯ÁVÎ) ºÉ à ªÁmÉ Ö Ã gÀ ªÀ Ä ¸À Û (¸ÀĪÀiÁgÀ 25 gÉʯÁUÁr) ªÀvÀÛ D¸ÁìvÀ zÁPÀÆ£À vÉÃA «±Àé zÀeð É PÀ ¸ÀªÀÄ eÁªÀÇ£À ªÀÈ¢Þ PÀgÉÆÃZÉ ¥À¸ æ ÁÛªÀ ZÉ£ÉßöÊ PÉÃAzÀæ PÀZÉÃjPÀ ¢¯ÁèA ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯É. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÉAlæ¯ï £¯ÁÝt (ªÉ £ ï¯ÁPï D¸À à v É æ ¯ÁVÎ) ªÁqÉ Æ Ø Ã ZÁPÀ ZËvÉ A gÉ Ê ® ¥Áèmï¥sÁªÀiÁðgÀ £ªÀiÁðt PÀgZ À É D¸À.ì £ÉÃvÁæªw À à £ÀA í ¬ÄÃPÀ D£ÉßÃPÀ ¸ÁAPÉƪÀ £ªÀiÁðt eÁvÁÛ. ±ÉÆÃgÀ£ÀÆgÀ-ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ªÁl «zÀÄå¢ÃPÀgÀt eÁvÀÛ¯ÉA. §eÉà JgÉÆÃqÉÆæêÀÄ ªÀiÁí® ªÀígÀZÉ £¯ÁÝt eÁªÀÇ£À zÀĨÉÊPÀ ºÁAUÁZÉ ¸ÁªÀÄVæ ªÀg í Z À É D¸Àì ªÀÄt í gÉÊ£Á£À PÀ¼A À iÀįÉA.


CMYK

4

November 1-15, 2010

¨ÉAUÀ¼Æ À gÁAvÀÄ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀtà¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä vÀg¥ À £ És À gÁdå ¸ÀÜgÁZÉA ¸ÁA¸ÀÌøwÃPÀ PÀ¯Á GvÀª ì À D¤Ã gÁeÉÆåÃvÀª ì À ¥À±æ ¹À Û «eÉÃvÁAPÀ ¸ÀªiÀ Áä£À

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ: PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀtà¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä, ¨Á® PÀ¯Á PÉ Ã AzÀ æ , ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ D¤Ã ¥s É q À g É Ã ±À £ À D¥s À PÉ Æ APÀ t  PÀ x É Æ Ã°PÀ C¸É Æ Ã¹AiÉ Ä Ã±À £ À , PÀ £ ÁðlPÀ ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ ºÁ¤ß ¸ÁAUÀ v À ªÉ Ä Ã¼À Æ £À DgÀ v ÁA

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ PÁ² ªÀÄoÁAvÀ wãÀ ¢ÃªÀ ¸ ÁZÉ A gÁdå ¸À Ü gÁZÉ A PÉ Æ APÀ t  à ¸ÁA¸À Ì ø wÃPÀ PÀ ¯ Á GvÀìªÀ ªÀiÁAqÀÆ£À ºÁ¼ÉÆî. gÁeÁåZÉ ªÉUÀªÉUÀ¼É ¸ÁA¸ÀÌøwÃPÀ ¥À A UÀ q Á xÁªÀ ß ¸ÁA¸À Ì ø wÃPÀ ¥À æ z À ± À ð £À D¤Ã DgÁvÁA

gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥Àæ±À¹Û ¥Àz æ Ás £À eÁ¯Éè¯É §¸ÀÛ ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ, qÁ| ¦. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ, ¸À ª É Ç ÃðvÀ Û ª À Ä ¥É Ê , gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥À± æ À¹Û ¯Á¨sÀ¯Áå ªÉAPÀmÉñÀ D¤Ã ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÉÊ ¨Á½UÁ ºÁAPÁ ¸ÀªiÀ Áä£À PÁAiÀÄð ZÀ¯.èÉ ºÁAPÁ D¤Ã f¯Áè ¨Á® PÀ¯Á PÉÃAzÁæZÉ ²Ã¯Á £ÁAiÀÄPÀ,

¥sq É g À ÃÉ ±À£ÁZÉ ªÀ¯j É AiÀÄ£À ¥s£ À ÁðArøÀ ºÁ¤ß wãÀ ¢ªÀ¸ÁZÉ PÀ¯Á GvÀìªÀ ¸ÁA¨Á¼À£ÀÄ ºÁ¼ÉÆî.

À £À ‘PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ’ ¸ÀA¥ÁzÀPÁPÀ ®AiÀÄ£Àì ¸ÀªiÀ Áä£À «oÉÆèsÁ zÉêÀ¼ÁAvÀ ¥ÀgvÀ Æ

¨sd À £Á ¸À¥ÁÛºÀ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯ÉÆ.è

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : ®AiÀ Ä £À ì PÀ è ¨ ï ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ ºÁeÉ Æ Ó DzÉ Æ è PÁgÀ å zÀ ² ð D¤Ã PÁgÀ å zÀ ² ð eÁªÀ Ç £À ¸É à ªÁ ¢¯É è ¯ É Æ PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀvÀæPÉZÉÆ ¸À A ¥ÁzÀ P À ªÀ i Á«£À P À Ä ªÉ ð ªÉAPÀmÃÉ ±À ¨Á½UÁPÀ DgÀvÁA zÀ.PÀ CMYK

f¯Áè gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥À± æ À¹Û ¥Áæ¥ÀÛ eÁ¯É è ® ªÉ à ¼ÁgÀ ¸À é PÀ è ¨ ÁZÉ ¸Àz¸ À Áå¤ ªÉÄüÀÆ£À CzsåÀ PëÀ ®AiÀÄ£À ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á® ±ÉuÉÊ¯É ªÀÄÄSÉî¥ÀuÁj ¥Àwß ¸À»vÀ ¸ÀªÀiÁä£À PɯÉÆè. ºÁå ªÉüÁgÀ PÁgÀåzÀ²ð Q±ÉÆÃgÀ PÀĪÀiÁgÀ,

ReÁ£À z s Á gÀ ±À A PÀ g À ¨s À m ï, ®AiÀ Ä £É à ¸À Czs À å PÁë CgÀ Ä uÁ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ, G¥À gÁdå¥Á® ¦.Q±É Æ ÃgÀ gÁªÀ , jd£ï ZÁågÀªÉÄãÀ CgÀÄt ±ÉnÖ D¤Ã ºÉÃgÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: ¸Á¨ÁgÀ «Ã¸À ªÀg¸ À À zÁPÀ Æ £À gÁ©â¯É Æ SÁåvÀ «oÉÆèsÁ zÉêÀ¼ÁZÉÆ CºÉ Æ ÃgÁwæ ¨s À d £Á ¸À ¥ ÁÛ º À £ÀªÉA§gÀ EPÀæ vÁjÃPÉ ¢ªÀ¸À ¥Àgv À Æ À £À ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯Áè. ªÀiÁQë zÁPÀÆ£À ZÀ®£ÀÄ D¬Äå¯É ¥ÀzÀÝw ¥ÀPæ ÁgÀ ¥ÀAZÀªÀĺÀ® WÀgÁuÉZÉ SÁåvÀ zÁAvÁ ªÉÊzÀå qÁ| UÀuÃÉ ±À ±ÉuÊÉ £À ¢ªÉÇ ¯ÁªÀÇ£À ¸À¥ÁÛºÁZÉ GUÁÛªt À Pɯ.èÉ DqÀ½vÀ ªÉÆPɸ Û g À À ªÀÄAUÀ¯Áàr £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÉÊ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É GUÁÛªu À É ¢ªÀ¸À

²æà «ÃgÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¨sÀd£Á ªÀÄAqÀ½£À ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¼Á zÁPÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ ¸Àg£ À ÄÀ DZÁAiÀÄð ªÀÄoÀ, ²æà ªÀ Ä ºÁªÀ i ÁAiÀ i Á zÉ Ã ªÀ ¼ À ²æ à «oÉÆèsÁ zÉêÀ¼ÁPÀ ¥ÁªÀÇ£À ¨sd À £ÉZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ Pɯ.èÉ zÉêÀ¼ÁZÉ ªÉÆPÉÛ¸ÀgÀ ªÀÄgÉÆý ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÁªÀÄvÀ, PÉ.ªÉÆúÀ£À «.£ÁAiÀÄPÀ, AiÀÄÄ.«±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã «oÉÆèsÀ gÀÄPÀĪÀiÁ¬Ä ¨sÀd£Á ¸À«ÄwZÉ ¸ÀAZÁ®PÀ f.ºÀ£ÄÀ ªÀÄAvÀ PÁªÀÄvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É.


CMYK

5

November 1-15, 2010

¨Á¯Áf ¸À¨Ás UÀºÁPÀ ²Ãæ ªÀÄzÀ ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf® ¨sÃÉ l È

ªÀ Ä ÄA§¬Ä: x Á u Á f ¯ Á è ªÀ¸Á¬ÄZÉ ¨Á¯Áf ¸À¨sÁUÀȺÀ D¤Ã ¥Áæ x À ð £Á ªÀ Ä A¢gÁPÀ ²æÃPÁ²Ã ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzÀ

¸À Ä ¢ü à AzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé ª À i Áå¯É ¥ÀlÖ²µÀå ²æêÀÄzÀ ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃf£À £À . 12 vÁjÃPÉ Ã PÀ ¨s É Ã l ¢°è . ºÁå

ªÉüÁgÀ vÁ¤ß gÉÃrAiÉÆà ErèZÉ £ÁUÉñÀ ¥ÉÊ£À ¸ÁÜ¥À£À PɯÉè¯É www.balajisevasamiti.org ªÉ¨ï¸ÉÊmï D¤Ã GqÀĦ

DZÁAiÀÄð ±À Ä PÀ £ ÁxÀ §gÀ A iÀ Ä ¯É ¥À Ä ¸À Û P ÁZÉ

ªÀÄoÁZÉ ¢ªÀAUÀvÀ DZÁAiÀ Ä ð ºÁ¤ß “zÉ é ö ÊvÀ ªÀ i ÁvÁ” GUÁÛ ª À t PÉ ¯ É è .

PÁqÀ¨ÉlÄÖ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã ²Ã¯Á £ÁAiÀÄPÀ ºÁ¤ß ºÁå ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀPæ Àl PɯÁèA.

PÉÆAPÀtà¨sQÀ V Û ÃvÉ, ²±ÀÄVÃvÉ D¤Ã PÉÆAPÀtà  £À PÁt ¸ÁAUÀZÆ É ¸ÀàzÆ És ð

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ:f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ vÀgÀ¥sÉãÀ ¥Àw æ à ªÀgÀ¸À ZÀ®ZÉ PÉÆAPÀtࢪÀ¸À DZÀgu À É ¸À ª À i ÁgÀ A ¨s Á ZÉ ¥À Æ ªÀ ð ¨s Á « ZÀ ® ZÉ PÉ Æ APÀ t  à ¸À à z s É Æ ð DgÀvÁAvÀ UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁZÉ ¸À¨sÁUÀȺÁAvÀ ZÀ¯ÉÆè. ºÁAvÀÄ ¥ÁAZÀ ¥ÀAUÀqÀ D²êïÉ. J¯ï.PÉ.f., AiÀÄÄ.PÉ.f., 1ªÉA PÁè¸Á zÁPÀÆ£À wÃ¤ß PÁè ¸ ÁZÉ ZÉ g À q À Ä ªÁAPÀ ²±ÀÄVÃvÉ ¸ÁAUÀZÉ ¸Àz à Æ És ð, ZÁjæ PÁè¸Á zÁPÀÆ£À ¸ÀíAZÉ PÁè¸Á ZÉgÀqÀĪÁAPÀ PÉÆAPÀtÂãÀ PÁt ¸ÁAUÀZÉ ¸Àz à Æ És ð, ¸ÁvÁÛªAÉ PÁè¸Á zÁPÀ Æ £À zs Á AZÉ PÁè ¸ ÁZÉ ZÉ g À q À Ä ªÁAPÀ , ¦.AiÀ Ä Ä.¹. ZÉgq À ÄÀ ªÁAPÀ D¤Ã ¥À£Á߸À ªÀg¸ À Á CMYK

¥À ² à ªÉ Ê ¯ÁåAPÀ ¥À Æ gÁ¬Äà PÉÆAPÀtÂãÀ ¨sÀQÛVÃvÉ eÁªÉÇé ¨s Á ªÀ V ÃvÉ ªÀ Ä í t ZÁPÀ D²ê ¯ É . ¸ÀĪÀiÁgÀ 75 ¯ÉÆÃPÁ£À ºÁAvÀÄ ªÁAmÉ Æ WÉ w Û ¯ É Æ . £ÁåAiÀ Ä ¤uÁðAiÀÄPÀ eÁªÀÇ£À ªÀ¸ÀÄzsÁ PÁªÀÄvÀ, JA. Dgï. PÁªÀÄvï D¤Ã ªÉAPÀmÃÉ ±À £ÁAiÀÄPÀ DAiÀÄå°ÃAa. «eÉÃvÁAUÉ® «ªÀgÀ C²ê C¸Àì : ¥Àx æ ª À ÄÀ ¨s˪ÀiÁ£À «±ÀéA¨sg À À ¨sm À ï zÉÆ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À ¸ÀAd£Á ±ÉuÉÊ D¤Ã ªÀÄgÉÆý zÉêÀzv À ÛÀ PÁªÀÄvÀ wÃ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À zsÈÀ w PÁªÀÄvï D¤Ã PÀÈwPÁ DZÁAiÀÄð JPÀªAÉ . PÁè¸Á zÁPÀÆ£À wÃ¤ß PÁè¸À ¥À æ x À ª À Ä ¨s Ë ªÀ i Á£À ªÀ Ä gÉ Æ Ã½ CAQvÁ PÁªÀÄvÀ, zÉÆ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À

C¤PÉÃvÀ £ÁAiÀÄPÀ, wÃ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À ¸ÀIJävÁ ¥ÉÊ ZÁjæ PÁè¸Á zÁPÀÆ£À ¸ÀíAZÉ PÁè¸À : ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨s˪ÀiÁ£À ¥ÀªÀ£À ¨sÀmï, zÉÆ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À D²Ã±ï PÁªÀÄvÀ wÃ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À ±ÉÃæ AiÀiÁ ¥À¨ æ sÀÄ ¸ÁvÁÛªAÉ PÁè¸Á zÁPÀÆ£À zsÁAZÉ PÁè¸À: ¥Àx æ ÀªÀÄ ¨s˪ÀiÁ£À C¢w ºÀ j ñÀ , zÉ Æ ¤ß ¨s Ë ªÀ i Á£À ªÀĺÁ®Qëöäà ¨sm À ï, wÃ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À ²æÃzÉë ±ÉuÉÊ D¤Ã ¸ÀĵÁä ±ÉuÉÊ ¦.AiÀÄÄ.¹. D¤Ã ªÉʯÉ: ¥ÀæxÀªÀÄ ¨s˪ÀiÁ£À C£À£Áå ºÀjñï, zÉÆ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À QÃvÀð£Á £ÁAiÀÄPï, wÃ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À avÁæ ±ÉuÉÊ æ ª À ÄÀ ¨s˪ÀiÁ£À ¥À£Á߸Á ªÉÊ¯É : ¥Àx vÁgÁ ±ÉuÉÊ, zÉÆ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À

¥À¥ æ sÀįÁè ºÉUÉØ, wÃ¤ß ¨s˪ÀiÁ£À, dAiÀÄAw ¥À¨ æ ÄÀs «eÉÃvÁAPÀ d£Àªj À ªÀÄA í iÀÄ£ÁåAvÀ ZÀ®ZÉ PÉÆAPÀtࢪÀ¸À DZÀgt À

¸À ª À i ÁgÀ A ¨s Á AvÀ ¥À Ä gÀ ¸ ÁÌgÀ ªÉļÀv¯ À É ªÀÄt í PÀ¼Æ À £À DAiÀÄå¯ÁA. ªÀg¢ À : ªÀÄgÉƽ ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ


CMYK

6

November 1-15, 2010

ªÀÄAeÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À D¤Ã xÀAZÉÆ §º æ äÀ gx À À

gÀxÁZÉ ®PÀët: ºÉà gÀxÁZÉÉ vÀUÆ À ÎZÉ gÀÄPÁÌZÉ ¨sÁUÀ 18¦üÃ. JvÀg Û À D¸ÀÆ£ ì À ¥Àj¢ü 54¦üÃ. D¸À.ì ¸ÀU¼ À Æ É Ã gÀxÀ ±ÀÈAUÁgÀ PÀgÀÆ£À eÁvÀÛgÀ vÁeÉ JvÀg Û À ¸ÁzsÁgÀt 72 ¦üÃl eÁvÁÛ. §æºäÀ gx À ÁZÉ ®PÀu ë Á ¥ÀPæ ÁgÀ 6 ZÀPæÀ D¸ÁìvÀ. gÀxÁgÀ PɯÉè¯É ²®à ¯ÁVÎ zÁPÀÆ£À ¥À¼ÀAiÀįÁågÀ ªÀÄ£ÁAPÀ ªÀvÁÛ. JzÀgÁ ¢PÁÌ£À ²æÃgÁªÀÄ ¥À m ÁÖ © ü µ É Ã PÁZÉ ²®à ¢¸À v Á. ºÁAvÀ Æ ¯É ²æ à gÁªÀ Ä ZÀ A zÁæ P À ¥ÀÆeÁ PÀgÀÆ£À eÁvÀÛgÀ gÀ x ÁgÉ Æ ÃºÀ t eÁªÀ P Á. ºÉ à gÀxÆ É ÃvÀª ì Á ¤«ÄvÀÛ ºÉà PÉÃë vÁæAvÀ gÁªÀÄgÁdå ¸ÁÜ¥À£Á eÁªÀPÁ ªÀÄí¼Éî® KPÀ D±ÀAiÀÄ ºÁAvÀÄ ¢¸ÀvÁ. vÀ²ÃZÀ gÀxÁZÉ ¥ÀƪÀð ¢PÁÌAvÀÄ ¸ÀªÄÀ ÄzÀæ ªÀÄxÀ£,À GvÀg Û À ¢PÁÌ£À ²æÃPÀȵÀÚ °Ã¯Á D¤Ã zÀQëuÁAvÀÄ UÀt¥Àw ¥ÀÆd£ÉÃZÉ ¸ÀÄAzÀgÀ avÀt æ ¢¸ÀvÁ. ºÁeÉ ªÉÊgÀ 24 £ÀªÀÄÆ£ÉÃgÀ «µÀÄÚPÀ avÀæt PɯÁè. DªÀÄUÉ® DZÀªÀÄ£ÁAvÀ ªÀÄítZÉ PÉñÀªÀ, £ÁgÁAiÀÄt, ªÀiÁzsÀªÀ EvÁå¢ 24 £ÁªÁéAPÀ ²®à ±Á¸ÁÛçAvÀ «íAUÀqÀ «íAUÀqÀ ®PÀt ë ¸ÁAUÀ¯ÃÉ ZÀ. GzÁºÀgu À ÃÉ PÀ PÉñÀªÁ¯É ªÉÊ¯É GdªÉ ºÁvÁÛAvÀ

ZÀPÀ,æ zÁªÉ ºÁvÁÛAvÀÄ ±ÀARÄ, vÀUÆ À ÎZÉ GdªÉ ºÁvÁÛAvÀÄ UÀzÁ D¤Ã zÁªÉ ºÁvÁÛAvÀÄ ¥ÀzäÀ D¸À.ì ªÀ i ÁVªÉ Ê ¯É 23 £ÁªÁé A PÀ (4x3x2=24 Permutation) ±ÀAR, ZÀPÀ,æ UÀzÁ, ¥ÀzÀä «íAUÀqÀ PÁA©£ÉñÀ£ÁßgÀ ¥À¼ÉƪÀAiÉÄÃvÀ. GzÁºÀgÀuÉÃPÀ £ÁgÁAiÀÄuÁ¯É GdªÉ ºÁvÁÛAvÀÄ ¥ÀzÀä D¤Ã zÁªÉ ºÁvÁÛ A vÀ Ä ZÀ P À æ D¸À ì . zÉêÁ¯É ªÀÄÄR ¥ÀÆgÁ¬Äà JPÀÌ ¯ÁåPÀ ¢¸À¯Áåj¬Äà £ÀgÀ¹AºÁ (19ZÉ £ÁAªÀ) ªÀiÁvÀæ ¹AºÁ¯É ªÀ Ä ÄR PÉ ¯ Áè . vÁeÉ Ó ªÉ Ê ¯É ¸Á¯ÁAvÀÄ ±ÉõÀ ±ÀAiÀÄ£À «µÀÄÚ D¤Ã £ÀA¢£À ¥ÀÆeÁ PÀgÀZÉÆ ²ªÁ¯É avÀ æ t ¬Äà ¥À ¼ É Æ PÁ eÁ¯É¯ è ÃÉ ZÀ. gÀxÀ £ÀA¬Ä zÉêÀ¸ÁÜ£À : ºÉÆà gÀxÀ KPÀ ¥À«vÀæ zÉêÀ¸ÁÜ£Á wvÉÃè ZÀ zÉÊ«PÀ ¸ÀAà zÀ£À ¢vÁÛ ªÀÄt í ªÀiÁí®ÎqÉ ¸ÁAUÀ Æ £À DAiÉ Ä è à a. µÀ ¶ Ö ªÀĺÉÆÃvÀìªÁ ¢Ã¸À zÉêÁ£À ¸ÀéuÁð ¯Á¯ÉÌÃgÀ «dÈA¨sÀuÉÃgÀ AiÉĪÀZÉ ¥ÀÆqÉ ¥Àz æ sÁ£À CZÀðPÀ UÀ¨ð Às UÀȺÁAvÀÄ zÉÆãÀ ¥Áæxð À £Á PÀgÀvÁvÀ. KPÀ-ºÉÆà gÀxÉÆÃvÀìªÀ ZÀAzÀ jÃwÃgÀ «WÀß AiÉÄãÁ²

eÁªÀPÁ ªÀÄít. zÉÆä-§æºÀä gÀxÁgÀ GvÀìªÀªÀÄÆwð £ÀAvÁ UÀ¨ð Às UÀȺÁAvÀ D¸ÀZÉ ¥ÁmÁÖ zÉêÀÅ ¨sÀzÀæ £ÀgÀ¹AºÀ, ²æà C£ÀAvÉñÀégÀ D¤Ã EvÀgÀ ¸ÀPÀ® zÉÊ«PÀ ±ÀQÛ D¤Ã ¥ÀAZÀzÃÉ ªÁ¤¬Äà DUÀªÄÀ £À PÀgÀPÁ D¤Ã gÀxÁgÀ ¥ÀÆeÁ ¹é à PÁgÀ PÀ g À P Á ªÀ Ä í t »Ã ¥Áæxð À £Á PÀgÆ À £À ¥Àz æ Ás £À CZÀðPÀ zÉêÀ¼ÁPÀ ©ÃUÀ ªÀÄÄzÁæ WÁ®vÁvÀ. gÀxÁgÉÆúÀt ¥ÁAZÀ WÀAmÉÃPÀ eÁªÀÇ£À 8.30PÀ gÀxÁgÉÆúÀt eÁªÀÅé vÁAAiÀiï vÉÆà gÀxÀÆa UÀ¨ð Às UÀȺÀ ªÀÄu í Æ É Ã£À WÉvÁÛ. vÁeÉ ¸À Æ ZÀ £ Á ¢ªÀ Z É SÁwÃgÀ UÀ¨sÀðUÀȺÁAvÀÆ° KPÀ ¤vÁåa gÀhÄUÁAl (dUÀ£ÁßxÀ) gÀxÁgÀ ªÀígÀÆ£À ¨ÁA¢ÃvÁa. zÉêÁ£À ¸Àétð ¯Á¯ÉÌÃgÀ «gÁdªÀiÁ£À eÁªÀÇ£À gÀxÁgÉÆúÀuÁPÀ AiÉĪÀZÉ zÀȱÀå “¨sÆ À ªÉÊPÀÄAoÉÆà ¨s« À µÀåw” ªÀ Ä í ¼ É î gÀ »Ã ¨s À Æ A¬ÄÃZÀ ªÉÊPÀÄAoÁªÀj ¢¸ÀvÁ ªÀÄt í ¸ÀÌAzÀ ¥ÀÄgÁuÁAvÀÄ «ªÀgÀt ¢¯Áè. gÀxÁgÉÆúÀt eÁªÀZÉ ¥ÀÆqÉ PÁ²Ã ªÀÄoÁZÉ UÀÄgÀĪÀAiÀiÁð° G¥À ¹ Üw D¸À ¯ ÁågÀ , wvÀ ¯ É «dÈA¨sÀuÉÃgÀ ¸ÀPÀ® ©gÀÄzÀÄ,

ªÁzÀ å ªÀ È AzÀ ¸À ª É Ä ÃvÀ UÀ Ä gÀ Ä ªÀAiÀiÁðAPÀ ¸ÁéUÀvÀ PÀgÀPÁ D£Ã UÀÄgÀĪÀAiÀiÁð¯É ºÁvÁÛ£À zÉêÁPÀ gÀxÁgÀ ¥ÀæwµÁ×¥À£À PÀgÀPÁ D¤Ã ¥ÀÆd£À PÀgÀPÁ. ºÉà ¸ÀªÀÄAiÀiÁgÀ CZÀðPÀ UÀ¨sÀðUÀȺÁAvÀ ªÀÄítZÉ ªÀÄAvÀæ ¥ÀoÀt PÀgÀvÁa. gÀ x ÁgÀ ¥Áæ x À ð £Á : ºÉ Æ Ã §æºäÀ gx À ÄÀ EvÀ¯Æ É «±Á® D¸ÀQì à vÁeÉ Ã gÀ ¸Ázs Á gÀ t 60-70 d£Á¤ gÁ§AiÉ Ä ÃvÀ D¤Ã ¥À æ z À Q ë u Á PÁtÄ ¥Áæ x À ð £Á PÀ g À A iÉ Ä ÃvÀ . DªÀ Ä UÉ ¯ É UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÁ¯É RAZÉìÄà zÉêÀ¼ÁZÉ gÀxÁgÀ ºÉà ¸ÁzsÀå eÁAiÀÄ£Á. zÉêÁ£À «gÁdªÀiÁ£À eÁªÀÇ£À D¸ÀvÁ£Á ºÉà gÀxÁgÀ ZÀ¼Éî® ¸ÀvÁÛPÀ ªÉÊgÀ ZÀ¼Éî¯É ¨sÀdPÀ ªÀiË£À eÁvÁÛa D¤Ã zÉêÁ¯É zsÁå£ÁAvÀÄ ªÀÄUÀß eÁvÁÛa. vÁPÁÌ PÁgÀt vÁeÉ zÉÊ«PÀ ¸ÀA à zÀ£.À ¥Àw æ à UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ Á£À fêÀ£ÁAvÀÄ KPÀ ¥Àn ¥ÀÄt ºÉà gÀxÁgÀ ªÀZÀÆÑ£À ¥Áæxð À £Á PÀgPÀ Á. vÉÆà C£ÀĨsª À À PÉzÀ£Á¬Äà «¸ÀgÀ£Á. zÀÄBSÁ «µÀAiÀÄ : ºÉÆà gÀxÀÄ Qæ.±À. 1834ZÉ ¥ÁægA À ¨sÁgÀ vÀAiÀiÁgÀ eÁ¯É è j ¬Äà ºÁPÁÌ PÁgÀ t

¨ÁUÀ-2 ¥ÀÄgÀĵÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É ¥ÀÆdå UÀÄgÀĪÀAiÀÄð ²æà ²æà «¨sÄÀ zÉÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ ÁåAPÀ gÀxÁgÉÆúÀt PÀgÀZÁPÀ eÁAiÀĤ. µÀ¶Ö ªÀĺÉÆÃvÀìªÁZÉ ¥ÀÄqÉPÀZÀ vÁ¤ß ªÀÈAzÁªÀ£À¸ÀÜ eÁ¯ÉèÃa. vÁAUÉ¯É ²µÀå ²æà ¸ÀĪÀÄwÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå¤ gÀxÁgÉÆúÀt PɯÉè. eÁ¯É è g À DvÁÛ ¬ Äà ²æ à ²æ à «¨sÀÄzÉÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªÀiÁå® ªÀÈAzÁªÀ£ÁAvÀ ¥ÀÆdå UÀ Ä gÀ Ä ªÀ A iÀ i Áð¯É Æ GqÀ U Á¸À PÁtÄ ¥Áæxð À £Á PÀgÄÀ £ÀÆAZÀ µÀ¶Ö ªÀ Ä ºÉ Æ ÃvÀ ì ª ÁZÉ Æ ¥Áæ g À A ¨s À eÁªÀZÉÆ ºÁAUÁZÉÆ PÀª æ ÀÄ. gÀxÁZÉÆ ªÀĺÁ£ï ²°à : ¥Àx æ ª À ÄÀ gÀ x É Æ ÃvÀ ì ª À eÁvÀ Û g À gÀ x Áa ZÀ A zÁAiÀ Ä ¥À ¼ É Æ £À zÉ Ã ªÀ zÀ±ð À £ÁgÀ zÉêÁ£À gÀxÁZÉ ²°àPÀ D¥ÉÆà£ÀÄ “DªÀÄPÁ ¸ÀAvÉÆõÀ eÁ¯Áè. vÀÄPÁÌ PÀ¸Àì¯É eÁ¬Ä vÉà ªÀiÁUÀ” ªÀÄítÆ£À ªÀgÀ ¢¯ÉÆè RA¬Ä. “ªÀiÁPÁÌ ªÀÄÄSÁªÉÊ¯É µÀ¶Ö ¥ÀÆqÉÃZÀ ºÉà ¨sÀÆA¬Ä zÁPÀÆ£À ªÀíj” ªÀÄít vÁuÉ ªÀgÀ ªÀiÁUÉÆè RA¬Ä. EvÉÆè ºÉÆÃqÀ ¥À«vÀæ gÀxÀÄ ¨ÁAzÀÆ£À ¸ÀUÀ¼Éà ¸ÁvÁÛZÉ ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ

CAzsÀ ZÉgq À ÄÀ ªÁAUÉ® ±Á¼ÉÃAvÀ ¢Ã¥ÁªÀ½ DZÀgt À

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ vÀgÀ¥sÉãÀ PÉÆÃmÉPÀt gÀ¸ÉÆÛ, GªÁð ¸ÉÆÖÃgï ºÁAUÁZÉ gÉÆêÀÄ£ï PÉxÉÆ°Pï ¨É è ö ÊAqï ¸À Æ Ì ¯ ÁAvÀ (¸É à ªÁ ¨sÁgÀwãÀ ¥À¼ÉƪÀ£À WɪÀZÉ) ¢Ã¥ÁªÀ ½ DZÀ g À t PÉ ¯ É è A . ¸À Ä gÀ ª É Ã PÀ ®Që ö äà ¥s É Æ ÃmÉ Æ zÀªÀgÀÆ£À ¥ÀÆeÁ PÀgÀÆ£À ®Qëöäà zÉëî ¥Àw æ ÃPÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É ¢ªÉÇé d¼ÉAiÀįÉ. ¥ÁAZÀ CAzsÀ «zÁåyð® PÀqÀZÁ£À eÉÆåÃw ¥Àd æ ® é £À PÀgÆ À £À ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ CMYK

¨s É Ê uÁå¤ ¨s À d £À ¸ÁAUÀ ¯ É A . ZÉgÀqÀĪÁ PÀgÁ£À¬Äà ¨sÀd£À ¸ÁAUÀAiÀIJ¯É. «£ÉÆÃzÀ ±ÉuÉÊ, ¸ÀÄ¢üÃgÀ ¨Á½UÁ D¤Ã ¸ÀĪÀÄw ±ÉuÉÊ zÀA¥Àw ¸À¨sÉÃAvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê°ÃAZÀ. ¨sd À £À eÁvÀg Û À zÉêÁPÀ DgÀw PÀgÆ À £À G¥ÁºÁgÀ PÉ¯Æ É è. G¥ÀºÁgÁZÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ ªÀiÁ®w AiÀÄÄ. PÁªÀÄvï ºÁ¤ß Pɯ.èÉ ªÀiÁVÎgÀ ZÉgÀqÀĪÁ® PÀgÁ£À DAUÀuÁAvÀ ¥Àtw d¼ÉÆ£À ªÀd£À d¼ÀAiÀįÉ. ¥À¼ÉƪÀZÁPÀ eÁAiÀÄ£Á £ÁwÛ® ¤«ÄvÀÛ ±À§Ý eÁªÀZÉ vÀ¸¯ ìÀ É ªÀd£À

ªÀĸÀÛ d¼ÀAiÀįÉ. ZÉgq À ÄÀ AªÀ ¨sÁjà RĶ ¨sÉÆUÀ°ÃAa. vÁAUÉ® MlÄÖ ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ ¨sÊÉ uÁåAPÀ UÀªÀÄävÀÛ eÁ¯Éè. ±Á¼ÉÃZÉ DqÀ½vÀ

ªÀUÁð£À G¥ÀPÁgÀ ¸ÀägÀt PɯÉèA. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁa »Ã ¸ÉêÁ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ eÁªÀÇ£À D¸Àì ªÀÄít vÁ¤ß ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀåPÛÀ Pɯ.èÉ C¸À° ì Ã

¸ÉêÁ D¤PÀ¬Äà PÀgÀZÉ vÀ²ê ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ ¨sÊÉ uÁåAPÀ ±ÀQÛ ¢ªÉÇé ªÀÄít ¸ÁÜ¥ÀÀPÀ CzsÀåPÁë ªÀiÁ®w AiÀÄÄ. PÁªÀÄvÀ D¤Ã ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁa DvÁÛa CzsåÀ PÁë ªÀ ¸ À Ä zs Á ¨Á½UÁ£À ¸ÁAUÉ è . PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄÃwZÉ ¥ÀÆgÁ ¨sÊÉ uÁå¤ ºÁAvÀÄ ªÁAmÉÆ WÉw¯ Û .É ¨s É Ê uÁåAPÀ PÁgÁgÀ D¥É Æ £À ºÉÆgÀÆ£À D¥ÉÆ£À ºÁqÀZÉ PÁªÀÄ ¸ÉêÁ gÀÆ¥ÁgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¨sm À ï ºÁ¤ß PɯÉèA. ªÀg¢ À : ªÀÄgÉƽ ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ


CMYK

7

November 1-15, 2010

£ÁUÀqÆ É ¨ÉÃvÁ¼ÉÆ, vÉÆà ¤zÁÝ AiÉÄvÁÛ¯Æ É ! ZÉgq À ÄÀ ªÁAUÉ® ¥ÀzÀ

£ÁUÀq À Æ É ¨ÉvÁ¼ÉÆ| vÉÆà ¸ÀÆuÁå SÁvÁ¼ÉÆ | ªÁmÉÖÃgÀ ªÀvÁÛ¯ÉÆ | vÁPÁ PÉÆt¬Ä D¥ÀàAiÀÄ£ÁwÛ¯Æ É ¥Á¼ÉA î §²ê¯Æ É | ZÉgq À ÄÀ ¸ÉÆ¥Àà£À ¥À¼ÀAiÀÄvÁ¯ÉÆ | £ÁUÀqÁå ªÀj | ºÉƪÀ¬Ä £ÁUÀqÉÆ ¤Ã²Ã¯ÉA £ÁvÀÛ¯Æ É || zÉÆä zÉÆ¼É «ÃeÁ ¢ÃªÉ | gÀ¸ÉÛÃgÀ ¨sÉÆAªÀvÁ¯ÉÆ | SÁªÀZÁPÀ PÉÆÃt¬Äà D¸ÀQà £Á ªÀÄít | ZÉgq À ÁPÀ ¸ÉÆ¢ÝÃvÁ¯ÉÆ | ¥Á¥Á WÀqÀÄ ¨sÀgÀ¯Á vÁeÉÆ | ¥ÀÆvÀ£Ã ¥ÀÄvÁÛ¯Æ É | ¥ÀÄvÉÆu Û ÁåPÀ £Á | ¨sÁªÀAqÀ £Á-vÁPÁÌ DAUÁgÀ AiÉÄvÀÛ¯ÉÆ || zÁgÀ¯ÉÃA ¸ÀAPÀl| ¨ÁAiÀįÁA(PÀ) ¨sÀAiÀÄå | ¤zÁÝA ¢¸ÀvÁ¯ÉÆ | ºÉÆzÁgÀÄ UɯÉèj | ªÀÄÄ¶× zÁPÀAiÀįÉÃj ¤¥ÀÆà£À §¸ÀvÁ¯ÉÆ | PÁ¼ÁåAvÀ PÁ¼ÉÆ | UÉÆgÁå ¥ÉÊQ UÉÆgÉÆ | ºÉÆà KPÀ ¨ÉÃvÁ¼ÉÆ | §æºÁä£À PɯèÉ¯Æ É §æ º À ä gÁPÀ ë ¸ À | vÉ Æ Ã gÀ Ä PÁÌ P À ¯ÁA§vÁ¯ÉÆ | ClÖºÁ¸ÁgÀ vÁuÉ ¥sÁn ªÀiÁUÀ²Ã ¯ÁUÀ¯ÃÉ gÀ RA¬Ä| ªÉÄmÁÖgÀ §¸À¯ÃÉ gÀ | WÀgÁ dUÀ¯ÃÉ gÀ DAiÀįÉÃgÀ xÀ¬Ä | ¨ÁAiÀįÉÆ

§º æ äÀ gx À À

¸ÀíAZÉ ¥Á£Áß zÁPÀÆ£À

fêÀªÀiÁ£À PÁ¼Éî¯É vÉà ²°àPÀ «íAUÀqÀ PÀ¸¯ ìÀ ÃÉ ¬Äà PÁªÀÄ PÀgZ À ÁPÀ ªÀÄ£À AiÉÄÃAiÀĤ RA¬Ä. zÉêÁ£À vÀxÁ¸ÀÄÛ ªÀÄít vÁPÁÌ ªÀgÀ ¢¯ÉÆè RA¬Ä. vÀ¸ìÀ¯Æ É ¥À«vÀæ eÁªÀÇ£À D²ê¯ÉÆ ªÀÄAeÉñÀéªÀgÀ §æºäÀgx À ÁZÉÆ gÀxÆ É ÃvÀª ì À ¥ÁægAÀ ¨sÀ

©üvÁÛ¯ÉÆå vÀjà | Q¼Àa ªÀ i ÁgÀ v Á¯É Æ å ¨s Á jà | WÀ g À ¸ÉÆqÀÆ£À zsÁAªÀvÁ¯ÉÆå ±ÉeÁj | ¨sÁAiÀÄj | ZÉgq À ÄÀ A ºÁ¸ÀvÁ¯ÉÆ Q® Q¯ÉãÀÄ ºÁvÀ ªÀiÁgÀÆ£À | ¸À é g À Ä vÁeÉ Æ DAiÀ Ä PÀ Æ £À | PÀ¼ÀªÀ¼ÉãÀ ¨sÉÃvÁ¼ÀÄ ¸ÀÄzÁÝ DqÀ ªÁl WÉvÁÛ¯Æ É | gÀ¸ÃÛÉ gÀ DqÁØ£ÄÀ | ªÉÃUÁgÀ ªÁºÀ£À | vÁeÉ ªÉÊgÀ ZÀqv À Á¯ÉÆ £ÁUÀq À Æ É ¨ÉÃvÁ¼ÀÄ | ¸ÀÄuÁåªÁj ¨sÉÆAPÀÆ£ÀÄ | fêÀÅ ¸ÉÆqÀvÁ¯ÉÆ | (ºÀ¼ÀÆ gÁUÁgÀ) AiÉÆà AiÉÆà gÉà £ÁUÀqÁå | DA§mÁAvÀÆ¯É §UÀqÁå | ¹eÉ Æ ÓãÀ Ä SÁAªÀ Å AiÀ i Á | WÁ®AiÀiÁA vÀÄPÁÌ gÀUÀqÁå | ªÁlÆÖ£À zsÁqÁ£À wA¨ÉÆãÀÄ ¸ÉÆqÁåA gÉà | ¥ÀgÀvÀÆ£À £ÁPÁ ¨sÁ£ÀUÀrà vÀÄUÉ° »Ã ®UÁqÁå | ||£ÁUÀqÉÆ vÉÆà ¨ÉÃvÁ¼ÀÄ || [«.¸ÀÆ. ºÁAUÁ ZÉgq À ÄÀ A vÉÆà «±ÀÄzÀÞ DvÀä, ¨ÉÃvÁ¼ÀÄ ªÁAiÀÄl ªÀĤñÀÄ. ¨ÁQÃZÉA PÀ®à£Á dUÀ] PÀ« : PÀ¦Ã±À, PÀ¢æ

¨ÁUÀ-2 eÁªÀÇ£À CfÃPÀ 166 ªÀgÀ¸À eÁ¯ÉèÃa. ºÉà ªÀg¸ À À ªÀÄAeÉñÀégÀ µÀ¶Z Ö Æ É gÀxÆ É ÃvÀìªÀ 11.12.2010PÀ ¸ÀA¥À£ßÀ eÁvÁÛ. Dzs Á gÀ : www.manjesh war.org D¤Ã ªÀiÁí®ÎqÉä ¸ÁAUÀÆ£À D¬Äå¯ÉÆ «µÀAiÀÄÄ D¤Ã ¸ÀÌAzÀ ¥ÀÄgÁt

ªÀįÉà Qà d¼ÀPÉ §AzÀgÀ 15 PÉÆÃn gÀÄ¥ÀàAiÀiÁA «PÁ¸À AiÉÆÃd£Á

ªÀįÉà : ¸ÀºÀd §AzÀgÀ D¸ÀÆì£À d¼ÀPÉ zsÀgÀvÀ¯É ªÉÆUÀ«ÃgÀ ¯ÉÆÃPÁAPÀ ¥Àæ¹zÀÞ eÁA. ºÁAUÁ ºÀqÀUÀ¬Äà (¨ÉÆÃmï) vÀAiÀiÁgÀ eÁvÁÛ. DvÀÛA ªÀįÉà §AzÀgÁ «¸ÁÛÛgÀC©üªÈÀ ¢Þ SÁwÃgÀ ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À 15 PÉÆÃn gÀÄ¥ÀA à iÉÆà RZÁðPÀ ¢¯ÁèöåAvÀ D¤Ã wãÀ ªÀgÀ¸ÁAvÀ ªÀįÉà §AzÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄR d¼ÀPÉà §AzÀgÀ eÁªÀÇ£À ªÁqÀvÀ¯ÉA.

DªÉÄUÉ° R§gÀ DªÀÄUÉÃ¯É SÁwÃgÀ DfÃZÀ ªÀUð À tÂzÁgÀ eÁAiÀiÁå ªÉƨÉÊ®: 9880 701 747

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ ¸ÀZ é ÒÀ-¸ÀÄAzÀgÀ ¢¸ÀÆAPÀ DqÀ AiÉĪÀZÉ C£À¢Pü ÈÀ vÀ eÁ»ÃgÁvÀ PÁqÀAiÀįÉA ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ Z É ¸ÀégÀÆ¥À ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀUÀgÀ D¸ÀÄ£ ì Æ À ¬Äà ºÁAUÁ ªÀĺÁ£ÀUg À À ¥Á°PÁ eÁªÀPÁ²¯É PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ PÀ g À £ Á ªÀ Ä í t ÆAPÀ ºÁAUÁ ¥sÉÆÃAqÀ ¥À¼Éî¯É gÀ¸ÉÆÛ, KPÀ ¥ÁªÀ ¸ ÁPÀ UÀ ° Ãd ¨s À g À ¯ É ¯ É ZÀgA À rAiÉÆÃ, vÀAvÀ¬Ä PÉÆAiÀÄgÀ D£Ã PÀgÀPÀl ¥À¼Éî® gÁ²AiÉÆÃ, ¥À Ä l PÀ g À £ ÁwÛ ® D¸À à v É æ A iÉ Æ , £®ðPÀëöå PÀgÀZÉÃAa WÀ£ÉÃ¥Àt§gÉÃ¥Àt ªÀÄt í ¯ÉPv À ¯ À É ºÁAUÁZÉ £ÁUÀjPÀ, PÁªÀÄ PÀg£ À ÁwÛ¯É ®qÁ¬Ä ªÀiÁgÀvÀ¯É ZÀÄ£Á¬ÄvÀ ¥Á°PÁ ¥Àw æ £¢ü »Ã ¥ÀnÖ ªÁqÀØvÀ ªÀvÁÛ. DvÀA Û £ÀUg À À DAiÀÄÄPÀÛ qÁ. «dAiÀÄ

ªÀÄAUÀ¼ÄÀ gÁAvÀÄ ºÀjPÀxÁ CµÁÖºÀ

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: DzÁåväÀ ¥ÀZ æ ÁgÀ PÀgZ À É VÃvÁeÁÕ£À ¥ÀZ æ g À À ¸À¨Ás (j.) ºÁ¤ß qÉÆAUÀgÀPÉÃj ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÁZÉ ¸ÀºA À iÉÆÃUÁj Dl ¢ªÀ¸ÁZÉ ºÀjPÀxÁ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ ªÀiÁAqÀÆ£ÀÄ ºÁ¼Áî. £ÀªÉA§gÀ 23 zÁPÀÆ£À 30 vÁAAiÀÄ ZÀ®ZÉ ºÁå ºÀjPÀxÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀÄ f¯ÉèZÉ D¤Ã gÁeÁåZÉ £ÁªÁ¢üPÀ ºÀjzÁ¸À ¨sÁVzÁgÀ eÁªÀÇ£À ºÀj£ÁªÀÄ ¸ÀägÀt PÀgÀvÁw ªÀÄítÄ

PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ¸ÀAAiÉÆÃd£À ¸À«ÄwZÉ UËgÀ ª À PÁgÀ å zÀ ² ð JA.DgÀ . PÁªÀÄvÀ ºÁ¤ß PÀ¼ÀAiÀįÁA. ºÀgÀ ¢ªÀ¸À ¸ÁAdªÉüÁgÀ ¥ÁAZÀ WÀ A mÁåPÀ ¨s À d £É ¸ÁAUÀ v À PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁvÁÛ. ºÀjPÀxA É vÀÄ GªÉÄâ D²ê¯ÁåAPÀ ªÀ Ä ÄPÀ Û ¥À æ ª É Ã ±À D¸Áì ªÀ Ä í t ¸À A ZÁ®PÀ ¨s À Q Û ±Á¹Û ç ²æ à UÉÆëAzÀ gÁªÀÄzÁ¸Àfà ºÁ¤ß ¸ÁAUÀ¯ÁA.

§AqÀÄPÉÆÃgÀ ±Á¸ÀPÁAPÀ PÀëªÀiÁ £Á

¥ÉÆ£ÀÄßgÁd ²ªÉÆUÁÎPÀ

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ: PÀ£ÁðlPÁAvÀ 11 §AqÀÄPÉÆÃgÀ ¨sÁd¥À ±Á¸ÀPÁAPÀ ¥ÀgÀvÀÆ£À ¥ÀPÁëAvÀ WɪÀZÁPÀ ªÀÄÄRåªÄÀ Awæ gÁeÁåzåÀs PëÀ zÉÆUÀÎ¬Ä vÀAiÀiÁgÀ £ÁwÛ¯.É vÉà EPÀgÁ (11) ±Á¸ÀPÀ D£Ã ¥ÁAZÀ ¸Àv é AÀ vÀæ ±Á¸ÀPÀ ¸ÁÜ£À ªÀiÁ£À PÀ¼ÀªÀÇ£À WɪÀÇ£À wæ±A À PÀÄ ¸ÀéUÁðgÀ ¯ÁA§ZÉ vÀ²ÃA eÁ¯ÁA. «zsÁ£À ¸À¨sÉÃAvÀ DvÀÛA 209 ±Á¸ÀPÁA ¥ÉÊQ, 106 ¨sÁd¥À ªÀUÁðZÉ.

vÀÄ«Ää §gÀAiÀiÁ !

PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀwPæ Á w¸ÉAæ ªÀg¸ À À ¥ÀÆtð PÀgv À À D¸Áì. ºÁå ªÉüÁgÀ D«Ää KPÀ «±ÉõÀ ¸ÀAaPÁ ¨sÁAiÀÄgÀ ºÁqÀZÉ ¥ÀAæ iÀÄvÀß PÀgv À À D¸Áìv.À vÀĪÀÄPÁ RAZɬÄà «µÀAiÀiÁgÀ §gÉƪÀPÁ ªÀÄít ¢¸Àì¯ÁågÀ DªÀÄPÁ ¸ÀA¥ÀPð À PÀgÁ. vÀÄ«Ää ¸ÀA¥ÀPð À PÀgPÀ Á eÁ¯Éè¯Æ É ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀ 9880701747

CMYK

¥À æ P Á±À ºÁuÉ ºÀ A ¥À £ À P À m ÁÖ , «±À« é zÁå PÁ¯ÉÃeï ¸ÉÃÖ mï¨ÁåAPÁZÉ D¸À¥Á¸À ¯Á¬Ä¯É PÀÄgÀÆ¥À vÀ²Ã C£À¢üPÀÈvÀ D²ê¯É eÁ»ÃgÁvÀ ¦¸ÉÆìtÄ vÀUÀÄÎ WÁ®ZÉ vÁådå ¥ÀnÖAiÉÄÃAvÀ ªÀígÀÆ£À WÁ®ZÉ PÁªÀÄ (£À. 12PÀ) ¸ÀévÀB gÁ§Æâ£À PÀgA À iÀįÉA. vÁå £«ÄvÀÛ KPÀ ¨sÁUÀ ¥ÀÄt ¥ÀÆl ¢¸ÀvÁ. £ÀUÀgÁAvÀ ªÀĸÀÛ PÀqÉ eÁ»ÃgÁvÁAZÉ ¨sÁjà EAVèµï ºÁªÀ½ Qj Qj ¢¸ÀvÁ. ªÁågÀ £ÁwÛ¯ÉÃAPÀ eÁ»ÃgÁvÀ À ȶÖÃZÉ ªÁågÀ eÁ¯Á. ºÉÃA £ÀUg ¸À À À ¥Á°PÉÃPÀ ºÀ¼ÀÆ PÀ¼ÀAiÀįÁA. zs£ À åÀ ªÁzÀ ! C¢üPÈÀ vÀ eÁ»ÃgÁvÁa ªÉÊRj ªÉUÀ½Ã D¸Àì.

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : gÀ x À © âü DqÀ ªÁqÉÆØÃZÉ SÁwÃgÀ ªÀĸÀÛ WÀgÀ ¨ÁAzÀuÉ £ÀµÖÀ PÉ¯è® É f¯Áè¢Pü Áj ¥ÉÆ£ÀÄßgÁd DvÀÛA ²ªÀªÉÆUÁÎPÀ ¥ÁªÀ¯Á. £À«Ã£À f¯Áè¢üPÁj ¸ÀĨÉÆÃzsÀ gÁªÀvÀ D¤Ã ¥ÉÆæ¨ÉñÀ£Àgï r.¹. gÉÆût ¹AzsÀÆj zÁ¸Àj ºÁ¤ß zÀQët PÀ£ßÀ qÁa dªÁ¨ÁÝj WÉv¯ ÛÀ Á.

ºÁ¸Áå ºÉƪÉÇåà !

[«.¸ÀÆ.: ªÀiÁQë PÁ¯ÁAvÀ ®UÁß ªÉüÁgÀ ºÉÆgÉvÁ vÀg¥ À ÃÉs ZÁ£À ºÉÆPÉèÃPÀ ¸ÁAUÀZÉ ºÉƪÉÇé] ¨Á¥Áà° ªÉÆUÁ VAr fêÁPÀ ¤vÀå xÀAr | UÀÄuÁ£À ªÀiÁvÀæ ZÀAr °Ã¯Á vÀĪÀÄUÉ° ||1|| ZÉÆý ‘±ÉAqÉÆ PÀmï’ ªÁgÁåj ¥sÁnà ¥ÉÆÃl | r¸ÉÆÌ qÁå£Áì ZÀl vÀĪÀÄUÉ° °Ã¯ÁPÀ ||2|| ZÀªÀiÁÖ£À SÁvÁÛ SÁt ¥ËqÀgÁZÉ £Áít | ¦ü¯ïä ¸ÁÖgÁ¯É zsÁå£À °Ã¯ÁPÀ vÀĪÀÄUɯÁå ||3|| «ÄÃnAUÀ ªÉÆíÃtÄ ªÀvÁÛ zÁ¯ÁåðAPÀ ±ÉÃPïºÁåAqï ¢vÁÛ| “PÀè¨Áâ” ©üvÀÛgÀ £ÁAvÁ °Ã¯Á vÀĪÀÄUÉ° ||4|| ªÀiÁAªÀ ªÀiÁ¬Ä £ÁPÁÌ £ÁAZÁPÀ ¨ÁªÀÄÄät eÁªÁÌ | ZÉgÀqÁPÀ zÀĸÀgÁå£À ¥ÉƸÀPÁ °Ã¯ÁPÀ vÀĪÀÄUɯÁå ||5|| ¸À¥ÀÆgÀ ¯ÁA§Æ UÀ¼ÉÆ ZÉ°è ªÉÆUÀgÉ PÀ¼ÉÆ | DA¨ÁqÁåªÀjà zÉƼÉÆ °Ã¯ÁPÀ vÀĪÀÄUɯÁå ||6|| PÁAPÀt gÀhÄqÀ eÁvÁÛ wüÉÆ C¼À²ÃPÀ ¢¸ÀvÁ | ‘¨ÁgÁ’PÀ ¤vÀå ªÀvÁÛ °Ã¯Á vÀĪÀÄUÉ° ||7|| ZÉ°è UÀįÁ© ¥sÀÆ® ¸ÁAUÀZÁPÀ eÁAiÀiÁß ªÉÆí® | EA¢gÁ UÁA¢® bÀ® °Ã¯ÁPÀ vÀĪÀÄUɯÁå ||8|| ¯ÉÃRQ: PÀĪÀÄÄzÁ ©. PÁªÀÄvÀ CAPÉÆïÁ (G.PÀ.)

ªÉÄwÛ ¥Á¯ÉZ è É §ÄwÛ

CUÀvÁåZÉ «µÀAiÀÄÄ: 2 §mÁmÉÆ, 2 PÁl ªÉ Ä wÛ ¥Á¯É Æ è , 2 ¦AiÀiÁªÀÅ, ¥sÀuÁÚPï eÁAiÀiï wvÉè vÉî. 4 vÁA§qÉ UÀÄrØ ¨sÁfÓ¯É «Ä¸ÁðAUÀ, 1 ªÀ¼ÉA ¸ÉÆÃ¬Ä 1 ZÀ ª À Ä ZÉ Æ ºÀ g À « PÉ Æ vÀ Û A §j xÉÆqÉ aAZÁA§ eÁ¬Ä wvÉè «ÄÃl. «ªÀg:À ªÉÄwÛ ¥Á¯ÉÆè zsÀƪÀ£ÀÄ ²AzÀ Æ £À zÀ ª É Ç ZÉ ð vÀ ² ê à ZÀ §mÁmÉÆ ¸Á°PÁtÄ ¸Á£À ¸Á£À PÀÄqÉÌ PÉÆãÀÄð zÀªg À Z À .É ²A¢¯É §mÁmÉÆ D¤Ã ªÉÄwÛ ¥Á¯ÉÆè MlÄÖ PÉÆãÀÄð 2«Ä. PÀÄPÀÌgÁAvÀÄ WÁ®Äß ²eÉ Æ Ó Z É . ¸É Æ Ã¬Ä

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

«Ä¸ÁðAUÀ aAZÁA§ D¤Ã ºÀgÀ« PÉÆvÀÛA§j WÁ®Äß ºÀzÀ zÀ g À U À ªÀ i Á¸É Æ ®Ä ªÁlÄÖ £ À Ä ²eÉÓ¬Ä¯É §mÁmÉPÀ ªÀiÁ¸ÉÆ®Ä D¤Ã eÁAiÀ i ï wvÉ è «ÄÃl WÁ®Æ£À §gÀ¸ÀÆ£ÀÄ zÉÆä «Ä¤mï ²eÉÆÓZ.É D¤Ã ¦AiÀiÁªÀÅ


CMYK

8

November 1-15, 2010

ºÉÆ£ÁߪÀgÁAvÀ f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ Ád ‘AiÀÄĪÀ ªÁ»¤’ vÀg¥ À ÃÉs £À ¸ÀvåÀ £ÁgÁAiÀÄt PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ

ºÉÆ£ÁߪÀgÀ: ¸É¥ÖÉA§gï ªÀÄíAiÀÄ £ÁåAvÀ zsÁ ¯ÉÆÃPÁ¯É ªÀÄoÀ ²æÃgÁªÀÄ ªÀÄA¢gÁAvÀ

¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¸ÀPÀÌqÀ ¯ÉÆÃPÁ¯É G¥À¹ÜwgÀ f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ Ád AiÀ Ä ÄªÀ ª Á»¤ ºÉ Æ £ÁߪÀ g À

ºÁAUÉ® ªÀÄÄSÉî ¥ÀuÁgÀ ºÀgÀ ªÀ g À ¸ À ZÀ ® ZÉ ªÀ Ä í t PÉ ºÁå ªÀgÀ¸À¬Äà KPÀ ºÀeÁgÀ KPÀ

(1001) ¸ÀvåÀ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÈvÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ¸ÀĸÀÆvÀæ eÁªÀÇ£À ZÀ¯Æ É .è zÉÆ£À¥ÁgÁ 1 WÀAmÁåPÀ

ªÀĺÁ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw eÁªÀÇ£À vÁeÉ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀ KPÀ ºÀ e ÁgÀ ¯É Æ ÃPÁ¤ ¥À æ ¸ ÁzÀ ¨sÉÆÃd£À PɯÉè. ¸ÁAeÉ 4.30 zÁPÀÆ£À ºÉÆ£ÁߪÀgÀZÉ DªÀÄUÉ® ¸ÀªÀiÁeÁZÉ «íAUÀ «í A UÀ q À ¨s À d £Á ªÀ Ä AqÀ ½ vÀg¥ À ÃÉs £À ¨sd À £Á PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÀ ¯ É Æ è . §¼À P À Æ gÀ ¨s À d £Á ªÀÄAqÀ½£À ¥ÉÊ¯É ¸ÁÜ£À ¥Áæ¥ÀÛ PɯÉè. ªÀÄAQÃZÉ ¨sÀd£Á ªÀÄAqÀ½£À zÉÆ¤ß ¸ÁÜ£À ¥Áæ¥ÛÀ PɯÉè. ¨sÀd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁZÉ G¥ÀgÁAvÀ ²æÃgÁªÀÄ zÉêÁPÀ ªÀĺÁ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw ZÀ¯èÉ D¤Ã ¥À¸ æ ÁzÀ ªÁAl¯É.

gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ C©ü£AÀ zÀ£Á ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ DgÀ.J¸À.J¸ÁìPÀ G¯ÉÆãÀPÁvÀ !

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: PÉÆAPÀtÂà PÉëÃvÁæAvÀ ªÉƯÁ¢üÃPÀ ¸ÉêÁ PÀgÆ À £À D¸ÀZ ì É ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÁAvÀ D¸ÀìZÉ «±Àé PÉÆAPÀtàPÉÃAzÁæZÉ ¥Àª æ ÄÀ ÄR wãÀ ªÁªÁæ r APÀ ºÁåªÀ g À ¸ À gÁeÉÆåÃvÀª ì À ¥À± æ ¹ À Û ¯Á¨s¯ À Áå D¤Ã «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæ£À PÀgÀZÉ ªÁªÀgÁPÀ ¯ÉÆÃPÁ° ªÀiÁ£ÀåvÁ ªÉļÁî. «±Àé PÉÆAPÀtàPÉÃAzÁæZÆ É ZÉÃAiÀÄgÀªÄÉ Ã£À qÁ| ¦.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ ºÁ¤ß ¥sÀPÀvÀ ªÀiÁvÀÈ ¨sÁ¸À PÉ Æ APÀ t  à £À í A AiÀ Ä ¸À P À Ì qÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¯ÉÆÃPÁAPÀ ¢¯Éè° ¸ÉêÁ ªÀiÁ£ÀÆ£À WÉêÀÇ£À gÁdå ¸ÀgÀPÁgÁ£À vÁAPÁ gÁeÉÆåÃvÀìªÀ ¥À± æ À¹Û ¢ÃªÀÇ£À ¸ÀªÀiÁä£À PɯÁè. vÀ ² êÃAZÀ «±À é PÉ Æ APÀ t  à PÉÃAzÁæZÆ É CzsåÀ PëÀ D¤Ã PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀtÂà ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄZÉÆ DzÀ¯ÉÆ CzsÀåPÀë «±Àé PÉÆAPÀtÂà ¸Àgz À ÁgÀ §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÊÉ PÀ vÁuÉ JzÉÆüÀ PÉÆAPÀtà¨sÁµÉPÀ ¢¯É° è

¸ÉêÁ ªÀiÁ£ÀÆ£À WÉêÀÇ£À gÁdå ¸ÀgÀPÁgÁ£À ºÁå ªÀgÀ¸Áa gÁeÉ Æ åÃvÀ ì ª À ¥À æ ± À ¹ Û ¢ÃªÀ Ç £À ¸ÀªÀiÁä£À PɯÁè. ºÁå £ÀAvÁ «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæZÉÆ PÁgÀåzÀ²ð D¤Ã PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀQëÃPÀ ¥ÀvÁæZÉÆ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á½UÁPÀ vÁuÉà JzÉÆüÀ PÉÆAPÀtÂà ¨sÁµÉÃPÀ ¢¯Éè® ¸ÉêÁ D¤Ã PÉÆAPÀtÂà ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀiÁ SÁwÃgÀ zÀ.PÀ f¯Áè DqÀ½vÀ D¤Ã zÀ.PÀ f¯Áè PÀ£ßÀ qÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÁ£À f¯Áè gÁeÉÆåÃvÀª ì À ¥À± æ ¹ À Û ¢ÃªÀÇ£À

C¤Ã ºÉ à gÀ ¸À A ¸ÁÜAiÀ i Á¤Ã ºÁgÁ¥Àðt PɯÉè.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: DgÀvÁA «íAUÀ«Aí UÀqÀ PÁgÀ u ÁPÀ R§gÉ A vÀ D¸À ì Z É DgÀ.J¸À.J¸Àì ºÁeÉ ªÀÄÄSÉðAiÀiÁ¤ DgÀ.J¸À.J¸Àì «µÁAiÀiÁgÀ D¥À¥ÀæZÁgÀ RgÀvÀ¯ÁåAPÀ R§gÀzÁgÀ ªÀÄít ¸ÁAUÀZÁPÀ zÉñÀ ¨sÀjà zsÀgÀtÂà PÉ°è D¤Ã DgÀ.J¸À.J¸Àì «gÀÄzÀÞ G®AiÀÄvÀ¯ÉAPÀ vÁQÃzÀ PɯÉèA.

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ £ÉºÀgÀÄ ªÉÄÊzÀ£Áj ¸ÀPÁ½Ã zÁPÀÆ£À ¸ÁAdªÉüÀ vÁAAiÀ Ä zs À g À t  ZÀ ° è D¤Ã ªÉUÀªÉUÀ¼É ªÀÄoÁZÉ ¸ÁéªÀiÁå¤ AiÉ Ä ªÀ Ç £À ¥À æ ª À Z À £ À ¢¯É è . DgÀ.J¸À.J¸À ¥ÀæªÀÄÄR PÀ®èqÀÌ ¥À¨ æ sÁPÀgÀ ¨sÀl ºÁ¤ß ¥Àª æ ÀÄÄR ¨sÁµÀt Pɯè.É

¸ÀªÀiÁä£À PɯÁè. ¥À± æ À¹Û ªÉļÉî¯Áå£À d¨Á§zÁj ZÀqÀvÁ ªÀÄít qÁ| zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ ºÁå ªÉüÁgÀ G®AiÀįÉÆ. PÉÃAzÁæZÉÆ CzsÀåPÀë gÀWÀÄ£ÁxÀ ±ÉÃmÁ£À DzÉÊPÀë ¸ÁÜ£À WÉv¯ ÛÀ A É . ReÁAa PÀÄrà dUÀ¢Ã±À ±É u É Ê £À ¸ÁéUÀ v ÁZÉ GvÀ æ A ¸ÁAUÀ°A. UÀÄgÀÄ ¨Á½UÁ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À PɯÉè. DªÀÄUÉ¯É §¼ÀUÀ, «zsÁåyð ªÀÄAqÀ¼,À f.J¸À.ªÉÊ.J¸À

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 3 Issue 24  

Kodial Khaber Vol 3 Issue 24

Vol 3 Issue 24  

Kodial Khaber Vol 3 Issue 24