Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-21 ¥ÀÅl-08

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

UÀt¥Àw ¨Á¥Áà ªÉÆÃgÀAiÀiÁ!

ºÀgÀ ªÀgÀ¸À PÀªÀ¼É ªÀÄoÁZÉ ¸ÁéªÀiÁå¯É ZÁvÀĪÀiÁð¸Á ªÉüÁgÀ UÀuÉñÉÆÃvÀìªÀ ZÀ®vÁ D¤Ã DSÉÃj ¢ªÀ¸À UÀt¥Àw vÀ¼ÉAvÀ ¥ÁªÉÇÃZÁPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÁ£À ¸ÁéªÀiÁå£À D¸ÀìZÉ ±ÀºÀgÁPÀ ªÀZÀÆÑ£À wà ¸ÉêÁ ¢ªÀZÉ ¸Á¨ÁgÀ PÁ¼Á zÁPÀÆ£À ZÀ®vÀ D¬Äå¯É jªÁd. ºÁå ªÀg¸ À À ªÀÄÄA§¬ÄÃZÉ ZÁvÀĪÀiÁð¸Á ªÉüÁgÀ ¨ÁtUÀAUÁ vÀ¼ÃÉ AvÀ UÀt¥ÀwPÀ ¥ÁªÉÇZÉA JPÀ £Àzg À À ºÁAUÁ ¥À¼Æ É ÃªÀAiÉÄvÀ.

f.J¸ï.©. ¸ÁÌ®gÀ²¥ï ªÁAl¥À GzÉÝñÀ ¸À¥® Às eÁ¯ÁèªÃÉ ? DgÀ v ÁA PÉ Æ rAiÀ i Á® R§gÀ ¥ÀwPæ ÃÉ AvÀ ªÉUÀ ªÉU¼ À É ¸ÁÌ®gÀ²¥ï ªÁAl¥Á «μÀAiÀiÁAvÀ vÀÄ«Ää R§gÀ ªÁdÆÓ£À D¸Áìv.À ªÉUÀ ªÉU¼ À É UÁAªÁAvÀ «íAUÀ «íAUÀqÀ ¸ÀAWÀ¸ÀA¸ÉÜ CvÀÄå£ÀßvÀ zÁ£À eÁªÀÇ£À D¸ÀZ ì É «zÁåzÁ£À ¸ÁÌ®gÀ²¥À zÁéjà PÀ g À v ÁvÀ . eÁ®AiÀ i ÁgÀ ºÉ à A ªÁAl¥À ªÉ Ê eÁÕ ¤ PÀ eÁªÀ Ç £À eÁAiÀ Ä £Á. RgÉ Ã A eÁªÀ Ç £À PÉ Æ uÁPÀ eÁAiÀ Ä Qà vÁAPÁ ªÉļÀ£Á. ªÉļÁîjìÄà eÁªÀPÁ wvÀ¯É ªÉļÀ£Á ªÀÄt í ZÉÆ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¯ÉÆÃPÁ ªÀÄzsÃÉ A D¸Àì. vÀ¸ìÀ¯ÃÉ ZÀ KPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ DªÀÄUÉ® ªÁZÀ¦ ¹.r. PÁªÀÄvÀ ºÁuÉ §gÉƪÀ£À zÁqÀÆ£À ¢¯Áè. vÉÆà C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÁZÀPÁ¯ÉA ªÀÄÄSÁgÀ zÀªg À v À ÁvÀ. vÀĪÀÄUÉ® C©ü¥ÁæAiÀÄ §gÉÆêÀ£À zÁqÀÆ£À ¢AiÀiÁå. CMYK

f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ PÁ¯ÉÃd D¤Ã ±Á¼ÉÃPÀ ªÀZÑÉ «zÁåyðAPÀ «zÁ夢ü ªÁAlZÉ «μÀAiÀiÁgÀ KPÀ d§gÀzÀ¸ÀÛ UÀw ªÉļÁî. zÀÆgÀ zÀ²ðvÀé D¤Ã G¥ÀPÁgÀ §Ä¢Þ D¸ÀZ ì É zÁ¤ ¯ÉÆÃPÁ¯É ¤«ÄvÀÛ

¹.r.PÁªÀÄvÀ

“

GUÀvAÉ G¯ÉÆêÀ¥À

ºÉÃA ¸ÁzsåÀ eÁ¯ÁèA ªÀÄt í ZÁAvÀ DªÀÄPÁ ¨sg À ª À ÄÀ D¤Ã ¸ÀAvÉÆÃμÀ D¸Áì. ¸Á¨ÁgÀ læ¸ÖÀ D¤Ã ¤¢ü ºÁå GzÉÝñÀ zÀªÀgÀÆ£À ¸Áé x À ð gÀ » vÀ ¸É à ªÁ ¢ªÀ Ç £À D¸Áì v À . GzÉ Ý Ã ±À §gÉ Æ ÃZÀ , eÁ¯ÁågÀ ªÀåªÀ¸ÁÜZÉ C£ÀÄμÁ×£À CªÀåªÀ¹ÜvÀ eÁ¯ÁèA. ¥À æ Z À ° vÀ GuÉ Ã ¥À t C±ÉÃA D¸ÁìvÀ

«zÁåy𠤢ü ZÀ¯ÁªÀŸÀÆZÉ ¸ÀPÌq À À ¸À A ¸É Ü ÃZÉ Æ GzÉ Ý Ã±À KPÀ Z À eÁªÀ Ç £À D¸Áì . RAZÉ Ã ¬Äà f.J¸ï.©. ZÉgq À ÄÀ , PÉÆuÁ¯ÁVÎ AiÉÆÃUÀåvÁ D¸Áì vÁ¤ß zÀÄqÀÄØ £Á ªÀÄt í GZÀÒ ²PÀt ë WÉãÁ²Ã eÁªÀZÁPÀ £ÀdÓ ªÀļ í ¯ îÉ Æ É GzÉÝñÀ ºÁAUÉ¯Æ É eÁªÀÇ£À D¸Àì. ºÁå GzÉÝñÀ ¸À¥sÀ® PÀgÀÆAPÀ ºÁå ¸ÀA¸ÉÜ eÁ¯Éè wvÉè ±Àª æ ÄÀ WÁ®vÁ. D¤Ã «zÁåy𠤢ü ªÁAlÆPÀ ¥À ¼ À A iÀ Ä vÁvÀ . ºÁAUÉ ® ºÁå ªÁAªÀmÁPÀ vÀQÃvÀ ¥s® À ªÉļÀvª À ÃÉ ? »Ã ªÀåªÀ¸ÁÜ QvÉè ¯ÁAiÉÄÃPÀ D¤Ã ¥ÀjuÁªÀÄPÁgÀPÀ D¸Áì ? ºÁå ¸À P À Ì ® ¸ÁAV¯É Æ GuÉ Ã ¥À t GzÉãÀ ¢¸ÀvÁ. 1] ²PÀ¥ÁPÀ D¸ÀìZÉÆ RZÁð JzÀgÁPÀ «zÁåyðAPÀ ªÉļÀZÉ «zÁ夢ü aªÀÄn¨sg À ± À AÉ ¢¸ÀvÁ. w¸ÉAæ ¥Á£À ¥À¼AÉ iÀiÁ

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀ : gÀÆ. 20/-

¸É¥ÖAÉ §gÀ 16-30, 2010

eÉÊ ²Ãæ gÁªÀÄ !

®PÉÆßà : ¸ÁoÀ ªÀg¸ À À zÁPÀÆ£À ZÀ®Æ£À D¬Äå¯É gÁªÀÄ d£Àä¨sÀÆ«Ä/ ¨Á§j ªÀĹâ zÁªÉ A vÀ GvÀ Û gÀ ¥À æ z É Ã ±À ºÉÊPÉÆÃmÁðZÉ wÃ¥Àð ¸É. 30 vÁjÃPÉ Ã PÀ xÉ Æ ÃqÉ Ã ¢¸ÁZÉ UÉÆAzÉÆüÁ G¥ÀgÁAvÀ ¨sÁAiÀÄgÀ ¥À¼Áî. £ÁåAiÀĪÀÄÆwð AiÀÄÄ. J¸ï. SÁ£ï, £Áå. zsª À ÄÀ ð«ÃgÀ ±ÀªiÀ Áð, £Áå. ¸ÀÄ¢üÃgÀ CUÀgÀªÁ® ºÁAUÉ® ¦ÃoÁ£À ºÉÆà wÃ¥À𠢪ÀÇ£À vÉÆà eÁUÉÆ ²æÃgÁªÀÄ ¨sÆ À A¬Ä

D¤Ã vÀAAiÀiï D¸ÀZ ì É ²æÃgÁªÀiÁ® ªÀÄÆwð vÀA¬ÄÃZÀ GgÀvÀ¯Éà ªÀÄt í ¸ÁAUÀ¯ÁA. ºÁåZÀ ªÉüÁgÀ vÀAAiÀÄ D¸ÀZ ì É 2.77 JPÀgÉ eÁUÉÆ ²æ à gÁªÀ Ä ®¯Áè , ¤ªÉ Æ Ãð» CSÁqÀ, D¤Ã ¸ÀÄ¤ß ªÀPïá ªÀÄAqÀ½ ºÁAUÉ ® ªÀ Ä zÉ Ã A §gÁ§gÀ eÁªÀÇ£À ªÁAlÆPÁ ªÀÄt í ¬Äà ¸ÁAUÀ¯Á. ºÁeÉãÀ zÉñÁAvÀ ºÁå «μÀAiÀiÁgÀ D²ê¯É C±ÁAw ZÀqÁªÀvÀ ±ÁAvÀ eÁ¯Áè ªÀÄít ¸ÁAUÀÆAiÉÄÃvÀ.


CMYK

2

September 16-30, 2010

rÉÑaÉmÉÑÂwÉ mÉÇÌQûiÉç mÉÑOèOûUÉeÉ aÉuÉÉrÉ:

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-21 ¸É¥ÖAÉ §gÀ 16-30, 2010

zsÆ É ÃgÀuÁ §zÀ®PÁ D«Ää JPÀ «íAUÀqÀ ¸ÀªiÀ Ád ªÀÄít aAvÀÄZÉA QvÉèA ¸ÀªÄÀ ªÀÄt í ¥À± æ Æ É ßà WÁ®ZÉ ¢ªÀ¸À DAiÀÄå¯Á±ÉA ¢¸ÀvÁ. DgÀvÁA ¥À g À ª À Ä ¥À Æ då ¥É Ã eÁªÀ g À ªÀÄoÁZÉ ¸Áé«ÄÃf ²æà ²æà «±ÉéñÀwÃxÀð ºÁ¤ß ªÉÄʸÀÆgÁAvÀ JPÀ zÀ°vÀ PÉÃjPÀ ªÀZÆ À £ Ñ À ¥ÁzÀ¥Æ À eÁ ¹éÃPÁgÀ PɯÉè® ªÀiÁQëÃZÀ JPÀ zÀ°vÀ ¸Áé«ÄÃf£À ¨ÁæºÀät PÉÃjPÀ ªÀZÀÄÑ£À ¥ÁzÀ¥ÀÆeÁ ¹éPÁgÀ PÉ ¯ É è ® ¥À æ ¸ À A UÀ DªÀ Ä UÉ ® ªÀÄÄSÁgÀ D¸Áì. DªÀÄUÉ® QvÉè ¯ÉÆÃPÀ ºÉA ªÀiÁ£Àå PÀgv À ÁvÀ ªÀÄt í PÀ¼£ À Á. “gÀUv À À JPÀ ªÀ¬Äå vÀ ² ê A ZÀ WÀ g ÁAvÀ mÁAQ zÁPÀÆ£À AiÉĪÀZAÉ GzÁPÀ¬Äà KPÀ Z À eÁ¯ÁågÀ gÁAzÀ ¥ À PÀgÆ À APÀ gÁAzÀ¥Á PÀÄqÁZÉA £À ¼ Á zÁPÀ Æ £À Z À GzÁPÀ PÁqÀvÁvÀ ²ªÁAiÀÄ £ÁtÂAiÉÄZÉ £À¼ÁZÉ GzÁPÀ ºÁqÀ£ÁZÀ” ªÀÄt í ªÁzÀ PÀgv À ¯ À É DªÀÄUÉ® ªÀÄzsA É D¸Áìv.À D«Ää DªÀÄUÉ® ªÀiÁí®ÎqÃÉ £À Pɯ® èÉ ¥ÀÄtå PÁªÀiÁ ¤«ÄÃvÀÛQà DªÀÄUÉ® ¸ÁéªiÀ Áå£À PÉ¯è® É vÀ¥¸ À Áì£QÀ à JPÀ ±ÉÃæ μÀ× ªÀUÀð ªÀÄítÆ£À ¸ÁAUÀÆ£À WÉvÁÛv.À EvÉè ªÀiÁvÀæ RgÉAZÀQà D«Ää Pɯ® èÉ PÁªÀiÁ ¤«ÄÃvÀa Û D«Ää

±ÉÃæ μÀ× eÁvÁÛvÀ ²ªÁAiÀÄ D«Ää RAZÉ ªÀ U ÁðAvÀ d¯ÁäPÀ DAiÀÄå¯ÉAvÀ vÁeÉãÀ £ÀíAAiÀÄ ªÀÄít ¹zÀÞ eÁ¯ÉèA® D«Ää ¥À¼A À iÀįÁA. D«Ää D¤ÃPÀ¬Ä D«Ää JPÀ «í A UÀ q À ¸À ª À i Ád, “±É æ à μÀ × ¸ÀªiÀ Ád” ªÀÄt í ¨sg À ª À ÄÀ ¥ÁªÀÇ£À ªÁqÀZA É ¸ÉÆÃqÀÆ£À «íAUÀqÀ ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀÆ£À PÁªÀÄ PÀgÆ À £À ªÀÄÄSÁgÀ ªÀZA ÑÉ §gÉA ªÀÄt í ¢¸ÀvÁ. vÀ²Aê ªÀÄt í DªÀ Ä UÉ ® zs Á «ÄðPÀ D¤Ã ¸ÁA¸À Ì øwÃPÀ «μÀ A iÀ i ÁAvÀ §zÀ¯ÁªÀ eÁªÀPÁ ªÀÄítZÉA £ÀíAAiÀÄ. ¸ÁªÀiÁfÃPÀ PÉëÃvÁæAvÀ C£À ª Á¼À ¥ À t ¸É Æ ÃqÀ Æ £À ªÀÄÄSÁgÀ AiÉĪÀPÁ vÀ²êAZÀ gÁdQÃAiÀ Ä PÉ ë à vÁæ A vÀ Æ ¬Ä DªÀÄUɯÃÉ ZÀ ªÀÄt í ZÉA JPÀ C¹ÛvéÀ ¹zÀÞ PÀgZ À É UÀgd À D¸Áì ªÀÄít ¢¸ÀvÁ. DªÀÄUÉ® vÀgÀ£ÁmÉ ªÀÄzsÉA xÉÆqÉÆ §zÀ¯ÁªÀ D¬Äå¯ÉÆ ¢¸ÀvÁ. eÁ¯ÁågÀ xÉÆ ¨sÉÆêÀ HuÉ ªÀÄítAiÉÄvÀ.DªÀÄUÉ® ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ºÁå «μÀAiÀÄgÀ D«Ää DvÀA Û ZÀ ²PÀt ë ¢ªÀPÁ. ªÀÄÄPÁªÀ¬Ä¯É ¢¸ÁAvÀ vÁ¤ß ¥ÀÆt «íAUÀqÁ¯É ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀZÉ vÀ²Aê eÁªÀPÁ. zsÆ É gÀuÁ §zÀ¯ÁªÀ eÁªÀPÁ.

PÉÆAPÀtà±À§Ý «ºÁgÀ - JA. ªÀiÁzsª À À ¥ÉÊ

CUÀ¼(À ½)

zÁgÀ (zÁég)À §AzÀPg À £ À À Tý WÁ°Ã ªÀÄt í ZÉà GvÀgÁAvÀ eÉÆà Tý ªÀÄt í ZÉÆ ±À§ÄÝ ªÁ¥Àg¯ À Á vÉà ±À¨ÁÝPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ eÁªÀ£À CUÀ ¼ À ( ½) WÁ°Ã ªÀ Ä í t Ä ¸ÁAUÀZÃÉ ¬Ä D¸À.ì zÁgÀ GPÀvÃÉ eÁ¬Ä£Á², £Àí»ªÉà PÀgÀZÁåPÀ eÁ¬Ä£Á² GgÀZÁåPÀ DqÁZÉà ¸Ázs£ À À (G¥ÀPg À t À ) eÉÆà D¸Àì vÉà CUÀ¼(À ½) ªÀÄí¼ÁågÀ TýÃ. ºÉÆ CUÀ¼(À ½) ªÀÄt í ZÉÆ ±À§Ý ¸ÀA¸ÀÌøvÁZÉ CUÀð® ªÀÄítZÉ ±À¨ÁÝZÉ vÀzãÀ ªÀ gÀÆ¥À. CUÀð® CMYK

ªÀÄítZÉÆ ºÉÆ ±À§ÄÝ ¥Á°Ã ¥ÁæPÈÀ vÁAvÀ CUÀμÀ ªÀÄt í Ä eÁ¯Áè. CUÀð¼À>CUÀμÀ ªÀÄítZÉà ºÉà ±À¨ÁÝZÉÆ CxÀÄð gÀÆSÁaà ¥ÀnÖ(¥ÀmÆ É Ã) £À» í ªÉà gÀÆSÁaà RÄAnà ªÀÄt í Ä. zÁgÀ §AzÀPg À £ À À vÁPÁ DqÁAiÉÄãÀ WÁ°Ãaà gÀÆSÁa RÄAnà £À» í ªÉà ¥ÀnÖ CUÀ ð ®>CUÀ Î ¼À > CUÀ ¼ À ( ½Ã). PÀ £ À ß qÀ ¨ s Á ±É à AvÀ Æ ¬Ä CUÀ ½ ªÀÄA í ZÉÆ ±À§ÄÝ ºÉÃa CxÁðj D¸À.ì

pÉÉUiÉ AxÉsÉå UÉvOí û ÉÇ i É xÉÇ a ÉÏiÉÉcÉå UÇ a ÉÉÇ i É ZÉÔ o É SåhÉaÉÉ ÌSuÉÔlÉ sÉÉãMüÌmÉërÉ eÉÉssÉå sÉÉãMü ZÉÔoÉ AÉxÉiÉsÉå. mÉÔhÉ xÉÇaÉÏiÉÉcÉå qÉÑZÉÉÇiÉU xÉÉqÉÎeÉMü oÉSsÉÉuÉhÉ WûÉQûsÉåsÉå sÉÉãMü AaÉSÏ EhÉå AÉxÉiÉsÉå . iÉxÉsÉÉå LMü ¢üÉÇÌiÉMüÉUMü xÉqÉÉeÉ xÉÑkÉÉUMü mÉÇÌQûiÉ mÉÑOèOûUÉeÉ aÉuÉÉrÉ. 96 uÉUxÉÉcÉå kÉÏbÉï ÄTüsÉmÉÔhÉï eÉÏuÉlÉ cÉsÉÉælÉ SãWû irÉÉaÉ MåüsÉåsÉå aÉÉlÉ rÉÉãÌaÉMü ´ÉÑ®ÉçeÉsÉÏ. uWûQûsÉå mÉUÇmÉUåcÉÉå uWûQûsÉÉå ÍvÉwrÉ ÍvÉwrÉ: aÉÉlÉrÉÉãaÉÏ qWûhÉÑ mÉëÍxÉ® eÉÉsÉsÉÉå WûÉå SÉvÉï Ì lÉMü mÉÑOèOûrÉÉ MülÉÉïOûMüÉcÉå aÉSaÉ vÉÉUÉÇiÉ xÉÇaÉÏiÉ xÉUxuÉÌiÉsÉåÇ ZÉÔoÉ xÉåuÉÉ MåüsÉåsÉÉå Mæ ü sÉÉxÉuÉxÉÏ mÉÇ c ÉÉ£ÉUÏ aÉuÉÉrÉsÉÉå mÉOèOû ÍvÉwrÉ. Wåû SÉãlÉ aÉÑÂ-ÍvÉwrÉsÉÉå AaÉSÏ uWûQû vÉ£üÏ qWûtrÉÉU SÉåaÉrÉ SØ v Oû Ï Wû Ï lÉ. mÉÔ h É SÉå a ÉrÉ qÉWûÉlÉ xÉÇÌaÉiÉMüÉÉU. aÉÑÃlÉ mÉë É UÇ p É Må ü sÉå s Éå Ç ÌuÉUã μ ÉU mÉÑ h rÉÉ´ÉqÉÉÇ i É ÍvÉwrÉÉlÉ xÉÇaÉÏiÉ xÉUxuÉÌiÉsÉåÇ AÉUÉkÉlÉ MåüsÉåÇ. 1944 iÉÇ aÉÑ Â sÉå qÉUhÉÉcÉå EmÉë É Ç i É mÉÇ.mÉÑOèOûUÉeÉ aÉuÉÉrÉlÉ mÉÑhrÉÉ´ÉqÉ 66 uÉUxÉ uÉÉQûÉålÉ WûÉQûsÉåÇ. ÌWûlSÒxjÉÉlÉÏ xÉÇaÉÏiÉ mÉUÇ m ÉUå c Éå Ç ZÉÔ o É ÍvÉwrÉ xÉqÉÑSÉrÉ oÉÉÇSsÉåÇ. mÉ©pÉÔwÉhÉ xÉWûÏiÉ ZÉÔoÉ mÉëvÉÎxiÉrÉÉå mÉÇ. mÉÑOèOûUÉeÉ aÉuÉÉrÉMü xÉÉåSÒlÉ AÉrÉsrÉÉå.

DgÉÆÃ¥À ªÀÄÄPÀÛ Qt ªÀiÁªÀiÁäPÀ C©ü£AÀ zÀ£À

¨sÀæμÁÖZÁgÁAvÀ¯Áå£À DgÉÆÃ¥À ªÀÄÄPÀÛ eÁ¯Éè¯Æ É Ã ¤ªÀÈvÀÛ ¨ÁåAPï C¢üPÁj Qt ªÀiÁªÀiÁäPÀ ºÁAªï C©ü£AÀ zÀ£À PÀgv À Á. Qt ªÀiÁªÀiÁäPÀ JzÉÆÝüÀ PÁAAiÀÄ ®ÄSÁìt ¨sg À ¥ À ÁZÉA PÁªÀÄ eÁAiÀĤ C±ÉA °SÁuÁAvÀ §gÀAiÀįÁ. eÁ¯ÁågÀ vÁuÉ D¤Ã vÁZÉ PÀÄlÄA¨Á£À ¨s É Æ VÎÃ¯É 24 ªÀ g À ¸ ÁAZÉ C¥ÀªiÀ Á£À, C¼À²ÃPÀ, KPÀlÄPÀ¥t À D¤Ã ªÀÄ£ÉÆêÉÃzÀ£ÃÉ £À vÁPÁ eÁ¯É è à ¯É ®ÄSÁì t PÉ Æ ÃuÁ ZÁ£ÀAiÀÄ ¨sg À ¥ À ÁPÀÀ eÁªÀZÉ £Á. ºÁå ¸À A PÀ m ÁAvÀ ¯ Áå£À ¥ÁgÀ eÁ¯É¯É Qt ªÀiÁªÀiÁä¯É bÀ® D¤Ã DvÀä «±Áé¸ÁPÀ ºÁAªï C©ü£AÀ zÀ£À PÀgv À Á. UÀÄgÀÄ ¨Á½UÁ, ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ

SØ Î vOûÌWûlÉÉsÉÉå ÌSuÉÉå : xÉ qWûÌWûlrÉÉcÉå cÉåQÒïû AÉxÉiÉlÉÉ mÉÑ O è O ûUÉeÉÉsÉÏ SÉåtrÉÉcÉÏ SøvOûÏ aÉåsÉÏ. SØÎvOûÌWûlÉiÉÉ ÌlÉoÉïsÉiÉÉ qWûhÉ aÉålÉÉÌiÉsÉåÇ iÉåÇiÉ LMü vÉ£üÏ MüÉåUlÉ 96 uÉUxÉÉcÉåÇ kÉÏaÉï xÉÇaÉÏiÉÉcÉåÇ iÉmÉxrÉ MüÉãlÉï iÉÉå oÉÉsÉMü aÉÉlÉrÉÉãaÉÏ mÉÇÌQûiÉ mÉÑOèOûUÉeÉ aÉuÉÉrÉ eÉÉuÉlÉ sÉÉãMü mÉëÍxÉ® eÉÉsÉÉå. WåûU LMü SØ v Oû Ï Wû Ï lÉ cÉå Q û É ï M ü, SÒoÉtrÉÉÇMü, AlÉÉiÉÉÇMü

pÉUqÉ

AÉmÉhrÉÉsÉå MüqÉï p ÉÔ q ÉÏÇ i É eÉÉaÉÉå ÌSsÉÉå. iÉÉÇcÉå ÍvÉ£ÉhÉÉ ZÉÉÌiÉU 13 ÌuÉ±É xÉÇxjrÉÉå oÉÉÇSsÉÏÇiÉÏ. iÉÉÇMüÉ eÉåuÉhÉ bÉÉsÉåÇ, xÉÇaÉÏiÉÉcÉåÇ SÉlÉ ÌSsÉåÇ, oÉUÉå xÉÇxMüÉU ÌSsÉÉå. xÉÇaÉÏiÉ ÍvÉMüuÉmÉ AÉlÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ qWûtVåû SÉãlÉ MüÉqÉ iÉÉaÉåsÉå SÉãlÉ SÉåVåû eÉÉÍsÉÇiÉÏ. mÉÑOèOûUÉeÉ aÉuÉÉrÉlÉ lÉÉOûMü MüsÉÉ AÉlÉÏ kÉÉÍqÉïMü xÉÉÌWûirÉ oÉÏ ZÉÔoÉ oÉUsrÉÉiÉÏ. WûÉå MüsÉÉ xÉÉkÉMü uÉÏhÉÉ, uÉÉrÉÉåÍsÉlÉ, iÉoÉsÉÉ, xÉÉUÇaÉÏ, qrÉÉÇQûÉåÍsÉlÉ, xÉUÉãS, AÉlÉÏ xÉÇiÉÔU uÉÉeÉrÉiÉ AÉÍxÉsÉÉå. oÉUå ZÉrÉÉsÉ AÉlÉÏ PÒûqÉëÏ qWûhÉiÉ AÉÍxÉsÉÉå. oÉWÒû pÉÉwÉÉ mÉÇÌQûiÉ AlÉÏ MüsÉÉ mÉÉã w ÉMü ÉMü: SØvOûÏWûÏlÉ eÉÉuÉÑlÉrÉ mÉÑOèOûUÉeÉ xÉÇxM×üiÉ, ÌWûlSÏ AÉlÉÏ Mü³ÉQû pÉÉxÉåÇcÉå

mÉÉÇÌQûirÉ mÉÉuÉsÉÉå. ÌiÉlÉrÉ pÉÉxÉåU iÉÉhÉå mÉÑxiÉMü oÉUrÉsÉÏÇ. MülÉÉïOûMüÐ AÉlÉÏ ÌSlSÒxjÉÉlÉÏ xÉÇaÉÏiÉ mÉëMüÉUÉcÉå AprÉÉxÉ MåüsÉåsÉå iÉÉhÉå ‘xÉÇaÉÏiÉ vÉÉx§É ¥ÉÉlÉ’ AÉlÉÏ ‘aÉÉlÉxÉÑkÉÉ’ qWûtVåû SÉãlÉ xÉÇaÉÏiÉÉcÉåÇ mÉÑxiÉMü oÉUrÉsÉÏÇ . SØ v OûÏWûÏlÉÉsÉå ZÉÉÌiÉU AéxÉcÉåÇ oÉëæsÉç ÍsÉmÉÏ ÍvÉMÑülÉ ´ÉÏqÉiÉ pÉaÉuiÉaÉÏiÉÉ UcÉæ s ÉÏ. ´ÉÏ MÑ ü qÉÉUã μ ÉU M×ümÉÉmÉÉãÌwÉiÉ lÉÉOûMü xÉÇbÉ’ qWûtVåû lÉÉOûMü xÉÇbÉ oÉÉÇSÒlÉ ZÉÔoÉ lÉÉOûMü ZÉåVæûsÉÏÇ. WåûU ÌSuÉxÉ iÉÏlÉ uÉåVûÉU ÍvÉuÉmÉÔ e ÉlÉ MüiÉï s ÉÉå Wã û xÉÉkÉÑMü 2000 ÄTüOû ‘iÉÑsÉÉ pÉÉU’ xÉåuÉÉ eÉÉsrÉÉ. iÉÉå SÒQÒû xÉaÉVûÉå iÉÉaÉåsÉå mÉÑhrÉÉ´ÉqÉMüÉ uÉiÉÉ. kÉÉÍqÉïMü xÉÇxjrÉÉÇMü AÉSvÉï: mÉÇÌQûiÉç mÉÑOèOûUÉeÉ aÉuÉÉrÉsÉåÇ eÉÏuÉlÉ AÉlÉÏ iÉÉÇaÉåsÉå ´ÉÏ uÉÏUãμÉU mÉÑhrÉÉ´ÉqÉ xÉuÉï kÉqÉÉïcÉå xÉÇxjrÉÉÇMü LMü AÉSvÉï qWûtVåû ÌuÉvÉårÉÉÇiÉ MüÉÇrÉ xÉÇvÉrÉ lÉÉ. iÉÉå xÉÇxjÉÉå AÉlÉÏ qÉÑZÉÉËUrÉÏ SØÎvOûWûÏlÉ AÉlÉÏ SÒ o ÉtrÉÉsÉÉå xÉã u ÉÉ MüUiÉ EUÉå qWûhÉ qÉÉaÉhÉÏ.

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU

PÁªÀÄ£ïªÉ¯ïÛ QÃæ qÁPÀÆl ¢ªÀ¸À ¯ÁVÎ DAiÀįÉ

¸À Ä ªÀ i ÁgÀ ¥À £ Á߸À (EAVè μ ï PÀ ¼ À v À ¯ É ) zÉ Ã ±ÁZÉ £ÁUÀ j PÀ PÁªÀÄ£ïªÉ¯ïÛ PÀÆmÁAvÀÄ D¸ÀÆ£ ì ÄÀ vÁAUÉ¯É QæÃqÁ-SÉüÀ ¸ÀĪÀiÁgÀ zÉ Æ Ã£À ºÀ ¥ s É Û ºÉ à ¥À A vÁA ªÀĺÁ£ÀUg À À ¢°èà ¨sÁAiÀÄgÀ D¸ÀZ ì É £Àª¤ À «ÄðvÀ UÁAªÁAvÀÄ AiÉĪÀZÉ (CPÉ Æ Ö Ã §gÀ ) ªÀ Ä í ¬ Ä£É Ã 4 vÁjÃPÉà zÁPÀÆ£À vÀA¬Ä ZÀ®vÁ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ ZÁ®ìð AiÉÄvÁÛ. QæÃqÁ UÁæªÄÀ vÀAiÀiÁgÀ PÉÆgÀZÉ ªÉüÁgÀ zÀÄqÀªÁ UÉÆAzÉƼÀÄ eÁªÀÇ£ÀÄ ªÀĸÀÛ PÁªÀÄ ¨ÁQ ¥À¼Áî. ºÁå ªÉüÁgÀ ¥ÀæzsÁ¤ ªÀÄ£ÀªÆ É ÃºÀ£À ¹AUÁ£À ¸ÀgPÀ Ájà ªÉÄðéZÁgÀPÀ ¸À«Äw £ÉêÀÄPÀ PÀ g À Æ £À ¢Ã¸À - gÁw SÉ Ã ¼Á UÁAªÁAvÀÆ¯É C¥ÀÆtð PÁªÀÄ

¥ÀÆtð PÀgZ À É vÀ²Ã ¸ÀªÁðAPÀ ¸ÀÆZÀ£Á ¢¯Áè. D£ÉßÃPÀ ªÁgÁ£À SÉüÀ ¥ÁægA À ¨sÀ eÁvÁÛ. ªÀÄÄRå ¥ÁvÀæ zsÁAªÀrÃZÉ D¸Àv¯ À A É . vÀ²Ã ¸Àªð À £ÀªÄÀ Æ£ÉÃgÀ zÉúÀzÁs qÀåð zÀªg À Æ À £À ±ÀQÛ ¥Àz æ ± À ð À £À PÀgÆ À £À SɼZ À É QæÃqÁ vÀA¬Ä ¥Àz æ ² À ðvÀ eÁvÀ¯ Û .É ¨sÁgÀvÁPÀ¬Äà zsÁ-¨ÁgÁ ¥ÀzPÀ À ¸ÀA¥ÁzÀ£À ¥Áæ¥ÛÀ eÁªÀZÉ D±Á zÀªg À ¯ À Á. GqÀQ ªÀiÁgÀZ,É zsÁAªÀZ,É ZÉAqÀ GqÉÆÃØ ZÉ, PÀĹÛ, ¨ÁQìAUï D¢ ªÀĸÀÛ £ÀªÄÀ Æ£Éà SÉüÀ ¢¸ÀÆ£À AiÉÄvÀÛ¯É. vÀ²Ã ¥É Æ AªÀ Z É SÉ Ã ¼À , ¨ÁUÀ ¯ Á ©üvÀÛgÀZÉA, RįÁè DAUÀuÁZÉ C£ÉÃPÀ SÉüÀ (ZÀzÄÀ gÀAUÀ, mÉç¯ï mɤ߸ï, ¸ÉÊQèAUï D¢) ªÀÄ£ÀgA À d£À PÀgv À ¯ À .É


CMYK

3

September 16-30, 2010

f.J¸ï.©. ¸ÁÌ®gÀ²¥ï ªÁAl¥À GzÉÃÝ ±À ¸À¥® À s eÁ¯ÁèªÃÉ ? ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Á£Á zÁPÀÆ£À PÉÆÃtQà ¸ÁAV¯É ªÀÄt í PÉ ºÉÃA ‘¥ÁPÉmï ªÀĤ’ ¢¯Áè ªÀÄítPÉ ªÀ Ä í t AiÉ Ä ÃvÀ . £ÁªÀ Ä PÉ Ã ªÁ¸É Ü «zÁ夢ü ¢¯Áè AiÀiÁ «zÁåyð£À ‘«zÁ夢ü’ fQ̯A É ªÀÄítAiÉÄÃvÀ ²ªÁAiÀÄ ºÁå ªÀåªÀ¸ÜÉ ÃAvÀ §gÉÃA jÃwãÀ vÁ¤ ¤íêÀ£Á. 2] ºÁeÉãÀ «zÁ夢ü D¸ÀPÛÀ «zÁåyð£À «íAUÀ «íAUÀqÀ ¸ÀA¸ÉÜÃAvÀ Cfð zÁqÀZAÉ ¥À q À v Á. ºÁAvÀ Æ ¸Á¨ÁgÀ ¥É à ¥À g Á PÁªÀ Ä , ¥É Æ Ã¸É Ö Ã eÁ RZÀÄð, l¥Áà¯ÁZÉ C¤²Ñvv À ÁAiÀiï C¸À¯ ì É «μÀAiÀÄ G§dvÁvÀ D¤Ã «zÁåyðAPÀ RZÀð ªÁqÀvÁ. «zÁ夢üZÉ ºÀAUÁªÀiÁ ¸ÀA¥ÀvÁ£Á xÉÆÃqÉ «zÁåyðAPÀ D¤ÃPÀ A iÀ i ï vÁAPÁ eÁ¬Ä eÁ¯É¯ è Æ É zÀÄqÁé ¥À²Ã HuÉà ªÉļÀÆ£À D¸ÀìvÁ D¤Ã vÁ¤ß JzÉÆÝüÀ WÁ¯Éè® ¸Àªð À ±Àª æ ÄÀ ªÀåxð À eÁªÀZA É ¢¸ÀvÁ. 3] «zÁåyð¯É PÉÆøÀð ¸ÀA¥ÀZA É vÁAAiÀÄ «zÁ夢ü ¢vÁÛvÀ ªÀÄt í RAZÉÆÃ¬Ä ¸ÀA¸ÉÆÜ ¸ÁAUÀ£Á

PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁμÉÃAvÀ eÁAiÀÄwvÉè PÀȶ Pɯ° èÉ D¤Ã SÁåvÀ ¯ÉÃRQ ªÀÄít £Áí A ªÀ ¥Á«é ° ¥À z Áä ±É u É Ê ªÀiÁAiÉÄå£À PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀwPæ É SÁwÃgÀ §gÉÆêÀÇ£À zÁr¯É KPÀ PÁt D«Ää vÀ Ä ªÀ Ä UÉ ® ªÀÄÄSÁgÀ zÀªg À ¯ À Áå. PÁ ¼É Æ ÃPÀ ªÁqÀ v À ªÁqÀ v À Z À PÁªÉÃjPÀ ªÀiÁ£ÁAvÀÄ ¨sÀAAiÀÄ ¢¸ÀZÁPÀ ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯Éè. wÃuÉ §¸ï¸ÉÃÖ AqÁPÀ ¥ÁªÀv£ À ÁZÀ WÀAmÉ ¸À í eÁªÀ Ç £À UÉ ¯ Áè . D¤ ¸À í WÀAmÁåZÉ §¸ï UɯÁè. ºÉÃA §¸ï ªÉļÀv¯ À É ªÀÄt í ¨sÁVÃgÀyà DPÁÌ£À ¸ÁAV¯É . ¨s Á VÃgÀ y DPÁÌ PÀ¸ì¯ À ÃÉ ¬Äà ªÀÄíuÆ É . . . vÉà ªÉ¼ÉÃj PÁªÉÃj¯É ªÀÄ£À QvÀ¯É vÁ¦à¯É ªÀÄí¼ÁîöågÀ, ¸Àí £Àí¬Ä gÁwæ ¨ÁgÁ WÀAmÁåZÉ §¸ï ªÉ Ä ¼É î j ¬ÄÃ, vÉ Ã WÀ g Á PÀ q É zÁPÀÆ£À vÉà PÀëtZÀ wà ªÉÄlÖ zÉêÀÅß ªÀvÁÛ D²ê° ªÀļ í ¯ îÉ É RArvÀ. vÉà ªÀÄ£À±Á£À wUÉÎ¯Æ É QvÀ¯Æ É C¥ÀªÀiÁ£À PɯÉÆè! DvÀÛ DlÖ A iÀ i Áè g À ¬ Äà wPÁÌ zÉ Æ ¼É ¨sÆ É gÀÆ£À AiÉÄvÁÛv.À vÉÆà ªÀÄ£ÀÄμÀå PÉ Æ Ãt¬Äà ¥À g À P É Æ £À í A ¬Ä. D¥À u Áå¯É à ZÀ SÁ¸Á ¨s É Ê t ¸À Ä ¯É Æ ÃZÀ ¤ Ã¯É Æ ¨ÁªÀ Ä Ää t Ä. vÁPÁÌ ªÁírðPÉ ªÉüÉÃgÀ ªÀeÁæ ªÀÄÄ¢Ý ¢°è £Á ªÀÄí¼î¯ É Æ É KPÀ PÉ Æ Ã¥À Ä ! ¥À A ZÀ « øÀ ¥À À ª À £ Á ¨sÁAUÀgÀ, zsÁ ºÀeÁgÀ £ÀVÝ£À, CMYK

zÁPÀÆ£À «zÁåyðAPÀ ZÀÄPÉƪÀ¥Á ¸ÁPÉðA C¤²Ñvv À ÁAiÀÄ D¸ÀvÁ. 4] ªÁAlÆAPÀ D¸ÀZ ì Æ É zÀÄqÀÄ xÉÆÃqÉÆ eÁ¯Éèj¬Äà ¸ÀA¸ÉÜÃAPÀ D¬Äå¯É ¸À P À Ì qÀ CfðAiÀ i Á ¥À¼Æ É ªÀZÉ D¤Ã vÁAvÀÆ zÁPÀÆÌ£À AiÉÆÃUÀå «zÁåyðAPÀ «AZÀÆZÉ ±Àª æ ÄÀ D¤Ã RZÀð ZÀqÀ eÁvÁÛ. ¸Á¨ÁgÀ ªÉüÁgÀ vÁ¤ß UÁAªÀ UÁAªÁ ªÀZÆ À £ Ñ À «zÁåyð¯ÉA ªÀÄįÁSÁvÀ PÀgÆ À £À «zÁåy𠤢ü PÉ Æ uÁPÀ ¢ªÀ P Á ªÀ Ä í t «AZÀÆZÉ ¥Àqv À Á. ºÉÃA ¸ÀPÌÀ qÀ ¤gÀxð À PÀ ªÁAªÀAl D¤Ã RZÀð eÁvÁÛ. 5] EvÉAè ¸ÀPÌq À À eÁvÀj Û ¬Äà xÉ Æ qÉ Cwà AiÉ Æ ÃUÀ å ªÀ A vÀ «zÁåyðAPÀ ZÀqÀ «zÁåy𠤢ü ªÉ Ä ¼À Z É A D¤Ã ªÀ Ä zs À å ªÀ Ä AiÉÆÃUÀåvÁ D¸ÀìZÉ «zÁåyðAPÀ ¨sÁUÀ±BÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÉļÀZAÉ AiÀiÁ ªÉļÀ£Á²Ã eÁªÀZÉ ¸ÁzsåÀ vÁ D¸Áì. ºÁeÉ£À xÉÆqÉ ¯ÉÆÃPÁAPÀ eÁªÀPÁ eÁ¯É® è ¥À²Ã ZÀqÀ zÀÄqÀÄ ªÉļÀv¯ À Æ É D¤Ã xÉÆqÉ ¯ÉÆÃPÁ APÀ HuÉ zÀÄqÀÄ ªÉļÀZÉ eÁvÁÛ. ºÁPÁÌ ¸ÀPÀÌqÀ ªÀÄÆ® PÁgÀt

eÁªÀÇ£À D¸ÁìQÃ, DªÀÄUÉ® ¸ÀA¸ÉÜ ¸ÀPÌÀ qÀ ¸Àªð À ¸ÀévA À vÀæ D¤Ã ¸ÀéAiÀÄA ±Á¸À£À eÁªÀÇ£À D¸ÀZ ì A É . vÁAUÉ® ªÀ Ä zÉ Ã A ¸À º À P ÁgÀ £ÁwÛ ¯ Áå£À ªÀÄÆ® GzÉÝñÁAvÀ WÁl AiÉÄvÁÛ. DªÀÄUÉ® ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀ ªÀiÁ»w ¸ÁA¨Á¼ÀZÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ £ÁwÛ¯Áå¤ DªÀÄUÉ® «zÁåy𠤢üÃZÉ HuÉÃ¥Àt ªÉÄdÆZÁPÀ eÁAiÀÄ£Á D¤Ã vÉÃA ªÀÄÄSÁgÀ ªÀvÁÛ. ¸ÀPÌÀ qÀ ªÉļÀÆ£À ¸ÁAUÀZÉ eÁ¯ÁågÀ «zÁ夢ü ªÁAl¥ÁZÉ ªÀ å ªÀ ¸ ÁÜ «zÁåyðAPÀ D¤Ã «zÁ夢ü ªÁAlZÉ ¸ÀA¸ÉÜïÉA £Àzg À ÃÉ £À ¥À¼A À iÀįÁågÀ ¤gÀxð À PÀ D¤Ã ¥ÀjuÁªÀÄ ±ÀÆ£Àå eÁªÀÇ£À ¢¸ÀvÁ. ¸ÀPÌÀqÀ CvÀåAvÀ GvÁìºÁ£À GzÉÝñÀ ¥ÀÆtð PÀgPÀ Á ªÀÄt í PÁªÀÄ PÀgv À ÁvÀ. eÁ¯ÁågÀ CSÉÃjPÀ PÉÆÃuÁPÀ¬Äà ¸ÀªÀiÁzsÁ£À £Á eÁvÁÛ. zÉÆUÁÎP¬ À Ä vÁ¤ß zsÁ«Ã¯É zsÁAªÀrÃAvÀ RĶ ªÉļÀvÁ±ÉA ¢¸ÀvÁ. ¥ÀjºÁgÀ PÀ²êA ?

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÃë vÁæAvÀ ¸Á¨ÁgÀ ¸ÉêÁ ¢ªÀÇ£À D¸ÀìZÉ f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ ºÁeÉ vÀg¥ À ÃÉs £À CPÉÆÖçgï 8 vÁjÃPÀ zÁPÀÆ£À (DAiÀÄvÁgÁ) 10 vÁjÃPÀ vÁAAiÀÄ wãÀ ¢¸ÁZÉ ªÀ¸ÀÄÛ ¥Àz æ ± À ð À £À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀZÉ ²æäªÁ¸À PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À, «.n. gÀ¸Æ É Û ºÁAUÁ ZÀ®vÀ¯AÉ . Dl vÁjÃPÉÃPÀ

¸ÀPÁ½ 10.00 WÀAmÁåPÀ PÁ¥ÉÆÃðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPÁZÉ ªÀĺÁ ¥À æ § Azs À P À ¸Áé w J¸ï. JA. PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ GzÁÏl£À PÀgv À ÁvÀ. D¤Ã ²æà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t zÉê¼À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ ºÁeÉÆ ªÉÆÃPÉÛøÀgÀ ²æà ¹. ®PÀëöät ±ÉuÉÊ AiÀÄdªÀiÁ£À¥Àt WÉvÁÛvÀ ªÀÄít PÀ¼Æ À £À DAiÀÄå¯Á.

ªÀÄÄSÁªÉÊ¯É ¸ÀAaPÉÃAvÀ ªÁfÃAiÀiÁ

PÉÆÃt D¥ÀuÁå° ?

ªÀg í u À ÁZÉÆ ªÁírðPÉÃZÉÆ RZÀÄð, ºÉà ¸ÀPÀÌqÀ wÃuÉ JPÀ®£ÉÃZÀ ¸ÀÄzsÁgÀ²Ã¯Á. C±Áåt ºÉÃAZÀ ªÉüÀ ªÀÄt í ¨sÁªÁ® ¨ÁAiÀÄ® D¥ÀuÁåPÀ ºÀeÁgÀ gÀÄ¥ÀA à iÉÄ PÁ¥Àq à À eÁªÀPÁ £ÁvÁèöågÀ zsÁgÀ MvÀÆÛ£À ¢Ã£Á ªÉÆÃí tÄ §¸Áèöå. . . »ÃuÉ PÀ¸¯ ìÀ É PÉÆÃgÀPÁ ? D£ÉßÃQ ¨s¬ À ÄÚ gÁfë, ¨s¯ À ð É ¯É ¸ÀA¸ÁgÁAvÀÄ ªÀiÁAAiÀÄZÉ MlÄÖ D¸À.ì wPÁÌ, wUÉή ¨ÁªÀÄuÁPÀ, ZÉgq À ÁPÀ ªÀiÁAlªÉ GrÎgÉ PÉÆÃPÁð. ºÉÆà a¯ïa®ègÉ RZÀÄð PÀ¼ª ÛÀ ÃÉ ? wUÉÎ¯É ªÁírðPÉÃPÀ PÁ¼Éî¯É jÃt ¥ÁªÀ¯É ªÀiÁvÀ.æ DvÀÛ ªÁ¥Á¸À jÃt PÁtÄ ªÁírðPÀ PÀgPÀ Á ! PÁªÉÃjPÀ ZÁAUÀ PÁªÀÄ D¸Àì ªÉÆíÃtÄ ¸ÀPÁØ£À wPÁÌ ¸ÉƯÉèAiÀiÁèjà wÃuÉ RAAiÀÄ PÀ£ßÀ WÁ®ÆAPÀ ªÀZÉÑ ? D¥ÀuÁå£À EvÁåPÀ ªÀiÁvÉÛ ¢ÃªÀPÁ ªÀÄt í wPÁÌ ªÀĸÀÛ ¥ÀAvÁ ¢¸À¯Á. eÁ¯Áèöåj wà ªÀiÁí®UÀr zsÆ À ªÀ, ²QÌ°, PÁªÀÄ D²ê°, wUÉΰ ¥ÀU æ w À ¥À¼Æ É ªÀZÁPÀ D£ÀÄ-DªÀiÁä ªÁAZÀ¤Ãa. ¸Àºd À eÁªÀÅß ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ DgÀÄ ¨sÁgÀÄ »UÉÎ¯É ªÀiÁvÁÛöågÀ DAiÀįÉÆ. KPÀÄ ¨sÁªÀÅ ¥sÁn ªÀiÁQë eÁ¯Éè¯Æ É . vÁPÁÌ ²PÀét ¯ÁUÀΤ. ¥ÀAaéøÀ ªÀg¸ À ÁgÀ vÁPÁÌ «Ã¸ÀÀ ªÉÄdÆÓAPÀ, ºÁvÁÛ ¥ÁAiÀiÁåAa ¨ÉÆlÖ eÁ¬Ä! PÁªÉÃj£À vÁPÁÌ zÀħð¼ÁåAvÀÆ °ÃZÀ ²QÌ° ZÉ°è ºÁtÄ ªÁírðPÀ PÉÆãÀÄð ¸Á£À DAUÀr WÁ®Äß

f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ (j) vÀg¥ À ÃÉs £À ªÀ¸ÄÀ Û ¥Àz æ ±À ð À £À

¢°è. ¨ÁªÀiÁÚ£À ¨ÁAiÀįÉãÀ ªÁågÄÀ ¸ÀÄzsÁgÀ²¯Áåj ¸ÀA¸ÁgÁPÀ DzsÁgÀÄ £ÀªÃÉ ? «íAUÀqÀ zÁgÉÆè PÉÆÃt D¸Àì ? zÀÆzÀ ¸ÁPÀÌg² À à ªÉÄüÀÄß D²ê° ¨sÁªÀÅ ¨sAÀ iÀiïuÉÆåÃ. ¨sÁªÀd D¤Ã ¨sÁªÁf °A©AiÉÆà ¸ÉÆà D¬ÄèAw. PÁªÉÃj¯É ªÁírðPÉ «μÀAiÀÄÄ G®èAiÀÄvÀ¯ÉÆ ¨sÁªÀÅ ªÀ i Ë£À eÁ¯É Æ è ! PÁªÉ à jPÀ ©üμÁÖ£Æ À Aa DAUÀrÃZÉ §AqÁé¼À ªÁqÉÆØÃZÁPÀ ¸ÀÄgÀÄ Pɯè.É PÁªÉÃj ºÉà ¸ÀPÌÀqÀ CxÀÄð eÁAiÀiÁߣÁwÛ¯É wvÉè ¥ÉzÄÀ Ý £ÀAí ¬Ä. wÃuÉ gÁfë¯É ªÁírðPÉà vÀAiÀiÁj PÉ°è. “DPÁÌ, vÀÄUÉΰ ªÁírðPÀ eÁ°è ²ªÁ¬Ä ºÉà PÀ¸ì¯ À É ?” ¨sÊÉ tÂ¯Æ É ¥À± æ Æ É ß. “ªÀiÁPÁÌ gÁPÀÆÌ£À §¸Áèöåj D«Ää vÉUÎÀ ¬Ä ªÀiÁíAvÁj eÁvÀÛ°ÃAa. vÀĪÀÄUÉ° dªÁ¨ÁÝj eÁªÉÇé. ªÀiÁVÎgÀ ¥À¼Æ É AAiÀiÁ” ªÀÄí¼Á°. ºÉà zÉÆUÀÎ ¨sÊÉ uÁåAPÀ¬Äà DPÁÌ ªÀÄí¼ÁîöågÀ fêÀÅ. eÁ¯ÁågÀ DPÁÌPÀ ¸ÉÆAiÀÄjÃPÀ PÉÆÃt ¥À¼ÊÉ vÁ ? DvÁÛAa wPÁÌ §wÛøÀ ªÀ¸ð À . ¨ÁQ ¨sÊÉ uÁå° ZÀAzÁ¬Ä¬Äà wPÁÌ £Á. ¸ÀA¸ÁgÁ SÁwÃgÀ JZÀ£ Ñ Á PÁtÄ, PÀ μ À Ö PÁtÄ ¸À Ä QÌ ° bÁAiÀ i Á vÉÆAqÁj ¢¸ÁÛ. UÀÄt ªÀiÁvÀæ ¥À¼Æ É Ã£ÀÄ PÉÆÃt ªÀv í Áð ? ªÀiÁvÀæ £ÀíA¬Ä wÃuÉà ¨sÁªÁ ªÀÄítPÉ ªÉÄUÉΰ ªÁl ªÀiÁPÁÌ ªÉÆíÃtÄ ZÀ¯® èÉ eÁ¯Áåj ¨sÊÉ uÁå° CªÀ¸ÁÜ PÀ¸° ìÀ ? gÁfëÃPÀ ¸ÀA§AzsÄÀ UÀnÖ

¯ÉÃRQ : ¥ÀzÁä ±ÉuÊÉ PÀgÀÆAPÀ PÁªÉÃj£À ¨sÁªÁPÀ, ¨sÁªÀeÃÉ PÀ ¥ÉmAÉ iÀįÉ. ºÁ¤ß ¨sÁjà ºÉÆqÀ¹ Ø ÜPÁ zÁPÉÊ°. wøÀ ¥Àª£ À Á ¨sÁAUÀgÀ ¢vÁÛ. RZÁðPÀ ¥ÁAZÀ ºÀeÁgÀ gÀÄ¥ÀA à iÉÆÃ, ªÀg í t À D¥ÉÆ£ à À ªÀígÊÉ vÁ C²ê ¸ÀPÌÀ qÀ PÉÆZÉÆÃÑ £ÀÄ DAiÀ Ä ¯ÁågÀ ªÀ i ÁvÉ Û ¢ªÀ Z É PÉÆÃuÉÃ? ¨sÁªÀÅ D¤Ã ¨sÁªÀd UÀvÁÛj ªÀiÁAmÁéAvÀÄ ¨sÉÆAªÀ vÁ°ÃAZÀ. jÃt §¸Éè PÁªÉÃjÃPÀ. ªÁí r ðPÀ PÉ Æ Ã£À Ä ð ¢¯Áè ö ågÀ ¥ÀÆgÉƪÉà ? ªÀiÁVÎÃgÀ AiÉĪÀZÉ ¥Àg¨ À Æ É , £ÀA í ªÉà ªÀg í ÁAPÀ GrÎg,É ¨sÉÊtÂÃ¯É UÀÄ©ðtàt, ¨Á¼ÁAwgÉ Æ , ZÉ q À Ä ð ¥Á¼É î ¥ÉmÆ É £À ¢ªÉ.Ñ . . . ¥Àw æ à JPÁÌPÀ DPÁÌ, DPÁÌ, DPÁÌ ! ºÉà jÃt ¥ÁªÀÛ£Á PÀqÉÃa zsÁQè ¨sÉÊt ¸ÀįÉÆÃZÀ¤ÃPÀ ¸ÉƬÄæÃPÀ ¥À¼ÊÉ °. ¨sÁªÁPÀ ZÁZÁÑj ¥ÀAvÁ ¸ÁAUÁè. ±ÀQÛ «ÄgÀÆé£ÀÄ ªÉÇZÀÆÑ£ÀÄPÁ, ºÁAvÁè ¨s Á AiÀ Ä gÀ ¥ÁAiÀ Ä Ä ¸É Æ ÃtÄPÁ ªÉ Æ í à tÄ. vÉ Æ Ã, ¥ÀAaéøÀ ¥Àª£ À ÁZÉ ¨sÁAUÀg,À zsÁ ºÀ e ÁgÀ £À V Ý D¤Ã ZÉ ¯ Áè ö åPÀ ªÀ e Áæ ª À Ä Ä¢Ý ¢vÁÛ ªÉ Æ í à tÄ ¸ÁAUÀÆ£ÀÄ DAiÀiÁè. ªÀígu À ÁZÉÆ, ªÁí r ðPÉ Ã ZÉ Æ , PÁ¥À Ø PÁqÉ Æ Ñ RZÀÄð PÀ²Ã ZɯÉèPÁgÁAPÁZÀ, PÁªÉ à j ¥s À q À ¥ s À q À ° . ¨s Á ªÀ d ¸ÁAUÁÛ. . . . . “£ÁPÁÌ eÁ¯ÁèöågÀ ¸ÉÆÃqÁå” eÁ¯Éè° ¸ÉƬÄæÃPÀ ¸ÉƼÁåj ªÀiÁVÎgÀ ¸ÀÄ®¨sÁAiÉÄÃj

«í A UÀ q À ªÉ Ä ¼À Û ª É Ã ? RZÁðPÀ vÀÆAn UÉÆvÀ¸ Û .À ‘RqÁØPÀ GeÉÆÓ ¯ÁVή vÁªÀ é ½ ºÁ¥É Æ à ¼ À ¨sÁdÆÓ£À SÁªÉÇ’Ñ ªÀÄí¼îÉ ªÀÄíuÌÉ , zsÁgÀ ªÀvÆ À Û£À ¢ÃªÁÌ eÁ¯Áèöåj ¨sÁªÀeÉÃPÀ ºÀeÁgÀ gÀÄ¥ÀàAiÉÄÃZÉ PÁ¥ÀàqÀ eÁªÁÌ ªÀÄí¼Áîöåj CxÀÄð D¸Àª ì ÃÉ ? PÁªÉÃj gÁfë D¤Ã wUÉÎ¯É ¨ÁªÀÄuÁ® PÀgÁ£À zsÁgÀ MlÆÖ£À ¢ªÉʲ°. WÉÃ. . . ¨sÁªÁ¯ÉÆ ¸ÀA§AzsÄÀ vÀÄAmÉÆ.è vÁ¤ß «íAUÀqÀ UÉ°A è w. jÃuÉÃZÉÆ ¥sÆ É ÃAqÀÄ PÀ²ê PÁªÉÃjPÀ. ªÁírðPÉ ªÉüÉÃgÀ vÁAvÀƬÄà ¥ÀÆtð C¸ÀºÀPÁgÀ ZÀ¼ÀĪÀ½. PÁªÉÃjPÀ ‘ºÀgº À g À Á, ²ªÀ ²ªÁ’ PÉÆãÀÄð zÀª° À ð. ºÉà ¸ÀPÌÀqÀ UÉÆAzÁèAvÀÄ, D¤Ã zÀÄqÁé PÀμÁÖAvÀÄ PÁªÉÃj£À ªÀeÁæªÄÀ Ä¢Ý PÉ°è £Á. “ªÀÄÄSÁ ¸ÀÆð£ÀÄ ¥À¨ð É ªÉüÉÃj ¢vÁÛ. DvÀ Û PÁ¬Ä G¥ÁAiÀ Ä £Á” ªÉÆíÃtÄ wÃuÉ ªÀiÁ¦ ªÀiÁVè. ºÉÃAZÀ KPÀ ºÉÆÃqÀ gÁªÀiÁAiÀÄt eÁvÀÛ¯É ªÉÆíÃtÄ wÃuÉ ¯ÉPÀ̤. ªÀ í g À u ÁAvÀ Æ ¯É ªÀ i Áí ® ÎqÁå¤Ã PÁA¬Ä ªÀÄt í à. ¨sÁªÁ¯É ¥ÀÆgÁ GvÀ Û g À P À Ä ªÀ i ÁgÁ¯É ¥ËgÀ Ä μÀ . ºÁAUÁ ¸Àªð À RZÀÄð ¥ÉƼÉÆPÁ ºÉà ZɯöèÉ åãÀ ªÉÆÃí tÄ PÀ¼® îÉ ¤«ÄvÀÛ vÁ¤ß RnÖ¦nÖ PÁtÂ. eÁ¯Áèöåj eÁAªÀ¬Ä ªÀÄ£ÀÄμÀÄå zÀƪÁð¸ÀÄ eÁ¯ÉÆ.è ªÀÄÄSÁgÀ¸ÀvÁ


CMYK

4

September 16-30, 2010

£À. 25 zÁPÀÆ£À r. 19 vÁAAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ ¥ÀAiÀÄ¯É «±ÀéPÆ É APÀt ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀĺÁªÉÄüÀ

zÀĨÁ¬Ä : ¥À¥ æ A À ZÀ KPÀ ¸ÀÄAzÀgÀ GzÁ壪 À £ À ,À ºÁAvÀÄ ªÉUÀ ªÉU¼ À ÃÉ ¸Á¨ÁgÀ EvÀ¯É ¨sÁ¸ÀÀ D¤Ã ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀÄt í ZÉ ¥sÆ À ® WÀªÄÀ WÀªÄÀ vÁvÀ. vÁAvÀÄ PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À KPÀ ZÀAzÀ §uÁÚZÉ D¤Ã ¥ÀgÀA¨ÉƼÁZÉ ¥sÆ À ® eÁªÀÇ£À D¸À.ì »Ã PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À fêÀAvÀ D¸ÀÆPì ,À ªÁqÀZÁPÀ D¤Ã ²æêÀÄAvÀ PÀgZ À É GzÉÝñÁ£À ‘ªÀiÁAqÀ ¸ÉÆèsÁt’ ºÁ¤ß ºÁåZÀ £ÀªAÉ §gï 25 zÁPÀÆ£À r¸ÉA§gï 19 vÁAAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ “¥ÀAiÀÄ¯É «±Àé PÉÆAPÀt ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀĺÁªÉÄüÀ” WÀqÉÆãÀ ºÁqÀÆAPÀ oÀgA À iÀįÁA. V¤ß¸ï gÉPÁqÁðAvÀ PÉÆAPÀt ¸ÀAVÃvÀUÁgÁ® £ÁAªÀ zÁR® eÁªÀPÁ ªÀļ í î® É GzÉÝñÁ£À ºÉà PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ªÀiÁAqÀÆ£À ºÁ¼Áî.

CMYK

ºÁå PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁZÉ ¸Á£À ¥À j ZÀ A iÀ i Á SÁwÃgÀ D¤Ã ªÉUª À U É ¼ À É ¨sÁUÁZÉ d£Á® ªÀÄzÉA JPÁÖ A iÀ Ä ºÁqÀ Z É SÁwÃgÀ ¸É¥ÖÉA§gï 24AvÀ zÀĨÉÊZÉ VæÃPï ±ÉgÀmÉÆÃ£ï ºÉÆmÉïÁAvÀ KPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÀ¯è.É ºÁAvÀÆ UÀ®á zÉñÀ D¤Ã ¨sÁgÀvÁZÉ ¸Á¨ÁgÀ UÀtå ¯ÉÆÃPÁ¤ ªÁAmÉÆ WÉw¯ Û .É ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁ zÁPÀÆ£À ©μÀ¥ï §£Áðqïð ªÉ Æ gÁ¸À ºÁ¤ß ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ eÁªÀÇ£À ºÁå PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁPÀ D¬Äå¯ÁåAPÀ (‘¥Á£À-¥ÉÆÃqÀ-GzÁPÀ’) ¸ÁéUv À À Pɯè.É AiÀÄÄ.J.E. vÀg¥ À ÃÉs £À JA.¦. ¯É Æ ÃPÉ Ã ±À ºÁ¤ß ªÁAmÉ Æ WÉv¯ ÛÀ Æ É . CzsåÀ PëÀ eÁªÀÇ£À C¤ªÁ¹ ¨s Á gÀ w ÃAiÀ Ä D¤Ã GzÀ å «Ä gÉÆãÁ¯ïØ PÉƯÁ¸ÉÆ£À ªÁAmÉÆ

WÉvÀÛ¯ÉÆ. zÉÆúÁ RvÁgÀ zÁPÀ Æ £À ¥s É ° Pïì r¸É Æ ÃeÁ, PÀ Ä ªÉ Ê mÁ zÁPÀ Æ £À gÀ Æ r r¸ÉÆÃeÁ, ®Æ¬Ä¸ï eÉ. ¦AmÉÆ, D¤Ã ¥sÁ¸ÀÌ® ¦AmÉÆ, ªÀĸÀÌvÁÛ zÁPÀÆ£À ¸ÉÖä ¥sÀ£ÁðAr¸ï, jAiÀ i ÁzÀ zÁPÀ Æ £À CgÀ Ä t r¸ÉÆÃeÁ, ºÀƸÀ£ Ö ï-AiÀÄÄ.J¸ï.J. zÁPÀÆ£À ªÀiÁåPïì gÀí¹ÌãÁ D¤Ã ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁ zÁPÀÆ£À gÁAiÀiï PÁ帰 ÖÉ £ï D¤Ã qÉÆ°á r¸ÉÆÃeÁ, AiÀÄÄ.J.E. zÁPÀÆ£À eÉêÀiïì ªÉ Ä AqÉ Æ £Áì £ À ºÁå PÁAiÀ Ä ð PÀæªÀiÁAvÀ ªÁAmÉÆ WÉvÀÛ¯ÉÆ. JjPï NgÀhiÁjAiÉÆãÀ vÁUÉ® GvÁæAvÀ ªÀiÁAqÀ ¸ÉÆèsÁuÁZÉ ¸Á£À vÀgÁ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀgÆ À £À ¢¯É è . Czs À å PÀ ë ¸ÁÜ£À WÉ w Û ¯ É gÉÆãÁ¯ïØ PÉƯÁ¸ÉÆãÀ PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁPÀ D¬Äå¯É ¥ÀÆgÁ ¯ÉÆÃPÁ¯ÁVÎ «£ÀAw PɯQèÉ Ã. ºÁå «±Àé PÉÆAPÀtàPÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ RZÁðPÀ CAzÁd 3 PÉÆÃn gÀÄ¥ÀàAiÀÄ eÁªÀPÁ eÁvÁÛ D¤Ã vÁeÉ ¸ÀºÁAiÀÄ zÁ¤ ¯ÉÆÃPÁ¤ PÀgPÀ Á ªÀÄít «£ÀAw Pɯè.É DZÀ ð ©μÀ ¥ ï §£ÁðqÀ ð ªÉ Æ gÁ¸Á£À PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁPÀ D¬Äå® ¸À©Pü ÁAPÀ GzÉÝñÀ PÀgÆ À £À ¸ÁAUÀ¯É Qà ‘ªÀiÁAqÀ ¸ÉÆèsÁt’ JjPï NgÀhiÁ jAiÉÆî ªÀ Ä ÄSÉ Ã ®¥À u ÁgÀ C«±Áæ A vÀ eÁªÀ Ç £À PÁªÀ Ä PÀ g À Z É KPÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ MPÀÆÌl eÁªÀÇ£À C¸À.ì JjPï NgÀhiÁjAiÉÆ£À PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À, ¸ÀA¸ÀÌøw, jÃw-jªÁd D¤Ã ¸ÁA¥À æ z ÁAiÀ Ä ªÉ Ê gÀ ºÁqÀ Z É SÁwÃgÀ ºÁå MPÀÆÌmÁ zÁéjà «íAUÀ «íAUÀqÀ ªÀĸÀÛ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ PÉ ¯ Áè ªÀ Ä í t vÁuÉ ¸ÁAUÀ ¯ É .

PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À, ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀgÆ É £À ºÁqÀZÉ §zÀÝ® vÁuÉ ZÀqÀ ªÀĺÀvéÀ ¢ªÀ Ç £À ¸ÁAUÀ ¯ É . PÉ Æ APÀ t  à ¨sÁμÉÃZÉÃgÀ ªÉÆÃUÀ zÀªÀgÀÆ£À «íAUÀ «íAUÀqÀ ¨sÁUÁ zÁPÀÆ£À ªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀ MlÄÖ eÁ¯É® è §zÀÝ® vÁuÉ RIJ ªÀåPÀÛ Pɯè.É DªÀÄUÉ® vÀ g À £ ÁmÉ Ã ¤ vÁAUÉ ® ¸À é A vÀ ¥ÁAiÀiÁågÀ vÁ¤ß gÁ§ÆâPÁ, vÁ¤ß RAZÉà ¨sÁUÁAvÀ D¸À¯ÁågÀ ¸ÀÄzÁÝ DªÀ Ä UÉ ® ¨s Á ¸À , ¸À A ¸À Ì øw, ¸ÀA¥Àz æ ÁAiÀÄ, jÃw-jªÁd RAZÉ ªÉüÁ PÀ¬Äà «¸ÉÆÃgÀÆAPÀ £ÀdÓ ªÀÄt í vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯.É ‘D«Ää zÀÄqÀÄ

¸ÀA¥ÁzÀ£À PÀgA À iÀiÁA, ²æêÀÄAvÀ eÁªÀAiÀiÁA, DªÀÄUÉ® DgÉÆÃUÀå gÁPÀÆÌ£À WɪA À iÀiÁA, eÁ®AiÀiÁgÀ D«Ää PÀ¸® ìÀ PɯÁèg¬ À Äà vÉà ZÁAUÀ ªÁmÉÃgÀ PÀgAÀ iÀiÁA, ZÁAUÀ ªÀÄ£Á£À PÀ g À A iÀ i Á. JPÀ ¯ ÁåPÀ JPÀ ¯ É Ã £À ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgPÀ Á, JPÀ¯ÁåPÀ JPÀ¯ÃÉ £À ZÁAUÀ PÀgPÀ Á. vÀĪÀÄUÉ® ¸ÀºÁAiÀÄ UÀÄt ZÀqÀ PÀgÁ ! vÀĪÀÄUÉ® fêÀ£À CxÀð¥ÀÆtð D¤Ã ¸ÀÄAzÀgÀ eÁªÀZÉ vÀ²Ã PÀgÁ ªÀÄt í vÁuÉ ¸À¨ÃÉs PÀ GzÉÝñÀ PÀgÆ À £À ¨sÁμÀt Pɯ.èÉ

D£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ ºÁAPÁ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ §Al ¸ÀªiÀ ÁdZÉ ¸ÀªiÀ Áä£À

¸Á¨ÁgÀ ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À ¸ÀÈd£ÁvÀäPÀ ¥sÉÆÃmÉÆUÁæ¦üÃAvÀ £ÁAªÀ ¥Á«é¯ÉÆ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ D£ÀÄß ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ (¥ÀÄAqÀ°PÀ ¥ÉÊ) ºÁAPÁ DgÀvÁA UÁAªÀZÉ §Al ¸ÀªÀiÁeÁ£À UÀuÉñÉÆÃvÀìªÁ ªÉüÁgÀ ¸ÀªÀiÁä£À PɯÉè. DzÀ¯ÉÆ ªÀÄAwæ CªÀÄgÀ£ÁxÀ ±ÉnÖ£À ¸ÀªÀiÁä£À ZÀ¯ÉƪÀÇ£À ¢¯ÉÆè.


CMYK

5

September 16-30, 2010

C£ÀÄUÀº æ À ZÁåjmÉç¯ï læ¸ÁÖZÉ vÀg¥ À ÃÉs £À ªÀAiÉÆà ªÀÈzÁÞAPÀ ªÀiÁ¹PÀ ¥É£ëÀ £ï

²æà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÉÄrPÀ¯ï «Ä±À£ÁZÉ, ªÀÄÄRå C¢üÃPÀëPÀ C¢üPÁj qÁ| n.J¯ï.¦. ¥Àæ¨sÀÄ£À ¥É£Àë£ï ¹ÌêÀiÁZÉ GzÁÏl£À PÀgÀÆ£À ¥É£Àë£ï ªÁAl¯É

J£ÁðPÀ Ä ®A:C£À Ä UÀ æ º À ZÁåj mÉç¯ï læ¸ÁÖZÉ vÀg¥ À ÃÉs £À CUÀμïÖ 29PÀ J£ÁðPÀÄ®ªÀiÁAvÀ ²æà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÉÄrPÀ¯ï «Ä±À£ÁZÉ, ªÀ Ä ÄRå C¢ü à PÀ ë P À C¢ü P Áj qÁ| n.J¯ï.¦. ¥À¨ æ ÄÀs £À 201011ªÉA ¸Á¯ÁZÉ ¥É£Àë£ï ¹ÌÃA GzÁÏl£À PÉ ¯ É è . f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ 50 zÀħð¼É ªÀÈzÁÞAPÀ 300/- gÀÄ¥ÀàAiÉÆ ºÀgÀ ªÀÄíAiÀÄ£ÁåPÀ ¢vÀÛ¯É. DªÀÄUÉ® fêÀ£ÁAvÀ zÉÊ»PÀ DgÉÆÃUÁåZÉ

¥ÁvÀæ 20% ªÀiÁvÀæ D¸ÀvÁ. D«Ää ZÁAUÀ PÁªÀÄ PÀgÆ À £À ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉÃë vÁæAvÀ ªÁAmÉÆ WɪÇÀ £À ¸ÉêÁ PÀ g À Æ £À D¸À ¯ ÁågÀ DªÀ Ä PÁ ªÀiÁ£À¹PÀ DgÉÆÃUÀå ªÉļÀvÁ D¤Ã DªÀÄUÉ® fêÀ£À ¸ÀÄRªÀÄAiÀÄ, DgÉÆÃUÀåªA À vÀ eÁªÀÇ£À D¸ÀvÁ ªÀÄít qÁ| ¥À¨ æ Æ Às £À ¸ÁAUÀ¯.É C£ÀÄUÀº æ À ZÁåjmÉç¯ï læ¸ÁÖZÆ É ¸ÉPl æÉ j Dgï. UÉÆæ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ, f.J¸ï.©. ¥ÀjμÀzÁZÉÆ CzsåÀ PÀë gÀvÁßPÀgÀ ±ÉuÉÊ, L.J¥sï.J¸ï.

¥É£Àë£ï ¹ÌêÀiÁAvÀ ªÁAmÉÆ WÉwÛ¯É ¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«AUÉ® avÀæ

ºÁeÉ Æ DqÀ ½ vÀ ¤zÉ Ã ð±À P À £ÁUÉ Ã ±À ¥À æ ¨ s À Ä ºÁ¤ß ºÁå PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁAvÀ ªÁAmÉ Æ WÉ ª À Ç £À G®è A iÀ Ä ¯É . ºÁåZÀ ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Àn PÉÃgÀ¼ÁAvÀ zÀÄqÀªÁ CUÀvåÀ D²ê¯É 70 ªÀg¸ À Á ¥À²Ã ZÀqÀ ¥ÁæAiÀÄ eÁ¯Éè¯É ªÀÈzÁÞAPÀ 300 gÀÄ¥ÀàAiÀÄ ¥É£ë£ À ï ªÁAl¯É. zÉÊ»PÀ D¤Ã ªÀiÁ£À¹PÀ eÁªÀÇ£À C¸À¸ é ÜÀ D²ê¯É ªÀAiÉÆêÀÈzÁÞAPÀ¬Äà ºÁå ¹ÌêÀiÁAvÀ zÀÄqÀªÁ ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgÀvÁvÀ. PÉÆaÑ, J£ÁðPÀÄ®A,

agÁ¬Ä, vÀÄgÀªÀÇgÀ, ±Élð½î, C¯É¥ è àÉ D¤Ã ZÉAqÀªÄÀ AUÀ¼A À C²Ã D¸À¥Á¸ÀZÉ UÁAªÀZÉ f.J¸ï.©. ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ªÀAiÉÆêÀÈzÁÞAPÀ ªÉAZÀÆ£À ¥É£Àë£ï ªÁAlvÁvÀ. C£ÀÄUÀº æ À ZÁåjmÉç¯ï læ¸ÁÖZÆ É læ¹Ö PÉ.gÀAUÁ ¨sm À ÁÖ£À PÁAiÀÄð PÀª æ iÀ ÁPÀ D¬Äå¯ÁåAPÀ ¸ÁéUv À À Pɯè.É f.J¸ï.©. «PÁ¸À ¥ÀjμÀzÁZÉÆ ¸ÉPl æÉ j J¸ï. Dgï. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¨sm À ÁÖ£À zs£ À åÀ ªÁzÀ C¥Àðt Pɯè.É

CAPÉÆïÁZÉ ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄSÉÆåà zsÁå¥ÀPÀ ²æà J£ï.©. PÁªÀÄvÀ zÀ A ¥À w ºÁ¤ß 94 ªÀ g À ¸ À ªÀAiÉÆêÀÈzÀÞ D¤Ã ¸ÁévÀAvÀæöå AiÉÆÃzsÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ «oÀ×® PÀÈμÀÚ ±ÉnÖ ºÁAPÁ ¸À£Áä£À Pɯè.É

vÀÄ«Ää §gÀAiÀiÁ PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀwPæ Á w¸ÉAæ ªÀg¸ À À ¥ÀÆtð PÀgv À À D¸Áì. ºÁå ªÉüÁgÀ D«Ää JPÀ «±ÉÃμÀ ¸ÀAaPÁ ¨sÁAiÀÄgÀ ºÁqÀZÉ ¥ÀAæ iÀÄvÀß PÀgv À À D¸Áìv.À vÀĪÀÄPÁ RAZÉAiÀÄ «μÀAiÀiÁgÀ §gÉƪÀPÁ ªÀÄít À ¢¸Àì¯ÁågÀ DªÀÄPÁ ¸ÀA¥ÀPð PÀgÁ. vÀÄ«Ää ¸ÀA¥ÀPð À PÀgPÀ Á eÁ¯É¯ è Æ É ªÉƨÉÊ® £ÀA§gÀ 9880701747

PÉÆAPÀtÂà ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÁZÉ ¸ÀzÀ¸Áå¤ MlÄÖ ªÉļÀÆ£À ²æà PÉëÃvÀæ PÀQð zÉêÀ¼ÁPÀ ¨sÉÃl PɯÉè® vÉzÀÝ£Á CzsÀåPÀë UÉÆæ£ÁxÀ ±ÉÃmÁ£À vÀAZÉ ¸Áé«ÄÃf ²æêÀÄzÀ ¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀ eÁÕ£ÉñÀégÀ ¨sÁgÀwà ¸Áé«ÄÃfAUÉ® ¢ªÀå ºÀ¸ÁÛ£À ¥Àæ¸ÁzÀ WÉvÀ¯É.

¸Àg é ² À Ãæ PÀ¯ÁªÉâPÉÃZÉ vÀg¥ À ÃÉs £À ¸ÀAVÃvÁgÁzs£ À Á ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ¸Àég² À Ãæ PÀ¯ÁªÉâPÉ læ¸ïÖ(j) »AzÀƸÁܤà ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀAVÃvÀ “¸ÀAVÃvÁgÁzs£ À ”À ªÀļ í ¯ îÉ É ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ PÁgÀ¹ÖçÃl ¥ÀAZÀªÄÀ ºÁ±ÀQÛ ²æà UÁAiÀÄwæ zÉë ¹¢Þ«£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ¸À¨Ás ¨s À ª À £ ÁAvÀ CPÉ Æ Ö Ã §gï 14 vÁjÃPÉÃPÀ ¸ÁAeÉ 5 UÀAmÁågÀ ¥ÁægA À ¨sÀ eÁvÁÛ. PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ ¥ÀƪÁðgÀ ²æà £ÁUÀQgÀt £ÁAiÀÄPÀ ºÀgÃÉ PÀ¼À ºÁ¤ß UÁAiÀÄ£À D¤Ã ¨sd À £À ªÀÄítvÁ¯É. ªÀÄÄSÁªÉÊ¯É PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ ²æà zÀvÁÛvÃæÉ AiÀÄ CMYK

ªÉÄîAPÀgï ºÁAUÉ¯É UÁAiÀÄ£À D¤Ã ¨sd À £À D¸À.ì gÁwæ 8 WÀAmÁågÀ ²æà UÁAiÀÄwæà zÉëÃPÀ ¥ÀÆeÁ ZÀ ® vÀ ¯ É A . ºÉ à PÀ ¯ Á«zÁAPÀ ºÁªÉÆð¤AiÀĪÀiÁäPÀ ¸ÁxÀ ¢vÀ¯ Û É ¥ÀqÀÄ©¢æ ±ÀAPÀgÀ ±ÉuÉÊ D¤Ã vÀ¨ÁèAvÀ ¸ÁxÀ ¢vÀÛ¯É ²æà ¸ÀvåÀ «dAiÀÄ ¨sm À ï. zÉêÀzv À ÛÀ ¥À¨ æ ÄÀs ¸ÀºPÀ ÁgÀ ¢vÁÛZ.À 15 vÁjÃPÉÃPÀ ¸ÁAeÉ 3 WÀAmÉ zÁPÀÆ£À 5 WÀAmÉ vÁAAiÀÄ zÀÄUÁðμÀÖ«Ä ¥ÀÆeÁ, ¸Àg¸ À éÀwà ¥ÀÆeÁ ZÀ¯ÁªÀŸÀÆ£À ¢vÁÛv.À ¸Àég² À Ãæ PÀ¯Á ªÉâPÉÃZÉ

PÉÆAPÀtà¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÁZÉ vÀg¥ À ÃÉs £À vÁjÃPÀ 29.08.2010 DAiÀÄvÁgÁ 4.00 WÀAmÁåPÀ UÀt¥Àw ºÉʸÀÆ̯ÁAvÀ PÀÈμÀÚ ªÉÃμÀ ¸ÀàzsÉð D¤Ã PÀxÁ ¸ÀàzsÉð ZÀ¯Éè. ºÁAvÀÄ ¥ÀAZÀ«Ã¸À ZÉgÀqÀĪÁ¤ ¨sÁUÀ WÉwÛ¯É.

²μÀå ªÀUÀð D¤Ã PÀ«ÄÃnÃZÉ ¸ÀzÀ¸Áå¤ ¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÀzÁéjà ¸Àég² À Ãæ PÀ¯ÁªÉâPÉ, DgÀw ¥ÉèÃ¸ï ºÁAUÁ vÁeÉ G¥ÀgÁAvÀ DgÀw, ¥À Æ eÁ ¥À æ ¸ ÁzÀ ªÁAl¥À ZÀ¯A É iÀÄvÀ¯.É 14 D¤Ã 15 zÉÆãÀ ¢¸ÁZÉ PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ ¸Àªð À C©üªiÀ Á¤ ªÀUÁðZÁ¤ AiÉĪÀÇ£À ¨sd À £ÉÃZÉÆ ¸ÁézÀ WɪPÀ Á ªÀÄít ¸ÀégÀ²æà PÀ¯ÁªÉâPÉÃZÉ ªÀiÁå£ÉÃfAUï læ¹Ö ªÀ¸A À w Dgï. £ÁAiÀÄPÁ£À PÀ¼À PÀ½Ã£À ¤ªÀÄUÀÆ£À WÉv¯ ÛÀ Á.


CMYK

6

September 16-30, 2010

²PÀt ë KPÀ ºÀvÁåg.À xÉÆqÉà ¤zsÁ£À eÁ¯ÉèjAiÀiï §¯ÁqsÀå eÁªÀÇ£À PÁªÀÄ PÀgÀZÉ ºÀvÁågÀ. RAZÉ gÁμÁÖç£À ²PÀu ë ÃÉ PÀ ªÀĺÀvéÀ ¢¯ÁèöåQà vÉà gÁμÀçÖ ¥ÀU æ w À ¥ÁªÀ¯Á. DªÀÄUÉ® ¨sÁgÀvÁAvÀÆZÀ ¥Áæx« À ÄPÀ ²PÀu ë ÃÉ ZÉ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ SÁwÃgÀ ¤gÀAvÀgÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀß ZÀ®vÁ D¸À.ì ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ ªÀ媺 À ÁgÀ PÀgZ À ÁPÀ PÀ¤μÀÖ Dl PÁè¸À ªÀļ í g îÉ À 14 ªÀg¸ À À ¥ÁæAiÉÄà vÁAAiÀiï ²PÀt ë eÁªÀPÁ. ºÉà GzÉÝñÁ£À DªÀÄUÉ® zÉñÁAvÀ eÁj D¸ÀZ ì É ¸ÁªÀðwæPÀ GavÀ D¤Ã PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët AiÉÆÃd£É ¥ÀPæ ÁgÀ ºÀgÀ KPÀ ZÉgq À ÁPÀ ºÉà PÀ¤μÀÖ ¥Àª æ iÀ ÁuÉÃZÉ ²PÀët ¢ªÀZÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ PɯÁè. ¸ÀgPÀ ÁgÀ ¸Àªð À ²PÁë C©üAiÀiÁ£À, ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ²PÀët C©üAiÀiÁ£À ªÀÄí¼î¯ É É §ÈºÀvï AiÉÆÃd£ÉÃzÁéjà ºÀeÁgÀ ºÀeÁgÀ PÉÆÃn gÀÄ¥ÉàöÊ RaðvÀ D¸À.ì ZÉgq À ÄÀ ªÁAPÀ GavÀ §ÆPÀ, AiÀÄÆ£¥sÁªÀÄð, zÉÆ£À¥ÁgÁZÉ eɪt À , ±ÀÄ®Ì ªÀiÁ¦ü, ¸ÁÌ®gï²¥ï, ²PÀu ë ÁPÀ ¤gÀAvÀgÀ vÀg¨ À ÃÉ w ¢vÀÛ D¸À¯ÁåjÃAiÀiï Dd ¨sÁgÀvÁZÉ 14.2 PÉÆÃn ZÉgq À ÄÀ AªÀ

Dgï.n.E. QvÉA ¸ÁAUÀvÁ ?

±Á¯ÉÃPÀ zÁR® eÁAiÀÄ£ÁvÀ. ºÉà KPÀ D±ÀA Ñ iÀÄð D¤Ã ¨ÉÃeÁgÉÃZÉ «μÀAiÀÄ. DvÀÛA 2010 J¦æ¯ï 1 vÁjÃPÉ zsg À Æ À £À PÉÃAzÀæ ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À D¤Ã KPÀ ¤uÁðAiÀÄPÀ ºÀAvÁZÉ ¸ÀªÁ¯ï ¹éÃPÁgÀ PɯÁè. vÉÃZÀ ‘²PÀt ë ºÀ P À Ä Ì PÁAiÉ Ä Ý’ (Right to Education Act. R.T.E. Act.) ºÉà PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ DªÀÄUÉ® ¸À A «zs Á £À 6 zÁPÀ Æ £À 14 ªÀgÀ¸ÁZÉ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ²PÀët ¢ªÀZÉ UÁågÀAn ¢vÀÛ. ¸ÀgPÀ ÁgÀ ºÉà AiÉÆÃd£ÉÃPÀ 2.23 ®PÀë PÉÆÃn gÀÄ¥ÉàöÊ §eÉmï PɯÁèöå. C±ÉÃA ¨sÁgÀvÀ ²PÀëuÁ ºÀPÄÀ Ì ¢ªÀZÉ 135 zÉñÁZÉ ¥ÀnÃÖ AvÀ ¸Égª À ÇÀ £À WÉvÁÛ. ºÉà PÁAiÉÄÝ ¥Àgª À iÀ Át ºÀgÀ KPÀ ZÉgÀqÁ£À ±Á¼ÉÃAvÀ zÁR® eÁªÀZÉ ªÀÄÆ®¨sÆ À vÀ ºÀPÄÀ Ì eÁ¯É® è «Äw ¥Éöæ ʪÉÃmï ±Á¼ÉÃAvÀ 25% ¹Ãmï RAZÉ Ã ¬Äà (ªÀ Ä í ¼ É î g À zÀ Ä §ð¼ÁåAPÀ ¬ ÄÃ) ZÉ g À q ÁPÀ ¢ªÀPÁ ¥Àqv À Á. vÁAPÁ GavÀ ¸Ë®¨såÀ , ±ÀÄ®Ì jAiÀiÁ¬Äw, eɪt À , AiÀ Ä Æ¤¥s Á ªÀ i ïð vÉ Ã ±Á¼É zÁPÀÆ£À ¢ªÀPÁ eÁvÁÛ. (¸ÀgPÀ ÁgÀ

ºÁeÉÓ jJA§¸ÀðªÉÄAl PÀgv À Á) ºÀgÀ KPÀ ¸ÀÆ̯ÁZÉ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ UÀr ¤zsÁðgÀ PÀgÆ À £À vÉà vÉà ¥Àz æ ÃÉ ±ÁZÉ ZÉgq À ÄÀ ªÁ¯É zÁR¯Áw dªÁ¨ÁÝj vÉà vÉà ¸ÀÆ̯ÁPÀZÀ D¸ÀvÁ. RAZÉìÄà ¸ÀÆ̯ÁAvÀ ZÉgq À ÄÀ ªÁAPÀ zÁR® PÀgv À Á£Á JAmÉ£ æ ïì ¥ÀjÃPÁë, EAlgïªÀÇå, ¹¯ÉPÀë£ï, qÉÆ£ÉñÀ£ï ªÀ¸ÀÆ° PÀgÆ À APÀ eÁAiÀÄ£Á. RAZÉìÄà ZÉgq À ÁPÀ 14 ªÀg¸ À Á ªÉÊ¯É PÁè¸ÁPÀ ªÀ Z ÁÑ P À DqÀ vÀ q À ¸ À Æ PÀ £Á. RAZɬÄà ZÉgÀqÁPÀ ±ÁjÃgÀPÀ, ªÀiÁ£À¹PÀ ²PÉë ¢ªÀZÁPÀ £ÀdÓ. ¸É¥ÖÉA§gï 30 vÁjÃPÉà vÁAAiÀÄ ¸ÀPÌÀ qÀ gÁeÁåAvÀ Dgï.n.E. ªÉÊgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ZÀZÁð ªÀiÁAqÀÆ£À ¸ÀPÁðgÁPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ ¢ªÀZÁPÀ CªÀPÁ±À D¸Àì. J¯ÉÊmï ªÉ Ä AmÁ°nÃZÉ , ²æ à ªÀ Ä AvÀ ªÀ U ÁðZÉ , ¸ÁÖ g ï PÀ ® ë g ÁZÉ ¹.©.J¸ï.E., E.¹.J¸ï.E. ¹¯É§¸ÁìZÉ ¥À©Pè ï D¤Ã ¥Éöæ ʪÉÃl ¸ÀÆ̯ÁZÉ ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmÁ£À Dgï.n.E. PÁAiÉÄÝPÀ ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ «gÉÆÃzsÀ PɯÁè. 25% GavÀ

wPÀ±É D¤Ã UÉÆqÀ±É SÁuÁ ¸ÀàzÆ És ð !

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : DgÀvÁAvÀ f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉÆ SÁuÁ ¸ÀzÆ És ð UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÀ ¸À¨Ás UÀȺÁAvÀ ZÀ¯Æ É è. ºÁAvÀÄ wPÀ±É D¤Ã UÉÆqÀ±É SÁt PÀgÀZÁPÀ D²ê¯A É . ºÁAvÀÄ ¸ÁzsÁgÀt 38 £À ª À Ä Æ£É Ã ZÉ SÁt PÀ g À Æ £À ªÀ Ä »¼Á ªÀ È AzÁZÉ ¨s É Ê uÁå¤ ºÁ¼Éî¯É. ¤uÁðAiÀÄPÀ eÁªÀÇ£À ²æêÀÄw ¥ÉÃæ ªÀiÁ ¨sm À ï, ²æêÀÄw ªÀ v À ì ¯ Á ¸À Ä gÉ Ã ±À DZÁAiÀ Ä ð, ²æêÀÄw D±Á UÀt¥Àw ¥ÉÊ D¤Ã ²æêÀÄw GμÁ PÁªÀÄvï D¬Äå°ÃAZÀ. wPÀ±ÃÉ SÁuÁAvÀ CMYK

vÁAzÀ¯ÁZÉ nPÁÌ Pɯ¯ èÉ É ²æêÀÄw «ÄãÁQë ¥ÉÊ ¥Àx æ ª À ÄÀ , vÁAzÀ¯ÁZÉ vÀgPÀ Áj GAr Pɯ¯ èÉ É ²æêÀÄw ªÉÆû£ PÀÄqÀé ¢éwÃAiÀÄ, D¤Ã ZÀmï¥Àmï gÉÊ¸ï ¨Á¯ïì PÉ¯è¯ É É ²æêÀÄw ®vÁ PÁªÀÄvï ºÁAPÁ vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ªÉļÉîA. UÉÆqÀ±É SÁuÁAvÀ vÁAzÀ¯Á gÀªÉà ¯ÁqÀÄ PɯÉè¯É ²æêÀÄw CªÉ Ä ä A §¼À «ÃuÁ PÁªÀ Ä vï ¥Àx æ ª À ÄÀ , ¢ürÃgï ¸ÁßöåPïì PÉ¯è¯ É É ²æêÀÄw gÁ¢üPÁ gÁªï ¢éwÃAiÀÄ D¤Ã vÁAzÀ¯Á GAqÉÆ Pɯ¯ èÉ É ²æêÀÄw dAiÀÄAw ¥À¨ÄÀs ºÁAPÁ

vÀÈwÃAiÀÄ §ºÀĪÀiÁ£À ªÉļÉîA. ²æ à ªÀ Ä w CªÉ Ä äA§¼À «ÃuÁ ªÉ Æ ÃºÀ £ À PÁªÀ Ä vï ºÁAUÉ ¯ É ªÁrðPÀ eÁªÀÇ£À ¥ÀAZÀ«Ã¸À ªÀg¸ À ÁZÉ RÄμÉÃPÀ ¸ÀPÌÀ qÁAPÀ¬Äà PÁ¦ü, ±ÉAªÀ¬Ä, ¸ÉÆÃAUÀ D¤Ã ºÁ¯ÉÆé ¢ªÀÇ£À ¥s¯ À ÁºÁgÀ ¢¯ÉÆ.è ²æêÀÄw «ÄãÁQë ¥ÉÊ£À ªÀgÀ¢ ªÁZÀ£À Pɯ.èÉ ²æêÀÄw VÃvÁ Qt£À zs£ À åÀ ªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯.É ±ÁAw ¥ÁoÁ£À ¸À¨Ás ªÀÄÄPÁÛAiÀÄ eÁ¯ÉÆè. ªÀg¢ À : ªÀÄgÉƽ ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ

²PÀëuÉÃZÉ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ¹Ãl «ÄøÀ®Ä zÀªÀgÀZÁPÀ vÁAUÉ¯É C¸ÀªÄÀ xÀðvÁ ªÀåPÀÛ eÁ¯Áè. ±ÀÄ®Ì WÉAiÀÄ£Á²Ã ¥ÉæöʪÉÃmï ¸ÀÆÌ® ZÀ¯ÁªÀŸÀÆZÁPÀ eÁAiÀÄ£Á ªÀÄt í ¸ÁAUÀvÁ D¸Áìv.À ªÀĸÀÛ PÀqÃÉ £À «gÀÄzÀÞ ªÁzÀ DAiÀÄPÀvÀ D¸À.ì QvÉà ªÀÄí¼îg É À DªÀÄUÉ® zÉñÁAvÀ 93% ZÉgÀqÀÄAªÀ ¸ÀPÁðj/ ¸ÀPÁðj C£ÀÄzÁ¤vÀ ¸ÀÆ̯ÁAvÀ ²PÀvÁvÀ. vÉzÝÀ £Á PÉêÀ® 7% ZÉgq À ª À Á¤ ²PÀZÉ ¥Éöæ ʪÉÃmï ±Á¼ÉÃZÉ ¥ÁvÀæ «±ÉÃμÀ £ÀíAiÀiï ªÀÄítAiÉÄvÀ. PÀ¸ì¯ À ÊÉ D¸ÉÆ,ì Dgï.n.E. eÁj PÀgÆ À APÀ ¸Á¨ÁgÀ UÉÆAzÉƼÀ eÁªÀZÉ ¸ÁzsåÀ vÁ RArvÀ D¸À.ì GzÁ(1) §jà ZÉ g À q À Ä ªÁ¯É ¥Áæ A iÀ Ä ¤zsÁðgÀ PÀgZ À ÃÉ ZÀ ªÀĸÀÛ gÁeÁåAvÀ C¸ÀàμÖÀ PÀª æ ÄÀ eÁªÀÇ£À D¸Àì. d£À£À ¸Ànð¦üPÃÉ mï £ÁvÀ¯ÁågÀ RAZÉ zÁR¯É DzsÁgÀ WɪPÀ Á? UÉÆêÁ ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À_____ ¸Ànð¦üPÃÉ mï PÀqÁØAiÀÄ PɯÁè. D¤Ã xÉÆqÉ gÁeÁåAvÀ qÁPÀ Ö g Á£À ¥À j ÃPÉ ë PÀ g À Æ £À Keï ¸À n ð¦ü P É Ã mï ¢ÃªÀAiÉÄÃvÀ. D¤Ã EvÉè gÁeÁåAvÀ

ZÉ g À q À Ä ªÁ¯É DªÀ ¸ À Ä ¨Á¥À Ä à ¸ÀÄ£ÀÆZÀ vÁAUÉ® ZÉgq À ÄÀ ªÁ¯É ¥Áæ A iÀ Ä ¸À é A iÀ Ä A WÉ Æ ÃμÀ u Á PÀgÀAiÉÄÃvÀ. ºÉà ¥ÀzÀÞwÃAvÀ 8 ªÀg¸ À ÁZÁPÀ 6 ªÀg¸ À À ªÀÄítÆ£À JPÁÌ PÁè¸ÁAvÀ §¸ÀPg À ÁZÁPÀ, 16 ªÀg¸ À ÁZÁPÀ 14 ªÀg¸ À À ªÀÄt í GavÀ ²PÀt ë WɪZ À ÁPÀ ¸ÁzsåÀ vÁ D¸ÀvÁ. vÀ²Ã eÁ¯Ég è À Dgï.n.E.ZÉ GzÉÝñÀ ¥ÁqÀ eÁvÁÛ. GzÁ : (2) 25% «ÄøÀ¯Áw ¹ÃmÁAvÀ KPÀ ¯ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÆ̯ÁAvÀ ²PÀZÆ É zÀħð¼ÉÆ, §ÄzÉÆÝÃAvÀ ¸ÀÆq Ö AÉ mï 14 ªÀg¸ À Á ¥ÁªÀ v Áa vÁUÉ ® ¸Ë®¨s À å PÀ¼ÀªÀÇ£À WÉvÁÛ. vÉzÀÝ£Á vÁå ¸À Æ Ì ¯ ÁZÁ¤ vÁPÁÌ ¸À Æ Ì ¯ Á zÁPÀÆÌ£À ¨sÁAiÀÄgÀ ¥ÉmÆ É ÃAiÉÄÃvÀ. £ÀíAiÀÄ eÁ¯ÉègÀ vÁUɯÁèVÎ ZÀqÀ ¦üÃ¸ï ¤ªÀÄUÀÆAiÉÄÃvÀ. ºÉêÉÊ KPÀ C¦æAiÀÄ ¸À¤ßªÉñÀ eÁªÀÇ£À D¸Àì. C²A ªÀĸÀÛ £ÀªÀÄÆ£ÉÃZÉ zÀÆgÀUÁ«Ä ¥ÀjuÁªÀÄ D¸ÀìZÉ DgÀ.n.E. ¸ÀPì¸ É ï eÁvÁÛQà ªÀÄít ¥À¼Æ É ªÀPÁ EvÉèÃZÀ. ¯ÉÃRPÀ : qÁ| zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ

ªÀÄAeÉñÀg é À £ÀqÆ É -2

ªÀiÁPÀ² ¸ÀAaPÉ zÁPÀÆ£À 14] gÁªÀÄB ±À¸ÀÛç¨sÀÈvÁ£ÁA (1031)-±À ¸ À Û ç zs Á jÃ¯É Ã AvÀ Ä ±É æ à μÀ × ªÀÄíuÉÆãÀ WɪÀZÉÆ ²æà gÁªÀ Ä ZÀ A zÀ Ä æ . vÉ Æ Ã ºÁAªÀ a ªÀÄAeÉñÀégÁZÉ ¥Àæ¹zÀÞ §æºÀ ägÀxÀ gÀxÉÆÃvÀìªÁ ¸ÀªÀÄAiÀiÁgÀ UÀ¨sÀðUÀȺÀ ªÀ Ä í u É Æ Ã£À WÉ v ÁÛ . vÉ Æ Ã gÀ x À Ä vÁAqÀ Æ PÁ eÁ¯É è g À gÀ x ÁZÉ Æ ¥ÀæzsÁ£À C¢üzÉêÀvÉ ²æà gÁªÀÄZÀAzÁæ¯É ªÀÄÆwðPÀ (gÀxÀ²¯ÁàgÀ D²ê¯É) ¥ÀÆeÁ PÀgÀÆ£À gÀ x ÁgÉ Æ ÃºÀ t eÁªÀ P Á. ºÉ Æ Ã gÀxÉÆÃvÀìªÀ PɯÉè® ¤«ÄvÀÛ DªÀÄUÉ® UÁAªÁAvÀ, zÉñÁAvÀ gÁªÀÄgÁdå eÁªÀPÁ ªÀÄí¼Éî® EZÁÒ ºÁAUÁ ¥ÀæPÀl eÁvÁÛ. [15] ªÀiÁ¸Á£ÁA ªÀiÁUÀð ²ÃWÉÆÃðºÀA (10-35)–ªÀiÁ¸ÁAvÀ ±ÉÃæ μÀ× ªÀÄít ¸ÁAUÀZÉÆ ªÀiÁUÀð²gÀ ªÀ i Á¸À Ä «ÄUÉ Î ¯É Æ CA±À Ä – ªÀ Ä AeÉ Ã ±À é g ÁZÉ Æ ¥À æ ¹ zÀ Þ μÀ ¶ × ªÀ Ä ºÉ Æ ÃvÀ ì ª À Å ªÀ i ÁUÀ ð ²gÁAvÀ eÁªÀZÉÆ. ªÀiÁUÀð²gÀ ªÀiÁ¸À ±ÀÄzÀÞ ¥ÀAZÀ«Äà ªÀÄAeÉñÀégÁZÉÆ CvÀåAvÀ ¥À«vÀæ ¢Ã¸À. [16] ªÀȶÚãÁA ªÁ¸ÀÄzÉêÉÇùä (10-37)-AiÀ i ÁzÀ ª À PÀ Ä ¯ÁAvÀ Ä ºÁAªÀ ±ÉÃæ μÀ× ªÀÄíuÉÆãÀ WɪÀZÉÆ PÀÈμÀÄÚ AiÀiÁ£É ªÁ¸ÀÄzÉêÀÅ– ªÀÄAeÉà ±ÀégÁZÉà UÀ¨ð Às UÀȺÁAvÀÄ ²æà PÀÈμÁÚ¯É ¥Àw æ ªÉÄPÀ¬Äà ¤vÀå ¥ÀÆeÁ eÁvÁÛ. d£ÁäμÀÖ«ÄÃPÀ wà ¥Àw æ ªÀiÁ ¨sÁAiÀÄgÀ ºÁtÄ «±ÉÃμÀ ¥ÀÆeÁ eÁvÁÛ. [17] ªÀÄĤãÁªÀÄ¥ÀåAªÁå¸ÀB (1037) - ±ÉÃæ μÀ× ªÀÄĤïÉÃAvÀÄ ºÁAªÀ

Cwà ±É æ à μÀ × eÁªÀ Ç £À D²ê ¯ É Æ ªÉÃzÀªÁå¸ÀÄ-ªÀÄAeÉñÀégÁZÉ UÀ ¨ s À ð UÀ È ºÁAvÀ ªÉ à zÀ ª Áå¸Á° ªÀÄÆwðPÀ ¤vÀå ¥ÀÆeÁ ZÀ®vÁ. vÉà £ÀAvÁ ±ÉÃæ μÀ× eÁªÀÇ£À D²ê¯É «¨sÀÆw - ¸ÀÆAiÀÄð, DAiÀÄðªÀiÁ, ªÁAiÀÄÄ D¤Ã d¥À AiÀÄdÕ EvÁå¢ GzÁºÀgÀuÉ ¸ÀPÀÌqÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÁAvÀ ªÉļÀvÁvÀ. ¨s Á gÀ v ÁAvÀ Æ ZÀ Cwà «²μÀ × eÁªÀ Ç £À D²ê ¯ É ºÉ à ‘£À q É ’ ZÉ PÁgÀtÂPÀ ºÉà «¨sÀÆwAiÀÄÄPÀÛ zÉÊ«PÀ ±ÀQÛ ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀæ £ÀA¬Äà vÉà ±ÀQÛÃPÀ ¥Àw æ ¤¢üPÀgÀt PÀgÀÆ£À D²ê¯É vÉ Ã ¥À « vÀ æ , ²æ à ªÀ Ä AvÀ “zÉ Ã ªÀ zÀ±Àð£À” ºÀeÁgÉÆ ¨sÀPÀÛ d£Á¯É PÀ μ À Ö ¤ªÁgÀ t PÀ g À Æ £À vÁAPÁ C¨sÀAiÀÄ zÁ£À ¢¯Éè¯ÉÆ ¥À«vÀæ ¸ÀܼÀ ºÉà “£ÀqÉ” ¸ÀAUÀº æ À : ªÀÄAeÉñÀg é À «oÀ® × zÁ¸À ¨sm À ï DzsÁgÀ : ¢ªÀAUÀvÀ ²æà ¸ÀĨÁAiÀÄ «oÀ× ¨sm À ï ºÁAUÉ® G¥À£Áå¸À ²æêÀÄzÀ ¨sÀUÀª¢ À ÎÃvÁ- ±ÉÆèÃPÁxÀð ¸À»vÀ VÃvÁ ¥Éæ¸ï


CMYK

7

September 16-30, 2010

DªÀÄUÉ® «PÀlPÀ« vÉãÁ° gÁªÀÄPÀÈμÀÚ ¨sÁgÀvÀ zÉñÁZÉ §qÀUÄÀ (zÀQët) ¨sÁUÁAvÀ D²ê¯É «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ¸ÁªÀiÁædå KPÀ PÁ¯ÁgÀ ªÀĸÀÛ £ÁAªÀ ¥ÁA«¯É gÁdå eÁªÀÇ£À D²ê¯.É vÉà gÁeÁåAvÀ gÁAiÀÄ® eÁªÀÇ£À D½éPÉ Pɯ¯ èÉ É gÁAiÀiÁåAvÀ ²æÃPÀÈμÀÚ zÉêÀgÁAiÀÄ ¨sÁjà QÃwð ¥Á«é ¯ É Æ gÁAiÀ Ä Ä eÁªÀ Ç £À ZÀjvÉÃæ APÀ DªÀÄPÁ ¥À¼Æ É ªÀZÁPÀ ªÉļÀvÁ. vÁUÉ® D¸ÁÜ£ÁAvÀ vÉ Ã £Á° gÁªÀ Ä PÀ È μÀ Ú ªÀ Ä í t £ÁAªÁZÉÆ «PÀlPÀ« D²ê¯Æ É . gÁªÀÄPÀÈμÀÚ vÁUÉ® É §ÄzÀÝAvÀPÁ¬Ä D¤Ã vÀªÀiÁ±É GvÁæ£À ¨sÁjà ¨sÁjà £ÁAªÀ ¥Á«¯ÉÆ D¸Àì. vÉÆà d£À¸ÁªÀiÁ£Áå¯É ªÀÄzÉÝA SÁåvÀ eÁªÀ Ç £À «±À é « SÁåvÀ eÁ¯É è ® D¸À ì . vÁPÁÌ zÉ Ã « PÁ½PÁ¯É ªÀg¥ À ¸ æÀ ÁzÀ ªÉļÁî ªÀÄt í ¸ÀPÌÀ qÊÉ ¸ÁAUÀvÁvÀ. vÉà ¸ÀA§AzsÀ eÁªÀÇ£À vÁUÉ¯É ¨Á¯ÁåZÉ PÁt C²ê ªÀÄít ¸ÁAUÀvÁvÀ. gÁªÀÄPÀÈμÁÚ¯Æ É DªÀ¸Æ À ® UÁAªÀ vÉ£Á° ªÀÄí¼î® É KPÀ ¸Á£À UÁæªÄÀ . ºÉÆà UÁAªÀÅ DvÁÛZÉ DAzsÀæ ¥ÁæAvÁåAvÀ D¸Àì. gÁªÀÄPÀÈμÁÚ¯Æ É d£Àä eÁ¯É® è vÀ²ÃZÀ vÁUÉ® D£ÀÄ (¨Á¥ÀÄà¸)À ¸Àg¯ À Æ É . gÁªÀÄPÀÈμÁÚ£À eÁ¯Éè® ¸ÀªÄÀ AiÀÄ ZÁAUÀ £ÁwÛ® ¤«ÄvÀÛ vÁUÉ® D£ÀÄ ¸Àg¯ À Æ É ªÀÄt í vÉà UÁæªiÀ ÁZÉ d£Á¤ gÁªÀÄPÀÈμÁÚPÀ »Ã£À PÀgÆ À £À G¯ÉÆÃè ZÉ D²ê¯.É d£Á¯É ¸ÀºPÀ ÁgÀ PÀ¸ì¯ À ÊÉ ªÉÄüÀ£Á £ÁwÛ¯É vÉà CªÀ¸ÄÀ D¤Ã ¥ÀÄvÁÛPÀ vÉà UÁAªÁAvÀ ¢ªÀ¸À ¯ÉÆPÉÆÌÃZÉ PÀμÖÀ eÁ¯Éè. «AUÀqÀ ªÁl PÀ¸ì¯ À ÊÉ ¢¸Àì£ÁwÛ¯É vÉà DªÀ¸ÀÄ D¤Ã ¥ÀÄvÁÛ£À DªÀ¸ÀÆ® d£Àä ¸ÀܼÀ £Á ! ¢ªÀ ¸ ÁZÉ PÁ¼É Æ ÃPÀ Ä ªÀiÁAqÀvÁ£Á, ¥ÁªÀ¸Ár eÁ°è ªÀÄt í vÀ PÉÆÃt ? ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ gÁwÛÃZÉ ¥ÁªÀ¸ÄÀ , «zÀÄåvï ¥sÁå£ï WÁ¯É è à gÀ xÀ A r, ¸À P Á½A ²AQAiÉÆà D¤Ã ¢¸ÁZÉ SÁAQ D¸ÀvÁ£Á ¥ÁªÀ¸Ár eÁAiÀĤ ªÀ Ä í t ¯É P À Æ Ì P Á. ºÉ à ªÀ g À ¸ À ¨sg À ¥ À Æ À gÀ ¥ÁªÀ¸ÄÀ ¥À¼Áî D¤Ã

eÁªÀ Ç £À D²ê ¯ É vÉ Ã £Á°ÃPÀ ªÀZÀÆÑPÁ eÁ¯Éè. vÀ²ÃZÀ ¸Àé®à ªÀg¸ À Á£À gÁªÀÄPÀÈμÁÚ° DªÀ¸Æ À PÀ PÁAiÀÄ £ÀdÓ eÁªÀÇ£À wêÉÊ ¸Àg° À . DvÁÛA gÁªÀÄPÀÈμÀÚ C£ÁxÀ eÁ¯ÉÆ.è ºÁUÉÎ¯É ¥ÀÄtå ZÁAUÀ D²ê¯É. vÉãÁ° d£Á¤ vÁPÁÌ eÁªÀPÁ eÁ¯Éè® ¸ÀºÀPÁgÀ D¤Ã ¸ÀºÁ£ÀĨsÀÆw ¢°è. DªÀ¸ÀĨÁ¥ÀÆà¸À £ÁwÛ® ZÉgq À ÄÀ ªÀÄít UÁAªÁAvÀįɤ vÁPÁÌ eÁªÀPÁ eÁ¯Éè® wvÀ¯É ¸ÀPÀÌqÉÊ ¢ªÀÇ£À gÁPÀ¯.É vÁAUÉ® ZÉgq À Á ªÀÄt í PÉÃZÀ gÁªÀÄPÀÈμÁÚPÊÉ ZÁAUÀ «zÉå ¢ªÀÇ£À vÁPÁÌ «zÁåªÀAvÀ Pɯè.É ZÀÄgÀÄPÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É §Ä¢Þ, eÁÕ£À D¤Ã ZÁAUÀ ªÀÄ£ÁZÉ gÁªÀÄÈμÁÚPÀ vÉà UÁAªÀZÉ d£Á® ¦æÃw-«±Áé¸À ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ ªÉļÉî. KPÀ ¢ªÀ¸À PÉz£ À ÁZÉ ªÀÄt í PÉ PÁ½Ã zÉÃ«Ã¯É UÀÄrà ¯ÁVÎ D¸ÀÆìZÉ vÀ¼ÁåAvÀ DAªÀU¯ À É GA¨ÉƼÀÆ£À ¸ÁߣÀ, ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£À PÀgÀvÁ D²ê¯ÉÆ vÉÆà gÁªÀÄPÀÈμÀÚ. vÉzÀÝ£Á vÉà ªÁmÉÃgÀ ªÀZÉÑ KPÀ ¸À£Áå¹Ã£À gÁªÀÄPÀÈμÁÚPÀ ¥À¼ÉʯÉ. vÁUÉ® vÉ Æ AqÁZÉ Æ vÉ Ã d, ªÀ Ä £ÁZÉ KPÁUÀv æ É ¥À¼Æ É ªÀ£À vÁPÁÌ RĶà eÁ°è. ºÁUɯÁèVÎ PÀ¸ì® À Qà KPÀ ºÉÆÃqÀ ±ÀQÛ D¸Áì ªÀÄít vÁUÉή ªÀÄ£Á£À ¸ÁAUÉè vÁPÁÌ. ¸ÀAzsÁåªÀAzÀ£À PÀgÀÆ£À ªÀZÁÑ ¨sÁAiÀÄgÀ ¸Àg¯ À É gÁªÀiÁPÀ vÁuÉ ¯ÁVÎ D¥Éƪ à £ À À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀgÆ À £À WÉ v À ¯ É Æ . “ZÉ g À q Á vÀ Ä PÁÌ PÁ½PÁzÉë ªÉÊgÀ ªÀĸÀÛ ¨sQÀ Û D¸Àì £ÉʪÉà !” ªÀÄít vÁuÉ gÁªÀÄPÀÈμÁÚ ¯ÁVÎ ¤ªÀÄV¯É. “ºÉÃA PÀ¸¯ ìÀ É vÀÄ«Ää

¥ÁªÀ¸Ár eÁ°èªÃÉ ? «avÀæ ªÀÄí¼îg É À ªÀÄzsåÀ AvÀgÀ gÁ§ZÉ ªÀ Ä ¸À Û ¥À A vÁA ZÀ ¯ É è A . vÀ j à ªÉ Ç ¬Ä¯É ¸À ¹ AiÀ i ÁAvÀ ¨É ¼ É A ¨sg À ¥ À Æ À gÀ ªÉļÀZÉ D±Á ªÀZ¤ ÑÀ . Qj¸ÁÛAªÁ¤ vÁUÉ° ‘ªÉÆAw ¥s¸ É ’ÖÀ £ÀA í ªÉà ¨ÉüÉÃgÀ £ÀªÀ ¢Ã¸À PɯÁèA. gÀªÄÀ eÁ£ÁAvÀ ªÀÄĸÀ¯Áä£À ¯ÉÆÃPÀ £ÀíªÃÉ vÁAzÀƼÁ ²ÃvÀ PÀgÆ À £À eɪ¯ À É Qà ªÀÄt í ¢¸ÀvÁ. DªÀÄUÉ®

¤ªÀÄVvÁvÀ. ªÀiÁPÁÌ DªÀ¸ÀÄ, ¨Á¥ÀÆà¸,À §AzsÄÀ , §¼ÀUÀ ¸ÀPÌÀ qÊÉ DvÀÛ PÁ½Ã ªÀiÁvÉÃaÃ. wVÎ¯É zÀAiÀÄ £ÁwÛ¯É «ÄVÎ¯É vÀ¸¯ ìÀ É C£ÁxÁ¤ ªÁAZÉ eÁ¯ÁågÀ PÀ²ê ?” ªÀļ í Áî¯Æ É vÉÆà gÁªÀÄPÀÈμÀÚ “PÁ²Ã ªÀiÁvÉÃPÀ ¸ÁPÁëvÀ eÁªÀÇ£À ¥À¼Æ É ªÀPÁ ªÀÄt í vÀÄPÁÌ D±Á D¸ÁìªÃÉ ? ªÀÄt í vÁuÉ ¤ªÀÄV¯É gÁªÀÄPÀÈμÁÚP.À “vÀ¸¯ ìÀ É KPÀ C¥À Æ ªÀ ð eÁªÀ Ç £À D²ê ¯ É Æ AiÉÆÃUÀ ªÉļÁîöågÀ PÉÆÃt £ÁPÁÌ ªÀÄítvÀ ? vÀ²ê eÁ¯ÁågÀ ¸ÀªÄÀ ä, ºÁAªÀ vÀÄPÁÌ ‘PÁ½PÁ ºÀÈzÀAiÀÄ’ ªÀÄí¼Éî¯É KPÀ ªÀÄAvÀæ G¥ÀzÉñÀ PÀ g À v Á. vÉ Ã ªÀ Ä AvÀ æ gÁwæ §AiÀĸÀÆ£À ¸Àí (6) PÉÆÃn d¥À Pɯg èÉ À wà PÁ½PÁzÉë vÀÄPÁÌ ¢μÀÖ ¥Àqv À Á, ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀÄ vÀÄUÉή EμÁÖxð À wà ¢vÁÛ. “eÁAiÀÄvÀ, ¸Àí PÉÆÃn PÀ¸¯ ìÀ É 60 PÉÆÃn eÁªÀPÁ eÁ¯ÉègA À iÀÄ d¥À ºÁAªÀ PÀgZ À ÁPÀ vÀAiÀiÁgÀ D¸Àì “ ªÀÄt í gÁªÀÄPÀÈμÁÚ£À ¨sÁjà GvÁìºÀ D¤Ã ¸ÀAvÉÆÃμÁ£À ¸ÁAUÀ¯É D¤Ã gÁªÀÄPÀÈμÁÚ£À vÉà ¸ÁzsÄÀ ® ¥ÁAAiÀÄ zsg À Æ À £À D²ªÁðzÀ WÉv¯ ÛÀ .É vÉÆà ¸À£Áå¹ ¨sÁjà ¥À¸ æ £ À ßÀ eÁ¯ÉÆè. vÁuÉ gÁªÀÄPÀÈμÁÚPÀ ªÀÄAvÉÆæà ¥ÀzÃÉ ±À Pɯ.èÉ D¤Ã ZÁAUÀ eÁªÉÇé ªÀÄt í D²ÃªÁðzÀ Pɯ.èÉ vÉà gÁwÃZÀ gÁªÀÄPÀÈμÁÚ£À £ÁíªÀÇ£À ±ÁAvÀ eÁªÀÇ£À ±ÀÄzÀÞ ªÀÄ£Á£À, ¨sQÀ ÛãÀ PÁ½PÁ zÉ Ã «¯É JzÀ g ÁPÀ §AiÀĸÀÆ£À KPÀ ªÀÄ£Á£À ±Àz æ ÞÉ ÃgÀ ¸À£Áå¹Ã£À vÁPÁÌ ¸ÁAV¯É ªÀÄAvÀæ d¥À PÀ g À Æ APÀ ±À Ä gÀ Ä PÉ ¯ É è . ¸À ª À Ä AiÀ i ÁZÉ UÀ ª À Ä £À £ÁwÛ ¯ É SÁt-eÉ ª À u ÁZÉ GqÀ U Á¸À vÀ¬Ä-ZÀªwÀ ÃPÀ SÁt vÁeÁ D¤Ã gÁAzÀ¥Æ À ¬Äà UÀªÄÀ ävÃÉ ZÉ D²ê¯AèÉ . MmÁÖgÉ Ã ºÁå ¹Ãd£ÁAvÀ ¥ÁªÀ¸Á£À ºÁvÀ ¸ÉÆÃtÂ. DdÆ£À ªÀZÀ ªÀÄí¼îg É À ªÉÆÃqÀ gÁ¨ÉÆâãÀ ¥ÁªÀ¸ÄÀ ¨sÆ É AªÀvÀ D¸À.ì ¦vÀÈ¥ÀPÁë ¥ÉʯÉA zsÀUÀzsÀVà ªÀvÀ zÉÆ£À¥ÁgÁAPÀ ¯ÁUÀv¯ À AÉ . ªÀiÁí¼Á DªÀiÁ¸À ¸ÀA¥ÀvÁ£Á (CPÉÆÃÖ §gï 8) zÀ¸g À Á-£Àªg À Áwæ GvÀª ì À ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁÛ . vÀ Ä ªÀ Ä PÁ zÀ ± À « Äà «dAiÉÆÃvÀª ì Áa PÁªÀÄ£Á ¸À»vÀ zÉêÀÅ §gÉÃA PÀgÆ É ªÀÄt í vÁvÀ D«Ää.

£ÁwÛ¯É ªÀÄAvÀæ d¥À¸Æ À £À D¸ÀvÁ£Á PÉ Æ Ãt Qà D¥É à ö Ê® ªÀ Ä í t PÉ eÁªÀÇ£À ¸ÁªÀzÁs £ÉÃgÀ zÉƼÉÆ ¸ÉƼÉÆî vÁuÉ. PÀ¸ì¯ À É ¥À¼Æ É ZÉ ! JzÀ g ÁPÀ gÁ§¯Á ¸ÁPÁë v ï PÁ½PÁzÉë ! wUÉή vÉà GUÀæ vÉÃd¸ÀÄì, ºÀeÁgÀUÀlÖ¯É ªÀiÁvÉÛ, eÁ¯ÁågÀ MlÆÖ zÉƤßà ºÁvÀ ¥À¼Æ É ªÀ£À ¨sA À iÀÄ-©üÃw eÁªÀZÉ §zÀ¯ÁPÀ gÁªÀÄPÀÈμÀÚ ¨sÀgÀ¥ÀÆgÀ ºÁ¸À¯Æ É . ¥Àt ¥Àt ºÁ¸À¯Æ É ! PÁ½PÁ zÉëPÀ D±ÀA Ñ iÀÄð ! wUÉή wà gÀ Æ ¥À ¥À ¼ É Æ ªÀ £ À ºÉ Æ Ã ©üvÀÛ¯ÉÆ ªÀÄít wÃuÉ ¯ÉQÌ¯É ! eÁ®AiÀiÁgÀ ºÉÆà ¦±É² ê à ºÁ¸ÀvÁ D¸Á. wà UÀA©üÃgÀ eÁ°è. ¸Àé®à À PÉÆÃ¥ÀƬÄà DAiÀįÉÆ wPÁÌ. “vÀÆA PÀ¸Àì® SÁwÃgÀ C²Ã ºÁ¸ÀvÁ ? ªÀiÁPÁÌ ¥À¼ÊÉ ¯ÁågÀ vÀÄPÁÌ ¨sA À iÀÄå eÁAiÀÄ£ÁªÉÃA ? “ ªÀÄít zÉëãÀ vÁPÁÌ ¤ªÀÄV¯É. “DªÀiÁä DªÀ¸Æ À PÀ ¥À¼Æ É ªÀ£À ¥ÀÄvÁÛPÀ PÀ¸® ìÀ ¨sA À AiÀÄå” “vÀ²ê eÁ®AiÀiÁgÀ vÀÆ ºÁ¹ì® PÀ¸¯ ìÀ ÁåP?À ” zÉëãÀ vÁPÁÌ ¤ªÀÄV¯É. “DªÀiÁä vÀ²Ã £ÀíAAiÀÄ ! DªÀÄPÁ ¸ÀPÌÀ qÁAPÉÊ KPÀ ªÀiÁvÉÛà D¸À Æ ì Z É . vÁPÁÌ JPÀ £ÁAPÀ D¸ÀÆZ ì .É KPÉÃPÀ ¥Àn ±ÉÊvÀå eÁ¯Ég è À KPÀ £ÁAPÁPÀ zÉÆãÀ ºÁvÀÛ D¸ÀÆ£ ì ÊÉ ¸ÀÄzsÁgÀ¸Æ À ZÉ PÀμÖÀ eÁvÁÛ DªÀÄPÁ. vÀÄUÉή ºÉà ºÀeÁgÀ ªÀiÁvÉÛPÀ D¸ÀìZÉ ºÀeÁgÀ £ÁAPÁPÀ ±ÉÊvÀå eÁ¯ÉègÀ zÉÆãÀ ºÁvÁÛ£À vÀÆA PÀ¸ì® À PÀgÆ À APÀ ¸ÁzsåÀ D¸Àì! vÉà ¸ÀPÌÀqÀ ¯ÉPÆ À Ì£À ªÀiÁPÁÌ ºÁ¸ÉÆ DAiÀ Ä ¯É Æ ” ªÀ Ä í t gÁªÀ Ä PÀ È μÀ Ú ªÀÄí¼Á¯ÉÆ. UÀA©üÃgÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É zÉëPÉÊ vÁUÉ® GvÀÛgÀ

DAiÀÄPÀÆ£À ºÁ¸ÉÆà CAiÀįÉÆ. eÉ Æ ÃgÀ Ä ºÁ¸À ° wà zÉ Ã «. ºÁ¸ÀvÁ ºÁ¸ÀvÁ vÁPÁÌ C²ê ªÀÄt í ªÀÄí¼Á°. “eÁAiÀÄvÀ vÀÆA ¨sÁjà §ÄzÀÞAvÀ. vÀÄUÉή GvÁæ ZÀªÄÀ vÁÌg,À vÀ ª À i Á±É G¯É Æ è ª À Z É UÀ Ä t, ZÀÄgÀÄPÀÄ¥Àt D¤Ã ¥Àe æ ÕÉ ªÀiÁPÁÌ ¨sÁjà RIJ eÁ°è. gÁªÀÄPÀÈμÁÚ Dd zÁPÀÆ£À vÀÆ KPÀ £ÁAªÀ WÉ ª À Z É Æ , QÃwð ¥ÁAªÀ Z É Æ «PÀlPÀ« eÁvÁÛ, vÀÄPÁÌ ºÁAªÉ ¢ªÀZÆ É ªÀgz À Á£À ºÉÆÔ ªÀÄt í zÉë£À ¸ÁAUÀ¯.É “« PÀ l PÀ «” gÁªÀÄPÀÈμÁÚ£À vÉÃA ¸ÉÆqÀªÁ£À ªÉÊgÀ ªÉÊgÀ ¸ÁAUÀ¯.É “¨sÁjà ¸Áég¸ À åÀ D¸Àì. . . . DªÀiÁä vÀÄUÉή ºÉÆà ªÀ g À . « P À l P À « P À ± Á å t ªÁfÓïÁågÀAiÀÄ KPÀ eÁªÀÇ£À ¢¸ÀZÉ £ÁAªÀ ºÉÃA «PÀlPÀ«. “eÁ®AiÀiÁgÀ KPÀ ªÀiÁvÀæ GqÀUÁ¸À D¸ÉÆì – zÉëãÀ vÁPÁÌ vÁQÃvÀ PɯèÉ “vÀÄUÉ® ºÉÃA «£ÉÆÃzÀ ¥Àe æ ÕÉ d£ÁAPÀ ºÁ¸ÉÆÃì ZÉ ¸ÀzÄÀ Ît ZÁAUÀ jÃwÃgÀ, ZÁAUÀ ¤ÃwÃgÀ ¯ÉÆÃPÁAPÀ G¥ÀPÁj eÁªÀPÁ”. “ªÀiÁvÉ vÀÆAªÉ ¸ÁAV® ªÀÄt í PÉ ZÀ®vÁ ºÁAªÀ” ªÀÄt í zÉëÃPÀ gÁªÀÄPÀÈμÁÚ£À ¸ÁμÁÖAUÀ £ÀªÄÀ ¸ÁÌgÀ PÀgÆ À £À ¸ÁAUÀ¯.É zÉë PÁ²Ã ªÀiÁvÁ ªÀiÁAiÀiÁ (CzÀȱÀå) eÁ°è. ¸ÀÄgÀªÃÉ PÀZÀ §ÄzÀÝAvÀ, GvÁæAvÀ eÁt eÁªÀÇ£À D²ê¯Æ É vÉÆà ªÀ Ä ÄSÁgÀ vÁUÉ Î ® ºÁ¸ÁåZÉ GvÁæ£À ¸ÀPÀÌqÁAPÉÊ ºÁ¸ÉÆìãÀ ªÀÄ£ÉÆÃgÀAdPÀ eÁªÀÇ£À £ÁAªÀ ¥ÁAªÀ¯Æ É . ¯ÉÃRPÀ : ªÀÄAUÀ¯Áàr £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÊÉ

¥sAÉ qÁgÁ ¸Á¸ÀªÄÀ CUÀvÁåZÆ É «μÀAiÀÄ : 5 ¥sAÉ qÁgÉÆ, ¸Àí (6) UÀÄrØ vÁªÀÄr ¨sÁfÓ® «ÄgÀ¸ÁAUÀ, KPÀ ªÀ¼É ¸ÉÆìÄ, xÉ Æ qÉ Ã aAZÁA§, JzÉ Ý Ã ¸Á¸ÀªÄÀ , vÉî, PÀg¨ À ÃÉ ªÀ, vÀ¼Z À ÁPÀ vÉî, eÁAiÀÄ wvÀ¯É «ÄÃl. «ªÀgÀ : ¥sA É qÁgÉÆ zsÄÀ ªÀÇ£À ¸Á£À ¸Á£À ZËPÀ PÀqPÀ É PÀgÆ À £À «ÄmÁÖ ¦nÖ ¯ÁªÀÇ£À zÀªg À Z À .É Czsð À UÀ A mÉ Ã £À ¦¼À Æ £À PÁqÀ Æ £À vÉ ¯ ÁAvÀ vÀ ¼ À Æ £À PÁqÀ Æ £À zÀªg À Z À .É ¸ÉÆìÄ, «ÄgÀ¸ÁAUÀ, aAZÁA§ Czs À ð ªÁlÆÖ £ À eÁvÀg Û À JzÉÝà ¸Á¸ÀªÄÀ WÁ®Æ£À

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

¯Á£ÀÆ ªÁlÆÖ£À PÁqÀZ.É vÁPÁÌZÀ «ÄmÁÖ ¦nÖ D£Ã vÀ¼® îÉ ¥sAÉ qÁgÉÆ §gÀ¸ÀÆ£À ºÀzÀ zÁl PÀgÀÆ£À zÀªg À Z À É (ºÀÆ£À PÀgÆ À APÀ £Á) ¸Á¸ÀªÄÀ , PÀg¨ À ÃÉ ªÁ ¥st À Ú WÁ®ZÉ.

DªÀÄUÉ® R§gÀ DªÀÄUÉ® SÁwÃgÀ DfÃZÀ ªÀUð À tÂÃzÁgÀ eÁAiÀiÁå !

CMYK


CMYK

8

September 16-30, 2010

gÁμÀçÖ ¥À±æ ¹À Û «eÉÃvÀ UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ¥ÉÊ ºÁAPÁ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ ¸ÀªiÀ Áä£À PÉÆAPÀtà¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAWÁZÉÆ Czs À å PÀ ë UÉ Æ Ã¦£ÁxÀ ±É à l, f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁa Czs À P Áë ªÀ ¸ À Ä zs Á ¨Á½UÁ ªÉâPÉÃZÉÃgÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É. ‘PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ’ ¥ÀwæPÉÃZÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀ i Á«£À P À Ä ªÉ ð ªÉ A PÀ m É Ã ±À ¨Á½UÁ£À ¸ÁéUv À À Pɯè.É «zÁåyð ªÀ Ä AqÀ ¼ ÁZÉ Æ PÁAiÀ Ä ðzÀ ² ð

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : “gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¥À± æ ¹ À Û ¨s˪ÀiÁ£À WɪZ À É ¸Á»vÀå PÉÃë vÁæAvÀ ¸ÀPÌÀ qÁ® ¸ÉÆ¥Àà£À eÁªÀÇ£À D¸Àì. vÁAvÀƬÄà KPÀ ºÀ½îAiÉÄÃAvÀ d¯ÁäPÀ AiÉĪÀÇ£À, ºÉÆÃqÀ eÁªÀÇ£À CvÀÄåvÀÛªÄÀ avÀPæ x À ÃÉ PÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæ ¥À± æ ¹ À Û ¥Áæ¥ÛÀ PÀgÆ À £À WÉ w Û ¯ É UÉ Æ Ã¥Á®PÀ È μÀ Ú ¥É Ê ºÁAUÉ ® ¸Ázs À £ Á GvÀ Ì øμÀ Ö eÁªÀÇ£À D¸À”ì ªÀÄt í SÁåvÀ ¯ÉÃRQ ¥ÀzÁä ±ÉuÊÉ £À ¸ÁAUÀ¯.É “PÀ£¸ À A É § PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉßÃj” PÀ£ßÀ qÀ ¹£ÉêÀiÁPÀ §gÀAiÀÄ¯É PÁtÂAiÉÄÃPÀ CvÀÄåvÀÛªÄÀ ¥À l PÀ x Á ªÀ Ä í t gÁ¶Ö ç ÃAiÀ Ä ZÀ®£ÀavÀæ ¥Àæ±À¹Û ¥Áæ¥ÀÛ PɯÉè® UÉ Æ Ã¥Á®PÀ È μÀ Ú ¥É Ê ºÁAPÁ ‘PÉ Æ rAiÀ i Á® R§gÀ ’ ¥À w æ P É vÀgÀ¥sÉãÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ PÉ£ÀgÁ PÁ¯É à eÁAvÀ ZÀ ¯ É è ® ¸À £ Áä £ À ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÁZÉ CzsåÀ P¥ ëÀ t À WɪÇÀ £À

vÁ¤ß G®èAiÀÄvÀ¯É. “UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ¥ÉÊ£À §gÀAiÀÄ¯É ‘¸À¥ é ßÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ ’À PÁzÀA§j §zÀÝ® ªÀĸÀÛ DAiÀÄPÀ¯Áå. eÁ¯ÁågÀ vÁAPÁ ªÉļÀZÉ CªÀPÁ±À ªÉÄüÀ¤ D²ê¯.É C¸À¯ ì É ¥Àw æ ¨sÁªÀAvÀ ¯ÉÃRPÁAUÉ® ¤«ÄvÀÛ ¸Á»vÀå PÉëÃvÁæZÉ C©üªÈÀ ¢Þ eÁvÁÛ ªÀÄít vÁ¤ß ¸ÁAUÀ¯.É “PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ ¯ÁVÎÃZÉ ¥É®ð vÀ¸Àì¯É ¸Á£À UÁAªÁ zÁPÀÆ£À D¬Äå® ªÀ i ÁPÁÌ ¸Á£À ¥ À u É Â Ã zÁPÀÆ£À ¹£ÉêÀiÁ PÉÃë vÁæAvÀ D¸ÀQÛ D²ê¯É eÁ®AiÀiÁgÀ ªÀÄÄSÁgÀ KPÀ ¢Ã¸À ºÁAªÀ §gÀAiÀÄ¯É ¹£ÉêÀiÁ PÁtÂAiÉÄÃPÀ gÁμÀÖç ¥À± æ ¹ À Û ªÉļÀv¯ À É ªÀÄt í ºÁAªÀ ¯ÉP̤ À D²ê¯.É ºÁAªÀ §gÀ A iÀ Ä ¯É ¥É Ê ¯É ¹£É à ªÀ i Á PÁtÂAiÉÄÃPÀZÀ gÁμÀÖç ¥À± æ ¹ À Û ªÉļɯ î É ªÀiÁPÁÌ ¸ÀAvÉÆÃμÁZÉÆ «μÀAiÀÄ. Vjñï PÁ¸ÀgÀªÀ½î vÀ¸Àì¯É avÀæ

¤ªÀiÁð¥ÀPÁ® ¸ÁAUÀvÀ PÁªÀÄ PÀgZ À É C£ÀĨsª À À ªÀiÁPÁÌ ªÉļÉî¯É ªÉÄUÉ® ¨sÁUÀå ªÀÄt í Æ£À ºÁAªÀ ¯ÉPv À Á” ªÀÄít ¸À£Áä¤vÀ eÁ¯Éè¯É UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À ¸ÁAUÀ¯.É “UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä® vÀ¸ì¯ À ® É ¤«ÄvÀÛ UËqÀ ¸ÁgÀ¸éÀvÀ ¸À ª À i ÁeÁPÀ ¨s À g À ª À Ä AiÉ Ä vÁÛ . vÁAUÉ ® PÀ q À Z Á£À AiÉ Ä ªÀ Z É ¢¸ÁAvÀ D¤ÃPÀ¬Äà ZÀqÀ ¸Á»vÀå PÀȶ eÁªÉÇé D¤Ã ªÀĸÀÛ EvÀ¯É GvÀÌøμÀÖ PÀÈw vÁAUÉ® PÀq À Z À Á£À ¨sÁAiÀÄgÀ AiÉĪÉÇé” ªÀÄít ªÀÄÄRå Cwy eÁªÀÇ£À ªÁAmÉÆ WÉw¯ Û É «±Àé PÉÆAPÀtà«zÁåy𠤢üÃZÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¥À¢ æ Ã¥À f. ¥ÉÊ£À C©ü£ÀAzÀ£À PɯÉè. f.J¸ï.©. zÉêÁ®AiÀiÁZÉ MPÀÆÌmÁZÉ ¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð n. UÀt¥Àw ¥ÉÊ

²æà J£ï.©. PÁªÀÄvÁAUÉ® vÀg¥ À ÃÉs £À ¥Ëæq±À Á¯ÉÃZÉ UÀAæ xÁ®AiÀiÁPÀ ¥ÀĸÀPÛ À CAPÉ Æ Ã¯Á: CAPÉ Æ Ã¯ÁZÉ ¢é¨sÁμÁ ¸Á»w, ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄSÉÆåÃzsÁå¥ÀPÀ ²æà J£ï.©. PÁªÀ Ä vÀ ºÁ¤ß CAPÉ Æ Ã¯Á vÁ®ÆPÁZÉ 23 ¥Ëæ q s À ± Á¯Á UÀ æ A xÁ®AiÀ i ÁAPÀ ‘¸À g À ¸ À é w à C£ÀÄUÀº æ ’À ªÀļ í ¯ îÉ É ªÀĺÀvÁéZÉ ¥ÀĸÀPÛ ,À wãÀ £ÁlPÀ, UÀt¥Àw ¨sm À ÁÖ¯É “¸ÀvåÀ £ÁgÁAiÀÄtÄ” ªÀļ í ¯ îÉ É zÉÆãÀ PÉÆAPÀtà£ÁlPÁ ¥ÀĸÀPÛ ,À UÀt¥Àw ¨sm À ÁÖ¯É ¸ÀvåÀ £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄí¼îÉ¯É zÉÆãÀ PÉÆAPÀtà£ÁlPÁ ¥ÀĸÀPÛ À D¤Ã ‘¸ÀA¸ÁgÁ ¸ÁUÀgÄÀ ’ ªÀÄí¼î¯ É É PÉÆAPÀt PÀª£ À À ¸ÀAUÀº æ À «vÀgt À PɯÉè. ¥ÁægÀA¨sÁgÀ ºÁå ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁPÀ ¸ÀºÀPÁgÀ ¢¯Éè¯É ªÀiÁ£Àå ²æà «. n, £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã ¦. JA. ¥Ëæq± Às Á¯ÉÃZÉ ¥ÁæZÁAiÀÄð

ªÀÄAeÉñÀg é ÁZÉ ²æà «zÁå«oÀ® × zÉêÀ¼ÁAvÀ ¥ÀAZÀ¥ª À ð À ¥ÀÆeÁ C£ÀAvÀ zÉêÁ¯É ¥Àw æ μÁ×¥£ À À eÁ¯É.è CμÉÆÖÃvÀÛgÀ ¸À»vÀ PÀ¯ÉÆàÃvÀÛgÀ ¥ÀÆeÁ D¤Ã ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw eÁ¯É.è ªÀiÁVÎgÀ wÃxÀð ¥À¸ æ ÁzÀ «vÀgt À

ªÀÄAeÉñÀégÀ : ºÉÃZÀ ¸É¥ÖÉA§gï 10 D¤Ã 11 vÁjÃPÀ ¨sÁzÀ¥ æ z À À ±ÀÄzÀÞ vÀ¬Ä D¤Ã ZÀªÀw ºÉà zÉ Æ Ã£À ¢ªÀ ¸ À Ä ªÀ μ À ð A¥À æ w ZÀ¯ÉƪÀ£À DAiÀÄ¯É UËj vÀÈwÃAiÀiÁ D¤Ã UÀuÃÉ ±À ZÀvÄÀ yð PÀÄlÄA¨ÁZÉ ¸ÀªÀð ¸ÀzÀ¸Áå¯É G¥À ¹ ÜwÃgÀ ZÀ ® AiÀ Ä ¯É . 10 vÁjÃPÉà ¢Ã¸À ¸ÀPÁ½A D¤Ã gÁwÛ ¥Áæ x À ð £Á, UËj PÀ ¯ É Æ à à PÀ Û g À ¥ÀÆeÁ, ªÀĺÁ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw D¤Ã wÃxÀð ¥À¸ æ ÁzÀ «vÀgÀt eÁ¯Éè. zÉÆ£À¥ÁgÁ ¨sÉÆÃd£À

ªÀåªÀ¸ÁÜ D²ê¯.É ºÉ¢ðªÀ¸ÄÀ ±ÀÄzÀÞ ZÀvÄÀ yð ¢Ã¸À ¸ÁAeÉ ²æÃUÀt¥Àw ºÀª£ À ,À PÀ¯Æ É Ãà vÀg Û À ¥ÀÆeÁ, ªÀĺÁ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw, ¥À¸ æ ÁzÀ ¨sÆ É Ãd£À D²ê¯.É gÁwÛ PÀ¯Æ É ÃvÀÛgÀ ¥ÀÆeÁ, ªÀĺÁ ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw, «¸Àdð£À ¥ÀÆeÁ, wÃxÀð ¥À¸ æ ÁzÀ «vÀgt À eÁªÀÇ£À zÉêÀ¼ÁZÉ vÀ¼ÁåAvÀÄ ²æà UËjà D¤Ã UÀuÃÉ ±Á¯É d®¸ÀÜA¨s£ À À eÁ¯Éè. vÁ. 22 ¨sÁzÀ¥ æ z À À ±ÀÄzÀÞ ZÀvÄÀ zÀ𲠢øÀ C£ÀAvÀ ZÀvÄÀ zÀð² SÁwÃgÀ ¸ÀPÁ½A ¥ÁæxÀð£Á, AiÀĪÀÄÄ£Á ¥ÀÆeÁ eÁªÀÅß ²æÃ

ªÉ A PÀ m É Ã ±À £ÁAiÀ Ä PÁ£À ¥É Ê ªÀiÁªÀiÁä¯É ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀgÆ À £À ¢¯É.è gÁªÀ Ä zÁ¸À Qt ( zÀ Ä ¨ÁAiÀ Ä ) ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sZ À É ¥ÁæAiÉÆdPÀ D²ê¯.É £À g É Ã ±À Qt £ À PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä ¤ªÀ ð ºÀ t PÉ ¯ É è . JA. Dgï. PÁªÀÄvÁ£À ªÀAzÀ£Á¥Àðt Pɯ.èÉ ¢ªÁå D¤Ã ¢PÁë ¸ÀÄfÃgÀ ºÁ¤ß zÉêÁ¯ÉÆ GqÀUÁ¸À PÁ¼ÉÆî .

D¤Ã ¥À¸ æ ÁzÀ ¨sÆ É Ãd£À eÁ¯Éè. gÁwÛ PÀ ¯ É Æ ÃvÀ Û g À ¥À Æ eÁ, ªÀÄAUÀ¼ÁgÀw D¤Ã wÃxÀð ¥À¸ æ ÁzÀ «vÀgÀt eÁ¯Éè. ªÀiÁVÎgÀ

²æà Dgï. «. Qt ºÁAPÁ ºÁgÀ WÁ®Æ£À ²æà J£ï. ©. PÁªÀÄvÁ£À ¸ÁéUv À À Pɯ.èÉ ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÁZÉ CzsåÀ PëÀ «. n. £ÁAiÀÄÌ ºÁ¤ß ºÉÆà ¥ÀĸÀPÛ À «vÀgÀuÁ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ CvÀåAvÀ ±ÁèW¤ À ÃAiÀÄ PÁªÀÄ ªÀÄt í ¥À± æ A À ¸Á Pɯ.èÉ ªÀÄÄRå Cwy ªÀiÁ£Àå Dgï.«. Qt£À J£ï. ©. PÁªÀÄvÀ ªÀiÁªÀiÁäPÀ 79 ªÀ g À ¸ À ¥Áæ A iÀ Ä eÁªÀ Ç £À C£ÁgÉÆÃUÀå D¸À¯ÁågÀ ¸ÀÄzÁÝ Dd vÁAAiÀ Ä GavÀ , ¤ÃwAiÀ Ä ÄPÀ Û EAVèμï ªÁåPg À t À ²PÉÆÌÃZÉ PÁªÀÄ DªÀÄPÁ ¥ÀÆgÁ DzÀ±ð À ¤ÃAiÀÄ ªÀÄt í RĶ ªÀåPÛÀ Pɯ.èÉ ²PÀPë ,À ¯ÉÃRPÀ D¤Ã ¥ÀPæ Á±ÀPÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É £ÁUÀ¥w À ºÉUq À £ É À ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÁZÉ ¤zÉÃð±À£À PÀgÀÆ£À ¸ÀªÁðAPÀ D¨sÁgÀ ªÀÄ£ÀßuÁ Pɯè.É ²æÃC£ÀAvÁ¯É «¸Àdð£À ¥ÀÆeÁ eÁ¯Éè. ºÉà PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀ PÀÄlÄA¨ÁZÉ ¸Àªð À ¸Àz¸ À Áå¤ ¨sÁUÀ WÉvÀ¯É D¤Ã ZÁAUÀ jÃwÃgÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÀ¯ÊÉ ¯É.

DfÃZÀ ªÀUð À tÂzÁgÀ eÁAiÀiÁå

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 3 Issue 21  

Kodial Khaber Vol 3 Issue 21