Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-16 ¥ÀÅl-08

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀ : gÀÆ. 20/-

¨ÉAUÀ¼Æ À gÁAvÀ «£ÀÆvÀ£À ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAzsÁå

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ : ¸ÁgÀ¸év À À ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ EwºÁ¸ÁAvÀ ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Àn ªÀÄt í ¸ÁAUÀZÉ vÀ¸Àì¯É KPÀ «£ÀÆvÀ£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÁAd PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ DgÀvÁA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀZÉ §¸ÀªÀ£ÀUÀÄrÃZÉ UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªiÀ Ád ¨sª À £ À À (¥ÉÊ «¸ÁÛ PÀ££ éÉ £ ëÀ ï ºÁ¯ï) ºÁAUÁ ZÀ¯Éè. ¨sÁgÀvÀ zÉ Ã ±ÁZÉ ªÉ U À ª É U À ¼ É UÁAªÁ zÁPÀÆ£À D¬Äå¯É SÁåvÀ ¸ÁgÀ¸éÀvÀ

¸À A VÃvÀ U ÁgÁ¯É A ¸ÁAUÀ v À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀZÉ ±ÉÆQ PÀ¯ÁPÁgÁ£À ªÉļÀÆ£À ºÉà PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ PɯÉè. UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀiÁd, §¸Àª£ À U À ÄÀ r ºÁAUÉ® «zÁ夢üPÀ zs£ À À KPÀvæÀ PÀgZ À É zÀȶÖãÀ WÀq¯ À ® É ºÁå ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAzsÁå PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁPÀ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¸ÀPÀÌqÁ£À ºÀÈvÀƪ à ð À PÀ ¸ÀºPÀ ÁgÀ ¢¯ÉÆè D¤Ã

vÁå ¢ªÀ¸À UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¸ÀªiÀ Ád ¨sÀªÀ£À ¨sÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ¨sÀgÀ¯É. zÀÆgÀzÀ±Àð£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁeÉ G¥À ¤zÉÃð±ÀPÀ ªÀĺÉñÀ eÉÆò£À ¢ªÉÇé ¯ÁªÀÇ£À ¸ÁAdªÉüÀ ¸ÁqÉ wãÀ WÀAmÁåPÀ ºÁå PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ GUÀvÁªÀt Pɯ.èÉ ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ Z É xÉ Æ qÉ ±É Æ ÃQ PÀ¯Á«zÁ¤ (¨ÁAiÀįÉ, zÁgÀ¯É D¤Ã ZÉgÀqÀÄAªÀ) PÀÈμÁÚ£ÀAzÀ

¸ÉêÁ ¨sÁgÀwZÉ ‘gÉÆêÀÄ£ï D¤Ã PÁåxÉj£ï’ CAzsÀ ±Á¼À PÉÆrAiÀiÁ¯ÁAvÀ GUÀvÁªÀt eÁ¯Éè ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ, GqÀĦ D£Ã D¸À¥Á¸À UÁAªÀZÉ CAzsÁAPÀ ¸À º ÁAiÀ Ä eÁªÀ Z É SÁwÃgÀ DgÀ v ÁA PÉ Æ rAiÀ i Á¯ÁAvÀ PÉÆÃmÉPt À  gÀ¸Æ É ,Û ©eÉÊ PÁ¦PÁÌqï ºÁAUÁ KPÀ £ÀªÉà ‘CAzsÀ ±Á¼À’ GUÀvÁªÀt eÁ¯Éè. »Ã ±Á¼À PÉÆrAiÀiÁ®ZÉ «.n. gÀ¸ÃÛÉ gÀ D¸ÀZ ì É ‘ZÉÃvÀ£Á ZÉʯïØ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï ¸ÉAlgï’ ºÁeÉ £ÉÃvÀÈvÁégÀ ZÀ®vÁ. ºÉà ±Á¼ÉÃZÉ GUÀvÁªÀt qÁ| AiÀÄÄ. «. ±ÉuÉÊ D£Ã ‘¸ÉêÁ ¨sÁgÀw’ læ¸ÁÖ£À zÉÆãÀ ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À ¯ÉQÌ¯É ¸ÉÆ¥Àà£À eÁªÀÇ£À D¸Àì. ºÁAUÁ «Ä¸ï PÁ«Äð£Á ¯É Æ ¨É Æ Ã ºÁAUÉ ® £ÁAªÀ dgÀÆgÀ eÁªÀÇ£À ¸ÁAUÀÆPÁ. CMYK

vÁ£ß ¸ÉêÁ ¨sÁgÀw ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀÆ£À ºÉà ¸ÀÆÌ® GUÀvÁªÀt eÁªÀZÁPÀ ªÀĸÀÛ ¥Àj±Àª æ ÀÄ PɯÁè. zÀQët PÀ£ÀßqÁZÉ CAzsÀ

ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ¸ÀºÁAiÀÄ eÁªÀZÉ SÁwÃgÀ vÁ£ß vÁAUɯÁ£À eÁªÀZÉ wvÀ¯É ¸ÀºÁAiÀÄ PɯÁè. ZËvÉA ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ

¥Àæ¨sÀÄ£À gÀZÀ£À PɯÉè¯É ‘¸ÀgÀ¸Àéw ªÀ i ÁvÁ’ ¥Áæ x À ð £À VÃvÁ UÁAiÀįÉA. vÁeÉ G¥ÀgÁAvÀ ¸Á¨ÁgÀ wøÀ ZÉ g À q À Ä AªÁ¤ ªÉļÀÆ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¸ÀªÀÄƺÀ £ÀÈvÀå ¥Àz æ À±Àð£À PɯÉèA. vÁAvÀÄ UÀuÃÉ ±À ªÀAzÀ£,À ²æà gÁªÀÄ, PÀÈμÀÚ °Ã¯Á xÉÆÃtÂAiÀiÁ SÉüÀ (PÉÆïÁl), PÀA¸Á¼É ºÁeÉ KPÀ ¥ÁAZÁªÉA ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ

dįÉÊ 1-15, 2010

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ ¥Àª æ Á¹Ã PÉëÃvÀæ C©üªÈÀ ¢Þ PÀgÆ À PÀ gÀÆ. 4,500 PÉÆÃn AiÉÄvÁÛ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ: ¹AUÁ¥ÀÄgÀ D¤Ã ªÀįÉòAiÀiÁ zÉñÁZÉ C£ÉÃPÀ UÀÄA¥ÁZÉ KPÀªÀl ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ¸ÉÆÃtÄ DvÀÛ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁZÉ GzÁÞgÁ SÁwÃgÀ ZÁgÀ ºÀeÁgÀ ¥ÁAiÀ Ä A²Ã (4500) PÉ Æ Ãn gÀÄ¥ÀàAiÀiÁA ªÁl zÁPÉÆÌÃZÉ KPÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£Á gÁdå D¤Ã SÁ¸ÀVà ¸À º À ¨ s Á VvÁé g À PÁAiÀ i ÁðgÀ A ¨s À PÀgÀZÁPÀ vÀAiÀiÁgÀ eÁ¯Áè. ¥À¸ æ ÁÛª£ À ÃÉ AvÀ zsÁ ºÉÆÃqÀ £¯ÁÝt D²ê¯,É ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁ ©üvg ÛÀ À mÁæªÄÀ , £Á DPÁ±À ªÀiÁUÀð ¸Ë®¨sÁågÀ ªÉUÀªÉUÀ¼ÉA zÀ±Àð£ÃAiÀÄ ¸ÀܼÁAPÀ ªÀVÎ ªÀVÎ ªÉÇaÑ ªÀ媸 À ÁÜ vÀAiÀiÁgÀ PÀgÀvÀ¯ÉA. C½ªÉà ¯ÁVÎ KPÀ ¸À ¨ s Á UÀ È ºÀ , d®fë D¤Ã GzÀ P ÁZÉ £¯ÁÝt, ¯É à ¸À g ï ¥Àz æ ± À ð À £À zÀȱÀå-±ÁæªåÀ (¥À¼Æ É ªÀZ-É DAiÀÄPÀÆZÉ) SÉüÀ D¢ «¨sÁUÀ D¸ÀvÀ¯É. ¥ÀæªÁ¸À ªÀÄAwæ UÁ½ d£Ázsð À £À gÉrØ ºÁeÉÆ ¸ÀÆvÀz æ Ás gÀ eÁ¯Áè.


CMYK

2

July 1-15, 2010

xÉÉÇxM×üÌiÉMü MüÉåÇMühÉÏ UÉerÉ-LMü xÉmÉlÉ

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-16 dįÉÊ 1-15, 2010

UÀt zst À  ºÉÆà PÀ¸¯ ìÀ Æ É UÉÆAzÉÆüÀ ?

DgÀvÁA PÀ£ÁðlPÀ «zsÁ£À ¸À¨A És vÀ DªÀÄPÁ ¥À¼Æ É ªÀZÁPÀ ªÉļɯ î AÉ zÀȱÀå DªÀÄPÁ xÉÆqÉ ªÀ¸ÀgÀ ªÀiÁQë ©ºÁgÀ Z É «zs Á £À ¸À ¨ s É A vÀ ¥À¼ÉƪÀZÁPÀ ªÉļÉî¯ÉÆ GqÀUÁ¸À. PÀ£ÁðlPÁAvÀ JzÉÆݼÀ C¸Àì¯ÉÆ WÀ ¯ ÁmÉ Æ «zs Á £À ¸À ¨ s Á AvÀ eÁ¯Éè¯ÉÆ EwºÁ¸À £Á ªÀÄít ªÀiÁí®ÎqÉ ¸ÁAUÀvÁvÀ. vÀ²Aê eÁ¯ÁågÀ ºÉA PÀ¸Àì¯ÉA eÁ¯ÉèA. ºÁeÉ ªÀiÁQë PÀ¸¯ ìÀ A É D¸Áì ªÀÄt í xÉÆqÉ aAvÀ£À PÀgÀZÉA UÀgÀd D¸Áì. ¸Á¨ÁgÀ ¥ÁAZÀ ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À D«Ää PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåAvÀ ¸ÀgPÀ ÁgÀ ZÀ®ZÉ jÃvÀ ¥À¼ÀAiÀÄvÁ£À DªÀÄPÁ ¢¸ÀZÆ É «μÀAiÀÄ ªÀļ í AÀ iÀiÁgÀ ‘UÀt’ . ªÀiÁQë ¢¸ÁAvÀ ‘¸ÀÄgÀÄ’ «PÀvÀ¯É gÁdå ZÀ¯ÁAiÀĹvÀ¯É ªÀÄítvÀ¯É. DvÀÛA ‘UÀt zsÀtÂ’ ªÀiÁQë ªÁmÉÖ£À ¸ÀgPÀ ÁgÀ ZÀ¯ÁAiÀĹvÁ ªÀÄt í AiÉÄvÀ. ºÉÆ UÀt ªÀåªÀºÁgÀ PÀ¸Àì¯ÉÆ ? D«Ää ¥À¼ÀAiÀįÁå ªÀÄítPÉ ¯Áj UÀl¯ Ö ÃÉ £À vÁA§rà ªÀiÁwÛ ¨sg À Æ À £À, DªÀÄUÉ® gÀ¸ÉÆÛ ¸ÀPÀÌqÀ ®UÁr PÁqÀÆ£À «zÉñÁPÀ gÀ¥sÀÛ PÀgÀZÉA ªÀiÁvÀª æ É ?ºÁAvÀÆ PÀ¸¯ ìÀ A É CPÀª æ ÄÀ eÁªÀÅZÁPÀ ±ÀPÀå ? ªÀÄít ¥Àæ±ÉÆß GmÁAiÀÄvÁ. ¯ÁjAvÀ ¨sÀgÀÆ£À ºÁ¼Éî¯Áå ¯ÉÆRAqÁ ªÀiÁvÀÛAiÉÄPÀ ZÉ Ê £Á zÉ Ã ±ÁAvÀ ¨s À g À ¥ À Æ gÀ rªÀ i ÁAqÀ D¸Áì . ¯É Æ RAqÀ «íAUÀqÀ zsÁvÀÄ ªÀÄítPÉ DªÀÄUÉ® zÉñÁZÉ ¸ÀA¥ÀvÀÛ eÁªÀÇ£À D¸Áì. vÉA ºÀgÀ ªÀg¸ À À C«ÄÌvA èÉ PÁqÀAiÉÄvÀ ªÀÄít PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÁZÉ UÀt «eÁÕ£À «¨sÁ UÀ oÀgÀAiÀÄvÁ D¤Ã vÁåvÁå ¥Àz æ ÃÉ ±ÁZÉ gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÁPÀ ¤zÉÃð±À ¢vÁÛ. vÁå ¤zÉÃð±Á C£ÀĸÁgÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀ UÀt SÉÆArvÀ¯AÉ PÀ ¥À«Äðl ¢vÁÛ. UÀtÂ

zs À t  A iÀ i Á£À ªÀ g À ¸ ÁPÀ C«ÄÌ v É è A ¯É Æ RAqÀ PÁqÀ Æ £À gÀ ¥ s À Û AiÀ i Á ªÁ¥ÀÄgÀAiÉÄvÀ ªÀÄt í gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÁZÉ CgÀtå E¯ÁSÉÆ ¥À«Äðl ¢vÁÛ. KPÀ ¯ÁjZÉ ¥À«ÄðmÁZÉ zÁí PÁ¦ PÁqÀÆ£À zÁí ¯Áj ¯É Æ PÀ A qÀ §AzÀ g ÁPÀ ¥ÁªÀvÁ.ªÁmÉÖgÀ Dl ZÉPÀ¥ÉÆøÀÖ ªÉļÀvÁvÀ. ZÉPÀ¥ÉÆøÁÖgÀ ¸ÀPÀÌqÁ¯ÉÆ ºÁvÀÄ ºÀÆ£À eÁªÀÇ£À D¸ÀìvÁ D¤Ã ¯ÉÆPÀAqÀ §AzÀgÁPÀ ¥ÁªÀvÁ. vÀAAiÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀZÉ PÀ¸ÀÖªÀÄì «¨sÁUÁZÉ D¸ÀìvÁvÀ. vÁAPÁ vÁAUÉ® PÀ¸ÀÖªÀÄì qÀÆån ªÉļÀvÁ D¤Ã ¯ÉÆRAqÀ ºÀqÀUÁgÀ ZÉÊ£Á ¥ÁªÀvÀ. ºÁAUÁPÀ PÁt ¸ÀA¥À£Á. ¥À«Äðl £ÁwÛ¯É vÁAzÀƯÁ ªÁågÀ PɯèÉ ªÀÄt í PÉA. UÁvÀæ aPÉa ºÉÆÃqÀ. UÀt zsÀtÂAiÀiÁPÀ ¥É汃 ¢ÃªÀÇ£À gÀ¥sÀÛ PÀgÀvÀ¯ÉÆ vÁUÉÃ¯É ¯ÁjgÀ ¯ÉÆPÀAqÀ ºÁqÀvÁ. ¥À«ÄðmÁPÀ zÀÄqÀÄ ¨sÀgÀvÁ. (JPÀ ¥À«Äðl zÁí ¯Áj) ¸À g À P À g ÁPÀ £À í ª À ¯ÁjZÉ ¥À«ÄðmÁ zÀÄqÀÄ ªÉļÀ£Á. UÀt zst À A  iÀiÁ£À C¥À¸ÄÀ ªÁgÀvÁ£À ¥ÀAaéøÀ ªÀgÀ¸Á£À PÁqÀPÁ eÁ¯Éè® ¯ÉÆRAqÀ zÉÆãÀ ªÀgÀ¸Á£À PÁqÀÆAPÀ ¸ÀgÀPÁgÀ ¹ÃzÁ gÀ¸ÉÛÃgÀ ¥À«Äðl ¢Ã£Á. JPÀ ¥À«ÄðmÁgÀ zÁí¯Áj zÁíAªÀvÁ£À ¸ÀP® À zÁPÀÆ£À ªÀAiÀÄgÀ vÁAAiÀÄ ºÁxÀ D¸Àv ì Á. ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÁÛ£À vÀ¤SÁ ±ÀÄgÀÄ PɯÁèA. ªÀÄÄRåªÀÄAwæ ¯ÉÆRAqÁZÉ gÀ¥ÛÀs gÁ§â¬Ä¯ÁågÀ ¸ÀPÌÀqÀ ¸ÀªÄÀ eÁvÁÛ ªÀÄítvÁ. 2002 ªÀgÀ¸À zÀPÀÆ£À 30 «Ä°AiÀÄ£À l£ï ¯ÉÆPÀAqÀ C£À¢Pü ÈÀ vÀ eÁªÀ Ç £À PÀ £ ÁðlPÁ zÁPÀ Æ £À ¨s Á AiÀ Ä gÀ UÉ ¯ Áè A ªÀ Ä í t gÁdå ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À ¸ÁAUÀ¯ÁA. ºÁAvÀÄ ¸ÀPÌÀqÀ ¥ÀPÁëZÉ D¸ÁìvÀ. D«Ää ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀĤÃμÀ PÀ¸Àì¯ÉAAiÀÄ PÀgÀÆAPÀ ±ÀPÀå £ÀAí AiÀÄ ªÀļ í ¯ É Æ É C©ü¥ÁæAiÀÄ DAiÀÄå¯Á. zÉêÀÅaà UÀw

PÉÆAPÀtà±À§Ý- JA.ªÀ «ºÁgÀ iÁzsª À À ¥ÉÊ

54. ZÉÆÃR-ZÉÆÃRl

‘PÀgZ À É PÁªÀÄ ¥ÀÆgÁAiÀÄ ZÉÆÃR PÀg£ À À PÀgÀPÁ’ ‘vÉA ¥ÀĸÀÛPÀ ¸ÀUÀl ZÉÆÃR PÀgÀ£À zÀªÀgÀ’ ªÀÄítZÉ ºÉà ªÁPÁåAvÀ ZÉÆÃR ªÀÄítZÉÆ eÉÆà KPÀ ±À§Ý D¸Àì, vÁå ±À¨ÁÝa ªÀÅåvÀàwÛ C²ê D¸Àì¥ÁæPÀÈvÀ ¨sÁ±ÉAvÀ ‘ZÉÆPÀÍA’ ªÀÄítZÉÆ KPÀ ±À§ÄÝ D¸À.ì vÉÆ ‘ZÉÆPÀÍA’ ªÀÄt í ZÉÆ ±À§Ý ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁ±ÉÃZÉÆ ‘ZÉÆÃPÀë’ ªÀÄt í ZÉà ±À¨ÁÝZÉ ¥ÁæPÈÀ vÀ gÀÆ¥À eÁªÀ£À D¸Àì. ºÉÆ ZÉÆÃPÀëA>ZÉÆPÀÍA ±À§ÄÝ PÉÆAPÀtÂÃAvÀ ZÉÆÃR eÁ¯Áè. ZÉÆÃPÀA ë ªÀÄt í ±À¨ÁÝPÀ DªÀqZ À ÃÉ vÀ±ÃÉ ; ¤vÀ¼À, ¤ªÀé¼À, §gÉÃ, ±ÀÄzsÀÞ, GdÆ, AiÉ Æ ÃUÀ å , ªÀ i Á£À å eÁªÀ Z É Ã vÀ ± É Ã ¸ÀAvÉÆÃμÀ (RIJ) ¢ªÀZÃÉ vÀ±ÃÉ –ªÀÄt í CxÀð D¸Àìw. ºÉ CxÁð£À RAZÉà eÁ¯Áåj¬ÄÃ, PÀ¸À¯ÉÃAAiÀÄ

CMYK

eÁ¯Áåj¬Äà vÉ A zs Á duÁAPÀ DªÀqZ À ÃÉ vÀ²ê; ¸ÀAvÉÆÃμÀ ¢ªÀZÉ vÀ²ê ±ÀÄzÀÞ, AiÉÆÃUÀå D¸ÀÆPÁ ªÀÄít ¸ÀàμÀÖ eÁvÁÛ. ºÉ ZÉÆÃR ªÀÄt í ZÉ ±À¨ÁÝZÃÉ a C£ÉßÃPÀ gÀÆ¥À ZÉÆÃRl ªÀÄítÄ D¸ÀÆ£À, ºÁeÉÆÓà CxÀð ZÀAzÀ, ¸ÉÆ©ÃvÀ, ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄítÄ. ºÉÆ ZÉÆÃR ªÀÄt í ZÉÆ ±À§ÆÝa PÀ£ßÀ qÀ ¨s Á ±É à AvÀ ZÉ Æ PÀ Ì ªÀ Ä í t Ä eÁ¯Áè , ZÉÆÃRl ªÀÄítZÉÆ ±À§ÄÝ ZÉÆPÀÌl eÁ¯Áè. ¸ÁªÀÄPÉà ¤μÀÌμÀð PÀ¸À¯Éà ªÀÄí¼ÁågÀ PÀgÀZÉà zsÀgÀZÉà ¸ÀUÀl¬Äà ZÀAzÀ ¸ÀÄAzÀgÀ eÁªÀ£À, vÁPÁAiÀÄ ZÉÆÃAiÀÄvÀ¯ÁåAPÀ¬Äà ªÀiÁ£Àê eÁªÀ£À ¸ÀÄR¢ÃuÉÃZÉ eÁªÀ£À D¸ÀÆPÁ. vÀ²ê D¸ÀÆZÉ ZÉÆÃR, ZÉÆÃRl.

MüÉåÇMühÉÏ eÉaÉÉcÉÉå LMü uWûQûsÉÉå MüÉrÉïMüiÉï AÉlÉÏ qÉÉsbÉQûÉå ESrÉ oÉÉoÉ pÉåÇoÉëålÉ mÉrÉU MÑülSÉmÉÑUÉÇiÉ bÉÌQûsÉåÇ AÎZÉsÉ pÉÉUiÉÏrÉ MüÉåÇMühÉÏ mÉËUvÉSåcÉåÇ 72 cÉåÇ xjÉÉmÉlÉÉ ÌSuÉxÉÉcÉå Ç xÉÑ u ÉÉtrÉÉÇ i É AÉmhrÉÉsÉåÇ LMü xÉmÉlÉ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉåMüÉsÉå qÉÑZÉÉU SuÉsÉåÇ. iÉåÇ ÌMüiÉåÇ qWûtrÉÉU pÉÉUiÉÉÇ i É xÉÉÇ x ÉM× ü ÌiÉMü MüÉå Ç M ühÉÏ UÉerÉ AÉlÉÏ iÉÉeÉålÉ MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉåMü AÉlÉÏ sÉÉåMüÉÇMü eÉÉuÉcÉÉå ÄTüÉrÉSÉå. xÉÉÇxÉM×üÌiÉMü MüÉå Ç M ühÉÏ UÉerÉ MüxÉsÉåÇ? 16 uÉå vÉåMüQåû xÉÔlÉ AÉrÉeÉ mÉrÉï Ç i É MüÉå Ç M ühÉÏ sÉÉã M ü qÉWûÉUÉxOíû, aÉÉåÇrÉ, MülÉÉïOûMü AÉlÉÏ Må ü UVû UÉerÉÉÇ i É mÉxÉÃlÉ AÉxÉÉiÉÏ. iÉå Ç MüÉUhÉÉlÉ pÉÑaÉÉåVûÏMü eÉÉuÉlÉ AZÉÇQû MüÉåÇMühÉÏ UÉerÉ bÉQûcÉåÇ MüÉÇrÉ xÉÉkrÉiÉ lÉÉ. mÉÔhÉ AÉqWûÏ sÉÉãMü xÉaÉVåû MüÉåÇMühÉÏ. AÉqaÉåsÉÏ AÉuÉrÉ pÉÉxÉ MüÉåÇMühÉÏ. MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ, xÉÉÌWûirÉ, oÉUmÉ, xÉÇ a ÉÏiÉ, lÉ× i rÉ, sÉÉãMüuÉãS, WåûÇ xÉaÉVåû AÉqMüÉ LMü. AvÉåÇ AéqWûÏ xÉuÉÉïlÉrÉ LMü§É MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMü qWûhÉÉålÉ bÉåuÉåiÉ. AÉqWûÏ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMü SåvÉÉÇiÉ MüÉÇrÉ 35-50 sÉÉZÉ AÉxÉiÉ. SåvÉÉcÉå 110 MüÉãOûÏ sÉÉåMüÉÇiÉ WûÉå AÉÇZÉQûÉå oÉÉã sWûÉlÉ (xÉÉlÉ). eÉÉsrÉÉËUrÉ AÉqWûÏ xÉÉÇxM×üÌiÉMü eÉÉuÉlÉ

LMü qWûhÉ eÉaÉÉMü SÉMüÉåuÉåiÉ. AxÉsÉåÇ pÉÉarÉ SåvÉÉcÉå AÉlÉÏ ZÉÇrÉcÉå pÉÉxÉåMü lÉÉ. WåûÇ MüÉåÂMü AÉqWûÏ ZÉÔoÉ §ÉÉxÉ bÉåuÉMüÉ qÉÉ§É ZÉUåÇ. mÉÔ u Éï p ÉÉuÉÏ iÉrrÉÉU eÉÉsrÉÉ: xÉaÉVåû xÉÇxÉÉUÉÇiÉ LMüÐM×üiÉ MüÉåÇMühÉÏ xÉÇxM×üiÉÏ xjÉÉmÉlÉ eÉÉuÉMüÉ eÉÉsrÉÉU cÉÉU UÉerÉ, cÉÉU kÉqÉï, cÉÉU eÉÉiÉÏ, cÉÉU ÍsÉmÉÏÇiÉ ÍvÉÇmÉÑlÉ mÉQûsÉåsÉÏ MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉåMü LMü UÉvOíûÏrÉ pÉÉxÉ MüÉåUcÉåÇ

pÉUqÉ

bÉUeÉ AÉÍvÉsÉåÇ. iÉÇå uÉÉOåûlÉ MüÉåÇMühÉÏ xÉqÉÑSÉrÉ Ì¢ürÉÉvÉÏsÉ AÉÍxÉsÉåÇ. MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉåMü xÉÉÌWûirÉ AMüÉQûqÉÏlÉ LMü xuÉiÉÇ§É pÉÉxÉ qWûhÉ qÉÉlÉsÉÏ. SåvÉÉcÉå xÉÇÌuÉkÉÉlÉÉcÉå 8 cÉå mÉËUcNã û SÉÇ i É MüÉå Ç M ühÉÏMü xjÉÉlÉ qÉåVåû. MüÉåÇMühÉÏ cÉÉå uWûQûsÉÉå oÉUmÉÏ UÌuÉlSì oÉÉoÉ Må ü Vå û MüÉUÉMü ¥ÉÉlÉmÉÏPû mÉë v ÉxiÉÏ mÉë É miÉ eÉÉsÉÏ. aÉÉåÇrÉcÉÏ UÉeÉ pÉÉxÉ MüÉåÇMühÉÏ eÉÉsÉÏ. xÉÇ x jÉå bÉQûsÉå : uÉå u Éå a ÉVå û uÉÉOå û U ÍvÉÇ m ÉÑ l É mÉQûsÉåsÉå MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉåcÉå sÉÉå M üÉÇ M ü LMü§É MüÉå Â Ç M ü uÉåuÉåaÉVåû xÉÇxjÉå bÉQûsÉå. 1939 iÉÇ MüÉUuÉÉUÉÇiÉ mÉrÉsÉå bÉQûÏsÉå AÎZÉsÉ pÉÉUiÉÏrÉ MüÉåÇMühÉÏ mÉËUvÉSålÉ WûÉMüÉ cÉÉsÉlÉ

ÌSsÉåÇ. iÉåSlÉÉ xÉÔlÉ AérÉeÉ mÉrÉïÇiÉ mÉÉËUvÉSålÉ MüÉå Ç M ühÉÏcÉå Ç uÉÉuÉ× cÉÉsÉÔ SuÉUsÉÉÇ. 1995 iÉÇ ÌuÉμÉ MüÉåÇMühÉÏ xÉqqÉãVûlÉ bÉQæûsÉåÇ. xÉaÉVåû xÉÇxÉÉUÉcÉå MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMü LMü§É AérÉsÉå. 2009 iÉÇ ÌuÉμÉMüÉå Ç M ühÉÏ Mã ü lSì xjÉÉmÉlÉ eÉÉsÉåÇ. WûÏÇ xÉuÉï MüÉå Ç M ühÉÏcÉå ESUaÉÌiÉMü EmÉrÉÑ£ü eÉÉsÉÏÇ. AÉiÉÉÇ AÉqaÉå s Éå Ç MüiÉï u rÉ ÌMüiÉå Ç ? MüÉå Ç M ühÉÏ pÉÉxÉcÉÇ å LMü uWûQûsÉåÇ MüÉqÉ AeÉÔlÉ ÍpÉeÉiÉ mÉÌQûssÉåÇ AÉxÉÉ. LMü xÉÉqÉÉlrÉ ÍsÉmÉÏU MüÉåÇMühÉÏ oÉÉåUÉåcÉåÇ. LMü MüÉsÉÉU AUåÌoÉMü, UÉãqÉÏ, SãuÉlÉÉaÉUÏ, Mü³ÉQû AÉlÉÏ qÉsÉrÉÉVû ÍsÉÌmÉrÉåU MüÉåÇMühÉÏ oÉUrÉiÉ AÉÍxÉsÉå. AÉrÉeÉ ÄTüMüiÉ SãuÉlÉÉaÉUÏ AÉlÉÏ Mü³ÉQû SÉãlÉ ÍsÉmÉÏ qÉÉ§É cÉÉsiÉÏ AÉxÉÉiÉÏ. cÉÉUrÉ UÉerÉÉÇiÉ SãuÉlÉÉaÉUÏ ÍsÉmÉÏrÉåU MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ cÉÉsiÉÏMü AÉrÉsrÉÉU WåûÇ MüÉqÉ mÉÔiÉÏï eÉÉsÉåÇ. iÉÉuÉVû pÉÑaÉÉåÍVûMü eÉÉuÉlÉ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMü cÉÉU UÉerÉÉÇiÉ AÉxÉÑ l ÉÔ r É xÉÉÇ x M× ü ÌiÉMü eÉÉuÉlÉ LMü MüÉåÇMühÉÏ UÉerÉ eÉÉiÉÉ AÉlÉÏ UÉxOíûÉMü LMü AÉSvÉï eÉÉiÉÉ ZÉUåÇ.

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU

¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¸ÀAvÉÆÃμÀ ºÉUØÉ ® C¸ÀAvÉÆÃμÁZÉ PÁgÀ¨Ás gÀ : C¢üPÁgÀ ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ 50% PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À ¸ÀºA À iÉÆÃUÀ ¢£Á¸ÀÛ£Á G¥Àzª æÀ À ¢ªÀÇ£À ¨sÁdÆÓ£À SɯèɯÁåPÀ C¸ÀAvÀÄμÀÖ eÁªÀÇ£À £ÁåAiÀĪÀÄÆwð ¤mÉÖ ¸ÀAvÉÆÃμÀ ºÉUÀqÉãÀ KPÁKQà vÁUÉ® gÁf£ÁªÀiÁ ¥ÀvÀæ dÆ£ï ªÀÄíAiÀÄ£Áå CSÉÃjPÀ gÁdå¥Á® ºÀA¸ÀgÁd ¨sÁgÀzÁéeÁPÀ ¢ªÀÇ£À WÀgÁ¯ÁVÎ UɯÉè® vÉzÀÝ£Á vÁUÉ® ¥ÀAeÁ©Ã ¨ÁAiÀįÉÃPÀ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À eÁ¯Éè. ¥Àt dÆ£ï 23ZÉ gÁfãÁªÀiÁ vÁjÃPÀ JPÀwøÀ CUÀ¸ÁÖPÀ ¯ÁªÀÇ£À G¥À¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ¥Àwæ §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ¸Àí (6) ªÀÄíAiÀÄ£Éà zÁPÀÆ£À zÀÆgÀ UɯÁè zÁPÀÆ£À ºÉUÉØ JPÀ¼ÉÆà PÁªÀÄ ZÀ®AiÀÄvÁ ªÀÄít gÁ§¯ÉÆ. UÀªÀ£ÀðgÁPÀ ºÀÆ£À vÁ¦ì¯É DAiÀÄzÀ£À D¥Àà¼ÉîªÀj ±ÁPï ¯ÁUÀ¯ÉA. vÁuÉ ºÉUÀqÉî ªÀÄÄSÁªÉÊ¯É vÁjÃPÉà gÁfãÁªÀiÁ ¹éÃPÁgÀ PÀgÀÆ£À G®l ¸ÀgÀPÁgÁPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÀÆ£À ºÉUÀqÉÃPÀ ¸ÁA¨sÁ¼ÀÆPÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ©eɦ PÀ£ÁðlPÁ ªÀÄÄSÉî F±ÀégÀ¥ÁàPÀ¬Äà ªÁAiÀÄl ¢¸À¯É zÁPÀÆ£À UÀȺÀªÀÄAwæ (GqÀÄ¥ÁZÉÆ) «.J¸ï. DZÁAiÀÄð D¤Ã PÁ£ÀÆ£ÀÄ ªÀÄAwæ ¸ÀÄgÉñÀ PÀĪÀiÁgÁPÀ WɪÇÀ £À vÉÆà ºÉUq À ÃÉ ® WÀgÁ ¨ÁUÀ¯ÁPÀ DAiÀįÉÆ. ºÉUq À ÃÉ £À vÁAPÁ RqÁRArvÀ gÁfãÁªÀiÁ ¥ÀvæÀ ¥Àgv À À WÉAiÀÄ£Á ªÀÄít PÀ¼A À iÀįÉA. vÉzÝÀ £Á ¢°èà zÁPÀÆ£À ¯Á¯ï PÀÈμÀÚ DqÁét£À ©eɦ CzsÀåPÀë ¤wãï UÀqÀÌjPÀ WɪÀÇ£À zsÁªÀÇ£À DAiÀįÉÆ. vÁPÁÌ ¥À¼ÉƪÀ£À ºÉUÀqÉ PÀgÀUÀ¯ÉÆ. CqÁétÂAUÉ® GvÁægÀ zsÁ ¢Ã¸Á£ÀZÀ gÁfãÁªÀiÁ ¥ÀvÀæ ªÁ¥Á¸ï WÉvÀÛ¯ÉA. ªÀÄÄRåªÀÄAwæ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Áà ¸ÀÄzÁÝ vÁUÉ® WÀgÁ D¬Äå¯ÉÆ. DvÀÛA ºÉUq À ÃÉ PÀ ¦ü¦Öü ¥À¸ð É Amï C¢üPÁgÀ ¢ÃªÀZÁPÀ oÀgÀAiÀįÁA.


CMYK

3

July 1-15, 2010

CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÉÆAPÀt ¥ÀjμÀzÁZÉ 72ªÉA. C¢üªÃÉ ±À£À

PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ: CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÉ Æ APÀ t  ¥À j μÀ z ÁZÉ 72ªÉ A . C¢üªÉñÀ£À PÀÄAzÁ¥ÀÄgÁZÉ ºÉÆmÉÃ¯ï ±ÉgÉÆãÁAvÀ dįÉÊ 8 vÁjÃPÉÃgÀ ZÀ¯ÉèA. ¥ÀjμÀzÁZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà UÉÆÃPÀÄ®zÁ¸À ¥Àæ¨sÀÄ ºÁ¤ß AiÉÄêÀPÁgÀ ªÀiÁUÀ¯É. GqÀĦ f¯Áè ¥ÀjμÀÀzÁZÉ CzsÀåPÁë ²æêÀÄw UÁèrøïÀ C®ªÉÄqÁ ºÁ¤ß ¢ªÉ Ç é d¼É Æ ÃªÀ £ À GUÀ v ÁªÀ t PÀ g À Æ £À PÉ Æ APÀ t  ¨s Á ¸À D¤Ã ¸À A ¸À Ì øw ªÁqÉ Æ Ø ª À Z ÁPÀ ºÀ g À AiÉÄPÀ¯Áå¤ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀgÀPÁ. ªÀÄÄRå eÁªÀ Ç £À vÀ g À £ ÁmÉ Ã £ ºÁAvÀ Ä PÁªÀ Ä PÀ g À P Á ªÀ Ä í t ¸ÁAUÀ ¯ É . PÉÆAPÀt «±ÀéPÉÆñÁZÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ qÁ| vÁ£Áf ºÀ®ðAPÀgÀ ºÁ¤ß ¨sÁμÀuÁAvÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÁAvÀ ªÁqÉÆتÀZÉ SÁwÃgÀ ¥ÀjμÀzÀ PÁAiÀÄð PÀgÀÆ£À D¸Àì. vÀ²ÃZÀ 4 gÁeÁåZÉ PÉÆAPÀtÂà ¯ÉÆÃPÁAPÀ ¸ÁAUÀvÀ ºÁqÉƪÀZÁPÀ

¨sÁjà AiÉÆÃUÀzÁ£ï ¢¯ÁèA. D¤Ã ¥ÀjμÀzï «ZÁgÁgÀ ºÁ¤ß «ZÁgÀ ªÀiÁAqÀAiÀįÉ. ¥ÀjμÀzÁZÉÆ CzsÀåPÀë qÁ| ºÉZï. ±ÁAvÁgÁªÀÄ ºÁ¤ß G¯ÉÆ誣 À À PÉÆAPÀtà¸Á»vÀå D£Ã ¸ÀA¸ÀÌøwà ªÁqÉÆتÀZÁPÀ vÀgÀ£ÁmÉ ¯ÉÆÃPÁAZÉ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ CUÀvÀå D¸Àì ªÀÄítÆ£À D¥ÀuÁ¯ÉA CzsÀåQëÃAiÀÄ ¨s Á μÀ u ÁAvÀ ¸ÁAUÀ ¯ É A . ºÉ à ¸ÀĪÁ¼ÉÃgÀ ¸ÉÆAiÀÄgÉ eÁªÀÇ£À eÉÊ PÉÆAPÀtÂÃZÉÆ CzsÀåPÀë AiÀÄÄ. J¸ï. ±ÉuÉÊ, eÁÕ£ÉñÀégÀ ºÁ¤ß G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É. £ÀAvÀgÀ “PÉÆAPÀtÂà ¸ÀªÀiÁeÁZÉ KPïZÁgÀ-¥ÀjμÀzÁZÉÆ AiÉÆÃUÀzÁ£À” ªÀÄí¼Éî® «ZÁgÁgÀ ¥Àj¸ÀAªÁzÀ ZÀ¯ÉèA. ¥Àj¸ÀAªÁzÁAvÀ PÉÆrAiÀiÁ®ZÉ ²æà §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ D¤Ã ²æêÀÄw GμÁ ¥ÉÊ, PÉÆaÑÃZÉ ²æà PÉ. PÉ. ¸ÀħæºÀätåA ºÁ¤ß ¸ÀºÀ¨sÁUÀ WɪÀÇ£À vÁAUÉ® «μÀAiÀÄ

ªÀiÁAqÀAiÀįÉ. qÁ|| GzÀAiÀÄ ¨ÉA¨Éæ ºÁ£ß ¥À j ¸À A ªÁzÁZÉ Czs À å PÀ ë eÁªÀÇ£À «ZÁgÀ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄ PɯÉè. zÉÆ£À¥ÁgÁ “PÉÆAPÀtÂà zÀgÀ«Ã AiÀ Ä ÄªÀ ¥À æ w ¨s Á D£Ã CT® ¨sÁgÀwÃAiÀÄ PÉÆAPÀt ¥ÀjμÀzÁ zÁPÀÆ£À vÁAZÉ ªÀiÁUÀuÉ” «μÀ A iÀ i ÁgÀ PÉ Ã gÀ ¼ À , PÀ £ ÁðlPÀ , UÉÆAAiÀÄ ºÉà gÁeÁåZÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ 15 ¯ÉÆÃPÀ AiÀÄĪÀ ¥ÀæÀw¤¢ü ºÁ¤ß vÁAUÉ® «ZÁgÀ ªÀiÁAqÀAiÀįÉ. ºÉà ¥Àj¸ÀAªÁzÀ PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀZÉ G¥À£Áå¸ÀPÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÁªÀÄvÀ ºÁ¤ß ZÀ®AiÀįÉA. ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸À Ä ªÁ¼É à AvÀ AiÀ Ä Ä. «. ±É u É Ê , ¨É¼ÀUÁA ºÁ£ß G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É D£Ã PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i Á §zÀ Ý ® vÁAUÉ® C©ü¥ÁæAiÀÄ ¸ÁAUÀ¯ÉA. CzsÀåPÀë qÁ| J£ï ±ÁAvÁgÁªÀÄ ºÁ£ß ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¨sÁμÀt PɯÉè. eÉÊ PÉÆAPÀtÂà PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀZÉ CzsÀåPÀë AiÀÄÄ. J¸ï. ±ÉuÉÊ ºÁ£ß ¸ÀPÀÌqÁAPÀ

zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀA¥ÀAiÀįÉA. ªÀÄzÁ®¸ï qÀAiÀiÁ¸ï ºÁ¤ß PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁZÉ ¤ªÀðºÀt PɯÉè. ¥ÀjμÀzÁAvÀ PÉÆAPÀtÂà vÀgÀ£ÁmÉÃAPÀ PÀ¸Àì® eÁªÀPÁ ªÀÄít «ZÁgÀ UÉÆÃ¶× ZÀ¯Éè. G¥À£Áå¸ÀPÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÁªÀÄvÁ£À ªÀÄÄSÉî¥Àt WÉwÛ¯É. ªÉâPÉÃgÀ ¥ÀjμÀzÁZÉÆ CzsÀåPÀë ±ÁAvÁgÁªÀÄ D¤Ã PÁAiÀiÁðzsÀåPÀë UÉÆÃPÀÄ®zÁ¸À ¥À æ ¨ s À Ä ºÁ¤ß G¥À ¹ ÜvÀ D²ê ¯ É . UÉÆAAiÀÄ, PÉÃgÀ¼À D£Ã PÀ £ ÁðlPÁZÉ ¸À Ä ªÀ i ÁgÀ Ä 15 vÀ g À £ ÁmÉ ¤ vÁAvÀ Ä ªÁAmÉ Æ WÉ v À Û ¯ É Æ . vÀ A AiÀ Ä vÀ g À £ ÁmÉ Ã £À ªÀÄAqÁªÀ¼À PɯÉè¯É PÉ®ªÀÅ «μÀAiÀÄ ºÁAUÁ ¸ÀPÀÌ® ¢¯Áè. gÁPÉñÀ PÁªÀÄvÀ gÀAUÀ ªÀÄAZÀ ¯ÁUÀÆ£À ¥ÀjμÀzÁ£À PÁªÀÄ PÀgÀÆAPÀ eÁAiÀÄ ªÀÄí¼Éî® «μÀAiÀiÁPÀ UÉÆÃPÀÄ®zÁ¸À ¥Àæ¨sÀÄ ºÁ¤ß ¥ÀjμÀzï ¸ÀPÀÌqÀ gÁeÁåAvÀ

ºÉƸÀzÄÀ UÀð ²æà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼Á vÀg¥ À ÃÉs £À ‘«zÁå eÉÆåÃw’ AiÉÆÃd£Á : «zÁå¨sÁå¸ÁPÀ zs£ À ¸ À º À ÁAiÀÄ

²æà ªÀÄAUÀ¯Áàr £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÉÊ£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À «vÀgÀt PɯÉèA.

PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ: ºÉƸÀzÀÄUÀð ²æà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼ÁZÉ ‘«zÁå eÉÆåÃw’ AiÉÆÃd£É ¥ÀPæ ÁgÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ zÀħ𮠫¨sÁUÁZÉ ZÉgq À ÄÀ ªÁAPÀ KPÀ ªÀg¸ À ÁZÉ DyðPÀ CMYK

¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼ÁZÉ CzsåÀ PëÀ ©. ªÀ¸AÀ vÀ ±ÉuÊÉ ® CzsåÀ PvëÀ ÃÉ gÀ ZÀ¯¯ èÉ É ¸ÀªÀiÁªÉñÁAvÀ ²æà ªÀÄAUÀ¯Áàr £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÉÊ£À «vÀgÀt PɯÉè. DªÀÄUÉ® ¸ÀªÀiÁeÁZÉ

§gÉÃ¥ÀuÁAPÀ ²PÀt ë CvÀåAvÀ CªÀ±åÀ D¸À.ì RAZÉÃAiÀÄ ZÉgq À ÁPÀ DyðPÀ C¨sÁªÁ£À ²PÀÆÌPÀ eÁAiÀÄ£ÁwÛ® eÁªÀZÁPÀ £ÀdÓ. ¸ÉêÁªÀÄAqÀ¼ÁZÉ C¸À ì ¯ É ±Áè W À ¤ ÃAiÀ Ä PÁªÀ i ÁPÀ ¸ÀªÄÀ eÁAvÀÆ¯É ¥Áæ¥ÛÀ d£ÁAUÉ® ¸ÀºÁAiÀÄ ªÉļÀÆ£À ZÉgÀqÀĪÁ¤ ªÉļɮ î ¸ÀºÁAiÀiÁZÉ ¸ÀzÄÀ ¥ÀAiÉÆÃUÀ PÀgÀÆ£À, ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÁªÀÇ£À ZÁAUÀ ¸À¢z é åÉ ¥ÁªÀÇ£À ¸ÀªiÀ ÁeÁPÀ IÄt ªÁ¥Á¸À PÀgÀPÁ. ¸ÀzÀÄÎt ªÁqÉÆÃØ £À WɪÇÀ £À D£ÀÄ-DªÀiÁäP,À ¸ÀªÀiÁeÁPÀ, zÉñÁPÀ ªÀÄAiÀiÁðzÀ ¢ªÀÇ£À GvÀª Û ÄÀ £ÁUÀjPÀ eÁªÀPÁ ªÀÄt í G¥ÀzÃÉ ±À ¢¯ÉÆ.è ²æà ®Qëöäà ªÉ A PÀ m É Ã ±À zÉ Ã ªÀ ¼ ÁZÉ Æ læ ¹ Ö ²æÃzsg À À PÁªÀÄvÀ, ²æà JA. PÀªÄÀ ¯ÁPÀë ±É u É Ê ºÁ¤ß ¨s Á μÀ t PÉ ¯ É è . qÁ| ºÉZï. gÀªÄÉ Ã±À PÁªÀÄvÀ D¤Ã

vÁAUÉ® ¨sÁAªÀAqÁ¤ vÁAUÉ® ¨Á¥ÀÄà¸À ¢. ¸ÀÄAzÀgÀ G¥ÉÃAzÀæ PÁªÀ Ä vÀ D¤Ã DªÀ ¸ À Ä UËj ¸ÀÄAzÀgÀ PÁªÀÄvÀ ºÁAUÉ® ¸Àägu À ÃÉ PÀ ¸ÉêÁªÀÄAqÀ¼ÁZÉ ‘«zÁå eÉÆåÃw’ AiÉÆÃd£ÉÃPÀ C£ÀÄzÁ£À ¢¯Éè¯ÁåPÀ D¤Ã ²æà ªÀÄAUÀ¯Áàr £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÉÊ£À ¢¯Éè® ¸ÀºÁAiÀiÁPÀ CzsÀåPÀë ©. ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉuÉÊ£À zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯A É .

PÁªÀÄ PÀgÀÆ£À D¸Àì. PÉÆAPÀtÂà ¯ÉÆÃPÀªÉÃzÀ, ¸ÀA¸ÀÌøw ªÁqÉÆØãÀ ªÀgÉƪÀZÁPÀ ¥ÀjμÀzÁ£À ¸Á¨ÁgÀ AiÉÆÃd£Á WÁ¯Áè ªÀÄí¼Éî. ¸ÀAfvï ¥ÉÊ, vÉÆÃqÁgÀ PÉÆAPÀtÂà ¸ÀA¸ÀÌøw ªÀgÉƪÀPÁ, PÉÆAPÀt D¹ävÁAiÀÄ gÁPÀÆPÁ. vÀgÀ£ÁmÉ ¯ÉÆÃPÀ ‘ªÀiÁ¯ï’ D¤Ã ‘DzsÀĤPÀ’ aAvÀ¥ÁAvÀ C¹ävÁAiÀiï «¸ÉÆgÀÄ£ÁPÁÌAa ªÀÄít ªÀiÁAqÁªÀ¼À PɯÉè. C©üfvï ±ÀªÀiÁð ¥ÀgÀμÀzÉãÀ vÁAUÉ® KPÀ ±ÁSÁ PÉÆrAiÀiÁ¯ÁAvÀ ¸ÁÜ¥À£À PÀgÀPÁ. vÀ g À £ ÁmÉ ¯É Æ ÃPÁAPÀ ªÀ Ä ÄSÁgÀ ¥ÀjμÀzÁ ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀÆ£À PÁªÀÄ PÀ g À Æ APÀ eÁvÁÛ . vÉ Ã ±ÁSÁ ¥À j μÀ z ï D£Ã vÉ Ã UÁAªÀ Z É vÀ g À £ ÁmÉ ¸ÁAUÁvÀ ¸À A §Azs À ªÉļÁîgÀ PÉÆAPÀtÂà GdªÁqÁPÀ ºÁqÀÆPÀ ¸ÁzsÀå eÁvÀÛ¯É ªÀÄítÆ£À C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀiÁAqÀAiÀįÉ. ªÁªÀÄ£ÀÀ ±ÀªÀiÁð ºÁ¤ß vÀ g À £ ÁmÉ ¤ ¸À A WÀ l £À PÀ g À Æ APÀ ªÀ Ä ÄSÁgÀ AiÉ Ä ªÀ P Á ªÀ Ä í t Æ£À PÉ £ À g Á PÁ¯É à eÁZÉ ‘PÉ Æ APÀ t  «zÁåyð ¨s Á μÁ’ ªÀÄAqÀ¼À ºÁeÉ GzÁºÀgÀt ¢¯Éè. ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÁ¤ß PÉÆAPÀt ‘KPÀ ¨sÁ¸À, KPÀ °¦’ ºÁqÀÆAPÀ ¥ÀjμÀzÉãÀ PÀ¸Àì¯É PÁªÀ Ä PÉ ¯ É è ® D¸Á ªÀ Ä í t Æ£À PÉ Æ APÀ t  ¨s Á μÁ UÉ Æ AzÉ Æ ¼À UÉ Æ AAiÀ Ä PÁgÀ D¤Ã PÉ Æ aÑ P ÁgÀ ¨É Æ Ã° GzÁºÀ g À t ¢ªÀ Ç £À PÀ £ ÁðlPÀ ¯É Æ ÃPÁAPÀ ¨É Æ Ã° ªÀ¼ÀPÀ£Á ªÀÄítÆ£À ¸ÁAUÀ¯É. ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀÄ KPÀ °¦, KPÀ ¨sÁ¸À £Á D²ê® ¤«ÄvÀÛ ¸Á»vÀå gÀZÀ£ÉÃAvÀ vÀgÀ£ÁmÉà ªÀiÁPÀ² (G¯ÉÆèªÀ¥À) ¯ÉÆÃPÀ ¸ÁAUÀvÀ ªÉÄüÀPÁ. UÉÆAAiÀÄPÁgÁ® G¯ÉÆèªÀ¥ÁAvÀ ¥ÀÆZÀÄðVøï D¤Ã ªÀÄgÁp D¸Áì ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀÄ vÁAUÉ® ¥ÀæPÁgÀ PÀ £ ÁðlPÀ ¯É Æ ÃPÁ® ¨É Æ Ã° (G¯É Æ è ª À ¥ À ) 16 ±À v À ª À i Á£ÁZÉ G¯ÉÆèªÀ¥ÁPÀ §gÁ§gÀ eÁªÀÇ£À D¸Àì ªÀÄítÆ£À vÁAUÉ® C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÁAlÆ£À WÉ v À ¯ É . ¨É Æ Ã° (G¯É Æ è ª À ¥ À ) CxÀ ð PÀ g À Æ £À WɪÀZÁPÀ ¸ÁAUÁvÀ ªÉļÀZÉ UÀgÀd D¸Àì ªÀÄít vÁ¤ß GzÁºÀgÀt ¢¯Éè. vÁ¤ß PÀ £ ÁðlPÁZÉ PÉ Æ APÀ t  £ÁlPÀ UÉÆAAiÀiÁAvÀ SɼÉÊvÁ£Á vÀAZÉ ¯ÉÆÃPÀ ¸ÀÄgÀªÉà ¢Ã¸À ªÀĸÀÛ ºÁ¸À¯É. ªÀÄÄSÁgÀ vÁ¤ß ¸ÀªÀÄ ¸À ª À Ä dÆ£À WÉ v À ¯ É ªÀ Ä í t Æ£À ¸ÁAUÀ¯ÉA.


CMYK

4

July 1-15, 2010

¸ÉêÁ ¨sÁgÀwZÉ ‘gÉÆêÀÄ£ï D¤Ã PÁåxÉj£ï’ CAzsÀ ±Á¼À PÉÆrAiÀiÁ¯ÁAvÀ GUÀvÁªÀt eÁ¯Éè ¥ÀAiÀįÉA ¥Á£Á zÁPÀÆ£À

zÀQët PÀ£ßÀ qÀ f¯ÉèÃPÀ KPÀ CAzsÀ ±Á¼À eÁAiÀĪÉà ? ªÀÄít KPÀ ¥À± æ Æ É ß G§d¯ÁågÀ vÁeÉ GvÀÛgÀ ‘ªÉÊ’ ªÀÄt í Æ£À eÁªÀÇ£À D¸À.ì EvÀ¯É ¢Ã¸À zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁUÁZÉ CAzsÀ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ²PÀZÉ ¨sÁjà vÁæ¸À eÁªÀÇ£À D²ê¯É. CAzsÀ ±Á¼À D¸À¯ÁågÀ ¸ÀÄzÁÝ vÉà ªÀĸÀÛ zÀÆgÀ D²ê® zÁPÀÆ£À vÁAPÁ vÀAAiÀÄ ªÀZÀÆÑ£À ²PÀZÁPÀ D¤Ã vÁAUÉ® DªÀ ¸ À Ä -¨Á¥À Æ à ¸ ÁPÀ vÀ A AiÀ Ä vÁAPÁ ¥ÁAªÉÇZÁPÀ ¨sÁjà PÀμÖÀ eÁvÀÛ D²ê¯.É DvÀÛ ºÁAUÁZÀ ‘CAzsÀ ±Á¼À’ GUÀvÁªÀt eÁ¯É® è ¤«ÄvÀÛ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèÃZÉ D¸À¥Á¸ÀZÉ d£ÁAPÀ ªÀĸÀÛ C£ÀÄPÀÆ® eÁvÁÛ. CAzsÀ ±Á¼À ºÁeÉ ¸ÀégÆ À ¥À PÀ¸ìÀ¯?É ºÉ à ±Á¼À ªÀ g À ¯ É Ã ® ±Á¼É à (¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉgÀqÀĪÁ£À ²PÀZÉ) ¥À²Ã «íAUÀqÀ eÁªÀÇ£À D¸Àì. ¥sÀÄPÀl gÁ§ZÉ ªÀåªÀ¸ÁÜ, SÁteɪÀt, AiÀÄÆ£¥sÁªÀÄð, ZÉgÀqÀĪÁAPÀ eÁAiÀÄ eÁ¯Éè® ¸Á§Æ£À, lÆvï ¥ÉøïÖ, DAUÀ ¸ É Æ C¸À ì ¯ É £vÁåAvÀ G¥À A iÉ Æ ÃUÀ PÀ g À Z É ªÀ ¸ À Ä Û ¥ÀÆgÁ¬Äà CAzsÁAPÀ ¥sÀÄPÀl ¢vÁÛvÀ. ¥Àw æ à ZÉgÀqÁ® CUÀvÀå

¥À Æ gÉ Ê ¹vÁvÀ . ºÉ à ±Á¼É à AvÀ ªÀg¯ À ® É ±Á¼ÉÃAvÀ ²PÉÆÌÃZÉ vÀ¸¯ ìÀ É ¥ÀoÀå-¥ÀĸÀÛPÀ ²PÀAiÀÄvÁvÀ. vÁeÉ MlÄÖ PÀA¥ÀÆålgï ²PÀt ë ¬Äà ºÁå ±Á¼ÉÃAvÀ ¢vÁÛvÀ. PÀA¥ÀÆålgï ¹ÌçÃ£ï ªÁdÆÓZÉ/ G¯ÉÆèªÀZÉ ¸Á¥sª ÖÀ ÃÉ gÀ¬Äà vÁAPÁ ²PÀAiÀÄvÁvÀ. vÉà £ÀAvÁ ºÁå ¸ÀÆ̯ÁAvÀ ¸Àv é A À vÀæ

«zÁåyð® ¥ÉÆÃμÀPÁ¤ eÁAiÀÄ eÁ®AiÀ i ÁgÀ RÄzÀ Ý eÁªÀ Ç £À KPÀAiÀiï ¥sÉÆãÁgÀ ¸ÀÆ̯ÁZÉ C¢üPÁjAPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÀAiÉÄÃvÀ. KPÀ PÁè¸Á zÁPÀÆ£À ¸ÁvÁÛ PÁè¸À vÁAAiÀÄ ¨ÉæöÊ¯ï °¦gÀ ²PÉÆ̪ÀZÉ ºÉà ¸ÀÆ̯ÁZÉ zsÉåÃAiÀÄ eÁªÀÇ£À D¸Àì. PÀ£ÀßqÀ, EAVèμï, »A¢,

eÁªÀÇ£À fêÀ£À PÀgZ À É jÃw, PÁæ¥ïs Ö ªÀPïð ²PÀAiÀÄvÁvÀ. vÉà £ÀAvÁ Qæ P É Ã mï, ZÉ ¸ ï D¢ SÉ Ã ¼À SɼAÀ iÀÄvÁvÀ. «zÁåyð® DªÀ¸ÄÀ ¨Á¥ÀÆà¸À AiÀiÁ vÁAUÉ® ¥ÉÆÃμÀPÁAUÉ® C£ÀĪÀÄw WɪÇÀ £À vÁAPÁ eÁAiÀÄ eÁ¯É® è ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ G¥ÀZÁgÀ¬Äà PÀgÀvÁvÀ.

«eÁÕ£À, UÀtÂvÀ, ¸ÀªÀiÁd ±Á¸ÀÛç, zÉÊ»PÀ ²PÀët, £ÉÊwPÀ ²PÀët ºÉà ¥À Æ gÁAiÀ Ä ºÉ à ¸À Æ Ì¯ÁAvÀ ²PÀAiÀÄvÁvÀ. ºÉà ¸ÀÆ̯ÁAvÀ ¸ÁvÁÛ PÁè¸ï ²QÌ® £ÀAvÀgÀ vÉà «zÁåyðPÀ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÁZÉ ¸ÀªÀð ²PÀët D©ü A iÀ i Á£Á ¥À æ P ÁgÀ DlªÉ PÁè¸ÁAvÀ Drä±£ À ï PÀgÆ À £À WɪÇÀ £À

vÁAPÁ «±ÉÃμÀ vÀgÀ¨ÉÃw D²ê® ²PÀëPÁAUÉ® PÀqÀZÁ£À PË£Éì°AUï D£Ã vÁAUÉ® ¨s« À μÀå gÀƦ¸ÀÆ£À WɪZ À ÁPÀ vÀg¨ À ÃÉ w ¢vÁÛv.À UÀÄj : ºÉà ±Á¼ÉÃZÉ GzÉÝñÀ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ, CAzsÀ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ¥À Æ gÁ jÃwÃZÉ Ã ¬Äà ²PÀ ë t ¢ªÀÇ£À vÁ¤ß RAZÉ jÃwÃgÀ ¸ÀÄzÁÝ ªÀiÁPÀ² ¥Àq£ À Á vÀ² PÀgÆ À £À vÁ£ß vÁAUÉ® ¸ÀéAvÀ ¥ÁAiÀiÁågÀ gÁ§Æâ£À (¸ÀévÀAvÀæ fêÀ£À PÀgÀZÉ vÀ²ê eÁªÀÇ£À) DªÀÄUɯÁ ªÀÄítPÉ fêÀ£À PÀgÀPÁ ªÀÄítZÉ GzÉÝñÀ eÁªÀÇ£À D¸À.ì vÁAPÁ¬Äà ¥ÀÆgÁ jÃwÃZÉìÄà CªÀPÁ±À ¢ªÀÇ£À gÁμÀÖç ¨ÁAzÀÆZÉ PÁªÀiÁAvÀ vÁ¤ßìÄà ªÁAmÉÆ WɪÀZÉ vÀ²ê PÀgÀZÉ ºÉà ±Á¼ÉÃZÉ GzÉÝñÀ. vÀÄ«Ää PÀ¸ìÀ® PÀgPÀ Á ? : ¥ÀAiÀįÉÃZÉ - CAzsÀ ZÉgÀqÀÄAªÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ f¯ÉèÃZÉ D¸À ¥Á¸À RAAiÀÄ D¸À¯ÁågÀ ¸ÀÄzÁÝ vÁAUÉ® ¥Á®PÁAPÀ ºÉà ¸ÀÆ̯ÁZÉ §zÀÝ® ªÀiÁ»w ¢ªÀÇ£À ºÉà ¸ÀÆ̯ÁPÀ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ¥Àª æ ÉñÀ PÀgÀZÉ vÀ²ê PÀ g Á. zÉ Æ ¤ßÃZÉ – CAzs À ZÉgÀqÀĪÁ® SÁwÃgÀ ºÉà ±Á¼À ZÀ¯ÉƪÀZÁPÀ vÀĪÀÄUÉ® PÀqÀZÁ£À PÁAAiÀÄ ¥ÀÄt ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgÆ À APÀ

eÁvÀÛ eÁ®AiÀiÁgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgÁ. C)±Á¼ÉÃPÀ qÉÆ£ÉñÀ£ï ¢ªÀÇ£À zÀÄqÀªÁ ¸ÀºÁAiÀÄ D)±Á¼ÉÃPÀ eÁAiÀÄ eÁ¯É® è G¥ÀPg À t À ªÉÄÃd, RÄað, PÀA¥ÀÆålgï, ¨ÉæöÊ¯ï ¥ÀĸÀÛPÀ D¤Ã ¸ÀÆÌ® ¸ÁªÀÄVæÃZÉ ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgÀAiÉÄÃvÀ E)KPÀ ZÉgq À Á® ¸ÀA¥ÀÆtð dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¸ÀÆ£À WɪÀAiÉÄÃvÀ F) ¥ÀÄgÀ¸Æ É vÀÛ D²ê® ªÉüÁgÀ ±Á¼ÉÃPÀ AiÉĪÀÇ£À ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgÀAiÉÄÃvÀ. vÀĪÀÄPÁ D¤ÃPÀ¬Äà ZÀqÀ ªÀiÁ»w eÁªÀPÁ eÁ®AiÀiÁgÀ qÁ| AiÀÄÄ. «. ±ÉuÊÉ ºÁAPÁ 09845047785 ºÁå £ÀA§gÁPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgA À iÉÄÃvÀ. AiÀiÁ ±Á¼ÉÃZÉ ¥sÆ É Ã£ï £ÀA§gï 0824-2458552 ºÁPÁÌ AiÀ i Á PÁå°¸À Ö ¸ ï r¸É Æ ÃeÁ 09945421892 ºÁAPÁ ¸ÀA¥ÀPð À PÀgA À iÉÃvÀ. ±Á¼ÉÃZÉ ¥ÀvÆ É Û : ‘ZÉÃvÀ£Á ZÉʯïØ qɪ® É ¥ÀªÄÉ Amï ¸ÉAlgï’ 3¤ß PÁæ¸ï, PÉÆÃmÉPÀt gÀ¸ÉÆÛ, PÁ¦PÁÌqï, ©eÉ Ê ¥É Æ Ã¸ïÖ , ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ – 575004 ¥sÉÆãï : 0824-2458552

¦ü¥Ás dUÁZÉ ¥ÁAiÀiÁåA ZÉAqÁ ¥ÀAzÀå (2010)AvÀ ¸Éàãï vÀAqÁ£À ºÁ¯ÉAqï (qÀZï) ºÁAPÁ ºÀgAÀ iÀįÉA.

DμÁqsÀ ªÀiÁ¸À

DAiÀįÉÆ ªÀiÁ¸ÀÄ DμÁqÀÄ ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉÆè ¨ÁAiÀÄ®ªÀÄ£À±ÁAPÀ zsÀqÀzsÀqÀÄ | ¥ÀgÀ¨Éà ªÀiÁPÀ²Ã ¥ÀgÀ¨É JvÁÛvÀ WÀgÀ ¨sÀgÀ UÀqÀ©r PÁªÀiÁa ||

eÉÆúɣÀì§UÀð: §wÛøÀ zÉñÁZÉ §wÛ Ã ¸À ¥ÁAAiÀ Ä ZÉ A qÁ SÉ Ã ¼Á nÃA zÀQët D¦üæPÁAvÀ dÆ£ï zsÀgÀÆ£À gÀhÄAqÉÆ GgÀÆ£À PÀqÉà ¸ÀÄvÁéZÉ ªÀiÁgÁªÀiÁjPÀ gÁ©â® D¸ÀvÁ£Á vÁAvÀÄ ZÉÆëøÀ (24) UÀ Ä A¥ÁZÉ ªÀ i ÁgÀ SÁªÀ Ç £À ¨sÁAiÀÄgÀ ¥À¼Éî. vÁå ¥ÉÊQ AiÀÄÄgÉÆÃ¥ÁZÉ ªÀĺÁgÀy EAUÉèAqï, ¥sÁæ£ïì, El°, Væøï, ¥ÉÆÃZÀÄðUÀ¯ï, zÀQët CªÉÄÃjPÁZÉ a°, ºÉÆAqÀÄågÁ¸ï, ªÉÄQìPÉÆÃ, ¨s À Æ RAqÁZÉ C¯ïfÃjAiÀ i Á, CMYK

PɪÀÄgÀÆ£ï, LªÀj PÉÆøïÖ, zÀQët D¦ü æ P Á, £É Ê fÃjAiÀ i Á (D¦ü æ P Á) D¸É Ö ç ðAiÀ i Á, £À Æ åf¯ÁåAqï, d¥Á£ï, GvÀÛgÀ / zÀQët PÉÆÃjAiÀiÁ C¸Àì® zÉñÁZÉ vÀAqÀA G¸À ì ¼ É î . PÀ q É Ã Dl ¥À A zÁåAvÀ D¦üPæ ÁZÉ KPÀªiÀ ÁvÀæ WÁ£Á (UÉÆïïì PÉ Æ Ã¸ï) zÀ Q ë t CªÉ Ä ÃjPÁZÉ ¨Éæjhįï, CeÉðAnãÁ GgÀÄUÉéöÊ D£Ã ¥ÀgÁUÁéAiÀiï vÀ²Ã AiÀÄÄgÉÆÃ¥ÁZÉ dªÀÄð£, ºÁ¯ÉAqï, ¸ÉàÃ£ï ºÉà ªÀgÀ¯É. D¤ß ªÉÊgÀ ªÀvÀÛ£Á zÀQët CªÉÄÃgÀPÁZÉ

¥sÀPÀvÀ GgÀÄUÉéöÊ D¤Ã AiÀÄÄgÉÆÃ¥ÁZÉ ¸Éàãï, dªÀÄð¤ D¤Ã ºÁ¯É A qï nêÀ i ï SÉ ¼ É î . DSÉÃjPÀ ¸Éàãï D¤Ã ºÁ¯ÉAqï ¥sÉÊ£À¯ÁPÀ ¥ÁAªÀ¯É. dªÀÄð¤Ã£À GgÀÄUÉéöÊPÀ ºÁgÉÆãÀ w¸ÀgÉ ¸ÁÜ£À WÉvÀ¯ÉA. ¸ÉàãÁ£À DAiÀÄvÁgÁ gÁwÛ (dįÉÊ 11)PÀ 90 «Ä¤ÃmÁ SÉüÀÄ, vÁeÉ ¨sÁAiÀÄgÀ D¤Ã zsÁ «Ä¤mÁAvÀ wä ¨ÁQ D¸ÀvÁ£Á E¤AiÉĸÁÛ ºÁUÉ® “¨sÁAUÀgÁ” UÉÆî ªÀiÁgÀÆ£À 1-0 CAvÀgÁgÀ ¨sÁAUÀgÁ PÀ¥ï fPÀ¯ÉA.

±ÀAiÀĤ KPÁzÀ²PÀ ªÀÄítvÁvÀ ©üêÀÄ¥Á¸ÀÄ £ÀAvÀgÀ ¥Áæ g ÀA¨sÀ eÁvÁÛ ¸ÁéªÀiÁå¯ÉÆ ZÁvÀĪÀiÁð¸ÀÄ | ªÀiÁVÎgÀ AiÉÄvÁÛ ªÀ¸ÀAvÁZÉÆ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀÄ UÁAUÀ ¨sg À À ªÉÆUÀgÁ ¥ÀįÁè ªÁ¸ÀÄ ±ÀÄPÁægÁ DAiÀÄvÁgÁ ZÀÆr¥ÀÆeÁ zÉêÀ¼ÁAvÀ ZÀ®vÁ ¥sÄÀ ¯Áè ¥ÀÆeÁ| ¥ÀgÀ¨É ¢Ã¸À UÉÆqÀ±É SÁªÀa ªÀÄeÁ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ªÉļÀvÁ ±Á¼ÉÃPÀ gÀeÁ ||

£ÁUÀgÀ ¥ÀAZÀ«Ä, ¸ÀÄvÁÛ ¥ÀÄ£ÀߪÀ PÀÈμÁÚμÀÖ«Ä, vÀ¬Ä, ZÀªÀw | GAqÉÆ, ZÀPÀÄÌ°, D¥ÉÆà, ¥ÀAZÀÌzÁ¬Ä £ÉÆæPÀ PÀgÀÆPÀ D¸Àì vÉgÉ¥Á£Áß D¼Àéw || ªÀiÁ¯ÁAPÀ ªÉÆí® ZÀ¼Áî ªÀÄ£À±Á® gÉÆÃUÀ eÉƼÁî | ¥ÀgÀ¨Éà ªÉüÁgÀ fêÁAvÀ vÀ¼ª À ÄÀ ¼À PÀ¸ìÀ® SÁªÀZ,É PÀ¸ìÀ® ¸ÉÆqÀZÉ ªÀÄí¼Éî® UÉÆüÀÄ|| PÉÆÃt PÀ¸Àì® ªÀÄí¼Áîöåj RAZÉìÄà gÁ§â£Á | gÁvÀ eÁvÁÛ, ¥Á¯ÉèA eÁvÁÛ ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁÛ DªÀÄUÉ® ¢£ÀZj À || §gÀAiÀÄ¯É : ªÀÄgÉƽ ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ


CMYK

5

July 1-15, 2010

¨ÉAUÀ¼Æ À gÁAvÀ «£ÀÆvÀ£À ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAzsÁå

¥ÀAiÀÄ¯É ¥Á£Á zÁPÀÆ£À

«Ä¯Á¥À zÁPÀAiÀįÉA. vÁeÉ G¥ÀgÁAvÀ SÁåvÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ ±ÀAPÀgÀ ±Áå£À¨sÁUÀ,

ºÁªÉÆð¤AiÀÄA ªÁzÀPÀ ¸ÀÄ¢üÃgÀ £ÁAiÀÄPÀ, ¹vÁgÀ ªÁzÀPÀ ±ÀÄÈw PÁªÀÄvÀ, ¥ÀRªÁeÁgÀ gÁWÀªÃÉ AzÀæ ªÀįÁèöå jzÀAgÀ ¥ÀzäÀ£Á¨sÀ PÁªÀÄvÀ D¤Ã ¸À Ä gÉ Ã ±À ¥À r AiÀ i ÁgÀ , ¥s À Æ è m ÁgÀ ªÀ i Á¸À Ö g ï ¸À A fÃvÀ £ÁAiÀ Ä PÀ , ªÀ i ÁåAqÉ Æ °£ÁßgÀ ªÀiÁ¸ÀÖgï C«ÄvÀ £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã

¥ÀÄvÀÆÛgÀ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPÀ, PÀÄ| ªÀÄAUÀ¼Á f. gÁªï D¤Ã PÀÄ| ±ÁAvÉÃj PÁªÀÄvÁ£À ¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÁZÉ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÁAiÀįÉA. vÁå £À A vÀ g À ZÀ ¯ É è ® “gÁUÀ ªÀiÁ°PÁ” »AzÀƸÁܤ ±Á¹ÛçÃAiÀÄ ªÀiÁí®UÀqÉ vÀ§¯Á ªÁzÀPÀ n. gÀAUÀ æ ãÀ r. gÁªï, ¸ÀvåÀ «dAiÀÄ d Ä U À ¯ ï § A ¢ « ¨ s Á U Á A v À ¥ÉÊ, ¥À« À ï D¤Ã ¢£ÉñÀ ±ÉuÊÉ £À ¸ÁAUÀvÀ ²æà «£ÁAiÀÄPÀ ¥Àæ¨sÀÄ D¤Ã QgÀt ¨sm PÁªÀÄvÁ£À ‘gÁUÀªÀįÁgï’ ºÁeÉ ªÉļÀÆ£À KPÀ «£ÀÆvÀ£À ±ÉÊ°AvÀ «íAUÀ «íAUÀqÀ ¥ÀPæ ÁgÀ «¸ÁÛgÁ£À U Ë q À ¸ Á g À ¸ À é v À ¸ À ª À i Á d ¸À A VÃvÀ ªÀ i ÁVA ªÀ Ä ÄSÁgÀ §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr ºÁeÉ CzsÀåPÀë ºÉZï. zÀªÀgÀ¯ÉA. ºÉà eÁvÀÛgÀ SÁåvÀ ¢£ÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ ºÁ¤ß ‘¸ÁA¸ÀÌøwPÀ vÀ§¯Á ªÁzÀPÀ NAPÁgÀ£ÁxÀ ¸ÀAzsÁå’ ºÁeÉÓ GzÉÝñÀ ¸À¨sÉà À ¯ À Æ É . ªÀiÁQëZÉ «Ã¸À UÀįÁér¯É ªÀÄÄSÉî¥ÀuÁgÀ SÁåvÀ ªÀÄÄSÁgÀ zÀªg DªÀÄUÉ® ªÉÆÃUÁZÉ ªÁZÀPÁAPÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÁ¯ÉÆ £ÀªÄÀ ¸ÁÌg,À

ªÀ g À ¸ À zÁPÀ Æ £À ¸À ª À i ÁeÁ£À «zÁ夢ü ªÀiÁAqÉÆãÀ ºÁ¼Áî. ¥ÁAZÀ ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À ºÁPÁÌ ZÁ®£Á ªÉļÁî ªÀÄít vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯A É . ¥Àx æ ª À ÄÀ PÀPÁë zÁPÀÆ£À rVæ vÁAAiÀÄ ²PÀvÀ¯ÉA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ ªÀ¸Àw PÀgÀÆ£À D¸ÀìZÉ f.J¸ï.©. ZÉgÀqÀĪÁAPÀ

¸ÀªÀiÁeÁZÉ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À Wɪ É ÇÀ £À ²QÌ¯É KPÀ «zÁåyð Dd ¥À Æ £ÁAvÀ KPÀ ¸Á¥s ï Ö ª É Ã gï PÀÀA¥À¤ÃAvÀ PÁªÀÄ PÀgÀÆ£À D¸Àì D¤Ã vÁuÉ vÁUÉ® ¨ÁAiÀįÉî ¸ÁAUÀvÀ AiÉĪÀÇ£À ºÁå PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁAvÀ ªÁAmÉ Æ WÉvÀÛ¯ÉÆ D¤Ã ºÁå «zÁå ¤¢üPÀ vÁUÉ® ºÀ«gÀ¨sÁUÀ ¢¯ÁèA ªÀÄít ¸ÀAWÀlPÁ£ ¸ÁAUÀ¯ÁA. SÁåvÀ GzÀå«Ä D¤Ã ªÀĺÁzÁ¤ qÁ| ¦. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ eÁªÀÇ£À D²ê¯ÉÆ. vÁuÉ ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ D²ê¯É zÀħð¼É ZÉ g À q À Ä ªÁAPÀ D«Ää ²PÀ ë u Á SÁwÃgÀ PÀ¸® ìÀ ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgÆ À APÀ eÁvÁÛ vÉà D«Ää PÀgÀPÁ ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯ÉA. vÁuÉ PÀ¯ÁPÁgÁAPÀ D¤Ã ¸ÀªÀiÁd ¨ÁAzsÀªÁ ¯ÁVÎ ªÀ i ÁUÀ À t  zÀ ª À g À ¯ É Q à “D«Ää DªÀÄUÉ® ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ JPÀmÁ¬Äà (MUÀÎlÄÖ) ªÁqÉƪ Ø PÀ Á. ¸ÁªÀiÁfPÀ «μÀAiÀiÁAvÀƬÄà D«Ää ªÀÄÄSÁgÀ¸ÀÆ£À AiÉĪÀPÁ D¤Ã D¸Àì¯ÉÆ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ ºÀgÀ ªÀgÀ¸À eÁªÀ P Á” ªÀ Ä í t ¸ÁAUÀ ¯ É A . ¸ÀAWÀlPÀ ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÁ£À

CMYK

ªÉ Ä UÉ Î ° zÉ Æ Ã¹Û t  ²Ã¯Á PÀÄ®PÀt𠠲ïÁ WÀgÀZÉ ¥É®Û¤ «ÄÃgÁ £ÁqÀPt À ð  vÁUÉ ° DªÀ ¬ Ä DªÉ Ä Î¯É ªÀiÁ®Qt ªÀÄ£ï ªÀiÁV® vÁtÛ PÀgÁÌ WÀgïPÁjt ±Áå£À¨ÁUï ZÀ¯ÉÊvÁ ºÉÆmÉ¯ï ¸À£Áä£ï xÉ Æ qÉ D¸À ì xÉ Ê A PÁªÀ Ä PÀgv À Á¯ÉA fëªÀiÁ£À vÉà PÁgÀuÁ£À eÁvÁ VgÁQ¯É CªÀªiÀ Á£À QvÉÛA DA¸ÀÄ gÀÄZÀPÀgÀ D¸ÀÛ dªÀt SÁt WÉÆÃªï ªÀiÁV¯ÉÆ ¨ÉÆqÁ£ï ºÀÄμÁgï RgÉÆà ¸ÀzÁ UÀqÀd ¦ªÀÅé£ÀÄ AiÉÄvÁ ¸ÉÆgÉÆ vÀªÀé½ eÁvÁÛ vÉÆà KPÀzÀA »ÃgÉÆ UÀÀrÃAiÀÄAvÀÄ ¤ªÀí¼ÁÛ vÉÆà eÁ¯ÉÆ fÃgÉÆà ¥ÉÆÃgï PÀgÁÛ §ÄjÎÃPï ¥ÁågÀÄ vÉà PÀgÁßvï ªÀrïÉåAPï PÁågÄÀ ºÀ¼ÀÄ ºÀ¼ÀÄ ªÁqÀÛ PÀzÀgÀÄ ¢ªÀ¸À UÉ¯É ¥ÉÆÃgï zsÁªÀÅ£ÀÄ ¥ÁgÀÄ ¸ÀÆ£ï D¬Äè WÀgÁPÀÄ ªÀiÁAiÀÄ ¥ÀqÀ°Ã zsÁgÁAPÀÄ ¨sÀjÃ¯ï ¥ÁæAiÀÄ ¥ÉÆgÁAPÀÄ ªÀAiÀÄ eÁ¯É ¥Á®PÁAPï

«zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¢ªÀZÉ SÁwÃgÀ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯Éè® ºÁå ¤¢ü zÁPÀÆ£À DvÀÛA EAf¤AiÀÄjAUï D¤Ã ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ²RZÉ ZÉ g À q À Ä ªÁAPÀ ¬ Äà «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÉļÀvÀ D¸À.ì ºÁå «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÉļÀÆAPÀ PÀÄlÄA¨ÉÃZÉ GvÀà£Àß ªÀgÀ¸ÁPÀ wãÀ ¯ÁSÁ ¥À ² à ZÀ q À D¸À Æ ì A PÀ £À d Ó .

¸ÁéUÀvÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. PÉ. G¥ÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã dAiÀĪÀAvÀ «. ¥ÉÊ ªÉâPÉÃgÀ D²ê¯.É ¸ÀÄ¢üÃgÀ ªÀįÁèöå£À zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ¨sÁgÀwà £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¥ÉÊ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À PɯÉè. ªÀ g À ¢ : ªÉ A PÀ m É Ã ±À £ÁAiÀ Ä PÀ , ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ

vÀĪÀÄUÉ® PÀ½vÁPÀ D²ê¯Áå ªÀÄítPÉ ªÀiÁQëZÉ CqÉظÀ ªÀg¸ À À zÁPÀÆ£À ‘PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ’ ¥ÀPæ l À eÁvÁÛ D¸Áì. UÁAªÀ ¥ÀgU À ÁAªÀa R§gÀ À £À §gÉƪÀPÁ D¤Ã ªÁdÆPÀ ªÀÄítZÉ GzÉÞñÁ£À ‘PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ’ vÀĪÀÄPÁ ªÉÄüÀPÁ, vÀÄ«Ää DªÀÄUÉ® ªÀiÁvÀÈ ¨sÁ¸À PÉÆAPÀtàªÁ¥ÀgÆ ¥ÀvPæÀ Z É À ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯Áè. RAZÉÃAiÀÄ ¥ÀwPæ Á ªÁqÀÆØPÁ eÁ¯ÁågÀ ªÁfÓv¯ À É ZÀqÀ eÁªÀPÁ. ºÁå £Àzg À £ É À vÀĪÀÄUÉ® PÉÆrAiÀiÁ® R§gÉPÀ À t £À«ÃPÀgt À eÁAiÀĤ eÁ¯ÁågÀ £À«Ã PÀgÁ vÀ²êAZÀ vÀĪÀÄUÉ® ¨sAÀ zÀÄ ¨sÁAzÀªÁAPÀ¬Äà vÀÄ«Ää ¸ÀºPÀ ÁgÀ ¢ªÀPÁ. vÀĪÀÄUÉ® ªÀUð ‘PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ’ ¥ÀwPæ Á ºÁqÉƪÀZÁPÀ GªÉÄÃzÀ ¢AiÀiÁå. PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀwPæ AÉ vÀ PÀ¸Æ É è¬Ä ¸ÀÄzsÁgÀ eÁªÀÇPÁ ªÀÄít eÁ¯ÁågÀ DªÀÄPÁ PÀ¼AÀ iÀiÁ. vÀĪÀÄPÁA RAZÉAiÀÄ «μÀAiÀiÁgÀ §gÉƪÀPÁ ªÀÄít ¢¸Àì¯ÁågÀ §gÉƪÀÇ£À zÁqÀÆ£À ¢AiÀiÁå. zÉêÀÅ §gÉA PÀgÆ É ,

ZÀÄlÄPÀÄ PÀ«vÁ

ªÀiÁ«£ÀPÄÀ ªÉð ªÉAPÀmÃÉ ±À ¨Á½UÁ

¥ÉÆÃgï ¥À¼À¯Áåj ¨ÉƼÉÆ PÀ¼Áß vÁUÉ¯É ªÀå¸À£Á ¥ÉƼÉÆ vÁA§qÉ GgÁÛ ¥ÉÆgÁ¯ÉÆ zÉƼÉÆ «ZÁgÀ PÀgÁ PÀ²êà ? ªÀå¸À£Á zÁ¼ÉÆ £ÀªÀgÉÆ ªÀiÁUÀvÁ £ÉÆÃlÄ PÁlÄ ªÀiÁ«Ä «ZÁgÁÛ ¨ÁAUÀæ gÉÃlÄ ¥ÀÆgÁ KPï eÁ¯Éà £ÀªÀgÉ¯É PÀÆlÄ PÀ£Áå ¦vÁæAPÀ ZÀÄPÁß ¦PÀ¯ÁlÄ ¥ÀÄAqÁ UÀÄAqÁ ZÁAUÀ zÉÆÃ¹Û UÀAqÁUÀÄArÃAvÀÄ ®PÀëöå eÁ¹Û zÉÆUÀÎAiÀÄ ªÉļÀÆ£À ¸ÀzÁ ªÀÄ¹Û ZÀqÀvÉ UÉ¯É vÁAUÉ¯É PÀÄ¹Û ²æà £ÁUÉñÀ DuÉéÃPÀgï, PÁgÀªÁgÀ


CMYK

6

July 1-15, 2010

“C©üªÈÀ ¢Þ”

- PÉÆAPÀt £ÁlPÀ gÀZ¦ À : ªÉAPÀmÃÉ ±À £ÁAiÀÄPÀ, «zÁåyð, PÉ£g À Á PÁ¯ÉÃd

¨sÁUÀ-1 [¸ÀPÁ½] ¸ÀPÀÌqÀ gÀÆPÀ ªÁmÉÖÃgÀ ¥À¼Éî gÀtgÀt ªÀvÀ UÁAªÁAvÀ ¨sÀgÀ¯É vÁ¤ßPÀ ¸ÀPÀÌqÁ£ ºÀƪÀÄ ¦¯Éè gÀUÀvÀ DlÆÖ£À ¸ÀPÀÌqÀ UɯÉè (UÀÄgÁeÉÆÓ gÀAUÁgÀ AiÉÄvÁÛ) ªÁmÉÖÃgÀ ªÀvÛ¯ À Æ É : EvÉÛ DdÓ Dd £ÀÄvÀ ªÀvÁÛ ? PÀ¸Àì® R§gÀ ? UÀÄgÀeÆ É Ó : PÀ¸Àì® ªÀÄít ¸ÁAUÀZÉÃgÉ ? ¥ÉÊgÀ «ÄUÉή £ÁvÀÄÛ DAiÀįɯÉÆ vÁPÁÌ gÀÆPÀ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ UÉÆvÀÛ£Á vÁPÁÌ ºÁAªÀ ¸Á£À D¸ÀvÁ£Á ºÉƬįÉÆ gÀÆPÀ zÁPÀAiÀįÉÆ. ªÁmÉÃgÀ ªÀvÛ¯ À Æ É : D¤Ã PÀ¸Àì¯É ? UÀÄgÀeÆ É Ó : D¤Ã PÀ¸Àì® ªÀ¶ðPÀgÉÃ? gÉÆÃqÀ gÉÆÃqÀ ªÀÄít gÀÆPÀ PÁvÀÛgÀvÁvÀ. ªÀÄÄSÁgÀ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ gÀÆPÁÌ ¥sÉÆmÉÆ zÁPÉÆ̪ÀPÁ eÁvÀÛ¯É. DvÀÛ ªÀvÀ ¥ÁªÀ¸À ¸ÀªÀÄä £Á. PÀ¸Àì®Qà zÉêÀÅ UÀw gÉÃ. vÉà ªÉAPÀlgÀªÄÀ uÁ£ÀZÀ ¥À¼Æ É PÁ. (UÀÄgÀeÁÓ® ¤UÀðªÀÄ£À) (PÁAmÁæPÀÖgï ZÀAzÀæ D¤Ã vÁUÉ® ZÉî ¨sÀgÀvÁ® DUÀªÀÄ£À) ZÀAzÀæ : ºÉÃAZÀ gÀ¸ÉÆÛ £ÀíAiÀÄgÉà ! ªÉÄUÉ® ®Qëöäà KPÀ PÁAQæÃmï WÁ¯ÁèöågÀ ªÉÄUÉ® ¨ÁåAPÁ JPËAmï PÁAQæÃmÁ wvÀ¯É UÀnÖ eÁvÁÛ. ¨sÀgÀvÀ : ªÉÊ zsÀ£ÀAiÀiÁ ªÉÊ . . . . . D«Ää vÀĪÀÄUÉïÉÃZÀ, DªÀÄPÁ¬Äà ¸Àé®à zÀAiÀÄ zÀªÀgÀPÁ (¨ÉÆÃqÀ R¦ðvÁ) ZÀAzÀæ : PÀ¸Àì®gÉÃ? vÀÆ PÉÆÃt . . . ? vÀÆ DªÀÄUɯÉÆ £ÉÊ. £ÉÊ vÀÆ ªÉÄUɯÉÆÃZÀ eÁ¯Áè £ÉʪÉÃ? ZÀAzÀæ : ¥À¼ÉA ºÁAUÁ zÁPÀÆ£À vÀAAiÀÄ vÁAAiÀÄ KPÀ ¥ÉmÁÖ UÁ¯ÁèöågÀ ªÁmÉÖÃgÀ D¸ÀìZÉ gÀÆPÁÌ gÀÄ¥ÉàöÊ ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀÄ ºÁAvÀƬÄà D¸Àì £ÉʪÉÃ? DªÀÄUÉ® ºÉÆÃqÀ ªÁAmÉÆ ! ¨sg À v À À : ªÉÊAiÀiï zsÀ£ÀAiÀiÁ ªÉÊAiÀÄ . . . . vÀÆ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ PÉÆÃt? ¨sÀgÀvÀ : (zÀÆgÀ ¤®PÀÆ£À) PÀ¸Àì® zsÀ£ÀAiÀiÁ ? vÀAAiÀÄ d£À ¨sÀgÀvÁ D¸ÁìvÀ. PÀ¸Àì® «μÀAiÀÄ ? CgÉà ºÉPÀÌqÉÃZÀ AiÉÄvÁÛ D¸ÁìvÀ.

ZÀAzÀæ : DªÀÄPÁ PÀ¸Àì®gÉÃ, DªÀÄUÉ® PÁªÀÄ D«Ää PÀgZ À É ¨sÀgÀvÀ : ªÉÊ zsÀ£ÀAiÀiÁ ZÀAzÀæ : DvÀÛ ¥ÀÆgÁ eÁ¯Éè¯ÁåPÀ, ªÉįÉè¯ÁåPÀ ªÀÄÄμÀÌgÀ ªÀÄít ¯ÉÆÃPÀ ªÉÇlÄÖ PÀgÀvÁvÀ £ÉÊgÉà ? vÀ¸Àì¯É PÀ¸Àì¯É D¸ÀvÁ¯É ! ¨sg À v À À : zsÀ£ÀAiÀiÁ ! zsÀ£ÀAiÀiÁ ! ZÀAzÀæ : PÀ¸Àì®gÉà vÀÄUÉÎ¯É ! ¨sÀgÀvÀ : vÁ¤ß ¥ÀÆgÁ PÁAQæÃl WÁ®ÆPÀ £ÀíeÉÆÃ, gÀÆPÀ ªÀgÉÆÃPÁ ªÀÄít ¨ÉÆç WÁ®vÁ D¸ÁìvÀ. d£Á® ¨ÉÆç (gÀÆPÀ ªÀgÉÆÃAiÀiÁ, gÀÆPÀ ªÀgÉÆÃAiÀiÁ, gÀÆPÀ ªÀgÉÆãÀ UÁAªÀ ªÀgÉÆÃAiÀiÁ) [¥Àj¸Àgª À Á¢® DUÀªÄÀ £À] ¥Àj¸Àgª À Á¢ 1 : D«Ää D¸ÁìvÀ, vÀĪÀÄPÁ ¸ÀºÀPÁgÀ, gÀÆPÀ PÁqÀÆPÀ D«Ää ¸ÉÆÃuÁAa. ¥Àj¸Àgª À Á¢ 2 : gÀÆPÀ D²ê® ¤«ÄvÀÛ ºÁAªÀ D£Ã vÀÆA. £Á eÁ®AiÀiÁgÀ PÉÆÃtAiÀÄ £Á. d£Á® ¨ÉÆç (²£Àß ªÀiÁªÀiÁäPÀ eÉÊ, ²£Àß ªÀiÁªÀiÁäPÀ eÉÊ) ZÀAzÀæ : PÀ¸Àì® ªÀiÁgÁAiÀiÁ ! ºÉÃA £ÀíªÉà ¨ÉÆÃqÀ ºÀÆ£À ! ¨sÀgÀvÀ : ºÁPÁÌ ¥ÀÆgÁPÀAiÀÄ ªÀPÀÌzÀ D¸Àì zsÀ£ÀAiÀiÁ, DvÀÛ PÀ¸Àì® ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ D«Ää £ÀÄvÀ ºÁAUÁAvÀįÁå£À dÆgÀAiÀiÁ. (ZÀAzÀæ D¤Ã ¨sÀgÀvÁ® ¤UÀðªÀÄ£À) ¥Àj¸Àgª À Á¢ 1 : PÁAAiÀÄ ©üªÀÇ£ÁPÁAa, D«Ää DAiÀiÁèAZÀ £ÉʪÉÃ? ¥Àj¸Àgª À Á¢ 2 : vÀĪÀÄUÉ® ¥Án §¯ÁPÀ D«Ää D¸Áìv.À ¥Àj¸Àgª À Á¢ 1 : PÁAAiÀÄ ºÀĸÀPÉÆ PÁtÄPÁAa, ºÉÃA ¸ÀPÀÌqÀ D«Ää ¥À¼ÉƪÀ£À WÉvÁÛvÀ. ¥Àj¸Àgª À Á¢ 2 : ªÉÊ PÁ¼ÉÆÃPÀ eÁªÀPÁ eÁ¯Éè ! ¸ÀPÀÌqÀ WÀgÁ ªÀZÁÑ. vÁ¤ß ©Ãt R§jÃPÀ DAiÀįÁågÀ KPÉÊ D«Ää KPÉÊ vÁ¤ß. ¸ÀPÀÌqÁ¯É ¤UÀðªÀÄ£À ! [²£Àß ªÀiÁªÀiÁäPÀ eÉÊ ! gÀÆPÀ ªÀgÉÆAiÀiÁ. . . . gÀÆPÀ ªÀgÉÆÃAiÀiÁ . . . . ] ªÀÄÄSÁgÀ¸v À Á...............

UÉU æ j À ¥ÀvÁæªÇÉ Ã£À zsg À t À  ¸ÀvÁåUÀº æ À gÁ§âAiÀįÉA

¸ÀÄgÀvÀÌ®: ¸ÀĪÀiÁgÀ ¨Á«Ã¸ÀÀ (22) ¢Ã¸À zsÀgÀÆ£À G¥ÀªÁ¸À ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ¸ÀvÁåUÀæºÁgÀ ¨ÉʸÀÆ£À f¯Áè ¢ ü P ÁjPÀ ±Á¥À WÁ®Æ£À §²¯ÉÆ «ÃgÀ zsÀgÀtÂÃzsÀgÀ UÉæUÀj ¥ÀvÁæªÉÇ ºÁuÉ UɯÉè DAiÀÄvÁgÁ CMYK

(dįÉÊ 11PÀ) vÁUÉ® G¥ÀªÁ¸À ¸ÉÆÃtÄ ¢¯Áè. F±À «oÀ×®zÁ¸À ¸Áé«ÄãÀ ¢¯Éè® ²AiÀiÁ¼É GzÁÝPÀ ¦ªÀÇ£À UÉæUÀj Dnià «ÄvÁæni ¸ÀÄzÁÝA ¸ÀvÁåUÀæºÀ gÁ§âAiÀįÉA. ±À Ä PÁæ g Á (dÄ¯É Ê 9 PÀ ) vÁPÁÌ

ªÉļÀÆPÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¸ÉêÁ ¸À A ¸É Ü ÃZÉ Æ ªÀ Ä ÄSÉ Ã ® J.J¸ï. D£ÀAzÁ£À vÁUÉ® zÀÄB¹Üw R§gÀ WɪÇÀ £À C¥ÀgÀ f¯Áè¢Pü Áj ¥À¨ æ Ás PÀgÀ ±ÀªÀiÁðPÀ ªÉļÉî. f¯Áè¢üPÁj «. ¥ÉÆ£ÀÄßgÁeÁ£À UÉU æ j À ¯É 300 ªÀg¸ À Á ¥À Ä ¼É î ªÀ i Áí ® UÀ q ÁåAUÉ ® WÀ g À ¥ÁqÉ Æ ªÀ £ À vÁUÉ ® 14 JPÀ g É eÁUÉÃPÀ ®ÄlÆÖ£À pPÁt ¨ÉʸÀÆPÀ KIADB/ MRPL º Á A P Á ¥ÀgÀªÁ£ÀV ¢¯Éè¯É. vÉÆà D£ÀAzÁPÀ ªÉ Ä ¼À ¤ . D£À A zÀ ¨É A UÀ ¼ À Æ gÁPÀ ªÉ Ç ZÀ Æ Ñ £ À AiÀ Ä rAiÀ Ä ÆgÀ ¥ Áà P À ªÉ Ä ¼É Æ î . ±À £ À ª ÁgÁ gÁwæ £À í ª À UÀ A mÉ Ã ¯ÁVÎ ªÀ Ä ÄSÉ Ã ®ªÀ Ä Awæ AiÀÄrAiÀÄÆgÀ¥Áà£À UÉæUÀjÃPÀ ¥sÉÆãÀ PÀ g À Æ £À ¥Áæ z É Ã ²PÀ DAiÀ Ä ÄPÀ Û dAiÀ Ä Aw »PÁÌ ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÁPÀ zs Á qÀ v Á. vÀ ¤ SÁ PÀ g À A iÀ Ä vÁ ªÀÄítvÁ£Á UÉæUÀj PÀ§Æ® eÁ¯ÉÆè.

²æÃPÀgÁPÀ ªÉļÉî® ²æÃzsg À À – zÉêÁ® ¨sÃÉ l §gÀAiÀÄ¯É : ¥ÉÃæ ªÀiÁA±ÀÄgÁAiÀÄ, ±ÀQÛ£U À g À À “DªÀiÁä KPÀ ©üÃPÀ ªÀiÁUÀvÁ¯ÉÆ DAUÀuÁAvÀ DAiÀįÁA. vÁPÁÌ EvÀ¯É ²ÃvÀ WÁ®” ²æÃPÀgÁ£À DªÀ¸ÀÆPÀ ¸ÁAUÀ¯É. vÉÆà dUÀ¯ÉÃgÀ wãÀ, ZÁgÀ §ÆPÀ ¸ÉÆqÀªÁ£À §¸À¯Á. “vÀÆA vÁPÁÌ D¥ÉÆà£À ºÁqÀÆPÀ UɯÉè® ¢¸ÀvÁ” C«ÄvÁ ªÀiÁAiÉÄãÀ vÁPÁÌ aªÀÄnïÉ. “£Á-¨Á ! vÉÆà zÉÆ£À¥ÁgÁ ªÀvÁÛPÀ ¨sÁAiÀÄ¯É ºÁvÀ ¨ÁV® PÁqÀÆ£À, ©üvÀÛgÀ jUÀ¯Á!” ²æÃPÀgÀ ªÀgÀqÀ¯ÉÆ. “vÀjà vÀÆAZÀ vÁPÁÌ ¨sÁAiÀÄgÀ ¥ÉmÉAiÀiï, ±À¤ RAZÉÆ ! D«Ää eÉ«°A £Á, vÉÆà DAiÀįÁ Cwy !” DªÀ¸ÀÄ ªÀl ªÀl PÀgÀÆAPÀ ¯ÁUÀ°. “±À£ÀªÁgÁ AiÉÆà ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ, §ÄzsÀªÁgÁ AiÉĪÀÇ£À gÀhiÁAqÀ WÁ®Æ£À gÁUÀ vÁArÃvÁvÀ vÉà ¯ÉÆÃPÀ”. wUÉή «Äj «Äj fç ¨sÁjà WÀÄAªÀÇ£À D¸Àì «ÄPÀìgï ªÉIJ£À±Éà ! ²æÃPÀgÀÄ aAwvÁ. “DªÀiÁä vÁPÁÌ ªÉÄUÉ® ªÁAmÉÃZÉ zÉÆãÀ UÁ¸À ¸ÀÄgÉÊ ²ÃvÀ ¢Ã. D¤Ã xÉÆÃqÉÆ PÉƼÀA¨ÉÆ, J¢Ã G¥ÀPÀj¬Äà ¢Ã” ²æÃPÀgÁ£À «£ÀAw PÉ°è. vÉà DAiÀÄPÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ gÁ©â® ªÀiÁíAvÁgÉî vÉÆAqÁAvÀ GzÁÝPÀ ¨sÀgÀ¯É. ¸ÀÄgÀ£Á PÉƼÀA¨ÉÆ, ¨sÉAqÁ G¥ÀPÀjà ! vÁuÉ vÁUÉ® ¸ÀÄPÉÌ vÉÆAqÁAvÀ ªÀ°è fç WÀÄAªÀqÁAiÀÄ°. ²æÃPÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ DdÆ£À¬Äà §ÆPÀ ZÉÆAiÀÄvÁ D¸Àì. “D¤Ã DªÁé¼É £ÉÆtZÉ, «ÄgÀ¸ÁAUÉ ºÁ¥ÉÆà¼ÀÄ, DªÀıÉÃA vÁPÀ, UÉÆAªÁ TÃj £ÁPÁÌ ²Ã ¢¸ÀvÁ” C«ÄvÁ ¥Àæ¨sÀÆ£À ZɯÉèPÀ ºÁvÀ wgÀ¦¯ÉÆ. “vÉà vÀÄUÉ® RIJ, ªÉÄUÉ® ªÁAmÉ ²ÃvÀ Dd vÉà DeÁÓPÀ” C²Ã ªÀÄítvÀ ²æÃPÀgÀ ¨sÁAiÀÄgÀ AiÉĪÀÇ£À vÉà ªÀiÁíAvÁgÉÃPÀ KPÀ ¸ÀÄvÀÄÛ PÁ¼Éî. ©üPÁj ºÉÆÃqÀ zÉƼÉãÀ ²æÃPÀgÁPÀ “vÀÄUÉ® £ÁAªÀ PÀ¸Àì¯É ¨Á¼Á?” ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. vÉÆà JzÀgÁPÀ zÁAvÀ ¥sÀ¼Éî¯ÉÆ ¢ÃUÀ vÉÆAqÁZÉÆ ©üPÀëÄPÀ. ²æÃPÀgÁ£À ¸ÁAUÀ¯É “²æÃPÀgÀ CªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄít ¸ÀÆ̯ÁAvÀ £ÁAªÀ ¢¯Áè” “ªÉÄUÉ® £ÁAªÀ¬Äà ²æÃzsÀgÀ, vÀÄPÁÌ D¤Ã ªÀiÁPÁÌ JPÀÌZÀ £ÁAªÀ” ªÀÄít ©üPÁj ºÁ¸À¯ÉÆ. “£Á DeÁÓ, ªÀiÁPÁÌ ²æÃ-PÀ-gÀ ªÀÄítvÁvÀ” vÉzÀÝ£Á vÁUÉ® DªÀ¸ÀÆ£À ©üvÀÛgÀ¯ÉãÀ ZɯÉèPÀ D¥ÀàAiÀįÉ. “vÀÄPÁÌ £ÁAªÀ ¸ÁAUÀZÁPÀ PÉÆÃt ¸ÁAV¯É ? vÀÄUÉή £ÁAªÀ §zÀ®vÁ gÁ§, ªÀÄíuÁ° wà QlQn eÁªÀÇ£À. vÁuÉ ªÉÆUÁΣÀ “vÀjà ªÀiÁPÁÌ ²æÃzsÀgÀ ªÀÄít D¥Àà¬ÄÔ ZɯÉÆè ¸ÁAUÀvÁ. wÃuÉ KPÀ ¥Á£ÁßgÀ zÉÆãÀ UÁ±À zsÀªÉÃA ²ÃvÀ, vÁeÉÓÃgÀ vÁªÀÄr ¨sÁfÓ WÁ¯Éè. DªÀIJà UÀ²Ã ªÀvÀÆÛ£À ¥ÁªÀ£ÁwÛ¯É KPÀ PÉÃ¼É ¥Á£ÁßgÀ vÉAqÀ¯É vÀ¼Á¸Àt WÁ®Æ£À KPÀ PÁUÀzÁAvÀ ¨ÁAzÀÆ£À KPÀ ¥ÁvÀÛ¼À vÉÆmÁÖöåAvÀ zÀªÀgÀÆ£À KPÀ ¥É¯ÉÆè xÀAqÀ GzÁÝPÀ ¢ªÀÇ£À ¥ÀÄvÁÛPÀ vÁå ªÀiÁíAvÁgÉà ¯ÁVÎ zsÁqÀ¯É D¤Ã wà ªÀiÁvÉÛà zsÀÆQ ªÀÄít ªÁ¸ÀgÉÃAvÀ D²ê® PÀÄaðgÀ §¸À°. ©üPÀëÄPÁ£À ¥ÉÆl° ¸ÉÆqÀªÁAiÀÄ°. “vÀÄUÉ® DªÀiÁäPÀ ªÉÄeÉÓÃgÀ PÉÆÃ¥À DAiÀįÉÆ D¸ÀìPÁ £ÉʪÉÃ?” ©üPÁj ²æÃzsÀgÁ£À ²æÃPÀgÁPÀ «ZÁgÀ¯ÉA. “£Á-¨Á! wà vÀ²Ã ZÁAUÀ DªÀ¸ÀÄ. ªÀiÁPÁ̬Äà PÁ£À w¥Àj¯Éî D¸Àì wÃuÉ. ªÀiÁVÎgÀ ZÀÆQ eÁ°è ªÀÄít ±ÉgÀUÁAvÀ vÉÆÃAqÀ ¤¥ÉÆàãÀ gÀ¼Áî wÔ ªÀÄít ²æÃPÀgÁ£À PÉƼÀA¨É ²ÃvÀ D¤Ã G¥ÀPÀj SÁªÀÇ£À ªÀiÁvÉÛ ºÁ¯ÉÆè£À vÀÈ¦Û ¥ÁA«¯É vÉà ªÀiÁíAvÁgÉÃPÀ ºÀ¼ÀÆ ¸ÁAUÀ¯É. eɪÀÇ£À, ºÁvÀ zsÀĪÀÇ£À vÉÆà ªÀiÁíAvÁgÉÆ vÉà ZɯÉèÃPÀ ¸ÁAUÀvÁ. “ªÀiÁPÁÌ ¥ÉÆÃl ¨sÀgÀ¯É” ªÀÄít qsÉAPÁAiÀÄ¯É D£Ã ¸ÁAUÀ¯É. “H vÀAAiÀÄ ¥Àt¸Á gÀÆPÀ ¢¸ÀvÁªÉà vÀÄPÁÌ?” “ªÀí¬Äà –EvÉÛ, ¸ÀgÀ¥ÀÄ D¸ÀìªÉà ? vÁeÉà ¥ÉÆlgÉÃAvÀ” ZɯÉèãÀ £ªÀÄV¯É. “£Á gÉà ZÉgÀqÁ ! vÀA¬Ä vÀÄUÉ® ºÁvÀ WÁ®, KPÀ qÀ¨ÉÆâ vÀÄPÁÌ ªÉļÀvÀ¯ÉÆ. ¸ÉÆqÀªÁ¬Ä ©üêÀ£ÀPÁ ªÀZÀ” ªÀiÁíAvÁgÉãÀ vÁPÁÌ ®PÀAiÀįÉ. “vÀÆ ¸ÁAUÀvÀ AiÉÆÔ ZɯÁèöå£À ©ü£ÀߥÀ PɯÉè. “CAiÉÆå ºÁAªÀ AiÉÄÃAiÀÄ£Á. ªÀiÁPÁÌ ºÀzÉð zsÀPï zsÀPï ªÀiÁgÀvÁ”. “§gÉÃA ºÁAªÀ ªÀvÁÛ. DvÀA Û PÁA¬Äà gÁw £ÀA¬ÄÃ. vÉà ¥ÉÆlgÉÃAvÀ ºÁvÀ WÁ®Æ£À PÀ¸Àì¯É D¸ÀìQà vÉÃA ¨sÁAiÀÄgÀ PÁqÀvÁA, vÀÄPÁÌ ¢vÁÛA !” ²æÃPÀgÁ£À ªÁUÁÝ£À PɯÉèA. “vÀÆA ªÀígÀ”. vÀAAiÀÄ D²ê¯É £ÁUÀ¸ÀgÀ¥ÁPÀ ºÁAªÉ ¨sÁAiÀÄgÀ G¸Àì¼À ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯ÁA, vÉÆà gÁ£ÁßAvÀ ªÀvÛ¯ À Æ É ªÀÄít ªÀiÁíAvÁgÉãÀ ¸ÁAUÀÆ£À ZɯÁèöå£À vÉPÀÌqÉ ªÀvÁÛ£Á ºÉPÀÌqÉ vÉÆà CzÀȱÀå eÁ¯ÉÆè. “²æÃzsÀgÀ ªÉÊPÀÄAoÁPÀ UɯÉÆè” ªÀÄít gÀÄPÁ̪ÉÊ¯É ¥ÀPÁëöå¤ a°¦° ¸ÁAUÀ¯É. ¸ÀÆgÀAiÀÄÄ DPÁ±ÁgÀ VqÀVqÁAiÀįÉÆ. ²æÃPÀgÀ ¥Àt¸Á gÀÄPÁÌ ¯ÁVÎ ªÀvÁÛ£Á ºÉÆÃqÀ KPÀ ¸ÀgÀ¥ÀÄ, zsÁ ¥ÀÆl ¢ÃUÀÄ, KPÀ ºÁvÁÛ£À zsÀgÀÆAPÀ eÁAiÀÄ£ÁwÛ¯É xÉÆÃgÀÄ amÉÖ ¸ÁvÁÛZÉ ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ


CMYK

7

July 1-15, 2010

‘ºÁAUÉÆå ¸ÁʨÁ’ ªÉÄUÉ® C£ÀĨsª À À

±À£ÀªÁgÀ ¢ªÀ¸À ªÀiÁPÁÌ gÀeÁ, ¨ÁAiÀÄ® D¤Ã zsÆ À ªÀ ¥ÀqÄÀ ©¢æPÀ (¨ÁAiÀįɮ PÀļÁgÀ) ªÉÇZÀÆÑ£À UÀªÀÄävÀÛ ¨sÉƪÀÇ£À DAiÀįÉÃAvÀ. zsÀƪÀ ªÀÄí¼Á° “D£Áß PÉÆrAiÀiÁ¯ÁAvÀ ¨sÆ É ªÀ£Á² ªÀĸÀÛ ¢Ã¸À eÁ¯Éè. ¨sÁAiÀÄgÀ ªÀZÁÑ”. PÀ¸® ìÀ PÀgZ À É ªÉÇZÀÆPÑ Á £ÉʪÉà ªÀÄt í ¨sÁAiÀÄgÀ ¨sÉÆAªÀvÀ ¯Á®¨s Á UÁ¯ÁVÎ AiÉ Ä vÁÛ £ Á ºÁAUÉÆå ¸ÁʨÁ ªÀÄt í PÉÆÃtQà D¥ÀAiÀįÁåªÀjà eÁ¯Éè. ¸ÁʩãÀ PÁA¥ÉPè ÁìAvÀ DªÀÄUÉ® ¥À¢ æ Ã¥À ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä¯É ºÁAUÉÆåÃAvÀ WÀªÀÄ WÀ ª À i Á SÁuÁ ¥À g À A ¨É Æ ¼À DªÀ Ä UÉ ® £ÁAPÁPÀ ªÀ i ÁgÀ v À D²ê¯ÉÆ. ¥ÀAiÀÄ¯É ¥ÀAvÁ ªÀZÉÑ. (L¸ï QæÃA SÁªÀZÁPÀ ¥sÀÆqÉ ZÀªÄÀ PÀ¯Á). ¨ÁAiÀįÉãÀ ¸ÁAUÀ¯AÉ KPÀ ¨sÉî¥ÀÄj ¸ÁAUÀAiÀiÁ, PÀ²ê eÁvÁÛ ªÀÄt í ¥À¼Æ É ªÀAiÀiÁ, wvÀ¯ÃÉ ©üvg ÛÀ À ¨ÁAiÀÄ® ªÀļ í Á° zsA À ¬Äà ¥ÀÆj ¯ÁAiÀÄPÀ D²ê¯É. zsÀƪÀ

²æÃPÀgÁPÀ ªÉļÉî® ²æÃzsgÀ À – zÉêÁ® ¨sÃÉ l ¸ÀíAZÉ ¥Á£Á zÁPÀÆ£À

¥À¼Éî® DAUÁZÉÆ ºÉqÉ G¨ÁâgÀÆ£À ªÀiÁvÉÛ £Ãl PÀgÀÆ£À ¥À¼ÉƪÀ£À zsÀqÀ zsÀqÀ ¯ÉƼÀÆ£À zÀÆgÀ UɯÉÆè. ²æÃPÀgÁ£À ºÁvÀ ¥ÉÆlgÉÃAvÀ WÁ¯Éè. KPÀ vÁA¨É ªÀÄqÀPÉ ºÁvÁÛPÀ ¯ÁUÀ¯.É vÁuÉ vÉÃA G¨ÁâgÀ¯ÉA. ¨sÁAiÀÄgÀ vÁArÃvÁ£Á vÉ Ã eÁAiÀ Ä £Á² ªÀiÁPÀ²Ã zsÀqÀØ£É vÉÆà GzÁgÉà ¥À¼ÉÆî. ªÀÄqÀPÉÃAvÀ D²ê¯É ²æÃPÀÈμÀÚ zÉ Ã ªÀ g ÁAiÀ i Á® 5000 ªÀ g À ¸ À ¥ÀÆ«ð PÁ¯ÁZÉ 500 ¨sÁAUÀgÁ £Átå vÀUÀÄÎ G¸ÉÆì¼ÀÆ£À ¥sÀ¼ÉîAvÀ. WÀgÁ zÁPÀÆ£À DªÀ¸ÀÄ ¥ÀÄvÁÛPÀ ¸ÉÆzÀÆÝ£À zsÁªÀÇ£À DAiÀÄ°. wUÉή ¸ÀÄvÀÆÛ ¥sÀ¼À ¥sÀ¼À zÉƼÉPÀ ªÀiÁgÀZÉ ®PÀ ®PÀZÉ gÀhÄUÀ gÀhÄVà ¨sÁAUÀgÁ £Átå ¥À¸ÀgÀÆ£À ºÁ¸ÀvÀ ¥À¼ÉîÃvÀ. vÉÆà ªÀiÁíAvÁgÉÆ ©üPÁj RA¬Äà zÉPÉÌã. “DªÀiÁä” ªÀÄí¼Á¯ÉÆ ²æÃPÀgÀ.

ªÀÄí¼Á° ªÀiÁPÁÌ ¦üeÁÓ eÁªÀPÁ ªÀÄít. wãÀ §UÀ¬Äà DqÀðgï PɯèÉ. D«Ää §²ê¯É mÉç¯Áè ¯ÁVÎ ºÁAUÉÆåÃZÉ GvÀÛgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ SÁt vÀAiÀiÁgÀ eÁvÀÛ D²ê¯É. DªÀ Ä UÉ ® ªÀ i ÁªÀ i ÁäªÀ i Áä® (DªÀ i Áä® DªÀ Ä ä) WÀ g À P À q É ªÁ¸À j ÃAvÀ §²ê ® C£À Ä ¨s À ª À eÁ¯É Æ è . C²ê ªÀ Ä í t GvÀ Û g À ¨sÁgÀvÁZÉ £ÀÆqÀ¯ïì D¤Ã ¥À¤ßÃgÀ DqÀðgï PɯÉè. wvÀ¯É ªÀÄítvÁ£Á ¨sÉÃ¯ï ¥ÀÆj, zs À A ¬Ä ¥À Æ j D¤Ã ¦ü e ÁÓ DAiÀ Ä ¯É . ¨s É Ã ® vÉ Æ AqÁAvÀ zÀªÀgÀvÁ ªÁí ! ¨sÁjà gÀÄa ! ¸Á¨ÁgÀ ªÀg¸ À À £ÀAvÀgÀ ºÉà gÀÄaZÉ ¨sÃÉ ¯ï PÉÆrAiÀiÁ¯ÁAvÀ SÁªÀZÁPÀ ªÉļÉî. ¨ÁAiÀÄ® zsÀA¬Äà ¥ÀÆj SÁvÀÛ ªÀÄí¼Á° ¸ÀÄ¥Àgï eÁ¯Áè. PÀÆqÀ¯Éà ‘PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ’ZÉ ¨Á¼À ªÀiÁªÀiÁäPÀ ¥sÉÆãÀ PÀgÀÆ£À ¸ÁAUÀ¯É. ¦üeÁÓ D¤Ã GvÀÛgÀ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ SÁuÁ «μÀAiÀiÁgÀ

G¯ÉÆèªÀZÁPÀ £Á. (DªÀÄUÉ® wãÀ d£Á® ¥ÉÆÃl¬Äà ¨sÁt ¸Éà eÁ¯Áè). ªÀiÁUÀÎj 2/3 zÁl DA¨É «Ä¯ïÌ ±É à Pï (UÁè ¸ ï ºÁ¯ÉèöʯÁågÀ dÆå¸ï ºÁ®è£Á) ¦ªÀÇ£À zÀÄqÀÄ ¢ªÀÇ£À ¨sÁAiÀÄgÀ DAiÀįÉÃAZÀ. ªÉÄUÉ® ºÉÆà C£ÀĨsÀªÀ ºÁAªÀ fêÀ£À¨sÀgÀ «¸ÉÆgÀÆAPÀ £Á. DªÀÄPÁ ¥ÀÆgÁ d£ÁAPÀ¬Äà ¸ÁÖ g ï ºÉ Æ mÉ Ã ¯Á C£À Ä ¨s À ª À eÁ¯ÉÆ.è ¥À¢ æ Ã¥À ªÀiÁªÀiÁäPÀ ªÀĸÀÛ xÁåAPïì. ¥À¢ æ Ã¥À ¥ÉÊ ªÀiÁªÀÄ C¸À¯ ì ÃÉ KPÀ ¥ÁAiÀÄAmï (point) PÁgï-¹ÖçÃmÁAvÀ WÁ¯ÉÃvÀQÃ? ºÁAUÉÆå ¸ÁʨÁ ºÁeÉÆ ¤d CxÀð PÀ¸Àì£É ªÀÄít ªÀiÁPÁÌ ºÉà C£ÀĨsÀªÁgÀ DvÀA PÀ¼Éî, ºÁeÉ CxÀð. ºÁAUÉÆåà ¸ÁʨÁ ! = Cwy zÉêÉÇèsª À À

¯ÉÃRPÀ : £ÀgÉñÀ QtÂ

dUÀvÁåAvÀ-À ¨sÁgÀvÁAvÀƬÄà »A¸ÁZÁgÀ ZÀqv À À D¸Àª ì ÃÉ ?

ªÀiÁPÁÌ £ªÀÄV¯ÁågÀ £Á ! ¥Àt ¨sÀAiÀÄ ªÁqÀØvÀ D¸Àì. »A¸ÁZÁjAiÀiÁAUÉ® ºÁvÁÛAvÀ CtÄ (£À Æ åQè A iÀ Ä gï) ¨ÁA§ ¥À¼ÉîÃgÀ ¯ÉPÀÌ£ÁwÛ® PÀqÉ£À ¨sÁjà ¸ÀªÀÄƺÀ ªÀzsÁ eÁAiÀÄ£ÁwÛ® gÁ§â ¬ ıÀ £ Á. ¥ÁQ¸ÁÜ£ÁAvÀ xÀAZÉ vÁ°Ã¨Á£À (vÉà C¥ÁÏ£À, vÁ°Ã¨Á¤ £ÀíAAiÀÄ) dgÀzÁjÃ¯É ¸ÀgPÀ ÁgÁ ºÁvÁÛAvÀÄ¯É vÁAqÀÆ£À WɪÀZÁPÀ E¸ÁèªÀiÁ¨ÁzÁ ¯ÁVÎ ¥Á«¯É . CªÉ Ä jPÁ GvÁæ g À ¥ÁQ¸ÁÜ£Á ¸À g À P ÁgÁ£À vÉ Ã ¨sAÀ iÉÆÃvÁàzPÀ À »A¸ÁZÁjAiÀiÁAPÀ ªÀ i ÁgÀ Æ £À zs Á ªÀ A qÁ¬ÄvÀ ªÀ f Ãj¸ÁÜ£À ªÀ Ä í ¼ É î ® gÁ£À n ¥Áæ A vÁåPÀ ®PÀ A iÀ Ä ¯É . vÁeÉ Ó ¥À æ w ÃPÁgÀ eÁªÀ Ç £À , £Á£Á DvÀ ä ºÀ v Áå zÀ ¼ ÁZÉ (®μÀ Ì g É Ã vÉÆÀ¬Ä¨Á C¤Ã C¯ïPÀAiÀÄzÁ C¸Àì¯É) ¸ÀzÀ¸Àå ®qÁPÀÆ

¯ÉÆÃPÁ£A ¥ÁQ¸ÁÜ£ÁZÉ zÀUÁð ªÀĹâ D¤Ã ²AiÀiÁ ªÀÄĸÀ¯Áä£ÁAUÉ® UÁAªÁAvÀ ºÀ¯Áè PɯÁèA. DgÀvÁAvÀ (dįÉÊ3) KPÀ ¸ÀƦü ¸ÀAvÁ¯É zÀUÁð (¥À«vÀæ ¸ÀܼÁ)ZÉÃgÀ DvÀäºv À Áå zÀ¼Á §A¨ÁgÀ PÀgÀÆ£À wøÀÀ ¯É Æ ÃPÁAUÉ ® ¥Áæ t PÁ¼Áî . ¨sÀAiÀÄAPÀgÀ CAwªÀÄ PÁ¯ÁZÉ CtıÁ¸ÁÛçZÉ AiÀÄÄzÀÞ ¸ÉÆÃtÄ DvÀÛA ªÀÄ£À±Á¯É gÀhÄUÀqÉ zsÀ£ÀÄμÀå ¨ÁuÁgÀ, £Á UÀ£ÁßgÀ (vÉÆÃmÉ) eÁAiÀÄ£Á¸ÀÛ£Á ºÉà ¥ÀæPÁgÁZÉ ¸Á£Àß ¥Àª æ iÀ ÁuÉà ªÀiÁgÁ-ªÀiÁjªÀ z s Á -¥À æ w ºÀ v Áå gÀ Æ ¥Á£À PÁ²äÃgÁAvÀ D£Ã ¥ÁQ¸ÁÜ£ÁAvÀ eÁvÀÛ D¸Àì. §gÀAiÀÄ¯É : ¥ÉÃæ ªÀiÁA±ÀÄgÁAiÀÄ, ±ÀQ£ Û U À g À À

«ÄUÉή ZÉqÄÀ

d£À ¸ÉÆ¢Ý¯É ºÁAªÉ DAªÀUÁ¯É GA¨ÉƼÀZÁPÀ ºÁ¼Éî «ÄUÉÎ¯É ¨ÁªÀÄuÁ£À KPÀ ZÉ°è PÁªÀiÁPÀ UÉÆÃj £ÁdÆPÀ D²ê° ¥À¼Æ É ªÀZÁPÀ ¸ÉÆÃ¥Á ¦nÖ ¢ªÀÇ£À DAªÀUÁ¯É WÁ¯Éè GA¨ÉƼÀZÁPÀ ¸Àl¸Àn GA¨ÉƼÀÆ£À WÁ¯Éè DAªÀAUÁ¯É ¸ÀÄPÀÆÌPÀ D±ÀA Ñ iÀÄð ¥ÁªÀ° ºÁAªÀ wUÉÎ¯É ¥ÀÄlUÁAiÉÄÃPÀ ZÁAUÀ zÁPÀÆÌ£À DAUÀ zÁPÀÆÌ GA§¼ÉªÀjà PÀgÀÆ£À zsÁAªÀZÉ DAiÀÄZÉ ZÉqÀªÁ¯É ªÀÄzÉÝAv »Ã ¥À¸ÀAzÀ eÁ°è «ÄUÉÎ¯É ªÀÄ£ÁAPÀ vÀÄUÉίÉPÉÊ ZÁAUÀ GA§¼ÀvÁ ªÀÄí¼Éî¯É «ÄUÉÎ¯É ¨ÁªÀÄuÁ£À ºÁ¸ÀvÀ xÁåAPïì ¸ÁAUÀ¯É «ÄUÉÎ¯É £ÀªÃÉ ZÉqÄÀ ªÁ²AUï ªÉIJ£ÁPÀ.

§gÀAiÀÄ¯É : ®vÁ ºÉUq À É

¨Á¼ï UÀÄt ªÉÆvÁå ªÀÄt vÁ vÁ PÀjÃgÉæ zsÉÆ®ß zsÉÆ®ß ¤zÉÊvÁ DvÀÛ ¤Azï PÁrgÉæ ¤Azï PÁuÁÚ gÀqÀZÉ ¸ÉÆuÁÚ ºÀmï ¸ÉÆÃqÀÌgÉæ UÀr UÀr GmÉÊvÁ §¸ÁÛ PÀ¼Áß QvÁågÉæ ªÉÆUÁ VAr PÀgÁÛ ZÀAr ¢¸ÀÛ ¥À¼ÀAiÀiÁgÉæ SɼÀ¤ ¢¯Áågï PɼÉÆÛ §¸ÀÛ¯ÉÆ ¨ÉÆqÁ£ï ºÀÄμÁgÉæ ªÀAiÀiÁ£ï eÁ¯ÉÆè ªÀμÀð ZÁgÀÄ ¦ªÀZÉ ¸ÉÆtÚgÉæ vÁ¼ÉÆ ºÉÆÃqÀÄ ºÀnÖ ¥ÉÆÃgÀÄ zÀÄPÀär PÀgÁÛ ±ÀÆgÀÄ PÁªÀÄÄ ªÁªÀÅæ ¸ÀUÀ¼É ¸ÉÆÃqÀÆ£ÀÄ §±Éêà PÀ±ÉÃgÉæ ZÁAUï ¥ÉÆÃgÀÄ £ÁZÀÛ ªÉÆÃgÀÄ DAUÀt ªÀÄÄSÁgÀÄ C¯ÁÛ-¥É®Û ¯ÉÆÃPÀÄ PÀgÉèAw ªÀÄ¹Û ¥ÉÆgÁ¯É ¥ÀÄPÁgÀÄ ªÀÄ¹Û ¥ÉÆgÁ¯É ¥ÀÄPÁgÀÄ ¯ÉÃRPÀ : £ÁUÉñÀ CuÉéÃPÀgï, PÁgÀªÁgÀ

«ÃdÄ PÀ£ÁðlPÁAvÀ eÁ¬Ä

¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ : ºÉ à ZÀ DyðPÀ ªÀgÀ¸ÁAvÀ (2010) ¸ÀĪÀiÁgÀ 3,000 ªÉÄUÁªÁmï «ÃeÁ ±ÀQÛ PÀ£ÁðlPÁAvÀ ZÀqÁªÀvÀ vÀAiÀiÁgÀ eÁªÀ Z É vÉ Ê ®avÀ æ , ªÀ Ä ÄSÉ Ã ® PÁAiÀÄðzÀ²ð (±ÀQÛ GvÁàzÀ£À), PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁjà C¢üPÁj PÉ. eÉÊgÁeÁ£À §gÀAiÀįÁA. ºÁAvÀÄ 900 ªÉÄUÁªÁl £À«ÃPÀÈvÀ ±ÀQ¬ Û Äà D¸ÀvÀ° C²Ã vÉÆà PÁ£ÀßqÉÃAvÀ ¥À¼ÉƪÀ£À UÁAn zÁPÀAiÀÄvÁ. GqÀĦ ¥Àªg À ï PÀA¥À£Ã vÀg¥ À ÃÉs £À AiÉÄ®ÆègÀZÉ zÉÆãÀ WÀlPÁAvÀ

vÀ¯Á 600 ªÉÄUÁªÁmï, gÁAiÀ Ä ZÀ Æ gÀ GμÀ Ú £«ÄðvÀ «zÀ Ä åvï PÉ Ã AzÁæ Z É 8 ªÉ A . WÀlPÁAvÀ 250 ªÉÄUÁªÁmï D£Ã §¼Áîj GμÀÚ «zÀÄåvÁÛZÉ 500 ªÉÄUÁªÁmï D£Ã ªÁgÉ ZÀPÁæAvÀ 720 ªÉÄUÁ ªÁmï ¸Á£À GzÀPÀ £«ÄðvÀ 130 ªÉÄUÁ ªÁmï D£Ã xÉÆÃqÉ ¸ÀÆAiÀÄðQgÀuÁ ±ÀQÛ ºÉà ªÀgÀ¸À eÁªÀZÉ ©üvÀÛgÀ gÁeÁåZÉ «ÃeÁ ±ÀQÛ ¸ÀAUÀæºÁ®AiÀiÁAvÀ ¯Á¨sÀvÀ° C²Ã vÁå C¢üPÁj£À ¨ÁwäzÁgÁAPÀ PÀ¼A À iÀįÉA.

QgÀ¯Á ¤Ã½ZÉ ¸Á£Áß ¥ÉƼÉÆ CUÀvÁåZÉÆ «μÀAiÀÄ : 1 UÁè¸ï QgÀ¯Á ¤Ã½, ªÀÄÄPÁÌ® UÁè¸À ¥ÉƽAiÉÄÃZÉÆ ¸ÀÄgÉÊ vÁAzÀÆ®, 6 UÀÄrØ vÁªÀÄr «ÄgÀ¸ÁAUÀ, xÉÆqÉà aAZÁA§, eÁAiÀ Ä wvÀ ¯ É «ÄÃl, ¥ÉÆüÉÆ ¤PÀ̼ÁZÁPÀ vÉî. PÀgZ À É jÃvÀ : vÁAzÀÆ® wA§vÀ WÁ¯É è ® KPÀ WÀ A mÁå£À «ÄgÀ¸ÁAUÀ, aAZÁA§ D¤Ã vÁAzÀÆ® MlÆÖ WÁ®Æ£À «ÄPÉ ì à AvÀ ºÀ z À ¯Á£À Æ ªÁlÆÖZ.É eÁAiÀÄ wvÀ¯É «ÄÃl D¤Ã GzÁÝPÀ WÁ®Æ£À ºÀzÀ

CMYK

ªÉÆUÁ ¥ÉÆÃgï

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

¥ÁvÀÛ¼À PÀgÀÆ£À TgÀ¯Á ¤Ã½ zs À Ä ªÀ Ç £À §gÀ ¸ À Æ ZÉ . ¥É Æ ¼É à PÁAiÀÄ°ÃAvÀ ¥ÁvÀÛ¼À ¥ÁvÀÛ¯Á£À GªÀÄw GzÁÝgÉ ºÀzÀ ¨sÁdÆÓ£À PÁqÀZÉ. [zÁ½ vÉÆÃAiÀiÁå §gÀ² SÁªÀ Z ÁPÀ eÉ ª À u ÁPÀ ¨s Á jà ¯ÁAiÀÄPÀ eÁvÁÛ]


CMYK

8

July 1-15, 2010

ºÉƸÀzÄÀ UÀð ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼ÁZÉ 2010-11 ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨És PÁ¸À g À U É Æ ÃqÀ : ºÉ Æ ¸À z À Ä UÀ ð ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼ÁZÉ 2010-11ªÉA ªÀgÀ¸ÁZÉ ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉ ©. ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉuÉÊ¯É Dzs À å PÀ ë v É Ã gÀ ¸À A ¥À ¯ É A . ¥À Ä ¼É î ªÀ g À ¸ ÁZÉ PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁZÉ Æ j¥ÉÆÃmïð, Drmï Pɯ¯ èÉ É ¯ÉPÌ¥ À v À æÀ EvÁå¢ ¸À¨sÉÃAvÀ ¥À¸ æ ÀÄÛvÀ PÀgÀÆ£À CAVÃPÁgÀ ¢¯ÉÆ.è ªÀÄÄSÁªÀAiÀÄ¯É ªÀg¸ À ÁAvÀ ¨ÁgÁ ®PÀë DAiÀÄ D¤Ã ¥ÁªÀÅt ¨ÁgÁ ®PÀë ªÀåAiÀÄ eÁªÀZÉ §eÉ m ï ¥Á¸ï PÉ ¯ É è . ¸É à ªÁ ªÀÄAqÀ¯ÁZÉ “«zÁå eÉÆåÃw” D¤Ã “¸Áé¸ÀÜöå eÉÆåÃw” AiÉÆÃd£ÉÃAvÀ D¤ÃPÀ ¬ Äà CºÀ ð d£ÁAPÀ

ªÉļÉÆãÀ zÀħð¼ÉÃAPÀ d£ÁAPÀ ¢ªÀZÉ ªÀiÁ¹PÀ zsÀ£À¸ÀºÁAiÀÄ ZÀqÉƪÀZÉ EvÁå¢ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¯Áåt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ AiÀıÀ¹é eÁªÀÇ£À ZÀ¯ÉƪÀZÁPÀ ¤zsÁðgÀ PɯÉè. ²æà ®Qëöäà ªÉAPÀmÉñÀ zÉêÀ¼ÁZÉ læ¹Ö eÁªÀÇ£À D²ê¯É ºÉZï. ²æÃzsÀgÀ PÁªÀÄvï, J£ï. UÀAUÁzsg À À ¥À¨ æ ÄÀs ¸À¨ÃÉs AvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É. ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼ÁZÉÆ G¥ÁzsÀåPÀë J£ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥À¨ æ ÄÀs , PÁAiÀÄðzÀ²ð ºÉZï. ¸Á¬Ä gÀªÄÉ Ã±À ±ÉuÊÉ , PÉÆñÁ¢üPÁj ºÉZï. ²æãªÁ¸À PÁªÀÄvï ºÁ¤ß ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼ÁZÉ «μÀAiÀÄ G®èAiÀįÉ.

¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼ÁZÉÆ CzsÀåPÀë ©. ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉuÉÊ ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÉÃPÀ ¸ÀA¨ÉÆÃzsÀ£À PÀgÀÆ£À G®èAiÀÄvÁ.

±Á¼ÉAvÀ PÉÆAPÀt EvÁåPÀ ? ºÁvÀ ¥ÀĸÀPÛ À GUÁÛªt À eÁ¯ÉAè

§AlªÁ¼À: ªÀiÁQëÃZÉ ZÁgÀ ªÀg¸ À À zÁPÀÆ£À PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåZÉ wãÀ f¯Éè eÁªÀÇ£À D¸ÀZ ì É zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ, GqÀĦ D¤Ã GvÀÛgÀ PÀ£ÀßqÁAvÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÁ£À ¸ÀíAZÉ PÀPÁë zÁPÀÆ£À LaÒPÀ eÁªÀÇ£À w¹æ ¨sÁ¸À eÁªÀÇ£À zÉêÀ£ÁUÀj D¤Ã PÀ£ßÀ qÀ °¦ ªÁ¥ÀgÆ À £À PÉÆAPÀtà²PÀÄAPÀ CªÀPÁ±À PÀgÀÆ£À ¢¯Áè. eÁ®AiÀiÁgÀ ºÁå ZÁgÀ ªÀg¸ À ÁAvÀ eÁªÀÅPÁ eÁ¯Éè® ¥ÀæUÀw ºÁå ªÁmÉ£ Ö À eÁAiÀĤ ªÀļ í ¯ É Æ É «ZÁgÀ vÁå PÁªÀiÁAvÀ ªÁªÀAl PÁqÀ¯® É ¯ÉÆPÁ¯ÉÆ C£ÀĨsÀªÀ eÁªÀÇ£À D¸Áì. vÁAUÉ® ªÀÄÄSÁgÀ ªÀĹÛvÆ É è ¥Àæ±ÉÆßà D¸Áì. vÁå ¥Àæ±ÉÆß D¤Ã vÁeÉA dªÁ§ JPÀvÀæ PÀgÀÆ£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæZÉ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À «¨sÁUÀ£À JPÀ ºÁvÀ ¥À Ä ¸À Û P À ¨s Á AiÀ Ä gÀ ºÁ¼Áî A . vÁeÉ GUÁÛ ª À t DgÀvÁA §AlªÁ¼ÀZÉ J¸À.«.J¸À EAVèÃμÀ ±Á¼ÉAvÀ eÁ¯ÉèA. ºÁå ±Á¼ÉAvÀ ¸ÀíAZÉ PÀPÁë zÁPÀÆ£À PÉÆAPÀtà²PÉƪÀZÉ PÁAiÀiÁðZÉA GUÁÛªÀt ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁAvÀ «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæZÉ CzsÀåPÀë §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ ¥ÀĸÀÛPÀ ªÀÄÄPÀ½PÀ PɯÉèA. ‘ºÁå ¥À¸ÀÛPÁAvÀ ZÉgÀqÀĪÁA¯É, D¤Ã ªÀr¯ÁA¯É

ªÀÄ£ÁAvÀ D¸ÀìZÉ ¥À± æ ÉßPÀ dªÁ§ ªÉÄüÀvÁ C¤Ã »A dªÁ§ ¨s Á μÁ ¥À A rvÀ D¤Ã ²PÀ ë t ¥ÀArvÁ¤ ¢¯ÁèA’ ªÀÄít vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯A É . ‘ªÀiÁvÀÈ ¨sÁ¸À ²Q¯Áå£À «íAUÀqÀ ¨sÁ¸À ²PÀÆAPÀ ¸ÀÄ®¨sÀ eÁvÁÛ ²ªÁAiÀÄ ZÉgÀqÀĪÁA¯É ¨sÀ«μÁåPÀ PÀ¸Àì¯É¬Äà zÀĨÁªÀ AiÉ Ä £Á’ ªÀ Ä í t ªÀ i ÁtZÉ Æ ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ PÉÆAPÀtÂà C®à¸ÀASÁåvÀ «zsÁå ¸ÀA¸ÉÜAZÉÆ ¸ÀAWÀ ºÁeÉÆ PÁgÀåz² À ð qÁ| PÉ. ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ ªÀÄu í Á¯ÉÆ. ±Á¼ÉZÆ É ¥À¨ æ A Às zÀPÀ ¨sÁ«Ä «oÀ®zÁ¸À ±ÉuÊÉ , qÁ| ©.zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ, GμÁ ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É. ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀÄ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÁ£À ¸ÁéUÀvÁZÉ GvÀæ ¸ÁAUÀ°A. PÉÆAPÀtà²PÀQë °ré£À «ÃuÁ PÁæ¸ÁÛ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À PɯÉèA. ºÁåZÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁAvÀ PÉÆAPÀtÂà «zÁåyð¯ÉA ªÀ í r ¯Á¯É A ¸ÁAUÀ v À aAvÀ £ À ªÀÄAxÀ£À eÁ¯ÉèA. ºÁå ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæ vÀg¥ À £ És À 8 ±Á¼ÉAvÀ PÉÆAPÀtà²PÀPë À D¤Ã ²PÀëQAiÀiÁAPÀ £ÉªÄÀ PÀ PɯÁèA D¤Ã §j ¥ÀæwQæAiÀiÁ ªÉļÀî¯Áå ªÀ Ä í t §¸À Û ªÁªÀ Ä £À ±É u É Ê £À ¸ÁAUÀ¯ÁA.

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 3 Issue 16  

Kodial Khaber Voluume 3 - Issue 16

Vol 3 Issue 16  

Kodial Khaber Voluume 3 - Issue 16