Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-14 ¥ÀÅl-08

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀ : gÀÆ. 20/-

dÆ£À 1-15, 2010

«±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæAvÀ ¨ÁQ¨Á¨ï d¯Áä±v À Á©Ý ¸Àägt À «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæ vÀgÀ¥sÉ£À zÀħð¼É PÉÆAPÀtàZÉgq À ÄÀ AªÁAPÀ GZÀÒ ²PÀu ë Á SÁwÃgÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: PÉÆAPÀtÂZÉÆå eÉåÃμÀ× PÀ « ¨Á®PÀ È μÀ Ú ¨s À U À ª À A vÀ ¨ÉÆÃPÀðgÁZÉ d¯Áä±ÀvÁ¨ÉÝZÉÆ ¸ÀägÀt ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ dÆ£À 13 vÁjPÉ g À DSÉ Æ Í ¢Ã¸À ¨ s À g À ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ «±À é PÉ Æ APÀ t  PÉ Ã AzÁæ A vÀ ªÀ Ä £ÁAiÉ Æ è . ºÉ A DZÀgÀt PÉÆAPÀt ¨sÁ¸ï D¤

¸ÀA¸ÀÌöÈw ¥Àw æ μÁ×£À vÀ±A É ZÀ PÀ«vÁ læ¸ïÖ ºÁAt ¸ÁAUÁvÁ WÀqÆ É ªÀ£À ºÁqÀ¯A èÉ . GvÀª ì ÁZÉA GUÁÛªt À PÀgÄÀ APÀ UÉÆAAiÉÆÑ ¸ÀÄmÉÌ gÀhÄÄeÁj vÀ±ÉA PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥À Å gÀ ¸ ÁÌ g À fQà PÀ « £ÁUÉ Ã ±À PÀªÀÄð° D¬Ä¯ÉÆè. ¨ÁQ¨Á¨ï ¨ÉÆÃPÀðgÁAZÉ vÀ¹éÃgÉPÀ ¥sÀůÁA

ªÀiÁ¼Á WÁ®Æ£À vÁuÉA ªÀiÁ£À PɯÉÆ. ªÉ¢PÉÉgÀ ¥Àw æ μÁ×£ÁZÉÆ CzsåÀ PëÀ §¹Û ªÁªÀÄ£ï ±ÉuÊÉ , PÀ«vÁ læ¸ïÖ CzsÀåPÀë ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï, ¨ÁQ¨Á¨ï d¯Áä±ÀvÁ©Ý ¸ÀägÀt ¸À « ÄwZÉ Æ ¸ÁAzÉ Æ vÀ ± É A zÁ¬ÄÓªÀ¯ïØð ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ZËvÉA ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ

«zÁ夢ü SÁwÃgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAzsÁå

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ «£ÀÆvÀ£À ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ : ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ zÀħð¼É ZÉgÀqÀÄAªÁPÀ ²RZÁPÀ ¸ÁÌ®gï²¥ï ¢ªÀZÉ £ÀzÀgÉãÀ ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ UËqÀ ¸ÁgÀ ¸ À é v À ¸ÀªÀÄeÁZÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½Ã£À £ÁªÁ¢ü P À ¸ÁgÀ ¸ À é v À ¸À A VÃvÀ PÁgÁAPÀ JPÀÌZÀ ªÉâPÉÃgÀ ºÁqÀZÉ ‘¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ¸ÀAzsÁå’ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ dįÉÊ-11, DAiÀÄvÁgÁ ¸ÁAdªÉüÀ §¸À ª À £ À U À Ä rÃZÉ f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ Ád ¨sª À £ À À (¥ÉÊ «¸ÁÛ PÀ££ éÉ £ êÀ ï ºÁ¯ï) ºÁAUÁ ªÀiÁAqÉÆãÀ ºÁ¼Áî. ªÀĺÁzÁ¤ qÁ| ¦. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁZÉ GUÁÛªÀt PÀgÀvÁvÀ. £ÁªÁ¢üPÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀAVÃvÀPÁgÀ ¥ÀArvÀ NAPÁgÀ£ÁxÀ UÀįÁér ªÀÄÄA¨ÉÊ, n. gÀAUÀ ¥ÉÊ ªÀÄtÂ¥Á®, ¸ÀÄ¢üÃgÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¸ÀvåÀ «dAiÀÄ ¨sm À ï GqÀ Ä ¦, ¥À Ä vÀ Æ Û g À £À g À ¹ AºÀ CMYK

£ÁAiÀÄPÀÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, ±ÀAPÀgÀ ±Áå£À¨sÁUÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, QgÀt PÁªÀÄvÀ ªÀÄÄA¨ÉÊ, «£ÁAiÀÄPÀ ¥À¨ æ ÄÀs ªÀÄÄA¨ÉÊ, ¢£ÉñÀ ±ÉuÊÉ ªÀÄtÂ¥Á®, ¥À« æ Ãt r. gÁªï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, ±ÀAPÀgÀ ±ÉuÊÉ GqÀĦ, ±ÀÄÈw PÁªÀÄvÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ, PÀÄ| ªÀÄAUÀ¼Á gÁªï ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ, PÀÄ| ±ÁAvÉÃj PÁªÀÄvï wÃxÀðºÀ½î, gÁWÀªÉÃAzÀæ ªÀįÁå ªÀÄÄA¨ÉÊ, ªÀÄAUÀ®zÁ¸À UÀįÁér ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ ºÁå ¸À A VÃvÀ PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ ªÁAmÉÆ WÉv À ÁÛv.À ¥ÀAiÀÄ¯É eÁªÀÇ£À f.J¸ï.©. ¸À ª À i ÁeÁZÉ ZÉ g À q À Ä AªÁ¯É ¸ÀªÀÄƺÀ £ÀÈvÀå D¸ÀvÀ¯ÉA. vÁeÉ G¥À g ÁAvÀ ¨s À Q Û ¸À A VÃvÀ gÁUÀ ª À i Á°PÁ, »AzÀ Æ ¸Áܤ UÁAiÀÄ£ÁZÉ dÄUÀ¯ï§A¢ D¤Ã ZÀvÄÀ gÀAUÀ ªÀÄt í ZÉ «±ÉÃμÀ jÃwÃZÉ vÀ§¯Á ¸ÀªÄÀ ƺÀ ªÁzÀ£ À À D¸Àv¯ À AÉ

ªÀ Ä í t DAiÉ Æ Ãd£À ¸À « ÄwZÉ ªÉAPÀmÃÉ ±À £ÁAiÀÄPÁ£À ¸ÁAUÀ¯ÁA. ²PÀ ë u Á SÁwÃgÀ ¸À ª À i ÁeÁZÉ zÀ Ä §ð¼É à APÀ ¤¢ü ¸ÁAUÀ v À WÁ®ÆAPÀ PÀgÀZÉ ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁPÀ gÀÆ. 5,000/-, gÀÆ. 1,000/- D¤Ã gÀÆ. 500 ZÉ zÁ¤ PÀÆ¥À£ï D¸ÁìvÀ. ºÁå PÀ Æ ¥À £ Á SÁwÃgÀ ¸À ª À i Ád ¨ÁAzs À ª Á£À ‘UËqÀ ¸ÁgÀ ¸ À é v À ¸ÀªiÀ Ád’ zÁégPÀ Á£ÁxÀ ¨sª À £ À ,À 50, PÉ.Dgï. gÀ¸ÉÆÛ, §¸ÀªÀ£ÀUÀÄr, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ-560004 ºÁAUÁ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÀAiÉÄÃvÀ. zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉÆå : 080-26619339, 26612116 AiÀ i Á ªÉ Æ ¨É Ê ¯ï 9845346724, 9880422116 D¤Ã 9740324796 ºÁeÉÃÓ jÃAiÀÄ ¸ÀA¥ÀPð À PÀgA À iÉÄÃvÀ ªÀÄt í PÀ¼Æ À £À DAiÀÄå¯ÁA.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: WÀgÁAvÀ zÀħð¼À¥ÀuÁ ¤«ÄvÀÛ GZÀÒ ²PÀt ë PÀgÆ À APÀ eÁAiÀÄ£Á £ÁwÛ¯É zÀÄBR ¥ÁªÀv¯ À É PÉÆAPÀtÂà ZÉgÀqÀÄAªÁAPÀ KPÀ D±Á QgÀ t ªÀ Ä í ¼ Áå ªÀ Ä í t PÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉ Ã AzÁæ £ À “«±À é PÉ Æ APÀ t  à «zÁåyð ªÉÃvÀ£”À ¸ÁÜ¥£ À À PɯÁèA. «±À é PÉ Æ APÀ t  PÉ Ã AzÁæ Z É Æ ¥ÉÆÃμÀPÀ læ¹Ö D¤Ã E£É Æ áù¸Áì Z É Æ ¤zÉ Ã ð±À P À n. «. ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ¯É ¸ÉÆ¥À£ÁZÉ ZÉgÀqÀÄ eÁªÀÇ£À D¸ÀìZÉ »Ã ¤¢ü zÁPÀÆ£À zÀÄgÀ§¼É PÉÆAPÀt ¨sÁ¶PÀ ZÉgÀqÀÄAªÁAPÀ ªÉÄrPÀ¯ï D¤Ã EAf¤AiÀ Ä jAUï «¨s Á UÁAvÀ GZÀÒ ²PÀët PÀgÀÆAPÀ vÁAUÉ® ¸ÀA¥ÀÆtð ²PÀu ë ÁªÀ¢Pü À PÉÆøïð ¦ü à D¤Ã ¥À Ä ¸À Û P À WÉ ª À Z ÁPÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÉļÀvÀ¯ÉA. ºÁå SÁwÃgÀ KPÀ «±ÉÃμÀ ¸À«ÄÃw gÀZ£ À À eÁ¯Áè C¤Ã E£ÉÆṸÁìZÆ É ªÀiÁí®UÀqÉÆ G¥ÁzsÀåPÀë D¤Ã PÉÃAzÁæZÉÆ læ¹Ö gÁªÀÄzÁ¸À PÁªÀÄvÀ AiÀÄÄ. ¸À«ÄÃwÃZÉ CzsÀåPÀë eÁªÀ Ç £À D¸Áì v À . ºÁAUÉ Æ åÃ

L¸ïQæêÀiÁZÉ DqÀ½vÀ ¤zÉÃð±ÀPÀ D¤Ã PÉÃAzÁæZÉÆ D¤Ã JPÀ¯ÉÆ læ¹Ö ¥À¢ æ Ã¥À f. ¥ÉÊ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªÀÇ£À D¸Àv¯ À Æ É . «zÁåyð ªÉ à vÀ £ ÁPÀ Cfð WÁ®vÀ¯ÉÃAPÀ »Ã ¸ÀPÀ̪ÀAiÀÄ°A CºÀðvÁ D¸ÀÆìPÁ eÁvÁÛ. 1) ¥sÀPÀvÀ ªÀiÁvÀȨsÁ¸À PÉÆAPÀtÂà D²ê¯É «zÁåyðAPÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÉļÀvÀ¯É. 2) «zÁåyð¯ÉA PÀÄlÄA¨ÁZÉ ªÉ Ä ¼À Æ £À DzÁAiÀ Ä ªÀ g À ¸ ÁPÀ gÀÆ. 2 ¯ÁSÁ ¥À² ZÀqÀ D¸ÀÆìAPÀ £ÀdÓ. 3) ªÉ Ä jmï ¹Ãmï ªÉ Ä ¼É î ® «zÁåyðAPÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÉļÀv¯ À A É . CºÀ ð vÁ D²ê ¯ É «zÁåyð£À vÁAUÉ® CfðAiÉÆ CzsÀåPÀë, «±ÀéPÉÆAPÀtÂà «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¤¢ü , «±À é P É Æ APÀ t  à PÉ Ã AzÀ æ , PÉÆAPÀtÂà UÁAªï, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ - 575 001. ªÀÄít PÉÃAzÁæZÉ CzÀåPÀë §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ£À PÀ¼ÀAiÀįÁA.


CMYK

2

June 1-15, 2010

iÉÍqÉVû pÉÉxÉ AÉlÉÏ MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉ:

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-14 dÆ£À 1-15, 2010

DªÀÄPÁ PÀ¸ì¯ À AÉ ‘¨É¤¦ül’ ?

±Á¼ÉAvÀ ¸ÀA í ZÉ PÀPÁë zÁPÀÆ£À PÉÆAPÀtà²PÀÆAPÀ ªÉļÀvÁ ªÀÄít QvÀ¯É PÉÆAPÀuÁå¯ÉA PÀ½vÁPÀ D¸Áì ? DªÀÄUÉ® °¦ RAa, zÉêÀ£ÁUÀj ªÀÄí¼A À iÀiÁgÀ PÀ¸ìÀ¯A É ªÀÄít vÁ¤ß ¤ªÀÄVvÁvÀ. D¤Ã D«Ää ±Á¼ÉAvÀ PÉÆAPÀtÂà ²SÉƪÀZÁPÀ ¨sÁAiÀÄgÀ ¸ÀgÉèÃAvÀ. vÀĪÀÄUÉ® ±Á¼ÉAvÀ PÉÆAPÀtÂà ²RAiÀiÁ, vÀĪÀÄUÉ® ZÉgÀqÁPÀ PÉÆAPÀtÂà PÁè¸Á WÁ¯Áè, vÀÆA PÉÆAPÀtÂà ²PÀAiÀÄvÀªÉ ? ªÀÄít D«Ää ¤ªÀÄV¯ÁågÀ PÉÆAPÀtÂà ¨sÁμÉ£À DªÀÄPÁ PÀ¸Àì¯ÉA ¨É£É¦ül ªÀÄít DªÀÄPÁZÀ ¤ªÀÄVvÁvÀ. PÀ¸Àì¯ÉA GvÀÛgÀ ¢vÁÛvÀ ? ‘¸ÉAnªÉÄAl®’ G¯ÉƪÀAiÉÄvÀ. vÉA QvÀ¯ÉA ¢Ã¸À D¤Ã QvÀ¯É PÀqÉ£À ZÀ®Û¯ÉA. DgÀvÁA JPÀ ¢¸Á¼É£À ±Á¼ÉAvÀ PÉÆAPÀtÂà ²R¥Á «μÀAiÀiÁgÀ KPÀ ¯ÉÃR£À ¥ÀPæ Àl PɯÉèA. vÁAvÀÄ DzÀ¯É ZÁgÀ ªÀgÀ¸ÁAvÀ PÉÆAPÀtÂà ²R¥ÁZÉ ¯ÉÃR£À ¥ÀPæ Àl eÁ¯ÁèA. vÁAvÀÆ° ªÀiÁ»w QvÀ° C¢üPÈÀ vÀ ªÀÄt í ZÉ ¸ÀA±ÀAiÀiÁZÉÆ «μÀAiÀÄ. eÁ®AiÀiÁgÀ vÉA RgÉAZÀ ªÀÄít eÁ®AiÀiÁgÀ DªÀÄPÁ DªÀÄUÉ® ªÀiÁvÀȨsÁ¸À PÉÆAPÀtàªÉÊgÀ PÁAAiÀÄ ªÉÆÃUÀ £Á ªÀÄítZÉA ¥ÀPæ l À eÁvÁÛ. ¸ÀíAZÉ PÀPÁë zÁPÀÆ£À ±Á¼ÉAvÀ PÉÆAPÀtÂÃPÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ eÁªÀÇ£À »A¢ AiÀiÁ ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ²RAiÉÄvÀ. »A¢ DªÀÄUÉ® gÁμÀÖç ¨sÁ¸À vÁå ¤«ÄvÀ vÉA ²RZÉA UÀge À Z É A É D¤Ã ¸ÀA¸ÀÌçvÀ ²R¯ÁågÀ ZÀqÀ CAPÀ eÉÆqÀAiÉÄvÀ ªÀÄí¼¯ É Æ É C©ü¥ÁæAiÀÄ D¸Áì. ºÉA zÉÆãÀAiÀÄ RgÉAZÀ D¸ÀÆAPÀ ¥ÀÄgÉÆ. PÉÆAPÀtÂà ¸ÀÄvÁ DªÀÄUÉ® gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁ¸À ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ QvÀ¯É ¯ÉÆÃPÁAPÀ ¸ÀªÀÄdvÁ. PÉÆAPÀtÂà ¸ÁAUÀvÀ ¨sÁgÀvÁZÉ ¸ÀA«zsÁ£ÁZÉ DmÉéà ªÀ¼ÉjAvÀ Dlæ ºÉÃgÀ ¨sÁμÉAPÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁμÉÃZÉ ¸ÁÜ£ª À iÀ Á£À ªÉļÁîA. vÁå AiÀiÁ¢ÃAvÀÆZÀ »A¢, PÀ£ÀßqÀ, ¸ÀA¸ÀÌçvÀ D¤Ã DªÀÄUÉ® ªÀiÁvÀÈ ¨sÁ¸À PÉÆAPÀtÂÃPÀ ¸ÁÜ£À ªÉļÁîA. ºÉÃA eÁ¯ÉèA gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁμÉÃZÉÆ «μÀAiÀÄ. D¤Ã ZÀqÀ CAPÀ eÉÆÃqÀZÉ «μÀAiÀiÁgÀ DªÀÄPÁ PÉÆAPÀtÂà wvÀ¯É ¸ÀÄ®¨sÁZÉÆ «μÀAiÀÄ D¸ÀìZÉÆ £Á. ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À DªÀÄUÉ® ªÀiÁvÀÈ ¨sÁμÉPÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁμÉÃZÉ ¸ÁÜ£ª À iÀ Á£À ¢¯ÁèA. D«Ää DªÀÄUÉ® ZÉgq À ÄÀ ªÁAPÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¨sÁ¸À PÉÆAPÀtà²PÀÆ£À ZÀqÀ CAPÀ eÉÆqÀÆAPÀ CªÀPÁ±À ¢ªÀAiÀiÁA.

PÉÆAPÀtà±À§Ý- JA.ªÀ «ºÁgÀ iÁzsª À À ¥ÉÊ 52. ¸ÉÆvÀÛ :

‘vÁUÉïÉÆà ¸ÉÆvÀÛ ¸ÀUl À «PÀÆ£À vÉÆà UÁAªÀ ¸ÉÆqÀÆ£À (¸ÉÆÃt) UɯÉÆè’, ‘ºÉÆ ¸ÀUÀl ªÉÄUÉïÉÆ ¸ÉÆvÀÛ’ ºÉ GvÀgÁAvÀ ‘¸ÉÆvÀÛ’ ªÀ Ä í t ZÉ Æ Ã ±À ¨ ÁÝZÉ Ã «²A ¸ÀªÀiÁeÁZÉÆ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀgÁåA. ¸À A ¸À Ì ø vÀ ¨s Á ±É à AvÀ ‘¸À é v À é A ’ ªÀÄt í ZÉÆà eÉÆà KPÀ ±À§Ý D¸À,ì vÉà ±À¨ÁÝZÉ vÀzãÀ ªÀ gÀÆ¥À eÁªÀ£À D¸Àì ºÉÆ ¸ÉÆvÀÛ ªÀÄt í ZÉÆ ±À§ÄÝ. ¸ÀA¸ÀÌøvÀ ¨sÁ±ÉÃAvÀƯÉà ±À¨ÁÝZÉ CzÀÈPÀg ë À (¥À¬Ä¯É CPÀg ë )À ¸À> é ¸ÉÆ eÁvÁÛ. zÉÃTÃPÀ ¸ÀéZÀÒ>¸ÉÆZÀÑ, ¸Àég> À ¸ÉÆgÀ, ¸ÁévA À vÀöæ å>¸ÉÆvÀAvÀ,æ ¸À é ¨ s Á ªÀ > ¸É Æ ¨s Á ªÀ ºÉ à ZÀ ¥À æ ª À i ÁuÉ Ã ¸À é v À é A ªÀ Ä í t ZÉ ±À¨ÁÝAvÀƯÉà ¸Àé-¸ÉÆ eÁ¯Éè. D¤ÃPÀ «eÁwÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄCMYK

PÁÛPÀëgÀ ¸ÀéeÁwÃAiÀÄ ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛPÀëgÀ eÁvÁÛ. ºÁeÉãÀ ¸ÀévÀéA ªÀÄítZÉ ±À¨ÁÝAvÀƯÉà vÀéA>vÀÛ eÁ¯Éè, C²ê eÁªÀ£ÄÀ ¸Àv é A éÀ ªÀÄt í ZÉ ±À§ÄÝ ¸ÉÆvÀÛ eÁvÁÛ. G®èAiÀÄvÁ£À ¸ÉÆvÀÄÛ ªÀÄt í Ä ¸ÁAUÀ¯Áåj¬Äà ºÁZÉà RgÉÃA gÀÆ¥À ‘¸ÉÆvÀÛ’ ªÀÄítÆa. PÀ£ÀßqÀ ¨s Á ±É à ZÉ ¥À æ ¨ s Á ªÀ £ À ±À ¨ ÁÝZÉ CAvÁåPÀëgÀ GPÀgÁAvÀ PÀg£ À À D«Ää GZÁÒgÀ PÀgÀvÁw. ºÉ ¸ÀªÀiÁ £Àí» ‘¸ÉÆvÀÛ’ ªÀÄítÆa ¸ÁAUÀÆPÀ. ¸ÀévÀéA>¸ÉÆvÀÛ ªÀÄí¼ÁågÀ ¸ÀA¥ÀvÀÛ, ªÀ i Á®QÃ, D¹Û §¢PÁZÉ Æ ¸ÀévÁZÉÆà ºÀPÀÌ ªÀÄítÄ CxÀð ¸ÁªÀ Ä PÉ Ã ¸ÁAUÀ Z É Ã eÁ¯Áåj D¥ÀuÁå¯Éà C¢üPÁgÁZÉ, D¥ÀuÁå¯Éà ºÀPÁÌZÃÉ eÉÆà D¸Àì vÉ ¸ÉÆvÀ.Û

iÉÍqÉVû pÉÉxÉåMü AÉQûiÉÉÇ vÉÉx§ÉÏrÉ pÉÉxÉåcÉåÇ xjÉÉlÉ qÉåtVåû. Wåû eÉaÉÉÇiÉ xÉÇxM×üiÉ, srÉÉÌOûlÉ AÉlÉÏ aÉëÏMü pÉÉxÉåÇcÉå EmÉUÉÇiÉ iÉÍqÉVû pÉÉxÉåMü WãûÇ qÉÉlÉ qÉåtVåû. iÉå MüÉUhÉÉlÉ ‘ÌuÉμÉ vÉÉx§ÉÏrÉ iÉÍqÉVû pÉÉxÉåcÉåÇ mÉëjÉqÉ ÌuÉμÉ xÉqqÉãVûlÉ MüÉårÉÇoÉÑiÉÑU vÉÉUÉÇiÉ AÉrÉÉãeÉlÉ eÉÉsÉÉÇ. iÉÉeÉÉå aÉÉæUuÉÉkrÉ£É xuÉiÉ: iÉÍqÉVûlÉÉQûÉcÉÉå qÉÑZÉåsÉ qÉǧÉÏ ´ÉÏ MüÂhÉÉÌlÉkÉÏ eÉÉuÉlÉ AÉxÉÉ. MüvÉå Ç xÉÉkrÉ eÉÉsÉå Ç ? ´ÉÏ MüÂhÉÉÌlÉkÉÏcÉåÇ mÉëcÉÉUÉÇiÉ iÉÏlÉ ÌuÉvÉårÉ mÉëqÉÑZÉ AÉxÉÉiÉÏ. LMü, iÉÍqÉVû pÉÉxÉå M ü 2000 uÉUxÉÉÇ c Éå CÌiÉWûÉxÉ AÉxÉÉ. SÉã l É, pÉÉUiÉÉcÉåÇ xÉÇxM×üiÉ pÉÉxÉåMü vÉÉx§ÉÏrÉ xjÉÉlÉ AÉxÉÉ iÉU eÉÉsrÉUrÉ iÉÏ pÉÉxÉ eÉÏÇuÉÇiÉ pÉÉxÉ lWûrÉ (iÉÏ pÉÉxÉ EsÉÉæmÉÏ sÉÉãMü lÉÉ) mÉÔhÉ iÉÍqÉVû eÉÏuÉÇiÉ pÉÉxÉ. iÉÏ pÉÉxÉ EsÉÉæmÉÏ 7 MüUÉãQû sÉÉãMü AÉxÉÉiÉÏ. iÉÏlÉ, CÇ Q ûxÉ xÉÇxM×üiÉÏÇiÉ qÉåtVåû ÍsÉmÉÏ qÉÔsÉiÉ iÉÍqÉVû pÉÉxÉåcÉÏ qÉtVûÉå uÉÉS. cÉÉU, AÉrÉeÉ Mã ü Ç S ì xÉUMüÉUÉÇ i É DMK mÉ£ÉÉcÉÉå mÉëpÉÉuÉ. mÉÉÇcÉ AÉlÉÏ AaÉSÏ mÉë q ÉÑ Z É qÉtrÉÉU iÉÍqÉVû sÉÏMüÉÇMü iÉÉÇcÉå qÉÉiÉ× pÉÉxÉåcÉÉå xuÉÉÍpÉqÉÉlÉ. MüÉå Ç M ühÉÏcÉÏ mÉËUÎxjÉiÉÏ ÌMüiÉåÇ? LMü, MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉåMü oÉÏ 1000 uÉUxÉÉcÉÉå CÌiÉWûÉxÉ

AÉxÉÉ. mÉÔhÉ iÉÉÇiÉÑ 400 uÉUxÉ mÉÑiÉÑïaÉåxÉÉlÉ pÉÉxÉ SÉoÉÑlÉ kÉUsÉÏ. SÉãlÉ, iÉÉeÉåÇ EmÉëÉÇiÉ aÉÉåÇrÉÉÇiÉ qÉUÉPûÏcÉÉå SoÉÉuÉ AÉlÉÏ MülÉÉïOûMüÉÇiÉ Mü³ÉQû pÉÉxÉå c ÉÉå SoÉÉuÉ. iÉÏlÉ, MüÉåÇMühÉÏ qÉÉrÉpÉÉxÉåcÉÉå sÉÉãMü cÉÉU UÉerÉÉÇiÉ uÉOèOû MãüuÉsÉ 30 sÉÉZÉ. cÉÉU, cÉÉUrÉ UÉÇ e rÉÉÇ i É LMü xÉÔ § ÉÉcÉÏ MüÉåÇMühÉÏ oÉUmÉ lÉÉ. mÉÉÇcÉ, MüÉåÇMühÉÏ sÉÉåMüÉÇMü qÉÉrÉ pÉÉxÉåcÉÉå xuÉÉÍpÉqÉÉlÉ ZÉÔoÉ EhÉå.

pÉUqÉ

MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉ£ÉhÉÉÇiÉ ÌlÉUÉvÉÉ pÉÉuÉ: iÉvÉåÇ eÉÉsrÉÉU MüÉåÇMühÉÏcÉÏ ESUaÉiÉÏ MüvÉã Ç MüÉå U MüÉ eÉÉrÉ? qWûtVûÉå uWûQûsÉÉå mÉëvlÉÉå AÉqÉcÉå qÉÑMüÉU EoÉå UÉuÉiÉÉ. LMü, AÉrÉeÉ mÉxÉÔlÉ MüU lÉÉiÉsÉåÇ MüÉqÉ, MüÉåÇMühÉÏ vÉÉVå û Ç i É ÍvÉMücÉå Ç iÉvÉå Ç eÉÉuÉMüÉ. SÉãlÉ, MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ SãuÉlÉÉaÉUÏ ÍsÉmÉÏÇiÉ eÉÉuÉMüÉ. iÉÏlÉ, MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉMÑülÉ ÌMüiÉåÇ MüUcÉåÇ AÉxÉÉ? qWûtVûÉå ÌlÉUÉvÉÉ pÉÉuÉ qÉlÉÉÇiÉ WûÉQûcÉÉå lÉÉ. ‘WûÉÇuÉ AÉiÉÉ E±ÉãaÉ AqÉåËUMüÉ AÉlÉÏ Må ü lÉQûÉÇ i É MüUiÉ AÉxÉÉ. qÉÉMüÉ aÉÉÇ u ÉÉÇ i É AÉxÉcÉÏ AÉuÉrÉ ÌMüirÉÉMü eÉÉrÉ?’ AvÉå Ç MüÉå h ÉÉrÉ qWûhÉiÉÉiÉ? iÉvÉåÇiÉ AÉrÉeÉ

sÉÉåMüÉÇcÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ CÇÌaÉvÉ pÉÉxÉåU eÉÉiÉÉ. mÉÔhÉ AÉuÉrÉ pÉÉxÉåÇcÉå ÍvÉMümÉ ÌMüirÉÉMü eÉÉrÉ? qWûhÉ MürÉÇcÉå MüÉåÇMühÉÏ qÉlÉxÉÉlÉ xÉÉÇaÉcÉåÇ iÉvÉå lÉÉ. iÉÏ pÉÉxÉ iÉÉeÉåÇ qÉÔVû, iÉÉeÉåÇ AÎxqÉiÉÉrÉÉMü MüÉUhÉ. MüÉå Ç M ühÉÏ cÉÏ pÉÌuÉvrÉ AÉvÉÉSÉrÉMü AÉxÉÉ MüvÉåÇ? LMü, Mã ü uÉsÉ 30 sÉÉZÉ AÉxÉcÉå sÉÉåMüÉsÉÏ AÉuÉrÉ pÉÉxÉ AÉrÉeÉ LMü UÉerÉÉcÉÏ UÉeÉ pÉÉxÉ. SÉãlÉ, cÉÉU UÉerÉÉÇiÉ xÉqÉÉlÉ uÉÉÇOÒûlÉ AÉxÉcÉÏ LMæüMü UÉeÉ pÉÉxÉ qÉtrÉÉU MüÉåÇMühÉÏ qÉɧÉ. iÉÏlÉ, MãüuÉsÉ 30 sÉÉZÉ sÉÉåMüÉlÉ EsÉÉæÇcÉÏ MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉåcÉåÇ ÌuÉμÉ xÉqqÉãVûlÉ, UÉerÉ AlÉÏ ÎeÉsÉÉ jÉVûÉU xÉqqÉãVûlÉ AÉrÉÉãeÉlÉ eÉÉsÉÉÇ AÉlÉÏ MüÉå Ç M ühÉÏMü ÌuÉμÉ MãülSì AÉxÉÉ. cÉÉU, iÉÏlÉ UÉerÉÉÇiÉ MüÉå Ç M ühÉÏ pÉÉxÉ vÉÉVå û Ç i É ÍvÉMürÉiÉÉiÉÏ. MüÉå Ç M ühÉÏ ÍvÉMümÉ sÉÉåMüÉsÉå WûÉiÉÉÇiÉ AÉxÉÉ. WûÉeÉÉå mÉÔhÉï EmÉåaÉ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉåMüÉlÉ MüÉQûMüÉ AÉlÉÏ MüÉåÇMühÉÏ mÉËUmÉÔhÉï MüÉåUMüÉ.

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU

PÉÃgÀ¼À ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥ÀÄgÀ¸ÁÌg-À 2009 WÉÆövÀ ‘¸ÁgÀ¸v éÀ À £ÁAªÀ ¢¸À£Á’!

PÉÃgÀ¼ÁAvÀ ªÀÄAeÉñÀégÀ zÁPÀÆ£À wgÀĪÀ£A À vÀ¥ÄÀ gÀA vÁAAiÀÄ ®PÁëAvÀgÀ ¸ÁgÀ¸éÀvÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀįÉAiÀiÁ½ ¨sÁ¸À ²PÀÆÌ£À, §gÉƪÀ£À fêÀ£À PÀgÀÆ£À D¸ÁìvÀ. vÀAAiÀÄ PÉÆAPÀtÂà ¨sÁμÉÃPÀ zÀĸÀgÉ ¸ÁÜ£À ¥Áæ¥ÀÛ D¸Àì (¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ªÀįÁèöå ¸ÁAUÀvÁ). LaÒPÀ ¨sÁ¸À eÁªÀÇ£À wà ¨sÁ¸À (PÉÆAPÀtÂãÀ) ²PÀÆÌPÀAiÀiï AiÉÄvÁÛ. eÁ®AiÀiÁgÀ ¯ÉÃRPÀ 2009gÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥Áæ¥ÀÛ PɯÉè¯É £ÁAªÁAvÀ PÉÆAPÀtÂà ªÀĤ±À PÉÆÃtAiÀiï £Á. PÀzÁavï PÉÆAPÀt CPÁqÉ«Ä J£ÁðPÀļÀA-PÉÆaÑAvÀ D¸À¯ÁågÀ, PÉ. C£ÀAvÀ ¨sÀlÖ vÀ¸Àì¯É EvÀgÀ xÀAZÉ ¯ÉÃRPÁAPÀ £ÀUÀzÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨s˪ÀiÁ£À ªÉļÀZÁPÀ ¥sÁªÀ D¸Àì. ºÁå PÉÃgÀ¼À ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄZÉ £Á£Á ¥À± æ À¹ÛÃAvÀ ¥sɯÉƲ¥ï (¸ÀºÁzsÁå¬Ä ¥ÀzÀ«), ¨sÁμÁ G£Àßw SÁwÃgÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄ (ªÁªÀgÀ) PɯÉè¯ÁåAPÀ, vÀ²Ã EvÀgÀ ªÀUÁðZÉ (PÁªÀå, £ÁlPÀ, PÀxÁ, PÁzÀA§j, DvÀäPÀxÁ, ZÉgÀqÀĪÁAUÉ® ¸Á»vÀå, «ªÀıÁð EvÁå¢ C£ÉÃPÀ) ¨sÁUÁAvÀ zsÁ zÁPÀÆ£À ¨ÁgÁ ¸Á»wAiÀiÁAPÀ £ÀUÀzÀ D¤Ã ¥Àª æ ÀiÁt ¥ÀvÀæ ¢¯ÁèA. £ÀUÀzÀ gÀÆ. 25,000.00 zÁPÀÆ£À gÀÆ. 50,000.00 vÁAAiÀÄ D¸ÀÆì£À ¨sÁAUÀgÁ ¯ÁPÉmï-¥ÉÆ£ÀßqÉÊ, ªÉÊ¯É zÉÆãÀ ªÀUÁðZÉ 6 ¯ÉÆÃPÁAPÀ ªÉļÁîA. MmÁÖgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ «Ã¸À £ÁAªÁAvÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀ PÉÆÃtAiÀiï £Á. ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ªÀįÉAiÀiÁ½ G®èAiÀÄvÁvÀ, §gÉAiÀÄ£ÁvÀªÉÃ?. DªÀÄPÁ (¸ÁgÀ¸ÀévÁAPÀ) SÉüÁAvÀ «±Àé ZÀzÀÄgÀAUÀ ¥ÀlÄ «±Àé£ÁxÀ£ï D£ÀAzï D¤Ã ¸Á»vÁåAvÀ PÉÆÃl ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀ C¸Àì¯É ºÀlªÁ¢ ªÀĤ±À eÁªÀPÁ.


CMYK

3

June 1-15, 2010

¨Á¼ï VÃvÀ

¥ÉÆÃgï ªÉÄV¯ÉÆ ªÀμÀð ZÁgÀÄ DªÀ¬Äè ªÉÆÃUÀÄ eÉÆÃgÀÄ ªÀiÁgï PÁvÁÛ ¥ÀÄAqÀ ¥ÉÆÃgï PÉÆtPÀ¬Ä PÀgÀß PÁågÀÄ WÀgÁ ©üÃvÀgï ªÀÄ¹Û ªÀÄAqÁèöågï ¥ÉÆÃgÀÄ RgÉà ±ÀÆgÀÄ ªÉ Æ UÁ UÉ Æ AqÉ Æ ¥É Æ ÃgÀ Ä ¥ÀÄAqÀÄ UÀÄuÁ£ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¥ÀZ æ ÀAqÀÄ gÁUï (PÉÆÃ¥ÀÄ) ªÀiÁvÀæ £ÁSÁgÀ §¸Áè GUÀæ gÀÆ¥ÀÄ ¥Àv æ Á¥ÀÄ RÆ¨ï ªÀμÁð ªÀÄVj d£Àä¯Á ªÀÄtÄ£ÀÄ ªÁqÀÛ ¥Áågï ¨Á¨ï ªÀiÁvÀæ ªÀiÁgÀÛ ¨ÉÆèï vÁA§ß ¥ÉÆgÁ¯É gÁUÀÄ ¨Á¨Á D¬ÄÃ¯É dUÀqÃÉ AvÀÄ ¸ÀzÁ ¥ÉÆÃgÀÄ d¯ÉÆè ¥ÀÄAqÀÄ ªÉÆÃUÀÄ PÀgÁÌ RgÉà D«Ää ªÉÆAqÀÄ ªÉÆÃUÀÄ £ÁPÁÌ gÁUÀÄ gÉÆÃμÀÄ GvÀæ £ÁPÁ xÀAqÀ ¸ÁtÂãÀ dUÁ ¨Á¼ï ¥ÀtÂãÀ ZÁAUÀ ZÀªÀÄÌt ªÀÄÄSÁgï fêÀ£Á ¢ªÀt ªÀÄÄSÁgï fêÀ£Á ¢ªÀt £ÁUÉñÀ CuÉéÃPÀgï

«oÉÆèÁ ¨sAÀ qÁgÀPÁgÁ£À ¥Àz æ Á£À PɯAèÉ ¥ÁæAvÀå ¥À±æ ¹À .Û dÆ£ï 19 -23 vÁjÃPÀ vÁAAiÀÄ ²æêÀÄzï ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf ²ªÀªÆ É UÁÎAvÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ : DgÀvÁA ZÀ¯Éè¯É ®AiÀÄ£ï ¥ÁæAvÀå ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAvÀ ®AiÀÄ£ï ¥ÁæAvÀå CzsåÀ PëÀ «oÉÆèÁ ¨sA À qÁgÀPg À Á£À xÉÆÃqÉ £ÁªÁ¢üPÀ ¯ÉÆÃPÁAPÀ «±ÉÃμÀ ¥À± æ ¹ À Û ¢ªÀÇ£À ¸À£Áä£À PɯÉè. ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÁæAvÀ ¥ÀzÀä²æà ¢ªÀÇ£À PÀ¢æ

UÉÆÃ¥Á®£ÁxÀ, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÁ PÉëÃvÁæAvÀ PÀĪÉÃmÁZÉÆ ¥sÁ¸ÀÌ¯ï ¦AmÉ Æ , GzÀ å ªÀ Ä PÉ ë à vÁæ A vÀ C§Äݯï gÀ ª À Ç ¥s ï ¥À Ä wÛ U É , ºÉÆmÉïï GzÀåªÀiÁAvÀ UÀuÉñÀ ±Én,Ö ¨sd À £À D¤Ã ¸ÀÄUÀªÄÀ ¸ÀAVÃvÀ PÉëÃvÁæAvÀ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ

£ÁAiÀÄPÀ ºÁAPÁ ¸À£Áä£À ZÀ¯ÉÆè. «. AiÀÄÄ. ¹ªÉÆ£ïì, PÀÈ¥Á CªÀÄgÀ D¼Áé, GzÀAiÀıÀAPÀgÀ ±ÉÃmï, ¸ÀAvÉÆÃμÀ PÀĪÀiÁgÀ ±Á¹Ûç D¤Ã PÉ. ªÉÆúÀ£À PÁªÀÄvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É

Kgï EArAiÀiÁZÉ 56 PÁªÀÄUÁgÁAPÀ PÁqÀÆ£À, 15 EvÀgÀ £ËPÀgÁAPÀ WÀgÁ ¥ÉlAiÀÄ¯É : ªÀÄAwæ vÁ¥À¯Á §d¥É «ªÀiÁ£Á zÀÄgÀAvÁAvÀ PÉÃAzÀæ £ÁUÀjPÀ «ªÀiÁ£À AiÀiÁ£Á SÁvÉ ªÀÄAwæ dªÁ¨ÁÝj WɪÇÀ £À vÀ ¼À ª À Ä ¼À v À D¸À v Á£Á vÁUÉ ®

UÁAiÀiÁgÀ §gÉÆ WÁ®ÆPÀ xÀl£ Ö É ¸ÀA¥À PÀgÀÆ£À ªÉÄà ªÀÄíAiÀÄ£Éà ¸ÁA¨ÉƼÀ ªÀiÁVÎ¯É 6 EAf¤AiÀÄgï D¤Ã £ËPÀgÁAPÀ

PÁªÀiÁ zÁPÀÆ£À ªÀÄAwæ ¥À¥ æ ÄÀs ¯ï ¥ÀmÉïÁ£À G¸À¼ÁAiÀįÁ D¤Ã EvÀgÀ ¥ÀAzÀæ ¹§âA¢PÀAiÀÄ WÀgÁ zsÁAªÀqÁAiÀįÁA. zsÀ£Àå !

d£À£-À ªÀÄgÀt

[ªÉÄà 22 vÁjÃPÉÃPÀ eÁ¯Éè¯É «ªÀiÁ£Á zÀÄWÀðl£Á §UÉÎ ºÉà PÀª£ À ]À d£À䮯ÉÃPÀ ªÀÄgÀt RavÀ PÉzÀ£Á vÉà ªÀÄít PÉÆÃt ¸ÀªÀÄdvÀ? | fêÀ£À ¸ÀPÀÌqÁ¯É C±Á±ÀévÀ ºÀj £ÁªÀÄ PÀj C£ÀªÀgÀvÀ || ªÀÄ£ÀÄμÀå ¯ÉPÀvÁ KPÀ eÁ¯ÁågÀ eÁvÁÛ D£ÉßÃPÀ | zÉÆÃμÀ ¢ªÀZÉÆ PÉÆÃt PÉÆuÁPÀ UÉÆvÀÄÛ ºÉà PÉêÀ® zÉêÁPÀ ||

²ªÀ ª É Æ UÀ Î : ²æ à ¸À A ¸ÁÜ£À PÁ²ÃªÀ Ä oÁZÉ ¥À g À ª À Ä ¥À Æ då ²æ à ªÀ Ä zï ¸À Ä ¢ü à AzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃfAUÉ® ¥ÀlÖ²μÀå ²æêÀÄzï ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf ²ªÀ ª É Æ UÁÎZÉ UËqÀ ¸ÁgÀ ¸ À é v À ¸ÀªÀiÁeÁPÀ AiÉĪÀÇ£À dÆ£ï 19 zÁPÀÆ£À 23 vÁjÃPÀ vÁAAiÀÄ ªÉÆPÁÌA C¸ÀvÀ¯ÉA. vÁå ªÉüÁgÀ ¸Áé«ÄÃfAUÉ® ¢ªÀå G¥À¹ÜwgÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄÄAf PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÀ ® vÀ ¯ É A . ¸Áé « ÄÃf vÀ A AiÀ Ä ªÉÆPÁÌA D²ê® wvÀ¯É ¢ªÀ ¸ À Æ ¬Äà «í A UÀ «í A UÀ q À zsÁ«ÄðPÀ, ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ D¤Ã ¥À¸ æ ÁzÀ ¨sÉÆÃd£À D¸ÀvÀ¯É. CSÉÃjZÉ ¢ªÀ¸À ¸Áé«ÄÃfAUÉ® D²ÃªÀðZÀ£À D¤Ã ¥s® À ªÀÄAvÁæPv ëÀ À PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ D¸Áì. ¸ÉêÁ PÀgÆ À APÀ EZÁÑ D²¯Áå¤ ²ªÀªÉÆUÀÎ UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ¸ÀªÀiÁeÁZÉ PÁAiÀiÁð®AiÀiÁPÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÀAiÉÄÃvÀ. ²ªÀ ª É Æ UÀ Î UËqÀ ¸ÁgÀ ¸ À é v À ¸ÀªÀiÁeÁZÉ PÁAiÀiÁð®AiÀiÁZÉ ¥sÉÆÃ£ï £ÀA. 08182-222077

“ ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ vÀg£ À ÁmÉAPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¥Àe æ ÁÕ ¢ÃªÀPÁ”

- ²æà ¸ÀAiÀÄA«ÄÃAzÀæ

zÀĨÁÊ zÁPÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ ¸ÀgÀ¯É «ªÀiÁ£À d£Àä¨sÀÆ«ÄPÀ ¥ÁAªÀZÉ RĶãÀ | §²ê¯Áèöå¯É ¨sÀgÀÆ£À D¬Äå¯É vÀ£ÀĪÀÄ£À ªÉÆUÁZÉ gÁ§°ÃAa §d¥ÉÃAvÀ gÁPÀÆÌ£À || «¢ü° °Ã¯Á PÉÆÃt eÁt ? «ªÀiÁ£À £É¯ÁPÀ ¯ÁUÀvÁ£Á ºÀÈzÀAiÀÄ eÁ¯Éè vÀ®èt | d¼ÉîA vÉà «ªÀiÁ£À ¨sÀt ¨sÀt ¸ÀPÀÌqÁAPÀAiÀÄ DvÀAPÀ eÁ¯ÉÆè PÀët PÀët || ¥À¼ÀAiÀįÉAªÉà «¢ü¯É PÀÆg æ À¥Àt ? eÁ¯Éè ±ÀA§gÀ zÉqÀ±É ¯ÉÆÃPÁ¯É fêÀºÀgÀt | PÉÆrAiÀiÁ¯ÁAvÀ ¨sÀgÀ¯É zÀÄBSÁZÉ ªÁvÁªÀgÀt PÀ²êA DAiÀįÉA ¸ÀPÀÌqÁAPÀAiÀÄ JPÀÌ¥Àn ªÀÄgÀt ? zÉêÀÅ ¢ªÉÇé ªÀÄgÀt eÁ¯Éè® WÀgÁAvÀÄ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ªÁAZÀÆ£À ªÀgÀ®¯ÉÃAPÀ ±ÁAwÃZÉà fêÀ£À | PÀgÀÆAAiÀiÁ D«Ää ¸ÀPÀÌqÀ UɯÉè¯Áå¯É DvÁäPÀ £ÀªÀÄ£À D¤Ã ¥À¼ÉƪÀZÉ £ÁPÁÌ «¢ü¯É C¸Àì¯É PÀÆg æ À £ÀvÀð£À || §gÀ¬Ä¯É : ªÀÄgÉƽ ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ. CMYK

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ºÁAUÁZÉ ¥ÉÊ ¸Éïïì PÁ¥É Æ ÃðgÉ Ã ±À £ ÁZÉ zs À ¥ s À Û g ÁPÀ PÁ²ÃªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð¸Áé«ÄÃf ºÁAUÉ® ¥ÀlÖ ²μÀå ²æêÀÄzÀ ¸ÀAiÀÄA«ÄÃAzÀæ ¸Áé«ÄÃf ºÁ¤ß ¨sÉÃl ¢°è D¤ ¥ÁzÀ ¥À Æ eÁ ¹é à PÁgÀ PÉ ¯ É è .

¸ÁAdªÉüÁgÀ D¬Äå¯É ¸Áé«ÄÃfPÀ n.UÀt¥Àw ¥ÉÊ D¤Ã n. gÀvÁßPÀgÀ ¥ÉÊ PÀÄlÄA¨ÁZÉ ¸À z À ¸ Áå¤ ¸ÁéUÀ v À PÉ ¯ É è . “¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ vÀg£ À ÁmÉAPÀ zsÁ«ÄðPÀ ¥À æ e ÁÕ ¢ÃªÀ P Á D¤Ã » dªÁ¨ÁÝj ªÀiÁí®ÎqÉ° eÁªÀÇ£À

D¸Áì” ªÀ Ä ít ¸Áé«ÄÃf£À ¸ÁAUÀ¯A É . D¬Äå¯É ¸ÉÆAiÀÄgÁåAPÀ ¸Áé«ÄÃf£À ¥sÀ®ªÀÄAvÁæPÀëvÀ ¢¯Éè. gÀ A UÀ £ ÁxÀ Qt , f.«±À é £ ÁxÀ PÁªÀÄvÀ, J.PÉ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ±ÉuÊÉ D¤Ã ºÉÃgÀ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É


CMYK

4

June 1-15, 2010

«±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæAvÀ ¨ÁQ¨Á¨ï d¯Áä±v À Á©Ý ¸Àägt À

¥ÀAiÀįÉA ¥Á£Á zÁPÀÆ£À

ºÉêÀiÁZÁAiÀÄð, ¥ÀæwμÁ×£ÁZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ªÉAPÀmÃÉ ±À ¨Á½UÁ ºÁdgÀ D¸À ¯ É è . vÁt à AAiÀ Ä ¨ÁQ¨Á¨ÁAPÀ ¥sÅÀ ¯ÁA-¥ÁPÉA î ZÉÆ ªÀ i Á£À PÉ ¯ É Æ . D¥À u Áå¯É G¯ÉƪÁàAvÀ £ÁUÉñï PÀªÄÀ ð°£À

PÀ«vÁ vÁuÉ °SÉÆè÷å. ºÁå SÁwÃgÀ vÁPÁ UÉ Æ AAiÀ Ä ¸ÉÆqÀZÉA ¥ÀqÀ¯ÉA D¤ ¨ÉÆêÀ zÀÄ©îPÁAiÉÄ£À ¢Ã¸À PÁqÀ¯ÉÆ. eÁÕ£É Ã ±À é j PÀ « G¥Áæ A vÀ ªÀÄgÁpZÉÆ ¨sÉÆêÀ GAZÀ¯ÉÆ PÀ« ªÀÄí¼ÁågÀ ¨ÁQ¨Á¨ï C±ÉA

‘£ÀÆ¥ÀÄgÀ’ ¥ÀĸÀÛPÁZÉA ¯ÉÃRQ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á QtÂPÀ £ÁUÉñÀ PÀªÀÄð½£À ¸À£Áä£À PɯÉÆè. ¸ÁAUÀvÀ ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ PÀĪÀiÁgÀ£ÁxÀ

¨ÁQ¨Á¨ï ªÀÄ£ÁAvÀ ªÉªÁíjPÀ D¸À¯ÉÆè vÀjà ªÀÄ£ÁAvÀ ¸ÀAªÉÃzÀ£À ²Ã¼ï D¸À¯Æ É è ªÀļ í A É . 1946 dÆ£ÁZÉ 18 vÁjPÉgï eÉ£ÁßA gÁªÀiï ªÀÄ£ÉÆúÀgï ¯ÉÆûAiÀiÁ UÉÆAAiÀiÁÑ ªÀÄqÁÎAªÁAvÀ UÉÆAAiÀÄZÉ ¸ÀÄlPÉ SÁwÃgÀ ¨sÁμÀt ¢ªÀZÁPÀ ¯ÁUÀ¯É vÉ£ÁßA ¨ÁQ¨Á¨Á¯É xÀAAiÀiï ¸ÀA¥ÀÇtð ¥ÀjªÀvð À £À WÀqAèÉ . KPÀ ¢¸Á ©üvÀgÀ vÁuÉA D¥ÀuÁå¯É ¸ÀPÁðj £ËPÀjPÀ gÁf£ÁªÀiÁ ¢°. vÉ¥g À ÁAvÀ UÉÆAAiÀÄZÉ ¸ÀÄlPÉ DAzÉƼÀ£ÁAvÀ vÉÆ ¥ÀÇtð ªÀ Ä £Á£À ªÁªÀ Å gÀ ¯ É Æ D¤ RƧ±É å ¸À Ä lPÉ SÁwÃgï ¯ÉÆPÁAPÀ GªÉÄzï ¨sÀgÀZÉÆå

¢ªÁå ¸ÀÄfÃgï D¤Ã ¢ÃPÁë ¸ÀÄfÃgï

CMYK

vÁAt ¸ÁAUÀ¯ÉA. ¸ÀÄgÉégÀ §¹Û ªÁªÀ Ä £ï ±É u É Ê £À AiÉ Ä ªÁÌgÀ ªÀiÁUÉÆ£À ¨ÁQ¨Á¨ï PÉÆAPÀt ªÀÄ£À±ÁA ªÀÄzsÉ »ÃgÉÆ ªÀÄí¼ÉA. ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸Á£ï ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ ¨sÁμÀt PÀgÆ À £À ‘DzÁè÷å ±ÀvPÀ ÁZÁå w¸Áæ÷å zÀ±PÀ ÁAvÀ eÉ£ÁßA ZÀqÁªÀvÀ ¸Á»w D¤ PÀ« gÁμÀçÖªÁzÀ vÀ±A É UÁA¢üªÁzÁZÉgÀ ¦¸ÉÆé£À UɯÁè÷å ¸ÀAzÀ¨Ás ðgÀ ¨ÁQ¨Á¨ÁA¤ PÀ«vÁ §gÉÆAªÀÌ zsÀgÀ¯ÉÆèå. ºÉgÁA¤ ±À º À g ÁAvÀ gÁªÉ Ç £À QvÁè å Q ªÀ ¸ ÁðA D¢AZÁå vÁAZÁå GqÀUÁ¸ÁAvÁè÷å UÀįÁªÀÄVjPÀ vÀ ± É A ¸À A PÀ μ ÁÖAPÀ D¥Áèå ¸Á»vÁåAvÀ ºÁqÉèA eÁ¯ÁågÀ, ¨ÁQ¨Á¨Á£À ¸Àévº À Á UÁAªÁAvÀ fêÀ £ À PÁqÀ Æ £À ¨s É Æ UÀ ¯ Áè å PÀμÁÖAZÉA ¸Á»vÀå gÀZÀ¯ÉA. vÁå zÉPÆ À £À ºÉgÀ ¸ÀªÁðA ¥Áæ¸À ªÉUÆ É ’î C±É A ªÀ Ä í ¼ É A . PÀ ª À Ä ð°£ï G¯É Æ ÃªÀ £ À , ¨ÁQ¨Á¨ÁZÉ Æ å £É º À Ä æ ¯ ÁVA ªÀ Ä Ä¯ÁPÀ v É Æ å GqÀUÁ¸ÁAvï ºÁqÉÆèå. £ÉºÀÄæ PÀ² vÁPÁ ‘¥ÉÇAiÉÄmï’ ªÀÄítÆ£À G¯ÉÆ PÀgÁÛ¯Æ É D¤ vÁå zÉPÆ À £À ¨ÁQ¨Á¨ï PÀ² RIJ ¥ÁªÁÛ¯ÉÆ ªÀÄí¼ÉîïÉAiÀÄ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ¨ÁQ¨Á¨ï PÉÆAPÀt PÀ«vÉPÀ £À«

¢±Á ¢¯É Æ è ªÀ Ä ¤Ã¸À C±É A PÀªÀÄð°£À ¸ÁAUÀ¯ÉA. ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á½UÁ GUÁÛªt À ¸ÀĪÁ¼ÁåZÆ É ¸À Æ vÀ æ z s Á j D²¯É Æ . ¢ÃPÁë ¸ÀÄfÃgï vÀ±ÉA ¢ªÁå ¸ÀÄfÃgï ºÁAt ¥Áæxð À £ï VÃvÀ UÁAiÉÄA è . vÉ Ã ¥À g ÁAvÀ ¨ÁQ¨Á¨ÁZÉ PÀ«vÉAZÉgÀ ¥Àj¸ÀAªÁzÀ ZÀ¯ÉÆè. ¥À j ¸À A ªÁzÁZÉ A Czs À å PÀ ë ¥ À t ¥É Ç æ . £ÁgÁAiÀ Ä t zÉ Ã ¸Á¬Ä ºÁAt WÉv¯ À AèÉ . ‘¨ÁQ¨Á¨ÁAZÉA PÀ«vÉAvÀ ¥Àw æ gÉÆÃzs’À «μÀAiÀiÁZÉgÀ gÁdAiÀiï ¥ÀªÁgï G®AiÉÆè D¤Ã ‘¨ÁQ¨Á¨ÁZÉ PÀ«vÉAwèA ¨sÁ¶PÀ ®PÀu ë ÁA’ «μÀAiÀiÁZÉgÀ ¨sÆ À μÀuï ¨sÁªÉ G®AiÉÆè. zÀ£À¥ÁgÁA ¥ÀgÁAvÀ PÀ« vÀ±ÉA «ªÀıÀðPÀ JZɪ Ñ iÀ ï ¥ÉgÁß¼ÁZÁå CzsåÀ P¥ ëÀ u À ÁgÀ PÀ«UÉÆÃ¶Ö ZÀ°è. JZÉѪÀiÁä£À D¥À u Áå¯É «²μÀ Ö ±É Ê °£À , PÉÆAPÀtÂAvÀ d§gÀzÀ¸ÉÛ£À §gÉÆAªÀÌ ±ÀÄgÀÄ PÀgÀÆ£À, DvÁA GqÀ U Á¸ÁAvÀ ªÀ i ÁvÀ æ D±É Ñ A PÀ«AZÉÆ GqÀUÁ¸À PÁqÀ¯ÉÆ. PÀ«UÉÆö×AvÀ ¨sÁUÀ WÉvÀ¯Áèå PÀ«AZÉÆå PÀ«vÁAiÀÄ KPÀ £Á KPÀ GqÀ U Á¸Á«²A D¸À ¯ Áè ÷ å£À vÁZÉA G¯ÉƪÀ¥À ¸Àºd À eÁªÀÇ£À GqÀUÁ¸ÁgÀ ªÀgÀZÉ ªÀj ZÀ¯Éè. PÀ«UÉÆöÖAvÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á Dgï Qt , eÉ j gÁ¹Ì£Áí , «¯Áä §AmÁé¼ï, J¸ï. J£ï. ¨sÀmï ¸ÉÊ¥ÀAUÀ¼ÄÀ ,î DAqÀÄ÷æ å J¯ï rPÀÄ£Áí,

gÀ«ÃAzÀæ ¥Àæ¨sÀÄ

ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPï, gÁdAiÀiï ¥ÀªÁgï D¤ ¸ÀévÁ JZÉѪÀiï ¥É£Áð¼Á£ï PÀ«vÁ ªÁZÉÆè÷å. £ÁUÉñï PÀªÄÀ ð°£ï ¨ÁQ¨Á¨Áa ‘¥ÁAAiÀÄÓuÁA’ PÀ«vÁ UÁªÀß zÁPÀ ¬ Äè . ¥À j ¸À A ªÁzÀ vÀ ± É A PÀ«UÉÆÃ¶× PÁ¬ÄðA «vÉÆj PÁPÀð¼Á£À ZÀ¯ÉƪÀ£À ªÉ°A. ªÀ i ÁVgÀ ª É Ê ¯É Æ å PÁAiÀ i ÁðAvÀ ¨ÁQ¨Á¨ÁZÉÆå PÁAAiÀÄ ¥ÁAwÛøÀ PÀ « vÁAZÉ Æ å ¨s Á ªÁ£À Ä ªÁzÀ ‘£ÀÆ¥ÀÅgÀ’ £ÁAªÁZÉ ¸ÀAPÀ®£À PÀ £ À ß qÀ ¨s Á μÉ A vÀ «ªÉ Æ ÃZÀ £ À

eÁ¯É Æ . «dAiÀ Ä PÀ £ ÁðlPÀ ¥ÀvÁæZÉÆ ¸ÁܤÃAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ AiÀÄÄ.PÉ. PÀĪÀiÁgÀ£ÁxÀ ºÁAt ±ÀPÄÀ AvÀ¯Á Dgï Qt£ï CtPÁgÀ PɯÁè÷å ºÁå ¥ÀŸÀPÛ Áa «ªÉÆÃZÀ£À PÉ°. ‘¨ÁQ¨Á¨Á£À ZÁgÀ ªÀtwA ©ü v À g À ¨É Ê ¸À Æ £À D¥À u Áå¯É Æ å PÀ«vÁ §gÀ¬Ä¯É £ÀíAAiÀÄ. vÉÆ ªÀÄ£À±Á ªÀÄzsÉA gÁ¨ÉÆè D¤ vÁAZÉ ªÀÄzsÉA gÁ§Æ£À vÁuÉ

¢ªÁå ¸À Ä fÃgï D¤ ¢ÃPÁë ¸ÀÄfÃgï ºÁAt »A ¥ÀzÁA UÁ¬ÄèA D¤ n f UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀ,Ú UÀÄgÀÄgÁeï JªÀiï. ©., UÀAUÁzsg À ï PÀtÆÚgï D¤ ¢Ã¥ÀPï ¸ÀÄgÀvÀÌ¯ï ºÁAt ªÁ¬Äè£ï, QèÉÆÃqïð, jzÀªÀiï ¥Áåqï D¤ vÀ¨ÁègÀ ¸ÁAUÁvÀ ¢¯ÉÆ. ±ÀPÄÀ AvÀ¯Á Dgï Qt£À ºÉA PÁAiÉÄðA ZÀ¯ÉƪÀ£À ªÉ¯A É .

GzÀAiÉÆãÀÄäPÀ PÀ« ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ

§gÀ ¬ įÁè ÷ å PÀ « vÉ A vÀ vÁå ¯ÉÆPÁZÉÆ vÁ¼ÉÆ, vÀ¼ÀªÀļÉÆ, GªÀiÁ¼É D²¯É. vÁå zÉPÆ À £À ºÉÆ PÀ « DfÃPÀ A iÀ Ä ¸À ª ÁðAZÉ ªÀÄ£ÁAvÀ fªÉÇ ªÀgÁè. DAiÀiÁÑ÷å d£ÁAUÁ£À ¨ÁQ¨Á¨ï ¨ÉÆÃPÀðgÁ£À ZÀ®¬Ä°è ZÀ¼ÄÀ ªÀ¼À ªÀÄÄPÁgÀ ªÀígÆ É APÀ eÁAiÀÄ’ C±ÉA PÀ Ä ªÀ i ÁgÀ £ ÁxÁ£À ¸ÁAUÀ ¯ É A . ¸ÀĪÉðPÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á Dgï Qt£À ºÁå C£ÀĪÁzÁZÉ ªÁmÉgÀ wPÁ ªÀÄdvÀ PɯÁè÷åAZÉÆ GqÀUÁ¸À PÁqÀ¯ÉÆ. £ÁUÉñï PÀªÀÄð°£À ±ÀPÄÀ AvÀ¯Á QtÂPÀ ±Á® ¥ÁAUÀÄgÀ£À ªÀiÁ£À PɯÉÆ. UÀÄgÀÄ ¨Á½UÁ£À ºÉA PÁAiÀÄðA ZÀ¯ÉƪÀ£À ªÉ¯ÉA. DSÉjÃPÀ G¸ÁÛzï gÀ¦Ãü Pï SÁ£ï ºÁZÁå ¤zÉÃð±À£ÁgÀ ¨ÁQ¨Á¨ÁZÁå Dl PÀ«vÁAPÀ gÁUÀ §¸ÉÆêÀ£À ¸Àd¬Ä°è ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁAd ¸ÁzÀgÀ eÁ°. ªÁ¸ÀAw Dgï ±ÉuÊÉ GqÀĦ, gÀ«ÃAzÀæ ¥À¨ æ ÄÀ s ,

ªÁ¸ÀAw Dgï ±ÉuÉÊ


CMYK

5

June 1-15, 2010

qÁ| ªÉÊ.«. gÉrØÃPÀ æ ¹ À .Û JA. Dgï. ¥ÉÊ ¥À±

°ªÀiÁÌ ¥ÀĸÀPÛ ÁAvÀ zÁR¯ÉÆ eÁ¯É¯ è É PÉÆAPÀt £ÁlPÀ ‘£ÀAzÁ¢Ã¥À’ PÀ£ßÀ qÁAvÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ D¤Ã ¥Àz æ ± À ð À £À

¥sÉÆÃmÉÆ : ²æà ¹.J¸ï.ZÀqÁØ, ²æà CdAiÀÄ ¦gÁªÀļÀ, ²æà ªÉÊ. «. gÉrØ, ²æà ªÉÊ.ºÉZï. ªÀįÉÃUÁªÀiÁ D¤Ã ¤w£ï gÁªÀvï ºÁAPÁ ¥À¼ÉƪÀAiÉÄÃvÀ

ªÀÄÄA§¬Ä : JA. Dgï. ¥ÉÊ¯É GqÀUÁ¸Á SÁwÃgÀ ªÀgÀ¸Á£À ªÀg¸ À À ¢ªÀZÉ JA. Dgï. ¥ÉÊ ¸ÁägPÀ À ¥Àæ±À¹Û j¸ÀªÀð ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁZÉÆ DzÀ¯ÉÆ CzsÀåPÀë qÁ| ªÉÊ. «. gÉrPØ À ¢ªÀÇ£À ¸À£Áä£À PÉ ¯ É è . vÁAUÉ ® C¢ü P ÁgÁZÉ CªÀ¢Aü vÀ ¨ÁåAPÁZÉ ¯Á¨sÁA±À ZÀqÀ PÀgÀÆ£À ¨ÁåAPÁAvÀ qÉ¥ÉÆùmï zÀªg À ¯ À Áå¯A É UÉ® ªÁr ZÀqÆ É ªÀ£À ¸ÀÄzsÁgÀt Pɯ® èÉ SÁwÃgÀ vÁAPÁ »Ã ¥À±æ ¹ À Û ªÉļÁå. “qɪ® À ¥ÀªÄÉ Amï qÉʪÉÄ£Àë£ï lÄ ¦ü£Á¤ëAiÀÄ¯ï ¸ÉPÀÖgï” ªÀÄí¼Éî¯É «μÀAiÀiÁgÀ vÉÆà G®èAiÀÄvÀ¯ÉÆ. GzÀå«Ä D¤Ã JA.Dgï. ¥ÉÊ ¥sËAqÉñÀ£ÁßZÉÆ CzsåÀ PÀë CdAiÀÄ ¦gÁªÀļÀ ªÀÄÄRå Cwy eÁªÀÇ£À G¥À¹ÜvÀ D²ê¯Æ É .

JA. Dgï. ¥É Ê ¯É CUÀ ¢ à ¯ÁVÎÃZÉÆ ¸ÀºÀ¨sÁVà eÁªÀÇ£À D²ê¯Æ É ªÉÊ. ºÉZï. ªÀįÉÃUÁªÀiÁ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁAvÀ ¨sÁUÀ WɪÀÇ£À G®èAiÀįÉ. CdAiÀÄ ¦gÁªÀļÀ D¤Ã ªÀįÉÃUÁªÀiÁ JA.Dgï. ¥ÉÊ¯É G£À ß vÀ «ZÁgÀ D¤Ã ¸À g À ¼ À fêÀ£ÁZÉ UÀÄuÁZÉ ¥À± æ A À ¸Á Pɯ.èÉ JA.Dgï. ¥ÉÊ ªÀiÁªÀÄ d£À¸ÉêÁ D¤Ã ²PÀu ë Á PÉÃë vÁæAvÀ ªÀĸÀÛ PÁªÀÄ PÀgÆ À £À ¥À¹ æ zÀÞ eÁ¯Áè. »Ã ¥À± æ ¹ À Û ¸ÁÜ¥À£À PɯÉè® ¥ÀAeÁ¨ï D¤Ã ªÀĺÁgÁμÀÖç PÉÆÃ-M¥ÀgÉÃnªï ¨ÁåAPÁZÉÆ ZÉÃgÀªÄÀ £ï, ¹.J¸ï. ZÀ q ÁØ £ À ºÁå PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¸ÁAUÀ¯A É . ªÀg¢ À : VÃvÁ Dgï. ¥ÉÊ

ªÀÄÄA§¬ÄÃ: ¸À§AzsÀ ¨sÁgÀvÁAvÀ 50 ¥ÀA æ iÉÆÃUÀ ¢ªÀÇ£À ¥ÀS æ ÁåvÀ eÁ¯Éè® PÉÆAPÀtÂà £ÁlPÀ D¤Ã PÀ¯Á¸ÀA¸ÁÜ PÉÆAPÀtÂà wæªÉÃt ¸ÀAUÀªÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ °ªÀiÁÌ ¥ÀĸÀÛPÁAvÀ (Limca Book of Records) zÁR¯É eÁ¯É è ¯ É PÉ Æ APÀ t  £ÁlPÀ ‘£À A zÁ¢Ã¥À ’ SÁåvÀ ºÁ¸À å gÀAUÀ£l À D¤Ã ¯ÉÃRPÀ PÀªÄÀ ¯ÁPÀë ¸À g Á¥s À ºÁ¤ß PÀ £ À ß qÁAvÀ ¨sÁμÁAvÀgÀ PÀgÆ À £À ºÁå £ÁlPÁZÉ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¥Àz æ À±Àð£À (Inaugural Show) ªÀiÁlÄAUÁ (¥À²ÑªÀÄ) ªÀÄÄA¨ÉÊ ºÁAUÁ D²ê¯É

«±ÉéñÀégÀAiÀÄå ¸ÁägÀPÀ ¸À¨sÁUÀæºÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÁAvÀ ¥À¸ æ ÄÀ v Û À Pɯ.èÉ d£À¦Aæ iÀÄ PÉÆAPÀtà¢UÀݱð À £ÀPÁgÀ qÁ| ZÀ A zÀ æ ± É Ã RgÀ ±É u É Ê ¯É ¢UÀݱð À £ÁAvÀ ªÀÄÄA¨ÉÊZÉ ¥Àw æ ¶×vÀ PÀ¯Á¸ÀA¸ÉÜ PÀ£ßÀ qÀ PÀ¯ÁPÉÃAzÀæ ºÁ¤ß ªÉÄà 28, ±ÀÄPÁægÁ ¢ªÀ¸À ºÁå £ÁlPÁZÉ ¸ÁzÀgÀ PɯÉè. ªÀÄÄRå Cwy eÁªÀÇ£À JA. £ÀgÉÃAzÀ,æ ¨ÁåAPï D¥sï EArAiÀiÁZÉÆ JPÉìPÀÆånªï qÉÊgÉPÀÖgï ºÁ¤ß G¥À ¹ ÜvÀ D¸À Æ ì £ À £ÁlPÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ PÀgÀZÉ ¨sÁjà PÀμÀÖ eÁ¯ÁègÀAiÀÄ KPÀ «±ÉÃμÀvÉ ªÀÄít PÀ£ÀßqÁAvÀ £ÁlPÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ

PɯèÉ¯É PÀªÄÀ ¯ÁPÀë ¸ÀgÁ¥sÀ ºÁAUÉ® UÀÄtUÁ£À PɯÉè. “ªÉâPÉÃZÉÃgÀ AiÀÄĪÀd£ÁAPÀ ¨sÁμÁ©üªiÀ Á£À ªÀåPÛÀ PÀgÆ É ªÀ¸Æ À ZÉ KPÀ ¸Ázs£ À À ªÀļ í ÁîöågÀ £ÁlPÀ” C²ê C©ü¥ÁæAiÀÄ ªÀåPÛÀ Pɯ.èÉ “PÀ £ ÁðlPÀ ¸À A WÀ ºÁAUÉ ® ¸ÀºA À iÉÆÃUÁgÀ eÁªÀZÉ ºÉà £ÁlPÀ ‘£ÀAzÁ¢Ã¥À’ £À«Ã£À zÁR¯É ¤ªÀiÁðt PÀgÉÆ D«Äà ¸ÀªÁð£ÀAiÀÄ ºÁAPÁ ¥ÉÆÃæ vÁ캣 À À ¢AªÁå PÉ Æ APÀ t  ¥À ² ê ZÀ q À ¥ÀA æÀ iÉÆÃUÀ PÀ£ßÀ qÁAvÀ eÁªÉÇé C² GzÁÎgÀ PÁ¼Éî. ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁAvÀ ¸ÁívÁªÉA ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ

J¸ï.«.n. ªÀiÁåmï ¥sAæÉ qÁì£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À D¤Ã ªÀ° í «vÀgt À PɯAèÉ

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ªÉÄà 6 vÁjÃPÉÃPÀ J¸ï.«.n. ªÀiÁåmï ¥sÉæAqÁì® vÀgÀ¥sÉãÀ zÀħð¼É ¥Àw æ ¨sÁªÀAvÀ ZÉgq À ÄÀ AªÁAPÀ «.n. gÀ¸g ÛÉ À D²ê® D¦üøÁAvÀ «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ¢ªÀZÉ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÀ¯.èÉ ¥Éöæ ʪÀÄjZÉ 2 ZÉgÀqÀÄAªÀ, ºÉʸÀÆ̯ÁZÉ 7 CMYK

ZÉgÀqÀÄAªÀ D¤Ã PÁ¯ÉÃeÁZÉ 9 ZÉ g À q À Ä AªÁAPÀ ªÉ Ä Ã¼É Æ Ã£À gÀÆ. 25,000/- «zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÁAlÆ£À ¢¯Éè. ªÀÄÄRå Cwy eÁªÀÇ£À ¨Á®ZÀAzÀæ gÁªï, ¹Ã¤AiÀÄgï JQìPÀÆånªï, JA.Dgï.¦.J¯ï, PÀ£ÁðlPÁZÉ

¸ÀtÚ PÉÊUÁjPÁ ¸ÀAWÁZÉÆ CzsåÀ PëÀ dAiÀÄgÁeï ¥ÉÊ, ªÀiÁí®UÀqÉÆ ¸ÁAzÉÆ D¤Ã zÁ¤ ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sA À qÁj, ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPÁZÉÆ ¤ªÀÈvÀÛ C¢üPÁj JA.f. ±ÉuÉÊ ºÁ¤ß D¤Ã ¸ÀA¸ÉÜÃZÉ UËgÀªÁzsåÀ PëÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯Æ É ªÁªÀÄ£À ¥ÉÊ£À

«zÁåyð ªÉÃvÀ£À ªÁAl¯É. ªÀÄÄRå Cwy eÁªÀÇ£À D¬Äå¯É ¨Á®ZÀAzÀæ gÁªÁ£À «zÁåyðAPÀ ±ÀĨsÀ ºÁgÉÊPÁ ¸ÁAUÀÆ£À ºÁå ¸ÀA¸ÉÜãÀ ZÀ¯ÉƪÀZÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÉêÉÃZÉ ¥Àæ±ÀA¸Á PɯÉè. D¤Ã JPÀ¯ÉÆ Cwy dAiÀÄgÁd ¥ÉÊ£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À WÉwÛ¯É ZÉ g À q À Ä AªÁ¤ ºÁeÉ ZÁAUÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ PÀgÀÆ£À WɪÀÇ£À ªÀÄÄSÁgÀ vÁ¤ß¬Äà ¸ÀªÀiÁeÁPÀ PÁAAiÀÄ¥ÀÄt ZÁAUÀ PÁªÀÄ PÀgPÀ Á ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯É. ªÀiÁí®UÀqÉÆ ¸ÁAzÉÆ ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sÀAqÁj£À ZÉgÀqÀÄAªÁAPÀ ZÁAUÀ PÉ®ªÀ G¥ÀzÉñÀ ¢ªÀÇ£À D²ªÁðzÀ PɯÉèA. ¸ÀA¸ÉÜÃZÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ«ÃAzÀæ ¨sÀmï ºÁ¤ß ¸ÀA¸ÉÜ ZÀ®Æ£À D¬Äå¯É jÃw D¤Ã ¨sÀ«μÁåAvÀ WÁ¯Éè® ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁZÉ «ªÀgÀt ¢¯ÉèA. ºÁå ¸À¨sÉÃAvÀ ºÁå ªÀgÀ¸À ªÀÄgÀt ¥Á«¯Áå ¸Àz¸ À ÁåAPÀ D¤Ã §d¥É

«ªÀiÁ£Á zÀÄgÀAvÁvÀ ªÀÄgÀt ¥Á«¯ÁåAPÀ ¸ÀAvÁ¥À ªÀåPÀÛ PɯÉè. ªÀiÁPÀ² zÉÆãÀ ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À «zÁåyð ªÉÃvÀ£À WÉvÛÀ D²ê¯Áå® ¥Á®PÁ¤ ¸ÀA¸ÉÜÃPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀ C¥Àðt PɯÉèA D¤Ã PÀĪÀiÁj ±ÉÃé vÀ D¤Ã wUÉ® ¨sÊÉ t£À vÁAUÉ® ±ÀÄgÀĪÉÃZÉÆ ¸ÁA¨ÉƼÀ ¸ÀA¸ÉÜÃPÀ ¢vÁÛvÀ ªÀÄít WÉÆÃμÀt PɯÉè. ªÉÃzÀªÀÄÆwð gÁªÀÄPÀÈμÀÚ ¨sÀmï ºÁ¤ß ¥ÁæxÀð£Á D¤Ã PÁAiÀÄðzÀ²ð UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ«ÃAzÀæ ¨s À m ÁÖ £ À EvÀ g À PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä ZÀ¯Æ É ªÀ£À ¢¯É.è CzsåÀ PëÀ ²æà CgÀÄt ¥ÀrAiÀiÁgÁ£À ªÀAzÀ£Á¥Àðt Pɯ.èÉ ºÁåZÀ ¸ÀA¸ÉÜÃZÉ vÀg¥ À ÃÉs £À DAiÀÄð ¸ÀªiÀ Ád gÀ¸ÃÛÉ gÀ D²ê¯É ±ÀÈzÁÞ£A À zÀ D±À æ ª À i ÁZÉ 32 «zÁåyðAPÀ ¥ÁAUÀÄgÀÆPÀ ªÉÇð «vÀgÀt ºÁåZÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁAvÀ eÁ¯Éè. R§j: £ÀgÉñÀ QtÂ


CMYK

6

June 1-15, 2010

¸ÀA¥ÁzÀPÁPÀ ¥ÀvæÀ DgÀvÁA DªÀÄUÉ® ¥ÀwPæ Z É É ºÁå ªÀg¸ À ÁZÉ ¨ÁgÁªÉA ¸ÀAaPÉAvÀ ‘PÉÆAPÀtàgÀAUÉÆÃvÀ쪒À ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÁZÉ ªÀg¢ À ¥ÀPæ l À eÁ¯Éè°. vÁå ªÀg¢ À ZÉ «μÀAiÀiÁgÀ DªÀÄUÉ® ªÁZÀPÀ ªÀÄAUÀ®¥Ár £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÊÉ £À À PɯÁè. DªÀÄUÉ® ¯ÉÆÃPÁ£À DªÀÄUÉ® ªÀiÁvÀȨsÁ¸À PÉÆAPÀtà£À §gÉƪÀÇ£À ¥Él¬Ä¯É C©ü¥ÁæAiÀÄ ºÁAUÁ ¥ÀPæ l §gÉÆêÀÇ£À ªÁdÆÓPÁ ªÀÄít zsåÉ ÃAiÀÄ zÀªg À Æ À £À PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ DzÀ¯É CqÉØøÀ ªÀg¸ À À zÁPÀÆ£À ¥ÀPæ l À eÁvÁÛ D¸Áì. ªÁZÀPÁ£À vÁAUÉ® C©ü¥ÁæAiÀÄ vÁvÁÛª¼ À À DªÀÄPÁ PÀ¼AÀ iÀįÁågÀ DªÀÄUÉ® ¥ÀwPæ Á ªÁqÀvÁ D¤Ã vÁeÉãÀ PÉÆAPÀtà¨sÁ¸À ªÁqÀv° À ªÀÄít DªÀÄUÉ¯Æ É C©ü¥ÁæAiÀÄ. - ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

ºÉÃA KPÀ ¥Àw æ ¶×vÀ ¥ÀwPæ ÃÉ PÀ ZÁAUÉ?é DgÀA¨sÁjà C²êà eÁ¯ÁèöågÀ ªÀÄÄSÁgÀ R²êà eÁAiÀÄÛ ? ªÀiÁ£À¤ÃAiÀÄ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ vÀĪÀÄU í ¯ É É »vÉʶ ªÀÄAUÀ¯Áàr £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÊÉ ¬Ä¯ÉÆ £ÀªÄÀ ¸ÁÌgÄÀ . vÀĪÉÄÎ¯É »vÀ-aAvÀPÄÀ eÁªÀÅß KPÀ «μÀAiÀÄ vÀĪÉÄÎ¯É PÀ½ÃvÁPÀ ºÁqÁÌ ªÀÄítÄ ªÀĸÀÛ ¢ªÀ¸ï vÀPÀÆ£À aAvÀ£À PÀvÁð D²ê¯ÉÆ. vÉà ¥ÀPæ ÁgÀ PÀ¸Àì¯É ZÀÆQ d¯Áèöå, vÉà «μÀAiÀiÁAvÀÄ ºÉÃA ¥ÀvÀæ vÀĪÀiÁÌ §gÉÊvÁ D¸Áì. ºÉÃA KPÀ DWÁvÀPÁj «μÀAiÀÄ eÁªÀÇ£À «ÄUÉÎ¯É ªÀÄ£ÁAvÀ ¢¸ÀvÁ. vÉÃA «μÀAiÀÄ ªÀÄPÁÌ ¸ÀªiÀ Á eÁªÀÇ£À UÉÆvÀÄÛ D²ê¯É ªÀiÁvÀæ £ÀA»Ã DAªÉ vÉà ¸ÀPÀÌqÉÊ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁAvÀÄ ¨sÁV eÁªÀÅß D²ê¯ÉÆ. PÉÆAPÀt gÀAUÉÆÃvÀìªÀ KPÀ £À«Ã£À ¥ÀA æ iÉÆÃUÀÄ ªÀÄítÄ ¥Àz æ sÁ£À ²Ã¶ðPÉÃgÀ ¯ÉÃRPÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ªÀÄí¼Éî¯É ¥ÀÄuÁåvÁä£À KPÀ ¸À«¸ÁÛgÀ ªÀg¢ À ¢¯Áèöå. ªÁfÓÃvÁ£Á DgÀA¨sÁjÃZÀ D±ÀA Ñ iÀÄð D¤Ã DWÁvÀ eÁ¯ÉÆè ªÀÄPÁÌ. ºÉÃA PÀ¸¯ ìÀ É gÀAUÀPÀ«Äð PÀÄA§¼Éà £ÀgÀ¹AºÀ ¨sÀmï ¥Àw æ μÁ×£ÀºÉÃA PÀAZÉ DAiÉÄ?è . PÀÄA§¼É ²æäªÁ¸À ¨sm À ï ªÀÄu í ÑÉ §zÀ® C²êà ZÀÄPÁè ¢¸ÁÛ ªÀÄítÄ ªÀÄÄPÁ¸ÀÄð£ÀÄ ªÁdÄZÁPÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀß PɯèÉ. DgÀA¨sÁZÉ ¢ªÀ¸ÀÄ 03-05-2010 ¸ÁAeÉ ¥ÁAZÀ UÀAmÁåZÃÉ gÀ f¯Áè G¸ÀĪ Û Áj D¤Ã §AzÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ E¯ÁSÁ ¥À¼Æ É ÃªÀÅ£À WÉêÉÑ ªÀÄAwæ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁZÉÆ ²æà eÉ. PÀÈμÀÚ ¥Á¯ÉêÀiÁgï ºÁuÉ ¢ªÉÇé ¯ÁªÀÇ£À ¥Àd æ ° é vÀ PÀgÆ À £À GzÁÏl£Á ZÀ¯Æ É ªÀ£À ZÀAzÀ PÀgÆ À £À ¢¯ÉèA. ¥Á¯ÉêÀiÁgÁPÀ PÉÆAPÀtÂà ¨sÁ¸À PÁAAiÀÄ ¥ÀgQÀ à £ÀA í AiÀÄ. vÁUÉ® D¸À¥Á¸À DAiÀÄPÀÆPÀ AiÉĪÀa, G¯ÉÆèªÀa ¨sÁ¸À zÁPÀÆ£À vÉÆà ¥À¸ æ À£ÀߥÀuÉÃgÀ gÀAUÉÆÃvÀìªÁPÀ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄ ¢ªÀÇ£À G®èAiÀįÉÆ. “PÉÆAPÀt £ÁlPÀ vÀļÀÄ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä EvÀ¯É ªÀ å ªÀ ¸ Á¬Äà D¤Ã ªÁåªÀ º Áj eÁAiÀ Ä ¤. eÁ®AiÀiÁgÀAiÀÄ ¨sÁjà ¸ÀªÀÄÈzÀÞ D¸Àì” ªÀÄít vÁuÉ ¥ÀPæ Àmï PɯÉèA. C²êà ¥ÀnÖ ¥ÀnÖ ªÀgÀ¢ ¢ªÉÑ QvÉè ¸ÀªÀÄä? ¸ÀvÀå PÀ¸Àì¯É ªÀÄí¼Áåj vÉà ¢ªÀ¸ÀÄ ªÀÄAwæ ¥Á¯ÉêÀiÁgÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁPÀ D¬Äå¯ÉÆãÁ. . . . §zÁèPÀ DªÉÄÎ¯Æ É PÉÃë vÁæZÆ É ±Á¸ÀPÄÀ D¤Ã PÀuÁðlPÀ gÁdå PÉ Ê UÁjPÁ D¤ §AqÀ ª Á¼À C©ü ª À È ¢Þ ¤UÀªÀiÁZÉÆ ªÀĺÀ¤ÃAiÀÄÄ ²æà AiÉÆÃVÃ±ï ¨sÀmï D¤ß vÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄÄ GzÁÏl£À PɯÉÆè. ºÉÃA ¸ÀvÀå «μÀAiÀÄ ! gÀªÀiÁ£ÀAzÁ£À §gÀAiÀÄ¯É ¥ÀPæ ÁgÀ AiÉÆÃVñÀ ¨sÀlÄÖ G®è¬Ä¯ÉÆà £Á . . . . ²æêÀiÁ£ï AiÉÆÃVñÀ ¨sÀmÁÖ¤ gÀAUÀAiÉÆÃV gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ZÀÆAiÀiÁð¯É «μÀAiÀiÁAvÀ ¨sÁj ¸ÀÄAzÀgï ªÀtð£À PɯÉè. ªÀiÁvÀæ £ÀA»Ã PÀÄA§¼É ²æäªÁ¸À ¨sÀmÁÖAUÉ¯É ¥ÀÆtð ªÀĺÀwéPÉÃZÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ ¸À¨sÉÃPÀ ¢¯ÉèA. vÉÃA RAZÉà ¥ÀwPæ ÃÉ gÀ WÁ®ßwÛ¯É ¥ÀnÖ ªÀg¢ À ºÁAUÁå ¢¯Éè vÁuÉ. ºÉÃA KPÀ ¥Àw æ ¶×vÀ ¥ÀwPæ ÉÃPÀ ZÁAUÉé? DgÀA¨sÁjà C²êà eÁ¯ÁèöågÀ ªÀÄÄSÁgÀ R²êà eÁAiÀÄ?Û . ªÀÄ£ÁAPÀ ªÀĸÀÛ zÀÄBR D¤ zÀÆQ eÁªÀÅß DAªÉ ºÉÃA «ÄVÎ¯É ¥Àx æ ª À ÄÀ PÉÆAPÀtàj §gÉAiÀÄ¯É ¥ÀvæÀ vÀĪÀiÁÌ ¥ÉmöÖÉ ÊvÁ D¸Áì . . . ªÀiÁUÉÎgÀ UÀªÀÄävÀÛ ¥À¼ÉÃAiÀiÁ . . . . . CMYK

D£ÉÃPÀ ªÀÄÄSÉî Cwy ªÉÄÃAiÀÄgï gÀd¤Ã zÀÄUÀÎtÚ »ÃuÉ vÀļÀÄ D¤Ã PÉÆAPÀt £ÁlPÁZÉ vÀÄ®£À PÀgÀÆ£À “¸ÀASÉåãÀ vÀļÀÄ £ÁlPÀ ZÀqÀ D¸ÀÆì£À, wà ªÀÈwÛ¥g À À eÁªÀÇ£À gÀAUÀ¨Æ Às «ÄgÀ Sɼv À À D¸ÀZ ì É ªÀA í iÀÄ vÀjà PÉÆAPÀtÂà £ÁlPÀ PÁAAiÀÄ PÀ«Ää £Á. PÁgÀt ªÀÄÄA§¬Ä-¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁ ©üvÀÛgÀ ªÀĸÀÛ ¯ÉÆÃPÀ PÉÆAPÀtà£ÁlPÀPÁgÀ PÀ¯ÁªÀAvÀ eÁ¯ÉÃè vÀ. ¹£ÉêÀiÁ PÉÃë vÁæAvÀƬÄà vÉà n«Än«Ä ¥ÀPæ Á±À ¢vÀÛ gÁ§â¯ÃÉ vÀ” ªÀÄít ªÀÄíuÁ°. ºÉÆà PÀ°AiÀÄÄUÀÄ ªÀ¬ÄåÃa. . . . . vÉøÀÆZÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁPÀ gÀd¤ zÀÄUÀÎtÚ DAiÉÄèãÁa. JvÀÛ ªÀÄít ¸ÁAV¯É ªÀ¬ÄåÃ. eÁ¯Áèöåjà vÁ¤ß K¤Ã D²ê¯ÉÃa . . . C²êà C¨sÁAqÀ eÁªÀÅß qÉÆÃAUÀ ¸ÉÆqÉÑ vÀ¸Àì¯ÉÆ ªÉÇà ªÀĤÃμÀÄ PÉÆÃt ªÀÄítÄ KPÀ ¥ÀnÖà ªÀÄPÁÌ ¥ÉƼÉÆPÁ ªÀÄítÄ D±Á DAiÀiÁèaÃ. ªÀiÁVÎgÀ PÀÄA¨Éî ¸ÀÄAzÀgÀ gÁªï Dí¤ G¯ÉèöʯÉ. vÉAªÀAAiÀÄ vÉÆAqÁ¬Ä¯É, vÀPÀÌ ªÀÄ£ÁAvÀÄ ¢²ê¯É §gÉʯÁ vÁuÉ ! ºÉÃA ¸ÀªÉÄéà ? C²Ã ªÀgÀ¢ ¢¯Áèöåj vÀĪÀÄUÉ¯É ¥ÉÃ¥ÀgÁa ªÀÄAiÀiÁðzÀ PÀAAiÀÄ ªÀjèà ? aAvÀ£ï PÉÆÃgÁÌ D«Ää . . . . ªÀiÁVÎÃgÀ ªÀÄÄRå eÁªÀÅß PÀÄAzÁ¥ÀÄgÀ £ÁgÁAiÀÄt SÁ«ð£À CzsÀåPÀëvÁ ZÀ¯ÉƪÀ£À PÉÆAPÀt £ÁlPÁZÉ ªÉʲμÀ×öå ¸ÁAUÀ ¯ É A . . . . vÀ ² ÃZÀ DvÀ A ¢¸ÁAvÀ PÁgÀ¸U À Æ É ÃqÁAvÀ a£Áß® vÀ¸¯ ìÀ Æ É ÃZÀ KPÀ ¸ÀªÄÀ ¦ðvÀ ¯ÉÃRPÀ ªÉļÀvÁ ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯ÉA. . . . SÁ«ð£À C²êà PÀ¸ì¯ À ÊÉ ¸ÁAV¯É £Á . . . . vÁuÉ PÉÆAPÀtàZÉ «μÀAiÀiÁAvÀÄ d£ÀeÁUÀÈw SÁwÃgÀ §gÀ¥Æ À gÀ ¸ÁAUÉÃÉè . . . . d¯ÁèöågÀ vÉÃA PÀ¸Àì¯ÉÊ ªÀgÀ¢ÃAvÀ DAiÉÄè£Á. . ªÀÄÄSÁj ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ ¥ÀAUÀqÁ C¸À® ì PÀ¯ÁPÀgÁ¤ £É®Äè ¥ÉgÀªÀÄ£ÀÆßgÀ ºÁUÉ® “²AUÁA PÉÆA¨Áå”ZÉ £ÁlPÀ ¥À¸ æ ÀÄÛvÀ PɯÉèA. ºÉÃA £ÁlPÀ ¸ÀĪÀiÁgÀ 2 1/ 2 UÀAmÉ ZÀ¯Éè . . . ºÉÃA ¸ÀvÀå «μÀAiÀÄÄ. eÁ¯Áåj KPÀ UÀAmÉÆ ªÀÄít ºÁuÉ §gÉʯÁ. . . ªÀiÁvÀæ £ÀA»Ã ºÁ¸ÀÆ£À ¥ÉÆmÁÖzÀÄQÌãÀ ªÀgÀqÀ¯É, C²Ã ¢¸À¯ÉA ªÀÄítÄ §gÉʯÁ vÁuÉ. ºÁuÉ PÀ¸À¯ÉVà £ÀPÀÌ d¯Éè¯É SÁªÀÅß ZÉÃqÀ-ªÀÇíuÉ eÁªÀÅß ºÁPÁÌ ¥ÉÆmÁÖ zÀÆQ KªÀÅß D¸ÀÆìP.À KPÉÊ ¨Á¼ÁAwÃgÁZÉ ¥ÉÆmÁÖ zÀÆQ PÁAAiÀÄ PÉÆÃuÁPÉÊ KªÀÅß D±ÁêPÉÊ ¥ÀÆgÉÆ ! £ÀA¬ÄAªÉÃA ? vÉÃa ¢ªÀ¸ÀÄ ºÁAªÉ ²æäªÁ¸À ¨sÀmÁÖ¯É «μÀAiÀÄÄ ªÀĸÀÛ ¸ÁAV¯ÉA . . . . d¯Áèöå vÉÃA ªÀgÀ¢ UÁ°èà £Á. . . . . ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÀAZÁ®PÀÄ eÁªÀÅß, ²æäªÁ¸À ¨sm À ÁÖ¯Æ É ¨sÁªÁf eÁªÀÅß «ÄVÎ¯É ¸ÁéUÀvÀ ¨sÁμÀuÁAvÀÄ ªÀÄPÀÌ UÉÆvÀÄÛ D²ê¯É ªÀĸÀÛ «μÀAiÀÄ PÉÆAPÀt d£ÁAPÀ PÉÆüÁß ªÀÄítÄ DAªÉ ¸ÁAUÉè . . . d¯Áèöåj vÉà PÀ¸Àì¯ÉÊ ªÀgÀ¢ÃAvÀÄ DAiÀÄå¯É£Á. . . zÉÆ¤ß ¢ªÀ¸ÁAvÀÄ ¢¯ÉÆè¯ÉÆ ªÀgÀ¢ vÉÃAªÉÊ ¸ÀªÀiÁä£Á D²êÃ¯É . . . . d¯Áèöåj ¸ÁAUÉÑ vÀ¸Àì¯É ªÀĸÀÛ PÁA¬Ä £Á. ¸ÁívÁªÉA ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ

¦PÀÌ¯É PÉÃ¼É ºÁ®ªÉÇ ºÁAªÀ (¸ÀÄ¢üÃgÀÄ) KPÀ DAUÀrà UɯÉè¯ÉÆ. UÁAªÁAvÀ vÁvÁÛªÀ¼À «ÃdÄ £Á zÁPÀÆ£À ¸ÁAeÉ ªÉüÁgÀ PÁ¼ÉÆÃPÀ ¥ÀqÀvÁ£Á eÁAiÀÄ ªÀÄítÆZÀ ªÉÄeÉÓ C¸À¯É ZɯÉèPÀ ©μÁÖZÁPÀ PÀgÉAmï £Á eÁvÁÛ. WÀgÁAvÀ PÁ¼ÉÆÃPÀÄ D¸ÀvÁ. «ÃdÄ DAiÀįÁågÀ PÁ¼ÉÆÃPÀÄ, UÀÄqÀÄUÀÄqÀÄ DAiÀÄPÀ¯ÁågÀ CAzsPÀ ÁgÀ ¥ÁªÀ¸ÄÀ ¥s¼ À ÁîöågÀ ¯Ál£À £Á. ¨sÁAiÀÄgÀ UɯÁèöågÀ ¨É¨Áâöå® D¤Ã UÀÄUÀÄΪÀiÁä® gÀuÉÚ DAiÀÄPÀÆ£À ¨sÁjà ¨sA À AiÀÄå. ªÉÄUÉ® DªÀiÁäPÀ PÀAoÁ¼ÉÆ AiÉĪÀÇ£À wÃuÉ ªÀiÁPÁÌ D¥Éƪ à ÇÀ £À “KPÀ-zÉÆãÀ PÁåAqÀ¯ï ºÁr ZÉgq À Á” ªÀļ í A îÉ . ªÀiÁPÁÌ zsÁ-¨ÁgÁ ªÀgÀ¸À ¯ÁUÀ¯ÉA. vÀjà wà ªÀiÁf DªÀ¸ÀÄ ªÀiÁPÁ ‘¨Á¨Á’ ªÀÄíuÁ¸ÀÛ£Á ZÉgÀqÁ ¨Á¼Á ªÀÄítvÁ. “wà ZÀÆQªÉÃ?” ªÉÄUɯÁVÎ DAUÀuÁAvÀ ¸ÀÄvÀÄÛ §²ê¯É ZÉgq À ÄÀ AªÁ¤ «ZÁgÀ¯A É . “£Á gÉà ¸ÁʨÁ !” ºÁAªÀ ¸ÁAUÀ¯A É . “ºÁAªÀ ¸Áʧ £ÀAAiÀÄ, ªÀiÁPÁÌ KPÀ £ÁAªÀ D¸Àì. ¸ÀĨsÁμÀ” vÉÆà ¸ÁAUÀÆ ¯ÁUÀ¯ÉÆ. “ºÁAªÀAiÀÄ DAiÀÄPÀvÀ D¸Àì. ªÀiÁPÁÌAiÀÄ PÁAAiÀÄ ¥ÀÄt ¸ÁAUÀ” ±ÉªÀAwãÀ gÁUÀ vÁAqÀ¯ÉÆ. “ºÁAªÀ PÀ¸¯ ìÀ É ¸ÁAUÀvÁ¯ÉÆ ªÀļ í ÁîöågÀ ZɯöèÉ å zÀÄSÁ£ÁPÀ ªÉÇZÀÆ£ Ñ À vÀAAiÀÄ ¯ÁA§AiÀÄ¯É PÉÃ¼É WÀqÁAiÀÄ ¥À¼A À iÀÄ¯É Qà ªÀiÁPÁÌ PÀA¢Ã® «¸ÀgÀ¯ÉA ºÁAªÉ”. “gÁ§ PÁåAqÀ¯ï ªÀÄí¼ÁîöågÀ ªÉÄÃuÁ ªÁw” ¸ÀÄUÀA¢üãÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. “vÀĪÀÄPÁ ºÁvÀÄ eÉÆqÀ¹vÁA. ªÀÄzÉÝA vÀjà G®èAiÀįÁågÀ ªÀiÁPÁÌ «¸Àgv À Á” ºÁAªÉ ¸ÀÄZÀAiÀįÉA. “vÀÆA DAUÀrPÀ PÁåAqÀ® ºÁqÀÆAPÀ UɯÉè¯ÉÆ PÉý ¥À¼ÉƪÀ£À ¯Á¼À zÉAªÀAiÀÄvÀ gÁ§¯ÉÆ” ±À²PÁAvÁ£À GqÀUÁ¸À PÀgÀÆ£À ¢¯ÉÆè. “ªÀí¬Ä, vÉÆà zÀÄSÁ£ÁZÉÆ gÁeÁ¥ÀÄj” ºÁAªÉ ¸ÁAUÀuÉA ªÀÄÄSÁgÀ²¯ÉA. “DA¨ÉƪÉà ?” ªÀÄí¼Á° «zÀÄå®èvÁ. “¸ÁgÀ¸ÀévÀ UÉÆÃ, ¥ÀÄmÁtÂà ! vÉÆà ªÀiÁPÁÌ ZÉƪÀÇ£À ºÁ¸ÀÆAPÀ ¯ÁUÀ¯ÉÆ. ºÁAªÉ vÁPÁÌ «ZÁgÀ¯ÉA “ªÀiÁªÀiÁä PɼÁå ºÁ®ªÉÇ D¸Àì Qà ?” vÉÆà ¸ÁAUÀvÁ “RAZÉ PÉüÉ? UÁ½ QÃ, PÀzÀ½Ã, £ÉÃAzÀæÀ QÃ, §ÆzÀ ¨Á¼É, gÀ¸À¨Á¼É QÃ, §AUÀ¨Á¼É?” ªÀiÁPÁÌ ªÀÄ£ÁAvÀ UÉÆAzÉƼÀ eÁ¯É.è “WÀgÁ¯ÁVÎ ¤ªÀÄUÀÆ£À AiÉÄvÁÛ” ºÁAªÉ ¯ÁdÆÓ£À ªÀÄí¼ÉîA. “vÀÆA ZÉ°èªÉÃ? vÉÆÃAqÀ vÁA§qÉà PÀgÀÆAPÀ?” RAAiÀÄ ªÀ¸ÄÀ zsÁ wUÉή Q¼Àaà ¸ÀégÁgÀ vÀÄvÀÆÛj ! “vÀ²ê £ÀíAAiÀÄUÉ ªÀiÁAiÉÄå” ºÁAªÉ wPÁÌ ¸ÁAUÀ¯A É . vÁA§rà eÁ°è. ZÉ¯Æ É öè å ºÁ¸À¯Æ É å. ZɯèÉ UÀA©üÃgÀ. “vÉÆà gÁeÁ¥ÀÄjà zÀÄSÁ£ÀzÁgÀ ªÀiÁPÁÌ ¸ÁAUÀvÁ” vÁAPÁ PÀ¼ÀAiÀįÉA “vÀÆAªÉ WÀgÁPÀqÉ ªÉÇZÀÆÑ£À ¥ÀgÀvÀ AiÉÄvÀÛ£Á PÁ¼ÉÆPÀ eÁvÀÛ¯ÉÆ” mÁZÀð ºÁ¼ÁîªÉÃ? £Á PÀA¢Ã®? ªÀiÁPÁÌ gÀhÄUÀ룃 ªÀiÁvÉPÛ À ¥ÀPæ Á±À ¥À¼Æ É .î DªÀiÁä£À PÉüÉà ºÁ®ªÉÇ ºÁqÀÆAPÀ ¸ÁAUÀ¯É® £Á. zÉÆãÀ PÁåAqÀ® ºÁqÀ ªÀÄí¼Éî¯É ºÁAªÀ vÉÆÃAqÀ PÁ¼Éà PÀgÀÆ£À “ªÀiÁPÁÌ zÉÆãÀ ºÉÆÃqÀ PÁåAqÀ® D¤Ã zÉÆãÀ GeÁÓ¥ÉnÖ eÁAiÀÄ D²ê¯É, ¢Ã” ªÀÄí¼Éî. vÉà WÀgÁ¯ÁVÎ ªÀígÀÆ£À DªÀiÁä¯ÁVÎ ¢ªÀÇ£À ªÀiÁPÁÌ vÉà £ÉÃAzÀæ ¨Á¼É ºÁ®ªÉÇ PÀgÀÆ£À ¢Ã ªÀÄí¼Éî. ªÉÄUÉή ªÀiÁvÉÛA vÀUÀÄÎ WÁ®Æ£À ºÁAªÀ ¥ÁAAiÀÄ £É¯ÁPÀ RgÀrïɮ ¥À¼ÀAiÀÄvÀ wÃ_” “EA¢gÁ ªÀiÁ¬Ä” UÉÆÃ¥Á¯Á£À ªÀÄzÉÝA ¸ÁAUÀ¯AÉ . “ªÀAí iÀÄgÉà zÉêÁ” wÃuÉ «ZÁgÀ¯AÉ . “ºÉÆà ¨Á¼ÉÆ RAZÉÆ?” “£ÉÃAzÀæ ¨Á¼ÉÆ” ºÁAªÉ ºÀUÀÆgÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. PÉüÉà £ÁAªÀ vÉÃA. ºÁ®ªÉÇ ªÀiÁPÁÌ eÁªÀPÁ²¯ÉÆ. vÉzÀÝ£À ªÀÄítvÁ£Á WÀgÁAvÀ PÁ¼ÉÆÃPÀ ¥sÀ¼ÉÆî DªÀ¸ÀÆ£À ªÉÄÃuÁ ªÁw d¼ÀAiÀįÉA. vÉî D¸À¯ÁågÀ ¯ÁnãÀ d¼ÀAiÀÄvÁ²Ã°” ªÀÄí¼Éî wÃuÉ. ºÁAªÉ ºÁ®ªÉà zsÁå£À PɯÉè® ¥À¼ÉƪÀ£À wà ¸ÁAUÀvÁ “VÃvÁ Qt£À ªÁ¸ÀjÃAvÀ ºÁAªÀ ªÀÄít §gÀAiÀÄ¯É PÀ®A. D¸Àì. vÉÃA ¸ÉÆzÀÆÝ£À PÁtÄ, £ÁªÉà wPÁÌ ¥sÉÆãÀ PÀgÀÆ£À vÉÃA PÀ²ê PÀgÀZÉ ªÀÄít «ZÁgÀÆ£À vÀÄPÁÌ ºÁ®ªÉÇ vÀAiÀiÁgÀ PÀgÀÆ£À ¢vÁÛ” ºÁAªÉ DªÀiÁäPÀ «ZÁgÀ¯ÉA. “PÉÆêÀÄ¯ï «ÄoÁ¬Ä zÀÄSÁ£ÁAvÀ ªÉļÁîöågÀ ºÁqÀÆAªÉ?” wà ªÀÄíuÁ°. “vÀAAiÀÄ ¤ªÀÄV D¤Ã vÁdªÀĺÀ¯ÁAvÀ CAiÉÆÃzsÁå gÁªÀÄ ¨sÀªÀ£ÁAvÀ ²ªÁAiÀÄ ¥s£ É ÁðAr¸Á¯É PÉÆAPÀt ¹éÃmïì zÀÄSÁ£ÁAvÀƬÄà ªÉƯÁè¬Ä”. ºÉgÀ¢ªÀ¸À ºÁAªÀ DAUÀqÁå£À DAUÀr ¨sÉÆAªÀ¯ÉÆA. CqÉØò (250) UÁæª æ iÀ ÁPÀ ¥À£Á߸À, ¸ÁoÀ, CAAiÀIJ, ±ÀA§j gÀÄ¥ÀA à iÀÄ vÁAAiÀÄ ¸ÁívÁªÉA ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ


CMYK

7

June 1-15, 2010

ºÉÃA KPÀ ¥Àwæ ¶×vÀ ¥ÀwPæ ÃÉ PÀ ZÁAUÉ?é DgÀA¨sÁjà C²êà eÁ¯ÁèöågÀ ªÀÄÄSÁgÀ R²êà eÁAiÀÄ?Û . ¸ÀíAZÉ ¥Á£Á zÁPÀÆ£À ªÉÄà 5 vÁjÃPÉÃAvÀÄ ¢. ZÁ.¥sÁ.æ r.PÉÆøÁÛ ªÉâPÉÃj PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀÄ . . . . G¥ÀgÁAvÀ ‘ZÁ ¥sÁ’æ ZÉ ¨ÁAiÀÄ® ¸ÉÖ¯Áè r’PÉÆøÁÛ ºÁAPÁ ¸À£Áä£À PÀgÀZÁAvÀ D¬Ä¯ÉA. ¸ÀvÀå PÀ¸Àì¯É ªÀÄí¼Áîöåjà . . . ¸ÉÖ¯Áè r’PÉÆøÁÛ ¸À¨sÉÃPÀ D¬Äå°Ã£Á . . . . . ªÀiÁvÀæ £ÀA»Ã Cwy JjPï NgÀhiÁjAiÉÆÃ, ®Æ¬Ä¸ï ¦AmÉÆ D¤ß G®è¬Ä¯Éà KPÁÌKPÀ §gÉʯÁ. ªÉÄà 6 ¢ªÀ¸ÁìZÉ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀiÁZÉ ªÀgÀ¢ ºÁAªÉ ªÉÊj ¸ÁAV¯É ªÀÄíuÉÌÃa §gÉʯÁ vÁuÉ. Cwy ¸ÀvÁÌgÁAvÀÄ ¯ÉÆÃPÀ ¸À¨sÁ ¸ÁAzÉÆ £À½£ÀPÀĪÀiÁgÀ PÀnÃ®Ä D¬Äå¯ÉÆãÁ . . . . eÁ¯Áèöåjà vÁPÁAiÀiï ¸À£Áä£ÀÄ PɯÁå ªÀÄítÄ vÁuÉ §gÉʯÁ . . . . . vÀ²Ãa ºÉÆÃmÉÃ¯ï ºÀ£ÀĪÀiÁ£ÁZÉÆ zsÀ¤ PÉ. UÉÆêÀzsÀð£À £ÁAiÀiÁÌAPÀ ¸À£Áä£ÀÄ d¯ÉÆè ªÀÄítÄ §gÉʯÁ vÁuÉ . . . vÉÆêÉÊ DAiÉÆå¯ÉÆãÁ . . . vÉà ¢ªÀ¸ÀÄ ªÀĸÀÛ CwyUÀuÁ£À ¢| ²æäªÁ¸À ¨sm À ÁÖ¯É UÀÄtUÁ£À PÉÆÃgÀÄß vÁVÎ¯Æ É GqÁθÀÄ PɯÉÆè . . . . ¨sÁjà ¸ÀÄAzÀgï eÁªÀÅß G¯ÉèöÊ¯É qÁ | ¥À¨ æ sÁPÀgÀ eÉÆò, qÁ| £Á. zÁªÉÆÃzÀgÀ ±ÉnÖ ªÀUÉÊgÉ ªÀUÉÊgÉ. eÁ¯Áèöåj vÀAV¯É «μÀAiÀÄ ¸ÀvÀå ¸ÀAUÀw §gÉÊ¯É £Á . . . ªÀiÁvÀæ £ÀA¬Äà ¢ªÀAUÀvÀ PÀÄA¨Éî ²æäªÁ¸À ¨sÀmÁÖAV¯É ¨ÁAiÀÄ® ²æêÀÄw ¥ÀzÁä ¨sÀmï ºÁAPÀ ¸À£Áä£ÀÄ PɯÉÆè ªÀiÁvÀæ £ÀA¬Äà ²æäªÁ¸À ¨sÀmÁÖ¯É ªÀĸÀÛ «ÄvÀæ D¬Äå¯É. . . vÁAPÀ ¸ÀPÀÌqÁAPÉÊ ¥sÀįÁè UÀÄZÉÆÒ ¢ÃªÀÅß ¸À£Áä£ÀÄ PɯÉÆè. . . . C¸Àì¯É ¥Àz æ sÁ£À eÁªÀÅß D²ê¯É ªÀĸÀÛ ªÀgÀ¢ vÁuÉ ¢¯Éè¯É £Á. . . . ¸À¨ÃÉs PÀ DAiÀiÁèj. . . . §AiÀÄÆì£À ¥À¼ÊÉ ¯ÁågÀ £ÀAªÉà vÁuÉ §gÉÆìÄvÀ. vÉÆà DgÀA¨sÀ zsÉÆgÀÄß ZÁgÀ ¢ªÀ¸ÉÊ D¬Äå¯ÉÆà £Á ªÀÄít «ÄVÎ¯É CAzÁeÉÆ. . . RIJà ¥Á«¯É vÀ²êà ªÀgÀ¢ ¢¯Áèöå . . . DvÁÛAa ºÁPÁÌ PÀrªÁt UÁ¯ÁßvÁèöåjà ªÀÄÄSÁj ¥ÀwæPÉÃPÀ d£Á¤ «±Áé¸ÀÄ PÉÆgÉÑ PμÀÖ eÁAiÀÄÛ ? ºÁAªÀ vÀÄ«ÄÎ¯É ¥ÀwPæ ÉÃZÉÆà KPÀÄ ZÁAUÀ ¯ÉPÁÛ¯ÉÆ (Well wisher) eÁªÀÅß D²ê¯É ¤«Äw ¨sÁjà PÀμÀÖ ¥ÁªÀÅß ºÉÃA ¥ÀvÀæ PÉÆAPÀtÂÃj §gÉÆãÀÄ vÀĪÉÄÎ¯É PÀ½vÁPÀ ºÁqÁÛ D¸Áì . . . . ªÀÄÄSÁZÉð vÀĪÀiÁÌ ¸ÉÆqÁÛ D¸Àì. zÉêÀÅ vÀĪÀiÁÌ - vÀÄAUɯÉ-DªÉÄÎ¯É ¥ÀwPæ ÉÃPÀ D¤ ¸ÀPÀÌqÁAPÉÊ ZÁAUÀ PÉÆgÉÆ ªÀÄítÄ ªÀiÁUÁÛ ºÁAªÀ. C²êà vÀĪÉÄίÉÆ ªÀiÁvÀæ £ÀA»Ã ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ PÉÆAPÀtÂÃZÉÆ »vÀ aAvÀPÀÄ 14.06.2010 ªÀÄAUÀ¯Áàr £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÊÉ .

¦PÀÌ¯É PÉÃ¼É ºÁ®ªÉÇ

¸ÀíAZÉ ¥Á£Á zÁPÀÆ£À

ªÉÆí® DAiÀÄPÀÆ£À ªÀiÁPÁÌ ªÀiÁvÉÛ ºÀÆ£À eÁ¯ÉèA. ¥ÀgÀvÀ WÀgÁ¯ÁVÎ DAiÀįÉÆ. “RAZÉÆ ºÁ®ªÉÇ ªÉļÉÆî RAAiÀÄ DªÀiÁä”. “£Á UÉÆà PÉüÉÃPÀ ªÉÆ® í ZÀqÀ eÁ¯Áè. vÀÄ¥ÁàPÀ ªÉÆ® í ªÁqÀ¯ÁA. ¥ÁAPÀÄ PÀgÀvÁ£Á K¼ÀÄ ¦nÖ PÀgÀÆ£À WÁ®PÁ vÉÃA ¸ËgÀUÁAiÉÄÃgÀ ªÉ Ä ¼À £ Á. ¸ÁPÀ Ì gÉ Ã ªÉ Æ í® ¤ªÀÄUÀÆ£ÁPÁ. Q¯ÉÆÃPÀ «Ã¸ÀÀ gÀÄ¥ÀàAiÉÄà HuÉ £Á. DªÀÄPÁ ¥À Æ gÉ Æ ¥s À q À £ Á ªÀ Ä í t vÉ Ã £ÁWÀ ª É Ã PÀ g ï, r’¹¯Áé D¤Ã PÁªÀÄvÀ ªÉÄUÉ® ªÉÊgÀ GqÀÆØ£À ¥s À ¼ É î ” C² ºÁAªÀ ªÉ Ä UÉ ® DªÀ¸ÀÆPÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. “ªÀiÁVÎjÃAiÀÄ vÀÄPÁÌ ºÁ®ªÉÇ SÁªÀZÁPÀ ªÉÄüÀ¤. DªÀÄUÉÃgÀ PɯÁèA” ªÀAzÀ£Á£À ¸ÁAUÀ¯É. “PÀ¸Àì® PÀgÀAiÉÄÃvÀ ªÀÄítvÁ£Á DªÀiÁä£À PÉÃ¼É ºÀμÁ¼É PÀgÀÆ£À ªÁqÀ v ÁA. ¸ÁAUÀ v À ¥À Æ j (gÉÆnÖ) ¢vÁÛA ªÀļ í ÁîA” ºÁAªÉ CMYK

vÁAPÁ ¸ÁAUÀ¯ÉA. “PÁ¼ÉÆPÀÄ ¥s À ¼ Áî ö ågÀ A iÀ Ä ¥s À g À r ªÀ i ÁgÀ v À §¸À¯ÁèöågÉ vÀÆA, ¥ÁoÀ ªÁfÓ£ÁwÛ¯”É ªÀÄt í WÀgÁ zÁPÀÆ£À WÁAl ªÁfӯɪÀj KPÀ DªÁd DAiÀįÉÆQà ªÀoÁgÁZÉ «ÄvÀæ D¤Ã ªÉÄÊwætÂAiÉÆà ªÀiÁAiÀiÁ eÁ°èA. (¸ÀÄ¢ügÀ) ºÁAªÀAiÀÄ PÁåAqÀ¯ï ¸ÉÆ¢ÝvÀ WÀgÁAvÀ jUÀ¯ÉÆ. ¯É à RPÀ : ¥É æ à ªÀ i ÁA±À Ä gÁAiÀ Ä , ±ÀQ£ Û U À g À À

DªÀÄUÉ® R§gÀ DªÀÄUÉ® SÁwgÀ ¸À£Áä£åÀ £ÁªÀÄzÉêÀ ªÀiÁªÀÄ, vÀÄ«Ää ¦æÃw£À §gÀ¬Ä¯ÉA ¥ÀvÀæ ªÁfÓ¯AÉ . vÀÄ«Ää ¥ÀAæ iÀÄvÀߥÀƪÀðPÀ PÉÆAPÀtÂãÀ ¥ÀvÀæ §gÉÆêÀÇ£À zÁqÀÆ£À ¢¯É¯ è ÁåPÀ vÀĪÀÄPÁ zÉêÀÅ §gÉA PÀgÉÆ. vÀÄ«Ää ¸ÁAUÀ¯Áå ªÀÄítPÉ PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀwPæ Á À ÄÀ ªÀÄítAiÉÄvÀ. D¤PÀ¬Äà KPÀ ZÉgq vÀ Ä ªÀ Ä UÉ ® vÀ ¸ À ì ¯ É ªÁZÀ P Á¯É A ¥À æ w Qæ A iÀ i Á ªÉ Ä Ã¼À v À D¸À ì ¯ É Ã gÀ DªÀ Ä PÁ ¥À wæ PÁ §gÉ A jÃw£À ZÀ ¯ ÁªÀ ¸ À Æ ZÁPÀ eÁvÁÛ ªÀ Ä í t DªÀÄUÉ¯Æ É zsÈÀ qÀ «±Áé¸.À vÁå ¤«ÄvÀ vÀÄ«Ää vÀĪÀÄUÉ® ªÀÄ£Áa zÀÆT ªÉÄUɯÁVÎ ¸ÁAUÀvÁ£À, vÀÄ«Ää §gÉ Æ ÃªÀ Ç £À ¢¯Áè ö ågÀ ¥À æ P À l PÀgv À ÁA ªÀÄít ºÁAªÉA ¸ÁAV¯ÉA. DªÀÄUÉ® R§gÀ DªÀÄUÉ® SÁwgÀ ªÀÄítZÉ zsåÉ ÃAiÀÄ DªÀÄUɯAÉ . KPÀ ¥ÀwæPÉÃPÀ «íAUÀ«íAUÀqÀ ªÀÄƼÁ zÁPÀ Æ £À R§gÀ ªÉ Ä ¼À v ÁvÀ . DªÀÄUÉ® vÀ¸¯ ìÀ É ¸Á£À ¥ÀwPæ PÉ À R§gÀ JPÀvæÀ PÀgZ À AÉ ZÀ KPÀ ºÉÆÃqÀ PÁªÀÄ eÁªÀÇ£À D¸Áì. D«Ää R§gÀ ¥ÀPæ l À PÀgv À Á£À eÁ¯Éè wvÉè PÁvÀj Û ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ eÁvÁÛ. xÉÆÃqÉ ªÉüÁgÀ ZÀÆPÀ eÁAiÀÄ£Á ªÀÄítÆPÀ eÁAiÀÄ£Á. ZÀÆPÀ eÁ¯Éè® vÉz£ À Á DªÀÄUÉ® PÀ½vÁPÀ DAiÀÄå¯ÁågÀ ªÀÄÄSÁgÀ wà ZÀÆPÀ eÁAiÀÄ£Á²ê ¥ÀAæ iÀÄvÀß PÀgÆ À APÀ eÁvÁÛ. zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ

‘£ÀAzÁ¢Ã¥À’ PÀ£ßÀ qÁAvÀ gÀÆ¥ÁAvÀgÀ ¥ÁAZÁªÉA ¥Á£Á zÁPÀÆ£À

UËgÀªÀ Cwy ªÀÄít G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É PÀ¯Á«zÀ ²æà UÀeÁ£À£À AiÀiÁf ºÁ¤ß PÀ£ßÀ qÀ PÀ¯ÁPÉÃAzÁæ£À £ÁlPÀ D¤Ã PÀ¯ÁPÉÃë vÁæAvÀ Pɯ® èÉ AiÉÆÃUÀzÁ£ÁZÉ §zÀÝ® PËvÀÄPÀ ªÀ å PÀ Û PÉ ¯ É è . ¸À ª À i Ád ¸É à ªÀ P À ²æà J£ï.J£ï. ¥Á¯ï UËgÀªÀ Cwy ªÀÄít G¥À¹ÜvÀ D¸ÀÆì£À PÉÆAPÀt ¨sÁμÉÃZÉãÀ PÀ£ÀßqÁAvÀ ‘£ÀAzÁ¢Ã¥À’ £ÁlPÁPÀ C£ÀĪÁzÀ Pɯ® èÉ ¤«ÄvÀÛ ªÀiÁvÀȨsÁμÉÃPÀ ªÀĺÀvéÀ ¢¯É¯ è É ªÀÄt í PÉ eÁ¯É.è C¸À¯ ì É ºÉÆà ¥Àx æ ÀªÀÄ C£ÀĨsÀªÀ ªÀÄít vÁAUÉ® ±ÁèWÀ£À PɯÉè. ¤ªÀiÁð¥ÀPÀ ‘PÀ£ÀßqÀ PÀ¯ÁPÉÃAzÀ’æ ¸ÀA¸ÉÜãÀ ¢UÀݱÀðPÀ qÁ| ZÀAzÀ± æ ÃÉ RgÀ ±ÉuÊÉ , £ÁlPÀPÁgÀ PÀªÄÀ ¯ÁPÀë ¸ÀgÁ¥s,À UÀeÁ£À£À AiÀiÁf vÀ²ÃZÀ J£ï.J£ï. ¥Á¯ï ºÁAUÉ® ¸À£Áä£À Pɯ.èÉ ¸ÁéUv À À ¨sÁμÀt CzsåÀ PëÀ ¨Á®ZÀAzÀægÁªï ºÁ¤ß ¢¯Éè.

ªÉâPÉÃZÉÃgÀ G¥ÁzsåÀ PëÀ £ÀAzÀ½PÉ £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ ¸ÀÄzÁÝ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ ¤gÀÆ¥Àt ²æà ¨sÀgÀvïPÀĪÀiÁgÀ ªÉÆ®¥ÀÄ, G¥ÁzsåÀ PëÀ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀAWÀ ºÁ¤ß PɯÉè. vÁeÉ £ÀAvÀgÀ ‘£ÀAzÁ¢Ã¥À’ PÀ £ À ß qÀ £ÁlPÁZÉ CvÀ Ä åvÀ Û ª À Ä ¥À æ z À ± À ð £À eÁ¯É è . £ÁlPÁZÉ ¢UÀݱð À £À, ¸ÀA¨sÁμÀu,É C©ü£A À iÀÄ, ¸ÀAVÃvÀ, gÀAUÀ«£Áå¸,À ¥À¼Æ É ªÀÇ£À ¥ÉÃæ PÀPë Á£À Cw±ÀAiÀÄ ¥À± æ A À ¸Á Pɯ.èÉ ¥ÁvÀ æ ª À U ÁðAvÀ ¸À Ä zs Á ±É n Ö , C±ÉÆÃPÀ ¥ÀPÌÀ¼,À PÀĸÀĪÀiÁ §¯Áè¼,À GμÁ ¨sm À ï, ¸ÀÄgÉñÀ ±Én,Ö dUÀ¢Ã±À ±ÉuÊÉ , D£ÀAzÀgÁAiÀÄ QtÂ, gÀ«ÃAzÀæ ¥ÉÊ, «.«. ¥ÉÊ, ±ÁAvÁgÁªÀÄ ªÀĺÁ¯É, ºÀjñÀ PÀĪÀiÁgï ±ÉnÖ D¤Ã ²¯Áà PÉÆmÁå£À D²ê¯É. ¸ÀAVÃvÀ C£ÀAvÀ CªÉÄäA§¼À, gÀAUÀ¨Ás μÁ ±ÁAvÁgÁªÀÄ ªÀĺÁ¯É ºÁ¤ß PɯÉè.

ªÀåQÛvéÀ «PÀ¸£ À À «μÀAiÀiÁgÀ qÁ | PÉ. dUÀ¢Ã±À ¥ÉÊ¯É ¥ÀĸÀPÛ À

PÁPÀð¼À : ºÁAUÁZÉÆ £ÁªÁ¢üPÀ ªÉÊzÀå qÁ | PÉ. dUÀ¢Ã±À ¥ÉÊ£À PÀ £ À ß qÀ ¨s Á μÉ Ã AvÀ §gÀ A iÀ Ä ¯É ‘¸ÁxÀðPÀ fêÀ£ÀzÀ ¤ZÀÑtÂUÉ’

ªÀÄt í ZÉ ªÀåQv Û éÀ «PÀ¸£ À À «μÀAiÀiÁZÉA ¥ÀĸÀÛPÁZÉ «ªÉÆÃZÀ£À DgÀvÁA ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ ZÀ¯ÉèA. ¯ÉÃRPÁ£À vÁUÉ® ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ fêÀ£ÁAvÀ zÀªÁSÁ£ÉÃPÀ D¬Äå¯É ¯É Æ ÃPÁ¯ÁVÎ G®è A iÀ Ä vÁ£Á ªÉļɮ î C£ÀĨsª À À °TvÀ gÀÆ¥ÁgÀ DªÀÄUÉ® ªÀÄÄSÁgÀ zÀªÀgÀ¯ÁA. GzÁºÀgÀt ¸À»vÀ §gÉƪÀZÉ ±ÉÊ° ¤«ÄvÀÛ 236 ¥Á£ÁßZÉ ¥ÀĸÀPÛ À QvÀ¯É ªÀVÎ ªÁdÆÓ£À eÁvÁÛ ªÀÄítZÉÆ C£ÀĨsÀªÀ ªÁZÀPÁAPÀ eÁvÁÛ. ºÁAUÉ® ¯ÉÃR£À ‘GvÁÜ£’À D¤Ã ‘vÀgÀAUÀ’ ¸Á¥ÁÛ» PÁAvÀƬÄà ¥ÀPæ Àl eÁ¯ÉèÃAvÀ.

PÁgÀvZ É Æ É PÀÆl CUÀvÁåZÆ É «μÀAiÀÄ : wä PÀgÁvÉ, vÁªÀÄqÉ UÀÄrØ ¨sÁfÓ® «ÄgÀ¸ÁAUÀ 8, xÉÆÃqÉà aAZÁA§, KPÀ ªÀ¼ÃÉ ¸ÉÆìÄ, PÁ® ZÀªÀÄZÉ ªÉÄwÛ, zÉÃqÀ ZÀªÄÀ ZÉ PÉÆvÀAÛ §j, ¥su À ÁÚPÀ JzÉÝà £ÁgÀ¯ÃÉ ® vÉî, ¸Á¸ÀªÄÀ , PÀg¨ À ÃÉ ªÀÅ, vÀ¼Z À ÁPÀ vÉî, eÁAiÀÄ wvÀ¯É «ÄÃmï, ¸Á£À »AUÁ PÀÄqÀPÆ É . PÀgÀZÉ jÃvÀ : PÁgÁvÉ zsÀĪÀÇ£À vÁAvÀÄ¯É ©Ã PÁqÀÆ£À, ºÀzÀ ¢ÃUÀ ¸À ¥ À Æ gÀ ²AzÀ Æ £À «ÄmÁÖAvÀ ¯ÁªÀÇ£À zÀªÉÇgÀZÉ. PÉ Æ vÀ Û A §j, ªÉ Ä wÛ , »AUÀ Ä ¨sÁdÆÓ£À vÁeÉ MlÆÖ ¸ÉÆìÄ, aAZÁA§, «ÄgÀ¸ÁAUÀ WÁ®Æ£À ¯Á£ÀÆ ªÁlÆÖZÉ. «ÄmÁÖPÀ ¯Á¬Ä¯É PÀgÁvÉ ¦¼ÀÆ£À

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

PÁqÀÆ£À vɯÁAvÀ vÀ¼Æ À £À ªÁnÖ® ªÀĸÁ¯ÉPÀZÀ §gÀ¸ÀÆZÉ. eÁAiÀÄ wvÀ¯É «ÄÃl, GzÁÝPÀ WÁ®Æ£À ºÀzÀ zÁl PÀgÀÆ£À zÀªÀgÀZÉ. ¸Á¸À ª À Ä , PÀ g À ¨ É Ã ªÀ Å , vÁå® zÀªÀgÀÆ£À ¥sÀtÚ WÁ®ZÉ ¸ÀªÀÄ §gÀ¸ÀÆ£À xÀAqÀZÀ eɪÀuÁPÀ, SÁuÁPÀ WÁ®Æ£À SÁªÀAiÉÄÃvÀ. eÁAiÀÄ eÁ¯ÁågÀ ºÀÆ£À PÀgAÀ iÉÄÃvÀ.


CMYK

8

June 1-15, 2010

CeÉÃPÁgÀ PÁPÀð¼ÁAvÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ §æºÆ É äÃ¥ÀzÃÉ ±À

PÁPÀ ð ¼À : ºÁAUÁ ¯ÁVÎÃZÉ CeÉÃPÁgÀZÉ gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÁAvÀ UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¨ÁæºäÀt ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ 10 ªÀlĪÁAPÀ §æºÉÆäÃ¥ÀzÉñÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ eÁªÀÇ£À ¢ÃªÀZÉ PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä DgÀ v ÁA ZÀ ¯ É è . zÉêÁ¢üãÀ CAqÁgÀÄ gÀÄQät QtÂ

D¤Ã CAqÁgÀ Ä «oÀ × ® Qt ºÁAUÉ® GqÀUÁ¸ÁPÀ vÁAUÉ® ¥ÀÆvÀ gÁªÀÄzÁ¸À Qt£À »Ã ¸É à ªÁ ¢¯Áå. ªÉ à zÀ ª À Ä Æwð ªÁªÀÄ£À ¨sÀmï ºÁAUÉ® ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ÁgÀ §æºÆ É äÃ¥ÀzÃÉ ±À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ C¥ÀàAvÀ PÀæªÀiÁgÀ

«ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPÃÉ lgïì vÀg¥ À ÃÉs £À ¸ÉêÁ ¨sÁgÀwPÀ gÀÆ. 11,111/- ªÀÄzÀzÀ

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : D g À v Á A ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ ZÀ¯¯ èÉ É ¥ÀAiÀįÉA ‘f.¦.J¯ï mÉÆÃæ ¦üAvÀ ¥ÀAiÀįÉA D¤Ã zÀ Ä ¸É æ A ¸ÁÜ£À ¥Á«é ¯ É «ÃgÀªÉAPÀmÉñÀ ‘J’ D¤Ã ‘©’ nêÀiÁ£À ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀÆ£À vÁ¤ß fQ¯É A £À U À z À §ºÀ Ä ªÀ i Á£Á zÁPÀÆ£À gÀÆ. 11,111/- ¸ÉêÁ ¨sÁgÀw ¸ÀA¸ÉÜÃPÀ zÁ£À ¢¯ÁèA. «.n. gÀ ¸ É Û Ã gÀ D¸À ì Z É ¸É à ªÁ

±Á¸É Æ Û ç à PÀ Û eÁªÀ Ç £À eÁ¯É è A . f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ CzsåÀ PÀë PÉ. «oÀ × ® ±É u É Ê , PÁAiÀ Ä ðzÀ ² ð UÉÆÃPÀÄ®zÁ¸À ¥ÉÊ, ReÁAa ©. £ÀgÀ¹AºÀ PÁªÀÄvÀ D¤Ã DzÀ¯ÉÆ CzsÀåPÀë ªÁ¸ÀÄzÉêÀ Qt G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É R§j : J. J¸ï. QtÂ.

“IÄvÀÄ ºÉÆëÄAiÉÆÔ Qè¤PÁÌZÉ GzÁÏl£À

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : º Á A U Á Z É §¼Áî ¯ ï¨s Á UÁZÉ UÉ Æ Ã®Ø £ ï DPÉðqÁAvÀ JPÁÌ ªÀiÁ½AiÉÄÃgÀ PÁè¹PÀ¯ï ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥ÀwPï Qè¤Pï “IÄvÀÄ ºÉÆëÄAiÉÆÔ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯Éè. ²æà ¥ÀvÀAd° AiÉÆÃUÀ ²PÀt ë ¸À«Äw ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ PÉÃAzÁæZÉ CzsÀåPÀë eÁªÀÇ£À D¸ÀìZÉ £ÁgÁAiÀÄt ±Én£ Ö À ºÉà £Àª í ÃÉ Qè¤Pï GzÁÏl£À PÀgÀÆ£À “ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw aQvÁì ¥ÀzÞÀ w zÉúÀ D¤Ã ªÀÄ£À zÉƤßZÉÃAiÀÄ ¸ÀªÄÀ vÉÆî£À gÁPÀZÉ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ DgÉÆÃUÁåZÉ ¸ÀªÁðAUÀ

C©üªÀÈ¢ÞAvÀ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ PÀgÀvÁ” ªÀÄít ªÀÄí¼Éî. D¼Áé¸ï ºÉ Æ Ã«ÄAiÉ Æ Ã¥À w ªÉ Ä rPÀ ¯ ï PÁ¯É à eÁZÉ Æ G¥À £ Áå¸À P À qÁ| ºÀjZÀgÀuï ±ÉuÉÊ£À vÁAUÉ® Qè ¤ PÁÌ Z É §zÀ Ý ® G®è A iÀ Ä vÀ “ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥Àw ¥ÀĸÀÛPÁAvÀ ¸ÁAUÀ ¯ É ªÀ Ä í t PÉ ±Á¸É Æ Û ç à PÀ Û eÁªÀÇ£À G¥ÀAiÉÆÃUÀ PÀgÀÆ£À WɪÇÀ £À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀZÉ ¯ÉÆÃPÁAPÀ D«Ää ¥ÁªÀAiÀÄvÁvÀ” ªÀÄt í ªÀļ í .îÉ DSÉÃjPÀ ¢Ã¥Á ºÀjZÀgÀuÁ£À ªÀAzÀ£Á¥Àðt Pɯ.èÉ

ªÁírðPÉÃPÀ ZÉ°è eÁAiÀÄ ¨sÁgÀzÁéd UÉÆÃvÀæ, 33 ªÀgÀ¸À, 5’8”, ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ PÀA¥À¤ÃAvÀ qÉæöʪÀgï PÁªÀiÁAvÀ D¸ÀìZÉ f.J¸ï.©. ZɯÉèPÀ ªÁírðPÉÃPÀ ZÉ°è eÁAiÀÄ. ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÁ : 9480544815 (¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ)

¨sÁgÀwÃZÉ zÀ¥sÀÛgÁAvÀ zÉÆ¤ß nêÀiÁZÉ ªÀÄÄSÉð£À læ¸ÁÖZÉ ¸ÁAzÉÆ PÉ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ±ÉuÊÉ PÀ ZÉPï ºÁvÁAvÀgÀ PɯÉèA. ¥sÉÆÃmÉÆAvÀ zÁªÉ zÁPÀÆ£À ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉuÉÊ, ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ, ²ªÁ£ÀAzÀ ±ÉuÉÊ, ¸ÀÄfÃvÀ ¨sÀmï, KPÀ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPÀ, gÁWÀªÉÃAzÀæ ¥ÉÊ D¤Ã PÉ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ±ÉuÊÉ PÀ ¥À¼Æ É ªÀAiÉÄÃvÀ.

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 3 Issue 14  

Volume 3 Issue 14