Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-8 ¥ÀÅl-8

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀ : gÀÆ. 20/-

ªÀiÁZÀð 1 - 15, 2010

¸À¸ é º À ÁAiÀÄ ¸ÀAWÁPÀ ªÉļɯ î Áå£À ºÁAªÀ vÀĪÀÄUÉî ªÀÄÄSÁgÀ ºÀħâ½îAvÀ PÁ²ªÀÄoÀ ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ gÁ§Æâ£À G¯Éƪ è Z À ÁPÀ ±ÀPåÀ eÁ°èA. - ¸ÀĤÃvÁ Dgï.£ÁAiÀÄPÀ 33ªÉA ±ÁSÁªÀÄoÀ ºÁeÉÓ GUÁÛªt À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ‘¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ’ ¨ÁAzÀZA É PÀ²A ê ªÀļ í ¯ îÉ É ªÁåSÁå£À CAiÀÄPÀÄZÁPÀ UÉÆÃPÀtðªÀÄoÁZÉ ¸À¨Ás UÀȺÁAvÀ ¨sg À ¯ À ÃÉ ® f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁeÉ ¸ÀzÀ¸ÁåAPÀ KPÀ C¤jÃQëvÀ C£ÀĨsÀªÀ eÁ¯ÉÆè. ²æà CqÀÆØgÀ PÀÈμÀÚ gÁªÁ£À vÁUÉ® ªÁåSÁå£À ¸ÀA¥ÀAiÀÄ¯É G¥ÀgÁAvÀ ¥À± æ Æ É ßÃvÀg Û À ªÉüÁgÀ PÀÄvÉÛvÀÆÛgÁ zÁPÀÆ£À D¬Äå° ²æêÀÄw ¸ÀĤÃvÁ Dgï. ±ÉuÊÉ £À ªÀÄÄSÁgÀ AiÉĪÀÇ£À ªÉÄÊPï ºÁvÁÛAvÀ WÉv¯ ÛÀ A É . “20 ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À ºÁAªÀ WÀgÁPÀqÉ DAiÀÄĪÉÃð¢PÀ ±ÉÊ°ÃZÉ GvÀà£Àß vÀAiÀiÁgÀ PÀgÀÆ£À UÁAªÀ UÁAªÁPÀ ªÀ Z À Æ Ñ £ À «PÀ v Á. DªÀÄUÉî WÀgÁPÀqÉÃZÉ fêÀ£À ºÁeÉ Ã £À ZÀ ® vÁ. ªÉ Ä UÉ ® ¨ÁªÀÄÄät¬Äà ªÀiÁPÁ ªÀÄzÀzÀ PÀgv À Á. ¥sÆ À qÉ ªÀiÁPÁÌ PÉÆuÁ¯ÁVÎ G¯ÉÆèªÀZÉ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ ¨sÀAAiÀÄ D²ê¯.É Dd vÀĪÀÄUÉî JzÀÄgÁPÀ gÁ§Æâ£À G¯ÉÆèªÀZÉ zsÉÊAiÀÄð w¸ÉAæ ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ

ºÀħâ½î: ºÁAUÁZÉ £ÀÈ¥ÀvÀÄAUÀ UÀÄqÉg Ø À £ÀAªÉà eÁªÀÇ£À ¨ÁAzÀ¥À eÁ¯É¯ è É ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£À PÁ²ªÀÄoÁZÉ ¨sÀªÀå 33ªÉA ±ÁSÁªÀÄoÀ ºÁeÉÓ GUÁÛ ª À t PÁ²ÃªÀ Ä oÁ¢ü à ±À ²æ à ªÀ Ä zÀ ¸À Ä ¢ü à AzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃf£À ªÀiÁZÀð 17 vÁjPÉÃPÀ PɯA èÉ . £ÀÆvÀ£À ¨ÁAzÀ¥À ¸À«ÄwZÉ CzsåÀ PëÀ ©.¢£ÉñÀ ¥ÉÊ, J.¦.£ÁAiÀÄPÀ, ¦.gÁªÀÄZÀAzÀæ ±ÉuÊÉ , ªÀÄÄgÀ½Ãzsg À À

PÁªÀÄvÀ D¤Ã UÁAªÀ ¥ÀgÀUÁAZÉ ¯ÉÆÃPÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É. ²æà ¸Áé«ÄÃf ¥ÀAzÀæ vÁjÃPÉPÀ ºÀħâ½î AiÉÄêÀÇ£À ¥ÁªÀ¯.É ºÁå ¥ÀAiÀįÉA ºÀ Ä §â ½ î ±À º À g ÁAvÀ UÁAªÀ ¥ÀgU À ÁAªÀZÉ ¯ÉÆÃPÁ£À ¨ÉÊPÀ gÁå° PÁqÀ°. ªÀiÁZÀð 22 vÁjÃPÉPÀ ºÀħâ½Aî vÀ £ÀAªÉ ²æà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t zÉêÀ¼À GUÁÛªÀt eÁvÀÛ¯ÉA.

«±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæPÀ ²æà gÁd¢Ã¥À ¸Àgz À ÃÉ ¸ÁAiÀÄ D¤ «±ÀPé Æ É APÀt QÃwð ªÀÄA¢gÁZÉA GUÀvÁªÀt ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ: “ªÉÄUÉî ¨Á¥À¸ÀƯÉÃA ªÀtðavÀæ «±Àé PÉÆAPÀt QÃwð ªÀÄA¢gÁAvÀ C£ÁªÀgt À PÀgÆ À £À vÀÄ«Äà vÁPÁ ¥ÀgÀvÀÆ£À fëvÀ PɯÁ C±ÉA ªÀiÁPÁ ¨sÆ É UÀvÁ” ªÀÄt í Æ£À ¥À¹ æ zÀÞ ¥ÀvÀæPÁgÀ, ¹.J£ï.J£ï. L©J£ï ZÁ£À¯ÁZÉÆ ªÀÄÄSÉî ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ²æà gÁd¢Ã¥À ¸Àgz À ÃÉ ¸ÁAiÀÄ ºÁuÉ ¸ÁAUÀ¯É. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ «±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæAvÀ ªÀĺÁªÀiÁ£É¸ÛÀ PÉÆAPÀt ¯ÉÆÃPÁAUÉî ¨sÁªÀavÁæAZÉA ¥Àz æ À±Àð£À “«±Àé PÉÆAPÀt QÃwð ªÀÄA¢gÀ” D¤Ã ¥À æ ¹ zÀ Þ Qæ P É Ã l SÉ Ã ®UÀ q É Æ ¢ªÀAUÀvÀ ¢°Ã¥À ¸ÀgÀzÉøÁAiÀÄ ºÁAZÉ ¨sÁªÀavÁæZAÉ GUÀvÁªÀt PÀgÀÆ£À C±ÉA ªÀÄíuÁ¯ÉÆÃ. 6 ªÀiÁZïð, 2010 vÁjÃPÉÃgÀ ZÀ¯Éèî ºÁå ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁAvÀ

CMYK

PÉÆAPÀt ¨sÁ¸À D¤Ã ¸ÀA¸ÀÌöÈwZÉA ±ÉÆÃzsÀ PÉÃAzÀæ “«±Àé PÉÆAPÀt ¨sÁ±Á ¸ÀA¸ÁÜ£À” D¤Ã «±Àé PÉÆAPÀt QÃwð ªÀÄA¢gÁZÉA GUÀvÁªÀt vÁuÉà Pɯ.èÉ “DAiÀÄeÉÑ ¢¸ÁAvÀ ¸À ª À Ä ÄzÁAiÀ i ÁA£ vÁAUÀ v ÁAUÉ Ã ® C¹ävÁAiÀ Ä gÁRÆ£À WɪÀZÉA UÀgÀd D¸Á. KPÀ ¨sÁ¸À «AUÀ«AUÀqÀ zsÀªÀÄð, eÁwZÉÃA ¯ÉÆÃPÁAPÀ JPÀm é ÁAiÉÄÃgÀ ºÁqÀvÁ ªÀÄt í ÆAPÀ ºÁå ¸À¨sÉÃAvÀ ªÉļÀî¯ÉA ¯ÉÆÃPÀ ¤zÀ ± À ð £À ” ªÀ Ä í t Æ£À vÁuÉ C©ü ¥ Áæ A iÀ Ä ¢¯É Æ è . vÁUÉ Ã ® ¸ÁAUÁvÀ ¥Àwß D¤Ã ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀvÀæPÁjt ²æêÀÄw ¸ÁUÀjPÁ WÉÆñÀ ºÁå ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÁAvÀ ¨sÁV eÁªÀ Ç £À PÉ Æ APÀ t  DzÀ g À ¸ÁívÁªÉA ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ


CMYK

2

March 1 -15, 2010

qÉÌWûVûÉ AÉU£ÉhÉ aÉUeÉ AÉxÉÉ uÉå?

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-8 ªÀiÁZÀð 1-15, 2010

vÁdªÀĺÀ® UɯAèÉ ! ¸ÀÄPÀÄAæ qÉÆAiÀÄ £Á !! KPÀ ªÀg¸ À À ¥sÆ À qÉ PÁgÀ¹ÖçÃmï gÀÆAzÀ PÀgZ À A É ªÀÄítQà D¤Ã PÀ¸Àì¯ÉÃAQà PÁgÀuÁ£À ªÀĸÀÛ PÁ¼À zÁPÀÆ£À gÀxÀ©Ã¢ÃZÉ ¯ÉÆÃPÁ¯É ¢Ã¸À ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁªÀZÁPÀ ªÀĺÀvÁéZÉ ¨sÆ À «ÄPÁ zÁPÀ¬Ä¯É “vÁdªÀĺÀ®” PÁgÀ¹çÖÃmï ¸ÉÆqÀÆ£À UɯAèÉ . vÉà eÁªÀÇ£À KPÀ ªÀg¸ À À eÁ¯Éè ªÀÄt í vÁ£Á zÉêÀ¼Á JzÀgÁPÀ ¸Á¨ÁgÀ PÁ¼À zÁPÀÆ£À ¯ÉÆÃPÁAPÀ wÃQë «ÄÃl¶ ZÀgÄÀ A§j G¥ÀPj À D¤Ã DA§Ä° ¥ÀZr ÑÀ SÁªÀAiÀÄvÀ D²ê¯É ¸ÀÄPÀÄA æ qÉî UÁr £Á eÁ¯Áèöå. vÁUÉ® ¸ÁAUÀvÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÀiÁªÀiÁä°, DªÀÄäuÁ°Ã D¤Ã CAvÀÄ° UÁr¬Äà £Á eÁ¯Áèöå. ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÁ SÁwÃgÀ UÁr PÁqÀÆAPÀ ¸ÁAUÀ¯Á ªÀÄt í vÁvÀ. vÉÃA QvÀ¯É RgÉÃA ªÀÄít ¸ÁAUÀÆPÀ eÁAiÀÄ£Á. ¸ÁAPÁæ«ÄPÀ gÉÆÃUÀ PÁgÀ¹ÖçÃmÁPÀ ªÀiÁvÀª æ ÉÃ?. «íAUÀqÀ PÀqÉãÀ £ÁAªÉÃ?. PÀ¸¯ ìÀ ÃÉ AiÀÄ ªÀÄu í Á PÁgÀ¹çÖÃmï gÀÆAzÀ eÁvÁÛ ªÀÄt í RĶ ¨sÆ É UÀvÁ£Á PÁgÀ¹ÖçÃmÁZÉ ¥sÄÀ ½î ZÀAzÁAiÀÄ D¤Ã gÀÄa ºÉÆqÀUÆ À £À UɯÁè²Ã ¢¸ÀvÁ. ¥sÄÀ ¼Éî £À¼É ªÀiÁqÀ ªÀZÆ À Ñ£À PÁAQæÃmÁZÉ ¨ÁAzÀ¥À JzÀgÁPÀ DAiÀÄå¯ÁA. “PÀ¸¯ ìÀ ÃÉ AiÀÄ eÉÆÃqÀPÁ eÁ¯ÁèöågÀ SÁAAiÀÄ¥ÀÄt ºÉÆqÀUÁPÁ” ªÀÄít DzÀÎw D¸Àì. vÀ²êAZÀ PÁgÀ¹ÖçÃmï gÀÆAzÀ PÀgZ À É ªÀÄít xÉÆÃqÉà ¯ÉÆÃPÁAPÀ vÉÆAzÀgÉ eÁ¯Áè. vÁdªÀĺÀ® D¤Ã ¸ÀÄPÀÄA æ qÉÆ PÀ²êA ¸ÀÄzÁgÀ²vÁ¯É. ªÀg¯ À ÃÉ ® ¯ÉÆÃPÀ PÀ²êA PÀgÀwÃvÀ ªÀÄít aAvÀ£À eÁªÀPÁ. vÁAUÉ® GzÀåªÀIJîvÁ ªÀÄgÀ£Á²ê ¥À¼Æ É ªÀZÉ PÁªÀÄ DªÀÄUÉ¯É eÁªÀPÁ.

PÉÆAPÀtà±À§Ý «ºÁgÀ - JA.ªÀiÁzsª À À ¥ÉÊ

46. ªÉÄÃgÀ

‘UÁzÁå ªÉÄÃgÉÃj eÁ¯Éðà KPÀ¥Á¤Ã ºÁtÆ vÁA¨ÉÆý PÉ°è’ ‘¸ÀªÀÄÄzÀÄæ ªÉÄÃgÀ ¨Á¯ÁAlÆ£À ªÀ Ä ÄSÁgÀ AiÉ Ä Ã£Á’ C²ê ¸ÁAUÁZÉ ºÉ GvÀgÁAvÀ ‘ªÉÄÃgÀ’ ªÀÄítZÉÆà ±À§ÄÝ ªÁ¥ÀgÀ®¯ÉÆà D¸Àì. ªÉÄÃgÀ ªÀ Ä í ¼ Áåj ²ÃªÀ Ä , ºÀ z À Ý , ¤AiÀÄAvÀæt ªÀÄítÄ CxÀÄð ªÀÄt í ZÉ ¸ÀUm À ÁAPÀ¬Äà eÁtÄ D¸Àì. ºÉÆà ªÉÄÃgÀ ªÀÄítZÉÆ ±À§ÄÝ PÀ£ßÀ qÀ ¨sÁ±ÉÃAvÀƬÄà D¸À ì . ºÉ Æ ®zÀ ªÉ Ä ÃgÉ , d«Äã£À ªÉ Ä ÃgÉ ªÀ Ä í t Ä PÀ£ÀßqÁAvÀÄ ¥ÀA æ iÉÆÃUÀ D¸Àì. vÀ²ê eÁ¯Áåj ºÉÆ PÀ£ÀßqÀ ¨sÁ±ÉÃZÉÆ ±À§ÄÝ

CMYK

PÉÆAPÀtÂÃAvÀÄ ZÁ°ÛÃPÀ D¬Ä¯ÁªÉÃ? £Á, ºÉÆ PÀ£ÀßqÀ ±À § ÄÝ £À í A ». ¸À A ¸À Ì ø vÁAvÀ Ä ‘ªÀiÁAiÀiÁð’ ªÀÄt í ZÉÆ KPÀ ±À§ÄÝ D¸À.ì ªÀÄAiÀiÁð ªÀÄt í ZÉà ºÉ ±À¨ÁÝPÀ ²ÃªÀÄ, ºÀzÀÝ, ¤AiÀÄAvÀt æ ªÀÄítÄ CxÀÄð. ºÉÆ ªÀiÁAiÀiÁð ªÀÄt í ZÉÆ ±À ¨ ÁÝZÉ C¥À ¨ s À æ A ² gÀ Æ ¥À – ªÀiÁAiÀiÁð>ªÀiÁgÀAiÀiÁ>ªÀiÁgÁ>ªÉÄÃgÀ eÁ¯Áè D¤ÃPÀ ºÁeÉÆÓ CxÀÄð ²ÃªÀÄ ªÀÄítÄ, «Äw ªÀÄítÄ. ºÉ ªÀiÁAiÀiÁð ªÀÄítZÉ ±À¨ÁÝ£ÃAa ªÀiÁAiÀiÁðzÁ ªÀÄítZÉÆ ±À§ÄÝ ¤μÀ£ à ßÀ eÁ¯Áè. ¸ÀªÄÀ ÄzÀÄæ PÉ£ÁßPÀ¬Äà ªÀÄAiÀiÁðzÀ «ÄÃgÀé£Á - ¸ÀªÄÀ ÄzÀæ PÉ£ÁßPÀ¬Äà ªÉÄÃgÀ - ²ÃªÀÄ, ºÀzÝÀ ¥ÁgÀ PÀgÀÆ£À AiÉÄãÁ ªÀÄítÄ CxÀÄð. ªÀĤñÁå¤Ã¬Äà ªÀÄAiÀiÁðzÀ «ÄÃgÁéZÁåPÀ £ÀdÓ £ÀªÃÉ A.

pÉÉUiÉ mÉëeÉÉ xɨÉÉiqÉMü aÉhÉ UÉerÉ eÉÉuÉlÉ AÉrÉeÉ 60 uÉUxÉÉÇ eÉÉÍsÉÇiÉÏ. xÉÇÌuÉkÉÉlÉÉÇiÉ ZÉɧÉÏ MåüsÉåsÉåÇ mÉÑÂwÉ-x§ÉÏ xÉqÉÉlÉiÉÉ AeÉÔlÉ SåvÉÉcÉå xÉÉqÉÉÎeÉMü eÉÏuÉlÉÉÇiÉ lÉSUåÇiÉ lÉÉ. WûÉMüÉ MüÉUhÉ SåvÉÉÇiÉ oÉÉrÉsÉÉÇMü mÉÑÂwÉÉsÉå xÉÉUMåü xÉÑ x ÉÇ k ÉÏ qÉå V ûlÉÉ qWûVûÉå AmÉuÉÉkÉ AÉxÉÉ AÉlÉÏ iÉÉå AmÉuÉÉkÉ ZÉUå lWûrÉ. E±ÉãaÉ, xjÉÉlÉ, ÍvÉ£ÉhÉ, UÉeÉMüÐrÉ vÉ£üÏ WåûÇ xÉuÉïrÉ oÉÉrÉsÉÉsÉå qÉÑMüÉU AÉxÉÉ ZÉUåÇ mÉÔhÉ iÉåÇ MüÉhÉbÉåuÉmÉÉMü oÉÉrÉsÉÉÇM vÉ£ü eÉÉsÉåÇiÉ lÉÉ. Wåû MüÉUhÉÉMü qÉÌWûVûÉ AÉU£ÉhÉÉcÉåÇ aÉUeÉÉ AÉxÉÉ qWûVåû AÉrÉcÉÉå qÉѬÉå. AjÉÏïMü jÉVûÉU oÉÉrÉsÉÉÇMü xjÉÉlÉ qÉåVûÉÇ : pÉÉUiÉÉÇ i É mÉë j ÉqÉ eÉÉuÉlÉ ÍvÉ£ÉhÉ YvÉã§ÉÉÇiÉ qÉÌWûVåûMü AuÉMüÉxÉ qÉåVûÉå. 100 uÉUxÉ Ä T üÉOûsrÉÉlÉ Mã ü uÉsÉ 10% AÉÍxÉsÉå qÉÌWûtrÉÉå AÉrÉeÉ 75% cÉQû AÉxÉÉiÉÏ. iÉÉMüÉ AÉU£ÉhÉåcÉå aÉUeÉ mÉQûlÉÏ. 1950 CxÉuÉåcÉå EmÉUÉÇiÉ ZÉÔoÉ uÉÉÌQûsÉå LIC, orÉÉÇMü AÉlÉÏ xÉUMüÉUÏ SÄTüiÉUÉÇiÉ ¢üqÉãhÉ oÉÉrÉsÉÉsÉÉå AÉÇ Z ÉQûÉå uÉÉQûsÉÉå . iÉÉMüÉ AÉU£ÉhÉåcÉå aÉUeÉ mÉQûlÉÏ. ESSåaÉÏMü £Éã§ÉÉÇiÉ ¢üqÉãhÉ oÉÉrÉsÉÉsÉÉå AÉÇZÉQûÉå uÉÉQûsÉÉå. xuÉ E¬ãaÉÉMü oÉÉrÉsÉÉÇMü ZÉÔpÉ E¨ÉãeÉlÉ qÉåVûå EhÉå uÉÉQåûU orÉÉÇMü EvÉåhÉå mÉëÉmiÉ eÉÉsÉåÇ. iÉÉMüÉrÉ AÉU£ÉhÉåcÉå aÉUeÉ mÉQûlÉÏ. AvÉåÇ Aí Í jÉï M ü eÉÉuÉlÉ qÉÌWûsÉÉ xÉoÉsÉÏMüUhÉÉcÉå Ì¢ürÉÉ xÉaÉVåû

pÉÉUiÉÉÇiÉ cÉÉsÉÑ AÉxÉÉ. S.Mü. ÎeÉsÉåÇiÉ oÉÏQûÏ AÉlÉÏ MüÉeÉÑ ESSÏqÉålÉ ZÉÔoÉ qÉÉYvÉÏ xÉÔlÉ AÍjÉïMü xuÉÉuÉsÉÇoÉlÉ ÌSsÉÉÇ. xÉÉqÉÉÎeÉMü £Éã § É: xÉÉqÉÉÎeÉMü ÄTÑüQûÉUmÉhÉ xuÉ CccÉå U LuÉcÉå Ç . pÉÉUiÉÏrÉ qÉÌWûsÉÉ iÉå £Éã§ÉÉÇiÉ oÉÏ ZÉÔoÉ qÉÑMüÉU xÉUsÉå. xÉqÉÉeÉÉÇiÉ oÉÉrÉsÉÉsÉå Ç MüvOû ÌiÉMüÉ eÉÉuÉcÉåÇ AlrÉÉrÉ AÉlÉÏ ÌiÉeÉå ÌlÉpÉïsÉmÉhÉ WåûÇ qÉÌWûsÉÉÇMü T Ä üÑ QûÉUmÉhÉ bÉåuÉÑM Ç ü mÉëUã Mü eÉÉuÉlÉ AÉxÉÉ. iÉxÉsÉå uÉåVûÉU ÄTÑüQûÉUmÉhÉ bÉåuÉÑÇMü ÌiÉeÉå MüQåû CcNûÉ vÉ£üÏ AÉxÉÉ. mÉÔhÉ iÉÉeÉå xÉÇZrÉÉ ZÉÔoÉ EhÉå AÉxÉÉ. iÉåÇ

pÉUqÉ

MüÉÇrÉ AÉU£ÉhÉålÉ LuÉcÉåÇ lWûrÉ. AÉrÉeÉ xÉÉqÉÉÎeÉMü xÉåuÉÉ xÉÇxjÉåÇiÉ oÉÏ ZÉÔoÉ qÉÌWûsÉÉ AÉQûÍViÉÉÍkÉMüÉUrÉÉã AÉxÉÉiÉ. qÉÉYvÉÏ mÉVåûsÉåÇ UÉeÉMüÐrÉ £Éã § É: AvÉåÇ xÉuÉï £Éã§ÉÉÇiÉ AÉmhrÉÉsÉåÇ AÎxiÉiuÉ xÉÉSU Må ü sÉå s Éå qÉÌWûVå û Mü ÌiÉeÉå xÉÇ M å ü cÉå mÉëqÉÉhÉåU SåvÉÉcÉå mÉëvÉÉxÉlÉÉÇiÉ mÉëiÉÏÌlÉÍkÉiuÉ lÉÉ qWûtVûÉå ÌuÉvÉårÉ ZÉUåÇ. 50% AéxÉcÉå qÉÌWûVåû pÉÉUiÉÉcÉå AÉQûÍVûiÉ vÉÉrÉåÇiÉ AérÉeÉ MåüuÉsÉ 10% AÉxÉÉiÉÏ. AqÉåËUMåüÇiÉ 35% AÉlÉÏ xuÉÏQûlÉÉÇiÉ 49% AÉxÉÉiÉ. WûÉMüÉ MüÉUhÉ ÌMüiÉåÇ? qytrÉÉU UÉeÉMüÐrÉ £Éå§ÉÉMü AÉxÉcÉÉå EhÉå aÉÉæUuÉ. mÉÔhÉ xuÉÉiÉǧrÉ xÉÇaÉëÉqÉÉcÉå uÉåVûÉU

xÉÔlÉ AÉrÉeÉ mÉUrÉÇiÉ ZÉÔoÉ oÉÉrÉsÉÉå UÉeÉMüÐrÉ £Éã§ÉÉÇiÉ Ì¢ürÉÉvÉÏsÉ AÉÍxÉsÉå AÉlÉÏ eÉæiÉuÉÇiÉ oÉÏ eÉÉsÉå. iÉÉÇcÉÉå xÉÇZrÉÉ qÉÉ§É 10-12% qÉÉ§É AÉÍxÉsÉÉå. WûÉå AÉÇZÉQûÉå 50% AÉxÉÑMüÉ MüÐ lÉÉMüÉ qWûVûÉå AÉrÉcÉÉå pÉÉxÉÉpÉÉxÉÉcÉÉå uÉxiÉÑ. vÉÉxÉlÉ ÃmÉÉUÏiÉ eÉÉuÉMüÉ eÉÉuÉMüÉ? qÉÌWûsÉÉ xÉoÉsÉÏMüUhÉ AÉlÉÏ CisÉåÇ cÉQû eÉÉuÉMüÉ eÉÉsrÉÉU iÉåÇ vÉÉxÉlÉÉcÉå oÉSsÉÉuÉhÉålÉ qÉÉ§É xÉÉkrÉ qÉçÈtVåû ÍcÉÇiÉlÉ AÉrÉcÉåÇ aÉÉåÇSVûÉMü MüÉUhÉ. pÉÉUiÉÉcÉå AÉrÉcÉåÇ UÉeÉMüÐrÉ xuÉÃmÉ mÉVûrÉsrÉÉU AÉQûÍVûiÉ vÉÉrÉåÇiÉ 50% lWûrÉ 33% qÉÌWûVûÉ AÉU£ÉhÉ oÉÏ AÉlÉÏ cÉQû aÉÉåÇSVûÉMü MüÉUhÉ eÉÉuÉcÉåÇ vÉ£ü AÉxÉÉ. rÉÉãarÉ qÉÌWûtrÉÉsÉåÇ AÉÇZÉQûÉå iÉU EhÉå mÉtrÉÉU MãüuÉsÉ xÉÉÇZÉå lÉSUåU mÉÔhÉï MüÃÇMü ArÉÉãarÉ urÉÌ£ürÉÉå vÉÉxÉMüÉÇaÉÉÇiÉ aÉÑxcÉå vÉYrÉiÉÉ cÉQûiÉÉ. iÉå MüÉUhÉÉiÉ qÉÌWûVûÉ xÉoÉsÉÏMüUhÉ vÉÉxÉlÉ ÃmÉÏ MüUcÉåÇ aÉUeÉ AÉxÉÉuÉå? qWtVåû ÌuÉvÉå r ÉÉÇ i É ZÉÔ o É ÍcÉÇ i ÉlÉ eÉÉsÉåsÉåÇ lÉÉ.

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU

PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÁQëÃPÀ ¥ÀwPæ Z É É

ZÀAzÁzÁgÀ eÁAiÀiÁå. JPÀ ªÀg¸ À ÁZÉ ªÀUð À t gÀÆ.220/-

Baliga Publications £ÁAªÁgÀ ¥É l AiÀ i Á.

202, ¸ÀÖjèAUÀ ZÉÃA§gïì PÉÆrAiÀiÁ®¨ÉÊ® ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ zÀÆgÀªÁtÂ: 0824 2497747


CMYK

January 1 - 31, 20103

March 1 -15, 2010

gÁ§Æâ£À G¯Éƪ è Z À ÁPÀ ±ÀPåÀ eÁ°èA.

N £Á«Ã PÀ«

N £Á«Ã, ªÀiÁPÁ ªÀígÀ -¥À°PÀqÉ zÀÆgÀ DPÁ±ÁgÀ UÀgÀÄqÁªÉÊgÀ | ¸Á©vÉÃgÀ «±Áé¸À vÀÄeÉÓÃgÀ zÀªÀgÀ¯ÁåA ºÁAªÉ ªÀÄeÉA fêÀ£À ¨sÀjà ¥ÁªÀ¬Ä zÀÆgÀ wÃgÀ ||¥À|| zÉÆÃt vÀÄUÉ°, ¥Àª æ Á¹ ºÁAªÀ ¥É汃 ¢Ã¤ ºÉà ¥ÀæAiÀiÁuÁPÀ ªÁíAªÀ| GªÀÄw ¥ÁqÉÆãÀPÁ ªÀÄítÄ vÀ²Ã fêÀ gÀPÀëPÁ £Á«Ã ¥ÁAªÀ ||C£ÀÄ¥À|| D¼À ¥Á¼À WÁ¯ÉèA DvÀA zÁ¼À SÉüÀÄ £Á ºÉÆÃ, £Á PÀA¥À£À | dUÀ£ÁßxÁ¯ÉÆ «±Áé¸À PÀjãÀ £Á«Ã zÉÆÃt ZÀ®è¬Ä ||¤Ã® DPÁ±ÀªÀjãÀ|| D¤ PÁA¬Ä ªÀgÀ¯É £Á»Ã ºÉÃAZÀ CAvÀå, ªÀÄ£À GzÁ¹Ã PÀªÀÄð ¨sÀQÛ eÕÁ£À ¸ÀªÀð ±ÀÆ£Àå || CAwªÀiÁªÀ¸ÁÜgÀ||

¸ÁéUÀvÀ ¨sÁμÀt PÀgÀvÀ D¸Áì ªÀiÁ®w ªÀiÁ¬Ä. ªÉâgÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® ªÀåQÛ CqÀÆØgÀ PÀÈμÀÚ gÁªÀ, CzsÀåPÁë ¥ÉæêÀiÁ ±ÉuÉÊ D¤Ã ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á½UÁ ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Á£Á zÁPÀÆ£À ªÀiÁPÁÌ DAiÀÄå¯ÁA” ªÀÄít wÃuÉ ¸ÁAUÀ¯A É . DzÀ¯ÃÉ xÉÆqÉà ªÀg¸ À À zÁPÀ Æ £À wà KPÀ ¸À é ¸ À º ÁAiÀ Ä ¸ÀAWÁZÉ ¸ÀzÀ¸Àå eÁ¯Áèöå. wUÉ¯É GvÀæA DAiÀÄPÀ¯É® f.J¸ï.©. ªÀ Ä »¼ÁªÀ È AzÁZÉ ¸À z À ¸ ÁåAPÀ ¸À é ¸ À º ÁAiÀ Ä ¸À A WÀ ¨ÁAzÀ Z É «μÀ A iÀ i ÁgÀ «±É à μÀ GªÉ Ä ÃzÀ D¬Äå° ¢¸À°. ªÀÄ»¼ÁªÀÈAzÁZÉ ¸ÁÜ¥ÀPÁzsÀåPÁë ²æêÀÄw ªÀiÁ®w AiÀÄÄ. PÁªÀÄvÁ¯É ªÀÄÄSÉî¥ÀuÁgÀ ºÉ Æ Ã PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä ZÀ ¯ É Æ è . PÁ¥É Æ ÃðgÉ Ã ±À £ ï ¨ÁåAPÁZÉ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÀg¨ À ÃÉ vÀzÁgÀ ²æà CqÀÆØgÀ PÀÈμÀÚ gÁªÁ£À ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¨ÁAzÀZÉ «μÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁ»w ¢°è. ¸ÀªÀiÁ£À ªÀÄ£À¸ÀÌ 20 ¯ÉÆÃPÁ£À ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀÆ£À ¸À¸ é º À ÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ ±ÀÄgÀÄ PÀgA À iÉÄÃvÀ. ºÀgÀ ºÀ¥Æ És Û vÁ£ß MlÄÖ ªÉļÀÆ£À KPÀ §ÆPÁgÀ vÁå dªÀ i ÁvÉ Ã AvÀ eÁ¯É è ® oÀ g ÁªÀ §gÉÆêÀ£À zÀªÀgÀPÁ, ºÀgÀºÀ¥sÉÆÛ

vÁ¤ß ±ÀÄgÀªÉÃPÀ oÀgÀ¬Ä¯É wvÀ¯É gÀ Ä ¥À A iÉ Æ Ã dªÉ Ä Ã PÀ g À Æ £À RAZÉÃAiÀÄ ¨ÁåAPÁAvÀ zÀªÀgÀPÁ. PÀ¤μÀÖ wãÀ ªÀÄíAiÀÄ£ÉÆ eÁvÀÛgÀ, DAvÀjPÀ jÃt ¢ÃªÀZÁPÀ eÁvÁÛ. ¸ÀAWÁ¯ÁèVÎ D²ê¯É zÀÄqÁéZÉ ZÁgÀ ªÁAmÉãÀ ¨ÁåAPÁ¯ÁèVÎ jÃt WÉêÀZÁPÀ eÁvÁÛ ªÀÄít vÁuÉ ¸ÁAUÀ ¯ É A . KPÀ ¸À é ¸ À º ÁAiÀ Ä ¸ÀAWÁAvÀ «íAUÀ «íAUÀqÀ £À ª À Ä Æ£É Ã ZÉ ªÁågÀ PÀ g À v À ¯ É Ã D¸ÀvÁvÀ. vÁ¤ß vÁAPÁ zÀÄqÁéZÉ CUÀvÀå ¥ÀqÀvÁ£Á ¸ÀÄ®¨sÁAiÉÄÃgÀ zÀÄqÀÄ ªÉļÀZÁPÀ ¸À鸺 À ÁAiÀÄ ¸ÀAWÀ G¥À P ÁgÁPÀ ¥À q À v Á ªÀ Ä í t ¸ÁAUÀ¯A É . DAvÀjPÀ jÃt WÉvÁÛ£Á vÁPÁÌ QvÀ¯É ªÁåeï ¥ÀqÀvÁ ªÀÄít ¸ÀzÀ¸Áåå¤ oÀgÉÆêÀZÉ ªÀÄít vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯ÉA. PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀwPæ ÃÉ ZÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÀiÁ«£ÀPÄÀ ªÉð ªÉ A PÀ m É Ã ±À ¨Á½UÁ ¥Áæ ¸ ÁÛ « PÀ eÁªÀÇ£À G®èAiÀįÉÆ. “DªÀÄUÉ® ¸Á¨ÁgÀ ¨ÁAiÀ Ä ® ªÀ Ä ¤Ã±À WÀgÁPÀqÉãÀ ²AªÉÇéÃZÉ, ¨ÉÆA¨É

PÀ g À Z É , SÁt PÀ g À Z É , aî ²AªÉÇéÃZÉ ªÀÄít «íAUÀ «íAUÀqÀ jÃwÃZÉ GzÉÆåÃUÀ PÀgv À ÁvÀ. xÉÆqÉà ¯ÉÆÃPÀ ªÉüÀ SÉ¼Æ É ªÀZÁPÀ PɯÁèöågÀ xÉÆqÉà ¯ÉÆÃPÀ WÀgÁAvÀ fêÀ£À ZÀ¯Æ É ªÀZÁPÀ ºÉÃA PÀgv À ÁvÀ. ºÁ¤ß ¸ÁAUÀvÀ AiÉĪÀÇ£À KPÀ ¸Àé¸ÀºÁAiÀÄ ¸À A WÀ PÉ ¯ Áè ö ågÀ vÁ¤ß PÀ g À Z É GzÉ Æ åÃUÁPÀ KPÀ GAZÁAiÀ Ä AiÉ Ä vÀ Û ° D¤Ã vÁ¤ß PÉ ¯ É è ® GvÀ à £ ÁßPÀ §gÉ Ã A £ÁAªÀ A iÀ Ä ªÉļÀv¯ À A É ” ªÀÄt í vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯A É . f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁ£À ¸ÀzÁåPÀ ªÀiÁAqÉÆãÀ ºÁqÀZÉ “¸Àé GzÉÆåÃUÀ ªÀ¸ÄÀ Û ¥Àz æ ± À ð À £À” ¸À¥® Às eÁªÀZÁPÀ ‘PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ’ ¸À A ¥À Æ tð ¥É Æ æ à vÁì º À ¢vÁÛ ªÀ Ä í t ƬÄà vÁuÉ ¸ÁAUÀ ¯ É A . UÀ Ä gÀ Ä ¨Á½UÁ£À ªÀ Ä ÄSÉ Ã ® ¸ÉÆAiÀÄgÁå¯ÉA ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀgÀÆ£À ¢¯ÉÆè. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ CzsÀåPÁë ²æêÀÄw ¥ÉÃæ ªÀiÁ ±ÉuÉÊ£À ¸ÁéUÀvÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. PÁAiÀÄðzÀ²ð VÃvÁ ¹. Qt G¥À¹ÜvÀ D²ê°.

PÁªÀå £Á ¸ÀAVÃvÀ £Á xÀA¬Ä ±À§zÀÄ £Á, UÉÆAzÉƼÀÄ £Á PÀ¸À¯ÉÆ¬Ä ¸ÀªÀð±ÀPÀÛ ªÀÄÄPÀÛªÀÄ£Á£É PÀļÁgÀ ¥ÁªÀ(¯ÉÆ)¬Ä || vÀÄUÉ° °Ã¯Á ¸ÀA¥À° ºÁAUÁ zÁgÀÄt ¸Àé¥Àß ªÀiÁAiÀiÁ ¥À®AUÁ | GoÁªÀ£ÀÄ §¸À¯É DvÀä vÀ°èãÀ §æºÁä£ÀAzÁ£À ¥ÀjeÕÁ£À vÉÃA ªÀĺÁ£À ¸ÀAzsÁ£À || ²æà PÀ¦Ã±À ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ

ªÀAzÀ£Á £ÁAiÀÄPÀ ºÁAPÁ ¸À£Áä£À

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ: UÀAUÉƽî zÉêÀ¼ÁAvÀ ZÀ®è¯É 108 ¢ªÀ¸ÁZÉ CRAqÀ ¨s À d£Á PÁAiÀÄðPÀæ ª ÀiÁAvÀ ²æ à ªÀÄw ªÀAzÀ£Á £ÁAiÀÄPÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁ¤ß KPÉèãÀZÀ ¤gÀAvÀgÀ 13 UÀAmÉ ¨sÀd£À PÀgÀÆ£À ¸ÁzsÀ£Á PɯÉè® D¸Àì. ºÁ¤ß f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ (j) ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁZÉ ¸ÀzÀ¸Áå vÁAUÉ¯É ¸Ázs À £ÉÃPÀ RĶ ¥ÁªÀÇ£À DvÁðAvÀ ºÁAPÁ UÉÆÃPÀtðªÀÄoÁZÉ ¸À¨sÁUÀȺÁAvÀ ¸À£Áä£À eÁ¯ÉÆè. ªÀÈAzÁZÉ Czs À åPÁë ²æ à ªÀÄw CMYK

¥Éæ à ªÀiÁ J¸ï. ±ÉuÉÊ D¤Ã ¸À«ÄÃwZÉ ¸ÀzÀ¸Áå D²ê°ÃAZÀ. ¸À£Áä£À §zÀÝ® ªÀAzÀ£Á ºÁ¤ß RĶ ªÀåPÀÛ PɯÉè. PÀ°AiÀÄÄUÁAvÀ ªÀÄÄQÛ ¥ÁªÀZÁPÀ ¨sÀd£À ¸ÀÄ®¨sÀ ¸ÁzsÀ£À D¸Àì. vÉà ¤«ÄvÀÛ ºÀj £ÁªÀĸÀägÀt ¸ÀPÀÌqÁ£ÀAiÀÄ PÀgÀPÁ ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯É. D¤ÃPÀAiÀÄ ZÀAzÀ jÃwÃgÀ ¨sÀd£Á ¸ÉêÁ PÀgÀZÉ ¨sÁUÀå zÉêÀ ¢ªÉÇé, vÁUÉή C£ÀÄUÀȺÀ PÉzÀ£ÁAiÀÄ ¸ÀPÀÌqÁZÁgÀ D¸ÉÆì ªÀÄít ºÁ¤ß ¸ÁAUÀ¯É. ªÀgÀ¢ : ªÀÄgÉƽ ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ.


CMYK

4

March 1 -15, 2010

f.J¸ï.©. ¯ÉÆÃPÁ¯ÉA ¥À£Á߸À oÀPÆ É Ã ¯ÉÆÃPÁAPÀ ªÀĺÁ®¸Á £ÁgÁAiÀÄtÂà PÀÄ®zÉëà - ²æà ¸ÀAAiÀÄå«ÄÃAzÀæ ¸Áé«ÄÃf

²ªÁð : “EμÀ Ö z É Ã ªÀ D¤Ã PÀÄ®zÉêÀ zÉÆãÀAiÀÄ D¸ÀZ ì É «²μÀÖ ¯É Æ ÃPÀ f.J¸ï.©. ¯É Æ ÃPÀ . f.J¸ï.©. ¯ÉÆÃPÁ¯É ¥À£Á߸À oÀPÉÆà ¯ÉÆÃPÁAPÀ ªÀĺÁ®¸Á £ÁgÁAiÀÄtÂà PÀÄ®zÉë eÁªÀÇ£À D¸À.ì zÉêÀ¼ÁZÉ dªÁ¨ÁÝj ¥sPÀ v À À ªÀ媸 À ÁÜ¥PÀ À ¸À«ÄÃw AiÀiÁ UÁAªÀZÉ ¯ÉÆÃPÁ® £ÀíAAiÀÄ. DªÀÄUÉî zÉ Ã ªÀ ªÀ Ä í ¼ É î ® C©ü ª À i Á£Á£À ¸ÀPÀÌqÁ£À dªÁ¨ÁÝj WÉêÀPÁ. vÉ z À £ Áß C©ü ª À È ¢Þ eÁvÁÛ . f.J¸ï.©. ¸ÀªÀiÁeÁ£À ªÀiÁzsÁéZÁAiÀiÁð ¯ÁVÎ zÉéöÊvÀ ¹zÁÞAvÀ ¹éÃPÁgÀ PɯÁè D¤Ã ªÀiÁzsÁéZÁAiÀÄð£À vÀ¥À¸Àì PɯÉè¯É PÀÄAeÁ®Vj ²ªÁð ¯ÁVÎ D¸ÀZ ì É ºÁAUÁZÉ PÁgÀtÂPÀ ªÁqÀØAiÀÄvÁ. DªÀÄUÉ® ¥ÀgÀªÀÄUÀÄgÀÄ ²æêÀÄzÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf£À zÉÆãÀ ªÀgÀ¸À ¥sÀÄqÉ ºÁAUÁ ¥ÁzÀ¸± àÀ ð À PÀgvÀ g À À zÉêÀ¼ÁAvÀ ªÀĸÀÛ C©üªÈÀ ¢Þ eÁ¯Áèöå. ²æà ªÀĺÁ®¸Á PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥ÁZÉ PÁªÀÄ ªÀVÎÃZÀ ¥À Æ tð eÁvÀ Û ¯ É A .” ªÀ Ä í t PÁ²ÃªÀÄoÁZÉ ¥ÀlÖ²μÀå ²æêÀÄzÀ ¸À A AiÀ Ä å«ÄÃAzÀ æ ¸Áé « ÄÃf£À ¸ÁAUÀ¯ÁA. ²ªÀð ²æêÀĺÁ®¸Á £ÁgÁAiÀÄtÂà zÉ Ã ªÀ ¼ ÁZÉ 26ªÉ A . ¥À æ w μÁÖ ªÀzð Às AwÃAvÀ ªÁAmÉÆ WÉêÀÇ£À ¸Áé«ÄÃf£À D²ÃªÀðZÀ£À ¢¯ÉèA. ªÀiÁZïð 1 vÁjÃPÉÃPÀ ZÀ¯¯ èÉ É ºÁå PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ ¥ÀAiÀįÉÃPÀ ¸ÀPÁ½ 8.00 WÀ A mÁåPÀ ¥Áæ x À ð £Á, G¥ÀgÁAvÀ zÉëPÀ

¥ÀAZÁªÀÄÈvÁ©üμÉÃPÀ, ±ÀvÀPÀ®±Á©μÉÃPÀ eÁ¯Éè. ªÉÃzÀªÀÄÆwð PÀl¥Ár £ÁgÁAiÀÄt ¨sm À ï D¤Ã zÉêÀ¼ÁZÉ ¥Àz æ Ás £À CZÀðPÀ ²æà f. gÀWÄÀ gÁA ±ÉuÉÊ ºÁAUÉ¯É ªÀÄÄSÉî¥ÀuÁgÀ «¢ü «zsÁ£À ZÀ¯AèÉ . ¸Á¤zsåÀ ºÀª£ À ,À ¥À ® è Q Ì ±À Ä ¢ÞÃPÀ g À t eÁvÀ Û g À ªÀiÁzÉÆð¼À ªÀÄÆ®¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ UÁæªÀÄ¥ÀÄgÀÄμÀ zÀ±Àð£À ¥Áwæ¯É zÀ±Àð£À ¸ÉêÁ, ¥À¸ æ ÁzÀ «vÀgÀt eÁ¯Éè. ¸ÁAdªÉüÁgÀ 6.00 WÀ A mÁåPÀ ¥À l Ö ² μÀ å ²æ à ªÀ Ä zÀ ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃfÃPÀ ¥ÀÆtð PÀÄA¨sÀ ¸ÁéUÀvÀ eÁ¯Éè. zÉêÀ¼ÁPÀ ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Àn ¨sÉÃl ¢¯Éè® ¸Áé«ÄÃfãÀ zÉêÀ¼ÁPÀ gÀÄ¥Áå¼ÉÆ ªÀg¸ À ÁZÉ GqÀUÁ¸ÁPÀ gÀÄ¥Áàöå ¥Á®èAQ ¸ÀªÄÀ ¥Àðt Pɯ.èÉ ªÉÃzÀªÄÀ Æwð ZÉA¦ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÀl D¤Ã ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¨sÀl ºÁ¤ß ¥ÁæxÀð£À ¸ÁAUÀvÀgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ¥ÀPÀ ¸À«ÄÃwÃZÉ CzsÀåPÀë Dgï. J¸ï. PÁªÀÄvÁ£À GvÀæA ¸ÁAUÀ¯ÉA. PÁAiÀÄðzÀ²ð azÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ£À zÉêÀ¼ÁAvÀ ªÀiÁQëZÉ zÉÆãÀ ªÀg¸ À À

d«ÄÃ¯É ¨sÀPÀÛ ªÀÈAzÁPÀ ¥Àª æ ÀZÀ£À ¢ÃvÁÛ D¸ÁìvÀ ¥ÀlÖ ²μÀå ²æêÀÄzÀ ¸ÀAAiÀÄå«ÄÃAzÀæ ¸Áé«ÄÃf zÁPÀ Æ £À eÁ¯É è ¯ É C©ü ª À È ¢Þ «μÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁ»w ¢°è. ºÁå ¥s À Ä qÉ ¥s É § æ ª À j 27PÀ GqÀÄ¥ÁZÉ ²æà ®Qëöäà ªÉAPÀmÉñÀ zÉêÀ¼ÁPÀ zÉêÀ¼ÁZÉ £À«Ã gÀÄ¥Áàöå ¥Á®è A Q ºÁqÀ Æ £À zÉ Ã ªÁPÀ

¥ÀÆeÁ ZÀ¯Éè. G¥ÀgÁAvÀ ²ªÀð ¸ÁªÀðd£PÀ UÀuÃÉ ±ÉÆÃvÀª ì À ªÉâPÉ ¯ÁVÎzÁPÀÆ£À gÀÄ¥Áàöå ¥Á®èQÃZÉ D¤Ã ªÀeÉ ªÉÄgÀªt À U  Á zÉêÀ¼ÁPÀ ¥ÁªÀ°. ºÉgÀ¢ªÀ¸À zÉêÀ¼ÁAvÀ ¥À£Á߸Áa ¸ÁªÀðd¤PÀ

CAqÁgÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À QtÂPÀ ¸À£Áä£À PÀgv À À D¸ÀìZÉ ªÀÄgÀÆgÀ ¥ÀzäÀ £Á¨sÀ ¥ÉÊ. ¸ÁAUÀvÀ zÁªÉ zÁPÀÆ£À azÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ D¤ DgÀ. J¸À. PÁªÀÄvÀ

¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÁ ZÀ¯Éè. PÀ Ä AzÁ¥À Ä gÁZÉ gÀ Æ ¥À P À ¯ Á (PÀļÀ¥ÄÀ à) ºÁAUÉ¯É PÀ£ßÀ qÀ £ÁlPÀ ¥Àz æ À±Àð£À eÁ¯Éè. ¸ÁAdªÉüÁgÀ ªÀiÁºÉ PÀÄ®¥Àw qÁ|| gÁªÀÄzÁ¸À ¥ÉÊ, UÀuÃÉ ±À ©ÃrÃZÉ ²æà dUÀ£ÁßxÀ ±ÉuÉÊ, CAqÁgÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À Qt D¤Ã ²æà zÉêÀ¼ÁZÉ ¥ÀæzsÁ£À CZÀðPÀ f. gÀWÀÄgÁªÀÄ ±ÉuÉÊ ºÁAPÁ ¸À£Áä£À ZÀ¯Æ É .è ªÀiÁgÀÆgÀ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ¥ÉÊ£À ¢ªÉÇé ¯ÁªÀÇ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁZÉ GUÁÛªÀt PɯÉè. “ºÉÃgÀ¼À zsÀ£À ¸ÀAUÀº æ À PɯÉè¯Áèöå£À zÁ£À PÀgÀZÁPÀ¬Äà ¸ÁzsÁgÀt GvÀw à Û D²ê¯Áèöå£À zÁ£À PÀgZ À É Cwà ±ÉÃæ μÀ×” ªÀÄít ¸À£Áä¤vÀ CAqÁgÀÄ gÁªÀÄzÁ¸À Qt£À ¸ÁAUÀ¯ÉA. “PÀμÁÖZÉ C£ÀĨsª À À C¸À¯ÁèöågÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÀÄSÁZÉ UÉÆÃr C£ÀĨsª À À eÁvÁÛ. fêÀ £ ÁAvÀ ¸À Ä R AiÉ Ä vÁÛ £ Á ªÀiÁQëÃZÉ PÀμÖÀ «¸ÉÆgÀÆAPÀ £ÀdÓ” ªÀÄítÆ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ªÀ媸 À ÁÜ¥PÀ À ¸À«ÄÃwÃZÉ ¸Àz¸ À åÀ ¦. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄPÀ, ºÉZï. UÀ u É Ã ±À £ÁAiÀ Ä PÀ , £ÁUÀ g Ád PÁªÀÄvÀ, zÁªÉÆÃzÀgÀ ¥ÉÊ D¤Ã gÁªÀÄzÁ¸À Dgï. ±ÉuÉÊ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É

¸ÀégÀ²æà PÀ¯ÁªÉâPÉZÉ CAPÀÄgï-ªÉʱÁR ²©gÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ : ºÁAUÁZÉ ¸ÀégÀ²æà PÀ¯ÁªÉâPÉ læ¸ÀÖ ºÁ£ß WÀqÉÆãÀ ºÁqÀZÉ ZÉgÀqÀÄAªÁ¯É ªÉʱÁSÁZÉ ²©gÀ ºÁå ªÀgÀ¸À J¦æ¯ï 22 zÁPÀÆ£À 25 vÁAAiÀÄ CMYK

¸ÀPÁ½ 9.30 zÁPÀÆ£À ¸ÁAdªÉüÀ 4.30 vÁAAiÀÄ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ qÉÆAUÀgÀPÉÃjZÉ PÉ£ÀgÁ UÀ®ì ð ºÉʸÀÆÌ ¯ ÁZÉ ¸À¨sÁUÀȺÁAvÀ ZÀ®vÁ ªÀÄít

¸ÀAZÁ®Q ²æ à ªÀÄw ªÀ¸ÀAw Dgï. £ÁAiÀÄPÁ£À ¸ÁAUÀ¯ÁA. ¸Àí ( 6) zÁPÀÆ£À ¨ÁgÀ(12) ªÀgÀ¸ÁZÉ D£Ã ¨ÁgÀ(12) zÁPÀÆ£À ¸ÉÆüÁ(16) ªÀgÀ¸ÁZÉ

ZÀgÀqÀÄAªÁAPÀ ªÀÄít zÉÆãÀ «¨sÁUÁAvÀ ZÀ®ZÉ ºÁå ²©gÁAvÀ ¨s Á ªÀVÃvÁ, ¨s À QÛ ¸ÀAVÃvÀ, »AzÀƸÁÜ£, PÀ£ÁðlQ, Qéeï, SÉüÀ, ¥ÉÊAnAUï D£Ã

PÁæ¥sïÖ ²PÀAiÀÄvÁvÀ ªÀÄít wÃuÉ ¸ÁAUÀ¯ÁA. ZÀqÀ ªÀiÁ»wÃPÀ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀASÉÆåà 9945996632 AiÀiÁ zÀÆgÀªÁt ¸ÀASÉÆåà 2493290 ºÁAUÁ ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÀAiÉÄÃvÀ.


CMYK

5

March 1 -15, 2010

¨ÉAUÀ¼Æ À gÁAvÀ gÁdå ¸ÀgÛ ÁZÉA PÉÆAPÀtà¸ÀAÀ VÃvÉÆÃvÀª ì À

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ: PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀt ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä C©üªiÀ Á£Á£ï ªÀ i ÁAqÀ Æ £À ºÁ¼É î ¯ É gÁdå ªÀÄmÁÖZÉ PÉÆAPÀtÂà ‘¸ÀAVÃvÉÆà vÀª ì À 2010" ºÁAvÀÄ ¨sÁUÀ WɪZ À É ¸ÀĸÀAzÀ¨sÀð ªÀiÁPÁÌ ªÉļÉÆî. ºÁAvÀÄ ¨sÁUÀ WɪZ À É ¥ÀAUÀqÁAvÀ PÀ¤μÀÖ ¥ÀPÀë 10 d£À D¸ÀìPÁ D¤Ã vÁ¤ß DPÁ±À ª Át PÀ ¯ Á«zÉ dªÀÇ£À D¸ÀìPÁ C²ê vÁAUÉ® oÀgÁªÀ D²ê¯.É ºÁAªÉ DPÁ±ÀªÁt PÀ¯Á«zÉ eÁªÀÇ£À D²ê¯É ªÀ¸A À w Dgï. ±ÉuÊÉ D¤Ã gÀd¤Ã ªÀįÁèöå, AiÀÄĪÀ PÀ¯Á«zÉ ¥ÀÆeÁ Dgï. £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã zÀÆgÀzÀ±Àð£ÁAvÀ vÁ£À¥ÀÄgÀ ¸ÁxÀ ¢¯Éè¯É ªÀ¤vÁ ¨sÀAqÁj, ªÀiÁVÎgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ PÀ¯Á«zÀ ¨ÁgÀ ªÁzÀå ªÀÈAzÀ ¸ÁyAPÀ ªÉAZÀÆ£À KPÀ UÀÆ¥ æ ï

CMYK

Pɯ.èÉ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÁAUÀ eÁªÀPÁ ªÀļ í ® îÉ zÀȶÖÃgÀ JPÉÌPÌÀ¼Á£À zÉÆãÀ ¥ÀzÀ ªÀÄí¼Éî D¤Ã ¥ÀÆgÁ d£Á¤ MlÄÖ eÁªÀ Å £À Æ ¬Äà ªÀ Ä í ¼ É î . DªÀÄUÉî PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ ZÁAUÀ eÁ¯ÉÆè. D¤ßÃPÀAiÀÄ xÉÆÃqÉÆà ªÀÉüÀ ªÉļÁîöågÀ eÁAiÀÄvÀ D²ê¯É ªÀÄÀÄítÆ£À D¬Äå¯ÁåAPÀ ¢¸À¯É. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁPÀ ªÀvÁÛ£Á gÉʯÁgÀ PÀ£ßÀ qÀ PÀ¯Á«zÀ ²æà ¹.C±Àv é ÜÀ D¤Ã ²æà C£ÀAvÀ¸Áé«Ä, ¥ÀzÀäZÀgÀt ºÁAUÉ® VÃvÀ-¸ÀAVÃvÀ §zÀÝ® G¯Éöè ÊvÁ£Á DªÀÄUÉî MlÄÖ KPÀ ¥ÀA æ iÀiÁtÂPÀ qÁPÀg Ö ï J.eÉ. ±ÉnZ Ö Æ É ¦üfòAiÀÄ£ï ºÁAPÁ ¨sÁjà RĶ eÁ°è . DAiÀ Ä vÁgÁ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ eÁ¯ÉÆè. ªÁ¥Á¸À ¸É Æ ÃªÀ i ÁgÁ gÁwæ gÉ Ê ¯ï, ¸ÉÆêÀiÁgÁ ¸ÁAeÉ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ

zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä¯É £ÁvÁéPÀ ¥Á¼À u É WÁ®ZÉ ¸À A ¨s À æ ª À i ÁPÀ DªÀÄPÁ vÁ£ß DªÀÄAvÀt æ ¢¯Éè. ªÁ¸À A w ±É u É Ê D¤Ã gÀ d ¤ ªÀįÁèöå£À ¸ÀÄAzÀgÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÀzÀ ªÀļ í îÉ D£Ã ºÁAªÉ PÉÆAPÀtà¥ÀzÀ ªÀÄítÆ£À ¸ÀPÀÌqÁAPÀ RĶ PɯÉè. “gÉÆãÀª”À ªÀÄt í £ÁAªÀ ªÉÆû¤ r. ¥ÉÊ£À WÁ¯É.è zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À ¸À£Áä£À ¢ªÀÇ£À vÁ¤ß DªÀÄPÁ gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£ÁPÀ ¥ÁAªÀ ¬ Ä¯É . C²ê DªÀ Ä UÉ ® PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀtÂà ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄZÉ jf¸ÁÖçgï D¤Ã CzsåÀ PëÀ D¤Ã xÀAAiÀÄZÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¤ªÁðºÀPÀ JA. J¸ï. PÁªÀÄvï ºÁAPÁ D«Ää ªÀÄ£ÁAvÀ zs£ À åÀ ªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯ÉÆ. ºÉÆà JPÀ C«¸À ä g À t  à AiÀ Ä PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä eÁ¯ÉÆ.è

DªÀÄUÉ® ¥Àgª À ÄÀ ¥ÀÆdå UÀÄgÀĪÀAiÀiÁð£À C£ÀÄUÀȺÀ Pɯ¯ èÉ É ¸ÀÄAzÀg,À ±ÉÃæ μÀ× «ZÁgÀ. DªÀÄUÉ® ¥ÀgÀªÀÄ¥ÀÆdå UÀÄgÀĪÀAiÀÄð PÁ²ÃªÀÄoÁ¢Ã±À ²æêÀÄzï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå£À D²ÃªÁðzÀ gÀÆ¥ÁgÀ C£ÀÄUÀȺÀ PɯèÉ¯Æ É KPÀ «ZÁgÀ D«Ää ªÀÄ£À£À PÀgZ À ÁPÀ AiÉÆÃUÀå eÁªÀ Ç £À D¸À ì . ¸Áé ª À i Áå£À ¸ÁAUÀ¯Á “¥Àw æ à KPÀ ªÀåQÛãÀ vÁPÁÌ PÀμÀÖ, zÀÄBR AiÉÄvÁÛ£Á KPÀ ªÀĺÀvÀé¥ÀÆtð «ZÁgÀ ªÀÄ£ÁPÀ ºÉÆgÀPÁ. ¥ÀgÀªÀiÁvÀä DªÀÄPÁ PÀμÖÀ ¢Ã£Á. ªÀiÁ£À¹PÀ, zÉÊ»PÀ PÀμÖÀ AiÉÄêÀZÉ D«Ää Pɯ¯ èÉ É PÀªiÀ ÁðZÉ ¥s® À eÁªÀÇ£À DªÀÄUÉî ¥Áæg¨ À ÁÞZÉ ¥s® À ¸ÀégÆ À ¥À. ¥ÀƪÁðAvÀ D«Ää PɯèÉ¯É PÀªiÀ ÁðZÉ ¥s® À D«Ää DvÀÛ ¨sÉÆUÀZÉ. ¥ÀÄgÀAzÀgÀ zÁ¸Á£À ¸ÁAUÀ¯Á “£Á ªÀiÁrzÀ PÀªÀÄ𠧮ªÀAvÀªÁzÉÆqÉ, ¤Ã ªÀiÁqÀĪÀÅzÉãÉÆà zÉêÁ ?” ªÀÄít. KPÀ ¸ÁwéPÀ ªÀåQÛ D¸ÀvÁ. vÁUÉ® zÉÊ«PÀ, ¸ÁwéPÀ ªÀåQÛvÁéZÉ £«ÄvÀÛ vÉÆà ¥À¹ æ zÀÞ eÁvÁÛ. CzsÀ«Äð d£À ªÀÄvÀìgÁ£À vÁUÉ® «gÀÄzÀÞ ªÀÈxÁ DgÉÆÃ¥À PÀgZ À ,É vÁPÁÌ ªÀÄ£ÁPÀ zÀÄPÉÆÌÃZÉ PÀgv À ÁvÀ. ºÉà ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ PÉz£ À ÁAiÀÄ ZÀ®Æ£À D¬Äå¯Æ É Ã «μÀAiÀÄ. eÁ®AiÀiÁgÀ vÉà ªÀåQÛãÀ ¨ÉÃeÁgÀ ¥ÁªÀÇ£À «ZÀ°vÀ eÁªÀZÁPÀ £ÀdÓ. CzsÀ«Äð d£Á¯É £«ÄvÀ C¥À¯ÁåAPÀ zÀÄBR AiÉĪÀZÉ D¸À.ì D¥ÀuÁå¯É RAZÉQà ¥ÀƪÀð PÀªÀiÁðZÉ ¥sÀ® ºÉà ªÀÄít ¨sÉÆUÀÆÎPÁ. ºÉà ¤¢ðμÀÖ ¥Àª æ iÀ ÁuÁZÉ zÀÄBR vÁPÁÌ ¨sÆ É UÀÆÎPÀ D¸ÀZÉ ¤²Ñv.À vÀ²ê ªÀÄt í vÁuÉ ºÀj D¤Ã UÀÄgÀÆ¯É ªÉÊgÀ ¸ÀÄzsÀÈqÀ ¨sÀQÛãÀ ¸ÀªÀÄvÉÆî£À gÁPÀÆÌ£À WÉvÀ¯ÁågÀ ¨sÁjà ZÁAUÀ. DvÁäPÀ ¯ÁVίÉÆà ¥Á¥ÁZÉÆ PÀ®ä±À £Á±À eÁvÁÛ. zÁ¸Á£À C£ÉÃPÀ ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ «ZÁgÀ ¸ÁAUÀ¯Á. “¤AzÀPÀjgÀ¨ÉÃPÀÄ, CAzÀAzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¥Á¥ÀªÉA§ ªÀÄ® wAzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀgÀAiÀÄå ¤AzÀPÀgÀÄ” ªÀÄít. CzsÀ«Äð zÀÄBSÁPÀ PÁgÀt eÁ¯Éè¯É ªÀåQÛPÀ vÁuÉ PɯÉè¯É ¥Á¥ÁZÉ ¥sÀ® ªÉļÀvÁ. vÁuÉ KPÀ ªÁAiÀÄl PÁªÀÄ PɯÉè ªÀÄít D«Ää ¥ÀgÀvÀ vÁPÁÌ ªÁAiÀÄl PÀgÀZÁPÀ ¥À¼ÉÊAiÀįÁgÀ ¥sÀ® ZÁAUÀ eÁAiÀÄ£Á. ªÁAiÀÄl PÀvÀð¯ÁåPÀ vÁeÉÓ ¥sÀ® RArvÀ ªÉļÀvÁ. ¥ÀgÀªÀiÁvÁä¯ÁVÎ JQÌà ¥ÁæxÀð£Á PÀgÀPÁ, PÀ¸Àì¯É ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ “ªÀiÁPÁÌ ¥Á¥Á zÁPÀÆÌ£À gÀPÀët PÀgÀ zÉêÁ, CeÕÁ£Á£À ªÁAiÀÄl PÀgÀvÀ¯ÁåAPÀ eÕÁ£À ¢Ã” ªÀÄít. C¸Àì¯ÉÆ G£ÀßvÀ «ZÁgÀ D«Ää fêÀ£ÁAvÀ ºÁqÀÆPÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀß PÀgPÀ Á. ºÉÃA ¨sÁjà PÀμÀÖ C¸Àì RgÉ. “¸ÀAvÀ” d£ÁAPÀ ªÀiÁvÀæ ¸Àé¨sÁªÀvÀB ºÉÃA UÀÄt D¸ÀvÁ. «AUÀqÀ d£Á£À QvÀ¯É zÀÄBR ¢¯ÁèöågÀAiÀÄ ¸ÀAvÀ d£À vÁAPÁ PÀëªÀÄ PÀgÀvÁvÀ. EvÁåPÀ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ vÁAPÁ “PÀªÀÄð ¹zÁÞAvÁ”ZÉ eÕÁ£À D¸ÀvÁ. “PÀªÄÀ ð ¹zÁÝAvÀ” ªÀļ í A À iÀiÁgÀ DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀ ªÀiÁvÀæ £ÀA í iÀÄ ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ «ZÁgÀ. DªÀÄUÉî zÉñÁAvÀ, DªÀÄUÉ® ¸À£ÁvÀ£À zsª À iÀ ÁðAvÀ ‘ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀçÛ’ D¤Ã ‘DzsÁåväÀ’ «íAUÀqÀ «íAUÀqÀ £ÀA í iÀÄ. ¥Á²ÑªiÀ ÁvÀå ¸ÀA¸ÀÌøwÃAvÀ DzsÁåväÀ «íAUÀq,À ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀçÛ «íAUÀqÀ. DªÀÄUɯÉÆ ²æà PÀÈμÀÚ ¥ÀgÀªÀiÁvÀä ¸ÀªÀð±ÉÃæ μÀ× ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛçdÕ ªÀÄt í SÁåvÀ G¥À£Áå¸PÀ ÁgÀ ²æÃAiÀÄÄvÀ §£ÀßAeÉ UÉÆëAzÁZÁAiÀÄð ¸ÁAUÀvÁvÀ. ºÉÆà «ZÁgÀ ¸ÀvÀå. ‘PÀªÀÄð ¹zÁÝAvÀ’ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸Áé¸ÁÜöåPÀ ±ÉÃæ μÀ× ªÀÄ£ÀB±Á¹ÛçÃAiÀÄ DÀ¤Ã DzsÁåwäPÀ «ZÁgÀ. D«Ää ¨sÉÆUÀZÉ ¸ÀÄR D¤Ã zÀÄBR zÉÆ¤ß¬Ä DªÀÄUÉ® PÀªÀiÁðZÉ ¥sÀ®. D¤Ã PÉÆÃtAiÀÄ vÁPÁÌ PÁgÀt £ÀíAiÀÄ ªÀÄít D«Ää ªÀÄ£ÁPÀ ºÉÆgÀÆ£À zÉêÁ¯É D¤Ã UÀÄgÀÄ¯É ªÉÊgÀ CZÀ® ¨sÀQÛ D¤Ã ¤μÁ× zÀªÀgÀÆ£À “¹ÜvÀ ¥Àd æ Õ” eÁªÀZÉ ¥ÀA æ iÀÄvÀß PÀgÀÆAAiÀiÁªÉ?. “PÁgÀÄtå¹AzsÀÄ, zÉêÀ¸ÀégÀƦ” eÁªÀÇ£À D²ê¯É DªÀÄUÉ¯É ¥ÀÆdå UÀÄgÀĪÀAiÀÄð ²æêÀÄzï ¸ÀÄ¢üÃAzÀw æ ÃxÀð ¸ÁéªiÀ Áå¯É C£ÀÄUÀȺÀgÆ À ¦ D²ÃªÀðZÀ£À DªÀÄUÉ® fêÀ£ÁAvÀ “G£Àßw” ºÁqÀZÉ vÀ²ê eÁªÉÇé. ||²æà PÀÈμÁÚ¥ÀðtªÀĸÀÄÛ|| ²æêÀÄw ¸ÀÄ®vÁ Dgï. £ÁAiÀÄPÀ.


CMYK

6

March 1 -15, 2010

f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ (j), ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁAUɯÉÆ ªÀgÀzÀ¥ÀÄgÀ ²æÃzsÀgÀ ¸ÁéªÀiÁå¯É D±ÀæªÀiÁPÀ ¥ÀæªÁ¸À. DgÀvÁAvÀ ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèÃZÉ ¸ÁUÀgÀ vÁ®ÆPÁZÉ ªÀgÀzÀ¥ÀÄgÀ ²æÃzsÀgÀ ¸ÁéªÀiÁå¯É D±ÀæªÀiÁAPÀ ªÀÈAzÁZÉ ¸ÀzÀ¸Éå ¥Àæ ª Á¸ÁPÀ ZÀªÀÄPÀ°ÃAZÀ. ªÁmÉÖÃgÀ ªEPÉÌÃjZÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ 500 ªÀμÁðZÉ ¥ÀÄgÁvÀ£À CWÉÆÃgÉñÀé g À zÉêÀ¸ÁÜ£À ¥À¼ÀAiÀįÉA. 32 ºÁvÁÛ A vÀ DAiÀÄÄzsÀ zsÀgÀ¯É¯É F±ÀégÁ® ºÉÆÃqÀ ªÀÄÆwð D²ê® RAAiÀÄ. ªÀÄĸÀ¯Áä£Á¯É zsÁ½ ªÉüÁgÀ ºÉà «UÀȺÀ £Á±À eÁªÀÇ£À DvÁÛ PÉêÀ® °AUÀ ¥ÀæwμÁ×£À eÁªÀÇ£À D¸Àì. ºÁAUÁZÀ CT¯ÁAqÉñÀé j à DªÀiÁä¯É «UÀȺÀ¬Äà D¸Àì. ºÉà zÉêÀ¸ÁÜ£À »AzÀÆ-ªÀÄĹèA ±ÉÊ°ÃgÀ D¸Àì. F±ÀégÁ¯É 6’ ªÀÄÆwðZÉ CªÀ±ÉÃμÀ ºÁAUÁ ¥À¼ÉƪÀZÁPÀ ªÉļÀvÁ. ºÁAUÁZÉ 6’ JvÀÛgÁZÉ UÉæ æ £ ÉÊmÁZÉ £ÀA¢ «UÀȺÀ ¥À¼ÉƪÀZÁPÀ ¨sÁjà ZÀAzÀ. vÉà £ÀAvÁ gÀÄPÁÌ gÀxÀ¬Äà ¨sÁjà ZÀAzÀ D¸Àì. PɼÀ¢ÃAvÀ gÁªÉÄñÀégÀ zÉêÀ¼À ºÉÆAiÀĸÀ¼À-zÁæ« qÀ ±ÉÊ°ÃgÀ C¸Àì . ºÁAUÁZÀ «ÃgÀ¨s À zÀæ ¸ÁéªÀiÁå¯É zÉêÀ¸ÁÜ£À¬Äà D¸Àì. PɼÀ¢ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä, ±ËAiÀiÁðPÀ £ÁAªÀ ¥ÁA«¯ÉÆ ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÁ® ¸ÀÆ£À. »Ã ¨ÁªÀÄuÁ® ªÀÄgÀuÁ£ÀAvÀgÀ gÁdågÀPÀët PÀgÀÆ£À C¥ÀæwªÀÄ zsÉÊAiÀÄð, ¸ÁºÀ¸À zÁPÉÆÌ£À ¢¯Éè® «ÃgÀ ªÀÄ»¼É. ºÉÃA ¥ÀÆgÁ ¥À¼ÉƪÀ£À gÁwæ D«Ää ¸ÁUÀgÁAvÀ ªÀgÀzÀ²æÃ

ºÉÆmÉïÁAvÀ gÁ©èÃAZÀ. ºÉgÀ¢ªÀ¸À ¸ÀPÁ½ £ÁíªÀÇ£À PÁ¦ü ¦ªÀÇ£À WɪÀÇ£À 7 Q.«ÄÃ. zÀÆgÀ D²ê¯É ªÀgÀzÀ¥ÀÄgÁPÀ UÀ°èÃAZÀ. ¸ÀÄgÀªÉÃPÀ ²æÃzsÀgÀ wÃxÀð ¸ÁߣÀ PÀgÀÆ£À 245 ªÉÄlÖ ZÀqÀÆ£À

eÁvÁÛ. eÁ¯Éè® £zÀ±Àð£À D¸Àì. ºÁAUÁ zÁPÀÆ£À ªÀÄÄPÁgÀ 10 «Ä£Ãl ZÀªÀÄPÀÆ£À ªÉÊgÀ UɯÁèöågÀ ¸ÁéªÀiÁå£À vÀ¥À¸ÁåPÀ §²¯ÉÆà eÁUÉÆ D£Ã zsÀéd¸ÀÛA¨sÀ ªÉļÀvÁ. ¥ÁAAiÀiÁåPÀ ªÁt WÁ®£Á²

gÁªÀÄZÀAzÁæ ¥ ÀÄgÀ D±Àæ ª ÀiÁPÀ DAiÀÄ°ÃAZÀ. ºÁAUÁ ¸ÁzsÁgÀt 500 £ÀªÀÄÆ£ÉÃZÉ UÉÆgÀªÀA (UÁAiÉÆå) D¸ÁìvÀ. UÉÆñÁ¯É ¥À¼ÉƪÀZÁPÀ ¨sÁjà ZÀAzÀ. ¹ÃvÁ gÁªÀÄZÀAzÀæ

CMYK

[gÁUÀ – AiÉÆÃVªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ] ªÀgÀzÀ¥ÀÄgÁPÀ DAiÀÄ°ÃAZÀ D«Ää ¸Áé«Ä¯É zÀgÀıÀ£Á SÁwÃgÀ ²æÃzsÀgÀ ¸ÁéªÀiÁå¯É ¥ÁzÀÄPÁ ¥À¼ÉƪÀ£ÀÄ zsÀ£Àå eÁ°è D«Ää ……||ªÀgÀzÀ|| EPÉÌÃjZÉ CWÉÆÃgÉñÀégÀ °AUÀ CT¯ÁAqÉñÀéj zÉÃ«Ã¯É ©A§ ¥À¼ÉƪÀ£ÀÄ ¥ÁªÀ£À eÁ°èÃAZÀ …… zsÀ£Àå eÁ°è D«Ää …………||ªÀgÀzÀ|| PɼÀ¢ZÉ gÁªÉÄñÀégÀ zÉêÀÅ «ÃgÀ¨sÀzÀæ ¸Áé«ÄÃ¯É ¸ÀÄAzÀgÀ ªÀÄÆwð ¥À¼ÉƪÀ£ÀÄ ¨s Á jà D£ÀAzÀ …… zsÀ£Àå eÁ°è D«Ää …………||ªÀgÀzÀ||

²æÃzsÀgÀ D±ÀæªÀiÁPÀ UÉ°èÃAZÀ. ºÁAUÁ vÁ£ß fêÀAvÀ ¸ÀªÀiÁ¢ü eÁ¯Éè® eÁUÉÃgÀ DvÀÛ ¥ÁzÀÄPÁ zÀªÀgÀÆ£À PÉzÀ£Á¬Ä ¥ÀÆeÁ PÀgÀvÁvÀ. ºÉÆà zsÁå£À, ¨sÀd£À PÀgÀÆAPÀ ¸ÁAV¯ÉÆ eÁUÉÆ. vÀAAiÀÄ ¥ÁzÀ¥ÀÆeÁ ¸ÉêÁ PÀgÀvÀ¯Áå£À PÀgÀAiÉÄÃvÀ. zsÀÈqÀ «±Áé¸À D£Ã £ÀA©PÉ zÀªÀgÀÆ£À vÉà eÁUÉÃgÀ PÉÆÃt PÀ¸Àì¯É ªÀiÁUÀvÁ Qà vÉà RArvÀ

ZÀªÀÄPÁvÁ£À ºÁAUÁ ¥ÁAiÀiÁåPÀ ¥sÁvÉÆÛgÀ ¯ÁUÀÆΣÀ ¸Àé®à PÀμÀÖ dvÁÛ. D«Ää ¸Àé®à d£À ªÀZÀÆÑ£À DAiÀÄ°ÃAZÀ. zÉÆ£À¥ÁgÁ 12.30 WÀAmÁåPÀ DgÀw eÁvÀÛgÀ ¥ÀgÀvÀÆ£À ªÉÄlÖ zɪÀÇ£À ¸ÀPÀÌ® AiÉĪÀÇ£À ¥Àæ ¸ ÁzÀ ¨s É ÆÃd£À PɯÉÆè. ¥ÉÆmÁÖPÀ ¸ÀªÀÄ ¨sÀÆPÀ eÁ¯Éè® £«ÄvÀÛ ¸ÀPÀÌqÀ ¯ÁAiÀÄPÀ PÀgÀÆ£À dªÀ°ÃAZÀ. vÀAAiÀÄ zÁPÀÆ£À

zÉêÀ¸ÁÜ£À ¥À¼ÀAiÀįÉ. vÁ£ß ¢¯Éè¯É ºÀÆ£À PÀμÁAiÀÄ ¦°èÃAZÀ D£Ã ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁPÀ ¨sÁAiÀÄgÀ ¸ÀgÀ°ÃAZÀ. §¸ÁìgÀ ºÁ¸ÀvÀ, SɼÀvÀ, £ÁAZÀvÀ UÀªÀÄävÀ PɯÉèA. ZÉgÀqÀÄA¥Àt GqÀUÁ¸À DAiÀįÉÆ. ªÀÄÄPÁªÀAiÀÄ¯É ¥ÀæªÁ¸À RAAiÀÄ PÀgÀAiÉÄÃvÀ ªÀÄí ¼ Éî ¯ É D¯ÉÆÃZÀ£À PÀgÀvÀ D¸ÀvÁ£Á gÁwæ 8.30 WÀAmÁåPÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁPÀ ¥ÁªÀ°ÃAZÀ. ¸ËSÁågÀ vÁAUÀ

PÉÆaÑÃAvÀ UÉÆêÁ ªÀÄÄSÉî ªÀÄAwæ¯Æ É d®èA ¢ªÀ¸À

PÉÆaÑ (PÉÃgÀ¼)À : “PÉÆaÑÃPÀ D¬Äå¯É ªÉÄUÉ® ¨sÁUÀå. C¤ªÁ¹ UÉ Æ AAiÀ Ä PÁgÁ£À UÉ Æ AAiÀ Ä ¨s Á AiÀ Ä gÀ RƧ¸É à ¸É à ªÁ ¢®èAiÀiÁ. ºÁAUÁ AiÉĪÀÇ£À ªÀiÁPÁÌ WÀgÁ D¬Äå¯Á ªÀÄítPÉ eÁ¯ÁèA” ªÀÄítÆ£À UÉÆAAiÀÄ

vÁAUÉ¯É WÀgÁ UÉ°èÃAZÀ. ªÀgÀzÀ¥ÀÄgÁ zÁPÀÆ£À JvÁÛ£Á ªÀiÁPÁÌ ºÉÃA PÀªÀ£À GqÀUÁ¸À AiÉĪÀÇ£À §gÀAiÀįÉ.

¸ÀgÀPÁgÁZÉÆ ªÀÄÄSÉ® ªÀÄAwæ ²æà ¢UÀA§gÀ PÁªÀÄvÁ£À ¸ÁAUÀ¯A É . ªÀiÁZÀð 8 vÁjÃPÉÃPÀ vÁUÉ¯É d®èA ¢ªÀ¸ÁPÀ vÉÆà PÉÆaÑ ¥ÁªÀ ¯ É Æ D¤Ã PÉ Æ aÑ Ã ZÉ ²æà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÉÄrPÀ¯ï «ÄμÀ£ÁPÀ ¨sÉÃl ¢¯Éè.

«ÄμÀ£ÁZÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà Dgï. gÀvÁßPÀgÀ ±ÉuÊÉ £À 1972 E¸À«ÃAvÀ ²æ à ªÀ Ä zï ¸À Ä ¢ü à AzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃf¯É ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÁgÀ ¸À ª À i Ád ¸É à ªÁ gÀ Æ ¥ÁgÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÉÄrPÀ¯ï «ÄμÀ£ÁZÉ ±À Ä gÀ Ä ªÁvÀ eÁ¯É è ªÀ Ä í t Æ£À

¸ÁAUÀ¯A É . 800 ªÀg¸ À À ªÀiÁQë UÉÆAAiÀÄ gÁdå ¸É Æ qÀ Æ £À PÉ Æ aÑ Ã PÀ ¥Á«¯É è PÉÆAPÀtÂà ¸ÀªÀiÁeÁZÉ vÀg£ À ÁmÉÃAPÀ vÁAUÉ® ªÀiÁvÀȨsÁ¸À PÉ Æ APÀ t  à D¤Ã ¸À A ¸À Ì øwà «μÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁ»w ¢ÃªÀPÁ eÁvÁÛ ªÀÄt í ªÀÄÄRåªÄÀ Awæ ²æà ¢UÀA§gÀ PÁªÀÄvÁ£À ¸ÁAUÀ¯A É . vÁeÉ ªÀiÁVgÀ ªÀÄÄSÉî ªÀÄAwæãÀ C£ÀÄUÀȺÀ ZÁåjmÉç¯ï læ¸ÁÖ£À ZÀ ¯ ÁªÀ Å ¸À Æ ZÉ qÁ||£À ª À Ä ðzÁ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¹Ã¤AiÀÄgï ¹nd£ï ºÉÆêÀÄ ºÁAUÁ ¨sÃÉ l ¢¯É.è ºÁå ‘WÀ g ÁAvÀ ’ fêÀ £ À PÀ g À v À ¯ É ªÀiÁí®UÀqÉÆ ªÀÄ£¸À ²æà PÉ.«. PÁªÀÄvÁ£À ªÀÄÄSÉî ªÀÄAwæPÀ ¥sÀÆ® ¢ªÀÇ£À ¸ÁéUÀvÀ PɯÉè. 56 ªÀg¸ À ÁZÉ d®ä ¢ªÀ¸À DZÀgt À PÀgÀZÉ ªÀÄÄRåªÀÄAwæÃPÀ D±ÀÑAiÀÄð

ªÀgÀzÀ¥ÀÄgÀ ²æ à zs À gÀ ¸Áé « Äà ¥ÁzÀÄPÁ ¥ÀÆd£À PÀgÀÆPÀ ¸ÀAvÉÆÃμÀ ªÀÄ£ÁPÀ ¸Áé«Äà wÃxÀð¸ÁߣÀ …….. eÁ¯Éè d£ÁäPÀ ¥ÁªÀ£À …… zsÀ£Àå eÁ°è D«Ää …………||ªÀgÀzÀ|| ªÀgÀ¢ : ªÀÄgÉƽ ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ. eÁªÀZÉ vÀ²ê PÉÆaÑPÁgÁ£À PÉÃPÀ PÁvÉÆg Û Z À É ¸ÀªiÀ ÁgÀA¨sÀ WÀq® À AiÉÆ. “¥À A iÀ Ä ¯É à ¥À n UÉ Æ AAiÀ Ä ZÉ ¨sÁAiÀÄgÀ ºÁAªÀ d®ä ¢ªÀ¸À DZÀgt À PÀgv À À D¸Áì” ªÀÄt í ªÀÄÄRå ªÀÄAwæ£À ¸ÁAUÀ¯É. ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÉÄrPÀ¯ï «ÄμÀ£ÁZÉ CzsÀåPÀë ²æà J¸ï. ¥À¨ æ sÁPÀgÀ ¥À¨ æ sÀÄ, qÁ| ¥ÀrAiÀiÁgÀ ªÉĪÉÆÃjAiÀÄ¯ï ºÉÆëÄAiÉÆÃ¥ÀyPÀ ªÉÄrPÀ¯ï PÁ¯É à eÁZÉ PÁAiÀ Ä ðzÀ ² ð ²æ à J£ï. ¥À æ ¨ s Á PÀ g À ¥À æ ¨ s À Ä , J£ÁðPÀÄ®A wgÀĪÀÄ® zÉêÀ¸ÀA ºÁeÉÆ C¢üPÁj ²æà ¦. gÀAUÀzÁ¸À ¥Àæ¨sÀÄ, C£ÀÄUÀȺÀ ZÁåjmÉç¯ï læ¸ÁÖZÆ É CzsåÀ PëÀ ²æà Dgï. ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉuÉÊ, PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà Dgï. UÉ Æ Ã¦£ÁxÀ £ÁÊPÀ , ªÀ £ vÁ ¸À«ÄÃwÃZÉ ¸ÀAZÁ®Q ²æêÀÄw eÉ. gÀªÀiÁzÉë G¥À¹ÜvÀ D²ê¯É.


CMYK

7

March 1 -15, 2010

«±ÀPé Æ É APÀt QÃwð ªÀÄA¢gÁZÉA GUÀvÁªÀt

¥ÀAiÀįÉA ¥Á£Á zÁPÀÆ£À ¸À v ÁÌgÁZÉ D¸Áé z À WÉ v À ¯ É . ¢.¢°Ã¥À ¸ÀgÀzÉøÁAiÀÄ ºÁAZÉ ¨sÁªÀavÁæPÀ wÃuÉà ºÁgÁ¥Àðt PÉ ¯ É è . ºÁå ¸À A zÀ ¨ s Á ðgÀ «±À é PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæAvÀ PÉÆAPÀtÂ

¸À A ¸À Ì ö ÈwÃZÉ A AiÀ i ÁzÀ ¹ Û P É Ã AZÉ DAUÀ r “¨s À A qÀ ¸ Á¼À ” ºÁeÉ Ñ GUÀvÁªÀt E£À¥sóÉǹ¸À ¸ÀA¸ÁÜ÷åZÆ É eÉåÃμÀÖ G¥ÁzsåÀ PëÀ ²æà AiÀÄÄ. gÁªÀÄzÁ¸À PÁªÀÄvÁ£À PɯÃèÉ .

ªÀĺÁ ¥ÀAZÀ¥Áæt

¥Áæt, C¥Á£À, ªÁå£,À GzÁ£À, ¸ÀªiÀ Á£À CªÀÄUÉ® ±ÀjÃgÁAvÀ ¥ÀÈy æ é £Ád®AiÀiÁgÀ ¨sÀÆ«ÄÃZÉ vÀvÁéZÉ ¥ÀÆgÁ R¤eÁA±À gÀÆ¥ÁgÀ, vÀvÀÛ÷é gÀÆ¥ÁgÀ ¸ÉgÀªÀÇ£À D¸Àì. ±À§Ý, DªÀÄèd£ÀPÀ, C¤®gÀÆ¥ÁgÀ DPÁ±À vÀvÀÛ÷é DªÀÄUÉ® ±ÀjÃgÁAvÀ ¸ÉgÀªÀÇ£À D¸Àì. C²ê ¥ÀAZÀ ¨sÆ À vÁAUÉ® gÀÆ¥ÁAvÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ zÉêÀvÉ DªÀÄUÉ® ±ÀjÃgÁZÉ ªÁå¦ÃÛ AvÀ D¸Áìv.À zÉêÀ RAAiÀÄ £Á ? RAZÁAvÀ £Á ? ¥ÀÈPÀÈwÃAvÀ D¸ÀìZÉ gÀhiÁqÀ, gÀÆPÀ, ¥À±ÄÀ , ¥ÀQ,ë ¥Áæt, ¥s® À , ¥sÆ À ®, ¨sÆ À «Ä, DPÁ±À, gÀ«, ZÀAzÀ,æ £ÀPv ëÀ Áæ¢ ¥ÀAZÀ¨Æ Às vÀ, ¸Àªð À ¯ÉÆÃPÀ, ¸Àªð À CªÀvÁgÀ, PÀªÄÀ ð IÄuÁ¢ ¸ÀªÀð¸ÀA¸ÁÌgÁAvÀ «¢ü «zsÁ£ÁAvÀ, ¸ÀªÀð ±Á¸ÁÛçAvÀ, ¸ÀPÀ® fêÀPÆ É ÃnÃZÉ ZÉÃvÀ£ÁPÀ, ¸Àªð À ªÀ¸Æ À PÛ À vÉÆà DªÀÄUÉî GzÁÞgÁPÀ, ¸ÀªÀð£Á±ÁPÀ DªÀÄUÉî ±ÀjÃgÁAvÀÆZÀ D¸Àì. eÁ®AiÀiÁgÀ ºÉÃA «μÀAiÀÄ DªÀÄUÉ® PÀ½vÁPÀ AiÉÄÃAiÀÄ£Á. D«Ää ºÉà ¸ÀªÀÄdÆ£À WÉêÀPÁ. ºÉÃA fêÀ£ÁzsÁgÁZÉ eÕÁ£À D«Ää ¸ÀªÄÀ dÆ£À WÉêÀÇ£À zÉʪÀ ªÀÄí¼Éî¯É ªÀĺÁZÉÃvÀ£Á MlÄÖ DvÀä ¸ÀAzsÁ£À PɯÁèöågÀ D«Ää ¸ÀÄTà eÁªÀAiÉÄÃvÀ. vÀ²êÃZÀ zÉêÀ D¤Ã ¸ÀȶÖÃZÉ gÀºÀ¸Àå D«Ää ¸ÀªÀÄdÆ£À WÉêÀAiÉÄÃvÀ. RAqÀ CRAqÀ eÁªÀÇ£À ¸Á£À ©Ã ªÀÈPÀë eÁ¯Éè® ªÀj DªÀÄUÉî ±ÀjÃgÁZÉ ¥Àw æ à PÀt vÉà ¨sÀUÀªÀAvÁ¯É ¸ÀȶÖÃZÉ CA±À. CtÄgÉÃtÄ vÀÈtPÁμÀ× ºÉà ¥ÀÆgÁAvÀƬÄà vÉÆÃZÀ ¸ÀªÀðªÁå¦ eÁªÀÇ£À D¸Àì. vÉãÀ «£Á vÀÈtªÀĦ £À ZÀ®w ªÀÄí¼Éî® ªÀÄítPÉ vÉà ¨sÀUÀªÀAvÁ® EZÁÒ £ÁwÛ¯É KPÀ ¸Á£À PÁrتÀgÉãÀ ºÁ®ÄèPÀ ¸ÁzsÀå £Á. SÁ° eÁUÁågÀ ZÁgÀ ªÀítw ¨ÁAzÀ¯ÁågÀ, vÉà SÁ° eÁUÉÆ KPÀ WÀgÀ eÁvÁÛ. vÉÃAZÀ vÉÃA ªÀítw ¥ÁqÉAiÀįÁgÀ vÉà ªÁ¥À¸À SÁ°Ã eÁUÉÆ eÁvÁÛ. vÀ²ê eÁªÀÇ£À DªÀÄUÉ® ±ÀjÃgÀ ªÀÄí¼Àî¯ÁåPÀ DvÀä ¸ÉÃgÀªv À Á£Á DªÀÄPÁ fêÀ JvÁÛ. D«Ää DªÀÄUÉ® IÄt wÃgÀ¹Ã® ªÀiÁVÎÃgÀ DvÀä ±ÀjÃgÁ zÁPÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ DAiÀÄ¯É ¤«ÄvÀÛ ºÉà ±ÀjÃgÀ ªÁ¥À¸À SÁ° eÁvÁÛ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ £À±ÀégÀ eÁvÁÛ. ¯ÉÃRPÀ : ²æà AiÀÄÄ. ¥À¨ æ Ás PÀgÀ QtÂ

ªÀiÁAPÀqÁ §Ä¢Þ

£Àzg À ÃÉ AvÀ HuÉ D¬Äå¯ÃÉ ¯ÉÆÃPÀ §¹Û ªÁªÀÄ£À ªÀiÁªÀiÁä£À ¸ÁéUÀvÀ “DªÀÄaUÉî ¯ÉÆÃPÀ KPÀ PÁ¼ÁgÀ ªÀ Ä í ¼ ÁågÀ PÉ Æ APÀ t  ¯É Æ ÃPÀ ” ¨ s Á ± À u Á A v À PÉÃAzÁæZÉ ªÁågÀ PÀ g À Z ÁAvÀ ªÀ Ä ÄSÉ Ã ® ªÀÄítÆ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯Éà D£ ªÀÄÄSÁgÀZÉA AiÉÄêÀduÉÃAZÉ ¸ÁÜ£ÁgÀ D²Ã°èÃAvÀ. DvÁ vÉà PÉÆAPÀt ¯ÉÆÃPÁAUÉî ¸ÁwéPÀ gÀhÄ®PÀ ¢¯ÉÆÃ. PÁAiÀÄðzÀ²ð À ÃAiÀÄ ªÀÄu í Á¯ÉÆÃ. ªÀ i Á«£À P À Ä ªÉ ð ªÉ A PÀ m É Ã ±À ¸ÁÜ£À £Á. PÉÆAPÀt ¯ÉÆÃPÁAUÉî ¸Àé¨Ás ªÀ ±ÁèW¤ ªÀ媺 À ÁgÀ P˱À¯ÁåZA É LwºÁ¹PÀ « ± À é P É Æ A P À t  ¨ s Á ± Á ¨Á½UÁ£À zs£ À åÀ ªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯ÃÉ A. ¤ z À ± À ð £ À ª À Ä z s À å P Á ° à £ À ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉÆà £zÉÃð±ÀPÀ qÁ. ¨ÉÆ«PÁ£À ªÀĺÉñÀ £ÁAiÀÄPÁ£À EwºÁ¸ÁAvÀ PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ DªÀÄPÁ ªÉļÀvÁ. ¸ÀAZÁ®£À PɯÃèÉ . D£ ªÁågÁAvÀ¯Éà ±À Ä gÀ Ä ªÁvÉ Ã gÀ vÁå ªÀÄÄSÉî¥Àt ¸É Æ AiÀ Ä gÉ Ã APÀ QvÉ PÁgÀuÁgÀ ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ Z É ¸ÉÆA¥À¯ÃÉ ªÀÄt í ZÉ f.J¸ï.©. ªÀĺÀvÁéZÉA. ºÁå ª À Ä » ¼ Á ¢±ÁAvÀ ZÀ q À v É ªÀÈAzÁZÉA ±ÉÆÃzsÀ PÀgZ À É UÀgd À ¸ÀzÀ¸ÁåA£ D¸Á. ºÁå §zÀÝ® ¥À Ç tðPÀ Ä A¨s À DAiÀÄd PÁAiÀiÁ ¸ÁéUÀvÀ ¢¯ÉÆ. À PÀgÆ À £À G®AiÀÄvÀ D¸Áì E£ÉÆṸÁZÉÆ G¥ÁzsåÀ PÀë CzsÀåPÉë ²æêÀÄw ðgÀA¨sÀ eÁ¯Éèî «±Àé PÉÆAPÀtà¨sAÀ qÀ¸Á¼À GUÁÛªt «±Àé PÉÆAPÀt ²æà gÁªÀÄzÁ¸À PÁªÀÄvÀ AiÀÄÄ. ¥ÉÃæ ªÀiÁ £ÁAiÀÄPÀ ¨sÁ±Á ¸ÀA¸ÁÜ£Á£À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ vÁ£Áf ºÀ®£ÀðPÀgÁ£À “DAiÀÄd ºÁA¤ ºÁgÁ¥Àðt PÉïÉ. PÀgÀPÁ.” ªÀÄítÆ£À vÁuÉ G¯ÉÆ ºÁAUÁ GUÀvÁªÀt eÁ¯Éèî gÁd¢Ã¥À ¸ÀgÀzÉøÁAiÀÄPÀ ²æà PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÀÌöÈwZÉÃA gÁªÀÄzÁ¸À Qt ºÁA¤ ¢¯ÉÆÃ. “CAqÁgÀ «oÀ® × Qt D¤ gÀÄQät AiÉĪÀduÁA ¥sóÀÅíqÀ¯Éà ¦Ã½ÃAPÀ AiÀiÁzÀ¹PÛ Á ¢¯ÉÃè . PÁ¥ÉÇÃðgÉñÀ£À À Z À ÃÉ A ¦üPû q ìÉ À qÉ¥Áfmï ¨ÁåAPÀ d£ÀgÀ¯ï ªÉÄ£ÉÃdgÀ ²æà «. Qt - «±Àé PÉÆAPÀt QÃwð D«Ä zÀªg ªÀÄA¢gÁZÉ” ¥ÁæAiÉÆÃdPÀ D¤ eÁªÀÇ£À D¸Á. ºÁeÉÑ ªÀĺÀvÀé © . D g ï . ¨ s À m ï º Á A ¤ ² æ à zÁ£ ²æà gÁªÀÄzÁ¸À QtÂãÀ ªÀÄÄSÁgÀ DªÀÄPÁ ¢¸ÀvÀ¯ÉÃA” gÁªÀ Ä zÁ¸À PÁªÀ Ä vÀ ºÁAPÁ vÁUÉ Ã ® ¨s Á ±À u ÁAvÀ “«±À é ªÀÄítÆ£À ¸ÁAUÀ¯ÉÃ. AiÀiÁzÀ¹ÛPÁ ¢¯ÉÆÃ. ¢°Ã¥À PÉÆAPÀt PÉÃAzÁæPÀ AiÀÄÄJE ªÀiÁ£É¹Ût ¸ÁUÀjPÁ WÉÆñÀ ¸Àgz À ÃÉ ¸ÁAiÀįÉà ¨sÁªÀavÁæZÉ KPÀ DªÀÄaUÉî ¸ÀªÀiÁeÁZÉ zÉÃuÉ “PÉÆAPÀt gÀhļÀPÉà gÁAzÀAiÉÆ DªÀÈwÛ gÁd¢Ã¥ÁPÀ §¹Û ¢£ÉñÀ £ÀÄ¥ÀÅgÉÆÃ. ªÀÄ£À PɯÃèÉ gÀ PÀ¸¯ À ÃÉ AiÀÄ ªÀiÁPÁ ¦æÃw. vÀ±ÃÉ AZÀ vÀĪÀÄZÉÆ ±ÉuÉÊ ºÁA¤ GqÀVÃgÀ PÉïÉèÃ. PÀgÀÆAPÀ ±ÀPÀå D¸Á. ªÀÄ£À PÀgÀZÉ ªÉÆÃUÀ DªÀÄPÁ ªÀĸÀÛ SÉÆøÀ ºÁAZÉ ¸ÁAUÁvÀ PÀ ¯ ÁPÁgÀ ªÀĺÀvÁéZÉ” ªÀÄítÆ£À ¸ÁAUÀ¯ÉÃ. ¢vÁ. ºÁå ªÉÆÃUÀ D¤ vÀĪÀÄZÉ ±ÉªÀUÉÆgÀ gÁªÀÄzÁ¸À PÁªÀÄvÀ ¸ À ª À i Á g À A ¨ s Á P À D ¬ Ä ¯ É Æ gÁAzÀ¥Á SÁwgÀ ºÁAªÀ ¥ÀgÀvÀ D²¯É Æ Ã. ²æ à ªÀ Ä w ¸ÁUÀ j PÁ À À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁPÀ AiÉÄvÀ°ÃA” WÉÆñÀ ºÁAPÁ ²æêÀÄw VÃvÁ ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ, ¥À²ÑªÀÄ gÉÃAeÁZÉÆ ¥Àgv æ μÁ×£ÁZÉÆ CzsÀåPÀë Qt£À ¥sÇÀ ® D¤ PÁ¥Àq ¥ÉÇð¸À Lf¦ ²æà UÉÆÃ¥Á® ªÀÄíuÁ°Ã. ¥Àw à À GqÀVÃgÀ ºÉƸÀÆgÁ£À “ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ qÁ. ¦.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À PɯÃèÉ . ªÉÄUÉî ¥Ál¯Éà KPÀ ªÀgÀ¸ÁZÉ Czs À å Që à AiÀ Ä G¯É Æ ¢¯É Æ . C£ÀĨsÀªÁAvÀ ¥ÉÇð¸ÁAUÉî «±ÀéPÉÆAPÀt PÉÃAzÁæZÉÆ CzsÀåPÀë

ºÁvÁÛPÀ D²ì® ªÁZÀ PÁtÄ Q±É ©üvÀÛgÀ WÁ®Æ£À JzÀgÁPÀ JªÀZÉ ZÀAzÀ ZÉ°èAiÉÄÃPÀ vÁuÉ ¥À¼ÀAiÀÄ¯É ZÉÆgÀÆ£À | ‘mÉʪÀÄ ¦èøÀ’ ªÀÄít wUÉίÁèV WÉÆÃl V¼ÀvÀ £ªÀÄV¯É PÀÆlÄð wgÀ¥ÀÆ£À ZÉ°è UÉ°è vÉÆÃAqÀ eÁ¯Éè ªÀiÁAPÀqÁ¯É ||

WÀgÀzÀÄzÁåZÉ DA§l

¹£ÉêÀiÁ ¸ÀÆàwð

qÁå£Àì Q¹ìAUÀ ¥À¼ÉÆãÀ RÄμÉãÀ PÀgÉAl PÀl PÁ¼ÀPÁAvÀ vÀÄPÁÌ GªÉÆä ¢ÃªÀPÁ ªÀÄít ºÁAªÉ ¯ÉQÌ¯É ªÀÄ£ÁAvÀ | ¨ÁªÀÄuÁ® GvÀÛgÁPÀ ZÀQvÀ eÁªÀÇ£À £ªÀÄV¯É ¥Á¥À wÃuÉ CAiÉÆåà DvÁÛ UÉÆÃqÀ GªÉÆä ¢¯Éè¯É ªÀiÁPÁÌ PÉÆÃuÉ? ||

ªÀÄAwæ zÉêÀ

ªÀÄAwæzÉêÀ JvÁÛ ªÀÄít gÀ¸ÁÛöåPÀ ±ÀÈAUÁgÀ PɯÉÆè UÁA¢ü ¨sÀPÀÛ §AUÁèöåAvÀ ªÉÄüÀÆ£À ‘r£ÀßgÀ-qÁå£Àì’ eÁ¯ÉÆè | ªÀÄAwæPÀ ¥À¼ÉÆêÀZÁPÀ ºÀ½î d£À ªÀvÁÛPÀ ¸ÀÄPÀÆÌ£À DAiÀÄ¯É PÁgÁ zsÀƽ SÁªÀ£ÀÆ ¥Á¥À vÉÆÃAqÀ ¸Á£À PÀgÀÆ£À UɯÉè || J£ï.©. PÁªÀÄvÀ, ¤ªÀÈvÀÛ ªÀÄÄSÁåzÁå¥ÀPÀ, CAPÉÆïÁ (G.PÀ.) CMYK

DªÀÄUÉ® R§gÀ DªÀÄUÉ¯É SÁwgÀ

¸Á»vÀå : KPÀ ¸Á£À WÀgÀzÀÄzÉÝ, KPÀ §mÁmÉÆ, wãÀ ¦AiÀiÁªÀÅ, PÁ® ¥ÁªÀÅ vÉÆÃj zÁ½, KPÀ £ÁgÀ¯Á ªÀ¼É ¸ÉÆìÄ, zsÁ vÁªÀÄr UÀÄrØ ¨sÁfÓ® «ÄgÀ¸ÁAUÀ, xÉÆqÉà aAZÁA§, CUÀvÁåZÉ wvÀ¯Éà «ÄÃl, ¥sÀuÁÚPÀ vÁå®. PÀgÀZÉ jÃvÀ : WÀgÀzÀÄzÁÝöåa ¨sÁAiÀÄ° ¸Á® PÁtÄ, WÀgÀ zÀÄ¢Ý, §mÁmÉÆ D¤Ã ¦AiÀiÁªÀÅ ºÀzÀ PÀÄqÀPÉà PÀgÀÆ£À zÀªÀgÀZÉ. ¸ÉÆìÄ, «ÄgÀ¸ÁAUÀ, aAZÁA§ WÁ®Æ£À ªÀiÁ¸ÉÆ® ªÁlÆÖ£À zÀªÀgÀZÉ. PÀÄPÀÌgÁAvÀ zÁ¼À ¹eÉÆÓãÀÄ, vÁåZÀ zÁ½ÃAvÀ ¹A¢¯Éè® WÀgÀ zÀÄ¢Ý,

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

§mÁmÉÆ D¤Ã ¦AiÀiÁªÀ WÁ®Æ£À KPÀ «μÀ¯ï PÁqÀZÉ. ªÀiÁVÎgÀ vÁPÁÌ «ÄÃl D¤Ã ªÁnÖ® ªÀiÁ¸ÉÆ® WÁ®Æ£À ºÀzÀ ¥ÁvÀÛ¼À PÀgÀÆ£À RvÀRvÀ PÁqÀÆ£À vÁPÁÌ KPÀ ¦AiÀiÁªÁZÉÆ ¥sÀtÚ WÁ®ZÉ. WÀgÀ zÀÄzÉÝ ªÀĸÀÛ vÀA¥À zÁPÀÆ£À ±ÉSÉ ¢ªÀ¸ÁAvÀ SɯÉègÀ ºÉà ¨sÁjà ZÁAUÀ.


CMYK

8

March 1 -15, 2010

¨sAÀ qÀ¸Á¼À

PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÀÌöÈwÃZÉ AiÀiÁzÀ¹PÛ ÃÉ AZÉA ¨sAÀ qÁgÀ

«±Àé PÉÆAPÀt PÉÃAzÀæ zÀ±Àð£À PÀgÀÆAPÀ AiÉÄêÀZÉà zÉ Ã ±À « zÉ Ã ±ÁAZÉ PÉ Æ APÀ t  ¯É Æ ÃPÁAPÀ vÁå ¨s É Ã nÃZÉ A

GqÀUÁ¸ÁPÀ PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÀÌöÈwÃZÉA PÁAAiÀÄ AiÀ i ÁzÀ ¹ Û P É Ã AZÉ ¨s À A qÁgÀ “¨s À A qÀ ¸ Á¼À ” «±À é P É Æ APÀ t Â

PÉÃAzÁæAvÀ GUÀvÁªÀt eÁ¯Áè. ªÀiÁZïð 6 vÁjPÉÃgÀ E£ÉÆáù¸ï eÉåÃμÀÖ G¥ÁzsÀåPÀë ²æà gÁªÀÄzÁ¸À PÁªÀÄvÀ AiÀÄÄ. GUÀvÁªÀt PÉïÉî ºÁå ¨sA À qÀ¸Á¼ÉÃAvÀ PÉÆAPÀuÁå¯A É PÁ«PÀ¯ÃÉ AZÉ avÁæA, «Ä¤AiÉÄÃZÀgÀ UÀĪÀiÁÖA, WÁAluÉÆÃ, ¯ÁmÉÆÃÖ t ««zsÀ «£Áå¸ÁAZÉ UÉÆzÀÝr, UÉÆAAiÀÄZÉA avÁæZÉA ¸ÉgÁ«ÄPÀ mÉʯï, DAiÀÄeÉÑ ¢¸ÁAvÀ ®Ä¥ÀÛ D¸ÀZÉA gÀÄPÁÌZÉ PÉƼÀA¨ÉÆåÃ, zÁARuÉà EvÁå¢, ¥Àz æ ± À ð À £À D¤ «PÀjÃPÀ zÀªg À ¯ À Á. ªÀÄÄSÁgÀ¸Æ À £À PÉÆAPÀt ¸ÀA¸ÀÌöÈwÃZÉA C£ÉÃPÀ ªÀ¸ÄÀ ,Û AiÀiÁzÀ¹PÛ Á D¤ C®APÁjPÀ GqÀ V ÃgÀ ¢ªÀ Z É vÀ ¸ À ì ¯ É Ã A ¸ÁªÀiÁVæà ªÉļÀvÀ¯ÉÃA.

“«¸ÀgÄÀ DªÀÄUÉ® ¸ÀA¸ÁgÁAvÀ” KPÀ ºÁ¸Àå £ÁlPÀ

CAvÀgPÀ Á¯ÉÃd PÀ«vÁ ¸ÀàzÃÉs ðAvÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À £ÁAiÀÄPÁPÀ E£ÁA.

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : PÀ « vÁ læ ¸ ïÖ , ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ D¤Ã CAvÀ J¯É Æ Ã²AiÉ Ä Ã¸ï PÁ¯É à eÁZÉ PÉÆAPÀtà¸ÀAWÀ ºÁ¤ß WÀqÆ É Ã£À ºÁ¼É î ¯ É “PÁªÁå¼À ¸ÁAeï”

PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀ PÉ£ÀgÁ PÁ¯ÉÃeÁZÉÆ «zÁåyð ªÉAPÀmÃÉ ±À £ÁAiÀÄPÁ£À §gÉƪÀ£À ªÁf¯É “dªÁ§ ¢ªÀPÁ” PÀ«vÉÃPÀ E£ÁA ªÉļÁîA. ªÉAPÀmÉñÀ £ÁAiÀÄPÁ£À JzÉÆÝüÀ PÀ £ À ß qÁAvÀ ¸Á¨ÁgÀ PÀ « vÁ gÀZÀAiÀįÁ. “dªÁ§ ¢ªÀPÁ” PÉÆAPÀtÂÃAvÀ vÁUÉ¯É ¥ÀæxÀªÀÄ ¥À æ A iÀ Ä vÀ ß eÁªÀ Ç £À D¸Áì . PÉ Æ APÀ t  à ¸Á»vÀ å PÉ ë à vÁæ A vÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À £ÁAiÀÄPÀ GAZÁAiÉÄÃPÀ ¥ÁAªÀ v À ¯ É Æ ªÀ Ä í t D±Á ¥ÁAªÀAiÀiÁA.

qÁ| zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊPÀ qÁPÉÆÃÖ gÉÃl ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: PÀ£Áå£ÁZÉ ¸ÀgÀPÀj ¥Àz« À ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeÁAvÀ ¨ËvÀ ±Á¸ÀçÛ ²PÀAiÀÄvÀ D¸ÀZ ì É ©.zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊPÀ ªÉÄʸÀÆgÀ AiÀÄĤªÀ¹ðn£À ²PÀt ë PÉÃë vÁæAvÀ ¦.JZÀ.r ¢¯Áå. ¥ÉÊ£À ªÀÄAqÀt Pɯ¯ èÉ É “E¥sQÉ ª Ö £ À ¸ É ï D¥sÀ E£ÀìlPæ Àë£À¯ï ¥ÁåPÉÃd E£ï ¸ÁAiÀÄ£ïì nÃaAUÀ PÁA¦mɤ¸ ì ï MªÀgÀ nÃZÀgÀì ¥ÀgÀ¥sÉÆÃgÀªÉÄ£Àì JAqÀ zÉAiÀÄgÀ EA¥ÁåPÀÖ MªÀgÀ ¸ÀÄÖqÉAlì KaªÀªÉÄAl JAqÀ ¥ÉÆæøɸÀ ¹Ìîì E£ï ¸ÉÊ£Àì”

PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ

ªÀÄí¼É¯É ¥Àæ¨sÀAzÁPÀ ºÁå qÁPÉÆÖÃgÉÃl ªÉļÁA.

¥ÁQëÃPÀ ¥ÀwæPÉZÉ ªÀUÀðtÂzÁgÀ eÁAiÀiÁå

JPÀ ªÀg¸ À ÁZÉ ªÀUð À t gÀÆ.220/-

Baliga Publications £ÁAªÁgÀ ¥ÉlAiÀiÁ.

202, ¸ÀÖjèAUÀ ZÉÃA§gïì PÉÆrAiÀiÁ®¨ÉÊ® ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ zÀÆgÀªÁtÂ: 0824 2497747

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : ¸À A ¸ÁgÁAvÀ «¸ÀgÀ¥À PÀ²êA ºÁ¸ÁåPÀ AiÀiÁ zÀÄBSÁPÀ PÁgÀt eÁvÁÛ ªÀÄítZÉ «μÀAiÀÄ WÉêÀÇ£À avÁæ ²gÁ°£À §gÀ¬Ä¯ÉA zsÁgÀªÁqÀZÉ ¸ÁgÀ¸év À À «ÄvÀ æ ªÀ Ä AqÀ ½ ãÀ “«¸À g À Ä DªÀÄUÉ® ¸ÀA¸ÁgÁAvÀ” ªÀÄí¼Éî¯É C¥ÀàAvÀ ºÁ¸ÀåªÀÄAiÀÄ £ÁlPÀ DgÀvÁA ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ UÀt¥Àw ±Á¼ÉÃZÉ ¸À¨sÁUÀȺÁAvÀ SɼÀÆ£À zÁPÀ ¬ Ä¯É A . qÁ| ¸À Ä £À A zÁ PÁ£ÁðqÀ D¤Ã gÁªÀÄZÀAzÀæ

D¯É à PÀ ¯ ï ºÁ¤ß SÉ ¼ À Æ £À zÁPÀ ¬ Ä¯É £ÁlPÁAvÀ KPÀ ¨ÁªÀÄÄät D¤Ã ¨ÁAiÀÄ® vÁAUÉ® «¸ÀgÀ¥Á £«ÄvÀÛ PÀ²ê vÁAUÉ® ¸ÀA¸ÁgÁAvÀ zÀÄBR D¤Ã ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥Áæ¥ÀÛ PÀgÀvÁvÀ ªÀÄítZÉ ¢¸ÀÆ£À D¬Äå¯É . PÉ £ À g Á ¸ÁgÀ ¸ À é v À J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ¸ÀA¸ÉÜ, ªÀÄÄA§¬Ä ºÁAUÉ® ¥ÁæAiÉÆÃdPÀvÁégÀ eÁ¯Éè¯É ºÁå £ÁlPÁZÉ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁZÉ dªÁ¨ÁÝj

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ ±ÁSÉ £ À WÉ w Û ¯ É . PÉ£g À Á ¸ÁgÀ¸v éÀ À J¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ï ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ±ÁSÉÃZÉ CzsÀåPÀë gÁªÀÄQ±ÉÆÃgÀ AiÉÄ®ÆègÀ ºÁuÉ ¸ÁéUÀvÁZÉ GvÀÛçA ¸ÁAUÀ¯ÉA. ¢°Ã¥À RA§zÀPÉÆÃuÉ£À PÀ¯Á«zÁ¯ÉA ¥ÀjZÀAiÀÄ ¢¯ÉÆè. ±Á°¤ ¥À A rvÀ ªÀ i ÁAiÉ Ä Ã£À zs À £ À å ªÁzÀ ¸ÁAUÀ ¯ É A . ¢. ±ÁåªÀ Ä gÁªï «oÀ × ® PÉ Æ ÃD¥À g É Ã nªï ¨ÁåAPÀ ºÁeÉ Ó ¥ÁæAiÉÆÃdPÀ D²ê¯.É

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 3 Issue 8  

Konkani Fortnightly from Mangalore