Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-2

¸ÀAaPÁ-23 ¥ÀÅl-8

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

¥ÀÄvÀÆÛ ªÉÊPÀÄAoÀ ±ÉÃmï – 125«A d®äA ¢ªÀ¸À

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀÄ gÀÆ. 20/-

CPÉÆÖçgÀ 16 - 31, 2009

f.J¸À.© mÉA¥À®ì C¸ÉÆùAiÉıÀ£À PÁ£ÀÆ£À PÁAiÀiÁðUÁgÀ

“UËqÀ ¸ÁgÀ ¸ À é v À ¨Áæ º À ä t ªÀÄí¼ÀAiÀiÁj KPÀ «²μÀÖ ¨sÁ¸À, ¥ÀÆeÁ ¥ÀzÞÀw D¤Ã ¨ËUÉÆýPÀ ¥ÀæzÉñÁPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥Á«é¯É ¸ÀªiÀ Ád”- ±ÀAPÀgÀ ¨sm À ï «±ÉÃμÀ ªÀg¢ À ©üvª ÛÀ ¬ À Ä¯É ¥Á£Áßj ªÁfÃAiÀiÁ

Dgï.J¸ï.J¸ï. ªÁl ZÀÆPÀ¯Á! -«£ÉÆÃzÀ PÁªÀÄvÀ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ©Ãr GzÀåªiÀ ÁZÉÆ d£ÀP,À ¦.«.J¸ï. ©Ãr ¸ÀA¸ÁÜ¥PÀ À ¢ªÀAUÀvÀ ¥ÀÄvÀÄÛ ªÉÊPÀÄAoÀ ±ÉÃmï ºÁAUÉ¯É 125«A d®äA ¢ªÀ¸ÁZÉ DZÀgÀt DgÀvÁA ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ ªÉʱÀåªÁt ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ¯ÉÆÃPÁ£À ¸ÁAUÀvÀ ªÉÄüÀÆ£À Pɯè.É ªÀĺÁvÀä UÁA¢ü gÀ ¸ É Û g À D¸À ì Z É ªÉ Ê ±À å JdÆPÉñÀ£ï ¸ÉƸÉÊnZÉ ¸À¨sÁUÀȺÁAvÀ ºÉÆ PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ ZÀ¯Æ É .è 1946 E¸À«AvÀ ¢ªÀAUÀvÀ ¥ÀÄvÀÆÛ ±ÉÃmÁ£À ªÉʱÁå JdÆPÉñÀ£ï ¸É Æ ¸É Ê nZÉ WÀ l £À PÉ ¯ É è ¯ É . ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¯ÉÆÃPÁ¯ÉA ²RªÀuÉAvÀ PÀ¸Àì¯ÉÃ¬Ä CqÀZÀt AiÉĪÀÇAPÀ £ÀdÓ ªÀÄí¼É¯É zÀȶ֣À ºÁå ¸ÉƸÉÊnZÉ WÀl£À vÁuÉ PÉ ¯ É è ¯ É A . “¥À Ä vÀ Æ Û ±É à l JPÀ ªÀĺÁzÁ¤ D²ê¯ÉÆ. vÁuÉ ¸ÀévÀB ©Ãr ¨ÁAzÀÆ£À ºÁå GzÀåªÄÀ ZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ PɯA èÉ . zÉêÁ¯É zÀAiÉÄ£À vÁuÉ ºÁå GzÀåªÀiÁAvÀ ªÀĸÀÛ ¯Á¨sÀ PɯÉÆè. vÉÆ ¯Á¨sÀ vÁuÉ ¸ÀªiÀ Ád ¨ÁAzsª À Á ¥ÀAiÀÄQ ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀÄ EvÀgÀ ¯ÉÆÃPÁAPÀAiÀÄ CMYK

G¥À A iÉ Æ ÃUÀ eÁªÀ Z É vÀ ² ê «¤AiÉÆÃUÀ PɯÉè. vÉÆ JPÀ ¸ÀAvÀ ªÀ Ä ¤±À D²ê ¯ É Æ . ¸À ª À i Ád ¨ÁAzs À ª ÁAPÀ ªÉ Æ ÃUÀ PÀ g À v À D²ê¯ÉÆ. PÉÆrAiÀiÁ®¨ÉʯÁAvÀ vÁuÉ ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£À ¨ÁAzÀ¯.É ªÉʱÀåªÁt ¸ÀªÀiÁeÁPÀ ªÀÄítÆ£À vÁuÉ ªÉʱÀå JdÄPÉñÀ£ï ¸ÉƸÉÊnZÉ ¸À¨sÁUÀȺÀ ¨ÁA¢¯ÉA. qÉ Æ AUÀ g À P É Ã j ªÉ A PÀ l gÀ ª À Ä t zÉêÀ¸ÁÜ£ÁZÉ gÀxÆ É ÃvÀª ì À ªÉüÁj wÃ¤ß ¢ªÀ¸ÁZÉ ¸ÀªÀÄgÁzsÀ£Á ¥ÀÄvÀÆÛ ±ÉÃmÁ¯É ¸ÉêÁ D²ê°. vÉà ¸ÉÃªÉ ¢ÃªÀ¸À ¥ÀÄvÀÆÛ ±ÉÃl ¸ÀévÀB vÀÆ¥À ªÁqÀÆAPÀ AiÉÄvÀÛ D²ê¯ÉÆ. vÁå £ÀAvÁ vÀÆ¥ÁZÉÆ «ÄoÁ¬Ä GAqÉƬÄà vÉà ¢ªÀ¸À ªÁAlvÁw. ºÁå ¸ÉÃªÉ RwgÀ vÁuÉ zÉêÀ¼ÁPÀ xÉÆqÉÆ eÁUÉÆ ¸ÉÆqÀÆ£À ¢¯Áè. vÁeÉÓ ¨sÁqÉÉ£À »Ã ¸ÉêÁ DfÃPÀ¬Äà ZÀ®vÀ D¸Áì. ªÀÄA§¬ÄZÉ ªÉʱÀåªÁt ¸ÀªÀiÁeÁ SÁwgÀ vÁuÉ ¥sÀļÉî PÁ¯ÁAvÀÆa gÀÆ. 25000/¢®è A iÀ i Á. eÁ®AiÀ i Áj vÁeÉ Ó ªÁ¥ÀgÁ¥À ¸ÀªÄÀ jÃw£À eÁAiÀĤ”

ªÀ Ä í t Æ£À ¸À ª À i ÁgÀ A ¨s Á ZÉ Æ ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ qÉ Æ AUÀ g À P É Ã j ªÉ A PÀ l gÀ ª À Ä t zÉêÀ¼ÁZÉÆ DqÀ½vÀ ªÉÆPÉÛøÀgÀ ªÉÆúÀ£À gÁªÀ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. zs À £ À ¸À º ÁAiÀ Ä ¥À ² à ºÉ Æ ÃqÀ GzÉÆåÃUÀ CªÀPÁ±À ¸ÀªiÀ Ád ¨sÁAzÀªÁAPÀ ¥sPÀ v À À zs£ À À ¸ÀºÁAiÀÄ PÉ®AiÀiÁj vÁAUÉ¯É GzÁÞgÀ eÁAiÀIJ£Á ªÀÄítÆ£À aAvÀ£À PɯÉè¯É ¥ÀÄvÀÆÛ ±ÉÃmÁ£À vÁAPÁ GzÉÆåÃUÀ ¢ªÀZÉ ¥ÀA æ iÀÄvÀß Pɯ.èÉ vÁeÉÓ£À ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ §gÉ¥t À eÁ¯É è ¯ É A ¢¸À v Á D¤ vÁuÉ ªÉÆÃUÁ£À ±ÀÄgÀĪÁvÀ Pɯ¯ èÉ É ©Ãr Df zÉ Ã ±ÁAvÀ JPÀ ºÉ Æ ÃqÀ GzÀåªÀÄ eÁ¯ÁèA. ¥ÁåPÀ ©ÃrZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ ¥ÀÄvÀÆÛ ±ÉÃmÁ£À PɯÉè ªÀ Ä í t ZÉ JPÀ C©ü ª À i Á£ÁZÉ Æ «±ÀAiÀÄ D¸Áì. zsÁ£À zsª À iÀ ÁðAvÀ ªÀÄÄSÁj ¨sÀd£À, QÃvÀð£À, ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁj ¥ÀÄvÀÆÛ ±ÉÃmÁPÀ ZÀqÀ EμÀÖ. PÀ¢æ eÉÆÃVñÀégÀ ªÀÄoÁAvÀ 12 ªÀg¸ À ÁPÀ JPÀ ¥Àn ¥ÀmÁÖ©μ ü ÃÉ PÀ

À gÀ : “DgÀvÁA ¢ÃªÀ¼Éà ªÀÄAUÀ¼Æ ¥À g À ¨ É ¥À A iÀ Ä ¯É UÉ Æ AAiÀ Ä ZÉ ªÀÄqÀUÁAªÁAvÀ eÁ¯Éè¯É ¨ÁA§ ¸ÉÆáÃl DªÀÄUÉ¯É PÁªÀÄ £ÀíAAiÀÄ. ªÉÊAiÀÄÄQÛPÀ DzsÁåwäPÀ G£Àßw ªÀiÁvÀæ DªÀÄUÉ¯É zsÉåÃAiÀÄ” ªÀÄítÆ£À ¸À£ÁvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜZÉÆ ¥ÁæzÉòPÀ ¥À æ ª À P ÁÛ «£É Æ ÃzÀ PÁªÀ Ä vÀ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥À w æ P É Z É ¸À A ¥ÁzÀ P Á¯É ¯ÁVÎ G®AiÀÄvÀ vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆQà Dgï.J¸ï.J¸ï. D¤ ºÉ g À zÉñÁ©üªiÀ Á¤ ¸ÀAWÀl£À vÁAUÉ¯É ªÀÄÆ® GzÉÝñÀ ¸ÉÆqÀÆ£À ªÀiÁPÀ² ¥À¼ÉîÃAw. vÁå ¤«ÄvÀÛ ¸À£ÁvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜãÀÀ zÉñÀ ¥ÉÃæ ªÀiÁZÉ zÀȶףÀ ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ¯ÃÉ ZÀÆQ GPÀ¼Æ É £ÀÄ zÁSÉƪÀZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ PɯÁè. »AzÀÄ mÉgj À ¸ÀªiÀ ï ªÀÄítZÉA vÉA ªÀ i ÁzÀ å ªÀ i ÁZÉ ¸À È ¶× ²ªÁAiÀ Ä vÁAvÀÆ §zÀÝ PÀ¸Àì¯ÉA¬Ä £Á ªÀÄítÆ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯ÉÃ. ¥sÅÀ qÀ¯ÃÉ zÉÆãÀ ªÀg¸ À À zÁRÆ£À ¸À£ÁvÀ£À ¸ÀA¸ÁÜ C¸Àì¯Éà ZÀÆQ GPÀ¼ÉÆãÀ zÁSÉÆêÀZÉ PÁgÀuÁ£ R§gÉÃAvÀ G¯ÉèÃR

eÁªÀÇ£À D¸Á. ¥sPÀ v À À CªÀÅAzÀÆZÀ ZËw ªÉ à ¼É à gÀ GqÀ Ä ¦AvÀ xÉÆÃqÉà avÀæPÁgÁA¤ WÀqÉÆãÀ ºÁr¯É à UÀ t ¥À w Ã¯É avÀ æ ¥Àz æ À±Àð£ÁZÉ «gÉÆÃzsÀ ¸À£ÁvÀ£À ¸À A ¸É Ü Ã£À PÉ Ã ¯É à ªÀ Ä í t Æ£À ¢¸Á¼É à AvÀ ¥À æ P À l eÁ®¯É à ªÁZÀ¦ÃAPÀ GqÀUÁ¸À D¸ÀvÀ¯ÉÃ. eÁ¯ÁågÀ vÁå ªÀ i ÁVgÀ vÉ Ã DgÉÆÃ¥ÁZÉ ¤gÁPÀgÀt ¸ÀA¸ÁÜ£À PÉïÁ. ¥ÀÅt »AzÀÆ zÉêÁAUÉ¯É avÀæ zÀÄgÀÄ¥ÀAiÉÆÃUÀ eÁvÁ D¤ vÁZÉ «gÉÆÃzsÀ D«Ä PÀgÀvÀ¯Éà ªÀ Ä í t Æ£À ¸À £ ÁvÀ £ À ¸À A ¸É Ü Ã£À ¸ÀAUÀZÉ ºÉà ¥ÀæxÀªÀÄ £ÀíAAiÀÄ. ¥ÀAiÀÄ¯É ªÀg¸ À À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀZÉ KPÀ ¥Àæ¹zÀÞ ¥ÀvÀAUÀ¨Ád ¸ÀAWÁ£À «zÉ Ã ±ÁAvÀ ZÀ ® ZÉ ¥À v À A UÀ ¸ÀªÉÄäüÀ£ÁAPÀ ªÀígÀZÉ SÁwÃgÀ gÀZ¬ À įÉà UÀeÁ£À£À ªÀÄt í ¯Éà KPÀ ¥ÀvÀAUÀ G¨ÉÆÃZÁPÀ ªÀgÉãÀ ¸À£ÁvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜÃAZÉ ¸ÁzsÀPÁA¤ «gÉÆÃzsÀ PÉ®¯É. qÁ. dAiÀ Ä ªÀ A vÀ ¨Á¼Áf wøÀgÉA ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ


CMYK

2

October 16 - 31, 2009

ÍvÉ£ÉhÉÉcÉÉå qÉÉãaÉÏ qÉhÉãsÉ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMü

¸ÀA¥ÀÅl-2

¸ÀAaPÁ-23 DPÉÆÖçgÀ 16- 31, 2009

D«Ää «íAUÀqÀ – «íAUÀ«íAUÀqÀ

PÀ£ÁðlPÀ gÁeÁåAvÀ AiÀÄqÀÆågÀ¥Áà¯ÉA ªÀÄÄSÉî¥ÀuÁj £ÀAªÉ ¸ÀgÀPÁgÀ WÀl£À eÁvÁÛ£Á gÁeÁåZÉ ¥ÀæeÉAPÀ JPÀ £À«Ã D±Á DAiÀÄå°. D«Ää «íAUÀqÁ¯ÉA ªÀÄítPÉà £ÀíAAiÀÄ. D«Ää «íAUÀqÀ ªÀÄítÆ£À ¸ÀgÀPÁgÁZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯ÉèA. ¥ÁAZÀ ±Á¸ÀPÀ GuÉ D²¯ÁåPÀ ¸Àí ¥ÀPÉëÃvÀgÁAPÀ WɪÀÇ£À! ¸ÀgÀPÁgÀ ¨sÀzÀæ eÁ¯ÉèA. ºÁå ¥ÀPÉëÃvÀgÁA ªÀAiÀÄj ¸ÀgÀPÁgÁZÉ AiÀÄdªÀiÁ£ÁPÀ zsÉÊAiÀÄð £ÁwÛ¯É £«ÄvÀÛQà AiÀiÁ ¸ÀgÀPÁgÀ D£ÃPÀ¬Äà ¸ÀĨsÀzÀæ PÀgÀZÉ zÀȶףÀ D¥ÀgÉñÀ£ï PÀªÀÄ® eÁ¯ÉèA. ºÁeÉÓ ªÀiÁPÀ² UÀt zÀtÂAiÀiÁ¯ÉA ºÁvÀ D£ zÀÄqÀÄ D¸Áì ªÀÄítvÁw. DAiÀÄaà ¥Àj¹Üw ¥À¼ÀAiÀįÁj vÉA RgÉA ªÀÄítÆ£À ¢¸ÀvÁ. gÁdPÁgÀuÁAvÀ ¥sÀÄqÉ vÁPÀÆ£À GzÀå«Ä¯ÉA ¥ÁvÀæ ¢¸ÀÆ£À AiÉÄvÁÛ. ªÀ Ä ºÁvÀ ä UÁA¢ü ¯ É PÁ¯Á vÁPÀ Æ £À ©¯Áð vÀ ¸ À ì ¯ É GzÀ å «Ä gÁdPÁgÀtÂAPÀ ¥ÁnA¨ÉÆ ¢vÀÛ D²ê¯É. vÉÆ ¥ÁnA¨ÉÆ PÉêÀ® ¨sÁAiÀÄgÀ vÁPÀÆ£À D²ê¯ÉÆ. Dfà vÀ²êA £ÀíAAiÀÄ. DAiÀÄZÉ GzÀå«Ä ©üvÀÛj D¸ÀÄì£ÀÆaà ¥ÁnA¨ÉÆ ¢ªÀZÁPÀ EZÁÒ ¥ÁªÀvÁw. vÁAPÁ ªÀÄAwæVj eÁ¬Ä. vÁ£ß ¸ÁAV¯ÉÆ C¢üPÁj eÁAiÀiï. ¸ÀUÀ¼ÉA ¸ÀgÀPÁgÀ GzÀå«Ä ZÀ®AiÀÄvÁvÀ ªÀÄítZÉÆ C©ü¥ÁæAiÀÄ AiÉĪÀZÉ vÀ²êA eÁ¯ÁèA. AiÀÄqÀÆågÀ¥Áà PÉÆæμÀÖ, UÀ«ðμÀÖ ªÀÄítvÁw. vÉA vÁUÉ¯É vÉÆAqÀ ¥À¼ÀAiÀįÁj R¼ÀvÁ. eÁ®AiÀiÁj d®¥Àæ¼ÀAiÀiÁZÉ SÁwgÀ £gÀ²ævÁ SÁwgÀ zÉÆ£ ¢¸À ©üvÀÛj 600 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬Ä ¸ÁAUÀvÀ WÁ®ZÉ JPÀ PÉÆæμÀÖ AiÀiÁ UÀ«ðμÁÖPÀ PÀ²êA ¸ÁzsÀå eÁ¯ÉèA.? ¥sÀÄqÁgÀ¥Àt WɪÀZÉ ¯ÉÃQ¯É wvÀÛ¯É ¸ÀÄ®¨sÀ £ÀíAAiÀÄ ªÀÄítÆ£À DªÀÄUÉ¯É ªÀÄÄRå ªÀÄAwæPÀ PÀ¼ÀÆ£À DAiÀÄå¯ÁA ªÀÄítÄ ¢¸ÀvÁ. DgÀvÁA JPÀ ªÀgÀ¸ÁZÉ C¢üPÁgÀ CªÀ¢ü Cwà «dÈA¨sÀuÉ£À vÁuÉ DZÀgÀt PɯÁèA. C¢üPÁgÀ D¸Àì¯ÉÃj PÀ¸Àì¯ÉA¬Ä PÀgÀAiÉÄvÀ ªÀÄítZÉÆ C©ü¥ÁæAiÀÄ vÁUÉ¯É ªÀÄ£Á WɯÁè. ±Á¸ÀPÁAUÁZÉ ¸ÁAzÉ vÁUÉ¯É ¸ÁAUÀvÀ D¸Àì¯ÉÃj ªÀiÁvÀæ C¢üPÁgÀ vÁUÉ¯É D¸ÀìvÁ ªÀÄí¼ÀZÉÆ ¸Á£À gÀºÀ¸Àå vÁPÁ UÉÆvÀÛ D²ê¯ÉAa. ©üμÀmÁ£À SÁªÀZÁPÀ ¸ÀPÀÌqÁ£ EA¢gÁ UÁA¢ü eÁªÀÇZÁ eÁAiÀÄ£Á. wà JPÀ°a ¸ÀUÀ¼É ªÀÄAwæ ªÀÄAqÀ® ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀÄ zÉñÁAvÀ D²ê¯É ªÀÄÄRåªÀÄAwæPÀ Gl §AiÀĸÀ PÀgÀAiÀÄvÀ D²ê°. D«Ää «í A UÀ q Á¯É A ªÀ Ä í t PÉ £À í A AiÀ Ä D«Ää «í A UÀ q À ªÀ Ä í t Æ£À ¸ÁAUÀvÀ¯Éã D«Ää RgÉA eÁªÀÇ£À «íAUÀqÀ ªÀÄítÆ£À zÁSÉƪÀZÉ ªÉüÀ DAiÀÄå¯Á. PÀ¸Àì¯É eÁvÀÛ¯ÉA ¥À¼ÉƪÀAiÀiÁ !

PÉÆAPÀtà±À§Ý «ºÁgÀ

- JA.ªÀiÁzsª À À ¥ÉÊ

¸ÉÆA¥À¯ÃÉ A

“zsg À ¯ À ÃÉ ¯ÉA PÁªÀÄ ¸ÉÆA¥À¯ÃÉ A” “ºÁAUÁPÀ KPÁZÉÆà CzsÁåAiÀÄ ¸É Æ A¥À ¯ É Æ Ã” ºÉ ªÁPÁåAvÀ ¥ÀÆtð eÁ¯ÉAè , eÁ¯ÉÆÃè ªÀÄt í ZÉ CxÁðj eÉÆà ±À§ÄÝ ªÁ¥Àg¯ À Á vÉÆ ±À§ÄÝ ªÀÄí¼Áåj ¸ÉÆA¥À¯ÉÃ, ¸ÉÆA¥À¯ÉÆà ªÀÄítZÉÆÃ. ºÉÆ ¸ÉÆA¥À¯ÉÃA(¯ÉÆÃ) ªÀÄítZÉÆ ±À§ÄÝ ¸ÀA¸ÀÌøvÁZÉÆà “¸ÀA¥ÀÆtðA” ªÀÄítZÉÆ ±À§ÄÝ eÁªÀ£À D¸Àì. ºÉ ¸ÀA¥ÀÆtðA ªÀÄt í ZÉ ±À¨ÁÝZÉ C¥À¨A æÀs ±À gÀÆ¥À ¸ÉÆA¥À¯ÃÉ A, ¸ÉÆA¥À¯Æ É Ã ªÀÄt í Ä eÁªÀ£ÀÄ ZÁ°ÛÃAvÀÄ D¬Ä¯Á. ¸ÀA¥ÀÆtðA> ¸ÀA¥ÀÆgÀtA> ¸À A ¥À Æ ®tA> ¸À A ¥À Æ ®A> CMYK

¸ÉÆA¥À®A(¯ÉÃA) eÁ¯Áè. D£ÃPÀ ºÁeÉ Æ Ã CxÀ Ä ð ¥À Æ tð eÁ¯ÉÃè , ¸ÀªiÀ Á¥ÀÛ eÁ¯É,è CSÉÃgÀPÀ ¥ÁªÀ¯ÉÃ, PÉÊzÀ eÁ¯Éè ªÀÄítÄ. ªÁZÀ Æ ZÉ Ã , §gÉ Æ ÃªÀ Z É Ã , RAZÉ Ã AiÀ i ï PÁªÀ Ä eÁªÉ Ç Ã ¥À Æ tð eÁ¯É è ªÀ Ä í t ÆAPÀ ¸ÉÆA¥À¯ÃÉ A, ¸ÉÆA¥À¯Æ É Ã ªÀÄt í Ä ¸ÁAUÀÆPÁ. ¸ÀA¥ÀÆtð ªÀļ í Áåj ¥À Æ gÁ, ¥À Æ gÁAiÀ Ä ªÀ Ä í t Ä CxÀÄð, ¸ÀA¥ÀÆtðA ªÀÄí¼Áåj ¥À Æ gÁ; ¥À Æ gÁAiÀ Ä eÁ¯É è A (¥À Æ tð eÁ¯É Æ è à ) ªÀ Ä í t Ä CxÀÄð. C²ê eÁªÀ£À ¥ÀÆtð eÁ¯ÉÃè £ÀAí »ªÉ ¸ÉÆA¥À¯ÃÉ ªÀÄt í Ä ¸ÁAUÀ Z É Ã ¸À ª À i Á eÁ¯É Æ è ¥ÀA æ iÉÆÃUÀ.

xÉÑqÉÉU oÉÏxÉ uÉUxÉ qÉÉZvÉÏcÉÏ ZéoÉU. ÌS. qÉhÉãsÉ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMüÉMü LMü xÉlqÉÉlÉ MüÉrÉÉï u ÉVûÏ eÉÉssÉÏ. iÉå Ç xÉlqÉÉlÉÉMü eÉuÉÉoÉ eÉÉuÉlÉ iÉÉhÉå LMü mÉ§É AÉqMüÉ oÉUrÉsÉåÇ. iÉÉÇiÉÑ iÉÉhÉå xÉÉÇaÉÏsÉåÇ WûÉãQû EiÉU qWûtrÉÉU “WûÉÇuÉå uÉåuÉåaÉVåû £Éã§ÉÉÇiÉ Ì¢ürÉÉvÉÏsÉ AÉxÉÔlÉ MüÉqÉ MåüsÉÉÇ. kÉqÉÏïMü, xÉÉqÉeÉÏMü, UÉeÉMüÐrÉ, uÉÉÍhÉerÉ. mÉÔhÉ ÌuÉ±É £Éã§ÉÉcÉåÇ MüÉqÉ qÉÉMüÉ pÉÉã ZÉÔvÉÏ AÉlÉÏ qÉlÉÉMü xÉqÉÉkÉÉlÉ AÉlÉÏ iÉ×miÉÏ ÌSsÉå”.qWûtrÉÉU ÍvÉ£ÉhÉ £Éã§ÉÉÇiÉ xÉåuÉÉ ÌSuÉlÉ AÉmÉhrÉÉsÉåÇ eÉÏuÉlÉ mÉÔhÉï eÉÉsÉåÇ qWûtVûÏ iÉ×miÉÏ iÉÉMüÉ qÉåVûÏ. eÉæ i ÉuÉÇ i É urÉÉmÉÉUÏ urÉÉmÉÉUÏ: qÉhÉãsÉ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMü AjÉÏï M ü eÉÉuÉlÉ uWûQûsÉå MÑüOÒûÇoÉÉiÉ eÉsqÉÉMü AÉrÉsÉÉå AÉlÉÏ iÉÉå ZÉѬ oÉÉã eÉæiÉuÉÇiÉ urÉÉmÉÉUÏ eÉÉsÉÉå. qÉÇaÉVÕûU uÉåÇMüOûUqÉhÉ SåuÉVûÉcÉÉå ÌuÉμÉxiÉ eÉÉuÉlÉ ZÉÔoÉ xÉåuÉÉ ÌSsÉÏ. qÉÇaÉVÕûU ÌuÉkÉÉlÉ xÉpÉÉ £Éã§ÉÉÇ SMÔülÉ vÉÉxÉMü eÉÉsÉÉå. mÉÔhÉ iÉÉMüÉ eÉÏuÉlÉÉÇiÉ AÉSvÉï qWûtrÉÉU AqÉåÇoÉVû xÉÑoÉUÉuÉ mÉæ AÉlÉÏ QûÉ.AlÉÏ oÉåxÉÇOû. WûÉlÉÏ SÉåaÉÉlÉrÉ pÉÉUiÉÉÇiÉ x§ÉÏrÉÉÇsÉå ÍvÉ£ÉhÉÉMü oÉÉã qWûiuÉ ÌSsÉåÇ. ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMüÉMü WûÉeÉå l É ZÉÔ o É mÉëãUhÉÉ qÉåtVûÏ.

x§ÉÏ ÍvÉ£ÉhÉÉMü SÏ£ÉÉ bÉå i ÉsÉÏ ÉsÉÏ: ÍvÉ£ÉhÉ £Éã§ÉÉMü AÉmÉhrÉÉsÉÏ rÉÉãaÉSÉlÉ ÌSuÉmÉÉMü ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMüÉMü oÉUÏ xÉÑxÉÇkÉÏ qÉåtVûÏ. iÉÉhÉå iÉÏ xÉÉåQûsÉÏ lÉÉ. MåülÉUÉ ÍvÉ£ÉhÉ xÉÇxjÉåÇiÉ iÉÉãQû uÉãVû AÉlÉÏ

qÉÉaÉÏU oÉåxÉÇOû UÉxOíûÏrÉ x§ÉÏ ÍvÉ£ÉhÉ xÉÇxjÉåÇiÉ iÉÉã Ì¢ürÉÉvÉÏsÉ eÉÉsÉÉå. iÉÏxÉ uÉUxÉ ZÉÔoÉ xÉåuÉÉ ÌSssÉÏ. iÉå S lÉÉ xÉMÔ ü lÉ AÉrÉeÉ mÉrÉï Ç i É oÉå x ÉÇ O û ÍvÉ£ÉhÉ xÉÇ x jÉÉå qWûtrÉÉU x§ÉÏ ÍvÉ£ÉhÉÉMü SÕ x ÉUå lÉÉÇ u É qWûhÉcrÉÉMü WûUMüiÉ lÉÉ. WûÉå xÉÇxjÉÉå ZÉÔoÉ uÉÉÌQûsÉå uÉåVûÉU ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMü iÉÉeÉÉå AkrÉ£É eÉÉuÉlÉ AÉxÉsÉÉå. mÉë p ÉÉuÉÏ urÉÌ£üiuÉ: qÉhÉãsÉ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMüÉcÉå eÉÏÌuÉiÉ MüÉsÉÉÇiÉ WûÉÇuÉ iÉÉMü ZÉÔoÉ uÉåVû qÉåVûÉ. iÉÉeÉå urÉÌ£üiuÉ oÉÉã mÉë p ÉÉuÉÏ AÉxÉsÉåÇ. iÉÉå UÉeÉMüÉUhÉÉÇiÉ AÉxÉsÉÉå iÉU MüÉrÉÉï Ç i É

¥ÀÄgÁt ªÀÄAxÀ£À

xmÉvOû AÉxÉsÉÉå AÉlÉÏ uÉåVûÉcÉåU ÍkÉOûÉrÉåcÉåÇ ÌlÉhÉïrÉ bÉå i ÉÉ AÉxÉsÉÉå . oÉå x ÉÇ O û ÍvÉ£ÉhÉ xÉÇxjÉåMü xÉÉÇaÉÉiÉ eÉÉuÉlÉ iÉÉhÉå ÌS. SÉqÉÉãSU mÉë p ÉÑ xÉqÉã i É ‘MüÉå Ç M ühÉÏ qÉÌWûVûÉ ÌuɱÉmÉÏOû’ qWûVåû lÉÉuÉÉU lÉuÉÉå MüÉåÇMühÉÏ pÉÉwÉÉ AsmÉxÉÇZrÉÉiÉ ÌuÉ±É xÉÇxjÉÉå ZÉÑsÉÉå. AÉrÉeÉ iÉÉå xÉÇxjÉÉå oÉÏ oÉUåÇ ÍvÉ£ÉhÉ ÌSiÉÉ. MülÉÉïOûMü xÉUMüÉUÉÇiÉ ÌS. ÌlÉeÉÍsÉÇ a ÉmmÉÉ WûÉÇ a Éå s Éå qÉÑZÉæsÉ qÉÇ̧ÉmÉhÉ AÉxÉsÉå uÉåVûÉU ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMü pÉÉã mÉëpÉÉuÉÏ vÉÉxÉMü eÉÉuÉlÉ AÉxÉsÉÉå. LMü LMü uÉåVûÉU iÉÉaÉåsÉåÇ ÍbÉOûÉrÉåcÉåÇ ÌlÉhÉïrÉ sÉÉåMüÉÇMü MüPûÏhÉ ÌSxiÉÉ AÉxÉsÉåÇ. mÉÔhÉ iÉÉeÉå qÉÉYvÉÏ ZÉÔoÉ ÍcÉÇiÉlÉ AÉxÉsÉÏ. vÉiÉqÉÉlÉÉ MüQå û lÉ lÉ: qÉhÉãsÉ ´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ lÉÉrÉMüÉlÉ A Ç i É Ã l É m É r É U 25 A£üÉãoÉUÉMü 18 uÉUxÉ xÉÉÇ m ÉsÉÏ. 2013 CxÉuÉå Ç i É iÉÉaÉåsÉå eÉsqÉÉcÉÏ vÉiÉqÉÉlÉ eÉÉiÉÉ. iÉÉå 20 uÉÉ vÉåMüQûÏcÉÉå LMü mÉëqÉÑZÉ AÉlÉÏ mÉë Ì iÉÎvOûiÉ ÍvÉ£ÉhÉÉcÉÉå qÉÉåaÉÏ qWûVûÉå ÌuÉvÉrÉ ZÉUåÇ.

- QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ , qÉÇaVÕûU

¯ÉÆÃPÁAvÀ d£Á¤A C±ÀÈzÉÞãÀ D¤ DqÀA§gÁ£À PÉÆZÉð vÀ¸¯ ìÀ A É AiÀÄdÕ, AiÀiÁUÀ, zÁ£À, zsª À ÄÀ ð, ¦vÀÈPÁAiÀÄð EvÁå¢ ¥ÀÄgÀÄμÁxÁðAZÉ ¥ÀÄtå PÉÆÃuÁAPÀ ªÉļÀvÁ? ºÁå «μÀAiÀiÁAvÀ “²æà ºÀjªÀA±À” ¥ÀÄgÁuÁAvÀÄ® KPÀ PÁt C²ê D¸Áì :- ²æà ªÀĺÁ«μÀÄA Ú UÉ¯É ªÁªÀÄ£À CªÀvÁgÁAvÀ §° ZÀPª æÀ w À ð wæ«PÀª æ ÄÀ gÀƦ eÁªÀÇ£À D²ê¯É ²æúÀj¯ÁVÎ ¥Áæxð À £À PÀgÆ À £À ¤«ÄÎvÁ - ºÉÃ! zÉêÁ¢üzÃÉ ªÁ, ºÁAªÉA D¤ ¸ÀéUð À ¯ÉÆÃPÁj CxÀªÁ ¨sÆ À ¯ÉÆÃPÁj ªÁ¸Àª Û åÀ PÀgÆ À APÀ £Á. DvÀA Û ¥ÀAiÀiÁðAvÀ ºÉ ¸ÀéUð À ¯ÉÆÃPÁAvÀ ªÉļÀî¯A É vÀ¸¯ ìÀ A É AiÀÄdÕ AiÀiÁUÁ¢PÁAa ºÀ«¨sÁðUÀ D£ ªÀÄÄPÁÌj ªÀiÁPÁÌ ªÉÄüÀ£Á. EvÁåPÀ ªÀļ í Áåj vÀÄUÉ¯É DeÕÁ£ÀĸÁgÀ D£ ºÁAªÉA ¥ÁvÁ¼À ¯ÉÆÃPÁAvÀ ªÁ¸À PÀgZ À É eÁ¯É¯ è É ¤«ÄvÀ,Û D¥ÁÚöåAPÀ CPÀA ë iÀÄ vÀȦÛzÁAiÀÄPÀ fêÀ£ÁzsÁgÀ eÁªÀZÉ ºÀ«¨sÁðUÀ ¥Áæ¥ÛÀ eÁªÀZÉ vÀ²ê C£ÀÄUÀº æ À PÀgPÀ Á ªÀÄt í Æ£À ¸ÁAUÀvÁ. vÁå ªÉüÁj ²æà ºÀj §°ZÀPª æÀ w À ðPÀ C¨sA À iÀÄ ¢ÃªÀÇ£À ¸ÁAUÀvÁ PÀ¸¯ ìÀ A É ªÀļ í Áåj :- “ºÉà §°gÁAiÀÄ, UÀv¥ À ÁæuÁåAUɯA É , ªÀiÁvÁ¦vÁÈAUɯA É ±ÁæzÞÀ EvÁå¢PÀ ±ÉÆÃæ wæAiÀÄ ¨ÁæºäÀuÁ¤ £ÁwÛ¯A É PÉÆÃt DZÀgt À PÀvÁð, D¤ ¯ÉÆèsÁ£À, ¸ÀAPÀÄavÀ ¨sÁªÁ£À, AiÉÆÃUÀå gÀÆ¥ÁZÉ IÄwéeÁAPÀ DªÀÄAvÀt æ ¢Ã£Á²ê vÀ²A ê aà «»vÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯A É zÁ£À, zÀQu ë Á ¢Ã£Á²ê, C±ÀÈzÉÞä PÉÆÃt AiÀiÁUÀ EvÁå¢PÀ PÀgv À Áa, vÀ¸¯ ìÀ Áå¤ Pɯ¯ èÉ A É PÀªÄÀ ð¥s® À vÁAPÁ ªÉÄüÀ£Á. EvÁåPÀ ªÀļ í A À iÀiÁj ºÀ«¨sÁðUÀ zÉêÁ¢PÀ ¹éÃPÁgÀ PÀg£ À Áw. vÉA ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ ¥s® À vÀÄPÁÌ ªÉļÉÆ D¤ vÀÄA vÁAvÀÄ vÀÈ¥ÀÛ eÁ! PÀA æ iÀÄ «PÀA æ iÀiÁAvÀ D¸ÀPÛÀ eÁªÀÇ£À, ªÁå¥ÁgÁZÁå ªÀÄ£ÉÆêÀÈwÛãÀ PÉÆZÉð vÀ¸¯ ìÀ A É CVߺÉÆÃvÁæöåAUÉ¯É ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ ¥ÀÄtå¨Ás UÀ vÀÄPÁÌ ªÉÄüÉÆ. D¤PÀ ±ÀÈzÁÞ«gÀ»vÁ£À PÀgZ À É vÀ¸¯ ìÀ É AiÀÄdÕ, AiÀiÁUÀ, zÁ£À, zsª À ÄÀ ð ºÁeÉÓ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ ¥ÀÄtå¨Ás UÀ ªÉÄUÉ¯É C£ÀÄUÀº æ Á£À vÀÄPÁÌZÀ ªÉÄüÉÆ! ºÁeÉÓãÀ vÀÄ ¸ÀAvÀÄμÀÖ eÁ. vÀÄPÁ eÁªÀÇPÁ eÁ¯É¯ è É ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ ¸ÀÄR¸Ázs£ À À ºÁAvÀÆa C£ÁAiÀiÁ¸Áj ¥Áæ¥ÛÀ eÁvÁÛ. ¯ÉÆÃPÁAvÀ Czsª À ÄÀ d£À ¯ÉÆès,À ªÉÆúÀ EvÁå¢ zÉÆÃμÁ£À «¢ü«»vÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É PÀª æ iÀ ÁPÀ ªÀåwjPÀÛ eÁªÀÇ£À, PÉêÀ® DqÀA§gÁPÀ DZÀgt À Pɯ¯ èÉ ,É ±ÀĨsPÀ ª À ÄÀ ð ¥s¯ À ÁZÉÆ ºÀ«¨sÁðUÀ vÀÄPÁÌ ªÉÄüÉÆ! EvÁåPÀ ªÀļ í Áåj RAZÉ¬Ä zÉêÁ¢PÀ vÀ¸¯ ìÀ Æ É ºÀ«¨sÁðUÀ ¹éÃPÁgÀ PÀg£ À Á² gÁ¨ÉÆâÃa. EvÁèöåAvÀÄ vÀÄPÁÌ ¸Àªð À ¸ÀÄR¨sÆ É ÃUÀ ¥Áæ¥ÛÀ eÁªÀÇ£À vÀÆA fêÀ£À PÀj”. ªÀÄt í Æ£À C£ÀÄUÀº æ À PÀgv À Á. --- ¸ÁgÁA±À --AiÀÄdÕ, AiÀiÁUÀ, ¦vÀÈPÁAiÀÄð, zÁ£À, zsª À ÄÀ ð EvÁå¢PÁZÉA ¥ÀÄtå ¥s® À PÀvÄÀ ÈðPÀ ªÉÄüÀPÁ eÁ®AiÀiÁj «¢ü«»vÀ D¤PÀ ±ÀÈzÉÞÃj vÉA PÀgPÀ Á. vÀ²A ê PÉ®AiÀiÁj ªÀiÁvÀ,æ zÉêÁ¢PÀ, ¦vÀÈ vÉA ¹éÃPÁgÀ PÉÆÃgÀÆ£À vÁeÉÓA ¥s® À ¢vÁÛa. £Á eÁ®AiÀiÁj vÉ ¸ÀªÄÀ ¸ÀÛ ¥ÀÄuÁ奮 Às C¸ÀÄgÁ¢PÁAPÀ ¥ÁªÀÇ£À PÀvÄÀ ðÈ£À Pɯ¯ èÉ A É ¸Àªð À ¥ÀÄtåPª À ÄÀ ð ªÀåxð À eÁvÁÛ. --- G¥À¸AÀ ºÁgÀ --¥ÀÄgÁuÁåAvÀįÁå C¸À° ì ºÉà PÁuÉåAvÀÄ DAiÉÄÑ d£ÁAPÀ KPÀ ¤Ãw ¥ÁoÀ ªÉÄüÀvª À AiÀÄ ¸ÀAUÀº æ À : ©. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¨sm À ïÖ, §AmÁé¼À


CMYK

3

October 16 - 31, 2009

Dgï.J¸ï.J¸ï. ªÁl ZÀÆPÀ¯Á! -«£ÉÆÃzÀ PÁªÀÄvÀ

¥ÀÄvÀÆÛ ªÉÊPÀÄAoÀ ±ÉÃmï – 125«A d®äA ¢ªÀ¸À

¥ÀAiÀÄ¯É ¥Á£Áß zÁPÀÆ£À DoÀª¼ À ÃÉ £ÀÀ 1990AvÀ ¸ÁÜ¥£ À À PÉÃ¯É “¸À£ÁvÀ£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈw ¸ÀA¸ÁÜ” D¤ vÁAZÉÃZÀ DqÀvÁ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ®¯Éà »AzÀÆ d£ÀeÁUÀÈw ¸À«Äw ªÀÄt í ¯Éà CAUÀ ¸ÀA¸ÉÜêÀÄÄSÉãÀ ¸Á¨sÁgÀ ªÀgÀ¸À zÁRÆ£À ¸Áwé P À jÃvÉ Ã gÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ zsÀªÀÄð±ÀæzÁÞ ªÁqÉ Æ ÃªÀ Z É PÁªÀ Ä PÀ g À Æ £À D²¯ÉÃ. ¥ÀÅt DqÀvÁAvÀ ºÉà ¸ÀA¸ÁÜ EvÁåPÀ ªÁAiÀÄl £ÁAªÀ WÉêÀÇ£À D¸À ªÀÄt í ZÉ «ZÁgÁAvÀ ¸À£ÁvÀ£À ¸ÀA¸ÁÜ C±ÉA ªÀÄítvÁ. zsª À ÄÀ ð²PÀt ë Cwà UÀge À Z É A É . vÉA £ÁwÛ¯É ¤«ÄvÀ DªÀÄUÉ¯É zÉñÁAvÀ C¸À¯ ì É «μÀAiÀiÁ eÁvÀÛ D¸Áìw. ¥sPÀ vÀ À zsª À ÄÀ ð ²PÀt ë D¤ DzsÁåväÀ ¥À¸ æ ÁgÀ DªÀÄUÉ¯Æ É zsåÉ ÃAiÀÄ D¸Áì. eÁ¯ÁågÀ ªÀÄqÀUÁAªÀ ¸ÉÆáÃl ¸À£ÁvÀ£À ¸À A ¸É Ü ÃZÉ «gÀ Ä zÀ Þ ¸À ª À i Ád PÀAlPÁA¤ gÀZ¬ À įÉà KPÀ μÀqåÀ AvÀæ

eÁªÀÇ£À D¸Á. D«Ä C¥ÀgÁ¢ü £ÀíAAiÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ eÁªÀÇ£À D¸ÁAw. ªÀ Ä í t Æ£À vÁA¤ ¸ÁAUÀvÁAw. zÀQt ë PÀ£ßÀ qÁAvÀ ¸ÀĪÀiÁgÀ 5000 ¸ÁzsÀPÀ ¸À£ÁvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜZÉ ¥ÀZ æ ÁgÀ PÀjvÀ D¸Áìw. ¸ÀA¸ÉÜãÀ ¥ÀPæ Á±À PÀgÀZÉà ¥ÀwPæ Á ¸À£ÁvÀ£À ¥À¨ æ sÁvÀ ªÀ Ä ÄSÉ Ã £À vÁAZÉ Ã ¹zÁÞAvÀ ¥Àæ¸ÁgÀ PÀjÃvÀ D¸ÁAw. ºÉà ¥ÀwPæ ÃÉ AvÀ ªÀgÃÉ £À Dgï.J¸ï.J¸ï. D¤ ºÉgÀ »AzÀÆ ¸ÀAWÀl£ÉÃAZÉ PÁAiÀÄð±ÉÊ°ZÉ ªÀAiÀÄæ ¥ÀR æ gÀ nÃPÁ ¥Àº æ ÁgÀ eÁvÁ. Dgï. J¸ï. J¸ï. KPÀ zÉñÁ©üªiÀ Á¤ ¸ÀA¸ÁÜ. ¥ÀÅt DvÁ zÉ Ã ±ÁAvÀ ¥À æ Z À ° vÀ gÁdQÃAiÀ Ä D¤ ¸ÁªÀ i ÁfPÀ ¹ÜvÀåAvÀgÁAvÀ vÁA¤ vÁAZÉ zsÉåÃAiÀÄ «¸ÀgÀ¯ÁåAw ªÀÄítZÉà ¸À£ÁvÀ£À ¸ÀA¸ÉÜÃZÉ KPÀ C©ü¥ÁæAiÀÄ eÁªÀÇ£À D¸Á.

f.J¸ï.©. ªÉʪÁ»PÀ ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ºÁåa zÀ±ÀA§gÀ 27 DAiÀÄvÁgÀ ¸ÀPÁ½A 10.30 vÁAAiÀ i ï ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ ²æ à ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¼ÁZÉ ¯ÁVÎ D¸ÀìZÉ ‘¸ÀªÀÄÈ¢Þ’ZÉ zÀ¥sÀÛgÁAvÀ f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ZɯèÉ D¤ ZÉ°A è iÀiÁA¯É ªÉʪÁ»PÀ ¸ÀªiÀ ÁUÀªÄÀ ZÀ®¯ Û A É . ºÁAvÀÆ ¨sÁUÀ WɪZ À É ªÀÄ£À D²ê¯É ZÀ¯èÉ D¤ ZÀ°A è iÀiÁ£À ¸Àv é BÀ ºÁdgÀ D¸ÀPì Á. vÁAUÉ¯É ¸ÁAUÀvÀ vÁAUɯÉ

DªÀǸÀ, ¨Á¥ÀÄà¸À AiÀiÁ ¸ÀA§A¢ü ºÁdgÀ D¸ÀìPÁ. ¨sÁUÀ WÉvÀÛ¯Á£À vÁAUÉ ¯ É A ¨s Á ªÀ a vÀ æ D¤ ¨ÁAiÉÆqÉmÁ ¸ÀªÉÄÃvÀ zÀ±ÀA§gÀ 20 vÁjÃPÉ ©üvÀÛgÀ ‘¸ÀªÀÄÈ¢Þ’ zÀ¥sÀÛgÁAvÀ £ÉÆAzÁªÀt PÀgÀPÁ ªÀÄítÆ£À «£ÀAw PÉ®èAiÀiÁ. PÁgÀåzÀ²ð, ¸ÀªÄÀ È¢Þ, ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£À ¯ÁVÎ, gÀxÀ©Ã¢, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ. zÀÆgÀªÁt : 0824-4269548

¥ÀAiÀįÉA ¥Á£Áß zÁPÀÆ£À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁPÀ UÁAªÀ ¥ÀgÀUÁAªÀ vÁPÀÆ£À ªÀÄÄRå eÁªÀÇ£À GvÀÛgÀ ¨sÁgÀvÀ vÁPÀÆ£À ºÀeÁgÁ¤ ¸ÁzsÄÀ ¸ÀAvÀ AiÉÄvÀÛ D²ê¯É. DfÃPÀ¬Ä AiÉÄvÁÛw. PÀ¢æZÉ ºÁå eÉÆÃV ªÀÄoÁPÀ JPÀ ¸Á¼À vÁuÉ ¨ÁAzÀÆ£À ¢®èAiÀiÁ. vÉÆà ¸ÀªÀð zsÀªÀÄð ¸ÀªÀĨsÁªÁAvÀ £ÀA©PÁ D²ê¯ÉÆ ªÀ Ä ¤±À . ºÀ ® ªÀ ZÀ Z ÁðAPÀ , ªÀ Ä ¹Ã¢APÀ vÁuÉ zÉ Ã tUÁ ¢®èAiÀiÁ. PÉÆrAiÀiÁ®¨ÉÊ® ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÁAPÀ ªÀZÉÑ ªÁoÉÃj JPÀ ¸Á£À ZÀZïð D¤ ªÀĹâZÉ gÀ Æ ¥À P À vÁuÉ ¨ÁAzÀ ¬ Ä¯É A DªÀÄPÁ DfÃPÀ¬Ä ¥À¼ÉƪÀZÁPÀ ªÉļÀvÁ. ªÀÄzsÄÀ ¸ÀÆzÀ£À PÀÄ±É D¤ ¸ÀgÆ É Ãf¤ ªÀÄzsÄÀ ¸ÀÆzÀ£À PÀÄ±É ¥ÀÄvÀÆÛ ªÉÊPÀÄAoÀ ±ÉÃl 1955AvÀ ¸À¯ÉÆð vÁå £ÀAvÀgÀ 5 ªÀgÀ¸À vÁUÉΰ ¨ÁAiÀÄ® gÁzsÁ¨Á¬Ä ¥ÀÄvÀÆÛ ±ÉÃmÁ£À ¦.«.J¸ï. ©ÃrZÉ PÁAiÀÄð ¸ÁA¨Á¼ÉA. vÁå £ÀAvÀgÀ vÁAUÉ ° £Áw ¸À g É Æ Ãf£¯É

SÁt vÀAiÀiÁj ¸Àz à Æ És ð ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁZÉ ¸À¨Ás UÀȺÁPÀ jÃUÀvÀ£Á WÀªÀÄä£ §¦ü ð ZÉ Æ ¥É Æ gÉ Æ A¨É Æ ¼À Ä DAiÀÄå¯Æ É . PÁªÀÄvÀ PÉÃlgÀgïì ¯ÁV D²ê¯É ¤«ÄvÀ vÁAUÉ¯Æ É ªÉÆt í Ä ¯ÉÃPÀ¯.É eÁ®AiÀiÁj ©üvj À Wɯ À ÃèÉ j PÀ¸¯ ìÀ AÉ ¥ÉƼÉƪÀZAÉ ? ¸À¨Ás UÀȺÁ ©üvj ÛÀ f.J¸ï.© ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁAUÉ¯É SÁuÁ ¸Àz àÆ É s ð vÀAAiÀÄ ZÀ®vÀ D²ê¯Æ É . JPÀ¯£ É À zÀ¬ í ĪÀqÁ, D£PɯÃÉ £À DA¨ÁqÉÆ, §¦üð, G§ân, ¸ÁߣÀ ¥ÉƼÉÆ, Erè, D¥ÉÆ,à ªÀqÁ, GAqÉÆ, ZÁl, ¦üqÁÓ, Rr, ²ÃgÁ, gÀįÁªÀA, ¥ÀįÁªï, CMYK

ªÀÄt í Æ£À ¸ÀĪÀiÁgÀ SÁt WÉêÀÇ£À ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ vÀAí AiÀÄ vÀAiÀiÁgÀ D²ê¯AÉ . ºÀgÀ ªÀg¸ À À ºÉÆ ¸Àz à Æ És ð vÀAí AiÀÄ ZÀ®vÁ. ºÁå ¥Àn SÁuÁPÀ ‘gÀƯÁªÀA’ «μÀAiÀÄ D²ê¯Æ É . vÀ²ê eÁªÀÇ£À ¸ÀPq ÌÀ Á¤ gÀįÁªÁA SÁt vÀAiÀiÁgÀ PÉÆgÀÆ£À ºÁ¼À¯ î AÉ . ¥ÀjÃPÀPë À eÁªÀÇ£À C£ÀÄgÁzsÀ PÁªÀÄvÀ, ¸ÀAzsÁå PÁªÀÄvÀ, gÉÃtÄ ±ÉuÊÉ D¤ ±Á°¤ ¥ÀArvÀ DAiÀÄå°Aw. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ 22 ¸ÁAzɤ UÉÆÃqÀ SÁt 20 ¸ÁAzɤ wÃPÀ SÁt vÀAiÀiÁgÀ PɯAèÉ ¯É.

¥s° À vÁA±À: wÃPÀ SÁt ¥ÀAiÀįÉA - ®Qäà Qt (¦qÁÓ) zÀĸÉAæ - ®vÁ PÁªÀÄvÀ (ZÁl) w¸ÉAæ - ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ ªÀÄgÉÆý (ªÀqÁ) UÉÆqÀ SÁt ¥ÀAiÀįÉA – UÁAiÀÄwæ DZÁAiÀÄð (Rr)zÀĸÉAæ - ±Á°£ gÁªÀ (§¦üð) w¸ÉAæ - ¸ÉßúÀ ®vÁ ¥À¨ æ À ÄÀ s (§¦üð) CzsåÀPë À ¥ÉÃæ ªÀiÁ ±ÉuÊÉ ¸ÁéUvÀ À PÉÆgÀÆ£À ¥ÀjÃPÀPë ÁAPÀ AiÀiÁzÀ¹PÛ Á ¢°è D£ fQ̯ÁAPÀ E£ÁA ªÁAn¯ÉA. PÁAiÀÄðzÀ²ð VÃvÁ ¹.Qt£À zs£ À åª À ÁzÀ ¢¯ÉÆ.è

¨ÁíªÀÄÆt ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À PÀıɣÀ ºÁå GzÀåªiÀ ÁZÉ PÁgÀå ¸ÁA§¼ÉA. ªÀÄzsÀĸÀÆzÀ£À PÀıɣÀ PÀA¥É¤ZÉ ¸ÁgÀxÀå WÉvÀÛj ¦«J¸ï ©Ãr £ÁªÁ¢üPÀ eÁAiÀÄvÀ WɯÉè. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁZÉ ¥ÀAiÀįÉA HAZÀ ªÀiÁí¼A À iÉÄ PÀlq Ö À ¦.«.J¸ï. ¸Àz£ À À (8 ªÀiÁí½), ¦.«.J¸ï. PÀ¯ÁPÀÄAd ¸À¨sÁUÀȺÀ, oÁUÉÆÃgÀ ¥ÁPÁðZÉ £À « ÃPÀ g À t , UÉ Æ ÃªÁAvÀ JPÀ PÁ¯ÉÃd, ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ PÀÄ±É ±Á¼Á D¸À¯ ì É ªÀĸÀÛ §gÉ¥t À PÁªÀÄ ªÀÄzsÄÀ ¸ÀÆzÀ£À PÀÄ±É D¤ ¸ÀgÆ É Ãf¤

ªÀ Ä zs À Ä ¸À Æ zÀ £ À PÀ Ä ±É £ À PÉ ¯ Áè A ªÀÄítÆ£À ¸ÀªÀiÁd ¨sÁAzÀªÁ£À GqÀUÁ¸À PÁ¼ÉÆî. ªÉʱÀå JdÄPÉñÀ£ï ¸ÉƸÉÊnZÉ PÁgÀåzÀ²ð «£ÁAiÀÄPÀ ±ÉÃmÁ£À ¸ÁéUv À À ¸ÁAUÀ¯A É . ªÉAPÀlgÀªÄÀ t zÉêÀ¼À qÉÆÃAUÀgÀPÉÃj ºÁeÉÓ DqÀ½vÀ ªÉÆPÉÛøÀgÀ ªÉÆúÀ£À gÁªÁ£À ¢ÃªÉÇ ¯ÁªÀÇ£À ¥sÀÆ® C¥Àðt PÉÆgÀÆ£À ¥ÀÄvÀÆÛ ªÉÊPÀÄAoÀ ±ÉÃmÁ¯É DvÁäPÀ UËgÀªÀ ¸ÁzÁgÀ PɯÉè. ¸ÀªÀiÁdZÉÆ ªÀiÁí®ÎqÉÆ UÉÆÃ¥Á® ±ÉÃl, £ÁUÀjPÀ ¸ÉêÁ ¸À « ÄwZÉ Æ PÉ Æ rAiÀ i Á®¨É Ê ® «±Àé£ÁxÀ, ¸ÉƸÉÊnZÉÆ CzsÀåPÀë ¤vÁå£À A zÀ ±É à l, G¥Ázs À å PÀ ë AiÉÆÃVñÀ £ÁAiÀÄPÀ ªÉâPÉÃj D²ê ¯ É . «£À Ä ß UÀ ª Á¸À Ì gÁ£À ¸ÉÆAiÀÄgÉAPÀ ¥sÀÆ® ¢ÃªÀÇ£À UËgÀªÀ ¢¯É.è ZÉgq À ÄÀ ªÁ£À ¥Áæxð À £À ¸ÁAUÀ Æ £À ¸À ª À i ÁgÀ A ¨s Á ZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯ÉèA. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ D¸ÀZ ì É ªÉʱÀåªÁt ¸ÀªÀiÁeÁZÉ 150 WÀgÁ£À ¸ÁAUÀ vÀ ªÉÄüÀÆ£À ºÉÆ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀ WÀqÀAiÀįÉÆ ªÀÄítÆ£À PÀ¼À£À DAiÀÄå¯ÁA.

¨Á¼ÉAwgÉPÀ D¤ ºÉÆA £À¸Àð ¸À ª À ® vÁÛ P À , D¸À à v É æ A vÀ Ä gÉ Æ ÃV¯É D¤ ªÀ i Áí A vÁgÉ ¯ É A ¸ÁAUÀ v À gÁ§Äâ A PÀ d£À eÁAiÀ Ä eÁ®è A iÀ i Áj ¸À A ¥À P À ð PÀ g Á: 9945054003


CMYK

4

October 16 - 31, 2009

“ªÀiÁvÀÈ ¨sÁμÉ£À aAvÀ£À PÉ®Aè iÀiÁj ªÀiÁvÀÈ ¨ÁμÉ£À G¯ÉƪÀZÉ ¸ÀÄ®¨sÀ eÁvÁÛ. ¨sQÀ Û ¸ÀAVÃvÀ zÁéjà ¨sÁμÁ ¥À¸ æ ÁgÀ PÀgZ À É «±Àé PÉÆAPÀtàPÉÃAzÁæZÉ PÁªÀiÁPÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºPÀ ÁgÀ ¢vÁÛ” - f.«±À£ é ÁxÀ PÁªÀÄvÀ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ: “ªÀiÁvÀÈ ¨sÁμÉ£À aAvÀ£À PÉ®Aè iÀiÁj ªÀiÁvÀÈ ¨ÁμÉ£À G¯ÉƪÀZÉ ¸ÀÄ®¨sÀ eÁvÁÛ. ¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÀ zÁéjà ¨sÁμÁ ¥Àæ¸ÁgÀ PÀgÀZÉ «±Àé PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÁæZÉ PÁªÀiÁPÀ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀºÀPÁgÀ ¢vÁÛ ” ªÀ Ä í t Æ£À f.J¸À . © mÉA¥À®ì C¸ÉÆùAiÉıÀ£ìÀ ºÁeÉÆÓ PÁgÀAiÀÄzÀ²ð f.«±À£ é ÁxÀ PÁªÀÄvÀ ªÀÄu í Á¯ÉÆ. DgÀvÁA ±ÀQ£ Û U À g À ÁZÉ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ zÉêÀ¼ÁZÉ ‘¸ÀĪÀÄ£À¸’À ¸À¨Ás UÀȺÁAvÀ ZÀ¯¯ èÉ É wä ¢ªÀ¸ÁAZÉ ¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÀ ²©gÁZÉ ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÁAvÀ vÉÆÃ

G®AiÀÄvÀ¯ÉÆ. PÉÆAPÀtÂà ¨sÁ¸À D¤Ã ¸À A ¸À Ì øwà ¥À æ w μÁ× £ À , ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ ºÁ¤ß UÉ Æ ÃªÁ PÉ Æ APÀ t  à CPÁqÉ « Ä D¤Ã ¦.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ D¤Ã ¦.¸ÀwÃμÀ ¥É Ê læ ¸ ÁÖ Z É ¸À º À A iÉ Æ ÃUÁ£À ªÀ i ÁAqÉ Æ Ã£À ºÁ¼É î ¯ É ºÁå ²©gÁAvÀ zÀQët PÀ£ÀßqÀ D¤Ã GqÀĦ f¯ÉèZÉ 100 ZÉgÀqÀĪÁ£À ªÁAmÉÆà WÉvÀÛ¯ÉÆ. ¸ÀA¥À£ÀÆä¼À ªÀåQÛ eÁªÀÇ£À ¥ÀAiÀįÉA ¢ÃªÀ¸À ±ÀAPÀgÀ ±Á壨 À Ás UÀ, zÀĸÀgAÉ ¢ÃªÀ¸À ¥ÀÆvÀÆÛgÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã w¸ÀgÉA ¢ªÀ¸À PÉÆrPÀ® £ÁUÀgÁd Qt D¤Ã £ÀªÄÀ ÈvÁ QtÂ

D¬Äå°Aw. ¨s À Q Û ¸À A VÃvÀ ¸ÁAUÀZÁAvÀ D¸ÀZ ì É «zsÁ£À, RAZÉ ¥ÀzÀ PÉÃzÀ£Á ¸ÁAUÀZÉA, vÁ¼À WÁ®ZÉ PÀ²êA C¸Àì¯É ¸ÀÆPÀëöä «μÀAiÀÄ ²©gÁyðAPÀ ªÉļÉ.î wãÀ ¢ªÀ¸ÁZÉ ²©gÁZÉ GUÁÛªÀt PÁ¥É Æ ÃðgÉ Ã ±À £ À ¨ÁåAPÁZÉ ªÀĺÁ¥À¨ æ AÀs zÀPÀ ©.DgÀ.¨sm À ï ºÁ¤ß PÉ ¯ É è . ¹ArPÉ Ã l ¨ÁåAPÁZÉ r.f.JA ¸À Ä fÃgÀ ¥À æ ¨ s Á PÀ g À UËgÀªÁ¤évÀ ¸ÉÆAiÀÄgÉ D²ê¯É. ¸À ª À i ÁgÉ Æ Ã¥À ¸À ª À i ÁgÀ A ¨s Á ZÉ CzsÀåPÀëvÁ ¸ÀégÀ²æà PÀ¯ÁªÉâPÉZÉ CzsÀåPÁë ªÀ¸ÀAw DgÀ £ÁAiÀÄPÁ£À WÉv¯ ÛÀ A É . ²©gÁAvÀ ¨sÁUÀ WÉwÃÛ ¯É

ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ¨sÁVzÁj ¥ÀæªÀiÁt¥ÀvÀæ ªÁAn¯ÉA. ªÉ Æ ÃºÀ £ À z Á¸À ±É u É Ê D¤Ã ªÁ¸À Ä zÉ Ã ªÀ UËqÀ ²©gÁZÉ ¸ÀAZÁ®PÀ D²ê¯É. ºÁªÉÆð¤AiÀiÁAj ±ÉÊ®²æà PÁªÀÄvÀ D¤Ã vÀ§¯Áj UËjÃμÀ PÁªÀÄvÁ£À ¸ÁxÀ ¢¯Éè. n.UÀt¥Àw ¥ÉÊ, n.gÀvÁßPÀgÀ ¥ÉÊ, UÀÄgÀÄ ¨Á½UÁ, £ÁªÀ Ä zÉ Ã ªÀ ±É u É Ê £À PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ G¸ÀĪ Û Áj WÉÃvÀ° Û . VÃvÁ.¹.Qt £ À zÉ Ã ªÀ Å §gÉ A PÉ Æ ÃgÉ Æ ªÀ Ä í ¼ É A . ªÉ A PÀ m É Ã ±À ¨Á½UÁ£À ¸ÀÆvÀ¸ æ ÀAZÁ®£À PɯÉè.

C£ÀÄgÁzsÁ zsÁgÉñÀg é ÁPÀ PÁªÁð¯ï WÀ g ÁuÉ PÀ ¯ ÁPÁgÀ ¥À Å gÀ ¸ ÁÌgÀ 2009

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: ªÀiÁAqï ¸ÉƨsÁuï ¸À«Äw£À, ²æêÀÄw C£ÀÄgÁzsÁ zsÁgÉñÀg é À (zsÁgÀªÁqÀ) PÉÆAPÀtà¸ÀAVÃvÁPÀ wuÉ ¢¯ÉA¯É zÉuÉ SÁwgÀ – ‘vÉƪÀĸÀ ¹ÖêÀ£Àì PÉÆAPÀtÂà PÉÃAzÀæ – PÁªÁð¯ï WÀgÁuÉ’ – PÀ¯ÁPÁgÀ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ 2009, º Á P Á « A Z À Æ £ À PÁqÀ¯ÁA. ªÀgÁì£À ªÀg,ìÀ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄļÁZÉA JPÀ AiÉÆÃUÀå PÉÆAPÀtàPÀ¯ÁPÁgÁPÀ, ºÁå ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÁ SÁwgÀ «AZÀÆ£À PÁqÀvÁvÀ. ºÉÆ ¥ÀÅgÀ¸ÁÌgÀ – gÀÄ.25,000/- £ÀUz À ,À AiÀiÁ¢¹ÛPÁ, ¥Àª æ ÀiÁt ¥ÀvÀæ D£ ¥ÀUÀðl ªÀiÁ£À ¸À»vÀ ¢vÁÛw. ¥ÀAiÀįÉA ¥Àn ºÉÆ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌ JPÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ªÀÄ£À±ÁPÀ ¯Á¨sÀ¯Áå. £ÀªÉA§gï 1, 2009PÀ ¸ÁAdªÀ¼À 6 UÀ A mÁåPÀ , ±À Q Û £ À U À g ÁAvÀ PÀ¯ÁAUÀuÁZÉ GUÀvÉA gÀAUÀ ªÀiÁAaAiÉÄgÀ ºÁå ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¥À æ z s Á £À eÁvÀ Û ¯ É A . ªÀ i Á|zÉ Æ | eÉ Æ Ãeïð ¸ÁAvÀ Ä ªÀ i ÁAiÉ Ä gÀ ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉ D¸ÀÛ¯É D£ ¨Á§ ¹zÀÞ£Áxï §ÄAiÀiÁAªï D£Ã vÁZÉ ¸ÁAUÁw ¸ÀAVÃvÀ £ÁZÀ - ¥sÆ É PÀuÁA ¸ÁzÁgÀ PÀg¯ ÛÀ .É ¥Àª æ ÉñÀ zsÀªÀiÁðxÀð D¸Áì.

¥É£Áß ¸ÀÆàwð !

¸ÀvÁPÀ SÁwæ dAiÀÄ ªÉÆítÄ ºÁvÀÄ ¥ÉÆÃmÉÆãÀÄ §¸Áèöåj Cfð SÁvÁÛ, zsÀƽ ¥À¼ÀAiÀiÁ ! ¥sÁAiÀiÁè ªÀZÁÑ£Á mÉèÁèj ! ºÁvÀÄ vÀĸÀÆ ‘ºÀÆt’ PɯÁèöåj JvÁÛ ‘¥É£ÁßPÀ ¸ÀÆàwð’ ! ¥ÁAZÀ «Ä¤mÁ¤ PÁªÀÄ eÁvÁÛ DªÉÄÎ¯É ªÀÄ£Á ¥ÀÆwð !! J£ï. ©. PÁªÀÄvÀ CAPÉÆïÁ (G.PÀ)

CMYK


CMYK

5

October 16 - 31, 2009

¸ÀÆAiÀÄÆ𠤥ÀÄà£Æ À SÉüÀvÁ aPÉà aPÉà ¥ÁªÀÅì AiÉÄÃvÁÛ aPÉà aPÉà ªÀvÀ AiÉÄÃvÁÛ. gÀ h iÁqÁ ªÀ i ÁQë à ªÉ Æ ÃqÁ ªÀiÁQëà ¸ÀÆAiÀÄÆ𠤥ÀÄà£ÀÆ SÉüÀvÁ

¢Ã¥Á, VÃvÁ, C£ÀAvÉñÁ.......... ªÀZÁågÉÃ, ¥ÀÆgÉÆ, D¤ ªÉüÀ eÁ¯É Æ è , ªÀ Ä í à tÆ£À ªÀ ¸ À A w ªÀiÁ¬Ä w¤ß ¥Àn D¥ÉÆZ à Á ¯ÁVè. ZÁn, £À P À ë v À æ PÀ r Ø , zÀ Ä ¸À Ä ð ªÀÄíÃtÆ£À ªÀd£ï ¸ÉÆqÀZÁAvÀ ªÀÄUÀß eÁªÀÇ£À D²ê¯É ZÉqÄÀ ðªÁAPÀ ºÁå PÀqZ É A É UÉÆvÀÆÛ £Á. ªÀ¸A À w ªÀ i ÁAiÉ Ä å¯É ºÉ à Aa CªÀ ¸ ÁÛ ¸ÁzsÁgÀt ¥ÀÆg í Á DªÀÅ-ì ¨Á¥Àį ì ÊÉ D²ê¯É, ºÉÃA ªÀÄí»£ÉZÉ DmÁæ vÁjÃPÉ DAiÀ i ÁÛgÀ ¸À A eÉ , ¸ÀAWÀ¤PÉÃvÀ£ÁZÉ DAUÀuÁAvÀ. vÁå ¢Ã¸À ¸ÁAeÉ ¨sd À £À, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ,

¢Ã¥ÁgÁzsÀ£À eÁªÀÇ£À ªÀÄÆUÁG¹è, ¥ÉÇÉ Ãí ªÀÅ, ²ÃgÁ D¤ ¥Á£ÀPÀ ¦ÃªÀÇ£À ¸ÀPÌÀqÀ ZÀqÄÀ ðªÀA

D¬Ä¯É ¸À P À Ì qÀ RIJAiÉ Ä Ãj D²ê ° Aw. ¨ÁÊ¯ï ªÀ Ä £Áê A ¯É ‘¸ÀAvÉÆöà ªÀiÁ’ DgÀw £ÀÈvÀå

¢Ã¥ÁªÀ½Ã ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ ¸ÁªÀ Ä Æ»PÀ eÁªÀ Ç £À ªÀ d £À ¯Á¸ÀvÀ D²ê¯É. C¨Á® ªÀÈzÀÞ ªÀÄt í Æ£À w£À±PÉ ¬ À Äà ZÀqÀ ¯ÉÆÃPÀÀ D¬Ä¯É. ºÁå PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀ ¨sQÀ ÛÃPÀ, ¸ÀAVÃvÁPÀ, £ÀÈvÀå, £ÁlPÀ, ¥ÀAZÁ¢PÀ D¤ ¥ÉÆÃQæ PÀgÀÄAPÀ ¥ÀÆígÁ D¸À¥ÀzÀ D²ê¯É zÉPÀÄ£À

D¤ ZÉqÀÄðªÁA¯É ‘PÀvÀÛ¯É gÁdå’ £ÁlPÀ CAvÀÆAiÀiï ¸ÀªÁðA¯ÉÊ ±Á¨sÁ¸ïVj UÉívÁè. RAZÉÊ ¥ÀgÀ§ ¸ÀªÁð£À ¸ÁAUÀvÀ ªÉÄüÀÆ£À DZÀgÀt PɯÉèj vÁeÉÓ UËf, UÀ ª À Ä ävï zÀ Ä ¸É æ A a. ªÀÄtÚUÀÄqÉØZÉ Dgï.JPïì ¯ÉÊ¥sï

aPÉà aPÉà ¥Á£Àß ºÁ¯ÁÛwà aPÉà aPÉà ¥sÀÄ®èA zsÉÆïÁÛwà ¥Á£Àß ¥sÄÀ ®èA zÉÆÃUÀÎ¬Ä ªÉÄüÀÄÚ ¥ÁªÁì GzÁÌAvÀÄ wA¨ÁÛwÃ.

ªÀÄí¼Éî¯É DgÉÆÃUÀå D¤ fêÀ£À ±ÉÊ° gÀÆ¥À PÀgÀZÉ vÀ¸Àì¯É ¸ÀA¸ÉÜ£À vÁfÓ w¸Áì PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ eÁªÀÇ£À ºÁå ¸ÀA¨sª æÀ iÀ Á ¸ÁAd DAiÉÆÃd£À PɯÉè. ºÁå ¸ÀA¸ÉÜZÉ qÁ| UÁAiÀÄwæ ¨sm À ï D¤ ªÀAzÀ£Á £ÁAiÀÄPÀ D¤ ¸ÀAAiÉÆÃd£À Pɯ¯ èÉ É PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁPÀ PÉÆrAiÀiÁ¯ÁZÉ eÉÆåÃw ¸ÉÊPÀ¯ï PÀA; °l¯ï C©â, ªÀiÁAiÀiÁ mÉæÃqÀgïì, ¸ÀÄPÀĪÀiÁgïì mÉÆÃl¯ï ¸ÉÆ®ÄåμÀ£ï, PÀĸÀĪÀiï PÉÃlgÀgïì, ±ÀĨsª À ÄÀ AUÀ¼À D¤ «Ã£ÀÄ PÀ£ï¸ÀçÖP£ ëÀ ï ºÁ¤ß ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀ ¢¯Áè. VjzsÀgÀ PÁªÀÄvÀ

L¥À l¥À xÉÃA¨Éà ¥ÀqÀvÁw gÀhļÀÄ gÀhÄļÀÄ gÀhÄAiÉÆÃð zsÁAªÁÛwÃ

²æêÀÄw ²Ã¯Á RA§zÀPÉÆÃt, ªÀÄÄA§¬ÄÃ

À

f.J¸À.© mÉA¥À®ì C¸ÉÆùAiÉıÀ£À - PÁ£ÀÆ£À PÁAiÀiÁðUÁgÀ

“UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¨ÁæºäÀt ªÀļ í AÀ iÀiÁj KPÀ «²μÀÖ ¨sÁ¸À, ¥ÀÆeÁ ¥ÀzÞÀ w D¤Ã ¨ËUÉÆýPÀ ¥Àz æ ÃÉ ±ÁPÀ ¸ÀA¨sAÀ zÀ ¥Á«é¯É - ±ÀAPÀgÀ ¨sm À ï UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¨ÁæºäÀ t ¸ÀªiÀ Ád

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ: “UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät ªÀÄí¼ÀAiÀiÁj KPÀ «²μÀÖ ¨sÁ¸À, ¥ÀÆeÁ ¥ÀzÀÞw D¤Ã ¨ËUÉÆýPÀ ¥Àz æ ÉñÁPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥Á«é¯É ¤«ÄvÀ vÁAPÁ KPÀ jðfAiÀ Ä ¸À r£Á«Ä£É à ±À ªÀ Ä í t Æ£À PÁ£À Æ £À ¥À æ P ÁgÀ ªÀiÁ£ÀåvÁ ªÉÄí¼À¯Áå” ªÀÄítÆ£À SÁåvÀ £ÁåAiÀĪÁ¢ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀmï CMYK

ºÁuÉ ¸ÁAUÀ¯ÁA. UËqÀ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºäÀt zÉêÀ¼ÁAZÉ ¸ÀAWÀ ºÁ¤ß ªÀiÁAqÉÆãÀ ºÁ¼Éî¯É PÁ£ÀÆ£À PÁAiÀiÁðUÁgÁAvÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä¼À ªÀåQÛ eÁªÀÇ£À vÉÆà G®AiÀÄvÀ¯ÉÆÃ. 1973 E¸À«AvÀ UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ zÉêÀ¼ÁZÉ «μÀAiÀiÁj £ÁåAiÀiÁ®AiÀiÁ£À ºÁå ¤zÉÃð±À£À ¢¯ÁèA ªÀÄt í Æ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯AÉ .

ºÉÆà PÁ£ÀÆ£À ¥sPÀ v À À zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ, GqÀ Ä ¦ D¤Ã PÁ¸À g À U É Æ ÃqÀ f¯É è A vÀ D¸À ì Z É f.J¸À . © zÉ Ã ªÀ ¼ ÁAPÀ ¯ÁUÀ Æ eÁvÁÛ ªÀÄítÆ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯ÉA. zÉêÀÅ KPÀ ±Á¸ÀévÀ ªÉÄÊ£ÀgÀ D¤Ã ªÉÆÃPÉÛ¸ÀgÀ vÁWÉ¯É UÁrðAiÀÄ£À ªÀÄt í Æ£À PÁ£ÀÆ£À ¸ÁAUÀvÁ. vÁå ¸ÁvÁÛZÉ ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ

PÁAiÀiÁðUÀgÀ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁvÁÛ£À ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ GvÁæAvÀ f.J¸À.© mÉÃA¥À®ì C¸ÉÆùAiÉÄñÀ£ìÀ ºÁeÉÆÓ PÁgÀåzÀ²ð f.«±Àé£ÁxÀ PÁªÀÄvÀ C²ê A ªÀ Ä í u Á¯É Æ . GvÀ Û g À ¨sÁgÀvÁZÉ ¥ÁAZÀ «¨sÁUÁZÉ ¨ÁæºÀät ‘¥ÀAZÀ UËqÀ ªÀÄítÆ£À SÁåvÀ D¸Áìw D¤Ã UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À vÁAUÉ¯É ¥ÀAiÀÄQ KPÀ eÁ¯Éè¯É ¤«ÄvÀ UËqÀ ªÀÄt í Æ£À ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ £ÁAªÁ JzÀgÁPÀ WÁ®vÁw. D¢Ã zÁPÀ Æ £À f.J¸À . © ¯É Æ ÃPÀ ¥ÁArvÀå D²ê¯É ªÉÃzÀ ¥ÁgÀAUÀvÀ eÁ¯Éè¯É ¤«ÄvÀ AiÀiÁUÀ AiÀÄdÕ PÀ g À Z ÁAvÀ ¤¥À Ä t. ¸À g À ¸ À é w £À í A AiÀ Ä ZÉ wÃgÁ zÁPÀ Æ £À wgÉÆÃvÀgÀ¥ÀÄgÀ (DvÀÛA ©ºÁgÀZÉ wÃgÀÄvÀ) ¥ÁªÀ¯É D¤Ã vÀíAAiÀÄ zÁPÀÆ£À UÉÆêÀÄAvÀPÁPÀ ¥ÁªÀ¯É ªÀÄítÆ£À EwºÁ¸À ¸ÁAUÀvÁ. UÉÆêÀiÁAvÀPÁAvÀ ¥ÉÆÃZÀÄð VøÁ£À AiÉ Ä ÃªÀ Ç £À zÉ Ã ªÀ ¼ À A «zÀA é ¸À PÀgÄÀ APÀ ±ÀÄgÀĪÁvÀ PÀgv À Á£À

WÀgz À ÁgÀ ¸ÉÆÃqÀÆ£À EμÀÖ zÉêÀ D¤Ã PÀÄ®zÉêÁA WÉêÀÇ£À zÀQt ë ¢PÁÌPÀ zÉñÁAvÀgÀ eÁ¯É.è vÁAUÉ¯É jÃw jªÁd GgÉÆãÀ ºÁqÀÆAPÀ f.J¸À.©£À zÀQu ë ÁAvÀ zÉêÀ¼AÀ ¨ÁA¢°A. vÁå zÉêÀ¼AÀ «í A UÀ «í A UÀ q À PÀ Ä lÄA¨É A PÀ ¸ÀA¨sA À zÀ eÁªÀÇ£À D¸À° Û A D¤Ã vÁå PÀÄlÄA¨ÉPÀ ‘zÁí d£À’ ªÀÄt í ZÉ jêÁd D²ê¯É. ºÀ¼ÀÆZÀ »ÃA ¸ÁvÁÛZÉ ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ


CMYK

6

October 16 - 31, 2009

“¸À¥ é ßÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ ”À ªÀiÁí®UÀqÃÉ AUÉ¯É KPÀ GqÀUÁ¸À

UÀÄgÀÄ ¨Á½UÁ

£ÁUÉÆØ

¨ÉÃvÁ¼ÉÆ ±ÉvÁA ªÀvÁ¯ÉÆà ±ÉvÁÌgÁAPÀ GzÁPÀ ¦ªÉÇãÀÄ WÀgÁA ªÀvÁÛ¯ÉÆà ¸Á£À¥ÀuÉÃj £ÁíªÀZÉà SÁwÃgÀ £ÁUÉ Æ Ø Ã gÁ§vÀ £ Á “£ÁUÉ Æ Ø ¨ÉvÁ¼ÉÆà ¸ÀÄuÁå SÁvÀ¯ÉÆÃ..” C² ªÀÄítÄ WÀgÁAvÀ¯Éà ªÉUÀ¼É QqÁAiÀÄvÁ D²¯É GqÀUÁ¸ÁPÀ JvÁÛ. eÁ¯ÁågÀ ªÀAiÀÄæ §gÀ¬Ä¯É ¥ÀzÀA ¯É Æ ÃPÀ ª É Ã zÁAvÀ ¯ É Ã ªÀ Ä í t Ä G¯ÉèÃR PɯÁèA ²æà UÉ Æ Ã¥Á®PÀ È μÀ Ú ¥É Ê ºÁA¤ §gÀ ¬ Ä¯É “¸À é ¥ À ß ¸ÁgÀ ¸ À é v À ” ªÀÄítZÉ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jÃAvÀ. DqÀvÁA ¥ÀæPÀl eÁ®¯Éà ºÉà PÁzÀA§jÃZÉ ªÀ¸ÄÀ Û¸A À zÀ¨ð Às KPÀ ¸ÀÄ¢ÃWÀð PÁ¼ÀUÀwÃAvÀ §¸ÀÆ£À D¸Á. 16ªÉ ±ÉPq À ÃÉ AvÀ UÉÆÃAAiÀÄ zÁRÆ£À PÀ £ À ß qÀ zÉ Ã ±ÁPÀ zÉñÁAvÀgÀ eÁ®¯Éà 44 ªÉ g À u É Ã PÁgÀ UËqÀ ¸ ÁgÀ ¸ À é v À PÀÄlÄA§ D¤ vÁAvÀįÉà KPÀ PÀÄlÄA¨ÁZÉ PÀÄ®ªÀÈvÁÛAvÀ ºÉà PÁzÀA§jÃZÉ ªÀ¸ÀÄÛ. DªÀÄUÉî ¸Á£À¥ÀuÉÃgÀ ¥sóÀPÀvÀ QqÁªÀZÁPÀ ªÁ¥ÀgÉÆ£À D²¯Éà £ÁUÉÆبÉÃvÁ¼ÉÆà ªÀÄítZÉ ±À§ÄÝ ºÁå PÁzÀA§jÃAvÀ KPÀ CzÀÄãvÀ ¥ÁvÀæ eÁªÀÇ£À, ºÁå PÁtÂAiÉÄÃZÉ ¸ÀªÄÀ UÀæ «zÀåªiÀ Á£À ¤zÉÃð±À PÀgZ À É KPÀ CAvÀgï ±ÀQÛ eÁªÀÇ£À ¥ÀæPÀl eÁ¯Áè . ¸À ª À Ä UÀ æ ¸ÁgÀ ¸ À é vÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ 11 zÉêÁAUÉ¯É 108 PÀ Ä ¼Á« ¯É Æ ÃPÁAPÀ ªÁl zÁPÉÆãÀ, zsÀªÀÄð ¸ÀAgÀPÀëuÉà SÁwgÀ ¥Àg± À ÄÀ gÁªÀiÁ£ÀZÀ £ÁUÉÆØ ¨ÉÃvÁ¼ÁPÀ £ÉêÀÄPÀ PɯÁè C±É ¤gÀ Æ ¥À . D¤ vÁå ¨É Ã vÁ¼À ¸À£Áå¹ AiÀÄÄUÀAiÀÄÄUÁAvÀgÁAvÀ ªÁAZÀ Æ £À AiÉ Ä vÁÛ , £ÁUÉ Æ Ø Ã D¸ÀÆ£À ¸ÀªÀiÁeÁPÀ zÀÄμÁ̼À AiÉ Ä vÀ £ Á vÁå UÁAªÁAvÀ AiÉÄêÀÇ£À ¥ÁªÀvÁ. C±ÉA «ªÀgÀ ºÉà PÁzÀA§jÃAvÀ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À ¢¯Áè. ºÉ à PÁzÀ A §jÃZÉ £ÁUÉ Æ Ø ¨É à vÁ¼Á¯É ¥ÁvÀ æ ºÉ Ã PÁt §gÉÆêÀZÁPÀ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À ªÁ¥ÀgÀ®¯Éà KPÀ «²μÀÖ vÀAvÀæ. ¥ÀAiÀįÉà ¨sÁUÁAvÀ¯Éà ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ eÁªÀÇ£À D¸ÀZÉà «lÆÖ¥ÉÊ ºÁA¤, ºÉà PÁt vÁUÉ¯É £ÁvÀÆÛ gÁZÀÆÑ¥ÉÊPÀ ¸ÁAUÀZÉ «ZÁgÀ ªÀgÉãÀ ªÁZÀ¦ÃPÀ ªÉUÀ¼ÉªÉUÀ¼É PÁ¼ÀUÀwÃAvÀ zÁPÀÆ£À ¸ÀÄgÀ½ÃvÀ CMYK

¥ÀæAiÀiÁt PÀgÀAiÀÄvÁ. ºÁå PÁzÀA§jÃAvÀ ZÁgÀ ¨sÁUÀ D¸À w . ¥À A iÀ Ä ¯É à ¨s Á UÁAvÀ UÉÆAAiÀÄZÉ ªÉgÀuÉ UÁAªÁAvÀįÉÆà DqsÀå ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨Áæ º À ä t «lÆ× ¥ É Ê PÀ ªÀ Ä ÄRå ¨sÀÆ«ÄPÉÃgÀ zÀªÀgÀÆ£À 16ªÉà ±ÉPÀqÉÃAvÀ UÉÆÃAiÉÄÃAvÀ WÀqÀ®¯Éà ZÁjwæPÀ ¸À¤ßªÉñÁZÉ ¸À ª À Ä £À é A iÀ Ä D¸Á. £ÁUÉ Æ Ø Ã ¨ÉÃvÁ¼ÀÄ, «lÆÖ ¥ÉÊ, zsÉqÉÆØ, gÁªÀ Å ¼À Ä PÀ Ä qÁªÀ , C°é à gÁ, PÉÆ«ÄãÉÆà D¤ UÉÆÃAiÉÄ¸ï ºÉà ¨sÁUÁAvÀ D¸ÀZÉ AiÀiÁzÀUÁgÀ ¥ÁvÀ.æ ºÉà £ÀAvÁ ªÁZÀ¦PÀ ¨sÃÉ l eÁªÀZÉà ¸ÀÄPÉÆØà ¥ÉÇgÉÆçÄ, ªÉÆμÉÆÚ PÁªÀÄw, ªÀÄvÀÄð ¥ÉÊ, vÉÆÃPÀÄ ªÀiÁí¯ÉÆèÃ, ¸ÁAvÀAiÀÄ ¥ÉÇgÉÆÃ§Ä EvÁå¢ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ £ÁAªÀ ªÁZÀ Æ ZÉ GªÉ Ä ÃzÀ ªÁqÀAiÀÄvÁ. ªÉgÀuÉÃZÉ ªÀiÁí½ê ªÀiÁAiÉÄÃ¯É zÉêÀ¼À ¥ÉÇÃqÀÄV Ñ Ã¸ÁA¤ ¥ÀÅrØ PÀgZ À É D¤ £ÁUÉÆبÉÃvÁ¼Á¯É DzÉñÁ ªÀj vÉà UÁAªÀZÉ ZÁ½Ã¸À PÀÄlÄA§ zÉ Ã ±ÁAvÀ g À ¨s Á AiÀ Ä gÀ ¸ À g À Z É ¸À¤ßªÉñÁj ºÉà ¨sÁUÀ ¸ÉÆA¥ÀvÁ. zÀƸÀgÉà ¨sÁUÁAvÀ ªÉUÀªÉUÀ¼Éà UÁAªÀ eÁªÀÇ£À PÀ£ÀßqÀzÉñÁAvÀ ¥À æ A iÀ i Át PÀ g À Z É ºÉ à 44 PÀÄlÄA§ D¤ vÁAZÉ ¸ÀAPÀμÁÖAZÉ «ªÀgÀt D¸Á. gÉÆÃqÀÆ £ÁPÁÌUÉÆà ¨ÁAiÉÄåÃ, zÉÆüɸÀÆdÄ £ÁPÁÌUÉÆÃ¥ÀvÀÆð£À UÉÆAAiÀiÁ ªÀZÁÑ D¸Àì.. ºÉà ¥ÀzÁAvÀ zÉñÁAvÀgÀ ªÀZÉÑ ¸ÁgÀ ¸ À é vÁAUÉ ¯ É ªÀ Ä £ÁAvÀ UÉ Æ ÃAAiÀ Ä PÀ ² ¹ÜgÀ ¸ ÁܦvÀ eÁªÀÇ£À D²¯Éà ªÀÄítZÉ PÀ¼ÀvÁ. ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À zÉƤZÉ ¨sÁUÁAvÀ ºÉà ¥ÀzÁåZÉ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ PÀgÀÆ£À ªÁZÀ¦Ã¯Éà zÉÆüÉà ¨sÀgÀÆ£À AiÉĪÀZÉ ªÀj PÉïÁ. w¤ßÃZÉ ¨s Á UÁAvÀ PÀ Ä A§¼É UÁAªÁAvÀ AiÉÄêÀÇ£À ¸ÁÜ¬Ä eÁ¯ÉÆà «lÆ×¥ÉÊ¯É PÀÄlÄA§ PÀ±É C©üªÈÀ ¢Þ eÁvÁÛ. vÁZÉ £ÁvÀÄÛ gÁZÀ Æ Ñ ¥É Ê ¯É PÁ¼À U À w ÃAvÀ zs À ª À Ä ð¸À Ü ¼À zÉ Ã ªÁ¯É à MPÀ Ì ® eÁªÀÇ£À §¼ÀîA©ÃqÀÄ ªÀÄítZÉ UÁAªÁAvÀ ZÁgÀ ± É A JPÀ g É eÁUÉÆ WÉvÁÛ ªÀÄítZÉà «ªÀgÀt ¸ÀÆàwðzÁAiÀÄPÀ eÁªÀÇ£À D¸Á. ZÁjÃZÉ ¨sÁUÁAvÀ

¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ : PÁzÀA§jà ¯ÉÃRPÀ : ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ¥ÉÊ ¥ÀPæ Á±ÀPÀ : ¨sÁUÀå®Që÷äà ¥ÀPæ Á±À£,À ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ ¥Á£Àß: 474 ªÉÆíî: 275/- gÀÆ¥ÀAiÉÆà ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ : Cwæ §ÄPï ¸ÉAlgÀ

§¼ÀîA©ÃqÁAvÀ ªÀZÀÆ£À gÁ§ZÉà gÁZÀÆÑ¥ÉÊ¯É D¤ vÁZÉ ¨sÁAªÀAqÁ¯É fêÀ£À, GvÁgÀ ZÀqÁªÀ, PÀμÀÖ ¨sÀμÀÖ £ÀμÀÖ ¸ÀPÀÌqÀ «ªÀgÀt D¸Á. DSÉÃjPÀÀ ªÉgÀuÉÃPÁgÀ «lÆ×¥ÉʯÉà ¸À A vÀ w ZÉ ªÁAZÀ Æ £À ªÀ g À Z É KPÉÊPÀ ¸ÀAvÁ£À ¹zÁÞ¯É ªÉ A PÀ m É Ã ±À ªÀ Ä í t ZÉ ZÉ g À q ÁPÀ gÁZÀ Æ Ñ ¥É Ê ¯É à ¸À é ¥ À £ ÁAvÀ Q à ªÀÄítZÉ ªÀj £ÁUÉÆØà ¨ÉÃvÁ¼Á£À AiÉ Ä ÃªÀ Ç £À GPÉ Æ Ì Ã ¼À Z É D¤ vÁZÉ ªÀAiÀÄgÀ D¸ÀÄZÉ DAUÀªu À ÃÉ ZÉ ¤ªÁgÀuÃÉ SÁwÃgÀ zsÀªÀÄð¸ÀܼÀ ¢PÀqÉ ªÀZÉÑ ¸À ¤ ßªÉ Ã ±Áj ºÉ à PÁzÀ A §jà ¸ÉÆA¥ÀvÁ. C±ÉA ºÉà ZÁj ¨s Á UÁAvÀ §gÀ ¬ Ä¯É Ã ºÁå PÁzÀA§jà ¸ÀÄgÀ½ÃvÀ ªÁZÀÆ£À ªÀvÁÛ. D¤Ã ªÁZÀ¦ÃPÀ vÀ°èãÀ PÀvÁð. ºÁAªÉ ¸Á£À ¥ À u É Ã gÀ ªÉ Ä UÉ ¯ É ¨Á¥ÀªÀiÁ ¯ÁV DAiÀÄPÀ®¯Éà RƧ±É zÀAvÀPÀxÁ ºÉà PÁzÀA§jÃAvÀ ¸À¤ßªÉñÀ eÁªÀ Ç £À ¥À æ ¸ À Ä Û v À eÁ¯Á. ¸ÁgÀ ¸ À é v ÁA¤ ªÀ í g À r PÉ Ã AvÀ , ªÀÄÄAfÃZÉ ®UÁßAvÀ §¸ÉÆêÀZÉ

“zsq É Æ É ”Ø ºÁå PÁzÀA§jÃAvÀ KPÀ ¸À±ÀPÀÛ ¥ÁvÀæ eÁªÀÇ£À zÁPÀAiÀįÁ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À. vÀ A xÀ A AiÀ Ä PÉ Æ APÀ t  à ±À § Ý, ¥ÀzA À , ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À ªÁ¥Àg¯ À Á. ªÀAiÀÄgÀ G¯ÉèÃR PÉÃ¯É zÉÆãÀ ¥ÀzÁA ªÀjÃZÀ wøÀgÉà ¥ÀzÀ C±ÉA D¸Á. PÁPÀÌ ªÀiÁªÀiÁä vÀÆA UÉÆAAiÀiÁ UɯÉÆèîªÉÃ? DªÀÄUÉïÁªÀÄätƯÉà ¨ÁªÀÄuÁPÀ zÉÃPÁèªÉÃ? vÉà ¨ÁªÀiÁÚ£À AiÉÄvÁÛ ªÀÄí¼ÁîªÉÃ? DªÀÄUÉïÁªÀÄätÆPÀ AiÉÄêÀZÁ ¸ÁAUÀ¯ÁªÉÃ? ºÉà PÁzÀA§jà §gÀ¬Ä¯Éà ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ¥ÉÊ, PÀ£ÀßqÁZÉ ¥Àæ¹zÀÞ PÀ« D¤ aAvÀPÀ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ CrUÀ ºÁAUÉ¯É ¤PÀ l ªÀ w ð eÁªÀ Ç £À D²¯É à ªÀÄítÄ PÁzÀA§jÃZÉ ªÀÄÄ£ÀÄßrÃAvÀ J¸ï.Dgï. «dAiÀıÀAPÀgï ºÁA¤ §gÀ A iÀ Ä ¯Á. ºÁeÉ ¥s À Å qÉ ¥É Ê ªÀiÁªÀiÁä£À PÀ£ÀßqÀ ¨sÁμÉÃAvÀ

zÉÆãÀ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À D¤ KPÀ C£ÀĪÁzÁZÉ PÀÈw gÀ Z À A iÀ Ä ¯Á. ¸À é ¥ À ß ¸ÁgÀ ¸ À é v À §gÉÆêÀZÉ ¥sÀÅqÉ ²æà UÉÆÃ¥Á®PÀÈμÀÚ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À ¸ÀÄ¢ÃWÀð ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À PÉÆÃgÀ£ÀÄ D¸ÀÄPÁ. vÁå ¤«ÄvÀ ºÉà «¸ÁÛgÁZÉ PÀÈwÃAvÀ wvÀ¯ÃÉ ZÀ SÉÆî (qÉ¥ÀÛ-D¼À) D¸Á. ºÁå PÁzÀA§jÃAvÀ¯Éà zÉñÁAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄÃPÀ, ¸ÁgÀ¸ÀévÁAUÉ¯É ¸ÀªÀÄUÀæ zÉñÁAvÀgÁZÉ ¥Áæw¤¢üPÀ gÀÆ¥À ¢ªÀ Z É D±Á ¥É Ê ªÀ i ÁªÀ i Áä P À eÁªÀÇ£À D¸ÀÆPÁ C±ÉA ªÀiÁPÁ ¢¸ÁÛ. ºÉà «ZÁgÀ ºÁå PÁzÀA§jÃZÉ KPÀ QAavÀ H£À ªÀ Ä í t ÄAiÉ Ä ÃvÀ . PÁzÀ A §jÃZÉ zÉƤßà ¨sÁUÁAvÀ ºÁå zÉñÁAvÀgÀ ¥ÀæQæAiÉÄÃZÉ «ªÀgÀt D¸Á. UËqÀ¸ÁgÀ¸ÀévÁAPÀ ¸À A §Azs À ¥Á«Ã¯É à C£É à PÀ zÀAvÀPÀxÁ, ¥sÀPÀvÀ ºÉà PÁzÀ A §jÃAvÀ zÉ Ã ±ÁAvÀ g À AiÉÄêÀZÉ 44 PÀÄlÄA¨ÁAUÉ¯É vÀ g À ¥ É Ã £À Z À WÀ q À Z É , xÉ Æ ÃqÉ Ã £ÁlQÃAiÀÄ ªÀÄítÄ ªÁZÀ¦ÃPÀ ¢¸ÀZÉ ¸ÁzsÀå D¸Á. qÁ. ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ£À §gÀ¬Ä¯Éà PÁzÀA§jà “zsÄÀ ª æ v À ÁgÉ”, ªÀiÁ£É¸ÛÀ C®£À ªÀÄZÁzÉÆãÀ §gÀ¬Ä¯Éà “¸À g À ¸ À é w øï a®Ø ç £ï” ºÁå zÉÆãÀ UÀæAxÁAZÉ ªÀj ¸ÁgÀ¸ÀévÁAUÉ¯É zÉñÁAvÀgÁZÉ ªÀ ¸ À Ä Û WÉ Ã ªÀ Ç £À gÀ Z À ¬ Ä¯É è à ¸Á»vÁåAvÀ “¸Àé¥ßÀ ¸ÁgÀ¸éÀv”À KPÀ ªÀ Ä ºÀ v Áé Z É PÀ È w ªÀ Ä í t ZÁAvÀ C£ÀĪÀiÁ£À £Á. PÀ£ÀßqÀ PÀ¼ÀZÉ ¸À P À Ì q À UËqÀ ¸ ÁgÀ ¸ À é v ÁA¤ ºÉ PÁzÀ A §j ªÁZÀ Æ ZÉ UÀ g À d D¸Á. DvÁ DªÀÄUÉî ¸ÀäöÈw «¸ÀgÀÆ£À UɯÁè. eÁ¯ÁågÀ ¥ÉÊ ªÀiÁªÀiÁä£À §gÀ¬Ä¯Éà ºÉà “¸Àé¥Àß ¸ÁgÀ¸ÀévÀ” DªÀÄUÉî ¥À Ç ªÉ à ðwºÁ¸ÁZÉ ¥À Å £À g ï ¸ÀägÀuÉÃPÀ KPÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ £ÉêÀ£À eÁªÀÇ£À D¸Á.

vÀÄ«Ää PÉÆrAiÀiÁ® R§gÉj §gÉÆAiÉÄvÀ vÀĪÀÄPÁ PÀ¸ìÀ¯Æ É Ã¬Ä «μÀAiÀiÁj §gÉƪÀZÁPÀ GªÉÄâ D¸Àì¯ÃÉ j DªÀÄUÉ¯É ¥Á£Àß GUÀvAÉ D¸Áìv.À zÀAiÀÄ PÉÆÃgÀÆ£À vÀĪÀÄPÁ EμÀÖ D¸ÀìZÉ «μÀAiÀiÁj 4 ¸Á® §gÉÆêÀ£À zÁqÀÆ£À ¢AiÀiÁå. - ¸ÀA¥ÁzÀPÀ


CMYK

7

October 16 - 31, 2009

f.J¸À.© mÉA¥À®ì C¸ÉÆùAiÉıÀ£À - PÁ£ÀÆ£À PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¥ÁAZÁªÉA ¥Á£Áß zÀPÆ À £À KzÉÆÝüÀ ZÀ¯ÉÆãÀ D¬ÄåÃ¯É zÉêÀ¼ÁZÁ£À PÉÆÃlð ªÀZÀÄÑ£À UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¨ÁæºäÀ t ¸ÀªiÀ Ád ¤Ã«ÄvÀ zÉêÁ° D¹Û «ÃPÀ¥À jÃw jêÁdaà ¯ÁUÀÆ eÁvÁÛ. PÉÆÃmÁðZÉ ¤zÉÃð±À£À ¥ÀæPÁgÀ

AiÀiÁ ªÀÄÆ®UÉÃtÂj ¢ÃªÀZÁPÀ AiÀiÁ ¢ÃWÀð CªÀ¢üPÀ ¨sÁqÉ ¢ÃªÀZÁPÀ eÁAiÀÄ£Á. ªÀÄíAiÀÄ£É ¨sÁqÉPÀ ¢ÃªÀ¥ÁPÀ CªÀPÁ±À D¸Áì ªÀÄítÆ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯A É . ¥sÄÀ ¼Éî PÁ¯ÁAvÀ gÁAiÀ Ä zÉ Ã ªÀ ¼ À ¨ÁA¢ÃvÀ D²ê¯É D¤Ã vÁ¤ß ¸ÁAV¯ÉAa PÁ£ÀÆ£À D²ê¯É. §ænμÁ¤ AiÉÄvÀÛj zÉêÀ¼ÁAvÀ vÁAUÉ¯É ªÀÄítÆ£À PÁAiÀÄzÉÆ £ÁwÛ¯É vÉzÀ£Á £ÁåAiÀiÁ¢Ã±ÁPÀ PÀ¸Àì¯ÉA ¸ÀªÀÄ ªÀÄítÆ£À ¢Ã¸ÀvÁ vÉÃAa ¯ÁUÀÆ PÀjvÀ D²ê¯É. f.J¸À.© mÉA¥À® C¸ÉÆùAiÉıÀ £ÁZÉ ¸À A «zs Á £ÁAvÀ DgÀ © mÉÃæ ±À£ÁPÀ CªÀPÁ±À D²ê¯É ¤«ÄvÀ zÉêÀ¼ÁPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¥Á«é¯É RAZÉAiÀÄ dUÀqÉ DgÀ©mÉæ±À£Á£À ¸ÀªiÀ ÁzsÁ£À PÀgÆ À APÀ ¸ÁzsåÀ D¸Áì ªÀ Ä í t Æ£À vÁuÉ ¸ÁAUÀ ¯ É A . ªÀÄÆ®UÉÃt «μÀAiÀiÁj G®AiÀÄvÀ vÉÆà ªÀÄíuÁ¯ÉÆÃQ ¸ÀgÀPÁgÁ£À ªÀÄÆ®UÉÃt «μÀAiÀiÁj PÀ¸¯ ìÀ ÃÉ ¬Ä wêÀiÁð£À WÉêÀZÉ ¥sÀÄqÉ ºÁå «μÀAiÀiÁj ¸ÀA¨sA À zÀ ¥Á«é¯ÁåAPÀ ªÉÄüÀÆ£À vÁAPÁ ºÁå «μÀAiÀiÁj ¸ÀªÀÄUÀæ ªÀ i Á»w ¢ÃªÀ Ç £À zÉ Æ Ã£À ¥ÀPÁëPÀ¬Äà (ªÀÄÆ®UÉÃt D¤Ã ªÀÄÆ®UÁgÀ) §gÉÃA eÁªÀÇZÉ vÀ¸Àì¯ÉA PÁ£ÀÆ£À AiÉĪÀZÉ vÀ²êA ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀgÀPÁ ªÀÄítÆ£À vÁuÉ ¸À¯Áè ¢°è. zÀQët PÀ£ÀßqÀ D¤Ã PÁ¸ÀgÀUÉÆÃqÀ f¯ÉèZÉ ¸ÀĪÀiÁgÀ 100 ¥Àæw¤¢ü£À ºÁå PÁAiÀiÁðUÁgÁAvÀ ¨sÁUÀ WÉÃvÀ¯.É zÉêÀ¼ÁZÉ ªÉÆPÉÛøÀgÀ, £ÁåAiÀĪÁ¢, ¯ÉR ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ vÀ í A AiÀ Ä G¥À ¹ ÜvÀ D²ê ¯ É . ¸À A ¥À £ À Æ ä ¼ À ªÀ å QÛ ¯ É ¸ÁAUÀ v À ¥Àæ±ÉÆßÃvÀÛgÀ ªÉüÁj ¸À©üPÁ£À ¸À A zÉ Ã ºÀ ¤ÃªÁgÀ t PÀ g À Æ £À WÉÃvÀÛ¯A É . zÁ£À ±Á¸À£À ¥ÀvæÀ £Á eÁ®èAiÀiÁj PÀ¸Àì¯ÉA PÀgÀZÉA ? zÁ£À ±Á¸À£À £Á eÁ®èAiÀiÁj

PÀĪÉA ¦mÁÖZÉ zÀÄzÀݽ

DfÃPÀ¬Ä ªÀĺÁ¸À¨sÉAvÀ zÁ£À ±Á¸À £ À AiÀ i Á PÀ ¸ À ì ¯ É Æ Ã¬Ä £ÀªÀÄÆ£ÉÃZÉÆ zÁR¯ÉÆ °TvÀ gÀÆ¥Áj ªÀiÁ£ÀÆ£À WÉêÀÇ£À zÀªg À Æ À APÀ eÁvÁÛ ªÀÄt í Æ£À vÁuÉ

vÁAUÉ¯É E¯ÉPÉÆÖÃgÉÃl PÀ¸Àì¯ÉA ªÀÄítÆ£À oÀgÉÆêÀ£À ZÀÄ£ÁªÀ Pɯ¯ èÉ É zÀÈμÁÖAvÀ D¸Áì. PÉÆÃmÁðPÀ ªÀZÀÑ£Á²ê ZÀÄ£ÁªÀ PÀgÀÄAPÀ¬Ä ¸Ázs À å D¸Áì ªÀ Ä í t Æ£À vÉ Æ

¸ÁAUÀ¯ÉA. CAvÀgÀeÁwÃAiÀÄ ªÁírðPÀ eÁ®èAiÀiÁj ªÉÆPÉÛ¸ÀgÀ eÁªÀAiÉÄÃvÀªÉ ? zÉ Ã ±ÁZÉ PÁ£À Æ £À ¥À æ P ÁgÀ CAvÀge À ÁwÃAiÀÄ ªÁírðPÀ ªÀiÁ£Àå D²ê ¯ É Ã £À , CAvÀ g À e ÁwÃAiÀ Ä ªÁí r ðPÀ PÉ ¯ É è à ¯É £À ªÉ Æ PÉ Û ¸ À g À eÁªÀÇZÁPÀ PÁ£ÀÆ£Áa CrØ £Á. vÀ¸Àì¯É ¥Àæ ¸ ÀAUÀ AiÉÄvÀÛ£Á §AiÀĸÀÆ£À G¯ÉÆêÀ£À AiÀiÁ J¸ÉÆùAiÉıÁ£Á zÁéj G¥ÁAiÀÄ ¸ÉÆÃzÀÄAiÉÄvÀ. læ¸ÀÖ DåPÀÖ zÉêÀ¼ÁAPÀ ®UÁªÀ eÁAiÀÄ£Á ªÀ Ä ºÁ¸À ¨ s Á AiÀ i Á J.f.JA ªÀÄí¼ÀAiÀiÁj PÀ¸Àì¯ÉA ? zÉêÀ¼ÁZÉ ¹ÌêÀiÁAvÀ J.f.JAvÀ PÉ Æ Ãt ¨s Á UÀ WÉ Ã ªÀ A iÉ Ä ÃvÀ ªÀÄítÆ£À °TvÀ gÀÆ¥Áj £Á eÁ®èAiÀiÁj vÁPÁÌ KPÀ gÀÆ¥À ¢ÃªÀ Z É §gÉ A . ªÀ Ä AeÉ Ã ±À é g À

ªÀÄíuÁ¯ÉÆ.²æäªÁ¸À ¤UÀ ª À i ÁUÀ ª À Ä ¥ÁoÀ ± Á¼É Z É «zs Á åyÃð£À ªÉ à zÀ W É Æ ÃμÀ ¸ÁAUÀÆ£À ¸À¨sÉZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯É è A . C¸É Æ Ã¹AiÉ Ä Ã±À £ ÁZÉ CzsÀåPÀë PÉ. gÁzsÁPÀÈμÀÚ ±ÉuÉÊ D¤

(zÀĸÉÆæ £ÀªÄÀ Æ£ÉÆ)

CUÀvÁåZÆ É «μÀAiÀÄ: JPÀ UÁè¸ï PÀĪÉA “ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. Qt ¦Ãmï, Czsð À ªÀ¼É ¸ÉÆÃAiÀiï, 4 UÁè¸ï zÀÆzï, 1 UÁè¸ï ¸ÀPÌg À ,À ¥ÁAZÀ gÀ£ßÉ zÀªg À Æ É £ÀÄ JPï ¯ÉPÀ ZÁ¼À£ÄÀ K¼ÀÄ, xÉÆqÉa SÁdÆ ©Ã, JPÀ ¸ÀÄPÉ eÁvÀj Û . vÁPÁÌa K¼À ¦nÖ WÁ¯É.Ñ ZÀªÄÀ ZÀ vÀÆ¥À. PÁdÆÓ©Ã vÀÆ¥ÁàAvÀÄ ºÀzÀ vÁA¨ÉØ «ªÀgÀ : PÀĪÉA ¦Ãmï 10 UÁè¸ï ¨sÁdÄÓ£ÄÀ WÁ¯É.Ñ vÀÆ¥À ¸ÁgÀ¬Ä¯É GzÁÌAvÀÄ wA¨ÉÆ£ÀÄ zÀªg À .ÑÉ ¸À® é à ªÁmÁåAvÀÄ WÁ®Äß KPÀ¯ÁåPÀ ¥ÁvÁè£ÄÀ ªÉüÁ£À ¤vÀ¼ ÀÛ ÁÛj ªÀ¬Äè GzÁÝPÀ zÀªg À .ÑÉ xÉÆqÉ ¤ªÀj Û ¸Á£À ¸Á£À PÀÄqÉÌ GqÉƪ Ø Z À .É vÁPÁÌ zÀÆzÀ, ¸ÀPÌg À ,À PÉÆÃgÀÄß zÀªg À ,ÑÉ ¦üq æ ÁÓ zÀªg À ÄÀ ß xÀAqÀ ¸ÉÆìÄ, JPÀ UÁè¸ï GzÁÝPÀ ¨sg À ÄÀ £ ì ÄÀ SÁAªÁÑPÀ ¨sÁj gÀÄa. CMYK

¥ÁAZÁªÉA ¥Á£Áß zÀPÆ À £À

zÉêÀ¼ÀA ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¸ÁªÀiÁfPÀ D¤Ã zsÁ«ÄðPÀ PÁAiÀiÁðPÀª æ iÀ ÁZÉ PÉÃAzÀæ eÁ°èAw. UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¨ÁæºäÀt EμÀÖ zÉêÀ D¤Ã PÀ Ä ®zÉ Ã ªÁ¯É ¥À Æ eÁ PÀgÀvÁw D¤Ã zsÀªÀÄð ¦ÃoÁAPÀ ¤μÁ× zÀªÀgÀÆ£À D¸Áìw. zs À ª À Ä ðUÀ Ä gÀ Ä APÀ ¸À ª À i ÁeÁZÉ zÉêÀ¼ÁAZÉ zsÁ«ÄðPÀ «¢ü ªÀAiÀÄgÀ HAZÀ ¥À¨ æ sÁªÀ D¸Áì. vÁå vÁå zÉêÀ¼ÁZÉ zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ vÁå vÁå zÉêÀ¼ÁZÉ zsÁ«ÄðPÀ «¢üPÀ GZÀÒ ªÀ Ä zÀ å ¸À Ü eÁªÀ Ç £À D¸Áì w . RUÉéÃzÁZÉ ±ÁSÁ® ¸ÀªÀÄ¥ÀæzÁAiÀiÁZÉ C±Àé¯ÁAiÀÄ£À ¸ÀÆvÁæPÀ ¸ÀA¨sÀAzÀ zÀªÉÇÃgÀÆ£À D¸ÀìZÉ UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁæºÀät zsÁ«ÄðPÀ eÁªÀÇ£À ¸ÉÆÃqÀ±À ¸ÀA¸ÁÌgÀ ¥Á®£À PÀgÀvÁw. f.J¸À.© zÉêÀ¼ÁAvÀ ±Á¸ÉÆÛçÃPÀÛ ¥À Æ eÁ eÁvÁÛ D¤Ã ¸À ª À ð ¯ÉÃR ¥Àj±ÉÆÃzsÀPÀ J¸À.J¸À.PÁªÀÄvÀ ªÉâPÉj D²ê¯.É UÀuÉñÀ ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀÄ®å D¤Ã n.UÀt¥Àw ¥ÉÊ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À PɯÉè. ¸ÀÄgÉñÀ PÁªÀÄvÀ, ¥Àæ¨sÁPÀgÀ

zÉêÀ¼ÁAvÀ CZÀðPÀ KPÀgÆ À ¥ÁZÉ jÃw ¸ÁA§¼ÀvÁw. ¥sPÀ v À À ¤AiÀĪÀÄ ¥Á®£À PÀgÀvÀ¯É C£ÀÄμÁ×£À D²ê¯É CZÀðPÀ zÉêÀ¼ÁZÉ UÀ¨sÀðUÀÄr ¥Àª æ ÃÉ ±À PÀgv À Áw. 1983 E¸À«AvÀ PÉÃgÀ¼Á ¸ÀgPÀ ÁgÁPÀ ¢¯É¯ è É ªÀg¢ À AvÀ d¹ÖøÀ ±ÀAPÀg£ À À £ÁAiÀÄgÀ C²êA ¸ÁAUÀvÁ. “ ªÉÄÃUÉ¯É C©ü¥ÁæAiÀÄ ¥ÀPæ ÁgÀ UËqÀ ¸ÁgÀ¸v éÀ À ¨ÁæºäÀ t zÉêÀ¼AÀ ªÀåªÀ¹v Û À jÃw£À ZÀ®vÁw D¤Ã vÉA D«Ää DzÀ±Àð ªÀÄítÆ£À WÉêÀAiÉÄÃvÀ. vÁ¤ß ªÀ Ä zÁéZÁAiÀ i Áð¯É C£ÀÄAiÀiÁ¬Ä, zÉéöåÃvÀ D¤Ã ¨sÁμÁ C®à ¸ÀASÁåvÀ eÁ¯Éè¯É ¤«ÄvÀ ¸ÀgPÀ ÁgÁ£À vÁAUÉ¯É zÉêÀ¼ÁAZÉ DqÀ½vÁAvÀ ºÀ¸PÛÀ ëÉ Ã¥À PÀgÄÀ APÀ £ÀdÓ ªÀÄítÆ£À ªÉÄUɯÉÆ C©ü¥ÁæAiÀÄ. vÁAUÉ¯É zÉêÀ¼ÁAZÉ DqÀ½vÀ¬Äà RAZÉÃAiÀÄ KPÀ ¹«® PÁ£ÀÆ£ÁAvÀ AiÉÄêÀÅAPÀ £ÀdÓ.” ¨s À A qÁj, ±ÁAvÀ g ÁªÀ Ä ¥É Ê , ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸À QtÂ, gÁWÀªÀ PÁªÀÄvÀ D¤Ã ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¥Àæ¨sÀÄ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¸ÀÄzsÁgÀ²Ã¯ÉÆ.


CMYK

8

October 16 - 31, 2009

f.J¸ï.© ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ ºÁAUÉ¯Æ É ¸ÁA¸ÀÌçwÃPÀ ¸ÀàzÆ És ð

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: 15ªÀgÀ¸À zÁPÀÆ£À ‘PÉÆAPÀt ¢ªÀ¸À’ DZÀgÀt PÀgÀZÉ f.J¸ï.© ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÀ, ºÁ¤ß ºÁå ¥Àn d£ÀªÀj 10, 2010PÀ ºÉÆ ¢ªÀ¸À DZÀgt À PÀgvÀ Áw. vÁeÉÓ CAUÀ eÁªÀ Ç £À ªÉ U À ª É U À ¼ É ¸ÁA¸ÀÌøwÃPÀ ¸Àz à Æ És ð PÉÆrAiÀiÁ®ZÉ UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁZÉ ¸À¨Ás UÀȺÁAvÀ ZÀ¯Éè. J¯ï.PÉ.f D¤ AiÀÄÄ.PÉ.f ZÉgÀqÁªÁAPÀ ¨Á¼ÀVÃvÀ, JPÀ

zÁPÀÆ£À wãÀ PÀPÁàZÉ ZÉgÀqÀĪÁAPÀ ¨Á¼ÀVÃvÀÀ, ZÁj zÁPÀÆ£À ¸ÀíAZÉ PÀPÁëZÉ ZÉgq À ÄÀ ªÁAPÀ PÉÆAPÀt PÁtÂA É iÉÆ, ¸ÁvÀ zÁPÀ Æ £À 10 PÀ P Áë Z É ZÉ g À q À Ä ªÁAPÀ ¨s À Q Û V ÃvÀ D¤ ¨sÁªÀVÃvÀ, PÁ¯ÉÃeÁZÉ ZÉ g À q À Ä ªÁAPÀ ¨s À Q Û V ÃvÀ D¤ ¨sÁªÀVÃvÀ ¸ÀàzsÉð ZÀ¯Éè. ¸ÀĪÀiÁgÀ 150 ZÉgÀqÀĪÁ£À ºÁå

¸ÀàzsÉðAvÀ ªÁAmÉÆ WÉvÀÛ¯ÉÆ. ¥ÀjPÀPë À eÁªÀÇ£À JZï.gÁWÀªÃÉ AzÀæ gÁªÀ, gÀd¤ ªÀÄ®å D¤ §¹Û PÀ«vÁ ±ÉuÊÉ D¬Äå°Aw. ¥s° À vÁA±À ¨Á¼À V ÃvÁ (J¯ï.PÉ . f D¤ AiÀÄÄ.PÉf) ¥ÀAiÀįÉA – ªÀgÀÄt ¥ÉÊ, zÀĸÉA æ - ¸ÀIJävÁ ¥ÉÊ w¸ÉA æ - £ÀªÀ«Ä ¥ÉÊ ¨Á¼ÀVÃvÁ (JPÀ zÁPÀÆ£À wãÀ

PÀPÁë) ¥ÀAiÀįÉA – ªÉʨsÀªÀ «. ¥À¨ æ sÀÄ zÀĸÉA æ – UÁAiÀÄwæ ±ÉuÉÊ, w¸ÉA æ – C¤ÃPÉÃvÀ £ÁAiÀÄPÀ D¤ ¥Àd æ é® PÁªÀÄvÀ PÉÆAPÀt PÁt (ZÁgÀ zÁPÀÆ£À ¸ÀíAZÉ PÀPÁë) ¥ÀAiÀįÉA – ±ÉÃæ AiÀiÁ ¥À¨ æ ÄÀs , zÀĸÉA æ – ¸ÀAAiÀÄÄPÁÛ ¥À¨ æ ÄÀs , w¸ÉA æ – ²ªÁ¤ ±ÉuÉÊ PÉÆAPÀt ¨sQÀ Û D¤ ¨sÁªÀ VÃvÁ ¸ÁvÀ zÁPÀÆ£À zÁíAZÉ PÀPÁë ¥ÀAiÀįÉA – ±Á°¤ ¥ÉÊ zÀĸÉA æ – ªÀĺÁ®Qäà ¨sm À ï, w¸ÉA æ - «±Àé£ÁxÀ PÁªÀÄvÀ D¤ C¢üw PÉÆAPÀt ¨sQÀ Û D¤ ¨sÁªÀ VÃvÁ (PÁ¯ÉÃd «¨sÁUÀ) ¥ÀAiÀįÉA – C£À £ Áå ºÀ j ÃμÀ , zÀ Ä ¸É æ A – QÃvÀð£Á £ÁAiÀÄPÀ, w¸ÉAæ – ªÉʨsª À À ®Qëöäà ±ÉuÉÊ PÉÆAPÀtà¨sQÀ VÛ ÃvÁ D¤ ¨sÁªÀVÃvÁ -ªÀiÁí®ÎqA É vÀ ªÀiÁí®ÎqÉ ¸ÀRÄ ±ÉuÉÊ (76 ªÀgÀ¸À) ¸Án ªÀg¸ À À ªÀAiÀÄ¯É vÉÃUÀ ªÀÄ»¼Á ªÀ È AzÁZÉ ¸ÁAzÉ Ã ¤ ¥À z À ¸ÁAUÀÆ£À vÀgÀ£ÁmÉÉAPÀ ªÀiÁvÉA ¸ÀPÀ® WÁ®ZÉ vÀ²êA PɯÉèA. 76 ªÀgÀ¸ÁZÉ ¸ÀRÄ ±ÉuÉÊ ªÀiÁAiÉÄå£À ¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁAUÀÆ£À ¥À± æ À¹Û ¥Áæ¥ÛÀ PÉ°.è CzsåÀ PÁëë ¥ÉÃæ ªÀiÁ ±ÉuÊÉ £À ¥ÀjÃPÀëPÁAPÀ ¸ÁéUÀvÀ PÉÆgÀÆ£À AiÀiÁzÀ¹PÛ Á ¢°è. PÁgÀåz² À ð VÃvÁ ¹. QtÂ, G¥ÁzsÀåPÀë ªÀ¸ÀÄzsÁ ¨Á½UÁ, «Ä£ÁQë ¥ÉÊ, ªÉÆû¤ PÀÄqÀ,é PÀ¸Æ À j Û PÁªÀÄvÀ, ¸ÀÄzsÁ DgÀ. ±ÉuÊÉ , C¤vÁ QtÂ, «zsÁå PÁªÀÄvÀ D¤ ºÉÃgÁ¤ PÁgÀåPª æ À ÄÀ ¸ÁA¨Á¼ÉA. ªÀÄgÉÆý ¸À©vÁ PÁªÀÄvÁPÀ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À PɯÉèA.

§AlªÁ¼À A vÀ «±Àg é Æ À ¥À zÀ±ð À £À §AlªÁ¼À: ²æà ªÀl¥ÀÄgÀ PÉëÃvÀæ §AlªÁ¼ÁAvÀ Ä D²ê ¯ É . ²æ à wgÀĪÀÄ® ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÁAvÀ ¢£ÁAPÀ 25.10.09 DAiÀÄvÁgÀ ¨Áæ»äà ªÀÄĺÀÆvÁðj «±ÀégÀÆ¥À zÀ±Àð£Áa ¸ÀA¨sÀª æ ÀÄ eÁ¯É.è §AmÁé ¼ À UÁAªÁZÉ fêÁ £ÀA¬Ä eÁªÀÇ£À D²ê¯.É £ÉÃvÁæªw À £ÀA¬ÄZÉ zÀqÁj D¸ÀÄìZÉ ºÉA zÉêÀ¸ÁÜ£ÁAvÀ «gÁd ªÀiÁ£À eÁªÀÇ£À D²ê¯É ²æà ªÀl¥ÀÄgÀzÆ É qÉAiÀiÁPÀ ºÀeÁgÀ ªÉÊj ¨sÀQÛ ¸ÀªÀÄƺÀ AiÉĪÀÇ£À ¢ªÉÇé ¯ÁªÀÇ£À zÀ±Àð£À ¨sÁUÀå WÉvÉè. ¥ÀļÉî ¢Ã¸ÀÆa UÁAªÀZÉ D£ ¥ÀgÀUÁAªÀZÉ ¨sÀPÁÛ£À AiÉĪÀÇ£À vÀAiÀiÁåj PÉÆÃgÀÆ£À «±ÀégÆ À ¥ÁZÉ ¨sÁUÀå WÉvÉè. zÉêÀ¸ÁÜ£ÁZÉ ªÉÄ£ÉeÉgï læ¹Ö eÁªÀ Ç £À D²ê ¯ É ²æ à JªÀ i ï. ªÉÃzÀªÁå¸À ¥À¨ æ ÀÄs D£ EvÀgÀ læ¹Ö eÁªÀÇ£À D²ê¯É ²æà Vjzsg À À PÀÄqÀé, ²æà JA. ®PÀëöät PÁªÀÄvï D£ ¸ÉêÁzÁgÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É ²æà CfvÀ ¥ÉÊ, ¥ÉÊ EAlgï£Áå±À£À¯ï °«ÄmÉqï. ²æà gÁeÉÃ±ï ¨sÀmï, ²æà ¦. ªÁ¸ÀÄzÉêÀ ¨sÀmï, ²æà JªÀiï. ªÀgÀV CdAiÀiï D£ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPï, PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPï ºÁ£ß ¸ÀºÀPÁgÀ ¢¯ÉÆè. ¸ÀPÁ½ 4:30PÀ PÁPÀqÀ eÁvÀÛj ²æà ©. £ÁUÉÃAzÀæ ¨Á½UÁ D£ EvÀgÀ ¸ÀzÀ¸Áå£ ¨sÀd£À UÀAUÁ PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä ZÀ A zÀ A iÉ Ä Ãj ZÀ¯Á¸ÀÄ£À ¢¯Éè.

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 2 Issue 23  

CMYK CMYK ¸À A¥À Ål-2 ¸À AaPÁ-23 ¥À Ål-8 ªÀ ÄAUÀ ¼À ÆgÀ ªÀ Äí tÆ£À ¸À ªÀ iÁgÀ A¨s ÁZÉ Æ ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ qÉ ÆAUÀ gÀ PÉ Ãj ªÉ APÀ lgÀ ªÀ Ä...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you