Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-10 ¥ÀÅl-8

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t zÉêÀ¸ÁÜ£ÁZÉ ¥ÀÄ£Àg¤ À ªÀiÁtð PÁªÀiÁPÀ ZÁ®£À

D«Ää zÉÆãÀ ºÁvÁÛ£À ¢¯ÁågÀ zÉêÀ ºÀeÁgÀ ºÁvÁÛ£À ¢vÁÛ.-

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀ : gÀÆ. 20/-

«.Dgï. PÁªÀÄvÀ zÉêÁ¢üãÀ

²æêÀÄzï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : “ R A Z É Ã A i À Ä zÉ Ã ªÀ ¼ ÁZÉ ¥À Ä £À g À ¤ ªÀ i Átð ¸ÀPÌq À Á¯ÉA ¸ÀºAÀ iÉÆÃUÁ£À eÁªÀPÁ.

ªÉAPÀlgÀªÀÄt RAZÉAiÀiï PÁªÀÄ PÀgÉÆãÀ WÉêÀZÁPÀ ¸ÀªÀÄxÀð D¸Áì. ¯ÁVÎ D¥ÀAiÀÄvÁ D¤Ã

PÀgÆ É ÃªÀ£À WÉvÁÛ. ¢vÀ¯ Û A É PÀ ¨sÁUÀå eÁªÀPÁ. DªÀÄPÁ ¢¯Éè¯ÉA ¸ÀPÀÌqÀ w¸ÉAæ ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ

DAiÉÄñÁPÀ ‘qÉʪÀ¸Àð’ ªÉļÉAî !

KPÀ ¸ÀªiÀ ÁeÁ£À ¸ÁAUÀvÀ D¸Àì¯ÃÉ gÀ PÉÆÃlð-¥ÉÆð¸À PÀ¸ì¯ À AÉ AiÀiï £ÁPÁÌ!!

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ±ÉÆAiÉÄç ªÀÄ°èPÀ ¥ÁQ¸ÁÜ£ÁZÉÆ £ÁªÁ¢üPÀ QæPÉl SÉüÁqÀÄ. ¸Á¤AiÀiÁ «ÄeÁð ¨s Á gÀ v ÁeÉ £ÁªÁ¢ü P À mÉ ¤ ߸À SÉüÁqÀÄ. zÉÆUÁΣÀ ªÁírðPÀ PÀgÆ À £À WɪZ À AÉ ªÀÄt í oÀgAÀ iÀįÉA. zÉ Æ Ã£À PÀ Ä lÄA¨ÁAvÀ D¤Ã zÉƤßà zÉñÁAvÀ KPÀ ªÉUÀ¼ÉÆ jÃwÃZÉÆ ¸ÀAvÉÆÃμÀ C£ÀĨsÀªÀ eÁvÀÛ£Á ªÀÄzÉÝÃAvÀ DAiÉÄñÁ ¹¢ÞQ ªÀÄít JPÀ° ºÉ Ê zÀ g Á¨ÁzÁa HAZÀ WÀgÁuÉÃa ZÉ°è ºÁAªÀ ±ÉÆÃAiÉÄèÁ® ¥ÀAiÀÄ°Ã ¥Àwß vÁuÉ ¸Á¤AiÀiÁPÀ ªÁírðPÀ PÀgÆ À £À WɪZ À É ¥ÀAiÀįÉA ªÀiÁPÁ ‘qÉʪÀ¸ð À ’ ¢ÃªÀPÁ ªÀÄítÆPÀ ¯ÁUÀ°. vÉÃA ¸ÀªÀð ªÀiÁzsÀåªÀiÁAvÀ ¥ÀæZÁgÀ CMYK

eÁ¯ÉèA. £ÁªÁ¢üPÀ ZÁå£ÉïÁ£À ¹¢ÞQ D¤Ã «ÄeÁð WÀgÁAZÉ DªÀÄUÉ® ¸ÀªÀiÁeÁAvÀÆAiÀÄ ¸Á¨ÁgÀ ‘DAiÉÄñÁ’ D¤Ã “±ÉÆÃAiÉÄç’ ªÁírðPÉÃZÉ §AzsÀ£ÁAvÀ ²gÀPÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ AiÉĪÀZÁPÀ ZÀqÀ¥ÀqÀvÀ D¸ÁìvÀ. ªÁírðPÀ ªÀÄí ¼ Éî ¯ É KPÀ ‘¸ÀA§Azs À ’ eÁªÀPÁ ²ªÁAiÀÄ KPÀ ‘§AzsÀ£À’ eÁ®AiÀiÁgÀ UÉÆAzÉƼÀ eÁvÁÛ. ªÀgÀ¸À UÀlÖ¯Áå£À PÉÆÃlð, ¥ÉưøÀ ªÀÄít RZÀÆð£À qÉʪÀ¸Àð eÁAiÀÄ£Á² ZÉ°èAiÉÆà PÀļÁgÀ D¸ÁìvÀ. ZɯÉè vÁAUÉ® ªÁå¦Û PÀgÀvÀ gÀqÉز ¨sÉÆAªÀvÁvÀ.

¨sÁAiÀÄgÀ mÉAl WÁ¯ÉèA. gÁw ¥s Á ¯É è A n.«.ZÉ Ã gÀ ZÀ Z Áð ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯ÉA è . ±ÉÆAiÉÄèÁ£À DAiÉÄñÁ ªÀÄítZÉ ZÉ°èAiÉÄÃPÀ ªÁírðPÀ eÁªÀZÉ ¸ÉÆqÁ, ªÉļ í ® îÉ ¸ÀÄzÁÝ £Á ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯ÉA. DAiÉÄñÁ£À n.«.ZÁ壯 É Áè ¸ÁAUÀvÀ ¥sÉÆãÁgÀ DPÉÆæñÀ zÁRAiÀįÉ, VqÀ V qÁAiÀ Ä ¯É . eÁ®AiÀ i ÁgÀ ±É Æ ÃAiÉ Ä Ã¨Á£À ºÉ à A ¸À P À Ì q À £ÁPÀgÁ¯ÉA. 2005 ªÀgÀ¸ÁAvÀ ºÉ Ê zÀ g Á¨ÁzÁAvÀ ¨s Á gÀ v À ¥ÁQ¸ÁÜ£ÁZÉ ªÀiÁåZï eÁvÀÛgÀ PÀªÉÄAmÉÃlgï CgÀÄt ¯Á¯Á¯É ¸ÁAUÀvÀ G®èAiÀÄvÀ ±ÉÆÃAiÉĨÁ£À ¸ÁAUÀ Z É ¸À U À ¼ É Ã zÉ Ã ±Á£À DAiÀÄPÀ¯ÁA. vÉÃA DvÀÛ ¥Àgv À Æ À £À w¸ÉAæ ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ

J¦æ¯ï 1-15, 2010

ªÀ Ä ÄA§¬Ä : D g À v Á A gÁªÀÄ£Àª« À Ä ¢ªÀ¸À ²æà UÉÆÃPÀtð ¥Àvð À UÁ½ ªÀÄÆ®ªÀÄoÁAvÀ ZÀ¯¯ èÉ É PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ “²æà «zÁå¢g ü Ád ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ” ¥sÁªÉÇ eÁ¯Éè¯ÉÆ PÉÆr¨ÉlÄÖ ªÁªÀÄ£À gÁªÀÄgÁAiÀÄ PÁªÀ Ä vÀ (60) J¦æ ¯ ï 11 vÁjÃPÉÃPÀ ¸ÀPÁ½A ªÀÄÄA§¬ÄZÉ vÁUÉ® ¸ÀéUÀȺÁAvÀ zÉêÁ¢üãÀ eÁ¯ÉÆè.¸Á¨ÁgÀ ¢ªÀ¸À zÁPÀÆ£À DgÉÆÃUÀå ¸ÀA§A¢ü vÉÆAzÀgÉ D²ê¯É PÁªÀÄvÀ ªÀiÁªÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÉëÃvÁæAvÀ ªÀÄÄSÁgÀ D²ê¯ÉÆ. ªÀÄÄA§¬Ä ²æà gÁªÀĪÀÄA¢gÁZÉ CzsåÀ PÀë, f.J¸ï.©. UÀuÃÉ ±ÉÆÃvÀìªÀ ¸À«ÄÃwÃZÉÆ læ¹Ö eÁªÀÇ£À ¸ÉêÁ ¢¯Éè¯É PÁªÀÄvÀ ªÀiÁªÀÄ KPÀ

ªÀĺÁzÁ¤ eÁªÀÇ£À D²ê¯ÉÆ. ¥À£éÃÉ ¯ÁZÉ ºÀjUÁæªiÀ ÁAvÀ ‘±ÁAw PÀÄAd’ ¸ÉêÁ±ÀæªÀÄ ¤ªÀiÁðt PÀ g À Æ £À DgÀ v ÁA vÀ A AiÀ Ä «zÁå¢g ü Ád ZÁåjmÉç® læ¸ÁÖZÉ £ÁAªÁgÀ ‘gÁªÀÄPÀÈμÀÚ CPÁqÉ«Ä’ ªÀÄt í ZÉ «zÁåPÃÉ AzÀæ ¸ÁÜ¥£ À À Pɯ® èÉ QÃwð vÁPÁ ªÉļÀvÁ. ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸À ª À i ÁeÁZÉ ZÁgÀ ªÀ Ä oÁZÉ ¸Áé « ÄÃfÃ¯É DwäÃAiÀ Ä ²μÀ å eÁªÀÇ£À D¸ÀìZÉ ¨sÁUÀå vÁPÁ ªÉļÁîA. ªÀÄÄA§¬Ä ªÀqÁ¯ÁZÉ UÉÆÃPÀtð ¥Àvð À UÁ½ fêÉÇÃvÀª Û ÄÀ ªÀÄoÁZÉ DzÀ¯Æ É CzsåÀ PëÀ eÁªÀÇ£À vÁuÉ ¸ÉêÁ ¢¯Áèöå. ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ ¸ÀAvÀ J¯ÉÆòAiÀĸï PÁ¯ÉÃeÁAvÀ ²PÀ ë t eÁvÀ Û g À ªÀ Ä ÄA§¬ÄZÉ ¸ÀgÀPÁj PÁ£ÀÆ£À PÁ¯ÉÃeÁAvÀ PÁ£ÀÆ£À ²PÀt ë vÁuÉ ¥Áæ¥ÛÀ PɯA èÉ . 1978 E¸À«ÃAvÀ ¨ÁåAPï D¥sï CªÉÄÃjPÁAvÀ ªÀÈwÛ fêÀ£ÁZÉ ±À Ä gÀ Ä ªÁvÀ PÉ ¯ É è ¯ É PÁªÀ Ä vÀ ªÀ i ÁªÀ i Áä £ À 1988 E¸À « ÃAvÀ j®AiÀ Ä £ïì EAqÀ ¹ Ö ç Ã¸ï °. PÀA¥À¤ÃPÀ ªÉļÉÆî. 2004 ªÀgÀ¸À zÁPÀ Æ £À vÁåZÀ PÀ A ¥À ¤ ÃZÉ G¥ÁzsÀåPÀë eÁªÀÇ£À vÉÆà ¸ÉêÁ ¢vÁÛ D²ê¯ÉÆ. «.Dgï. PÁªÀÄvÀ ªÀÄít £ÁªÁ¢üPÀ D²ê¯É PÁªÀÄvÀ ªÀiÁªÀiÁä¯É DvÁäPÀ ±ÁAw ªÉļÉÆ.


CMYK

2

April 1-15, 2010

MüÉåÇMühÉÏ mȨ́ÉMüÉã±qÉ xÉÑkÉÉUMüÉ: ¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-10 J¦æ¯ï 1-15, 2010

gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄí¼AÀ iÀiÁgÀ C£ÀªÁ¼ÉA EvÀAiÀiÁPÀ? PÁ£ÁðqÀ ¸ÀzÁ²ªÀ gÁªï, PÀÄzÀä¯ï gÀAUÀgÁªï, G¼Áî® ²æãªÁ¸À ªÀįÁå, §AlªÁ¼À ªÉÊPÀÄAoÀ ¨Á½UÁ vÀ¸¯ ìÀ É £ÁªÁ¢üPÀ gÁdPÁgÀtàAPÀ zÉñÁZÉ ¸ÉêÉÃPÀ ¢¯Éè® ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀiÁd Dd gÁdQÃAiÀiÁAvÀ EvÁåPÀ ªÀiÁPÀ² ¥À¼Áî ? KPÀ PÁ¯ÁAvÀ DªÀÄUÉ® ¯ÉÆÃPÁ£À RAZÉÃAiÀÄ «μÀAiÀiÁAvÀ ¥ÀÄqsÁgÀ¥Àt WɪÀZÉA D²ê¯ÉA. vÁAUÉ® GvÁæAPÀ ¸ÀªÀiÁeÁAvÀ ªÀiÁvÀæ £ÀAAiÀÄ C£Àå ¸ÀªÀiÁeÁAvÀÆ¬Ä ªÉÆí® D²ê¯ÉA. Dd ¥ÀÄqsÁgÀ¥Àt zÁPÀAiÀÄvÀ¯Éà ¢¸Àì£ÁvÀ. C£Àå ¸ÀªÀiÁd ¸ÉÆqÁ, DªÀÄUÉ® ¸ÀªÀiÁeÁAvÀÆZÀ GvÁæAPÀ ªÉÆí® D²ê¯É ¥ÀÄqsÁj ¢¸Àì£ÁvÀ. zÀÄqÀªÁPÀ ªÉÆí® D¸Áì ²ªÁAiÀÄ GvÁæAPÀ ªÉÆí® £Á. D¸ÀìZÉÆà KPÀ AiÉÆÃVñÀ ¨sÀl, vÁPÀÌZÀ D«Ää eÁªÀÅPÁ wvÀ¯É ªÁ¥ÉÆgÀZÉ ¢¸Àì£Á. vÉÆÃZÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À £Á ! PÁªÀÄ PÀgÀ£Á ! ªÀÄítvÁvÀ ²ªÁAiÀÄ vÁuÉ PɯÉè® PÁªÀiÁPÀ ¥Àæ±ÀA¸Á PÀgÀvÀ® £Á eÁ¯ÁèöåvÀ. DªÀÄUÉ® ¥ÀÄqsÁgÁåAPÀ D«ÄÃZÀ vÀAiÀiÁgÀ PÀgÀPÁ. vÁå ¥ÀÄqsÁgÁ¯Áå GvÁæAPÀ D«ÄÃZÀ ªÉÆí® ¢ÃªÀPÁ. ¥ÀÄqsÁgÀ¥Àt WÉvÀÛ¯ÁåAPÀ ¥Àæ¥ÀAZÀ eÕÁ£À D¸ÀÆìPÁ. RAZÉ ¸ÀªÀÄ, RAZÉ ZÀÆPÀ ªÀÄítZÉ «ZÁgÀ eÁªÀÇPÁ. ¸ÀªÀÄä D²ê¯É ¸ÀªÀÄä ªÀÄít ¸ÁAUÀZÉ zsÉÊAiÀÄð D¸ÀÆìPÁ. ªÀ i Áí ® UÀ q É AiÀ i Á zÁR¯ÁåAPÀ «μÀ A iÀ Ä ¸À ª À Ä dƪÀ £ À vÁAPÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À ¢ÃªÀZÉ AiÉÆÃUÀåvÁ D¸ÀÆìPÁ. D«Ää KPÀ §ÄzÀéAvÀ ¸ÀªÀiÁd ªÀÄítvÁvÀ. vÁå ¤«ÄvÀÛ JPÀ¯ÁåPÀ ¥ÀÄqsÁj ªÀÄítÆ£À WɪÀZÁAvÀ DªÀÄPÁ £Á°² D¸Áì ªÀÄít ¢¸ÀvÁ. «íAUÀqÁ¯ÉA «μÀAiÀiÁgÀ ªÁAzÉÆ PÁqÀZÉA, PÀ¸Àì¯ÉA ¸ÀªÀÄ eÁAiÀĤ ªÀÄít ¸ÁAUÀZÉA, RAAiÀÄ ZÀÄPÀÆÌ£À ¥sÀ¼ÉîÃAvÀ ªÀÄítZÉ C¸Àì¯É «μÀAiÀiÁgÀ D«Ää ªÀÄÄSÁgÀ D¸ÀìvÁvÀ. PÀ²êA ¸ÀªÀÄ PÀgÀZÉ, ZÀÄPÀÆ£À ¥ÀqÀ£Á² PÀ¸Àì® PÀgÀZÉ ªÀÄít ¸ÀÆZÀ£Á ¢vÀÛ¯É £Á eÁ¯ÁèöåAvÀ. zÀÆgÀ §AiÀĸÀÆ£À ZÀAzÁAiÀÄ ¥À¼ÀAiÀÄwÃvÀ ²ªÁAiÀÄ ¯ÁVÎ AiÉĪÀÇ£À ¸ÀºÁAiÀÄ PÀgÀ£ÁvÀ. gÁdPÁgÀt ªÀÄí¼ÀîAiÀiÁgÀ C£ÀªÁ¼À¥Àt zÁPÀAiÀÄvÁvÀ. DgÀvÁA ¢ªÀ¸ÁAvÀ gÀAUÀ£ÁxÀ Qt vÀ¸Àì¯É KPÀ ¥ÀÄqsÁj ªÀÄÄSÁgÀ AiÉĪÀZÉ ¢¸ÀvÁ. vÁPÁ ¸ÀªÀÄeÁZÉÆ ¥ÁnA¨ÉÆ ªÉļÀPÁ. vÁuÉAiÀÄ vÁUÉ® ¥ÀÄqsÁgÀ¥Àt zÁPÉƪÀPÁ. ºÉÃA ªÀVÎÃZÀ eÁªÀPÁ.

CxÉuÉÏ 1500 xÉÔlÉ 1950 cÉå 450 uÉUxÉ MåülÉUÉ ÎeÉssÉåÇiÉ MüÉå Ç M ühÉÏ pÉÉxÉ Mã ü uÉsÉ EsÉÉæmÉÏ pÉÉxÉ rÉÉlÉå oÉÉãsÉÏ eÉÉuÉlÉ uÉÉÇcÉsÉÏ. mÉÑiÉÑïaÉåxÉÉlÉÏ MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉ mÉÔhÉï qÉÉÃÇMü rÉ¦É MåüsÉåÇ iÉU MüÉåÇMühÉÏ uÉÉÇcÉÑlÉ AÉrÉsÉÏ. mÉÔhÉ oÉUÉåÇcÉå MüÉqÉÉÇ i É qÉÉ§É MüÉå Ç M ühÉÏ qÉÉYvÉÏ mÉQûsÉÏ. MüÉsÉÉÇiÉ qÉÉYvÉÏ mÉQûsÉÏ ÉÏ: CxÉuÉÏ 1850 cÉå uÉåVûÉU pÉÉUiÉÉcÉå cÉQûvÉå pÉÉxÉåÇiÉ ZéoÉU mȨ́ÉMüÉ mÉëÉUÇpÉ eÉÉsrÉÉå . 1843 CxÉuÉå Ç i É ‘qÉÇaÉVÕûU xÉqÉÉcÉÉU’ qWûtVåû lÉÉuÉÉÇcÉå MülÉÉïOûMüÉcÉåÇ mÉrÉsÉÇå Mü³ÉQû mȨ́ÉMüÉ qÉÇaÉVÕûU xÉÔlÉ pÉÉrÉU mÉQûsÉå Ç . AÉrÉeÉ MülÉÉïOûMüÉÇiÉ 4800 ÌSlÉmȨ́ÉMüÉ/xÉÉmiÉÉÌWûMü/ mÉÉÍ£ÉMü/qÉÉÍxÉMü lÉÉãÇShÉÏ eÉÉsrÉÉÇiÉÏ. iÉÉÇiÉÑ xÉÑqÉÉU 24 qÉÉ§É MüÉåÇMühÉÏ AÉxÉÉiÉÏ. WåûÇ M ã ü u É s É 1/2% q É É § É . MülÉÉïOûMüÉcÉå 6.5 MüUÉãQû eÉlÉ xÉÇZrÉåÇiÉ 1.78% MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMü AÉxÉÉiÉÏ qWûhÉ MülÉÉïOûMü UÉerÉ xÉUMüÉUÉcÉå AÉÇZÉQûÉå xÉÉÇaÉiÉÉ. iÉÉÇiÉÑ cÉQû vÉå mȨ́ÉMüÉ ¢æüxiÉ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉåMüÉlÉ mÉëÉUÇpÉ MåüsÉåÇ SMÔülÉ Mü³ÉQû ÍsÉÌmÉrÉåU AÉxÉÉ. CiÉU MüÉåÇMühÉÏ sÉÉåMüÉsÉÏ

PÉÆAPÀtà±À§Ý «ºÁgÀ - JA.ªÀiÁzsª À À ¥ÉÊ

£ÉÆãÀ

“¸Á£À £ÉÆãÀ, vÉÆÃAqÁAvÀ ¨ÉÆÃl WÁ¯ÁågÀ aÃAªÀZÁåPÀ PÀ¼£ À Á”, “vÀÆA PÀ¸¯ À ÃÉ gÉà ¸Á£À £É Æ Ã£À ² à PÀ g À v Á” ªÀ Ä í t Ä G¯ÉÆêÀZÉ GvÀÀgÀ D¸Àì. ºÉ GvÀgÁAvÀÄ ‘£ÉÆãÀ’ ªÀÄítZÉÆ eÉÆà KPÀ ±À§Ý ªÁ¥ÀgÀ¯Á, vÁZÉÆå CxÀð PÀ¸À¯ÉÆà D¤ÃPÀ vÉà ±À¨ÁÝZÉ ªÀÄƼÀgÀÆ¥À RAZÉÃ? ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¥ÀA æ iÀÄvÀß PÀgÁåA. ºÉ GvÀgÁA£À £ÉÆãÀ ªÀļ í Áåj PÁAAiÀ Ä eÁt £ÁwÛ ¯ É Æ , C¨sÆ É Ãzs,À C²ê eÁªÀ£ÄÀ ¨ÉÆÃl aÃAªÀZÉÆ ¨sÉÆøÀÄ ¸ÀÄvÁA £Á ªÀÄítZÉÆ CxÀÄð ªÀåPÀÛ eÁªÀZÉÆ ¢¸ÀÆ£À AiÉÄvÁÛ ªÀÄítvÁ£À £ÉÆãÀ ªÀÄí¼Áåj C¨sÉÆÃzsÀ eÁªÀÇ£À C¸ÀZÉÆ ªÀÄítZÉÆ CxÀð gÀhļÀPÀvÁ. C¨sÉÆÃzsÀ PÉÆÃt? eÁåPÁ CMYK

PÀ¸À¯ÉìÄA, PÁA¬Ä eÁtÄ £Á vÉÆà C¨sÉÆÃzsÀ. ¨ÉÆÃl ¸ÀÄvÁA aÃAªÀZÁåPÀ PÀ¼À£ÁvÀ¯Éà PÉÆÃt ªÀÄí¼Áåj ¨sÉÆêÀ ¸Á£À(¯Á£Àß) ZÀqÄÀ ðA (¨sÄÀ UÉÆð) vÉà ZÀqÄÀ ðA QvÀƯÉà ¸Á£À ªÀÄí¼Áåj vÁPÁ ¨ÉÆÃl ¸ÀÄvÁA aÃAªÀPÁ ªÀÄt í ZÉ ¥ÀjeÕÁ£À £Áw¯Éà wvÀƯ Û ÃÉ ¸Á£À. ºÉ ¨sÆ É ÃªÀ ¸Á£À ªÀÄt í ZÉ CxÁðj ºÉÆà £ÉÆãÀ ªÀÄítZÉÆ ±À§ÄÝ D¸Àì ªÀÄítZÉà ¸ÀàμÀÖ eÁvÁÛ. ºÉ ±À¨ÁÝZÉ ªÀÄƼÀgÀÆ¥À RAZÉ D¸ÀÆAPÀ ¥ÀÄgÉÆÃ, «ªÉÃZÀ£À PÀgÁåA D«Ää £ÉÆãÀ ªÀÄt í Ä eÉÆà ±À§ÄÝ ªÁ¥ÀgÀvÁvÀ. vÉÆÃa ±À§Ý »A¢Ã ¨s Á ±É à AvÀ Ä ‘£À £ Áí ’ ªÀÄítÆ£À ªÁ¥ÀgÀvÁw. ªÀÄí¼Áåj »A¢ÃAvÀƯÉà £À£Áí ªÀÄítZÉÆ ±À§ÆÝaà PÉÆAPÀtàAvÀÄ ‘£ÉÆãÀ’ eÁ¯Áè. £À£Áí ªÀÄí¼Áåj ¨sÉÆêÀ ¸Á£À ZÉqÀÄð (¨sÀÄUÉÆð, ²±ÀÄ) ªÀ Ä í t Ä CxÀ ð . PÉ Æ APÀ t  à A

vÀƬÄà ºÉÆÃa CxÀÄð »A¢Ã PÉÆñÁAvÀÄ £À£Áí ªÀÄt í ZÉÆ ±À§ÄÝ ¸ÀA¸ÀÌøvÁZÉ ‘£ÀÆ壒À ªÀÄt í ZÉ ±À¨ÁÝZÉ gÀÆ¥À ªÀÄít ¸ÁAUÀ¯Á. PÉÆAPÀtÂÃZÉÆ £ÉÆãÀ ªÀÄítZÉÆ ±À§Ý ¸ÀÄvÁA ºÉ £ÀÆå£À ªÀÄítZÉ ±À¨ÁÝZÉÃa gÀÆ¥À. £ÀÆå£À ªÀÄítZÉà ±À¨ÁÝPÀ ¸Á¨ÁgÀ CxÀð D¸ÀÆ£À vÁAvÀÄ HuÉÃ, ¯Áè£À, ¸Á£À, ªÉÆÃlªÉà ªÀÄítÄ KPÀ CxÀð D¸Àì. C²ê eÁªÀÇ£À ‘£ÀÆå£À’ ªÀÄítZÉ ±À¨ÁÝZÉ gÀÆ¥À ‘£ÉÆãÀ’ ªÀÄítZÉ ¸ÀàμÀÖ. ¸Á£À £ÉÆãÀ ªÀÄí¼Áåj ¢égÀÄQÛ eÁvÁÛ. ¸Á£À(¯Á£À) D¤Ã £ÉÆãÀ ªÀÄí¼Áåj KPÀÆZÀ CxÀð. KPÁxÀ ð ZÉ ±À § Ý eÉ Æ ÃqÁt ¸ÁAUÀ¯ÁågÀ vÉà Cwà ªÀÄt í Ä CxÀð ¢vÁÛ. C²ê eÁªÀ£ÄÀ ¸Á£À £ÉÆãÀ ªÀÄí¼Áåj Cwà ¸Á£À (¨sÉÆêÀ ¸Á£À) ªÀÄít CxÀð.

EhÉã eÉÉsÉå s ÉÏ EqÉã S ÏÏ: xÉaÉVåû 19 vÉiÉqÉÉlÉÉcÉå 100 uÉUxÉÉÇiÉ CiÉU ÌWûlSÕ MüÉåÇMühÉÏ sÉÉåMüÉlÉ MüÉåÇMühÉÏ mȨ́ÉMüÉã±qÉ MåüsÉåÇsÉå ZÉÇrÉ SÉMüsÉÉå lÉÉ. iÉÉÇMüÉ MüÉåÇMühÉÏ oÉUmÉÏ lÉÉvÉåsÉåÇ WûÉMüÉ qÉÔsÉ MüÉUhÉ AÉÍxÉsÉåÇ. xÉÑqÉÉU 1950 CxÉuÉåcÉå EmÉUÉÇiÉ ÌWûlSÕ MüÉåÇMühÉÏ mȨ́ÉMüÉÇ AÉrÉsrÉÉå vÉå ÌSxiÉÉ. MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉ bÉUÉÇiÉ EsÉÉælÉ ZÉUåÇ eÉÉuÉlÉ iÉÉlÉÏ uÉÉÇcÉÉålÉ WûÉQûsrÉÉ mÉÔhÉ MüÉåÇMühÉÏ oÉUmÉÏ MüUcÉåÇ LMü mÉÇiÉ eÉÉuÉlÉ bÉåiÉsÉÉå lÉÉ. WåûÇ mÉrÉsÉåÇ MüÉUhÉ. SÕxÉUåÇ qWûtrÉÉU MüÉåÇMühÉÏ pÉÉxÉ

pÉUqÉ

qÉÉkrÉqÉ UÇ a ÉÉÇ i É WûÉQûcÉå ÌuÉvÉårÉU ÌlÉÎw¢ürÉ eÉÉuÉlÉ AÉÍxÉsÉåÇ lÉSUå LiÉÉ. xÉuÉï UÇaÉÉÇiÉ qÉÑZÉæsÉmÉhÉ bÉåÌiÉsÉå MüÉåÇMühÉÏ sÉÉãMüü: 20 uÉå vÉå M üQå û Ç i É Mü³ÉQû ÎeÉsÉå Ç i É ÌuÉvÉå w É eÉÉuÉlÉ S.Mü. ÎeÉssÉåÇiÉ 95% MüÉåÇMühÉÏ sÉÉåMüÉÇMü Ìuɱå qÉåtVûÏ. oÉUmÉÏ AÉrÉsÉÏ. mÉÔhÉ iÉÉlÉÏ Mü³ÉQû AÉlÉÏ CÇçasÉÏvÉ pÉÉxÉ ÍvÉMüsÉå. MüÉåÇMühÉÏ ÍvÉMülÉÏiÉ. lWûurÉÉå mȨ́ÉMüÉ, lWûurÉÉå NûÉmÉZÉÉlrÉÉå, ZÉÑ s crÉÉÇ i É iÉÉlÉÏ ZÉÔ o É qÉÑZÉÉU AÉÍxÉsÉå. mÉÔhÉ iÉÉÇcÉÏ qÉÉ§É pÉÉxÉ MüÉå Ç M ühÉÏcÉÏ mȨ́ÉMüÉ MüUlÉÏ AÉlÉÏ NûÉmÉlÉÏ. iÉÉÇMüÉ pÉÉxÉå oÉSsÉ LMü lrÉÔlÉaÉÇQû rÉÉlÉå

EhÉåmÉhÉÉcÉÏ pÉÉuÉlÉÉ ( Inferiority complex) AÉÍvÉsÉåÇ vÉå ÌSxiÉÉ. lÉÉ iÉU xuÉÉÍpÉqÉÉlÉ ZÉÔ o É EhÉå AÉÍxÉsÉÉå ÌSxiÉÉ. aÉÑhÉÉiqÉMü xÉÑkÉÉUhÉ eÉÉuÉcÉã aÉUeÉ AÉxÉÉ AÉxÉÉ: ÄTüÉOûsrÉÉ 50 uÉUxÉÉÇiÉ LMü LMü mȨ́ÉMüÉ xÉÉuÉMüÉxÉ eÉÉuÉlÉ pÉÉrÉU AÉrÉsrÉÉå. AÉxcÉå cÉQû vÉå mȨ́ÉMåüÇiÉ uÉåuÉxÉÉrÉÏMü AÉlÉÏ mÉYuÉ oÉUÉåuÉmÉÏ (Professional and matured writers) sÉÉåMüÉsÉåÇ EhÉåmÉhÉ AÉxÉÉ. cÉQû xÉå oÉUÉå u ÉmÉ AmÉYuÉ rÉÉlÉå Amature AÉxÉÉiÉ. cÉQû vÉå oÉUÉåuÉmÉ kÉqÉÏïMü MüÉrÉÉïÇ, kÉqÉÏïMü ÄTÑüQûÉUrÉÉå ÌuÉvÉårÉÉU AÉxÉÉ. qÉÑZÉmÉ§É SãuÉÉÇaÉåsÉå MüÉrÉqÉcÉÉå NûÉmÉ eÉÉuÉlÉ AÉxÉÉ. cÉQû vÉå oÉUÉåuÉmÉ iÉÉÇcÉå xuÉxÉqÉÉeÉÉcÉå AÉÇ i ÉUÏMü ÌuÉvÉårÉÉU AÉxÉÉ mÉÔhÉ xÉÉqÉÉeÉÏMü MüvOû AÉlÉÏ SÒZÉÉÇMü xÉqÉÉkÉÉlÉ xÉÉåScÉåÇ ÌSvÉåÇiÉ EhÉå AÉxÉÉ. lWûuÉå ÌmÉÍVûaÉÉ ÌMüiÉåÇ xÉÉåSiÉÉ WûÉeÉå ÌSvÉåÇiÉ lÉSU lÉÉ. AÉrÉeÉ NûÉmÉ-iÉÉÇ̧ÉMü ¥ÉÉlÉ Printing Technology ZÉÔoÉ uÉÉQûsÉÉÇ. MüÉå Ç M ühÉÏ mȨ́ÉMüÉå ± qÉÉlÉ WûÉeÉÉå ZÉÔoÉ EmÉåaÉ MüÉhÉ xÉÑkÉÉUhÉ WûÉQûMüÉ eÉÉrÉ.

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU

¸ÀA¥ÁzÀPÁPÀ ¥ÀvæÀ

¸ÀA¥ÁzÀPÁAPÀ £ÀªÄÀ ¸ÁÌgÀ

vÀĪÀÄUÉî ¥ÀwPæ Á ªÀĸÀÛ PÁ¼À zÁPÀ Æ £À ºÁAªÀ ªÁfÓ v Á DAiÀįÁåA. ¢Ã¸À zÁPÀÆ£À ¢Ã¸À ¥ÀwPæ ÃÉ ZÉ ¸ÀÄzsÁgÀt eÁvÀÛ D¸ÀìZÉ UÀªÀÄ£ÁPÀ AiÉĪÀÇ£À ¸ÀAvÉÆÃμÀ ¨s É Æ UÀ v Á D²ê ° . KPÁKQ vÀĪÀÄUÉî ªÀiÁZÀð 16-31 ºÁå ¸ À A a P É Ã g À ²æ à eÁdð ¥s À £ ÁðAr¸ï ºÁAUÉ® «μÀAiÀiÁgÀ D¬Äå¯É §gÀ¥À ªÀiÁPÁÌ KPÀ ZÁAUÀ C©ügÀÄaZÉ ªÀÄít ¢¸Àì¤. ¦ÃvÀ ¥ÀwæPÉÃZÉ ±ÉÊ°ÃgÀ C£ÀUv À åÀ ªÀåAUÀå, vÀªiÀ Á±Á

§gÀ¸Æ À £À eÁeïð ¥s£ À ÁðAr¸Áì vÀ¸Àì¯É ºÉÊ ¥ÉÆæ¥sÉʯï D²ê¯É ªÀÄ£À±Á® §zÀÝ® §gÀAiÀÄ¯É §gÉ ªÀÄít ¢¸Àì¤. ¥ÀwæPÁ ªÁqÀÆØ£À AiÉĪÀZÉ ¸ÀAzÀ¨sÁðgÀ C¸Àì¯ÉA §gÀ¥À ¥ÀwPæ ÃÉ PÀ ±ÉÆèsÁ ¢Ã£Á. PÉ Æ uÁ¯É ªÀ Ä £À zÀ Ä PÀ Ì £ Á² §gÉƪÀZÉ §gÉ. gÁdQÃAiÀiÁZÉ «μÀAiÀiÁ zÁPÀÆ£À ¥ÀwPæ É ªÀÄÄPÀÛ eÁªÀÇ£À D¸À¯ÁågÀ D¤Ã EvÀ¯É ZÁAUÀ ªÀÄít ªÀiÁPÁÌ ¢¸ÀvÁ. ²æêÀÄw ±ÀPÄÀ AvÀ¯Á Dgï. QtÂ


CMYK

January 1 - 31, 20103

April 1-15, 2010

DAiÉÄñÁPÀ ‘qÉʪÀ¸Àð’ ªÉļÉîA ! ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Á£Á zÁPÀÆÌ£À n«gÀ zÁPÉƪÀZÁPÀ ¯ÁUÀ°ÃAZÀ. vÉÆà vÉzÀÝ£Á ¸ÁAUÀvÁ “ºÉÃA ªÉ Ä UÉ ® ¨ÁAiÉ Ä ¯É ® UÁAªÀ , ºÁAUÁ¸ÀgÀ SɼÀÆAPÀ ªÀiÁPÁ ¸ÀAvÉÆÃμÀ eÁvÁÛ”. vÁåZÀ gÁwæ ±ÉÆÃAiÉÄç D¤Ã KPÀ §¸ï ¥ÁQ¸Áܤ SÉüÁqÀÆ ¹¢üÞQ WÀgÁ AiÉÄvÁÛv.À DAiÉÄñÁ® DªÀ¸ÄÀ D¤Ã ¨Á¥ÀÄà¸À vÁAPÁ ¸ÁéUv À À PÀgv À ÁvÀ, ºÉÃAªÀAiÀÄ n.«.ZÉÃgÀ zÁPÀ A iÀ Ä ¯ÁA. eÁ®AiÀ i ÁgÀ ±ÉÆÃAiÉÄç ¸ÁAUÀvÁ ºÁAªÉ DAiÉ Ä Ã±Á ªÀ Ä í t ZÉ ZÉ ° è A iÉ Ä Ã ¸ÁAUÀvÀ ¤SÁ (ªÁírðPÀ) PÀgÆ À £À WÉÃAiÀĤ. DAiÉÄñÁ ‘¤SÁ£ÁªÀÄ’ ¥À¥ æ AÀ ZÁPÀ zÁPÀ A iÀ Ä vÁ. wUÉ ¯ É ¤SÁ ¥sÆ É Ã£ÁgÀ eÁ¯Éè ªÀÄt í vÁ. vÉz£ À Áß ±É Æ ÃAiÉ Ä Ã§ ‘¤SÁ£ÁªÀ Ä ’ RgÉÃAZÀ eÁ®AiÀiÁgÀ ªÀiÁPÁ EAlgï£É m ÁÖ g À zÁPÀ A iÀ Ä ¯É ¥sÉÆÃmÉÆà ¥À¼ÉƪÀ£À ºÁAªÉ ¤SÁ£ÁªÀ i ÁPÀ zÀ ¸ À Ì v À PÉ ¯ É Æ è . eÁ®AiÀiÁgÀ vÉà ZÉ°A è iÉÄÃPÀ ªÀiÁPÁ JzÉÆÝüÀ zÁPÀAiÀÄ® £Á. ºÁAªÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÁPÀ D¬Äå® vÉzÀ£Áß ªÀiÁPÁ DAiÉÄñÁ® DPÁÌ ªÀĺÁ D¥Á ªÉĽî, DAiÉÄÃμÁ ªÉÄüÀ¤. ºÉÃA ¸ÀPÌÀqÀ KPÀ ¹£ÉêÀiÁ PÁt² ¢¸ÀvÁ. ªÀiÁVÎgÀ ¥ÉưøÀ PÉøÀ eÁvÁÛ. vÁAUÉ® J£ïPÉöé Êj ZÀ®vÁ. vÉz£ À Áß ºÀÆ£À¸Át ¯ÁUÀvÁ. KPÀ «±ÉÃμÀvÁ ¥À¼ÀAiÀiÁ. 10 ¢ªÀ¸À vÁAqÀÆ£À UɯÉè¯É »Ã PÁt KPÀ gÁwæ ©üvÀÛgÀ ¸ÀÄ®dvÁ. ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÁZÉ ªÀÄĹèA ¸ÀªiÀ Ád ¸ÁAUÀ v À AiÉ Ä vÁÛ . vÁAUÉ ® zsÀªÀÄðUÀÄgÀÄ ºÁå «μÀAiÀiÁAvÀ PÁ¼Àf WÉvÁÛvÀ. ¸ÀPÁ½A ªÀÄítvÁ£Á ±ÉÆÃAiÉÄç ªÀÄ°èPÀ DAiÉ Ä Ã±ÁPÀ °TvÀ gÀ Æ ¥ÁgÀ vÀ¯ÁR ¢vÁÛ. wUÉ® fêÀ£À ¤ªÀðºÀuÉ SÁwÃgÀ ªÀÄíAiÀÄ£ÁåPÀ ¥ÁªÀ Ä ZÀ ºÀ e ÁgÀ gÀ Æ ¥À A iÀ i Á ¢ÃªÀZÁPÀ PÀ§Æ° ¢vÁÛ. KPÀ ¸ÀªÀiÁeÁ£À ¸ÁAUÀvÀ D¬Ä¯ÁågÀ PÀ¸Àì¯É ¸ÁzsÀå D¸Áì ªÀÄít ºÁå ¤SÁ D¤Ã vÀ¯ÁSÁZÉ PÁtÂAiÉÄÃAvÀ PÀ¼v À Á. DªÀ Ä UÉ ® ¸À ª À i ÁeÁAvÀ Æ ¬Ä ¸Á¨ÁgÀ ‘DAiÉ Ä Ã±Á’ D¤Ã “±É Æ ÃAiÉ Ä Ã§’ ªÁí r ðPÉ Ã ZÉ §AzsÀ£ÁAvÀ ²gÀPÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ AiÉĪÀZÁPÀ ZÀqÀ¥ÀqÀvÀ D¸ÁìvÀ. ªÁírðPÀ ªÀÄí¼Éî¯É KPÀ ‘¸ÀA§AzsÀ’ eÁªÀPÁ ²ªÁAiÀÄ KPÀ ‘§AzsÀ£À’ eÁ®AiÀiÁgÀ UÉÆAzÉƼÀ eÁvÁÛ. ªÀ g À ¸ À UÀ l Ö ¯ Áå£À PÉ Æ Ãlð, ¥É Æ °Ã¸À ªÀ Ä í t RZÀ Æ ð£À qÉʪÀ¸Àð eÁAiÀÄ£Á² ZÉ°èAiÉÆà CMYK

PÀļÁgÀ D¸ÁìvÀ. ZɯÉè vÁAUÉ® ªÁå¦Û PÀgÀvÀ gÀqÉز ¨sÉÆAªÀvÁvÀ. xÉÆÃqÉà §Azs£ À ÁAvÀ ZÉgq À ÄÀ AªÀ eÁ¯ÁèöåAvÀ. ZÉgq À ÄÀ ªÀA ¸Á£À D²ê¯É PÀqÉãÀ vÁ¤ß DªÀ¸ÀÆ® ¸ÁAUÀvÀ D¸ÀvÁvÀ. §Ä¢Þ ¨sg À v À g À À vÁAPÁAiÀÄ ªÉUÀªÉUÀ¼É ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÉæÃgÀuÉ ¤«ÄvÀÛ AiÀiÁ PÉÆÃmÁðZÉ DzÉñÁ ¤«ÄvÀÛQà ¨Á¥Àà¸ÀÆ¯É ¸ÀºÀªÁ¸À eÁvÁÛ. CZÁ£ÀPÀ ZÉgÀqÀÄ (DvÀÛA ªÁqÀ¯Á) DªÀ¸ÀÆPÀ ¸ÉÆqÀÆ£À ¨Á¥ÀÄà¸ÀƯÁVÎ ªÀvÁÛ. ¸ÀªÀiÁd ºÉÃA ¸ÀPÀÌqÀ ¥À¼ÀAiÀÄvÁ. ¯ÁVÎ AiÉÄ£Á. xÉÆÃqÉà ¯ÉÆÃPÀ qÁ|| gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ±Áå£À¨sÁUÀ vÀ¸Àì¯É ªÀiÁí®UÀqÉ ¯ÁVÎ ªÀvÁÛvÀ. vÉÆà vÁUÉ¯É ªÀÄ£ÁPÀ PÀ¸¯ ìÀ A É ¸ÀªÄÀ ¢¸ÀvÁ vÉÃA ¸ÀÆZÀ£Á ¢vÁÛ. zÉ Æ UÀ Î ¯É Æ ÃPÁAPÀ A iÀ Ä ¸À ª À Ä eÁªÀ Z É £ÁåAiÀ Ä ¢ªÀ Z É PÀ μ À Ö eÁ®AiÀiÁgÀ KPÀ ªÀiÁí®UÀqÉ£À D¯É Æ ÃZÀ £ À PÀ g À Æ £À ¢¯É è ® ¸ÀÆZÀ£Á ¥Á®£À PÀgÀZÉ UÀÄt D¸Àì¯ÁågÀ UÉÆAzÉƼÀ ¤ªÁgÀt eÁvÁÛ . ‘DAiÉ Ä Ã±Á’ D¤Ã ‘±ÉÆÃAiÉÄç’ ºÁAUÉ® UÉÆAzÉƼÀ ¸Á£À ¸ÀĪÀiÁgÁZÉÆ £ÀíAAiÀÄ. eÁ®AiÀiÁgÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¯ÉÆÃPÁ£À ªÉļÀÆ£À, zsÀªÀÄðUÀÄgÀÆ£À ªÀÄÄSÉî¥Àt WɪÀÇ£À UÉÆAzÉƼÀ gÁwæ ¥sÁ¯Éè ªÀ Ä í t vÁ£Á ¤ªÁgÀ t PÉ ¯ Áè . ºÁAvÀ Æ ‘DAiÉ Ä Ã±Á’ §zÀ Ý ¸ÁAUÀvÁQà AiÀiÁ ‘±ÉÆÃAiÉÄç’ §zÀÝ ¸ÁAUÀvÁ ªÀÄí¼Éî¯ÉÆ «ZÁgÀ £ÀíAAiÀÄ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ªÀÄAiÀiÁðzÀ ªÀvÁÛ ªÀÄítvÁ£Á ¸ÀªÀiÁeÁ£À ¸ÁAUÀvÀ AiÉĪÀÇ£À UÉÆAzÉƼÀ ¤ªÁgÀt PɯÁè. DªÀÄUÉ® ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀÆ¬Ä C¸À¯ ì É ¥ÀæAiÀÄvÀß eÁªÀPÁ. ¸ÁªÀiÁfPÀ jÃwÃZÉÆ UÉÆAzÉƼÀ ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ zÉêÀ¼ÁAvÀ AiÀiÁ WÀgÁAvÀ D¬Äå® vÉz£ À Áß ¸ÀÆPÀÛ jÃwÃgÀ UÉÆAzÉƼÀ ¤ªÁgÀt eÁªÀZÉ vÀ¸Àì¯ÉA KPÀ ¸À«Äw ¤ªÀiÁðt eÁªÀPÁ. ºÁå ¸À«ÄwÃAvÀ ¥sÀPÀvÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ £ÀA í AiÀÄ EvÀgÀ ¯ÉÆÃPÀ ªÀļ í A À iÀiÁgÀ G£ÀßvÀ ¸ÀÜgÁgÀ ¸ÉêÁ ¢¯Éè¯É C¢üPÁj ªÀiÁ»w D¸ÀìZÉ ¤ªÀÈvÀÛ £ÁåAiÀiÁ¢üñÀ fêÀ£ÁAvÀ PÀμÀÖ C£ÀĨsª À À PÉ¯è¯ É É ¯ÉÆÃPÀ D¸ÀÆìPÁ. ºÁå ¸À«ÄÃwãÀ ªÀÄíAiÀÄ£ÁåPÀ KPÀ ¥À n ªÉ Ä Ã¼À P Á. UÉ Æ AzÉ Æ ¼À D²ê¯Áå£À vÁå ¸À«ÄwZÉ ªÀÄÄSÁgÀ AiÉĪÀÇ£À UÉÆAzÉƼÀ ¤ªÁgÀt PÀgÀÆAPÀ ¥ÀA æ iÀÄvÀß PÀgÀPÁ. ¥ÀgÀvÀÆ£À KPÀ ¥Àn ¸ÁAUÀvÁ À ’À eÁªÀZÁPÀ ªÁírðPÀ KPÀ ‘§Azs£ £ÀdÓ, KPÀ ‘¸ÀA§Azs’À eÁªÀPÁ.

D«Ää zÉÆãÀ ºÁvÁÛ£À ¢¯ÁågÀ zÉêÀ ºÀeÁgÀ ºÁvÁÛ£À ¢vÁÛ. ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Á£Á zÁPÀÆÌ£À zÉ Ã ªÁ£À ¢¯É è ¯ É . vÁUÉ ¯ ÁVÎ £ÁwÛ¯ÉA DªÀÄUɯÁVÎ D¸ÀìZÉA ªÀļ í A À iÀiÁgÀ ‘¨sQÀ ’Û eÁªÀÇ£À D¸Áì. vÉA D«Ää zÉêÁPÀ ¢ªÀPÁ. UÁzÉÝAvÀ ¨sÁvÀ WÁ®AiÀiÁgÀ ªÀĸÀÛ ¨sÁvÀ DAiÀÄå¯Áå ªÀÄítPÉ zÉêÁPÀ D«Ää zÉÆãÀ ºÁvÁÛ£À ¢¯ÁågÀ zÉêÀ DªÀÄPÁ ºÀeÁgÀ ºÁvÁÛ£À ¢vÁÛ.. vÁå ¤«ÄvÀ D«Ää ¢ªÀ Z É A DªÀ Ä UÉ ® GzÁÞgÁPÀ ªÀ Ä í t ¯ÉPÀÆÌPÁ. PÉÆÃtAiÀÄ ¤ªÀÄUÀÆ£À ¢ªÀZÉA £ÀíAAiÀÄ. ¤ªÀÄV£Á²ê ¢ªÀZÁAvÀ ZÀqÀ ¸ÀAvÉÆÃμÀ D¸Áì. Dd zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ£À vÁUÉ® zÉ Ã t U Á ¨s Á μÀ ¯ Áå. vÀ ² ê A ZÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ d®ä WÉêÀÇ£À DvÀA Û ¥ÀgU À ÁAªÁAvÀ §gÉA PÁªÀÄ AiÀiÁ ªÁå¥ÀgÀ PÀgÀÆ£À D²ê¯Áå£À ¸À º À A iÉ Æ ÃUÀ ¢ÃªÀ P Á” ªÀ Ä í t ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÁZÉ ¥ÀÄ£Àg浪ÀiÁðt PÁAiÀ i ÁðPÀ ZÁ®£À ¢ÃªÀ Ç £À ²æà PÁ²ÃªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf£À ¸ÁAUÀ¯ÁA. “¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ ¸ÁAUÀv¯ À É D¸Áìv,À DAiÀÄåPÀvÀ¯É D¸ÁìvÀ eÁ¯ÁågÀ ¤«ÄVvÀ¯É £Á eÁ¯ÁåvÀ. ¯ÉÆÃPÀ PÀIJ D²ê¯É PÀgÀvÁvÀ. J£À¥sÉÆgïì PÀgv À ¯ À É £Á eÁ¯Áåv.À PÀ¸¯ ìÀ AÉ PÀgPÀ Á ªÀÄít PÀ¼À£ÁvÀ¯ÁågÀ ±Á¸ÁÛçAvÀ ¸ÁAV¯ÉA PÀgÀPÁ” ªÀÄít ¸Áé«ÄÃf£À ¸ÁAUÀ¯ÁA. ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ eÁªÀÇ£À ªÀĺÁzÁ¤ D¤Ã ¥À Ä £À g À ¤ ªÀ i Áðt ¸À « ÄwZÉ Æ ªÀÄÄRå ¸À¯ÁèUÁgÀ qÁ. ¦. zÀAiÀiÁ £ÀAzÀ ¥ÉÊ£À G®AiÀįÉÆ. “¥ÀÄ£ÀgÀ ¤ªÀiÁðt ¸À«Äw£À KPÀ ºÉÆÃqÀ

PÁªÀ Ä ºÁvÁÛ A vÀ WÉ v À Û ¯ ÁA. ¸À Ä ªÀ i ÁgÀ Dl(8) PÉ Æ Ãn gÀÆ¥Á¬ÄZÉ ºÁå AiÉÆÃd£Á ¸À U À ¼ É ¸À ª À i ÁeÁ£À ¸ÁAUÀ v À AiÉĪÀÇ£À PÀgÀZÉA UÀgÀd D¸Áì. JzÉÆÝüÀ zÉêÀ¼ÁZÁ£À gÀÆPÀ D¤Ã ²¯Á ªÀÄít KPÀ PÉÆÃn RZÀÆð£À eÁ¯Áèöå D¤Ã ¸ÁvÀ PÉ Æ ÃÃn GmÁªÀ Z É A PÁªÀ Ä eÁªÀPÁ. ºÁAvÀÄ wãÀ PÉÆÃn zÉêÀ¼ÁZÉ ¨sÀAqÁgÁ zÁPÀÆ£À PÁqÀZÉA ªÀÄít ¸À«Äw£À aAvÀ£À PɯÁèA. vÁå zÉPÀÆ£À ¸Á¨ÁgÀ ZÁgÀ PÉÆÃn gÀÆ¥À¬Ä ¸ÀªÀiÁd ¨sÁAzÀªÁ¯ÁVÎ JPÀvÀæ PÀgÀPÁ ¥ÀqÀvÀ¯ÉA. ºÁAvÀÄ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ D¤Ã ¸ÀwñÀÀ ¥ÉÊ PÀÄlÄA¨É vÀ g À ¥ s É Ã £À vÉ Æ Ã KPÀ PÉ Æ Ãn gÀÆ¥ÀAiÀiÁ ¨sÁμÀAiÀiÁÛA D¤Ã vÉA ºÀAvÀ ºÀAvÁgÀ ¢vÀÛ¯ÉÆ.” ªÀÄít zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ£À ¸ÁAUÀ¯ÉA. ¥À Ä £À g 浪À i Áðt qÀ © â: ¥ÀÄ£Àg浪ÀiÁðt ¥sPÀ v À ï KPÀ AiÀiÁ ¥ÁAZÀ ¯ÉÆÃPÁ£À PÀgZ À A É £ÀA í AiÀÄ. vÉA ¸ÀUÀ¼Éà UÁAªÀZÉ ¯ÉÆÃPÁ£À ªÉļÀÆ£À PÀgZ À É PÁªÀÄ. vÁå zÉPÆ À £À ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ¸Àªð À ¯ÉÆÃPÁ£À ºÁå PÁªÀiÁAvÀ ªÀÄzÀzÀ PÀgÀPÁ. ºÁeÉÓ SÁwgÀ ¨ÁAzÀ ¥ À ¸À « Äw£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ D¸ÀìZÉ ¸ÀPÀÌqÀ ¸ÀªiÀ Ád ¨sÁAzÀªÁ ¯ÁVÎ «£ÀAw PÀgÀÆ£À vÁAUÀvÁAUÉ® WÀgÁAvÀ KPÀ qÀ©â zÀªÀgÀZÉ vÀ²ê PÀgÀPÁ. ªÀg¸ À Á DSÉÃjPÀ vÁå qÀ©A â vÀ JPÀvæÀ eÁ¯É è ¯ É Æ zÀ Ä qÀ Ä ¥À Ä £À g ï ¤ªÀiÁðuÁPÀ ªÁ¥ÉÆÃgÀPÁ” ªÀÄt í qÁ. ¦ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ£À ¸À¯Áè ¢°è. ²æà ¸ÀAiÀÄåA«ÄÃAzÀæ GªÁZÀ:

-²æêÀÄzï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð “zÉêÀ¸ÁÜ£À ªÀļ í AÀ iÀiÁgÀ zÉêÁ¯ÉA WÀgÀ. DªÀÄUÉ® WÀgÀA ¸ÀªÀÄä PɯÉè ªÀÄt í PÉ zÉêÁ¯ÉA WÀgÀ PÁ¼ÀPÁ¼ÁPÀ ¸ÀªÄÀ PÀgZ À É UÀgd À D¸Áì. DªÀÄUÉ® ¤«ÄvÀÛ zÉêÁPÀ PÀ¸¯ ìÀ AÉ AiÀÄ £ÁPÁÌ. vÁUÉ® zÀAiÀiÁ DªÀÄPÁ eÁªÀÇPÁ. vÁeÉÓ SÁwÃgÀ D«Ää vÁUÉ® ¸ÉêÁ PÀgÀPÁ. vÉA DªÀÄUÉ® PÀvÀðªÀå eÁªÀ Ç £À D¸Áì . vÁå ¤«ÄvÀ Û zÉêÀ¼ÁZÉA ¥ÀÄ£ÀgÀ ¤ªÀiÁðt UÀgÀeÉZÉA” ªÀÄít ²æ à ¸À A iÀ Ä åA«ÄÃAzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃf£À ¸ÁAUÀ¯ÉA. ªÉ à zÀ ª À Ä Æwð ²æ à £À g À ¹ AºÀ DZÁAiÀÄð£À ¸ÀÆvÀ¸ æ A À ZÁ®£À Pɯ.èÉ ±Á¸ÀPÀ ²æà J£ï.AiÉÆÃVñÀ ¨sm À ï, PÁ¥ÉÆðgÉÃlgÀ ²æà gÀAUÀ£ÁxÀ QtÂ, ²æà ²§gÀÆgÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÁªÀÄvÀ, ²æà n.UÀt¥Àw ¥ÉÊ, ²æà dUÀ£ÁßxÀ PÁªÀÄvÀ, ²æà ¥ÉæªÀiÁ£ÀAzÀ QtÂ, ²æà ªÀÄAUÀ®¥Ár £ÁªÀÄzÉêÀ ±ÉuÊÉ , qÁ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¥ÉÊ, ²æêÀÄw ªÉÆû¤ r. ¥ÉÊ, ²æà ªÀÄuÉî CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ²æà «±Àé£ÁxÀ PÁªÀÄvÀ, zÉêÀ¼ÁZÉ ªÉÆPÉÛøÀgÀ ²æà ¹.J®.±ÉuÉÊ, ²æà ¤vÁå£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPÀ D¤Ã zÉêÀ¼ÁZÉ ¥À§ æ AzsPÀ À ²æà gÀ«ÃAzÀæ PÁªÀÄvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É

PÉ£gÀ Á ±Á¼ÉÃAvÀ ¸ÀÆáwðZÉ ¥Àª æ ÁºÀ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ ¥ÀÄgÁvÀ£À D¤Ã ¥Àæ¹zÀÞ PÉ£ÀgÁ «zÁå ¸ÀA¸ÉÜãÀ ZÀ¯Æ É ªÀZÉ ¸ÉAlæ® ¨ÉÆÃqÀð D¥sÀ ¸ÉPÉAqÀj JdÆåPÉñÀ£À DzsÁjvÀ ¥ËæqsÀ±Á¯Á D¥ÀuÁ¯É ¥ÀæxÀªÀÄ ªÀgÀ¸À ¥ÀÆtð PɯÉè¯É ªÉüÁgÀ ‘¸ÀÆàwð’ ºÉÃA PÉʦr ¥ÀæPÀl PÀ g À Z ÁAvÀ DAiÀ Ä ¯É A . PÉ £ À g Á ±Á¯ÉÃZÉ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ÃZÉ

ªÀ Ä ÄSÉ Ã ® qÁ| AiÀ Ä Ä.J¸ï. ªÉÆúÀ£z À Á¸À £ÁAiÀÄPÀ ºÁ¤ß vÉà ZÀÄlÄPÀÄ ¥ÀĸÀÛPÀ ¥ÀPæ Á²vÀ PɯÁèA. ¸ÀÆ̯ÁZÉ PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà CtÚ¥àÀ ¥ÉÊ, ¸ÀAZÁ®PÀ PÉÆaÑPÁgÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¥ÉÊ D¤Ã C£ÉÃPÀ «zÁåzÁAiÀÄPÀ C¢ü P Áj ªÀ U ÁðZÉ ¯É Æ ÃPÀ vÁ墪À¸À ºÁdgÀ D²ê¯É.

PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÁQëÃPÀ ¥ÀwPæ Z É É

ZÀAzÁzÁgÀ eÁAiÀiÁå. JPÀ ªÀg¸ À ÁZÉ ªÀUð À t gÀÆ.220/-

Baliga Publications £ÁAªÁgÀ ¥É l AiÀ i Á.

202, ¸ÀÖjèAUÀ ZÉÃA§gïì PÉÆrAiÀiÁ®¨ÉÊ® ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ zÀÆgÀªÁtÂ: 0824 2497747


CMYK

4

April 1-15, 2010

¨ÉAUÀ¼Æ À gÁAvÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Àg¸ À éw À ºÁAUÉ¯É ªÉÆPÁÌA.

¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ gÁeÁ¥ÀÄgÀ ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ ºÀμÆ É Ãð¯Áè¸À

¥s§ É Äæªj À 26, 2010 ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ gÁeÁ¥ÀÄgÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸ÀªÀiÁeÁPÀ KPÀ ºÉÆÃqÀ ¢ªÀ¸À. 34 ªÀgÀ¸À zÁPÀ Æ £À gÁPÀ v À D²ê ¯ É ºÁå ¸ÀªiÀ ÁeÁPÀ vÉÆà ¢ªÀ¸À ¨sÁAUÀgÁ CPÀ ë g Á£À §gÉ Æ ªÀ £ À zÀ ª À g À Z É eÁ¯É Æ è . vÁAUÉ ® PÀ Ä ®UÀ Ä gÀ Ä ²æêÀÄzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¸Àg¸ À w éÀ ¸Áé«Ä UËqÀ ¥ÁzÁZÁAiÀ Ä ð vÁ¤ß ¥ÀAiÀÄ¯É ¥Àn ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁPÀ 4 ¢ªÀ ¸ ÁZÉ ªÉ Æ PÁÌ A SÁwÃgÀ ¥ÁªÀ¯É. vÁå ¢ªÀ¸À ¸ÀPÁ½A 4.30PÀ 21 PÁgÁgÀ 40 Dgï.J¸ï.©. ¯ÉÆÃPÀ AiÀıÀªÀAvÀ¥ÀÄgÀ gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£ÁßPÀ ¥ÁAªÀ¯É. dAiÀÄ WÉÆÃμÀ D¤Ã ºÁgÁ¥Àðt PÀgÀÆ£À UÉÆAAiÀÄ PÀªÀ¼É ªÀÄoÁzÁPÀÆ£À D¬Äå¯É ²æ à ªÀ Ä zÀ ²ªÁ£À A zÀ ¸À g À ¸ À é w

¸Áé«ÄÃfPÀ ²μÀåªÀUÁð£À ¸ÁéUÀvÀ PɯÉè. gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£Áß zÁPÀÆ£À d¥Àª£ À À UÀÄrÃZÉ ²æà zÁégPÀ Á£ÁxÀ ¨sÀªÀ£ÁPÀ ¸Áé«ÄÃfPÀ D¥ÉƪÀ£À ºÁ¼Éî. ¸À¨sÁ¨sÀªÀ£ÁAvÀ ¥À£Á߸À ¸ÀĪÀÄAUÀ° ¨ÁAiÀįÉÆ ¹¯ÁÌ PÁ¥ÀàqÀ £É¸ÀÆì£À, ¥ÀÆtPÀÄA¨sÀ WÉ ª À Ç £À ¸Áé « ÄÃfÃPÀ ¸Áé U À v À PÀgÀÆAPÀ gÁ©â¯É. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ Dgï.J¸ï.©. ¸ÀªÀiÁeÁZÉ CzsÀåPÀë ²æà ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ J¸ï. £ÁAiÀÄPÁ£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ Dgï.J¸ï.©. ¸ÀªÀiÁeÁZÉ «μÀAiÀiÁgÀ ¸Áé « ÄÃfÃPÀ ªÀ i Á»w ¢°è . ¸ÁAdªÉüÁgÀ ¨sÀzÀV æ j CZÀÄåvÀ ÀzÁ¸Á£À ‘¥Á±ÀÄ¥ÀvÁ¸ÀÛç ¥Áæ¥ÀÛ’ ªÀ Ä í ¼ É î ¯ É ºÀ j PÀ x Á ¸ÁAUÀ ¯ É A . ¸Áé«ÄÃfãÀ G¥À¹ÜvÀ D¸ÀÆì£À ºÀjPÀxÉZÉÆ D£ÀAzÀ WÉvÀÛ¯ÉÆ.

¥sÉ. 27PÀ ¸ÁéªÉÄåÃPÀ ¥ÁzÀ¥ÀÆeÁ, ²æà ¨sÀªÁ¤±ÀAPÀgÀ zÉêÁPÀ ®WÀÄ gÀÄzÀæ ¸ÁéºPÀ g À À ºÉÆêÀÄ, °AUÁμÀPÖ ,À ©®èªÁ¸ÀÛPÀ ¥ÀoÀ£À D¤Ã ¥ÀÆuÁºÀÄw ZÀ¯ÉèA. ¸ÁAd ªÉ à ¼ÁgÀ ‘¥É Ê «¸ÁÛ PÀ £ É é £ À ë £ À ºÁ¯ÁAvÀ’ ²æà ±ÀAPÀgÀ ±Áå£À¨Ás UÀ ºÁAUÉ® ‘¨sÀQÛ ¸ÁAd’ ¨sÀd£Á PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ZÀ¯ÉÆè. ¸Áé«ÄÃf G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É ¥s.É 28PÀ ªÁ¶ðPÀ ¸ÀvåÀ £ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÁ ZÀ¯AèÉ . ¸ÀPÁ½A ¥ÀÄvÀÆg Û Z À É £À«Ã£À PÀ¯Á«zÁ ¸ÀÄÛw £ÁAiÀÄPÀ »UÉ¯É ºÀjPÀxÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ZÀ¯ÉÆè. wÃuÉ ‘UÀdUËj ªÀÈvÀ’ ªÀ Ä í ¼ É î ¯ É «μÀ A iÀ i ÁgÀ ºÀ j PÀ x Á ¸ÁAUÀ¯É. vÁeÉ G¥ÀgÁAvÀ PÁªÀÄvÀ PÀÄlÄA¨ÉÃZÉ ¨sÀd£Á PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä , ªÀ Ä ÄA§¬Ä Dgï.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ vÀg¥ À ÃÉs £À ‘ZÀ A zÀ æ º Á¸À ZÀ j vÉ æ ’ ªÀ Ä í t ZÉ AiÀÄPÀëUÁ£À eÁ¯ÉÆè. ¸ÁqÉZÁgÀ WÀAmÉÆ ZÀ¯¯ èÉ É ºÉà AiÀÄPÀU ë Á£ÁZÉ ¸À¨Ás UÀȺÀ ¨sg À À ¯ÉÆÃPÁ£À ¨ÉʸÀÆ£À ¥À¼ÀAiÀįÉ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀZÉ f.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ¯ÉÆÃPÀAiÀÄ vÁå ¢ªÀ¸À ZÀqÀvÉà D¬Äå¯É. ªÀiÁZÀð 1, 2010PÀ ªÉÆPÁÌAZÉ DSÉ Ã j ¢ªÀ ¸ À ¸Áé « ÄÃf£À ‘UÀ Ä gÀ Ä ¸É à ªÀ P ÁAPÀ ’ (¸À é A iÀ Ä A ¸É à ªÀ P ÁAPÀ ) «±É à μÀ ¸À v À ì A UÀ zÀªg À ¯ À Æ É . PÉÆAPÀtà¨sQÀ Û ¸ÀAVÃvÀ ¸ÁAUÀ Æ £À UÀ Ä gÀ Ä ¸É à ªÀ P Á£À ¸Áé«ÄÃfÃPÀ ¨sÀQÛ C¥Àðt PɯÉè.

PÉÆAPÀtàVÃvÀ gÁªÀiÁAiÀÄt ¥ÀA. G¥ÉÃAzÀæ ¨sm À ï ºÁAUÉ® £ÀªÇÉ Ã ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¸ÁÜ£ÁZÉ gÁeÁAUÀuÁAvÀ DgÀvÁA £ÁªÁ¢üPÀ »AzÀĸÁܤ UÁAiÀÄPÀ ¥ÀA. G¥ÉÃAzÀæ ¨sÀl ºÁAUɯÉÆ PÉÆAPÀtÂà VÃvÀ gÁªÀiÁAiÀÄt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ZÀ¯ÉÆè. vÀ§¯ÁgÀ ¥ÀA. NAPÁgÀ£ÁxÀ UÀįÁér, ªÁAiÀİãÁgÀ n.gÀAUÀ ¥ÉÊ, vÁ¼ÁgÀ ªÉÆúÀ£ÀzÁ¸À ±ÉuÉÊ£À ¸ÁxÀ ¢¯ÉèA. ªÀiÁAiÀĨsÁ¸À PÉÆAPÀtÂãÀ ZÀ¯Éè¯É VÃvÀgÁªÀiÁAiÀÄt d«ÄÃ¯É ¯ÉÆÃPÁAPÀ DªÀqÀ¯ÉA.

CMYK

vÁeÉ G¥ÀgÁAvÀ ¸Áé«ÄÃf£À ¥s® À ªÀÄAvÁæPv ëÀ À ¢¯É.è ¸ÁAdªÉüÁgÀ ¸À ª À i ÁgÉ Æ Ã¥À ¸À ª À i ÁgÀ A ¨s À WÀqÀ¯ÉÆ. ²æà ¸ÀA¸ÁÜ£À UËqÀ¥ÁzÁZÁAiÀÄð ªÀÄoÀ, PÀªÀ¼É ºÁeÉÓ 77ªÉA. ªÀÄoÁ¢ü¥w À ²æêÀÄzÀ ²ªÁ£À A zÀ ¸À g À ¸ À é w ¸Áé « Ä UËqÀ¥ÁzÁZÁAiÀÄð ºÁAUÉ® ¢ªÀ å G¥À ¹ ÜwgÀ ªÉ à ¢PÉ Ã gÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ ±Á¸ÀPÀ ²æà J£ï. AiÉÆÃVñÀ ¨sÀmï, PÁåA¥ÉÆÌÃZÉÆ DzÀ¯Æ É CzsåÀ PëÀ ²æà gÀAÀ UÀ ªÀÄÆwð, ªÀ i Áf ±Á¸À P À ²æ à CuÁÚ «£ÀAiÀÄZÀAzÀæ, PÀ£ÁðlPÁZÉÆ UÀȺÀªÀÄAwæ ²æà «.J¸ï. DZÁAiÀÄð, Dgï.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ Ád (j), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ ºÁeÉÆ CzsÀåPÀë ²æà JA.J¸ï. £ÁAiÀÄPÀ ªÉâPÉÃgÀ G¥À¹ÜvÀ C²ê¯É. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ UËqÀ ¥ÁzÁZÁAiÀÄð ªÀÄoÁPÀ eÁUÉÆ ¢ªÀZÉ SÁwÃgÀ ¸ÀgPÀ ÁgÁ ¯ÁVÎ ¥ÀæAiÀÄvÀß PÀgÀvÁ ªÀÄít «.J¸ï. DZÁAiÀ i Áð£À ºÁå ¸ÀAzÀ¨sÁðgÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ZÁgÀ ¢ªÀ ¸ ÁAvÀ ¸Á¨ÁgÀ 6000 ¯ÉÆÃPÁ£À ¸Áé«ÄÃf¯É zÀ±Àð£À WÉvÀÛ¯ÉA. Dgï.J¸ï.©. D¤Ã f.J¸ï.©. ¯ÉÆÃPÁ£À ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀÆ£À ºÁå ZÁgÀ ¢ªÀ¸ÁZÉ ªÉÆPÁÌA ¸À¥sÀ® PɯÉèA. ¨É A UÀ ¼ À Æ gÀ Z É Dgï.J¸ï.©. ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ DzsÁåwäPÀ ¥ÀAiÀÄuÁAvÀ ºÉà ZÁgÀ ¢ªÀ¸À PÉzÀ£ÁAiÀÄ GqÀUÁ¸À ªÀgÀvÀ¯ÉÆ. ªÀg¢ À : C±ÉÆÃPÀ ¥À¨ æ ÄÀs , ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀ [»Ã ªÀgÀ¢ gÉÃrAiÉÆà ErègÀ EAVèμÁ£À D²ê°. PÉÆAPÀtÂÃPÀ ¨sÁμÁAvÀgÀ PɯÁè.]

Q¤ßUÉÆý ²æà gÁªÀĪÀÄA¢gÁZÉ ªÀdª æ ÄÀ ºÉÆÃvÀª ì À Q¤ßUÉÆý : “¤gÀAvÀgÀ zÉêÁ¯É DgÁzs£ À Á PÀg¯ À ÁågÀ ªÀÄ£À ¥Àj±ÀÄzÀÞ eÁvÁÛ D¤Ã ªÀĤñÀ ¸ÀA¸ÁÌgª À AÀ vÀ eÁvÁÛ” ªÀÄít PÁ²ÃªÀÄoÁ¢üñÀ ²æ à ªÀ Ä zÀ ¸À Ä ¢ü à AzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃfãÀ ¸ÁAUÀ¯ÁA. J¦æ® 9 vÁjÃPÉÃPÀ Q£ßUÉÆý ²æà gÁªÀÄ ªÀÄA¢gÁZÉ ªÀdª æ ÄÀ ºÉÆÃvÀª ì ÁAvÀ ²æÃgÁªÀÄ zÉêÁ¯É «UÀº æ À £ÀÆvÀ£À gÀÆ¥ÁgÀ ¹AºÁ¸À£ÁgÀ ¥ÀæwμÁ× PÀgÀÆ£À ¸Áé«ÄÃf G®èAiÀįÉ. ªÀiÁí®UÀqÀAiÀiÁ£À ZÉgÀqÀÄAªÁAPÀ zsÀªÀiÁðZÉ «μÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁ»w ¢ÃªÀPÁ. ¸ÀA¸ÁÌgÀ £ÁwÛ¯É fêÀ£À ªÀåxÀð. ¨sÀdPÁ¯ÉA zÉÊ»PÀ D¤Ã ¨sÁªÀ£ÁvÀäPÀ ±ÀQÃÛ £À gÁªÀĪÀÄA¢g À¤ªÀiÁðt eÁ¯ÁèA. ¸ÀPÀÌqÁAPÀ ºÉÃA DzÀ±Àð eÁªÉÇé” ªÀÄít ¸Áé«ÄÃf ªÀÄíuÁ¯É. f.J¸ï.©. ¸À ª À i ÁeÁZÉ Czs À å PÀ ë CZÀ Ä åvÀ ªÀįÁèöå£À ¸ÁéUÀvÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ªÉÃzÀªÄÀ Æwð ¨sÁ¸ÀÌgÀ ¨sm À ï ºÁ¤ß ¥Áæ¸ÁÛ«PÀ eÁªÀÇ£À G®èAiÀįÉ. ²æà PÉ. ±ÁAvÁgÁªÀÄ ¥ÉÊ, ²æà PÉ. gÁWÀªÃÉ AzÀæ ¥À¨ æ ÄÀs , ²æà PÉ. gÁeÉñÀ £ÁAiÀÄPÀ, ²æà ¸ÀÄgÉÃAzÀ£ æ ÁxÀ ±ÉuÊÉ , ²æà ¥À« æ Ãt PÀÄqÀé, ²æà VjñÀ ¨sl À D¤Ã ºÉÃgÀ ¯ÉÆÃPÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É

DªÀÄUÉî R§gÀ DªÀÄUÉÃ¯É SÁwgÀ


CMYK

5

April 1 -15, 2010

²æà PÁ½AiÀĪÀÄzsð À £À PÀÈμÀÚ zÉêÁ¯ÉA zÉêÀ¼ÁZÉ ¥ÀÄ£Àg¥ À w æÀ μÁ×

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ gÀx© À âZÉA ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¨Á¨Á ¥ÉÊ WÀgÁuÉZÉ EwºÁ¸À ¥À¹æ zÀÞ ²æà PÁ½AiÀĪÀÄzsð À £À PÀÈμÀÚ zÉêÁ¯ÉA zÉêÀ¸ÁÜ£ÁZÉ ¥ÀÄ£Àgï¥Àw æ μÁ× ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ DgÀvÁA ²æà PÁ²ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzï ¸ÀÄ¢üÃAzÀw æ ÃxÀð ¸Áé«ÄÃf D¤Ã ¥ÀlÖ ²μÀå ²æêÀÄzï ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf ºÁAUÉ® ¢ªÀå G¥À¹ÜwgÀ ZÀ¯èÉ. UÉÆÃAAiÀiÁAvÀ ¥ÉÆÃZÀÄðVøÁ® PÁ¯ÁAvÀ CvÁåZÁgÀ ¨sÆ É UÀÆAPÀ eÁAiÀÄ£Á²ê 1608 E¸À«AvÀ ¥ÉÊ PÀÄlÄA¨ÉZÀ ªÀiÁí®ÎqÉ PÉÆrAiÀiÁ¯ÁPÀ AiÉĪÀÇ£À gÀx© À âÃAvÀ zÉêÁPÀ ¸ÁÜ¥£ À À PÀgv À ÁvÀ. 1947 E¸À«AvÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¥ÀzäÀ £Á¨sÀ gÀWÄÀ £ÁxÀ ¥ÉÊ D¤Ã vÁUÉ® ZÉgq À ÄÀ ªÀA ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¨Á¨Á ¥ÉÊ D¤Ã ¸ÁºÀÄPÁgÀ JA.J¸ï.¥ÉÊ ºÁAUÉ® ªÀiÁWÀt ªÀiÁ£ÀÆ£À WɪÇÀ £À vÉz£ À ÁZÉ ²æà PÁ²ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzï ¸ÀÄPÀÈwÃAzÀæ wÃxÀð æ μÁ× eÁ¯Áè. §UÀ¯£ É À D¸ÀìZÉ ¥sÆ É ÃmÉÆAvÀ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¥ÉÊ PÀÄlÄA¨ÉZÉ ¸ÁAzÉAPÀ ¸Áé«ÄÃf D¤Ã ¥ÀlÖ ²μÀå ²æêÀÄzï ¸ÀÄ¢ÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf ºÁAUÉ® G¥À¹ÜwgÀ £À«Ã£À zÉêÀ¼ÁZÉ ¥Àw ¥À¼ÉÆAiÉÄvÀ. ¥sÆ É ÃmÉÆ: ªÀÄAdÄ ¤gÉñÁé®AiÀÄ

f.J¸ï.©. ¸À¨Ás (AiÀÄÄ.PÉ.) ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨Ás

®AqÀ£À : UËqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¸À¨sÁ (AiÀÄÄ.PÉ.) ºÁAUÉ® ªÁ¶ðPÀ ªÀĺÁ¸À¨sÁ J. 10 vÁjÃPÉÃPÀ qÀ©ðZÉ »AzÀÆ zÉêÀ¼ÁAvÀ ZÀ¯.èÉ AiÀÄÄ.PÉ.ZÉ «íAUÀ«íAUÀqÀ UÁAªÁ zÁPÀÆ£À ¸Á¨ÁgÀ 60 ¯ÉÆÃPÁ£À ºÁå ¸À¨ÃÉs AvÀ ªÁAmÉÆ WÉv¯ ÛÀ Æ É . ªÀĺÁ¸À¨sÉãÀ ªÀÄÄSÁªÀAiÀÄ¯É ªÀg¸ À ÁPÀ JA. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄPÀ

(Czs À å PÀ ë ) , qÁ| gÁzs Á ¨s À l (G¥Ázs À å PÀ ë ) , ¢Ã¥À P À gÁªÀ (ReÁAa), qÁ| ¥ÀPæ Á±À £ÁAiÀÄPÀ (PÁAiÀÄðzÀ²ð) D¤Ã PÁAiÀÄðPÁj ªÀÄAqÀ½ÃZÉ ¸ÁAzÉà eÁªÀÇ£À ²æà C±ÉÆÃPÀ ºÉUÉØ, qÁ| VÃvÁ ¥ÉÊ, ¸ÀĪÀÄ£À £ÁAiÀÄPÀ, °Ã¯Á ¥À¨ æ sÀÄ, qÁ| ¥Àæ¨sÁPÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ, qÁ| ¥À Ä AqÀ ° ÃPÀ £ÁAiÀ Ä PÀ , qÁ|

PÉÆrAiÀiÁ® vÉÃgÁZÉ ¹.r. ¥ÀPæ l À

PÉÆrAiÀiÁ® gÀx© À â ²æà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t zÉêÀ¼ÁZÉ ªÁ¶ðPÀ vÉÃgÁ ¸ÀA¨sª æÀ iÀ ÁgÀ vÀAiÀiÁgÀ Pɯ® èÉ ¸ÁPÀëöå avÁæZÉ ¹.r. (DåqÀ ¹ArPÉÃl eÁ»ÃgÁgÀ ¸ÀA¸ÉÜZÆ É ¢éeÃÉ AzÀæ DZÁAiÀÄð D¤Ã ¤gÀÆ¥Àt ¢¯Éè¯Æ É ¹vÉñÀZAÀ zÀÀæ À À UÉÆëAzÀ D¢ vÁAwæPÀ ¯ÉÆÃPÁ¤ ¤ªÀiÁðt Pɯèɯ)É wãÀ ¢ªÀ¸À ¨sg zÉêÀ¼ÁAvÀ ªÉÆPÁÌA PɯèÉ® PÁ²ÃªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf (85) ºÁAUÉ® ªÀgz À º À ¸ À ÁÛ£À §Äzsª À ÁgÀ J¦æ® 7 vÁjÃPÉÃPÀ ¥ÀPæ l À eÁ¯ÁèA. CMYK

dAiÀĪÀAvÀ Qt D¤Ã ¸ÀĢåÀ ±ÉuÉÊPÀ «AZÀÆ£À PÁ¼ÉîA. ¸À¨sÁ PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ G¥ÀgÁAvÀ ¢Ã¦Û ¸À¯Á¢¯É PÀÆZÀÄ¥ÀÄr £ÀÈvÀå D¤Ã qÁ| dAiÀĪÀAvÀ Qt ºÁAUÉ® ªÀiÁåfPÀ ±ÉÆà D²ê¯É. ¸Áé¢μÀÖ PÉÆAPÀtÂà SÁt D¤Ã zÀQët

¨sÁgÀvÀ ±ÉÊ°ÃZÉ eɪt À ªÁr¯ÉA. ºÀgÀ ªÀgÀ¸À ªÀgÀ¸À¨sÀgÀ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ D¤Ã ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£À jÃwÃZÉ «íAUÀ«A í UÀqÀ PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ f.J¸ï.©. ¸À ¨ s Á (AiÀ Ä Ä.PÉ . ) DAiÉÆÃd£À PÀgÀvÁvÀ. ºÁåªÀgÀ¸À AiÀ Ä Ä.PÉ . ¸ÁgÀ ¸ À é v À ¸À ª À i Ád

(avÁæ¥ÀÄgÀ) ºÁAUÉ® ¸ÁAUÀvÀ ªÉļÀÆ£À ¢Ã¥ÁªÀ½Ã DZÀgÀt PÀgÀÆAPÀ ¸À¨sÉãÀ oÀgÀAiÀįÁA.


CMYK

6

April 1-15, 2010

avÁæ ¥ÀÄ£ÀªÃÉ ¢ªÀ¸À ²gÁ° vÉÃgÀÄ.

¯ÉÃRPÀ : ¥ÉÆA§vÀÛªÄÀ d® gÀªÄÉ Ã±ÀgÁªÀ

AiÀ Ä ÄUÁ¢ D¸À ¥ Á¸À ªÀ Ä ¸À Û zÉ Ã ªÀ ¼ ÁAvÀ zÉ Ã ªÀ vÉ Ã gÁgÀ ¨É Ê ¸À Æ £À , vÁUÉ ® ¨s À P ÁÛ ¤ GªÉÄâÃgÀ vÉÃgÀ vÁArvÁ£Á vÁAPÁ DvÁä£À A zÀ ¢vÁÛ . ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ ªÉAPÀlgÀªÀÄuÁ® ºÉ Æ ÃqÀ vÉ Ã gÁ ¯ÁVÎ ±À g À ª À Å PÉëÃvÁæAvÀ ªÀĺÁUÀt¥Àw® vÉÃgÀÄ, ªÀĺÁ²ªÀgÁw æ à PÀ GªÀiÁ ªÀĺÉñÀg é Á® ¥Á®Qà GvÀª ì À C² KPÁ ªÀ i ÁPÀ ² à KPÀ GvÀ ì ª À ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ ¸ÀzÁA ZÀ®Æ£À DAiÀ Ä ¯ÁA. vÀ A AiÀ Ä gÉ Æ ÃqÀ gÀÄAzÁ¬Ä¯É PÁªÀiÁ£À, WÀgÀ, DAUÀrAiÉÆ ªÀiÁgÀÆ£À PÁqÀÆ£À zsÆ À ½ ªÀiÁwÛ zÉƼÉA ¨sg À ¯ À ÁågAÀ iÀÄ D¹ÛPÀ ¯ÉÆÃPÁAUÉ® GvÁìºÀ ¨sAÀ UÀ eÁAiÀÄ£Á. vÉÃgÀÄ PÀ²ê D£ÀAzÁ£À ZÀ®vÁ. ¥Á®Q ‘ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ §AzÀ’ UÀ¯ÁmÉà ªÀÄzÉÝAvÀÆ¬Ä UËeÉ Ã gÀ ¢ÃªÀ n UÉ ¸À ª É Ä ÃvÀ G¨Áâg¯ À ¯ É É gÀ¸ÃÛÉ gÀ ¸ÀÄvÀÛ ¹¥Á¬Ä ¸À ª É Ä ÃvÀ ¨s É Æ A«¯É ²ªÀ g Áwæ ºÉgÀ¢ªÀ¸À ¢¸ÀvÁ. vÀ²ÃZÀ GvÀÛgÀPÀ£ÀßqÀ f¯ÉèÃAvÀ ²gÁ°, avÁæ¥ÀÄgÁAvÀ ªÀiÁZÀð 25 zÁPÀ Æ £À 30 vÁjÃPÀ ¥À A iÀ Ä ðAvÀ UÁzÉ Ý ÃAvÀ vÉ Ã gÀ Ä ZÀ®Æ£À 31PÀ MPÀ¼ÃÉ AvÀ ¸ÁéªiÀ Áå£À ¸ÀÄzÁÝ §tÚ WÁ®Æ£À WɪÀÇ£À ¨sÁUÀ WÉÃvÀ¯ÁA. ºÉà ¸ÁéªÄÉ ¨sPÀ v À Á §gÀ ² à ¸À ª À ð PÁAiÀ i ÁðAvÀ ‘GvÁì » Ã’ D¸À v ÁvÀ . vÉ Ã ZÀ ‘¸ÀzÆ É åÃeÁvÀ ±ÀAPÀgÁ±Àª æ ÄÀ ¸Áé«Ä’. gÀxÉÆÃvÀìªÁ ¢ªÀ¸À zÉÆ£À¥ÁgÁ ²AUÁgÀ ¯ É Ã ¯É ºÉ Æ ÃqÀ v É Ã gÁgÀ zsÀAªÉÃ, vÁªÀÄqÉ ¥ÀvÁPÉ ªÁgÉÃPÀ £ÁAavÀ D¸À v Á£Á, vÉ Ã gÁgÀ ¨ÉʸÀÆ£À ¸ÀA¸ÁÜ£ÁZÉ DgÁzsåÀ zÊÉ ªÀ ¨sÀªÁ¤Ã ±ÀAPÀgÁ¯É ªÀÄÆwðPÀ DgÀw PÀgÀÆ£À UÀgÀUÀjà ªÀvÁÛAvÀ vÉÃgÀÄ vÁArvÁ¯É. vÁå UÀȺÀ¸ÀÜ ¨ÁAiÀįÁAPÀ C£ÀÄUÀȺÀ PÀgÀÆ£À ºÁå vÉÃgÁ GvÀª ì ÁZÉ ªÉʨsª À ÁAvÀ KPÀzÀA °Ã£À eÁ¯ÉèA. ¸ÀUÀ¼Éà Cwy WÀgÁAZÉ PÀÆqÀA zÉñÀ«zÉ Ã ±Á zÁPÀ Æ £À DAiÀ Ä ¯É ¨sPÀ ÁÛAUÉ¯É PÀÄlÄA¨Á¤A ¨sg À Æ À £À, ¨ÁdÆPÀ D£ÀAzÁ±ÀæªÀÄ

¸ÀÆ̯ÁAvÀÆ¬Ä SÁ°Ã eÁUÉÃgÀ gÁ§a ªÀåªÀ¸ÁÜ D²ê°. vÉÃgÀÄ eÁvÀÛgÀ ¸ÀÄzÁÝ ªÉüÀ PÁqÀÆ£À ZÉgÀqÀÄAªÁAUÉ® ¥ÀjÃPÁë ¥ÁoÀ eÁvÀÛgÀ ªÀiÁí®UÀqÉ avÁæ¥ÀÄgÁPÀ AiÉÄvÀÛ D²ê¯É. ¸ÀĪÀiÁgÀ 1,500 (zÉÃqÀ ºÀeÁgÀ) zÁPÀÆ£À 2,500 (CqÉ Ø Ã ¸À ºÀ e ÁgÀ ) ¯É Æ ÃPÁ¤ vÉÃgÁPÀ ¥ÁAZÀ ¸À«Ã¸À ºÁdj WÁ®Æ£À gÁ©â¯É, ¨sÉÆA«¯ÉA, eɪÀt SÁuÁZÉ ¸ÀªÀÄUÀæ gÀÄa ¥À¼ÀAiÀįÉA zÁR¯ÉÆ ªÀÄoÁAvÀ D¸À ì . ²æ à ªÀ Ä oÁAvÀ DvÀ Û A PÀA¥ÀÆålgÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ D¸ÀÆì£À zÉêÀ¼ÁZÉ ¸ÀªiÀ Á¢üAiÀiÁAvÀ eÁªÀZÉ «£AiÉÆÃUÀ, D¬Ä¯É ¯ÉÆÃPÀ, ¨sÆ É Ãd£À±Á¯Á, UÉÆñÁ¯ÉÃAvÀÄ° ªÀ»ªÁmÁZÉ RZÀÄð, ¸ÉêÁ agÀAvÀ£À, ¸ÉêÁ §zÀÝ® ªÀÄÆ®zsÀ£ÁZÉÃgÀ, EvÀgÀ ¸ÀªÀð zÀÄqÀªÁZÉÃgÀ ºÁvÁÛZÉ »rvÀ (¤AiÀ Ä AvÀ æ t ) §gÉ Ã ZÀ D¸Áì . vÉÃgÁPÀ gÁeÁAUÀuÁ ªÀÄAl¥ÁAvÀ ¨sPÀ ¯ ÛÀ Æ É ÃPÀ §¸ÀvÁvÀ. ¥Àª æ Z À £ À ,À ¸ÀAVÃvÀ D¸ÀvÁ. ¨sÁAiÀÄgÀ ªÀiÁPÉÃðl, DAUÀrAiÉÆ ¨sg À ¯ À ¯ É É D¸Áìv.À ¸ÀÄvÀÛ ¥ÀAZÀªn À , PÉÆAPÀt gÉïÉéUÁr ªÀZÑÉ AiÉĪÀZÉ ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ , £À«Ã£À PÀ¯ÁªÀ¸ÀÄÛ ¸ÀAUÀº æ Á®AiÀÄ £Á£Á ¥ÀĸÀÛPÀ-¥ÀwæPÁ ¥ÁoÀuÁ®AiÀÄ, ¥ÀÆl Pɯ¯ èÉ É vÀ¼AÉ , ¸Áé«ÄÃfAUÉ® PÀÄnÃgÀ, KPÀ ¨sw À ð eÁ®èÉè® ªÀÈzÁÞ±ÀæªÀÄ, ºÉʸÀÆÌ®, l¥Á¯Á¦üøÀ vÀA À AiÀÄ PÁªÀÄ PÀgZ À É ¥À¼Æ É ªÀZÁPÀ ªÉļÀvÁ. ¥ÀAZÀªn À à UÀÄqÉØÃgÀ vÀAvÀAAiÀÄ ¥ÁætÂ-¥ÀQë ¨sÉÆAªÀvÁvÀ. gÀÄPÁÌgÀ ªÀiÁAPÀqÀ ¨ÉʸÀÆ£À gÀqv À À D¸ÀvÁvÀ. ¥ÉÃAl±ÀºÀgÀ-£ÀUÀgÁZÉ ¯ÉÆÃPÁAPÀ ºÉà UÁæªÀĪÁ¸ÀÛªÀå KPÀ ¸À¥ÁÛºÁPÀ DgÉÆÃUÀåPg À À ¢¸ÀvÁ. §gÉÃA ¸ÁwéPÀ DºÁgÀ C£Ã zÀÆzÀ-vÁPÀ D¢ ªÉļÀvÁ. ¯ÉÆÃPÀ AiÉÄvÀÛ D¸ÀvÁvÀ. ¸Àí (6) ¢ªÀ¸ÁZÉ ºÉÆà ZÉÊvÀª æ iÀ Á¸À ¥ÀÄ£ÀªÉà ¢ªÀ¸À vÉÃgÁ GvÀìªÀ, ªÀgÀ¸ÁPÀ KPÀ ¥ÀAxÁ DAiÀįÁågÀ vÁeÉÓ ¤gÀAvÀgÀ DPÀμð À t ¨sPÀ ÁÛAPÀ D¸À ì w ÃZÀ ZÀ Ä PÀ Ì £ Á. ªÀ Ä oÁZÉ zÁR¯É ¥ÀPæ ÁgÀ, ºÁå ªÀiÁPÀ²ÃZÉ

wãÀ ªÀg¸ À ÁAvÀ zsÁ ºÀeÁgÀ AiÀiÁwæ D²ê¯É «Ã¸À (20) ºÀeÁgÁ ªÉÊgÀ ¥ÁAªÀ¯Á ªÀÄt í PÀ¼v À Á. ªÀAwUÁ ¸ÉÃªÉ ¥ÀæªÀiÁtÆ¬Ä ¸Á¨ÁgÀ ªÁqÀ¯ÁA. ¸Áé«ÄÃf ªÀiÁPÀ²ÃZÉ 12 ªÀg¸ À ÁAvÀ CzÀÄãvÀ PÁAiÀÄð¨sÁgÀ ZÀ®AiÀÄvÀ D¸Áìv.À zÉêÀÇAiÀÄ vÉÃgÁ ªÉüÁgÀ ¨sÁjà ¥À¸ æ À£Àß eÁ¯Áè. n¥ÀàtÂ: ²gÁ°ÃAvÀ ¥À¼ÉƪÀZÉ ¸ÁgÀSÉ PÀ¸Àì¯É D¸Àì? KPÀ UÉÊqÀ ªÀiÁå¥À (ªÁl zÁPÉÆÌZÉ ¥Àl), ¸ÀéZÀÒ UÁæ«ÄÃt ªÁvÁªÀgÀt, ¨sÉÆAªÀAr, §gÉÃA UÉÆñÁ¯Á, ¥sÀįÁè vÉÆÃl, ¥ÁZÀªÉà UÁzÉÝ, gÀhÄjAiÉÆÃ, PÉÆAPÀt gÉʯÁ ªÁl, ¯ÁVÎ ¸É Ö Ã ±À £ À . KPÀ PÀ ¯ Áåt ªÀÄAl¥À, ªÀiÁ½AiÉÄÃgÀ gÁ§ZÉ PÀÆqÁAvÀ ¸ÀĸÀfÓvÀ ªÀåªÀ¸ÁÜ, DAiÀÄzÁ£À, ¥ÀwPæ Á ¥Áæ¥ÀÛ. ®UÀß, ªÀÄÄAf eÁ¯ÉèÃgÀ ¸ÀÄvÀÛ WÀgÀ, ªÀoÁgÀ. ¥ÀAZÀªÀn UÀȺÀ¸ÉÆÛêÀÄ, «eÕÁ£À ªÀÄA¢gÀ, zÉêÁ£À §¸ÀZÉ PÀmÉÖ, gÁ£À, ¥ÁætÂ, ¥ÀQë, PÁdÆ ¥sÀ¼Á vÉÆÃl, UÁAªÀZÉ zÀÆgÀz± À ð À £À, ªÁgÉ, ¸ÁªÀl, ©Ã ¸ÉÆqÀªÁ£À PÁdÄ SÁªÀ AiÉÄÃvÀ. ¯Éʧæj, ¥ÀwæPÁ®AiÀÄ, ªÀ¸ÄÀ ¸ Û A À UÀº æ Á®AiÀÄ, GzÀPÁ vÀ¼A É (¥ÁªÀ¸ÁrÃAvÀ GPÀ̪ÇÀ £À ªÀvÁÛ), ¥sÀÆ® gÀhiÁqÀ, ¸Áé«ÄÃfAUÉ® gÀºÀ£À-±ÀAiÀÄ£À-zsÁå£À-PÀÄnÃgÀ. ªÀ Ä oÁZÉ PÁAiÀ i Áð ®AiÀ Ä zsÁå£ÀªÀÄA¢gÀ, Cwy¸Áé«ÄUÀȺÀ. ¨sPÀ Ûª À ÈÀ AzÁPÀ wãÀ ¢ªÀ¸À gÁ§ZÉ ¸Àªð À ¸ËPÀAiÀÄð. “D£ÀAzÁ±ÀA æ iÀÄ” ªÀ È zÁÞ±À æ ª À Ä , D£À A zÁ±À æ ª À Ä , ºÉʸÀÆÌ®, ¥ÉÃAl UÁAªÀ, ²æêÀÄoÀ, ¸À º Á¸À ª À i Á¢ü , wãÀ zÉ Ã ªÀ ¼ À ¥ÀjeÕÁ£À, w¸ÀgÉà UÀÄgÀÆAUÉ® ¸ÁägÀPÀ PɯÁèA. ²gÁ° UÁAªÁAvÀ ªÀĺÁªÀiÁ¬Ä-ªÀĺÁ UÀt¥Àw PÀ Ä ®zÉ Ã ªÀ . ªÁgÁa ¸ÁAvÀ , ªÁå¥ÁgÀ , ¨ÁåAPÀ , DA¨É Æ , ¥ÀuÉƸÀ. ªÀiÁZÀð-ªÉÄà ZÉÊvÀæ ªÉʱÁPÀ ªÀÄí¬Ä£ÉÃZÉ C£ÀÄPÀÆ®. £À ª À A §gÀ zÁPÀ Æ £À ªÀ ¸ À A vÀ PÁ®AiÀÄ ¸ÀÄgÀªÀÄå ¸Áé«ÄèsÉÃl.

DªÀÄUÉ® R§gÀ DªÀÄUÉ¯É SÁwgÀ

DfÃZÀ ZÀAzÁzÁgÀ eÁAiÀiÁå. ¸ÀA¥ÀPÀð PÀgÁ 98440 68747, 96204 12731 CMYK

¨sÁgÀvÁAvÀ 15ªÉA d£ÀUt À w ±ÀÄgÀÄ eÁ¯ÁèA. ¨sÁgÀvÁ vÀ¸Àì¯É ¥Àe æ Á PÀ¯Áåt gÁμÁÖçPÀ C©üªÀÈ¢Þ ¥ÁAªÀZÉ SÁwÃgÀ «íAUÀ«Aí UÀqÀ AiÉÆÃd£Á WÁ®vÁ£Á zÉñÁZÉ ©üvg ÛÀ À D¸ÀZ ì É ¹ÜwUÀwÃZÉ ªÀiÁ»wÃZÉ CUÀvÀå D¸Àì. DªÀÄUÉ® zÉñÁAvÀ 1872 zÁPÀÆ£À JzÉÆÝüÀ vÁAAiÀÄ ¸Á¨ÁgÀ 10 ªÀgÀ¸ÁPÀ KPÀ ¥Àn UÀ t w (Census) ªÀ Ä í t PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀº æ À eÁvÀÛ D¸Àì ªÀÄí¼Éî¯É KPÀ RĶ ¥ÁAªÀ Z É «μÀ A iÀ Ä . EvÁåPÀ ªÀÄí¼ÀAiÀiÁgÀ AiÀÄÄzÀÞ, £Á£Á ¸À A PÀ l , ¥À æ P À È w «PÉ Æ Ã¥À , gÁdQÃAiÀÄ UÉÆAzÉƼÀ D¸ÀìZÉ PÁ¼ÀgÀ vÁAAiÀiï d£ÀUt À w ZÀ®vÀ D¸ÀìZÉ gÁ©â®£Á. 2011 ªÀgÀ¸ÁgÀ ZÀ®ZÉ (¸ÀévÀAvÀæ ¨sÁgÀvÁZÉ ¸ÁívÁZÉA) ¥ÀAzÁæZÉ d£À U À t wÃPÀ JzÉ Æ Ã¼À Ä ZÀ PÁAiÀ Ä ð ±À Ä gÀ Ä eÁ¯Áè A . d£ÀUÀtw KPÀ AiÀÄdÕ AiÀ i ÁUÁªÀ j à ZÀ ® ZÉ KPÀ ªÀ Ä ºÁPÁAiÀ Ä ð. PÀ £ ÁðlPÀ gÁeÁåAvÀÆZÀ ºÉà PÁªÀiÁPÀ 1,03,254 UÀtwÃzÁgÀ WÀgÁ£ÀWÀgÀ AiÉĪÀÇ£À ªÀiÁ»w WÉvÀÛ¯É. D¤Ã ºÁAUÉ® PÁAiÀÄð ¥À¼ÉƪÀ£À WɪÀZÁPÀ 17,465 ªÉÄðéZÁgÀPÀ, 1972 vÀgÀ¨ÉÃwzÁgÀ, ºÀeÁgÀUÀmÉèãÀ ¸ÀPÁðj C¢üPÁj (vÀº² À ïÁÝg,À J.¹., r.¹.) C² ªÀÄít 1.10 ®PÀë ¹§âA¢ MlÄÖ eÁªÀÇ£À 29340 ºÀ½î D¤Ã 347 £ÀUÀgÀ ¥Àz æ ÉñÁgÀ d£ÀUÀtw PÀgÀvÀ¯ÉA. ºÁAPÁ ¢ÃªÀZÉ UËgÀªÀ zsÀ£ÀZÀ 112 PÉÆÃn gÀÄ¥ÀàAiÉÆ. C²ÃZÀ ¨sÁgÀvÁZÉ ºÀgÀ KPÀ gÁeÁåAvÀ d£ÀUÀtwÃZÉ PÁªÀÄ ZÀ®ÆAPÀ D¸À.ì d£À U À t wÃZÉ ªÀ i Á»wÃZÉ DzsÁgÁgÀ ¸ÀPÁðgÁPÀ d£ÁAUÉ® ¸Ë®¨såÀ - GzÁÝP,À WÀg,À ±ËZÀ, ²PÀt ë , ZÉgq À ÄÀ ªÀA¨Á¼À, ªÉʪÁ»PÀ ¹Üw, gÉ Ã rAiÉ Æ Ã, n.«., PÀA¥ÀÆålgï C¸Àì¯É ¸Ë®¨sÁåZÉ G¥À ® §ÞvÉ Ã ZÉ KPÀ avÀ æ t ªÉļÀvÁ D¤Ã ºÉà ¸Ë®¨sÀå ªÀåªÀ¸ÁÜ PÀgÀZÁPÀ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ AiÉÆÃd£Á WÁ®ÆPÀ ¸ÀÄ®¨sÀ eÁvÁÛ. vÁeÉ SÁwÃgÀ 2010 J¦æ¯ï 15 zsÀgÀÆ£À ªÉÄà 30 vÁAAiÀ Ä DªÀ Ä UÉ ® WÀ g Á ¨ÁUÀ¯ÁPÀ AiÉĪÀZÉ UÀtwzÁgÁAPÀ CUÀvåÀ ªÀiÁ»w ¢ÃªÀZÉ DªÀÄUÉ® DzÀå PÀvÀðªÀå eÁªÀÇ£À D¸Àì. C²ê ¥ÀAiÀÄ¯É ºÀAvÁZÉ ºÉÃ

qÁ| ©. zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ ªÀÄ£ÉUÀtw ªÉüÁgÀ D«Ää 35 «μÀAiÀiÁZÉ ªÀiÁ»w ¢ªÀÇPÁ eÁvÁÛ. ºÁAvÀÄ WÀgÁZÉ PÀlq Ö ÁZÉ «ªÀ g À , WÀ g Á D¸À ì Z É d£À , ªÀÄÄRå¸ÁÜ¯É £ÁAªÀ, ¥Àj²μÀ× eÁw AiÀiÁ ¥ÀAUÀqÀ eÁªÀÇ£À D¸Àì¯ÁågÀ vÁeÉ «ªÀgÀt, WÀgÀ ¸ÀéAvÀ AiÀiÁ ¨sÁqÉÃZÉ, PÀÄlÄA¨ÁAvÀ D¸ÀìZÉ «ªÁ»vÀ D¤Ã C«ªÁ»vÁAUÉ® «ªÀgt À , ¦ªÀZÉ GzÁÝPÀ, vÁeÉ ªÀÄÆ®, WÀgÁ GdªÁqÀ (¢ªÉÇé AiÀiÁ PÀ g É A l §®â ) ±ËZÁ®AiÀ Ä ¸Ë®¨såÀ , gÁAzÀ¥À PÀgZ À É EAzs£ À ,À gÉÃrAiÉÆà mÉ°«μÀ£ï, PÀA¥ÀÆålgï, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï, PÁgÀ, ¨ÁåAPï CPËAmï ºÉà «μÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁ»w zÁR® eÁvÁÛ. 2011 ¥s§ É ª æ j À -ªÀiÁZïð ªÀiÁºÉÃAvÀ zÀƸÀgÉ ºÀAvÁZÉ £ÉÊd d£ÀUt À w PÁªÀÄ eÁvÀ¯ Û .É vÉzÝÀ £Á D¤Ã ¥ÀgÀvÀÆ£À DvÀÛ WÉwÛ¯É WÀgÁUÀtw «ªÀgÁZÉ DzsÁgÁgÀ vÉà WÀgÁAvÀ D¸ÀìZÉ d£Á® ¸ÀASÁåZÉ «ªÀgÀ ¯ÁåPÀ WÉvÁÛvÀ.

gÁ¶Ö ç ÃAiÀ Ä d£À ¸ À A SÁå jf¸À Ö g ï (National

Population RegisterN.P.R.) DªÀÄUÉ® PÀ½vÁPÀ C¸Àì¯É ªÀÄítPÉ ¨sÁgÀvÁAvÀ ºÀgÀ KPÀ £ÁUÀ j PÁAPÀ AiÀ Ä Æ¤PÀ LqÉAnn PÁqÀ𠢪ÀZÉ D¤Ã KPÀÀ ªÀĺÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æà £À A zÀ £ ï ¤¯É à PÀ t  ºÁAUÉ ® ªÀÄÄSÉî¥ÀuÁgÀ ZÀ®vÀ D¸Àì. zÉñÁ ©üvÀÛgÀ C£Àå ¨sÁgÀwÃAiÀÄ, ¨s À A iÉ Æ ÃvÁà z À P À , Qæ « Ä£À ¯ ï d£ÁAUÉ ® ¤«ÄvÀ Û eÁªÀ Z É C¸ÀÄgÀQëvÀ HuÉ PÀgÀZÁPÀ D¤Ã ¸ÀPÀÌqÀ PÁªÀiÁPÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀ AiÉ Ä ªÀ Z É KPÀ ¥s É Æ ÃmÉ Æ Ã §AiÉÆêÉÄnæPÀ PÁqÀ𠢪ÀZÉ ºÉà PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁPÀ d£ÁAUÉ ® G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wÃZÉ CUÀvÀå D¸À ì . ºÉ Æ Ã KPÀ «í A UÀ q À PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ eÁ®AiÀiÁgÀ ¸ÀPÀÌqÀ WÀgÁZÉ ¸ÀPÌÀqÀ ¥Àe æ ÃÉ APÀ ¸ÉÆqÀÆ£À ªÀZÀÑ£Á² ¯ÁåPÀ WɪÀZÉ ©üvÀÛgÀ J£ï.¦.Dgï. ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀæºÀ d£ÀUt À wÃZÉ ¸ÁAUÀvÀ ZÀ®vÀ¯A É . ºÉ à ¸À A zÀ ¨ s À ð UÀ t wÃzÁgÀ DªÀÄUɯÁèV 14 ¥À± æ Æ É ß WÁ®Æ£À ¸ÁívÁÛªÉA ¥Á£À ¥À¼ÀAiÀiÁ


CMYK

7

April 1-15, 2010

KPÀvÁ

ºÁAªÀ ¸ÁAUÀÆAªÉ vÀĪÀÄPÁ KPÀ UÀÄlÄÖ D«Ää ¸ÀPÀÌqÀ eÁAªÀAAiÀiÁ MlÄÖ PÉÆÃt QwèA PÀgÀ£Á² ¯ÉÃPÀ D«Ää ¸ÀPÀÌqÀ eÁAªÀAAiÀiÁ KPÀ eÁw ªÀÄvÀ §tÚ zsÀªÀÄð PÀgÀPÁZÀÀ D«Ää ZÁAUÀ PÀªÀÄð ¨sÁgÀvÀ ªÀiÁvÉî ZÉgÀqÀÄAªÀ D«Ää DªÀÄZÁAvÀ ¥sÀPÀvÀ KPÀvÁ PÀ«Ää zÀAUÁ ªÀiÁgÁªÀiÁjà gÀhÄVØà ¸ÉÆÃqÀPÁ ªÀÄ£ÀÄμÀåvÁéZÉA §AzsÀ£À eÉÆÃqÀPÁ

D«Ää ¸ÀVîÃA «¸Àg¨ À Æ És ýÃA D«Ää zÉêÀ zÉêÀ ªÀÄítvÁvÀ zÉêÁ£ÀZÀ ¢¯Éè® SÁvÁÛvÀ ¦vÁÛvÀ SÁAiÀÄ£Á¥sÀÆqÉ vÁPÁÌZÀ «¸ÀgÀvÁvÀ

¨sÁgÀvÁAvÀ 15ZÉ d£ÀUt À w ±ÀÄgÀÄ eÁ¯ÁèA. ªÀiÁ»w WÉvÁÛv.À ºÁAvÀÄ £ÁAªÀ, ªÁ¸À¸ÀܼÀ, ªÁ¸À PɯÉè® CªÀ¢ü, WÀ g ÁZÉ ªÀ Ä ÄRå¸ÁÜPÀ D¸À ì Z É ¸ÀA§Azs,À d£Àä ¢£ÁAPÀ, ªÉʪÁ»PÀ ¸ÁÜ£ÀªÀiÁ£À («ªÁ»vÀ/ C«ªÁ»vÀ/ «zsÀÄgÀ/ «zsÀªÉ/ «ZÉÒâvÀ) ²PÀët, GzÉÆåÃUÀ, SÁAiÀ Ä A «¼Á¸À , ¸ÁªÀ i Á£À å «¼Á¸À C¸Àì° ªÀiÁ»w D¸ÀvÁ. KPÀ «μÀAiÀÄ DªÀÄPÁ PÀ½vÁPÀ D¸À Æ ì P À EvÀ ªÀ Ä í ¼ À A iÀ i ÁgÀ ,

AiÀiÁvÉÃæ PÀ ªÀvÁÛv,À zÉêÀ¼ÁAvÀ ªÀvÁÛvÀ DªÀÄUɯÉÃZÀ ºÀÈzÀAiÀiÁAvÀ §²ê¯É vÁå ¥ÀgÀªÀiÁvÁäPÀ ªÀiÁvÀæ D«Ää PÉzÀ£ÁAiÀÄ «¸ÀgÀvÁvÀ. - ²Ã¯Á RA§zÀPÉÆÃuÉ

±ÉÆÃzs£ À À PÀgZ À É UÀtwÃZÉ GzÉÝñÀ eÁªÀÇ£À D¸Àì£Á. ¯ÉÃRPÀ :qÁ| ©. zÉêÀzÁ¸À ¥ÉÊ [¯É à RPÀ ºÁå d£À U À t wÃAvÀ ªÀ i Á¸À Ö g À mÉ æ ö Ê£À g ï eÁªÀ Ç £À ªÁªÀgv À Á. vÉÆà PÀ£Áå£À ¸ÀgPÀ Áj ¥ÀzÀ« PÁ¯ÉÃeÁAvÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀ eÁªÀÇ£À D¸Àì.]

¢ªÁå ¥À¨ æ ÄÀs J£ï.E.n ¥ÀjÃPÉÃë AvÀ GwÛtð

PÉÆÃtAiÀÄ GzÁÝPÀ ¢¯ÁèöågÀ xÁåAPï AiÀÄÆ ªÀÄítvÁvÀ ¥ÉÆÃl¨sÀgÀ eɪÀ£Á¥sÀÆqÉ ¸ÀÄSÁa £ÃzÀ PÁuÁ¥sÀÆqÉ zÉêÁ® G¥ÀPÁgÀ ªÀiÁ£ÀÆßPÀ «¸ÀgÀvÁvÀ d¥À PÀgÀvÁvÀ, zsÁå£À PÀgÀvÁvÀ ¨ÁQ ¸ÀPÀÌqÀ ¸Á£Àß PÁªÀÄA PÀgÀvÁ£Á ¸ÀPÀÌqÀ PÀgÀAiÀÄvÀ¯ÉÆà vÉÆÃZÀ ºÉÃA D«Ää «¸ÀgÀvÁvÀ

d£À U À t wÃAPÀ D¬Äå¯ÁåAPÀ WÁAiÀĸÉÆÃPÀ PÀgÀ£Á² D²ê® «μÀ A iÀ Ä D²ê ¯ ÁåªÀ j ¢ÃªÀ Z É DªÀÄUÉ® PÀvð À ªÀå. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ, DzÁAiÀÄ vÉjUÉ, ¥Á¸À¥ÉÆÃl𠫨sÁUÀ C¸Àì¯É ¸ÀgÀPÁj PÀZÉÃjPÀ ¨ÁzsÀåvÁ eÁªÀÇ£À ºÉà UÀtwÃZÉ ªÀiÁ»w UË¥Àå D¸ÀvÁ. DªÀÄUÉî zÉñÁZÉ MlÆÖ C©üªÈÀ ¢Þ SÁwÃgÀ UÀtw ªÀiÁ»w G¥ÀAiÉÆÃUÀ eÁvÀÛ ²ªÁAiÀÄ ¥ÀæeÁAUÉ® ªÀiÁ»w

§AlªÁ¼À : ¨sÁgÀvÀ zÉñÁZÉ J£ï.E.n ¥ÀjÃPÁë §gÀAiÀÄ¯É D¤Ã ¥Á¸À eÁ¯Éè¯É 2100 ¥ÉÊQ JPÀ° eÁªÀÇ£À D¸Áì §AlªÁ¼Àa ZÉ°è ¦.¢ªÁå ¥À¨ æ ÄÀs . §AlªÁ¼ÁAvÀ 12.03.1987 ¢Ã¸À ²æêÀÄw ¦. ªÀ¸ÄÀ zsÁ ¥À¨ æ ÄÀs D¤Ã

²æà ¦. ªÀ¸ÀAvÀ ¥À¨ æ sÀÄ zÀA¥ÀwÃPÀ d®ä° »Ã ¸Á£À zs À g À Æ £À ¥Àw æ ¨sÁªÀAw, J¯ï.PÉ.f. zÁPÀÆ£À »PÁÌ PÁè¸ÁAvÀ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¸ÁÜ£À. §AlªÁ¼À Z É J¸ï.«.J¸ï. mÉA¥À¯ï EAVèÃμï «ÄÃrAiÀÄA ±Á¼ÉÃAvÀ ¥Àx æ ª À ÄÀ eÁªÀÇ£À UÉÆÃ®Ø ªÉÄqÀ°¸ÀÖ. J¸ï.«.J¸ï. PÁ¯ÉÃd §AlªÁ¼ÁAvÀ ¦.AiÀ Ä Ä.¹. ºÁAUÁAiÀÄ »Ã PÁè¸ÁAvÀ ¥Àx æ ª À ÄÀ D£Ã vÁ®ÆPÁAvÀ ¢é w ÃAiÀ Ä eÁªÀÇ£À DAiÀÄå¯Á. J¸ï.«.J¸ï. PÁ¯ÉÃd §AlªÁ¼ÁAvÀ ©.PÁA. ¥Àx æ ª À ÄÀ gÁåAPï, AiÀÄÄ£ªÀ¹ðnÃZÉ EwºÁ¸ÁAvÀÆZÀ »PÁÌ ºÉÊAiÉĸïÖ

ªÀiÁPÀð ì , UÉÆÃ®Ø ªÉÄqÀ°¸À.Ö vÀ²ÃZÀ PÁ¯ÉÃeÁZÉ ¨É¸ÀÖ OlUÉÆìÄAUÀ ¸ÀÆq Ö AÉ l ªÀÄt í CªÁqïð, ¸À£Áä£À WÉv¯ ÛÀ Á. J£ï.J¸ï.¹., J£ï.¹.¹., ¨sÀgÀvÀ£Álå EvÁå¢ «μÀAiÀiÁAvÀÆ¬Ä DåQª Ö ï eÁªÀÇ£À C£ÉÃPÀ ¥À± æ À¹Û WÉvÀÛ¯Á. DvÀÛ GqÀĦÃZÉ ¥ÀÆtð¥ÀædÕ E£ì÷ÖlÆål D¥sÀ ªÀiÁå£ÉÃdªÉÄAmÁAvÀ JA.©.J. ¢éwÃAiÀÄ ªÀgÀ¸ÁAvÀ ²PÀvÀ D¸Àì. r¸ÉA§gÀ 2009AvÀ ZÀ¯Éè¯É £Émï JPÁìªÀiÁAvÀƬÄà »Ã ¥Á¸À eÁ¯ÁèA.

mÉƪÀiÁåmÉÆ dÆå¸À D¤Ã

a§âqÁZÉ ºÀμÁ¼É ¸Á»vÀå : 4 ¦QÌ® mÉƪÀiÁåmÆ É , ½ UÁè¸À ¸ÁPÀÌgÀ, aªÀÄn «ÄmÁÖ ¦nÖ, eÁAiÀÄ eÁ¯ÁèöågÀ ¸Àé®à K¼ÀÄ. PÀ g À Z É jÃvÀ : mÉ Æ ªÀ i ÁåmÉ Æ zsÄÀ ªÀÇ£À «ÄQìÃAvÀ WÁ®Æ£À, KPÀ ¸ÀÄvÀÄÛ WÀÄAªÀqÁ£À UÁ¼ÀZ,É vÁPÁÌ ¸ÁPÀÌgÀ, «ÄmÁÖ ¦nÖ, K¼Á ¦nÖ §gÀ¸Æ À £À eÁAiÀÄ eÁ¯É® è wvÀ¯É GzÁÝPÀ §gÀ¸ÀÆ£À ¦üæeÁÓAvÀ zÀªg À Æ À £À eÁAiÀÄ eÁ¯É® è vÉzÝÀ £Á ¦¯ÁèöågÀ ºÁå ±ÁåPÃÉ AvÀ ¯ÁAiÀÄPÀ ¸Á»vÀå : KPÀ ¸Á£À a§âqÀ, KPÀ £ÁgÀ®Ä, 11/2 UÁè¸À ¥sÉÆêÀ, 1 ½ UÁè¸À UÉÆÃqÀ, K¼Á ¦nÖ. CMYK

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

PÀgZ À É jÃvÀ : a§âqÁZÉ ¸Á° PÁqÀÆt ¸Á£À ¸Á£À PÀÄqÀPÉ PÀ g À Æ £À zÀ ª À g À Z É . ¸É Æ Ã¬Ä ªÁlÆÖ £ À UÁ¼À Æ £À gÉ Æ Ã¸À PÁqÀ Æ £À UÉ Æ ÃqÀ WÁ®Æ£À TgÉÆÃZÉ. UÉÆÃqÀ §gÉà TgÀÆ£À eÁvÀÛgÀ vÁPÁÌ ²A¢¯Éî a§âqÀ D¤Ã K¼Á ¦nÖ §gÀ¸ÀÆ£À ºÀzÀ ¥ÁvÀ¼ Û À PÀgÆ À £À ¦üe æ ÁÓAvÀ zÀªg À Z À .É ªÀiÁVÎgÀ SÁªÀZÉ ¥ÀAiÀÄ¯É eÁAiÀÄ eÁ¯Éè® wvÀ¯É ¥sÉÆêÀ §gÀ¸ÀÆ£À SÁªÀZ.É


CMYK

8

April 1-15, 2010

SÁ£É±ÄÀ ªÀiÁj ªÉüÁgÀ PÉÆAPÀt ¨sÁμÁ £ÀªÄÀ ÆzÀ PÀgZ À É UÀgd À 1.4.2010 vÁPÀÄ£À ¨sÁgÀvÁAvÀ ZÁjwæ P À SÁ£É ± À Ä ªÀ i Áj (¯ÉÆÃPÀ¸A À SÁå UÀt£Á) ªÁªÀæ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯Áè. ¸ÀA¸ÁgÁZÉ Cwà ªÀíqÀ D¤Ã ZÁjwæPÀ ªÉĺÀ£ÀwZÉ ºÉ ªÁªÀæ ±ÀÄgÀÄ eÁ¯Áè. vÀgÀ¨ÉÃvÀ WÉw¯É ªÁåªÀ ¸ Á¬ÄPÀ PÁgÀ å PÀ v Áð WÀgÁ£À WÀgÀ ªÀZÀÄ£À WÀgÁAvÀÄ¯É PÀÄmÁäZÉ ªÉUª À U É ¼ À É «μÀ A iÀ i ÁªÀ A iÀ Ä æ ªÀ i Á»w WɪZ À ÁPÀ AiÉĪÀZÉ D¸Áw. vÁå ¥À ¬ ÄÌ ªÀ i ÁvÀ È ¨s Á μÁZÉ ¥Àæ±ÉÆßAiÀÄ KPÀ. SÁ£É±ÄÀ ªÀiÁjPÀ D¬Ä¯ÁåAPÀ DªÀ Ä UÉ ° ªÀ i ÁAAiÀ Ä ¨s Á ¸À PÉÆAPÀt C²A ¸ÁAUÀƪÀÇPÁ ªÀÄt í ²æà §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÊÉ £À «£ÀAw PɯÁå.

DvÁA, ¸Ázs Á gÀ t eÁªÀ ß WÀgÁAvÀ ¨ÁªÀÄÄät D¤Ã ¨ÁAiÀÄ® zÉÆUÀÎAiÀÄ D¦üøÁPÀ ªÀvÁÛvÀ eÁ¯Éè¯Áå£À, WÀgÁAvÀ AiÀiÁ ¥sÁ÷è åmÁAvÀ D²¯É ªÀr í ¯Áå¤ CxÀªÁ DAiÀiÁ (Housemaid)£À SÁ£É±ÀĪÀiÁjPÀ D¬Ä¯ÁåAPÀ WÀgÁZÉ PÀÄmÁäZÁ¯É ªÀiÁAiÀĨsÁ¸À PÉ Æ APÀ t  C²A £À ª À Ä ÆzÀ PÀgÀZÁPÀ ¸ÀàμÀÖ¥ÀuÁ£À ¸ÁAUÀZÉ UÀge À ÃÉ ZÉA. £ÁeÁ¯ÁågÀ D¬Ä¯É PÁgÀåPÀvÁð£À vÁAPÁ eÁªÀPÁ eÁ¯É¯É ªÀiÁvÀȨsÁμÁ zÁR® PÀgÀZÉ ¸ÁzsÀåvÁ ZÀqÀ D¸Á. vÉ zÉ P À Æ £À D«Äí DªÀ Ä UÉ ° ªÀiÁAiÀĨsÁ¸À PÉÆAPÀt C²A SÁ£É ± À Ä ªÀ i ÁjAvÀ £À ª À Ä ÆzÀ PÀgZ À A É UÀgd À D¸Á ªÀÄt í vÁuÉ ¸ÁAUÀ¯ÁA.

§Äzsª À ÁgÁ (J.7) gÁwæ 8.30 WÀAmÁåPÀ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ «zÁå¨sÁå¸À ¥ÀÆtðPÀgÆ À £À §AlªÁ¼À zÉêÀ¼ÁAvÀ AiÉĪÀÇ£À G£ÀßvÀ ²PÀët (¸ÀA¸ÀÌøvÁAvÀ) ±ÀÄgÀÄ PɯèÉ¯É ²μÀå ¸Áé«Äà ²æà ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ºÁ¤ß ¥ÉÊ¯É À âÃAvÀ ¸ÀA¥À£ßÀ eÁ¯ÉèA. ¥ÀAvÁA ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁPÀ D¬Äå® vÉzÝÀ £Á vÁAUÉ® DqÀ¥Á®Qà GvÀìªÀ gÀx©

J.¦.JA.¹. ªÁågÉ° ºÁAUÉ® ¸ÀªiÀ ÁªÉñÀ

vÁjÃPÀ 27.03.2010PÀ PÀ£ÁðlPÀ PÉÆAPÀtÂà ¸Á»vÀå CPÁqÉ«ÄZÉ ªÀÄÄSÉî¥ÀuÁgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÁZÉ ¥ÀÄgÀ¨sÀªÀ£ÁAvÀ eÁ¯Éè® ‘¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀA¨sª æÀ ÄÀ ’ PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ ²æà £ÁUÀgÁd Qt D¤Ã ²æêÀÄw £ÀªÄÀ v æ Á æ ÄÀ ZÀ¯Æ É ªÀ£À ¢¯ÉèA. Qt ºÁ¤ß ‘PÉÆAPÀtà¸ÀÄUÀªÄÀ ¸ÀAVÃvÀ’ PÁAiÀÄðPÀª ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : ¨ÉÊPÀA¥ÁrAvÀ D¸ÀZ ì É J.¦.JA.¹.ºÁeÉ PÁAiÀ Ä ð PÀ v Áð¯É A ¸À A WÁZÉ ªÁ¶ð PÉÆÃvÀª ì ÁZÉ ªÉüÁgÀ ºÉÆî¸Éî ªÁågÉ° ºÁAUÉ¯É ¸ÀªÀiÁªÉñÀ eÁ¯ÉÆè. ºÁå ªÉüÁgÀ ¸ÀgÀPÁgÀZÉ ªÀiÁPÉðnAUÀ C¢üPÁj ºÁAUÉ¯É ¸ÁAUÀvÀ J.¦.JA.¹. PÁAiÀÄzÉ «μÀAiÀiÁgÀ ‘PÁ£ÀÆ£À ªÀiÁ»w PÁAiÀiÁðUÁgÀ’ ZÀ¯Éè. ¯ÉʸɤìAUÀ, «Qæ ©¯ï, ªÀiÁí® ºÁqÀ¥-À ªÀg í ¥ À ,À ªÀiÁí® ªÀg í ¥ À À ¥À«Äðl, ªÁ¶ðPÀ ¯ÁåPÀ ¥Àj²Ã®£À, zÀAqÀ WÁ®¥À, Qæ«Ä£À® PÉøÀ C¸Àì¯É «μÀAiÀiÁgÀ ªÀiÁ»w «¤ªÀÄAiÀÄ eÁ¯Éè. ªÀiÁPÉðnAUÀ ¸À«ÄÃwÃZÉ CzsÀåPÀë ²æ à PÉ . PÀ È μÀ Ú g Ád ºÉ U À q É ,

²æà £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð, ²æà ºÉZï.¹. UÀeÉÃAzÀæ ¸ÉÆAiÀÄgÉ D²ê¯.É ¥ÉAmÁZÉ PÁAiÀÄðPÀvÁð¯É ¸ÀAWÁZÉÆ CzsåÀ PëÀ ²æà f. «±À£ é ÁxÀ PÁªÀÄvÁ£À ¸ÁéUÀvÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. PÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà PÀ¯Áâ« ¥ÀæPÁ±À gÁªÁ£À ¸ÀÆvÀæ ¸ÀAZÁ®£À PɯÉèA. ²æ à ªÀ Ä ÄgÀ ½ Ãzs À g À gÀ ª À Ä t £ À ªÀAzÀ£Á¥Àðt PɯÉè. ¸ÀºÀPÁAiÀÄðzÀ²ð ²æà gÀªÉÄñÀ ¥ÀmÉî, ReÁAa ²æà ¸ÀAdAiÀÄ ¥ÀmÉî D¤Ã PÉ£ÀgÁ ZÉÃA§gÀ D¥sï PÁªÀĸÀð ºÁeÉ DzÀ¯É CzsåÀ PëÀ ²æà ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ¥À¨ æ sÀÄ, ²æà n. ¸ÀħâAiÀÄå ±ÉnÖ, ²æà Dgï. r. Qt G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É

PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÁQëÃPÀ ¥ÀwPæ Z É É ªÀUÀðtÂzÁgÀ eÁAiÀiÁå Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol3 - Issue 10  

April 1-15th issue of Kodial Khaber