Page 1

CMYK

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-13 ¥ÀÅl-08

PÉÆAPÀt ¥ÁQëPÀ ¥ÀwPæ Á

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ

ªÉÆí® : gÀÆ. 10/«zÉñÁAvÀ : gÀÆ. 20/-

ªÉÄà 16-31, 2010

«ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPÃÉ lgïì- ‘J’ nêÀiÁPÀ ¥ÀAiÀįÉA f.¦.J¯ï. mÉÆÃæ ¦ü.

¥ÀAiÀÄ° f.¦.J¯ï mÉÆææü ¸ÁAUÀvÀ «.«.QæPÉÃlgÀì ‘J’ nêÀÄ D¤Ã DAiÉÆÃdPÀ ¸À«ÄwZÉ £ÀgÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄ, gÁWÀªÉÃAzÀæ PÀÄqÁé, ªÉÃzÀªÁå¸À PÁªÀÄvÀ, £ÀgÉñÀ ±ÉuÉÊ D¤Ã ªÀÄÄSÉî ¸ÉÆAiÀÄgÉÆ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁªÀÄvÀ

ªÀ¸ÄÀ zsÁ ¨Á½UÁ f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁa £À«Ã CzsåÀ PÁë.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : f.J¸ï.©. ªÀÄ»¼Á ªÀÈAzÁZÉ 2010-11 ªÀg¸ À ÁZÉ £À«Ã PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwZÉ «AZÀ¥t À CMYK

ªÉÄÃ-25PÀ ZÀ¯Éè® ªÀĺÁ¸À¨sÉÃAvÀ eÁ¯ÉèA. £À«Ã CzsÀåPÁë eÁªÀÇ£À ªÀ ¸ À Ä zs Á ¨Á½UÁ «AZÀ Æ £À DAiÀįÁA. VÃvÁ ¹. QtÂG¥ÁzsÀåPÁë, «ÄãÁQë J£ï.¥ÉÊPÁAiÀ Ä ðzÀ ² ð, «ÃuÁ JA. PÁªÀÄvï -¸ÀºÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð, UÁAiÀÄwæ DZÁAiÀÄð-ReÁAa D¤Ã PÁAiÀ Ä ðPÁj ¸À « ÄwZÉ ¸Àz¸ À Áå eÁªÀÇ£À ¸À©vÁ PÁªÀÄvÀ, ±ÉÆèsÁ PÁªÀÄvÀ, PÀ¸Æ À j Û PÁªÀÄvÀ, ªÉÆû¤ PÀÄqÀé, gÁ¢üPÁ QtÂ, ®wPÁ ±ÉuÉÊ D¤Ã ¥ÉæêÀiÁ ±ÉuÉÊ £ÉêÀÄPÀ eÁ¯ÁèöåAvÀ. ¸ÁÜ¥PÀ À CzsåÀ PÁë

ªÀiÁ®w PÁªÀÄvÁ¯É ªÀiÁUÀðzÀ±ð À £ÁgÀ ºÉà «AZÀªt À eÁ¯ÉA è . ¤PÀl¥ÀƪÀð CzsÀåPÁë ¥ÉæêÀiÁ ±É u É Ê £À ¸À P À Ì qÁAPÀ D¨s Á gÀ ¸ÁAUÀ ¯ É Æ . £À « ãÀ Czs À å PÁë ªÀ ¸ À Ä zs Á ¨Á½UÁ£À ¸À P À Ì qÀ ¨sÊÉ AAiÀÄuÁå¯É ¸ÀºPÀ ÁgÀ ªÀiÁUÀ¯Æ É D¤Ã wPÁÌ CzsåÀ PëÀ eÁªÀÇ£À £ÉêÀÄPÀ PɯÉè¯ÁèPÀ zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. UÉÆÃPÀtð ªÀÄoÁZÉ ¸À¨Ás UÀȺÁAvÀ »Ã ªÀĺÁ¸À¨Ás ZÀ°.è zÉÆ£À¥ÁgÁ ¥ÀÆeÉ £ÀAvÀgÀ ¥À¸ æ ÁzÀ ¨sÉÆÃd£À D²ê¯A É .

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ : DgÀvÁA ¸ÀA¥À£Àß eÁ¯É è ® L.¦.J¯ï. Qæ P É Ã mï lÆ£ÀðªÉÄAmÁ zÁPÀÆ£À GªÉÄÃzÀ WɪÀÇ£À ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ xÉÆqÉ f.J¸ï.©. AiÀÄĪÀPÁ£À DªÀÄUÉ® ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ AiÀÄĪÀPÁA ªÀÄzÉA JPÀél ºÁqÀÆAPÀ D¤Ã QæÃqÁ ¸ÀÆàwð eÁUÉƪÀZÁPÀ f.J¸ï.©. ¦æëÄAiÀÄgï °ÃUï DAiÉÆÃd£À PɯA èÉ . ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀZÉ gÀxÀ©Ã¢ ªÀoÁgÁZÉ ©.E.JA. ºÉ Ê ¸À Æ Ì ¯ ÁZÉ UËæ A qÁgÀ ºÁå lÆ£ÀðªÉÄAmï ªÉÄÃ-30 vÁjÃPÉÃPÀ ZÀ¯ÉèA. ªÉUÀ ªÉUÀ¼É PÁgÀuÁPÀ JPÀ¯Éî vÉÆÃAqÀ JPÀ¯É ¥À¼ÀAiÀÄ£ÁwÛ¯É D¤Ã ¸Á¨ÁgÀ ªÉüÁgÀ ªÀiÁgÁªÀiÁj PÀgÆ À £À D²ê¯É ¸ÀPÌÀqÀ JPÀÌZÀ UËæAqÁgÀ KPÀ ªÀÄ£Á£À D¬Äå¯É ¥À¼ÀAiÀÄvÁ£Á DªÀÄUÉ® zÉñÁAvÀ QæPÃÉ mÁPÀ D¸ÀZ ì É ±ÀQÛ D¤Ã ¸ÀªiÀ ÁeÁAvÀ JPÀl é C¸Áì ªÀÄt í Æ£À PÀ¼ÀÆ£À DAiÀÄå¯ÉA. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, ¥ÁuɪÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ, UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ, §AmÁé¼,À ªÀÄAeÉñÀégÀ D¤Ã ºÉÃgÀ ¥ÀæzÉñÁ zÁPÀÆ£À ZËzÀ nêÀiï vÁå ¢ªÀ¸À vÀAAiÀÄ AiÉĪÀÇ£À ¥ÁAªÀ¯ÉÃAvÀ, ¸ÀPÁ½A

8.30PÀ ¦ZÁÑgÀ £ÁgÀ® ªÀiÁgÀÆ£À ºÁå ¥ÀAzÁåªÀ½ÃZÉ ±ÀÄgÀĪÁvÀ eÁ¯ÉèA. ¥ÀÆ® ‘J’ D¤Ã ¥ÀÆ® ‘©’ ªÀÄt í zÉÆãÀ UÀÆ¥ æ ÁAvÀ »Ã ¥ÀAzÁ媽 À ZÀ°.è ¥ÀAiÀįÉA ªÀiÁåZï UÀÆ¥ æ ï ‘©’ ZÉ GªÁð QæPÃÉ lgïì© D¤Ã qÉrè ¥ÁåAxÀgïì ºÁAUÉ® ªÀÄzÉA ZÀ¯Éè. GªÁð QæPÉlgïì‘©’£À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ 37 gÀ£ï PÁ¼ÉîA. qÉrè ¥ÁåAxÀgÁì£À ¥sPÀ v À À ¥ÁAZÀ NªÀgÁAvÀ 38 gÀ£ï PÁqÀÆ£À Dl «PÉÃmÁZÉ fÃvÀ ¥ÁAªÀ¯ÃÉ AvÀ. zÀĸÉæ ªÀiÁåZï GªÁð QæPÉlgïì ‘J’ nêÀiï D¤Ã PÉÆAZÁr QæPÉÃlgÁì ªÀÄzÉA ZÀ¯ÉèA. mÁ¸ï fQ¯ÉA PÉÆAZÁr£À GªÁðPÀ ¨ÁånAUï ¢¯É è A . ¥À A iÀ Ä ¯É A ¨ÁånAUï PɯÉè® GªÁð ‘J’ £À ¸Àí NªÀgÁAvÀ 55 gÀ£ï PÁ¼ÉîA. GªÁð ¥ÉÊQ gÀdvÁ£À ZËzÀ ¨Á¯ÁAvÀ KPÀ ¹Pïì ¸ÀªÉÄÃvÀ 20 gÀ £ ï D¤Ã UÀ Ä gÀ Ä £À ¨ÁgÁ ¨Á¯ÁAvÀ 19 gÀ£ï PÁqÀÆ£À nêÀiÁPÀ ªÀÄd§ÆvÀ mÉÆÃl¯ï PÀgÀÆAPÀ ¸ÁzsÀå eÁ¯ÉèA. vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ PÉÆAZÁr nêÀiÁPÀ ZËvÉ ¥Á£ÁßPÀ


CMYK

2

May 16-31, 2010

eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ZÉÉlÉåxÉÑqÉÉUÏ aÉUeÉ AÉxÉÉ uÉå?

¸ÀA¥ÀÅl-3

¸ÀAaPÁ-13 ªÉÄà 16-31, 2010

zÀĪÀÄðgÀt ±ÀvÄÀ Pæ ¬ À Äà £ÁPÁÌ !

fêÀ£ÁAvÀ «íAUÀ «íAUÀqÀ ¯ÉÆÃPÁAPÀ D«Ää ¥À¼ÀAiÀÄvÁvÀ. xÉÆÃqÉ DªÀÄUÉ® ¯ÁVÎÃZÉ ¯ÉRvÀ¯,É xÉÆqÉ ¯ÉÆÃPÀ DªÀÄUÉ® zÉÆøÀÛ D¤Ã xÉÆqÉ ¯ÉÆÃPÀ DªÀÄUÉ® ±ÀvÀÄæ. Gj¯É ¯ÉÆÃPÁ¯ÉA ¥ÀjZÀAiÀÄ DªÀÄPÁ D¸Àì£Á. eÁ®AiÀiÁgÀ D¥ÀvÀÛ, vÉÃAªÀAiÀÄ DgÀvÁA ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁAvÀ eÁ¯É¯ è É Kgï EArAiÀiÁ «ªÀiÁ£ÁZÉ C¥ÀWÁvÁ vÀ¸ì¯ À É zÀÄWÀðl£Á eÁ¯Éè® ªÉüÁgÀ D«Ää ºÉÃA ¸ÀPÌÀqÀ «¸Àgv À ÁvÀ. vÁå ªÉüÁgÀ ¯ÉRvÀ¯,É zÉÆøÀ,Û ±ÀvÀÄæ D¤Ã ªÀgÀ¯É¯É KPÀ eÁvÁÛvÀ. ºÉÃAZÀ zÀȱÀå DªÀÄPÁ «ªÀiÁ£Á zÀÄWÀðl£Á eÁUÉÃgÀ ªÉUÀ ªÉUÀ¼É D¸ÀàvÉÃæ AvÀ, ¸ÀgÀPÁj ªÉÆZÀðjÃAvÀ ¥À¼ÉƪÀZÁPÀ ªÉļÉA î . zÀĨÁAiÀÄ zÁPÀÆ£À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁPÀ AiÉĪÀZÉ ªÁmÉÃgÀ §d¥É Kgï¥ÉÆÃmÁð ¯ÁVÎ zÀÄWÀðl£ÉÃPÀ ²SÁgÀ eÁ¯Éè® Kgï EArAiÀiÁ L.E. 813 ¥sÉèöÊmÁZÉ ¥ÉʯÉÃmÁ¯É ZÀÆQQà PÀ¸Àì¯ÉA ªÀÄít «ZÁgÀt ZÀ®vÀ D¸Àì. zÀÄWÀðl£Á eÁUÉÃgÀ eÁw-ªÀÄvÀ D¤Ã zsÀªÀÄð ¨sÃÉ zÀ £ÁwÛ¯É ¯ÉÆÃPÁ£À ¯Á²ê¯A É ªÀÄqÉA G¨ÁâgÆ À £À ºÁqÀZÉ zÀȱÀå QvÀ¯É PÀpt ªÀÄ£ÁPÀ¬Äà gÀqÀAiÀÄvÀ D²ê¯ÉA. ¥Àx æ ÀªÀÄ eÁªÀÇ£À eÁUÉÃPÀ ¥ÁA«¯ÁåAPÀ ¯ÉÆÃPÁ£À fêÀAvÀ ¯Á¸ÀìZÉ ¥À¼ÀAiÀÄvÁ£Á PÀ¸Àì¯ÉA PÀgÀZÁPÀ¬Äà ªÁl ¢¸Àì¤. DªÀÄUÉ® zsÀªÀÄð D¤Ã eÁw DªÀÄUÉ® WÀgÁAvÀ zÀªÀgÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ D«Ää ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄí¼Éî® ¨sÁªÀ£Á zÀªg À Æ À £À fêÀ£À ZÀ¯ÁªÀŸÀÆZÉ QvÀ¯A É ¸ÀÄ®¨sQÀ à wvÀ¯ÃÉ AZÀ PÀpt¬Äà ªÀ¬Ä. C£ÉÃPÀ zsÀªÀÄð, ºÀeÁgÁ¤Ã eÁw D¸ÀìZÉ DªÀÄUÉ® zÉñÁAvÀ ¯ÉÆÃPÁ£À ¸ÁAUÀvÀ AiÉĪÀPÁ eÁ®AiÀiÁgÀ zÀÄWÀðl£Á eÁªÀPÁ ªÀÄt í ZÉ DªÀÄUÉ® zÀĨsÁðUÀå¬Äà ªÀ¬Ä. zÀÄWÀðl£Á D¤PÀAiÀÄ «¸Àg¤ À . zÀÄWÀðl£Á eÁUÉÃPÀ ¥ÀAiÀįÉA PÉÆÃt ¥ÁAªÀ¯É ªÀÄítZÉ «μÀAiÀiÁgÀ zÉÆãÀ ¥ÀAUÀqÁ ªÀÄzÉA ªÁzÀ ZÀ¯Áè. vÁå «μÀAiÀiÁPÀ ¥ÀZ æ ÁgÀ¬Äà ªÉļÀvÀ D¸Áì. ºÁPÁ PÀ¸Àì®A ªÀÄítZÉA?.

PÉÆAPÀtà±À§Ý «ºÁgÀ 51. PÀÄAiÀÄAPÀ(PÁ) ‘vÉÆêÉà C¸Àì¯ï PÀÄAiÀÄAPÁ’ ‘vÀ Ä UÉ ° PÀ Ä AiÀ Ä AQà §Ä¢Þ ¸ÉÆÃqÀªÀgÉãÀ vÀÆA GzÁÞgÀ eÁAiÀiÁß’ ‘PÀ¸À¯ÁåPÀ (QvÁåPÀ) C²ê PÀÄAiÀÄAPÀ¥t À PÀgv À Á’ C²ê ¸ÀUÀl ¸ÁAUÀaà GvÀgÁA ZÁ°ÛÃAvÀÄ D¸Àìw. ºÁAUÁ GzÀÞøvÀ ªÁPÁåAvÀ ‘PÀÄAiÀÄAPÀ’ ªÀÄítZÉÆ eÉÆà ±À§Þ ªÁ¥À g À ¯ Á, vÁZÉ Ã «²A ¸ÀªÄÀ eÁAiÀiÁ. GzÀÞøvÀ ªÁPÀå CxÀð PÀgv À Á£Á ‘PÀÄAiÀÄAPÀ’ ªÀļ í ÁågÀ RAZÉÃQà KPÀ jÃwÃa ¥ÁqÀ §Ä¢Þ ªÀÄt í a PÀ¼Æ À £ÀÄ AiÉÄvÁÛ. PÀ¸® À »Ã ¥ÁqÀ §Ä¢Þ ªÀÄt í Ä PÀ¼PÀ Á eÁ¯ÁågÀ vÉà ±À¨ÁÝZÉ ªÀÄƼÀ gÀÆ¥À RAZÉ ªÀÄítÄ eÁ£ÀÄ CMYK

- JA.ªÀiÁzsª À À ¥ÉÊ

eÁ¯Áåj CxÀð ¸ÀÄ®¨sÀ eÁvÁÛ. ¸À A ¸À Ì ø vÀ ¨s Á μÉ Ã AvÀ ‘PÀ Ä ºÀ P À B ’ ªÀÄítZÉÆ KPÀ ±À§Ý D¸Àì. ºÉ ±À¨ÁÝZÉÆ CxÀð ¥ÉÆÃl gÀhiÁ¼À D¤ÃPÀ ªÀAZÀ£À (zÀUÁ) ªÀÄítÄ ¸ÁAUÀ¯Á. ºÉà ‘PÀĺÀPÀB’ ªÀÄítZÉ ±À¨ÁÝZÉ gÀÆ¥À eÁªÀ£À D¸Àì ºÉÆà PÀĬÄAPÀ ªÀÄt í ZÉÆ ±À§ÄÝ PÀĺÀPBÀ >PÀÄCPÀ> PÀÄAiÀÄPÀ ªÀÄít eÁvÁÛ. d£Á¯É vÉÆAqÁAvÀ ‘PÀĬÄPÀ’ ªÀÄítZÉÆ ºÉÆà ±À§Ý ‘PÀĬÄAPÀ’ eÁ¯Áè. C¤ÃPÀ ºÁeÉÆÓà CxÀÄð ªÀ A ZÀ £ À PÀ g À a à §Ä¢ÞZÉ Æ Ã, ¥É Æ Ãl gÀ h iÁ¼À ¨s É Æ ÃUÀ a §Ä¢üÞZÉÆÃ, ¥sÀnAUÀ, zÀUÀ®¨Áf ªÀÄt í . ºÉà CxÁð dªÀ¼À PÀÄvÀAvÀæ PÀ g À ¦ Ã. PÀ Ä vÀ A wæ à ªÀ Ä í t ZÉ Ã CxÁðgÀ ¸ÀÄvÁA ºÉÆà ±À§Ý ªÁ¥ÀgÀZÉÆà D¸Àì.

2011 CxÉuÉåÇiÉ mÉëaÉOû eÉÉuÉcÉåÇ pÉÉUiÉÉcÉå ZÉÉlÉåxÉÑqÉÉUÏcÉåÇ MüÉqÉ AÉiÉÉÇ mÉëÉUÇpÉ eÉÉsÉÉÇ. ZÉÉlÉåxÉÑqÉÉUÏcÉåÇ AiÉÏ mÉëqÉÑZÉ E¬ã v É qWûtrÉÉU Så v ÉÉcÉå mÉëeÉåsÉÉå ESUbÉiÉÏcÉå ÌWûvÉÉåoÉÉcÉÏ iÉmÉÉxÉhÉ (Audit) bÉå u ÉmÉ. Så v ÉÉcÉå Ç AjÉÏï M ü ÎxiÉjÉÏcÉåÇ AÇSÉeÉ bÉåuÉcÉÉå. ZÉÇrÉcÉå UÇaÉÉÇiÉ EhÉåmÉhÉ AÉxÉÉ qWûhÉ mÉÉå V ûÉã u ÉlÉ iÉÉeÉå Ç CsÉÉeÉ MücÉåïÇ. iÉÉÇiÉÑ kÉqÉï AÉlÉÏ eÉÉiÉÏMü MüxÉsÉÉå xjÉÉlÉ AÉxÉÉ? mÉÔhÉ SåvÉÉcÉå LMü UÉeÉMüÐrÉ ÌuÉpÉÉaÉ eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ZÉÉlÉåxÉÑqÉÉUÏ qÉÑ ® ÉqÉ MüÉå U MüÉ qWûhÉÑ WûPûÉMü oÉxÉsÉÉÇ. SåvÉÉcÉåÇ xÉÇÌuÉkÉÉlÉ ÌMüiÉåÇ xÉÉÇ a ÉiÉÉ? 1956 cÉå CxÉuÉåÇiÉ pÉÉUiÉ SåvÉ pÉÉwÉÉuÉÉU SãvÉ eÉÉiÉUÏ MãüuÉsÉ pÉÉxÉåMü qÉÉ§É xjÉÉlÉ. kÉqÉÏïMü AÉlÉÏ eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ qÉѬå xÉUMüÉUÏ UÇaÉÉÇiÉ MüÉQûcÉå iÉvÉå lÉÉ. aÉÉåÇrÉcÉåÇ ESÉUhÉ mÉVûrÉÉ. aÉÉåÇrÉ LMü xuÉiÉÇ§É UÉerÉ eÉÉuÉMüÉ qWûhÉ AÉlÉÏ aÉÉåÇrÉcÉå UÉerÉ pÉÉxÉ MüÉåÇMühÉÏ MüUMüÉ MüÐ lÉÉMüÉ qWûhÉ eÉlÉqÉiÉ bÉåisÉÉå. iÉåÇ eÉÉuÉMüÉ qWûhÉ 63%, 53% sÉÉåMüÉlÉ qÉiÉ bÉÉsÉÉå. aÉÉåÇrÉ LMü UÉerÉ eÉÉsÉå Ç AÉlÉÏ MüÉå Ç M ühÉÏ aÉÉåÇrÉcÉÏ UÉerÉ pÉÉxÉ eÉÉsÉÏ. MüÉåhÉrÉ eÉÉiÉÏ ÌlÉqÉaÉÏlÉÏ. eÉÉiÉÏuÉÉU ZÉÉlÉå x ÉÑ q ÉÉUÏ MüÉtrÉÉU pÉÉUiÉÉcÉå ÌWûlSÕ xÉqÉÉeÉ pÉåiÉÑlÉ cÉÔU eÉÉiÉÉ. pÉÉUiÉÉcÉå SÉã l É uWûQûsÉå Ç UÉeÉMüÐrÉ mÉ£É pÉÉ.eÉ.mÉ

AÉlÉÏ MüÉÇaÉëåxÉ WûÉMüÉ ZÉÔoÉÔsÉ lÉÉ iÉÏÇ. mÉÔhÉ MãülSì xÉUMüÉU SÕxÉUåÇ sWûÉlÉ mÉ£ÉÉÇcÉå AÉSÉUÉU cÉsÉiÉ AÉxÉÉ. iÉÉÇcÉå SÉoÉÉuÉÉU MüÉÇaÉëåxÉ mÉ£ÉÉlÉ WåûÇ ZÉÑ o ÉÔ s É MüUcÉå Ç xÉÉkrÉiÉ AÉxÉÉ. iÉÍqÉsÉlÉÉQûÉcÉåÇ DMK AxÉsÉåÇ LMü MüÉrÉÉïuÉÍVûMü UÉZÉÑlÉ AÉxÉÉ AÉlÉÏ sÉÉåMüÉ MüUålÉ iÉÉeÉåÇ mÉëSvÉïlÉ MüUrÉiÉ AÉxÉÉ. MüÉUhÉ ÌMüiÉå Ç ? pÉÉUiÉÉÇiÉ ZÉÔoÉ xÉÉqÉÉÎeÉMü AÉlÉÏ AÍjÉïMü SÒUoÉVû sÉÉãMü AÉxÉÉiÉÏ. iÉÉÇ M üÉ ZÉÑ v ÉÏ MåüsrÉÉU SåvÉÉÇiÉ AÉQûÍVûiÉ ÃQû eÉÉuÉrÉåiÉ qWûtVåû xuÉÉjÉï

pÉUqÉ

WûÉMüÉ qÉÔsÉ MüÉUhÉ. WûÏ lÉÏiÉÏ ÍxÉqÉÏiÉ lÉqÉÑlrÉÉU E¨ÉU mÉë S ã v ÉÉÇ i É eÉæ i É eÉÉsrÉÉ. SåvÉÉÇiÉ AÉxÉcÉåÇ CiÉU sWûÉlÉ UÉeÉMüÐrÉ mÉ£É xÉaÉVûÏÇ xÉÉÇaÉÉiÉ eÉÉuÉlÉ eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ZÉÉlÉå x ÉÑ q ÉÉËUMü ZÉÑ o ÉÔ s É MüUcÉåÇ xÉÉkrÉiÉ WåûÇ MüÉUhÉÉMü AÉxÉÉ. eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ZÉÉlÉåxÉÑqÉÉUÏ qÉåtrÉÉU AÍjÉïMü AxÉqÉiÉÉãsÉ xÉqÉ MüÂÇMü xÉÉkrÉ qÉtVåû LMü uÉÉS oÉÏ AÉxÉÉ. CxÉuÉÏ 1950 iÉÑÇ xÉuÉïkÉqÉï xÉqÉÉlÉiÉåcÉåÇ xÉÇÌuÉkÉÉlÉ xuÉÏMüÉU MåüssÉåsÉå pÉÉUiÉÉMü AÉlÉÏ mÉUiÉ eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ÍcÉÇiÉlÉ ZÉiÉUlÉÉiÉ eÉÉiÉsÉåÇ. kÉqÉÏïMü ÄTÑüQûÉUmÉhÉÉlÉ Ì¢ürÉÉvÉÏsÉ eÉÉuÉMüÉ:

eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ÌWûlSÒ xÉqÉÉeÉÉÇiÉ LMüiuÉ WûÉQÒûMü ÌWûlSÒ kÉqÉÏïMü ÄTÑüQûÉUmÉhÉÉcÉå ÌSuÉmÉ mÉÉuÉlÉÉ AÉlÉÏ iÉåÇ MüÉUhÉÉlÉ AeÉÔlÉ xÉÉqÉÎeÉMü eÉÉuÉlÉ qÉÉYvÉÏ AÉxÉcÉå xÉqÉÉeÉÉcÉå LMü uWûQûsÉåÇ AÇaÉ AeÉÔlÉ qÉÑMüÉU AÉrÉsÉåÇ lÉÉ qÉtVûÉå LMü uÉÉS AÉxÉÉ. iÉåÇ mÉÔhÉï AxÉirÉ lWûrÉ. WåûÇ MüÉqÉ MüÌPûhÉ AÉxÉÉ ZÉUåÇ. eÉÉsrÉÉU AxÉÉkrÉ lWûrÉ. WåûÇ MüÉqÉ oÉUåÇ lÉqÉÑlrÉÉU eÉæiÉ eÉÉsrÉÉU AÉiÉÉÇ 21 cÉå vÉiÉqÉÉlÉÉÇiÉ eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ZÉÉlÉåxÉÑqÉÉUÏMü qÉÉaÉhÉÏ rÉålÉÉ AÉÍxÉsÉå ÌMüiMüÏ. AÉiÉÉÇ xÉÉÇÌmÉsÉå 20 uÉå vÉiÉqÉÉlÉÉÇiÉ E¯uÉ eÉÉsÉåsÉå uÉåuÉåaÉVåû ÌWûlSÒ kÉqÉÏïMü AÉlÉÏ xÉÉqÉÉÎeÉMü xÉÇxjrÉÉlÉ ZÉÔoÉ WåûÇ MüÉqÉ MåüsÉÉÇ AÉlÉÏ iÉÉeÉåÇ ÄTüsÉ oÉUåÇ AÉxÉÉ. mÉÔ h É mÉÉUÇ m ÉËUMü eÉÉuÉlÉ AÉxÉcÉå SåuÉVûÇ AÉlÉÏ qÉPû CirÉÉÌS kÉqÉÏïMü xÉÇxjrÉÉlÉ oÉÏ WåûÇ MüÉqÉ MåüsrÉÉU pÉÉUiÉÉcÉå eÉÉirÉÉkÉÉËUiÉ ÌuÉbÉOû l ÉÉ UÉoÉÉåcrÉÉMü xÉÉkrÉ eÉÉrÉiÉ AÉlÉÏ qÉiÉÉÇiÉUÉÇiÉ Ì¢ürÉÉvÉÏsÉ AÉxÉcÉå sÉÉå M üÉÇ M ü oÉÇ S Ï bÉÉsÉÑMü xÉÉkrÉ eÉÉrÉiÉ. WûÉeÉålÉ xÉqÉÉeÉÉcÉå WåûU LMü uÉaÉÉïcÉå Ç ESUbÉiÉÏ oÉUå Ç eÉÉiÉsÉÏ.

-QûÉ. Må ü . qÉÉå W ûlÉ mÉæ qÉÇaVÕûU

ªÀiÁíAvÁgÉ – ªÀiÁí®UÀqÉ £ÁUÀjÀ PÀ ºÁAªÀ ªÀiÁíAvÁgÉÆ eÁvÁÛ ªÀÄít ¯ÉPÌÀ £Á²¯É. eÁvÀÛ D¸Àì. ¨sU À ª À Á£ï §ÄzÁÞ¯É PÁ¯ÁPÀ (2550 ªÀg¸ À À ¥sÄÀ qÉ) vÁuÉ gÁAiÀiÁ® ¥ÀÆvÀ D¸ÀvÁ£Á, ©üPÄÀ Ì £Á D¸ÀvÁ£Á vÉ Æ Ã KPÀ ªÀ i Áí A vÁgÉ Ã PÀ gÀ ¸ É Û Ã gÀ ¥À ¼ É Æ ªÀ £ À Ä WÁ§gÉïÉÆ. vÀ²Ã KPÀ ªÀÄqÉ ªÁí«¯ÉÃAiÀÄ zÉPÆ À Ì£À gÀxÁgÀ zÁPÀÆ£À vÀUÄÀ Î GqÀ¯Æ É . £ÀAvÀgÀ PÀª æ ÄÉ Ãt vÉÆà «ZÁgÀªÁ¢ eÁªÀÇ£À zsÁå£Á¸ÀPÛÀ eÁ¯ÉÆè. À m À É ªÀiÁíAvÁgÉ KPÀ PÁ¯ÁPÀ vÀg£ À ÁmÉÃZÀ D²ê¯É. vÀg£ D£ÉßÃPÀ PÁ¯ÁgÀ ªÀiÁíAvÁgÉ eÁvÁÛv.À 1991 AvÀ 5.67 PÉÆÃn d£À ªÀiÁíAvÁgÉ D¸ÀÆì£À vÉà 2001 AvÀ 7.2 PÉÆÃnÃgÀ ¥ÁAªÀ¯AÉ . 2011 AvÀ vÁAUÉ® ¸ÀASÁå 9 PÉÆÃn ¥À²Ã HuÉà D¸À² ì £Á. vÉà ªÀg¸ À ÁAvÀ vÁAUÉ® ¸ÀASÁå 9 PÉÆÃn ¥À²Ã HuÉ D¸Àì²£Á. vÉà ªÀg¸ À À eÁwªÁgÀ d£À U À t £Á D¸À v Á. 2021AvÀ ªÀiÁíAvÁgÁAUÉ® ¸ÀASÁå 13.70 PÉÆÃn eÁªÀZÉ CAzÁd D¸Àì. RAAiÀÄ zÉÃR vÀAAiÀÄ zsAÀ ªÉà PÉøÁa,

§gÀ¬Ä¯ÉÆ : 75 ªÀg¸ À ÁZÉÆ KPÀ ªÀiÁíAvÁgÉÆ ¦PÀÌ¯É «ÄøÉÃZÉ, gÀÄ¥Éà gÉÆêÀÄ ºÀzÃÉ ðgÀ, ºÁvÁÛgÀ ¢¸Àv¯ À É ¯ÉÆÃPÀ DqÀ AiÉÄvÀÛ¯.É vÉà PÁgÁgÀ, gÉʯÁ UÁrAiÉÄÃgÀ, «ªÀiÁ£ÁgÀAiÀÄ ªÉļÀv¯ À ,É ºÁ¸Àv¯ À .É vÀg£ À É Û AÉ . ªÀÄAiÀiÁðzÀ ¥ÁæAiÉÄÃZÁAPÀ DAUÁA ¸ÀAPÀl eÁvÀ¯ ¢¯ÁèöågÀ dUÀ ¸Àé¸ÜÀ . ªÀiÁí®UÀqÉ ªÀÄ£À±ÁPÀ wãÀ £ÀªÄÀ Æ£ÉÃZÉ UÀA©üÃgÀ ¸ÀªÄÀ ¸Áå PÉz£ À Á¬Ä D¸ÀvÁ. vÉà ªÀÄí¼ÁîöågÀ zÀħð¼À¥t À , gÉÆÃUÀ D¤Ã KPÁAvÀ. ‘WÀgÀ SÁ°’ eÁªÀZÉ C£ÀĨsª À À vÉÆÃ. ¥ÁæAiÉÄÃZÉ ZɯèÉ D¤Ã ZÉ°èAiÉÆà ¥ÁPÁÌgÀ G§Æâ£À ªÀvÁÛ£Á UÀÆqÀÄ-WÀgÀ SÁ° ¢¸ÀvÁ. vÉÆà ®AqÀ£ÁAvÀ C¸ÀvÁ. wà CªÉÄÃjPÁAvÀ D¸Àì. ºÉÆà (D£ÀÄ) D¸ÉÖçðAiÀiÁA £Á. »Ã (DªÀiÁä) dUÁA £Á ! UÁæªiÀ ÁAvÀ vÁAAiÀÄ PÀÄlÄA§ ¨sv É Æ À £ Û À UɯÁèöåvÀ. vÀAAiÀÄ D²ê¯É ¥Àg¸ À àÀgÀ £ÀA©PÁ ºÁAUÁ £Á. ªÀiÁíAvÁgÉÆ É eÁ¯Áè. G¯ÉÆèªZ À ÁPÀ PÉÆÃt JPÀ¼Æ É Ã ¨ÁªÀqÆ ªÉļÀvÀ¯ÉA?


CMYK

January 1 - 31, 20103

May 16-31, 2010

¥ÀÄvÀÆgÛ ÁAvÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀÄÄAf PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ : ºÁAUÁZÉ f.J¸ï.©. C©üªÀÈ¢Þ ¸À¨sÁ D¤Ã ²æà ®Qëöäà ªÉ A PÀ l gÀ ª À Ä t zÉ Ã ªÀ ¼ ÁZÉ D±ÀAæ iÀiÁAvÀ ªÉÄà 19PÀ ¸ÁªÀÄÆ»PÀ ªÀ Ä ÄAf PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä eÁ¯É è .

C£ÁªÀ±åÀ PÀ RZÀð D¤Ã DqÀA§gÀ ¤ªÁgÀt PÀgZ À É zÀȶÖãÀ ²æà ®Qëöäà ªÉA É PÀlgÀªÄÀ t zÉêÀ¼ÁAvÀ ZÀ¯¯ èÉ É ºÁå ¸ÀgÀ¼À PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀ ¥ÀÄvÀÆg Û ÄÀ D¸À¥Á¸À UÁAªÀZÉ £ÀªÀ

(9) ªÀlĪÁAPÀ ªÀÄÄAf ¸ÀA¸ÁÌgÀ eÁ¯ÉA è . zÉêÀ¼ÁZÉ D¤Ã ¯ÁVÎZÉ CZÀðPÁ¤, ±ÀA§gÀUl À Ö¯É ¸ÀéAiÀÄA ¸É à ªÀ P Á¤ D¤Ã DªÀ Ä UÉ ® ¸ÀªiÀ ÁeÁZÉ ªÀĸÀÛ ¨ÁAzsª À Á¤ ºÁå

«±Àé PÉÆAPÀtà¨Á¼À ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯Á ¨sÁAiÀÄgÀ ¥À¼îAÉ

«±Àé PÉÆAPÀtÂà ¨Á¼À ¸Á»vÀå ªÀiÁ¼Á GUÁÛªÀt ¸ÀĪÁ¼É ªÉüÁgÀ GzÁÏlPÀ ±Á°¤ ¥ÀArvÀ D¤Ã dÄrÃvÀ ªÀĸÀÌgÉíãÀ¸À ºÁAUÉî ¸ÁAUÀvÀ ¯ÉÃRQ ZÀAzÀæªÀÄw gÁªï CzsÀåPÀë §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ D¤Ã PÁgÀåzÀ²ð ªÉAPÀmÉñÀ ¨Á½UÁ.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ: «±Àé PÉÆAPÀtà¨Á¼À ¸Á»vÀå ªÀiÁ¯Á ºÁeÉÓ ¥ÀAiÀįÉA PÀAvÀ eÁªÀÇ£À Dl ¥ÀĸÀÛPÁZÉA GUÁÛªt À DgÀvÁA «±Àé PÉÆAPÀtàPÉÃAzÁæAvÀ ZÀ¯A èÉ . ¸ÀªiÀ Ád ¸ÉêÀQ ±Á°¤ ¥ÀArvÀ D¤Ã ªÀiÁfà G¥À ªÉÄÃAiÀÄgÀ dÄrvï ªÀĸÀÌgÃíÉ £À¸ï ºÁ¤ß ¥ÀAiÀįÉA Dl ¥ÀĸÀÛPÀ eÁªÀÇ£À D¸ÀìZÉ ªÁ°äQ, ªÁå¸À, «±Áé«ÄvÀ,æ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ, CMYK

ªÀĺÁvÁä UÁA¢ü, CªÉÄäÃA§¼À ¸Àħâ gÁªÀ ¥ÉÊ, ¥ÀAeÉà ªÀÄAUÉñÀ gÁªï D¤Ã ±ÉuÊÉ UÉÆÃAAiÀiï¨Á§ ºÁAUÉ ® «μÀ A iÀ i ÁgÀ ¥À Ä ¸À Û P À GUÁÛªt À eÁ°èAvÀ. §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÉÊ¯É ¥ÀæzsÁ£À ¸ÀA¥ÁzÀPÀvÁégÀ SÁåvÀ ¯ÉÃRPÀ dAiÀIJæà ±Á壨 À Ás UÀ, dAiÀIJæà ±ÉuÊÉ , ¸ÀÄavÁæ ±ÉuÊÉ D¤Ã ZÀAzÀæªÀÄw gÁªÁ£À »Ã ¸Á£À PÁtÂAiÉÆ §gÀAiÀįÁåAvÀ. ºÁå

¨Á¼À ¸Á»vÀå ªÀiÁ¼ÁAvÀ ¸Á¨ÁgÀ ±ÀA§gÀ PÁtÂAiÉÆ ¥ÀPæ l À eÁvÁÛvÀ D¤Ã ºÁeÉ Ó ¥Áæ A iÉ Æ ÃdPÀ E£À á ¹ ¸ÁZÉ G¥ÁzÀ å PÀ ë AiÀ Ä Ä. gÁªÀÄzÁ¸À PÁªÀÄvÀ eÁªÀÇ£À D¸Áìx.À ºÁå £ÀAvÁ «±Àé PÉÆAPÀtàPÉÃAzÁæ vÀgÀ¥É£À ªÀĹÛvÉè ¸Á»vÀå ¥ÀPæ Àl eÁªÀÇZÁPÀ D¸Áì ªÀÄít §¹Û ªÁªÀÄ£À ±ÉuÊÉ £À PÀ¼A À iÀįÁA

PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ ªÁAmÉÆ WɪÇÀ £À PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁZÉ AiÀıÀ¸Áì SÁwÃgÀ PÁªÀÄ PɯA èÉ . f.J¸ï.©. C©üªÈÀ ¢Þ ¸À¨sÁZÉ CzsÀåPÀë ²æà JA.¦. ±ÉuÉÊ, zÉêÀ¼ÁZÉ DqÀ½vÀ ªÉÆÃPÉÛøÀgÀ

²æà C£ÀAvÀ ±ÉuÊÉ D¤Ã zÉêÀ¼ÁZÉ EvÀgÀ ªÉÆÃPÉÛøÀgÀ ºÁå PÁAiÀÄðPÀª æ iÀ ÁAvÀ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É

PÉÆAZÁr ²æà ªÉAPÀlgÀªÄÀ t zÉêÀ¼ÁPÀ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPÁZÉ ‘¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgï’ ¸ÉêÁ

ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ : ²æ à ¸À A ¸ÁÜ£À PÁ²ÃªÀÄoÁZÉ ±ÁSÁªÀÄoÀ D¤Ã C¢üãÀ zÉêÀ¼À eÁªÀÇ£À D¸ÀìZÉ ²æ à ªÉ A PÀ l gÀ ª À Ä t zÉ Ã ªÀ ¼ À , PÉÆAZÁr ºÁAUÁ PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï ¨ÁåAPÁ£À KPÀ ‘¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgï’ ¢ªÀÇ£À ¸ÉêÁ PɯÁèA. ºÁå ªÉüÁgÀ ²æà PÁ²Ã ªÀÄoÁ¢üñÀ ²æêÀÄzÀ ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃf ºÁAUÉ® ¥Àl² Ö μÀå ²æêÀÄzÀ ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð

¸Áé«ÄÃf ºÁAUÉ® ¢ªÀåºÀ¸ÁÛ£À ºÉà ‘¸ÉÃ¥sï ¯ÁPÀgï’ GzÁÏl£À eÁ¯ÉèA. ºÁå ªÉüÁgÀ ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃfãÀ PÁ¥ÉÆð gÉñÀ£ï ¨ÁåAPÁZÉ ªÀĺÁ ¥Àæ§AzsÀPÀ ©.Dgï. ¨sÀmï ºÁAPÁ ¸À£Áä£À PÉ ¯ É è A . zÉ Ã ªÀ ¼ ÁZÉ DqÀ ½ vÀ ªÉÆÃPÉÃÛ ¸ÀgÀ f. gÀvÁßPÀgÀ PÁªÀÄvï D¤Ã EvÀgÀ ¸ÁAzÉ G¥À¹ÜvÀ D²ê¯.É


CMYK

6

May 16-31, 2010

«ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPÃÉ lgïì- ‘J’ nêÀiÁPÀ ¥ÀAiÀįÉA f.¦.J¯ï. mÉÆÃæ ¦ü.

¥ÀAiÀįÉA ¥Á£À zÁPÀÆ£À

¥sPÀ vÀ À 35 gÀ£ï PÁqÀÆAPÀ ±ÀPåÀ eÁ¯ÉAè . w¸Éæ ªÀiÁåZï J¸ï.«.n. UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ D¤Ã ²æÃPÀÈμÁÚ QæPl É gÁì ªÀÄzÉA ZÀ¯Aè É . mÁ¸ï fQ¯ÉA J¸ï.«.n. UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÁ£À ¦üðØAUï WÉv¯ Û À AÉ . ¨ÁånAUï Pɯ® èÉ ²æÃPÀÈμÁÚ QæPÃÉ lgÁì£À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ 28 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . ªÀiÁVÎgÀ ¨ÁånAUï PÉ ¯ É è ® J¸ï.«.n. UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÁ£À ¸Àí NªÀgÁAvÀ 29 gÀ£ï PÁqÀÆ£À ªÀiÁåZï fPÀ¯ÃÉ AvÀ. ªÀiÁVΪA À iÀįÉA ªÀiÁåZï PÀÄqÁé¸À £ÉÊmïgÉÊqÀgï D¤Ã NA ¨sUÀ ª À wÀ QæPÃÉ lgÁì ªÀÄzÉA ZÀ¯Aè É . ¨ÉAUÀ¼Æ À gÁ zÁPÀÆ£À QæPÃÉ lgÁìAPÀ ºÁqÀÆ£À PÀÄqÁé¸ï £ÉÊmï gÉÊqÀgÁì£À «±ÉÃμÀ ¥ÀAæ iÉÆÃUÀ Pɯ® è É ºÁå ªÀiÁåZÁAvÀ ¥À¼Æ É ªÀZÁPÀ ªÉļÉAî . mÁ¸ï fPÀÆ£ï PÀÄqÁé¸Á£À ¨ÁånAUï WÉw¯ Û AÉ . vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ vÁ¤ß 70 gÀ£ï eÉÆÃqÀÆ£À NA ¨sU À ª À wÀ QæPÃÉ lgÁìAPÀ ¥Àj¹Üw UÀA©üÃgÀ PɯAè É . PÀÄqÁé¸ÁZÉ ¸ÀAvÉÆÃμÁ£À 21 ¨Á¯ÁAvÀ 4 ¹Pïì ¸ÀªÄÉ ÃvÀ 36 gÀ£ï D¤Ã ¸ÀĤïÁ£À KPÀ ¨sËAqÀj ¸ÀªÄÉ ÃvÀ 16 gÀ£ï PÁqÀÆ£À vÁAUÉ® nêÀiÁPÀ KPÀ ¨sz À æ À ¹ÜwgÀ ºÁqÀÆ£À zÀªg À ¯ À AÉ . NA ¨sU À ª À wÀ ÃZÉ ¥ÀPæ Á±Á£À KPÀ NªÀgÁAvÀ 15 D¤Ã ¥À« æ ÃuÁ£À KPÀ NªÀgÁAvÀ 18 gÀ£ï ¢¯É¯ è AÉ ªÀiÁígUÀ À §¸À¯AÉ . ªÀiÁVÎgÀ Sɼ¯ îÉ É NA ¨sU À ª À w À QæPÃÉ lgÁì£À ªÀiÁåZï fPÀÆAPÀ ¨sg À ¥ À Æ À gÀ ¥ÀAæ iÀÄvÀß PɯÁègAÀ iÀÄ vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À 46 gÀ£ï PÁqÀÆAPÀ ±ÀPåÀ eÁ¯ÉÃè vÀ D¤Ã PÀÄqÁé¸À £ÉÊmï gÉÊqÀgïì nêÀiÁPÀ 24 gÀ£ÁßZÉ fÃPÀ ¥Áæ¥ÛÀ eÁ¯ÉAè . NA ¨sU À ª À w À nêÀiÁZÉ ¥À« æ ÃuÁ£À zsÁ gÀ£ï PÁqÀÆ£À vÁAUÉ® nêÀiÁZÉ CvÀå¢Pü À gÀ£ïzÁgÀ eÁ¯ÉÆ.è ªÀiÁVÎgÀ Sɼ® îÉ ªÀiÁåZÁAvÀ «ÃgÀ ªÉAPÀmÉñÀ QæPÉÃlgïì ‘J’ D¤Ã ¥ÁuɪÄÀ AUÀ¼Æ À gÀ QæPÃÉ lgÁì ªÀÄzÉÃA ZÀ¯Aè É . mÁ¸ï fQ¯ÉA ¥ÁuɪÄÀ AUÀ¼Æ À gÀ nêÀiÁ£À ¦üðØAUï WÉv¯ Û À .É ¥ÀAiÀÄ¯É ¨ÁånAUï Pɯ® èÉ «ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPÃÉ lgïì ‘J’ £À ¸Àí NªÀgÁAvÀ 48 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . ¥À¸ æ ÁzÁ£À KPÀ ¹Pïì ¸ÀªÄÉ ÃvÀ ZËzÀ ¨Á¯ÁAvÀ 14 gÀ£ï D¤Ã C£ÀAvÁ£À 15 ¨Á¯ÁAvÀ Omï eÁAiÀÄ£Á² 22 gÀ£ï PÁqÀÆ£À «.«. QæPÃÉ lgÁìAPÀÀ KPÀ ªÀÄd§ÆvÀ mÉÆÃl¯ï ¥Àz æ Á£À PɯAè É . ªÀiÁVÎgÀ Sɼ¯ î É É ¥ÁuɪÄÀ AUÀ¼Æ À gÀ nÃA «.«.QæPÃÉ lgÁìZÉ ªÀgz À gÀ ÁeÁ¯É ¥ÀAiÀįÉA NªÀgÁAvÀÆZÀ ¤¸ÉÆg ì Æ À £À ¥Àq¯ À AÉ . ªÀgz À Á£À ¥ÀAiÀÄ¯É NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À KPÀ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À ºÁånPæ ï ¸ÀªÄÉ ÃvÀ wãÀ «PÉÃmï PÁ¼ÉAî . ªÀiÁVÎgZ À É «PÉÃmï ¥ÀqvÀ À UɯAè É D¤Ã ¥ÁuɪÄÀ AUÀ¼Æ À gÀ nêÀiÁPÀ vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À 18 gÀ£ï PÁqÀÆAPÀ eÁ¯ÉAè D¤Ã vÁ¤ß ºÁgÀª¯ À ÃÉ AvÀ. ºÉÃA ¥ÀÆ® «¨sÁUÁZÉ DSÉÃjÃZÉA ªÀiÁåZï eÁªÀÇ£À D²ê¯AÉ . vÁeÉ G¥ÀgÁAvÀ ZÀ¯® èÉ ¥ÀAiÀÄ¯É CMYK

PÁélgï ¥sÊÉ £À¯ï ªÀiÁåZÁAvÀ ¹ÃzÁ PÁélgï ¥sÊÉ £À¯ÁèPÀ ¥ÁA«¯É «ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPÃÉ lgïì ‘©’ D¤Ã qÉq° À à ¥ÁåAxÀgïì ªÀÄzÉA SÉüÀ ZÀ¯Æ É .è mÁ¸ï fQ¯ÉA ¥ÁåAxÀgÁì£À ¦Ã°ØAUï WÉv¯ Û À AÉ . ¥ÀAiÀÄ¯É ¨ÁånAUï Pɯ® è É «.«. QæPæ ÃÉ lgïì

PÁqÀÆAPÀ eÁ¯ÉAè . f.J¸ï.©. AiÀÄĪÀ±QÀ Û vÀg¥ À ÃÉ s £À ²æäªÁ¸Á£À KPÀ NªÀgÁAvÀ 2 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À zÉÆãÀ «PÉÃl PÁqÀ¯AÉ . w¸ÉAæ PÁélðgï ¥sÊÉ £À¯ÁèAvÀ PÀÄqÁé¸À £ÉÊmï gÉÊqÀgïì D¤Ã J¸ï.«.n. UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄzÉA SÉüÀ ZÀ¯Æ É .è ¥ÀÆ®

vÁeÉ G¥ÀgÁAvÀ ¸É«Ä¥sÊÉ £À¯ï ªÀiÁåZï ZÀ¯Aè É . ¥ÀAiÀįÉA ªÀiÁåZï «.«. QæPÃÉ lgïì ‘©’ nêÀiï D¤Ã J¸ï.«.n. UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄzÉA ZÀ¯Aè É . mÁ¸ï fPÀÆ£À ¨ÁånAUï WÉw¯ Û É «.«. QæPÃÉ lgÁì£À ¸Àí NªÀgÁAvÀ lÆgÀߪÉÄAmÁZÉ CvÀå¢Pü À ¸ÉÆÌÃgï 81

zÀĸÉAæ ¸ÁÜ£À ¥Á«é¯É «ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPl É gïì ‘©’ nêÀiï ‘©’ nêÀiÁ£À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ 34 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . ªÀiÁVÎgÀ Sɼ® îÉ qÉrè ¥ÁåAxÀgÁìAPÀ vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À 28 gÀ£ï PÁqÀÆAPÀ ±ÀPåÀ eÁ¯ÉAè D¤Ã vÁ¤ß ºÁgÀª¯ À ÃÉ AvÀ.

f.¦.J¯ï mÉÆææüZÉ DPÀμÀðPÀ nêÀÄ PÀÄqÁé¸À £ÉÊmÉæöÊqÀgÁìZÉÆ SÉüÁqÀÄ

zÀĸÉæ PÁélðgï ¥sÊÉ £À¯ÁèAvÀ ¹ÃzÁ PÁélðgï ¥sÊÉ £À¯ÁèPÀ ¥ÁA«¯É ¥ÀÆeÁ QæPÃÉ lgïì D¤Ã f.J¸ï.©. AiÀÄĪÀ ±ÀQÛ ªÀÄzÉA SÉüÀ ZÀ¯Æ É .è mÁ¸ï fQ¯ÉA ¥ÀÆeÁ QæPÃÉ lgÁì£À ¦üðØAUï WÉv¯ Û À AÉ . ¥ÀAiÀįÉA ¨ÁånAUï PÀg¯ À ® É f.J¸ï.©. AiÀÄĪÀ±QÀ £ Û À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ 45 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . ¥À±æ ÁAvÁ£À EPÁæ ¨Á¯ÁAvÀ 11 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . ªÀiÁVÎgÀ ¨ÁånAUï Pɯ® è É ¥ÀÆeÁ QæPÃÉ lgÁìAPÀ vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À 31 gÀ£ï

ªÀiÁåZÁAvÀ ¸Àí NªÀgÁAvÀ 70 gÀ£ï PÁr¯É PÀÄqÁé¸À £ÉÊmï gÉÊqÀgÁì ªÉÊgÀ ¥ÉÃæ PÀPë ÁAvÀ «±ÉÃμÀ C¥ÉÃPÁë D²ê°. eÁ®AiÀiÁgÀ mÁ¸ï fPÀÆ£À ¨ÁånAUï WÉw¯ Û É £ÉÊmï gÉÊqÀgÁì£À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À 31 gÀ£ï PÁqÀÆAPÀ eÁ¯ÉAè . UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ nêÀiÁZÉ C£ÀAvÁ£À KPÀ NªÀgÁAvÀ wãÀ gÀ£ï D¤Ã KPÀ «PÉÃmï, vÀ²ÃAZÀ ¨sm À ÁÖ£À zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ EPÁæ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À zÉÆãÀ «PÉÃmï PÁqÀÆ£À ¤AiÀÄAwævÀ ¨Ë°AUï PɯAè É . J¸ï.«.n. UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÁ£À vÁAUÉ® ¥ÁAZÁZÉ NªÀgÁAvÀ fÃPÀ ¥Áæ¥Û À PɯAè É . CSÉÃjZÉ PÁélðgï ¥sÊÉ £À¯ï «ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPÃÉ lgïì ‘J’ D¤Ã GªÁð QæPl É gïì ‘J’ ªÀÄzÉA ZÀ¯Aè É . mÁ¸ï fQ¯ÉA «.«.£À ¦üðØAUï WÉv¯ Û À AÉ . ¥ÀAiÀįÉA ¨ÁånAUï Pɯ¯ è É É GªÁð QæPÃÉ lgïì ‘J’ nêÀiÁ£À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À 23 gÀ£ï PÁqÀÆAPÀ eÁ¯ÉAè . ªÀgz À Á£À zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ 10 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À ZÁgÀ «PÉÃmï PÁqÀ¯AÉ . ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ£À KPÀ NªÀgÁAvÀ 3 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À 2 «PÉÃmï PÁqÀ¯AÉ . ²ªÁ£ÀAzÀ ±ÉuÊÉ £À KPÀ NªÀgÁAvÀ KPÀ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À KPÀ «PÉÃmï D¤Ã gÁWÀªÃÉ AzÁæ£À zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ 9 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À zÉÆãÀ «PÉÃl PÁqÀ¯AÉ . ªÀiÁVÎgÀ ¨ÁånAUï Pɯ® è É «.«. QæPÃÉ lgïì ‘J’ nêÀiÁ£À ¥sPÀ vÀ À KPÀ «PÉÃmï PÁqÀÆ£À WɪÇÀ £À ¥ÁAZÀ NªÀgÁAvÀ ªÀiÁåZï fPÀ¯AÉ .

PÁqÀ¯AÉ . N¥À£g À À JPÀÄÌ£À KPÀ ¹Pïì ¸ÀªÄÉ ÃvÀ £Àª í AÀ gÀ£ï, ªÀÄÄ£ÁߣÀ 8 ¨Á¯ÁAvÀ ZÁgÀ ¹Pïì ¸ÀªÄÉ ÃvÀ 27 gÀ£ï D¤Ã CtÚ¥Áà£À zÉÆãÀ ¹Pïì ¸ÀªÄÉ ÃvÀ EPÁæ ¨Á¯ÁAvÀ 25 gÀ£ï PÁqÀÆ£À ºÁå mÉÆÃl¯ï PÁqÀÆAPÀ eÁ¯ÉAè . UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ J¸ï.«.n. vÀg¥ À ÃÉ s £À ¨sm À ÁÖ£À KPÀ NªÀgÁAvÀ ¥ÁAZÀ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À wãÀ «PÉÃmï PÁ¼É¯ î É «±ÉÃμÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯AÉ . ªÀiÁVÎgÀ ¨ÁånAUï Pɯ¯ è É É J¸ï.«.n. UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ nêÀiÁPÀ vÁAUÉ® ¸Àí

NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À 29 gÀ£ï PÁqÀÆAPÀ eÁ¯ÉAè . «.«. ‘©’ nêÀiÁ vÀg¥ À ÃÉ s £À CtÚ¥Áà£À zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ 12 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À wãÀ «PÉÃmï, UÀuÃÉ ±Á£À zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ 12 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À zÉÆãÀ «PÉÃmï D¤Ã gÀ«£À KPÀ NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ vÀ À zÉÆãÀ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À wãÀ «PÉÃmï PÁqÀ¯AÉ . zÀĸÉæ ¸É«Ä¥sÊÉ £À¯ï «.«. QæPÃÉ lgïì ‘J’ D¤Ã f.J¸ï.©. AiÀÄĪÀ±QÀ Û QæPÃÉ lgïì ªÀÄzÉA ZÀ¯Aè É . mÁ¸ï fQ¯ÉA «.«. QæPÃÉ lgÁìZÉ ‘J’ nêÀiÁ£À ¦üðØAUï WÉv¯ ÛÀ A É . f.J¸ï.©. AiÀÄĪÀ±QÀ £ Û À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ 45 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . «£ÉÆÃzÁ£À 14 ¨Á¯ÁAvÀ ¥ÀAzÀæ gÀ£ï «oÀ¯Á£À 13 ¨Á¯ÁAvÀ 11 gÀ£ï D¤Ã gÁzsÁPÀÈμÁÚ£À ¸Àí ¨Á¯ÁAvÀ 10 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . lÆ£ÀðªÉÄAmÁZÉ §°μÀ× nêÀiï eÁªÀÇ£À D¸ÀZ ì É «.«. QæPl É gïì ‘J’ nêÀiÁ£À ¥sPÀ vÀ À ¥ÁAZÀ NªÀgÁAvÀ KPÀ «PÉÃmï PÀ¼ª À ÇÀ £À ºÉÃA gÀ£ï PÁqÀ¯ÉA. ¥À¸ æ ÁzÀ ¨sÀmÁÖ£À Omï eÁAiÀÄ£Á² 17 ¨Á¯ÁAvÀ zÉÆãÀ ¹Pïì ¸ÀªÄÉ ÃvÀ 23 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . ¥sÊÉ £À¯ï ªÀiÁåZï «.«. QæPÃÉ lgïì ‘J’ D¤Ã «.«. QæPÃÉ lgïì ‘©’ nêÀiÁ ªÀÄzÉÃA ZÀ¯A èÉ . Dl NªÀgÁZÉA ªÀiÁåZï D²ê¯AÉ ¥ÁªÀ¸À D£Ã HuÉ GeÁéqÁ ¤«ÄvÀÛ ¸Àí NªÀgZ À É PÀgÆ À APÀ zÉÆãÀ nêÀiÁZÉ ¸ÀªÄÀ äw ªÉļÉ.î PÀªÄÉ AmÉÃlgï ªÉÃzÀªÁå¸À PÁªÀÄvÁ¯É ¸ÁAUÀvÀ ‘J’ nêÀiÁZÉÆ PÀ¥ÁÛ£À ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ D¤Ã ‘©’ nêÀiÁZÉ PÀ¥ÁÛ£À ¸ÀÄfÃvÁ£À mÁ¸ï WÁ¯É.è mÁ¸ï fQ¯É ªÉÆúÀ£À ¥ÉÊ£À «.«. QæPÃÉ lgïì ‘©’ nêÀiÁPÀ ¨ÁånAUï ¢¯ÉA è . ¥ÀAiÀįÉA ¨ÁånAUï PɯÉè® ‘©’ nêÀiÁ£À vÁAUÉ® ¸Àí NªÀgÁAvÀ 32 gÀ£ï PÁqÀÆ£À ‘J’ nêÀiÁPÀ fÃPÀ ¸ÀÄ®¨sÀ eÁªÀZÉ vÀ²ê PɯAè É . ªÀiÁåZï ¦üPïì eÁ¯ÁèªÃÉ A? ªÀÄt í ZÉ GzÁÎgÀ


CMYK

7

May 16-31, 2010

«ÃgÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À QæPÃÉ lgïì- ‘J’ nêÀiÁPÀ ¥ÀAiÀįÉA f.¦.J¯ï. mÉÆÃæ ¦ü. ¥ÉÃæ PÀPë ÁA ªÀÄzÉA DAiÀÄå¯Æ É . ¥sPÀ vÀ À «ªÉÃPÀ ¥ÉÊ£À £ÀªÀ (9) ¨Á¯ÁAvÀ zÉÆãÀ ¹Pïì ¸ÀªÄÉ ÃvÀ 17 gÀ£ï PÁqÀ¯AÉ . ‘J’ nêÀiÁ vÀg¥ À ÃÉ s £À ªÀgz À Á£À zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ 5 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À KPÀ «PÉÃmï, gÁWÀªÃÉ AzÁæ£À zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ 7 gÀ£ï ¢ªÀÇ£À zÉÆãÀ «PÉÃmï, ²ªÁ£ÀAzÀ ±ÉuÊÉ £À KPÀ NªÀgÁAvÀ ¥ÁAZÀ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À 1 «PÉÃmï PÁqÀ¯AÉ . «.«. ‘J’ nêÀiÁPÀ 32 mÉÆÃl¯ï ¸ÀÄ®¨sÁZÉ eÁªÀÇ£À D²ê¯AÉ . eÁ¯ÁågÀ «.«. ‘©’ ZÉ ¨Ë°AUï ¤AiÀÄAwævÀ D²ê¯Áå£À ¥ÀAiÀįÉA zÉÆãÀ NªÀgÁAvÀ ¥sPÀ v À À 7 gÀ£ïì D¬Äå°ÃAZÀ. w¸Éæ NªÀgÁAvÀ gÀ«£À ZÁgÀ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À wãÀ «PÉÃmï PÁqÀvÁ£Á «.«. QæPÃÉ lgïì ‘J’ nêÀiÁZÉ qÀUËmÁAvÀ mÉ££ êÀ ï ¢¸ÀÆAPÀ DAiÀÄå¯AÉ . CtÚ¥Áà¯É zÀĸÉæ NªÀgÁAvÀ vÁuÉ zsÁ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À KPÀ «PÉÃmï PÁqÀ¯AÉ . UÀuÃÉ ±Á£À vÁUÉ® zÀĸÉæ NªÀgÁAvÀ wãÀ gÀ£ï ¢ªÀÇ£À KPÀ «PÉÃmï PÁqÀ¯AÉ . ¥ÁAZÀ NªÀgÁAvÀ «.«. ‘J’ nêÀiÁ£À ¥sPÀ vÀ À 24 gÀ£ï PÁqÀÆ£À DSÉÃjZÉ NªÀgÁAvÀ 8 gÀ£ï PÁqÀZÉ ®PÀöë å WÉv¯ Û À AÉ . ºÁå ªÉüÁgÀ vÉÃA ¤uÁðAiÀÄPÀ NªÀgï WÁ®ÆAPÀ «.«. QæPÃÉ lgÁìZÆ É PÀ¥Ás £ Û À ¸ÀÄfvÀ RÄzÀÝ DAiÀÄå¯Æ É . ¥ÀAiÀÄ¯É ¨Á¯ÁAvÀ vÁuÉ KPÀ gÀ£ï ¢¯ÉAè . zÀĸÉæ ¨Á¯ÁPÀ KPÀ «PÉÃmï PÁqÀ¯AÉ . ºÁAUÁ «.«. ‘J’ nêÀiÁZÉ qÀUËmÁAvÀ mÉ££ ê À ï ZÀqvÀ À D¸À.ì w¸Éæ ¨Á¯ÁAvÀ vÁuÉ ¥ÀgvÀ Æ À £À KPÀ gÀ£ï ¢¯ÉAè . ZËvÉ ¨Á¯ÁAvÀ zÉÆãÀ gÀ£ï DAiÀÄå°ÃAvÀ. CSÉÃjPÀ zÉÆãÀ ¨Á¯ÁAvÀ ZÁgÀ gÀ£ï eÁAiÀÄ D²ê¯AÉ . QæøÁAvÀ «.«. ‘J’ ZÉÆ ¸ÁÖgï ¨Ë®gï D¤Ã CUÀvåÀ ¥Àq¯ À ÁågÀ

¨ËAqÀj ¯ÉÊ£ÁgÀ §AiÀĸÀÆ£À gÁ§Æ£À f.¦.J¯ï mÉÆÃæ ¦üZÉ ªÀiÁåZïA ¥À¼AÀ iÀÄvÀ D¸ÀìZÉ ¸ÀªiÀ Ád ¨ÁAzsª À À wà D¥sï ¸ÀAÖ ¥ÁgÁ AiÉÄvÀ£ Û Á xÉÆÃqÉ ¦Zï eÁ°è. ªÀgÀzÀÄ£À ¨Áåmï GPÉƼ Ì Æ À £À eÉÆÃgÁ£À UÀĪÀiÁìAiÀįÉA. ¨Á¯ï ªÁgÉÃgÀ G§¯ÉÆ. PÀªg À À KjAiÀiÁAvÀ ¹Pïì ªÀv¸ ÛÀ AÉ ¢¸À¯AÉ .

‘ªÀÄÄ£Áß’ gÀ£ï Omï, qÉ°è zÁPÀÆ£À ‘¸ÀħâuÁÚ’¯ÉÆ ¥sÆ É Ã£À f.¦.J¯ï. mÉ Æ æ à ¦ü à ªÀ Ä AUÀ ¼ À Æ gÀ Z É ©.E.JA. ºÉʸÀÆ̯ÁZÉ UËæAqÁgï ZÀ®vÀ D²ê¯É A . PÁé l ðgï ¥s É Ê £À ¯ ï ªÀiÁåZï «.«. QæPÃÉ lgïì ‘©’ D¤Ã qÉrè ¥ÁåAxÀgïì ªÀÄzÉA Sɼv À ¯ À .É «.«. QæPÃÉ lgÁìZÆ É ªÀÄÄ£Áß ZÁgÀ ¹Pïì ªÀiÁgÀÆ£À 8 ¨Á¯ÁAvÀ 27 gÀ£ï PÁqÀÆ£À gÀ£ïOmï eÁªÀÇ£À qÀUËmÁPÀ DAiÀÄå¯Á. AiÉĪÀÇ£À zÉÆãÀ «Ä£mÁ ©üvg ÛÀ À vÁPÁÌ qÉ°è zÁPÀÆ£À ¸ÀħâuÁÚ¯Æ É ¥sÆ É Ã£ï ¨ÁånAUï PÀ g À v À ¯ É Æ ªÀ g À z À Ä . ¸ÀÄfÃvÁ¯ÉA ¨Ë°AUï vÁuÉ ¥ÁæQ¸ Ö Á ªÉüÁgÀ ¸Á¨ÁgÀ ¥Àn SɼÀÆ£À ¥À¼AÀ iÀįÁA. eÁ®AiÀiÁgÀ Dd SÉüÀ fPÀÆPÁ nêÀiÁa ªÀÄAiÀiÁðzÀ ªÀgÆ É ÃPÁ ªÀļ í ¯ î É AÉ vÁUÉ® ªÀÄ£ÁAvÀ DAiÀÄå¯ÁA. vÁuÉ Qæ¸ï WÉv¯ ÛÀ A É . ¸ÀÄfÃvÁ£À vÁUÉ® ‘vÁgÁ¬Ä’ ¸ÉÆqÀ°. CMYK

“ªÀAiÀÄgÉà vÀÆA gÀ£ï Omï RAAiÀÄ !” ªÉƨÉʯï AiÀÄÄUÁAvÀ ªÀiÁ»w QvÀ¯É ªÀVÎ ¥ÁªÀvÁ ¥À¼AÀ iÀiÁ. eÁ®AiÀiÁgÀ ¸ÀħâuÁÚ£À ¥sÆ É Ã£ï PÀgÆ À APÀ PÁgÀt PÀ¸ìÀ¯AÉ ªÀÄí¼AÀ iÀiÁgÀ PÉz£ À ÁAiÀÄ ªÀÄÄ£ÁߣÀ «íAUÀqÁAPÀ gÀ£ïOmï PÀgÀZÉ D²ê¯AÉ . Dd vÉÆÃZÀ gÀ£ï Omï. ªÀÄÄ£Áß® ªÉüÀ ¸ÀªÄÀ £Á D²ê¯.É ªÀiÁVgÀ Sɼ¯ À É ªÀiÁåZÁAvÀƬÄà vÉÆà gÀ£ï Omï. ¨ËAqÀj ¯ÉÊ£ÁgÀ gÁ©â¯É «ªÉÃPÀ ¥ÉÊ(ªÀÄ£Áß)£À vÁUÉ® zÁªÉ ¢PÁÌ£À zsÁªÀÇ£À PÁåZÀ zsgÀ Z À ÃÉ AQà AiÀiÁ ¨Á¯ï gÁ¨Éƪ â £ À À gÀ£ï ªÀgÆ É ªÀZÃÉ AQà ªÀÄt í AiÉÄZÀ£ Ñ À PÁqÀZÉ ©üvg Û À À ¨Á¯ï ¨ËAqÀj ¯É Ê £ï ¨s Á AiÀ Ä gÀ UÉ ¯ É è D¤Ã CA¥ÁAiÀÄgÁ£À ZÁgÀ gÀ£ï rPÉÃè gï PɯAè É . «.«. QæPÃÉ lgïì ‘J’ nêÀiÁZÁ¯ÉA

¥sÁå£ïì ¸ÀPq ÌÀ À UËæAqÁgÀ DAiÀÄå¯.É «.«. QæPÃÉ lgïì ‘©’ ºÁeÉÆÓ PÀ¥ÁÛ£À ¸ÀÄfÃvÁPÀ GPÉÆÌ¼Æ À £À «dAiÉÆÃvÀª ì À DZÀgt À PÉ¯Æ É .è DSÉÃj NªÀgï vÁuÉÃZÀ WÁ¯É® è £ÀAAiÀĪÉÃ? ¸ÀªÀiÁgÉÆÃ¥À ¸ÀªÀiÁ gÀA¨sÁAvÀ GzÀå«Ä gÁWÀªÉÃAzÀæ PÀÄqÀé, ¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÁªÀÄvÀ, ¸ÉêÁAd°ZÉÆ CzsÀåPÀë ªÉÃzÀªÁå¸À ¥À¨ æ ÄÀs D¤Ã PÉÆrAiÀiÁ® R§gÀ ¥ÀwPæ Z É É ¸ÀA¥ÁzÀPÀ ªÉAPÀmÃÉ ±À ¨Á½UÁ£À ¥Àæ±À¹Û ¥ÀæzsÁ£À PɯÉèA. ªÀ Ä AUÀ ¯ Áà r £À g É Ã ±À ±É u É Ê £À zsÀ£ÀåªÁzÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA.

f.¦.J¯ïZÉ PÀªÄÉ Anæ

f.¦.J¯ïZÉ PÀªÉÄAlj C¥ÀÄl PÉÆAPÀtÂÃAvÀ D²ê°. UÀÄgÀÄzÀvÀÛ PÁªÀÄvÀ D¤Ã ªÉÃzÀªÁå¸À PÁªÀÄvÁ£À PÉÆAPÀtà£Àaà PÀªÄÉ Alj ¸ÁAUÀZÉ ¥ÀAæ iÀÄvÀß PɯèÉA. PÁåZÀ ¸ÉÆqÀvÁ£À ‘¸ÁªÀ½ zÀíg° À ’ ªÀÄítZÉA vÀ¸ìÀ¯É ºÁ¸Àå vÁvÀÛªÀ½ DAiÀÄPÀÆZÁPÀ ªÉļÉîA

f.¦.J¯ïZÉ CA¥ÁAiÀÄgÀ

f.¦.J¯ïZÉ CA¥ÁAiÀÄjAUÀ¬Äà CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÀÜgÁZÉA D²ê¯AÉ . CdAiÀÄ ¨sAÀ qÁj, «ªÉÃPÀ ¥À¨ æ ÄÀs , ¸ÀwÃμÀ PÁªÀÄvÀ, ²ªÁ£ÀAzÀ ±ÉuÊÉ , ¥ÀæPÁμÀ ¥ÉÊ D¤Ã UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀZÉ UÉÆÃPÀÄ® ¥Àæ¨sÀÄ£À §gÉA jÃwgÀ CA¥ÁAiÀÄjAUÀ PɯèÉA.

f.¦.J¯ïZÉÆ ®°vÀ ªÉÆâ

ZËzÀ nêÀÄ ¸ÁAUÀvÀ WÁ®Æ£À KPÀ ¢ªÀ ¸ ÁZÉ A Qæ P É Ã mï lÆgÀߪÉÄAl PÀgZ À É ¯ÉQÌ® wvÉèA ¸À Ä ®¨s À £À í AAiÀ i ï. zÁí UÁAªÀvÀƯÉAPÀ ªÉļÀPÁ, vÁ¤ß ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁPÀ AiÉĪÀZÉ vÀ²ê PÀgPÀ Á, SÁt eÉ Ã ªÀ u Á ªÀ å ªÀ ¸ ÁÜ, ¥ÁæAiÉÆÃdPÀ ¸ÉÆzÀÄÝZÉA ªÀÄít ºÀ ® ªÀ PÁªÀ Ä D¸À v ÁvÀ . KPÀ ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÉÜAvÀ PÁªÀÄ PÀgÆ À £À D¸ÀìZÉ £ÀgÉñÀ ¥Àæ¨sÀÄPÀ QæPÉÃmÁZÉ ¦±É ê A. ºÁPÁÌ f.¦.J¯ïZÉ Æ ®°ÃvÀ ªÉÆâ ªÀÄt í AiÉÄÃvÀ. ºÁåZÀ ªÉüÁgÀ vÁPÁÌ gÁWÀªÃÉ AzÀæ PÀÄqÁé£À GªÉ Ä ÃzÀ ¢°è D¤Ã vÉ Æ Ã À APÀ ªÀÄÄSÁgÀ¸Æ À £À f.¦.J¯ï PÀgÆ

WÉ¯Æ É è. vÁWÉ® ¸ÁAUÀvÀ «WÉßñÀ £ÁAiÀ Ä PÀ , ¸À Ä fÃvÀ ¨Á½UÁ, ªÀiÁzsª À À ªÀįÁå, ZÉÃvÀ£À PÁªÀÄvÀ, UÀuÃÉ ±À £ÁAiÀÄPÀ ºÁ¤ß ¥Án §¯Á gÁ§â¯É à AvÀ , ºÁå £À A vÁ ¸ÉêÁAd° ZÁåjmÉç® læ¸ÁÖZÉ ªÀÄÄSÉ°£À ¢¯É¯ è Æ É ¸ÀºPÀ ÁgÀ vÉÆà GqÀUÁ¸À PÁqÀvÁ. f.¦.J¯ï mÉÆÃæ ¦ü ºÀgÀ ªÀg¸ À À PÀgZ À É ¥ÀAæ iÀÄvÀß D¸Àì ªÀÄít PÀ¼ÀÆ£À DAiÀÄå¯ÁA. vÁPÁÌ ¥sPÀ v À À zÀQëÃt PÀ£ßÀ qÀ D¤Ã GqÀĦ zÁPÀÆÌ£À ªÀiÁvÀæ £ÀíAAiÀiï zÉñÁZÉ «íAUÀ«íAUÀqÀ ¥ÀæzÉñÁ zÁPÀÆ£À nêÀÄ AiÉĪÀZÉ vÀ²êA eÁªÉÇé.

ªÀg¢ À : ªÉAPÀmÃÉ ±À ¨Á½UÁ D¤Ã £ÀgÃÉ ±À QtÂ


CMYK

10

May 16-31, 2010

PÉAeÁgÀÄ/ §d¥É «ªÀiÁ£Àv¼ À Á ¨sÁAiÀÄgÀ ¥À¥ æ ÁvÁAvÀ ZÉgq À ÄÀ ªÁA SÁwÃgÀ KgïEArAiÀiÁ JPï쥸 æÉ ï ¨ÉÆìÄAUï ¥ÀÄrØ : 158 ¥ÉÃæ ªÀiÁA±ÀÄgÁAiÀÄ, ±ÀQ£ Û U À g À À “ªÉÆû¤ ºÁAªÀ PÁPÀð¼ÁPÀ ªÀZÆ À £ Ñ À AiÉÄvÁÛA !” D£ÁߣÀ DªÀiÁäPÀ R¯Á¸ï- 8 UÁAiÀÄ eÁªÀÇ£À D¸ÀàvÃæÉ AvÀ. D¥ÉÆàªÀ£À ¸ÁAUÀ¯ÉA.

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀÄ (§d¥É «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝt) : DgÀvÁAvÀ GUÁÛªÀt PÀgÀÆ£À PÉÃAzÀæ «ªÀiÁ£À AiÀiÁ£À SÁvÉ ªÀÄAwæ ¥À¥ æ sÀÄ®è ¥ÀmÉÃ¯ï ¥ÀgÀvÀ ¢°èÃPÀ G§¯Á ªÀiÁvÀ.æ vÀ²ÃZÀ KPÀ ªÀÄí¬Ä£Éà ©üvÀÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ §eÉà PÉAeÁgÀÄ CAvÀgïgÁ¶ÖçÃAiÀÄ «ªÀiÁ£À ¤¯ÁÝuÁ zsÁAªÀr gÀ¸ÛÉ ¨sÁAiÀÄgÀ ¥ÁA«¯É KPÀ KgïEArAiÀiÁ JPÀ ì ¥ É æ ¸ ï (ªÉ à V «ªÀ i Á£À ) zÀ Ä ¨É Ê zÁPÀ Æ £À ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁPÀ AiÉĪÀÇ£À ¥sÆ É AqÁAvÀ ¥s¼ À A îÉ . GeÉÆÓ ¯ÁUÀ¯ÉÆ. ¥ÁPÀ vÀÄAlÆ£À «ªÀiÁ£À zÉÆãÀ PÀÄqÀPÉ eÁ¯É.è ©üvg ÛÀ À ¨É¯ïÖ ¨ÁAzÀÆ£À §²¯É ¥ÀA æ iÀiÁtÂPÁ¤A vÉÃA ¸ÉÆqÀªÁ£À JªÀÄeÉð¤ì gÀ¸ÃÛÉ £À ¨ÁV® ¸Àg¸ À Æ À £À ¥ÁgÀ eÁªÀZÉ ¥ÉÊ¯É GeÉÆÓ ¯ÁUÀÆΣÀ 166 ¯ÉÆÃPÁ ¥ÉÊQ 158 d£À ¯Á¸ÀÆì£À ªÀÄgÀt ¥ÁAªÀ¯ÉA. KPÀ ZÉgq À ÄÀ «ªÀiÁ£À ¥sÆ É AqÁAvÀ ¥sq À v À Á£Á G¸À켪 É j À eÁªÀÇ£À ªÁAZÀ¯É D¤Ã KPÀ (¥sÁgÀÆPÀ ªÀĺÀªÄÀ äz)À ¨sÁAiÀÄgÀ GqÀÆØ£À §ZÁªï eÁ¯ÉÆè. £ÀªÀ (9) ¯ÉÆÃPÀ §²ê® PÀqÉ£À ¥ÁmÉÆÖ ¸ÉÆqÀªÁ£À zsÁªÀÇ£À ¨sÁAiÀÄgÀ ªÀvÁÛ£Á UÁAiÀÄ eÁªÀÇ£À D¸ÀàvÃæÉ PÀ UɯÉè. 158 ªÀÄqÉÃPÀ £ÀUg À ÁZÉ ªÉ£ï¯ÁPï D¤Ã EvÀgÀ D¸Àv à ÃæÉ ZÉ ±ÀªÀ¨sÀAqÁgÁAvÀ (ªÉÆÃUÀð) ¯Á¸ÀÆì£À ¥À¼Éî® CªÀ¸ÜÉ ÃgÀ ¸ÀA§A¢üPÁ¤ ªÀg í Z À É SÁwÃgÀ zÀªg À ¯ À ÁA. «ªÀiÁ£ÀAiÀiÁ£À SÁvÉ ªÀÄAwæ (J£ï.¹.¦. ªÀÄÄRAqÀ) ¥Àæ¥sÀÄ®è ¥ÀmÉïÁ£À ¸ÀUÀ¼Éà zÀÄgÀAvÁZÉ £ÉÊwPÀ dªÁ¨ÁÝj D¥ÀuÁ£À ¹éÃPÁgÀ PÀgÀÆ£À 75 PÉÆÃn

gÀÄ¥ÀàAiÀiÁZÉ ¥ÀjºÁgÀ ¥ÀPæ Àl PɯÁèA. zÉÆ£À¥ÁgÁ zsÁªÀÇ£À D¬Äå¯Æ É vÉÆà gÁwæ ¥Àgv À À ¢°è ¥ÁAªÀÇ£À ¥ÀæzsÁ¤ ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À ¹AUï ºÁAPÁ ªÉļÉÆî. ªÀÄ£ÀªÉÆúÀ£À ¹AUÁ£À D¥ÀuÁ¯É D¥Àvï ¤¢ü zÁPÀÆ£À zÀÄBT 158 ¥ÀjªÁgÁAPÀ ¥ÀgÀvÀ zÉÆãÀ ®PÀë gÀÄ¥ÀàAiÉÆà PÀgÁgÀ PɯÁè D¤Ã ¥ÉlÖ ¯ÁV¯ÁåAPÀ GzÁgÀ aQvÁì D¤Ã ¥À£Á߸À ºÀeÁgÀ gÀÄ¥ÀàAiÉÆà gÀPÀªÀÄ ¸ÀºÁAiÀiÁZÉ WÉÆÃμÀuÁ PɯÁè. ¸ÀUÀ¼Éà »AzÀƸÁÜ£ÁAvÀ ºÉà ©üÃPÀgÀ «ªÀiÁ£Á zÀÄgÀAvÀ ¯ÉÆÃPÁ® ªÀÄ£ÁAvÀ zÀÄBR D¸Àì PɯÁè. ¥ÁQ¸ÁÜ£À, ¨ÁAUÁèzÃÉ ±À D¤Ã «zÉñÁZÉ ¸ÀAvÁ¥ÀªÄÀ AiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ ¢°èÃPÀ ¥ÁªÀ¯ÁA. «ªÀiÁ£À vÀ¼ÁgÀ PÀ¸Àì¯ÉÃAiÀÄ ¥Àw æ PÀÆ® ¹Üw ¢¸Àì£Á. «ªÀiÁ£À vÀUÀÄÎ zÉAªÀvÁ£Á zÉÆãÀ «Ä¤mÁ£À gÁ§â£Á²¯É. Czsð À ªÁl ¸ÉÆÃtÄ ªÀÄÄSÁgÀ ªÀZÀÆÑ£À ¨ÉÃæ Pï WÁ®vÁ£Á UÀ®UÀ¯ÉãÀÄ ¯ÁVÎÃZÉ ¥À¥ æ ÁvÁPÀ ¤¸ÉÆg ì Æ À £À ¥À¼A îÉ D¤Ã ¨sv É ¯ ÛÀ A É . KPÀ ¥ÁPÀ ªÉƼÉîA, KPÀ ZÀPÀæ ¥ÁqÀ ¥À¼ÉîA, xÀlÖ£É GeÉÆÓ ¯ÁUÀ¯Á. zsÀÄAªÉÇgÀÄ-GeÉÆÓ ¨sÀgÀ¯ÉÆ. zÀÄWÀðl£Éà ªÉüÁgÀ ¯ÁVÎÃZÉ UÁAªÁ zÁPÀÆ£À ¯ÉÆÃPÀ zsÁªÀÇ£À AiÉĪÀÇ£À gÀPÀëuÉà ¸ÉêÀPÀ eÁªÀÇ£À ªÁAªÀl PÁ¼Éî. PÉAeÁgÀÄ-§d¥É UÀÄqÉØÃgÀ ¸ÀªÀÄvÀlÖ PÀgÆ À £À 5000 «ÄÃlgï zÀÆgÀ ¨ÉÆìÄAUÀ «ªÀiÁ£À zÉAªÀvÁ£Á wà zsÁAªÀZÉ ªÁl (gÀ£ïªÉÃ) vÀAiÀiÁgÀ PÉ¯è® É ¥ÁAªÀ¤.

QæÃqÁgÀAUÁAvÀ ¸ÁgÀ¸év À À ZɯèÉ ZÉ°Aè iÉÆà £ÀUz À À ¥À± æ ¹À Û AiÉÆÃUÀå £Á D²ê¯.É ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀ : UɯÉè §ÄzsÀªÁgÁ (ªÉÄà 12) ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀZÉ AiÀÄĪÀ PÉÃAzÀæ AiÀĪÀ£PÁ ¨sÀªÀ£ÁAvÀ 81 (JPÁåA²) QæÃqÁ²Ã® ZɯÉèZÉ°èAiÀiÁAPÀ £ÀUÀzÀ ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ ¢ªÀÇ£À ¸ÀvÁÌgÀ ZÀ¯ÉèA. ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÀ WÉwÛ¯Áå£ 2008-09AvÀ QæÃqÁ gÀAUÁZÉ ªÀĸÀÛ SÉüÁAvÀ vÁAUÉ® ZÁAUÀ ¸Ázs£ À Á PÉ¯è¯ É ÁåAPÀ gÁdå AiÀÄĪÀd£À¸ÉêÁ QæÃqÁ SÁvÉ ªÀÄAwæ (f. ±ÉÃRgÀ) ºÁUÉ® ºÁvÁÛ£À £ÀUÀzÀ ¨s˪ÀiÁ£À ¥Áæ¥ÀÛ CMYK

PɯÉèA. vÉà £ÁAªÀ ªÁfÓÃvÁ£Á, D¥ÀàAiÀÄvÁ£Á PÉÆÃt ¸ÁgÀ¸ÀévÀ QæÃqÁ¥ÀlÄ D¸Àì ªÀļ í AÀ iÀiÁgÀ ¥sÄÀ ¯Áè ªÀÄzÉÝ ¥Á¼À ¸ÉÆzÀÆÝZÉ vÀ² eÁ¯É.è £À ª Áå f. ±É u É Ê (¥É Æ AªÀ Z É SÉüÁAvÀ) »Ã JPÀ½ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁAvÀ ¢¸À°. ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀZÉ ¨sÁgÀ G¨ÁgÀZÉ QæÃqÁ¼ÀÄ zÉÆUÀÎ D²ê¯É, ¸ÁgÀ¸ÀévÀ £ÀíAAiÀÄ. UÁAªÀZÉ f¯ÉèÃZÉ ªÀÄít ¥ÁAZÀ - ¸À í £ÁAªÀ ¢¸À ¯ É A , vÉ Ã AªÀ A iÀ Ä DªÀ Ä UÉ ® £À í A AiÀ Ä

(ºÉ Æ ¼Áî , D¼Áé , r’¸É Æ ÃeÁ, ¥ÀÆeÁj D¢). DªÀÄUÉ® ZɯÉèZÉ°èAiÉÆ PÉ£ÀgÁ «zÁå¸ÀA¸ÁÜ, UÀt¥Àw «zÁå¸AÀ ¸ÁÜ ªÀUÊÉ gÉ ¸ÀÆÌ® PÁ¯ÉÃeï D¸ÀÆì£À ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÁ AvÀƬÄà gÁ§Æâ£À ²PÀªÀuÉÃAvÀ ªÉÊgÀ ¥sÀ¼Éî¯É. QæÃqÉÃAvÀ zsÀƽ¥Àl eÁ¯Éè PÀ²ê ? 81 ¥ÀÄgÀ¸ÁÌgÁ ¥ÉÊQ zs Á (10) ¥À Ä t à DªÀ Ä UÉ ® ¨Á¼ÁAPÀ (ZÉgq À ÄÀ ªÁAPÀ) ªÉÄüÀPÁ D²ê¯É. £ÀUÀzÀ ¥ÁAZÀ ºÀeÁgÀ gÀÄ¥ÀàAiÀiÁ ¥À² PÀ«Ää £Á D²ê¯É.

“eÁAiÀÄvÀ ªÀÄí¼Áåj, gÁw ªÀĸÀÛ ªÉüÀÄ PÀgÆ À £ÁPÁÌa, ªÉÄeÁÓ£À ¤ÃzÀ SɼÀÆPÀ eÁAiÀÄ£Á !” DªÀiÁä£À vÁQÃvÀ PɯÉèA. “£Á UÉÆà ! ªÀvÁÛ D¤Ã AiÉÄvÁÛ “ C²ê ªÀÄítÆ£À ºÁvÁÛ ¨ÉÆmÁÖ£À D£ÁߣÀ DªÀiÁäPÀ ±À¥ÀxÀ PÀgÀÆ£À ¨sÁAiÀÄgÀ ¸ÀgÀ¯ÉÆ. DªÀiÁä ºÁ¸ÀÆAPÀ ¯ÁUÀ°. ºÁAªÀ ¤ªÀÄV¯É “PÀ¸À¯ÁåPÀ ºÁ¸ÀvÁ? mÉÆ¦à «¸ÀgÀ°ÃªÉÃ?” “vÀ²ê £ÀA í iÀÄUÉÆà ! PÁPÀð¼ÁPÀ ªÀZÁÑPÀ zÉÃqÀ vÁ¸À ¯ÁUÀvÁ” ªÀÄt í vÁ£Á DªÀiÁä KPÀzÀA PÀ¼ÀªÀ¼Éð. “¸ÀÄ£ÀAzÁ D£ÁßPÀ D¥Àà¬Ä zsÁAªÀ” ªÀļ í Á°. ºÁAªÀ ªÀíqÀ gÀ¸ÉÛgÀ §¸ï gÁ§ZÉ PÀqÉ£À zsÁAªÀ°. ªÀĸÀÛ §¸Àì DAiÀÄå°Ã-UÉ°è. D£ÀÄ zÉPÀÆÌ AiÉÄÃAiÀĤ. ºÁAªÀ KPÀ §¸ÁìgÀ jUÀ°. vÉÆà PÀAqÀPÀÖgï D¸Àì ¥À¼Éà vÁuÉ DqÁØAiÀįÉA. “PÀ¸Àì® eÁAiÀÄ ZÉgÀqÁ? ºÁAUÁ ©üÃPÀ ªÀiÁUÀÆÎPÀ£Á. vÀÆAªÉ §¸ÁìgÀ zÁPÀÆ£À zÉAªÀ¯ÁågÀ vÀÄPÁÌ KPÀ gÀÄ¥ÀàAiÀÄ ¢vÁÛA” ªÀÄít ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ºÁAªÀ gÀqÀÆPÀ ¯ÁUÀ°. “ªÀiÁPÁÌ D£ÀÄ eÁ¬Ä, gÀÄ¥ÀàAiÀÄ £ÁPÁÌ” C²ê Q¼ÀZÀ°. vÁPÁÌ ªÉÄeÉÓgÀ ¥Á¥À ¢¸À¯ÉA. “MºÉÆà vÀÄPÁÌ ºÁAUÁ ¸ÉÆqÀÆ£À vÉÆà ªÀÄÄSÁgÀ UɯÁè²Ã ¢¸ÀvÁ, ¥Á¥À! RAZÉ UÁAªÁPÀ UɯÁè ZÉgÀqÁ” ªÀÄít vÁuÉ ¤ªÀÄV¯É. ºÁAªÉ gÀuÉÚ gÁ§âAiÀįÉA. “D£ÀÄ PÁPÀð¼ÁPÀ ªÀvÁÛ ªÀÄítvÁ¯ÉÆ” ºÁAªÉ ºÀUÀÆgÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. “MºÉÆÃ! vÀ²êªÉÃ? vÀÄPÁÌ §¸ï ¸ÁÖöåAqÁ ¯ÁVÎ vÁAAiÀÄ ºÁ¼Áî D¤Ã vÉÆà ¨ÁªÀqÉÆ §¸ÁìgÀ ¨ÉʸÀÆ£À UɯÁè ªÀíAiÀÄ Qà £ÀíAiÀÄ?” vÁuÉ ªÀiÁPÁÌ ¤ªÀÄV¯É. “£ÀA í iÀÄ” ªÀļ í îÉ ºÁAªÉ. ¥Àgv À À “ªÀA í iÀÄ” ªÀÄt í zÉƼÁå GzÁÝPÀ PÁ¼ÉA î . PÀAqÀPÖg À Á£À qÉöæ ʪÀgÁ ¯ÁVÎ ªÀZÆ À £ Ñ À ªÉÄUÉ® PÀqÉ£À ¨ÉÆÃl zÁPÉÆ̪À£À PÀ¸Àì®Qà ¸ÁAUÀ¯ÉA. ªÀÄítvÁ£Á vÉÆà qÉæöʪÀgï ºÀA ªÀÄíuÁ¯ÉÆ. ªÀiÁPÁÌ vÉà zÉÆUÁΤ §¸ÁìgÀ eÁUÉÆ PÀgÀÆ£À ¢¯Éè D¤Ã eÁUÀævÉÃgÀ §¸ï ¸ÉƼÉî. “vÀÄPÁÌ PÁPÀð¼Á ¸ÉÆqÀvÁ, ªÀiÁVÎgÀ vÀÆA D£Áß ªÀiÁPÀ²Ã WÀgÁPÀqÉ ªÀ¸À” ªÀÄít PÀAqÀPÀÖgÁ£À ªÀiÁPÁÌ ¸ÁAUÀ¯ÉA. ¥É汃 WÉAiÀĤ. §¸ï PÁPÀð¼ÁPÀ ¥ÁAªÀvÀgÀ vÀAAiÀÄ vÉà qÉöæ ʪÀgÁ£À ²AiÀiÁå¼É ¦ªÀAiÀįÉA. “D¤ß WÀgÁ¯ÁVÎ ªÀ¸À. gÀ¸ÉÛÃgÀ ¨sÉÆAªÀZÁPÀ £ÀdÓ. ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¼À, ºÀ£ÀĪÀÄAvÁ® UÀÄr vÉPÀÌqÉ C¸Àì. ZÀ®” ªÀÄít ¨ÉÆÃl zÁPÀAiÀįÉA. ªÀiÁPÁÌ ¥ÁAAiÀÄ xÀgÀxÀgÀZÁPÀ ¯ÁUÀÀ¯É. ºÁAªÀ D£ÁßPÀ ¸ÉÆzÀÆÝAPÀ D¬Äå°. PÁPÀð¼ÁAvÀ ²gÀP° À . ªÀiÁPÁÌ zÉêÀ¼,À WÀg,À ¥ÉÃAl PÁ¬Äà UÉÆvÀÛ £Á. DqÀ ªÁmÉãÀ UɯÁèöågÀ ¢UÀÆ UÀĪÀÄäl, ²ÃzÁ ªÁmÉÖãÀ UɯÁèöågÀ C£ÀAvÀ±ÀAiÀÄ£À, ªÀiÁPÀ²Ã ªÁmÉÖãÀ ZÀªÀÄPÀ¯ÁågÀ DAUÀr¥ÉÃAl, UÀÄr PÁ¬Äà ¢¸Àì¤. “ªÀiÁVÎgÀ vÀÆA UɯÉè® PÀ¸À¯ÁåPÀ vÀAAiÀÄ?” ªÀÄít ªÉÄUÉ® PÁt DAiÀÄPÀ¯® É xÀAZÉÆ zÀAiÀiÁ£ÀAzÁ£À GzÁÎgÀ PÁ¼ÉÆî. “¸ÁAUÀvÁgÉà DAiÀÄPÀ! ºÁAªÀ DªÀiÁä® GvÁægÀ D£ÁßPÀ ¸ÉÆzÀÆÝ£À D¬Äå°A. zÉÆUÀÎAiÀÄ £ÁAw”. “ªÀiÁPÁÌ wgÀÄ¥Àw UɯÉè® vÉzÀÝ£Á vÀ²Ã eÁ¯ÉèA. ªÁl ZÀÄPÀ¯.É ¨sA À AiÀÄå eÁ¯É”è ªÀÄt í UÉÆêÀzð Às £À ¸ÁAUÀvÁ. “vÀÆA ªÁ¥À¸ï PÀ²ê D¬Ä¯ÉÆ vÀjÃ?” ºÁAªÉ ¥À± æ Àß WÁ¯Éè vÁPÁÌ. “vÀÆA PÁt ªÀÄÄSÁgÀ². vÀÄPÁÌ PÁPÀð¼ÁAvÀ PÉÆÃt V¼É?î ” ¸ÀPÌq À À ¤ªÀÄVvÁvÀ. “PÉÆtAiÀÄ V¼À¤gÉÃ, KPÀ ªÀiÁíAvÁj ªÉĽî. wÃuÉ ªÉÄUÉ® zÉÆÃ¹Û PÀgÀÆ£À ¥ÀÆgÁ R§âj WÉvÀÛ°. wUÉή WÀgÁ PÀqÉ vÁAqÀÆ£À ªÉ¯Éè” ªÀÄít ºÁAªÀ ¸ÁAUÀ¯ÉA. “vÉÃA ªÉAPÀlgÀªÀÄt zÉêÀ¼Á ¸ÀÄvÁÛPÀ D²ê®ªÉÃ?” DAiÀÄPÀvÀ¯É ZɯÁèöå¤ ¤ªÀÄV¯É. “vÀÄPÁÌ PÀ²ê PÀ¼ÉîA? “ºÁAªÀ vÁAPÁ ¤ªÀÄV¯É”. “D¤Ã UÁAªÁPÀ £ÁwÛ¯É PÁªÀÄ PÀgÀÆ£À ¨ÉʸÀ¯Áå vÀÆA. vÀÄPÁÌ DeÉÓãÀ WÀgÁ¯ÁVÎ ªÉ¯ÉèA” ªÀĺÉñÁ£À ªÀÄí¼ÉîA. “ªÀiÁPÁÌ ¥À¼Æ É ªÀ£À vÁå DeÉ® Ó WÀgÁ¯ÁVÎ D²ê¯ÁåAPÀ ¨sÁjà D±ÀAÑ iÀÄð, RAAiÀÄ ªÉļɮ î »Ã. »Ã PÉÆÃt? D£ÁߣÀ wPÁÌ zsÁAªÀqÁAiÀÄ®ªÉÃ?” C²Ã ¨Át ¸ÉÆà ¥Àæ±Àß WÁ¯Éè. DeÉÓãÀ ªÀiÁPÁÌ eɪÀt WÁ®Æ£À ¸ÁívÁªÉA ¥Á£À ¥À¼AÀ iÀiÁ


CMYK

11

May 16-31, 2010

PÁªÀiÁ ZÉqÄÀ A-PÉÆÃt wà ? ©ænμï PÁ¯ÁPÀ ªÀÄAUÀ¼Æ À gÁ C¸Àì¯É ¸Á£Àß ±Àºg À ÁAvÀ WÀgU À ÄÀ wÛ PÁªÀÄ PÀgv À ° À ZÉqª À AÀ , ªÀÄí¬Ä£ÁåPÀ ¥ÁAZÀ gÀÄ¥ÀàAiÀiÁPÀ ªÉļÀvÁ°A. WÀgÁZÁ£ SÁªÀÇ£À ªÀg¯ À ® É ²ÃvÀ-gÁAzÀAiÉÆ wà (ZÉqÄÀ ) wUÉ® WÀgÁPÀ ªÀígv À Á°. wPÁÌAiÀÄ ¸ÀA¸ÁgÀ D¸ÀvÁ.

DvÀÛA ¸ÀévAÀ vÀæ dªÀiÁ£ÉÃAvÀ D¸ÀìªÃÉ wà ? RAAiÀÄ UÉ°è wà ? wPÁÌ ªÀÄíAiÀÄ£ÁåPÀ zÉÆãÀ ºÀeÁgÀ gÀÄ¥ÀàAiÉÆà ¢vÁÛ ªÀÄí¼ÁîöågÀAiÀÄ PÉÆtAiÀÄ DAiÀÄPÀ£Á. “ªÉÄUÉ® ZɯÁèöåPÀ DAUÀr PÁªÀÄ D¸Àì. wã ºÀeÁgÀ ªÉļÀvÁ. ªÀÄíAiÀÄ£ÁåPÀ KPÀ PÁ¥Ààq,À ZÉÆý, ®AUÀ wà PÀgAÀ iÀÄvÁ. §¸ÁìgÀ AiÉÄvÁÛ-ªÀvÁÛ. ®UÁßPÀ £ªÀÄUÀÆ£À WÀgÁ ¨ÁUÀ¯ÁA d£À AiÉÄvÁÛa, wà qË® PÀgv À Á. ªÀiÁPÁÌ EvÉÛ ¸ÀAPÀl ªÀÄít ªÀÄíAiÀÄ£ÁåPÀ ¥ÁAAiÀIJ (500) gÀG¥ÀàAiÀiÁPÀ ºÁAªÀ ¯ÉƼÀPÁ” ªÀÄít ªÀÄítvÁ wÃ. wà eÉÆÃgÀ D¸Àì. WÀgÁZÉ ªÀIJÃPÀ zÁgÀ PÁ¼ÁîgAÀ iÀÄ wPÁÌ KPÀ ¥É¯Æ É è zÀÆzÀ ¢ªÀPÁ. zsÁ ¥ÉÆüÉà PÁ¼ÁîgAÀ iÀÄ KPÀ wPÁÌ eÁAiÀÄ. wà ªÁ¸Àj ¥ÀĸÀÆìªZ À ÁPÀ AiÉÄvÀÛ£Á WÀgÁZÉ ¨ÁAiÀįÁå£ PÁ¼Éî® ¥ÉÆüÉ, SɯèÉ® Erè ¯ÁåPÀ PÀgv À Á. WÀgÀ DªÀÄUÉ¯É ¥ÀÄl zÀªg À v À Á wÃ. ¥Àt vÁvÁÛª¼ À À ¥É汃 WÉvÛÀ D¸ÀvÁ. ªÀÄ£ÁAvÀ ¥s¼ À îÀðAiÀiÁgÀ ¸ÀªÄÀ ¸ÀU¼ À ÃÉ PÁªÀÄ (¨sÁAiÀÄgÀZ)É PÀgv À Á. WÀgÁZÉ ZÉÃgÀqÁPÀAiÀÄ «AzÀƼÀvÁ. ªÀÄ£À ¥ÁqÀ ¥À¼îɪÃÉ , PÉÆuÁPÀ vÀjà ¸Àªv À Á. ªÀiÁvÉÛ zÀÆQ ªÀÄítvÁ. wUÉ® WÀgÁPÀqÉ zsÁAªÀvÁ. ºÁAPÁ ¸ÁA¨sÁ¼ÀZÉ PÉÆÃuÉ ?

gÀ¸ÃÛÉ ZÉ PÁAQænÃPÀgt À zsg À ¯ À AÉ PÀ²ê ?

ªÀÄAUÀ¼Æ À gÀ ¹n PÁ¥ÉÆðgÉñÀ£ï (£ÀUÀgÀ¥Á°PÁ) PÀ¢æ, ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ, ¥sÀ½ßÃgÀ, ©PÀ£ÀðPÀmÉÖ C¸Àì® PÀqÉ gÀ¸ÛÉ PÁAQæÃl WÁ®Æ£À UÀnÖ PÀgZ À É «¯ÉêÁj ªÉÇZÀÆÑ£À ¥ÁzÀZÁj ¯ÉÆÃPÁAPÀ ZÀªÀÄPÀÆZÁPÀ ¸ÁzsÀå eÁªÀZÁPÀ £ÀdÓ vÀ²ê ZÁAUÀ gÀ¸ÉÛ ®UÀ q À PÁqÀ Æ £À §¸À ¯ ÁA. ¥sÀÄmï¥Ávï ªÀÄí¼Éî¯É PÀA¢®, mÁZÀð WɪÀÇ£À ¥À¼ÀAiÀįÁågÀ ¸ÀÄzÁÝ zÉPÆ À Ì AiÉÄÃAiÀÄ£Á. vÉÆÃqÀ £Á eÁ¯Áè. ¥ÁªÀ¸Ár GzÁÝPÀ, aPÀ¯ÁAvÀ §ÄqÀÆ£ Ø À RAZÉ ªÁmÉ£ Ö À £É¯Á ªÀÄļÁAvÀ ¸ÀgÀvÀ¯ÉA ºÉà ªÉÄÃAiÀÄgï gÀd£ zÀÄUÀÎtÚ D£Ã vÉà ¨sÁd¥À £ÀUÀgÀ¸À¨sÁ ¸ÀzÁAPÀ UÉ Æ vÀ Û £À D . ¯É Æ ÃPÀ ªÀ i ÁvÀ æ ¸ÀAPÀmÁ£À §ÄqÀ¯ÃÉ AvÀ. ºÉà d£ÀvÁ

ZÉgq À ÄÀ ªÁA SÁwÃgÀ

¸ÀíAZÉ ¥Á£Á zÁPÀÆ£À ¤zÀPÀgÁAiÀįÉA. KPÀ ¢ªÀ¸À, KPÀ gÁw UɯÉèAZÀ. D£ÀĬÄà £Á. DªÀiÁä¬Äà £Á. ºÁAªÀ vÁå zÉêÀ¼Á ¯ÁUÀÎZÉ WÀgÁ zÁPÀÆ£À ¨s Á AiÀ Ä gÀ DAiÀ Ä °. zs Á AªÀ v À zÉêÀ¼Á ¯ÁUÀÎZÉ §¸ï¸ÁÖöåAqÁ ¯ÁVÎ UɯÁèöågÀ DvÁÛvÀÛ D¬Äå® §¸ÁìgÀ zÁPÀÆ£À D£ÀÆ D¤Ã DªÀiÁä ¸ÀAPÀmÁAvÀ §ÄqÀÆ£ Ø À vÀUÄÀ Î zÉAªÀvÁvÀ. ºÁAªÀ T¼ÀZÀ°. PÀAqÀPÀÖgï ºÁ¸À¯ÉÆ. DªÀiÁä£À zsÁªÀÇ£À AiÉĪÀÇ£À ªÀiÁPÁÌ WÀnÖ ¥ÉÆmÉÆãÀ zsg À Æ À £À gÀ½.î D£ÁߣÀ ªÉÊgÀ ¥À¼ÉƪÀ£À zÉêÁPÀ ºÁvÀ eÉ Æ qÀ ² ¯É Æ . D«Ää ¯ÁUÀ Î ZÉ zÉ Ã ªÀ ¼ ÁAvÀ jUÀ ¯ É . zÉ Ã ªÁPÀ £ÀªÀĸÁÌgÀ WÁ¯ÉèA. “§¸ï §¸ï D¤ ¥sÄÀ gÉÆ. gÁ§âAiÀÄ” ¸ÀªÁ𤠥À¸ æ ÁÛ¥À ¥Á¸À PɯÉÆè. CMYK

¸ÉêÁ PÀgÀvÀ¯ÁåAPÀ ¨ÉÆÃqÀ ¸ÀªÀÄ £Á Qà ªÀÄt í ¢¸ÀvÁ. vÁ£ß ¥sPÀ v À À RAAiÀÄ ªÀiÁ¼Á UÀ¼ÃÉ PÀ WÁ®Æ£À ±Á® ¥ÁAUÀgÆ À ZÁPÀ D¥ÀAiÀÄvÁvÀ Qà vÀAAiÀÄ ªÀvÀÛ¯É ? PÉÆÃt d£À ¸ÉêÀPÀ? gÀ¸ÉÛÃgÀ ZÀªÀÄPÀÆ£À AiÉÆÃ. §¸ï gÁ¨Éƪ â Z À ÁPÀ eÁUÉÆ £Á.

qÁ | PÀÈμÀÚ £ÁAiÀÄPÁPÀ

‘ªÀg¸ À ÁZÉÆ ªÀåQÛ’ ¥À± æ ¹À Û

D¢ ªÀA¢vÀÄ ¥ÀÆdå UÀt¥Àw ªÉÃzÀ ¥ÀÄgÀÄμÀPÀÄ ¥ÀAiÀÄ¯É ªÀAzÀ£À ¸ÁzsÀÄ ¸ÀAvÀÄ©ü ¨sÁªÀ ¨sÀQÛ£À PÀgÀÛ C£ÀªÀgÀvÀ | ¨ÉÆÃzsÀ PÀgÀèvÀÄA ªÉÃzÀ ±Á¸ÀÛç£ ZËzÀ ¯ÉÆÃPÀPÀÄ vÀÄAa C¢ü¥Àw ªÉÆÃzÀ ºÀ¸ÀÛvÀÄ ¸ÀzÁ ºÀj¹vÀ ¹¢Þ «£ÁAiÀÄPÀ ||1|| ±ÀgÀt UÀt¥Àw vÀÄPÀÌ ªÀA¢vÀ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀ : SÁåvÀ zÁAvÁ qÁPÀ Ö g ï D£Ã J. ©. ±É n Ö PÁ¯ÉÃeÁZÉÆ rãï qÁ| AiÀÄÄ.J¸ï. PÀÈμÀÚ £ÁAiÀÄPÁPÀ 2010 ªÀgÀ¸ÁZÉ ‘ªÀg¸ À ÁZÉÆ ªÀåQÛ’ ¥À æ ± À ¹ Û ¢ªÀ Ç £À AiÀ Ä Ä.J¸ï.J. ¥É¤ì®ªÉäAiÀiÁZÉ CªÉÄÃjPÀ£ï §AiÉÆÃUÁæ¦Pü ¯ À ï E¤ì÷ÖlÆåmÁ£À ¸À£Áä£À PɯÁè. qÁ| £ÁAiÀÄPÁPÀ ²PÀët gÀvÀß D¤Ã ¢ EAlgï£Áå±£ À ¯ À ï gÉPV À ß±À£ï ¥À± æ ¹ À Û ¸ÀÄzÁÝ ªÉļÁîA. DgÀvÁA vÁuÉ EAlgï£Áå±À£À¯ï PÁ¯ÉÃd D¥sï qÉ A n¸ïÖ ¥s Á gï EArAiÀ i Á ²æîAPÁ D¤Ã £ÉÃ¥Á¼À ¥ÁæAvÁåZÉ G¥ÁzsÀåPÀë eÁªÀÇ£À dªÁ¨ÁÝj WÉv¯ ÛÀ Á.

AiÀÄĪÀd£ÁAPÀ ¨ÁåAPÁAvÀ PÁªÀÄ D¸Àì GqÀ Ä ¦: D g À v Á ¢ ¸ Á A v À ¨ÁåAPÁZÉ PÁªÀÄ (ºÀÄzÉÝ) KPÁKQ ªÉļÀ£Á. ªÉüÀ ¯ÁUÀvÁ. ªÀiÁVÎjÃAiÀÄ ²QÌ¯É ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ZɯÉè, ZÉ°èAiÀiÁAPÀ ¨ÁåAPÁAvÀ PÁªÀÄ ªÉļÀZÁPÀ ºÉÆÃqÀ ªÁå¦Û D¸À.ì zÀQt ë PÀ£ßÀ qÀ f¯Éè ¨ÁåAPÀ £ÀAvÁ ¸ÁgÀ¸év À À ¯ÉÆÃPÁ£ EvÀgÀ C£ÉÃPÀ ¨ÁåAPÁAvÀ ºÉÆÃqÀ eÁUÉÃgÀ PÁªÀÄ PÀgÀZÉ PÀqÉ vÁAPÁ ªÉļÀÆ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀgÆ À £À WɪÀÇ£À PÁªÀiÁ SÁwÃgÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß PɯÁèöågÀ ZÀÆQ £Á. L.¹.L.¹.L., ºÉZï.r. J¥sï.¹., ¨ÁåAPï D¥sï §gÉÆÃqÁ, NjAiÀÄAl¯ï ¨ÁåAPï D¥s ï PÁªÀ Ä ¸ïð, ¥À A eÁ¨ï £Áå±À£À¯ï ¨ÁåAPï, ¸ÉÖÃmï ¨ÁåAPï D¥sï ªÉÄʸÀÆgÀ, ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¨ÁåAPï, ±ÁåªÀ Ä gÁªï «oÀ × ® ¸À º À P Áj ¨ÁåAPï, gÁeÁ¥À Ä gÀ ¸ÁgÀ ¸ À é v À

²æà UÀuÃÉ ±À ªÀAzÀ£À (¨sÁ«Ä£ μÀlࢠPÁªÀå)

¨ÁåAPï C²Ã ªÀĸÀÛ EvÀ¯É zÀÄqÀªÁ ªÀ å ªÀ º ÁgÀ PÀ g À Z É d£À ¦ æ A iÀ Ä ¸ÀA¸ÉÜÃAvÀ PÁªÀÄ SÁ° D¸ÀvÁvÀ. vÀAAiÀÄ DªÀÄUÉ® ¯ÉÆÃPÀ §²ê¯É D¸ÀvÁvÀ. ¥Á¥À-¥ÀÄtå, «zÁå, Qæ A iÀ i Á±À Q Û ¥À ¼ É Æ ªÀ £ À PÁªÀ Ä ¢ªÀZÁPÀ ªÁl zÁPÀAiÀÄvÁvÀ. N.©.¹. ¸À A ¸É Ü ZÉ 29 ±ÁSÁ ¥Áæ g À A ¨s À PÀ g À v Á£Á GqÀ Ä ¦, §æºÀäVj ªÀÈvÁÛgÀ ¨ÁwäÃzÁgÁAPÀ ªÉļÀÆ£À ¸À¯Áè¥À Pɯ¯ èÉ Æ É ¹.JA.r. (ªÀÄÄSÉî C¢üPÁj) n.ªÉÊ. ¥À¨ æ ÀsÄ ºÁ£ß ¸ÁAUÀ¯ÁA NjAiÀÄAl¯ï ¨ÁåAPÁAvÀ KPÀ ºÀeÁgÀ (1000) d£À PÁªÀiÁPÀ eÁªÀPÁ. vÁå ¥ÉÊQ 373 ¯ÉÆÃPÀ «±ÉÃμÀ C¢üPÁj gÀÆ¥ÁgÀ eÁAiÀÄ ªÀÄít ¥Àæ¨sÀÄ ªÀiÁªÀiÁä£À ¸ÁAUÀ¯Á.

ZÀgÀt ¥ÉÆAzÀPÀÄ vÀQè zÀªÀgÀÄ£ÀÄ PÀgÀÄt ¨sÁªÀ£ vÀÄPÀÌ £À«ÄìvÀ ¨sÀQÛ zÁQvÉÆÃa | Vjd £ÀAzÀ£À ºÀ¹Û gÀÆ¥ÀZÉÆ PÀj¯É ZÉuÉåÃZÉ ¥ÀAZÀÌzÁ¬Ä£ ¥ÀgÀvÀ ¨sÀQÛ£À vÀÄPÀÌ C¥Àðt ±ÀPÀÛ ¨sÁªÀ£É£ ||2|| ±ÀAPÀgÀ£À £ÀAzÀ£À ªÀA¢vÀ d£ÀUÀt QAPÀgÀ ªÀÄzÀð£À «£ÁAiÀÄPÀÄ | CAPÀıÀ ºÁwÃvÀÄ ±ÉÆéüvÀÄ UÀt¥Àw CAQvÀ £ÁªÀí¸À «WÉßñÀégÀÄ | ¸ÀAPÀl ºÀgÀtPÀÄ vÀÄUÉ¯É PÀmÁPÀëÄ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÄvÁPÀÄ D¢£ÀªÀÄ£ÀÄ | £ÁUÉñÀ CuÉéÃPÀgï, gÉÃrAiÉÆÃ/ n.«. Dnð¸ïÖ

DA¨É UÉÆdÄÓ (UÉÆÃqÀÄ) CUÀvÁåZÉÆ «μÀAiÀÄ : 5 DA¨ÉÆ (gÁAzÀ¬ÄZÉÆ KPÀAiÀiï UÉÆAAiÀÄl DA¨ÉÆ), 2 vÀ¤ð «ÄgÀ¸ÁAUÀ, 4 ZÀªÀÄZÉ ¸ÁPÀÌgÀ, eÁAiÀÄ wvÀ¯É «ÄÃl, ¥sÀuÁÚPÀ ¸Á¸ÀªÀÄ D¤Ã vÀÆ¥À. PÀgÀZÉ jÃvÀ : DA¨ÉÆ zsÀĪÀÇ£À ¸ÀªÄÀ GzÁÝPÀ WÁ®Æ£À (DA¨ÉÆ §ÄqÀZÉÆ vÁAAiÀÄ) gÁ¤ßÃgÀ ¹eÉ Æ ÓêÀ Z ÁPÀ zÀ ª É Ç gÀ Z É . 5 «Ä¤l ºÉÆÃqÀ GeÁÓgÀ, 15 «Ä¤l ¸Á£À GeÁÓgÀ. ¸ÀªÀÄ ¤íªv À g À ,À vÀ¤ð «ÄgÀ¸ÁAUÀ D¤Ã «ÄÃl zs Á qÁ£À vÁAvÀ Æ ZÀ

“ªÁ¸ÀjAvÀÄ ºÁAªÀ” VÃvÁ ¹. QtÂ

DA¨ÉÃa ¸Á° PÁqÀÆ£À ¸ÀªÀÄ agÀqÀÆ£À ºÀzÀ zÁl PÀgÀÆ£À, vÁPÁÌ ¸ÁPÀÌgÀ WÁ®Æ£À ¸ÀªÀÄ §gÀ¸ÀÆZÉ. ªÀiÁUÀÎj vÀÆ¥À D¤Ã ¸Á¸ÀªiÀ ÁZÉ ¥st À Ú vÁPÁÌZÀ WÁ®ZÉ. (ªÁ¥À¸ï ºÀÆ£À PÀgÀÆAPÀ £Á.) ¦üæeÁÓAvÀÀ zÀªÀgÀÆ£À xÀAqÀAiÀÄ SÁªÀAiÉÄÃvÀ.


CMYK

12

May 16-31, 2010

ºÉƸÀzÄÀ UÀð ²æà ®QëöäêÉAPÀmÃÉ ±À zÉêÀ¼ÁAvÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥Àwæ μÉÃ× ZÉÆ ¸Àt é ð ªÀĺÉÆÃvÀª ì À

ºÉ Æ Ã¸À z À Ä UÀ ð : ºÉ Æ ¸À z À Ä UÀ ð ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀ zÉêÀ¼ÁAvÀ zÉ Ã ªÁ¯É ¥À Ä £À B ¥À æ w μÉ × Ã ZÉ Æ

¥ÀAZÀ¥ª À ÁðAvÀ ¥Àz æ Ás £À eÁªÀÇ£À D¸À ì . ¸À P Á½ZÉ ¥Áæ x À ð £Á, ¸Áé « ÄÃfÃAPÀ CUÀ æ ¥ À Æ eÁ,

ºÉƸÀzÀÄUÀð ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀ zÉêÀ¼ÁZÉ EwºÁ¸ÁZÉ ¥ÀĸÀÛPÀ ²æêÀÄzï ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄÃAUÉ® ¥ÀlÖ²μÀå ²æêÀÄzï ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«Äf£À PɯÉè. ¥sÉÆÃmÉÆAvÀ ¥ÀĸÀÛPÀ ¹éÃPÁgÀ PÀgÀvÀ D¸ÀìZÉ zÉêÀ¼ÁZÉ DqÀ½vÀ ªÉÆPÉÛøÀgÀ ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉuÉÊ

ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ªÉÄÃ-23 zÁPÀÆ£À 29 vÁAAiÀÄ ²æà PÁ²ÃªÀÄoÁ¢üñÀ ²æ à ªÀ Ä zï ¸À Ä ¢ü à AzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃAUÉ® ¥ÀlÖ²μÀå ²æêÀÄzï ¸ÀAAiÀÄ«ÄÃAzÀæ wÃxÀð ¸Áé«ÄfAUÉ® G¥À¹ÜwgÀ ¨sÁjà «dÈA¨sÀuÉÃgÀ DZÀgÀt eÁ¯Éè. ªÉÄà 23 DAiÀÄvÁgÁ 11 ªÀ l ĪÁAPÀ §æ º É Æ äÃ¥À z É Ã ±À ªÉļÉÆî. ¸ÁªÀÄÆ»PÀ G¥À £ À A iÀ Ä £ÁZÉ PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À Ä ºÉƸÀzÀÄUÁðZÉ ²æà ¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ¸ÉêÁ ªÀÄAqÀ¼Á£À ¥ÁæAiÉÆÃd£À PÉ ¯ É è . ¸À A eÉ 7.00 WÀ A mÁåPÀ G¼Áî¯ÁZÉ ªÉÆPÁÌA zÁPÀÆ£À ºÉƸÀzÀÄUÁðPÀ ¥ÁA«¯É ¸Áé«ÄfÃPÀ DqÀ½vÀ ªÉÆÃPÉÛøÀgÀ ©. ªÀ¸AÀ vÀ ±ÉuÊÉ , læ¹Ö ºÉZï. ²æÃzsg À À PÁªÀÄvï D¤Ã ¸ÀªÀiÁd ¨ÁAzÀ ª ÁAUÉ ® d£ÁªÀ ° ãÀ ¥ÀÆtðPÀÄA¨sÀ ªÉÃzÀ, ªÁzÀåWÆ É ÃμÀ D¤Ã ¨sÁjà ¥Àª æ iÀ ÁuÉÃZÉ ¥ÀmÁPÉà ¸ÀªÉÄÃvÀ ¨sÀªÀå ¸ÁéUÀvÀ PɯÉèA. ¸ÉÆêÀĪÁgÀ KPÁzÀ² ¢ªÀ¸À ªÉÃzÀªÀÄÆwð PÀÄA§¼É ¥ÀÄgÀÄμÉÆÃvÀÛªÀÄ ¨sÀlÖªÀiÁªÀiÁä¯É PÁ«ÄðPÀ v Áé g À ®PÀ ë vÀ Ä ¼À ¹ £ÁªÀiÁZÀð£À D²ê¯É. ¸ÁAdªÉüÁgÀ ²æà Cfvï PÀĪÀiÁgÀ PÀ q ïPÀ q É Ã ¯É ¨s À d £Á ¸À A zs Á å PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀ ¨sÁjà ¥Àª æ iÀ ÁuÉãÀ d£Á¤ ¨sÁUÀ WÉv¯ ÛÀ Æ É . DªÀÄUÉ® UÁAªÀZÆ É zÉêÀ¼ÁZÉÆ ±ÉÃæ μÀ× ¨sÀdPÀ ¥ÀAiÀÄå£ÀÆgÀ gÀªÉÄñÀ ¥ÉÊ ºÁ¤ß gÀZ£ À À Pɯ¯ èÉ É “¦æÃwÃZÉÆ zÉêÀÅ ²æà ®QëöäêÉAPÀmÃÉ ±À” ªÀļ í ¯ îÉ É PÉ Æ APÀ t  à ¸É Æ Û Ã vÁæ e É ¹.r. ¸Áé«ÄÃfãÀ ¥ÀæPÁ±À£À PÀgÀÆ£À Cfvï PÀqïPÀqÉÃPÀ ¥Àx æ ÀªÀÄ ¥Àw æ ¢°è . ªÉ Ä Ã-25PÀ ªÉ à zÀ ª Áå¸À dAiÀÄAw ºÁAUÁZÉ

ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÆ®ªÀÄAvÀæ ºÀªÀ£À, ¥Àz æ Ás £À PÀ£PÀ Á©üμÃÉ PÀ, CμÀª Ö ÄÀ AUÀ¼À ¤jÃPÀët, ªÀĺÁ¥ÀÆuÁðºÀÄw EvÁå¢ ¸Á¨ÁgÀ C£ÀÄμÁ×£À D²ê¯.É 1008 £ÁgÀ¯Á£À ªÀĺÁ ªÀÄÆqÀÄUÀt¥Àw ¥ÀÆeÁ ¨sÁjà ¨sÀQÛãÀ eÁ¯Éè. ¸ÁAeÉ GvÀìªÀ ªÀ Ä ÆwðPÀ gÀ Ä ¥Áà ö å ¯Á¯É Ì Ã gÀ §¸ÉÆìãÀ £ÀUg À À ¥Àz æ QÀ ëuÁ GvÀìªÀ eÁvÀg Û ,À ªÉÄà ¸ÀAªÀvg ìÀ ÁZÉ CSÉÃjZÉ ªÀ¸ÀAvÀ ¥ÀÆeÁ D²ê°. D£ÀAvÀgÀ ¨ÉAUÀ¼Æ À gÀZÉ ±ÀAPÀgÀ ±Á壨 À Ás UÁ¯É ¨sd À £À¸A À zsÁå PÁAiÀÄðPÀª æ ÄÀ ZÀ¯Æ É .è ªÉ Ä Ã.28PÀ ±À Ä PÁæ g Á ZÀ A rPÁ ºÀ ª À £ ÁAvÀ ¨s Á jà ¸À A SÉ å ÃgÀ ¸À Ä ªÀ Ä AUÀ ° AiÀ i Á¤ ªÉ Ç ÃAn ¥ÁAªÀAiÀÄ°. PÀĪÀiÁj ¥ÀÆeÁ, zÀA¥Àw ¥ÀÆeÁ, ¨ÁæºäÀt ¥ÀÆeÁ

EvÁå¢ eÁvÀÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀ ZËA±É (400) ¸ÀĪÀÄAUÀ°ÃAPÀ ¸ÀĪÁ¹¤ ¥À Æ eÁ PÉ ° è . ¸ÁAeÉ 7.00 WÀAmÁåPÀ UÀÄgÀĪÀAzÀ£Á PÁAiÀ Ä ðPÀ æ ª À i ÁAvÀ UÁAªÀ Z É ¥ÀgU À ÁAªÀZÉ d£Á£À ¸Áé«ÄÃfÃAPÀ PÁtÂPÀ C¥Àðt PɯÉè. zÉêÀ¼Á «μÀAiÀiÁAvÀ ©. ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉuÉÊ£À gÀ a ¹¯É ¯ É ¸À A Që ¥ À Û ZÀ j vÁæ Z É ¥À æ P Á±À £ À , ««zs À ¥À j ÃPÉ ë à AvÀ GwÛ Ã tð eÁ¯É è ® §ÄzÀ Ý AvÀ ZÉgÀqÀÄAªÁAPÀ D¤Ã ¸ÁA¸ÁÌjPÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁAvÀ ¥Àæ±À¹Û ¥Áæ¥ÀÛ PÉ ¯ É è ¯ ÁAPÀ ¸À £ Áä£À EvÁå¢ ¸Áé « ÄAiÀ i ÁAUÉ ¯ É ¢ªÀ å ºÀ ¸ ÁÛ £ À ¸ÀA¥À¯ÉA. C£ÀAvÀgÀ ¸Áé«ÄAiÀiÁAUÉ® D²ÃªÀðZÀ£ÁAvÀ DªÀÄUÉ® ¸ÀA¸ÀÌøw, jÃw, jªÁd

ºÉƸÀzÀÄUÀð ²æà ®QëöäêÉAPÀmÉñÀ zÉêÀ¼ÁAvÀ ¥ÀÄ£ÀB ¥ÀæwμÉ×ÃZÉÆ ¸Àétð ªÀĺÉÆÃvÀìªÁ ªÉüÁgÀ SÁåvÀ ¸ÀAVÃvÀUÁgÀ ±ÀAPÀgÀ ±Áå£À¨sÁUÀ D¤Ã ¸ÁAUÀqÁå¯ÉA ¨sÀQÛ ¸ÀAVÃvÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ZÀ¯ÉÆè.

EvÁå¢ ¸ÀAgÀPÀët, ¥ÀgÀ¨É D¤Ã DªÀÄUÉ® zÉêÀ¼ÁAvÀ ¸Áé«ÄÃfAUÉ® UÀÄtUÁ£À EvÁå¢ Pɯ.èÉ ªÉÃzÀªÄÀ Æwð ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¨sm À ï ºÁ¤ß UÀÄgÀÄ® UÀÄtUÁ£À PÀgÀÆ£À G®èAiÀįÉ. ¸Àªð À WÀgu À ÃÉ zÁgÁAPÀ ¥s À ® ªÀ Ä AvÁæ P À ë v À ¢ªÀ Ç £À §æºÆ É äÃ¥ÀzÃÉ ±À ªÉļɮ î ªÀlĪÁAPÀ D²ÃªÁðzÀ ¢¯É è A . ¸À é t ð ªÀĺÉÆÃvÀìªÁZÉ ZÀ¯ÁªÀuÉÃAvÀ DªÀÄUÉ® AiÀÄĪÀ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀ, ªÀÄ»¼Á ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸Àz¸ À ÁåAUÉ® ¤B¸Áé x À ð PÁªÀ Ä ¥À ¼ É Æ ªÀ £ À ¸Áé«ÄÃf£À vÁAPÁ C£ÀĪÉÆÃzÀ£À PɯÉè. ºÁAUɯÉÃZÀ KPÀ ¥ÀævÉåÃPÀ ¸À ª À i ÁªÉ à ±ÁAvÀ AiÀ Ä ÄªÀ P Á¤, ZÉ g À q À Ä AªÁ¤ PÀ ² ê ZÀ ® PÁ. ªÀiÁí®UÀqÁåAPÀ ªÀÄAiÀiÁðzÀ ¢ªÀÇPÀ «±ÉÃμÀvÀB DªÀÄUÉ® ¸ÀA¸ÁÌgÁZÉ C«¨sÁdå CAUÀ eÁªÀÇ£À D²ê¯É ¸À A zs Á åªÀ A zÀ £ À , zÉ Ã ªÀ ¼ ÁAvÀ ¸ÀAzÀ±Àð£À EvÁå¢ PÀgÀPÁ ªÀÄít G¥ÀzÃÉ ±À ¢¯ÉÆ.è vÀ²Ãê ZÀ DqÀ½vÀ ¸À«ÄÃwÃZÉ ¸ÀzÀ¸ÁåAPÀ zÉêÀ¼À §gÉà eÁªÀÇ£À ZÀ¯ÁªÀŸÀÄZÁPÀ ¸ÀªÀiÁeÁZÉ ¸ÀPÀÌqÀ «¨sÁUÁZÉÆ ¸ÀºÀPÁgÀ WɪÀÇ£À dªÁ¨ÁÝj ªÁAlÆ£À WɪÀÇ£À ªÀÄÄSÁgÀ zÉêÀ¼Á ZÀ¯ÁªÀuÉÃPÀ AiÀÄĪÀ ¦Ã½UÉÃPÀ ²PÀët ¢ªÀÇPÁ ªÀÄít ¸ÁAUÀÆ£À ªÀĺÉÆÃvÀìªÀ ZÀ A zÁAiÉ Ä ÃgÀ eÁ¯Áè ªÀ Ä í t ¸Áé«ÄÃfãÀ ¸ÀPÀÌqÁAPÀ §gÉà D²ÃªÁðzÀ ¢¯É.è

DªÀÄUÉî R§gÀ DªÀÄUÉÃ¯É SÁwÃgÀ

ªÀĺÁ«μÀÄÚ UÁAiÀÄwæ ºÀªÀ£ÁZÉ ¸ÀAPÀ®à, ±ÀvPÀ ® À ±Á©üμÃÉ PÀ EvÁå¢ ªÉÊ¢PÁ£ÀÄμÁ×£À ¥ÁægÀA¨sÀ eÁ¯Éè. ¸ÀPÁ½ zÉêÁ¯É £ÀUg À À ¥Àz æ QÀ u ë ÃÉ ZÉÆ GvÀìªÀ eÁ¯ÉÆè. ¸ÁAeÉ æ j CZÀÄåvÀzÁ¸ÁAUÉ® ²æà ¨sÀzÀV ºÀjPÀxÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ¨sÁjà ¯ÉÆÃPÁ£À ¨ÉʸÀÆ£À ¥À¼ÀAiÀįÉ. ªÉÄÃ-26PÀ £ÀgÀ¹AºÀ dAiÀÄAwPÀ DªÀÄUÉ® ¥ÀÆdå UÀÄgÀĪÀAiÀÄð ²æ à ªÀ Ä zï ¸À Ä ¢ü à AzÀ æ wÃxÀ ð ¸Áé«ÄÃfÃAUÉ® DAiÀÄÄgÁgÉÆÃUÁå SÁwÃgÀ gÀPÁëvÀæAiÀÄ ºÀªÀ£ÁZÉ C£ÀÄμÁ×£À «¢üªÀvï ZÀ¯ÉèA. gÁwæ GvÀª ì ÁZÉ D£ÀAvÀgÀ ²æà ¨Á®ZÀAzÀæ ¥À¨ æ ÄÀs (ºÀħâ½îÃ) ºÁAUÉ® É ¨sd À £À ¸ÀAzsÁå PÁAiÀÄðPÀª æ ÀÄ D²ê¯ÉÆ. ªÉÄÃ. 27PÀ ªÉʱÁR ¥ÀÆtÂðªÀiÁ (UÀ Ä gÀ Ä ¥À Æ t ð ªÀ i Á) ¢ªÀ ¸ À

Edited, Printed and Published by Venkatesh N. Baliga, 202, Sterling Chambers, Kalakunj Road, Mangalore-575 003. Telefax: 0824-2497747. Email:editorkodialkhaber@gmail.com Printed at M/s. Madhyama Communications Ltd, 127, Industrial Area, Baikampady, Mangalore-11. Owner: Baliga Publications, 4-6-530, Temple Colony, Karangalpady, Mangalore-03

CMYK

Vol 3 Issue 13  

Kodial Khaber 1 June 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you