Page 1

Обновливи извори на енергија Денешниот начиннаживотсеуштее зависен одфосилните гориваТоасенеобновливи . извори на енергија и тука секако ќе ги спомнеме нафтата, јагленот и природниот плин. Самотоиме фосилни горивазборуваза нивното настанување. Предмногу милиони години остатоцитеод растенијатаи животнитепочналедасе таложатна днотона океанитеили на почвата.Сотекнавреметотиеостатоцибилепокриванисослојодкал, мили песок. Вотакви услови се развила голема температура и висок притисок, а тоа биле идеални услови за претворањена остатоцитеод растенијатаи животнитево фосилни горива. Тие денескасе главен извор за добивање на енергија за потребите на човештвото, но во исто време и најопасенизворназагадување. Какои дае, светотвеќеискористилполовинаодовиегорива, и за неколкудекадивеќе немада ги има. Тоа е и причинатаповеќеда се развијатсигурни изворинаенергијакоиштосенепресушни,или таканаречениобновливиизворинаенергија: енергија од сонце, ветер, вода и биоенергија. Обновливата енергија не е ништо ново. Со векови, зградите се дизајнирале да ја искористуваат топлината од сонцето. Дрвото се користелоза греење и готвење. Ветернатаенергија се користелаза мелење на жито, и за превезувањенастокаи луѓеоколусветотсоголемибродови.

Сонце Сончеватаенергијастанувамногузначајна.Постојатсончевипанеликоикористатќелии и кои ја претвораатсончеватасветлинадиректново електричнаенергија. Сончевитепанели користатфотоволтаичниќелииизработениодспецијалентип на силикон. Тиеја претвораат сончевата светлина директно во електрична енергијаСоларната . термална енергија се користизаобезбедувањенатоплинаи топлавода.Цевкитеја апсорбираатсончевататоплина на многу ефикасен начин и ја предаваат преку цевките до резервоарот за вода. Со комбинацијатаод греењена зрацитеи греењена водатаможедасе постигнемногуголема заштедаводомаќинствата.

Вода


Енергијата добиена од вода (хидроенергија) е најзначаен извор на енергија. Се користат бранитеза дасе направатрезервоариво кои се собираводатата,а потоасе пуштапо стрмно поставени цевки со голема сила што овозможувада се движаттурбините и да се создаде електрична енергија. Овој вид на енергија е обновлив, меѓутоа не е препорачливо негово големокористење, бидејкиоддругастранахидроелектранитеимаатнегативновлијаниеврз екосистемитесо тоа што го пореметуваатнормалниоттек на рекитеи биодиверзитетотво нив. Хидро енергијата е голем извор на енергија во повеќе европски земји, особено во Скандинавија.Неможедасекористинасекадезоштоподразбирабогатствонабрзопроточна вода, а пожелно е да ја има во тек на целата година. Проценето е дека 25% од светскиот хидроенергетскипотенцијалемаксималноискористен.

Геотермални извори Геотермалните енергетски технологии ја користат топлината на земјата за директна употреба, атоаподразбиракористењенатоплаводакојаизлегуваодподземјето (користењена бањи, загревањена домовитеили стакленици , во индуструјатаили ), индиректносогеотермалнипумпии производствонаелектричнаенергија.Предностанаовој извор е што е ефтин, стабилен и е траен, нема потреба од дополнително гориво, нема испуштањена штетнигасови, освенводенапареа. Единственаслабосте тоаштосе наоѓаат на одредениместаво светот, најчестооколу вулканскитеподрачјаи честосе одалечениод населенитеместа,пасесоздавааттрошковиоколутранспортот.

Ветeр


Искористување наенергијата одветерот вопоследниве декади емногузголемен . Денес се произведуваат современи ветерни турбини(ветерници) кои се многу ефикасни и го користат ветерот за произведување на електрична енергијаОвој . начин на користење на ветеротсоздаваелектричнаенергијаза илјадницидомовиво Европа. Тие не произведуваат штетни гасови кои ја загадуваатоколината, и не користат дополнително гориво. Најголем лидерводобивањенавакваенергијавосветотвоовојпогледеГерманија.

Биомаса Биомасата претставува енергија штоседобиваодбиолошки супстанции .Различниизвори на биомаса вклучуваат дрвените остатоци, сточни остатоци , остатоци од храна и индустрискикултури. Главнапредностнабиомасатавоодноснафосилнитегориваетоашто создава помалку емисија на штетни гасови и отпадни води. Ваквата искористеност предвидувададополовинатанаовојвекпотрошувачкатанаенергијатадобиенаодбиомасасе зголеми за 30 до 40%. За жал поради економска неможност во Македонија се уште не се сериозноразмислуваза искористувањена природнообновливитеизвори на енергија, иако постојаткапацитетизаваковначиннадобивањенаенергија.

Водата е луксуз и мора да се штеди  

www.oukocoracinku.mk

Водата е луксуз и мора да се штеди  

www.oukocoracinku.mk