Page 1

ROČNÍK XIV. | ČÍSLO 46 | PROSINEC 2014

OBČASNÍK společnosti Distep

Jaké výsledky přinesl výzkum spokojenosti našich zákazníků? | Opravy a investice roku 2014 | Jak ušetřit za teplo a teplou vodu?

pf 2015


Vážení čtenáři,

Větší část tohoto vydání je věnována výsledkům průzkumu mezi vámi, zákazníky společnosti Distep. Měli jste možnost odpovídat na otázky týkající se spokojenosti s dodávkami tepla, teplé a studené vody. Díky průzkumu bylo možné také zjistit nedostatky nebo aktuální problémy v těchto dodávkách. Výsledky ankety byly porovnány se závěry průzkumu z roku 2010. Díky tomuto srovnání je zřejmé, že naši zákazníci jsou s našimi službami spokojenější, což nás velice těší. Z výsledků také vyplývá, že se tento časopis setkává se stále větším pozitivním ohlasem a že jej rádi čtete. V Občasníku dále najdete informace o opravách a investicích, které společnost Distep v letošním roce realizovala. Jedná se především o instalace nových objektových stanic a rekonstrukce stávajících předávacích stanic.

Úvodník

Zajímavým tématem Občasníku jsou rady odborníků na téma – Jak co nejvíce ušetřit na vytápění a ohřevu teplé vody. Vážení zákazníci, přeji vám příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2015. Ing. Petr Jonas ředitel společnosti Distep

Výsledky výzkumu spokojenosti našich zákazníků za rok 2014 Hlavním posláním společnosti Distep je zajišťovat tepelnou pohodu zákazníkům a udržet dlouhodobě přijatelnou cenu tepelné energie. Výzkum trhu spokojenosti je jedním z nástrojů, jak neustále zvyšovat kvalitu služeb a být potřebám zákazníků co nejblíže. Cílem výzkumu bylo identifikovat míru spokojenosti obyvatel s dodávkami tepla, teplé a studené vody a specifikovat potřeby obyvatel v oblasti dodávek tepla. Výsledky letošního výzkumu byly porovnány s výsledky měření spokojenosti z roku 2010, aby bylo možno identifikovat vývoj a tendence spokojenosti v časovém horizontu 2 let.

Výsledky srovnáváme s rokem 2012 Šetření proběhlo v průběhu dubna 2012, kdy končilo otopné období a respondenti jej mohli objektivně zhodnotit. Šetření bylo 2

OBČASNÍK společnosti Distep

dovoluji si vás, naposledy v tomto roce, přivítat na stránkách Občasníku společnosti Distep, kde vám přinášíme spoustu zajímavých informací uplynulého roku.

realizované formou osobního dotazování v domácnostech jednotlivých městských částí Frýdku-Místku. Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 600 respondentů. Každý z tazatelů musel při sběru dat splnit určitou kvótu, to znamená, že musel získat odpovědi od takzvaného výběrového souboru dotazovaných, který byl strukturován podle pohlaví, věku a vzdělání respondentů. Dotazníky byly vyplňovány zcela anonymně. I při zachování anonymity dotazovaných lze z formulářů zjistit lokalitu, ve které se vyskytly problémy, jako je například nízký tlak vody nebo nedostatečná teplota vody. Jsou to neocenitelné informace, které umožňují problémy aktuálně řešit. 3


Spokojenost s kvalitou dodávky teplé vody Respondentům byly předloženy k posouzení čtyři kritéria, mezi kterými by se rozhodovali při hypotetické volbě způsobu vytápění bytu (média). Na první místo umístili všichni respondenti bez ohledu na pohlaví, věkovou či vzdělanostní kategorii cenu (viz obr.1). Z obr.1 je patrné, že cenová citlivost je stále přítomná a projevuje se i v rostoucí preferenci možnosti individuální regulace. Největší citlivost na cenu se projevuje u kategorie 60+. Na kritéria výběru má vliv rovněž vzdělání, což se projevuje jak v rostoucí preferenci možnosti individuální regulace, tak zájmu o ekologii.

2,12 bezpečnost

2,33

2014

2,16 2012 1,67

Jaké výsledky přinesl výzkum spokojenosti našich zákazníků?

cena

1,59

2010

1,72

3,26 ekologie

3,05 2,96

2,94 3,03

možnost ind. regulace

3,16 1

2

Obr. 1 Preference kritérií při výběru způsobu vytápění bytu (1 = nejvýznamnější kritérium)

97,2% 93,5% 90,8% 91,1%

okamžitý nástup teplé vody

85,6% 77,0% 97,8% 96,3%

bezproblémové dodávky

90,3%

čistá teplá voda

97,7% 96,1% 89,5%

CS s kvalitou dodávek teplé vody (%) 60

95,7% 91,1% 87,0% 70 2014

80 2012

90

100

2010

Obr. 3 Trend vývoje spokojenosti s kvalitou dodávky teplé vody

Trend vývoje spokojenosti s kvalitou dodávky tepla 98%

vyhovující teplota

93% 89% 97%

včasné zahájení

Výzkum

3

vyhovující teplota teplé vody

95% 88% 97%

mimosezónní vytápění

94% 86% 97%

uspokojiivé ukončení

93% 89% 98%

ovládání regulace

96% 88%

celková spokojenost s kvalitou dodávek tepla

97%

Celková spokojenost (CS) s kvalitou dodávky tepla je extrémně vysoká (97%) a oproti roku 2012 (93%) se ještě zvýšila (viz obr. 2). Nejvyšší spokojenost panuje v obecních bytech (100%). Ke zvýšení spokojenosti došlo u všech individuálních kritérií. Zvýšení spokojenosti s individuálními kritérii je statisticky průkazné. Nejvyšší spokojenost je s ovládáním regulace. Nejvyšší vliv na celkovou spokojenost (CS) s dodávkami tepla má uspokojivé ukončení otopu v otopném období.

Při srovnání dodávek tři typů médií (teplo, teplá voda, studená čistá voda) se úroveň celkové spokojenosti (CS) s dodávkami teplé vody (95,7%) srovnala s celkovou spokojeností s dodávkami studené pitné vody, což bylo způsobeno podstatným zvýšením celkové spokojenosti s dodávkami teplé vody od roku 2010 (87,0%) (viz

obr. 3). Při srovnání individuálních kritérií souvisejících s dodávkami teplé vody nejsou zákazníci především spokojeni s tím, že ihned po otočení kohoutku neteče teplá voda. Spokojenost s tímto kritériem činí pouze 91,1%, i tak však došlo k čtrnáctiprocentnímu zvýšení spokojenosti od roku 2010.

OBČASNÍK společnosti Distep

Kritéria výběru způsobu vytápění bytu

93% 89%

(%) 80

85

90 2014

2012

95

100

2010

Obr. 2 Trend vývoje spokojenosti s kvalitou dodávky tepla

4

5


96,4%

vyhovující barva a chuť

95,8%

Výzkum

Jaké výsledky přinesl výzkum spokojenosti našich zákazníků?

91,7%

98,5%

bezproblémové dodávky

98,2% 95,4%

94,3% dostatečný tlak

93,3% 92,4%

CS s kvalitou dodávek studené pitné vody

95,4% 94,6% 93,0%

(%) 90

91

92

93 2014

94

95 2012

96

97

98

99

100

2010

I přes mírné zvýšení spokojenosti oproti roku 2012, dynamika růstu spokojenosti je ze všech typů médií nejnižší. S dodávkami studené pitné vody jsou respondenti spokojeni na 95,4%, což je i tak výborný výsledek (viz obr. 4). Z individuálních kritérií existuje největší spokojenost s tím, že dodávky studené pitné vody do domácnosti jsou bezproblémové (98,5%). Dostatečný tlak je nejvýznamnějším kritériem ovlivňujícím celkovou spokojenost se studenou pitnou vodou.

Míra informovanosti

93,5%

informace o letní odstávce

97,5% 90,2%

59,3% 75,5% 55,7%

89,8% znalost místa pro reklamaci

93,5% 80,7%

0%

25% 2014

Obr. 5 Míra informovanosti

50% 2012

75% 2010

2014

Čtenost Občasníku společnosti Distep se oproti roku 2012 snížila o 8 %.

59%

2012

67%

2010

52%

45%

51% 2014

57% 2012

63%

70%

2010

Obr. 6 Trend vývoje čtenosti občasníku Distep

Závěrem - výzkum prokázal že:

Obr. 4 Trend vývoje spokojenosti s kvalitou dodávky studené vody

vyjádření k otopu mimo sezónu

6

Čtenost Občasníku společnosti Distep

100%

Míra informovanosti zákazníků ze strany společnosti Distep je vysoká. Spokojenost s informací o letní odstávce vyjádřilo 93,5 % respondentů a 89,8 % ví, kde se nachází místo pro případnou reklamaci dodávek tepla, teplé nebo studené vody (viz obr. 5). Informovanost o možnosti vytápění bytu v případě chladného počasí i mimo otopné období, tj. během měsíců červen až srpen, se oproti roku 2012 snížila na 59,3%

• Rozhodujícím kritériem při výběru média je cena • Na celkovou spokojenost s dodávkami tepla má největší vliv uspokojivé ukončení otopu při oteplení, respondenti jsou rovněž citliví na včasné zahájení a mimosezónní vytápění • Okamžitý nástup teplé vody a dostatečný tlak jsou nejdůležitějšími kritérii ovlivňujícími celkovou spokojenost s dodávkami teplé a studené pitné vody • Celková spokojenost s dodávkami tepla, teplé vody a studené pitné vody je vysoká, oproti předchozím měřením spokojenosti (2010, 2012) se výrazně zvýšila ve všech parametrech a je na úrovni 97% • Jediným vnímaným problémem s dodávkami je pomalý náběh teplé vody po otočení kohoutku, i když i v tomto kritériu došlo k podstatnému zlepšení oproti šetřením z let 2010 a 2012 (oproti roku 2010 dokonce o 14%) • Míra informovanosti o místě pro reklamaci dodávek a letních odstávkách je vysoká a drží se na úrovni 2012 • Komunikace ohledně dodávek se týká zhruba 9 % občanů, z nichž tři čtvrtiny jsou spokojeny s úplností informace a vyřízením reklamace (zlepšení o cca 10% oproti roku 2012) • Respondenti jsou spokojeni s dárkem od společnosti DISTEP a jednoznačně si přejí, aby to byl nadále stolní kalendář • Čtenost občasníku DISTEP se oproti roku 2012 mírně snížila, ale to může souviset s dostupností, neboť se čtenost výrazně liší podle typů bytů

OBČASNÍK společnosti Distep

Spokojenost s kvalitou dodávky studené vody

Zdroj: Spokojenost s dodávkami tepla a teplé vody 4/2014. Ostrava: Respond & Co s.r.o., 2014.

7


Opravy a investice roku 2014

Aktuálně 8

Nová předávací stanice byla vybudována pro internát, který je součástí průmyslové školy, a to z důvodu specifického charakteru odběru každé z budov. Internát byl doposud zásobován teplem z předávací stanice PS 07 na ulici Palackého. Škola potřebuje regulovat dodávku tepla pro vytápění (ÚT) a teplé vody (TV) podle vyučování a tudíž je regulace omezena dle výskytu žáků a zaměstnanců. Naopak v internátu se děti pohybují přes celý den, a proto bylo potřeba tyto dva objekty z hlediska dodávek oddělit. Nová PS umístěna v budově internátu umožní individuální přípravu otopné vody pro ÚT a přípravu TV. Byla zde zřízena primární přípojka v délce 50 metrů, čímž se zkrátila vzdálenost pro dodání tepla a teplé vody do budovy. Nová PS znamená nejen úsporu energie a s tím souvisejících nákladů školy na tepelnou energii, komfort při regulaci – o prázdninách útlum topení na určité dny apod., ale také zkvalitnění dodávky vody, která je připravována pro uživatele přímo v místě.

Rekonstrukce strojní části PS 07 ul. Palackého – 1. etapa Středisko údržby Distep a.s. demontovalo část původního morálně i fyzicky zastaralého zařízení v budově předávací stanice PS 07. Nová kompaktní předávací stanice DECON umožní přechod odběrných míst, zásobovaných z PS 07 na dvoutrubkový systém. Mezi výhody nové předávací stanice zajisté patří úspora místa pro ustavení stanice, mnohem menší ztráty tepla a lepší regulace. Rekonstrukce je prováděna za provozu, tudíž uživatelé nepoznají, že rekonstrukce probíhá a neznamená to pro ně tudíž žádná omezení. Práce jsou rozvrženy na dva roky – příští rok po topné sezoně bude pokračovat druhá etapa, takže v roce 2013 bude celá rekonstrukce dokončena.

Instalace objektových předávacích stanic odebírajících teplo z předávací stanice 07 na ul. Palackého včetně sekundárních rozvodů tepla V sedmi domech byly instalovány objektové předávací stanice (OPS), které umožní individuální přípravu ÚT a TV včetně vlastního měření spotřeby energie pro ÚT a přípravu TV. Nájemníci v jednotlivých domech si mají možnost dle individuální domluvy nechat nastavit otopný režim (např. čas spuštění a zastavení topení v domech). Instalace OPS zajistí vyšší komfort dodávky pro odběratele. Další výhodou těchto stanic je, že se teplá voda vyrábí přímo v místě spotřeby, netransportuje se na velkou vzdálenost. Z toho vyplývají nižší ztráty tepla v dodávce. Dalších úspor tepelné energie je možné dosáhnout kvalitní izolací potrubí odběratele. Součástí přechodu z centrální přípravy na individuální přípravu přímo v domech byla montáž nového vnějšího předizolovaného potrubí, které zaručí nižší ztráty při přenosu tepla.

OPS 46 na ul. Dr. Vančury, Jeronýmova a Třanovského Do objektu zásobovaných z PS 46 bylo již dříve instalováno 24 objektových předávacích stanic a v letošním roce byl jejich počet rozšířen o dalších 10 nových.

OPS 29 na ul. Dr. Vaculíka Další předávací stanice byly instalovány v pěti domech na ul. Dr. Vaculíka.

Rekonstrukce střechy předávací stanice PS 56 Společnost Distep i letos pokračuje v rekonstrukcích budov svých předávacích stanic, kdy zejména jejich ploché střechy jsou v nevyhovujícím stavu. Také u této předávací stanice byla plochá střecha nahrazena šikmou – valbovou. Zároveň byla provedena celková revitalizace objektu, venkovní omítky, okna i dveře byly opraveny a natřeny tak, aby celá budova navazovala na okolní, z velké části již revitalizovanou zástavbu.

OBČASNÍK společnosti Distep

Opravy a investice roku 2012

Nová PS 67 na ul. 28. října pro internát, kuchyň a jídelnu SPŠ na ul. 28. října

9


Úspory

Jak ušetřit za teplo a teplou vodu?

S nástupem chladného počasí si mnoho z nás položí otázku, zda máme zdroje tepla pro své domovy připraveny na blížící se zimní období. Ti, kteří bydlí ve městech a jsou připojeni na systém centrálního zásobování teplem, mají oproti ostatním velkou výhodu. Prakticky se nemusejí o nic starat, neboť jim veškerý komfort a servis zajišťuje firma, která má v daném městě výrobu a rozvod tepla na starosti. Stačí jen jednoduše nastavit regulační ventily na radiátorech tak, aby bylo teplo a zároveň se zbytečně nepřetápělo.

10

Takovýchto obyvatel je zřejmě nejvíce, protože Česká republika má poměrně rozvinutý systém vytápění městských celků prostřednictvím dálkového vytápění, a to s využitím kombinované výroby elektřiny a tepla, což je v současné době nejšetrnější způsob získávání energie z fosilních paliv z hlediska životního prostředí. Je samozřejmé, že takové pohodlí není zadarmo. Mnohé z nás, a to nejen s blížícími se Vánocemi, stále více zaměstnává otázka, jak a kde ušetřit. Už jsme si zvykli, že můžeme změnit tarif u mobilního operátora, obchod či banku, dodavatele elektřiny nebo plynu a začínáme pošilhávat i po změně dodavatele tepla. Jsme zahlceni lákavými nabídkami, ale podle čeho vybírat a nenaletět? Jako u všech důležitých rozhodnutí, je nutné vzít v potaz všechny faktory a položit si ty správné otázky. Chceme-li snížit náklady spojené s vytápěním, je nutné omezit úniky tepla do okolí pláštěm budovy. Po zateplení fasády a výměně oken se asi každé zodpovědné bytové družstvo či majitelé bytů zamýšlí, co s dodávkou tepla? Nešlo by to levněji?

Zůstat u centrálního zásobování teplem (CZT), nebo přejít na plyn či jinou alternativní technologii? Nové alternativní technologie - např. tepelná čerpadla jsou vhodné zejména u moderních staveb nebo nových rodinných domků, kde se s jejich použitím počítá již od počátku a kde mohou být levným zdrojem tepla. U starších bytových domů však nemusí být jejich použití ideální. Je vhodné při úvaze o změně vytápění provést detailnější výpočet ceny tepelné energie z nového zdroje, který by měl vycházet ze všech nákladů, nejen palivových. Klíčovou roli hraje kvalita projektu a použité technologie. Tepelné čerpadlo je složité zařízení, které potřebuje, jako každé jiné, pravidelnou údržbu. Sebemenší porucha znamená omezení tepelného komfortu a pro správce urychlené zajištění opravy. Při uzavírání smlouvy je nutno pamatovat na defi nici doby, do které má být odstraněna případná porucha. Náhradní díl k vám někdy může cestovat tisíce kilometrů a po celou dobu pak záložní elektrokotel roztáčí domovní elektroměr. Nabídky prodejců mnohdy lákají na poměrně brzkou návratnost

vysokých vstupních investic, ovšem většinou nezohledňují správu a kompletní kalkulaci reálných nákladů na provoz, údržbu a servis, a v neposlední řadě cena tepelné energie v nabídce nezahrnuje náklad na budoucí obnovu a nebere v úvahu hodnotu investičních peněz, tj. například úroky z úvěru. Ke „snížení“ ceny od prodejců přispívá také návrh instalace levnějšího zdroje s nedostatečným výkonem tepelného čerpadla, takže stačí chladnější zima a poddimenzovaný zdroj „nestíhá“ topit. Také je důležité si ověřit jeho hlučnost, protože se může stát, že vás bude tepelné čerpadlo v noci budit. U přechodu na plyn hraje hlavní roli dostupnost plynové přípojky, její délka, objem výkopových prací, vybudování komínů na odvod spalin. Výhodu nezávislého vytápění bytů sráží nutnost pravidelné revize, omezení místa pro kouřovody a stoupající ceny plynu. Každý odběratel tepla by měl před

rozhodnutím, zda investovat do nového způsobu vytápění, posoudit všechny ekonomické i technické aspekty a ověřit si, zda jeho volba bude opravdu výhodná.

Zkušenosti ukazují, že se nevyplácí spoléhat jen na výpočty prodejců. Obě tyto alternativní technologie ohrožuje závislost na elektřině, protože v momentě výpadku celý systém přestává fungovat. A je tu také otázka ekologičnosti, kdy zřizování nových kotelen v bytových domech představuje pro město větší ekologickou zátěž nežli jeden centrální zdroj tepla.

OBČASNÍK společnosti Distep

Dálkové teplo, nebo alternativní technologie?

K úspoře nákladů spojených s vytápěním a ohřevem vody dnes vede mnoho cest, otázka však zní: „Kolik mne bude stát bezstarostný chod a správa systému, kdy a jaké náklady mne čekají do budoucna a kdo si to vše vezme na bedra?“ Odpověď není černobílá, ale zohlednění místní situace, velká dávka rozvahy a zdravého selského rozumu však pomohou rozklíčovat všechny přicházející nabídky. Lze konstatovat, že tepelné čerpadlo může být v některých případech vhodný tepelný zdroj pro bytové domy nebo domky, ale je nutné v případě porovnání nákladů s jiným způsobem vytápění zahrnout všechny důležité položky. Cena z dálkového tepla vždy obsahuje všechny náklady potřebné k zajištění tepelného komfortu. Zajímavé je, že zatímco u řady běžného zboží budí překvapivě nízká cen podezření, že něco není v pořádku, tak v případě cen tepla jsou lidé až neuvěřitelně důvěřiví. 11


Vyvážíme odpadní jímky, septiky, žumpy Čistíme kanalizaci tlakovou vodou Realizujeme 2 cisternovými kombinovanými vozy MAN o hmotnosti 15t a 26t. Na jednom podvozku jsou akumulovány dvě činnosti – vysávání odpadních vod a vysokotlaké čištění kanalizace o průměru až 400 mm a tlakem až 140 bar do délky 80 m.

Ceník likvidace odpadů Druh odpadu

Kč/m3 (Kč/t)

Odpadní voda ze septiků a žump

85,-

Odpadní voda z masné výroby

160,-

Odpadní voda z pěstitelských pálenic

315,-

Biolog. rozložitelný odpad z kuchyňských lapolů

160,-

Pevný odpad

110,-

Ceník prací vozidly MAN 15t, 3 m3 MAN 26t, 8 m3 Doprava: 32,- Kč/km Sání: 160,- Kč /15 min Protlak: 490,-Kč /15 min

Objednávejte u vedoucího dopravy

558 442 131 nebo 604 282 325 nebo objednávku pošlete na adresu: DISTEP a. s., Ostravská 961,738 01 Frýdek –Místek.

Kontaktní údaje: tel. (ústředna): 558 442 111 tel. (havarijní služba): 558 442 121 fax: 558 442 141 e-mail: posta@distep.cz Vydává: Distep a.s., Ostravská 961, 738 01 Frýdek-Místek | Redakční rada: Ing. Petr Jonas, Ing. Stanislava Ciahotná, Ing. Svatopluk Eliáš, Ing. Radoslav Duračka | Náklad: 1 500 ks | Připomínky a náměty mohou čtenáři zasílat na e-mailovou adresu redakce@distep.cz | Více informací o společnosti Distep naleznete na webových stránkách www.distep.cz

Distep obcasnik 46 2 2014  
Distep obcasnik 46 2 2014  
Advertisement