Page 3

Wy k s z t ał ceni e: 2014-2017-P ol i t echni k aŚl ąs k a Ar chi t ek t ur aWnęt r z

Doś wi adcz eni e: 04VI I2016-22VI I2016-Pr ak t y k az awodowa Ar s i sAt el i erPr oj ek t owe

Pr ogr amy : Sk et chup + VRay

Ar chi t ek tWnęt r z

Adobe Phot os hop

Aut odes k Aut oCAD

Ar chi CAD

J ęz y k i :

Kat ar z y naKochanows k a t el ef on:533-907-781

P ol s k i

Angi el s k i

emai l :k as i a. k ochanows k aa@gmai l . com

Umi ej ęt noś ci : Pr acazes poł owa,s pr awnenawi ązywani e k ont ak t ów,pr acai ndywi dual na,pr awoj azdyk at .B

Aut odes k 3dsMax

Kako  
Kako  
Advertisement